Page 1

0 4 2 maart 2012 • Jaargang 20 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Philip en Patrick Coulier - acTVty

We voelen ons weer de pioniers van weleer Bulktransporteur Slabbinck neemt Kortrijkse sectorgenoot Seynaeve over – Reportage ‘Beursgenoteerd’: Barco – Dossier IT & ICT
Ondernemers 4 2 maart 2012

ZEEBRUGGE EEN NETWERK VOOR EUROPA š Mondiaal containerplatform š Europese marktleider in roro-verkeer š Efficiënte hub voor nieuwe wagens š Passagiershaven aan de voordeur van Europa š Pionier in energie š Snelhaven voor voeding en stukgoed š Mensen maken de haven - 25.000 jobs - 400 bedrijven

©mbz.be

ondernemen_2012_4.indd 1

Havenbestuur / MBZ nv - www.portofzeebrugge.be 16/02/2012 15:29:48


STANDPUNT

Blauwdruk voor een nieuw Vlaams havenbeleid

best geschikt om de nautische toegankelijkheid te verzekeren. Antwerpen is door de landinwaartse ligging aangewezen voor het hinterlandbereik en genereert ook zelf veel cargo. De troeven van Antwerpen en Zeebrugge samenbrengen in ĂŠĂŠn geheel is de meest aangewezen weg.

Het zijn woelige weken voor onze havens: de nationale staking op 30 januari; de staking van de loodsen twee weken geleden; de al dan niet vermeende dreiging van de tweede grootste containerrederij ter wereld om haar investeringspolitiek in de Vlaamse havens te herbekijken; de beslissing van de G6 Alliance, een samenwerkingsverbond tussen zes grote containerreders, om minder vaak op Antwerpen te varen; het welles-nietesspel over de samenwerking tussen de havens. Voor onze economie en welvaart zijn de Vlaamse havens en hun rechtstreekse aansluiting op de grote maritieme goederenstromen van vitaal belang. De grootste containerschepen varen nu nog exclusief op de zeeroutes tussen AziĂŤ en Noord-West-Europa. Wanneer het Panamakanaal over enkele jaren aangepast is, zullen die schepen wereldwijd ingezet worden. Hun aantal zal verveelvoudigen en hun loops zullen de wereld omspannen. Het maritieme containervervoer is maatgevend en bepaalt de nieuwe standaarden waaraan wereldhavens moeten voldoen. De Vlaamse havens moeten die grote containerstromen blijven aantrekken en behouden. Daarbij moeten ze focussen op twee aspecten: de nautische toegankelijkheid voor de grootste containerschepen en de hinterlandverbindingen. Het Vlaamse havenareaal telt twee havens die in aanmerking komen om die strategie met succes te voeren: Zeebrugge en Antwerpen. Zeebrugge is als kusthaven het

Een nauwe samenwerking tussen beide havens wordt breed gedragen in maritieme kringen, de privĂŠsector op kop. In het buitenland verbaast men zich erover dat deze voor de hand liggende strategie nog niet minstens beslist is. De grote spelers dringen aan om er snel werk van te maken als hun aanwezigheid in Vlaanderen gewenst blijft. De voorgestelde strategie ligt begrijpelijkerwijze gemakkelijker in Zeebrugge: ze impliceert immers het vooruitzicht van een sterke groei van de maritieme overslag in de kusthaven, en bij uitstek van de containersector. De haven van Antwerpen daarentegen vreest overslag te verliezen. Het voordeel van haar uitstekende landinwaartse ligging wordt namelijk getemperd door de aan tij gebonden nautische toegankelijkheid. Hoe kunnen we zo’n samenwerking tussen de Vlaamse havens realiseren? Het idee werd de voorbije jaren gekanaliseerd in het ‘Flanders Port Area’-concept. Hoewel geformuleerd vanuit het Vlaamse beleidsniveau werd het aan de vier havenbesturen overgelaten de samenwerking gestalte te geven. Er werd veel lippendienst bewezen, maar de samenwerking heeft zich beperkt tot de intentie en enkele vanzelfsprekende initiatieven. Het ambitieniveau van ‘Flanders Port Area’ werd verlaagd tot ‘Flanders, an area of ports’. We benadrukken over de hele wereld de sterkte en complementariteit van de Vlaamse havens te weinig: Zeebrugge als nautisch best toegankelijke haven en Antwerpen als beste hinterlandhaven voor de maritieme containersector. Twee troeven, voor- en achterdeur, beide noodzakelijk om de rechtstreekse aansluiting van Vlaanderen op de internationale goederenstromen te verzekeren.

De enige optie vandaag is dat de Vlaamse overheid het kader van een nieuw havenbeleid creÍert. De vier stedelijke havenbesturen kunnen vervangen worden door ÊÊn havenbestuur, een nv Vlaamse Havenholding waarin de Vlaamse overheid waakt over de Vlaamse economische belangen, over de uitvoering van de na te streven prioriteiten en over de beste besteding van de beperkte middelen. Het dynamisch actief commercieel beleid van de huidige havenbesturen kan gevrijwaard worden door hen een belang toe te kennen in verhouding tot hun prestaties, gemeten aan de hand van parameters en periodiek aanpasbaar. De private havensector kan een inspirerende bijdrage leveren bij de modellering van zo’n constructie. Een Vlaamse havenholding kan zich uiteraard niet beperken tot Antwerpen en Zeebrugge, maar dient zich uit te breiden tot Gent en Oostende. Die nieuwe vorm van Vlaamse havenbestuurlijke organisatie staat niet in de weg dat de samenstellende entiteiten hun identiteit bewaren en zelfs versterken: Antwerpen als allround mainport, Gent als industriehaven, Zeebrugge als roll on-roll off haven, Oostende met ambities als green port. Aan die identiteiten wordt toegevoegd: Antwerpen en Zeebrugge als ÊÊn grote containerhaven. Waarop wachten? De tijd dringt. Hans Maertens, directeur-generaal Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Guy Depauw, secretaris-generaal APZI, vertegenwoordiger van de private havenondernemingen in de haven van Zeebrugge

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be

`Zcc^heVgicZgkVc [Vb^a^VaZdcYZgcZbZgh

Discretie over bepaalDe interesten en DiviDenDen kost maximum 800,80 eur

TIP

MEER INZICHT

VaN DE MaaND

Sinds begin dit jaar gelden nieuwe regels inzake de inhouding YDQ URHUHQGH YRRUKHIĂŠQJ HQ GH HYHQWXHOH ELMNRPHQGH KHIĂŠQJ YDQ 6LQGVGLHQ LV KHW WHYHQV YHUSOLFKW RP ELM KHW FHQWUDDO DDQVSUHHNSXQWPHOGLQJWHPDNHQRSJDYHYDQGHJHQLHWHUHQKHW bedrag van de uitbetaalde interesten en/of dividenden.

:HQVWXĂŠVFDOHGLVFUHWLHRPWUHQWGH]HLQNRPVWHQGDQNRVWXGDW PD[LPDDO(85DDQJH]LHQHQNHOLQWHUHVWHQHQGLYLGHQGHQ WRW GH JUHQV YDQ  (85 GH ELMNRPHQGH KHIĂŠQJ YDQ kunnen ontlopen. Voor andere interesten en dividenden (deze die initieel onderworpen zijn aan een ander tarief dan 21% roerende YRRUKHIĂŠQJ NDQ HYHQZHO JHHQ ĂŠVFDOH GLVFUHWLH EHNRPHQ 2SGH]HPHOGLQJVSOLFKWLVHUÂŹÂŹQXLW]RQGHULQJZDDUNDQJHNR]HQ ZRUGHQ 'H]H ]XOOHQ VWHHGV JHPHOG ZRUGHQ DDQ KHW FHQWUDDO ZRUGHQ RI HU DO GDQ QLHW PHOGLQJ ZRUGW JHPDDNW +HW JDDW RP aanspreekpunt. LQWHUHVWHQ HQ GLYLGHQGHQ GLH DDQ URHUHQGH YRRUKHIĂŠQJ ]LMQ Filip Viaene - VGD Kortrijk RQGHUZRUSHQ HQ ZDDURS GH ELMNRPHQGH KHIĂŠQJ YDQ DO GDQ niet aan de bron wordt ingehouden. Ofwel gebeurt er geen LQKRXGLQJYDQELMNRPHQGHKHIĂŠQJHQGDQLVHUPHOGLQJVSOLFKW VGD Kortrijk y6SLQQHULMNDDLD.RUWULMNy7HO  2IZHO NLHV MH ZHO YRRU GH ELMNRPHQGH KHIĂŠQJ YDQ HQ LV HU Filip Viaene y ĂŠOLSYLDHQH#YJGHX JHHQPHOGLQJVSOLFKW,QGLWODDWVWHJHYDOGLHQMHGH]HLQNRPVWHQ Jean-Michel Dalle y MHDQPLFKHOGDOOH#YJGHX RRNQLHWWHYHUPHOGHQLQGHDDQJLIWHSHUVRQHQEHODVWLQJHQJHOGW KLHUYRRUGXVĂŠVFDOHGLVFUHWLH

fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l Kuurne > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kortrijk > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kuurne

Ondernemers 4 2 maart 2012


Ondernemers 4 2 maart 2012

7

5

Standpunt Inhoud Blikvanger 05 I Humin

11

8

07 I Transport Chris Slabbinck 11 I Spano Group 15 I Fresh Spegelaere 15 I Imhuntex

Reportage beursgenoteerd

12

08 I Barco

15

15

Interview 12 I Philip en Patrick Coulier - acTVty

Havennieuws 16 I ABN Transport

Dossier IT & ICT 17 I Converge IT

19 22

Bedrijven

17

19 I BrandFractal 21 I Ned Graphics 22 I Secure IT

Ondernemers & Co Special Patrimonium- en vermogensbeheer 27 I Deweer Art Gallery

21

28 I Bank Degroof 31 I Capital at Work

Voka-nieuws 32 I Vous ĂŞtes les bienvenus

Agenda

32

Prosit

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/ west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, HaĂŻke Janssens, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In - Druk: PurePrint. Lees Ondernemers nu ook online

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Design in dienst van de mens

BLIKVANGER

Designregio Kortrijk schaart zich achter tweede Humin-traject Na het eerste Humin-programma, dat liep van 2009 tot 2011, breien de initiatiefnemers er nu een vervolg aan. Begin februari vond de kickoff van de tweede reeks plaats in het Ondernemerscentrum in Kortrijk. Designregio Kortrijk en de stad Genk, met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie, bieden opnieuw een reeks workshops aan, waarop de 14 deelnemende Vlaamse bedrijven kennismaken met people-centered design, en dat vooral leren toepassen. Het concept houdt in dat de mens bij het innoveren een centrale plaats inneemt: de eindgebruiker, maar ook de persoon die het product maakt, verdeelt enzovoort. Als een bedrijf in staat is die focus te vertalen naar zijn producten en dienstverlening, kan dat een concurrentiële voorsprong opleveren. De workshops variëren van één tot twee en een halve dag, en per onderneming wordt een heel team in het ‘Humin-bad’ getrokken, zodat de kennis die wordt meegegeven, een zo groot mogelijk draagvlak krijgt.

efficiënter kunnen maken. Daarbij worden designcoaches ingezet, die de deelnemers het komende jaar helpen structuren te veranderen en concrete projecten te realiseren. Dit is bij de vorige deelnemers bijvoorbeeld uitgemond in een toegenomen tewerkstelling, de oprichting van ‘innovatiecellen’ of een nieuwe marketingaanpak. Maar daar zijn ook nieuwe producten of diensten uit voortgekomen.” (JD)

www.humin.be www.designregio-kortrijk.be

De designcoach als motivator

Innovatie inbedden “Een tweede Humin-traject was logisch, omdat we merken dat er een grote nood is aan begeleiding om de fundamenten van de onderneming te innoveren”, zegt Kris Dekeyzer, projectmanager voor West- en Oost-Vlaanderen. “Elke gezonde onderneming werkt people-centered, maar met een methodologische aanpak kun je veel verder geraken. Materiaal- en technologiegedreven ondernemingen focussen terecht op de dagdagelijkse activiteiten, maar innoveren vraagt extra middelen en tijd. Alleen telt een dag maar 24 uur en zijn de budgetten beperkt. Wij leren bedrijven een andere methodologie toe te passen, zodat innovatie ingebed wordt en ze hun processen

‘Ideeën in overvloed, maar op welke moeten we focussen?’ Valentine Dejager is bestuurder en accountmanager van het familiebedrijf Europal Packaging uit Deerlijk, een van de zes West-Vlaamse deelnemende ondernemingen aan Humin. “Al na deze eerste workshop hebben ikzelf en mijn drie collega’s heel wat bijgeleerd”, zegt Dejager. “Bijvoorbeeld op het vlak van communicatie of hoe onze verpakkingsdozen ontvangen worden door de (eind)klant, hebben we nog een weg af te leggen. Er zijn zo veel schakels in ons traject, en die moeten allemaal goed geolied zijn. Dat bewustzijn is er, net als de wens om onze hele flow te stroomlijnen. We hebben ideeën in overvloed, maar op welke moeten we focussen? Daarbij zullen de inzichten die we via Humin én de designcoach meekrijgen, erg welkom zijn. Uiteraard betekent deelnemen aan een project als Humin een flinke tijdsinvestering, maar met goed timemanagement kan het maar positief zijn voor het bedrijf.” (JD)

De designcoaches worden geselecteerd na een open oproep. Het gaat om mensen met een designachtergrond, die opgeleid zijn om interdisciplinair te werken, maar die ook beschikken over coaching- en managementskills. Johan Bonner, sales- en marketingverantwoordelijke van het Gentse designbureau Pars Pro Toto, is een van hen. Hij begeleidde al twee bedrijven in het vorige Humin-traject. “Als designcoach ben je eigenlijk de back-up van het managementteam en de motivator om op een andere manier naar de business, het product, de dienst en de klant te kijken. De toegevoegde waarde die design kan bieden in het innoveren en waarde creëren, probeer ik te vertalen naar de heel specifieke producten, technologie en markten van de bedrijven die ik begeleid. Vorige keer heb ik gemerkt dat de workshops echt voor een ruimer perspectief zorgen, de ‘oogkleppen’ doen afvallen en bedrijven het vertrouwen geven om te innoveren terwijl je toch de stabiliteit kunt garanderen.” Ook voor de designcoach is het Humin-project verrijkend. “Omdat de workshops van hoog niveau zijn, maar ook omdat je tijdens de pauzes boeiende gesprekken hebt met de bedrijven over de toegevoegde waarde van design en organisatorische aanpassingen”, zegt Bonner. “Door die gesprekken, en het uitwisselen van goede voorbeelden, wordt voor mij het pad dat je daarvoor best kunt bewandelen, steeds scherper en duidelijker.” (JD)

Johan Bonner: “Als designcoach ben je de back-up van het managementteam en de motivator om op een andere manier naar de business te kijken.” Foto JD

Ondernemers 4 2 maart 2012


Ondernemers 4 2 maart 2012

Waarom zou u een hoge prijs betalen om uzelf of uw werknemers te laten genieten van een grote en comfortabele bedrijfswagen? Met een VAA van € 196,37* per maand en bijgevolg een maandelijkse nettoprijs van slechts € 105,06**, is de Volvo V70 uitermate competitief in de categorie van grote bedrijfswagens. De scherpe prijs, het bescheiden verbruik en de relatief lage uitstoot maken de vernieuwde Volvo V70 ook fiscaal gezien zeer interessant. Maar niet alleen financieel, ook op vlak van comfort, veiligheid en rijdynamiek wordt hij op prijs gesteld. Kortom, de nieuwe Volvo V70 is op alle vlakken designed around you.

UW VOLVO V70 DRIVe

OP PRIJS GESTELD Al vanaf € 105,06 netto per maand

Bedrijfsleider, zelfstandige of fleetrijder? Uw Volvo-verdeler berekent graag samen met u hoeveel uw Volvo V70 precies kost.

4,5-10,2 L/100 KM - 119-237 G CO2/KM

VOLVOCARS.BE

* Berekening VAA (Voordeel van Alle Aard) op basis van de catalogusprijs van € 34.800 en CO2-uitstoot van de Volvo V70 DRIVe Start/Stop Kinetic, overeenkomstig het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen van 15 december 2011, Parlementair Document 53K1952, en de gegevens beschikbaar op moment van publicatie.** Schatting van de maandelijkse bijdrage die de werknemer zal moeten leveren op basis van de hoogst mogelijke aanslagvoet van 53,50% op het bruto belastingsvoordeel van alle aard. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model uitgerust met opties ter illustratie.

VOLVO_V70_B2B_333x233.indd 1

09/02/12 14:53


Estafette

BEDRIJVEN

In deze rubriek gaan we met een WestVlaamse zaakvoerder op zoek naar de essentie van ondernemen. Hij of zij mag dan de fakkel doorgeven aan een collega, met een persoonlijke vraag er bovenop. Dit keer gaat Bart Versluys in op de vraag van Johan Museeuw.

Chris Slabbinck: “Mijn idee is om een cluster van autonome bedrijven op te richten, die in een soort synergie met elkaar samenwerken.” Foto JD

Bulktransporteur Slabbinck uit Zedelgem neemt Kortrijkse sectorgenoot over

‘Het wegtransport heeft een andere aanpak nodig’ Op 1 februari heeft Transport Chris Slabbinck uit Zedelgem sectorgenoot Nestor Seynaeve uit Marke overgenomen. De pensionering van de zaakvoerder was een buitenkans voor Chris Slabbinck, die als ondernemer overigens niet voor één gat te vangen is, en een duidelijke en innovatieve toekomstvisie op zijn sector heeft. De overname van Nestor Seynaeve uit Marke laat Transport Chris Slabbinck niet alleen toe zijn activiteiten uit te breiden. Zo verdwijnt ook een concurrent in een sector die het moeilijk heeft. “Als jij het niet doet, neemt een ander zo’n bedrijf wel over, en je weet nooit hoe ambitieus die is”, zegt Chris Slabbinck. De vijf medewerkers van Seynaeve verhuisden naar Zedelgem, waardoor het transportbedrijf nu dik 30 werknemers telt. “In het wegtransport van A naar B zijn de winstmarges bijzonder klein,” zegt Chris Slabbinck, “en bovendien zitten wij dáárbinnen ook nog eens in een moeilijke specialisatie: het bulktransport van onder meer steenslag, zand en siergrind. Seynaeve deed net hetzelfde, waardoor wij ons met de overname hebben versterkt.”

Ecologisch rijden Moeilijk gaat ook, en Chris Slabbinck trekt zich uit de slag door zichzelf voortdurend in vraag te stellen en opnieuw uit te vinden. “Vier jaar geleden hebben we een volledige ommekeer tot stand gebracht, met een erg duidelijke missie en visie. Wij willen onze klanten op lange termijn een meerwaarde geven qua stiptheid, veiligheid en ecologie. Neem nu dat laatste: aan de hand van een geïntegreerde softwareoplossing kunnen we nagaan hoe een chauffeur rijdt en een meer ‘groene’ rijstijl voorstellen. Wij meten, als een van de enigen in de sector, ook voortdurend onze CO2-uitstoot; ten opzichte van vier jaar geleden stellen we een vermindering van 35% vast. Naar klanten toe is dat nu nog geen ‘verkoopsargument’, maar ik geloof stellig dat die tijd wel komt, en dan zijn wij voortrekkers. Wegtransport zal altijd nodig zijn, maar er is een andere aanpak nodig.”

