Page 1

DEFENS IE

BAS IS Ad jt Vl F. ALLAEYS VR IENDENKR IN G de r OUDGEDIENDEN KW AR TIER KOKS IJ DE R . Vanda m m e s tra at 1 00 8 670 KOKS IJ DE

Nr

42

van Sep 2008 Verantwoordelijke uitgever : Raoul VERBINNEN Doornhofstraat, 2 8670 KOKSIJDE ' 058 / 514353 Bernard THIEREN Zwaluwenlaan, 16 8630 VEURNE ' 058 / 311348 e-mail : vokkoksijde@hotmail.com Website : www.vokkoksijde.tk


HET MON UMEN T van de VLI EGEN I ERS t e KOKS I J DE.

De Lucht macht best aat 6 2 j aar; net z oals vorig j aar willen we huld e brengen aan het Monument van de Vliegeniers t e KOKS I J DE, t er gelegenheid van “De Dag van d e Lucht macht ”. Z oals vorig j aar brengen we d e t wee act ivit eit en “Huld e aan het monument “ & “Het Herf st f ees t V.O .K.”samen op é é n dag en d it op z at e rdag 11 okt obe r 2008.


ON Z E HERFS T - FEES T DAG 2008 – op 11 okt obe r 2008.

N et z oals vorig j aar is d ez e z omer als een ec ht e” Belgisch Z omer”, z ond er noemens waard ige uit schiet ers , naar d e herf st period e aan’t schuiven . Het be st uur V.O .K. is d an ook al d ruk bez ig om al d e act ivit eit en van het laat st e k wart aal weer in goed e banen t e leid en. W e z ij n d an ook z eer verheugd al onz e led en en hun part ner t e mogen uit nod igen op d e FEES T DAG V. O. K., d ie z oals van oud sher b est aat uit he t HERFS T FEES T , d at z al plaat s vind en in onz e t rad it ionele locat ie, namelij k d e KERKEPAN N E z aal in de st rand laan, 12 8 t e S I N T I DES BALD. N et als vorig j aar word t d ez e f eest d ag ingez et met de ple cht igheid aan he t monume nt van de Vlie ge nie rs t e Koksijde ; waar huld e word t ge bracht in het k ad er van d e “Dag van d e Lucht macht ”(15 ok t ober), maar ook z oals vermeld op d e ged enk plaat aangebracht in 2 00 4 , herd enk en we alle vliegeniers en grond personeel van de Vliegbasis t e Kok sij d e en in het bij z ond er onz e led en d ie het voor bij e j aar z ij n he en gegaan.

Het programma van d ez e d ag z iet er als volgt uit : Om 10 .15 Hr . Om 10 .3 0 Hr .

S amenk omst en opst elling in d e Ranonk ellaan (aan d e molen t e Kok sij d e). Opst elling aan het Monument van d e Vliegeniers met : - Lez en van d e int rot ek st . - A ppel van d e overled enen. - Klaroenen: Last Post . - N eerleggen van d e bloemst uk k en. - Vad erland s Volk slied .

Om 11.0 0 Hr .

Opst elling voor d e opt oc ht en het d éf ilé langs d e Konink lij k e Prinslaan en en d e A . Ver bouwelaan naar het museum “T en Duinen”, waar in d e ink om – hall een r ecept ie word t aangebod en d oor het gemeent e best uur van Kok sij d e.

Om 12 .3 0 Hr .

Openen van d e d euren van d e « Ke rke panne z aal » met aperit ief .

Om 13 .3 0 Hr.

A anvang van het f e est maal met aansluit end gez ellig samenz ij n ond er d e muz ik ale begeleid ing van het Live-ork est « DAJ O S PI RI T » uit Proven en d it t ot omst reek s 19 .0 0 Hr.

De « S alons S aint Germain » word t , uit t evred enheid van onz e d eelnemer s van al onz e vorige f eest en t erug aangesprok en en he ef t voor ons weer een heel speciaal menu opgest eld d at er als volgt uit z iet :


