Jaarverslag 2020 Alfaport Voka

Page 1

DIT WAS HET JAAR VAN

ALFAPORT VOKA & CEPA

2020


Alfaport

2


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

Beste collega,

VOORWOORD

“In 2020 gaan we geen enkel thema uit de weg”, beloofden we in ons vorige Jaarverslag. Niemand had toen kunnen voorspellen dat het thema ‘gezondheid’ onze werking in 2020 zo zou domineren. Samen met u hebben onze organisaties alles uit de kast gehaald om de gezondheid van alle medewerkers te beschermen én om de haven 100% operationeel te houden. En met succes! Corona of niet, ook op de verschillende andere werkdomeinen bleven we uw belangen actief behartigen. Zo werden opnieuw cruciale stappen voorwaarts gezet in het project rond de extra containercapaciteit en bewaakte Alfaport Voka de belangen van onze haven tijdens de Oosterweelwerken. Op het gebied van arbeidsveiligheid kon Cepa een forse overschrijding van haar ambitieuze doelstelling voorleggen. En samen gaven onze organisaties de aftrap van een langlopende sensibiliseringscampagne rond drugscriminaliteit. Hoe we deze en vele andere belangrijke uitdagingen voor u hebben aangepakt, dat leest u in dit Jaarverslag. Alfaport Voka en Cepa zullen zich blijven inspannen om uw belangen op de best mogelijke manier te verdedigen en ondersteunen, zodat u ook in de toekomst net zoals in het bewogen 2020 - op ons kan blijven vertrouwen. Veel leesplezier. Collegiale groeten, Paul Valkeniers, gedelegeerd bestuurder Cepa & Stephan Vanfraechem, algemeen directeur Alfaport Voka 3


Alfaport Voka is het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Alfaport Voka streeft naar een toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve en duurzame Antwerpse haven met het oog op een duurzame verankering van tewerkstelling en toegevoegde waarde in de haven.

4


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

Cepa is de private werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen. Cepa is de stem van de werkgevers in het sociaal overleg met de vakbonden en behartigt de sociaaleconomische belangen van de meer dan 125 goederenbehandelaars op regionaal, nationaal en internationaal niveau. In naam van haar leden organiseert en verzorgt Cepa het personeelsbeleid voor meer dan 9.500 Antwerpse havenarbeiders op het vlak van hr & personeelsbeheer, opleiding, veiligheid, uitrusting en dringende medische hulpverlening.

5


COVID-19

AANTAL CORONAKITS

UITGEDEELD AAN

HAVENARBEIDERS

6371

HAVEN BLEEF

100 %

OPERATIONEEL 6

• Cepa en Alfaport Voka ondernamen diverse acties om de Antwerpse haven 100% operationeel te houden. Vanaf de start van de coronacrisis waren ze betrokken bij de taskforce COVID-19 samen met het Havenbedrijf Antwerpen en andere belangrijke actoren binnen de haven. Doelstelling van deze taskforce was om acties te coördineren en maximaal in te zetten op de continuïteit van de haven. Alfaport Voka stuurde na elke taskforce een nieuwsflash naar de leden om hen op de hoogte te houden van de besprekingen en beslissingen van deze taskforce.


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

• De haven werd uitgeroepen tot essentiële sector, waardoor de haven verder kon blijven functioneren. Werknemers konden een attest verkrijgen om zich te verplaatsen naar hun werkplek.

het informeren en sensibiliseren van bedrijven en havenarbeiders voorop. Daarbij was er veel aandacht voor de beschermingsmaatregelen en de wijzigende regelgeving en procedures.

• Cepa heeft bij de overheid sterk gelobbyd om de continuïteit van de operaties te verzekeren, aangezien die werd bedreigd door de stijgende besmettingen en de bijhorende quarantainemaatregelen. Met succes, want voor onze sector en bepaalde kritische functies werden uitzonderingen op de teststrategie voorzien.

