Page 1

‫شبکههای کامپیوتری‬ ‫‌‬ ‫"تجارت الکترونیک فرایند خرید‪ ،‬فروش یا تبادل محصولت‪ ،‬خدمات و اطلاعات از طریق‬ ‫میتجوان انججام هرگجونه امجور تججاری بجه صجورت آنلیجن و از طریجق‬ ‫‌‬ ‫و اینترنت اسجت‪" .‬تججارت الکجترونیکی را‬ ‫میشججود بیججش از‬ ‫‌‬ ‫اینترنت بیان کرد‪ .‬این تکنیک در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته اسججت و پیش‌بینججی‬ ‫میشود که در آن خریججد و فججروش کججال و یجا‬ ‫‌‬ ‫این نیز رشد کند‪ .‬تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫‌‬ ‫خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کال و یا خدمات منتهی‬ ‫وسیعتری دارد‪ ،‬یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت اسججت‬ ‫‌‬ ‫تجارت الکترونیکی معمول ً کاربرد‬ ‫جنبههای فعالیت تجاری ‪ ،‬مانند خریداری ‪ ،‬صورت برداری از کالها ‪ ،‬مدیریت تولید‪ ،‬تهیه و توزیججع‬ ‫‌‬ ‫بلکه سایر‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫جابهجایی کالها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر‬ ‫‌‬ ‫و‬ ‫فعالیت‌های تجاری ولقان حسینی از سال ‪ 2001‬میلدی با همکاری برای وب‌سایت ‪ Leo Archive‬در آلمان‬ ‫آغاز شد‪ ،‬بعد از گذشت حدود ‪ 6‬ماه و ارائه بیش از دو هزار کججار گرافیکججی مججدیریت سججایت ‪ Alien Entity‬بججا‬ ‫درخواست همکاری وی موافقت کرده و به صورت رسمی وارد بازار تجارت آنلیججن و الکترونیججک شجد‪ .‬پجس از‬ ‫تحریمهای اقتصادی و مشججکلت ناشججی از‬ ‫‌‬ ‫سه سال در حالی که بیش از ‪ 2500‬نمونه کار داشت با تشدید‬ ‫میکرد سرانجام بججا تاسججیس دفججتر‬ ‫‌‬ ‫شرکتهای خارجی و به خصوص امریکایی را ناممکن‬ ‫‌‬ ‫آن که همکاری با‬ ‫پروژهای کوچک و بزرگ بسیاری توسججط‬ ‫‌‬ ‫تجارت الکترونیک در سال ‪ 1385‬به بازار ایران روی آورد‪ .‬در این مدت‬ ‫این دفتر انجام شده است‪ .‬برای اطل ع از آخریججن نمجونه کارهجا و پروژهججای در دسجت اججرا بجه بخججش نمججونه‬ ‫کارها مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫یه وب سایت میخام!‬ ‫سایتم بازدید نداره ‪):‬‬ ‫بازم کارای تجججکراری؟‬ ‫رو ‪ CD‬تبلیغات کنم؟!‬ ‫تبلیغات اینترنتی ‪O-:‬‬ ‫دربسججت بازار هدف‬ ‫خدمات و محصولت دفتر تجارت الکترونیک ولقان‪:‬‬ ‫زبانهای مختلف‪.‬‬ ‫‌‬ ‫سایتهای ایستا‪ ،‬داینامیک و فلش‪ ،‬برنامه نویسی وبسایت و پرتال به‬ ‫‌‬ ‫طراحی وب‬ ‫طراحی و توسعه سیستمهای مدیریت محتوای وب سایت )‪.(CMS‬‬ ‫معرفی و بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو جهت بهبود رنکینگ و افزایش بازدید و فروش‪.‬‬ ‫برنامه نویسی‪ ،‬تولید و طراحی نرم افزارهای خاص مشاغل و اصناف مختلف و اتوماسیون اداری‪.‬‬ ‫رسانهای و مولتی مدیا )فیلم‪ ،‬صفحات وب‪ ،‬اسلید‪ ،‬انیمیشن(‪.‬‬ ‫‌‬ ‫طراحی تبلیغات به صورت چند‬ ‫روشهای تبلیغاتی با استفاده از قابلیتهای محیط مجازی و اینترنت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ارائه و اجرای راهکارها و‬ ‫تهیه آمار و اطلاعات اصناف و ابزار و نرم افزارهای خاص تبلیغات مستقیم و هدفمند‪.‬‬ ‫سازمانها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫سایتهای شرکت‌ها و‬ ‫‌‬ ‫پشتیبانی از سیستمهای کامپیوتری و وب‬


‫آموزش حضوری یا مجازی اصول تجارت الکترونیک و بازاریابی برای افراد و پرسنل‪.‬‬ ‫چرا بهتر است خدمات و محصولت ما را انتخاب کنید؟‬ ‫هزینههای اداری و مدیریتی قادریم محصولت و خججدمات خججود را بججا‬ ‫‌‬ ‫قیمت مناسب‪ :‬به واسطه کاهش‬ ‫قیمتی مناسب ارائه کنیم‪.‬‬ ‫کیفیت‪ :‬از سال ‪ 2000‬در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت داریم و با همین پشتوانه کیفیت را تضمین‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫‌‬ ‫روشهای ارتباطی در تمام ‪ 24‬سااعت شبانه‬ ‫‌‬ ‫پشتیبانی‪ :‬از طریق تلفن‪ ،‬اینترنت‪ ،‬ایمیل‪ ،‬پست و سایر‬ ‫روز و ‪ 7‬روز هفته حتی ایام تعطیل می‌توانید با ما در تماس باشید‪.‬‬ ‫نمونهها به صورت شفاف و آنلین در اختیار مشتریان از طریق همیججن سججایت قججرار‬ ‫‌‬ ‫صداقت‪ :‬تعرفه‌ها و‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫============‬ ‫وبسایت‪ ،‬مجمواعه‌ای از صفحات وب است که دارای یک دامنه‌ اینترنتی یا‬ ‫‌‬ ‫"وبگاه‪ ،‬تارگاه‪ ،‬تارنما‪ ،‬سایت یا‬ ‫‌‬ ‫میگیرد‪".‬‬ ‫‌‬ ‫زیر دامنه اینترنتی مشترکند و روی شبکه اینترنت قرار‬ ‫میتوان بججه‬ ‫‌‬ ‫مهمترین آن‌ها‬ ‫‌‬ ‫وب سایت‌ها مزایای فراوانی را برای مدیران و صاحبان خود به همراه دارند که از‬ ‫تأثیر سایت در اطل ع رسانی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬ایجاد قابلیت‌هججای جدیججد تبلیغججاتی‪ ،‬در دسججترس بججودن‪ ،‬فعججالیت در‬ ‫خارج از مرزهای جغرافیایی و درآمد زایی اشاره کججرد‪ .‬انتخججاب وب سججایت مناسججب اعلوه بججر افزایججش درصججد‬ ‫موفقیت در رسیدن به هدفی که به آن منظور ایجاد شده سبب کاهش هزینه‌های مالی و زمانی مدیریتی‬ ‫مناسبترین گزینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود‪ .‬بججرای مشججاوره و‬ ‫‌‬ ‫اینسو انتخاب‬ ‫‌‬ ‫و نگهداری خواهد شد از‬ ‫راهنمایی رایگان با ما تماس بگیرید‪.‬‬ ‫میتوان صاحب یک وب سایت شد؟‬ ‫‌‬ ‫چگونه‬ ‫انتخاب و خرید یک نام دامنه مناسب‪" :‬نام دامنه همان نام سایت است و پسوند دامنجه بیجانگر نجو ع سجایت‬ ‫خواهد بود‪ ".‬به اعنوان مثال‪ :‬پسوند ‪ .Com‬برای سایت‌های تجاری و اعمومی‪ ،‬پسوند ‪ .Net‬بججرای شججبکه‌ها‪،‬‬ ‫سازمانها و ارگان‌هججا‪ ،‬پسججوند ‪ .info‬بانک‌هججای اطلاعججاتی اسججتفاده مججی شججوند‪ .‬لیسججت‬ ‫‌‬ ‫پسوند ‪ .Org‬برای‬ ‫کامل پسوندها و موارد استفاده آنها‪ .‬برای انتخاب نام دامنه اینجا کلیک کنید‪.‬‬ ‫هسججتینگ بججه مفهججوم فراهججم سججاختن فضججایی‬ ‫انتخاب و خرید فضای میزبانی مناسب‪" :‬میزبانی وب یججا وب ُ‬ ‫وبگاه خجود را در آن قجرار دهجد‪ ".‬اطلاعجات بیشجتر دربجاره ‪.Web Hosting‬‬ ‫‌‬ ‫فایلهای‬ ‫‌‬ ‫میتواند‬ ‫‌‬ ‫است که کاربر‬ ‫تججوجه‪ :‬بججرای جلججوگیری از هرگججونه احتمججال خطججر امنیججتی و یججا جلججوگیری از مصججرف منججابع سججرورها توسججط‬ ‫میگیرد و قصججد فججروش‬ ‫‌‬ ‫سایت‌های دیگر سرویس هاستینگ فقط به کارفرمایان و متقاضیان وب‌سایت تعلق‬ ‫جداگانه نداریم‪.‬‬ ‫راهانججدازی صججفحات وب‬ ‫سفارش طراحی و یا برنامه نویسی وب‌سایت‪" :‬طراحججی وب بججه فنججاوری سججاخت و ‌‬ ‫میشججود‪".‬وب سججایتها انججوا ع مختلججف دارنججد کججه براسججاس زبججان برنججامه نویسججی و یججا نججو ع اسججتفاده و‬ ‫‌‬ ‫گفتججه‬ ‫میشوند‪ ،‬اطلاعات بیشتر درباره انوا ع سایت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫قابلیت‌هایی که دارند به گروههای مختلفی تقسیم‬ ‫قابلیتهای طراحی و برنامه نویسی ما‪:‬‬ ‫‌‬


