Page 1

PLA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU VALLÈS OCCIDENTAL 3. RUBÍ I CASTELLBISBAL MAPA ESTRATÈGIC Curs 2012-2013


4. Mapa i Objectius estratègics MMAPA ESTRATÈGIC

Objectius 1 Millora i desenvolupament dels

centres educatius

2 Millora de la cohesió social

3 Millorar el treball del SEZ

2.1 Suport a les diferents xarxes sobre convivència i ciutadania en els municipis

3.1 Promoure la participació dels diferents professionals del SEZ fomentant el treball en equip a partir de la reflexió i avaluació interna.

2.2 Impuls i col·laboració en el Pla Educatiu d’Entorn de Rubí.

3.2 del SEZ.

SERVEI EDUCATIU VALLÈS OCCIDENTAL 3

Processos (Estratègies) 1.1 Ús de les xarxes educatives per incorporar reflexió sobre capacitats, habilitats, conceptes, metodologies, recursos i materials.

1.2 Assessorament a centres, equips docents i professorat en general en estratègies, metodologies i recursos per l’elaboració de projectes, organització escolar i orientació educativa envers l'atenci

1.3 Detecció i promoure l'intercanvi de bones pràctiques intra i entre centres.

Millora de la difusió externa : imatge

2.3 Impuls i col·laboració en programes i plans d’intervenció en l’àmbit social: absentisme i salut escolar.

Recursos

2009-2010

Recursos humans

Subtotal RH.

Currículum

00,0

Subtotal Cur.

Formació

00,0

Materials o econòmics

Subtotal For.

Subtotal Mat.

Altres

Subtotal Alt.

0


20102011

Subtotal RH.

00,0

Subtotal Cur.

00,0

2011-2012 2012-2013

Subtotal Mat.

Aprofundiment en inclusió i metodologies d'aula (10 h a 55,00= 550,00) Pràctica reflexiva com a eina de dinamització d'equips (5h a 55,00= 275,00) Aprenentatge-serve (2h a 55,00=110,00i Eines 2.0

Subtotal RH.

00,0

Subtotal Cur.

00,0

Subtotal For.

935,00

Subtotal Alt.

00,0

Subtotal Alt.

00,0

material didàctic x l'avaluació de la llengua i la detecció precoç. Aprox. 700,00 2 projectors d'opacs (1 fixe x aula de formació i 1 de prèstec pels cerntres) 2x 500,00= 1000,00

Subtotal Mat.

1700,00

Formació interna, intentarem que sigui sense cost

Subtotal RH.

00,0

Total curs 2009-

Subtotal Cur.

00,0 Total Curriculum

Total Recursos Humans

2010

Subtotal For.

00,0

Total curs 20102011

00,0

Subtotal For.

00,0 Total Formació

00,0

Total curs 20112012

00,0

Subtotal Mat.

935,00 Total Materials

00,0

Total curs 2012-2013

0 0 , 0

Subtotal Alt.

