Page 1

HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID AUGUSTUS 2021

PROJECTMAGAZINE

PUZZEL EN WIN EEN RESTAURANT HEEREN VAN SLYDRECHT CADEAUBON ZIE PAGINA 10

CONTACT INFORMATIE Heeft u vragen? Geen probleem, ons projectteam is altijd bereikbaar. Pagina 4

BEWONERS AVOND

PROJECT INFORMATIE

Op maandag 6 september bent u welkom bij de digitale bewonersavond. Pagina 5

Alle belangrijke informatie over dit project is te lezen in dit magazine. Pagina 6


BESTE BEW Binnenkort gaan we aan de slag met het vervangen van de riolering in uw wijk Vogelbuurt-Zuid. Een noodzakelijke operatie, omdat de riolering verouderd is. We vervangen de riolering om weer lang vooruit te kunnen met een goed functionerend riool. Dat combineren we met allerlei werkzaamheden in Sliedrecht Oost die bijdragen aan een aardgasvrije toekomst, zoals de aanleg van Warmtenet. We vinden het als gemeente heel belangrijk dat u als inwoner zo goed mogelijk geïnformeerd wordt én dat u op ieder moment bij iemand terecht kunt met uw vragen over de werkzaamheden. We zijn dan ook heel blij met het plan van aannemer Van Hattum Infra, omdat daarin veel aandacht is voor communicatie. Zo is er een omgevingsmanager beschikbaar tijdens de werkzaamheden die al uw vragen gaat beantwoorden. Ook is er straks een buurtbuddy; een helpende hand voor bijzondere zaken tijdens de werkzaamheden. De aannemer organiseert een bewonersbijeenkomst, zodat al voor de start van de werkzaamheden uw vragen gesteld kunnen worden. En vergeet de inloopochtenden niet; een wekelijks moment waar u terecht kunt. Liever digitaal op de hoogte? Met de BouwApp en de projectwebsite kan dat ook! Werkzaamheden zijn nooit leuk. Rommel voor de deur, de straat open, geluid….. Maar het is echt belangrijk dat het gebeurt. We rekenen dan ook op uw begrip. En stel vooral uw vragen, want daar zijn we voor. We vragen wat van uw geduld, maar dan is uw wijk uiteindelijk zowel onder als boven de grond klaar voor de toekomst! Groet, Ton Spek Wethouder Gemeente Sliedrecht

WIST U DAT... Wij in dit project 10 km aan riolering gaan vervangen of herstellen binnen de wijk Vogelbuurt-Zuid.

2. VOORWOORD | HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID


WONER PROJECT GEGEVENS 

Project

Herinrichting Vogelbuurt-Zuid

Werkzaamheden

Rioolwerkzaamheden

F1

Fase 1 - Reiger

Week 39 2021 t/m week 9 2022

F2

Fase 2 - Geelgors

Week 10 2022 t/m week 25 2022

F3

Fase 3 - Specht

Week 26 2022 t/m week 47 2022

F4

Fase 4 - Roodborstje

Week 48 2022 t/m week 25 2023

Periode

September 2021 - juni 2023

Opdrachtgever

Aannemer

ACTUELE PLANNING Wij houden ons aan bovenstaande planning en informeren u als bewoner met regelmaat hoe de voortgang is. Als er onverhoopt veranderingen zijn in de planning, dat wordt u hiervan ruim op tijd op de hoogte gesteld. WIST U DAT... Wij u graag betrekken bij de voortgang van ons werk.

3. PLANNING | HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID


PROJECTTEAM & CONTACT RIEKE VAN WIJNGAARDEN Omgevingsmanager Van Hattum Infra Rieke is erg behulpzaam en assisteert u graag bij al uw vragen en/of opmerkingen.

NIKKI VAN ALPHEN

Omgevingsmanager Van Hattum Infra Bij afwezigheid van Rieke is Nikki uw aanspreekpunt tijdens dit project.

   

De Bouwapp 085 - 004 5404 vogelbuurt@vanhattum-infra.nl www.vogelbuurtzuid.nl

   

De Bouwapp 085 - 004 5404 vogelbuurt@vanhattum-infra.nl www.vogelbuurtzuid.nl

CHRIS VAN BERGEIJK

Directievoerder Gemeente Sliedrecht Als directievoerder bewaakt Chris de planning, budgetten en de veiligheid.

EDWIN VERSLUIS

Projectleider Gemeente Sliedrecht Edwin is projectleider en eindverantwoordelijk namens de gemeente Sliedrecht.