‫تمپلیتهای جذاب و خاص با استاندارد ‪.CSS 3‬‬ ‫‌‬ ‫طراحی استایل و‬ ‫سایتهای ثابت با استاندارد ‪.HTML 5‬‬ ‫‌‬ ‫طراحی‬ ‫زبانهای ‪ ASP.Net 4‬و ‪.PHP 5‬‬ ‫‌‬ ‫سایتهای دینامیک به‬ ‫‌‬ ‫برنامه نویسی وب‬ ‫اسکریپتهای ‪.Ajax, JQuery, Silverlight, Action Script, Java Script‬‬ ‫‌‬ ‫استفاده از‬ ‫استفاده از بانک‌های اطلاعاتی ‪.MS Access, MS SQL Server, MySQL‬‬ ‫یه چیزی بگم؟ من از این اطلاعات و جدول هیچی نفهمیدم‪ ،‬میشه خلصه توضیح بدین؟‬ ‫اگه نمیخاین محتوای سایتتون بیشتر از دو بار در سال تغییر کنه سججایت اسججتاتیک یججا همججون ثججابت رو‬ ‫انتخاب کنین‪.‬‬ ‫اگه تغییرات زیاد دارین سایت پویا یا داینامیک سفارش بدین‪.‬‬ ‫اگه اصول سایتتون براساس انتشار اخبار و تغییر در محتوا هست و یا اعضو گیری و اینجور چیزها دارین‬ ‫پرتال بهترین انتخاب براتون‪.‬‬ ‫اگه خودتون‪ ،‬محصولتون و یا سایتتون اونقدر معروف هست که به گوگل و سرچ شدن اهمیت نمیدین‬ ‫سایت فلش رو انتخاب کنین‪.‬‬ ‫میشججود کججه سججال اول رایگججان اسججت و‬ ‫‌‬ ‫تمدید سالیانه فقط شامل هزینه تمدید نام دامنه و فضای میزبانی‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫براساس نرخ برابری دلر نسبت به ریال به روز تنظیم‬ ‫شرکتهایی که بیججش از دوبججار در سججال نیججاز‬ ‫‌‬ ‫سازمانها و‬ ‫‌‬ ‫سایت‌های ثابت )استاتیک(‪ :‬مناسب برای افراد‪،‬‬ ‫به ایجاد تغییرات اعمده در سایت ندارند‪.‬‬ ‫میگردد‪ ،‬پس از آن برای تغییرات اعمده نیججاز بججه‬ ‫‌‬ ‫یکبار طراحی شده و اطلاعات مورد نیاز ثبت‬ ‫‌‬ ‫سایتها‬ ‫‌‬ ‫این‬ ‫حرفهای یا نیمه حرفه‌ای سایت است‪ .‬از آنجا که حجم کمتری از کد در طراحی سججایت‌های ثججابت‬ ‫‌‬ ‫یک طراح‬ ‫میشود سراعت بارگذاری بججالیی دارنججد‪ .‬کججاهش حجججم کججدها کججه بجااعث خوانججایی بیشجتر سجایت‬ ‫‌‬ ‫استفاده‬ ‫میشود از یک سو و کاهش زمان بارگذاری از سوی دیگر سبب بهبود وضعیت‬ ‫‌‬ ‫روباتهای جستجوگر‬ ‫‌‬ ‫توسط‬ ‫میشود‪ .‬اعدم امکان ایجاد تغییر توسط افراد اعادی‬ ‫‌‬ ‫از لحاظ امتیاز دهی موتورهای جستجو یا همان رنکینگ‬ ‫میشود چرا که همه چیز ثججابت اسججت از‬ ‫‌‬ ‫بهرهمندی از گرافیک و ظاهری زیبا‬ ‫‌‬ ‫اعلوه بر افزایش امنیت سبب‬ ‫میتججوان بججرای‬ ‫‌‬ ‫جمله متون و اندازه تصاویر و همچنین همه اعناصر مکججان مشججخص و ثججابتی دارنججد در نججتیجه‬ ‫محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء بهترین تصمیم را گرفت اما از طرفی نیز اعججدم امکججان ایجججاد تغییججرات توسججط‬ ‫میشود تا امکان بروز رسانی سایت از صاحبان و مدیران سایت سلب شود‪.‬‬ ‫‌‬ ‫افراد اعادی سبب‬ ‫شجرکتهایی کججه بججه دفعججات نیجاز بججه ایججاد‬ ‫‌‬ ‫سایت‌های پویا )دینامیجک(‪ :‬مناسججب بجرای افجراد‪ ،‬سجازمان‌ها و‬ ‫تغییرات دارند‪.‬‬ ‫سایتهای دینامیک بعد از طراحی توسط افراد اعادی که دسترسی به سیستم مججدیریت محتججوای‬ ‫‌‬ ‫محتوای‬ ‫اینگونه از سججایت‌ها ابتججدا اسججکلت سجایت توسججط طججراح ایجججاد‬ ‫‌‬ ‫سایت را داشته باشند قابل تغییر است‪ .‬در‬ ‫یکبججار توسججط فججردی‬ ‫‌‬ ‫میکند مانند فرم قراردادی کججه‬ ‫‌‬ ‫میشود و سپس محتوا توسط مدیران سایت‌ها تغییر‬ ‫‌‬


‫میشود‪ ،‬از ایججن رو طججراح نسججبت بججه محججل قججرار گرفتججن و‬ ‫‌‬ ‫میشود و توسط افراد دیگری بارها تکمیل‬ ‫‌‬ ‫ایجاد‬ ‫میکند اطل ع ندارد و همه‬ ‫‌‬ ‫سایتها تغییر‬ ‫‌‬ ‫اندازه دقیق متون‪ ،‬تصاویر و سایر اعناصری که بعداً توسط مدیران‬ ‫میشود تا حدودی از گرافیک و جلوه سایت کاسته شود‪ .‬یکی از‬ ‫‌‬ ‫میگیرند‪ ،‬این کار سبب‬ ‫‌‬ ‫حالت را در نظر‬ ‫مزیت‌های سایت‌های دینامیک این است که هیچ محدودیتی برای ایججاد‪ ،‬تغییججر یجا حجذف مطججالب‪ ،‬تصججاویر‪،‬‬ ‫زبانهجای برنجامه نویسجی پیشجرفته‬ ‫‌‬ ‫سجایتهای پویجا از‬ ‫‌‬ ‫صفحات و غیجره وججود نجدارد‪ .‬بجا تجوجه بجه اینکجه در‬ ‫فرمهججا و‬ ‫‌‬ ‫آنهججا قابججل ایجججاد اسججت ماننججد ایجججاد صججفحات هوشججمند‪،‬‬ ‫میشججود امکانججات زیججادی در ‌‬ ‫‌‬ ‫اسججتفاده‬ ‫جستجوهای پیچیده‪ .‬اسجتفاده زیجاد از کججدها سجبب کنجد شجدن بارگجذاری سجایت و امتیجاز آن در موتورهجای‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫‌‬ ‫جستجو‬ ‫پرتالها )پورتال(‪ :‬معمول ً‬ ‫میشوند‪ .‬به دلیل نیاز به‬ ‫‌‬ ‫شرکتها خریداری‬ ‫‌‬ ‫گروهها و‬ ‫‌‬ ‫سازمانها‪،‬‬ ‫‌‬ ‫پرتالها توسط‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بروز رسانی بخش‌های مختلف اداره آن‌ها توسط یک فرد بسیار مشکل است مگر آنکه بججه چشججم یججک کججار‬ ‫حداقل پاره وقت به آن نگاه شود‬ ‫میکننججد بججه اعبججارت‬ ‫‌‬ ‫پرتالها سایت‌های پویای جامعی هستند که چند هدف خاص را در یججک سججایت دنبججال‬ ‫‌‬ ‫میتججوان پرتججال‬ ‫‌‬ ‫دیگر مجمو ع چند سایت پویا که برای رسیدن به هدفی خاص در کنجار هجم قججرار گرفته‌انججد را‬ ‫میتواند از چند سایت دینامیک تشکیل شده باشد کججه هججر یججک امکانججات‬ ‫‌‬ ‫نامید‪ .‬به اعنوان مثال پرتال خبری‬ ‫پلگینها و ماژول‌هججا را در اختیججار‬ ‫‌‬ ‫خاصی چون اعضو گیری‪ ،‬انتشار اخبار‪ ،‬انتشار تصاویر‪ ،‬نظر سنجی و سایر‬ ‫میتواند در یک پرتال نیز صدق کند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ویژگیهای یک سایت پویا‬ ‫‌‬ ‫مدیران آن قرار دهد‪ .‬تمام‬ ‫آماده هم چیزی دارین؟‬ ‫نمونه کار نشونم بده‪.‬‬ ‫سایتم بازدید نداره ‪):‬‬ ‫==============‬ ‫سایت و پرتال آماده مجهز به سیستم مججدیریت محتججوا "سججامانٔه مججدیریت محتججوا )بججه انگلیسججی ‪Content :‬‬ ‫رویههجا بجرای مججدیریت رونججد کججار در یججک محیججط‬ ‫‌‬ ‫مجمواعهای از‬ ‫‌‬ ‫‪ Management System‬و به اختصار‪،(CMS :‬‬ ‫مشارکتی است‪" .‬اطلاعات بیشتر درباره سیستم مدیریت محتوای وب‪.‬‬ ‫میدهد بیش از ‪ ۸۰‬درصد از متقاضیان طراحی سایت‪ ،‬انتظارات مشابهی را از سجایت دارنجد و‬ ‫‌‬ ‫تجربه نشان‬ ‫طراحی و گنجاندن امکانات یکسانی را از طراح و برنججامه نججویس خواسججتارند‪ ،‬از سججوی دیگججر بسججیاری از وب‬ ‫شدهای را دارند‪ .‬از ایججن رو بججر آن شججدیم تججا بججا بررسججی نیازهججای‬ ‫‌‬ ‫بخشهای ثابت و از پیش تعریف‬ ‫‌‬ ‫سایت‌ها‬ ‫سیستمهای مججدیریت محتججوای آمججاده‬ ‫‌‬ ‫سایتهای آنلین با طراحی‬ ‫‌‬ ‫نمونههای خارجی و امکانات‬ ‫‌‬ ‫متقاضیان‪،‬‬ ‫سایتهای دیگر را در خود گنجانده‪ ،‬محصولی کامل و استاندارد را با قیمتی مناسججب و در‬ ‫‌‬ ‫که همه امکانات‬ ‫زمانی کمتر اعرضه کنیم‪.‬‬ ‫هدف از تولید سیستم‌های مدیریت محتوای وب‪:‬‬ ‫دادهها را آسان کند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ذخیرهسازی و بازیابی‬ ‫‌‬ ‫استفاده آسان و راندمان بال‪.‬‬ ‫سراعت‪ ،‬امنیت‪ ،‬جامعیت‪.‬‬ ‫برخورداری از زمان و هزینه کمتر در جهت ارائه مطالب و محتوای اصلی در سایت‪.‬‬


‫اعدم نیاز به دانش فنی در جهت پیاده سازی وب سایت و درج محتوا و مطالب‪.‬‬ ‫صرف وقت و هزینه كمتر جهت راه اندازی وب سایت‪.‬‬ ‫زمینههای مختلف و اهداف مختلف )شخصی‪ ،‬تجاری‪ ،‬خبری‪ ،‬اطل ع رسججانی‪،‬‬ ‫‌‬ ‫استفاده از نرم افزار در‬ ‫پرتال(‪.‬‬ ‫سی ام اس رو انتخاب کنین چون‪:‬‬ ‫آماده است و فقط باید سفارش بدید و تحویل بگیرید‪.‬‬ ‫هاست و دامنه رایگان همراش داره‪.‬‬ ‫چون آماده هس قیمتش خیلی پایینه‪.‬‬ ‫امکاناتش زیاده و با هر سلیقه ای سازگار ‪(-:‬‬ ‫سایتهای ثابت‪:‬‬ ‫‌‬ ‫سیستم مدیریت محتوای‬ ‫سیستم آنلین مدیریت فایل و مدیریت محتوای فایل است که بجه زبجان ‪ PHP‬نوشجته شجده و ماننجد پروتکجل‬ ‫میآورد‪ .‬امکانجات کلیجدی‬ ‫‌‬ ‫فایلهای روی سرور و ویرایش محتججوای آن‌هجا را فراهجم‬ ‫‌‬ ‫‪ FTP‬امکان دسترسی به‬ ‫این نرم افزار )سایت(‪:‬‬ ‫حجم کم و کاربرد آسان‪.‬‬ ‫امکان ارسال یک یا چند فایل به هاست به صورت همزمان‪.‬‬ ‫فایلها و فلدرها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫امکان ایجاد فایل و دایرکتوری‪ ،‬تغییر نام‪ ،‬جابجایی‪ ،‬کپی یا حذف‬ ‫فایلها توسط ‪ TinyMCE‬و یا ‪ FCKEditor‬که محیطی مانند ‪ MS Word‬یا ‪Front‬‬ ‫‌‬ ‫امکان ویرایش محتوای‬ ‫میآورد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪ Page‬را به صورت آنلین فراهم‬ ‫و بسیاری امکانات دیگر‪.‬‬ ‫سایت شخصی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‪:‬‬ ‫میتواننجد بجه منظورهجای‬ ‫‌‬ ‫در دنیای اینجترنت تعجداد سجایت‌های شخصجی بسجیار زیجاد اسجت‪ .‬ایجن سجایت‌ها‬ ‫میتوانجد بجا تجوجه بجه حرفجه‪ ،‬هنجر و تخصصجی کجه دارد‪ ،‬یجک سجایت‬ ‫‌‬ ‫مختلفی ساخته شوند‪ .‬هجر شخصجی‬ ‫میتواند خود را بدین وسیله به دنیا معرفی کند و ارتباطات خود را وسعت بخشد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫شخصی داشته باشد و‬ ‫شخصیت‌های سیاسی‪ ،‬هنری‪ ،‬مدرسین و اساتید‪ ،‬وکل‪ ،‬پزشججکان‪ ،‬تکنسججین‌ها‪ ،‬مهندسججین‪ ،‬ورزشججکاران‪،‬‬ ‫میتوانند از داشتن یک سججایت اختصاصججی‬ ‫‌‬ ‫نویسندگان‪ ،‬محققین و پژوهشگران از جمله افرادی هستند که‬ ‫بهره ببرند‪.‬‬ ‫سیستم نظرسنجی جامع‪.‬‬ ‫مدیریت پروفایل شخصی‪.‬‬ ‫مدیریت نظرات کاربران‪.‬‬


