Page 1

PROVA DE 4t d’ ESO Comissió 1 Rubí, 5 de febrer de 2013


Distribució de quaderns i etiquetes als centres • El director/a, com a responsable de l’aplicació en el seu centre, rebrà les proves precintades entre els dies 4 i 8 de febrer, en horari de 9 a 17 hores. • Una vegada comprovat que el destinatari de la tramesa és correcte, signarà el rebut corresponent amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director/a, aquesta tasca la farà un altre membre de l’equip directiu. • Si el centre no ha rebut les proves el dia 12 de febrer, ho comunicarà al president de la seva comissió i a l’adreça específica per al seguiment de la prova: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat. O al tel. 902532100 • El paquet o paquets que continguin les proves s’han de custodiar en lloc segur fins a l’últim dia.


Obertura i revisió de les proves

• El dia 14 de febrer, abans de l’hora fixada per a la realització de les proves, la direcció del centre i l’aplicador/a extern/a obriran el paquet o paquets i comprovaran que el seu contingut sigui correcte. • Es recollirà a l’acta d’aplicació segons el model establert.


Obertura i revisió de les proves •

El paquet del dia 14 ha de contenir: • Etiquetes identificatives per a totes les proves amb el codi corresponent a cada alumne/a. • Altres etiquetes per a l’alumnat que no aparegui a la llista de control. • Quaderns de les proves de llengua catalana i de matemàtiques • Un sobre per a cada grup i matèria on s’hauran d’introduir els quaderns, un cop feta la prova

El paquet del dia 15 ha de contenir: • Quaderns de les proves de llengua castellana i de llengua estrangera • Un sobre per a cada grup i matèria on s’hauran d’introduir els quaderns, un cop feta la prova • Un CD per a la prova oral de llengua estrangera.


Aplicació de la prova 2013 • Les

proves es duran a terme els dies 14 i 15 de febrer • L’ordre d’administració dels quaderns és: Dia 14: • 9 a 10 hores: Llengua catalana • 10 a 11 hores: Matemàtiques Dia 15: • 9 a 10 hores: Llengua castellana • 10 a 11 hores: Llengua estrangera


DURANT L’APLICACIÓ DE LA PROVA Presentació de l’aplicador/a extern/a • L’aplicador/a extern/a, responsable de l’administració de la prova, arribarà al centre, com a mínim, mitja hora abans de l’inici i es presentarà a la direcció. • Si a l’hora prevista no s’ha presentat, la direcció ho comunicarà al president/a de la comissió.


Designació i coordinació de professors/es de suport a l’aplicació • La direcció determinarà els docents del centre que intervindran en l’aplicació de la prova, un per grup, preferentment tutors o tutores de 4t, que es reuniran amb l’aplicador/a abans de la realització de la prova per revisar les normes d'aplicació i acordar els criteris d’actuació.


Administració i supervisió de les proves • L’aplicador/a, com a responsable de l’administració de la prova en el centre, actuarà també d’administrador/a a l’aula quan el centre només tingui un grup d’alumnes de 4t i rebrà el suport del professor/a que hagi designat la direcció. • Si el centre té més d'un grup de 4t, l’aplicador/a coordinarà i supervisarà l’administració de la prova en les diferents aules,on actuarà com a administrador/a el professorat designat per la direcció.


Funcions de l’administrador/a a l’aula • Presentar la prova a l’alumnat. Llegir les instruccions a l’inici de cada prova. • Repartir les etiquetes identificatives i guardar les corresponents a l’alumnat absent. • Anotar a l’acta l’alumnat absent i d'altres possibles incidències. • Vetllar perquè les condicions en què l’alumnat fa la prova siguin les adequades: silenci, separació entre alumnes, etc. • Atendre les consultes de l’alumnat durant l’aplicació, sempre que no siguin referides als continguts o enunciats. • Comprovar que funcioni correctament el reproductor de veu abans de la prova de llengua estrangera. • Recollir, comptar i ordenar per codi els quaderns al final de cada sessió. Separar els de correcció


Programació de l’horari d’aplicació • La prova s'aplica en quatre sessions de 60 minuts, dues per matí. • Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions, de tal manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer la prova. • No es permetrà l’entrada o la sortida de l’aula durant la realització de les proves.


