Page 1

PERIODICALS

V NOVOM SVETE

50¢ NY 75¢ Other States

геи, славяне, и геи-американцы

русского кино

читайте стр. 9

чем закончится битва по обе стороны атлантики?

“бабушка”

ольга КАБО:

-

читайте

WWW.VNOVOMSVETE.COM

1-7 February 2013 | ‹ 5 (935) èË Û˜‡ÒÚËË àÑ «åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓΈ»

Учите Английский в ZONI www.zoni.com стр. 43

терроризм: исповедь несостоявшеися смертницы читайте стр. 24

читайте стр. 34

высоцкии: сын ответил за отца

читайте стр. 31

михаил швыдкоИ: передача книг шнеерсона - безумие!

читайте стр. 16


MITOUSHI SUSHI www.mitoushinyc.com

JAPANESE JAPANESERESTAURANT RESTAURANT

ë‡Ï˚È ÔÓÔÛÎflÌ˚È flÔÓÌÒÍËÈ ÂÒÚÓ‡Ì ‚ ÅÛÍÎËÌÂ Ë ÒÂ‰Ë ÛÒÒÍÓÈ ÍÓÏϸ˛ÌËÚË!

ëÚËθ̇fl Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ ì˛Ú̇fl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ éÚ΢Ì˚ ÒÛ¯Ë

èÓÔÓ·ÛÈÚ ̇¯Ë Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍË ·Î˛‰‡!

HAPPY VALENTINE’S DAY 50% OFF ON SUSHI ÇÖëú ÑÖçú accepted c/c VISA, MC Free Delivery (min $10) Party available

SPECIAL APPETIZERS FOR VALENTINE’S DAY PARADISE APPETIZER (inside spicy tuna, kani, wrap with sesame soy paper; top with cheese/special sauce). VALENTINE'S

TARTARE SUN FLOWER ROLL HARD ROCK ROLL VALENTINE’S ROLL MIDNIGHT SNOW CRAB LAMB RIBS APPETIZER CRISPY SOFT SHELL CRAB WITH SPICY SAUCE CHILEAN SEA BASS WITH GINGER SAUCE APPETIZER JULIA’S ROLL

CRISPY DUCK SALAD (organic spring mix vegetables, mango, cucumber and crispy duck with special spicy sauce).

GIFTS CARDS AVAILABLE SHEEPSHEAD BAY 1714 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, NY 11235 Ph. (718) 368-3255

CALL FOR RESERVATION

KINGS HIGHWAY 1221 Quentin Road (bet. E12 St. & E13 St.) Brooklyn, NY 11229 Ph. (718) 998-9882

STATEN ISLAND 10 Acron Pl. Ph.(718) 983-5063 BROOKLYN 177 Atlantic Ave. Ph. (718) 935-1300


www.vnovomsvete.com

äéãéçäÄ êÖÑÄäíéêÄ

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

‰Â. ÇÒ ‚ÂÏfl ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚ÒÔÎ˚‚‡ÎË Ó‰ÌË Ë Ú ÊÂ. èËflÚÌÓ ÒÓÁ̇‚‡Ú¸, ̇‚ÂÌÓÂ, ˜ÚÓ „‰Â-ÚÓ Ú‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓ ÁÂÏΠıÓ‰ËÚ¸ Ú‚ÓÈ ÔÓÎÌ˚È ÚfiÁ͇. à Ì ÔÓ ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌ˲, ‡ ÔÓ ÛÏ˚ÒÎÛ. çÂÍÓÚÓ˚Â, Ô‡‚‰‡, Ì ‰ÓÊˉ‡˛ÚÒfl, ÔÓ͇ ‰‚Â¸ Á‡ ÌËÏË Á‡ÍÓÂÚÒfl. èÓÓ·˘‡ÎÒfl fl ͇Í-ÚÓ Ò ÏÂÎÍËÏ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Ï Ï‡„̇ÚÓÏ ËÁ èËÚÚÒ·Û„‡. ႇÎË Ï‡„̇ڇ ÔÓ˜ÚË ÔÓ-ˆ‡ÒÍË: ÉÂÌË èÓÁÌÂ III. è‡Ô‡ Û ÌÂ„Ó ·˚Î, Ô‡‚ËθÌÓ, ÉÂÌË II, ‡ ‰Â‰Û¯Í‡, Ò Úfiı ÔÓÔ˚ÚÓÍ? ÉÂÌË I, ıÓÚfl ÓÌ ÔÂ‚˚Ï-ÚÓ ÒڇΠÚÓθÍÓ ÍÓ„‰‡ ‚ÚÓÓ„Ó Ó‰ËÎ. Ä Û ÚÓ„Ó, Ò ÍÂÏ fl ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl, ÛÊ ̇ÒΉÌËÍ ÔÓ‰‡ÒÚ‡ÂÚ. çÛ ÍÓ̘ÌÓ! ÉÂÌË IV! é·Ë‰ÌÓ Ú‡‰ËˆË˛ ÎÓχڸ. Ä Ï˚ Ë Ì ÎÓχÂÏ. å˚ Âfi Ò΄͇ ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡ÂÏ ÍÓ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍ˚‚¯ËÏÒfl Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡Ï. ç‡Ò ‚ ÙÓÏÛ ‚˚ÎËÎË, Ï˚ ÙÓÏÛ ÙÓÏ˚ ÔËÌflÎË. à ·Â„‡˛Ú ÔÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏ ·˝Í˙fl‰‡Ï χÎÓÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘Ë ÔËÚÂ˚, ‰ÊÂÈÏÒ˚ Ë ‰ÊÓ¯Ë. Ä Á‡ ÌËÏË ÔÓÒÔ‚‡˛Ú ÌËÍÓÎË, ‰ÊÛÎËË Ë Ï˯ÂÎË. à ÔÓ˜ÚË ÌË͇ÍÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ‡ Ì ÚÂ·Û˛Ú. çÓ ‚˚‰ÂÎflÚ¸Òfl ‚Ò ‡‚ÌÓ Ì ıÓ˜ÂÚÒfl. ïÓÚfl ÄÏÂË͇ Ë Ì ڇÍÓ Ò˙‰‡Î‡, ÒÛ‰fl ÔÓ ËÏÂÌË ÔÂÁˉÂÌÚ‡. í‡Í ˝ÚÓ Â„Ó Ó‰ËÚÂÎË Ì ÔