Indo Canadian Awaaz - Dec 4 2021

Page 1

December 03, 2021

Tel: 604-502-6100

Website: awaazpaper.com

Volume: 30

Number: 49

bI sI srkwr v`loN hVHW ’c hoey nukswn dy AMkVy jwrI

krMsI EYkscyNj dy k`rob`r iv@c 18 s`l qoN ryt Eqy Brosy d` priKE` hoieE` n`m

NEW WAY

FOREIGN EXCHANGE LTD. B`rq dy iksy vI kony qoN pYsy Byjx j~ mMgv`aux leI iek hI n`m w`d r@Ko

24 HOUR SERVICE AVAILABLE

NARINDER S TULI

604.760.7257, 778.700.1032 #116 8028 128 St, (Little India Plaza), Surrey

EMgryzI is@Ko

srI, 03 dsMbr:-kYnyfw dy ibRitS kolMbIAw sUby iv~c bIqy nvMbr mhIny iv~c BwrI mINh Aqy hVHW ny BwrI qbwhI mcweI sI[ iPlhwl hwlwq iv~c kuJ suDwr hoieAw hY, pr hVHw dw ^qrw Ajy vI brkrwr hY[ ies dOrwn sUby iv~c hoey nukswn dw ibaUrw jwrI kridAW A~j bI sI srkwr ny d~isAw ik ies kudrqI Aw&q dOrwn sUby iv~c ij~Qy keI lokW dI mOq hoeI, au~Qy lgBg 15 hzwr lokW ƒ Awpxw Gr-bwr C~fxw ipAw[ ies qoN ielwvw l~KW jwnvrW dI mOq ho geI qy 800 eykV qoN v~D &sl nukswnI geI[ ienHW hVHW dOrwn bI.sI. ’c hor kI-kI nukswn hoey nukswn dw

vyrvw ies qrHW hY: bI.sI. dy srkwrI AiDkwrIAW ny vIrvwr ƒ hVHW dOrwn hoey nukswn dy AMkVy jwrI kIqy[ ies dOrwn lok sur~iKAw mMqrI mweIk PwrnvrQ ny d~isAw ik kudrq dy ies kihr dOrwn keI lokW dI mOq hoeI qy lgBg 15 hzwr lok byGr ho gey[ l~KW jwnvrW dI mOq ho geI qy sYNkVy eykV KVHI Psl fu~b geI[ bI.sI. dy AwvwjweI mMqrI rOb PlyimMg ny ikhw ik hwlWik hVHW dOrwn sVkW dw kw&I nukswn hoieAw hY, pr zrUrI Xwqrw dI shUlq dyx leI sVkW dI murMmq dw kMm c~l irhw hY[ pYmbrtn AYNf lIlAUt ivcwly

hweIvyA 99 ƒ kw&I nukswn hoieAw sI[ hVHW dOrwn zmIn iKskx kwrn ieh hweIvyA tu~t igAw sI Aqy ies ’qy lgBg 4 lokW dI mOq vI ho geI sI[ hux ies hweIvyA ƒ murMmq krky bu~Dvwr qoN cwlU kr id~qw igAw hY[ ies qoN ielwvw AYbtsPorf Aqy hop ivcwly hweIvyA 1 sxy hor hweIvyAz dy sYkSn muV KolH id~qy gey hn, ikauNik hVHW dw ^qrw hux G~t igAw hY[ iPlhwl mOsm ivBwg v~loN bI.sI. ’c mOsm sw& rihx dI aumId jqweI jw rhI hY, pr ienHW mwVy hwlwq iv~c bwhr inklx leI lokW ƒ kuJ smW l~gygw[ ikswnW qy hornW lokW dy ik~qy ƒ muV lIh ’qy ilAwaux leI sUbw Aqy PYfrl srkwr ikMnI ku bWh PVHdI hY ieh qW Awaux vwlw smW hI d~sygw[

trUfo srkwr nvyN swl ivc h~Q Gu~t Gu`t ky krygI Krcw AOtvw, 03 dsMbr:-kYnyfw ivc Asmwn CUMhdI mihMgweI ny trUfo srkwr dy n~k ivc dm kr idqw hY Aqy ivroDI iDr v~loN kIqy jw rhy iq~Ky hmilAW ƒ vyKidAW ilbrl srkwr ny nvyN swl ivc h~Q Gu~t ky Krcw krn dw mn bxw ilAw hY[ kYnyfw dy AwriQk hwlwq ibAwn krdI qsvIr 14 dsMbr ƒ iv~q mMqrI ikRstIAw &rIlYNf pyS krngy ijs bwry BrosyXog sUqrW ny dwAvw kIqw hY ik ieh 2015 Aqy 2019 dIAW coxW qoN bwAd pyS iv~qI dsqwvyzW vrgI hI hovygI[ mhWmwrI dOrwn Awm lokW Aqy kwrobwrIAW ƒ Ku~lHy g~Py vMfx kwrn ipCly swl kYnyfw dw iv~qI Gwtw isKrW ’qy pu~j igAw pr cox pRcwr dOrwn jsitn trUfo AwauNdy pMj swl dOrwn 78

Investing Made Easy

*

IELTS CELPIP CLB ★ hPqy dy s@qy idn svyry Eqy S`m dy bYc ★ PrI gr`mr kl`s ★ b`rfr ieMtrivau dI iqE`rI

604-441-4190

RED MAPLE LEARNING INSTITUTE UNIT #201-9380-120 ST, SURREY

supr vIz` ieMSorYNs

bhuq hI vDIE` bYnyiPt plYns dy n`L * * * *

l`eIP ieMSOrYNs ikRtIkl bIm`rIE~ leI ifseyibltI ieMSorYNs trYvl ieMSorYNs

#301-8128-128TH ST., SURREY www.PUNJABINSURANCE.ca

RASHMI AHUJA : 604-603-1313 SHARMA

MORTGAGE PROFESSIONAL

Arb kYnyfIAn fwlr dy nvyN ^rcy krn dw vwAdw krdy rhy[ hux iv~qI hwlwq ’qy cwnxw pwauNdy AMkVy kih rhy hn ik srkwr nvyN KricAW qoN pwsw v~tdI mihsUs ho rhI hY[

TFSA, RESP, RRSP & RRIF gibles Elig sfer

Tran Accepted

ANNUALIZED RETURN * as per Q3 2021 quarter results.

s`rIE~ kors~ qy 15%* dI Cot

SONALI

Minimum t of v In estmen

$25,000 PER D HOUSEHOL

604-779-1400 604-503-9696 B`rq pYs` Byjx j~ mgv`aux leI B`eIc`ry iv@c Brosywog n`m

An Alternative to Traditional GICs and Term Deposits Offered Through Banks

EARN HIGHER RETURNS

Get 6 each or 7-7-7-8

WALIA FOREX LTD.

604.449.1700 info@metmic.com #400-15336 31 Avenue, Surrey, BC

metmic.com

** Terms and conditions applied ** Transfers welcome ** Please consult a tax professional for any tax advice ** 7.04 Annualized return as per Q3 2021 quarter results. “Metropointe Capital Inc. (MCI) is the Exempt Market Dealer acting as the agent on behalf of Metropointe Mortgage Investment Corporations (MMIC), all investments are made through MCI as preferred non-voting shares of MMIC.

dljIq isMG

778.822.8410

#2A-2599 CEDAR PARK PL, ABBOTSFORD, BC

vDIE` syv`v~ dyx leI 2 lukySn~

bljIq isMG

778.861.0324

#102-8078-128 STREET, SURREY (LITTLE INDIA PLAZA)


2

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

qzrb` - iem`nd`rI - nqIjy

HUGHES & COMPANY LAW CORPORATION

EXPERIENCE • INTEGRITY • RESULTS

www.hughesco.com

• knvy E Y N isM g • rIEl EY s ty t • vsIEq Eqy j`ied`d • in@ j I s@ t ~ • k`rpo r y t • E`m mu k @ d my

CEDRIC HUGHES LAWYER Over 20 years serving the community

4.9 STAR

Link!

hughesco.com for reviews

REVIEW !

604.602.1828

MAIN OFFICE: 505-777 W. BROADWAY, VANCOUVER SURREY OFFICE: 7164, 120 ST, SURREY (BY APPOINTMENT PLEASE) Email: cedric_hughes@hughesco.com Eqy Pryzr vYlI Eqy ibRitS kulb M IE` ivc s`ry vp`rk kyNdr~ qy syv` pRd`n krdy h~!

irmot lukS y n? koeI sm@isE` nhIN. EsIN quh`fy kol E`v~g!y


3

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

vrkrz dI ijæMdgI ƒ ibhqr bxwaux leI Porf srkwr ny pws kIqw vrikMg POr vrkrz AYkt torWto, 02 dsMbr:-EntwrIE srkwr v~loN nvyN inXm pws kIqy gey hn ijs nwl ieMplOeIz ƒ AwiPs nwloN ifskunYkt hox iv~c mdd imlygI qy auh kMm qy ijæMdgI drimAwn ibhqr qwlmyl kwiem kr skxgy[ ipCly idnIN srkwr ny “vrikMg POr vrkrz AYkt” pws kIqw[ ies qihq EntwrIE iv~c 25 lokW jW ies qoN v~D mulwzmW vwly ibznisz leI ieh Srq hovygI ik aunHW dI ie~k ilKqI pwilsI mulwzmW dy AiDkwrW bwry hovy ijs iv~c ieh drj hovy ik idn ^qm hox smyN kdoN aunHW ny Awpxy kMm nwloN ifskunYkt krnw hY[ srkwr dw kihxw hY ik ienHW kMm vwlIAW nIqIAW iv~c ijhVIAW g~lW Swml hn aunHW Anuswr eImylz dw jvwb dyx leI ie~k inrDwrq smW sImw hovy qy jdoN mulwzm kMm nhIN

14 dsMbr 2021 ƒ bjt Apfyt dyxgy ilbrl

AOtvw, 03 dsMbr:-trUfo dI AgvweI iv~c ilbrlW v~loN 14 dsMbr ƒ PYfrl srkwr dI iv~qI siQqI bwry jwxkwrI muh~eIAw krvweI jwvygI[

ies dOrwn mihMgweI dr iv~c hoey vwDy, ibRitS kolMbIAW iv~c Awey hVHW qy koivf-19 dy nvyN vyrIAYNt dy swhmxy Awaux qoN bwAd ArQcwry dI siQqI

bwry srkwr dw nzrIAw spSt kIqw jwvygw[ iv~q mMqrI ikRstIAw PrIlYNf ny AwiKAw ik srkwr jwxdI hY ik dyS dI iv~qI siQqI bwry pwrdrSI rihxw ikMnw Aihm hY[ qyl dIAW au~cIAW kImqW kwrn srkwr dI AwriQk siQqI sMBlI hY qy ilbrl srkwr ƒ QoVHI rwhq imlI hY[ ArQcwry ƒ hulwrw dyx leI ilbrl srkwr v~loN 100 iblIAn fwlr Krc krn dw vwAdw kIqw igAw sI qy ies dy nwl hI srkwr ny cox kYNpyn iv~c keI iblIAn fwlr hor Krcx dw krwr vI kIqw sI[ ies au~qy mwihrW v~loN ieh cyqwvnI vI id~qI jw rhI hY ik AYny KricAW kwrn mihMgweI hor vD skdI hY[

kr rhy hox audoN auh AwaUt AwP AwiPs notIiPkySn Awn kr lYx[ AYkt Anuswr hr swl pihlI jnvrI qy pihlI mwrc drimAwn ieMplOier ieh XkInI bxwvy ik mulwzmW dy kMm nwloN ifskunYkt hox leI ilKqI pwilsI hovy[ ie~k ibAwn iv~c lybr mMqrI mONtI mYknOtn ny AwiKAw ik AsIN hwlwq ƒ muV sMquilq krn leI idRV hW qy EntwrIE dy AwriQk ivkws dI vwgfor AsIN vrkrz dy h~Q dyxI cwhuMdy hW[ ies dy nwl hI AsIN Awpxy pRoivMs leI AwlHw vrkrz ƒ Awkrisæq krnw cwhuMdy hW[ ies AYkt qihq Aijhy klwz dI vrqoN au~qy vI rok lweI jwvygI ijhVy vrkrz ƒ cMgIAW qnKwhW vwlIAW hor nOkrIAW qy hor mOky hwsl krn qoN rokdy hn[


