Page 1

elsnicovo a holého náměstí portfolio

vojtěch jeřábek atv 8.semestr atelier kuzemenský & synek


zadání


zadání: Libeň - dům v meandru Rokytky a úprava veřejného prostoru dvojice "náměstí" teze: Zadavateli (pracovně: městská část Praha 8) se podařilo odkoupit a scelit parcely přiléhající ke škole Bohumila Hrabala. Zadavatel se rozhodl ke dvěma souvisejícím krokům: 1. na parcele postavit bytový dům 2. zásadně upravit náměstí Elsnicovo a náměstí Dr.Václava Holého. Klíčové téma semestru je „vytvoření solidního městského bydlení“ a „vytvoření čitelného veřejného prostoru“.


projekt


schwarzplan1:5000


Holé, prázdné štíty. Upomínka na něco, co zmizelo, anebo možná nikdy ani nebylo. Procházím Libní a vidím jich spousty. ZŠ Bohumila Hrabala, má hned dva. Chci jejich siluetu, jakožto znakové pojítko s místem, uchovat. Přiléhající dvě náměstí si zaslouží zapojit do života místních, spojit s  tepem Zenklovy ulice a okolí. Snažím se o adekvátnost vůči Libni, o znovunalezení identity jednotlivých míst. Duši Elsnicova náměstí skrývají kubíky betonu. Rokytka se ocitla pod obřím dopravním ostrůvkem, územím nikoho. Na počátku minulého století, kdy k překrytí toku došlo, zde stávala tržnice. Ta však postupem času zanikla, dnes zámek shlíží ze svého vršku na prázdné „lavičky z Osmičky“, žadonící o spočinutí. Palác Svět se stal nejistým hráčem v podnikatelských spekulacích. Celý prostor se otevírá ruchu Zenklovky, ale není její součástí. Díky nesmyslně zdvojené komunikaci zde zároveň dochází k přerušení frekventované rekreační trasy, která vede alejí pod Thomayerovými sady a ráda by pokračovala proti proudu Rokytky dále k Vysočanům. Odkrývám koryto řeky a dávám mu ryze městský, nábřežní charakter. Z duplicitních komunikací ponechávám tu před palácem Svět, zároveň by mělo dojít ke zklidnění provozu pomocí dlažebních kostek a příčných prahů. Na nábřeží patří stromořadí a lavičky, po pravém břehu Rokytky pokračuje cyklostezka. Náměstí mezi řekou a zámkem opět ožívá ruchem trhů, zámecké hodiny jsou díky proklestění stromů konečně viditelné. Hlavní průčelí zámku se však neobrací do náměstí, nýbrž k Zenklově třídě a základní škole. Tato skutečnost je podtržena bastionem, který zdůrazní rozdílnou výškovou úroveň zámku a okolí a jasně oddělí dlážděný prostor přiléhající k nábřeží od zámecké zahrady. Ta v  této vyšší úrovni přejde směrem na západ až ke kavárně v  libeňském podzámčí (návrh studia Project Point v realizaci). Samotný bastion slouží jako zázemí pro trhy, nalézají se v něm také pronajímatelné obchodní plochy, pítko a veřejné WC. Jeho podoba vychází z industrie a tvarosloví viaduktu, který však na sebe vlivem podzámčí bere obchodní funkci loubí. Paradoxně ve zcela odlišné situaci je sousední náměstí Doktora Holého. Od života Zenklovy ulice je Rokytkou odstřiženo, nešťastná úprava na pomezí parku a náměstí omezuje jeho využití na venčení psů a besedování u krabicového vína. V mém návrhu by mělo sloužit obyvatelům okolí – z  toho důvodu jej od Zenklovy ulice odděluji zídkou obehnaným parkem pro pejskaře. Zbylá obdélná plocha díky svým ideálním rozměrům poskytuje prostor pro obří dřevěnou rámovou klec na kopanou, ve které se dají řešit sousedské vztahy či politická situace. Zbývající místo slouží parkování a dětskému hřišti, které díky zklidněné dopravě a poskytnutím jiného venčícího teritoria psům nemusí být oploceno. Samotný městský bytový dům pak doplňuje chybějící část bloku naznačeného budovou školy a vytahuje ve své pevné geometrické formě siluetu jejích štítů směrem k řece, kolem které pokračuje stezka pro pěší a cyklisty a je zde možnost posezení na snížené úrovni terénu, blíže hladiny Rokytky. V kontextu industriální historie Libně je obálka domu tvořena hrubou okrovou omítkou s otiskem trapézového plechu. Zenklova ulice je páteř oblasti a tak je spodní část domu věnována službám. První dvě nadzemní podlaží ve východním křídle jsou věnovány možnému rozšíření školy, neboť půdorysné řešení domu zasahuje svojí částí na její pozemek. Oproti lapidární vnější geometrii je vnitřní struktura domu složitěji vrstvená, s  důrazem na polosoukromé prostory vstupního dvora a dalších v  rámci pavlačí a schodišťových prostor. Skladba bytů je cílena především na mladé páry se snahou o poskytnutí cenově dostupného, solidního bydlení, v nejatraktivněji orientovaných nárožích nechybí velkometrážní byty. Těžiště kvality bydlení pak spočívá v oboustranné orientaci bytů s možností pohledu buďto do klidu dvora, nebo otevření se ruchu ulice francouzskými okny a to jak v klasických, tak v mezonetových bytech.


BASTION TRHY

DŮM

NÁBŘEŽÍ PSÍ PARK

HŘIŠTĚ

KLEC

schéma 1:1000


fasรกda


fasรกda - detail


bastion


ZÁMECKÝ PARK LOUBÍ

TRHY

NÁBŘEŽÍ

řez náměstím 1:300


situace 1:1000


5 0

5 0 1.pp

0

5


5 0 0

5

1.np


5 0

5 0 2.np

0

5


5

5

0

0

0

5

3.np


5 0

5 0 4.np

0

5


5

5 0

0 0

5

5.np


5 0

5 0 6.np

0

5


1+kk 35-42m2 1+kk 35-42m2 8 bytů 8 bytů 2+kk 55-60m2 2+kk 55-60m2 13 bytů 13 bytů 3+kk 80-100m2 3+kk 80-100m2 7 bytů 7 bytů 4+kk 116m2 4+kk 116m2 byty 3 3byty

3+1/3+kk mezonet 79-85m2 3+1/3+kk mezonet 79-85m2 bytů 1010 bytů 4+kk mezonet 115-120m2 4+kk mezonet 115-120m2 bytů 5 5bytů 2+kk loft 116m2 2+kk loft 116m2 byt 1 1byt komerční plochy komerční plochy 415m2 415m2 škola škola 2x495m2 2x495m2 podzemní garáže podzemní garáže 5858 míst míst domovní komunikace domovní komunikace 6np/1pp 6np/1pp

podlaží=1264m2 || 11 podlaží=1264m2

||

HPP=7205m2 bytů:47 HPP=7205m2 | | hrubá hrubáužitná užitnáplocha=4992 plocha=4992(70%) (70%) | | celkem celkem bytů:47


MEZO NET BYT

MEZO NET ŠKOLA PARKOVÁNÍ

příčný řez 1:150


pohled jižní 1:150


BYT KOMERCE PARKOVÁNÍ

řezopohled dvorem západní 1:150


BYT KOMERCE PARKOVÁNÍ

řezopohled dvorem východní 1:150


pohled západní


pohled východní


Elsnicovo a Holého náměstí + městský dům (8.sem., 2012)  

Atelier - volitelný 8. semestr FA ČVUT Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský, Mga. Ondřej Synek