Transportinstituut Slabbinck is vastberaden om een pioniersrol op te nemen. Hij koestert bijvoorbeeld plannen om binnen de twee jaar een transportinstituut op te richten, het eerste in zijn soort. Bedoeling is collega-transporteurs te leren hoe ze met hun (vracht)wagens en chauffeurs moeten omgaan, waardoor de sector meer fuel-efficient kan gaan werken. “Ik geloof bovendien dat het de taak is van een werkgever om het talent dat bij elke medewerker aanwezig is, te triggeren”, verklaart Slabbinck zijn ‘mensgerichte’ visie. “Medewerkers die een bepaald niveau behalen, zullen bijvoorbeeld als instructeur kunnen doorstromen naar het trainingscentrum. Die stimulans zal van hen betere chauffeurs maken. Wij spreken nu al trouwens niet meer van chauffeurs, maar van PIC’s – Professionele Intelligente Chauffeurs – als ze op een goede manier hun trucks besturen.”

Een cluster van bedrijven De transportactiviteit is voor Chris Slabbinck overigens óók een middel om de eigen handelsproducten te vervoeren en daar een zo goed mogelijke dienstverlening aan te koppelen. Want op het terrein in Zedelgem huist sinds 1996 ook Slabbincks andere zaak, Gravelart, dat siergrind, gesteente en verhardingen verkoopt, en er ook zelf innovatieve toepassingen voor ontwikkelt. “Het zijn twee aparte bedrijven met een eigen identiteit. Gravelart doet voor 80% van het transport een beroep op Transport Slabbinck, maar als de prijs te hoog uitvalt, wordt een beroep gedaan op derden. Daar zijn we realistisch en marktgericht in.” In 1998 startte Chris Slabbinck, samen met een vennoot, ook met Ecco, dat zich bezighoudt met het produceren van honingraatstructuren om grind te stabiliseren, en in negen Europese landen actief is. Een ondernemer pur sang, dus. “Mijn idee is om een cluster van autonome bedrijven op te richten, die in een soort synergie met elkaar samenwerken”, zegt Slabbinck. “Ik hou me niet bezig met groei op zich. Ik wil verbeteren, de dingen op de best mogelijke manier doen, en daaruit vloeit idealiter groei voort.” (JD)

Wat was uw grootste les op het vlak van ondernemerschap en van wie hebt u die gekregen? “Ondernemen vergelijk ik graag met topsport. Elke dag opnieuw moet je het beste van jezelf geven. Er is geen tijd voor gezeur of geklaag. We moeten steeds vooruit denken, nuchter blijven, doorzetten en onze doelen nastreven. Daarbij komt een grote portie gezond boerenverstand en dat heb ik toch van mijn vader meegekregen. Hij leerde mij omgaan met vakmensen, ze te respecteren, maar ook hoe zelf respect af te dwingen en te verdienen.” Uit welke (ondernemers)fout heeft u persoonlijk het meeste geleerd? “Toen ik na mijn studies in het bouwbedrijf van mijn vader mocht meewerken, leek dit vanzelfsprekend. Na enkele jaren mee te werken op de bouwwerven, ontdekte ik bij mezelf dat ik ook veel andere interesses had, zoals zelf projecten ontwikkelen. Nu besef ik dat het als jonge gast essentieel is een doorloopproces mee te maken, ervaring en mensenkennis op te doen, een netwerk uit te bouwen. Als jonge twintiger dacht ik te vlug dat ik voldoende kennis in huis had, maar niks was minder waar: ik was te naïef. Dat ontdekte ik pas echt toen ik op latere leeftijd andere ondernemers leerde kennen.” Vraag van Johan Museeuw: “Hoeveel jaar wil u nog aan deze snelheid blijven leven en business met sport combineren? “Ik hou van mijn leven zoals het nu is. Snel leven is als een drug, als topsport: het houdt me alert. Je moet jezelf uiteraard constant goed verzorgen, voldoende rusten, gezond eten en drinken, baas blijven over je innerlijke zelf en je agenda. Ik hoop om nog een jaar of 20 zo te kunnen leven. De combinatie van business met sport is voor mij cruciaal. Ik kom na een zware werkdag soms thuis om 22 uur en ga dan nog 15 km lopen om te ontstressen. Zalig!” (BVC)

Volgende estafetteloper: Marc Coucke Vraag van Bart Versluys: “Welke ambities wenst u zeker nog te realiseren in uw carrière als topondernemer?”

Bart Versluys, Groep Versluys

www.slabbinckchris.be

Ondernemers 4 2 maart 2012


Ondernemers 4 2 maart 2012

REPORtage Beursgenoteerd Barco

Het donkere economische wolkendek boven Barco lijkt opengebroken, en een milde zon schijnt er weer doorheen. Na enkele lastige jaren staat het technologiebedrijf weer op de sporen, met prima jaarcijfers voor 2011 tot gevolg. Een meerjarenstrategie om een rendabele groei te verzekeren, lijkt haar vruchten af te werpen. 2011 was voor Barco in vele opzichten een recordjaar: een beloning, als je wil, van de koers die het West-Vlaamse technologiebedrijf enkele jaren geleden uitzette en die het ‘koppig’ doorzette, ondanks de economische stormen en moeilijke marktsituatie. “Begin 2009 hebben we een strategie voor de drie volgende jaren ingezet”, legt senior vice president JP Tanghe uit. “Door de crisis waren we immers in een lastige situatie beland, onder meer door een te hoge goodwill op onze balans. Onze strategie was: opkuisen en cash maken, cash die we in 2010 konden gebruiken om weer te groeien en winst te gaan maken. Het gevolg voor 2009 was een verlies van 59 miljoen euro, maar we hadden wel 60 miljoen euro cash gecreëerd. Het jaar erop was er weer een winst van 45 miljoen. Voor 2011 was het de bedoeling de groei te consolideren. En we hebben onze doelstellingen bereikt.” Vorig jaar rondde Barco de kaap van 1 miljard euro omzet, met een winst van 78 miljoen – zowel financieel als symbolisch een mijlpaal. “We hadden gezegd dat we een One Billion Party gingen houden voor onze medewerkers als we dat haalden, en daar hangen we nu aan vast”, lacht JP Tanghe. “Het is vooral een mooi resultaat, omdat we

Barco wil rendabele groei aanhouden het in zo’n moeilijke context hebben behaald. We zien een verdere groei in het aantal bestellingen, en houden goed stand in segmenten die kunnen weerstaan aan de macroeconomische tegenwind.”

Focus op het middensegment In zijn drie zogenaamde ‘kerndivisies’ – Entertainment, Healthcare en Control Rooms & Simulation – laat Barco een gevoelige groei zien en slaagde het er in 2011 in het wereldleiderschap (opnieuw) te claimen. “We hebben duidelijk de goede markten gekozen”, zegt JP Tanghe. “De voorbije tien jaar zijn we ons dan ook meer gaan focussen. In 2000 waren we nog actief op 42 markten; nu zijn er dat nog een achttal. Op elk van die markten hebben we ons naast het topsegment, bovendien ook steeds meer gericht op het middensegment. Dat liet ons toe meer volume te produceren en te groeien, en zo konden we ook ‘de deur dichtdoen’ voor concurrenten die zich van onderaan naar boven wilden opwerken. Die strategie hebben we eerst uitgeprobeerd in de divisie Health Care, maar slaagt ook in de andere markten.” Defense & Aerospace laat Barco niet los, zoals her en der gesuggereerd werd. Het blijft een belangrijke divisie, weliswaar in een nichemarkt. “Daar is het niet onze bedoeling om de nummer één te zijn, vandaar dat we het niet beschouwen als een kerndivisie. Het gaat om heel gespecialiseerde toepassingen, zoals cockpitdisplays en schermen voor luchtverkeersleiders, waarvan er wereldwijd slechts 16.000 zijn. En daarin hebben we toch een marktaandeel van 85%”, legt Tanghe uit.

Kennis, kennis en nog eens kennis Uit het jaarverslag 2011 blijkt dat de procentuele inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling relatief gedaald zijn, maar het kernwoord is hier ‘relatief’. JP Tanghe: “Want de absolute investering in R&D stijgt en de return on investment neemt toe, omdat we de kosten over meer producten en een groter volume kunnen spreiden. Op dit vlak blijft Barco een van de voorlopers in West-Europa.” Naast een sterke R&D speurt Barco ook voortdurend naar interessante overnameopportuniteiten, om nieuwe technologie in huis te hebben en te groeien. Zo kocht het begin februari het Britse JAOtech, producent van terminals voor ziekenhuizen, en het Amerikaanse IP Video Systems, gespecialiseerd in network visualisation-toepassingen. Geen al te grote, maar wel heel belangrijke acquisities. “Barco staat sterk in de medische wereld”, zegt Tanghe. “In radiologie hebben we 52% marktaandeel, en in de ‘moeilijkste vorm’ daarvan – mammografie – bedraagt ons marktaandeel zelfs 80%. Daarnaast zijn we ook in de markt van schermen voor chirurgische toepassingen gestapt, bijvoorbeeld voor kijkoperaties. Die zijn niet alleen minder ingrijpend voor de patiënt maar ook voor de ziekenhuisbudgetten. Hoe meer je digitaliseert, hoe goedkoper de gezondheidszorg wordt. Vandaar dat we zo sterk geloven in een stabiele Health Care-divisie. Door de acquisitie van JAOtech zijn we voluit op de Point of Care-markt getreden: schermen bij het bed van de patiënt, waarop dokters en verpleegkundigen de statussen kunnen controleren en gegevens kunnen invoeren, maar die ook voor entertainmentdoeleinden kunnen gebruikt worden. Om die visua-

“In 2000 waren we nog actief op 42 markten; nu zijn er dat nog een achttal. Op elk van die markten hebben we ons bovendien ook steeds meer gericht op het middensegment.” JP Tanghe

JP Tanghe: “Het is vooral een mooi resultaat, omdat we het in zo’n moeilijke context hebben behaald. We houden goed stand in segmenten die kunnen weerstaan aan de macroeconomische tegenwind.” Ingezonden foto


Evolutie aandelenkoers 60 57,5 55 52,5 50 47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5 ma ap

“Je zou kunnen opwerpen dat veel Belgische multinationals om louter emotionele redenen in dit land blijven, maar de waarheid is dat zulke beslissingen te belangrijk zijn om louter door emoties gestuurd te worden.” JP Tanghe

lisatiemogelijkheden zo snel mogelijk te kunnen delen, zonder vertraging – heel belangrijk bij operaties, waarbij de chirurg op zijn scherm ook het medisch dossier, foto’s enzovoort kan opvragen, of waarbij een andere arts aan de andere kant van de wereld meevolgt – is een state-ofthe-art netwerktechnologie nodig. Met de overname van IP Video Systems hebben we de cirkel van dit verhaal rond gemaakt en extra kennis in huis gehaald.” Vooral in de kerndivisies blijft Barco waakzaam voor interessante acquisities, zeker ook nu het bedrijf weer voldoende financiële ruimte heeft om overnames te doen. “We hadden in 2011 een net financial cash positie van ongeveer 62 miljoen euro”, zegt Tanghe.

Barco blijft bij zijn roots Als wereldspeler verloochent Barco ten slotte zijn WestVlaamse roots niet. En het hoofdkantoor blijft in Kortrijk. JP Tanghe: “Barco is immers hier ontstaan als de Belgian American Radio Corporation in 1934. Nu is het allang geen letterwoord meer, natuurlijk. Wereldwijd tel-

len we 3.500 medewerkers, waaronder 1.500 in België. We groeien het meeste in India en China; die laatste markt is goed voor 15% van onze omzet, en 26% van onze producten wordt daar gemaakt. Maar dat alles neemt niet weg dat de grootste groep medewerkers in één land zich nog altijd in België bevindt. We hebben hier een sterke knowhow in huis, met de R&D-kernen, zijn omringd door goede universiteiten en hogescholen die prima mensen afleveren – zij het dan niet voldoende. Maar ik vertel natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat de legale en economische omstandigheden – de kosten om mensen tewerk te stellen – in ons land niet altijd even gunstig zijn. Dat verhindert ons vooralsnog niet om het goed te doen. Je zou kunnen opwerpen dat veel Belgische multinationals om louter emotionele redenen in dit land blijven, maar de waarheid is dat zulke beslissingen te belangrijk zijn om louter door emoties gestuurd te worden. Bij zulke beslissingen moet je altijd de voordelen afwegen tegen de nadelen.” (JD)

www.barco.com

Resultaten per business group

6,2%

Barco in 2011: de cijfers

14,8%

10,1%

- - - - -

7,5%

17,2% ■ ■ ■ ■ ■

Entertainment Healthcare Control Rooms & Simulation Defense & Aerospace Ventures

- -

Bestellingen: 1082,9 miljoen euro (+10,7%*) Omzet: 1041,2 miljoen euro (+16,1%*) Brutowinst: 312,9 miljoen euro (+8,84%) Brutowinstmarge: 30,1% (32,1% in 2010) EDBITDA: 130,2 miljoen euro, of 12,5% van de omzet (+1,5%*) EBIT voor afschrijving van de goodwill: 78,4 miljoen euro (45,1 miljoen in 2010) EBIT-marge: 7,5% (+2,5%*) Nettowinst per aandeel: 6,32 euro (+72,2% op jaarbasis*) Vrije kasstroom eind 2011: 81,2 miljoen euro (7 miljoen in 2010)

* in vergelijking met 2010

me ju

ju

au

se

ok

no

de

2012 fe

Resultaten in lijn van de positieve verwachtingen Om de jaarcijfers van Barco en de evolutie van de groep te duiden, leek Siddy Jobe, equity analyst Telecom, Media & ICT bij Bank Degroof, ons wel geschikt. Hij volgt Barco al enkele jaren. “De resultaten voor 2011 lagen in de lijn van de positieve verwachtingen, sterk voortgestuwd door het succes van digitale cinema, die in de periode 2010-2011 een succesverhaal bleef. En we verwachten dat dat in 2012 ook zo blijft”, zegt hij. Het feit dat Barco in het verleden een erg diverse groep was, heeft het bedrijf zeker parten gespeeld, meent Siddy Jobe, maar door sinds 2009 meer te gaan focussen op de coreactiviteiten slaagt de groep erin meer winstgevende groei te realiseren. “In die zin zijn de fundamenten gelegd om de komende jaren tot een grote stabiliteit te komen, met digitale cinema als groeimotor. Ook de andere kerndivisies doen het goed, met de kwaliteit en robuustheid van de highend producten als belangrijke troeven. Dat het bedrijf zich steeds meer richt op het middensegment lijkt ons een goede strategie. Als je je focust op de highend markt, ben je vaak als eerste met nieuwe technologie. In een hoogconjunctuur zorgt dat voor mooie marges, maar in zwakkere economische tijden zie je dat klanten vaker kiezen voor een product met een lagere prijs.”

Groeipotentieel Voor Siddy Jobe is het belangrijk dat Barco zich, als technologiebedrijf, constant blijft heruitvinden. “Ze moeten sterk blijven investeren in R&D, wat ze ook doen. Ze hebben het grote voordeel van een gediversifieerde productenportefeuille op verschillende markten, waardoor ze de verschillende economische cycli goed kunnen opvangen. Ook positief zijn hun inspanningen om door te breken in groeilanden zoals China, waar bijvoorbeeld digitale cinema nog een groot groeipotentieel heeft.” De situatie waarin Barco nu verkeert, is veel gunstiger dan enkele jaren geleden, benadrukt Siddy Jobe. “De turnaround die het bedrijf beloofd heeft, is duidelijk gerealiseerd. We hebben momenteel een ‘Opbouwen-advies’ voor het Barco-aandeel, met een voorzichtige target van 51 euro. Wij gaan voor 2012 uit van een omzetgroei van 5 tot 6% gedreven door de verschillende divisies. Verder verwachten we ook een lichte verbetering van de operationele marge ten opzichte van 2011, en dat in een uitdagend macro-economisch klimaat.” (JD)

Ondernemers 4 2 maart 2012
10

Ondernemers 4 2 maart 2012

#.83FFLT #FSMJOF

&DIUSJKQMF[JFS

-&*%&/7470-(&/

73&6(%&8*/5%&/*&68&#.83&&,4 %FOJFVXF#.83FFLT#FSMJOFOFFNUSFTPMVVUEFWPPSUSFLLFSTSPMPQ[JDI OFUBMTEFWPSJHFWJKGHFOFSBUJFT)JKLPQQFMUFFOTQPSUJFGLBSBLUFSFO FFOFMFHBOUEFTJHOBBOCBBOCSFLFOEFJOOPWBUJFT;PBMTEFPQUJPOFMF)FBE6Q%JTQMBZ FFOQSJNFVSJOEJUXBHFOTFHNFOU4UBOEBBSEJTEF#.8 3FFLTVJUHFSVTUNFU"VUP4UBSU4UPQGVODUJFFO%SJWJOH&YQFSJFODF$POUSPMNFU&$0130NPEVT%F[FWFONPUPSJTBUJFT NFUEFSFDFOUTUF #.85XJO1PXFS5VSCPUFDIOPMPHJF LVOUVLPQQFMFOBBOFFOIBOEHFTDIBLFMEFPGFFOBDIUUSBQTBVUPNBUJTDIFWFSTOFMMJOHTCBL1BTEFOJFVXF #.83FFLTIFMFNBBMBBOBBOVXTUJKM1FSTPOBMJTFFSUVIFNWPMMFEJHWPMHFOTVXTNBBL PGHBBUVWPPSFFOWBOEFESJFLBSBLUFSWPMMF-JOFT EFEZOBNJTDIF4QPSU-JOF EFTUJKMWPMMF.PEFSO-JOFPGEFWFSê ‹KOEF-VYVSZ-JOF 0OUEFLIFNCJKPOT

