Page 38

www.vnovomsvete.com

38

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА èêéÉêÄååA TEãEäÄçÄãA RTVi

ÖÑàå ÑéåÄ ë Çõëéñäéâ

Ваша я Юлия Высоцка

äÓÙÂÈÌÓ-ÓÂıÓ‚Ó ÏÓÓÊÂÌÓ 600 ÏÎ ÒÎË‚ÓÍ (20%), 500 ÏÎ ÏÓÎÓ͇, ÚË „ÓÒÚË ÙÛ̉Û͇, 100 „ ÍÓ˘ÌÂ‚Ó„Ó Ò‡ı‡‡, 7 ÊÂÎÚÍÓ‚, 50–70 ÏÎ Ò‚ÂÊÂÁ‡‚‡ÂÌÌÓ„Ó ÍÂÔÍÓ„Ó ÍÓÙÂ, 1 ˜. ÎÓÊ͇ ‚‡ÌËθÌÓ„Ó ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡. ëÎË‚ÍË Ë ÏÓÎÓÍÓ ‚ÎËÚ¸ ‚ ·Óθ¯Û˛ ͇ÒÚ˛Î˛ Ë ÔÓ„‚‡Ú¸ ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÔÂ‚˚ı ÔÛÁ˚¸ÍÓ‚. ÜÂÎÚÍË Ò Ò‡ı‡ÓÏ ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‚ ˜‡¯Â ÍÓÏ·‡È̇, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚‡ÌËθÌ˚È ˝ÍÒÚ‡ÍÚ Ë ‚Á·ËÚ¸ ‚Ò ̇ χÍÒËχθÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË. ìÏÂ̸¯ËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ ÍÓÏ·‡ÈÌ Ë, Ì ÔÂÍ‡˘‡fl ‚Á·Ë‚‡Ú¸, ‚ÎËÚ¸ ÍÓÙÂ. ç·Óθ¯ËÏË ÔÓˆËflÏË ‚ÎËÚ¸ ‚ ˜‡¯Û ÍÓÏ·‡È̇ „Ófl˜Â ÏÓÎÓÍÓ ÒÓ ÒÎ˂͇ÏË Ë ‚Á·ËÚ¸ ‚Ò ‚ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ χÒÒÛ. èÂÂÎËÚ¸ ÊÂÎÚÍÓ‚Ó-ÒÎË‚Ó˜ÌÛ˛ ÒÏÂÒ¸ Ó·‡ÚÌÓ ‚ ͇ÒÚ˛Î˛, ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ̇ Ó„Ó̸ Ë, ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ÔÂÂϯ˂‡fl, ÔÓ„‚‡Ú¸, ÔÓ͇ χÒÒ‡ Ì Á‡„ÛÒÚÂÂÚ (‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË χÒÒ˚ ÔË ÔÂÂϯ˂‡ÌËË). Ç˚Íβ˜ËÚ¸ Ó„Ó̸ Ë ÔÂÂϯ˂‡Ú¸ ¢ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl, Á‡ÚÂÏ ÓÒÚÛ‰ËÚ¸ χÒÒÛ ‰Ó ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ÏÓÓÁËÎÍÛ ËÎË ‚ χ¯ËÌÍÛ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó. Ñ‚Â „ÓÒÚË ÓÂıÓ‚ ËÁÏÂθ˜ËÚ¸ ‚ ÒÚÛÔÍ ‚ ÍÛÔÌÛ˛ ÍÓ¯ÍÛ. Ç „ÓÚÓ‚Ó ÏÓÓÊÂÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ËÁÏÂθ˜ÂÌÌ˚ ÓÂıË Ë ÔÂÂϯ‡Ú¸. ä‡Ê‰Û˛ ÔÓˆË˛ ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó ÛÍ‡ÒËÚ¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÏËÒfl ˆÂÎ˚ÏË ÓÂı‡ÏË.