4

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

ijaUs PYfrySn qy jI AYNf AYP PweInYNSl gru~p ny gUrU nwnk PUf bYNk ƒ 86,000 fwlr dwn kIqy srI, 03 dsMbr (hrdm mwn):-gurU nwnk PUf bYNk srI v~loN krvwey iek sMKyp smwgm dOrwn ijaUs PYfrySn Aqy jI AYNf AYP PweInYNSl gru~p v~loN gUrU nwnk PUf bYNk ƒ bI sI dy hVH pIVqW, ividAwrQIAW Aqy loVvMdW dI shwieqw leI kRmvwr 36,000 fwlr Aqy 50,000 fwlr dI dwn rwSI Byt kIqI geI[

ies mOky gurU nwnk PUf bYNk dy jnrl sYktrI jiqMdr jy imnhws ny ies shwieqw leI ijaUs PYfrySn Aqy AYP AYf AYn PwienYNSIAl gru~p dw DMnvwd kIqw[ aunHW d~isAw ik gurU nwnk PUf bYNk v~loN ipCly smyN qo koivf dOrwn loVvMd ividAwrQIAW Aqy hor loVvMd lokW dI lgwqwr mdd kIqI jw rhI hY[ hux bI sI

ivc Awey hVHW dOrwn PUf bYNk dy vlMtIArW ny hV pIVq KyqrW q~k phuMc kridAW shwieqw sm~grI phuMcweI hY Aqy vlMtIAr lgwqwr

dunIAW dy hor BweIcwirAW q~k phuMc irhw hY[ ies mOky 80 swl bzurg vlMtIAr kysr isMG kUnr ƒ aus dIAW syvwvW leI gurU nwnk PUf

ieh syvw inBwA rhy hn[ auhnW ikhw ik PUf bYNk v~loN loVvMdW leI kIqy jw rhy rwhq kwrjW Aqy ivSyS krky bI sI hVH pIVqW dI kIqI jw rhI lgwqwr mdd Aqy rwhq sm~grI pucwaux leI hYlIkwptr vI ikrwey aupr ley gey smwj syvw kwrjW qoN pRBwivq ho ky ijaUs kimaUintI ny ieh shwieqw rwSI ByjI hY[ auhnW ikhw ik XhUdI BweIcwry v~loN is~K BweIcwry nwl iml ky syvw dy kwrj ivc sWJ pwaux dI ieh iek ieiqhwsk Gtnw hY[ PUf bYNk dy cyArmYn igAwnI nirMdr isMG vwlIAw ny ijaUs PYfrySn Aqy AYP AYNf AYn PwienYNSl gru~p v~loN ByjI shwieqw rwSI leI DMnvwd kIqw Aqy PUf bYNk dy vlMtIArW v~loN inBweIAW jw rhIAW inSkwm syvwvW dI SlwGw kIqI[ auhnW ikhw ik vlMtIArW dIAW inSkwm syvw sdkw hI gurU swihb dw sMdyS

bYNk v~loN ivSyS snmwn kIqw igAw[ ies mOky kysr isMG kUnr ny AwpxIAW BwvnwvW sWJIAW kridAW ikhw ik syvw hI sB qoN auqm Drm hY[ ivSv dy swry DrmW dw sMdyS vI mnu~Kqw dI syvw hI hY[ auh vfBwgI hY ik gurU nwnk PUf bYNk rwhI auh ies syvw dy X~g ivc ih~sw pw irhw hY[ vrnxXog hY ik gurU nwnk PUf bYNk dunIAW ivc is~K BweIcwry dw pihlw Aijhw PUf bYNk hY jo loVvMd lokW Aqy kOmWqrI ividAwrQIAW dIAW rozwnw grOsrI (rwSn) loVW dI pUrqI kr irhw hY[ igAwnI nirMdr isMG dw kihxw hY ik srI-vYnkUvr Awaux vwlw koeI vI kOmWqrI ividAwrQI Gr ivhUxw nw smJy, gurduAwrw du~K invwrn Aqy gurU nwnk PUf bYNk auhnW ƒ Gr vwlIAW swrIAW shUlqW Aqy syvw leI hwjr hY[

s@nI fr`eIivMg skUl jo pihl~ l@kI fr`eIivMg skUl huMd` sI

10 lYsn~ d` spYSl pYkj y

45

$

lukySn dy ED`r qy

* kl`s 7 Eqy 5 l`iesYNs dI iqE`rI - EMgryzI, ihMdI qy pMj`bI ivc| * rof tYst Eqy lYsn srI, EYbtsPorf, brnbI, ircmMf, kuiktlm, lYNglI Eqy mYpl ir@j ivc auplb@D hn * EsIN rof tYst dI iqE`rI vI krv`auNdy h~ rof tYst leI k`r CALL auplb@D hY SANDHU

778-697-1200

s`fIE~ ieMSOrYNs syv`v~ 'qy wkIn r@Kx leI smUh B`eIc`ry d` DMnv`d| iksy vI qrH~ dI ieMSorYNs krv`aux qoN pihl~ s`nMU ie@k v`r zrUr imlo|

Best Rates with Best Options !! • Life Insurance • Mortgage Protection Insurance • Critical Illness Insurance • RRSP/TFSA • Accident, Sickness & Disability • Travel/Medical Insurance YOUR TRUSTED CERTIFIED & EXPERT ADVISOR SINCE 1999

S UKHINDER S. G ILL 604-724-4700

CHS, MSc, B.ED

suiKMdr isMG ig@l WE HAVE 10, 15, 20 YEARS GUARANTEED PAYABLE PLANS

sukhindergill@gmail.com

NEW SPECIAL RATES ADVISORS FOR KIDS WELCOME INSURANCE hr qrH~ dI ieMSorYNs bhuq hI v`ijb ryt qy kIqI j~dI hY| EsIN tr@k Eqy tYksI cl`aux v`ilE~ dI ifsEibltI ieMSorYNs vI krdy h~|

SUPER VISA INSURANCE


5

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

Pryzr vYlI ivc hVHW dI mwr hyT Awey pMjwbI ikswnW dw hoieAw BwrI nukswn AYbtsPorf, 02 dsMbr:-kYnyfw dy ibRitS kolMbIAw sUby iv~c bIqy idnIN BwrI mINh qy hVHW ny BwrI qbwhI mcweI[ ies dOrwn ij~Qy keI lokW dI jwn clI geI, au~Qy hornW KyqrW iv~c hoey mwlI nukswn dy nwl KyqI sYktr ’qy vI mwVw Asr ipAw[ sUby dy keI ielwikAW iv~c KyqI krdy pMjwbI ikswnW dIAW sbzI qy bYrI dIAW &slW qbwh ho geIAW[ kudrqI Aw&q dI v~fI mwr J~l cu~ky ienHW pMjwbI ikswnW ny ies mwVy dOr iv~coN bwhr inklx leI lokW qy srkwr dI mdd mMgI AY[ Bwrq ’c imhnq qy lgn leI jwxy jWdy pMjwb dy ikswn ivdySI DrqI ’qy jw ky vI imhnq qoN ip~Cy nhIN htdy[ iesy qrHW Bwrq qoN kYnyfw gey ggn K~K, gurdIp Kihrw qy hrmn kOr ijhy bhuq swry pMjwbI ivdySI DrqI ’qy vI Awpxw j~dI ik~qw Apxw rhy hn[ ieh swry ikswn kYnyfw dy ibRitS kolMbIAw iv~c sbzIAW qy bYrI dIAW &slW dI KyqI krdy ny[ AwpxI imhnq dI kmweI ’qy ieh pirvwr cMgI qr~kI kr rhy sI, pr hwl hI iv~c pey BwrI mINh qy hVHW ny ienHW dIAW &slW pUrI qrHW qbwh kr id~qIAW[ ie~Qy hI bs nhIN, ienHW dy Kyq vI pUrI qrHW Krwb ho cu~ky ny, ijnHW ƒ KyqI Xog bxwaux leI ienHW ƒ bhuq izAwdw Krcw krnw peygw[ bYrI dI KyqI krn vwly gurdIp Kihrw dw kihxw hY ik auh Awpxy KyqW dy nyVy pYNdy sums bMnH dI Awvwz kdy nhIN Bu~l skdw, ikauNik ie~QoN inkilAw pwxI aus dI &sl ƒ burI qrHW qbwh kr igAw[ gurdIp Kihrw dy Kyq bOrotwaUn pMp stySn qoN lgBg 4 ik~lomItr dUr siQq hn, ijhVy ik ies vyly pwxI nwl jl-Ql hoey pey hn[ aus dw Gr ie~k twpU dI qrHW nzr AwauNdw hY, ijs dy cwry pwsy pwxI hI pwxI GuMm irhw hY[

kYnyfw dI 44vIN sMsd ’c pws hoieAw pihlw ib`l AOtvw, 02 dsMbr:-kYnyfw ’c mYfIkl shwieqw nwl ilMg qbdIl krwaux ’qy pwbMdI lwaux leI jld hI kwƒn bxn jw irhw

hY, ikauNik ilbrl srkwr v~loN ‘knvrzn QYrypI’ au~qy rok lwaux sbMDI pyS kIqw ibl sMsd dy hyTly sdn Bwv hwaUs Aw& kwmnz iv~c srbsMmqI nwl pws ho igAw hY[ trUfo srkwr ny soD mgroN sI-4 nW dw ieh ib`l qIjI vwr sMsd ’c pyS kIqw sI, ijs ƒ kMsrvyitv qy AYnfIpI sxy swrIAW pwrtIAW ny sihmqI dy id~qI[ kYnyfw dI 44vIN sMsd iv~c sI-4 pihlw ibl hY, jo hyTly sdn iv~c pws ho igAw hY qy hux ies ƒ auprly sdn Bwv sYnyt iv~c ByijAw jwvygw[ jykr sYnyt iv~c vI ieh ib`l pws ho jWdw hY qy aus qoN bwAd gvrnr jnrl dI mohr l~gx mgroN ieh ibl kwƒn bx jwvygw[

hux klovrfyl ivc Ku@lH igE` hY Ku@lHy k@pVy d` stor

Ku@lHx d` sm~: somv`r qoN Su@krv`r q@k svyry 10 vjy qoN S`m 6 vjy q@k Sincrv`r: svyry 11 vjy qoN S`m 5 vjy q@k EYqv`r: bMd

essem textiles CO.

eysym tYkst`eIl iek E`Duink butIk Pybirk stor hY jo bhuq s`ry PYSn Pybirks, rj`eIE~ d` k@pV`, isl`eI krn v`l` k@pV` r@Kd` hY| s`f` stor klovrfyl dy ihstOirk f`aUnt`aUn sitR@p ivc hY| EsIN K@ulH` k@pV` ijvyN sUqI, buixE` hoieE`, lys, s`tn, brOkyf, jOrjYt@, Spon, j`lI, vYl@vYt@, E`dmIE~ dy sUt~ d` k@pV` Eqy hor bhuq kuJ bhuq hI ssqy B`E qy vycdy h~| E`A Eqy E`pxy leI vyKo! EsIN quh`fy Egly poRjYkt ivc quh`fI mdd krn leI auq`vly h~|

5625 176 strIt, klovrfyl, bI sI Pon: 604-575-0071

PYSn Pybirk sUt~ d` k@pV` rj`eIE~ bx`aux leI k`tn d` k@pV` isl`eI krn leI k@pV` isl`eI dy nmUny itRmz Eqy k@pVy

hor j`xk`rI leI Pon kro:

Simina : 604-575-0071 Email: simina@essemtextiles.com


6

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

prqwxw sI[ aunHW AwiKAw ik aunHW ƒ nhIN l~gdw auh kYnyfw v~loN trYvlrz leI jwrI kIqy

dI nwgirkqw kwrn auh XU ky dy eyArports au~qy tYst nhIN krvw skygI[ aunHW AwiKAw ik APrIkI dySW ƒ v~K krky aunHW au~qy trYvl sbMDI pwbMdIAW lwauxw shI nhIN hY[mWtrIAl dy pItr PYPrl dw kihxw hY ik auh somvwr

nvyN inXmW ƒ pUrw kr skygI[ hOjikMsn, jo ik kYnyfIAn prmwnYNt rYzIfYNt hY qy aus kol swaUQ APrIkw dw pwsport vI hY, ny AwiKAw ik aus

