Page 1

‫وبسایت‪ ‬سیاسی‪ ‬مجهز‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬محتوا‬ ‫این‪ ‬سایت‪ ‬با‪  ‬توجه‪ ‬به‪ ‬نوع‪ ‬طراحی‪ ‬و‪ ‬معماری‪ ‬آن‪ ‬برای‪ ‬افراد‪ ‬سیاسی‪  ‬اعم‪ ‬از‪  ‬سیاست‪  ‬مداران‪  ،‬نمایندگان‪  ‬مجلس‪  ،‬کاندیدای‪ ‬‬ ‫نمایندگی‪) ‬نامزدها(‪ ،‬رهبران‪ ‬احزاب‪ ‬و‪ ‬گصروه‪ ‬هصای‪ ‬سیاسصی‪ ‬بهصترین‪ ‬و‪ ‬کصاملترین‪ ‬گزینصه‪ ‬مصی‪ ‬باشصد‪ .‬انتشصار‪ ‬اطلعصات‪ ‬شخصصی ‪ ‬‬ ‫همچون‪ ‬بیصوگرافی‪ ،‬اهصداف‪ ،‬راهکارهصا‪ ،‬نظصرات‪ ‬و‪ ‬اطلعصات‪ ‬تمصاس‪ ،‬اسصتفاده‪ ‬از‪ ‬گصالری‪ ‬تصصاویر‪ ،‬انتشصار‪ ‬اخبصار‪ ‬و‪ ‬جمصع‪ ‬آوری‪ ‬‬ ‫نظرات‪ ‬از‪ ‬جمله‪ ‬نیاز‪ ‬های‪ ‬هر‪ ‬فعال‪ ‬سیاسی‪ ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫مزایا‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫امروزه‪ ‬داشت ن‪ ‬یک‪ ‬وبسایت‪ ‬برای‪ ‬ارائه‪ ‬دهندگان‪ ‬خدمات‪ ‬یا‪ ‬تولید‪ ‬کننصدگان‪ ‬یصک‪ ‬ضصرورت‪ ‬اسصت‪ ‬امصا‪ ‬هصدف‪ ‬اصصلی‪ ‬یصک‪ ‬وبسصایت‪ ‬‬ ‫ایجاد‪ ‬تعامل‪ ‬میان‪ ‬صاحبان‪ ‬سایت‪ ‬و‪ ‬بینندگان‪ ‬سایت‪ ‬اسصت‪ ‬و‪ ‬ایصن‪ ‬مهمصترین‪ ‬مسصئله‪ ‬بصرای‪ ‬کسصی‪ ‬هسصت‪ ‬کصه‪ ‬بصا‪ ‬مصردم‪ ‬سصروکار‪ ‬‬ ‫داشته‪ ‬و‪ ‬نیاز‪ ‬به‪ ‬تبادل‪ ‬نظر‪ ‬و‪ ‬انتشار‪ ‬اهداف‪ ‬و‪ ‬نظرات‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬سطح‪ ‬وسیع‪ ‬با‪ ‬کمترین‪ ‬هزینه‪ ‬مالی‪ ‬و‪ ‬زمانی‪ ‬دارد‪.‬‬ ‫•‬

‫سایت‪ ‬شما‪ ‬دفتر‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬و‪ ‬انتشار‪ ‬اهداف‪ ‬و‪ ‬نظرات‪ ‬شماست‪ ،‬دفتر‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬که‪ 24 ‬ساعت‪  ‬شبانه‪ ‬روز‪ ‬و‪ 7 ‬روز‪  ‬هفته‪ ‬‬ ‫باز‪ ‬و‪ ‬فعال‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫موتور‪ ‬های‪ ‬جستجو‪ ‬مبلغان‪ ‬شما‪ ‬هسصتند‪ ،‬بصدون‪ ‬آنکصه‪ ‬هزینصه‪ ‬ای‪ ‬صصرف‪ ‬کنیصد‪ ‬موتصور‪ ‬هصای‪ ‬جسصتجو‪ ‬سصایت‪ ‬شصما‪ ‬را‪ ‬بصه ‪ ‬‬ ‫جستجو‪ ‬گران‪ ‬اینترنت‪ ‬معرفی‪ ‬می‪ ‬کنند‪.‬‬

‫•‬

‫شما‪ ‬همواره‪ ‬در‪ ‬دسترس‪ ‬هستید‪  ،‬بازدید‪ ‬کنندگان‪ ‬سایت‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬به‪ ‬شما‪ ‬ایمیل‪ ‬بزنند‪ ،‬با‪ ‬نظرات‪ ‬شما‪ ‬آشصصنا‪ ‬بشصصوند‪ ،‬‬ ‫اطلعات‪ ‬مد‪ ‬نظر‪ ‬شما‪  ‬و‪ ‬خودشان‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬دست‪ ‬آورند‪.‬‬

