Page 1

_______________________________________________________ VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM FEBRUARI 2012

CLUBBLAD ________ FEBRUARI 2012 1 __________________________

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

VOGELVERENIGING "DE NACHTEGAAL" Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Opgericht: 7 april 1964

BESTUUR VOORZITTER Lex Kaptein Palissanderhout 64 2994 HK Barendrecht Tel.: 0180-398432 SECRETARIS Walter Rรถtgers Padova 2 2921 BH Krimpen a/d IJssel Tel: 0180-551526

PENNINGMEESTER Tjerd Kamphuis Tjalk 118 2991 PR Barendrecht Tel.: 0180-628058

RINGEN-COMMISSARIS Martin Versteeg Abelenhof 49 3355 PJ Papendrecht Tel.: 078-6427221

MATERIALEN-COMMISSARIS Raymond Sluiter Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel.: 0180-654039

POSTBANK Gironummer: 2252550 Penningm. v.v."De Nachtegaal" p/a Tjalk 118 2991 PR Barendrecht E-MAIL ADRES info@denachtegaalhjd.nl MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL

__________________________________ 2

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

NOTULEN 26 JANUARI 1. Opening De vergadering werd geopend door de voorzitter en hij heette iedereen hartelijk welkom en vooral een gezond 2012. De fam. van der Waal was ook aanwezig in verband met 25 jaar lid van Teun. 2. Notulen vorige vergadering Er waren geen op- of aanmerkingen. 3. Ingekomen stukken Geen. 4. Jaarverslag secretaris Elk jaar wordt het jaarverslag van de secretaris voorgelezen. 5./6. Jaarverslag penningmeester Het jaarverslag van de penningmeester wordt ieder jaar vakkundig uitgelegd en door de controlecommissie prima en verzorgd bevonden. De heren Jaap, Leen en Aalzen worden bedankt voor hun inspanning. 7. Benoeming kascontrolecommissie 2012 Voor het komend jaar zijn de heren Leen, Aalzen en Jaap Zuydeweg benoemd en reserve is Jaap den Hollander. 8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn de voorzitter en de ringencommissaris. Beide heren zijn herkozen voor de komende 3 jaren en zij bedanken de leden voor het vertrouwen. 9. Mededelingen/voorstellen voorzitter Ledenbestand momenteel in totaal 64, een kleine afname van 2 leden t.o.v. 2011. Lex en Tjerd zijn in december op bezoek geweest bij Mevr. Kruithof. Er zijn aan het clubblad twee nieuwe sponsoren toegevoegd.

__________________________________ 3

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

Aan de Rayontentoonstelling Hardinxveld hebben 800 vogels meegedaan. Drie leden van ons zijn gezamelijk op de derde plaats geëindigd. Districts t.t. in Dordrecht is ook dit jaar succesvol verlopen o.a. door alle deelnemers waaronder Raymond die met diverse prijzen er vandoor ging. De landelijke t.t. van Apeldoorn 2012 is goed en druk bezocht. Geen van onze leden hebben er met hun vogels meegedaan. In 2014 bestaat De Nachtegaal 50 jaar. Zijn er leden die nog foto’s, krantenknipsels enz. in hun bezit hebben en dit willen schenken voor in het jubileumboek dan kunnen zij zich tot het bestuur wenden. 10. Mededelingen en reglementen wijzigen Prijsverdeling individueel 5 hoogste keuze uit een beker of een tegoedbon. Bij enkelingen ook een keuze uit een bon of beker. De stellen en de stammen doen niet meer mee met de enkelingen. De rozetten worden niet meer meegegeven met de prijswinnaars. Open klassevogels, gevraagde en niet-gevraagde, krijgen één prijs. Jeugd krijgt bij voldoende aantal punten een beker in alle groepen en de jeugd doet ook mee met de senioren. Volgens het roulatiesysteem krijgen de postuurkanaries bij voldoende punten voorrang. Het keuren van vogels wordt bij kunstlicht verricht en indien nodig vindt het keuren per hoofdgroep bij daglicht plaats. 11. Rondvraag Teun v.d. Waal merkte op dat gebruik van turfmolm in broedblokken zwaar verzuurd wordt en dus niet te gebruiken is. En tenslotte een jubilaris in ons midden te weten Teun v.d. Waal reeds 25 jaar lid van de Nachtegaal en hij kreeg uit handen van de voorzitter het verenigingsspeldje uitgereikt en de penningmeester reikte een bos bloemen uit aan de vrouw des huizes. Na een fotosessie van Nelly werd de vergadering gesloten met een hapje en een drankje.

