Vocea ONG de Nord Est

Page 1

Vocea ONG

FONSS

de Nord Est

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale


CONTEXT În cadrul eforturilor de aderare la Uniunea Europeană, organizaţiile neguvernamentale au fost activ implicate în reforma serviciilor sociale din România. În cadrul acestui proces, ONG-urile au contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate, au dezvoltat servicii sociale noi, adaptate nevoilor în schimbare, au format resurse umane în domeniul asistenţei sociale, s-au implicat în modernizarea cadrului legal, au investit în comunitate prin atragere de fonduri pentru servicii gratuite de asistenţă socială, au asigurat locuri de muncă pentru specialiști și au contribuit la bugetele de stat. Odată cu creșterea implicării ONGurilor și a importanţei lor sociale, a crescut conștiinţa faptului că experienţa lor ar putea fi utilă pentru îmbunătăţirea relaţiilor în comunitate și a funcţionării sistemului de asistenţă socială.

În aceste condiţii, ONG-urile au manifestat tendinţa de a strânge rândurile și de a se sprijini unele pe altele, în soluţionarea problemelor lor – fapt confirmat si de raportul cercetării FONSS, deja amintite - 89% din organizaţiile participante la cercetare au declarat că, în anul 2014, au comunicat, fie în oferirea de servicii sociale persoanelor vulnerabile, fie în realizarea de proiecte în parteneriat, cu alte organizaţii neguvernamentale.

Viziunea ONG - urilor asupra unei societăţi integratoare și real democratice, în care deciziile se adoptă pentru și în consultare cu cetăţenii, este confirmată și de cercetarea realizată de FONSS în 2014 – „Capacitatea ONG-urilor din Regiunea Nord Est în furnizarea serviciilor sociale versus disponibilitatea de contractare a autorităţilor locale și judeţene”. Una dintre concluzii menţionează că, în lipsa unei comunicări și conlucrări cu autorităţile, 93,9% dintre respondenţi au declarat că ascultă la radio știrile care prezintă informaţii cu privire la hotărârile autorităţilor locale. Iașul este judeţul din Regiunea Nord Est cu cea mai puternică și numeroasă societate civilă, care în 2011, s-a reunit în cadrul unei structuri informale – Comisia ONG, înfiinţată în cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică şi Socială Iaşi.


Comisia ONG Iași, care a devenit un model de platformă de dialog cu autorităţile și de reacţie a societăţii civile, are în componenţa sa ONG-uri din mai multe sectoare de activitate, tocmai de aceea, zece dintre organizaţiile cu activitate în domeniul social și-au unit resursele și au creat o primă federaţie în România din domeniul serviciilor sociale - FONSS. Noua organizaţie – Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale şi-a asumat rolul de lobby şi advocacy pentru cei care furnizează servicii sociale și contribuţia la schimbarea mecanismelor de consultare în elaborarea deciziilor la nivel local, judeţean și regional. La jumătatea anului 2015, FONSS avea deja 10 membri fondatori la care se adăugaseră încă 11 organizaţii din Regiunea Nord Est.

MISIUNE Implicarea în schimbarea politicilor şi dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale.

l Statutul FONSS (extras)

Prin sentinţa civilă nr. 2915/ 13.08.2014 din cadrul dosarului nr. 4378/99/2014 înregistrat la Tribunalul Iași, “Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS” dobândește personalitate juridică şi este înscrisă în Registrul de federaţii al Tribunalului Iași. Înfiinţată la nivelul regiunii Nord Est, FONSS își propune să-şi extindă activitatea la nivel naţional, pentru a fi o voce a celor care realizează în sistem privat servicii sociale. Sediul federaţiei este în judeţul Iași, str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS este formată din organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept român, implicate în furnizare de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile. FONSS îşi propune să contribuie la întărirea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din România de a acţiona în domeniul serviciilor sociale pentru atingerea urmatoarelor scopuri: • promovarea implicării organizaţiilor neguvernamentale din România în politica locală, regională, naţională, europeană şi transfrontalieră pentru dezvoltarea serviciilor sociale; • sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale din România de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor sociale; • conştientizarea cetăţenilor privind importanţa dezvoltării serviciilor sociale în comunitate, ca mijloc de incluziune şi combatere a sărăciei.