‫•‬

‫همه‪ ‬در‪ ‬هر‪ ‬ساعت‪ ‬از‪ ‬شبانه‪ ‬روز‪ ‬در‪ ‬هر‪ ‬کجا‪ ‬که‪ ‬باشند‪ ‬فقط‪ ‬چند‪ ‬کلیک‪ ‬با‪ ‬شما‪ ‬فاصله‪ ‬دارند‪.‬‬

‫تعریف‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪  ‬اين‪ ‬امکان‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬مصديران‪ ‬وب‪ ‬سصايتها‪ ‬میدهنصد‪ ‬کصه‪ ‬بصدون‪ ‬داشصتن‪ ‬هرگصونه‪ ‬اطلعصات‪ ‬فنصی‪ ‬و‪ ‬برنصامه‪ ‬‬ ‫نويسی‪  ‬به‪  ‬مديريت‪  ‬وب‪  ‬سايت‪ ‬خود‪ ‬بپردازند‪ .‬علوه‪ ‬بر‪ ‬ايجاد‪ ‬ونگهداري‪ ‬وب‪ ‬سايت‪ ،‬کنترل‪  ‬گردش‪  ‬اطلعات‪  ،‬چيدمان‪ ‬و‪  ‬نحوه‪ ‬‬ ‫نمايش‪ ‬اطلعات‪ ‬و‪ ‬ابزارهاي‪ ‬بصري‪ ‬ورود‪ ‬اطلعات‪ ‬از‪ ‬بخشهاي‪ ‬اساسي‪ ‬سيستم‪ ‬مديريت‪ ‬محتواي‪ ‬وب‪ ‬سايت‪ ‬مي‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫مزایای‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬مدیریت‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫•‬

‫مديريت‪ ‬كاربران‪ ‬و‪ ‬تعيين‪ ‬سطوح‪ ‬دسترسي‪ ‬در‪ ‬كل‪ ‬سايت‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬جامع‪ ‬و‪ ‬توسط‪ ‬سيستم‪ ‬صورت‪ ‬مي‪ ‬گيرد‪.‬‬

‫•‬

‫براي‪ ‬توسعه‪ ‬اطلعاتي‪ ‬در‪ CMS ‬نياز‪ ‬به‪ ‬تغييرات‪ ‬بنيادي‪ ‬در‪ ‬سيستم‪ ‬نمي‪ ‬باشد‪ ‬و‪ ‬از‪ ‬اين‪ ‬رو‪ ‬بدون‪ ‬هزینه‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫تمامي‪ ‬صفحات‪ ‬جديد‪ ‬برپايه‪ ‬پيش‪ ‬فرض‪ ‬هايي‪ ‬كه‪ ‬از‪ ‬قبل‪ ‬تعريف‪ ‬شده‪ ‬اند‪ ‬ايجاد‪ ‬و‪ ‬تمامي‪ ‬لينك‪ ‬هصا‪ ‬بصه‪ ‬طصور‪ ‬خودكصار‪ ‬بصه‪ ‬‬ ‫روز‪ ‬رساني‪ ‬مي‪ ‬شود‪ .‬اين‪ ‬فرآيند‪ ‬به‪ ‬طور‪ ‬كامل‪ ‬قابل‪ ‬بازرسي‪ ‬مجدد‪ ‬مي‪ ‬باشد‪.‬‬

‫•‬

‫اطلعات‪ ‬توسط‪ ‬يك‪ ‬روش‪ ‬واحد‪ ‬طبقه‪ ‬بندي‪ ‬و‪ ‬در‪ ‬دسترس‪ ‬مشاهده‪ ‬كنندگان‪ ‬قرار‪ ‬مي‪ ‬گيرد‪.‬‬ ‫‪1 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫•‬

‫محتوا‪ ‬به‪ ‬سرعت‪ ‬و‪ ‬پس‪ ‬از‪ ‬تاييد‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬خودكار‪ ‬منتشر‪ ‬مي‪ ‬شود‪.‬‬

‫بخش‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬سیستم‪ ‬پیشنهادی‪:‬‬ ‫•‬

‫بخش‪ ‬های‪ ‬مختلف‪  ‬نوشتاری‪ ‬این‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫زندگی‪ ‬نامه‬

