Page 1

วิทยาลัยอาชี วศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2556 วิชา ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 ระดับชั้น ปวช. 2/2 และ ปวช.3/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ผู้สอน/ผู้ออกข้ อสอบ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ ต้ งั ........................................................................................................................................................ คาชี้แจงการสอบ 1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นข้อสอบอัตนัย ข้อ (15 คะแนน) กำหนดเวลำในกำรสอบ 60 นำที 2. ห้ำมขีดเขียนใดๆ ลงในแบบทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่ตรวจคำตอบให้ 3. ทุจริ ตดำเนินกำรตำมระเบียบงำนวัดและประเมินผล โจทย์ จงตอบคาถามต่ อไปนี้ โดยให้ นักศึกษาใช้ คอมพิวเตอร์ ในการแสดงผลลัพธ์ คาตอบได้ 1. จงบอกควำมหมำยของคำว่ำ “กรำฟิ กส์ดีไซต์” (1 คะแนน) กระบวนการสร้ างสรรค์ เกิดจากการผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยี เพือ่ ใช้ ในการสื่ อสารความคิด ออกไป เป็ นการออกแบบรู ปภาพสั ญลักษณ์ ทมี่ องเห็นด้ วยตา ทีม่ ีหน้ าทีส่ ื่ อความหมายของสั ญลักษณ์ 2. จงบอกหน้ำที่ของกรำฟฟิ กดีไซน์ โดยเขียนออกมำในรู ปของ Mind map (2 คะแนน) 2. เพือ่ แสดงถึงลักษณะของบุคคลหรือสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ง (to Identity) กรำฟฟิ ก ดีไซน์ เกี่ยวข้องกับกำรสื่ อสำรบุคลิกของสิ่ งนั้นๆ ออกมำอย่ำงมีเอกลักษณ์ เช่น โปสเตอร์ ต่อต้ำนสงครำมอำจมีลกั ษณะสี ที่ให้ อำรมณ์จริ งจังหรื อสะเทือนใจ

1.เพื่อบอกเล่ าเรื่องราวหรื อรายละเอียดสิ่ ง ต่ า งๆ (to inform) เช่ น สั ญลัก ษณ์ บ อก ท ำงำนในโรงพยำบำลที่ ต้อ งกำรเข้ำ ถึ ง แผนกต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็ วและชัดเจน โดย มันจะเป็ นตัวช่วยลดควำมสับสนต่อกำรหำ ตำแหน่งของแผนกต่ำงๆ

หน้ าทีข่ องกราฟิ กดีไซน์

3. เพื่อ โน้ ม น้ า วหรื อ ชั ก จู ง (to Persuade) กรำฟฟิ กมีหน้ำที่ในกำรขับเน้นข้อดี ของสิ่ งที่ เรำ พูดถึ ง เช่ น เรำออกแบบโลโก้ข องธนำคำรแห่ ง หนึ่ ง เรำก็ควรใช้องค์ประกอบศิลป์ ที่สื่อถึ งควำม มัน่ คง ซื่ อสัตย์ น่ำเชื่อถือ


3. จงยกตัวอย่ำงภำพกรำฟิ กส์ มำ 3 ภำพ และบอกว่ำใช้วธิ ี ของ Witty Thinking แบบใด พร้อมทั้ง อธิบำย ( 6 คะแนน ภาพละ 2 คะแนน )

1. การเป็ นไปตามตัวอักษร (Talkimg It Literally) เป็ นการนาตัวอักษรหลายๆตัวมาเรียงเป็ นคาหนึ่ งคาทีม่ ีความหมายแล้วนามาเรียงต่ อกันไป เรื่อยๆ จนกลายเป็ นภาพ ดังเช่ นภาพนีน้ า ตัวอักษรมาเรียงต่ อกันจนกลายเป็ นแขนหนึ่ง ข้ าง

2. แบบมีส่วนร่ วม (Interactive Graphic) เป็ นการนาเส้ นต่ างๆมาตกแต่ งหรือแทรกเข้ าไป ในรู ปภาพ เส้ นแต่ ละเส้ นก็แตกต่ างกันออกไป ทาให้ ภาพมีความน่ าสนใจ และดูแปลกตามาก ขึน้ ทาให้ เกิดความอิสระในการใช้ เส้ นต่ างๆกับ รู ปภาพ

3. การเพิม่ (Addition) เป็ นการนาเส้ นต่ างๆและรู ปภาพทีเ่ กิดจาก จินตนาการของเราใส่ ลงไปในภาพวาด เป็ นการ เพิม่ ความน่ าสนใจบนใบหน้ า จากทีไ่ ม่ มีความ น่ าสนใจกลายเป็ นมีความโดดเด่ นแปลกใหม่ และเป็ นการพัฒนาในด้ านความคิดในการทีจ่ ะ ลองและทาอะไรใหม่ ๆมากขึน้


4. จงตอบคำถำมจำกภำพที่ครู กำหนดให้ ว่ำมีองค์ประกอบงำนกรำฟิ กส์เรื่ องใดบ้ำง พร้อมทั้งอธิ บำย ( 6 คะแนน ภาพละ 2 คะแนน ) 4.1 มีองค์ ประกอบดังนี้ เส้ น สี รู ปร่ าง ทีว่ ่ าง ภาพนีเ้ ป็ นการนาเส้ นและรู ปวาดต่ างๆมา รวมกันจนกลายเป็ นภาพทีม่ ีความสมดุลเป็ นไป ในทางเดียวกันและการเล่นสี ต่างๆทาให้ ภาพมีความ น่ าสนใจ 4.2

มีองค์ ประกอบดังนี้ เส้ น สี รู ปภาพ พืน้ ผิว ภาพนีเ้ ป็ นการนาเส้ นสี จางๆมาประกอบด้ านหลังรู ปภาพ และประกอบด้ วยรู ปภาพทีแ่ สดงให้ เห็นถึง สิ่ งทีผ่ ้ ูทาต้ องการสื่ อ พืน้ ผิวมีความแวววาวให้ ความน่ าสนใจ และสี มีความสอดคล้ องกับพืน้ ผิวของภาพ

4.3

องค์ ประกอบมีดังนี้ ภาพ ตัวอักษร สี ภาพนีเ้ ป็ นภาพไมเคิล แจ็คสั นทีก่ าลังยืนในท่า เต้ น ซึ่งภาพนีไ้ ด้ มีการนาภาพการแสดงต่ างๆของไมเคิล มาแสดงไว้ ในรู ปภาพตามส่ วนต่ างๆของร่ ายกาย ที่เห็นก็ มีหลายภาพการแสดง และสี มีความหลากหลายทาให้ ภาพมีสีสันสดใส และตัวอักษรสวยงามมีความเหมาะสม กับภาพ

ทดสอบครั้งที่ 1 นส สิรามล มากชุมโค  

ABC

Advertisement