Conform statutului, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS are membri fondatori, membri activi şi observatori. Statutul federaţiei prevede drepturile şi obligaţiile membrilor:

Drepturi ale membrilor federaţiei

Membrii fondatori sunt: Fundaţia “Alături de Voi” România Asociaţia Alternative Sociale Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi Centrul de Dezvoltare Socială Centrul Diecezan Caritas Iaşi Fundaţia COTE Fundaţia Iosif Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Fundaţia Star of Hope România Fundaţia World Vision România.

· Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Federaţiei, în conformitate cu prevederile statutului, cu excepţia membrilor observatori; · Să participe la luarea deciziilor cu privire la strategia de dezvoltare Componenţa primului consiliu director: a federaţiei, la modul de finanţare a - Fundaţia “Alături de Voi” România activităţilor și la elaborarea planu- dna Angela Achiţei - preşedinte FONSS rilor de acţiune, cu excepţia mem- Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi brilor observatori; dna Corina Mighiu - vicepreşedinte FONSS · Să ia parte la activităţile Fede- Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany raţiei, să participe la discuţiile și dna Diana Păiuş - vicepreşedinte FONSS dezbaterile privind îndeplinirea - Fundaţia Star of Hope România obiectivelor federaţiei, să-și exprime dna Aurora Vatamaniuc - membru CD FONSS liber părerile în toate problemele - Fundaţia World Vision România privind activitatea federaţiei; dna Magda Cămănaru - membru CD FONSS. · Să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai Federaţiei, cu excepţia membrilor observatori; · Să beneficieze de acţiunile și activităţile organizate de Federaţie. Pachetul de servicii de care beneficiază observatorii este stabilit anual de către Consiliul Director al Federaţiei și este aprobat de Adunarea Generală; · Să fie informaţi în mod regulat sau la cerere despre activităţile iniţiate și Membrii fondatori FONSS desfășurate de federaţie.

Obligaţii ale membrilor federaţiei · Să participe la activităţile federaţiei şi să contribuie la dezvoltarea acesteia sub toate aspectele sale; · Să respecte Statutul Federaţiei şi hotărârile Adunării Generale; · Să nu întreprindă nici o acţiune în numele federaţiei, decât cu acordul organelor Federaţiei, potrivit statutului; · Să achite până la data de 31 mai a fiecărui an calendaristic cotizaţia stabilită pentru anul anterior (dacă e cazul); · Să contribuie la îndeplinirea obiectivelor adoptate; · Să nu aducă atingere, printr-o acţiune sau inacţiune, imaginii Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS.


ACŢIUNI

Investigarea nevoii de coalizare a ONG-urilor și direcţiile principale de intervenţie în ceea ce privește politicile sociale locale/regionale. • Dezbateri în regiunea Nord Est Au fost realizate trei întâlniri de lucru cu ONG-urile din regiune: Iași – 10 iulie 2014, Bacău – 19 noiembrie 2014, Suceava – 9 februarie 2015, cu 91 participanţi din jud. Iași, Bacău, Vaslui, Neamţ, Suceava, Botoșani. • Formare pentru ONG 21 de reprezentanţi ai ONGurilor grassroots au participat la cursul “Creșterea capacităţii organizaţiei prin management eficient și atragerea de fonduri”, unde au învăţat cum să scrie o cerere de finanţare şi cum se implementează proiectele cu finanţare de la autorităţi locale/ judeţene.

S-au realizat mai multe aplicaţii ale FONSS pentru finanţare (FDSC & Fondul ONG), în vederea consolidării federaţiei și a continuării activităţilor propuse.

S-au finanţat două proiecte în parteneriat: Vocea ONG pentru comunitate (Fondul ONG – FDSC) și ”Parteneriat pentru incluziune” (FRDS).

Reprezentarea ONG-urilor furnizoare de servicii sociale • Prezentarea FONSS la diferite evenimente naţionale (Forumul Serviciilor Sociale, Forumul ONG, Adunarea anuală a FONPC, Conferinţa FSC, Workshop CMSC, Seminarul Comitetului Economic și Social European, ș.a.) • Promovarea FONSS pe mai multe canale: – online prin site, cont FB Vocea ONG, newsletter şi Catalogul serviciilor sociale - offline prin ziar Vocea ONG.

• Atragere de fonduri în parteneriat

• Cercetarea „Capacitatea ONGurilor din Regiunea Nord Est în furnizarea serviciilor sociale versus disponibilitatea de contractare a autorităţilor locale și judeţene”, pentru documentarea opiniilor ONG din regiune cu privire la relaţia cu autorităţile și modul în care serviciile sociale sunt susţinute prin finanţare locală şi judeţeană.