‫‪o‬‬

‫اهداف‬

‫‪o‬‬

‫فعالیت‪ ‬ها‬

‫‪o‬‬

‫تماس‪ ‬با‪ ‬ما‬

‫با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬کاملترین‪ ‬و‪ ‬سریعترین‪   FCKEditor ‬دنیا‪ ‬به‪ ‬شما‪ ‬قابلیت‪ ‬انتشار‪ ‬مطالب‪ ‬در‪  ‬سایت‪  ‬بدون‪  ‬نیاز‪  ‬به‪  ‬داشتن‪  ‬دانش‪ ‬‬ ‫طراحی‪ ‬وب‪ ‬و‪ ‬فقط‪ ‬با‪ ‬تایپ‪ ‬کردن‪ ‬را‪ ‬می‪ ‬دهد‪ .‬این‪ ‬سیستم‪ ‬بسیار‪ ‬شبیه‪ ‬به‪ ‬تایپ‪ ‬کردن‪ ‬در‪ MS Office Word ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫•‬

‫اخبار‪ ‬و‪ ‬تازه‪ ‬ها‪ :‬انتشار‪ ‬اخبار‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬خود‪ ،‬حزب‪ ‬یا‪ ‬هر‪ ‬نوع‪ ‬خبر‪ ‬دیگر‪ ‬که‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬شما‪ ‬باشصد‪ ‬مصی‪ ‬توانصد‪ ‬علوه‪ ‬بصر‪ ‬‬ ‫افزایش‪ ‬کارایی‪ ‬سایت‪ ،‬سبب‪ ‬افزایش‪ ‬ارسصال‪ ‬بیننصده‪ ‬از‪ ‬موتصور‪ ‬هصای‪ ‬جسصتجو‪ ‬و‪ ‬کصاربردی‪ ‬سصاختن‪ ‬سصایت‪ ‬شصما‪ ‬بصرای‪ ‬‬ ‫کاربران‪ ‬آن‪ ‬باشد‪ .‬این‪ ‬بخش‪ ‬از‪ ‬سایت‪ ‬مجهز‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬جستجوی‪ ‬واژه‪ ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫•‬

‫گالری‪ ‬تصاویر‪ :‬انتشار‪ ‬تصاویر‪ ‬در‪ ‬گالری‪ ‬علوه‪ ‬بر‪ ‬اینکه‪ ‬نیاز‪ ‬هر‪ ‬سیاستمدار‪ ‬محسوب‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬می‪ ‬توانصد‪ ‬سصبب‪ ‬جلصب‪ ‬‬ ‫بیننده‪ ‬و‪ ‬همچنین‪ ‬صرف‪ ‬مدت‪ ‬زمان‪ ‬بیشتر‪ ‬توسط‪ ‬بازدید‪ ‬کننده‪ ‬در‪ ‬سایت‪ ‬شود‪ .‬گالری‪ ‬تصاویر‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬یک‪ ‬آلبوم‪ ‬چند ‪ ‬‬ ‫در‪ ‬چند‪ ‬و‪ ‬مجهز‪ ‬بخش‪ ‬جستجوی‪ ‬واژه‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫نظر‪ ‬سنجی‪ :‬از‪ ‬آنجایی‪ ‬که‪ ‬افزایش‪ ‬تعامل‪ ‬با‪ ‬مردم‪  ‬و‪ ‬آگاهی‪ ‬از‪ ‬نظرات‪ ‬آنها‪ ‬مهمترین‪ ‬دغدغه‪ ‬یک‪ ‬سیاستمدار‪ ‬است‪ ‬لصصذا‪ ‬‬ ‫در‪ ‬این‪  ‬سایت‪ ‬سعی‪ ‬شده‪ ‬با‪ ‬ارائه‪ ‬قسمت‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬به‪ ‬این‪ ‬مهم‪ ‬برسیم‪ .‬شما‪ ‬می‪ ‬توانید‪ ‬با‪ ‬ارائه‪ ‬موضوعات‪ ‬مختلف ‪ ‬‬ ‫اقدام‪ ‬به‪ ‬نظر‪ ‬سنجی‪ ‬از‪ ‬کاربران‪ ‬سایت‪ ‬کنید‪ ‬و‪ ‬نظرات‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬آمار‪ ‬در‪ ‬آرشیو‪ ‬ذخیره‪ ‬کنید‪.‬‬