‫مدیریت و تولید منو‪.‬‬ ‫امکان طبقه بندی مطالب و همچنین آرشیو نمودن آن‪.‬‬ ‫امکان استفاده از تصویر ‪،‬فایل ویدئویی و همچنین موزیک در میان مطالب‪.‬‬ ‫امکان رای به مطالب از طریق بازدید کنندگان‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫سایت شرکتی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‪:‬‬ ‫شرکتها به منظور معرفی‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬بازاریابی و فروش محصولت و خججدمات‬ ‫‌‬ ‫امروزه داشتن وب سایت برای‬ ‫خود یک ضرورت است‪.‬‬ ‫کاتالوگ محصولت‪.‬‬ ‫مدیریت ثبت سفارشات‪.‬‬ ‫معرفی شرکت‪.‬‬ ‫موفقیتها‪ ،‬مدارک و استانداردهای مرتبط‪.‬‬ ‫‌‬ ‫سوابق‪،‬‬ ‫محصولت و خدمات‪.‬‬ ‫اطلاعات تماس‪.‬‬ ‫گالری تصاویر‪.‬‬ ‫بخش همکاری با شرکت و ارسال رزومه‪.‬‬ ‫بهروزرسانی کلیه صفحات‪.‬‬ ‫امکان مدیریت و ‌‬ ‫گالری تصاویر برای محصولت‪.‬‬ ‫مدیریت اطلاعات شعبات‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫سایت سازمانی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‪:‬‬ ‫امروزه مدیریت منابع انسججانی و مججالی و نججو ع ارتبججاط اربججاب رجججو ع شججکل دیگججری پیججدا کججرده‪ ،‬بججا اسججتفاده از‬ ‫میتوان ارتباطات درون سازمانی را برنامه ریزی نمود و نحوه فعالیت هر یک‬ ‫‌‬ ‫پورتالهای سازمانی به راحتی‬ ‫‌‬ ‫میباشججند و تمججامی امججور را در‬ ‫‌‬ ‫را مدیریت کرد‪ .‬به طور کلی پرتال های سازمانی قلججب تپنججده یججک سججازمان‬ ‫میگیرند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫دست‬ ‫مدیریت محتوای پویا‪.‬‬ ‫مدیریت خبرنامه الکترونیکی‪.‬‬


‫نظرسنجی جامع‪.‬‬ ‫زمانبندی انتشار‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مديريت سیستم‬ ‫درج و انعکاس پیشنهادات و انتقادات‪.‬‬ ‫فرمهای ارسال پست الکترونیک جهت تماس‪.‬‬ ‫‌‬ ‫انوا ع‬ ‫مدیریت پیشرفته گروه‌بندی ااعضای پرتال‪.‬‬ ‫وبهای دیگر‪.‬‬ ‫‌‬ ‫خبر خوان حرفه ای مطالب‬ ‫جستجوگر درونی پرتال‪.‬‬ ‫گالري مولتي مديا پخش آنلین ویدئو و موسیقی ‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫پرتال خبری آماده‪:‬‬ ‫خبرگزاریها امروزه از جمله نهادهایی هستند که مسججتقیماً نیازمنججد اسجتفاده از تکنولوژی‌هججای روز و ارائججه‬ ‫‌‬ ‫مطججالب و اخبججار خججود در بسججتر وب را دارنججد‪ .‬وب سججایت‌های خججبری در ایججران طججی سججال‌های اخیججر رشججد‬ ‫چشمگیری داشته‌اند‪ .‬با توجه به سراعت انتقال اخبار و اطلاعات در بستر وب داشتن یک وب سایت خبری‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫خوب امروزه یکی از نیازهای نهادهای خبری‬ ‫قسمت تصاویر متحرک و خلصه خبر برای آخرین اخبار‪.‬‬ ‫امکان ایجاد گروه‌های خبری مختلف )فرهنگی‪ ،‬اجتمااعی ورزشی و…(‪.‬‬ ‫مدیریت هیئت تحریریه و سطح دسترسی برای نویسندگان‪ ،‬ویراستارها و مدیران سایت‪.‬‬ ‫تعیین تاریخ انتشار و تاریخ پایان نمایش یک خبر‪.‬‬ ‫انتشار خبر پس از تایید مدیریت‪.‬‬ ‫ارسال خبرنامه برای ااعضا‪.‬‬ ‫‪RSS Feed‬‬ ‫آرشیو‪.‬‬ ‫امکان ثبت نظر توسط بازدید کنندگان‪.‬‬ ‫لینکها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫پیوندها و دسته بندی‬ ‫‌‬ ‫مدیریت‬ ‫مدیریت نظر سنجی‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫فروشگاه اینترنتی آماده‪:‬‬


‫یک سیسجتم فروشجگاه سجاز کجامل ً حجرفه‌ای شجامل سجامانه ای ججامع بجرای سجاخت‪ ،‬طراحجی و مجدیریت‬ ‫شاپهای اینترنتی‪ .‬محصولت خود را به فروشگاه اضافه کرده و منتظججر خریججداران‬ ‫‌‬ ‫پورتالهای فروشگاهی و‬ ‫‌‬ ‫شوید‪.‬‬ ‫چاپ فاکتورها و گزارشات فروش‪.‬‬ ‫رتبه بندی محصولت و تعداد بازدید محصولت‪.‬‬ ‫دسته بندی محصولت‪.‬‬ ‫سیستم بازاریابی جامع‪.‬‬ ‫سیستم مدیریت تبلیغات جامع‪.‬‬ ‫سیستم کوپن و تخفیف‪.‬‬ ‫چند زبانه‪.‬‬ ‫چند ارزی‪.‬‬ ‫نظرسنجی محصولت‪.‬‬ ‫امکان ثبت نام ااعضاء و خرید توسط ااعضا‪.‬‬ ‫مجهز به سبد خرید‪.‬‬ ‫محاسبه قیمت تمام شده با احتساب روش ارسال‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫سیستم آگهی و نیازمندی آماده‪:‬‬ ‫مجمواعهای از تبلیغات دسته بنججدی شججده گفتججه‬ ‫‌‬ ‫آگهی نامه‌ی اینترنتی یا نیازمندی‌های اینترنتی معمول ً به‬ ‫میدهنججد‬ ‫‌‬ ‫آنهجا ایججن امکججان را‬ ‫میگیرند و بججه ‌‬ ‫‌‬ ‫میشود که از طریق سایت و اینترنت در اختیار مشتریان قرار‬ ‫‌‬ ‫که نیازهای روزمره خود را از طریق فهرست موضواعی آگهی نامه بیابند‪.‬‬ ‫تعریف گروه نیازمندی‌ها و آگهی‌ها و تبلیغات‪.‬‬ ‫دسترسیهای مختلف‪.‬‬ ‫‌‬ ‫قابلیت تعریف چند مدیر با سطح‬ ‫آگهیهای رسیده و بررسی محتوایی و تایید و رد و حذف آگهی‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان افزودن یا کاهش ااعتبار مشتری جهت مشتریان خاص در اسکریپت ایستگاه‪.‬‬ ‫پیامهای کاربران و ارسال پیام به مدیریت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫صندوق‬ ‫یستم قدرتمند و پیشرفته مدیریت آگهی‌ها‪.‬‬


‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫دانشنامه اینترنتی آماده‪:‬‬ ‫دانشججنامه آزاد )‪ (Free Encyclopedia‬امججروزه بججه دانشججنامه‌ای اینترنججتی )‪ (Internet Encyclopedia‬یججا‬ ‫میگویند که محتوای آزاد آن به وسیله کاربران شبکه جهججانی‬ ‫‌‬ ‫دانشنامه‌ای آنلین )‪(Online Encyclopedia‬‬ ‫ویکیپدیا‪.‬‬ ‫‌‬ ‫میگردد‪ .‬به اعنوان نمونه‬ ‫‌‬ ‫اینترنت یا کاربران آن دانشنامه‪ ،‬تأمین و ویرایش‬ ‫محتوای آزاد هر کار اعملی‪ ،‬هنری یا کارهای خلقانه دیگر است که محدودیت قانونی چشمگیری بججر آزادی‬ ‫افراد در کاربرد‪ ،‬توزیع‪ ،‬تغییر و توزیع کارهای منتج شده از محتوا نداشته باشد‪.‬‬ ‫تالر گفتگوی آنلین آماده‪:‬‬ ‫میشججود کججه بججرای نگهججداری بحث‌هججا و‬ ‫‌‬ ‫برنامههججای مبتنججی بججر وب گفتججه‬ ‫‌‬ ‫تججالر گفتگججو‪) ،‬فججروم ‪ (forum‬بججه‬ ‫میکنند و‬ ‫‌‬ ‫میروند‪ .‬در تالر گفتگو معمول ً افراد سؤالت خود را مطرح‬ ‫‌‬ ‫نوشتههای کاربرهای یک وبگاه به کار‬ ‫‌‬ ‫میتواننججد‬ ‫‌‬ ‫میدهند‪ .‬اعلوه بر این تالرهای گفتگو به جز سؤال پرسجیدن‬ ‫‌‬ ‫سایر کاربران به این سؤالت پاسخ‬ ‫میتوانند نظریات و اعقیده های خود را برای دیگران بیان کنند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫واسطه‌ی بحثی در هر زمینه باشند و افراد‬ ‫مدیریت و ایجاد تالرها‪.‬‬ ‫آنها پس از تایید‪.‬‬ ‫پستهای کاربران و انتشار ‌‬ ‫‌‬ ‫امکان نظارت بر‬ ‫امکان قفل کردن گفتگوها و اعدم اجازه ارسال پست جدید توسط کاربران‪.‬‬ ‫امکان انتقال گفتگو از یک تالر به تالر دیگر‪.‬‬ ‫امکان آرشیو کردن گفتگو‪.‬‬ ‫فعالترین گفتگوها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫نمایش‬ ‫جستجوی تالرها و گفتگوها‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫گالری تصاویر مجهز به سیستم مدیریت محتوا‪:‬‬ ‫این سیستم دارای امکاناتی همچون‪:‬‬ ‫سیستم اعضو گیری‪.‬‬ ‫نمایش تصاویر به صورت تصادفی‪.‬‬ ‫امکان ثبت نظرات بینندگان‪.‬‬ ‫امکان موضو ع بندی تصاویر‪.‬‬ ‫آلبومها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مدیریت‬


‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫سامانه مجله الکترونیکی‪:‬‬ ‫مجله الکترونیکی امکججان تولیججد آنلیججن یججک مجلججه الکجترونیکی و ارسججال آن بججه ااعضججای مججورد نظججر را فراهججم‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مدیریت و ویرایش مقالت‪.‬‬ ‫تعیین تاریخ انتشار و تاریخ پایان نمایش‪.‬‬ ‫نمایش خلصه ای از مقاله‪.‬‬ ‫آرشیو مقالت‪.‬‬ ‫ارسال مقاله به ایمیل کاربران‪.‬‬ ‫مدیریت کاربران و تعیین کاربران مجاز به ارسال مقاله‪.‬‬ ‫آنها در صورت تایید‪.‬‬ ‫نظارت بر مقالت و نمایش ‌‬ ‫امکان ارزیابی مقالت توسط بازدیدکنندگان‪.‬‬ ‫امکان ثبت نظرات بازدیدکنندگان و مدیریت بر نظرات کاربران‪.‬‬ ‫دسته بندی موضواعی مجلت ‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫سایت و سامانه مدیریت آموزشگاه‪:‬‬ ‫میشججوند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بخشی از خدمات آموزشگاه های آزاد و آموزشکده‌ها امروزه در بسججتر اینججترنت و اینججترانت ارائججه‬ ‫کلسهای آنلیججن از جملججه مججواردی اسججت کججه یججک آموزشججگاه را از‬ ‫‌‬ ‫دورهها و برگزاری‬ ‫‌‬ ‫آموزشگاهها‪،‬‬ ‫‌‬ ‫معرفی‬ ‫میتوانجد بجااعث پیشجرفت سجریع و بجه دسجت‬ ‫‌‬ ‫میسازد ‪ .‬این تمایز‬ ‫‌‬ ‫سایر آموزشگاه های همکار خود متمایز‬ ‫آوردن دستاوردهای نوین در این زمینه نیز باشد‪ ،‬از طرفی هم دانش آموزان و هنرجویان نیز به دنبال شججیوه‬ ‫ای نوین و آسوده تر در برقراری ارتباط با مؤسسات آموزشججی و نیججز محتججوای آموزشججی مججورد تقاضججای خججود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تعریف دسترسی مدیر‪ ،‬آموزگار‪ ،‬دانش آموز و هیئت اعلمی‪.‬‬ ‫مدیریت انتقادات و پیشنهادات‪.‬‬ ‫مدیریت آپلود و دانلود مقالت‪.‬‬ ‫کلسها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مدیریت برنامه‬ ‫مدیریت ثبت نام اینترنتی‪.‬‬ ‫مدیریت گالری تصاویر‪.‬‬


‫نظرسنجی جامع‪.‬‬ ‫معرفی آموزشگاه و کادر آموزشی‪.‬‬ ‫موفقیتها و افتخارات‪.‬‬ ‫‌‬ ‫آزمونها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ثبت نتایج‬ ‫نامهها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بخش قوانین و آئین‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫سیستم وبلگ اختصاصی یا سرویس وبلگ دهی‪:‬‬ ‫میگوینجد مجوارد اسجتفاده بسجیار گسجترده ای دارد از اینجرو هجر روز بجه دارنجدگان‬ ‫‌‬ ‫وبلگ که به آن بلگ هجم‬ ‫وبلگ‪ ،‬وبلگ نویسان و از طرفی هم سرویس دهندگان وبلگ اضافه میشود‪ .‬اما ‪...‬‬ ‫از انجا که این سرویس دهندگان نیازمند درآمدهای مالی هستند از وبلگهای ثبت شده در سروریس‬ ‫خود جهت تبلیغات استفاده میکنند‪.‬‬ ‫یا قوانین و سیاستهای خاص خود را دنبال میکنند که نویسندگان باید از آنها پیروی کنند‪.‬‬ ‫از طرفی هم نویسندگان وبلگ هرگز صاحب اصلی پایگاه خود محسوب نمیشوند و ماندگاری و امنیت‬ ‫داده ها بستگی به سرویس دهنده دارد‪.‬‬ ‫داشتن یک وبلگ شخصی میتواند این مشکلت و بسیاری از دغدغه های مشابه را برطرف کند‪.‬‬ ‫امکان دسته بندی نوشته ها‪.‬‬ ‫امکان ویرایش گروهی وبلگ و نمایش نوشته ها در صورت تایید مدیریت‪.‬‬ ‫آرشیو‪.‬‬ ‫جستجو‪.‬‬ ‫امکان ثبت نظرات بازدیدکنندگان و مدیریت بر نظرات‪.‬‬ ‫لیست لینک های مرتبط و دوستان‪.‬‬ ‫‪RSS Feed‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫سایت هتل مجهز به سیستم مدیریت محتوا‪:‬‬ ‫هتلها و مراکز اقامتي به جهت معرفی محیط و خدمات خود نیازهای متفاوتی برای راه انججدازی وب سججایت‬ ‫‌‬ ‫نسبت به دیگر گروه‌ها دارند‪.‬‬ ‫سامانه مدیریت رزرواسیون‪.‬‬


‫چند زبانه سازی‪.‬‬ ‫امکان گزارش گیری‪.‬‬ ‫اتاقها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مشخصات و تصاویر‬ ‫نظرسنجی میزان رضایتمندی مشتریان‪.‬‬ ‫مدیریت انتقادات و پیشنهادات‪.‬‬ ‫رستوران و کافی شاپ‪.‬‬ ‫تعرفهها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مدیریت دسترسی پرسنل‪.‬‬ ‫مدیریت دریافت و اشتراک فایل‪.‬‬ ‫سایتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و سایر امکانات متداول برای این نو ع از‬ ‫نه یه چیز خاص میخام‬ ‫نمونه کار نشونم بده‪.‬‬ ‫سایتم بازدید نداره ‪):‬‬ ‫================‬ ‫سایتی که رتبه خوبی نداشته باشد بودن و نبودنش تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫میگیرد تا وب سایت در نتایججج جسججتجو در‬ ‫‌‬ ‫"به مجمواعه فعالیت‌های تخصصی که بر روی وب سایت صورت‬ ‫رتبه‌های بالتری قرار گیرد بهینه سازی وب سججایت یججا بججه اصججطلح سججئو ‪ SEO‬کججه مخفججف ‪Search Engine‬‬ ‫میگویند‪" .‬بهینه سازی سایت که یکججی از روش‌هججای اصججلی بازاریججابی اینترنججتی میحسججوب‬ ‫‌‬ ‫‪Optimization‬‬ ‫میشود با بهبود وضعیت وب سایت در صفحه نتایج موتورهای جستجو‪ ،‬سبب افزایش بازدید کننده و نهایتا‬ ‫‌‬ ‫افزایش فروش و ارائه خدمات خواهد شد‪ .‬سئو برای وبمسترها یکی از اعوامل مهم و حیاتی بدسججت آوردن‬ ‫کاربران جدید از موتورهای جستجو و به خصوص گوگل است‪ .‬اطلاعات بیشججتر دربججاره سججئو و بهینججه سججازی‬ ‫سایت‪.‬‬ ‫موتورهای جستجو بر اساس اطلاعات متفاوت و الگوریتم‌های خاص خود امتیجازی را بجه هجر یجک از صجفحات‬ ‫میدهند زمانی که کاربری خجدمات‪ ،‬کجال یجا موضجو ع خاصجی را جسجتجو‬ ‫‌‬ ‫سایت نسبت به یک کلمه کلیدی‬ ‫آنها‬ ‫سایتهای مرتبط را جمع آوری و بر اساس امتیاز ‌‬ ‫‌‬ ‫میکند با مراجعه به بانک اطلاعاتی خود لیستی از‬ ‫‌‬ ‫میکننججد معمججول ً‬ ‫‌‬ ‫میدهد‪ .‬اکثر کججاربران فقججط بججه صججفحه اول لیسججت تججوجه‬ ‫‌‬ ‫را مرتب کرده و به کاربر نمایش‬ ‫نتیجه در همان صججفحه اول یججا دوم اسججت و ایججن اهمیججت معرفججی و بهینججه سججازی وب سججایت در موتورهججای‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫جستجو را نشان‬ ‫نمیتوان نسبت بججه آن‌هججا‬ ‫‌‬ ‫میشوند بنابراین‬ ‫‌‬ ‫اعمده بازدید کنندگان سایت توسط موتورهای جستجو هدایت‬ ‫روباتهجای‬ ‫‌‬ ‫خزنجدهها یجا‬ ‫‌‬ ‫میشجود بجا گذشجت زمجان‬ ‫‌‬ ‫بی‌توجه بود‪ .‬زمانی که یجک سجایت بجه اصجطلح آنلیجن‬ ‫موتورهای جستجوگر از سایت بازدید کرده و اطلاعات مورد نظر خود را اسجتخراج و در بانجک اطلاعجاتی خجود‬


