Page 1

‫وبسایت‪ ‬مخصوص‪ ‬متخصصین‪ ‬مجهز‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬محتوا‬ ‫با‪ ‬توجه‪ ‬به‪ ‬گسترش‪ ‬روز‪ ‬افزون‪ ‬درخواست‪ ‬برای‪ ‬سایت‪ ‬های‪ ‬شخصی‪ ‬کیه‪ ‬از‪ ‬طیرف‪ ‬متخصصیین‪ ‬ایرانیی‪ ‬جهیت‪ ‬ارائه‪ ‬بییوگرافی‪ ‬‬ ‫شغلی‪ ‬صورت‪ ‬می‪ ‬گرفت‪ ‬برآن‪ ‬شدیم‪ ‬تا‪ ‬وبسایتی‪ ‬شخصی‪ ‬و‪ ‬کامل‪ ‬برای‪ ‬این‪ ‬عزیزان‪ ‬طراحی‪ ‬کنیم‪ .‬ایین‪ ‬وبسیایت‪ ‬بیا‪ ‬تیوجه‪ ‬بیه ‪ ‬‬ ‫ساختار‪ ‬آن‪ ‬مخصوص‪ ‬متخصصین‪ ‬در‪ ‬هر‪ ‬رشته‪ ‬ای‪ ‬همچون‪ ‬مهندسیین‪ ،‬پزشیکان‪ ،‬اسیاتید‪ ‬دانشیگاه‪ ‬هیا‪ ‬و‪ ‬پیمانکیاران‪ ‬و‪ ... ‬ایجیاد‪ ‬‬ ‫شده‪ ‬است‪ .‬انتشار‪ ‬اطلعات‪ ‬شخصی‪ ‬همچون‪ ‬بیوگرافی‪ ،‬اهیداف‪ ،‬راهکارهیا‪ ،‬نظیرات‪ ‬و‪ ‬اطلعیات‪ ‬تمیاس‪ ،‬اسیتفاده‪ ‬از‪ ‬گیالری‪ ‬‬ ‫تصاویر‪ ،‬انتشار‪ ‬اخبار‪ ‬و‪ ‬جمع‪ ‬آوری‪ ‬نظرات‪ ‬از‪ ‬جمله‪ ‬امکانات‪ ‬این‪ ‬سایت‪ ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫مزایا‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫امروزه‪ ‬داشت ن‪ ‬یک‪ ‬وبسایت‪ ‬برای‪ ‬ارائه‪ ‬دهندگان‪ ‬خدمات‪ ‬یا‪ ‬تولید‪ ‬کننیدگان‪ ‬ییک‪ ‬ضیرورت‪ ‬اسیت‪ ‬امیا‪ ‬هیدف‪ ‬اصیلی‪ ‬ییک‪ ‬وبسیایت‪ ‬‬ ‫ایجاد‪ ‬تعامل‪ ‬میان‪ ‬صاحبان‪ ‬سایت‪ ‬و‪ ‬بینندگان‪ ‬سایت‪ ‬است‪ ‬و‪ ‬این‪ ‬مهمترین‪ ‬مسئله‪ ‬برای‪ ‬کسی‪ ‬هست‪ ‬که‪ ‬بیا‪ ‬میردم‪ ‬سیروکار‪ ‬دارد‪ ‬‬ ‫و‪ ‬نیاز‪ ‬به‪ ‬تبادل‪ ‬نظر‪ ‬و‪ ‬انتشار‪ ‬اهداف‪ ‬و‪ ‬نظرات‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬سطح‪ ‬وسیع‪ ‬با‪ ‬کمترین‪ ‬هزینه‪ ‬مالی‪ ‬و‪ ‬زمانی‪ ‬دارد‪.‬‬ ‫•‬

‫سایت‪ ‬شما‪ ‬دفتر‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬و‪ ‬انتشار‪ ‬اهداف‪ ‬و‪ ‬نظرات‪ ‬شماست‪ ،‬دفتر‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬که‪ 24 ‬ساعت‪  ‬شبانه‪ ‬روز‪ ‬و‪ 7 ‬روز‪  ‬هفته‪ ‬‬ ‫باز‪ ‬و‪ ‬فعال‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫موتور‪ ‬های‪ ‬جستجو‪ ‬مبلغان‪ ‬شما‪ ‬هسیتند‪ ،‬بیدون‪ ‬آنکیه‪ ‬هزینیه‪ ‬ای‪ ‬صیرف‪ ‬کنیید‪ ‬موتیور‪ ‬هیای‪ ‬جسیتجو‪ ‬سیایت‪ ‬شیما‪ ‬را‪ ‬بیه ‪ ‬‬ ‫جستجو‪ ‬گران‪ ‬اینترنت‪ ‬معرفی‪ ‬می‪ ‬کنند‪.‬‬

