Page 1

Viborg Remise Viborg Iværksætter- & Erhvervshus

Idéoplæg til Viborg Remise - September 2009 Public Arkitekter a/s & VOID ARCHITECTS


Indledning: Dette idéoplæg omhandler en restaurering af remisen, der er beliggende Banegårdspladsen 2 i Viborg samt en transformering af bygningen til nye formål. Bygningsbeskrivelse: Remisen i Viborg består af selve værkstedsbygningen, en såkaldt ringremise, hvor bygningen i grundplan er buet og udgør 1/3-del af et cirkelslag. Bygningen er opført i røde teglsten og oprindeligt med skiffertag og udluftningstagryttere og skorstene. Den indre trækonstruktion bærer sadeltaget, der skaber et indre, sammenhængende dobbelthøjt rum. I planen er bygningen opdelt i 15 spor, der via dobbelfløjede rundbuedeporte, med småsprossede vinduer, alle fører ud mod en drejeskive i cirkelslagets centrum. Drejeskiven, der er funktionsduelig, er forbundet med det øvrige jernbanenet. Bag ringremisen er opført nogle mindre, lave sammenhængende tilbygninger samt mod øst et 2 etagers hus, der er koblet til værkstedet med en overdækket passage. Remisens gavle er alle forskellige og fra forskellige perioder. Gavlen mod vest er med jernbindingsværk for senere udvidelsemuligheder. På bagsiden er hvert fag/ spor forsynet med rundbuede vinduer og oculus.

Viborg Remise - eksteriørbillede med drejeskiven til venstre

Arkitektur: Ringremisen er færdigopført i 1896 og er tegnet af Arkitekt N.P.C. Holsøe, der er kendt for en række større stationer i Danmark i perioden 1864-91, blandt andet Silkeborg, Skørping og Hjørring stationer. Han er kendt for brugen af symmetri, og var især inspireret af norditaliensk renæssancestil. Ringremisen er i blanding af historisisme og senklassisistisk stil, med skiffertag, buede vinduer, fremhævede gesimser og tilbagetrukkende facadepartier. Status: Remisen i Viborg ejes af Banedanmark og anvendes på nuværende tidspunkt af forskellige foreninger til renovering af gamle damplokomotiver og veterantog, heriblandt MariagerHandest Veteranjernbaner. Banedanmark har ingen væsentlige aktiviteter i bygningen og har i forhold til nutidens drift af jernbaner i Danmark, ingen fremtidig interesse i remisen. De ønsker derfor at frasælge den. Remissen er fredet i 1992, men fremstår i forsømt stand og er kun nødtørftigt repareret. Taget er belagt med tagpap, der hindrer bygningen i totalt at forfalde.

Luftfoto af Viborg Remise

Remisens vestgavl

Idéoplæg til Viborg Remise - September 2009 Public Arkitekter a/s & VOID ARCHITECTS


Der har tidligere været planer om at få remisen transformeret til tidsvarende formål, men i de sidste 10 år er intet sket. Viborg Kommunes planer om at bebygge de ryddede arealer omkring jernbanen med beboelse og idrætsfaciliteter for øje, skaber nye muligheder for remisen som bygning og for brugen af den. Baggrund for ideoplægget: Public Arkitekter, (det tidligere DSB Arkitekter) har en naturlig interesse for remisen på grund af mange års erfaring med jernbanerelaterede og fredede bygninger, og ser derfor gerne remisen bevaret som en eksponent for noget af de fineste indenfor jernbanearkitektur. Der findes ikke mange ringremiser med saddeltag tibage. Void Architects er en ny, ung og spændende tegnestue, der har lokalkendskab i Viborg, og derfor har en særlig interesse i at styrke byens vækstpotentiale. Sammen er de optimale forhold til stede for at realisere drømmen om at bevare og udvikle remisen. Med respekt for remisens historie og arkitektur kan remisen transformeres til nye spændende formål til gavn for byen og dets borgere. Banedanmark har på den baggrund givet Public Arkitekter og Void Architects grønt lys til at gå videre med at udvikle et projekt til remisen.

Viborg Remise idag - interiør med lokomotiver

Referencebillede fra den istandsatte remise i Brande

Idé: Den bynære placering nær gågader, station og busterminal gør remisens placering til et centralt samlingssted i byen. Området byder på gode trafikale forbindelser, både for biler og gående - og rummer desuden mange parkeringspladser. Med udgangspunkt i remissens værkstedsånd er idéen at især byens erhvervsliv bakker op omkring et samlingssted for iværksættere og for det etablerede erhvervsliv. At skabe et sted der vil kunne generere nyt liv og arbejdspladser i byen. Et “Viborg Iværksætter- & Erhvervshus”. Remisen tænkes som det sted, hvor nye “lokomotiver” tager form, inden de tager ud og sætter deres præg på verden. En form for væksthus set med erhvervsmæssige øjne, men også som et kulturelt kraftcenter i byen, der kunne være rammen omkring forskellige arrangementer. Et sted hvor byens borgere, erhvervsliv og iværksættere kunne mødes. Remisen vil på den måde blive et levende og sanseligt sted, der emmer af kreativitet, innovation og historie. En historie der på ingen måde er tilendebragt for remisen, men lever videre som et eventyr på vej til at blive udlevet.

Referencebillede fra den istandsatte remise i Brande Idéoplæg til Viborg Remise - September 2009 Public Arkitekter a/s & VOID ARCHITECTS


For at give iværksætterne de bedste betingelser for succes, er de for det første samlet under samme tag, hvorved de kan sparre med hinanden. For det andet er tanken, at Viborg Erhvervsråd får til huse i den 2-etagers bygning ved siden af remisen, hvorved mange års erfaring og realitetssans kan gå i arv. Dermed er der skabt de optimale muligheder for et givtig miljø med lærdom og inspiration på mange niveauer for iværksætterne, det etablerede erhvervsliv, men også for den menige borger. Tanken er nemlig at remisen, udover at rumme de små nystartede firmaer og erhvervsrådet, også kan stå for at afholde foredrag og arrangementer af både erhvervsmæssig som af mere almen interesse. På den måde kan remisen og hele området, der idag er hengemt og glemt selv om det ligger centralt i byen, blive et fyrtårn i folks bevidsthed. Dermed øges også potentialet for noget stort. Når nye tanker og ideer bliver til, kan de, som verden er idag, ligeså godt opstå i Viborg som alle andre steder. Det kræver opbakning fra alle: Kommunen, det etablerede erhvervsliv og borgene. Alle bør bidrage for at trække ny udvikling til byen og dermed arbejdsplader. Og i tider som disse, hvor det er blevet svært for mange nystartede at overleve, vil et “Viborg Iværksætter- & Erhvervshus” kunne gøre en forskel.

Restaurering af bygning

Realisering: At transformere remisen til et nutidigt formål vil blive økonomisk tungt, både fordi bygningen er fredet, og fordi bygningen trænger til en kærlig hånd. Det vil være optimistisk at forestille sig, at en potentiel indtjening kan betale den udgift, der er forbundet med restaurering og transformation af bygningen. En kommende indtjening vil måske kunne bære lønninger og drift alene, men for en iværksætter, hvor pengene er små, vil en økonomisk indsprøjtning være nødvendig. Som udgangspunkt er projektet ikke en guldgrube, men erfaringer viser at nytænkning er nødvendig - for går det ikke frem - så går det helt sikkert tilbage. For at projektet kan blive en realitet er det derfor nødvendigt med hjælp fra fonde og frivillige til at støtte op om ideen. Tilskud fra det offentlige er en mulighed, men det mest nærliggende vil være private investorer, der brænder for byen, og som kan tilføre projektet den fornødne kapital, inspiration og realisme.