Schimbarea percepţiei asupra activităţii ONG-urilor şi demonstrarea investiţiei lor în comunitate • Pentru îndeplinirea acestui obiectiv a fost concepută prima campanie FONSS, numită Caravana Consilierilor.

Lobby şi advocacy pentru îmbunătăţirea activităţii în sectorul social şi corectarea legislaţiei

INFO: În cadrul Caravanei consilierilor, persoane de diferite meserii din CL şi CJ Iaşi au realizat vizite de studiu la ONG membre FONSS, care furnizează servicii sociale directe. Consilierii au putut aprecia prin cunoaşterea a douătrei modele de asistenţă, schimbarea pe care o poate realiza un serviciu profesionist oferit beneficiarilor din grup vulnerabil, precum şi investiţia în aceste servicii. Vizitele au durat cca. două ore, iar deplasarea a fost făcută cu maşina pusă la dispoziţie de organizatori.

• A fost monitorizată activitatea Consiliului Local și Judeţean Iași prin participarea la ședinţe și la comisiile de specialitate a reprezentanţilor ONG-urilor. În cele peste 25 de astfel evenimente monitorizate de către reprezentanţii FONSS s-au făcut observaţii cu privire la funcţionarea celor două instituţii, procesul adoptării hotărârilor, gradul de consultare publică, reacţia la intervenţii. • Au fost create instrumente de finanţare din fonduri publice locale adecvate sectorului (Legea nr. 350/ 2006): au fost discutate cu CJ și CL și îmbunătăţite ghidul de finanţare, regulamentul de finanţare, modelul de cerere, modelul de buget, modelul de contract, modelul de raportare tehnico-financiară existente. • Cartografierea nevoilor sociale și a serviciilor livrate de sectorul ONG din Regiunea NE și includerea acestor rezultate în cadrul unei cercetări ample efectuate și date publicităţii. • Federaţia a contribuit la realizarea a peste 10 demersuri naţionale în domeniu social. • A fost iniţat un demers de modificare a HG 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora.

Acest catalog este de fapt o bază de date cu furnizorii de servicii sociale care permite beneficiarilor să caute după serviciile oferite, grup ţintă, localitate, nume organizaţie – furnizorul cel mai potrivit. Catalogul este activ şi vă invităm să vă înscrieţi.


www.fonss.ro Acest site stochează atât informaţiile privind FONSS ca organizaţie, cât şi toate acţiunile, luările de poziţie în care se implică federaţia. Pentru a cunoaşte iniţiativele FONSS sau demersurile susţinute vă recomandăm consultarea site-ului. De asemenea, site-ul are şi o “cameră a membrilor” destinată promovării membrilor fondatori şi celorlalţi membri şi Catalogul serviciilor sociale.

l Comunicarea

FONSS Federaţia a dezvoltat o componentă de comunicare şi promovare intensă, după reguli detaliate şi în Manualul de proceduri FONSS, care poate fi consultat pe site. Impactul comunicării FONSS şi explicitarea mesajelor federaţiei pentru potenţialul beneficiar se realizează prin Vocea ONG, publicaţie lunară editată în 1500 exemplare print şi cu un format electronic postat pe www. voceaong.ro Vocea ONG aduce pe masa cititorului problemele majore în care ONG-urile caută soluţii, care sunt, în fapt, problemele majore ale societăţii noastre. Exprimarea jurnalistică şi curajul de a pune punctul pe „i“ au făcut din publicaţia Vocea ONG, ziarul care a intrat în atenţia autorităţilor. Vocea ONG în format electronic se postează pe www.voceaong.ro şi se distribuie pe email şi FB pentru cititorii din întreaga ţară.

Direcţii de acţiune FONSS În cadrul Adunării Generale FONSS din iunie 2015, s-au adoptat direcţiile de dezvoltare a FONSS pe termen scurt, mediu şi lung. Ideea generală a întregii construcţii FONSS este că, beneficiarul trebuie să fie în centrul atenţiei noastre, iar în relaţia societăţii civile cu terţi din zona autorităţilor, trebuie să funcţioneze “cei trei CO”, practic trei principii democratice:

• co-decizia Co-decizia se transpune prin faptul că furnizorii publicii si privaţi de asistenţă socială se așează la aceeași masă și evaluează, realizează hărţi de nevoi și prioritizează investiţiile sociale care trebuie realizate.

