Page 1

ondernemers

6

Voka – Kamer van Koophandel – arr. Leuven Maandblad nr. 6 • JUNI

Een maandelijkse uitgave van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 77, juni 2010

AVEVE, innoveren en investeren Hendrik Soete, voorzitter-gedelegeerd bestuurder


Editoriaal

001

Dringende oproep voor aanpak mobiliteitsproblematiek in Vlaams-Brabant Op de achtergrond van de toch wel belangrijke inspanningen van de Vlaamse regering voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek, maken het Vlaams-Brabantse provinciebestuur en de Vlaams-Brabantse Kamers van Koophandel zich toch wel ernstige zorgen over de dringende aanpak en financiering van de werken aan de ring rond Brussel (R0) en haar belangrijkste toevoerassen (E314, E40, E19, enz ...). De meeste en langste files in Vlaanderen worden immers in Vlaams-Brabant geregistreerd. De helft van het aantal verliesuren in files is ook daar te noteren. In samenspraak met de Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant en de belangrijkste andere spelers uit het middenveld en de burgemeesters van de betrokken gemeenten heeft het provinciebestuur Vlaams-Brabant op 2 april een dringende brief laten geworden aan de Vlaamse regering onder de titel ‘Urgente mobiliteitsproblematiek Vlaams-Brabant’. Een kopie van deze brief werd ook verstuurd aan alle leden van de Vlaamse Regering en aan de Vlaams-Brabantse volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement en aan de delegatie van de burgemeesters uit de luchthavenregio en Midden Brabant. De gedeputeerde voor de Vlaams-Brabantse economie Jean-Pol Olbrechts stelde in het schrijven namens de Vlaams-Brabantse deputatie aan Vlaams minister-president Kris Peeters: ’’Wij zijn verheugd dat de Vlaamse regering aanzienlijke inspanningen wenst te leveren om tot oplossingen te komen voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek. Het is een feit dat in een dichtbevolkte regio veel meer investeringen inzake mobiliteit dan elders dienen te gebeuren en we hopen dan ook dat er minstens evenveel zal geïnvesteerd worden in onze dichtbevolkte provincie die evenzeer als het Antwerpse kampt met urgente mobiliteitsproblemen. Het provinciebestuur Vlaams-Brabant, RESOC Halle-Vilvoorde, RESOC Leuven en de POM Vlaams-Brabant vinden het onaanvaardbaar dat de Vlaamse Regering geen prioritair actiepunt maakt van de mobiliteitsproblemen van Vlaams-Brabant en in het bijzonder van de optimalisering van de R0. Het structurele fileprobleem van Vlaanderen situeert zich zonder twijfel in Vlaams-Brabant, met name op de Ring 0 (die voor 90% op Vlaams grondgebied ligt) en op de aansluitende snelwegen E40, E19 en E314. Van de 5 miljoen verliesuren die in Vlaanderen in 2007 werden opgetekend door tijdverlies op de wegen waren er ruim 50% in Vlaams-Brabant. Zoals dat ook het geval is in het Antwerpse mobiliteitsdossier, staan wij voor een multimodale visie en aanpak waarvan extra tramlijnen en het verbeteren van de functionele fietsroutes onderdeel zijn, incl. de afstemming van het fietsroutenetwerk van onze provincie op dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij herhalen dan ook onze uitdrukkelijke vraag aan de Vlaamse Regering om een ondubbelzinnig besluit te treffen tot het oplossen van de urgente en zwaarwegende mobiliteitsproblematiek in Vlaams-Brabant, dat rekening houdt met de Europese veiligheidsvoorschriften, dat past binnen een voorzien budget en dat kan worden uitgevoerd binnen een voorzien tijdsbestek.’’ Wat Antwerpen meemaakt met de Lange Wapper, maken we vandaag in heel Vlaanderen mee. Het Not in My Backyard-syndroom zet actiegroepen ertoe aan om telkens weer via de media en juridische weg elke nieuwe investering te vertragen of te blokkeren. Natuurlijk zal er in de directe omgeving van een nieuwe infrastructuur hinder of last zijn, maar hier dient met het algemene belang in acht te nemen en niet het individuele. Actiegroepen hebben zeker een belangrijke rol te spelen in het mee zoeken naar evenwichten tussen economie en ecologie, tussen streekontwikkeling en bescherming van het erfgoed, tussen collectief en individueel belang, tussen kwaliteit en kwantiteit, tussen lange en korte termijn. Maar de overheid moet verhinderen dat actiegroepen in alles en nog wat het laatste woord hebben en zelfs de beslissingen durven forceren. De Vlaamse regering moet nu niet alleen werk maken van een beslissing over een tunnel of een brug, maar een dragende beslissing voor alle grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. Leekens René Algemeen directeur

juni

Colofon Ondernemers is het maandelijkse tijdschrift van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Tiensevest 170 3000 Leuven Tel. 016 22 26 89 Fax 016 23 78 28 E-mail: info@kvkleuven.voka.be http://www.kvkleuven.voka.be Hoofdredacteur René Leekens Eindredactie Viviane Van Camp Redactiecomité Roel Golvers An Maes Lieven Dehandschutter Liesbet Decuyper Jacques Germonprez Wendy Sevenants Kevin Logist Filip Timmermans Sigrid Sypré Peter Van Biesbroeck Katrien Demaiter Reclameregie Jacqueline Wéry Abonnement 10 nummers: € 60 Per los nummer: € 8 Kosteloos voor de leden van de Kamer Verantwoordelijke uitgever Paul Timmermans Voorzitter Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Drukkerij Van der Poorten n.v. Diestsesteenweg 624 3010 Kessel-Lo Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier

Omslagfoto: Hendrik Soete (CEO Aveve) Lees het interview op pag. 36.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Dit magazine is gedrukt op chloorvrij papier.

Lid van de Belgische Federatie Kamers van Koophandel en Nijverheid.

Ondernemers 6


Inhoud

003

9

Inhoud

Mobiliteitsscans voor bedrijvenzones Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant start uw Voka- Kamer van Koophandel dit jaar een project rond de verbetering van de mobiliteit op en rond de bedrijvenzones van de regio. Het Provinciaal Mobiliteitspunt en Traject zorgen voor de technische ondersteuning. Op een persconferentie in Aarschot werd dit project onder ruime belangstelling van pers en bedrijven voorgesteld door provinciaal gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Editoriaal 1

Mobiliteitsproblematiek in Vlaams-Brabant

Binnenskamers 5 7

Inzet tegen lokale bedrijfsbelastingen Invloed van de crisis op onze bedrijven

Mobiliteit 9

Mobiliteitsscans op bedrijvenzones

Binnenskamers 11

Nieuwe leden

KamerAcademie 13 14

Innoveren met diensten Secretaressen en management assistants in de bloemetjes

Personalia 17 17

36

Op bezoek bij Aveve In onze artikelenreeks ’’Topmanagers aan het woord’’ gingen wij op bezoek bij Hendrik Soete, voorzitter - gedelegeerd bestuurder van Aveve, de marktleider in Belgie¨ inzake toelevering aan land- en tuinbouw. Alles wat een tuinder of boer nodig heeft kan gevonden worden bij Aveve. Zowel inzake tewerkstelling ( 1600 werknemers) als inzake omzet behoort dit bedrijf met hoofdzetel in Leuven, tot de top 100 in Belgie¨.

Account Manager van Randstad Sociaal Secretariaat Chinese ambassadeur bezoekt KUL

Regio 19 21 21 22 25 29 33

Leuvense Vaartkom groep T Leuven Vlaams-Brabant economisch doorgelicht Europese steun Bruggencomplex voltooid ring rond Aarschot Nieuw bedrijventerrein voor Kampenhout Nieuwe locatie Velo, e.a.

Ondernemers aan het woord 36

AVEVE

Plato 41

Plato face off

Bedrijvencentra 42

40

BC Tienen

Werkgelegenheidsagentschap

Plato sleutelt aan uw bedrijf Vorige maand gingen wij op bezoek bij een enthousiaste Plato deelnemer Drive Systems uit Tienen samen met hun peters van de Bank van Breda & Co. Drive Systems is een innovatieve kmo die zorgt voor de installatie en distributie van gasinstallaties in wagens en is dus een echt groen bedrijf! Het bezoek werd een boeiende ervaringsuitwisseling van dit kmo bedrijf met zijn peter.

46 47

WGA Vlaams-Brabant redt jobs lerend Netwerk HRM, e.a.

Bedrijven 53 55 58 78

25 jaar Imic Kloosterhotel Thrombogenics Randstad, e.a.

Starter van de maand 75

Coachen met paarden

MVO 81 98

Fonds Elisabeth en Amélie Voka wil meer 50-plussers aan de slag, e.a.

Milieu Infopunt kmo 83

Bedrijvencentra Leuven en Tienen doen het goed Onze Kamer was samen met de Vlaamse overheid een belangrijke initiatiefnemer in de totstandkoming van de bedrijvencentra van Leuven en Tienen. Een 40-tal privé investeerders steunden dit vernieuwend initiatief om start- en groeibedrijven een gepaste huisvesting en begeleiding te geven. Uit hun jaarverslag 2009 bleek dat op deze succesvolle formule zeker nog geen sleet zit.

42

Opgelet voor administratieve boetes

Info 87 87 90 97

Jaarrekening Wanbetalers Vlaanderen promoot export diensten Tewerkstelling op zondag

ING 99

Het begin van een succesvolle overname

Internationaal Ondernemen 100

DigiChambers

Immo 103

Vraag & Aanbod

Contro-Leuven 108

medische controle in functie van de werknemer

Faillissementen 109

Oorzaken faillissementen

Internationaal Ondernemen 110 111

juni

Een wereldwijd netwerk van Kamers van Koophandel Eurochambres

Ondernemers 6


Binnenskamers

005

Leuvense Kamer van Koophandel 10 jaar inzet tegen discriminerende lokale bedrijfsbelastingen Hof van Beroep verklaart gemeentelijk belastingsreglement op vennootschappen nietig! Sinds 1999 heeft de Voka Kamer van Koophandel Leuven een vordering lopen tot nietigverklaring van een belastingsreglement van Haacht uit 1998 op de economische entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Bij arrest van het Hof van beroep te Brussel werd op 31 maart 2010 het bewuste belastingsreglement vernietigd!

De feiten Voor het dienstjaar 1998 had de gemeente Haacht een gemeentelijk belasting gevestigd op de economische entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Het belastingsreglement luidde als volgt: ’’De belasting is verschuldigd door rechtspersonen die op 1 januari van het belastingsjaar als hoofden /of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente: • Een nijverheids-, landbouw-, tuinbouw- of handelsbedrijf exploiteren • Een vrij beroep of zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen in vereffening waarvan de activiteit beperkt is tot de vereffeningverrichtingen. De belasting is verschuldigd per vestiging, locatie of inplanting, hoe dan ook genaamd, gelegen op het grondgebeid van de gemeente en door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden. Het bedrag van de gemeentebelasting wordt forfaitair vastgelegd op 10.000 frank (€250) per vestiging.’’

ren en die vrijgesteld zijn en anderzijds rechtspersonen die eenzelfde activiteit uitoefenen en die volledig aan de belasting onderworpen zijn. Volgens de Kamer was er geen pertinent criterium voorhanden om een dergelijke ongelijke behandeling tussen de natuurlijke personen en de rechtspersonen te rechtvaardigen.

Het arrest Het Hof van Beroep stelde dat het gelijkheidsbeginsel inhoudt dat iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt, op dezelfde wijze moet behandeld worden. Dit uitgangspunt sluit evenwel een verschillende behandeling van onderscheiden categorieën niet uit wanneer deze verschillende behandeling op een criterium berust, dat objectief en redelijk verantwoord is. Deze rechtvaardiging dient te worden beoordeeld naar het doel en de gevolgen van de belasting. Het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel wordt bijgevolg geschonden als in het belastingsreglement een niet door een objectief criterium redelijk verantwoord onderscheid wordt gemaakt, gelet op het doel en de gevolgen van de belasting, tussen twee categorieën belastingplichtigen die zich in dezelfde si-

tuatie bevinden. Verder dient de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel redelijk te zijn. In deze stelt het belastingsreglement dus alle natuurlijke personen vrij van belasting, dus ook de natuurlijke personen die geen ‘inwoners’ zijn van de gemeente. Daarentegen worden alle rechtspersonen aan de belasting onderworpen. Het doel van de belasting bestaat er in, aldus het Hof, om de belastingsdruk te spreiden over alle inwoners van de gemeente. De natuurlijke personen die geen ‘inwoners’ zijn van de gemeente, dragen evenmin als de rechtspersonen bij tot het spreiden van de belastingsdruk over alle ‘inwoners van de gemeente’ omdat geen van beide categorieën onderworpen is aan de aanvullende gemeentelijke personenbelasting, die de inwoners van de gemeente Haacht ten goede komt. De verschillende behandeling van de rechtspersonen en van de natuurlijke personen die geen inwoners zijn van de gemeente is niet redelijk verantwoord naar het doel van het belastingsreglement toe, dat erin bestaat de belastingsdruk te spreiden over alle inwoners van de gemeente.

De vordering van de Kamer De Kamer riep via de Leuvense advocatenassociatie Nelissen Grade op de eerste plaats een schending van het gelijkheidsbeginsel in. Zij wees erop dat het belastingsreglement voorziet in een niet verantwoord onderscheid tussen enerzijds natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit uitvoe-

juni

Ondernemers 6


Binnenskamers

Het is dan ook ten onrechte, aldus het Hof, dat de gemeente Haacht voorhoudt dat het verschil in behandeling, dat werd ingevoerd tussen natuurlijke personen en rechtspersonen een redelijke verantwoording vindt in de vaststelling dat natuurlijke personen reeds onderworpen zijn aan de aanvullende gemeentebelasting, terwijl rechtspersonen aan deze bijkomende heffing ontsnappen. Overigens geeft de gemeente Haacht zelf toe dat in casu de natuurlijke personen die geen inwoners zijn van de gemeente Haacht, maar er wel een economische activiteit uitoefenen, aan de belasting ontsnappen. Door te stellen dat het een fictie is dat het gelijkheidsbeginsel dermate absoluut moet worden opgevat dat telkens er een potentiële belastingplichtige aan de belasting zou ontsnappen dit beginsel geschonden zou zijn, interpreteert de gemeente Haacht dit beginsel te eng. Het belastingsreglement waarover het in deze gaat mag derhalve niet worden toegepast, aldus het Hof, omdat dit reglement het gelijkheidsbeginsel schendt.

Resultaat Naar aanleiding van de vordering, ingesteld door de Kamer van Koophandel werd door de gemeente Haacht het bewuste belastingsreglement ingetrokken, waarvoor onze dank aan het gemeentebestuur. Deze juridische actie van de Kamer tegen trouwens nog andere gemeentelijke belastingsreglementen in de regio in de laatste 10 jaar

007

was echter veeleer principieel bedoeld, ten einde een uitbreiding van gelijkaardige discriminerende belastingsreglementen op bedrijven en zelfstandigen te voorkomen.

Historiek van 10 jaar succesvolle acties Vooreerst was er een actie van onze Kamer tegen het gemeentelijk belastingsreglement van de stad Diest dat gebaseerd was op de bedrijfsoppervlakte als basis van inning. Dit belastingsreglement werd via een vordering van de Kamer en een groep Diestse bedrijven nietig verklaard op 15 april 2003. Op basis van een dading van de Kamer met de stad Diest konden de betreffende bedrijven tot zes jaar terug de ten onrechte geïnde belastingen recupereren. De Kamer werd terzake begeleid door de Diestse advocatenassociatie Celis en partners. Vervolgens is er nog een zaak aanhangig gemaakt tegen de gemeente Herent waarbij ook een belastingsreglement op vennootschappen het doelwit was. Ook dit reglement werd op 14 mei 2002 nietig verklaard en tevens ingetrokken door de gemeente Herent. Ten slotte mag vermeld worden het jarenlange lobbywerk van de Kamer leidde tot het verdwijnen van de laatste belastingen op tewerkstelling (in een achttal gemeenten van het arr. Leuven). De totale terugkerende besparing voor de bedrijven en kmo’s in de regio kan gerust door de verschillende Kameracties terzake geschat worden op ca. 5 miljoen euro jaarlijks.

Vandaag is de Kamer echter nog bezig enkele gemeenten trachten te overtuigen dat de lokale belastingen op drijfkracht een niet meer te verantwoorden heffing is op de rug van lokale industriële bedrijven in de regio die met alle middelen trachten hun productie nog in Vlaanderen te houden. Reeds een 10-tal gemeenten, waaronder de stad Leuven, trokken op ons verzoek deze belasting in. Enkel nog een vijftal gemeenten blijven deze toch wel verouderde belasting op drijfkracht innen: Haacht, Herent, Tienen, Landen en Boortmeerbeek. Met de betreffende gemeenten wordt echter verder gezocht naar mogelijkheden om ook deze belastingen in de toekomst af te bouwen en te laten verdwijnen.

Besluit Bedoeling van de verschillende juridische vorderingen van de Kamer de afgelopen 10 jaar was te voorkomen dat alternatieve discriminerende lokale bedrijfsbelastingreglementen zouden toegepast worden. Toch hebben we ook alle begrip voor onze gemeenten die vandaag aankijken tegen aanzienlijk meer taakstellingen, zonder dat er een fundamentele aanpassing is gekomen van hun financiering. Het is zeker ook de rol van Voka, als Vlaams netwerk voor ondernemingen, mede ervoor te zorgen dat de gemeenten krijgen waarop ze recht hebben en dat ook de bedrijven hiertoe op een evenwichtige manier bijdragen in heel Vlaanderen.

Invloed van de crisis op onze bedrijven Met de medewerking van de Nationale Bank werden ook dit jaar door uw Voka- Kamer van Koophandel opnieuw diverse klassementen van de grotere en kleinere bedrijven van het arrondissement Leuven opgemaakt op basis van

het boekhoudjaar 2008. Dit werd gepubliceerd in ons maandblad van april en is nog te consulteren op onze website (www.kvkleuven.voka.be). De bedrijven werden telkens gerangschikt op basis van omzet en

juni

toegevoegde waarde. De klassementen werden aangevuld met absolute en relatieve stijgers en een rentabiliteitsklassement. Ook werd een specifiek kmo-klassement opgemaakt voor de regio op basis van toegevoegde waarde.

Ondernemers 6


Binnenskamers

008

Enkele algemene trends uit deze analyse • In het eerste jaar van de crisis (2008) noteerde ongeveer 40% van de Leuvense grotere bedrijven een omzetdaling terwijl toch nog 60% een omzetstijging kende, wat nogmaals aangeeft dat onze regio toch wel crisisbestendig is. • Ongeveer 10% van de bedrijven noteerde in 2008 een echte negatieve rentabiliteit, waarvan ondertussen enkele reeds zijn overgenomen ( ICOS,Auto Distribution, Corden Pharma, Telindus) • Ongeveer 15% van de grote bedrijven werkten met verlies, waarvan een aantal herstructureringen of collectieve ontslagen hebben doorgevoerd ( Bosch Tie-

nen, Citrique, Telindus, Nikon, Option). Dit proces liep meestal verder in 2009. • De top 5 van de grote bedrijven in de regio bevestigden hun status ( AB Inbev, Huntsman Europe, Tiense Suiker, AVEVE en Danone) • Inzake grootste omzetstijgingen vielen vooral op: VWR International, Dataflow, Thrombogenics, Wintermans Cigars Belgium, Cybertrust en Waterleau. • De beste rentabiliteit bij de kleinere bedrijven werd gehaald door achtereenvolgens: Anhybel Tienen, Capricorn Venture Partners Leuven en Frisk Haasrode. • De kmo’s met de hoogste bruto toegevoegde waarde waren Rayden, Vivisensor en Riobra.

Besluit Bij ongeveer 40% van alle Leuvense bedrijven liet de crisis zich in grotere mate gevoelen. Bij 10% gaf dat zelfs aanleiding tot fusies, herstructureringen, collectieve ontslagen of faillissementen. Deze ontwikkeling zet zich duidelijk verder in 2009. Wij hebben echter de indruk dat voornamelijk de kmo’s in het tweede crisisjaar (2009) klappen gekregen hebben wat het record aantal faillissementen van 267 verklaarde (stijging +40%) Hiervoor is het echter afwachten tot het definitief bedrijvenklassement van 2009.

Federale crisismaatregelen toch verlengd! Voka is als Vlaams netwerk van ondernemingen tevreden met de verlenging van de crisismaatregelen tot eind september. Door de politieke crisis kwam een verlenging eerst in het gedrang, maar nu is er toch een oplossing. De federale crisismaatregelen zullen dan toch met drie maanden worden verlengd. Normaal gezien liep het pakket, met onder meer tijdelijke werkloosheid voor bedienden, af eind juni. Die periode zal nu, onder meer op aandringen van Voka, worden verlengd tot eind september. Minister van Werk

Joe¨lle Milquet heeft daarover een akkoord bereikt in de kamercommissie Financiën. Aangezien er nog geen beslissing was van de federale regering over de verlenging van de crisismaatregelen, kwam de verlenging in het gedrang. Een regering in lopende zaken kan er immers niet meer over beslissen. Daarom was een initiatief van het parlement noodzakelijk. In de kamercommissie is nu afgesproken om de verlenging tot eind september mogelijk te maken met een amendement door het parlement. Er wordt ook de

mogelijkheid voorzien voor een eventuele bijkomende verlenging tot het einde van het jaar. Dat kan later gebeuren, via een Koninklijk Besluit. Het gaat om drie maatregelen: • collectieve arbeidsduurvermindering • crisistijdskrediet (individuele, tijdelijke vermindering van prestaties) • tijdelijke werkloosheid voor bedienden ------------------------------------Meer info: www.kvkleuven.voka.be

Het project ‘Mobiscan op industriezones’ is een initiatief van VokaKamer van Koophandel Leuven en wordt praktisch en financieel gesteund door de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Economie, en het Mobiliteitspunt Vlaams-Brabant. Informatie bij: Jacques Germonprez - 016 22 26 89 jacques.germonprez@kvkleuven.voka.be

Ondernemers 6

juni


Mobiliteit

009

Voka-Kamer van Koophandel Leuven start mobiliteitsscans op bedrijvenzones op de zones Webbekom in Diest, Nieuwland in Aarschot en Soldatenplein, Leeuwerik en Grijpen in Tienen. Dit initiatief wordt praktisch en financieel gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts beklemtoont het belang van duurzame mobiliteit op bedrijvenzones.

Hans Floré, Mobiliteitspunt Vlaams-Brabant, licht de mobiliteitsenqueˆte toe.

In 2010 worden in het kader van ons bedrijventerreinmanagement mobiliteitsscans uitgevoerd op verschillende industriezones. Dit initiatief wordt praktisch en financieel gesteund door de provincie Vlaams-Brabant. Voka-Kamer van Koophandel Leuven heeft al een belangrijke ervaring opgebouwd inzake bedrijventerreinmanagement op meerdere industriezones in het arrondissement. In 2010 wordt in het kader van bedrijventerreinmanagement een mobiliteitsscan uitgevoerd

Geen sinecure voor wie met de fiets naar het werk wil.

Als start van een mobiliteitsscan wordt daarbij telkens een informatiesessie georganiseerd waarop aan de bedrijven van de betrokken industriezone het belang wordt uitgelegd van een goed geregelde mobiliteit van en naar de zone en waar ook enquête die daarvoor bij de bedrijven gevoerd wordt uitvoerig wordt toegelicht. Op de officiële start van het project in ’t Wit Toreke in Aarschot op maandag 26 april werd door gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts van de provincie Vlaams-Brabant het algemeen beleidskader toegelicht waarbinnen de provincie dergelijke projecten steun verleent. Het stimuleren van ‘duurzame bedrijventerreinen’ is een doelstelling die bij het begin van de legislatuur werd opgenomen in de strategische nota economie. Duurzame ontwikkeling betreft een integrale benadering met sociale, ecologische en economische aspecten. De provincie heeft met betrekking tot het ondersteunen van initiatieven ter zake op bedrijventerreinen vier voorkeursthema’s bepaald: energie, ruimte, afval en reststoffen en mobiliteit. De mobiliteitsproblematiek bekommert zowel werkgever

Katien Backx, Traject, schetst het algemeen kader.

als werknemer. Het detecteren en oplossen van knelpunten ervan, vooral in relatie tot het woonwerkverkeer, zal positieve effecten hebben zowel op de kwaliteit van het leven (filestress) als op de bedrijfsvoering (aantrekkelijkheid van de bedrijven voor sollicitanten bijvoorbeeld). Frans Deboes, schepen economie, belichtte ook nog kort de plannen van stad Aarschot met de bedrijvenzone Nieuwland, ondermeer ook de verbeteringen aan het kruispunt op de Ter Heidelaan ter hoogte van Duracell. Ook voor stad Aarschot is deze scan belangrijk omdat hij ondersteunend zal werken bij de op langere termijn geplande upgrading en uitbreiding van de industriezone. De scans zelf worden uitgevoerd door het Provinciaal Mobiliteitspunt van Vlaams-Brabant, met de steun van het expertbureau Traject dat assistentie zal verlenen bij de analyses en de voorstellen tot verbetering. Verdere info volgt. ------------------------------------Info: jacques.germonprez@kvkleuven.voka.be

Op Nieuwland garanderen de verkeerslichten niet altijd een vlotte verkeersafwikkeling.

juni

Ondernemers 6


Binnenskamers

011

Nieuwe leden in Uw Kamer LUZINE Kolonel Begaultlaan 15/6 3012 Wilsele Tel.: 016/89.08.77 Zaakvoerder: Jeroen Meus Activiteit: Restaurant

LANI Grijpenlaan 29 3300 Tienen Tel.: 016/78.08.74 Zaakvoerster: Laevers-Niclaes Activiteit: Levensmiddelen

YVES SCHELLEKENS Broekstraat 4 3001 Heverlee Tel.: 0476/98.90.32 Zaakvoerder: Yves Schellekens Activiteit: Consultancy

CAPITALM Papenstraat 12A 3020 Herent Tel.: 0475/63.34.83 Zaakvoerder: Benny Van Calster Activiteit: Consultancy

SBIRO Vlamingenstraat 43 3000 Leuven Tel.: 016/43.36.93 Zaakvoerder: Laurent Goethals Activiteit: Marketingbureau

D’APPOLONIA BELGIUM Tiensesteenweg 28 3001 Heverlee Tel.: 016/22.62.90 Administratief directeur: Bea Meeusen Activiteit: Consulting

CERTEC AUTOMATION PARTNERS Leuvensesteenweg 375/1 3370 Boutersem Tel.: 016/63.08.47 Managing Director: Michel Demeyer Activiteit: Industrial automation

VCOV Interleuvenlaan 15A 3001 Leuven Tel.: 016/38.81.00 Algemeen Directeur: Daniel De Raijmaeker Activiteit: Onderwijs

CAVIAR FILM Havenlaan 75 1000 Brussel Tel.: 02/423.23.00 Investor Relations tax Shelter: Barbara Dyck Activiteit: Filmwerken LYRECO BELGIE Berchemstadionstraat 72 2600 Berchem Zaakvoerder: Johan Vuerinckx Activiteit: Kantoorbenodigdheden

ECO-WORKX Meesberg 22 3220 Holsbeek Tel.: 0495/23.52.73 Zaakvoerder: Guy Geens Activiteit: Consultancy OZON-C Brugmannlaan 89 1190 Brussel Tel.: 0474/92.01.12 Zaakvoerder: Christel Dusoleil

LEASE PARTNERS Werfweg 10 3220 Holsbeek Tel.: 016/62.01.08 Zaakvoerder: Johan Vuerinckx Activiteit: Dienstenkantoor

CONSORTORIUM L4 Provincieplein 1 Tel.: 016/26.79.75 Afgevaardigd bestuurder: Pieter Tratsaert Activiteit: Onderwijs

PAMI INTERNATIONAL Havenlaan 28c 1000 Brussel Tel.: 011/80.07.00 Account manager: Davy De Rijck Activiteit: Kantoorbenodigdheden

B&G ENERGY IMPROVEMENTS Groenstraat 80 3370 Boutersem Tel.: 0498/46.56.86 Zaakvoerder: Bram Delvaux Activiteit: Architectenkantoor

juni

Ondernemers 6


KamerAcademie

013

KamerAcademie: innoveren met diensten

Diensteninnovatie is potentieel een belangrijke motor voor de groei van ondernemingen. Zo bieden diensten volop mogelijkheden om bijvoorbeeld de klantloyaliteit te verbeteren, de prijserosie van producten te bestrijden of de ‘total cost of ownership’ van de klant te verlagen. Inzetten op diensten(innovatie) is dan ook een strategische optie die bedrijven serieus moeten bestuderen. Maar hoe kan je innoveren met diensten? Om bedrijven hierin te begeleiden en de realisatie van diensteninnovaties betere slaagkansen te geven, ontwikkelde het Innovatiecentrum een toolbox voor diensteninnovatie. Deze toolbox werd op 27 april door Marc Tiri voorgesteld tijdens de KamerAcademie van de Kamer van Koophandel Leuven.

Bij de aanvang van de sessie werd ‘diensteninnovatie’ toegelicht aan de hand van enkele inspirerende praktijkvoorbeelden die aantonen waar de kansen liggen en hoe je kan innoveren met diensten. Tegelijkertijd werd er ook even stilgestaan bij de uitdagingen: zo worstelen veel bedrijven met de winstgevendheid van de dienstverleningsactiviteiten en dient er vaak nog een hele weg afgelegd te worden om van ‘free naar fee’ te gaan. Het goede nieuws is dat er heel wat concrete tools zijn om werk te maken van diensteninnovatie. • Een eerste tool is de diensteninnovatieaudit. Deze identificeert de aandachtspunten waaraan de onderneming kan werken om haar innovatiecapaciteit en - processen te verbeteren. Een bondig actieplan zet je daarbij bovendien op weg. De tools zijn doorgaans sterk visuele methodieken die ernaar streven om de nieuwe dienst ‘tastbaar’ te maken en op die manier de ontwikkeling ervan versnellen. • Zo kan het uittekenen van het business model inspiratie bieden om de wijze waarop de onderne-

ming klantwaarde creëert, levert en naar de onderneming laat terugvloeien, grondig te vernieuwen. In veel van de dienstentools staat de klant centraal. Door een outsidein benadering te hanteren en in te zoomen op de noden van de klant, ontstaan mogelijk kansen voor een betere dienstverlening. • Dit werd o.a. geïllustreerd aan de hand van de customer journey mapping methode. Dit is een krachtige en toegankelijke tool om het klantproces beter te begrijpen en te beschrijven, waarbij het dienstverleningsproces doorlopen wordt door de ogen van de klant. De focus ligt hierbij op de ‘customer touch points’, de contactmomenten van de organisatie met de klant. Wil u meer weten over de tools in deze toolbox en werk maken van diensteninnovatie? Maak dan een afspraak via marc.tiri@innovatiecentrum.be en ontdek wat het project ‘Tot uw diensten’ voor uw onderneming kan betekenen. Dit project ontvangt financiële steun van EFRO en het IWT.

Valkuilen bij ontslagrecht voor bedrijfsleiders en HR-medewerkers

Meester Jurgen Goyvaerts (Curia).

Het ontslagrecht is een bijzonder complex geheel van geschreven en ongeschreven regels. Zelfs wanneer men de grote lijnen kent, zijn er tal van bijzonderheden die veel geld kunnen kosten. Stéphanie Rondelez en Jurgen Goyvaerts, werkzaam voor Curia en beide gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, leerden de aanwezige deelnemers aan de hand van concrete tips en tricks ontslagrecht toe te passen in de praktijk. Tijdens dit seminarie op 29 april ll. aan onze Kamer kreeg men ondermeer antwoord op volgende vragen:

juni

Meester Stéphanie Rondelez (Curia).