__________________________________ 4

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

TEUN V/D WAAL IS OP DE JAARVERGADERING GEHULDIGD VOOR ZIJN 25 JARIG LIDMAATSCHAP VAN VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL.

__________________________________ 5

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

BIJVOEREN VOGELS Je zal wel denken…bijvoeren van de vogels? Dat doen we toch al? In dit geval gaat om het om de soorten vogels die het zonder de zorg van vogelliefhebbers moeten doen. De huidige vrieskou is slecht nieuws voor veel vogels. Vogelbescherming Nederland adviseert dan ook om in deze winterse kou vogels te helpen door ze bij te voeren in de tuin. Door de sneeuw en ijs is het voedsel voor vogels in de vrije natuur minder goed te vinden. Daarom is dit het moment om zaden te strooien en vetbollen op te hangen in je eigen tuin om zo vogels te helpen. Energiebronnen De afgelopen twee maanden was het relatief warm, waardoor er nog niet zo gek veel vogels te zien waren in de tuinen. Dat bleek ook bij de Nationale Tuinvogeltelling afgelopen januari toen er zo’n twintig procent minder vogels werden waargenomen dan in 2011. Maar dat verandert nu snel. Vetbollen en pindaslingers en fruit zijn welkome energiebronnen voor vogels. Vergeet niet op de grond een plekje sneeuwvrij te maken en daar zaden te strooien. Merels zijn bijvoorbeeld dol op rozijnen en krenten, voedsel dat ze het liefst oppikken van de grond. Lichaamsgewicht Door het winterse weer verliezen kleine vogels in een koude nacht al snel een kleine tien procent van hun eigen lichaamsgewicht. Daarom is het belangrijk dat ze in tuinen snel hun eerste voedsel van de dag kunnen vinden om zo hun overlevingskansen te vergroten. Geluk bij een ongeluk is dat door de sneeuw vogels wel makkelijk aan vocht kunnen komen. Een paar hapjes uit de sneeuw zijn voldoende om de dag door te komen. Voor zaadetende vogels, zoals huismussen, vinken, groenlingen en putters geldt trouwens dat de meeste individuen niet in de winter maar juist in de lente doodgaan, omdat veel mensen stoppen met bijvoeren. Voor het broedseizoen kunnen deze vogels te weinig voedsel vinden om genoeg aan te sterken om met succes één of meer broedsels groot te brengen. __________________________________ 6

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

__________________________________ 7

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

- Onderhoud - Renovatie

- Wandafwerking - Glasservice

Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel: 0180-616 888 Mob: 06-53803641

www.dewijnkelder.net __________________________________ 8

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

__________________________________ 9

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

GEBOREN MOORDENAARS Je pasgeboren gastbroers en –zusjes doden is volstrekt normaal als je een grote honingspeurder bent. Het gedrag van de moordlustige vogeltjes is voor het eerst onderzocht en gefilmd.