ƒ swaUQ APrIkw C~fx dw mn ubxw cu~ky sn qy aunHW nIdrlYNfz rwhIN Gr prqx dw PYslw kIqw sI pr aUnHW dI PlweIt hI r~d ho geI[

aufwnW r~d hox kwrn keI kYnyfIAnz swaUQ APrIkw iv~c Psy AOtvw, 02 dsMbr:-swaUQ APrIkw qoN kYnyfw prqx dI koisæS kr rhy kYnyfIAnz dw kihxw hY ik PYfrl srkwr v~loN kimaUinkySn dI Gwt kwrn auh prySwn hn qy au~qoN tYsitMg vwlIAW SrqW kwrn keIAW dw tir~p AsMBv ho igAw hY[ mygn qwinAw hOjikMsn swaUQ APrIkw Awpxy irSqydwrW ƒ imlx geI sI

jdoN ipCly hPqy kYnyfIAn srkwr ny swaUQ APrIkw smyq keI APrIkI dySW leI trYvl sbMDI nvIAW pwbMdIAW lw id~qIAW hn[ Aijhw novl kronwvwiers dy nvyN vyrIAYNt EmweIkROn dy pswr ƒ rokx leI kIqw igAw[ hOjikMsn ny AwiKAw ik aus ny Agly mMglvwr vwieAw XUnwieitf ikMgfm kYnyfw

kYnyfw-AmrIkw srh~d nyVy imly hiQAwr, 2 iKlwP cwrj dwier

vYnkUvr dPqr

604-322-5515 6625, Pryzr strIt

torWto, 02 dsMbr:-kOrnvwl, EntwrIE nyVy kYnyfIAn srh~d au~qy ie~k bot dI qlwSI ley jwx au~qy Awr sI AYm pI ƒ 59 gYrkwƒnI hiQAwr brwmd hoey[ ies sbMD iv~c ikaUibk dy do ivAkqIAW ƒ cwrj kIqw igAw hY[ AwrsIAYmpI ny d~isAw ik 28 nvMbr ƒ ieMtygRyitf AwrsIAYmpI kOrnvwl bwrfr ieMtyigRtI tIm dy mYNbrW ny ie~k bot dy sy~t lwArYNs qy myf lYNfPwl pwr krn qoN bwAd hiQAwrW dI smgilMg sbMDI jWc lWc kIqI[vIrvwr ƒ jwrI kIqy gey ibAwn iv~c AwrsIAYmpI ny AwiKAw ik bot qoN iqMn v~fy bYg auqwr ky ie~k g~fI iv~c r~Ky gey qy iPr auh au~QoN clI geI[ ies qoN bwAd AwrsIAYmpI ny g~fI ƒ sVk au~qy roikAw qy aus iv~coN puils ƒ pwbMdISudw hiQAwr qy hweI kpYistI vwly mYgzIn imly[ jWc iv~c 53 pwbMdIsuædw ipstlz, Cy pwbMdISudw rweIPlz qy 110 mYgzIn brwmd hoey[ ieh vI mMinAw jw irhw hY ik ieh gMnz qy hiQAwr mujrmwnW nY~tvrk qy gMnz dI gYrkwƒnI smgilMg leI vrqy jwxy sn[ ies sbMD iv~c lwvl, ikaUibk dy 25 swlw Plyrofylgwfo qy mWtrIAl dy 49 swlw vlwdImIr suPrYNt iKlwP cwrijz lwey gey hn[

bI.sI. vYksIn kwrf

kMm dI ies QW ivKy mwsk pihnxw lwzmI hY

kMm mwlko Aqy kwimEN – kMm vwlI QW dy ishq Aqy sur~iKAw inXmW Aqy pbilk hYlQ AwdySW Aqy syDW dI pwlxw kro[ •

Understand all of the health and safety risks in your workplace

Be aware of current public health orders that affect your business

Put measures in place to reduce the risk of workplace injury or illness

Find updated resources and more information at worksafebc.com #LetsDoOurPartBC


Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

7


8

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

mnmIq isMG Bu~lr dI 2015 ’c iek sVk

isMG Bu~lr pMjwbI BweIcwry smyq hor BweIcwry dy hrmn ipAwry nyqw sn[ kYlgrI mYkwl qoN mOjUdw ivDwiek ierPwn swbIr ny ikhw hY ik mYƒ bhuq KuSI hoeI hY ik myry hlky dw nWA bdl ky kYlgrI Bu~lr mYkwl r~K ky mnmIq

hwdsy dOrwn mOq ho geI sI[ jd auh brPIly mOsm ’c sVk ’c rwhgIr dI PsI g~fI ƒ k~Fx ’c mdd krn leI ruky sn[ mnmIq

isMG Bu~lr dI lok syvw dI ivrwsq dw snmwn kIqw jw irhw hY[ aunW ikhw ik mYN Aqy myry swQI ib~l 87 dw smrQn krWgy[

ivDwn sBw hlkw kYlgrI mYkwl dw nW kYlgrI Bu~lr mYkwl r~Kx leI ib~l pyS kYlgrI, 02 dsMbr:-AYlbrtw srkwr vloN svrgvwsI pUrn guris~K dsqwrDwrI mnmIq isMG Bu~lr dI Xwd ’c ivDwn sBw hlkw kYlgrI mYkwl dw nWA bdl ky kYlgrI Bu~lr mYkwl r~Kx dw ivDwn sBw ’c ib~l 87 pyS kIqw igAw hY[ aumId hY ik ies ƒ jldI hI AYlwinAw jwvygw[ pihlW vI Albrtw

srkwr vloN kYlgrI nOrQ eIst ielwky ’c iek skUl Aqy iek pwrk dw nWA vI mnmIq isMG Bu~lr dI Xwd ivc r~iKAw hoieAw hY[ pRogrYisv kMzrvyitv pwrtI ’c sB qoN CotI aumr ’c mnmIq isMG Bu~lr ny ivDwiek Aqy Albrtw dy buinAwdI FWcy dy mMqrI Aqy mnu~KI syvWvW dy mMqrI vjoN syvw inBweI[

Mortgage Investments | Mortgage Lending

kI quh`f` invyS v@D irh` hY? nysn kYpItl k`rporySn dI siQr morgyj~ r`hIN rIEl iestyt iv@c invyS kro | nkd, RRSP, TFSA, LIRA Eqy RESP svIk`r krdy h~

v`psI dI 5 s`l~ dI EOsq dr

8.78% s`l`n`* sMprk kro

brUs khkYS : 604.889.4349 Bkahkesh@nationcapital.ca

*Past results are not indicative of future performance. Before investing, please consult Nation Capital Management Corp. or your professional advisor, and please review Nation Capital Corp.'s Offering Memorandum, including the risk factors contained therein. All mortgage investments are not guaranteed and are subject to risks.

hweI skUl iv~c ividAwrQI ny golIAW clweIAW, iqMn hlwk AwksPorf twaUniSp, 02 dsMbr:ie~Qy imSIgn hweI skUl dy ie~k 15 swlw ividAwrQI v~loN kIqI golIbwrI iv~c iqMn ividAwrQI mwry gey qy A~T zKmI ho gey[ do ividAwrQIAW ny mOky auqy Aqy 16 swlw lVky ny hspqwl iljWidAW rwh iv~c dm qoV id~qw[ zKmIAW iv~coN kuJ dI hwlq nwzuk d~sI jWdI hY qy 14 swlw kuVI ƒ srjrI mgroN vYNtIlytr auqy r~iKAw igAw hY[ jWc kriqAW v~loN AwksPorf hweI skUl iv~c hoeI golIbwrI ipCy Asl kwrnW dw pqw lwieAw jw irhw hY[ EklYNf kwaUNtI puls ny golIAW clwaux vwly ividAwrQI ƒ igRPqwr kr ilAw hY[ EklYNf kwaUNtI dy SYirP imSyl bucrf ny ikhw ik mu~FlI jWc qoN pqw l~gw hY ik doSI ividAwrQI dw ipqw bIqy Su~krvwr nON AYm AYm dI ipsqOl lY ky AwieAw sI, ijhVI Awm kr ky SUitMg leI vrqI jWdI hY[ puls ny golIAW clwaux vwly lVky dw nWA zwhr nhIN kIqw, pr aus v~loN puls Agy gofy tyky jwx qoN pihlW aus dI ipsqOl iv~c Ajy s~q hor rONd bwkI sn[

CAN-AM LUMBER MILL WE CAN NOW SUPPLY COMPLETE HOME PACKAGE

hr qrH~ dI qs@lIbKS rYnovySn krv`auNx leI w`d r@Ko iek ieko iek n`m

gurb`j rYnovySn * * * * * * * * * *

PryimMg fr`eIv`l pyitMg t`eIlz lYmInyt plibMg k`rpYt for molifMg snfYk irpyEr

Engineered Floor Joists, Roof Trusses All the Framing Lumber, Plywoods for Floors, Walls & Roof

ALWAYS LOW PRICES

2x6x8' Kiln Dry Fir $4.95 EA 1x4 Red Cedar 10' $2.95 EA 4x8x3/8" Paint Grade Plywood $21.95 EA 4x8x1/2" Paint Grade Plywood $29.95 EA

*APNA PUNJABI LUMBER YARD* RING: MALKIT OR SAM SANGHA

GURBAAJ RENOVATION LTD.

muPq EYstImyt leI sMprk kro:

604-376-0201

604-580-1415

11635, 130th St., Surrey, Fax: 604-580-1528 Email: can-ambuildingsupply@shaw.ca

We Deliver To Your Job Site (Even To The Moon) "WHERE THE BUILDERS BUY"


9

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

EmweIkROn kwrn eyAr trYvlrz leI nvIAW tYsitMg SrqW lwgU krygI srkwr AOtvw, 01 dsMbr:-EmweIkROn vyrIAYNt kwrn pYdw hoey qOKilAW dy c~lidAW kYnyfw v~loN AwpxI vYksIn bUstr stRYtyjI dw mulWkx kIqw jw irhw hY, PYfrl srkwr v~loN

hYlQ AiDkwrIAW ny kYnyfw v~loN cu~ky jwx vwly iqMn nvyN kdmW dw AYlwn kIqw[ Aijhw ies nvyN vyrIAYNt ƒ A~gy PYlx qoN rkx leI kIqw igAw[nvIAW SrqW muqwbk kYnyfw dy bwhroN,

aunHW ƒ pUry 14 idnW leI Kud ƒ AweIsolyt krnw hovygw[ ies dy nwl hI aunHW ƒ kuAwrntIn rihMidAW pihly qy A~TvyN idn Awpxw tYst krvwauxw hovygw[ ijMnW icr trYvlrz kol AweIsolyt krn leI QW hY Enw icr aunHW ƒ srkwr v~loN kuAwrntIn krn leI inrDwrq kIqy gey hotl iv~c rihx dI loV nhIN hovygI[

ishq mMqrI jIn Xvys fkls ny AwiKAw ik ijnHW dySW dy lokW au~qy trYvl sbMDI bYn nhIN hY aunHW dI ilst Awaux vwly idnW iv~c sWJI kIqI jwvygI[ aunHW AwiKAw ik aunHW dy ihswb nwl kYnyfIAn eyArports au~qy rozwnw 32,000 tYsts kIqy jwxgy[ ienHW tYsts dw Krcw srkwr shygI[

0257*$*( ,I \RX DUH SD\LQJ PRUH WKDQ trYvl sbMDI lweIAW pwbMdIAW dI sUcI iv~c nvyN dySW ƒ Swml kIqw jw irhw hY qy kYnyfw dy bwhroN, AmrIkw ƒ C~f ky, Awaux vwly swry eyAr trYvlrz leI nvIAW tYsitMg SrqW lwgU kIqIAW jw rhIAW hn[ mMglvwr ƒ PYfrl mMqrIAW qy pbilk

AmrIkw ƒ C~f ky, Awaux vwly swry trYvlrz ƒ kYnyfw phuMcx auprMq eyArport au~qy hI tYst krvwauxw hovygw[ ijnHW dw tIkwkrx ho cu~ikAw hY aunHW ƒ nYgyitv irzlt Awaux q~k Kud ƒ AweIsolyt krnw hovygw[ijnHW ny vYksInySn nhIN krvweI

&RQGLWLRQV $SSO\ 5DWHV VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH ,W LV IRU WKH 3ULQFLSDO KRXVH

&DOO XV 12: WR /RZHU \RXU 5DWH

cIn dy AYtmI BMfwr qoN AmrIkw qR~BikAw vwiSMgtn, 02 dsMbr:-cIn dy AYtmI BMfwr qoN frdw AmrIkw cIn nwl AYtmIpswr rokx dI sMDI krn leI g~lbwq dI pihl kr irhw hY[ AmrIkw dy POjI hY~f kuAwrtr pYNtwgn dI ie~k irport muqwbk cIn 2030 qk Awpxy BMfwr iv~c l~gBg 1000 AYtmI hiQAwr jmHw kr skdw hY[ ies smyN iv~c cIn kol krIb 350 AYtmI hiQAwr hn[ AmrIkw dy fr dw sB qoN v~fw kwrn cIn kol vDIAw qknIk dw hoxw hY[cIn ny kuJ smW pihlW fI AYP-17 hweIprsoink imzweIl ivkisq kIqI sI, ijhVI Awvwz dI r&qr qoN vI pMj guxw qyzI nwl iksy vI inSwny ƒ mwr skdI hY[ AmrIkI rwStrpqI bweIfyn Aqy cIn dy rwStrpqI SI ijnipMg dI kuJ idn pihlW hoeI vrcuAl bYTk ip~CoN AmrIkw ny ifplomYitk cYnlW rwhIN AYtmIpswr rokx dI sMDI leI gMBIr Xqn SurU kr id~qy hn[ bweIfyn dy kOmI sur~iKAw slwhkwr jYk dw kihxw hY ik bweIfyn Aqy ijnipMg dI bYTk ip~CoN ies qrHW dI sMDI dI pihl leI hwlwq Fu~kvyN hn[ Srq ieh hY ik cIn v~loN vI auswrU sMdyS Awauxw cwhIdw hY[ cIn dy nwl AijhI koeI vI sMDI hox nwl eySIAw-pRSWq Kyqr iv~c SWqI dI sQwpnw ho skygI[