• Tijdens de eerste lockdown werden grenscontroles ingevoerd om nietessentiële verplaatsingen te vermijden. Dit heeft ook impact gehad op het goederenvervoer. Daarom heeft Alfaport Voka, samen met Voka Kamer van Koophandel AntwerpenWaasland en Cepa, contact gehad met de diensten van de gouverneur, het kabinet van Binnenlandse Zaken en de politiediensten om het goederenvervoer via aparte rijstroken te laten binnenstromen. Zo konden files aan de grenzen weggewerkt worden.

• Het voorzien van beschermingsmiddelen was een van de grootste uitdagingen in 2020 voor onze bedrijven. In tijden van grote tekorten legde Cepa voor de bedrijven een noodrantsoen ontsmettende gels en mondmaskers aan. Havenarbeiders ontvingen persoonlijke beschermingspakketten tegen het coronavirus. • Om de ziekenhuizen te ondersteunen, stelde Cepa een Siwha-ambulanceteam beschikbaar om elke weekdag in de Antwerpse regio COVID-19 patiënten te vervoeren naar de afdeling Intensieve Zorg. • Cepa zette de Generieke Gids - in samenwerking met de bedrijven en vakorganisaties - om tot een Havengids, die de best mogelijke manieren omschrijft om een gezonde werkomgeving te garanderen. Tijdens en na de uitrol van deze gids stond

• Alfaport Voka ging bij de start van de coronacrisis in dialoog met het Havenbedrijf Antwerpen over steunmaatregelen aan de sector. Er werden verlengingen toegestaan van de betalingstermijnen voor de havenrechten en concessiegelden. Ook konden bedrijven een aanvraag doen voor een maandelijkse facturering in plaats van per kwartaal. • Alfaport Voka was in 2020 nauw betrokken bij het overleg met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) in de COVID-19taskforce. De AAD&A heeft in het kader van corona een aantal faciliterende maatregelen genomen die een gunstige invloed hadden op de afhandeling van douaneformaliteiten. 7


HAVENINFRASTRUCTUUR

• Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse regering het voorkeursbesluit van het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ definitief vast. Alfaport Voka heeft haar opmerkingen en bezorgdheden aangekaart in een inspraakreactie in het openbaar onderzoek hierover. • Op 17 juni organiseerden ASV en Alfaport Voka een digitale infosessie voor de nautische experten van de rederijen en operationele experten van de containerterminals over het nautische 8

onderzoek dat binnen het complex project ECA verder is uitgevoerd. • Alfaport Voka bezorgde de Vlaamse overheid een reactie in de publieke raadpleging voor de projectonderzoeksnota over de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Dat deed Alfaport Voka ook voor de onderzoeksnota over het project Containercluster Linkerscheldeoever. Alfaport Voka gaf hierin een aantal aandachtspunten en bezorgdheden mee over nautische toegankelijkheid, mobiliteit, klimaat en milieu.


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

VEILIGHEID EN DIGITALISERING

• Om de drugscriminaliteit in de Antwerpse haven het hoofd te bieden, werd een campagne opgestart waarin Cepa en Alfaport Voka via diverse kanalen havenmedewerkers willen sensibiliseren over drugshandel en leren om zichzelf te beschermen tegen contact door drugscriminelen, bijvoorbeeld op sociale media. De campagne roept havenmedewerkers ook telkens op om anoniem verdachte situaties te melden op www.onzehavendrugsvrij.be. Het startschot werd gegeven met het animatiefilmpje ‘Snel bijverdienen?’ dat ruim werd opgepikt door de nationale media. • In 2020 was er een recordaantal Alfapass-kaarten in omloop. Maar liefst 44.374 kaarten worden actief gebruikt om op een beveiligde manier toegang te krijgen tot havenfaciliteiten. Om haar bereikbaarheid te vergroten, opende Alfapass een nieuw kantoor in het havengebied op kaai 606.

• De dienstverlening van Cepa naar havenarbeiders en bedrijven werd afgelopen jaar opnieuw uitgebreid met verschillende webtoepassingen en mobiele apps. Zo is het mogelijk om snel en digitaal allerlei documenten te raadplegen, de verloning te bekijken, kledij te bestellen en afwezigheden via apps door te geven. • Het CPU-project heeft als doelstelling een betrouwbare en transparante supply chain door een betere databeveiliging en persoonsgebonden autorisatie bij de vrijgave van containers. Alfaport Voka volgt dit op vanuit een havenbreed perspectief, om tot een oplossing te komen die gedragen wordt door de verschillende actoren doorheen de keten. In 2020 had Alfaport Voka hierover intensief overleg met het Havenbedrijf Antwerpen en verschillende private bedrijven.