Het is niet niks wat je als vogelvrouw ieder jaar moet presteren, vaak meer dan eens: een nest bouwen, eieren leggen, geduldig broeden en wekenlang de longen uit je lijf vliegen om de opgroeiende jongen vol te stoppen met voedsel. Dat is zwaar. Er zijn vogelsoorten die al dat gedoe achterwege laten: broedparasieten. Gewoon je ei dumpen in een vreemd nest en er nooit meer naar omkijken, kan het makkelijker? Deze tactiek is dan ook meerdere keren in de evolutie uitgevonden. Het bekendst is de gewone koekoek, die uit het ei kruipt in een vreemd nest en daar zo snel mogelijk begint eieren en nestgenoten over de rand te duwen, tot hij het rijk alleen heeft. Maar het kan nog wreder. Jonkies van de grote honingspeurder, __________________________________ 10

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

__________________________________ 11

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

Reeds jaren een begrip!

www.autorijschoolwww.autorijschool-dejong.nl Nest jonge kardinalen

__________________________________ 12

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

een Afrikaanse vogel die verwant is aan de spechten, worden geboren met vlijmscherpe moordwapens. Net als trouwens de zestien andere soorten honingspeurders. Ze hebben scherpe punten aan de uiteinden van hun snavel, zoals roofvogels hun hele leven houden. Bij de honingspeurders dienen ze maar één doel: nestgenoten doden. Dat was al min of meer bekend, maar nog nooit geobserveerd. Op één waarneming na, in 1952. Ene Gordon Ranger had toen twee kuikens op de palm van zijn hand en zag dat een jonge honingspeurder het andere diertje woest aanviel. Het testen van de kracht van die aanvaller moest Ranger bekopen met een gat in zijn tong.

Dat er sindsdien weinig of geen waarnemingen zijn gedaan is niet zo heel vreemd, want deze vogelsoort legt zijn eieren meestal in het nest van een paartje dwergbijeneters. En die broeden bij voorkeur in een hol dat ze uitgraven in het plafond van het hol van een aardvarken, of anders in een holle boom. Geen plekken waar je gemakkelijk even een kijkje neemt.

__________________________________ 13

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

Claire Spottiswoode en Jeroen Koorevaar hebben dat wel gedaan. Ze werkten drie seizoenen lang in het zuiden van Zambia. Daar hebben ze infraroodcamera’s geïnstalleerd om vijf nesten te observeren. Bij in totaal 167 andere nesten van dwergbijeneters bekeken ze hoe het de eieren en de jongen verging. Gaten pikken Wel 65 procent van de nesten werd bezocht door een grote honingspeurder, bleek daarbij. Dat konden ze zien aan het feit dat er een ei van deze vogel in lag en dat er een gat gepikt was in de meeste eieren van de bijeneters. Dat doen de broedparasieten namelijk, om hun kind een zo mooi mogelijke start in het leven te geven. De gastouders trappen er lang niet altijd in. In iets meer dan de helft van de gevallen kiezen ze eieren voor hun geld en beginnen een nieuw nest. Toch kroop in 28,5 procent van de bijeneternesten een vreemd kuiken uit het ei. Soms alleen, omdat alle ander embryo’s de aanslag op hun eierschaal niet hadden overleefd. Maar ruim de helft van de pasgeboren honingspeurderkuikens had toch nog te maken met gastbroertjes of –zusjes. Dat duurde nooit lang. Hooguit een paar uur na hun geboorte viel zo’n jonge hongingspeurder zijn nestgenoten aan met zijn moordsnavel. Hij greep ze meestal vast en schudde ze door elkaar, wat genoeg was om de weerloze kuikens aan inwendige bloedingen te laten overlijden. De jonge bijeneters zijn geen partij voor de indringer. Niet alleen omdat ze een stuk kleiner zijn en later uit hun ei komen, maar ook vanwege de enorme kracht, agressie en bewapening van de honingspeurder. Ondanks het feit dat die pas een paar dagen oud is, en net zo kaal en blind als zij. Als de moordpartij voorbij is, keert de rust weer en voeden vader en moeder bijeneter hun onvrijwillige adoptiekind op als of het hun eigen kroost is. De haken aan de snavel van het horrorkind verdwijnen langzaam, omdat ze geen functie meer hebben.