Ondernemers 6


KamerAcademie

014

• Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst zonder dat mij dat geld kost? • Wat doe ik wel en wat doe ik niet wanneer een werknemer zodanig in de fout gaat dat de verdere samenwerking daardoor op de helling komt? • Wat is een dringende reden voor ontslag en hoe bewijs ik die (en hoe mag ik die niet bewijzen)? • Een zwangere werkneemster is beschermd tegen ontslag. Maar

ontslagbescherming zit soms ook in een verborgen hoekje. • Mag ik de functie van een werknemer of de plaats van tewerkstelling of de berekening van het commissieloon wijzigen? Of pleeg ik daardoor contractbreuk, met alle gevolgen van dien? Curia is een gevestigd advocatenkantoor dat een volledige dienstverlening aanbiedt aan ondernemingen en ondernemers. Het kantoor telt 17 advocaten, die binnen

hun vakgebied erkende specialisten zijn, met een ruime praktijkervaring en een sterke academische achtergrond. Wenst u meer informatie over onze opleidingen, surf naar www.kameracademie.be of contacteer Sigrid Sypré - Coördinator KamerAcademie via leuven@kameracademie.be of 016/22 26 89. ------------------------------------Info vindt u terug op www.curia.be

KamerAcademie zet secretaresses en management assistants in de bloemetjes. Op dinsdag 20 april verwelkomde Voka - kamer van Koophandel Leuven een bont allegaartje van management assistants afkomstig uit verschillende toonaangevende bedrijven uit de regio. Een management assistant is een sleutelfiguur, een draaischijf, een regisseur .... Sommigen stellen dat de een goede management assistant de productiviteit van haar baas verdubbelt terwijl een slechte die halveert. Voka - Kamer van Koophandel Leuven organiseerde in samenwerking met Kristien Rogier, Inpare, een workshop ″Hoe manage ik mijn baas″. Tijdens dit interactieve seminarie ging men na wat het voor een ma-

nagement assistente betekent om ″emotioneel intelligent″ te zijn en hoe zij dit kan aanwenden om nog succesvoller te zijn in haar job. Het ging hierbij over empathie, typologie, kernkwaliteiten, de emotionele là, het intentiekrediet, communicatie (feedback geven, actieve luistervaardigheid, assertief communiceren). Enkele reacties van deelnemers: • ’’Ik heb geleerd dat je beter aan je eigen gedrag kan werken dan te proberen een ander te veranderen.’’ • ’’Deze workshop gaf mij een duidelijk beeld van mezelf en mijn manager.’’ • ’’Ik ontdekte mezelf en leerde hoe en waar ik aan kan werken’’

Waren aanwezig: Ann Peeters - KBC, Els Celis - Boerenbond, Els Gilbert - Eandis, Gerda Bleus - Ecowerf, Katia Donni - KBC, Myriam Stegen - ACP Belgium, Nadine Commers - KBC, Nathalie Poot - Autonoom Gemeentelijk Museum Leuven, Sonja Abts - Sylvania

Ondernemers 6

juni

Aansluitend hierop volgde een boekpresentatie van ’’Stilte, ik spreek!’’ Met dit boek deelt Sylvie Verleye niet alleen haar inzichten als Presentatie Coach, maar ook haar ervaringen als spreker. Als research voor dit boek interviewde ze dertig vrouwen aan de top in België. Sylvie schreef dit boek als praktische presentatiegids voor iedereen die impact wil hebben met zijn of haar presentaties. ------------------------------------Wenst u meer informatie over onze opleidingen, surf naar www.kameracademie.be of contacteer Sigrid Sypré - Coördinator KamerAcademie via leuven@kameracademie.be of 016/22 26 88.

Van l. naar r.: Kristien Rogier, Insights Discovery Practitioner, Sigrid Sypré, Coördinator KamerAcademie en Sylvie Verleye, Presentatiecoach


Personalia

17

Roger Kesteloot nieuwe directeur-generaal van De Lijn De Vlaamse regering heeft Roger Kesteloot benoemd als directeurgeneraal van De Lijn. Hij krijgt een mandaat van zes jaar. De Lijn krijgt ook een nieuwe raad van bestuur. Roger Kesteloot (52) is sinds 2004 directeur onderzoek bij De Lijn. Hij studeerde af als licentiaat politieke en sociale wetenschappen en

startte zijn carrière als assistent aan de faculteit toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Tussen 1987 en 1992 werkte hij bij De Morgen en tussen 1993 en 1997 bij de Antwerpse televisiezender ATV. Sinds 1998 is Kesteloot actief bij De Lijn, waar hij achtereenvolgens de EU-zaken coo ¨ rdineerde en afde-

lingshoofd van de beleidscel was. Sinds september 2009 was hij er waarnemend directeur-generaal. De Lijn krijgt ook een nieuwe raad van bestuur. Het mandaat van voorzitter Jos Geuens wordt verlengd. De twee nieuwe regeringscommissarissen worden Yvan Verbakel en Lieven Van Wichelen.

Murat Celik volgt Brenda Jacobs op als schepen De lokale sp.a.-afdeling van Diest heeft een opvolger voor Brenda Jacobs. Die nam onverwacht ontslag als schepen om beroepsredenen. De pas 26-jarige Murat Celik

is de nieuwe schepen van Sport, Middenstand, Tewerkstelling, Integratie en Emancipatie. De Diestenaar van Turkse afkomst was op-

voeder bij het Koninklijk Technisch Atheneum 2 in Diest. Onze gelukswensen aan de nieuwe schepen.

Account manager van Randstad Sociaal Secretariaat Kristof Dongleur is vanaf heden het aanspreekpunt bij Randstad Sociaal Secretariaat te Haasrode. Na reeds enkele jaren ervaring in andere afdelingen van de Randstad Group, gaat hij als account manager de ploeg versterken bij

Randstad Sociaal Secretariaat. Kristof is Licentiaat in de Psychologie (KUL) met als specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie. Kristof Dongleur

Chinese ambassadeur bezoekt KUL De Chinese ambassadeur Zhang Yuanyuan heeft voor de eerste keer een bezoek gebracht aan de K.U.Leuven. Hij ontmoette er de beleidstop van de universiteit, en meer bepaald vicerector Bart De Moor en decaan Paul Van Orshoven. Nadien hield hij voor een groep studenten een lezing over de Chinees-Belgische relaties. Tot slot kregen studenten, onderzoekers en professoren de kans om vragen te stellen aan de ambassadeur. Het bezoek van Zhang Yuanyuan kaderde in de steeds intensere samenwerking tussen de KUL en een aantal Chinese topinstellingen, zoals Tsinghua, Beijing, Fudan, Nanjing en Zheijang.

De Chinese ambassadeur in het midden van de Kamerdelegatie.

juni

Ondernemers 6


Regio

19

Leuvense Vaartkom new look op komst Vorige maand stelde het Leuvense stadsbestuur de plannen voor de Vaartkom voor. De ingrijpende vernieuwing van de Leuvense Vaartkom krijgt langzamerhand vorm. Vooral het Engels Plein wordt in die plannen grondig aangepakt. Het stoffige parkeerterrein aan de Leuvense vaartkom krijgt een opmerkelijke facelift. Het plein moet een groen plein of park worden, dat bovendien het verkeer aan de vaartzijde omleidt via een nieuwe ringweg onder het viaduct. De Vaartkom wordt daardoor voor een groot deel verkeersvrij. Ten vroegste eind volgend jaar starten de werkzaamheden aan het Engels Plein.

Voor alle publieke ruimtes aan de Vaartkom laat de stad bovendien een masterplan opstellen. Dat plan moet de eenheid van de hele site garanderen. De renovatie van de Vaartkom is een van de grootste stadsvernieuwingsprojecten in Europa. Het duurt zeker nog acht jaar voor alles klaar is. Het project van Ghelamco is, samen met dat van NV Willemen, het eerste zichtbare van de nieuwe stadsontwikkeling rond de Vaartkom. ″We zijn ondertussen twee jaar bezig met Waterside en de eerste appartementen zijn half juni klaar″, zegt Gheysens Paul, CEO Ghelamco. ″In totaal bouwen we hier 115 appartementen, 26.000 vierkante meter bureelruimte en 3.000 vierkante meter winkelruimte. We zijn blij te kunnen zeggen dat de verkoop enorm vlot loopt. Intussen is al 65 procent van de appartementen verkocht. Ghelamco heeft echter nog meer op stapel staan in Leuven. ″We hebben ook de site Merckx gekocht op het Engels Plein en de site Vander Elst aan de Kolonel Begaultlaan″, vervolgt Gheysens. ″Merckx wordt in de toekomst ’Waterview’, de naam Vander Elst blijft behouden. Waterview zal uit

twee onderdelen bestaan: een gedeelte van zes verdiepingen met 30 appartementen en parking voor 1.000 wagens. Daar komt ook een publieke loft, waar zelfs fietsers in kunnen, en een passerelle tot aan de Keizersberg. Het tweede gedeelte is een toren van elf verdiepingen met 9.000 vierkante meter kantoren. Ook Vander Elst zal visueel uit twee delen bestaan. Enerzijds is er het bestaande gebouw, waarvan we de gevel moeten behouden. Anderzijds komt er een gloednieuw pand met veel glas. Hier kom een DreamLand van Colruyt en 17.000 vierkante meter kantoren. Eind 2012 moet alles klaar zijn. Voor alle drie de projecten werkt Ghelamco samen met archtitectenbureau Jaspers-Eyers.

Uitbreiding kmo-zone Haasrode eindelijk van start! In het gebied tussen het industrieterrein van Haasrode en de woonwijk aan de Vinkenboslaan in Heverlee willen het stadsbestuur, Interleuven en privé-ontwikkelaar Extensa, in toaal 214 woningen, een groot park en een dichtbebouwde bedrijvenzone volgens het principe van lintbebouwing bouwen. Het gaat om de laatste beschikbare ruimte voor kmo’s op het Leuvense grondgebied. Maar sinds de plannen voor het eerst op de agenda kwamen, in 2004, bestaat het dossier van Parkveld uit een niet aflatende stroom van bezwaarschriften, protestac-

ties en juridische procedures. Maar daaraan lijkt na zes jaar stilaan een einde te komen. De Raad van State heeft immers de vordering tot schorsing van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarop het Leuvense stadsbestuur zich moet baseren om bouwvergunningen af te leveren, verworpen. ’Interleuven is al volop bezig om de gronden te verwerven voor de bedrijvenzone. Het is de bedoeling dat we nu erg snel vooruitgang boeken in het dossier want er zijn verschillende bedrijven die ongeduldig wachten met hun uitbreiding’.

juni

Afrit Haasrode E40 met links de kmo-zone.

Ondernemers 6


Regio

21

Groep T - Leuven Education College officieel erkend als eerste en enige Unesco-hogeschool in Vlaanderen Na een intense procedure van het een jaar lang, is het officieel: Groep T - Leuven Education College, de lerarenopleiding verbonden aan Groep T - Internationale Hogeschool Leuven, maakt voortaan deel uit van het Associated School Project Network (ASPnet) van Unesco. Een prestigieuze titel die uitgereikt wordt aan scholen die de basisideee¨n van Unesco uitdragen. Groep T is daarmee de eerste en enige hogeschool met de erkenning. Het Associated School Project netwerk (ASPnet) werd opgericht in 1953 en bereikt vandaag miljoenen kinderen en leerkrachten via 8.500 aangesloten scholen en lerarenop-

leidingen in 180 landen. Het doel ervan is om de missie van Unesco uit te dragen: de ondersteuning van een kwaliteitsvol onderwijs en de bevordering van de wereldvrede, vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. De ASPnet-scholen zijn wegwijzers voor vrede en werken mee aan positieve verandering. Zo ondersteunen ze de Unesco-actie″Education for All″ en helpen ze de Millenniumdoelstelling van de VN te realiseren. Daarnaast geven ze vorm aan de vier pijlers van de educatie: leren kennen, leren doen, leren samenleven en leren zijn.

Lidia Saldari, Internationaal Coo ¨ rdinator van het ASP Netwerk, is bijzonder verheugd om Groep T Leuven Education College als nieuw lid te verwelkomen: ″Het programma van deze hogeschool weerspiegelt waar het bij ASPnet om gaat. Het curriculum van het Postgraduate International Educating Class is opgebouwd volgens de vier pijlers van de educatie van de Unesco. De werking van het ASPnet is een van de onderwerpen die in het programma bestudeerd worden. Ik hoop dan ook dat Groep T een essentie¨le rol zal spelen in de verdere ontwikkeling van het ASPnet in Vlaanderen.″

De Vlaams-Brabanders, wie zijn het? In het provinciegebouw in Leuven werden de eerste resultaten voorgesteld van het DNA-onderzoek dat vorig jaar van start ging. Met het onderzoek, dat een samenwerking is tussen de KULeuven, provincie Vlaams-Brabant en Familiekunde Vlaanderen vzw, wordt gezocht naar de oorsprong van de inwoners van de provincie. Daarvoor stonden vorig jaar 500 mannelijke inwoners een stukje wangslijm af. ″Alleen mannen omdat enkel zij het Y-chromosoom dragen″, verduidelijkt Ronny Decorte van de KUL. ″Met dat chro-

mosoom zijn we, kort gezegd, op zoek gegaan naar de band met de familienaam. We proberen namelijk te achterhalen hoe mensen uit zelfde regio met elkaar gerelateerd zijn. Een ander punt dat we met het onderzoek beogen, is het in kaart brengen van de migratiestromen. Vlaams-Brabant staat er om bekend dat het een mengelmoes is. Nu weten we ook van waar.″ De inwoners van Vlaams-Brabant blijken zo’n beetje van overal afkomstig. ″Van West-Vlaanderen en Limburg tot het verre buitenland.″

Halve Maan Diest.

Wellicht een reden waarom het streekgevoel toch niet zo hoog scoort in onze provincie. (Bron: Streekkrant).

Vlaams-Brabant economisch doorgelicht Vlaams-Brabant heeft een omgevingsanalyse gemaakt van haar grondgebied en daarbij alle sociaal-economische gegevens in kaart gebracht. De tabellen, cijfers en kaartjes zijn nuttig voor iedereen die in de provincie begaan is met welzijn. Vooral de gemeentebesturen kunnen de gegevens gebruiken om

een lokaal sociaal beleid uit te stippelen. Want alomvattend zijn ze: ze beschrijven kenmerken van de bevolking, hun inkomens, de arbeidsmarkt en het woonaanbod. Uit de cijfers blijkt alvast dat Vlaams-Brabant een heel diverse provincie is. ″Er zijn vooral verschillen tussen landelijke en stedelijke gemeenten″, zegt gedeputeer-

juni

Gedeputeerde Monique Swinnen.

Ondernemers 6


Regio

22

de Monique Swinnen. ″Het verstedelijkte gebied rond Brussel en Leuven heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Tegenovergesteld aan het Pajottenland en het Hageland, waar minder mensen wonen, vooral eengezinswoningen staan en veel ouderen wonen met een beperkt inkomen.″ ″Ook de verspreiding van niet-Belgen is erg onregelmatig. In Leuven, Vilvoorde en rond Brussel wonen veel mensen van buiten de EU, ten zuidoosten van Brussel (waar het

aandeel oploopt tot dertig procent) gaat het vooral om inwoners van welvarende EU-landen die in Brussel werken. In die regio is het gemiddelde inkomen ook erg hoog. Net als in de gemeenten rond Leuven en in het noorden van de provincie. Wat opvalt: in die drie ’rijke’ regio’s is ook het comfort van de woningen heel hoog. Armere regio’s vinden we langs het kanaal van Halle tot Vilvoorde en in het Hageland. Op die locaties vinden we ook veel oude-

re woningen. Vooral in het Pajottenland is het comfort van de woningen vaak ronduit slecht.″ ″In Leuven maken de alleenwonende bijna de helft van de gezinnen uit. Ook alleenstaande ouders zijn een stedelijk fenomeen. Verder is de werkgelegenheidsgraad erg hoog in Machelen en Zaventem, de werkloosheid is hoger rond Brussel, in Leuven en noordelijk en zuidelijk Hageland.″ Info: www.vlaamsbrabant.be/cijfers

Europese steun voor Hagelandse plattelandsprojecten De gemeente Rotselaar ontvangt 103.000 euro aan Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. Het bestuur diende een dossier in voor twee projecten: het ’Belevingscentrum Rock Werchter’ en de ’Expo Jack-Op’. ″Beide projecten zullen tussen 2010 en 2012 worden gerealiseerd in Cultuurhuis ’Jack-Op’ in Werchter″, zegt burgemeester Dirk Claes. In totaal ontvingen tien projecten uit de provincie samen zo’n 713.000 euro uit het fonds voor plattelandsontwikkeling, aldus de bevoegde gedeputeerde Monique Swinnen. Onder meer de verbouwing van de chirolokalen in Wespelaar tot erkende kampplaats, goed voor een subsidie van 23.700

euro, en de restauratie van de Gildenzaal in Schaffen bij Diest 59.350 euro - mochten op financie¨le steun rekenen. In Rotselaar zal het belevingscentrum ’Rock Werchter’ een beeld geven van het ’beste festival van Europa’. ″Het ontstaan en 35 jaar geschiedenis komen daarbij aan bod. Het belevingscentrum maakt ook ruimte voor speciale edities en zal worden aangevuld met nieuw materiaal″, zegt Claes. ’Live Nation’ wordt officie¨le partner van het project. Rotselaar krijgt ook subsidies voor de ’Expo Jack-Op’. Cultuurhuis Jack-Op ontleent zijn naam aan het bier dat meer dan honderd jaar lang werd gebrouwen in Werchter.

″Zowel de Jack-op als ’Rock Werchter’ hebben hun onuitwisbare stempel gedrukt op het leven hier. Dit project koppelt het historische verleden aan het heden. Dankzij Rotselaar en steun van VlaamsBrabant, de Europese Unie en de medewerking van Live Nation en ABInbev Belgium wordt Werchter nu ook buiten de zomermaanden toeristisch op de kaart gezet. De uitstraling van het Belevingscentrum gaat verder dan de grenzen van onze provincie en zal zelfs internationale bezoekers weten aan te trekken″, besluit burgemeester Claes. Bron: Streekkrant.

Spectaculaire daling verkeersdoden in Vlaams-Brabant In 2001 vielen in Belgie¨ nog 1.486 dodelijke slachtoffers, maar iedereen was het er toen over eens: dat aantal moest omlaag, en liefst zo snel mogelijk. Vanaf toen gingen de ongevallenstatistieken jaar na jaar in dalende lijn. In 2008 was het aantal dodelijke slachtoffers zelfs gezakt tot 922 en meteen legde de regering zichzelf een ambitieus streefdoel op: tegen 2010 zouden we aftikken op maximum 750 doden.

Ondernemers 6

Maar het tegenovergestelde gebeurde. Voor het eerst sinds jaren nam het aantal verkeersdoden weer toe, tot 955 vorig jaar. Maar straffer nog zijn de regionale verschillen. In Vlaanderen is het aantal dodelijke ongevallen vorig jaar met 4,2 procent gedaald. In Wallonie¨ zijn er alleen maar meer ongevallen gebeurd en vielen ook meer doden. Het aantal ongevallen steeg er met 1,6 procent, het aantale deden met bijna vier procent.

juni

Bekeken per provincie zijn de verschillen nog spectaculairder. Positieve uitschieters zijn Vlaams-Brabant en Namen, waar respectievelijk een daling van 27,4 en 23,7 procent werd opgetekend wat verkeersdoden betreft. Een heel ander verhaal in Luxemburg (+31,4%), Waals-Brabant (+16%), Henegouwen (+11,4%) en Limburg (+10,6%), waar het aantal doden fors de hoogte inging.


Regio

25

Gewestelijk Expressnet pas drie jaar later voltooid Het GEN (Gewestelijk Expressnet) dat Brussel beter toegankelijk moet maken voor de treinpendelaar, zal pas in 2019 helemaal klaar zijn. Dat meldt de spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Dat is drie jaar later dan tot nog toe gepland was. De oorzaak is de schorsing van een bouwvergunning in Linkebeek, waar de lijn 124

verdubbeld moet worden tot vier sporen. De Raad van State volgde de gemeente en zegt dat er procedurefouten gemaakt zijn. Infrabel had een wijziging van het GRUP, het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, moeten aanvragen. Nochtans had het Vlaams Gewest Infrabel geadviseerd dat dit niet nodig was. Een nieuwe vergun-

ning vragen zou drie jaar in beslag nemen. De NMBS is echter niet van plan haar leveringsschema voor de GEN-treinen van Siemens te herzien. Volgens de woordvoerster blijft het bedoeling dat alle 305 stuks ten laatste tegen einde 2015 in dienst zijn om de lijnen naar Brussel te bedienen.

Bruggencomplex voltooit ring rond Aarschot De voltooiing van de ring rond Aarschot ging een nieuwe fase in. Het verkeer van en naar Geel moet aldus vanaf 3 mei de Herseltsesteenweg verlaten ter hoogte van het kruispunt met de nieuwe ringweg rond Aarschot. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte met de bouw van een bruggencomplex over de Herseltsesteenweg. Daarnaast worden ook twee bruggen gebouwd over de spoor-

lijnen Aarschot-Diest en AarschotLier. De omleiding loopt nog tot eind 2011 via een tijdelijke weg rond de bouwwerf, met een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. De voltooiing van de ring is een werk van lange adem. De werken zijn gestart in juli 2009. Via een nieuw bruggencomplex over de Herseltsesteenweg wordt de ring

rond Aarschot doorgetrokken van de Liersesteenweg tot de Gijmelsesteenweg. Dat verkeer moet tot vandaag omrijden via het centrum of de Langdorpsesteenweg, wat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Aarschot niet ten goede komt. Gelijktijdig met de werken aan de ring om Aarschot wordt ook de Liersesteenweg tussen Aarschot en Begijnendijk heringericht.

Tienen stelt zich voor aan Belgische ondernemers Steden en regio’s zijn cruciaal voor de economische ontwikkeling en groei van ons land. Het Verbond van Belgische Ondernemingen nam een initiatief om deze economische dynamische steden meer te belichten met een specifieke uitgave ″Cityzine″. Als eerste stad kwam hiervoor Tienen aan bod. Een aantrekkelijke en goed functionerende stad kan immers het land potientieel rijk maken. Maar haar economische kracht wordt soms onvoldoende gewaardeerd. ″Ondanks het feit dat steden economisch gezien volwassener zijn geworden, blijft de uitdaging groot om een uniek karakter van de innovatieve en ondernemende stad aan investeerders aan te bieden″, zegt William Sanchez, secretaris van de G27 Pijler Economie & Werk, het samenwerkingsverband van de middelgrote steden binnen

het Nederlandse grootstedenbeleid. Ook onze Belgische steden ontbreekt het niet aan dynamiek en economische troeven, maar alles kan altijd beter. Bijvoorbeeld door de netwerking tussen business en politiek ook verticaal te stimuleren en het lokale, regionale en (inter)nationale niveau efficie¨nter te linken. Volgens Sanchez is partnerschap van groot belang bij het optimaal benutten van de economische kansen van de steden. Via een speciaal katern ″Cityzine″ dat met Forward het VBO magazine werd meegestuurd, bereikt de stad in één klap het kruim van het Belgische bedrijfsleven. Stad Tienen beet de spits af en publiceerde als eerste in een reeks haar cityzine. De stad zelf beschikt ruimschoots over economische en sociale troeven om in ons land het

juni

economische centrum van de gezonde voeding te worden. ″Het Tiense beleid kiest duidelijk voor een economische ontwikkeling op lange termijn en werkt proactief om het vooroordeel van ’gedateerd industriegebied’ te ontkrachten″, getuigt Johan Nijs, CEO van zonnecellenproducent Photovoltech. Het kennisgedreven Feed Food Health-project is vandaag de

Ondernemers 6


Regio

belangrijkste exponent van het Tiense economische beleid. Tienen bouwt in nauwe samenwerking

27

met de universiteit van Leuven en een select aantal actoren een cluster rond gezonde voeding voor

mens en dier, waaraan zowel creatieve als kennisintensieve bedrijven meewerken.

Brussel is Europese filehoofdstad Naast Belgische en Europese hoofdstad is Brussel ook de ongekroonde koning der filesteden. Althans, dat blijkt uit een studie van navigatiebedrijf TomTom. De hoofdwegen naar Brussel kampen dagelijks met vertragingen van 38 procent.Daarmee staat Brussel net boven het Poolse Warschau. Een andere Poolse stad, Wroclaw, sluit de top drie af.

TomTom baseert zijn conclusies op 1,8 biljoen snelheidsmetingen, verricht in heel Europa. Die verzamelde ze door het rijgedrag van automobilisten te volgen via hun gps. Reed de chauffeur slechts 70 procent of minder van de toegestane snelheid, dan catalogeerde TomTom die informatie als fileverkeer. Enkel steden met meer dan een half miljoen inwoners maken deel uit van de studie.

Tervuren lonkt naar nieuwe investeerders De gemeente Tervuren heeft een nieuwe prospectus uitgegeven om middenstanders en andere investeerders naar het centrum, vooral dan de Brusselsestraat, te lokken. De komende jaren verandert er immers heel wat in de Brusselsestraat en omgeving. De kazerne Lempereur wordt helemaal afgebroken. Op de vrijgekomen oppervlakte komt een woongebied met winkels op het gelijkvloers aan de kant van de Brusselsesteenweg. Het oude gemeentehuis en het huidige administratieve centrum komen vrij. Het postsorteercentrum op de Markt verhuist naar het bedrijvenpark zodat ook dat grote gebouw vrij komt en De Post op zoek gaat naar een veel kleiner pand. ″Een studie van het studiebureau Nelsoninspires uit Leuven heeft

Burgemeester Eulaerts

uitgewezen dat de beschikbare winkelruimte gerust van 15.000 vierkante meter naar 30.000 vierkante meter mag verdubbelen zodat de Tervurenaars niet meer naar Leuven of Brussel moeten om te gaan winkelen. Nu moeten we nagaan hoe we ruimte die vrij komt en andere panden daarvoor best

kunnen gebruiken″, zegt burgemeester Eulaerts. Samen met Wim Beernaert van Nelsoninspires droomt hij ervan om Tervuren een handelscentrum te schenken dat in de regio zijn gelijke niet heeft. ″De gemeente kan dat uiteraard niet alleen en daarom richt ze zich tot kleinhandelaars, investeerders, projectontwikkelaars, die ze met alle mogelijke middelen wil helpen. De prospectus die we hun aanbieden is al een eerste middel. Die map, die ongeperkt met bijkomende fiches kan aangevuld worden, willen we ook in kok- en andere beroepsscholen en in centra voor volwassenenonderwijs verdelen zodat mensen die een eigen zaak willen opstarten, onmiddellijk alle voordelen zien omdat in Tervuren te doen″, legt Wim Beernaert uit.

Kop Kessel-Lo blijft groeien Aan de Kop van Kessel-Lo komt binnenkort nog eens 16.000 vierkante meter kantoorruimte bovenop de projecten in aanbouw. De eerste fase omhelst twee hotels

met in totaal meer dan 270 kamers, horeca- en kleinhandelszaken, een kantoorgebouw waarin onder meer de federale politie, Familiehulp, ACV en ACW onderdak krij-

juni

gen, en meer dan tachtig flats. In de woontoren City Gate is inmiddels al twintig procent verkocht. Daarnaast ontvouwt projectontwikkelaar CIP nu ook zijn plannen

Ondernemers 6


Regio

voor de zone tussen het Bovenplein en de Willem Coosemansstraat. Daar komt een kantorencomplex van 16.000 vierkante meter met drie toren, Mesos, Stratos en Exos. Aan die laatste toren starten CIP binnenkort al. ″We hebben zopas de contracten afgesloten met de toekomstige eigenaars″, aldus Hans Goessens, gededegeerd bestuurder, aan het Nieuwsblad. ″Het gaat om het consultancybureau Deloitte en het Riziv. Van zodra we een huurder of koper hebben gevonden voor de andere twee torens beginnen we ook daar met de bouw″, zei Goessens. Aan de andere kant van de sporen is het einde van de werken in zicht. Het Vlaams Administrief Centrum moet en zal tegen oktober van dit jaar opgeleverd worden.

Deloitte en RIZIV naar Kop van Kessel-Lo Voor het project EXOS te Leuven heeft CIP NV al twee verhuringen gerealiseerd. Deloitte tekende voor een huurcontract voor 702 m2 en RIZIV voor 1.177 m2, beide voor

29

een termijn van 9 jaar vast. Exos is een kantoorproject van 3.650 m2 en is een onderdeel van het totaal project Kop van Kessel-Lo, dat door CIP nv momenteel gerealiseerd wordt. Zowel Deloitte als RIZIV hebben gekozen voor Exos vanwege de strategische ligging aan het station van Leuven met een optimale bereikbaarheid met openbaar ver-

voer en gelegen in het centrum van Leuven. CIP nv, Construction & Investment Partners nv, is een onafhankelijke Belgische projectontwikkelaar actief in Belgie¨ en Luxemburg gericht op binnenstedelijke herontwikkelingen en kwalitatieve kantoorprojecten. Info: www.cip.be en www.kopvankesselo.be

Nieuw bedrijventerrein voor Kampenhout Het ziet er sterk naar uit dat het nieuwe bedrijventerrein langs de Haachtsesteenweg te Kampenhout er gelukkig toch komt. Met uitzondering van Groen! schaarde de voltallige gemeenteraad zich achter het project dat een toekomst moeten bieden aan de zonevreemde bedrijven binnen de gemeente. De bedrijvenzone is gelegen tussen de Haachtsesteenweg, de Van Beethovenlaan en de woonwijk het Rood Klooster. Kris Leaerts, schepen van Ruimte-

lijke Ordening benadrukt dat het om een lokaal bedrijventerrein gaat dat uitsluitend voor kleinschalige, lokale handelszaken is bestemd. ″Er komen geen fabrieken, maar wel kmo-zaken met zowel een verkoopsruimte als een klein productieatelier. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een ijzerwarenhandelaar, een schrijnwerker of een drankencentrale. Er is vanuit onze lokale bedrijven een zeer grote vraag naar een gebied nabij

het centrum waar ze wettelijk kunnen uitbreiden. Momenteel telt onze gemeente veertien zonevreemde bedrijven die we daar zouden kunnen centraliseren″, aldus de schepen die benadrukt dat er ook een groene bufferzone en veilige verkeersontsluiting komt. Omdat het project nog in een beginfase zit, wordt de eerstesteenlegging ten vroegste in 2013 verwacht.

Restauratie Park Cerckel in Diest De Vlaamse overheid heeft het licht eindelijk op groen gezet voor de restauratie van Park Cerckel.

