Page 40

www.vnovomsvete.com

40

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

23 - 29 üçÇÄêü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTN äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä 23 üçÇÄêü 6:00 7:00

èéãúòÄ áÑÖëú ÜàÇ ÅéÉ 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... éí òÄÅÄíÄ Ñé òÄÅÄíÄ íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ÉãÄÇÄ áÄ ÉãÄÇéâ äéçíÄäí óìÜÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ïéóì ÇëÖ ëöÖëíú çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ÑàÄãéÉ ÖÇêéçúûë 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... éí òÄÅÄíÄ Ñé òÄÅÄíÄ ëàëíÖåÄ EXPRESS çéÇéëíà çéÇéëíà ìäêÄàçõ èéÑêéÅçéëíà 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ïéóì ÇëÖ ëöÖëíú 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ëÑÖãÄçé Ç àáêÄàãÖ èìãúë Ñçü åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS ëÄãûí, åÄêàü! 1 ÒÂËfl ÅÖÉ éí ëåÖêíà ÑÂÚÂÍÚË‚ äéçíÄäí 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... éí òÄÅÄíÄ Ñé òÄÅÄíÄ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìãúë Ñçü äéçñÖêí ÖÇêÖâëäéâ åìáõäà 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ëÑÖãÄçé Ç àáêÄàãÖ

8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 13:35 14:00 15:00 15:30 16:00 16:50 17:05 17:10 18:00 18:30 19:00 20:00 20:45 21:00 22:20 0:00 1:00 2:00 2:30 3:15 4:15 5:15 5:30

Çíéêçàä 24 üçÇÄêü 6:00 6:45 7:00

åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ÉÖêéâ Ñçü íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ “ëÖäêÖíõ éí ÉÄãàçõ” äéçíÄäí ÅÖÉ éí ëåÖêíà ÑÂÚÂÍÚË‚ 9 äÄçÄã, àáêÄàãú… ãàçàü áÑéêéÇúü

8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 13:05

13:35 14:00 15:00 15:30 16:00 16:50 17:05 17:10 18:00 19:00 20:00 20:45 21:00 22:20 0:00 1:00 1:45 2:10 3:00 4:00 5:00

çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê ÖÇêéçúûë 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ÉÖêéâ Ñçü ëàëíÖåÄ EXPRESS çéÇéëíà çéÇéëíà ìäêÄàçõ èéÑêéÅçéëíà JBS… ãÖïÄàå àíéÉà ÉéÑÄ èìãúë Ñçü åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS ëÄãûí, åÄêàü! 2 ÒÂËfl ÉÄêÄçíàêìû Üàáçú Ñ‡Ï‡ äéçíÄäí 9 äÄçÄã... ÉÖêéâ Ñçü çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìãúë Ñçü JBS…ãÖïÄàå ꇂ‚ËÌ ëÚË‚ ÉÛÚÓÛ

ëêÖÑÄ 25 üçÇÄêü 6:00 6:45 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 13:35 14:00 15:00 15:30 16:00 16:50 17:05 17:10 18:00 18:30 19:00 20:00 20:45 21:00 23:05

åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS 9 äÄçÄã...ÉÖêéâ Ñçü íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê äéçíÄäí ÉÄêÄçíàêìû Üàáçú Ñ‡Ï‡ óíé çéÇÖçúäéÉé? çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê ÖÇêéçúûë 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ÉÖêéâ Ñçü ëàëíÖåÄ - ìêéÇÖçú-2 EXPRESS çéÇéëíà çéÇéëíà ìäêÄàçõ èéÑêéÅçéëíà ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé ÄçÉãàâëäà üÅãéäé êÄáÑéêÄ èìãúë Ñçü åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS ëíêÄëíà èé ÇãÄÑàåàêì òíéêåéÇéÖ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ Ñ‡Ï‡

0:30 1:30 2:15 2:45 3:30 4:30 5:30

äéçíÄäí 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ÉÖêéâ Ñçü çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìãúë Ñçü óíé çéÇÖçúäéÉé?