5DM *LOO KDV

´12 675(66 0257*$*(µ

5$- *,// $03

6+$51-,7 *,// $03

4633&:

7"/$067&3

6OJU 'SBTFS 4U ! "WF 'SBTFS 4U

6RPH FRQGLWLRQV DSSO\

6OJU 4U XXX RVJDLBQQSPWBM DB


10

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

rUsI jhwzW ny kwbul ivc mnu~KI shwieqw phuMcweI kwbul, 02 dsMbr:-kwbul iv~c rUsI rwjdUq dim~qrI Jirnov ny ikhw hY ik qwilbwn ƒ APgwinsqwn iv~c Asrdwr

phuMcweI hY qy 214 rUsI nwgirkW Aqy rUs iv~c pVHdy APgwnI ividAwrQIAW ƒ Awpxy nwl mwsko lY gey hn[ d~isAw jWdw hY ik ienHW

iqMn rUsI jhwzW sYikMf-76 qoN kwbul eyArport auqy mnu~KI shwieqw phuMcweI geI Aqy 214 rUsI nwgirkW qy rUs iv~c pVHdy APgwnI ividAwrQIAW ƒ vwps mwsko ilAWdwhY[ iesy dOrwn spUqink ny rUsI rwjdUq Jirnov dy hvwly nwl ikhw ik sqMbr dy mhIny qoN qwilbwn dy kbzy vwly kwbul iv~c A~qvwdI sMgTn AMfr

grwaUNf hoey hn[ auh AwpxI QW vwr-vwr bdl rhy hn[ ies hwlq iv~c iv~qI sMkt kwrn qwilbwn ƒ ienHW A~qvwdI srgrmIAW auqy kwbU pwaux iv~c kwPI pRySwnI ho rhI hY[ aunHW ikhw ik APgwinsqwn dI bYNikMg pRxwlI vI T~p pY cu~kI hY[dUjy pwsy nwto dy mYNbr dySW dy ivdyS mMqrIAW ny nwto POjW dy APgwinsqwn C~fx dy isrP iqMn mhIny bwAd lwqIvIAW dy irg iv~c 18 swlW dI AwpxI mOjUdgI auqy smIiKAw kIqI hY[ nwto dySW dy sur~iKAw bl swl 2003 qoN APgwinsqwn iv~c qYnwq sn[

trYvl bYn vwlI sUcI iv~c kYnyfw ny iqMn dyS hor kIqy Swml

qrIky nwl A~qvwd nwl lVn iv~c kwPI pRySwnI ho rhI hY, ikauNik aunHW kol AwriQk vsIilAW dI kmI hY[ iesy dOrwn iqMn rUsI jhwzW ny kwbul eyArport auqy mnu~KI mdd

iv~c vDyry ikrigsqwn dy vwsI hn[ rUs dy rwStrpqI vlwdImIr puiqn dy hukm au~qy ieh kdm cu~ikAw igAw hY[ rUsI r~iKAw mMqrwly muqwbk mwsko qoN Awey

BEST RATE MORTGAGES 5 Year Variable High Ratio

1.10 2.34 1.30 249 . %*

5 Year Fixed High Ratio

%*

5 Year Variable Conventional insurable to 80%

%*

5 Year Fixed Conventional insurable to 80%

AOtvw, 02 dsMbr:-koivf-19 dy nvyN vyrIAYNt EmweIkROn dy qyzI nwl Awpxy pYr pswrn dy m~dynzr PYfrl srkwr ny iqMn hr APrIkI dySW ƒ trYvl bYn dI AwpxI sUcI iv~c Swml kr ilAw hY[ nweIjIrIAw, mwlwvI qy imsr hI auh dyS hn, ipCly do hPiqAW iv~c ijQoN dw dOrw krn vwly lokW au~qy kYnyfw dwKl hox au~qy pwbMdI lw id~qI geI hY[ ijnHW hornW dySW au~qy pwbMdI lweI geI hY aunHW iv~c d~KxI APrIkw, mOzMmbIk, boqsvwnw, ijæMbwbvy, nwmIbIAw, lysoQo qy eysvwiqnI Swml hn[ ienHW dySW dw dOrw krky Awaux vwly kYnyfIAnz qy prmwnYNt rYzIfYNts dw kYnyfw phuMcx au~qy tYst kIqw jwvygw qy jdoN q~k aunHW dw nYgyitv tYst nhIN Aw jWdw audoN q~k aunHW ƒ kuAwrntIn kIqw jwvygw[jy aunHW dw tYst nYgyitv Aw jWdw hY qW auh Awpxw kuAwrntIn vwlw smW Awpxy Gr iv~c pUrw kr skxgy[ iPr aunHW ƒ kuAwrntIn dy A~TvyN idn tYst krvwauxw hovygw[ AmrIkw ƒ C~f ky kYnyfw cwhuMdw hY ik ie~Dr Awaux vwly swry eyAr trYvlrz dI vYksInySn hox dy bwvjUd eyArport au~qy aunHW dw tYst zrUr krvwieAw jwvy[ ieh inXm mMglvwr rwq qoN hI pRBwvI ho gey hn[

%*

BANK MORTGAGES

PRIVATE & 2ND MORTGAGES

BANK TURN DOWN

Our mortgage rates are lower than the bank posted rates. Please call to pre-qualify and get a rate quote.

Our private mortgage rates are unbeatable. Get instant approval and your funds in 5 days. No income veri cation is needed. No upfront fee. 1 to 3-year term.

No worries! You have options. Call us to discuss your options.

COMMERCIAL, CONSTRUCTION, LAND LOAN & LINE OF CREDIT

JEET SINGH Mortgage Advisor

778-320-9494

www.crownfunding.ca

d@q` hYlQ sYNtr E`wurvYidk klIink hyT ilKiE~ sm@isE`v~ leI sl`h-mSvr` lvo: jykr qusIN ElrjI, dm`, s`eIns, joV~ d` drd, strYs, eYNgj`ietI, ifprYSn, m`eIgRYn, klYstrol, b@lf pRYSr, pRostYt dIE~ ibm`rIE~, vYirkos vYNs, bv`sIr, cmVI dy rog, EgzIm`, sor`ieiss, `l~ PulvYhrI, m`hv`rI sMbMDI rog, mynop`j, KUn dI kmI, 35 s `d` d` E rsolIE~, cyhry qy ikl qy iPMsIE~, cyhry 'qy k`ly d`g qoN ij rb` qj j~ C`eIE~, pyS`b dy rog, ilvr dIE~ bIm`rIE~, qyj`b bnx`, krUhnj ifzIj, kbz, kol`iets, ierItybl b`aul isMfRom, Q`ier`EYf, mOky qy BorIE~, kmjor w`d`Sq, TIk qr~H n` boln` j~ QQl` ky boln`, v`l~ d` JVn`, b~Jpn, EOrq~ Eqy mrd~ dy rog~ qoN pryS`n ho j~ koeI hor BI pR`blm hovy q~ s`fy n`l sl`h kro

Vaidya N.K. Dutta

DNM® - Doctorate of Natural Medicine® Member Examining Board of Natural Medicine Practitioners Canada™ Member National Ayurvedic Medical Association (NAMA) Phd(AM), MD(AM), DNYT, AVR, PHARMACIST (Ayurved) Natural Health Consultant * Diploma in Herbs for Health

6712, 135B Street, Surrey BC V3W 7M5

604.722.4958 www.ayurvediccure.com LAYOUT & GRAPHICS

Sharanjit Sandhu AD DESIGNER

Mohammed Ahmed


11

Indo-Canadian Awaaz | |Friday December Indo-Canadian Awaaz Friday October 03, 15, 2021 2021

ivroDI iDr ny trUfo srkwr ’qy swDy inSwny sMsd dI kwrvweI DImI gqI nwl clwaux dy lwey doS

AOtvw, 01 dsMbr:-kYnyfw dI ilbrl srkwr ’qy ivroDI iDrW ny jm ky inSwny swDy kMsrvyitv pwrtI qy AYnfIpI ny trUfo

q~k sMsdI kmytIAW dw gTn nhIN kIqw igAw qy nw hI sMsdI sk~qrW dI cox kIqI geI hY[ ivroDI iDr kMsrvyitv pwrtI dy lIfr AYirn EtUl ny mMglvwr ƒ hwaUs Aw& kwmnz iv~c q^q dy BwSx dy jvwb iv~c Awpxw BwSx id~qw[ ies dOrwn aunHW ny pRDwn mMqrI jsitn trUfo ’qy iq~Kw inSwnw ivMndy hoey ikhw ik aunHW ny m~DkwlI coxW dw AYlwn kridAW ikhw sI ik ieh swfy dyS leI ie~k mh~qvpUrn smW hY[ iesy mh~qvpUrn smyN

dw Pwiedw cu~kdy hoey aunHW ny lokW nwl im~Ty vwAdy kIqy qy auh muV s~qw iv~c prq Awey, pr coxW ƒ FweI mhIny qoN v~D smW bIqx dy bwvjUd hux q~k sMsd Awm FMg nwl nhIN c~l skI[ ie~QoN q~k ik trUfo srkwr hux q~k ik srkwr, kmytIAW qy sMsd dw mukMml FWcw lwgU nhIN kr skI[ kwƒnW dI pVqwl krn vwlIAW sMsd kmytIAW dw hux q~k gTn nhIN kIqw igAw qy nw hI sMsdI sk~qrW dI cox kIqI geI hY[

srkwr ’qy DImI gqI nwl sMsd clwaux dw doS lwauNidAW ikhw ik kYbint dI cox ƒ ie~k mhIny qoN v~D smW bIq cu~kw hY, pr hux

ikRsms qoN pihlW hI kYnyfw mOsm dI mwr nwl hoieAw byhwl AOtvw, 01 dsMbr:-kYnyfw ikRsms qoN pihlW hI mOsm dI mwr kwrn byhwl ho igAw hY[ kYnyfw ivc br&bwrI dy sIjn dI SurUAwq ivc brP dw qUPwn Aw igAw[ bIqy iqMn idn qoN dyS dy keI ielwikAW ivc ruk ruk ky br&bwrI ho rhI hY[ ies dy clidAW bI sI smqy keI ielwikAw ivc sVkW ’qy fyF Pu~t q~k br& jmHw ho geI hY[ keI QwvW ’qy pwrw if~g ky isPr qoN 4 ifgrI q~k phuMc igAw[ dUjy pwsy AmrIkw dy vwiSMgtn sUby ivc BwrI bwrS dy kwrn kuJ ih~isAW ivc hVH vwly hwlwq bxy hoey hn[ ndIAW auPwn ’qy hn[ ieh hVH pRSWq Kyqr qoN Awey qUPwn qoN bwAd hoeI vrKw dy clidAW Awey hn[ hwlwq ƒ dyKdy hoey sumws Aqy AYvrsn dy Coty BweIcwry dy lokW ƒ Gr KwlI krn dy leI ikhw igAw hY[ ienHW SihrW ivc hyTly ielwikAW ivc rih rhy 500 prvwrW ƒ Gr C~fxw ipAw[ dovyN SihrW ivc hVHW dy clidAW 400 kroV dw nukswn hoieAw hY[ ies ivcwly mOsm eyjMsI ny icqwvnI id~qI hY ik Awaux vwly idnW ivc BwrI bwrS nwl hwlwq hor vI Krwb ho skdy hn[

Ku@lHx d` sm~

somv`r qoN Su@krv`r svyry 10 vjy qoN S`m 8 vjy q@k SnIv`r qy EYqv`r svyry 12 vjy qoN S`m 8 vjy q@k

GIVE YOUR CHILD THE BEST START TO THE REST OF HIS LIFE WITH AN

RESP

604 996 6868


12

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

SPECIAL HOLIDAY OFFERS !! P`eIbr ieMtrnYt@ Eqy tYlE@s EOpit@k tI vI pl@s nYtPilks E`iPr gYg`b`eIt ieMtrnYt + EisMSIEl tIvI + koeI vI 4 QIm pYk + nYtPilks

bons ibl krYift leI puCo $

137

/ mhIn`

s`fy kol sm`rt hom iskwurtI spYSl pRmoSnl fIl~ hn

izE`d` fYt`, izE`d` b@cq~ !! E`px` Pon lY ky E`A| CyqI kro... E`iPr jldI Kqm ho j`vygI|