#.8&Gê—…DJFOU%ZOBNJDT

.JOEFSVJUTUPPU.FFSSJKQMF[JFS

0$PDRVZUOW 8BHHFMXBUFSTUSBBU #SVHHF 5FM JOGP!DPDRVZUCSVHHFOFUCNXCF XXXDPDRVZUCNXCF

.POTFSF[,PSUSJKL .FFOTFTUFFOXFH ,PSUSJKL 5FM JOGP!NPOTFSF[LPSUSJKLOFUCNXCF XXXNPOTFSF[CNXCF

.POTFSF["BMCFLF .PFTLSPFOTFTUFFOXFH "BMCFLF ,PSUSJKL

5FM JOGP!NPOTFSF[BBMCFLFOFUCNXCF XXXNPOTFSF[CNXCF

%FKPODLIFFSFOW 0PTUOJFVXLFSLFTUFFOXFH 3PFTFMBSF 5FM JOGP!EFKPODLIFFSFOFUCNXCF XXXEFKPODLIFFSFCNXCF

#.8'JOBODJBM4FSWJDFTCJFEUVJOOPWBUJFWFê ‹OBODJ«MFGPSNVMFTBBO [PXFMWPPSQBSUJDVMJFSFOBMTQSPGFTTJPOBMT.FU#.84FSFOJUZ PO[FWPPSEFMJHFPOEFSIPVETDPOUSBDUFO CMJKGUVX#.8JOUPQWPSN 6X#.8HFOJFUHFEVSFOEFKBBSEF#.8.PCJMF$BSFNPCJMJUFJUTTFSWJDF .JMJFVJOGPSNBUJF ,# XXXCNXCF

BMW12933_OndernemersWestVlaanderen_333x233.indd 1

 -,.Ѽ(,.$0 31/01/12 16:29


UITGELEZEN BEDRIJVEN

Syntra West bouwt nieuw lescomplex in Ten Briele – Brugge

Jan Ide: “De laagconjunctuur in de bouw noopt ons ook de houtmarkt in het Oostblok te bewerken.” Foto Hol

SpanoGroup breidt lakstraatmogelijkheden uit door overname B&M uit Merchtem

‘De aankoop van B&M was hét antwoord op een dringende behoefte’ SpanoGroup heeft onlangs B&M uit Merchtem overgenomen. De producent van spaan- en bouwplaten, MDF, gemelamineerde meubelcomponenten en groene stroom zorgt daarmee voor een verdere integratie en kan haar klanten een grotere toegevoegde waarde op het vlak van afwerking bieden. B&M blijft autonoom functioneren vanuit de huidige vestiging, waar extra mensen de rangen zullen versterken. Ook voor haar productievestiging in Oostrozebeke kijkt SpanoGroup uit naar geschoold personeel en competente arbeiders. SpanoGroup biedt haar klanten sinds 2008 gelakte platen als afwerkingsmogelijkheid aan. “Wij hadden daarvoor geïnvesteerd in een tweedehandsmachine. De bezettingsgraad is sinds de opstart dermate toegenomen, dat de machine op maximale capaciteit draait. Toen wij hoorden dat B&M te koop was, betekende dat voor ons een buitenkansje,” getuigt CEO Jan Ide.

van de aandelen van B&M in handen had: wij zullen hun gefineerde platen blijven aflakken.” De andere helft van de B&M-aandelen was tot voor kort in handen van Walter Buggenhout en Lieve Vanderstraeten. Zij engageerden zich intussen in Wood-U-Print. “B&M zal hun nieuwe activiteiten blijven ondersteunen door de platen voor de digitaal bedrukte panelen van Wood-U-Print te lakken.” De activiteiten van B&M zijn meteen opgetrokken van één naar twee ploegen. Daardoor zullen er in Merchtem een aantal mensen bijkomen. In Oostrozebeke blijft de productie stabiel, maar ook hier blijft SpanoGroup steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

Anticiperen op markt in recessie SpanoGroup realiseerde in 2011 een omzet van 237 miljoen euro. In vergelijking met 2010 (211 miljoen euro) is dat een gevoelige stijging, maar de eerste signalen voor 2012 zijn een stuk onduidelijker. “Wij zijn gevoelig aan de schommelingen van de bouwsector. De drie weken stilstand van begin dit jaar betekenden een slechte start. Bovendien is het aantal bouwvergunningen in België, Nederland, Zuid-Europa en het Verenigd Koninkrijk sterk gedaald. De Franse markt blijft stabiel, enkel de Duitse doet het goed. Dat veroorzaakt natuurlijk een druk op de reguliere verkoop, waardoor wij met andere producten meer focussen op andere markten, zoals het Oostblok. Omwille van de agressieve aanpak van de concurrentie in die landen en uit logistieke overwegingen blijven we wel het liefst actief in België en onze buurlanden.” (BVC)

www.spanogroup.be

Antwoord op dringende behoefte

Streven naar volledige klimaatneutraliteit

De overname van B&M laat een verdrievoudiging van de lakmogelijkheden toe. “B&M installeerde in 2005 een gloednieuwe lakstraat, met een dubbele capaciteit dan de onze. Waar onze mogelijkheden in Oostrozebeke beperkt waren tot het lakken van spaanplaat en MDF, kunnen we nu ook fineerplaten, OSB-platen en multiplex behandelen. Op die manier hebben wij dus een pasklaar antwoord gevonden op onze dringende behoefte naar extra afwerkingsmogelijkheden. Voor de klanten van B&M verandert er in feite niets: de operationele werking blijft volledig in Merchtem en Raoul Vancrabeekx blijft verantwoordelijk voor de verkoop als productmanager B&M binnen het verkoopteam van SpanoGroup. De overname heeft geen gevolgen voor Finaspan, dat tot voor de overname de helft

Intussen draait de biomassacentrale A&S Energie, een joint venture tussen Spano nv en groenestroombedrijf Aspiravi, op volle toeren. “De verwerking van niet-herbruikbaar recyclagehout geeft ons extra koopkracht op de houtmarkt. Omdat hout volledig hernieuwbaar is, vind ik het de mooiste grondstof om mee te werken. Ook onze jongste divisie SpanoTech (dat spaanplaten, balken en houtisolatie levert voor passiefhuisbouwers en houtskeletbouwers) doet het heel goed. Door de groei van onze lakcapaciteit kunnen we bovendien voor een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde zorgen,” besluit Jan Ide. (BVC)

Het centrum voor volwassenenonderwijs Syntra West is gestart met de bouw van een nieuw lescomplex op industrieterrein Ten Briele, nabij het containerpark in Brugge. Het complex zal de industriële beroepen huisvesten, waaronder ook de bouwopleidingen. In die nieuwe campus komen de knelpuntberoepen aan bod. Het einde van de ruwbouw en de afwerking wordt voorzien tegen eind mei. Het gebouw zou klaar moeten zijn bij de start van het nieuwe lessenjaar in september. In 2011 verwelkomde Syntra West zo’n 2.552 bedrijven, waarvan 7.335 werknemers een opleiding volgden. De totale omzet van het vormingsinstituut bedraagt ruim 11 miljoen euro. Het gebouw is een investering van 2,1 miljoen euro. (DS; HN; HN)

Noordzee Helikopters koopt acht toestellen – Oostende Het Oostendse Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) heeft bij Eurocopter 8 extra toestellen EC175 gekocht. Het contract werd afgesloten tijdens het salon Heli-Expo in het Amerikaanse Dallas. NHV zal de eerste EC175’s begin volgend jaar krijgen. De toestellen kunnen dienen voor transport in de olie- en gassector. Mogelijke toekomstige toepassingen zijn opsporingsen reddingsmissies. (HN ; HLN)

Mercure-hotel op Accent Business Park – Rumbeke Begin 2010 werd op het Accent Business Park, waar onder meer de regionale tv-zender Focus-WTV en de politie onderdak vinden, gestart met de bouw van een achtste kantoorgebouw. Dat is intussen in gebruik. 2 jaar later komt de ontwikkeling van de businesssite in een volgende fase. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) zal op 08/03 de eerste spadesteek geven voor een nieuw gebouw dat plaats zal bieden aan nog eens 4.200 m² kantoorruimte én aan een hotel. Het hotel wordt uitgebaat door de Accor Groep Mercure en zal 88 kamers tellen, naast vergader- en seminariezalen, een restaurant en fitness. Het hotel en het nieuwe kantoorgebouw komen langs de Rijksweg en moeten tegen het najaar van 2014 klaar zijn. (DS; HN; HLN)

Uitgelezen: Voka’s socio-economisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

N\b\c`abjg\

ijfm\iq`Z_km

XeMfbXN\jk $McXXe

9\c^`‡$9\c^`hl\ G%9% /,''Bfiki`ab +&),.

[\i\e(/[\aXXi^X

e^

m\ijZ_`aeke`\k`e[ \b\ijkmXbXek`\\e M\iXeknffi[\c`ab ^\[li\e[\-n\b \l`k^\m\i?XejD \e`ealc`Xl^ljk 8]q\e[\iMfbXN X\ik\ej lj \jk$McXXe[\i\e#G 8]^`]k\bXekffi/ i\j`[\ekB\ee\[p ,''Bfiki`ab$G,' cXXe0X#/,''Bfik 0('0 i`ab

uitgelezen-09-2009-ok.in

dd 1

18-08-2010

11:12:22

Ondernemers 4 2 maart 2012

11


12

Ondernemers 4 2 maart 2012

Philip en Patrick Coulier acTVty

De broers Patrick en Philip Coulier zijn incontournables in de wereld van de audiovisuele media. De regionale tv is deels hun creatie. Een kwart eeuw al doen ze vastberaden en met visie hun eigen ding. Hun vroegere bedrijf MCS –later omgedoopt tot EyeD – werd in 2004 verkocht aan Roularta, maar stilzitten stond bij de broers niet in het woordenboek. In 2005 was het tijd voor een nieuw businessverhaal met de opstart van acTVty, een productie-, faciliteiten- en evenementenbedrijf dat zich specialiseert in audiovisuele media. Dit gaat van het maken van bedrijfsfilms, over opleidingsfilms, commercials, tv-programma’s, mediatraining, tot het organiseren van evenementen. “We voelen ons weer de pioniers van weleer.”


INTERVIEW

‘We voelen ons weer de pioniers van weleer’ Jullie zijn gepokt en gemazeld in de wereld van de media en communicatie, want zelfs de wieg van de regionale televisie en van Kanaal Z stond naast jullie bed. Vanwaar de interesse voor deze wereld? Patrick Coulier: “U weet het of u weet het niet maar ik was assistent aan de VUB, richting psychologie. Een samenloop van omstandigheden heeft me richting audiovisuele media geduwd. Bij de VUB liep plots een aanvraag binnen van een bedrijf dat vroeg om visuele ondersteuning van zijn producten. Ik heb toen, samen met Philip een opleidingsvideo in elkaar geknutseld, tot grote voldoening van de klant. Van het ene is het andere gekomen.” Philip Coulier: “Ik had zelf de opleiding lichamelijke opvoeding achter de rug, maar veel toekomst was er niet met die richting. Dus besloot ik de job van cameraman/editor te aanvaarden bij het Poperingse textielbedrijf Inbelco. Laat ons zeggen dat filmen een beetje mijn hobby was.”

hebben we niet alleen de regionale tv-stations in WestVlaanderen mee van de grond geholpen, maar evenzeer in andere provincies.” Vandaag staat het bedrijf bekend als acTVty, voordien heette het AVIP, MCS en later nog Eye-D. Waarom al die naamswijzigingen? Patrick Coulier: “Dat heeft met de aard van de business te maken. Opleidingsfilms maken, was onze basisactiviteit. MCS was een in Brugge gevestigd bedrijf, opgericht door twee oude rotten in het videovak (die met hun vorig bedrijf failliet waren gegaan). We hebben ons bedrijf AVIP gefusioneerd en gebundeld met hun activiteiten en de naam van hun bedrijf behouden. In 1993 –bij de opstart van regionale tv- toonde Roularta interesse in ons bedrijf en nam 50% in het kapitaal. Later, in 1999, kreeg MCS een nieuwe naam: Eye-D. Dat was een aardig gelukte marketingope-

‘We proberen het verschil te maken door totaalconcepten aan te bieden enerzijds en door creatief te zijn anderzijds. Out of the box denken staat ons op het lijf geschreven.’ Patrick Coulier: “We hebben toen relatief snel onze krachten gebundeld en het bedrijf AVIP opgericht als een van de eerste bedrijven in het bedrijvencentrum van Brugge. AVIP specialiseerde zich in het maken van opleidingsfilms voor bedrijven. Maar dit evolueerde vlot naar het maken van klassieke bedrijfsfilms. Toen VTM begon in 1989 opende zich alweer een nieuwe wereld. We stelden VTM voor om onze cameraploegen reportages te laten maken in West-Vlaanderen. De afspraak was dat we alleen zouden betaald worden voor wat er effectief uitgezonden werd. In de praktijk draaiden we meer dan er werd uitgezonden. Dat bracht ons op een idee: regionale tv. Voor regionale reportages die lokaal werden uitgezonden, zou er wél een markt zijn. Dat was onze diepste overtuiging. We zijn toen gaan lobbyen bij de politiek en hebben ook mee geschreven aan het ‘Masterplan voor regionale televisie’. We hadden een heel eigen kijk op wat het moest worden. We wilden een jong product in de markt zetten en zochten dus in de eerste plaats jonge mensen, die we lieten begeleiden door ervaren mensen, meestal ex-VRT-journalisten. Vanuit de VS brachten we het idee mee van het kijken in lus. Als facilitair bedrijf –inmiddels omgedoopt tot MCS –

ratie, maar het stelde ons ook in staat om de inmiddels sterk uitgebreide activiteiten te bundelen onder één koepel. Roularta, onze partner in het kapitaal, is tien jaar aan boord gebleven. In 2004 hebben ze na vlotte onderhandelingen de volle 100% genomen.” Hoe was het om onder de vleugels van Roularta te vliegen? Welke voor- en nadelen had dat? Patrick Coulier: “In alle objectiviteit denk ik te mogen zeggen dat we een goed geöliede tandem waren tot aan de beursgang van Roularta. Het directe contact met hun CEO maakte zo veel mogelijk: snelle beslissingen, no nonsense, het ging vooruit. Na de beursgang kwamen er de ellenlange procedures, en was alles anders.” Jullie hebben het spel slim gespeeld, zeggen sommigen: alles werd verkocht aan Roularta, en enkele maanden later werd dezelfde zaak in dezelfde business doodleuk heropgestart. Patrick Coulier: “Oei, dat is een beetje kort door de bocht. Het ging niet meer om dezelfde activiteiten. Voortaan viseerden we vooral nieuwe concepten in de audiovisu-

ele wereld, met name de digitale ontwikkelingen in het audiovisuele landschap. Zo werkten we samen met INDI en Kinepolis rond de opstart en invulling van Kinepolis TV, en creëerden we ook nieuwe modellen voor audiovisuele content voor bedrijven. Finaal brachten we onze expertise ook naar het mee organiseren van B2B-events.”

Een sabatical? Niet aan ons besteed! Jullie nieuwe bedrijf werd in de zomer van 2005 opgestart, relatief snel na de verkoop van Eye-D. Wat doen twee rasondernemers die hun zaak verkopen? Eerst genieten? Of meteen nadenken over de volgende opportuniteit die hen wacht? Patrick Coulier: “Eerst dacht ik, ik neem eens een sabatical van één jaar. Na drie maanden zei mijn vrouw: zou je niet beter werk zoeken in plaats van voortdurend boeken te lezen of tv te kijken?” (lacht uitbundig) Philip Coulier: “Bij mij was het ongeveer hetzelfde verhaal. In huis hingen overal post-itjes van mijn vrouw om boodschappen te doen of karweitjes op te knappen. Toen dacht ik dat ik toch maar beter weer kon gaan werken…” Vandaag kan acTVty ronkende referenties voorleggen met onder meer Volvo, de Vlaamse en de federale overheid, de EU, Siemens, Kinepolis, BMW en ga zo maar door. Hoe maakt men – in de beste Steve Jobs-traditie – het verschil in een toch behoorlijk concurrentiële wereld? Philip Coulier: “Hoho, laten we ook maar bescheiden blijven! We verliezen ook wel eens offertes hoor. We proberen wel het verschil te maken door totaalconcepten aan te bieden enerzijds en anderzijds door creatief te zijn. Out of the box denken staat ons wel op het lijf geschreven, denk ik. Vandaag voelen we ons net als in de beginperiode weer echte pioniers.” Patrick Coulier: “Ik geef een concreet voorbeeld van onze innovatieve aanpak. De traditionele bedrijfsfilm is dood, morsdood. Tegen dat hij gemaakt wordt, is hij allicht al voorbijgestreefd, zo snel gaat het vandaag de dag in het bedrijfsleven. Frans Schotte van de Standaard Boekhandel heeft mijn ogen geopend toen hij zei dat een boek tegenwoordig maar een zeer korte “bloeiperiode” kent. Zo is het ook met bedrijfsfilms. We zijn daarom op zoek gegaan naar een andere aanpak. Het basisidee vertrok van een opdracht voor EUR-ID, een Europese instelling. We vertrekken niet vanuit de historiek van het bedrijf, maar we focussen op de waarden die het bedrijf wenst over te brengen aan prospecten, klanten en leveranciers. Voor Eur-ID gaan we in heel Europa op zoek naar frisse en jonge bedrijven die innovatief én starter zijn. Met deze bedrijven maken we korte luchtige reportages die dan via

Ondernemers 4 2 maart 2012

13


14

Ondernemers 4 2 maart 2012

YouTube worden gedistribueerd. Het aanbod aan reportages wordt regelmatig vernieuwd. We merken dat dit een formule is die aanslaat en veel belangstelling wekt vanuit de markt. Als marketinginstrument mist het alvast zijn doel niet, en het helpt ook sterk bij het sensibiliseren van de klant. Zo hebben we nog een reeks andere concepten in voorbereiding en altijd met de bedoeling digitale toepassingen ten dienste te stellen van de bedrijven. Eén zaak staat vast: alles verandert razendsnel, maar opportuniteiten zijn ook overal.”

Nood aan vernieuwing Als alles zo snel verandert , dringt een consolidatie in de audiovisuele sector zich dan ook niet op? Patrick Coulier: “We staan altijd open voor gesprekken maar op één voorwaarde: er moet bewezen toegevoegde waarde zijn voor onze activiteiten. Onze actieradius is vandaag veel breder dan van andere traditionele audiovisuele bedrijven. We bestrijken een breed terrein: niet alleen het leveren van audiovisuele content in alle betekenissen van het woord, maar ook B2B-events organiseren behoort tot onze corebusiness. De rode draad is altijd: in dienst van de business-klant. Wij zijn niet de jongens die in de zuivere entertainmentsector opereren: voor een tv-zender een spelletjesprogramma maken met veel show en glitter, zal nooit aan ons besteed zijn. Wel goede programma’s maken voor bedrijven en overheden.” Investeren, telkens opnieuw in nieuwe technologie, is een noodzaak maar lijkt ook wel een bodemloos vat. Hoe kan u dat alles financieel beheersbaar maken? Philip Coulier: “Dat is iets wat we geleerd hebben uit het verleden. Vroeger moesten we als faciliteitenbedrijf alle materiaal zelf in huis hebben. Nu werken we veel meer dan vroeger met professionele freelancers die niet op de payrol staan en zelf investeren in hun materiaal. Zij werken als

‘De traditionele bedrijfsfilm is dood, morsdood. Tegen dat hij gemaakt wordt, is hij allicht al voorbijgestreefd, zo snel gaat het vandaag de dag.’

