Bedrijvig Limburg #8 (augustus 2019)

Page 10

ONS ONDERWIJS MOET ZICH BIJSCHOLEN! We beroepen ons in Vlaanderen er graag op dat ons onderwijs wereldtop is. Maar dat is niet (meer) zo: ons secundair onderwijs behoort tot het duurste van de OESO, maar de resultaten van onze leerlingen tuimelen omlaag in de internationaal gerespecteerde PISAscores. Ook ons hoger onderwijs laat steken vallen: steeds minder studenten halen hun diploma binnen de voorziene studiejaren. Het mag duidelijk wezen: het is hoog tijd om ons te bezinnen over doel en middelen van ons onderwijssysteem. We moeten dringend af van de middelmaat en de ‘zesjescultuur’ en weer durven streven naar excellentie en innovatie! Om dat te bereiken, schuiven we vier grote werven naar voor.

1 Iedereen aan de top! Leerlingen moeten meer kiezen op basis van hun talenten. Ze moeten tijdens de studiekeuzebegeleiding meer zicht hebben op de toekomstige beroepen. De nieuwe matrix van het secundair onderwijs biedt kansen, maar een verdere rationalisatie en opwaardering van de studierichtingen is nodig. We moeten ook verdere structurele stappen zetten om het STEM-onderwijs te versterken. Verder is er extra aandacht nodig voor de volwaardige integratie van leerlingen met een migratieachtergrond binnen het reguliere onderwijs. Hierbij mogen ze vooral de start niet missen. Een verlaging van de leerplicht van 6 naar 3 jaar dringt zich op. We willen ook een beperking van kostbare tijd die verloren gaat doorheen het studietraject. Scholen maken meer gebruik van herexamens om het zittenblijven te reduceren. Een intensieve studieoriëntering met een oriëntatieproef én niet-bindende toelatingsproeven voor

alle opleidingen in het hoger onderwijs zullen zorgen voor een betere keuze en minder verloren tijd. Ten derde zouden alle leerlingen de garantie op kwalitatief onderwijs en een evenwaardig diploma moeten krijgen. Er is een enorm verschil in kwaliteit tussen verschillende scholen. Scholen beslissen onafhankelijk hoe ze leerlingen evalueren, waardoor de waarde van een diploma varieert. Een centraal eindexamen, als onderdeel van de totale evaluatie, kan deze ongelijkheid verkleinen en het algemene niveau opkrikken. Vlaanderen is een van de weinige regio’s zonder centrale examens. Tot slot moet Internationaal toptalent ons hoger onderwijs verder versterken. Hiervoor is een vriendelijker welkomstbeleid nodig. Onder andere de taalvereisten Nederlands voor buitenlandse professoren die in een andere taal doceren moeten worden versoepeld.

"Schoolbesturen moeten over voldoende schaalgrootte beschikken om professionele sociale ondernemingen te worden."

2 Gewaardeerde en gemotiveerde leerkrachten Leraren moeten overtuigd kiezen voor het lerarenberoep. De lerarenloopbaan moet dus aantrekkelijker worden en het maatschappelijk aanzien moet omhoog. Een echte hervorming van de lerarenloopbaan is nodig. De vlakke loopbaan moet afgeschaft worden door het invoeren van junior-, expert- en seniorleerkrachten, het aantal zij-instromers moet fors omhoog, een flexibele verloning is nodig en leerkrachten moeten zich terug kunnen focussen op de essentie van het beroep: lesgeven. Daarnaast moeten ze veel meer buiten de schoolmuren kunnen komen en hun job als leerkracht afwisselen met ervaring in de private sector. Een kwalitatief HR-beleid moet mogelijk zijn op het niveau van het schoolbestuur.