Page 1

042011

dansk ethioper mission

04 06 Missionsarbejdet skal ud af kontorerne DEM skaber et åbent sekretariat hvor flere får mulighed for at involvere sig.

10 Guds ånd puster nyt liv i forkyndere Store ventilatorer bringer sval luft til videbegærlige etiopiske forkyndere på kursus.

+

Gå i gang og stol på Gud DEM har brug for din støtte nu TORVET skal styrke pulsen

Lille skridt får stor betydning Flytningen af DEMs sekretariatet til Århus er et lille skridt i afstand – men et kæmpestort skridt i DEMs selvforståelse og perspektiv for missionsarbejdet.


0203

Lad nu tallene

tale ”Det er fremragende at DEM indleder et nyt samarbejde om teologi og mission i Århus på et godt bibelsk grundlag. Det har kirken brug for herhjemme og ude.”

S

ådan siger folk. Men hvad skal jeg lægge i det? Tanken tæller godt nok – men altså ikke alene! DEMs andel i TORVET i Århus koster 3,2 mio. kr. Vi har derfor også brug for tal der taler sit tydelige sprog om din opbakning til DEMs satsning på en ny udvikling for mission. Enhver politiker og meningsdanner ved det: Tal tiltaler ingen. Tal er kolde og taler ikke til følelserne. Men med et økonomisk bidrag til DEM kan du udtrykke et stærkt engagement i mission. Når du giver et beløb til DEM, kan du forvente at det bliver forvaltet til bedste for Guds mission. Også dit bidrag til etableringen i Århus. Etableringen er en investering og langsigtet satsning på mere mission. TORVET vil både gavne DEMs egen mission og udvikling og alle organisationerne fordi vi har meget at give til hinanden.

Millionbeløb er så stort et tal at vi ikke rigtig kan forholde os til det. Derfor skal vi løfte opgaven i fællesskab. DEMs venner har allerede indskudt over 0,5 mio. kr. i byggeriet. Men der er et godt stykke vej til de 3,2 mio. kr. Vi har brug for en ekstra gave her og nu fordi vi ikke vil skære ned på missionsbudgettet. Med din gave kan vi løfte opgaven! Hvis hver modtager af bladet giver en ekstra gave i år på 600 kr., så når vi målet. Er det mange penge? Det svarer vel til et par nye bukser eller sko. Eller en tur med hele familien på McDonald’s. Mon ikke du kan undvære det, nøjes med det du har, og sende en ekstra gave til DEM? Hver venlig tanke tæller – men lad nu tallene tale!

Sune Skarsholm, generalsekretær

Kolofon Redaktion: Generalsekretær Sune Skarsholm (ansv.) sune@dem-dk.dk Redaktionssekretær Marianne Bach marianne@dem-dk.dk Bladet DEM sendes gratis til alle Dansk Ethioper Missions medlemmer og til interesserede i Danmark og Færøerne. Artikler kan frit anvendes med kildeangivelse. Tidligere numre findes på www.dem-dk.dk.

dansk ethioper mission

Fotos ved Dansk Ethioper Mission hvor intet andet er anført. Forsidefoto: Pluskontoret Lederfoto: Peter M. Madsen Design/produktion: vokseverk.dk Tryk: Handy-Print A/S, Skive ISSN 0903-6156 Ændringer i navn og adresse meddeles direkte til Dansk Ethioper Mission. Garanti for god indsamlingsetik Dansk Ethioper Mission er medlem af ISOBRO, se www.isobro.dk.

Dansk Ethioper Mission Nørregade 14 6070 Christiansfeld Telefon: 7456 2233 E-mail: info@dem-dk.dk Hjemmeside: www.dem-dk.dk Giro: 607 1104 Nordea bank: 2207 0062262753


042011

TORVET bygges vinkelret på Menighedsfakultet og ventes klar til indflytning efter nytår.

Velkommen til TORVET Med sin store glasfacade byder TORVET på Katrinebjergvej i Århus dig velkommen med et åbent ”ansigt”. Du kigger frit ind til de tre organisationer der bor i bygningen, og Dansk Ethioper Mission, Israelsmissionen og Menighedsfakultetet har et godt blik ud til verden og virkeligheden. AF MARIANNE BACH, REDAKTIONSSEKRETÆR