Ň‡ÌË̇ Ò Ù‡ÒÓθ˛, ÒÂθ‰ÂÂÂÏ Ë ÛÍÓÎÓÈ

2 ÍÛÒ͇ ·‡‡ÌËÌ˚ ̇ ÍÓÒÚÓ˜ÍÂ, 250–300 „ Ù‡ÒÓÎË, 1/2 ÍÓÌfl ÒÂθ‰ÂÂfl, 3 ͇ÚÓÙÂÎËÌ˚, 1 ÍÛÔ̇fl ÎÛÍӂˈ‡, 1 ÏÓÍÓ‚¸, ÔÛ˜ÓÍ ÛÍÓÎ˚, Ì·Óθ¯ÓÈ ÔÛ˜ÓÍ Ú‡ıÛ̇, 3 ÁÛ·˜Ë͇ ˜ÂÒÌÓ͇, 150 ÏÎ ·ÂÎÓ„Ó ‚Ë̇, 1 ÒÚ. ÎÓÊ͇ ÓÎË‚ÍÓ‚Ó„Ó Ï‡Ò·, 1–2 ˜. ÎÓÊÍË ÏÛÍË, 1 ˜. ÎÓÊ͇ Ò „ÓÍÓÈ ÚÓχÚÌÓÈ Ô‡ÒÚ˚, 1 ˜. ÎÓÊ͇ ÚÏË̇, 1/4 ˜. ÎÓÊÍË ÍÛÍÛÏ˚, ˘ÂÔÓÚ͇ Ò‚ÂÊÂÏÓÎÓÚÓ„Ó ˜ÂÌÓ„Ó ÔÂˆ‡, ˘ÂÔÓÚ͇ ÏÓÒÍÓÈ ÒÓÎË. î‡ÒÓθ Á‡ÏÓ˜ËÚ¸ ̇ ÌÓ˜¸, Á‡ÚÂÏ ÓÚ‚‡ËÚ¸ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË.

äÓÂ̸ ÒÂθ‰ÂÂfl ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ë Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÍÛ·Ë͇ÏË. Ň‡ÌËÌÛ ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ ÔÓÒÓÎËÚ¸, ÔÓÔÂ˜ËÚ¸ Ë ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ ÏÛÍÓÈ. ê‡ÁÓ„ÂÚ¸ ‚ ÒÍÓ‚ÓӉ ÓÎË‚ÍÓ‚Ó χÒÎÓ, ӷʇËÚ¸ ÏflÒÓ Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ ‰Ó ÁÓÎÓÚËÒÚÓÈ ÍÓÓ˜ÍË Ë ÔÂÂÎÓÊËÚ¸ ‚ ·Óθ¯Û˛ ͇ÒÚ˛Î˛. ãÛÍ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ë Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÔÓÎÛÍÓθˆ‡ÏË. óÂÒÌÓÍ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ë ‡Á‰‡‚ËÚ¸ ÔÎÓÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ÌÓʇ. Ç˚ÎÓÊËÚ¸ ÎÛÍ Ë ˜ÂÒÌÓÍ ‚ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û, „‰Â ʇËÎÓÒ¸ ÏflÒÓ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÚÏËÌ, ÍÛÍÛÏÛ, ÚÓχÚÌÛ˛ Ô‡ÒÚÛ, ‚Ò ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë Ó·Ê‡ËÚ¸ ‰Ó ͇‡ÏÂθÌÓÈ ÍÓÌÒËÒÚÂ̈ËË. åÓÍÓ‚¸ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ë ÔÓÂÁ‡Ú¸ Ì·Óθ¯ËÏË ÍÛÒӘ͇ÏË. ä‡ÚÓÙÂθ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ë ÔÓÂÁ‡Ú¸ ̇ 8 ˜‡ÒÚÂÈ. Ç Í‡ÒÚ˛Î˛ Ò ÏflÒÓÏ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ͇ÚÓÙÂθ, ÍÓÂ̸ ÒÂθ‰ÂÂfl, ÏÓÍÓ‚¸ Ë Ó·Ê‡ÂÌÌ˚È ÎÛÍ Ò ˜ÂÒÌÓÍÓÏ, ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ͇ÒÚ˛Î˛ ̇ ÒËθÌ˚È Ó„Ó̸, ‚ÎËÚ¸ ·ÂÎÓ ‚ËÌÓ, ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë ‰‡Ú¸ ‡ÎÍÓ„Óβ ‚˚Ô‡ËÚ¸Òfl. ÇÎËÚ¸ ‚ ͇ÒÚ˛Î˛ ÔËÏÂÌÓ ÎËÚ ÍËÔflÚ͇, Ú‡Í ˜ÚÓ·˚ ÏflÒÓ Ë Ó‚Ó˘Ë ·˚ÎË ÔÓÍ˚Ú˚ ÊˉÍÓÒÚ¸˛, Á‡Í˚Ú¸ ͇ÒÚ˛Î˛ Í˚¯ÍÓÈ Ë ÚÛ¯ËÚ¸ ̇ ωÎÂÌÌÓÏ Ó„Ì 1–1,5 ˜‡Ò‡ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÏflÒ‡. í‡ıÛÌ ËÁÏÂθ˜ËÚ¸. Ç Í‡ÒÚ˛Î˛ Ò ÏflÒÓÏ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Ù‡ÒÓθ, ‚Ò ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ̇ ·Óθ¯Ó ·Î˛‰Ó, ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ ÛÍÓÎÓÈ Ë Ú‡ıÛÌÓÏ.