9


MOBILITEIT

2 DIGITALE DIALOOGSESSIES

MET 60 EN 90 INGESCHREVENEN IN JUNI

INGESCHREVENEN IN DECEMBER.

10


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

• Als medeaandeelhouder van Railport ondersteunt Alfaport Voka een versterking van het spoorvervoer in de haven. Railport zette de nodige stappen om de ambitie van 15% spoorvervoer te kunnen realiseren. Alfaport Voka gaat in structureel overleg met Infrabel en de betrokken overheden om de havenzones met het grootste groeipotentieel vlot te ontsluiten. Daarvoor zijn bijkomende infrastructuurinvesteringen nodig, zoals elektrificatie en wachtbundels. Daarnaast zijn initiatieven opgezet om de operaties in de haven efficiënter en betrouwbaarder te laten verlopen, zoals een geïntegreerd dataplatform, bedieningsprotocollen op terminal en de loskoppeling van de last mile in de haven van het langeafstandsspoorvervoer. Op vraag van Alfaport Voka werden ook de nodige capaciteitsinvesteringen en efficiëntere spooroperaties opgenomen in het Masterplan Belgian Rail Freight. • De realisatie van de Oosterweelverbinding is cruciaal voor de ontsluiting van de haven over de weg. Sinds 2020 draaien de werken op linkeroever op volle kracht. Alfaport Voka informeerde de ondernemingen over deze en andere wegenwerken in en rond de haven via regelmatige mailings en infosessies.

snelle uitwerking van initiatieven zoals een elektrisch collectief fietssysteem, veilige fietsinfrastructuur, vrije busbanen, … • Om de verwachte toename aan verkeersstromen in de toekomst te kunnen accommoderen, is een capaciteitsverhoging van de R2 nodig. In de Werkbank Haventracé bogen verschillende stakeholders zich over het ontwerp en timing van verschillende onderdelen, zoals de Tijsmanstunnel en de herinrichting van de E34. Alfaport Voka waakte erover dat deze infrastructuur voldoet aan de noden van de bedrijven in de haven, zoals voldoende capaciteit, vlotte doorstroming, verkeersveiligheid, toegankelijkheid voor ADR-verkeer en fietsers, … • In 2021 gaat een gebiedsdekkend uniform kader van kracht voor havenintern verkeer met havenvoertuigen. Bij de voorbereiding hiervan waakte Alfaport Voka erover om de administratieve en technische impact van deze Havenverkeersverordening voor bedrijven te beperken.

• Om de haven bereikbaar te houden tijdens wegenwerken zijn alternatieven voor het woon-werkverkeer belangrijk. Alfaport Voka pleitte mee voor de 11


ARBEIDSMARKT

WWW.JOBSINDEHAVEN.BE

> 62.000

UNIEKE GEBRUIKERS

FACEBOOK

SINDS APRIL 2018

3.000 VOLGERS & 6,1 MILJOEN KEER BEKEKEN

1250 VOLGERS OP INSTAGRAM • Alfaport Voka nam het initiatief om een employerbrandingcampagne uit te werken voor de haven van Antwerpen. Doel van deze campagne is om werken in de haven te promoten en de veelzijdigheid aan functies binnen de haven in de kijker te zetten. Ook in 2020 werd deze campagne verdergezet via de website www.jobsindehaven.be en social media. • Op Facebook worden vacatures, ambassador movies, events, … gedeeld 12

om volgers warm te maken voor een job in de haven. Door de coronacrisis werd in 2020 voornamelijk gefocust op het aankondigen van webinars, virtuele jobbeurzen en het benadrukken van de haven als essentiële sector. • Sinds 2019 loopt de campagne ‘jobs in de haven’ ook via Instagram. De opzet van deze pagina is om werknemers uit de haven de Instagrampagina een volledige week te laten overnemen