B

ag TORVETs glasvæg sidder en gruppe mennesker og snakker. Måske teologistuderende der lige vender en forelæsning med hinanden inden de skal videre. Eller måske er det et udvalg der drøfter et nyt projekt i Afrika, eller hvordan man skal skaffe pengene til det. Det kan også være at de bare hygger sig. Det er der plads til på TORVET som har hele 707 m2 fordelt på to etager. Du går ind i det glasdækkede fællesareal der får TORVET til at glide sammen med Menighedsfakultetet. Derfra fortsætter du ind i et stort lokale hvor fællesadministratio-

nen hører til. Her får du at vide hvor du finder den medarbejder du skal tale med, hvor din projektgruppe skal mødes, eller hvor du kommer i gang med den opgave som du har lovet at tage dig af. Ovenpå skramler det. Der skal være møde i auditorierne deroppe i aften, så lige nu er et hold hjælpere ved at flytte rundt på møblerne og gøre klar til det. Fra det store, centrale rum går en række døre ind til mindre kontorer. Mange af dem står åbne så du kan høre klaprende tastaturer og brudstykker af samtaler på dansk, engelsk eller et mere eksotisk sprog. Ind imellem kommer en medarbejder forbi med kurs mod printerrummet – eller kaffemaskinen. Det var vel nok godt at det lyk-

kedes at skaffe de 9,6 millioner kroner til at bygge TORVET og skabe så fine rammer for mennesker der vil en levende kirke i mission.

Puf, pang, bang! Tankeboblen brister med et smæld. For TORVET er jo slet ikke bygget endnu, og DEM mangler stadig de fleste af de 3,2 millioner kroner som er vores del af regningen for at gøre TORVET til virkelighed inden nytår. Uden moms vel at mærke, for den bliver refunderet. 3,2 millioner – udover det sædvanlige budget til DEMs missionsarbejde i Afrika. Det er godt nok mange penge. Men hvis alle der får dette blad, hver giver DEM 600 kr. mere

i år end vi plejer at give, så er pengene hjemme. Så er det ikke så galt, vel?


0405

Lille skridt får

stor betydning Flytningen af DEMs sekretariatet til Århus er et lille skridt i afstand – vi flytter trods alt kun 120 km nordpå – men et kæmpestort skridt i DEMs selvforståelse og perspektiv for missionsarbejdet.

AF SUNE SKARSHOLM, GENERALSEKRETÆR

D

ansk Ethioper Mission har siden 1973 haft sekretariat i Christiansfeld i et godt samarbejde med andre missionsorganisationer. Rigtigt meget er sket i verden i den periode, og i dag giver det ikke mening at tale om ’ydre mission’ som noget der går fra det kristne Vesten til resten af verden. Globaliseringen betyder at de mennesker og religioner vi før mødte på den anden side af jorden, nu bor i dit kvarter. Missionssituationen lokalt og internationalt er blevet mere og mere parallel, og derfor må vi tænke nyt.

Ud af nichen og ind i kirken DEM må ud af nichen ’ydre mission’ som noget der foregår langt væk i Afrika med begrænset påvirkning og inspiration til danske menigheder. I stedet vil vi være en organisation som arbejder for en levende, handlende og missional kirke – både i vores samarbejdslande og i Danmark. DEM vil fortsat ar-

Global og lokal mission skal ind i hjertet af menighedernes selvforståelse.

Vi skal bygge for næste generation - Jeg synes det er godt at Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen flytter og bygger sammen med Menighedsfakultetet (MF). Så samles den del som er kirkens højrefløj, på ét sted. De kan hjælpe og støtte hinanden i en tid hvor det er

vigtigt at stå sammen når så meget skrider i kirken som det netop gør nu, siger Bent Iversen fra Aulum. - Da MF blev bygget, var der stor offervilje med store pengegaver, nu er det vores tur til at give af vores overflod. Så generationer efter os må

opleve at der var nogle der så fremad, for at Guds sande kirke kan bestå. - Derfor støtter jeg denne sag, også økonomisk.


042011

Gør DEM mere synlig

De mennesker, projekter og emner som DEM arbejder med, skal ind i undervisningen på Menighedsfakultetet

bejde med international mission i vores partnerkirker i Afrika. Men mission skal ind i hjertet af menighedernes selvforståelse – både mission der går ud over landets grænser, og menighedens lokale mission. Vi må genopdage oldkirkens frugtbare, dynamiske samspil mellem menigheders lokale engagement i mission og et globalt udsyn. Den vision vil DEM plante dybt i det teologiske uddannelsesmiljø på Menighedsfakultetet og herfra ud i menighederne. Når teologien lever i et stort globalt rum, sker der noget afgørende med dannelse og uddannelse af præster, kirkelige medarbejdere,

missionærer og undervisere. Teologien får tråd og tyngde. Tilsvarende skal DEMs konkrete missionsarbejde have dybe rødder i bibelsk muld. God teologi kan og skal forme og inspirere til konkret mission. Og konkret mission kan afføde dybtgående teologisk refleksion og analyse.

med, rykker ind i auditoriernes ellers lidt støvede og teoretiske undervisning, og ind i studenternes pensum og undervisernes studieprojekter. DEM vil arbejde for udveksling af lærere og studenter mellem Afrika og Danmark.