ëÎË‚Ó˜ÌÓ ÒÛÙÎÂ Ò Í‡ÒÌÓÈ ËÍÓÈ 4 flȈ‡, 70–100 „ Í‡ÒÌÓÈ ËÍ˚, χÎÂ̸ÍËÈ ÔÛ˜ÓÍ ÛÍÓÔ‡, 2 ÒÚ. ÎÓÊÍË ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ò˚‡, ˘ÂÔÓÚ͇ ÏÓÒÍÓÈ ÒÓÎË. ÑÎfl ÒÓÛÒ‡ ·Â¯‡ÏÂθ: 300–350 ÏÎ ÏÓÎÓ͇, 50 „ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡Ò·, 2 ÒÚ. ÎÓÊÍË ÏÛÍË, ˘ÂÔÓÚ͇ ÏÛÒ͇ÚÌÓ„Ó ÓÂı‡. ÑÛıÓ‚ÍÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ‡ÁÓ„ÂÚ¸ ‰Ó 180 „‡‰ÛÒÓ‚. èË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÒÓÛÒ ·Â¯‡ÏÂθ: ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÒÍÓ‚ÓӉ ‡ÒÚÓÔËÚ¸ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ χÒÎÓ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÏÛÍÛ Ë ÔÓʇË‚‡Ú¸  ԇÛ ÏËÌÛÚ. ç·Óθ¯ËÏË ÔÓˆËflÏË ‚ÎËÚ¸ ‚ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û ÏÓÎÓÍÓ Ë, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÂÂϯ˂‡fl, ÔÓ„‚‡Ú¸ ̇ Ì·Óθ¯ÓÏ Ó„Ì ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÏÛ͇ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì ‡ÒÚ‚ÓËÚÒfl Ë ÒÓÛÒ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚Ï. ëÌflÚ¸ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û Ò Ó„Ìfl, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÏÛÒ͇ÚÌ˚È ÓÂı, ‚Ò ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÒÚÛ‰ËÚ¸. ÅÂÎÍË ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ÓÚ ÊÂÎÚÍÓ‚. ÜÂÎÚÍË ‚Á·ËÚ¸ ‚ ÔÎÓÚÌÛ˛ χÒÒÛ. çÂÔÂ˚‚ÌÓ ‚Á·Ë‚‡fl ÏËÍÒÂÓÏ, ÔÓˆËflÏË ‚‚ÂÒÚË ‚Ó ‚Á·ËÚ˚ ÊÂÎÚÍË ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÒÓÛÒ‡. ÑÓ·‡‚ËÚ¸ ÒÎË‚Ó˜Ì˚È Ò˚ Ë ‚Á·ËÚ¸ ‚Ò ÏËÍÒÂÓÏ ‚ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ χÒÒÛ. ÅÂÎÍË ÔÓÒÓÎËÚ¸ Ë ‚Á·ËÚ¸ ‚ ÍÂÔÍÛ˛ ÔÂÌÛ. èÓÎÓ‚ËÌÛ ‚Á·ËÚ˚ı ·ÂÎÍÓ‚ ÒÓ‰ËÌËÚ¸ Ò ÒÛÙÎÂ, Á‡ÚÂÏ ‚‚ÂÒÚË ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ·ÂÎÍË Ë ‚Ò ‚˚ϯ‡Ú¸. ê‡ÁÎÓÊËÚ¸ ÒÛÙΠ‚ Ì·Óθ¯Ë ÍÂ‡Ï˘ÂÒÍË ÙÓÏ˚, Á‡ÔÓÎÌflfl Ëı ̇ 2/3 Ó·˙Âχ. Ç˚ÔÂ͇ڸ ‚ ‡ÁÓ„ÂÚÓÈ ‰ÛıÓ‚Í ‚ ÂÊËÏ „ˉÓ 12–15 ÏËÌÛÚ. ìÍÓÔ ÏÂÎÍÓ ÔÓÛ·ËÚ¸ Ë ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ „ÓÚÓ‚Ó ÒÛÙÎÂ. ê‡ÁÎÓÊËÚ¸ ̇ ÒÛÙΠÍ‡ÒÌÛ˛ ËÍÛ Ë ÔÓ‰‡‚‡Ú¸.