• co-finanţarea Co-finanţarea, ajută furnizorii să vină cu resurse publice, private, europene pentru realizarea de investiţii în domeniul serviciilor sociale sau pentru dezvoltarea, extinderea acestora.

• co-furnizarea Co-furnizarea asigură partea de intervenţie pluridisciplinară publică și privată, orientată spre nevoia beneficiarului și îmbunătăţirea calităţii vieţii acestuia.


OBIECTIVE INSTITUŢIONALE FONSS 1. DEZVOLTAREA FONSS ȘI A MEMBRILOR Membrii FONSS își propun întreprinderea de demersuri pentru extinderea FONSS de la Regiunea Nord Est, la nivel naţional, atragerea de noi membri în FONSS și conectarea acestora la platforma de promovare/vizibilitate a federaţiei și la pachetul de servicii oferite. Intenţionăm să încheiem protocoale de colaborare cu federaţii/coaliţii/ONG-uri resursă, care activează sau au tangenţă cu domeniul serviciilor sociale din România, pentru întărirea și coordonarea sectorului în domeniu şi să continuăm participarea FONSS la diferite evenimente/acţiuni de lobby și advocacy în domeniul serviciilor sociale la nivel naţional și internaţional.

2. LOBBY ȘI ADVOCACY PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN COMUNITATE Pe segmentul de lobby şi advocacy vom milita pentru includerea investiţiilor în serviciile sociale, ca prioritate pe agenda publică și corelarea acordării prestaţiile cu accesarea de servicii sociale pe principiului, BANUL URMEAZĂ BENEFICIARUL! Alte direcţii de lobby şi advocacy asumate pentru viitor sunt: • Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achiziţiile publice; • Determinarea Ministerul Muncii și a Ministerului de Finanţe de a găsi surse de finanţare pentru investiţii sociale, în special în comunităţile sărace, care au și cele mai multe probleme; • Includerea în codul fiscal de facilităţi fiscale pentru furnizorii de servicii sociale și întreprinderile sociale de inserţie;

• Monitorizarea implementării fondurilor structurale în domeniul serviciilor sociale și a incluziunii grupurilor defavorizate; • Demersuri pentru modificarea metodologiei subvenţionării serviciilor sociale de către Ministerul Muncii; • Continuare demersuri iniţiate și susţinere în parteneriat cu alte reţele, federaţii și coaliţii la nivel naţional și european. La nivel local și regional vom continua: • Susţinerea infiinţării unui compartiment de contractare servicii sociale de către Consiliile Locale și Judeţene în baza Legii Asistenţei Sociale. Prin intermediul acestuia, plecând de la strategiile locale de asistenţă socială, anual, furnizorii publici si privaţi de asistenţă socială să realizeze planul anul de activităţi necesare în comunitate, să bugeteze fonduri (din surse locale, naţionale sau fonduri europene), să realizeze planul anual de achiziţii și respectiv, să realizeze în baza acestui plan, achiziţia de servicii de la furnizorii privaţi; • Monitorizarea finanţării ONG-urilor de către CL și CJ, în baza Legii 350 / 2006; • Susţinerea demersului de îmbunătăţire a regulamentelor de finanţare a ONG-urilor de la bugetul local și judeţean; • Monitorizarea activităţii consilierilor locali și judeţeni.

3. COMUNICARE ȘI PROMOVARE ÎN COMUNITATE FONSS își propune continuu să promoveze activitatea membrilor în comunitate, dar și să aducă în vizorul cetăţenilor probleme și soluţii în domeniul social. Astfel vom continua: • Editarea ziarului Vocea ONG; • Actualizarea paginilor web www. fonss.ro și www.voceaong.ro / FB VoceaONG; • Culegere și analiză de date cu privire la aportul ONG-urilor în comunitate.