Patrick Coulier: “In feite gaat het om een klassieke kloof tussen twee generaties. De oudere generatie die zweert bij de traditionele manier van communiceren. De nieuwe generatie denkt daar totaal anders over en voor een groot stuk terecht. Laat ons eerlijk zijn: wie kijkt er nog in een klassieke brochure van een bedrijf? Als ik informatie nodig heb, dan is er maar één medium meer en dat heet internet. Wij doen dat nog voor een deel op onze computer maar jongeren gebruiken meer en meer hun iPad. Persoonlijk kijk ik veel minder traditionele tv, via het scherm in de huiskamer. Als ik naar tv kijk, gebeurt dat ook hoofdzakelijk via iPad of computer, idem dito voor een film of voor het lezen van kranten. De digitale media overheersen alles. Bedrijven doen er goed aan om met dit soort van nieuwe wetmatigheden rekening te houden. Niemand kan ook nog om Twitter of Facebook heen.” . Mediatraining behoort tot jullie corebusiness. Hoe mondig of onmondig is de gemiddelde West-Vlaamse ondernemer? Patrick Coulier: “Onze mediatraining richt zich vooral op audiovisuele communicatie, het communiceren voor radio, tv en nieuwe media. We hebben regelmatig opleidingen in het kader van crisissituaties bij bedrijven die door de tvpers worden benaderd. En we zien dat hier dikwijls verkeerd wordt gecommuniceerd. Er is te weinig voorbereiding, de manier van vragen beantwoorden is verkeerd, het bedrijf of de bedrijfsleider zijn zich niet bewust van de kracht van het medium en de negatieve gevolgen voor hun imago. Er is hier nog veel werk aan de winkel. Niet alleen op het verbale of non verbale vlak, maar ook op het vlak van de procedures: wie communiceert wat, wanneer en hoe? Welke zijn de rechten en plichten van de geïnterviewde?” Iedereen heeft de mond vol over het belang van de sociale media, zoals Facebook en Twitter. Moeten we toch ook niet wat voorzichtig zijn met hypes? Patrick Coulier: “Enkele van deze ontwikkelingen zullen inderdaad achteraf een hype blijken. Maar wat mij meer verontrust is een probleem, zoals aangekaart in het boek “The Cult of the Amateur” (Andrew Keen). Zijn stelling is eenvoudig: de mensen kunnen het verschil niet meer maken tussen de mening en/of de kennis van een expert (lees: journalist) en van wat ze op het internet vinden van de eerste de beste nitwit. Het gevolg is dat men de grootste nonsens als waarheid aanvaardt.”

Zin en onzin van regionale tv

Alles is communicatie

Jullie stonden aan de wieg van de regionale tv. Geloven jullie nog in de sterkte en de kracht van het medium? Patrick Coulier: “Vandaag wordt regionale televisie nog altijd bekeken door een groot deel van de bevolking, maar dan wel op een niet echt efficiënte manier. Kijkers zappen weg van hun regionale televisie door de grote verscheidenheid van programma’s die zich op deze zenders afspelen. Wanneer zij midden in een commercieel programma terechtkomen, dan zappen zij naar andere zenders. Ik ben er dan ook van overtuigd dat een back to basicsaanpak, met name focussen op écht regionaal nieuws zeker nog een leven beschoren is. Maar de jongere generatie zal dit niet via de kabel bekijken, wel via de nieuwe distributiekanalen zoals 3G en het internet.”

Alles is communicatie, wordt wel eens gezegd. Heeft het bedrijfsleven dat al voldoende gesnapt als je dat vergelijkt met pakweg de jaren ‘90? Philip Coulier: “Er is nog veel werk aan de winkel. We moeten vandaag als een soort missionarissen de nieuwe concepten op audiovisueel vlak gaan bepleiten bij bedrijven. In vele bedrijven is de oudere generatie niet altijd op de hoogte van onze snel evoluerende markt en de vele mogelijkheden.”

Bij de opstart van regionale heette het dat er ook veel live televisie zou volgen. Met uitzondering van Waregem Koerse is daar nooit veel van in huis gekomen. Patrick Coulier: “Live tv is een erg dure manier om televisie te maken. Er zijn heel wat dure technische middelen nodig voor de captatie, en de omkadering qua personeel kost een bom geld. Ook moet men zich afvragen wat voor zin een live uitzending voor regionale televisie heeft? Wat is de toegevoegde waarde van zo’n uitzending op lokaal vlak?

het ware op afroep voor ons. Maar wij doen aan kwaliteitsbewaking vanuit onze normen. En we investeren enkel in het meest noodzakelijke of in die technieken die voor freelancers te duur zijn.”

De middelen die voor een livecaptatie worden ingezet kunnen beter gebruikt worden om datgene waar de regionale televisiekijker echt om maalt: zijn eigen lokale leefwereld, en dit onder de vorm van goed gebrachte reportages. Eén uitzondering wil ik wel maken: de gemeentelijke en provinciale verkiezingen die live worden gebracht. De WestVlaming wil ook wel eens zijn lokale politici live in debat zien gaan.”

Manager of ondernemer? Voelen jullie zich vandaag meer ondernemers – operationeel bezig – dan wel managers, eerder strategisch bezig? Philip Coulier: “Ik voel me meer ondernemer, terwijl ik denk dat Patrick meer geëvolueerd is naar een manager.” Patrick Coulier: “Toch niet. Er zijn al verschillende fases geweest in mijn leven. Na de verkoop van Eye-D aan Roularta, ben ik me weer op en top entrepreneur gaan voelen. Als ik eerlijk mag zijn: dat ligt me ook beter.” Durven jullie in deze snel evoluerende wereld van de digitale communicatie, met steeds nieuwe technische mogelijkheden, toch vooruit te kijken naar de horizon 2020, 2025? Patrick Coulier: “Ja. Puur commercieel gesproken hoop ik dat we tegen dan wat meer recurrente opdrachten in portfolio hebben. Wat de technologie betreft? TV zal natuurlijk blijven, maar het aanbod wordt groter en anders. Ik denk hier aan de opkomst van tv on demand of aan Google tv of Apple tv. Onze opdracht bestaat erin om voortdurend te zoeken naar wat de klanten willen. Met het trio binnen ons bedrijf (broer Philip en medevennoot Abe) durf ik zeggen dat we voldoende gewapend zijn. We hebben elk onze corecompetenties en vullen elkaar dus perfect aan. De bottom line zal altijd dezelfde blijven: hoe optimaal content verspreiden?” (Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Dries Decorte)


Imhuntex kondigt verhuis aan Dit jaar bestaat Imhuntex, verdeler van specifieke kledij voor de buitensport, tien jaar en dat vieren ze met de opening van een nieuw bedrijfsgebouw in Nieuwpoort. “Op die nieuwe locatie moet ons concept nog meer tot zijn recht komen”, vertelt zaakvoeder Jean-Pierre Lebon. Begin 2013 zal Imhuntex zich vestigen op het industrieterrein in Nieuwpoort. Imhuntex verdeelt en ontwerpt kledij specifiek voor o.a. de jacht, hengel- en paardensport. “De showrooms zullen uitgeven op de Noordvaart en de polders. Zo zal het bedrijf beter tot zijn recht komen.” Ook de groei van het bedrijf speelde een belangrijke rol in de beslissing om te verhuizen. “We hebben een grotere opslagruimte nodig. Zo willen we meer efficiëntie, een aangenamere werksfeer en een betere ontvangst voor onze klanten creëren.” Dit alles moet leiden tot meer rendement en groei. Zo zal het bedrijf twee nieuwe werkkrachten aanwerven naar aanleiding van de verhuis. “In de toekomst willen we voorzichtig groeien, zoals we in het verleden al gedaan hebben. Vanaf dit jaar is ook Engeland een van onze afzetmarkten.” Momenteel levert Imhuntex al aan de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Stoppen op een hoogtepunt? Niet als het van de familie Spegelaere afhangt. De Economische Vuurpijl die ze eind januari ontving van de Perskring Oostende is vooral een stimulans om te blijven inzetten op extra dienstverlening aan de klant. Geruchten als zou Fresh Spegelaere worden overgenomen door grote spelers in de markt worden dan ook resoluut de kop ingedrukt. Stefaan Spegelaere: “Het familiale karakter van onze miniwarenhuisketen is net onze sterkte om op te tornen tegen de grote ketens. We zijn klein en wendbaar genoeg om flexibel in te spelen op veranderingen in de markt. Maar tegelijk zorgt onze familiale beslissingsstructuur voor een gezonde continuïteit.”

Kristof, Stefaan en Jan Spegelaere: “Ons winkelconcept is een mix van zelfbediening en toogbediening in een familiale sfeer waarin de klant zich thuis voelt.” Foto EV

Eigen merk In 2002 startte Jean-Pierre Lebon als agent voor een Franse firma die kledij voor jagers verdeelde. “Ik wou van mijn passie, het buitenleven en de jachtsport, mijn beroep maken. Ik begon als agent, maar na twee jaar besloot ik me om te vormen tot groothandelaar en importeur in kledij voor buitenmensen.”

BEDRIJVEN

De zaakvoerder had de smaak te pakken en in 2006 zag hij dat er nood was aan betere kledij. “Uit eigen ervaring en op vraag van klanten startte ik mijn eigen merk Lynx. Deze lijn sluit ook beter aan bij de Europese kledingstijl.” Ondertussen werd het merk al gecommercialiseerd tot een innovatief, technisch kledingmerk voor de actieve jager. “Hierbij steunen wij op drie pijlers: innovatief in de stofkeuze, het model en het gebruik.” In 2008 verhuisde Imhuntex een eerste maal naar een gehuurde loods in Nieuwpoort. “We begonnen samen te werken met andere textielbedrijven in binnen- en buitenland voor verdere technische ontwikkelingen. Zo haalden we onder meer licenties binnen voor BuzzX, een antiteek kledinglijn.” Naast die lijn heeft het bedrijf een antigeurlijn en een traditionele lijn met extra pluspunten, zoals bijvoorbeeld op vlak van veiligheid. De zaken gingen goed en er werd een nieuwe doelgroep aangesneden. “We gingen ons in 2009 ook richten op de tuin- en paardensportsector. Zo konden we de laarzen van Muckboots gaan verdelen buiten de jacht- en hengelsport.” Imhuntex kent dus verschillende afzetmarkten en doelgroepen. “Wij zijn misschien een kmo, maar toch moeten we steeds met vernieuwing bezig zijn.” (HJ)

www.imhuntex.com

Jean-Pierre Lebon: “Wij zijn misschien een kmo, maar toch moeten we steeds met vernieuwing bezig zijn.” Foto DD

Fresh Spegelaere wint Oostendse Economische Vuurpijl Fresh Spegelaere is dan ook sinds jaar en dag een certitude in de driehoek Oostende-Eernegem-Jabbeke. Stefaans grootvader was melkboer en had een kleine buurtwinkel in Oudenburg. In 1965 namen zijn zoon Arnold en schoondochter Susan de zaak over en openden in 1980 een eerste supermarkt in Oudenburg, waarna vestigingen in Jabbeke Oostende en Eernegem volgden. Met de broers Kristof, Jan & Stefaan en echtgenotes Katrien & Ann staat vandaag ook de derde generatie mee aan het roer. Elk familielid heeft de leiding over een afdeling van de groep. Kristof Spegelaere: “De kruidenier van weleer is enorm geëvolueerd. Ons winkelconcept is een mix van zelfbediening en toogbediening in een familiale sfeer waarin de klant zich thuis voelt. Bij bepaalde versproducten kan ons specifiek opgeleid personeel het gepaste advies geven en de service verhogen.” De groep stuurt permanent het assortiment bij maar de verse producten zijn de grootste troef om zich te onderscheiden. Stefaan Spegelaere:

“Dit jaar komt er 2.000 m² ruimte bij om het versnijden, verwerken en verpakken van ons vers vlees te centraliseren. Het komt bovenop een investering die we vorig jaar al deden in 12.000 m² magazijnruimte en een centraal hoofdkwartier in de voormalige gebouwen van New Holland in Eernegem.” Maar de groep is meer dan een miniwarenhuisketen. Kristof Spegelaere: “Sinds drie jaar leveren we onder de naam ‘Vleeshandel Danny’ ook rechtstreeks vers vlees, charcuterie en kaas aan restaurants.” Het personeel staat centraal bij Fresh Spegelaere. Stefaan Spegelaere: “Wij ondernemen niet alleen, maar samen met ons personeel. Die Economische Vuurpijl zien we dan ook vooral als een bekroning voor de dagdagelijkse inzet van al onze medewerkers.” (SD)

www.fresh-spegelaere.be

Ondernemers 4 2 maart 2012

15


16

Ondernemers 4 2 maart 2012

Advertentie


Dossier IT & ICT

Mario Bultynck, Hans Ocket en Bart Vandenabeele: “Aangezien we geen eigen soft- of hardware verkopen, kunnen we vanuit een onafhankelijke positie de beste oplossing aanbieden aan de klant.” Foto MVN

Converge-IT uit Oostkamp bestaat vijf jaar

‘We zijn geen typische computernerds’ Het is daags na het feestje ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan dat de drie zaakvoerders van Converge-IT uit Oostkamp ons een blik gunnen in hun ondernemers-DNA. Hun activiteiten in één passend woord omschrijven, blijkt geen sinecure. ‘Maatwerk’, ‘luisteren naar de klant’, ‘service na verkoop’ en vooral ‘the cloud’ geven een idee van waar ze voor staan. Hans Ocket, Bart Vandenabeele en Mario Bultynck zijn collega’s in een software- en IT-consultancybedrijf wanneer ze in 2007 besluiten hun eigen weg te gaan. De focus ligt enigszins anders: eerder dan louter ICT-infrastructuur te slijten, willen ze de business van kmo’s vooruithelpen door op basis van een klantprofiel de optimale ICT-oplossingen voor te stellen, te installeren en te implementeren. Mario Bultynck: “Wij verkopen geen eigen soft- en hardware. Hierdoor kunnen we vanuit een onafhankelijke positie en met onze kennis van de markt de beste oplossing aanbieden aan de klant.” Die beste oplossing wordt pas voorgesteld na een grondige analyse van de noden van de klant. Bart Vandenabeele: “Klanten komen vaak zelf met een oplossing voor hun ICT-probleem op de proppen, zoals een server die aan vervanging toe is. Onze analyse vertrekt echter van de operationele noden van het hele bedrijf. Hoe kunnen processen efficiënter verlopen en hoe kan er tijdswinst worden geboekt? Op die vragen formuleren wij dan het ideale ICT-antwoord.”

Into or not into the cloud?

Proactieve benadering

Start2share is een eerste pijler in de dienstverlening van Converge-IT, gebaseerd op Microsofts Sharepoint 2010. Daarbij wordt alle informatie die zich in een bedrijf bevindt op een geïntegreerde manier op een interne bedrijfswebsite ter beschikking gesteld. Het is een opstap naar de tweede pijler: ‘the cloud’. Mario Bultynck: “The cloud kun je niet kopen. Het is een webplatform waar je op een veilige manier je documenten en toepassingen kunt plaatsen die je dan kunt consulteren op elke plaats waar je toegang tot internet hebt. Een dure en plaatsgebonden eigen server wordt daarmee overbodig. Dat laatste is trouwens de reden waarom veel ICT-aanbieders the cloud niet luidop promoten. Wij geloven echter wel in de meerwaarde die het kan bieden.”

Het aanbod is dus geen alles-of-niets-verhaal. Hans Ocket: “Onze klanten zijn voornamelijk West- en Oost-Vlaamse kmo’s met 1 tot 50 ICT-gebruikers. De toepassingen die wij aanbieden, kunnen meegroeien met de klant. Ook voor starters die nog geen vast kantoor hebben, zijn die cloudtoepassingen zeer interessant. En in plaats van een eenmalige grote investering in hardware betaal je een maandelijks bedrag dat zich aanpast aan de noden die je op dat moment hebt.”

Maar veel klanten kampen nog met koudwatervrees. Hans Ocket: “We vertrekken van een ‘cloudtemperament’, vier klantenprofielen die je kunt vergelijken met het beleggersprofiel bij een bank. Dat gaat van klanten met een klassiek profiel die alle documenten op hun eigen server willen houden tot vooruitstrevende klanten die volledig gewonnen zijn voor the cloud.” Bart Vandenabeele: “Dat cloudtemperament biedt twee voordelen: de keuze in cloudtoepassingen is enorm groot, maar door te vertrekken van dat profiel kunnen wij de keuzestress beperken. Het laat ons ook toe om nieuwe toepassingen beter in te passen in de al bestaande infrastructuur bij de klant. Beschouw ons als een cloud business integrator die het ondernemen en cloudtoepassingen optimaal op elkaar afstemt.”

Service na verkoop draagt Converge-IT hoog in het vaandel. Bart Vandenabeele: “Veel hardware wordt verkocht met een onderhoudscontract, onder het motto ‘bel ons als er een probleem is’. Wij werken met een dienstencontract en gaan na de installatie proactief langs bij de klant om te analyseren of alles werkt zoals afgesproken. Op die manier kunnen we preventief werken en bijsturen voor er écht problemen ontstaan.” Het is een werkwijze die hoge eisen stelt aan de drie medewerkers van Converge-IT. Mario Bultynck: “We zijn inderdaad geen typische computernerds. Bovenop onze technische kennis moeten we goed met mensen kunnen omgaan, luisteren, noden interpreteren.” Converge-IT groeide in vijf jaar tijd naar een omzet van 550.000 euro, en dat ondanks de crisis. De complementaire profielen van de drie zaakvoerders zijn daar niet vreemd aan. Bart Vandenabeele: “We stimuleren elkaar, discussiëren graag en leren van elkaar. Maar je mag de ander geen keurslijf proberen opdringen.” (SD)

www.converge-it.be

Ondernemers 4 2 maart 2012

17


18

Ondernemers 4 2 maart 2012

Traxgo Detecting & Protecting

boost uw business bepaal uw cloud-temperament op

www.converge-it.be

BUSINESS CLOUD INTEGRATION

Anywhere, anytime lokalisatie van uw voertuigen/machines

Naadloze integratie naar uw business cloud-oplossing.

onmiddellijke melding via mail en/of sms bij (ongewenste) verplaatsing of manipulatie met positie: veiligheid startonderbreking: veiligheid discrete installatie: veiligheid verlaging verzekeringspremie is mogelijk: geldbesparing abonnement is geen must: geldbesparing

START2SHARE Powered by sharepoint 2010 Vereenvoudig uw business Gestructureerd documentbeheer Centrale bedrijfsinformatie Flexibel toegankelijk

www.converge-it.be Ňinfo@converge-it.be Ň050 68 81 99

Kalkhoevestraat 1 B-8790 Waregem

T +32 56 49 35 87 F +32 56 70 71 20

info@traxgo.be www.traxgo.be

Als ondernemer weet u hoe belangrijk ‹†ˆ™š—†™ŽŠ en ‡”Š”š‰Š“ zijn. En het zijn net die activiteiten die voor een‘ŠŽ“Š”“‰Š—“Š’Ž“Œ of ŠŠ“’†“˜Ÿ†† niet evident zijn. Gelukkig is er nu EVA online. De ultraveilige en gemakkelijke software die via internet altijd beschikbaar en toegankelijk is. Met, indien u wil, speciale toegang voor de boekhouder. Gedaan met het over en weer sleuren van documenten en het nooit bij de hand hebben van de recentste cijfers. Starter, groeier of gevestigde waarde? EVA online evolueert probleemloos met u mee. Zo biedt EVA online Plus extra pakketten zoals aankoopbeheer, verkoopbeheer, enz…

”“‘Ž“ŠŠ“”“‘Ž“Š‘š˜ “‘Ž“Š˜”‹™œ†—Š‰ŽŠšœ‡š˜Ž“Š˜˜Ž“‡†‘†“˜”š‰™ƿ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

24 uur op 24 uur beschikbaar via internet. Geen extra investering in hardware. Automatisch back-ups. Toegang voor uw externe accountant. Betaalbaar abonnement. Nu ook voor administratie, commercieel en voorraadbeheer.