Aptering af interiør

Idéoplæg til Viborg Remise - September 2009 Public Arkitekter a/s & VOID ARCHITECTS


Tiltag: Udover den landskabelige bearbejdning af remisens udearealer falder transformation af bygningen i to trin: Første del omhandler en gennemgribende restaurering af bygningen, så den står, som da den blev opført med nyt skiffertag og istandsat murværk og vinduer. Anden del er aptering af nye installationer og glasskærme, der gør bygningen bæredygtigt rent driftsmæssigt. Remisens fremtige interiør i form af mødelokaler placeres som lette bokse i det åbne rum. Apteringen bliver reversibel. Det betyder, at alt nyt interiør konstrueres således, at det til en hver tid vil være muligt at fjerne igen uden at efterlade væsentlige, ødelæggende spor, skulle remisen på et senere tidspunkt ændre funktion.

Lave tilbygninger Ringremise

Iværksætter “spor” Fælles faciliteter som kantine, depoter og toiletter.

5

4

3

6 7

2

1 1

2-etagers hus Foyé med udstillet lokomotiv

indgang

Viborg Erhvervsråd

7 8

indgang

indgang

Passage Stort åbent rum til udstillinger, seminarer forelæsninger, happenings m.v.

Drejeskive indgang

Plantegning af Viborg remise Idéoplæg til Viborg Remise - September 2009 Public Arkitekter a/s & VOID ARCHITECTS


Indretning: Ringremisens enestående udformning med drejeskive og spor, der har gjort det muligt at rangere store lokomotiver ind i værkstedet, anvendes som inddeling af bygningen i afdelinger/ ”spor” i plandisponeringen. Hver iværksætter råder over et spor eller to, adskilt med glaspartier på tværs. Hvor de tidligere lokomotiver stod, placeres innovationlabs/ kontorer i reversible, transparente bokse, der sikrer fortidens spor bevaret gennem huset. Visuelt bliver remisen på denne måde bundet sammen på tværs, og man vil kunne iagttage den aktivitet der er. I remisens ene ende etableres et stort åbent rum, hvor der er plads til fælles arrangementer, forelæsninger, events m.m. Alt, som kan skabe interesse fra både offentligheden og erhvervslivet, i Viborg. I foyéområdet er tanken permanent at udstille et istandsat lokomotiv, for at beholde noget sjæl og kraft til bygnigen - og som en hyldest til fortiden. Lokomotiverne var i den grad med til at udvikle Viborg og binde byen sammen med omverden. Alle iværksættere har indgang fra cirklens centrum. Derudover forbinder en gang langs bygningens ryg iværksætternes spor med de øvrige fælles faciliteter, der ligger i remisens bagvedliggende tilbygning.

Det store åbne udstillingsområde

Øst for ringremisen ligger den 2-etagers bygning, der passer perfekt til at kunne huse Viborg Erhvervsråd. Bygningen har egen indgang, men er samtidig forbundet til remisen og de fremtidige udstillingslokaler via en lukket passage. Remisens spændende form og dens fantastisk flotte konstruktion, vil i restaureret stand skabe et fantastisk grundlag for oplevelsen af rummet. Arkitekturen og interiøret i remisen vil arbejde med en gennemsigtighed, der udnytter de flotte rum. Samtidig arbejdes der med at skabe et spændende og dynamisk rum, der indeholder en afbalanceret spænding mellem den gamle historiske bygning og det nye interiør. Det smukke og unikke ved ringremissen er, at alle sporene, og dermed iværksætterne, er orienteret mod ét og samme punkt - drejeskiven i midten, der igen er fysisk forbundet med resten af verden i kraft af jernbaneskinnerne. Det giver en dynamik til rummet og en sammenhængskraft i huset. Man vil i teoriet kunne slå mod skinnerne og få lyden af slaget til at forplante sig ud over Danmarks grænser. Det er det iværksætterne skal. Sammenhængskraft fra spor til spor Idéoplæg til Viborg Remise - September 2009 Public Arkitekter a/s & VOID ARCHITECTS

Profile for alf laursen

Viborg remise Viborg Iværksætter- & Erhvervshus  

Dette idéoplæg omhandler en restaurering af remisen, der er beliggende Banegårdspladsen 2 i Viborg samt en transformering af bygningen til n...

Viborg remise Viborg Iværksætter- & Erhvervshus  

Dette idéoplæg omhandler en restaurering af remisen, der er beliggende Banegårdspladsen 2 i Viborg samt en transformering af bygningen til n...

Advertisement