Page 5

VOKA.BE

is een goede begrotingscoördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus, aangezien de overheidsuitgaven in ons land verdeeld zitten tussen de federale en regionale overheden. Het verschil tussen woord en daad is ook op dit vlak duidelijk zichtbaar in België. Een samenwerkingsakkoord van 2013 voorziet in individuele begrotingspaden, goedgekeurd door alle overheden van ons land. De Hoge Raad van Financiën oefent dan toezicht uit op de naleving ervan en corrigeert eventuele afwijkingen. De realiteit is echter anders. De verschillende entiteiten kwamen vooralsnog niet tot een akkoord over de individuele begrotingstrajecten. De facto keurt enkel de federale overheid jaarlijks het Stabiliteitsprogramma goed. De andere entiteiten nemen er enkel akte van. De Europese Raad stelt dit coördinatiedeficit jaarlijks aan de kaak in zijn aanbevelingen voor België, maar tot op heden zonder resultaat. De toepassing van de netto-uitgavennorm in België stelt de begrotingsafstemming tussen de verschillende overheden in ons land op scherp. Opeenvolgende Stabiliteitsprogramma’s streven vandaag impliciet naar een structureel evenwicht op alle beleidsniveaus. De door de Europese Commissie voorziene wettelijke verankering van de netto-uitgavennorm stelt nu ook de vraag naar een opsplitsing van deze norm per beleidsniveau. Die opsplitsing zal de begrotingsinspanningen per beleidsniveau duidelijker voorstellen en is strikt noodzakelijk voor ons land, gegeven de verdeling van de uitgaven over verschillende overheden.

“Ondanks alle retoriek van   ‘kapot besparen’, ‘het mes   zetten in de uitgaven’ en ‘tot   op het bot snijden’, … zijn de   overheidsuitgaven steeds   blijven stijgen.”

4

%-punt De uitgavenquote bedroeg in 2017 nog 4 %-punt meer dan voor de financiële crisis.

De financiële ondersteuning in Duitsland is doelgerichter en conditioneler. De werking van de Stabiliteitsraad verloopt gestructureerder dan die van het Overlegcomité. En de begrotingsnormering is (grond)wettelijk verankerd. België zou zich beter inspireren door goede Duitse ervaringen op het vlak van een effectievere begrotingscoördinatie. Enkel zo is immers een duurzame sanering van onze overheidsfinanciën mogelijk.

Het loont dus de moeite na te gaan hoe andere federale landen de begrotingsafstemming tussen hun federale overheid en de deelgebieden regelen. Duitsland is een voor de hand liggend voorbeeld. Dat land kent immers een sterke federale traditie en een stevige begrotingsreputatie. Het geeft zijn begrotingscoördinatie tussen de federale overheid en de Länder vorm via financiële ondersteuning, de Stabiliteitsraad en de grondwettelijk verankerde schuldenrem. Die instituties zijn erop gericht de cohesie te versterken. Ook België kent heel wat van deze instituties: financiële ondersteuning, het Overlegcomité en een structurele saldonormering. Ze lijken echter minder ontwikkeld. FEBRUARI 2018 VOKA PAPER 5

Profile for Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

2018 02 vl vokapaper 1  

2018 02 vl vokapaper 1  

Profile for vokavzw