Hoog tijd, want na twintig jaar verwaarlozing is de beschermde stadstuin compleet onherkenbaar.

juni

De plannen voor de heraanleg van Park Cerckel lagen al lang kant en klaar op het stadhuis, maar in

Ondernemers 6


Regio

30

Diest wachtten ze nog op groen licht van de Vlaamse Overheid. Of beter: op subsidies. Sinds vorige maand hebben ze die op zak. Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois trekt bijna 300.000 euro uit voor de restauratie van de stadstuin in de Michel Theysstraat. Al in de jaren 90 kocht de stad de

tuin van de gekende brouwersfamilie Cerckel op de terreinen van het voormalige minderbroederklooster aan, maar al die jaren bleven de grote werken uit. Tot nu, dus. De romantische tuin met vijver- en rotspartij, gietijzeren boogbrug en serre uit de periode 1860-1880 staat

te boek als een van de mooiste plekjes van de binnenstad, maar wordt tot de dag van vandaag vakkundig aan het oog van de Diestenaar onttrokken. Na de werken wordt de tuin wél opengesteld voor het publiek. Bedoeling is het park in de toekomst te gebruiken voor allerlei evenementen.

waren en nog steeds zijn. Opmerkelijk is dat het destijds ambachtelijk gebrouwen bier plaatsmaakte voor een industrieel brouwsel, maar dat daarin een kentering is gekomen. Het Paenhuys, de bakermat van de biercultuur, heeft weer zijn eigen huisbrouwerij, het Nieuwhuys brouwt onder meer de Rosdel en in het buurdorp Outgaarden hebben ze hun Schelm. Het Brouwleerpad passeert langs 39 majestueuze gebouwen, waarin

destijds bier werd gebrouwen. Meestal waren het statige boerderijen met in een nevengebouw een brouwerij. Op een aantal gevels kwam een infobordje met uitleg over het verleden. Men leert eruit dat het eerste bier in Hoegaarden kwam van de paters Beggaarden in Mariadal. Zuster Eliane kan uitleggen welke kelders nog tot de brouwerij hebben behoord. De tocht brengt tal van merkwaardigheden in herinnering.

genieur met een specialisatie in de brouwtechniek. Alle proefbrouwsels kwamen tot stand in de kelders gelegen aan de Tiensestraat 67 in Landen. De Tumulus Magna is een tarwebier met een complexe moutmengeling, bestaande uit vier verschillende tarwe en gerstemout. Als buurgemeente van Hoegaarden was de keuze voor een tarwebier voor de hand liggend. In tegenstelling tot de andere tarwebieren wordt de Tumulus Magna stevig gehopt met natuurlijke hopbloemen. Dit resul-

teert in een bitterheid van veertig bittereenheden. Het maakt de Tumulus Magna tot een van de bitterste Belgische bieren. Door het hoge eiwitgehalte laat die bittere smaak zich slechts in de nasmaak voelen. Een cruciale fase in het brouwproces is de vergisting. Er is een hoofdgisting gevolgd door een hergisting op fles. Het alcoholgehalte is negen procent. Daarmee kan je het bier in de zwaardere klasse onderbrengen.

kunsten verrast het museum deze zomer ook met een gevarieerde agenda vol oude en hedendaagse kunst. Van 21 mei tot 12 september haalt M Angus Fairhurst voor het

eerst naar Belgie¨, de Britse kunstenaar die met zijn schilderwerk, foto’s, video’s, sculpturen, collages en tekeningen doet nadenken over de spektakelmaatschappij, maar

Hoegaarden eert haar brouwers Een Brouwleerpad met brochure, maakt toeristen deze zomer duidelijk hoe het brouwverleden van Hoegaarden in mekaar steekt. De uitwerking kon dankzij Leaderprojecten met Europese subsidies. Voordurend komen er in de gemeente nieuwe initiatieven rond bier. Niet verwonderlijk in een dorp, dat ooit 109 brouwers telde. Hun bier was erg gewaardeerd, omdat de ondergrondse waterlagen aan de Stoopkensstraat van de allerbeste kwaliteit voor het bier

Ook Landen heeft zijn bier Landen heeft, beter laat dan nooit, zijn eigen bier, Tumulus Magna. Na vele proefsessies en vooral een eigen evaluatie, kwamen Bart Landuyt en Bart Liesenborghs tot de conclusie dat ze voldoende ervaring hadden om in 2007 van start te gaan met het brouwen van een eigen gulden gerstenat. Dankzij de academische kennis van Bart Landuyt stelden beiden na achttien maanden een innoverend en exclusief brouwsel voor aan enkele vrienden. Bart is doctor in de Medische Wetenschappen en bio-in-

Nieuwe expo’s in M Het Leuvense museum M heeft een nieuw programma samengesteld met tentoonstellingen voor de komende maanden. Naast de vaste collectie oude en toegepaste

Ondernemers 6

juni


Regio

steeds met een dosis absurde humor. Van 21 mei tot 29 augustus loopt een tentoonstelling van de Belgische, hedendaagse kunstenaar Philippe Van Snick, bekend om zijn schilderijen, installaties en beeldhouwwerken vol kleur, tijd,

33

eenvoudige vormen en ordening. Van 11 juni tot 22 augustus toont M twee versies van ’de Heilige Hie¨ronymus met een engel’ van Antoon Van Dijck, de meesterportrettist van de Vlaamse schilderkunst. De ene komt uit het Mu-

seum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, de andere uit het Nationalmuseum in Stockholm. Welk schilderij is origineel, welk een kopie? ------------------------------------Info: www.mleuven.be

Restauratie Maagdentoren Zichem van start De werken voor de eerste fase van de restauratie van de Maagdentoren worden nog dit jaar aanbesteed en gegund. Eerst worden stabiliteitswerken uitgevoerd. Die zullen een half jaar duren. Voor deze eerste fase is in 2,26 miljoen euro voorzien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Herman Schueremans. De 26 meter hoge Maagdentoren

lands de Demer werd gebouwd in 1386-1388 en is eigendom van het Vlaams Gewest. Na decennialange verwaarlozing stortte de toren in 2006 grotendeels in. Toenmalig Vlaams minister Van Mechelen liet hierop onmiddellijk voor 400.000 euro instandhoudingswerken uitvoeren. De geplande werken garanderen volgens Bourgeois het behoud van de historische en architectuurhis-

torische waarde van het monument. ’Het karakteristieke beeld van de toren blijft bestaan,’ luidt het. De tweede fase omvat hoofdzakelijk werken aan de buitenkant. Het bestek voor deze fase zal klaar zijn tegen eind 2010, zodat de werken begin 2011 kunnen worden aanbesteed en gegund. Deze werken zullen wellicht eveneens een half jaar duren.

Nieuwe locatie Velo feestelijk geopend te Leuven Op 2 april jl. opende VELO feestelijk haar nieuwe ateliers. Na anderhalf decenium huisvesting in afdankertjes krijgt het sociale economiebedrijf en vooral haar werknemers eindelijk waarop het recht heeft: een degelijk, functioneel, mooi en aan de werking aangepast bedrijfsgebouw.

Velo sociaal

Veel volk op de feestelijke opening van Velo’s nieuwe atelier

Velo vzw biedt al 15 jaar opleiding en werkervaring aan jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs en aan werklozen/werkzoekenden. Naast aandacht voor vaktechnische competenties wordt ook gewerkt aan de arbeidshouding. Doorstroming naar een (reguliere) job is immers het doel. Velo kiest ervoor om de werknemers tijdens hun traject de nodige kansen te bieden. Het gaat immers vaak om mensen aan wie het niet alleen qua werk aan mogelijkheden ontbreekt, maar die ook psycho-sociaal heel wat waters te zwemmen hebben.

juni

Dit deel van de Velo-werking gebeurt in nauw samenspel met OCMW, RVA, VDAB, de lokale werkwinkel, PWA, en allerlei andere begeleidende instanties. Ook al is dat niet altijd zo bedoeld, toch kiest Velo ervoor om deze relaties géén eenrichtingsverkeer te laten zijn. Daarenboven probeert Velo in te spelen op de maatschappelijke realiteit. Zo wordt half april een project opgestart, in samenwerking met 7 andere sociale economieondernemingen, onder de titel ‘Werk ze uit de crisis’. Daarmee worden laaggeschoolde jongeren tot 25 jaar tijdelijk en aanvullend tewerkgesteld in de betrokken bedrijven. Ze krijgen een bijkomende opleiding en een werkervaring waardoor ze max. 6 maand later wanneer de economie hopelijk opnieuw is aangetrokken - zich sterker gewapend op de arbeidsmarkt kunnen begeven.

Ondernemers 6


Regio

34

Velo economisch Om een bedrijf zoals Velo leefbaar te runnen zijn er zowel producten als klanten nodig. Daarbovenop kan een bedrijf in de sociale economie niet zonder subsidies en/of tewerkstellingsmaatregelen. Voor Velo is het product de fiets of een afgeleide daarvan. De klanten bestaan uit diverse doelgroepen: studenten, pendelaars, bedrijven, inwoners van de stad of omgeving, ... Subsidies en tewerkstellingsmaatregelen zijn vaak beschikbaar voor alle bedrijven. Omwille van de noodzaak aan bekwame begeleiders in de sociale economie zijn er ook een aantal specifieke subsidies uitgewerkt. Ook Velo maakt daarvan gebruik.

Velo ecologisch Enerzijds is er de fietsmobiliteit. Het onderwerp waarin Velo zich gespecialiseerd heeft. Omwille van de huidige maatschappelijke sfeer biedt dit thema heel wat kansen en marktniches. Tenminste voor wie in de ontwikkeling en innovatie wil en kan investeren. Ermee van start gaan is vaak een harde dobber. Maar het rendeert. Zo heeft de niche van de ‘fietspunten’ toch bewezen. Opgestart in 2006 als een experiment o.a. door Velo, is dit concept nu uitgegroeid tot een 30-tal plaatselijke projecten die de fietsmobiliteit in en rond stations in goede banen leiden en daarenboven heel wat service aan de fietser bieden. Voor je het weet zit je aan tafel met de NMBS Holding, de Vlaamse overheid en andere maatschappelijk belangrijke actoren. Zo’n nicheontwikkeling is maar mogelijk als de rol van ondernemer ernstig ‘gespeeld’ wordt. En kijk: het blijkt niet onmogelijk te zijn om op die manier alternatieve mobiliteit uit te bouwen vanuit zowel rendabel economisch als sociaal perspectief. Anderzijds is er de recyclage-idee. Vorig jaar kwamen zo’n 5000 fietswrakken bij Velo terecht. Een immense massa. Op twee manieren betrof het waardevolle grondstof.

Ondernemers 6

Omdat deze wrakken excellent werkmateriaal zijn voor mensen in opleiding en omdat onderdelen of kaders kunnen gerecycleerd worden om er opnieuw tweedehands fietsen mee samen te stellen. Zo is er onbeperkt materiaal beschikbaar voor de opleiding van de tewerkgestelden. Zo wordt afval herbruikt. En zo kan de kost bij fietsherstel laag gehouden worden. Een trippel win-situatie, dankzij wrakken!

De meerwaarde voor reguliere ondernemingen Bedrijven met plannen rond fietsmobiliteit kunnen een beroep doen op Velo, of op onze collega’s elders in het land. Velo beperkt haar actieradius tot Oost-Brabant. Welke meerwaarde kan Velo bieden? Velo kan haar expertise inzetten in het ontwikkelen van plannen, in het concept van de fiets die nodig is, ... Daarnaast kan met Velo een contract afgesloten worden gaande van één onderhoudsbeurt van het fietsenpark tot een all-in formule zoals we die b.v. uitgewerkt hebben met de KULeuven. De Leuvense universiteit stelt fietsen ter beschikking van haar werknemers. Het is de universiteit die bepaalt of een werknemer in aanmerking komt. Vanaf dan neemt Velo over: de uitreiking van de fiets (op maat), herstellingen (op de werkplek), onderhoud, registratie van dit alles, eventueel het terug inleveren van de fiets, ... Ook voor bedrijven met vele vestigingen verspreid over het land zijn oplossingen denkbaar. Met onze collega’s sociale economieondernemingen actief rond fietsmobiliteit vormen we immers één groep: FIETSenWERK. Binnen dat kader worden dan afspraken gemaakt over de gewenste service. Het werk wordt territoriaal verdeeld over de verschillende partners aan dezelfde voorwaarden, dezelfde kwaliteitseisen, dezelfde service. Op die manier is het mogelijk voor een onderneming om haar fietsbeleid te realiseren voor iedereen binnen de onderneming,

juni

Aan fietsen geen gebrek bij Velo

ook al zitten de werknemers verspreid over vele vestigingen.

Op de fiets Het moge duidelijk zijn. Bij Velo wordt er duurzaam omgegaan met mensen, met fiets(onderdelen) en met mobiliteit. En dat op een economisch verantwoorde manier. Dit alles, samen met het feit dat diverse klantengroepen, allerlei maatschappelijke organisaties en heel wat bedrijven regelmatig op Velo een beroep kunnen doen, maakt dat de investering vanuit de samenleving in Velo dubbel en dik rendeert. Fietsen maar! ------------------------------------Info: www.velo.be


Ondernemers aan het woord

036

AVEVE een verhaal van innoveren en investeren ″Mensen willen in een succesvol groeibedrijf werken!″ Hendrik Soete zag het levenslicht op 9 november 1950 in Oostende. Als doctor in de landbouwwetenschappen werkte hij een groot deel van zijn carrière in de levensmiddelenindustrie, waarvan 11 jaar in het buitenland. In 1999 werd hij adjunct-directeurgeneraal bij Groep AVEVE en bestuurder bij AVEVE NV. Vandaag is Soete zowel voorzitter als gedelegeerd bestuurder van de Groep AVEVE als van AVEVE NV en is hij voorzitter van Cobelal NV. In het kader van de artikelreeks ’’Ondernemers aan het woord’’, mogelijk gemaakt dankzij de steun van AXA Belgium, spraken wij met de man achter de strategie van de succesvolle groep. De Groep AVEVE is marktleider in de toelevering aan de land- en tuinbouw in België. Alles wat de boer of tuinder nodig heeft voor de uitbating van zijn bedrijf kan hij bij AVEVE vinden: veevoeding, zaden, meststoffen, plantenbeschermingsmiddelen, benodigdheden, land- en tuinbouwmachines, enz ... Ter ondersteuning van die toeleveringsactiviteiten is AVEVE ook actief in granen- en maïsontvangst, de valorisatie van granen, contractwerking in de veehouderij en in de productie van bio-ethanol. Daarnaast brengt AVEVE haar agrarische deskundigheid naar de individuele consument via 250 winkels, de grootste tuincentrumketen van het land. De totale groep bestaat uit een veertigtal werkmaatschappijen, heeft 1600 mensen in dienst en realiseert een jaarlijkse omzet van 1 miljard euro. AVEVE is gesticht in 1901 en is 100% dochter van de financiële holding van de Boerenbond.

Zo’n positie van marktleider handhaven, is niet eenvoudig. Hoe pakt AVEVE dat aan, als we daarbij denken aan een langetermijnvisie? De enorme toename van de wereldbevolking in de komende decennia en de productie van duurzame energie zal de vraag naar landbouwproducten wereldwijd sterk doen verhogen. Na de huidige moeilijke situatie heeft onze land- en tuinbouwsector zeker nog ruime kansen dankzij de weerbaarheid en sterke motivatie van onze boeren en tuinders. Daarenboven behoort de Belgische land- & tuinbouw op gebied van knowhow tot de top van Europa! Delokalisatie van gronden is gelukkig niet mogelijk. We zitten hier ook middenin een markt van meer dan 300 miljoen welstellende consumenten. AVEVE onderscheidt zich door onvoorwaardelijk te geloven en te investeren in de toekomst van de Belgische land- en tuinbouw. Het merendeel van de winst wordt opnieuw in de groep geïnvesteerd, in infrastructuur, in onderzoek en ontwikkeling, in innovatie, enz... AVEVE investeert over een periode van 10 jaar meer dan 250 miljoen euro. Daarin zijn de acquisities nog niet meegerekend. De ambities bij AVEVE zijn ondermeer de marktaandelen in alle productgroepen verder versterken, het merk ‘AVEVE’ nog prominenter maken, export van nicheproducten verder uitbouwen, externe groei door verdere acquisities, tweede generatie in bio-ethanol ontwikkelen,... Bovenal willen we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze medewerkers en de beste schoolverlaters rekruteren. Je kan er niet om heen: de crisis. In hoeverre is de landbouwsector al getroffen door de crisis en op welke manier heeft dit al invloed gehad op AVEVE? In de land- en tuinbouwsector ondergaat AVEVE mee de crisis. Het zijn barre tijden, vooral voor onze commerciële medewerkers die geconfronteerd worden met

Kanalen zijn belangrijk voor de aanvoer naar de fabrieken.

Ondernemers 6

Hendrik Soete

juni


Ondernemers aan het woord

een cliënteel waarvan volgens studies van de Boerenbond het inkomen met meer dan de helft verminderde in twee jaar tijd. Vooral de exportgerichte sectoren - dat zijn de meeste in de land- en tuinbouw - kregen het hard te verduren, ondermeer door de devaluatie van een aantal munten. Omdat de voorspelde economische groei in landen als China en India plots geremd werd door de wereldwijde financiële en economische crisissen, bleken ook die markten minder toegankelijk dan verwacht. Bij AVEVE retail heeft de crisis nog geen negatief effect gehad. Integendeel, de mensen willen allicht hun tuin en dier nog beter verzorgen en doen meer aan thuisbakken. Wel merken we dat er minder impulsaankopen zijn en dat voor grotere aankopen (tuinmeubelen, grasmachines, ...) de klant meer vragen stelt over de langhoudbaarheid van de producten. Ook is het zo dat in een aantal productcategorieën er soms een goedkoper alternatief wordt gezocht. Met het merk ‘Goed gezien’ kunnen we dit aanbieden aan onze klanten. Over globale crisis gesproken, het is niet uitgesloten dat in de nasleep van de economische crisis er nog een ‘Europese’ crisis op ons afkomt. Ik denk aan wat er nu met Griekenland gebeurt. Hoe gaan we de 16 leden van de Monetaire Unie bijeen kunnen houden? Hoe gaan we überhaupt de 27 Europese lidstaten bijeen houden, laat staan de Unie nog uitbreiden? Ik heb een jeugdvriend die een topfunctie bekleedt in een bedrijf dat wereldwijd opereert. Hij zei me onlangs: ’’Europa slaapt en vergeet dat er in de rest van de wereld veel beweegt en aan het gebeuren is’’. We hadden het eerder al over het bedrijfsimago, waarbij AVEVE vooral een aantrekkelijke werkgever wil zijn. Dat is een belangrijke vorm van externe communicatie. Maar hoe ziet het volledige communicatieplaatje van AVEVE eruit? Welke rol kent u toe aan interne en externe communicatie? Werknemers willen weten wat er omgaat in hun bedrijf, geïnformeerd worden over missie, visie, strategie en kernwaarden, en feedback krijgen over realisaties en plannen. Ze willen een houvast. Door de doelen duide-

De AVEVE tuincentra zijn een begrip.

037

De Leuvense hoofdzetel.

lijk te stellen en te communiceren willen we onze mensen maximaal betrekken. Daarom beschikken we intern over een volledig spectrum aan communicatietools: een valvensysteem, een intranet, een personeelsblad, een blad voor de franchisenemers, regelmatige bijeenkomsten met het personeel, brochures, enz ... Ook aan onze externe communicatie besteden we de nodige aandacht. De doelgroepen zijn daar in de eerste plaats klanten en prospecten (boer, tuinder, retailklant). Daarnaast trachten we ook universiteiten en scholen, leveranciers, zakenpartners en andere stakeholders te bereiken. Hierbij zijn onze huisstijl, de website, onze publicaties heel belangrijk. Maar ook de vakbladreclame, onze sponsoringstrategie, de omgang met de verschillende media, voordrachten, seminaries, noem maar op. De Groep AVEVE stelt momenteel 1600 mensen te werk en qua omzet behoort het bedrijf tot de 100 grootste van België. Qua referentie kan dat tellen. Is dat niet voldoende om een aantrekkelijke werkgever te zijn? Voor bio-ingenieurs en alle mensen met enige affiniteit voor landbouw, natuur en milieu is AVEVE een begrip. Het heeft dus zeker een positief effect op het aantrekken van goede mensen. Bij andere disciplines is dat iets moeilijker. We communiceren onvoldoende onze sterke punten en benadrukken daarom niet altijd hoe goed we wel zijn. AVEVE heeft in haar cultuur een zekere terughoudendheid en bescheidenheid ingebakken. Maar daarom zijn we niet minder resultaatgericht. Het is een beetje in de geest van een spreuk die in het bureau van mijn grootvader hing: ’’The steam that blows the whistle doesn’t turn the wheel’’. We doen wel voldoende inspanningen bij scholen en universiteiten om AVEVE als werkgever te promoten. Verder stellen we onze bedrijven open voor bezoeken, we geven voordrachten, we steunen waardevolle projecten, enz ... Het streven naar een goed werkgeversimago heeft niet alleen als doel nieuwe medewerkers aan te trekken. We willen ook de bestaande talenten behouden en motiveren. We willen medewerkers die enthousiast zijn en fier

juni

Ondernemers 6


Ondernemers aan het woord

038

zijn dat ze bij AVEVE of één van haar werkmaatschappijen werken. We willen mensen die zich inzetten, die marktconform verloond worden en in team werken aan een veelbelovende toekomst. Zo gebeurt het regelmatig dat we kandidaten werven via mond aan mond ‘reclame’ of via een aanbeveling door het eigen personeel. Ik zeg dikwijls: ’’Het is een sensatie te mogen meewerken aan de groei en de goede resultaten van AVEVE’’. Moeten we groeien met AVEVE? Ja, om meerdere redenen. Een belangrijke is het personeel. Ze houden van een bedrijf dat groeit. Groei creëert ook veel enthousiasme en creativiteit. Mensen willen in een succesvol bedrijf werken. Heeft de crisis een invloed gehad op uw HR-beleid? Verloont of beloont u op een bepaalde of andere manier? We hebben bij AVEVE een natuurlijke uitstroom gekend, vooral in de eerste jaren van dit decennium. We zijn zeer voorzichtig geweest met vervangingen waardoor we nu slank georganiseerd zijn. Bovendien bestaat AVEVE uit een veertigtal werkmaatschappijen die als kmo’s decentraal geleid worden. Ze zijn ook als een kmo georganiseerd, met weinig overhead en geen overtollig personeel. We willen ook de teams niet te groot laten worden en het gevaar niet lopen dat onze mensen hun gedrevenheid verliezen of verzwolgen worden in interne procedures of in onnodige bureaucratie. Een bijkomend voordeel van die mozaïek van kmo’s, die de totaliteit uitmaken van de groep, is dat het bijkomende doorgroeimogelijkheden biedt voor medewerkers. Het is mogelijk om binnen de groep te verschuiven en op die manier een inhoudelijk gevarieerde loopbaan uit te bouwen. Bij alle vacatures wordt eerst gekeken of we ze intern kunnen invullen. Op vijf jaar tijd vond bijna twee derde van onze mensen intern een nieuwe functie of kreeg hun bestaande functie een nieuwe invulling. Wat zijn, volgens u, de uitdagingen vandaag en morgen op het vlak van competentiemanagement? Onze medewerkers moeten kunnen streven naar een doel in hun loopbaan. Ze willen dingen kunnen verwezenlijken, deel uitmaken van een organisatie, hun job graag doen, tonen waar ze goed in zijn. Dus moeten ze eerlijke feedback krijgen over wat ze al goed kunnen en waarin en hoe ze nog kunnen verbeteren. Ze willen

transparantie en weten hoe ze ervoor staan. Daarom zijn functiekaarten en personeelsevaluaties zeer belangrijke elementen in het personeelsbeleid van AVEVE. De aanpak is prestatiegericht. Een loonsverhoging of promotie krijgt ge niet op basis van anciënniteit, maar op basis van geleverde prestaties. AVEVE geeft haar mensen de kans om initiatieven te nemen, eigen ideeën uit te werken, zichzelf te ontplooien en door te groeien. Ze krijgen daarvoor de nodige autonomie. De beste prestaties gebeuren vaak door gebruik van natuurlijke aanleg en verborgen talenten. Mensen kunnen beter dan dat ze denken. Ja, ze maken ook hun fouten, maar dat is op zich geen probleem. Omdat ze zelf de beslissing hebben genomen zullen ze des te beter leren hoe het dan wél moet gebeuren. Je weet: ’’Falen is niet het vallen, maar het blijven liggen na de val’’. Hoe belangrijk zijn netwerken voor u en uw bedrijf? AVEVE is vaak betrokken geweest bij een aantal projecten van de Kamer, maar op welke manier werkt AVEVE bijvoorbeeld samen met het onderwijs of andere maatschappelijke actoren? Netwerken is goed ingebakken in onze bedrijfscultuur. Het wordt zelfs bij onze mensen onderling aangemoedigd. Het is dus uiterst belangrijk, op alle niveaus en bij alle instanties, met als doel informatie- en kennisuitwisseling, deelnemen aan besluitvorming, benchmarking, ... Principe van reciprociteit: mensen van AVEVE willen zich ook engageren in die organisaties. De meeste van onze leidinggevenden bekleden één of meerdere mandaten in beroeps- of belangenorganisaties, ook internationaal. De essentie is wel dat er een goed evenwicht bereikt wordt, zodat ook privé en werk in harmonie met elkaar kunnen blijven. Zo heeft onze HR-manager Walter Engels in de voorbije jaren met enig enthousiasme deelgenomen aan het lerend netwerk HR van de Kamer van Koophandel in Leuven. En ook aan zijn traject als PLATO-peter houdt Walter prima herinneringen over. Het begeleiden van kmo-ondernemers en -bedrijfsleiders in hun leerproces is iets wat elk kaderlid uit een grote onderneming minstens één keer in zijn carrière zou moeten ondernemen. Bedankt voor dit gesprek!

Artikelreeks “Ondernemers aan het woord” Wij zijn verheugd om onze lezers, deze nieuwe artikelreeks te kunnen aanbieden onder de vorm van interviews met ondernemers van topbedrijven uit onze regio. We praten met hen over de recente evoluties in hun bedrijf, hun bedrijfsstrategie, de mogelijke invloed van de wereldwijde crisis en hun reactie hierop, hun personeelsbeleid en hun verbondenheid met de lokale bevolking, lokale besturen en uiteraard uw Kamer. Deze artikelreeks is mogelijk gemaakt door de steun van AXA Belgium, waarvoor dank.

Ondernemers 6

juni


040

Plato

PLATO Face Off

Gregory Lemmes (Bank J. Van Breda & Co): ″Via PLATO heb ik alvast geleerd hoe kmo’s omgaan met alle facetten van hun bedrijf. Daar heb ik als peter heel veel respect voor gekregen.″ Fabrizio Teatine (Drive Systems): ″De gemiddelde kmo-zaakvoerder kan via PLATO leren dat luisteren naar anderen een belangrijk onderdeel van het leiden van een bedrijf uitmaakt. Zonder die bereidheid beperk je jezelf en de mogelijkheden van je bedrijf.″


Plato

041

PLATO face off is een tiendelige reeks praktijkgetuigenissen over het PLATO-peterschapsproject. De naam ‘face off’ is afkomstig van de aftrap en de spelhervattingen in het ijshockey, waarbij twee spelers tegenover elkaar worden gezet om het bezit te veroveren van de puck, de zwarte schijf waarmee de sport wordt gespeeld. In deze reeks brengen we elke maand een PLATOpeter en een van zijn protegés samen in een dubbelinterview op locatie bij die laatste. Deze maand twee duo’s aan het woord: Philippe Desrumeaux en Fabrizio Teatini (Drive Systems) leerden elkaar kennen in de automobielindustrie. Philippe kocht een aantal jaren geleden Drive Systems in Tienen en vroeg aan Fabrizio, zijn vroegere collega, om hem te vervoegen in het bedrijf. Met 20 jaar management en marketingervaring bij Philips Hasselt was hij voor Philippe de geknipte persoon om mee aan het roer te staan van een ‘groen’ bedrijf. Als eigenaar gelooft Philippe volledig in het pad van de alternatieve brandstoffen en mede door zijn interesse in techniek zorgt hij met Drive Systems voor de installatie en distributie van gasinstallaties voor wagens. Frank Baert en Gregory Lemmes (Bank J. Van Breda & Co) zijn beiden relatiebeheerders ondernemers bij de bank die zich specialiseert in ondernemers en vrije beroepen. Frank maakte begon zijn carrière als vertegenwoordiger en maakte 8 jaar geleden de overstap naar de bank van Breda waar hij vandaag een 120-tal kmo-relaties behartigt. Gregory legde een heel parcours af langs diverse Federale en Vlaamse ministeries. Maar de wereld van de ambtenarij bleek niets voor hem, waardoor hij 5 jaar geleden de overstap maakte naar de bank. Vandaag beheert hij een 100-tal kmo-relaties.

Wat was de motivatie om aan PLATO deel te nemen? Philippe: ’’Deelnemen aan PLATO was voor ons bedrijf en ook voor mezelf een opportuniteit. Een kans om van gedachten te wisselen met andere ‘lot’genoten. Omdat ik pas een drietal jaren geleden de stap naar het ondernemerschap waagde, was PLATO een ideale manier om een aantal zaken te toetsen. Zo let ik dankzij PLATO bijvoorbeeld al beter op het beheer van de debiteuren, die bij mismanagement toch wel een grote impact kunnen hebben op de organisatie.’’

Frank: ’’ Toen ik een artikel las over een nieuw PLATO -project was ik onmiddellijk geïnteresseerd. En tegelijk wilde ik ook bijleren van anderen, iets wat in het PLATOproject nadrukkelijk naar voren wordt geschoven. Als relatiebeheerder Ondernemers bij Bank J. Van Breda & Co. ben ik al verschillende jaren betrokken bij het bedrijfsgebeuren in en rond Leuven. Ik bekijk daar de zaken uiteraard steeds vanuit een bankstandpunt en ik wilde via PLATO de kans krijgen om ook eens vanuit een andere invalshoek kennis te maken met de kmo-wereld.’’

Wat heb je al geleerd via PLATO? Fabrizio: ’’Ik heb vooral geleerd dat er tussen de verschillende bedrijven uit allerlei sectoren een andere manier van denken aanwezig is. Dat is verrijkend. Er is volgens mij minder luisterbereidheid bij een gemiddelde kmobedrijfsleider. Bij PLATO merk je echter dat luisteren werkt. Zo til je jezelf en je bedrijf naar een hoger niveau.’’

Gregory: ’’Dat de uitdagingen waarmee onze deelnemers soms worstelen eigenlijk vrij analoog zijn als die bij onze bank. Uiteindelijk is onze bank ook een uit de kluiten gewassen kmo (< 500 werknemers). Het enige verschil is dat onze deelnemers daar zitten als bedrijfsleiders en ik als eenvoudig werknemer. Dat maakt de uitwisseling van ideeën soms ’’zeer interessant.’’

Maakt het contact met andere kmo’s en de peters een verschil? Philippe: ’’Het is vooral het uitbouwen van een netwerk dat de grote meerwaarde is in dit project. Dat en het feit er een groep gecreëerd wordt die als klankbord fungeert, zijn voor mij belangrijk. Via de groepsdynamiek zorgen de peters ook voor een zekere betrokkenheid, die absoluut noodzakelijk is voor het slagen van een PLATO-deelname.’’

Frank: ’’Zeker en vast. We zijn anderhalf jaar geleden gestart met een vrij grote groep, waarbij iedereen ook wat aftastte wat hij in de groep kon en wou gooien. Ondertussen is er echter een grote openheid en ook buiten de sessies wordt er over van alles van gedachten gewisseld, vooral tijdens het napraten bij een drankje.’’

Wat hebben jullie van elkaar al geleerd? Fabrizio: ’’Misschien voor een stuk dat we vandaag op een andere manier naar de bank en het bankwezen kijken. Natuurlijk zijn er gevoeligheden, maar de peters pakken het niet commercieel aan. Ze zijn er duidelijk niet om te verkopen en dat wordt in de groep geapprecieerd. Het feit dat ze ook tegen het occasionele grapje kunnen, siert hen.’’

