Page 1

-

“жить ради детеи”?

читайте стр. 20

24 - 30 January 2014 | ‹ 05 (987) èË Û˜‡ÒÚËË àÑ «åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓΈ»

Учите Английский в ZONI www.zoni.com

Семья: Почему неправильно

WWW.VNOVOMSVETE.COM

PERIODICALS

V NOVOM SVETE

50¢ NY 75¢ Other States

украина: -

-

канун гражданскои воины?

читайте стр. 3

-

АМЕРИКАНСКИи читайте стр. 13

ДРУГ КИМ ЧЕН ЫНА

АФГАН:

читайте стр. 8

Далека дорога домои...

ВЕРНУЛСЯ! Прямиком в вытрезвитель

ŊŋŃľņĻœŀňŃŀ ĿņŚ ŅņŃŀňōʼnĽĿŋŎľŃŐŅʼnŇŊĻňŃń

ľʼnĿʼnĽĻŚŊʼnĿŊŃŌŅĻ

$75

30 ǾǮ ŌŊŀőŃĻņŗňʼnŀ ŊŋŀĿņʼnŁŀňŃŀ ĿņŚ ŅņŃŀňōʼnĽ,

ŊʼnņŎŒĻřŔŃŐ SSI

при годовой предоплате

Ś ŊʼnĿŊŃŌŅĻ ļŀŌŊņĻōňʼn


www.vnovomsvete.com

2

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ÿİģħīġıĢĪĆĩĪĩĢĥı

mp‚jkfqs Дирижёр: Джанандреа Нозеда Режиссёр: Дмитрий Черняков

ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ, МИХАИЛ ПЕТРЕНКО, OКСАНА ДЫКА, СЕРГЕЙ СЕМИШКУР, АНИТА РАЧВЕЛИШВИЛИ

6, 10, 14, 17, 21, 24 ФЕВРАЛЯ 1, 4, 8 МАРТА $25!

Билеты от Скидки для групп от 10 человек и более.

ИНФОРМАЦИЯ И БИЛЕТЫ: 212.362.6000 t METOPERA.ORG Фото: Микаэла Розато/Метрополитен Опера

Не пропустите волшебство! ONE CENTER STREET, NEWARK, NJ

Билеты для семьи

$25

каждый! Используйте код 25FAM

“Спящая красавица” • 23 февраля

Весь Чайковский! Cимфонический оркестр Ст.-Петербургской филармонии Дирижер Юрий Темирканов. 16 февраля

Акробаты из Пекина • 23 февраля

Евгений Кисин, ф-но • 6 марта

njpac.org 1-888-GO-NJPAC Группы 10 человек и больше: 1-888-MY-NJPAC Please call our ticket services department to let them know if you require ADA services, particularly if you require wheelchair seating. youtube.com/njpactv

facebook.com/NJPACJazz

twitter.com/njpac


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

3

ÉéêüóÄü íéóäÄ

V NOVOM SVETE 55 Broad Street, 20th Floor, New York, N Y 10004

ç‡ ÏÓÏÂÌÚ ‚˚ıÓ‰‡ ˝ÚÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ «Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ» ‚ äË‚ ÔÓ‰ÓÎʇÎËÒ¸ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl ̇ ÔÎÓ˘‡‰Ë çÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÓÔÔÓÁˈËÂÈ Ë ÒË·ÏË Ô‡‚ÓÔÓfl‰Í‡. ä‡Í ÒÓÓ·˘Ë· ÚÂÎÂÍÓÏÔ‡ÌËfl CNN, ‚ ıӉ ·ÂÒÔÓfl‰ÍÓ‚ ÔÓ„Ë·ÎË ÚË ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÒÓÚÌË Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ÌÚÓ‚ Ë ÔÓÎˈÂÈÒÍËı ‡ÌÂÌ˚. ÔˆÍÓ «Ççë» à„Ó¸ ä‡χÁËÌ ÔÂ‰‡Î ËÁ äË‚‡: ŇË͇‰˚ ËÁ ÒÓÊÊÂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ ÒÔˆ̇Á‡, ͇ÏÌË Ë ·ÛÚ˚ÎÍË Ò Á‡ÊË„‡ÚÂθÌÓÈ ÒÏÂÒ¸˛ - ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÔÔÓÁˈËÓÌÂÓ‚. ë‚ÂÚÓÁ‚ÛÍÓ‚˚Â Ë „‡ÁÓ‰˚ÏÓ‚˚ „‡Ì‡Ú˚ - ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ·ÓȈӂ ÒÔˆÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl «ÅÂÍÛÚ». ëÔˆ̇ÁÓ‚ˆ˚ Ú‡ÍÊ ‡ÁÛ¯ËÎË Í‡Ú‡ÔÛθÚÛ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÚË‚ÌËÍË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ üÌÛÍӂ˘‡ Á‡ÔÛÒ͇ÎË Í‡ÏÌË. Ç ‚ÓÁ‰Ûı ÊÛÚÍËÈ Á‡Ô‡ı „‡Ë. ÉÓıÓÚ Ë ÔÓÎ˚ı‡˛˘Ë ӄÌË ‚ ˆÂÌÚ ÒÚÓ΢ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ͇ÊÛÚÒfl Ò˛‡ÎËÁÏÓÏ, ËÌÒÚ‡ÎÎflˆËÂÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚. çÓ ˝ÚÓ - ‚ÓβˆËfl. ÄÍÚË‚ËÒÚ˚ ÔÓ„ÓÎÓ‚ÌÓ ‚ ÔÓÚË‚Ó„‡Á‡ı ËÎË ıÓÚfl ·˚ χ΂˚ı ÔÓ‚flÁ͇ı. Ç Û͇ı Û Í‡Ê‰Ó„Ó Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÔÓ ÚÓÎÒÚÓÈ ‰Â‚flÌÌÓÈ Ô‡ÎÍ ËÎË ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÏÛ ÔÛÚÛ. åÌÓ„Ë ÒχÒÚÂËÎË ÒÂ·Â Ë ˘ËÚ˚ - ̇ ‰Â‚flÌÌ˚ı Û ÏÌÓ„Ëı ̇ËÒÓ‚‡Ì ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ÚÂÁ۷ˆ, ÍÓÏÛ-ÚÓ ‚ ‰‡Í ‰ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ÌÛ¯ËÚÂθÌ˚È ÏËÎˈÂÈÒÍËÈ ÊÂÎÂÁÌ˚È ˘ËÚ. ì Í‡Ê‰Ó„Ó ‡ÍÚË‚ËÒÚ‡ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ „ÓÎÓ‚Â ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚÌ˚È ¯ÎÂÏ ËÎË ÒÚÓËÚÂθ̇fl ͇Ò͇. ê‡‰Ë ˜Û‰‡˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ Ӊ‚‡˛Ú ̇ „ÓÎÓ‚˚ ͇ÒÚ˛ÎË, ÌÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÚÛÚ ÒÛÓ‚Ó„Ó ‚ˉ‡ ÏÓÎÓ‰Âʸ Ë ÍÂÔÍË ÏÛʘËÌ˚ Ò‰ÌËı ÎÂÚ. - íÛÚ ·ÂÁ Á‡˘ËÚ˚, Í‡Í Ú˚, ıÓ‰ËÚ¸ ÌÂθÁfl, - „Ó‚ÓËÚ ÏÌ ÏÛʘË̇ ‚ ͇ÏÛÙÎflÊÌ˚ı ¯Ú‡Ì‡ı, Ò ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ „·Á‡ÏË. - ÖÒÎË ÌÂÚ Í‡ÒÍË, ÚÓ ıÓÚfl ·˚ Ó‰Â̸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ¯‡ÔÓÍ - ÓÌË ÒÏÓ„ÛÚ ÒÏfl„˜ËÚ¸ Û‰‡ ÓÚ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ÔÛÎË. ùÚÓ Ì ¯ÛÚÍË. ç‡ ÛÍË Ë ÌÓ„Ë ÎÛ˜¯Â ÔËÍÂÔËÚ¸ ̇Í·‰ÍË Í‡Í Û ıÓÍÍÂËÒÚÓ‚ ËÎË ÓÎÎÂÓ‚. ÖÒÎË ‡ÒÔ˚ÎflÚ „‡Á, ÚÓ Á‡Í˚‚‡È ÌÓÒ Ë ÓÚ ÌÓÒÓ‚˚Ï Ô·ÚÍÓÏ. ɇÁ ‰ÂÊËÚÒfl Ì ·ÓΠÔÓÎÛ˜‡Ò‡. äÓÎÓÌ̇‰‡ ÒÚ‡‰ËÓ̇ «ÑË̇ÏÓ» Ó·„Ó· Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ, ‡Á·ËÚ˚ ͇ÒÒ˚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡ÂÌ˚, ÒÚÂÌ˚ ‡ÁÛÍ‡¯ÂÌ˚ ̇ˆËÓ̇ÎËÒÚ˘ÂÒÍËÏË Ì‡‰ÔËÒflÏË. á‰ÂÒ¸ Ê ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡ÏflÚÌËÍ Î„Ẩ‡ÌÓÏÛ ÙÛÚ·ÓθÌÓÏÛ ÚÂÌÂÛ Ç‡ÎÂ˲ ãÓ·‡ÌÓ‚ÒÍÓÏÛ. éÌ ÚÓÊ ÔÓԇΠÔÓ‰ „Ófl˜Û˛ ÛÍÛ ÔÓÚÂÒÚÛ˛˘Ëı. è‡ÏflÚÌËÍ ÔÓ-

êÖÑÄäñàü: Tel: (212) 482-0303 Fax: (212) 482-0370 E-mail directory: editor@vnsnews.com (‰Îfl ÔËÒÂÏ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ) ads@vnsnews.com (Ù‡ÈÎ˚ ÂÍ·ÏÌ˚ı χÍÂÚÓ‚) subscribe@vnsnews.com (ÔËҸχ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË) manager@vnsnews.com („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏẨÊÂ) èéÜÄãìâëíÄ, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÙÓÏ‡Ú “RTF” (Rich Text Format) ‰Îfl ‚‡¯Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ. ———————————————

ë

УКРАИНА: ЧТО ДАЛЬШЕ? Í˚ÎÒfl ÍÓÔÓÚ¸˛, ̇ ÌÂ„Ó ‡‰Ë ‚ÂÒÂθfl ̇‰ÂÎË Í‡ÒÍÛ Ë ÊÓ‚ÚÓ-·Î‡ÍËÚÌÛ˛ ÔÓ‚flÁÍÛ. ãÓ·‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÙÛÚ·ÓθÌ˚ı χژÂÈ ‚Ò„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ̇ ÚÂÌÂÒÍÓÈ Ò͇ÏÂÈÍÂ, Ë ÒÍÛθÔÚÓ Â„Ó Ú‡Í Ë ËÁÓ·‡ÁËÎ. íÂÔÂ¸ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÌÓ‚‡ ̇·Î˛‰‡ÂÚ Á‡ Ë„ÓÈ ‰‚Ûı ÍÓχ̉, ÌÓ ÔÓÌflÚ¸ Á‡ ÍÓ„Ó ÓÌ ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ·Óθ¯Â - ÏËÎËˆË˛ ËÎË ÓÔÔÓÁËˆË˛ - Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂθÌÓ. ÅÛÒ˜‡Ú͇ Û ÍÓÎÓÌ̇‰˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÁÓ·‡Ì‡. ÅÛÎ˚ÊÌËÍË ÔÂËӉ˘ÂÒÍË Á‡ÔÛÒ͇˛Ú ‚ ÒÚÓÈ ÏËÎˈËÓÌÂÓ‚. ó‡ÒÚ¸ Á‡·ÓÚÎË‚Ó ÒÎÓÊÂ̇ Í͇ۘÏË Û ÓÒÚÓ‚Ó‚ ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚. á‰ÂÒ¸ Ê ˆÂÎ˚È fl‰ ·ÛÚ˚ÎÓÍ Ò Á‡ÊË„‡ÚÂθÌÓÈ ÒÏÂÒ¸˛. éÌË Ò̇·ÊÂÌ˚ ÚflÔ˘Ì˚Ï Á‡Ô‡ÎÓÏ Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ·ÂÌÁËÌÓÏ, ÍÂÓÒËÌÓÏ Ë ‰Û„ËÏË Î„ÍÓ‚ÓÒÔ·ÏÂÌfl˛˘ËÏËÒfl ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË. Ç ÚÂÏÌÓÚ „Ófl˘ËÈ ÍÓÍÚÂÈθ «åÓÎÓÚÓ‚‡» ‚˚„Îfl‰ËÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎfl˛˘Â. «ÇÓÚ ‚‡Ï…», - Í˘ËÚ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ô‡Â̸ ̇ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ Ë ¯‚˚flÂÚ ·ÛÚ˚ÎÍÛ ÍÛ‰‡-ÚÓ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ «ÅÂÍÛÚ‡». ìÍ‡ËÌÒÍË ·ÂÒÔÓfl‰ÍË ÔÓËÒıÓ‰flÚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÍÓ„‰‡ ‚·ÒÚ¸ Ì ÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Ó‚ÂËÂÏ, ‡ ÓÔÔÓÁˈËfl Ì ÏÓÊÂÚ Ô‰ÎÓÊËÚ¸ ÔÛÚË ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÍËÁËÒ‡. ç‡ Ú‡ÍÓÏ ÙÓÌ ̇ ÔÂ‚˚È ÔÎ‡Ì ‚˚ıÓ‰flÚ ‡‰Ë͇Î˚ Ò Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ. ì ÌËı ÂÒÚ¸ ÔÓÒÚÓÈ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÒÎÓÊÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚. à ˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ «ÍÓÍÚÂÈθ åÓÎÓÚÓ‚‡». *** åËÌËÒÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ êÓÒÒËË ëÂ„ÂÈ ã‡‚Ó‚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl „ÓÚÓ‚‡ ҉·ڸ ‚Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡·ËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ̇ ìÍ‡ËÌÂ, ÍÓÚÓ‡fl, ÔÓ ÏÌÂÌ˲ „·‚˚ åàÑ êî, ÒÚËÏÛÎËÛÂÚÒfl ËÁ-Á‡ Û·Âʇ. ì ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚ Ò‚ÓÈ

International Educational Tour, Inc. “HOT SPRINGS” ¯Ú‡Ú ÄêäÄçáÄë

1-10 åÄêíÄ, 7-17 ÄèêÖãü á̇ÏÂÌËÚ˚È ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÍÛÓÚ (ÍÛÔ‡ÌË ‚ ·‡ÒÒÂÈ̇ı Ò ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ). ÇÍβ˜ÂÌ˚ ÍÛÒ Î˜ÂÌËfl, ÔËÚ‡ÌËÂ, ÔÓÊË‚‡ÌËÂ.

ëéãçÖóçÄü äÄãàîéêçàü 23-28 Ù‚‡Îfl, 1-6 χÚ‡, 15-20 χÚ‡ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ, ë‡Ì-ãÓÚÂÓ, ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ, ÓÁÂÓ í‡ıÓ - ÓÚ $659+ÔÂÂÎÂÚ ãÄë-ÇÖÉÄë à äÄçúéçõ 9-13;16-20 χÚ‡. èÓÊË‚‡ÌË ‚ ˆÂÌÚ ëÚËÔ‡ - ÓÚ $659 ‚ÍÎ. ÔÂÂÎÂÚ äéãéêÄÑé - ÉãàçÇìÑ-ëèêàçÉ äêìàá èé ŇθÌÂÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ÍÛÓÚ ‚ ë͇ÎËÒÚ˚ı „Ó‡ı ëêÖÑàáÖåçéåì åéêû , ÓÚ $859+ÔÂÂÎÂÚ 11-20 χfl, 20-29 ˲Ìfl, 19-27 ‡ÔÂÎfl, 27 ‡ÔÂÎfl - 5 χfl. 10-19 ÒÂÌÚfl·fl, 19-28 ÒÂÌÚfl·fl ŇÒÒÂÈÌ Ò ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. è‡Ó‚˚ Ô¢Â˚. $2399 ‚ÍÎ. ÔÂÂÎÂÚ ÇÍÎ. ‚ıÓ‰Ì˚ ·ËÎÂÚ˚, ÔÓÊË‚‡ÌËÂ, ÔËÚ‡ÌËÂ.

íìêàëíàóÖëäàÖ åÄêòêìíõ èé ÇëÖåì åàêì ÅÂÒÔÎ.ÚÂÎ. (866) 295-7070 • Cell (513) 218-5545 ãÂÓÌˉ www.interedtour.com

‚Á„Îfl‰ ̇ ÍË‚ÒÍË ÒÓ·˚ÚËfl. è‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ëÓ‚ÂÚ‡ ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ëòÄ ÔË ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ä˝ÈÚÎËÌ ïÂȉÂÌ Á‡fl‚Ë·, ˜ÚÓ ëòÄ ÔËÁ˚‚‡˛Ú ‚Ò ÒÚÓÓÌ˚ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ˝Ò͇·ˆË˛ ÒËÚÛ‡ˆËË. èÓ Â ÒÎÓ‚‡Ï, ÒËÚÛ‡ˆËfl ÛıÛ‰¯Ë·Ҹ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ìÍ‡ËÌ˚ «Ì ÔËÁ̇ÎÓ Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó Ì‰ӂÓθÒÚ‚‡ ̇Ó‰‡». «ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó Ô‰ÔËÌflÎÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ··ËÚ¸ ÓÒÌÓ‚˚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ìÍ‡ËÌ˚, ÔËÁ̇‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÏËÌ˚ ÔÓÚÂÒÚ˚ Ë Î˯˂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÓÔÔÓÌÂÌÚÓ‚ Íβ˜Â‚˚ı Á‡˘ËÚÌ˚ı ÏÂ, Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ», - ‰Ó·‡‚Ë· Ó̇. «å˚ ÔËÁ˚‚‡ÂÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ìÍ‡ËÌ˚ Ô‰ÔËÌflÚ¸ ¯‡„Ë, ÍÓÚÓ˚ ӷÂÒÔ˜‡Ú ÔÛÚ¸ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ ·Û‰Û˘ÂÏÛ ‰Îfl ìÍ‡ËÌ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÓÚÏÂÌËÚ¸ ‡ÌÚˉÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓ Á‡-

ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓ ‚ ÔÓÒΉÌË ‰ÌË, ‚˚‚ÂÒÚË ÒÔˆ̇Á ËÁ ˆÂÌÚ‡ äË‚‡ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ‰Ë‡ÎÓ„ Ò ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁˈËÂÈ», - Ò͇Á‡Î‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ. èÓ Â ÒÎÓ‚‡Ï, ÔÓÚÂÒÚÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ å‡È‰‡Ì ÓÚ΢‡ÂÚÒfl «‰ÛıÓÏ ÌÂ̇ÒËÎËfl». «å˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ÔËÁ˚‚ ÓÔÔÓÁˈËÓÌÌ˚ı ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÎˉÂÓ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÔË̈ËÔ», - Ò͇Á‡Î‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ. «ëòÄ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ¯‡„Ë, ‚Íβ˜‡fl Ò‡Ì͈ËË, ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ÒËÎËfl», - Á‡Íβ˜Ë· ïÂȉÂÌ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓıÓÊÂ, ˜ÚÓ “‰Ûı ÌÂ̇ÒËÎËfl” ÔÓÍËÌÛÎ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ - Ë ÔÓÚÂÒÚÛ˛˘Ëı, Ë ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘Ëı ÔÓÚÂÒÚ˚. ùÒ͇·ˆËfl ÍË‚ÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ò‡Ï˚Ï ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÔÓÒΉÒÚ‚ËflÏ.

V NOVOM SVETE ISSN 1089-1420 is published weekly for $39 a year and for $22 every six months, USPS number 014-353, by NYM Publishing LLC 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004 Periodical postage paid at New York, NY and at additional mailing offices.

POSTMASTER: Send address changes to V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor, New York, NY 10004

àÌÙÓχˆË˛ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ‡‰ÂÒ‡ ‚˚Ò˚·ÈÚÂ: V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004

——————————————— Editor-in-Chief:

Ilia Baranikas Deputy Editor-in-Chief, Art Director (Moscow):

Igor Agaphonov General Manager:

Helen Brusilovsky Columnists:

Alexander Grant Julia Kalinina Alexander Minkin Melor Sturua Graphic Design:

Svetlana Slutsker

Одна или две Украины? óÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰‡Î¸¯Â? åÌÓ„Ëı β‰ÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ ìÍ‡ËÌ˚, ÊË‚Û˘Ëı ‚ ÄÏÂËÍÂ Ë ˜ËÚ‡˛˘Ëı ̇¯Û „‡ÁÂÚÛ, ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ‚ÓÎÌÛÂÚ ‚ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍÓÏ ‡ÍÛÒÂ: ÛˆÂÎÂÂÚ ÎË ìÍ‡Ë̇ Í‡Í Â‰ËÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó? ÎË Ì‡  ÏÂÒÚ ӷ‡ÁÛ˛ÚÒfl ‰‚ ÒÚ‡Ì˚ - ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚È Ò‡ÚÂÎÎËÚ åÓÒÍ‚˚ Ë ÓËÂÌÚË-

à

Ó‚‡Ì̇fl ̇ Ö‚ÓÔÛ ÌÂÁ‡‚ËÒËχfl ìÍ‡Ë̇? èÓÊË‚ÂÏ - ۂˉËÏ. Ç Ò„ӉÌfl¯ÌÂÈ, Ó·˙‰ËÌÂÌÌÓÈ ìÍ‡ËÌÂ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı „‡Ìˈ‡ı, ÏÓÊÂÚ Ì‡ÈÚËÒ¸ ÏÂÒÚÓ Í‡Í ‰Îfl ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ‚ÂÍÚÓ‡ ‡Á‚ËÚËfl, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ Ê·ÂÚ Ë‰ÚË ‚ ÍË肇ÚÂ åÓÒÍ‚˚. çÓ ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‡Ï͇ı ‰ËÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÓÌË ÒÏÓ„ÛÚ Î˯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚·ÒÚË ÔÓfl‚flÚ „Ë·ÍÓÒÚ¸, Û‚‡ÊÂÌË ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÎÂËÁ˙fl‚ÎÂÌËfl χÒÒ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ‰‡‚ÎÂÌËfl ËÁ‚ÌÂ.

à.ë.

—————————————— èÂÂÔ˜‡Ú͇ χÚÂˇÎÓ‚ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ëı ‚ β·ÓÈ ÙÓÏÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ëåà, ·ÂÁ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ‡Á¯ÂÌËfl ‰‡ÍˆËË Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl. ——————————————— All original layouts, published by V Novom Svete Newspaper are property of NYM Publishing LLC and cannot be reproduced, reprinted, altered without the written permission. Any infringement of above stated shall be considered as violation of Copyright Law and be prosecuted. ——————————————— NYM Publishing LLC is not responsible for the content of advertising materials published in V Novom Svete ——————————————— ᇠÒÚËθ Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ÂÍ·ÏÌ˚ı Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ ‰‡ÍˆËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì ÌÂÒÂÚ ———————————————

www.vnovomsvete.com


www.vnovomsvete.com

4

NON-STOP

éÅêÄá Üàáçà

Â‚˚È ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û ÓÔÓÒ Ì‡ÒÂÎÂè ÌËfl ëòÄ ÔÓ͇Á‡Î, ˜ÂÏ ·Û‰ÛÚ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl ‡ÏÂË͇̈˚ ‚

Ó˜ÚË ÔÓÎÓ‚Ë̇ ˜ÂÌ˚ı Ë ÔÓ˜ÚË è 40% ·ÂÎ˚ı ÏÛʘËÌ ‚ ÒÚ‡Ì ·˚ÎË ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚ ıÓÚ¸ Ó‰ËÌ ‡Á ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl 23 ÎÂÚ. í‡ÍÛ˛ ¯ÓÍËÛ˛˘Û˛ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‚ ÊÛ̇ΠCrime & Delinquency («èÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËfl»), ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ËÁ ÌÂÒÍÓθÍËı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚ ‚˚‚ÂÎË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔËÏÂ‡ 7 355 ‡ÏÂË͇̈‚, ÍÓÚÓ˚ ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ ·˚ÎË ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚ ‚ ˛ÌÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ÌÓ Ì Á‡ ÏÂÎÍË ̇Û¯ÂÌËfl ‰ÓÓÊÌ˚ı Ô‡‚ËÎ. ëÂ‰Ë ÌËı ·˚ÎÓ ·Óθ¯Â ˜ÂÌ˚ı Ë Î‡ÚËÌÓÒ, ˜ÂÏ ·ÂÎ˚ı, Ë ·Óθ¯Â ÏÛʘËÌ, ˜ÂÏ ÊÂÌ˘ËÌ. 30% ˜ÂÌ˚ı, 26% ·ÚËÌÓÒ Ë 22% ·ÂÎ˚ı ·˚ÎË ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚ ÍÓ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ‰ÓÒÚË„ÎË 18 ÎÂÚ. ä 23 „Ó‰‡Ï Ëı ˜ËÒÎÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚Â΢ËÎÓÒ¸ ‰Ó 49%, 44% Ë 38%. èÓˆÂÌÚ ‡ÂÒÚÓ‚ ÒÂ‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ ·˚Î ÔÓ˜ÚË Ú‡ÍËÏ Ê ‰Îfl ‚ÒÂı „ÛÔÔ - ˜ÂÌ˚ı, ·ÚËÌÓÒ Ë ·ÂÎ˚ı. 焇ÚË‚ÌÓ ‚ÎËflÌË ‡ÂÒÚÓ‚ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÚÛ‰ÌÓÒÚflı Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ˚, ̇ÈÏÓÏ ÊËθfl, ÔËÂÏÓÏ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚ Ë ÍÓÎΉÊË Ë ÙË̇ÌÒËÓ‚‡ÌËÂÏ ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. á‡ÔËÒË Ó· ‡ÂÒÚ ڇÍÊ ÓÚ‡Ê‡˛ÚÒfl ̇ ÌÂÍÓÚÓ˚ı „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ô‡‚‡ı, Ú‡ÍËı, ̇ÔËÏÂ, Í‡Í Ô‡‚Ó ÛÒ˚ÌÓ‚ÎflÚ¸ ‰ÂÚÂÈ.

Ä ÅõãÄ ãà ùÇéãûñàü? Ó‚ÌÓ ÚÂÚ¸ ‡ÏÂË͇̈‚ ê (33%) ÓÚ‚Â„‡˛Ú ˉ² ˝‚ÓβˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÊËÁÌË Ì‡ áÂÏÎÂ, Á‡fl‚Îflfl, ˜ÚÓ «Î˛‰Ë Ë ‰Û„Ë ÊË‚˚ ÓÒÓ·Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ Ò‚ÓËı ̇ÒÚÓfl˘Ëı ÙÓχı Ò Ì‡˜‡Î‡ ‚ÂÏÂÌ». çÓ 60% ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ‰Û„Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl, Òӄ·ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ «Î˛‰Ë Ë ‰Û„Ë ÊË‚˚ ÓÒÓ·Ë ‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ». í‡ÍÓ ‡ÒıÓʉÂÌË ‚Ó ‚Á„Îfl‰‡ı ‚˚fl‚ËÎ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ÓÔÓÒ ÔÓ˜ÚË ‰‚Ûı Ú˚Òfl˜ ‚ÁÓÒÎ˚ı ‡ÏÂË͇̈‚ ËÁ ‚ÒÂı 50 ¯Ú‡ÚÓ‚, Ôӂ‰ÂÌÌ˚È àÒÒΉӂ‡ÚÂθÒÍËÏ ñÂÌÚÓÏ Pew. èË ÔÓÒΉÌÂÏ ÓÔÓÒ ̇ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ‚ 2009 „Ó‰Û Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÔËÏÂÌÓ Ú‡ÍÓ Ê ÔÓˆÂÌÚÌÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. Ä ÌÓ‚ËÌÍÓÈ ÓÔÓÒ‡ 2013 „Ó‰‡ fl‚ËÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÂÓ˲ ˝‚ÓβˆËË ÒÚ‡ÎÓ ÓÚˈ‡Ú¸ ·Óθ¯Â ˜ËÒÎÓ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‚. óÂÚ˚ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ˝‚ÓβˆËÓÌÌÓ ‡Á‚ËÚË ÊËÁÌË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎË 54% ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‚, ‡ ÚÂÔÂ¸ - ÚÓθÍÓ 47%. ì ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚, ̇ӷÓÓÚ, ÔÓ‰‰ÂÊ͇ ÛÒËÎË·Ҹ: 67% ÔÓÚË‚ 64% ‚ 2009 „Ó‰Û. ëÂ‰Ë ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı „ÛÔÔ ÎˉËÛ˛Ú ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚-‚‡Ì„ÂÎËÒÚ˚, 64% ÍÓÚÓ˚ı Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ˉ² ˝‚ÓβˆËË. Ä ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚ÒÂı ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ‚ÂflÚ ‚ ˝‚ÓβˆË˛, ÌÓ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Â ̇Ô‡‚ÎflÎ «‚˚Ò¯ËÈ ‡ÁÛÏ».

ROSE TRAVEL 1709 Kings Highway, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11229

AMERICAN

TR

AVE

L

718-265-9797 • 718-265-9795 Fax: 718-265-9821 • E-mail: rosetravel2010@gmail.com www. amrosetravel.com

äêìàáõ àá çúû-âéêäÄ 2014 Feb

Mar

Apr

Norwegian CL

$699

$749/9Ì $799/7Ì

$749/9Ì $799/7Ì

Carnival CL Royal CCL

$379/8Ì

$389/8Ì

$449/8Ì

$529/8Ì

$779

$429/7Ì

$429/7Ì $709/9Ì $769/10Ì

$949/9Ì

$509/5Ì $939/9Ì

$1229/9Ì

$749/7Ì

$849/7Ì

Celebrity CL

May

June

$599/7Ì $799/7Ì

$676/7Ì

èéãìÇÖäéÇÄü ÅéêúÅÄ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ‚ flÌ‚‡ 1964 50 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ·ÓΠÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÏÛʘËÌ Ë ÚÂÚ¸ ÊÂÌ˘ËÌ ÍÛËÎË, „·‚Ì˚È Ï‰ËÍ ëòÄ ‰ÓÍÚÓ ã˛ÚÂ íÂË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ÔÂ‚Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ú‡·‡Í‡, ‡ÍÓÏ Î„ÍËı Ë ÒÏÂÚ¸˛. Ç Ì‡¯Ë ‰ÌË ÛÓ‚Â̸ ÍÛfl˘Ëı ‡ÏÂË͇̈‚ ÛÏÂ̸¯ËÎÒfl ÔÓ˜ÚË Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. ùÚÓÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‰ÎËÚÂθ̇fl ‚ÓÈ̇ ÔÓÚË‚ ÍÛÂÌËfl, ‚Íβ˜‡‚¯‡fl ‚ Ò·fl ÔÓ‚˚¯ÂÌË ̇ÎÓ„Ó‚ ̇ ÒË„‡ÂÚ˚, Òۉ·Ì˚ ÔÓˆÂÒÒ˚ ÔÓÚË‚ Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ó„‡Ì˘ÂÌË ÂÍ·Ï˚ Ú‡·‡Í‡, Á‡ÔÂÚ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı „ÓÓ‰‡ı ̇ ÍÛÂÌË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı Ë ‰Û„Ë ÏÂ˚. Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÒÚ‡ÚÂÈ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ ‚ ÊÛ̇ΠÄÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ‡ÒÒӈˇˆËË, ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÌÓ, ˜ÚÓ Ò 1964 ‰Ó 2012 „Ó‰‡ ·˚ÎÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ ÓÍÓÎÓ 17,7 ÏÎÌ ÒÏÂÚÂÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÍÛÂÌËÂÏ. ÅÂÁ ·Ó¸·˚ Ò ˝ÚËÏ «ÒӈˇθÌ˚Ï ÁÎÓÏ» ¢ 8 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ Û¯ÎË ·˚ ËÁ ÊËÁÌË. èÓ Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎÂÈ, ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó Û‚Â΢ËÎÓ ÒÂ‰Ì˛˛ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ‡ÏÂË͇̈‚ ̇ ‰‚‡ „Ó‰‡. ëÂȘ‡Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂ̇ ‡ÌÚËÚ‡·‡˜Ì‡fl ÔÓ„‡Ïχ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë 50 ÎÂÚ.

ëÑÖãÄçé Ç ÄåÖêàäÖ, èêéÑÄÖíëü Ç äàíÄÖ

ãÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚

Ä Ú‡ÍÊ ÍÛËÁ˚ ËÁ Fort Lauderdale, Miami (Florida), Los Angeles (CA). ñÂÌ˚ Û ‡„ÂÌÚÓ‚

PRESIDENT WEEK (èÂÁˉÂÌÚÒ͇fl ç‰ÂÎfl) - ÓÚ $616

éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï ÑÓÏËÌË͇̇ . .ÓÚ $680 ALI åÂÍÒË͇ . . . .ÓÚ $580 ALI üχÈ͇ . . . . .ÓÚ $600 ALI ÄÛ·‡ . . . . . . .ÓÚ $480 EP äÓÒÚ‡-êË͇ . . .ÓÚ $620 ALI

ëòÄ éí “Ä” Ñé “W”

ÅéãúòàçëíÇé àçíÖêÖëìÖí ëéóà

ëãàòäéå åçéÉé ÄêÖëíéÇ

ROSE

24—30 flÌ‚‡fl 2014

PROMOTION! Ù‚‡Î¸ 2014

èéãÖíõ Ç àáêÄàãú ÓÚ $960 Ò 1 flÌ‚‡fl ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ÄÇàÄèÖêÖãÖíõ èé ÇëÖåì åàêì ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, äË‚, é‰ÂÒÒ‡, äËÚ‡È, íÓÍËÓ, íÂθ-Ä‚Ë‚, ÅÓ΄‡Ëfl Ë ‰.

SPECIAL! åéëäÇÄ $628 ‚Ò ‚Íβ˜ÂÌÓ äàÖÇ $630

äìêéêíõ ÖÇêéèõ íìêõ èé ÇëÖåì åàêì ãûÅõÖ íìêõ èé ÄåÖêàäÖ * ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚ Tel: 347-576-0606

2014 „Ó‰Û. 58% ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ̇·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ ÁËÏÌËÏË éÎËÏÔËÈÒÍËÏË Ë„‡ÏË ‚ ëÓ˜Ë ‚ Ù‚‡ÎÂ. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó (55%) Ú‡ÍÊ ıÓÚflÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ Ù‚‡Î ÙË̇θÌÛ˛ Ë„Û ëÛÔÂÍ۷͇. àÁ ‰Û„Ëı ·Û‰Û˘Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ ÚÓθÍÓ 24% ‚˚·‡ÎË ˆÂÂÏÓÌ˲ ÔËÒÛʉÂÌËfl ‚˚Ò¯ÂÈ ÍËÌÓ̇„‡‰˚ - «éÒ͇», Ë Â˘Â 22% Ô‰‚ÍÛ¯‡˛Ú Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ë ÓÚ ÔÓÒÏÓÚ‡ χژÂÈ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏÛ ÙÛÚ·ÓÎÛ ‚Ó ‚ÂÏfl Ôӂ‰ÂÌËfl ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ÏË‡ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏÛ ÙÛÚ·ÓÎÛ ‚ Å‡ÁËÎËË. åÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸Òfl ÒÚ‡ÌÌ˚Ï, ÌÓ Î˯¸ 51% ‡ÏÂË͇̈‚ Ôˉ‡˛Ú ‚‡ÊÌÓ Á̇˜ÂÌË ÌÓfl·¸ÒÍËÏ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ‚˚·Ó‡Ï ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡. ëÂ‰Ë ÌËı ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó - ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ Ë ÚÂ, ÍÚÓ ÒËÏÔ‡ÚËÁËÛÂÚ êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËË.

Ç äéçÉêÖëëÖ ÅÖÑçõï çÖí „‡ÌËÁ‡ˆËfl «ñÂÌÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÚé Á˚‚˜Ë‚ÓÒÚË» ÔӇ̇ÎËÁËÓ‚‡Î‡ ÙË̇ÌÒÓ‚˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ˜ÎÂÌÓ‚ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ëòÄ Ë Ó·Ì‡ÛÊË·, ˜ÚÓ ‚ÔÂ‚˚ ‚ ÄÏÂËÍ ·ÓΠÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÒÓÒÚ‡‚‡ è‡Î‡Ú˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ë ëÂ̇ڇ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÏËÎÎËÓÌÂ‡ÏË. èÓ ÒÓÒÚÓflÌ˲ ̇ Ï‡È 2012 „Ó‰‡ (ÔÓÒΉÌË Ëϲ˘ËÂÒfl ‰‡ÌÌ˚Â) Ò‰Ì‡ËÙÏÂÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓÒÚÓflÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ 530 Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ ·˚ÎÓ $1 008 767. Ç Ô‰˚‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û ÓÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎÓ $966 Ú˚Ò. Ç çËÊÌÂÈ Ô‡Î‡Ú ‰ÂÏÓÍ‡Ú˚ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ·Ó„‡˜Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËË. ëÓÒÚÓflÌË ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ ‚ Ò‰ÌÂÏ ÓˆÂÌË‚‡ÎÓÒ¸ ‚ $1,04 ÏÎÌ, ‡ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‚ - ÔÓ˜ÚË Ó‚ÌÓ ‚ $1 ÏÎÌ. Ç ëÂ̇Ú ‰ÂÎÓ Ó·ÒÚÓËÚ Ì‡Ó·ÓÓÚ. ëÂ̇ÚÒÍË ‰ÂÏÓÍ‡Ú˚ ‚ Ò‰ÌÂÏ «ÒÚÓflÚ» $1,7 ÏÎÌ, ‡ ÒÂ̇ÚÒÍË ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ - $2,9 ÏÎÌ.

ÜÖçôàç áéÇìí çÄ ëíêéâäì „ӉÌfl ÒÂ‰Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÒÚÓËÚÂë ÎÂÈ ÚÓθÍÓ ÚË ÔÓˆÂÌÚ‡ ÊÂÌ˘ËÌ. çÓ ‚ ·ÎËʇȯ ‚ÂÏfl ÔÂ‰ ÌËÏË ÏÓÊÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸Òfl ·ÂÒÔˆ‰ÂÌÚ̇fl ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÂÍÚÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‰ÌËÈ ÒÚÓËÚÂθ ‚ ëòÄ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË 40 - 50 ÎÂÚ, ÏÌÓ„Ë ÔË·ÎËʇ˛ÚÒfl Í ÔÂÌÒËË. 75% ‚·‰ÂθˆÂ‚ ÒÚÓËÚÂθÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÒÓÓ·˘‡˛Ú, ˜ÚÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ÒÂȘ‡Ò ËÎË ·Û‰ÛÚ ‚ÒÍÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ÌÂı‚‡ÚÍÛ ‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚. èÓ ÔÓ„ÌÓÁ‡Ï, Í 2020 „Ó‰Û ‚ ÒÚ‡Ì ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ÓÚÍÓ˛ÚÒfl ÔËÏÂÌÓ 200 000 ‚‡Í‡ÌÒËÈ ÚÓθÍÓ ÔÎÓÚÌËÍÓ‚. ùÚË ÏÂÒÚ‡ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÌflÚ¸ ÊÂÌ˘ËÌ˚. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û åËÌÚÛ‰‡ ëòÄ ‚˚‰ÂÎËÎÓ „‡ÌÚ˚ ̇ ÒÛÏÏÛ ÔÓ˜ÚË $2 ÏÎÌ Ò ˆÂθ˛ ÔÓÓ˘ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ «ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı» ‰Îfl ÌËı ÔÓÙÂÒÒËflı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Â.

åàããàéçõ çÄ ÅéêúÅì ë êÄäéå Ó̉ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó Ï‡„̇ڇ чî ÌË˝Îfl ã˛‰‚Ë„‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÛÊ ‚˚‰ÂÎËÎ ¯ÂÒÚË ˝ÎËÚÌ˚Ï ËÒÒΉӂ‡ÚÂθÒÍËÏ Ó„‡ÌËÁ‡-

ÏÂË͇̈˚ ÔË‚˚ÍÎË Í ÚÓÏÛ, Ä ˜ÚÓ Ï‡„‡ÁËÌ˚ Á‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ÚÓ‚‡ÓÏ Ò flÎ˚͇ÏË «Made in China». çÓ ÂÒÚ¸ Ë ÌÂχÎÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‚ äËÚ‡Â Ë ‰‡Ê ÔÓθÁÛÂÚÒfl ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓÏ Û ÊËÚÂÎÂÈ èӉ̷ÂÒÌÓÈ. ùÚÓ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍË ‚Ë̇, ÍÓÚÓ˚ ÓıÓÚÌÓ ÔÓÍÛÔ‡˛Ú ÏÓÎÓ‰˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ò‰ÌÂ„Ó Í·ÒÒ‡ ÒÚ‡Ì˚. íÓθÍÓ Î˯¸ Ó‰ÌÓ ‚ËÌÓ‰Âθ˜ÂÒÍÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó San Antonio Winery ‚ „‡ÙÒÚ‚Â ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ ÂÊ„ӉÌÓ ˝ÍÒÔÓÚËÛÂÚ 15% Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰Û͈ËË ‚ äËÚ‡È. Ä ˝ÚÓ ÌË ÏÌÓ„Ó, ÌË Ï‡ÎÓ ÓÍÓÎÓ 700 Ú˚Òfl˜ ·ÛÚ˚ÎÓÍ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Í‡ÒÌ˚ı ‚ËÌ ÚËÔ‡ ͇·ÂÌÂ, ÔËÌÓ ÌÛ‡ Ë ÏÂÎÓ. è‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÒÂÏ¸Ë êË·ÓÎË, ‚·‰Â˛˘ÂÈ ˝ÚËÏ ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ 97 ÎÂÚ, ÓÊˉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ·ÎËʇȯË ‰‚‡ „Ó‰‡ ˝ÍÒÔÓÚ Ëı ‚ËÌ ‚ äËÚ‡È Â˘Â ·Óθ¯Â ‚˚‡ÒÚÂÚ.

ˆËflÏ, Á‡ÌËχ˛˘ËÏÒfl ÔÓ·ÎÂχÏË ‡Í‡, $540 ÏÎÌ. ùÚÓ Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ·Óθ¯Ëı ‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ̇ ·Ó¸·Û Ò ˝ÚÓÈ ·ÓÎÂÁ̸˛. Ç ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚ ‡ÍÓ‚˚ı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, Û˜ÂʉÂÌÌÓÏ ã˛‰‚Ë„ÓÏ ‰Îfl ÔÓËÒ͇ ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl Ë Î˜ÂÌËfl ‡Í‡, Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ˝ÚË ‰Â̸„Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚, Ú‡Í Í‡Í Ì‡ ωˈËÌÒÍË ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ‡ÒÒË„ÌÛ˛Ú ‚Ò ÏÂ̸¯Â Ò‰ÒÚ‚. ÑÂ̸„Ë ÔÓÓ‚ÌÛ ‡Á‰ÂÎflÚ ÏÂÊ‰Û «ñÂÌÚ‡ÏË ã˛‰‚Ë„‡» ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ı ÑÊÓÌÒ ïÓÔÍËÌÒ, ɇ‚‡‰ÒÍÓÏ, óË͇„ÒÍÓÏ, ëÚ˝ÌÙÓ‰ÒÍÓÏ, å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÍÓÏ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Ë ‚ åÂÏÓˇθÌÓÏ ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍÓÏ ˆÂÌÚ ëÎÓÛÌ-äÂÚÚÂËÌ„.

èêéôÄâ, DC-9! ÚÓÚ ÔÓÎÂÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ DC-9 ÍÓÏÔ‡ÌËË ù Delta Air Lines ËÁ åËÌ̇ÔÓÎËÒ‡ ‚ ÄÚ·ÌÚÛ ‚ ̇˜‡Î flÌ‚‡fl ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Ó͇Á‡ÎÒfl ÒÓ·˚ÚËÂÏ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ·˚Î ÔÓ˘‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÎÂÚÓÏ. ë‡Ï˚È ÒÚ‡˚È Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËÈ Ò‡ÏÓÎÂÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ÍÛÔÌÂȯËı ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‡‚ˇÎËÌËÈ «Û¯ÂΠ̇ ÔÂÌÒ˲». èÂ‚˚È DC-9 ·˚Î ‚˚ÔÛ˘ÂÌ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ McDonnell Douglas ‚ 1965 „Ó‰Û, Ë Á‡ ÔÓ˜ÚË 50 ÎÂÚ Ëı ·˚ÎÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÓ 976. ë‡ÏÓÎÂÚ ˝ÚÓÚ ·˚Î Ó˜Â̸ ‚ÓÒÚ·ӂ‡Ì ̇ ÏÂÒÚÌ˚ı ÎËÌËflı, ÍÓÚÓ˚ ‡Ì ӷÒÎÛÊË‚‡ÎËÒ¸ ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚˚ÏË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ÏË. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ‡‚ˇÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÓÚÔ‡‚ËÎË DC-9 ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ‚ 1990-ı „Ó‰‡ı. çÓ Ù‰Â‡Î¸Ì˚ Ô‡‚Ë· Ì ӄ‡Ì˘˂‡˛Ú ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ‡ ÚÓθÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚ÁÎÂÚÓ‚ Ë ÔÓÒ‡‰ÓÍ. à ‚ Ô‰Â·ı ˝ÚÓ„Ó ÎËÏËÚ‡ DC-9s ÔÓ‰ÓÎʇÎË ÎÂÚ‡Ú¸. ÅËÎÂÚ˚ ̇ ÔÓÒΉÌËÈ, ÔÓ˘‡Î¸Ì˚È ÂÈÒ ÍÛÔËÎË ‰ÂÒflÚÍË ‡‚ˇˆËÓÌÌ˚ı ˝ÌÚÛÁˇÒÚÓ‚, ‡ ‚ÂÎ Ò‡ÏÓÎÂÚ ¯ÂÙ-ÔËÎÓÚ Delta.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

üáõä ñàîê

äéêéíäé é ÇÄÜçéå

6 719

çÖêÄÇÖçëíÇé ÇëÖ êÄëíÖí

ÒÚ‡Ì˚ ÒÓÁ̇˛Ú ‚‡ÊÌÓÒÚ¸  ‚̯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍË. Ä Í‡ÍË ‰Ó΄ӂÂÏÂÌÌ˚ ÔËÓËÚÂÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚Ó „·‚Û Û„Î‡ ̇¯ÂÈ ‚̯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍË? í‡ÍÓÈ ‚ÓÔÓÒ ·˚Î Á‡‰‡Ì Ú˚Òfl˜Â Ò Î˯ÌËÏ ‡ÏÂË͇̈‚. à ‚ÓÚ Í‡ÍË ÓÚ‚ÂÚ˚ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ (‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ˜ËÒÎÛ ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı): Á‡˘ËÚ‡ ëòÄ ÓÚ ÚÂÓËÒÚ˘ÂÒÍËı ‡Ú‡Í (83%), Á‡˘ËÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ ‡ÏÂË͇̈‚ (81%), Ô‰ÛÔÂʉÂÌË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ÓÛÊËfl χÒÒÓ‚Ó„Ó ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl (73%), ÛÏÂ̸¯ÂÌË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÏÔÓÚËÛÂÏÓÈ ˝ÌÂ„ËË (61%), ·Ó¸·‡ Ò ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ Ì‡ÍÓÚÓ„Ó‚ÎÂÈ (57%), ÛÏÂ̸¯ÂÌË ÌÂ΄‡Î¸ÌÓÈ ËÏÏË„‡ˆËË (48%), ÛÒËÎÂÌË é„‡ÌËÁ‡ˆËË é·˙‰ËÌÂÌÌ˚ı 燈ËÈ (37%), ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸, ͇҇˛˘‡flÒfl „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÍÎËχڇ (37%), ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ Ë Á‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı (33%), ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ÊËÁÌÂÌÌ˚ı Òڇ̉‡ÚÓ‚ ‚ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ÒÚ‡Ì‡ı (23%), ÔÓ‰‚ËÊÂÌË ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı (18%).

ÚÓθÍÓ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı Ë ë „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ èÂÌÚ‡„Ó̇ ÔÓ„Ë·ÎË ‚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı Ë ÔË ‰Û„Ëı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌ˲ ̇ 3 flÌ‚‡fl 2014 „Ó‰‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ4 489 ‚ à‡ÍÂ, 2 164 - ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ Ë 137 - ‚ ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ‡ı.

$355 ÏÎ‰

ÚÓθÍÓ Ò‰ÒÚ‚, ÔÓ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÓÙËÒ‡ äÓÌ„ÂÒÒ‡, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë 10 ÎÂÚ ÛȉÂÚ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË fl‰ÂÌÓ„Ó ÓÛÊËfl, ‚Íβ˜‡fl ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ·ÓÏ·, ÒËÒÚÂÏ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë Î‡·Ó‡ÚÓËÈ.

ë

23% ‡Í‡fl ˜‡ÒÚ¸ ̇ÒÂÎÂÌËfl ëÓ‰ËíÔÓÍÛÔ‡ÂÚ ÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚ ͇ʉ˚È „Ó‰ ÌÓ‚˚ ÏÓ·ËθÌ˚ ÚÂÎÂÙÓÌ˚.

$77 414

‚ ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÅÎËÊÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ, „‰Â ÌÂÚ ÌÂÙÚË». í‡Í Á‡fl‚Ë· ÔÂϸÂÏËÌËÒÚ ÉÓΉ‡ åÂË ̇ ·‡ÌÍÂÚ ‚ 1973 „Ó‰Û. à ˝ÚÓ Ô‡‚‰‡: àÁ‡Ëθ ‚Ò„‰‡ ·˚Î ËÏÔÓÚÂÓÏ ˝ÌÂ„ËË. çÓ ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÂ Ë ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓËÒÍÓ‚ËÍË Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ì‡ ¯ÂθÙ ë‰ËÁÂÏÌÓ„Ó ÏÓfl „‡ÁÓ‚Ó ÏÂÒÚÓÓʉÂÌË í‡Ï‡, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÂ, ÓˆÂÌÓ˜ÌÓ, 10 ÚÎÌ Í۷˘ÂÒÍËı ÙÛÚÓ‚ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó „‡Á‡. Ç ÌÓfl· 2013 „Ó‰‡ ̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÌÂ„Ó Ì‡¯ÎË ÌÓ‚Ó „‡ÁÓ‚Ó ÔÓΠÔËÏÂÌÓ Ì‡ 20 ÏÎ‰ Í۷˘ÂÒÍËı ÙÛÚÓ‚. Ç 2010 „Ó‰Û ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ ÏÂÒÚÓÓʉÂÌË ãÂ‚Ë‡Ù‡Ì Ì‡ 18 ÚÎÌ Í۷˘ÂÒÍËı ÙÛÚÓ‚. èÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ àÁ‡ËÎfl ÅË̸flÏËÌ çÂÚ‡ÌËfl„Û Ì‡Á‚‡Î ˝ÚË ÓÚÍ˚ÚËfl «Ï‡ÌÌÓÈ Ì·ÂÒÌÓÈ». à ‚ ÍÓ̈ χÚ‡ 2013 „Ó‰‡ í‡Ï‡ ̇˜‡Î ÔÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ „‡Á. ùÚË Á‡Ô‡Ò˚ „ÓÎÛ·Ó„Ó ÚÓÔÎË‚‡ ÔÓÍÓ˛Ú ‚ÌÛÚÂÌÌË ÔÓÚ·ÌÓÒÚË àÁ‡ËÎfl ‚ „‡Á ̇ 100 ÎÂÚ ‚ÔÂ‰ Ë ÔËÌÂÒÛÚ ÌÂχÎÛ˛ ÔË·˚θ ÓÚ Â„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ Á‡ Û·ÂÊ. 片‚ÌÓ ·˚ÎÓ Á‡Íβ˜ÂÌÓ ÔÂ‚Ó ڇÍÓ Òӄ·¯ÂÌËÂ. í‡Í ˜ÚÓ Ò åÓËÒÂfl ÔˉÂÚÒfl ÒÌflÚ¸ Ó·‚ËÌÂÌËÂ.

ìÑàÇàíÖãúçõÖ ÉÄÇÄâà 15 ÌÓ˜ÂÈ ÍÛËÁ . . . . . . . . . . . . . . . ÓÚ $1099+tax NORWEGIAN BREAKAWAY 7 ÌÓ˜ÂÈ, ËÁ 縲-âÓ͇ . . . . . . . . . . . ÓÚ $409+tax äêìàá àá åÄâÄåà 3 ÌÓ˜Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÚ $99+tax OASIS OF THE SEAS 7 ÌÓ˜ÂÈ, ÍÛËÁ ËÁ Fort Lauderdale . . . . . . . ÓÚ $669+tax EXPLORER OF THE SEAS 9 ÌÓ˜ÂÈ ËÁ 縲-ÑÊÂÒË . . . . . . . . . . . ÓÚ $569+tax CARNIVAL BREEZE 6 ÌÓ˜ÂÈ ËÁ å‡È‡ÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÚ $259+tax éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï (ëèÖñàÄãúçõÖ íÛ˚ ‚ ÔÓÚ‡ı ÔÓ ÌËÁÍËÏ ˆÂÌ‡Ï èêÖÑãéÜÖçàü) éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï (ëèÖñàÄãúçõÖ èêÖÑãéÜÖçàü) ñÂÌ˚ ‚Íβ˜‡˛Ú ÔÂÂÎÂÚ ËÁ 縲-âÓ͇, Ú‡ÌÒÙÂ Ë all-inclusive ÓÚÂθ ̇ 7 ÌÓ˜ÂÈ èìùêíé-èãÄíÄ . . . . . . . . . .$674 äÄçäìç . . . . . . . . . . . . . . .$829 ãÄ-êéåÄçÄ . . . . . . . . . . . .$830 êàÇúÖêÄ-åÄâü . . . . . . . . .$790 èìçíÄ-äÄçÄ . . . . . . . . . . . .$799 äéëíÄ-êàäÄ . . . . . . . . . . . .$799 üåÄâäÄ . . . . . . . . . . . . . . .$899 å˚ fl‚ÎflÂÏÒfl ÔflÏ˚ÏË ÔÓÒ‰ÌË͇ÏË RIU, Iberostar, Majestic, Gran Bahia Ë ‰Û„Ëı resorts Ë ÏÓÊÂÏ Ô‰ÎÓÊËÚ¸ ÎÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚. èéåéÉÄÖå Ç éîéêåãÖçàà Çàá à TRAVEL PASSPORTS При заказе ꇷÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ, Çõ èéãìóàíÖ GIFT CARD ‚Íβ˜‡fl ‚˜ÂÌË ˜‡Ò˚ на сумму ‰Ó $ 100 с этим купоном èêÖÑãÄÉÄÖå TRAVEL INSURANCE

èéãçõâ ÇèÖêÖÑ!

ëòÄ èêÄÇüí àçéèãÄçÖíüçÖ? ÓÎÛÓÙˈˇθÌÓ Ë‡ÌÒÍÓ ÌÓ‚Óè ÒÚÌÓ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Fars News ‰‡‚ÌÓ ÔÓÒ·‚ËÎÓÒ¸ «ÓÚÍ˚ÚËflÏË». ùÚÓ ÓÌÓ Á‡fl‚ÎflÎÓ, ˜ÚÓ ˜ÎÂÌ˚ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÓ΂ÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë - ‚ÂË Ë ˜ÚÓ àÁ‡Ëθ ıÓ˜ÂÚ ‡ÌÌÂÍÒËÓ‚‡Ú¸ à‡Í. çÓ ÔÓÒΉÌ «ÓÚÍ˚ÚË» Ô‚ÁÓ¯ÎÓ ‚ÒÂ. èÓ‰ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ «ÑÓÍÛÏÂÌÚ˚ ëÌÓÛ‰Â̇, ‰Ó͇Á˚‚‡˛˘Ë ҂flÁ¸ «ëòÄ - ËÌÓÔ·ÌÂÚflÌ - ÉËÚÎÂ», Ó¯ÂÎÓÏËÎË êÓÒÒ˲» ÒÓÓ·˘‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ëòÄ Ò 1945 „Ó‰‡ ÛÔ‡‚Îfl˛ÚÒfl «ÚÂÌ‚˚Ï Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ» ËÌÓÔ·ÌÂÚflÌ-̇ˆËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒΠÔÓË„˚¯‡ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ¯ËÎË ÒÚ‡Ú¸ ÒÂÍÂÚÌÓÈ ÒËÎÓÈ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ëòÄ; ÔÂÁˉÂÌÚ é·‡Ï‡, ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ Fars News, - Ëı ÓÛ‰ËÂ. ùÚË ËÌÓÔ·ÌÂÚflÌ ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl ‚ Ò‚ÓÂÏ Û·ÂÊˢ ‚ 炇‰Â.

çÖí Öåì èêéôÖçàü!

‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÎÂÍÚÓë ˝ÌÂ„ËË Á‡„flÁÌÂÌË ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ Ò‰˚ ‰‚ÛÓÍËÒ¸˛ Û„ÎÂÓ‰‡ ‚˚ÓÒÎÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ

åéàëÖâ çÖ ÇàçéÇÄí ıÓ˜Û Ò͇Á‡Ú¸ ‚‡Ï ˜ÚÓ-ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚, ËÁ‡«ü ËθÚflÌÂ, ËÏÂÂÏ ÔÓÚË‚ åÓËÒÂfl: ÓÌ ‚Ó‰ËÎ Ì‡Ò 40 ÎÂÚ ÔÓ ÔÛÒÚ˚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔË‚ÂÒÚË

(718) 975-3454

ùäëäãûáàÇçõÖ èêÖÑãéÜÖçàü èé äêìàáÄå

áÄÉêüáêÖçàÖ ëé2 çÖ ëéäêÄôÄÖíëü „Ó‰Û Ì‡ ‰‚‡ ÔÓˆÂÌÚ‡. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚˚Á‚‡ÌÓ Ì·Óθ¯ËÏ Û‚Â΢ÂÌËÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Û„Îfl ̇ ˝ÎÂÍÚÓÒڇ̈Ëflı ÒÚ‡Ì˚. í‡ÍÓÈ ‚˚‚Ó‰ ҉·ÎÓ Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓχˆËË ëòÄ. è‰ÔËflÚËfl Ë ‡‚ÚÓχ¯ËÌ˚ ‚ 2013 „Ó‰Û ‚˚·ÓÒËÎË 5,38 ÏÎ‰ ÚÓÌÌ ‰‚ÛÓÍËÒË Û„ÎÂÓ‰‡, ̇ 0,11 ÏÎ‰ ÚÓÌÌ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ Ô‰˚‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˝ÚÓÚ „‡Á fl‚ÎflÂÚÒfl „·‚Ì˚Ï ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‡ÁÓ„‚‡ÚÂÎÂÏ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÔÎÂÌËfl. èÓÚ·ÎÂÌË ۄÎfl, ÍÓÚÓ˚È ‰Ó΄Ó ‚ÂÏfl ‰ÓÏËÌËÛÂÚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ‚˚ÓÒÎÓ ‚ ÔÓÒΉÌË ÏÂÒflˆ˚, ÍÓ„‰‡ Û‚Â΢ËÎËÒ¸ ˆÂÌ˚ ̇ ÔËÓ‰Ì˚È „‡Á. í‡Í, ‚ ÓÍÚfl· 2013 „Ó‰‡ ̇ ۄΠ·˚ÎÓ ‚˚‡·ÓÚ‡ÌÓ 39% ̇ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚‡, ‡ ̇ ÔËÓ‰ÌÓÏ „‡Á - 28%. çÓ Ë ÔË Ú‡ÍÓÏ Ì·Óθ¯ÓÏ ÓÒÚ ‚˚·ÓÒ˚ ‰‚ÛÓÍËÒË Û„ÎÂÓ‰‡ ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ÒÚ‡Ì ‚ 2013 „Ó‰Û ·˚ÎË Ì‡ 10% ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ 2005 „Ó‰Û, ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎË ‚ÁflÚ˚ Á‡ ÓÒÌÓ‚Û ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌËË Á‡‰‡˜Ë ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ‚˚·ÓÒÓ‚ ‚ ëòÄ: Í 2020 „Ó‰Û ÒÌËÁËÚ¸ Ëı ̇ 17% Í ÛÓ‚Ì˛ 2005 „Ó‰‡.

íÂÎ.

1318 Gravesend Neck Rd., Brooklyn, NY 11229

8 ÌÓ˜ÂÈ ÍÛËÁ ËÁ 縲-âÓ͇ ̇ ÅÄÉÄåõ Ë îãéêàÑì . . .$369+tax äêìàá ËÁ 縲-âÓ͇ Norwegian Breakaway . . . . . . . . . . .$569+tax

éÅéáçÄóàãà èêàéêàíÖíõ ÓÚfl ‡ÏÂË͇̈˚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ï ıÓÚflÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ëòÄ Û‰ÂÎflÎÓÒ¸ „·‚ÌÓ ‚ÌËχÌË ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÔÓ·ÎÂχÏ, ÊËÚÂÎË

AJM GLOBAL TRAVEL ëéóà-2014. éãàåèàâëäàÖ àÉêõ. íÛ˚ ÓÚ $2690 +ÔÂÂÎÂÚ Ä‚Ë‡·ËÎÂÚ˚ - äÛËÁ˚ - éÚ‰˚ı ̇ ÓÒÚÓ‚‡ı - Ö‚ÓÔ‡ - Ä‚ÚÓ·ÛÒÌ˚ ÚÛ˚ ÔÓ ÄÏÂËÍÂ Ë ä‡Ì‡‰Â

ÒÒΉӂ‡ÚÂθÒÍËÈ ñÂÌÚ Pew ÓÔÛ·ÎËÍÓà ‚‡Î ÔÓ‰·ÓÍÛ ÔflÚË Ù‡ÍÚÓ‚ Ó· ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÏ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Â ‚ ëòÄ. èÂ‚˚È Ù‡ÍÚ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‡ÁÌˈ˚ ‚ ‰ÓıÓ‰‡ı ̇ÒÂÎÂÌËfl. Ç 1982 „Ó‰Û 1% ̇˷ÓΠ‚˚ÒÓÍÓÓÔ·˜Ë‚‡ÂÏ˚ı ÒÂÏÂÈ ÔÓÎÛ˜‡Î 10,8% ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡ (‰Ó ÛÔ·Ú˚ ̇ÎÓ„Ó‚), ‡ 90% Ò ÏÂ̸¯ËÏË ‰ÓıÓ‰‡ÏË - 64,7%. 30 ÎÂÚ ÒÔÛÒÚfl ‚ÂıÌËÈ Ó‰ËÌ ÔÓˆÂÌÚ (‰ÓıÓ‰ ·ÓΠ$394 Ú˚Ò.) ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ 22,5%, ‡ ÌËÊÌË 90% (ÏÂÌ $114 Ú˚Ò.) - ÛÊ 49,6% ‰ÓıÓ‰‡. чÎÂÂ: ëòÄ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÏÂÒÚ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ ‰ÓıÓ‰‡ı ÒÂ‰Ë 31 ÒÚ‡Ì˚, ‚ıÓ‰fl˘ÂÈ ‚ é„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‡Á‚ËÚËfl. íÂÚËÈ Ù‡ÍÚ: ‚ ÒÚ‡Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‡Á˚‚ ‚ ‰ÓıÓ‰‡ı ÏÂÊ‰Û ·ÂÎ˚ÏË Ë ˜ÂÌ˚ÏË ÒÂϸflÏË, ÒÓÒÚ‡‚Îfl‚¯ËÈ ‚ 1967 „Ó‰Û ÓÍÓÎÓ $19 Ú˚Ò. Ë ‚˚ÓÒ¯ËÈ ‰Ó $27 Ú˚Ò. óÂÚ‚ÂÚ˚È Ù‡ÍÚ: ‡ÏÂË͇̈˚ Ì ӘÂ̸ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌ˚ ·Óθ¯ËÏ ‡Á˚‚ÓÏ ‚ ‰ÓıÓ‰‡ı ÏÂÊ‰Û ·Ó„‡Ú˚ÏË Ë ·Â‰Ì˚ÏË. Ç ÓÔÓÒ ñÂÌÚ‡ Pew ÚÓθÍÓ 47% Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ - ·Óθ¯‡fl ÔÓ·ÎÂχ. à ÔflÚ˚È Ù‡ÍÚ: ‡ÁÌˈ‡ ‚ ·Ó„‡ÚÒڂ ¢ ¯ËÂ, ˜ÂÏ ‚ ‰ÓıÓ‰‡ı. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl, Í‡Í 5% ÒÂÏÂÈ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú 59,1% ‚ÒÂ„Ó ‰ÓıÓ‰‡, 5% Ò‡Ï˚ı ·Ó„‡Ú˚ı β‰ÂÈ ‚·‰Â˛Ú 88,9% ‚ÒÂ„Ó ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ„Ó ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡.

5

1989 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÂÏÛ ·˚ÎÓ 19, ‡ Â„Ó ÔÓÇ ‰ÛÊÍ 17, ÊËÚÂθ ä‡ÎËÙÓÌËË ãÓÌÌË êË‚Â‡ ‚ÒÚÛÔËÎ, „Ó‚Ófl ˛ˉ˘ÂÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ, ‚ ‡ÍÓ‚‡ ·˚· „Ó‰Ó‚‡fl Ò‰Ìflfl í‰Â‡Î¸Ì˚ı Á‡Ô·ڇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÙÂÒÎÛʇ˘Ëı - ˝ÚÓ Ì‡ 44% ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ Û ÒÎÛʇ˘Ëı ˜‡ÒÚÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ.

52 615 ÚÓθÍÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ëòÄ ë ËÁ 60 795, ÔÓÒË‚¯Ëı ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Ëı ÓÚ ÛÔ·Ú˚ Ù‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ̇ ‰ÓıÓ‰, ÔÓÎÛ˜ËÎË ˝ÚÓÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ÓÚ Ù‰Â‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚.

55

ÚÓθÍÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚ Ë ÍÓÎΉÊÂÈ ÓÚ‚Â„ÎË ¯ÂÌË ÄÒÒӈˇˆËË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ Ó Ì‡Û˜ÌÓÏ ·ÓÈÍÓÚ ËÁ‡ËθÒÍËı ÍÓÎΉÊÂÈ Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚ «‚ ÁÌ‡Í ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÚË‚ ËÁ‡ËθÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í Ô‡ÎÂÒÚË̈‡Ï».

ë

«‰Ó·Ó‚ÓθÌ˚Â, ÔÓ ‚Á‡ËÏÌÓÏÛ Òӄ·Ò˲» ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ. íÓ„‰‡ Á‡ ÒÂÍÒ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂÈ ÂÏÛ Ì‡‚ÂÒËÎË flÎ˚Í ÒÂÍÒۇθÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÌË͇ Ë Ó·flÁ‡ÎË… ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓ „ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÔÓÎˈËË. ÉÓ‰ ̇Á‡‰ ÓÌ ˝ÚÓ„Ó Ì ҉·Î, Ë ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ¯Ú‡Ú‡ ‚ÓÁ·Û‰Ë· ÔÓÚË‚ ÌÂ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ. ä ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË êË‚Â‡ ÛÊ ·ÓΠ20 ÎÂÚ ·˚Î ÊÂÌ‡Ú Ì‡ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰Û„Â Ë Ì ÒÓ‚Â¯‡Î ·Óθ¯Â ÌË͇ÍËı Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÈ. éÌ ÔÓÔÓÒËÎ ÒÛ‰ ‡·ËÎËÚËÓ‚‡Ú¸ „Ó, ÌÓ ÓÚ‚ÂÚ‡ ÔÓ͇ ÌÂÚ.

«ÉêéÅéÇéâ äÖÉÖãúÅÄç» Ó‚Ó ¯ÓÛ ÚÂÎÂÒÂÚË TLC «Best Funeral ç Ever» («ë‡Ï˚ ÎÛ˜¯Ë ÔÓıÓÓÌ˚») ÒÓ‰ÂÊËÚ ‡θÌ˚È ˝ÔËÁÓ‰ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ıÓÓÌËÎË Î˛·ËÚÂθÌËˆÛ Í„Âθ·‡Ì‡ ÑÊÛ‰Ë ë‡Ì‰ÂÈ. èÓıÓÓÌÌ˚È ‰ÓÏ Golden Gate ‚ ÚÂı‡ÒÒÍÓÏ Ñ‡Î·Ò ËÁ·‡Î ÏÂÒÚÓÏ ÔÓ˘‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÂÏÓÌËË ÔÓÏ¢ÂÌË ‰Îfl ˝ÚÓÈ Ë„˚. àÏfl ÛÏÂ¯ÂÈ ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ Ë„Ó‚˚ı Í„Îflı, ‡ Á‡ÚÂÏ ÒÂϸfl ë‡Ì‰ÂÈ... ÔÛÒÚË·  „Ó· ÔÓ Ë„Ó‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍ ‚ÌËÁ, Í‡Í ¯‡, ‰Îfl «Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒΉÌÂ„Ó Û‰‡‡». ä‡Í Á‡fl‚ËÎË ‚ ÔÓıÓÓÌÌÓÏ ‰ÓÏÂ, «˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ìˠ ÊËÁÌË, ‡ Ì ÓÔ·ÍË‚‡Ìˠ ÒÏÂÚË».

éêàÉàçÄãúçõâ «ëíÖäãéêÖá» ‡ÍÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl ¢ ÌË ‡ÁÛ Ì ·˚ÎÓ ‚ ËÒÚÓËË ÔÓÎˈËË ëË˝ÚÚ·. 36íÍ Ï‡„‡ÁËÌÛ, ÎÂÚÌËÈ ãˉ‰ÂÎ äÓÛÎÏÂÌ ‚˜ÂÓÏ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÚÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ, ÔÓ‰Ó¯ÂÎ ÔÓÒÏÓÚÂÎ ‚ ‚ËÚËÌÛ, Á‡ÚÂÏ ÒÔÛÒÚËÎ ¯Ú‡Ì˚ Ë ÒڇΠÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ‚˚‰‡‚ËÚ¸ ÒÚÂÍÎÓ… ÔÓÎÓ‚˚Ï ˜ÎÂÌÓÏ. ꇷÓÚÌËÍË Ï‡„‡ÁË̇ ·˚ÎË ‚ ¯ÓÍÂ. äÓ„‰‡ äÓÛÎÏÂÌ Á‡ÏÂÚËÎ Óı‡ÌÌËÍÓ‚, ÚÓ Û·ÂʇÎ, ÌÓ ‰‚Ó ҂ˉÂÚÂÎÂÈ ÔÓÚÓÏ ÓÔÓÁ̇ÎË Â„Ó.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ àÓÒËÙ òÖâçÅãÄí.


www.vnovomsvete.com

6

24—30 flÌ‚‡fl 2014

҉·ڸ, ÂÒÎË ‚ 2003 „Ó‰Û ‰ÓÎfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ ·ËÁÌÂÒ ÒÓÒÚ‡‚Îfl· 20%, ‡ Ò„ӉÌfl Ó̇ Ô‚˚¯‡ÂÚ 50%.ÇÔÓ˜ÂÏ, 剂‰‚ ÔÓӷ¢‡Î ÒÌËÁËÚ¸ ÛÓ‚Â̸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÒÛ‰fl ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, ‚ ·ÎËʇȯË „Ó‰˚ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ‚ÌÓ‚¸ ÓÊˉ‡ÂÚ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡fl ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËfl.

ùïé ëéûáÄ РОССИЯ

УКРАИНА

«ëÚ‡ÌÛ ÓÊˉ‡ÂÚ ÒÚ‡„ÙÎflˆËfl». «ì Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ÌÂÚ ˜ÂÚÍÓ„Ó Ô·̇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰». í‡ÍË ‡ÔÓ͇ÎËÔÚ˘ÂÒÍË ҈Â̇ËË ‡Á‚ËÚËfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË Ì‡ ÔflÚÓÏ ˛·ËÎÂÈÌÓÏ É‡È‰‡Ó‚ÒÍÓÏ ÙÓÛÏÂ. è˘ÂÏ ÔÓËÁÌÂÒÎË Ëı Ì fl‰Ó‚˚ ˝ÍÒÔÂÚ˚, ‡ ÔÂ‚˚È Á‡ÏÔ‰ ñÂÌÚÓ·‡Ì͇ äÒÂÌËfl û‰‡Â‚‡ Ë „·‚‡ ë·Â·‡Ì͇ ÉÂÏ‡Ì ÉÂÙ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÓÔÚËÏËÒÚÓÏ Ì‡ ÏÂÓÔËflÚËË Ó͇Á‡ÎÒfl ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ ÑÏËÚËÈ å‰‚‰‚, Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡‚¯ËÈ ‚Ò ÔÓËÒıÓ‰fl˘Â «Í‡Í ÒÓÁˉ‡ÚÂθÌÓ ‡ÁÛ¯ÂÌË ‚ ÔÓËÒ͇ı ÚÓ˜ÂÍ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ÓÒÚ‡». ڂ˜‡fl ̇ Ó·˘ËÈ ÎÂÈÚÏÓÚË‚ ÙÓÛχ «äÓÌÚÛ˚ ÔÓÒÚÍËÁËÒÌÓ„Ó ÏË‡ Ë Í‡Í Ò·fl ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ êÓÒÒËfl», ͇ʉ˚È ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÚ‡‡ÎÒfl Í‡Í ÏÓ„. É·‚‡ ë·Â·‡Ì͇ ÉÂÏ‡Ì ÉÂ٠̇˜‡Î Ò‚Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ò ÎÓ·Ó‚ÓÈ ÍËÚËÍË Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡. «Ç˚ Á̇ÂÚÂ, fl ‚˜Â‡ ̇ Ò‡ÈÚ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ̇ÈÚË ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ̇ 2014 „Ó‰. à Ì ÒÏÓ„ ˝ÚÓ„Ó Ò‰Â·ڸ. åÌ ÌÂÔÓÌflÚÌÓ, Í‡Í ·Û‰ÛÚ ¯‡Ú¸Òfl Ì˚̯ÌË ÔÓ·ÎÂÏ˚. èÓÒÏÓÚÂΠ̇ ÔÓڇΠéÚÍ˚ÚÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡. çÓ Ú‡Ï ÚÓÊ ÌË˜Â„Ó Ì ̇¯ÂÎ. Ç ˝ÚÓÏ Ó‰Ì‡ ËÁ ̇¯Ëı „·‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. çÂÚ ˜ÂÚÍÓ„Ó Ô·̇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ», - ÔÓÒÂÚÓ‚‡Î ÉÂÙ. ֢ ÔÓ΄Ӊ‡ ̇Á‡‰ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ Ú‡ÍÓ ËÁ ÛÒÚ ÛÍÓ‚Ó‰Ë-

é

“СОЗИДАТЕЛЬНОЕ

РАЗРУШЕНИЕ”

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï NEWSru.ua.

ÚÂÎfl ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó „ÓÒ·‡Ì͇ ·˚ÎÓ ‚ ÔË̈ËÔ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‡ Ò„ӉÌfl ˝ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ Í‡Í-ÚÓ ·Û‰Ì˘ÌÓ. á‡Î ‰‡Ê Ì ‚Á‰Ó„ÌÛÎ. ÇÔÓ˜ÂÏ, „ÎÛ·ÓÍÓ Û„ÎÛ·ÎflÚ¸Òfl ‚ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ÓÌ Ì ÒÚ‡Î, ¯˂ Ó„‡Ì˘ËÚ¸Òfl Ô‡ÍÚ˘Ì˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ ËÁ ‰Û„ÓÈ ÓÔÂ˚. «ü Ì ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍË, ‡ Á‡ÌËχ˛Ò¸ ·ËÁÌÂÒÓÏ, ÒÍÓÏÌÓ Á‡ÏÂÚËÎ ÉÂÏ‡Ì ÉÂÙ. - à ÏÂÌfl ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú: ‚ ͇ÍÓÈ ‚‡Î˛Ú ı‡ÌËÚ¸ ‰Â̸„Ë ·ËÁÌÂÒÛ Ë Î˛‰flÏ, ÍÓÚÓ˚ Ì ÔÓÌËχ˛Ú, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ χÍÓ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇fl ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚ¸, ‚Ó·ÚËθÌÓÒÚ¸ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. ç‡¯Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÔӇ̇ÎËÁËÓ‚‡ÎË 33 ÒÚ‡Ì˚ ÏË‡, Ë ‚ ÔÂ‚Û˛ ÚÓÈÍÛ ‚‡Î˛ÚÌ˚ı ÎˉÂÓ‚ ÔÓÔ‡ÎË ò‚ÂȈ‡Ëfl, çÓ‚„Ëfl Ë ò‚ˆËfl. ëΉÓÏ ‡ÒÔÓÎÓÊË-

ÎËÒ¸ í‡È‚‡Ì¸, ëËÌ„‡ÔÛ Ë å‡Î‡ÈÁËfl. ÑÓη ëòÄ - ̇ 9-Ï ÏÂÒÚÂ, ‡ ۷θ - ̇ 11-Ï. Ö‚ÓÁÓ̇ Ó˜Â̸ ‡ÁÌÓӉ̇, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ì ÓÚÌÂÒÎË Â‚Ó ‚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È Ì‡·Ó ‚‡Î˛Ú». åËÌËÒÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÄÎÂÍÒÂÈ ìβ͇‚ Ó„ÓÓ¯ËÎ ‚ÒÂı ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒ͇fl ˝ÍÓÌÓÏË͇ ‚ÔÂ‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÚË‚ÓÙ‡ÁÂ, ÍÓ„‰‡ ÏË ‚ ·ÎËʇȯË „Ó‰˚ ·Û‰ÂÚ ‡ÒÚË ÚÂÏÔ‡ÏË ·Óθ¯Â 3,5%, ‡ êÓÒÒËfl ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â - 2,5%. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÓÁ‚Û˜ËÎ ‚ÂҸχ Ô‡‡‰ÓÍ҇θÌÛ˛ ˉ²: Û‚Â΢ÂÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÒÔÓÒ‡, ÍÓÚÓÓ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌ˲ ÏËÓ‚Ó„Ó ÙË̇ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡, ‚ êÓÒÒËË ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ Ó·‡ÚÌ˚È ˝ÙÙÂÍÚ Ë Ô˂‰ÂÚ Í ÔÓfl‚ÎÂÌ˲ ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı ÔÛÁ˚ÂÈ Ë ÌÂ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÍÚË‚Ó‚. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡ÏÓ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ҉·· ÔÂ‚˚È Á‡ÏÔ‰ ŇÌ͇ êÓÒÒËË äÒÂÌËfl û‰‡Â‚‡. é̇ Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ 2013 „Ó‰Û ÓÒÒËÈÒ͇fl ˝ÍÓÌÓÏË͇ ËÒ˜Âԇ· ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂθÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ Ë, Í‡Í ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÚ‡Ì Ò ‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ,  ʉÂÚ ÒÚ‡„ÙÎflˆËfl (ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌË ڇÍËı Ì„‡ÚË‚Ì˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚, Í‡Í ÒÔ‡‰ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÓÒÚ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ˚ Ë ËÌÙÎflˆËË). Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ ÓÎË ÓÔÚËÏËÒÚ‡ ̇ ÙÓÛÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ ÑÏËÚËÈ å‰‚‰‚. èÓ Â„Ó ‚ÂÒËË, ‰Â· ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Ë ÔÎÓıË: ·˛‰ÊÂÚ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì, ËÌÙÎflˆËfl ‚ ‡Ï͇ı, „ÓÒ‰Ó΄ Ë ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ ÏËÌËχθÌ˚, ˆÂÌ˚ ̇ ˝ÌÂ„ÓÌÓÒËÚÂÎË ·ÎËÁÍË Í Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ. ч ÂÒÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂÏ ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ÖÒÎË ‚ 2010-2012 „Ó‰‡ı Ò‰ÌË ÂÊÂÍ‚‡ڇθÌ˚ ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË 4,4%, ÚÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ Ë ÚÂÚ¸ÂÏ Í‚‡ڇ·ı 2013 „Ó‰‡ ÚÓθÍÓ 1,2%. çÓ ‚Ò ÔÓËÒıÓ‰fl˘Â ÑÏËÚËÈ å‰‚‰‚ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î Í‡Í «ÒÓÁˉ‡ÚÂθÌÓ ‡ÁÛ¯ÂÌË ‚ ÔÓËÒ͇ı ÚÓ˜ÂÍ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ÓÒÚ‡». ÇÔÓ˜ÂÏ, ıÓÓ¯Ó ÛÊ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂϸÂ ÔËÁ̇ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÓÏÓÊÂÌË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÏË ÔÓ·ÎÂχÏË, ÒÚÛÍÚÛÌ˚ÏË Ë ËÌÒÚËÚÛˆËÓ̇θÌ˚ÏË Ó„‡Ì˘ÂÌËflÏË. É·‚Ì˚Ï ÂÒÛÒÓÏ ÔÓ ‚˚ıÓ‰Û ËÁ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËË ÓÌ ‚ˉËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ·ËÁÌÂÒ-ÍÎËχڇ ‚ ÒÚ‡ÌÂ. çÓ Í‡Í ˝ÚÓ

АРМЕНИЯ

èÖíàñàü Ç áÄôàíì íàåéòÖçäé çÄÅêÄãÄ 100 000 ÉéãéëéÇ

МЕДВЕДЕВА è èÂϸÂ ÔËÁ̇ÎÒfl, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÛ Ê‰ÛÚ ÌÂÔÓÒÚ˚ ‚ÂÏÂ̇

‚‡Ì ÒÔˆˇθÌ˚È Óı‡ÌflÂÏ˚È ·ÎÓÍ ‰Îfl ÒÓ‰ÂʇÌËfl ÓÒÛʉÂÌÌÓÈ, ÍÓÚÓ˚È ÌËÍÓËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ì Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ôӂ‰ÂÌËfl ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËÈ ËÎË ·ËÙËÌ„Ó‚”, - ÔË‚Ó‰ËÚ àíÄê-íÄëë ÒÓÓ·˘ÂÌË ÒÎÛÊ·˚. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ûÎËfl íËÏÓ¯ÂÌÍÓ ·˚· ÔË„Ó‚ÓÂ̇ Í ÒÂÏË „Ó‰‡Ï Î˯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ ‚ ÓÍÚfl· 2011 „Ó‰‡ Á‡ Ô‚˚¯ÂÌË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËË ‚ 2009 „Ó‰Û „‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò êÓÒÒËÂÈ. ë χfl ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Ó̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ı‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ÓθÌˈ “ìÍÊÂΉÓÓ„Ë”.

ÂÚˈËfl ‚ Á‡˘ËÚÛ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ˝ÍÒ-ÔÂϸÂ‡ ûÎËË íËÏÓ¯ÂÌÍÓ Ì‡ Ò‡ÈÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ì‡·‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒÂÈ. ë 19 ‰Â͇·fl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÁˉÂÌÚ Å‡‡Í 鷇χ ‚ϯ‡ÎÒfl Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î “‚Ò Á‡ÍÓÌÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÌÂωÎÂÌÌÓ„Ó ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl” ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁˈËÓÌÂÍË, ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË ÔÓ˜ÚË 110 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. “å˚ ÔËÁ˚‚‡ÂÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ é·‡Ï˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò Á‡ÍÓÌÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÌÂωÎÂÌÌÓ„Ó ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl ûÎËË íËÏÓ¯ÂÌÍÓ. Ö ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÏÓÚË‚ËÓ‚‡ÌÌÓ Á‡Íβ˜ÂÌË ¯ÓÍËÓ‚‡ÎÓ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍËÈ ÏË. Ö‚ÓÔÂÈÒÍË ÎˉÂ˚, Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ëòÄ, Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ä‡Ì‡‰˚ Ë ÓÒڇθÌ˚ ÎˉÂ˚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÏË‡ ËÁÎÓÊËÎË „ÎÛ·ÓÍÛ˛ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û Ë ÔËÁ‚‡ÎË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ üÌÛÍӂ˘‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ûÎ˲ íËÏÓ¯ÂÌÍÓ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÒÛ‰ ̇‰ ÌÂÈ ·˚Î ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÏÓÚË‚ËÓ‚‡ÌÌ˚Ï”, - „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ Ó·‡˘ÂÌËË Í é·‡ÏÂ. èËÁ˚‚˚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ëòÄ Ò Ú·ӂ‡ÌËÂÏ ‚‚ÂÒÚË ÔÂÒÓ̇θÌ˚ ҇Ì͈ËË ÔÓÚË‚ fl‰‡ ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÔÓÎËÚËÍÓ‚ ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ ̇ ÍË‚ÒÍÓÏ å‡È‰‡Ì ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ. 片‚ÌÓ ·ÓΠ100 Ú˚Òfl˜ „ÓÎÓÒÓ‚ ̇·‡ÎÓ Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó ‚‚‰ÂÌËË Ò‡Ì͈ËÈ ÔÓÚË‚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ìÍ‡ËÌ˚ ÇËÍÚÓ‡ üÌÛÍӂ˘‡ Ë Â„Ó ÒÓ‡ÚÌËÍÓ‚, ̇ÔÓÏË̇ÂÚ NEWSru.ua. ëӄ·ÒÌÓ Ô‡‚Ë·Ï, ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ Ó·flÁ‡Ì ÓÙˈˇθÌÓ ‡„ËÓ‚‡Ú¸ ̇ ÔÂÚˈËË, ̇·‡‚¯Ë 100 Ú˚Òfl˜ Ë ·ÓΠÔÓ‰ÔËÒÂÈ, ‚ Ú˜ÂÌË 30 ‰ÌÂÈ. ë‡Ï‡ ûÎËfl íËÏÓ¯ÂÌÍÓ ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰Ó·Ë‚‡ÂÚÒfl ÓÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ä‡˜‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓÎÓÌËË Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÂÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË 12 ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı ² Ò‰ÒÚ‚ χÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓχˆËË. “Ç Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡Á ÚÂ·Û˛ ÓÚ ‚‡Ò ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ÏÂÌfl Í Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ Ò‰ÒÚ‚ χÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓχˆËË”, - ˆËÚËÛÂÚ êàÄ “çÓ‚ÓÒÚË” Á‡fl‚ÎÂÌË ˝ÍÒ-ÔÂϸÂ‡. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÔÂÌËÚÂ̈ˇ̇fl ÒÎÛÊ·‡ ìÍ‡ËÌ˚ ÓÚ‚ÂÚË· ̇ Ú·ӂ‡ÌË ÓÚ͇ÁÓÏ, Á‡fl‚Ë‚ Ó· ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‰Îfl ‰ÓÔÛÒ͇ ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ Í ÓÒÛʉÂÌÌÓÈ. ä‡Í Á‡fl‚ËÎË ‚ ‚‰ÓÏÒÚ‚Â, íËÏÓ¯ÂÌÍÓ “fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÛʉÂÌÌ˚Ï ÎˈÓÏ, ÓÚ·˚‚‡˛˘ËÏ Ì‡Í‡Á‡ÌË ‚ ‚ˉ Î˯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌË ÚflÊÍÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl”, Ë Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì ̇ ÚÂËÚÓËË ÍÓÎÓÌËË, ‡ ‚ ·ÓθÌˈÂ. “ç‡ ÚÂËÚÓËË ·ÓθÌˈ˚ Ó·ÓÛ‰Ó-

Ç ÄêåÖçàà - èÖêÖÑéÇÄü åÄååéÉêÄîàóÖëäÄü íÖïçàäÄ

ÏÂÌËfl ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ˜ËÒÎÓ ÒÚ‡Ì, ‚ ÍÓÚÓ˚ı χÏÏÓ„‡Ù˘ÂÒÍË ӷÒΉӂ‡ÌËfl ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ò‡Ï˚ı ÔÂ‰ӂ˚ı Ë ÌÓ‚ÂȯËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Ò͇Á‡Î‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È ‰ËÂÍÚÓ ÄÏflÌÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Á‰ÓÓ‚¸fl ‡ÌÛ¯ ÄÍÓÔflÌ. «ç‡¯ ñÂÌÚ ÓÒ̇˘ÂÌ ÎÛ˜¯ÂÈ Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ËÏÂÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ 53 „ÓÓ‰‡ı ÏË‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ˜ÂÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ò Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ë Ô‰ÓÚ‚‡˘‡Ú¸ ‰‡Î¸ÌÂȯ ‡Á‚ËÚË ‡Í‡ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ Í‡Í Û ÊÂÌ˘ËÌ, Ú‡Í Ë Û ÏÛʘËÌ», Ò͇Á‡Î‡ ÄÍÓÔflÌ Ì‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË. èÓ Â ÒÎÓ‚‡Ï, ‚ ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍËı ‰Ë‡„ÌÓÁÓ‚ ‚ ÄÏÂÌËË Û‚Â΢ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ „‡Ê‰‡Ì ÒÚ‡Ì˚ ÒÚ‡ÎË ˜‡˘Â ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÔÓÙË·ÍÚ˘ÂÒÍË ӷÒΉӂ‡ÌËfl. «ÖÒÎË Â˘Â ÔflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Í Ì‡Ï ‚ ñÂÌÚ Ó·‡˘‡ÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ 50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ „Ó‰, ÚÓ Ò„ӉÌfl Û Ì‡Ò ÂÊ„ӉÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ Ó·ÒΉӂ‡ÌË ÓÍÓÎÓ 35 000 ÊÂÌ˘ËÌ», - Ò͇Á‡Î‡ ‰ËÂÍÚÓ ñÂÌÚ‡, ‰Ó·‡‚Ë‚, ˜ÚÓ ‡ÌÌflfl ‰Ë‡„ÌÓÒÚË͇ Á‡·Ó΂‡ÌËfl Û‚Â΢˂‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl Â„Ó Î˜ÂÌËfl. ÄÍÓÔflÌ ‰Ó·‡‚Ë·, ˜ÚÓ Ì‡ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ‰Â̸ ͇ʉ‡fl 17-fl ÊÂÌ˘Ë̇ ‚ ÄÏÂÌËË ÒÚ‡‰‡ÂÚ ‡ÍÓÏ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚, Ë ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ·, ˜ÚÓ Ë ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË هڇθÌÓ„Ó ËÒıÓ‰‡ ·ÓÎÂÁÌË ‚Ò ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÂÊ„ӉÌÓ ӷÒΉӂ‡ÌËÂ. ùÍÒÔÂÚ ÒÓÓ·˘Ë· Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ‚ ÄÏÂÌËË Ì‡ÏÂÚË·Ҹ ÚẨÂ̈Ëfl «ÓÏÓÎÓÊÂÌËfl» ‡Í‡ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚, Ë ÔËÁ‚‡Î‡ ‰Â‚Û¯ÂÍ Ë ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‰Ó 30 ÎÂÚ Ú‡ÍÊ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ó·ÒΉӂ‡ÌËÂ. ÑËÂÍÚÓ ñÂÌÚ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ë ÏÛʘËÌ‡Ï ÚÓÊ ÒΉÛÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ó·ÒΉӂ‡ÌËÂ. «ó‡ÒÚÓ ÏÛʘËÌ˚ ‰‡Ê Ì ÔÓ‰ÓÁ‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ‡Í ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌ Ú‡ÍÊÂ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ÒËθÌÓ„Ó ÔÓ·. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ÓÌË Ó·‡˘‡˛ÚÒfl Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ Í‡ÈÌ ÔÓÁ‰ÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË Á‡·Ó΂‡ÌËfl. ᇠ17 ÎÂÚ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ‚ ̇¯ÂÏ ñÂÌÚ ÔÓ¯ÂÎ Ó·ÒΉӂ‡ÌË 871 ÏÛʘË̇, Û 32 ËÁ ÌËı ·˚Î ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÓ‚‡Ì ‡Í ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚», - ÔÓflÒÌË· ÄÍÓÔflÌ.

Ä


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ГРУЗИЯ

åÇÑ Éêìáàà ëééÅôàãé é ëçàÜÖçàà èêÖëíìèçéëíà ËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÉÛÁËË ‚ ÔÂ‚˚ ‰ÌË çÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ÒÓÓ·˘ËÎÓ Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË ‚ ÒÚ‡ÌÂ. «Ç 2013 „Ó‰Û, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚Ï ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌË ˜ËÒ· ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ì‡ 10 036 ‰ËÌˈ, ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 25,7%», - „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡. èË ˝ÚÓÏ ÓÚϘ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ‡ÒÍ˚‚‡ÂÏÓÒÚË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Û‚Â΢ËÎÒfl ̇ 40,9% Ë ‰ÓÒÚË„ 59,9%. ÇÒÂ„Ó Á‡ 2013 „Ó‰ ‚ ÉÛÁËË ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ 28 970 ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÍ˚Ú˚ 17 339. Ç í·ËÎËÒË Á‡ „Ó‰ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ 14 033 ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÍ˚Ú˚ 6 494. èÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò 2012 „Ó‰ÓÏ, ˜ËÒÎÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ÒÚÓÎˈ ÒÌËÁËÎÓÒ¸ ̇ 2 512 (15,2%), ‡ ‡ÒÍ˚‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ‰ÂÎ ‚˚ÓÒ· ̇ 27%.

å

ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ Ë ÒÂÍÂÚ‡ˇÚÓÏ ëÓ‚ÂÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ÑÂÍÂÚÓÏ Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÏÂ, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı ̇ ÔÂÒ˜ÂÌË ÌÂÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓ„Ó ‚‚ÓÁ‡ ‚ Å·ÛÒ¸ ÒÂÏflÌ Ï‡Í‡ Ë Ëı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl. á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÓÁÌ˘̇fl ÚÓ„Ó‚Îfl ÒÂÏÂ̇ÏË Ï‡Í‡ ‚ χ„‡ÁË̇ı ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÏÂÌ 50 Í‚.Ï (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, χ„‡ÁËÌÓ‚ ËÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÒÂθÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË), ̇ ˚Ì͇ı, Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÓ„Ó‚˚ı ‡‚ÚÓχÚÓ‚, ÔÛÚÂÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ‡ÁÌÓÒÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓ Ó·‡Áˆ‡Ï. èË ˝ÚÓÏ ÔÓ‰‡‚‡ÂÏ˚ ÒÂÏÂ̇ χ͇ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡ÒÙ‡ÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ Ï‡ÒÒÓÈ Ì ·ÓΠ200 „. í‡ÍÊ Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ı‡ÌÂÌËÂ Ë ÔÂÂÏ¢ÂÌË ˛ˉ˘ÂÒÍËÏË Îˈ‡ÏË, Ë̉˂ˉۇθÌ˚ÏË Ô‰ÔËÌËχÚÂÎflÏË Ë „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ÒÂÏflÌ Ï‡Í‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÍÂÚÓÏ. ᇠ̇Û¯ÂÌËfl ˛ˉ˘ÂÒÍËÏË Îˈ‡ÏË, Ë̉˂ˉۇθÌ˚ÏË Ô‰ÔËÌËχÚÂÎflÏË Ë „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ Ó·ÓÓÚ‡ ÒÂÏflÌ Ï‡Í‡ ÔË Ëı ÔÂÂÏ¢ÂÌËË, ı‡ÌÂÌËË Ë ‡ÎËÁ‡ˆËË ‰ÂÍÂÚÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡Ú˂̇fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ Ú‡ÍËı ‚ˉӂ Ò‡Ì͈ËÈ, Í‡Í ¯Ú‡Ù Ë ÍÓÌÙËÒ͇ˆËfl.

ÅÖãíÄ.

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАН

‰Û 1060 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡ ç‡‚Û - 1013, ÔË ˝ÚÓÏ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Î˛‰Ë ÛÂÁʇ˛Ú ËÏÂÌÌÓ ‚ í‡ÎÎËÌ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÏËÌËÒÚ‡ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï Ì‡Ó‰Ó̇ÒÂÎÂÌËfl ëËÈχ äËÈÒÎÂ‡, ÊËÚÂÎË „ËÓ̇ à‰‡-ÇËÛχ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÓÎÓ‰Âʸ, Ì ‚ˉflÚ ‰Îfl Ò·fl ÔÂÒÔÂÍÚË‚ Ë ÛÂÁʇ˛Ú.

„ËÒÚ‡ˆËË Ô‡‚ ̇ ÁÂÏÂθÌ˚ ۘ‡ÒÚÍË, Á‰‡ÌËfl Ë ÒÓÓÛÊÂÌËfl, ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌË ̇҇ʉÂÌËfl ËÎË Ò‰ÂÎÍ ÎË·Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂÏ Ì‡‰ÔËÒË Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ ‰Îfl „ËÒÚ‡ˆËË. è‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ËÌ˚ ‚¢Ì˚ Ô‡‚‡ ˛ˉ˘ÂÒÍËı Ë ÙËÁ˘ÂÒÍËı Îˈ ̇ ̉‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÒËÎÛ ÔÓÒΠ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ËÒÚ‡ˆËË ˝ÚËı Ô‡‚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò èÓÎÓÊÂÌËÂÏ. ë‰ÂÎÍË Ò Ì‰‚ËÊËÏ˚Ï ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ ·ÂÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ËÒÚ‡ˆËË Ô‡‚ ̇ ̉‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ̉ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ÏË. ûˉ˘ÂÒÍËÂ Ë ÙËÁ˘ÂÒÍË Îˈ‡, fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌË͇ÏË ÎË·Ó Ó·Î‡‰‡˛˘Ë ‚¢Ì˚ÏË Ô‡‚‡ÏË Ì‡ ̉‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ËÎË Ëı ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ Îˈ‡ ‚ Ú˜ÂÌË ÏÂÒflˆ‡ ÒÓ ‰Ìfl ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl, ÔÂÂıÓ‰‡, Ó„‡Ì˘ÂÌËfl Ë ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl Ô‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ËÌ˚ı ‚¢Ì˚ı Ô‡‚ ̇ ̉‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÎË·Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl Â„Ó Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl, Ó·flÁ‡Ì˚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‰Îfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ËÒÚ‡ˆËË Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚË ‚ Ó„‡Ì,  ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÈ, ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

ЭСТОНИЯ

éèêÖÑÖãÖç èéêüÑéä êÖÉàëíêÄñàà èêÄÇ çÄ çÖÑÇàÜàåéëíú ‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ìÁ·ÂÍËÒڇ̇ ÛÚ‚Â‰ËÎÓ èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÔÓfl‰Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ËÒÚ‡ˆËË Ô‡‚ ̇ ̉‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë Ò‰ÂÎÓÍ Ò ÌËÏË. Ç ÔÓÎÓÊÂÌËË ÓÚϘ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ô‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ËÌ˚ ‚¢Ì˚ Ô‡‚‡ ̇ ̉‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ, ÔÂÂıÓ‰, Ó„‡Ì˘ÂÌËÂ Ë ÔÂÍ‡˘ÂÌË ˝ÚËı Ô‡‚, ‡ Ú‡ÍÊ ҉ÂÎÍË Ò ÌËÏË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ËÒÚ‡ˆËË. é„‡Ì, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ „ËÒÚ‡ˆË˛ Ô‡‚ ̇ ̉‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë Ò‰ÂÎÓÍ Ò ÌËÏË, Ó·flÁ‡Ì ÔÓ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û Ô‡‚Óӷ·‰‡ÚÂÎfl Û‰ÓÒÚÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌÛ˛ „ËÒÚ‡ˆË˛ ÔÛÚÂÏ ‚˚‰‡˜Ë ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚ Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â-

è ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ‚ Å·ÛÒË Á‡ÍÂÔÎflÂÚÒfl ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ Ô‡‚Ó Ì‡ ÓÔÚÓ‚Û˛ ÚÓ„ӂβ ÒÂÏÂ̇ÏË Ï‡Í‡. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‰ÂÍÂÚ ÔÓ‰ÔË҇ΠÔÂÁˉÂÌÚ Å·ÛÒË ÄÎÂÍ҇̉ ãÛ͇¯ÂÌÍÓ. ÑÓÍÛÏÂÌÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ‚Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ò

á

МОЛДОВА

«ç‡‚Ò͇fl „‡ÁÂÚ‡».

UzDaily.uz.

íéãúäé ÉéëìÑÄêëíÇé åéÜÖí íéêÉéÇÄíú ëÖåÖçÄåà åÄäÄ

7

Ç çÄêÇÖ à äéïíãÄ-üêÇÖ ÜàíÖãÖâ ÇëÖ åÖçúòÖ ‡ ÔÓÒΉÌËÈ „Ó‰ ÔËÓÒÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ÚÂı ‰ÂÒflÚ͇ı ÏÂÒÚÌ˚ı Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ ùÒÚÓÌËË, ‡ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓÚÂflÎË äÓıÚ·-ü‚Â Ë ç‡‚‡. ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÌÓ‚˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ í‡ÎÎËÌ, ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ̇ÒÂÎÂÌËfl ÍÓÚÓÓ„Ó, Ô˂ΘÂÌÌÓ„Ó ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ·ÂÒÔ·ÚÌ˚Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ, ‚˚ÓÒ· ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡ 10 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓÓ·˘Ë· ÒÎÛÊ·‡ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ «ê‡‰ËÓ 4». ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÚÂflÎË ‚ ̇ÒÂÎÂÌËË „ÓÓ‰‡ ë‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ͇. í‡Í, äÓıÚ·-ü‚ ÔÓÍËÌÛÎË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó-

á

çÄ äÄÜÑéÉé åéãÑÄÇëäéÉé ëèéêíëåÖçÄ èüíú óàçéÇçàäéÇ

ЛИТВА

áÄäéç é ÖÇêé ‡ ÁËÏÌË éÎËÏÔËÈÒÍË ˄˚ ‚ ëÓ˜Ë ÓÚÔ‡‚ËÚÒfl ÏÓΉ‡‚Ò͇fl ‰Â΄‡ˆËfl ·ÓΠ˜ÂÏ ËÁ 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. óÂÒÚ¸ åÓΉӂ˚ ·Û‰ÛÚ ÓÚÒڇ˂‡Ú¸ ÔflÚÂÓ ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, ÚÓ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı - ËÁ àÚ‡ÎËË, Ä‚ÒÚËË Ë êÛÏ˚ÌËË, ÒÓÓ·˘ËÎ íVC21 Á‡ÏÔ‰Ò‰‡ÚÂÎfl 燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ÓÎËÏÔËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ çËÍÓ· èflÚ‡Í. ÇËÍÚÓ è˚ÌÁ‡Û Ë ÄÎÂÍ҇̉‡ ä‡ÏÂÌ˘ËÍ ‚˚ÒÚÛÔflÚ ‚ Î˚ÊÌ˚ı „ÓÌ͇ı, ÛÏ˚Ì ÅÓ„‰‡Ì å‡ÍÓ‚ÂÈ - ‚ ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËflı Ò‡ÌÓ˜ÌËÍÓ‚, Ëڇθfl̈ åËÍÓ ÑÂÙÎÓË‡Ì Ë ‡‚ÒÚˈ ÉÂÓ„ ãË̉Â - ‚ Á‡ÂÁ‰‡ı „ÓÌÓÎ˚ÊÌËÍÓ‚. «ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÄÎÂÍ҇̉‡ ä‡ÏÂÌ˘ËÍ ‚˚ÒÚÛÔËÚ Ë ‚ ·Ë‡ÚÎÓÌÂ, Ú‡Í Í‡Í ‚˚ÔÓÎÌË· ÌÓχÚË‚˚ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl, - Ò͇Á‡Î èflÚ‡Í. - ëÔÓÚÒÏÂÌ˚ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸, ̇˜Ë̇fl Ò 9 ÒÂÌÚfl·fl ÔÓ 23 ‰Â͇·fl ‚ ò‚ÂȈ‡ËË, çÓ‚„ËË, Ä‚ÒÚËË Ë àÚ‡ÎËË, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ûfl ‚ ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËflı ‚ ˝ÚËı ÒÚ‡Ì‡ı. è‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ‚˚‰ÂÎËÎÓ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ 611 Ú˚Òfl˜ ÎÂÈ Ë 1,2 ÏËÎÎËÓ̇ - ̇ ˝ÍËÔËÓ‚ÍÛ Ë ÔӘ». ÇÏÂÒÚ ÒÓ ÒÔÓÚÒÏÂ̇ÏË Ì‡ Ë„˚ ÔÓ‰ÛÚ ÚË ÚÂÌÂ‡ Ë ÚË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl „ÛÔÔ˚ ‚ ͇ʉÓÏ ‚ˉ ÒÔÓÚ‡. äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‰Â΄‡ˆËË - ÔÂÁˉÂÌÚ çéä çËÍÓ· ÜÛ‡‚ÒÍË, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÍÓÏËÚÂÚ‡ äËÒÚË̇ LJÒÂθflÌÓ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊ ÔflÚÂÓ ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ‰ËÂÍÚÓ „‡ÁÂÚ˚ «ëÔÓÚ-ÍÛ¸Â» Çfl˜ÂÒ·‚ êÓÏ˚ÌÂÒÍÛ Ë ÙÓÚÓÊÛ̇ÎËÒÚ ÅÓËÒ ï‡˜ÂÌÍÓ. «àÁ ÔÓÎËÚËÍÓ‚ ̇ éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„‡ı ·Û‰ÛÚ ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ ûË ãflÌÍ˝, ÏËÌËÒÚ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ÒÔÓÚ‡ éÍÚ‡‚Ë‡Ì ÅӉ˯ÚflÌÛ Ë Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ Ñ‡„Ó¯ ï˚ÌÍÛ, - Ò͇Á‡Î èflÚ‡Í. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ÔÂÁˉÂÌÚ çËÍÓ· íËÏÓÙÚË Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ̇ Ë„‡ı, ÔÓ ÔËÏÂÛ ÍÓÎ΄ ËÁ ëòÄ, ÉÂχÌËË Ë î‡ÌˆËË».

ç

‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ãËÚ‚˚ Ó‰Ó·ËÎÓ ÔÓÂÍÚ Á‡ÍÓ̇ Ó ‚‚‰ÂÌËË ‚ ÒÚ‡Ì ‰ËÌÓÈ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ‚‡Î˛Ú˚, Â„Ó ÚÂÔÂ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ÛÚ‚Â‰ËÚ¸ ëÂÈÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÂÒÂÌÌÂÈ ÒÂÒÒËË, ÍÓÚÓ‡fl ̇˜ÌÂÚÒfl ‚ χÚÂ, „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·˚ ͇·ËÌÂÚ‡ ÏËÌËÒÚÓ‚. åËÌÙËÌ ãËÚ‚˚ ̇‰ÂÂÚÒfl, ˜ÚÓ Â‚Ó ·Û‰ÂÚ ‚‚‰ÂÌ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ò 1 flÌ‚‡fl 2015 „Ó‰‡. ëÓÒ‰Ìflfl ã‡Ú‚Ëfl ÔÂ¯· ̇ ‚Ó Ò 1 flÌ‚‡fl 2014 „Ó‰‡. èËÌflÚË Á‡ÍÓ̇ Ë ‚˚ÚÂ͇˛˘Ëı ËÁ ÌÂ„Ó ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‡ÍÚÓ‚ ÒÓÁ‰‡ÒÚ Ô‡‚Ó‚Û˛ ÓÒÌÓ‚Û ‰Îfl ‚‚‰ÂÌËfl ‚Ó, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÛ˛ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÒÚ¸ ãËÚ‚˚, ÓÚϘ‡ÂÚÒfl ‚ ÂÎËÁÂ. á‡ÍÓÌ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Í ‚‚‰ÂÌ˲ ‚Ó, Ó·ÏÂÌ ÎËÚÓ‚ ̇ ‚Ó, ÔÓfl‰ÓÍ ËÁ˙flÚËfl ËÁ Ó·‡˘ÂÌËfl ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ‚‡Î˛Ú˚, „·ÏÂÌÚËÛÂÚ ËÌ˚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‡ÒÔÂÍÚ˚ ‚‚‰ÂÌËfl Ó·˘ÂÈ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ‚‡Î˛Ú˚. «Ñ‡Ú‡ Â„Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÒËÎÛ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇. é̇ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ‚‰ÓÏÒÚ‚‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ÔËÏÛÚ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ¯ÂÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ë ãËÚ‚Â ‚‚ÂÒÚË Â‚Ó. 燉ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ú‡ÍË ¯ÂÌËfl ·Û‰ÛÚ ÔËÌflÚ˚ ‚ ÒÂ‰ËÌ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ‡ ‚Ó ‚‚ÂÒÚË ·Û‰ÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ò 1 flÌ‚‡fl 2015 „Ó‰‡», - ÓÚÏÂÚËÎ ÏËÌËÒÚ ÙË̇ÌÒÓ‚ êËχÌÚ‡Ò ò‡‰Ê˛Ò, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚¯ËÈ Ì‡ Á‡Ò‰‡ÌËË Í‡·ËÌÂÚ‡ ÏËÌËÒÚÓ‚ ÔÓÂÍÚ Á‡ÍÓ̇. èÓÂÍÚ Á‡ÍÓ̇ Ú‡ÍÊ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÖñÅ, Á‡Ï˜‡ÌËfl ÍÓÚÓÓ„Ó ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ ıӉ ӷÒÛʉÂÌËfl ÔÓÂÍÚ‡ ‚ ÎËÚÓ‚ÒÍÓÏ Ô‡·ÏÂÌÚÂ.

è

àÓÌ ëíéâäÄ. íéãú 1 РАЗ äé ì çÄë! ÄÇíéêë В ГОДУ. çé ò‡Ìı‡È äàâ íìê Ç äà Çõâ (9 ‰ÌÂÈ) - ÜÂϘÛÊËÌ íÄâ: ‡ ÇÓÒÚÓ + äÛËÁ ͇ 12 ‰ÌÂÈ ÔÓ ü̈Á˚ (3 ‰Ì fl) 燘‡ÎÓ , $1780 13 ÓÍÚfl· äÓ΢ÂÒ  fl Ú‚Ó ÏÂÒ Ú Ó„‡ÌË. ˜ÂÌÓ

ÄÇàÄÅàãÖíõ Çé ÇëÖ ëíêÄçõ åàêÄ. éíÑõï. äìêéêíõ. äêìàáõ íìêõ èé ÖÇêéèÖ, Äáàà à ûÜçéâ ÄåÖêàäÖ ë êìëëäàå ÉàÑéå: àëèÄçàü àÒÔ‡ÌËfl 10-11 ‰ÌÂÈ $959-995 ë‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒ͇fl Ò͇Á͇, 8 ‰ÌÂÈ (ŇÒÂÎÓ̇, äÓÒÚ‡-Å‡‚Ó, çˈˆ‡, ä‡ÌÌ˚, åÓÌÚÂ-ä‡ÎÓ, ë‡Ì-êÂÏÓ) $780 èÓÚÛ„‡ÎËfl-àÒÔ‡ÌËfl, 11 ‰ÌÂÈ $1030 àÒÔ‡ÌËfl-èÓÚÛ„‡ÎËfl, 15 ‰ÌÂÈ $1250 çéÇõÖ çéÇéÉéÑçàÖ íìêõ Ç àëèÄçàû 凉ˉ-Ä̉‡ÎÛÁËfl, 8 ‰Ì, 28 ‰ÂÍ $815 ä·ÒÒ˘ÂÒ͇fl àÒÔ‡ÌËfl, 8 ‰Ì, 28 ‰ÂÍ $815 Ä Ú‡ÍÊ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ëı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ÚÛÓ‚

àíÄãàü éÚ åË·̇ ‰Ó êËχ, 8 ‰ÌÂÈ éÚ êËχ ‰Ó ç‡ÔÓÎfl, 8 ‰ÌÂÈ éÚ êËχ ‰Ó ÇÂ̈ËË, 8 ‰ÌÂÈ

$1139 $929 $845

ÇÖçÉêàü-ëãéÇÄäàüóÖïàü-ÄÇëíêàü 13 ‰ÌÂÈ/12 ÌÓ˜ÂÈ $1,250 12 ‰ÌÂÈ/11 ÌÓ˜ÂÈ $1,180

1-866-667-8247

àáêÄàãú 阇Ó‚‡ÌË àÁ‡ËÎfl, 7 ÌÓ˜ÂÈ/8 ‰ÌÂÈ $770 èÎ˛Ò àÓ‰‡ÌËfl Ë ùÈ·Ú, 4 ÌÓ˜Ë/5 ‰ÌÂÈ $650 àÁ‡Ëθ + àÓ‰‡ÌËfl 10 ÌÓ˜ÂÈ/11‰ÌÂÈ $1820 ÜÂϘÛÊË̇ àÁ‡ËÎfl, 10 ÌÓ˜ÂÈ/11 ‰ÌÂÈ $1,660 ÇÂÒ¸ àÁ‡Ëθ, 7 ÌÓ˜ÂÈ/8 ‰ÌÂÈ $1,090 èÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÂ Í ˜ÂÚ˚ÂÏ ÏÓflÏ (çÂÚ‡ÌËfl, àÂÛÒ‡ÎËÏ, ùÈ·Ú, íÂθ-Ä‚Ë‚, ɇÎËÎÂfl, åÂÚ‚Ó ÏÓÂ, üÙÙÓ, í‚ÂËfl, èÂÚ‡) 9 ÌÓ˜ÂÈ/10 ‰ÌÂÈ $1,358

ûÜçÄü ÄåÖêàäÄ Å‡ÁËÎËfl-Ä„ÂÌÚË̇ (íÛ “íË Ê·ÌËfl) 10 ‰ÌÂÈ/9 ÌÓ˜ÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2100 Å‡ÁËÎËfl-Ä„ÂÌÚË̇-óËÎË (íÛ “·‡ÚÒÍË ÒÚ‡Ì˚”) 12 ‰Ì./11 ÌÓ˜ÂÈ $2850 *Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÛ‡ ‚ıÓ‰flÚ ‚ÌÛÚÂÌÌË ÔÂÂÎÂÚ˚ ̇ 1 ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ÓÚÂÎË 4+

¤

Ç˚ÎÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ.

äÄêàÅëäàÖ éëíêéÇÄ:

äêìàáõ

ÄÛ·‡, üχÈ͇, ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔ. Ë ‰. èìíÖòÖëíÇàü èé ÄåÖêàäÖ

èé ÇëÖå çÄèêÄÇãÖçàüå

www.tairtravel.com Tel. (718) 376-0300 • Fax. (718) 376-9022 • 2610 East 18th Street, Off#2, Brooklyn, NY 11235 á‚ÓÌËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ

íéãúäé ì çÄë ÉÛÔÔÓ‚ÓÈ ÚÛ ‚ ûÊÌÛ˛ ÄÙËÍÛ Ò ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏ „ˉÓÏ Ò 22 ÌÓfl·fl ÔÓ 2 ‰Â͇·fl. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÛ‡ $2470 (‰‚ÛıÏÂÒÚÌÓ ‡ÁÏ¢ÂÌËÂ) ·ÂÁ ÔÂÂÎÂÚ‡.

ãÖóÖçàÖ çÄ äìêéêíÄï: óÖïàü (ä‡ÎÓ‚˚ LJ˚, üıËÏÓ‚, å‡ˇÌÒÍË ã‡ÁÌË), ÅìÑÄèÖòí, ÉÖêåÄçàü, àíÄãàü

éÅöüÇãüÖå çéÇõâ íìê Ç ûÜçìû ÄåÖêàäì - “íêéâäÄ” (Å‡ÁËÎËfl-Ä„ÂÌÚË̇-ìÛ„‚‡È) 13 ‰ÌÂÈ - ˆÂ̇ ÓÚ $2950


www.vnovomsvete.com

8

ÑÖãÄ ÇéÖççõÖ èËÏÂÌËÚÂθÌÓ Í ‡·ÒÓβÚÌÓÏÛ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Û ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ‡Î¸flÌÒ‡ ISAF, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ, ˝Ú‡ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÈ, ÂÒÎË ˜¸ ˉÂÚ Ó Ô‰ÒÚÓfl˘ÂÏ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Ëı ‚˚‚Ó‰Û ËÁ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚. ê‡Á‚ ˜ÚÓ, ‚ÓËÌ‡Ï 31-„Ó „ÛÁËÌÒÍÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ Âı‡Ú¸ Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ Ì‰‡ÎÂÍÓ. çÓ ÛÊ ‰Îfl ÍÓ„Ó ÔÛÚ¸ ËÁÏÂflÂÚÒfl Ú˚Òfl˜‡ÏË ÏËθ – ˝ÚÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÂ, ͇̇‰ÒÍË , ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍËÂ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ı ˝ÍÁÓÚ˘ÂÒÍËı ÒÚ‡Ì, ‚Ӊ ë‡Î¸‚‡‰Ó‡. ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚË Ï‡¯ÛÚ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl Ë ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Â„Ó ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËfl. çÓ Ì ÚÓθÍÓ. ë‡ÏË Ï‡¯ÛÚ˚ ‚˚‚Ó‰‡ ‚ÓÈÒÍ ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇ ËÏÂ˛Ú fl‰ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ, Ì ÏÂÌ ‚‡ÊÌ˚ı, ˜ÂÏ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸. ÇÒÔÓÏÌËÏ. Ñ‚Â ÏÌÓ„ÓÍËÎÓÏÂÚÓ‚˚ ÍÓÎÓÌÌ˚ ‚˚ÒÚÓËÎËÒ¸ ̇ ‡Ù„‡ÌÒÍËı ¯ÓÒÒ 15 Ù‚‡Îfl 1989 „Ó‰‡. ÉÓÎÓ‚‡ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÍÓÎÓÌÌ˚ ÛÔË‡Î‡Ò¸ ‚ ¯Î‡„·‡ÛÏ ÔÓ„‡ÌÁ‡ÒÚ‡‚˚ «äۯ͇», „ÓÎÓ‚‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ – ‚ ¯Î‡„·‡ÛÏ ÔÂ‰ ÏÓÒÚÓÏ ˜ÂÂÁ ÄÏÛ-ч¸˛ Û ï‡È‡ÚÓ̇. Ç ˝ÚÓÚ ‰Â̸ ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇ Û¯ÎË ÔÓÒΉÌË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl 40-È ‡ÏËË. çÓ ‚˚‚Ó‰ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ Ì‡˜‡ÎÒfl 15 χfl 1988 „Ó‰‡. èÓ΄Ӊ‡ ÔÓÚ·ӂ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ÔÓ„‡ÌÔÛÌÍÚ‡ ۯ· ‡ÏËfl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ·ÓΠ100 Ú˚Òfl˜ ÒÓΉ‡Ú. ç ·ÂÒÍÓ‚Ì˚Ï ·˚Î ÔÓÒΉÌËÈ Ï‡¯, 550 ÒÓΉ‡Ú ÔÓ„Ë·ÎË, ¢ ÓÍÓÎÓ 2 Ú˚Òfl˜ ·˚ÎË ‡ÌÂÌ˚. çÓ Ë ÔÂ‚˚È, Ë ÔÓÒΉÌËÈ ÒÓΉ‡Ú˚, ÔÂ¯‡„ÌÛ‚¯Ë ÔÓ„‡Ì˘ÌÛ˛ ˜ÂÚÛ, Ò‡ÁÛ Ê Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì – ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ëÓ˛ÁÂ. óÂÚ‚ÂÚ¸ ‚Â͇ ÒÔÛÒÚfl ·Û‰ÂÚ Ë̇˜Â. ÇÂÌÛÚ¸Òfl Í ÒÓ·˚ÚËflÏ 1989 „Ó‰‡ Á‡ÒÚ‡‚Ë· Ò„ӉÌfl¯Ìflfl ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ. èÂ‚ÓÓ˜Â‰ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl ISAF ·Û‰ÂÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‚˚‚Ó‰‡ ΢ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë ÚÂıÌËÍË. èÓÚÓÏÛ Í‡Í ÌË Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı χ¯ÛÚÓ‚ ‚˚ıÓ‰‡ ‰Îfl ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÄθflÌÒ‡ Ì ÔÓıÓÊ Ì‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ. à ‰ÂÎÓ Ì ÚÓθÍÓ ‚ Ëı ÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚË.