A pe rit ie f V.O.K. spe cial o O o Pre iroomsoe p oOo Ge bak k e n st aart vismoot j e s me t rij st noe de ls coulis van t rost omaat , ge k ruide bot e r e n k oningsk ruid oOo Pare lhoe nborst Grand Mè re groe nt e n gar nit uur, pomme s pont ne uf oOo Krok ant j e van pe e r me t e e n coulis van Poire W illiam oOo Dit pracht ig me nu word t uit e raard ove rgot e n me t de nod ige wit t e e n rode wij n. Dit alles word t U aangebod en voor d e gek end e V.O.K.- prij s van 33. 00 Euro per persoon. Gez ien d e d rank en in d e maalt ij d inbegrepen z ij n en t ij d ens het gez ellig samenz ij n d e bar t er b esc hik k ing st aat met bieren en sof t d rink s; t e verk rij gen t egen d e gek end e d rank bonnet j es, is het N I ET t oe ge lat en dranke n me e t e bre nge n om t e gebruik en t ij d ens het f e est . Uit eraard is niemand verplicht aan het volled ige pak k et d eel t e nemen, volgend e k euz es z ij n mogelij k : a. A ll-in = plecht igheid aan het monument + r ecept ie aangebod en d oor het Geme ent eb est uur van Kok sij d e + f eest maalt ij d en gez ellig samenz ij n (k ost prij s 3 3 ,-€ per persoon). b . Enk el d eelname aan d e f eest maalt ij d met gez ellig samenz ij n (k ost prij s 3 3 ,-€ per persoon). c. Enk el d eelname aan d e plecht igheid aan het monument ; al d an niet aangevuld met d e recept ie aangebod en d oor het Gemeent e best uur van Kok sij d e (grat is). Uw inschrij ving, d oor mid d el van het bij ge voegd st ort ingsf ormulier , z oals naar gewoont e op onz e rek ening gest ort , word t ingewacht t en laat st e t egen VRI J DAG 03 Okt 2008. Gelieve r ek ening t e houd en d at : bij het ove rschrij ven van j e bij d rage t ot d eelname aan het Herf st f eest d e st ort ing een paar d agen k an d uren vooraleer we hiervan op d e hoogt e z ij n. Bij lat e st ort ingen k unnen we ge en rek ening meer houd en met j ullie gewenst e t af elind eling. Voork eur van d e t af elind eling kan st eed s gevraagd word en, we z ullen ons best d oen om er rek ening mee t e houd en; wond eren k unnen we spij t ig genoeg nog niet d oen, d e verd eling geb eurt bij veelvoud en van vier . Mocht U event ueel moeilij k hed en ond ervind en, waard oor Uw inschrij ving of Uw aanwe z igheid in het ged rang k omt ; of bent U verget en U in t e sc hrij ven en wenst U t och t e k omen, ge en nood , bel gewoon onz e secret aris op het nummer 058/ 514353 . Een regeling is z o get rof f en en het bespaart ons he el wat werk en narigheid . Gewoon d oen en … bed ank t daarvoor !


Le nt ef ee st 2 0 08 . Ook ons lentefeest 2008 was opnieuw een succes. Met 159 aanwezigen konden we genieten van een verzorgd feestmaal en een gezellig samenzijn. Zoals de traditie het wou kregen we eerst het aperitief. Vervolgens werd ons Vaandel plechtig ontvangen en wist de erevoorzitter Roger Lams iedereen te boeien met zijn intussen gekende toespraken. De “Salons Saint Germain� zorgde voor een voortreffelijk banket en ons live-orkest zorgde voor de sfeer, zodat iedereen tevreden was.

Op deze 26ste april, dag op dag, waren er twee speciale verjaardagen te vieren: Dhr. & Mevr. Lams waren juist 50 jaar getrouwd. Dhr. John De Ridder vierde zijn verjaardag. Aan allen een dikke proficiat.

Nog enkele sfeerbeelden, volgende afspraak: 11 oktober 2008.


Be zoe k Dome in “Cabour” Dinsdag 22 april 2008, ’t was een mooie, prachtige lentedag, 30 VOK-leden konden genieten van een aangename natuurwandeling in het 87 ha grote natuurgebied van de Cabourduinen.

De Cabourduinen zijn de oudste duinen van de Vlaams kust. Ze zijn minstens 5000 jaar oud. De bodem is geleidelijk aan meer ontkalkt. Hierdoor komt er een zeer specifieke fauna en flora voor.

Eerst kregen we van onze gids Guido Mahieu een algemeen overzicht van het domein. Het terrein ontleent zijn naam aan de Franse eigenaar, Charles Cabour (uit Duinkerke 1856-1924) die er een kasteel liet bouwen. Dit werd echter afgebroken in1969.


