Page 1

Badhus | Hudiksvall

11201


Tankarna bakom... Med det här projektet önskar vi tillmötesgå de presenterade önskningarna från Hudiksvall. Projektet fokuserar på att koppla samman stad och hamn genom att erbjuda upplevelser på många nivåer till alla generationer. Funktionellt har fokus legat på att skapa ett badhus till alla. Ett badhus som inspirerar oavsett ålder, kön och intressen ett badhus som tillgodoser de besökandes behov, och som fungerar oavsett om man är elitsimmare, rörelsenedsatt eller spa-njutare. Avsikten har också varit att personalen ska ha bra förhållanden och det har därför strävats efter stor flexibilitet i inredningen. Badhusets placering på hamnens kant ger anledning till att utnyttja de närliggande utemiljöerna, vilket har varit högt prioriterat. Vad det gäller byggnadens uttryck, har det i projektet fokuserats på att skapa en levande fasadbild, som förmedlar husets liv och energi, både för dem som kommer från staden och för inseglande som passerar. (Att skapa ett varumärke för Hudiksvall, som gör stadens invånare stolta över sin stad och som får gäster utanför staden och utrikes ifrån att besöka staden.) Skissprocessens nyckelord har varit det som vi associerar till som särskilt vackert med vatten: reflektioner, genomsiktlighet, färgspel och rörelse.

Form Placeringen av ett nytt badhus på Kattvikskajen i Hudiksvall, lägger upp för möjligheten att förstärka upplevelsen av begreppet vatten. Kopplingen mellan hamnbassängen och badhuset har varit av stor betydelse för byggnadens visuella uttryck. En gigantisk böljande rörelse som stolt reser sig framför staden och med ett tydligt signalvärde indikerar byggnadens funktion. Från byggnadens sydvästra sida uppfattas den som en rad vågor, och på den nordöstra sidan ser man mötet mellan byggnaden och havets vatten.(På västra sidan mot Fisktorget och busstationen ses byggnadens fasad som en våg i genomskärning.)

Ankomst [upplevelse]

Situationsplan 1:2000

I min stadspromenad har jag nu nått Fisktorget. Jag stannar upp. Spejar ner över Sundskanalen och slutar vid badhusets hörn. Med blicken följer jag byggnadens böljande rörelse från början till slut, och jag dras till de stora organiska glaspartierna och deras färgspel som präglar fasaden. Jag minns hur jag förut har upplevt detta spel av ljus, speglingar och färgnyanser i lek med varandra, när jag sett reflektionen av vatten på en vägg eller i ett tak. Jag börjar gå igen och när jag kommer fram till badhuset följer jag dess långsida och betraktar de böljande formerna på nära håll. Då jag nått halvvägs, fas-

cineras jag av en vy in till bassängerna och vidare genom byggnaden till hamnen. Jag blir stående här och betraktar...

Planlösning Struktur Badhuset är inrättat som en öppen och överskådlig planstruktur med standardbassänger kombinerat med mera avgränsade och intima områden uppbyggda av kvadratiska pelarrum. Funktionen av de ihåliga pelarnas rum är av varierande karaktär och kan avläsas i planen och tillhörande schema. Idén med de här rummen har varit att skapa en kontrast till de reguljära bassängerna i det stora rummet. Med pelarrummen uppstår möjligheten att gå på upptäcktsfärd och utforska husets dolda upplevelser. De lockar till rörelse från det stora öppna offentliga rummet till några mera avgränsade och omfamnande rumsligheter, där man är lite skyddad. Pelarrummen medverkar samtidigt till att göra badhuset flexibelt. Till exempel är det möjligt att stänga av flera sektioner av omklädnings- och duschrum dagar då det är få besökare, så att rengöring och strömförbrukning i de områdena kan minimeras. Inrättning Planen är uppdelad i zoner där simhall/restaurang och motionscenter/relax har separata ingångar som kan stängas av till enskilda avdelningar. Simhallens entréområde med reception är placerad i byggnadens sydliga ände. Det är tänkt att en framtida utvidgning ska vara möjlig i denna riktning. Från ingången rör man sig in i ett långt öppet rum med vyer mot restaurangen och hamnen i slutet. Kvällstid kan stora dörrar i trä stänga av mellan pelarna, så ingången till badet är stängd. Gäster efter badet stängningstid leds naturligt upp i restaurangen. Entrérummet ger rika möjligheter till specialinredning vid särskilda evenemang. Receptionen är placerad vid ingången. På den ena sidan af gången finns personalfaciliteter, förvaringsutrymmen m.m. och ovanför finns omklädningsrum, duschrum och toaletter i pelarrum, där gångarna i mellan leder vidare ut till bassängerna. Här öppnar rummet upp sig och gör det möjligt att snabbt orientera sig mellan de olika bassängerna och hitta vägen till uteterrasser med tillhörande bassänger och restaurangen med tillknuten uteservering. Rummet avslutas visuellt av de bakersta pelarna och bakom dessa finns motions- och relaxområde med tillhörande omklädning.