Ö

å‡¯ÛÚ˚ èÓ˜ÚË 12 ÎÂÚ „·‚Ì˚Ï Ï‡¯ÛÚÓÏ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ¯ÎÓ Ò̇·ÊÂÌË ‚ÓÈÒÍ ÄθflÌÒ‡, Ò˜ËÚ‡ÎÒfl Ô‡ÍËÒÚ‡Ì-

ÒÍËÈ. ÅÓΠ80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ „Ó˛˜Â„Ó, ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚ Ë ‰. ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎÓÒ¸ ËÁ ÄÏÂËÍË ‚ Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍËÈ ÔÓÚ ä‡‡˜Ë, ÓÚÍÛ‰‡ ÔÓ í‡ÌÒË̉ÒÍÓÈ Ï‡„ËÒÚ‡ÎË ( ‚‰Óθ ÂÍË à̉)  ‚ÂÁÎË Ì‡ „‡ÌËˆÛ Ò ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÓÏ. í‡Ï ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ‰‚‡ ÔÓÔÛÒÍÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ – ‚ Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍÓÏ ó‡Ï‡ÌÂ, ̇ „‡ÌËˆÂ Ò ‡Ù„‡ÌÒÍÓÈ ÔÓ‚Ë̈ËÂÈ ä‡Ì‰‡„‡, Ë Ì‡ ï‡È·ÂÒÍÓÏ ÔÂ‚‡ÎÂ. èÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸ – ÓÍÓÎÓ 1200 ÍÏ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒΠÎË͂ˉ‡ˆËË ÎˉÂ‡ «Äθ-ä‡Ë‰˚» éÒ‡Ï˚ ·ËÌ ã‡‰Â̇, ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÓÏ Ë àÒ·χ·‡‰ÓÏ ËÒÔÓÚËÎËÒ¸. Ç è‡ÍËÒڇ̠‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ëòÄ ‡ÒˆÂÌËÎË Í‡Í Ì‡Û¯ÂÌË ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ ÒÚ‡Ì˚. à ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ ûÒÛÙ ÉË·ÌË, Ë ÎˉÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ıÛÌÚ˚ „ÂÌÂ‡Î į‡Ù 䇂‡ÌË ÚÓθÍÓ Ë Ê‰‡ÎË ÔÓ‚Ó‰‡, ˜ÚÓ·˚ Ó·Û¯ËÚ¸ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÄθflÌÒÓÏ ISAF.

ДАЛЕКА ДОРОГА

К ДОМУ à ÓÌ Ì Á‡ÒÚ‡‚ËÎ Ò·fl ʉ‡Ú¸. 26 ÌÓfl·fl 2011 „Ó‰‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ ëòÄ Ì‡ÌÂÒÎË Û‰‡ ÔÓ Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍÓÏÛ ·ÎÓÍÔÓÒÚÛ ‚ ӷ·ÒÚË åÓχ̉. èÓ„Ë·ÎË 26 ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı, 14 ÔÓÎÛ˜ËÎË ‡ÌÂÌËfl. ê‡͈Ëfl ÔÓÒΉӂ‡Î‡ ÌÂωÎÂÌÌÓ. Ç·ÒÚË è‡ÍËÒڇ̇ Á‡Í˚ÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ï‡¯ÛÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË „ÛÁÓ‚ ‰Îfl ‚ÓÈÒÍ çÄíé ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠– ÓÚ ÔÓÚ‡ ä‡‡˜Ë ÔÓ í‡ÌÒË̉ÒÍÓÏÛ ¯ÓÒÒÂ. ÅÎÓ͇‰‡ ‰ÎË·Ҹ ‚ÓÒÂϸ ÏÂÒflˆÂ‚. ëÂȘ‡Ò ‰‚ËÊÂÌË ˉÂÚ, Á‡ Í‡Ê‰Û˛ χ¯ËÌÛ Ô·ÚËÚ¸ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‚ÚˉÓÓ„‡. É·‚̇fl Ê ÔÓ·ÎÂχ – ‡Ú‡ÍË Ú‡ÎË·Ó‚ ̇ ͇‡‚‡Ì˚. ÇÓÁÌËÍ· ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÒËÎÂÌÌÓÈ Óı‡Ì˚ . ÖÂ

ÇçàåÄçàÖ! ÉÓfl˘Ë ÔÛÚ‚ÍË

ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Ë åÂÍÒË͇

www.tanyastravel.4mydeals.com

Быстро! надежно! профессионально!

ÄÇàÄÅàãÖíõ ÔÓ ÒϯÌ˚Ï ˆÂ̇Ï

äêìàáõ SPECIAL Удача и успех улыбнутся $ ùäéçéåúíÖ! $ всем, кто AIR + HOTEL + CAR путешествует AIR+CRUISE (SHORE TOUR ‚Íβ˜fiÌ) с нами! SPECIAL!

$50 cash back ̇ “‚Òfi ‚Íβ˜ÂÌÓ” Ô‡ÍÂÚ˚

̇ÌËχ˛Ú ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ô‚‡˘‡Ú¸ ͇‡‚‡Ì ‚ ÍÓÌ‚ÓÈ Ó˜Â̸ ̇Í·‰ÌÓ. à Ó·˙ÂÏ ÔÂ‚ÓÁÓÍ ÔÓ í‡ÌÒËÌ‰Û ÒÌËÁËÎÒfl ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á. ÖÒÎË Ê ‚˚‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÓÈÒ͇ ˜ÂÂÁ è‡ÍËÒÚ‡Ì, ·Û‰ÂÚ ˝ÚÓ Ú˚Òfl˜ÂÍËÎÓÏÂÚÓ‚˚È Ï‡¯ Ò ÏÂ‡ÏË ÔÓıÓ‰ÌÓ„Ó Óı‡ÌÂÌËfl. óÚÓ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÌÂχÎ˚ÏË ÔÓÚÂflÏË ‚ ΢ÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â, ·Ó‚ÓÈ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÚÂıÌËÍÂ. Ç 2008 „Ó‰Û ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚Ì˚Â, ıÓÚfl Ë ·ÓΠ‰ÓÓ„ËÂ Ë ‰ÎËÚÂθÌ˚Â, ÏÓÒÍËÂ, ̇ÁÂÏÌ˚Â Ë ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ ÔÛÚË. àı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ – Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ êÓÒÒËË. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ êÓÒÒ˲ ÔÓıÓ‰ËÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Âχfl ë‚Â̇fl ÒÂÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ, ËÎË NDN (Northern Distribution Network), ÍÓÚÓ‡fl ÛÊ ÒÂȘ‡Ò Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ·ÓΠÔÓÎÓ‚ËÌ˚ Ú˚ÎÓ‚Ó„Ó Ò̇·ÊÂÌËfl Äθ-

ÇËÁ˚, Ô‡ÒÔÓÚ‡ èÂÌÒËÓÌÂ‡Ï ave - ëäàÑäà Ha sadfe an

ãÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚ nicie r p! ̇ “ÇÒ ‚Íβ˜ÂÌÓ” t

TANYA’S VACATION TRAVEL (917) 292-1381 E-mail: tanyastravel@msn.com

éÚÍ˚Ú˚ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ

flÌÒ‡. ë ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ú‡ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó Ú‡ÌÁËÚ‡ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 2009 „Ó‰‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó êÓÒÒËË ÔÂÂÒÂÍÎË ·ÓΠ3 500 ‡‚ˇÂÈÒÓ‚, ‰ÓÒÚ‡‚Ë‚¯ËÂ, ÔÓÏËÏÓ ‚ÓÂÌÌ˚ı „ÛÁÓ‚, ·ÓΠ35 000 ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÒÓΉ‡Ú. ë‚Â̇fl ÒÂÚ¸ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÚÂı ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚Ì˚ı χ¯ÛÚÓ‚. èÂ‚˚È ËÁ ÌËı – «ë‚Â» – ̇˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ ÔÓÚÛ êË„Ë, ÔÂÂÒÂ͇ÂÚ ÔÓ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Â êÓÒÒ˲, ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì Ë ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì Ë ÔË·˚‚‡ÂÚ ‚ íÂÏÂÁ. å‡¯ÛÚ «ääí» – ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ä˚„˚ÁÒÚ‡Ì, 퇉ÊËÍËÒÚ‡Ì - ̇˜Ë̇ÂÚÒfl Ú‡ÍÊ ‚ êË„Â. å‡¯ÛÚ «û„» – Ò˜ËÚ‡˛Ú ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚ÓÈ ÓÒÒËÈÒÍËÏ: ÓÌ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ „ÛÁËÌÒÍÓÏ ÔÓÚÛ èÓÚË, ÔÂÂÒÂ͇ÂÚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì. àÁ ŇÍÛ ˜ÂÂÁ ä‡ÒÔËÈ Ì‡ Ô‡Óχı – ‚ ͇Á‡ıÒÍËÈ ÔÓÚ ÄÍÚ‡Û, Ë ‰‡Î ˜ÂÂÁ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì ‚ íÂÏÂÁ. ä‡Í ‚ˉËÏ – ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚‡ ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌ̇fl: ˜ÂÚ˚ ÔÂ„ÛÁÍË ˜ÂÂÁ ÔflÚ¸ ÒÚ‡Ì. èÂ‚˚ 20-ÙÛÚÓ‚˚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ˚ ̇˜‡ÎË ÔË·˚‚‡Ú¸ ‚ 䇷ÛÎ ‚ χÚ 2009 „Ó‰‡, ÚÂÏÔÓÏ ·ÓΠ500 ¯ÚÛÍ ‚ ̉Âβ. çÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ÒÔÛÒÚfl ̇ÁÂÏÌ˚È ÍÓˉÓ ·˚Î ÛÒËÎÂÌ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï: 6 ˲Îfl 2009 „Ó‰‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ÔÂÁˉÂÌÚ˚ êÓÒÒËË Ë ëòÄ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË Òӄ·¯ÂÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ë Ú‡ÌÁËÚ ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ Ë ·Ó‚˚ı „ÛÁÓ‚, Ë ÔÂÒÓ̇· ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó êÓÒÒËË. êÂÁÛθڇÚ˚ ̇ÎˈÓ: ÂÒÎË ‰‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ˜ÂÂÁ è‡ÍËÒÚ‡Ì ÔÓıÓ‰ËÎÓ 90% Ò̇·ÊÂÌËfl, ÚÓ Ò„ӉÌfl 50% ÔÓıÓ‰ËÚ ˜ÂÂÁ êÓÒÒ˲. çÓ ˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ Ì Ô‰ÂÎ: ÓÙˈˇθÌ˚ Îˈ‡ ëòÄ Á‡fl‚Îfl˛Ú, ˜ÚÓ Í ‚ÂÒÌ 2014 „Ó‰‡ ·ÓΠ‰‚Ûı ÚÂÚÂÈ „ÛÁÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÓ Ò‚ÂÌÓÏÛ ÔÛÚË. ë̇·ÊÂÌË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË „ÛÁ‡ÏË Ë‰ÂÚ ˜ÂÂÁ ‡‚ˇ·‡ÁÛ «å‡Ì‡Ò» ‚ ä˚„˚ÁÒÚ‡ÌÂ. ä‡Ê‰˚È ÏÂÒflˆ ˜ÂÂÁ Ì ÔÓıÓ‰flÚ Ú‡ÌÁËÚÓÏ ÓÍÓÎÓ 15 000 ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı Ë 500 ÚÓÌÌ „ÛÁÓ‚. ãÂÚflÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÍË ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó êÓÒÒËË. ç ÚÓθÍÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÂ, ÌÓ Ë ÓÒÒËÈÒÍËÂ.

24—30 flÌ‚‡fl 2014

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÄÁËË, Ì Á‡Íβ˜Ë‚¯ÂÈ ÔÓ͇ Òӄ·¯ÂÌËfl ÔÓ ‚ÓÂÌÌÓÏÛ Ú‡ÌÁËÚÛ Ò ëòÄ, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì. èÂÁˉÂÌÚ íÛÍÏÂÌËÒڇ̇ ÅÂ‰˚ÏÛı‡Ï‰ӂ Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÎ Î˯¸ ‡˝ÓÔÓÚ ‚ įı‡·‡‰Â ‰Îfl ‰ÓÁ‡Ô‡‚ÍË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëòÄ C-5 Ë ‚ÓÂÌÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı C-17. įı‡·‡‰ ÓÔ‡Ò‡ÂÚÒfl ‡͈ËË à‡Ì‡, ̇ ÍÓÚÓ˚È Û íÛÍÏÂÌËÒڇ̇ ÔËıÓ‰ËÚÒfl 70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ „‡Ìˈ˚. é˜Â‚ˉÌÓ, ÔÓ ÒÛ¯Â, Í‡Í Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍË ‚ÓÈÒ͇, ÒËÎ˚ ÄθflÌÒ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚‚‰ÂÌ˚ ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇ Î˯¸ ÔÓ «Ò‚ÂÌÓÏÛ ÍÓˉÓÛ» – ‰‚ÛÏfl χ¯ÛÚ‡ÏË – ̇ ÚÂËÚÓ˲ íÛÍÏÂÌËÒڇ̇, ‚ ‡ÈÓÌ äÛ¯ÍË (ÂÒÎË ÔÂÁˉÂÌÚ ÅÂ‰˚ÏÛı‡Ï‰ӂ ‡Á¯ËÚ) Ë ‚ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì, ‚ ‡ÈÓÌ íÂÏÂÁ‡. ç‡ ˝ÚÓÏ, Ӊ̇ÍÓ, ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl. ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È ÔÛÚ¸ – ÔÓ‰ ‚ÓÔÓÒÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ä˚„˚ÁÒڇ̇ Á‡fl‚ËÎÓ Ó Á‡Í˚ÚËË ‡‚ˇ·‡Á˚ «å‡Ì‡Ò» ÎÂÚÓÏ 2014 „Ó‰‡.

èÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÏË‡ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ Ç 2014 „Ó‰Û çÄíé Ô·ÌËÛÂÚ ÔÂ‰‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÚ‡Ì ‡Ù„‡ÌÒÍËÏ ‚ÓÂÌÌ˚Ï. í‡ÍÓÈ ¯‡„ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË ÚÓθÍÓ Í ÛÒËÎÂÌ˲ ̇ÔflÊÂÌÌÓÒÚË ‚ÌÛÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Í ˝Ò͇·ˆËË ÔÓÚË‚Ó˜ËÈ ÏÂÊ‰Û Ú‡ÎË·‡ÏË Ë ‡Ù„‡ÌÒÍËÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ. ìÊÂ Ë Ò„ӉÌfl ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ ÒÚ‡Ì ÛıÛ‰¯‡ÂÚÒfl ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ. ùÍÒÔÂÚ ‚‡¯ËÌ„ÚÓÌÒÍÓ„Ó àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÅÎËÊÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓ͇ å‡‚ËÌ Ç‡ÈÌ·‡ÛÏ Ò˜ËÚ‡ÂÚ: «í‡ÎË·˚ ÒÚ‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ÓΠ„Û·Ó Ë Ì‡„ÎÓ . ÇÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ “Ó·˚˜ÌÓÈ ÒıÂÏ” Ë ‡Ú‡ÍÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÂÌÌ˚ ӷ˙ÂÍÚ˚, ˝ÍÒÚÂÏËÒÚ˚ ˆÂÎflÚÒfl ‚ ·ÓΠÛflÁ‚ËÏ˚ Ï˯ÂÌË, ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ̇ԇ‰ÂÌËfl ̇ ÏÂÒÚÌ˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ë Á‡ÔÛ„Ë‚‡˛Ú ÏËÌÓ ̇ÒÂÎÂÌËÂ, ÓÒ‚Ó·Óʉ‡˛Ú ËÁ Ú˛ÂÏ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÚÂÓËÒÚÓ‚». «àı ÒÚ‡Ú„Ëfl Òڇ· „Ó‡Á‰Ó ·ÓΠÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌÓÈ, – Ô˯ÂÚ êÓθ٠íÓÔ„Ó‚ÂÌ, ‰ËÂÍÚÓ ÌÂψÍÓ„Ó àÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÚÂÓËÁχ Ë ÔÓÎËÚËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. àı ̇ԇ‰ÂÌËfl ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl Ó˜Â̸ ÊÂÒÚÓÍËÏË. ì‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÊÂÚ‚ ÒÂ‰Ë ÏËÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. í‡ÎË·‡Ì „ÓÚÓ‚ ̇ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓÌÚÓθ ̇‰ ÚÂËÚÓËflÏË, ÍÓÚÓ˚ ‚ÒÍÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È ‚ÓÂÌÌ˚È ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ». à Ò ÏÌÂÌËÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÚË͇ ÌÂθÁfl Ì Òӄ·ÒËÚ¸Òfl. ëӄ·ÒÌÓ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÔÓÒΉÌËı ÓÚ˜ÂÚÓ‚ ééç, ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ ÓÚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÒÂ‰Ë ÏËÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠‚˚ÓÒ· Á‡ 2013 „Ó‰ ÔÓ˜ÚË Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. ç‡ ‰Ìflı èÂÌÚ‡„ÓÌ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î Ò‚ÓÈ Òڇ̉‡ÚÌ˚È ÔÓÎÛ„Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ Ó ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ. Ç ÌÂÏ Ô˂‰ÂÌ˚ β·ÓÔ˚ÚÌ˚ ˆËÙ˚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘Ë ‡θÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ‰ÂÎ. ÄÙ„‡ÌÒ͇fl ‡ÏËfl Ë ÔÓÎˈËfl ̇ҘËÚ˚‚‡˛Ú 335 000 ·ÓȈӂ Ë 25 000 ÔÓÎˈÂÈÒÍËı. ëË·, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‰ÓÒÚ‡ÚӘ̇fl. çÓ ‚ 2013 „Ó‰Û ËÁ ÒÚÓfl ‡Ù„‡ÌÒÍËı ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ ‚˚·˚ÎË ÔÓÒÚÓ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍË 35% (!) ΢ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÍÓÎÓ 67 000. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ˝ÚÓ ‰ÂÁÂÚË˚. çÓ Ë ·Ó‚˚ ÔÓÚÂË ‡Ù„‡ÌÒÍÓÈ ‡ÏËË Ë ÔÓÎˈËË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÔÓ¯Î˚Ï „Ó‰ÓÏ ‚˚ÓÒÎË Ì‡ 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ᇠÔÓ΄Ӊ‡ Ú‡ÎË·˚ ÔÓ‚ÂÎË ÓÍÓÎÓ 6 600 ‡Ú‡Í, ÔÓ˜ÚË ÚÂÚ¸ – ̇ ÔÓÎˈÂÈÒÍË ÒËÎ˚, Û·Ë‚ ·ÓΠ2 000 ÔÓÎˈÂÈÒÍËı. îÂÌÓÏÂÌ ‰ÂÁÂÚËÒÚ‚‡, ÚÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ‚ÔÓÎÌ ӷ˙flÒÌËÏ. à·Ó ‡ÏËfl Ë ÔÓÎˈËfl 䇷Û· ‚ÂҸχ ‡ÁÌÓ¯ÂÒÚÌ˚ ˝ÚÌ˘ÂÒÍË : ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ-

‚‡Ì˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ú‡‰ÊË͇ÏË, ÛÁ·Â͇ÏË Ë ı‡Á‡ÂȈ‡ÏË. éÒڇθÌ˚ — ÔÂÒ˚, ÚÛÍÏÂÌ˚, ÎÛ˚, ·ÂÎÛ‰ÊË – ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÏÂÌ 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. çÓ ‚ÓÚ ÔÛ¯ÚÛÌÓ‚ ‚ ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ‡ı ÒÓ‚ÒÂÏ Ï‡ÎÓ. Ä ‚‰¸ ËÏÂÌÌÓ ÓÌË ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË — ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ÒÂÎÂÌËfl ÒÚ‡Ì˚, ÔËÏÂÌÓ15 ÏÎÌ. èÛ¯ÚÛÌ˚ Ë ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ χÒÒÛ ·ÓȈӂ ‚ ÓÚfl‰‡ı í‡ÎË·‡Ì‡. Ç ÒÓ˛ÁÌË͇ı Û Ú‡ÎË·Ó‚ ‡‡·ÒÍËÂ Ë ‰Û„Ë ‰Ó·Ó‚Óθˆ˚ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡, ÔËÏÂÌÓ 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË. É·‚ÌÓ ÊÂ, Ӊ̇ÍÓ, ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÛ¯ÚÛÌ˚ — ‚ÚÓÓÈ, ÔÓÒΠÔẨʇ·ˆÂ‚, ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ˝ÚÌÓÒ è‡ÍËÒڇ̇ — ‚̯ÌÂ, ÔÓ flÁ˚ÍÛ Ë ÔÓ Ú‡‰ËˆËflÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓÚ΢ËÏ ÓÚ ÒÓÔÎÂÏÂÌÌËÍÓ‚ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ. àÏÂÌÌÓ ÓÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl „·‚Ì˚Ï ÒÓ˛ÁÌËÍÓÏ Ë ·Ó‚˚Ï ÂÁÂ‚ÓÏ. Ç 2002 „Ó‰Û ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì « íÂıËÍ-Ëí‡ÎË·‡Ì è‡ÍËÒڇ̻, ÏÓ˘Ì‡fl ËÒ·ÏËÒÚÒ͇fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘‡fl Ò‚ÂÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸˛ LJÁËËÒڇ̇ – ÔÛ¯ÚÛÌÒÍÓ„Ó ‡ÌÍ·‚‡, ÔËÏ˚͇˛˘Â„Ó Í „‡Ìˈ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇. ùÚ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, – „‡‡ÌÚËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÛıÓ‰‡ ‚ÓÈÒÍ äÓ‡ÎˈËË Ú‡ÎË·˚ ‚ Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ Ò‚Â„ÌÛÚ ÂÊËÏ ä‡Á‡fl. ÇÓÚ, ÔÓÌËχfl ˝ÚÓ, Ë ·Â„ÛÚ Â„Ó ‚ÓËÌ˚ ËÁ ‡ÏËË Ë ÔÓÎˈËË. ç‡ 1 flÌ‚‡fl 2014 „Ó‰‡ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ·ÓΠ60 000 ÒÓΉ‡Ú äÓ‡ÎˈËË. àÁ ÌËı 40 000 ‡ÏÂË͇̈‚ Ë 20 000 ÒÓΉ‡Ú ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. çÓ Â˘Â 40 000 Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı «ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÓ‚», ËÎË ÔÓ‰fl‰˜ËÍÓ‚ – ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÙËÏ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ – ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı. ֢ ÓÒÂ̸˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ äÓ‡ÎˈËfl Á‡Í˚· ËÎË ÔÂ‰‡Î‡ ‡Ù„‡Ìˆ‡Ï 728 ËÁ 812 Ò‚ÓËı «·‡Á» (·‡Á˚, „‡ÌËÁÓÌ˚, ÛÍÂÔÎÂÌÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚, ÍÛÔÌ˚ ÔÓÒÚ˚). Ç ÒÚÓ˛ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ„Ó 84 «·‡Á˚». åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë Ô‰ÏÂÚÓ‚ ·˚Ú‡ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, Òӄ·ÒÌÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ·˚‚¯Â„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ìÔ‡‚ÎÂÌËfl Ú˚· åËÏË òËχıÂ‡, ËÁ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ·˚ÎÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÓ 176 ÏÎÌ. ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ ÎÓχ Ë ÔÓ‰‡ÌÓ Á‡ 46,5 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚ ‡Ù„‡Ìˆ‡Ï. ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ‡Ù„‡ÌˆÂ‚ ‡Á‰‡Ê‡ÂÚ Ë ‚˚‚Ó‰ËÚ ËÁ Ò·fl ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ, ÛıÓ‰fl, ‡ÏÂË͇̈˚ ÎÓχ˛Ú Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ò ÔÓ‰fl‰, ‚Íβ˜‡fl Ï·Âθ Ë ·˚ÚÓ‚Û˛ ÚÂıÌËÍÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÎË ÔÓ‰‡Ú¸. ÑÎfl ̇Ò, ‰ÛχÂÚÒfl, „·‚Ì˚Ï fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô·Ì˚ LJ¯ËÌ„ÚÓ̇ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠҂ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È «Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ» Ò‚ÓËı ‚ÓÈÒÍ. Ö„Ó ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 15 – 20 Ú˚Òfl˜ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı. ᇉ‡˜Ë ·Û‰ÛÚ Á‡Íβ˜‡Ú¸Òfl ‚ Ó·Û˜ÂÌËË Ë ÓÒ̇˘ÂÌËË ‡ÏÂÈÒÍËı Ë ÔÓÎˈÂÈÒÍËı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ. ùÚ‡ Á‡ÚÂfl, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ì ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÓÔÚËÏËÁχ Û Ò‡Ï˚ı ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ı ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚. éÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ «ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ» Ó·ÓȉÂÚÒfl ÌÂ‰Â¯Â‚Ó ‚ ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÏ˚ÒΠ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. èÓÚÓÏÛ Í‡Í Ï‡¯ÛÚ˚ Â„Ó Ò̇·ÊÂÌËfl ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ÔÂÊÌËÏË, ‡Á‚ ÚÓθÍÓ ÛÒÎÓÊÌËÚÒfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. çÓ „·‚ÌÓÂ, ÂÒÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ì ·Û‰ÛÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ·ÓÂÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËflı, ÚÓ Ëı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë Ì ÔÓϯ‡ÂÚ Ú‡ÎË·‡Ï Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ ‚·ÒÚ¸ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠ÛÊÂ Í ÍÓÌˆÛ 2015 „Ó‰‡ – Ú‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú ÏÌÓ„Ë ‡Ì‡ÎËÚËÍË. à ˜ÚÓ ÚÓ„‰‡ Ô‰ÔËÏÂÚ Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ‚ÍÛÔÂ Ò èÂÌÚ‡„ÓÌÓÏ ? èÓ Í‡ÍÓÏÛ Ï‡¯ÛÚÛ ÒÛÏÂ˛Ú (ÂÒÎË ÒÛϲÚ) ÓÌË ‚˚‚ÂÒÚË ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇ Ó˜Â‰ÌÓÈ «Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ»?

å‡Í òíÖâçÅÖêÉ.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ùäëäãûáàÇ ‡ÒÍÓθÍÓ Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ åËı‡Ë· ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ˝ÚË 10 ÎÂÚ, ‚ Ú˜ÂÌË ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î? - é˜Â̸ ÒËθÌÓ. - Ç ˜fiÏ ·Óθ¯Â ‚Ò„Ó? - Ç ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓÏ Ó·˘ÂÌËË. Ç Ó·˙fiÏ ÔÓÂÍÚÓ‚, ‚ Á̇˜ËÏÓÒÚË ÔÓÂÍÚÓ‚, ‚ ÓÒÓÁ̇ÌËË Ò·fl Í‡Í ÏÛʘËÌ˚, Ô˘‡ÒÚÌÓ„Ó Í ·Óθ¯ËÏ ËÁÏÂÌÂÌËflÏ ‚ ÏËÂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ Î˛‰ÂÈ ‚ ͇ʉÓÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË, ÍÓÚÓ˚ ÏÂÌfl˛Ú ÏË ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ. åÂÌfl˛Ú ÏË ËÎË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÏËÛ. ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ - Ó‰ËÌ ËÁ ÌÂÒÍÓθÍËı β‰ÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. ÅËÎÎ ÉÂÈÚÒ, ëÂ„ÂÈ ÅËÌ, å‡Í ñÛÍÂ·Â„... ÇÓÚ ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ ËÁ ˝ÚËı β‰ÂÈ. - ч, ÌÓ ‚˚ ÒÂȘ‡Ò ̇Á‚‡ÎË Ù‡ÏËÎËË Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ҉·ÎË ˜ÚÓ-ÚÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓÂ Ë Ì‡Ï, ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ, ÔËÌÂÒÎË - Google, Facebook. Ä ˜ÚÓ Ò‰Â·ΠïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ, ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÏ? - ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ Ò‰Â·Π‰‚ ‚¢Ë, Ò ÏÓÂÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â. éÌ ÔÂ‚˚Ï ‚ êÓÒÒËË Ò‰Â·ΠӄÓÏÌ˚È, ÔÓÁ‡˜Ì˚È ·ËÁÌÂÒ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. Ä͈ËË ûäéë‡ ÒÚÓËÎË ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‡ÍˆËË É‡ÁÔÓχ, ÚÓθÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î ÔÓÁ‡˜Ì˚È ·ËÁÌÂÒ, ‚ ÓÚ΢ËÂ, ̇ÔËÏÂ, ÓÚ É‡ÁÔÓχ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ç ·Û‰ÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ˝ÚÓ ÒÂȘ‡Ò. ÇÚÓÓÂ, ˜ÚÓ Ò‰Â·ΠïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ, - ÓÌ Ò͇Á‡Î: «ëÚÓÔ, Ï˚ ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ‰‡fiÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Û». éÌ ˝ÚÓ Ò͇Á‡Î ‰Ó ŇÙÙÂÚ‡ Ë ÉÂÈÚÒ‡. «å˚ ÏÌÓ„Ó ‰Â·ÂÏ. å˚ Í‡Í Ó„ÓÏ̇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‰Â·ÂÏ Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ÒӈˇθÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ „ËÓ̇ı, Ï˚ Ó·flÁ‡Ì˚ Ëı ‰Â·ڸ. çÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ¢fi ·Óθ¯Â, Ë ‰‡‚‡ÈÚ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ¢fi ·Óθ¯Â». - Ç˚ ‚Ò ·˚ÎË Ò ÌËÏ ÚÓ„‰‡ Òӄ·ÒÌ˚? - ч, ‡·ÒÓβÚÌÓ. çÛ, fl „Ó‚Ó˛ Á‡ Ò·fl. ëӄ·ÒÂÌ ·˚Î Ë Òӄ·ÒÂÌ ÒÂȘ‡Ò, Ë Òӄ·ÒÂÌ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰Â·˛Ú ŇÙÙÂÚ Ë ÉÂÈÚÒ, ˜¸ ˉfiÚ ËÏÂÌÌÓ Ó· ˝ÚÓÏ. å˚ ‚ÓÚ Ú‡ÍËÂ, Ì‡Ï Ú‡Í ÔÓ‚ÂÁÎÓ, Ï˚ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚ‡ÎË. àÎË Ï˚ Ú‡ÍË ÛÏÌ˚Â, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, - Ì‚‡ÊÌÓ. çÓ Ï˚ ıÓÚËÏ Â˘Â, ÍÓÏ ̇¯Ëı ̇ÎÓ„Ó‚ Ë ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ‰Â·ÂÏ ‚ Ò‚ÓËı ÍÓÏÔ‡ÌËflı ÒӈˇθÌÓ„Ó ‰Îfl β‰ÂÈ, ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ, ‰Îfl „ÓÓ‰Ó‚, ÌÂÚ ÍÓ̈‡ ÔÂ˜ËÒÎÂÌ˲ - ¢ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Ï˚ ıÓÚËÏ ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ ‰Â̸„Ë ‚ ·Óθ¯Ë ÔÓÂÍÚ˚, ÍÓÚÓ˚ ÏÂÌfl˛Ú ÏË Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. - ü ·˚ ıÓÚ· ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÚÂÏ ‡ÍˆËÈ. Ç˚ Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ò ‚‡ÏË ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÎÛ˜ËÚÒfl, «åÂ̇ÚÂÔ» ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ‰Û„Ë ÛÍË. - ч. - Ç ˜¸Ë? - «åÂ̇ÚÂÔ» ÛÊ هÍÚ˘ÂÒÍË ÓÒÚ‡ÎÒfl Í‡Í „ÛÔÔ‡ ÚÓθÍÓ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı Òۉ·ÌÓ„Ó ËÒ͇; ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ï˚ Í‡Í „ÛÔÔ‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ÔÓ‚Ó‰ËÏ, Ï˚ ‚˚ıÓ‰ËÏ ËÁ ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ, ÍÓÚÓ˚ ‰Â·ÎË ‚ÏÂÒÚÂ. å˚ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ ·ÂÁ ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó Ó·˙‰ËÌfl˛˘Â„Ó Ì‡˜‡Î‡, Ì ËÏÂÂÚ ÒÏ˚Ò· ÔÓ‰ÓÎʇڸ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Í‡Í Ï˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË. å˚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰‡ÎË Ë ‡ÒÔ‰ÂÎËÎË ÏÌÓ„Ó ‰ÂÌ„, Ë Í‡Ê‰˚È ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò‡Ï ÔÓ Ò·Â, ÌÓ Ï˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ‚ ‡ÁÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËflı. - äÓ„‰‡ ‚˚ „Ó‚ÓËÎË Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı, ‚˚ Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ Ò åËı‡ËÎÓÏ ÅÓËÒӂ˘ÂÏ Ì‡ ÚÂÏÛ ·ËÁÌÂÒ‡. - ч, Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ ÊfiÒÚÍËÈ ÓÚÔÓ. éÌ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÏÌ ˝ÚÓ ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ, fl Ò͇Á‡Î, ÏÌ ÒÓ‚ÂÚ ÌÛÊÂÌ, ‡ ÓÌ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ÇÒ ÒÓ‚ÂÚ˚ Í ‡‰‚Ó͇ÚÛ». - íÓ ÂÒÚ¸, ‰‡Ê ̇ ÛÓ‚Ì «ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ‰Û„ÓÏ» ÓÌ Ì ıÓ˜ÂÚ Á‡ÌËχڸÒfl ·ËÁÌÂÒÓÏ? - ÅËÁÌÂÒÓÏ - ÌÂÚ.

9

ùÍÒÍβÁË‚ÌÓ ËÌÚÂ‚¸˛ ÚÂÎÂÍÓÏÔ‡ÌËË RTVi (‚˚‰ÂÊÍË). ꉇ͈Ëfl ·Î‡„Ó‰‡ËÚ ÍÓÎ΄ Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ «Ççë» Ò ˝ÚËÏ ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï Ï‡ÚÂˇÎÓÏ.

ЛЕОНИД НЕВЗЛИН: О БОЛЬШИХ ДЕНЬГАХ, ЧЕСТНОМ БИЗНЕСЕ

И ДРУЖБЕ С ХОДОРКОВСКИМ - èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ̇ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰? íÓ ÂÒÚ¸ ÓÌ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ì „ÓÚÓ‚ Á‡ÌËχڸÒfl ˝ÚËÏ ·Óθ¯Â ÌËÍÓ„‰‡, ̇ÒÍÓθÍÓ fl ÔÓÌfl·... - ëÚÓ ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ÇÓÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ò͇Á‡Î ‚ 2004 „Ó‰Û, Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÚÓÏ ‚ 2005 Ï˚ ÓÙÓÏËÎË Â„Ó ‚˚ıÓ‰ ËÁ ·ËÁÌÂÒ‡, ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ·ËÁÌÂÒ‡. ÇÒfi. - Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, ̇ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰? - éÌ ÔËÌflÎ ¯ÂÌËÂ. - Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ ÔËÌflÎ ˝ÚÓ ¯ÂÌËÂ? - èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ıÓ˜ÂÚ Á‡ÌËχڸÒfl „ÛχÌËÚ‡Ì˚ÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ıÓ˜ÂÚ Á‡ÌËχڸÒfl „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ êÓÒÒËË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ β‰flÏ ˜ÂÂÁ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌÓÒÚË, Ì ˜ÂÂÁ ·ËÁÌÂÒ. - íÓ„‰‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ. åÓÊÌÓ ÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÌËχڸÒfl „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛ ‚ Ì˚̯ÌÂÈ êÓÒÒËË, Ì Á‡ÌËχflÒ¸ ÔÓÎËÚËÍÓÈ? - é˜Â̸ ÚÛ‰ÌÓ. çÓ ÏÓÊÌÓ, ‰‡… - åÓÊÌÓ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl? - åÓÊÌÓ Á‡ÌËχڸÒfl. ÇÓÒÔËÌflÚÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Í‡Í Á‡ÌflÚË ÔÓÎËÚËÍÓÈ Ë ÔÂÂıÓ‰ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Í‡ÒÌ˚ı ÎËÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â, ̇ÔËÏÂ, èÛÚËÌ, ËÎË ë˜ËÌ, ËÎË ÒËÎÓ‚ËÍË ‚ˉflÚ ‚ Ò‚ÓÂÈ „ÓÎÓ‚Â, - ‰‡, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔËÌflÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í. ëÍÓ ‚Ò„Ó, Á‡ÌflÚË ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÏ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ‰Ó Â„Ó ÔÓÒ‡‰ÍË ·˚ÎÓ ‚ÓÒÔËÌflÚÓ Í‡Í ÔÂÂıÓ‰ ‚ ÔÓÎËÚËÍÛ. çÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó. èÓÌËχÂÚÂ, Ì‡Ï ÌÛÊÌÓ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, Ì ̇Ï, ‡ ËÏ - ËÏ ÌÛÊÂÌ åÓËÒÂÈ Ë ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ë‰ÚË Â˘fi ÔÓ ÔÛÒÚ˚Ì - ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ β‰Ë ËÁÏÂÌËÎËÒ¸. çÓ Ú‡Ï ÂÒÚ¸ β‰Ë! - çÓ ‰ÂÎÓ-ÚÓ ‚‡¯Â ¢ Ì Á‡ÍÓ̘ÂÌÓ. ã·‰‚ ÒˉËÚ, è˘ۄËÌ ÒˉËÚ, ‚˚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ·ÓÓÚ¸Òfl Á‡ Ëı ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂ. ÑÂÎÓ ûäéë‡ - ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÂ… - Ä·ÒÓβÚÌÓ. - á̇˜ËÚ, ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚‡¯‡ ·Û‰Û˘‡fl - ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl. à ‚‡¯‡,

Ë åËı‡Ë· ÅÓËÒӂ˘‡. - èÂ‚‡fl Á‡‰‡˜‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÂ‰ ÒÓ·ÓÈ ÒÚ‡‚ËÚ ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ, - ˝ÚÓ Ò‰Â·ڸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ β‰Ë, ÍÓÚÓ˚ ¢ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ Ú˛¸ÏÂ, ‚˚¯ÎË ËÁ Ú˛¸Ï˚. ùÚÓ è·ÚÓÌ ã·‰‚ Ë ÄÎÂÍÒÂÈ è˘ۄËÌ. èÓÎËÚË͇ ˝ÚÓ ËÎË Ì ÔÓÎËÚË͇ - ˝ÚÓ ÚÂχ ÓÚ‰ÂθÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡. ùÚÓ ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸. ùÚË Î˛‰Ë - Ì‚ËÌÌÓ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ, ˝ÚË Î˛‰Ë - ÔÓÎËÚÁ‡Íβ˜ÂÌÌ˚Â, Ë ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ú˛¸Ï˚. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ÌË͇ÍËı ËÌ˚ı ÛÒËÎËÈ, ÂÁÍËı ‰‚ËÊÂÌËÈ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌË ‚˚ȉÛÚ, ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ Ô‰ÔËÌËχڸ Ì ·Û‰ÂÚ. ü ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ ÓÌ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÚ ÌË͇ÍÓ„Ó Û˘Â·‡ ãÂ·Â‰Â‚Û Ë è˘ۄËÌÛ ÓÚ Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. - èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ Ì ıÓÚÂÎ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔËÁ̇ÌË ‚ËÌ˚? - éÌ Ì ıÓÚÂÎ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔËÁ̇ÌË ‚ËÌ˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÂÏÛ ÌÂ˜Â„Ó ÔËÁ̇‚‡Ú¸. - ì Ì‡Ò ËÌÚÂ‚¸˛ ‚ ÒÓÒ·„‡ÚÂθÌÓÏ Ì‡ÍÎÓÌÂÌËË. ë͇ÊËÚÂ, ‡ ‚˚ ‰ÛχÎË ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚, ÂÒÎË ·˚ ‚˚ Ì ÛÒÔÂÎË ÛÂı‡Ú¸? - ÖÒÎË ·˚ fl Ì ÛÒÔÂÎ ÛÂı‡Ú¸, fl ·˚Î ·˚ ÓÒÛʉÂÌ Ì‡ ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓ Á‡Íβ˜ÂÌËÂ, Í‡Í Ë ÄÎÂÍÒÂÈ è˘ۄËÌ. ëÂȘ‡Ò fl Á‡Ó˜ÌÓ ÔË„Ó‚ÓÂÌ ‚ êÓÒÒËË Í ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓÏÛ Á‡Íβ˜ÂÌ˲ Ë Â˘Â ¯ÂÒÚË „Ó‰‡Ï. - óÚÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ ÓÚÒ˛‰‡ ‰Îfl ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl ã·‰‚‡ Ë è˘ۄË̇? - ü Ì ·Û‰Û „Ó‚ÓËÚ¸ ̇ ÒÚÓθ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ ÚÂÏ˚. ü Á‡ÌËχ˛Ò¸ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÏ ã·‰‚‡ Ë è˘ۄË̇, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë Á‡ÌËχÎÒfl ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÏ, ‚Ò ˝ÚË „Ó‰˚, Ë ·Û‰Û ÔÓ‰ÓÎʇڸ ˝ÚËÏ Á‡ÌËχڸÒfl. çÓ ÚÓ, ˜ÚÓ fl ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸: ÒÛ‰˚, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ ÒÛ‰˚ - fl Ëϲ ‚ ‚Ë‰Û Ì ‚ êÓÒÒËË, ‡ ÒÛ‰˚ ‚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÒÚ‡Ì‡ı, ‡ Ú‡ÍÊ ւÓÒÛ‰, àÌÚÂÔÓÎ, ‚Ó ‚ÒÂı ˝ÚËı ËÌÒڇ̈Ëflı ÛÊ ӘÂ̸ ÏÌÓ„Ó ‚˚Ë„‡ÌÓ, Ôӂ‰Â̇ ·Óθ¯‡fl ‡Á˙flÒÌËÚÂθ̇fl ‡·ÓÚ‡, Ë Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÔÓ‰ÓÎʇڸ ̇¯Ë ÛÒËÎËfl.

- Ä ÔÓ ·ÂfiÁÍ‡Ï ÒÍÛ˜‡ÂÚÂ? èÓ êÓÒÒËË, fl Ëϲ ‚ ‚ˉÛ. - ü - „Ó‰˚È ËÁ‡ËθÚflÌËÌ. ü ÊË‚Û Á‰ÂÒ¸. ì ÏÂÌfl Á‰ÂÒ¸ Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ÒÂϸË. ì ÏÂÌfl Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ‚ 縲âÓÍÂ, ÂÒÚ¸ ÚÛÚ, ÌÓ ÌÂÚ ÒÂÏ¸Ë ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË. í‡Ï ÂÒÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓÊËÎ˚ı Ë ·ÓθÌ˚ı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Ï fl ÔÓÏÓ„‡˛, ÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ëı ÛÊ ÌÂθÁfl ·˚ÎÓ ÔÂ‚ÂÁÚË. å‡Ï‡ Ò Ô‡ÔÓÈ Á‰ÂÒ¸. àÌÚÂÂÒ˚ Á‰ÂÒ¸ Ë ‚ ÄÏÂËÍÂ. Ç êÓÒÒËË è˘ۄËÌ Ë ã·‰‚. ÇÒfi. - ü ıÓÚ· ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍÓÏÛ. é·ÒÛʉ‡ÎË ÎË ‚˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÔÂÂÂÁ‰‡ ‚ àÁ‡Ëθ ÊËÚ¸? - éÌ Ì ÔˉÂÚ Ò˛‰‡ ÊËÚ¸. - èÓ˜ÂÏÛ? – å˚ Ó·ÒÛʉ‡ÎË ˝ÚÓ Â˘fi ‰Ó Â„Ó ÔÓÒ‡‰ÍË. åËı‡ËÎ ÅÓËÒӂ˘ Ò‡ÏÓˉÂÌÚËÙˈËÓ‚‡Ì Í‡Í ÛÒÒÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ùÚÓ Â„Ó Ô‡‚Ó, Ë ˝ÚÓ Ô‡‚Ó fl Û‚‡Ê‡˛. íÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í fl fl‚Îfl˛Ò¸ Ë Â‚ÂÂÏ, Ë Â‚ÂÈÒÍËÏ ÎˉÂÓÏ, Ë ·Û‰Û ÔÓ‰ÓÎʇڸ ÒÚ‡‡Ú¸Òfl Ú‡ÍËÏ, ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡Ó‰Û - Ú‡Í Ê åËı‡ËÎ ÅÓËÒӂ˘ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ò·fl ÛÒÒÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ü Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó ҉·Î, ÓÌ Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó ҉·Î. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÛÊËÚ¸ Ë Û‚‡Ê‡Ú¸ ‰Û„Ó ÏÌÂ-

ÌËÂ, ‚˚·Ó Ì ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ó‰Ë̇ÍÓ‚˚Ï. - íÓ ÂÒÚ¸, ÓÌ ‚ ËÚÓ„Â ‚ˉËÚ Ò·fl ‚ êÓÒÒËË, ‰‡Ê Ì ‚ Ö‚ÓÔÂ? éÌ ·˚ ıÓÚÂÎ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ êÓÒÒ˲? - Ç˚ Á̇ÂÚÂ, ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÌ Ò·fl ‚ˉËÚ ‰Îfl êÓÒÒËË, Ë ÂÏÛ ‚‡ÊÌÓ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ ‰Â·ڸ ·Óθ¯Ë „ÛχÌËÚ‡Ì˚ ÔÓÂÍÚ˚ ‚ êÓÒÒËË - Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÔÓÂÍÚ˚. ü ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÏËÚ¸Òfl ‚ ÂÁÛθڇÚ ÊËÚ¸ ‚ êÓÒÒËË. ü ÔÓ˜ÚË Û‚ÂÂÌ ‚ ˝ÚÓÏ. - à ÂÒÎË Ï˚ „Ó‚ÓËÏ Ó „ÛχÌËÚ‡Ì˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı: ‚Ó ‚ÂÏÂ̇, ÍÓ„‰‡ ÔËÌÚ ÛÏË‡ÂÚ, „ÓÒÔÓ‰ËÌ ç‚ÁÎËÌ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ‚˚ÔÛÒ͇ڸ ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌËÍ ‚ àÁ‡ËÎÂ. - ü ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ‚˚ÔÛÒ͇ڸ ÊÛ̇Π̇ Ë‚ËÚÂ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂÚ ‚ àÁ‡ËÎÂ Ë ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ àÁ‡ËÎÂ, ÊÛ̇ΠÍ·ÒÒ‡ Vanity Fair, Í‡ÒË‚˚È, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ „·ÏÛÌ˚È. - ꘸ ˉfiÚ Ó ÔÂÒÎÓ‚ÛÚÓÏ „Îfl̈Â, ÚÓθÍÓ Ì‡ Ë‚ËÚÂ? - çÂÚ, ˝ÚÓ Ì ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚È „Îfl̈, ˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÈ „Îfl̈. ùÚÓ, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, New republican of old style - ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ, ωËÈÌ˚È, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚È, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È, ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÎÂ‚Ó„Ó ÚÓÎ͇, ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó Ì ӷÓÈÚËÒ¸, ÊÛÌ‡Î Ó ÔÓÎËÚËÍÂ, ·ËÁÌÂÒÂ, ωˇ, ‡ÚÂ Ë ÍÛθÚÛ ‚ àÁ‡ËΠ‰Îfl ËÁ‡ËθÚflÌ Ì‡ Ë‚ËÚÂ. - ᇘÂÏ? - èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ fl ıÓ˜Û ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ ωˇ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ fl ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Î ‚ „‡ÁÂÚÛ «É‡‡ˆ». ü Ò˜‡ÒÚÎË‚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ËÌ‚ÂÒÚˈËflÏË, Û ÏÂÌfl ‚Ò ıÓÓ¯Ó ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, fl ıÓÚÂÎ ·˚ Û‚Â΢ËÚ¸ Ò‚Ófi ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ‚ «É‡‡ˆ», ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ Ú‡Í‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, fl ıÓ˜Û ‰‡Î¸¯Â ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ ωˇ àÁ‡ËÎfl. - ÑÎfl ˜Â„Ó ‚‡Ï ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ? ùÚÓ ÔËÌÓÒËÚ ‚‡Ï ‰ÓıÓ‰? - à ˝ÚÓ ÚÓÊÂ. à Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ, Ë ‰ÓıÓ‰. - ÇÎËflÌËÂ? - à ‚ÎËflÌËÂ. - Ç‡Ï ÌÛÊÌÓ ‚ÎËflÌËÂ? - åÌ ÌÛÊÌÓ ‚ÎËflÌËÂ. - ì ‚‡Ò Â„Ó Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÂȘ‡Ò, ̇ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰? - ì ÏÂÌfl ‚ àÁ‡ËΠӘÂ̸ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚Â̸ ‚ÎËflÌËfl, fl Â„Ó ËÒÔÓθÁÛ˛ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ β‰flÏ. åÌ ‰Îfl Ò·fl ÌË˜Â„Ó Ì ̇‰Ó. ü Ì ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ‚ ËÁ‡ËθÒÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ, ÂÒÎË ‚˚ Ó· ˝ÚÓÏ ıÓÚËÚ ÒÔÓÒËÚ¸. - ä‡Í ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‚˚ÚÂ͇˛˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. - çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â. ç ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ‚ ËÁ‡ËθÒÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ. à Ì ÒÓ·Ë‡ÎÒfl ‚ ÔÓÎËÚËÍÛ ‡Ì¸¯Â - ÌË ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË, ÌË ‚ ͇ÍÓÈÎË·Ó ‰Û„ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ. ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰Û„Ë ‚ˉ˚ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÛÓ‚Â̸ ‚ÎËflÌËfl, ÍÓÚÓÓ„Ó Ú˚ ÏÓʯ¸ ‰ÓÒÚ˘¸, Á̇˜ËÚÂθÌÓ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÏÂı‡ÌËÁÏ˚. åÌÓ„Ë β‰Ë Á‡·ÎÛʉ‡˛ÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ‰Ûχ˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÎËÚË͇ - Ò‡Ï˚È ÒËθÌ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‚ÎËflÌËfl. ùÚÓ Ì ڇÍ.

àÌÚÂ‚¸˛ ‚· Ä̇ òìãàä, ‚Â‰Û˘‡fl ÔÓ„‡ÏÏ˚ “àÁ‡Ëθ Á‡ ̉Âβ” ̇ RTVi.

äêìàáõ íìêõ Çàáõ ç‡¯Ë ·ËÎÂÚ˚ ‰Â¯Â‚ΠÓÒڇθÌ˚ı. ç ‚ÂËÚÂ? èÓÁ‚ÓÌËÚÂ Ë ÔÓ‚Â¸ÚÂ.


www.vnovomsvete.com

10

ëòÄ – êéëëàü arnegie Corporation of New York – ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ̇Á‚‡ÌËÂ, Ì ÍÓÔÓ‡ˆËfl, ‡ ÙÓ̉, ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒ͇fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ÍÓÚÓ‡fl ÒÔÓÌÒËÛÂÚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË, ̇ۘÌÓ-ËÒÒΉӂ‡ÚÂθÒÍËÂ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂθÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ– ñÂÌÚ ÓÒÒËÈÒÍËı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÔË É‡‚‡‰ÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ. ì ‰ÂÚˢ‡ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‰ÔËÌËχÚÂÎfl Ë ÙË·ÌÚÓÔ‡ ù̉˛ ä‡ÌÂ„Ë ÂÒÚ¸ ÓÒÓ·˚È ËÌÚÂÂÒ Í êÓÒÒËË – ‚ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ‚·҇ÈÚ Carnegie.org ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ: «éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË òÚ‡Ú‡ÏË Ë êÓÒÒËÂÈ ÓÒÎÓÊÌÂÌ˚ ÏÌÓ„ËÏË ÔÓ·ÎÂχÏË – ÓÚ ëËËË Ë à‡Ì‡ ‰Ó ̉‡‚ÌÂÈ ËÒÚÓËË Ò ù‰‚‡‰ÓÏ ëÌÓÛ‰ÂÌÓÏ, ‡ÒıÓʉÂÌËÈ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËflÏË, „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ò‚Ó·Ó‰, ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ú.‰. Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ Carnegie Corporation of New York ÔÓÔÓÒË· 30 ‚Â‰Û˘Ëı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÔÓ ‡ÏÂË͇ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ ‰‚‡ ÔË̈ËÔˇθÌÓ ‚‡ÊÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡: • Ç ˜ÂÏ Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ‡ÏÂË͇ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ̇ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl? • óÚÓ ÏÓ„ÛÚ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ҉·ڸ Ó·Â ÒÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ «ÔË‚ÂÒÚË ‚ ÔÓfl‰ÓÍ» Ò‚ÓË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl? å˚ Ô˄·¯‡ÂÏ ‚‡Ò ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÓÚ‚ÂÚ‡ÏË Ì‡¯Ëı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Í ÌËÏ ‚‡¯Ë ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË Ë ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl ˝ÚÓÈ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ò ‰Û„ËÏË». èÓÒÍÓθÍÛ Ï˚ Û·ÂʉÂÌ˚ ‚ ‚‡ÊÌÓÒÚË ‡ÏÂË͇ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ (ÔÓ ÚÓÈ ÔÓÒÚÓÈ, ‰‡‚ÌÂÈ Ë ÌÂÔÂıÓ‰fl˘ÂÈ Ô˘ËÌÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ – ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‰‚Ûı ÍÛÔÌÂȯËı fl‰ÂÌ˚ı ‰Âʇ‚), Ï˚ ÒÔ¯ËÏ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò Ì‡¯ËÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË ÚÓÈ ËÌÙÓχˆËÂÈ, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ÔÓ˜ÂÔÌÛÎË Ì‡ Ò‡ÈÚ äÓÔÓ‡ˆËË ä‡Ì„Ë. ÇÓÚ ÏÌÂÌË ӉÌÓ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ˝ÍÒÔÂÚ‡: éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓ ÛıÛ‰¯ÂÌËÂ! éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ëòÄ Ë êÓÒÒËÂÈ ËÏÂ˛Ú Á̇˜ÂÌË ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ Ô˘ËÌ‡Ï – Í‡Í ‚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â. ç‡Ë·ÓΠ·ÂÁÓÚ·„‡ÚÂθÌ˚ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ̇ˆËÓ̇θÌ˚ ËÌÚÂÂÒ˚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ à‡Ì Í Ó·Î‡‰‡Ì˲ fl‰ÂÌ˚Ï ÓÛÊËÂÏ. ëÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ò êÓÒÒËÂÈ ËÏÂÂÚ Íβ˜Â‚Ó Á̇˜ÂÌË ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl

êéÅÖêí ÉÖâíë ë èéçàåÄçàÖå éíçÖëëü ä êéëëàâëäàå ÄåÅàñàüå

C

É

˚‚¯ËÈ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ ëòÄ êÓ·ÂÚ ÉÂÈÚÒ ‚ Ò‚ÓÂÈ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÈ ÍÌË„Â «ÑÓ΄» ̇Á‚‡Î ÔËÂÏ ‚ çÄíé ÒÚ‡Ì ŇÎÚËË Ë fl‰‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ ·˚‚¯Â„Ó Ç‡¯‡‚ÒÍÓ„Ó ·ÎÓ͇ Ô‡‚ËθÌ˚Ï ¯ÂÌËÂÏ, ÔÓÒΠÍÓÚÓÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ «Ò·‡‚ËÚ¸ Ó·ÓÓÚ˚». «ùÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ωÎÂÌÌÂÂ, – ÔÓflÒÌflÂÚ ÓÌ. – ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ Òӄ·¯ÂÌËÂ Ò Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ÏË êÛÏ˚ÌËË Ë ÅÓ΄‡ËË Ó ÓÚ‡ˆËË ÒÓΉ‡Ú ˜ÂÂÁ Ëı ·‡Á˚ ·˚ÎÓ ÌÂÌÛÊÌÓÈ ÔÓ‚Ó͇ˆËÂÈ. èÓÔ˚Ú͇ Ô˄·ÒËÚ¸ ‚ çÄíé ÉÛÁ˲ Ë ìÍ‡ËÌÛ ·˚· ÔÂÛ‚Â΢ÂÌËÂÏ. äÓÌË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÏÔÂËË Ë‰ÛÚ ÓÚ äË‚‡, Ú‡Í ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚· ÍÓÎÓÒ҇θ̇fl ÔÓ‚Ó͇ˆËfl. ÉÓÚÓ‚˚ ÎË ·˚ÎË Â‚ÓÔÂȈ˚, Ì „Ó‚Ófl ÛÊ ӷ ‡ÏÂË͇̈‡ı, ÔÓÒ˚·ڸ Ò‚ÓËı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ Ë ‰Ó˜ÂÂÈ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÉÛÁ˲ ËÎË ìÍ‡ËÌÛ? Çfl‰ ÎË. í‡Í ˜ÚÓ ‡Ò¯ËÂÌË çÄíé ·˚ÎÓ Ì ڢ‡ÚÂθÌÓ ÔÓ‰ÛχÌÌ˚Ï ‚ÓÂÌÌ˚Ï Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ, ‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ‡ÍÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰˚‚‡Î ˆÂÎË ‡Î¸flÌÒ‡ Ë ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë„ÌÓËÓ‚‡Î ÚÓ, ˜ÚÓ ÛÒÒÍË ҘËÚ‡ÎË Ò‚ÓËÏË ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚ÏË Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚ÏË ËÌÚÂÂÒ‡ÏË». ÉÂÈÚÒ ‰Ó·‡‚ÎflÂÚ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ

Å

“äéêèéêÄñàü äÄêçÖÉà” éáÄÅéíàãÄëú ëéëíéüçàÖå éíçéòÖçàâ êî-ëòÄ Â‰ËÌÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ̇ à‡Ì ‚ ıӉ ÔÂ„ӂÓÓ‚ Ò ÌËÏ, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ËÎË ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ à‡ÌÛ ÔÓ‰‚ËÌÛÚ˚ı Ó·˚˜Ì˚ı ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ. åÓÒÍ‚‡ Ú‡ÍÊ ÒÔÓÒӷ̇ Ó͇Á‡Ú¸ ëòÄ Ë çÄíé ˆÂÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ‚˚‚Ӊ ‚ÓÈÒÍ ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇. Ç ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍÓÏ Ô·Ì ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÄÏÂËÍË Ò êÓÒÒËÂÈ ÏÓ„ÛÚ Ò˚„‡Ú¸ Á̇˜ËÚÂθÌÛ˛ Óθ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ 21-„Ó ‚Â͇ Ë ÔÓ‰‰ÂʇÌËË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÎˉÂÒÚ‚‡ ëòÄ. ê‡ÒÚÛ˘Â ‚ÎËflÌË äËÚ‡fl ‚Ò ·Óθ¯Â ÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ‰ ‚ÓÔÓÒ ‡Á΢Ì˚ ‡ÒÔÂÍÚ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÏÓÈ ëòÄ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. é‰Ì‡ÍÓ èÂÍËÌ ‚fl‰ ÎË ÒÏÓÊÂÚ ·ÂÁ ÒËθÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ Ô‡‚Ë·. ÇÚÓ‡fl ÔÓ ÏÓ˘Ë ‰Âʇ‚‡ ÏË‡ Ì ۉӂÎÂÚ‚ÓÂ̇ fl‰ÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚, Ë êÓÒÒËfl ÏÓÊÂÚ ËÎË ÔÓ‰‰Âʇڸ, ËÎË Ì ÔÓ‰‰Âʇڸ  ÛÒËÎËfl Ò ˆÂθ˛ ˝ÚÛ ÒËÒÚÂÏÛ ËÁÏÂÌËÚ¸. ÑÎfl ÚÂı β‰ÂÈ ‚ ÄÏÂËÍÂ, ÍÓÚÓ˚ ‡ÒÒχÚË‚‡˛Ú äËÚ‡È Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÔËÓËÚÂÚ ëòÄ, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ ‡ÏÂË͇ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡ÊÌÂȯÂÈ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÛÒÔ¯ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË èÂÍË̇ ̇ „fl‰Û˘Ë ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl. èÂ‚˚Ï ÔËÓËÚÂÚÓÏ Ç‡¯ËÌ„ÚÓ̇ Ë åÓÒÍ‚˚ ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Ëı ÔÓ¯‡ÚÌÛ‚¯ËıÒfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÂÍ‡˘ÂÌË ÂÁÍÓ„Ó ÛıÛ‰¯ÂÌËfl ÚÓ̇ Ë Â„Ó ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ. ìÎÛ˜¯ÂÌË ÚÓ̇ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ëòÄ-êÓÒÒËfl

ÉãÄÇÖ “äÄãÄòçàäéÇÄ” éíäÄáÄãà Ç ÄåÖêàäÄçëäéâ ÇàáÖ Î‡‚ ÓÛÊÂÈÌÓ„Ó ÍÓ̈Â̇ «ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚» äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÛ ÅÛÒ˚„ËÌÛ Ì ‡Á¯ËÎË ‚˙ÂÁ‰ ‚ ëòÄ, ‡ÒÒ͇Á‡Î «àÁ‚ÂÒÚËflÏ» ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Â. ÅÛÒ˚„ËÌ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ó·ÓÓÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÒÓ·Ë‡ÎÒfl ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÓÛÊÂÈÌÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ SHOT Show 2014, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓıӉ˷ ‚ ã‡Ò-Ç„‡Ò 14 – 17 flÌ‚‡fl. èÓ‰ÛÍˆË˛

24—30 flÌ‚‡fl 2014

«ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡» ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ‡ÍÚÂ ëÚË‚ÂÌ ëË„‡Î. é‰Ì‡ÍÓ ÅÛÒ˚„ËÌÛ Ë ÌÂÒÍÓθÍËÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÍÓ̈Â̇ ÓÚ͇Á‡ÎË ‚ ‚ËÁÂ, Ë ÓÌË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ êÓÒÒËË. ä‡Í ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú ‚ ‰ËÂ͈ËË ÍÓ̈Â̇, Â„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓ‰‡‚‡ÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚ ̇˜‡Î ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÏÂÒflˆ‡, Ӊ̇ÍÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ‚ËÁ˚ Ì ÔÓÎÛ˜ËÎË. èË ˝ÚÓÏ ‡ÏÂË͇̈˚ ÌËÍ‡Í Ì ӷ˙flÒÌËÎË Ô˘ËÌ˚

·˚ÎÓ ÔÂ‚˚Ï ¯‡„ÓÏ ‚ ÔÓÎËÚËÍ ÔÂÂÁ‡„ÛÁÍË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË é·‡Ï˚ Ë – ‰Ó 2011 „Ó‰‡ – ‚ fl‰Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ì‡Ë·ÓΠ‚‡ÊÌ˚Ï Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ. 片‚ÌË ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ é·‡Ï˚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚‡ÊÂÌËfl Îˈ‡ „-̇ èÛÚË̇ (鷇χ Ò͇Á‡Î ‚ ‡‚„ÛÒÚ 2013 „., ˜ÚÓ èÛÚËÌ ‚˚„Îfl‰ÂÎ Í‡Í «ÒÍÛ˜‡˛˘ËÈ ·ÂÌÓÍ». – ê‰.) Ì ˉÛÚ Ì‡ ÔÓθÁÛ, Í‡Í Ì ˉÂÚ Ë ÔÓÓ˘ÂÌË ÓÒÒËÈÒÍËÏË ‚·ÒÚflÏË ‡ÌÚˇÏÂË͇ÌÒÍËı ̇ÒÚÓÂÌËÈ. óÚÓ·˚ Ó˘ÛÚËÏÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ò‚ÓË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÎÓÊËÚ¸ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ·ÓΠÒÂ¸ÂÁÌ˚ ÛÒËÎËfl, ˜ÂÏ ÔÓÒÚÓ ËÁ·ÂʇÌË ‰ÍÓÈ ‚Á‡ËÏÌÓÈ ÍËÚËÍË. ÑÓ·ËÚ¸Òfl ÛÒÔÂı‡ ÏÓÊÌÓ Î˯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ Ó·ÂËı ÒÚ‡Ì ÓÔ‰ÂÎflÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ‚ˉÂÌË ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÍÓÚÓÓ ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·fl ÔÓ‰‚ËÊÂÌË Ë̉˂ˉۇθÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ ͇ʉÓÈ Ì‡ˆËË. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚... ˉÚË Ì‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚ ¯‡„Ë Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ‰Û„ ‰Û„Û Ë Û·Â‰ËÚÂθÌÓ ‡Á˙flÒÌflÚ¸ ˝ÚË ¯‡„Ë Ò‚ÓËÏ „‡Ê‰‡Ì‡Ï Ë ÒÍÂÔÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ˝ÎËÚ‡Ï. ÑÓ ÒËı ÔÓ ËÏ ˝ÚÓ Ì ۉ‡ÎÓÒ¸..., Ë Ì‡Ë·Óθ¯ËÈ ‚‰ Ô˘ËÌË· Ëı ‚Á‡ËÏ̇fl ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ flÒÌÓ ÔÓ͇Á‡Ú¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ‰Îfl Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ Ú‡Í ‚‡ÊÌ˚ ‡ÏÂË͇ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl.

«ÌÂ̇‚ËÒÚ¸ èÛÚË̇ Í ÑÓ„Ó‚ÓÛ Ó· Ó·˚˜Ì˚ı ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒË·ı ‚ Ö‚ÓÔ (ÑéÇëÖ) ·˚· ÔÓÌflÚ̇ – ÔÂ„ӂÓ˚ Ò êÓÒÒËÂÈ ‚ÂÎËÒ¸ ‚ ÏÓÏÂÌÚ Â Ò··ÓÒÚË, Ë ‰Ó„Ó‚Ó Ó„‡Ì˘˂‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ êÓÒÒËË ÔÂ‰‚Ë„‡Ú¸ ‚ÓÈÒ͇ ÔÓ Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂËÚÓËË. ä‡Í fl ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË Ò͇Á‡Î èÛÚËÌÛ, fl ·˚ Ì ÔÓÚÂÔÂÎ Ó„‡Ì˘ÂÌËÈ ÏÓÂÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÂ·‡Ò˚‚‡Ú¸ ‚ÓÈÒ͇ ËÁ íÂı‡Ò‡ ‚ ä‡ÎËÙÓÌ˲». é‰Ì‡ÍÓ ÔË ‚ÒÂÏ ÔÓÌËχÌËË ÓÔ‡ÒÂÌËÈ êÓÒÒËË ‚ ÒÎÓÊÌ˚È ‰Îfl Ì ÔÂËÓ‰ ÉÂÈÚÒ Ì‡ÔÓÏË̇ÂÚ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı LJ¯ËÌ„ÚÓ̇ Ë åÓÒÍ‚˚ ‚ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÔÂËÓ‰ ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ ̇ ÔÓÔ˚Ú͇ı ÓÒÒËÈÒÍËı ÎˉÂÓ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ëòÄ, çÄíé Ë ‚ ˆÂÎÓÏ á‡Ô‡‰ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Û„ÓÁ˚ êÓÒÒËË Ë Á‡ÔÛ„‡Ú¸ ÒÓÒ‰ÌË ÒÚ‡Ì˚.

(èo χÚÂË‡Î‡Ï «ÉÓÎÓÒ‡ ÄÏÂËÍË»)

èÓÎ ëéçÑÖêë, ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È ‰ËÂÍÚÓ ñÂÌÚ‡ ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚. ÓÚ͇Á‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ «ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡», ëòÄ Ì ‚ÔÂ‚˚ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, Ô˚Ú‡flÒ¸ ‚˚ÚÂÒÌËÚ¸ êÓÒÒ˲ Ò ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÓÛÊÂÈÌÓ„Ó ˚Ì͇. Ç Ò‚flÁË Ò Ò‡Ì͈ËflÏË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÓÒÒËÈÒÍËı ÓÛÊÂÈÌËÍÓ‚ ‚ËÁËÚ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ã‡Ò-Ç„‡Ò ÓÚÏÂÌËÎ ‚ˈÂÔÂϸÂ ÑÏËÚËÈ êÓ„ÓÁËÌ, Á‡fl‚ËÎ ‡ÌÓÌËÏÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ „‡ÁÂÚ «àÁ‚ÂÒÚËfl». Ç ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â «ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡» ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ ÅÛÒ˚„ËÌ Ì ÔÓÎÂÚÂÎ ‚ òÚ‡Ú˚ ËÁ-Á‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÌÓ„Ó Á‡„‡ÌÔ‡ÒÔÓÚ‡. ä‡Í Ó‰ÌÓ ÒÓÓÚÌÓÒËÚÒfl Ò ‰Û„ËÏ, ÔÓÌflÚ¸ ÚÛ‰ÌÓ. «ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚» ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Í ‚Ò Ê ۘ‡ÒÚ‚Ó‚‡Î: Â„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÚÓ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ô‰ÔËflÚËfl ‚Ó „·‚Â Ò Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û è‡‚ÎÓÏ äÓÎË„Ó‚˚Ï. àÒÚÓ˜ÌËÍ «àÁ‚ÂÒÚËÈ» ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Â Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ÓÚ͇Á ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‚ËÁ „·‚ «ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡» Òڇ· ‚˚Ò˚Î͇ ËÁ êÓÒÒËË ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ Ñ˝‚ˉ‡ ë˝ÚÚÂ‡ – Á‡ ̇Û¯ÂÌË ÏË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡.

êéëëàü éíäÄáÄãÄëú “êÖÄÅàãàíàêéÇÄíú” ÄåÖêàäÄçëäìû àçÑÖâäì ÓÒÒËfl ‚ ·ÎËʇȯ ‚ÂÏfl Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÓÚÏÂÌflÚ¸ ˝Ï·‡„Ó Ì‡ ‚‚ÓÁ ÏflÒ‡ Ë̉ÂÈÍË ËÁ ëòÄ. é· ˝ÚÓÏ ‡ÒÒ͇Á‡Î «àÌÚÂÙ‡ÍÒÛ» „·‚‡ êÓÒÒÂθıÓÁ̇‰ÁÓ‡ ëÂ„ÂÈ Ñ‡ÌÍ‚ÂÚ. èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ‚ ‰Â͇· ÓÒÒËÈÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ ÔÓ‚ÂËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÚˈÂÙ‡·ËÍ ‚ ëòÄ, ÌÓ Ëı ÓÚ˜ÂÚ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚ Ì ‡Ì¸¯Â Ù‚‡Îfl 2014 „Ó‰‡. é‰Ì‡ÍÓ ÛÊ ÒÂȘ‡Ò ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸ Ó· Ә‚ˉÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ: ‡ÏÂË͇̈˚ Ì ÔÓ͇Á‡ÎË ËÌÒÔÂÍÚÓ‡Ï ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ ÏflÒ‡, ÓÚÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ‚ ‰Û„Ë ÒÚ‡Ì˚. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚‚ÓÁ ËÁ ëòÄ „Ó‚fl‰ËÌ˚, Ò‚ËÌËÌ˚, Ë̉ÂÈÍË Ë Í˯˜ÌÓ„Ó Ò˚¸fl ̇˜‡Î ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ù‚‡Î 2013 „Ó‰‡, ÔÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ÓÒÒËÈÒÍË „ÛÎËÛ˛˘Ë Ó„‡Ì˚ ӷ̇ÛÊËÎË ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË „ÓÏÓÌ

ê

ÓÒÚ‡ ‡ÍÚÓÔ‡ÏËÌ, Á‡Ô¢ÂÌÌ˚È Ì‡ ÚÂËÚÓËË í‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ Ë Ö‚ÓÒÓ˛Á‡. íÓ„‰‡ Ê ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ åËÌÒÂθıÓÁ ÔÓÔÓÒËÎ åÓÒÍ‚Û «‡·ËÎËÚËÓ‚‡Ú¸» ıÓÚfl ·˚ Ë̉ÂÈÍÛ. ljÓÏÒÚ‚Ó Ó·Â˘‡ÎÓ Ú˘‡ÚÂθÌ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÍÚÓÔ‡ÏË̇ ‚ ÏflÒÂ Ë ÒÒ˚·ÎÓÒ¸ ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ‰Ó·‡‚͇ ‰ÍÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÓÚÍÓχ ‰Óχ¯ÌÂÈ ÔÚˈ˚. é‰Ì‡ÍÓ ˝Ï·‡„Ó ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ ÒËÎÂ. Ç Ò‚ÂÊÂÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ÔÓÒÓÎ ëòÄ ‚ êÓÒÒËË å‡ÈÍÎ å‡ÍÙÓÎ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ËÁ-Á‡ ÓÒÒËÈÒÍËı Ó„‡Ì˘ÂÌËÈ Á‡Ó͇ÌÒÍË ÙÂÏÂ˚ ÔÓÚÂflÎË 5-6 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ÓηÓ‚. «ùÚÓ ·Óθ¯‡fl ÔÓ·ÎÂχ, – ÔËÁ̇Π‰ËÔÎÓχÚ, – ÌÓ Ï˚ ÔË·„‡ÎË Ë ·Û‰ÂÏ ÔË·„‡Ú¸ ‚Ò ÛÒËÎËfl, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔÂÚ ·˚Î ÒÌflÚ».

(«àÌÚÂÙ‡ÍÒ»)


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

“Ççë”-ùäëèÖêíàáÄ

Ì‚ÂÒÂÎ˚ ‚˚‚Ó‰˚. çÓ ‚Ò ÔÓÁ̇ÂÚÒfl ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË. é êÓÒÒËË ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚ The Heritage Foundation Ô˯ÛÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: Û Ì ÓÚϘÂÌ˚ «ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ÔÓ ˜ÂÚ˚ÂÏ ËÁ ‰ÂÒflÚË ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı Ò‚Ó·Ó‰, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÍÓÌÚÓθ ̇‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‡ÒıÓ‰‡ÏË», ÌÓ Ì‡ ‰Û„ÓÈ ˜‡¯Â ‚ÂÒÓ‚ – «Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÛıÛ‰¯ÂÌË ҂ӷӉ˚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ, ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚, Ò‚Ó·Ó‰˚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡‚». Ç ‰ÓÍ·‰Â „Ó‚ÓËÚÒfl, ˜ÚÓ «‚ ‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ „ËÓÌ êÓÒÒËfl Á‡ÌËχÂÚ 41- ÏÂÒÚÓ ËÁ 43 ÒÚ‡Ì,  ӷ˘ËÈ ÂÈÚËÌ„ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÌËÊ Ò‰ÌÂÏËÓ‚Ó„Ó» Ë ˜ÚÓ ˝ÍÓÌÓÏË͇ êÓÒÒËË ÓÒÚ‡ÂÚÒfl «‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÌÂÒ‚Ó·Ó‰ÌÓÈ». Ö «‚Ò ·ÓΠԇ‡ÎËÁÛÂÚ ÍÓÛÔˆËfl, χÒ-

ÇÓÚ ÛÊ 20 ÎÂÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ËÒÒΉӂ‡ÚÂθÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ The Heritage Foundation ÔÛ·ÎËÍÛÂÚ ÂÊ„ӉÌ˚È ‰ÓÍ·‰ «à̉ÂÍÒ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚». 片‚ÌÓ ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ Ò‚ÂÚ ‰ÓÍ·‰-2014. ‚ÂÊËÈ Ë̉ÂÍÒ ËÒÍβ˜ËÎ ëòÄ ËÁ ÔÂ‚ÓÈ ‰ÂÒflÚÍË ÒÚ‡Ì Ò Ò‡ÏÓÈ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ, Ò‰‚ËÌÛ‚ ÄÏÂËÍÛ Ì‡ 12- ÏÂÒÚÓ. Ç ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇fl Ò‚Ó·Ó‰‡ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı ‰Â„‡‰ËÛÂÚ, ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛ˛Ú ‡‚ÚÓ˚ ‰ÓÍ·‰‡. á‡ÚÓ ÔËÏÂÌËÚÂθÌÓ Í êÓÒÒËË The Heritage Foundation ÓÚÏÂÚËÎ ‰‡Ê ÌÂÍÓÚÓ˚È ÓÒÚ – ̇ 0,8 ÔÛÌÍÚ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò Ô‰˚‰Û˘ËÏ „Ó‰ÓÏ. ùÚÓ ‚˚‰‚ËÌÛÎÓ êî ‡Ê Ì‡ 140- (!) ÏÂÒÚÓ – ÒÂ‰Ë 178 ÒÚ‡Ì – ‚ Ú‡·ÂÎË Ó ‡Ì„‡ı ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚. ì êÓÒÒËË 51,9 ÔÛÌÍÚ‡ ̇ ¯Í‡Î ÓÚ 0 ‰Ó 100. «ë‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË» Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ÒÚ‡Ì˚, ÂÈÚËÌ„ ÍÓÚÓ˚ı Ô‚˚¯‡ÂÚ 80. àÁ‚˜Ì˚È Á‡Ó͇ÌÒÍËÈ ÒÓÔÂÌËÍ åÓÒÍ‚˚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÔÓ¯Î˚Ï „Ó‰ÓÏ ÓÔÛÒÚËÎÒfl ̇ ÔÓÎÔÛÌÍÚ‡ ‰Ó ÓÚÏÂÚÍË 75,5, ˜ÚÓ ‰‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡Ú¸ ëòÄ Í‡Í «‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò‚Ó·Ó‰ÌÛ˛» ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ – ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ‡ Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. è˘Ë̇ÏË ˝ÚÓ„Ó ÒÌËÊÂÌËfl, ÓÚϘ‡˛Ú ‡Ì‡ÎËÚËÍË, fl‚Îfl˛ÚÒfl «ÛıÛ‰¯ÂÌËfl ‚ ÒÙÂ‡ı Ô‡‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÙËÒ͇θÌÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë Ò‚Ó·Ó‰˚ ·ËÁÌÂÒ‡». éÒÌÓ‚‡ÚÂθ The Heritage Foundation ù‰ îÓÎÌÂ Ô˯ÂÚ ‚ „‡ÁÂÚ The Washington Times, ˜ÚÓ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ ¢ ‚ 2008 „Ó‰Û ·˚ÎË Ì‡ Ò‰¸ÏÓÏ ÏÂÒÚ ‚ Ú‡·Îˈ –

11

ë

ÎËË, ã˛ÍÒÂÏ·Û„‡, çˉÂ·̉ӂ, çÓ‚„ËË, ûÊÌÓÈ äÓÂË, îËÌÎfl̉ËË, ò‚ˆËË Ë ‰Û„Ëı, ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡Á‚ËÚ˚ı Ë ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍËı, ÒÚ‡Ì, ÚÓ «‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÌÂ҂ӷӉ̇fl» êÓÒÒËfl ‚ Ò‚ÓÂÈ Í‡Ú„ÓËË ÒÓÒ‰ÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ÒÓ ÒÚ‡Ì‡ÏË «ÚÂÚ¸Â„Ó ÏË‡» (ã‡ÓÒ, ÉÓ̉Û‡Ò, ÅÛÍË̇-î‡ÒÓ, ùÙËÓÔËfl, ÅÛÛÌ‰Ë Ë Ú.Ô.), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÉˆËÂÈ Ë ÂÒÔÛ·ÎË͇ÏË ·˚‚¯Â„Ó ëëëê – åÓΉ‡‚ËÂÈ, ÅÂÎÓÛÒÒËÂÈ, 퇉ÊËÍËÒÚ‡ÌÓÏ. á‡ÚÓ ÄÏÂÌËfl, ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ã‡Ú‚Ëfl, äË„ËÁËfl, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ÅÓ΄‡Ëfl Ò êÛÏ˚ÌËÂÈ Ë Äη‡ÌËÂÈ (Ì „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó èÓθ¯Â, ëÎÓ‚‡ÍËË, ëÎÓ‚ÂÌËË Ú.Ô.) ÔÂÂÏÂÒÚËÎËÒ¸ ‚ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍËÈ ‡Áfl‰ «ÛÏÂÂÌÌÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı». óÂıËfl ۯ· ¢ ‚˚¯Â –

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОИ СВОБОДЫ: ëòÄ ‚˚Ô‡ÎË ËÁ ÔÂ‚ÓÈ ‰ÂÒflÚÍË, êÓÒÒËfl – ̇ 140-Ï ÏÂÒÚ ÓÌË ËÏÂÎË ÂÈÚËÌ„ 81 Ë ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í Í‡Ú„ÓËË «Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı» ˝ÍÓÌÓÏËÍ. éÌ Ì‡ÔÓÏË̇ÂÚ, ˜ÚÓ Ò‡‚ÌËÚÂθÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ ˝ÍÓÌÓÏËÍ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·fl Ú‡ÍË ԇ‡ÏÂÚ˚: ̇ÒÍÓθÍÓ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ô‡‚‡; ̇ÒÍÓθÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ÍÓÛÔˆËfl Ë ‚˚ÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚Ó; ̇ÎÓ„Ó‚Ó ·ÂÏfl; ÛÓ‚Â̸ ËÌÙÎflˆËË, ˆÂÌÓ‚‡fl ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸; „ÓÒ·˛‰ÊÂÚÌ˚ ‡ÒıÓ‰˚ – ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ ËÎË ·ÂÒÍÓÌÚÓθÌ˚È ÓÒÚ; ‰‡‚ËÚ ÎË Ì‡ ·ËÁÌÂÒ Ó·ÂÏÂÌËÚÂθÌÓÂ Ë ÒÎÓÊÌÓ „ÓÒ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ; ̇ÒÍÓθÍÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï fl‚ÎflÂÚÒfl ˚ÌÓÍ ÚÛ‰‡; Ò‚Ó·Ó‰‡ ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ; ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡; Ò‚Ó·Ó‰‡ ÚÓ„Ó‚ÎË – ̇ÒÍÓθÍÓ Ì‡ Ì ‰‡‚flÚ

Ú‡ËÙ˚, Í‚ÓÚ˚ Ë ÔӘˠӄ‡Ì˘ÂÌËfl, Ë ‰. «ëòÄ – ‰ËÌÒÚ‚ÂÌ̇fl ÒÚ‡Ì‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÒΉÌË ÒÂϸ ÎÂÚ ÔÓ‰fl‰ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇fl Ò‚Ó·Ó‰‡, – ÓÚϘ‡˛Ú ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍ·‰Â ‡Ì‡ÎËÚËÍË The Heritage Foundation. – ëÏÓÊÂÏ ÎË Ï˚ Ó͇Á‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡‚ÎÂÌË ̇ ̇¯Ëı ‚˚·ÓÌ˚ı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı Îˈ, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌflÚ¸ ¯ËÚÂθÌ˚Â, ÒÂ¸ÂÁÌ˚ ÏÂ˚ Ë ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ‚ÒÔflÚ¸ ˝ÚÛ ÚẨÂÌˆË˛?» ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ÍÓ„‰‡ ‚ÔÂÂ‰Ë ëòÄ ÒÚÓflÚ Ì ÚÓθÍÓ ÉÓÌÍÓÌ„ Ò ëËÌ„‡ÔÛÓÏ, Ä‚ÒÚ‡ÎËfl Ò çÓ‚ÓÈ á·̉ËÂÈ, ä‡Ì‡‰‡ Ò Ñ‡ÌËÂÈ Ë ò‚ÂȈ‡ËÂÈ, ÌÓ Ë Ú‡ÍË ÒÚ‡Ì˚, Í‡Í å‡‚ËÍËÈ, óËÎË Ë ùÒÚÓÌËfl, ˝ÚÓ Ì‡‚‚‡ÂÚ

¯Ú‡·˚ ÍÓÚÓÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ‚Ò ·ÓΠ˝ÔˉÂÏ˘ÂÒÍËÏË». ç ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚Ó·Ó‰Â ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÚÓ, ˜ÚÓ «„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÒÓı‡ÌflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ó·¯ËÌÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÂÍÚÓ‡ı ˜ÂÂÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ô‰ÔËflÚËfl». ...ç‡ Ò‡ÈÚ The Heritage Foundation fl ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÎ Ú‡·ÎˈÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚Ò ÒÚ‡Ì˚ ‡Á·ËÚ˚ ̇ ͇Ú„ÓËË: «ë‚ӷӉ̇fl», «Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl», «ìÏÂÂÌÌÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl», «Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÌÂ҂ӷӉ̇fl», «èÓ‰‡‚ÎÂÌ̇fl» Ë «ÅÂÁ ÂÈÚËÌ„‡». ÇÓÚ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÏÓÏÂÌÚ ËÒÚËÌ˚: ÂÒÎË «‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl» ÄÏÂË͇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÄÌ„-

ÚÛ‰‡, „‰Â ëòÄ. à, ˜ÚÓ ÒËÏÔÚÓχÚ˘ÌÓ, Ú‡Ï ÊÂ, ÒÂ‰Ë «‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı», ‚˚ ̇ȉÂÚ ùÒÚÓÌ˲, ãËÚ‚Û Ë ÉÛÁ˲. çÂÍÓÚÓ˚Ï ËÁ ÒÚ‡Ì ÒÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ Ô‰ÒÚÓËÚ ÔÓÈÚË ÌÂχÎÛ˛ ‰ËÒÚ‡ÌˆË˛ ‰Ó ‚˚ÒÓÍÓ‡Á‚ËÚÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. çÓ ˝ÚÓ – Ôflχfl ‰ÓÓ„‡, ‡ Ì ·ÎÛʉ‡ÌË ‚ ‰Â·flı ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÈ ÌÂÒ‚Ó·Ó‰˚. çÛ, ‡ ÚÂÏ, ÍÚÓ, Í‡Í ÄÏÂË͇, ÛÊ ‰‡‚ÌÓ Ë ‡Á‚ËÚ, Ë Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ, ̇‰Ó ·Â˜¸ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÛ˛ Ò‚Ó·Ó‰Û, ˜ÚÓ·˚ Ì Ò͇ÚËÚ¸Òfl ‚ÌËÁ Ò ÒËfl˛˘Ëı ‚Â¯ËÌ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl.

àθfl ÅÄêÄçàäÄë.

ÇÒfl ̇¯‡ ÊËÁ̸ —

К

икра

Качество икры производства компании Awers обеспечивается тем, что для ее производства отбирается рыба, добываемая в чистых ледяных водах Аляски. Прямо там же, без задержки, она и перерабатывается.

SALE! SALE! SALE!

Sale

$7.50

Sale

$33.00

Красная икра, изготовленная по традиционной российской технологии, является экологически чистым и кошерным продуктом.

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ÉÓÒÛ‰‡‚ Á‡Í‡Á” 907 „ $39.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “èÓ‰‡Ә̇fl” 500 „ $31.50

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “Red Pearl” 454 „ $25.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “äÂÏÎfi‚Ò͇fl” 300 „ $18.00

Вы можете приобрести различные виды икры позвонив нам по телефону:

Sale

1-888-297-9196 или

www.caviar2u.com

AWERS

признак хорошего вкуса

KAK áÄäÄ áÄíú :

или посетив наc в Интернете:

www.red-caviar.com

Sale

$19.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ñ‡Ò͇fl” 200 „ $11.90

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ä‡ÔËÚ‡ÌÒ͇fl” 180 „ $10.15

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠100 „ $6.90

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÏÂÚ‡Î. ·‡ÌӘ͠Russian Style 200 „ $8.90

Sale

$43.00

$25.00

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠100 „ $70.00

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠56 „ $40.00

ÜËÚÂÎË ·Óθ¯Ó„Ó ë˽ڷ ÏÓ„ÛÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ËÍÛ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û Ì‡Ò ‚ χ„‡ÁËÌ ÔÓ ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ. èË ÓÔ·Ú ÔÓ ÔÓ˜Ú ÓÚÔ‡‚¸Ú money order, ËÏfl, ‡‰ÂÒ Ë ÚÂÎ. ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: Awers, Inc. 12832 NE 14th Place, Bellevue, WA 98005

óÂ̇fl ËÍ‡ 100 „ $42.00

Sale

$2.50 å‡ÒÎÓ ËÍÓÌÓ 200 „ $3.00

Минимальная покупка — 12 баночек любого наименования. Отправка осуществляется почтой в пенопластовом ящике со льдом. Стоимость отправки первых 12 баночек — $21. Стоимость отправки каждой дополнительной баночки после первых 12 — $1.


www.vnovomsvete.com

12

ìÏÂ ë˝Ï ÅÂÌÒ – ‚ÂÌÂÂ, ÓÚÏÛ˜‡ÎÒfl. ÖÏÛ ·˚ÎÓ ‚ÒÂ„Ó 17 ÎÂÚ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ·˚ÎÓ ˜Û‰ÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ‰ÓÊËÎ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.

ТРАГЕДИЯ И ТРИУМФ

СЭМА БЕРНСА

çì à çì!

èÄåüíú

åÓÊÂÚ ÎË ÔÓÒÚ‡fl Ôˈˆ‡ ·˚Ú¸ ÏËÌÓÈ ÌÂ Ú‡Í ˜ÚÓ·˚ ÛÊ Ó˜Â̸ Á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ? ÑÓ ÔÓÒΉÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÒÚ‡ÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ „·ÒËÎ: ‰‡, ÌÓ ÚÓθÍÓ ÓÔÓÒ‰ӂ‡ÌÌÓ. ÖÒÎË ·˚ ÔÂÁˉÂÌÚ ÅËÎÎ äÎËÌÚÓÌ Ì ÔÓÒ·ΠÁ‡ ÔˈˆÂÈ Ô‡ÍÚË͇ÌÚÍÛ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ åÓÌËÍÛ ã‚ËÌÒÍË, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ̇ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ Ì ӷÛ¯ËÎÒfl ·˚ «åÓÌË͇„ÂÈÚ», ÔÓ‚ÎÂͯËÈ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ËÏÔ˘ÏÂÌÚ äÎËÌÚÓ̇.

ПИЦЦА

éÌ ÛÏÂ ÓÚ ·˚ÒÚÓ„Ó ÒÚ‡ÂÌËfl ‚ 17 ÎÂÚ, Ôӷ‰˂ ·ÓÎÂÁ̸ ‰ÛıÓ‚ÌÓ ·˚˜ÌÓ ‰ÂÚË, ÒÚ‡‰‡˛˘Ë ˝ÚÓÈ ·ÓÎÂÁ̸˛, ÛÏË‡˛Ú Í 13 „Ó‰‡Ï. ùÚ‡ ·ÓÎÂÁ̸ ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ„ÂËÂÈ. èÓ„ÂËfl Ó˜Â̸ ‰ÍÓ Á‡·Ó΂‡ÌËÂ. é̇ ÔÓ‡Ê‡ÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ 4 – 8 ÏÎÌ. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èÓ„ÂËfl – ̉ۄ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍËÈ; „Ó‚Ófl ÔÓ˘Â, ˝ÚÓ ·ÓÎÂÁ̸ ·˚ÒÚÓ„Ó ÒÚ‡ÂÌËfl. ì ·ÂÌ͇ ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˚Ô‡‰‡˛Ú ‚ÓÎÓÒ˚, ÓÒÚ‡ ÓÌ Í‡ÎËÍÓ‚Ó„Ó, ÌÓ ÒÛÒÚ‡‚˚ Û ÌÂ„Ó Í‡Í Û „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ÒÚ‡Ë͇. Ç Ú‡ÍÓÏ Ê ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ë Â„Ó ÍÓ‚ÂÌÓÒ̇fl ÒËÒÚÂχ. 13-ÎÂÚÌËÈ Ï‡Î˚¯ ÛÏË‡ÂÚ ÓÚ ËÌÙ‡ÍÚ‡ ËÎË ËÌÒÛθڇ. ÉÂÌ, ‚˚Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔÓ„Â˲, ·˚Î ËÁÓÎËÓ‚‡Ì Û˜ÂÌ˚ÏË Â˘Â ‚ 2003 „Ó‰Û. Ç „ÛÔÔÛ ˝ÚËı Û˜ÂÌ˚ı ‚ıӉ˷ Ë Ï‡Ú¸ ë˝Ï‡. é‰Ì‡ÍÓ, ÓÔÓÁ̇‚ ÒÏÂÚÓÌÓÒÌ˚È „ÂÌ, Û˜ÂÌ˚ Ì ÒÏÓ„ÎË Ì‡ÈÚË Ò‰ÒÚ‚Ó ÔÓÚË‚ ÔÓ„ÂËË. ë˝Ï ÅÂÌÒ ÒڇΠÌ‚ÓθÌ˚Ï Á̇ÏÂÌÓÒˆÂÏ ·Ó¸·˚ ÔÓÚË‚ ̉ۄ‡ ÔÓ„ÂËË. éÌ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÓÒÚ¸˛ Ó·ÂÎ Ë Â ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÓÏÌÓÊËΠ ̇ ÒÏÂÎÓÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË. ÅÓΠÚÓ„Ó, ÓÌ ÒڇΠ„ÂÓÂÏ ÔÓÎÌÓÏÂÚ‡ÊÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌÓ„Ó ÙËθχ «ÜËÁ̸ Òӄ·ÒÌÓ ë˝ÏÛ». (Ä‚ÚÓ˚ ˝ÚÓÈ ÎÂÌÚ˚ òÓÌ î‡ÈÌ Ë Ä̉‡ çËÍÒ î‡ÈÌ Û‰ÓÒÚÓËÎËÒ¸ ‚ 2012 „Ó‰Û ÔÂÏËË «éÒ͇» Á‡ ÙËÎ¸Ï «ç‚ËÌÓ‚Ì˚È» Ó ·ÂÁ‰ÓÏÌÓÏ Ï‡Î¸˜ËÍÂ). «ÜËÁ̸ Òӄ·ÒÌÓ ë˝ÏÛ» ·˚Î ÔÓ͇Á‡Ì ̇ ÏÌÓ„Ëı ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îflı. Å·„Ó‰‡fl «ÜËÁÌË Òӄ·ÒÌÓ ë˝ÏÛ», ·Î‡„Ó‰‡fl ÓÔËÒ‡Ì˲ ˝ÚÓÈ ÏÛ˜ËÚÂθÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ ÔÓÙËθÌÓÈ Òڇڸ ‚ ÊÛ̇Π«ç¸˛-âÓÍ Ú‡ÈÏÒ Ï˝„˝ÁËÌ», ·Î‡„Ó‰‡fl Â„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflÏ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂ̈Ëflı ÔÓ„‡ÏÏ˚ TEDx, ë˝Ï ÒڇΠ‚ÒÂÏËÌÓ-Á̇ÏÂÌËÚ˚Ï, Í‡Í „Ó‚ÓËÎË, «ÎˈÓÏ ÔÓ„ÂËË». (èÓ„‡Ïχ Technology, Entertainment, Design – „ÎÓ·‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚ¸ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂθÒÍËı ÍÓÌÙÂÂ̈ËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒ͇fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Sapling Foundation. – ê‰.). ùÚÓ ·˚ÎÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ÎˈÓ, ÎˈÓ-χÒ͇. çÓ ë˝Ï ÌÓÒËÎ ÂÂ Ò ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ Ë ÏÛÊÂÒÚ‚ÓÏ, Ô˚Ú‡flÒ¸ ÒÏÂÚ¸˛ ÒÏÂÚ¸ ÔÓÔ‡Ú¸. éÌ ÒÚÂÏËÎÒfl Ôӷ‰ËÚ¸ – Ë Ôӷ‰ËÎ. äËÌÓÙËÎ¸Ï «ÜËÁ̸ Òӄ·ÒÌÓ ùÏÛ» Á̇ÍÓÏËÚ Ì‡Ò ‚ ÔÓÎÓ„Â Ò 13ÎÂÚÌËÏ Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ, ÊË‚Û˘ËÏ ‚ îÓÍÒ·ÓÓ, Ë ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚ ÚË „Ó‰‡ Â„Ó ıÓʉÂÌËfl ÔÓ ÏÛ͇Ï. ë˝Ï Òӄ·ÒËÎÒfl ÒÌflÚ¸Òfl ‚ ˝ÚÓÏ ÙËθÏÂ, ÌÓ Ò Ó‰ÌËÏ ÌÂÔÂÏÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ: «ü Òӄ·ÒÂÌ ÔÓ͇Á‡Ú¸ ‚‡Ï Ò‚Ó ÎˈÓ, ÌÓ Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ʇÎÂÎË ÏÂÌfl. Ç‡Ï Ì ̇‰Ó ʇÎÂÚ¸ ÏÂÌfl, fl ıÓ˜Û, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ÛÁ̇ÎË ÏÂÌfl ÔÓ·ÎËÊÂ, ÛÁ̇ÎË ÏÓ˛ ÊËÁ̸», – Ò͇Á‡Î ÓÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎËÒÚ‡Ï. å‡ÎÂ̸ÍËÈ, ‡·ÒÓβÚÌÓ Î˚Ò˚È Ë ‚ Ә͇ı, ë˝Ï ·˚Î ÔÓÎÓÌ ÊËÁÌË ‚ Ò‚ÓÂÏ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˘ÂÒÍË ÒÚ‡²˘ÂÏ Ë

é

ÛÏË‡˛˘ÂÏ ÚÂÎÂ. éÌ Û‚ÎÂ͇ÎÒfl χÚÂχÚËÍÓÈ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡Û͇ÏË, β·ËÎ ÍÌË„Ë-ÍÓÏËÍÒ˚, Ë„‡Î ̇ ·‡‡·‡ÌÂ Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ë„‡ı ·ÓÒÚÓÌÒÍËı ·ÓÈÒ͇ÛÚÓ‚. ë ˝ÚËÏ Ò‚flÁ‡Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘‡fl ÚÓ„‡ÚÂθ̇fl ËÒÚÓËfl. Ç˚ÒÚÛÔ‡fl ̇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÓÌÙÂÂ̈ËÈ TEDx, ë˝Ï Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ Â„Ó Ï˜ڇ – ÒÚ‡Ú¸ ·‡‡·‡Ì˘ËÍÓÏ-Ò͇ÛÚÓÏ ‚ ‰ÛıÓ‚ÓÏ ÓÍÂÒÚ Ò‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ îÓÍÒ·ÓÓ, „‰Â ÓÌ Û˜ËÎÒfl. çÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚÛÔÌÓ ÏÌÓ„ËÏ ¯ÍÓθÌË͇Ï, ë˝ÏÛ Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ Ì ÔÓ‰ ÒËÎÛ. ë˝Ï ‚ÂÒËÎ ‚ÒÂ„Ó 50 ÙÛÌÚÓ‚, ‡ ·‡‡·‡Ì – 40 ÙÛÌÚÓ‚. íÓ„‰‡ Ó‰ËÚÂÎË Ï‡Î¸˜Ë͇ ̇¯ÎË ËÌÊÂÌÂ‡-ÛÏÂθˆ‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÛÏÂÎ ÒÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ú¸ ·‡‡·‡Ì ‚ÂÒÓÏ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ‚ 6 ÙÛÌÚÓ‚. à ë˝Ï ÒڇΠ„Ó‰Ó χ¯ËÓ‚‡Ú¸ Ò ÌËÏ. ë˝Ï ·˚Π‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ·ÂÌÍÓÏ ‰ÓÍÚÓ‡-Ô‰ˇÚ‡ ëÍÓÚÚ‡ ÅÂÌÒ‡ Ë ãÂÒÎË ÉÓ‰ÓÌ, ÚÓÊ ‚‡˜‡-Ô‰ˇÚ‡. ë˝Ï ëËÏÔÒÓÌ ÉÓ‰ÓÌ ÅÂÌÒ Ó‰ËÎÒfl ‚ èӂˉÂÌÒÂ, ¯Ú‡Ú êÓ‰-ÄÈÎẨ, 23 ÓÍÚfl·fl 1996 „Ó‰‡; ÒÏÂÚÂθÌ˚È ‰Ë‡„ÌÓÁ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÂÏÛ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ‰‚‡ „Ó‰‡. ç ̇ȉfl ÌË˜Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ ωˈËÌÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ Ó ÔÓ„ÂËË, Ó‰ËÚÂÎË ë˝Ï‡ Ë Â„Ó ÚÂÚfl é‰Ë ÉÓ‰ÓÌ ÓÒÌÓ‚‡ÎË Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒΉӂ‡ÚÂθÒÍËÈ ÙÓ̉ «èÓ„ÂËfl Ù‡Û̉Âȯ̻ (1999 „Ó‰). Ç ÂÁÛθڇÚ ‡·ÓÚ˚ ˝ÚÓ„Ó ÙÓ̉‡ Ë Ôӂ‰ÂÌËfl ËÏ ÍÎËÌ˘ÂÒÍËı ÓÔ˚ÚÓ‚ ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ÔÂÔ‡‡Ú ÎÓ̇هÌË·, ÍÓÚÓ˚È ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔËÁ̇ÍÓ‚ ÔÓ„ÂËË. ùÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ 2007 „Ó‰Û. à ıÓÚfl ÂÁÛθڇÚ˚ ÚÂÒÚÓ‚ ÎÓ̇هÌË·‡ ӷ̇‰ÂÊË‚‡˛Ú, ÓÌ Ì ËÁΘ˂‡ÂÚ ÒÚ‡¯Ì˚È Ì‰ۄ, ÔÓ‡Ê‡˛˘ËÈ ‰ÂÚÂÈ. çÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÏÂÚË ë˝Ï ÒÓ·Ë‡ÎÒfl ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê Ë ËÁÛ˜‡Ú¸ „ÂÌÂÚËÍÛ Ë ·ËÓÎӄ˲ ÍÎÂÚÓÍ. «çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ͇ÍÛ˛ ͇¸ÂÛ fl Ò· ËÁ·ÂÛ, fl ‚Â˛, ˜ÚÓ fl ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ËÁÏÂÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÏË. à ÔÓÒÍÓθÍÛ fl ÒÚ‡‡˛Ò¸ ËÁÏÂÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÏË, fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ Ò·fl Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï», – Ò͇Á‡Î ë˝Ï ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ÍÓÌÙÂÂ̈ËË TEDx. çÓ, ıÓÚfl ·ÓÎÂÁ̸ Â„Ó ·˚· ÌÂËÁΘËÏÓÈ, Ò‡Ï ÓÌ ·˚Î ÌÂËÒÔ‡‚ËÏ˚Ï ÓÔÚËÏËÒÚÓÏ. à ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Â„Ó ‚‡ÊÌÂȯËÏ ‚Í·‰ÓÏ ‚ ·Ó¸·Û ÔÓÚË‚ ÔÓ„ÂËË. éÒڇθÌÓÂ, Í‡Í „Ó‚ÓflÚ ¯‡ıχÚËÒÚ˚, ‰ÂÎÓ ÚÂıÌËÍË. ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡‰Âʉ‡ ÛÏË‡ÂÚ ÔÓÒΉÌÂÈ. çÓ ë˝Ï ÔÓÊËÎ Ò‚Ó˛ ÍÓÓÚÍÛ˛ ÊËÁ̸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇‰Âʉ‡ Ì ÛÏÂ· ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó̇ ÊË· Ë ÔÓ·Âʉ‡Î‡. àÏÂÌÌÓ ˝ÚËÏ ÓÌ Ë ËÁÏÂÌflΠ̇¯Û Ô·ÌÂÚÛ, ‰Îfl ‚ÂÒÂÎËfl χÎÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÛ˛. àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ·˚Î Ò˜‡ÒÚÎË‚. èÛÒÚ¸ ÁÂÏÎfl ·Û‰ÂÚ Ú· ÔÛıÓÏ, ·‡‡·‡Ì˘ËÍ „ÂÓËÁχ, ‚˚‰ÂÊÍË, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë Ì‡‰Âʉ˚!

å. ë.

24—30 flÌ‚‡fl 2014

КАК ВЗРЫВЧАТКА В АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ ç Ó ˝ÚÓ, ÔÓ‚ÚÓfl˛, ÓÔÓÒ‰ÒÚ‚Ó‚‡ÌÌÓ. Ä ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ? ç‰ÓÛÏ‚‡˛˘ËÈ ÓÚ‚ÂÚ Á‚Û˜ËÚ Ú‡Í: ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ÌÂÚ! çÓ ‚ÓÚ Ë ‰‡! ùÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ‰Ìflı. ÇÌÓ‚¸ ËÁ·‡ÌÌ˚È Ï˝ 縲-âÓ͇ ÅËÎÎ ‰Â Å·ÁËÓ, ̇ıÓ‰flÒ¸ ̇ ëÚ˝ÚÂÌ-ÄÈÎẨÂ, ËÏÂÎ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡„ÎflÌÛÚ¸ ‚ ÏÂÒÚÌÛ˛ ÔˈˆÂ˲ «ÉÛ‰ÙÂηһ. çÓ Ó¯Ë·Í‡ ‚ÌÓ‚¸ ËÒÔ˜ÂÌÌÓ„Ó Ï˝‡ Á‡Íβ˜‡Î‡Ò¸ ÓÚÌ˛‰¸ Ì ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ Á‡¯ÂÎ ‚ Á‡‚‰ÂÌËÂ, ÌÓÒfl˘Â ËÏfl Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó ÙËθχ ëÍÓÒÂÁÂ Ó „‡Ì„ÒÚÂ‡ı «ë·‚Ì˚ ԇÌË». é¯Ë·Í‡ ‰Â Å·ÁËÓ ÒÓÒÚÓfl· Ë Ì ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ Á‡Í‡Á‡Î ÔˈˆÛ ËÁ ʇÂÌÓ„Ó Ò˚‡ ÏÓˆ‡Âη Ë ÒÓÒËÒÓÍ, ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒڇΠÂÒÚ¸ ÂÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ËÎÍË Ë ÌÓʇ. ÑÎfl ‰Û„Ó„Ó ˝ÚÓ ÔÓ¯ÎÓ ·˚ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ, ÌÓ Ì ‰Îfl ‰Â Å·ÁËÓ. èÓÒΠÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂ„Ó ˆ‡ÒÚ‚‡ ‚ ̸˛ÈÓÍÒÍÓÈ Ï˝ËË ÏËÎΡ‰Â‡ ÅÎÛÏ·Â„‡, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ç¸˛-âÓÍ ‡ÒÔ‡ÎÒfl ̇ ‰‚ ˜‡ÒÚË – ·Ó„‡ÚÛ˛ Ë ·Â‰ÌÛ˛, Í ‚·ÒÚË, ̇ÍÓ̈, Ô˯ÂÎ «˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ̇Ó‰‡», ÊÂ̇Ú˚È Í ÚÓÏÛ Ê ̇ Ì„ËÚflÌÍÂ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÎÓ ÂÏÛ „ÓÎÓÒ‡ „‡ÎÂÏÒÍËı ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ. ÅÓΠÚÓ„Ó, ‰Ó˜¸ ÌÓ‚Ó„Ó Ï˝‡ ̇ÍÓχÌ͇, ˜ÚÓ Â˘Â ·Óθ¯Â Ò·ÎËʇÂÚ Â„Ó Ò ·Â‰ÌflˆÍËÏ ç¸˛âÓÍÓÏ. äÓ̘ÌÓ, ‰Â Å·ÁËÓ ·Ó„‡Ú. äÓ̘ÌÓ, ÓÌ Û˜ËÎÒfl ‚ ɇ‚‡‰ÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, „‰Â ·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡Í ìÓÂÌ ÇËθ„ÂθÏ-Ï·‰¯ËÈ. çÓ ÓÌ ËÒÍÛÔËÎ, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, Ú‡Í ÂÏÛ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, Ò‚Ó˛ ‚ËÌÛ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÁflÎ ËÏfl Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡-‡ÎÍÓ„ÓÎË͇ ËÁ ÅÛÍÎË̇. é‰Ì‡ÍÓ Ì ÚÛÚ-ÚÓ ·˚ÎÓ. îÓÚÓ„‡ÙËË ‰Â Å·ÁËÓ, ‡ÒÔ‡‚Îfl˛˘Â„ÓÒfl Ò ÔˈˆÂÈ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓʇ Ë ‚ËÎÍË, Ó·Ó¯ÎË ‚Ò „‡ÁÂÚ˚, ÔÓËÁ‚‰fl ωËÈÌ˚È ‚Á˚‚. 鷢 ÏÌÂÌË ÚÓÎÔ˚ Á‚Û˜‡ÎÓ Ó‰ÌÓÁ̇˜ÌÓ: ‰Â Å·ÁËÓ ËÁ «·Ó„‡Ú˚ı ÎË·Â‡ÎÓ‚ ̇ ÎËÏÛÁË̇ı» Ë Í ÚÓÏÛ Ê ÊÂÌÓÔÓ‰Ó·ÂÌ. óÂÎÓ‚ÂÍ ·‡ÒÍÂÚ·ÓθÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ – ‚ ‰‚‡ ÏÂÚ‡ – Ë ‡ÒÔ‡‚ÎflÂÚÒfl Ò ÔˈˆÂÈ ‰ÂÎË͇ÚÌÓ Í‡Í Î‰Ë! ᇠÔÂ‚ÓÈ Ó¯Ë·ÍÓÈ Ï˝‡ ÔÓÒΉӂ‡Î‡ ‚ÚÓ‡fl. ÇÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ ÏËÏÓ Û¯ÂÈ ÁÎÓÒÚÌÛ˛ ÏÓ΂Û, ‰Â Å·ÁËÓ ÒڇΠÓÔ‡‚‰˚‚‡Ú¸Òfl. éÌ ÒڇΠÒÒ˚·ڸÒfl ̇ Ó·˚˜‡Ë Ò‚ÓÂÈ ÔÂ‚ÓÈ Ó‰ËÌ˚ àÚ‡ÎËË. «ü Ë ÒÂȘ‡Ò ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡˛ ‚ àÚ‡ÎËË, – Ò͇Á‡Î ‰Â Å·ÁËÓ ÂÔÓÚÂ‡Ï. – í‡Í ‚ÓÚ, ÍÓ„‰‡ ‚ àÚ‡ÎËË ÔÓ‰‡˛Ú ÔˈˆÛ ‚Ӊ ˝ÚÓÈ (Í‡Í ‚ «ÉÛ‰ÙÂηһ. – å.ë.), β‰Ë Ò̇˜‡Î‡ ̇˜Ë̇˛Ú ÂÒÚ¸  ÌÓÊÓÏ Ë ‚ËÎÍÓÈ. ü ÔË‚˚Í Í ˝ÚÓÏÛ. à ÍÓ„‰‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡-

¯ËÎ ‚ÓÔÓÒÓÏ: «Ç‡Ò ˜ÚÓ, ‚˚·‡ÎË Ï˝ÓÏ ‚ àÚ‡ÎËË? lj¸ ÌÂÚ. Ç˚„ÎflÌËÚ ËÁ ÓÍ̇ ÔˈˆÂËË. Ç˚ ˜ÚÓ, ‚ˉËÚ ëËÍÒÚËÌÒÍÛ˛ ͇ÔÂÎÎÛ ËÎË èËÁ‡ÌÒÍÛ˛ ·‡¯Ì˛? çÂÚ, Ëı ‚˚ Ì ‚ˉËÚÂ. Ç˚ ‚ˉËÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÛÒÓÌ˚ı Ò‚‡ÎÓÍ Ë Ò‡ÎÓÌÓ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡„‡‡…» îÂθÂÚÓÌËÒÚ͇ «ç¸˛-âÓÍ Ú‡ÈÏÒ» åÓËÌ Ñ‡Û‰ ‚ Á‡ÏÂÚÍ ÔÓ‰ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ «áÛ·ˆ˚ ‚ËÎÍË, ‚ÓÌÁÂÌÌ˚ ‚ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍË ‰Û¯Ë», ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ ˝ÔËÁÓ‰ ËÁ ÚÂÎÂÒÂˇ· «Girls». é‰Ì‡ ËÁ „ÂÓË̸ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ ·ÓÈÙẨ‡ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰Û„Ë Ä‰‡Ï‡, ͇͇fl ‰Âڇθ ËÁ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ÛÚ‚‡Ë ÂÏÛ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ ‰Û¯Â? ĉ‡Ï Óڂ˜‡ÂÚ: «ÑÛχ˛, ˜ÚÓ ‚ËÎ͇» Ë ÚÛÚ Ê ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚÎÛÔ ÓÚ ·ÛÍÎËÌÒÍÓÈ ‰Â‚‡ıË: «çÓ ‚‰¸ ˝ÚÓ ·ÂÁÛÏËÂ! ᇘÂÏ ÍÓÎÓÚ¸ Ò‚ÓÈ flÁ˚Í ıÓÎÓ‰Ì˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ, ÍÓ„‰‡ Ôˢ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÌÂÒÂ̇ ‰Ó Ú‚ÓÂ„Ó Ú‡ Ïfl„ÍËÏ, Í‡Í ÔӉۯ͇, ӷ·ÍÓÏ?» èˢ‡ – ÏÂËÎÓ ÔÓÔÛÎËÁχ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÔÓÎËÚË͇. óÚÓ ÓÌ ÂÒÚ, „‰Â ÂÒÚ, Í‡Í ÂÒÚ, Ò ÍÂÏ ÂÒÚ. Ç ıӉ ËÁ·Ë‡ÚÂθÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ÔÓÎËÚËÍË Á‡‡Ì Í·‰ÛÚ Ì‡ Ô·ıÛ Ò‚ÓÈ ÊÂÎÛ‰ÓÍ. àÏ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÍÛÒ Ò‚ÓÂ„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú‡.

å˝ 縲-âÓ͇ ‚˚Á‚‡Î ÍËÚËÍÛ Á‡ Â‰Û ÌÓÊÓÏ Ë ‚ËÎÍÓÈ ˛Ò¸ ‚ ÄÏÂËÍÛ, χ¯Ë̇θÌÓ ‰Â·˛ ÚÓ Ê ҇ÏÓÂ Ë Î˯¸ Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇˛ ÂÒÚ¸ ÔˈˆÛ Û͇ÏË. ùÚÓ ‚ÂҸχ ÒÎÓÊÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰, ÌÓ fl β·Î˛ „ӻ. ùÚÓ„Ó ÚÓθÍÓ Ì ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ Ì¸˛ÈÓÍÒÍËÏ Ï‰ˇ, ÍÓÚÓ˚Ï Ô‡Îˆ ‚ ÓÚ Ì Í·‰Ë. Ñ Å·ÁËÓ ÒÚ‡ÎË ‚Â΢‡Ú¸ «Ö ÇÂ΢ÂÒÚ‚ÓÏ», ‡ ËÒÚÓËfl Ò ÔˈˆÂÈ ÔÂÂÍӘ‚‡Î‡ ÒÓ ÒÚ‡Ìˈ „‡ÁÂÚ ‚ ÌÓ˜Ì˚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ ¯ÓÛ, ÔÓθÁÛ˛˘ËÂÒfl Ò‡ÏÓÈ ·Óθ¯ÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸˛. Ñ˝‚ˉ ãÂÚÚÂÏ‡Ì ËÁ ëË-ÅË-ùÒ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î «10 Ò‡Ï˚ı ÒÚ‡ÌÌ˚ı ÔË‚˚˜ÂÍ Ï˝‡ ‰Â Å·ÁËÓ», Ӊ̇ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Á‚Û˜‡Î‡ Ú‡Í: «å˝ Ò‡Ï Ò·fl ̇Á˚‚‡ÂÚ «Ö ÇÂ΢ÂÒÚ‚ÓÏ». ì ˝ÚÓÈ ¯ÛÚÍË ËÏ·Ҹ Ò‚Ófl ËÒÚÓ˘ÂÒ͇fl ÔÓ‰ÓÔÎÂ͇. Ç 1939 „Ó‰Û ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÍÓÓθ ÉÂÓ„ Ë Â„Ó ÒÛÔÛ„‡ ÍÓÓ΂‡ ÖÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ÔÓÒÂÚËÎË ëòÄ. èÂÁˉÂÌÚ î‡ÌÍÎËÌ êÛÁ‚ÂÎ¸Ú Ô˄·ÒËÎ Ëı ‚ Ò‚Ó ËÏÂÌË ɇȉ-Ô‡Í Ë ‚Ó ‚ÂÏfl ·̘‡ ÔË͇Á‡Î ÔÓ‰‡Ú¸… ÒÓÒËÒÍË. äÓÓ΂‡, ÌËÍÓ„‰‡ Ëı Ì ‚¯‡fl, ‡ÒÚÂfl·Ҹ Ë Ì‡ ‚ÒflÍËÈ ÒÎÛ˜‡È Òڇ· ÔÓ„ÎÓ˘‡Ú¸ ÒÓÒËÒÍË, ÓÛ‰Ûfl ÌÓÊÓÏ Ë ‚ËÎÍÓÈ, ÔÓ͇ êÛÁ‚ÂÎ¸Ú Ì ÔÓ‰Ò͇Á‡Î ÂÈ, ˜ÚÓ ÒÓÒËÒÍË Â‰flÚ Û͇ÏË. (Ç ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÒÓÒËÒÍË Ô˯ÎËÒ¸ ÔÓ ‰Û¯Â ÍÓÓ΂ÒÍÓÈ ˜ÂÚÂ, Ë Ó̇ ÔÓ„ÎÓ˘‡Î‡ Ëı Û͇ÏË.) èÓÒΠãÂÚÚÂχ̇ Á‡ ‰Â Å·ÁËÓ ÔËÌflÎÒfl ‰Û„ÓÈ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È Ò‡ÚËËÍ ÑÊÓÌ ëÚ˛‡Ú. è˯‰¯Â„Ó Ì‡ Â„Ó ¯ÓÛ Ï˝‡ ÓÌ Ó„ÓÓ-

Ñ Å·ÁËÓ – ‰‡ÎÂÍÓ Ì ÔÂ‚˚È ÔÓÎËÚËÍ, ‰ÓÔÛÒ͇˛˘ËÈ „‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÙÓ-Ô‡. í‡Í, ÔÂÁˉÂÌÚ îÓ‰ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒ¢ÂÌËfl „ÓÓ‰‡ Ä·ÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚ‡ÙËÚ¸ ÏÂÒÚÌ˚Ï ÊËÚÂÎflÏ, Á‡Í‡Á‡Î ÔÓÔÛÎflÌÓ ‚ ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı ·Î˛‰Ó ڇχÎÂ, ÌÓ ÌËÍÚÓ Ì ÔÓ‰Ò͇Á‡Î ÂÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂθÁfl ‚„˚Á‡Ú¸Òfl ‚ ڇχÎÂ, Ì ۉ‡ÎË‚ Ò̇˜‡Î‡ Ò ÌÂ„Ó ÍÛÍÛÛÁÌÛ˛ ¯ÂÎÛıÛ. èÓÎÛ˜ËÎÒfl ÍÓÌÙÛÁ. ì ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ä‡ÚÂ‡ ÔÓÎۘ˷Ҹ ̇Í·‰Í‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ, «ÓÒÍÓ·Îflfl» Ô‡ÚËÓÚËÁÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÙÂÏÂÓ‚, ÂÍÓÏẨӂ‡Î ËÏ ‡Á‚Ó‰ËÚ¸ ·Âθ„ËÈÒÍË ӂӢË. äÓ„‰‡ „ÓÒÒÂÍÂÚ‡¸ ÑÊÓÌ äÂË Á‡Í‡Á‡Î ˜ËÁ·Û„Â ÒÓ ¯‚ÂȈ‡ÒÍËÏ Ò˚ÓÏ, Â„Ó ÚÛÚ Ê Á‡ÍÎÂÈÏËÎË Í‡Í Ù‡ÌÍÓÙË·. ч, ̉‡ÓÏ „Ó‚ÓËÚÒfl: «óÂÎÓ‚ÂÍ ÂÒÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÒÚ»... Ç ÒÎÛ˜‡Â Ò ‰Â Å·ÁËÓ ÔÓÎËÚÚÂıÌÓÎÓ„Ë Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔˈˆÂÈ ÓÌ Ì ÔÓ‰‡‚ËÚÒfl. êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÈ ÔÓÎËÚÒÚ‡Ú„ å‡ÈÍ å˝ÙË, ̇ÔËÏÂ, „Ó‚ÓËÚ: «ÑÛ¯ÓÍ «ÎËÏÛÁËÌÌÓ„Ó ÎË·Â‡Î‡» Ì ӘÂ̸ ÔÓ‚‰ËÚ ‰Â Å·ÁËÓ. éÌ ÒÍÓÏÂÌ Ë ÒËÏÔ‡Ú˘ÂÌ. Ç ÌÂÏ ÌÂÚ ‡ÒÒÚÂθÌÓ„Ó ËÌÒÚËÌÍÚ‡ ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚Óʇ͇». íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ÓÌ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ÌÓ‚ÓÏÛ Ï˝Û ç¸˛-âÓ͇ Ì ÔÛÚ‡Ú¸ «·‡¯Ì˛ èËÁ˚ Ò ÔˈˆÂËÂÈ ëÚ˝ÚÂÌ-ÄÈÎẨ‡», ÚÓ ÂÒÚ¸ ·ÓÊËÈ ‰‡ Ò fl˘ÌˈÂÈ.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.


www.vnovomsvete.com

ÑêÄåÄ

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ÇÒ ̇‰Âʉ˚ ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ Ü‡Ì̇ îËÒÍ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì ·Óθ̇, ‡ ‚Òfl ËÌÙÓχˆËfl Ó· ˝ÚÓÏ Î˯¸ «ÛÚ͇», Û‚˚, Ì ÓÔ‡‚‰‡ÎËÒ¸. ç‡ ÓÙˈˇθÌÓÏ Ò‡ÈÚ Ô‚ˈ˚ ÑÏËÚËÈ òÂÔÂ΂ ҉·ΠÒÎÂ‰Û˛˘Â Á‡fl‚ÎÂÌËÂ: «íÓ, ˜ÚÓ ‰Ó΄Ë ÏÂÒflˆ˚ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰ÂÎÓÏ Ì‡¯ÂÈ ÒÂϸË, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ Ì‡Á‡‰ ÒÚ‡ÎÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ, — ÒÓÓ·˘ËÎ òÂÔÂ΂. — èË ˝ÚÓÏ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ β·˚ ÒÔÂÍÛÎflˆËË Ë Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÍÎÓÌÌËÍË Ë Ì ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Â Í Ü‡ÌÌ β‰Ë ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Á̇ڸ Ô‡‚‰Û.