13—19 flÌ‚‡fl 2017

16 - 22 üçÇÄêü

ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 16 üçÇÄêü, èéçÖÑÖãúçàä 06:00 06:25 07:00 08:00 09:00 09:10 10:00 10:30 11:00 11:10 12:00 13:15 14:00 15:00 15:25 16:00 16:45 18:30 19:00 19:25 20:00 21:00 22:00 22:40 00:15 02:00 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30

êìëëäàâ ÄäñÖçí éëéÅéÖ åçÖçàÖ íÄâå-äéÑ. åìãúíîàãúåõ çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ êìëëäàâ ÄäñÖçí êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 11 ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 12 çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ äéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 2 ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ÒÂËË 11, 12 êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠüãíÄ-45 ëÂËfl 3 ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 3 éëéÅéÖ åçÖçàÖ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂ. 11, 12 ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ÒÂËË 11, 12 ëÂˇΠüãíÄ-45 ëÂËfl 3 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. èÂ‚˚ ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÜÂ̯ËÌ˚ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. äÓÒÏÓÒ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÄÎflÒ͇

17 üçÇÄêü, Çíéêçàä 06:00 06:30 07:10 07:40 09:00 09:10 10:00 10:30 11:00 11:10 12:00 13:15 15:00 15:25 16:00 16:45 18:30 19:00 19:25 20:00 21:00 22:00 22:40 23:25 00:20 02:00 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30

êìëëäàâ ÄäñÖçí éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ îàçàëí - üëçõâ ëéäéã çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ êìëëäàâ ÄäñÖçí êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂ. 13,14 çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 3 ÒÂˇΠÖÇêéèÖâëäàâ äéçÇéâ ëÂËË 1, 2 êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠüãíÄ-45 ëÂËfl 4 ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 4 éëéÅéÖ åçÖçàÖ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 13 ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 14 ÖÇêéèÖâëäàâ äéçÇéâ ëÂˇΠüãíÄ-45 ëÂËfl 4 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. èÂ‚˚ ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÜÂ̯ËÌ˚ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. äÓÒÏÓÒ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÄÎflÒ͇

18 üçÇÄêü, ëêÖÑÄ 06:00 06:30 07:10 07:50

êìëëäàâ ÄäñÖçí éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ ‰ÂÚÒÍËÈ ÙËÎ¸Ï èêàäãûóÖçàü åÄãÖçúäéÉé èÄèõ 09:00 çÓ‚ÓÒÚË RTVi

09:10 10:00 11:00 11:10 12:00 13:15 14:00 15:00 15:25 16:00 16:50 17:35 18:35 19:00 19:25 20:00 21:00 22:00 22:40 23:25 00:15 01:00 02:00 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30

éëéÅéÖ åçÖçàÖ êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 15 ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 16 çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 4 ÖÇêéèÖâëäàâ äéçÇéâ ë. 3 ÖÇêéèÖâëäàâ äéçÇéâ ë.4 êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠÜÄÜÑÄ ëÂËfl 1 ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 5 éëéÅéÖ åçÖçàÖ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 15 ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 16 ÖÇêéèÖâëäàâ äéçÇéâ ë. 3 ÖÇêéèÖâëäàâ äéçÇéâ ë. 4 ëÂˇΠÜÄÜÑÄ ëÂËfl 1 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. èÂ‚˚ ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÜÂ̯ËÌ˚ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. äÓÒÏÓÒ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÄÎflÒ͇

19 üçÇÄêü, óÖíÇÖêÉ 06:00 06:30 07:10 07:50 09:00 09:10 10:00 10:30 11:00 11:10 12:00 13:15 15:00 15:25 16:00 16:45 18:30 19:00 19:25 20:00 21:00 22:00 22:40 23:25 00:15 02:00 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30

êìëëäàâ ÄäñÖçí éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ èéÑÄêéä óÖêçéÉé äéãÑìçÄ çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ êìëëäàâ ÄäñÖçí êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂ. 17, 18 çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 5 ëÂˇΠãéÇìòäÄ ëÂËË 1, 2 êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠÜÄÜÑÄ ëÂËfl 2 ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 6 éëéÅéÖ åçÖçàÖ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 17 ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 18 ëÂˇΠãéÇìòäÄ ëÂËË 1, 2 ëÂˇΠÜÄÜÑÄ ëÂËfl 2 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. èÂ‚˚ ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÜÂ̯ËÌ˚ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. äÓÒÏÓÒ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÄÎflÒ͇