EVA online = facturatie + boekhouding

EVA online boekhoudsoftware en meer... Makkelijk en efficiënt. Nu, overal… altijd.

110308-Adv VOKA WVL_NL_233x164.indd 1

Vanaf ȟȤƽȠțŠš —”Ǡ maand

”“‘Ž“Š‘š˜ = facturatie + boekhouding + administratie + commercieel beheer Onbeperkt gebruik 129 euro/maand

EVA online

Graag meer informatie of een gratis demonstratie?

Š‘țȢȣȜȡțȞȜțǦ’†Ž‘Ž“‹”ȇ‘šœŠ—˜”‹™œ†—Šǀ‡Š  œœœǀ‘šœŠ—ǀ‡ŠǠ˜”‹™œ†—Š 8/02/2012 12:13:21


BrandFractal uit Wevelgem helpt kmo’s het internet te screenen en posts analyseren

‘Een negatief bericht omzetten in een positieve actie’

Dossier IT & ICT

BrandFractal uit Wevelgem bestaat precies één jaar. Hun nieuw softwarepakket BrandFractal Sentinel laat kmo’s toe om op een prijsefficiënte en handige manier uitspraken over hun onderneming in de verschillende sociale media te monitoren en te analyseren. “Veel kmo’s hebben de nood en wens om te monitoren wat zoal over hen gezegd wordt, maar willen daar geen duizenden euro’s voor betalen”, beweert Cédric Royer, zaakvoerder van BrandFractal. Is de modale kmo-bedrijfsleider zich voldoende bewust van de impact van de sociale media? Cédric Royer: “Sinds een paar jaar worden de sociale media (Facebook, Twitter, YouTube, blogs, forums, nieuwssites) inderdaad belangrijker in de bedrijfsvoering. Het doorsneebedrijf beseft echter nog te weinig wat ze inhouden en hoe ze die kunnen aanwenden. Ze vormen namelijk een nieuw communicatiekanaal met een community, klanten, leveranciers, … Bedrijven beseffen ergens wel dat ze belangrijk zijn, maar weten bijvoorbeeld niet goed hoe ze alles wat over hun bedrijf gezegd wordt, moeten verzamelen en kanaliseren. Wordt er überhaupt iets over hun bedrijf gezegd en wat wordt er gezegd? Wat zijn de tendensen op langere termijn? Hoe verhoudt het bedrijf zich tegenover de concurrentie? Allemaal interessante informatie die het beleid van een onderneming kan helpen sturen.” Bestaan er dan geen oplossingen op de markt om die gefragmenteerde informatie te bundelen? Cédric Royer: “Vroeger gebeurde het zoeken van informatie op internet nog manueel, wat uiteraard een intensief en duur proces was. Later kwamen er automatische oplossingen op de markt. Het nadeel van licenties die je kan kopen via internet, is dat ze vaak heel complex zijn in gebruik. Ze zijn ook vaak heel basic, omdat ze informatie alleen verzamelen zonder ze te analyseren. Bovendien kosten bestaande oplossingen minimum 3.000 euro per jaar. Een kmo die zich als beginneling op het pad van de social media monitoring en analytics begeeft, is verre van bereid om daar zoveel geld voor neer te tellen. Veel kmo’s hebben inderdaad de nood en de wens om te monitoren wat zoal over hen gezegd wordt, maar willen daar geen duizenden euro’s voor betalen. De BrandFractal Sentinel is bestemd voor kmo’s en blijft met 240 euro per jaar betaalbaar.” Wat kan de kmo doen met BrandFractal Sentinel? Hoe werkt het? Cédric Royer: “Een licentie laat je toe vijf profielen aan te maken (bijvoorbeeld je bedrijfsnaam, je merkproduct, …) en relevante berichten van de belangrijkste sociale mediasites in één overzichtelijk dashboard te verzamelen en in grafieken weer te geven. Per maand kan je zo 10.000 berichten per profiel ontvangen, of 50.000 voor de vijf profielen. Dat is ruim voldoende voor kmo’s, aangezien de

Cédric Royer: “Manueel screenen wat er op het internet over je bedrijf gezegd wordt, is duur en zeer tijdrovend.” Foto Hol

mee af van je initiële doelstellingen, maar kan een uitgezette strategie via nieuwe acties helpen bijsturen.”

grootste Belgische bedrijven rond de 10.000 per maand zitten. Met een standaardlicentie kan je ook een ‘sentiment analyse’ doen (is een bericht positief, negatief of neutraal), rapporten aanmaken, trends herkennen, top posters bepalen, belangrijke woorden identificeren, vergelijken met interne bedrijfsdata (zoals calls, support calls, verkoop, klantenbezoeken, leads, …) of andere spelers in je marktsegment. Zo kan een bedrijf de impact meten van het onlinegebeuren op zijn activiteiten.”

Hoe is het idee voor BrandFractal eigenlijk ontstaan? Cédric Royer: “Mijn professionele ervaring ligt op het kruispunt van marketing, verkoop en IT. Als verantwoordelijke voor Oost-Europa en de Balkan voor het Amerikaanse bedrijf Nvidia, dat chips voor grafische kaarten in PC’s produceert, zag ik de grote invloed van de sociale media. Een negatief bericht in die media zetten we steevast om in een positieve actie. In 2009 kwam ik terug naar België. Als commercieel-strategisch consultant voor kmo’s kreeg ik vaak de vraag: wat zeggen ze op het internet over ons? Zo kwam ik op het idee om dit zoekproces te automatiseren, op een overzichtelijke en kostenefficiënte manier. De samenwerking met digitale marketeer en ontwikkelaar Sam Van Hulle leidde tot ons product, dat nu af is. We zijn klaar om het in België via het internet te commercialiseren en organiseren er opleidingen, seminaries en roadshows rond. De volgende stap is internationale expansie. Momenteel lopen onderhandelingen in Duitsland, Mexico en Roemenië.” (MD)

Waarom zou een bedrijf al die informatie verzamelen en overzichtelijk maken? Cédric Royer: “Onze tool stelt het management in staat om gefundeerde beslissingen te nemen. Dankzij social media monitoring en analytics kan een bedrijf noden en vragen uit zijn marktsegment herkennen en daarop inspelen. Het kan ook de impact van marketingcampagnes meten, trends per regio detecteren, geruchten lokaliseren en daardoor anticiperen op potentiële crisissen, … Het gebruik dat je van de verzamelde informatie maakt, hangt natuurlijk

www.brandfractal.com

Ondernemers 4 2 maart 2012

19


20

Ondernemers 4 2 maart 2012

U Uwin ntern neITTͲafdelingg‌m maardanwelexte ern!

EEenenormaanb bodaan IToplossingen staat vvandaagg ter beeschikkin ng van de KMO O om h haar bedrijfssprocesssen t te heelpen aautomattiseren. De succcesvolle ondernemer daag wiil zich echter meer vvan vand m dan n ooit cconcentrrerenop pdekerrnactiviteeitenvanzijn o organisaatie. Daaarom do oet hij steeds vvaker b beroepo opeeninformatticaspeciialistdieehem aadviseerrt bij dee keuze, de realisatie en e de o ondersteeuningvvanITop plossingeen. ““AlvanafdeeerstedemostaakChristiaaens ComputerServiceemethetERPͲpakket M MicrosoftDynamicssNAVtoreenhoogbo oven d deconcurrrentieuit.Voorelkprobleem mdat w wijsuggerreerden,h hoevergezzochthetook ndenzijeeenvangneetvoorzien n!â€? was,kon

“M MicrosoftD DynamcsN NAVbiedttons structuur,correectecijferggegevenseneen nzonder platforrmdatonsstoelaatttegroeien extramensen ntemoeteenaannem men!�

“ChristtiaensCom mputerSeerviceheeeftme heelsn nelovertu uigd:eenfflexibelfamilieͲ bedrijff,geenmaastodontd datgebukktgaat onderontelbareeprocedures.DesaamenͲ ngbespaaartonsveeeltijdenggeld!â€? werkin

GeertSSegaert, Vanden nAvenneeVrieshu uis “Elkeproductiebatchkrijgtin4 4FOODeenuniekeccode. ndstoffenwordenp perbatchggescandeen Allegron geewogenm metdegeĂŻĂŻntegreerd deweegscchalen.Op pdie manierbeschikkenw wijoveralllegegeven nsominggeval nklachten ncontroleuittevoeerenintw weerichtin ngen.â€? van

DidiierLeferee,Westvlees “Med dewerkerssstellenhetopprijssdatzezeelfheel gem makkelijkin nformatieeuithetsyysteemku unnen haleen.Boven ndienkunn nenzemeetĂŠĂŠnmuisklik geegevenseexporteren nnaarWo ordofExceel.â€?

KrissVerweirder,PitttmanSeaafoods “Nuweheetsysteem mgebruiken,besefikpas ttenvolleh hoeveeltiijdweerm meespareen.Wij zullenbin nnendetw weejaaro onzeinvestering dienenen nhaddend dezebesliissing terugverd vijfjjaareerdeermoeten nnemen.��

B BartFeyss,Feys

ZZZFK KULVWLDHQVVQHW LQIR#FKULVWLDHQVVQHW HQV&RP PSXWHU6H HUYLFH1 19 &KULVWLDH 3DVVHQG GDOHVWUDD DWD %3 3DVVHQGD DOH 7HO 

v “Een informaticaͲ Marrc Chrisstiaens vervolgt: inveestering levert ech hter pas maximaal rendem ment wan nneer allee werknem mers kunn nen genieeten van een e grondige op pleiding.â€? Daarom besteedtt Christiaens mputer Service S b bijzonder veel aaandacht aan Com opleeidingen, bij dee klant of in haar eiggen opleeidingslokkaal.

Christiaens Computerr Servicee gelooft ook in de menwerkin ngmetsteerkepartn ners,wien nsproduccten sam de kwaliteitt en de continuĂŻĂŻteit van het bed drijf weeerspiegeleen.Zoheeefthetbeedrijfpartn nershipsm met o.a..MicrosofftenHP.

JohanVaanRensb bergen,V VynckierTTools

AnneLaafaut,Paasfrost

deanalyseevolgtdeeimplemeentatie:“W Wijrealise eren Nad zow wel geĂŻnttegreerde oplossingen vo oor bedrijfsͲ beh heer, als eͲbusinesss en neetwerkoplo ossingen die allemaalbijdragentothetsucceesvandekklant.â€?

En wat indieen de klaant na de implem mentatie nog ndersteun ningnodiggheeft?“O Onzeklan nten praktischeon kun nnen rekkenen op p een snelle s en efficiĂŤ ĂŤnte ond dersteunin ng. Wij bieden verscheide v ene supp port form mules;wijjkunnen zelfstotĂŠĂŠĂŠnuurin nterventie etijd garaanderen,7dageno op7en24 4uurop24â€?,verzekkert Marrc Christiaaens. “Wee beschou uwen onsszelf dan ook o als de intern ne ITͲafdeling van een e bedriijf, maar dan d exteern.â€?

KrisC Carrein,Floralux

“Ditautomatiseringpro ojectbiedttonseenbelangrijkke nstaantijd denefficiĂŤĂŤntie.Iedereenbesschiktover win deezelfdeinfformatieeenwebeantwoordeenaande strenggsteveiliggheidsnormenvoorrtraceerbaaarheid.D Dat zijnbelan ngrijkesign nalenvoo oronzeklaanten.â€?

softtware en hardwarre�, vult Alexander A r Christiaens aan.K KĹľÄ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161; <D DKÍ&#x203A;Ć? Ä?ŽŜ ĹśĆ&#x161;Ĺ?ŜƾŢĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161; Ĺ˝Ć&#x2030; Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ? Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022; Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161; Ć? Ĺ&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x17E;Ĺś ĹśĆ? ŽžĆ&#x2030;Ćľ ĆľĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; ^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä?Ä&#x17E; ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; Ä&#x161;Ä&#x17E; Ä&#x161; ĆľĹ?Ć&#x161;Ä?Ĺ˝ĆľÇ Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜůÄ&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľĹ?ĹŠĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŹĹŻÄ&#x201A; Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; M MarcChristiaaensmetzo onenOliviere enAlexandeer

C Christiaen ns Computter Servicce uit Passsendale iss sinds jaarendaggoedveertrouwdmetdeprroblematiekvan d deKMO.SSindsdeo oprichting in1982h heefthet bedrijf immers ruim 400 KMOâ&#x20AC;&#x2122;s geholpen bij de keuze, ntatie en verdere implemen e begeleiiding van n hun informaticcaͲoplossingen. D De slogan n â&#x20AC;&#x153;Weâ&#x20AC;&#x2122;re making technolog t y workâ&#x20AC;? is niet zzomaareeenholleboodschap p.VoorzaakvoerderMarc C Christiaen nsendetw weezone enOlivier enAlexan nderis h het elke dag opn nieuw realiteit: â&#x20AC;&#x153;O Onze uitd daging b bestaaterrinomallecomponentensaamentevvoegen ttot een goed werkkende oplossing. Daar D is heel wat eexpertisevvoornodig,endieh hebbenw wijinhuis.â&#x20AC;?â&#x20AC;?

P Personalisatie:opmaattvande eklant â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;&#x153;Elke KM MO heeftt een un nieke infformatiesttroom, d daaromw werkenwijtelkense eenoplosssinguitop pmaat vvan het b bedrijfâ&#x20AC;?, aaldus Olivvier Chrisstiaens. â&#x20AC;&#x153;U Uit de o ontelbare mogelijkheden van onzze inform maticaͲ ssystemen filteren een person naliseren wij telkeens die o optiesdievoorde klantvan toepassin ngzijn,zo odathij aaan het eeind van de rit een eenvou udige, sneelle en vvooral beedrijfseigeen oplosssing heefft.â&#x20AC;? Chrisstiaens C Computerr Servicce han nteert telkens t deze p pragmatisscheaanpakdie,on ndanksdeevaakcom mplexe ttechnologgie, de bedrijfsprrocessen efficiĂŤnteer en eeenvoudiggermaaktt.

D Doorged dreven d dienstve erlening: van advies ttotondeersteuning EEen gesslaagde automatisering wordt steeds vvoorafgeggaan door een grondige analyse. â&#x20AC;&#x153;Eerst n nemen w we alle b bedrijfspro ocessen onder o de loep, d daarna ku unnen wijj de klantt perfect adviseren n over

Christiaens Computer C Service beschikt b t slot over tot o de QFor erkenning, een e kwalitteitslabel dat inho oudt dat de klantt tevreden is met de kwalliteit van de nendiensstverlenin ng. consulting,opleidingen

MiccrosoftD DynamiccsNAV Christiaens Computer C r Service heeft alss basis voor v m gekozzen voor Microssoft haar beheeersplatform namics NA AV (voorrheen Naavision). Dit D platfo orm Dyn help ptKMO's omhunb bedrijfspro ocessenteintegrerren. Bovvendien voegt Chriistiaens Computer C Service hier h enkkele verticcale en ho orizontalee oplossinggen aan toe, t zoals bijvoo orbeeld BoCount B Dynamiccs voor de ngsͲ boeekhoudweereld en 4Food voor dee voedin indu ustrie. Hierbij word dt gewerkkt in de vertrouwd v de Microssoft orgenom nieuwesystemenaan omggeving.Geeenkopzo te leren. l Miccrosoft Dynamics NAV gebrruikt imm mers dezelfde in nterface als de anderee Microssoft n waarmeee dagelijkks gewerkkt wordt. En toepassingen d anderre toepassingen is Microssoft net zoals die namics NA AV intuĂŻtieef in gebruik. En consistent c t in Dyn hetgebruiko overdegeeheletoep passing! Worden reeeds anderre produccten gebruikt uit de ment Miccrosoft sttack, dan wordt dubbel rendem geh haald uit Microso oft Dynamics NA AV. Al deze app plicaties ziijn immerrs op elkaaar afgestemd, en wel op zoâ&#x20AC;&#x2122;n maanier dat ze elkaaar onderrsteunen en toelatenomuitelksyssteemhettbestetehalen. or de brrede kijk op het bedrijfsleven slaaagt Doo ChristiaensC Computer Serviceerinomdeinformaatie, de mensen en de processen beter met elkaarr te binden zodat z ze in elk opzicht productie ever verb kun nnen werkken. Micrrosoft Dynamics NAV N stelt elk niveeauvandeeonderneeminginsstaatomssnel,efficiiĂŤnt en op basis van betro ouwbare gegevens g strategische n.â&#x20AC;&#x153;Opdieemaniervverhogen we beslissingen tenemen dement van v de KM MO, wat op o zijn be eurt snel het rend ulteert in een merkbaar con ncurrentieevoordeel en resu een nsnelleRO OI.â&#x20AC;?


Met verhuis van Deerlijk naar Desselgem wil NedGraphics BelgiĂŤ helemaal klaar zijn voor de toekomst

â&#x20AC;&#x2DC;We merken bij onze klanten toch een bereidheid tot investeren in technologieâ&#x20AC;&#x2122;

1&0; "*91!3L

Overleven in de textielsector is pas mogelijk dankzij investeringen in innovatie. En daar pikt NedGraphics, wereldwijd marktleider op het vlak van visualisatietechnologie, gretig op in met zijn softwaretoepassing Loft. â&#x20AC;&#x153;De grote vraag naar creatie-, visualisatie- en efficiĂŤntiesystemen zal ons toelaten te blijven groeienâ&#x20AC;?, verduidelijkt Pieter Aarts, CEO van het Nederlandse moederbedrijf. De softwareontwikkelaar verhuist bovendien naar een ruimere locatie in Desselgem om de groei te ondersteunen. NedGraphics is een naam als een klok in de textielbranche. Dat dankt het aan 30 jaar ervaring in performante IT-oplossingen voor deze sector. â&#x20AC;&#x153;Onze activiteiten steunen op twee pijlers. Enerzijds zijn we gespecialiseerd in CAD-systemen (computer aided design, red.) voor het ontwerp van modeartikelen, wand- en vloerdecoratie en â&#x20AC;&#x2DC;home designâ&#x20AC;&#x2122; (onder meer de meubelindustrie). Designers gebruiken onze software voor het traject dat start bij het ontwerp en eindigt bij de aansturing van de machines. Daarnaast zijn we ook actief in 3D-presentaties die de marketing- en verkoopactiviteiten van onze klanten helpen ondersteunenâ&#x20AC;?, verklaart Pieter Aarts, CEO van het Nederlandse moederbedrijf.