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

(onder beheer van Alfaport Voka) om zo een unieke blik achter de schermen te geven van werken in de haven. Tijdens de coronacrisis werkten veel medewerkers van thuis uit, waardoor deze werkwijze moeilijk haalbaar was. Als alternatief postten bedrijven één keer per maand een foto of video over een bepaald beroep in de haven. • Op 12 februari 2020 organiseerden RAFC en Port of Antwerp samen een jobbeurs in het Bosuilstadion. Alfaport Voka was betrokken bij de brainstorming over de organisatie van de jobbeurs. Samen met Talentenstroom en Talentenfabriek informeerde Alfaport Voka heel wat werkzoekenden over job- en opleidingsmogelijkheden in de Antwerpse haven. • Alfaport Voka is een structurele partner van Talentenstroom en werkt nauw mee aan hun events. In november 2020 werd samen met Talentenstroom en Talentenfabriek een jobbeurs via een virtueel platform georganiseerd. 30 bedrijven en 200 werkzoekenden werden gematcht, wat resulteerde in 380 virtuele sollicitatiegesprekken. • Tijdens de coronacrisis organiseerde Alfaport Voka webinars over ‘werken in de haven & logistiek’ om zo werkzoekenden, scholieren, toeleiders, … te informeren over de sector. Begin juni werd een eerste webinar gelanceerd, samen met Talentenstroom, Forward Belgium en

ASV. 80 geïnteresseerden volgden het webinar. Door het succes werd dit in juni en oktober herhaald. Ondertussen werden zo al 160 geïnteresseerden bereikt om meer uitleg te krijgen over de haven. • Alfaport Voka organiseerde samen met Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland verschillende hr-projecten. In mei 2020 werd een eerste virtuele hr-break georganiseerd. Daarnaast was Alfaport Voka betrokken bij de organisatie van verschillende webinars rond o.a. thuiswerk die door Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland werden uitgerold. • Op 23 juni 2020 werd er een eerste digitaal hr-congres georganiseerd door Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vanuit een livestudio met 16 experten en bedrijven die hun expertise kwamen delen over de impact van de crisis op het hr-beleid. Alfaport Voka was nauw betrokken bij de organisatie van dit congres. • Alfaport Voka organiseert twee- á driejaarlijks een werkgroep rond haar hr-werking. Verschillende bedrijven uit de haven nemen hieraan deel. In 2020 kwam de werkgroep virtueel samen om de gevolgen van de coronacrisis op hr in de bedrijven uit de sector te bespreken.

13


POOLMANAGEMENT

567 TOTAAL AANTAL CURSISTEN DIE TERUGKOMDAG VOLGDEN IN 2020

# ACTIEVE HAVENARBEIDERS, LOGISTIEKE MEDEWERKERS EN VAKLUI

8.846

14

# WERKTAKEN

1.637.747


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

• Ondanks de sluiting gedurende de vele weken lockdown heeft Ocha, het opleidingscentrum voor havenarbeiders, in 2020 een 150-tal nieuwe havenarbeiders aangeworven. Met dit aantal wordt een gedeelte van de natuurlijke uitstroom opgevangen en blijft de pool op peil. • In 2020 werden diverse opleidingsprogramma’s opgestart die passen in de visie op een lerende levensloopbaan. Tijdens periodieke en verplichte terugkomdagen voor havenarbeiders worden niet alleen de vaardigheden opgefrist en geattesteerd, maar ook inzichten verworven over nieuwe technieken op kaai, veiligheid en bredere thema’s zoals drugscriminaliteit. • Om de effectiviteit van de kuiperijopleidingen te verhogen, bouwde Ocha een nieuw platform dat de werkomgeving van containerkuipers volledig nabootst. De VR-simulatoren uit de roroopleiding werden uitgerust met nieuwe bestuurdersstoelen. Door in de opleiding de werkelijkheid nog meer te benaderen, wordt de kwaliteitsvolle behandeling van wagens verzekerd. • De inspanningen van Cepa om de dagelijkse aanwerving van havenarbeiders te digitaliseren, wierpen in coronatijden hun vruchten af. Op een veilige en digitale manier vonden bedrijven en havenarbeiders