12 GB

40

$

*

/month

EsIimq kYnyf` Br ivc k`ilMg EsIimq EMqrr`StrI tYkst Eqy ipkcr k`l ifsplyE, voieEsmyl, k`l vyitMg, k`nPrMs k`ilMg

15 GB

50

$

*

/month

*kuJ Srq~ l`gU hn|

spYSl wU.EYs. / kYnyf` ibjnYs plYn E`iPr

G@to G@t 4 sYlUlr l`eIn~ leI s`eInE@p kro E`px` hI nMbr r@Ko j~ nv~ nMbr lvo

40 GB 65 for

$

*

/ mhIn` pRqI l`eIn

kYnyf` Eqy EmrIk` ivc EsIimq k`ilMg, EsIimq tYksitMg , ipkcr EYNf mYsijMg, k`l ifsplyE, voieEsmyl, k`l vyitMg, k`nPrMs k`ilMg

muPq 1000 imMt ieMfIE` Eqy wU ky leI


Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

13


14

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

koivf dy v~D rhy ^qry kwrn kYnyfw vloN ivdySW qoN Awaux vwly XwqrIAW ’qy pwbMdIAW torWto, 02 dsMbr:-koronw mhWmwrI dOrwn bIqy hPqy qoN cricq nvyN srUp (EmIkron) dy PYlx qoN bcwA leI kYnyfw dI srkwr ny bIqy k~lH ivdySW qoN Awaux vwly swry muswiPrW aupr kuJ nvIAW pwbMdIAW lwgU krn dw &Yslw kIqw hY[ d~KxI APrIkw smyq iK~qy dy s~q dySW qoN bwAd hux aus mhWdIp dy au~qr-pUrb,

d~Kx-pUrb Aqy m~D-p~CmI ielwikAW ’c siQq iqMn hor dySW (imsr, nweIzIrIAw qy mlwvI) qoN kYnyfw Awaux vwly Aqy sPr SurU krn qoN 14 idn pihlW aunHW dySW ’c jwx vwly lokW dy dyS ’c dwKly aupr pwbMdI lgwaux dw &Yslw vI kIqw igAw hY[ nvIAW pwbMdIAW ’c AmrIkw qoN Awaux vwly (EQoN dy nwgirk

jW p~ky vwsIAW ƒ nvIAW pwbMdIAW) qoN bwhr r~Kx dw &Yslw kIqw igAw hY[ rwjDwnI Etwvw ivKy ishq mMqrI jIn ievys fukls ny ikhw ik AmrIkw vwsIAW qoN ielwvw, ivdySW qoN Awax vwly muswiPrW dw kYnyfw dy ausy AMqrwrwStrI hvweI dy AMdr koronw vwiers tYst kIqw jwvygw ij~Qy auh sB qoN pihlW pu~jxgy[ ieh vI ik tYst dI irport Aw jwx q~k hryk muswiPr ƒ iekWqvws ’c rihxw pvygw[ mMqrI fukls ikhw ik tIkwkrn krvw cu~ky lokW ƒ vI tYst krwaux qoN Cot nhIN hY[ ivdySW qoN kYnyfw vwps muV rhy kYnyfIAn nwgirk Aqy p~ky vwsI (pI.Awr) ijnHW ny tIkwkrn Ajy nhIN krvwieAw, aunHW ƒ koivf tYst krvwaux dy nwl hI srkwrI dyK-ryK hyT iekWqvws ’c rihxw zrUrI kr id~qw igAw hY[ koivf qoN bcwA dw tIkwkrn nw krvwaux vwly lokW ƒ bIqI 30 nvMbr qoN kYnyfw AMdr (GrylU) aufwnW jW rylg~fIAW rwhIN sPr krn dI mnwhI vI lwgU kr id~qI geI hY[ dyS dy AwvwjweI mMqrI Emwr Algbrw ny ikhw ik siQqI aupr nzr r~Kx leI nvIAW pwbMdIAW Asrdwr

qrIky nwL lwgU kIqIAW jwxgIAW ijnHW vwsqy hvweI A~ifAW AMdr bMdobsq kIqy jwxy SurU kr id~qy gey hn[ aunHW ieh vI ikhw ik koivf kwrn sMswr ’c bdl rhIAW pRsiQqIAW krky pwbMdIAW sKq krn dI zrUrq vI pY skdI hY ijs krky kYnyfw vwsI lok dyS ’coN bwhr soc-ivcwr mgroN hI jwx[ sMswr ishq sMgTn dy AiDkwrIAW vloN mOjUdw smyN dOrwn lokW ƒ , Kws qOr ’qy 60 swl qoN v~D aumr dy bzurgW ƒ s&r krn qoN guryz krn dI slwh id~qI jw rhI hY[ iesy dOrwn auNtrIE, ikaUbk, ibRitS kolMbIAw Aqy Albrtw ’c koivf-EmIkron dy pOxI drjn qoN v~D mrIz swhmxy Aw cu~ky hn ijnHW ƒ iekWqvws kIqw igAw hY[

hux AmrIkw jwx vwilAW ƒ ie~k idn pihlW krvwauxw pvygw koivf-19 tYst vwisæMgtn, 02 dsMbr:-Agly hPqy dy SurU iv~c AmrIkw jwx vwly kYnyfIAnz qy hor ivdySI nwgirkW ƒ hvweI trYvl qoN ie~k idn pihlW koivf-19 tYst krvwauxw hovygw[ AmrIkw dy rwStrpqI joA bwiefn v~loN tYst krvwaux leI pihlW imQI geI 72 GMty dI Srq ƒ ^qm kridAW hoieAW ies nvyN inXm dI SurUAwq kIqI hY qW ik koivf-19 dy nvyN EmweIkROn vyrIAYNt ƒ A~gy PYlx qoN roikAw jw sky[vweHIt hwaUs v~loN ies nvyN plYn bwry bu~Dvwr ƒ kIqy gey AYlwn dOrwn zmInI srh~dW dw ijækr nhIN kIqw igAw[ ieh vI nhIN d~isAw igAw ik pUrI qrHW tIkwkrn krvw cu~ky kYnyfIAnz, ijhVy AmrIkw jwxw cwhuMdy hn, ƒ Awpxy tYst irzlt ivKwauxy hoxgy[ EmweIkROn dy Awaux nwl rozwnW AmrIkw qy kYnyfw drimAwn sPr krn vwilAW leI ie~k vwrI muV nvIN musIbq KVHI ho geI hY[

4

00 LB

(holsyl kImq~)

* l@fU * S@kr p`ry * gulg@ly * m@TIE~ * lUx v`LI sIrnI * im@tI sIrnI aUt tyk E` vYjI Puf

124 ST.

hirE`x` svIts EYNf kytirMg ilm.

4 5 6

$

50

$

00

LB

LB

* Bu@jIE` * mtrI * m@TI * vyjI pkoVy * bysn dI brPI

00 $

* bysn dy l@fU * b`lUS`hI * gul`b j`mn

LB

* pMjIrI ipMnI * ElsI ipMnI * rsgu@ly * mUMg hlv` ipMnI

goBI pkOVy

4

PP Coly BtUry

gurU Gr Eqy EKMf p`T leI spYSl ryts aUpl@bD hn|

3

$

00 LB

dysI st`eIl l@fU

(holsyl kImq~)

HARYANA SWEETS

GATE

GATE

8

$

00

5 LB 5 7 3 40¢ 75¢

$

50 LB

vYjI pkOVy $

* imlk kyk * Fof` / gjryl` * Kow` brPI

00 LB

$ 99 spYSl

GATE

82 AVE.

HARYANA SWEETS & CATERING LTD.

spYSl B`jI

$

isrP miTE`eIE~ Eqy suE`dI vYjI K`xy

GATE

#222 12448 82 AVE., SURREY PH.: 604-574-7373 CELL: 604-837-5241

pnIr pkOVy $

50 LB

hPqy dy s@qy idn : 11 am - 7 pm

jlybI E`lU it@kI smOsy

$

50 LB

EA

EA

EsIN hryk mOky leI kytirMg vI krdy h~


15

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

grIbI qoN mukqI leI jhwz dy phIey ivc bYT ky kIqw ‘mOq dw sPr’ kdy suixAw hovygw ik FweI GMty dI PlweIt ivc iksy S^s ny lYNifMg igAr dy kol bYT ky

Xwqrw kIqI hovy Aqy ijaUNdw bc igAw hovy[ izAwdwqr mwmilAW ivc lok Awmswn qoN if~g gey jW Pyr lYNifMg jW tykAwP dOrwn mwry gey[ kuJ mwmilAW ivc lokW dI Awsmwn ivc izAwdw TMF qwpmwn Aqy aucweI ’qy G~t hvw dy dbwA dy clidAW mOq ho geI[

0257*$*( ,I \RX DUH SD\LQJ PRUH WKDQ

&RQGLWLRQV $SSO\ 5DWHV VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH ,W LV IRU WKH 3ULQFLSDO KRXVH

&DOO XV 12: WR /RZHU \RXU 5DWH imAwmI, 30 nvMbr:-dunIAw ivc bVy hI AjIbo grIb iksm dy ienswn dyKx ƒ imldy hn[ iesy qrHW dw hI ie~k mwmlw AmrIkw ivc vyKx ƒ imilAw[ AmrIkw ivc ie~k S^s ny jhwz dy lYNifMg igAr dy kol bYT ky Xwqrw kIqI[ jhwz krIb FweI GMty q~k hvw ivc irhw, qd q~k ieh S^s lYNifMg igAr dy kol hI bYiTAw irhw[ jhwz dy lYNf krdy hI eyArport dy krmcwrIAW ny jd aus S^s ƒ lYNifMg igAr ’qy bYTy dyiKAw qW hYrwn rih geI[ krmcwrI aus ƒ hspqwl lY gey ij~Qy aus dI hwlq TIk d~sI jw rhI hY[ fylI myl dI irport muqwbk gvwtymwlw qoN imAwmI dy leI ie~k AmrIkI jhwz ny aufwx BrI, lyikn XwqrIAW qoN ielwvw ies jhwz ivc ie~k S^s hor mOjUd sI[ ieh S^s jhwz dy AMdr nhIN blik jhwz dy lYNifMg igAr ivc bYTw sI[ gvwtymwlw qoN imAwmI pu~jx ivc jhwz ny krIb FweI GMty ley[ qd q~k ieh S^s 33,000 Pu~t dI aucweI ’qy lYNifMg igAr dy kol hI bYTw irhw[ hYrwnI dI g~l ieh hY ik S^s ijaUNdw vI bc igAw[ kstm ivBwg ny ie~k ibAwn ivc ikhw ik imAwmI eyArport ’qy 26 swlw ivAkqI nuUM PiVAw hY, jo gvwtymwlw qoN Awaux vwly ie~k jhwz dy lYNifMg igAr dy bwks ivc mOjUd sI[ ies Gtnw dw ie~k vIfIE vI swhmxy

AmrIkw ny rUs dy 27 ifplomYtW ƒ dyS C~fx dw id~qw hukm mwsko, 01 dsMbr:-AmrIkw dy rUs dy 27 ifplomYtW ƒ dyS C~fx dw AwdyS id~qw hY[ ies AwdyS ƒ dovyN dySW dy ivgVdy sbMDW ƒ ie~k hor sMkyq mMinAw jw irhw hY[ swl 2016 qoN dovyN dySW dy sbMD lgwqwr ivgV rhy hn[ rUs dy rwjdUq AlwqolI AYNtonov ny d~isAw ik ifplomYtW ƒ 30 jnvrI q~k Apxy prvwr dy nwl AmrIkw C~fxw hovygw[ aunHW d~isAw ik rUsI dUqGr pihlW hI stw& dI kmI nwl jUJ irhw hY[ ie~k rUsI XUitaUb cYnl ƒ id~qy ieMtrivaU ivc aunHW d~isAw ik ies qoN pihlW 100 ifplomYtW ƒ prvwr sxy AmrIkw C~fx dy leI ikhw igAw sI[ rUsI ivdyS mMqrwly dI AiDkwrI mwirAw jKwrovw dy Anuswr AkqUbr 29 q~k isrP 200 ifplomYt bcy hn[ ienHW ivc sMXukq rwStr dy leI rUsI imSn stw& vI Swml hY[ rwStrpqI joA bweIfn ny ipCly mhIny d~isAw sI ik AmrIkw dy rUs ivc mOjUd imSn ivc mYNbrW dI igxqI 2017 ivc 1200 sI, jo AkqUbr 2021 q~k G~t ky 120 rih geI hY[ aunHW ny ies dw kwrn rUs dIAW pwbMdIAW ƒ d~isAw[ AmrIkw ƒ ie~Qy dUqGr clwauxw muSkl huMdw jw irhw hY[