00 ,0

1700,0 0 Total Altres

0,0

Total Pla 2009-2013

00,0


CURS: 2012/2013 OBJECTIU ESTRATÈGIC 1

Millora i desenvolupament dels centres educatius

Codi: 08870406 PONDERACIÓ 35 %

Descripció: Assessorar i acompanyar els centres en el desenvolupament d’ àmbits competencials com: a)Aprendre a ser i actuar de manera autónoma. (Desenvolupament autònom, que cada centre construeixi el seu propi projecte, per convertir-se en un referent de la seva zona. Un projecte amb identitat pròpia, que vetlla i valora l’acceptació i el coneixement de tots els seus membres. Amb autoexigència, desenvolupant estratègies d’autoaprenentatge, amb cultura avaluativa i hàbit de rendició de comptes. Un projecte vinculat a l’origen i al territori, adaptat als context sociocultural i que creu i potencia la gestió participativa i la interacció personal i institucional dels seus membres, que creuen en la corresponsabilitat). b)Aprendre a pensar i comunicar. (Centres que cerquen, generen informació i construeix coneixement, que incorporen informacions de diferents fonts i que utilitzen diferents tipus de llenguatge a l’hora d’expressar-se i comunicar-se. Centres crítics, que es posicionen, que reflexionen sobre sí mateixos i construeixen un discurs compartit. Centres que utilitzen la pràctica reflexiva, difonen, externalitzen el seu projecte i es mostren a la comunitat). c)Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. (Centres que potencien la utilització dels coneixements que disposen per interpretar i millorar la realitat, capaços d’aprendre entre iguals i de d’altres, que estableixen diàlegs interactius amb altres centres i institucions; creatius, emprenedors i investigadors, que exploren experimenten, formulen preguntes, verifiquen hipòtesis, planifiquen i desenvolupen projectes per cercar alternatives que milloren els resultats i el creixement com a persones de tot el seu alumant, futurs ciutadans. I+D) RESPONSABLE DE L’ OBJECTIU: Josep Muñoz i Roser Viladot ESTRATÈGIES 2009/2013 Assessorament a centres, equips docents i professorat en general en estratègies, metodologies i recursos per 1.1

l’ elaboració de projectes, organització escolar i orientació educativa envers l'atenció de tot l’ alumnat, especialment els NEE, NEEDS i nouvinguts.

1.2

1.3

Ús de les xarxes educatives per incorporar reflexió sobre capacitats, habilitats, conceptes, metodologies, recursos i materials. Detecció i promoure l'intercanvi de bones pràctiques intra i entre centres.

ACTIVITATS 2012/2013

1.1.1

Donar suport a metodologies de treball cooperatiu a l’aula als centres: ESC 25 de setembre, ESC Montessori, INS L’Estatut, INS Duc de Montblanc i ESC Rivo Rubeo Responsable: Roser, Montse i Josep

1.1.2

Impuls de la lectura. Aplicar estratègies lectores que afavoreixin la lectura i col·laborin a millorar els resultats educatius de l’alumnat implicat, en els centres ESC 25 de setembre, ESC Mossèn cinto, ESC Montessori, INS Foix i INS Duc. Responsable: Montse

1.1.3

Detecció precoç, estimulació de la parla i prevenció de les dificultats de llenguatge en els centres, ESC Benviure i INS Les Vinyes, a P3. Incidirem en la parla imitativa, dibuix de la figura humana, xerrada a famílies, i estimulació del llenguatge. Responsable: Anna

1.1.4

Compartir l’anàlisi dels resultats de les proves de competències bàsiques de 6è i 4t d’ESO per oferir una atenció i assessorament personalitzat a cada centre. Responsable: Roser

1T

2T

3T


1.1.5

Difusió i potenciació de les diferents perspectives per afrontar el fracàs escolar: Xerrada, “Eines per a la detecció precoç”, a càrrec de Dolors Grande. Responsable: Josep

1.1.6

Detecció precoç de dificultats de aprenentatge i proposta d’intervenció en el cicle inicial dels centres: ESC Joan Maragall, ESC 25 de setembre, ESC Pau Casals i l’ESC Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal. Responsable: Manel

1.1.7

Bases teòriques neurofisiològiques, psicològiques i pedagògiques, en la que es fonamenta el desenvolupament de la parla i l’aprenentatge de la lectoescriptura. Responsable: Roser i Mercè

1.2.1

FIX: acompanyament, seguiment i avaluació dels FIC de llengua i matemàtiques dels centres. Responsable: Guillem

1.2.2

Potenciació coordinació i seguiment de les coordinacions de primària i secundària. Avaluació d’una de les coordinacions que s’iniciaran. Responsable: Roser

1.2.3.