óÖíÇÖêÉ 26 üçÇÄêü 6:00 6:45 7:00 7:45 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 12:50 13:00 13:35 14:00 15:00 15:30 16:00 16:50 17:05 17:10 18:00 18:20 19:00 20:00 20:45 21:00 22:30 0:05 1:05 1:50 2:20 3:05 4:05 5:00 5:30

åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS 9 äÄçÄã... ÉÖêéâ Ñçü ëàëíÖåÄ íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê éëéÅéÖ åçÖçàÖ òíéêåéÇéÖ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ Ñ‡Ï‡ ÑçÖÇçàä îàçÄçëàëíÄ èÖêÖÑÄóà èêéòãõï ãÖí åõ áÑÖëú ÜàÇÖå... çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç “ëÖäêÖíõ éí ÉÄãàçõ” ÖÇêéçúûë 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ÉÖêéâ Ñçü ëàëíÖåÄ EXPRESS çéÇéëíà çéÇéëíà ìäêÄàçõ èéÑêéÅçéëíà ÑÖêÖÇé Üàáçà èÖêÖÑÄóà èêéòãõï ãÖí... åõ áÑÖëú ÜàÇÖå èìãúë Ñçü åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS ü çÄìóì ÇÄë åÖóíÄíú... äìãúíèéïéÑ Ç íÖÄíê KÓωËfl éëéÅéÖ åçÖçàÖ 9 äÄçÄã... ÉÖêéâ Ñçü çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìãúë Ñçü ÑÖêÖÇé Üàáçà ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé - ÄçÉãàâëäà

èüíçàñÄ 27 üçÇÄêü 6:15 7:00

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS

23 - 29 üçÇÄêü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “êíê èãÄçÖíÄ” äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä, 23 üçÇÄêü 5:00 8:55 9:50 10:20 12:00 12:45 13:00 14:45 15:30 16:00 16:15 17:45 18:50 20:00 20:35 20:50 22:45 0:55 1:10 1:55 2:10 3:05 4:30

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “è‡‚Ë· ÊËÁÌË” íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Ä·ÒÓβÚÌ˚È ÒÎÛı”. “è¯ÍÓÏ...”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇΠ“èflÏÓÈ ˝ÙË”. “60 åËÌÛÚ”. ÇÖëíà. ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. êìëëäÄü ëÖêàü. íÂÎÂÒÂˇΠ“ǘÂ Ò Ç·‰ËÏËÓÏ ëÓÎÓ‚¸Â‚˚Ï” ÇÖëíà-ëÄçäí-èÖíÖêÅìêÉ. “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇÎ. TÂÎÂÒÂˇΔч”. “è‡‚Ë· ÊËÁÌË”.

Çíéêçàä, 24 üçÇÄêü 5:00 8:55 9:50

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “è‡‚Ë· ÊËÁÌË”

10:20 12:00 13:00 14:45 15:30 16:00 16:15 17:45 18:50 20:00 20:50 22:45 0:55 1:10 1:55 2:10 3:05 4:30

íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” . ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇΠ“èflÏÓÈ ˝ÙË”. “60 åËÌÛÚ”. ÇÖëíà. êìëëäÄü ëÖêàü. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ǘÂ Ò Ç·‰ËÏËÓÏ ëÓÎÓ‚¸Â‚˚Ï”. ÇÖëíà-ëÄçäí-èÖíÖêÅìêÉ “ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ.”ч”. “è‡‚Ë· ÊËÁÌË”

ëêÖÑÄ, 25 üçÇÄêü 5:00 8:55 9:50 10:20 12:00 12:45 13:00 14:45 15:30

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “è‡‚Ë· ÊËÁÌË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ.

16:00 16:15 17:45 18:50 20:00 20:50 22:45 0:55 1:10 1:55 2:10 3:05 4:30

çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇΠ“èflÏÓÈ ˝ÙË”. “60 åËÌÛÚ”. ÇÖëíà. êìëëäÄü ëÖêàü. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ǘÂ Ò Ç·‰ËÏËÓÏ ëÓÎÓ‚¸Â‚˚Ï”. ÇÖëíà-ëÄçäí-èÖíÖêÅìêÉ. “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇÎ. TÂÎÂÒÂˇΠ“ч”. “è‡‚Ë· ÊËÁÌË”

óÖíÇÖêÉ, 26 üçÇÄêü 5:00 8:55 9:50 10:20 12:00 13:00 14:45 15:30 16:00 16:15 17:45 18:50 20:00 20:50

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “è‡‚Ë· ÊËÁÌË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇΠ“ò‡Ï‡Ì͇”. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. “60 åËÌÛÚ” ÇÖëíà. êìëëäÄü ëÖêàü. íÂÎÂÒÂˇÎ.