AwieAw hY ijs ivc jhwz dy lYNf krn qoN bwAd eyArport krmcwrIAW ƒ lYNifMg igAr qoN S^s ƒ inkldy hoey dyiKAw jw skdw hY[ S^s byh~d firAw hoieAw sI aus ƒ AYNbUlYNs rwhIN kol dy hspqwl lY jwieAw igAw[ gOrqlb hY ik ies qrHW dw mwmlw Swied hI

5$- *,// +$6 ³12 675(66 0257*$*(´


16

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

koronw vwiers dy nvyN rUp ‘EmIkron’ kwrn vD skdIAW hn muSiklW-ishq mwihr sYkrwmYNto 30 nvMbr:-ishq mwihrW ny ikhw hY ik jykr rihMdy lokW ny koivf-19 vYksIn nw lvweI jW bUstr Kurwk nhIN leI jWdI qW koronw vwiers dy nvyN rUp ‘EmIkron’ kwrn muSiklW vD skdIAW hn qy sKq koivf-19 bMdSW muV lwgU krnIAW pY skdIAW

hn[ nvW ‘EmIkron’ koronwvwiers ijs ƒ bI.1.1.529 dw nW vI id~qw igAw hY, kwrn kOmWqrI Xwqrw pwbMdIAW pihlW hI l~gxIAW SurU ho geIAW hn[ ivSv ishq sMgTn Awpxy p~Dr ’qy ies vwiers ƒ icMqw dw kwrn AYlwn cu~kw hY[ ‘sYNtr Pwr fsIz kMtrol

AYNf pRIvYnSn ‘ ny ikhw hY ik AmrIkw ivc Ajy q~k ‘EmIkron’ vwiers dw koeI mwmlw swhmxy nhIN AwieAw hY prMqU cOksI vrqx dI loV hY[ ‘nYSnl ieMstIicaUts AwP hYlQ’ dy mu~KI fwktr PrWiss koilnj ny ikhw hY ik AmrIkw ivc nvyN vwiers dy mwmly swhmxy Awaux dI sMBwvnw hY[ aunHW ikhw hY ”XUrp ivc EmIkron PYl irhw hY[ ijs ƒ rokx leI swfy kol pihlW mOjUd swDnW qy FMg qrIikAW ƒ vrqx dIAW koiSSW du~gxIAW krnIAW hoxgIAW[ vYksIn lvwaux qy bUstr Kurwk lYx dI loV hY[ pihlW vWg hI kmry ivc mOjUd aunHW lokW dI hwjrI ivc mwsk pwaux dI loV hY ijnHW ny vYksIn nhIN lvweI qy smwijk dUrI bxw ky r~Kx dI jrUrq hY[” fwktr koilnj ny ikhw hY ‘ qusIN ieh g~l sux sux ky A~k cu~ky hovygy prMqU vwiers Ajy nw Q~ikAw hY qy nw tu~itAw hY[ ieh nvyN rUp ivc swhmxy Aw irhw hY[” aunHW hor ikhw hY ik ieh kihxw Ajy jldbwjI hovygI ik EmIkron vwiers bhuq gMBIr ibmwrI dw kwrn bx skdw hY[ brwaUn XunIvristI skUl AwP pbilk hYlQ dy fIn

AwSIS JwA Anuswr ipCly 5-6 mhIinAW dOrwn AsIN koronwvwiers dy keI rUp vyKy hn ijnHW ivcoN ijAwdwqr ƒ gMBIr nhIN smiJAw igAw prMqU EmIkron vwiers v~KrI qrW dw njr Aw irhw hY[ l~g skdIAW hn muV pwbMdIAW kYnyfw smyq aunHW dySW dI igxqI vD rhI hY ijQy koronwvwiers dy nvyN rUp ‘EmIkron’ dy mwmilAW dI puStI ho cu~kI hY[ lMGy AYqvwr kYnyfw dy Etwvw qy auntwrIE ivc do mwmilAW dI puStI hoeI hY[ ieh donoN ivAkqI nweIjIrIAw qoN Awey sn[ ienHW donW ƒ iekWqvws ivc riKAw igAw hY[ mwihrW dw mMnxw hY ik jykr nvyN vwiers pRqI lwprvwhI vrqI geI qW ieh Kqrnwk ho skdI hY[ ies leI Ajy ivSv ƒ muukMml rUp ivc pwbMdIAW mukq krnw sMBv nhIN hY[ nvyN isry qoN sKq pwbMdIAW vI lwauxIAW pY skdIAW hn[

hux EntwrIE iv~c 50+ ƒ l~gxgy koivf-19 bUstr SOts torWto, 02 dsMbr:-koivf-19 dw nvW vyrIAYNt swhmxy Awaux qoN bwAd EntwrIE v~loN vI bUstr SOts leI kmr k~s leI geI hY[ pRwpq jwxkwrI Anuswr vYksIn dI qIjI foz Bwv bUstr foz leI EntwrIE srkwr v~loN 50 swl qy ies qoN v~D aumr dy swry lokW ƒ Xog krwr id~qw igAw hY[ ies bwry Porf srkwr v~loN vIrvwr ƒ AYlwn kIqy jwx dI sMBwvnw hY[ mIfIAw irportW muqwbk 50 swl qoN au~pr dy lok dsMbr qoN Xog ho jwxgy[ ies smyN bUstr SOts leI 70 pl~s aumr dy lok hI Xog mMny jWdy hn qy ies dy nwl hI AYstRwjYænykw vYksIn dIAW do fozW ijnHW ny leIAW hoeIAW hn aunHW ƒ vI ies bUstr SOt leI Xog mMinAw jWdw hY[ies hPqy dy SurU iv~c ishq mMqrI ikRstIn AYlIAt qy cIP mYfIkl AwPIsr fw·kIrn mUr ny AwiKAw sI ik Awaux vwly idnW iv~c pRoivMs bUstr SOts bwry Apfyt krygw[

e r u s s e r P a r e h Sang r e l a e S & h s a W Mg~, f i l b i ~ E I v@f s`fy kol hY| n y r k I f @ v y ox v`sq D s U a ` h n U t`a

* PySIE` pyNt * fr`eIvyE v`iSMg Eqy sIilMg * gtr klIinMg Eqy iPkisMg * rUP Eqy ivMfo v`iSMg * f`aUn p`iep rIplys * h`aUs v`iSMg * hr qrH~ dy ston sIilMg * blYk t`p fr`eIvy sIilMg * p`rikMg lOt v`iSMg * rUP Eqy fr`eIvyE sIl * hr qrH~ dI rUP sIilMg * fYk Eqy s@nfYk sIilMg

778-858-6333

Email: sangherapressurewash@hotmail.com

yt PrI EYstIm kMm S K b I l s q y Eq Sanghera Pressure Wash & Sealer


Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

17


18

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

%6$)&44 453&&5 7"/$067&3 8FMM LFQU TRGU DPSOFS UPXOIPVTF VOJU JO UIF SBSFMZ BWBJMBCMF IJHIMZ TPVHIU BGUFS %VDIFTT 1MBDF 5IJT FBTU GBDJOH VOJU TJUT PO UIF RVJFU SPBE DMPTF UP ,JOHTXBZ *U GFBUVSFT B GVODUJPOBM MBZPVU TQBDJPVT CFESPPNT CBUIT B HSBOE LJUDIFO XJUI FBUJOH BSFB BOE B TJEF CZ TJEF HBSBHF XJUI MPUT PG TUPSBHF $POTJTUFOU VQHSBEFT EPOF PWFS UIF ZFBST JODMVEF QBJOUJOH øPPSJOH 3PPG CBMDPOZ FYUFSJPS QBJOUJOH TUBJSXBZ VQHSBEFE POHPJOH JO UIF DPNQMFY &OKPZ BMM UIF OFBSCZ DPOWFOJFODFT UIJT DFOUSBM MPDBUJPO IBT UP PòFS XJUI TDIPPMT TIPQQJOH SFTUBVSBOUT BOE USBOTJU BU ZPVS EPPSTUFQ $6.,1*

#&% t #"5)4 t 42 '5 #&3(."/ 453&&5 "##054'03%

$6.,1*

#63#"/, %3*7& %&-5"

$6.,1*

#09800% %3 4633&:

$6.,1*

+".&4 45 "##054'03%

$6.,1*

CG =@ '3:: G=C@ 6=CA3 E7B6 ;3 E7:: >/G B63 :35/: 433 =4 B6/B 6=CA3 " 453&&5 %&-5"

(SFBU JOWFTUNFOU QSPQFSUZ

" 45 4633&:

$6.,1*

$)&45/65 $3& -"%/&3

$6.,1*

# 4065) 4633&:

$6.,1*

."/03 45 #63/"#:

$6.,1*


19

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

keI hor dySW ’c PYilAw koronw dw nvW vYrIAYNt ‘EmIkron’

lMfn, 30 nvMbr:-d~KxI APrIkw iv~c sB qoN pihlW pwey jwx dy isrP kuJ hI idnW bwAd koronw vwiers dy sMBwvq qOr ’qy vDyry CUqkwrI nvyN rUp ’EmIkron’ ny keI hor XUrpIAn dySW ƒ AwpxI cpyt iv~c lY ilAw hY, ijs kwrn dunIAw Br dIAW srkwrW ƒ ies ƒ kMtrol krn leI s^q kdm cu~kx leI mjbUr hoxw ipAw hY[ ibRtyn ny SnIvwr ƒ EmIkron qoN sMkrmx dy do mwmilAW qoN bwAd mwsk pwaux Aqy AMqrrwStrI XwqrIAW dy Awaux bwry inXmW ƒ s^q kr id~qw hY[ jrmnI Aqy ietlI ivc vI SnIvwr ƒ EmIkron dy rUp ivc sMkrmx dI puStI hoeI[ bYljIAm, hWgkWg Aqy iezrweIl qoN Awaux vwly XwqrIAW iv~c vI vwiers dy ies rUp dw sMkrmx pwieAw igAw hY[ AmrIkw dy CUq dIAW ibmwrIAW ’qy cotI dy srkwrI mwhr fwktr AYNQnI POsI ny ikhw ik ieh hYrwnI dI g~l nhIN hovygI jykr vwiers dy ies rUp dI mOjUdgI AmrIkw iv~c pihlW hI jwxI jWdI hY[dunIAw Br iv~c mhwmwrI bwry icMqw hY[ sMBwvnw hY ik vwiers dw nvW rUp hux q~k dIAW tIikAW pRqI vDyry roDk ho skdw hY Aqy qwlwbMdI pwbMdIAW lMby smyN leI lwgU rihx dI aumId hY[ izkrXog hY ik ipCly do swlW qoN c~l rhI mhwmwrI kwrn pUrI dunIAw ’c 50 l~K qoN v~D lokW dI mOq ho cu~kI hY Aqy pUrI dunIAw dy dyS ies nvyN Kqry ƒ lY ky hweI AYlrt ’qy hn[ bhuq swry dySW ny pihlW hI d~KxI APrIkw qoN Awaux vwlIAW aufwxW ƒ muA~ql kr id~qw hY qW jo aunHW ƒ EmIkron dw mulWkx krn Aqy ieh pqw lgwaux leI smW id~qw jw sky kI vwiers mOjUdw fYltw Pwrm nwloN qyzI nwl PYl irhw hY[ ibRtyn dy pRDwn mMqrI boirs jwnsn ny ikhw ik ieMglYNf iv~c do lokW dy vwiers dy ie~k nvyN rUp nwl sMkrimq hox dI puStI hox qoN bwAd ”inSwnwb~D Aqy swvDwnI aupwA” krn dI loV hY[ jwnsn duAwrw vwiers dy ies rUp dy PYlx ƒ rokx leI GoiSq kIqy gey kdmW iv~c dyS iv~c phuMcx dy dUjy idn ie~k RT-PCR tYst krvwauxw Aqy irport iv~c iksy lwg dI puStI hox q~k svY-Al~g-Ql~g krn dw pRbMD Swml hY[ aunHW ny ikhw ik AsIN A~j qoN bUstr foz leI muihMm ƒ qyz krn jw rhy hW[ ibRtyn ny boqsvwnw, iesvwiqnI (pUrb ivc svwjIlYNf), lysyQo nwmIbIAw, d~KxI APrIkw Aqy izMbwbvy dy ielwvw AYqvwr qoN AMgolw, mwlwvI, mozMbIk Aqy zYNbIAw ƒ vI lwl sUcI ’c pwaux dw &Yslw kIqw hY[ ies dw mqlb hY ik ie~QoN Awaux vwly lokW ƒ v~K-v~K inXmW dI pwlxw krnI pvygI[ AwstRylIAw, bRwzIl, kYnyfw, XUrpI sMG, eIrwn, jwpwn, QweIlYNf Aqy AmrIkw smyq keI dySW ny vI vwiers dy nvyN rUp ƒ dyKdy hoey ipCly kuJ idnW ’c d~KxI APrIkI dySW ’qy pwbMdIAW lgweIAW hn[ ieh kdm ivSv ishq sMgTn dy suJwA dy ault hY, ijs iv~c ausny mulWkx kIqy ibnW izAwdw pRqIikirAw qoN bcx leI ikhw sI[ keI dySW duAwrw aufwxW ’qy pwbMdI dy bwvjUd, ieh icMqw vD rhI hY ik vwiers dw rUp pihlW hI dunIAw dy keI dySW iv~c PYl cu~kw hY[ hwl hI iv~c, ietlI Aqy jrmnI iv~c EmIkron nwl lwg dy mwmilAW dI puStI hoeI hY[ nIdrlYNf dy pbilk hYlQ ieMstIicaUt ny ikhw ik EmIkron dI lwg keI lokW iv~c pweI geI ho skdI hY Aqy ieh lok jo Su~krvwr ƒ d~KxI APrIkw qoN do jhwzW ’qy AYmstrfm phuMcy sn, ƒ Al~g-Ql~g r~iKAw igAw hY[ ietlI Aqy jrmnI iv~c koivf-19 dy nvyN rUp ‘EmIkron’ dy kysW dI puStI hoeI hY[ ieqwlvI smwcwr eyjMsI lw pRYsy ny d~isAw ik APrIkI dyS mozMbIk qoN priqAw iek ivAkqI EmIkron rUp nwl sMkrimq pwieAw igAw hY[