JAN EUSER

Toezichthouder Gemeente Sliedrecht Jan bewaakt de leefbaarheid en houdt toezicht gedurende de werkzaamheden.

ANTON VAN HATTUM

Projectleider Van Hattum Infra Anton is projectleider en eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

JOHAN VAN HATTUM

Hoofduitvoerder Van Hattum Infra Johan leidt het project en stuurt de werkmannen buiten aan.

?

BUURTBUDDY

Onze buurtbuddy biedt iedereen graag een helpende hand tijdens het project. Contact hem via onze omgevingsmanager.

Wij zoeken nog iemand uit de buurt Interesse? Kijk op: www.vanhattum-infra.nl/ vacatures


VOOR VRAGEN & OPMERKINGEN

Tijdens dit project is omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden uw eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen. U kunt contact opnemen met Rieke via de BouwApp, e-mail en de telefoon (zie contactinformatie op pagina 4) De snelste en makkelijkste manier van communiceren is via de BouwApp. Via de BouwApp blijft u gedurende het project up-to-date en bent u direct in contact met de omgevingsmanager. Download de BouwApp in uw appstore of scan de onderstaande QR Code.

Download en installeer 1. Ga naar ‘Ontdek‘ 2. Typ: ‘Vogelbuurt-Zuid Sliedrecht ’ 3. Selecteer het project 4. Klik op ‘Volgen‘

Scan deze QR-code om de Bouwapp te downloaden

BEWONERSAVOND(EN) Wij organiseren op maandag 6 september een bewonersavond. De bewonersavond is vanwege de beperkingen rond Covid 19 digitaal via Microsoft Teams om: ● 18:30 uur tot 19:30 uur. Aanmelden kan door een bericht te sturen via de BouwApp met daarin uw e-mailadres of een e-mail te sturen naar vogelbuurt@vanhattum-infra.nl.

INLOOPOCHTENDEN

Vanaf de start van het project is omgevingsmanager Rieke elke woensdag aanwezig van 09:00 uur tot 11:00 uur in het projectkantoor Tuinfluiterstraat 136 voor het beantwoorden van alle vragen. Uiteraard hanteren wij de voorgeschreven regelgeving van het RIVM met betrekking tot de coronamaatregelen. Kom vooral langs met uw vragen!

BUURTBUDDY Ons buurtbuddy vormt de ogen en oren van onze omgevingsmanager. Hij of zij is te herkennen aan zijn gele jas met ‘Buurtbuddy’. Hij is iedere werkdag van 07:00 uur tot 16:00 uur aanwezig op het werk. Hij of zij zorgt ervoor dat: ● Elke dag de werkplek is opgeruimd en de loopschotten schoon zijn; ● Het verkeer goed wordt omgeleid.

PROJECTWEBSITE

Speciaal voor dit project hebben wij een projectwebsite gelanceerd: www.vogelbuurtzuid.nl, deze is vooral bedoeld voor mensen buiten de wijk en de media. Alle belangrijk projectinformatie kunt u ook lezen in dit magazine en op de BouwApp. Toch kunt u altijd even een kijkje nemen op de website.

5. CONTACT | HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID


PROJECTINFORMATIE AANLEIDING WERKZAAMHEDEN De riolering in de Vogelbuurt-Zuid is aan vervanging toe. Nadat in de afgelopen 1,5 jaar de riolering in de Vogelbuurt-Noord is vervangen, is nu het zuidelijk deel aan de beurt.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN? Namens de gemeente Sliedrecht gaan wij de riolering daar waar nodig vervangen of relinen. Met relinen renoveren en repareren we leidingsystemen zonder hak- en breekwerk. Waar we de riolering vervangen gaat de straat open en vervolgens weer dicht met gebruik van de bestaande bestrating. In het voorjaar van 2022 organiseert de gemeente inloopmomenten om samen met u te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte (bestrating, parkeren, groen). De gemeente legt dan een ontwerp aan u voor. Pas als alle werkzaamheden rond riolering en het warmtenet klaar zijn wordt de openbare ruimte in de wijk definitief opnieuw ingericht.

PARKEREN Tijdens de werkzaamheden in een werkvak kunt u niet parkeren in dit gebied. Een parkeerplaats op uw eigen erf is binnen dat werkvak niet bereikbaar, zo ook eventuele elektrische laadplekken. Om grote parkeerhinder te voorkomen gaan wij op tien verschillende locaties in de wijk tijdelijke parkeervoorzieningen treffen. De parkeervoorzieningen worden gemaakt in de verschillende fases en zijn aangegeven in de faseringskaart met P1 tot en met P10. Heeft u een mindervalide parkeerplaats of bent u slecht ter been? Neemt u dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing zodat u uw woning goed kunt bereiken.