Støve teologien af Heldigvis kan det blive meget konkret og kaste en række praktiske initiativer og projekter af sig! Det dynamiske samspil mellem teologi og mission bliver til virkelighed når de mennesker, projekter og emner som missionsselskaberne arbejder

Tiltrækker flere unge - Det glæder mig at Dansk Ethioper Mission flytter til Århus. Her er helt nye muligheder for at inddrage flere unge i konkrete missionsprojekter. Til gensidig inspiration, siger Jakob Swartz Sørensen som er formand for Afrika InTouch. - Det er vores erfaring i Afrika InTouch at mange unge gerne vil arbejde frivilligt med konkrete projekter og opgaver. Et sådant engagement fremmes når man har mulighed for at mødes i uformelle, tilgængelige omgivelser om en fælles, klar opgave. DEMs nye lokaler skaber rammerne for et sådant samarbejde. Jeg tror på at de vil blive fyldt med unge der vil mission.

- Jeg vil gerne være med til at betale til etableringen af TORVET fordi jeg drømmer om det som et mødested hvor mennesker bliver inspirerede til at engagere sig i mission; både i Danmark og i udlandet, siger Lise Holst Nielsen fra Brabrand. - Særligt håber jeg at se flere unge involveret i mission. At Dansk Ethioper Mission flytter til Århus, gør det muligt at blive mere synlig for en ny generation af venner som kan være med til at bakke op om DEMs arbejde og tage inspiration fra kirken i udlandet med sig i hverdagen.


0607 AF SUNE SKARSHOLM, GENERALSEKRETÆR Dansk Ethioper Mission skal ikke kun drives af de ansatte, men skal fremover være præget af et dynamisk samspil mellem de ansattes erfaringer og de frivilliges entusiasme, evner og interesser. Vi drømmer om en atmosfære på TORVET hvor trivsel og globalt engagement, møder og uforudsigelige hændelser er opskriften på fornyelse og kreativitet. Missionsarbejdet skal ud af kontorerne og ind i den åbne lounge der dominerer den nye bygning. Lad mig nævne nogle eksempler på hvad det kan indebære.

Missionsarbejdet skal ud af kontorerne DEM skaber et åbent sekretariat hvor flere får mulighed for at involvere sig i det konkrete missionsarbejde.

Missionsmøder på sekretariatet Med en central placering i Århus får vi bedre muligheder for at invitere DEMs venner til de gode fysiske rammer på TORVET. Vi tænker os bl.a. regelmæssige eftermiddagseller aftenarrangementer med spændende gæster fra vores samarbejdskirker, missionærer på hjemmeophold, hjemvendte volontører m.fl. Vi kan også arrangere undervisnings- og kursusforløb om DEMs arbejde, partnerkirker og projekter.

Studenterpraktikanter Vi vil udnytte at studerende fra en række fag kan integrere praktikophold i Afrika i uddannelsen. De kan indgå i de projekter og institutio-

Et dynamisk samspil mellem de ansattes erfaringer og de frivilliges entusiasme skal præge Dansk Ethioper Mission.

ner som vores partnerkirker driver, f.eks. hospitaler og klinikker, sygepleje- og jordemoderuddannelser, skoler og børnehaver, sundheds- og socialprojekter. De kan samle

stof til bachelorprojekter og bidrage med værdifuld viden til gavn for både kirkerne og DEM. Studerende kan også på frivillig basis eller i projektansættelser indgå i sekretariatets arbejde og skaffe sig erhvervserfaring om fundraising, informationsarbejde, projektledelse.

rerne skal brænde for en sag og sætte andre i brand, må de selv tændes, og ilden skal holdes ved lige. Derfor vil DEM bruge placeringen i Århus til udrustningskurser for frivillige ambassadører.

Træning af frivillige ambassadører

TORVET bliver en god ramme for nye mødeformer og kursustilbud.

DEM er afhængig af at flere får kendskab til missionsarbejdet og begynder at støtte det. Midlet til det er dygtige og motiverede ambassadører der gør en frivillig opsøgende indsats for at kalde nye missionsvenner til DEM. Hvis ambassadø-

TORVET åbner nye horisonter og vidder for DEM. TAK for at vi må regne med din støtte og opbakning så visionerne bliver til virkelighed.


042011

Gavebrev

til Dansk Ethioper Mission Mærket ”7943 TORVET i Århus” Bemærk: Afsluttes projektet før gavebrevets udløb, vil gaverne gå til Dansk Ethioper Missions arbejde, evt. mærket til et andet DEM projekt. Gavekontrakten skal løbe i mindst ti år.

Navn Adresse Postnr.

By

Tlf.

E-mail

CPR-nr.

