Page 1

บริษ ัท คอมคิวบ์ จำก ัด

ขาย อุปกรณ์วท ิ ยาศาสตร์ เครือ ่ งมือวัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ั่ สะเทือน, เครือ เครือ ่ งวัดความสน ่ งวัดความหนา, เครือ ่ งวัดความแข็ง, เครือ ่ งวัดคลอรีน, pH Meter, เครือ ่ งวัดออกซเิ จน, เครือ ่ งวัดปริมาณน้ าฝน ราคา ถูก จัดสง่ ฟรีทั่วประเทศ


สารบัญ เครือ ่ งวัดคลอรีน

3

pH Meter

4

เครือ ่ งวัดออกซเิ จน

5

เครือ ่ งวัดปริมาณน้ าฝน

6

ั่ สะเทือน เครือ ่ งวัดความสน

7

เครือ ่ งวัดความหนา

8

เครือ ่ งวัดความแข็ง

9


1. เครือ ่ งว ัดคลอรีน แบบคลอรีนรวม Total Chlorine Meter

เครือ ่ งวัดคลอรีน

Total chlorine 0.01ppm

ถึง

10.00ppm(10 to 50ppm using dilution

method)

ความละเอียด

0.01ppm

ความแม่นยา

±10% of reading ±0.01ppm

ี ส ความแม่นยา ชว่ งการวัดอุณหภูม ิ -5 to 90 องศาเซลเซย ย่านการวัด

Total chlorine 0.01ppm

ถึง

±1°C

10.00ppm

ี รือความขุน ้ สห ่ ของน้ าทีใ่ ชในการทดสอบไม่ มผ ี ลต่อการวัด ปรับเทียบอัตโนมัต ิ บันทึกข ้อมูลได ้ 15 ค่า อิเล็กโทรดสาหรับวัดคลอรีนแบบแบน ตัวเครือ ่ งกันน้ าระดับ

IP67

จอแสดงผลแบบ

แสดงค่าคลอรีนและอุณหภูมไิ ด ้พร ้อมกัน

LCD


2. เครือ ่ งว ัดค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงในนำ้ pH Meter

pH Meter

มีชว่ งการวัด

pH

พีเอช -2.00 ถึง

ชว่ งการวัดโออาร์พ ี -1999 ถึง ความละเอียด ความแม่นยา ขนาดเครือ ่ ง

1999mV

พีเอชมิเตอร์

16.00pH

ชว่ งการวัดอุณหภูม ิ 0 ถึง

100°C

0.01pH, 0.1mV, 0.1°

±0.01pH; ±2mV; ±0.2°C 103 x 145 x 32

กรัม

จอแสดงผลค่าการวัดและอุณหภูมไิ ด ้พร ้อมกัน จุดสอบเทียบ

2

หรือ

3

จุด ชดเชยอุณหภูมอ ิ ัตโนมัต ิ (ATC)

บันทึกข ้อมูลได ้ 150 ข ้อมูล ผ่านต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ น

USB

ตัง้ เวลาเครือ ่ งกวนสารละลายได ้ 30, 60, 120 นาทีหรือต่อเนือ ่ ง และปุ่ มกดกันน้ า


3. เครือ ่ งว ัดออกซเิ จน Oxygen meter แบบพกพำ

ชว่ งการวัดความออกซเิ จน 0 ถึง 25%VOL ความถูกต ้องแม่นยา ±2% ความละเอียด 0.1% Preheating time:

น ้อยกว่าว 10 วินาที Response time: น ้อยกว่า 15 วินาที

้ ี ส ชว่ งอุณหภูมท ิ เี่ หมาะแก่การใชงาน -15 ถึง 50 องศาเซลเซย ี ง, แสง, การสั่นสะเทือน โหมดการแจ ้งเตือนแบบ เสย แจ ้งเตือนเมือ ่ ปริมาณออกซเิ จนน ้อยกว่า 19.5%VOL แจ ้งเตือนเมือ ่ ปริมาณออกซเิ จนมากกว่า 23.5%VOL (สามารถตัง้ ค่าการแจ ้งเตือนปริมาณออกซเิ จนได ้) ้ ื่ ถือได ้ ใชงานได ้ต่อเนือ ่ ง 6 ชวั่ โมงวัดค่าออกซเิ จนแบบต่อเนือ ่ งและเชอ ตัวเครือ ่ งทนทาน ให ้ค่าความแม่นยาสูง ้ านักงาน โรงงาน ห ้องปฏิบัตก เหมาะสาหรับใชในส ิ ารฯ ้ เซ็นเซอร์วด ั ออกซเิ จนคุณภาพสูง ตอบสนองเร็ว อายุการใชงานยาวนาน


4. เครือ ่ งว ัดปริมำณน ้ำฝน Rain Gauge

พร ้อมเซ็นเซอร์ความเร็วลม, ทิศทางลม, ปริมาณน้ าฝน, อุณหภูม,ิ ื้ สม ั พัทธ์ และความชน ั ญาณได ้ไกล สง่ สญ

