Page 1

$QWRQ 

-HJHUEUXQ MHJHUEUXQVRPFKRNRODGH -HJHUYHUGHQVEHGVWHKXQG -HJHOVNHUDWJnWXUHPHGPLQHMHU -HJHOVNHUDWVODSSHDIPHGJRGELGGHURPDIWHQHQ -HJKDGHUDWY UHWLOKXQGHXGVWLOOLQJHU -HJKDGHUDWY UHDOHQHLYRUHVKXV -HJGU¡PPHURPDWInYHUGHQVVW¡UVWHJRGELG -HJGU¡PPHURPDWVY¡PPHLJRGELGGHU )RUIDWWHU$QQLND)DUEURW%LVJDDUG 


$WULPHHQGHULP

 -HJGU¡PWHLQDW DWMHJYDUHQNDW RJPHQVMHJVRY ODYHGHMHJVMRY 0LQGU¡PYDUODQJ RJMHJK¡UWHHQVDQJ GHWO¡GVnIORW DWMHJJLNDPRN (QKDUHJLN WLOGHQILNKLN RJKRSSHGHRS SnHQVWRUWRS (QO¡YHVWRU O¡EPHGVLQEURU 0LQPRUNRPXG RJMHJKDGHHQU¡GWXG -HJYnJQHGRS RJILNHWVKRN RJKHOGLJYLVILNMHJHQLV 


 %XOOHU

 -HJHUOLOOHRJEUXQ -HJKDUHQKDW -HJKDUEORPVWHU -HJHOVNHUDWJnWXU -HJHOVNHUDWY UHLEDG -HJKDGHUDWUXOOHPLJLPXGGHU -HJKDGHUDWInVN OGXG -HJGU¡PPHURPDWEOLYHYHUGHQV QXWWHGHKXQG -HJGU¡PPHURPDWNRPPHSn79 

&DPLOOD$ 


HOYLV -HJHUHQOLOOHVFK IHU -HJHUYLOGVRPHQEM¡UQ -HJHUEUXQ -HJEOLYHUJODGQnUGHUNRPPHUJHVWHU 2JQnUMHJEOLYHUNO¡JHWSnPDYHQ -HJKDGHUQnUMHJEOLYHULJQRUHUHW 2JQnUPLQHMHUULYHULPLQVQRU -HJGU¡PPHURPDWEOLYHSXOHWLKXQG 2JRPDWEOLYHIRUN OHW


(QGHULP  MHJGU¡PWHLQDW DWMHJILNHQNDW RJPHQVMHJVRY VnK¡UWHMHJQRJHQODYHVMRY PLQGU¡PYDUODQJ RJMHJV\QHVGHQYDUNODP GHWO¡GVnIORW RJGHWYDUSnPLWVORW HQKDUHJLN WLOVWXGLHWIRU¡YHVLQUHSOLN RJKRSSHGRS SnHQSURS HQO¡YHVWRU O¡EKXUWLJWIRUGLGHQLNNHYLOOHNRPPHIRUVHQWWLONRU PLQPRUNRPXG RJVnMHJKDYGHEORGWXG MHJYnJQHGRS RJILNHWFKRN RJKHOGLJYLV ILNMHJHQLV  


)XWWH -HJHUJULP RJEHVNLGW -HJHUHQJnUGKXQG -HJNDQOLGHJRGELGHU RJKXQGHNLNV -HJKDGHUKXQGHORUW RJEURFFROL MHJGU¡PPHURPDWVSLVHVQHJOH PLWPnOHUDWEOLYHS Q  
 

  -DFN 

-HJHUKYLGPHGVRUWHSOHWWHU -HJKDUHQVRUWVQXGH RJHUXWUROLJS Q -HJHOVNHUDWJnHQWXU RJDWVODSSHDI -HJKDGHUDWY UHEHVNLWRJ MHJNDQLNNHIRUGUDJHNDWWH -HJGU¡PPHURPDWEOLYHYHUGHQVV¡GHVW RJMHJGU¡PPHURPDWEOLYHVWRU &HFLOLH 
     .DM -HJKDUHQOLOOHVQXGH PLQSHOVHUVRUWRJKYLG 0HQPLQHSRWHUHUKYLGH MHJHOVNHUVWRUHJRGELGGHU RJODQJHJnWXUHLSDUNHQ -HJNDQLNNHOLGHDWY UHDOHQH HOOHUEOLYHLJQRUHUHW -HJGU¡PPHURPHWVNDEIXOGDI JRGELGGHUNXQWLOPLJ &DPLOOD

    


.DUOD

-HJHUEUXQ -HJKDUHQVRUWVQXGH -HJHUV¡G -HJHOVNHUDWJnWXU -HJHOVNHUDWEOLYHN OHWIRU -HJKDGHUDWMHJLNNHPnKRSSHRSLVRIDHQ -HJKDGHUDWMHJLNNHPnJ¡ -HJ¡QVNHUDWJ¡UHGHWLQJMHJLNNHPn 0LWPnOHUDWEOLYHVWRU           


/LOR 

     

-HJHUOLOOHRJVRUW 2JEUXQRJKYLG -HJKDUHQOLOOHEO¡GVQXGH -HJHOVNHUPLQIDPLOLH -HJHOVNHUDWMDJWHYRUHVNDQLQ 'HWY UVWHMHJYHGHUDWNRPPHLEDG -HJNDQLNNHOLGHVWRUHKXQGH -HJ¡QVNHUDWEOLYHHQVXSHUKXG -HJ¡QVNHUPLJHQSRVHPHGJRGELGGHU 6OXW

VWRIIHU


 -HJHUOLOOHRJO\V -HJHUQXWWHW -HJKDUVPn¡UH -HJHOVNHUHWN¡GEHQ -HJKROGHUDIDWVRYH -HJNDQLNNHOLGHDWY UHDNWLY -HJKDGHUDWInYDQGSnPLJ -HJGU¡PPHURPDWY UHPHG LHQVRYHNRQNXUUHQFH  IRUIDWWHUPDMDVLOYLDSHGHUVHQ 

0,., 


 

0LNR

-HJHUOLOOHRJKYLG -HJHUPHJHWIORW -HJKDUILUHKYLGHSRWHU -HJHOVNHUQnUMHJJnUWXU -HJKROGHUDIPLQIDPLOLH -HJNDQLNNHOLGHQnUMHJLNNH InUPDG -HJNDQLNNHOLGHNDWWH -HJGU¡PPHURPDWEOLYHPHJHWS Q 

 


0LOOH

 

   

 -HJHUKYLGPHGEUXQHSOHWWHU -HJKDUHQVRUWVQXGH -HJHUXWUROLJV¡G -HJHOVNHUPDGRJ -HJKROGHUPHJHWDIODQJHJnWXUH 'HWY UVWHMHJYHGHUHWEDG -HJNDQLNNHIRUGUDJHNDWWH -HJGU¡PPHURPYHUGHQVVW¡UVWHN¡GEHQ 2JRPDWEOLYHEUXJWWLOMDJW /DYHWDI.DWULQH 


0ROO\ MHJHUOLGWK¡M MHJHUUHWW\N MHJHOVNHUJRGELGGHU MHJKDGHUDWNRPPHLEDG MHJKROGHUDIDWJnWXUPHGPLQHMHU MHJEOLYHUNHGDIRJInVN OGXG MHJYLOKHOVWLNNHY UHDOHQH MHJGU¡PPHURPDWVY¡PPHLJRGELGGHU PLWPnOHUDWEOLYHW\QG ODYHWDI0DMDORXLVH5\H 

  

  


3MXVNH 

-HJHUOLOOHRJVยกG -HJHUKHOWKYLG -HJHUYLOG -HJHOVNHUPDGRJNDWWH -HJNDQJRGWOLGHDWJnWXU -HJKDGHUDWNRPPHLEDG -HJKDGHUIUHPPHGH 

-DNRE   


3RHWLVNHV WQLQJHU  (QKXQGV\QJHUVPXNWLHW VNXU (QEDE\F\NOHUKXUWLJWLHW KXQGHKXV (QGDPHWLVVHUILQW LHWKXV (QGDPH WLVVHUILQWL HWKXV      