Byg med på fremtiden

1

Giv ekstra gave til Dansk Ethioper Missions udgifter ved at være med til at bygge TORVET i Århus – og løft DEM ind i fremtiden.

Jeg forpligter mig herved til at give Dansk Ethioper Mission: Vælg type. Et fast årligt beløb på Et årligt beløb svarende til personlige indkomst.

Forrige års indkomst. Jeg er indforstået med hvert år at give DEM de nødvendige oplysninger herom. Forpligtelsen gælder fra år og resten af min levetid, dog således at den kan opsiges efter ti års forløb med mindst ét kalenderårs varsel. Jeg er bekendt med at gavebrevsforpligtelsen er retslig bindende. Jeg vil indbetale mine gavebrevsbidrag via Betalingsservice. Udfyld også tilmelding på bagsiden.

Gavebrevet er en kontrakt hvor du forpligter dig til at give et fast beløb eller en fast procentdel af din indtægt i mindst ti år, dog højst så længe du lever.

Giv DEM et rentefrit lån og spar missionen for renter på et tilsvarende lån i banken. Hvis du kombinerer det rentefrie lån med et gavebrev til DEM, er det en ekstra fordel for begge parter. DEM får hele beløbet nu, og du får dit skattefradrag for gaven fordelt over ti år. Ring til sekretariatet hvis det er den måde du vil støtte på. Nummeret er 7456 2233.

% af min

Forpligtelsen beregnes af: Løbende års indkomst

Gavebrev

Rentefrit lån

kr.

Dato

Underskrift

Vi har med tak modtaget ovennævnte gavebrev og er indforstået med – i henhold til skattemyndighedernes krav – at føre kontrol med at det lovede bidrag bliver indbetalt.

Dato

Dansk Ethioper Mission

Sendes til: Dansk Ethioper Mission, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.


0809

Betalingsservice

Gaver til Dansk Ethioper Mission Mærket ”7943 TORVET i Århus” Fast giveraftale. Mit gavebrev. Udfyld også gavebrev på forsiden.

Jeg vil give kr. (mindst 150 kr. pr. gang) via Betalingsservice 1 gang årligt

4 gange årligt

6 gange årligt

12 gange årligt

første gang i (måned og år) og indtil jeg selv melder fra direkte til DEM. DEM skal have din tilmelding senest den 10. i måneden før den måned du vil begynde. CPR.nr. Bank reg.nr.

Kontonr.

Jeg giver tilladelse til at DEM indberetter mine gaver til SKAT – og til at DEM benytter kendskabet til min alder når de henvender sig til mig.

Byg med på fremtiden

2

Giv ekstra gave – og løft DEM ind i fremtiden.

Navn Adresse Postnr.

By

Engangsgave

Tlf.

E-mail

Indbetales nemt med Dankort på www.dem-dk.dk/stoet. Du kan selvfølgelig også indbetale din gave til giro 6071104 eller til DEMs konto i Nordea: 2207-0062262753. Husk blot at mærke indbetalingen: 7943 TORVET i Århus. Bestil girokort på telefon 7456 2233 eller info@dem-dk.dk.

Faste gaver på Betalingsservice Dato

Underskrift

Afgør med dig selv hvor meget du vil give, og om du vil indbetale hele beløbet én gang om året eller dele det på flere indbetalinger henover året. Du bestemmer selv hvor længe fastgiveraftalen skal køre.

Sendes til: Dansk Ethioper Mission, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.

Vil du ikke klippe i bladet? Så print gavebrevsformular og Betalingsservice tilmelding ud fra DEMs hjemmeside. Find dem på www.dem-dk.dk/stoet


042011

Det vil jeg ikke gå glip af - Som Guds barn og som kvinde er det en kæmpe mulighed at få lov til at være sammen med søstre og brødre og lære mere om det evangelium som vi er kaldet til at bringe ud til mennesker. Det vil jeg helst ikke gå glip af, siger Maria David om konferencen for Mekane Yesus Kirkens forkyndere. Hun er evangelist i Vestetiopien. Oprindeligt var hun muslim og har faktisk to navne. - Mit første navn er muslimsk, men jeg valgte at få et nyt navn da jeg blev kristen og døbt. Det var for at vise over for mig selv og over for min familie og omgivelserne at jeg i dag er et nyt menneske. Så nu hedder jeg Maria David. Læs ”Gud har givet Maria en vision” på www.dem-dk.dk.

Jeg mærkede dybden i fællesskabet - På konferencen mærkede jeg for første gang for alvor den åndelige dybde i fællesskabet med Mekane Yesus Kirken. Det blev allerstærkest da jeg selv bliver kaldt frem til forbøn. Vi er ikke forretningspartnere, men ét i Kristus. Og vi har brug for hinanden!, siger generalsekretær Sune Skarsholm.