20 üçÇÄêü, èüíçàñÄ 06:00 06:30 07:10 07:40 09:00 09:10 10:00 11:00 11:10 12:00 13:15

êìëëäàâ ÄäñÖçí éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ òíéêå çÄ ëìòÖ çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ êìëëäàâ ÄäñÖçí çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ åìãúíîàãúåõ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 19

14:00 15:00 15:25 16:00 16:45 17:30 18:30 19:00 20:00 20:40 21:40 22:20 23:00 23:45 00:45 01:30 02:15 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30

ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 20 çÓ‚ÓÒÚË RTVi éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 6 ëÂˇΠãéÇìòäÄ ëÂËfl 3 ëÂˇΠãéÇìòäÄ ëÂËfl 4 êìëëäàâ ÄäñÖçí íÄâå-äéÑ. éëéÅéÖ åçÖçàÖ ëÂˇΠÜÄÜÑÄ ëÂËfl 3 ëÂˇΠäéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú ëÂËfl 7 éëéÅéÖ åçÖçàÖ ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 19 ÒÂˇΠÄíãÄçíàÑÄ ÒÂËfl 20 ÒÂˇΠãéÇìòäÄ ëÂËfl 3 ÒÂˇΠãéÇìòäÄ ëÂËfl 4 ëÂˇΠÜÄÜÑÄ ëÂËfl 3 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. èÂ‚˚ ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÜÂ̯ËÌ˚ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. äÓÒÏÓÒ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÄÎflÒ͇

21 üçÇÄêü, ëìÅÅéíÄ 06:00 åìãúíîàãúåõ 07:30 íÄâå-äéÑ. 08:30 ‰ÂÚÒÍËÈ ÙËÎ¸Ï èêàäãûóÖçàü åÄãÖçúäéÉé èÄèõ 09:35 èéÑÄêéä óÖêçéÉé äéãÑìçÄ 10:40 ÑÖíëíÇé ÅÖåÅà 12:00 çÓ‚ÓÒÚË RTVi 12:20 åìãúíîàãúåõ 13:15 èêàçñÖëëÄ çÄ ÉéêéòàçÖ 14:45 ÙËÎ¸Ï Ñéå, åàãõâ Ñéå 16:30 ÙËÎ¸Ï ÉéÑ áéãéíéâ êõÅäà 18:30 Ç çúû âéêäÖ ë Ç.íéèÄããÖêéå 19:30 çÖèêüåéâ ùîàê 20:00 àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû. 21:00 ÙËÎ¸Ï áéãéíéÖ ëÖóÖçàÖ 22:45 ÙËÎ¸Ï ÉêÖïà çÄòà 00:15 ÙËÎ¸Ï áéãéíéÖ ëÖóÖçàÖ 02:00 ÙËÎ¸Ï ÉêÖïà çÄòà 03:30 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚ 04:00 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. èÂ‚˚ ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË 04:30 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÜÂ̯ËÌ˚ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ 05:00 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. äÓÒÏÓÒ 05:30 ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË

22 üçÇÄêü, ÇéëäêÖëÖçúÖ 06:00 06:30 08:00 09:00 10:25 12:00 12:30 13:00 14:00 14:15 16:00 17:45 19:25 20:00 21:00 22:45 00:30 02:15 04:00 04:30 05:00 05:30

êìëëäàâ ÄäñÖçí åìãúíîàãúåõ àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû. òíéêå çÄ ëìòÖ àÇÄç ÑÄ åÄêúü çÓ‚ÓÒÚË RTVi çÖèêüåéâ ùîàê Ç çúû âéêäÖ ë Ç.íéèÄããÖêéå åìãúíîàãúåõ åàé, åéâ åàé ÙËÎ¸Ï áéãéíéÖ ëÖóÖçàÖ ÙËÎ¸Ï äêàáàë ÇÖêõ éëéÅéÖ åçÖçàÖ Ç çúû âéêäÖ ë Ç.íéèÄããÖêéå ÙËÎ¸Ï ìëãéÇçõâ êÖîãÖäë çÖÇÖëíÄ ãûÅéâ ñÖçéâ ÙËÎ¸Ï ìëãéÇçõâ êÖîãÖäë çÖÇÖëíÄ ãûÅéâ ñÖçéâ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. èÂ‚˚ ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. ÜÂ̯ËÌ˚ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá. äÓÒÏÓÒ

Vns issue 2 2017  
Vns issue 2 2017  
Advertisement