MEMBRI FONDATORI FONSS Fundaţia „Alături de Voi” România are peste 13 ani de activitate în incluziunea persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv cele infectate cu HIV, desfășurând mai multe tipuri de servicii - de la asistenţă psiho-socială, consiliere și educaţie, până la economie socială. ADV România a înfiinţat trei întreprinderi sociale de inserţie în care sunt create 36 de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi. Organizaţia s-a remarcat prin aportul în coagularea mediului ONG și militarea pentru dezvoltarea serviciilor sociale. ADV România este activă în mai multe coaliţii și reţele la nivel naţional, iar la Iași a dezvoltat un model de coagulare a ONG – Comisia ONG şi a înfiinţat Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, la care deţine preşedinţia. Detalii: www.alaturidevoi.ro, www.utildeco.ro. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany și-a început activitatea în 1991 și oferă programe de asistenţă socială, prevenirea abandonului, programe educaţionale și asistenţă psihosocială pentru copiii cu dizabilităţi, formare și încadrare în muncă pentru grupuri vulnerabile. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany își desfășoară activitatea în următoarele judeţe: Timiș, Iași, București. FSS Bethany este unul din liderii puternici din zona ONG din Iași, fiind implicată atât în conducerea Comisiei ONG, cât și a FONSS. Detalii: www.bethany.ro.

Fundaţia World Vision România este o organizaţie creştină, care acţionează prin programe de dezvoltare, advocacy şi intervenţie umanitară de urgenţă, punând în centrul activităţii sale nevoile pentru educaţie, sănătate, participare şi creştere spirituală ale copiilor. Muncește în mediul rural, pentru copii, pentru familiile şi comunităţile de care aparţin, cu scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Sunt prezenţi în România din 1990 şi desfăşoară programe în sectorul 5 din Bucureşti şi în următoarele judeţe: Constanţa, Cluj, Dolj, Iaşi, Ialomiţa, Vâlcea şi Vaslui. În cei 25 de ani de activitate în Romania, au lucrat cu peste 500.000 de copii şi adulţi din 400 de comunităţi rurale, prin intermediul a 272 de proiecte. Detalii: www.worldvision.ro.

Fundaţia Star of Hope România este o organizaţie fondată cu sprijin suedez şi norvegian, având 25 de ani de experienţă în oferirea de servicii pentru copiii și tinerii cu dizabilităţi și părinţii acestora. Organizaţia a dezvoltat şi programe de prevenire a abandonului şcolar pentru copii din familii defavorizate, inclusiv de etnie romă. Fundaţia Star of Hope are activitate în judeţele: Iași, Botoșani, Vaslui şi Bacău și a reușit să organizeze părinţii


în Asociaţii și să sprijine dezvoltarea acestor mici ONG-uri, pledând pentru împuternicirea părinţilor, ca susţinători ai copiilor cu dizabilităţi, înfiinţând la Iaşi şi Federaţia Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi (FOPCD). Fundaţia Star of Hope are recunoaşteri oficiale de la autorităţile locale şi a primit ordinul Steaua României de la preşedintele României, pentru calitatea serviciilor oferite în comunitate. Detalii: www.starofhope.ro.

socială pentru copilul abuzat, traficat. Viziunea asociaţiei este o lume în care toate drepturile copilului sunt respectate, desfășurând în prezent programe în 6 judeţe ale regiunii de Nord Est a României. Detalii: www.salvaticopiii-iasi.ro.

Salvaţi Copiii

Asociaţia Alternative Sociale funcţionează de 18 ani în domeniul social, și a desfășurat peste 100 de proiecte focalizate pe servicii de asistenţă, prevenire, formare și cercetare. Specialiștii acestei organizaţii au pus pe agenda publică subiecte precum “singur acasă”- situaţia copiilor lăsaţi acasă de părinţii plecaţi la lucru în străinătate, situaţia copiilor migranţilor, a copiilor cu părinţi deţinu-ţi. Organizaţia este premiată și recunoscută la nivel naţional pentru calitatea serviciilor sale. Detalii: www.alternativesociale.ro.

Save the Children Romania Filiala Iaşi

Asociaţia Salvaţi Copiii Filiala Iași a fost înfiinţată în 1991 și acreditată din anul 2003 de către Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Iaşi să ofere următoarele servicii: Serviciul de promovare şi consiliere privind drepturile copilului, Asistenţă psihosocială, socio-medicală şi recuperare socioşcolară şi suport, pentru copiii exploataţi, Consiliere şi reabilitare psiho-