Gregory: ’’Ik vind vooral de sector waarin Philippe en Fabrizio actief zijn zeer lovenswaardig en ook toekomstgericht. Ik herinner me nog dat ik tijdens het PLATO kick-off event al van bij de eerste kennismaking ruim een uur met Phillippe heb staan babbelen over de technologie en uiteraard het milieuaspect.’’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tekst: Kevin Logist - Foto’s: Karel Duerinckx

juni

Ondernemers 6


Bedrijvencentra

42

Kmo’s deden het goed in het bedrijvencentrum Leuven in 2009 Het Bedrijvencentrum Leuven kan terugkijken op een stabiel 2009, zo blijkt uit het jaarverslag. Het centrum had een bezetting van 97 %. De uitstroom van 14 bedrijven werd opgevangen door de komst van 6 nieuwe ondernemers en de uitbreiding van enkele succesvolle bedrijven intern. Sinds de start in 1986 huisvestte het Bedrijvencentrum Leuven reeds 185 bedrijven. Zij stelden bij hun vertrek 488 personen te werk. Hiervan werden 210 arbeidsplaatsen gecreëerd tijdens het verblijf in het centrum. Het Bedrijvencentrum telt 70 kantoren waarin momenteel 46 bedrijven hun ’’eerste jaren’’ doorbrengen. Vandaag is ruim 70 % van de bedrijven van Belgische origine. Tot de top 3 van de buitenlandse bedrijven behoren Finland, Nederland en de Verenigde Staten, maar ook buurland Duitsland is goed vertegenwoordigd, Hong Kong en Slovenië doen hun intrede. De ICT sector is nog steeds het sterkst vertegenwoordigd, op de

voet gevolgd door de industriële sector. Vooral verdelers van zonnepanelen veroveren de markt. De medische sector blijft, dankzij de nabijheid van de KUL en het universitaire ziekenhuis, stabiel. Ook opleidingscentra houden stand. Ecodriving is een schot in de roos. De wellness- en gezondheidssector daarentegen, is compleet verdwenen. Het Bedrijvencentrum Leuven wil ondernemers in hun start- en groeifase ondersteunen bij hun inspanningen, om zo een stevige

BC Tienen zette mooie resultaten neer in 2009 Op maandag 12 april ll. werden de jaarverslagen van het Bedrijvencentrum Tienen en het Multifunctioneel Centrum Tienen goedgekeurd. Het BC Tienen gelegen aan de Leuvenselaan 172, kon in 2009 een positieve evolutie noteren ondanks de economische crisis. De bezettingsgraad steeg immers van 58% naar meer dan 70%, terwijl een 6-tal nieuwe huurders konden verwelkomd worden. Zo kwam totaal aantal huurders op 19. De totale tewerkstelling bij de huurders bedrijven steeg naar 52 personen. BC Tienen plant voor 2010 nieuwe investeringen in IT infrastructuur en nieuwe software. Ook worden de gemeenschappelijke lokalen en

Ondernemers 6

juni

basis te leggen voor een succesvolle toekomst. De ondernemer van vandaag wil een representatief gebouw, met aangepaste IT en communicatie voorzieningen, als uitvalsbasis. Dat geldt voor starters en gevestigde bedrijven die zich professioneel willen profileren. Het Bedrijvencentrum biedt een totaalconcept aan: een motiverende zakelijke omgeving met een uitgebreid pakket aan diensten. ------------------------------------Info: www.bcleuven.be


Bedrijvencentra

44

enkele kantoren met airco uitgerust. Internetaansluiting zal tevens aan al de huurders kunnen aangeboden worden, terwijl de bedrijfsparkings beveiligd zullen worden. Belangrijkste investeringsproject zal zeker de verdere uitbreiding zijn van het Multifunctioneel gebouw gelegen op het Grijpenveld voorzien in 2011. Dit Multifunctioneel Bedrijvencentrum had heel het jaar een volledi-

ge bezetting. Er waren in 2009 7 huurders- ondernemingen die totaal een 30-tal personen tewerkstelden. In het Multifunctioneel gebouw ligt de nadruk veeleer op polyvalente werkruimtes, terwijl in BC Tienen eerder de kantoorfunctie en de dienstenondersteuning centraal staan. Het team van BC Tienen o.l.v. Louis Scheys, manager, bijgestaan

door Martine Vanherwegen, kon ondanks de crisis in totaal 27 huurders goed voor een totale tewerkstelling van 85 personen een bijzonder goed resultaat neerzetten voor de Tiense regio. Voorzitter van BC Tienen is de ere-voorzitter van onze Kamer, LĂŠon SuĂŠ. ------------------------------------Info: www.bctienen.be

Partners in Ondernemerschap Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven is uw partner in succesvol ondernemen. Als onafhankelijke spreekbuis wil de Kamer het bedrijfsleven in het arrondissement Leuven stimuleren en aldus bijdragen tot meer welvaart en welzijn in de regio. De Kamer ontplooit hiertoe tal van diensten en activiteiten die het ondernemerschap ondersteunen en een vernieuwde dynamiek geven. Volledig overtuigd van deze missie hebben onderstaande toonaangevende bedrijven een structurele samenwerking gesloten met de Kamer als eventpartners. Samen springen we aldus in de bres om het ondernemersklimaat in onze regio de nodige vruchtbare injecties te geven.

Ondernemers 6

juni


Werkgelegenheidsagentschap

046

Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant redt jobs In 2009 deden 165 Vlaams-Brabantse ondernemingen een beroep op de individuele begeleiding en het advies van het Werkgelegenheidsagentschap (WGA) Vlaams-Brabant. Dankzij een gerichte bekendmaking van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen gaf deze begeleiding aanleiding tot een 200-tal nieuwe arbeidsplaatsen in de provincie, terwijl 270 arbeidsplaatsen gered konden worden via een gerichte begeleiding over subsidiemogelijkheden voor bedrijven in moeilijkheden. Sinds het uitbreken van de economische en financie¨le crisis einde 2008 heeft de arbeidsmarkt ook in VlaamsBrabant zware klappen gekregen, meer bepaald in de 2de helft van 2009. Daarom is de basiswerking van het WGA actueler dan ooit om alle bedrijven en kmo’s intensief te begeleiden en te adviseren over de meest recente tewerkstellings- en crisismaatregelen van de Vlaamse en federale overheid. ’’De bedoeling hierbij is een maximaal behoud Jean-Pol Olbrechts van de tewerkstelling in de provincie Vlaams-Brabant na te streven’’, aldus de gedeputeerde van economie voor Vlaams-Brabant, Jean-Pol Olbrechts. ’’Met dit doel voor ogen organiseerde het WGA Vlaams-Brabant in 2009 een 35-tal seminaries en infomeetings voor een betere bekendmaking van ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen’’, zegt Paul Hegge, Directeur van de Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde. ’’In totaal namen niet minder dan 600 ondernemers en HR-managers hieraan deel.’’ ’’Deze meetings worden ingericht om naast informatie ook begeleiding te kunnen bieden. Zo willen we ondermeer ook duurzaam personeelsbeleid en talentmanagement bij de bedrijven in de regio sterk stimuleren’’, zegt René Leekens, Directeur van de Voka - Kamer van Koophandel Leuven. ’’Materialise uit Haasrode en Asco uit Zaventem werden in 2009 bekroond door het WGA voor hun duurzaam en innovatief personeelsbeheer. We zijn er immers van overtuigd dat goede voorbeelden leiden tot navolging.’’ Een 100-tal bijkomende informatieve communicatieacties werden in 2009 opgezet met o.a. gerichte digitale nieuwsbrieven en de regelmatige publicatie van redactionele artikels in de ondernemerspers. De website

Ondernemers 6

juni

van het Werkgelegenheidsagentschap www.wga.be noteerde in 2009 in totaal meer dan 45.000 paginahits. ’’Nadat de werkloosheidsgraad in Vlaams-Brabant in 2009 serieus gestegen was van 5 tot 6%, is de deze nu opnieuw gezakt tot 5.57% (maart 2010). Dit is gelijk aan het niveau dat we hadden in juni vorig jaar ’’, aldus Liesbet Decuyper, projectverantwoordelijke WGA. Samen met de eerste tekenen van stijging in het vacatureaanbod in Vlaams-Brabant, geeft dit opnieuw hoop voor de werkgelegenheid in de provincie Vlaams-Brabant. Het werkgelegenheidsagentschap (WGA)Vlaams-Brabant is een ondersteunend tewerkstellingsinitiatief van de beide Vlaams-Brabantse Voka - Kamers van Koophandel (Leuven/ Halle-Vilvoorde) met als partner de Provincie Vlaams-Brabant. Het WGA wil de Vlaams-Brabantse starters, kmo’s en werkgevers informeren, adviseren en begeleiden naar meer tewerkstelling of ten minste naar het behoud ervan. Als handelsreiziger en adviseur optreden in de vele tewerkstellingsmaatregelen van de overheid, is daarbij een kerntaak zodat de Vlaams-Brabantse ondernemingen hier maximaal gebruik van zouden maken. Het WGA wil in de komende jaren bijkomend het competentie- en talentmanagement stimuleren in de bedrijven en kmo’s van de provincie gezien de krapte die zich hoe dan ook de komende jaren op de arbeidsmarkt zal aftekenen in Vlaams-Brabant (vanaf 2012). Hiertoe wordt het project Talentmanagement verder uitgerold, aanvullend op de basiswerking van het WGA. Tot vandaag werden op een 12-tal jaar tijd in Vlaams-Brabant ongeveer 12.000 arbeidsplaatsen succesvol individueel begeleid, waarvan 8.000 geleid hebben tot nieuwe arbeidsplaatsen en 4.000 dienden tot het behoud van de arbeidsplaatsen in onze provincie. Tenslotte treedt het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant ook op als partner in de uitwerking van een provinciaal tewerkstellingsbeleid naar alle werkgelegenheidsactoren toe.


Werkgelegenheidsagentschap

047

Lerend Netwerk HRM buigt zich over vraagstukken bij het einde van de arbeidsovereenkomst In grote getale verzamelden zich de deelnemende HRmanagers op een zonnige namiddag in april voor de tweede bijeenkomst van het Lerend Netwerk HRM 2010. Zij kregen tekst en uitleg bij de voornaamste vraagstukken bij het einde van de arbeidsovereenkomst door Kris Maes, senior - partner en vennoot bij advocatenassociatie Nelissen Grade. Zo kreeg men o.a. tips bij het samenstellen van een ontslagdossier, bij de berekening van de duur van de opzeggingstermijn, en bij de waardering van voordelen in natura voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. Het was erg nuttig de precedenten in de rechtspraak te leren kennen aangezien de wetgeving zelf helaas niet altijd even duidelijk is als richtlijn. In het Lerend Netwerk HRM komen personeelsverantwoordelijken van de bedrijven uit de regio 6-maal per jaar samen om ervaringen uit te wisselen rond actuele thema’s. Bij de volgende sessie op 12 oktober komt Luc Steensels, Compensation & Benefits Manager bij Randstad, om toelichtingen geven rond het thema ’’Optimaliseren van (extralegale) vergoedingen, mogelijkheden en beperkingen’’. Op 9 november is er een presentatie gepland over ’’Omgaan met de syndicale afvaardiging’’ met Jan Hofkens, van advocatenassociatie Lydian.

(van rechts naar links) voorzitter Guido Coningx (Jungheinrich), gastspreker Meester Kris Maes (Nelissen Grade), en ondervoorzitter Geert Vanherwegen (Randstad Sociaal Secretariaat) brachten een dynamische sessie van het Lerend Netwerk HRM

Bent u geïnteresseerd in het Lerend Netwerk HRM, of wil u graag eens een kijkje komen nemen? Contacteer Liesbet Decuyper op liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be

Stages worden beloond Sinds begin 2010 investeert de regering in stimulansen om opleidingen en stages in ondernemingen te stimuleren. Een overzicht van enkele belangrijke nieuwe maatregelen:

Een nieuwe bijdragevermindering voor mentors Ondernemingen die stages of opleidingen organiseren, kunnen voor de werknemers die als mentor de opvolging van de stages verzekeren of instaan voor de opleidingen, een nieuwe doelgroepvermindering van RSZ-bijdragen verkrijgen van € 400 per kwartaal gedurende maximum één jaar. Deze maatregel is geldig sinds 1 januari 2010. Alle werkgevers die aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers tewerkstellen, kunnen aanspraak maken op deze nieuwe doelgroepvermindering. De werkgevers moeten zich er met een schriftelijke overeenkomst toe verbinden stages of opleidingen te organiseren en mentors belasten met de uitvoering en de opvolging ervan. (Voor gedetailleerde bepalingen zie www.wga.be) > Wie kan als mentor worden beschouwd?

Onder ″mentor″ verstaat men de werknemer die ten minste 5 jaar relevante beroepservaring heeft in het kader van de stage of opleiding. Hij moet met succes

een mentoropleiding hebben gevolgd of geslaagd zijn in een beoordeling ter validatie van zijn competenties als mentor. Hiertoe moet men een bewijs voorleggen van een instantie erkend door de Vlaamse gemeenschap. Het aantal mentors voor wie de doelgroepvermindering mag worden toegepast is echter in aantal beperkt. > Om welke stages gaat het?

De mentors moeten een stage volgen of instaan voor een opleiding jaarlijks gedurende ten minste 400 uren per mentor en dit voor maximum 5 jongeren (jonger dan 26 jaar) die tot bepaalde doelgroepen behoren. Het gaat onder andere om werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen, deeltijds leerplichtigen, studenten, leerjongens, ... Meer info over de formaliteiten en de aanvraagprocedure? Zie www.wga.be

Nieuwe vrijstelling van de startbaanverplichting bij aanbieden stages De werkgevers uit de privésector die op 30 juni van vorig jaar ten minste 50 werknemers in dienst hadden, hebben de verplichting om een aantal jongeren in dienst te hebben ( jonger dan 26 jaar) a rato van 3%

juni

Ondernemers 6


Werkgelegenheidsagentschap

048

van het personeelsbestand. Men kijkt hiervoor steeds naar het personeelsbestand in het tweede kwartaal van het vorige jaar. Voor enkele paritaire comités was er een vrijstelling die verlengd kan worden. Nu is er echter een nieuwe mogelijkheid tot vrijstelling voor alle bedrijven. U wordt vrijgesteld van één derde van deze aanwervingsplicht indien u stageplaatsen voor jongeren aanbiedt. Deze maatregel is op 1 januari 2010 van kracht geworden. > Om welke stageplaatsen gaat het?

De werkgever moet een overeenkomst sluiten met één of meer onderwijs- of opleidingsinstellingen of gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding die deze stages organiseren en opvolgen. De stageplaatsen moeten bestemd zijn voor jongeren (jonger dan 26 jaar) en meer bepaald: • leerlingen uit het voltijds technisch of beroepssecundair onderwijs; • werkzoekenden van minder dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen;

• cursisten uit het volwassenenonderwijs van minder dan 26 jaar; • cursisten van minder dan 26 jaar die een door de bevoegde Gemeenschap erkende opleiding volgen. > Onder welke voorwaarden wordt de vrijstelling

toegekend?

Om recht te hebben op de vrijstelling moet het aantal leerlingen, studenten of cursisten vermeld in de overeenkomst minstens 2/3 bedragen van de aanwervingsplicht van jongeren onder de 26 jaar. De vrijstelling mag voor een periode van maximum 4 kwartalen toegekend worden. De minister kan echter beslissen om de vrijstelling in te trekken wanneer de werkgever niet bewijst dat de stageplaatsen effectief ingenomen werden, tenzij hij een geldige reden aanvoert die bevestigd wordt door de betrokken onderwijs- of opleidingsinstelling of gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding.

50-plussers meest betrokken bij hun bedrijf Vijftigplussers zijn meer gee¨ngageerd en betrokken bij hun onderneming dan jongere werknemers. Dat is een van de conclusies van de Talent-o-Meter, een online onderzoek in opdracht van Acerta. De hr-dienstengroep roept daarom de ondernemingen op het talent van oudere werknemes te behouden. Voor engage-

ment scoren de oudere werknemers 6;63 op een schaal van 10. Dat is de hoogste score van alle categoriee¨n. Ook voor betrokkenheid scoren de vijftigplussers 6,3 op een schaal van 10. Bij de jonge collega’s is dat respectievelijk 6,27 en 5,9.

Belg een echte ambassadeur van zijn bedrijf De Belgische werknemer geeft zichzelf hoge scores op productiviteit en jobbetrokkenheid en omschrijft zichzelf als een ’ambassadeur’ voor het eigen bedrijf. Dat blijkt uit een enqueˆte van het hr-dienstenbedrijf Securex bij ruim 3.000 werknemers afkomstig uit zeven Europese landen plus de Verenigde Staten. het gaat om de perceptie van werknemers over de eigen prestaties. ’Wat niet noodzakelijk helemaal overeenkomt met de realiteit’, zegt Aniana Taelman van Securex. ’Maar het geeft wel een goed inzicht in de denken gevoelswereld van werknemers. Ook als er sprake is van zelfoverschatting.’ De bevraging levert hiervan een mooi voorbeeld. Liefst 97,5 procent van de Belgen denkt dat zijn rechtstreekse baas tevreden is over de geleverde werkprestaties. ’Dat percentage mag met een korreltje zout worden genomen’, zegt Taelman. ’Maar het toont wel aan dat de Belgische werknemers van zichzelf vinden dat ze goed bezig zijn.’ Die grote zelfverzekerdheid

Ondernemers 6

juni

komt in andere antwoorden terug. Zo vindt 93,4 procent van de Belgen dat ze nuttig werk doen, tegen bijvoorbeeld slechts 77,7 procent van de Britten. Over de eigen job is er veel enthousiasme: 84,7 procent bij de Belgen tegen 72 procent bij de Spanjaarden. En 81,7 procent van de Belgen zegt zijn werkgever ’met hart en ziel te willen verdedigen’. Zelfs de Amerikaanse werknemers halen dat percentage niet. Trouw aan hun bedrijf zijn de Belgen in ieder geval. Ze zijn met voorsprong de meest honkvaste werknemers. ’Door de economische crisis en jobonzekerheid ligt het vrijwillig verloop van personeel in ons land nog lager dan voorheen’, duidt Securex. Amper 6,6 procent heeft plannen om op korte termijn van werk te veranderen en slechts 12,9 procent overweegt dat op lange termijn. Ter vergelijking: slechts de helft van de Britse werknemers ziet zich bij zijn huidige werkgever blijven.


Werkgelegenheidsagentschap

050

Premie voor 50-plussers die overschakelen naar lichter werk Vanaf 1 mei kunnen 50-plussers die binnen hun bedrijf overschakelen naar lichter maar slechter betaald werk, rekenen op een tegemoetkoming van de RVA van 61,53 tot 102,54 euro per maand. Dat staat in een koninklijk besluit van minister van Werk Joe¨lle Milquet (cdH), dat gisteren in het Staatsblad is verschenen. Met de zogenaamde ’overstappremie’ wil Milquet 50-plussers aansporen om langer aan het werk te blijven. De maatregel geldt voor iemand die minstens

vijf jaar lang ’zwaar werk’ verrichtte en die op eigen vraag binnen hetzelfde bedrijf overschakelt naar een minder belastende job. Als hij daarbij minstens 205 euro per maand loonverlies lijdt, past de RVA een stukje bij gedurende één tot drie jaar, afhankelijk van de leeftijd. ’Zwaar werk’ kan zowel gaan om fysiek werk, zoals op de bouwwerf, maar evengoed om stresserend, psychisch belastend werk.

Werkloosheid stijgt ook De werkloosheid in het arrondissement Leuven is in april sneller toegenomen. In vergelijking met eind april vorig jaar zijn er nu 7,5 procent meer mensen zonder baan. Dat bleek uit het maandelijks overzicht van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Terwijl in Vlaanderen de werkloosheid steeg met 7 procent was dat in het arrondissement Leuven 7,5. Eind april van dit jaar moest 5,16 procent van de beroepsactieve bevolking in Oost-Brabant het zonder baan stellen. Vorig jaar was dat nog 4,85%. In vergelijking met een maand geleden daalde de werkloosheid wel, zij het lichtjes. Opvallend is dat er bijna geen verschil meer is tussen de werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen. Wel

lijden hooggeschoolden beduidend meer onder de economische crisis. Hun aandeel in de werkloosheid steeg op een jaar tijd met bijna een vijfde. Ook voor allochtonen is het steeds minder evident om aan een baan te raken. De anders zo kwetsbare groep van jonge werklozen ziet dan weer licht aan het einde van de tunnel. De stijging in hun segment is bijna verwaarloosbaar. Tussen de gemeenten in het arrondissement onderling zijn er forse verschillen. Rotselaar, Keerbergen, Hoegaarden en Diest blijken de beste leerlingen van de klas. Kortenaken, Herent en Tervuren doen het minder goed.

Meer informatie over deze of andere maatregelen voor tewerkstelling en opleiding? Contacteer het

Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant In de turbulente economische tijden van vandaag wil het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant een gids zijn voor de bedrijven in hun personeelsbeheer. Om de bestaande tewerkstellings(bevorderende) maatregelen en doorgevoerde wijzigingen dichter bij de bedrijven te brengen, wordt voor u een permanent informatie-, begeleidings-, en promotieloket inzake tewerkstellingsmaatregelen georganiseerd waarbij individuele begeleiding wordt aangeboden. Daarnaast wordt op de website www.wga.be de bestaande kennis en knowhow inzake tewerkstelling gecentraliseerd en overzichtelijk gepresenteerd. Het Werkgelegenheidsagentschap is een project van de Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Uw contact voor het Werkgelegenheidsagentschap: Liesbet Decuyper - 016 22 26 89 Email: liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be

Ondernemers 6

juni


Bedrijven

53

25 jaar imec succesvol afgesloten dankzij versterkte globale open innovatie Tijdens haar algemene vergadering heeft de Raad van Bestuur van imec de resultaten van 2009 bekendgemaakt. Ondanks de ernstige economische recessie kon imec 2009 tevreden afsluiten. Imec heeft vandaag een budget van 275 miljoen euro waarvan 222 miljoen euro afkomstig is van samenwerking met de industrie wereldwijd. Om zijn langetermijnonderzoek en investering in nieuwe onderzoeksinitiatieven te garanderen, krijgt imec 44,7 miljoen subsidie van de Vlaamse overheid voor zijn vestiging in Leuven en 8 miljoen euro subsidie van de Nederlandse overheid voor zijn vestiging in het Nederlandse Holst Centre. 2009 is het jaar waarin het geloof van de industrie in EUV-lithografie sterk gegroeid is, en imec’s resultaten onderbouwen dit. Door als eerste ter wereld met EUV-lithografie een functioneel SRAM(static random access memory)circuit te maken in 22nm-chiptechnologie bevestigen we onze toppositie in onderzoek en ontwikkeling naar de volgende generaties chiptechnologieën. 2009 stond voor imec ook in het teken van diversificatie, een evolutie die een weerspiegeling is van de ontwikkelingen in de microelektronica-industrie. Zo heeft de voortdurende verkleining van chipbouwstenen ervoor gezorgd dat elektronica nu gebruikt kan

worden in een hele reeks van toepassingen die tot voor kort nog buiten bereik waren. Imec ontwikkelde in 2009 een micronagelchip die zeer nauw contact kan maken met hersencellen. De chip kan de hersencellen stimuleren en hun signalen uitlezen. Deze chip zal gebruikt worden in NERF, Neuroelectronics Research Flanders, dat in 2009 opgericht werd door imec, VIB en K.U.Leuven met steun van de Vlaamse Overheid. NERF zal trachten de werking van het brein te ontrafelen. De industrie is ook steeds meer op zoek naar heterogene microsystemen waarin verschillende technologieën gecombineerd worden, een onderzoeksdomein waarin imec een uitgebreide expertise opgebouwd heeft. Tenslotte is 2009 ook het jaar waarin imec’s zonnecelprogramma uit de startblokken schoot met samenwerkingscontracten met belangrijke spelers zoals Schott Solar, Total, GDF Suez en Photovoltech. Imec telt nu meer dan 1.750 medewerkers, waaronder meer dan 550 residenten uit de industriële en academische wereld en gastonderzoekers. In 2009 realiseerde imec meer dan 1.750 conferentiebijdragen en publicaties in prestigieuze tijdschriften, vaak in samenwerking met universiteiten van over de hele wereld. Luc Van den hove, CEO van imec:

’’Innovatieve organisaties zijn in continue beweging. Imec is daarop geen uitzondering. In 2009 hebben we onze krachten in onze verschillende vestigingen verder gebundeld zodat de verschillende expertises optimaal ingezet worden onafhankelijk van de locatie waar het onderzoek gebeurt. Zo bereiden we ons voor om de uitdagingen van morgen aan te gaan, technologische uitdagingen natuurlijk, maar ook economische en uitdagingen. Open innovatie en globale samenwerking zijn immers dé sleutel tot vooruitgang.’’

United Telecom in Nederlandse groep Het Leuvense telecombedrijf United Telecom is overgenomen door zijn Nederlandse sectorgenoot Atlantic Telecom. Dat heeft topman Carlo Vandekerkhof gezegd aan De Tijd. United Telecom koopt beltijd in bij telecomoperatoren (vooral BASE/ KPN Belgium) en schuift die door naar zijn klanten, zowel bedrijven als consumenten. Met een omzet van bij na 10 miljoen euro is het

een van de grootste doorverkopers in ons land. Vandekerkhof zocht naar eigen zeggen al twee jaar een strategische partner. ’De aandeelhoudersstructuur, een groep van bevriende investeerders, maakte het moeilijk verder te groeien.’ Vandekerkhof was tot de overname de grootste aandeelhouder. Dankzij de overname door Atlantic Telecom heeft United een nieuwe

juni

toekomst. Atlantic is in Nederland een belangrijke partner van KPN. Vandekerkhof durft weer naar de toekomst te kijken. ’Nu we deel uitmaken van een grotere groep, krijgen we betere voorwaarden bij KPN/BASE. Vandaag hebben we samen 40 miljoen euro omzet. Ik wil snel naar 50 miljoen euro.’ Voor de klanten zou niets veranderen. Ook de naam United Telecom blijft behouden.

Ondernemers 6


Bedrijven

55

Kloosterhotel breidt flink uit in Leuven Het Kloosterhotel gelegen in de Predikherenstraat in hartje Leuven wordt fors uitgebreid. Tegen het einde van volgend jaar zouden er zestig extra kamers zijn. Dat is meer dan een verdubbeling. De eerste werken zijn al begonnen. Enkele jaren geleden werd het terrein naast het Kloosterhotel, aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat tegenover de Predikherenkerk, aangekocht. In het midden van deze grond staat nog een oud gebouw van het Rode Kruis. De gevel van dat herenhuis moet behouden blijven, maar links en rechts van het gebouw kom een nieuwbouw. ’Het bestaande Kloosterhotel is een zeer oud gebouw. Als je deze stijl wil imiteren, dan krijg je binnen de kortste keren kitsch. Dat proberen we te vermijden door een strak en modern ontwerp’, zegt manager Olivier Van den Storme. Glas neemt een prominente plaats in. De achtergevel van het voormalige gebouw van het Rode kruis zal helemaal uit glas bestaan en

tussen het oude klooster en het nieuwe gedeelte komt een glazen constructie. Hierdoor zullen de gasten van in de binnentuin van het hotel naar de Predikherenkerk kunnen kijken. Daarnaast zal de hoofdingang verhuizen naar een centraler punt in de Onze-LieveVrouwestraat. Naast zestig extra kamers komen er drie nieuwe vergaderzalen en een ondergrondse parking. Her nieuwe hotel opent wellicht eind 2011. Met de uitbreiding hoopt het hotel een breder publiek aan te trekken. Manager Van den Storme legt uit: ’Momenteel hebben we drie soorten hotelgasten: gasten uit de bedrijfswereld die in Leuven moeten zijn, een seminariepubliek dat ook gebruik maakt van onze vergaderruimtes en toeristen die een weekendje in Leuven verblijven. Het is net dat laatste publiek dat we met de vernieuwing meer kunnen aanspreken. We worden een groot hotel en kunnen daardoor samen-

Manager Olivier Van den Storme.

werken met meerdere touroperators’. Het huidige hotel is een beschermd gebouw uit de 16de eeuw. Het deed tot het einde van vorige eeuw dienst als klooster. Vandaag is het een bekend Leuvens viersterrenhotel.

UnifiedPost na 10 jaar op een kruispunt De specialist in uitbesteding van elektronisch documentbeheer vierde dit jaar zijn tiende verjaardag met de officiele opening van haar nieuwe kantoren in Ter Hulpen. Het succes van de onderneming stoelt op de multichannel benadering. De uitdaging is nu om de juiste keuzes te maken. UnifiedPost werd opgericht in 2000 en heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van administratieve documenten. Ongeacht of die documenten in eerste instantie op papier gedrukt dan wel elektronisch zijn, en ongeacht of de uiteindelijke output fysiek dan wel digitaal is. De firma levert geen software, maar externe diensten (gehost, toegankelijk via het net) zodat de bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken over documentverwerkingsprocessen, of het

nu gaat om de invoer, de eventuele conversie (naar de meest uiteenlopende formaten, zelfs formaten van erp- of crm-systemen bijvoorbeeld), de output, maar ook de indexering en de archivering.

Evolutie UnifiedPost heeft de afgelopen jaren een spectaculaire groei gekend zodat het boekjaar 2009 werd afgesloten met een omzetcijfer dat 40% hoger lag: 8,5 miljoen euro. En dat met een personeelsbestand van een vijftigtal medewerkers (zelfs 60 als je rekening houdt met nearshoreteam). De firma heeft sindsdien ook haar territoriale spreiding uitgebreid, van Belgie¨ naar Belux, daarna de Benelux en ondertussen al de hele wereld (met prestigieuze internationale namen zoals Reuters, de Financial

juni

CEO Hans Leybaert, bij de inhuldiging van de nieuwe kantoren in Ter Hulpen

Times, de Wall Street Journal en NYSE, om er maar enkele te citeren). De commercie¨le activiteiten blijven echter wel beperkt tot onze landen. ″Wij staan in voor de coo ¨ rdinatie van de multichannel problematiek. Want we willen een beheer van die verschillende kanalen aanbieden″, preciseert ceo Hans Leybaert, die

Ondernemers 6


Bedrijven

57

Perspectieven

Vincent Van Quickenborne als gastspreker bij de opening van de nieuwe kantoren.

dat doet via partnerships rond onder meer printing (Group Joos, Leleu Group, enz.) en scanning (Xerox, Ricoh, ...). Bovendien surft UnifiedPost nu op de golven van e-invoicing en die van eID, met ook hier partnerships met Isabel of Certipost en de ondersteuning van Zoomit. ″UnifiedPost is geleidelijk gee¨volueerd van papier naar elektronica, en van documentenverwerking naar betaalverwerking″, vervolgt Leybaert.