‫الگوریتمهای خججاص خججود امتیججازی را بججه هججر‬ ‫‌‬ ‫میکنند‪ .‬موتورهای جستجو بر اساس اطلاعات متفاوت و‬ ‫‌‬ ‫ثبت‬ ‫میدهند زمانی که کاربری خدمات‪ ،‬کال یا موضو ع خاصی‬ ‫‌‬ ‫یک از صفحات سایت نسبت به یک کلمه کلیدی‬ ‫میکند با مراجعه به بانک اطلاعاتی خود لیستی از سایت‌های مرتبط را جمع آوری و بر اسججاس‬ ‫‌‬ ‫را جستجو‬ ‫میکننججد‬ ‫‌‬ ‫میدهد‪ .‬اکثر کاربران فقط به صفحه اول لیست تججوجه‬ ‫‌‬ ‫آنها را مرتب کرده و به کاربر نمایش‬ ‫امتیاز ‌‬ ‫معمججول ً نججتیجه در همججان صججفحه اول یججا دوم اسججت و ایججن اهمیججت معرفججی و بهینججه سججازی وب سججایت در‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫موتورهای جستجو را نشان‬ ‫اووف‪ ،‬از این حرفا زیاد شنیدم خیلیا اداعاشو دارن اما کججاری از پیججش نمیججره‪ .‬چججه جججوری کججارتون رو تضججمین‬ ‫میکنین؟‬ ‫ببینید دوست اعزیز‪ ،‬هر کدوم از این خدمات که برای سئو انجام میشن هدف خاصی دارن و نتیجه متفاوتی‬ ‫نتیجهی احتمالی رو بهتون میگیم و توی قججرارداد هججم‬ ‫‌‬ ‫رو میدن‪ .‬براساس نو ع سرویسی که انتخاب میکنید‪،‬‬ ‫مشخص میکنیم‪ .‬اما گذشته از اینا یه گزارش قبججل از بهینججه سججازی براسججاس رتبججه الکسججا و گوگججل آنججالیزر‬ ‫بهتون میدیم و یه گزارش هم بعد از پایاین کار‪ .‬اما نججتیجه نهججایی بججا تججوجه بججه اینکججه معمججول ربججات موتججورای‬ ‫جستجو مثل گوگل ‪ 45‬روزی طول میکشن تجا از سجایتتون بازدیججد کنججن نججتیجه نهججایی معمججول بعججد از ‪ 45‬روز‬ ‫مشخص میشه و اگر نتیجه ‪ 45‬روزه شجما اونججی نباشججه کججه مجا پیججش بینجی کردیجم هجزینه‌ای کجه شجده رو‬ ‫تقدیمتون میکنیم‪ .‬تضمین از این بیشتر؟‬ ‫معرفی به موتورهای جستجو‪:‬‬ ‫میتواند زمان ثبت آن‬ ‫‌‬ ‫ارائه نشانی سایت به موتورهای جستجو و ‪FFA‬ها اعلوه بر ثبت اکثر صفحات سایت‬ ‫میشججود تججا موتورهججای جسججتجوگر کلیججه صججفحات‬ ‫‌‬ ‫را به یک یا دو هفته کاهش دهد‪ .‬در این سرویس تلش‬ ‫یکبار در هفته بخوانند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫آنها را حداقل‬ ‫یکبار در ماه و صفحات مهم ‌‬ ‫‌‬ ‫سایت‌های موضو ع قرارداد را حداقل‬ ‫ارائه ابزار وبمسترینگ‪:‬‬ ‫روباتها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ارائه ابزار و ویجت های مورد نیاز مدیران سایت جهت آمارگیری و مدیریت بهتر‬ ‫بهینه سازی صفحات‪:‬‬ ‫امتیاز یا رنکینگ هر صفحه نشجان دهنجده میججزان ارتبججاط محتجوای آن بجا یجک کلمجه کلیججدی مشجخص اسجت‪.‬‬ ‫دستیابی به امتیججاز بججالتر از‬ ‫‌‬ ‫سازگار ساختن ساختار و محتوای سایت با الگوریتم موتورهای جستجو برای‬ ‫جمله اهداف این فاز است‪ .‬متناسب با کلمات انتخابی‪ ,‬کدها و محتججوای صججفحات سججایت اصججلح ‪ ,‬حججذف و‬ ‫میگردد‪ .‬تغییرات به وجود آمده با هماهنگی کارفرما بوده و در ظاهر گرافیکی و کارکرد سججایت هیججچ‬ ‫‌‬ ‫اضافه‬ ‫میباشد و خود‬ ‫‌‬ ‫نمیآید‪ .‬البته مراحل بهینه سازی صفحات بسیار فراتر از موارد ذکر شده‬ ‫‌‬ ‫اختللی به وجود‬ ‫نمیگنجد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫شامل چندین فاز مختلف است که در این بحث‬ ‫ثبت لینک در دایرکتوری‌ها‪:‬‬ ‫اصججول ً‬ ‫دایرکتوریهججا سججایت‌هایی هسججتند کججه مجمججواعه‌ای از لینک‌هججای سججایت‌های مختلججف را بججا اعنججاوین‬ ‫‌‬ ‫گوناگون و محتویات مختلف را در مجمواعه‌هایی مجزا برای سهولت دسترسججی کججاربران بججه انججوا ع سججایت‌ها‬ ‫دایرکتوریهججا هسججتند کججه بیشججترین تعججداد‬ ‫‌‬ ‫لینکستانها و‬ ‫‌‬ ‫میکنند‪ .‬بعد از موتورهای جستجو‪،‬‬ ‫‌‬ ‫دسته بندی‬ ‫میکنند‪ .‬ثبت نشانی سایت در شاخه موضججواعی مناسججب بججااعث افزایججش‬ ‫‌‬ ‫بازدید کننده را به سایت هدایت‬ ‫میشود‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره دایرکتوری‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بازدید کنکننده‬ ‫ثبت لینک در سایت‌ها و وبلگ‌ها‪:‬‬


‫لینکهجایی اسججت کججه بججه یججک سجایت از طججرف‬ ‫‌‬ ‫یکی از معیارهای مهججم موتورهججای جسجتجوی بججزرگ میججزان‬ ‫میشود‪ .‬بنا بر این بججا افزایججش‬ ‫‌‬ ‫سایت‌های مشابه داده شده باشد که به آن اصطلحاً محبوبیت لینک گفته‬ ‫وبلگها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫وبلگها‪ .‬فروش فهرست‬ ‫‌‬ ‫میتوان رتبه سایت را نیز افزایش داد‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره‬ ‫‌‬ ‫لینک‬ ‫ثبت لینک در نیازمندی‌ها‪:‬‬ ‫گنجاندهانجد بجه همیجن سجبب از امتیجاز زیجادی نیجز در‬ ‫‌‬ ‫اغلب سایت‌های نیازمندی محتجوای زیجادی را در خجود‬ ‫نیازمندیها سبب نمایش آن‌ها در صفحات اول و دوم لیسججت‬ ‫‌‬ ‫موتورهای جستجو برخوردارند بنابراین ثبت در‬ ‫نیازمندیهای اینترنتی‬ ‫‌‬ ‫میشود‪ .‬فروش لیست‬ ‫‌‬ ‫موتورهای جستجو‬ ‫فرومها‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ثبت لینک در‬ ‫میشججود کججه بججرای‬ ‫‌‬ ‫برنامههای مبتنی بر وب گفتججه‬ ‫‌‬ ‫خنگاه به‬ ‫س َ‬ ‫"تالر گفتگو‪ ،‬فروم )به انگلیسی‪ (forum :‬یا ُ‬ ‫ً‬ ‫میروند‪ .‬در تالر گفتگو معمول افراد سوالت خود‬ ‫‌‬ ‫نوشتههای کاربرهای یک وبگاه به کار‬ ‫‌‬ ‫نگهداری بحث‌ها و‬ ‫بحثهجا و تبجادل‬ ‫‌‬ ‫را مطرح می کنند و سایر کاربران به این سوالت پاسجخ مجی دهنجد‪" .‬فروم‌هجا بججه واسججطه‬ ‫میتوان از پتانسیل آن‌ها‬ ‫‌‬ ‫نظرهای انجام شده معمول ً کاربران بسیاری دارند که با ثبت لینک سایت در آن‌ها‬ ‫)فرومها(‬ ‫‌‬ ‫نیز بهره برد‪ .‬فروش فهرست انجمن‌ها‬ ‫شبکههای اجتمااعی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ثبت لینک در‬ ‫دادههای اینترنجتی و اسجتقبال‬ ‫‌‬ ‫گوشیهای موبایل‪ ،‬رشد استفاده از‬ ‫‌‬ ‫شبکههای اجتمااعی در‬ ‫‌‬ ‫افزایش حضور‬ ‫جبکهها‬ ‫فزاینده از آگهی‌های تبلیغاتی از سوی کاربران‪ ،‬تمایل شرکت‌های تجاری را برای تبلیغججات در ایججن شج ‌‬ ‫توسعه داده است‪ .‬استفاده از ‪bookmark‬های شججبکه‌های اجتمججااعی روش دیگججری بججرای بججال بججردن میججزان‬ ‫شبکههای اجتمااعی‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بازدید از وب سایت است‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره‬ ‫من که سایت ندارم ‪):‬‬ ‫نمونه کار نشونم بده‪.‬‬ ‫اگه سایت نخام چطور؟‬ ‫================‬ ‫استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری اعلوه بر کججاهش هزینه‌هججا و کججاهش زمججان انجججام کججار سججبب‬ ‫برآمدهاند‪ .‬توسعه‬ ‫‌‬ ‫میشود‪ ،‬از اینرو بسیاری از صاحبان مشاغل درصدد استفاده از آن‬ ‫‌‬ ‫سهولت در انجام کار‬ ‫نرم‌افزار برگردان نیاز کجاربران یجا مشجتریان در قجالب یججک محصججول نرم‌افجزاری اسججت‪ .‬افجراد و اصجناف مختلجف‬ ‫استراتژیهای آنجان متفجاوت اسجت لجذا نیجاز بجه نجرم افزارهجای سفارشجی‬ ‫‌‬ ‫نیازهای متفاوتی دارند و منابع و‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫آنها اعمل ً نججتیجه‬ ‫با توجه به خاص بودن برخی از مشاغل و یا اعدم سازگاری محصولت خارجی با نیازهای ‌‬ ‫نمیشود لذا بر آن شدیم تا نرم افزارهای مورد نیاز مشاغل خاص را تهیججه یججا طراحججی کنیججم‪.‬‬ ‫‌‬ ‫دلخواه حاصل‬ ‫اطلاعججات بیشججتر دربججاره اتوماسججیون )خودکارسججازی(‪ .‬نججرم افزارهججا بججه دو صججورت محصججول آمججاده و محصججول‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫سفارشی به مشتریان ارائه‬ ‫توانمندیهای ما در تولید و توسعه نرم افزار‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تجزيه و تحلیل دقیق بر اساس نیازها‪.‬‬


‫استفاده از آخرين تکنولوژی‌ها و استانداردهای برنامه نويسي‪.‬‬ ‫شبکههای ویندوزی و مبتني بر وب‪.‬‬ ‫‌‬ ‫طراحي و پیاده سازي نرم افزار در محیط ويندوز و‬ ‫تست و آموزش نرم افزارهاي طراحي شده‪.‬‬ ‫خصوصیات کلی سیستم‌های نرم افزاری ما‪:‬‬ ‫طراحی رابط کاربری ‪.User Friendly‬‬ ‫نیازهاي کارفرما‪.‬‬ ‫‌‬ ‫نرمافزار بر اساس‬ ‫‌‬ ‫شناخت نیازها و تولید‬ ‫مشاوره و ارائه راه کارهای مناسب‪.‬‬ ‫بوميسازي‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بروز رساني‪ ،‬گارانتي و پشتیباني‪.‬‬ ‫بهره گیري از تجارب چندين ساله در صنعت ‪.IT‬‬ ‫استفاده از جديدترين تکنولوژي‌هاي موجود‪.‬‬ ‫بهینه سازی اعملکرد سیستم‪.‬‬ ‫ايدههاي نو‪.‬‬ ‫‌‬ ‫نرمافزار بر پايه‬ ‫‌‬ ‫فنآوري اطلاعات و‬ ‫نوآوري و خلقیت در زمینه ‌‬ ‫انسان فکر کند ماشین کار کند!‬ ‫زندگی و زمان ارزشش بیش از این هست که برای انجام کارهای ساده و تکججراری سججپری شججه‪ .‬کججارایی رو‬ ‫که ماشین میتونه انجام بده خوب بسپارین به بهش‪ .‬قججول میججدم !بهججتر و سججریعتر از مججن و شججما از پسججش‬ ‫بربیاد‪.‬‬ ‫برامون توضیحش بدین تا یه نرم افزار فوق العاده براتون بسازیم که کارا رو خیلی راحتتر کنه‪.‬‬ ‫نرم افزار ارسال فکس تبلیغاتی انبوه‪:‬‬ ‫میکننجد‪ .‬بجا‬ ‫‌‬ ‫از سال ‪ 1999‬هزاران کاربر در سراسر دنیا از نجرم افزارهجای ارسجال و دریجافت فکجس اسجتفاده‬ ‫ویژگیهجای فججوق العججاده‬ ‫‌‬ ‫میتوانید بهترین نرم افزار ارسال و دریجافت فججاکس دنیجا بجا‬ ‫‌‬ ‫پرداخت کمترین هزینه‬ ‫نسخههای ویندوز ‪32‬‬ ‫‌‬ ‫بخصوص امکان ارسال فکس تبلیغاتی به صورت انبوه بهره مند شوید‪ .‬سازگار با تمام‬ ‫بیتی و ‪ 64‬بیت‪.‬‬ ‫===============‬ ‫رسانههای مختلف‪ ،‬مانند صدا‪ ،‬اعکس‪ ،‬ویدئو‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬متن و‪ ...‬در کنار یکجدیگر جهجت انتقجال‬ ‫‌‬ ‫"استفاده از‬ ‫چندرسانهای گویند‪" .‬استفاده از ‪ CD‬و ‪DVD‬های تبلیغاتی امروزه بسیار مورد توجه مدیران قججرار‬ ‫‌‬ ‫بهتر پیام را‬ ‫گرفته است‪ .‬نسبت هزینه به اطلاعات مبادله شجده در ایجن روش بسجیار کمجتر از تبلیغجات چجاپی و سجنتی‬ ‫جذابتر خواهججد بججود‪ .‬در روش چنججد رسججانه‌ای تصججاویر‪ ،‬فیلججم یججا‬ ‫‌‬ ‫است از طرفی هم نتیجه کار بسیار زیباتر و‬ ‫آنهججا را چنججد برابججر کننججد‪ .‬اطلاعججات بیشججتر دربججاره‬ ‫میآیند تا تأثیر گججذاری ‌‬ ‫‌‬ ‫انیمیشن به کمک متون تبلیغاتی‬ ‫چندرسانهای‪.‬‬ ‫‌‬ ‫محصولت‬