Det skal være den rene vare

Sådan støtter DEM Mekane Yesus Kirken holder seks konferencer for toneangivende forkyndere i ”Preachers Forum” i løbet af 2010-2012. Dansk Ethioper Mission støtter projektet med kvalificerede undervisere og omkring 90.000 kr. om året. Læs om konferencen side 10.

- Paulus var meget optaget af at bevare forkyndelsen af det rene og sunde evangelium, siger Nigussie Bulcha i sin undervisning på konferencen i april for Mekane Yesus Kirkens toneangivende forkyndere i Etiopien. - Da jeg var barn, købte vi mælk som folk fra landet bragte til byen på æselkærrer. På et tidspunkt blev folk syge af mælken. Min far spurgte hvorfor det skete. En sagde: ”Fordi de kommer fra landet”. En anden sagde: ”Det er fordi de skal over floden”’. Men det havde de hele tiden gjort, så det kunne ikke være forklaringen. Far opdagede sammenhængen. På vej til byen skulle mælkesælgerne krydse en flod. For at øge mængden af mælk og dermed deres indtjening, fortyndede de mælken med vand fra floden. Vandet var desværre forurenet, og folk blev syge. - Som forkyndere må vi ikke fortynde eller udvande evangeliet om Jesus som korsfæstet for os, for så bliver folk syge. Vi er kaldet til at værne om evangeliet.


1011

Guds Ånd puster

nyt mod i forkyndere

Tre ventilatorer med store vinger roterer i loftet med voldsom fart. De rokker faretruende og truer med at rive sig løs. I et splitsekund ser jeg det ske. Vingerne skærer som knive gennem mængden i den propfyldte sal. Men trods dryssende puds fra loftet bliver ventilatorerne heldigvis siddende hele ugen og bringer sval luft til svedige, men videbegærlige etiopiske forkyndere på kursus.


042011

Aldrig har jeg oplevet så stor tørst efter at forstå Guds ord.

AF SUNE SKARSHOLM, GENERALSEKRETÆR

V

ækkelsen blæser igennem Mekane Yesus Kirken i Etiopien som en fornyende vind ind i menneskers liv. Helligånden giver fremtid og håb ved troen på Jesus for de mange der har en barsk hverdag med fattigdom og stille sult. Men af og til truer vækkelsen med at løbe løbsk og rokke sig løs fra sit bibelske fundament – til stor skade for manges liv med Gud.

Fokus på forkyndelsen Kirkens forkyndere står i centrum for udviklingen på godt og ondt. De skal videregive den sunde lære til menigheden så den vokser i antal og modenhed i troen. For at styrke den sunde forkyndelse har Mekane Yesus Kirken lagt et program over tre år hvor omkring 100 af de mest toneangivende forkyndere i kirken samles to gange årligt

til en fire dages konference. Nogle er præster og evangelister, andre er lægforkyndere. De fleste er mænd. Men de er alle kendt som dygtige og åndsudrustede folk som mange lytter til. Programmets formål er at få et forum som kan fremme en sund bibelsk, evangelisk-luthersk forkyndelse i kirken. Det skal også være en oase hvor deltagerne kan hvile, få fyldt på og blive inspireret. Kirkens ledelse har sat fokus på sygdomstegnene i forkyndelsen. Det er for eksempel når Jesu kors ikke er i centrum, men evangeliet mere handler om social fremgang. Eller når forkynderens egen livsstil ikke svarer til den han formaner andre til. Eller han er så overbevist om egen åndelighed at han ikke ser nogen grund til at forberede sin prædiken ordentligt. Det er når menighedens spontane profetiske budskaber er i modstrid med Bibelen. Eller når ekstatiske manifestationer – som at du falder om eller bryder ud i stærk

Kursusdeltagerne bærer alt hvad de har på hjerte, frem for Gud.

gråd – ses som nødvendige ydre ”beviser” på Helligåndens nærvær.

Tørster efter at forstå Jeg deltager på den fjerde samling i april. Fire dage med intensiv undervisning som jeg selv får lov til at give en væsentlig del af. Jeg underviser ud fra Nehemias’ Bog, som rummer en stærk vejledning i bibelsk lederskab. Aldrig før har jeg oplevet en lignende tørst efter at forstå Guds ord. Deltagerne nærmest tager ordene ud af munden på mig og reagerer med spontane udbrud. Jeg oplever også en bønnens ånd hvor mennesker bærer alt frem for Gud. Hver dag er fyldt med lange seancer i bøn. Bønnen er medrivende og højrøstet! Nogle knæler sammen på gulvet, andre lægger hænderne på hinandens hoveder og skuldre eller