Ò˙ÂÏÍ‡Ï Ì‡¯Â„Ó ÔÂ‚Ó„Ó ÍÎËÔ‡». ìÁ̇‚ ËÁ ÛÒÚ ‰ËÂÍÚÓ‡, ˜ÚÓ Ó̇ ·Óθ¯Â Ì Ô‚ˈ‡, ܇Ì̇ ÚÓ„‰‡ Ó˜Â̸ ‚ÓÁÏÛÚË·Ҹ Ë ˜ÂÂÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÙˈˇθÌÓ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl (҇χ îËÒÍ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÛÎÂÚ· ̇ ÚÂÎÂÒ˙ÂÏÍË ‚ åÂÍÒËÍÛ) Á‡fl‚Ë·, ˜ÚÓ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ̇ ÒˆÂÌÂ. «ÇÒfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂχfl ‚ ̇ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ËÌÙÓχˆËfl Ó ÒÏÂÌ ‡ÏÔÎÛ‡ Ô‚ˈ˚ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÈ. ùÚÓ Ó˜Â‰̇fl ÎÓʸ Ë ÒÔÎÂÚÌfl, — Á‡fl‚Ë· ÚÓ„‰‡ ÔÂÒÒ-

13

èÖêëéçÄÜà ä‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÚÂÎÂ͇̇ΠëNN, ·˚‚¯‡fl ·‡ÒÍÂÚ·Óθ̇fl Á‚ÂÁ‰‡ ÑÂÌÌËÒ êÓ‰ÏÂÌ ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ ‚˚ÚÂÁ‚ËÚÂθÌ˚È ˆÂÌÚ ̇ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÔÓ·ÂÂʸ ëòÄ ÔÓÒΠ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ËÁ ë‚ÂÌÓÈ äÓÂË.

èÓÂÁ‰Í‡ êÓ‰ÏÂ̇ ‚ ë‚ÂÌÛ˛ äÓ² ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ·˚‚¯ËÏË ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚ‡ÏË çÅÄ ‚˚Á‚‡Î‡ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Â‡ÍˆË˛ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı. çÂÍÓÚÓ˚ ÔÓ·„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔӉӷ̇fl «·‡ÒÍÂÚ·Óθ̇fl ‰ËÔÎÓχÚËfl» ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ ‚ÎËflÌË ̇ ë‚ÂÌÛ˛ äÓ² Ë Ò‰Â·ڸ  ÌÂÏÌÓ„Ó ·ÓΠ҄ӂÓ˜Ë‚ÓÈ. ÑÛ„ËÂ, ̇ӷÓÓÚ, Ò˜ËÚ‡˛Ú ÔÓÂÁ‰ÍÛ êÓ‰ÏÂ̇ ‚ èıÂ̸flÌ „Û·ÓÈ Ó¯Ë·ÍÓÈ. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂÔ‡-

ГОСПОДИ, ПОМОГИ ЖАННЕ!

ëÂϸfl ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë· ÒÚ‡¯Ì˚È ‰Ë‡„ÌÓÁ ‡ÍÚËÒ˚ ̇  ÓÙˈˇθÌÓÏ Ò‡ÈÚ ‡¯ÂÈ ÒÂϸ ‚˚Ô‡ÎÓ ÒÛÓ‚Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ. ܇Ì̇ ·Óθ̇ ‡ÍÓÏ. å˚ ÔÓ‰ÓÎʇÂÏ ·ÓÓÚ¸Òfl Á‡ ÌÂÂ Ë ÌË Ì‡ ÏËÌÛÚÛ Ì ÔÂÂÒÚ‡ÂÏ ‚ÂËÚ¸. å˚ Ó·‡˘‡ÂÏÒfl ÍÓ ‚ÒÂÏ Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÓ‰‰Âʇڸ Ì‡Ò ‰Ó·˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Ë ÏÓÎËÚ‚ÓÈ. Ç ·ÎËʇȯÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ Ï˚ ·˚ ıÓÚÂÎË ‚ÓÁ‰ÂʇڸÒfl ÓÚ ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ë‚ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÍÓ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ‚‡Ï, fl ̇‰Â˛Ò¸, Ò ıÓÓ¯ËÏË ÌÓ‚ÓÒÚflÏË. Ä ÒÂȘ‡Ò ÔÓÒËÏ ‰‡Ú¸ Ì‡Ï ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl ̇ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ „·‚ÌÓÏ — Á‰ÓÓ‚¸Â Ë ÊËÁÌË Ü‡ÌÌ˚. èÓÊ·ÈÚÂ Ì‡Ï ‰Ó·‡». èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ËÁ ωËÍÓ‚ ÒÂȘ‡Ò Ì ‰‡ÂÚ ÌË͇ÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚, ÌÓ Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl ‚Ò„‰‡ ÒΉÛÂÚ Ì‡ ÎÛ˜¯ÂÂ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ ÓÚÍÎËÍÌÛÎÒfl ̇ Ô˜‡Î¸ÌÛ˛ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÏ Ë Ô‰ÎÓÊÂÌËflÏË Ó ÔÓÏÓ˘Ë. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, çËÍÓÎ‡È Å‡ÒÍÓ‚ Á‡fl‚ËÎ: «ÖÒÎË fl ˜ÂÏ-ÚÓ ÏÓ„Û ÔÓÏÓ˜¸ — ‚ β·Ó ‚ÂÏfl ‰Ìfl Ë ÌÓ˜Ë!!! é̇ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ‚ÂÎËÍÓÎÂÔ̇fl ‡ÚËÒÚ͇!!!» ÑÛ„Ë ÍÓÎÎÂ„Ë Ü‡ÌÌ˚ Ú‡ÍÊ ‚˚‡ÁËÎË „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ÒÂÏ, ˜ÂÏ ÏÓÊÌÓ. Ä ãÓÎËÚ‡ Ó·˙fl‚Ë·, ˜ÚÓ ‡ÚËÒÚ˚ ̇˜‡ÎË Ò·Ó Ò‰ÒÚ‚ ‚ ÔÓθÁÛ îËÒÍÂ. óÚÓ Ê ÔÓÒÎÛÊËÎÓ ÚÓΘÍÓÏ ‰Îfl ÒÚÓθ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË? ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Á‡·Ó΂‡ÌË ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Î ÒËθÌ˚È ÒÚÂÒÒ. ì Ô‚ˈ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔË, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‡·ÒÓβÚÌÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ‰¸·Â (ÒÓÎËÒÚ͇ „ÛÔÔ˚ «ÅÎÂÒÚfl˘Ë», ‚˚Ë„˚¯Ì˚ ÓÎË ‚ ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ·ÎÓÍ·‡ÒÚÂ‡ı, Û˜‡ÒÚË ‚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‡ÎËÚË-¯ÓÛ, ÔÓ-

ç

ÒÚÓflÌÌ˚ ÙÓÚÓÒÂÒÒËË ‰Îfl „Îfl̈‚˚ı ÊÛ̇ÎÓ‚) ·˚ÎÓ ÌÂχÎÓ ÒÚÂÒÒÓ‚. èÓÒΉÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÂÊËÚ¸ ÒËθÌÂȯË ‚ÓÎÌÂÌËfl ÒÎÛ˜ËÎÒfl Û Ü‡ÌÌ˚ ‚ÒÂ„Ó Í‡ÍËı-ÚÓ 2,5 „Ó‰‡ ̇Á‡‰. íÓ„‰‡, ‚ ˲Ì 2011 „Ó‰‡, ̇ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓÔ-ÒˆÂÌ ‡Á„ÓÂÎÒfl Ò͇̉‡Î Ò Â ۘ‡ÒÚËÂÏ. ç‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Â ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓÒΉÌËı 15 ÎÂÚ (ÚÓ ÂÒÚ¸ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚ÒÂÈ Ô‚˜ÂÒÍÓÈ Í‡¸Â˚) ‰ËÂÍÚÓ Ä̉ÂÈ ÉÓÁÌ˚È Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Ô‚ˈ‡ îËÒÍ ·Óθ¯Â Ì ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ, ‡  ÏÂÒÚÓ Á‡Ìfl· ‚ÓÒıÓ‰fl˘‡fl Á‚ÂÁ‰‡ — ä‡Úfl ŇÊÂÌÓ‚‡. è˘ËÌÓÈ Ú‡ÍÓ„Ó Á‡fl‚ÎÂÌËfl Òڇ· ΢̇fl ӷˉ‡ ÉÓÁÌÓ„Ó Ì‡ ܇ÌÌÛ: ‡ÚËÒÚ͇, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ͇̇ÌÛÌ ÎÂÚÌ„Ó, Ò‡ÏÓ„Ó ÔË·˚θÌÓ„Ó, „‡ÒÚÓθÌÓ„Ó ÚÛÌ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ó·˙fl‚Ë· Ó Ò‚ÓÂÏ ÛıÓ‰Â, ÒÒ˚·flÒ¸ ̇ ‚˚„Ó‰Ì˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ ÚÂÎÂ͇̇ÎÓ‚, Ô‰ÔÓ·„‡˛˘ËÏ Û˜‡ÒÚË ‚ ÔÓÔÛÎflÌÓÏ ÚÂÎÂÔÓÂÍÚÂ. ç‡‰Ó Á‡ÏÂÚËÚ¸, ÉÓÁÌ˚È ·˚Î Ì ÔÓÒÚÓ ‰ËÂÍÚÓÓÏ îËÒÍÂ, ÌÓ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓÏ, ÔÂÛ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔË̇‰ÎÂʇÎË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ò ÔÂÒÌË ËÁ ÂÔÂÚÛ‡‡ îËÒÍÂ. «ü ۉ˂ÎÂÌ Ôӂ‰ÂÌËÂÏ Ü‡ÌÌ˚, — ÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ÚÓ„‰‡ Ä̉ÂÈ ÉÓÁÌ˚È. — çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÒÎÓʇÚÒfl ‰ÂÎÓ‚˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË, ÏÓfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ì‡‰ ÌÓ‚˚Ï ÔÓÂÍÚÓÏ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ä‡ÚË Å‡ÊÂÌÓ‚ÓÈ. åÓÎÓ‰‡fl Ô‚ˈ‡ ÔÂÂÔ· ‚Ò ÔÂÒÌË Ü‡ÌÌ˚, Ë ÒÂȘ‡Ò Ï˚ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ ÌÓ‚˚Â. äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ë‰ÂÚ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Í

‡ÚÚ‡¯Â ‡ÚËÒÚÍË ÄÌËÒ‡ įËÍÛ. — èÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ‚ åÓÒÍ‚Û ‚ ‡‚„ÛÒÚ ܇Ì̇ Ì ÚÓθÍÓ Ó·‡‰ÛÂÚ ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ Ò‚ÓËÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚Ï ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ, ÌÓ Ë ÌÓ‚˚Ï ÏÛÁ˚͇θÌ˚Ï Ï‡ÚÂˇÎÓÏ Ë, ÍÓ̘ÌÓ, ÍÓ̈ÂÚ‡ÏË». ÉÓÁÌ˚È Ê Ò‡ÁÛ ÓÙˈˇθÌÓ Ô‰ÛÔ‰ËÎ ÔÂ‚ËˆÛ Ó Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ·˚Î˚ ıËÚ˚. à ıÓÚfl Ò͇̉‡Î ÚÓÚ Ì ËÏÂÎ ÛÊ ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÛÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl (Óڂ‰fl ‚ 2011–2012 „Ó‰‡ı ÔÂ‚˚ ‰‚‡ ÒÂÁÓ̇ ‡ÎËÚË-¯ÓÛ «ä‡ÌËÍÛÎ˚ ‚ åÂÍÒËÍ», ܇Ì̇ ‚ ‡ÔÂΠ2013 „Ó‰‡ Ӊ˷ Ò˚̇ è·ÚÓ̇, Ë, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,  „‡ÒÚÓθ̇fl ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ Í‡Í Ô‚ˈ˚ ÔÓÎۘ˷ ‚ÔÓÎÌ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÂÂ˚‚). ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚÓθ ÒËθÌ˚È ÌÂ‚Ì˚È ÒÚÂÒÒ — ÂÁÍËÈ Ó·˚‚ Ô‚˜ÂÒÍÓÈ Í‡¸Â˚ Ë Î˯ÂÌËfl Ô‡‚‡ ËÒÔÓÎÌflÚ¸ Ò‚ÓË ‡ÒÍÛ˜ÂÌÌ˚ ıËÚ˚ — Ì ÔÓ¯ÂÎ ‰Îfl ܇ÌÌ˚ ‰‡ÓÏ. ïÓÚfl ·ÓΠÏËÒÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ β‰Ë ËÁ ˜ËÒ· Á̇ÍÓÏ˚ı Ô‚ˈ˚ Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ Ü‡ÌÌ˚ Ò Â Ò˙ÂÏ͇ÏË ‚ ÓÎË ‚‰¸Ï˚ ‚ ÙËθχı «çÓ˜ÌÓÈ ‰ÓÁÓ» Ë «ÑÌ‚ÌÓÈ ‰ÓÁÓ» (ÍÒÚ‡ÚË, ‚ «ÑÓÁÓ‡ı» ÒÌËχÎÒfl Ë äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ï‡·ÂÌÒÍËÈ, ‡ ˜ÂÂÁ ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡ ÔÓÒΠÔÂϸÂ˚ ·ÎÓÍ·‡ÒÚÂÓ‚ Â„Ó ÔÂ‚‡fl ÒÛÔÛ„‡ ÛÏÂ· ÓÚ ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓ„Ó ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ — ‡Í‡ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡ — ÒÔÛÒÚfl ‚ÒÂ„Ó „Ó‰ ÔÓÒΠÓʉÂÌËfl ·ÂÌ͇). çÓ Ì ÒÚÓËÚ Ó·‚ËÌflÚ¸ ÚÂı, ÍÚÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ ÔËÌflÎ Í ÒÂ‰ˆÛ ÔÓfl‚ÎÂÌË îËÒÍ ‚ ÓÎË ‚‰¸Ï˚, ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ‰ÂÏÛ˜ÂÒÚË. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÎÂÊË‚‡Î‡Ò¸ ÌÂ͇fl ÏËÙ˘ÂÒ͇fl Ò‚flÁ¸ Ú‡ÍÊ ÏÂÊ‰Û Óθ˛ Ô‡ÌÌÓ˜ÍË ‚ ΄Ẩ‡ÌÓÏ «ÇË» Ë ÒÛ‰¸·ÓÈ ‡ÍÚËÒ. í‡Í, ÄÎÂÍ҇̉‡ ᇂ¸flÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÂ‚ÓÈ Ì‡˜Ë̇· ÒÌËχڸÒfl ‚ ˝ÚÓÈ ÓÎË, ÚflÊÂÎÓ Á‡·Óη Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠ̇˜‡Î‡ Ò˙ÂÏÓÍ. ÅÓÎÂÁ̸ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚Ë·Ҹ ‚ÌÓ‚¸ Ò Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÂ‚‡ÌÌ˚ı ̇ ‚ÂÏfl ΘÂÌËfl Ò˙ÂÏÓÍ. åÛÊ Ì‡ÒÚÓflÎ, ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚËÒ‡ ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸ ÓÚ ÓÎË. ëΉÓÏ Ú‡Í‡fl Ê ۘ‡ÒÚ¸ ÔÓÒÚ˄· ܇ÌÌÛ ÅÓÎÓÚÓ‚Û, Ó̇ Ú‡ÍÊ Á‡·Óη ‚Ó ‚ÂÏfl Ò˙ÂÏÓÍ Ë ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸ ÓÚ ÓÎË. Ä ç‡Ú‡Î¸fl LJÎÂÈ, Ú‡ÍË ÒÌfl‚¯‡flÒfl ‚ ͇ÚËÌÂ, ÔÓÁÊ ÔËÁ̇‚‡Î‡Ò¸: «èÓÒΠÙËθχ ̇ ÏÂÌfl ÒÚ‡ÎË Ó·ۯ˂‡Ú¸Òfl ÌÂÔËflÚÌÓÒÚË. ü Ëı ÒÎÓ‚ÌÓ ÔËÚfl„Ë‚‡Î‡… ᇠ˝ÚÛ Óθ fl ÔÓ͇fl·Ҹ, ÔÓÎۘ˷ Û ˆÂÍ‚Ë ÔÓ˘ÂÌËÂ Ë Û‚ÂÂ̇: ÌÂθÁfl Á‡„Îfl‰˚‚‡Ú¸ ÚÛ‰‡, ÍÛ‰‡ ÒÏÂÚÌ˚Ï ‚ıÓ‰ ‚ÓÒÔ¢ÂÌ». 燉Âʉ‡, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÛÏË‡ÂÚ ÔÓÒΉÌÂÈ. ä‡Í ·˚ ÌË ·˚· ÚflÊ· ÒËÚÛ‡ˆËfl, Ï˚ Ê·ÂÏ Ü‡ÌÌ îËÒÍÂ Ë Â ·ÎËÁÍËÏ ÏÛÊÂÒÚ‚‡ Ë ÒÚÓÈÍÓÒÚË, Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ Ôӷ‰ ̇‰ ·ÓÎÂÁ̸˛ Ë ‚Â˚ ‚ ÏËÎÓÒÚ¸ ÅÓʸ˛. à ‚ ÛÌËÒÓÌ Ò „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ÒÛÔÛ„ÓÏ ‡ÍÚËÒ˚ ÔËÁ˚‚‡ÂÏ ÏÓÎËÚ¸Òfl Á‡ ÏÓÎÓ‰Û˛ χڸ Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Û˛ ‡ÍÚËÒÛ.

í‡Ú¸fl̇ îÖÑéíäàçÄ.

ДЕННИС РОДМЕН: ПХЕНЬЯН – ПЕКИН – ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ èÓ·˚‚‡‚ ‚ „ÓÒÚflı Û äËÏ óÂÌ õ̇, ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚ Î˜ËÚÒfl ÓÚ Ô¸flÌÒÚ‚‡ Ó‰ÏÂÌ – ·˚‚¯ËÈ Á‡˘ËÚÌËÍ ‚ Ú‡ÍËı ÍÓχ̉‡ı 燈ËÓ̇θÌÓÈ ·‡ÒÍÂÚ·ÓθÌÓÈ ‡ÒÒӈˇˆËË ëòÄ, Í‡Í ‰ÂÚÓÈÚÒÍË «Pistons» Ë ˜Ë͇„ÒÍË «Bulls». êÓ‰ÏÂÌ ·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ì ÚÓθÍÓ Í‡Í ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È Á‡˘ËÚÌËÍ, ÌÓ Ë Í‡Í ‚ÂҸχ ÍÓÎÓËÚ̇fl ΢ÌÓÒÚ¸. éÌ ‚ÂÒ¸ ÔÓÍ˚Ú Ú‡ÚÛËӂ͇ÏË Ë ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ÔÓ·flÍۯ͇ÏË. 片‚ÌÓ ÓÌ ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ òÚ‡Ú˚ ÔÓÒΠÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ë‚ÂÌÛ˛ äÓ², ÍÓÚÓ‡fl ‚˚Á‚‡Î‡ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌË ‚ ÄÏÂËÍÂ. êÓ‰ÏÂÌ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÂȘ‡Ò 52 „Ó‰‡, Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‡ÎÍÓ„Óθ fl‚ËÎÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ô˘ËÌ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ, ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ äçÑê, Á‡fl‚ËÎ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: ÄÏÂË͇̈, ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÂÊ‡Ú ‚ Ú˛¸Ï Ò‚ÂÓÍÓÂÈÒÍË ‚·ÒÚË Ò 2012 „Ó‰‡, ‚ˉËÏÓ, Ò‰Â·Π˜ÚÓ-ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ Á‡ÒÎÛÊËÎ 15-ÎÂÚÌ ڲÂÏÌÓ ͇̇Á‡ÌËÂ. ꘸ ˉÂÚ Ó· ‡ÏÂË͇̈ äÂÌÌÂÚÂ Å˝ÈÂ. ëÂÏÂÈÒÚ‚Ó Å˝Èfl ÔÓÚ·ӂ‡ÎÓ, ˜ÚÓ·˚ êÓ‰ÏÂÌ ËÁ‚ËÌËÎÒfl. êÓ‰ÏÂÌ ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓ˘ÂÌËfl, Á‡fl‚Ë‚, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ÔÓ‰ ÒËθÌ˚Ï ÒÚÂÒÒÓÏ Ë ·˚Î ÒËθÌÓ ‚˚ÔË‚¯Ë, ÍÓ„‰‡ ‰‡‚‡Î ËÌÚÂ‚¸˛.

ê

Ú‡ÏÂÌÚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚ËÁËÚ êÓ‰ÏÂ̇ ·˚Î «ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂθÌ˚Ï», ‡ ÒÂ̇ÚÓ ÑÊÓÌ å‡ÍÍÂÈÌ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ êÓ‰ÏÂÌ «ÔÓÒÚÓ Ë‰ËÓÚ». êÓ‰ÏÂÌ ÔËÂı‡Î Ò ‰Û„ËÏË ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚ‡ÏË ‚ èıÂ̸flÌ ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ҉·ڸ «ÔÂÁÂÌÚ» Ò‚ÂÓÍÓÂÈÒÍÓÏÛ ‰ËÍÚ‡ÚÓÛ äËÏ óÂÌ õÌÛ. ÅÓΠÚÓ„Ó, ‚ Ó‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ÓÌ ‰‡Ê ÒÔÂÎ ‰ËÍÚ‡ÚÓÛ «Happy birthday, ‰ÓÓ„ÓÈ Ï‡¯‡Î!» ùÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ Í˚ÚÓÏ ÒÚ‡‰ËÓÌ ‚ èıÂ̸flÌ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË 14 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. äÓ„‰‡ êÓ‰ÏÂÌ ÔËÎÂÚÂÎ ËÁ èıÂ̸fl̇ ‚ èÂÍËÌ, ÚÓ ‚ ÔÂÍËÌÒÍÓÏ ‡˝ÓÔÓÚÛ Â„Ó ‡Ú‡ÍÓ‚‡ÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÊÛ̇ÎËÒÚ˚, Ë êÓ‰ÏÂÌ ‡ÒÔ·͇ÎÒfl, Óڂ˜‡fl ̇ Ëı ‚ÓÔÓÒ˚. «ü Ì ÔÂÁˉÂÌÚ, fl Ì ÔÓÒÓÎ, fl ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÑÂÌÌËÒ êÓ‰ÏÂÌ», – „Ó‚ÓËÎ ÓÌ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÒÎÂÁ˚. êÓ‰ÏÂÌ Ú‡ÍÊ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÓʇÎÂÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÂȘ‡Ò ‚ ë‚ÂÌÓÈ äÓÂÂ, Ӊ̇ÍÓ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ËÁ‚ËÌËÚ¸Òfl Á‡ Ò‚ÓÂÈ ‚ËÁËÚ.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.

NEW TOURS • WWW.NEWTOURS.US • NEWTOURSUSA@YAHOO.COM • 320 BRIGHTON BEACH AVE, BROOKLYN, NY 11235

• ÑÀÌÎÅ ÊÐÓÏÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑØÀ ÏÎ ÝÊÑÊÓÐÑÈßÌ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ • 23 ÃÎÄÀ  ÁÈÇÍÅÑÅ • Ó ÍÀÑ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÒÎËÜÊÎ ÑÀÌÛÅ ËÓ×ØÈÅ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÅ ÃÈÄÛ

ÈÙÈÒÅ ÍÀØÓ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÃÀÇÅÒÛ! ÏÎËÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ: WWW.NEWTOURS.US 718. 934-7644 718. 997-8687 800. 975-7195


www.vnovomsvete.com

14

ÇÖêëàü

í‡Í ‚˚„Îfl‰ËÚ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ˝ÌÂ„Ó·ÎÓÍ óÄùë ‚ ̇¯Ë ‰ÌË. ëÚ‡ÌÂÚ ÎË ÓÌ ‰ÂÍÓ‡ˆËÂÈ ‰Îfl ÌÓ‚ÓÈ ¯ÔËÓÌÒÍÓÈ ÚÂÎÂÒ‡„Ë?

àÁ ˜ÂÌÓ·˚θÒÍÓÈ Ú‡„‰ËË ıÓÚflÚ Ò‰Â·ڸ ·ÎÓÍ·‡ÒÚÂ. Ç 12-ÒÂËÈÌÓÏ ÙËθÏÂ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ÒÌËχڸ ÔÓ ÍÌË„Â ·˚‚¯Â„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË͇ îëÅ Ä̇ÚÓÎËfl í͇˜Û͇, ‰‚‡ „·‚Ì˚ı „ÂÓfl: ‡„ÂÌÚ˚ ñêì Ë äÉÅ. åËÒÒËfl ÔÂ‚Ó„Ó — ‚ÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÍÚÓ. ÇÚÓÓÈ, ÔÓÌflÚÌÓ, ·ÂÁÛÒÔ¯ÌÓ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Ú‡„‰˲. ÔÛÒÚfl 20 ÎÂÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ‡Á‚‰˜ËÍ ÔËÂÁʇÂÚ ‚ êÓÒÒ˲, ÌÓ ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ... ‚ Ó·‡Á ‰ËÂÍÚÓ‡ îÓ̉‡ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚflÏ óÂÌÓ·˚Îfl. Ç ÍÓ̈ ‰Û¯Â‡Á‰Ë‡˛˘Â„Ó Ò˛ÊÂÚ‡ ÓÌ ‚ÒÚ˜‡ÂÚÒfl ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ «ÍÓÎ΄ÓÈ» Ë ÔÓÒËÚ ÔÓ˘ÂÌËfl ÓÚ ËÏÂÌË ‚ÒÂ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. Ç ÌÓ‚ÓÏ ÚÂÎÂÒÂˇÎ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÒڇΠ͇ÒÒÓ‚˚Ï: β·Ó‚̇fl ÎËÌËfl, ÒˆÂÌ˚ Ò ÔÓ„ÓÌflÏË, Ú‡„˘ÂÒÍË ÒÛ‰¸·˚ „ÂÓ‚. çÂÚ ÚÓθÍÓ Ô‡‚‰˚. ÑÎfl ÎË͂ˉ‡ÚÓÓ‚ Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓÚÂflΠ̇ Òڇ̈ËË Ó‰Ì˚ı Ë ·ÎËÁÍËı, ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÒÂË‡Î Í‡Í ÌÓÊ ‚ ÒÂ‰ˆÂ. «çÂθÁfl ‚ Û„Ó‰Û ÁËÚÂθÒÍÓÏÛ ËÌÚÂÂÒÛ Ú‡Í Ì‡„ÎÓ ÔÂÂÍ‡Ë‚‡Ú¸ ËÒÚÓ˲», — „Ó‚ÓflÚ ˜ÎÂÌ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ëÓ˛Á «óÂÌÓ·˚θ åÓÒÍ‚˚», ‚ ÛÍË ÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓԇΠ҈Â̇ËÈ ÒÂˇ·. çÓ‚‡fl Ú‡ÍÚӂ͇ ÒÓ·˚ÚËÈ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ‚ÓÁÏÛÚË· Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÂ‰‡ÎË ‚ ‰‡ÍˆË˛ ÓÚÍ˚ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ ÔÓÚË‚ Ò˙ÂÏÓÍ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÙËθχ. «ç‡Ò, ˜ÂÌÓ·˚θˆÂ‚, ‚Áfl· ÓÚÓÓÔ¸ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÚÂίÎfl„Â „·‚Ì˚Ï ÒÔ‡ÒËÚÂÎÂÏ ÒÚ‡ÌÂÚ ˜ÂÍËÒÚ, ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÈ ÔÓÌËͯËÏ ‚ «ÁÓÌÛ» ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏ ‡Á‚‰˜Ë͇Ï... ç‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ÒˆÂ̇ËÈ ÙËθχ — Ì ÔÓÒÚÓ ÌÂÛ‰‡˜‡. ùÚÓ ÔÓ‚Ó͇ˆËÓÌ̇fl ‡·ÓÚ‡. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ Ô˘ËÌ˚ ‡‚‡ËË Ì‡ óÄùë ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚. çÓ Ô‡‚‰‡ ‡‚ÚÓ‡Ï ÒˆÂ̇Ëfl, ‚ˉËÏÓ, ÌÂËÌÚÂÂÒ̇...» — Ó·‡˘‡˛ÚÒfl ‚ ÔÓÒ·ÌËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ‡·ÓÚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËfl ëëëê ̇ óÂÌÓ·˚θÒÍÓÈ Äùë, ÔÓÙÂÒÒÓ à„Ó¸ éÒÚˆӂ Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÍÓÏËÚÂÚ‡ «á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È fl‰ÂÌ˚È ÏË» «ëÓ˛Á‡ «óÂÌÓ·˚θ åÓÒÍ‚˚» LJÎÂËÈ ÇÓÎÍÓ‚. «ÑÎfl ̇Ò, ‰‡ Ë ‰Îfl ‚ÒÂı ˜ÂÌÓ·˚θˆÂ‚ ÚÓ, Í‡Í Ô‰ÒÚ‡ÌÛÚ ‚ „·Á‡ı ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÂÎÂÁËÚÂÎÂÈ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÚÂı ÒÓ·˚ÚËÈ, — ‚ÓÔÓÒ ÔË̈ËÔˇθÌ˚È». é ÚÓÏ, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï Ì ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ̇ ˝Í‡Ì, Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÎË Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ ÔËҸχ. — à„Ó¸ çËÍÓ·‚˘, Í‡Í ‚˚ ÛÁ̇ÎË Ó Ò˙ÂÏ͇ı ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÂˇ·? — ë˙ÂÏÓÍ ÔÓ͇ ÌÂÚ, ̇‰Â˛Ò¸, Ë

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ë

ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ АЭС

ВЗОРВАЛ АГЕНТ ЦРУ í‡ÍÓÈ ÔÓ‚ÓÓÚ ÒÓ·˚ÚËÈ Ô‰ÎÓÊËÎË ÒˆÂ̇ËÒÚ˚ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÂˇ· Ó· ‡‚‡ËË Ì‡ Òڇ̈ËË Ì ·Û‰ÂÚ. Ä ÒˆÂ̇ËÈ Í Ì‡Ï ‚ ÛÍË ÔÓԇΠÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. Ö„Ó ÔÂ‰‡ÎË Ô‰Ò‰‡ÚÂβ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ «óÂÌÓ·˚θ» Ä̉² ÉÛ¯ÂÌÍÓ‚Û. éÌ ÔÓÔÓÒËÎ ‚Á„ÎflÌÛÚ¸ ̇Ò. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Ò Ç‡ÎÂÓÈ (ÇÓÎÍÓ‚˚Ï. — «Ççë») ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó Á̇ÂÏ ‡θÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ̇ Òڇ̈ËË. ü ÔËÂı‡Î ÚÛ‰‡ ‚ ÔÂ‚˚ ‰ÌË ÔÓÒΠ‡‚‡ËË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‡ÚÓÏÌ˚ı ˝ÎÂÍÚÓÒڇ̈ËÈ ëëëê Ë ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ̇ Òڇ̈ËË ‰Ó ˲Îfl 1987 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ·˚ÎË Á‡ÍÓ̘ÂÌ˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚‰ÂÌ˲ Ò‡ÍÓÙ‡„‡ Ë Á‡ÔÛ˘ÂÌ˚ ÚË ·ÎÓ͇. LJÎÂ‡, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÏÓËÏ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ, ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl Ú‡Ï ‰Óθ¯Â. éÌ ÊËÎ ‚ èËÔflÚË Ë ‡·ÓڇΠ̇ Äùë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÊÂÌÓÈ. Ç ÌÓ˜¸ ̇ 26 ‡ÔÂÎfl 1986 „Ó‰‡ Ò‡Ï ÓÌ ÛÂı‡Î ‚ ÍÓχ̉ËÓ‚ÍÛ, ÌÓ ÒÛÔÛ„‡ ·˚· ̇ ÒÏÂÌÂ. é̇ ÔÓÎۘ˷ Ó„ÓÏÌÛ˛ ‰ÓÁÛ ‡‰Ë‡ˆËË Ë ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË ÛÏÂ· ÓÚ ÚflÊÂÎÂȯÂÈ ÙÓÏ˚ ‡Í‡. ÑÎfl Ì‡Ò ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ

Feel Forever 21

POWER KHAN Original from South Korea çÖèêÖÇáéâÑÖççÄü åìÜëäÄü ëàãÄ à ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ èéíÖçñàà 10 баночек (100 таблеток) $110 + пересылка $10

Чек или money-order отправляйте по адресу:

2908 Willow Dr., Ocean, NJ 07712 на имя Olga Litovska

732.720.9223

éÙˈˇθÌ˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Haetter (South Korea) ‚ ëòÄ

̇ Òڇ̈ËË, ÌÓÒËÚ „ÎÛ·ÓÍÓ Î˘Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ì ÏÓÊÂÏ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÙËÎ¸Ï ÔÓ Ú‡ÍÓÏÛ ÒˆÂ̇˲ ÔÓԇΠ‚ ˝ÙË. — ä‡ÍÓÈ ËÁ ÔÓ‚ÓÓÚÓ‚ ÚÂÎÂÒ‡„Ë Û‰Ë‚ËÎ ‚‡Ò ·Óθ¯Â ‚Ò„Ó? — ëÂˇΠ‚ÂÒ¸ ÒÚÓËÚÒfl ̇ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍËı Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËflı. çÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡‚‡˲ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡ÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ¯ÔËÓÌ˚, — ÛÊ Á‡ „‡Ì¸˛. lj¸ ÍÚÓ ‚ËÌÓ‚‡Ú ‚ Ú‡„‰ËË, ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. Å˚· ÚËÔ˘̇fl ̉Ó‡·ÓÚ͇ „·‚ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ‡ ‡ÍÚÓ‡ Ë Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‡·ÓÚ ‡Í‡‰ÂÏË͇ ÄÎÂÍ҇̉Ó‚‡. ëÂȘ‡Ò „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚ı ̉ÓÒÚ‡Ú͇ı êÅåä Ì ËÏÂÂÚ ÒÏ˚Ò·, ÌÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ‡ÍÚÓ ·˚Î «Ò˚˚Ï», ÚÛ‰Ì˚Ï ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË. ᇠ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ‰Ó óÂÌÓ·˚Îfl ÔÓ‰Ó·ÌÓ óè ÛÊ ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ ̇ ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Äùë, „‰Â ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ú‡ÍË Ê ·ÎÓÍË. å‡Ò¯Ú‡·ÌÓÈ Ú‡„‰ËË Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ·Âʇڸ: ‚Á˚‚‡ Ì ·˚ÎÓ, ÌÓ ·˚Î ‚˚·ÓÒ, ıÓÚ¸ Ë Ì·Óθ¯ÓÈ. èÓÒΠÚÓ„Ó ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëfl ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÔÂ˜Â̸ ÏÂ ÔÓ ‰Ó‡·ÓÚÍ ˝ÚËı ‡ÍÚÓÓ‚. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÄÎÂÍ҇̉Ó‚‡ Á‡‰‡‚ËÎ Á‰‡‚˚ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl. ÑÓʉ‡ÎËÒ¸ ÌÓ‚Ó„Ó Ë̈ˉÂÌÚ‡, ÛÊ ·ÓΠÏÓ˘ÌÓ„Ó. 燯‡ ÍÓÏËÒÒËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚· ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ÒÛ‰¸·Û ÓÒڇθÌ˚ı 16 ‡ÍÚÓÓ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÚËÔ‡, ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡‚¯Ëı ̇ ÚÂËÚÓËË ëëëê. Ç Á‡Íβ˜ÂÌËË, ÍÓÚÓÓ Ï˚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Í ‡‚‡ËË ÔË‚ÂÎË ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍˠ̉Ó‡·ÓÚÍË. çÓ ˝ÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÚ‡Ì˚ ÔËÌflÎÓ ‚ ¯Ú˚ÍË: «Ç˚ ˜ÚÓ, ıÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚Ò 16,5 ÏÎÌ ÍËÎÓ‚‡ÚÚ? íÓ„‰‡ ̇ ‚ÒÂÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ëëëê ÏÓÊÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÂÒÚ...» ç‡Ï Á‡Í˚ÎË Ú˚, ‡ ‡‚‡˲ ÒÔËÒ‡ÎË Ì‡ ÒÚÂÎÓ˜ÌËÍÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ-ÚÓ Ë ÒÛ‰ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ ÏÂÒÚÌÓÏ, ˜ÂÌÓ·˚θÒÍÓÏ, Ñä — ˜ÚÓ·˚ Ì ·˚ÎÓ ÌÂÛ„Ó‰Ì˚ı ҂ˉÂÚÂÎÂÈ. — äÒÚ‡ÚË, ˝ÚË ‡ÍÚÓ˚ ÔÓÚÓÏ ‚Ò Ê ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË? — óÚÓ ‚˚, ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓ˜ÚË ‚Ò ‡·ÓÚ‡˛Ú. àÁ 16 ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÚÓθÍÓ ‰‚‡ ‚ ãËÚ‚Â Ë ÚË ‚ óÂÌÓ·˚ÎÂ. Ç êÓÒÒËË ‚Ò 11 ‡ÍÚÓÓ‚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸. ç‡ ÚÓÈ Ê ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Äùë ‰Ó ÒËı ÔÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÛ˛Ú ˜ÂÚ˚ ·ÎÓ͇. éÌË ÛÊ Ò˚ÔβÚÒfl. Ç 2003 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ Á‡ÍÓ̘ËÎÒfl ÂÒÛÒ ÔÂ‚Ó„Ó ˝ÌÂ„Ó·ÎÓ͇, Ï˚ ‰‡Ê ÔÓ‰‡‚‡ÎË ËÒÍ

‚ ëÚ‡Ò·Û„ÒÍËÈ ÒÛ‰ ̇ Ç·‰ËÏË‡ èÛÚË̇ — ÓÌ ÚÓ„‰‡ ·˚Î ÔÂ‚˚È ÒÓÍ Ì‡ ÔÓÒÚÛ ÔÂÁˉÂÌÚ‡. ç‡Ï, ÍÓ̘ÌÓ, ÓÚ͇Á‡ÎË. á‡ÚÓ ÂÒÎË ÚÂÔÂ¸ ̇ ãÄùë ‚‡ÌÂÚ Ë Ö‚ÓÔÛ Á‡Ò˚ÔÎÂÚ ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÔÂÔÎÓÏ, Ï˚ ÔÓ͇ÊÂÏ ËÏ ¯ÂÌË ëÚ‡Ò·Û„‡. äÓ̘ÌÓ, ÔÓÒΠ‚Á˚‚‡ ‚ óÂÌÓ·˚Π‚Ò ÂÍÓÏẨ‡ˆËË ‚̉ËÎË, ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ‡ÍÚÓÓ‚ ÛÎÛ˜¯ËÎË. çÓ ÓÌË Ì ‚˜Ì˚. Ä Ò„ӉÌfl ÓÌË ÔÓ‰ÓÎʇ˛Ú ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò‚Âı ÂÒÛÒ‡. É‡ÙËÚ ÔÓÒÚÓ-̇ÔÓÒÚÓ ‡ÒÒ˚Ô‡ÂÚÒfl. ëÂȘ‡Ò, ̇ÔËÏÂ, ̇ ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Äùë ÛÊ ‚ÚÓÓÈ ·ÎÓÍ ‚˚‡·ÓڇΠÂÒÛÒ. çÓ ‚ Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ „ËÓÌÂ Ò ˝ÌÂ„ÂÚËÍÓÈ ‰ÂÙˈËÚ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ÔӉ΂‡˛Ú. — çÓ ‚ÂÌÂÏÒfl Í ÙËθÏÛ. lj¸ ‚ÂÒËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Á˚‚ ÔÓ‰ÒÚÓËÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ¯ÔËÓÌ˚, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. èÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ̇ ÔÓÒÚÓ‡ı àÌÚÂÌÂÚ‡... — ÇÂÒËÈ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÎÓÒ¸: Ë ÒÂÈÒÏË͇ ‚ËÌÓ‚‡Ú‡, Ë Û‰‡ ÏÓÎÌËË. ÑÛ¸ ‚Ò ˝ÚÓ. Å˚Î ÔÎÓıÓÈ ‡ÍÚÓ — Ë ÓÌ ‚ÁÓ‚‡ÎÒfl. íӘ͇. èÓ͇Á˚‚‡Ú¸ ̇ ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌÛ˛ ‡Û‰ËÚÓ˲ ‰ÓÏ˚ÒÎ˚ ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚ı β‰ÂÈ ÌÂθÁfl. — Ä ‚ÓÓ·˘Â, ̇ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰, ÏÓ„ÛÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÙËθÏ˚ Ó ÒÓ·˚ÚËflı ̇ óÄùë? — èÓ˜ÂÏÛ ÌÂÚ. çÓ Î˯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ ÒÓı‡ÌÂ̇ ËÒÚÓ˘ÂÒ͇fl Ô‡‚‰‡. èÓ͇ Ú‡ÍËı ÙËθÏÓ‚ fl Ì ‚ˉÂÎ. ç‡ÔËÏÂ, ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÏÂÌfl Ô˄·ÒËÎË Ì‡ ÔÂ‰‡˜Û ÉÓ‰Ó̇. é·ÒÛʉ‡ÎË ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ÙËÎ¸Ï «åÓÚ˚θÍË» — ‰Û¯Â‡Á‰Ë‡˛˘Û˛ ËÒÚÓ˲ β·‚Ë Ï‡Î¸˜Ë͇ Ë ‰Â‚Ó˜ÍË Ì‡ ÙÓÌ ˜ÂÌÓ·˚θÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ. à ÓÔflÚ¸ ÙËÎ¸Ï ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡ ‰ÓÏ˚Ò·ı. èÓ͇Á˚‚‡˛Ú, Í‡Í ‚Ò ÔÎÓıÓ ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ, ͇͇fl ·˚· Ô‡ÌË͇. ùÚÓ ÚËÔ˘ÌÓ ‚‡Ì¸Â. ìÊ „‰Â-„‰Â, ‡ ‚ ëÓ˛Á ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÚflÊÂÎÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚Ò ÛÏÂÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ̇ ‚˚Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ. ÇÒ ·˚ÎÓ Ò‰Â·ÌÓ ·˚ÒÚÓ Ë ˜ÂÚÍÓ. üÔÓ̈˚ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ «îÛÍÛÒËÏÓÈ» ·Û‰ÛÚ ÍÓ‚˚flÚ¸Òfl ¢ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÒÍÓθÍÓ, ‡ ‚ óÂÌÓ·˚Π‚ ‡ÔÂΠÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Á˚‚, ‡ ‚ ÌÓfl· ÛÊ ÒÚÓflÎ Ò‡ÍÓÙ‡„. ù‚‡ÍÛ‡ˆË˛ ̇ÒÂÎÂÌËfl Ó·˙fl‚ËÎË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸. ч, ÔÂ‚Ó ‚ÂÏfl ·˚· ÌÂflÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ ˜‡ÒÚË ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÎË͂ˉ‡ˆËË ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚: Ò˚Ô‡ÎË Ï¯ÍË Ò ÔÂÒÍÓÏ Ò

‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚, ıÓÚÂÎË ˚Ú¸ ÚÓÌÌÂθ ÔÓ‰ ‡ÍÚÓÓÏ — ‰ÛχÎË, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÚÓÔÎË‚Ó. çÓ ÔÓÈÏËÚÂ, ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Ë̈ˉÂÌÚÓ‚ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Ì ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ Ì ÚÓθÍÓ ‚ ëëëê, ‚ ÏËÂ. Å˚· ‡‚‡Ëfl ̇ íË-å‡ÈÎ-ÄÈÎẨ ‚ ëòÄ. çÓ Ú‡Ï Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ·ÂÁ ‚˚·ÓÒ‡, ‚Ò ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰ Ó·ÓÎÓ˜ÍÓÈ. ч, ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÌËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ̇ÛÍË, ÒÎÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Û˜ÂÌ˚Ï. ÇÁflÚ¸ ıÓÚfl ·˚ ‡Í‡‰ÂÏË͇ ㄇÒÓ‚‡... — äÒÚ‡ÚË, ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ‡θÌ˚ı ÔÂÒÓ̇ÊÂÈ. éÌË ‚ ÒÂˇÎ ÂÒÚ¸? — Ç ÚÓÏ-ÚÓ Ë ÔÓ·ÎÂχ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸. çÓ Ú‡Í Í‡Í ÒÓ·˚ÚËfl ÙËθχ Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ „ÓÎÓ‚Â ÒˆÂ̇ËÒÚ‡, ÚÓ Ë Ôӂ‰ÂÌË ‡θÌ˚ı β‰ÂÈ ÚÓÊ ¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ «ÔÓ‰Ô‡‚ËÚ¸». ç‡ÔËÏÂ, ‚ ÒˆÂ̇ËË ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‡ÏÔ‰ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÎË͂ˉ‡ˆËË ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ ‡‚‡ËË ÅÓËÒ ôÂ·Ë̇. Ç ÒˆÂ̇ËË ÓÌ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, „ÓÚÓ‚˚È ·ÂÁʇÎÓÒÚÌÓ ÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú˚Òfl˜‡ÏË ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËı ÊËÁÌÂÈ. Ä ‚‰¸ ÓÌ ÌÂÒ˜ÂÚÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡Á ÔËÎÂڇΠ‚ ˜ÂÌÓ·˚θÒÍÛ˛ ÁÓÌÛ Ë ÛÏÂ ÓÚ Ó·ÎÛ˜ÂÌËfl. ч, ÅÓËÒ ôÂ·Ë̇ — ΢ÌÓÒÚ¸ ÔÓÚË‚Ó˜˂‡fl, ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó ÍËÚËÍÛ˛Ú. çÓ ÔËÒ‡Ú¸ Â„Ó ÚÓθÍÓ ˜ÂÌÓÈ Í‡ÒÍÓÈ ÌÂθÁfl. ùÚÓ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÏÌÓ„Ë ‡·ÓÚ‡‚¯Ë ‚ Ú ‰ÌË Ì‡ Òڇ̈ËË. ÖÒÚ¸ ‚ ÙËθÏÂ Ë ‰Û„Ë ÔÂÒÓ̇ÊË, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ̇ ‚ÂÒ¸ ÏË, ̇ÔËÏÂ ‡Í‡‰ÂÏËÍ ã„‡ÒÓ‚. çÓ ‚ ÙËÎ¸Ï ÔÓԇΠÎ˯¸ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÚÂÁÓÍ ËÁ Â„Ó ·ËÓ„‡ÙËË. é Ú‡„˘ÂÒÍÓÏ Ê ËÒıÓ‰Â Â„Ó ÊËÁÌË — ÓÌ, ̇ÔÓÏÌ˛, ÔÓÍÓ̘ËÎ ÊËÁ̸ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ÓÏ, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Á‡ÔËÒ‡‚ ÔflÚ¸ ͇ÒÒÂÚ Ò Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË Ó ‡θÌ˚ı Ô˘Ë̇ı ‡‚‡ËË, — ÌË ÒÎÓ‚‡. í‡Í ·˚ÎÓ ‚˚„Ó‰ÌÓ ÒˆÂ̇ËÒÚ‡Ï. Ä ‡Í‡‰ÂÏË͇ ÄÎÂÍ҇̉Ó‚‡ ‚ ÙËθÏÂ Ë ‚Ó‚Ò ÌÂÚ. ᇘÂÏ ÛÒÎÓÊÌflÚ¸ ÙËÎ¸Ï Î˯ÌËÏË ÔÂÒÓ̇ʇÏË, ÂÒÎË ÔÓ ÒˆÂ̇˲ ‚ Ú‡„‰ËË ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ¯ÔËÓÌ˚? — ÖÒÚ¸ ‚ ÙËθÏÂ Ë Â˘Â Ó‰ËÌ ˝ÔËÁÓ‰, ÍÓÚÓ˚È ‚‡Ò ‚ÓÁÏÛÚËÎ. ü Ëϲ ‚ ‚Ë‰Û Ò˛ÊÂÚ Ò Ù·„ÓÏ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÏÂÊ‰Û ‡ÍÚÓ‡ÏË ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‡·ÓÚ. ùÚÓ ÚÓÊ ‚˚Ï˚ÒÂÎ? — ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ÌÂÚ. èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚‰ÂÌ˲ Ò‡ÍÓÙ‡„‡ ·˚ÎË Á‡ÍÓ̘ÂÌ˚, ÍÓÏÛ-ÚÓ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ô˯· ˉÂfl ‚Ó‰ÛÁËÚ¸ ̇ ÚÛ·Â ÏÂÊ‰Û ÚÂÚ¸ËÏ Ë ˜ÂÚ‚ÂÚ˚Ï ‡ÍÚÓ‡ÏË Á̇Ïfl. ùÚÓ ·˚Î ‰‡ÎÂÍÓ Ì ӉÌÓÁ̇˜Ì˚È ‡ÍÚ. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÚ˚ ÎË͂ˉ‡ÚÓ˚ ·˚ÎË ‚ÓӉۯ‚ÎÂÌ˚ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ‰Ó΄‡. ë ‰Û„ÓÈ - ‰Ó·Ó‚Óθˆ˚ ÚÓ„‰‡ Ì ÔÓÌËχÎË, ˜ÚÓ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ë‰ÛÚ Ì‡ ‚ÂÌÛ˛ „Ë·Âθ. lj¸ ̇ Í˚¯Â ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÓ‰Êˉ‡Î‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÁ˚ ‰Ó ÌÂÒÍÓθÍËı Ú˚Òfl˜ ÂÌÚ„ÂÌ ‚ ˜‡Ò. èÓ˝ÚÓÏÛ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ Á‡ÔÂÚËÚ¸ ˝ÚÛ ‡ÍˆË˛. ëÂȘ‡Ò ÏÌÓ„Ë ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡·ÓÚ Ì‡ óÄùë ‚ÒÔÓÏË̇˛Ú Ó ÌÂÈ Ò „ÎÛ·Ó˜‡È¯ËÏ ÒÚ˚‰ÓÏ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÓÒÓÁ̇ÌË „ÎÛÔÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó ¯‡„‡ ÍÓ ÏÌÓ„ËÏ ËÁ ÌËı Ô˯ÎÓ ÔÓ˜ÚË Ò‡ÁÛ. î·„ ÒÌflÎË. ùÚÛ ÒˆÂÌÛ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÚÓ‚‡Ú¸ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. çÓ ‡‚ÚÓ˚ ÒˆÂ̇Ëfl ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ˝ÔËÁÓ‰ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ ÙË̇ΠÙËθχ ‡ÔÓÙÂÓÁÓÏ „ÂÓËÁχ. — ä‡Í ‚˚ ‰ÛχÂÚÂ, Á‡˜ÂÏ ÒˆÂ̇ËÒÚ˚ Ú‡Í ÔÂÂχÎ˚‚‡˛Ú ËÒÚÓ˲? — Ç ‡ÎËÒÚ˘ÌÓÏ ÒÂˇÎ Ô˯ÎÓÒ¸ ·˚ Û„ÎÛ·ÎflÚ¸Òfl ‚ Ô˘ËÌ˚, ÔÓ͇Á‡Ú¸ ı‡‡ÍÚÂ˚ ‡θÌ˚ı ÔÂÒÓ̇ÊÂÈ Ò ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÚÓÓÌ. ÑÎfl ÒˆÂ̇ËÒÚÓ‚ ˝ÚÓ ÒÎÓÊÌÓ, ‡ ‰Îfl ÔÓÒÚ˚ı ÚÂÎÂÁËÚÂÎÂÈ — ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ. çÛÊÂÌ ˝Í¯ÂÌ. çÓ, Í‡Í Ì‡Ï Í‡ÊÂÚÒfl, ÂÒÎË ·˚ ÓÌË ÒÌflÎË ÙËθÏ, ̇ÔËÏÂ, Ó ÒÛ‰¸·Â ÊÂÌ˚ LJÎÂ˚ ÇÓÎÍÓ‚‡ ËÎË ‚‡˜‡ ÉÛÒ¸ÍÓ‚ÓÈ, ÒÔ‡Ò¯ÂÈ Ú˚Òfl˜Ë ÊËÁÌÂÈ, ÓÌ ·˚Î ·˚ Ì ÏÂÌ ËÌÚÂÂÒÂÌ ÁËÚÂÎflÏ. çÓ Ô‡‚‰Ë‚.

Ä̇ÒÚ‡ÒËfl ÉçÖÑàçëäÄü.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

15

ÉêÄçí-óè ·‡ Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ 1919 „Ó‰Û, Ë 83-ÎÂÚÌËÈ Â‚ÂÈ ÅÂÂÁËÌ ÛÏÂ 10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ íÂθ-Ä‚Ë‚Â, ‡ 67-ÎÂÚÌËÈ ÛÍ‡Ë̈ íËÏÓ¯ÂÌÍÓ - 27 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ äË‚Â, ÌÓ ‚¢Ë ÒÎÓ‚‡ Ëı ÍÛÔÎÂÚ‡ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÒËÎÓÈ Á‡Á‚Û˜‡ÎË ‚ ÄÏÂËÍ ‚ Ò‚flÁË Ò Ó˜Â‰ÌÓÈ ÍË·Â‡Ú‡ÍÓÈ Ì‡ ÏËÎÎËÓÌ˚ ‚·‰ÂθˆÂ‚ Í‰ËÚÌ˚ı Ë ‰Â·ËÚÌ˚ı ͇Ú. ä‡Í ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ‚ ‰ÌË Ó·˚˜ÌÓ ·Â¯ÂÌÓ„Ó Ô‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó ¯ÓÔËÌ„‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ‚ËÛÒ‡ «äÄêíéïÄ» ·˚ÎË ÔÓıˢÂÌ˚ ‰‡ÌÌ˚ ͇Ú ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‰Â¯Â‚˚ı ÛÌË‚Âχ„Ó‚ Target, ‡ Ú‡ÍÊ ‰ÓÓ„Ëı ·ÛÚËÍÓ‚ Neiman Marcus Ë ‰Û„Ëı ÍÛÔÌ˚ı ÒÂÚÂÈ ÓÁÌ˘ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË. íÂ‚Ó„Û ÔÓ‰ÌflÎ ·˚‚¯ËÈ ÂÔÓÚÂ „‡ÁÂÚ˚ The Washington Post Å‡È‡Ì ä·Ò, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ·ÎÓ„Â «Krebs On Security» 18 ‰Â͇·fl ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ Ô‡Û ‰ÌÂÈ Ì‡Á‡‰ ‰Ó ÌÂ„Ó ‰Ó¯ÎË ÒÎÛıË Ó ÔÓԇʇı ‰ÂÌ„ Ò Í‡Ú ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Target, Û ÍÓÚÓÓÈ 1797 χ„‡ÁËÌÓ‚ ‚ ëòÄ Ë 124 - ‚ ä‡Ì‡‰Â. äÂ·Ò Ì‡ÔËÒ‡Î, ˜ÚÓ ÔÓ͇ Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ‰ÓÁ‚‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÏ ı‡ÍÂÓ‚, ÌÓ Ô‰ÛÔ‰ËÎ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Í‡‰ÂÌ˚ ‰‡ÌÌ˚ ͇Ú˚, ÍË·ÂÔÓıËÚËÚÂθ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰‡Ú¸ Ëı ̇ ˜ÂÌÓÏ ÍË·Â˚ÌÍ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂβ, ‡ ˝ÚÓ Ì ‚Ò„‰‡ ÔÓÒÚÓ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ˝ÚÓÚ ˚ÌÓÍ ÒÂȘ‡Ò Á‡‚‡ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ ÚÓ‚‡ÓÏ. Ñ‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ äÂ·Ò ‡Á·Ë‡ÎÒfl ÒÓ ÒıÓÊÂÈ ËÒÚÓËÂÈ, ÌÓ ÚÓ„‰‡ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡fl ÙËχ ·˚· ÍÛ‰‡ ÏÂθ˜Â, ‚Ҡ ͇Ú˚ ÏË„ÓÏ Á‡Í˚ÎË, ‡ ‚·‰Âθˆ‡Ï ‚˚‰‡ÎË ÌÓ‚˚Â. Ç Ò‡ÏÓÈ Target 19 ‰Â͇·fl Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Í‰ËÚÌ˚ÏË Ë ‰Â·ËÚÌ˚ÏË Í‡Ú‡ÏË ˝ÚÓÈ ÒÂÚË ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÏÓÊÌÓ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl, ÌÓ ‚·‰Âθˆ‡Ï ͇Ú ÒΉÛÂÚ ‚ÌËχÚÂθÌ ÒΉËÚ¸ Á‡ Ò˜ÂÚ‡ÏË Á‡ ÔÓÍÛÔÍË, ҉·ÌÌ˚Â Ò 27 ÌÓfl·fl ÔÓ 15 ‰Â͇·fl. èÓ Ëı ‰‡ÌÌ˚Ï, ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ΢Ì˚ ‰‡ÌÌ˚ 40 ÏÎÌ ‚·‰ÂθˆÂ‚ Í‰ËÚÌ˚ı Ë ‰Â·ËÚÌ˚ı ͇Ú - ËÏÂ̇ ‚·‰ÂθˆÂ‚, ÌÓÏÂ‡ ͇Ú, Ëı ÒÓÍË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÚÂıÁ̇˜Ì˚ ÍÓ‰˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. «ÖÒÎË ‚˚ ۂˉËÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓıÓÊ ̇ ÏÓ¯ÂÌÌ˘ÂÒÚ‚Ó, - ÒÓÓ·˘Ë· ÍÓÏÔ‡ÌËfl ̇ Ò‚ÓÂÏ Ò‡ÈÚÂ, - ‚·‰Âθˆ˚ REDcard ‰ÓÎÊÌ˚ Ò‚flÁ‡Ú¸Òfl Ò Target ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 866-852-8680, ‡ ÓÒڇθÌ˚ - ÒÓ Ò‚ÓËÏË ·‡Ì͇ÏË». ÅÓθ¯Â 20% ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Target ‡ÒÔ·˜Ë‚‡˛ÚÒfl  ͇Ú‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ ‰‡˛Ú 5% ÒÍˉÍË, ÌÓ ÔËÏÂÌÓ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ËÁ ÌËı Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ Ì Í‰ËÚÌ˚Â, ‡ ‰Â·ËÚÌ˚ ͇Ú˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌ Ò‡ÁÛ ÒÌËχÂÚ ‰Â̸„Ë ÒÓ Ò˜ÂÚ‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl. èÓ ÔÓÒÚÛÔ‡‚¯ËÏ ÒÓÓ·˘ÂÌËflÏ, ̇ԇ‰ÂÌ˲, ÚÓ ÂÒÚ¸ Í‡Ê ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ Ú‡ÍÊ ‚·‰Âθˆ˚ Í‰ËÚÌ˚ı ͇Ú Visa Ë MasterCard. ŇÌÍ Visa 19 ‰Â͇·fl ÔÓflÒÌËÎ, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ Ú‡Ï Ó·Ì‡ÛÊË‚‡˛Ú ‚ÚÓÊÂÌË ‚ ‰‡ÌÌ˚ ͇Ú, ÚÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ò Û˜‡ÒÚÌË͇ÏË, «˜ÚÓ·˚ Ú ÏÓ„ÎË Á‡˘ËÚËÚ¸ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ ÓÚÒÎÂÊË‚‡ÌËÂÏ ÏÓ¯ÂÌÌËÍÓ‚, ‡ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌÓÈ Í‡Ú». è‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ·‡Ì͇ Í‰ËÚÌ˚ı ͇Ú American Express å‡Ë̇ çÓ‚ËÎÎ ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë·, ˜ÚÓ Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ ÍÛÒ ÒÎÛıÓ‚ Ó Ì‡Ô‡‰ÂÌËË Ì‡ Target Ë „ÓÚÓ‚‡ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ ‡ÒÒΉӂ‡ÌËË, ÌÓ ÔÓ͇ ¢ ÒÎ˯ÍÓÏ ‡ÌÓ. 20 ‰Â͇·fl „‡ÁÂÚ‡ The Wall Street Journal ̇ÔË҇·, ˜ÚÓ Ì‡ÎÂÚ Ì‡ ͇Ú˚ «ÒÓ‚Â¯‡ÎÒfl Ì ‚ ÒÂÚË, ‡ ‚ χ„‡ÁË̇ı Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ‚ÒÚ‡‚ÎflÎË Ò‚ÓË Í‡Ú˚, ÍÓ„‰‡ ‡ÒÔ·˜Ë‚‡ÎËÒ¸». è‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ Secret Service Å‡È‡Ì ãËË ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ÒÎÛÊ·‡ ÔËÒÚÛÔË· Í ‡ÒÒΉӂ‡Ì˲, ÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ì ÔË‚ÂÎ. á‡ÚÂÏ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÚ ÍË·Â̇ԇ‰ÂÌËfl ‚ ÚÓÚ Ê ÔÂËÓ‰ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ÒÂÚË ‰ÓÓ„Ëı χ-

é

ВИРУС “КАРТОХА” НАПАЛ НА АМЕРИКУ ИЗ РОССИИ Ç ‰‡ÎÂÍÓÂ, ÌÓ Â˘Â Ô‡ÏflÚÌÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ ‚ÂÏfl Á̇ÏÂÌËÚ˚ χÒÚÂ‡ ˝ÒÚ‡‰˚ òÚÂÔÒÂθ Ë í‡‡ÔÛ̸͇, ‡ ‚ ÏËÛ Ë Á‡Ô·ÚÌ˚ı ‚‰ÓÏÓÒÚflı ÖÙËÏ àÓÒËÙӂ˘ ÅÂÂÁËÌ Ë ûËÈ íÓÙËÏӂ˘ íËÏÓ¯ÂÌÍÓ, ÔÂÎË Á‡‰ÓÌÛ˛ ÔÂÒÂÌÍÛ. «çÛ, Í‡Í Û ‚‡Ò ‰Â· ̇ҘÂÚ Í‡ÚÓ¯ÍË? - Á‚Û˜‡Î Ó‰ËÌ ËÁ  ÍÛÔÎÂÚÓ‚. ç‡Ò˜ÂÚ Í‡ÚÓ¯ÍË? - ç‡Ò˜ÂÚ Í‡ÚÓ¯ÍË! - é̇ Û Ì‡Ò ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ̇ ÌÓÊÍË! - ü Ó˜Â̸ Ò˜‡ÒÚÎË‚ Ë ‡‰ Á‡ ‚‡Ò!»… „‡ÁËÌÓ‚ Ó‰Âʉ˚ Neiman Marcus. è‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ˝ÚÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ä‡ÂÌ ä‡ˆ Ì ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë· Ò‚flÁ¸ Ò Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂÏ Ì‡ Target, a ‚˚‡ÁË· «„ÎÛ·ÓÍÓ ÒÓʇÎÂÌË», ‰Ó·‡‚Ë‚, ˜ÚÓ «Ï˚ ‚Ò„‰‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚‡Ï Û Ì‡Ò ·˚ÎÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ». èÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ Neiman Marcus ÑÊË̉ÊÂ êˉÂ Á‡fl‚Ë·, ˜ÚÓ ËÏ Â˘Â Ì ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚˚ÒÎۯ˂‡Ú¸ ʇÎÓ·˚ ̇ ÌÂ̇‰ÂÊÌ˚ ԇÓÎË Í‰ËÚÌ˚ı ͇Ú. èÓÏËÏÓ Target Ë Neiman Marcus, ÓÚ ‚‰ÓÌÓÒÌÓ„Ó ‚ËÛÒ‡ ‚ Ô‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÔÂËÓ‰ Ò «˜ÂÌÓÈ ÔflÚÌˈ˚» 28 ÌÓfl·fl, ̇ ÍÓÚÓÛ˛ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔËÍ ¯ÓÔËÌ„‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË Â˘Â ÏËÌËÏÛÏ ¯ÂÒÚ¸ ÚÓ„Ó‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔËÌËχ˛Ú ÓÔ·ÚÛ Í‰ËÚÌ˚ÏË Í‡Ú‡ÏË ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. ëÎÛıË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ‚Ò ̇ÒÚÓȘ˂ÂÂ, Ë ÏÌÂÌËfl ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚ Ò‚Ó‰ËÎËÒ¸ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ËÒÍÛÒÌ˚ı ı‡ÍÂÓ‚ ‚ ̇¯ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚È ‚ÂÍ ‡Á‚ÂÎÓÒ¸ ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ Ëı ÂÏÂÒ·. Ä̇ÎËÚËÍË ÔÓ·„‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÓËÒÍ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Í‡‰ÂÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Á‡ÈÏÂÚ Ì ‰ÌË, ‡ ̉ÂÎË, ÂÒÎË Ì ÏÂÒflˆ˚, Ë ıÓÚfl ÒÛÏÏ˚ ÔÓÚÂ¸ ‚ ÂÁÛθڇÚ Ô‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl Ì ̇Á˚‚‡ÎËÒ¸, ˜ËÒÎÓ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ËÎË «ÛflÁ‚ËÏ˚ı» ‚·‰ÂθˆÂ‚ Í‰ËÚÌ˚ı ͇Ú ‚˚ÓÒÎÓ Ò 40 ‰Ó 70, ‡ Á‡ÚÂÏ ‰Ó 110 ÏËÎÎËÓÌÓ‚. òÎÓ ‚ÂÏfl, ÔÓflÒÌflÎËÒ¸ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË, Ë ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û ÔÓfl‚ËÎÒfl ‚ÔÓÎÌ ÓÊˉ‡ÂÏ˚È «ÛÒÒÍËÈ ÒΉ». 16 flÌ‚‡fl The Wall Street Journal ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ‰ÓÍ·‰, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È Ù‰Â‡Î¸Ì˚ÏË Ë ÒΉӂ‡ÚÂÎflÏË ˜‡ÒÚÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË iSight Partners, ̇ÔË҇·, ˜ÚÓ «‡Ú‡Í‡ ̇ Target ‚ ÔËÍ ÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ¯ÓÔËÌ„‡ ·˚· ˜‡ÒÚ¸˛ Òӄ·ÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÓÔ˚ÚÌ˚ı ı‡ÍÂÓ‚». ëÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ «·˚‚¯Â„Ó Ù‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛʇ˘Â„Ó» „‡ÁÂÚ‡ ÛÚÓ˜ÌË·, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È

ÍÓ‰, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓ¯ÂÌÌËÍË Ò˜ËÚ˚‚‡ÎË ‰‡ÌÌ˚ Í‰ËÚÌ˚ı ͇Ú Target ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ı χ„‡ÁËÌÓ‚ ˝ÚÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓfl‚ÎflÎÒfl ̇ ˜ÂÌÓÏ ˚ÌÍ àÌÚÂÌÂÚ‡ Ò ÔÓ¯ÎÓÈ ‚ÂÒÌ˚ Ë ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ÌÂÏ ·˚ÎË ˜‡ÒÚ˘ÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ ÔÓ-ÛÒÒÍË. é·‡ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ÂÁ˛ÏËÓ‚‡Î‡ „‡ÁÂÚ‡, «Ô‰ÔÓ·„‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ ·˚‚¯Â„Ó ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡». ÑÓÍ·‰ ·˚Î ‡ÁÓÒÎ‡Ì ÙË̇ÌÒÓ‚˚Ï Ë ÚÓ„Ó‚˚Ï ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ, Ë ‚ ÌÂÏ ‡Á˙flÒÌflÎÓÒ¸, Í‡Í ËÏÂÌÌÓ ·˚· ÔÓ‡ÊÂ̇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ̇fl ÒÂÚ¸ Target. í‡Ï Ê ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚‰ÓÌÓÒÌ˚È ‚ËÛÒ, ÍÓÚÓ˚È ı‡ÍÂ˚ ‚‚Ó‰ËÎË ‚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÛ˛ Ô‡ÏflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ ‰Îfl ÔËÂχ Ô·ÚÂÊÂÈ ÔÓ Í‰ËÚÌ˚Ï Í‡Ú‡Ï, ÌÂθÁfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ‡ÌÚË‚ËÛÒÓÏ. 18 flÌ‚‡fl «ÛÒÒÍËÈ ÒΉ» ÛÚÓ˜ÌËÎÒfl Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ - ‡Áӷ·˜ËÚÂÎÂÏ Ë ‡Áӷ·˜ÂÌÌ˚Ï. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÍË·Â·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË IntelCrawler Ä̉ÂÈ äÓχÓ‚ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓÓÏ ‚‰ÓÌÓÒÌÓ„Ó ‚ËÛÒ‡ «äÄêíéïÄ» Ó͇Á‡ÎÒfl 17-ÎÂÚÌËÈ ëÂ„ÂÈ í‡‡ÒÔÓ‚ (Sergey Taraspov), ÔÓÊË‚‡˛˘ËÈ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, ‡ ‡Ì - ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â. äÓÏÔ‡ÌËfl IntelCrawler ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ „ÓӉ͠Sherman Oaks Ë ÔÓÁˈËÓÌËÛÂÚ Ò·fl Í‡Í «ÏÌÓ„ÓÛÓ‚Ì‚˚È Ì‡ÍÓÔËÚÂθ ‰‡ÌÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ·Ë‡ÂÚ ËÌÙÓχˆË˛ Ò ÚÂı ÏËÎΡ‰Ó‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ IPv4 (˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ ‚ÂÒËË àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚÓÍÓ·) Ë ‰‚ÛıÒÓÚ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓÏÂÌÓ‚». ùÚË ‰‡ÌÌ˚ Ò͇ÌËÛ˛ÚÒfl Ë ËÒÒÎÂ‰Û˛ÚÒfl ‡Ì‡ÎËÚË͇ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ë ‚ ÂÁÛθڇÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ì‡ıÓʉÂÌË Í·‚ˇÚÛ˚ ËÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, Ò ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÒ˚·ÎËÒ¸ ‚‰ÓÌÓÒÌ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl. ä‡Í

Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ˝ÚÓ„Ó «ÏÌÓ„ÓÛÓ‚ÌÂ‚Ó„Ó Ì‡ÍÓÔÎÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı», ‚ χÚ 2013 „Ó‰‡ ÔËÚÂÒÍËÈ ÛÏÌËÍ ëÂÂʇ í‡‡ÒÔÓ‚ (‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, í‡‡ÒÓ‚?) ̇ÔË҇ΠÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÂÂı‚‡Ú‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ͇Ú‡ı ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚflı Ë Ì‡Á‚‡Î  «KAPTOXA», ˜ÚÓ ˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ë ÛÒÒÍËÏË, Ë Î‡ÚËÌÒÍËÏË ·ÛÍ‚‡ÏË. èÓÁÊ í‡‡ÒÔÓ‚ ÔÂ‰Â·Π̇Á‚‡ÌË ҂ÓÂ„Ó Í‡ÚÓÙÂθÌÓ„Ó ÍË·Â‚ËÛÒ‡ ̇ ·ÓΠ۷‰ËÚÂθÌÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ ««DUMP MEMORY GRABBER by Ree[4]» - «ÉêÄÅàíÖãú èÄåüíà» ÓÚ Ree[4] - ÔÒ‚‰ÓÌËχ í‡‡ÒÔÓ‚‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. ç‡ Ê‡„ÓÌ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˘ËÍÓ‚ «dump» - ÒÓ‰ÂÊËÏÓ ‡·Ó˜ÂÈ Ô‡ÏflÚË ÔÓˆÂÒÒ‡, fl‰‡ ËÎË ‚ÒÂÈ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÓÔ‰ÂÎfiÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ‚ÂÏÂÌË. ë‡Ï Ree[4] c ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ô‡ÏflÚ¸ Ì „‡·ËÎ, ‡ Ô‰·„‡Î ˝ÚÓ Ê·˛˘ËÏ Á‡ 2 Ú˚Ò. ‰ÓηÓ‚ ËÎË Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëflı ‰ÂÎÂʇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË·˚ÎË ÔÓÔÓ·Ï. ÇÏÂ-

ÒÚÂ Ò ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ëÂ„Âfl í‡‡ÒÔÓ‚‡ (Ò ÂÚÛ¯ËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË „·Á‡ÏË Ë Î·ÓÏ) IntelCrawler ÔËÎÓÊË· Í Ò‚ÓÂÏÛ ÓÚ˜ÂÚÛ ÔËÌÚÂÌ˚ ‡ÒÔ˜‡ÚÍË ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ë‚ Ree[4] Í ÔÓ„‡ÏÏÌÓÏÛ ÍÓ‰Û Â„Ó «äÄêíéïà», ˜‡ÒÚ˘ÌÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ÔÓ-ÛÒÒÍË. ùÚÓ ·˚ÎË Ú‡ÍË ÒÎÓ‚‡ Ë Ù‡Á˚, Í‡Í «‡‰ÏËÌ͇», «Ò‡Ï ÚÓÈ», «ÔÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔˉÂÚ Ù‡ÈÎ readm», «ÔÓÌflÎ ˘‡Ò ‡Á‰‡Ï», ‡ Ú‡ÍÊ «ÌÛ ÚÓflÌ „‡·ËÚ ‰‡ÏÔ˚ ËÁ Ô‡ÏflÚË, ‡ ‚ÂËÙÓÌ˚ ÔÓ‰Íβ˜‡˛ÚÒfl Í ÍÓÏÔÛ Ë ‰‡ÏÔ ÛÊ ˉÂÚ ÍÓÒÓÈ» Ë «Í‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ - ÔÓ‰‡ÂÏ ËÎË Ò Ì‡Î‡ Ú· %?». Ç ËÚÓ„Â í‡‡ÒÔÓ‚ ̇Á‚‡Î Ò‚Ó˛ ‚ËÛÒÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ BlackPOS Ë ÛÒÔÂÎ ÔÓ‰‡Ú¸  ¯ÂÒÚË ‰ÂÒflÚÍ‡Ï ÍË·ÂÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÒÚ‡Ì ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚. èÓÍÛÔ‡ÚÂÎË, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï äÓχÓ‚‡, ‚Á·Ï˚‚‡ÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ·ÂÁ ÓÒÓ·Ó„Ó ÚÛ‰‡, Ú‡Í Í‡Í ÚÓ„Ó‚˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «‰Ó ÒËı ÔÓ ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒÚ˚ ԇÓÎË Ì‡ ÒÂ‚Â‡ı Û‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡», ‡ Ó·‡·ÓÚ͇ ˆËÙÓ‚˚ı Ô·ÚÂÊÂÈ Á‡˘Ë˘Â̇ ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. äÓÏÔ‡ÌËfl Ä̉Âfl äÓχÓ‚‡ ‚˚fl‚Ë· ˝ÚÛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ χÚÂ Ë ÒÓÓ·˘Ë· Ó ÌÂÈ ‚Â‰Û˘ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÍË·Â·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Symantec Ë ‰Û„ËÏ Ú‡ÍËÏ ÙËχÏ. ÑÓÎÊÌÓ„Ó ‚ÌËχÌËfl Ú‡Ï Ì ӷ‡ÚËÎË, ıÓÚfl äÓχÓ‚ ÒÓÓ·˘‡Î Ó ÔÓÔ˚Ú͇ı ̇ԇ‰ÂÌËÈ «äÄêíéï໠̇ ÚÓ„Ó‚˚ ÚÂÏË̇Î˚ ‚ ëòÄ, Ä‚ÒÚ‡ÎËË Ë ä‡Ì‡‰Â. Ç ËÌÚÂ‚¸˛ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û Reuters äÓχÓ‚ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎflÏ ‡ÒÒΉӂ‡Ú¸ Ô‰˚‰Û˘Ë ÍË·Â̇ԇ‰ÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ BlackPOS ̇ ÚÓ„Ó‚˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË BlackPOS ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË Ë ç¸˛-âÓÍÂ. ë‚flÁ¸ ÔËÚÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ͇ Ë ‰‡Ê ÁÂÎ˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Â„Ó «Í‡ÚÓÙÂθÌÓÈ» ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ò «Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ ·˚‚¯Â„Ó ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡» ÏÓÊÌÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ÓÚÌÂÒÚË Ì‡ Ò˜ÂÚ ÊÛ̇ÎËÒÚÒÍÓ-ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ‰ÓÏ˚ÒÎÓ‚ ̇ ÔÓ‚Ó‰Û Û Ú‡‰ËˆËË. àÌÚÂÌÂÚ Ò‰Â·ΠχÒÒÛ Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÂÎ, ÌÓ Â„Ó ˜ÂÌÓ ‰ÂÎÓ - ‚ Ô‰ÂθÌÓ Î„ÍÓÏ ‰ÓÒÚÛÔÂ Í ÍË·ÂÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflÏ ‚ÒÂı Ê·˛˘Ëı ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‡Á·Ó„‡ÚÂÚ¸. åÓÊÌÓ, ÍÓ̘ÌÓ, „Ó‰ËÚ¸Òfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚË Î˛·Ó „ÓÏÍÓ ‰ÂÎÓ ˝ÚÓÈ Í‡Ú„ÓËË ËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ „ÓÎÓ‚‡ÒÚ˚ı ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì Ë ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl Û͇ÏË ÏÂÌ Ӊ‡ÂÌÌÓÈ ÔÛ·ÎËÍË, ÌÓ ‚‰¸ Ë ù̉˛ äÓχÓ‚ - ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ. è‡‚‰‡, „‡Ê‰‡ÌËÌ ëòÄ. ä‡Í ÔÂÎË òÚÂÔÒÂθ Ë í‡‡ÔÛ̸͇, ‚ÓÚ Ú‡ÍË ‰Â· ̇ҘÂÚ Í‡ÚÓ¯ÍË.

ÄÎÂÍ҇̉ ÉêÄçí.

Elite

С Этим объявлением

скидка $20

TRAVEL

ÇçàåÄçàÖ! åõ èÖêÖÖïÄãà!

на круиз и packages

2575 East 14 Str , (corner Ave Z), Unit C-2, Brooklyn, NY 11235 Имеется филиал в Staten Island

(718) 616-0700

Тел. (800) 332-5856 для жителей других штатов • Fax (718) 616-1401 Авиабилеты в любую точку мира по антикризисным ценам

Европа , АЗиЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА

éÒÓ·˚ ˆÂÌ˚ ‚ êÓÒÒ˲, ìÍ‡ËÌÛ, Å·ÛÒ¸

íìêõ ë êìëëäàåà à ÄçÉãéüáõóçõåà ÉàÑÄåà çÄ ãûÅéÖ äéãàóÖëíÇé ÑçÖâ

Круизы ä‡Ê‰Û˛ ̉Âβ ËÁ 縲-âÓ͇ - ÑÖòÖÇé ëäàÑäà Ñãü ãûÑÖâ éí 55 ãÖí äÛËÁ˚ ‚ Ö‚ÓÔÛ Ë ä‡Ë·˚ Royal Carribbean, Norwegian, Carnival, Princess, Costa, Celebrity

Отдых на островах

Вы устали - пора отдыхать! ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇, åÂÍÒË͇, ÄÛ·‡, ÑʇχÈ͇ Ë ‰Û„Ë ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡

Весь мир у ваших ног!

Увидеть мир и понять, что нужно путешествовать ãÓ̉ÓÌ, è‡ËÊ, àÒÔ‡ÌËfl, àÚ‡ÎËfl, ÉˆËfl, ëÚ‡Ì˚ ÅÂÌËβÍÒ. àáêÄàãú - ÚÛ˚ ̇ β·Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‰ÌÂÈ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡

ЛЕЧЕБНЫЕ КУРОРТЫ ä‡ÎÓ‚˚ LJ˚, ÇÂÌ„Ëfl, àÚ‡ÎËfl

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ и КАНАДЕ ã‡Ò-Ç„‡Ò, îÎÓˉ‡

ì‚ˉÂÎË ˆÂÌ˚ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ, Ì ÚÓÓÔËÚÂÒ¸ Ô·ÚËÚ¸, ÔÓÁ‚ÓÌËÚ ̇Ï, Ë Ï˚ ÔÓ·¸ÂÏ Î˛·˚ ˆÂÌ˚

Оформляем визы, туристические паспорта, страховки, принимаем кредитные карты


www.vnovomsvete.com

16

é

ÑÓÏ-ÏÛÁÂÈ “ч˜‡ ëÚ‡ÎË̇” ̇ ÚÂËÚÓËË Ò‡Ì‡ÚÓËfl “áÂÎÂ̇fl Ó˘‡” ‚ ëÓ˜Ë

‰ÌÓ ËÁ „·‚Ì˚ı ÔËÓ‰Ì˚ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚ ëÓ˜Ë Ë Â„Ó ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ – ˝ÚÓ ‚Ó‰ÓÔ‡‰˚: áÏÂÈÍÓ‚ÒÍËÂ Ë Ä„ÛÒÍËÂ. ÑÓ·‡Ú¸Òfl ‰Ó ÌËı ΄ÍÓ: ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛ˜‡Ò‡ ̇ ‡‚ÚÓ·ÛÒ (ËÁ ˆÂÌÚ‡ „ÓÓ‰‡) ËÎË Ì‡ ‡‚ÚÓ (ÓÍÓÎÓ ‚Ó‰ÓÔ‡‰Ó‚ ÂÒÚ¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚ ԇÍÓ‚ÍË). ñÂ̇ ÔÓÂÁ‰‡ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚ – ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ 20 Û·ÎÂÈ ‚ Ó‰ËÌ ÍÓ̈, ‡ ̇ ‚ıÓ‰Â Í ‚Ó‰ÓÔ‡‰‡Ï ÔˉfiÚÒfl Á‡Ô·ÚËÚ¸ Ì·Óθ¯ÓÈ ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ Ò·Ó (ÏÂ̸¯Â ÒÚ‡ Û·ÎÂÈ). ç‡ ÔÓ„ÛÎÍÛ Í Ä„ÛÒÍËÏ ‚Ó‰ÓÔ‡‰‡Ï, ÍÓÚÓ˚ ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ïÓÒÚËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ „ÓÓ‰‡, ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ ‚˚‰ÂÎflÚ¸ ˆÂÎ˚È ‰Â̸: ÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÚÓÔ˚ ‚ Ó‰ËÌ ÍÓ̈ – ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÚÓ‡ ÍËÎÓÏÂÚ‡, ‡ ÎÂÚÓÏ ÒÚÓËÚ Â˘fi Ë ÔËı‚‡ÚËÚ¸ Ò ÒÓ·ÓÈ ÍÛԇθÌËÍ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ·‚‡Ú¸ ‚ ÔÓı·‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â. íÓÔ‡, Í ÒÎÓ‚Û, Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Â˘fi Ë ËÒÚÓ˘ÂÒÍÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ – Âfi ÔÓÛ·ËÎË ‚ 1911 „Ó‰Û ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ëÓ˜ËÌÒÍÓ„Ó „ÓÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡. ÇËÁËÚ Í Ä„ÛÒÍÓÏÛ ‚Ó‰ÓÔ‡‰Û ÏÓÊÌÓ Á‡‚Â¯ËÚ¸ ‚ ÏÂÒÚÌÓÏ ÂÒÚÓ‡Ì «ä‡‚͇ÁÒÍËÈ ‡Ûλ – ˝ÚÓ Á‡‚‰ÂÌË ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò 1966 „Ó‰‡ Ë Ô‰·„‡ÂÚ ÚÛËÒÚ‡Ï ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È ¯‡¯Î˚Í, ı‡¯, ÚÂÔÍË ‚Ë̇ Ë ‰Û„Ë „‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍË „Ó‰ÓÒÚË „ËÓ̇. áÏÂÈÍÓ‚ÒÍË ‚Ó‰ÓÔ‡‰˚ ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â Ì·Óθ¯‡fl ˜ۯ͇ ÑË͇͇ Ó„Ë·‡ÂÚ „ÓÛ áÏÂÈ͇ Ë ‚Ô‡‰‡ÂÚ ‚ ÂÍÛ å‡ˆÂÒÚÛ. ä‡Ò͇‰ ËÁ ÔflÚË ‚Ó‰ÓÔ‡‰Ó‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÍËÎÓÏÂÚ‡, Ӊ̇ÍÓ ÔÓ„ÛÎ͇ ÔÓ „ÛÌÚÓ‚ÓÈ ‰ÓÓ„Â ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸Òfl ÒÎÓÊÌÓÈ ‰Îfl ÌÂÔË‚˚˜ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇. á‡ÚÓ Ì‡ ‚Âıۯ͠„Ó˚, ÔÓ‰Ìfl‚¯ËÒ¸ ÔÓ ÚÓÔ ‰Ó ÔflÚÓ„Ó ‚Ó‰ÓÔ‡‰‡, ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ˜ËÒÚÂȯÂÈ Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ ‚Ó‰˚. ç‡‡‚ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÔ‡‰‡ÏË Í ÔËÓ‰Ì˚Ï Í‡ÒÓÚ‡Ï ëÓ˜Ë ÒÚÓËÚ ÓÚÌÂÒÚË ÚËÒÓ-҇ϯËÚÓ‚Û˛ Ó˘Û, ÛÌË͇θÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ – Á‡Ôӂ‰ÌÓ ÏÂÒÚÓ. Ç Ӣ «ÊË‚ÂÚ» Ó„ÓÏÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝Ì‰ÂÏËÍÓ‚ Ë ÂÎËÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ Á‡ÌÂÒÂÌ˚ ‚ ä‡ÒÌÛ˛ ÍÌË„Û. чÊ ÒÛıÓÒÚÓÈ Ë ÔÓ‚‡ÎÂÌÌ˚ ‰Â‚¸fl Û·Ë‡˛Ú ‚ Ӣ ÚÓθÍÓ Ò ‰ÓÓÊÂÍ Ë ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÌËı, ˜ÚÓ·˚ ̇Û¯ÂÌËfl ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚ ·˚ÎË ÏËÌËχθÌ˚ÏË. чÊ ÌÓ‚˚ ·‚Ó˜ÍË ÔÂ‰ éÎËÏÔˇ‰ÓÈ ÚÛÚ ‡ÒÒÚ‡‚ÎflÎË Ò ·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸˛. íËÒÓ-҇ϯËÚÓ‚‡fl Ó˘‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÂÎËÍÚÓ‚˚È ÍÓÎıˉÒÍËÈ ÎÂÒ, ÔÓÎÌ˚È ‡ÒÚÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸ ΉÌËÍÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ – ̇ÔËÏÂ, Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÚÓÔ˘ÂÒÍË „Ë·˚-ˆ‚ÂÚ˚, ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚˚ ‰Â‚¸fl Ë ‚˜ÌÓÁÂÎfiÌ˚ ÚËÒ˚. èÓ„ÛÎÍÛ ÏÓÊÌÓ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓ ‰‚ÛÏ Ï‡¯ÛÚ‡Ï: å‡ÎÓ ÍÓθˆÓ (1600 ÏÂÚÓ‚) – ÔËÏÂÌÓ ÔÓÎÚÓ‡ ˜‡Ò‡ ıÓ‰¸·˚, ËÎË ÅÓθ¯Ó ÍÓθˆÓ (5 ÍÏ) – ÓÍÓÎÓ Úfiı ˜‡ÒÓ‚. êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸Òfl ̇ ÔÓ„ÛÎÍÛ ‚ Û‰Ó·ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â Ë Ó·Û‚Ë, ÎÛ˜¯Â ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Ì·Óθ¯ÓÈ „ÛÔÔ˚. å‡ÎÂ̸ÍËı ‰ÂÚÂÈ,

ТАИНА СТАЛИНА

И ЧУДО-ДЕРЕВО ÉÓÌÓ ÓÁÂÓ

«Ç ëÓ˜Ë, fl ‰Ûχ˛, ıÓÚ¸ ‡Á ‚ ÊËÁÌË ÓÚ‰˚ı‡ÂÚ Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ», – ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó Á‡ÏÂÚË· „ÂÓËÌfl ÙËθχ «åÓÒÍ‚‡ ÒÎÂÁ‡Ï Ì ‚ÂËÚ» ä‡Úfl. à ‚Ó ‚ÂÏfl, Ë ÔÓÒΠéÎËÏÔˇ‰˚ „ÓÒÚË „ËÓ̇ ۂˉflÚ Â„Ó Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï. çÓ ‰‡‚‡ÈÚ Ì Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚÛËÒÚÓ‚ ʉÛÚ Ì ÚÓθÍÓ ÓÎËÏÔËÈÒÍË ӷ˙ÂÍÚ˚. «Ççë» ÔÓÔÓ·Ó‚‡Î‡ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl: ̇ ˜ÚÓ ÒΉӂ‡ÎÓ ·˚ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËχÌË ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌË͇Ï, ÍÓÚÓ˚ «Ì Á‡ˆËÍÎË‚‡˛ÚÒfl» ̇ ÒÔÓÚÂ?

В ОЛИМПИИСКОМ СОЧИ

Ñ‚Ìflfl ÍÂÔÓÒÚ¸

íìê-äãìÅ

óÚÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ ÒÚÓÎˈ ÁËÏÌËı à„ ÍÓÏ ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ? ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÅÓθ¯Ó ÍÓθˆÓ, ·‡Ú¸ Ò ÒÓ·ÓÈ Ì ÒÚÓËÚ – ÏÂÒÚ‡ÏË ‰ÓÓ„‡, ıÓÚ¸ Ë Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ÓÔ‡Ò̇fl, ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ Ò͇·Ï, ÏËÏÓ ‡Á‚‡ÎËÌ ‰‚ÌÂÈ ïÓÒÚËÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË, ÒÔÛÒ͇flÒ¸ Í ˜ÍÂ. ÑÓ·‡Ú¸Òfl ‰Ó Ó˘Ë ÏÓÊÌÓ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚ – ÓÚ ·ÎËʇȯÂÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔˉfiÚÒfl ÔÓÈÚË ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛ˜‡Ò‡, ËÎË ÔËÂı‡Ú¸ ̇ ΢ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ ÔflÏÓ ÍÓ ‚ıÓ‰Û... Ç Ӣ ‚˚ÒÓ͇fl ‚·ÊÌÓÒÚ¸, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡Ê ‚ Ò‡Ï˚È ÒËθÌ˚È ÎÂÚÌËÈ ÁÌÓÈ Ó˘Û˘‡ÂÚÒfl ÔÓı·‰‡ Ë ˜ËÒÚÓÚ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡. çÓ ÏÂÒÚÌ˚ ÊËÚÂÎË ÂÍÓÏÂÌ-

‰Û˛Ú ‚˚·Ë‡Ú¸ ‰Îfl ÔÓ„ÛÎÍË ÔÓ Ӣ ÍÓ̈ ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó ÒÂÁÓ̇, ÍÓ„‰‡ ÛÊ ÚÂÔÎÓ (‚ ÔÓΉÂ̸ ‰‡Ê ʇÍÓ!), Ë ÏÓÊÌÓ ÍÛÔ‡Ú¸Òfl ‚ Ì·Óθ¯Ëı ˜ۯ͇ı – ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÌËı Í ÎÂÚÛ ‚˚Ò˚ı‡˛Ú.

ÑÂÂ‚Ó Ò «‚ËÌ„ÂÚÓÏ» Ç Î˛·Ó ‚ÂÏfl „Ó‰‡ ÒÚÓËÚ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ‰Ẩ‡ËÈ – Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ·ÓÚ‡Ì˘ÂÒÍËÈ Ò‡‰, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ·‡ÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÒÚÂÌËÈ ËÁ ‡ÁÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ ÏË‡. àÏÂÌÌÓ ‡ÁÌÓÓ·‡Á˲ ‰Ẩ‡ËÈ Ó·flÁ‡Ì Ò‚ÓÂÈ ÍÛ„ÎÓ„Ó-

24—30 flÌ‚‡fl 2014

‰Ë˜ÌÓÈ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÒÚ¸˛ – ÔÓ˜ÚË ‚Ò„‰‡ Ú‡Ï ıÓÚ¸ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‰‡ ˆ‚ÂÚfiÚ. é· ˝ÚÓÏ Á‡·ÓÚËÎËÒ¸ ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÛÚÓ‡ ‚ÂÍÓ‚: Ô‡Í «ÑẨ‡ËÈ» ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì ‚ 1892 „Ó‰Û ‰‡Ï‡ÚÛ„ÓÏ ëÂ„ÂÂÏ ïÛ‰ÂÍÓ‚˚Ï, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÍÓ„‰‡ ÔËÓ·ÂÎ ‚ ëÓ˜Ë ‰‡˜Û. íÂËÚÓ˲ Û˜‡ÒÚ͇, ÔÓÎÌÓ„Ó ‰ËÍÓÈ ‡ÒÚËÚÂθÌÓÒÚË, ÂÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ô‚‡ÚËÚ¸ ‚ „‡ÏÓÚÌÓ ÒÔ·ÌËÓ‚‡ÌÌ˚È Ô‡Í. èÓβ·Ó‚‡Ú¸Òfl ‚ ‰Ẩ‡ËË ÏÓÊÌÓ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ‡ÒÚÂÌËfl, ÌÓ Ë Ì‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ù‡ÛÌ˚. è‡Í ‡Á‰ÂÎfiÌ Ì‡ ‰‚‡ ˜‡ÒÚË: ‚ÌËÁÛ, ̇ ÔÛ‰Û, ÊË‚ÛÚ Î·‰Ë, ÛÚÍË Ë ‰‡Ê ÔÂÎË͇Ì, ‚Ò ÓÌË Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ «ÔÓÁËÛ˛Ú» ‰Îfl ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ë ÔËÌËχ˛Ú Û„Ó˘ÂÌËÂ. Ä ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ÒÚ‡ÛÒË̇fl ÙÂχ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Ë Í‡Ò‡‚ˆÂ‚-Ô‡‚ÎËÌÓ‚. íÓθÍÓ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Òӷβ‰‡Ú¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸: Ô‡‚ÎËÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ Ô‡Í ‰Ó‚ÓθÌÓ „ÓÏÍÓ Í˘‡Ú, Ë ÏÌÓ„Ë ÚÛËÒÚ˚ ÓÚ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚË ÔÛ„‡˛ÚÒfl. ä‡Ê‰Ó ‡ÒÚÂÌË ‚ ‰Ẩ‡ËË ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ ËÌÚÂÂÒÌÓ, ÔÓÓÈ ÔÓÔ‡‰‡˛ÚÒfl Ë Ì‡ÒÚÓfl˘Ë ÔÂÎ˚ – ̇ÔËÏÂ, ÒÍÓÏÌ˚È ÍÛÒÚËÍ ÔÓ‰ Ú‡·Î˘ÍÓÈ «ãÓı ÍÓβ˜ËÈ. ê‡ÒÚÂÌË ËÁ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÎÓıÓ‚˚ı». ÅÓÚ‡ÌËÍË, ̇‚ÂÌÓÂ, Ó҂‰ÓÏÎÂÌ˚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ê ˝ÚÓ Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ú‡ÍÓ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓ – ‡ Û ÔÓÒÚ˚ı ÚÛËÒÚÓ‚ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Î˯ÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÛÎ˚·ÍË. í‡ÍÊ ˆÂÌËÚÂÎflÏ ‰ÍËı ‡ÒÚÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl ÔÓ ‰Û¯Â ÔÓ„ÛÎ͇ ÔÓ Ò‡‰Û-ÏÛÁ² «ÑÂÂ‚Ó ‰ÛÊ·˚», ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ˆÂÌÚ „ÓÓ‰‡ ̇ ÚÂËÚÓËË ˆËÚÛÒÓ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ˆ‚ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÒÛ·ÚÓÔ˘ÂÒÍËı ÍÛθÚÛ. á̇ÏÂÌËÚÓ ‰ÂÂ‚Ó – ˝ÚÓ ‰ËÍËÈ ÎËÏÓÌ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ 1930- „Ó‰˚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ÔË‚Ë‚‡ÎË flÔÓÌÒÍË χ̉‡ËÌ˚, ËÒÔ‡ÌÒÍË ‡ÔÂθÒËÌ˚, ÍËÚ‡ÈÒÍË ÍËÌ͇Ì˚, ËڇθflÌÒÍË ÎËÏÓÌ˚, „ÂÈÔÙÛÚ˚… ÇÒÂ„Ó Ì‡ «ÑÂ‚ ‰ÛÊ·˚» – Ú‡ÍÓ ̇Á‚‡ÌË Ô‰ÎÓÊËÎË ÚË ‚¸ÂÚ̇ÏÒÍËı ‚‡˜‡, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒÂÚËÎË Ò‡‰ ‚ 1957 „Ó‰Û – ‡ÒÚÛÚ 45 ‚ˉӂ ˆËÚÛÒÓ‚˚ı. à ‚˚ ÏÓÊÂÚ ۂˉÂÚ¸ ‚ÂÚÍË, ÔË‚ËÚ˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË 167 ÒÚ‡Ì ÏË‡ – Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÔÓÎËÚË͇ÏË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÂflÚÂÎflÏË.

ë˚„‡Ú¸ ̇ ·Ëθfl‰Â ëÚ‡ÎË̇ ч˜‡ ëÚ‡ÎË̇, ÍÓ̘ÌÓ, ÂÒÚ¸ Ë ‚ åÓÒÍ‚Â, ÌÓ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚Óʉ¸ ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÁ‡·ÓÚËÎÒfl Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ ‚ ëÓ˜Ë. ã˛·ËÏ˚È ‰ÓÏËÍ «ÓÚˆ‡ ̇Ó‰Ó‚» ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ, ̇ ÚÂËÚÓËË Ò‡Ì‡ÚÓËfl «áÂÎfi̇fl Ó˘‡». Ö„Ó ÓÚ‰˚ı Ú‡Ï ÓÔËÒ˚‚‡Î Ä̇ÚÓÎËÈ ê˚·‡ÍÓ‚ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ ÓχÌ «ÑÂÚË Ä·‡Ú‡»: «ëÚ‡ÎËÌ ÒˉÂΠ̇ ‚Â‡Ì‰Â ÒÓ˜ËÌÒÍÓÈ ‰‡˜Ë ‚ ÔÎÂÚÂÌÓÏ ÍÂÒÎÂ, ÔÓ‰ÒÚ‡‚Ë‚ ÎËˆÓ ÒÓÎ̈Û. éÌ Î˛·ËÎ ëÓ˜Ë – ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Â„Ó ÛÍ, β·ËÎ ÎÂÚÓ Ì‡ ˛„Â, ıÓÚfl ‚‡˜Ë ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ˛„ ÚÓθÍÓ ÓÒÂ̸˛. çÓ ˜ÚÓ Á̇˛Ú ‚‡˜Ë? éÌ Ë ‚ ‰ÂÚÒڂ β·ËÎ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl, β·ËΠ·Á‡Ú¸ ÔÓ ‡Á‚‡ÎËÌ‡Ï ÉÓËÒ-ñËıÂ, ‰‚ÌÂÈ ÍÂÔÓÒÚË Ì‡ „ÓÂ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÈ ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍËÏË ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ÏË. í‡Ï ÛÔ‡Î Ë ÔÓ‚‰ËÎ ÛÍÛ. ëÓ˜Ë Ì‡ÔÓÏË̇ΠÂÏÛ ÉÓË, ıÓÚfl ‚ ÉÓË ÌÂÚ ÏÓfl Ë ÌÂÚ Ú‡ÍÓÈ ‡ÒÚËÚÂθÌÓÒÚË». á‰ÂÒ¸ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ì ÎÊfiÚ – ËÒÚÓËÍ‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ Ò‚ÓÈ Á‡„ÓÓ‰Ì˚È ‰ÓÏ ëÚ‡ÎËÌ ˆÂÌËÎ ·Óθ¯Â ‚Ò„Ó, ÔÓ‚Ó‰ËÎ Ú‡Ï ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ëÓ˜ËÌÒ͇fl ‰‡˜‡ ·˚· ÔÓÒÚÓÂ̇ ÔÓÒΠ„Ë·ÂÎË Â„Ó ÒÛÔÛ„Ë ç‡‰Âʉ˚ ÄÎÎËÎÛ‚ÓÈ; Ô‡ÚËÈÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡‰ÂflÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË ̇ β·ËÏ˚È ä‡‚Í‡Á ÒÏÓÊÂÚ ‚ÂÌÛÚ¸ ‚Óʉ˛ ‰Û¯Â‚ÌÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ. à ëÚ‡ÎËÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ‚ÂÏfl ‚ ëÓ˜Ë, ̇Ò·ʉ‡ÎÒfl Ú‡Ï ‚ˉÓÏ Ì‡ ÏÓÂ, „ÓÌ˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ Ë Ú˯ËÌÓÈ.

èÓÒΠÒÏÂÚË ëÚ‡ÎË̇ ‚ 1953 „Ó‰Û ÌËÍÚÓ ‰Ó΄Ó ‚ÂÏfl Ì ÏÓ„ ¯ËÚ¸, Í‡Í ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ÒÓ Á‰‡ÌËÂÏ, Ë ‚ ËÚÓ„Â ÓÌÓ ·˚ÎÓ Ô‚‡˘ÂÌÓ ‚ ‰ÓÏÏÛÁÂÈ, ÍÓÚÓ˚È ÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ì·Óθ¯‡fl „ÓÒÚËÌˈ‡. íÛÚ ÏÓÊÌÓ ÒÌflÚ¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÓÏÌ‡Ú Ë ÔÓÚ¯ËÚ¸ Ò·fl Ë„ÓÈ Ì‡ ·Ëθfl‰Â, ̇ β·ËÏÓÏ ÒÚÓΠ‚Óʉfl, ËÎË Ô·‚‡ÌËÂÏ ‚ Â„Ó ·‡ÒÒÂÈÌÂ. Ä ÚÂÏ, ÍÚÓ ¯ËÚ Ó„‡Ì˘ËÚ¸Òfl ˝ÍÒÍÛÒËÂÈ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒ͇ÊÛÚ Ó· ËÒÚÓËË ÊËÁÌË Ë ÒÂÏ¸Ë ëÚ‡ÎË̇, Ó ÚÓÏ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓÚÓÓ ÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËΠ̇ ÒÓ˜ËÌÒÍÓÈ ‰‡˜Â. é‰ËÌ ËÁ „·‚Ì˚ı ‡ÚÚ‡ÍˆËÓÌÓ‚ ÏÛÁÂfl – ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ͇·ËÌÂÚÂ Ò ‚ÓÒÍÓ‚ÓÈ ÙË„ÛÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ·˚· ҉·̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÓ˜Ì˚ÏË ÏÂ͇ÏË ÚÓ‚‡ˢ‡ ëÚ‡ÎË̇. åÌÓ„Ë ÚÛËÒÚ˚, ÔÓÒÂÚË‚¯Ë ͇·ËÌÂÚ, Û‚Âfl˛Ú, ˜ÚÓ ‚ÌÛÚË ‰Ó ÒËı ÔÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡ı Ú‡·‡Í‡ ËÁ Á̇ÏÂÌËÚÓÈ ÚÛ·ÍË ëÚ‡ÎË̇ – flÍÓ·˚ Â„Ó ‰Û¯‡ ÌËÍ‡Í Ì ̇ȉfiÚ ÔÓÍÓÈ… ÇÂËÚ¸ ÎË ‚ ÏËÒÚËÍÛ – ͇ʉ˚È ¯‡ÂÚ ‰Îfl Ò·fl, Ӊ̇ÍÓ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËχÌË ̇ ÒÚÓθ ÔËϘ‡ÚÂθÌ˚È ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ Ô‡ÏflÚÌËÍ ÚÓ˜ÌÓ ÒÚÓËÚ.

í‡È̇ ÄıÛÌÒÍÓÈ ·‡¯ÌË é·flÁ‡ÚÂθÌ˚È ÔÛÌÍÚ ÍÛθÚÛÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ÚÛËÒÚ‡ ‚ ëÓ˜Ë – ÓÒÏÓÚ „ÓÓ‰‡ Ò ‚˚ÒÓÚ˚ ·‡¯ÌË, ÍÓÚÓ‡fl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ „Ó ÅÓθ¯ÓÈ ÄıÛÌ (Ò‚Ófi ̇Á‚‡ÌË Ó̇ ÔÓÎۘ˷ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ·Ó„‡ ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Û ‡‰˚„Ó‚). é·˚˜ÌÓ ‚ ·‡¯Ìflı ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ÎÂÒÚÌˈ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ÌÛÚË, ˜ÚÓ Î˯‡ÂÚ ÚÛËÒÚÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó·ÁÓ‡, Ӊ̇ÍÓ ÄıÛÌ ‚˚„Ó‰ÌÓ ÓÚ΢‡ÂÚÒfl – Á‰ÂÒ¸ ÎÂÒÚÌˈ‡ ÔÛ˘Â̇ ÔÓ ‚̯ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓ‰˙Âχ ÚÛËÒÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl, ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, ҉·ڸ ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ë ÔÓβ·Ó‚‡Ú¸Òfl ‚ˉ‡ÏË. ùÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰˚ ˜‡ÒÚÓ ¯ÛÚflÚ, ˜ÚÓ Ò ‚ÂıÌÂÈ Ó·ÁÓÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ·‡¯ÌË ‚ˉÌÓ íÛˆË˛ – ÍÓ̘ÌÓ, ˝ÚÓ Ì ڇÍ, ÌÓ ‚ÓÚ ÔÓ·ÂÂʸ ëÓ˜Ë Ó·ÓÁ‚‡ÂÚÒfl Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌ̇fl ÔÓ·ÎÂχ – ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡: ‰ÓÓ„Û, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Û˛ ÒÓ·ÓÈ ‰ÂÒflÚÓÍ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÍÛÚÓ„Ó ÒÂÔ‡ÌÚË̇, ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï ÒÚ‡Â̸ÍËÏ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡Ï Ì ҉˛ÊËÚ¸… èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ÄıÛÌ ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ Ò ˝ÍÒÍÛÒËÂÈ ËÎË Ì‡ ΢ÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ. çÂÏÌÓÊÍÓ ÒÚ‡ËÌ˚ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË Ë ‚ÌËÁÛ – ‚ ˆÂÌÚ ëÓ˜Ë ÒÓı‡ÌË·Ҹ ˜‡ÒÚ¸ Í·‰ÍË ÒÚÂÌ˚ ÙÓÚ‡ ÄÎÂÍ҇̉Ëfl, Á‡ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚ 1838 „Ó‰Û. è‡‚‰‡, ÌÂθÁfl Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì˜ÚÓ ÙÂÂ˘ÂÒÍÓÂ: ÛËÌ˚ Á‡ÓÒÎË ÍÛÒÚ‡ÌË͇ÏË. à, ̇ÍÓ̈, Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ë ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸, ÔÓÒÚÓ ÔÓ„ÛÎfl‚¯ËÒ¸ ÔÓ „ÓÓ‰Û – ÔÓÈÚË ÔÓ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ Ë ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ÏÓÒÍÓÈ ‚ÓÍÁ‡Î, ÓˆÂÌËÚ¸ ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌÓÒÚ¸ ÒÓ˜ËÌÒÍÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë Âfi „‡ÏÓÌ˲ Ò ÏÓÂÏ, ÔÓβ·Ó‚‡Ú¸Òfl ԇθχÏË… åÂÒÚÌ˚ ÊËÚÂÎË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í éÎËÏÔˇ‰Â ÔÓ„ÛÎÍË ÔÓ ˆÂÌÚÛ ëÓ˜Ë ÒÚ‡ÎË „Ó‡Á‰Ó ÔËflÚÌ – „·‚Ì˚ ÛÎˈ˚ Ë Ì‡·ÂÂÊ̇fl ‚˚„Îfl‰flÚ ÛıÓÊÂÌÌÓ, ‚ÂÁ‰Â ‚˚ÎÓÊÂ̇ ÌÓ‚‡fl ÔÎËÚ͇, ÛÒÚÓÂÌ˚ ÍÎÛÏ·˚ Ë Î‡‚Ó˜ÍË. à Á‡·ÎÛ‰ËÚ¸Òfl ·ÓΠ˜ÂÏ ÒÎÓÊÌÓ – ÍÓ ‚ÒÂÏ Ï‡ÎÓχθÒÍË Á̇˜ËÏ˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï ÒÚÓflÚ Û͇Á‡ÚÂÎË. éÚÔ‡‚Îfl˛˘ËÏÒfl ‚ ·ÎËʇȯ ‚ÂÏfl ‚ ëÓ˜Ë ÚÛËÒÚ‡Ï Ì ÒÚÓËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÏÂ‡ı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ ӷ˙fl‚ÎÂÌ˚ ÁËÏÓÈ 2014 „Ó‰‡ ‚ „ÓÓ‰Â. ç‡ ‚ÓÍÁ‡Î‡ı ‚ÂÒ¸ ·‡„‡Ê ÔÓ‰‚Â„‡˛Ú Ú‡ÍÓÏÛ Ê ‰ÓÒÏÓÚÛ, Í‡Í ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı (̇ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl éÎËÏÔˇ‰˚ Á‡Ô¢ÂÌÓ ÔÓÌÓÒËÚ¸ ‚ Û˜ÌÓÈ Í·‰Ë β·˚ ÊˉÍÓÒÚË ‚ fiÏÍÓÒÚflı β·Ó„Ó Ó·˙Âχ).

P.S.

ч¸fl íûäéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

17

èêé ùíé êÂÊËÒÒÂ ÄÒfl äÓÂÌ‚‡ ÒÌfl· ÙËθÏ, ‚‰ÓıÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ·Óθ¯ÓÈ Î˛·Ó‚¸˛, ҂ˉÂÚÂÎÂÏ ÍÓÚÓÓÈ Òڇ· ‚Òfl ÒÚ‡Ì‡. ùÚ‡ ˉÂfl Ô˯· ÄÒ ‚ „ÓÎÓ‚Û Â˘Â ‚ÂÒÌÓÈ. Ç ÓÒÌÓ‚Û ÒˆÂ̇Ëfl 45ÏËÌÛÚÌÓ„Ó ÙËθχ «ÜÂÚ‚‡» ΄· ËÒÚÓËfl β·‚Ë Ö‚„ÂÌËË Ç‡ÒËθ‚ÓÈ Ë Ä̇ÚÓÎËfl ëÂ‰˛ÍÓ‚‡. Òfl äÓÂÌ‚‡ — ‚˚ÔÛÒÍÌˈ‡ χÒÚÂÒÍÓÈ ÄÎÂÍ҇̉‡ èÓ¯ÍË̇ ̇ Ç˚Ò¯Ëı ÍÛÒ‡ı ÍËÌÓ Ë ÚÂ΂ˉÂÌËfl ÇÉàä‡. «ÜÂÚ‚‡» —  ‰ËÔÎÓÏ̇fl ‡·ÓÚ‡. Ñ·· Ó̇  ̇ Ò‚ÓË ‰Â̸„Ë, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË Ô·ÚÌÓÂ Ë ÌËÍÚÓ Ì ‚˚‰ÂÎflÂÚ Ò‰ÒÚ‚‡ ̇ Ò˙ÂÏÍË Û˜Â·Ì˚ı ‡·ÓÚ. ä‡Í „Ó‚ÓËÚ ÄÒfl, ÂÈ Ó˜Â̸ ÔÓ‚ÂÁÎÓ — ‡ÍÚÂ˚ Ë ÔÓÒÚ‡ÌӂӘ̇fl „ÛÔÔ‡ ‡·ÓÚ‡ÎË Á‡ ˉ². — ë̇˜‡Î‡ ÏÌ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ô˯· ˉÂfl ҉·ڸ ÒÂˇΠ— ÔÓ 45 ÏËÌÛÚ Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ËÒÚÓ˲, Ó ÒÓ·˚ÚËflı, ÍÓÚÓ˚ ÓÒÚÓ ‚ÓÎÌÛ˛Ú ‚ÒÂı, ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl, Ú‡Í Ò͇Á‡Ú¸, ·ÓθÌ˚Ï ÁÛ·ÓÏ ‰Îfl ̇Ó‰‡. ü Ì ÒÎÂÊÛ Á‡ ÔÓÎËÚËÍÓÈ, ÏÌ ËÌÚÂÂÒÌ˚ ËÒÚÓËË Î˛‰ÂÈ. à, ÍÓ̘ÌÓ, Ò‡ÏÓÈ flÍÓÈ ËÁ ÔÓÒΉÌËı Ú‡ÍËı Òڇ· β·Ó‚¸ LJÒËθ‚ÓÈ Ë ëÂ‰˛ÍÓ‚‡, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ÂÊËÒÒÂ. — çÂÚ, fl Ì ‚ÒÚ˜‡Î‡Ò¸ ÌË Ò ÍÂÏ ËÁ ÌËı, fl Ì ıӉ˷ ̇ ÒÛ‰˚, ‚Ò˛ ËÌÙÓχˆË˛ fl ·‡Î‡ ËÁ ëåà, ËÁ ÓÚÍ˚Ú˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚. à ÏÓÈ ÙËÎ¸Ï Ì ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È. ì ÏÓËı „ÂÓ‚ ÌÂÚ ËÏÂÌ: ÓÌ Ë Ó̇. ëˆÂ̇ËÈ Ï˚ ÔËÒ‡ÎË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÑÏËÚËÂÏ îËÎËÔÔÓ‚˚Ï. ü ÓÒÌÓ‚˚‚‡Î‡Ò¸ ̇ Ò‚ÓËı Ù‡ÌÚ‡ÁËflı, ÓÔËÒ˚‚‡fl ÔÓÒÚÛÔÍË Ë ˜ÂÚ˚ ı‡‡ÍÚÂÓ‚ Ò‚ÓËı „ÂÓ‚. à Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ, ÔÓÚÓÏ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÏËÒÚË͇ — ‚ ÊËÁÌË Ì‡˜‡ÎÓ Ò·˚‚‡Ú¸Òfl ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰Ó‰ÛχÎË! äÓ„‰‡ Ï˚ ÔËÒ‡ÎË ÒˆÂ̇ËÈ, Ì ·˚ÎÓ Â˘Â Â ËÌÚÂ‚¸˛ ëÓ·˜‡Í Ë å‡ÍÒËÏÓ‚ÒÍÓÈ, ˝ÚËı ÔÂÂÒÛ‰Ó‚ ÔÓ Ú‡ÔÍË ëÂ‰˛ÍÓ‚‡ Ë Â„Ó ı‡Î‡Ú. Ä Û ÏÂÌfl ‚ ÒˆÂ̇ËË ‚Ò ÂÒÚ¸! ÑÎfl ÏÂÌfl ÓÌË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ êÓÏÂÓ Ë ÑÊÛθÂÚÚ‡ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. à, ‰Ûχ˛, Ëı ËÒÚÓËfl ¢ Ì Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ... åÂÌfl, Í‡Í ‡ÍÚËÒÛ ÔÓ ÔÂ‚ÓÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲ (fl ÓÍÓ̘Ë· Éàíàë, Ë„‡Î‡ ‚ í‡Ú ËÏ. å‡flÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ‚˚ÒÚÛÔË· ÔÓ‰˛ÒÂÓÏ Ë ‡‚ÚÓÓÏ Ë‰ÂË ÒÔÂÍ-

Ä

ç‡ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Í ÙËθχ «ÜÂÚ‚‡»: ÂÊËÒÒÂ ÄÒfl äÓÂÌ‚‡ Ë ‡ÍÚËÒ‡ ç‡Ú‡Î¸fl äÓÂÌ̇fl

ВАСИЛЬЕВА И СЕРДЮКОВ ПРОТОТИПы ФИЛЬМА О ЛЮБВИ êÂÊËÒÒÂ ÄÒfl äÓÂÌ‚‡: “ÑÎfl ÏÂÌfl ˝ÚÓ ËÒÚÓËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı êÓÏÂÓ Ë ÑÊÛθÂÚÚ˚” Ú‡ÍÎfl «ä‡·‡ Á‡ ÒÚÂÍÎÓÏ» ÔÓ ‡ÎËÚË-¯ÓÛ ‚ í‡Ú ÍËÌÓ‡ÍÚÂ‡), ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡ ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒ͇fl ÒÚÓÓ̇ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ „ÂÓ‚ ̇¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. — ÄÍÚÂÓ‚ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÎË ‚ÒÂÚ‡ÍË ÔÓıÓÊËı ̇ ÙË„Û‡ÌÚÓ‚? ëÛ‰fl ÔÓ ÙÓÚÓ, ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌˈ‡ „·‚ÌÓÈ ÓÎË ‚Ò Ê ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓ Ì‡ÔÓÏË̇ÂÚ Ö‚„ÂÌ˲ LJÒËθ‚Û? — ü ̇ÏÂÂÌÌÓ ÛıӉ˷ ÓÚ ‚̯ÌÂ„Ó ÒıÓ‰ÒÚ‚‡. à ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌËˆÛ „·‚ÌÓÈ ÊÂÌÒÍÓÈ ÓÎË ç‡Ú‡Î¸˛ äÓÂÌÌÛ˛, ‡ÍÚËÒÛ í‡Ú‡ ËÏ. å‡flÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ÏÓ˛ ÔÓ‰Û„Û, fl ‚˚·‡Î‡ ÔÓ ‰Û„ËÏ ÍËÚÂËflÏ. ç‡Ú‡¯‡ — ÔÓÔÛÎfl̇fl ‡ÍÚËÒ‡, Ó̇ ÏÌÓ„Ó ÒÌËχÂÚÒfl ‚ ÒÂˇ·ı — ËÁ ÔÓÒΉÌËı: «Å‡Ú‡Ì˚», «ó‡Ò ÇÓÎÍÓ‚‡», «è‡ÔËÌ˚ ‰Ó˜ÍË». Ä ‚ÓÚ ËÒÔÓÎÌËÚÂθ „·‚ÌÓÈ ÏÛÊÒÍÓÈ ÓÎË ‡ÍÚÂ ÇËÍÚÓ åÛ‡‚ÒÍËÈ ÏÂÌ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ, ÓÌ Ú‡Ú‡Î¸Ì˚È ‡ÍÚÂ, Ë ‚̯̠ÓÌ Ì˘ÂÏ Ì ̇ÔÓÏË̇ÂÚ ëÂ‰˛ÍÓ‚‡. éÌË Ê ÚÓθÍÓ ÔÓÚÓÚËÔ˚... å˚ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÏ

ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ „ÂÓËÌfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ ‰Óχ¯ÌËÏ ‡ÂÒÚÓÏ, Ë ÓÌË Ì ÏÓ„ÛÚ ‚ˉÂÚ¸Òfl. — é‰ËÌÓÍË ÔÓ„ÛÎÍË ÔÓ Ä·‡ÚÛ ·Û‰ÛÚ? — çÂÚ, Ï˚ ÒÌËχÎË ‡ÈÓÌ îÛÌÁÂÌÒÍÓÈ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ — ÍÓ„‰‡ Ó̇ ˉÂÚ ÔÓ‰ ÔËÒڇθÌ˚Ï Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ. é̇ ‚Ò ‚ÂÏfl ÔÓ‰ ÍÓÎÔ‡ÍÓÏ, Ó̇ ÛÊ Ì Á̇ÂÚ, ÍÛ‰‡ ÂÈ ‰Â‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ˝ÚÓ„Ó Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡ ̇ „·Á‡ı Û ‚ÒÂı. äÓ„‰‡ Ó̇ ‰ÓıÓ‰ËÚ ‰Ó Í‡fl Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚ ‰Ûχڸ Ó Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Â, Í ÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛Ú ÔÒËıÓÎÓ„‡, ‡ ÚÓÚ ÔË‚Ó‰ËÚ Ò‚fl˘ÂÌÌË͇. êÓθ Ò‚fl˘ÂÌÌË͇ — ÚÓÊ „·‚̇fl Ë Ó˜Â̸ ‚‡Ê̇fl ‰Îfl ÏÂÌfl. Ç ÌÂÈ ÒÌflÎÒfl ‡ÍÚÂ ÑÏËÚËÈ å‡ÁÛÓ‚, ÓÌ Ë„‡Î ‚ ÙËθχı «ÄÚËÒÚ͇», «ä‡ÔÓ‚», «èflÚÌˈÍËÈ». ÖÒÎË ‚˚ ˜ËÚ‡ÎË Â ÒÚËıË, ÚÓ Ú‡Ï Û Ì ÓÔËÒ‡Ì˚  ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÅÓ„ÓÏ. — Ö ÒÚËıË ·Û‰ÛÚ Á‚Û˜‡Ú¸ ‚ ÙËθÏÂ? — ë̇˜‡Î‡ Ï˚ ıÓÚÂÎË Ëı ËÒ-

ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸, ÌÓ Ò ‡‚ÚÓÒÍËÏË Ô‡‚‡ÏË ÒÂȘ‡Ò ‚Ò ÒÚÓ„Ó. à fl ҇χ ̇ÔË҇· — ‚ ÔÓıÓÊÂÏ ÒÚËÎÂ, Ë ÓÌË ·Û‰ÛÚ Á‚Û˜‡Ú¸. ÅÛ‰ÂÚ Ë ÙÓÚÓÒÂÒÒËfl Ò „ÂÓËÌÂÈ ‚ Ó·‡Á‡ı, ÔÓıÓÊËı ̇ ÙÓÚÓ ËÁ àÌÚÂÌÂÚ‡ LJÒËθ‚ÓÈ, ÍÓÚÓ˚ ڇ ҉·· ‰Îfl Ò·ÓÌË͇ (Ò‚ÓËı ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚËıÓ‚. — «Ççë»). Ç˚ ‚ˉÂÎË Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË? é̇ Ê ӉÂÊËχ Ó·‡Á‡ÏË ‚ÂÎËÍËı ‡ÍÚËÒ! é̇ ÒÌËχ·Ҹ ‚ Ó·‡Á ÑËÌ˚ ÑÛ·ËÌ, ÇÂ˚ ïÓÎÓ‰ÌÓÈ, å˝ËÎËÌ åÓÌÓ. à ̇¯‡ „ÂÓËÌfl ÚÓÊ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ò· ڇÍÛ˛ ÙÓÚÓÒÂÒÒ˲, Ë ˝ÚË ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ò˚„‡˛Ú Ò‚Ó˛ ÌÂχÎÓ‚‡ÊÌÛ˛ Óθ ‚ Ò˛ÊÂÚÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÈ Ì ‰‡ÂÚ ÔÓÍÓfl Ó·‡Á å˝ËÎËÌ åÓÌÓ, ÍÓ̘ÌÓ. ëÓ ÒÚËı‡ÏË ‚ ÙËθÏ ·Û‰ÂÚ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ú‡„˘ÂÒ͇fl ÒˆÂ̇ ‚˚flÒÌÂÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ „ÂÓfl Ë Â„Ó ÊÂÌ˚ (‡ÍÚËÒ‡ àÌ̇ ãËÙ‡ÚÓ‚‡), ÍÓÚÓ‡fl Ò͇ÊÂÚ ÔËÏÂÌÓ Ú‡Í: «ÖÒÎË Ú‚Ófl ÄıχÚÓ‚‡ Ì ҉ÓıÌÂÚ ‰Ó ÒÛ‰‡, ÚÓ Ú˚, ÏÓÈ ‰ÓÓ„ÓÈ, Òfl‰Â¯¸ ̇‰Ó΄ӻ.