‫•‬

‫شما‪ ‬همواره‪ ‬در‪ ‬دسترس‪ ‬هستید‪  ،‬بازدید‪ ‬کنندگان‪ ‬سایت‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬به‪ ‬شما‪ ‬ایمیل‪ ‬بزنند‪ ،‬با‪ ‬نظرات‪ ‬شما‪ ‬آشیینا‪ ‬بشییوند‪ ،‬‬ ‫اطلعات‪ ‬مد‪ ‬نظر‪ ‬شما‪  ‬و‪ ‬خودشان‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬دست‪ ‬آورند‪.‬‬

‫•‬

‫همه‪ ‬در‪ ‬هر‪ ‬ساعت‪ ‬از‪ ‬شبانه‪ ‬روز‪ ‬در‪ ‬هر‪ ‬کجا‪ ‬که‪ ‬باشند‪ ‬فقط‪ ‬چند‪ ‬کلیک‪ ‬با‪ ‬شما‪ ‬فاصله‪ ‬دارند‪.‬‬

‫تعریف‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪  ‬اين‪ ‬امکان‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬میديران‪ ‬وب‪ ‬سیايتها‪ ‬میدهنید‪ ‬کیه‪ ‬بیدون‪ ‬داشیتن‪ ‬هرگیونه‪ ‬اطلعیات‪ ‬فنیی‪ ‬و‪ ‬برنیامه‪ ‬‬ ‫نويسی‪  ‬به‪  ‬مديريت‪  ‬وب‪  ‬سايت‪ ‬خود‪ ‬بپردازند‪ .‬علوه‪ ‬بر‪ ‬ايجاد‪ ‬ونگهداري‪ ‬وب‪ ‬سايت‪ ،‬کنترل‪  ‬گردش‪  ‬اطلعات‪  ،‬چيدمان‪ ‬و‪  ‬نحوه‪ ‬‬ ‫نمايش‪ ‬اطلعات‪ ‬و‪ ‬ابزارهاي‪ ‬بصري‪ ‬ورود‪ ‬اطلعات‪ ‬از‪ ‬بخشهاي‪ ‬اساسي‪ ‬سيستم‪ ‬مديريت‪ ‬محتواي‪ ‬وب‪ ‬سايت‪ ‬مي‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫مزایای‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬مدیریت‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫•‬

‫مديريت‪ ‬كاربران‪ ‬و‪ ‬تعيين‪ ‬سطوح‪ ‬دسترسي‪ ‬در‪ ‬كل‪ ‬سايت‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬جامع‪ ‬و‪ ‬توسط‪ ‬سيستم‪ ‬صورت‪ ‬مي‪ ‬گيرد‪.‬‬

‫•‬

‫براي‪ ‬توسعه‪ ‬اطلعاتي‪ ‬در‪ CMS ‬نياز‪ ‬به‪ ‬تغييرات‪ ‬بنيادي‪ ‬در‪ ‬سيستم‪ ‬نمي‪ ‬باشد‪ ‬و‪ ‬از‪ ‬اين‪ ‬رو‪ ‬بدون‪ ‬هزینه‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫تمامي‪ ‬صفحات‪ ‬جديد‪ ‬برپايه‪ ‬پيش‪ ‬فرض‪ ‬هايي‪ ‬كه‪ ‬از‪ ‬قبل‪ ‬تعريف‪ ‬شده‪ ‬اند‪ ‬ايجاد‪ ‬و‪ ‬تمامي‪ ‬لينك‪ ‬هیا‪ ‬بیه‪ ‬طیور‪ ‬خودكیار‪ ‬بیه‪ ‬‬ ‫روز‪ ‬رساني‪ ‬مي‪ ‬شود‪ .‬اين‪ ‬فرآيند‪ ‬به‪ ‬طور‪ ‬كامل‪ ‬قابل‪ ‬بازرسي‪ ‬مجدد‪ ‬مي‪ ‬باشد‪.‬‬

‫‪1 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫•‬

‫اطلعات‪ ‬توسط‪ ‬يك‪ ‬روش‪ ‬واحد‪ ‬طبقه‪ ‬بندي‪ ‬و‪ ‬در‪ ‬دسترس‪ ‬مشاهده‪ ‬كنندگان‪ ‬قرار‪ ‬مي‪ ‬گيرد‪.‬‬

‫•‬

‫محتوا‪ ‬به‪ ‬سرعت‪ ‬و‪ ‬پس‪ ‬از‪ ‬تاييد‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬خودكار‪ ‬منتشر‪ ‬مي‪ ‬شود‪.‬‬

