Page 1

PROVA DE 4t d’ ESO Comissió 1 Rubí, 5 de febrer de 2013


Distribució de quaderns i etiquetes als centres • El director/a, com a responsable de l’aplicació en el seu centre, rebrà les proves precintades entre els dies 4 i 8 de febrer, en horari de 9 a 17 hores. • Una vegada comprovat que el destinatari de la tramesa és correcte, signarà el rebut corresponent amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director/a, aquesta tasca la farà un altre membre de l’equip directiu. • Si el centre no ha rebut les proves el dia 12 de febrer, ho comunicarà al president de la seva comissió i a l’adreça específica per al seguiment de la prova: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat. O al tel. 902532100 • El paquet o paquets que continguin les proves s’han de custodiar en lloc segur fins a l’últim dia.


Obertura i revisió de les proves

• El dia 14 de febrer, abans de l’hora fixada per a la realització de les proves, la direcció del centre i l’aplicador/a extern/a obriran el paquet o paquets i comprovaran que el seu contingut sigui correcte. • Es recollirà a l’acta d’aplicació segons el model establert.


Obertura i revisió de les proves •

El paquet del dia 14 ha de contenir: • Etiquetes identificatives per a totes les proves amb el codi corresponent a cada alumne/a. • Altres etiquetes per a l’alumnat que no aparegui a la llista de control. • Quaderns de les proves de llengua catalana i de matemàtiques • Un sobre per a cada grup i matèria on s’hauran d’introduir els quaderns, un cop feta la prova

El paquet del dia 15 ha de contenir: • Quaderns de les proves de llengua castellana i de llengua estrangera • Un sobre per a cada grup i matèria on s’hauran d’introduir els quaderns, un cop feta la prova • Un CD per a la prova oral de llengua estrangera.


Aplicació de la prova 2013 • Les

proves es duran a terme els dies 14 i 15 de febrer • L’ordre d’administració dels quaderns és: Dia 14: • 9 a 10 hores: Llengua catalana • 10 a 11 hores: Matemàtiques Dia 15: • 9 a 10 hores: Llengua castellana • 10 a 11 hores: Llengua estrangera


DURANT L’APLICACIÓ DE LA PROVA Presentació de l’aplicador/a extern/a • L’aplicador/a extern/a, responsable de l’administració de la prova, arribarà al centre, com a mínim, mitja hora abans de l’inici i es presentarà a la direcció. • Si a l’hora prevista no s’ha presentat, la direcció ho comunicarà al president/a de la comissió.


Designació i coordinació de professors/es de suport a l’aplicació • La direcció determinarà els docents del centre que intervindran en l’aplicació de la prova, un per grup, preferentment tutors o tutores de 4t, que es reuniran amb l’aplicador/a abans de la realització de la prova per revisar les normes d'aplicació i acordar els criteris d’actuació.


Administració i supervisió de les proves • L’aplicador/a, com a responsable de l’administració de la prova en el centre, actuarà també d’administrador/a a l’aula quan el centre només tingui un grup d’alumnes de 4t i rebrà el suport del professor/a que hagi designat la direcció. • Si el centre té més d'un grup de 4t, l’aplicador/a coordinarà i supervisarà l’administració de la prova en les diferents aules,on actuarà com a administrador/a el professorat designat per la direcció.


Funcions de l’administrador/a a l’aula • Presentar la prova a l’alumnat. Llegir les instruccions a l’inici de cada prova. • Repartir les etiquetes identificatives i guardar les corresponents a l’alumnat absent. • Anotar a l’acta l’alumnat absent i d'altres possibles incidències. • Vetllar perquè les condicions en què l’alumnat fa la prova siguin les adequades: silenci, separació entre alumnes, etc. • Atendre les consultes de l’alumnat durant l’aplicació, sempre que no siguin referides als continguts o enunciats. • Comprovar que funcioni correctament el reproductor de veu abans de la prova de llengua estrangera. • Recollir, comptar i ordenar per codi els quaderns al final de cada sessió. Separar els de correcció


Programació de l’horari d’aplicació • La prova s'aplica en quatre sessions de 60 minuts, dues per matí. • Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions, de tal manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer la prova. • No es permetrà l’entrada o la sortida de l’aula durant la realització de les proves.