Ж И Р И Н О В С КО М У С Е К С У Ж Е Н Е Н У Ж Е Н

«ë ÌÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ‚‚Ó‰ËÏ ÌÓÏ˚ ÔÓÎÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË — ‡Á ‚ Í‚‡Ú‡Î, — Á‡fl‚ËÎ ‚ ÏËÌÛ‚¯ËÈ ‚ÚÓÌËÍ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏ êÓÒÒËË Ó ÌÓ‚ÓÏ Ó·‡Á ÊËÁÌË ˜ÎÂÌÓ‚ ãÑèê Ç·‰ËÏË ÜËËÌÓ‚ÒÍËÈ. ÂȘ‡Ò Ò Ì‡Î˘ËÂÏ ÙË‚ÓθÌ˚ı ÙËθÏÓ‚ Û ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl ÌÓÏ˚ «˜ÂÏ ·Óθ¯Â, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â», ‡ ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠ— ˜ÂÏ ÏÂ̸¯Â, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â. óÂÚ˚ ‡Á‡ ‚ „Ó‰ — ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ». á‡Ó‰ÌÓ „·‚Ì˚È ÎË·Â‡Î-‰ÂÏÓ-

Í‡Ú ÔÓÒÛÎËÎ ÓÒÒËflÌ‡Ï Á‡ÔÂÚËÚ¸ ÙËÎ¸Ï «àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚, ËÎË ë ΄ÍËÏ Ô‡ÓÏ!» Í‡Í ÒÎ˯ÍÓÏ ‡Á‚‡ÚÌ˚È. ì‰Ë‚ÎÂÌÌ˚ ÒÚÓθ ÒÚ‡ÌÌ˚Ï Ô‰ÎÓÊÂÌËÂÏ, Ï˚ ¯ËÎË ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl ÏÌÂÌËÂÏ Ò‡ÏËı Ô‡ÚËȈ‚...

ëÂÍÒÓÔ‡ÚÓÎÓ„Ë ËÒÒΉӂ‡ÎË ÔËÁ˚‚ ‚ˈÂ-ÒÔËÍÂ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ Á‡ÌËχڸÒfl β·Ó‚¸˛ Ì ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‡Á ‚ Í‚‡ڇΠèÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ Ó·‡˘‡ÂÏÒfl Í à„Ó˛ ãÂ·Â‰Â‚Û (41 „Ó‰) — ‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ ÉÑ Ë Á‡Ó‰ÌÓ Ó‰ÌÓÏÛ Ò˚ÌÛ ÜËËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó. — ä‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í ËÌÚËÏÛ 4 ‡Á‡ ‚ „Ó‰? — çËÍ‡Í Ì ÓÚÌÓ¯ÛÒ¸ Ë ‚‡Ï Ì ÒÓ‚ÂÚÛ˛, — ÛÍÎÓÌflÂÚÒfl ÓÚ ÔflÏÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ ÔÓÎËÚËÍ. óÚÓ Ê, ã·‰‚‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÌflÚ¸: ÓÚˆÓ‚ Ì ‚˚·Ë‡˛Ú, ‡ ÊËÚ¸-ÚÓ ıÓ-

˜ÂÚÒfl. Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓÎÓ‚ÓÈ ÊËÁ̸˛... Ä ‚ åÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ãÑèê Ì‡Ò ÔÂ‡‰ÂÒÓ‚‡ÎË ‚… ÔËÂÏÌÛ˛ Ò‡ÏÓ„Ó ÜËËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó. «éÚÌÂÒËÚÂÒ¸ Í ˝ÚÓÏÛ Í‡Í Í ËÓÌËË!» — ÏÂÎӉ˘ÌÓ ÔÓÔÂÎ Ú‡Ï ÔËflÚÌ˚È ÊÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓÒ. ÇÓÚ ÛÊ „‰Â ËÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚: Óژ„Ó-ÚÓ ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÒÔflÚ ‚ÒÂ„Ó 4 ‡Á‡ ‚ „Ó‰, Ú‡Í Ì ÏÛÎ˚͇˛Ú. Ä ÔÓ͇ ‚ ÔËÂÏÌÓÈ «ËÓÌËÁËÓ‚‡ÎË», Ó‰ËÌ ËÁ Ó‰ÌÓÔ‡ÚËȈ‚ ̇Á‚‡Î ‚ ëåà Á‡fl‚ÎÂÌË ·ÓÒÒ‡ Ë ‚Ó‚Ò «¯ÛÚÍÓÈ». ÇÇÜ Ì‡ ‚Ò ˝ÚË ÏÂÚ‡ÙÓ˚ ÒÓ‡ÚÌËÍÓ‚ ÌËÍ‡Í Ì ÓÚ‡„ËÓ‚‡Î, ÏÓΘ‡ÎË‚Ó ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡fl ÔËÏÂÚÛ, ˜ÚÓ ‚ ͇ʉÓÈ ¯ÛÚÍ — Î˯¸ ‰ÓÎfl ¯ÛÚÍË. èÓÙÂÒÒÓ‡ ÒÂÍÒÓÔ‡ÚÓÎÓ„ËË Ë Á‡‚͇Ù‰ÓÈ „ÂÌÂÚËÍË å‰ˈËÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Ç·‰ËÏË‡ í‡ÍÚ‡Ó‚‡ ¯‡˛ Ì ÔÛ„‡Ú¸ „ÓÏÍËÏ ËÏÂÌÂÏ ÔÓÎËÚË͇, ‡ ÔÓÒÚÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛: «ùÚÓ ÌÓχθÌÓ — ÊËÚ¸ ÔÓÎÓ‚ÓÈ ÊËÁ̸˛ ‡Á ‚ Í‚‡Ú‡Î?» — çÂÚ! Ä ÚÂ, Ò ÍÂÏ Ú‡ÍÓ ÔÓËÒ-

— Ä åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚ Í‡Í ÏÂÒÚÓ, „‰Â ‡Á˚„‡Î‡Ò¸ ‰‡Ï‡, ·Û‰ÂÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸? — çÂÚ. èÓÙÂÒÒËË Ì‡¯Ëı „ÂÓ‚ Ë ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ Ì ̇Á˚‚‡˛ÚÒfl. èÓ Ì Î˯¸ „Ó‚ÓËÚÒfl, ˜ÚÓ Ó̇ ÊÂÌ˘Ë̇, ÍÓ˜Û˛˘‡fl ÔÓ ÏËÌËÒÚÂÒÍËÏ Í‡·ËÌÂÚ‡Ï. à Ò Ò‡ÏËÏ ‚ÓÁβ·ÎÂÌÌ˚Ï Ó̇ Ì ‚ÒÚ˜‡ÂÚÒfl ‚ ͇‰ ÌË ‡ÁÛ. é̇ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ. ë‚fl˘ÂÌÌËÍ Û Ì‡Ò — Í‡Í ÌÂÍËÈ ‚Á„Îfl‰ ̇Ó‰‡ ̇ ÊËÁ̸ ˝ÚËı β‰ÂÈ, Ë Ëı ‰Ë‡ÎÓ„ — ÒÔÓ ̇Ó‰‡ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‚˚Ò¯Ëı ÍÛ„Ó‚. — íÓ ÂÒÚ¸ ÚÛÚ Ë ÂÎË„ËÓÁÌ˚È ÔÓ‰ÚÂÍÒÚ? — ü ·˚ Ò͇Á‡Î‡, ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÚÓ˜ÍË Ì‡‰ «i» ÏÂÊ‰Û ÂÎË„ËÂÈ Ë ‚ÂÓÈ… çÓ ‚‡ÊÌ ‚Ò ÊÂ, ̇‚ÂÌÓÂ, ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚ Ó̇ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ Ë ‚ ˝ÚËı ‡Á„Ó‚Ó‡ı, Ë ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË. à Ì ‚‡ÊÌÓ, ÔÎÓı‡fl Ó̇ ËÎË ıÓÓ¯‡fl, ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ Ó̇ ÔËÌÓÒËÚ ÊÂÚ‚Û ‚Ó ËÏfl Ò‚ÓÂÈ Î˛·‚Ë. à ‚ÓÓ·˘Â, ÍÚÓ ÊÂÚ‚‡ ¢ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ! é̇ ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ʉ‡Î‡ Ú‡ÍÛ˛ β·Ó‚¸, ‡ ÍÓ„‰‡ ̇ÍÓ̈ ËÒÔ˚ڇ·,  ÓÚ·Ë‡˛Ú. — ÇÒ ÚÓθÍÓ ÔÓ Î˛·Ó‚¸? Ä Í‡Í Ê ÍËÎÓ„‡ÏÏ˚ ·ËÎΡÌÚÓ‚? — ч, Ë ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚË ·Û‰ÛÚ. é̇ ÒˉËÚ Ë Ë„‡ÂÚ ˝ÚËÏË ÔÛÒÚ˚ÏË ÍÓӷ͇ÏË, ڇ̈ÛÂÚ Ì‡ ÙÓÌ ‡Ï ÓÚ ÛÌÂÒÂÌÌ˚ı ͇ÚËÌ. ì Ì ʠÁ‡·‡ÎË ‚ÒÂ... å‡ÍÒËÏ ë‰ӂ, ÔÓ‰˛ÒÂ, Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÏÌ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸ ˉ² Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ë ÎÓ͇ˆËË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ËÁ Ì˘„Ó. Ö˘Â Û Ì‡Ò ·˚· Ӊ̇ ˝ÍÒÔ‰ˈËfl ‚ ÅÓ΄‡˲, ‚ ë‚ÂÚË Ç·Ò, — flıÚ-ÍÎÛ· ˝ÚÓ„Ó „ÓÓ‰‡ Ô‰ÒÚ‡ÂÚ Û Ì‡Ò Í‡Í ÌÂÍÓ ‚·‰ÂÌË „ÂÓ‚. èËÚÓÏ, ‚˚ Á̇ÂÚÂ, ÌËÍÚÓ Ì ‚ÂËÚ, ÌÓ Ò‡ÏË Ò˙ÂÏÍË ÛÎÓÊËÎËÒ¸ ‚ 5 ‰ÌÂÈ. íÛÚ, ÍÓ̘ÌÓ, Á‡ÒÎÛ„‡ ̇¯Â„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÑÏËÚËfl å‡Î¸ˆÂ‚‡ (Â„Ó ÙËÎ¸Ï «àÛ‰‡» Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ÍÓÌÍÛÒ ÔÓÒΉÌÂ„Ó åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl). — Ä Í‡Í Ê ÁËÚÂθ ‰Ó„‡‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚Ò ÔÓ ÌËı, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Û Ë ëÂ‰˛ÍÓ‚‡? — çÛ, Ï˚ ÔflÏÓ Ì „Ó‚ÓËÏ. çÓ ‚ ͇‰ ·Û‰ÛÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂÎÂÂÔÓÚ‡ÊË. Ç ÓÎË ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «ë͇̉‡Î˚ Ò„ӉÌfl» ÒÌflÎÒfl ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÊÛ̇ÎËÒÚ Ä̉ÂÈ ÑÓ·Ó‚. éÌË Ì‡Ï ÌÛÊÌ˚, ˜ÚÓ·˚ ÁËÚÂθ ÔÓÌËχÎ, Í‡Í ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl ÏÓÈ Ï‡ÒÚÂ ÄÎÂÍ҇̉ Ä̇ÚÓθ‚˘ èÓ¯ÍËÌ, «ÍÚÓ ÍÓÏÛ ‰fl‰fl».

ÖÎÂ̇ ÄêÑÄÅÄñäÄü. ıÓ‰ËÚ — Ô‡ˆËÂÌÚ˚ ÒÂÍÒÓÔ‡ÚÓÎÓ„‡. Ç ÒÂÍÒÓÎÓ„ËË ÂÒÚ¸ Ú‡ÍÓ ÔÓÌflÚËÂ, Í‡Í ìîê — ÛÒÎÓ‚Ì˚È ÙËÁËÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ËÚÏ, ˝ÚÓ ÌÓχ, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÍÓη‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓÎÓ‚ÓÈ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËË ˜ÂÎÓ‚Â͇, ·˚‚‡ÂÚ Ò··ÓÈ, Ò‰ÌÂÈ Ë ÒËθÌÓÈ. à ˝Ú‡ ÌÓχ — 3–4 ÔÓÎÓ‚˚ı ‡ÍÚ‡ ‚ ̉Âβ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.... åÛʘË̇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ÂÌ ‰Ó 80 ÎÂÚ, ‡ ÊÂÌ˘Ë̇ — Ë ÚÓ„Ó ‰Óθ¯Â. — çÓ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÍÚÓ Ë ÔÓ Í‡ÍÓÈ Ô˘ËÌ ÏÓÊÂÚ ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ, Í‡Í ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ÌÂÁ‰ÓÓ‚˚È ËÚÏ? — èËÁ˚‚‡Ú¸ Í Ú‡ÍÓÏÛ ÏÓÊÂÚ ÚÓθÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÏÓÎÓ‰ÓÈ ËÎË ÌÂÁ‰ÓÓ‚˚È, ÍÓÚÓ˚È ÛÊ Ì ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÏÛÊÒÍË ÙÛÌ͈ËË ‚ ÔÂÊÌÂÏ ËÚÏÂ, ÌÓ ÍÓÚÓ˚È, ÒÛ‰fl ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, ‡Ì¸¯Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎ Ëı Ó˜Â̸ ‡ÍÚË‚ÌÓ. à̇˜Â ÓÚÍÛ‰‡ Ú‡ÍÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ‚ÌËχÌËÂ Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ? é·˚˜ÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË «ÚÂÓÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó» ËÌÚÂÂÒ‡ ‚ Ú‡ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‚Íβ˜‡fl ÏÓ‡ÎËÁ‡ÚÓÒÚ‚Ó, ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò ÔÓÌËÊÂÌËÂÏ ÙËÁËÓÎӄ˘ÂÒÍËı ÙÛÌ͈ËÈ.

܇Ì̇ ÉéãìÅàñäÄü.


www.vnovomsvete.com

18

“Ççë” – çÄìäÄ

ñìçÄåà, ìíéèàÇòÖÖ 300 íõëüó óÖãéÇÖä, åéÜÖí èéÇíéêàíúëü Ç ãûÅéâ åéåÖçí ËθÌ˚ ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl Û ·Â„ӂ à̉ÓÌÂÁËË, ÔÓ‰Ó·Ì˚ ÚÓÏÛ, ÍÓÚÓÓ ÔÓ„Û·ËÎÓ ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ‰Â͇· 2004-„Ó, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ Ó˜Â̸ ‰ÍÓ: ÚÂÍÚÓÌ˘ÂÒÍÓÏÛ ‡ÁÎÓÏÛ Ì‡‰Ó «ÔÂÂÁ‡fl‰ËÚ¸Òfl», Ë Ì‡ ˝ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ÛÈÚË ÒÓÚÌË ÎÂÚ. é‰Ì‡ÍÓ Ô‡ÎÂÓÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ë ËÁ áÂÏÌÓÈ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËË ç‡Ì¸flÌÒÍÓ„Ó ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ (ëËÌ„‡ÔÛ) ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÓÔÚËÏËÁÏ Ì ËÏÂÂÚ ÔÓ‰ ÒÓ·ÓÈ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ. èÓ Ëı ÏÌÂÌ˲, ˆÛ̇ÏË ÚÓÈ Ê ÒËÎ˚ ‚ÌÓ‚¸ Û‰‡ËÚ ÔÓ ëÛχÚ ‚ ·ÎËʇȯË 60 ÎÂÚ. ó‡θÁ êÛ·ËÌ, äÂË ëË Ë ÑÊÂÒÒË͇ èË·˜ËÍ ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒΠ‡ÒÍÓÔ‡ÎË ËÒÚÓ˲ ÔÓ¯Î˚ı ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÈ Ë ˆÛ̇ÏË ‚ ÚÂı ÚËÔ‡ı „ÂÓÎӄ˘ÂÒÍÓÈ ÎÂÚÓÔËÒË Ë ‰‡ÚËÓ‚‡ÎË Í‡Ú‡ÍÎËÁÏ˚ ÔÓ Û„ÎÂÓ‰Û-14. çÓ‚˚ ‰‡ÌÌ˚ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‚ Ô¢ÂÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ 200 Ï ÓÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ·Â„ӂÓÈ ÎËÌËË. íÓθÍÓ Ò‡Ï‡fl ·Óθ¯‡fl ‚ÓÎ̇ Ïӄ· ‰ÓÌÂÒÚË ÔÂÒÓÍ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, Ë ÓÌ Ì‡Í‡ÔÎË‚‡ÎÒfl Ú‡Ï ÒÎÓÈ Á‡ ÒÎÓÂÏ, ˆÛ̇ÏË Á‡ ˆÛ̇ÏË. ᇉ‡˜‡ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎÂÈ Ó·Î„˜‡Î‡Ò¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÚÎÓÊÂÌËfl ˆÛ̇ÏË ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ ÚfiÏÌ˚ÏË ÒÎÓflÏË „Û‡ÌÓ — ÔÓ‰ÛÍ-

ë

éÅçÄêìÜÖç ëãÖÑ ÑêÖÇçÖÉé ÇÖãàäÄçÄ ‡ Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ ûÊÌÓÈ ÄÙËÍË, ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ „‡Ìˈ˚ 낇ÁËÎẨ‡, ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎË-˝ÌÚÛÁˇÒÚ˚ ӷ̇ÛÊËÎË ‚ Ò͇ΠÓÚÔ˜‡ÚÓÍ ÒÚÛÔÌË ‰ÎËÌÓÈ 1,2 ÏÂÚ‡, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÔÓڇΠCreation Ministries. ùÚ‡ ̇ıӉ͇ ·˚· ҉·̇ ¢ ‚ 2011 „Ó‰Û, ÌÓ ‚ ÔÓΠ‚ÌËχÌËfl ëåà ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ÔÓԇ· ÚÓθÍÓ ÒÂȘ‡Ò. ëÍÓ ‚Ò„Ó, Û Û˜ÂÌ˚ı ÂÒÚ¸ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ̇ áÂÏΠ‚ÂÎË͇ÌÓ‚, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÓÌË ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÒÚ‡‡˛ÚÒfl Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÚ¸. é ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ‰‚ÌÓÒÚË áÂÏÎfl ·˚· Á‡ÒÂÎÂ̇ β‰¸ÏË-„Ë„‡ÌÚ‡ÏË, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛Ú ̇ȉÂÌÌ˚ ‰‚ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË, ÍÓÚÓ˚ ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÂ‚‡fl ‡Ò‡ ̇ áÂÏΠÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. íÓ„‰‡ Ô·ÌÂÚÛ flÍÓ·˚ ̇ÒÂÎflÎË ‡ÒÛ˚, ÓÒÚ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÒÚË„‡Î 50 ÏÂÚÓ‚. ëÍÂÔÚËÍË „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ·˚ ‚ ‰‚ÌÓÒÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË „Ë„‡ÌÚ˚, ÚÓ ÓÌË Ì ËÒ˜ÂÁÎË ·˚ ·ÂÒÒΉÌÓ, ‡ ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÓÒ-

ç

Ú‡‚ËÚ¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚¢ÂÈ Ë ÒΉӂ ÔÓÒΠҷfl. Ä ‡Á ̇ıÓ‰ÓÍ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ Ï‡ÎÓ, ÚÓ Í ÏËÙÛ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË ‚Ò˛ ÚÂÓ˲ Ó ‚ÂÎË͇̇ı. Ç ÏËÓ‚ÓÈ ‡ıÂÓÎÓ„ËË ÂÒÚ¸ Î˯¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÎÛ˜‡Â‚ ӷ̇ÛÊÂÌËfl ̇ıÓ‰ÓÍ, ÍÓÚÓ˚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ‚ÂÎË͇̇Ï. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ 1988 „Ó‰Û É„Ó ëÔÂË – ‡ıÂÓÎÓ„-β·ËÚÂθ – ҉·ΠÙÓÚÓ ÏÛÏËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ô‡Î¸ˆ‡, ‰ÎË̇ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚Îfl· 38 ÒÏ. óÚÓ·˚ ‰Ó͇Á‡Ú¸ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓÈ ÂÎËÍ‚ËË, ‡ÒıËÚËÚÂθ „Ó·Ìˈ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î ÂÌÚ„ÂÌÓ‚ÒÍËÈ ÒÌËÏÓÍ ÍÓ̘ÌÓÒÚË, ‰‡ÚËÓ‚‡ÌÌ˚È 1960 „Ó‰ÓÏ. ëÔÂË, ÔÓ ÔËÂÁ‰Â ‰ÓÏÓÈ, ÔÓ͇Á‡Î ÒÌËÏÍË Ô‡Î¸ˆ‡ ‡ıÂÓÎÓ„‡Ï, ÌÓ ÌËÍÚÓ Í ÌËÏ Ì ÓÚÌÂÒÒfl ÒÂ¸ÂÁÌÓ. éÚÔ˜‡ÚÓÍ ÒÚÛÔÌË Ì‡ ˛„ ÄÙËÍË – ̇ıӉ͇, ÔËÏÂÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ ÍÓÚÓÓÈ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ‚ 200 ÏÎÌ. ÎÂÚ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ó̇ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ‡„ÛÏÂÌÚÓÏ ‚ ÔÓθÁÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ë„‡ÌÚÓ‚.

ì

·˚Î ˜‡ÒÚ˘ÌÓ Ô‡‡ÎËÁÓ‚‡Ì. àÁ ÄÍÚËÍË Â„Ó Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚‚ÂÁÚË Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚÂ, Ӊ̇ÍÓ ‚ ÚÓÏ Ê „Ó‰Û ÓÌ ÛÏÂ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ 25 ÎÂÚ. «å˚ ˜ËÚ‡ÎË Ó‰ÌË ËÁ Â„Ó ÔÓÒΉÌËı ÒÎÓ‚. éÌ Ì Á̇Π‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ̇‰‚Ë„‡ÂÚÒfl ΉÌËÍ ËÎË ÓÚÒÚÛÔ‡ÂÚ. éÌ ıÓÚÂÎ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÚÏÂÚÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ·˚ ÔÓÁ‚ÓÎË· ·Û‰Û˘ËÏ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎflÏ ˝ÚÓ„Ó „ËÓ̇ Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÂÏÛ ‚‡ÊÌ˚ ‰‡ÌÌ˚», — Ò͇Á‡Î ÇËÌÒÂÌÚ, ˜¸Ë ÒÎÓ‚‡ ÔË‚Ó‰ËÚ ‚ Ò‚ÓÂÈ Òڇڸ ËÁ‰‡ÌË The Los Angeles Times. ëÂȘ‡Ò ËÁÏÂÂÌÌÓ ìÓÍÂÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌË ۂÂ΢ËÎÓÒ¸ ‰Ó 101,5 ÏÂÚ‡ ËÁ-Á‡ Ú‡flÌËfl ΉÌË͇, ÔÓflÒÌËÎ ÇËÌÒÂÌÚ. éÌ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ìÓÍÂ‡ ËÏÂÂÚ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ‰‡ÂÚ „ÎflˆËÓÎÓ„‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‡‚ÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ΉÌË͇ Ò ÚÂÏË, ˜ÚÓ ·˚ÎË ·ÓΠÔÓÎÛ‚Â͇ ̇Á‡‰, ‡ ˝ÚÓ – ‰͇fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÚÓθ Û‰‡ÎÂÌÌÓÏ ÓÚ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÂ. ì˜ÂÌ˚È Ò‚flÁ‡ÎÒfl Ò ìÌË‚ÂÒËÚÂÚÓÏ é„‡ÈÓ Ë Ì‡ÏÂÂÌ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ÍÓÎ΄‡Ï ÍÓÔËË Ò‚ÓËı ̇ۘÌ˚ı ÒÚ‡ÚÂÈ. ì˜ÂÌ˚Â, ӷ̇ÛÊË‚¯Ë ÔÓÒ·ÌËÂ, Á‡Ô˜‡Ú‡ÎË Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ ‚ ·ÛÚ˚ÎÍÛ Ë ÒÔflÚ‡ÎË ÔÓ‰ ÔË‡ÏˉÍÓÈ, ‰Ó·‡‚Ë‚ Á‡ÔËÒÍÛ ÓÚ Ò·fl Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ, ÍÚÓ ËÁÏÂËÚ ‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÔË‡ÏˉÍË ‰Ó ΉÌË͇, ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚ ‚ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ ã‡‚‡Îfl.

á.Ä.

ÚÓÏ ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÎÂÚÛ˜Ëı Ï˚¯ÂÈ. Ñ‚ÛÏfl ‰Û„ËÏË ÎÂÚÓÔËÒflÏË ÒÚ‡ÎË ÓÚÎÓÊÂÌËfl ˆÛ̇ÏË ‚ ÔË·ÂÊÌ˚ı ·ÓÎÓÚ‡ı Ë Ò͇·ı. ÇÁflÚ˚ ‚ÏÂÒÚÂ, ÌÓ‚˚ ‰‡ÌÌ˚ ËÒÛ˛Ú ÒÚ‡ÌÌÛ˛ ͇ÚËÌÛ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÈ ˆÛ̇ÏË. Ñ‚Â ·Óθ¯Ë ‚ÓÎÌ˚ Ӊ̇ Á‡ ‰Û„ÓÈ Û‰‡ËÎË ÔÓ Ò‚ÂÌÓÏÛ ÔÓ·ÂÂʸ˛ ëÛχÚ˚, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓ¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ 600 ÎÂÚ, ÔÂʉ ˜ÂÏ ÒÎۘ˷Ҹ ͇ڇÒÚÓÙ‡ 2004 „Ó‰‡. è‰˚‰Û˘‡fl, ·ÓΠÚӘ̇fl ‰‡ÚËӂ͇ ÔÓ ÍÓ‡Î·Ï, ÔÓ‰ÌflÚ˚Ï ‚‚Âı ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ÏË ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËflÏË ÔËÏÂÌÓ ‚ ÚÓÚ Ê ÔÂËÓ‰, ÔÓ͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ËÌÚÂ‚‡Î ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ˆÛ̇ÏË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ ‚ÒÂ„Ó 60 ÎÂÚ ËÎË ÓÍÓÎÓ ÚÓ„Ó. íÂÏ Ì ÏÂÌ ˆÛ̇ÏË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ 1900-ÎÂÚÌÂÏ ÔÓÏÂÊÛÚÍ Ô¢ÂÌÓÈ ÎÂÚÓÔËÒË. 5 400 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔÓfl‚ËÎÒfl ÚÓÎÒÚ˚È ÒÎÓÈ, ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ó· Ó˜Â̸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ‚ÓÎÌÂ, ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÒfl ÚÓθÍÓ 3 300 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ë Ò ÚÂı ÔÓ Á‡ ÔÓÎÚ˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl ·˚ÎÓ ÔflÚ¸ Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ Ì·Óθ¯Ëı ˆÛ̇ÏË. «éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚˚‚Ó‰, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ: ÒËθÌÓ ˆÛ̇ÏË ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸Òfl ÍÓ„‰‡ Û„Ó‰ÌÓ — Ë ˜ÂÂÁ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ, Ë ˜ÂÂÁ ‰‚ Ú˚Òfl˜Ë ÎÂÚ», — ÔÓ‰˜fiÍË‚‡ÂÚ „-Ì ëË.

«èÓıÓÊÂ, χڸ-ÔËÓ‰‡ ‚‰fiÚ Ò·fl Ó˜Â̸ ͇ÔËÁÌÓ, — ÍÓÏÏÂÌÚËÛÂÚ ÒÂÈÒÏÓÎÓ„ ùÏËθ é͇ΠËÁ ë‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ (ëòÄ). — ëÎÂ‰Û˛˘‡fl ͇ڇÒÚÓÙ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl ÛÊ ˜ÂÂÁ 50 – 100 ÎÂÚ. ùÚÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ Ë ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÒÚ‡¯ÌÓ». èӂˉËÏÓÏÛ, ÌÂ„ÛÎflÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÈ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂ̇ ÚÂÏ, Í‡Í ‚‰ÛÚ Ò·fl ‡ÁÌ˚ Ò„ÏÂÌÚ˚ ‡ÁÎÓχ. óÚÓ·˚ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl ‚ ˝ÚÓÈ Í‡ÚËÌÂ, Ú·ÛÂÚÒfl ÍÛ‰‡ ·Óθ¯Â ‰‡ÌÌ˚ı.

ĉ‡ ùÇÖçëäÄü.

åÄòàçÄ ÇêÖåÖçà, ëèéëéÅçÄü äãéçàêéÇÄíú éÅöÖäíõ

á‡Û ÄçÑêàÄçéÇ.

Ç ÄêäíàäÖ çÄâÑÖçé èàëúåé Ç ÅìíõãäÖ Ó‚ËÍ ÇËÌÒÂÌÚ ËÁ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ㇂‡Îfl ‚ ä‚·ÂÍ (ä‡Ì‡‰‡) Ë Â„Ó ÍÓÎ΄Ë-„ÎflˆËÓÎÓ„Ë ËÁÛ˜‡˛Ú ΉÌËÍË ä‡ÈÌÂ„Ó ë‚Â‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡. ùÚËÏ ÎÂÚÓÏ ÓÌË ÔÓÒÂÚËÎË ÓÒÚÓ‚ ìÓ‰-ï‡ÌÚ – Ò‡ÏÛ˛ Ò‚ÂÌÛ˛ ÚÓ˜ÍÛ Í‡Ì‡‰ÒÍÓÈ ÄÍÚËÍË. ëÓ·Ë‡fl Ó·‡Áˆ˚ ÏËÍÓ·Ó‚, ÓÌË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡¯ÎË ÔÓÒ·ÌË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó „ÎflˆËÓÎÓ„‡ èÓ· ìÓÍÂ‡ ËÁ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ¯Ú‡Ú‡ 鄇ÈÓ (ëòÄ), ÍÓÚÓÓ ÓÌ ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ 1959 „Ó‰Û. èËÒ¸ÏÓ ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÎËÒÚÍ ËÁ ·ÎÓÍÌÓÚ‡ Ë ÒÔflÚ‡ÌÓ ‚ Ô·ÒÚËÍÓ‚ÓÈ ·ÛÚ˚ÎÍ ‰Îfl Ó·‡ÁˆÓ‚ ÔÓ‰ ÒÔˆˇθÌÓ ÒÎÓÊÂÌÌÓÈ ÔË‡ÏˉÍÓÈ ËÁ ͇ÏÌÂÈ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÓÒÚÓ‚‡. ìÓÍÂ ÔËÒ‡Î, ˜ÚÓ Ì‡È‰ÂÌ̇fl Û˜ÂÌ˚ÏË ÔË‡Ïˉ͇ Ë Â˘Â Ó‰Ì‡ ڇ͇fl Ê fl‰ÓÏ Ò ÌÂÈ ·˚ÎË ÒÎÓÊÂÌ˚ ËÏ 10 ˲Îfl 1959 „Ó‰‡. íÓ„‰‡ ‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÔË‡ÏˉÍË ‰Ó Í‡fl ΉÌË͇ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎÓ ÓÍÓÎÓ 1,2 ÏÂÚ‡. ì˜ÂÌ˚È Ó·‡˘‡ÎÒfl Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Í ÚÓÏÛ, ÍÚÓ Ì‡È‰ÂÚ ÔÓÒ·ÌËÂ, ÒÌÓ‚‡ ËÁÏÂËÚ¸ ˝ÚÓ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ Ë ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚ ÂÏÛ Ë Â„Ó ÍÓÎ΄ Äθ·ÂÚÛ ä˝Ë ‚ ÅÓÒÚÓÌ. ë‡Ï ‡‚ÚÓ ÔËҸχ ÛÊ Ì ÒÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔ‰ˈËË Û ÌÂ„Ó ÒÎÛ˜ËÎÒfl ËÌÒÛθÚ, ËÁ-Á‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ÒÒΉӂ‡ÚÂÎË Ô‰ÒÚ‡‚ËÎË Ï‡¯ËÌÛ ‚ÂÏÂÌË ÓÒÓ·Ó„Ó ÚËÔ‡, ÍÓÚÓ‡fl Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰Û„Û˛ ÏÓ˘ÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ – ÒÓÁ‰‡ÌË ˉ‡θÌÓÈ ÍÓÔËË ˜Â„Ó-ÎË·Ó. ì˜ÂÌ˚ ӄӂ‡Ë‚‡˛ÚÒfl, ˜ÚÓ ÔÓÒÍÓθÍÛ Ëı ÚÂÓËfl ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ÔÓÚË‚Ó˜Ëfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍÂ, ڇ͇fl χ¯Ë̇ ‚ÂÏÂÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚Ó‚Ò Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ. å˚ ‚Ò – ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË ‚Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰‚ËÊÂÏÒfl ‚ÔÂ‰. é‰Ì‡ÍÓ Û˜ÂÌ˚ Ô‰ÔÓ·„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ̇Á‡‰ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË, χÌËÔÛÎËÛfl Ú̸͇˛ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÏÂÌË ‚ ̇¯ÂÏ ÍÓÒÏÓÒÂ. å‡ÒÒ‡ ËÒ͇ʇÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó-‚ÂÏfl, ‚ ÂÁÛθڇÚ ˜Â„Ó „‡‚ËÚ‡ˆËfl, ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ‚ˉ ¯‡‡, ÎÂʇ˘Â„Ó Ì‡ ÎËÒÚ ÂÁËÌ˚, ÒÎÓ‚ÌÓ Ó·Ó‡˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÓÍÛ„ Ò·fl ˝ÚÓÚ ÎËÒÚ. îËÁËÍË Ô‰ÎÓÊËÎË Ï‡¯ËÌÛ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ÒÓ„ÌÛÚ¸ Ú̸͇ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÏÂÌË Ú‡Í, ˜ÚÓ Ó̇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ Ó·ÂÌÂÚÒfl ‚ÓÍÛ„ Ò‡ÏÓÈ Ò·fl, ÒÓÁ‰‡‚ ÔÂÚβ, ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛ Í‡Í «Á‡ÏÍÌÛÚ‡fl ‚ÂÏÂÌÂÔӉӷ̇fl ÍË‚‡fl». í‡ÍË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌ˚ ‚‡Ô˚ ÏÓ„ÛÚ Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÁ-Á‡ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌ – ÚÛÌÌÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÚÂÓÂÚ˘ÂÒÍË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ β·Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÏÂÌË, Ë ‰‡Ê ‚ ‰Û„Û˛ ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛. óÂ‚ÓÚÓ˜ËÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‚ ‡Ï͇ı Ó·˘ÂÈ ÚÂÓËË ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓÒÚË ùÈ̯ÚÂÈ̇, ‡ ‚ÓÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË ÓÌË Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ – ‰Û„ÓÈ ‚ÓÔÓÒ. éÒÌÓ‚Ì˚Ï Ó„‡Ì˘ÂÌËÂÏ Ú‡ÍÓÈ

à

χ¯ËÌ˚ ·Û‰ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ, ËÒÔÓθÁÛ˛˘ËÈ ÂÂ, Ì ÒÏÓÊÂÚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚Ó ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ. é̇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÁ ·Û‰Û˘Â„Ó ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í Ï‡¯Ë̇ ·˚· ÔÓÒÚÓÂ̇. ÑÂÒflÚËÎÂÚËflÏË Û˜ÂÌ˚ ËÒÒΉӂ‡ÎË, ̇ ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Á‡ÏÍÌÛÚ˚ ‚ÂÏÂÌÂÔÓ‰Ó·Ì˚ ÍË‚˚Â, ÂÒÎË ÓÌË ‚ÓÓ·˘Â ‚ÓÁÏÓÊÌ˚. à Ӊ̇ ËÁ ÒÎÓÊÌ˚ı Á‡‰‡˜, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÓÌË ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸, fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÓÂχ Ó Á‡ÔÂÚ ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‚ Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ ÔË̈ËÔ Á‡Ô¢‡ÂÚ ÒÓÁ‰‡ÌË ˉÂÌÚ˘ÌÓÈ ÍÓÔËË Î˛·ÓÈ ˜‡ÒÚˈ˚, Ó ÍÓÚÓÓÈ Ì ·˚ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ. Ç Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍ ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ˉ‡θÌÛ˛ ÍÓÔ˲ ˜Â„Ó Û„Ó‰ÌÓ, ‚˚flÒÌË‚ ‚Ò ‰ÂÚ‡ÎË Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡‚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ‚ Ú‡ÍÓÏ Ê ÔÓfl‰ÍÂ. íÂÏ Ì ÏÂÌ Ô˘ۉÎË‚˚È ÏË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÙËÁËÍË – ÎÛ˜¯Â ÓÔËÒ‡ÌË ÚÓ„Ó, Í‡Í ‡θÌÓÒÚ¸ ‚‰ÂÚ Ò·fl ̇ ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ̇ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ – Ì ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂËÚ¸ ‚Ò ‰ÂÚ‡ÎË Ó·˙ÂÍÚ‡ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. èË̈ËÔ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË ÉÂÈÁÂÌ·Â„‡ „Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ËÁÏÂËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÎË ÏÓÏÂÌÚ ˜‡ÒÚˈ˚, ÌÓ Ì ÚÓ Ë ‰Û„Ó ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. èÓ˜ÚË 25 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÙËÁËÍ-ÚÂÓÂÚËÍ Ñ˝‚ˉ ÑÓȘ ËÁ éÍÒÙÓ‰ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ ÄÌ„ÎËË Ô‰ÔÓÎÓÊËÎ, ˜ÚÓ Á‡ÏÍÌÛÚ˚ ‚ÂÏÂÌÂÔÓ‰Ó·Ì˚ ÍË‚˚ ÏÓ„ÛÚ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠ̇Û¯‡Ú¸ ÚÂÓÂÏÛ Ó Á‡ÔÂÚ ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎflfl ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ˉ‡θÌ˚ ÍÓÔËË ˜Â„Ó Û„Ó‰ÌÓ. Ç ÊÛ̇ΠPhysical Review Letters ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ô‡‚‰ÓÈ, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ hi-news.ru. óÚÓ·˚ ÔÓÌflÚ¸ Û˜ÂÌ˚ı, ‰‡‚‡ÈÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÏ Ò· χ¯ËÌÛ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓÒÚÓÂÌÌÛ˛ ‚ 2000 „Ó‰Û. äÚÓ-ÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔËÒ¸ÏÓ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚ 3000 „Ó‰Û Ë ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡ÂÚ Â„Ó ‚ 2000 „Ó‰Û ËÎË ‚ β·ÓÏ „Ó‰Û ÏÂÊ‰Û 2000

Ë 3000. ë ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔËҸχ, ÓÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚ Ó‰ÌÓ ÛÒڸ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌ˚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ Ë ‚˚ıÓ‰ËÚ Ò ‰Û„Ó„Ó ÍÓ̈‡ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌ˚ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ. é‰Ì‡ÍÓ ÙËÁËÍ-ÚÂÓÂÚËÍ å‡Í ì‡ÈΉ ËÁ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ¯Ú‡Ú‡ ãÛËÁˇ̇ ‚ ŇÚÓÌ-êÛÊ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÍÓÎ΄‡ÏË ‚˚flÒÌËÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÒˆÂ̇ËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÓΠÒÎÓÊÌ˚Ï, ˜ÂÏ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ‡ÌÂÂ. ÇÏÂÒÚÓ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ÂÏÂÌË, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÈ Ó‰ÌÛ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌÛ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ χÒÒ‡ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌ, ͇ʉ‡fl ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Ò‚flÁ‡Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ ·Û‰Û˘Â„Ó Ë ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl. èËÒ¸ÏÓ, ÔÓÎÓÊÂÌÌÓ ‚ ÍÓÓ·ÍÛ ‚ 3000 „Ó‰Û, ÏÓÊÂÚ ‚˚ÈÚË ËÁ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌ˚ ‚ 2999 „Ó‰Û, Ò‡ÁÛ Ê ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌÛ Ë ‚˚ÈÚË ‚ 2998 „Ó‰Û, Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. àÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ‚˚flÒÌËÎË, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚÒ͇ÌËÓ‚‡Ú¸ Í‚‡ÌÚÓ‚˚ ‰ÂÚ‡ÎË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ χ¯ËÌ ‚ÂÏÂÌË, Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ˉ‡θÌÛ˛ ÍÓÔ˲ ˝ÚÓ„Ó. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ù‡ÍÒËÏËΠÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‰Â·ڸ Ó·˙ÂÍÚ, ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ χ¯ËÌ ‚ÂÏÂÌË Ë Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È ÒÓ ‚ÒÂÏË ˜Â‚ÓÚÓ˜Ë̇ÏË, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ‚ β·ÓÈ ËÁ ÏÓÏÂÌÚÓ‚ ‚ÂÏÂÌË. óÂÏ ·Óθ¯Â ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌ, ÚÂÏ ·Óθ¯Â ÚÓ˜Ì˚ı ÍÓÔËÈ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÏÓÊÌÓ Ò‰Â·ڸ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ‡Ì‡ÎËÁ‡. èË Ì‡Î˘ËË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÔËÈ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÏÓÊÌÓ Ò‰Â·ڸ ÒÚÓθÍÓ Ë‰Â‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÍÒËÏËÎÂ, ÒÍÓθÍÓ ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl. “ÑÎfl ÏÂÌfl ‚Ò ˝ÚË ÂÁÛθڇÚ˚ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ̇ÏÂ͇˛Ú ̇ ÚÓ, Í‡Í ÒÎÓÊÌÓ Ò‚flÁ‡Ú¸ Á‡ÏÍÌÛÚÛ˛ ‚ÂÏÂÌÂÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ÍË‚Û˛ ÒÓ ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Á̇ÂÏ Ó Á‡ÍÓ̇ı ÙËÁËÍË“, – „Ó‚ÓËÚ ÚÂÓÂÚËÍ MIT ëÍÓÚÚ Ä‡ÓÌÒÓÌ, Ì ÔËÌËχ˛˘ËÈ Û˜‡ÒÚËfl ‚ ËÒÒΉӂ‡ÌËË. – ü ÏÓ„Û Ô‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ˝ÚÓ ‚‰ÂÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Á‡ÏÍÌÛÚ˚ ‚ÂÏÂÌÂÔÓ‰Ó·Ì˚ ÍË‚˚ Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ÙËÁ˘ÂÒÍË“.

å‡Í äÄâîåÄç.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

èÓ˜ÂÏÛ Û ÏÂÌfl ÌÂÔÓıÓ‰fl˘‡fl ÚÓÒ͇? ê‡ÁÎÂÚ‡ÂÚÒfl ÊËÁ̸, fl ̇ ·Óθ¯ÓÈ Ô‡ÌËıˉÂ. àÒ‡‡Í Ň·Âθ. Ó„‰‡ ÚÓÚ ÛÏÂ, Ň·Âθ ÔÓ¯ÂΠ̇ Â„Ó ÍÂχˆË˛ Ë ÔËθÌÛÎ Í „·ÁÍÛ ÍÂχˆËÓÌÌÓÈ Í‡ÏÂ˚, ˜ÚÓ·˚ ۂˉÂÚ¸, Í‡Í ÔÓ‰ÌflÎÓÒ¸ ‚ Ó„Ì ÚÂÎÓ ÔÓ˝Ú‡. ÑÛ„Ó„Ó Ò‚ÓÂ„Ó ‰Û„‡ÁÂÏÎfl͇ ãÂÓÌˉ‡ ìÚÂÒÓ‚‡ ÓÌ ÔÓ‚ÂÎ Í ÍÎÂÚÍÂ Ò Ï‡ÚÂ˚Ï ‚ÓÎÍÓÏ - ıÓÁflËÌ, ÔÓÒÛÌÛ‚ ÏÂÊ‰Û ÊÂÎÂÁÌ˚ÏË ÔÛÚ¸flÏË Ô‡ÎÍÛ, ‰‡ÁÌËÎ Ë ‚ ÍÓ‚¸ ËÁ·Ë‚‡Î Á‚Âfl. - ë͇ÊËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÂÍ‡ÚËÎ, ÔÓ¯ÂÔڇΠìÚÂÒÓ‚. - óÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ ‚Ò Á̇ڸ. ùÚÓ Ì‚ÍÛÒÌÓ, ÌÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ. Ň·Âθ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÚË‡Î Ó˜ÍË ıÓÚÂÎ ‚ˉÂÚ¸ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ‚ˉÂÎ. áÂÌËÂÏ ÓÌ Ó·Î‡‰‡Î ˜ÂÁÏÂÌ˚Ï, ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚Ï, ‡ ÂÏÛ ‚Ò ͇Á‡ÎÓÒ¸ χÎÓ. ì ˝ÚÓ„Ó ˜ÂÚ˚Âı„·ÁÓ„Ó Â‚Âfl ·˚ÎË Ì‡ÚÂÌËÓ‚‡ÌÌ˚ ·ÎËÁÓÛÍË „·Á‡, β·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ Â„Ó ÒÚ‡ÒÚ¸˛, ÍÓÚÓ‡fl, ÏÓÊÂÚ, Â„Ó Ë Ò„Û·Ë·. ç˘ÚÓ Ì ÏÓ„ÎÓ Â„Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ - ÌË ÏÓ‡Î¸Ì˚ ÔÂÔÓÌ˚, ÌË ËÌÒÚËÌÍÚ Ò‡ÏÓÒÓı‡ÌÂÌËfl. òÂÎ 1939-È, Â„Ó ‰ÌË Ì‡ ҂ӷӉ ·˚ÎË ÒÓ˜ÚÂÌ˚, ÓÌ ˝ÚÓ ÁÌ‡Î Ë Û‰Ë‚ÎflÎÒfl Á‡‰ÂÊÍÂ. Ö„Ó ‚ÁflÎË ÔÓÁÊ ‰Û„Ëı, ‡ ‡ÒÒÚÂÎflÌ ÓÌ ·˚Î ‚ ÅÛÚ˚ÒÍÓÈ Ú˛¸Ï 27 flÌ‚‡fl 1940 „Ó‰‡. Å˚ÎÓ ÂÏÛ ÚÓ„‰‡ 45 ÎÂÚ. í‡Í Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ ÊËÁ̸ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl. ü ̇˜Ë̇˛ Ò ÍÓ̈‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÛÎfl Ì ÚÓθÍÓ ÔÂ‚‡Î‡ Â„Ó ÊËÁ̸, ÌÓ Ë Ô‚‡ÚË·  ‚ Ú‡„˘ÂÒÍÛ˛ ÒÛ‰¸·Û. èÛÎfl ‚ Á‡Ú˚ÎÓÍ - ͇͇fl ÎËÚÂ‡ÚÛ̇fl ̇„‡‰‡ ‚˚¯Â ˝ÚÓÈ? ä‡ÁÌfl ÔÓ˝ÚÓ‚, ãÂ‚Ë‡Ù‡Ì fl‚ÌÓ ÔÂÂÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Ëı Óθ. ä ÔËÏÂÛ, è·ÚÓÌ Ô‰·„‡Î ÔÓÒÚÓ ËÁ„ÓÌflÚ¸ Ëı ËÁ ˉ‡θÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. òÍÎÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÔÂÍÌÛΠŇ·ÂÎfl, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ˜ÛÊËÏ ‚ ‡ÏËË - ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂÏ Ò Ô‡‚ÓÏ Û‰Ë‚ÎÂÌËfl. Ň·Âθ ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÓÚ΢‡ÎÒfl ÓÚ fl‰Ó‚˚ı ÍÓ̇ÏÂȈ‚ - Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂθÌ˚Ï ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ, ÒӈˇθÌ˚Ï ÔÓËÒıÓʉÂÌËÂÏ, ˝ÚÌ˘ÂÒÍÓÈ ÓÚÏÂÚËÌÓÈ. Ä „·‚ÌÓ - ÚÓÈ Ò‚ÂıÁ‡‰‡˜ÂÈ, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÚ‡‚ËÎ ÔÂ‰ ÒÓ·ÓÈ, ÔÓ‚Ó‰fl ‰ÌË Ë ÌÓ˜Ë ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÓıÓ‰‡ı. éÌ ·˚Î ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂÏ Ò Ô‡‚ÓÏ Û‰Ë‚ÎÂÌËfl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ ÔËÒ‡ÚÂθ - ËÌÓÒÚ‡Ìˆ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ÓÍÂÒÚÌÓÈ ‡θÌÓÒÚË, ‡ ۉ˂ÎflÚ¸Òfl - Ì Ô‡‚Ó, ‡ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ıÛ‰ÓÊÌË͇. ÅÂÁ ˝ÚËı ÍÓÂÍÚË‚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ òÍÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÍÓ ·¸ÂÚ Ì‡ ˝ÙÙÂÍÚ, ˜ÂÏ ÒÓÔË͇҇ÂÚÒfl Ò ËÒÚËÌÓÈ. Ň·Âθ Ó·˜ÂÌ ·˚Π̇ ËÌÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ̇ ˜ÛÊÂÓ‰ÒÚ‚Ó, ̇ ËÁ„ÓÈÒÚ‚Ó. ç ÚÓθÍÓ ‚ äÓ̇ÏËË, ÌÓ ‰‡Ê ‚ é‰ÂÒÒÂ Ë ‚ åÓÒÍ‚Â: Í‡Í ÑÊÓÈÒ ‚ ÑÛ·ÎËÌÂ, Í‡Í èÛÒÚ ‚ ëÂÌ-ÜÂÏÂÌÂ. ç ÚÓθÍÓ ÔÓ ÊËÁÌË - Í‡Í ÔËÒ‡ÚÂθ, ÌÓ Ë ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛ - Í‡Í ÔËÒ‡ÚÂθ. ùÚÓ Ì ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Ò̇˜‡Î‡ Ì˯‡, ÔÓÚÓÏ ÒÚ‡ÚÛfl. çË¯Ë ‰Îfl Ň·ÂÎfl ‚ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Ì ·˚ÎÓ. éÌ - ÒÚ‡ÚÛfl ·ÂÁ ÌË¯Ë Ë ·ÂÁ Ը‰ÂÒڇ·. Ň·Âθ ÔÓ„ÎÓ˘‡Î ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËfl, Í‡Í ÏÓ˘Ì‡fl „۷͇, ‚Ò‡Ò˚‚‡fl Ëı ‚ Ò·fl Ò Ê‡‰ÌÓÒÚ¸˛ Ë ·ÂÁ ‡Á·Ó‡. äÓ„‰‡ å‡flÍÓ‚ÒÍËÈ Ì‡Ô˜‡Ú‡Î ‚ «ãÂÙ» Â„Ó ÍÓ̇ÏÂÈÒÍËÂ Ë Ó‰ÂÒÒÍË ‡ÒÒ͇Á˚, ÓÌË ÔÓ͇Á‡ÎËÒ¸ Ì‚ÂÓflÚÌ˚ÏË, Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍËÏË, ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌ˚ÏË. àÏÂÌÌÓ ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓÎÂÏËÍÓÈ ‚ÓÍÛ„ Ň·ÂÎfl ÉÓ¸ÍËÈ Ì‡ÔËÒ‡Î: «óÂÎÓ‚ÂÍ - ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÙËÁËÓÎӄ˘ÂÒÍË ‡θÌÓÂ, ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍË - Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍÓ». Ň·Â΂Ò͇fl ÎËÚ‡fl ÔÓÁ‡, Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ÏÂÚ‡ÙÓ˘ÂÒÍË ÒÎÓÊ̇fl, Ó·‡Òڇ· ˝ÔËÚÂÚ‡ÏË, flÎ˚͇ÏË Ë Î„Ẩ‡ÏË. é‰ÌË ‚ˉÂÎË ‚ ÌÂÈ «˝ÔÓÒ ‚ÓβˆËË», ‰Û„Ë - «ÔÓ˝Á˲ ·‡Ì‰ËÚËÁχ». ÑÓ ÒËı ÔÓ ÒÔÓflÚ, Í Í‡ÍÓÏÛ «ËÁÏÛ» Ň·ÂÎfl ÓÚÌÂÒÚË: Í Ì‡ÚÛ‡ÎËÁÏÛ? Í ÓχÌÚËÁÏÛ? Í ˝ÒÚÂÚËÁÏÛ? Í ‡ÎËÁÏÛ? ÖÏÛ Ò‡ÏÓÏÛ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËfl, ‡ ÚÓθ-

ä

19

íêÄÉÖÑàà èêéòãéÉé Ň·Âθ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÓÈÌ ÎÛ˜¯Â ·˚Ú¸ Û·ËÚ˚Ï, ˜ÂÏ ˜ËÒÎËÚ¸Òfl ÔÓÔ‡‚¯ËÏ ·ÂÁ ‚ÂÒÚË. Ç «äÓ̇ÏËË» ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÒËÌÓÌËÏÓ‚ ÒÏÂÚË ÛÍÓÌÚ‡ÔÛÔËÎ, ¯ËÎ, ÍÓ̘ËÎ, ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡Î, ӷ΄˜ËÎ, Û‰‡ËÎ ËÁ ‚ËÌÚ‡… ÅÓıÂÒ, ÔÓ˜Úfl «äÓ̇Ï˲» ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË, ·˚Î ÔÓÚflÒÂÌ: «åÛÁ˚͇ Â„Ó ÒÚËÎfl ÍÓÌÚ‡ÒÚËÛÂÚ Ò Ì‚˚ÌÓÒËÏÓÈ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛  ҈ÂÌ». Ň·Âθ Ôӂˉ‡Î ÒÏÂÚ¸ ‚·ÎËÁË, ̇ۘËÎÒfl ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ÚÓ, Í‡Í ‡ÒÒÚÂÎË‚‡˛Ú β‰ÂÈ - Ú‡Í Ë Ò͇Á‡Î Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û„Û Ë ÁÂÏÎflÍÛ ù‰Û‡‰Û Ň„ˈÍÓÏÛ.

КАДИШ ПО БАБЕЛЮ ëΉ˚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚‰ÛÚ ‚ ·Û‰Û˘Â ÍÓ Ê‡Ê‰‡ ËÏ Ó·Î‡‰‡Ú¸. è‡ÛÒÚÓ‚ÒÍÓÏÛ ÓÌ Ò͇Á‡Î: «ç‡ ÏÓÂÏ ˘ËÚ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÂÁ‡Ì ‰Â‚ËÁ: «èÓ‰ÎËÌÌÓÒÚ¸». èÓÏÌËÚ - «ë ÔÓ‰ÎËÌÌ˚Ï ‚ÂÌÓ»? äÓ̇ÏÂÈÒ͇fl ‰Ì‚ÌËÍÓ‚‡fl ÚÂÚ‡‰¸ Ň·ÂÎfl ˜Û‰ÓÏ ÒÓı‡ÌË·Ҹ - ‚ ÌÂÈ ÍÓÌÒÔÂÍÚ˚ ·Û‰Û˘Ëı „·‚ «äÓ̇ÏËË»: ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â Ò˛ÊÂÚ˚ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ‡θÌ˚ÏË. ç˘ÚÓ Ú‡Í Ì ÔÓ‡Ê‡ÂÚ, Í‡Í ‡θÌÓÒÚ¸. ê‡θÌÓÒÚ¸ ͇ÊÂÚÒfl Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍÓÈ, ÍÓ„‰‡ ‚ÔÂ‚˚ ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰ÓÈ ‚‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÛ. ê‡θÌÓÒÚ¸ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚ ‡ÁÌ˚ı ËÁÏÂÂÌËflı. ç‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÏË Ï˚ ÒÏÓÚËÏ ÒÚ‡˚ÏË „·Á‡ÏË. ç ÛÒÔ‚‡ÂÏ ÒÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ Ì‡ ÂÁÍÓ Ò‰‚ËÌÛÚ˚ ÍÓÓ‰Ë̇Ú˚ Ë Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‡θÌÓÒÚË. ÑÎfl ÚÓ„Ó Ë ÔËıÓ‰ËÚ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ‚ ÏË, ˜ÚÓ·˚ Ò̇·‰ËÚ¸ Ì‡Ò ÌÓ‚˚Ï ÁÂÌËÂÏ. áÂÌË Ň·ÂÎfl ·˚ÎÓ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÏ. «äÓ̇ÏËfl» ‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌ̇ Ë ÔÓÚË‚Ó˜˂‡. çÓ Ì ‚ ·Óθ¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÂÏ ÓÔËÒ˚‚‡Âχfl Ň·ÂÎÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸. чÊ ãÂÌËÌ, ҂ˉÂÚÂθ ÌÂÓ·˙ÂÍÚË‚Ì˚È, ÔËÒÚ‡ÒÚÌ˚È, ÚẨÂ̈ËÓÁÌ˚È, Ë ÚÓÚ ÔËÒ‡Î Ó Á‚ÂÒÚ‚‡ı, ̇ ÍÓÚÓ˚ ÓÒÛʉÂÌ ‚ÒflÍËÈ Í‡ÒÌÓ‡ψ ̇ ÙÓÌÚÂ, ÌÓ Á‚ÂÒÚ‚‡ ˝ÚË ÓÔ‡‚‰˚‚‡Î: ÚÛ‰fl˘ËÂÒfl Í·ÒÒ˚, ÍÓÚÓ˚ ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ÊËχÎËÒ¸ ‚ ÚËÒÍË ÌˢÂÚ˚, Ì‚ÂÊÂÒÚ‚‡, Ӊ˘‡ÌËfl, Ì ÏÓ„ÛÚ Ò‰Â·ڸ ‚ÓβˆË˛ ·ÂÁӯ˷ӘÌÓ. Ç ‡·ÓÚ «èÓÓ˜ÂÒÍË ÒÎÓ‚‡» ãÂÌËÌ Ë ‚Ô‡‚‰Û ÔÓÓ˜ÂÒÍË Ì‡ÔËÒ‡Î: «å˚ÒÎËχ ÎË ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌflfl ‚ÓÈ̇ ·ÂÁ Ӊ˘‡ÌËfl Í‡Í ‚ÓÈÒÍ, Ú‡Í Ë Ì‡Ó‰Ì˚ı χÒÒ? äÓ̘ÌÓ, ÌÂÚ. ç‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ, ÂÒÎË Ì ̇ ˆÂÎÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, Ú‡ÍÓ ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ». ãÂÌËÌ Ó¯Ë·Òfl ÚÓθÍÓ ‚ ÒÓ͇ı. é‰Ë˜‡ÌË ӷ˘ÂÒÚ‚‡ ‡ÒÚflÌÛÎÓÒ¸ ̇ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Ë Ì ËÁÊËÚÓ ÔÓ Ò˲ ÔÓÛ. Ç «äÓ̇ÏËË» ‰‚ Ô‡‚‰˚ - ‰ÓÍÛÏÂÌڇθ̇fl Ë ËÒÚÓ˘ÂÒ͇fl. é‰Ì‡ Ì ÔÂ˜ÂÍË‚‡ÂÚ ‰Û„Û˛ - Ëı ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÂ, ÍÓÌÙÎËÍÚÌÓ ÒÓ‚Ï¢ÂÌËÂ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ „·‚Ì˚È ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˝ÙÙÂÍÚ ÍÌË„Ë. ùÚ‡ ÍÌË„‡ ÌÂÏ˚ÒÎËχ ·ÂÁ ‡‚ÚÓÔÓÚÂÚ‡, ·ÂÁ ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ëfl, ·ÂÁ ‡‚ÚÓÒÍËı ÂÁ˛ÏÂ, ·ÂÁ ÔÂ-

ÂÊË‚‡ÌËÈ Å‡·ÂÎfl, ÍÓÚÓ˚È ÔË·˚Î ‚ äÓ̇Ï˲ ÔÓ‰ ËÏÂÌÂÏ ã˛ÚÓ‚‡ Ë ‰‡Î ˝ÚÓ ËÏfl Ò‚ÓÂÏÛ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÏÛ, ıÓÚ¸ Ë Á‡ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ „ÂÓ˛-‡ÒÒ͇Á˜ËÍÛ. ÅÂÁ ˝ÚÓ„Ó ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó ÔÂÒÓ̇ʇ, alter ego ‡‚ÚÓ‡, «äÓ̇ÏËfl» ·˚· ·˚ ÏÂÚ‚ÓÈ Ô‡ÌÓ‡ÏÓÈ ÒÓ ÒÚ‡ÙÙ‡ÊÌ˚ÏË ÙË„Û͇ÏË, ‡ Ì ÊË‚‡fl, ÔÛθÒËÛ˛˘‡fl, ÓÒÚÓÍÓÌÙÎËÍÚ̇fl, Ú‡„˘ÂÒ͇fl ÍÌË„‡. ê‚ÓβˆËfl ‰‡Ì‡ ‚ «äÓ̇ÏËË» „·Á‡ÏË ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚ‡ ã˛ÚÓ‚‡, Ë Ï˚ ‚ˉËÏ Â ڇÍ, Í‡Í Â ‚ˉËÚ ã˛ÚÓ‚-Ň·Âθ. é ˜ÂÏ Á‰ÂÒ¸ „Ó‚ÓËÚ¸: ÔËÒ‡ÚÂθÒÚ‚Ó - Á‡ÌflÚË ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÓ‚, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ëı ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl, Ë ÎÛ˜¯Ë ÍÌË„Ë Ó ÛÒÒÍÓÈ ‚ÓβˆËË ÒÓ˜ËÌÂÌ˚ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚ‡ÏË - ÓÚ «Ñ‚Â̇‰ˆ‡ÚË» ÅÎÓ͇ Ë «ÅÂÎÓÈ „‚‡‰ËË» ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡ ‰Ó «ó‚ÂÌ„Û‡» è·ÚÓÌÓ‚‡ Ë «äÓ̇ÏËË» Ň·ÂÎfl. «àı ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÒÍËÏ „·Á‡Ï, „·Á‡Ï ÓχÌÚËÍÓ‚ Ë Ë‰Â‡ÎËÒÚÓ‚, ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÎÓ ·ÓθÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸, Ì ÏË„‡fl, ‚ ‡Ò͇ÎÂÌÌÛ˛ ÚÓÔÍÛ, „‰Â ‚ Ô·ÏÂÌË ‚ÓÓ˜‡ÎËÒ¸ ÔÓ·ÂʉÂÌÌ˚ Í·ÒÒ˚, Ôӷ‰ËÚÂθ ‰Û¯ËÎ ÔÓ·ÂʉÂÌÌÓ„Ó Ë ˆÂÎ˚ Ô·ÒÚ˚ ÒÚ‡ÓÈ, Ó‰ÌÓÈ ËÏ ÍÛθÚÛ˚ Ô‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÂÔÂÎ. à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÓÌË ÒÏÓÚÂÎË, Ì ÓÚ‚Ó‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ë Ò ‚Â΢‡È¯ÂÈ Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸˛ ̇ÔËÒ‡ÎË ÔÓÚflÒ‡˛˘ÂÂ, ·ÂÁÓ·‡ÁÌÓÂ Ë ÌË Ò ˜ÂÏ Ì Ò‡‚ÌËÏÓ ‚ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÒÓÚ ÎËˆÓ ‚ÓβˆËË». í‡Í ÔË҇· ã‡ËÒ‡ êÂÈÒÌÂ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚ, ÒÚ‡‚¯ËÈ ‚ÓβˆËÓÌÂÓÏ. à̇˜Â ‰ÛχΠàÒ‡‡Í Ň·Âθ ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÓÏ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ‚ÓβˆË˛. ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È, Íβ˜Â‚ÓÈ Ó·‡Á «äÓ̇ÏËË» - ÒÚ‡˚È Â‚ÂÈ É‰‡ÎË, ÍÓÚÓ˚È „Ó‚ÓËÚ ‚ÓβˆËË «‰‡», ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ˉËÚ ‚ ÌÂÈ ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ Ò Ì‡‰Âʉ‡ÏË ÛÌËÊÂÌÌ˚ı Ë ÓÒÍÓ·ÎÂÌÌ˚ı: - ê‚ÓβˆËfl - Ò͇ÊÂÏ ÂÈ «‰‡», ÌÓ ‡Á‚ ÒÛ··ÓÚ Ï˚ Ò͇ÊÂÏ «ÌÂÚ»? «Ñ‡», ÍË˜Û fl ‚ÓβˆËË, «‰‡», ÍË˜Û fl ÂÈ, ÌÓ Ó̇ Ôfl˜ÂÚÒfl ÓÚ É‰‡ÎË Ë ‚˚Ò˚·ÂÚ ‚ÔÂ‰ ÚÓθÍÓ ÒÚÂθ·Û… ê‚ÓβˆËfl - ˝ÚÓ ıÓӯ ‰ÂÎÓ ıÓÓ¯Ëı β‰ÂÈ, ÌÓ ıÓӯˠβ‰Ë Ì ۷˂‡˛Ú. á̇˜ËÚ, ‚ÓβˆË˛ ‰Â·˛Ú ÁÎ˚ β‰Ë… ã˛ÚÓ‚Û-Ň·Âβ ·ÂÒÍÓ̘ÌÓ „ÛÒÚÌÓ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ú‡„˘ÂÒÍÓ„Ó ÌÂÒÓÓÚ-

‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÏÂÊ‰Û Ï˜ÚÓÈ Ë ‡θÌÓÒÚ¸˛, Ë Ì ÊÂÎÂÁ̇fl ÙÓÏÛ·, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÎË ÒÓ‚ÂÚÒÍË ÍËÚËÍË, ‡ Ô˜‡Î¸ÌÓ ÔËÁ̇ÌË ÍÛÚÓÈ ‡θÌÓÒÚË Á‚Û˜ËÚ ‚ Â„Ó Ù‡ÁÂ: - é̇ Ì ÏÓÊÂÚ Ì ÒÚÂÎflÚ¸, ɉ‡ÎË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó̇ - ‚ÓβˆËfl… ç‡ ‰ÍÓÒÚ¸ ÚÓÌÍÓ ÔÓ‰ÏÂÚËÎ ãÂÓÌˉ ìÚÂÒÓ‚, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÒÒ͇Á Ì ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‡ Ó‰ËÌ - ˝ÚÓ ‰Ë‡ÎÓ„ Ň·ÂÎfl Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ. Ň·Âθ ‚ «äÓ̇ÏËË» ‡Á‰‚ÓËÎÒfl - ̇ ÛÒËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ó΢ÌÓ„Ó ‡ÒÒ͇Á˜Ë͇ Ë ÊˉӂËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚÂÚ¸Â΢ÌÓ„Ó É‰‡ÎË. ùÚÓ ÏÌËÏÓ ‡Á‰‚ÓÂÌËÂ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÑÊÓ‰‡ÌÓ ÅÛÌÓ Ì‡Á‚‡Î coincidentia oppositorum cÓ‚Ô‡‰ÂÌË ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚÂÈ. ã˛ÚÓ‚ Ë É‰‡ÎË ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú ‚ Ò‡ÏÓÏ Å‡·ÂÎÂ. ëÓ˜ÂÚ‡fl ÌÂÒÓ˜ÂÚ‡ÂÏÓ - ‚˚ÒÓÍÓÂ Ò ÌËÁÍËÏ, ÒÚ‡ÓÂ Ò ÌÓ‚˚Ï, ÛÒÒÍÓÂ Ò ËÌÓflÁ˚˜Ì˚Ï, Ň·Âθ ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ò‚ÓÈ ·‡Ó˜Ì˚È, Í˘‡˘ËÈ, ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚È, ͇ڇÒÚÓÙ˘ÂÒÍËÈ ÒÚËθ - ÔÓ‰ ÒÚ‡Ú¸ ˝ÔÓıÂ. ëÚËθ Ò‡Ï ÔÓ Ò· ÂÒÚ¸ ÛÊ ‡·ÒÓβÚÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ‚ˉÂÚ¸ ‚Â˘Ë (ÔË‚ÂÚ îÎÓ·ÂÛ). ëÚËθ Ň·ÂÎfl ÓÚ‡Ê‡ÂÚ Â„Ó ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ. Ç Ó‰ÌÓÈ Ù‡ÁÂ, ‚ Ó‰ÌÓÈ ÏÂÚ‡ÙÓÂ, ‚ Ó‰ÌÓÏ fl‰Û ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚ ÓÌ ÒÎÓ‚‡ Ë Ô‰ÏÂÚ˚, ·ÂÒÍÓ̘ÌÓ Û‰‡ÎÂÌÌ˚ ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡, ÒÂχÌÚ˘ÂÒÍË ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Â, ÔÓβÒÌ˚Â. èÓËÒıÓ‰ËÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ãÓÏÓÌÓÒÓ‚ Ó·ÓÁ̇˜ËÎ Í‡Í «ÒÓÔflÊÂÌË ‰‡ÎÂÍÓ‚‡Ú˚ı ˉÂÈ»: «Ñ‰ ÏÓÈ ãÂÈ‚Ë-àˆıÓÍ ·˚Î ÔÓÒÏÂ¯Ë˘ÂÏ „ÓÓ‰‡ Ë ÛÍ‡¯ÂÌËÂÏ Â„Ó», «ÇÒfi ‚˚¯ÎÓ ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, Ë ‚Òfi ‚˚¯ÎÓ ıÛ‰Ó», «çÂÒ˜‡ÒÚÌÓ ̇¯Â Ò˜‡Òڸ», «…ÔÓ˜¸ ÓÚ ˝ÚËı ÔÓ‰ÏË„Ë‚‡˛˘Ëı χ‰ÓÌÌ, ӷχÌÛÚ˚ı ÒÓΉ‡Ú‡ÏË». àÁ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË Á̇˜ÂÌËÈ Å‡·Âθ ËÁ‚ÎÂ͇ÂÚ ÌÓ‚˚È ÒÏ˚ÒÎ. «äÓη‡ÚÂθ ÒÏ˚Ò·», ÓÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÔÂÂÓˆÂÌÍÛ ÒÎÓ‚‡ÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl, ÔÂÂÒÚÓÈÍÛ ‚ÌÛÚË Ò‡ÏÓ„Ó ÒÎÓ‚‡, ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ÌÓ‚˚ ÒÂχÌÚ˘ÂÒÍË „‡Ìˈ˚ ÒÎÓ‚‡. ܇ÎÓ·˚, ‰Óʸ Ë ÌÂÚÂÔÂÌË ÔÛθ, ÛÍË, ‚ÓÌfl˛˘Ë ıÓÎÓ‰Ì˚ÏË ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ÏË‡ÏË, ‰Â‚Û¯ÍË, ÍÓÚÓ˚ı ̇ÒËÎÛ˛Ú Ë ËÁ-Á‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚÂÎfl˛ÚÒfl, - ˝ÚË ÏÂÚ‡ÙÓ˘ÂÒÍË ÍÓÏ·Ë̇ˆËË ‚Á˚‚‡˛Ú Í·ÒÒ˘ÂÒÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. èÓÁ‡ Ň·ÂÎfl Í˚·ڇfl Ë ÍÓÌ‚‡fl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ¯Î‡Í Ë Û‰‡ ‚ ÌÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú. èÓ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚‡Ï, Ň·Âθ «ÒÓÓ·‡Ê‡Î ÒÂ‰ˆÂÏ», ÌÓ ÒÂ‰Â˜Ì˚ ÔÓÁÂÌËfl ÓÌ ÒÓ˜ÂÚ‡Î Ò ÍÓÌ-

ÍÂÚÌ˚ÏË, ÔÓ˜ÚË Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚ˘ÂÒÍËÏË, Ó˜ÂÍÓ‚Ó-ÂÔÓÚ‡ÊÌ˚ÏË ÓÔËÒ‡ÌËflÏË. è‡‚‰‡ ÊËÁÌË Ë Ô‡‚‰‡ ÔÓ˝ÁËË ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡˛ÚÒfl, ÒÓ˜ÎÂÌfl˛ÚÒfl ‚ Â„Ó ÔÓÁ - ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ûfl, ÓÌË Ó·˙ÂÏÎ˛Ú ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ Ë ÛʇÒÌÛ˛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸. àı Ò‚flÁ¸ - Ì ÔÓ ÚÓʉÂÒÚ‚Û, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÒÚÛ: ÏÂÚ‡ÙÓ˘ÂÒ͇fl Ò‚flÁ¸. ëÓ˜ÂÚ‡ÌË Í˚·ÚÓ„Ó ‚˚Ï˚Ò· Ë ÍÓÌ‚ÓÈ Ô‡‚‰˚, ÒÔ·‚ ÔÓ˝ÁËË Ë ÔÓÁ˚, ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ËÒÚËÌ˚ Ë ÔËÒ‡ÌÌ˚ı Ò Ì‡ÚÛ˚ ˝Ú˛‰Ó‚. ùÚÓ ·˚Î ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÔË̈ËÔ Å‡·ÂÎfl, ‚ÌÛÚÂÌÌ ҇ÏÓÏÛ Ò· Á‡‰‡ÌËÂ, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ ÓÚÒÚÛÔËÎ ÚÓθÍÓ ‚ Á̇ÏÂÌËÚ˚ı, ‡ÒıÓÊËı, ÓÔËıÓ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı, Í‡Í «ÉÓ ÓÚ Ûχ», ÛÒÒÍÓÈ ÛÒÚÌÓÈ ˜¸˛ «é‰ÂÒÒÍËı ‡ÒÒ͇Á‡ı». Ö‚ÂÈÒ͇fl ÊÂÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂÂÍβ˜Â̇ ‚ „ÂÓ˘ÂÒÍËÈ „ËÒÚ, Ë ÓχÌÚ˘ÂÒ͇fl ‡Ì‡ıËfl ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂ̇ ÔÓÎˈÂÈÒÍÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ, ‡ „Ó‰ÓÒÚ¸ Ë ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó ÓÒÚÓÒÎÓ‚Ó‚-ÊÛÎËÍÓ‚ ‚ÓÁÌË͇˛Ú ÓÚ ÔÓÚË‚ÌÓ„Ó – ÓÚ ÒӈˇθÌÓ„Ó ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ÔËÌËÊÂÌÌÓÒÚË. à ‚Ò Ê ˝ÚË Í‡ÒÓ˜Ì˚Â, ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ Ë ÏÂÚ‡ÙÓ˘ÂÒÍË ÔÂÂ̇Ò˚˘ÂÌÌ˚ Ò͇Á˚-·‡ÈÍË ÔÓË„˚‚‡˛Ú ÔË Ò‡‚ÌÂÌËË Ò Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÈ «äÓ̇ÏËÂÈ». êfl‰ÓÏ Ò Â Ú‡„˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ˝ÁËÂÈ, ÓÌË ‚˚„Îfl‰flÚ ‡ÌÂ͉ÓÚÓÏ, ͇ÚËÌÍÓÈ, Ò͇ÁÍÓÈ, ˉËÎÎËÂÈ. ÇÏÂÒÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓ„Ó ÔÓβÒÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËfl ÒÎÓ‚, ˉÂÈ, Ô‰ÏÂÚÓ‚, ı‡‡ÍÚÂÓ‚ Ë Òۉ· ˜ËÚ‡ÂÏ ‚ÂÒÂÎ˚ ÙÓθÍÎÓÌ˚ ËÒÚÓËË ÔÓ Ó‰ÂÒÒÍËı Ó·ËÌ„Û‰Ó‚ Ò ‰ÛÊÂβ·Ì˚ÏË ·‡ÛÌËÌ„‡ÏË, ÔÓÁ·˘ÂÌÌ˚ ÓχÌÚ˘ÂÒÍËÏ ÙÎÂÓÏ ‡Á·ÓÈÌ˘¸Ë ËÒÚÓËË, ÍÓÚÓ˚ ‰‡˛Ú ËÚÓ„Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËfl, ‡ ÌÂ Â„Ó ‡·ÓÚÛ - ËÁ‚ΘÂÌÌ˚Â Ë Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚ ÁÂ̇ ÔÓ˝Ú˘ÂÒÍÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÁËË, ‡ ̠ „Ó‰Ë‚ ÛÁÂÎ Ò ‡θÌÓÒÚ¸˛. äÓ„‰‡ ˛Ì˚È „ÂÓÈ ·‡·Â΂ÒÍÓ„Ó ‡ÒÒ͇Á‡ «èÂ‚‡fl β·Ó‚¸» ÒڇΠÌ‚ÓθÌ˚Ï Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ ËÌÚËÏÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Û‚Ë‰ÂΠۉ˂ËÚÂθÌÛ˛, ÔÓÒÚ˚‰ÌÛ˛ ÊËÁ̸ ‚ÒÂı β‰ÂÈ Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÚÓ Á‡ıÓÚÂÎ Á‡ÒÌÛÚ¸ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÌÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Á‡·˚Ú¸ Ó· ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË, Ô‚ÓÒıÓ‰fl˘ÂÈ Ï˜Ú˚. «é‰ÂÒÒÍË ‡ÒÒ͇Á˚» ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÒÓÌ, Á‡·˚Ú¸Â, Á‡·‚ÂÌËÂ, ‚˚Ï˚ÒÂÎ, ÌÓÒڇθ„Ëfl ÔÓ ÁÓÎÓÚÓÏÛ ‚ÂÍÛ, àڇ͇ ÔÓÒΠíÓË, ÔË ‚Ó ‚ÂÏfl ˜ÛÏ˚. Ň·Âθ ·˚Î ‚ ÛʇÒÂ Ë ÓÚ Ò‡ÏËı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ÓβˆËË, ÌÓ Â˘Â ·Óθ¯Â - ÓÚ Ëı ‰‡Î¸ÌËı ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ, Ë·Ó ÒΉ˚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚‰ÛÚ Ì ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ, ÌÓ Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ. î‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒ͇fl ÓıÓÚ‡ ̇ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ̇˜‡Ú‡fl ‚ É‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ‚ÓÈÌÛ Ë ‰ÓÒÚË„¯‡fl ‡ÔÓ„Âfl ‚ ‰¸fl‚ÓΡ‰Â 37-„Ó, ·˚· Ň·ÂÎÂÏ Ì‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ Ô‰Ò͇Á‡Ì‡ ¢ ‚ «äÓ̇ÏËË», ‚ÂÎËÍÓÈ ÍÌË„Â Ó ÛÒÒÍÓÈ ‚ÓβˆËË. ä‡Í ‚Ò ·ÎËÁÓÛÍËÂ, Ň·Âθ ‚˚„Îfl‰ÂΠʇÎÍËÏ Ë ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì˚Ï, ÍÓ„‰‡ ÒÌËχΠӘÍË. Ö„Ó ÁÂÌËfl, Ӊ̇ÍÓ, ı‚‡ÚËÎÓ, ˜ÚÓ·˚ Û„‡‰‡Ú¸ Ú‡„˘ÂÒÍËÈ Û˘Â· ÒÛ‰¸·˚ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. àÌÚÂÂÒÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏÂÌÌÓ ÒÎÂÔÓ„Ó íËÂÒËfl ̇‰ÂÎËÎ áÂ‚Ò Ôӂˉ˜ÂÒÍËÏ ‰‡ÓÏ? ÄıË‚˚ Ň·ÂÎfl ÛÌ˘ÚÓÊËÎË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ, ÌÓ Ú‡ÍÓÂ Û ÏÂÌfl ˜Û‚ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ ÂÒÎË ·˚ ÓÌË Ë ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸, Ï˚ χÎÓ ·˚ ˜ÚÓ ‚ ÌËı ӷ̇ÛÊËÎË. äÓ„‰‡ Â„Ó ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË Ó ·ÎËʇȯËı Ô·̇ı, ÓÌ Óڂ˜‡Î ÓÒÚÓÛÏÌÓ, ıÓÚfl Ì‚ÂÒÂÎÓ: - ëÓ·Ë‡˛Ò¸ ÍÛÔËÚ¸ ÍÓÁÛ… ïÓÚÂΠ̇ÔËÒ‡Ú¸ Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËË, ÔÓÂı‡Î ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛, Ô˯ÂÎ ‚ ÛʇÒ: «ëÚ‡¯ÌÂÂ, ˜ÂÏ Ì‡ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ». éÌ ·˚Î Ó·˜ÂÌ Ì‡ ÏÓΘ‡ÌË Ì ÒÎÓÌÓ‚¸ËÏË ÒÓ͇ÏË Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË, ÌÓ Ò‡ÏËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ - ‡ ÔÓÚÓÏ Ë Ì‡ ÒÏÂÚ¸. ä‡ÍÓ ÏÓΘ‡ÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·Óθ¯ËÏ, ˜ÂÏ ÏÓΘ‡ÌË ÏÂڂˆ‡?

Ç·‰ËÏË ëéãéÇúÖÇ.


www.vnovomsvete.com

20

ëÖåúü

‚‡Ê‡Âχfl Ñ.û! è‡‚˚ ‚˚ ËÎË ÌÂÚ, ¯‡Ú¸ ‚‡Ï Ò‡ÏÓÈ. é‰ÌËÏ Î˛‰flÏ ÒÂϸfl ÌÛÊ̇, ‰Û„ËÏ ÌÂÚ. ùÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚Á„Îfl‰Ó‚, ı‡‡ÍÚÂ‡, ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ‡ Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚. çÓ Ï˚ ¯ËÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ‚‡¯Â ÔËÒ¸ÏÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÒÚÓËfl ‚‡¯ÂÈ ÔÓ‰Û„Ë ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÔÂÂÍÎË͇ÂÚÒfl Ò Ú‚ӄ‡ÏË ‰Û„Ëı χÚÂÂÈ ÄÏÂËÍË. ᇠÔËÏÂ‡ÏË ‰‡ÎÂÍÓ ıÓ‰ËÚ¸ Ì ̇‰Ó. Ç ÔÓÒΉÌÂÏ ÌÓÏÂ ÊÛ̇· Parents ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚ‡Ú¸fl χÚÂË ÚÓËı ‰ÂÚÂÈ É˝ÈÎ é’äÓÌÌÓ. ÇÓÚ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÚ˚‚ÓÍ: «Ç˜ÂÓÏ fl ÔÓ‚ÂÁÛ 11-ÎÂÚÌÂ„Ó Ò˚̇ ̇ ıÓÍÍÂÈ Ë ‚ÓÒ¸ÏËÎÂÚÌ˛˛ ‰Ó˜¸ ̇ Ô·‚‡ÌËÂ. é·˚˜ÌÓ Ï˚ Ò ÏÛÊÂÏ ‰Â·ÂÏ ˝ÚÓ ÔÓ Ó˜Â‰Ë. ë„ӉÌfl Í‡Í ‡Á ÏÓÈ ˜Â‰. èÓÚÓÏ fl ‰ÓÎÊ̇ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‰Óχ¯ÌË Á‡‰‡ÌËfl Ë ÒÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òfl Ò ·˝·ËÒËÚÚÂÓÏ. çÂÚ, fl ıÓ˜Û Ô˄·ÒËÚ¸  ̠‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Ò ÏÛÊÂÏ ÔÓ¯ÎË ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸ ‚ÏÂÒÚ - ÌÂÏÌÓ„Ó ‡Á‚Θ¸Òfl. é̇ ÌÛÊ̇ ÏÌÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ¯ÍÓΠ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÒÓ·‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓ fl Ì ÏÓ„Û ÔÓÔÛÒÚËÚ¸. ì Ì‡Ò Â˘Â ÂÒÚ¸ ‰‚ÛıÎÂÚÌflfl ‰Ó˜¸, ÍÓÚÓ‡fl ÚÓÊ Ú·ÛÂÚ ·Óθ¯Ëı Á‡·ÓÚ. àÌÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ fl Ò ÌÂÈ Ì‡ Ë„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, fl ̇ ÏËÌÛÚÛ ÓÚ‚ÎÂ͇˛Ò¸ Ë Á‡‰ÛÏ˚‚‡˛Ò¸: «óÚÓ ÒÓ ÏÌÓÈ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ? äÛ‰‡ ‰‚ËÊÂÚÒfl ÏÓfl ÊËÁ̸?» É˝ÈÎ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ó̇ Ó˜Â̸ ˆÂÌËÚ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÂÏfl, ÍÓÚÓÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ò ÌËÏË. é‰Ì‡ÍÓ Í‡Í Ï‡Ú¸ Ó̇ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒËθÌÓ ̇ÔflÊÂÌËÂ Ë ‚ÔÓÎÌ ӷÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ÔËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ·˚Ú¸ Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ 2014 „Ó‰Û ˝ÚÓ Ó„ÓÏ̇fl ‡·ÓÚ‡. ç ÚÓθÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Û Ï‡Ï Ë Ô‡Ô ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏË ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ - ̇ÔËÏÂ, Ò˜ËÚ‡Ú¸ ˜‡Ò˚, ÍÓÚÓ˚ Ëı ˜‡‰‡ ÔÓ‚Ó‰flÚ ÔÂ‰ ˝Í‡Ì‡ÏË ÚÂ΂ËÁÓÓ‚ Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚, ËÎË Í‡ÎÓËË Ë Ò‡ı‡ ‚ Ëı ‰ËÂÚÂ. èÓÒÚÓ ÒÂȘ‡Ò Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ‚Ó‰flÚ ·Óθ¯Â ‚ÂÏÂÌË Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ÂÒÎË Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ Ò Ô‰˚‰Û˘ËÏË ÔÓÍÓÎÂÌËflÏË. ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¯Ú‡Ú‡ ä‡ÎËÙÓÌËfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚‰ÂÚ ‚ ë‡Ì-ÑËÂ„Ó ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ̇ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ. Ç 1995 „Ó‰Û Ï‡Ï˚ Û‰ÂÎflÎË ‰ÂÚflÏ ‚ ̉Âβ ‚ Ò‰ÌÂÏ 12 ˜‡ÒÓ‚. àÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û ÚÓθÍÓ ÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓÚÓÓ ÓÌË ÒÔˆˇθÌÓ ÔÓÒ‚fl˘‡ÎË Ò˚ÌÓ‚¸flÏ Ë ‰Ó˜ÂflÏ, ‡ Ì ÔÓÒÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ fl‰ÓÏ, Ò͇ÊÂÏ, ‚Ó ‚ÂÏfl ӷ‰‡ ËÎË ÍÓ„‰‡ Ú ˄‡ÎË Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. Ç 2007 „Ó‰Û ˜ËÒÎÓ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‚ÏÂÒÚ ˜‡ÒÓ‚ ‚˚ÓÒÎÓ ‰Ó 21 ‚ ̉Âβ. è‡Ô˚ ÔÓ͇ ÓÚÒÚ‡˛Ú ÓÚ Ï‡Ï, ÌÓ Ë Ëı Û˜‡ÒÚË ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‰‚ÓËÎÓÒ¸. ç‡ ÔÂ‚˚ı ‚Á„Îfl‰, ˝ÚÓ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ·Óθ¯Â Á‡·ÓÚËÏÒfl Ó Ò‚ÓËı ‰ÂÚflı. çÓ ÂÒÚ¸ Ë Ó·ÓÓÚ̇fl ÒÚÓÓ̇ ω‡ÎË - ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ͇̇ÔÎË‚‡˛˘‡flÒfl ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸, ‡ ÔÓÓÈ Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚ËÌ˚, ÍÓ„‰‡ ‡·ÓÚ‡ ËÎË ‰Û„Ë ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ ϯ‡˛Ú ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Ò Ò˚ÌÓ‚¸flÏË Ë ‰Ó˜Â¸ÏË ÒÚÓθÍÓ, ÒÍÓθÍÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚. «äÓ„‰‡-ÚÓ Ï‡ÚÂË ÓÚÒ˚·ÎË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ë„‡Ú¸ Ë Ì ʉ‡ÎË Ëı ‡Ì¸¯Â ӷ‰‡, Ú‡Í ˜ÚÓ ·flÚ‡ ÔË‚˚͇ÎË Ò‡ÏË ‡Á‚ÎÂ͇ڸ Ò·fl Ë ¯‡Ú¸ Ò‚ÓË ÔÓ·ÎÂÏ˚», - ÓÚϘ‡ÂÚ ãÂÒÎË ÅÂÌÌÂÚÚÒ, χڸ ‰‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ‡‚ÚÓ ÍÌË„Ë «ÜÂÌÒÍË ӯ˷ÍË: ç Î˯‡ÂÏ ÎË Ï˚ Ò·fl ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó„Ó?». ùÚÓÚ ·ÂÒÚÒÂÎÎÂ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓ‰‚Â„‡˛Ú-

ì

삇ʇÂχfl ‰‡ÍˆËfl! ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ·ÎËÁ͇fl ÔÓ‰Û„‡. å˚ ‚ÏÂÒÚ ÓÍÓ̘ËÎË ¯ÍÓÎÛ. Ä ÔÓÚÓÏ Ì‡¯Ë ÔÛÚË ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸. å˚ ‡Á˙Âı‡ÎËÒ¸ ‚ ‡ÁÌ˚ ÍÓÎΉÊË, Ë ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ fl Ì ‚ˉ· å‡„‡ËÚÛ. Ä ‚ÓÚ Ì‰‡‚ÌÓ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸. ü ‰‚‡  ÛÁ̇·. é̇ ÒËθÌÓ ‡ÒÔÓÎÌ·, ‚˚„Îfl‰ËÚ ÛÒÚ‡ÎÓÈ. Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇ ‚˚¯Î‡ Á‡ÏÛÊ, Ӊ˷ χθ˜Ë͇ Ë ‰Â‚Ó˜ÍÛ, Ë ÚÂÔÂ¸ Ò‚ÂÚ‡ ·ÂÎÓ„Ó Ì ‚ˉËÚ. ᇷÓÚ˚ Ó ‰ÂÚflı ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛  ÔÓ„ÎÓÚËÎË. çË͇ÍÓÈ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË. çË ‚ ÒÔÓÚÁ‡Î ÒıÓ‰ËÚ¸, ÌË ‚ Ú‡Ú, ÌË ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó Ò‚ÓÂÈ ‚̯ÌÓÒÚË. äÓÏÛ ‚Ò ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ? åÓfl ÒÛ‰¸·‡ ÒÎÓÊË·Ҹ Ë̇˜Â. èÓ͇ Ì Á‡ÏÛÊÂÏ, ‰ÂÚÂÈ ÌÂÚ. à fl ‚Ò ÏÂ̸¯Â Û‚ÂÂ̇, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÒÚÂÏËÚ¸Òfl Á‡‚Ó‰ËÚ¸ ÒÂϸ˛. èËÏÂ å‡„‡ËÚ˚ ¢ ·Óθ¯Â ۷‰ËÎ ÏÂÌfl ‚ ˝ÚÓÏ. ü Ì ıÓ˜Û ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓÈ, Í‡Í Ó̇. Ç ÊËÁÌË ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ‡‰ÓÒÚÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂÏ ‚Ó ËÏfl ‰ÂÚÂÈ. è‡‚‡ ÎË fl? Ñ.û.

ХОЧУ ОТДОХНУТЬ-

ОТ СВОИХ ДЕТЕи Òfl χÚÂË, ÔËÌÓÒfl Ò·fl ‚ ÊÂÚ‚Û Ë‰Â ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ Ò·fl ‰ÂÚflÏ. ᇠ˝ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‡ÒÔ·˜Ë‚‡Ú¸Òfl. ãÂÒÎË ÅÂÌÌÂÚÚÒ ÔÓflÒÌflÂÚ: «ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚Ò ‚ÂÏfl ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú „ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰Â·˛Ú Ëı ˜‡‰‡, ‚ÌË͇ڸ ‚ Í‡Ê‰Û˛ ÏÂÎÓ˜¸ Ë ‚ϯ˂‡Ú¸Òfl, ÂÒÎË ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÛÚ Ò‡ÏË Ò ˜ÂÏ-ÚÓ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl». éÌË ÍÓflÚ Ò·fl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚Ó‚ÂÏfl Ì Á‡ÔËÒ‡ÎË Ò‚ÓËı χÎ˚¯ÂÈ Ì‡ ÛÓÍË ÚÂÌÌËÒ‡ ËÎË ÔÓÔÛÒÚËÎË Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û. ç ̇‰Ó, „Ó‚ÓËÚ ‡‚ÚÓ «ÜÂÌÒÍËı ӯ˷ÓÍ». ç Á‡„ÓÌflÈÚ Ò·fl ‚ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÒÚÂÒÒ, Ì ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÈÚ ‚ËÌ˚ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÌÂχÎÓ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‡·ÓÚ ËÎË ÓÚ‚Ó‰ËÚ ͇ÍÛ˛ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Ìfl Ò· ҇ÏÓÈ. èÂÂÒÏÓÚËÚ ҂ÓÈ ÔÂ„ÛÊÂÌÌ˚È Í‡ÎẨ‡¸. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ì ‚Ò ‚ ÌÂÏ Ú‡Í ÛÊ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. é·‡ÚËÏÒfl ÓÔflÚ¸ Í Ì‰‡‚ÌÂÏÛ ÔÓ¯ÎÓÏÛ. èÓÍÓÎÂÌË ̇Á‡‰ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï, ÂÒÎË Ó‰ËÚÂÎË Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË Ò‚ÓËı χθ˜ËÍÓ‚ ‚ ·ÂÈÒ·ÓθÌÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û å‡ÎÓÈ ÎË„Ë, ‡ ‰Â‚Ó˜ÂÍ - ̇ ÒÛ··ÓÚÌË ÛÓÍË ‚ ÏÂÒÚÌ˚ ¯ÍÓÎ˚ ڇ̈‡, Ë ÓÌË ıÓ‰ËÎË ÚÛ‰‡ Ò‡ÏË. ë„ӉÌfl Á‡ÔÓÒ˚ ‚˚ÓÒÎË ‰Ó Ô‰Â·. å‡Ï˚ Ë Ô‡Ô˚ ‚˚·Ë‡˛Ú ͇ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ «˝ÎËÚÌ˚È» ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰, „ÓÚÓ‚˚ ‚ÓÁËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ Í‡Ê‰˚È ‰Â̸ ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ̇ Í‡È Ò‚ÂÚ‡, Î˯¸ ·˚ ‚ Ò‡‰Û ·˚Î Ó·¯ËÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ‚ÒflÍËı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı Á‡ÌflÚËÈ. чÊ ‰Îfl Ï·‰Â̈‚ ÒÂȘ‡Ò ÂÒÚ¸ Í·ÒÒ˚ ÈÓ„Ë Ë Ò‡ÌÒ˚ χÒ҇ʇ. ÑÎfl ¯ÍÓθÌËÍÓ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ Ô·ÚÌ˚ ‡Í‡‰ÂÏ˘ÂÒÍË Á‡ÌflÚËfl

ÔÓÒΠ¯ÍÓÎ˚. à ˝ÚÓ - Ì „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÛÓ͇ı Ë„˚ ̇ ÒÍËÔÍ ËÎË ‚˚ÂÁ‡ÌËfl ·ÛχÊÌ˚ı ÙË„Û ÓË„‡ÏË (É˝ÈÎ é’äÓÌÌÓ ÔËÁ̇ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Â ‰Ó˜¸ Á‡ÌËχ·Ҹ Ë ÚÂÏ, Ë ‰Û„ËÏ). éÚÍÛ‰‡ ·ÂÂÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó ÌÓ‚˚ı ‚ˉ‡ı Á‡ÌflÚËÈ? éÚ ‰Û„Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ. à Ú‡Í ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ÒÓÔÂÌ˘ÂÒÚ‚Ó. «éÌÓ Ó˜Â̸ Á‡‡ÁËÚÂθÌÓ, - ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ÍÓÌÒÛθڇÌÚ ÊÛ̇· Parents ùÈÎËÌ äÂÌ̉ËåÛ, ‡‚ÚÓ ÍÌË„Ë «ìÏÌÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË ÛÏÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ». - ëÎ˚¯Ë¯¸, Í‡Í ‰Û„Ë „Ó‚ÓflÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÂÏ Á‡ÌËχ˛ÚÒfl Ëı ‰ÂÚË, Ë Ì‡˜Ë̇¯¸ Á‡‰‡‚‡Ú¸Òfl ‚ÓÔÓÒ‡ÏË: «Ä Í‡Í Ê ÏÓÈ? ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÎË fl ‰Îfl ÌÂ„Ó ‰Â·˛?» äÓ̘ÌÓ, ÌËÍÚÓ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÛÚ‚Âʉ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚Ò ˝ÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‡Á‚Ë‚‡˛˘Ë Á‡ÌflÚËfl Ë Û‚Î˜ÂÌËfl - ÔÛÒÚÓ ‰ÂÎÓ. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â. «çÂÚ ÌË˜Â„Ó ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ„Ó ‚ ˝ÚÓÏ. ç‡ÔÓÚË‚, ÌÂıÓÓ¯Ó, ÂÒÎË ‰ÂÚË Ì Á‡ÌflÚ˚ Ì˘ÂÏ, ÍÓÏ ˄ ‚Ó ‰‚ÓÂ, - Ô˯ÂÚ ãËÌÓ ëÍË̇ÁË ‚ ÍÌË„Â «å‡Î˚¯Ë ̇ Ò‚Ó·Ó‰Â: ä‡Í ‚˚‡ÒÚËÚ¸ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛˘Ëı ̇ Ò‡ÏËı Ò·fl ‰ÂÚÂÈ, Ì ÒıÓ‰fl ÔË ˝ÚÓÏ Ò Ûχ ÓÚ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡». - ü Ôӂ· Á̇˜ËÚÂθÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÚÒÚ‚‡ ‚ ÔÓËÒ͇ı Í΂Â‡- «˜ÂÚ˚ÂıÎËÒÚÌË͇», Ë, ıÓÚfl Ì ÏÓ„Û ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÌ ‰‡ÎÓ, ÌÓ Ì‡‚ÂÌfl͇ Á̇˛, ˜ÚÓ ÌËÍ‡Í Ì ÔÓ‚‰ËÎÓ». Ç Ò‡ÏËı ÍÛÊ͇ı Ë ÒÂ͈Ëflı ÌË˜Â„Ó ÔÎÓıÓ„Ó ÌÂÚ. ùÚÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ Á̇ÌËfl Ë Ì‡‚˚ÍË. ÑÂÚË ‚Ò„‰‡ Á‡ÌflÚ˚. èÓ·ÎÂχ, Ӊ̇ÍÓ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï‡Ï˚ Ë Ô‡Ô˚ ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÔÓÒÔÂÚ¸ Á‡ ·flÚ‡ÏË ÔÓ‚Ò˛‰Û, Ë ‚ ÂÁÛθڇÚÂ Û ÌËı ÛÊ Ì ÓÒÚ‡ÂÚÒfl

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ÌË ‚ÂÏÂÌË, ÌË ÒËΠ̇ Ò‡ÏËı Ò·fl. «ü Ì ÔÓÔÛÒ͇˛ ÌË Ó‰ÌÓÈ ·ÂÈÒ·ÓθÌÓÈ Ë„˚», - Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ „Ó‚ÓËÚ Ó‰Ì‡ χχ¯‡, Û ÍÓÚÓÓÈ ‰‚‡ χθ˜Ë͇ Ë„‡˛Ú ‚ ·ÂÈÒ·ÓÎ ¯ÂÒÚ¸ ‡Á ‚ ̉Âβ. ä‡Í‡fl Û Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÊËÁ̸? Ç ˜ÂÏ Ê ‚˚ıÓ‰? ç‡‰Ó ÛÏÂÚ¸ ̇ıÓ‰ËÚ¸ «ÁÓÎÓÚÛ˛ ÒÂ‰ËÌÛ». ê‡ÁÛÏÌÓ ÎË ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÊËÁ̸ ‚ ÒÂϸ ڇÍ, ˜ÚÓ·˚ ‚Ò ‚‡˘‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÍÛ„ ·ÂÌ͇, Í‡Í áÂÏÎfl ‚ÓÍÛ„ ëÓÎ̈‡? Çfl‰ ÎË. èÂʉ ‚Ò„Ó, ˝ÚÓ ÔÓ‚‰ËÚ ‚‡¯ÂÏÛ «ÒÓÎ̈ۻ.

ÇÓÒÔËÚ‡ÌËÂ, ÔÓ‰„ÓÌflÂÏÓ ÒÚ‡ıÓÏ èÓÏËÏÓ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì ‰Â·ÂÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îfl ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ‰ÂÚÂÈ, ‚ „ÎÛ·ËÌ ̇¯ÂÈ Ô‰‡ÌÌÓÒÚË ËÏ ÏÓÊÂÚ ÎÂʇڸ Â˘Â Ë Á‡ÒÚ‡ÂÎ˚È ÒÚ‡ı. ëÂȘ‡Ò ·ÓΠ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‚ÂÏfl, ˜ÂÏ ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó ÔÂʉÂ. ìÓ‚Â̸ ÚflÊÍËı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ò‡Ï˚È ÌËÁÍËÈ Á‡ ÔÓÒΉÌË 40 ÎÂÚ. ëÚ‡ÚËÒÚË͇ ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ‰ÓÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ‰ÂÚflÏ ‚Ò ‚ÂÏfl ˉÂÚ ‚ÌËÁ ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ˜ÂÏ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl. çÓ ‚ ̇¯ ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚È ‚ÂÍ, ÍÓ„‰‡ β·Ó ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂωÎÂÌÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÏËÎÎËÓÌ‡Ï Î˛‰ÂÈ, Ó‰ËÚÂÎflÏ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ·Â‰‡ Ú‡ËÚÒfl Á‡ ͇ʉ˚Ï Û„ÎÓÏ. ÑÊÂÌÌËÙÂ ëËÌËÓ, ‡‚ÚÓ ÍÌË„Ë «ëÔÎӯ̇fl ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÌË͇ÍÓÈ Á‡·‡‚˚: è‡‡‰ÓÍÒ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl», ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ, Í‡Í Ó̇ ÒÚÓÎÍÌÛ·Ҹ Ò ˝ÚËÏ ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ ÒÚ‡ı‡ ÔË ÔÓÒ¢ÂÌËË ÔË„ÓÓ‰Ó‚ ï¸˛ÒÚÓ̇. «ü ‚ˉ· Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó̇, - ÍÓÚÓ˚ Ì ‡Á¯‡ÎË ‰ÂÚflÏ Ë„‡Ú¸ ‚Ó ‰‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰Óχ. ü ̇ÔÓÏË̇· ËÏ, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË ÂÍÓ‰ÌÓ ÌËÁÍË. à ÓÌË ÔËÁ̇‚‡ÎË, ˜ÚÓ ‚‰ÛÚ Ò·fl Ë‡ˆËÓ̇θÌÓ. çÓ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ̇¯ÂÈ ÊËÁÌË ‚ ˝Û ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ‚‚Ó‰ËÚ ÓÌ·ÈÌ Ò‚ÓÈ ÔÓ˜ÚÓ‚˚È Ë̉ÂÍÒ Ë ÌÂωÎÂÌÌÓ ÛÁ̇ÂÚÂ, ˜ÚÓ fl‰ÓÏ Ò ‚‡ÏË ÊË‚ÂÚ ÒÂÍÒۇθÌ˚È Ï‡Ì¸flÍ, ˜ÚÓ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚‡Ò ‚ˉÂÚ¸ ÏË ·ÓΠÓÔ‡ÒÌ˚Ï, ˜ÂÏ ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰Âλ. å˚ ‰ÛχÂÏ, ˜ÚÓ, ·‰ËÚÂθÌÓ ÒΉfl Á‡ ͇ʉ˚Ï ¯‡„ÓÏ ‰ÂÚÂÈ, Ï˚ Û·Â„‡ÂÏ Ëı ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. çÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‰Û„‡fl ̇ԇÒÚ¸. àÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË ˄, Á‡ ÍÓÚÓ˚ÏË Ì ̇·Î˛‰‡˛Ú ‚ÁÓÒÎ˚Â, ‰ÓÍÚÓ å‡ÈÍÎ íÓÏÔÒÓÌ, ÍÓÌÒÛθڇÌÚ ÊÛ̇· Parents, ̇Á‚‡Î «Ò‡ÏÓÈ ·Óθ¯ÓÈ ÛÚ‡ÚÓÈ ‰Îfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‰ÂÚÂÈ Á‡ ÔÓÒΉÌË 20 ÎÂÚ». à ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Û˛, ‡θÌÛ˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. «äÓ„‰‡ Ï˚ Î˯‡ÂÏ ‰ÂÚÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, - ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ÓÌ, ÓÌË ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·Û‰ÛÚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÓÎÌÂÌË ËÎË „Ó‰ÓÒÚ¸ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‰Ó·ËÎËÒ¸ ˜Â„Ó-ÚÓ ‚ ÔÓÁ̇ÌËË ÌÓ‚˚ı ‰Îfl ÌËı ‚¢ÂÈ».

íÂ·Û˛ÚÒfl Ó‰ËÚÂÎË ÔÓÒÔÓÍÓÈÌ ɽÈÎ é’äÓÌÌÓ ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ, Í‡Í ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ˜Ëڇ· ÍÌË„Û ‰ÓÍÚÓ‡ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ̇ÛÍ Å‡È‡Ì‡ ä‡Ô·̇ Ò ·ÓÒÍËÏ, ıÓÚfl Ë ‰ÎËÌÌ˚Ï Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ «ù„ÓËÒÚ˘ÂÒÍË Ô˘ËÌ˚ ËÏÂÚ¸ ·Óθ¯Â ‰ÂÚÂÈ: èÓ˜ÂÏÛ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯ËÏË Ó‰ËÚÂÎflÏË ÓÁ̇˜‡ÂÚ ÏÂ̸¯Â ÚÛ‰‡ Ë ·Óθ¯Â Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl, ˜ÂÏ ‚˚ ‰ÛχÂÚ». é’äÓÌÌÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ, ‰‡Ê ÂÒÎË ‚˚ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ Ò‚Ó ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Â˘Â Ó‰ÌËÏ ·ÂÌÍÓÏ, ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÍÌË„Û ÒÚÓËÚ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‰ÓÍÚÓ ä‡ÔÎ‡Ì ‚‰ÂÚ ‡Á„Ó‚Ó

Ì ÒÚÓθÍÓ Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËË Óʉ‡ÂÏÓÒÚË, ÒÍÓθÍÓ Ó ÚÓÏ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ò„ӉÌfl ÊËÁ̸ Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ô‚‡ÚË·Ҹ ‚ ̇·Ó ÛÚÓÏËÚÂθÌ˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı Á‡·ÓÚ, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı Ì ÔÓ‰Óı̯¸. èÓ‰Ûχ¯¸ Ó ˜ÂÏ-ÚÓ ÌÓ‚ÓÏ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎË ·˚ ‚ÌÂÒÚË ‚ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ (¢ ӉËÌ ·ÂÌÓÍ - Î˯¸ ˜‡ÒÚÌ˚È ÔËÏÂ), Ë Ò‡ÁÛ ‡ÒıÓ˜ÂÚÒfl, Í‡Í ÚÓθÍÓ ‚ÒÔÓÏÌ˯¸, ˜ÚÓ ÔˉÂÚÒfl ‚Á‚‡ÎËÚ¸ ̇ Ò·fl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ӷflÁ‡ÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ı Ë Ú‡Í ‚˚¯Â „ÓÎÓ‚˚. ùÚÓ ‚ ÍÓÌ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, - ̇Òڇ˂‡ÂÚ Å‡È‡Ì ä‡Ô·Ì. Å˚Ú¸ Ó‰ËÚÂÎflÏË Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÛÚÓÏËÚÂθÌ˚Ï ‰ÂÎÓÏ. ä ÚÓÏÛ Ê ˝Ú‡ ÔÓÒÚÓflÌ̇fl ÔÂ„ÛÁ͇ Ì ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚ Ò·fl. ÇÂÏfl, ˝ÌÂ„Ëfl Ë ‰Â̸„Ë, ÍÓÚÓ˚ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ‰ÂÚÂÈ, χÎÓ ˜ÚÓ ÏÂÌfl˛Ú. «àÒÒΉӂ‡ÌËfl ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË ·ÂÌ͇ - Ú‡Í, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò„ӉÌfl, „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÂÏ Ï˚ ‰ÛχÂÏ, - Û‚ÂflÂÚ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ. - êÂÁÛθڇÚ˚ ËÁÛ˜ÂÌËfl ·ÎËÁ̈ӂ ӷ̇ÛÊË‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÍÓ̘ÌÓÏ Ò˜ÂÚ ÔÓÒΉÌ ÒÎÓ‚Ó Á‡ ÔËÓ‰ÓÈ, Ë Ó̇ ·ÂÂÚ Ò‚Ó». ÑÓÍÚÓ ä‡ÔÎ‡Ì ÒÒ˚·ÂÚÒfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ̇ ÔÓÂÍÚ ‚ åËÌÌÂÒÓÚÂ. í‡Ï ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰ÓÎ„Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË ËÁÛ˜‡ÎË 1300 Ô‡ ·ÎËÁ̈ӂ. Ç ËÚÓ„Â Ó͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ „ÂÌÂÚË͇ - Ò‡Ï˚È ‚ÂÌ˚È Ô‰Ò͇Á‡ÚÂθ ÛÒÔÂı‡, ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡ Ë ‰ÓıÓ‰‡, ‡ ‚Ó‚Ò Ì ÒÚ‡‡ÌËfl Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÚÓ ÔÛ„‡ÂÚ. çÓ Ò ‰Û„ÓÈ - ÔËÌÓÒËÚ Ó·Î„˜ÂÌËÂ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰ÂÚË ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Ê‡Ê‰ÛÚ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÔÓ‚Ó‰ËÎË Ò ÌËÏË ·Óθ¯Â ‚ÂÏÂÌË. àÏÂÌÌÓ Í Ú‡ÍÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û Ô˯ÎË ‚ ıӉ ӷ˘Â̇ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ÓÔÓÒ‡ Ask the Children, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚË ·ÓΠÚ˚Òfl˜Ë χθ˜ËÍÓ‚ Ë ‰Â‚Ó˜ÂÍ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. íÂ·Û˛ÚÒfl Ô‡Ô˚ Ë Ï‡Ï˚, ‡‰Û˛˘ËÂÒfl ÊËÁÌË, ‡ Ì ‡Á‰‡ÊÂÌÌ˚Â Ë Á‡‰‡‚ÎÂÌÌ˚ Á‡·ÓÚ‡ÏË. ÖÒÎË ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÔˉÂÚÒfl ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ Ó·˘ÂÌËÂ Ò ‰ÂÚ¸ÏË, Ì ·Â‰‡. á‚Û˜ËÚ Ô‡‡‰ÓÍ҇θÌÓ? åÓÊÂÚ ·˚Ú¸. çÓ ÔËÒÎÛ¯‡Ú¸Òfl ÒÚÓËÚ.

é ÔÓθÁ ÒÍÛÍË äÓ̘ÌÓ, ÂÒÎË ‚˚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÛÏÂËÚ ҂ÓÈ Ô˚Î Ò Á‡ÔËÒflÏË ‚ ‡ÁÌ˚ ÍÛÊÍË Ë ÒÂ͈ËË, ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ‡ ˜ÂÏ Á‡ÌflÚ¸ ·ÂÌ͇? «é„‡ÌËÁÓ‚‡Ì̇fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ - ˝ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ, ÌÓ ‚ ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ Ï˚ ÓÚÛ˜ËÎË ‰ÂÚÂÈ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÛÏÂÎË Ò‡ÏË Ò·fl Á‡ÌflÚ¸ Ë ‡Á‚Θ¸, ÒÂÚÛÂÚ ÑÂÌËÁ ù‰‚‡‰Ò, χڸ ‰‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÇÂÒÚÙËΉ‡, ¯Ú‡Ú 縲ÑÊÂÒË. - éÌË Ê‰ÛÚ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ‰Îfl ÌËı ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ Á‡Ô·ÌËÓ‚‡ÎË. Ç ‡ÈÓÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ fl ÊË‚Û, ÔÓÎÌÓ ‰ÂÚÂÈ, ÌÓ ‚˚ Ëı ‰ÍÓ Û‚Ë‰ËÚ ̇ ÛÎˈÂ. ÇÒ ·Â„‡˛Ú ËÁ Ó‰ÌÓÈ ÒÂ͈ËË ‚ ÎÛ„Û˛. äÓ„‰‡ ÏÓË ‰ÂÚË ‰Óχ, Ï˚ Ì ÏÓÊÂÏ Ì‡ÈÚË ÌËÍÓ„Ó, ÍÚÓ ·˚ ÔÓË„‡Î Ò ÌËÏË». äÓ̘ÌÓ, ÌÛÊÌÓ ¯ËÚ¸Òfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚‡ÁÂÁ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰Â·˛Ú ÓÍÛʇ˛˘ËÂ, Ì ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚̇ ËÎË ‰Ó˜¸ Û˜ËÚ¸Òfl ‚ ÏÛÁ˚͇θÌÓÈ ¯ÍÓΠËÎË Ë„‡Ú¸ ‚ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ. «ÑÂÚflÏ Ì Ú·ÛÂÚÒfl Á‡ÌËχڸÒfl Ì˘ÂÏ, ÍÓÏ ӷ˚˜Ì˚ı ¯ÍÓθÌ˚ı Á‡ÌflÚËÈ, ÔÓ͇ ËÏ Ì ËÒÔÓÎÌËÚÒfl ‚ÓÒÂϸ ÎÂÚ, - Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‰ÓÍÚÓ ùÈÎËÌ äÂÌ̉Ë-åÛ. - èÓÁ‚ÓθÚ ËÏ ÛÁ̇‚‡Ú¸ ÓÍÛʇ˛˘ËÈ ÏË Ò‡ÏËÏ. à ÔÛÒÚ¸ Ò· ·ÓÎÚ‡˛ÚÒfl Û Ò·fl ‰Óχ. å˚ Ì ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·Â„‡Ú¸ Ëı ÓÚ ÒÍÛÍË. éÌË Ò‡ÏË ÒÓÓ·‡ÁflÚ, ˜ÚÓ ËÏ ‰Â·ڸ». ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ‚˚ ̇ȉÂÚ ̇ Ò‡ÈÚ‡ı: www.parenting.blogs.nytimes.com www.babyzone.com www.positive-parenting-ally.com

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

21

ˁʿʫˉʰʤʸːʻʽʫʿˀʫʪʸʽʮʫʻʰʫʽ˃DIRECTV!