In een markt die Hans Leybaert verder ziet groeien ja, zelfs uit zijn voegen barsten - rekent UnifiedPost voor 2010 op een omzetcijfer boven 11 miljoen euro en op een uitbreding van het personeelsbestand met een tiental personen. ″Ons technologisch platform en onze structuur zijn klaar voor de volgende 5 jaar.″ Andere troeven: een unieke financie¨le onafhankeDe nieuwe Unified Postkantoren in Ter Hulpen. lijkheid (het Waalse Gederdtal miljoenen documenten per west, business angels en het manajaar te beheren, evolueert voortdugement verdelen het kapitaal) en rend. Bovendien ″evolueren we in een solide positie op de Belgische de richting van een technology markt. Rest nog dat de grote intercompany.″ nationale spelers tot nog toe (zoals Tot slot preciseert Hans Leybaert de integrators) zich niet echt geïndat ″90% van ons omzetcijfer nu al teresseerd hebben voor deze vaststaat″ en dat ″het er nu op markt, wat zou kunnen verandeaankomt om zowel de organisatie ren. ″Een consolidatie zal plaatsals de technologie voor te bereiden vinden ook al mogen we gezien op de toekomst.″ Evenzo wil Unionze cijfers enkele ambities koestefiedPost zich meer toeleggen op de ren.″ De technologie die werd ontmarkt van de grote kmo’s. wikkeld door UnifiedPost en die -----------------------------------vandaag in staat is om een honInfo: www.unifiedpost.com

Plasmonica, een nieuwe technologie voor efficie¨nte zonnecellen Imec gaat samen met zijn partners in het Europese PRIMA-project (7de kaderprogramma voor ICT) onderzoek doen naar het gebruik van metallische nanostructuren bij de ontwikkeling van efficie¨ntere zonnecellen. Imec zal het project coo ¨ rdineren. Het onderzoek zal samen gebeuren met het Imperial College (Londen, VK) Chalmers University of Technology (Zweden), Photovoltech (Belgie¨), Quantasol (VK) en Australian National University (Australie¨). De zonnecelmarkt is in volle expansie, en zonnecellen zullen in de toekomst een steeds belangrijker deel van de elektriciteit genereren. Om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen moeten de volgende generaties zonnecellen goedkoper worden en tegelijker-

tijd moet hun rendement omhoog. Het gebruik van metallische nanostructuren zou hieraan kunnen bijdragen. Metallische nanostructuren bezitten namelijk de unieke eigenschappen dat ze een bepaald deel van het lichtspectrum kunnen absorberen en versterken doordat invallend licht de elektronen in het metalen oppervlak doet trillen. Dit fenomeen plasmonica genoemd, zou dus voor een betere absorptie van licht in de foto-actieve laag kunnen zorgen. En hoe beter de lichtabsorptie, hoe minder basis materiaal nodig is bij de productie van zonnecellen, en dus hoe goedkoper de zonnecel wordt. Plasmonica zou, behalve in zonnecellen, nog tot heel wat andere veelbelovende toepassingen kunnen leiden. Plasmonische golfge-

juni

leiders bijvoorbeeld, dit zijn ultrasmalle baantjes die licht transporteren, zouden de elektrische baantjes op de chip kunnen vervangen. Daardoor zouden we nog veel kleinere chipstructuren kunnen maken en kunnen we de functionaliteit en de rekenkracht van chips verder verhogen. We zouden plasmonische golfgeleiders ook kunnen gebruiken in bijvoorbeeld geminiaturiseerde biosensoren, of we zouden metallische nanopartikels kunnen ontwikkelen die kunnen interageren met biomoleculen en cellen in het lichaam om specifieke ziektes op te sporen en de zieke cellen uit te schakelen met lichtstimulatie. Met het FP7-project PRIMA willen imec en zijn partners inzicht krijgen in de fysische mechanismen

Ondernemers 6


Bedrijven

58

van metallische nanostructuren, en hoe zij voor een betere lichtabsorptie in het fotoactief materiaal van zonnecellen kunnen zorgen. Binnen het project zal ook bestudeerd worden hoe metallische nanostructuren best geïntegreerd worden in de zonnecellen. Tenslotte zal het productieproces en de omzettingsefficie¨ntie van zonnecellen met metallische nanostruc-

turen vergeleken worden met die van de huidige industrie¨le zonnecellen. Europa staat al jaren aan de top in zowel onderzoek naar zonnecellen als naar plasmonica. Met dit Europese samenwerkingsproject willen we die koppositie verstevigen. Daarnaast biedt PRIMA ook aan de industrie¨le partners een compe-

titief voordeel dat zou moeten leiden tot tewerkstelling en duurzame economische groei in Europa. Tegelijkertijd draagt het project bij aan de vermindering van broeikasgassen in onze atmosfeer, en het behoud van onze natuurlijke bronnen. ------------------------------------Info: www.imec.be

Na Chocovit en Vanilivit, is er nu ... Jojovit! Vitalac is een van de laatste Belgische onafhankelijke ondernemingen die zich gespecialiseerd heeft in melkproducten. In de fabriek in Veltem-Beisem rollen er gesteriliseerde zuiveldranken zoals melk, gearomatiseerde melk, koffiemelk en room van de band. Zowel hun producten onder private label als hun eigen merken zijn stuk voor stuk ACS- en IFS-gecertificeerd en voldoen dus aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het gekende product van de firma is zonder enige twijfel Chocovit, een gevitamineerde chocoladedrank die al zo’n 20 jaar wordt verdeeld in Belgie¨. In 2008 kwam daar een vanilledrankje bij dat Vanilivit ge-

doopt werd, en vandaag is er dus Jojovit, een heerlijke aardbeiendrank op basis van magere yog-

hurt in een petfles van 310 ml, dezelfde verpakking als die sinds 2009 bestaat voor Chocovit, naast de traditionele glazen literflessen. Het belangrijkste kenmerk is dat Jojovit gepasteuriseerd is en niet gefabriceerd wordt volgens een UHT-sterilisatieprocédé, in tegenstelling tot sommige concurrenten die al aanwezig zijn op de markt. Dit heeft als voordeel dat de fruitaroma’s goed bewaard blijven. Jojovit is bestemd voor zowel volwassenen als kinderen, voor zowel mannen als vrouwen. Het drankje komt net op tijd op de markt, aan het begin van het seizoen voor dit soort van producten.

Thrombogenics boekt grote doorbraak met oogmedicijn ’De belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf.’ Zo omschreef Patrick De Haes, gedelegeerd bestuurder van Thrombogenics, de sterke studieresultaten van microplasmine, een middel om oogaandoeningen te behandelen. Thrombogenics is al tien jaar bezig met de ontwikkeling van het medicijn en gisteren nam het bedrijf met de laatste onderzoeksfase een belangrijke horde op weg naar de commercialisering. ’Het middel werkt bij 30 procent van de patie¨nten’, klinkt het. Met microplasmine kunnen bepaalde oogproblemen met een enkele injectie opgelost

Ondernemers 6

worden, wat een chirurgische ingreep overbodig maakt. ’Wanneer we 100 procent zeker zullen zijn? In 2020. Ook als het product op de markt is, kunnen er nog altijd onverwachte effecten opduiken en kan het product van de markt gehaald worden’, zegt de CEO wel heel voorzichtig. ’We hebben wel al een glaasje champagne gedronken, maar we zijn nog niet over de finish.’ De Haes verwacht de eerste omzet uit microplasmine, als alles goed loopt, eind 2012 in de Verenigde Staten en iets later in Europa. De piekomzet schat hij op ’enkele honderden miljoen euro’s’. De

juni

Kerpel mikt op 500 miljoen euro, zeven à tien jaar na de lancering. Thrombogenics zal de verkoop en marketing helemaal op zich nemen, wat uitzonderlijk is voor een biotechbedrijf met beperkte financie¨le slagkracht. Het voordeel is dat de winstmarge volledig binnenhuis blijft en niet gedeeld moet worden met een partner. ’We kunnen dat zelf aan. We richten ons op de 4.000 gespecialiseerde chirurgen in de westerse wereld. Daarvoor volstaat een verkoopteam van 50 man.’ Thrombogenics heeft nog meer dan 70 miljoen euro op de bankrekening staan en De Haes hoopt dit


Bedrijven

jaar ook nog geld te slaan uit het gezamenlijke kankeronderzoek met Roche en uit een grote partnerdeal voor het thromboseonder-

61

zoek van Thrombogenics. Indien het zover komt, kan het bedrijf de brug maken tot het moment dat

microplasmine omzet draait en is een kapitaalverhoging niet meer nodig.

Leuvense spinn-off Essensium in de kijker Dit jaar viert Essensium zijn eerste lustrum. Het geschikte moment om micro-elektronica-expert Johan Danneels, stichter en CEO van Essensium, spin-off van imec, aan het woord te laten over zijn bedrijf en over de samenwerking met imec. ″Met de oprichting van Essensium heb ik een jongensdroom waargemaakt″, begint Johan Danneels. ″Ik wilde een kleine activiteit opstarten, met een complex product in een nichedomein dat genoeg perspectief biedt om bekwame medewerkers aan te trekken en waarin een kleine speler het verschil kan maken. Met Essensium hebben we gekozen voor het marktsegment van draagbare en draadloze laagvermogentoepassingen. In het begin legden we ons uitsluitend toe op ontwerp en productie van systeem-op-chip oplossingen voor OEM’s (original equipment manufacturers). Gaandeweg hebben we ons ook gericht op draadloze sensornetwerken.″ Essensium werd in 2005 opgericht als een spin-off van imec en telt nu 25 medewerkers. Johan Danneels: ″Via imec hebben we de kans gekregen om heel snel op te starten. Voor een startend bedrijf als Essensium bood imec een aangepaste ondersteuning maar was het tevens een vertrouwd referentiekader voor onze potentie¨le klanten.″ De kmo Essensium staat qua omvang in schril contrast met de multinational Alcatel Microelectronics (later overgenomen door STMicroelectronics) waarvan Johan Danneels jaren CEO was: ″In de ICT-sector veranderen producten razendsnel, en in die dynamiek moet je meekunnen. Ik heb gemerkt dat het in een grote multinational vaak moeilijker is

om daar synchroon in mee te spelen.″ Als productiehuis van systeemchips biedt Essensium een totaaloplossing aan zijn klanten aan, gaande van systeemontwerp tot en met de verpakte chip. Johan Danneels: ″Onze systemen bevatten ASIC’s, die zijn geïntegreerde circuits die voor één bepaalde toepassing zijn gemaakt. Wij zijn gespecialiseerd in laag vermogenverbruik, en dat is vaak de hoofdvereiste voor draadloze systemen waarbij de batterij langer moet meegaan dan de toepassing. We hebben zelf geen fab, we besteden de productie van onze chips uit. Onze chips worden gemaakt door onze partner en hoofdaandeelhouder Silterra, een grote chipfabrikant in Maleisie¨. Aangezien gemikt wordt op ver doorgedreven laagvermogen optimalisatie is kennis nodig op het snijvlak van hardware en software. Johan Danneels: ″Embedded software is in dit domein immers belangrijk. Om die reden hebben we 4 jaar geleden Mind overgenomen, een Leuvens bedrijf met sterke embedded software-expertise. Die mensen kunnen voor ons de goede afweging maken: welke functionaliteit komt in hardware en welke in software? Voor onze volgende generatie van sensoren werken we voornamelijk met 3 gespecialiseerde laboratoria aan Vlaamse universiteiten in een overkoepelend IWT-project. En er is ook INVOMEC, de divisie binnen imec die, onder meer, ontwerpservice biedt aan bedrijven. Zij doen voor ons vooral het ’backend-gebeuren’ van de chip, zeg maar, de fysische implementatie van de functionaliteiten in een chiplayout.″

juni

Johan Danneels: ″We hebben tijdens ons traject een belangrijke klant gewonnen: Coronis, een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in onder meer smart grid-technologie voor de nieuwe gas-, wateren elektriciteitsmeters. Hun product bevatte oorspronkelijk twee chips van Texas Instruments; we hebben - met de hulp van imec voor de chiplayout - één chip gemaakt die daar ook nog extra functionaliteit én een lager vermogenverbruik aan toevoegt. Daarvan wordt momenteel de volumeproductie opgestart. Deze slimme meters communiceren via een Wavenis-protocol, een standaard die softwarecompatibel is met onder andere Zigbee en Z-ware en die ook voorkomt in andere toepassingen. Johan Danneels: ″We zijn hierdoor als eerste chipleverancier kunnen toetreden tot de Wavenis Open Standaard Alliantie, en kunnen daardoor een bredere marktpenetratie bereiken.

Eigen producten Gaandeweg heeft Essensium, met steun van het IWT, ook zijn eigen product ontwikkeld: LOST of LOcation system for Sensor Tracking. Johan Danneels: ″Het domein van sensoren is een sector in volle ontplooiing. Wij hebben een systeem ontwikkeld dat toelaat aan plaatsbepaling te doen, daar waar gps het laat afweten - indoor - en waar het snel en nauwkerig moet gaan. LOST-producten werken met een aantal basisstations, opereren in de open ISM-band (2.4GHz) en combineren het beste van WiFi en UWB (of ultrawideband): hoge nauwkeurigheid en voldoende lange afstand om zowel binnen als buiten te werken. Met ons LOSTsysteem kunnen we in real time de

Ondernemers 6


Bedrijven

62

positie van duizenden nodes per seconde bepalen met een nauwkeurigheid van minder dan een halve meter.″ Hiermee mikt Essensium eerst op toepassingen voor de logistieke sector. Johan Danneels: ″We hebben nu een oplossing gemaakt met discrete componenten. Die kunnen we bv. inzetten in havens, voor het tracken en tracen van containers of vorkheftrucks, of in grote magazijnen. Daar speelt vormfactor en vermogenverbruik minder mee, omdat het gaat over grote infrastructuren. Hier zijn al contracten lopende. Momenteel zijn we bezig om die discrete oplossing in een chip te gieten van enkele vierkante millimeter groot, die heel weinig vermogen zal verbruiken en een veel compactere en goedkopere oplossing zal bieden. Met deze variant wordt de grote markt van people tracking beoogd. Een eerste

prototype zal volgend jaar klaar zijn. Imec doet hier ook weer de layout van onze chip.″

In de nabijheid van technopool imec In verschillende van zijn projecten heeft Essensium samengewerkt met imec. Johan Danneels: ″Imec speelt voor ons een belangrijke rol in het implementeren van de functionaliteit op de chip. Dat is een erg complex gebeuren en vereist specifieke CAD- (of computer aided design) tools en expertise. Het is een professionele samenwerking, die steeds geleid heeft tot first-time-right resultaten. Wederzijds vertrouwen, motivatie en een goede werkrelatie zijn hierin essentieel. En dan helpt het dat je op wandelafstand van elkaar zit, zeker op het einde van het traject wanneer de druk van de klant

groot wordt. Maar we moeten blijven beseffen dat we twee structureel verschillende organisaties zijn: een onderzoeksinstelling als imec is zeker anders gebekt dan de vogel uit de industrie, die meer commercie¨le, financie¨le en tijdsgerelateerde beperkingen heeft. Voor Vlaanderen is het essentieel dat imec dit soort samenwerkingen met kleinere bedrijven verder uitbouwt in de juiste structurele omkadering. De verdere uitbouw van imec’s uitgebreide More than Moore-technologie naar lokale en internationale industrie schept hierbij een mooi perspectief voor een vernieuwde win-win groeidynamiek.″ Daarmee toont Johan Danneels alvast veel belangstelling voor het pas gelanceerde Vlaams innovatieplatform COHESI. ------------------------------------Bron: InterConnect

Ondernemers welkom bij OHL voetbalploeg In de hoofdtribune van stadion Den Dreef, de thuisbasis van voetbalclub OHL, werd vorige maand de ’Stella Artois Lounge’ in gebruik genomen. De lounge is bedoeld voor de ondernemers en de beoefenaars van vrije beroepen die deel uitmaken van de ’OHL Business Club’ die een half jaar geleden werd opgericht en die inmiddels 29 leden telt. Zij betalen jaarlijks 2.000 euro lidgeld. Daarvoor kunnen zij tijdens zes jaarlijkse bijeenkomsten - telkens naar aanleiding van een thuismatch van OHL - in een informele, vriendschappelijke sfeer ’netwerken’ met collega’s en ook met vooraanstaande nationale en lokale politici die uitgenodigd worden. De ’Lounge’ werd smaakvol en trendy ingericht door AB InBev. Guy Van Autgaerden, algemeen salesmanager AB InBev Belgie¨, wees er op dat in ons land, in Ne-

Ondernemers 6

derland - en binnenkort op het WK voetbal in Zuid-Afrika - Jupiler als ’bier van de voetbalsupporter’ wordt gepromoot, maar dat voor Leuven een uitzondering werd gemaakt. Volgens commercieel verantwoordelijke Michel Degroote van OHL moet de opening van de Stella Artois Lounge gezien worden als een nieuwe stap in de verdere professionalisering van de ambitieuze tweedeklasser. ″Bovendien zijn we vastbesloten om met stijl de periode tot de verhuizing naar het nieuwe stadion in Haasrode te overbruggen″, meent infrastructuurverantwoordelijke Albert Vanvlasselaer. Volgens de Leuvense sportschepen Els Van Hoof is de timing van de opening verre van slecht gekozen. ″We hebben nu wel de garantie van een lening voor het nieuwe multifuncionele stadion, maar we moeten de plannen wel nog voor-

juni

leggen aan potentie¨le investeerders. Op dat vlak is deze lounge een sterke ondersteuning van de ambitie van de club. Bovendien biedt dit ook kansen om nieuwe sponsors aan te trekken.″ Burgemeester Louis Tobback juicht vooral toe dat AB InBev, per slot van rekening de grootste naam in de Leuvense bedrijfswereld, zijn naam verder verbindt aan OHL. ″Het toont aan dat het bedrijf zijn band met de plaatselijke gemeenschap, die de jongste jaren misschien wat kleiner was geworden, wil herstellen en verder uitbouwen. Ik hoop dat dit andere bedrijven over de streep kan trekken om te investeren in een grote en financieel gezonde club van de toekomst. Dat zal ook nodig zijn, want het nieuwe voetbalstadion zal niet gebouwd worden op kosten van de stad.″ ------------------------------------Meer info: www.ohl.be


Bedrijven

64

Helft minder arbeidsongevallen bij InBev De Leuvense bierbrouwer AB InBev heeft deelgenomen aan de Wereld Veiligheidsdag. Ze deed dat al voor de tweede keer, om aan te geven dat het bedrijf zich blijft inzetten voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. ″In navolging van de Internationale Arbeidsorganisatie, die de World Safety Day organiseert, willen ook wij onze personeelsleden attent maken

op gevaren en hoe die te voorkomen″, zegt Eric Deneus, preventieadviseur van de site Leuven. ″Daarom geven we heel veel opleiding: in 2009 goed voor 6.000 uur, wat neerkomt op tien uur per werknemer. En onze inspanningen lijken te lonen want in 2009 kenden we in Leuven een daling van de arbeidsongevallen met liefst 48 procent tegen-

over 2008, wat minder dan vier ongevallen per maand is.″ Tijdens de Wereld Veiligheidsdag werden de werknemers uitgebreid ingelicht. Zo was er een infosessie met handige tips en een hindernissenparcours. Daar zagen de werknemers dat gevaar in een klein hoekje kan schuilen. Arbeidsongevallen gebeuren immers vaak door onoplettendheid.

Kompas voor Uw loopbaanbegeleiding Het Leuvense loopbaancentrum Kompas, dat al twintig jaar mensen begeleidt met de meest uiteenlopende loopbaanvragen, organiseert binnenkort workshops rond burn-out. De laatste jaren is het aantal personen met een burn-out immers sterk toegenomen. ″We krijgen al jaren te maken met mensen met een burn-out″, zegt Anne Trio die de workshops leidt. ″De laatste tijd merken we echter dat het aantal gevallen toeneemt. Vermoedelijk heeft de crisis daar iets mee te maken. We richten ons op mensen met een beginnende burnout, maar ook anderen zijn heel welkom. Want het is voor iedereen interessant om de signalen van een burn-out te herkennen. Veel mensen

beseffen immers niet dat ze een probleem hebben. Ze blijven dus maar doorwerken, tot de rekker helemaal stukgaat. Pas op, zelfs dokters hebben vaak geen zicht op burn-outs. Heel vaak verwarren ze een burnout met een depressie, terwijl er toch een heel duidelijk verschil is.″ ″Een burn-out wordt altijd veroorzaakt door de werksituatie. Akkoord, ook je persoonlijkheid speel mee. Het heeft dus niet veel zin om gewoon van job te veranderen, want je karakter neem je mee. Veel mensen maken het zichzelf bijvoorbeeld lastig. Ze vinden zichzelf lui als ze niet werken.″ ″Wij merken drie factoren op. Iemand kampt met een burn-out als hij erg moe is, cynisch wordt over

zijn job en het gevoel heeft dat hij niets meer kan. Als het te erg is, verwijzen we de mensen uiteraard door naar een arts of therapeut. In de meeste gevallen volstaat het om positieve tips te geven zoals aandacht voor rustmomenten, tegenvallers accepteren en positief denken. Dat willen we tijdens de workshops allemaal aanleren″, besluit Anne Trio. De workshops zijn telkens gespreid over twee dagen en vinden plaats in de Naamsestraat 35 in Leuven op 21 en 28 september, 21 en 28 oktober, 4 en 14 december. Inschrijven kan via 016/35.05.79 of info@loopbaankompas.be. ------------------------------------Meer info: www.loopbaankompas.be

Bank Degroof breidt uit naar regio Leuven - Tienen - Hageland Bank Degroof is voortaan ook in de regio Leuven - Tienen - Hageland versterkt aanwezig. Met Danny Waebens, senior private banker, maakt ze haar diensten voor vermogensbeheer en -begeleiding toegankelijker in de regio. Tot het openen van een kantoor in Leuven, is zijn uitvalsbasis het kantoor van Bank Degroof in Hasselt. Bank Degroof is de grootste onafhankelijke private en zakenbank van België. Ze werd in 1871 opgericht en geniet een uitstekende reputatie als vertrouwensbankier

Ondernemers 6

van onder andere vermogende particulieren, institutionelen en bedrijfsleiders-aandeelhouders. Bank Degroof telt een duizendtal medewerkers in zes landen. Die omvang maakt van haar een solide maar nog altijd flexibele instelling. Zij weet zich te onderscheiden in alle domeinen waarin zij actief is: particulier en institutioneel vermogensbeheer, financiële markten, corporate finance, credit & structured finance, vastgoedactiviteiten, financiële analyse alsook oprichting en administratie van beveks.

juni

------------------------------------Info: www.degroof.be.

Danny Waebens (l) en Harm Laiteur (r)


Bedrijven

67

Voorstelling nieuwe roos ’’Young Amadeus’’ Op 8 mei 2010 was het eindelijk zover. Young Amadeus heeft dan als eerste Belgische bloemenzaak een roos die haar naam zal dragen. Voorheen werden rozennamen slechts toegekend aan prominenten, leden van koningshuizen, artiesten,... Nooit eerder echter werd een naam toegekend aan een bloemenzaak. Tom Nackaerts, Peter Van Dessel en hun team zijn dan ook ongelooflijk fier op de eer die hen hier te beurt valt. In samenwerking met het familiebedrijf Kordes en exclusief bloemenleverancier Reineri kwam deze primeur tot stand. Kordes geniet in de wereld grote bekendheid met de veredeling en vermeerdering van toprozen zoals onder meer de rozen Pepita en Pithaya. Na een heel proces van veredeling, verfijning en talrijke kwaliteitstests kon eind maart worden

overgegaan tot de wereldwijde registratie van de naam ’’rosa Young Amadeus’’. De roos kenmerkt zich door een fascinerende bloeiwijze. Ze heeft een oudroze kleur en aanvankelijk een klassieke knop. Eens de roos aan het doorbloeien slaat verandert ook het kleurenpallet naar zachter roos tot zelfs vuil witte tinten. Ook de vorm van de roos breekt open tot een harmonische structuur van krullende kroonbladeren en een zacht golvend hart. Het subtiele parfum van de roos in volle bloei is een extraatje dat mooi is meegnomen. De roos ’’Young Amadeus’’ zal gedurende een jaar exclusief te verkrijgen zijn bij bloemenzaak Young Amadeus. Na deze periode zal een wereldwijde verdeling volgen. De roos Young Amadeus was voor het eerst te zien zijn op zaterdag 8

mei 2010. De roos werd gedoopt in bloemenzaak Young Amadeus te Leuven aan de Mechelestraat door Schepen van handel, mevr. Els van Hoof en Peter de Mos van Reinere Bloemen. ------------------------------------Info: www.youngamadeus.be

Fidelsys zorgt voor trouwe klanten die meer kopen Fidelsys is een jong bedrijf gevestigd in Louvain-La-Neuve dat de kennispool van Waals-Brabant is. Het idee achter het bedrijf ontstond bij de huidige CEO Thierry Vermander, na een aantal jaren ervaring in de digitale drukwereld. Fidelsys heeft dan ook een duidelijk doel: het fideliseren van het klantenkapitaal van bedrijven. Eenvoudig gesteld wil dit zeggen dat je ervoor zorgt dat meer van jouw klanten meer kopen bij jouw bedrijf.

Vermander constateerde twee dingen die bevestigd zijn door meerdere marktstudies: De meeste papieren of elektronische mailings zijn niet zaligmakend om de klant te blijven boeien. De meeste mailings worden trouwens snel als ‘Spam’ gebrandmerkt (volgens Symantec, 90% van e-mails werden als Spam beschouwd in 2009). Hierbij gaat vaak veel geld verloren. Een tweede vaststelling is dat elke huisvrouw, die vaak verantwoordelijk is voor de aankopen, gebombardeerd wordt met voordeelkaarten of getrouwheidskaarten. Hun handtassen puilen er als het ware van uit. Belangrijk hierbij is ook dat mensen geen getrouwheidsmotivatie hebben omdat ze niet weten welke voordelen ze kunnen cumuleren of sparen. Uit deze twee constateringen groeide dus het concept van Fidelsys, een systeem dat zou toelaten

juni

om met één kaart verschillende winkeliers de kans te geven om hun klanten op een persoonlijke wijze te benaderen met promotionele aanbiedingen. De klant zou nog één kaart op zak hebben en op een website zijn of haar voordelen per winkel kunnen bekijken en de historiek van aankopen en voordelen hieruit kunnen volgen. Om zijn concept wat meer te structureren ging Thierry op pad voor een grondig marktonderzoek op bezoek bij zowel winkeliers als klanten. Hieruit distilleerde hij de vier belangrijkste aandachtspunten die door beide groepen werden aangehaald. Bovendien waren die ook erg gelijklopend. De consument: • heeft te veel verschillende getrouwheidskaarten • kent de voorwaarden en de waarde die hun voordeelkaarten bieden onvoldoende of niet

Ondernemers 6


Bedrijven

• voelt zich niet meer persoonlijk aangesproken in het bos van communicatiekanalen • is erg behoedzaam voor zijn privacy en heeft een hekel aan het telkens opnieuw bijwerken van ‘persoonlijke gegevens’ voor allerhande databanken. De winkelier daarentegen: • heeft het moeilijk om nog een competitief voordeel te bieden via getrouwheidskaarten die in overvloed aan de klanten worden uitgereikt • heeft het ook moeilijk om de voordelen van zo een kaart duidelijk te maken aan zijn of haar klanten na dat hij de zaak (of winkel) verlaten heeft • investeert veel in allerhande communicatiekanalen, terwijl de klant eigenlijk het liefst een 1 op 1 communicatie verkiest of onderneemt niets omdat het duur is en zonder garantie op resultaten • heeft geen tijd om zijn of haar gegevensbanken te onderhouden, wat bovendien duur is (tijd, kosten, enz.). Hierdoor ontstond een vertrouwensbreuk tussen de winkelier en de klant terwijl het juist de bedoeling is om meer klanten te binden door deze werkwijze.

69

Klanten binden is nog veel belangrijker in tijden van crisis! Fidelsys heeft nu hiervoor een digitaal platform gecreëerd, volledig online, dus bereikbaar voor elke winkelier en elke klant. Met dit platform worden alle getrouwheidskaarten overgebracht op één kaart waarbij elke winkelier zijn eigen strategieën kan blijven toepassen (spaarbons, kortingbons, waardebons, cadeau cheques, ...) tegen een verlaagde kost die een perfecte ROI biedt. De consument heeft dan online zicht op zijn of haar voordelen bij elke winkelier en toegang tot een historiek van zijn of haar aankopen en voordelen. Het volstaat zo voor de winkelier om een pc en internet connectie te hebben om te kunnen deelnemen aan Fidelsys en hij kan dit optioneel zelfs laten integreren in het bestaande kassasysteem van de winkel. De consument moet ook alleen over een internetaansluiting beschikken thuis of op verplaatsing (www.fidelsys.com). Via een eigen account beschikt de klant over een eigen postbus waarin alleen gepersonaliseerde berichten van zijn of haar winkels kunnen toekomen. Voor de consument is dit ‘lidmaatschap’ uiteraard volledig gratis, de winkelier betaalt eerst een eenma-

lige licentie op het programma van 249 euro en betaalt dan in functie van het aantal transacties een maandelijks abonnement en hij kan zelf beslissen hoeveel communicatie-acties hij jaarlijks wil richten aan zijn cliënteel. De winkeliers kunnen ongelimiteerd gepersonaliseerde communicatie naar hun klanten sturen aan een lager tarief dan de kost van een postzegel. Fidelsys startte in januari met het werven van deelnemende winkeliers in Wallonië, Brussel en Luxemburg en gaat vanaf de maand mei de Vlaamse markt bewerken. Dit zal grotendeels via partnerships met informaticawinkels en ontwikkelaars van kassasystemen verlopen, die het systeem zullen commercialiseren. Meerdere grote ketens tonen al hun belangstelling om Fidelsys in hun systeem te integreren, met de bedoeling hun klantenrelatiestrategie te verbeteren en rendabeler te maken door hun klanten te motiveren om sneller terug te komen. Bovendien kunnen serieuze besparingen op gebied van communicatie-, informatica- en personeelkosten voor het bedrijf gerealiseerd worden. Fidelsys is een perfect anticrisis middel.

Securitas versterkt zijn wereldwijde positie Met de acquisitie van Techniserv zet Securitas zijn eerste stappen in de Spaanse markt van alarmmonitoring en verstevigt Securitas Alert Services zijn positie in Europa. Tecniserv is vooral rond Madrid actief op drie domeinen: de monitoring van eigen klanten, de installatie van alarmsystemen en de monitoring in opdracht van derden. Goed voor een jaarlijkse verkoop van om en bij 5,55 miljoen euro. Techniserv telt zo’n 60 medewerkers. In Marokko nam Securitas eind 2009 een participatie van 75% in

het beveiligingsbedrijf GMCE Gardiennage. Met 400 medewerkers realiseert het bedrijf zowat de helft van zijn jaaromzet (1,3 miljoen euro) in de steden Casablanca en Rabat. Afhankelijk van de financie¨le resultaten van GMCE Gardiennage wordt het overige kwart van de aandelen in 2013 overgenomen. Sinds kort is Securitas hoofdaandeelhouder (51%) geworden van het leidinggevende Zweedse security consultant Seccredo. Het bedrijf is gespecialiseerd in crisismanagement- en risico- en beveiligingsdiensten en heeft als een van

juni

de marktleiders een uitgebreid klantenportfolio in zowel de private als de overheidssector. Met zowat 20 medewerkers realiseert Seccredo een omzet van 2,5 miljoen euro. Dankzij de aankoop van Claw Protection Services verstevigt Securitas ook zijn positie in Zuid-Afrika aanzienlijk. In deze sterk gefragmenteerde beveiligingsmarkt breiden we ons personeelsbestand uit met liefst 800 medewerkers. Zo hebben we nu 1.050 medewerkers in dienst en verhogen we onze omzet tot 5,75 miljoen euro.

Ondernemers 6


Bedrijven

70

Ten slotte participeert Securitas sinds januari voor 49% in het Vietnamese Long Hai Security. Daarmee verstevigen we onze markt-

positie in Azie¨. Long Hai Security is de lokale marktleider gespecialiseerd in bewaking. En is actief in het hele land met de focus op de

grootsteden Ho Chi Minh City en Hanoi. De 2.500 medewerkers realiseren een jaarlijkse omzet van zo’n 5,45 miljoen euro.

nere spelers op de markt.″ Met 400.000 op de 2,3 miljoen loonberekeningen in de private sector moet Acerta vandaag enkel SD Worx laten voorgaan. Acerta doet ook zo’n 200.000 loonberekeningen in de publieke sector. Als men die er bijtelt is Acerta ongeveer even groot als SD Worx. Door de overname van Cepa secretariaat krijgt Acerta er meteen 36.000 loonberekeningen bij. De vijftig medewerkers van Cepa Sociaal Secretariaat blijven allen aan de slag. Ook de directie blijft op post. Paul Valkeniers, de gedelegeerd bestuurder van CEPA, wordt onafhankelijk lid van de raad van bestuur van Acerta.

Acerta telt meer van 1.200 medewerkers, verdeeld over 22 kantoren in heel het land. De groep kende in 2008 een omzet van ruim 124 miljoen euro. Het Sociaal Secretariaat Cepa maakte tot nu toe 36.000 loonberekeningen met 50 medewerkers gespreid over zeven kantoren in Vlaanderen. Het behoort tot de Cepa-dienstengroep, samen met de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen CEPA cvba (de administratieve werkgever van 9.000 Antwerpse havenarbeiders) en de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Medimar vzw.