HUISVUIL Wanneer uw straat is opengebroken, vragen wij u om uw vuilcontainer aan het begin of aan het eind van het werkvak neer te zetten zodat de vuilophaaldienst deze kan bereiken. De exacte locaties delen wij op de BouwApp.

WERKZAAMHEDEN VAN DERDEN Tijdens het project worden er ook werkzaamheden uitgevoerd door de nutsbedrijven. Namens Oasen en Stedin gaat Van Vulpen werkzaamheden uitvoeren aan de waterleiding. Stedin gaat gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren aan de laagspanningskabels. Zij informeren u daar zelf over. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden van de nutsbedrijven? Neem dan contact op met de desbetreffende aannemer.

GELUIDSOVERLAST ● Wij houden in de fasering en planning rekening met zo min mogelijk verkeersbewegingen van ons ●materieel. ● Wij gebruiken geluidsarme bronbemalingspompen die wij ’s nachts uitschakelen. ● Wij maken voornamelijk gebruik van elektrisch materieel en laten wij deze niet onnodig draaien. 6. PROJECT INFORMATIE | HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID


HINDER STOFOVERLAST ● Wij houden het zandige materiaal in droge tijden en bij veel wind zoveel mogelijk nat. ● Wij gebruiken bij het paszagen van bestratingsmateriaal water.

VERKEERSHINDER & BEREIKBAARHEID ● Wij stellen een verkeersplan op waar de omleidingen, verkeersborden en veiligheidsvoorzieningen ● beschreven worden. ● Wij houden rekening met de bedrijven in de wijk en treffen waar nodig voorzieningen om deze ●bereikbaar te houden. ● Per fase zijn er meerder uitvalswegen vanuit de wijk. Wij zorgen ervoor dat er altijd minimaal één ●toegankelijk is. ● Wij zorgen er voor dat hulpdiensten altijd vrij toegang krijgen. ● Wij garanderen de bewoners dat zij hun woning altijd kunnen bereiken. Via het bestaande trottoir of ● ● door het toepassen van loopschotten. ● Wij zetten het werkvak waar wij werken altijd af met hekwerk en verzoeken wij fietsers om af te ●stappen. ● Wij onderhouden contact met bewoners die (grote) verbouwingen willen uitvoeren aan hun woning, ●zodat zij bereikbaar zijn. ● Wij maken gebruik van één opslaglocatie. ● Wij voeren vrijkomenden materialen direct af. Mocht er voor u hinder ontstaan dan kunt u altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager. ●

DUURZAAMHEID Gemeente Sliedrecht en Van Hattum Infra werken samen aan een aanzienlijke verlaging van de luchtverontreiniging. Onze handelingen zijn gericht op het zo min mogelijk uitstoten van CO2. Een aantal initiatieven die wij toepassen in dit project: ● Hergebruik van materialen. ● Het huidige funderings- en bestratingsmateriaal wordt voor zover mogelijk hergebruikt. ● Hergebruik bomen. Van de bomen die gekapt worden laten wij bijvoorbeeld een zitbank of omheining ● voor een zandbak maken om het hout van de boom zo een tweede leven te geven. ● NK-tegelwippen: hierover staat meer informatie op pagina 8. ● Inzetten van elektrisch materieel. Wij zetten gedurende dit project zoveel mogelijk elektrische ● machines in. Deze zijn CO2 uitstootvrij en zorgen voor brandstofbesparing. ● Inzetten van elektrische bronbemaling. ● Eco toilet. We werken met biologisch afbreekbare producten en streven in alles naar circulariteit. ● Urine en fecaliën kunnen dankzij de zeefinstallatie worden omgezet in fosfaat en biogas.

7. PROJECT INFORMATIE | HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID


NK TEGELWIPPEN Vanaf 30 maart 2022 doet de gemeente Sliedrecht mee aan het NK Tegelwippen. Alle inwoners van Nederland kunnen zelf aan de slag met de tegels in hun (gevel)tuin. De gemeente met de hoogste TPI (Tegels Per Inwoner) wint de prestigieuze Gouden Tegel. U kunt gemakkelijk mee doen door tegels in uw tuin te vervangen door groen. Bedrijven of scholen die hun terrein vergroenen kunnen ook gewipte tegels opgeven. Wij helpen u een handje mee. Wij kijken of wij uw tegels kunnen hergebruiken in het project of voeren ze voor u af. Meer informatie verstrekken we begin 2022 via De BouwApp.