sMkrimq sI Aqy ikhw ik ausƒ tIky dIAW dovyN KurwkW imlIAW hn[ jrmnI iv~c imaUinK dy mYks vwn pytynkoPr ieMstIicaUt ny vI 24 nvMbr ƒ d~KxI A&rIkw qoN vwps Awey do XwqrIAW dy EmIkron rUp nwl sMkrimq hox dI puStI kIqI

hY[ jrmnI dI smwcwr eyjMsI ny sMsQw dy muKI ElIvr kyplr dy hvwly nwl ikhw ik sMkrimq lokW dy nmUinAW dI jYnyitk sIkvYNisMg Ajy bwkI hY, pr ieh ibnW S~k swbq ho igAw hY ik auh vwiers dy ies rUp nwl sMkrimq hn[

eyjMsI ny ikhw ik ivAkqI ie~k kwrobwrI hY Aqy 11 nvMbr ƒ nyplz nyVy Awpxy Gr vwps AwieAw sI[ lw pRYs muqwbk, kwrobwrI dy pirvwr dy pMj mYNbr vI vwiers dy nvyN rUp nwl sMkrimq pwey gey hn, ijnHW iv~c do skUlI b~cy vI Swml hn[ swry sMkrimq ivAkqIAW ƒ nyplz dy aupngr kYsrtw iv~c Al~g-Ql~g r~iKAw igAw hY Aqy swirAW ƒ lwg dy hlky l~Cx hn Aqy auh cMgI siQqI iv~c hn[ imlwn dy sYko hspqwl Aqy ietlI dy nYSnl ieMstIicaUt Aw& hYlQ ny vI puStI kIqI ik ivAkqI Eimkron Pwrm nwl

After 17 Years, On Huge Public Demand A & S Meat are Back

Premium Quality Chicken @ Wholesale Price These Prices Available with Coupon Chicken $ Whole $ 99 Drumsticks Chicken /LBS

3 Chicken $ 99 Breast 4 Lamb $ 99 Pickle 9

/LBS

/LBS

99

1 Chicken $ 99 Pickle 7

/LBS

/LBS

BBQ Legs & Thighs Jamaican Jerk Legs Tandoori Chicken BBQ Chicken Wings Fresh Local Goat Meat Goat Meat & Farm Eggs

Meat Pickle on Special Price

Try Our Home Made Punjabi Style Chicken Burger (New Item)

604-599-7345 #105A - 12827 76 Ave , Surrey

Arvinder

Karan


20

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021



            778-319-4049  Cosmetologist                1-639-571-1618     :jimmy_arora11@yahoo.com 778-926-6444              



       604 725-6270  963-740-0002                      778-          906-0122             604-446-2817                           1-306  502-6789      778-713-8399  011   91-98111-29363



BSC, B.ED                           236-887-9695                 672-999  4853  778-536-0404    

 

                                                                                                236-995-0163    kro:604-872-8779 jW eImyl kro:generallabourers@

gmail.com





ONE

STOP

TRANSLATION &

CONSULTING SERVICE

• ieMtrpRYtySn • tr~slySn • istIzniS@p • fr`eIivMg l`iesYNs • t`eIpsYitMg

* iksy vI iksm dy f`kUmYNt~/k`gz~ p@qr~, ic@TIE~, srtIiPkyt~ E`id dI tr~slySn * kort, ieMmIgrySn qy rYiPaUjI borf, E`eI sI bI sI, ifskvrI E`id leI ieMtrpRYtr

Dr. Major S Randhawa

M.A. (English & Punjabi) Ph.D.

(Certified Member of Society of Translators& Interpreters of BC) email:msrandhawa@telus.net

Ph.: 604-543-0841 • Cell: 604-807-2931 7138-140 ST, SURREY * We don't fill legal forms *

or 778-995-3081





             1010DerwentWay, Annics Island, BC   604-942-2214



                                  1-403-760-0442

PryimMg dy kMm leI vrkr~ dI loV

gurk` PryimMg kMpnI v`ilE~ nUM PryimMg dy kMm leI qzrbyk`r j~ ibn~ qzrby dy vrkr~ dI sKq loV hY| kMm s`r` s`l c@ld` hY| qzrby Enus`r qnK`h 15 f`lr qoN 25 f`lr pRqI GMt` id@qI j`vygI| r`eIf d` pUr` pUr` pRbMD hY|

hor j`xk`rI leI rCp`l kMdol` nUM Pon kro

604-329-2539


21

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

iqMny KyqI kwƒn r~d krn dw ib~l pwrlImYNt dy dovW hwaUsW qoN pws nvIN id~lI, 29 nvMbr:-Bwrq dI nirMdr modI srkwr v~loN ipCly swl lwgU kIqy gey ivvwd vwly iqMn KyqIbwVI kwƒnW ƒ r~d krn dw ib~l A~j pwrlImYNt dy dovW sdnW iv~c pws ho igAw hY, pr ies dOrwn ivroDI iDr ƒ bolx dw mOkw nw dyx qoN kwPI hMgwmy huMdy rhy[ somvwr ƒ rwj sBw iv~c ivroDI iDr dy hMgwmy dOrwn iqMnW ivvwdq KyqI kwƒn r~d krn vwly KyqI kwƒn vwps krn dy ib~l ƒ ibnW crcw dy mnzUr kr dyx qoN bwAd A~Dy GMty leI rwj sBw ƒ mulqvI kr id~qw igAw[ ies qoN pihlW rwj sBw dI bYTk 2 vwr mulqvI kIqI geI sI[ies sdn iv~c A~j svwlW-jvwbW dI kwrvweI nhIN ho skI[ do vwrI mulqvI krn ip~CoN jdoN dupihr bwAddo vjy kwrvweI SurU hoeI qW KyqI mMqrI nryNdr isMG qomr ny KyqI kwƒn vwpsI dw ib~l sdniv~c pyS kIqw[ ies mOky ivroDI iDr dy mYNbrW ny hMgwmw SurU kr id~qw[nirMdr isMG qomr ny ikhw ik

srkwr bhuq ivcwr krn qoN bwAd ikswnW dy Bly leI ieh kwƒn ilAweI sI[ aunHW ikhw, ‘du^ dI g~l hY ik keI koiSSW dy bwvjUd srkwr ienHW kwƒnW dy lwBW bwry ikswnW ƒ nhIN sI smJw skI[’ KyqI mMqrI ny ies bwry kWgrs au~qy dohrw ruK Apxwaux dw doS lw ky ikhw ik ies pwrtI ny iehI kwƒn ilAwaux dw AYlwnAwpxy cox mYnIPYstoiv~c kIqw sI, pr bwAd iv~c ies dy ivru~D KVI ho geI[ aunHW ikhw ik A~j ieh ib~l jdoN vwps ley jw rhy hn qW ivroD nhIN krnw cwhIdw[ies ip~CoNivroDI mYNbrW dy hMgwmy dOrwn ies ib~l ƒ Awvwz dI vot nwl pws kr id~qw igAw qW ies dy bwAd ifptI cyArmYn hrIvMS ny bYTk A~Dy GMty leI kwrvweI mulqvI kr id~qI[ ib~l pyS hox qoN bwAd ifptI spIkr ny rwj sBwiv~c ivroDI iDr dy nyqw milkwrjun KVgy ƒ AwpxI g~l r~Kx ƒ ikhw sI[ KVgy ny ikhw ik jdoN ienHW iqMnW ib~lW ƒ ilAWdw

sI, audoN ienHW dw hr vrg ny ivroD kIqw sI[ aunHW ikhw ik ikswnW ny iek swl qoN v~D smW ieh glq kwƒn vwps krwaux leI AMdoln kIqw qy 700 qoN v~D ikswnW ny AwpxI jwn guAweI hY[aunHw ikhw, ‘ienHW kwƒnW ƒ vwps lYxw hI pYxw sI, ikauNik pUry dySiv~c ienHW kwƒnW ivru~D mwhOl bx igAw sI[’ A~j rwj sBw iv~c srd ru~q sYSn dy pihly idn kWgrs qy iqRxmUl kWgrs smyq ivroDI iDr dy 12 mYNbrW ƒ bwkI swry sYSn leI sspYNf kr id~qw igAw[ ies dOrwn ivroDI iDr ny srkwr au~qy crcw kIqy ibnW ib~l ƒ pws krvwaux dw doS lwieAw hY[ kWgrs AwgU rwhul gWDI ny srkwr au~qy crcw qoN B~jx dw doS lwieAwAqy ikhwik srkwr au~qy grIb ivroDI qy ikswnW-mzdUrW dy ih~qW ƒ nukswn pucwaux vwly lokW dw tolw kwbz hYqy kwƒn r~d krnw ikswnW Aqy mzdUrW dI ij~q hY[smwjvwdI pwrtI dIjYXw b~cn

k`rpYt klIinMg Eqy pRYSrv`S rYzIfYNSIEl EYNf kmrSIEl

• PrinS Eqy f@k klIinMMg • k`rpYt klIinMg • ivMfo klIinMg • Plor vYkisMg Gr-kmrSIEl, s`eIfv`k, fr`eIv vyE qy C@q~ vI pRYSrv`S krdy h~

* EsIN vDIE` srivs Eqy Br`v~ vrg` vrq`A idMdy h~ * s`nMU iek v`r Pon zrUr kro

muPq EYstImyt lYx leI ikRp` krky Pon kro

syKoN:604.725-2148

( ) * $

! "# $ %& ! % '

S`eIn rYnovySn * nv~ snfYk qy pOVIE~ bx`aux` j~ pur`xy snfYk Eqy pOVIE~ dI irpyEr * snfYk lIk krd` hovy j~ iPr ausdy aupr v`eInl d` pypr pv`aux` hovy * nvyN Eqy pur`xy Gr~ ivc s`eIifMg lv`auxI hovy j~ ausdI irpyEr * sOPts * t@b dIE~ t`eIl~ E`id * EsIN Gr dI EYNtrYs for vI l`auNdy h~

ieMdor bYtm` s`ihb sIt mykr #102-8642-128 strIt srI, bI sI

* tr@k dI l`ieno p`auNdy hn * soiPE~ dy kvr qy soPy TIk vI krdy hn * k`r~/tr@k~/b@s~ dy lYdr sIt kvr * kursIE~ dy kvr * f`ieinMg cyEr~ dy kvr * Ku@lHy kvr * 50 s`l d` qzrb` * muPq EYstImyt

hor j`xk`rI leI E@j hI Pon kro

jsivMdr bop`r`ey:604-657-8614

hor j`xk`rI leI sMprk kro

s`DU isMG is@DU

604-442-8003

ny ikhw ik aunHW ny pwrlImYNtiv~cieh mwhOl kdy nhINdyiKAw, ij~Qy ivroDI iDr ƒ bolx nw id~qw jwvy[aunHw ikhw ikmYN keI swlW qoN pwrlImYNt dI mYNbr hW,mYƒ smJ nhIN Aw rhI ik pwrlImYNtdI kwrvweI ikvyN c~l rhI hY[

• Network Installation • Management and Security • Virus Removal • Computer Sales & Repair • Wireless Network • Internet Security & Firewall • Computer Accessories • Installation of Internet Security for kids

hux qusIN Awpxy kMipaUtr nMU TIk krn dIAW syvwvW swfy kolo Gr ivc hI jW swfy kol ilAw ky pRwpq kr skdy ho, ijs ivc vwiers htwauxw, kMipaUtr dI r`Pqwr vDwauxw, burIAW qsvIrW vwlIAW PweIlW htwauxw jW swry knYkSn cYk krnW Awid[

WE SELL NEW & USED COMPUTERS

PrI EYstImyt leI s`nUM k`l kro

AsIN ieMstwlySn vI krdy hW, Memory vDwauxw, nvW Software ieMnstwl krnw Aqy PYks zW skYnr nMU pihlI vwrI kMipaUtr nwl joVnw[

SCAN WITH SMART PHONE

all it.