står i rundkreds med hinanden i hånden. Det Guds ord vi hører i undervisningen, bliver til bøn i fællesskabet. Vi bevæger os dybt ind i de bibelske beretninger i fælles bøn om at Gud også må handle sådan med os, lede og styrke os til at være gode ledere og forkyndere. Konferencens sidste dag slutter overraskende. Under fællesbønnen begynder folk at græde. En for en bekender de for hinanden og for Gud at de ikke har givet Gud æren i deres tjeneste og forkyndelse. Bønnen om fornyelse, renselse og ny lydighed fylder rummet. Men proklamationen af at Gud er nådig og kan og vil oprejse sig forkyndere, runder konferencen af. Den får sit udtryk i dans og sang. Vi oplever den sunde, dybe, bibelske vækkelse hvor Helligånden overbeviser om synd og peger på Jesus som vores frelser.

Ny bevidsthed om ansvaret

- Vi er hyrder og har ansvar for at hjorden får den sunde føde, siger Dereje Jembru (th.).

- Vi har stærkt fået understreget forkynderens ansvar for sine tilhørere. Både undervisning og samtale mellem deltagerne er præget af en fornyet bevidsthed om den magt som en forkynder har, og risikoen for at forvanske evangeliet eller bringe det i miskredit på grund af egen livsførsel. Vi er hyrder og har ansvar for at hjorden får den sunde føde, siger Mekane Yesus Kirkens vicepræsident Dereje Jembru om konferencen i april.


1213

Gå i gang og

stol på Gud - Vi beder, og så går vi i gang, siger Soboka Tesso som er præst i Kotobe menigheden i Etiopien. I dag er Kotobe moderkirke for mange menigheder. AF LOTTE CARLSEN, NETVÆRKSKOORDINATOR

J

eg sidder på pastor Soboka Tessos kontor på Kotobe menighedens grund i det nordøstlige Addis Ababa i Etiopien. Han har sendt en ung fyr af sted efter kaffe. Vi har en dagsorden med nogle praktiske

ting, men det varer ikke længe før Soboka siger: Ja, jeg er helt enig. Og så siger han: - Jeg er en tåbelig mand der arbejder uden at have en færdig plan før jeg går i gang. Først viser Gud mig noget, og så begynder jeg at bede og får min menighed til at bede med. Efter nogen tid – nogle gange

dage eller uger, andre gange måneder eller flere år – så går vi i gang. Det er sjældent at økonomien er helt på plads til de projekter vi går i gang med. Det kan mine dygtige økonomifolk godt irritere sig over en gang i mellem, og det er jo deres arbejde, så det er som det skal være. Men Guds visdom er

anderledes. Jeg har set så mange undere ske at jeg har lært at stole på at han går foran når vi går hans ærinde. Og de penge, tilladelser eller muligheder vi ikke kunne se i begyndelsen, de toner frem efterhånden. Det er min erfaring. Den unge fyr kommer med kaffe og doughnuts, og Soboka


042011

Mange undere har lært mig at stole på Gud. beder Gud velsigne vores mad. Jeg beder Soboka om at give et eksempel på den slags arbejde han taler om. - Bare gå i gang og stol på Gud!, siger Soboka. Han fortæller at der lige nu er syv dattermenigheder som folkene i Kotobe menigheden har plantet. Derudover er der ti prædikesteder som hverken har kirkerum eller egen evangelist. Og som det sidste nye er man begyndt i Serboye. Det er et område i bjergene 35 km øst for Kotobe, og der har Kotobe menigheden nu en grund og en brønd med rent drikkevand til det fattige område. Men mange ting skulle ske inden de fik den grund.

Heksedoktor har magten

- Bed og gå i gang. Sådan arbejder vi i Kotobe menigheden, siger menighedens præst, Soboka Tesso.

Soboka fortæller at Serboye er stærkt domineret af en ”kalicha” eller heksedoktor som samtidig er en slags borgmester for området. Folk betragter ham som konge, og alle frygter ham for hans åndelige magt. Befolkningen dyrker traditionel afrikansk religion og tilbeder det bjerg de bor på. Kalichaen kræver at alle husdyr bærer en amulet som skal beskytte dem mod sygdom og død forårsaget af onde ånder. Han forlanger 20 birr for en amulet. Det er 7 kr. og svarer til en dagløn, og amuletten skal fornyes og betales hvert år. For at få befolkningen til at respektere kalichaens magt, har han udstyret sine to voksne sønner med hver en kalashnikov som de går og truer med at bruge hvis der er optræk til modstand. På et tidspunkt gik nogle af kirkens folk ind i området for at evangelisere. De blev hurtigt mødt af kalichaens mænd og truet med at blive dræbt hvis

ikke de forsvandt omgående – og hvis de så meget som rørte jorden i Serboye en anden gang. Evangelisterne gik hjem til Kotebe, og man begyndte at bede for området.