,7EHKHHUYDQGH.02 Pieter Aarts: â&#x20AC;&#x153;Textielproducten ontwerpen is geen eenvoudige klus. Daarom kan je een grote meerwaarde bieden als je erin slaagt bijna fotorealistische visualisaties aan te bieden.â&#x20AC;? Ingezonden foto

ZZZYDQPDUFNHFRPSXWHUVEH

Nieuwe locatie

Grotere nood aan visualisatie

NedGraphics telt 120 medewerkers en 12 vestigingen. Naast het moederbedrijf in Nederland telt de onderneming entiteiten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, RoemeniĂŤ, ItaliĂŤ, BraziliĂŤ, China, de Verenigde Staten (drie filialen) en BelgiĂŤ. â&#x20AC;&#x153;Onze Belgische antenne situeert zich in het hart van de textielsector. In september dit jaar verhuizen we van Deerlijk naar een grotere locatie in Desselgem, die zich beter leent om onze groei te ondersteunen. Er komen niet meteen mensen bij, maar we beschikken er wel over de ruimte om extra medewerkers een plaats te geven.â&#x20AC;?

De voorbije decennia verzeilde ook de Belgische textielindustrie in de hoek waar de klappen vallen, maar volgens NedGraphics zal de markt zeker weer opleven. â&#x20AC;&#x153;De grote vraag voor fabrikanten blijft: waar moeten we onze artikelen produceren? Velen opteren voor China en LatijnsAmerikaanse landen. Net daarom is het belang van performante IT-ondersteuning erg groot geworden: door de grote fysieke afstand tussen de design- en de productieafdeling is het cruciaal de ontwerpen zo goed mogelijk te kunnen visualiseren. Als dat op punt staat, kunnen ook onze Belgische klanten meer aandacht besteden aan distributie, marketing en verkoop.â&#x20AC;?

Pieter Aarts gaat er prat op met een weinig concurrentiegevoelig product uit te pakken. â&#x20AC;&#x153;Met Loft beschikken we over een gepatenteerd systeem voor 3D-visualisatie. Het onderscheidt zich van gelijkaardige oplossingen omdat het professioneel, kwalitatief en innoverend is. Het biedt goede oplossingen voor complexe uitdagingen, want textielproducten ontwerpen is geen eenvoudige klus. Daarom kan je een grote meerwaarde bieden als je erin slaagt bijna fotorealistische visualisaties in een dynamische omgeving aan te bieden, die zowel door onze klanten als hun klanten kunnen worden gebruikt. Het is een gebruiksvriendelijke oplossing waar iedereen vlot mee kan werken en waar onder meer merken als Rubelli, NLF en Crate&Barrel graag gebruik van maken.â&#x20AC;?

,QVWDOODWLH RQGHUKRXGYDQ :HUNSRVWHQ 6HUYHUV 1HWZHUNHQ 326

6RIWZDUHKHOHPDDORSPDDW YDQXZEHGULMI =RZHOYRRUJHEUXLNRS QHWZHUN ZHE ORNDDOJHEUXLN ZZZYDQPDUFNHVRIWZDUHEH

Hoewel 2012 zich niet bepaald als een economisch superjaar aankondigt, ziet Pieter Aarts toch voldoende groeimogelijkheden. â&#x20AC;&#x153;De markt gaat inderdaad door een moeilijke periode, maar toch merken we bij onze klanten een bereidheid tot investeren in technologie. Ze beseffen dat dit hen kan helpen bij het realiseren van een omzetvergroting. Daar spelen wij met NedGraphics en Loft ten volle op in, onder meer omdat de technologie ook geschikt is voor gebruik op mobiele apparatuur zoals de iPad.â&#x20AC;? (BVC)

2267(1'( 7RUKRXWVHVWHHQZHJ W 9(851( 6LQW,GHVEDOGXVVWUDDW W

www.nedgraphics.be

Ondernemers 4 2 maart 2012

21


Ondernemers 4 2 maart 2012

bedrijven voor een veilige infrastructuur niet per se naar Antwerpen of Brussel moeten gaan.â&#x20AC;?

Dossier IT & ICT Secure IT uit Roeselare beveiligt digitale informatie

â&#x20AC;&#x2DC;Beveiligen is meer dan firewalls verkopenâ&#x20AC;&#x2122; Omdat het aspect veiligheid te weinig naar voren kwam in de bedrijfsnaam, wijzigde Fix IT Solutions zijn naam in Secure IT. Nick Pieters en Koen Verlinde, de twee bollebozen achter dit IT-bedrijf, waarschuwen voor een vals gevoel van IT-veiligheid. â&#x20AC;&#x153;Beveiligen is veel meer dan antivirusprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s en firewalls verkopen. Als de zaken niet optimaal worden gebruikt, dan sta je nog nergens.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Recente onderzoeken bewijzen dat er nog een lange weg te gaan is om de veiligheid van bedrijfsnetwerken en infra-

structuur te verhogenâ&#x20AC;?, begint Koen Verlinde van Secure IT zijn betoog. â&#x20AC;&#x153;Die veiligheid omvat heel wat aspecten: hoe werd het netwerk opgebouwd? Volgens welke procedures werkt men? Zijn die nog up to date? Hoe verzamelt men informatie en hoe zijn die data beveiligd? Is uw server fysiek beveiligd?... Wij voeren een technische audit uit van de infrastructuur, onderzoeken het draadloos netwerk, de applicaties, de website, het hele systeem. Wij geven ook bewustmakingsopleidingen en vertalen de IT-taal voor het management zodat die de juiste beslissingen kunnen nemen. Een veilige netwerkomgeving is een complexe zaak, maar wij willen alvast bewijzen dat West-Vlaamse

â&#x20AC;&#x153;Beveiligen is veel meer dan antivirusprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s en firewalls verkopenâ&#x20AC;?, gaat Nick Pieters verder. â&#x20AC;&#x153;Uiteraard is dat een onderdeel van de oplossing van het veiligheidsprobleem, maar de installatie en het gebruik ervan zijn minstens even belangrijk. Als die zaken niet optimaal worden gebruikt, krijgt men een vals gevoel van veiligheid. Wij leggen dan ook de nadruk op kwaliteit, afwerking, productkennis, certificatie en opleiding. Wij beperken ons ook tot bepaalde oplossingen waarvan we dan ook echt alles weten. Terwijl ik de technisch-operationele kant van de zaak voor mijn rekening neem, is Koen verantwoordelijk voor het algemeen beheer, de commerciĂŤle kant, de boekhouding en de projectopvolging.â&#x20AC;?

CISSP-certificaat â&#x20AC;&#x153;Het spreekt voor zich dat IT- beveiliging een doorgedreven kennis van producten en procedures vraagtâ&#x20AC;?, pikt Koen Verlinde opnieuw in. â&#x20AC;&#x153;We investeren daar zeer zwaar in en zijn er dan ook elke dag mee bezig. Elke week trekt iedereen â&#x20AC;&#x201C; we hebben ook nog een technicus en een security consultant â&#x20AC;&#x201C; een halve dag uit voor studie en delen we onze kennis met elkaar. Eigenlijk is mijn vennoot Nick een schoolvoorbeeld van zelfstudie. Hij is afgestudeerd in de beroepsopleiding kantoor en verkoop maar via avondschool en zelfstudie werd hij een specialist in de communicatie tussen verschillende systemen. En zonet behaalde hij het prestigieuze CISSP-certificaat. Dat staat voor Certified Information Systems Security Professional en

Op een dag ontdekt u ons...

... in uw kantoor!

Met de KYOCERA-producten van Vanhinsberg haalt u topkwaliteit in huis! Vanhinsberg is erkend verdeler van KYOCERA, producent van laserprinters, multifunctionals en efficiĂŤnte software solutions. KYOCERA is tevens een toonaangevend bedrijf op het vlak van Managed Document Services, voor de optimalisatie van het volledig document-outputproces van uw bedrijf.

Onze rendabiliteit steeg opmerkelÄłk ...

Vanhinsberg adviseert u bij het kiezen van de juiste KYOCERAoplossing. En ook voor installatie, onderhoud en herstellingen bent u bij ons aan het juiste adres voor een snelle service!

Het meest efficiĂŤnte kantoor begint bij Vanhinsberg, uw Calipage-verdeler!

CorďŹ&#x201A;ow is een krachtig ERP/CRM-pakket voor KMOâ&#x20AC;&#x2122;s dat zowel alle bedrÄłfsprocessen verbindt als het commerciĂŤle luik beheert.

Vanhinsberg maakt deel uit van Calipage, een internationaal netwerk van zelfstandige topverdelers in kantoorartikelen. Op basis van onze ervaring en kennis zijn wij erkend als lokale verdeler van Calipage. skinn.be

Ontdek w wat Cor ďŹ&#x201A;on a k u vo o r op betekenen e .b w co r ďŹ&#x201A; o

// JARENLANGE ERVARING // EERLIJK ADVIES // PERSOONLIJKE SERVICE

PA R T N E R

22

www.vanhinsberg.be %XUR&HQWHUĹĄ/%DXZHQVVWUDDWĹĄ%%UXJJHĹĄ7HO

Torhoutsesteenweg 281 // 8400 Oostende // T 059 70 57 72 // F 059 70 81 50 // E info@vanhinsberg.be BB9DQKLQVEHUJB2SPDDN$DGYB.<2&(5$LQGG
betekent dat je een autoriteit bent op vlak van informatiebeveiliging”, vervolgt hij trots.

Naamswijziging “Onder de naam Fix IT Services ben ik eigenlijk al vanaf 2000 actief in de IT-sector”, zegt Verlinde. “In bijberoep werkte ik toen totaaloplossingen uit voor zelfstandigen en kleine ondernemingen. In 2005 werd Nick Pieters vennoot en groeide Fix IT Services uit tot Fix IT Solutions.

De klemtoon lag toen op het maken van communicatienetwerken, servers, onderhoud. In 2010 besloten we om ons hoofdzakelijk op de niche van het beveiligen van digitale informatie te richten. Omdat dat onvoldoende naar voor kwam in onze naam, veranderden we die naar Secure IT. De maatschappelijke zetel bleef in Oostkamp maar het bedrijf verhuisde naar Roeselare. Ondertussen realiseren we een omzet van ruim 350.000 euro.” (PD)

www.secit.be

Koen Verlinde en Nick Pieters: “We beperken ons tot bepaalde oplossingen waarvan we dan ook echt alles weten.” Foto Kurt

JEK9> j^[\kjkh[

m_j^d[m?F#j[b[f^ed[i \hecFWdWied_Y

9ecckd_YWj_[]WWj ec[[d][le[b 8dciVXiZZgcjA^XdbdbYZ idZ`dbhi^\ZiZaZ[dc^ZVVciZgV`Zc# 7Zadch!od`Vc_ZYZc^ZjlZ >E"iZaZ[ddchbZiidjX]"hXgZZc kVcEVcVhdc^XiZhiZc# cW_bdWWh fWdWied_Y@b_Yec$X[ e\X[b &+&*+-.&&

A^XdbWkWVq>cYjhig^ZodcZ=ZgYZghWgj\ EVi]dZ`ZlZ\.7%%.q7"-%%%7gj\\Z IT ('%*%)*,-%%q;T ('%*%)*,-%& :"bV^aT^c[d5a^Xdb#WZqlll#a^Xdb#WZ

Licom_Ondernemers_nr4.indd 1

14:57:52 23 Ondernemers15-02-2012 4 2 maart 2012


24

Ondernemers 4 2 maart 2012

Kan iemand me helpen als ik tijdens mijn nachtdienst een probleem heb met mijn telefoon?

Zelfstandige of kmo, mocht u ons nodig hebben, bel gerust onze technische dienst op 0800 22 500. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zelfstandige of kmo, uw tijd is kostbaar en daar houden we rekening mee. Onze technici staan altijd tot uw beschikking. Een storing? Technische vragen ? U kunt hen 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen op het unieke nummer 0800 22 500.

Ontdek al onze initiatieven om u nog beter te bedienen op www.belgacom.be/bizzservices

Belgacom en Proximus nemen u mee naar een betere service.


havennieuws

Uitzonderlijk vervoer ABN Transport overweegt aankoop schip en aanleg kade

Niets is te lang, te breed of te zwaar Bouwelementen voor de Olympische Spelen in Londen 2012, volledige vliegtuigrompen voor Airbus, complete installaties voor Europese raffinaderijen. Geen enkel stuk is te lang, te breed of te zwaar voor ABN Transport. De wegen worden echter steeds drukker en daarom zoekt Patrick Tierssoone mogelijkheden via de binnenvaart: “In het belang van Zeebrugge, want de haven is ideaal gelegen voor dit soort trafiek.” “Wij zijn gespecialiseerd in zéér uitzonderlijk transport”, benadrukt Patrick Tierssoone van ABN Transport. “Het gaat om vrachten die buitengewoon breed, lang, zwaar of hoog zijn. Bijvoorbeeld brugelementen, de romp van een Airbus, wieken voor windturbines, volledige schepen, een rechtopstaande houten windmolen, complete industriële installaties, silo’s, brouwtanks, enzovoort. Wij zorgen voor de vrachtwagens, liftwagens, kranen, begeleiding, zo nodig politie, tot en met het laden en lossen van schepen. Denk aan het soort vrachten die de volle breedte van de autoweg in beslag nemen, waarvoor bloembakken, verkeerslichten en spooroverwegen moeten weggenomen worden. Wij combineren wegvervoer met binnenvaart, kustvaart en luchtvracht, waarbij we instaan voor het volledige pakket van behandeling, transport en vergunningen. We tellen 11 medewerkers en doen voor deeltaken een beroep op onderaannemers. Je kunt begrijpen dat dit enorme operaties zijn waarvoor weinigen de ervaring in huis hebben.” Geboren Oostendenaar Patrick Tierssoone startte zijn firma in 1996 na tien jaar dienst bij North Sea Ferries. “De afkorting ABN komt van de Engelse term abnormal. Daardoor is onze naam ABN Transport internationaal gemakkelijk uit te spreken en te onthouden. Aanvankelijk werkten we vanuit de Sint-Elooistraat in Ruddervoorde, maar daar groeiden we totaal uit onze voegen. In 2008 verhuisden we naar het terrein van de voormalige transportfirma Blomme aan de Krakeleweg in Brugge.” Waarom koos u voor de Brugse achterhaven? Patrick Tierssoone: “We zochten voldoende plaats om de uitzonderlijk grote stukken op te slaan en te behandelen. Hier beschikken we over 15.000 m² open ruimte en 9.000 m² binnenruimte die hoog genoeg is om met kranen in te werken. We hebben vijf vrachtwagens en materiaal om stukken tot 100 ton over te laden. Bovendien hebben we hier een aanlegplaats.”

Vragen fabrikanten u vooraf of hun constructie transporteerbaar is? Patrick Tierssoone: “Het contact met bedrijven verloopt meestal via hun expediteur of via een rederij. We hadden nog nooit iets dat we niet konden vervoeren. Wel dat de poort van de constructiehal niet hoog genoeg was voor het stuk én de aanhangwagen waar het op moest. Of dat een stuk niet binnen kon in de losplaats. We maken van alles mee. We vervoeren bijvoorbeeld vaak museumstukken zoals legertanks. De zwaarste vracht was een pers van 135 ton. Doortochten zijn dikwijls tergend traag centimeterwerk.” Hebt u veel concurrentie? Patrick Tierssoone: “We krijgen vragen uit heel Europa en verder, maar we beperken ons tot de Benelux, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Zwitserland en Scandinavië. Het is immers belangrijk dat we het terrein kunnen verkennen en dat we de vracht persoonlijk begeleiden. Deze activiteit is zowel kapitaals- als arbeidsintensief. Na 16 jaar vormen we een gespecialiseerd team met peperduur materiaal en onbetaalbare ervaring. Ik leer nog elke dag bij, dus zie ik het niet meteen veel anderen doen.” Hoe gaat u om met de steeds drukkere wegen en complexere regels? Patrick Tierssoone: “Inderdaad, het wordt steeds moeilijker. Bijvoorbeeld door besparingen doen overheden geen kosten meer aan bruggen die niet meer sterk genoeg zijn voor heel zware vrachten. Door onze nachtelijke transporten botsen we ook dikwijls op rijtijdenbeperking, vooral in Frankrijk. Daarom willen we meer transporteren via binnenvaart, daarvoor zijn we ideaal gelegen. In het belang van Zeebrugge moeten we zorgen dat we alternatieven bieden voor de weg. We onderzoeken nu een systeem om geladen vrachtwagens in hun geheel op een binnenschip te plaatsen. Met de binnenvaart ben je in 24 uren in Rotterdam, Antwerpen gaat nog sneller. Vergelijk dat met de tijdsinvestering en kosten van een gigantisch wegtransport, en je begrijpt dat dit een interessant alternatief is. Er zijn uiteraard beperkingen op de Brugse ringvaart, maar daar kunnen we aan werken. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen rond de aanpassing van het Schipdonkkanaal.”

Patrick Tierssoone: “We onderzoeken nu een systeem om geladen vrachtwagens in hun geheel op een binnenschip te plaatsen.” Foto MVN

Voor deze enorme investering verzamelen we een groep zakenpartners om er een gemeenschappelijk project van te maken. Alleen kunnen we dit niet dragen. Gezien wij vooral investeringsgoederen vervoeren, vingen we in 2008 de eerste klap van de crisis. Gelukkig heeft de industrie haar investeringen toen niet afgeblazen maar slechts uitgesteld zodat we weer op gang kwamen. We verwachten eerstdaags ook positief nieuws over de vergoeding voor een helikoptertransport waar we in 2008 een half miljoen euro aan verloren wegens betalingsmoeilijkheden van de klant. Reken daarbij dat we uitgerekend in 2008 de site aan de Krakeleweg aankochten… We doorspartelden dus een moeilijke periode. Maar nu staat het orderboek weer zeer goed vol.” Hoe ziet u de toekomst op lange termijn? Patrick Tierssoone: “Ik ben – jammer genoeg – al 54 maar de volgende generatie komt eraan. Onze dochter Hanne (24) is mijn rechterhand voor de wegtransporten terwijl onze zoon Alexander (21) maritieme logistiek studeert in Vlissingen. Gezien er steeds meer stukken compleet afgeleverd moeten worden, zie ik een toekomst vol mooie opdrachten.” (RJ)

www.abntransport.be

In samenwerking met

Hoe wil u die binnenvaart praktisch aanpakken? Patrick Tierssoone: “We hebben de ambitie om eigen vaartuigen aan te kopen en een eigen kaaimuur te bouwen.

www.apzi.be

Ondernemers 4 2 maart 2012

25


26

Ondernemers 4 2 maart 2012

SAMEN DE TOEKOMST UITBOUWEN.