‫میشود‪.‬‬ ‫‌‬ ‫برای انتقال اطلاعات تجاری‪ ،‬تبلیغاتی‪ ،‬فرهنگی و موارد مشابه از ابزارهای مختلفی بهره برداری‬ ‫برنامههججای‬ ‫‌‬ ‫آلبومهای تصاوير اشاره کرد‪ .‬بججا اسججتفاده از‬ ‫‌‬ ‫میتوان به بروشورها‪ ،‬تیزرها‪ ،‬مقالت و يا‬ ‫‌‬ ‫منجمله‬ ‫‌‬ ‫میتوان کلیه ابزارهای ياد شده را با امکانات منحصر به فرد ‪ IT‬در هم آمیخججت و پروسججه انتقججال‬ ‫‌‬ ‫مالتی مديا‬ ‫قالبهججای مختلفججی ماننججد‪ :‬سججی‬ ‫‌‬ ‫میتوانججد در‬ ‫‌‬ ‫اطلاعات را به بهترين وجه انجام داد‪ .‬پروژه‌های مالتی مدیا‬ ‫دیهججای تجججاری‪ ،‬نججرم افزارهججای آموزشججی‪،‬‬ ‫‌‬ ‫دیهججای تبلیغججاتی‪ ،‬کججارت سججی‬ ‫‌‬ ‫دی‌هججای آموزشججی‪ ،‬سججی‬ ‫کتابخانههای مجازی و ‪ ...‬تهیه گردد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫آرشیوهای الکترونیک‪ ،‬گالری های دیجیتال‪،‬‬ ‫دیهای مالتی مدیای تبلیغاتی و کاربردی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫مزایای استفاده از سی‬ ‫رسانهای بودن بهترین تأثیر را دارد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫با توجه به چند‬ ‫جذابتر بوده و به اعلوه هزينه كمی را در پي دارد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫از هر كتابچه‪ ،‬بروشور و يا کاتالوگ چاپي‬ ‫یکبار طراحی و تولید شده و با هزینۀ کمی قابل تغییر است‪.‬‬ ‫‌‬ ‫فقط‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ویژگیهای سی دی مولتی مدیا‬ ‫‌‬ ‫سهولت در تکثیر یکی دیگر از‬ ‫بسیاري از مطالب مهمي كه بايد شفاهي و به صورت حضوري به مخاطبین توضیح داده شود از طريق‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫‌‬ ‫سي دي به همراه ضمیمه‌های لزم يكجا و كامل به تک تک مخاطبین ارائه‬ ‫رسانهای بسیار بالتر از محصولت كاغذي است و بر خلف كتاب‪ ،‬انتشار مجدد‬ ‫‌‬ ‫دیهای چند‬ ‫‌‬ ‫اعمر سي‬ ‫آن در طي مدت كوتاهي امكان پذير است‪.‬‬ ‫سرانه استفاده مردم از محصولت سمعي و بصري بسیار بالتر از محصولت نشریه‌ای است‪.‬‬ ‫میرساند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫داراي فهرستي پويا و سريع است و در کم‌ترین زمان كاربر را با هدف مورد نظر‬ ‫هزینههای طراحی‪ ،‬ساخت و تکثیر سججی دی‬ ‫‌‬ ‫کاتالوگهای سنتی‬ ‫‌‬ ‫با توجه به هزینه‌های بسیار بالی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بودجهای‬ ‫‌‬ ‫کاتالوگ بسیار منطقی و مناسب با هر‬ ‫بگم؟ من از این اطلاعات چیز زیادی نفهمیجدم‪ ،‬میشجه خلصجه توضجیح بجدین کجدوم بیشجتر بجرای منظجور مجا‬ ‫بهتره؟‬ ‫سادهای نمیشه به این سوال داد به خیلی از چیزها بسججتگی داره از جملججه محتججوای‬ ‫‌‬ ‫متاسفانه هیچ جواب‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬حجم تبلیغات‪ ،‬تعداد انتشار‪ ،‬امکانات بازار هدف و خلصه کلی چیز دیگججه‪ ،‬سججاده تریججن راه واسججه‬ ‫فهمیدنش اینه که یه زنگ یا ایمیل بزنید و کامل توضیح بدیججد کججه چججه چیججزی در نظرتججون هسججت تججا بهججترین‬ ‫پیشنهاد رو بهتون بدیم‪ .‬نترس بابا! مشاوره رایگانه‪ ،‬بازاریابامون هجم گیججر نمیججدن بججه کسججی کججه حتمججا بایججد‬ ‫بخای‪.‬‬ ‫انوا ع مختلف مولتی مدیا‪:‬‬ ‫میشود‪ .‬مناسب برای نمایش از طریججق‬ ‫‌‬ ‫مجمواعهای از اسلیدهای نمایشی طراحی‬ ‫‌‬ ‫اسلید شو‪:‬به صورت‬ ‫ویدئو پروژکتور‪.‬‬ ‫میتواند یک کپی از سججایت رسججمی‬ ‫‌‬ ‫میشود که‬ ‫‌‬ ‫سایتهای استاتیک استفاده‬ ‫‌‬ ‫صفحات سایت‪ :‬از صفحات‬ ‫تبلیغ کننده باشد‪ .‬مناسب برای نمایش روی کامپیوترهای شخصی‪.‬‬


‫متداولترین روش تولید سی دی تبلیغاتی‬ ‫‌‬ ‫مولتی مدیا‪ :‬نرم افزاری متشکل از صوت‪ ،‬فیلم‪ ،‬تصویر و متن که‬ ‫است‪ .‬مناسب برای انتشار و نمایش روی کامپیوترهای شخصی‪.‬‬ ‫طرحهجای سجه بعجدی و همجراه بجا افکت‌هجای تصجویری سجاخته‬ ‫‌‬ ‫انیمیشن و فلش‪ :‬به صورت انیمیشن و یا‬ ‫میشود‪ .‬مناسب برای انتشار و نمایش روی کامپیوترهای شخصی‪.‬‬ ‫‌‬ ‫فیلمبجرداری شجده یجا سججه بعججدی و میکججس شججده تولیججد‬ ‫‌‬ ‫فیلمهجای مسجتند و‬ ‫‌‬ ‫فیلم تبلیغاتی‪ :‬با اسجتفاده از‬ ‫میشوند‪ .‬مناسب برای انتشار و نمایش روی انوا ع دستگاههای پخش تصویری‪.‬‬ ‫‌‬ ‫نمونه کار نشونم بده‪.‬‬ ‫===============‬ ‫اینسو بسججیاری از تولیججد کننججدگان‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات و بازاریابی اهمیت بسیاری در افزایش فروش و موفقیت دارند از‬ ‫میکننججد امججا در ایججن میججان انتخججاب‬ ‫‌‬ ‫کال و اعرضه کنندگان خدمات درصدی از سود خود را برای تبلیغات صرف‬ ‫روش تبلیغاتی مناسب که با صرف پایین‌ترین هزینه‪ ،‬بهترین نتیجه را بدهد اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫روش‌های تبلیغاتی در تجارت الکترونیک که اعمدتاً مبتنی بر تبلیغات اینترنتی است با تججوجه بججه اسججتفاده از‬ ‫میکنججد از طرفججی هججم بججا گسججترش‬ ‫‌‬ ‫پایینتری را متوجه تبلیغ دهنججدگان‬ ‫‌‬ ‫تکنولوژی‌های روز دنیا هزینه بسیار‬ ‫میتواند موفقیت تبلیغات را‬ ‫‌‬ ‫میشود که‬ ‫‌‬ ‫جامعه مجازی و کاربران اینترنت بازار هدف بسیار بزرگی را شامل‬ ‫رقم بزند‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی و تبلیغات اینترنتی‪.‬‬ ‫فهرست خدمات تبلیغات آنلین و اینترنتی‪:‬‬ ‫تبلیغات در وبلگ‌ها‪.‬‬ ‫تبلیغات در نیازمندی‌های اینترنتی‪.‬‬ ‫تبلیغات در شبکه های اجتمااعی‪.‬‬ ‫فرومها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات در‬ ‫ارسال کاتالوگ ‪.‬‬ ‫ارسال تصویر تبلیغاتی ‪.‬‬ ‫ارسال ویدئو تبلیغاتی ‪.‬‬ ‫ایمیل مارکتینگ‪.‬‬ ‫نتیجهای رو داشته باشم؟‬ ‫‌‬ ‫این روش سودی هم داره؟ منظورم اینه که انتظار چه‬ ‫اول تو این روش هرچه قدر که دلتجون خواسجت میتجونین متججن بنویسجین یججه اعکججس هجم ضجمیمش کنیجن بجا‬ ‫اطلاعات تماس و لینک‪ .‬دوما سریع نتیجه میده‪ ،‬کمتر از ‪ 3‬یا ‪ 4‬روز میره صفحات اول گوگل و تا دو هفته هم‬ ‫اونجا میمونه بعد آروم آروم میره صفحات اعقب تر و برای همیشه توی اینججترنت مونججدگار هسججت‪ .‬اگججه همججه‬ ‫سرویس‌های تبلیغاتی اینترنتی رو باهم سفارش بدین از اونجا کججه زمجان اینججدکس شدندشججون تججوی گوگجل‬ ‫متفاوت هست نتیجه به جای دو هفته تقریبا ‪ 40‬روز توی صفحات اول باقی میمونه‪.‬‬