Acerta neemt Cepa over De hr-dienstengroep Acerta neemt het Cepa Sociaal Secretariaat over. Het bij deze gelegenheid opgerichte Acerta Port & Logistics is meteen goed voor de loonberekening van 60.000 van de 300.000 werknemers in de sectoren havens, transport en logistiek. Karel Plasman, de gedelegeerd bestuurder van Acerta, verwacht een belangrijke en snelle consolidatie in de sector van de sociale secretariaten. ″Naar Nederlands model zie ik over een paar jaar maar drie à vier grote spelers overblijven op de Belgische markt die elk een marktaandeel van 20 à 25 procent hebben. We willen als Acerta dan ook verder groeien door overnames van klei-

Randstad ziet eerste groei in bijna twee jaar Voor de eerste maal sinds juni 2008 heeft Randstad een omzetgroei opgetekend. In maart ging de omzet met 4% vooruit. En belangrijker is dat de groei zich voordeed in alle segmenten (industrie, professionelen,...). De groei volstond nog niet om de daling over januari en februari weg te werken. Vandaar een omzetdaling met 1% tot

3,04 miljard euro. maar die lichte terugval staat in schril contrast met de 30%-daling van vorig jaar. Volgens Randstad zijn de vooruitzichten voor de nabije toekomst ook verbeterd. ″Alle seinen kunnen op groen″, zegt financieel directeur Robert-Jan van de Kraats. Randstad zag de nettowinst ver-

drievoudigen tot 47,6 miljoen euro. In ons land zakte de omzet met 2,2% tot 280 miljoen euro, de bedrijfswinst viel nog met 24% terug tot 8,2 miljoen euro. ″TempoTeam deed het beter dan de markt, Randstad won marktaandeel in de industrie. Maar de kosten blijven nog relatief hoog″, zo luidt het.

hechten veel belang aan het familiale karakter van ons immokantoor″, zeggen Philippe en Seraphin. ″Daardoor is de begeleiding van onze klanten altijd veel persoonlijker.″ Seraphin zag de vastgoedmarkt in Leuven evolueren

tijdens de voorbije kwarteeuw. ″De Leuvense markt is altijd erg stabiel geweest. Hier vastgoed kopen was en is een prima investering. Het is er aangenaam wonen, Brussel is dichtbij en ook de universiteit is een grote troef.″

Immo Anthonis 25 jaar jong Immo Anthonis uit de Bondgenotenlaan in Leuven mocht in april 25 kaarsjes uitblazen. De zaak werd opgericht door Seraphin Anthonis en zijn vrouw Christiane Roelants. In 2000 stapte zoon Philippe in het familiebedrijf. ″We

Ondernemers 6

juni


Bedrijven

73

Nieuwe organisatiestructuur voor FlexLink Systems NV Na vijf jaar in de functie van Managing Director heeft dhr. Philippe Vandewalle vanaf maart de positie van EMEA Partner Director opgenomen. Deze benoeming kadert in de bestendige groei van FlexLink als marktleider. De missie van dhr.

Vandewalle bestaat erin om mee vorm te geven aan de volgende fase van FlexLink’s strategie als ″First choice for production logistics″. Tegelijkertijd is dhr. Jéro ˆ me Bootz aangesteld als Managing Director

voor FlexLink Systems NV naast zijn huidige functie als managing Director van FlexLink Frankrijk. Dit zal het FlexLink team versterken om u als klant te blijven dienen met de meest efficie¨nte oplossingen.

Lut Crijns wordt HR-directeur van Acerta Lut Crijns is de nieuwe HR-directeur van Acerta. Ze begon haar loopbaan bij de HR-dienstengroep in 2000 als HR-consultant. In 2003 werd ze Business Unit manager en

in 2008 Director HR Consult, binnen de divisie Acerta Consult. Crijns is bachelor Personeelsbeleid en werkte van 1985 tot 2000 aan de

K.U.Leuven als HR-consult en HR-manager. Ze maakt nu deel uit van het team van CFO Christophe Deroose.

Mount Oberon lanceert nieuwe webshop en schenkt 5 volledige camel active outfits weg Sinds kort is de collectie van de camel active stores in Hasselt en Leuven ook te verkrijgen in een online webshop. Liefhebbers van kledij die past bij hun actieve levensstijl kunnen voortaan op www.mountoberon.com kiezen uit een ruim aanbod uit de camel active collectie. Daarbij mogen ze rekenen op dezelfde service en kwaliteit die in de winkels terug te vinden is. Om de lancering gepast te vieren, beloont Mount Oberon de trouwe lezers van Ondernemers door 5 volledige outfits weg te schenken ter waarde van € 250. Oberon retail, uitbater van de Belgische camel active stores, is bijzonder tevreden over de mogelijkheden van de nieuwe webshop. De webwinkel is een nieuw verkooppunt en brengt meteen wereldwijd het grootste online aanbod van camel active kleding, schoenen en accessoires. Op vraag ook in grote maten, tot 6XL voor kleding of maat 50 voor schoenen. De website van Mount Oberon bevat, naast de mogelijkheid om online kleding te kopen, informa-

tie over de winkels en de huidige collecties van camel active. De lancering van de webwinkel is de meesten niet ontgaan. Van bij de start wist Mount Oberon vanuit verschillende Europese landen tevreden shoppers te lokken. Het project nam een bliksemstart en belooft hierdoor een succesverhaal te worden. Door het betreden van de e-commerce wereld wordt Mount Oberon een zogenaamd ’Clicks and Mortar’ bedrijf, wat zoveel betekent als een organisatie die de verkoop via traditionele winkels koppelt aan een webshop. Ongeacht hoe of waar een klant beslist te winkelen, dezelfde kwaliteitsnormen en service worden steeds en overal gehandhaafd.

de één-programma ’Dieren in Nesten’ presenteren in een volledige camel active outfit. Ook u maakt kans om, net als Chris, binnenkort te pronken in camel active uitdossing. Mount Oberon schenkt namelijk voor de gelegenheid van de lancering van zijn webshop aan 5 gelukkige lezers een outfit weg ter waarde van € 250. Deelnemen is eenvoudig: u surft naar www.mountoberon.com/wedstrijd en u vult de wedstrijdvragen zo correct mogelijk in. Wie weet bent u dan één van de vijf gelukkigen die straks over straat mag lopen met een nieuwe, stijlvolle outfit!

Win een volledige camel active outfit ter waarde van € 250! Chris Dusauchoit, presentator en Bekende Vlaming, is alvast overtuigd van de online Mount Oberon collectie. Hij zal dan ook het nieuwe seizoen van het vertrouw-

juni

Ondernemers 6


Starter van de maand

75

Coachen met paarden: bruggen en breinen ’’Na enige maanden dagdagelijks bezig te zijn met paarden, merkte ik dat ik op een andere manier met mensen omging. Als projectleider kreeg ik steeds meer vragen om als trouble shooter op te treden bij problemen in projecten waar ik niet eens bij betrokken was. Eigenlijk speelde ik toen reeds de rol van samenwerkingscoach.’’ Zo begint het verhaal van Erik Lauwers, vader van twee, samenwerkingscoach met paarden.

Een doel is geboren. ’’Een paard is groter, zwaarder, sterker en sneller dan ik. Wanneer ik dus iets gedaan wilde krijgen van hen, moest ik dat op voor mij totaal nieuwe wijze doen. Onbewust heb ik wat ik uit de omgang met paarden leerde, toegepast daarbuiten.’’ Omdat het hem hielp in zijn professionele, maar ook in zijn privéleven, wilde Erik die ervaring doorgeven aan anderen. En toen botste hij op enkele artikelen over Equicoaching, een coachingmethode waarbij een coach paarden inzet tijdens de sessies. Het wiel was dus al uitgevonden en werd overigens al vaak toegepast in de ons omringende landen. Een doel was geboren: uitbouwen van een coachingpraktijk waarbij naast traditionele coaching ook met paarden gewerkt wordt.

Coaching zonder en met paarden ’’Er zijn vele vormen van coaching en zelfs van coaching met paarden. Zolang de coach zich opstelt als een begeleider en sponsor van de ontwikkeling van zijn klanten is elke methode waardevol. Hij houdt de coachee op het pad naar zelfgekozen doelen’’. Op de vraag waar de meerwaarde van coaching met paarden dan gezocht dient te worden volgt een uitleg van hoe een paard in de wereld staat. ’’De essentie is dat een paard erg gevoelig is voor verschillen tussen intentie en uiterlijk gedrag. Ze merken het meteen als je

‘een rolletje’ speelt en vertrouwen dat niet. Waarom zou je je anders voordoen dan je je voelt?’’ De coach ’’leest’’ de lichaamstaal van het paard en gaat specifieke signalen bevragen bij zijn klant: ’’Het paard bleef opeens staan. Wat gebeurde er daar? Wat dacht je? Je hoort paardencoaches in dit verband wel eens over het paard als spiegel spreken’’. Een bijkomend voordeel is, volgens Erik, dat: ’’ ...een paard een uitstraling heeft die niemand onberoerd laat. Dat verankert het geleerde nog veel sterker dan bij traditionele coachingmethodes.’’

Samenwerkingscoaching gaat verder dan teambuilding De klant is overigens niet zelden een groep mensen die naar een betere samenwerking gecoacht wordt. ’’Wanneer je een teambuilding met paarden meemaakt, ga je samenwerken op een dieper niveau. Procedures zijn een paard onbekend en zijn erg onnuttig om een oefening met een paard tot een goed einde te brengen. Als teamlid zal je op alle vlakken (intellectueel, emotioneel en gedragsmatig) nauw moeten samenwerken met anderen. De gelukte oefening en wat je daarbij gedaan, gedacht en gevoeld hebt, draag je mee tot op de werkvloer of de thuisbasis.’’ De opmerking dat samenwerkingscoaching met paarden lijkt op traditionele teambuilding zoals een dagje overlevingstocht in de Ardennen, doet Erik glimlachen. ’’Dat zeg je goed: een kennismakingssessie lijkt daar inderdaad op. Het doel is precies die kennismaking met een klantvraag als voorbeeld. De EquiCircles programma’s en coachingtrajecten begeleiden de klant naar zijn doelen.’’ Eigenlijk is een en ander toch nogal ’’soft’’. ’’Dat klopt ook. De deelnemers ontwikkelen hun softskills. Waar zouden we zijn zonder soft-skills? Elke keiharde onder-

Erik Lauwers

handeling is gebaseerd op inlevingsvermogen: empathie. Bovendien blijkt het ontwikkelen van soft-skills vaak een harde noot. Feedback blijft voor velen toch een heikel punt. Wat is overigens belangrijk: de aard van de vaardigheid of het resultaat dat je ermee bereikt?’’

Bruggen bouwen ’’Bruggen bouwen tussen mensen en daarbij met paarden bezig zijn ... een droom die werkelijkheid wordt’’, mijmert Erik. ’’Ik zie de wereld graag als een enorm brein. Een goed werkend brein is er één waar er veel verbindingen tussen cellen ontstaan om het geheel op een hoger niveau te tillen. Ik zet gewoon een paardenmiddel in’’ glimlacht hij. Als samenwerkingscoach predikt Erik niet alleen. Zelf heeft hij nauwe samenwerkingsakkoorden gesloten met ubeon|business experts (www.ubeon.be) voor dienstverlening aan bedrijven. Als vriend van ANTY Foundation (www.anty.org ) werkt hij mee aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen door bruggen te bouwen tussen non-profit, academische en commerciële wereld. ------------------------------------Info: www.wordswinworlds.com

Startersmonitoring voor startende en jonge ondernemingen Een uniek begeleidingsprogramma voor starters waarbij beoogd wordt om door monitoring, persoonlijk advies en begeleiding op maat, de slaagkansen van zelfstandige ondernemers te verhogen. Uw contact: Roel Golvers - 016 22 26 89

Email: roel.golvers@kvkleuven.voka.be


Ondernemingsloket

77

Aantal starters in de regio ligt nog te laag De startersdichtheid in VlaamsBrabant ligt opmerkelijk lager dan het Vlaams gemiddelde. We tellen in Vlaams-Brabant 5,61 starters per 1.000 inwoners. Het Vlaams gemiddelde is 6 nieuwe ondernemingen per 1.000 inwoners. Als we enkel de startersdichtheid in acht nemen, dan is de provincie Antwerpen de meest ondernemende met 6,35 starters op 1.000 inwoners. Nipt gevolgd door Limburg met 6,34 starters per 1.000 inwoners. Vlaams-Brabant is de minst scorende Vlaamse provincie. Brussel telt per 1.000 inwoners acht ondernemers die een eigen zaak uit de grond stampen. Brussel dankt zijn hoge startersconcentratie vooral aan zijn functie als hoofdstad en de daaraan verbonden aanwezigheid van Europese instellingen en internationale ondernemingen. In de regio zijn over de gemeentegrenzen heen enkele opmerkelijke verschillen vast te stellen. Hoogvlieger is Bierbeek met 6,4 starters per 1.000 inwoners, een eind boven het Vlaams-Brabants gemiddelde. Herent flirt met het gemid-

delde en klokt af op 5,7 nieuwe ondernemingen per 1.000 inwoners. Andere gemeenten duiken er onder, zoals Holsbeek met 4 starters per 1.000 inwoners. Leuven, Oud-Heverlee en Bertem doen het heel wat minder goed met respectievelijk 2,5, 2,2 en 3,1 starters per 1.000 inwoners. Leuven scoort met 2,5 startende ondernemers zelfs behoorlijk laag, wellicht heeft daar de aanwezigheid van de KU Leuven, UZ, en de vele hogescholen met een relatief ″zekere″ tewerkstellingsmogelijkheid veel mee te maken. Ook de kans om in Leuven een zaak op te starten is relatief hoog. De continue daling van het aantal starters in Vlaanderen sinds 2008 zet zich in het eerste kwartaal van 2010 verder. Er werd een daling van 4,58 procent genoteerd in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar. Uit de Startersatlas blijkt dat vorig jaar de ’zakelijke dienstverlening’ (7.188) het meest beginnende ondernemers telde, gevolgd door bouwnijverheid (4.288), kleinhandel (3.960), horeca (2.679) en groot-

Roel Golvers, startersbegeleider.

handel (1.932). Ruim een derde van de starters zijn vrouwen. Vorig jaar oveleefde 66 procent van de starters uit 2004, gemiddeld klokt dat cijfer op 70 procent af. Horeca, klein- en groothandel hebben het het moeilijkst. Uit de enqueˆte ’Starters tijdens de crisis, 1 jaar later’ blijkt dat de helft van de starters in bijberoep zelfstandig wordt. Twee op de drie zijn eenmanszaken. De belangrijkste problemen zijn de ’onzekere toekomst’, ’rompslomp’ en ’startkapitaal’. Opmerkelijk: drie op de vier maken geen gebruik van steunmaatregelen en bijna de helft vraag geen krediet aan.

ONDERNEMINGSLOKET, Arr. Leuven Waar alle administratieve formaliteiten gecentraliseerd zijn. Waar je terecht kan voor je sociale zekerheid, registratie, btw-formaliteiten, aanwerving van personeel, ... Waar elke ondernemer zijn gegevens op eenvoudige wijze kan actualiseren. Waar je kunt rekenen op een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland. Uw contact: Roel Golvers Starters@kvkleuven.voka.be - 016 22 26 89 - Tiensevest, 170 te 3000 Leuven - www.kvkleuven.voka.be

juni

Ondernemers 6


Bedrijven

78

Randstad staat u bij in tijden van recessie In tijden van crisis is betrouwbaarheid essentieel. Randstad beseft dat bedrijven het door de huidige economische situatie niet altijd gemakkelijk hebben. Samen met haar klanten pakt Randstad de crisis aan en helpt hen om het HR-beleid in goede banen leiden. In tijden van recessie hebben klanten meer dan ooit nood aan een professionele begeleiding. Bij Randstad bent u daarvoor aan het juiste adres. Door de huidige recessie capteert Randstad specifieke signalen vanuit de markt. De crisis is op dit ogenblik hot news wat ervoor zorgt dat klanten andere behoeften hebben dan gewoonlijk. Bedrijven stellen minder mensen tewerk of de aanwervingen worden tijdelijk bevroren. Randstad speelt daarop in door samen met haar klanten op zoek te gaan naar manieren om de recessie zo optimaal mogelijk door te komen. De juiste mensen op de juiste plaats is meer dan ooit belangrijk. De belangrijkste persoon binnen het netwerk van de Randstad is de consultant. Hij of zij ziet de kandidaten en gaat naar de bedrijven om ze te begeleiden. In Belgie¨ heeft Randstad 120 kantoren en elk kantoor heeft consultants die verantwoordelijk zijn voor bedrijven uit de betreffende regio. De bedrijven worden dus lokaal bediend en die nabijheid is strategisch cruciaal voor Randstad. Per week zet Randstad 35.000 mensen aan het werk. Randstad hecht veel waarde aan het individu dat aan het juiste bedrijf en de

juiste job wordt gelinkt. Zo kan je immers het verschil maken. Randstad is de link tussen het bedrijf en het individu. Als de juiste persoon op de juiste plaats zit, levert dit voor de klant een meerwaarde op

Andere vragen, andere oplossingen Randstad doet veel meer dan uitzendarbeid alleen. Het ontwikkelde het voorbije decennium een breed pallet HR-diensten. Hierdoor kan het bedrijf haar klanten ook in economisch moeilijke tijden bijstaan. Randstad groeide de voorbije jaren uit tot de marktleider op het gebied van outplacement. En ook als firma’s medewerkers intern willen verschuiven, levert Randstad advies. Vandaag kan u dan ook voor alles wat met HR te maken heeft bij Randstad terecht. Van de instroom van vaste en tijdelijke krachten over alles wat met doorstroming (de juiste persoon op de juiste plaats) te maken heeft tot uitstroombegeleiding. Als grootste intermediair op de Belgische private arbeidsmarkt zit

Randstad pal op de nieuwste HRstrategiee¨n en -technieken. Deze knowhow wordt gecommercialiseerd via de HR Consulting-activiteiten. Zo kan een consultant van Randstad voor een bepaalde periode bij een bedrijf werken omdat er veel gerekruteerd wordt of er een nieuw HR- of loonbeleid wordt ingevoerd. Randstad levert advies, maar werkt de projecten ook concreet mee uit. Zo wordt er kort op de bal gespeeld en worden vragen van klanten meteen beantwoord. Randstad doet een beroep op zijn uitgebreid netwerk om de geschikte persoon te vinden die de nodige expertise heeft om op de vraag van de klant te antwoorden.

Kennisbedrijf Randstad staat voor drie waarden: kennen, dienen en vertrouwen. De klant leren kennen is fundamenteel om een relatie op te bouwen. Dat komt ook tot uiting in de slogan “Good to know you”. Dienen betekent: samen zoeken naar oplossingen die het nodige resultaat opleveren. En dat alles mondt uit in een vertrouwensrelatie. Randstad deelt ook haar kennis over de arbeidsmarkt met haar partners. Klanten worden gebrieft op het gebied van arbeidswetgeving. Zodra de consultants bijvoorbeeld weten dat er een nieuwe regelgeving komt rond de tewerkstelling van jobstudenten wordt de klant daar van op de hoogte gesteld. Bovendien voert Randstad tevredenheidsonderzoeken uit, zowel bij de bedrijven als bij de uitzendkrachten. Op die manier wordt de aanpak van de wensen van de klant getoetst en de werkwijze geoptimaliseerd. ------------------------------------www.randstad.be

Ondernemers 6

juni


MVO

81

Fonds Elisabeth en Amélie inzet voor drinkwater Het Fonds Elisabeth en Amélie steunt projecten van Belgische ngo’s rond drinkwater in het Zuiden. Een engagement dat voor de hand lag, aldus de promotoren: aandeelhouders of echtgenoten van historische aandeelhouders van brouwersgroep AB InBev. Het Fonds Elisabeth en Amélie werd in 2006 opgericht door vijf nichten. Ze kozen als embleem voor hun project twee andere vrouwen, de zussen Elisabeth en Amélie Willems, die in de 19de eeuw de Artoisbrouwerijen als bruidschat meekregen. ″Wij wilden de familieleden-aandeelhouders samenbrengen rond een filantropisch project. Het thema, water, sloeg meteen aan″, verklaart Cécile Pirzio-Biroli, een van de pijlers van het Fonds Elisabeth en Amélie. ″Hoewel het hier niet gaat om een filantropisch bedrijfsproject, meen ik dat het belangrijk is een thema te kiezen dat in de lijn ligt van onze bedrijfsactiviteit. Iedereen weet dat water een belangrijke grondstof is voor de productie van bier. Maar het is ook een belangrijke maatschappelijke problematiek voor de 21ste eeuw″, vult Diane Adriaenssen, de medestichtster van het Fonds, aan. Ze besloten een nominatief fonds op te richten overkoepeld door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds Elisabeth en Amélie beschikt over een jaarbudget van 250.000 €, en is daarmee een van de belangrijkste filantropische initiatieven overkoepeld door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds steunde in 2007 6 projecten, het jaar daarop 11 en 8 in 2009. Het bedrag dat aan elk project toegekend werd, schommelde tussen de 5.000 en 40.000 €. Elk jaar stijgt het aantal kandidaturen. Zo kwamen er maar liefst meer dan 50 dossiers binnen na de oproep van 2009. ″Wij financieren uitsluitend

projecten van Belgische ngo’s die ondersteund worden door minstens één lokale partner″, zegt Cécile Pirzio-Biroli. ″De projecten moeten inspelen op een vraag van de lokale bevolking, waarbij een lichte voorkeur gegeven wordt aan vragen vanwege vrouwen. Ze moeten kaderen in een duurzaam perspectief, met ander woorden: ze moeten een luik opleiding van de betrokken personen omvatten. Bovendien moeten ze ook gemakkelijk reproduceerbaar zijn op lokaal niveeau.’ De projecten worden eerst voorgelegd aan een wetenschappelijk comité van vijf specialisten. Daarna volgt een eindselectie die gevalideerd wordt door het beheerscomité. Naast vijf familieleden - Diane Adriaenssen, Caroline de Spoelberch, Philippine Emsens, Cécile Pirzio-Biroli en Corinne Van der Elst - telt het comité nog twee andere leden: de afgevaardigd beheerder van de Koning Boudewijnstichting, Luc Tayard de Borms, en voorzitter Giorgio Bonacci, voormalig algemeneen directeur van de Europese commissie. In 2009 reikte het Fonds 40.000 € uit voor een project rond het participatieve beheer van afvalwater en afval door de vrouwen en jongeren uit een wijk van Kayes, een stad in het westen van Mali. Een ander belangrijk project (31.960 €) wil de toegang tot drinkwater vergemakkelijken voor nomaden en hun veestapel in Turkana, in het noordwesten van Kenia. ″Ons financieel engagement laat de ngo soms toe om bijkomende fondsen te verwerven van de Europese

juni

Unie of andere openbare instellingen″, vervolledigt Diane Adriaenssen. Van bij de oprichting wilden de stichters er een instrument van familiale cohesie van maken. ″Het Fonds laat toe de relaties te onderhouden met alle leden van de familie - verspreid over de vier windstreken - buiten het kader van de algemene vergadering van AB InBev. Zij ontvangen tweejaarlijks een brief, wonen werkvergaderingen bij en jaarlijks leggen wij de balans van het boekjaar voor aan de voltallige familie.″ Vandaag willen zij de jongere generaties actiever bij het project betrekken, via de concrete opvolging van de projecten die op het terrein gesteund worden. ------------------------------------Bron: BNP Parisbas Fortis

Diana Adriaenssen, Caroline de Spoelberch, Corinne Van der Elst, Cécile Pirzio-Biloli

Ondernemers 6


Milieu Infopunt kmo

083

Opgelet voor administratieve boetes! Het nieuwe milieuhandhavingsdecreet is van kracht. Dit decreet heeft als doel milieuwetgeving op het terrein beter te handhaven. Terwijl vroeger de meeste milieudelicten onbestraft bleven, heeft de wetgever nu een krachtig instrument in handen om milieudelicten te sanctioneren.

Milieu-inbreuken worden bestraft met administratieve boetes Eén van de belangrijkste wijzigingen is het onderscheid tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven. Milieu-inbreuken zijn schendingen van administratieve verplichtingen die op zich geen schade aan mens of milieu veroorzaken zoals o.a. • niet invullen en bezorgen van het integraal milieujaarverslag (imjv afval); • niet melden van nieuwe bodemvervuiling (calamiteit) bij OVAM; • niet melden van stopzetting (sluiting) van een activiteit of inrichting die potentieel bodemvervuilend kan zijn, (het weghalen van een stookolietank);

• niet aanvragen van een bodemattest door de overdrager bij overdracht; • niet bijhouden van meetresultaten van bepaalde metingsplichtige activiteiten (vb: emissiemetingen op stookinstallaties); • niet melden van een meldingsplichtige inrichting; • niet indienen van een Val-I-pac of Fost-plus aangifte; • niet hebben van een constructieattest en logboek voor een grotere koelinstalatie; • niet hebben van een in gebruikname attest van een vaste opslagtank voor gas; • niet hebben van de attesten van keuringen van opslagtanks, bovengronds of ondergronds (vb. stookolietank); • niet hebben van een attest en rapport van een onderhoudsbeurt van een stookinstallatie.

Gevolgen voor uw bedrijf Milieu-inbreuken zoals het nietnakomen van administratieve verplichtingen kunnen vanaf nu ad-

ministratief beboet worden. Het bedrag van deze boete kan oplopen tot 275.000 euro. Een verslag van vaststelling van een milieuinbreuk moet naar de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC)en tegelijk moet de vermoedelijke overtreder een kopie van het verslag krijgen. Het AMMC maakt zijn voornemen tot boete bekend aan de overtreder die zich schriftelijk kan verdedigen. Indien het AMMC overgaat tot vaststellen van een boete, is er nog beroep mogelijk bij het milieuhandhavingscollege.

De inspecteurs zijn op stap De eerste verslagen van milieuinbreuk zijn geschreven en de eerste administratieve boetes zijn uitgeschreven. Kijk dus zeker uw milieuverplichtingen na en zorg dat alles in orde is. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij uw miK-consultent An Maes, tel: 016/89 19 73 of mik@kvkleuven.voka.be

miK op de lamp, bespaar op uw verlichting In 2009 lanceerde miK het project ’’miK op de lamp!’’. Een 50-tal kmo’s lieten in 2009 de verlichting van hun zaak doorlichten. De gemiddelde besparing bedroeg 20% (met uitschieters tot 78%). Dat komt overeen met een jaarlijkse besparing van € 542. Met deze resultaten in het achterhoofd, wil miK het project ’miK op de lamp’ verlengen in 2010. U laat een verlichtingsscan uitvoeren en vervangt alle energieverslindende lampen door zuinige exemplaren. Resultaat: voor eenzelfde sfeer is de energiefactuur een vijfde lager. Bovendien kan die aanpassing nu extra voordelig want miK geeft een verlichtingspremie tot 250 euro indien u de voorgestelde lampenvervanging hebt doorgevoerd. Interesse in een verlichtingspremie? Laat nu reeds uw interesse blijken, stuur een mailtje met uw gegevens naar miK@kvkleuven.voka.be of mik.hv@voka.be

juni

Ondernemers 6


Milieu Infopunt kmo

084

Op donderdag 1 april was miK te gast bij Dymka te Zaventem voor een infosessie ’’Duurzaam ondernemen bij Dymka’’. We bezochten de vernieuwde stookplaats en konden zien welk effect de recente relighting heeft op de verlichting in burelen en werkplaats. Guy Geens (Ecoworxx) gaf tekst en uitleg bij de gebruikte verlichtingstechnieken. Tevens konden we een glimp opvangen van de zonnepanelen aan de zijkant van het gebouw. Dank aan Dymka voor dit ’’verlichtende’’ bezoek.

Ondernemers 6

juni


Info

087

Hoe doorprikt u de balans van uw concurrent? Stap 1: het bekomen van de jaarrekening Dit kan al voor problemen zorgen. De balans werd misschien (nog) niet tijdig gepubliceerd. Mogelijks opteert de bedrijfsleiding voor een boete laattijdige neerlegging eerder dan de cijfers bekend te maken. Het boekjaar kan ook verlengd worden om de cijfers van het slechte boekjaar met vertraging bekend te maken. In dit laatste geval kan u het Belgisch Staatsblad raadplegen.

Stap 2: bekijk de volledige jaarrekening Balans • Waarderingsregels van de voorraden kunnen eenvoudig aangepast worden. Op die manier kan bijvoorbeeld op volstrekt legale manier een ongewijzigde voorraad die vorig jaar 100 bedroeg, dit jaar 110 bedragen. Dit betekent 10 extra winst om de eventuele verliezen te verdoezelen. In de toelichting van de jaarrekening kunnen de waarderingsregels vergeleken worden met deze van vorig jaar. • Herwaarderingsmeerwaarden: veel vennootschappen hebben reeds jaren gronden, gebouwen of andere activa in bezit, waarvan de actuele waarde beduidend hoger is dan gerapporteerd in de balans. Deze waardecorrectie leidt tot een solidere balans. Ook in de toelichting dient de impact ervan in principe vermeld te zijn. • Financiële vaste activa / aandelen / beleggingen. Deze kunnen gewaardeerd worden aan aanschaffingswaarde of huidige marktwaarde. Een wijziging van de waarderingsregels kan een aanzienlijk impact hebben. Resultatenrekening • De grens tussen uitzonderlijk en bedrijfsresultaat is soms een grijze zone. Misschien catalogeert uw concurrent uitzonderlijk positief resultaat als bedrijfsresultaat, of een negatief bedrijfsresultaat als uitzonderlijk negatief resultaat. Beide geven een vertekend beeld van het werkelijke bedrijfsresultaat.

informatie aan de lezer. Denk maar aan vervallen belastingschulden, relaties met verbonden ondernemingen en de steeds belangrijker wordende waarborgstructuur van de onderneming.