HOE WERKT HET RIOOL? Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken dat afvalwater (van huishoudens en bedrijven) en hemelwater (regen) opvangt en afvoert. Via de riolering gaat het verontreinigde water naar de afvalwaterzuivering. Die zuivert het water en voert het vervolgens af naar de Nieuwe Maas. Het belangrijkste doel van riolering is de bescherming van de volksgezondheid. Daarnaast draagt riolering bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Iedereen wil toch droge voeten houden en langs mooie, schone singels lopen?

WAT VOOR TYPE RIOOL GAAN WIJ AANLEGGEN? Voor de Vogelbuurt-Zuid wordt een verbeterd gescheiden riolering geplaatst. Het afvalwater wordt in een andere buis afgevoerd dan het relatief schone hemelwater. Het afvalwater gaat naar de zuivering en het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Als hier te veel water is, wordt het rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij gescheiden riolering is hetgeen goed idee om auto’s op straat te wassen. Olie- en zeepresten kunnen zo namelijk via de straatkolken en de hemelwaterbuizen rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht komen.

!

Dit is een voorbeeldsituatie. Per huisaansluiting kunnen er kleine verschillen zijn.

rioolbuis regenwater

rioolbuis vuilwater


Thorbeckelaan

Fase 2

Fase 4

IJsbaan

Kievitlaan

Leeuwerikssingels

Fase 1

Zwaluwstraat

Fase 3

Fase 1 - Reiger

Week 39 2021 t/m week 9 2022

Fase 2 - Geelgors

Week 10 2022 t/m week 25 2022

Fase 3 - Specht

Week 26 2022 t/m week 47 2022

Fase 4 - Roodborstje

Week 48 2022 t/m week 25 2023


WOORDZOEKER WINACTIE

Streep alle woorden weg. De overgebleven letters vormen het antwoord. Download de BouwApp (zie instructies pagina 5) en stuur uw antwoord via ‘‘contact” met vermelding van uw naam. Wij VERLOTEN 2X EEN HEEREN VAN SLYDRECHT CADEAUBON T.W.V. €50,00 onder de inzendingen. Antwoorden kunnen tot en met 27 september 2021 ingestuurd worden. De winnaars maken wij bekend via de BouwApp.

F

H K O K

E

E N

A G

R D U

I

H C A M F

E

R H

A A R G

I

D

L

E M F

R U R O M L

E

I

D

I

N G D

B O U W A P

P

B O E

T

I

J

F

U D N A Z D R A A G V

L

A K

I W B O U W V

E

R K

E

E

R A

T

E

I

N K

E

R

S A

I

R N E

L O O

I

R N

S O D

E G N

K

I

F

I

I

E

E

L N N U

E

S

K U K Z

I

B

L

E

U B

D R

T N

R

N K W W E

R K V A K W A P V

G N

I

R

E

S A

A P

E

J

T

A A M T

S H E

R

I

N R

F I

S

T O E

P A

R U U B N

C H

T

I

N G

AANVANG AFSLUITING BEWONERSBRIEF BOUWAPP BOUWVERKEER BUURTMAATJE DRAAGVLAK FASERING GAS STOEP GRAAFMACHINE GRONDWERK HERINRICHTING HINDER KEET KLINKERS KOKERDUIKER MELDING NUTSBEDRIJF OMLEIDING RIOOLBUIZEN WERKVAK ZAND

REBUS

-N

-V

ST=H

L=R

-R

P=V

P=D -N

K=V

V=B +T

10.PUZZELPAGINA | HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID

BR=Z

S=T

T=N

B=ST


HELLLUPHH

Onze uitvoerder Johan weet niet van welk huis hij de hoofdkraan tijdelijk moet afsluiten. Kan jij hem een handje helpen?

!

Wees gerust. De hoofdkraan wordt niet afgesloten tijdens de werkzaamheden.

SUDOKU 5

4 3

1

4

9

2

8 7

3

5

7 8 3

9

9

6

4

8

6

WIST U DAT... Wij circa 30.000 m2 bestrating opbreken en na de werkzaamheden aan het riool ook weer terugplaatsen.

2 1

6

5

11. PUZZELPAGINA | HERINRICHTING VOGELBUURT-ZUID


VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONZE OMGEVINGSMANAGER, ZIE PAGINA 4


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.