   


6DOO\ 

-HJHUOLOOH -HJHUVRUW 2JMHJKDUPHJHWSHOV -HJHOVNHUDWJnWXUHRJInURV -HJKROGHUDIPLQIDPLOLH -HJKDGHUDWEOLYHSXVWHWLKRYHGHW -HJKDGHUNDWWH -HJยกQVNHUHWKDYDIJRGELGHU -HJGUยกPPHURPDWOยกEHIULWUXQGW &KULVWRIIHUIN 
6NLSSHU -HJHUEUXQRJKYLG -HJHUPHJDEO¡G -HJKDUHQOLOOHVQXGH -HJHOVNHUPDG -HJNDQJRGWOLGHDWEOLYHN OHW -HJKDGHUYDQGS\WWHU -HJKDGHUDWEOLYHE¡UVWHW -HJ¡QVNHUDWDOOHKXQGNDQOLGHPLJ -HJGU¡PPHURPMHJPnVSLVHPLJP W VNUHYHWDI7LOGH


*,'-(*9$5 

*,'-(*9$5c5 )256cNXQQHMHJNยกUHELO *,'-(*9$5nU )256cEOLYHUMHJNRQILUPHUHW *,'-(*9$5EHUยกPW )256cEOHYMHJULJ *,'-(*9$5NORJHUH )256cNXQQHMHJEOLYHDUNLWHNW *,'-(*9$5IRUIDWWHU )256cNXQQHMHJVNULYHEยกJHU *,'-(*9$5GRYHQ )256c NXQQHMHJVRYHKHOHZHHNHQGHQ ]]]]]]]]]]]]  ODYHWDI0LNNHOE


7XOOH 

-HJHUOLOOHRJSMXVNHW -HJHOVNHUDWJnHQWXU -HJKDUHQOLOOHVQXGH -HJHUOLOOHRJVQX -HJHOVNHUPLQIDPLOLH 'HWY UVWHMHJYHGHUDWEOLYHYDVNHW -HJKDGHUDWEOLYHUHGW -HJGU¡PPHURPDWEOLYHMRUGHQVV¡GHWKXQG -HJGU¡PPHURPDWEOLYHODQJKnUHW 

  


Byens lyde Tidlig mandag mor´en er der støj i gården. Skraldemænd der flytter Rundt med deres tunge bøtter Det ka´ kun betyde Det igen er ble´et dag. Disse mange lyde, Det er byens hjerteslag Tirsdag morgen tidlig Er jeg lidt ugid ´lig, Da jeg hør´ en smækken Mor ´n-avisen ud i sprækken Det ka kun betyde Det igen er ble´et dag. Disse mange lyde, Det er byens hjerteslag Først på morgenstunden Hør´ jeg nabohunden. Og nu skri´r en måge. Færge tuder – det er tåge Det ka kun betyde Det igen er ble´et dag. Disse mange lyde, Det er byens hjerteslag Torsdag morgen hører Jeg at Jensen kører. Bremserne de hviner Og nu stater no´en maskiner. Det ka kun betyde


Det igen er ble´et dag. Disse mange lyde, Det er byens hjerteslag

Der ´en dør der smækker Og et ur der vækker. børn på vej til skole der´ en dreng, der råber: Ole Det ka kun betyde Det igen er ble´et dag. Disse mange lyde, Det er byens hjerteslag Lyd´ne denne lørdag får jeg godt humør af. Gårdens spurve pipper og en pige står og sjipper Det ka kun betyde Det igen er ble´et dag Disse mange lyde, Det er byens hjerteslag Søndag morgen lokker Sprøde kirkeklokker Er du kirkegænger ka ´du ikke sove længer´. Det ka kun betyde Det igen er ble´et dag Disse mange lyde, Det er byens hjerteslag


Digtsamling 2012 Lavet af 4.b på Vodskov skole

• Poetiske sætninger • I fuld galop • Sig vov til verden • Rimedigte • ”Byens lyde” med Lydkulisse


Digte lavet af 4.b  
Digte lavet af 4.b  

I 4.b har vi arbejdet med digte - her kan I se vores digte