elkaar en werd de vraag naar werk zonder enige onderbreking afgestemd op het aanbod. • Sinds 1 juli 2020 zijn ook nieuwe bepalingen uit het akkoordPeeters als gevolg van de Europese ingebrekestellingsprocedure in voege. Zo is het mogelijk om op dagelijkse basis havenarbeiders buiten de pool aan te werven en is het concept multitasking geïnstalleerd, waardoor gespecialiseerde havenarbeiders in bepaalde gevallen bijkomende taken kunnen verrichten die behoren tot andere beroepscategorieën. • Afgelopen jaar lanceerde Cepa het nieuwe gezondheidsinitiatief ‘Fit aan de Dok’. Dat wil bij havenarbeiders een gezonde levensstijl zowel thuis als op het werk promoten door jaarlijks bepaalde gezondheidsinitiatieven in de kijker te zetten. Zo werd in 2020 aandacht besteed aan de gezondheidseffecten van alcohol en aan het belang van de preventieve zelftest op darmkanker, waarmee deze veelvoorkomende ziekte vroegtijdig kan worden opgespoord. • In deze moeilijke coronatijden hielp Cepa de bedrijven bij de toepassing van de regels rond tijdelijke werkloosheid en de voortdurende wijzigingen in de verloning en aangiftes.

15


DOUANE

24 NOVEMBER 2020

DOUANE CONGRES E-COMMERCE

DEELNEMERS 200 ONLINE

• Alfaport Voka heeft een belangrijke bijdrage geleverd om een aantal douanetopics mee te laten opnemen in het nieuw federaal regeerakkoord. Zo dient de douane in de logistieke keten te fungeren als een economische hefboom en is het noodzakelijk om de douanewetgeving verder te moderniseren. Op deze manier werden in 2020 een aantal belangrijke stappen gezet, in overleg met de economische actoren, om het douanesanctiebeleid te hervormen. Hierbij werd rekening gehouden met de goede trouw van de operatoren. Alfaport Voka is ook betrokken geweest bij het overleg rond de strijd tegen drugs en illegale handel, 16

samen met de douane en verscheidene stakeholders. • Alfaport Voka was nauw betrokken bij het overleg met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bij de uitwerking van een aantal faciliterende maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op het logistiek proces te milderen en de afhandeling van douaneformaliteiten te vereenvoudigen. Zo werd de mogelijkheid voorzien om in het aangifteproces op digitale wijze kopieën van vergunningen en certificaten voor te leggen. Ook de aanvraag van bepaalde vergunningen werd


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

vereenvoudigd en de termijn voor uitstel van betaling van invoerrechten en btw werd gelijkgeschakeld. Alfaport Voka heeft er bij de top van de Administratie op aangedrongen om ook in postcoronatijden de genomen maatregelen te behouden en waar mogelijk nog uit te breiden. De Stuurgroep van het Nationaal Forum heeft beslist om hiervoor een aparte werkgroep in het leven te roepen waarvan Alfaport Voka het covoorzitterschap zal waarnemen. • Vier jaar na de inwerkingtreding van het Douanewetboek van de Unie gingen de stakeholders van het Nationaal Forum aan de slag om de werking en structuur van de organisatie bij te sturen. De vroegere werkgroepen ‘binnenbrengen’, ‘uitgaan’ en ‘controleprocessen’ werden samengebracht in de nieuwe werkgroep ‘operations’ waarvan Alfaport Voka ook het covoorzitterschap op zich neemt. Deze werkgroep heeft zich in 2020 o.a. gefocust op de uitrol van de projecten ICS2, AN/PN/TS en overbrenging onder tijdelijke opslag. • Op vraag van Alfaport Voka werd het principe van goede trouw voorzien in de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. Dit principe zit ook vervat in de samenwerkingsovereenkomsten die Alfaport Voka en de Antwerpse beroepsfederaties de voorbije jaren met de Belgische douane hebben afgesloten. Verder werden in 2020 m.b.t. de hervorming van het sanctiebeleid de volgende stappen gezet:

˺ Op vraag van Alfaport Voka en haar leden werd een boetecatalogus opgesteld die een overzicht bevat van de meest voorkomende douaneovertredingen die met een minnelijke schikking kunnen afgehandeld worden. Een dergelijk concept beoogt in eerste instantie transparantie en harmonisering van de sancties. ˺ Alfaport Voka werkte mee aan een studie van Universiteit Antwerpen over de toekomstige hervorming van het douanestrafrecht. De resultaten van de studie - die werd uitgevoerd in opdracht van de Belgische en Luxemburgse douane - zullen conform het regeerakkoord met de private sector worden besproken. • Alfaport Voka bleef ook in 2020 verder inzetten op het uitdragen van de kennis inzake douane en btw bij haar leden. Via een specifieke douanenieuwsbrief en een aantal events (douanecongres, douanenetwerk, btw-infosessies) werden de leden op de hoogte gehouden van alle recente publicaties en belangrijke ontwikkelingen in het douanelandschap. • Alfaport Voka was betrokken bij de studie ‘Digital Gateway 2 Government’ van VIL (innovatieplatform voor de logistieke sector), met betrekking tot het digitaliseren van douaneprocessen. Een aantal van deze projecten moet leiden tot meer transparantie en meer efficiëntie in de logistieke keten. 17


OMGEVING

• In het kader van zero pellet loss in de haven van Antwerpen, onderzocht Alfaport Voka de rol van de logistieke keten bij het vermijden van verlies van kunststofkorrels in het milieu. Er werd vastgesteld dat er al heel wat initiatieven genomen worden bij de grote logistieke spelers om het kunststofkorrelverlies tegen te gaan, maar dat er in heel de keten nog meer aandacht mag gaan naar bewustwording en het correct voorbereid zijn op incidenten met 18

gemorste korrels. Samen met ABASKVBG, Forward Belgium, ASV en PlasticsEurope zijn er infosessies georganiseerd om dit verder toe te lichten. • Alfaport Voka waardeert de langetermijnstrategie naar klimaatneutraliteit in de EU Green Deal en heeft een standpunt bepaald: een juiste balans tussen ambitie én efficiënte en effectieve maatregelen zijn cruciaal om dit doel met alle


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

belanghebbenden te bereiken. De belangrijkste factoren voor succes zijn: regelgevingskader, rechtszekerheid voor particuliere investeringen en financiële instrumenten om het ambitieuze actieplan uit te voeren. Ondersteuning van de pioniers, innovatie en digitale transformatie zullen een belangrijke rol spelen tijdens dit proces naar een concurrerend en klimaatneutraal Europa. • Het Havenbedrijf Antwerpen heeft op vraag van Alfaport Voka een studie uitgevoerd over de invoering van een lage-emissiezone in de haven. Het besluit van de studie is dat de invoering van een LEZ in de haven van Antwerpen niet leidt tot een nettobaat voor de maatschappij en daarom niet wordt ingevoerd in de haven. • Voor de toepassing van de Seveso-wetgeving bij IMDGdoorvoermagazijnen in de haven heeft Alfaport Voka samen met de bedrijven een pragmatische aanpak uitgewerkt. Via een code van goede praktijk zal dit geïmplementeerd worden. • Alfaport Voka heeft erop toegezien dat het toepassingsgebied van de MERplicht, bij de aanleg van de specifieke infrastructuur voor het uitvoeren van overlading van goederen tussen verschillende vervoerswijzen, correct wordt toegepast door de Vlaamse overheid.

• Het duurzaamheidsverslag werd in een nieuw jasje gestoken. De vernieuwde aanpak voor het Sustainability Trendrapport en de volgende award in 2021 werden op 26 oktober 2020 voorgesteld. • Alfaport Voka startte met de begeleiding van het Plato-traject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, waaraan enkele havengerelateerde bedrijven deelnemen. • Alfaport Voka was de opmaak van het Klimaatplan 2030 van de stad Antwerpen genegen, maar vroeg aandacht voor realisme, betaalbaarheid, een gelijk speelveld met de rest van Vlaanderen en een specifieke invulling voor de haven en bedrijventerreinen. • Alfaport Voka heeft in nauw overleg met ASV, Forward Belgium en ABASKVBG een voorstel overgemaakt aan het Havenbedrijf Antwerpen over de doorvoer van tweedehandsvoertuigen met bijlading. • De overkoepelende gebiedsdekkende natuuraanpak van het Havenbedrijf Antwerpen voor de restgronden op de Linkerscheldeoever, kreeg de steun van Alfaport Voka waarbij op een snelle uitvoering werd aangedrongen.