‫وبلگها‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات در‬ ‫"وب نوشت‪ ،‬تارنوشت‪ ،‬تارنگار‪ ،‬وبلگ یا بلگ نواعی صفحات اینترنتی است با محتوای شخصی که مطالب‬ ‫میگججردد‪ .‬نویسججنده‬ ‫‌‬ ‫تازهترین رخداد به قدیم ارائججه‬ ‫‌‬ ‫آن بر مبنای زمانی که ثبت شده گروه‌بندی و به ترتیب از‬ ‫میشود و ممکن است بیش از یک نفر باشد‪" .‬سرویس‌های وبلگ بججه دلیججل‬ ‫‌‬ ‫وب نویس یا تار نویس نامیده‬ ‫سهولت در راه اندازی و اغلب اعدم نیاز به هزینه‪ ،‬بسیار مورد توجه کاربران اینترنتی قرار گرفته‌اند‪ .‬وبلگ‌ها‬ ‫به نسبت ااعتبار سرویس دهنده و محتوای خود مورد توجه موتورهججای جسججتجو نیججز هسججتند و ایججن ویژگججی‬ ‫میشود بتوان به اعنوان یک رسانه تبلیغججاتی از آن بهججره گرفججت‪ .‬تبلیغججات در ایججن وبلگ‌هججا همججراه بججا‬ ‫‌‬ ‫سبب‬ ‫وبلگها‪.‬‬ ‫‌‬ ‫وبلگها‪ .‬فروش فهرست‬ ‫‌‬ ‫میشوند‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره‬ ‫‌‬ ‫متن‪ ،‬تصویر و لینک ثبت‬ ‫نیازمندیهای اینترنتی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات در‬ ‫کیفیتهججای‬ ‫‌‬ ‫قیمتهججا و‬ ‫‌‬ ‫امروزه در بسیاری از موارد مصرف کنندگان برای کججاهش در مصججرف زمججان و هزینججه‪،‬‬ ‫میکنند‪ .‬برای استفاده از پتانسیل این بازار باید تبلیغات خود را در اینترنت نیز‬ ‫‌‬ ‫رقابتی را در اینترنت جستجو‬ ‫انتشار دهیجد‪ .‬تبلیغجات در نیازمنجدی‌ها نسجبت بجه میجزان پاسجخگویی و هزینجه صجرف شجده در مقایسجه بجا‬ ‫روش‌های مشابه نججتیجه‌ای چنججد برابججر دارد‪ .‬سججایت‌های نیازمنججدی محلججی مناسججب بججرای درج تبلیججغ کججال و‬ ‫شرکتها‪ ،‬مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و مشاغل است‪.‬‬ ‫‌‬ ‫خدمات‬ ‫میکنند‪ .‬با توجه به گسترش استفاده از نیازمندی‌های‬ ‫‌‬ ‫سایتها بازدید‬ ‫‌‬ ‫روزانه هزاران نفر بازدیدکننده از این‬ ‫گنجاندهانجد بجه همیجن سجبب از امتیجاز زیجادی نیجز در‬ ‫‌‬ ‫اینترنتی‪ ،‬اغلب این سایت‌ها محتوای زیادی را در خود‬ ‫آنهجا در صججفحات اول و دوم‬ ‫موتورهای جستجو برخوردارند بنجابراین تبلیغجات در نیازمنججدی‌ها سججبب نمجایش ‌‬ ‫جدیهای اینترنججتی فارسججی زبججان معتججبر را جمججع آوری‬ ‫میشود‪ .‬لیستی از نیازمنج ‌‬ ‫‌‬ ‫لیست موتورهای جستجو‬ ‫شده است که تبلیغات‪ ،‬طرح‪ ،‬پیشنهاد‪ ،‬فعجالیت‪ ،‬خجدمات‪ ،‬محصجولت‪ ،‬اخبجار‪ ،‬اطلاعیه‌هجا و غیجره را در ایجن‬ ‫سایت‌ها ثبت خواهد شد‪ .‬فروش لیست نیازمندی‌های اینترنتی‪.‬‬ ‫شبکههای اجتمااعی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات در‬ ‫دادههای اینترنجتی و اسجتقبال‬ ‫‌‬ ‫گوشیهای موبایل‪ ،‬رشد استفاده از‬ ‫‌‬ ‫شبکههای اجتمااعی در‬ ‫‌‬ ‫افزایش حضور‬ ‫جبکهها‬ ‫فزاینده از آگهی‌های تبلیغاتی از سوی کاربران‪ ،‬تمایل شرکت‌های تجاری را برای تبلیغججات در ایججن شج ‌‬ ‫شبکههای اجتمااعی‪.‬‬ ‫‌‬ ‫توسعه داده است‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره‬ ‫فرومها‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات در‬ ‫بحثهججا و‬ ‫‌‬ ‫میشججود کججه بججرای نگهججداری‬ ‫‌‬ ‫برنامههججای مبتنججی بججر وب گفتججه‬ ‫‌‬ ‫"تججالر گفتگججو‪ ،‬فججروم )‪ (forum‬بججه‬ ‫میروند‪ .‬در تالر گفتگو معمول ً افراد سوالت خود را مطرح مجی کننجد‬ ‫‌‬ ‫نوشتههای کاربرهای یک وبگاه به کار‬ ‫‌‬ ‫بحثهججا و تبججادل نظرهججای انجججام شججده‬ ‫‌‬ ‫و سایر کاربران به این سوالت پاسخ می دهند‪".‬فروم‌ها به واسطه‬ ‫میتججوان از پتانسججیل آن‌هججا نیججز بهججره بججرد‪ .‬فججروش‬ ‫‌‬ ‫معمول ً کاربران بسیاری دارند که با ثبت تبلیغات در آن‌هججا‬ ‫)فرومها(‪.‬‬ ‫‌‬ ‫فهرست انجمن‌ها‬ ‫ارسال کاتالوگ‪:‬‬ ‫اشججتراک گججذاری پرونججده )‪ (Document Sharing‬یکججی از سججرویس‌های آنلیججن اسججت کججه امکججان اشججتراک‬ ‫میآورد‪ .‬با قرار دادن کاتالوگ‪ ،‬برشور و یا پروپججزال در ایججن‬ ‫‌‬ ‫پروندهها و یا کار گروهی روی یک پرونده را فراهم‬ ‫‌‬ ‫گونه از وب سایت‌ها اعلوه بر امکان دسترسی اعمججومی بججه پرونججده مججورد نظججر‪ ،‬موتورهججای جسججتجو نیججز بججا‬ ‫فراهم آوردن امکان جستجو و نمایش آن در لیست نتایج خود‪ ،‬به صورت اتوماتیک و رایگججان کججار بازاریججابی را‬ ‫انجام خواهند داد‪.‬‬


‫ارسال تصویر تبلیغاتی‪:‬‬ ‫اشتراک گذاری تصویر )‪ (Photo Sharing‬یکی از سجرویس‌های آنلیججن اسججت کججه امکججان اشجتراک تصججاویر را‬ ‫میآورد‪ .‬با قرار دادن تصاویر تبلیغاتی در این گونه از وب سایت‌ها اعلوه بر امکان دسترسی اعمومی‬ ‫‌‬ ‫فراهم‬ ‫به تصویر مورد نظر‪ ،‬موتورهای جستجو با امکان جستجوی تصاویر برای شما بازاریابی خواهند کرد‪.‬‬ ‫ارسال ویدئو تبلیغاتی‪:‬‬ ‫سرویسهای آنلین است که امکان اشتراک ویدئو را فراهم‬ ‫‌‬ ‫اشتراک گذاری ویدئو)‪ (Video Sharing‬یکی از‬ ‫میآورد‪ .‬با قرار دادن ویدئو تبلیغاتی در این گونه از وب سایت‌ها امکان دسترسججی اعمججومی بججه ویججدئو مججورد‬ ‫‌‬ ‫میآورید‪.‬‬ ‫‌‬ ‫نظر را فراهم‬ ‫ایمیل مارکتینگ‪:‬‬ ‫بازاریابی از طریق پست الکترونیک) ‪ (Email Marketing‬نواعی بازاریابی مستقیم است که به واسطه ایمیل‬ ‫میگیججرد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫میشود‪ .‬این کار با ارسال یک پیام به چند مخاطب با هدف ایجاد یک ارتباط تجججاری صججورت‬ ‫‌‬ ‫انجام‬ ‫سیستمهای آمارگیری رسمی مانند ‪ Google Analytics‬وجود‬ ‫‌‬ ‫امکان مشاهده گزارش بازدید از طریق تمام‬ ‫دارد‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره ایمیل مارکتینگ‪.‬‬ ‫فهرست سایتها لطفا‬ ‫بیشتر میخام!‬ ‫سایت هم میخام!‬ ‫=================‬ ‫جایینترین هزینججه‪ ،‬بهججترین نججتیجه را بدهججد بسججیار اهمیججت دارد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫انتخاب روش تبلیغاتی مناسب که با صججرف پج‬ ‫روش‌های تبلیغاتی در تجارت الکترونیک با توجه به استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا هزینه بسیار پایین‌تری‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫را متوجه تبلیغ دهندگان‬ ‫میباشججد‪ .‬در بازاريجابی هدفمنجد قسجمت خاصجی از‬ ‫‌‬ ‫بازاريابی هدفمند از رويكردهاي دنیای بازاريجابی امجروز‬ ‫میگیججرد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫جامعه به اعنوان مصرف كننده مورد نظر و نیازهای آن‌ها به طور كامل و دقیق مججورد بررسججی قججرار‬ ‫میگیججرد‪" .‬در تبلیغجات‬ ‫‌‬ ‫سپس با استفاده از ابزارهای بازاريابی بجرای ججذب آن‌هجا اقججدامات بازاريجابی صجورت‬ ‫مستقیم‪ ،‬تبلیغ دهنده مسججتقیماً بججا بججازار هججدف خججود در ارتبججاط خواهججد بججود‪ .‬مهم‌تریججن اعامججل در ایججن روش‬ ‫داشتن اطلاعات کامل و بروز از بازار هدف است‪ ".‬اطلاعات بیشتر درباره انوا ع تبلیغات مستقیم‪.‬‬ ‫فهرست خدمات تبلیغات مستقیم و هدفمند‪:‬‬ ‫فکس تبلیغاتی‪.‬‬ ‫تبلیغات پستی‪.‬‬ ‫پیامک تبلیغاتی‪.‬‬ ‫تبلیغات تلفنی‪.‬‬