ˁʿˀʤʯʪʻʰˋʻˏʺʰˁʶʰʪʶʤʺʰ ˁ̡̨̨̦̥̯̖̭̼̹̖̾̽̏

340

$

ʽ̸̖̭̪̖̯̖̭̖̖̍̽̍ ̡̨̨̛̦̥̦̾̀̌

ʥʫˁʿʸʤ˃ʻʽ ̡̛̪̬̖̥̱̥̦̣̼̌̌ ̦̌ϯ̶̥̖̭́̌

ʿ̸̨̨̡̛̛̣̱̯̖̥̥̖̦̯̣̦̼̜̬̖̯̌̽̔ ̸̡̭̘̯̱̬̥̖̬̖̏̌̚$29 ̦̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́12̶̥̖̭̖̭́̏ ̸̨̡̡̛̪̣̖̦̖̥̪̖̯̔̀̌̌ PREFERRED CHOICE™*

ʥ̨̣̖̖45ʿ̛̬̖̥̱̥ʶ̨̦̣̌̌̏

ʥ̨̣̖̖ 125ʦ̵̛̹̌ʸ̵̛̥̼̀̍ ʤ̵̡̡̛̛̥̖̬̦̭̌ʶ̨̦̣̌̌̏

(̨̨̛̭̯̥̭̯̽̀$141)

2ʧʽʪʤ†

ʿ̸̸̨̡̡̛̛̣̱̯̖̬̖̯̭̘̯̱̬̥̖̬̖̔̏̌̚ $10̨̛̛̦̪̬̯̙̖̦̌́Ϯϰ̶̥̖̭̖́̏ ̨̛̛̪̬̪̣̯̖̱̭̣̱̌̐˄̸̨̨̣̱̹̖̦̦̐ ˀ̛̖̭̖̬̏̌;ʽ̸̶̼̦̖̦̍̌́̌$25̥̖̭ͬ͘Ϳ ̭ʤ̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̜̏̌ʽ̨̪̣̯̜̌ˁ̸̨̖̯͕̏ ʪ̛̖̜̭̯̱̺̥̏̀ˑ̡̨̣̖̯̬̦͘ʤ̨̛̬̖̭̥̔ ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̥ˁ̸̨̖̯̥͘ ʻ̵̸̨̨̨̨̡̛̛̖̥̪̣̖̦̖̍̔̔̀ GENIE HD DVR

ʿ̡̖̯̱̭̣̱̌̐RussianDirect™ + ʿ̡̖̯̱̭̣̱̌̐PREFERRED CHOICE™

34

$

98*

ʰ˃ʫ ʯʦʽʻ ˁ͊ ˁʫʱˋʤ *

$

ʺʫˁ͘

ʻʤϭϮʺʫˁ˔ˉʫʦ

9̥8̖̭͘

29

ʦˁʫʿˀʫʪʸʽʮʫʻʰ˔ʽ˃DIRECTV˃ˀʫʥ˄˓˃ʪʽʧʽʦʽˀʤʻʤϮϰͲʺʫˁ˔ˉʤΎΎ

ʺ̡̛̣̖̦̜̌̽ˌ̴̖

1000 ʺ̸̨̖̣̖̜

ʻ̨̨̛̭̯̏

ˀ̡̛̱̭̭̜ʤ̶̡̖̦̯

ʧ̨̨̛̛̬̥̏ ʿ̨̡̼̖̥̌̏̌̚

ˑ̡̡̡̛̭̣̦̼̜̦̣̀̏̌̌̚°

ʺ̵̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̭̥̱̥̬̦̬̬̱̭̭̦̣̭̌̌̍̌́̌̌̏̚̚ ̡̨̪̖̯̥̌RussianDirectTM II °

ˁ̵̵̡̡̨̨̨̛̛̛̬̖̖̣̦̼̭̪̱̯̦̼̪̬̜̖̬̔̌̍̽̏̏̌̔̏

ʿ̨̨̛̛̬̖̣̙̖̦̖̜̭̯̯̖̣̦̼̔́̔̏̽̔ϮͬϱͬϮϬϭϰ͘˃̸̡̨̡̛̛̛̬̖̱̖̯̭̦̣̖̬̖̯̦̜̬̯̼̍́̌̔̌;̡̨̨̬̥̖̹̯̯̌̏ʺ̸̛̭̭̱̭̖̯̭̌̌ʿ̛̛̖̦̭̣̦̽̏̌́Ϳ͘˃̵̨̡̨̨̡̨̛̣̣̦̼̣̖̦̯̽̔́̏̏;̵̸̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̖̥̣̖̦̖̬̦̬̖̦̱̬̱̦̍̔̌̀̔̐̏̌̌̌̔̍̔̏̌́̚Ϳ͘ʦ̨̨̨̥̙̖̦̭̬̬̥̖̬̖̍̏̌̚̚ Ψϭϵ͘ϵϱ̨̨̡̛̛̛̭̣̱̙̦̖̭̯̱̌̍̏̌̔̌̏̚͘ʦ̵̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̙̖̦̭̬̭̯̖̯̭̯̱̺̦̣̭̪̣̦̖̬̱̦̭̯̖̯̭̯̭̬̦̦̜̭̯̥̭̯̖̱̍̏̏̀̌̐̏̌̽̏̌̍̔̏̌́̏̏̏̽̀̐̚̚̚̚Đ̨̡̛̯̦̌̏͘ˁ̸̶̸̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̭̪̖̬̖͕̖̦̼̪̬̖̣̙̖̦̪̣̖̙̯̱̯̦̖̦̥̱̯̔̌̔́̔̌̀̐ ̸̵̵̨̨̛̛̯̣̯̭̬̦̼̬̖̦̌̽́̏̌̐̌̚͘ʻ̵̵̡̨̨̨̨̨̡̛̖̯̬̼̖̪̬̖̣̙̖̦̥̱̯̼̯̦̖̭̯̱̪̦̼̦̭̖̦̣̔́̐̍̽̔̌̏̌̌̌͘ˁ̸̨̛̛̛̛̖̬̭̥̖̖̯̬̦̖̦̏̐̌́͘

ʯ̴̶̵̵̨̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̦̯̖̭̖̦̪̬̦̜̦̬̥̖̜̬̱̭̭̪̖̯̏̐̔́̌̔̍̌̌̌͊̚

1.877.453.0338

Ύʶˀʫʪʰ˃ʶˁˋʭ˃˄ͬʿˀʽʧˀʤʺʺʻʽʫʿˀʫʪʸʽʮʫʻʰʫ͗ʫˁʸʰʶʶʽʻˉ˄ʿˀʽʺʽͲʤʶˉʰʰʶʸʰʫʻ˃ʻʫˁʦ˔ʮʫ˃ˁ˔ˁ/Zdsʪʸ˔ʰʯʺʫʻʫʻʰ˔˄ˁʸ˄ʧʰ͕˃ʽˉʫʻˏʯʤʦˁʫ˄ˁʸ˄ʧʰʤʦ˃ʽʺʤ˃ʰˋʫˁʶʰʿʫˀʫʱʪ˄˃ʻʤʪʫʱˁ˃ʦ˄˓ˍʰʱʦ˃ʽ˃ʺʽʺʫʻ˃˃ʤˀʰˇ͘ʥ̨̡̛̖̭̪̣̯̦̪̪̭̦̌̌́̔̌̌,K͕^dZ͕^,Ktd/D̛ŝŶĞŵĂdž̦̌ϯ̶̥̖̭́̌;̨̨̨̛̛̭̯̥̭̯̪̬̖̣̙̖̦̽̔́ͲΨϭϰϭͿ͘ʽʪʻʽʿˀʽʧˀʤʺʺʻʽʫ ʿˀʫʪʸʽʮʫʻʰʫʻʤʽʪʰʻʪʽʧʽʦʽˀ͘ʦ̶̡̛̛̛̼̬̦̦̼̜̪̖̯̱̭̣̱̦̦̱̭̣̱̖̜̭̯̱̺̖̖̦̼̍̌̌̐ͬ̌̏̌́̐̔̏̀͗̚WZ&ZZ,K/ͲΨϰϯ͘ϵϵ̥̖̭͖ͬ͘ZƵƐƐŝĂŶŝƌĞĐƚͲΨϭϰ͘ϵϵ͘ʦ̨̼̥̖̯̭̭̬̬̥̖̬̖̌́̍̏̌̚̚ΨϮϱ̵̨̨̛̛̥̖̭̬̖̭̖̬̼̪̭̣̖̦̥̖̣̖̜ͬ̌̏̔̔͘̚͘ʿ̡̖̯̱̭̣̱̌̐WZ&ZZ,K/̸̨̨̨̨̡̛̛̯̬̖̱̖̯̯̖̣̦̪̣̖̦̱̭̣̱̍̔̽̐̔̀́̐tŽƌůĚŝƌĞĐƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ˑ̡̨̨̨̛̦̥̭̭̯̣̖̯́̌̏́ΨϮϵ̨̛̛̦̪̬̯̙̖̦̌́ϭϮ̶̥̖̭̖́̏ ̸̨̡̡̛̭̪̣̖̦̖̥̪̖̯̔̀̌̌WZ&Z,K/͘Ώʿˀʫʪʸʽʮʫʻʰʫʶˀʫʪʰ˃ʶˁˋʭ˃˄ΨϭϬ͗ʪ̸̸̸̨̨̨̨̡̡̛̣̯͕̯̼̪̣̱̯̬̖̯̭̘̯̱̬̥̖̬̖́̐̍̌̽̔̏̌̚ΨϭϬ̨̛̛̦̪̬̯̙̖̦̌́Ϯϰ̶̨̛̥̖̭̖̦̪̣̯̖̱̭̣̱́̏̌̌̐˄̸̨̨̣̱̹̖̦̦̐ˀ̛̖̭̖̬̏̌;̡̨̛̯̯̬̖̱̖̯̭̪̬̬̖̦̖̍́̌̔͘˄̸̨̨̣̱̹̖̦̦̐ˀ̛̖̭̖̬̏̌tŚŽůĞͲ,ŽŵĞsZ̛,sZͿ̸̵̨̡̡̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛͕̬̖̥̣̖̦̦̯̬̯̣̖̦̯̱̦̖̥̪̬̖̭̯̯̖̜̭̯̱̺̜̏̏́̌̀́̌̌̍̔̔̌̏̽̔̏̀̚ ̴̶̵̵̵̸̵̡̨̡̡̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̬̦̬̖̭͕̯̙̖̯̬̯̪̬̣̙̯̭̪̣̯̣̜̣̬̱̖̥̼̥̖̙̱̦̬̦̼̪̖̯̭̥̖̭̯̦̼̱̭̣̱͕̣̺̾̌̔̌̌̌̏̏̌̽̔̌̽̽̏̌̽̀̍̏̌̔̌̔̌̏̏̐̏̀̌̀͘̚̚WZ&ZZ,K/͕ʤ̸̨̡̛̯̥̯̖̭̱̏̌̀ʽ̪̣̯̱̌ˁ̸̨̛̖̯̏ˑ̵̡̨̣̖̯̬̦̦̼ˁ̸̨̖̯̏͘ʦ̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̭̯̖̯̭̯̭̦̭̯̬̦̦̥̪̬̥̏̏̔́̔/Zds̶̸̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛͕̭̖̭̪̖̣̦̼̖̪̬̖̣̙̖̦̭̯̱̪̦̼̣̖̦̯̥̖̣̙̖̦̦̭̯̖̜̪̯̖̱̺̖̥̱̭̘̯̱̏̌̽̔́̔̌̍̌̔̚̚ ̸̨̡̡̛̛̛̪̬̪̣̖̦̪̖̯̱̭̣̱̔̀̌̌̐WZ&ZZ,K/͘ ΎΎʪʽʧʽʦʽˀʻʤϮϰʺʫˁ˔ˉʤ͗ʿˀʰʪʽˁˀʽˋʻʽʺˀʤˁ˃ʽˀʮʫʻʰʰʪʽʧʽʦʽˀʤʦʯʰʺʤʫ˃ˁ˔ˁʥʽˀʦˀʤʯʺʫˀʫΨϮϬʯʤʶʤʮʪˏʱʻʫʰˁʿʽʸːʯʽʦʤʻʻˏʱʺʫˁ˔ˉ͕ʽˁ˃ʤʦˌʰʱˁ˔ʿʽʪʽʧʽʦʽˀ˄͘ʻ̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̥̪̖̬̙̯̦̖̪̬̖̬̼̦̼̜̭̖̬̭̦̪̬̯̙̖̦̍̔̔̔̏̌̽̏̏̌́Ϯϰ̶̸̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̥̖̭̖̪̬̪̣̖̦̣̪̖̯̱̭̣̱́̏̔̀̀̍̐̍̌̏̐̌̌̐̚/Zds;ΨϮϵ͘ϵϵ̛̥̖̭̼̹̖ͬ̏͘Ϳ̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̣̣̣̬̱̖̥̀̍̐̏̌̐ ̡̨̛̛̪̖̯̭̥̖̙̱̦̬̦̼̥̱̭̣̱̥̌̌̔̌̔̐̌͘ʿ̸̡̨̨̨̛̛̛̬̣̖̦̬̬̖̦̼̌̀̔̐̏̌̌̔̚sZ̨̛̛̬̖̭̖̬͕̥̖̯̭̭̬̬̥̖̬̖̏̌̏̌́̍̏̌̚̚ΨϭϬ̥̖̭ͬ̌͘̚sZ̨̨̛̛̬̖̭̖̬̪̭̣̖̦̖̜̥̖̣̏̔̔͘ʿ̸̡̨̨̨̛̛̛̬̣̖̦̬̬̖̦̼̦̌̀̔̐̏̌̌̔̌̚,̨̛̛̬̖̭̖̬͕̥̖̯̭̭̬̬̥̖̬̖̏̏̌́̍̏̌̚̚ΨϭϬ̥̖̭ͬ̌͘̚,̵̨̨̛̛̬̖̭̖̬̼̪̭̣̖̦̥̖̣̖̜̏̔̔͘ʿ̸̡̨̨̨̨̛̛̛̛̬̣̖̦̬̬̖̦̼̥̖̯̭̭̬̬̥̖̬̖̌̀̔̐̏̌̌̔̏̌́̍̏̌̚̚̚ΨϮϱ̛̥̖̭̬̖̭̖̬̼ͬ̌̏͘̚ ̵̨̨̛̪̭̣̖̦̥̖̣̖̜̔̔'ĞŶŝĞ,sZ͕,sZ̛dŝsŽ,sZ̨̯/Zds͘ʿ̸̡̨̨̨̛̛̛̛̬̣̖̦̬̬̖̦̼̦̬̖̭̖̬̌̀̔̐̏̌̌̔̌̏̚dŝsŽ,sZ̨̯/Zds̨̛͕̥̖̯̭̭̬̬̥̖̬̖̏̌́̍̏̌̚̚Ψϱ̸̨̡̛̛̥̖̭̪̣̖̦̖̱̭̣̱ͬ̌̔̀̐͘̚dŝsŽ͘ˁ̨̨̛̬̭̭̯̯̍̌̏Ψϲ̛̥̖̭͕̖̭̣̱ͬ͘ʦ̨̛̛̛̛̛̛̭̬̖̭̖̬̣̦̬̖̭̖̬̭̌̔̏̌̏̌ͬ̔̏ʶ̨̛̣̖̦̯̥'ĞŶŝĞDŝŶŝͬʿ̸̨̡̣̘̦̦̼̥̔̀˃ʦͬ˄̨̨̭̯̬̜̭̯̥̏͘ʿ̨̛̛̛̬̣̖̦̦̔̍̌̏̌ʦ̸̹̭̘̯̌ϯͲ̨̛̛̬̖̭̖̬̐̏̌ ̵̵̨̨̛̛̬̱̪̣̦̯̖̣̦̼̔̐̔̽ˀ̨̛̛̛̛̖̭̖̬̣̏̏ͬʶ̛̣̖̦̯̌'ĞŶŝĞDŝŶŝͬʿ̸̵̨̡̣̘̦̦̼̔̀˃ʦͬ˄̨̭̯̬̜̭̯͕̭̏ʦ̨̨̛̛̭̱̖̯̥̯̭̪̣̦̯̖̣̦̪̣̯̬̥̖̬̖̌̍̔̏̌́̔̽̌́̌̌̏̌̚̚Ψϲ̡̥̖̭̙̼̜ͬ̌̌̔͘̚ˀ̛̖̭̖̬͕̏ʶ̛̣̖̦̯'ĞŶŝĞDŝŶṣ̛̛̛̂ͬʿ̸̨̡̨̣̘̦̦̖̔̀˃ʦͬ˄̨̨̭̯̬̜̭̯̏͘ʦʽʯʺʽʮʻʤʪʽʿʽʸʻʰ˃ʫʸːʻʤ˔ʿʸʤ˃ʤʦˀʤʯʺʫˀʫΨϭϱϬʯʤʶʤʮʪˏʱʻʫʿʽʪʶʸ˓ˋʭʻʻˏʱˀʫˁʰʦʫˀ͘ʦˁʭʽʥʽˀ˄ʪʽʦʤʻʰʫ͕ʯʤʰˁʶʸ˓ˋʫʻʰʫʺ ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʤ'E/'K͕ˁʪʤʭ˃ˁ˔ʦʤˀʫʻʪ˄ʰʪʽʸʮʻʽʥˏ˃ːʦʽʯʦˀʤˍʫʻʽ/Zdsʿˀʰˀʤˁ˃ʽˀʮʫʻʰʰʪʽʧʽʦʽˀʤ͕ʦʿˀʽ˃ʰʦʻʽʺˁʸ˄ˋʤʫʦʯʰʺʤʫ˃ˁ˔ʿʸʤ˃ʤʯʤʻʫʦʽʯʦˀʤˍʭʻʻʽʫʽʥʽˀ˄ʪʽʦʤʻʰʫ͘ʿʽʪˀʽʥʻʽˁ˃ʰʻʤˁʤʱ˃ʫĚŝƌĞĐƚǀ͘ĐŽŵͬůĞŐĂůʰʸʰʿʽ˃ʫʸʫˇʽʻ˄ϭͲϴϬϬͲ/Zds͘˄ˁ˃ʤʻʽʦʶʤʽʥʽˀ˄ʪʽʦʤʻʰ˔͗ˁ̴̨̨̨̡̨̨̨̛̛̯̦̬̦̪̬̖̭̭̦̣̦̱̭̯̦̬̱̦̌̔̌̌́̌̽̌́̌̏̌̍̔̏̌́ ̸̡̨̡̨̡̨̡̛̣̖̯̱̭̯̦̱̯̣̥̭̥̱̥̏̀̌̌̏̽̌̏ϰͲ̵̵̡̨̥̦̯̌̌͘ʯ̨̨̨̡̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̱̱̭̯̦̱̥̖̯̭̯̖̣̦̪̣̯̌̔̽̀̌̏̏̌́̔̽̌́̌̌̚͘ ʿ̸̶̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̖̬̖͕̖̦̼͕̭̬̱̭̣̯̬̖̱̯̱̯̦̖̦̔̌̏́̍̀́͘ˉ̸̵̡̨̛̛̖̦̖̜̭̯̯̖̣̦̣̭̯̦̼̣̖̦̯̌̔̏̽̌̔́̌̏͘ʻ̸̨̡̛̣̦̖̣̖̦̼̌̐̏̀͘˄̛̭̣̱̐/Zds̨̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̯̭̭̯̖̯̭̯̭̣̖̦̯̭̥̬̥̔̌̏́̀́̏̏̏̔̐̏/Zdś̡̨̨̨̨̨̛͖̪̬̭̯̱̪̦̦̭̜̯̖̔̐̏̌̔̌̌̌ĚŝƌĞĐƚǀ͘ĐŽŵͬůĞŐĂư̡̨̡̨̨̨̡̥̪̣̖̯̖̪̯̖̬̙̘̦̦̊̏̔̏̔̐̌̌̌̚̚͘ΞϮϬϭϰ/Zds͘ʦ̛̭̖̪̬̺̺̖̦̼̌̏̌̌̚͘ʸ̨̨̛̯̪̼̐/Zds̛LJĐůŽŶĞĞƐŝŐŶ̡͕̯̙̖̌̌ ̡̨̛̛̛̦̭̣̱̙̦̌̍̏̌́̚'E/͕WZ&ZZ,K/̡̨̛̛̛̛̭̖̦̭̣̱̙̦̏̌̍̏̌́̚tŽƌůĚŝƌĞĐƚ̨̨̡̛̛̛̛̛̣̯̭̬̖̭̯̬̬̦̦̼̥̯̬̦̼̥̦̥́̏̀́̌̐̏̌̏̌̌̌̚̚/Zds͕>>͘ʦ̵̵̶̨̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̖̭̯̣̦̼̖̯̬̼̖̦̦̭̣̱̙̦̣̯̭̭̭̯̖̦̦̭̯̭̯̖̯̭̯̱̺̣̖̣̖̌̽̐̏̌̌̍̏̌́́̏́̀́̍̏̽̀̏̏̀̏̌̔̽̏̚̚͘


www.vnovomsvete.com

22

24—30 flÌ‚‡fl 2014

NYSCAS A Div ision of

TOURO

COLLEGE

College with a personal touch ASSOCIATE’S AND BACHELOR’S DEGREES ‡%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQ‡,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\‡+XPDQ6HUYLFHV ‡3V\FKRORJ\‡(GXFDWLRQ‡%LRORJ\‡6RFLDO6FLHQFHV‡3DUDOHJDO6WXGLHV ‡'LJLWDO0XOWLPHGLD'HVLJQ‡/LEHUDO$UWVDQG6FLHQFHV‡DQGPRUH INTEGRATED HONORS TRACKS 8QGHUJUDGXDWH2VWHRSDWKLF0HGLFLQH 8QGHUJUDGXDWH3KDUPDF\ OTHER PROFESSIONAL OPPORTUNITIES ‡3UH/DZ‡3UH0HGLFDO‡3UH'HQWDO

INFORMATION SESSIONS:

‡7UDQVIHUVWXGHQWVZHOFRPH ‡(OLJLEOHLQWHUQDWLRQDOVWXGHQWVPD\DSSO\

w w w.touro.edu/nyscas BROOKLYN:

0DQKDWWDQ:HVWUG6WUHHW$GPLVVLRQV2I¿FH

[

:HGQHVGD\VQRRQSP[

%HQVRQKXUVW%ULJKWRQ%HDFK)ODWEXVK .LQJV+LJKZD\6WDUUHWW&LW\

%URRNO\Q6WLOOZHOO$YHQXH$GPLVVLRQV2I¿FH

MANHATTAN: [

:HGQHVGD\VDPSP[

VFDQKHUH

QUEENS:[ )RUHVW+LOOV

Ⱦɨɪɨɝɢɟɞɪɭɡɶɹ ȿɫɥɢɜɵɦɟɱɬɚɟɬɟɩɨɫɬɭɩɢɬɶɜɤɨɥɥɟɞɠɢɩɨɥɭɱɢɬɶɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɞɢɩɥɨɦɧɨɧɟɨɱɟɧɶɭɜɟɪɟɧɵ ɜɫɜɨɢɯɡɧɚɧɢɹɯɩɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɧɟɨɬɱɚɢɜɚɣɬɟɫɶɦɵɩɨɦɨɠɟɦɜɚɦ 7RXUR&ROOHJHɩɪɨɜɨɞɢɬɧɚɛɨɪɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɤɭɪɫɵɤɨɬɨɪɵɟɩɨɦɨɝɭɬɜɚɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɞɚɬɶɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟɷɤɡɚɦɟɧɵɢɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɫɹɤɫɜɨɟɣɦɟɱɬɟ Ɂɚɧɹɬɢɹɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɜɜɟɱɟɪɧɟɟɜɪɟɦɹɇɟɬɟɪɹɣɬɟɜɪɟɦɟɧɢɢɡɜɨɧɢɬɟ[Ʉɪɢɫɬɢɧɚ

N ew Yo r k S c h o o l o f C ar e e r an d A p p li e d Stu d i e s Touro College is an equal opportunity institution


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

23

ÇÂÒ¸ ÏË ͇ÚËÚÒfl Í ˜ÂÚÛ, ‡ Ú˚ ‚ÓÁ‰ÂÎ˚‚‡Â¯¸ Ò‚ÓÈ Ò‡‰ËÍ. äËÁËÒ ÔÓÊË‡ÂÚ ‡·Ó˜Ë ÏÂÒÚ‡, ‡ Ú˚ Òˉ˯¸ ‚ ÚÂÔÎÂ Ë „ÓÚӂ˯¸Òfl Í ÓÚÔÛÒÍÛ... ÇÓÚ ·˚ ̇ÈÚË Ú‡ÍÓ ÏÂÒÚÓ!

ÑÂÎÓ ÛÍ Ò‡ÏËı ÛÚÓÔ‡˛˘Ëı Á ÏË‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎÓ ÔË‚˚˜ÌÓ ÔÓ·„‡Ú¸Òfl ̇ ÍÓ„Ó-ÚÓ Â˘Â, Ï˚ ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÏË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Ò‡ÏËı Ò·fl. à ‚ ·‡Á‡ÌÓÏ flÁ˚Í ˝ÚÓ„Ó ÏË‡ Ì Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ÒÎÓ‚ «ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡» Ë «·Û‰¸Ú ‰Ó·˚». à ÍÓÌÍÛÂ̈Ëfl ‚ ˝ÚÓÏ ÏË – ÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ÏÂÒÚÓ. Ä Ú‡Í ıÓ˜ÂÚÒfl Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ ÊËÁÌË, Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚË. ïÓ˜ÂÚÒfl ÔÂÂʉ‡Ú¸ ÒÏÛÚÌÓ ‚ÂÏfl. óÚÓ·˚ Ì Á‡ıÎÂÒÚÌÛ· Ë Ì ÒÏ· ÛʇÒ̇fl ‚ÓÎ̇. äÛ‰‡ ÔÓ‰‡Ú¸Òfl? óÂÏ Á‡ÌflÚ¸Òfl? äÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ? í‡Í ‚ÓÚ ÒÂȘ‡Ò fl ‡ÒÒ͇ÊÛ ‚‡Ï Ó· Ó‰ÌÓÈ ÒÔˆˇθÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡fl Ó˜Â̸ ÌÛÊ̇ Ë ‚ÓÒÚ·ӂ‡Ì‡ ‚ 縲âÓÍÂ. ùÚÓ ‡·ÓÚ‡ ÌÂÒÍۘ̇fl, ·ÂÁÓÔ‡Ò̇fl Ë ıÓÓ¯Ó ÓÔ·˜Ë‚‡Âχfl. ùÚÓ ‡·ÓÚ‡ ‰Îfl ÏÛʘËÌ Ë ÊÂÌ˘ËÌ, β·ÓÈ ÍÓÏÔÎÂ͈ËË, β·Ó„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. èÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ó̇ Á‚Û˜ËÚ Í‡Í Massage Therapy. Ç ÔÂ‚Ӊ ̇ ÛÒÒÍËÈ – 㘷Ì˚È å‡ÒÒ‡Ê. ëÔÓÍÓÈÌÓ! ÑÂÊËÚ Ò·fl ‚ Û͇ı! (ùÚÓ fl „Ó‚Ó˛ ÚÂÏ, ÍÚÓ ÔË ÒÎÓ‚Â «Ï‡Ò҇ʻ ̇ÏÓ˘ËÎ ÌÓÒ.) Ç˚ Ê ıÓÚËÚ ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚË. í‡Í ‚ÓÚ ÔÓÙÂÒÒËfl «ÒÔˆˇÎËÒÚ ÔÓ Î˜·ÌÓÏÛ Ï‡ÒÒ‡ÊÛ» Ë ÂÒÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ Á‡˘ËÚËÚ¸ ‚ ÒÏÛÚÌÓ ‚ÂÏfl Ë ÔËÌÂÒÚË ÒÚ‡·ËθÌ˚È ‰ÓıÓ‰. à ÒÔˆˇθÌÓÒÚ¸ ˝Ú‡ Ì ËÏÂÂÚ ÌË˜Â„Ó Ó·˘Â„Ó Ò ˆÂÎÓÈ ‡ÏËÂÈ ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ı ̉ËÔÎÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı χÒÒ‡ÊËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÏÌÛÚ ÒÔËÌ˚ ÍÎËÂÌÚ‡Ï ‚ ÔÓ‰ÔÓθÌ˚ı Ò‡ÎÓ̇ı, ÔË„Ó‚‡Ë‚‡fl ÔË

à

ÔËÌËχ˛Ú ‚Ò ‚Â‰Û˘Ë ‚ÛÁ˚ ÒÚ‡Ì˚.

ñËÙ˚ Ë Ù‡ÍÚ˚

ЕСТЬ ОТЛИЧНАЯ РАБОТА! ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВАС! НЕ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ! ˝ÚÓÏ: «êÂθÒ˚, ÂθÒ˚, ¯Ô‡Î˚, ¯Ô‡Î˚, ‰ÂÚ ÔÓÂÁ‰ Á‡ÔÓÁ‰‡Î˚È...»

ã˛·ÓÈ ‰Û‡Í Ì ÒÏÓÊÂÚ, ÌÓ... é·Û˜ËÚ¸Òfl χÒÒ‡ÊÛ, ÍÓ̘ÌÓ, ÏÓÊÂÚ Î˛·ÓÈ Ê·˛˘ËÈ, Ëϲ˘ËÈ Í ÚÓÏÛ ÔÓ˚‚. çÓ ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÚÓ ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ïÓÓ¯‡fl ˝ÚÓ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ËÎË ÔÎÓı‡fl – ¯‡Ú¸ ‚‡Ï. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ‚Â¸Ú ̇ ÒÎÓ‚Ó – ‚ 縲âÓÍ ̇ÈÚË Î„‡Î¸ÌÛ˛, ıÓÓ¯Ó ÓÔ·˜Ë‚‡ÂÏÛ˛ ‡·ÓÚÛ ·ÂÁ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. çÛÊÂÌ ‰ËÔÎÓÏ ÍÓÎΉʇ Ë ÌË͇ÍËı ‚‡ˇÌÚÓ‚ ÚÛÚ ÌÂÚ. Ç ASA College ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ËÔÎÓÏ ÒÔˆˇÎËÒÚ‡ ÔÓ Î˜·ÌÓÏÛ Ï‡ÒÒ‡ÊÛ ‚ÒÂ„Ó Á‡ 20 ÏÂÒflˆÂ‚. ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÒÔˆˇθÌÓ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ‰Îfl β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ Ì ıÓÚflÚ ÚÂflÚ¸ ‚ÂÏfl Ë ‡ÒÚfl„Ë‚‡Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËfl ̇ „Ó‰˚. åÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎʇڸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛ ̉Âβ Ë Ô‡‡ÎÎÂθÌÓ Û˜ËÚ¸Òfl - ‚ ASA College ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ ‰Ó‚ÓθÌÓ „Ë·ÍËÈ „‡ÙËÍ – ÂÒÚ¸ Á‡ÌflÚËfl ‚ ‚˜ÂÌË ˜‡Ò˚ Ë ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰ÌË.

íÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó àÚ‡Í, ÒÔˆˇθÌÓÒÚË Massage Therapy ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰ËÔÎÓÏ AOS (Associate of Occupational Study). íÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ‡ ̇ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ÌÂÚ, Ú‡Í Í‡Í ÒËÒÚÂχ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÓÚ΢‡ÂÚÒfl Ë ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ë ÓÚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ. èË·ÎËÁËÚÂθÌ˚È ÔÂ‚Ӊ Á‚Û˜ËÚ Ú‡Í – ÑËÔÎÓÏ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‚˚ÔÛÒÍÌË͇ ‰‚Ûı„Ӊ˘ÌÓ„Ó ÍÓÎΉʇ. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ËÔÎÓχ Massage Therapy ̇‰Ó ÔÓÛ˜ËÚ¸Òfl 5 ÒÂÏÂÒÚÓ‚ (Ú ҇Ï˚ 20 ÏÂÒflˆÂ‚). ÑÎfl ÚÂı, Û ÍÓ„Ó Ò··˚È ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ, ÔË·‡‚ÎflÂÏ ‚ÂÏfl ̇ ËÁÛ˜ÂÌË flÁ˚͇ (˝ÚÓ ÛÊ Ë̉˂ˉۇθÌÓ). èÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl Ó·Û˜ÂÌËfl ‚˚ Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ 65 Í‰ËÚÓ‚. Ç˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÒ¸ ‰ËÔÎÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÓÙÂÒÒËÓ̇ÎÓÏ Ë ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÂÒ¸ ̇ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÒÔˆˇθÌÓÒÚË – ‚ „ÓÒÔËڇθ, ‰ÓÏ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı, ωˈËÌÒÍËÈ ÓÙËÒ, ÍÛÓÚÌÛ˛ ÍÎËÌËÍÛ, ÍÛËÁÌ˚È ÍÓ‡·Î¸, ÒÔ‡-Ò‡ÎÓÌ, ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÍÎËÌËÍÛ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Â Ò ÚÂ‡Ô‚ڇÏË, ÒÔˆˇÎËÒÚ‡ÏË ÔÓ Î˜·ÌÓÈ ÙËÁÍÛθÚÛÂ, ÔÒËıÓÎÓ„‡ÏË, χÌۇθÌ˚ÏË ÚÂ‡Ô‚ڇÏË, ‡ÍÍÛÔÛÌÍÚÛËÒÚ‡ÏË...

Ç Ú˜ÂÌË ÔÓÒΉ̄Ó, 5-„Ó ÒÂÏÂÒÚ‡, Ô‡‡ÎÎÂθÌÓ Ò Á‡ÌflÚËflÏË, ͇ʉ˚È ÒÚÛ‰ÂÌÚ ÔÓıÓ‰ËÚ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡‚‰ÂÌËÈ, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ‚˚¯Â. ó‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ , ˜ÚÓ ÔÓÒΠÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ËÔÎÓχ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ú‡Ï, „‰Â ÓÌ ÔÓıÓ‰ËÎ Ô‡ÍÚËÍÛ. ùÚÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì ÒÓ ‚ÒÂÏË. çÓ ˝ÚÓ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ú‡Í Í‡Í ‚ ASA College ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Placement Department (éÚ‰ÂÎ ÔÓ íÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û). Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÌÓÏÂÓ‚ “The New Yorker” Á‡ 2013 „Ó‰ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÒÚ‡ÚÂÈ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲, ·˚ÎÓ Ò͇Á‡ÌÓ ÔËÏÂÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: ÚÂÔÂ¸ ‚‡Ï Ì ̇‰Ó Ú‡ÚËÚ¸ ‚ÂÏfl ̇ ËÁÛ˜ÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔËÂχ ÍÓÎΉʇ. É·‚Ì˚È ÍËÚÂËÈ Ò„ӉÌfl ÔË ‚˚·Ó ۘ·ÌÓ„Ó Á‡‚‰ÂÌËfl – ˝ÚÓ Ì‡Î˘Ë ‚ ÌÂÏ éډ· ÔÓ íÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û. ÇÓÚ Ú‡Í! äÒÚ‡ÚË, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË – ‚‡Ï ÌËÍÚÓ Ì ÔÓϯ‡ÂÚ Ò‰Â·ڸ ˝ÚÓ: Í‰ËÚ˚ ASA College

ñËÙ˚ Ë Ù‡ÍÚ˚ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 2010 ‰Ó 2020 „Ó‰‡ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ ëòÄ ‚ ÒÔˆˇÎËÒÚ‡ı Θ·ÌÓ„Ó Ï‡Ò҇ʇ ‚˚‡ÒÚÂÚ Ì‡ 20%. ùÚÓ Ë ÔÓÌflÚÌÓ - ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÊËÎ˚ı β‰ÂÈ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl, ÏÓÎÓ‰Âʸ ÚÓÊ ÒÚÂÏËÚÒfl Í Á‰ÓÓ‚ÓÏÛ Ó·‡ÁÛ ÊËÁÌË, Á̇ÌËfl β‰ÂÈ Ó ÔÓθÁ χÒ҇ʇ ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛Ú, Ë Í ÚÓÏÛ Ê χÒÒ‡Ê Ì‡ ‡‚Ì˚ı ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ Ë ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ Ï‰ˈËÌÂ. ëӄ·ÒÌÓ ‰‡ÌÌ˚Ï BLS (U.S. Bureau of Labor Statistics) ëÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ìÔ‡‚ÎÂÌËfl åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ ëòÄ Á‡ 2012-2013 „Ó‰˚, Ò‰Ìflfl „Ó‰Ó‚‡fl Á‡Ô·ڇ χÒÒ‡ÊËÒÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ $34,900, ‡ 10% Ò‡Ï˚ı ‚˚ÒÓÍÓÓÔ·˜Ë‚‡ÂÏ˚ı ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚ Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ·ÓΠ$69,000 ‚ „Ó‰. ùÚË ˆËÙ˚ Ì ‚Íβ˜‡˛Ú ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ˜‡ÒÚÌ˚ı Ô‡ÍÚËÍ, ÍÓÚÓ˚ ͇ʉ˚È ÔÓÙÂÒÒËÓ̇Î, ÍÓ̘ÌÓ, ̇‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ. ÑÓÍÚÓ ÑÓÌ̇ ëÚÂÌ·Â„, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‚ ëòÄ Ï‡ÒÒ‡ÊËÒÚ, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl ÔÂ‰ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË, Á‡ÏÂÚË· Ӊ̇ʉ˚: «ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÒÚ‡Ú¸ χÒÒ‡ÊËÒÚÓÏ ÚÓθÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ò ÔË‚ÎÂ͇˛Ú ÔË΢Ì˚ Á‡‡·ÓÚÍË, ÚÓ ˝Ú‡ ÔÓÙÂÒÒËfl, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, Ì ‡ÒÍÓÂÚ ‚‡Ï Ò‚ÓË Ó·˙flÚ¸fl. çÓ ÂÒÎË Û ‚‡Ò ‚ ÒÂ‰ˆÂ ÂÒÚ¸ Ó„ÓÏÌÓ Ê·ÌË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ β‰flÏ, ÚÓ ‚˚, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, ҉·ÂÚ ÙÂÌÓÏÂ̇θÌÛ˛ ͇¸ÂÛ.»

é脇 çÖêÑàçëäÄü.

ÑÓÓ„Ë ‰ÛÁ¸fl! èËıÓ‰ËÚÂ Í Ì‡Ï Ì‡ ÑÂ̸ éÚÍ˚Ú˚ı Ñ‚ÂÂÈ 9 Ù‚‡Îfl ‚ 11 ˜‡ÒÓ‚ ‰Ìfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ 81 Willoughby, Brooklyn, NY 11201. àÎË Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (877) 440-1893.

NYSCAS

í‡Ú¸fl̇ ɇÂÎËÍ, ˜ÎÂÌ ÔËÂÏÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ASA

New York School of Career and Applied Studies

a division of TOURO

COLLEGE

TOURO COLLEGE OFFERS OUTSTANDING SCIENCE AND HEALTH SCIENCE TRACKS LEADING TO PROGRAMS IN • OCCUPATIONAL THERAPY • PHYSICAL THERAPY • PHARMACY • PHYSICIAN ASSISTANT • PRE-MEDICAL • PRE-DENTAL

 Y "WFOVF+ #SPPLMZO

www.touro.edu/nyscas

Transfer students welcome

Eligible international students may apply

OTHER MAJORS: • BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION with concentrations in: Accounting, Finance, Marketing, Management, Information Systems • INFORMATION TECHNOLOGY • SOCIAL SCIENCES • PSYCHOLOGY • EDUCATION • BIOLOGY • PARALEGAL STUDIES • HUMAN SERVICES • DIGITAL MULTIMEDIA DESIGN • LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Touro College is an equal opportunity institution


ДОСТАВКА ЦВЕТОВ, ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ, ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПОДАРКОВ ПО РОССИИ, США И ВСЕМУ МИРУ Порадуйте ваших родных и любимых,друзей и партнеров прекрасным подарком от службы “CYBER-FLORIST”!

www.cyber-florist.com ëèÖñàÄãúçõÖ áÄäÄáõ à ìëãìÉà

å˚ ÒÙÓÏËÛÂÏ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ËÏ ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚È Ì‡·Ó ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ Ê·Ì˲: Ô‡Ù˛ÏÂËfl, ÍÓÒÏÂÚË͇, ˝ÎÂÍÚÓÌË͇

ÑÎfl Á‡Í‡Á‡ ÔÓÒÂÚËÚ ̇¯ ‚·-Ò‡ÈÚ, ÒÏÓÚËÚ ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÓÍ Ì‡ Facebook.com/cyberflorist ËÎË áÇéçàíÖ ÅÖëèãÄíçé 24 ˜‡Ò‡ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ

1-888-558-0535 ëÎÛÊ·‡ Cyber-Florist is an exclusive service provided by Eleview International, INC. Address in USA: 4262 Entre Ct Ste K

Chantilly, VA 20151 (703) 752-0559

Oбразцы подарочных наборов и букетов

5

%

ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÒÍˉÍË ËÒÔÓθÁÛÈÚ ̇ ‚·-Ò‡ÈÚ ËÎË ÛÔÓÏflÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ÔÓÏ-ÍÓ‰

NS

ëäàÑäÄ

LEGE ARTIS ENTERTAINMENT èêÖÑëíÄÇãüÖí: 縲-âÓÍ — 縲 ÑÊÂÒË — óË͇„Ó — íÓÓÌÚÓ — ÅÓÒÚÓÌ — îË·‰ÂθÙËfl — LJ¯ËÌ„ÚÓÌ Ñ.ë.

www.vnovomsvete.com

24

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ка

р Виктю т а е Т ана Ром

ÂÓ ÏË̇ .äÛÁ ò‡Îfl èÓÂ å ‡ è¸ÂÒ Ò͇ÁÍË Á˚Í‡Î¸Ì ˛Í‡ ‚‡Ï ͇ Ë ÏÛ Ì‡ ÇËÍÚ Ë Ú Ó èÓ Ï ÓÒÚ‡ÌÓ‚ Ë êÓχ ‰‡ÂÌ˚ Ï è ÏÎÂÌ ˚ ÔÓ ˚ Ȉ‚ ÓÙÓ äÓÒÚ˛ÏÓÏ Ö.ᇠ  ¸ Î ÏÓ‰Â

È ‰ÂÚ ÑÎfl Á‡ÒÚÓ‚ Öâ ‚Ó ‚ÒÂı éÑàíÖã ê à àï

т о Ксапогах в

óàäÄÉé: 15 χÚ‡, 3 pm -Christian Heritage Academy (847) 677-1503 (847) 793-1000 www.RussEvent.com íéêéçíé: 16 χÚ‡, 4 pm - Richmond Hill Performing Arts Centre (416) 721-4662 (416) 226-9151 www.torontovka.com

Åéëíéç: 18 χÚ‡, 6.30 pm - Center Makor (617) 903-4463 í‡Ú‡Î¸Ì‡fl ͇ÒÒ‡ (617) 965-1673 - ûËÈ (781) 593-1405 -ëÓÎÓÏÓÌ solomon.novikov@gmail.com ÇÄòàçÉíéç, DC: 20 χÚ‡, 6.30 pm Rockville Civic Center (301) 548-9250 - ÄÌ̇, (301) 515-9665 - 뇯‡

ïËÒÚË‡Ì ûËÈ èÓÌÓχÂÌÍÓ Ä̉ÂÈ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ä‚‰Â‚ èÂÚÛ¯‡ ëÚ‡ÌËÒ·‚ åÓÚ˚΂ èË̈ÂÒÒ‡ - ÄÌ̇ èÓ‰Ò‚ËÓ‚‡ äÓÓθ Ç·‰ËÏË ÅÂÎÓÒÚÓˆÍËÈ äÓ̸ - à‚‡Ì çËÍÛθ˜‡ ã˛‰Ó‰ - 臂ÂÎ çÓ‚ËÍÓ‚ äÓÚ - åËı‡ËÎ êÛ‰ÂÌÍÓ

îàãÄÑÖãúîàü: 21 χÚ‡, 7 pm í‡Ú ‚ JCC, Klein Branch (215) 969-7082 χ„‡ÁËÌ “äÌËÊÌËÍ” Ë Û ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÈ Åêìäãàç: 23 χÚ‡, 12 ‰Ìfl Master Theater (Millennium) (718) 303-8888 (718) 615-1617

(718) 732-3838 (718) 897-4500 TicketsNY.com RussianHotLine.com RuConcert.com Teatr.com çúû-ÑÜÖêëà: 23 χÚ‡, 6 pm Rosen Theater at Wayne YMCA (201) 835-7708 (201) 873-0769 Ë ‚ ÛÒÒÍËı χ„‡ÁË̇ı www.FairLawnRussianClub.org

Что такое пчелиная пыльца? ùÚÓ ÏÓ˘Ì˚È ÂÒÛÒ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ Ë ‡ÏËÌÓÍËÒÎÓÚ, ÔÓ‰Îe‚‡˛˘Ëx ÊËÁ̸ Ë ËÒˆÂÎfl˛˘Ëı ÏÌÓ„Ë ÌÂ‰Û„Ë á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚È Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È ÄÎÂÌ ä‡ÈflÒ, ÔÓÒ‚flÚË‚¯ËÈ ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ËÁÛ˜ÂÌ˲ ˆ‚ÂÚÓ˜ÌÓÈ Ô˚θˆ˚, ÔËÒ‡Î: “è˚θˆ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÂÌÛÚ¸ Ì‡Ï ‚Ò ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ ÓÚÌËχÂÚ Û Ì‡Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ÊËÁ̸, ‚‚‰fl ‚ Ò‚ÓÈ ‰Ì‚ÌÓÈ ‡ˆËÓÌ ÌÂÒÍÓθÍÓ „‡ÏÏÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ˜Û‰Ó‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÒÓ‰Âʇ˘Â„Ó ‚ËÚ‡ÏËÌ˚ Ë ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‰Û„Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‰Îfl Ì‡Ò ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓÎ̈‡ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ̇ ̇¯ ÒÚÓÎ ·Î‡„Ó‰‡fl ÚÛ‰‡Ï ÌÂÛÚÓÏËÏ˚ı χÎÂ̸ÍËı Ó·ËÚ‡ÚÂθÌˈ Ûθ‚”. ÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl Û˜ÂÌ˚ı ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ÔÓÎÂÁÌ˚ ҂ÓÈÒÚ‚‡ Ô˜ÂÎËÌÓÈ Ô˚θˆ˚. éÌË ‰Ó͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ô˚θˆÛ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ˉ‡θÌÓÈ ÔˢÂÈ. è˚θˆ‡ ÒÓ‰ÂÊËÚ ˆÂÎ˚È Ì‡·Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ó„‡ÌËÁχ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ‡ÏËÌÓÍËÒÎÓÚ Ë ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ·Ó„‡Ú‡ ͇ÎËÂÏ, ÊÂÎÂÁÓÏ, ω¸˛ Ë ÍÓ·‡Î¸ÚÓÏ. ëÓ‰ÂʇÚÒfl ‚ Ô˚θˆÂ Ë Ú‡ÍË ‚‡ÊÌ˚ ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, Í‡Í Í‡Î¸ˆËÈ, ÙÓÒÙÓ, χ„ÌËÈ, ˆËÌÍ, χ„‡Ìˆ, ıÓÏ, ÈÓ‰; ˝ÚÓ ·Ó„‡ÚÂȯËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, Ë ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ Ä, Ö, ë, ÒÓ‰ÂÊËÚ ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ „ÛÔÔ˚ Ç, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ËÚ‡-

å

ÏËÌÓ‚ D, P, PP, ä. åÌÓ„Ó ‚ Ô˚θˆÂ ÙËÚÓ„ÓÏÓÌÓ‚ Ë ‚¢ÂÒÚ‚ Ò ‡ÌÚË·‡ÍÚÂˇθÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ. ÅÓ„‡Ú‡ Ô˚θˆ‡ ÙÂÌÓθÌ˚ÏË ÒÓ‰ËÌÂÌËflÏË, ӷ·‰‡˛˘ËÏË ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË: ÔÓÚË‚Ó‡ÚÂÓÒÍÎÂÓÚ˘ÂÒÍËÏ, ÔÓÚË‚Ó‚ÓÒÔ‡ÎËÚÂθÌ˚Ï, ͇ÔËÎÎflÓÛÍÂÔÎfl˛˘ËÏ, ‡ÌÚËÓÍÒˉ‡ÌÚÌ˚Ï, ÏӘ„ÓÌÌ˚Ï, ÊÂΘ„ÓÌÌ˚Ï, ÔÓÚË‚ÓÓÔÛıÓ΂˚Ï Ë Ú.‰. Ç Ô˚θˆÂ Ú‡ÍÊ ̇ȉÂÌ fl‰ ÙÂÏÂÌÚÓ‚, Ë„‡˛˘Ëı ‚‡ÊÌÛ˛ Óθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ‡ı Ó·ÏÂ̇ ‚¢ÂÒÚ‚. à ̇ÍÓ̈, ‚ Ô˚θˆÂ ӷ̇ÛÊÂÌ ÒÚËÏÛÎflÚÓ ÓÒÚ‡. Ç ˆÂÎÓÏ Ê ‚ Ô˚θˆÂ-Ó·ÌÓÊÍ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl 50 ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍË-‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚¢ÂÒÚ‚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ·Î‡„ÓÔËflÚÌÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ̇ Ó„‡-

ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔË Ì‡Û¯ÂÌËflı Â„Ó ÙÛÌ͈ËÈ, Ë 240 ‚¢ÂÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÓÚÂ͇ÌËfl ·ËÓıËÏ˘ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ Ó„‡ÌËÁÏÂ Ë ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Â„Ó ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË. Ç ÔËӉ ÌÂÚ ‰Û„Ó„Ó ‡Ì‡ÎÓ„‡, ‡‚ÌÓ„Ó Ô˚θˆÂ ÔÓ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËË ‚ÒÂı ÒÓÒÚ‡‚Ì˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ÌÓχθÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ë ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ó„‡ÌËÁχ Ë ‚ÓÓ·˘Â ‰Îfl Â„Ó ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË. åÌÓ„Ë ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÎË ÏÌÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ëı ‰ÂÚË, ÛÔÓÚ·Îfl‚¯Ë Ô˚θˆÛ, ÔÂÂÒÚ‡˛Ú ·ÓÎÂÚ¸, ıÓÓ¯Ó ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl, ̇ÏÌÓ„Ó ÎÛ˜¯Â ÒÚ‡ÎË Û˜ËÚ¸Òfl. è˚θˆ‡ - ˝ÚÓ ˆÂÌÌ˚È ÔËÓ‰Ì˚È Ï‰Ë͇ÏÂÌÚ ÔË Î˜ÂÌËË, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓÙË·ÍÚËÍ ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ô‰ÒÚ‡ÚÂθÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚. ê„ÛÎflÌÓ ÔËÌËχ˛˘ËÈ Ô˚θˆÛ Á‰ÓÓ‚˚È ÏÛʘË̇ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ËÒÍÛÂÚ Á‡·ÓÎÂÚ¸ ˝ÚÓÈ ·ÓÎÂÁ̸˛.

èËÂÏ Ô˚θˆ˚ ‰‡ÂÚ ıÓÓ¯ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔË ÏÌÓ„Ëı Á‡·Ó΂‡ÌËflı ÒÂ‰ˆ‡. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË ÓÚϘ‡ÎË ÔÓÊËÎ˚ β‰Ë... ë„ӉÌfl ÚÛ‰ÌÓ Ì‡ÈÚË ‰Û„Ó Ò‰ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ Ú‡Í ·˚ ‚ÎËflÎÓ Ì‡ ÒÓı‡ÌÂÌË Á‰ÓÓ‚¸fl ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ Ô˚θˆ‡ ‚Ò ¯Ë ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ÔË Î˜ÂÌËË Ë ÔÓÙË·ÍÚËÍÂ. åÌ ‡ÒÒ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ˝ÎËÚÌ˚ı ¯ÍÓ·ı åÓÒÍ‚˚ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‚ÌÂÒÂÌË Ô˚θˆ˚ ‚ Âʉ̂Ì˚È ‡ˆËÓÌ ÔËÚ‡ÌËfl Í‡Ê‰Ó„Ó Û˜ÂÌË͇. ùÚ‡ ËÌÙÓχˆËfl ·˚· ÒÓ·‡Ì‡ ËÁ Ó„ÓÏÌÂÈ¯Â„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‡Á΢Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ΢ÌÓ„Ó ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂ„Ó Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, ÏÌÓ„ËÏ ‰ÂÎËÎËÒ¸ ÒÓ ÏÌÓÈ Î˛‰Ë, ÛÔÓÚ·Îfl˛˘Ë Ô˚θˆÛ. é˜Â̸ ËÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚË ‚Ò ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÎË ÏÌÂ Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ˝ÌÂ„ËË, Ó˘Û˘ÂÌËË Î„ÍÓÒÚË. Ñ‚ÓÂ

̇·Î˛‰‡ÎË ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ ÔË„ÏÂÌÚ‡ˆËË. êÓ‰ËÚÂÎË Ó‰ÌÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍË ‡ÒÒ͇Á‡ÎË Ó· Ó˜Ë˘ÂÌËË ÍÓÊË ‰Ó˜ÂË. Å˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Â‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËÂÏ ‡ÎÎÂ„ËË, „ÂÏÓÓfl, ÔÓÚÂË ‚ÂÒ‡... åÓË Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl - ˝ÚÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl ÔÓÒÚÓ„Ó Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰‡, ‡ Ì ‰ÓÍÚÓ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÂÒÎË Û ‚‡Ò ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÔÓÒÓ‚ÂÚÛÈÚÂÒ¸ Ò ‰ÓÍÚÓÓÏ. Ä ‚ Á‡Íβ˜ÂÌË ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ‡ÒÒ͇Á‡Ú¸, ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡¯‡ Ô˚θˆ‡ ÎÛ˜¯Â. èÂʉ ‚Ò„Ó, Ï˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏ Ô˚θˆÛ ‚ Ocala Natural Forest, ‡ ˝ÚÓ, Í‡Í ‚˚ ÔÓÌËχÂÚÂ, ÛÊ „Ó‚ÓËÚ Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ë, ÔÂʉ ‚Ò„Ó, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍË ˜ËÒÚÓ ÏÂÒÚÓ. ÇÚÓÓÂ, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˝ÚÓ ˜ÚÓ Ì‡¯‡ Ô˚θˆ‡ ÎÛ˜¯Â ÛÒ‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl Ó„‡ÌËÁÏÓÏ, ÌÂÊÂÎË ÒÛı‡fl, Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸  ı‡ÌÂÌËfl Ú‡ÍÊ ۂÂ΢˂‡ÂÚÒfl. åÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, Á‰ÓÓ‚¸Â, Í‡ÒÓÚ‡ - ˝ÚÓ Ì‡¯‡ Ô˚θˆ‡!

Valentin Brijak 42426 Big Oak Rd Altoona, Fl. 32702 Tel. (352) 455-4317 floridabeepollenandhoney.com


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

«Ççë» - Äêí è¸ÂÓ ‰Âη î‡Ì˜ÂÒ͇ ÔÓÊËÎ 80 ÎÂÚ, ‡·ÓڇΠÌÂÛÚÓÏËÏÓ, ÌÓ ÏÌÓ„Ó ËÁ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÏ ÔÓ„Ë·ÎÓ, ‡ ÏÌÓ„Ó ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı ˆÂÍ‚flı Â„Ó Ó‰ÌÓÈ íÓÒ͇Ì˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚‰‡ÎË ÓÚ ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ÚÛËÒÚÒÍËı ÚÓÔ. çÓ Ì ÚÓθÍÓ ËÁ-Á‡ χÎÓ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ‰ÓÒÚÛÔÌÓ„Ó ÔÛ·ÎËÍ ̇ÒΉËfl (‚ Ö‚ÓÔÂ Â„Ó ‡·ÓÚ˚ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ 燈ËÓ̇θÌÓÈ „‡ÎÂ ‚ ì·ËÌÓ, ‚ ãÛ‚Â Ë ‚ ãÓ̉ÓÌÒÍÓÈ „‡ÎÂÂÂ) ÔÓθÁÛÂÚÒfl ÓÌ ÌÂÔÂıÓ‰fl˘ËÏ, ÔÓ˜ÚË ÍÛθÚÓ‚˚Ï Ó·ÓʇÌËÂÏ. Îfl ÏÌÓ„Ëı ‚ÒÚ˜‡ Ò Â„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë·Ҹ ̇ÒÚÓfl˘ËÏ ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂÏ - ˝ÚÓÚ ÔËÁ̇ÌÌ˚È „ÂÌËÈ ‡ÌÌÂ„Ó êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ‡ ÌË Ì‡ ÍÓ„Ó Ì ÔÓıÓÊ, Á‡„‡‰‡˜ÂÌ Ë fl‚ÌÓ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ï‡„˘ÂÒÍËÏ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ‰‡Ê χÎÂ̸͇fl ‚˚ÒÚ‡‚͇ Â„Ó ‡·ÓÚ ‚Ò„‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒÓ·˚ÚËÂÏ. ëÓ‚ÒÂÏ Ì‰‡‚ÌÓ, ‚ 2013 „Ó‰Û, ‚ ̸˛-ÈÓÍÒÍÓÈ äÓÎÎÂ͈ËË îË͇ Ï˚ ̇Ò·ʉ‡ÎËÒ¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ ËÁ ÒÂÏË Í‡ÚËÌ è¸ÂÓ ‰Âη î‡Ì˜ÂÒÍË. Ä ÒÂȘ‡Ò ‚ åÛÁ åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ, ̇ ‚ÚÓÓÏ ˝Ú‡ÊÂ, ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Á‡ÎÓ‚ Óډ· ‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÊË‚ÓÔËÒË (Á‡Î ‹ 624), ÚÓθÍÓ ‰Ó 30 χÚ‡, ‡ÁÏÂÒÚË·Ҹ ˝ÍÒÔÓÁˈËfl ¢ ÏÂ̸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚: ˜ÂÚ˚ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ÔÓÎÓÚ̇, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ‰Îfl ˜‡ÒÚÌ˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚, ‰Îfl Ëı ‰Óχ¯ÌËı ÏÓÎËÚ‚ Ë ÔÓÍÎÓÌÂÌËÈ. ùÚË Ì·Óθ¯Ë ͇ÚËÌ˚ ÌËÍÓ„‰‡ ‚ÏÂÒÚ Ì ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸. ëÓÁ‰‡ÌÌ˚ ‚ ‡ÁÌ˚ „Ó‰˚ Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÛÚË, Ò„ӉÌfl ÓÌË ÔË·˚ÎË ËÁ ÇÂ̈ËË, ì·ËÌÓ, ÅÂÎË̇ Ë ‡ÏÂË-

Ñ

Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔˇÌËÒÚÛ åÂ̇ıÂÏÛ èÂÒÒÎÂÛ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 90 ÎÂÚ, ÌÓ ˝ÚÓ Â„Ó Ì ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ Ë ‰‡Ê Ì ÚÓÏÓÁËÚ. åÌÓ„Ó ÎÂÚ ÓÌ ·˚Î Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÙÓÚÂÔˇÌÌÓ„Ó ÚËÓ Beaux Arts, ÌÓ Ì‰‡‚ÌÓ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‡ Á‡ÌflÚ¸Òfl ÒÓθÌ˚ÏË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflÏË. ‡Í Ó͇Á‡ÎÓÒ¸, Í ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ ÓÌ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Ò Ì·˚‚‡ÎÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛. äÓ„‰‡ ·Óθ¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÄÏÂËÍË ·˚· ÓÍÛڇ̇ ΉflÌ˚Ï ÔÓÍÓ‚ÓÏ, èÂÒÒÎÂ ̇ıÓ‰ËÎÒfl ‚ à̉ˇÌÂ, ‚ „. ÅÎÛÏËÌ„ÚÓÌÂ, „‰Â, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ Ӊ̇ ËÁ „·‚Ì˚ı ÍÛÁÌˈ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ͇‰Ó‚ ÄÏÂËÍË. éÚÚÛ‰‡ ÂÏÛ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÎÂÚÂÚ¸ ‚ ÅÂÎËÌ, ‰Îfl ÂÔÂÚˈËÈ Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ò ÅÂÎËÌÒÍËÏ ÙË·ÏÓÌ˘ÂÒÍËÏ ÓÍÂÒÚÓÏ Ë ‰ËËÊÂÓÏ ëÂÏÂÌÓÏ Å˚˜ÍÓ‚˚Ï. çÓ ËÁ-Á‡ ÒÌ„ÓÔ‡‰‡ ‡˝ÓÔÓÚ à̉ˇ̇ÔÓÎËÒ‡ Ó͇Á‡ÎÒfl Á‡Í˚Ú. Ä ÂÔÂÚˈËfl - ÛÊ Á‡‚Ú‡. óÚÓ ‰Â·ڸ? èÂÒcÎÂ Ì ‡ÒÚÂflÎÒfl Ë... ‚ÁflÎ ‚ ‡ÂÌ‰Û Ï‡ÒÒË‚Ì˚È ‰ÊËÔ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓ„ ·˚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ Á‡ÒÌÂÊÂÌÌ˚ ‰ÓÓ„Ë à̉ˇÌ˚, ‡ Á‡ÚÂÏ Û„Ó‚ÓËÎ Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ú¸ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ. àı ÒÂÏ˘‡ÒÓ‚Ó ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ̇ÚÍÌÛÎÓÒ¸ ̇ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚ÏË Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚ „·‚Ì˚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰˚ Í Â˘Â ·ÓΠӷ-

ä

ВПЕРВЫЕ ВМЕСТЕ Í‡ÌÒÍÓ„Ó ¯Ú‡Ú‡ Ñ·‚˝. è¸ÂÓ Ó‰ËÎÒfl ‚ „ÓÓ‰ÍÂ, ÍÓÚÓ˚È ‚ Â„Ó ‚ÂÏfl ̇Á˚‚‡ÎË ÅÓ‰ÊÓ ë‡Ì-ëÂÔÓÎÍÓ (ÚÂÔÂ¸ ÔÂ‚Ó ÒÎÓ‚Ó Û·‡ÎË, ‡ ‰‚‡ ‰Û„Ëı ÒÓ‰ËÌËÎË ‚ ë‡ÌÒÂÔÓÎÍÓ) „‰Â-ÚÓ ÏÂÊ‰Û 1410 Ë 1420 „Ó‰‡ÏË. í‡Ï ÊÂ Ë ÛÏÂ ‚ 1482 „Ó‰Û (ÔÓÒÍÓθÍÛ ÒڇΠÁ̇ÏÂÌËÚ, ‰‡Ú‡ ÒÏÂÚË ËÁ‚ÂÒÚ̇ ÚÓ˜ÌÓ). å‡Ú¸ Â„Ó ÔË̇‰ÎÂʇ· Í ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËË, ÓÚˆ ·˚Î ÚÓ„Ó‚ˆÂÏ. è¸ÂÓ Ê ÒÛʉÂÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒ·‚ËÚ¸Òfl Ì ÚÓθÍÓ Í‡Í ıÛ‰ÓÊÌËÍÛ, ÌÓ Ë Í‡Í Ï‡ÚÂχÚËÍÛ, Á̇ÚÓÍÛ „ÂÓÏÂÚËË, ‡‚ÚÓÛ ÍÌË„Ë Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Ë ‰Û„Ëı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ. Ç 1439 „Ó‰Û Â„Ó ËÏfl ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ÒÔËÒÍ ÚÂı, ÍÚÓ ÒÓÚÛ‰Ì˘‡Î ‚Ó îÎÓÂ̈ËË Ì‡‰ ÙÂÒ͇ÏË ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÑÓÏÂÌËÍÓ ÇÂ̈ˇÌÓ. ä ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÓÌ ·˚Î ÛÊ ÒÎÓÊË‚¯ËÏÒfl ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ, ˜¸˛ χÌÂÛ ‚‰ÓıÌÓ‚Îfl· ÔÓÁ‰Ì„ÓÚ˘ÂÒ͇fl ‰Â‚flÌ̇fl ÔÓÎËıÓÏ̇fl ÒÍÛθÔÚÛ‡. Ö„Ó ÒÚËθ, ÍÓÚÓ˚È ÓÌ ‚˚‡·ÓÚ‡Î

‰Ó‚ÓθÌÓ ‡ÌÓ Ë ÛÊ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÏÂÌflÎ (‚˚ ‚Ò„‰‡ ÛÁ̇ÂÚ ‡·ÓÚÛ ‰Âη î‡Ì˜ÂÒÍË), ÒÓ‰ËÌËÎ ÒÍÛθÔÚÛÌÓÒÚ¸ Ë ÒÚ‡ÚËÍÛ, „ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍÛ˛ ‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚ¸ Ë ‚˚‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ - Ò „ÎÛ·Ó˜‡È¯ÂÈ ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ Ô‰‡ÌÌÓÒÚ¸˛, ÔÓÒÚÓÈ, ÒÚÓ„ÓÈ, ˜ÂÒÚÌÓÈ. ä‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó Â„Ó ÍÓÏÔÓÁˈËÈ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇Û¯ÂÌÓ ÌË͇ÍËÏË ˝ÏÓˆËflÏË, - ËÁÎ˯ÌË ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó ·Û‰ÛÚ ÌÂ Í ÏÂÒÚÛ ‚ ÚÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ÒÚ‡‡ÎÒfl ÒÓÁ‰‡Ú¸ ̇ ͇ÚËÌ ËÎË ÙÂÒÍÂ. éÌ ·˚Πβ·ËψÂÏ Ôˉ‚ÓÌ˚ı ÍÛ„Ó‚ êËχ, îÂ‡˚, êËÏËÌË, ì·ËÌÓ Ë ‡·ÓڇΠ‚ ʇÌ ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌÓÈ ÙÂÒÍË (Á̇ÏÂÌËÚ˚È ˆËÍÎ ÙÂÒÓÍ ‚ ÄˆˆÓ - ÔËÁ̇ÌÌ˚È ¯Â‰Â‚ êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ‡) Ë ·Óθ¯Ëı ‡ÎÚ‡Ì˚ı ͇ÚËÌ. çÓ ËÁ‰͇, ‚ ÓÒÓ·Ó ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı, ÔË҇Π˜‡ÒÚÌ˚ ÔÓÚÂÚ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ͇ÚËÌ˚,

25

Ô‰̇Á̇˜‡‚¯ËÂÒfl ‰Îfl ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl Ë ÏÓÎËÚ‚, ÍÓÚÓ˚ ӷ˚˜ÌÓ ÔÓÏ¢‡ÎË ÎË·Ó ‚ ‰Óχ¯ÌÂÈ ˜‡ÒÓ‚ÌÂ, ÎË·Ó ‚ ÒԇθÌÂ. ì ‰Âη î‡Ì˜ÂÒÍË Ëı ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÚ˚ (ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Á̇ÂÏ). à ‚Ò ˜ÂÚ˚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÂȘ‡Ò ̇ ‚˚ÒÚ‡‚Í ‚ åÂÚ. ë‡Ï‡fl ÔÓÚflÒ‡˛˘‡fl Ë Ò‡Ï‡fl ÚËÔ˘̇fl ËÁ ÌËı - «å‡‰ÓÌ̇ Ò Ï·‰Â̈ÂÏ Ë ‰‚ÛÏfl ‡Ì„·ÏË» (ÓÍ. 1464 74). 凉ÓÌ̇ ‚ „ÓÎÛ·Ó‚‡ÚÓ-ÒÂÓÏ Ô·˘Â, ̇ÍËÌÛÚÓÏ Ì‡ ÓÁÓ‚Ó Ô·ڸÂ, ‰ÂÊËÚ Á‡‚ÂÌÛÚÓ„Ó ‚ ·ÂÎÓ Ï·‰Â̈‡ àËÒÛÒ‡, ÒÎÓ‚ÌÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Îfl˛˘Â„Ó Ì‡Ò, ÁËÚÂÎÂÈ, ÊÂÒÚÓÏ Ô‡‚ÓÈ Û˜ÍË, ‡ Á‡ ÌËÏË - ‰‚ ÙË„Û˚ ‡Ì„ÂÎÓ‚, ̇ ‡Ì„ÂÎÓ‚ χÎÓ ÔÓıÓÊËÂ. ÇÓ ‚ÒÂÈ ÒˆÂÌ ‡ÁÎËÚ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÍÓÈ, ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ˚È Ïfl„ÍËÏË ÚÓ̇ÏË Ó‰Âʉ˚ Ë ÒÚÛfl˘ËÏËÒfl ËÁ ÓÍ̇ ÔÓÁ‡‰Ë 凉ÓÌÌ˚ ÎÛ˜‡ÏË ‰Ì‚ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ ÍÛÎ¸Ú ‰Âη î‡Ì˜ÂÒÍË ‚ Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒڂ ¢ ÏÌÓ„Ó «·ÂÎ˚ı ÔflÚÂÌ», Ë Ì‡˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Í ÔÓÎÓÊË· ËÏÂÌÌÓ ÔÓÔ˚Ú͇ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ó‰ÌÓ ËÁ ÌËı: ÂÒÚ‡‚‡ˆËfl ͇ÚËÌ˚ «ë‚. àÂÓÌËÏ Ò ÔÓÒËÚÂÎÂÏ» Ë ËÁÛ˜ÂÌË ËÒÚÓËË ÚÓÈ ÒÂϸË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ˝Ú‡ ͇ÚË̇ ı‡ÌË·Ҹ. ç‡ Í‡ÚËÌÂ, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂÓÈ Ì‡ ‰Â‚ ÓÍÓÎÓ 1460 - 1464 „.„. Ë ı‡Ìfl˘ÂÈÒfl ÒÂȘ‡Ò ‚ ÇÂ̈ˇÌÒÍÓÈ Gallerie dell’Accademia, ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÒıÓ·ÒÚ Ë ‡ÒÍÂÚ ÍÓ̈‡ 4-„Ó ‚Â͇, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓ‰ ËÏÂÌÂÏ ë‚. àÂÓÌËÏ Ë ÔÓÒ·‚Ë‚¯ËÈÒfl ÔÂ‚ӉÓÏ ÅË·ÎËË Ò Ë‚ËÚ‡ Ë „˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡ ·Ú˚̸ (ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÎÒfl ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎÂÏ Û˜ÂÌ˚ı, ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ÂÈ, ˝ÌˆËÍÎÓÔ‰ËÒÚÓ‚). Ä fl‰ÓÏ - ÍÓÎÂÌÓÔÂÍÎÓÌÂÌÌ˚È, ‚ Í‡ÒÌÓÏ Ô·˘Â, Ò ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓ ÒÎÓÊÂÌÌ˚ÏË Û͇ÏË ÔÓÒËÚÂθ. Ç Ó·‡Á ÔÓÒËÚÂÎfl - Á‡Í‡Á˜ËÍ Í‡ÚËÌ˚, ÑÊËÓ·ÏÓ (ËڇθflÌÒÍËÈ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ËÏÂÌË àÂÓÌËÏ) Ä„ÓÒÚËÌÓ Äχ‰Ë, ÊËÚÂθ ÇÂ̈ËË, ÚÓ„ӂˆ ¯ÂÎÍÓÏ. ëÂϸfl Äχ‰Ë ÔÂÂÒeÎË·Ҹ ‚ ÇÂÌÂˆË˛ ËÁ ãÛÍÍË ‚ 13 ‚ÂÍÂ Ë Í Ì‡˜‡ÎÛ 15 ‚Â͇, ·Î‡„Ó‰‡fl ÛÒÔ¯ÌÓÈ ÚÓ„ӂΠ¯ÂÎÍÓÏ, Òڇ· Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‚ ÇÂ̈ˇÌÒÍÓÈ

ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ. íÓ„Ó‚‡fl ÒÂÚ¸ Äχ‰Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl·Ҹ ÓÚ ç˛ÂÌ·Â„‡ ‰Ó ĉˇÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl, Ë ÒÓÎˉÌÓ ÒÓÒÚÓflÌË ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÒË̸Ó‡Ï Äχ‰Ë Á‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ ͇ÚËÌ˚ Á̇ÏÂÌËÚ˚Ï ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡Ï Ë ÒÔÓÌÒËÓ‚‡Ú¸ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚ı ˆÂÍ‚ÂÈ „ÓÓ‰‡, Santa Maria dei Miracoli. ì ÑÊËÓ·ÏÓ ·˚Î ·‡Ú, ÍÓÚÓ˚È ÒڇΠÔÓÒ·ÌÌËÍÓÏ ‚ íÓÒ͇ÌÂ, Á̇ÚÓÍÓÏ ‰‚Ì„˜ÂÒÍÓ„Ó Ë Î‡Ú˚ÌË, ‰‡ Ë Ò‡Ï ÑÊËÓ·ÏÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ì‡ ͇ÚËÌ ‚ ‚ˉ ۘÂÌÓ„Ó. ä‡ÚË̇ ÔÓÎ̇ ÚÓ„Ó Ê ÔÓÍÓfl, Û‡‚Ìӂ¯ÂÌÌÓÒÚË Ë Ò‚ÂÚ‡, ˜ÚÓ Ë ‰Û„Ë ‡·ÓÚ˚ ‰Âη î‡Ì˜ÂÒÍË. éÒÓ·Ó Ә‡Ó‚‡ÌË ÔË‚ÌÓÒËÚ ÒÎÓ‚ÌÓ Ò‚ÂÚfl˘ËÈÒfl ÔÓÁ‡‰Ë ÙË„Û ÔÂÈÁ‡Ê, ̇ÔÓÏË̇˛˘ËÈ ÔÂÈÁ‡Ê Ó‰ÌÓ„Ó ‰Îfl ıÛ‰ÓÊÌË͇ ë‡ÌÒÂÔÓÎÍÓ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔËÚfl„‡ÚÂθÌ˚È ÒÂȘ‡Ò, ÔÓÒΠÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. êfl‰ÓÏ - ¢ ӉÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ë‚.àÂÓÌËχ, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ ÔÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂÏ ‡Ì¸¯Â ̇ ‰ÓÒÍ ËÁ ͇¯Ú‡ÌÓ‚Ó„Ó ‰Â‚‡. Ç Ó‰ËÌÓÍÓÏ ÔÓÍÎÓÌÂÌËË ÔÂ‰ ‡ÒÔflÚËÂÏ Ì‡ ÙÓÌ ‰ËÍÓÈ ÔËÓ‰˚ (¢ ӉËÌ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÔÂÈÁ‡Ê) Ò‚flÚÓÏÛ ÒÓÔÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Î˯¸ ΂, Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ‡ÚË·ÛÚ ‚ ͇ÌÓÌ˘ÂÒÍËı ËÁÓ·‡ÊÂÌËflı ë‚flÚÓ„Ó àÂÓÌËχ, ÍÓÚÓ˚È, Òӄ·ÒÌÓ Î„ẨÂ, ‚˚Ú‡˘ËÎ ËÁ ·Ô˚ 肇 Á‡ÌÓÁÛ. å‡ÎÂ̸͇fl ͇ÚË̇ ÚÓÊ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ˜‡ÒÚÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡. Ç 1450 „Ó‰Û è¸ÂÓ ‰Âη î‡Ì˜ÂÒ͇ ‡ÒÔËÒ˚‚‡Î ˆÂÍÓ‚¸ ‚ ÄÌÍÓÌÂ, Ë Ó‰ËÌ ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ÍÛÔˆÓ‚, ÚÓÊ ÑÊËÓ·ÏÓ - îÂÂÚÚË, ÔÓÔÓÒËΠ̇ÔËÒ‡Ú¸ ‰Îfl ÌÂ„Ó Í‡ÚËÌÛ Ò Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ò‚flÚ˚Ï. Ä ‚ÓÚ «å‡‰ÓÌÌÛ Ò Ï·‰Â̈ÂÏ» ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÔËÔËÒ˚‚‡˛Ú ıÛ‰ÓÊÌËÍÛ, Ë ÂÒÎË ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ‰Âη î‡Ì˜ÂÒ͇, ÚÓ Í‡ÚË̇ - Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÌÌËı Â„Ó Ú‚ÓÂÌËÈ (îÎÓÂÌÚËÈÒÍËÈ ÔÂËÓ‰, 1439 - 40 „.„.). é̇ ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ÓÚ ‰Ó‚ÓθÌÓ ÊÂÒÚÍÓÈ Ó˜ËÒÚÍË. Ä Ì‡  ӷÓÓÚ - ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÒÓÒÛ‰‡ ‰Îfl Óı·ʉÂÌËfl ‚Ë̇, ˝Ú˛‰ ‚ ÓÒ‚ÓÂÌËË ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚, ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ·˚Î, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, è¸ÂÓ.

ДЕЛА МУЗЫКАЛЬНЫЕ: Ç ëçÖÉÄï àçÑàÄçõ, Ç èéãüï åàççÖëéíõ, Ç éÉçüï çúû-âéêäÄ Î‰ÂÌÂÎÓ-Á‡ÒÌÂÊÂÌÌÓÏÛ óË͇„Ó. Ä ÍÓ„‰‡ Ó·ıÓ‰Ì˚ÏË ‰ÓÓ„‡ÏË ÓÌË ‚Ò Ê ‰Ó·‡ÎËÒ¸ ‚ ‡˝ÓÔÓÚ é’ï‡‡, ÚÓ Ó͇Á‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ·ÎËʇȯËÈ Ò‡ÏÓÎÂÚ ‚ ÉÂχÌ˲ Á‡‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ̇ ÌÂÒÍÓθÍÓ ˜‡ÒÓ‚ - ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ. èËÎÂÚ‚ ‚ å˛ÌıÂÌ, 90ÎÂÚÌËÈ ÏÛÁ˚͇ÌÚ Ó·Ì‡ÛÊËÎ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÎÂÚ Ì‡ ÅÂÎËÌ ‰ÓÊˉ‡Ú¸Òfl Â„Ó Ì ÒÚ‡Î. è˯ÎÓÒ¸ ÒÌÓ‚‡ ʉ‡Ú¸... ÅÂÁ Ò̇ Ë ÓÚ‰˚ı‡ ÓÌ ‚Ò Ê ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ ÂÔÂÚˈËË, ‚˜ÂÓÏ Ò˚„‡Î ÍÓ̈ÂÚ (åÓˆ‡Ú‡) ‰Îfl ÙÓÚÂÔˇÌÓ Ò ÓÍÂÒÚÓÏ Ë ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Ó‚‡ˆË˛ ÒÚÓfl ¢ Ò˚„‡Î ̇ ·ËÒ ÌÓÍÚ˛Ì òÓÔÂ̇. ÇÓÚ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ ڂÓ˜ÂÒÍÓ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ! * * * ëËÏÙÓÌ˘ÂÒÍËÈ ÓÍÂÒÚ åËÌÌÂÒÓÚ˚ ÔÓÒΠ15-ÏÂÒfl˜ÌÓÈ Á‡·‡ÒÚÓ‚ÍË ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ‡·ÓÚ - ÍÓ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ ‡‰ÓÒÚË Ë Ó·Î„˜ÂÌ˲. åÛÁ˚͇ÌÚ‡Ï Ì‡ÍÓ̈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÓÍÂÒÚ‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÚË „Ó‰‡. é·Â ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓ¯ÎË Ì‡ ÛÒÚÛÔÍË (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÏÛÁ˚͇ÌÚ˚ - ̇ ÒÓÍ‡˘ÂÌË Á‡Ô·Ú˚ Ë ·Óθ¯Û˛ ‰Óβ ÓÔ·Ú˚ ωˈËÌÒÍÓÈ ÒÚ‡ıÓ‚ÍË ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Í‡χ̇, ‡ Ú‡ÍÊ Òӄ·ÒËÎËÒ¸ Ë„‡Ú¸ ·ÂÒ-

Ô·ÚÌÓ ‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı, ͇ÏÂÌ˚ı Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı), ÌÓ „·‚ÌÓ - ÓÍÂÒÚ ÒÔ‡ÒÂÌ (ÔÓ͇) Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚ „ÛÎflÌ˚ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ Á‡ÌÓ‚Ó ÓÚÂÒÚ‡‚ËÓ‚‡ÌÌÓÏ ÓÒÍÓ¯ÌÓÏ ÍÓ̈ÂÚÌÓÏ Á‡Î (ÂÒÚ‡‚‡ˆËfl ӷӯ·Ҹ ÓÍÂÒÚÛ Ë „ÓÓ‰Û ·ÓΠ˜ÂÏ ‚ $50 ÏÎÌ!). è‡‚‰‡, ÓÍÂÒÚ ÔÓÚÂflÎ Ò‚ÓÂ„Ó ·ÎÂÒÚfl˘Â„Ó „·‚ÌÓ„Ó ‰ËËÊÂ‡ éÒÏÓ Ç‡ÌÒÍÛ, ÍÓÚÓ˚È, ÛÒÚ‡‚ ÓÚ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË, ‡ÒÔÓ˘‡ÎÒfl Ò ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ ÔÓ¯ÎÓÈ ÓÒÂ̸˛. Ç ÔÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÓÍÂÒÚ ‚˚Û˜‡ÂÚ Â„Ó ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ‰ËËÊÂ, ëÚ‡ÌËÒ·‚ ëÍÓ‚‡˜Â‚ÒÍËÈ, ÔÓ·˚‚¯ËÈ Ì‡ ÔÓÒÚÛ „·‚ÌÓ„Ó ‰ËËÊÂ‡ Ò 1960 ÔÓ 1979 „Ó‰. èÂ‚˚È ÍÓ̈ÂÚ ÒÓÒÚÓËÚÒfl 7 Ù‚‡Îfl, Ô˘ÂÏ Ì‡˜ÌÂÚÒfl Ú‡Í, Í‡Í Ì‡˜Ë̇ÎÒfl ‚ 1974 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ Á‡Î ÚÓθÍÓ ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ: Ňı “íÓÍ͇ڇ Ë îÛ„‡  ÏËÌÓ” ‚ ÓÍÂÒÚÓ‚Í ëÍÓ‚‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó. Ñ‚‡ ‰Û„Ëı ÒÓ˜ËÌÂÌËfl ‚ ÍÓ̈ÂÚ - «ÉÂÓ˘ÂÒ͇fl ÒËÏÙÓÌËfl» ÅÂÚıÓ‚Â̇ Ë «ÑÓÌ Üۇ̻ ê.òÚ‡ÛÒ‡. èÓÒÂÚËÚÂÎË ÍÓ̈ÂÚ‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ Á‡ÔËÒ¸ ‰‚Ûı ÒËÏÙÓÌËÈ ëË·ÂÎËÛÒ‡, ҉·ÌÌÛ˛ ÓÍÂÒÚÓÏ ‰Ó Á‡·‡ÒÚÓ‚ÍË ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ é. LJÌÒ͇ Ë ÌÓÏËÌËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ̇

«É˝ÏÏË», ‡ Ú‡ÍÊ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡ÏË Á‡Î‡ ̇ ·ÂÒÔ·ÚÌ˚ı ˝ÍÒÍÛÒËflı. * * * Ç Ú˜ÂÌË ÔÓÒΉÌËı ÎÂÚ åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ-ÓÔÂ‡ ÛÒÔ¯ÌÓ ËÁ·Â„‡Î‡ Á‡·‡ÒÚÓ‚ÍË. ç ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜Â‰¸ ·Î‡„Ó‰‡fl ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÂ„ӂÓ˚ Ò 16 ÔÓÙÒÓ˛Á‡ÏË, Ó·˙‰ËÌfl˛˘ËÏË ‡ÁÌ˚ „ÛÔÔ˚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ åÂÚ-ÓÔÂ˚, ‚ÂÎ ·˚‚¯ËÈ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏẨÊÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÑÊÓÁÂÙ ÇÓθÔÂ. èӯ‰¯ËÈ ‚ åÂÚ ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ‚Ò ÒÚÛÔÂÌË ÎÂÒÚÌˈ˚ ÓÚ ÔÎÓÚÌË͇ ‰Ó „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏẨÊÂ‡, ÇÓθÔ ÛÏÂÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ó·˘ËÈ flÁ˚Í Ò ÚÛÊÂÌË͇ÏË ÒˆÂÌ˚ Ë Á‡ÍÛÎËÒ¸fl. çÓ Ì ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÛÊ ÒÎ˯ÍÓÏ ıÓÓ¯Ó Ì‡˜‡Î «‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ Ëı ÔÓÎÓÊÂÌË». Ä ÔÓÒÍÓθÍÛ åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ, ÔÓÚ‡ÚË‚¯‡fl ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÏ „Ó‰Û (ÓÌ Á‡‚Â¯ËÎÒfl 31 ˲Îfl) $327 ÏÎÌ, ËÏÂÂÚ ÔÓ˜ÚË ÚÂıÏËÎÎËÓÌÌ˚È ‰ÂÙˈËÚ, Ì˚̯ÌËÈ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏẨÊÂ èËÚÂ ÉÂη ¯ËÎ ‚ÁflÚ¸ ‰ÂÎÓ ‚ Ò‚ÓË ÛÍË. íÂÔÂ¸ ‰Ó„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸Òfl Ò ÔÓÙÒÓ˛Á‡ÏË ·Û‰ÂÚ ÓÌ, ÓÔË‡flÒ¸ ̇ ÌÓ‚Ó„Ó ‡‰‚Ó͇ڇ. ÉÂη „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÛÊ ÏÌÓ„ÓÏÛ Ì‡Û˜ËÎÒfl, ̇·Î˛‰‡fl ‡·ÓÚÛ

ÇÓθÔÂ. Ä ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÓ: ·ÓflÚÒfl «Á‡Íۘ˂‡ÌËfl „‡ÂÍ» Ë «Á‡Úfl„Ë‚‡ÌËfl ÔÓflÒÓ‚». á‡Úfl„Ë‚‡Ú¸ ÔÓflÒ‡, Ӊ̇ÍÓ, ÔˉÂÚÒfl: ıÓÚfl ÊËÁ̸ ‚ 縲-âÓÍ ‰ÓÓʇÂÚ, ‡ ‡·ÓÚÌËÍË åÂÚ-ÓÔÂ˚ - ÓÚ ıÓ‡ ‰Ó ÏÂı‡ÌËÍÓ‚ Ë ËÌÊÂÌÂÓ‚ - ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ ÛÌË͇θÌ˚ ÒÔˆˇÎËÒÚ˚, ÓÚ ÌËı ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ÛÒÚÛÔÍË. çË Ó‰Ì‡ ‡ÚËÒÚ˘ÂÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ì ‚˚‰ÂÊËÚ Ú‡ÍËı Á‡Ô·Ú, Í‡Í Û ÌËı: ÏÌÓ„Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚ ‚ „Ó‰, ÍÓÂ-ÍÚÓ - ‰Ó ÏËÎÎËÓ̇. ÇÔÓ˜ÂÏ, ̇˜‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ë ÒÓ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ: ÌÂÍÓÚÓ˚ ÌÓ‚˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓÒΉÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ Ú‡ÚÓÈ ÏËÎÎËÓÌÌ˚ı ÒÛÏÏ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ÏË åÂÚ ËÒÚÂ͇ÂÚ Ì˚̯ÌËÏ ÎÂÚÓÏ. í‡Í ˜ÚÓ ÔÂ„ӂÓ˚ ̇˜ÌÛÚÒfl ÒÍÓÓ, ‡ Í ˜ÂÏÛ Ô˂‰ÛÚ - ÌÂÔÓÌflÚÌÓ.

å‡Èfl èêàñäÖê.


www.vnovomsvete.com

26

å˚ ÔÓ‰ÓÎʇÂÏ ‡ÒÒ͇Á Ó ·ÂÒÒÏÂÚÌÓÏ ¯Â‰Â‚ ÛÒÒÍÓ„Ó ·‡ÎÂÚ‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ËÒÔÓÎÌËÎÒfl 121 „Ó‰. 燘‡ÎÓ ÒÏ. ‚ ‹ 2 Ë ‹ 3 Á‡ 2014 „Ó‰.

“ëÓ Ò‚flÚ˚ÏË ÛÔÓÍÓÈ” Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ̇‰ ·‡ÎÂÚÓÏ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÊÂÒÚÓ˜‡È¯ËÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ. «ôÂÎÍÛ̘ËÍ» ÂÏÛ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ Ì ‰‡‚‡ÎÒfl, Ë ÒÓ˜ËÌÂÌËÂ Â„Ó ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÎÓÒ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏË ÏÛ͇ÏË. ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‡·ÓÚÛ Ì‡‰ ·‡ÎÂÚÓÏ – ÌÓ Ì‡Ô‡ÒÌÓ! åÛ˜ÂÌËfl ÔÂÂıÓ‰ËÎË Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚ ÓÚ˜‡flÌËÂ Ë Ô‡ÌËÍÛ. äÓÏÔÓÁËÚÓ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ Í ÒÂÁÓÌÛ 1891–1892 „Ó‰‡ ÓÌ Ì ÛÒÔÂÂÚ «ıÓÓ¯Ó ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ‚ÁflÚ˚È Ì‡ Ò·fl ÚÛ‰», Ë ÔÓ¯ÂΠ̇ Í‡ÈÌË ÏÂ˚ – ÔÓÒ·ΠÔËÒ¸ÏÓ ‰ËÂÍÚÓÛ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍËı Ú‡ÚÓ‚ ÇÒ‚ÓÎÓÊÒÍÓÏÛ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÂÂÌÂÒÚË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÒÂÁÓÌ. óÚÓ Ê ÔÓËÁÓ¯ÎÓ? «èÂÂıÓÊÛ Í ‚‡Î¸ÒÛ ÒÌÂÊËÌÓÍ», – Á‡ÔË҇Πó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ 27 Ù‚‡Îfl 1891 „Ó‰‡, ‡ Á‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÒÓÓ·˘ËÎ ·‡ÚÛ: «ü ‡·ÓÚ‡˛ ËÁÓ ‚ÒÂÈ ÏÓ˜Ë, ̇˜Ë̇˛ ÔËÏËflÚ¸Òfl Ò Ò˛ÊÂÚÓÏ ·‡ÎÂÚ‡». «É·‚ÌÓ Óډ·ڸÒfl ÓÚ ·‡ÎÂÚ‡», – Ô˯ÂÚ ÓÌ 8 χÚ‡. «ü Ú˘‡ÚÂθÌÓ Ì‡Ôfl„‡Î ‚Ò ÒËÎ˚ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚, ÌÓ ÌË˜Â„Ó Ì ‚˚ıÓ‰ËÎÓ ÍÓÏ ÏÂÁÓÒÚË», – ʇÎÓ‚‡ÎÒfl ÓÌ ·‡ÚÛ åÓ‰ÂÒÚÛ 3 ‡ÔÂÎfl. Ä ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ̇˜‡Î‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì˚ı ÂÔÂÚˈËÈ ‚ ÛʇÒ ÔË҇Π: «Ä ‚‰Û„ Ó͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ… «ôÂÎÍÛ̘ËÍ – „‡‰ÓÒÚ¸…». óÂÏ ÏÓÊÌÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÍËÁËÒ, ̇ÒÚË„¯ËÈ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Í‡Í ‡Á ‚Ó ‚ÂÏfl ̇ÔËÒ‡ÌËfl ·‡ÎÂÚ‡, Ë ÔÓ˜ÂÏÛ ÏÛÁ˚͇, ÍÓÚÓ‡fl Á‚Û˜ËÚ ‚ ÌÂÏ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ‡ÍÚÂ, Ì ÚÓθÍÓ Ô˜‡Î¸Ì‡fl, ÌÓ ÔÓËÒÚËÌ ÒÚ‡¯Ì‡fl? ëÎÛ¯‡fl Âfi, ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ÊËÁÌË ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓËÁӯ· ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Í‡Í‡fl-ÚÓ ÔÓËÒÚËÌ ӄÓÏ̇fl Ú‡„‰Ëfl… í‡„‰Ëfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ·˚·. ä‡Í ‡Á ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl (ÔÂ‰ „‡ÒÚÓÎflÏË ‚ ÄÏÂËÍÛ), ·Û‰Û˜Ë ÔÓÂÁ‰ÓÏ ‚ è‡ËÊ ÔÓ ‰ÓÓ„Â ‚ ɇ‚ÒÍËÈ ÔÓÚ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ ËÁ „‡ÁÂÚ˚ «çÓ‚Ó ‚ÂÏfl» ÛÁ̇ÂÚ Ó ÍÓ̘ËÌ ҂ÓÂÈ Ó‰ÌÓÈ ÒÂÒÚ˚ ÄÎÂÍ҇̉˚ àθËÌ˘Ì˚ ч‚˚‰Ó‚ÓÈ-ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓÈ. êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ ˝ÚÓ ÒÍ˚Ú¸. Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ β·ËÏ˚È ÔÎÂÏflÌÌËÍ Ç·‰ËÏË ч‚˚‰Ó‚ (ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ Ì‡Á˚‚‡Î Â„Ó ÅÓ·ÓÏ). ä‡Í ÓÌ Ì‡ÔË҇Π‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÔËҸϠ«‰fl‰Â èÂÚ» (èÂÚÛÒfl, èÂÔËÍ, èàó – ‚Ò ˝ÚÓ Î‡ÒÍÓ‚˚ ÔÓÁ‚ˢ‡, ÔˉÛχÌÌ˚ ÅÓ·ÓÏ ‰Îfl ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó): «èÓÂÍÚ ÒÍ˚Ú¸ ÒÏÂÚ¸ χÏ˚, Í‡Í fl Ë ÓÊˉ‡Î, Ó͇Á‡ÎÒfl ÌÂÒÓÒÚÓflÚÂθÌ˚Ï». ìÁ̇‚ Ó ÒÏÂÚË ÄÎÂÍ҇̉˚ àθËÌ˘Ì˚, ÔÂ‚‡fl Ï˚Òθ ·˚·, ÍÓ̘ÌÓ, Ó ÚÓÏ Ê ÅÓ·Â. «ü Ó˜Â̸ ÒÚ‡‰‡˛ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ. ÅÓ˛Ò¸ ÛʇÒÌÓ Á‡ ÅÓ·‡», – Ô˯ÂÚ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ Ò‚ÓÂÏÛ ·‡ÚÛ åÓ‰ÂÒÚÛ. Ç ÓÚ˜‡flÌËË ÓÌ ‰‡Ê ̇ÏÂÂÌ ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ÔÓÂÁ‰ÍË Á‡ Ó͇Ì, ÌÓ, ‚ÒÔÓÏÌË‚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÂÏÛ ÔˉÂÚÒfl ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸ ÛÊ ‚˚Ô·˜ÂÌÌ˚È ÂÏÛ ·Óθ¯ÓÈ ‰ÂÌÂÊÌ˚È ‡‚‡ÌÒ, ÔÂ‰ÛÏ˚‚‡ÂÚ. ÇÔÓÎÌ ۷‰ËÚÂθÌÛ˛ „ËÔÓÚÂÁÛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ‚˚‰‚ËÌÛÎ ÍÛÔÌÂȯËÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ËÒÒΉӂ‡ÚÂθ ·‡ÎÂÚ‡ ê.-ÑÊ.ì‡ÈÎË. éÚÏÂÚË‚ ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó „·‚ÌÓÈ ÚÂÏ˚ ‡‰‡ÊËÓ ‚ÚÓÓ„Ó ‡ÍÚ‡ ·‡ÎÂÚ‡ Ò ÏÛÁ˚͇θÌÓÈ Ù‡ÁÓÈ Á‡ÛÔÓÍÓÈÌÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚ «à ÒÓ Ò‚flÚ˚ÏË ÛÔÓÍÓÈ», Û˜ÂÌ˚È ÔËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ‚ Ó·‡Á ÙÂË Ñ‡Ê ̇¯ÎË Ò‚Ó ÓÚ‡ÊÂÌË ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl Ó Ó‰ÌÓÈ ÒÂÒÚ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ÄÎÂÍ҇̉ àθËÌ˘Ì ч‚˚‰Ó‚ÓÈ (χÚÂË ÅÓ·‡), ‡ ‚ Âfi ‰Ó˜ÂË í‡Ú¸flÌ (ÒÂÒÚÂ

Ç

ŇÎÂÚ “ôÂÎÍÛ̘ËÍ”/îÓÚÓ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·˚ ÅÓθ¯Ó„Ó Ú‡Ú‡

àëíéêàü äìãúíìêõ

К А К СОЗДАВАЛСЯ

24—30 flÌ‚‡fl 2014

Ù‡ÏËÎËË ËÎË ‰‡ÊÂ Ó Ò‡ÏÓÏ Ì‡ÒΉÌËÍ ÔÂÒÚÓ·, ÚÓ ÂÒÚ¸ ·Û‰Û˘ÂÏ çËÍÓ· II, ‰Û„Ë ۂÂfl˛Ú, ˜ÚÓ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ Á‡‚ÂÎ ¯‡¯ÌË Ò ÔÎÂÏflÌÌËÍÓÏ ËÎË Ò˚ÌÓÏ ÌÂÍÓÂ„Ó „‡Ù‡ ëÚÂÌ·ÓÍîÂÏÓ‡, ÚÂÚ¸Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‡ÏÛ˚ ·˚ÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ò „‡ÙÒÍËÏ Ò˚ÌÓÏ, ‡ Ò Ò˚ÌÓÏ ‰‚ÓÌË͇…

ëÚ‡¯Ì‡fl Ú‡È̇ “ôÂÎÍÛ̘Ë͇”

ЗНАМЕНИТЫИ “ЩЕЛКУНЧИК” ÅÓ·‡) ËÒÒΉӂ‡ÚÂθ ‚ˉËÚ ÔÓÓ·‡Á „·‚ÌÓÈ „ÂÓËÌË ·‡ÎÂÚ‡ ä·˚. àÏÂÌÌÓ ÔÓÒÚË„¯Â ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌË ӷ ËÏÂÌËË Ñ‡‚˚‰Ó‚˚ı ä‡ÏÂÌÍÂ, „‰Â ÍÓÏÔÓÁËÚÓ β·ËÎ ·˚‚‡Ú¸ Ë ÔË҇ΠÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ò‚ÓËı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë «ã·‰ËÌÓ ÓÁÂÓ»), Ë ÓÚ‡ÁËÎËÒ¸ ‚ «ôÂÎÍÛ̘ËÍ» Ú‡„˘ÂÒÍËÏË ÏÓÚË‚‡ÏË! ä‡ÏÂÌ͇ ÔÂÓ·‡ÁË·Ҹ ‚ ÒÓÁ̇ÌËË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ‚ ‰ÂÚÒÍÓ ÛÚÓÔ˘ÂÒÍÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó Ò·ÒÚÂÈ äÓÌÙËÚ˛ÂÌ·Û„, „‰Â ıÓÁflÈ͇ ËÏÂÌËfl ÒÂÒÚ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ àθËÌ˘̇ ·˚· ‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ÌÓÈ ÍÓÓ΂ÓÈ, ÛÏÂ¯‡fl Á‡ ÔflÚ¸ ÎÂÚ ‰Ó ÌÂfi Âfi ‰Ó˜¸ í‡Ú¸fl̇ – ä·ÓÈ, ‡ Â„Ó «Ë‰Óλ (Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ‰fl‰fl ËÏÂÌÓ‚‡Î Ò‚ÓÂ„Ó ÔÎÂÏflÌÌË͇ ‚ ÔËҸχı) ÅÓ· – ÔË̈ÂÏ-«Î˛·ËϘËÍÓÏ».

ŇÎÂÚ ÒÓ ÒΉ‡ÏË ÏÓÙËfl à ÚÛÚ ÔˉÂÚÒfl ÓÚÍ˚Ú¸ „·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ ÒÂÏ¸Ë ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËı-ч‚˚‰Ó‚˚ı, ‡, ÍÓÏ ÚÓ„Ó, „·‚ÌÛ˛ «·‡ÎÂÚÌÛ˛» Ú‡ÈÌÛ «ôÂÎÍÛ̘Ë͇». ç ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë ҂ÓË ‚ˉÂÌËfl „ÂÓË Í·ÒÒ˘ÂÒÍËı ·‡ÎÂÚÓ‚ ÔÂÂÊË‚‡˛Ú ‚ ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍÓÏ ·‰Û. èÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÓÔËfl ‚ˉËÚ Ò͇ÁÓ˜ÌÓ «·ÂÎÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó» ÚÂÌÂÈ ëÓÎÓ ‚ ·‡ÎÂÚ «Å‡fl‰Â͇», ·Î‡„Ó‰‡fl ̇ÍÓÚËÍ‡Ï ‚ ‰‚ÌËÈ Ö„ËÔÂÚ ÔÂÂÌÓÒËÚÒfl ÎÓ‰ ÇËθÒÓÌ ‚ «ÑÓ˜ÂË Ù‡‡Ó̇». ë͇ÁÓ˜ÌÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó äÓÌÙËÚ˛ÂÌ·Û„, ÍÛ‰‡ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú „·‚Ì˚ „ÂÓË «ôÂÎÍÛ̘Ë͇», ÚÓÊ ÒÓ‰ÌË ÌÂÍÓÂÏÛ Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍÓÏÛ ‚ˉÂÌ˲. ÇÒ ‰ÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ô˘ËÌÓÈ, Ô˂‰¯ÂÈ Í ·ÂÁ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÍÓ̘ËÌ Ò̇˜‡Î‡ ÒÂÒÚÛ ÅÓ·‡ í‡Ú¸flÌÛ, Á‡ÚÂÏ Ëı χڸ, ‡ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ ÔÓÒΠÒÏÂÚË ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Ò‡ÏÓ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ÔÎÂÏflÌÌË͇, ·˚· ̇ÍÓχÌËfl. ÇÓÚ ˜ÚÓ ÔË҇Πó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÂÒÚ ÄÎÂÍ҇̉ àθËÌ˘Ì ‚ ÔËҸχı: «é̇ ÓÚ˜‡flÌ̇fl ÏÓÙËÌËÒÚ͇, Ë ˜ÂÏ ‰‡Î¸¯Â, ÚÂÏ ·Óθ¯Â Ô‰‡ÂÚÒfl Ó̇ ˝ÚÓÏÛ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÏÛ, ÛʇÒÌÓÏÛ ‚Ë‰Û Ô¸flÌÒÚ‚‡…». Ä ‚ÓÚ Ó Ò‡ÏÓÈ 19-ÎÂÚÌÂÈ í‡Ú¸flÌÂ, ÛÒÔÓ͇˂‡˛˘ÂÈ ‡ÒÒÚÓÂÌÌ˚ ÌÂ‚˚ ÏÓÙËÌÓÏ: «í‡Ìfl ˆÂÎ˚È ‰Â̸ ·Óθ̇... Ó̇ ÚÂÔÂ¸ ÓÔflÚ¸ ̇˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÓË ·ÂÁÛÏÌ˚ ÔÓÒÚÛÔÍË. ɉÂ-ÚÓ Ó̇ ‰ÓÒڇ· Ú‡ÈÌÓ ÏÓÙËÌ Ë ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó, Ô˚Ò͇ÂÚÒfl». å‰ˈË̇ XIX ‚Â͇, ¢fi Ì ËÁۘ˂¯‡fl Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ÒÂı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ̇ÍÓÚËÍÓ‚, ̇Á̇˜‡Î‡ Ëı Í‡Í ·ÓÎÂÛÚÓÎfl˛˘ËÂ. ÄÎÂÍ҇̉‡ àθËÌ˘̇ ÛÔÓÚ·Îfl· ÏÓÙËÌ, ̇ÔËÏÂ, ÓÚ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı ·ÓÎÂÈ ËÁ-Á‡ ͇ÏÌÂÈ ‚ ÔӘ͇ı.

óÄëíú III Ç 1887 „Ó‰Û ÒÎۘ˷Ҹ Ú‡„‰Ëfl – «í‡Ìfl ·˚· ‚ Ñ‚ÓflÌÒÍÓÏ ÒÓ·‡ÌËË Ì‡ χÒ͇‡‰Â, Ë Âfi ÒÂ‰ˆÂ Ì ‚˚‰ÂʇÎÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ·Óθ¯ÓÈ ‰ÓÁ˚ ÏÓÙË̇ – Ó̇ ÛÏÂ· Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ». éÚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡¯ÂÈ ÒÂÒÚ˚ Ë Ï‡ÚÂË Ô‡„Û·ÌÛ˛ ÒÚ‡ÒÚ¸ Í ÏÓÙËÌÛ Û̇ÒΉӂ‡Î Ë Î˛·ËÏ˚È ÔÎÂÏflÌÌËÍ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó – ÔÓÓ·‡Á ÔË̈‡«Î˛·ËϘË͇» ‚ ·‡ÎÂÚÂ. «ë‚Ó˛ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÏÓÙË̇, ÓÔËÛχ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ‰Ó·‡‚Ë‚¯Â„ÓÒfl Í ÌËÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ÓÌ (Ç·‰ËÏË ч‚˚‰Ó‚) ÓÔ‡‚‰˚‚‡Î, Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Â„Ó ÒÂÒÚ‡ Ë Ï‡Ú¸, Ì‚˚ÌÓÒËÏ˚ÏË ·ÓÎflÏË, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ÏË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË Á‡·Ó΂‡ÌËflÏË. åÓ‰ÂÒÚ (Ó‰ÌÓÈ ·‡Ú ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó) Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓ ÒÚ‡‡ÎÒfl ÔÓÏÓ˜¸ ÔÎÂÏflÌÌËÍÛ ‚ÒÂÏË Ï˚ÒÎËÏ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË: ‚ÓÁËÎ Â„Ó Î˜ËÚ¸Òfl ‚ àÚ‡Î˲, ÉÂχÌ˲, Ä‚ÒÚ˲ Ë ò‚ÂȈ‡˲, ÌÓ ·ÂÁ ÛÒÔÂı‡. «éÌ ÒڇΠÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï Ë Ì‚ÓθÌ˚Ï Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ ÏÛ˜ËÚÂθÌ˚ı «ÎÓÏÓÍ» ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, „‡ÎβˆË̇ˆËÈ, ·ÂÎ˚ı „Ófl˜ÂÍ», – Ô˯ÂÚ Ó ÔÓÒΉӂ‡‚¯ÂÏ 13 ‰Â͇·fl 1906 „Ó‰‡ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒڂ β·ËÏÓ„Ó ÔÎÂÏflÌÌË͇ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÍÛÔÌÂȯËÈ ËÒÒΉӂ‡ÚÂθ ÊËÁÌË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ âÂθÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ (ëòÄ) ÄÎÂÍ҇̉ èÓÁ̇ÌÒÍËÈ. Ç Ê‡Ì‰‡ÏÒÍÓÏ ‰ÓÌÂÒÂÌËË ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ÒÍÛÔÓ ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸: «Ç „ÓӉ äÎËÌÛ ÔÓÛ˜ËÍ Á‡Ô‡Ò‡ „‚‡‰ËË Ç·‰ËÏË 㸂ӂ˘ ч‚˚‰Ó‚, 35 ÎÂÚ, Î˯ËÎ Ò·fl ÊËÁÌË ‚˚ÒÚÂÎÓÏ ËÁ ·‡ÛÌËÌ„‡; ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÓÌ ÒÚ‡‰‡Î ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ». äÒÚ‡ÚË, ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó, ÔÓËÁӯ‰¯Â ˜ÂÂÁ 13 ÎÂÚ ÔÓÒΠÒÏÂÚË ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ̇ÎÓÊÂÌÌÓ ̇ ‚ÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌË «Î˛·ËϘËÍÛ»-ÔÎÂÏflÌÌËÍÛ «òÂÒÚÓÈ ÒËÏÙÓÌËË», ÔÓÎÓÊËÎÓ Ì‡˜‡ÎÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˲ ‚Á‰ÓÌ˚ı ÒÎÛıÓ‚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë Ò‡Ï ÍÓÏÔÓÁËÚÓ ÛÏÂ Ì ÓÚ ıÓÎÂ˚, ‡ ÔÓÍÓ̘ËÎ Ò ÒÓ·ÓÈ. ëÎÛı‡Ï ˝ÚËÏ ÛÊ ·ÓΠ100 ÎÂÚ. èÓ„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú, ·Û‰ÚÓ ·˚ ÓÚ‡‚ËÎÒfl „ÂÌËÈ ÛÒÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ÚÓ ÎË ÔÓ ÔË͇ÁÛ ˆ‡fl, ÚÓ ÎË ÔÓ ÔË„Ó‚ÓÛ ÒÛ‰‡ ˜ÂÒÚË, ÛÒÚÓÂÌÌÓ„Ó Â„Ó ·˚‚¯ËÏË Ó‰ÌÓÍ·ÒÒÌË͇ÏË ÔÓ Û˜ËÎË˘Û Ô‡‚ӂ‰ÂÌËfl. è˘Ë̇: ÒÚ‡ı ÔÂ‰ „ÓÚÓ‚˚Ï ‡Á‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÏÓÒÂÍÒۇθÌ˚Ï Ò͇̉‡ÎÓÏ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Â„Ó Î˛·Ó‚ÌÓÈ Ò‚flÁË Ò… à ÚÛÚ ‚ÂÒËË ‡ÒıÓ‰flÚÒfl: Ó‰ÌË „Ó‚ÓflÚ Ó ˜ÎÂÌ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÈ

í‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ, ÒÓÔÓ‚Óʉ‡‚¯ËÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌË ˝ÚÓ„Ó ·‡ÎÂÚ‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ, Á‡ı‚‡ÚËÎ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡, ÂÒÎË ·˚Ú¸ ÚÓ˜Ì˚Ï, ‰‡Ê ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Ì¸¯Â ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÛÁÌ‡Î Ó ÒÏÂÚË ÒÂÒÚ˚. «ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ «ôÂÎÍÛ̘ËÍ Ë ‰‡Ê «ÑÓ˜¸ ÍÓÓÎfl êÂÌ» («àÓ·ÌÚ‡») Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ͇ÍËÂ-ÚÓ Ûʇ҇˛˘ËÂ, ÎËıÓ‡‰Ó˜Ì˚ Íӯχ˚, ÒÚÓθ ÌÂ̇‚ËÒÚÌ˚Â, ˜ÚÓ, ͇ÊÂÚÒfl, ÌÂÚ ÒËÎ ‚˚‡ÁËÚ¸», – ʇÎÓ‚‡ÎÒfl ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ ·‡ÚÛ åÓ‰ÂÒÚÛ 3 ‡ÔÂÎfl 1891 „Ó‰‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ Á‡ ‰‚‡ ‰Ìfl ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÛÁÌ‡Î Ó ÒÏÂÚË Î˛·ËÏÓÈ ÒÂÒÚ˚. ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ ÒÎÓ‚ÌÓ Ô‰˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒ͇fl Ù‡ÌÚ‡Òχ„ÓËfl Ó·ÂÌÂÚÒfl ˝ÔˉÂÏËÂÈ ıÓÎÂ˚ Ë ·‡ÎÂÚ ˝ÚÓÚ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÒΉÌËÏ ‚ Â„Ó ÊËÁÌË. äÓÏ Ú‡„˘ÂÒÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚, ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ̇ÔËÒ‡Ì˲ ˝ÚÓ„Ó ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ë ÓÚ‡ÁË‚¯ËıÒfl ‚ ÌÂÏ, ÔÓ„Îfl‰˚‚‡ÂÚ ‚ Ï‡˜Ì˚ı ÏÓÚË‚‡ı ÏÛÁ˚ÍË Í ˝ÚÓÏÛ ·‡ÎÂÚÛ Ë Â˘fi Ӊ̇ ÚÂχ – ÚÂχ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Î˛·‚Ë. «Çˉfl, Í‡Í Á̇˜ÂÌË ÅÓ·‡ ‚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË ‚Ò ۂÂ΢˂‡ÂÚÒfl, fl ¯ËÎÒfl ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ Ò ·Û‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡ ÔÓÒÂÎËÚ¸Òfl ‚ èÂÚÂ·Û„Â. ÇˉÂÚ¸ „Ó, ÒÎ˚¯‡Ú¸ Ë Ó˘Û˘‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ·ÎËÁÓÒÚË, ͇ÊÂÚÒfl, ÒÍÓÓ Ò‰Â·ÂÚÒfl ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl», – Ô˯ÂÚ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ ·‡ÚÛ åÓ‰ÂÒÚÛ ‚ 1889 „Ó‰Û. «í˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ ÏÓËı Ï˚ÒÎflı, Ë·Ó ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ó˘Û˘ÂÌËË Ô˜‡ÎË, ÔË Í‡Ê‰ÓÏ ÓÏ‡˜ÂÌËË Ï˚ÒÎÂÌÌÓ„Ó „ÓËÁÓÌÚ‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÎÛ˜Û Ò‚ÂÚ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl Ï˚Òθ, ˜ÚÓ Ú˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û¯¸ Ë ˜ÚÓ fl Ú·fl Û‚ËÊÛ», – ˝ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ Î˛·ËÏÓÏÛ ÔÎÂÏflÌÌËÍÛ ÅÓ·Û Ñ‡‚˚‰Ó‚Û ‚ ͇ÌÛÌ çÓ‚Ó„Ó 1892 „Ó‰‡. ç‡Í‡Î β·Ó‚ÌÓ„Ó ÚÓÏÎÂÌËfl Û ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔflÏÓ-Ú‡ÍË ÔÓÎ˚ı‡ÂÚ Ë ‚ ‰Û„Ëı ÔËҸχı: «ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó fl ‰ÛχÎ, ÍÓ̘ÌÓ, Ó Ú·Â, Ë Ú‡Í Ê‡Ê‰‡Î ۂˉÂÚ¸ Ú·fl, ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ Ú‚ÓÈ „ÓÎÓÒ, Ë ˝ÚÓ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ÏÌ ڇÍËÏ Ì‚ÂÓflÚÌ˚Ï ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ, ͇ÊÂÚÒfl, fl ÓÚ‰‡Î ·˚ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ÊËÁÌË (‡ fl ÊËÁ̸, Í‡Í Ú· ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ó˜Â̸ ˆÂÌ˛), ˜ÚÓ·˚ ıÓÚ¸ ̇ ÒÂÍÛÌ‰Û ÔÓfl‚ËÎÒfl ÅÓ·! ü Ó·Óʇ˛ Ú·fl». èÎÂÏflÌÌËÍ ÅÓ· ч‚˚‰Ó‚ Ë ·˚Î „·‚ÌÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ ‚ ÊËÁÌË ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó. é Ò‚ÓÂÏ ÔÓÒΉÌÂÏ ‚ÓÁβ·ÎÂÌÌÓÏ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ ‰ÛχΠ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, Ë «Î˛·ËϘËÍ» – äÓÍβ¯ ‚ Â„Ó ·‡ÎÂÚÂ, Í‡Í Ë ÔË̈òÂÎÍÛ̘ËÍ, Í‡Í Ë ÑÂÁË (˜ÚÓ ‚ ÔÂ‚Ӊ ÓÁ̇˜‡ÂÚ «Ê·ÌÌ˚È») ‚ Ô‰˚‰Û˘ÂÈ «ëÔfl˘ÂÈ Í‡Ò‡‚ˈ», ˝ÚÓ ‚Ò ÓÌ – Ó·ÓʇÂÏ˚È Ë Ê·ÌÌ˚È ÔÎÂÏflÌÌËÍ. ëÚ‡ÒÚ¸ Í ÌÂÏÛ ·˚· ÒÚÓθ ‚ÂÎË͇, ˜ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ ÔÓ˜ÚË ÓÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓË Â˘fi ÒÓ‚ÒÂÏ Ì‰‡‚ÌË ÔË‚˚˜ÍË ÔÓÒ¢ÂÌËfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı Á·˜Ì˚ı Á‡‚‰ÂÌËÈ, „‰Â Á‡ ÒıÓ‰ÌÛ˛ ˆÂÌÛ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡ÈÚË Ò· «‰Û„‡» Ë Ô‰‡‚‡Ú¸Òfl β·Ó‚Ì˚Ï ÛÚÂı‡Ï ÓÒÓ·Ó„Ó Ó‰‡. Ç·‰ËÏË ч‚˚‰Ó‚ Ë Ò‡Ï ·˚Î, Í‡Í ·˚ ÒÂȘ‡Ò Ò͇Á‡ÎË, ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÍÒۇθÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË. é· ˝ÚÓÏ ÓÌ ˜ÂÒÚÌÓ ÔËÁ̇ÂÚÒfl Ò‚ÓÂÏÛ ÍÓÌÙˉÂÌÚÛ, ·‡ÚÛ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó åÓ‰ÂÒÚÛ: «åÓ ËÁ‚‡˘ÂÌË (Í‡Í Ì‡Á˚‚‡˛Ú ˝ÚÓ ‰Û„ËÂ) ËÎË ÏÓË Ì‡ÍÎÓÌÌÓÒÚË ‚˚‡·ÓÚ‡ÎËÒ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ë ıÓÚfl ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı Ú˚ ÏÓʯ¸ ̇Á‚‡Ú¸Òfl ÏÓËÏ èÓÏÂÚÂÂÏ, ‚ ˝ÚÓÏ Ê ̇‰Ó ÔËÁ̇ڸ ‚ËÌÓ‚ÌˈÂÈ Ó‰ÌÛ ÏÓ˛ ÔËÓ‰Û».

