2019-03-VM-Ondernemers

Page 8

Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

Voka vraagt diepgaande hervormingen Wat de volgende Vlaamse en federale coalities dan moeten doen, valt volgens Voka samen te vatten in vier oplossingen, gebald onder de slogan ‘Durf kiezen, durf ondernemen’. De prioritaire domeinen zijn de arbeidsmarkt, de mobiliteit, klimaat & energie, onderwijs en de zorg.

© Steven Massart

Wouter De Geest, voorzitter Voka, stelt het Voka verkiezingsmemorandum voor.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelde tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie haar memorandum voor de komende Vlaamse en federale verkiezingen voor. Met het programma ‘Durf kiezen, durf ondernemen’, roepen de Vlaamse werkgevers op tot diepgaande hervormingen en roepen ze de politiek op om echte keuzes te maken. “We staan voor belangrijke uitdagingen zoals de vergrijzing, de permanente

krapte op de arbeidsmarkt, de onderinvesteringen van de overheid, de klimaatverandering en de digitalisering. De tijd van halve oplossingen, van pappen en nathouden, is voorbij. We hebben nood aan diepgaande hervormingen. We willen als bedrijven onze verantwoordelijkheden nemen en steken onze hand uit naar politici, sociale partners en burgers om die hervormingen door te voeren”, zei voorzitter Wouter De Geest in zijn nieuwjaarstoespraak.

Europese prioriteiten Voka vindt dat er ondanks een dreigende Brexit nood is aan meer en een beter Europa om onze open Vlaamse economie te versterken. In haar EU-memorandum pleit Voka voor een efficiënte, strategische en internationaal gerichte EU. Voka doet 15 concrete aanbevelingen, waaronder een ‘Eenheidsmarkttoetsing’ waarbij in elke lidstaat de beleidsmakers de effecten van nieuwe wetgevende initiatieven op de Europese eenheidsmarkt telkens in kaart moeten brengen. De voorstellen zijn zowel naar de lokale, Vlaamse, federale als Europese beleidsniveaus gericht, om werk te maken van een sterke eenheidsmarkt, een verbeterde Schengenzone, een solide Eurozone en een handelsvriendelijk Europa. Voka roept ook nogmaals op om een harde Brexit alsnog te vermijden. Dat zou bijzonder nadelig zijn voor onze Vlaamse bedrijven. Alle info over de Voka verkiezingsmemoranda op www.durfkiezen.be

6

1. Hervormen: Ons land moet competitief zijn met de toplanden in Europa en een voortrekker worden op vlak van digitalisering. Op vlak van mobiliteit moet het openbaar vervoer performanter worden om een modal shift te bereiken. De werkgelegenheidsgraad moet omhoog door de niet-actieven aan het werk te helpen en de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In het onderwijs moet er gestreefd worden naar excellentie en flexibiliteit, door duaal leren en de zij-instroom te bevorderen. Onze energievoorziening moet performant zijn, terwijl innovatie onze energietransitie moet garanderen. 2. Overheidsfinanciën duurzaam gezond maken: De overheid moet efficiënter omgaan met haar middelen. Extra belastingen in het land met bijna de hoogste belastingdruk ter wereld, zijn uit den boze. Langs de uitgavenkant is er nog veel inefficiëntie, dus moet men afremmen en heroriënteren. Er is 6% efficiëntiewinst op de primaire uitgaven mogelijk, zowel Vlaams als federaal. 3. Meer overheidsinvesteringen: De vrijgekomen middelen moeten geïnvesteerd worden, hoofdzakelijk in innovatie, mobiliteit, vorming en zorg. Voka pleit voor een verdrievoudiging van de geplande extra overheidsinvesteringen: 2,4 miljard meer dan voorzien is. De extra investeringen moeten naar de zorg (1,3 miljard extra), mobiliteit (500 miljoen extra), innovatie (500 miljoen extra) en het onderwijs (100 miljoen extra) gaan. 4. Lasten verlagen: De loonhandicap is gedaald, maar blijft problematisch. Daarom vraagt Voka een afschaffing van automatische loondrijvers zoals indexering of baremieke verhogingen. Om werken rendabeler te maken, stellen we een Vlaamse jobstimulans voor van 100 euro netto per maand erbij voor lonen tot 2500 euro bruto.