Stap 3: hoedt u voor de ratio’s Solvabiliteit • De afsluitdatum van het boekjaar wijzigen, kan een impact op de solvabiliteit en op andere ratio’s hebben. • Het leverancierskrediet, berekend in aantal dagen, is vaak een bepalende factor voor externe bedrijven om al dan niet samen te werken. Deze ratio kan door de onderneming beïnvloed worden, door net vóór het afsluiten van het boekjaar zoveel mogelijk openstaande leveranciers te betalen. • Ook door het vervroegd terugbetalen van andere kortetermijnschulden net vóór het einde van het boekjaar, kan de solvabiliteitsratio verbeterd worden. Liquiditeit • Schuldherschikking, waarbij kortetermijnschulden omgezet worden in langetermijnfinancieringen zorgen ervoor dat de ratio verbetert. Dit heeft meteen een positieve invloed op het werkkapitaal. • Sale en lease back of rent back is een verwante operatie waarbij op korte termijn liquiditeiten gegenereerd kunnen worden. Bij lease back kan de balans van uw concurrent doorprikt worden door de toelichting te toetsen aan de post ″vaste activa in leasing″ van het actief. Bij sale en rent back wordt dit doorgaans een stuk moeilijker. Filip Camerlynck, accountant Deloitte Een aantal nuttige links: www.nbb.be - doorklikken op balanscentrale www.staatsblad.be www.kmokompas.be/versterkuwkmo

Toelichting De toelichting geeft een niet onmiskenbare bron van

Sterke terugval van wanbetalers Het aantal wanbetalers onder de bedrijven is in de laatste maanden van vorig jaar spectaculair gedaald. ″Nooit eerder kende het betaalgedrag tussen de bedrijven zo’n remonte″, zegt Eric Van den Broele, directeur van het Antwerpse onderzoeksbureau Graydon. ″Het wijst er op dat bedrijven opnieuw vertrouwen in elkaar hebben. En dat is een positief signaal.″

Sinds de lente van vorig jaar is het betaalgedrag van de Belgische bedrijven op één kwartaal na voortdurend achteruitgegaan. Maar in het laatste kwartaal van 2009 heeft zich een radicale ommekeer voorgedaan. Ruim 67,73% van de facturen wordt nu op tijd betaald. ″Een uitstekend cijfer, hoewel het altijd beter kan″, merkt Eric Van den Broele op. ″Wij zitten nu terug op het niveau van voor de crisis.″

juni

Ondernemers 6


Info

088

Van den Broele ziet drie factoren die aan de basis liggen. ″In de eerste plaats is er de heropleving van de economie. Bedrijven leggen weer meer voorraden aan en beschikken weer over meer geld. Daarnaast zijn de bedrijven ook strenger geworden tegenover hun klanten. Ze willen hun eigen liquiditeit immers op niveau houden.″ Recent is ook een derde element opgedoken, zegt Van den Broele. ″Bedrijven die over voldoende reserves beschikken, betalen hun leveranciers vaak sneller en met cash. In ruil vragen ze hun leveranciers een korting van 1 à 2%. Dat op zich is een fantastische investering. Want door dit een paar keer per jaar te doen, wordt snel betalen een vorm van investeren.″

Opvallend is ook dat de overheid uitstekend scoort. Liefst 76% van alle overheidsfacturen wordt tijdig betaald. Een record. Uit de betaalbaarheidsindex van Graydon blijkt verder dat het aantal wanbetalers met 16,5% is gedaald. Daardoor wordt nu één op de tien facturen (10,38%) niet of pas meer dan 90 dagen na de vervaldatum betaald. ″Bij die tien procent bedrijven staat het water echt aan de lippen″, zegt Van den Broele. ″Door de crisis is de tweedeling tussen gezonde en zieke bedrijven meer zichtbaar geworden.″

Verrassend veel vertrouwen bij ondernemers Na een pauze van twee maanden is het ondernemersvertrouwen, dat de temperatuur van onze economie weergeeft, onverwacht gestegen. In maart belandde de vertrouwensindex van de Nationale Bank op -3,6 tegenover -7 in februari. Daarmee staat de conjunctuurbarometer bijna op het peil van augustus 2008. Opvallend is wel dat het vertrouwen in alle bedrijfstakken (industrie, bouw, handel en diensten) toenam. Toch weigeren economen te euforisch te klinken. ″De

belangrijkste info is de stijgende trend, niet het cijfer″, zegt ING-econoom Philippe Ledent, ″Het activiteitsniveau zit nog ver onder het peil van voor de crisis.″ Eenzelfde toon valt ook te noteren bij Hans Bevers (KBC). ″Eén zwaluw maakt de lente niet. Het is voorlopig nog wachten op de consument en op investeringen. Pas dan kunnen we van een duurzaam herstel spreken.″

Belgie¨ telde nog nooit zoveel zelfstandigen Het aantal voltijdse zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt is in het crisisjaar 2009 gestegen tot 720.000, een historisch record. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Eind vorig jaar waren er 720.000 zelfstandigen actief op de Belgische arbeidsmarkt. Dat zijn er 3.000 meer dan een jaar eerder en liefst 14.000 meer dan in 2007, zo blijkt uit de Nationale Rekeningen. De cijfers slaan op de personen die een zelfstandige activiteit als hoofdberoep uitoefenen, plus de gepensioneerde zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten. Net in de economisch moeilijke jaren 2008 en 2009 was er dus een opvallende stijging van het aantal zelfstandigen. De groei is echter niet alleen conjunctureel, maar ook structureel. Het is al het zesde jaar op rij dat het aantal zelfstandigen in de lift zit. Tegenover begin jaren tachtig zijn er zelfs al 100.000 zelfstandigen bijgekomen. Volgens Jan Smets, directeur bij de Nationale Bank, vormen de immigranten uit nieuwe EU-lidstaten als Polen, Tsjechie¨ en Slowakije een groot deel van de verklaring van de recente groei. ″Tussen 2004 en 2009 vond een instroom plaats van arbeidskrachten uit de

Ondernemers 6

juni

nieuwe lidstaten. Een groot deel van hen heeft zich als zelfstandige ingeschreven op onze arbeidsmarkt, want pas sinds mei 2009 is er vrij verkeer van werknemers uit die nieuwe EU-landen.″ De groei is mogelijk ook toe te schrijven aan de toename van het aantal startende ondernemers gedurende een aantal jaren. Tussen 2002 en 2007 steeg het aantal starters met 47 procent. Ook het aantal zelfstandigen die na hun pensioen actief blijven sinds 2005 zit in de lift, tot ruim 64.000. Het aantal zelfstandigen in bijberoep groeit nog sterker dan de voltijdse zelfstandigen. Tussen 2000 en 2008 is het aantal bijberoepers met 37 procent gestegen, tot een kleine 200.000. Terwijl het aantal zelfstandigen toenam, kreeg de volledige Belgische arbeidsmarkt vorig jaar zware klappen. De binnenlandse werkgelegenheid - zelfstandigen plus loontrekkenden - kwam uit op 4.438 miljoen personen, of 23.000 minder dan een jaar eerder. Ter vergelijking: in 2008 kwamen er nog 82.000 jobs bij. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen waarschuwt voor nog zwaarder banenverlies in 2010, want pas dit jaar zal de economische inkrimping met 3 procent vorig jaar ten volle doorspelen op de arbeidsmarkt.


Info

090

Crisis slaat hard toe bij kleine ondernemers Nooit eerder klopten zoveel Vlaamse zelfstandigen aan bij het OCMW. Dat blijkt uit een rondvraag van Patricia Ceysens. Wellicht tussen 1.200 en 1.300 zelfstandigen met financie¨le moeilijkheden worden daar geholpen. Slechts maar ook goéd nieuws, zegt Ceysens. ″Zelfstandigen overwinnen eindelijk hun schaamte″. 195 van de 308 Vlaamse OCMW’s - of zowat 2 op de 3 - beantwoordden de vraag van Ceysens naar het aantal zelfstandigen onder hun klanten. De teller staat op 857. ″Tel daar het ontbrekende derde bij en je komt uit tussen 1.200 en 1.300″, zegt Ceysens. ″De teneur is bij alle OCMW’s dezelfde: nooit hebben meer zelfstandigen bij hen aangeklopt.″

Dat toont aan hoe hard de crisis heeft toegeslagen, ook bij de bakker en in de boektiek om de hoek, maar het duidt tegelijk ok een mentaliteitswijziging, zegt Ceysens. ″Het is goed dat gefailleerde zelfstandigen hun gekrenkte trots opzijzetten en hulp vragen. Onze economie heeft er alle belang bij om niet alleen starters te stimuleren, maar ook zorgzaam om te gaan met stoppers. Falen hoort helaas bij ondernemen, maar Vlaanderen zal de volgende jaren alle mensen nodig hebben die een eigen zaak willen beginnen. Ook de zogeheten tweedekansondernemers, zij die de eerste keer pech hebben gehad of leergeld hebben betaald. Failliet gaan mag geen lang stigma meer zijn?″

Helft jongeren wil wel zelfstandige worden De helft van de jonge werkende Vlamingen ziet geen leven als zelfstandige zitten. Dat blijkt uit een grootschalige jongeren-enqueˆte van het onderzoeksbureau Insites Consulting in opdracht van De Tijd. Dat zo veel jonge Vlamingen (47%) een bestaan als zelfstandige overwegen, is opmerkelijk. In internationale vergelijkingen scoort Belgie¨ steevast slecht in ondernemingszin.

De nieuwe generatie hooggeschoolde werknemers geeft ook blijk van hoge flexibiliteit. Twee derde (68%) is bereid meer uren te kloppen. Jongeren voelen zich wel minder dan vroeger aan één baas gebonden. Meer dan de helft is al minstens eens van job veranderd. Insites Consulting ondervroeg 461 jongeren tussen 23 en 28 jaar uit Vlaanderen en Franstalig Belgie¨, met een hoger diploma en 1 tot 5 jaar werkervaring.

Vlaanderen promoot export diensten De Vlaamse overheid publiceert samen met de werkgeversorganisaties Voka en Unizo een brochure over de Europese dienstenrichtlijn, de vrijmaking van de dienstenmarkt in de hele Unie. ook via een website wordt Vlaamse bedrijven duidelijk gemaakt hoe ze hun voordeel kunnen doen bij die dienstenrichtlijn. Minister-president Kris Peeters verwijst naar de studie van de Nationale Bank, waaruit blijkt dat de volledige toepassing van de dienstenrichtlijn in alle EU-lidstaten in Belgie¨ netto 9.000 arbeidsplaatsen kan opleveren. De Vlaamse regering heeft nochtans lang getalmd met de noodzakelijke wijzigingen van de Vlaamse re-

gels. Vanaf nu communiceert de overheid over welk nut de dienstenrichtlijn heeft voor Vlaamse bedrijven die diensten willen presteren in andere Europese lidstaten. Vlaamse bedrijven kunnen bij enkele ondernemingsloketten hulp vragen en eventuele hinderpalen in het buitenland melden bij een centraal meldpunt. De Europese Commissie is een lijst aan het opstellen van de barrières die nog bestaan. --------------------------------------------------------Info: www.entrepriseeuropevlaanderen.be/regelgeving of www.dienstenrichtlijn.be

Veilig verkeer rendeert! Bijna de helft van de dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer. Bedrijven kunnen dus niet meer om de nefaste gevolgen van verkeersrisico’s heen. Steeds meer bedrijfsleiders zijn zich daarvan bewust, en doen inspanningen om de risico’s voor hun medewerkers te beperken. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) wil hen hierbij hel-

Ondernemers 6

juni

pen en stelt met het project RoadSafetyAtWork zijn knowhow ter beschikking van de bedrijfswereld. Dit gloednieuwe initiatief biedt een oplossing op maat waarbij sensibiliseringsworkshops rond de belangrijkste verkeersveiligheidsthema’s worden gecombineerd met gerichte communicatie binnen het bedrijf.


Info

093

48% van de dodelijke arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen. De financiële en menselijke gevolgen voor de bedrijfswereld zijn enorm! Een studie van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) toont aan dat werkgerelateerde verkeersongevallen bijna de helft uitmaken van alle dodelijke arbeidsongevallen die in 2008 in België gebeurden. Deze ongevallen zijn doorgaans ernstiger dan andere arbeidsongevallen. Eén op acht werknemers die in het verkeer een arbeidsongeval heeft, houdt hieraan blijvende letsels over. Of het nu om ongevallen met doden of gewonden gaat, of ongevallen met louter materiële schade, de menselijke en financiële gevolgen zijn enorm. Enkele cijfers: de gemiddelde rechtstreekse kostprijs van een arbeidsongeval met tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt op 25.000 euro geraamd. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid is dit 86.000 euro en bij een dodelijk ongeval lopen de kosten op tot 400.000 euro. Arbeidsongevallen in het verkeer hebben dus een onmiddellijke impact op de financiële gezondheid van de onderneming. Naast de directe financiële kosten zoals franchisekosten, kosten die niet door de verzekering worden terugbetaald en hogere verzekeringspremies, zijn er ook heel wat verborgen kosten zoals tijdverlies door werkonderbreking, tijdelijk verlies van een voertuig, vervanging van personeel en opleiding van vervangers, en verlies van klanten wegens een tijdelijke daling van de productiviteit. Deze verborgen kosten lopen vaak hoger op dan de zichtbare kosten. Tot slot staat naast alle menselijke en financiële belangen ook het bedrijfsimago op het spel. Het werkgerelateerde verkeersrisico vormt dus een reëel risico dat ondernemingen niet over het hoofd mogen zien. Net als de investeringen op andere vlakken (industriële risico’s, brandgevaar, milieu, enz.) verdient deze materie een plaatsje bovenaan de lijst van prioritaire actiepunten.

RoadSafetyAtWork: roep verkeersrisico’s een halt toe. Om het werkgerelateerde verkeersrisico te beperken, ontwikkelde het BIVV ″RoadSafetyAtWork″, een preventieve aanpak voor werknemers die in het kader van hun job een voertuig besturen. Daarbij is het niet

de bedoeling om de rijvaardigheid van de werknemers te verbeteren, maar wel hun sociale vaardigheden het verkeer. RoadSafetyAtWork doet dat door werknemers te laten nadenken over hun attitudes en opvattingen in verband met verkeer, en hen zo aan te zetten tot gedragsverandering.

Combinatie van opleiding en sensibilisering Concreet gezien biedt RoadSafetyAtWork bedrijven een gevarieerd aanbod aan sensibiliseringsworkshops, aangepast aan hun specifieke noden. De aanpak is voornamelijk interactief en omvat oefeningen, groepsgesprekken en didactische demonstraties onder leiding van ervaren lesgevers. De bedoeling is om vastgeroeste overtuigingen over veiligheidsafstanden, remafstanden, reactietijden, alcohol- of druggebruik, vermoeidheid, stressbeheersing, multitasking en andere factoren in vraag te stellen. Via RoadSafetyAtWork kunnen bedrijven hun personeel bovendien laten kennismaken met de sensibiliseringscampagnes van het BIVV. Zo blijft verkeersveiligheid verankerd in de bedrijfscultuur, en kan de sensibilisering ook op lange termijn vruchten blijven afwerpen. Kortom, RoadSafetyAtWork biedt bedrijven een uitgelezen kans om hun steentje bij te dragen tot een veiliger verkeer en tegelijkertijd het bedrijfsimago op een positieve manier te versterken, zodat hun activiteiten nog beter renderen.

Vrije beroepen 20% van tijd bezig met administratie Beoefenaars van een vrij beroep, zoals artsen, advocaten en architecten, besteden ruim 20% van hun tijd aan paperassen en formulieren. Dat blijkt uit een enqueˆte van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) bij 420 vrije beroepers in Vlaanderen en Brussel. De administratieve overlast is velen een

doorn in het oog. De FIVB pleit dan ook voor administratieve vereenvoudiging. Uit de rondvraag bleek voorts dat 40% evenveel werk heeft als voor de crisis. 22% heeft het zelfs drukker. 60% wil graag een beperking van de beroepsaansprakelijkheid zien.

juni

Ondernemers 6


Info

094

Biovoeding moet EU-logo dragen Vanaf juli wordt het Europees logo voor biologisch geteeld voedsel geleidelijk ingevoerd. Twee jaar later moet alle biovoedsel in Europa het logo dragen. Nationale of private logo’s mogen ook nog, maar het Europese logo moet steeds duidelijk zichtbaar zijn, samen met een vermelding van de plaats van herkomst van de voeding. Het logo bestaat uit twaalf sterren in de vorm van een blad, op een groene achtergrond. Dat logo is door de EU-Commissie officieel gedeponeerd. Sinds januari 2009 is in Europa nieuwe wetgeving op

de biologische teelt van kracht. Die bepaalt de normen waaraan biovoedsel moet voldoen. Het respect voor de normen wordt gecontroleerd door certificatieinstellingen. Door nu ook een officieel logo te verbinden aan de nieuwe normen, hoopt Europa het vertrouwen van de consument in biovoeding te verhoging en de biosector te versterken. Meteen zou ook de exportpositie van de telers moeten verbeteren. --------------------------------------------------------Info: www.organic-farming.eu

Over onderwijs aan langdurig zieke kinderen Kinderen hebben recht op onderwijs. Maar wat als ze lichamelijk of geestelijk zwaar ziek zijn en niet meer naar school kunnen? Hoe belangrijk kan onderwijs thuis of in een ziekenhuisschool - dan zijn? Trouwens: welke voorzieningen en hulpmiddelen bestaan er voor de schoolse ondersteuning van langdurig zieke kinderen? In een ziekenhuisschool tillen gedreven mensen deze kinderen boven zichzelf uit door een systematische begeleiding en door de inzet van ICT. Het boek ″Geef me veerkracht″ is uitgegeven door het Davidsfonds en bundelt inzichten en tips van vooraanstaande experts en ervaringsdeskundigen. Geef me veerkracht is een opsteker voor al wie betrokken is bij de schoolcarrière van zieke kinderen. Geschreven vanuit de overtuiging dat ziek zijn geen belemmering hoeft te zijn voor de ontwikkeling van een

kind. Vol inspiratie voor hulpverleners en beleidsverantwoordelijken om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Met getuigenissen van leerlingen, leerkrachten en ouders. Aan dit boek werkten tevens mee het Fonds Ivens-Boons, een initiatief van onze vroegere collega-directeur Kamer Mechelen, Willy Ivens. Dit boek kwam tot stand vanuit de ziekenhuisschool van UZ Leuven en bevat bijdragen van PETER ADRIAESSENS, MARINA DANCKAERTS, PIETER DEVOS, LUDO GOVAERTS (red.), KAREL HOPPENBROUWERS, MICHEL KLEUTERS, JURGEN LEMIERE, CHRIS VAN GEET, ELS ORTIBUS, KATJA PÉTRY EN INGE VAN TRIMPONT. Speciaal voor dit boek selecteerde AN SMEYERS, lerares beeldende vorming, prachtige tekeningen en gedichtjes van langdurig zieke kinderen. 168 p. • € 19,95 • ISBN 978 90 5826 690 3 --------------------------------------------------------Bestellen kan rechtstreeks via www.davidsfonds.be of in de boekhandel

In Luik vliegen ze dag en nacht... Volgens de Luikse rechtbank van eerste aanleg blijven nachtvluchten toegelaten op de Luikse luchthaven van Bierset. De Limburgse gemeente Riemst, op 35 kilometer van de luchthaven, had gerechtelijke actie

ondernomen om een deel van de nachtvluchten te verbieden. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de inwoners hinder ondervinden van de nachtvluchten.

Vlaamse steun bij hinder niet efficient De twee steunmaatregelen die de Vlaamse overheid heeft uitgewerkt voor zelfstandigen die hinder ondervinden van wegenwerken, zijn een maat voor niets. De afgelopen vijf jaar kregen welgeteld 13 zelfstandigen een waarborg van de Vlaamse overheid voor een lening om de periode met omzetverlies te overbruggen. En sinds 2005 kregen amper 35 bedrijven een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de rente die ze

Ondernemers 6

juni

op zo’n overbruggingskrediet moesten betalen, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Reekmans heeft opgevraagd. De federale wet terzake werkt daarentegen wél. In drie jaar tijd hebben 933 bedrijven een beroep kunnen doen op een tussenkomst van gemiddeld 2.000 euro omdat ze een tijdlang moesten sluiten omwille van wegenwerken.


096

Info

Tewerkstelling op zondag Omwille van bijzondere omstandigheden of ter gelegenheid van een manifestatie of een braderie mogen kleinhandelaars, voor wie zondag normaal een rustdag is, op zondag personeel tewerkstellen gedurende: • 3 zondagen per jaar, vrij te kiezen door de werkgever, • 3 bijkomende zondagen per jaar, vrij te kiezen door de werkgever, maar mits het betalen van het overloon. De grootte van het overloon kan varie¨ren. - Ondernemingen zonder ondernemingsraad of syndicale afvaardiging: prestaties geven recht op 50% overloon - Ondernemingen met ondernemingsraad of syndicale afvaardiging: ° Indien CAO - overloon volgens overeenkomst in CAO ° Indien geen CAO: werknemers hebben recht gedurende deze 3 zondagen op een overloon van 100% Het tewerkstellen op dergelijke zondagen is alleen mogelijk mits aan onderstaande voorwaarden voldaan is:

• Het moet gaan om vrijwillige tewerkstelling van de werknemer • De werknemer moet gewoonlijk in de winkel tewerkgesteld zijn • De werknemer moet ingeschreven zijn in het personeelsregister van de onderneming • De werkgever moet ten minste 24 uur vooraf ’de inspectiedienst Toezicht Sociale wetten’ van de plaats waar de winkel gelegen is, op de hoogte brengen evenals de vakbondsafvaardiging van de onderneming De bovenstaande regeling geldt ook enkel voor de bedrijven die aangesloten zijn bij Paritair Comité 201. Dat is het Paritair Comité dat regelingen treft voor werknemers met een bediendenstatuut in de zelfstandige detailhandel. Ook belangrijk: Arbeid op zondag geeft aanleiding tot bijkomende rust die moet toegekend worden binnen de 6 dagen na die zondag. --------------------------------------------------------Info: Centrum management Leuven

Registratieperiode alarminstallaties verlengd tot 1 juli 2010 Eigenaars van een alarmsysteem dat niet is aangesloten op een alarmcentrale, krijgen vier maanden extra tijd, tot 1 juli 2010, om het systeem te registreren. Je kan je systeem registreren via de site www.police-onweb.be Deze aangifte kan enkel online gebeuren met elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of gratis ’token’. De aangifte moet ook jaarlijks hernieuwd worden. Voor mensen die er niet in slagen om de registratie via de website in orde te brengen, kijkt de FOD Binnenlandse Zaken ook uit naar de mogelijkheid van telefonische registratie. Tegen begin mei 2010 zal er een callcenter opgericht worden waar je je alarmysteem telefonisch kan aangeven.″

Praktisch • Voor technische problemen met de online registratie via www.police-on-web.be kan je terecht bij de helpdesk van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT): 078 15 03 11 (keuze 4). • Alle nodige informatie over de registratie van het alarmsysteem staat in de brochure ’Geen nodeloos alarm. Spelregels bij inbraakalarmen’. U vindt deze brochure terug op www.besafe.be (rubriek ’publicaties’).

De Milieudienst van Uw Voka - Kamer van Koophandel Volgende diensten worden exclusief aan onze leden door de Milieudienst van de Leuvense Voka - Kamer van Koophandel aangeboden: • opstellen en opvolgen van een aanvraagdossier planologisch attest • opstellen en opvolgen van het milieuvergunningsdossier • aanbieden van de dienst milieucoo ¨ rdinator • aanbieden van de dienst ADR-veiligheidsadviseur

DE MILIEUDIENST VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL HEEFT 20 JAAR ERVARING EN HEEFT REEDS HONDERDEN BEDRIJFSDOSSIERS MET SUCCES AFGEROND! Info: ir. Lieven Dehandschutter of An Maes, Milieudienst Kamer 016 22 26 89 mik@kvkleuven.voka.be


Internationaal Ondernemen

097

DigiChambers: oorsprongscertificaten met maar twee klikken Krijg een oorsprongscertificaat in slechts enkele klikken. Het is niet langer nodig om in de rij aan te schuiven of om naar uw Kamer van Koophandel te rennen. Met DigiChambers komt de administratieve vereenvoudiging zelf naar uw bedrijf. Het internetplatform heeft nog niet eens zijn eerste verjaardag achter te rug maar is nu al een groot succes. Sinds begin 2009 is er een nieuw platform on line om oorsprongscertificaten aan te vragen. De naarm ervan: DigiChambers. De bedoeling: het online uitreiken van oorsprongscertificaten die noodzakelijk zijn om te kunnen exporteren. Voor het bedrijfsleven is dat een grote stap vooruit op het vlak van administratieve vereenvoudiging. Jacqueline Wéry is diensthoofd exportdocumenten van onze Kamer en blikt terug op het eerste werkingsjaar.

Nauwelijks een jaar na de lancering lijkt DigiChambers een volkomen succes... J. Wéry: “Inderdaad, 2090 van de oorsprongscertificaten worden via DigiChambers uitgereikt. We hebben als doelstelling om binnen enkele jaren de helft van alle oor-

Traceerbaar, dat betekent ook veilig...

sprongscertificaten digitaal af te leveren.”

Waarom is het voordelig voor bedrijven om DigiChambers te gebruiken in plaats van het oude papieren systeem? J. Wéry: “Het eerste voordeel bevindt zich op het vlak van de kostprijs. Volgens een studie van het systeem blijkt dat DigiChambers helpt om de prijs van een oorsprongscertificaat met 30 tot 50 euro te verminderen. De bedrijven besparen immers op hun verplaatsingskosten omdat ze niet langer een koerier nodig hebben om de documenten op te halen. Verder is er ook een grote tijdswinst. Het is gedaan met aan te schuiven voor het loket in de Kamer van Koophandel. Over het algemeen kunnen wij binnen de dag het certificaat afleveren. Als de betrokken ambassade eerst groen licht moet geven kan dat twee tot drie dagen duren, maar daar kunnen wij niets aan doen. Bovendien is het op administratief vlak ook veel eenvoudiger omdat de documenten die via DigiChambers verzonden worden ook binnen het bedrijf kunnen afgedrukt worden. En verder zorgt dit systeem ervoor dat de documenten altijd traceerbaar zijn”.

J. Wéry: “Uiteraard. De veiligheid is een ander groot voordeel van DigiChambers. De gebruiker ervan moet trouwens een erkend en gecertificeerd systeem gebruiken. Met name Certipost of GlobalSign. Wij leggen dat allemaal uit aan potientie¨le gebruikers tijdens de opleidingen die wij binnen de bedrijven geven. Verder wil ik er ook nog op wijzen dat DigiChambers zeer milieuvriendelijk is omdat er veel minder verplaatsingen voor nodig zijn. Het is ook veel beter voor de natuur om deze documenten digitaal op te slaan in plaats van het ouden papieren systeem.”

Heeft DigiChambers al concurrentie elders in Europa? J. Wéry: “Met DigiChambers is Belgie¨ een van de pioniers op het vlak van online uitgifte van oorsprongscertificaten. Enkel in Nederland en Groot-Brittannie¨ bestaan er vergelijkbare syststemen. Nu is het wachten op de invoering daarvan in de rest van Europa.” ------------------------------------Meer inlichtingen: martine.delang@kvkleuven.voka.be

Volledige vrijstelling van invoerrechten, BTW, vergunning en waarborgsom

Goederen tijdelijk buiten de EU, vraag een A.T.A. carnet! Het A.T.A. Carnet is een uniform douanedocument dat u toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen aangesloten bij het A.T.A.netwerk, met het oog op een wel-

bepaald type van gebruik. Het vereenvoudigt de douaneformaliteiten en kan worden gebruikt op meerdere reizen. Tenslotte doet u een grote kostenbesparing met geen tijdverlies aan de grenzen.

juni

Voor meer info over het A.T.A.-carnet kan u contact opnemen met uw lokale exportverantwoordelijke: Jacqueline Wéry en Martine Delang 016 22 26 89

Ondernemers 6


Info

099

Het begin van een succesvolle overname ’’De opvolgingsproblematiek stelt zich in steeds meer Belgische familiebedrijven. Studies tonen aan dat ongeveer de helft van deze bedrijven de komende 10 jaar van eigenaar zullen verwisselen. Van deze helft zal een aanzienlijk deel aan externe professionele partijen buiten de familie aangeboden worden. De toename van het aanbod heeft tot gevolg dat deze markt evolueert naar een kopersmarkt. ’’Om de onderneming correct te gelde te kunnen maken moet de verkoper meer dan ooit een aantal zaken grondig voorbereiden,’’ aldus Luc Dirick, directeur van het ING Business Centre te Leuven. We hadden met hem een gesprek over de factoren waarmee men rekening moet houden voor een succesvolle overname.

Hoe maak je als onderneming je bedrijf verkoopsklaar? Een grondig zelfonderzoek is zeer belangrijk. Deze analyse dient te gebeuren vanuit het standpunt van een potentiële overnemer. Het koperspubliek hanteert immers strengere selectiecriteria als een gevolg van de economische en financiële crisis. In familiale ondernemingen steken een aantal struikelblokken geregeld de kop op die een eventuele verkoop bemoeilijken. Deze kunnen gelukkig vermeden worden wanneer tijdig wordt begonnen aan de voorbereiding van de verkoop.

zich een beeld kan vormen van de vennootschap ontdaan van alle persoonlijke zaken. Tevens is er soms een te grote emotionele verbondenheid van de overlater met zijn bedrijf, wat objectivering ivm waardering van de onderneming in de weg staat. Daarnaast streeft de koper uiteraard naar continuïteit van de onderneming die hij heeft overgenomen. Men heeft dus zeker bij grotere bedrijven nood aan een managementteam met duidelijk omschreven verantwoordelijkheden en een evenwichtig organigram en niet aan één bedrijfsleider met alle kennis en bevoegdheden.

De structuur van een familiebedrijf is vaak meer complex dan die van een ander bedrijf. Kan dit voor problemen zorgen? Familiale ondernemingen zijn vaak organisch gegroeid en niet altijd even transparant. Een niet goed doordachte juridische of fiscale structuur kan bij verkoop problemen opleveren, zowel bij verkoper als mogelijke koper. Complexiteit kan ook bestaan op het niveau van het business mo-

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid en risico’s van een bedrijf bij een overname? Tot de datum van overname is de eigenaar van een bedrijf verantwoordelijk voor alles wat er in het verleden is gebeurd. Vanaf de overnamedatum gaan alle risico’s over op de koper en daarom vraagt elke kandidaat-koper minstens de voorlegging van een zuiver bodemattest, asbestattest, uitbatingvergunning en milieuvergunning. ’’Het belangrijkste is dat alle voorbereidingen leiden tot een onderneming met maximale structuur, transparantie en autonomie’’, besluit Luc Dirick. ’’Deze voorbereidingen vergen tijd en financiële middelen maar ze zullen niet alleen leiden tot tijdwinst tijdens het verkoopsproces maar ook tot een hogere waardering vanwege de potentiële kopers. Externe adviseurs zoals fusie & overname adviseurs van een financiële instelling, accountants- of advokatenkantoor kunnen hier veelal een cruciale rol spelen en bijdragen tot objectieve waardering en finaal een succesvolle deal voor alle partijen. Stijn Van Keer M&A Professional ING M&A Midcorporates

Wat ziet u als belangrijke struikelblokken? Bij een familiebedrijf kunnen privé-en bedrijfszaken soms door elkaar lopen. Dit maakt het moeilijker voor de overnemer om een duidelijk beeld van de onderneming te krijgen. Het is van cruciaal belang dat een potentiële koper

del. Een potentiële koper verlangt gedetailleerde financiële gegevens (omzet, marge enz.) per activiteit of zelfs per product.

------------------------------------Meer info: - ING Business Centre Leuven: Luc Dirick: tel. 016 24 92 03. - ING M&A Midcorp: Stijn Van Keer tel 02 547 20 41. Luc Dirick, ING Business Centre Leuven

juni

Ondernemers 6


Immo

103

Vraag en aanbod Bedrijfsgebouwen opbrengsthuizen - gronden B/1 TE HUUR − TIENEN: Industriepark: stapelloodsen - palletplaatsen 2600 m2 & 3000 plaatsen met of zonder diensten. Nieuwbouw Info: Kestens Invest NV www.kestens.be − info@kestens.be } 016 80 59 40 B/4 TE HUUR Hoegaarden: mooie kantoorruimte Leuven: mooie, aantrekkelijke kantoor of handelsruimte, ca 80 m2. Kampenhout: kantoorvilla, ca 340 m2 Vilvoorde: handels- en/of kantoorruimte, ca 3.200 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/7 TE KOOP: Nossegem: kantoorvilla, ca 400 m2 Schaarbeek: nieuwbouw, ca 270 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/10 - TE KOOP - HEVERLEE Handelspand met zeer ruime riante woning, bwj. 1995, alle mod. comf. prachtige afw., kan dienen voor kantoor, praktijk of alle mog. handel. Goede ligging op invalsweg Leuven, hogere prijsklasse! Meer info uitsluitend na afspraak: 0475 36 02 41. B/11 TE HUUR: Uit de hand Het Oud Slachthuis van Leuven. 3200 m2 + 132 P-plaatsen. Geheel of gedeeltelijk te huur. Uniek gebouw met vele toepassingen (loft). Gelegen binnen de kleine ring nabij autowegen, industriecentra, centrum Leuven en universiteitscampus. Inl.: } 0475 51 95 77 − versteden@belgacom.net B/ALTOS/1 TE HUUR - TE KOOP − bedrijfspanden - bedrijfsterreinen Zie ons aanbod op www.abm-altos.be. Wij zoeken doorlopend terreinen en bedrijfspanden om te verkopen en te verhuren. Bel ons vrijblijvend op 016/60.98.00 B/1 JORDENS TE HUUR - LEUVEN STATION 1500 m2 kantoren op wandelafstand van het station van Leuven. Huurbaar per halve verdieping vanaf ±100 m2. Gelijkvloers: ±530 m2, splitsbaar voor 3 huurders. 2 verdiepingen, opslitsbaar in modules van elk ±180 m2. De dakverdieping (±90 m2) sluit aan bij de 2de verdieping en kan omgebouwd worden tot een concie¨rgewoning of grote vergaderzaal. Parking op 200 m in de Wipstraat. Info en foto’s: Jordens Vastgoed, www.jordens.be, ref. 281/176, tel. 016 23 83 32 B/2 JORDENS TE HUUR - LEUVEN CENTRUM 000 m2 kantoren in het centrum van Leuven. 3278 euro/maand inclusief 2 parkeerplaatsen. Gelijkvloers is ook apart te huur in onderhuur tot mei 2011. Info en foto’s: Jordens Vastgoed, www.jordens.be, ref. 281/417, tel. 016 23 83 32 B/3 JORDENS TE HUUR - LEUVEN-HAASRODE Kantoren op het Research Park van Haasrode, vlakbij afrit 23 van E40. Beschikbaar: kantoorruimten van 82 m2, 91 m2 en 104 m2. Archief: 42 m2 en 82 m2. Info en foto’s: Jordens Vastgoed, www.jordens.be, ref. 281/1429, tel. 016 23 83 32 B/4 JORDENS TE HUUR - LEUVEN-HAASRODE Kantoren op het Research park van Haasrode, vlakbij afrit 23 van E40, aan Brabanthal. Beschikbaar: 1° verdieping 190 m2: landschapskantoor, vergaderruimte, archief, keuken, sanitair. 2° verdiep: 187 m2 landschapskantoor met vergaderruimte, 104 m2 landschapskantoor, gemeenschappelijke keuken. Info en foto’s: Jordens Vastgoed, www.jordens.be, ref. 281/379, tel. 016 23 83 32 B/5 JORDENS TE HUUR - LEUVEN-WIJGMAAL Imposante loft-kantoren met panoramisch vergezicht in welbekende ″Remysite″ aan de Vaartdijk. Speelse architectuur met knipoog naar een landelijke wooncultuur. Enorme oppervlakte potentieel: 860 m2. 6 ondergrondse parkeerplaatsen. Polyvalente mogelijkheden. Specifieke en hoogwaardige afwerkingsgraad.