Bank Degroof West-Vlaanderen: President Kennedypark 8 – 8500 Kortrijk – TEL 056 26 54 00 / Zoutelaan 134 – 8300 Knokke-Heist – TEL 050 63 23 70 www.degroof.be


Beleggen in kunst moet gezien worden vanuit langetermijnperspectief

‘Koop kunst niet puur als belegging, maar ook omdat je het mooi vindt’

ondernemers & co special Patrimonium- en Vermogensbeheer

De kunstmarkt mag dan een kleine wereld zijn, een leek kan er toch heel snel hopeloos in verdwalen. De jongste jaren is het belang van kunst als beleggingsvorm toegenomen. “Wie er in wil investeren, doet er goed aan zich te laten adviseren door kenners die de juiste achtergrond van de kunstenaar en het kunstwerk kunnen schetsen. Wie er niet voor openstaat, begint er beter niet aan,” getuigt Gerald Deweer van Deweer Gallery uit Otegem. De kunstmarkt is een vrij klein, maar complex gegeven. Heel wat mensen kennen kunst alleen door de astronomische bedragen die worden neergeteld voor werken van grootmeesters als Van Gogh of Warhol en deinzen er daarom voor terug om kunst te kopen. “Die perceptie is verkeerd, want die markt is maar het topje van de ijsberg. Naast de internationale markt is er ook de veel toegankelijkere nationale markt, waarop onder meer beginnende kunstenaars kansen krijgen om zich te manifesteren. In de topmusea krijg je vooral een beeld van de internationale markt en minder van wat er aan de basis beschikbaar is,” verduidelijkt Gerald Deweer.

Minder conjunctuurgevoelig Toen vanaf 2008 de economie een ernstige dip kende, ging de kunstmarkt niet mee in die neerwaartse spiraal. “We merkten wel dat in die periode de sterk gehypete artiesten een stevige terugval kenden. Wie er evenwel in slaagde correct te blijven en een juiste verhouding aan te houden tussen carrière en prijssetting, beleefde goede tijden. Meer dan ooit investeerden mensen toen in de gevestigde waarden. Daar staat wel een zeker bedrag tegenover, maar door de zekerheid over de waarde van de kunstenaar bleef dat toch een veilige investering.” Tegenover de gevestigde waarden staan de jongere, veelbelovende en vernieuwende kunstenaars. “De Belgische kunstverzamelaar staat wereldwijd bekend om zijn bereidheid om opkomende kunstenaars te ondersteunen en dus ook aan te kopen. Zulke werken zijn een stuk minder duur dan die van de bekende namen en daardoor is het beleggingsrisico beperkter.”

Eerder passie dan belegging In vergelijking met 33 jaar geleden, toen Deweer Gallery de deuren opende, merkt Gerald Deweer (die samen met zijn broer Bart de zaak van zijn vader overnam) een duidelijke tendens. “Destijds werd kunst puur gekocht door mensen die er een passie voor hadden en die het als een mentale verrijking beschouwden. Gaandeweg is het geëvolueerd naar een sociaal gebeuren waar meer mensen voor openstaan. Ik heb er geen probleem mee dat mensen kunst als een beleggingsvorm zien, maar dat zou niet de eerste reden voor een aankoop mogen zijn. Het is van groot belang dat

de investeerder het werk ook graag ziet. De meerwaarde die het werk op termijn krijgt, is dan mooi meegenomen. Het is belangrijk daar een goed evenwicht in te vinden.” Sowieso is de interesse in kunst wel toegenomen. “Het is opvallend dat meer mensen hun geld steken in iets moois, iets waarvan ze elke dag kunnen genieten. Zeker sinds de bankencrisis opteren meer investeerders voor vermogenspreiding en spenderen ze een deel van hun middelen aan kunst.”

Rendement Het rendement van een kunstwerk is moeilijk te voorspellen en hangt sterk af van werk tot werk, van kunstenaar tot kunstenaar.“ Als de focus van de investeerder op rendement ligt, is het erg belangrijk zich te laten adviseren door kenners en te kopen bij een huis met ervaring. De waarde van een werk krijgt sowieso een flinke boost als een artiest internationaal doorbreekt. Daarvoor moet hij de gelegenheid krijgen zijn creaties tentoon te stellen in galeries en musea wereldwijd. Waar het impressionisme vijf jaar geleden heel sterk scoorde, heeft de hedendaagse kunst de fakkel overgenomen. Ook de schilderkunst beleeft een revival.”

Gerald Deweer: “Voor een optimaal rendement kiest de investeerder beter voor een goed evenwicht tussen het werk van jonge kunstenaars en gevestigde waarden.” Foto Hol

De ideale oplossing is een mix van werken van jonge kunstenaars en gevestigde waarden. “Die combinatie spreidt niet alleen de risico’s, het is ook erg boeiend om verschillende generaties te vergelijken die geestelijk met totaal andere zaken bezig zijn.”

Bewaren en verzekeren De kost voor het bewaren van kunst is vrij beperkt. “Idealiter bevinden de werken zich in een ruimte met een vrij constante temperatuur en vochtigheidsgraad. Een koude omgeving is minder geschikt voor schilderkunst en houten sculpturen. Het verzekeren van een kunstwerk is niet nodig vanaf het eerste werk. Wie het toch doet, richt zich beter tot een specifieke kunstverzekeraar. Niet alleen krijg je zo hulp van experts, je betaalt ook veel minder,” besluit Gerald Deweer. (BVC)

www.deweergallery.com

Ondernemers 4 2 maart 2012

27


28

Ondernemers 4 2 maart 2012

ondernemers & co special Patrimonium- en Vermogensbeheer

Daar waar publieke obligatie-uitgiftes vroeger vooral een zaak waren van grote internationale beursgenoteerde bedrijven, wordt deze piste ook meer en meer bewandeld door kmo’s als alternatief voor de klassieke bankfinanciering. Een win-winsituatie voor kmo én belegger. Vanuit het oogpunt van de belegger Mits de nodige aandacht voor een aantal risico’s, vormen obligaties het stabiele gedeelte in een beleggingsportefeuille. Ondanks het lager historisch gemiddeld rendement ten opzichte van internationale aandelen hebben obligaties als grootste troef de voorafgaande zekerheid over het nominale rendement. De aankoopprijs, looptijd en intrestvergoeding zijn daarvoor de drie bepalende factoren. De couponuitkeringen en de vervaldagen geven u vooraf een goed zicht op de toekomstige cashflows. Dat is een belangrijk aspect voor een doorgedreven planning van uw beleggingsportefeuille. U kunt hierdoor namelijk zorgen voor vooraf bepaalde recurrente inkomsten.

Bedrijfsobligaties: beleggingsopportuniteit én financieringsinstrument, ook voor kmo’s. Toch brengen obligaties meer risico’s met zich mee dan u in eerste instantie zou verwachten: * Emittentenrisico: welke mate van zekerheid hebt u dat de emittent u op vervaldag kan terugbetalen en u tussentijds de intresten kan vergoeden? * Muntrisico: een belegging in een vreemde munt geeft een extra risico en een verhoogde standaardafwijking t.o.v. obligaties in euro * Inflatierisico: gezien uw rendement bij de start vaststaat, zal een eventuele stijgende inflatie uw reëel rendement aantasten * Renterisico: bij stijgende rente kan uw obligatie gedurende de looptijd tijdelijk dalen in waarde. U weet ook maar beter als belegger in welk type obligatie u investeert. Er bestaan nogal wat varianten met elk hun eigen risiconiveau: * Senior bond: u staat als schuldeiser het eerst in de rij van alle schuldeisers

* Subordinated: achtergesteld t.o.v. alle andere schuldeisers * Convertible: naar uw keuze converteerbaar in aandelen * Reverse convertible: naar keuze van de emittent converteerbaar in aandelen * Perpetual bond: eeuwigdurend, waarbij de rente-evolutie en de kwaliteitsevolutie van de emittent een sterke impact hebben op de prijs van uw obligatie * ABS (asset backed securities): obligaties gedekt door bv. creditcardschulden, hypotheekleningen * Floating rate notes: hebben een variabele rentevergoeding * Enz … Een gewaarschuwd belegger is er dus twee waard. Laat u daarom bijstaan door vakspecialisten die voor u een correcte risicorendementsanalyse maken. Tot slot houdt u best één codewoord voor ogen om de diverse beleggingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken: spreiding. Ook als u voor obligaties kiest.

Str ke Fund

Op zoek naar risicokapitaal voor overnames en groeiende ondernemingen? www.strokefund.be info@strokefund.be

We give strokes and funding.

DLP042_def.indd 1

14-04-2011 00:15:55


Vanuit het oogpunt van de kmo: alternatieve financieringsbron De financiĂŤle crisis maakt het er niet gemakkelijker op voor bedrijven om zich gepast te financieren. De Bazel IIInormen, de focus op de-leveraging (schuldafbouw) en een striktere risicobeheersing verplichten banken er meer dan ooit toe secuur om te gaan met kredietverlening. Er worden nog steeds kredieten verleend, maar de extra zekerheden en covenanten (te respecteren balansratioâ&#x20AC;&#x2122;s) maken het soms minder flexibel. Daarom zoeken bedrijfsleiders naar alternatieve financieringsbronnen zoals â&#x20AC;&#x2DC;family/friends/ foolsâ&#x20AC;&#x2122;, private equity, business angels, privĂŠ-investeerders, leasing, factoring. Een ander alternatief dat de laatste jaren aan belang wint is de uitgifte van een private obligatie door kmoâ&#x20AC;&#x2122;s en/of niet-beursgenoteerde bedrijven. Voorbeeld: Eind 2010 werd een achtergestelde obligatielening van 40 miljoen euro geplaatst voor de familiale industriĂŤle groep Sarens, kranenspecialist en wereldwijd nummer twee in hijstechnieken en uitzonderlijk transport. Met die financiĂŤle middelen kon Sarens verdere stappen zetten in zijn indrukwekkende internationale groei. Dat investeerders veel belangstelling hadden voor de obligaties had in de eerste plaats te maken met de uitstraling en het parcours van de Sarens-groep zelf. Maar het succes van de operatie werd mee bepaald door de wijze waarop de obligatielening werd gestructureerd.

zijn bankiers. Daartegenover moesten de voorwaarden echter aantrekkelijk genoeg zijn om beleggers te kunnen overtuigen om in te stappen. Sarens is immers niet-beursgenoteerd, heeft geen kredietrating, de obligatie was achtergesteld en de groep had een grote leverage ingevolge de kapitaalsintensiteit van de business. De oplossing om het risico van de obligatie te verlagen kwam er door twee waarborgen te voorzien via enerzijds de Nationale Delcredere-dienst en anderzijds een vastgoedpoot van de groep Sarens.

Het achtergesteld karakter van de lening liet toe voldoende comfort te behouden ten opzichte van de typische beperkingen van schuldfinanciering opgelegd aan Sarens door

6G

76

DK : G

=:>9H

C@

DE9G

=6C9:AHG

7:

>9H

G:8

68 = I

G:

8=

Bart Mortier: â&#x20AC;&#x153;Een alternatieve financieringsvorm die de laatste jaren aan belang wint is de uitgifte van een private obligatie door kmoâ&#x20AC;&#x2122;s en/of niet-beursgenoteerde bedrijven. Ingezonden foto

De obligatie werd voorzien van een vaste coupon van 5,10% en een variabele coupon, jaarlijks bepaald in functie van de resultaten van de groep en gekapitaliseerd tot op vervaldag. Kortom, er kwam een oplossing tot stand op maat van de objectieven van Sarens en rekening houdend met de criteria die beleggers hanteren in een kwetsbare financiĂŤle context.

Op die manier konden de plaatsbaarheid en de uitgiftevoorwaarden van de lening aanzienlijk verbeterd worden.

Bart Mortier, Bank Degroof Kortrijk

I

=I

:C

:8=I

>CI:AA:8IJ:A::><:C9DB K:G@:

66

:

6CHE G I  G

G6 CHE

G DK:

C6B

@:

= :H

:G

DGI

=: @ ? > A

8IJ J G HI 66

: CC

>9

>C G:G

B

< >C

<:C

HG

= :8

K6

HI

I : <D

9

7ZaZmV6YkdXViZcW^ZYi^ZYZgWZYg^_[!kVc@BDidiWZjgh\ZcdiZZgYZdcYZgcZb^c\![jaahZgk^XZgZX]ihW^_hiVcYZcVYk^Zh# Dch j^i\ZWgZ^Y! ^ciZgY^hX^ea^cV^g VYkdXViZciZVb kdgbi ZZc hiZg` gZ\^dcVVa `Vciddg bZi ^ciZgcVi^dcVaZ j^ihigVa^c\ \ZheZX^Va^hZZgY^cY^kZghZgZX]ihiV``Zc#9ddgdcoZkddgiYjgZcYZodg\kddgdchXa^Â&#x2026;ciZZa!YZj^iodcYZga^_`ZY^ZchikZgaZc^c\Zc YZgZhjaiVVih\Zg^X]iZZ[Ă&#x2019;X^Â&#x2026;ci^ZlZgY7ZaZmVYZkddgW^_Z_VgZciZa`Zch\Zcdb^cZZgYVahĂ&#x2020;7ZhiZGZ\^dcVVa6YkdXViZc`VciddgĂ&#x2021;#

V Y k d X V i Z c

;ba[Yb_Â&#x2020;dj^[[\jh[Y^jefZ[^ee]ij[je[m_`Z_d]"h[Y^jef8[b[nW$

EgZh^YZci @ZccZYneVg` '+V q -*%% @dgig^_` q I %*+$'*#-+#-+ q ; %*+$''#%(#%% q ^c[d5WZaZmV#WZ q lll#WZaZmV#WZ

Ondernemers 4 2 maart 2012

29


30

Ondernemers 4 2 maart 2012

Vermogensplanning een niveau hoger DĂŠ aDVocaten inzake Vermogensplanning

Vermogensplanning is een uitgebalanceerde mix van familiaal en fiscaal recht en vennootschapsrecht. Dankzij onze expertise in deze materies, gekoppeld aan onze procedure-ervaring, zorgt Delboo Deknudt voor uw perfecte planning. Wij nemen uw globale vermogen onder de loep en structureren dit, daarbij anticiperend op fiscale wetswijzigingen. stuur een mail naar info@delboodeknudt indien u vrijblijvend onze Vermogensflash wil ontvangen.

Waregem

sint-martens-latem

Franklin rooseveltlaan 172/174 8790 Waregem tel.: 056 62 51 00 Fax: 056 62 51 01

paalsteen 5 9830 sint-martens-latem tel.: 09 220 51 10 Fax: 09 281 18 80

w w w.delboodek nudt.be - i n fo@delboodek nudt.be

Delboo Deknudt adv. voka 233x333.indd 1

17/02/12 13:33


Vincent Lambrecht: “Laat uw structuur bekijken door een vermogensplanner om te optimaliseren, in het kader van deze belangrijke wijziging, om zo schenkings- en successierechten te vermijden.”

tinuïteit van de onderneming was gewaarborgd en alle werknemers behielden hun job. Wat in 2012? In het kader van het Masterplan voor Opvolging en Overname heeft de Vlaamse regering het idee opgevat om ondernemers te stimuleren hun bedrijf reeds tijdens hun leven over te dragen aan de volgende generatie.Voortaan is er een gelijkgeschakeling qua toepassingsvoorwaarden, maar het erven wordt duurder.

Uw familiebedrijf is niet langer vrijgesteld De Vlaamse regering heeft het tarief inzake schenkings- en successierechten voor aandelen van familiale vennootschappen gewijzigd. Op die manier wil de regering ondernemers stimuleren om hun bedrijf vroeger over te dragen op de volgende generatie. We zetten het nog even allemaal op een rijtje. Een belangrijke beslissing in het leven van een bedrijfsleider is de opvolging van het familiebedrijf. Successierechten lopen immers op tot 27%, zelfs tot 65% indien men geen rechtstreekse afstammelingen nalaat. In dergelijke gevallen zag men zich soms genoodzaakt om het gezond familiebedrijf te verkopen, of waren de erfgenamen verplicht de winst aan te wenden voor de voldoening van de successierechten, beide scenario’s met negatieve gevolgen voor het bedrijf én de werkgelegenheid. Nultarief Een oud decreet voorzag in een voordelige regeling met betrekking tot de successie van een familiale onderneming. Onder bepaalde voorwaarden was het tarief 0%. Een van die voorwaarden was een minimum bedrag aan loonlasten. Door de crisis van 2008 hadden veel kmo’s moeite om de werkgelegenheid te handhaven. Om de erfgenamen tegemoet te komen in hun verdriet werd die loonlastenvoorwaarde in 2009 gedeeltelijk afgeschaft. Dit bracht met zich mee dat daardoor ook veel patrimoniumvennootschappen de facto successievrij waren! Al bij al een zeer interessante successieregeling, want de erfgenamen verkregen het familiebedrijf gratis, de con-

Gratis schenken Voortaan is het tarief bij de overdracht van een familiebedrijf via schenking 0%. Er is wat onduidelijkheid geweest over de concrete voorwaarden om een onderneming te catalogeren als ‘familiebedrijf’, maar nu kan men overdragen via een schenking voor Belgische notaris, zónder betaling van schenkingsrechten (0%) en mét definitieve vrijstelling van alle successierechten. Deze maatregel kan negatieve gevolgen hebben voor de notarispraktijken over de grens, hetgeen tot op heden voor veel ondernemers een volwaardig alternatief was voor de Belgische schenkingsaktes. Bovendien is het zo dat wie alsnog de schenking van het familiebedrijf laat plaatsvinden via een buitenlandse notaris, weliswaar discreet kan schenken maar wel rekening moet houden met een “wachtperiode” van zeven jaar. Dit betekent dat bij overlijden van de schenker binnen die periode, er alsnog successierechten in België zullen verschuldigd zijn. Voorheen bedroeg die termijn drie jaar. Duurder erven Voor wie niet tijdens het leven schenkt en rekent op een voordelige vererving van de onderneming, verslechtert de situatie. Men heeft een verhoging van de successierechten ingevoerd, van nul naar 3% indien de aandelen geërfd worden door de kinderen. Voor alle andere gevallen geldt een tarief van 7%. Hoe dan ook zijn deze tarieven merkelijk goedkoper dan het algemeen successietarief. Maar als de vos de passie preekt… Een belangrijk nadeel is dat financiële tegoeden in hoofde van de bedrijfsleider – vaak geboekt onder rekening courant – uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van bovenstaande maatregelen vallen. Dergelijke kapitalen moeten voortaan opgenomen worden in de successieaangifte tegen het algemeen successierecht van maximaal 27%. Ook vennootschappen waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit het aanhouden van een vastgoedpatrimonium genieten niet langer hetzelfde statuut als ‘familiebedrijven’, en worden dus belast tegen het volle tarief. Laat uw structuur bekijken door een vermogensplanner om te optimaliseren in het kader van deze belangrijke wijziging, om zo schenkings- en successierechten te vermijden. Desgewenst kan u nog (levenslang) aan het roer van uw onderneming blijven door te werken met vruchtgebruik of een maatschap. Vincent Lambrecht, CapitalatWork Foyer Group

meer dan advocaten adviesverlening legal consultancy & legal audit redactie van juridische documenten en overeenkomsten onderhandelingen en bemiddeling procedurele begeleiding

voor uw onderneming contracten en commercieel recht intellectuele eigendom en informatica vennootschappen, M&A en vermogensplanning aanneming en vastgoed sociaal recht