‫بخش‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬سیستم‪ ‬پیشنهادی‪:‬‬ ‫•‬

‫بخش‪ ‬های‪ ‬مختلف‪  ‬نوشتاری‪ ‬این‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫زندگی‪ ‬نامه‬

‫‪o‬‬

‫اهداف‬

‫‪o‬‬

‫فعالیت‪ ‬ها‬

‫‪o‬‬

‫تماس‪ ‬با‪ ‬ما‬

‫استفاده‪ ‬از‪ ‬کاملترین‪ ‬و‪ ‬سریعترین‪   FCKEditor ‬دنیا‪ ‬به‪  ‬شما‪  ‬قابلیت‪  ‬انتشار‪  ‬مطالب‪ ‬در‪  ‬سایت‪  ‬بدون‪  ‬نیاز‪  ‬به‪  ‬داشتن‪  ‬دانش‪ ‬‬ ‫طراحی‪ ‬وب‪ ‬و‪ ‬فقط‪ ‬با‪ ‬تایپ‪ ‬کردن‪ ‬را‪ ‬می‪ ‬دهد‪ .‬این‪ ‬سیستم‪ ‬بسیار‪ ‬شبیه‪ ‬به‪ ‬تایپ‪ ‬کردن‪ ‬در‪ MS Office Word ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫•‬

‫اخبار‪ ‬و‪ ‬تازه‪ ‬ها‪ :‬انتشار‪ ‬اخبار‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬خود‪ ،‬صنف‪ ‬یا‪ ‬هر‪ ‬نوع‪ ‬خبر‪ ‬دیگر‪ ‬که‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬شما‪ ‬باشید‪ ‬میی‪ ‬توانید‪ ‬علوه‪ ‬بیر‪ ‬‬ ‫افزایش‪ ‬کارایی‪ ‬سایت‪ ،‬سبب‪ ‬افزایش‪ ‬ارسیال‪ ‬بیننیده‪ ‬از‪ ‬موتیور‪ ‬هیای‪ ‬جسیتجو‪ ‬و‪ ‬کیاربردی‪ ‬سیاختن‪ ‬سیایت‪ ‬شیما‪ ‬بیرای‪ ‬‬ ‫کاربران‪ ‬آن‪ ‬باشد‪ .‬این‪ ‬بخش‪ ‬از‪ ‬سایت‪ ‬مجهز‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬جستجوی‪ ‬واژه‪ ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫•‬

‫گالری‪ ‬تصاویر‪ :‬انتشار‪ ‬تصاویر‪ ‬مربوط‪ ‬بیه‪ ‬رزومیه‪ ‬شیغلی‪ ‬و‪ ‬فعیالیت‪ ‬هیای‪ ‬انجیام‪ ‬شیده‪ ‬در‪ ‬گیالری‪ ‬علوه‪ ‬بیر‪ ‬اینکیه‪ ‬نییاز ‪ ‬‬ ‫محسوب‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬می‪ ‬تواند‪ ‬سبب‪ ‬جلب‪ ‬بیننده‪ ‬و‪ ‬همچنین‪ ‬صرف‪ ‬میدت‪ ‬زمیان‪ ‬بیشیتر‪ ‬توسیط‪ ‬بازدیید‪ ‬کننیده‪ ‬در‪ ‬سیایت‪ ‬‬ ‫شود‪ .‬گالری‪ ‬تصاویر‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬یک‪ ‬آلبوم‪ ‬چند‪ ‬در‪ ‬چند‪ ‬و‪ ‬مجهز‪ ‬بخش‪ ‬جستجوی‪ ‬واژه‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫نظر‪ ‬سنجی‪ :‬از‪ ‬آنجایی‪ ‬که‪ ‬افزایش‪ ‬تعامل‪ ‬بیا‪ ‬میردم‪  ‬و‪ ‬آگیاهی‪ ‬از‪ ‬نظیرات‪ ‬آنهیا‪ ‬مهمیترین‪ ‬دغیدغه‪ ‬صیاحبان‪ ‬سیایت‪ ‬هیای‪ ‬‬ ‫شخصی‪ ‬است‪ ‬لذا‪ ‬در‪ ‬این‪ ‬سایت‪ ‬سعی‪ ‬شده‪ ‬با‪ ‬ارائه‪ ‬قسمت‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬به‪ ‬این‪ ‬مهم‪ ‬برسیم‪ .‬شما‪ ‬می‪ ‬توانییید‪ ‬بییا‪ ‬ارائه‪ ‬‬ ‫موضوعات‪ ‬مختلف‪ ‬اقدام‪ ‬به‪ ‬نظر‪ ‬سنجی‪ ‬از‪ ‬کاربران‪ ‬سایت‪ ‬کنید‪ ‬و‪ ‬نظرات‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬آمار‪ ‬در‪ ‬آرشیو‪ ‬ذخیره‪ ‬کنید‪.‬‬