19


VEILIGHEID

% DALING FREQUENTIEGRAAD VAN ARBEIDSONGEVALLEN

-28%

# ARBEIDSONGEVALLEN VOORKOMEN

175 HAVENMEDEWERKERS

566

VOLGDEN VOOM+-OPLEIDING

20

282

# INDIENSTSTELLINGEN VAN HAVENVOERTUIGEN


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

• 2020 vormde het sluitstuk van Cepa’s eerste meerjarenplan voor veiligheid. Dit ambitieuze beleid legde onder andere de fundamenten voor een veiligheidscultuur door een gerichte dialoog te voeren met de top van de operationele ketting. De verschillende veiligheidsinitiatieven resulteerden in een aanzienlijke verbetering van de gemeenschappelijke veiligheidsperformance. Als kers op de taart werd de ambitieuze doelstelling – een frequentiegraad van 50 in 2020 – stevig overschreden. • De aparte stuurgroep rond arbeidsveiligheid binnen de raad van bestuur van Cepa werkte een nieuw strategisch meerjarenplan uit voor de komende 5 jaar. In het plan werd voor 2025 een nieuwe doelstelling bepaald, namelijk een verbetering van minstens 25% van de veiligheidsperformance bij elk van de ledenbedrijven. Ook werden de uitgangspunten gedefinieerd waarrond de verschillende veiligheidsinitiatieven zullen worden opgezet. • Meer dan 85% van de behandelingsvoertuigen op kaai werd ondertussen uitgerust met sensoren en/of camera’s. Zo wil Cepa het aantal dodehoekongevallen in de haven sterk terugschroeven. • Om een gedragen veiligheidscultuur te ontwikkelen doorheen de volledige operationele ketting, doorliepen al 175 havenmedewerkers op cruciale posities (terminalmanagers en ceelbazen) de intensieve VOOM+-opleiding rond

veiligheidscultuurinzichten. Cepa heeft in samenwerking met de Universiteit Antwerpen een onderzoek opgezet naar de preventie van langdurige belastingsletsels bij containerkuipers. Door vanuit verschillende vakgebieden te focussen op ergonomische training én technologische innovatie, worden de kuipers maximaal ondersteund in hun dagelijks werk. • In mei organiseerde de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van Cepa een digitale studienamiddag over het gebruik van gevaarlijke stoffen in de haven. Verschillende specialisten gaven uitgebreid toelichting over de detectie van gevaarlijke stoffen en hoe men zich er optimaal kan tegen beschermen. • Siwha, de ambulancedienst van de haven, rondde de voorlaatste fase af van de renovatiewerken van haar nieuw bruggenhoofd op kaai 606. Vanuit deze standplaats voor 5 ziekenwagens kunnen linker- én rechteroever 24 op 7 bediend worden. • Veelvoorkomende ongevallen bij chauffeurs van havenvoertuigen gebeuren door uitglijden of struikelen. Een nieuwe veiligheidsschoen speciaal ontwikkeld voor chauffeurs helpt deze ongevallen te voorkomen. Al meer dan 2.400 paar van deze ‘driverschoenen’ werden door Cepa uitgedeeld. Ook instromende havenarbeiders algemeen werk ontvangen voortaan veiligheidsschoenen met omzwikbescherming. 21


MEER INFO? MEER INFO?

MEER INFO? MEER INFO?

MEER INFO? MEER INFO?