Badet [upplevelse] ...Jag ligger nu på rygg i den stora bassängen. Min tankar är bara koncentrerade på ögonblicket. Vattnets reflektioner ses i takets böljande yta, och jag följer de lugna rörelserna med ögonen. Jag känner mig som ett med rummet, vattnet och ljuset.....

Framtiden - utvidgning I projektet är det upplagt för en framtida utvidgning utifrån programmets uppställda visioner. Utvidgningen föreslås att genomföras med koppling till den sydliga delen av badhuset, så att huvudingången kan användas till flera olika ändamål. Från entrérummet leds man vidare genom en passage till den nya byggnaden. Tanken är att man i anslutning till passagen anlägger skridskobana och friluftsbad.


PLAN 1:400 Rum, innehåll 1. reception 2. omklädning 2b. handikappomklädning och bad 3. bad 4. toalett 4b. handikapptoalett 5. personalrum 6. teknik 7. kök 8. restaurant 9. café 10. skafferi 11. rutschbane-torn/trappa 12. livräddare 13. klubblokaler 14. teori 15. rengöring 16. konst och barock-rum

Budget 17. bubbelbad 18. varmvattensbassäng 19. eldstad/kamin 20. bastu 21. solarium 22. ångbad 23. friluftsbad 24. havsbassäng 25. utomhus-bubbelbad 26. hopp 27. depå 28. kalltvattenbassâng 29. 25 bassäng 30. undervisningsbassäng 31. barnbassäng 32. cave 33. mobil läktare 34. läktare

Bruttoareal

simhall 3000 m2

uteareal 7000m2

summa

Byggplats Byggnad VVS El Svagström Övriga installationer Byggnadsutgifter (1-6)

3 825 000 54 177 000 16 931 000 2 098 000 1 828 000 78 859 000 

78 859 000

Anläggning i terräng 15 794 000 Entreprise-utgift (1-7) 78 859 000 15 794 000 Omkostnader 18 410 000 18 410 000 Byggutgift(1-8) 97 269 000 15 794 000 Annat 24 316 000 3 950 000  Anskaffningssumma(1-9) 121 585 000 19 744 000  Reserver och förväntade tillägg  Förväntade projektomkostnader  Osäkerhetsavsättning Ramomkostnad 

15 794 000 94 653 000 113 063 000 28 266 000 141 329 000 7 000 000 148 329 000 sek 148 329 000 sek


FASADE | SYD 1:400

FASADE | ÖST 1:400

0,0

SNIT AA 1:400

SNIT BB 1:400


Konstruktion

Energi & belysning

Byggnaden består av 4 konstruktionselement: 5 meter breda takband av vågor, som sträcker sig i byggnadens längdriktning. Var och en av de banden är uppbyggda av två stålbjälkar. Emellan dem stålstänger och wires för att ta upp tryck och drag. Där vågorna går ned i jorden, är de fästa med betongfundament. Från vågorna går det tryck- och dragstänger och wire ut till byggnadens pelare. Det sker för att ta upp trycket från de stora spänningarna. Byggnaden har ett system av pelare (betong och stål) som bär upp takkonstruktionen och fördelar trycket och momentet ned till jorden, till ett betongfundament.

Byggnaden är tänkt att byggas med fokus på en minimal energiförbrukning och med användning av uthållig energi. Genom användning av superlågenergiglas i byggnadens fasader reduceras energiförbrukningen till uppvärmning, samtidigt som byggnaden får energi tillfört. Användningen av betong och granit i golv och väggar ger goda möjligheter för lagring av energi till användning när behovet finns.

Material Takbeläggning: metall, reflekterande Innertak: färgat glas, azurgrön färg Fönsterpartier: klart glas, azurgröna och blå nyanser, spröjs i aluminium. Pelare: mörk natursten (skiffer) Interiör generellt: trä (dörrar, receptionsdisk, bastu, i restaurang-, relax- och motionsavdelningar, uteterrasser)

På grund av byggnadens placering kommer det vara naturligt att använda havsvatten till avkylning och delvis uppvärmning Genom att ansluta värmepumpar till systemet kan havsvattnet utnyttjas optimalt- både till avkylning och uppvärmning. På byggnadens sydvända takytor byggs integrerade solceller in för produktion av el. Solcellerna kommer kunna täcka upp mot 20% av byggnadens el-förbruk. Elproduktionen kan följas på en skärm så att invånarna kan följa med i solcellernas elproduktion.   Inne i byggnaden används i stor utsträckning LED belysning som grundbelysning och som effektbelysning. LED belysning utmärker sig med att ha låg energiförbrukning, avger inte värme, har många färgval samt en lång hållbarhet så att ljuskällor sällan behöver bytas. Det ger möjlighet för att skapa en spännande belysning i evenemangsrum.


11201

Badhus Hudiksvall  

Med det här projektet önskar vi tillmötesgå de presenterade önskningarna från Hudiksvall. Projektet fokuserar på att koppla samman stad och...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you