Adunarea generală FONSS 2015


Centrul Diecezan Caritas Iași este o asociaţie fără scop patrimonial, de utilitate publică, nonprofit, de tip umanitar care acţionează de peste 24 ani în domeniul serviciilor sociale comunitare, având drept scop caritatea creștină. În cadrul asociaţiei se oferă servicii specializate constând în: programe cu şi pentru copii și tineri, programe pentru îngrijirea vârstnicilor, programe medicale, programe pentru persoane cu handicap, programe pentru familii în dificultate. De asemenea se realizează demersuri pentru promovarea și sprijinirea dezvoltării în România a unui sistem eficient de protecţie a categoriilor vizate. Începând cu anul 2015 promovează și dezvoltă 9 structuri de econo -mie socială. Detalii: www.caritas-iasi.ro

Fundaţia Iosif a început prin acordarea de suport celor mai săraci membri ai comunităţii ieșene, celor care stăteau

în stradă și aveau nevoie de mâncare și îmbrăcăminte, după care a început să ofere programe specializate de asistenţă pentru copiii foarte saraci printre care și programe de afterschool pentru prevenirea abandonului școlar. Este o organizaţie mică, dar cu iniţiative revoluţionare, fiind prima organizaţie din Iași care a reușit să implementeze sistemul Debit direct pentru fundraising. Detalii: www.fundatiaiosif.ro. Fundaţia COTE acţionează durabil pentru incluziunea socială a copiilor şi tinerilor vulnerabili. Din 1996 a sprijinit peste 1000 copii şi tineri proveniţi din centre de plasament sau din medii dezavantajate. Aceștia au fost ajutaţi să-și dezvolte abilităţile emoţionale și sociale, să își continue studiile sau să se integreze pe piaţa muncii. Fundaţia COTE este o organizaţie cu o reputaţie bună şi o activitate consistentă, în ciuda dimensiunii ei actuale. Detalii: www.fundatiacote.ro


Centrul de Dezvoltare Socială este o organizaţie mai tânără care își asumă să contribuie la dezvoltarea socială durabilă a comunităţii locale, regionale și naţionale prin elaborarea, promovarea, dezvoltarea și implementarea de programe sociale și educaţionale. Derulează proiecte dedicate persoanelor șomere, tinerilor și altor categorii vulnerabile. Detalii: www.centruldezvoltaresociala.ro

Fundaţia de Dezvoltare Locală “Speranţa” Tg. Neamţ are două tipuri de structuri de asistenţă: Centru de Integrare și Terapie Ocupaţională - pentru persoane cu dizabilităţi Tg. Neamţ singura instituţie care oferă servicii specializate de informare, consiliere, orientare, terapie și instruire, care să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi și Secţia Impact Plus – Unitate Protejată – care oferă servicii și produse executate de persoane cu dizabilităţi. Detalii: www.fundatiasperanta.ro.

l Membri FONSS

Fundaţia Inimă de Copil a fost înfiinţată în 1996 în beneficiul copiilor HIV+ și copiilor străzii. Astăzi, Fundaţia Inimă de Copil contribuie la creșterea calităţii vieţii pentru un număr mare de copii și tineri, administrează și implementează în judeţul Galaţi și chiar pentru copii din alte judeţe, servicii sociale pentru copii și familii în dificultate, copii cu dizabilităţi. În prezent, organizaţia susţine în jur de 450 – 500 de copii anual și 350 de copii lunar prin programe permanente. Detalii: www.inimadecopil.ro

Fundaţia ENABLE România a fost înfiinţată în 2013 cu misiunea de a promova incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi și altor categorii dezavantajate, prin respectarea demnităţii şi diversităţii umane. Fundaţia desfășoară servicii și programe care să îmbunătăţească calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi, precum și a familiilor acestora sau altor grupuri dezavantajate din Iași. Detalii: www.fundatiaenable.ro.


Primirea de noi membri în FONSS

Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava (AREAS) a fost înfiinţată în 2004, având ca scop promovarea bunelor practici în domeniul formării profesionale și educaţiei adulţilor pentru sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din Regiunea de Nord și Nord-Estul României. Principalele activităţi pe care le desfășoară în prezent asociaţia sunt organizarea unor module de instruire și formare profesională, oferirea de servicii sociale grupurilor defavorizate și dezvoltarea de structuri de economie socială. Detalii: www.areas.ro. Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău (FSC) este una dintre cele mai mari și mai bine organizate ONG-uri din România, ce își desfășoară activitatea într-o zonă cu mari probleme sociale, regiunea estică a Judeţului Bacău.