‫•‬

‫لینکستان‪ :‬بخش‪ ‬لینکستان‪ ‬از‪ ‬چند‪ ‬نظر‪ ‬برای‪ ‬دارندگان‪ ‬یک‪ ‬سایت‪ ‬از‪ ‬هر‪ ‬نوع‪ ‬که‪ ‬باشند‪ ‬مهم‪ ‬است‪:‬‬ ‫‪ .1‬قرار‪ ‬دادن‪ ‬لینک‪ ‬های‪ ‬مناسب‪ ‬می‪ ‬تواند‪ ‬سایت‪ ‬را‪ ‬تبدیل‪ ‬به‪ ‬یک‪ ‬مرجع‪ ‬کند‪.‬‬ ‫‪ .2‬قرار‪ ‬دادن‪ ‬لینک‪ ‬های‪ ‬متناسب‪ ‬با‪ ‬موضوع‪ ‬سایت‪ ‬سبب‪ ‬افزایش‪ ‬ارسال‪ ‬بیننده‪ ‬از‪ ‬موتور‪ ‬هصصای‪ ‬جسصصتجو‪ ‬مصصی‪ ‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪2 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫‪ .3‬تبادل‪ ‬لینک‪ ‬می‪ ‬تواند‪ ‬سبب‪ ‬تعامل‪ ‬بیشتر‪ ‬میان‪ ‬سایت‪ ‬های‪ ‬مشابه‪ ‬شود‪.‬‬ ‫•‬

‫آمار‪ ‬سایت‪ :‬شما‪ ‬می‪ ‬توانید‪ ‬با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬یک‪ ‬سرویس‪ ‬دهنده‪ ‬سوم‪ ‬شخص‪ ، (3rd Part ) ‬آمار‪ ‬ورود‪ ‬و‪ ‬خروج‪ ‬کاربران‪ ‬در ‪ ‬‬ ‫بازه‪ ‬های‪ ‬زمانی‪ ‬مختلف‪ ‬را‪ ‬کنترل‪ ‬نمایید‪.‬‬

‫•‬

‫سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬سایت‪ :‬در‪ ‬طراحی‪ ‬کنترل‪ ‬پنل‪ ‬این‪ ‬سیستم‪ ‬مواردی‪ ‬از‪ ‬قبیل‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫دسترسی‪ ‬سریع‪ ‬به‪ ‬قسمتها‬

‫‪‬‬

‫افزایش‪ ‬سرعت‬

‫‪‬‬

‫محیط‪ ‬کاربردی‪ ‬و‪ ‬ساده‬

‫در‪ ‬نظر‪ ‬گرفته‪ ‬شده‪ ‬است‪ ‬به‪ ‬گونه‪ ‬ای‪ ‬که‪ ‬همه‪ ‬افراد‪ ‬با‪ ‬هر‪ ‬سطح‪ ‬از‪ ‬دانش‪ ‬کامپیوتر‪ ‬بتواننصد‪ ‬بصه‪ ‬راحصتی‪ ‬محتصوای‪ ‬سصایت‪ ‬خصود‪ ‬را‪ ‬‬ ‫کنترل‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫•‬

‫آرم‪ ‬سایت‪ :‬این‪ ‬سیستم‪) ‬وبسایت(‪ ‬به‪ ‬مدیران‪ ‬امکصان‪ ‬ثبصت‪ ‬آرم‪ ‬بصه‪ ‬تعصداد‪ ‬نامحصدود‪ ‬را‪ ‬مصی‪ ‬دهصد‪ ‬و‪ ‬مصدیران‪ ‬سصایت‪ ‬مصی ‪ ‬‬ ‫توانند‪ ‬بر‪ ‬حسب‪ ‬ایام‪ ‬سال‪ ‬و‪ ‬مناسبت‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬آرم‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬فعال‪ ‬سازند‪.‬‬