‫•‬

‫لینکستان‪ :‬بخش‪ ‬لینکستان‪ ‬از‪ ‬چند‪ ‬نظر‪ ‬برای‪ ‬دارندگان‪ ‬یک‪ ‬سایت‪ ‬از‪ ‬هر‪ ‬نوع‪ ‬که‪ ‬باشند‪ ‬مهم‪ ‬است‪:‬‬ ‫‪ .1‬قرار‪ ‬دادن‪ ‬لینک‪ ‬های‪ ‬مناسب‪ ‬می‪ ‬تواند‪ ‬سایت‪ ‬را‪ ‬تبدیل‪ ‬به‪ ‬یک‪ ‬مرجع‪ ‬کند‪.‬‬ ‫‪ .2‬قرار‪ ‬دادن‪ ‬لینک‪ ‬های‪ ‬متناسب‪ ‬با‪ ‬موضوع‪ ‬سایت‪ ‬سبب‪ ‬افزایش‪ ‬ارسال‪ ‬بیننده‪ ‬از‪ ‬موتور‪ ‬هییای‪ ‬جسییتجو‪ ‬مییی‪ ‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبادل‪ ‬لینک‪ ‬می‪ ‬تواند‪ ‬سبب‪ ‬تعامل‪ ‬بیشتر‪ ‬میان‪ ‬سایت‪ ‬های‪ ‬مشابه‪ ‬شود‪.‬‬ ‫‪2 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫•‬

‫آمار‪ ‬سایت‪ :‬شما‪ ‬می‪ ‬توانید‪ ‬با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬یک‪ ‬سرویس‪ ‬دهنده‪ ‬سوم‪ ‬شخص‪ ، (3rd Part ) ‬آمار‪ ‬ورود‪ ‬و‪ ‬خروج‪ ‬کاربران‪ ‬در ‪ ‬‬ ‫بازه‪ ‬های‪ ‬زمانی‪ ‬مختلف‪ ‬را‪ ‬کنترل‪ ‬نمایید‪.‬‬

‫•‬

‫سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬سایت‪ :‬در‪ ‬طراحی‪ ‬کنترل‪ ‬پنل‪ ‬این‪ ‬سیستم‪ ‬مواردی‪ ‬از‪ ‬قبیل‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫دسترسی‪ ‬سریع‪ ‬به‪ ‬قسمتها‬

‫‪‬‬

‫افزایش‪ ‬سرعت‬

‫‪‬‬

‫محیط‪ ‬کاربردی‪ ‬و‪ ‬ساده‬

‫در‪ ‬نظر‪ ‬گرفته‪ ‬شده‪ ‬است‪ ‬به‪ ‬گونه‪ ‬ای‪ ‬که‪ ‬همه‪ ‬افراد‪ ‬با‪ ‬هر‪ ‬سطح‪ ‬از‪ ‬دانش‪ ‬کامپیوتر‪ ‬بتواننید‪ ‬بیه‪ ‬راحیتی‪ ‬محتیوای‪ ‬سیایت‪ ‬خیود‪ ‬را‪ ‬‬ ‫کنترل‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫•‬

‫آرم‪ ‬سایت‪ :‬این‪ ‬سیستم‪) ‬وبسایت(‪ ‬به‪ ‬مدیران‪ ‬امکیان‪ ‬ثبیت‪ ‬آرم‪ ‬بیه‪ ‬تعیداد‪ ‬نامحیدود‪ ‬را‪ ‬میی‪ ‬دهید‪ ‬و‪ ‬میدیران‪ ‬سیایت‪ ‬میی ‪ ‬‬ ‫توانند‪ ‬بر‪ ‬حسب‪ ‬ایام‪ ‬سال‪ ‬و‪ ‬مناسبت‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬آرم‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬فعال‪ ‬سازند‪.‬‬