Prin cele opt proiecte derulate la ora actuală, organizaţia sprijină cele mai defavorizate categorii ale comunităţii: bătrâni și bolnavi în faze terminale, copii și familii defavorizate, comunităţi rurale izolate, peste 10.000 de beneficiari anual. Detalii: www.fsc.ro. Filiala Iași a Asociaţiei Naţionale pentru Copii și Adulţi cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.) a obţinut personalitate juridică în anul 2003 și acţionează în domeniul protecţiei copilului și a persoanelor cu autism. Scopul organizaţiei este sprijinirea copiilor, adulţilor cu autism din Iași și împrejurimile orașului, precum și a familiilor lor, în vederea asigurării drepturilor fundamentale în ceea ce privește asistenţa socială, sanitară și educaţia acestora. Detalii: www.ancaar-iasi.ro.


Asociaţia Betania Bacău lucrează din 1995 în România, fiind prima organizaţie de utilitate publică din judeţul Bacău. Serviciile oferite acoperă o arie largă de interes în zona socială: terapie pentru copii cu autism în centrele din Bacău și Roman, recuperare fizică prin kinetoterapie și hidro-kinetoterapie, logopedie, socializare pentru persoane cu dizabilităţi, în cadrul Centrului Multifuncţional. Organizaţia a construit șase dispensare medicale în mediul rural, a reabilitat alte șase și a dotat opt secţii de spital în judeţ. Detalii: www.asociatiabetania.ro. Fundaţia „Ancora Salvării' Iași“ este o organizaţie care are ca scop ajutorarea oamenilor aflaţi în dificultate, în mod special a persoanelor cu dizabilităţi sau boli cronice, indiferent de rasă, religie, naţionalitate etc. Centrul Ancora a luat fiinţă în toamna anului 2003 dedicându-şi activităţile copiilor şi tinerilor cu tulburări din spectrul autist, în urma sugestiei făcute de către DGASPC (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) din Iaşi,

deoarece nu existau în acel moment servicii specifice acestor dizabilităţi. În prezent, fundaţia dezvoltă servicii sociale pe plan rural, în special în zona Strunga - Tg.Frumos - Pașcani. De asemenea, organizaţia asigură traducerea de materiale de specialitate privind educaţia persoanelor cu nevoi speciale și organizarea cursurilor/ workshopurilor pe această temă. Detalii: www.ancorasalvarii.ro. Fundaţia Centrul de Mediere și Securitate Comunitară urmărește dezvoltarea unui model de securitate comunitară, de sisteme și protocoale de colaborare multi-instituţională și servicii la cele mai înalte standarde, în vederea protejării victimelor abuzurilor de orice tip și a persoanelor vulnerabile, prin abordare integrată, multidisciplinară și acordând respect fiecărei persoane. Prioritatea ultimilor 15 ani a constituit-o introducerea de modele europene și internaţionale de dezvoltare și securitate comunitară, adaptate necesităţilor și realităţilor regiunilor în care Centrul de Mediere și Securitate


Comunitară își dezvoltă programele (zone rurale și urbane, 9 judeţe și aproximativ 40 de comunităţi din regiunea de Nord-Est a ţării). Organizaţia a contribuit la crearea unei legi moderne de protecţie a victimelor violenţei domestice şi introducerea medierii, ca soluţie alternativă pentru rezolvarea conflictelor. Detalii: www.cmsc.ro.

asistenţă socială pentru persoane cu afecţiuni psihice. Organizaţia lucrează în Iași și are o vastă experienţă în domeniile sale de referinţă, ceea ce o face să fie un furnizor de expertiză și formare căutat.

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a fost înfiinţată în 2002 în urma unor analize și planificări cu privire la activităţile social - filantropice desfășurate în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Activitatea filantropică a Fundaţiei se împlinește prin intermediul centrelor sale acreditate conform normelor în vigoare, specializate în soluţionarea problemelor specifice ale beneficiarilor, oferind servicii sociale de înaltă calitate, la standarde europene. Detalii: www.fundatia.mmb.ro. Fundaţia Păpădia este specializată pe oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor dependente şi

Contact FONSS Adresa: str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iaşi Tel/Fax: 0232 275568 E-mail: office@fonss.ro Preşedinte FONSS – Angela Achiţei Tel: 0745 609 209


Broșura a fost realizată de specialiștii Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, în cadrul proiectului "Vocea ONG pentru comunitate!" Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Editor: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS Data publicării: iulie 2015