Info en foto’s: Jordens Vastgoed, www.jordens.be, ref. 281/415, tel. 016 23 83 32 B/6 JORDENS TE HUUR - KAMPENHOUT Magazijn en burelen in de Oudestraat te Boortmeerbeek, op de grens met Kampenhout. Samenstelling: magazijnen: 2x1200 m2, vrije hoogte 6 m, met elk een laadkade en aparte sectionaalpoort. kantoren gelijkvloers en verdiep, 2x110 m2 (met keuken en sanitair). 24 verharde en 12 onverharde parkeerplaatsen. Info en foto’s: Jordens Vastgoed, www.jordens.be, ref. 281/307, tel. 016 23 83 32 B/7 JORDENS TE HUUR - LEUVEN-HOLSBEEK Kantoren in multifunctioneel gebouw met dynamische uitstraling. Vlakbij E314 afrit Kessel-Lo. Beschikbaar: flexibel indeelbare kantoormodles van verschillende oppervlakten. Info en foto’s: Jordens Vastgoed, www.jordens.be, ref. 281/1428, tel. 016 23 83 32

Villa’s - APP. V/1 KORTETERMIJNVERHUUR: gemeubelde, volledig ingerichte kamers, flats, appartementen en woningen in en rond Leuven, met of zonder beddengoed en poetsdienst en voor periodes vanaf 2 dagen. Prijzen vanaf 10 euro per persoon per dag (* op basis van maandcontract) } 016/29 09 85 - www.coenen.be V/2 TE HUUR - HEVERLEE: Volledig gemeubelde business flat met 1 en 2 slaapkamers, op week en maandbasis. Full service: linnen, onderhoud, TV, internet, verwarming/airco en elektriciteit dit alles voor een vaste prijs. Startend vanaf 360 euro per week. Voor inlichtingen: www.boardhousing.be, } 016 31 44 44 V/3 TE KOOP - BOUTERSEM: Op baan Leuven-Tienen, op 3 min. oprit E40. Zeer ruime gerenoveerde villa op 16 are, ruime inkom met bureauhoek, open keuken, living 40 m2, nachthall met zithoek, 6 kamers, aparte zitplaats/bureau, 2 ingangen. Ideaal voor handelszaak, vrij beroep en/of groot gezin, 320 m2 ingerichte ruimtes + 100 m2 gedeeltelijk ingerichte kelders (met daglicht), 430.000 € DERCO Immo St 016 40 32 86 (meer info: www.derco-immo.be) V/4 - TE KOOP - OUD-HEVERLEE: (op 10 min Leuven-centrum). Voormalig kloostertje op 14 are, totaal 670 m2 woonoppervlakte, momenteel ingericht voor vrij beroep + 3 appartementen, op wandelafstand van Meerdaalbos, treinstation en winkels, buitenkans! 899.000 € DERCO Immo, } 016 40 32 86 (meer info: www.derco-immo.be) V/5 TE HUUR - OUD-HEVERLEE: Luxueuse trendy full-serviced gemeubelde mini flats en duplex appartement voor korte of lange termijn. Rustig gelegen in Oud-Heverlee op 3 km van oprit E40 en industrieterrein Haasrode. Gratis privé parking. Bushalte de lijn op 50 m. Vanaf 350 euro per week all included. Voor foto’s en inlichtingen: www.debibliotheek.be } 0474 29 74 54

Zakenvoorstellen Z/ABM/1 Bedrijf overlaten of overnemen? Professionele begeleiding sinds 20 jaar. Voor meer inlichtingen zie onze website. www.abmplus.be - } 0475 56 53 54 Z/3 TE KOOP: Licentie CE/0461/E0464 te koop voor exclusieve bouw en verkoop van cvbranders (gas en mazout) J&A. Waarde 100.000 €. Info: 0495 66 66 12 of via e-mail: Luc.Verheyden1@telenet.be

juni

Ondernemers 6


Nieuw lerend netwerk:

Cycles of knowledge Studenten helpen innovatieve KMO’s met hun Strategie en Marketingplan

Voka − Kamer van Koophandel arr. leuven gaat vanaf juni 2010 met steun van de provincie VlaamsBrabant van start met een nieuw lerend netwerk Cycles of Knowledge. In deze “kenniskringen” zullen wij een jaar lang ons verdiepen in het opstellen van een strategie of marketingplan voor uw innovatieve KMO. Voor het opstellen van uw one-page strategy (herleiden van hun business plan & strategie tot één blad) kan u een beroep doen op de MBA studenten van de Flanders Business School. Hierbij zullen studenten de nodige analyses gaan uitvoeren op de markt, waarbij de essentie van de strategie van het bedrijf kan samengevat worden op één pagina, gefundeerd door een sterke marktanalyse, waar de kmo doorgaans geen tijd of middelen kan insteken. U kan er ook voor kiezen om een eigen marketingplan te laten uitwerken met de studenten van de Katholieke Hogeschool Leuven. Op basis van een marktanalyse wordt samen met u een volledig marketingplan uitgeschreven dat onmiddellijk kan geïmplementeerd worden in uw bedrijf. Dit alles wordt in goede banen geleid door Chris Block van Braintrust (coach van Technologiemarketing) en de docenten marketing van de KHL. De toegevoegde waarden zijn: • Concretiseren en implementeren van strategische en marketingplannen bij innovatieve kmo’s • Innovatieve diensten/producten sneller ingang laten vinden op de markt • Een onderzoek of strategie, waar u als KMO normaal geen tijd voor heeft, wordt voor u gemaakt • Praktijkervaring verzorgen voor studenten hoger onderwijs in de kmo-wereld Voor de one-page strategy is het inschrijvingsgeld 900 € (450 € via KMO-portefeuille) Voor het marketingplan 600 € (300 € via KMO-Portefeuille) Wenst u meer info omtrent de Cycles of knowledge, vul dan onderstaande interessestrook in en stuur terug naar: Voka − Kamer van Koophandel arr. Leuven Filip Timmermans Filip.timmermans@kvkleuven.voka.be FAX 016 23 78 28 Voornaam

Naam:

Functie

Bedrijf of organisatie:

M: M

Activiteit: Straat:

Nr.:

Postnummer:

Gemeente:

Tel.:

Fax:

Ond. nr.:

e-mail: Lid Voka - Kamer van Koophandel

Ja: M

nee: M

V: M


Contro-Leuven

108

Medische controles in functie van werknemer De helft van de bedrijven in Belgie¨ doet een beroep op de diensten van een controlearts. Wie deze arts aan zijn deur krijgt, hangt in ruim vier van de tien gevallen af van de werknemers zelf. Twee op tien bedrijven maken deze selectie in functie van het aantal dagen afwezigheid. 11 procent maakt een willekeurige selectie. 9 procent baseert zich op de aard van de ziekte. Dat blijkt uit een onderzoek van Medconsult, de medische controledienst van de HDP-AristA groep bij 760 werkgevers, 634 werknemers en een honderdtal controleartsen. Sommige bedrijven staan wat huiverachtig tegenover een controle van zieke werknemers, uit angst voor de reactie van de werknemers. Die werknemers zijn er zich echter maar al te goed van bewust dat controle mogelijk is. 81 procent van de ondervraagde werknemers vindt het normaal dat dit soort controle wordt uitgevoerd. De werknemers die reeds werden gecontroleerd vinden dat normaler (88 procent) dan diegenen die nog nooit een controlearts zagen (79 procent). Heeft zo’n medische controle ook een effect, is een belangrijke vraag. Melden werknemers zich minder onterecht ziek? Op 22 procent van de werknemers heeft het zeker een afschrikkend effect, op 53 procent waarschijnlijk. Opvallend is dat werknemers waar geen controles worden uitgevoerd, meer overtuigd zijn van het afschrikkend effect. Vreemd is dat liefst een op drie werknemers geen idee heeft of zijn werkgever controles uitvoert in geval van ziekte. In ondernemingen waar arbeidsongeschiktheid wegens ziekte wordt gecontroleerd, is 22 procent van de

werknemers niet op de hoogte van de geldende procedure. Nog een opmerkelijk resultaat: drie kwart van de bevraagde werkgevers bewaakt het absenteïsmepercentage in de onderneming. Amper 61 procent voert ook effectief een verzuimbeleid. Slechts 39 procent van de werkgevers zag een verandering nadat controles werden ingevoerd. Het afschrikkend effect is groter als de werkgever een beleid invoert om het absenteïsme aan te pakken, met inbegrip van medische controles. Het merendeel van de werkgevers is formeel: medische controles volstaan niet om het fenomeen aan te pakken. Bijna 60 procent analyseert ook de oorzaken van afwezigheid alvorens actie te voeren met positieve stimulansen om het absenteïsme te verminderen: bijvoorbeeld extra vakantiedagen of een premie aanbieden aan werknemers die niet ziek zijn. Hoewel dit ook contraproductief kan werken voor mensen met een broze gezondheid. Zij kunnen gedemotiveerd geraken. Tot slot nog dit: werknemers kennen vrij goed het verschil tussen een behandelend geneesheer, de arbeidsgeneesheer en de controlearts. 33 procent van de bevraagde werknemers schrijft de controleartsen een goed imago toe, voor 44 procent is het imago aanvaardbaar. Toch heeft 45 procent van de controleartsen bij een controle al eens last gehad van verbale agressie en 40 procent van fysieke agressie. Een arts op twee heeft al eens moeten afzien van een controle omdat hij werd bedreigd door een werknemer of zijn entourage.

Kortdurend ziekteverzuim op recordhoogte Met een gemiddeld cijfer van 2,45% heeft het kortdurende ziekteverzuim (ziekte van minder dan een maand) in Belgie¨ in 2009 een nieuwe recordhoogte bereikt. Dit blijkt uit de laatste studie over ziekteverzuim van HR-dienstverlener SD-Worx. De steekproef voor 2009 peilde bij 484.232 medewerkers uit 14.592 verschillende organisaties. De griep en seizoensgebonden verkoudheden, maar ook de Mexicaanse griep, zouden volgens SD Worx de oorzaak zijn van deze historische recordhoogte van het verzuim.

Medische Controledienst van Uw Kamer van Koophandel Tiensevest 170, 3000 Leuven tel.: 016 22 26 89 fax: 016 23 78 28

Contro-Leuven Uw medische controledienst op afwezig personeel * snel * efficie ¨ nt * per prestatie

Ondernemers 6

Ondanks de stijgende cijfers merkt SD Worx op dat de werknemers zich hoe langer hoe meer bewust worden van de problematiek. ″Allereerst omdat het verzuim hen veel kost″, gaat Lombard voort. De gemiddelde directe kostprijs wordt geschat op 785 euro per werknemer. ″De directe kostprijs is gelijk aan het gewaarborgd loon. Voeg daar de indirecte kostprijs aan toe (de kostprijs voor het inschakelen van uitzendkrachten om de zieke werknemer te vervangen) en vooral de niet te meten kostprijs van het kwaliteitsverlies in een organisatie als gevolg van de zich herhalende afwezigheden.″

juni


Faillissementen

109

Oorzaken faillissementen onderzocht Wat zijn de falingsoorzaken bij zelfstandigen en kmo’s? Professor Johan Lambrecht en Wing Ting To van het Studiecentrum voor Ondernemerschap van de Hogeschool-Universiteit Brussel deden een diepgaande kwantitatieve analyse van faillissementen tussen 1997 en 2007, bestudeerden praktijkgevallen van gevestigde kmo’s die failliet gingen, en voerden uitvoerige gesprekken met curatoren. Hun conclusies? ″Bedrijven van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 14 jaar zijn het meest kwetsbaar,″ stelt Johan Lambrecht. De cijfers spreken, kortom, de opvatting tegen dat vooral nieuwe bedrijven, jonger dan 3 jaar, failliet gaan. Volgens de professor berust die misvatting vooral op de verwarring tussen een stopzetting en een faillissement. Met een gemiddelde van 8,2 op 100 bedrijven ligt de stopzettingsgraad bij jonge bedrijven hoger dan het gemiddelde van 7 op 100 voor alle actieve bedrijven in Belgie¨. Hun faillissementsgraad ligt met 0,3 op 100 echter het laagst.

Intern, extern of persoonlijk De helft van de geïnterviewde gefailleerde ondernemers wijt de faling aan één welbepaalde reden: intern, extern of op persoonlijk vlak. Een torenhoge schuldenlast aangegaan door de familiale overdrager en ruzie met familiale vennoten vormen de voornaamste persoonlijke spelbrekers. De meest genoemde externe factoren zijn wanbetalers en hoge boekhoudkosten. De andere helft van de ondervraagde ondernemers wijt de faling aan een samenspel van factoren. Als interne oorzaak wordt meermaals naar gebrekkig strategisch management verwezen. Extern spelen onder meer wanbetalers de ondernemers parten. Onder de persoonlijke factoren worden een ongeschikte leiderschapsstijl en hoge persoonlijke kosten door de opvolger vermeld. ″Een verkeerd strategisch management, zwakke startfundamenten en een ’vernietigende schok’ door fraude, familieruzie of slechte opvolging vormen de drie falingspa-

den bij gevestigde kmo’s,″ aldus professor Lambrecht en Win Ting To.

Relatie met de curator Ondernemers die failliet gaan, blijven vaak met een wrang gevoel achter. ″Ze hekelen vooral het optreden van de curator,″ weten de onderzoekers. ″Uit de gesprekken met de curatoren en de ondernemers blijkt dat tussen beide dikwijls een diepe kloof gaapt. Daar waar de failliete ondernemer dikwijls een zware psychische last blijft torsen, leven de curatoren in de overtuiging dat een faillissement iets alledaags geworden is.″ De bedrijfsleiders storen zich aan de almacht van de curator, het feit dat hij hen frequent in het opgewisse laat, de wijze waarop hij de activa te gelde maakt, zijn gebrekkige kennis over het vakgebied van de ondernemer en de langdurige afhandeling van het fallissement.

Faillisementen blijven stijgen In april waren er in Belgie¨ reeds 802 bedrijven over de kop gegaan, waardoor het de zwaarste aprilmaand ooit is. De schade is wel beperkter dan in maart, de zwaarste maand ooit met 1.050 faillissementen. Dat meldt het handelsinformatiekantoor Graydon. Over de eerste vier maanden van 2010 gingen er 3.470 bedrijven

over de kop: in vergelijking met dezelfde periode in 2009 een stijging met 2,75 procent. Tijdens de eerste vier maanden kwamen daardoor al 8.451 banen op de tocht te staan. Vlaanderen telde dit jaar al 1.777 faillissementen, Wallonie¨ 952 en Brussel 741. Door die faillissementen kwamen in Vlaaderen 3.706

banen op de tocht te staan, in Wallonie¨ 3.300 en in Brussel 1.445. Dit recordaantal falingen toont opnieuw aan dat het economische herstel nog erg broos is. De politiek moet werken aan een ondernemersvriendelijk klimaat als haar eerste prioriteit beschouwen en zo ondernemers ruimte geven om nieuwe jobs te cree¨ren.

Recente faillissementen Rechtbank van Koophandel Leuven (5/1/2010 t/m 6/4/2010) TARTINNEKE BVBA - Broodjeszaak - Vital Decosterstraat, 31 - 3000 Leuven - Curator: V. missoul - Rechter-commissaris: R. Cludts - B.S. 16.04.2010 HERGON TIENEN BVBA - Garage - Wulmersumsesteenweg, 160 - 3300 Tienen - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: F. Van Eycken - B.S. B.S. 19.04.2010 RAPID TRANS NV - Goederenvervoer over de weg - Leuvenselaan, 172/18 - 3300 Tienen - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 19.04.2010 LEMMENS JOS - Varkensvetmesterij - Binkomstraat, 62 - 3210 Lubbeek - Curator: Chr. Celis - Rechter-commissaris: F. Vloeberghs - B.S. 26.04.2010 GRIFFOEN SCURITY BVBA - Bewakingsonderneming - Nieuwstraat, 28 - 3360 Korbeek-Lo - Curator: Chr. Celis - Rechter-commissaris: F. Vloeberghs - B.S. 26.04.2010 VAN MEENSEL TOM - Drankgelegenheid - Peperstraat, 6 - 3300 Tienen - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 26.04.2010 DAENEN DANNY - Teelt van pit- en steenvruchten - Meenselstraat, 15 - 3461 Molenbeek-Wersbeek - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 28.04.2010 CLAES CHARLES - Vervaardiging van houten pakkisten - Veemarkt, 44 - 3300 Tienen - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 28.04.2010

juni

Ondernemers 6


Internationaal ondernemen

110

Een wereldwijd netwerk van Kamers van Koophandel tot Uw dienst Wie brengt de gemeentelijke bedrijfsfiscaliteit in beeld? Wie houdt de vinger aan de Vlaams pols wanneer een nieuwe milieureglementering wordt uitgewerkt? Wie is er op Belgisch vlak een pleitbezorger voor meer administratieve vereenvoudiging? Wie vraagt aan Europa om rekening te houden met de impact op kmo’s bij de totstandkoming van nieuwe richtlijnen? Wie zit op internationaal vlak mee aan tafel wanneer er gepraat wordt over modelcontracten voor internationale handel? Zou het niet handig zijn indien u voor al deze zaken terecht kon bij een en dezelfde organisatie? Welnu, de vraag stellen, is ze beantwoorden. Of het gaat om de belangen van het bedrijfsleven te behartigen op lokaal of provinciaal niveau, binnen Vlaanderen, op nationaal vlak of zelfs op Europese en mondiale schaal, altijd is de Kamer de spreekbuis van de ondernemer. Als vereniging van lokale ondernemers en bedrijven is een Kamer van zeer nabij betrokken bij al wat leeft op socio-economisch vlak in de regio, maar evenzo is de Kamer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Vie¨tnam, heeft zij toegang tot belangrijke ondernemingsnetwerken in Brazilie¨ of kan zij u in contact brengen met partners in Moldavie¨. Geen andere bedrijvenorganisatie beschikt over hetzelfde breedvertakte, wereldwijde netwerk als de Kamer van Koophandel. En dit al gedurende vele decennia, in Belgie¨ zelfs sinds de oprichting van de eerste Kamer van Koophandel in Brugge in 1667. Kamers wereldwijd werken nauw samen en uw lokale kamer is als het ware het portaal tot deze grote familie, te beginnen bij Voka Vlaams netwerk van ondernemingen, over de Federatie der Kamers

Ondernemers 6

voor Handel en Nijverheid van Belgie¨, tot Eurochambres en tenslotte de International Chamber of Commerce. Al deze organisaties hebben dezelfde missie: een klimaat cree¨ren waarin ondernemingen in de best mogelijke omstandigheden kunnen starten en doorgroeien. Zij doen dit enerzijds door lobbying en anderzijds door de creatie van bedrijfseconomische diensten, van platformen waar bedrijven elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en over concrete zakenopportuniteiten spreken. Herkent u uw eigen Kamer? De diensten van onze Kamer en van Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen zijn u ongetwijfeld genoegzaam bekend, maar wellicht loont het de moeite om even stil te staan bij de andere leden van onze Kamerfamilie.

Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van Belgie ¨ Alle Kamers van Belgie¨ zijn lid van de nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid. De Federatie waakt mee over de dienstverlening door de lokale Kamers en ondersteunt deze waar nodig. Door middel van haar accreditatieprogramma ziet zij er namelijk op toe dat alle Kamers aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen. Het feit dat alle Kamers van Koophandel in Belgie¨ ISO gecertificeerd zijn, is trouwens uniek. Nergens anders ter wereld wordt zo de nadruk gelegd op de kwaliteit in de werking en de dienstverlening van de Kamers. Het vormt een garantie dat de Kamers hun leden op een correcte en goede manier informeren, adviseren, vertegenwoordigen en opleiden. Een belangrijk werkdomein voor de Federatie zijn de oorsprongs-

juni

certificaten. Zij coo ¨ rdineert en controleert de afgifte ervan door de Kamer, leidt de betrokken Kamermedewerkers op en is de drijvende kracht achter een ambitieus project om de afgifte van certificaten van oorsprong sterk te vereenvoudigen. Bedrijven zullen immers binnenkort hun eigen oorsprongscertificaten kunnen afdrukken en daarmee een aanzienlijke besparing realiseren. Ook op het gebied van ATA-carnets is de Federatie erg actief. Een bedrijf dat zijn producten slechts tijdelijk in een ander land wil invoeren voor bijvoorbeeld deelname aan een beurs, kan hiervoor bij de Kamer een ATA-carnet vragen. Met dit document hoeft het bedrijf geen invoerrechten te betalen, op voorwaarde dat de producten terug worden uitgevoerd vo ´o ´ r de vervaldatum van het carnet. Achter dit ogenschijnlijk eenvoudige systeem zit een vernuftige waarborgketen, waarbij uiteindelijk de Federatie garant staat dat de invoerrechten toch zullen worden betaald aan de buitenlandse douane als blijkt dat de goederen nooit terug werden uitgevoerd. Met BelSign lag de Federatie einde jaren negentig aan de oorsprong van digitale certificaten waarmee personen digitaal hun identiteit konden bewijzen. BelSign is ondertussen de Federatie ontgroeid, maar in nauwe samenwerking met de Kamers en haar partners GlobalSign en Certipost promoot de Federatie meer dan ooit elektronische toepassingen die bedrijven administratief ontlasten. Via het gebruik van de digitale handtekening geeft men de gebruikers ervan de nodige rechtszekerheid: elektronische ondertekening van document, e-facturatie, elektronische archivering, e-procurement, naast de bestaande e-gov toepas-


Internationaal ondernemen

singen zoals DIMONA, aangifte van bedrijfsvoorheffingen, BTWaangifte, enz. Ten slotte is de Federatie lid van “Eurochambers” en onderhoudt zij veelvuldige contacten met andere Kamers wereldwijd. Samen met de eigen buitenlandse relaties van lokale Kamers is dit de ideale springplank voor bedrijven die internationale ambities hebben.

Eurochambers Eurochambers is de Europese koepel van 45 nationale Kamers en vertegenwoordigt aldus de belangen van 2000 lokale kamers en meer dan 19 miljoen ondernemingen over heel Europa, ook buiten de Europese Unie. De organisatie is gevestigd in Brussel, waar ze in dagelijks contact staat met de Europese Commissie en kan wegen op de besluitvorming inzake Europa. Bij de tostandkoming van elke nieuwe Europese richtlijn of verordening die een impact heeft op het bedrijfsleven (bijvoorbeeld de Ontwerprichtlijn over hiernieuwbare energiebronnen of de Small Business Act) consulteert Eurochambers uitgebreid het netwerk van Europese Kamers. De bevindingen van deze bevragingen worden gebundeld en samengevat in een “position paper ” die duidelijk het standpunt van de Europese Kamers verwoordt naar de Commissie. Met het eerste “European Parliament of Enterprises” op 14 oktober van dit jaar ging Eurochambers nog een stap verder. 750 Europese bedrijfsleiders, in hoofdzaak kmo’s, werden samengebracht in het Europese Parlement in Brussel om te debatteren met de Europese Commissie en duidelijk de stem van het bedrijfsleven in het Europese besluitvormingsproces te la-

111

ten horen. Met andere woorden rechtstreekse economische democratie vanuit de Kamers van Koophandel! Ook Belgie¨ was vertegenwoordigd met 22 ondernemers. In 2006 publiceerde Eurochambers haar “Manifesto”, een oproep aan de Commissie en de lidstaten om een bedrijfsvriendelijk klimaat te cree¨ren voor een meer ondernemend en competitief Europa, met aandacht voor vier peilers: ondernemerschap, innovatie, vorming & opleiding en internationalisatie. Deze domeinen vormen de rode draad doorheen de activiteiten van Eurochambers en sluiten bovendien naadloos aan bij de agenda van Voka - Kamers van Koophandel. Elk jaar publiceert Eurochambers ook haar “European Economic Survey”, een peiling naar het ondernemersvertrouwen in Europa. Deze uniforme bevraging via de lokale kamers stelt ons in staat om het vertrouwen van de Vlaamse ondernemer te vergelijken met dit in de andere Europese regio’s. Maar Eurochambers is meer dan enkel belangenbehartiging. De organisatie werkt ook op het terrein mee aan de slagvaardigheid van het Europese bedrijfsleven door Kamers uit verschillende landen in Europese projecten samen te brengen. Of het nu gaat om projecten rond het aanboren van nieuwe markten in het buitenland (bijvoorbeeld Gateway to Japan of AL Invest), projecten rond energieefficie¨ntie (bijvoorbeeld Intelligent Energy Europe) of projecten rond vrouwelijk ondernemerschap (bijvoorbeeld Women Network), steeds is het de bedoeling dat Kamers ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren, met het oog op het vooruit helpen van hun eigen leden en nieuwe afzetmogelijkheden aan te reiken.

juni

De International Chamber of Commerce (ICC) werd al in 1919 opgericht in Parijs. Ze is in Belgie¨ actief sinds 1920 via ICC Belgie¨, één van de talrijke nationale comités van ICC dat in een 140-tal landen actief is. ICC huldigt het principe dat de vrijmaking en bevordering van de wereldhandel sleutels zijn om de algemene welvaart te verhogen. Om dit doel te bereiken, heeft men wereldwijd behoefte aan eerlijke concurrentievoorwaarden, handel zonder belemmeringen en bescherming van de intellectuele eigendom. ICC verenigt bedrijfsleiders van alle sectoren wereldwijd en onderhoudt contacten met alle supranationale en internationale besluitvormingsplatformen zoals de EU, de Wereldhandelsorganisatie, de G8, de OESO en de Verenigde Naties. ICC is dé beleidsstandaardmaker van het internationale bedrijfsleven. De organisatie is met name toonaangevend op het gebied van de Inco-termen, de modelcontracten voor de internationale handel, de zelfregulering op het gebied van marketing, de bepalingen van het documentaire krediet. Verder huisvest ICC ook de belangrijkste wereldorganisaties van arbitrage (de “Internation Court of Arbitration”) en is zij via “ICC Commercial Crime Services” betrokken bij de bestrijding van criminele acties die het bedrijfsleven bedreigen. De World Chambers Federation (WCF) verenigt op haar beurt alle Kamers van Koophandel die lid zijn van ICC.

Ondernemers 6


Waarom lid worden van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven? Omwille van de belangenbehartiging:

Omwille van de netwerking:

➢ Op Vlaams niveau verdedigt Voka als netwerk van alle Vlaamse Kamers van Koophandel en het Vlaams Economische Verbond de belangen en wensen van meer dan 16.000 ondernemingen, zowel van de kleinere kmo’s als van de grotere bedrijven. ➢ Op regionaal niveau komt de Kamer van Koophandel arr. Leuven specifiek op voor de bezorgdheden van de lokale bedrijven en kmo’s.

➢ Binnen Voka zijn alle acht Vlaamse Kamers actief. Dit netwerk tussen de Kamers onderling biedt haar leden de kans om ook buiten de eigen regio contacten te leggen met andere ondernemingen. ➢ Binnen de Kamer arr. Leuven zijn er een 5-tal bedrijfsgroeperingen actief, als belangengroepen voor de verschillende lokale bedrijfszones. ➢ Er werken in de Kamer drie thematische netwerken: rond o.m. personeelsbeleid en milieu. Ervaringsuitwisselingen en netwerking staan er centraal. ➢ De Kamer organiseert regelmatig bedrijfsevents, infomeetings en netwerkevents die openstaan voor alle leden. ➢ De Kamer heeft ook een eigen lokale regiowerking in Aarschot, Diest, Tienen, Leuven, Landen en Haacht. Lokale netwerking staat er centraal.

Omwille van de dienstverlening: ➢ Leden kunnen voor informatie en duiding een beroep doen op het gerenommeerde Voka-kenniscentrum. ➢ Zij kunnen voor concreet advies en informatie terecht bij de verschillende projectverantwoordelijken van onze Kamer. Deze zijn op volgende gebieden actief: Á Startersbegeleiding Á Subsidies en innovatie Á Handelsreglementering Á Ruimtelijke Ordening Á Milieu en mobiliteit Á Arbeidsmarkt en onderwijs Á Internationale handel/export-import ➢ De Kamer biedt een aantal concrete bedrijfsdiensten aan: Á Aflevering certificaten van oorsprong Á Attesten voor tijdelijke uitvoer (ATA) Á Legaliseren en visering handelsdocumenten Á Milieudienst Á Regionale vraag en aanbod Á Medische controledienst ➢ De Kamer heeft ook een gevarïeerd aanbod van trainingen-, vormings- en opleidingssessies op maat van de bedrijven. Leden kunnen er tegen een sterk verminderd tarief aan deelnemen.

Omwille van de informatie:

Omwille van haar projecten voor ondernemingen: ➢ Het Platoproject zorgt voor ervaringsuitwisselingen tussen grote en kleine bedrijven via de gekende peterschapformule. ➢ Het Werkgelegenheidsagentschap informeert u over alle steunmaatregelen inzake tewerkstelling en opleiding. ➢ Jobkanaal is een bijkomend recruteringskanaal voor kansengroepen en moeilijke invulbare vacatures. ➢ Het project Bedrijfsmilieuzorg begeleidt u in uw milieuzorg via onderlinge ervaringsuitwisselingen en infomeetings. ➢ De Startersdienst informeert en begeleidt startende ondernemingen. ➢ Via project Mini-Ondernemingen en Techniekklassen brengen we ondernemerschap naar de jeugd en naar onze scholen. ➢ Het Bedrijventerreinmanagement behandelt belangenbehartiging en collectieve dienstverlening van de ondernemingen op bedrijvenzones. ➢ In ons erkend Ondernemingsloket kan u tenslotte terecht voor al uw bedrijfsregistraties en officiële inschrijvingen als onderneming.

➢ Leden ontvangen het magazine ’’Ondernemers’’ met bedrijfs- en economisch nieuws uit de regio. ➢ Op allerhande infomeetings wordt u op de hoogte gehouden van alles wat u moet weten als ondernemer. ➢ Onze nieuwsbrieven brengen gerichte en actuele info. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interesseformulier lidmaatschap Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Ondergetekende: ..................................................................................................................................................................................................... Firma: .................................................................................................... Functie: .................................................................................................... Adres: ......................................................................................................................................................................................................................... Tel.: .................................................................. Fax: .................................................................. E-mail: .................................................................. Aantal personeelsleden: ....................................................................................... BTW: ....................................................................................... wenst vrijblijvend meer te weten over het lidmaatschap en dienstverlening van de Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven. Handtekening, Terugfaxen naar 016 23 78 28 of te sturen naar Voka-Kamer van Koophandel, Tiensevest, 170 te 3000 Leuven

Ondernemers arr. Leuven - nummer 6 - jaargang 77  

Maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 6 - jaargang 77

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you