Page 1

PLA ANUAL I MEMÒRIA INSPECCIÓ VOC

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Inspecció Educativa Vallès Occidental


Millora contínua és...

PLANIFICAR FER PROPOSTES DE MILLORA

MEMÒRIA/PROPOSTES DE MILLORA

PLA ANUAL

M

P

MC AVALUAR

RETIMENT DE COMPTES/MEMÒRIA

FER

IMPLEMENTAR

A

E

ACTIVITATS


PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROJECTE DE DIRECCIÓ

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Plantejament institucional Objectius del centre

Diagnosi Objectius Línies estratègiques Indicadors

Concreció anual de les actuacions Indicadors d’avaluació Mecanismes retiment comptes


Planificació estratègica

“Si no saps on vas, tant se val el camí que agafis....” Alícia en el país de les meravelles


PE

Com hi podem arribar?

Amb sistema d’informació de PE

Diagnosi Objectius socials i d’escola

Inicial

any1

....

O1

O2

On

Estratègies

E21

E22

E2...

Activitats (cost estimat)

A221

A222

A22...


PLA ANUAL

OBJECTIUS ESTRATÈGIES ACTIVITATS

FASE ESTRATÈGICA

RECURSOS AVALUACIÓ

FASE OPERATIVA

OBJECTIUS ANUALS

ACTUACIONS

AVALUACIÓ Indicadors GRAU EXECUCIÓ

NIVELL DE QUALITAT

GRAU D’IMPACTE


PLA ANUAL


DEL PLA ANUAL A LA MEMÒRIA


MEMÒRIA

Memòria • • • • • •

Determinar els valors dels indicadors del pla anual Determinar els valors dels resultats educatius Analitzar aquests valors Analitzar els resultats educatius Adquirir coneixement per prendre decisions de millora Prendre decisions de millora per al proper curs


MEMÒRIA


Com podem avançar?

MEMÒRIA

A través d’un sistema d’informació basat en indicadors

Un indicador és la informació que permet al Servei Educatiu mesurar i avaluar el compliment d’un objectiu, una activitat,... Els indicadors són útils per elaborar i fer el seguiment del pla estratègic, aprendre, prendre decisions i millorar .


MEMÒRIA

a)Grau d’aplicació o execució Per grau d’aplicació s’ha d’entendre el grau d’implantació i desplegament sistemàtica d’una activitat.

Nivell de

0%

Implantació sistemàtica

Sense evidències o anecdòtiques 0

5

25%

10

50%

Aplicació en ¼ de les àrees rellevants Alguna evidència 15

20

25

30

75%

Implantat en la ½ de les àrees rellevants Evidències 35

40

45

50

55

100%

Implantat en ¾ de les àrees rellevants Evidències clares 60

65

70

75

80

Implantat en totes les àrees rellevants Evidència total 85

90

95

100


MEMÒRIA

b) Qualitat de l’execució És la percepció sobre la qualitat de la feina feta en aplicació d’una activitat del pla. Determinar valors per als indicadors de qualitat L’avaluació d’aquest procés pot tenir en compte quatre criteris: termini d’execució, ús dels recursos previstos, adequació metodològica i nivell de compliment de les persones implicades.

Nivell de Implantació sistemàtica

25% Termini d’execucuó

0 5 10 15 TOTAL QUALITAT EXECUCIÓ

25% 25% Utilització dels Adequació metodològica recursos previstos 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

25% Nivell de compliment de les persones implicades 0 5 10 15 20

100%


MEMÒRIA

c) Grau d’impacte Els efectes de l’activitat Fins a quin punt una activitat és útil per aconseguir o facilitar l’assoliment d’un objectiu. La implementació sistèmica i amb qualitat mostra evidències sobre la millora d’algun objectiu del pla.

Grau de: Implancte

0% Sense evidències o anecdòtiques 0 5 10

25% Alguna evidència

15

20

25

30

50% Evidències

35

40

45

50

75% Evidències clares

55

60

65

70

75

80

100% Evidència total

85

90

95

100


MEMÒRIA


ESCOLES


ESCOLES


MEMÒRIA

PROPOSTES DE MILLORA DEL CENTRE PEL CURS VINENT http://ves.cat/bdsq


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Inspecció Educativa Vallès Occidental

Pla anual i memoria  

Presentació d'en Jordi Viñals