Op 25 april 1915 richtte het Belgische leger in Cabour een veldhospitaal in. De leiding over deze formatie lag bij de regimentsarts P. Derache. Het geheel werd opgebouwd rondom het jachtpaviljoen en bestond uit 22 houten barakken, die elk plaats boden aan 24 bedden. Het Belgische leger werd door de Geallieerden beschouwd als het arme broertje dat alle steun kon gebruiken. Daardoor kon men de medische uitrusting van dit veldhospitaal vervolledigen aan hand van giften. De belangrijkste van deze giften bestond uit een complete zaal voor radiografisch onderzoek, aan de instelling geschonken door Madame Curie. Het lager medische personeel van deze instelling bestond voor het grootste deel uit gediplomeerde Belgische verpleegsters die hun opleiding hadden gekregen door het Rode Kruis. Deze werden dan nog aangevuld met brancardiers, gerekruteerd uit de rangen van de voor de velddienst ongeschikt bevonden militairen. Tot in 1917 zal Cabour 3324 gewonden ontvangen. Deze kwamen hier per spoor toe uit Veurne. Doordat de Britten in april 1917 de sector Nieuwpoort van de Belgische troepen overnamen, werd het front in handen van de Belgen meer naar het zuiden verlegd. Dit had onder meer tot gevolg dat de chirurgische afdeling onder leiding van Derache naar Beveren-aan-de-IJzer verhuisde waar ze dichter bij het font lag. De sectie die achterbleef in Adinkerke, vormde men om tot een algemeen hospitaal, dat in de administratie opgenomen werd onder de naam: “Cabour Médical”. Het geheel kwam onder leiding van professordokter Nolf te staan. De formatie deed nog bijna uitsluitend dienst als centrum voor de opvang en verzorging van zieke soldaten en slachtoffers van gasaanvallen. Vanaf het moment dat de Spaanse Griep de kop opstak in de Belgische rangen zou het veldhospitaal onschatbare diensten bewijzen. In april 1918 kwamen de eerste gevallen binnen en daarna nam hun aantal gestaag toe tot een kritiek punt bereikt werd in de maanden van het eindoffensief. Ondanks het besmettingsgevaar, verzorgde het medisch personeel in totaal 1200 zieken die de symptomen van deze aandoening vertoonden. Ondanks de goede zorgen zouden er 263 overlijden. Dit hoge percentage is te wijten aan het feit dat de Divisieartsen de opdracht gekregen hadden om enkel de patiënten met verwikkelingen naar Cabour door te sturen.

Op dit terrein werden gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers een veldbatterij gebouwd. De site in Adinkerke is typerend voor de overgangsfase van open bedding naar verbunkering. Buiten allerlei nuttige informatie door, hadden we de mogelijkheid enkele bunkers te bezoeken..


Het domein is niet vrij toegankelijk en enkele open voor het publiek tijdens geleide excursies. Guido Mahieu heeft dit voor onze leden perfect geregeld en gegidst. Men kon duidelijk horen dat Guido op de hoogte is van het gebeuren op deze site. Men zag dat hij het niet klakkeloos vanbuiten leerde, maar dat hij de kennis opgedaan had vanuit zijn hobby. Guido verdient dan ook een eervolle vermelding voor deze mooie, interessante namiddag. Om deze mooie namiddag af te sluiten, werd er afgezakt voor een welverdiende verfrissing naar de herberg “Au Retour de la Chasse” bij Maria.

Dit is nog een overgebleven cafeetje “anno 1900” het staat juist aan de Frans Belgische grens. Het was ‘t lievelings cafeetje van Wijlen Walter Vandenbroucke, misschien beter gekend als “d en Cowboy ”. Tevens was het voor allerlei tactische oefeningen een strategisch RV-punt voor de onderrichters van het CMV. Maar voor enkelen van de basis was het ook een gekende plaats. Dit cafeetje is zeker eens een bezoekje waard.


Le de nbe st and. Met veel genoegen verwelkomen we de hieronder vermelde personen. Zij hebben zich in de loop van de voorbije zes maanden bij onze Vriendenkring aangesloten. Mevr. Margriet Devriendt, 1KplChef – Fl ActVerd wachtpersoneel – BKoks 19.. - 2007. Dhr. Lucien Nuyttens, sympathiserend lid, partner Margriet Devriendt Dhr. Johan Soenen, 1KplChef – vliegtuigbrandweerman – Bkoks 1975 – 2008. Mevr. Mariette Verkarre, weduwe Dhr. Gilbert Lechat. Mevr. Else Loonen, sympathiserend lid. Dhr. Roger Blomme, sympathiserend lid.