ALFAPORT VOKA ALFAPORT VOKA Adviseur mobiliteit & Adviseur mobiliteit intermodaliteit: ALFAPORT VOKA & intermodaliteit: Eliene Van Aken ALFAPORT VOKA Adviseur & Eliene Vanmobiliteit Aken Eliene.vanaken@voka.be intermodaliteit: Adviseur mobiliteit & Eliene.vanaken@voka.be Eliene Van Aken intermodaliteit: Eliene.vanaken@voka.be Eliene Van Aken Eliene.vanaken@voka.be

Adviseur milieu & Adviseur milieu & duurzaamheid: duurzaamheid: Sofie Coppens Adviseur milieu & Sofie Coppens Sofie.coppens@voka.be duurzaamheid: Adviseur milieu & Sofie.coppens@voka.be Sofie Coppens duurzaamheid: Sofie.coppens@voka.be Sofie Coppens Senior advisor customs Sofie.coppens@voka.be & compliance: Jan Van Wesemael Jan.vanwesemael@voka.be

ka.be

t& r

m a.be @voka.be

CEPA CEPA Cepa cvba Cepa cvba Brouwersvliet 33 bus 7 CEPA Brouwersvliet 33 bus 7 2000 Antwerpen CEPA Cepa cvba 2000 Antwerpen Tel. 03-221 97 11 Brouwersvliet Cepa cvba Tel. 03-221 97 1133 bus 7 E-mail: secretariaat@cepa.be Adviseur talent & 2000 Antwerpen Brouwersvliet 33 bus 7 E-mail: secretariaat@cepa.be Site: www.cepa.be Management Assistant: communicatie: Tel. 97 11 2000 Antwerpen Site:03-221 www.cepa.be Myriam Winderix Sarah Hanegraef E-mail: secretariaat@cepa.be Tel. 03-221 97 11 Myriam.winderix@voka.be Sarah.hanegraef@voka.be Site: www.cepa.be E-mail: secretariaat@cepa.be Site: www.cepa.be 26

Adviseur talent & Adviseur talent & communicatie: communicatie: Sarah Hanegraef Adviseur talent & Sarah Hanegraef Sarah.hanegraef@voka.be communicatie: Adviseur talent & Sarah.hanegraef@voka.be Sarah Hanegraef communicatie: Sarah.hanegraef@voka.be Sarah Hanegraef Sarah.hanegraef@voka.be

Senior advisor customs Senior advisor customs & compliance: VOKA & ALFAPORT compliance: Jan Van Wesemael Senior customs Jan Vanadvisor Wesemael Jan.vanwesemael@voka.be Adviseur mobiliteit & & compliance: Senior advisor customs Jan.vanwesemael@voka.be intermodaliteit: Jan Van Van Wesemael & compliance: Eliene Aken Jan.vanwesemael@voka.be Jan Van Wesemael Eliene.vanaken@voka.be Jan.vanwesemael@voka.be

Algemeen directeur Algemeen directeur Alfaport Voka: AlfaportVanfraechem Voka: Stephan Algemeen directeur Stephan Vanfraechem Stephan.vanfraechem@voka.be Alfaport Voka: Algemeen directeur Stephan.vanfraechem@voka.be Stephan Vanfraechem Alfaport Voka: Stephan.vanfraechem@voka.be Stephan Vanfraechem Stephan.vanfraechem@voka.be

Management Assistant: Management Assistant: Myriam Winderix CEPA Winderix Myriam Myriam.winderix@voka.be Adviseur milieu & Management Assistant: Myriam.winderix@voka.be duurzaamheid: Gedelegeerd bestuurder Myriam Winderix Management Assistant: Sofie Coppens Myriam.winderix@voka.be Myriam Winderix Paul Valkeniers Sofie.coppens@voka.be Myriam.winderix@voka.be

CEPA

Senior advisor customs & compliance: Jan Van Wesemael Jan.vanwesemael@voka.be

26

26 26 26

22

Algemeen directeur Alfaport Voka: Stephan Vanfraechem

Cepa cvba Brouwersvliet 33 bus 7 2000 Antwerpen 03-221 97 11 secretariaat@cepa.be www.cepa.be

Management Assistant: Myriam Winderix Myriam.winderix@voka.be

Adviseur talent & communicatie: Sarah Hanegraef Sarah.hanegraef@voka

Algemeen directeur Alfaport Voka: Stephan Vanfraechem Stephan.vanfraechem@


ALFAPORT VOKA & CEPA 2020

23


DIT WAS HET JAAR VAN

ALFAPORT VOKA & CEPA

2020

Alfaport