__________________________________ 14

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

__________________________________ 15

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

Kantooradres: Onderdijkserijweg 212 3341 BP H.I. Ambacht Tel. 078-681 80 27

__________________________________ 16

PrivĂŠ: R. Smaal Waddingswaard 1 3176 XD Poortugaal Tel. 010-202 85 55 06-55750610

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

BELANGRIJKE DATA 2012 Donderdag 26 januari Jaarvergadering. Donderdag 23 februari Ledenvergadering. Spreker: Cor Zegelaar / parkieten Donderdag 29 maart Ledenvergadering. Spreker: Erwin van der Laan / insectenetende vogels Clubuitje 31 maart Zeevissen op de Oosterschelde. Donderdag 26 april Ledenvergadering. Spreker: nog niet bekend. Zaterdag 26 mei Clubuitje. Donderdag 31 mei Ledenvergadering. Film Teun van der Waal. Zaterdag 15 september “Babyshow�. Donderdag 27 september Ledenvergadering. 22 t/m 27 oktober Rayontentoonstelling. Donderdag 29 november Ledenvergadering.

Noteer deze data alvast in je agenda! __________________________________ 17

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

KORT NIEUWS Clubblad via e-mail Wie wil kan voortaan het clubblad ook ontvangen per e-mail. Graag opgeven bij Tjerd Kamphuis, tel: 0180-628058 of t.kamphuis84@upcmail.nl. Ringen bestellen bestelperiode 1 april - 15 mei 16 mei - 30 september 1 oktober - 31 januari 1 februari - 31 maart

uitlevering na 1 oktober 15 december 1 april 15 mei

__________________________________ 18

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

Agaporniden * Personata in wildkleur en violet * Nigrigenis in wildkleur

GEMENGDE VOLIÈRE

AUSTRALISCHE PRACHTVINKEN

TJERD KAMPHUIS (9PLE) TJALK 118 2991 PR BARENDRECHT Tel.: 0180-628058 __________________________________ 19

JAN BIJL (PH08) VOSBERGEN 10 3334 EV ZWIJNDRECHT Tel.: 078-6100438 __________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

Inrichters van de buitenruimte. GKB Groep bv

t 0180 64 29 29

Middelweg 1

f 0180 62 09 55

2992 SP

e info@gkbgroep.nl

Barendrecht

i www.gkbgroep.nl

__________________________________ 20

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________ KWEKER VAN:

FORPUS KWEKER

Diverse kleurslagen tegen sportieve prijzen AALZEN KRAAK (LZ95) SPORTLAAN 11 2995 VN HEERJANSDAM Tel.: 078-6772707

AGAPORNIDEN ENGELSE GRASPARKIETEN VALKPARKIETEN LEON STOLK (5SCZ) BOEIER 63 2991 KC BARENDRECHT Tel.: 0180-654224

KWEKER VAN: Europese groenlingen (wildkleur) en mutaties Witstuitbarmsijzen RAYMOND SLUITER GRIEGPLANTSOEN 19 2992 EH BARENDRECHT Tel.: 0180-654039 / 0653803641

KWEKER VAN: Bourke parkieten Valkparkieten

JAAP DEN HOLLANDER (P887) TALMAWEG 11 2992 AC BARENDRECHT Tel.: 0180-615749

__________________________________ 21

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

UITNODIGING Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die gehouden zal worden op donderdag 23 februari a.s. om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam.

AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opening voorzitter Notulen vorige vergadering Ingekomen stukken Mededelingen Rondvraag Lezing door Cor Zegelaar Pauze 21.15 uur Lezing door Cor Zegelaar Sluiting ± 22.30 uur

__________________________________ 22

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

Lindeweg 14c 2995 XK Heerjansdam tel: 078-6771039 fax: 078-6772303

Verkoop van alle soorten diervoeders Openingstijden: Ma-Vrij 13:30 - 17:30 uur Zat: 8:30 - 13:00 uur

e-mail: info@plaizierdiervoeders.nl web: www.plaizierdiervoeders.nl __________________________________ 23

__________________________________


FEBRUARI 2012_______________________________________________________

__________________________________ 24

__________________________________

Clubblad februari 2012  

Clubblad vogelverening de nachtegaal heerjansdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you