ÅËÓ„‡Ù ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÄÎÂÍ҇̉ èÓÁ̇ÌÒÍËÈ Ô˯ÂÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔӇ̇ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÏ Ó„ÓÏÌÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ·: «è˂‰ÂÌÌ˚ ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚‡ Ì ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓÏÌÂÌËÈ, ˜ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ Ì ÚÓθÍÓ Ó·ÓʇΠÅÓ·‡, ÌÓ ·˚Î ‚β·ÎÂÌ ‚ ÌÂ„Ó ÒÓ ‚Ò² ÒÚ‡ÒÚ¸˛, ̇ ÍÓÚÓÛ˛ ·˚Î ÒÔÓÒÓ·ÂÌ». à ‰‡Î Á‡‰‡ÂÚ ÔflÏÓÈ ‚ÓÔÓÒ: ·˚Î ÎË ÅÓ· Â„Ó Î˛·Ó‚ÌËÍÓÏ, ‡ Ì ÔÓÒÚÓ ÒÔÛÚÌËÍÓÏ ÔÓÒΉÌËı ÎÂÚ? «ç‡Ï ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ۂΘÂÌËflı Ç·‰ËÏË‡ ч‚˚‰Ó‚‡ ÊÂÌ˘Ë̇ÏË, ÓÌ Ò‡Ï ·˚Î „ÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎÂÌ (ËÁ‚ÂÒÚ̇ Â„Ó Î˛·Ó‚̇fl Ò‚flÁ¸ Ò êÛ‰ÂÈ ÅÛÍ҄‚‰ÂÌÓÏ). çÓ ˝ÚÓ„Ó ‰‡ÎÂÍÓ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÚ‚Âʉ‡Ú¸ ̇΢ˠËÌÚËÏÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ú‡ÍÊ ÏÂÊ‰Û ÌËÏ Ë Â„Ó Á̇ÏÂÌËÚ˚Ï ‰fl‰ÂÈ», – Á‡Ï˜‡ÂÚ ·ËÓ„‡Ù. «ä‡Í ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ, ‚ÓÔÓÒ Ó· Ëı ÙËÁ˘ÂÒÍÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Ë ‚‡ÊÂÌ. LJÊÌ ‰Û„ÓÂ: ‚ ËÒÚÓËË Ò «Ó·ÓʇÂÏ˚Ï ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ» èÂÚ àθ˘, ‚ÂÓflÚÌÓ, Ò‡Ï ÚÓ„Ó Ì ‚‰‡fl, ÔÓ‚ÚÓËÎ ˝ÎÎËÌÒÍÛ˛ ԇȉÂÈ˛ ÔÓ Ó·‡ÁˆÛ, ÔÂÔÓ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ Ô·ÚÓÌÓ‚ÒÍËı «èË» Ë «î‰». ë‡ÏÓÓ„‡Ì˘ÂÌË ‚Ó ËÏfl β·ËÏÓ„Ó, ÒÓ˜ÂÚ‡ÌË ÓÎÂÈ ‚β·ÎÂÌÌÓ„Ó Ë ÏÂÌÚÓ‡, ÒÚÓ„ËÈ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌ˚È Ô‡ÙÓÒ Ë ÒÚÂÏÎÂÌË ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ Í ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ – ‚Ò ˝ÚÓ ‚˚„Ó‰ÌÓ ÓÚ΢‡ÂÚ Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÓÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ʇÎÍËı Ë ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ËÒÚÓËÈ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ íÓÏ‡Ò å‡ÌÌ Ì‡Á˚‚‡Î «ÛÌËÊÂÌËÂÏ ‚Â΢Ëfl», ÍÓÚÓÓ„Ó Ì ËÁ·ÂʇÎË ÌË ãÂÓ̇‰Ó ‰‡ ÇË̘Ë, ÌË ÅÂÚıÓ‚ÂÌ, ÌË å‡ÒÂθ èÛÒÚ», – Ô˯ÂÚ ÄÎÂÍ҇̉ èÓÁ̇ÌÒÍËÈ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθÌÓÏ ‰‚ÛıÚÓÏÌÓÏ Úۉ «èÂÚ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ. ÅËÓ„‡ÙËfl». ...ä‡ÍÛ˛ Ú‡ÈÌÛ ÒÍ˚‚‡ÂÚ Á̇ÏÂÌËÚ‡fl ÏÛÁ˚͇ «ôÂÎÍÛ̘Ë͇».? èÓ˜ÂÏÛ ‚ ÏËÎÓÏ ÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÏ, ‰ÂÚÒÍÓÏ ·‡ÎÂÚÂ, Á‚Û˜ËÚ Ú‡Í‡fl ‰Û¯Â‡Á‰Ë‡˛˘‡fl ÏÛÁ˚͇? ÅÓËÒ Ä҇ٸ‚ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ͇ÍÓ„Ó ÒËθÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÏÛÁ˚͇ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ̇ÔËÏÂ, ‚ «‚‡ˇˆËË ‰Îfl ˜ÂÎÂÒÚ˚». åÛÁ˚Íӂ‰ ̇ıÓ‰ËÚ Á‰ÂÒ¸ «ÓÚÁ‚ÛÍË „ÎÛ·ÓÍËı ‰Û¯Â‚Ì˚ı ÍÓÎÎËÁËÈ»: «èÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û Ê ˝ÚÓ – ÚÛ„Ó ÒÚflÌÛÚ˚ ÛÁÎ˚ ÌÂ‚Ó‚, ·Û‰ÚÓ ·˚ Ó·ÂÁ·ÓÎÂÌÌ˚ı. éÌË Óʉ‡˛ÚÒfl ËÁ ̇ÍÓÔË‚¯ÂÈÒfl ‚ ÒÂ‰ˆÂ ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ·ÓÎË, ‰ÓÎ„Ó ÒÚËÒÌÛÚÓÈ». ÄÎÂÍ҇̉ ÅÂÌÛ‡ ͇Í-ÚÓ Ò‡‚ÌËÎ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÏÓÚË‚˚, fl‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‚Û˜‡˘Ë ‚ «ôÂÎÍÛ̘ËÍ», ÒÓ Á̇ÏÂÌËÚÓÈ «òÂÒÚÓÈ ÒËÏÙÓÌËÂÈ», ÒÚ‡‚¯ÂÈ ÔÓÒΉÌËÏ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÏ, ̇ÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓÏ, Ë ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ Ó·ÓʇÂÏÓÏÛ ÔÎÂÏflÌÌËÍÛ Ç·‰ËÏËÛ Ñ‡‚˚‰Ó‚Û: «åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÏÛÁ˚͇, ̇ÔËÒ‡Ì̇fl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ô‡-‰Â-‰Â ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÏ, ‚Ó‚Ò Ì ӷ˚˜Ì‡fl ·‡ÎÂÚ̇fl ÏÛÁ˚͇. ëÓ˜ËÌÂÌ̇fl Á‡ „Ó‰ ‰Ó “òÂÒÚÓÈ ÒËÏÙÓÌËË”, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ú‡Í ÔÓ‡Ê‡ÂÚ Ë ‚ÓÎÌÛÂÚ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ˜‡flÌË ÔË·ÎËʇ˛˘ÂÈÒfl ÒÏÂÚË, ÏÛÁ˚͇ Ô‡‰Â-‰Â ‚ «ôÂÎÍÛ̘ËÍ» ÌÓÒËÚ ÛÊ ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ ˜ÂÚ˚, ‚ÓÓ·˘Â ÒÚÓθ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ‰Îfl ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡. èÓ˜ÂÏÛ «ÔÓ̇‰Ó·ËÎÓÒ¸» ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓÏÛ Ôˉ‡‚‡Ú¸ Ú‡„˘ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ ڇ̈‡Ï ÙÂË Ñ‡Ê – ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓ ÓÌ ÛÌÂÒ ‚ ÏÓ„ËÎÛ. çÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÏÛÁ˚͇ ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ‚˚‡Ê‡ÂÚ ı‡‡ÍÚÂ ¯‡ÎÓ‚ÎË‚ÓÈ ÙÂË-·ÍÓÏÍË, ‚ ˝ÚÓÏ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓÏÌÂÌËfl». ë‡‚ÌÂÌË ÅÂÌÛ‡ Ú‡„˘ÂÒÍÓÈ ÚÂÏ˚ ‡‰‡ÊËÓ ‚ «ôÂÎÍÛ̘ËÍ» Ò ÔÓÒΉÌÂÈ «òÂÒÚÓÈ ÒËÏÙÓÌËÂÈ» ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚ÔÓÎÌ Ô‡‚ÓÏÂÌÓ. ä‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎË Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ‚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ÔÎÂÏflÌÌËÍÛ “òÂÒÚÓÈ ÒËÏÙÓÌËË” ÍÓÏÔÓÁËÚÓ ‚ÓÔÎÓÚËΠ̇˷ÓΠÚ‡„˘ÂÒÍÛ˛ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ÚÂÏÛ ÌÂ‡Á‰ÂÎÂÌÌÓÈ Î˛·‚Ë Ë Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ò˜‡ÒÚ¸fl. í‡ Ê ÚÂχ Ó͇ Ë «·ÂÁ̇‰ÂÊÌÓÈ ÒÚ‡ÒÚË», ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË, ‚ Á‡¯ËÙÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚ˉ Á‚Û˜ËÚ Ë ‚ «ôÂÎÍÛ̘ËÍ».

臂ÂÎ üôÖçäéÇ.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

27

äÄãÖçÑÄêú “Ççë” àÒÚÓËfl «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇» ‚ ÄÏÂËÍÂ, ͇Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı, ÒÎÛÊËÚ Û·Â‰ËÚÂθÌÓÈ ËÎβÒÚ‡ˆËÂÈ Í ÔÓ„Ó‚ÓÍÂ: «ÉÓÌË ÔËÓ‰Û ‚ ‰‚Â¸, Ó̇ ‚ÎÂÚËÚ ‚ ÓÍÌÓ». èÓÔ˚ÚÍË Ì‡ÎÓÊËÚ¸ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÒÔËÚÌ˚ ̇ÔËÚÍË Ô‰ÔËÌËχÎËÒ¸ ‚ ÄÏÂËÍ ¢ Á‡ ÒÚÓ ÎÂÚ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ˝ÚË ÔÓÔ˚ÚÍË Û‚Â̘‡ÎËÒ¸ ÛÒÔÂıÓÏ Ì‡ Ù‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. Ú‡Ú å˝ÈÌ ÔÓ Ô‡‚Û ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÍÓÎ˚·Âθ˛ ‰‚ËÊÂÌËfl Á‡ ÚÂÁ‚ÓÒÚ¸. á‰ÂÒ¸ ‚ 1829 „Ó‰Û ÏÂÒÚÌ˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ÔËÌflÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ô‡‚‰‡, Ëϲ˘ËÈ ÒÍÓ ÌÂÓ·flÁ‡ÚÂθÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ: ͇ʉÓÏÛ „‡ÙÒÚ‚Û Ô‰·„‡ÎÓÒ¸ ¯‡Ú¸ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌ˲, ͇ÍÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl - «ÒÛıÓÈ» ËÎË «ÏÓÍÓÈ», Òӄ·ÒÌÓ ÔËÌflÚÓÈ ÚÓ„‰‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË. èÂ‚˚È ÓÙˈˇθÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ‚ÒÂ¸ÂÁ Ô‰ÛÒχÚË‚‡‚¯ËÈ Ó„‡Ì˘ËÚÂθÌ˚ ÏÂ˚, ·˚Î ÔËÌflÚ ‚ å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒ ‚ 1838 „Ó‰Û. éÌ ÔÓÎÛ˜ËΠ̇Á‚‡ÌË «á‡ÍÓÌ 15 „‡ÎÎÓÌÓ‚». èÓ˜ÂÏÛ? èÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚ˆ‡Ï ÒÔËÚÌ˚Ï Á‡Ô¢‡ÎÓÒ¸ ÓÚÔÛÒ͇ڸ «‚ Ó‰ÌË ÛÍË» ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ 15 „‡ÎÎÓÌÓ‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ 57 ÎËÚÓ‚. í‡ÍËÏ ‰Ó‚ÓθÌÓ ÌÂÛÍβÊËÏ Ë Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ÒÔ‡‚‰ÎË‚˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÓÚÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ÓÚ ‚˚ÔË‚ÍË Î˯¸ ÚÂ, ÍÚÓ ·˚Î ÒÚÂÒÌÂÌ ‚ Ò‰ÒÚ‚‡ı. Ä ·Ó„‡Ú˚ ÏÓ„ÎË ÔË Ê·ÌËË ÒÍÓθÍÓ Û„Ó‰ÌÓ ÔÓ„ÎÓ˘‡Ú¸ ‚ËÒÍË, Ì ‚ÒÚÛÔ‡fl ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ. Ä‚ÚÓÓ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ˝ÚÓ Ì ÒÏÛ˘‡ÎÓ, ÔÓÒÍÓθÍÛ, ÔÓ ‚ÒÂÓ·˘ÂÏÛ Û·ÂʉÂÌ˲, ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ «ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÁÏËfl» ËÏÂÌÌÓ ÌËÁ¯Ë Í·ÒÒ˚, „ÓÓ‰Ò͇fl ·Â‰ÌÓÚ‡. Ç ˝ÚÓÏ, ̇‰Ó ÔËÁ̇ڸ, ·˚· ·Óθ¯‡fl ‰ÓÎfl ËÒÚËÌ˚. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚ ¯Ú‡Ú å˝ÈÌ, ‚ˉËÏÓ, Ì ۉӂÎÂÚ‚ÓË‚¯ËÒ¸ ÔÂÊÌËÏË ‡ÒÔÎ˚‚˜‡Ú˚ÏË Ë ÒÎ˯ÍÓÏ ÎË·Â‡Î¸Ì˚ÏË ÂÍÓÏẨ‡ˆËflÏË, ‚ 1851 „Ó‰Û Ó·˙fl‚ËÎË Ó ¯ËÚÂθÌÓÏ Á‡ÔÂÚ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‡ÊÛ ÍÂÔÍËı «ÒÔËÚÌ˚ı ËÎË ÓÔ¸flÌfl˛˘Ëı ÊˉÍÓÒÚÂÈ» (ËÒÍβ˜ÂÌË ‰Â·ÎÓÒ¸ ‰Îfl ωˈËÌÒÍËı ËÎË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ÌÛʉ). èË ˝ÚÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı ‚‰ÓÏÒÚ‚ ‡Á¯‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ó·˚ÒÍË Ë ËÁ˚χڸ Á‡Ô¢ÂÌÌ˚ ̇ÔËÚÍË. óÚÓ ÔÓ̇˜‡ÎÛ Ë ‰Â·ÎÓÒ¸ Ò ·Óθ¯ËÏ ‚ÂÌËÂÏ. í‡Í ‚ÔÂ‚˚ ‚ ÄÏÂËÍ «ÒÛıÓÈ Á‡ÍÓÌ» Ôӷ‰ËÎ ‚ Ô‰Â·ı «Ó‰ÌÓ„Ó, ÓÚ-

ГОНИ ПРИРОДУ

В ДВЕРЬ...

ò

29 flÌ‚‡fl 1919 „Ó‰‡ ÔËÌflÚ‡ 18-fl èÓÔ‡‚͇ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË ëòÄ, ÔÓÎÓÊË‚¯‡fl ̇˜‡ÎÓ «ÒÛıÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ». é̇ ‚ÒÚÛÔË· ‚ ÒËÎÛ Ó‚ÌÓ „Ó‰ ÒÔÛÒÚfl. ‰ÂθÌÓ ‚ÁflÚÓ„Ó» ¯Ú‡Ú‡. ÇÒÍÓÂ Â„Ó ÔËÏÂÛ ÔÓÒΉӂ‡ÎË ‰Û„ËÂ, Ë Í 1855 „Ó‰Û ã„ËÒ·ÚÛ˚ 13 ¯Ú‡ÚÓ‚ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È «á‡ÍÓÌ å˝È̇». èÓ˜ÂÏÛ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ú‡Í ‡Á˚„‡ÎËÒ¸ ‡ÌÚˇÎÍÓ„ÓθÌ˚ ÒÚ‡ÒÚË? ÑÎfl ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ·˚ÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl. Ç 1820-ı „Ó‰‡ı ‚ ëòÄ ‚ Ò‰ÌÂÏ Í‡Ê‰˚È ÊËÚÂθ ‚˚ÔË‚‡Î ‚ „Ó‰ 7 „‡ÎÎÓÌÓ‚ (27 ÎËÚÓ‚) ‡ÎÍÓ„ÓÎfl. à ÏÌÓ„Ë ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÎˉÂ˚ ·˚ÎË ÒÍÎÓÌÌ˚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ Ô¸flÌÒÚ‚Ó Í‡Í Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ ÔÓÍÎflÚËÂ. Ä‚‡‡Ï ãËÌÍÓθÌ, ̇ÔËÏÂ, ‚ÓÁÏÛ˘‡ÎÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ «Ô¸˛Ú ‚ÒÂ, Ë ÌËÍÚÓ ˝ÚÓ„Ó Ì ÓÚˈ‡ÂÚ», Ë ÚÓÌÓÏ ÔÓÓ͇ ӷ΢‡Î ÁÎÓ, ÍÓÚÓÓ ÔÓ‡ÁËÎÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó «Í‡Í „ËÔÂÚÒÍËÈ ÄÌ„ÂÎ ëÏÂÚË, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ͇‡Ú¸ ÂÒÎË Ì ÔÂ‚Â̈‡, ÚÓ ÎÛ˜¯Â„Ó ËÁ Ò˚ÌÓ‚ ‚ ͇ʉÓÈ ÒÂϸ». àÏÂÎ ÎË ÛÒÔÂı «á‡ÍÓÌ å˝È̇»? ç‡ ÔÂ‚˚ı ÔÓ‡ı - ‰‡, ËÏÂÎ. èÓÚ·ÎÂÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ̇ ‰Û¯Û ̇ÒÂÎÂÌËfl, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ÛÏÂ̸¯ËÎÓÒ¸ ·ÓΠ˜ÂÏ ‚ ÚË ‡Á‡ - ‰Ó ‰‚Ûı „‡ÎÎÓÌÓ‚, Ë ˝ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÍÓ ‚Ò ¯Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌË·Ҹ ÏÓ΂‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÌÓÒÚÌ˚ ÒÎÛÊËÚÂÎË Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÔÂ„˷‡˛Ú Ô‡ÎÍÛ ÔË Ó·˚Ò͇ı Ë ÁÎÓÛÔÓÚ·Îfl˛Ú ‚·ÒÚ¸˛. èÓÒ˚Ô‡ÎËÒ¸ ʇÎÓ·˚. ä ÚÓÏÛ Ê ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ, Ô‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ, ÓÚ‚ÎÂÍ ‚ÌËχÌË ÓÚ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚. é͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰Â· ÔÓ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ ‚ËÒÍË. à ‚ Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÎÂÚ ¯Ú‡Ú˚, ÔÓÒΉӂ‡‚¯Ë ÔËÏÂÛ å˝È̇, Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ ËÁÏÂÌËÎË, ÓÚÏÂÌËÎË ËÎË ÔÓÒÚÓ Ì‡˜‡ÎË Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ˚, „ÛÎËÓ‚‡‚¯Ë ÔÓÚ·ÎÂÌË ÒÔËÚÌÓ„Ó. ç‡Û¯ËÚÂÎÂÈ Ì‡Í‡Á˚‚‡ÎË Î˯¸ ‚ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı. ä 1863 „Ó‰Û å˝ÈÌ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ¯Ú‡ÚÓÏ, Ì ÓÚ͇Á‡‚¯ËÏÒfl ÓÚ Á‡ÔÂÚ‡. Ä ÔÓÒΠÉ‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ̇ÒÂÎÂÌË ·˚ÒÚÓ ‚˚ÓÒÎÓ, Ë ÒÚ‡Ì‡ Ò ·Óθ¯ËÏ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ Ô‰‡‚‡Î‡Ò¸ „¯Ì˚Ï ‡‰ÓÒÚflÏ ÊËÁÌË. ê‡ÒÔÎÓ‰ËÎÓÒ¸ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ò‡ÎÛÌÓ‚, Í 1870 „Ó‰Û Ëı ·˚ÎÓ ·ÓΠ˜ÂÏ 100 Ú˚Òfl˜ - Ó‰ËÌ Ì‡ ͇ʉ˚ı 400 ÊËÚÂÎÂÈ. è˘ÂÏ ‚ ˝ÚËı Ò‡ÎÛ̇ı Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ÔË‚‡ÎËÒ¸, ÌÓ Ë Ë„‡ÎË ‚ ͇Ú˚, Òԇ˂‡ÎË Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı, Ò‚Ó‰Ì˘‡ÎË Ë ‰‡ÎËÒ¸. í‡Í ˜ÚÓ Ë‰Âfl ÚÂÁ‚ÓÒÚË, ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÏÓÈ ‚ ÔË͇ÁÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ, ‚ÌÓ‚¸ ̇˜‡Î‡ ӂ·‰Â‚‡Ú¸ χÒÒ‡ÏË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ̇ˆËfl ÓÚÌ˛‰¸ Ì ·˚· ‰Ë̇ ‚ ÔÓ˚‚ Ô‰‡Ú¸ ‚ÓÁÎËflÌËfl ‡Ì‡ÙÂÏÂ. ë͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ Ô‡ÚËÈÌ˚Â, ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ë ˝ÚÌ˘ÂÒÍË ‡Á΢Ëfl. êÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔˉÂÊË‚‡ÎËÒ¸ «ÒÛıÓÈ» ÓËÂÌÚ‡ˆËË. ÑÂÏÓÍ‡Ú˚ ‡ÒÍÓÎÓÎËÒ¸: ÙÂÏÂ˚ ‚ ˛ÊÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı ÒÍÎÓÌflÎËÒ¸ ‚ ÔÓθÁÛ Á‡ÔÂÚ‡, ‡ „ÓÓʇÌ Ë̉ÛÒÚˇθÌÓ-

АВИАБИЛЕТЫ, ТУРЫ, КРУИЗЫ, ВИЗЫ 350 Fifth Ave.,#1417 989 Avenue of Americas, 21st Floor, New York, NY 10018 New York, NY 10118

„Ó ë‚Â‡ ·˚ÎË ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË‚. äÂÒÚÓ‚˚È ÔÓıÓ‰ ÔÓÚË‚ «ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÁÏËfl» ‡Á‚ÂÌÛÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ·ÂÎ˚ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚ - ÔÓÚÓÏÍË ÔÂ‚˚ı ÔÓÒÂÎÂ̈‚. ùÏË„‡ÌÚ˚ ·ÓΠÔÓÁ‰ÌÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ÔˉÂÊË‚‡ÎËÒ¸ ËÌ˚ı Ó·˚˜‡Â‚. çÂψ˚ Ë ÔÓÎflÍË ÔË‚˚ÍÎË ÔËÚ¸ ÔË‚Ó, Ë·̉ˆ˚ - ‚ËÒÍË Ë ÔË‚Ó. àڇθfl̈˚, „ÂÍË Ë Â‚ÂË Î˛·ËÎË ‚ËÌÓ. à ÓÌË ÌËÍ‡Í Ì ÏÓ„ÎË ‚ÁflÚ¸ ‚ ÚÓÎÍ, ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏ Á‡Ô¢ÂÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ëı Ô‰ÍË ‰Â·ÎË ‚ Ú˜ÂÌË ÒÚÓÎÂÚËÈ. Ç 1869 „Ó‰Û ‚ óË͇„Ó ·˚· ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ è‡ÚËfl «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇», Ì ËÏ‚¯‡fl, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ‡θÌÓÈ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚. Ç 70- „Ó‰˚ ‡Á‚ÂÌÛ·Ҹ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Âχfl «ÜÂÌÒ͇fl ‚ÓÈ̇», ÍÓ„‰‡ ‡Á„Ì‚‡ÌÌ˚ ‡ÍÚË‚ËÒÚÍË ‚ÌÓ‚¸ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó “ëÓ˛Á‡ ıËÒÚˇÌÒÍËı ÊÂÌ˘ËÌ Á‡ ‚ÓÁ‰ÂʇÌË” ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ Ò‡ÎÛÌ˚. ë̇˜‡Î‡ ÓÌË Ó„‡Ì˘˂‡ÎËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓ ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡ÎË ÓÚÚÛ‰‡ Á‡Òˉ‚¯ËıÒfl Ë ÛÒÔ‚¯Ëı ̇·‡Ú¸Òfl ÏÛÊÂÈ. èÓÚÓÏ ÒÚ‡ÎË ÍÛ¯ËÚ¸ ÚÓÔÓË͇ÏË ÒÚÓÈÍË Ë ·ÛÚ˚ÎÍË Ò «ÏÂÁÍËÏ ÁÂθÂÏ». Ç 90- „Ó‰˚ ̇·‡Î‡ ÒËÎÛ ÄÌÚËÒ‡ÎÛÌ̇fl ãË„‡, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì̇fl Ò‚fl˘ÂÌÌË͇ÏË, Û˜ËÚÂÎflÏË Ë ·ËÁÌÂÒÏÂ̇ÏË. à, ̇ÍÓ̈, ‡ÔÓÙÂÓÁÓÏ ·Ó¸·˚ Á‡ ÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ ÒڇΠÁ̇ÏÂÌËÚ˚È «ÒÛıÓÈ Á‡ÍÓÌ», ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÔËÌflÚ ‚ 1919 „Ó‰Û Ë ÒڇΠ18-È èÓÔ‡‚ÍÓÈ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË. èÂÁˉÂÌÚ ÉÂ·ÂÚ ÉÛ-

‚Â ̇Á‚‡Î Â„Ó «‚ÂÎËÍËÏ ÒӈˇθÌ˚Ï Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓÏ». Ç Ú˜ÂÌË ÔÓ˜ÚË 14 ÎÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ú‡ÌÒÔÓÚËӂ͇ Ë ÔÓ‰‡Ê‡ ÒÔËÚÌ˚ı ̇ÔËÚÍÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ. çÓ Í‡ÍËÏË ·˚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ÏË ÔÓ·ÛʉÂÌËflÏË ÌË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ ËÌˈˇÚÓ˚, ˉÂfl Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ÌÂÊËÁÌÂÌÌÓÈ. ÅÓΠÚÓ„Ó, Ô‡„Û·ÌÓÈ ‰Îfl ÒÚ‡Ì˚. ÅÛÚ΄ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ÔË·˚θÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ Ë ‚Á‡ÒÚËÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‚ˉ‡ÌÌ˚ı ‰ÓÒÂΠχүڇ·‡ı. àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ ÒÎÓ‚Ó «Ï‡ÙËfl» ‚Ó¯ÎÓ ‚ Ôӂ҉̂Ì˚È ÎÂÍÒËÍÓÌ ‡ÏÂË͇̈‚. óË͇„ÒÍË „‡Ì„ÒÚÂ˚ ÄÎ ä‡ÔÓÌÂ Ë ÑÊÓÌÌË íÓËÓ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÎË Ë ÔÓ‚ÂËÎË ‚ ‰ÂΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ „‡Ì„ÒÚÂÒÍË ÒÚÛÍÚÛ˚. ëÔÓÒÓ·Ì˚ ӉËÌÓ˜ÍË ÚÓÊ Ì ÚÂflÎË ‚ÂÏÂÌË ‰‡ÓÏ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ñË̈ËÌ̇ÚË, ¯Ú‡Ú 鄇ÈÓ, ÌÂÍÚÓ ÑÊÓ‰Ê êËÏÛÒ, ·˚‚¯ËÈ ‡‰‚Ó͇Ú, Ô‚‡ÚË‚¯ËÈÒfl ‚ ·ÛÚ΄Â‡, ÍÛÔËÎ ‰Â‚flÚ¸ ÔÂ„ÓÌÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë ÒÍÓÎÓÚËÎ ÒÓÒÚÓflÌË ‚ 40 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚, ÔÂʉ ˜ÂÏ Â„Ó ÔÓÈχÎË. Ç ÑÊÂÍÒÓÌ‚ËÎÎÂ, ‚Ó îÎÓˉÂ, ͇ÔËÚ‡Ì ÅËÎÎ å‡ÍÍÓÈ ÚÓÊ ÒڇΠÏËÎÎËÓÌÂÓÏ, ÓÌ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflΠ̇ ¯ıÛÌ ÒÔËÚÌÓÂ Ò Å‡„‡ÏÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ ‚ 縲-âÓÍ, ·Ó҇ΠflÍÓ¸ ‚ ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰‡ı, ‚ ÚÂı ÏËÎflı ÓÚ ·Â„‡, Ë ÔÓ‰‡‚‡Î ‚ ÓÁÌËˆÛ ·ÛÚ΄Â‡Ï, ÔË·˚‚‡‚¯ËÏ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÌ˚ı ͇ÚÂ‡ı. ëÓˆËÓÎÓ„Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÄÏÂË͇ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓÊË̇ÂÚ ÔÎÓ‰˚ ÔӘ˂¯Â„Ó ‚ ·ÓÁ «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇» - ˆˉ˂˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË Ë ÍÓÛÔˆËË ‚Ó ‚·ÒÚÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ‡ı. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, Û ÔÓÎËÚËÍÓ‚ ı‚‡ÚËÎÓ Ûχ Ë ÏÛÊÂÒÚ‚‡ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ӯ˷ÍÛ, Ë 18-fl èÓÔ‡‚͇ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË ·˚· ÓÚÏÂÌÂ̇ ‚ 1933 „Ó‰Û 21-È èÓÔ‡‚ÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÂÌÛ· ÒÔËÚÌ˚Ï Ì‡ÔËÚÍ‡Ï Á‡ÍÓÌÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÒ. àÚ‡Í, «ÒÛıÓÈ Á‡ÍÓÌ» ÔÓ‚‡ÎËÎÒfl. à Ì ÚÓθÍÓ ‚ ÄÏÂËÍÂ. á‡ÍÓ̘ËÎËÒ¸ ÌÂÛ‰‡˜ÂÈ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ Ò Á‡ÔÂÚ‡ÏË ‚ àÒ·̉ËË, ò‚ˆËË Ë îËÌÎfl̉ËË. Ç ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ëÓ˛ÁÂ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ 80- „Ó‰˚, ̇Ô΂‡‚ ̇ ÏËÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú, ‡Á‚ÂÌÛÎË ·ÛÌÛ˛ ‡ÌÚˇÎÍÓ„ÓθÌÛ˛ ÍÓÏÔ‡Ì˲, ÒÓÔÓ‚Óʉ‡‚¯Û˛Òfl ÓÒÚÓÏ ˆÂÌ Ì‡ ‚Ó‰ÍÛ, Ó„‡Ì˘ÂÌËflÏË ÔÓ‰‡ÊË, ‡ÌÂ͉ÓÚ‡ÏË Ë ÓÚ‡‚ÎÂÌËflÏË ÓÚ ÒÛÓ„‡ÚÓ‚. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú - «ÌÛ΂ÓÈ», ËÎË, ÒÍÓÂÂ, «ÏËÌÛÒÓ‚˚È». ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ΄ÍÓ ·˚Ú¸ ÛÏÌ˚Ï Á‡‰ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ, Ë ÌÂۉ˂ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÚ·ӂ‡ÎËÒ¸ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl, ÔÂʉ ˜ÂÏ Ó·Ì‡ÛÊË·Ҹ ·ÂÒÔÎÓ‰ÌÓÒÚ¸ ̇҇ʉÂÌËfl ÚÂÁ‚ÓÒÚË «Ò‚ÂıÛ», ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÏÂ‡ÏË. ùÚÓ„Ó Ì Á̇ÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË, ÍÓ„‰‡ ‚ flÌ‚‡ 1919 „Ó‰‡ ÚÓÎÍÌÛÎË ÒÚ‡ÌÛ Ì‡ ‰ÓÓ„Û, ÍÓÚÓ‡fl ‚· ‚ ÚÛÔËÍ.

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.

ROMANTIK TOUR

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией

T R AV E L

• 縲-âÓÍ - åÓÒÍ‚‡ - ëÚ.èÂÚÂ·Û„ - 縲-âÓÍ • 縲-âÓÍ - äË‚ - 縲-âÓÍ • 縲-âÓÍ - íÂθ-Ä‚Ë‚ - 縲-âÓÍ ‚ Ó·‡ ÍÓ̈‡

Çàáõ

ëêéóçõÖ à éÅõäçéÇÖççõÖ (212) 239-8000 (Äη) (718) 743-1119

ïéêÇÄíàü – ëãéÇÖçàü – óÖêçéÉéêàü (c ÓÚ‰˚ıÓÏ) 25 ˲Ìfl, 13 ‰ÌÂÈ, $ 1730+ÔÂÂÎÂÚ Çëü èéêíìÉÄãàü (Ò ÓÚ‰˚ıÓÏ) 12 ‰ÌÂÈ, 22 ˲Ìfl $1820 + ✈ üèéçàü áÄÉÄÑéóçÄü à èêÖäêÄëçÄü 9 ‰ÌÂÈ, 3 ‡ÔÂÎfl $2090+ ✈ èé ÖÇêéèÖ Ç êàíåÖ ÇÄãúëÄ óÂıËfl-Ä‚ÒÚËfl-ëÎÓ‚‡ÍËfl-ÇÂÌ„Ëfl 11 ‰ÌÂÈ, 18 χfl, 5 ‡‚„ÛÒÚ‡, 3 ÒÂÌÚfl·fl ÓÚ $1250+ ✈ Çëü àëèÄçàü - LUXURY TOUR 10 ‰ÌÂÈ, 14 ÒÂÌÚfl·fl $1600+ ✈

ëÖÇÖêçÄü êÄèëéÑàü ÄçÉãàü-çéêÇÖÉàü-ÑÄçàü-êéëëàüùëíéçàü-îàçãüçÑàü-ÅÖãúÉàü 15 ‰ÌÂÈ 10 ˲Ìfl ÓÚ $2,150 + ÔÂÂÎÂÚ

àëèÄçàü ë éíÑõïéå çÄ äéëíÄ-ÅêÄÇÄ 9-12 ‰ÌÂÈ, 16 ÒÂÌÚfl·fl $1250+ ✈ àëèÄçàü-ûÉ îêÄçñàà 13 ‰Ì. 16 ÒÂÌÚ$1880+ ✈ äÄíÄãéçàü (ÅÄêëÖãéçÄ) - ûÉ îêÄçñàà 10 ‰ÌÂÈ, 19 ÒÂÌÚfl·fl $1500+ ✈ òÇÖâñÄêàü-ëÖÇÖê àíÄãàà-ûÉ îêÄçñàà 13 ‰ÌÂÈ, 16 ÒÂÌÚfl·fl ÓÚ $1850+ ✈ èÄêàÜ-ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 12 ‰ÌÂÈ, 17 ÒÂÌÚfl·fl $1850+ ✈ ÇÖëú èÄêàÜ 8 ‰ÌÂÈ, 17 ÒÂÌÚfl·fl ÓÚ $1150+ ✈

íìê-äêìàáõ

ëÖÇÖêçÄü àíÄãàü + ÉêÖóÖëäàÖ éëíêéÇÄ 11 ‰ÌÂÈ 1 ÓÍÚfl·fl $1,450 + ÔÂÂÎÂÚ

33 Birch St, Westwood, MA 02090 ТЕЛ. 781-320-0102 www.OKNOVEVROPU.com


www.vnovomsvete.com ûÅàãÖâ

16 flÌ‚‡fl ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 80 ÎÂÚ Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ ‡ÚËÒÚÛ ëëëê LJÒËÎ˲ ã‡ÌÓ‚ÓÏÛ. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‡ÍÚÂ ÓÚϘ‡ÂÚ Ë 60-ÎÂÚË ҂ÓÂÈ ÍËÌÓ͇¸Â˚. Ö„Ó ‰Â·˛Ú ÒÓÒÚÓflÎÒfl ‚ 1954 „Ó‰Û ‚ ͇ÚËÌ «ÄÚÚÂÒÚ‡Ú ÁÂÎÓÒÚË» í‡Ú¸flÌ˚ ãÛ͇¯Â‚˘, „‰Â ÓÌ Ò˚„‡Î Ò‡ÏÓ̇‰ÂflÌÌÓ„Ó Í‡Ò‡‚ˆ‡ LJÎÂÌÚË̇ ãËÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó, Ò ˝„ÓËÁÏÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ·ÓÓÎËÒ¸ ‰ÛÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ. Ó ÒÎÛ˜‡˛ ÍÛ„ÎÓÈ ‰‡Ú˚ Ì ·˚ÎÓ ÓÒÓ·˚ı ÚÓÊÂÒÚ‚, Í‡Í ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡ ÛÒÚÓËÎË „‡Ì‰ËÓÁÌ˚È ˛·ËÎÂÈÌ˚È ‚˜Â ‚ ÍÓ̈ÂÚÌÓÏ Á‡Î «êÓÒÒËfl». ëÎ˯ÍÓÏ Ú‡„˘ÌÓ ÒÍ·‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl ÊËÁ̸. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ í‡Ú‡ ËÏ. Ö‚„. LJıڇ̄ӂ‡, „‰Â Ò 1957 „Ó‰‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ç‡ÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ, êËÏ‡Ò íÛÏËÌ‡Ò Ò͇Á‡Î ̇Ï: «èÓÒΠ‰‡Ï˚, ÒÎۘ˂¯ÂÈÒfl ‚ ÒÂϸ LJÒËÎËfl ëÂÏÂÌӂ˘‡, Ï˚ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Ì ·Û‰ÂÏ. ùÚÓ Â„Ó ¯ÂÌË». ÅËÓ„‡ÙËfl Û ã‡ÌÓ‚Ó„Ó Á‡‚ˉ̇fl, ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸. ä‡Í ̇ÔË҇ΠÓÌ ‚ Ò‚ÓÂÈ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÈ ÍÌË„Â «ãÂÚflÚ Á‡ ‰ÌflÏË ‰ÌË», ‚ 1934 „Ó‰Û ÔÓfl‚ËÎÒfl Ö„Ó ‚˚ÒÓ˜ÂÒÚ‚Ó Ç‡ÒËÎËÈ ëÂÏÂÌӂ˘ ã‡ÌÓ‚ÓÈ. ëÔ‡Ò‡flÒ¸ ÓÚ „ÓÎÓ‰‡, Â„Ó Ó‰ËÚÂÎË-ÍÂÒÚ¸flÌ ÔÂÂÂı‡ÎË ‚ 1931 „Ó‰Û ËÁ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ‰Â‚ÌË ‚ åÓÒÍ‚Û. íÛ‰ËÎËÒ¸ ̇ ‚‰ÌÓÏ ıËÏ˘ÂÒÍÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â, Á‡‡·ÓÚ‡ÎË ËÌ‚‡ÎˉÌÓÒÚ¸. ëÂÏËÎÂÚÌËÏ ·ÂÌÍÓÏ Ç‡ÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ ‚ÒÚÂÚËÎ ‚ÓÈÌÛ ‚ é‰ÂÒÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÛ‰‡ Â„Ó ÓÚÔ‡‚ËÎË Ó‰ËÚÂÎË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÂÒÚ‡ÏË Í ‰Â‰Û¯ÍÂ Ë ·‡·Û¯ÍÂ. é ̇˜‡Î ‚ÓÈÌ˚ ÓÌ ÛÁ̇Î, Í‡Í ÚÓθÍÓ ÒÓ¯ÂÎ Ò ÔÓÂÁ‰‡. ÇÒÚ˜‡ Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË ÔÓËÁӯ· ÒÔÛÒÚfl ÔÓ˜ÚË ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡. ÑËÚfl ‚ÓÈÌ˚, ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÔÂÂÊËÎ ÒÚ‡¯Ì˚ ÏËÌÛÚ˚, ÓÒÚ‡‚Ë‚¯Ë ԇÏflÚ¸ ̇ ‚Ò˛ ÊËÁ̸. 燘‡Î ‰‡Ê Á‡Ë͇ڸÒfl ÔÓÒΠ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Ù‡¯ËÒÚÓÏ, ÔÓÎÓÒÌÛ‚¯ËÏ Ì‡‰ Â„Ó „ÓÎÓ‚ÓÈ ‡‚ÚÓχÚÌÓÈ Ó˜Â‰¸˛. ç Á‡ıÓÚÂΠLJÒfl ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÂÏÂ̸, ÔÓ‰‡ÂÌÌ˚È ÂÏÛ ‡ÒÍ‚‡ÚËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ Ëı ‰ÓÏ ÌÂψÍËÏ ÓÙˈÂÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚÓflÌÌÓ „Ó‚‡Î Ó· ÓÒÚ‡‚¯ÂÏÒfl ‚ ÉÂχÌËË Ò˚ÌÂ. ìÊ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚‡˜ ÔÓÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ÔÂÚ¸ ÔÓÚflÊÌ˚ ÛÍ‡ËÌÒÍË ÔÂÒÌË, ˜ÚÓ·˚ Ôӷ‰ËÚ¸ Á‡Ë͇ÌËÂ. Å·„Ó‰‡fl Û˜ËÚÂβ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚͇, ̇ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÌÂψ‡ÏË ÚÂËÚÓËË ÒÂÏËÎÂÚÌËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl Ò ÍÌË„ÓÈ «ä‡Í Á‡Í‡Îfl·Ҹ Òڇθ» çËÍÓ·fl éÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ·‰ËΠ „ÂÓÂÏ, 臂ÍÓÈ äÓ˜‡„ËÌ˚Ï. Ç 1956 „Ó‰Û ÓÌ Ò˚„‡ÂÚ ˝ÚÛ Óθ ‚ ÙËθÏ ÄÎÂÍ҇̉‡ ÄÎÓ‚‡ Ë Ç·‰ËÏË‡ ç‡ÛÏÓ‚‡. à ÔÓ ËÓÌËË ÒÛ‰¸·˚ ҉·ÂÚ ˝ÚÓ ‚ÏÂÒÚÓ ÉÂÓ„Ëfl ûχÚÓ‚‡, Ò‚ÓÂ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó Ô‡ÚÌÂ‡ ÔÓ Í‡ÚËÌ «éÙˈÂ˚» Ç·‰ËÏË‡ êÓ„Ó‚Ó„Ó. ä ‡ÍÚÂÒÍÓÏÛ ‰ÂÎÛ Ç‡ÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÔËÒÚ‡ÒÚËÎÒfl ‚ 13-ÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ÍÓ„‰‡ Ó͇Á‡ÎÒfl ‚ Ú‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÛ‰ËË ÔË Ñ‚ÓˆÂ ÍÛθÚÛ˚ Á‡‚Ó‰‡ ËÏ. ãËı‡˜Â‚‡ ‚ åÓÒÍ‚Â. í‡Ï ‚ÒÚÂÚËÎÒfl Ò ·Û‰Û˘ËÏ ÂÊËÒÒÂÓÏ à„ÓÂÏ í‡Î‡ÌÍËÌ˚Ï, ÚÓ„‰‡ ¢ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ, ‚ ÙËθÏ ÍÓÚÓÓ„Ó «çÂÁËÏ˚È ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ» ÏÌÓ„Ó ÔÓÁÊ Ò˚„‡ÂÚ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ èÂ‚Ó„Ó. ÅÛ‰Û˜Ë ÁÓÎÓÚ˚Ï Ï‰‡ÎËÒÚÓÏ, ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÔÓÒÚÛÔËΠ̇ Ù‡ÍÛθÚÂÚ ÊÛ̇ÎËÒÚËÍË åÉì, ÌÓ Á‡ÍÓ̘ËÎ ‚ ËÚÓ„Â í‡Ú‡Î¸ÌÓ ۘËÎˢ ËÏ. Å.Ç. ôÛÍË̇, χÒÚÂÒÍÛ˛ Û˜ÂÌˈ˚ LJıڇ̄ӂ‡ ñˆËÎËË å‡ÌÒÛÓ‚ÓÈ. í‡Ï ÓÌ ÔÓÁ̇-

è

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ÍÌË„Â «ãÂÚflÚ Á‡ ‰ÌflÏË ‰ÌË…». ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â χθ˜Ë¯ÍË Ï˜ڇÎË ·˚Ú¸ ÎÂÚ˜Ë͇ÏË Ë ÏÓfl͇ÏË, ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÏËÎÎËÓÌÂ‡ÏË Ë ·ËÁÌÂÒÏÂ̇ÏË. ÖÏÛ ÔÂÚflÚ ·ÂÒÍÓ̘Ì˚ Ï˚θÌ˚ ÒÂˇÎ˚, ‡Á‚flÁ̇fl ÏÓÎÓ‰Âʸ, Á‡ÔÓÎÓÌË‚¯‡fl ÚÂÎÂ͇̇Î˚ Ë Ì‡Ò‡Ê‰‡˛˘‡fl ÌËÁÍÓÔÓ·Ì˚È ‚ÍÛÒ, ÍÓϯÌ˚È ¯ËÔÓÚ·. ÄÍÚÂÒ͇fl ÔÓÙÂÒÒËfl ‰Îfl ÌÂ„Ó ÒÓ‰ÌË Û˜ËÚÂθÒÍÓÈ. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÊËÚ¸ ÔÓ-ÍÛÔÌÓÏÛ – Í ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ. *** å˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÎË Ò ÂÊËÒÒÂ‡ÏË, Û ÍÓÚÓ˚ı LJÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÒÌËχÎÒfl ‚ ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl. CÂ„ÂÈ ëÌÂÊÍËÌ ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ ̇ ÏÌÓ„ÓÒÂËÈÌÓÈ Í‡ÚËÌ «ÅÂÊÌ‚», „‰Â ã‡ÌÓ‚ÓÈ ËÒÔÓÎÌËÎ Óθ ûËfl Ä̉ÓÔÓ‚‡.

ë ÊÂÌÓÈ àËÌÓÈ äÛÔ˜ÂÌÍÓ.

28

ВАСИЛИЮ ЛАНОВОМУ 80 ЛЕТ è‡‚Í‡ äÓ˜‡„ËÌ, ÄÚÛ ÉÂÈ, Ä̇ÚÓθ äÛ‡„ËÌ, „‡Ù ÇÓÌÒÍËÈ, Ä̉ÓÔÓ‚, ê˯ÂθÂ, – Ë ˝ÚÓ ‚Ò ÓÌ ÍÓÏËÎÒfl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÂ‚ÓÈ ÊÂÌÓÈ – í‡Ú¸flÌÓÈ ë‡ÏÓÈÎÓ‚ÓÈ. èÂ‚˚ „Ó‰˚ ‚ Ú‡Ú ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌ˚ÏË ÓÎflÏË, χÒÒÓ‚ÍÓÈ, ÔÓÚÓÏ ÔÂÂË„‡Î ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓχÌÚ˘ÂÒÍËı „ÂÓ‚, ÔË̈‚, ˚ˆ‡ÂÈ, ÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆÂ‚. Ä ‚ 1963-Ï Ò˚„‡Î Ò‚Ó˛ ÙËÏÂÌÌÛ˛ Óθ – ÔË̈‡ ä‡Î‡Ù‡ ‚ «èË̈ÂÒÒ íÛ‡Ì‰ÓÚ» ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í êÛ·Â̇ ëËÏÓÌÓ‚‡. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÍËÌÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎflÌ˚ı Â„Ó ‡·ÓÚ Òڇ· ˝ÔËÁӉ˘ÂÒ͇fl Óθ ‚ ͇ÚËÌ «èÓÎÓÒ‡Ú˚È ÂÈÒ» Ç·‰ËÏË‡ îÂÚË̇. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÙËθÏ „ÂÓÈ ã‡ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁÌÓÒËÚ Á̇ÏÂÌËÚÛ˛ Ù‡ÁÛ: «ä‡ÒË‚Ó ÔÎ˚‚ÂÚ ‚ÓÌ Ú‡ „ÛÔÔ‡ ‚ ÔÓÎÓÒ‡Ú˚ı ÍÛԇθÌË͇ı». à Ò‡Ï ‡ÍÚÂ ̇Á˚‚‡ÂÚ Â β·ËÏÓÈ, ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓωËÈÌÓÈ ‚ ÔÓÒÎÛÊÌÓÏ ÒÔËÒÍ ËÁ ·ÓΠ˜ÂÏ 60 ÓÎÂÈ. ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Î˯¸ ÌÂÏÌÓ„Ë ËÁ ÌËı, ‚˚‰ÂÎflÂÚ ‰ÍË τÌÓ‚ÂÌËfl ‚ Ò‡Ï˚ı Á̇ÏÂÌËÚ˚ı Ò‚ÓËı ‡·ÓÚ‡ı. ÇӉ ҈ÂÌ˚ ‚ «éÙˈÂ‡ı», ÍÓ„‰‡ Â„Ó à‚‡Ì Ç‡‡‚‚‡ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ χθ˜Ë͇, ÔÂʉ ˜ÂÏ Ì‡‰ÂÌÂÚ ÙÛ‡ÊÍÛ. Ç «éÙˈÂ‡ı» ÓÌ Ò͇ÊÂÚ Á̇ÏÂÌËÚÛ˛ Ù‡ÁÛ, ÒÚ‡‚¯Û˛ ‚‡ÊÌÓÈ ‰Îfl ÔÓÍÓÎÂÌËÈ: «ÖÒÚ¸ ڇ͇fl ÔÓÙÂÒÒËfl – êÓ‰ËÌÛ Á‡˘Ë˘‡Ú¸». ã‡ÌÓ‚ÓÈ – ˝ÚÓ Ë ÄÚÛ ÉÂÈ ‚ «ÄÎ˚ı Ô‡ÛÒ‡ı» ÄÎÂÍ҇̉‡ èÚÛ¯ÍÓ 1961 „Ó‰‡, ˉ‡Πβ·ÓÈ ‰Â‚Û¯ÍË, Ì ÚÓθÍÓ ÄÒÒÓθ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ä̇ÒÚ‡ÒËË ÇÂÚËÌÒÍÓÈ. Ä ‚ÓÚ ÓÚ ÓÎË ÇÓÌÒÍÓ„Ó ‚ «ÄÌÌ ä‡ÂÌËÌÓÈ» ÄÎÂÍ҇̉‡ á‡ıË ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ̇˜‡ÎÛ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl. èÂÒÓÌ‡Ê ÔÓ͇Á‡ÎÒfl ÛÂÁ‡ÌÌ˚Ï Ë ·ÂÒÍÓ‚Ì˚Ï, ҂‰ÂÌÌ˚Ï Í Ó‰ÌÓÈ Ò˛ÊÂÚÌÓÈ ÎËÌËË, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÄÌÌÓÈ ( Ò˚„‡Î‡ ÚÓ„‰‡ ÛÊ ·˚‚¯‡fl ÊÂ̇ í‡Ú¸fl̇ ë‡ÏÓÈÎÓ‚‡). á‡ıË ÔÓ·Ó‚‡Î ‰Û„Ëı ‡ÍÚÂÓ‚, ‡ ‚ ËÚӄ ҉·ΠÔÓ‚ÚÓÌÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ã‡ÌÓ‚ÓÏÛ Ë Û·Â‰ËΠ„Ó. éÚ ÓÎË ÅÓ„‰‡Ì‡ ïÏÂθÌˈÍÓ„Ó ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ‡ÍÚÂ ÚÓÊ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl. èÓ˜ËڇΠ҈Â̇ËÈ Ë… Ì Á‡ıÓÚÂÎ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó Ì‡ˆËÓ̇ÎËÁχ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï. èÓ Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ô˘ËÌ‡Ï ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò èÂÚÓÏ îÓÏÂÌÍÓ ‚ ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌÓÏ

ë ûËÂÏ üÍӂ΂˚Ï Ë Ç·‰ËÏËÓÏ ùÚÛ¯ÂÏ ÔÓÁÊ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠí‡Ú‡ ËÏ. Ö‚„. LJıڇ̄ӂ‡ «ÅÂÁ ‚ËÌ˚ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚». Ç «ÇÓÈÌÂ Ë ÏË» ëÂ„Âfl ÅÓ̉‡˜Û͇ ÓÌ Ò˚„‡Î Ä̇ÚÓÎfl äÛ‡„Ë̇, ‡ ϘڇΠӷ Ä̉ ÅÓÎÍÓÌÒÍÓÏ. óÂ‰‡ ÏÛ̉ËÓ‚, χÈÓ˚, „ÂÌÂ‡Î˚, ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍË ÒÏÂÌflÎË ‰Û„ ‰Û„‡. ã‡ÌÓ‚ÓÏÛ ÙÓχ Í ÎˈÛ, Û ÌÂ„Ó Ë ÚÂÔÂ¸ ÓÚ΢̇fl ‚˚Ô‡‚͇. Ç ÌÂÏ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl ÔÓÓ‰‡, ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËÁÏ, Ì‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ – ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÈ Ò˚Ì. èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ë„‡Ú¸ Ë ·Óθ¯Â‚ËÒÚÒÍËı ‚ÓʉÂÈ. íËʉ˚ ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÑÁÂÊËÌÒÍËÏ – ‚ ͇ÚË̇ı «òÂÒÚÓ ˲Îfl», «ÅÓÈ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍ» Ë «áÓÎÓÚ‡fl „ÓÎÓ‚‡ ̇ Ô·ı». éÌ Ò˚„‡Î íÓˆÍÓ„Ó ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠ«ÅÂÒÚÒÍËÈ ÏË» åËı‡Ë· ò‡ÚÓ‚‡ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í êÓ·ÂÚ‡ ëÚÛÛ‡. äÓ„‰‡ Ì ·˚ÎÓ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ú‡ÚÂ, ÒÔ‡Ò‡ÎÒfl ÎËÚÂ‡ÚÛÓÈ, Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‰Â·Π˜ÚˆÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚. óËڇΠèÛ¯ÍË̇. ì ã‡ÌÓ‚Ó„Ó – ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚È, Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ÛÁ̇‚‡ÂÏ˚È „ÓÎÓÒ. éÌ Ï‡ÒÚÂÒÍË ÛÏÂÂÚ ˜ËÚ‡Ú¸ Á‡Í‡‰Ó‚˚È ÚÂÍÒÚ – ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌÛ˛ ˝ÔÓÔ² êÓχ̇ ä‡ÏÂ̇ «ÇÂÎË͇fl éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌ̇fl». ëÌËχÎÒfl ËÌÓ„‰‡ ‡‰Ë ‰ÂÌ„, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÔÓ‰‡ÒÚ‡ÎË Ò˚ÌÓ‚¸fl, Ë Ëı ̇‰Ó ·˚ÎÓ Û˜ËÚ¸, Ӊ‚‡Ú¸ Ë ÍÓÏËÚ¸. èÓ¯ÂÎ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‚ ôÛÍËÌÒÍÓ ۘËÎˢÂ, ‚ÓÁ„·‚ËΠ͇Ù‰Û ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. à Ò‰Â·Π‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÔÓ¯ÎË ÔÓ ÒÚÓÔ‡Ï Ó‰ËÚÂÎÂÈ. LJÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ Ì‡ÔË҇Π‚ ÍÌË„Â, ˜ÚÓ ÒÛ‰¸·ÓÈ ÂÏÛ ·˚ÎÓ Ô‰ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ̇ Ò‚ÓÂÏ ÔÛÚË àËÌÛ äÛÔ˜ÂÌÍÓ, ÒÚ‡‚¯Û˛ ÊÂÌÓÈ Ë Ï‡ÚÂ¸˛ ‰‚Ûı Â„Ó Ò˚ÌÓ‚ÂÈ – 뇯ÍË Ë ëÂÂÊÍË. ÑÂÚÂÈ Ì‡Á‚‡ÎË ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÔÓ˝ÚÓ‚ èÛ¯ÍË̇ Ë ÖÒÂÌË̇. Ç ÓÍÚfl· 2013 „Ó‰‡ Ï·‰¯Â„Ó ëÂ„Âfl Ì ÒÚ‡ÎÓ. ã‡ÌÓ‚ÓÈ – ÍÂÔÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ó„ÓÏÌÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒËÎ˚. Ç Ò„ӉÌfl¯ÌÂÏ ‰ÌÂ Â„Ó ÏÌÓ„Ó Ì ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ, Ó ˜ÂÏ ÓÌ Ë Ì‡ÔË҇Π‚ Ò‚ÓÂÈ

– ä‡Í ÒÍ·‰˚‚‡ÎËÒ¸ ‚‡¯Ë ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ̇ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ? – ç‡¯Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÒÍ·‰˚‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Í, Í‡Í Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÍ·‰˚‚‡Ú¸Òfl Û Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ„Ó ‡ÍÚÂ‡, Í‡Ò‡‚ˆ‡ÏÛʘËÌ˚, ÍÓËÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ã‡ÌÓ‚ÓÈ, Ë ‚˚ÒÓÍÓÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ„Ó ÂÊËÒÒÂ‡, ͇ÍÓ‚˚Ï fl‚Îfl˛Ò¸ fl. íÓ ÂÒÚ¸ ˝ÚÓ ·˚· ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ β·‚Ë, Û‚‡ÊÂÌËfl Ë ÒÓÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ü ËÌÓ„‰‡ ‚ÒÚ˜‡˛Ò¸ Ò Ç‡ÒËÎËÂÏ ëÂÏÂÌӂ˘ÂÏ, Ë ‚ÒflÍËÈ ‡Á Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ. ç‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ Í‡Í-ÌË·Û‰¸ ¢ ‚ÒÚ˜ÛÒ¸ Ò ÌËÏ Ì‡ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ. – Ä Ì ·˚ÎÓ Û Ç‡ÒËÎËfl ëÂÏÂÌӂ˘‡ Ô‰۷ÂʉÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÓÎË Ä̉ÓÔÓ‚‡? ÇÒÂ-Ú‡ÍË ÓÌ ÌÂχÎÓ ÔÂÂË„‡Î „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂflÚÂÎÂÈ Ë ÓÙˈÂÓ‚. – ç Á‡·˚‚‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ Ç‡ÒËÎËÈ ëÂÏÂÌӂ˘ ̇˜Ë̇ΠÚ‡Ú‡Î¸ÌÛ˛ ͇¸ÂÛ «èË̈ÂÒÒÓÈ íÛ‡Ì‰ÓÚ». éÌ – flÍËÈ, ʇÌÓ‚˚È, ‡·ÒÛ‰Ì˚È ‡ÍÚÂ. ч ¢ Í‡Ò‡‚ˆ Ì‚ÂÓflÚÌ˚È. ãˈ‰ÂÈ Ë Û‰Ë‚ËÚÂθÌ˚È Ú‡„ËÍ. ÇÒ ‚ ÌÂÏ ÒÓ‚Ï¢‡ÂÚÒfl. èÓ˜ÂÏÛ fl Ò‡Ï Ó Ò· Ò͇Á‡Î Ú‡Í Û‚‡ÊËÚÂθÌÓ? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÏÓfl ͇¸Â‡ ·˚· Ì‚ÂÓflÚÌÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ. ü ËÏÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡ β‰¸ÏË – êÓ·ÌÓÏ Å˚ÍÓ‚˚Ï, Ö‚„ÂÌËÂÏ ã·‰‚˚Ï, ̉‡‚ÌÓ Ò àËÌÓÈ ëÍÓ·ˆÂ‚ÓÈ. ü ̇¯Ëı Ú‡Ú‡Î¸Ì˚ı Ë ÍËÌÓÒÚÓÎÔÓ‚ ‚ÓʉÂβ, β·Î˛ Ë ÔÓ˜ËÚ‡˛. çËÍÓ„‰‡ Ì ·˚ÎÓ ÌË͇ÍËı ÔÓÚË‚Ó˜ËÈ Ò ÌËÏË Ë Ò ã‡ÌÓ‚˚Ï ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË. é‰ÌÓ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ò Ú‡ÍËÏË Î˛‰¸ÏË ‡·ÓÚ‡Ú¸. Ä ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÓÎË Ä̉ÓÔÓ‚‡, ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË èÂ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡. å˚ ‰ÓÎ„Ó Ì ÏÓ„ÎË Ì‡ÈÚË ‡ÍÚÂ‡ ̇ ˝ÚÛ Óθ. à ÔÓ‰˛ÒÂ ëÂ„ÂÈ åÂθÍÛÏÓ‚ ÂÍÓÏẨӂ‡Î ã‡ÌÓ‚Ó„Ó. äÓ„‰‡ LJÒËÎËÈ ëÂÏÂÌӂ˘ ÔËÂı‡Î ̇ ÔÓ·˚, Ë Ï˚ Ò ÌËÏ ÔÓ‡·ÓÚ‡ÎË, ‚Ò ·˚ÎÓ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ. ïÓÚfl ÓÌ ‚Ò ‚ÂÏfl ¯ÂÎ ‚ ÒÚÓÓÌÛ Í‡Ë͇ÚÛ˚. ùÚ‡ «èË̈ÂÒÒ‡ íÛ‡Ì‰ÓÚ» Ì ‰‡ÂÚ ÂÏÛ ÔÓÍÓfl. ÇÓÚ Ë

Óθ Ä̉ÓÔÓ‚‡ ÓÌ ‚Ò ‚ÂÏfl Ô˚Ú‡ÎÒfl ‡ÒÍ‡ÒËÚ¸. ùÚÓ ·˚ÎÓ ÔÂÎÂÒÚÌÓ, Ë Ï˚ ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚Ò ˝ÚÓ ÛÚflÊÂÎËÚ¸. äÓ„‰‡ Ó·˙‰ËÌfl˛ÚÒfl Ú‡ÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡ Ë Í‡ÎË·‡ β‰Ë, Í‡Í Ç‡ÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ Ë ëÂ„ÂÈ ò‡ÍÛÓ‚, ÚÓ ÓÌË Ì‡˜Ë̇˛Ú Á‡‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡. ꇷÓÚ‡fl ̇‰ «ÅÂÊÌ‚˚Ï», Ï˚ ÒÌËχÎË ‚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂΠ̇ ëÏÓÎÂÌÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. í‡Ï ÂÒÚ¸ ÏÂÏÓˇθÌ˚È Í‡·ËÌÂÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl ÉÓÏ˚ÍÓ ÔÓ ‚̯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ, „‰Â ÒÓı‡ÌÂ̇ ‚ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ‚Òfl Ï·Âθ, ҉·Ì̇fl ÔÓ ÒÔˆÁ‡Í‡ÁÛ ËÁ ͇ÂθÒÍÓÈ ·ÂÂÁ˚, ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú˚ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. èÓ͇ Ï˚ ÔÂÂÒÚ‡‚ÎflÎË Ò‚ÂÚ, ãÂÓÌˉ àθ˘-ò‡ÍÛÓ‚, Ä̉ÓÔÓ‚-ã‡ÌÓ‚ÓÈ Ë Â˘Â fl‰ ÚÓ‚‡ˢÂÈ Ò ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË Á‚ÂÁ‰‡ÏË ÉÂÓ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Ë ëÓˆÚÛ‰‡ ‚˚¯ÎË Ì‡ ëÏÓÎÂÌÒÍÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰¸ ÔflÏÓ ÔÂ‰ åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ Ë Ì‡˜‡ÎË ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÓÎÔÛ. ùÚÓ ·˚Î ˆËÍ Ì‡ ÍÓÌÌÓÈ Úfl„Â. ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚ı ‡‚‡ËÈ. ç‡¯Ë ‡ÍÚÂ˚ ÛÒÚÓËÎË Ú‡ÍÓÈ Ò‡ÌÒ ÒÔËËÚËÁχ! ìʇÒ! Ä·ÒÓβÚÌÓ ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó. ÖΠÁ‡„̇ÎË Ëı Ó·‡ÚÌÓ. Ç˚·Âʇ· Óı‡Ì‡. Å˚Î Ò͇̉‡Î. ÇÒÂ-Ú‡ÍË åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ. *** 片‚ÌÓ ‚ ÍËÌÓÚ‡Ú‡ı, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë Ì‡ ÚÂ΂ˉÂÌËË ÔÓ¯ÂÎ ÌÓ‚˚È ÙËÎ¸Ï «íË ÏÛ¯ÍÂÚÂ‡» ëÂ„Âfl ÜË„ÛÌÓ‚‡. êÓθ ê˯Âθ Ò˚„‡Î LJÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ. äËÚËÍË Ó·Û¯ËÎËÒ¸ ̇ ͇ÚËÌÛ. åÌÓ„Ë Ò‡‚ÌË‚‡ÎË ·ÂÁÛÔ˜ÌÛ˛ ˜¸ ã‡ÌÓ‚Ó„Ó Ò ÚÂÏ, Í‡Í „Ó‚ÓflÚ ÏÓÎÓ‰˚ ‡ÍÚÂ˚, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì ‚ ÔÓθÁÛ ÔÓÒΉÌËı. ë‡Ï ‡ÍÚÂ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÎ ê˯Âθ ÒÓ ëÚ‡ÎËÌ˚Ï. é·‡, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ·˚ÎË ÒËθÌ˚ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌË͇ÏË, ÔÓfl‰ÓÍ Î˛·ËÎË. ç‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ‡Á˚Ò͇ڸ ÂÊËÒÒÂ‡ ëÂ„Âfl ÜË„ÛÌÓ‚‡ ‚ ëòÄ. – èÓ˜ÂÏÛ ‚˚ Ô˄·ÒËÎË Ì‡ Óθ ê˯Âθ ã‡ÌÓ‚Ó„Ó? – ê˯Âθ ·˚Î ‚ÂÎËÍËÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ‰ÂflÚÂÎÂÏ. à Ì‡Ï ÌÛÊÂÌ ·˚Πχүڇ·Ì˚È ‡ÚËÒÚ Ë Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡fl ΢ÌÓÒÚ¸. – LJÒËÎËÈ ëÂÏÂÌӂ˘ Í‡ÈÌ ‰ÍÓ ÒÌËχÂÚÒfl. ä‡Í ÓÌ ÓÚ‡„ËÓ‚‡Î ̇ ‚‡¯Â Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ? – å˚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸, ‚Ò ӷÒÛ‰ËÎË, ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÓÌ Òӄ·ÒËÎÒfl. – Ç˙‰ÎË‚˚Ï Ó͇Á‡ÎÒfl? ÇÓÁÌË͇ÎË ÒÔÓ˚? – ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˙‰ÎË‚˚È. Ä ÒÔÓ˚ ·˚ÎË ‚ Ô‰Â·ı ‡ÁÛÏÌÓ„Ó. èË ˝ÚÓÏ ÌË͇ÍËı ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚ ‡·ÓÚÂ Ò Ç‡ÒËÎËÂÏ ã‡ÌÓ‚˚Ï fl ‚ÓÓ·˘Â Ì ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î. – Å˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Í ‡ÚËÒÚ‡ÏË Ú‡ÍÓ„Ó Í‡ÎË·‡ ÌÂ΄ÍÓ ÔÓ‰ÒÚÛÔËÚ¸Òfl, Ì Á̇¯¸, Í‡Í ËÏ Û„Ó‰ËÚ¸. –óÚÓ Á̇˜ËÚ «Û„Ó‰ËÚ¸»? å˚ Ê ‡·ÓÚ‡ÂÏ, ‡ Ì Á‡ ‰Â‚ۯ͇ÏË Ûı‡ÊË‚‡ÂÏ. ÇÒ ·˚ÎÓ ‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ. ïÓÓ¯Ó ‡·ÓÚ‡ÎË, Ò ÔÓÎÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ. ÖÏÛ ·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ. åÌ Ì‡‚ËÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‰Â·Î. ÇÒ ÔÓÎÛ˜ËÎË Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂ. – ëÓ‚ÏÂÒÚ̇fl ‡·ÓÚ‡ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ‚‡Ò ËÁÏÂÌË·? – ç ÒÓ˜ËÌflÈÚ Î˯Ì„Ó. ÇÒ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ ‚‡Ï ıÓ˜ÂÚÒfl. – çÓ ‚˚ Ê ڂÓ˜ÂÒÍË β‰Ë, ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡flʇڸÒfl ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡. – çÓχθÌÓ Ï˚ Ò ÌËÏ ‡·ÓÚ‡ÎË. éÌ ÍÓÏÔ‡ÌÂÈÒÍËÈ, Ó·˘‡ÎÒfl ÒÓ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ. è˚Ú‡ÎÒfl ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸ χθ˜Ë¯Í‡Ï, ̇¯ËÏ ÏÓÎÓ‰˚Ï ‡ÍÚÂ‡Ï, ËÒÚÓËË ÔÓ Ò˙ÂÏÍË ÙËθÏÓ‚, ÒÌflÚ˚ı ‚ Ú „Ó‰˚, ÍÓ„‰‡ Ëı Â˘Â Ì‡ Ò‚ÂÚ Ì ·˚ÎÓ. éÌ ÒÔ‡¯Ë‚‡Î, ÔÓÏÌflÚ ÎË ÓÌË Í‡ÍÛ˛-ÚÓ Í‡ÚËÌÛ, ̇Á˚‚‡Î „Ó‰  ÒÓÁ‰‡ÌËfl. Ä Ú ·Î‰ÌÂÎË, Ì Á̇ÎË, Í‡Í Ò·fl ‚ÂÒÚË. ùÚÓ ·˚ÎÓ ÒϯÌÓ. Ä ÔÓÚÓÏ ã‡ÌÓ‚ÓÈ ÏÌ „Ó‚ÓËÎ: «ë ÍÂÏ ÚÛÚ ‚ÓÓ·˘Â ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸? äÛ‰‡ Ú˚ ÏÂÌfl ÔË‚ÂÎ?» ïÓÓ¯ËÈ ÓÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èÂÍ‡ÒÌÓ Ò ÌËÏ ‡·ÓÚ‡Ú¸.

ë‚ÂÚ·̇ ïéïêüäéÇÄ. îÓÚÓ: ÅÓËÒ äêÖåÖê.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

29

èÖêëéçÄ

äàçéáÄã «Ççë» êÓ‚ÌÓ ˜ÂÂÁ ̉Âβ ÔÓÒΠ‚Û˜ÂÌËfl «áÓÎÓÚÓ„Ó „ÎÓ·ÛÒ‡» - 18 flÌ‚‡fl, ‚ ÒÛ··ÓÚÛ ‚ ÚÓÏ Ê ãÓÒÄ̉ÊÂÎÂÒ ·ÂÁ ÓÒÓ·ÓÈ ÔÓÏÔ˚ Ë ·ÂÁÓ ‚ÒflÍËı ‚Â‰Û˘Ëı ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒ «ò‡ÈÌ» ‚ 20-È ‡Á ‡Á‰‡Î‡ Ò‚ÓË Ì‡„‡‰˚ ÉËθ‰Ëfl ÍËÌÓ‡ÍÚÂÓ‚.

ПРЕДОСКАРОВСКАЯ ГОНКА ЦЫПЛЕНОК- ТАБАКА, ë СТАВШИи БОГОМ ãÂÓÌˉ üÏÓθÌËÍ: «ì ÉÂχ̇ ÒÎÓÊÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ, ÌÓ Ë fl Ì ҇ı‡» 22 flÌ‚‡fl ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 60 ÎÂÚ ãÂÓÌË‰Û üÏÓθÌËÍÛ. à ‚ÒÚÂÚËÚ ÓÌ Â„Ó Ú‡Í, Í‡Í Î˛·ÓÈ ‡ÍÚÂ ÏÓ„ ·˚ ÚÓθÍÓ Ï˜ڇڸ. Ç Ù‚‡Î ̇ÍÓ̈-ÚÓ ‚˚ȉÂÚ Ì‡ ˝Í‡Ì˚ ÙËÎ¸Ï «íÛ‰ÌÓ ·˚Ú¸ ·Ó„ÓÏ» ÄÎÂÍÒÂfl ÉÂχ̇, Óʉ‡‚¯ËÈÒfl ‚ ÏÛ͇ı 14 ÎÂÚ. ãÂÓÌˉ üÏÓθÌËÍ Ò˚„‡Î Ú‡Ï „·‚ÌÛ˛ Óθ – ‰Ó̇ êÛχÚ˚. Ú‡ ͇ÚË̇, Í‡Í Ë ‚ÒÚ˜‡ Ò ÉÂχÌÓÏ, ̇‚ÂÌfl͇ ÔÂÂÔ‡ı‡Î‡ ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ãÂÓÌˉ‡ üÏÓθÌË͇. ç‡ Ì ۯÎË ‰Ó΄Ë „Ó‰˚, ÔÓÎÌ˚ ÒÒÓ, ‚Á‡ËÏÌ˚ı ӷˉ Ë ÓÚÍ˚ÚËÈ. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚË ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÌÂÔÂÍ‡˘‡˛˘ÂÏÒfl ÍÓÌÙÎËÍÚÂ, ÏÛ˜ËÎË, ËÒÚflÁ‡ÎË ‰Û„ ‰Û„‡, ‡ ‡·ÓÚ‡ Òڇ· ‰Îfl ÌËı ‡‰ÓÏ. Ç ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌÓÏ ÙËθÏÂ, ÒÌflÚÓÏ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Óʉ‡ÎÒfl ÙËÎ¸Ï «íÛ‰ÌÓ ·˚Ú¸ ·Ó„ÓÏ», ‚ˉÌÓ, ˜ÚÓ üÏÓθÌËÍ Ì‡ Ô‰ÂÎÂ. éÌ ÛÒÚ‡Î, Ó·ËʇÂÚ ÉÂχ̇, ‡ ÚÓÚ ÒÂ‰ËÚÒfl ̇ Ì„Ó. é·˚˜Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì ÔÓÈÏÂÚ, Á‡˜ÂÏ ‚ÓÓ·˘Â Ú‡Í ÒÚ‡‰‡Ú¸. çÓ ÒÚ‡‰‡Ú¸ ÒÚÓËÎÓ. ã˛·ÓÈ ‡ÚËÒÚ, Ó͇ÊËÒ¸ ÓÌ Ì‡ ÏÂÒÚ üÏÓθÌË͇, Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ·˚ ÔËÌflÎ ˝ÚÛ ÏÛÍÛ. ç ‡Á ãÂÓÌˉ üÏÓθÌËÍ ÔËÌËχΠ¯ÂÌË Ì ÔËıÓ‰ËÚ¸ ·Óθ¯Â ̇ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ, ÌÓ, ÔÓ Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ì ÔÓ‰‰‡ÎÒfl ˝ÏÓˆËflÏ. «Ñ‡, – „Ó‚ÓËÎ ÓÌ, – Û ÉÂχ̇ ÒÎÓÊÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ, ÌÓ Ë fl Ì ҇ı‡». Ä ‚‰¸ Í‡Í ‚Ò ̇˜Ë̇ÎÓÒ¸… ëÍÓθÍÓ Û‰Ë‚ÎÂÌËfl ‚˚Á‚‡Î Ò‡Ï Ù‡ÍÚ Ô˄·¯ÂÌËfl, Í‡Í ÚÓ„‰‡ ÏÌÓ„ËÏ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, Û‰‡˜ÎË‚Ó„Ó ¯ÓÛÏÂ̇ Ë ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘Â„Ó Ì‡ ÒÂ¸ÂÁÌÂÈ¯Û˛ Óθ, ‰‡ Â˘Â Û ÉÂχ̇. Ä ÉÂÏ‡Ì ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÂÏÛ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÛÈÚË ËÁ ÚÂνÙË‡. à üÏÓθÌËÍ ‚Ò ·ÓÒËÎ, ËÒ˜ÂÁ ËÁ «fl˘Ë͇» ‡‰Ë ‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ‡fl ͇Á‡Î‡Ò¸ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ¯‡ÌÒÓÏ Ò‰Â·ڸ ˜ÚÓ-ÚÓ, ˜Â„Ó, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌËÍÓ„‰‡ ·Óθ¯Â Ì ·Û‰ÂÚ. çÓ Ì ·Û‰ÂÏ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÛÊ ÔÓfl‚ËÎÒfl ÙËÎ¸Ï «Å‡‡Í» LJÎÂËfl é„ÓÓ‰ÌËÍÓ‚‡, „‰Â üÏÓθÌËÍ Ô‚ÁÓ¯ÂÎ Ò‡Ï Ò·fl, ‰Ó͇Á‡Î ‚ÒÂÏ Ì‚ÂÛ˛˘ËÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È Ë „ÎÛ·ÓÍËÈ ‡ÚËÒÚ Ë ÏÌÓ„Ó ÏÓÊÂÚ. êÓθ ËÁۂ˜ÂÌÌÓ„Ó

ù

ÙÓÚÓ„‡Ù‡ ÜÓ˚ – Ӊ̇ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ Â„Ó ·ËÓ„‡ÙËË. «Å‡‡Í» ÚÓÊ ÚÛ‰ÌÓ Óʉ‡ÎÒfl. ç ·˚ÎÓ ‰ÂÌ„ ̇ Â„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËÂ. à ÚÓ„‰‡ ãÂÓÌˉ üÏÓθÌËÍ ÒڇΠÔÓ‰˛ÒÂÓÏ ÙËθχ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ÒÔ‡ÒÚË. ì ÌÂ„Ó ·Ó„‡Ú‡fl, ÔÂÒÚ‡fl Ë ËÌÚÂÂÒ̇fl ÊËÁ̸. éÌ ÔÂÂË„‡Î ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÎËıËı Ë ËÌÓ„‰‡ ˝ÍÒÚ‡‚‡„‡ÌÚÌ˚ı ÓÎÂÈ. íÛ‰ËÎÒfl ·ÂÁ ÛÒÚ‡ÎË, Í‡Í ÏÓÚÓ, ÔÓ‡Ê‡fl ·Â¯ÂÌÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ Ë ËÌÚÂÂÒÓÏ Í ÊËÁÌË. ìÏÂÎ ÒÓ·‡Ú¸ ‚ÓÍÛ„ Ò·fl ËÌÚÂÂÒÌ˚ı, Ú‚Ó˜ÂÒÍËı β‰ÂÈ. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÌË ‰Â·Î, ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ò ˝ÌÚÛÁˇÁÏÓÏ, ·ÂÁ ÍËÒÎÓÈ ÏËÌ˚, ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î ÔÂÒ˚˘ÂÌÌÓÒÚË Ë ‚˚ÒÓÍÓÏÂËfl. ꇷÓڇΠ‚ í‡Ú ̇ 퇄‡ÌÍ – ˝ÚÓ ÚÓÊ ÌÂÔÓÒÚÓÈ Ë ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚È ÓÔ˚Ú. Ç ÍËÌÓ ‚ÒÚÂÚËÎÒfl Ò Ú‡ÍËÏË ‡ÁÌ˚ÏË ÂÊËÒÒÂ‡ÏË: ÄÎÎÓÈ ëÛËÍÓ‚ÓÈ ‚ «óÂÎÓ‚ÂÍÂ Ò ·Û肇‡ ä‡ÔÛˆËÌÓ‚» Ë «åÓÒÍÓ‚ÒÍËı ͇ÌËÍÛ·ı», ÉÂÓ„ËÂÏ Ñ‡ÌÂÎËÂÈ ‚ «è‡ÒÔÓÚ» Ë «éÎÂ Ë ¯Í», ÑÏËÚËÂÏ ÄÒÚ‡ı‡ÌÓÏ ‚ «èÂÂÍÂÒÚÍ», LJÎÂËÂÏ íÓ‰ÓÓ‚ÒÍËÏ ‚ «åÓÂÏ Ò‚Ó‰ÌÓÏ ·‡Ú î‡ÌÍÂ̯ÚÂÈÌ». ç ‡Á ÓÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÔÓ‰˛ÒÂÓÏ ÚÂı ͇ÚËÌ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÌËχÎÒfl. Ä ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ Ô˯· Í ÌÂÏÛ Â˘Â ‚ ÍÓ̈ 70-ı, ÍÓ„‰‡ ‚˚¯ÎË ÙËθÏ˚ «ë˚˘ËÍ» Ç·‰ËÏË‡ îÓÍË̇ Ë «íÓÚ Ò‡Ï˚È å˛Ìı„‡ÛÁÂÌ» å‡͇ á‡ı‡Ó‚‡. ë‚Ó˛ ÎÂÔÚÛ ‚ ‰ÂÎÓ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ‚ÌÂÒ Ë ‚ÁÓ‚‡‚¯ËÈ Ú·ۉËÚÓ˲ «ˆ˚ÔÎÂÌÓÍ Ú‡·‡Í‡» ‚ ÔÓ„‡ÏÏ «ÇÓÍÛ„ ÒÏÂı‡», Ӊ˂¯ËÈÒfl ËÁ ˝Ú˛‰‡, ÍÓÚÓ˚ ‰Â·˛Ú ‚Ò ‡ÍÚÂ˚. à ÓÚÎÂÔËÚ¸Òfl ÔÓÚÓÏ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ó·‡Á‡ ·˚ÎÓ ÒÎÓÊÌÓ. üÏÓθÌËÍ ÛÒÔ¯ÌÓ ‡·ÓڇΠ̇ ÚÂ΂ˉÂÌËË, ‚ÂÎ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ – ÓÚ «îÓÚ‡ ÅÓfl‰» ‰Ó «áÓÎÓÚÓÈ ÎËıÓ‡‰ÍË». Ä ÔÓÚÓÏ Óı·‰ÂÎ Í ÚÂ΂ˉÂÌ˲, ÛÚ‡ÚËÎ Í ÌÂÏÛ ËÌÚÂÂÒ. ç ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ‚ÚÓflÚ¸Òfl, ÚË‡ÊËÓ‚‡Ú¸ Ӊ̇ʉ˚ ̇ȉÂÌÌÓÂ, ÒÎËÚ¸Òfl Ò ·ÂÁÎËÍÓÈ Ï‡ÒÒÓÈ. ä‡Í ÚÛÚ Ì ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÄÎÂÍÒÂfl ÉÂχ̇, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚÓflÌÌÓ „Ó‚‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó ÒÂ˚ı, ËÏÂÌÌÓ ÓÌË ‚Ò ˜‡˘Â Ô‡‚flÚ ·‡Î. íÂÔÂ¸, ÒÚ‡‚ êÛχÚÓÈ, ãÂÓÌˉ üÏÓθÌËÍ ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ Í‡Í ‚ÒÂ, Ë, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË ‚˚ÒÓÍÓÔ‡ÌÓ ÔÓÁ‚Û˜ËÚ, ÓÌ – ‚ ͇ÒÚ ËÁ·‡ÌÌ˚ı. Ö„Ó ËÏfl ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ‚ ËÒÚÓËË ÍËÌÓ.

ë‚ÂÚ·̇ ïéïêüäéÇÄ.

Ú‡ÂȯËÈ Ë ÍÛÔÌÂȯËÈ ÔÓÙÒÓ˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÉÓÎÎË‚Û‰‡, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È Â˘Â ‚ 1933 „Ó‰Û, ‚ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ·ÎËÁÍÓÈ Í ‡·Ó˜ÂÏÛ ÒÓ·‡Ì˲, ÓÔ‰ÂÎËÎÒfl ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ôӷ‰ËÚÂÎflÏË. èÂÒÚËÊÌ˚ ÔÂÏËË ÉËθ‰ËË ÍËÌÓ‡ÍÚÂÓ‚ ëòÄ (Screen Actors Guild Award), Ó·˙‰ËÌfl˛˘ÂÈ ÓÍÓÎÓ 165 Ú˚Òfl˜ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ ÓÎÂÈ ‚ ÍËÌÓ Ë Ì‡ ÚÂ΂ˉÂÌËË, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÌÓ„ËÂ, ÍÚÓ ÛÊ Á‡‚Ó‚‡Î «áÓÎÓÚÓÈ „ÎÓ·ÛÒ». çÓ ·˚ÎË Ë ‰Û„ËÂ… 燄‡‰˚ ÉËθ‰ËË ÚӘ̠̇ÏÂ͇˛Ú ̇ «éÒ͇», Ú‡Í Í‡Í ˜ÎÂÌ‡Ï ÉËθ‰ËË ÔË̇‰ÎÂÊËÚ ÔÓÒÚÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó „ÓÎÓÒÓ‚ ‚ ÄÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÍËÌÓËÒÍÛÒÒÚ‚, ÔËÒÛʉ‡˛˘ÂÈ ÁÓÎÓÚ˚ ÒÚ‡ÚÛ˝ÚÍË. èÓ ÛÒÚ‡‚Û, ˜ÎÂÌ˚ ÉËθ‰ËË Ì ¯‡˛Ú, ͇ÍÓÈ ÙËÎ¸Ï fl‚ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ. ë‡ÏÓÈ ÔÂÒÚËÊÌÓÈ ÌÓÏË̇ˆËÂÈ Û ÌËı fl‚ÎflÂÚÒfl «ãÛ˜¯ËÈ ‡ÍÚÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚». Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ËÏ Òڇ· ÍÓχ̉‡ ‡ÍÚÂÓ‚ ͇ÚËÌ˚ Ñ˝‚ˉ‡ é. ê‡ÒÒ· «ÄÙÂ‡ ÔÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍË» (“American Hustle”). ႇÌË «ãÛ˜¯Â„Ó ‡ÍÚÂ‡» ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ å˝Ú¸˛ å‡ÍÍÓ̇ı Á‡ Óθ ‚ ÙËθÏ ܇Ì-å‡͇ LJÎΠ«Ñ‡Î·ÒÒÍËÈ ÍÎÛ· ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ» (“Dallas Buyers Club”), ‡ «ãÛ˜¯ÂÈ ‡ÍÚËÒÓÈ» ÒÌÓ‚‡ Òڇ· äÂÈÚ Å·̯ÂÚÚ, Ò˚„‡‚¯‡fl ‚ ‰‡Ï ÇÛ‰Ë ÄÎÎÂ̇ «Ü‡ÒÏËÌ» (“Blue Jasmine”). «ëÔ‡ÒË·Ó ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ „ÓÎÓÒÓ‚‡Î Á‡ ÏÂÌfl, - Ò͇Á‡Î‡ Ó̇ Ò Î„ÍÓÈ ËÓÌËÂÈ. - Ä ÚÂÏ, ÍÚÓ ÌÂÚ Ê·˛ Û‰‡˜Ë ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û». ëÂˇΠ«ÇÓ ‚Ò ÚflÊÍË» (“Breaking Bad”) Ôӷ‰ËÎ ‚ ‰‚Ûı „·‚Ì˚ı ÌÓÏË̇ˆËflı - «ãÛ˜¯ËÈ ‡ÍÚÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÂˇ·» Ë «ãÛ˜¯ËÈ ‡ÍÚÂ ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÂˇ·». èÂÏ˲ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÍÛÏË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Å‡È‡Ì ä˝ÌÒÚÓÌ. «ü ‰Â·ΠÒÚÓθÍÓ ‰Â¸ÏÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, - Ò͇Á‡Î ÓÌ, ÔÓÎÛ˜‡fl ̇„‡‰Û. - à ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÎÓ ÏÌ ÔÂÂÊËÚ¸ ‚Ò ˝ÚÓ, ·˚· Ϙڇ, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ fl ÒÏÓ„Û ‡ÍÚÂÒÚ‚ÓÏ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò· ̇ ÊËÁ̸». åÓÎÓ‰‡fl, χÎÓËÁ‚ÂÒÚ̇fl ‡ÍÚËÒ‡ ãÛÔËÚ‡ çËÓÌ„Ó ÔËÁ̇̇ «ãÛ˜¯ÂÈ ‡ÍÚËÒÓÈ ‚ÚÓÓ„Ó Ô·̇» Á‡ ÙËÎ¸Ï «12 ÎÂÚ ‡·ÒÚ‚‡», Ë Ó˜Â̸ Á‡·‡‚ÌÓ ‚ˉÂÚ¸, Û ÍÓ„Ó Ó̇ ÓÚ·Ë· Ò‚ÓÈ ÚËÚÛÎ: ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË ‚˚‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ ÏÓÎÓ‰‡fl ÑÊÂÌËÙÂ ãÓÛÂÌÒ, ÔÓÎۘ˂¯‡fl ÛÊ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔËÁÓ‚, χÒÚËÚ‡fl ÑÊÛÎËfl êÓ·ÂÚÒ, ÔÓÊË·fl ÑÊÛÌ ëÍÛË· Ë… ÚflÊÂÎÓ‚ÂÒ - éÔ‡ ìËÌÙË Á‡ ͇ÚËÌÛ «Lee Daniels’ The Butler». ëÚ‡ÚÛÒ «ãÛ˜¯Â„Ó ‡ÍÚÂ‡ ‚ÚÓÓ„Ó Ô·̇» ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ Ñʇ‰ ãÂÚÓ Á‡ Óθ ‚ «Ñ‡Î·ÒÒÍÓÏ ÍÎ۷», ÓÚ·Ë‚ ̇„‡‰Û Û ·˚‚¯Â„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÎËÏÛÁË̇ ‰Â·˛Ú‡ÌÚ‡ Ňı‡‰‡ Ä·‰Ë, Ò˚„‡‚¯Â„Ó ÒÓχÎËÈÒÍÓ„Ó ÔË‡Ú‡ ‚ «ä‡ÔËڇ̠îËÎÎËÔÒ». «ü ÔÓÒ‚fl˘‡˛ ÏÓ˛ ̇„‡‰Û Ú‡ÌÒÒÂÍÒÛ‡ÎÛ, ·ÓθÌÓÏÛ ëèàÑÓÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó fl Ò˚„‡Î, Ë ‚ÒÂÏ Î˛‰flÏ, ÍÓÚÓ˚ ‚˚·‡ÎË ÊËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ Ú‡Í, Í‡Í ÓÌË ıÓÚflÚ, ‡ Ì ڇÍ, Í‡Í ıÓÚflÚ Á‡ ÌËı ‰Û„Ë β‰Ë», - ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌÓ Ò͇Á‡Î ÓÌ. å‡ÈÍÎ ÑÛ„Î‡Ò ÒÌÓ‚‡ ÔËÁ̇Ì

«ãÛ˜¯ËÏ ‡ÍÚÂÓÏ ‚ ÚÂÎÂÙËθÏ ËÎË ÏËÌË-ÒÂˇÎ». «ì ÏÂÌfl ‰Óχ ÒˉËÚ 97-ÎÂÚÌËÈ ˜ÎÂÌ ‡ÍÚÂÒÍÓÈ ÉËθ‰ËË, ÍÓÚÓ˚È - fl ÚÓ˜ÌÓ Á̇˛! - ·Û‰ÂÚ Ì‚ÂÓflÚÌÓ „Ó‰ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÌ ‰ÓÒڇ·Ҹ ˝Ú‡ ̇„‡‰‡, - Ò͇Á‡Î ÓÌ, ̇ÏÂ͇fl ̇ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡ äË͇ Ñۄ·҇. çÓ fl ıÓ˜Û Ôӷ·„Ó‰‡ËÚ¸ ‚‡Ò ‚ÒÂı Á‰ÂÒ¸ Ò„ӉÌfl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ ÔÓÏÓ„ÎË ÏÌ ‚˚·‡Ú¸Òfl ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ËÁ Â„Ó „Ë„‡ÌÚÒÍÓÈ ÚÂÌË». ïÂÎÂÌ åËÂÌ (Ó̇ Ê ÖÎÂ̇ LJÒËθ‚̇ åËÓÌÓ‚‡) Ôӷ‰Ë· ‚ ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓÈ ÊÂÌÒÍÓÈ Í‡Ú„ÓËË Á‡ Óθ ‚ ÚÂÎÂÒÂˇÎ «îËÎ ëÔÂÍÚÓ». Ç ÌÓÏË̇ˆËË «ãÛ˜¯ËÈ ‡ÍÚÂ ÍÓωËÈÌÓ„Ó ÒÂˇ·» Ôӷ‰ËÎ í‡È ÅÛÂÎ («ÄÏÂË͇ÌÒ͇fl ÒÂÏÂÈ͇», “Modern Family”), ‡ Ò‡Ï ÒÂˇΠÁ‡‚Ó‚‡Î ÔËÁ ‚ ÔÂÒÚËÊÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË «ãÛ˜¯ËÈ ‡ÍÚÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ‚ ÍÓωËÈÌÓÏ ÒÂˇÎ». ãÛ˜¯ÂÈ ÍÓωËÈÌÓÈ ‡ÍÚËÒÓÈ ÒÂˇ· ̇Á‚‡Ì‡ ÔÓÔÛÎfl̇fl ÑÊÛÎËfl ãÛËÒ-ÑÂÈÙÛÒ («ÇˈÂ-ÔÂÁˉÂÌÚ», “Veep”). ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ÚÛ‰ÌÓ ÔÂÂÒ͇Á‡Ú¸, Í‡Í Ó̇ Ôӷ·„Ó‰‡Ë· Ô‡ÚÌÂ‡ ÔÓ ÒÂˇÎÛ, - ̇ÒÚÓθÍÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ Ë ÒϯÌÓ. éÚ·Ë· Ó̇ ԇθÏÛ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ Û ·ÎËÒÚ‡ÚÂθÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„Ë - íËÌ˚ î˝È, ˜ÚÓ Ô˜‡Î¸ÌÓ. ÇÓÒıËÚËÚÂθ̇fl å˝„„Ë ëÏËÚ, ̇ÍÓ̈, ÔÓÎۘ˷ ‰‡‚ÌÓ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÒ «ãÛ˜¯‡fl ‡ÍÚËÒ‡ ‚ ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍÓÏ ÒÂˇÎ» («Ä··‡ÚÒÚ‚Ó Ñ‡ÛÌÚÓÌ»). éÚ‰ÂθÌ˚Ï ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÏ ÒÚ‡ÎÓ ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ÉËθ‰ËÂÈ ÒÚ‡ÓÈ ‡ÍÚËÒ˚ êËÚ˚ åÓÂÌÓ. 燄‡‰Û Á‡ ‚Í·‰ ‚ ÍËÌÓËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‰ÎËÌÓ˛ ‚ ÊËÁ̸ ÂÈ ‚Û˜ËÎ åÓ„‡Ì îËÏÂÌ. «ÄÍÚËÒ‡, Ô‚ˈ‡ Ë Ú‡ÌˆÓ‚˘Ëˆ‡ ÏËÓ‚Ó„Ó Í·ÒÒ‡, - Ò͇Á‡Î ÓÌ, - êËÚ‡ Ú‡ÍÊ ·Óˆ Ë ·Óˆ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û ÓÚ ‡ÒÓ‚˚ı Ë ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ·‡¸ÂÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ áÓÎÓÚ˚ „Ó‰˚ ÉÓÎÎË‚Û‰‡». ë‡Ï‡ êËÚ‡, 82-ı ÎÂÚ ÓÚ Ó‰Û, ÔÓÎÛ˜‡fl ̇„‡‰Û, ÒÔ·, Òڇ̈‚‡Î‡ Ë ‰‡Ê ÛÒÔ· ·˚ÒÚÓ ‚˚Ô‡ÎËÚ¸ Á‡ÔÂÚÌÓ ÒÎÓ‚Ó ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ·ÛÍ‚ «f-k». «èÓıÓÊÂ, ˝ÚÓ ÚÂÚËÈ - ÔÓÒΉÌËÈ ‡ÍÚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË, - Ò͇Á‡Î‡ Ó̇. - çÓ Ô‡‚‰‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ fl ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì ÏÓ„Û ‚ ˝ÚÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸»…

ÄÚÏÓÒÙÂ‡ ‚˜Â‡ ·˚· ÔÓ-ÒÂÏÂÈÌÓÏÛ ÚÂÔÎÓÈ. à Ì ·˚ÎÓ ÒÚ˚‰ÌÓ ÔÂ‰ ÄÌ„ÎËÂÈ, Í‡Í Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËË ‚Û˜ÂÌËfl «ÉÎÓ·ÛÒÓ‚», ÍÓ„‰‡ ÎÓʇ ÔÂÒÒ˚ ÔÓÁ‚ÓÎË· ·ÎËÒÚ‡ÚÂθÌ˚Ï ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ ‡ÍÚËÒ‡Ï - ÇëÖå! - ÛÈÚË Ò ÔÛÒÚ˚ÏË Û͇ÏË. ç‡ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ÌÓÏËÌËÓ‚‡Ì˚ ·˚ÎË Ú‡ÍË ÔËÁ̇ÌÌ˚ Á‚ÂÁ‰˚, Í‡Í äÂÈÚ ìËÌÒÎÂÚ, ÑÊÛ‰Ë ÑÂ̘, ùÏχ íÓÏÔÒÓÌ, å‡ÈÍÎ òËËÌ Ë ‰‡Ï‡ ïÂÎÂÌ åËÂÌ. ÄÍÚÂÒ͇fl „Ëθ‰Ëfl Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ˜ÂÒÚÌÂÂ, ÓÚÏÂÚË‚ ïÂÎÂÌ åËÂÌ Ë å˝„„Ë ëÏËÚ. ëÔ‡ÒË·Ó ˆÂıÓ‚ÓÏÛ ·‡ÚÒÚ‚Û. 燄‡‰‡ ÉËθ‰ËË Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ·ÓÌÁÓ‚Û˛ ÒÚ‡ÚÛ˝ÚÍÛ Ò ‰‚ÛÏfl Ú‡Ú‡Î¸Ì˚ÏË Ï‡Ò͇ÏË - ÍÓÏ˘ÌÓÈ Ë Ú‡„˘ÌÓÈ - ‚ Û͇ı. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ 19 flÌ‚‡fl ‚ „ÓÌÍÛ ‚ÒÚÛÔË· ÉËθ‰Ëfl ÔÓ‰˛ÒÂÓ‚ ëòÄ (The Producers Guild Awards). Ç Å‚ÂÎË-ïËÎÎÁ ÒÓÒÚÓfl·Ҹ 25-fl ÂÊ„Ӊ̇fl ˆÂÂÏÓÌËfl ‚Û˜ÂÌËfl ̇„‡‰ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. à ÔÓ‰˛ÒÂ˚ ‚ÔÂ‚˚ Ì ÒÏÓ„ÎË ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó Ôӷ‰ËÚÂÎfl. èÓÚÓÏ ÔÂ‚˚È ÔËÁ ‡Á‰ÂÎËÎË ‰‚ ͇ÚËÌ˚ - “É‡‚ËÚ‡ˆËfl” ÄθÙÓÌÒÓ äÛ‡Ó̇ Ë “12 ÎÂÚ ‡·ÒÚ‚‡” ëÚË‚‡ å‡ÍÍÛË̇. ä‡Í ÓÚϘ‡˛Ú ̇·Î˛‰‡ÚÂÎË, ‚ Ú˜ÂÌË ÔÓÒΉÌËı ¯ÂÒÚË ÎÂÚ ÙËθÏ˚ - ·Û‡Ú˚ ÔÂÏËË ÉËθ‰ËË ÔÓ‰˛ÒÂÓ‚ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ·Û‡ڇÏË “éÒ͇‡”, Ӊ̇ÍÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓ‰˛ÒÂ˚ Òϯ‡ÎË Í‡Ú˚. «ãÛ˜¯ÂÈ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ‰‡ÏÓÈ» „Ó‰‡ ÒÌÓ‚‡ ÒڇΠÒÂˇΠ“ÇÓ ‚Ò ÚflÊÍË” (“Breaking Bad”), ‡ «ãÛ˜¯ÂÈ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÍÓωËÂÈ» ÔÓ‰˛ÒÂ˚ ̇Á‚‡ÎË “ÄÏÂË͇ÌÒÍÛ˛ ÒÂÏÂÈÍÛ” (“Modern Family”). «ãÛ˜¯ËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚Ï ÙËθÏÓÏ» ÔËÁÌ‡Ì ÙËÎ¸Ï “å˚ Í‡‰ÂÏ ÒÂÍÂÚ˚: àÒÚÓËfl WikiLeaks” (“We Steal Secrets: The Story of Wikileaks”). «ãÛ˜¯ËÏ ÚÂÎÂÙËθÏÓÏ» Òڇ· ͇ÚË̇ “ᇠ͇̉ÂÎfl·‡ÏË” (“Behind the Candelabra”), Û‰ÓÒÚÓÂÌ̇fl ‡Ì 11 ̇„‡‰ «Emmy». ...à ‚Ò ÊÂ Û “12 ÎÂÚ ‡·ÒÚ‚‡” ¯‡ÌÒ˚ ˜ÛÚ¸ ·Óθ¯Â: ̇ ˝ÚÓ Û͇Á˚‚‡˛Ú ¢ ‰‚‡ Ô‰ÓÒ͇Ó‚ÒÍËı ·‡ÓÏÂÚ‡ - èÂÏËfl ÍËÌÓÍËÚËÍÓ‚ ëòÄ Ë “áÓÎÓÚÓÈ „ÎÓ·ÛÒ”.

Ç åÄçïùííÖçÖ ÄÔÚÂ͇ - ˆÂÔÚ˚, ÔËÌËχÂÏ ‚Ò ÒÚ‡ıÓ‚ÍË Ë Medicare. àÁ„ÓÚ‡‚ÎflÂÏ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ̇ Á‡Í‡Á. ÉÓ‚ÓËÏ ÔÓ-ÛÒÒÍË.

ÄÎÂÍ҇̉‡ ëÇàêàÑéÇÄ. • é„‡Ì˘ÂÒÍË Ú‡‚˚ Ë ˜‡Ë • C‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÔÓıÛ‰ÂÌËfl, • ÉÓÏÂÓÔ‡ÚËfl ËÁ î‡ÌˆËË Ë ÉÂχÌËË • ç‡ÒÚÓÈÍË Ë ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ̇ ÓÒÌÓ‚Â Ú‡‚ • ë‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ÍÓÊÂÈ Ë ‚ÓÎÓÒ‡ÏË ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡ (î‡ÌˆËfl, àÁ‡Ëθ, ÉÂχÌËfl, çÓ‚‡fl á·̉Ëfl)

340 Öast 86 Street (ÏÂÊ‰Û 1 Ë 2 ‡‚ÂÌ˛) • 212-517-0037 www.tisanepharmacy.com


www.vnovomsvete.com

30

“Ççë” – áÑéêéÇúÖ

äéåÅàçÄñàü ãÖäÄêëíÇ ëåÖêíú Ñãü êÄäéÇõï äãÖíéä

Ñ

ÓÍÎËÌ˘ÂÒÍË ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í Î˜ÂÌ˲ ‡Í‡ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ì̇fl ÚÂ‡ÔËfl, ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl ‚ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¯Ú‡Ú‡ ÇË‰ÊËÌËËfl, ÒÔÓÒӷ̇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ·ÓÓÚ¸Òfl Ò ÍÎÂÚ͇ÏË ‡Í‡ Í˯˜ÌË͇, Ô˜ÂÌË, ΄ÍËı, ÔÓ˜ÂÍ, ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ÊÂÎÂÁ Ë ÏÓÁ„‡, Ì Ó͇Á˚‚‡fl Ì„‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‚ÎËflÌËfl ̇ Á‰ÓÓ‚˚ Ú͇ÌË. êÂÁÛθڇÚ˚ ‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‚ ÊÛ̇ΠMolecular Pharmacology. ÅÓθ¯ËÏ ÔβÒÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ‡ÔËË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÛÊ ÛÚ‚ÂʉÂÌÌ˚Â

ÔÂÔ‡‡Ú˚: ÒÓ‡ÙÂÌË· (sorafenib) Ë „Ó‡ÙÂÌË· (regorafenib), ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÍÓÚÓ˚ı ÛÒËÎË‚‡ÂÚÒfl ËÌ„Ë·ËÚÓ‡ÏË ÙÓÒÙÓÚˉËÎËÌÓÁËÚÓÎ-3ÍË̇Á˚ (PI3K) Ë ÔÓÚÂËÌÍË̇Á˚ (AKT). èÓÚË‚ÓÓÔÛıÓ΂ӠÒ‰ÒÚ‚Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓ‡ÙÂÌË· ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ‰Îfl ΘÂÌËfl ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÔÛıÓÎÂÈ Ô˜ÂÌË Ë ÔÓ˜ÂÍ, ‡ „Ó‡ÙÂÌË· ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÚÂ‡ÔËË ‡Í‡ ÚÓÎÒÚÓÈ Ë ÔflÏÓÈ Í˯ÍË. é‰Ì‡ÍÓ, Û͇Á˚‚‡˛Ú Û˜ÂÌ˚Â, ÌË ÒÓ‡ÙÂÌË·, ÌË „Ó‡ÙÂÌË· Ì ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ÔflÏÛ˛ ̇ ÍË̇Á˚ PI3K Ë AKT, ÍÓÚÓ˚ ˄‡˛Ú ‚‡ÊÌÛ˛ Óθ ‚ ‡Á‚ËÚËË ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÔÛıÓÎÂÈ. àÒÒΉӂ‡ÌËfl in vitro Ë in vivo ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‰Ó·‡‚ÎÂÌË ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ˝ÚËı ÍË̇Á Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ „Ë·ÂÎË ‡ÍÓ‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÌ˘ÚÓÊÂÌ˲ ÍÎÂÚÓÍ Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ÏÛÚ‡ˆËflÏË. èÓ ÛÚÓ˜ÌÂÌ˲ ‡‚ÚÓÓ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡, ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ÏÂÚÓ‰ Ì ÚÓθÍÓ ·ÎÓÍËÛÂÚ Ò˄̇θÌ˚ ÔÛÚË, ÌÓ Ë Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡ÛÚÓÙ‡„˲ – ÔÓˆÂÒÒ, ‚Ó ‚ÂÏfl ÍÓÚÓÓ„Ó ÍÎÂÚÍË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ «ÔÂ‚‡Ë‚‡˛Ú» Ò‡ÏË Ò·fl, Ô˚Ú‡flÒ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÚÂθÌ˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ‚˚ÊË‚‡ÌËfl. ÑÎfl ÓˆÂÌÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÓ‚ÓÈ ÚÂ‡ÔËË ·Û‰ÂÚ Ôӂ‰ÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÍÎËÌ˘ÂÒÍËı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ.

(remedium.ru)

ë

„Ó‚ÂÏÂÌÌÛ˛ Ô‡ÏflÚ¸. à ‚ÓÚ ‚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÏflÚË ‚ ‰Û„Û˛ ˝Ú‡ ËÌÙÓχˆËfl ‰Â·ÂÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ô·ÒÚ˘ÌÓÈ: Âfi ÏÓÊÌÓ ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸, ÛÒËÎËÚ¸, ÓÒ··ËÚ¸ Ë Ú. ‰. èË Î˜ÂÌËË Ô‡Ì˘ÂÒÍËı ‡Ú‡Í Ë ÔÓÒÚÚ‡‚χÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒË̉Óχ ‚‡˜ Í‡Í ‡Á Ë Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ‡ÍÚÛ‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÒÚ‡¯Ì˚ ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ͇Í-ÚÓ Ëı ÏÓ‰ËÙˈËÓ‚‡Ú¸, ÔÓ͇ ÓÌË ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‰Îfl χÌËÔÛÎflˆËÈ. üÒÌÓ, ˜ÚÓ ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚ Ô‰·„‡˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÂ͈ËË Ô‡ÏflÚË, ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÎËflÚ¸ ̇ ÒÚÛÍÚÛÛ ÌÂÈÓÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ. çÓ Ëı ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÁÌÓÈ: Ò Ó‰ÌËÏË ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËflÏË ÓÌË ÒÔ‡‚Îfl˛ÚÒfl, Ò ‰Û„ËÏË — ÌÂÚ. àÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ËÁ å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÍÓ„Ó ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÒÓÓ·˘‡˛Ú ‚ ÊÛ̇ΠCell Ó Ì‡ ‰ÍÓÒÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÏ Ò‰ÒÚ‚Â, ÍÓÚÓÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÓÚ‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸ Ô‡ÏflÚ¸, ‚ÎËflfl ̇ ÔÂÂÒÚÓÈÍË ıÓχÚË̇ ‚ ÌÂÈÓ̇ı. ïÓχÚËÌ ÏÓÊÌÓ „Û·Ó ÓÔËÒ‡Ú¸ Í‡Í ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ñçä Ò ·ÂÎ͇ÏË-„ËÒÚÓ̇ÏË; ÓÚ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ıÓχÚË̇, ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl „ËÒÚÓÌÓ‚ Ò Ñçä Á‡‚ËÒËÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı „ÂÌÓ‚. èÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ıÓχÚË̇ ÏÓÊÌÓ Ò‡‚ÌËÚ¸ Ò ÏÓÎÂÍÛÎflÌ˚Ï ‡ıË‚ËÓ‚‡ÌËÂÏ-‡Á‡ıË‚ËÓ‚‡ÌËÂÏ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓχˆËË, Ë Ú‡ÍË ÔÓˆÂÒÒ˚ Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌÂȯËı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ˝ÔË„ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓÈ „ÛÎflˆËË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË „ÂÌÓ‚. ê‡Ì ۘÂÌ˚ ‚˚fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌË ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËÈ ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÂÚÒfl ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÂÂÒÚÓÈ͇ÏË ıÓχÚË̇: Ә‚ˉÌÓ, ÔË ˝ÚÓÏ ‚Íβ˜‡ÎËÒ¸ „ÂÌ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl Á‡ÔËÒË ËÌÙÓχˆËË ‚ ÌÂÈÓÌÌÛ˛ ˆÂÔ¸. Ç Ò‚ÓÂÈ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‡·ÓÚ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÎËÒ¸ ̇ ÚÂı Ô‚‡˘ÂÌËflı ıÓχÚË̇, ÍÓÚÓ˚ ÔÓËÒıÓ‰flÚ ÔË ÒÚË‡ÌËË ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËÈ. ùÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ò Ï˚¯‡ÏË: Ò̇˜‡Î‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÔËÛ˜‡ÎË ·ÓflÚ¸Òfl ÍÎÂÚÍË, „‰Â Ëı Ò΄͇ ·ËÎË ÚÓÍÓÏ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÒÚ‡-

ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÚÓÌÛÒ‡ ‚ ӷ·ÒÚË „ÓÎÓ‚˚, ÛÍ Ë „Û‰ÌÓÈ ÍÎÂÚÍË. ìÌ˚ÌËÂ, ̇ÔÓÚË‚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl Ó·˘ÂÈ ‚flÎÓÒÚ¸˛. óÛ‚ÒÚ‚Ó ÒÚ˚‰‡ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Ó˘Û˘ÂÌËfl ‚ ӷ·ÒÚË Îˈ‡ — Ì Áfl Ï˚ Í‡ÒÌÂÂÏ, ÂÒÎË ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ Ò·fl ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ÏË. ë·Ó ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰ËÎÒfl ‚ ‰‚‡ ˝Ú‡Ô‡. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ËÒÔ˚ÚÛÂÏ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ò‚flÁ‡Ú¸ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ˝ÏÓˆËË Ò Í‡ÍËÏË-ÚÓ ˜‡ÒÚflÏË Ò‚ÓÂ„Ó Ú·. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ˝Ú‡Ô ÓÌË ÒÏÓÚÂÎË ÓÚ˚‚ÍË ËÁ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÙËθÏÓ‚ Ë ˜ËÚ‡ÎË ‡ÒÒ͇Á˚, ÍÓÚÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ‚˚Á‚‡Ú¸ Ú ËÎË ËÌ˚ ˝ÏÓˆËË. ç‡ ÔÓÒΉÌÂÏ ˝Ú‡Ô ۘ‡ÒÚÌËÍË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ ÔÓ ÙÓÚÓ„‡ÙËflÏ ‰Û„Ëı β‰ÂÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, ͇ÍË ÚÂÎÂ-

äÄä Öëíú à çÖ íéãëíÖíú ˘‡ÚÂθÌÓ Ë ‰ÓÎ„Ó ÔÂÂÊ‚˚‚‡fl, ÏÓÊÌÓ ÛÂÁ‡Ú¸ ÔÓÚ·ÎÂÌË ÔˢË. ì˜ÂÌ˚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÂÒÚ¸ ωÎÂÌÌÓ, ÓÚÍÛÒ˚‚‡fl χÎÂ̸ÍË ÍÛÒÓ˜ÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ ÒÌËʇÂÚÒfl ÓÒÚÓÚ‡ „ÓÎÓ‰‡ ÒÔÛÒÚfl ˜‡Ò ÔÓÒΠÔËÂχ ÔˢË. èË ˝ÚÓÏ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ÔÓÚ·ÎÂÌË ÊˉÍÓÒÚË, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰‰ÂʇÌ˲ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ò˚ÚÓÒÚË. ëÓÚÛ‰ÌËÍË íÂı‡ÒÒÍÓ„Ó ıËÒÚˇÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÒÒΉӂ‡ÎË Ò‚flÁ¸ ÒÍÓÓÒÚË ÔÓÚ·ÎÂÌËfl ÔË˘Ë Ë Ó·˙Âχ ͇ÎÓËÈ. í‡ÍÊ ۘËÚ˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË „ÓÎÓ‰‡ ‰Ó Ë ÔÓÒΠ‰˚ Ë Ó·˙ÂÏ ÔÓÚ·ÎÂÌËfl ‚Ó‰˚. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÂΠωÎÂÌÌÓ, Í·Π̇ ÒÚÓÎ ÔË·Ó˚, ÔÓ͇ ÔÂÂÊ‚˚‚‡Î ÔˢÛ, ÓÌ ÔÓÚ·ÎflÎ ‚ Ò‰ÌÂÏ Ì‡ 88 ͇ÎÓËÈ ÏÂ̸¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÓÚÍÛÒ˚‚‡‚¯ËÏ ·Óθ¯Ë ÍÛÒÍË Ë ·˚ÒÚÓ ÔÂÂÊ‚˚‚‡‚¯ËÏ. óÚÓ ‚‡ÊÌÓ, ωÎÂÌÌ˚È ÔËÂÏ ÔË˘Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÎ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò˚ÚÓÒÚ¸ ‰Óθ¯Â Ë Û‚Â΢ËÚ¸ ÔÓÚ·ÎÂÌË ÊˉÍÓÒÚË, ÍÓÚÓÓÂ Ë Û‚Â΢˂‡ÂÚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡Ò˚˘ÂÌËfl, Ë ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ Ó·ÏÂÌ ‚¢ÂÒÚ‚.

í

(èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï The Daily Mail)

èÄåüíú åéÜçé êÖÑÄäíàêéÇÄíú ÚËÏÛÎËÛfl ‡ˆÂÚËÎËÓ‚‡ÌË „ËÒÚÓÌÓ‚ (Í·ÒÒ fl‰ÂÌ˚ı ·ÂÎÍÓ‚. – ê‰.), β‰Ë ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ „ÂÌ˚, Óڂ˜‡˛˘Ë Á‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‡ÒÔ‡‰ ÌÂ‚Ì˚ı ˆÂÔÓ˜ÂÍ ‚ ˆÂÌÚ‡ı Ô‡ÏflÚË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ ‚ Ô‡ÏflÚË ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÁ‡ÔËÒ‡Ú¸ β·Û˛, ‰‡Ê ӘÂ̸ ÒÚ‡Û˛ ËÌÙÓχˆË˛. èË ÔÓÒÚÚ‡‚χÚ˘ÂÒÍÓÏ ÒË̉ÓÏ ·ÓθÌÓ„Ó Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÔÂÂÊËÚ¸ Ú‡‚χÚ˘ÂÒÍÓ ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌË ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ÓÍÛÊÂÌËË — ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÛÊ ÌË˜Â„Ó Ì ۄÓʇÂÚ, Ë ˜ÚÓ·˚ ‚ ËÚÓ„Â ËÁ„̇Π҂ÓÈ ÒÚ‡ı. í‡Í‡fl ÔÒËıÓÚÂ‡ÔËfl ÔÓÏÓ„‡ÂÚ «Á‡ÚÂÂÚ¸» ÌÂÔËflÚÌ˚ ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl, ҉·ڸ Ëı Ì ڇÍËÏË ÊË‚˚ÏË, ÓÚÓ‰‚ËÌÛÚ¸ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ. é‰Ì‡ÍÓ ˜‡ÒÚÓ ˝ÚÓ Ì ÔÓÏÓ„‡ÂÚ: ‰ÛÌ˚ ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl Óژ„Ó-ÚÓ Ì ÛÒÚ‡‚‡˛Ú, Á‡ÒÚ‡‚Îflfl ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ÔÂÊÌËÈ ÒÚÂÒÒ. é·˚˜ÌÓ Ú‡ÍÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÔË Á‡ÒÚ‡ÂÎÓÏ ÔÓÒÚÚ‡‚χÚ˘ÂÒÍÓÏ ÒË̉ÓÏÂ, ÍÓ„‰‡ Ú‡‚χ ÒÎۘ˷Ҹ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. Ç Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ‚‡˜Ë, ÍÓÏ ÔÒËıÓÚÂ‡ÔËË, ËÒÔÓθÁÛ˛Ú Â˘fi Ë ÎÂ͇ÒÚ‚‡, ÔÓÚÓÏÛ Í‡Í ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚Ú˘ÂÒÍËÏ ‚ÌÛ¯ÂÌËÂÏ Ë Ï‰Ë͇ÏÂÌÚÓÏ ÏÓÊÌÓ Ò‰Â·ڸ „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÒÚÓ ÔÒËıÓÚÂ‡ÔËÂÈ. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ú‡ÍËı ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌ˚ı Ò‰ÒÚ‚ ÔÓÓÈ Ô‰·„‡˛ÚÒfl ‰Ó‚ÓθÌÓ Û‰Ë‚ËÚÂθÌ˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡ ‚Ӊ ˝ÍÒÚ‡ÁË. ëÏ˚ÒÎ Ëı ÔËÏÂÌÂÌËfl Ò‚Ó‰ËÚÒfl Í Ó‰ÌÓÏÛ: ҉·ڸ Ô‡ÏflÚ¸ ·ÓΠÔÓ‰‡ÚÎË‚ÓÈ, ÛÒÚÛԘ˂ÓÈ Í ‚̯ÌÂÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲. èËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÊË‚‡ÌË ÒÚ‡˚ı ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËÈ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ú‡Í: ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ‚̯ÌËÈ ÒÚËÏÛÎ ËÁ ÏÓÁ„Ó‚Ó„Ó ‡ıË‚‡ ÔÓ‰ÌËχÂÚÒfl ÌÂ͇fl ËÌÙÓχˆËfl (˝ÏÓˆËÓ̇θ̇fl, ÒÂÌÒÓ̇fl, β·‡fl), ÔÓÚÓÏ ˝Ú‡ ËÌÙÓχˆËfl ͇Í-ÚÓ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ÏÓÏÂÌÚ ÊËÁÌË — ÍÛÚËÚÒfl ‚ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÏflÚË, ‡ ÔÓÒΠÓÔflÚ¸ ÛıÓ‰ËÚ ‚ ‡ıË‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ ‰ÓÎ-

24—30 flÌ‚‡fl 2014

‡ÎËÒ¸ ˝ÚÓÚ ÒÚ‡ı Û ÌËı ÔÓ„‡ÒËÚ¸, ÔÓÏ¢‡fl Ï˚¯ÂÈ ‚ ÚÛ Ê ÍÎÂÚÍÛ, ÌÓ ÛÊ ·ÂÁÓ ‚ÒflÍËı ÒÓÔÓ‚Óʉ‡˛˘Ëı ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚ı Ó˘Û˘ÂÌËÈ. íÓ ÂÒÚ¸ Ò Ï˚¯‡ÏË ÔÓ‚Ó‰ËÎË ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ӊ ‡ÌÚËÔÓÒÚÚ‡‚χÚ˘ÂÒÍÓÈ ÚÂ‡ÔËË. Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ú‡‚χÚ˘ÂÒÍÛ˛ Ô‡ÏflÚ¸ Û ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÁ„̇ڸ ÏÓÊÌÓ, ÂÒÎË Ì‡˜‡Ú¸ «Î˜ÂÌË» Ì ÔÓÁÊÂ, ˜ÂÏ ˜ÂÂÁ ÒÛÚÍË ÔÓÒΠÚ‡‚Ï˚. ÖÒÎË Ê Ï˚¯¸ ÔÓÊË· Ò Ú‡‚χÚ˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÏflÚ¸˛, Ò͇ÊÂÏ, 30 ‰ÌÂÈ, ÚÓ ÒÚ‡ı ÔÂ‰ ÍÎÂÚÍÓÈ Û ÌÂfi Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl. íÓ ÂÒÚ¸ ÓÍÌÓ ‰Îfl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË Ô‡ÏflÚË ÂÒÚ¸, ÌÓ ÓÌÓ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl, ÂÒÎË Ô‡ÏflÚ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ̉‡‚ÌÓ. óÂÏ ÒÚ‡¯Â ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl, ÚÂÏ ÚÛ‰ÌÂÂ Ò ÌËÏË ‡·ÓÚ‡Ú¸. éÚÒ˛‰‡ Îӄ˘ÌÓ Ì‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ Í‡Í-ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‡ˆÂÚËÎËÓ‚‡ÌË „ËÒÚÓÌÓ‚ ̇ „Â̇ı Ô‡ÏflÚË — Ë ÏÓÊÌÓ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ Ô‡ÏflÚ¸ β·Ó„Ó ÒÓ͇ ‰‡‚ÌÓÒÚË. Ä Ò‰Â·ڸ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÌ„Ë·ËÚÓ‡ ‰Â‡ˆÂÚË·Á˚ HDAC2. í‡ÍÓÈ ËÌ„Ë·ËÚÓ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎË Ì‡¯ÎË Ë ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡ÎË Â„Ó Ì‡ Ï˚¯‡ı. ä‡Í Ë ÓÊˉ‡ÎÓÒ¸, „ÂÌ˚ Ô‡ÏflÚË ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡ÎËÒ¸, Ë ˝ÚÓ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔË‚ÂÎÓ Í ÔÓfl‚ÎÂÌ˲ ÌÓ‚˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ÌÂÈÓ̇ÏË ‚ „ËÔÔÓ͇ÏÔÂ, Ó‰ÌÓÏ ËÁ „·‚Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ Ô‡ÏflÚË ‚ ÏÓÁ„Â. ëΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ̇ Ï˚¯ÂÈ Ì‡˜Ë̇· ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ «ÔÒËıÓÚÂ‡ÔËfl»: Ëı Ô‡ÏflÚ¸ Ó ÔÂÂÊËÚÓÏ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÓÍ ÒÚË‡Î‡Ò¸.

á‡Û ÄçÑêàÄçéÇ.