Ne crologie . Gevraagd wordt om een overlijden (ook van een collega/vriend) zo snel mogelijk door te bellen naar Bernard Thieren 058/31.13.48. (zie Tf op uw lidkaart) Een overlijdensbericht kan later verstuurd worden en wordt met dank aanvaard en bij gehouden. Bij verandering van adres, telefoon of e-mailadres gelieve ons hiervan in te lichten, zodat onze berichten juist ter bestemming komen. Het is tevens wenselijk dat zij die alleenwonende zijn, ons een telefoonnummer van een familielid of vriend meedelen. Om onze leden nog beter in te lichten willen we in de toekomst ook het overlijden melden van ex-militairen BKoks welke geen V.O.K.-lid zin. Het is de bedoeling deze personen enkel ter informatie te melden in ons zesmaandelijkse V.O.K.-INFO uitgave. Onze vraag is: als jullie absoluut ze ke r zijn dat ex-militairen BKoks overleden zijn, ook al zijn ze geen V.O.K.lid ons dit te melden. Jullie moeten wel 1 0 0 % ze ke r zijn van zin ove rlijde n; omdat we de echtheid van overlijden moeilijk kunnen achterhalen. Een kopie van de doodsbrief of- kaartje is zeker gewenst.

VOK- lidkaart 2 00 8 . De VOK-lidkaarten 2008 zijn ge ldig t ot 31 april 2 0 09 . Wij zullen jullie in de maand februari 2009 aanschrijven voor het storten van het lidgeld 2009. Gevraagd wordt niet vroeger te storten. Zo houden we ons financiële boekhouding 2008 in orde.

V. O. K. online . Surf geregeld naar: “www. vokkoksijde . t k” en ontdek zo de laatste VOK-nieuwtjes. Beschik je over een e-mailadres, stap dan uit het papieren tijdperk, en mail ons uw e-mailadres. U ontvangt dan de dringende berichten op uw PC. Dit bespaart ons kosten, papier, tijd en werk. Nu en dan zorgen we voor een extraatje via het e-mailadres. Ons mailadres: ‘ vokkoksijde @hot mail. com’


Tip voor GPS ge bruike rs. Steeds meer mensen gebruiken een navigatiesysteem om zo snel en gemakkelijk op de plaats van bestemming te komen; zo OOK de dievengilde. Nog niet zo lang geleden hoorde ik het volgende waar gebeurde verhaal. Een familie was op vakantie in een bungalowpark en had een leuke dagtrip gemaakt, ze gingen even terug naar hun bungalow om daarna uit te gaan en lieten hun GPS even in de auto achter. Toen deze mensen slechts 5 minuten later weer bij hun auto kwamen was hun navigatietoestel uit de auto gestolen. Later op die avond werden ze gebeld door de buren, er was in hun huis ingebroken en er waren een groot aantal zaken verdwenen. Op tafel lag echter een briefje met erop “met dank aan jullie GPS” De dieven hadden via de GPS naar de woning genavigeerd, ze wisten immers dat de bewoners niet thuis waren, en hun slag geslagen door de toets “THUIS” in te drukken. MORAAL: toets in je navigatiesysteem nooit je eigen huisadres in (dat ken je immers) maar vb. het adres van het politiebureau of de brandweerkazerne in je woonplaats. Natuurlijk laat je liefst nooit je losse navigatietoestel in je auto achter, maar soms kan dat niet anders. Ik wens jullie nog veel rijplezier en een veilig thuis komen zonder zorgen. He t mopje . “Blond…” Een blondine komt met een baby op haar arm het consultatiebureau binnen en vraagt of het kindje gewogen kan worden. De verpleegkundige antwoordt: “Sorry mevrouw, de kinderweegschaal is kapot. Maar we kunnen het wel oplossen met onze volwassenenweegschaal. We wegen dan eerst de moeder en het kindje samen en vervolgens alleen de moeder. We trekken het gewicht van de 2de meting af van de eerste en hebben zodoende het gewicht van je kindje.” “Oh, maar dat werkt in mijn geval helaas niet”, zegt de blondine. “Waarom dan niet?” vraagt de verpleegkundige. Zegt de blondine: “Omdat ik niet de moeder van het kindje ben, maar de tante!”

Planning act ivit eit e n. Lentefeest en lustrumfeest; 25- jarig bestaan VOK 9 me i 2 0 0 9 .

VOK info september 2008  

Zesmaandelijks magazine nr 42 VOK Koksijde