Let us Inst

Baljinder Chhabra

604-825-4011

PH: 604-825-4012 •

Email: worldnetcompu@yahoo.ca


22

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

"7& /035) 4633&:

01&/ )064& 4"5 46/ 1. #&% t #"5)4 t 4' 8FMDPNF UP :063 %3&". )0.& #SBOE /FX 5PXO )PNF BU 'SBTFS )JMM GFBUVSJOH NBOZ DVTUPN VQHSBEFT EÏDPS BOE NPVOUBJO WJFX 1SPVEMZ EFWFMPQFE CZ 1BSL 3JEHF )PNFT UIJT FYDMVTJWF DPMMFDUJPO PG .0%&3/ '"3.)064& TUZMF UPXOIPNFT OFTUFE BNPOHTU NBUVSF USFFT JO 'SBTFS )FJHIUT POF PG 4VSSFZhT NPTU DPWFUFE BOE FTUBCMJTIFE OFJHICPVSIPPET 5IJT "NB[JOH 'VMMZ "JS $POEJUJPOFE CFE CBUI IPNF GFBUVSFT BO PQFO MBZPVU XJUI TJEF CZ TJEF HBSBHF HBT SBOHF ##2 IPPLVQ UBOLMFTT ) 8 IJHI FóDJFODZ GVSOBDF öOJTIFT JODMVEF #FBVUJGVM ,JUDIFO DBCJOFUT RVBSU[ DPVOUFSUPQ MBSHF EFDLT TQBDJPVT NBTUFS XJUI WBVMUFE DFJMJOHT TQB MJLF FOTVJUF QMVT NBOZ NPSF TQFDJBMT UPVDIFT 8BMLJOH EJTUBODF UP 1BDJöD "DBEFNZ BOE QVCMJD TDIPPMT OFBSCZ

4644&9 "7& #63/"#:

508/-*/& 30"% "##054'03%

#&% t #"5)4 t 4'

8FMM FTUBCMJTIFE 1SPEVDF (SPDFSZ 4UPSF JO B QSJNF BSFB XJUI OP DPNQFUJUJPO (SFBU PQQPSUVOJUZ UP CFDPNF B QSPVE PXOFS PG 4VO'BSN 'SBODIJTF (SFBU QPUFOUJBM UP FOIBODF UIF QSPöUBCJMJUZ PG BMSFBEZ SVOOJOH TVDDFTTGVM CVTJOFTT 'JOBM "QQSPWBM PG UIF GSBODIJTPS JT SFRVJSFE CFGPSF QVSDIBTF 1MFBTF DPOUBDU GPS NPSF JOGP

*/7&4503h4 "-&35 (SFBU $03/&3 %61-&9 -05 JO .&530508/ XJUI #BDL MBOF BDDFTT [POFE 3 3FDUBOHVMBS -PU XJUI %JNFOTJPOT h Y h *UBMJBO CVJMU TUPSFZ IPNF 5IJT IPVTF GFBUVSFT XJUI CFESPPNT QMVT %FO ,JUDIFO -JWJOH SPPN VQTUBJST CFESPPNT ,JUDIFO -JWJOH XJUI 4FQBSBUF FOUSBODF PO UIF (SPVOE øPPS CFESPPNT IBWF *O TVJUF CBUISPPNT 7FSZ DMPTF UP .FUSPUPXO 4IPQQJOH $FOUSF #POTPS $PNNVOJUZ $FOUSF #VSOBCZ -JCSBSZ 4LZUSBJO $SZTUBM .BMM 4DIPPM $BUDINFOUT , 4PVUI 4MPQF &MFNFOUBSZ BOE #VSOBCZ 4FDPOEBSZ #VJME ZPVS ESFBN IPNF PS B 4JEF CZ 4JEF %VQMFY 1MBOT TVCNJUUFE UP $JUZ

*/7&45034 %&7&-01&34 "-&35 " "7& 4633&:

#3"/% /&8 508/)064& '03 4"-& */ 1"/03"."

$PNQMFUJOH %FDFNCFS 5IF CFESPPN GBNJMZ JOTQJSFE UPXO IPNFT JO 1BOPSBNB BSF JOUFOUJPOBMMZ EFTJHOFE GPS UPEBZ T NPEFSO GBNJMJFT $MPTF UP QBSLT TDIPPMT BOE PUIFS TIPQT BOE TFSWJDFT

"7& 4633&: -PDBUJPO -PDBUJPO -PDBUJPO 7FSZ SBSF BOE IBSE UP DPNF CZ JOWFTUNFOU PQQPSUVOJUZ "SFB EFTJHOBUFE BT .VMUJ GBNJMZ JO UIF 0óDJBM $PNNVOJUZ 1MBO 0$1 $VSSFOUMZ [POFE GPS '"3 (SFBU IPMEJOH QSPQFSUZ TR GU IPVTF PO 4R 'U MPU BU B QSJNF MPDBUJPO (SFBU 4JUF GPS DPOEPNJOJVN QSPKFDU

.0/,-"/% 1- 4633&:

"7& / 4633&:

45 4633&:

" 45 $-07&3%"-&

723 5($/7256 2) )5$6(5 9$//(< %2$5'

"EWBOUBHFT 5P -JTU 8JUI 6T

:DQW 7R %X\ <RXU 'UHDP +RPH LQ \RXU EXGJHW"

t '3&& 1SPGFTTJPOBM 1IPUPHSBQIZ t '3&& 7JSUVBM 1SPQFSUZ 5PVS t '3&& 'VMM $PMPS 1SPQFSUZ #SPDIVSF t '3&& "EWFSUJTJOH JO .VMUJQMF -BOHVBHFT

8F MM HFU ZPV UIF CFTU EFBM XJUI MPUT PG PQUJPOT

:DQW 7R 6HOO \RXU +RPH )DVWHU DQG IRU 7RS "" t '3&& "EWFSUJTJOH PO 4PDJBM .FEJB t '3&& (BUIFSJOH PG /FDFTTBSZ %PDVNFOUT t (VJEF ZPV UISPVHI BMM /FHPUJBUJPOT BOE B MPU NPSF

&$// 12: )25 $ )5(( 12 2%/,*$7,21 0$5.(7 (9$/8$7,21 2) <285 3523(57<

6+$6+, 0$'$1 ( 0$,/ ,1)2#6+$6+,0$'$1 &$ ::: 6+$6+,0$'$1 &$


23

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021

srdI-KWsI, zukwm, blgm ijhy rogW qoN bcwauNdw AY Adrk TMF dy mOsm iv~c Adrk Kwx jW ies dI cwh pIx nwl srdI-KWsI, zukwm, blgm ijhy rogW qoN bicAw jw skdw hY[ ies ’c mOjUd AYNtI-bYktIrIAl, pRotIn, kwrbohweIfRyt, Awiern, kYlSIAm vrgy poSk q~q kYNsr, mweI-

Adrk ƒ AwpxI fweIt ’c zrUr Swml kro[ kolYstrol ƒ kry kMtrol – Adrk dw syvn kolYstrol ƒ vI kMtrol krdw hY[ ies nwl bl~f srkulySn TIk rihMdw hY, ijs nwl KUn ’c klwt nhIN bxdy Aqy kolYstrol dw Kqrw

Aqy PlU vrgIAW CotIAW-motIAW sm~isAwvW hoxw Awm hY[ ies qoN bcx leI inXimq rUp ’c Adrk dw syvn kro[ qusIN cwho qW ies dI cwh bxw ky vI pI skdy ho[ mweIgRyn dw ielwj – mweIgRyn dI sm~isAw leI Adrk

iksy rwmbwx AOSDI qoN G~t nhIN hY[ rozwnw ies dI cwh pIx nwl mweIgRyn AtYk dw Kqr G~t huMdw hY[ nwl hI ies nwl isrdrd qoN vI Awrwm imldw hY[ gTIAw dy drd qoN rwhq – Adrk ’c AYNtI-ieMPlImytrI pRwptIz huMdI hY jo joVW dy drd ƒ Kqm krn ’c shweI hY[ nwl hI Adrk ƒ Kwx nwl jW ies dw lyp lgwaux nwl mwspySIAW jW srIr dy hor drdW qoN vI rwhq imldI hY[

s`nUM vyErh`aUs leI vrkr~ dI sKq zrUrq

gRyn Aqy idl dy rogW qoN vI bcwA krdy hn[ clo jwxdy hW rozwnw iek tu~kVw Adrk Kwx nwl srIr ƒ kI-kI Pwiedy huMdy hn[ pwcn qMqr ƒ kry mzbUq – jykr Krwb fweIjySn dI sm~isAw hY qW rozwnw svyry KwlI pyt Adrk dw syvn kro[ ies nwl pwcn qMqr mzbUq hovygw Aqy kbz, AYsIiftI, gYsitk Aqy pyt Pu~lx vrgIAW sm~isAwvW TIk ho jwxgIAW[ idl ƒ r~Kdw hY ishqmMd – Adrk bl~f pRYSr ƒ TIk r~Kx dy nwl-nwl KUn ƒ jMmx qoN vI rokdw hY[ ies nwl idl sbMDI bImwrIAW dw Kqrw vI kwPI h~d qk G~t ho jWdw hY ies leI

kwPI h~d qk G~t ho jWdw hY[ mwhvwrI ’c PwiedymMd – kuJ AOrqW ƒ mwhvwrI dOrwn bhuq drd huMdw hY[ Aijhy ’c Adrk dI cwh kwPI Pwiedw phuMcwauNdI hY[ idn ’c 2 vwr Adrk dI cwh pIx nwl drd G~t ho jwvygw[ kYNsr qoN bcwA – Adrk dw syvn srIr ’c kYNsr sY~ls ƒ vDx qoN pihlW hI Kqm kr idMdw hY, ijs nwl qusIN ies bImwrI qoN bcy rihMdy ho[ iek SoD muqwbk AYNtI-PMgl Aqy kYNsr roDI gux hox kwrn rozwnw ies dw syvn bRYst kYNsr dy Kqry ƒ G~t krdw hY[ srdI-zukwm Aqy PlU – srdIAW dy mOsm ’c srdI-zukwm, vwierl ienPYkSn, buKwr

supr vIz`

s`nUM vyErh`aUs ivc kMm krn v`sqy P@ul t`eIm/p`rt t`eIm lVky Eqy lVkIE~ dI sKq zrUrq hY| bhuq hI vDIE` qnK`h id@qI j`vygI| kMm fYlt` ivc hY| kMm somv`r qoN Su@krv`r q@k svyry 6:30 vjy qoN S`m 3:00 vjy q@k hY| s`nUM hYlpr~ dI vI zrUrq hY| kYnyf` ivc lIgl kMm kr skx v`ly hI Pon krn| E`px` rYzmy eImyl: jkmwrap@live.ca kro j~ Pon

Pon:604-626-6175 j~: 604-626-6174

dy leI ivztr ienSorYNs

“bYNk mortgyj ieMSorYNs lYx qoN pihl~ j~ jy quh`fy kol pihl~ hI bYNk mortgyj ieMSorYNs hY q~ quh`nUM prsnl ieMSorYNs leI j`x` c`hId` hY|” • l`eIP ieMSorYNs • trYvl ieMSorYNs • ivztr ieMSorYNs • fYNtl qy mYfIkl plYn• E`r eI EYs@ pI, E`r E`r EYs@ pI

• mnI-bYk trm ieMSorYNs • ikRtIkl ielnYs ieMSorYNs nvIN lukySn • proivMs qoN b`hr kvryj • spYSl ifsEibiltI ieMSorYNs tYksI qy tr@k fr`eIvr~ v`sqy

vIz` n` lgx qy 100% pYsy v`ps qyN EsI Gr~ E MSorYNs k`r~ dI ie vI krdy h~

jsvIr gryv`l 778 317 6262

103 15300 68 Ave, Surrey (Close to Dukhnivaran Gurdwara Sahib) JasvirGrewal0596@gmail.com s`fy kol 10, 15, 20 s`l~ dy grMitf plYn hn|

E`px` jIvn bIm` krv`aux`, E`pxy Brosy nUM p@ikE~ krn` hY


24

Indo-Canadian Awaaz | Friday December 03, 2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.