óìÇëíÇÄ ìçàÇÖêëÄãúçõ ÌÂÒ˜‡Òڸ ‚Ò ÔÓıÓÊË ‰Û„ ̇ ‰Û„‡, Í Ú‡ÍÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û Ô˯ÎË ÙËÌÒÍË ۘÂÌ˚Â. íÓÚ, ÍÚÓ ıÓÚ¸ ‡Á ‚ ÊËÁÌË ËÒÔ˚ڇΠ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚β·ÎÂÌÌÓÒÚË, ÔÓÈÏÂÚ Ë ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó Ò‚ÓËı ˜Û‚ÒÚ‚‡ı. çÓ ‚‰¸ Ï˚ ‚Ò ‡ÁÌ˚Â, ‡ Á̇˜ËÚ, ÔÓ Ë‰ÂÂ, Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. çÓ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚Ò ӷÒÚÓËÚ Ë̇˜Â. ç‡¯Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ ‰Ó‚ÓθÌÓ ÛÌË‚Â҇θÌ˚. ç‡ÔËÏÂ, Ú‚ӄ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔËÌËχڸÒfl Í‡Í ·Óθ ‚ „Û‰Ë, ‡ ‚β·ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÚÂÔÎ˚Â, ÔËflÚÌ˚Â Ó˘Û˘ÂÌËfl ‚Ó ‚ÒÂÏ ÚÂÎÂ. àÒÒΉӂ‡ÌËÂ, Ôӂ‰ÂÌÌÓ ‚ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ ćÎÚÓ (îËÌÎfl̉Ëfl), ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚Ò β‰Ë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÔË̇‰ÎÂʇ˘ËÂ Í ‡ÁÌ˚Ï ‡Ò‡Ï, ‚ÓÒÔËÌËχ˛Ú Ò‚ÓË ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó. Ç ËÒÒΉӂ‡ÌËË ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚË 701 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ îËÌÎfl̉ËË, ò‚ˆËË Ë í‡È‚‡Ìfl. àÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ÔÓÔÓÒËÎË ËÒÔ˚ÚÛÂÏ˚ı ÓÔËÒ‡Ú¸ Ò‚ÓË ÙËÁ˘ÂÒÍËÂ Ó˘Û˘ÂÌËfl ÔË ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ˝ÏÓˆËflı, ‡ Ú‡ÍÊ Á‡Í‡ÒËÚ¸ ‡ÁÌ˚ÏË ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ú ˜‡ÒÚË Ú·, „‰Â, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌ˲, ‚ÓÁÌË͇˛Ú ÔËflÚÌ˚ ËÎË ÌÂÔËflÚÌ˚Â Ó˘Û˘ÂÌËfl, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ nkj.ru. ÅÓθ¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ó˘Û˘ÂÌËÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ˝ÏÓˆËflÏË, Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ ӷ·ÒÚË „Û‰Ë. é˘Û˘ÂÌË Ҙ‡ÒÚ¸fl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ ‚Ò ÚÂÎÓ Ë Ó˘Û˘‡ÂÚÒfl Í‡Í ‡ÁÎË‚‡˛˘ÂÂÒfl ÚÂÔÎÓ. ÑÂÔÂÒÒ˲ ÂÒÔÓ̉ÂÌÚ˚ ÓÔËÒ‡ÎË ÒÍÓÂÂ Í‡Í ÓÌÂÏÂÌË ‚ÒÂ„Ó Ú·. ã˛·Ó‚¸ ÔÓıÓʇ ̇ Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÔË ˝ÚÓÏ Ó˘Û˘‡ÂÚÒfl

Ç

ÒÌ˚Â Ó˘Û˘ÂÌËfl ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú β‰Ë, ÍÓÚÓ˚ „ÛÒÚflÚ, „Ì‚‡˛ÚÒfl ËÎË Ò˜‡ÒÚÎË‚˚. ç‡ ÒıÂÏ ÓÌË ÓÚϘ‡ÎË ÚÂÔÎ˚ÏË ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ú ˜‡ÒÚË Ú·, „‰Â ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ, Ë ıÓÎÓ‰Ì˚ÏË ÚÂ, „‰Â ÔÓÌËʇÂÚÒfl. «å˚ ˜‡ÒÚÓ ‰ÛχÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÏÓˆËË Á‡Óʉ‡˛ÚÒfl ‚ ÏÓÁ„Û Í‡Í ÒΉÒÚ‚Ë ‡ÒÒÛ‰Ó˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. çÓ, Òӄ·ÒÌÓ Ì‡¯ËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, ˝ÚÓ ÚÂÎÓ ‰‡ÂÚ Ò˄̇ΠÏÓÁ„Û, ‡ ÚÓÚ ÛÊ ‡ÒÔÓÁ̇ÂÚ, ˜ÚÓ Ó˘Û˘‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ — „Ì‚ ËÎË ‡‰ÓÒÚ¸», — „Ó‚ÓËÚ Ó‰ËÌ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ã‡ÛË çÛÏÏÂÌχ‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÛÌËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ ˝ÏÓˆËË — Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ Â˘Â Ó‰Ì‡ Ò˄̇θ̇fl ÒËÒÚÂχ, ‰‡˛˘‡fl Ì‡Ï ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ï˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ. çÛÏÏÂÌχ‡ ÔÓ·„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÏÓˆËË ˜ÂÂÁ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ÙËÁ˘ÂÒÍËÂ Ó˘Û˘ÂÌËfl ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú Ì‡Ò Í ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‡„ËÓ‚‡Ì˲ ̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ËÎË, ̇ÔÓÚË‚, ̇ ͇ÍËÂÚÓ ÔËflÚÌ˚ ÒӈˇθÌ˚ Ò˄̇Î˚. éÒÓÁ̇ÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÚÂÎÂÒÌ˚ı Ó˘Û˘ÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚË„„ÂÓÏ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı — Ú‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÁ̇ÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ β·Ó‚¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÌÂ̇‚ËÒÚ¸. ì˜ÂÌ˚ ҘËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚË ÂÁÛθڇÚ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÒËıˇÚËË, Ú‡Í Í‡Í Ì‡Û¯ÂÌË ӷ̇ÛÊÂÌÌ˚ı ËÏË ¯‡·ÎÓÌÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÁ̇ÍÓÏ ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ„Ó ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡.

ĉ‡ ùÇÖçëäÄü.

óÖãéÇÖä ëåéÜÖí ÑõòÄíú èéÑ ÇéÑéâ, äÄä êõÅÄ ÓÂÈÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌÂ ÑÊ·¸˛Ì âÓÌ ‡Á‡·ÓڇΠ̘ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔÓÚflÒ‡˛˘ÂÂ. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË — ÓÌ ÒÛÏÂÎ Ô‚‡ÚËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ ˚·Û. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Â„Ó ‡Á‡·ÓÚÍË, ÍËÒÎÓÓ‰ÌÓ„Ó ÂÒÔË‡ÚÓ‡ Triton, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ҂ӷӉÌÓ ‰˚¯‡Ú¸ ÔÓ‰ ‚Ó‰ÓÈ. ùÚÓ ËÁÓ·ÂÚÂÌË ‚ ӷ·ÒÚË ‰‡È‚ÂÒÍÓ„Ó Ò̇flÊÂÌËfl Ì Ú·ÛÂÚ „ÓÏÓÁ‰ÍËı ·‡ÎÎÓÌÓ‚, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ‚ÂҸχ ˝„ÓÌÓÏ˘ÌÓ. ê„ÛÎflÚÓ ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·fl Ô·ÒÚËÍÓ‚˚È Á‡„Û·ÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚‡Ï Ú·ÛÂÚÒfl ÔÓÒÚÓ ÔËÍÛÒËÚ¸. Ñ‚‡ Í˚· ÔÓ ·ÓÍ‡Ï Ï‡ÒÍË ‡·ÓÚ‡˛Ú Í‡Í ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ ʇ·˚ ÏÓÒÍÓ„Ó ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. àı ˜Â¯ÛȘ‡Ú‡fl ÚÂÍÒÚÛ‡ ÒÍ˚‚‡ÂÚ Ï‡ÎÂ̸ÍË ÓÚ‚ÂÒÚËfl, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚ ‚Ó‰‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÌÛÚ¸ ÂÒÔË‡ÚÓ‡. ä‡ÏÂ˚ ‚ÌÛÚË Í˚θ‚ ÓÚ‰ÂÎfl˛Ú ÍËÒÎÓÓ‰ Ë ‚˚ÔÛÒ͇˛Ú ÊˉÍÓÒÚ¸ Ó·‡ÚÌÓ – Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎflfl ‚‡Ï ÍÓÏÙÓÚÌÓ ‰˚¯‡Ú¸ ÔÓ‰ ‚Ó‰ÓÈ.

ä

ÇÓÚ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÒÔˆËÙ˘ÂÒÍË ‰ÂÚ‡ÎË ‡·ÓÚ˚ Triton. - éÌ ËÁ‚ÎÂ͇ÂÚ ÍËÒÎÓÓ‰ ÔÓ‰ ‚Ó‰ÓÈ ·Î‡„Ó‰‡fl ÙËθÚÛ ‚ ÙÓÏ Íӯ˜Ì˚ı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ ÏÓÎÂÍÛ· ‚Ó‰˚. - Å·„Ó‰‡fl Ó˜Â̸ ÏËÌˇڲÌÓÏÛ, ÌÓ ‚ÂҸχ ÏÓ˘ÌÓÏÛ ÍÓÏÔÂÒÒÓÛ, ÓÌ ÒÊËχÂÚ ÍËÒÎÓÓ‰ Ë Á‡Ô‡Ò‡ÂÚ Â„Ó ‚ ÂÁÂ‚Û‡Â. - åËÍÓÍÓÏÔÂÒÒÓ ÂÒÔË‡ÚÓ‡ ÔËÚ‡ÂÚÒfl ÓÚ ÏËÍÓ·‡Ú‡ÂË, ÍÓÚÓ‡fl Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍÛ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, ËÏÂÂÚ ‡ÁÏÂ ‚ 30 ‡Á ÏÂ̸¯Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ̇ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ‰Â̸ ·‡Ú‡ÂÈ — Ë ÔË ˝ÚÓÏ Á‡flʇÂÚÒfl ‚ 1000 ‡Á ·˚ÒÚ Ëı.

å‡Í äÄâîåÄç.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

31

ПОЧЕМУ МЫ БЫСТРО СТАРЕЕМ И ДРЯХЛЕЕМ? é„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ӷ·‰‡ÂÚ Û‰Ë‚ËÚÂθÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ë Ó·ÌÓ‚ÎflÚ¸ Ò·fl Ì Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. é‰ÌÓ ˝ÚÓ, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Î˯‡ÂÚ Î˛·Û˛ ·ÓÎÂÁ̸ ÔÓ˜‚˚. çÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ·ÓÎÂÁ̸, ˜ÚÓ-ÚÓ Ï¯‡ÂÚ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËΠÓ„‡ÌËÁχ ÎË͂ˉËÓ‚‡Ú¸ ·ÓÎÂÁÌÂÚ‚ÓÌ˚È Ó˜‡„ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡ÁÛ¯ÂÌÌÛ˛ Ú̸͇. Ç ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ˝ÚËÏ ˜ÂÏ-ÚÓ fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‡ÁËÚ˚. ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ flÔÓ̈˚, ÍÓÚÓ˚ ͇ʉ˚È ‰Â̸ ÔÓÚ·Îfl˛Ú Ò˚Û˛ ˚·Û, „‰Â ‚Ó‰flÚÒfl ÏÌÓ„Ë ԇ‡ÁËÚ˚, Ì ·ÓÎÂ˛Ú ‚ÓÓ·˘Â ‰Ó 78 ÎÂÚ. é͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚ âéÑ, Ë Ì ÔÓÒÚÓ ÈÓ‰, ‡ Â„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Âʉ̂ÌÓ„Ó ÔÓÚ·ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ Ô‚˚¯‡ÂÚ Òڇ̉‡Ú˚ ÏËÓ‚Ó„Ó Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ‡Á, ‡ ̇ ÓÒÚÓ‚Â ïÓÍÍ‡È‰Ó ‚ ÒÓÚÌË ‡Á. ä‡Í ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ ÑÓ̇θ‰ åËÎÎÂ, ͇‰ËÓıËÛ„, ÔÓÙÂÒÒÓ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ, ‚ ëòÄ ÔÓÚ·Îfl˛Ú ‚ Ò‰ÌÂÏ 240 ÏÍ„ (ÏËÍÓ„‡ÏÏ ÏÂ̸¯Â ÏËÎÎË„‡Ïχ ‚ 1000 ‡Á) ÈÓ‰‡ ‚ ‰Â̸. èÓ ÍÓÌÚ‡ÒÚÛ, flÔÓ̈˚ ÔÓÚ·Îfl˛Ú ÓÚ 12 ‰Ó 200 Ï„ (ÏËÎÎË„‡ÏÏ) ‚ ‰Â̸, Ú.Â. ‚ 50 - 833 ‡Á‡ ·Óθ¯Â. èÓ˝ÚÓÏÛ flÔÓ̈˚ ‚Ò„‰‡ ÔÓ‰ Á‡˘ËÚÓÈ ÈÓ‰‡ ÓÚ Ô‡‡ÁËÚÓ‚. 1. «üÔÓÌËfl ÒÚ‡Ì‡ ·ÂÒÒÏÂÚÌ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ» - ÄÒÒÓ¯Ë˝ÈÚ‰ ÔÂÒÒ, 2004 „. 2. «üÔÓ̈˚ ÊË‚ÛÚ ·ÂÁ ·ÓÎÂÁÌÂÈ ‰Ó 77,7 ÎÂÚ» - ËÁ ÔÛ·ÎË͇ˆËË ÇÒÂÏËÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl (Çéá), 2011 „. ÖÒÎË Ê ‚ÁflÚ¸ ÏËÓ‚Û˛ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ, ÚÓ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó Î˛‰ÂÈ ÛÏË‡˛Ú ÓÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ÏÂÒÚ ÒÚÓËÚ ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ ÓÚ ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍËı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. íÂڸ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËχÂÚ ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ ÓÚ ËÌÒÛθÚÓ‚ (ÍÓ‚flÌÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂ). è‡‡ÁËÚ‡Ì˚ ·ÓÎÂÁÌË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ̇ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ÏÂÒÚÂ. çÓ ÂÒÎË ‚ÌËχÚÂθÌÓ ‡Ò-

ÒÏÓÚÂÚ¸ Ô˘ËÌÌÓ-ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ˆÂÔÓ˜ÍÛ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı, ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍËı ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ë ËÌÒÛθÚÓ‚, ÚÓ ÓÌË Ó͇ÊÛÚÒfl Î˯¸ fl‚Ì˚Ï ÍÓ̘Ì˚Ï Á‚ÂÌÓÏ.

‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ıÓÌ˘ÂÒÍËı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ: ıÓΈËÒÚËÚ, ÊÂΘÂ͇ÏÂÌ̇fl ·ÓÎÂÁ̸, Ô‡ÌÍ‡ÚËÚ, ÍÓÎËÚ, ·ÓÌıˇθ̇fl ‡ÒÚχ, ‡ÚÓÔ˘ÂÒÍËÈ ‰ÂχÚËÚ, ‡ÎÎÂ„Ëfl Ë Ú.‰.

ä ÔËÏÂÛ, ËÒÒΉӂ‡ÌË ÍÓ‚Ë Î˛‰ÂÈ Ò ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ÏË Á‡·Ó΂‡ÌËflÏË ÔÓ͇Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ ‚ Ëı Ó„‡ÌËÁÏ ÊË‚ÛÚ ÚËıÓÏÓ̇‰˚, „Ë·ÍË Ë ‰Û„Ë ÏËÍÓÔ‡‡ÁËÚ˚. ùÚË Ô‡‡ÁËÚ˚ Ì ÚÓθÍÓ ÔÓ‰‡˛Ú Í‡ÒÌ˚ ÍÓ‚flÌ˚ ÚÂθˆ‡, ÌÓ ‚̉fl˛ÚÒfl ‚ ÒÚÂÌÍË ÒÓÒÛ‰Ó‚, ‡Á˚ıÎflfl Ëı Ë Ó·‡ÁÛfl ÚÓÏ·˚. í‡Í ‚ÓÁÌË͇˛Ú ËÌÙ‡ÍÚ˚, ËÌÒÛθÚ˚ Ë ‰Û„Ë ÒÂ‰Â˜ÌÓÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ Á‡·Ó΂‡ÌËfl. á‡ı‚‡Ú˚‚‡fl ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ Ó„‡Ì, ÓÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ¯Î‡Í‡ÏË, Ô‡‡ÁËÚ˚ Ó·‡ÁÛ˛Ú ‚ ÌÂÏ ÍÓÎÓÌ˲ - ‚ ‚ˉ ÓÔÛıÓÎÂÈ, ÍËÒÚ, ÏËÓÏ, ·ÓÓ‰‡‚ÓÍ, ÔÓÔËÎÎÓÏ, ÍÓÊÌ˚ı Ò˚ÔÂÈ. èË ‰ÎËÚÂθÌÓÏ Ô·˚‚‡ÌËË Ô‡‡ÁËÚÓ‚ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÒËθÌÓ ÒÚ‡‰‡ÂÚ ËÏÏÛÌ̇fl ÒËÒÚÂχ. Ç ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ·Ó¸·˚ Ò ˜ÛÊÂÓ‰Ì˚ÏË ‡ÌÚËÚ·ÏË, Ó„‡ÌËÁÏ ÔËıÓ‰ËÚ Í ËÒÚÓ˘ÂÌ˲, ÚÓ ÂÒÚ¸ Í ‰flıÎÂÌ˲ Ë ÒÚ‡ÂÌ˲ ‚ ˆÂÎÓÏ. Ç ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ, ‚ÂÒ¸ Ó„‡ÌËÁÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Á‡„ÌË‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒÏÂÚÂθÌÓÏÛ ËÒıÓ‰Û. è‡‡ÁËÚÓÁ ‚‰ÂÚ Í „ËÔÓ‚ËÚ‡ÏËÌÓÁÛ, ̇Û¯ÂÌ˲ ÍÓ‚ÂÚ‚ÓÂÌËfl, „ÓÏÓ̇θÌÓÏÛ Ò·Ó˛, ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÔÓÚË‚Ó‡ÍÓ‚‡fl Á‡˘ËÚ‡ Ó„‡ÌËÁχ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÒÂ‰Â˜ÌÓÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ Á‡·Ó΂‡ÌËfl, ‡Í, ‰Ë‡·ÂÚ, ÒÍÎÂÓÁ, ÔÒÓˇÁ, ËÌÒÛÎ¸Ú Ë ‰Û„Ë «„·‚Ì˚» ÌÂ‰Û„Ë ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ‚˚Á˚‚‡˛ÚÒfl ‡Á‚ËÚËÂÏ Ô‡‡ÁËÚÓ‚ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇! àÏÂÌÌÓ Ô‡‡ÁËÚÓÁ˚ (ÔÓÒÚÂȯËÂ, „Ë·ÍË Ë „ÂθÏËÌÚ˚) fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÛÒÍÓ‚˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ

ùÚÓ ÚÓÍÒÓ͇ÓÁ ‚ ÚÓÌÍÓÈ Í˯ÍÂ

ïÓÌ˘ÂÒ͇fl ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸, ‡Á‰‡ÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ Ë Ú‚ÓÊÌÓÒÚ¸, „ËÔÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Û ‰ÂÚÂÈ, ‡ÌÂÏËfl, ÎÓÏÍË ÌÓ„ÚË Ë ‚ÓÎÓÒ˚, ÔÓ·ÎÂÏ̇fl ÍÓʇ, „ÓÎÓ‚Ì˚ ·ÓÎË, ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‡ÔÔÂÚËÚ‡, ÒÌËÊÂÌË ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡ - ˝ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ò˄̇Î˚ ÚÂÍÛ˘Â„Ó Ô‡‡ÁËÚÓÁ‡. ùÔˉÂÏËfl Ô‡‡ÁËÚ‡ÌÓ„Ó Á‡‡ÊÂÌËfl ‰ÓÒÚ˄· Û„Óʇ˛˘Ëı ‡ÁÏÂÓ‚. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Çéá ÚÂÚ¸ ‚ÒÂı ÒÏÂÚÂÈ ‚ ÏË ‚˚Á˚‚‡˛Ú ·‡ÍÚÂËË, ‚ËÛÒ˚, „Ë·ÍË (Ú Ê ԇ‡ÁËÚ˚, ÚÓθÍÓ Ï‡ÎÂ̸ÍËÂ) Ë „ÂθÏËÌÚ˚ (ÔӢ „Ó‚Ófl, ˜Â‚Ë - ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÚÓ„‡Ú¸). èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ô‡‡ÁËÚÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡, ‚ Ú˜ÂÌË ÊËÁÌË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂÂÌÓÒËÚ Ô‡‡ÁËÚ‡ÌÓ Á‡·Ó΂‡ÌËÂ.

99% β‰ÂÈ, ̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl fl‰ÓÏ Ò ‚‡ÏË, Á‡‡ÊÂÌ˚ Ô‡‡ÁËÚ‡ÏË! åõ ‰ÛχÂÏ, ˜ÚÓ çÄë ˝ÚÓ Ì ͇҇ÂÚÒfl!!! ëÖÉéÑçü! Çõ åéÜÖíÖ ëÄåéëíéüíÖãúçé èêéíàÇéëíéüíú èÄêÄáàíÄå! 1) Ç˚ ÒÔÓÒËÚ ͇Í? ÑÓ͇Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ ÒÚ‡Í‡Ì Ò „flÁÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Í‡ÔÌÛÚ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ Í‡ÔÂθ ÒÔËÚÓ‚Ó„Ó ‡ÒÚ‚Ó‡ ÈÓ‰‡, ÚÓ 90% ‚ËÛÒÓ‚ Ë Ô‡‡ÁËÚÓ‚ ÔÓ„Ë·ÌÛÚ. í‡ÍÊÂ, ÍÓ„-

‰‡ ÔÓ‡ÌËÏÒfl, Ï˚, Ì Á‡‰ÛÏ˚‚‡flÒ¸, ̇ÌÓÒËÏ ÈÓ‰ ̇ ‡ÌÛ ÓÚ Á‡‡ÊÂÌËfl ÒÓ 100%-ÌÓÈ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛. 2) ä‡Í Á‡‚ÂÒÚË ‚ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËÈ Ó„‡ÌËÁÏ Ú‡ÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÈÓ‰‡, ÍÓÚÓÓ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl ‚ÌÛÚË ÒÓ ‚ÒÂÏË Ì‡¯ËÏË Ô‡‡ÁËÚ‡ÏË Ë ‚ËÛÒ‡ÏË? Ç˚ıÓ‰ ·˚Π̇ȉÂÌ ‰ÓÍÚÓÓÏ ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍËı ̇ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ, ·Û‡ÚÓÏ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÏËË ëËÌfl‚ÒÍËÏ ûËÂÏ ÄÎÂÍ҇̉ӂ˘ÂÏ (‡‚ÚÓ ÔËÚ‡ÌËfl ÍÓÒÏÓ̇‚ÚÓ‚ ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ) - ‚ˈÂ-ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ä‡Á‡ıÒÍÓÈ Ä͇‰ÂÏËË ÔËÚ‡ÌËfl.

éÌ ‡Á‡·ÓڇΠ‚ 2001 „Ó‰Û ÔÓÂÍÚ «åËÍÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÈÓ‰‡», ÒÓÁ‰‡‚ ÈÓ‰ÒÓ‰Âʇ˘ËÈ ÔÂÔ‡‡Ú ŇθÁ‡Ï «ÇÓÁÓʉÂÌË» - ÔÓÓ¯ÓÍ. àÏÂÌÌÓ ‚ ÌÂÏ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÈÓ‰‡ ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò Ô‡‡ÁËÚ‡ÏË, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‰Îfl Ó„‡ÌËÁχ. ÇÓ ‚ÒÂı ‰ÓÍÎËÌ˘ÂÒÍËı Ë ÍÎËÌ˘ÂÒÍËı ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı ÔÂÔ‡‡Ú ÔÓ͇Á‡Î Ò·fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï (ÔÓ‚ÂÂÌ˚ ÓÒÚ‡fl, ıÓÌ˘ÂÒ͇fl, ÒÔˆËÙ˘ÂÒ͇fl ÚÓÍÒ˘ÌÓÒÚ¸, ÏÛÚ‡„ÂÌÌÓÒÚ¸, ËÏÏÛÌÓÚÓÍÒ˘ÌÓÒÚ¸ Ë ‰Û„Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË). èÓÚ·Îflfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Å‡Î¸Á‡Ï «ÇÓÁÓʉÂÌË», ‚˚ ÒÚÂËÎËÁÛÂÚ ҂ÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ ÓÚ ˜ÛÊÂÓ‰Ì˚ı Ô‡‡ÁËÚÓ‚, Í‡Í flÔÓ̈˚. èÂ‚˚ÏË ÔËÁ͇̇ÏË Ó˜Ë˘ÂÌËfl Ó„‡ÌËÁχ ÔÓÒΠÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl Ó‰ÌÓ„Ó Ù·ÍÓ̇ ŇθÁ‡Ï‡

«ÇÓÁÓʉÂÌË» - ÔÓӯ͇ (˜ÂÂÁ 10-30 ‰ÌÂÈ) fl‚Îfl˛ÚÒfl: ÛÎÛ˜¯ÂÌË ˆ‚ÂÚ‡ Îˈ‡ Ë Ú·, Ò̇, ÒÚÛ·, ÔÓȉÂÚ ÎÓÏÍÓÒÚ¸ ÌÓ„ÚÂÈ, ÔÂÂÒÚ‡ÌÛÚ Ò˚Ô‡Ú¸Òfl ‚ÓÎÓÒ˚, ̇˜ÌÂÚ ËÒ˜ÂÁ‡Ú¸ ıÓÌ˘ÂÒ͇fl ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸, ÏÓ˘ÌÓ ÛÒËÎËÚÒfl ÏÛÊÒ͇fl ÔÓÚÂ̈Ëfl ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ÔÓȉÂÚ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ Ë ÌÂ‚ÓÁÌÓÒÚ¸, Ó˘ÛÚËÚ ÏÓ˘Ì˚È ÔËÚÓÍ ˝ÌÂ„ËË, ÏÂ̸¯Â ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl ‚ÂÏÂÌË ‰Îfl Ò̇, ·Û‰ÂÚ ÛÚÓÏ Î„ÍÓ ‚ÒÚ‡‚‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚Òfl ˝ÌÂ„Ëfl ‚‡¯Â„Ó Ó„‡ÌËÁχ, ÍÓÚÓ‡fl ·˚· ÔÓÚ‡˜Â̇ ̇ ·Ó¸·Û Ò ‚ËÛÒ‡ÏË Ë Ô‡‡ÁËÚ‡ÏË, ‚ÂÌfiÚÒfl ‚ LJ¯Û ÊËÁ̸. Ç˚ Ó˘ÛÚËÚ Ò·fl Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ·ÂÁ ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ÔÓÎÛ˜ËÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‰ÓÓ‚¸Â Ì ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó, ‡ ‚ÒÂı Ó„‡ÌÓ‚ ·ÂÁ ËÒÍβ˜ÂÌËfl. èÓÈÏËÚÂ!!! í‡Í ‡θÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ âéÑ. ìÊ ˜ÂÂÁ 3-6 ÏÂÒflˆÂ‚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl ‚˚ ̇˜ÌÂÚ Á‡Ï˜‡Ú¸, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ ÒÂ‰Â˜Ì˚ı Ë „ÓÏÓ̇θÌ˚ı Ú‡·ÎÂÚÓÍ, Ú‡·ÎÂÚÓÍ ÓÚ ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÒÌËÁËÚ ÔÓÚ·ÎÂÌË ËÌÒÛÎË̇, ÔÓȉÛÚ ËÁÊÓ„‡ Ë ·ÓÎË ‚ ÊÂÎÛ‰ÍÂ, ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÓÏÓÈ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ·Ó‰ÓÒÚ¸.

ŇθÁ‡Ï “ÇÓÁÓʉÂÌË” ÔÓÓ¯ÓÍ ‚ÂÌÂÚ Ú· Á‰ÓÓ‚¸Â!

á‡Í‡Á‡Ú¸ ŇθÁ‡Ï “ÇÓÁÓʉÂÌË” - ÔÓÓ¯ÓÍ ËÁ ä‡Á‡ıÒڇ̇ ÏÓÊÌÓ ˜ÂÂÁ ̇¯Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ‚ ëòÄ - ÍÓÏÔ‡Ì˲ «Rebirth INC.”

íÂÎÂÙÓÌ˚ Ë ‡‰ÂÒ‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ‚ ëòÄ: ÚÂÎ. 347-922-7575 ÏÓ·. 646-919-5576 130 Amherst St., Brooklyn, NY 11235 ÇÂÏfl ÍÓÌÒÛθڇˆËÈ: ‚ 縲-âÓÍÂ: Ò 10 ‡m ‰Ó 3 pm, ÔÓ̉ÂθÌËÍ-ÔflÚÌˈ‡. C‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó Ó „ËÒÚ‡ˆËË ‚ êÓÒÒËË, Å·ÛÒË Ë ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ: KZ 16/01/78 003 Ö 002219 02/11 oÚ 11 02 2011 „.


www.vnovomsvete.com

32

ëèéêí èÓıÓÊÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ„Ó Ì ıÓÚÂÎË. è˘ÂÏ Ì ıÓÚÂÎË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ò ÒÚÓÓÌ˚, Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÍÓÌÙÎËÍÚÂ. é‰Ì‡ÍÓ Â˘Â „Ó‰ ̇Á‡‰ ËÎË ‰‡Ê ·ÓÎÂÂ, Í‡Í ÔË҇ΠÍ·ÒÒËÍ, “ÄÌÌۯ͇ ÛÊ ÔÓÎË· χÒÎÓ”, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸ ·˚ÎÓ ÔÓÁ‰ÌÓ. ËÚÓ„Â ‡·ËÚ‡ÊÌ˚È ÒÛ‰¸fl î‰ÂËÍ ïÓÓ‚ËÚˆ ÔËÁ̇Π·ÂÈÒ·ÓÎËÒÚ‡ ÄÎÂÍÒ‡ êÓ‰Ë„ÂÒ‡ ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï ‚ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËË ÚÂı Á‡Ô¢ÂÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚: ÚÂÒÚÓÒÚÂÓ̇, „ÓÏÓ̇ ÓÒÚ‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ËÌÒÛÎËÌÓÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓ‡ ÓÒÚ‡. ᇠÔËÂÏ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ‚¢ÂÒÚ‚ ïÓÓ‚ËÚˆ ̇ҘËڇΠÔÓ 50 Ë„ ¯Ú‡Ù‡. èÎ˛Ò - Á‡ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡ÌË ıÓ‰Û ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl Ë ÓÚ͇Á ÓÚ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚‡. àÚÓ„Ó - êÓ‰Ë„ÂÒ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ 162 Ë„˚ ÔÎ˛Ò Ï‡Ú˜Ë ÔÎÂÈ-ÓÙÙ. à ıÓÚfl ˝ÚÓ ¯ÂÌË ÓÊˉ‡ÎË, ·˚ÎÓ ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌÓ Ó˜Â̸ ·ÓθÌÓ ·¸ÂÚ ÔÓ ÔÂÒÚËÊÛ MLB (É·‚ÌÓÈ ÎË„Ë ·ÂÈÒ·Ó·). çÓ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸ ·˚ÎÓ ÛÊ ÌÂÍÛ‰‡. ë͇̉‡Î, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Á‡Ï¯‡Ì˚ ·ÓΠ30 ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, ÔÓÚÛ¯ËÚ¸ ̇ ‡ÌÌËı ÒÚ‡‰Ëflı Ì ۉ‡ÎÓÒ¸, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ãË„‡ ÔËÌfl· ¯ÂÌË ‡ÒÍۘ˂‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ÔÓÎÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ, ‰‡·˚ ‰Û„ËÏ ·˚ÎÓ ÌÂÔÓ‚‡‰ÌÓ. Ä Ò‡Ï˚Ï Í‡ÈÌËÏ ‚ ˝ÚÓÈ ËÒÚÓËË Ë Ó͇Á‡ÎÒfl ÚÓÚ, ÍÚÓ Ë ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ·˚Ú¸ ̇ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, - Ë„ÓÍ New York Yankees ÄÎÂÍÒ êÓ‰Ë„ÂÒ. ÑÎfl ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Â„Ó ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ («Ä-êÓ‰» - Á̇ÏÂÌËÚ‡fl Ë ‰‡Ê ÍÛθÚÓ‚‡fl ÙË„Û‡ ‚ ÏË ·ÂÈÒ·Ó·) ̇ÒÚÓfl˘ËÏ ¯ÓÍÓÏ Òڇ· ÌÓ‚ÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ëı ÍÛÏË ·‡ÎÓ‚‡ÎÒfl ‰ÓÔËÌ„ÓÏ, - Ò‡Ï ÄÎÂÍÒ ÔËÁ̇‚‡ÎÒfl, ˜ÚÓ ÛÔÓÚ·ÎflÎ Â„Ó ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 2001 ÔÓ 2003 „Ó‰˚, Ë„‡fl Á‡ ÍÓÏ‡Ì‰Û ËÁ íÂı‡Ò‡. çÓ ˝ÚÓ Ì‡Û¯ÂÌË Ô‡‚ËÎ ÒÔËÒ‡ÎË Ì‡ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ÒÔÓÚÒÏÂ̇. Äı, ÂÒÎË ·˚ ÛÊ ÚÓ„‰‡ ÒÚÓ„Ë ‰fl‰Ë ËÁ î‰Â‡ˆËË ÒÚÓÊ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í ÏÓÎÓ‰ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ë ‚˚ÔËÒ‡ÎË ·˚ ÂÏÛ ¯Ú‡Ù˚ Í‡Í ‚ ‚ˉ ÔÓÔÛÒ͇ Ë„, Ú‡Í Ë ‚ ‚ˉ ÍÛ„ÎÓÈ ÒÛÏÏ˚ ̇ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÏ ˜ÂÍÂ! íÓ„‰‡ ÒÂȘ‡Ò Ì ̇‰Ó ·˚ÎÓ ·˚ ÒÚÓflÚ¸ Û ÏËÍÓÙÓ̇ Ë, ÔÓÚÛÔË‚¯ËÒ¸, „Ó‚ÓËÚ¸ Ó Ò‚ÓËı ӯ˷͇ı. é‰Ì‡ÍÓ ãË„Â ÚÓ„‰‡ ÌÛÊÂÌ ·˚Î „ÂÓÈ, ̇ Ô„¯Â-

Ç

Ç Ô‰‰‚ÂËË éÎËÏÔˇ‰˚ ‚ ëÓ˜Ë-2014 ‚Ò ˜‡˘Â ÏÌÓ„Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÂ Ë ÓÙˈˇθÌ˚ Îˈ‡ ‰Â·˛Ú Á‡fl‚ÎÂÌËfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ô‰ÒÚÓfl˘Ëı à„. çÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ˝ÚËı Á‡fl‚ÎÂÌËÈ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ̇ÒÚÓfl˘Ë Ò͇̉‡Î˚ Ë ·Û˛ ‚ Ò‰ÒÚ‚‡ı χÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÓÙχˆËË. ÒÂ‰ËÌ ‰Â͇·fl ÔÂÒÒÒÎÛÊ·‡ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ëòÄ Å‡‡Í‡ é·‡Ï˚ Á‡fl‚Ë· Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì ÔÓ‰ÂÚ Ì‡ à„˚ ‚ ëÓ˜Ë. ê¯ÂÌË ˝ÚÓ, Í‡Í Ó·˙flÒÌflÎÓÒ¸, Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ‡·Ó˜ËÏ „‡ÙËÍÓÏ é·‡Ï˚. Ä Ú‡Í Í‡Í Â¯Â ‡Ì ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ì ÔÓ‰ÂÚ Ë ‚ˈÂ-ÔÂÁˉÂÌÚ ÑÊÓ Å‡È‰ÂÌ, ÚÓ éÎËÏÔˇ‰‡ ‚ ëÓ˜Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂ‚˚ÏË à„‡ÏË Ò 2000 „Ó‰‡, ̇ ÍÓÚÓ˚ı Ì ·Û‰ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó èÂÁˉÂÌÚ‡ ëòÄ, èÂ‚ÓÈ ÎÂ‰Ë ËÎË ‚ˈÂ-ÔÂÁˉÂÌÚ‡. Ç êÓÒÒËË, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚˚‡ÁËÎË ÒÓʇÎÂÌËÂ, Ӊ̇ÍÓ ‚ ÍÛÎÛ‡‡ı, ÍÓ̘ÌÓ, ‚Á‰ÓıÌÛÎË Ò Ó·Î„˜ÂÌËÂÏ - ·Û‰ÂÚ ÏÂ̸¯Â ÔÓ·ÎÂÏ Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ‚ ëÓ˜Ë ÔˉÛÚ ÔÂ‚˚ Îˈ‡ ËÁ 44 ÒÚ‡Ì ÏË‡.

Ç

А-РОД - -

ПЕЧАЛЬНЫи РЕКОРД ÌËfl êÓ‰Ë„ÂÒ‡ Á‡Í˚ÎË „·Á‡, Ë Ò‡Ï‡fl ·Ó„‡Ú‡fl ÍÓχ̉‡ ÄÏÂËÍË - New York Yankees - ̇˜‡Î‡ ÎÂÔËÚ¸ ËÁ ÄêÓ‰‡ ÌÓ‚Û˛ Á‚ÂÁ‰Û. ÄÎÂÍÒ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÒÏÓÚÂÎÒfl ¯Ë͇ÌÓ, Ë Â„Ó ÔÓ‰‚Ë„Ë Ì‡ ·ÂÈÒ·ÓθÌÓÏ ÔÓÎÂ, Ë ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÚÓ˜Ì˚ ۉ‡˚ ÔÓ Ïfl˜Û (ıÓÛÏ-‡Ì˚) ÔË‚Ó‰ËÎË ‚ ‚ÓÒÚÓÓ„ ÔÛ·ÎËÍÛ. é‰Ì‡ÍÓ Í 2010 „Ó‰Û Á‡ ÒÔËÌÓÈ „ÂÓfl ·˚· ÛÊ χÒÒ‡ ÔÓ‰‚Ë„Ó‚ Á‡ Ô‰Â·ÏË ÔÓÎfl, ‰‡ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ Â„Ó Û‰‡Ó‚ ̇˜‡Î‡ ÒıÓ‰ËÚ¸ ̇ ÌÂÚ. Ç ËÚÓ„Â, ÚÓ ÎË Ê·fl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˝ÚÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸, ÚÓ ÎË ÔÓ‰‰‡‚¯ËÒ¸ ̇ Û„Ó‚Ó˚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÍÓÎ΄, ÍÓÚÓ˚ ÛÊ ıÓ‰ËÎË ÔÓ ˝ÚÓÈ ‰ÓÓÊÍÂ, êÓ‰Ë„ÂÒ ÔËÌflÎ ¯ÂÌË ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ Ò‚ÓÂÏÛ ÍÛÁÂÌÛ ûË ëÛ͇Ú‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚ‡‚ÎflÎ ÒÔÓÚÒÏÂÌÛ Á‡Ô¢ÂÌÌ˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ¢ ‚ íÂı‡ÒÂ. á̇˛˘ËÈ ‚Ò ıÓ‰˚ Ë ‚˚ıÓ‰˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÌÓ„ÓÏËÎΡ‰ÌÓÏ ·ËÁÌÂÒ ëÛ͇Ú‡ ÚÛÚ Ê ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÍÛÁÂÌÛ, Ë Ò‚ÂÎ Â„Ó Ò ‚‡˜ÓÏ ÙÎÓˉÒÍÓÈ ÍÎËÌËÍË “Biogenesis” ùÌÚÓÌË ÅÓ¯ÂÏ. ÅÓ¯ Ë Â„Ó ÍÎËÌË͇ ·˚ÎË Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰Ë ‡Û‰ËÚÓËË, ÍÓÚÓ‡fl ËÏÂÂÚ ·Óθ¯Ë ‰Â̸„Ë Ë Ì ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡ÂÚ¸. äÎËÂÌÚ‡Ï ÍÎËÌËÍË ‰ÓÍÚÓ‡ ÅÓ¯‡ Ô‰·„‡ÎÒfl ÔÂÔ‡‡Ú ÔÓ‰ ̇Á‚‡ÌËÂÏ ıÓËÓÌ˘ÂÒÍËÈ „Ó̇‰ÓÚÓÔËÌ ËÎË HëG, ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËÈ „ÓÏÓÌ, ‚ÓÁÌË͇˛˘ËÈ ÔÓÒΠÁ‡˜‡ÚËfl. àÎË, Í‡Í Â„Ó Î˛·flÚ ÚÂÔÂ¸ ̇Á˚‚‡Ú¸, ÓÏÓ·ÊË‚‡˛˘ËÈ „ÓÏÓÌ. ÉÓÏÓÌ, ÍÓÚÓ˚È, ÍÒÚ‡ÚË, ÔË ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÏ ÔËÏÂÌÂÌËË ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ‰Ë‡·ÂÚ, ‡Í Ë ÔÓ˜ËÂ

ÒÂ¸ÂÁÌ˚ ÔÓ·ÎÂÏ˚. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Associated Press, ÚÓθÍÓ ‚ 2012 „Ó‰Û ÔÓ‰‡ÊË „ÓÏÓÌÓ‚ ÓÒÚ‡ (HCG) ‰ÓÒÚË„ÎË ÒÛÏÏ˚ ‚ $1,4 ÏÎ‰, Ë ˝ÚÓ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÓÙˈ‡Î¸Ì˚ ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ ÔÓ‰‡ÊË ÔÂÌˈËÎÎË̇ ËÎË ÎÂ͇ÒÚ‚ ÓÚ ‡ÎÎÂ„ËË. èË ˝ÚÓÏ, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï FDA, Î˯¸ 45 Ú˚Òfl˜ ‡ÏÂË͇̈‚ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ Ì‰ۄӂ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÂÚ ËÁΘËÚ¸ HCG. ÖÒÎË ‰Îfl Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔËÂÏ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ˜¸ Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸˛, ‡ ÏÓÊÂÚ, Ë ÌÂÚ, ‰Ó ‰Îfl ÒÔÓÚÒÏÂ̇, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡‚ËÚ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ “̇ ‚Ò”, ˝ÚÓÚ ÔÂÔ‡‡Ú ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl ÚÓÈ ÊË‚ËÚÂθÌÓÈ ‚·„ÓÈ, ÔÓÒΠÍÓÚÓÓÈ Â„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ·Û‰ÛÚ ·ÂÒÔ‰ÂθÌ˚ÏË. á‡ÔËÒ̇fl ÍÌËÊ͇ ùÌÚÓÌË ÅÓ¯‡ ·˚· ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ËÏÂ̇ÏË ÏÌÓ„Ëı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, Ë Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ 2010 „Ó‰‡ Ú‡Ï Ó͇Á‡Î‡Ò¸ Ë Ù‡ÏËÎËfl êÓ‰Ë„ÂÒ‡. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ ÏÌÓ„Ëı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ Ë ÔÓÒÚÓ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ÍÎËÌËÍË, ÄÎÂÍÒ ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË Ë ıÓÚÂÎ Á̇ڸ Ó ÌËı ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒΠÒÎÓ‚‡ ‚ÒÂ. Ç ÂÁÛθڇÚÂ Ò Ú‡ÍËÏ ‚ÌËχÚÂθÌ˚Ï Ë ‰ÓÚÓ¯Ì˚Ï ÍÎËÂÌÚÓÏ ‡·ÓÚ‡Î Ò‡Ï ‰ÓÍÚÓ ÅÓ¯, ÍÓÚÓ˚ Î˘ÌÓ ‰Â·ΠÂÏÛ ÛÍÓÎ˚. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÂÒÎË ÍÓ„ÓÚÓÍ ÔÚ˘ÍË Û‚flÁÌÂÚ ‚ „flÁË, ÚÓ Ò‡Ï‡ ÔÚ˘͇ ‚fl‰ ÎË ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ Ò·Ó ҂ÓËı ÔÂ̇Ú˚ı ÍÓÎ΄ ‚ Í‡ÒË‚ÓÏ ‚ˉÂ. ÖÒÎË ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ÓÓ·˘Â. Ç ËÚÓ„Â êÓ‰Ë„ÂÒ Ì‡˜‡Î ÔËÌËχڸ Â˘Â Ë Ú‡·ÎÂÚÍË, Í‡Í ÔÓÚÓÏ „Ó‚ÓËÎË Â„Ó ‡‰‚Ó͇Ú˚, ‰Îfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÚÂÒÚÓÒÚÂÓ̇. é‰Ì‡ÍÓ Ë ˝ÚÓ Á‡Ô¢ÂÌÓ ‚ ÏË ·Óθ¯Ó„Ó

СКАНДАЛЫ ВОКРУГ СОЧИ é‰Ì‡ÍÓ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÒΉÌ ÒÎÓ‚Ó Á‡ ÒÓ·ÓÈ, Ë Ó̇ ҉·· Á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‰Â΄‡ˆËË Ì‡ à„˚ ‚ ëÓ˜Ë ·Û‰ÛÚ ‚Íβ˜ÂÌ˚ Îˈ‡ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË. ùÚÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ‚˚Á‚‡ÎÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ¯ÓÍ ‚ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏ ÓÎËÏÔËÈÒÍÓÏ ÍÓÏËÚÂÚÂ. óÎÂÌ åéä Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Ò‚flÁflÏ Ëڇθfl̈ å‡ËÓ èÂÒ͇ÌÚ ·˚Î ÔÓÒÚÓ ¯ÓÍËÓ‚‡Ì ÛÒÎ˚¯‡ÌÌ˚Ï: “ùÚÓ ÔÓÒÚÓ ‡·ÒÛ‰, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl ‚ÂÎË͇fl ÒÚ‡Ì‡, Í‡Í ëòÄ, ÔÓÒ˚·ÂÚ ÎÂÒ·ËflÌÓÍ ‚ êÓÒÒ˲ ÔÓÒÚÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ-

‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Û ÌËı-ÚÓ Ò Ô‡‚‡ÏË „‚ ‚Ò ‚ ÔÓfl‰ÍÂ. à„˚ Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ˜¸Ëı-ÚÓ Ô‡‚, ÍÓÚÓ˚ ÒÔÓÚ Ë Ú‡Í ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ Âʉ̂ÌÓ. ü Ì ıÓ˜Û Ë Ì Ê·˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎËÚË͇ ‚ϯ˂‡Î‡Ò¸ ‚ éÎËÏÔˇ‰Û”. ë͇̉‡Î ¢ ·ÓΠÛÒËÎËÎÒfl, ÍÓ„‰‡ ‚˚flÒÌËÎËÒ¸ ËÏÂ̇ ˜ÎÂÌÓ‚ ‰Â΄‡ˆËË. à ÂÒÎË Ì‡Î˘Ë ÔËÁÂ‡ ‰‚Ûı éÎËÏÔˇ‰, ıÓÍÍÂËÒÚÍË äÂÈÚÎËÌ ä˝ı‡Û Ì ‚˚Á‚‡ÎÓ ÓÒÓ·˚ı ÒÔÓÓ‚, ÚÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÒÔËÒ͠΄Ẩ˚ ÚÂÌÌËÒ‡ ÅËÎÎË ÑÊËÌ äËÌ„ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÒÔÓ˚. è˘ÂÏ ‚

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ÒÔÓÚ‡, Ë Á̇ڸ ˝ÚÓ Ä-êÓ‰ ·˚Î ÔÓÒÚÓ Ó·flÁ‡Ì. é·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Í‡Í ·˚ ‚Â‚ӘÍ Ì ‚ËÚ¸Òfl - ÍÓ̈ ‚Ò„‰‡ ·Û‰ÂÚ. à ‚ ÂÁÛθڇÚ “ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË” ËÁ ÍÎËÌËÍË ·˚ÎË ÛÍ‡‰ÂÌ˚ ˜ÂÚ˚ ÍÌË„Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÎÒfl Û˜ÂÚ ÔËÂχ ÎÂ͇ÒÚ‚. èÓÚÓÏ ˝ÚË ÍÌË„Ë ·˚ÎË ÔÓ‰‡Ì˚ ˝ÚËÏË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË Ì‡ ‡‚ÚÓÒÚÓflÌÍ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÒÎÛÊ·˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË MLB Á‡ $125 000. ë͇̉‡Î ‡Á‡ÁËÎÒfl ÍÓÎÓÒ҇θÌ˚È, Ӊ̇ÍÓ Û ‚ÒÂı ̇ ÛÒÚ‡ı ·˚Î Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ Ê ‚ÓÔÓÒ: “ÖÒÎË êÓ‰Ë„ÂÒ ÔËÌËχΠÁ‡Ô¢ÂÌÌ˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚, ÚÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ÌË Ó‰ËÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì ÔÓ͇Á‡Î ˝ÚÓ„Ó?”. äÒÚ‡ÚË, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍÓÈ Ê ‚ÓÔÓÒ Á‡‰‡˛Ú ÔÓÍÎÓÌÌËÍË Ë Á‡˘ËÚÌËÍË Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó ‚ÂÎÓ„ÓÌ˘Ë͇ ã˝ÌÒ‡ ÄÏÒÚÓÌ„‡. ᇠÔÓ˜ÚË ÚË „Ó‰‡, Ò ÓÍÚfl·fl 2010 ÔÓ ‡‚„ÛÒÚ 2013 êÓ‰Ë„ÂÒ 13 (!) ‡Á ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ‚ÂÍÛ Ì‡ ÔËÂÏ PED-‚¢ÂÒÚ‚. à ÌË ‡ÁÛ Ì ÔÓÔ‡ÎÒfl. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ? åÓÊÂÚ Ì ·˚ÎÓ ÌË͇ÍÓ„Ó ‰ÓÔËÌ„‡, Ë ˝ÚÓ ‚Ò ̇‚ÂÚ˚ ̇ ˜ÂÒÚÌÓ„Ó Ô‡Ìfl, ÍÓÚÓ„Ó ıÓÚflÚ Ò‰Â·ڸ Í‡ÈÌËÏ? é‰Ì‡ÍÓ ÚÛÚ Á‡„Ó‚ÓËÎ ‰ÓÍÚÓ ùÌÚÓÌË ÅÓ¯, ÔÂ‰ ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓÒÚ‡‚Ë· ‰ËÎÂÏÏÛ: ËÎË ‰Ó΄Ë ÒÓÍË ‚ Ú˛¸ÏÂ, ËÎË ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ë Ò‚Ó·Ó‰‡. ë̇˜‡Î ÅÓ¯ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ êÓ‰Ë„ÂÒ Ô‰·„‡Î 25 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚ ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ, ÂÒÎË ÚÓÚ ÔÓÍËÌÂÚ îÎÓË‰Û Ë ÔÂ‰ÂÚ ÊËÚ¸ ‚ äÓÎÛÏ·Ë˛. çÓ ‰ÓÍÚÓ ¯ËÎ ‚˚·‡Ú¸ ·ÓΠÒËθÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ Ë Òӄ·ÒËÎÒfl Ò Ô‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ãË„Ë. “ÇÒ ·˚ÎÓ Ó˜Â̸ ÔÓÒÚÓ, - Á‡fl‚ËÎ ÅÓ¯. - ü ÔÓÒ˚·ΠÂÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë ‚ ͇ÍÓ ‚ÂÏfl ÔËÌËχڸ, Ë Ú·ӂ‡Î, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ Ì ӯ˷‡ÎÒfl, Ú.Í. Ë̇˜Â ÓÌ ÔÓÔ‡‰ÂÚÒfl ̇ ÍÓÌÚÓÎÂ. à, ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ̇ۘËÎ Â„Ó Ô‡‚ËθÌÓÈ Ò‰‡˜Â ‡Ì‡ÎËÁÓ‚: ‚ ̇˜‡ÎÂ Ë ÍÓ̈ ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚ ÚÛ‡ÎÂÚ Ì ̇‰Ó ÛËÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÓ·ËÍÛ. Ä ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸ ÚÛ‰‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ Ó„‡ÌËÁχ ‚ ÒÂ‰ËÌ Ôӈ‰Û˚: Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‚ ̇˜‡ÎÂ Ë ÍÓ̈ Ôӈ‰Û˚ ‚ ÏӘ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇˷Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‡ÁÎÓÊÂÌËfl Á‡Ô¢ÂÌÌ˚ı ‚¢ÂÒÚ‚. è‡‚‰‡ ˝ÚÓ ËÎË ÌÂÚ, ÌÓ ÚÂÏ Ì ÏÂÌ Ä-êÓ‰ ÌË ‡ÁÛ Ì ·˚Î ÔÓÈÏ‡Ì ‚ ıӉ ÔÓ‚ÂÓÍ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‰ÓÍÚÓ‡ ÅÓ¯‡ Ë Á‡ÔËÒË ‚ ·ÓθÌ˘Ì˚ı ÍÌË„‡ı ÔË‚ÂÎË Í ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËË ÒÔÓÚÒÏÂ̇ ̇ 162 Ë„˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÒÂÁÓÌ 2014 „Ó‰‡. ùÚÓ Ì‡Í‡Á‡ÌË Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ Ï·‰¯Ë ÎË„Ë, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ä-

êÓ‰, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÚÂflÎ $22 ÏÎÌ, ̇‚ÂÌfl͇ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÒfl ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓË„‡Ú¸ Á‡ ͇ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ ËÁ ÍÓχ̉, Ì ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ MLB. çÓ Ú‡Í Í‡Í Ò͇̉‡Î ÛÊ ‚˚¯ÂÎ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ Ô‰ÂÎ˚ Í‡Í Ò‡ÏÓÈ ãË„Ë, Ú‡Í Ë ‚ÒÂ„Ó ÒÔÓÚ‡, ÚÓ êÓ‰Ë„ÂÒÛ ·Û‰ÂÚ ÒÎÓÊÌÓ‚‡ÚÓ Ì‡ÈÚË Ò· ÌÓ‚Û˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û Ì‡ ˝ÚÓÚ ÒÂÁÓÌ. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Òӄ·ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ Yankees, ÍÓÚÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ë„ÓÍÛ Â˘Â ÔÓ˜ÚË $50 ÏÎÌ Ë ÍÓÚÓ˚ ÒÂȘ‡Ò ‰‚ÛÏfl Û͇ÏË Ë ‚ÒÂÏË ˜‡ÒÚflÏË Ú· ÓÚÍ¢˂‡˛ÚÒfl ÓÚ Ò‚ÓÂÈ ‚ÎflÔ‡‚¯ÂÈÒfl ‚ „flÁ¸ Á‚ÂÁ‰˚, Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ÔÓ͇ Ì ÔËÌflÎË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ä-êÓ‰‡ ÌË͇ÍËı ¯ÂÌËÈ. Yankees - ҇χfl ‰ÓÓ„‡fl ÍÓχ̉‡ ‚ ÄÏÂËÍÂ, Ë Â ÏẨÊÂ˚ ıÓÓ¯Ó Á̇˛Ú, Í‡Í Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‰Â̸„Ë. à ÔÓÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÎ̇ ˝ÚÓ„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ÒıÎ˚ÌÂÚ, ÚÓ Ë Ì‡ Â„Ó ÓÒÚ‡Ú͇ı ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ÌÂχÎÓ ‰ÂÌ„. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËfl ͇҇ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÓÙˈˇθÌ˚ı χژÂÈ, ÌÓ Ì ͇҇ÂÚÒfl Ô‰ÒÂÁÓÌÌ˚ı ÔÓ‰ËÌÍÓ‚. Yankees ˝ÚÓÈ ‚ÂÒÌÓÈ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÏÓ„ÛÚ Á‡fl‚ËÚ¸ ̇ ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚Â Ï‡Ú˜Ë Ò‚ÓÂ„Ó ÓԇθÌÓ„Ó Ë„Ó͇, ˜ÚÓ, ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ‚˚ÁÓ‚ÂÚ Ò͇̉‡Î. à Ô˂ΘÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ‚ÌËχÌËÂ Í Ï‡Ú˜‡Ï ÍÓχ̉˚, ˜ÚÓ ‚ ËÚÓ„Â Ó·ÂÌÂÚÒfl ÌÂÔÎÓıÓÈ Í‡ÒÒÓÈ. ÑÂ̸„Ë, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ì ԇıÌÛÚ, ÚÂÏ ·ÓΠ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÌÂÚ ÌË͇ÍÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËfl Á‡ÍÓ̇. èÓȉÂÚ ÎË Ì‡ ˝ÚÓ ÍÓχ̉‡ Ë Òӄ·ÒËÚÒfl ÎË Ì‡ ˝ÚÓ Ò‡Ï Ë„ÓÍ, ÒÂȘ‡Ò Ò͇Á‡Ú¸ ÒÎÓÊÌÓ. Ä ÔÓ͇ ÓÌ ÛÊ ӷ‡ÚËÎÒfl ‚ Ù‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰, Ӊ̇ÍÓ ¯‡ÌÒ˚ ̇ ÔÂÂÒÏÓÚ ‰Â·, ÂÒÎË ‚ÂËÚ¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËflÏ ˛ËÒÚÓ‚, ‡‚Ì˚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÌÛβ. ëÛ‰fl ÔÓ ‡Á„Ó‚Ó‡Ï ‚ ·ÂÈÒ·ÓθÌÓÈ ÚÛÒÓ‚ÍÂ, Ä-êÓ‰ ·˚Î Òӄ·ÒÂÌ Ì‡ ÏËÌËχθÌÛ˛ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙË͇ˆË˛, ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl ÔÓ-ıÓÓ¯ÂÏÛ Ò MLB Ë„ÓÍ ÛÔÛÒÚËÎ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, ÔÓÒ˜ËÚ‡‚, ˜ÚÓ ÓÔflÚ¸ ÒÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ·ÂÁ͇̇Á‡ÌÌ˚Ï, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í‡Ú„Ó˘ÂÒÍË ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ÔËÁ̇‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‚ËÌÛ. ÇÓÚ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ÓÚ͇Á Ë ÒڇΠÔ˘ËÌÓÈ Ú‡ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ÌÂÏÛ - ãË„‡ “ӷˉ·Ҹ”, ‰ÂÎÓ ÔÂÂÒÚ‡ÎË “ÒÔÛÒ͇ڸ ̇ ÚÓÏÓÁ‡ı”, ÛÎËÍË ÒÚ‡ÎË ËÒ͇ڸ Ò Û‰‚ÓÂÌÌÓÈ ÒËÎÓÈ, Ë ‚ ËÚÓ„Â, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ̇ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÏÓÚÂÎË, Í‡Í Ì‡ Ë„Ó͇, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡ÌÂÚ ‡‚ÚÓÓÏ Ò‡Ï˚ı „·‚Ì˚ı ÂÍÓ‰Ó‚ ãË„Ë, Ó‰ËÌ ÂÍÓ‰ ‚Ò Ê ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ - ÌËÍÓ„‰‡ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó MLB Ì ‚˚ÔËÒ˚‚‡Î‡ Ú‡ÍÛ˛ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÛ˛ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙË͇ˆË˛.

·Óθ¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡ ˝ÚÛ ÔÛ·ÎË͇ˆË˛ ӷˉÂÎËÒ¸ β‰Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌË ڇÍÓ„Ó ÒÔËÒ͇ ̇ÒÚÓfl˘ËÏ ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂÏ Ë Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ äÓÌÚÒÚËÚÛˆËË ëòÄ. ÅËÎÎË ÑÊËÌ äËÌ„ - Ì ÔÓÒÚÓ Î„Ẩ‡ ÏËÓ‚Ó„Ó ÚÂÌÌËÒ‡, ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓÓÏÛ ˝ÚÓÚ ‚ˉ ÒÔÓÚ‡ Ô‚‡ÚËÎÒfl ËÁ ÒÔÓÚ‡ ‰Îfl ˝ÎËÚ˚ ‚ χÒÒÓ‚˚È. à ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡fl äËÌ„ ‚ ÚÂÌÌËÒ ‚ ‰ÂÒflÚÍË ‡Á ‚˚ÓÒÎË „ÓÌÓ‡˚ ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚. ÖÒÎË Ò„ӉÌfl ÔÓ‚ÂÒÚË „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌË Á‡ ÚËÚÛÎ Ò‡ÏÓÈ-Ò‡ÏÓÈ-Ò‡ÏÓÈ ÚÂÌÌËÒËÒÚÍË Á‡ ‚Ò˛ ËÒÚÓ˲ ˝ÚÓ„Ó ‚ˉ‡ ÒÔÓÚ‡, ÚÓ ‚ ıÛ‰¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â äËÌ„ Ó͇ÊÂÚÒfl ̇ ÚÂÚ¸ÂÏ ÏÂÒÚ ÔÓÒΠå‡ËË ò‡‡ÔÓ‚ÓÈ Ë ëÂÂÌ˚ ìËθflÏÒ. çÓ Ì ̇‰Ó Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì˚̯ÌËı ÚÂÌÌËÒÌ˚ı ÔËÏ ëåà ‡ÒÍۘ˂‡˛Ú, Í‡Í ‰ÂÚË - ˛ÎÛ. Ä ÍÓ„‰‡ Ë„‡Î‡ äËÌ„, ÚÂÌÌËÒ Ì ‚ıÓ‰ËÎ ‰‡Ê ‚ ‰ÂÒflÚÍÛ Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ‚ˉӂ ÒÔÓÚ‡. çÓ ‚ ÚÂÌÌËÒÌ˚ı ÍÛ„‡ı, Í‡Í Ë ‚ ÏË ÒÔÓÚ‡, Ë Ì ÚÓθÍÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó,  ‚Â΢ˠ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚Íβ˜ÂÌË ÚÂÌÌËÒËÒÚÍË ÅËÎÎË ÑÊËÌ äËÌ„ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‰Â΄‡ˆËË Ì‡ à„˚ ‚ ëÓ˜Ë ‚˚Á‚‡ÎÓ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚. Ä ‚ÓÚ ‚Íβ˜ÂÌË ÎÂÒ·ËflÌÍË ÅËÎÎË ÑÊËÌ äËÌ„ ‚˚Á‚‡ÎÓ Ì‰ÓÛÏÂÌËÂ Ë ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ. éÎËÏÔËÈÒÍËÈ ˜ÂÏÔËÓÌ, ‰‚ÛÍ‡Ú-

Ì˚È ˜ÂÏÔËÓÌ ÏË‡ Ë ˜ÂÚ˚ÂıÍ‡ÚÌ˚È ˜ÂÏÔËÓÌ ÄÏÂËÍË ÔÓ ÙË„ÛÌÓÏÛ Í‡Ú‡Ì˲ Å‡È‡Ì ÅÓÈÚ‡ÌÓ ÚÓÊ ·˚Î ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÚÓÈ ‰Â΄‡ˆËË, Ë Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ ҉·ΠÁ‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl „ÂÂÏ, ÌÓ ÚÛÚ Ê ‰Ó·‡‚ËÎ, ˜ÚÓ Â‰ÂÚ Ì‡ éÎËÏÔˇ‰Û ‚ ëÓ˜Ë Í‡Í ·˚‚¯ËÈ ÒÔÓÚÒÏÂÌ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ò‚ÓËÏË Á̇ÌËflÏË Ë ÓÔ˚ÚÓÏ ÔÓÏÓ˜¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÍÓχ̉Â. ç‡Í‡Î ÒÚ‡ÒÚÂÈ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ÒÌËÁËÚ¸ „·‚Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È ‰ËÂÍÚÓ éÎËÏÔËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ëòÄ ëÍÓÚÚ ÅνÍχÌ, ÍÓÚÓ˚È Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ì ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÔÓÚÂÒÚ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl à„ ‚ ëÓ˜Ë: “èÓÁˈËfl åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÓÎËÏÔËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ó˜Â̸ ÔÓÒÚ‡ - ‚Â΢ˠéÎËÏÔˇ‰˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó̇ Ó·˙‰ËÌflÂÚ Î˛‰ÂÈ ‡ÁÌ˚ı ‚Á„Îfl‰Ó‚. ëÔÓÚÒÏÂÌ˚ Á‰ÂÒ¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ‚ÌÓ‚‡Ú¸Òfl, ‡ Ì „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÔÓÎËÚËÍÂ, ÂÎË„ËË ËÎË Ó ˜ÂÏÚÓ ‰Û„ÓÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ıÓÚËÏ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl ̇ ̇¯Ëı ÒÔÓÚÒÏÂ̇ı Ë Ëı ÓÚ΢Ì˚ı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı. å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ‡ÚÎÂÚ˚ ·Û‰ÛÚ ÓÚÍ˚ÚÓ ‚˚Ò͇Á˚‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl ÔÂ‰ à„‡ÏË. çÓ ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÔˉÛÚ ‚ ëÓ˜Ë, ÚÓ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÂÏfl Ì „Ó‚ÓËÚ¸, ‡ ‰Ûχڸ Ó ÒÔÓÚ”.

Ç·‰ËÏË ÉìêÇàó.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

• Ç çéÇéå ëÇÖíÖ • CLASSIFIED •

33

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÂÍ·Ï˚ Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎ. (212) 482-0303

РАБОТА • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ • АВТОМОБИЛИ • УСЛУГИ • ТОРЖЕСТВА • РАЗНОЕ F U N T R AV E L íêÖÅìûíëü Траковая компания ÄÇàÄÅàãÖíõ •å‡ÈaÏË-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $388 •Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $348 •óË͇„Ó-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $388 •ç¸˛-âÓÍ-åÓÒÍ‚‡, äË‚ (rt)ÓÚ $348 •ç¸˛-âÓÍ-íÂθ-Ä‚Ë‚ (rt) . . . .$620 éíÑõï Ç ÖÇêéèÖ èÄêàÜ ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . .ÓÚ $499 ãéçÑéç ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . .ÓÚ $438 àáêÄàãú ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . .ÓÚ $580 Ä Ú‡ÍÊ éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï, ÍÛËÁ˚ ̇ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ı Ë ÚÛ˚ ÔÓ ÄÏÂËÍÂ

Предлагаем очень выгодные условия и транспорт

2225 65 Str, Brooklyn, NY 11204. Tel. (718) 234-2511 • Fax. (718) 234-2609

ÇéÑàíÖãà

çÄÅàêÄÖí ÇéÑàíÖãÖâ CDL Í·ÒÒ Ä

CDL $0.45 Á‡ ÏËβ

Ñãü êÄÅéíõ LONG DISTANCE à LOCAL

ÒÚ‡Ú¸ owner-operator (312) 451-9820 ÑÎfl Ê·˛˘Ëı - íêÄäà Ç êÄëëêéóäì

(347) 884-1118

èêàçàåÄûíëü çÄ êÄÅéíì

опытные водители траков Оплата за милю -

45 ¢

1000 (630) 449-8342 Бонус - $

ëàãÄ Ççìíêà çÄë

ä‡Ê‰˚È ÔÓÌËχÂÚ, ˜ÚÓ Á‰ÓÓ‚¸Â — ˝ÚÓ ·ÂÒˆÂÌÌÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó,ÍÓÚÓÓ ÌÛÊÌÓ ·Â˜¸, Í‡Í ÁÂÌËˆÛ Ó͇. äÓ„‰‡ ‚ÒÚ˜‡Â¯¸ ‡‰ÓÒÚÌ˚ı Ë ÒËθÌ˚ı ‰ÛıÓÏ Î˛‰ÂÈ, Úfl̯¸Òfl Ì‚ÓθÌÓ Í Ëı ÓÔÚËÏËÁÏÛ, Á‡flʇ¯¸Òfl, ÒÚ‡‡Â¯¸Òfl ̇ÈÚË ‰Îfl Ò·fl ÚÛ ÒÓÎÓÏËÌÍÛ, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ Òı‚‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÍËÚ˘ÂÒÍË ÏÓÏÂÌÚ˚ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ·Û¸, ‚Ó‰Ó‚ÓÓÚÓ‚ Ë Ì‚Á„Ó‰. ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Ò˜‡ÒÚÎË‚ ÚÓÚ ÛÚÓÔ‡˛˘ËÈ, ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡ÏÂÚflÚ Ë ÒÔ‡ÒÛÚ. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸ Ó ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ ‰ÓÓ„Û Í ÖÎÂÌ éÎÓ‚ÓÈ — Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„Û Ò ˝ÍÒÚ‡Ó‰Ë̇Ì˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË, ÔÓfl‚ÎÂÌÌ˚ÏË Â˘Â ‚ 80- „Ó‰˚ ‚ ÒÚÂ̇ı Ä͇‰ÂÏËË ç‡ÛÍ ëëëê, χÒÚÂÛ î˝Ì„ òÛÈ, ˆÂÎËÚÂθÌˈÂ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ÚË·ÂÚÒÍËÏ Ñ‡Î‡È ã‡ÏÓÈ.

ÎÂ̇ éÎÓ‚‡ ‚·‰ÂÂÚ ÛÌË͇θÌ˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ Î˜ÂÌËfl ÌÂÈÓÏÂÌڇθÌ˚Ï ÂÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂÏ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡. ÅÓΠ25 ÎÂÚ Ò Â ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÒÔ¯ÌÓ ËÒˆÂÎfl˛ÚÒfl ÓÚ ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ú˚Òfl˜Ë Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚. ä ˜ËÒÎÛ ˝ÚËı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÓÚÌÓÒflÚÒfl ̇Û¯ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ ÒÂ‰ˆ‡, Ô˜ÂÌË, ÔÓ˜ÂÍ, ‰Ë‡·ÂÚ, ÒÍÎÂÓÁ, ËÏÔÓÚÂ̈Ëfl, ·ÂÒÔÎÓ‰ËÂ, ÔÓÒÚ‡ÚËÚ, ˝ÔËÎÂÔÒËfl, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ˘ËÚӂˉÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚, ‡ÎÎÂ„Ëfl, ‡ÚËÚ, flÁ‚‡ ÊÂÎۉ͇, ‰ÂÔÂÒÒËfl, ·ÂÒÒÓÌÌˈ‡, Î˯ÌËÈ ‚ÂÒ Ë ÏÌÓ„Ë ‰Û„ËÂ. Å·„Ó‰‡fl ÚÂÎÂÙÓÌÛ, àÌÚÂÌÂÚÛ Ë DVD  ˆÂÎËÚÂθ̇fl ÒË· Ò‡ÌÒÓ‚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ·ÂÁ„‡Ì˘̇. ÖÎÂ̇ ‡Á‡·Óڇ· DVD «å‡„ÌËÚ ÛÒÔÂı‡», ÔËÚfl„Ë‚‡˛˘ËÈ Û‰‡˜Û ‚ ‰Â·ı Ë Î˘ÌÓÈ ÊËÁÌË. Ö ÒÂËfl DVD Ë ‡Û‰ËÓ͇ÒÒÂÚ Ò ÍÛÒÓÏ Î˜·Ì˚ı Ò‡ÌÒÓ‚, Á‡flÊÂÌÌ˚ı Ë̉˂ˉۇθÌÓ, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÌÓχÎËÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡‚ËθÌ˚È ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËÈ ·‡Î‡ÌÒ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â. åÂÚÓ‰ ÌÂÈÓÏÂÌڇθÌÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Ì ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÚflÊÂÎÓ ·ÓθÌ˚ı β‰ÂÈ. éÌ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÛÎÛ˜¯ÂÌ˲ Ô‡ÏflÚË, Ó·ÓÒÚÂÌ˲ ËÌÚÛˈËË, ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÒÍ˚Ú˚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Í ËÁÛ˜ÂÌ˲ ÌÓ‚˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ Á̇ÌËÈ, ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚. éÚÍ˚‚‡ÂÚ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍË ͇̇Î˚. Ä ˝ÚÓ —‰ÓÒÚËÊÂÌË ÛÒÔÂı‡ ‚ ۘ·Â, ‚ ͇¸ÂÂ, ‚ ÊËÁÌË.

Е

ÇÓÚ ‰‚‡ ÓÚÁ˚‚‡  ÍÎËÂÌÚÓ‚: ÔÓÒ·ÌÌ˚È «é̇ ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÄÌ„ÂÎ, ̇¯‡ ‰Ó˜¸ ‚Ï˚ Ú‡ È Ó‚Ó Ó‰ ΠèÓÒ . ¯Â Ò‚˚ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò‡ÌÌ Ïӄ· ıÓ‰ËÚ¸. èÓȉfl ÍË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ˜ÂÒ ÍÚË Ô‡ Í ÒÓ‚, ·ÂÌÓ ‰Îfl ÌÓχθÌÓÚË ÌÓÒ ÒÓ· ÛÚ‡˜ÂÌÌ˚ ÒÔÓ ¯ÍÓÎÛ, Ô‡‚‰‡ ‚ ËÚ „Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË. ïÓ‰ çÓ Û‚ÂÂÌ˚, Ë Ú. ‚‡Â Ï˚ ı‡ ÔË ÛÚ¸ ¸-˜ ˜ÛÚ Ú» ˝ÚÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓȉ âçÅÖêÉ, àÁ‡Ëθ. à„Ó¸ òíÖ

«åÓfl ÊËÁ̸ ÔÓÒÚÓ ÔÂ‚ÂÌÛ·Ҹ ÔÓÒΠ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ˝ÚËÏ ˆÂÎËÚÂÎÂÏ. ÑÓ΄Ë „Ó‰˚ ÒÚ‡‰‡Î‡ ‡ÒÚÏÓÈ. çË ‰ÓÍÚÓ‡, ÌË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ì ÔÓÏÓ„‡ÎË. ü Ó·‡ÚË·Ҹ Í ÖÎÂÌÂ. èÂ‚˚È Ò‡ÌÒ Ó̇ Ôӂ· ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. ü ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ò·fl Ò‡ÁÛ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÎÛ˜¯Â, ÔÓ‚ÂË·, ÔËÓ·· ÒÔˆˇθÌÓ Á‡flÊÂÌÌ˚È DVD, ‡ ÛÊ ˜ÂÂÁ ÏÂÒflˆ Á‡·˚· ÔÓ ‚ÒflÍË ËÌ„‡ÎflÚÓ˚, ÓÚ ‡ÒÚÏ˚ Ë ÒΉ‡ Ì ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. èÓÒÚÓ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË͇!»

é脇 ÅÖêÖÜçéÇÄ, ë‡Ì-ÑË„Ó.

ÑÎfl Á‡Í‡Á‡ DVD ÌÛÊÌÓ ‚˚Ò·ڸ Money Order Ë ÙÓÚÓ ‰Îfl ΢ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË, ÍÓÚÓÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌÓ Ò DVD,

ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 5122 Lindley Ave, Encino, CA 91316

(818) 943.9398 • www.ElenaOrlova.com

ÑéèéãçàíÖãúçõâ àëíéóçàä ÑéïéÑÄ Ñãü ÑéåéïéáüÖä à ëíìÑÖçíéÇ á‚ÓÌËÚ¸ Ò 2 ‰Ó 5 pm.

НЕДВИЖИМОСТЬ äÛÔβ Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â Ò Ô‰ÓÔ·ÚÓÈ ‚ β·ÓÈ ÙÓÏ ‚ ëòÄ. (415) 724-9906

РАБОТА ëˉÂÎ͇ ˢÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÔÓ-

(917) 640-3516

ÊË‚‡ÌËÂÏ. Ç·‰ÂÂÚ ÛÒÒÍËÏ Ë ÎËÚÓ‚ÒÍËÏ. éÚ΢Ì˚ ÓÚÁ˚‚˚ Ò Ô‰˚‰Û˘Ëı ÏÂÒÚ ‡·ÓÚ˚. ÄÏÂË͇ÌÒÍË Ô‡‚‡ ËϲÚÒfl. (941) 894-4181 ã‡Èχ

ОТДЫХ Florida-Miami! Ç Hotel-Condo Marco Polo

ÔflÏÓ Ì‡ Ó͇ÌÂ, ÒÚÛ‰Ëfl Ò ÍÛıÌÂÈ, ·‡ÎÍÓÌÓÏ Ì‡ Ó͇Ì, plazma TV. 뉇ÂÚ ıÓÁflËÌ, ÔÓ̉ÂθÌÓ Ë Ì‡ β·ÓÈ ÒÓÍ. é‰Ì‡ Í‚‡ÚË‡ Ò ‚ˉÓÏ Ì‡ Ó͇Ì, ‰Û„‡fl Ò ‚ˉÓÏ Ì‡ ͇̇Î. ë‚Ó·Ó‰ÌÓ Ò 1 χÚ‡. á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚÂ! (347) 866-4333, (917) 815-6016 www.smartmiamirenter.com


34

www.vnovomsvete.com

åËı‡ËÎÛ á‡‰ÓÌÓ‚Û ÓÚ͇Á‡ÎË ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ÔÂ‰ Ò‚ÓËÏË ÛÍ‡ËÌÒÍËÏË ÔÓÍÎÓÌÌË͇ÏË ÔÓÒΠÌÂÓÒÚÓÓÊÌ˚ı ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌËÈ Ò‡ÚËË͇ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡ÌÂ. à åËı‡ËÎ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÔÛÎflÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ÔÓ·ÎÂχÏË. å˚ ÔÓ‚ÂÎË ‚ËÁ˲ Á‚ÂÁ‰, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÚ͇Á‡ÎË ‚ ‚ËÁÂ.

çÖ èìôÄíú!

24—30 flÌ‚‡fl 2014

á‚ÂÁ‰˚, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÚ͇Á‡ÎË ‚ ‚ËÁ ▲

Ç ÒÂÌÚfl· 2013 „Ó‰‡ ëÂÎÂ̇ ÉÓÏÂÒ ·˚· ‚˚ÌÛʉÂ̇ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÍÓ̈ÂÚ˚ ‚ êÓÒÒËË ËÁ-Á‡ ÓÚ͇Á‡ ‚ ‚ËÁÂ. èÓ ÒÎÛı‡Ï, Ô˘ËÌÓÈ Á‡ÔÂÚ‡ ̇ ‚˙ÂÁ‰ ÒÚ‡ÎÓ ÓÔ‡ÒÂÌË ‚·ÒÚÂÈ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ¯ÓÛ Ô‚ˈ‡ ÔÓȉÂÚ ÔÓ ÒÚÓÔ‡Ï å‡‰ÓÌÌ˚ Ë ãÂ‰Ë É‡„Ë Ë ·Û‰ÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÍÒۇθÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË. éÙˈˇθÌÓÈ Ê ‚ÂÒËÂÈ ÓÚ͇Á‡ ÒÚ‡ÎË ÛÊÂÒÚӘ˂¯ËÂÒfl ‚ êÓÒÒËË Ú·ӂ‡ÌËfl Í ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ‡ÚËÒÚ‡Ï ‰Îfl ÓÙÓÏÎÂÌËfl Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ‚ËÁ˚, ÍÓÚÓ˚ ÏẨÊÏÂÌÚ ÉÓÏÂÒ Ì ÔÓÊÂ·Π‚˚ÔÓÎÌflÚ¸.

▲ Ç ÓÍÚfl· ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÒÚ‡ÎÓ

ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÙË̇ÌÒÓ‚ ëòÄ ‚Íβ˜ËÎÓ ÉË„ÓËfl ãÂÔÒ‡ ‚ ˜ÂÌ˚È ÒÔËÒÓÍ, ÔÓ‰ÓÁ‚‡fl ‡ÚËÒÚ‡ ‚ Ò‚flÁflı Ò Ï‡ÙËÂÈ. ùÚÓ ÔÓ‚ÎÂÍÎÓ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ‚ ëòÄ, ·ÎÓÍËÓ‚‡ÌËÂ Â„Ó ‡ÍÚË‚Ó‚ ̇ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚, ‡ Ú‡ÍÊ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ‰ÂÎÓ‚˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ‡ÏÂË͇̈‡ÏË. ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ãÂÔÒ ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ËÁ-Á‡ ‰Ó˜ÂË, ÍÓÚÓ‡fl Û˜ËÚÒfl ‚ ÄÏÂËÍÂ Ë ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ‰ÓÎÊ̇ ÔӉ΂‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‚ËÁÛ.

▲ åËı‡ËÎ

ᇉÓÌÓ‚ ‚ ÔÂ‚˚ı ˜ËÒ·ı flÌ‚‡fl ‰‡Î Ó˜Â̸ ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ ËÌÚÂ‚¸˛ Ó‰ÌÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚˚Ò͇Á‡Î Ò‚Ó ÏÌÂÌËÂ Ó å‡È‰‡ÌÂ Ë Ê·ÌËË ìÍ‡ËÌ˚ ÔËÒÓ‰ËÌËÚ¸Òfl Í Ö‚ÓÔÂ, ÛÔÓÚ·˂ ‚ Ò‚ÓÂÈ Â˜Ë ÒÎÓ‚Ó «Â‚ÓıÓıÎ˚». ç‡ ˜ÚÓ ÚÛÚ Ê Ò‡„ËÓ‚‡ÎË ÏÂÒÚÌ˚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚: ÓÌË ÔÓÚ·ӂ‡ÎË Ó·˙flÒÌÂÌËÈ ÓÚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÒ· Ë ‚˚ÒÚÛÔËÎË Ò Ó·‡˘ÂÌËÂÏ Í ÏËÌËÒÚÛ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ ìÍ‡ËÌ˚ ãÂÓÌË‰Û äÓʇÂ, ˜ÚÓ·˚ ÚÓÚ Á‡ÔÂÚËÎ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Ò‡ÚËËÍÛ ‚˙ÂÁ‰ ‚ Ëı ÒÚ‡ÌÛ. ê‡Á‡ÒÚ‡˛˘ËÈÒfl Ò͇̉‡Î Ì ËÒÔÛ„‡Î ‡ÚËÒÚ‡, ÓÌ Ì ̇ÏÂÂÌ ËÁ‚ËÌflÚ¸Òfl Á‡ Ò‚ÓË ÒÎÓ‚‡, ÚÂÏ ·ÓΠ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì ÔÂ‚˚È ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ÂÏÛ ÓÚ͇Á˚‚‡˛Ú ‚ ‚ËÁÂ. çÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ᇉÓÌÓ‚‡ Ì ÔÛÒ͇ÎË ‚ Ö„ËÔÂÚ, Â„Ó Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ Î˯ËÚ¸ ÎËÚÓ‚ÒÍÓÈ ‚ËÁ˚, ‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÛ˛ ÓÌ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜ÌÓ ÔÂ˜ÂÍÌÛΠ̇ „·Á‡ı ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌÓÈ Ú·ۉËÚÓËË. Ç Ì‡˜‡Î ‰‚ÛıÚ˚Òfl˜Ì˚ı åËı‡Ë· çËÍÓ·‚˘‡ Ú‡ÍÊ ıÓÚÂÎË Î˯ËÚ¸ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ‚ËÁ˚, ̇ ˜ÚÓ ÓÌ Á‡fl‚ËÎ: «ëÚ‡¯Ì ·˚ÎÓ ·˚, ÂÒÎË ·˚ ‚˚ Á‡ÔÂÚËÎË ÏÌ ‚˚ÂÁ‰!»

▲ Ñ‚‡‰ˆ‡Ú¸

Ç 1966 „Ó‰Û „ÛÔÔ‡ The Beatles ÔËÂı‡Î‡ Ò ÍÓ̈ÂÚ‡ÏË Ì‡ îËÎËÔÔËÌ˚. íÛÚ Ê Á̇ÏÂÌËÚÓÈ ˜ÂÚ‚ÂÍ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ Ô˄·¯ÂÌË ÓÚ ÔÂ‚ÓÈ ÎÂ‰Ë àÏÂθ‰˚ å‡ÍÓÒ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÍËÈ Á‡‚Ú‡Í. åẨÊÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Å‡È‡Ì ùÔ¯ÚÂÈÌ ·˚Î ‚˚ÌÛʉÂÌ ‚ÂÊÎË‚Ó ÓÚ͇Á‡Ú¸, ÔÓflÒÌË‚, ˜ÚÓ Ì ‚ Ô‡‚Ë·ı „ÛÔÔ˚ ÔËÌËχڸ ÔÓ‰Ó·Ì˚ Ô˄·¯ÂÌËfl. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‡ÒˆÂÌÂÌÓ Í‡Í ÓÒÍÓ·ÎÂÌË „·‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë Â„Ó ÊÂÌ˚, Ë «·ËÚÎÓ‚» Ò ÔÓÁÓÓÏ ‚˚„̇ÎË ËÁ ÒÚ‡Ì˚ Ò Á‡ÔÂÚÓÏ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ̇ îËÎËÔÔËÌ˚ ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ.

à̉ÓÌÂÁËfl ÓÚ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÛÒ͇ڸ Í Ò· ãÂ‰Ë É‡„Û ËÁ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ ˆÂÎÓÏÛ‰Ëfl: ̇fl‰˚ Ô‚ˈ˚, ÒÎÓ‚‡ ÔÂÒÂÌ Ë ‰‚ËÊÂÌËfl ‚Ó ‚ÂÏfl ¯ÓÛ ÒÎ˯ÍÓÏ ‚Û脇Ì˚ ‰Îfl ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, ˜¸Â ̇ÒÂÎÂÌË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÏÛÒÛθχÌÂ. Ç 2012 „Ó‰Û É‡„‡ ·˚· ‚˚ÌÛʉÂ̇ ‚ ÔÓÒΉÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚÏÂÌflÚ¸ Ò‚ÓÈ ÍÓ̈ÂÚ ‚ Ñʇ͇ÚÂ, ÛÁ̇‚ Ó Á‡ÔÂÚ ̇ ‚˙ÂÁ‰. èÓ ÒıÓÊËÏ Ô˘ËÌ‡Ï ãÂ‰Ë ÓÚ͇Á˚‚‡˛Ú Ë ‚ ‚ËÁ ‚ å‡Î‡ÈÁ˲. çÓ ‚ ˝ÚÓÏ Ó̇ Ì ӉËÌÓ͇: ÅËÈÓÌÒÂ Ú‡Ï Ú‡ÍÊ ÌÂÊ·ÌÌ˚È „ÓÒÚ¸.

Ç Ï‡Ú 2014 „Ó‰‡ Û å‡È͇ í‡ÈÒÓ̇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚· ÒÓÒÚÓflÚ¸Òfl ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl Â„Ó ÌÓ‚ÓÈ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÈ ÍÌË„Ë «ÅÂÒÒÔÓ̇fl Ô‡‚‰‡» ‚ ãÓ̉ÓÌÂ. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÍÒ-·ÓÍÒÂ ·˚Î ‚˚ÌÛʉÂÌ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‚ËÁËÚ ‚ ÚÛχÌÌ˚È Äθ·ËÓÌ Ë ÔÂÂÌÂÒÚË ÏÂÓÔËflÚË ‚ è‡ËÊ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚·ÒÚË ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ÓÚ͇Á‡ÎË ÂÏÛ ‚ ‚ËÁÂ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â˘Â ‚ 2012 „Ó‰Û ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl ÛÊÂÒÚӘ˷ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó. à ÚÂÔÂ¸ Îˈ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË ÓÒÛʉÂÌ˚ ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡ ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡ Ë Á‡ ÚflÊÍË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, Á‡Ô¢ÂÌ ‚˙ÂÁ‰ ‚ ÒÚ‡ÌÛ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ·ÛÌÓ ÔÓ¯ÎÓ í‡ÈÒÓ̇, ‚Íβ˜‡fl ÔË„Ó‚Ó Í ¯ÂÒÚË „Ó‰‡Ï Ú˛ÂÏÌÓ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌËfl Á‡ ËÁ̇ÒËÎÓ‚‡ÌË (ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ÓÚÒˉÂÎ ÚË Ë ·˚Î ‚˚ÔÛ˘ÂÌ Á‡ ÔËÏÂÌÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ), Ì ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ·˚‚¯ÂÏÛ ÒÔÓÚÒÏÂÌÛ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏË ÔÓÍÎÓÌÌË͇ÏË.

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·Û‰ÂÚ ÛÊ 20 ÎÂÚ, Í‡Í àÓÒËÙ äÓ·ÁÓÌ Ì ÏÓÊÂÚ ‚˙Âı‡Ú¸ ‚ ëòÄ. Ç 1994 „Ó‰Û ÂÏÛ ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡ÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÛ˛ ‚ËÁÛ, ÔÓÒ˜ËÚ‡‚ ‡ÚËÒÚ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÍËÏË̇θÌ˚Ï ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ. ÇÒΉ Á‡ ‡ÏÂË͇̈‡ÏË ÔÓÒÔ¯ËÎ ÓÚ͇Á‡Ú¸ äÓ·ÁÓÌÛ ‚Ó ‚˙ÂÁ‰Â Ë àÁ‡Ëθ, ÌÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ò‚ÓË ÔÂÚÂÌÁËË ÒÌflÎ. Ä ‚ÓÚ ëòÄ ÔÓ‰ÓÎʇ˛Ú ̇Òڇ˂‡Ú¸ ̇ Ò‚ÓÂÏ: ‚ 2012 „Ó‰Û àÓÒË٠ч‚˚‰Ó‚˘ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó 75-ÎÂÚËfl ıÓÚÂÎ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı „ÓÓ‰Ó‚ ‚ Ò‚Ó ÔÓ˘‡Î¸ÌÓ ÚÛÌÂ, ÌÓ ÂÏÛ ÓÔflÚ¸ Ì ‰‡ÎË ‚ËÁÛ.

˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ‰Â͇·fl Ñˇ̇ ÉÛˆÍ‡fl ÛÁ̇· Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÂÈ ÓÚ͇Á‡ÌÓ ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‚ËÁ˚. ëÓÚÛ‰ÌËÍË ÔÓÒÓθÒÚ‚‡ Ó·˙flÒÌËÎË Ò‚Ó ¯ÂÌË ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒ͇fl ‡ÚËÒÚ͇ ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ì‡ ̇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ‚ Ә͇ı, ˜ÚÓ ÔÓÚË‚Ó˜ËÚ Ëı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Û. à ˜ÚÓ Ô‚ˈ‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚ËÁÛ ÚÓθÍÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ÙÓÚÓ Ò ÓÚÍ˚Ú˚ÏË „·Á‡ÏË. óÚÓ·˚ ÔÓ‰‰Âʇڸ ÊÂÌÛ, ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡Î Ò‚Ó˛ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÛ˛ ‚ËÁÛ Ë èÂÚ äÛ˜ÂÂÌÍÓ. ëÚÓËÚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓıÓÊËÈ Ë̈ˉÂÌÚ ÛÊ ÒÎÛ˜‡ÎÒfl Ò ÑˇÌÓÈ ‚ 2009 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÂÈ ÓÚ͇Á‡ÎË ‚ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ‚ËÁ ËÁ-Á‡ ÙÓÚÓ ‚ ÚÂÏÌ˚ı Ә͇ı.

▲ Ç·ÒÚË

äËÚ‡fl ͇Ú„Ó˘ÂÒÍË Ì ıÓÚflÚ ‚ˉÂÚ¸ ̇ Ò‚ÓÂÈ ÁÂÏÎ ê˘‡‰‡ ÉË‡, ï‡ËÒÓ̇ îÓ‰‡ Ë Å¸ÓÍ. Ä ‚Ò ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‡ÍÚÂ˚ Ë Ô‚ˈ‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÓÚÍ˚ÚÓ ‚˚‡Ê‡ÎË Ò‚Ó˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ íË·ÂÚÛ. èÓ ÒıÓÊÂÈ Ô˘ËÌ ‚Ó ‚˙ÂÁ‰Â ÓÚ͇Á‡ÌÓ ÂÊËÒÒÂÛ å‡ÚËÌÛ ëÍÓÒÂÁÂ Ë ‡ÍÚÂÛ Å˝‰Û èËÚÚÛ. èÂ‚ÓÏÛ — Á‡ ÙËÎ¸Ï «äÛ̉ÛÌ» Ó Ú‡„˘ÂÒÍÓÈ ÒÛ‰¸·Â ˜ÂÚ˚̇‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‰‡Î‡È-·Ï˚, ‡ ‚ÚÓÓÏÛ — Á‡ „·‚ÌÛ˛ Óθ ‚ ͇ÚËÌ «ëÂϸ ÎÂÚ ‚ íË·ÂÚ».

åàÑ üÔÓÌËË Í‡ÈÌ ̇ÒÚÓÓÊÂÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÔÓÚÂ̈ˇθÌ˚Ï „ÓÒÚflÏ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ËÏ‚¯ËÏ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ. à „ÓÏÍÓ ËÏfl „ÓÒÚfl ÌË˜Â„Ó ‰Îfl ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÎÛÊ· Ì Á̇˜ËÚ. ì‚ΘÂÌË è˝ËÒ ïËÎÚÓÌ Ì‡ÍÓÚË͇ÏË Ì ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ Ò‚ÂÚÒÍÓÈ Î¸‚ˈ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ 2010 „Ó‰Û ‚ üÔÓÌ˲. èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Â ˜‡ÒÚÌ˚È Ò‡ÏÓÎÂÚ ÔËÁÂÏÎËÎÒfl ‚ ‡˝ÓÔÓÚÛ íÓÍËÓ, ̇ÒΉÌˈ‡ ËÏÔÂËË Ôӂ· ¯ÂÒÚ¸ ˜‡ÒÓ‚ Á‡ ÔÂ„ӂÓ‡ÏË Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ‚·ÒÚflÏË. é‰Ì‡ÍÓ ÍÓÌÒÂÌÒÛÒ Ú‡Í Ë Ì ·˚Π̇ȉÂÌ, Ë è˝ËÒ Ô˯ÎÓÒ¸ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl ̇ Ó‰ËÌÛ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ïËÎÚÓÌ ÏÓÊÂÚ „Ó‰ËÚ¸Òfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë Ú‡ÍËı Ê flÔÓÌÒÍËı ÓÚ͇ÁÌËÍÓ‚ ÔÓ ÚÂÏ Ê ҇Ï˚Ï Ô˘ËÌ‡Ï ˜ËÒÎflÚÒfl èÓÎ å‡Í͇ÚÌË, ÑËÂ„Ó å‡‡‰Ó̇ Ë „ÛÔÔ‡ Rolling Stones ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â.

▲ íÂÎÂ‚Â‰Û˘ËÈ à‚‡Ì ì„‡ÌÚ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‡ÔÂθÒÍËı ÔÂ‰‡˜ «ëχͻ ÔÓËÁÌÂÒ Ù‡ÁÛ: «ü ÔÓÛ·ËÎ ÁÂÎÂ̸, Í‡Í Í‡ÒÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ‰Â‚ÌË». à ÔÓÌÂÒÎÓÒ¸: ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÇÂıÓ‚ÌÓÈ ‡‰˚ ÒÚ‡ÎË Ú·ӂ‡Ú¸ ÓÚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó åàÑ Á‡ÔÂÚ‡ ̇ ‚˙ÂÁ‰ ‚ Ëı ÒÚ‡ÌÛ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘Â„Ó, ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÓÒÓ·Ó ¸flÌ˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ Ó·˙fl‚ËÚ¸ ì„‡ÌÚ‡ ÔÂÒÓÌÓÈ ÌÓÌ-„‡Ú‡. à‚‡Ì ËÁ‚ËÌËÎÒfl, Ô‡‚‰‡, ‚ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÏÛ flÁ‚ËÚÂθÌÓÈ Ï‡ÌÂÂ, ÔÓӷ¢‡‚ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó 2018 „Ó‰‡ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÚÓθÍÓ ·Ó˘Ë, ‚‡ÂÌËÍË Ë „‡ÎÛ¯ÍË.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

èé ùíì ëíéêéçì ùäêÄçÄ

çÓ‚˚ ÙËθÏ˚ 24-30 flÌ‚‡fl 2014 Knights of Badassdom

2013. ëòÄ, Ä‚ÒÚ‡ÎËfl. ÅÓ‚ËÍ. êÂÊËÒÒÂ - ëÚ˛‡Ú ÅËÚÚË. Ç ÓÎflı: ćÓÌ ùÍı‡Ú, à‚ÓÌÌ ëÚ‡ıÓ‚ÒÍË, åË‡Ì‰‡ éÚÚÓ, ÅËÎÎ ç‡ÈË. ‰‡Ï/î‡ÌÍÂ̯ÚÂÈÌ - ÏÓÌÒÚ, ΄Ẩ‡, ÔÎÓ‰ ·ÂÁÛÏÌÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÁËË ·ÂÁÛÏÌÓ„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó. åË Ò„ӉÌfl¯ÌÂ„Ó Ï„‡ÔÓÎËÒ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ÊË‚ÂÚ, ̇ÒÂÎÂÌ „Ó„ÛθflÏË Ë ‰ÂÏÓ̇ÏË, ÍÓÚÓ˚ Ò‡Ê‡˛ÚÒfl Á‡ ӷ·‰‡ÌË ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚ÓÏ. ÇÂ΢ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÒÓ·Ó˚ Ö‚ÓÔ˚ ÒÍ˚‚‡˛Ú Ó„ÓÏÌ˚ ‡ÒÂ̇Î˚ ÓÛÊËfl, Á‡ ‰‚ÂflÏË Ì‡Û˜Ì˚ı ··Ó‡ÚÓËÈ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ ÔÓ ‚ÓÒÍ¯ÂÌ˲ ÏÂÚ‚˚ı. ÇÓÈ̇ ‰‚Ûı Í·ÌÓ‚ ·ÂÒÒÏÂÚÌ˚ı, ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÔË͇. à ÚÓθÍÓ ÓÌ, ĉ‡Ï/î‡ÌÍÂ̯ÚÂÈÌ, ‚ ÒË·ı  ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸.

Å

Enemies Closer

I, Frankenstein

2013. ëòÄ. íËÎÎÂ. êÂÊËÒÒÂ - èËÚÂ ï‡È‡Ï. Ç ÓÎflı: ܇ÌäÎÓ‰ Ç‡Ì Ñ‡ÏÏ, éÎ‡Ì‰Ó ÑÊÓÌÒ, äËÒÚÓÙÂ Ç‡Ì Ç‡ÂÌ·Â„, á‡ı‡Ë Å‡ı‡Ó‚. ‚‡ Á‡ÍÎflÚ˚ı ‚‡„‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ÒÚ˜‡˛ÚÒfl ‚ ˜‡˘Â ÎÂÒ‡ ̇

Ñ

ÉËÌ. Ç ÓÎflı: å‡ÍÒËÌ èËÍ, ù‰‚‡‰ å‡ÍãË˝Ï, ìËÎÎ îÓÚÂ.

‡ÏÂË͇ÌÓ-͇̇‰ÒÍÓÈ „‡ÌˈÂ. éÌË ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·˙‰ËÌËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ ‰‡Ú¸ ÓÚÔÓ ·‡Ì‰Â ̇ÍÓÚÓ„Ó‚ˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚ ˢÛÚ Ò‚ÓÈ ÔÓÚÂflÌÌ˚È ÚÓ‚‡.

Gimme Shelter

Ä 2013. ëòÄ. îËÎ¸Ï ÛʇÒÓ‚. êÂÊËÒÒÂ - ÑÊÓ ãË̘. Ç ÓÎflı: èËÚÂ ÑËÌÍÎ˝È‰Ê, ë‡ÏÏÂ É·Û, å‡„‡ËÚ‡ ã‚Ë‚‡. Óθ¯‡fl „ÛÔÔ‡ ÏẨÊÂÓ‚, ÔÓ‚Ó‰fl˘‡fl ÚÂÌËÌ„ Ë ‡ÁÓ‰ÂÚ‡fl ‚ ˚ˆ‡ÂÈ, ˝Î¸ÙÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÔÂÒÓ̇ÊÂÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ë‰Ì‚ÂÍÓ‚¸fl, ÓÚÍβ˜‡ÂÚ Ò‚ÓË ÏÓ·ËθÌËÍË Ë Ì‡Ô‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÎÂÒ‡ 縲-ÑÊÂÒË ‚ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó ˚ˆ‡ÂÈ Badassdom. éÙËÒÌ˚ ‡·ÓÚÌËÍË ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒˆÂ̇ËÈ ËÁ ÏËÙÓ‚ XIII ‚Â͇, ÒÔÛÒÚËÚ¸Òfl ‚ ÔÓ‰ÁÂÏÂÎ¸Â Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‰‡ÍÓÌÓ‚… ä‡Í‡fl ÌÂÔÓÒÚËÚÂθ̇fl ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓÒÚ¸!

35

ÒËfl, ëÂ‰ÊËÓ ïÂÌẨÂÒ. ÎÓËfl - ‰‡Ï‡ Á‡ 50. é̇ ÔÓÒ¢‡ÂÚ ÌÓ˜Ì˚ ÍÎÛ·˚ ‰Îfl «Ó‰ËÌÓÍËı ‚ÁÓÒÎ˚ı», „‰Â ‡Á‚ÎÂ͇ÂÚÒfl, Í‡Í ÏÓÊÂÚ. á‰ÂÒ¸ Ó̇ ‚ÒÚ˜‡ÂÚ êÛ‰Óθه Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‰‡ÂÚÒfl Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÒÚË. çÓ ÉÎÓËfl - Ì ÊÂÚ‚‡, Ó̇ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂθÌÓ Ë Ò ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Î˘Ì˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl…

É

2013. ëòÄ. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - êÓÌ ä‡ÛÒÒ. Ç ÓÎflı: LJÌÂÒÒ‡ ùÌÌ ï‡‰ÊÂÌÒ, êÓÁ‡ËÓ ÑÓÛÒÓÌ, ÅẨ‡Ì îÂÈÁÂ. ÎÂÚÌflfl ùÔÔÎ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚· ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡. ÑÊÛÌ, Âfi χڸ, ÔÓÒÚËÚÛÚ͇ Ë Ì‡ÍÓχÌ͇, Ì ۉÂÎflÂÚ ÌË͇ÍÓ„Ó ‚ÌËχÌËfl ‰Ó˜ÂË, Ú‡ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚˚ÓÒ· ̇ ÛÎˈÂ. ùÔÔÎ ıÓ˜ÂÚ ‚˚‚‡Ú¸Òfl ËÁ ˝ÚÓÈ Ò‰˚. é̇ ۷„‡ÂÚ ËÁ ‰Óχ Ë ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ̇ ÔÓËÒÍË Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÚˆ‡, ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÒÚ‡ÎÒfl Ò Â χÚÂ¸˛ ¢fi ‰Ó ÓʉÂÌËfl ùÔÔÎ. é̇ ̇ıÓ‰ËÚ Â„Ó ÛÒÔ¯ÌÓ„Ó ·ÓÍÂ‡ íÓχ. íÓÚ Òӄ·¯‡ÂÚÒfl ÔËÌflÚ¸ Âfi ‚ Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ, ÌÓ ÚÛÚ ùÔÔÎ ÛÁ̇fiÚ, ˜ÚÓ Ê‰fiÚ ·fiÌ͇ ÓÚ Ô‡Ìfl, ÍÓÚÓ˚È ·Óθ¯Â Ì ıÓ˜ÂÚ ËÏÂÚ¸ Ò ÌÂÈ ÌË˜Â„Ó Ó·˘Â„Ó. íÓÏ Ò̇˜‡Î‡ ÓÚ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰‰Âʇڸ ‰Â‚Û¯ÍÛ Ë Ú·ÛÂÚ ÓÚ Ì ‡·ÓÚ‡, ÌÓ ÔÓÚÓÏ ‚ ÌÂÏ ÔÓÒ˚Ô‡ÂÚÒfl ÓÚˆ.

Visitors

‡ÌÂÚÚ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl „·‚ÓÈ ÒÂÏ¸Ë Ç ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í Â ÏÛÊ ÔÂÂÌÂÒ ÚflÊÂÎ˚È ËÌÒÛθÚ. ä ÌËÏ ‚ àÎ‡Ì‰Ë˛ ÔËÂÁʇÂÚ ÓÔ˚ÚÌ˚È ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ‚‡˜. Ñ‚Ó ‰ÂÚÂÈ, ÏÛÊ-ËÌ‚‡Îˉ Ë ÌÂÁ̇ÍÓψ… ç ÒÎ˯ÍÓÏ ÎË ˝ÚÓ ÏÌÓ„Ó ‰Îfl Ó‰ÌÓÈ, ıÓÚfl Ë ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓÈ, ÊÂÌ˘ËÌ˚?

Stranger by the Lake

16-

Gloria 2014. åÂÍÒË͇, Å‡ÁËÎËfl. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - äËÒÚË‡Ì äÂÎÎÂ. Ç ÓÎflı: è‡ÛÎË̇ ɇ-

2014. ä‡Ì‡‰‡. îËÎ¸Ï ÛʇÒÓ‚. êÂÊËÒÒÂ - äÓÎËÌ åËÌËı‡Ì. Ç ÓÎflı: ÅËÚÚ‡ÌË ÄÎÎÂÌ, î‰‰Ë ëÚÓχ, å·ÌË è‡Ô‡Îˇ. ÛÔÔ‡ ‰ÛÁÂÈ ÔÓ ÍÓÎΉÊÛ Â‰ÂÚ ‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÛ˛ ÎÂÒÌÛ˛ ıËÊËÌÛ. äÓ„‰‡ ‚˜ÂËÌ͇ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÍÓ̈Û, ÓÌË Á‡Ï˜‡˛Ú ̘ÚÓ ÒÚ‡ÌÌÓ ‚ Ì·Â: Ó„ÌÂÌÌ˚È ¯‡ ‚ Ì·… èÓıÓÊÂ, ÓÌ Á‡ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÔÓÒ‡‰ÍÛ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË...

É

Run & Jump 2013. à·̉Ëfl, ÉÂχÌËfl. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - ëÚÂÙ‡ÌË

2013. î‡ÌˆËfl. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - ÄÎÂÌ ÉËÓ‰Ë. Ç ÓÎflı: è¸Â ã·‰Ó̯‡Ï, äËÒÚÓÙ è‡Û, è‡ÚËÍ ÄÒ¸˛Ï¸Â. ÂÚÓ, ÛÍÓÏÌÓ ÏÂÒÚ˜ÍÓ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡, ÍÛ‰‡ ÏÛʘËÌ˚ ÔËıÓ‰flÚ ‚ ÔÓËÒ͇ı Ô‡ÚÌÂÓ‚. î‡ÌÍ ‚β·ÎflÂÚÒfl ‚ å˯ÂÎfl - Í‡ÒË‚Ó„Ó, ˝ÙÙÂÍÚÌÓ„Ó Ë ÒÏÂÚÂθÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇. î‡ÌÍ ıÓ˜ÂÚ ÓÚ‰‡Ú¸Òfl ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÒÚË, Ì‚ÁË‡fl ̇ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl.

ã

ç‡Ú‡¯‡ òÄêõåéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

36

äìêúÖáõ ÎχÁ˚ Ó·‡ÁÛ˛ÚÒfl ‚ ÁÂÏÌÓÈ ÍÓ ̇ „ÎÛ·ËÌ ·ÓΠ200 ÍÏ. íÓθÍÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ËÁ‚ÂÊÂÌËflÏ ‚ÛÎ͇ÌÓ‚ ‡ÎχÁ˚ ÔÂÂÌÓÒflÚÒfl ̇ „ÎÛ·ËÌ˚, ‰ÓÒfl„‡ÂÏ˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ë‰ÌËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ Î˛·Ó„Ó ·ËÎΡÌÚ‡ – ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛÚÓ‡ ÏËÎΡ‰Ó‚ ÎÂÚ.

Ä

 êËÏÒÍËÈ ËÏÔÂ‡ÚÓ ÇÂÒÔ‡ÒˇÌ, Ô‡‚Ë‚¯ËÈ Ò 69-„Ó ÔÓ 79-È „Ó‰ ̇¯ÂÈ ˝˚, ÒÔ‡Ò‡fl ËÏÔÂ˲ ÓÚ ‡ÁÓÂÌËfl, ‚‚ÂÎ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚ÂҸχ ÌÂÓ·˚˜Ì˚ı ̇ÎÓ„Ó‚. é‰ËÌ ËÁ ÌËı ·˚Π̇ÎÓ„ ̇ ·ÚÛÌ˚ – Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÚÛ‡ÎÂÚ˚. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÛÔÂÍË ÒÂ̇ÚÓÓ‚ ÇÂÒÔ‡ÒË‡Ì Ô‰ÎÓÊËÎ ËÏ ÔÓÌ˛ı‡Ú¸ ‰Â̸„Ë, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ Ì‡ÎÓ„Û. í‡Í ‚ÓÁÌËÍ· Á̇ÏÂÌËÚ‡fl Ù‡Á‡ «pecunia non olet» – «‰Â̸„Ë Ì ԇıÌÛÚ». óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‡ÏËË åÓ̇ÍÓ – 82 ˜ÂÎÓ‚Â͇. ùÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ ÏËÂ, „‰Â ‡ÁÏÂ „ÛÎflÌÓÈ ‡ÏËË ÏÂ̸¯Â ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÓÍÂÒÚ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ 85 ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ. ã˯¸ Ӊ̇ʉ˚ ‡ÏËfl åÓ̇ÍÓ ·˚· ÔÓ‰ÌflÚ‡ ÔÓ Ú‚ӄÂ. ùÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚ 1962 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÔÂÁˉÂÌÚ î‡ÌˆËË „ÂÌÂ‡Î ‰Â ÉÓÎθ ÔË„ÓÁËÎ ÍÌflÊÂÒÚ‚Û ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓ- Ë ‚Ó‰ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ, ÂÒÎË ÓÌÓ Ì ‚‚‰ÂÚ ÔÓ‰ÓıÓ‰Ì˚È Ì‡ÎÓ„. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ÓÈÌ˚ Ì ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. äÌflÁ¸ êÂ̸ III ÔÓ¯ÂΠ̇ ÛÒÚÛÔÍË. äÓÓθ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ÉÂÓ„ I, Ô‡‚Ë‚¯ËÈ Ò 1714-„Ó ÔÓ 1727 „Ó‰, ÌË ÒÎÓ‚‡ Ì „Ó‚ÓËÎ ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË. Ö„Ó Ó‰Ì˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ·˚Î ÌÂψÍËÈ (ÓÌ ·˚Î Ó‰ÓÏ ËÁ ɇÌÌÓ‚Â‡), ‡ Ò ÓÍÛʇ˛˘ËÏË ÓÌ Ó·˘‡ÎÒfl ̇ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. ÉÂÓ„ I ÔÓÎÛ˜ËÎ Ô‡‚Ó Ì‡ ·ËÚ‡ÌÒÍÛ˛ ÍÓÓÌÛ ·Î‡„Ó‰‡fl ÄÍÚÛ Ó ÔÂÒÚÓÎÓ̇ÒΉËË, Òӄ·ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÂÒÚÓÎ ÄÌ„ÎËË Ì ÏÓ„ ·˚Ú¸ Á‡ÌflÚ Í‡ÚÓÎËÍÓÏ. Ç ˜ÂÒÚ¸ ÍÓÓÎfl ÉÂÓ„‡ I ·˚Π̇Á‚‡Ì ¯Ú‡Ú ÑÊÓ‰ÊËfl. á̇ÏÂÌËÚ‡fl ‡Ì„ÎËÈÒ͇fl ‡ÍÚËÒ‡ ïÂÎÂÌ åËÂÌ, ËÁ‚ÂÒÚ̇fl ·ÎÂÒÚfl˘ËÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÓÎÂÈ ÖÎËÁ‡‚ÂÚ˚ I Ë ÖÎËÁ‡‚ÂÚ˚ II, чχ-ÍÓχ̉Ó é‰Â̇ ÅËÚ‡ÌÒÍÓÈ àÏÔÂËË, ·ÛÂ‡Ú ÔÂÏËÈ «éÒ͇» Ë «áÓÎÓÚÓÈ „ÎÓ·ÛÒ» – ÛÓʉÂÌ̇fl ÖÎÂ̇ LJÒËθ‚̇ åËÓÌÓ‚‡. Ö ‰Â‰, èfiÚ LJÒËθ‚˘ åËÓÌÓ‚, ·˚Î ‚ÓÂÌÌ˚Ï ËÌÊÂÌÂÓÏ Ë ÒÎÛÊËÎ ‚ êÛÒÒÍÓÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÍÓÏËÚÂÚ ‚ ãÓ̉ÓÌÂ, „‰Â Á‡ÌËχÎÒfl Á‡ÍÛÔ͇ÏË ÓÛÊËfl Ë ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÛÒÒÍÓÈ ‡ÏËË. ÅÛ‰Û˜Ë Û·ÂʉÂÌÌ˚Ï ÏÓ̇ıËÒÚÓÏ, èfiÚ LJÒËθ‚˘ ÔÓÒΠ‚ÓβˆËË 1917 „Ó‰‡ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË.

VIP – ëèãÖíçà ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓÒΉÌËı ̉Âθ ‚ÌËχÌË ÏËÓ‚˚ı ëåà ÔËÍÓ‚‡ÌÓ Í Î˛·Ó‚ÌÓÏÛ ÚÂÛ„ÓθÌËÍÛ î‡ÌÒÛ‡ éη̉ – ܲÎË É‡È – LJÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ. èÂÁˉÂÌÚ î‡ÌˆËË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ‰Ó 11 Ù‚‡Îfl ÔÓflÒÌËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÊÂÌÓÈ, Ӊ̇ÍÓ Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó ÓÌ, ÔÓıÓÊÂ, ÛÊ ҉·Î. ‡ÌˆÛÁÒÍË ëåà ÒÓÓ·˘‡˛Ú Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ 59-ÎÂÚÌËÈ î‡ÌÒÛ‡ éη̉ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ò 41ÎÂÚÌÂÈ ‡ÍÚËÒÓÈ Ü˛ÎË É‡ÈÂ, ‡ ‚ÓÚ

î

ТОЛЬКО ФАКТЫ -

24—30 flÌ‚‡fl 2014

̇ ÌÓÒÛ» ÒÓ‚ÒÂÏ Ì Á̇˜ËÚ Ï‡ı‡Ú¸ ÚÓÔÓÓÏ ÔÂ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÌÓÒÓÏ.

 ëÎÓÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ·ÓflÚÒfl Ï˚¯ÂÈ, ÌÓ Ì ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ Î˛·˚ı ‰Û„Ëı ÏÂÎÍËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ‚ÂÚfl˘ËıÒfl Û ÌËı ÔÓ‰ ÌÓ„‡ÏË. äÓ̘ËÍ ÍÌÛÚ‡ ÔË Û‰‡ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸, Ô‚˚¯‡˛˘Û˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ Á‚Û͇. ôÂΘÓÍ ÍÌÛÚ‡ ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ÔË ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËË ËÏ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ·‡¸Â‡. òÓÍÓ·‰ Ì ‚‰ÂÌ ‰Îfl ÁÛ·Ó‚, ·ÓΠÚÓ„Ó, ÓÌ Á‡Ï‰ÎflÂÚ ‡Á‚ËÚË ͇ËÂÒ‡. è‡‚‰‡, ˜¸ ˉÂÚ ÌÂ Ó ÏÓÎÓ˜ÌÓÏ, ‡ Ó ˜ÂÌÓÏ ¯ÓÍÓ·‰Â .

! е и к а к Но éÁÓÌ, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ áÂÏβ ÓÚ ÒÓÎ̘ÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË, ÒÏÂÚÂθÌÓ fl‰Ó‚ËÚ. ÑÎfl ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÓÁÓÌ ÓÔ‡ÒÌ ۄ‡ÌÓ„Ó „‡Á‡. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ Î˯ÂÌÌÓ„Ó Á‡Ô‡ı‡ Û„‡ÌÓ„Ó „‡Á‡, ÓÁÓÌ Î„ÍÓ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ – ÓÌ Ô‡ıÌÂÚ „Â‡Ì¸˛. ÑÓ Ì‡˜‡Î‡ XIX ‚Â͇ Ó·Û‚¸ Ì ‡Á‰ÂÎflÎË Ì‡ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛, Ó·‡ ·‡¯Ï‡Í‡ ·˚ÎË Ó‰Ë̇ÍÓ‚˚. Å˚ÍË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ‡Á΢‡˛Ú ˆ‚ÂÚÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË ‡„ËÛ˛Ú Ì‡ Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ì‡ ÁÂÎÂÌ˚È ËÎË ÒËÌËÈ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌË͇Í. ç‡ ·˚͇ ‡Á‰‡Ê‡˛˘Â ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì Í‡Ò̇fl ÚflÔ͇, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ·ÓθÌÓ Â„Ó ‡ÌËÚ, ‰‡ Â˘Â Ë Ï‡¯ÂÚ ˜ÂÏ-ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÔÂ‰ ÌÓÒÓÏ. èÓ ¯ÂÌ˲ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ Ù‰Â‡ˆËË Ì‡ÒÚÓθÌÓ„Ó ÚÂÌÌËÒ‡, ‚ 2003 „Ó‰Û ‰Ë‡ÏÂÚ ¯‡Ë͇ ·˚Î Û‚Â΢ÂÌ Ì‡ 2 ÏÏ. Ç ÂÁÛθڇÚÂ, ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯‡Ë͇ ‚Ó ‚ÂÏfl Ë„˚ Á‡Ï‰ÎË·Ҹ ̇ 15 %. ë‰Â·ÌÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡ÎÓ Î„˜Â ̇·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ Ë„ÓÈ ÔÓ ÚÂ΂ËÁÓÛ. çÓÒ ÅÓθ¯Ó„Ó ëÙËÌÍÒ‡ ‚ ÉËÁ ·˚Î ÛÚ‡˜ÂÌ Ì ‚ ÂÁÛθڇÚ ˝ÓÁËË. Ç 1378 „Ó‰Û Ù‡Ì‡Ú˘Ì˚È ÒÛÙËÈÒÍËÈ ¯ÂÈı ÔË͇Á‡Î ÓÚ·ËÚ¸ ëÙËÌÍÒÛ ÌÓÒ, ‰‡·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡‚ÂÚ åÛı‡Ïω‡, Á‡Ô¢‡˛˘ËÈ ËÁÓ·‡Ê‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚Â-

˜ÂÒÍÓ ÎˈÓ. èÓ‰Ó·Ì˚È ‡ÍÚ ‚‡Ì‰‡ÎËÁχ ÒÓ‚Â¯ËÎË ‡Ù„‡ÌÒÍË ڇÎË·˚ ‚ 2001 „Ó‰Û, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚflÊÂÎÓÈ ‡ÚËÎÎÂËË ÛÌ˘ÚÓÊË‚ ‚ ŇÏˇÌÒÍÓÈ ‰ÓÎËÌ ‰‚ ÛÌË͇θÌ˚ ÒÚ‡ÚÛË ÅÛ‰‰˚ II ‚Â͇ ‚˚ÒÓÚÓÈ 55 Ë 37 ÏÂÚÓ‚.

 äÎÂÓÔ‡Ú‡ Ì ·˚· „ËÔÚflÌÍÓÈ. é̇ ·˚· ÔÓÒΉÌÂÈ ‚ ˆ‡ÒÍÓÏ Ó‰Û èÚÓÎÂÏ‚, ‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ å‡Í‰ÓÌËË. É˜ÂÒÍËÈ Ú‡Ìˆ ÒËÚ‡ÍË Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ̇Ó‰Ì˚Ï Ú‡ÌˆÂÏ – ÓÌ ·˚Î ÔˉÛÏ‡Ì ‚ 1964 „Ó‰Û ‰Îfl „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍÓ„Ó ÙËθχ «ÉÂÍ áÓ·‡». чÊ ̇Á‚‡ÌË ڇ̈‡ ·˚ÎÓ ‚˚‰ÛχÌÓ – Â„Ó Ô‰ÎÓÊËÎ ËÒÔÓÎÌËÚÂθ „·‚ÌÓÈ ÓÎË, ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ‡ÍÚÂ ùÌÚÓÌË äÛËÌÌ, ‡ ÏÛÁ˚ÍÛ Í Ú‡ÌˆÛ ÒÓ˜ËÌËÎ „˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ åËÍËÒ íÂÓ‰Ó‡ÍËÒ. èÓÒΠ‚˚ıÓ‰‡ ÙËθχ, ÒËÚ‡ÍË ÒڇΠ҇Ï˚Ï ÔÓÔÛÎflÌ˚Ï „˜ÂÒÍËÏ Ú‡ÌˆÂÏ ‚ ÏËÂ Ë Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ ÉˆËË.