13—19 flÌ‚‡fl 2017

7:10 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 13:05 13:35 14:00 15:00 15:30 16:00 16:50 17:05 17:10 18:00 18:30

9 äÄçÄã... ÉÖêéâ Ñçü íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ÑàÄãéÉ äéçíÄäí äìãúíèéïéÑ Ç íÖÄíê KÓωËfl ÑÖêÖÇé Üàáçà çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ÉãÄÇÄ áÄ ÉãÄÇéâ ÖÇêéçúûë 9 äÄçÄã... ÉÖêéâ Ñçü ëàëíÖåÄ EXPRESS çéÇéëíà çéÇéëíà ìäêÄàçõ ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ óÄëíçõÖ äéããÖäñàà äÓÎÎÂ͈Ëfl ÒÌÛÙÂÓ‚ ïêéçéÉêÄî èìãúë Ñçü åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS éÜéÉ äËÏË̇θ̇fl ‰‡Ï‡ çÖóÄüççÄü ãûÅéÇú Ñ‡Ï‡ äéçíÄäí 9 äÄçÄã, àáêÄàãú... ÉÖêéâ Ñçü çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íéí ëÄåõâ äÄèãÄç ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìãúë Ñçü ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ èÖêÖÑÄóà èêéòãõï ãÖí... åõ áÑÖëú ÜàÇÖå ÑàÄãéÉ

18:45 19:00 20:00 20:45 21:00 22:20 23:40 0:40 1:25 1:50 2:35 3:35 4:35 5:00 5:30

ëìÅÅéíÄ 28 üçÇÄêü 6:00 6:45 6:55 7:10 8:00

åàê ëÖÉéÑçü ÉÄáÄêïNEWS óÄëíçõÖ äéããÖäñàà 9 äÄçÄã... ÇéâçÄ à åàê éêÖã à êÖòäÄ üÔÓÌËfl äËÓÚÓ ëàëíÖåÄ - ìêéÇÖçú-2 äêìèçõå èãÄçéå Ö͇ÚÂË̇ ÉÛÒ‚‡ ÑçÖÇçàä îàçÄçëàëíÄ çÄòà ëéëÖÑà äÓωËfl “ëÖäêÖíõ éí ÉÄãàçõ” ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ çÖóÄüççÄü ãûÅéÇú Ñ‡Ï‡ ÅéãúòÖ óÖå ãûÅéÇú å‡Ë˝ÚÚ‡ Ë ÄÎÂÍ҇̉ óÛ‰‡ÍÓ‚˚ îàãúåõ èÄåüíà ä‡Úfl é„ÓÌÂÍ 9 äÄçÄã... ÇéâçÄ à åàê èéãúòÄ áÑÖëú ÜàÇ ÅéÉ çéÇéëíà ìäêÄàçõ äéçíÄäí éêÖã à êÖòäÄ üÔÓÌËfl - äËÓÚÓ

8:50 9:05 9:20 9:35 10:30 11:00 11:30 13:15 14:00 15:00 16:00 17:00 17:40 18:10

22:45 “èÓ‰ËÌÓÍ”. èÓ„‡Ïχ Ç·‰ËÏË‡ ëÓÎÓ‚¸Â‚‡. 0:30 ÇÖëíà-ëÄçäí-èÖíÖêÅìêÉ. 0:45 “àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Ó”. 1:30 çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. 1:50 íÂÎÂÒÂˇÎ. 2:45 TÂÎÂÒÂˇΠ“ч” 4:30 “è‡‚Ë· ÊËÁÌË”

èüíçàñÄ, 27 üçÇÄêü 5:00 8:55 9:50 10:20 12:00 13:00 14:45 15:30 16:00 16:15 17:45 18:50 20:00 20:40 22:15 23:50 0:30 2:20 2:50 4:45

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “èflÚÓ ËÁÏÂÂÌË” íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Ó” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. íÂÎÂÒÂˇΠ“èflÏÓÈ ˝ÙË”. “60 åËÌÛÚ”. ÇÖëíà. äÓ̈ÂÚ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Å·fl ÒÚÛ‰Ëfl”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË”. “èflÏÓÈ ˝ÙË” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ.

ëìÅÅéíÄ, 28 üçÇÄêü 6:00 6:15 7:20 8:45

ÇÖëíà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “é·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È ÍÓ̈ÂÚ Ò ù‰Û‡‰ÓÏ ùÙËÓ‚˚Ï”.