‫ویژگی‪ ‬های‪ ‬سیستم‪ ‬پیشنهادی‪:‬‬ ‫•‬

‫استفاده‪ ‬از‪ ‬ویژگی‪ ‬های‪ :Ajax ‬‬ ‫یکی‪ ‬از‪ ‬دلیل‪ ‬اصلی‪ ‬تاخیر‪ ‬دریافت‪ ‬اطلعیات‪ ‬در‪ ‬سیایت‪ ‬هیای‪ ‬پوییا‪ ،‬نییاز‪ ‬بیه‪ ‬تعامیل‪ ‬دائم‪ ‬مییان‪ ‬ارائه‪ ‬دهنیده‪ (Server ) ‬و‪ ‬‬ ‫استفاده‪ ‬کننده‪ (Client) ‬است‪ ‬بدین‪ ‬معنی‪  ‬که‪ ‬به‪ ‬عنوان‪ ‬مثال‪ ‬هر‪ ‬بار‪ ‬بازدید‪ ‬کنندگان‪ ‬سایت‪ ‬جستجویی‪ ‬در‪  ‬اخبار‪  ‬انجام‪ ‬‬ ‫می‪ ‬دهند‪ ‬نیاز‪ ‬است‪ ‬تا‪ ‬کلمیه‪ ‬میورد‪ ‬نظیر‪ ‬آنهیا‪ ‬بیه‪  Server ‬ارسال‪  ‬شود‪ ‬و‪  ‬نتیجه‪  ‬به‪ ) Client ‬کامپیوتر‪ ‬و‪  ‬اکسپلرر‪  ‬شما‪ ‬‬ ‫)‪ ‬منتقل‪ ‬شود‪ .‬برنامه‪ ‬نویسی‪ AJAX ‬این‪  ‬تعامل‪ ‬را‪  ‬به‪  ‬حداقل‪  ‬می‪  ‬رساند‪ ‬و‪  ‬تعداد‪  ‬ارسال‪ ‬و‪  ‬دریافت‪  ‬میان‪ Client   – ‬‬ ‫‪ Server‬را‪ ‬کاهش‪ ‬میدهد‪ .‬نظیر‪ ‬این‪ ‬سیستم‪ ‬را‪ ‬می‪ ‬توانید‪ ‬در‪ Gmail ‬یا‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬تحت‪ ‬وب‪ Microsoft ‬بیابید‪.‬‬

‫•‬

‫در‪ ‬نظر‪ ‬گرفتن‪ ‬تمام‪ ‬جزئیات‪:SEO ‬‬ ‫‪  (SEO (Search Engine Optimization  ‬به‪  ‬معنی‪  ‬رعایت‪  ‬اصولی‪  ‬است‪  ‬که‪  ‬سبب‪ ‬افزایش‪  ‬تعامل‪ ‬میان‪ ‬سایت‪  ‬و‪ ‬ربات ‪ ‬‬ ‫های‪ ‬موتور‪ ‬های‪ ‬جستجو‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬و‪ ‬موتور‪ ‬جستجو‪) ‬به‪ ‬عنوان‪ ‬مثال‪ ‬گوگل‪ ‬و‪ ‬یاهو(‪ ‬رتبه‪ ‬بهتری‪ ‬نسیبت‪ ‬بیه‪ ‬سیایر‪ ‬سیایت‪ ‬‬ ‫هایی‪ ‬که‪ ‬این‪ ‬اصول‪ ‬را‪ ‬رعایت‪ ‬نکرده‪ ‬اند‪ ‬به‪ ‬سایت‪ ‬می‪ ‬دهد‪ ‬و‪ ‬این‪ ‬یعنی‪ ‬افزایش‪ ‬ارسال‪ ‬بیننده‪ ‬از‪ ‬موتور‪ ‬های‪ ‬جستجو‪ .‬‬ ‫‪Technical Information:‬‬ ‫‪Software: Web Site‬‬ ‫‪Kind: Dynamic‬‬ ‫‪Programming Language: C#‬‬

‫‪3 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫‪Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled‬‬ ‫‪:‬آنچه‪ ‬به‪ ‬شما‪ ‬ارائه‪ ‬خواهد‪ ‬شد‬ ‫‪ .1‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬شخصی‬ ‫‪ .2‬سایت‪ ‬آماده‬ ‫‪ .3‬طراحی‪ ‬یک‪ ‬آرم‪ ) ‬لوگو‪ ( ‬سایت‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬رایگان‬ ‫‪ .4‬فضای‪ ‬تا‪ 100 ‬مگابایت‪ ‬رایگان‪ ‬برای‪ ‬یک‪ ‬سال‬ ‫‪ .5‬یک‪ ‬نام‪ ‬دامنه‪ ‬انتخابی‪ ‬رایگان‪ ‬برای‪ ‬یک‪ ‬سال‬

‫‪4 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

about_expert_cms  

1 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com : ‫تعریفسیستممدیریتوبسایت‬ • . ‫مديريتكاربرانوتعيينسطوحدسترسيدركلسايتبهصورتجامعوتوسط...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you