 ㉠ÌÂÓ‰Ë̇ÍÓ‚Ó ıÓÎÓ‰ÂÌ. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 艇 ‡ÌÚ‡ÍÚ˘ÂÒÍËı ΉÌËÍÓ‚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÏËÌÛÒ 60° C. ç‡ÏÌÓ„Ó ÚÂÔΠΉ „ÂÌ·̉ÒÍËı ΉÌËÍÓ‚ – ‚ Ò‰ÌÂÏ ÏËÌÛÒ 28° C. à ÒÓ‚ÒÂÏ «ÚÂÔÎ˚» θ‰˚ (Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ÓÍÓÎÓ 0° C) ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ‚Â¯Ë̇ı ÄθÔ. ÅËÎΡÌÚ˚ „ÓflÚ. ëʘ¸ ·ËÎΡÌÚ Î„˜Â, ˜ÂÏ Â„Ó ÁÓÎÓÚÛ˛ ËÎË Ô·ÚËÌÓ‚Û˛ ÓÔ‡‚Û. èË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚˚¯Â 900° C ‡ÎχÁ˚ Ò„Ó‡˛Ú, Ì ÓÒÚ‡‚Îflfl ÒΉ‡. ëÍÓÓÒÚ¸ Ò‚ÂÚ‡ ÌÂÔÓÒÚÓflÌ̇ Ë Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ò‰˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl. Ç ‚‡ÍÛÛÏ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ò‚ÂÚ‡ ‡‚̇ 300 000 ÍÏ/ÒÂÍ, ‚ ‡ÎχÁ – ÓÍÓÎÓ 124 000 ÍÏ/ÒÂÍ, ‡ ‚ Óı·ʉÂÌÌÓÏ ‰Ó ÏËÌÛÒ 269° C ̇ÚËË – ÏÂÌ 60 ÍÏ/˜‡Ò. ò‚ÂȈ‡ÒÍË ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚ ‰Ó͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÍÛËθ˘ËÍË Ì ۂÂ΢˂‡˛Ú ‡ÒıÓ‰˚ ̇ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ. óÂÁÏÂÌ˚ ‡ÒıÓ‰˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ̇ ÔÓ‰‰ÂʇÌË Á‰ÓÓ‚¸fl ÍÛËθ˘ËÍÓ‚ Ò ËÁ·˚ÚÍÓÏ ÍÓÏÔÂÌÒËÛ˛ÚÒfl ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂÏ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ı ÙÓ̉ӂ. äÛËθ˘ËÍË ÔÓÒÚÓ ‡Ì¸¯Â ÛÏË‡˛Ú.

 ëÚ‡ÛÒ˚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì Ôfl˜ÛÚ „ÓÎÓ‚Û ‚ ÔÂÒÓÍ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÌË ÔÓÒÚÓ Û·Â„‡˛Ú, ‡Á‚Ë‚‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰Ó 70 ÍÏ/˜‡Ò.

 Ç 1960 „Ó‰Û ‚ Ä‚ÒÚ‡ÎËË ·˚ÎÓ Á‡ÍÓ̘ÂÌÓ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó «ÇÂÎËÍÓÈ ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚». ëÚÂ̇ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÍÓÎÓ 2 Ï Ë ‰ÎËÌÓÈ ‚ 5320 ÍÏ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÂÒÂ͇ÂÚ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ. íÓθÍÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍË ÙÂÏÂ˚ ÒÏÓ„ÎË, ̇ÍÓ̈, Á‡˘ËÚËÚ¸ ÒÚ‡‰‡ ӂˆ ÓÚ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ ÒÓ·‡Í ‰ËÌ„Ó.

 «çÓÒÓÏ» ‚ ÒÚ‡ËÌÛ Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ Ô‡ÏflÚ̇fl ‰Ó˘Â˜Í‡, ÍÓÚÓÛ˛ Ì„‡ÏÓÚÌ˚ β‰Ë ‚Ò„‰‡ ÌÓÒËÎË Ò ÒÓ·ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ‰Â·ڸ Á‡ÏÂÚÍË ËÎË Á‡Û·ÍË Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸. í‡Í ˜ÚÓ «Á‡Û·ËÚ¸ Û Ò·fl

 ÇÓ‰‡ „‡ÒËÚ Ó„Ó̸ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚Ó‰flÌÓ„Ó Ô‡‡. è‡ ÓÍÛÚ˚‚‡ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ô·ÏÂÌË Ë ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰‡˜Â ÍËÒÎÓÓ‰‡. 燄ÂÚ‡fl ‚Ó‰‡ Ó·‡ÚËÚÒfl ‚ Ô‡ ÒÍÓÂÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ „‡ÒËÚ¸ Ó„Ó̸ ÎÛ˜¯Â ÍËÔflÚÍÓÏ.

 ëËÒÚÂχ ÍÓÏÏÛÌË͇ˆËË ‰ÂθÙËÌÓ‚ ̇ÒÚÓθÍÓ ‡Á‚ËÚ‡, ˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ‰ÂθÙË̇ ÂÒÚ¸ Ò‚Ó ËÏfl, ̇ ÍÓÚÓÓ ÓÌ ÓÚÍÎË͇ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Í ÌÂÏÛ Ó·‡˘‡˛ÚÒfl ÒÓӉ˘Ë. ëÎÓ‚Ó «‰Â̸„Ë» ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÓÚ Ú˛ÍÒÍÓ„Ó «ÚÂ̄» – ÏÂÎ͇fl ÒÂ·fl̇fl ÏÓÌÂÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ñ‚ÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓ͇. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ÚÂÌ„Â – ‰ÂÌÂÊ̇fl ‰ËÌˈ‡ ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ. ë‡ÏÓ ‰ÎËÌÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ̇ áÂÏΠ– Ì „ÓÎÛ·ÓÈ ÍËÚ, ‡ ωÛÁ‡ θ‚Ë̇fl „Ë‚‡. Ö ˘Ûԇθˆ‡ ‰ÓÒÚË„‡˛Ú 37 ÏÂÚÓ‚ ‚ ‰ÎËÌÛ. ë‡Ï˚Ï «ÏÂÚ‚˚Ï» ‚Ó‰ÓÂÏÓÏ Ì‡ áÂÏΠfl‚ÎflÂÚÒfl Ì åÂÚ‚Ó ÏÓÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÌÂÍÓÚÓ˚ „Ë·ÍË Ë ·‡ÍÚÂËË, ‡ ÓÁÂÓ ëÏÂÚË ‚ ëˈËÎËË, ÒÓ ‰Ì‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ·¸˛Ú ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÍÓ̈ÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÂÌÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚. ÖÒÚ¸ Ò‚Ó «ÏÂÚ‚Ó» ÓÁÂÓ Ë ‚ êÓÒÒËË. åËÌÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÓÁÂ‡ ùθÚÓÌ ‚ ÇÓ΄ӄ‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 500 „/Î, ˜ÚÓ ‚ 1,5 ‡Á‡ Ô‚˚¯‡ÂÚ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆË˛ ÒÓÎÂÈ ‚ åÂÚ‚ÓÏ ÏÓÂ. àڇθflÌÒÍËÈ Í‡‰Ë̇Î, „·‚Ì˚È ı‡ÌËÚÂθ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË Ç‡ÚË͇̇ ÑÊÛÁÂÔԠ刈ÓÙ‡ÌÚË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ „Ó‚ÓËΠ̇ 39 flÁ˚͇ı Ë Â˘Â ÔÓ˜ÚË ÒÚÓθÍÓ Ê ÏÓ„ ÔÓÌËχڸ, ıÓÚfl ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓÍˉ‡Î Ô‰ÂÎÓ‚ àÚ‡ÎËË. Ç 1835 „Ó‰Û ÄÎÂÍ҇̉ à‚‡Ìӂ˘ íÛ„ÂÌ‚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ‚ êÓÒÒËË Â„Ó ÒÚËıË Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. ìÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ͇‰Ë̇Π‚˚Û˜ËÎ ÌÓ‚˚È flÁ˚Í Á‡ Ó‰ÌÛ ÌÓ˜¸ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÚÓÏ ÔËÌflÚ¸ ËÒÔӂ‰¸ ˜ÛÊÂÁÂÏÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÌË͇, ÔË„Ó‚ÓÂÌÌÓ„Ó Í ÒÏÂÚÌÓÈ Í‡ÁÌË. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ̇ Ô·ÌÂÚ ÏÓ ·ÂÁ ·Â„ӂ – ë‡„‡ÒÒÓ‚Ó ÏÓÂ. éÌÓ Ì‡Á‚‡ÌÓ Ú‡Í ËÁ-Á‡ Ó·ËÎËfl Ô·‚Û˜Ëı Ò‡„‡ÒÒÓ‚˚ı ‚Ó‰ÓÓÒÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓflÍË Ì‡Á˚‚‡ÎË ÏÓÒÍËÏ ‚ËÌÓ„‡‰ÓÏ (Sargaso ÔÓ-ÔÓÚÛ„‡Î¸ÒÍË – ‚ËÌÓ„‡‰). Ö˘Â Â„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú Í·‰·Ë˘ÂÏ ÍÓ‡·ÎÂÈ. àÏÂÌÌÓ ‚ ë‡„‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÏÓ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ·Óθ¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÅÂÏÛ‰ÒÍÓ„Ó ÚÂÛ„ÓθÌË͇. 30 χÚ‡ 1867 „Ó‰‡ êÓÒÒËfl ÔÓ‰‡Î‡ ÄÎflÒÍÛ ÄÏÂËÍ Á‡ 7 200 000 ‰ÓηÓ‚, ËÎË ÏÂÌÂÂ, ˜ÂÏ Á‡ 5 ˆÂÌÚÓ‚ Á‡ „ÂÍÚ‡. Ç Ò„ӉÌfl¯ÌËı ˆÂ̇ı ˝ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÍÓÎÓ 110 ÏÎÌ. ‰ÓηÓ‚. íˉˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÒÔÛÒÚfl ̇ äÎÓ̉‡ÈÍ ·˚ÎÓ ÓÚÍ˚ÚÓ ÁÓÎÓÚÓ, ‡ ‚ ïï ‚ÂÍ – ÍÛÔÌ˚ ÏÂÒÚÓÓʉÂÌËfl ÌÂÙÚË Ë „‡Á‡.

ФРАНСУА ОЛЛАНД ВЫБРАЛ ЛЮБОВНИЦУ? „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÊÂÌ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ LJÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ, Ò ÍÓÚÓÓÈ „·‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓÊËÎ ‰Â‚flÚ¸ ÎÂÚ, ÔˉÂÚÒfl ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÖÎËÒÂÈÒÍËÈ ‰‚Óˆ. «Ñ‡Ê ÂÒÎË ‡Á˚‚ Ò Ç‡ÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ ÌÂËÁ·ÂÊÂÌ, ÚÓ ‚Ò ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Ë ˝Î„‡ÌÚÌÓ. Ä Ü˛ÎË É‡È Ì ÒΉÛÂÚ ·˚ÒÚÓ ÔÂ·Ë‡Ú¸Òfl ‚ ÖÎËÒÂÈÒÍËÈ ‰‚Óˆ», – ˆËÚËÛÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ

ÔË·ÎËÊÂÌÌ˚ı éη̉‡ „‡ÁÂÚ‡ Le Figaro. éÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ Ç‡ÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ Ì ÒÓÔÓ‚Óʉ‡Î‡ éη̉‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ‚ËÁËÚ‡ ‚ çˉÂ·̉˚. Ä ÍÓ„‰‡ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ î‡ÌˆËË ÒÔÓÒËÎË Ì‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÎË íËÂ‚ÂÈÎÂ èÂ‚ÓÈ Î‰Ë, „·‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ‚‡¯ ‚ÓÔÓÒ. LJÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ ÒÚ‡ÌÓ-

‚ËÚÒfl ÎÛ˜¯Â, Ë ÒÂȘ‡Ò Ó̇ ÓÚ‰˚ı‡ÂÚ. åÌ ·Óθ¯Â ÌÂ˜Â„Ó ‰Ó·‡‚ËÚ¸». ê‡Ì î‡ÌÒÛ‡ éη̉ ÔËÁ̇ÎÒfl ‚ ËÁÏÂÌ ҂ÓÂÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ

ÊÂÌÂ Ò ‡ÍÚËÒÓÈ. èÂÁˉÂÌÚ, Ì ‚‰‡‚‡flÒ¸ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË, ÔËÁÌ‡Î Ò‚Ó˛ Ò‚flÁ¸ Ò Ü˛ÎË É‡ÈÂ, Ì ÓÚˈ‡fl, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚ˜‡ÂÚÒfl Ò ÌÂÈ.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ÄçÖäÑéíõ

áÇÖáÑçÄü èÄãàíêÄ

ЖЕЛАЕМ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ... LJ¯ „ÓÓÒÍÓÔ Ì‡ ÚÂÍÛ˘Û˛ ̉Âβ ОВЕН ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚Ë̠̉ÂÎË ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ‰Â·ÈÚ ͇ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËÈ — Á‚ÂÁ‰˚ ÒÂȘ‡Ò Ì ÒÛÎflÚ ‚˚„Ó‰˚, ÒÍÓ ̇ӷÓÓÚ. é‰Ì‡ÍÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ‚‚Âı ÔÓ ÒÎÛÊ·ÌÓÈ ÎÂÒÚÌˈÂ. åÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ‰ÛÁ¸flÏË.

В

ТЕЛЕЦ ‚ÂÁ‰˚ ӷ¢‡˛Ú ÛÒÔÂı ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÂϸ ˆ‡ËÚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ÚÂÔ· Ë Û˛Ú‡. LJ¯‡ „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ë ‚˚‰ÂÊ͇ ÔÓÏÓ„ÛÚ Ó·ÓÈÚË ÒÍ˚Ú˚ ÎÓ‚Û¯ÍË, ‡ ÚÂÁ‚˚È ÛÏ Ë ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ‚˚¯ÂÌ˲ ÔÓ ÒÎÛÊ·Â. ìÎÛ˜¯ÂÌËfl ÙË̇ÌÒÓ‚Ó„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ‰ÓÎ„Ó Ê‰‡Ú¸ Ú‡ÍÊ Ì ÔˉÂÚÒfl.

З

БЛИЗНЕЦЫ ÎËÁ̈‡Ï ÌÛÊÌÓ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl Í Ì‡ÔflÊÂÌÌ˚Ï ·ÓflÏ Ì‡ ΢ÌÓÏ ÙÓÌÚÂ. ÇÂÓflÚÂÌ ÍÛÔÌ˚È Ò͇̉‡Î ËÎË ‡Á˚‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ‰‡‚ÌËÏ Ô‡ÚÌÂÓÏ. ÖÒÎË ‰Îfl ‚‡Ò ‰ÓÓ„Ë ‚‡¯Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl — ·Û‰¸Ú ‚ÌËχÚÂθÌÂÂ Í Ò‚ÓÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÂ, ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÔÂÚÂÌÁËË Ë, Ì ӷËʇflÒ¸ ̇ ÌËı, ˢËÚ ÍÓÏÔÓÏËÒÒ.

Б

РАК ‡Í‡Ï „ÓÁflÚ Ì‰Ó‡ÁÛÏÂÌËfl ̇ ÒÎÛÊ·Â. ÅÛ‰¸Ú ·‰ËÚÂθÌ˚ Ë Ì ÔËÌËχÈÚ ÌË͇ÍËı ÌÂÓ·‰ÛχÌÌ˚ı ¯ÂÌËÈ. éÚ ‚‡¯ÂÈ ÎÓ‚ÍÓÒÚË, ‚˚‰ÂÊÍË Ë Ú‡ÍÚ‡ ·Û‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÏÌÓ„ÓÂ. ç ‚Á‰ÛχÈÚ ÏÂÌflÚ¸ ‡·ÓÚÛ: ‰‡ÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ. ç‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰ÌË Á‡Ô·ÌËÛÈÚ ‚˜ÂËÌÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ·˚Ú¸ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‰ÛÁÂÈ Ë ÔÓ‚ÂÒÂÎËÚ¸Òfl.

Р

ВЕСЫ ÒÔÂı ·Û‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ‚‡¯ÂÈ „Ë·ÍÓÒÚË Ë ÛÏÂÌËfl ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸Òfl Í ÌÓ‚˚Ï ÛÒÎÓ‚ËflÏ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚˚„Ó‰Ì˚È Á‡Í‡Á ËÎË Á‡Ï‡Ì˜Ë‚Ó Ô‰ÎÓÊÂÌË ӷ Û˜‡ÒÚËË ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÏ ÔÓÂÍÚÂ. ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚Ë̠̉ÂÎË ‚Ò „Ó‡Á‰Ó ıÛÊÂ. çÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ëfl, ÒÛÏ·Û ‚ ˜Û‚ÒÚ‚‡ı Ë Ê·ÌË ÛÈÚË ÓÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

У

СКОРПИОН ÍÓÔËÓÌ˚ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÒÏÓ„ÛÚ ÔËÏÂËÚ¸ ̇ Ò·fl Óθ ÒÂÓ„Ó Í‡‰Ë̇·. ì ‚‡Ò ÔÓfl‚ËÚÒfl ÔÂÍ‡Ò̇fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡Áӷ·˜‡Ú¸ ‚Òfl˜ÂÒÍË Á‡„Ó‚Ó˚ Ë ËÌÚË„Ë, ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ ÔË ˝ÚÓÏ ‚ ÚÂÌË. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚˚ ·Û‰ÂÚ ‰Ó‚ÓθÌ˚ ÔӉ·ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ. çÓ ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÓÁÎÓ·ÎÂÌËÂ Ë ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÔËÌÂÒÛÚ ‚‰ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ ‚‡Ï.

С

СТРЕЛЕЦ ÊËÁÌË ëÚÂθˆÓ‚ ̇ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔÂËÓ‰ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÈ ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚË. ç‡ ‡·ÓÚ ‚Ò ·Û‰ÂÚ ÒÍ·‰˚‚‡Ú¸Òfl ıÓÓ¯Ó, Ë ‰‡Ê ӘÂ̸ ıÓÓ¯Ó, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ΢ÌÓÈ ÊËÁÌË ÔÓ˜ÚË ËÒ˜ÂÁÌÛÚ, Ú‡Í Í‡Í ‚‡¯ Ô‡ÚÂ ÓÍÛÊËÚ ‚‡Ò Á‡·ÓÚÓÈ Ë ‚ÌËχÌËÂÏ. ç‡È‰ËÚ Ò· ÌÓ‚Ó ıÓ··Ë — ÓÌÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ÒÚ‡Ú¸ Â˘Â Ò˜‡ÒÚÎË‚ÂÂ.

В

КОЗЕРОГ ÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ËÁ‚ÂÒÚË ̇Û¯ËÚ ‰Û¯Â‚ÌÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒË ËÎË ÓÒÎÓÊÌËÚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÂϸÂ. ÅÛ‰¸Ú „ÓÚÓ‚˚ Í ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ÔÓ·ÎÂχÏ. éÚ ‚‡Ò ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl ÌÂχÎÓ Í‡ÒÌÓ˜Ëfl Ë Û·Â‰ËÚÂθÌÓÒÚË. ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒÂϸ Ì ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚‡¯Â„Ó ‚ÌËχÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËfl — ÔÓÔÓ·ÛÈÚ ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ.

Н

ВОДОЛЕЙ ЛЕВ Ò ÔÓ·ÎÂÏ˚ 㸂ӂ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÒÍÓ ‚ÒÂ„Ó ·Û‰ÛÚ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò Î˘ÌÓÈ ÊËÁ̸˛. Ç˚ ËÎË ÔÓ Û¯Ë ‚β·ËÚÂÒ¸, ËÎË Ò „ÓÂÒÚ¸˛ ‡ÒÒÚ‡ÌÂÚÂÒ¸ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Î˛·Ó‚¸˛. é‰Ì‡ÍÓ ‚ β·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚Ò Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl ‚ÂҸχ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ. à ÔÓÏÌËÚÂ, ˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ÔÓÒΉÌflfl ‚β·ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ËÎË ÒÒÓ‡ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÊËÁÌË.

В

ДЕВА ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ ͇ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ „‡Ì‰ËÓÁÌ˚È ÔÓÂÍÚ Â˘Â ‡ÌÓ, Í‡Í ·˚ ‚‡Ï ˝ÚÓ„Ó ÌË ıÓÚÂÎÓÒ¸, ÌÓ ÔÓ‰Ûχڸ Ó· ˝ÚÓÏ Ë ÔËÍËÌÛÚ¸ Ô·Ì˚ ÛÊ ÏÓÊÌÓ. LJ¯ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚËÁÏ ÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ÔË„Ó‰ËÚ¸Òfl ‚ ‰Â·ı. é·˘ÂÌËÂ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓ· ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰ÌË ÔÓ‰ÌËÏÂÚ ‚‡¯Û Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÂ·Â Ë Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ.

Р

ÚÏÂÌËÚ ̇ϘÂÌÌ˚ ‚ËÁËÚ˚ Ë Ôӂ‰ËÚ ‚ÂÏfl ‰Óχ. ì‰ÂÎËÚ ‚ÌËχÌË ÒÂϸÂ. LJ¯‡ Ïfl„ÍÓÒÚ¸ Ë ÒÍÓÏÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‰Ó‚ÂËfl, Û˛Ú‡ Ë ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚. ç Á‡·˚‚‡ÈÚÂ Ó ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÏ ÓÚ‰˚ıÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓȉÂÚ ‚‡Ï ̇ ÔÓθÁÛ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰ÌË ÛÒÚÓÈÚ Ì·Óθ¯ÓÈ ÒÂÏÂÈÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ˜ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ÒÂÏ ·Óθ¯Ó ۉӂÓθÒÚ‚ËÂ.

О

РЫБЫ ˚· ÓÊˉ‡˛Ú ÍÓÌÙÎËÍÚ˚, ÌÓ Ì ÒΉÛÂÚ ÒËθÌÓ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û. ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔˉÂÚÒfl ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ‰ÛÊ·Û Ò ÚÂÏË, Ò ÍÂÏ ‚˚ ‰‡‚ÌÓ ÔÂÂÒÚ‡ÎË Ó·˘‡Ú¸Òfl. ë ÌÂÔËflÚÌÓÒÚflÏË ‚‡Ï Û‰‡ÒÚÒfl ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÚ‡˚Ï Á̇ÍÓÏ˚Ï. í‡ÍÊ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠ‚ÂÎË͇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ̇Ô‡ÒÌ˚ı Ú‡Ú Ë, Í‡Í ÒΉÒÚ‚ËÂ, ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı ÔÓ·ÎÂÏ.

Р

 ÑÓÓ„ÓÈ, Û ÏÂÌfl ‡ÒÚÂÚ ÊË‚ÓÚËÍ, ͇ÊÂÚÒfl, fl ·ÂÂÏÂÌ̇. - Äı‡, ÌÛ ‰‡. ü ‰‡Ê Á̇˛ ÍÚÓ ÓÚˆ. - äÚÓ? - äÓÏ·ËÌ‡Ú ÍÓ̉ËÚÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ. - á‡ÔËÒ‡Î Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ Ì‡ ͇‡ÚÂ. - çÛ Ë ˜ÚÓ? - ç‡Û˜ËÎÒfl Ô˚ÎÂÒÓÒËÚ¸, „ÓÚÓ‚ËÚ¸, ‡ ÓÚ ÒÚËÍË ÔÓÒÚÓ Ú‡˘ÛÒ¸.

37

 - í˚ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ˜ÂÒÚÌÓ „Ó‚ÓËÎ ÊÂÌ˘ËÌÂ, ˜ÚÓ Ó ÌÂÈ ‰Ûχ¯¸? - ч, ıӘ¯¸ ¯‡Ï ÔÓ͇ÊÛ?

 ì ÔÓÎÂÁÌÓÈ ÔË˘Ë ÚÓθÍÓ Ó‰ËÌ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ - Âfi ÂÒÚ¸ ÌÂθÁfl.

 ÖÒÎË Û ÊÂÌ˚ ÛʇÒÌÓ ̇ÒÚÓÂÌËÂ, ÓÚÓȉËÚ ̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ Ë ·ÓÒ¸Ú ‚ ÌÂfi ÍÓ¯ÂθÍÓÏ. ÉÎÛÔ˚È ÎÂÌÚflÈ ËÁÓ·ÂÎ ÍÓÎÂÒÓ, ÛÏÌ˚È ÎÂÌÚflÈ - ‰Ë‚‡Ì. á‡ÎÂÚÂÚ¸ ÏÓÊÌÓ Ë ·ÂÁ Í˚θ‚. ëÂÍÒۇθÌ˚ ‚ÓβˆËË ÔÓıÓ‰flÚ ·ÂÁ ÊÂÚ‚. ÜÂÚ‚˚ Óʉ‡˛ÚÒfl ÔÓÒÎÂ. ÜËÁ̸ ÌÛÊÌÓ ÔÓÊËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ó· ˝ÚÓÏ Á̇ΠGoogle....Ë Ì Á̇ΠYouTube. àÁ‚ËÌËÚÂ, ˜ÚÓ fl „Ó‚Ó˛, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ÔÂ·˂‡ÂÚÂ. ëÛ‰¸fl ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ Û ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓ„Ó: - ᇘÂÏ ‚˚ Ò·ÂʇÎË ËÁ Ú˛¸Ï˚? - ü ıÓÚÂÎ ÊÂÌËÚ¸Òfl! - ч... ÒÚ‡ÌÌÓÂ Û ‚‡Ò Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó Ò‚Ó·Ó‰Â! èÓ Ì‡ÒÚÓflÌ˲ ÊÂÌ˚ ÔflÚ¸ ÏËÌÛÚ Á‡Úfl„Ë‚‡Î „ÓÎ˚¯ÍÓ Ï¯͇ ‰Îfl Á‡ÔÂ͇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ „ÂÏÂÚ˘ÌÓ. äÓ„‰‡ ‚Ò ҉·Π- ÊÂ̇ ÔÓÚÍÌÛ· ÌÓÊÓÏ ˝ÚÓÚ Ï¯ÓÍ ‚ ÌÂÒÍÓθÍËı ÏÂÒÚ‡ı Ë ÔÓÒÚ‡‚Ë· ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÛ. ɉ ÎÓ„Ë͇? ó‡ÒÚÓ „Îfl‰fl ÛÚÓÏ Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌÛ, Ò ÛʇÒÓÏ ÔÓÌËχ¯¸, ˜ÚÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú˚  ‚˜Â‡ Òӷ·ÁÌËÎ, ·˚· Ì ڂÓfl, ‡  Á‡ÒÎÛ„‡. á‡ıÓ‰ËÚ ÏÛÊËÍ ‚ ‡ÔÚÂÍÛ Ë ˜ÚÓ-ÚÓ ¯ÂÔÓÚÓÏ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ Û ÔÓ‰‡‚˘Ëˆ˚. í‡ ‚ÓÁÏÛ˘‡ÂÚÒfl: - ä‡ÍË ¢ "Á‡˘ËÚÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡"? ì Ì‡Ò ÚÛÚ ‡ÔÚÂ͇, ‡ Ì åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚! çË˜Â„Ó ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó, ÂÒÎË Ì‡‰ ÚÓ·ÓÈ ÒϲÚÒfl... ÉÓ‡Á‰Ó ıÛÊÂ, ÍÓ„‰‡ ̇‰ ÚÓ·ÓÈ Ô·˜ÛÚ...

 ÖÒÚ¸ ‰‚‡ ‚ˉ‡ ÔÓ‰‡ÍÓ‚: ÍÓÚÓ˚ ̇ ıpÂÌ Ì ÌÛÊÌ˚ Ë ÍÓÚÓ˚ ıpÂÌ ÍÚÓ ÔÓ‰‡ËÚ.

 ìÚÓ - ˝ÚÓ Ú‡Í‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÒÛÚÓÍ, ÍÓ„‰‡ Á‡‚ˉÛ¯¸ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚Ï...

 îËχ ˢÂÚ ÌÓ‚Ó„Ó ·Ûı„‡ÎÚÂ‡! à ÒÚ‡Ó„Ó ÚÓÊÂ! çËÍÓ„‰‡ Ì ‚ˉ·, Í‡Í Ô·˜ÛÚ ÏÛʘËÌ˚, ÔÓ͇ Ì ÓÚÙÓχÚËÓ‚‡Î‡ ÊÂÒÚÍËÈ ‰ËÒÍ. ì˜ÂÌ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ „·‚̇fl Ô˘Ë̇ ‰Ó΄ÓÎÂÚËfl ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó Ó ÓʉÂÌËË. åÂÒflˆ ̇Á‡‰ ÊÂ̇ ·ÓÒË· ÂÒÚ¸ ÏÛ˜ÌÓÂ, ÚË Ì‰ÂÎË Ì‡Á‡‰ ·ÓÒË· ÔËÚ¸ ÍÓÙÂ, ‰‚ Ì‰ÂÎË Ì‡Á‡‰ ·ÓÒË· ÍÛËÚ¸... èÓıÓÊ fl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ! ÖÒÎË ÊÂÌ˘Ë̇ Ò Ì‰ÓÛÏÂÌÌ˚Ï ‚˚‡ÊÂÌËÂÏ Îˈ‡ Ó·ÏÂflÂÚ Ò·fl ÛÎÂÚÍÓÈ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı Ë ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ‡‰ÓÒÚÌÓ ‚ÒÍËÍË‚‡ÂÚ "ç ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸!", Á̇˜ËÚ, Ó̇ ÔÓ Ó¯Ë·Í ‚Áfl· ÛÎÂÚÍÛ Ò ‰˛ÈÏÓ‚ÓÈ ¯Í‡ÎÓÈ. é‰ËÒÒÂfl - flÍËÈ ÔËÏÂ ÚÓ„Ó, ͇ÍË Ò͇ÁÍË ÏÓÊÂÚ ÔˉÛχڸ ÏÛÊËÍ, Ó·˙flÒÌflfl Ò‚ÓÂÈ ÊÂÌÂ, „‰Â ÓÌ ÔÓÔ‡‰‡Î ÔÓÒΉÌË ÔflÚ̇‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ. é˜Â̸ ÔÓÎÂÁÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ÏÛʘË̇Ï: - ÑÓÓ„ÓÈ, fl ˜ÚÓ-ÚÓ Ò· ÒÓ‚ÒÂÏ ÏÂÒÚ‡ Ì ̇ıÓÊÛ. - ᇷ˚· „‰Â ÍÛıÌfl?.. Ç˚¯Î‡ ‚ÂÒËfl ä‡Ï‡ÒÛÚ˚ ‰Îfl ‚‚. ç‡ ‚ÒÂı ͇ÚËÌ͇ı ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ åÄåÄ Ë Ú‡ÍË ‰‡fiÚ ÒÓ‚ÂÚ˚.

 èÂ‚‡fl ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ - Í Ò‚‡‰¸·Â. ÇÚÓ‡fl - Í ‰Â̸„‡Ï. íÂÚ¸fl - ıÓÚÂÎË ‰Â‚Ó˜ÍÛ. óÂÚ‚fiÚ‡fl, ÔflÚ‡fl Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÔÛÒÚ¸ ·Â„‡˛Ú, ʇÎÍÓ ˜ÚÓ ÎË. ì ÏÂÌfl ‡ÒÚÂÚ ÊË‚ÓÚ! åÓÊÂÚ ÍÚÓ- ÚÓ Ú‡Ï ÊË‚ÂÚ?! çÂÂÂÂÚ! - ÓÚ‚ÂÚËÎ ÏÌ ÊË‚ÓÚ! èÓÒÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÊÂÚ!

 Ä ‰Û‡ÍÓ‚ ͇ÍËı χÎÓ, Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÏÌÓ„Ó!

 ç ÚÓ„‡ÈÚ ӄÓÎÂÌÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡ ÏÓÍ˚ÏË Û͇ÏË, ÓÌË ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ʇ‚Â˛Ú Ë ÔÓÚflÚÒfl. ÖÒÎË ÒÎÓÊËÚ¸ ÚÂÏÌÓ ÔÓ¯ÎÓ ÒÓ Ò‚ÂÚÎ˚Ï ·Û‰Û˘ËÏ, ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl ÒÂÓ ̇ÒÚÓfl˘ÂÂ. í‡ÍÒËÒÚÛ, ̇¯Â‰¯ÂÏÛ Á‡·˚Ú˚ ‚ Ò‡ÎÓÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ò „ËÙÓÏ “ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÂÍÂÚÌÓ”, - Ô‰·„‡ÂÚÒfl Á‡ÒÚÂÎËÚ¸Òfl Ò‡ÏÓÏÛ. Ç‡˜ - Ô‡ˆËÂÌÚÛ: - èflÏÓ Ì Á̇˛, ˜ÚÓ Ò ‚‡ÏË ‰Â·ڸ! äÛËÚ¸ ‚˚ ÛÊ ·ÓÒËÎË, ÔËÚ¸ ÚÓÊÂ, ‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ÌÂÚ. èˉÂÚÒfl ‚‡Ï, ·‡ÚÂ̸͇, Ó„‡Ì˘ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÂÍÒۇθÌÛ˛ ÊËÁ̸, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, ̇ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. - ìÚÓ˜ÌËÚÂ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ fl ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂÂÒÚ‡Ú¸ ‰Â·ڸ: ‰Ûχڸ Ó ÒÂÍÒ ËÎË „Ó‚ÓËÚ¸? ä‡Ú‡ÒÚÓÙ‡! åÛʘËÌ˚ ‚Òfi ÂÊ Ը˛Ú „Ó¸ÍÛ˛, Ë ‰‡Ï‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‚Òfi ˜‡˘Â ÎÓÊËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ÌÓÊ Ô·ÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ıËÛ„‡! ì ÏÓÂÈ ÊÂÌ˚ Í·ÒÒ˘ÂÒÍËÈ „‡‰ÂÓ·: 1. 燉ÂÚ¸ ̘„Ó. 2. ǯ‡Ú¸ ÌÂÍÛ‰‡. 3. Ç˚ÍËÌÛÚ¸ ʇÎÍÓ. 4. à ÒÔˆˇθ̇fl ÔÓÎ͇ "ljÛ„ ÔÓıÛ‰Â˛". èÓ͇ fl ·ËÎÒfl ‚ ‚‡ÌÌÓÈ, ÊÂ̇ Û ÏÂÌfl ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÔÓÒË·, ҇χ Ò· ÓÚ‚ÂÚË·, ҇χ Ò ÒÓ·ÓÈ ÔÓÛ„‡Î‡Ò¸ - Ë ËÁ ‚‡ÌÌÓÈ fl ‚˚¯ÂÎ ‡Á‚‰fiÌÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. äÓ„‰‡ ÊÂ̇ Ò͇Á‡Î‡ ÏÛÊÛ, ˜ÚÓ ÍÛÔË· ÌÓ‚˚ ҇ÔÓ„Ë: ÍÓʇÌ˚Â, ÍÓ˘Ì‚˚Â Ë Ò ÔflÊÍÓÈ, ÓÌ Ë Ì ÔÓ‰ÓÁ‚‡Î, ˜ÚÓ ˝ÚÓ... ÚË Ô‡˚!..

äÓÌÒÛθڇˆËË ÔÓ íÖéêàà ÇêÖåÖçà

«Структурный гороскоп»

 C ÛÎˈ˚ Ô˯fiÎ ÍÛÒÓÍ „flÁË. ÉÓ‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓÈ ·fiÌÓÍ. èÓÈ‰Û ÓÚÏÓ˛ - ÔÓ „ÓÎÓÒÛ ‚Ӊ ÔÓıÓÊ. - Ç‡Ï Í‡ÍÓÈ Ì‡ÍÓÁ - ‰ÓÓ„ÓÈ ËÎË ‰Â¯fi‚˚È? - ë‡Ï˚È ‰Â¯Â‚˚È! - Ҳ, ·‡˛¯ÍË - ·‡˛...

 ç˘ÚÓ Ú‡Í Ì ÛÍ‡¯‡ÂÚ ÊÂÌ˘ËÌÛ, Í‡Í Û‰‡˜ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡ÌÌ˚È ÏÛʘË̇. ëÍÓθÍÓ Â˘fi Ì ҉·ÌÓ... Ä ÒÍÓθÍÓ Â˘Â Ô‰ÒÚÓËÚ Ì ҉·ڸ..... óÂÎÓ‚ÂÍ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚‚‡ÂÚ Ú‡Í ·ÎËÁÓÍ Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û, Í‡Í ÔË Á‡ÔÓÎÌÂÌËË ÂÁ˛Ï ÔË Ì‡ÈÏ ̇ ‡·ÓÚÛ.

Всем, кто получит Консультацию, в подарок «Волшебный Календарь» 2014

 óÚÓ Ê‰ÂÚ Ç‡Ò ‚ çÓ‚ÓÏ „Ó‰Û «ãÓ¯‡‰Ë»? éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ΢ÌÓÈ ÊËÁÌË, ‚ ÒÂϸ  éÔ‰ÂÎÂÌË ‚‡¯Â„Ó àåàÑÜÄ ‰Îfl ÛÒÔÂı‡ ‚ ÒӈˇθÌÓÈ ÊËÁÌË äÓ„‰‡ ÎÛ˜¯Â ̇˜Ë̇ڸ ÌÓ‚˚ ‰Â·, ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÒÂϸ˛… ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ó á‚ÓÌËÚÂ: (212) 444-8336 E mail: natkort@gmail.com (‚Ò ¯Ú‡Ú˚)


www.vnovomsvete.com

38

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА èêéÉêÄååA TEãEäÄçÄãA RTVi

êÄä: çÄâíà à ìçàóíéÜàíú!

27 üçÇÄêü - 2 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

МЕТАСТАЗИРОВАННЫИ

êÄä ãEÉäàï

äÎËÌ˘ÂÒÍËÈ ÔËÏÂ: ÏÓÎÓ‰‡fl ÊÂÌ˘Ë̇, ËÏ‚¯‡fl ‡Í Îfi„ÍËı Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á‡ÏË Ë ·ÂÁÛÒÔ¯ÌÓ ÔÓÎÛ˜‡‚¯‡fl ıËÏËÓÚÂ‡Ô˲, ÔËÌËχ· ÔÂÔ‡‡Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË “Ä˝ÚÂ̇” ‚Ó ‚ÂÏfl ÍÓÓÚÍÓ„Ó ˆËÍ· ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÔÓ‰ÓÎʇ· Â„Ó ÔËfiÏ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ. é̇ ÔËÌËχ· Â„Ó ‚ Ú˜ÂÌË ‰‚Ûı ÎÂÚ, Ë ‚ÂÒ¸ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ì ËÏ· ͇ÍËı-ÎË·Ó ÔËÁ̇ÍÓ‚ ÔÓ„ÂÒÒ‡ Á‡·Ó΂‡ÌËfl. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÒÚ¸ ‡Í‡ ΄ÍËı ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏË ‰ÓÒÚ˄· χүڇ·Ó‚ ˝ÔˉÂÏËË. ùÚÓ Ù‡Ú‡Î¸ÌÓ Á‡·Ó΂‡ÌË ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ ÏÓÎÓ‰ÂÂÚ. éÌÓ Ì ˘‡‰ËÚ ÌË ÏÛʘËÌ, ÌË ÊÂÌ˘ËÌ Ë Ó˜Â̸ ÔÎÓıÓ ÔÓ‰‰‡ÂÚÒfl ΘÂÌ˲. çÓ‚˚È ÔÓÚË‚ÓÓÔÛıÓ΂˚È ÔÂÔ‡‡Ú ÄÖ-941(Neovastat) ͇̇‰ÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË “Ä˝ÚÂ̇”, ÛÒÔ¯ÌÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌÌ˚È ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ÚÂ‡ÔËË ‡Í‡ ÔÓ˜ÍË, ‡Í‡ ÔÓÒÚ‡Ú˚ Ë ‡Í‡ „Û‰Ë, ÔÓ¯ÂÎ I-II Ù‡ÁÛ ÍÎËÌ˘ÂÒÍËı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ì‡ ·ÓθÌ˚ı Ò ‡ÍÓÏ Î„ÍËı. èËÏÂÌÂÌË ÔÂÔ‡‡Ú‡ Ôӂ‰ÂÌÓ ‚ 50 ωˈËÌÒÍËı Û˜ÂʉÂÌËflı ä‡Ì‡‰˚ Ë ëòÄ. àÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ôӂ‰ÂÌ˚ ‚ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Â ÒÓ ÒÔˆˇÎËÒÚ‡ÏË ç‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó àÌÒÚËÚÛÚ‡ ‡Í‡ (ëòÄ), ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ‚ÒÂÏË Ô‡‚Ë·ÏË Òڇ̉‡ÚÓ‚ ëòÄ Ë ä‡Ì‡‰˚. ÅÓΠ760 Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ˝ÚÓÚ ÔÂÔ‡‡Ú ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ıËÏËÓÚÂ‡ÔËÂÈ, ÎË·Ó ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÏÓÌÓÚÂ‡ÔËË. ÑÓÍÚÓ ÑËÎËÔ è‡ÚÂθ, ÓÌÍÓÎÓ„ Ö‚ÂÈÒÍÓ„Ó Ï‰ˈËÌÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ‚ 縲-âÓÍÂ, ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÚÂı, ÍÓÏÛ ÔÓÛ˜ÂÌÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌË ÌÓ‚ÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍË Í‡Ì‡‰ÒÍÓÈ ·ËÓÙ‡χˆÂ‚Ú˘ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË “Ä˝ÚÂ̇”. çËÊ Ô˂‰ÂÌÓ Â„Ó ÏÌÂÌËÂ. - óÚÓ ÔÓÒÎÛÊËÎÓ Ô˘ËÌÓÈ ‚‡¯Â„Ó ¯ÂÌËfl Ó ÔËÌflÚËË Û˜‡ÒÚËfl ‚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı? - èÓ‰‡‚ÎÂÌË ÓÒÚ‡ ÒÓÒÛ‰Ó‚ ‚ ÓÔÛıÓÎflı ͇ÊÂÚÒfl ÏÌ ӷ̇‰fiÊË‚‡˛˘ËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í Î˜ÂÌ˲ ‡Í‡. 燯 ËÌÚÂÂÒ Í ÔÂÔ‡‡ÚÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË “Ä˝ÚÂ̇” ·‡ÁËÛÂÚÒfl ̇ ÚÓÏ Ù‡ÍÚÂ, ˜ÚÓ AE-941(Neovastat) Ì ËÏÂÂÚ Ì„‡ÚË‚Ì˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ, ÔËÒÛ˘Ëı ‚ÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‚ ̇ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ÔÓ‰ıÓ‰‡Ï Í Î˜ÂÌ˲ ‡Í‡. ÇÒ Á̇˛Ú Ó ıËÛ„ËË, ‡‰ËÓÚÂ‡ÔËË Ë ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË. çÓ Ì‡Ï Ó˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò Ô‡ˆËÂÌÚ‡ÏË, Í ÍÓÚÓ˚Ï Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ˝ÚË ‚ˉ˚ ÔÓÚË‚ÓÓÔÛıÓ΂ÓÈ ÚÂ‡ÔËË. ä‡Í ÒΉÒÚ‚ËÂ, ‚˚ÊË‚‡ÂÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍËı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı Í‡ÈÌ ÌËÁ͇. - ä‡ÍËÂ, ̇ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰, ÓÒÌÓ‚Ì˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË “Ä˝ÚÂ̇”? - ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ˉ‡θÌÓ ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı,

ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Ô‡ˆËÂÌÚÛ. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ÔÂÔ‡‡Ú ÄÖ941(Neovastat) ‰‡fiÚ Ú‡ÍÓÈ ÂÁÛθڇÚ, Ë Ï˚ ̇‰ÂÂÏÒfl ۷‰ËÚÂθÌÓ ÔÓ͇Á‡Ú¸ ˝ÚÓ ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl Á‡Íβ˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÎÂ͇ÒÚ‚Ó Ì ‰ÓÎÊÌÓ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚. ç‡ÔËÏÂ, Ï˚ ËÏÂÂÏ Ó˜Â̸ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ ÔÓÚË‚ÓÓÔÛıÓ΂˚ ıËÏËÓÔÂÔ‡‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓθÍÓ ÚÓÍÒ˘Ì˚ÏË, ˜ÚÓ ËÌÓ„‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÚÂflÚ¸ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ ËÁ-Á‡ ˝ÚÓÈ ÚÓÍÒ˘ÌÓÒÚË. Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ÔÂÔ‡‡Ú ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Û‰Ó·ÂÌ ‚ ÔËÏÂÌÂÌËË, Ú‡Í Í‡Í Ì‡¯ËÏ ·ÓθÌ˚Ï ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‰ÎËÚÂθÌ˚ ÍÛÒ˚ ΘÂÌËfl. ä‡Í Ï˚ ‚ˉÂÎË ‚ I Ë II ÒÚ‡‰Ëflı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ÔÂÔ‡‡Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË “Ä˝ÚÂ̇” ËÏÂÎ ÏËÌËχθÌ˚ ÔÓ·Ó˜Ì˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚. å˚ ËÏÂÂÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ Ô‡ˆËÂÌÚ˚ ÔËÌËχ˛Ú ˝ÚÓÚ ÔÂÔ‡‡Ú ‚ Ú˜ÂÌË 4-ı ÎÂÚ ·ÂÁ ͇ÍËı-ÎË·Ó ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ̇ ˜ÚÓ ËÌÓ„‰‡ ʇÎÓ‚‡ÎËÒ¸ Ô‡ˆËÂÌÚ˚, - ˝ÚÓ Î„ÍËÈ ÔË‚ÍÛÒ ˚·˚. çÓ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ˝ÚÓ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ·Óθ¯ÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ó·˚˜Ì˚ı ‰Îfl ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ ‚ ‚ˉ ÚÓ¯ÌÓÚ˚, ‚ÓÚ˚, ÔÓÚÂË ‚ÓÎÓÒ, ÛıÛ‰¯ÂÌËfl ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÂÈ ÍÓ‚Ë, ÚÓ Ú‡ÍË fl‚ÎÂÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ “Ä˝ÚÂ̇” ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú. á̇˜ËÚÂθÌ˚Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂÔ‡‡Ú ÔËÌËχÂÚÒfl ÔÂÓ‡Î¸ÌÓ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Â„Ó Ì‡‰Ó ÔËÚ¸. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ÎËÚÂθÌ˚ ÍÛÒ˚ ΘÂÌËfl ‡Ï·Û·ÚÓÌÓ. èÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÄÖ941(Neovastat) ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÏÂÌflÚ¸ ˝ÚÓÚ ÔÂÔ‡‡Ú Í‡Í Ë̉˂ˉۇθÌÓ, Ú‡Í Ë ‚ ÍÓÏ·Ë̇ˆËË ÒÓ ‚ÒÂÏË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÒıÂχÏË ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË Ë ‡‰ËÓÚÂ‡ÔËË. èË ˝ÚÓÏ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl, ‡ ÔÓ·Ó˜Ì˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚ ÒÌËʇ˛ÚÒfl. - ä‡ÍË ÂÁÛθڇÚ˚ ‚˚ ̇·Î˛‰‡ÎË Û Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡‚¯Ëı ‡ÌÚˇ̄ËÓ„ÂÌÌÛ˛ ÚÂ‡Ô˲? - ì Ôӂ‰ÂÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ·˚ÎÓ ‰‚ ˆÂÎË: ÓˆÂÌ͇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË. èÓÒÍÓθÍÛ ‚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı ÔËÌËχÎË Û˜‡ÒÚË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ô‡ˆËÂÌÚ˚, ËÏ‚¯Ë ӘÂ̸ Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚ ÙÓÏ˚ Á‡·Ó΂‡ÌËfl, ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÌËı Ì ÒÏÓ„ÎË ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡. é‰Ì‡ÍÓ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ÔËÏÂÌÂÌË ·˚ÎÓ ÛÒÔ¯Ì˚Ï.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ËÌÚÂ‚¸˛, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ “Ä˝ÚÂ̇” (ä‡Ì‡‰‡), Ë ÔÛ·ÎË͇ˆËË Ó ÂÁÛθڇڇı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ‚ Òڇڸ Jean Latrielle et al. “Phase I-II Trial of the Safety and Efficacy of AE-941 (Neovastat®) in the treatment of Non-Small-Cell Lung Cancer” Clinical Lung Cancer, V.4, No4, 231236, 2003.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (416) 661-7890 www.angioworld.com

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä, 27 üçÇÄêü 08.00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, «éëéÅéÖ åçÖçàÖ» 09.00 “åìãúíîàãúåõ” 10:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 11:00 “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 4 ÒÂËfl 12:00 “ëÄåéáÇÄçñõ” 9 ÒÂËfl 01:00 “ë íÖï èéê, äÄä åõ ÇåÖëíÖ” 02:30 “êìëëäàâ ÄäñÖçí” 03:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 04:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:00 “êÄëèàëÄçàÖ ëìÑÖÅ” 4 Ò 06:00 “ÑéêéÉéâ åéâ óÖãéÇÖä” 16 Ò 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” 08:00 “ëÄåéáÇÄçñõ” 10 ÒÂËfl 09:00 “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 5 ÒÂËfl 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 12:10 “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 5 ÒÂËfl 01:00 “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ëÔÓÚ” 01:30 “ÉÓÓ‰ÒÍˠ΄Ẩ˚” 02:00 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 02:40 “ÑéêéÉéâ åéâ óÖãéÇÖä” 03:30 “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” 04:00 “ãìóòÖÖ ÇêÖåü ÉéÑÄ” 06:00 “ëÄåéáÇÄçñõ” 10 ÒÂËfl 07:00 “åìãúíîàãúåõ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”

Çíéêçàä, 28 üçÇÄêü 08:00 09:00 10:00 10:08 11:00 12:00 01:00 03:00 04:30 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:10 01:00 01:30 02:00 02:40 03:30 04:00 06:00 07:00 07:30

”éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìãúíîàãúåõ” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 5 ÒÂËfl “ëÄåéáÇÄçñõ” 10 ÒÂËfl “ãìóòÖÖ ÇêÖåü ÉéÑÄ” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “êÄëèàëÄçàÖ ëìÑÖÅ” 5 ÒÂËfl “äéçíéêÄ” 1 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ëÄåéáÇÄçñõ” 11 ÒÂËfl “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 6 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “åÖëíé ÇëíêÖóà” “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 6 ÒÂËfl “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ëÔÓÚ” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “äéçíéêÄ” 1 ÒÂËfl “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” “Äëü” “ëÄåéáÇÄçñõ” 11 ÒÂËfl “åìãúíîàãúåõ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

ëêÖÑÄ, 29 üçÇÄêü 08:00 09:00 10:00 10:08 11:00 12:00 01:00 03:00 04:00 04:30 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:0 11:00 11:30 12:10 01:00

”éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìãúíîàãúåõ” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 6 ÒÂËfl “ëÄåéáÇÄçñõ” 11 ÒÂËfl “Äëü” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “êÄëèàëÄçàÖ ëìÑÖÅ” 6 ÒÂËfl “äéçíéêÄ” 2 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ëÄåéáÇÄçñõ” 12 ÒÂËfl “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 7 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “åÖëíé ÇëíêÖóà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 7 ÒÂËfl “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ëÔÓÚ”

Club 3 Bears Inc. Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ: èé ëêÖÑÄå à óÖíÇÖêÉÄå èêàÇéáàå çÄ Ñéå ëÇÖÜàÖ èêéÑìäíõ ë îÖêå ùåàòÖâ, èÂÌÒË肇ÌËfl Lancaster, Manheim, New Holland, Honey Brook, Strasburg & Bird-in-Hand

www.club3bears.com (718) 907-9836, (646) 721-3874 01:30 02:00 02:40 03:30 04:00 06:00 07:00 07:30

“ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “äéçíéêÄ” 2 ÒÂËfl “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” “ãàóçõÖ ëóÖíõ” “ëÄåéáÇÄçñõ” 12 ÒÂËfl “åìãúíîàãúåõ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

óÖíÇÖêÉ, 30 üçÇÄêü 08:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, ”éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 09:00 “åìãúíîàãúåõ” 10:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” 11:00 “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 7 ÒÂËfl 12:00 “ëÄåéáÇÄçñõ” 12 ÒÂËfl 01:00 “ãàóçõÖ ëóÖíõ” 03:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” 04:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:00 “êÄëèàëÄçàÖ ëìÑÖÅ” 7 ÒÂËfl 06:00 “äéçíéêÄ” 3 ÒÂËfl 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” 08:00 “ëÇéâ-óìÜéâ” 1 ÒÂËfl 09:00 “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 8 ÒÂËfl 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 12:10 “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 8 ÒÂËfl 01:10 “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ëÔÓÚ” 01:40 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 02:10 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 02:45 “äéçíéêÄ” 3 ÒÂËfl 03:35 “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” 04:00 “ìåàêÄíú ãÖÉäé” 06:00 “ëÇéâ-óìÜéâ” 1 ÒÂËfl 07:00 “åìãúíîàãúåõ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”

èüíçàñÄ, 31 üçÇÄêü 08:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 09:00 “åìãúíîàãúåõ” 10:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”,”éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 11:00 “ÑÖíà ÇÄçûïàçÄ” 8 ÒÂËfl 12:00 “ëÇéâ-óìÜéâ” 1 ÒÂËfl 01:00 “ìåàêÄíú ãÖÉäé” 03:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” 04:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:00 “êÄëèàëÄçàÖ ëìÑÖÅ” 8 ÒÂËfl 06:00 “äéçíéêÄ” 4 ÒÂËfl 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” 08:00 “ëÇéâ-óìÜéâ” 2 ÒÂËfl 09:00 “ÅêÄíúü äÄêÄåÄáéÇõ” 1 Ò 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 12:10 “ÅêÄíúü äÄêÄåÄáéÇõ” 1 Ò 01:05 “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ëÔÓÚ” 01:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 02:00 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 02:40 “äéçíéêÄ” 4 ÒÂËfl 03:30 “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ”

04:00 “äéëí›ê Ç ÅÖãéâ çéóà” 06:00 “ëÇéâ-óìÜéâ” 2 ÒÂËfl 07:00 “åìãúíîàãúåõ”

ëìÅÅéíÄ, 1 îÖÇêÄãü 08.00 09:30 10:30 11.00 11:30 12.00 12:30 01.00 02:30 03.00 03:30 04.00 05.30 06.00 07.00 07:30 08:00 09.00 11:00 12:00 12:30 01:00 03:00 04:00 06:00 06:30 07:00

“éëíêéÇ ëéäêéÇàô” “åìãúíîàãúåõ” “Äêí-çÄÇàÉÄíéê” «ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá» “ÄÏÂË͇ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎË” “ÜàÇéÖ ëãéÇé” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, “åÖÉÄèéãàë” “ùïé çÖÑÖãà” “ìÑàÇà åÖçü” “åìãúíîàãúåõ” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “èãÄçÖíÄ Åìêú” “ùïé çÖÑÖãà” “ÑÄãÖäé à Öô› ÑÄãúòÖ ë åàïÄàãéå äéÜìïéÇõå” “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ÄÏÂË͇ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎË” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” “ÇéãòÖÅçõâ èéêíêÖí” “ÑÄãÖäé à Öô› ÑÄãúòÖ ë åàïÄàãéå äéÜìïéÇõå” “Äêí-çÄÇàÉÄíéê” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “èãÄçÖíÄ Åìêú” “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” “ãÖçéóäÄ à ÇàçéÉêÄÑ” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” “åìãúíîàãúåõ”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 2 îÖÇêÄãü 08.00 “ñÄêÖÇàó èêéòÄ” 09:30 “åìãúíîàãúåõ” 10.00 “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ÄÏÂË͇ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎË” 10.30 “ùïé çÖÑÖãà” 11.00 «Ç çúû-âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå» 12.00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, “åÖÉÄèéãàë” 12:30 “êìëëäàâ ÄäñÖçí” 01:00 “ÇéãòÖÅçõâ èéêíêÖí” 03:00 “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” 04.00 “éîàñÖêõ” 06.00 “ÑÄãÖäé à Öô› ÑÄãúòÖ ë åàïÄàãéå äéÜìïéÇõå” 07:00 “ùïé çÖÑÖãà” 07:30 “êìëëäàâ ÄäñÖçí” 08.00 “Ç çúû-âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå” 09.00 íÂίÓÛ “ìÑàÇà åÖçü” 10:30 “Äêí-çÄÇàÉÄíéê” 11:00 “ÑÄãÖäé à Öô› ÑÄãúòÖ ë åàïÄàãéå äéÜìïéÇõå” 12:00 “ÉêÄóà” 02:00 “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ÄÏÂË͇ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎË:” 02:30 íÂίÓÛ “ìÑàÇà åÖçü” 04:00 “ÑÄÇàÑ-ÅÖä” 06.00 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 06:30 “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” 07.00 «åìãúíîàãúåõ» 07.30 «åÖëíé ÇëíêÖóà»


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

27 üçÇÄêü - 2 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA íÖãÖäãìÅ äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 27 üçÇÄêü, èéçÖÑÖãúçàä 6:00 7:15 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:15 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“ÑÇÄ ÑêìÉÄ” ”èêé ÇÖêì à Äçîàëì” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÉãÄÑàÄíéêõ” 13 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 5 Ò “áéãìòäÄ”. 13 ÒÂËfl ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ.” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÑÇÄ ÑêìÉÄ” “èêé ÇÖêì à Äçîàëì”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÉãÄÑàÄíéêõ” 13 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 5 Ò “áéãìòäÄ”. 13 ÒÂËfl ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ.” “íÄäëàëíäÄ-4” 1 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10”. “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 8-fl ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 8-fl ÒÂËfl “íÄäëàëíäÄ-4” 1 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10”. “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 8-fl ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 8-fl ÒÂËfl

28 üçÇÄêü, Çíéêçàä 6:00 7:05

“òìíäà Ç ëíéêéçì” “èêé ÇÖêì à Äçîàëì”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 8:00 “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 14 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ 9:00 “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 6 Ò 10:30 “áéãìòäÄ”. 14 ÒÂËfl 11:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚.

12:00 1:05 2:00 3:00 4:30 5:00

“òìíäà Ç ëíéêéçì” “èêé ÇÖêì à Äçîàëì”. “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 14 ÒÂËfl “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 6 Ò “áéãìòäÄ”. 14 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 6:00 “íÄäëàëíäÄ-4” 2 ÒÂËfl 7:00 “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” 8:00 “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 9:00 “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” 10:00 “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 9-fl ÒÂËfl 11:00 “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 9-fl ÒÂËfl 12:00 “íÄäëàëíäÄ-4” 2 ÒÂËfl 1:00 “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” 2:00 “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 3:00 “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” 4:00 “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 9-fl ÒÂËfl 5:00 “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 9-fl ÒÂËfl

29 üçÇÄêü, ëêÖÑÄ 6:00

“ÅéãúòéÖ äéëåàóÖëäéÖ èìíÖòÖëíÇàÖ” 7:05 ”èêé ÇÖêì à Äçîàëì”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ 8:00 “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 15 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 9:00 “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 7 Ò ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ 10:30 “áéãìòäÄ”. 15 ÒÂËfl 11:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” 12:00 “ÅéãúòéÖ äéëåàóÖëäéÖ èìíÖòÖëíÇàÖ” 1:05 “èêé ÇÖêì à Äçîàëì”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ 2:00 “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 15 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 3:00 “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 7 Ò ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ 4:30 “áéãìòäÄ”. 15 ÒÂËfl 5:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ”

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

“íÄäëàëíäÄ-4” 3 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 10-fl ÒÂËfl 11:00 “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 10-fl ÒÂËfl 12:00 “íÄäëàëíäÄ-4” 3 ÒÂËfl 1:00 “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” 2:00 “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 3:00 “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” 4:00 “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 10-fl ÒÂËfl 5:00 “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 10-fl ÒÂËfl

30 üçÇÄêü, óÖíÇÖêÉ 6:00 7:15 8:00

«ÇÄãúäàçõ èÄêìëÄ» åÛθÚÒÂˇΠ“ÉãÄÑàÄíéêõ”. 16 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 8 Ò ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “áéãìòäÄ”. 16 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. «ÇÄãúäàçõ èÄêìëÄ» åÛθÚÒÂˇΠ“ëäÄáäÄ é áéãéíéå èÖíìòäÖ” “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 16 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Çéãçõ óÖêçéÉé åéêü” 8 Ò ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “áéãìòäÄ”. 16 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “íÄäëàëíäÄ-4” 4 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ” “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 11-fl ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 11-fl ÒÂËfl “íÄäëàëíäÄ-4” 4 ÒÂËfl

9:00 10:30 11:00 12:00 1:15 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

27 üçÇÄêü - 2 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

“èÖêÇõâ äÄçÄã. ÇëÖåàêçÄü ëÖíú”̇ ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä, 27 üçÇÄêü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.25 15.00 15.20 15.45 16.20 16.35 17.20 18.05 19.05 20.00 21.00 21.30 23.25 0.20 1.10 2.15 3.10 4.00 4.15 6.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “àÒÚË̇ „‰Â-ÚÓ fl‰ÓÏ” “éÌË Ë Ï˚” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” èÂϸÂ‡. “㇉ӄ‡” “èÓÁÌÂ” “ÄÁ‡ÁÂθ” “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË”. “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “㇉ӄ‡”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

Çíéêçàä, 28 üçÇÄêü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.25 15.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

15.20 15.45 16.25 16.40 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.25 0.20 1.10 2.15 3.10 4.15 6.00

“èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “àÒÚË̇ „‰Â-ÚÓ fl‰ÓÏ” “éÌË Ë Ï˚” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “㇉ӄ‡” îËÎ¸Ï Ö͇ÚÂËÌ˚ ÉÓ‰Â‚ÓÈ “ÉÓÎÓÒ‡”. ó‡ÒÚ¸ 1-fl “ÄÁ‡ÁÂθ” “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË”. “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” “㇉ӄ‡” åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

ëêÖÑÄ, 29 üçÇÄêü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.25 15.00 15.20 15.45 16.20 16.35 17.20 18.05 18.55 19.05 20.00 21.00 21.30

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “àÒÚË̇ „‰Â-ÚÓ fl‰ÓÏ” “éÌË Ë Ï˚” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË” çÓ‚ÓÒÚË “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “ãËÌËfl å‡Ú˚”.

23.25 îËÎ¸Ï Ö͇ÚÂËÌ˚ ÉÓ‰Â‚ÓÈ “ÉÓÎÓÒ‡”. ó‡ÒÚ¸ 2-fl 0.25 “ÄÁ‡ÁÂθ” 1.15 “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË” 2.15 “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” 3.10 “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” 4.00 çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) 4.15 “ãËÌËfl å‡Ú˚”. 6.00 ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

óÖíÇÖêÉ, 30 üçÇÄêü 6.25 10.00 10.45 11.00 12.00 13.00 13.30 14.25 15.00 15.20 15.45 16.20 16.35 17.20 18.05 19.05 20.00 21.00 21.30 23.25 0.20 1.10 2.15 3.10 4.15 6.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “àÒÚË̇ „‰Â-ÚÓ fl‰ÓÏ” “éÌË Ë Ï˚” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “ãËÌËfl å‡Ú˚”. “èÓÎËÚË͇” “ÄÁ‡ÁÂθ” “ç‡Â‰ËÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” “ãËÌËfl å‡Ú˚”. ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

39

1:00 2:00 3:00 4:00

“íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 11-fl ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 11-fl ÒÂËfl

5:00

31 üçÇÄêü, èüíçàñÄ 6:00 7:15 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:15 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

1 îÖÇêÄãü, ëìÅÅéíÄ 6:00 7:05

“çÖÑéèÖëéä çÄèéãÖéç III” åÛθÚÒÂˇÎ. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 8:00 “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 18 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 9:00 “éëíêéÇ ëéäêéÇàô”, 1 Ò ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 10:30 “áéãìòäÄ”. 18 ÒÂËfl 11:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 12:00 “çÖÑéèÖëéä çÄèéãÖéç III” 1:05 åÛθÚÒÂˇΠë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚.

10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.25 15.00 15.20 15.45 16.20 16.35 17.20 18.05 18.55 19.05 20.00 21.00 21.30 23.10 23.55 2.50 4.00 4.10 4.25 5.40

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ”

çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “àÒÚË̇ „‰Â-ÚÓ fl‰ÓÏ” “éÌË Ë Ï˚” “Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl” “Ü‰Ë ÏÂÌfl” çÓ‚ÓÒÚË “óÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “ÇÂÏfl” çÓ‚˚È „Ó‰ ̇ èÂ‚ÓÏ “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” “äËÏË̇θÌ˚È Ú‡Î‡ÌÚ” “èÓÂÁ‰ÍË Ì‡ ÒÚ‡ÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΔ çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) îËÎ¸Ï “èÓÂÁ‰ÍË Ì‡ ÒÚ‡ÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΔ. èÓ‰ÓÎÊÂÌË “î‚‡Î¸ÒÍËÈ ‚ÂÚÂ” “ã‚ ã¢ÂÌÍÓ. çË ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÍÓfl”

ëìÅÅéíÄ, 1 îÖÇêÄãü 6.35 7.00 7.10 8.10 9.20 10.00 10.15 10.25 11.10

èüíçàñÄ, 31 üçÇÄêü 6.25

“äéêéãÖÇëíÇé äêàÇõï áÖêäÄã” åÛθÚÒÂˇΠ“ÉãÄÑàÄíéêõ”. 17 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “òãÄ ëéÅÄäÄ èé êéüãû” “áéãìòäÄ”. 17 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “äéêéãÖÇëíÇé äêàÇõï áÖêäÄã” åÛθÚÒÂˇΠ“ÉãÄÑàÄíéêõ”. 17 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “òãÄ ëéÅÄäÄ èé êéüãû” “áéãìòäÄ”. 17 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “íÄäëàëíäÄ-4” 5 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 12-fl ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 12-fl ÒÂËfl “íÄäëàëíäÄ-4” 5 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “èÖêÖÑÖã. äêéÇú ë åéãéäéå”, 12-fl ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-3”, 12-fl ÒÂËfl

11.35

“èÓıÓʉÂÌËfl ÁÛ·ÌÓ„Ó ‚‡˜‡” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “èÓıÓʉÂÌËfl ÁÛ·ÌÓ„Ó ‚‡˜‡”. èÓ‰ÓÎÊÂÌË “éÚfl‰ ÓÒÓ·Ó„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËfl” “à„‡È, „‡ÏÓ̸ β·Ëχfl!” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “ëϯ‡ËÍË. çÓ‚˚ ÔËÍβ˜ÂÌËfl” “ìÏÌˈ˚ Ë ÛÏÌËÍË” “ÜËÁ̸ ‚ ÒÎÛÊÂÌËË”. ä 5-ÎÂÚ˲ ËÌÚÓÌËÁ‡ˆËË è‡Úˇı‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ‚ÒÂfl êÛÒË äËËη “ëχ͔

2:00

“ÉãÄÑàÄíéêõ”. 18 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 3:00 “éëíêéÇ ëéäêéÇàô”, 1 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 4:30 “áéãìòäÄ”. 18 ÒÂËfl 5:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 6:00 “íÄäëàëíäÄ-4” 6 ÒÂËfl 7:00 “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” 8:00 “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 9:00 “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” 10:00 “ÑûÜàçÄ èêÄÇéëìÑàü” 11:00 “äêéí” 1-fl ÒÂËfl 12:00 “íÄäëàëíäÄ-4” 6 ÒÂËfl 1:00 “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” 2:00 “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 3:00 “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” 4:00 “ÑûÜàçÄ èêÄÇéëìÑàü” 5:00 “äêéí” 1-fl ÒÂËfl

2 îÖÇêÄãü, ÇéëäêÖëÖçúÖ 6:00 7:35 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:35 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“ÇëÄÑçàä ÅÖá ÉéãéÇõ” “ìíêé èéèìÉÄü äÖòà” “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 19 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “éëíêéÇ ëéäêéÇàô”, 2 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “áéãìòäÄ”. 19 ÒÂËfl “ìêéäà ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÇëÄÑçàä ÅÖá ÉéãéÇõ” ”ìíêé èéèìÉÄü äÖòà” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÉãÄÑàÄíéêõ”. 19 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “éëíêéÇ ëéäêéÇàô”, 2 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “áéãìòäÄ”. 19 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “íÄäëàëíäÄ-4” 7 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “ÑûÜàçÄ èêÄÇéëìÑàü” “äêéí” 2-fl ÒÂËfl “íÄäëàëíäÄ-4” 7 ÒÂËfl “íÄâçõ ëãÖÑëíÇàü-10” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 4” “ÑûÜàçÄ èêÄÇéëìÑàü” “äêéí” 2-fl ÒÂËfl

12.05 “ÄÎÂÍ҇̉ èÓÓıÓ‚˘ËÍÓ‚. “èÓÈÏË Ë ÔÓÒÚË...” 13.00 “ÇÂÏfl” 13.20 “à‰Â‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ” 14.00 èÂϸÂ‡. “çÂÔÓÍÓÂÌÌ˚” 15.00 “ãÂÌËÌ„‡‰” 18.25 “낇‰Â·Ì˚È ÔÂÂÔÓÎÓı” 19.20 “åËÌÛÚ‡ Ò·‚˚. ÑÓÓ„‡ ̇ éÎËÏÔ!” îË̇Π21.00 “ÇÂÏfl” 21.20 “ë„ӉÌfl ‚˜ÂÓÏ” 22.55 ä 70-ÎÂÚ˲ ¯ÍÓÎ˚-ÒÚÛ‰ËË åïÄí. û·ËÎÂÈÌ˚È ‚˜Â 0.30 “áËÏÌËÈ ‚˜Â ‚ ɇ„‡ı” 2.00 çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) 2.15 “ïÓÓ¯Ó ÒˉËÏ!” 3.25 “èÓÏÌË ËÏfl Ò‚Ó” 4.00 çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) 4.15 îËÎ¸Ï “èÓÏÌË ËÏfl Ò‚Ó”. èÓ‰ÓÎÊÂÌË 5.20 “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 2 îÖÇêÄãü 6.30 7.00 7.15 8.30 10.00 10.25 10.45 11.35 11.50 12.30 13.00 14.00 15.20 16.15 19.20 21.00 22.00 0.10 1.35 3.20 4.55 6.00

“ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) äÓωËfl “èÓÔ‡ÎÓ ÎÂÚÓ” “ÅÂÁÓÚˆÓ‚˘Ë̇” “ëÎÛÊÛ éÚ˜ËÁÌÂ!” “ëϯ‡ËÍË. èàç-ÍÓ‰” “á‰ÓÓ‚¸Â” “çÂÔÛÚ‚˚ Á‡ÏÂÚÍË” Ò ÑÏËÚËÂÏ ä˚ÎÓ‚˚Ï “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “î‡ÁẨ‡” ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl” “ÅÂÎÓ ÒÓÎ̈ ÔÛÒÚ˚ÌË” “Ö͇ÚÂË̇ å‡ÍÒËÏÓ‚‡. ÇÂÎË͇fl” èÂϸÂ‡. “ÇÂÏfl ‰Îfl ‰‚ÓËı” “äÛ·ÓÍ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇ÎÓ‚” ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl” “èÓ‚ÚÓË!” è‡Ó‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ “ÇÂ·Ó‚˘ËÍ” “ëÚÓ ‰ÌÂÈ ÔÓÒΠ‰ÂÚÒÚ‚‡” KÓωËfl “ã˛·Ó‚¸˛ Á‡ β·Ó‚¸” “î‡ÍË ̇ ˜‡Ò” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË


www.vnovomsvete.com

40

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

3 - 9 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTN äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä 3 îÖÇêÄãü 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 12:30 1:15 1:35 2:05 3:00 3:30 4:05 5:05 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 11:35 12:30 1:00 1:45 2:45 3:40 4:30

åàê ëÖÉéÑçü àáêÄàãú èãûë ... èéëãÄççàä åÄêìëü. àëèõíÄçàE ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ àá èÖêÇõX êìä ë ÅÖêíéå Çìãîéå äéçíÄäí ÉêìèèÄ”THE ROLLING STONES” îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ òäéãÄ ÑéäíéêÄ äéåÄêéÇëäéÉé çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà èìçäí çÄáçÄóÖçàü åàê ÑàÄãéÉ çéÇéëíà ìäêÄàçõ íÄäÄü éÅõóçÄü Üàáçú EXPRESS çéÇéëíà, ÇÖëíà èüíéÖ àáåÖêÖçàÖ èêéÉìãäà ë åÄêàçéâ ÅÖêÖÉ åÖóíõ åÂÎÓ‰‡Ï‡ óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà åàê ëÖÉéÑçü ì çÄë Ç Ééëíüï...Ñåàíêàâ óÖêçüäéÇ éÅõäçéÇÖççõâ äéçñÖêí ë ùÑìÄêÑéå ùîàêéÇõå çÄëãÖÑçàäà ÑÖãú åéçíÖ àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí åÄêìëü. àëèõíÄçàE ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ÅÖêÖÉ åÖóíõ åÂÎÓ‰‡Ï‡ óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà éêÖã à êÖòäÄ

Çíéêçàä 4 îÖÇêÄãü 6:00 7:00 8:00 9:00

åàê ëÖÉéÑçü åÄêìëü. àëèõíÄçàÖ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ

10:00 èüíéÖ àáåÖêÖçàÖ 10:30 äéçíÄäí 11:30 ì çÄë Ç Ééëíüï...Ñåàíêàâ óÖêçüäéÇ 12:30 éÅõäçéÇÖççõâ äéçñÖêí 1:00 àáêÄàãú èãûë...äéçíÄäí 1:35 çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà 2:05 èìçäí çÄáçÄóÖçàü åàê 3:00 ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê 3:30 çéÇéëíà ìäêÄàçõ 4:05 íÄäÄü éÅõóçÄü Üàáçú 5:05 EXPRESS çéÇéëíà 5:08 ÇÖëíà 6:00 SHALOM TV èêÖÑëíÄÇãüÖí... àíéÉà 2013 ÉéÑÄ ó‡ÒÚ¸ 1 7:00 ÅÖêÖÉ åÖóíõ åÂÎÓ‰‡Ï‡ 8:00 óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 10:00 èêÖåúÖêÄ! íéêçÄÑé 11:35 çÄëãÖÑçàäà ÑÖãú åéçíÖ 12:30 àáêÄàãú èãûë...äéçíÄäí 1:00 åÄêìëü. àëèõíÄçàÖ 1:45 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ 2:45 ÅÖêÖÉ åÖóíõ 3:40 óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 4:30 SHALOM TV èêÖÑëíÄÇãüÖí... àíéÉà 2013 ÉéÑÄ ó‡ÒÚ¸ 1

ëêÖÑÄ 5 îÖÇêÄãü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 1:05 1:35 2:05 3:00 3:30 4:05

åàê ëÖÉéÑçü åÄêìëü. àëèõíÄçàÖ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàçàü áÑéêéÇúü äéçíÄäí íéêçÄÑé íËÎÎÂ, 1 ÒÂËfl àáêÄàãú èãûë...äéçíÄäí çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà èìçäí çÄáçÄóÖçàü åàê ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ íÄäÄü éÅõóçÄü Üàáçú

5:08 6:00 6:30

ÇÖëíà ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé-ÄçÉã. àá èÖêÇõï êìä ë ÅÖêíéå Çìãîéå 7:00 ÅÖêÖÉ åÖóíõ åÂÎÓ‰‡Ï‡ 8:00 óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 10:00 íéêçÄÑé íËÎÎÂ, 2 ÒÂËfl 11:35 çÄëãÖÑçàäà ÑÖãú åéçíÖ 12:30 àáêÄàãú èãûë...äéçíÄäí 1:00 åÄêìëü. àëèõíÄçàÖ 1:45 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ 2:45 ÅÖêÖÉ åÖóíõ åÂÎÓ‰‡Ï‡ 3:40 óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 4:30 àá èÖêÇõï êìä ë ÅÖêíéå Çìãîéå

óÖíÇÖêÉ 6 îÖÇêÄãü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 1:35 2:05 3:00 3:30 4:05 5:05 6:00 6:30 7:00 8:00

åàê ëÖÉéÑçü åÄêìëü.àëèõíÄçàE ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé-ÄçÉã. éëéÅéÖ åçÖçàÖ íéêçÄÑé íËÎÎÂ, 2 ÒÂËfl çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà èìçäí çÄáçÄóÖçàü åàê ÖêìòÄãÄàå íÂÎÂÊÛ̇ΠçéÇéëíà ìäêÄàçõ íÄäÄü éÅõóçÄü Üàáçú EXPRESS çéÇéëíà, ÇÖëíà ÑÖêÖÇé Üàáçà ùçñàäãéèÖÑàü ÅÖêÖÉ åÖóíõ óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 10:00 ÜÖçÄ èé äéçíêÄäíì 11:45 çÄëãÖÑçàäà ÑÖãú åéçíÖ 12:30 àáêÄàãú èãûë...äéçíÄäí 1:0 åÄêìëü. àëèõíÄçàE 1:45 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

3 - 9 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “êíê èãÄçÖíÄ” äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä, 3 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 8:15 9:00 9:50 11:00 11:45 12:30 13:15 14:05 14:50 15:20 16:05 16:25 17:15 18:05 19:00 19:20 19:40 21:10 22:00 22:25 23:10 23:55 0:40 1:15 2:25 3:10

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “àÒ͇ÚÂÎË”. ÇÖëíà. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È”. “ïÓÁflÈ͇ ÏÓÂÈ ÒÛ‰¸·˚”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “AÒademia” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË” ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. “Ñ‚Â ÁËÏ˚ Ë ÚË ÎÂÚ‡” íÂÎÂÒÂˇÎ. “í‡ÈÌ˚ ÒΉÒÚ‚Ëfl” ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” íÂÎÂÒÂˇÎ. “åìê” “Ñ‚˜‡Ú‡”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ..

Çíéêçàä, 4 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 8:15 9:00 9:50 11:00 11:45

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “åìê” ÇÖëíà. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È”

12:30 13:15 14:05 14:50 15:20 16:05 16:25 17:15 18:05 19:00 19:20 19:40 21:10 22:00 22:25 23:20 0:00 0:45 1:55 2:25 3:10

“ïÓÁflÈ͇ ÏÓÂÈ ÒÛ‰¸·˚”. íÂÎÂÒÂˇΠ“íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “AÒademia” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚ “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. “Ñ‚Â ÁËÏ˚ Ë ÚË ÎÂÚ‡” íÂÎÂÒÂˇÎ. “í‡ÈÌ˚ ÒΉÒÚ‚Ëfl” ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “à„‡ ‚ ·ËÒÂ” . íÂÎÂÒÂˇÎ. “åìê” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

ëêÖÑÄ, 5 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 8:15 09:00 9:50 11:00 11:45 12:30 13:15 14:05 14:50 15:20 16:05 16:25

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ” “åìê”. ÇÖëíà. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” “ïÓÁflÈ͇ ÏÓÂÈ ÒÛ‰¸·˚” íÂÎÂÒÂˇΠ“à„‡ ‚ ·ËÒÂ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “AÒademia” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚ “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. 17:15 íÂÎÂÒÂˇÎ.

18:05 “èflÏÓÈ ˝ÙË” 19:00 ÇÖëíà. 19:20 åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. 19:40 “Ñ‚Â ÁËÏ˚ Ë ÚË ÎÂÚ‡” 21:10 íÂÎÂÒÂˇÎ. “í‡ÈÌ˚ ÒΉÒÚ‚Ëfl” 22:00 ÇÖëíà. 22:25 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 23:10 “ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...” 00:00 íÂÎÂÒÂˇÎ. “åìê” 0:40 ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï 1:55 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 2:25 “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” 3:10 “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

óÖíÇÖêÉ, 6 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 8:15 9:00 9:50 10:40 11:00 11:45 12:30 13:15 14:05 14:50 15:20 16:05 16:25 17:15 18:05 19:00 19:20 19:40 21:10

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “åìê” åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. ÇÖëíà. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” íÂÎÂÒÂˇΠ“ïÓÁflÈ͇ ÏÓÂÈ ÒÛ‰¸·˚” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “AÒademia” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚ “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË” ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. “Ñ‚Â ÁËÏ˚ Ë ÚË ÎÂÚ‡” íÂÎÂÒÂˇÎ. “í‡ÈÌ˚ ÒΉÒÚ‚Ëfl”

24—30 flÌ‚‡fl 2014

2:45 3:40 4:30

ÅÖêÖÉ åÖóíõ óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà ÖêìòÄãÄàå íÂÎÂÊÛ̇Î

èüíçàñÄ 7 îÖÇêÄãü 6:00 åàê ëÖÉéÑçü 7:00 åÄêìëü.àëèõíÄçàE 8:00 ÖÇêéçúûë 9:00 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ 10:00 ÑÖêÖÇé Üàáçà 10:30 äéçíÄäí 11:30 ÜÖçÄ èé äéçíêÄäíì 1:05 àáêÄàãú èãûë...äéçíÄäí 1:35 çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà 2:05 èìçäí çÄáçÄóÖçàü åàê 3:00 ÉãÄÇÄ áÄ ÉãÄÇéâ 3:30 çéÇéëíà ìäêÄàçõ 4:05 íÄäÄü éÅõóçÄü Üàáçú 5:05 EXPRESS çéÇéëíà, ÇÖëíà 6:00 ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ 6:30 äêÄëéíÄ èé-ÉéããàÇìÑëäà 7:00 ÅÖêÖÉ åÖóíõ 8:00 óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 10:00 íéí ëÄåõâ äÄèãÄç íÓÍ - ¯ÓÛ 11:00 äéêéíäé é ÉãÄÇçõï 11:35 çÄëãÖÑçàäà ÑÖãú åéçíÖ 12:30 àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí 1:00 åÄêìëü. àëèõíÄçàE 1:45 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ 2:45 ÅÖêÖÉ åÖóíõ 3:40 óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 4:30 ÄÉÖçíõ Çãàüçàü

ëìÅÅéíÄ 8 îÖÇêÄãü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

åàê ëÖÉéÑçü åÄêìëü.àëèõíÄçàE ÖÇêéçúûë íéí ëÄåõâ äÄèãÄç åàêéÇéâ èéêüÑéä òäéãÄ ÑéäíéêÄ äéåÄêéÇëäéÉé 11:30 ëÖåú ëéêéä 12:35 äéêéíäé é ÉãÄÇçõï 1:00 ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ 1:30 àáêÄàãú èãûë... ùâçòíÖêç 2:05 èìçäí çÄáçÄóÖçàü åàê 3:00 ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì 4:00 íÄäÄü éÅõóçÄü Üàáçú 5:00 çéÇéëíà ìäêÄàçõ

22:00 22:20 23:10 23:55 0:40 1:55 2:25 3:10

ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “åìê” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

èüíçàñÄ, 7 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 8:15 9:00 9:50 10:40 11:00 11:45 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:20 16:05 16:25 17:15 18:05 19:00 19:10 19:20 20:55 22:30 23:15 0:45 2:25 3:10

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “åìê” åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. ÇÖëíà. ÑÌ‚ÌËÍ ëÓ˜Ë 2014 “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” í“ïÓÁflÈ͇ ÏÓÂÈ ÒÛ‰¸·˚” íÂÎÂÒÂˇÎ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “AÒademia” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚ “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Å·fl ÒÚÛ‰Ëfl” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “éÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È” “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

ëìÅÅéíÄ, 8 îÖÇêÄãü 4:00 5:00 5:20

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ.

5:30 6:00 7:05 8:00

äéçíÄäí êéåÄçíàäÄ êéåÄçëÄ ÅÖêÖÉ åÖóíõ óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 9:35 óÖåéÑÄçõ íìãúëÄ ãûèÖêÄ 11:35 çÄëãÖÑçàäà ÑÖãú åéçíÖ 12:30 òäéãÄ ÑéäíéêÄ äéåÄêéÇëäéÉé 1:00 åÄêìëü.àëèõíÄçàE 1:45 êéåÄçíàäÄ êéåÄçëÄ 2:45 ÅÖêÖÉ åÖóíõ 3:45 óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà 4:30 ëÖåú ëéêéä

ÇéëäêÖëÖçúÖ 9 îÖÇêÄãü 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:05 3:00 4:15 5:05 6:00 7:00 8:00 9:00 9:30 10:30 11:00 11:35 12:30 1:00 1:45 2:45 3:40 4:30 5:00

5:25 5:55 7:25 7:55 8:20 8:45 9:25 11:00 11:45 12:15 13:50 14:30 15:10 15:50 17:25 19:00 19:40 21:10 22:45 23:40 1:15 2:50 3:30

åàê ëÖÉéÑçü äéçíÄäí åÄêìëü.àëèõíÄçàE ÖÇêéçúûë àáêÄàãú èãûë... ùâçòíÖêç éëíéêéÜçé, åéÑÖêç! éëíéêéÜçé, åéÑÖêç! àá èÖêÇõï êìä ë ÅÖêíéå Çìãîéå óÖåéÑÄçõ íìãúëÄ ãûèÖêÄ óíé çéÇÖçúäéÉé? ãÖ ïÄàå èìçäí çÄáçÄóÖçàü åàê ÇÖëíà çÖÑÖãà íÄäÄü éÅõóçÄü Üàáçú éí òÄÅÅÄíÄ Ñé òÄÅÅÄíÄ èêÖëë äãìÅ ÅÖêÖÉ åÖóíõ óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà åàê ëÖÉéÑçü îêùçä ëàçÄíêÄ èéÖí ëé ëÇéàåà Ñêìáúüåà èêéÉìãäà ë åÄêàçéâ éëíéêéÜçé, åéÑÖêç! çÄëãÖÑçàäà ÑÖãú åéçíÖ ãÖ ïÄàå åÄêìëü.àëèõíÄçàE èêÖëë äãìÅ ÅÖêÖÉ åÖóíõ óÖêäàáéçÄ. éÑçéêÄáéÇõÖ ãûÑà óíé çéÇÖçúäéÉé? íéí ëÄåõâ äÄèãÄç

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “è·ÌÂÚ‡ ÒÓ·‡Í” “ëÛ··ÓÚÌËÍ”. “ÉÓÓ‰ÓÍ”. чȉÊÂÒÚ “óÂÌ˚ ‰˚˚. ÅÂÎ˚ ÔflÚ̇” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì “óÂÒÚÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “àÒ͇ÚÂÎË” “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸”. “Ä·ÒÓβÚÌ˚È ÒÎÛı”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ãËÌËfl ÊËÁÌË” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “óÂÌ˚ ‰˚˚. ÅÂÎ˚ ÔflÚ̇” “åÓfl Ô·ÌÂÚ‡”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 9 îÖÇêÄãü 4:00 5:00 5:25 7:25 8:05 8:30 9:00 9:40 11:00 12:30 14:05 14:50 15:50 17:25 19:00 20:20 21:55

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ë‡Ï Ò· ÂÊËÒÒÂ”. “ëÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡ èÂÚÓÒfl̇”. “ìÚÂÌÌflfl ÔÓ˜Ú‡”. “Ç ÏË ÊË‚ÓÚÌ˚ı”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà çÖÑÖãà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Ç Ç‡¯ÂÏ ‰ÓÏ”. “êÓχÌÚË͇ ÓχÌÒ‡” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà çÖÑÖãà ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÇÓÒÍÂÒÌ˚È ‚˜Â Ò Ç·‰ËÏËÓÏ ëÓÎÓ‚¸Â‚˚Ï” 23:30 ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. 1:05 ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. 2:35 “êÓχÌÚË͇ ÓχÌÒ‡” 3:30 “åÓfl Ô·ÌÂÚ‡”.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

27 üçÇÄêü - 2 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “NTV ÄåÖêàäÄ” Cablevision - 254 • RCN - 116 • Time Warner - 523 • Comcast - 596 • Dish Network - 740

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä 27 üçÇÄêü 06:00 08:10 09:00 09:20 09:45 10:00 10:10 11:00 11:20 12:00 01:00 01:10 02:05 03:10 04:10 05:10 06:10 07:00 07:30 08:30 09:00 10:45 11:00 01:00 01:30 02:20 03:05 04:00 05:00

«çíÇ ìíêéå» «Ñé ëìÑÄ» «ëÖÉéÑçü» «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» «íÄâçéÖ áçÄçàÖ» «åìáõäÄãúçõÖ àëíéêàà» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ëÖÉéÑçü» «çÄòà Ò ã¸‚ÓÏ çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «òÖî-2» 9-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ïåìêéÇ» 9-fl Ë 10-fl Ò. «ëÖÉéÑçü.àíéÉà» «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «òÖî-2» 13-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

Çíéêçàä 28 üçÇÄêü 06:00 08:10 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:20 01:00 01:10 02:40 03:00 03:10 04:10 05:10 06:10 07:00 07:30 08:30 09:00 10:45 11:00 01:00

«çíÇ ìíêéå» «Ñé ëìÑÄ» «ëÖÉéÑçü» «ÖÑàå ÑéåÄ» «à ëçéÇÄ áÑêÄÇëíÇìâíÖ!» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ëÖÉéÑçü» «ïåìêéÇ» 9-fl Ë 10-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «òÖî-2» 14-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ïåìêéÇ» 11-fl Ë 12-fl Ò. «ëÖÉéÑçü.àíéÉà» «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ»

01:30 02:20 03:05 04:00 05:00

«òÖî-2» 14-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

ëêÖÑÄ 29 üçÇÄêü 06:00 08:10 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:20 01:10 03:10 04:10 05:00 05:10 06:10 07:00 07:40 08:30 09:00 10:45 11:00 01:00 01:30 02:20 03:05 04:00 05:00

«çíÇ ìíêéå» «Ñé ëìÑÄ» «ëÖÉéÑçü» «èéÖÑÖå,èéÖÑàå!» «à ëçéÇÄ áÑêÄÇëíÇìâíÖ!» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ëÖÉéÑçü» «ïåìêéÇ» 11-fl Ë 12-fl Ò. «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «òÖî-2» 15-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ïåìêéÇ» 13-fl Ë 14-fl Ò. «ëÖÉéÑçü.àíéÉà» «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «òÖî-2» 15-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

óÖíÇÖêÉ 30 üçÇÄêü 06:00 08:10 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:25 01:00 01:10 03:10 04:10 05:00 05:10 06:10 07:00 07:30 08:30 09:00

«çíÇ ìíêéå» «Ñé ëìÑÄ» «ëÖÉéÑçü» «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» «à ëçéÇÄ áÑêÄÇëíÇìâíÖ!» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ëÖÉéÑçü» «ïåìêéÇ» 13-fl Ë 14-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «òÖî-2» 16-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ïåìêéÇ» 15-fl Ë 16-fl Ò.

10:45 11:00 01:00 01:30 02:20 03:05 04:00 05:00

«çíÇ ìíêéå» «Ñé ëìÑÄ» «ëÖÉéÑçü» «áéãéíÄü èõãú» «à ëçéÇÄ áÑêÄÇëíÇìâíÖ!» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ëÖÉéÑçü» «ïåìêéÇ» 15-fl Ë 16-fl Ò. «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» . «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» «ÅàáçÖë –äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «Üàáçú äÄä èÖëçü» «òäéãÄ áãéëãéÇàü» «éóçÄü ëíÄÇäÄ» «èàê äéååìçàáåÄ» «ÅàáçÖë –äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «Ñé ëìÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

ëìÅÅéíÄ 1 îÖÇêÄãü 06:00 06:15 08:00 08:15 08:55 09:40 10:00 10:30 11:00 11:20 11:30 12:00 12:45

«ëÖÉéÑçü» «íêÖíàâ ìÑÄê» «ëÖÉéÑçü» «òäéãÄ áãéëãéÇàü» «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» «ÅàáçÖë –äãìÅ» «ëåéíê» «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» «ëÖÉéÑçü» «ÇéäêìÉ ëÇÖíÄ» «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» «ëéÅëíÇÖççÄü ÉéêÑéëíú» «èéÖÑÖå,èéÖÑàå!»

____

‹ ‰Óχ, ÛÎˈ‡

___

䂇ÚË‡

____

___

01:15 «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» 01:45 «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» 02:15 «çÄòà Ò ã¸‚ÓÏ çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» 03:00 «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä» 03:50 «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë» 04:45 «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» 05:20 «ÅÄãúáÄäéÇëäàâ ÇéáêÄëí, àãà ÇëÖ åìÜàäà ëÇé... èüíú ãÖí ëèìëíü»1-2Ò. 07:00 «ñÖçíêÄãúçéÖ íÖãÖÇàÑÖçàÖ» 07:45 «çéÇõÖ êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» 08:40 «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» 09:30 «Ñçä» 10:20 «êÜÄÇóàçÄ» 9-fl Ë 10-fl Ò. 11:55 «óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ» 12:30 «ëåéíê» 01:00 «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» 01:25 «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» 01:50 «ëéÅëíÇÖççÄü ÉéêÑéëíú» 02:35 «èéÖÑÖå,èéÖÑàå!» 03:00 «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» 03:30 «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» 03:55 «çéÇõÖ êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» 04:40 «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» 05:25 «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú»

ÇéëäêÖëÖçúÖ 2 îÖÇêÄãü 06:00 «ëÖÉéÑçü» 06:20 «éóçÄü ëíÄÇäÄ» 07:15 «çÄòà Ò ã¸‚ÓÏ çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï»

6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉Âθ) — ‚Ò„Ó-̇‚ÒÂ„Ó $22

08:00 08:15 09:05 10:00 10:30 11:00 11:45 12:15 12:30 01:00 01:15 01:45 03:20 04:00 04:55 05:25 07:00 07:45 09:30 11:10 11:40 12:05 12:20 12:50 01:20 01:50 02:20 03:55 04:35 05:25

«ëÖÉéÑçü» «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä» «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë» «ëäÄáäà ÅÄÜÖçéÇÄ» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «ëÖÉéÑçü.àíéÉéÇÄü èêéÉê.» «ÖÑàå ÑéåÄ» «à ëçéÇÄ áÑêÄÇëíÇìâíÖ» «óìÑé íÖïçàäà» «íÄâçéÖ áçÄçàÖ» «àï çêÄÇõ» Ç íÇéàï ÉãÄáÄï» «ëÇéü àÉêÄ» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «áéãéíÄü èõãú» «ÅÄãúáÄäéÇëäàâ ÇéáêÄëí, àãà ÇëÖ åìÜàäà ëÇé... èüíú ãÖí ëèìëíü» 3- 4Ò. «ëÖÉéÑçü. àíéÉéÇÄü èêéÉê» «íéÑÖë» «êÜÄÇóàçÄ» 11-fl Ë 12-fl Ò. «óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ» «ëèÄëÄíÖãà» «íÄâçéÖ áçÄçàÖ» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «ÖÑàå ÑéåÄ» «óìÑé íÖïçàäà» «àï çêÄÇõ» «Ç íÇéàï ÉãÄáÄï» «ëÇéü àÉêÄ» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «áéãéíÄü èõãú»

ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Á‡ Ô‰Â·ÏË ëòÄ: ä‡Ì‡‰‡:

6 ÏÂÒ. — $55 (US) 12 ÏÂÒ. — $110 (US) éÒڇθÌÓÈ ÏË: 6 ÏÂÒ. — $125 (US) 12 ÏÂÒ. — $260 (US)

ÑÎfl Ê·˛˘Ëı ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ “Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” 1-Ï Í·ÒÒÓÏ ‚ ÍÓÌ‚ÂÚÂ: ÑÎfl ÊËÚÂÎÂÈ ¯Ú‡ÚÓ‚ 縲-âÓÍ, ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ç¸˛-ÑÊÂÒË, äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $130 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $66

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $104 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $54

áaÔÓÎÌËÚ ÔË·„‡ÂÏ˚È ÍÛÔÓÌ (ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË), ‚˚Ô˯ËÚ χÌË-Ó‰Â ËÎË ˜ÂÍ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒÛÏÏÛ Ì‡ ËÏfl NYM Publishing LLC Ë ÓÚÔ‡‚¸Ú ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

òÚ‡Ú

íÂÎÂÙÓÌ

E-mail

____

V Novom Svete, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY 10004

__ ̇ ÒÛÏÏÛ $

èË·„‡˛ ˜ÂÍ (χÌË-Ó‰Â) ‹ óËÒÎÓ

éíäêõíàÖ äéêèéêÄñàâ ÑÎfl Çé ÇëÖï òíÄíÄï ÄåÖêàäà ‡„ÂÌÚÓ‚ ÒÔˆˇθÌ˚ Tel/Fax: (718) 765-1614 • www.alpha-idl.com 265 80 Street Brooklyn, NY 11209 ˆÂÌ˚!

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $39

̇ 12 ÏÂÒflˆÂ‚

àÏfl

Zip Code

Money order to Alpha

ìÒÎÓ‚Ëfl ÔÓ‰ÔËÒÍË Ó˜Â̸ ÔÓÒÚ˚:

èÓ¯Û ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ

___

àÏfl, Ù‡ÏËÎËfl. ĉÂÒ, ÚÂÎÂÙÓÌ. чڇ ÓʉÂÌËfl. ëÚ‡Ì‡ ÓʉÂÌËfl èÓÎ (M) (F). ñ‚ÂÚ „·Á êÓÒÚ èÓ‰ÔËÒ¸ äÓÔËfl Ô‡‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ 10. îÓÚÓ„‡ÙËfl (Ô‡ÒÔÓÚÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡)

“Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ Ì‡ ‰ÓÏ.

̇ „‡ÁÂÚÛ «Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ»

ÉÓÓ‰

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

èüíçàñÄ 31 üçÇÄêü 06:00 08:10 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:20 01:10 03:10 04:20 05:10 06:10 07:00 07:20 08:10 08:30 09:00 09:30 10:30 11:15 12:05 12:40 01:00 01:30 02:00 02:50 03:45 04:35 05:00

Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË

̇ 6 ÏÂÒflˆÂ‚

åÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ ‚Ó‰ËÚÂθÒÍË Ô‡‚‡ - $50 ì‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌˠ΢ÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÒÂı ¯Ú‡ÚÓ‚ - $40 á‡ÏÂÌËÚÂθ Social Security - $120 ÇëÖ áÄ éÑàç ÑÖçú ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ ÔÓ˜Ú Á‡ÔÓÎÌËÚ ‡ÌÍÂÚÛ

«ëÖÉéÑçü.àíéÉà» «óÖãéÇÖä çàéíäìÑÄ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «òÖî-2» 16-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÖãé ÇêÄóÖâ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

äìèéç èÓ¯Û ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÏÂÌfl

41

èÓ‰ÔËÒ¸

___

éÙÓÏÎflÂÏ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (212) 482-0303 èêàçàåÄÖå ÇëÖ ÇàÑõ äêÖÑàíçõï äÄêí

ÑéêéÉàÖ èéÑèàëóàäà! å˚ Ó˜Â̸ ÔÓÒËÏ ‚‡Ò Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ÔӉ΂‡Ú¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ „‡ÁÂÚÛ "Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚÂ", ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÂÂ˚‚‡ ‚  ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, Á‡ ‰‚ Ì‰ÂÎË ‰Ó ËÒÚ˜ÂÌËfl ÒÓ͇ ÔÓ‰ÔËÒÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÁÏÂÌÂÌËfl LJ¯Â„Ó ‡‰ÂÒ‡ (‰‡Ê ÌÓÏÂ‡ Í‚‡ÚË˚), ÔÓÒËÏ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ÔÓ˜ÚÛ, ÌÓ Ë Ì‡Ï, ‚ „‡ÁÂÚÛ. íÂÎ. (212) 482-0303 Fax: (212) 482-0370 , Ö-mail: subscribe@vnsnews.com


www.vnovomsvete.com

42

24—30 flÌ‚‡fl 2014

ëìèÖêäêéëëÇéêÑ

VIRA Tours Inc.

ÄÇàÄÅàãÖíõ, äêìàáõ, ÇëÖ ÇàÑõ èìíÖòÖëíÇàâ, VACATION PACKAGES, Çàáõ

èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 3. á‡Í˚ÚÓ ÏÂÒÚÓ ÒÓ‰ÂʇÌËfl Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı. 5. éÒÓ·‡fl ÙÓχ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏË ÚÓ͇ÏË. 10. í‡Ú‡ Í ·Î˛‰‡Ï ËÁ ˚·˚ Ë ÏÓÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. 15. äÚÓ ‚ ÓÔÂ «Ö‚„ÂÌËÈ éÌ„ËÌ» ÔÓÂÚ ‡˲ «ã˛·‚Ë ‚Ò ‚ÓÁ‡ÒÚ˚ ÔÓÍÓÌ˚»? 18. ëÚ‡Ó ÛÒÒÍÓ ̇Á‚‡ÌË ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇. 19. åÛÎ˚͇˛˘‡fl ÔÂÒËflÌ͇. 20. ÄÏÂË͇ÌÒ͇fl ‡ÁÌӂˉÌÓÒÚ¸ Ë„˚ ‚ ÎÓÚÓ. 21. ÅÓ„ ÔÎÓ‰ÓÓ‰Ëfl, ÔÓÍÓ‚ËÚÂθ ÒÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓÎÂÈ Ë ÎÂÒÓ‚ ‚ ËÏÒÍÓÈ ÏËÙÓÎÓ„ËË. 22. ÑÓ΄‡fl Ô˘Ë̇ Î˯ÌËı ÒÎÂÁ ÔË ‡ÒÒÚ‡‚‡ÌËË. 26. íflÌ͇ۘ ‚ ·‡ÚÓ̘ËÍ «å‡Ò». 27. «íÓ˜ÂÌË» ÙË„Û˚ ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ ‚ ÒÔÓÚÁ‡ÎÂ. 28. é·Â‰ÂÌÌ˚È ˜‡Ò ‚ ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ χ„‡ÁË̇. 29. ëÔÓÚË‚ÌÓ ÒÓÒÚflÁ‡ÌË ‚ Ë„Â. 31. ä‡Ê‰˚È ËÁ ıÓÁfl‚ ‚ÂÂÌˈ˚ Ò‡ÌÂÈ, ÔÂ‚ÓÁË‚¯Ëı ÔÓ ÔÓ‰fl‰Û „ÛÁ˚ ̇ êÛÒË. 32. àÁ ͇ÍÓ„ÓCaribbean, Mexico, Europe, Exotics ùÍÓÌÓÏ˘ÌÓ, ̇‰ÂÊÌÓ, Û‰Ó·ÌÓ • ëäàÑäà ‚ÒÂÏ ÒÚ‡¯Â 50. • êÖçéÇÄñàà, èêéÑãÖçàÖ çÄñàéçÄãúçõï èÄëèéêíéÇ 1(347) 702-9965, 1(347) 702-7124

ebleyman@yahoo.com

ÓÁÂ‡ ‚˚ÚÂ͇ÂÚ éÌ„‡? 34. ä‡Í ÔËÌflÚÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‚‡Ò, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰Ûı Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ë ÒÎÂÁ˚ ËÁ „·Á? 36. ëÚÓÎˈ‡ óÛ‚‡¯ËË. 37. åfl„͇fl Ú̸͇ Ò ÚÂÔÎ˚Ï Ì‡˜ÂÒÓÏ. 41. èÂÒÚ‡·fl ‚‰Ó‚‡ ËÁ Óχ̇ ŇθÁ‡Í‡ «éÚˆ ÉÓËÓ». 43. éÔ˚Ú̇fl Ì‚ÂÒÚ‡ ‰Îfl ÌÂÒÛ‚ÂÌ˚ı ÏÛʘËÌ. 44. 䇯‡ ̇ ÔÓÏËÌ͇ı. 45. íÛ·‡ ÌËÁÍÓ„Ó „ËÒÚ‡. 47. ã˛·ËÚ ÔÓÍË‚ÎflÚ¸Òfl. 48. 剂‰¸ ‚ χÒÚÂÒÍÓÈ Ú‡ÍÒˉÂÏËÒÚ‡. 51. «î‡ÍÂλ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl. 52. «ìÍ‡¯ÂÌË» ÔÓ‰ „·ÁÓÏ ÔÓÒΠ‰‡ÍË. 53. ã˘ÌÓÒÚÌ˚È ˝Ú‡ÎÓÌ. 54. ÉÌËÂÌËÂ, ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ, ‡ÒÔ‡‰. 56. «ê‚‡Ì˚È ËÚÏ» ËÁ ‰Ê‡Á‡. 58. ùÚ‡ ÍÌË„‡ ËڇθflÌÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl ÅÓÍ͇˜˜Ó ÒÓ‰ÂÊËÚ ÒÚÓ ÌÓ‚ÂÎÎ ÊËÚÂÈÒÍËı ËÒÚÓËÈ. 62. ç‡Á‚‡ÌË ÊË‚ÓÔËÒˆ‡ ‚ XVIII ‚ÂÍÂ. 66. ä‡ÍÓÈ ·Ó„ ÛÒÚÓËÎ «‚‡‚ËÎÓÌÒÍÓ ÒÚÓÎÔÓÚ‚ÓÂÌË»? 69. ûÊÌÓ‡ÏÂË͇ÌÒ͇fl ÔÛÒÚ˚Ìfl,

ÚflÌÛ˘‡flÒfl ‚‰Óθ ·Â„‡ íËıÓ„Ó Ó͇̇. 71. ëÂθÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÛ‰ËÂ, «‰‡‚¯Â ÔÛÚ‚ÍÛ ‚ ÊËÁ̸» ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÛ ËÁ ‰Â‚ÌË. 73. ìÍ‡¯ÂÌË ‚ÓÓÚÌË͇ ÍÛÊ‚‡ÏË. 74. êÂÊËÒÒÂ ÙËθχ «äÂÒÚÌ˚È ÓÚˆ». 75. êÓÁÓ‚‡fl «·‡·Ó˜Í‡» ̇ ÍÛθÍÂ Ò Ï·‰Â̈ÂÏ. 77. òÂÎÍÓ‚‡fl ÔÎÓÚ̇fl ÛÁÓ˜‡Ú‡fl Ú̸͇. 81. «çËÍ» ‚ ÒÎÓ‚Â «„Ë·ÌËÍ». 82. Ç „˜ÂÒÍÓÈ ÏËÙÓÎÓ„ËË ÓıÓÚÌËÍ-‚ÂÎË͇Ì. 83. äÓ·ÁÓÌ Í‡Í ÚÂÁ͇ ëÚ‡ÎË̇. 84. üÔÓÌÒ͇fl ˆËÙÓ‚‡fl „ÓÎÓ‚ÓÎÓÏ͇. 85. ÑÓÒ͇ ‰Îfl ÒÚÓËÚÂθÌ˚ı ÎÂÒÓ‚. 86. èÓÚÂ̈ˇθÌ˚È ÏÂÚ‡ÎÎ. 87. ë‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È ‡ıËÔ·„ áÂÏÎË, ÒÓÒÚÓfl˘ËÈ ËÁ ·ÓΠ˜ÂÏ ÚË̇‰ˆ‡ÚË Ú˚Òfl˜ ÓÒÚÓ‚Ó‚. 88. «åÓÁ„Ó‚ÓÈ ˆÂÌÚ» ÔÓ‰ÔÓθ˘ËÍÓ‚. èÓ ‚ÂÚË͇ÎË: 1. åÌÓ„Ó ‡ÓÍ, ‚˚ÒÚÓË‚¯ËıÒfl ‚ fl‰. 2. èfl̇fl Ú‡‚‡. 3. ëÏ˚ÒÎ. 4. ÅÂÎ˚ «‚˚ıÎÓÔ˚» ËÁ ÛÚ˛„‡. 6. Ä·‡Ï èÂÚӂ˘ ɇÌÌË·‡Î, ÔË·ÎËÊÂÌÌ˚È èÂÚ‡ ÇÂÎËÍÓ„Ó. 7. éÁÂÓ ‚ üÓÒ·‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Û „ÓÓ‰‡ êÓÒÚÓ‚‡. 8. «ïÓÎÒÚ» ‰Îfl ·Ó‰Ë-‡Ú‡. 9. äÓ„‰‡ Ì ‰‡˛Ú Á‡Ô·ÚÛ — Ëı ÔËıÓ‰ËÚÒfl Í·ÒÚ¸ ̇ ÔÓÎÍÛ. 11. ëÓ‚‡Ìˆ, ÓÁÓÌËÍ. 12.

«äÌË„Ë Î˛·Î˛, ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÛ — ÌÂ̇‚ËÊÛ» (ÛÒÒÍËÈ ÔÂϸÂ). 13. äÓÔËfl ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÒÓÁ‰‡Ì̇fl „ÂÌÂÚËÍÓÏ. 14. éÒÚÓ‚ ̇ „‡Ìˈ ŇÂ̈‚‡ Ë ä‡ÒÍÓ„Ó ÏÓÂÈ. 16. ò‡Ô͇, ÍÓÚÓ‡fl Û ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚ ‡ÒÒÓˆËËÛÂÚÒfl Ò ÛÒÒÍËÏË Î˛‰¸ÏË. 17. ç‡Ë‚̇fl ÔÓÒÚÓÚ‡ Í‡Í ÚËÔ ÊÂÌÒÍËı ÓÎÂÈ. 23. Ä‡·ÒÍËÈ ÒÏ˚˜ÍÓ‚˚È ÏÛÁ˚͇θÌ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 24. ëÚ‡ËÌ̇fl Í˚Ú‡fl ÁËÏÌflfl ÔÓ‚ÓÁ͇ ̇ ÔÓÎÓÁ¸flı Ò ‰‚Âˆ‡ÏË Ë ÓÍ̇ÏË. 25. óÚÓ Û ·‡¯ÌË fl‚ÌÓ ÔÂӷ·‰‡ÂÚ Ì‡‰ ¯ËËÌÓÈ? 29. ëÓÒÚ‡‚̇fl ˜‡ÒÚ¸ Ò˛ÊÂÚ‡. 30. í‚Â‰˚È ÓÒÚ˚È Ò˚. ó‡ÒÚÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÍ‡¯ÂÌËfl ·Î˛‰ Ë ‰Îfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ıÛÒÚfl˘ÂÈ ÍÓÓ˜ÍË ÔË Á‡ÔÂ͇ÌËË. 32. êÓÏ‡Ì Ç.燷ÓÍÓ‚‡. 33. é·˙fl‚ÎÂÌËÂ Ó ÎÂ͈ËË, ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ, ÍÓ̈ÂÚÂ. 35. äÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Ì ıÓ‰fl ̇ ÒÎÛÊ·Û? 38. ÉÂÓÈ ÍÓωËË ãÓÔ ‰Â Ç„‡ «ì˜ËÚÂθ ڇ̈‚». 39. ŇÒ͇fl ÔÓ‚‡‰Í‡. 40. ëÂθÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ Óۉˠ‰Îfl ˚ıÎÂÌËfl. 42. óÛʇfl ... Ì ̇‰Âʇ. 46. ëÓÒÎÓ‚ËÂ, ˜¸Ë Ô‡‚‡ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÛÂÁ‡Î èÂÚ ÇÂÎËÍËÈ. 49. çÓÊ Û·˘Ë͇ Ò‡ı‡ÌÓ„Ó ÚÓÒÚÌË͇. 50. ä‡Í‡fl ÔÚˈ‡ ÓÚÍ·‰˚‚‡ÂÚ Ò‡Ï˚ ÍÛÔÌ˚ flȈ‡? 51. Ç·ÒÚ¸

ÒÚ‡ı‡. 55. «éÊÂÂθ» ËÁ „Ë·Ó‚. 57. É·‚Ì˚È ·ÂÏÂÌÒÍËÈ ÏÛÁ˚͇ÌÚ. 59. ɇÁÓ‚Ó «ÒÂ‰ˆÂ» ÓÚÓÔÎÂÌËfl. 60. ÉÓÓ‰ ‚ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË, „·‚Ì˚È ÂÎË„ËÓÁÌ˚È ˆÂÌÚ ËÒ·χ. 61. í‡Ú‡Î¸Ì‡fl ÓÒ‚ÂÚËÚÂθ̇fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡. 63. çÂ̇‚ËÒÚÌËÍ ‚ÒÂ„Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó. 64. Ñ‚Ì„˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂχÚËÍ, ÓÚˆ „ÂÓÏÂÚËË. 65. ê·ÂÌÓÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì ıÓ˜ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ‰‡ËÎË ÂÏÛ ÒÂÒÚÂÌÍÛ ËÎË ·‡ÚË͇. 67. ë‡Ï ÒÔËÚ, ‡ ‰Û„ËÏ Ì ‰‡ÂÚ. 68. á̇ÚÌ˚È ÒÛ‰‡¸ Ò ÚÛχÌÌÓ„Ó Äθ·ËÓ̇. 70. éÔ‰ÂÎÂÌËÂ, ÔË·‡‚ÎflÂÏÓÂ Í Ì‡Á‚‡Ì˲ Ô‰ÏÂÚ‡ ËÎË Îˈ‡ ‰Îfl ·Óθ¯ÂÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚË. 72. «Ç‰Û„ ËÁ χÏËÌÓÈ ËÁ ÒԇθÌË, ÍË‚ÓÌÓ„ËÈ Ë ..., ‚˚·Â„‡ÂÚ ÛÏ˚‚‡Î¸ÌËÍ Ë Í‡˜‡ÂÚ „ÓÎÓ‚ÓÈ». 76. ê˜̇fl ‰ÓÎË̇ Ò ÍÓ˚ÚÓÓ·‡ÁÌ˚Ï ÔÓÙËÎÂÏ, ÔÓÔ‡ı‡Ì̇fl ΉÌËÍÓÏ. 77. êÓÒÒËÈÒ͇fl ËÏÔÂ‡Úˈ‡ ... àÓ‡ÌÌӂ̇. 78. óÚÓ ‡Á‰ÂÎ˚‚‡ÂÚ ÏflÒÌËÍ? 79. ëÌÂÊÌ˚È ÚËÚÛÎ ‡Î¸ÔËÌËÒÚÓ‚. 80. ɉ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ îÎËÚ-ÒÚËÚ — „·‚̇fl ÛÎˈ‡ ÎÓ̉ÓÌÒÍËı „‡ÁÂÚ˜ËÍÓ‚. 81. ëÚÓÎÓ‚‡fl ˚·‡ Ò ·ÂÎ˚Ï ÒÓ˜Ì˚Ï ‚ÍÛÒÌ˚Ï ÏflÒÓÏ.

éíÇÖíõ çÄ äêéëëÇéêÑ, éèìÅãàäéÇÄççõâ Ç èêéòãéå çéåÖêÖ èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 2. äÓÎÔ‡Í. 5. í‡ÌÍÓ‰ÓÏ. 10. ÅÓÍÂ. 15. ã˜Ó. 18. ÄÙÓÌ. 19. Ç˚·Á͇. 20. «óÂβÒÚË». 21. èÂÎÂ. 22. ç‡Ò‡‰Í‡. 24. äÎËÌ. 25. «ãʈ». 26. èβÒ. 27. êÂÔ‡. 28. ÅËÎÎ. 29. ò‡Î¸. 31. éÔÂ‡. 34. ÄʇÌ. 36. ÇÓ‰‡. 37. ÉÌÛÒ. 38. ÉËÚ‡‡. 40. ŇθÁ‡Ï. 41. äÓΉÛÌ. 45. äËÚÓ. 47. ÑÁÂÚ‡. 48. ëÚËÊ. 49. äËÚ. 51. «É‡Ìχ». 52. Ñ‡ÔË. 55. ü¯Ï‡. 56. è¸Âı‡. 57. ŇÁ‡. 58. êËÒÍ. 60. Ä„ÓÌËfl. 64. äÛ¯Ë̇. 69.

«ä‡Á‡ÍË». 71. àÎÓÚ. 72. çÂÛ. 73. äË‚. 75. äÓÈÓÚ. 76. êÓÁ‡. 78. éÒÓÚ. 79. èÓÒÚ. 81. äί. 82. êÓÒ‡. 83. ëˉ. 85. êÓχ¯Í‡. 89. íÛ‚‡. 90. ó˜ÂÚ͇. 91. çÓ͉‡ÛÌ. 92. óËÎË. 93. êÓÚ‡. 94. äÂÍÎËÍ. 95. ä‡‡Ï·Óθ. 96. Å˛Í‚‡. èÓ ‚ÂÚË͇ÎË: 1. ëÂÎÂ̇. 2. äÓÚÂθÌËÍÓ‚. 3. ã‚ÂÚ͇. 4. ÄÎÎÓ. 6. Ä‚‡ÌÒ. 7. äËÒ. 8. ÑËÓ‰. 9. 邘‡. 11. êÛÒÚ. 12. äËÏË̇Î. 13. ê‡ÒÍ·‰Û¯Í‡. 14. äÓˈ‡. 16. àÁÓ艇. 17.

ëÎÂÔÂ̸. 23. Ä‚Âθ. 29. ò‡ËÍ. 30. ü‚‡. 31. éÒ‡. 32. Ä„‡. 33. ÄÒÍ. 35. ç‡ÏÂÚ. 39. êÓÁ‚‡Î¸ÌË. 42. éÎËÏÔˇ‰‡. 43. ëÚ‡ÏÛı‡. 44. òÚÛχÌ. 46. àÚ˚¯. 50. à·ËÒ. 53. ê‡Á„Ó‚ÓÌËÍ. 54. èÓÍÛ‡ÚÛ‡. 55. üÏ˘ËÍ. 59. äӯχ. 61. 燂Ӊ˜ËÍ. 62. üËÍ. 63. ÇÓÎÓÒÚ¸. 65. ê‡Í. 66. ò‡È·‡. 67. çÛÚ. 68. ëÂΉ͇. 69. äÛ¯. 70. áÓÎÓÚÌËÍ. 74. àˉËÈ. 77. á‚ÓÚ‡. 80. í‡Ú‡. 81. ä‡Ì‡Î. 84. é˜ÍË. 86. åÛı‡. 87. òÚ˚·. 88. 뇇.


www.vnovomsvete.com

24—30 flÌ‚‡fl 2014

43

ȼɕɍɑɂ ȺɇȽɅɂɃɋɄɂɃ   Ȝ Ș ȑ ȋȠȜșȓ

ȾɈɋɌɂȽɇɂɐȿɅɖ ȼɕȾȿɅɂɋɖ

ɉɈȼȿɊɖȼɋȿȻə ɇȺɑɇɂɋȿȽɈȾɇə ɇȺɑ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ=RQL ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɵɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɵ

Ɇɧɨɝɢɟɫɬɭɞɟɧɬɵ=RQLɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɜɤɨɥɥɟɞɠɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɋɟɜɟɪɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢ ɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɤɚɪɶɟɪɭɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɧɚɲɟɝɨ ɭɫɩɟɯɚɜɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢ ɨɩɵɬɧɵɯɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɯ

Ɉɬɤɪɵɬɚɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɜɬɟɱɟɧɢɢɜɫɟɝɨɝɨɞɚ Ɉɬɤɪɵɬɚ

MANHATTAN 22 W. 34th Street

37-14 Main Street

FLUSHING

JACKSON HEIGHTS

WEST NEW YORK, NJ

(212) 736-9000

(718) 886-5858

(718) 565-0900

(201) 392-0900

78-14 Roosevelt Avenue

5619 Bergenline Avenue

zoni.com/blog

www.zoni.com info@zoni.com


Vns_ issue 04_ 2014  
Vns_ issue 04_ 2014  
Advertisement