‫ویژگی‪ ‬های‪ ‬سیستم‪ ‬پیشنهادی‪:‬‬ ‫•‬

‫استفاده‪ ‬از‪ ‬ویژگی‪ ‬های‪ :Ajax ‬‬ ‫یکی‪ ‬از‪ ‬دلیل‪ ‬اصلی‪ ‬تاخیر‪ ‬دریافت‪ ‬اطلعصات‪ ‬در‪ ‬سصایت‪ ‬هصای‪ ‬پویصا‪ ،‬نیصاز‪ ‬بصه‪ ‬تعامصل‪ ‬دائم‪ ‬میصان‪ ‬ارائه‪ ‬دهنصده‪ (Server ) ‬و‪ ‬‬ ‫استفاده‪ ‬کننده‪ (Client) ‬است‪ ‬بدین‪ ‬معنی‪  ‬که‪ ‬به‪ ‬عنوان‪ ‬مثال‪ ‬هر‪ ‬بار‪ ‬بازدید‪ ‬کنندگان‪ ‬سایت‪ ‬جستجویی‪ ‬در‪  ‬اخبار‪  ‬انجام‪ ‬‬ ‫می‪ ‬دهند‪ ‬نیاز‪ ‬است‪ ‬تا‪ ‬کلمصه‪ ‬مصورد‪ ‬نظصر‪ ‬آنهصا‪ ‬بصه‪  Server ‬ارسال‪  ‬شود‪ ‬و‪  ‬نتیجه‪  ‬به‪ ) Client ‬کامپیوتر‪ ‬و‪  ‬اکسپلرر‪  ‬شما‪ ‬‬ ‫)‪ ‬منتقل‪ ‬شود‪ .‬برنامه‪ ‬نویسی‪ AJAX ‬این‪  ‬تعامل‪ ‬را‪  ‬به‪  ‬حداقل‪  ‬می‪  ‬رساند‪ ‬و‪  ‬تعداد‪  ‬ارسال‪ ‬و‪  ‬دریافت‪  ‬میان‪ Client   – ‬‬ ‫‪ Server‬را‪ ‬کاهش‪ ‬میدهد‪ .‬نظیر‪ ‬این‪ ‬سیستم‪ ‬را‪ ‬می‪ ‬توانید‪ ‬در‪ Gmail ‬یا‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬تحت‪ ‬وب‪ Microsoft ‬بیابید‪.‬‬

‫•‬

‫در‪ ‬نظر‪ ‬گرفتن‪ ‬تمام‪ ‬جزئیات‪:SEO ‬‬ ‫‪  (SEO (Search Engine Optimization  ‬به‪  ‬معنی‪  ‬رعایت‪  ‬اصولی‪  ‬است‪  ‬که‪  ‬سبب‪ ‬افزایش‪  ‬تعامل‪ ‬میان‪ ‬سایت‪  ‬و‪ ‬ربات ‪ ‬‬ ‫های‪ ‬موتور‪ ‬های‪ ‬جستجو‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬و‪ ‬موتور‪ ‬جستجو‪) ‬به‪ ‬عنوان‪ ‬مثال‪ ‬گوگل‪ ‬و‪ ‬یاهو(‪ ‬رتبه‪ ‬بهتری‪ ‬نسصبت‪ ‬بصه‪ ‬سصایر‪ ‬سصایت‪ ‬‬ ‫هایی‪ ‬که‪ ‬این‪ ‬اصول‪ ‬را‪ ‬رعایت‪ ‬نکرده‪ ‬اند‪ ‬به‪ ‬سایت‪ ‬می‪ ‬دهد‪ ‬و‪ ‬این‪ ‬یعنی‪ ‬افزایش‪ ‬ارسال‪ ‬بیننده‪ ‬ار‪ ‬موتصور‪ ‬هصای‪ ‬جسصتجو‪ .‬‬ ‫کسب‪ ‬اطلعات‪ ‬بیستر‪ http://volghan.ir/free_seo_tools.htm ‬‬

‫•‬

‫رعایت‪ ‬اصول‪ ‬ایمنی‪ :‬‬ ‫اصول‪ ‬ایمنی‪ ‬در‪ ‬تمام‪ ‬مراحل‪ ‬تولید‪ ‬سایت‪ ‬مد‪ ‬نظر‪ ‬بوده‪ ‬است‪ .‬استفاده‪ ‬از‪ ‬فضای‪ ‬میزبانی‪) ‬هاست(‪ ‬معتبر‪ ‬و‪ ‬حرفصه‪ ‬ای‪ ،‬‬ ‫ویرایش‪ ‬مجدد‪ ‬کد‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬بررسی‪ ‬مداوم‪ ‬آنها‪ ،‬عدم‪ ‬انتشار‪ ‬کد‪ ‬ها‪ ‬از‪ ‬جمله‪ ‬روش‪ ‬های‪ ‬امنیتی‪ ‬است‪ ‬که‪ ‬رعایت‪ ‬می‪ ‬شود‪.‬‬ ‫‪3 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


Technical Information: Software: Web Site Kind: Dynamic Programming Language: C# Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled Data Base: Ms Access / Ms SQL Server ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫آنچه‬: ‫سیاسی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫ سیستم‬.1 ‫آماده‬ ‫ سایت‬.2 ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ( ‫لوگو‬ ) ‫آرم‬ ‫یک‬ ‫ طراحی‬.3 ‫سال‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫مگابایت‬ 100 ‫تا‬ ‫ فضای‬.4 ‫سال‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫انتخابی‬ ‫دامنه‬ ‫نام‬ ‫ یک‬.5

4 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com

about_government_cms  

: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫تعریف‬ : ‫سایت‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫سیاسی‬...

about_government_cms  

: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫تعریف‬ : ‫سایت‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫سیاسی‬...

Advertisement