The bright side of law. Accent Business Park - Gebouw C1 Kwadestraat 149 - bus 22 8800 Roeselare T +32 (51) 20 28 76 F +32 (51) 21 28 76 info@b-right.be Twitter: @BrightAdvocaten

www.b-right.be

Ondernemers 4 2 maart 2012

31


32

Ondernemers 4 2 maart 2012

voka-nieuws

Voka, Unizo en VDAB lanceren gezamenlijk een website om West-Vlaamse werkgevers aantrekkelijker te maken voor Noord-Franse en Waalse werkzoekenden. V.l.n.r.: Brigitte Vandeleene (Unizo), Erik Bouckaert (VDAB), Veerle De Mey en Astrid De Clerck (Voka) Foto Hol

Voka, Unizo en VDAB lanceren nieuwe website

Noord-Franse en Waalse arbeidskrachten meer dan welkom! Krapte op de arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing vertragen de groei van WestVlaamse ondernemingen. Dit toenemende probleem is op 1 januari nog acuter geworden, door het wegvallen van het fiscaal gunstig statuut voor nieuwe Noord-Franse grensarbeiders. Om de West-Vlaamse bedrijven als aantrekkelijke werkgevers voor te stellen en Franstalige arbeidskrachten (zowel uit Noord-Frankrijk als uit Henegouwen) te verleiden om hier te komen werken, lanceren Voka, Unizo en VDAB een Franstalige jobsite: www.vouseteslesbienvenus.eu. De jobsite www.vouseteslesbienvenus.eu, die begin maart online gaat, wil vooral jonge Franse en Waalse werkzoekenden in hun eigen taal bewust maken van het aantrekkelijke jobaanbod in West-Vlaanderen en hen vlotter in contact brengen met Vlaamse werkgevers. Die werkgevers vrezen namelijk dat de instroom van Franse grensarbeiders zal opdrogen door het wegvallen van het fiscaal voordelige grensarbeidersstatuut. Anderzijds slagen ze er nog onvoldoende in om het potentieel aan arbeidskrachten in Henegouwen aan te trekken. “We brengen een positief verhaal ter promotie van het West-Vlaamse bedrijfsleven in Frankrijk en Wallonië”, zeggen Veerle De Mey (regioverantwoordelijke Zuid-WestVlaanderen) en Astrid De Clerck (stafmedewerker Lobby). “Op de aantrekkelijke website worden bedrijven in de kijker gezet, die al met Waalse en Franse grensarbeiders werken. ‘Succesverhalen’ moeten werkzoekenden motiveren om hier te komen werken. De West-Vlaamse bedrijven worden in een fiche voorgesteld, met activiteit, aantal arbeiders en procent grensarbeiders, beschikbare functies,

verloning, eventuele filialen in Frankrijk, reden waarom ze grensarbeiders willen, een quote van een grensarbeider, link naar de vacatures van het bedrijf, contactpersoon, … Vanuit www.vouseteslesbienvenus.eu kunnen Franstalige werkzoekenden, door een koppeling met de VDABdatabank, alle West-Vlaamse vacatures raadplegen. Een begrippenwoordenboekje moet hun zoektocht nog vergemakkelijken. Het mag duidelijk zijn dat we alle Franstalige arbeidskrachten voluit welkom heten.”

helft. De instroom zal dus vrij drastisch slinken. Ik denk wel dat de arbeiders van juist over de grens zullen blijven komen, ook al omdat de tewerkstelling daar niet zo rooskleurig is. Om onze naambekendheid te vergroten, juichen we de nieuwe website toe. Hopelijk zal die wat instroom genereren. We stellen er ons op een attractieve manier op voor en bieden ook diverse functies aan. Hoe we het tekort aan arbeidskrachten verder zullen opvangen blijft voorlopig een open vraag.”

Buikgevoel

Momenteel werken er slechts een zestal Walen bij Westvlees. Inspanningen om ze naar Westrozebeke te halen, bleken voorlopig niet echt succesvol. Ook Vlaamse kandidaten zien op tegen een langere verplaatsing (> 50 km). Westvlees doet momenteel wel aan ‘employer branding’ om een correcter imago van de vleesindustrie uit te dragen. Voor de echte knelpuntberoepen wordt verder een beroep gedaan op Oost-Europeanen. De jobsite www.vouseteslesbienvenus.eu is dan ook een welgekomen initiatief om de vacatures bij Westvlees te helpen invullen. (MD)

Westvlees nv uit Westrozebeke is één van de belangrijkste Europese producenten van vers en bereid varkensvlees. Daarvoor slacht Westvlees jaarlijks 1,2 miljoen varkens, die verwerkt worden tot ruim 100.000 ton varkensvlees. Alle bewerkingen gebeuren in eigen huis: van slachten en versnijden over invriezen, verpakken en etiketteren tot het bereiden van panklare varkensvleesgerechten. Hiervoor stelt Westvlees 1.200 mensen tewerk. Daarvan komen er 450 uit Noord-Frankrijk , naast 50 Polen en 20 Roemenen in de échte knelpuntberoepen (beenhouwen, uitbenen, slachten). Momenteel heeft Westvlees vacatures voor 33 arbeiders. Het aantal openstaande betrekkingen bedraagt gemiddeld 20 tot 30 en die raken slechts moeizaam ingevuld. “Vorig jaar hebben we een 200-tal aanwervingen verricht”, zegt personeelsdirecteur Francis Beunnens. “Daarvan waren er minstens 120 Noord-Fransen, die doorheen de hele ketting tewerkgesteld worden. Westvlees ligt op 30 km van de grens en de Fransen komen dan nog eens tot 60, 70, 80 km ver uit Frankrijk. Met het wegvallen van het gunstige grensarbeidersstatuut vrees ik dat nieuwe Noord-Fransen die van verder komen, eerst zullen afhaken. Afgaand op mijn buikgevoel, schat ik zo ongeveer de

Meer info: Astrid De Clerck, astrid.declerck@voka.be, tel. 056- 23 50 55

www.vouseteslesbienvenus.eu


Uitnodiging

AGENDA

VIP arrangement Gent - Wevelgem

zondag t 25 maar 2 1 0 2

SEMINARIES IN DE KIJKER Surf naar www.voka.be/west-vlaanderen/agenda voor meer info.

Customer Intimacy Hoe beter je de klant kent, hoe beter je oplossingen kunt bieden

14/03 De exportmeter

Business conference – Europacollege

Wilt u weten of uw bedrijf klaar is voor een internationaal avontuur? Of bent u benieuwd hoe u meer en beter kunt exporteren?

Op 20 maart organiseert het internationaal gerenommeerde Europacollege in samenwerking met Deloitte voor de derde keer een ‘European Business Conference’. Deze keer is het thema: ‘Trade and investment challenges for European Business’. De conferentie vindt plaats in het Europacollege in Brugge. Sprekers zijn o.a. Karel De Gucht (Europees Handelscommissaris), Sergio Marchionne (CEO bij FIAT SPA en Chrysler Group LLC), Richard Reid (Hoofdeconoom ICFR), …

Flanders Investment & Trade (FIT) bevordert de internationale handel vanuit Vlaanderen. De exportmeter is een instrument, ontwikkeld door FIT waarbij u na een korte, gratis doorlichting een helikopterperspectief krijgt van de exportcapaciteiten van uw bedrijf. Dit instrument screent uw bedrijf op eventuele lacunes en het onderzoekt snel, efficiënt en vertrouwelijk in hoeverre u uw exportstrategie nog kan verbeteren.

Alle info vindt u op http://www.coleurope.eu/businessconference

Voka Kortrijk

Efficiënt netwerken Hoe wendt u uw netwerk op een correcte en efficiënte manier aan?

15/03

Voka Kortrijk

Van een ‘neen’ een ‘ja’ maken Hoe trek ik de klant over de streep?

22/03

locatie nog te bepalen

Douaneformaliteiten en certificering in Rusland Een tijdrovende last of kan het ook anders?

Meer info: Christ Defoszé, tel. 056-26.14 01, christ.defoszé@voka.be.

29/03 Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2012

Voka Kortrijk

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

PREFAB BETON

DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 6 maart

08u00 - 10u00

Middelgrote ondernemingen ontmoeten elkaar

Kunstateliers Slabbinck nv, Brugge

dinsdag 6 maart

18u30 - 20u30

Infosessie Businessclub International Sales Directors

Voka, Kortrijk

donderdag 8 maart

18u30 - 21u30

Vokafé Roeselare

Kaas en Meer, Roeselare

donderdag 8 maart

17u00 - 21u00

Ondertekening West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

Bel & Bo, Deerlijk

woensdag 14 maart

12u30 - 14u30

Lunch & Learn China en Taiwan

Voka, Kortrijk

woensdag 14 maart

18u00 - 22u00

Trends Gazellen

La Brugeoise, Brugge

donderdag 15 maart

12u00 - 14u00

Te gast bij Deknudt Mirrors

Deknudt Mirrors, Deerlijk

vrijdag 16 maart

12u00 - 14u00

Lunchdebat / déjeuner débat - Willy Naessens

Naessens, Wortegem - Petegem

woensdag 21 maart

18u30 - 21u30

Vokafé Veurne

Oud Veurne, Veurne

zondag 25 maart

10u00 - 18u00

VIP-evenement Gent - Wevelgem

Hotel Schoebeque, Cassel (F)

woensdag 7 maart

08u30 - 12u30

HR-Lab Employer Branding

Bedrijvencentrum Wevelgem

donderdag 8 maart

16u30 - 20u00

Voorbereiding en verloop van overnameproces van een onderneming

Voka, Kortrijk

donderdag 8 maart

16u30 - 20u00

Laptopnotuleren

Voka, Kortrijk

vrijdag 9 maart

08u00 - 13u00

Marketing Lab: stel uw bedrijfseigen marketingplan op volgens het ‘marketingwiel’

Bedrijvencentrum Brugge

dinsdag 13 maart

16u30 - 20u00

Rij- en rusttijden

Voka, Kortrijk

woensdag 14 maart

16u30 - 20u00

Customer intimacy: experience marketing

Voka, Kortrijk

donderdag 15 maart

08u00 - 13u00

Lab Social Media 2

Voka, Kortrijk

donderdag 15 maart

16u30 - 20u00

Efficiënt netwerken

Voka, Kortrijk

vrijdag 16 maart

09u00 - 17u00

Assertief zijn kan je leren

Voka, Kortrijk

dinsdag 20 maart

13u30 - 17u00

Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

Voka, Kortrijk

donderdag 22 maart

08u30 - 12u30

Finance Lab: maak stapsgewijs uw eigen managementrapportering op

Bedrijvencentrum Brugge

donderdag 22 maart

09u00 - 17u00

Sales voor gevorderden: van een ‘neen’ een ‘ja’ maken

nog te bepalen

donderdag 22 maart

16u30 - 20u00

Change management

Voka, Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 4 2 maart 2012

33


34

Ondernemer 3 2 maart 2012

PROSIT

Zeebrugge - Overhandiging cheque havengemeenschap De nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap bracht een aardig centje op en dat bedrag werd geschonken aan drie organisaties. Aanwezig op deze plechtigheid: Johan Geldof (Oris), Alain Boone (Liquid Society), Joachim Coens (havenvoorzitter), Mercedes Van Volcem (parlementslid), Jean-Marie De Plancke (APZI-MBZ-De Kring), Marc Desmet (Seamen Centre), Mathias Sercu (acteur - Het Huis), Monique Boydens (Het Huis), Katelijn Depaepe en Kevin Reynaert (beiden zeescouts Stella Maris). Foto MVN

Gullegem - Business Eve Regelmaat is de beste garantie voor een lang leven. Daarom organiseert architect Stefaan Vanpoucke elke maand een party voor zijn zakelijke vrienden: George Lapeire, Claudine Vanhouwaert (Van Lanschot Bankiers), Stephan Devloo (Beauty D), gastvrouw MarieAnn Vanwynsberghe (Zaal Hondschote), Jan Vanhie (Brouwerij HonorĂŠ), Rik Baert (Vervaco), Walter Dhose, Leen Froyman, Willy Espeel (Brouwerij HonorĂŠ) en Geert Denutte (CGK Group). Foto Hol

Oostende - Voorstelling Mosselpot

Kortrijk - Opstart LN Innovatiemanagement Innovatiebeleid is geen nattevingerwerk. In dit lerend netwerk wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Aanwezig bij de start: Jonathan Verstraete (Alftex), Frans Van Giel, Dominique De Geest (Innovatiecentrum West-Vlaanderen), Katrien Tâ&#x20AC;&#x2122;Kindt (Immo Costa), Filip Holvoet (Holstra) en Ivan Pollet (Renson). Foto Hol

Vergeet Marcel Broodthaers, de meest hippe mosselpot is voortaan die van Nedda El-Asmar. De nieuweling in het assortiment van kookgereiproducent Demeyere werd voorgesteld in het Oostendse restaurant De Bistronoom. Christophe Demeyere (Demeyere), Nedda El-Asmar (designer), Christophe PelfrĂŠne (De Bistronoom), Jan Hoet en Erik Indekeu (designer) klonken op het geslaagde ontwerp. Foto EV

BEDRIJVEN 7 & 8 DEC. 2011 14:00 - 21:00

CONTACT

DAGEN www.bedrijvencontact.beCONTACT

DAGEN www.bedrijvencontact.be

! ! " !$ :#7:73C %>3<32@78D3<2/5

L'3>=@B/53<B3@</B7=</:31/@@7S@3D==@@C5A3>:/<B;/</53@AL=AA73@4D/

'6EC26H:=566?#F4%@EC652>6BE@8A

 '% ! ,! &! !($)! $ ;04HB,4A;827C8=68B:8=300=7D8B189F4A4;3BC4AA4= M(4?>AC0648==4=B2744?E00ACM>BB84A43A89E 4=>=C02C3064=

Ondernemers-19.indd 1

/ experts in bedrijfsvastgoed

Plan nu uw actie in Ondernemers en bereik op de meest efficiĂŤnte manier meer dan 10.000 West-Vlaamse kaderleden. Meer info:

kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

marijke.vanthuyne@voka.be of tel. 056-24 16 56

D49:;?EEH66H6<6=:;<DF:E86K@?56C5;F=:6? 2F8FDEFD

%<4A 40=+0=34A78=BC4EBHJ8E<=B6>BE

 ?@G6>36C

P!22C82?8 P'C:;D6FC@P78:7E6<2?E@@C6?E/P-6C

0D6DBCDB

 B4?C4<14A

O 00A60=6 O&A89B4DA>O5685C4:0=C>>A4=C-O+4AB2789=CCF44F4:4;89:BD8C64I>=34A39D;84=

BEDRIJVEN

7 & 8 DEC. 2011 14:00 - 21:00


Staden - Nieuwe showroom Obumex Een mens vraagt zich soms af wanneer die sterrenchefs nog eens zelf in de potten roeren. Als hij niet op televisie is te zien, trekt Sergio Herman naar ... Staden om er de nieuwe showroom van Obumex in te huldigen. Thomas (links) en Geert Ostyn (rechts) waren in blijde verwachting van enkele culinaire hoogstandjes. Ingezonden foto

Brugge - Opening nieuwe drukkerij Jacobs Om klaar te zijn tegen de komende gemeenteraadsverkiezingen investeerde de familie Jacobs in een nieuwe drukkerij. Burgemeester Patrick Moenaert (derde van links) kwam alvast zijn licht opsteken. Hij kreeg het gezelschap van Laurens Jacobs, Werner Jacobs, Rudi Bergs (KBC), Schepen Hilde Decleer, Patrick Ghysel (Ghysel en De Lombaerde), Chris Eeckloo (KBC), Schepen Franky Demon, Ignace Jacobs en Lut David (beiden drukkerij Jacobs). Foto MVN

Kortrijk - Eerstesteenlegging 3D Competentiecentrum Howest

Oostende - Voorstelling Marvin Gaye-wandelroute

Terwijl de bouw bijna twee weken plat lag door de vrieskoude, slaagde men er toch in om de eerste steen te leggen van het 3D Competentiecentrum Howest. Achteraf hadden Andie Decock (Architectenbureau Vande Kerckhove), gastheer en algemeen directeur Lode De Geyter (Howest), Patrick Schreurs (Howest), Johan Vandamme (Howest), Rik Leenknegt (Howest), voorzitter Jan Durnez (Howest), architecte Els Denaeghel (Howest), Roel Vandommele (Howest) en Pieter De Poorter (Group Monument) minstens één jenevertje nodig om op temperatuur te komen. Foto Hol

Sinds kort is Oostende een digitale wandelroute rijker. Tijdens deze wandeling kom je alles te weten over de relatie tussen de kuststad en Marvin Gaye. Dirk Van der Horst en zijn echtgenote, Nicole Cousaert, Danny Bossaer en Jan van Snick weten inmiddels hoe ‘Sexual Healin’ tot stand kwam. Foto EV

Kuurne - Confrèrie van de Ezel Je moet al een ezel zijn om tegenwoordig in ons land nog ondernemer te willen worden, zou je soms denken. In Kuurne is het omgekeerde mogelijk: daar zijn er ondernemers die ezel worden. Kurt Ghekiere (tweede van links, voorzitter RVB Bedrijvenpark Kortrijk-Noord en CEO Cloud Partners & RIS) werd namelijk opgenomen in de Kuurnse Orde van de Ezel. Samen met Bert Demeulemeester (Fleet Control), Geert Craeynest (Eandis) en Ignace Debrabandere klinkt hij met1... een ezelsbiertje. Foto Hol 170212_SWIMMINGPOOLS:Layout 1 17/02/12(Bavik) 11:55 Page

Alles gaat voorbij, alles is vergankelijk , behalve kwaliteit, elegantie en know -how. WORTEGEM-PETEGEM 055 39 03 90

TESSENDERLO 013 29 27 17

OVERIJSE

02 657 39 16

Binnenzwembaden - Buitenzwembaden - Publieke zwembaden - Renovatie Speciale projecten

www.SWIMMINGPOOLS.be

Ondernemers 4 2 maart 2012

35


TOTALE KANTOORINRICHTING

VRAAG GRATIS de catalogus 2012 164 paginaâ&#x20AC;&#x2122;s met prijzen.

Realisatie Athena Graphics te Roeselare

1000m2 showroom

Gentseweg 518 Q8793 Waregem QT. 056 61 52 04 Qinfo@inofec.be Qwww.inofec.be

Ondernemers 4-2012  

Ondernemers 4-2012 met Philip en Patrick Coulier - acTVty

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you