150

เมตร วัดลมกระโชกหรือความเร็วลมเฉลีย ่ ในหน่วย

mph,

m/s, km/h, knots

้ น ใชคลื ่ ความถี่ 915MHz FCC approved แสดงผลพยากรณ์สภาพอากาศ แสดงผลความกดอากาศแบบ

Relative

หรือ

Absolute

ั ดาห์, แสดงผลปริมาณแบบรายวัน, รายสป รายเดือนและผลรวมทัง้ หมดในหน่วยนิว้ หรือเซ็นติเมตร ื้ สม ั พัทธ์แบบ วัดอุณหภูมแ ิ ละความชน พร ้อม time-date stamps เก็บข ้อมูลทุกๆ ชวั่ โมง (ภายใน แจ ้งเตือนด ้วยไฟ

LED

24

Indoor

และ

Dew point

ชวั่ โมงล่าสุด)

่ งจอ (LED backlight) กระพริบ ไฟสอ

แจ ้งเมือ ่ แบตเตอรีต ่ ่าสาหรับ

Sensor

และ

main unit

ั่ ฟั งชน

Max/Min readings


่ ั สะเทือน Vibration Meter 5. เครือ ่ งว ัดควำมสน

ั่ สะเทือน มีคา่ ทีส เครือ ่ งวัดความสน ่ ามารถวัดได ้ Velocity (RMS), Acceleration (Peak), and Displacement (Peak-to-Peak)

ั่ หยุดหน ้าจออัตโนมัตเิ พือ ฟั งชน ่ อ่านค่า ้ ปิ ดเครือ ่ งอัตโนมัตเิ มือ ่ ไม่ได ้ใชงาน

1

แจ ้งเมือ ่ ระดับแบตเตอรีต ่ ่าชว่ งการวัด

นาที Acceleration (Peak) 0.1

ชว่ งการวัด

Velocity (RMS) 0.1

ชว่ งการวัด

Displacement (Peak-to-Peak) 1

ความละเอียด

ถึง

ถึง

199.9 m/s2

199.9mm/s

ถึง

1999μm

0.1m/s2, 0.1mm/s, 1μmความแม่นยา ±(5% + 1 digit)

สายเซ็นเซอร์แบบสปริงยาว ย่านความถี1่ 0Hz ถึง

1500Hz

20

เซ็นติเมตร (ยังไม่ยด ื ) พร ้อมหัวแม่เหล็ก


6. เครือ ่ งว ัดควำมหนำ Thickness Gauge

เครือ ่ งวัดความหนาชว่ งการวัด

0

เครือ ่ งวัดความหนาความแม่นยา ความละเอียด

0.01

ถึง

12.7

±0.03

มิลลิเมตร หรือ

มิลลิเมตร หรือ

0

ถึง

0.5

นิว้

มิลลิเมตร

0.0005

นิว้ แหล่งพลังงาน แบตเตอรีแ ่ บบ

1.5V

LR44

ชว่ งอุณหภูมท ิ เี่ ครือ ่ งทางานได ้ดี 0 ถึง

40

ี ส องศาเซลเซย

ื้ สม ั พัทธ์ทเี่ ครือ ชว่ งความชน ่ งทางานได ้ดี 0 ถึง เครือ ่ งวัดความหนาจอแสดงผลแบบ เปลีย ่ นหน่วยการวัดเป็ น

mm

หรือ

แหล่งพลังงาน แบตเตอรีแ ่ บบ

LCD

inch

ขนาดใหญ่ปมส ุ่ าหรับเปิ ดและปิ ดเครือ ่ ง

ได ้ปรับ

3V CR2032

80%RH

Zero

ได ้


6. เครือ ่ งว ัดควำมแข็ ง

ยำง

Durometer Shore A

เครือ ่ งวัดความแข็งมีชว่ งการวัดความแข็ง ความแม่นยา

<1%H

ตรงตามมาตรฐาน

ความละเอียด

0

ถึง100HA

0.1

DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215

แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ AAA x 4 แจ ้งเมือ ่ ระดับแบตเตอรีต ่ ่า ขนาดเครือ ่ ง

162x65x38

แสดงค่าการวัด (ค่าสูงสุด)

มิลลิเมตร

Hardness result (ความแข็ง), average value (ค่าเฉลีย ่ ), max. value

้ ื่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ ปิ ดเครือ ่ งอัตโนมัตเิ มือ ่ ไม่ใชงาน สามารถเชอ ชว่ งอุณหภูมท ิ เี่ ครือ ่ งทางานได ้ดี 0°C ถึง

40°C


บริษัท คอมคิวบ์ จากัด

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ VOAKE  
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ VOAKE  

บริษัท คอมคิวบ์ จำกัด ขาย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด

Advertisement