Formació en prevenció de Trastorns del comportament alimentari. Responsable Roser i Manel

1.3.1

Detecció de les bones pràctiques dels centres focalitzant temes com les intel·ligències múltiples, altes capacitats i conductuals. Responsable: Guillem


CURS: 2012/2013 OBJECTIU ESTRATÈGIC 2

Millora de la cohesió social

Codi: 08870406 PONDERACIÓ 35 %

Descripció: Assessorar i acompanyar els centres en el desenvolupament de l’ àmbit competencial: Aprendre a conviure i habitar el món. (Centres actius en una societat democràtica, i participativa, no tancats en sí mateixos, amb consciència de pertinença social i comunitària, amb capacitat cooperativa, acceptant la diversitat com una riquesa, que potencien el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes, que afavoreixen i faciliten la cohesió social, centres legitimats, compromesos i solidaris, implicant-se amb el projecte de país de manera responsable, que s’adapten a les realitats i necessitats socials del seu alumnat).

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Maria Marco i Montse Lario ESTRATÈGIES 2009/2013

2.1

Suport a les diferents xarxes sobre convivència i ciutadania en els municipis.

2.2

Impuls i col·laboració en el Pla Educatiu d’Entorn de Rubí.

2.3

Impuls i col·laboració en programes i plans d’intervenció en l’àmbit social: absentisme i salut escolar.

ACTIVITATS 2012/2013 Participar en la comissió de la prevenció de la violència de Rubí. Concretament. Incidint en les 2.1.1 activitats engegades en el curs 2011-2012: Aprenentatge-servei i mesures alternatives a l’expulsió. Responsables: Maria Marco, i Montse Lario. Participar a la taula de la infància de Castellbisbal. 2.1.2 Responsable: Anna, Maria i Mª José

2.2.1

2.3.1

Col·laboració i impuls de les activitats del Pla Educatiu d’Entorn per garantir la seva continuïtat. Responsables: Montse

Desenvolupar i implementar el protocol d’absentisme. S’avaluaran els centres ESC Teresa Altet, ESC 25 de setembre, i INS La Serreta. Responsables: Maria, i Josep

2.3.2 Participar en el grup de treball salut, escola i comunitat. Responsables: Roser

1T

2T

3T


OBJECTIU ESTRATÈGIC 3

CURS: 2012/2013 Codi: 08870406 PONDERACIÓ 30 %

Millorar el treball del SEZ

Descripció: El servei educatiu ha de desenvolupar les següents competències:

Conèixer, reconèixer i comprendre l’entorn. Interaccionar i comunicar-se entre els seus membres per la cerca d’un objectiu comú. Ha de ser una organització d’estructura dinàmica, que aprèn i està disposada al canvi. Capaç de recollir i valorar les aportacions dels membres i integrar-los per construir un coneixement col·lectiu comú compreses i assimilades per tots els membres de l’equip. Amb voluntat continua de perfeccionar les habilitats i els processos. Que potencia la creativitat i la capacitat d’iniciativa. Amb característiques de Flexibilitat (possibilitat de renuncia a antics hàbits i visió àmplia de noves perspectives i alternatives) i Plasticitat (facilitat d’ajustar-se a noves realitats físiques i socials). Una organització emocionalment intel·ligent que gestiona l’avui per anticipar-se al demà. Que practica l’acció-reflexió-acció RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Equip Impulsor ESTRATÈGIES 2009/2013

3.1

Promoure la participació dels diferents professionals del SEZ fomentant el treball en equip a partir de la reflexió i avaluació interna.

3.2

Millora de la difusió externa : imatge del SEZ. ACTIVITATS 2012/2013

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

1T

Planificar les activitats del SE i optimitzar el funcionament Establir el calendari de les diferents reunions de treball x Revisió conjunta dels Plans d’actuació Responsables: Roser, Josep, Montse Coneixement del territori i dels seus recursos. Castellbisbal Responsables: Anna, Manel i Guillem Coneixement dels centres a través de la reflexió compartida: estudi de casos (un centre). Responsables: Tècnica Xerrada: Intel·ligències múltiples vers altes capacitats x Responsable: Josep i Mercè Xerrada presentació del master: Traspàs de la informació a Primària-Secundària. Responsable: Josep

Potenciar la difusió de la web del SEZ tant de manera interna com externa (USEE iEE) 3.2.1 Responsables: Mercè, Guillem i Sílvia

x

2T x

3T x

x x

Mapa estratègic SE  
Mapa estratègic SE  

Document mapa estrategic

Advertisement