Material per a l’aplicació • S’ha d’utilitzar bolígraf i no llapis. • A la prova de matemàtiques es pot utilitzar calculadora, però no el mòbil. Cal avisar l’alumnat que la porti el dia 14 de febrer. • Als quaderns de català i castellà hi ha una pàgina per fer servir d’esborrany. • Als quaderns de matemàtiques i llengua estrangera, poden utilitzar la contraportada.


Revisió de les proves realitzades i acta final

. • •

El director custodiarà les proves realitzades fins a la darrera prova del segon dia. L’aplicador/a comunicarà al director/a totes les incidències: absències, assignació d’etiquetes contingents, etc. El director les introduirà a l’aplicatiu. Les proves de correcció interna, marcades amb asterisc, es quedaran al centre. En finalitzar les proves de cada dia, el director/a i l’aplicador/a extern han de revisar el contingut dels sobres, comptar el total de quaderns, tancar el sobre signant a la solapa i indicar a l'exterior el nombre total de proves que conté. Una vegada finalitzades totes les actuacions, se signarà l’acta d'aplicació on hauran quedat recollides totes les incidències i altres informacions.


Lliurament de les proves • Les proves es faran arribar als presidents/es de les comissions el dia 15 de febrer, juntament amb el llistat codificat dels grups classe i l’acta d’aplicació.

• Lloc de lliurament: Serveis Educatius de Rubí (abans de les 13 hores). • El president/a de la comissió comprovarà que el nombre de proves lliurades correspon al llistat inicial.


Correcció de les proves

• Els dies 14 i 15 de febrer a les 10h del matí, el president/a de la comissió extraurà de l’aplicació informàtica els criteris de correcció i, acabades les proves, els passarà als correctors/es a la reunió del dia 15 (14 hores SSEE Rubí). • Els correctors/es corregiran les proves de la seva especialitat. • Hauran de corregir uns 240 quaderns aproximadament.


El president distribuirà les proves segons els criteris següents:

• Un corrector/a no pot corregir les proves del centre on hagi actuat d'aplicador/a, ni tampoc les del seu propi centre. • No es pot repartir un grup d'alumnes del mateix centre entre diversos correctors. • El dia de recollida dels quaderns a corregir es farà una reunió per analitzar els criteris de correcció.


Funcions dels correctors/es: • Corregir i puntuar les proves seguint els criteris establerts pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. • Enregistrar els resultats mitjançant l’aplicació informàtica corresponent. • Informar el president de la comissió de les incidències que es produeixin i col·laborar en l’elaboració dels informes que se’ls encarreguin. • Mantenir la màxima confidencialitat sobre el contingut de les proves que hagin corregit.


Pagament de les col·laboracions • La correcció es farà en horari de no permanència al centre i haurà d’estar introduïda a l’aplicació abans del dia 1 de març. • Els correctors/es rebran una remuneració complementària per aquesta feina. El barem a aplicar és de 2 euros per quadern. • Condicions de les retribucions: • Els correctors/es rebran en un termini breu, per correu electrònic, un document on figurarà la quantitat de quaderns corregits i l’import que percebran. • Els correctors/es que són funcionaris no hauran d’emplenar cap formulari addicional. • Els correctors/es que no són funcionaris del Departament d’Ensenyament hauran de fer les esmenes, si escau, signar la minuta i enviar-la per correu ordinari, abans del 22 de març a: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu Departament d’Ensenyament Via Augusta, 202-226 Edifici annex 08021 Barcelona


Contacte • Comissió 1: • President: • Sr. Joan Lluís Forcada, jforcada@xtec.cat 675789626 • Secretària • Sra. Roser Viladot, Serveis Educatius de Rubí. • Tel. 935882071 • Web: http://www.agora.xtec.cat/sevallesoccidental3/intranet/index.php

Aplicació de les proves de 4t d'ESO  

Document per l'aplicació de la prova de 4t d'ESO

Aplicació de les proves de 4t d'ESO  

Document per l'aplicació de la prova de 4t d'ESO

Advertisement