‫نتیجهای رو داشته باشم؟‬ ‫‌‬ ‫این روش سودی هم داره؟ منظورم اینه که انتظار چه‬ ‫روشها در اعین روتیججن‬ ‫‌‬ ‫قبل از هرچیز باید یادآوری کنم که تبلیغات هزینه نیست سرمایه گذاری هست‪ .‬این‬ ‫و سنتی بودن خیلی کارا و موثرن دلیلش هم هدف گرفتن بازار مصرف هست‪ .‬اگر سه چیز رو راعایت کنین‬ ‫بهترین نتیجه رو از این روش از تبلیغات خواهید گرفت‪ -1 :‬محتوای تبلیغات هوشججمندانه باشججه‪ -2 .‬هدفمنججد‬ ‫باشه مخاطب رو مشخص کنید و شلیک کور نکنید‪ -3 .‬آمار دقیق و کامل باشه‪.‬‬ ‫* هزینه تماس و ارسال براساس نرخ روز مخابرات و پست مشخص می شوند‪.‬‬ ‫فکس تبلیغاتی‪:‬‬ ‫دادههای الکترونیکی گرفتججه‬ ‫‌‬ ‫نوشتهها یا تصاویر روی کاغذ‪،‬‬ ‫‌‬ ‫دورنگار‪ ،‬فکس یا فاکس ابزاری است که با آن از‬ ‫میشجوند‪ .‬یکجی از‬ ‫‌‬ ‫دادههجا معمججول ً از طریجق خجط تلفججن از یججک نقطججه بججه نقطججه دیگجر فرسجتادن‬ ‫‌‬ ‫میشود و‬ ‫‌‬ ‫شمارههای فکس بازار هدف اسججت‪ .‬اعججدم نیججاز بججه‬ ‫‌‬ ‫روش‌های تبلیغات مستقیم فرستادن فکس تبلیغاتی به‬ ‫روشهای تبلیغات هدفمند تبدیل شود‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ارزانترین‬ ‫‌‬ ‫مواد اولیه و استفاده از تلفن سبب شده تا به یکی از‬ ‫تبلیغات پستی )پست مستقیم(‪:‬‬ ‫یک اسلحه واقعاً کارا جهت هدف گرفتن بخش خاصی از بجازار هجدف اسججت‪ .‬روشجی بجرای فرسجتادن کجارت‬ ‫پستال‪ ،‬کاتالوگ‪ ،‬بروشور‪ ،‬خبرنجامه و یجا یجک نجامه سجاده بجه همجراه قجرار دادن هجدایایی درون پجاکت اسجت‬ ‫فوقالعججاده‪ ،‬تخفیججف‬ ‫‌‬ ‫زمینههججایی ماننججد‪ :‬فروش‌هججای‬ ‫‌‬ ‫جیلهای مناسججب بججرای اطل ع رسججانی در‬ ‫همچنیججن وسج ‌‬ ‫شجیوهای مناسجب جهجت اطل ع رسجانی‬ ‫‌‬ ‫فصلی‪ ،‬یادآوری اینکه شرکت مشتریان قبلی خود را از یاد نجبرده‌ و‬ ‫بی واسطه و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان کنونی است‪.‬‬ ‫میتوانججد پیجام و‬ ‫‌‬ ‫در صورتي كه مشججتريان خاصجي بجراي كججال و يجا خجدمات در نظججر باشججند‪ ،‬پسججت مسججتقیم‬ ‫تبلیغات كال يجا خجدمات را بجه مشجتريان مججورد نظججر ارسججال كنجد ‌‪ .‬پاسججخ و واكنجش مشجتريان ااعجم از نظجر يجا‬ ‫درخواست را دريافت نمايد‪ ،‬سفارش كال يا خدمات مشتريان را به تولید كنندگان يا اعرضه كنندگان برساند‪،‬‬ ‫پرداختهجای مربجوط را ارسجال و دريجافت كنجد و در‬ ‫‌‬ ‫كال را به مشتري تحويل دهد‪ ،‬سیاهه صجورت حسجاب و‬ ‫نهايت روابط تولید كنندگان و اعرضه كنندگان كججال و خججدمات را بججه مناسججبت‌های مختلججف و از طريججق ارسججال‬ ‫هدايا و ارائه آخرين تغییرات در محصولت و قیمت‌ها حفظ نمايد‪.‬‬ ‫پیامک تبلیغاتی )‪:(SMS‬‬ ‫استفاده از خدمات پیام کوتاه در بین مردم جهان از محبوبیت زیادی برخججوردار اسججت‪ .‬بججه اعقیججده بسججیاری از‬ ‫مردم‪ ،‬استفاده از این خدمات به دلیل ارزان بودن به سراعت فراگیججر شججده اسججت‪ .‬اسججتفاده از خججدمات پیججام‬ ‫بهرهبرداری قرار گرفت‪ ،‬از این سال به بعججد اسججتفاده از‬ ‫‌‬ ‫کوتاه در ایران برای نخستین بار در سال ‪ ۱۳۸۱‬مورد‬ ‫پیام کوتاه به تدریج در بین کاربران ایرانی تلفن همراه فراگیر شد‪ .‬در سججال ‪ ۸ ،۱۳۸۵‬میلیججارد پیججام کوتججاه در‬ ‫میگردیججد‬ ‫‌‬ ‫ایران مبادله شد‪ .‬در این سال روزانه ‪ ۲۰‬میلیون پیام کوتاه توسط کجاربران تلفججن همججراه رد و بججدل‬ ‫میشد‪ .‬اطلاعات بیشتر درباره پیام کوتاه‪.‬‬ ‫‌‬ ‫که این رقم در روزهای خاص و ااعیاد مختلف بیشتر‬ ‫تبلیغات تلفنی‪:‬‬ ‫شماره گیري و برقراري تماس تلفني خودکار و ااعلم پیام صوتي دلخواه به مخججاطبین بججه صججورت گروهججي و‬ ‫پیامهای صوتي از قبیل تبريجک و تسجلیت مناسجبت‌ها‪ ،‬پیجام داعججوت‪ ،‬ااعلم اقسجاط‬ ‫‌‬ ‫وسیلهی رايانه ااعلم‬ ‫‌‬ ‫به‬ ‫معوقه و هرگونه پیام دلخواه در قالب اطل ع رساني و تبلیغات به هر شهر‪ ،‬منطقه و یا پیش شماره خاص‪.‬‬


‫آمار اصناف لطفا!‬ ‫نرم افزار تبلیغات لطفا!‬ ‫فقط همینا؟‬ ‫===============‬ ‫داشتن اطلاعات کامل‪ ،‬به روز و دقیق از بازار هدف )مصرف( برای آغاز هر نو ع شججیوه تبلیغججاتی بججه خصججوص‬ ‫اینرو بر آن شججدیم تججا بججا جمع‌آوری اطلاعججات‪ ،‬آمججار و لیسججت‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات مستقیم بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬از‬ ‫پکیجهججای تبلیغججاتی خججود‪،‬‬ ‫‌‬ ‫آنهججا اعلوه بججر تکمیججل‬ ‫اصججناف و فهرسججت سججایت‌های مختلججف و گججروه بنججدی ‌‬ ‫کارفرمایان محترم را در انجام تبلیغات هدفمند برای رسیدن به بهترین نتیجه با کمترین هزینه یاری کنیم‪.‬‬ ‫میباشججد‪ .‬در بازاريجابی هدفمنجد قسجمت خاصجی از‬ ‫‌‬ ‫بازاريابی هدفمند از رويكردهاي دنیای بازاريجابی امجروز‬ ‫میگیججرد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫جامعه به اعنوان مصرف كننده مورد نظر و نیازهای آن‌ها به طور كامل و دقیق مججورد بررسججی قججرار‬ ‫میگیججرد‪ ".‬در اکججثر‬ ‫‌‬ ‫آنهججا اقججدامات بازاريججابی صججورت‬ ‫سججپس بججا اسججتفاده از ابزارهججای بازاريججابی بججرای جججذب ‌‬ ‫مهمتریججن اعامججل در ایججن‬ ‫‌‬ ‫روش‌های تبلیغاتی‪ ،‬تبلیغ دهنده مستقیماً با بازار هدف خود در ارتباط خواهد بججود‪.‬‬ ‫روش داشتن اطلاعات کامل و بروز از بازار هدف است‪ ".‬اطلاعات بیشتر درباره انوا ع تبلیغات مستقیم‪.‬‬ ‫چرا باید به آمار و اطلاعاتتون ااعتماد کنم؟‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫‌‬ ‫آمار و اطلاعات رو خودمون تهیه‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫‌‬ ‫قبل از اینکه به کسی بفروشیمشون‪ ،‬خودمون ازشون استفاده‬ ‫میداریم‪.‬‬ ‫‌‬ ‫میکنیم و به روز نگرشون‬ ‫‌‬ ‫تند تند هم چکشون‬ ‫فنآوری اطلاعات و ارتباطات‪:‬‬ ‫شماره فکس فعالن ‌‬ ‫شرکتهای فعال در زمینه سخت افزار‪ ،‬شبکه‪ ،‬اینججترنت‪ ،‬تجججارت الکترونیججک‪ ،‬نججرم افججزار‪ ،‬ماشججینهای‬ ‫‌‬ ‫شامل‬ ‫اداری‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬آموزش و ‪...‬‬ ‫شماره فکس فعالن گردشگری‪:‬‬ ‫شرکتهای فعال در زمینه خدمات مسافرتی‪ ،‬خدمات اقامتی‪ ،‬خدمات پذیرایی و ‪...‬‬ ‫‌‬ ‫شامل‬ ‫شماره فکس فعالن مصالح و تجهیزات‪:‬‬ ‫شرکتهای فعال در زمینججه مصججالح و تجهیججزات سججاختمانی‪ ،‬کاشججی و سججرامیک‪ ،‬لججوازم بهداشججتی‪،‬‬ ‫‌‬ ‫شامل‬ ‫جتمهای گرمایشججی و سرمایشججی‪ ،‬تاسیسججات آب و‬ ‫تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی‪ ،‬تاسیسات و سیسج ‌‬ ‫فاضلب و گاز و ‪...‬‬ ‫شماره فکس فعالن صنایع پلستیک‪:‬‬ ‫شرکتهای فعال در زمینه مواد اولیه‪ ،‬محصولت‪ ،‬ماشین آلت‪ ،‬خدمات فنی و مهندسی و ‪...‬‬ ‫‌‬ ‫شامل‬ ‫شماره فکس فعالن حوزه درمان‪:‬‬ ‫شرکتهای فعال در زمینه خدمات درمانی‪ ،‬خدمات تشخیصی‪ ،‬تجهیزات و لوازم‪ ،‬دارو و ‪...‬‬ ‫‌‬ ‫شامل‬


‫آدرس ایمیل بدون موضو ع بندی‪:‬‬

‫جمعآوری‬ ‫‌‬ ‫ایمیلهای کاربران فعال ایرانی اینترنت که به صججورت انبججوه از سججایت‌های مختلججف‬ ‫‌‬ ‫شامل لیست‬ ‫شده‪.‬‬ ‫فهرست سایتها لطفا‬ ‫بیشتر میخام!‬ ‫سایت هم میخام!‬ ‫================‬ ‫سایتهای استاتیک‪ ،‬داینامیک و پورتال ‪ +‬هاست و دامنه رایگان‪.‬‬ ‫‌‬ ‫طراحی و برنامه نویسی وب‬ ‫سایت‌های آماده مجهز به سیستم مدیریت محتوا )‪ .(CMS‬قیمت مناسب و راه اندازی سریع‪.‬‬ ‫روشهای جدید ارتقاء سایت ‪ +‬تبلیغات اینترنتی = بازدید بیشتر = بازدهی بیشتر‬ ‫‌‬ ‫استفاده از‬ ‫گردآوری و برنامه نویسی نرم افزارهای اتوماسیون جهت سهولت در انجام امور اداری و تبلیغاتی‪.‬‬ ‫ساخت اسلیدشو‪ ،‬صفحات سایت‪ ،‬مولتی مدیا‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬فلش و فیلم تبلیغات و انتشار روی ‪.CD DVD‬‬ ‫شبکههای اجتمااعی‪.‬‬ ‫‌‬ ‫انجمنها و‬ ‫‌‬ ‫انتشار تبلیغات همراه تصویر و لینک در وبلگ‌ها‪ ،‬نیازمندیها‪،‬‬ ‫ارسال تبلیغات به بازار هدف از طریق فکس تبلیغاتی‪ ،‬بازاریابی پستی‪ ،‬پیامک و تبلیغات تلفنی‪.‬‬ ‫تلفنهای تمججاس‪ ،‬شججماره‌های فکججس‪ ،‬آدرس ایمیججل و لیسججت سججایتها در موضججواعات‬ ‫‌‬ ‫فروش لیست اصناف‪،‬‬ ‫مختلف‪.‬‬

Site_Content  
Advertisement