Material per a l’aplicació • S’ha d’utilitzar bolígraf i no llapis. • A la prova de matemàtiques es pot utilitzar calculadora, però no el mòbil. Cal avisar l’alumnat que la porti el dia 14 de febrer. • Als quaderns de català i castellà hi ha una pàgina per fer servir d’esborrany. • Als quaderns de matemàtiques i llengua estrangera, poden utilitzar la contraportada.


Revisió de les proves realitzades i acta final

. • •

El director custodiarà les proves realitzades fins a la darrera prova del segon dia. L’aplicador/a comunicarà al director/a totes les incidències: absències, assignació d’etiquetes contingents, etc. El director les introduirà a l’aplicatiu. Les proves de correcció interna, marcades amb asterisc, es quedaran al centre. En finalitzar les proves de cada dia, el director/a i l’aplicador/a extern han de revisar el contingut dels sobres, comptar el total de quaderns, tancar el sobre signant a la solapa i indicar a l'exterior el nombre total de proves que conté. Una vegada finalitzades totes les actuacions, se signarà l’acta d'aplicació on hauran quedat recollides totes les incidències i altres informacions.


Lliurament de les proves • Les proves es faran arribar als presidents/es de les comissions el dia 15 de febrer, juntament amb el llistat codificat dels grups classe i l’acta d’aplicació.

• Lloc de lliurament: Serveis Educatius de Rubí (abans de les 13 hores). • El president/a de la comissió comprovarà que el nombre de proves lliurades correspon al llistat inicial.


Correcció de les proves

• Els dies 14 i 15 de febrer a les 10h del matí, el president/a de la comissió extraurà de l’aplicació informàtica els criteris de correcció i, acabades les proves, els passarà als correctors/es a la reunió del dia 15 (14 hores SSEE Rubí). • Els correctors/es corregiran les proves de la seva especialitat. • Hauran de corregir uns 240 quaderns aproximadament.


El president distribuirà les proves segons els criteris següents:

• Un corrector/a no pot corregir les proves del centre on hagi actuat d'aplicador/a, ni tampoc les del seu propi centre. • No es pot repartir un grup d'alumnes del mateix centre entre diversos correctors. • El dia de recollida dels quaderns a corregir es farà una reunió per analitzar els criteris de correcció.


Funcions dels correctors/es: • Corregir i puntuar les proves seguint els criteris establerts pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. • Enregistrar els resultats mitjançant l’aplicació informàtica corresponent. • Informar el president de la comissió de les incidències que es produeixin i col·laborar en l’elaboració dels informes que se’ls encarreguin. • Mantenir la màxima confidencialitat sobre el contingut de les proves que hagin corregit.


Pagament de les col·laboracions • La correcció es farà en horari de no permanència al centre i haurà d’estar introduïda a l’aplicació abans del dia 1 de març. • Els correctors/es rebran una remuneració complementària per aquesta feina. El barem a aplicar és de 2 euros per quadern. • Condicions de les retribucions: • Els correctors/es rebran en un termini breu, per correu electrònic, un document on figurarà la quantitat de quaderns corregits i l’import que percebran. • Els correctors/es que són funcionaris no hauran d’emplenar cap formulari addicional. • Els correctors/es que no són funcionaris del Departament d’Ensenyament hauran de fer les esmenes, si escau, signar la minuta i enviar-la per correu ordinari, abans del 22 de març a: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu Departament d’Ensenyament Via Augusta, 202-226 Edifici annex 08021 Barcelona


Contacte • Comissió 1: • President: • Sr. Joan Lluís Forcada, jforcada@xtec.cat 675789626 • Secretària • Sra. Roser Viladot, Serveis Educatius de Rubí. • Tel. 935882071 • Web: http://www.agora.xtec.cat/sevallesoccidental3/intranet/index.php

Aplicació de les proves de 4t d'ESO  

Document per l'aplicació de la prova de 4t d'ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you