Drab og bøn åbner vejen Et stykke tid efter gik der rygter om en særlig hændelse: En ung mand fra Serboye var blevet grundigt træt af kalichaens undertrykkelse. Han dræbte kalichaens ene søn med et øksehug. Hurtigt greb han den dræbtes gevær og skød kalichaens anden søn. Det førte til en hævnaktion hvor 40 boliger blev brændt ned i drengens nabolag. Da det kom Soboka for øre, gik han anonymt ind i landsbyen for at finde ud af hvad kalichaen hedder. Navnet gav han videre til sin menighed som begyndte at bede for manden. Kort tid efter faldt kalichaen lidt til ro, og Mekane Yesus folkene fra Kotobe vovede sig igen ind i området. Nu fik de lov til at komme og give en del af området rent drikkevand. De prædiker ikke evangeliet endnu. De bygger relationer og tillid. Mens Soboka fortæller beretningen, er vi kørt uden for Addis Ababa og står nu på en dattermenigheds grund. - Sådan arbejder vi, siger Soboka mens han peger på bjergene hvor Serboye ligger. - I øvrigt er der ingen menigheder i området mellem Serboye og her hvor vi står. Det må vi gøre noget ved, siger Soboka og smiler skævt og ydmygt, sådan lidt Ghandiagtigt.


1415

Hebano bygger kirke

Seniorvolontør

Mekane Yesus menigheden i Hebano i Sydetiopien bygger en ny og større kirke. Der kommer over tusind mennesker til gudstjeneste hver søndag, og deres gamle kirke har kun plads til 200. En byggesagkyndig har målt af og markeret hvor kirken skal bygges, og menighedens medlemmer arbejder gratis. I første omgang graver de ud til fundament. Ved Skagen Kirkes 100 års jubilæum i 2010 indsamlede menigheden i Skagen over 81.000 kr. til den nye kirke i Hebano. Kirken kommer til at koste omkring 375.000 kr.

Marianne Korsholm fra Hillerød skal undervise Esther og Sara Rasmussen i dansk og tysk i skoleåret 2011-12. De øvrige skolefag får de to missionærbørn godt dækket ind på Bingham Academy, som er en international, kristen skole i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa. Marianne Korsholm er pensioneret lærer og har en solid erfaring – mest fra Danmark, men også fra Tanzania hvor hun har undervist danske missionærbørn i flere omgange. Først i tre år udsendt som missionær af Luthersk Mission, og siden i tre gange et halvt år som volontør i Brødremenighedens Danske Mission.

Læs mere fra Hebano: www.dem-dk.dk/nyheder

 DEM har brug for din støtte nu Tak for gaver til Dansk Ethioper Missions arbejde på 429.865 kr. i maj. Et nøgternt blik på tallene viser at DEM ved udgangen af maj havde fået 281.677 kr. mindre i gaver end budgettet siger der var behov for i årets første fem måneder. Se de aktuelle gavetal på www.dem-dk.dk/om-os/oekonomi - Efterslæbet er kritisk, og det bliver meget alvorligt hvis tendensen fortsætter i de kommende måneder. Så venner, giv os en god gave her og nu til DEMs missionsarbejde i Afrika!, siger generalsekretær Sune Skarsholm.

Giv en gave Sådan indbetaler du nemt din gave til Dansk Ethioper Mission: Giro: 6071104. Vælg type +01 hvis du bruger netbank. Bestil girokort på telefon 74 56 22 33, info@dem-dk.dk Nordea bank: 2207-0062262753. På www.dem-dk.dk med Dankort, VisaDankort eller MasterCard.


042011

Velkommen til Danmark AF ANNA-KATHRINE THUNBO PEDERSEN, SEKRETÆR FOR INTERNATIONAL MISSION

V

i var landet i Danmark i slutningen af juni. Danmark var grønt og solrigt. Fjorden lyste krystalblåt, og vinden legede sit blide tagfat omkring hushjørnerne. Vi blev budt på middag af gode kristne venner. Den nye by og det nye hjem vi fik at bo i, viste sig fra sin venlige side. Vi var velkomne. Så blev det hverdag. Vi skulle meldes til folkeregister og på bistandskontor. Med godt fem års tilværelse i et postsovjetisk, kollektivistisk land på rygmarv og i hjernebark væbnede vi os med en vis portion tålmodighed. Den slags besøg på de offentlige kontorer kunne godt tage det meste af en dag i Armenien hvor vi kom fra. Og skrankepaven kunne sagtens finde på at bruge min kostbare tid på at tale i te-

lefon med sin søsters svigerfars kusine i et andet postsovjetisk, kollektivistisk land – en samtale som jeg nok kunne forstå, ikke kunne udsættes. Men så plejede jeg bare at småsnakke med den krumbøjede morlille der også stod i kø, eller nikke deltagende til de andres snak og klage over de stigende elpriser. Vi havde et stærkt sammenhold, os i køen. Det var dem bag skranken, dem bag de lukkede døre vi ikke brød os om. Vi var ikke sikre på at de ville os det godt.