19:00 èìãúë çÖÑÖãà 20:00 ÖÇêéçúûë 20:35 ÑàäÄü éïéíÄ äéêéãü ëíÄïÄ íËÎÎÂ 1 ÒÂËfl 22:00 éÅõäçéÇÖççõâ äéçñÖêí ë ùÑìÄêÑéå ùîàêéÇõå 22:30 íÖçú ùÍ‡ÌËÁ‡ˆËfl Ô¸ÂÒ˚ Ö‚„ÂÌËfl ò‚‡ˆ‡ 0:05 ÅéãúòÖ óÖå ãûÅéÇú å‡Ë˝ÚÚ‡ Ë ÄÎÂÍ҇̉ óÛ‰‡ÍÓ‚˚ 1:45 äêìèçõå èãÄçéå Ö͇ÚÂË̇ ÉÛÒ‚‡ 2:00 9 äÄçÄã...ÇéâçÄ à åàê 3:00 èìãúë çÖÑÖãà 4:00 éêÖã à êÖòäÄ ç‡ Í‡˛ Ò‚ÂÚ‡: ì·Ì-ŇÚÓ 4:50 ÑàäÄü éïéíÄ äéêéãü ëíÄïÄ íËÎÎÂ 1 ÒÂËfl

ÇéëäêÖëÖçúÖ 29 üçÇÄêü 6:00 7:00 7:45 8:35 9:00 10:15 10:35 11:00 11:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:55 18:05 19:00 20:00 20:35 22:00 22:15 22:30 0:30 1:00 1:40 2:40 3:20 4:30 4:45

9:10 9:55 12:00 13:00 13:45 14:35 15:35 16:30 18:10 20:00 20:55 0:05 1:40 3:10 4:45

èéãúòÄ áÑÖëú ÜàÇ ÅéÉ îàãúåõ èÄåüíà ä‡Úfl é„ÓÌÂÍ éêÖã à êÖòäÄ ç‡ Í‡˛ Ò‚ÂÚ‡: ì·Ì-ŇÚÓ ëàëíÖåÄ êéåÄçíàäÄ êéåÄçëÄ äéçíÄäí 9 äÄçÄã..Öëíú ÉéíéÇ éÅõäçéÇÖççõâ äéçñÖêí ë ùÑìÄêÑéå ùîàêéÇõå íÖçú ùÍ‡ÌËÁ‡ˆËfl Ô¸ÂÒ˚ Ö‚„ÂÌËfl ò‚‡ˆ‡ JBS…ãÖïÄàå àíéÉà ÉéÑÄ îàãúåõ èÄåüíà çËÍÓÎ‡È êflÁ‡ÌÓ‚ èÖêÖÑÄóà èêéòãõï ãÖí... åõ áÑÖëú ÜàÇÖå óíé çéÇÖçúäéÉé? ‡ èéãúòÄ áÑÖëú ÜàÇ ÅéÉ êéåÄçíàäÄ êéåÄçëÄ èêÖëë äãìÅ ÄÅëéãûíçõâ ëãìï åÛÁÂÈ Ú‡Ú‡ ㇠ë͇· ÖÇêéçúûë ÑàäÄü éïéíÄ äéêéãü ëíÄïÄ íËÎÎÂ 2 ÒÂËfl äêìèçõå èãÄçéå ã˛‰ÏË· ÄÚÂϸ‚‡ ÑçÖÇçàä îàçÄçëàëíÄ ëéóàçÖçàÖ äé Ñçû èéÅÖÑõ äéçíÄäí ÄÅëéãûíçõâ ëãìï åÛÁÂÈ Ú‡Ú‡ ㇠ë͇· èêÖëë äãìÅ îàãúåõ èÄåüíà çËÍÓÎ‡È êflÁ‡ÌÓ‚ JBS…ãÖïÄàå àíéÉà ÉéÑÄ ëéóàçÖçàÖ äé Ñçû èéÅÖÑõ ÑàäÄü éïéíÄ äéêéãü ëíÄïÄ íËÎÎÂ 2 ÒÂËfl

“ëÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ”. äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “àÒ͇ÚÂÎË”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “êÓχÌÚË͇ ÓχÌÒ‡”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. èêÖåúÖêÄ. “ëÛ··ÓÚÌËÈ ‚˜Â”. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ.

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 29 üçÇÄêü 6:00 6:15 8:10 8:50 9:15 9:50 12:00 14:00 14:35 15:20 16:00 16:30 18:10 20:00 21:50 0:05 1:40 3:10

ÇÖëíà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ë‡Ï Ò· ÂÊËÒÒÂ”. “ëÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡ Ö‚„ÂÌËfl èÂÚÓÒfl̇”. “ìÚÂÌÌflfl ÔÓ˜Ú‡”. “ëÏÂflÚ¸Òfl ‡Á¯‡ÂÚÒfl” ÇÖëíà çÖÑÖãà. êéëëàü - ãûÅéÇú åéü! “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸”. “Ä·ÒÓβÚÌ˚È ÒÎÛı”. “è¯ÍÓÏ...”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà çÖÑÖãà. “ÇÓÒÍÂÒÌ˚È ‚˜Â Ò Ç·‰ËÏËÓÏ ëÓÎÓ‚¸Â‚˚Ï”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ.

Vns issue 2 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you