Det gælder privatlivet Som hjemvendte udenlandsdanskere gik vi således på denne solrige dag i Danmark ind af døren til bistandskontoret, trådte hen til skranken og smilede lidt nervøst til damen der netop var ved at ekspedere en anden kunde af udenlandsk oprindelse. Damen nikkede forretningsmæssigt og pegede ned på gul-

vet. Det var først da vi bemærkede den fuldt optrukne hvide streg der var malet hen over gulvet, parallelt med skranken i to meters afstand. Det var også først da vi så skiltet: ”STOP, det gælder privatlivet”. Indrømmet, jeg fandt ikke nogen passende reaktion lige på stedet. Jeg var vel nærmest lidt for overrasket. Men jeg fik noget at tænke over. Først tænkte jeg på mig selv og min familie: Vi måtte nok hellere begynde at tage snakken om ’omvendt kulturchok’ lidt mere alvorligt. Så tænkte jeg på de andre. Alle de andre hvis kultur- og samfundsbegreber er formet af opvækst

og liv i et kollektivistisk samfund, men som af forskellige årsager må stå i kø på et dansk bistandskontor. Er sikringen af individets rettigheder virkelig sket på bekostning af et gæstfrit og åbent menneskeligt fællesskab? Og er det – hånden på hjertet – sådan vi synes at nye samfundsborgere skal bydes velkommen til Danmark?


TORVET skal styrke pulsen

MASKINEL MAGASINPOST ID NR. 46635

Samarbejdet på TORVET i Århus bliver den pulstræning som afgør om vi magter den opgave vi står overfor i mission.

AF FINN HOUGAARD, MISSIONÆR I LIBERIA

J

eg har spekuleret meget på hvordan vi bliver en inkarnerende kirke i inkarnerende mission, og hvordan vi skal navigere i landskabet. I et område havde et jordskælv forandret alt så landkortet blev forældet. Man skulle til at lære at navigere i et nyt landskab. Måske var Cape Town ikke et jordskælv i kirken, men efter min mening har Lausanne III forandret det landskab vi skal navigere i.

Kirke og mission i forandring Det handler ikke længere om Nord-Syd mission, men om fællesskab i mission i alle retninger. Kristus er den samme, men Kristi kirke er i store forandringer på globalt plan. Jesus blev menneske, og som hans disciple må vi blive sande mennesker i mission. For en

inkarnerende kirke i inkarnerende mission er en kirke med et hjerte og en kirke der ser, hører og handler. Vores kompas er Den Treenige Gud som ret indstillet viser os hvad vores mission er: Som Faderens i en stadig skabende og opretholdende gerning, som Sønnens i en stadig forsonende og tilgivende gerning og som Helligåndens i en stadig trøstende, kraftgivende og kærlighedsgivende mission – også i Den lutherske Kirke i Liberia som nu er midt i en genopbygning efter 14 års borgerkrig. Når vi stiller kompasset, så afgør kompassets grader i hvilken retning vi skal gå. Men når vi skal gå, så skal vi have styrken til det. Det kan vi måle i pulsslaget.

TORVETs betydning for mig

koordinator i Liberia at jeg får indstillet kompasset rigtigt, og det betyder meget at konditionen er i orden. TORVET i Århus bliver det der kan styrke, justere og sætte mig i stand til at indstille mit kompas. TORVET kan styrke min kondition i det arbejde jeg står i, så jeg bliver mere frimodig og udholdende. Det pulserende liv, den teologiske diskussion, det internationale præg på TORVET vil hjælpe mig og Dansk Ethioper Mission til at indstille kompasset rigtigt, og det vil sætte min og DEMs kondition optimalt så vi lever mission med kød og blod og de udfordringer der ligger foran. Derfor siger jeg til lykke til både Menighedsfakultetet og DEM.

Det er af så stor betydning for mig som missionær, teologisk underviser og DEM-

dansk ethioper mission – mission med hjerte, mund og hænder

Læs mere om TORVET inde i bladet.

Afsender: Dansk Ethioper Mission · Nørregade 14 · DK-6070 Christiansfeld

- TORVET kan styrke mig så jeg bliver mere frimodig og udholdende i mit arbejde, siger missionær Finn Hougaard.

DEM – #4 2011  
DEM – #4 2011  

4. udgave af DEM 2011 – helt igennem redesignet og ny-tænkt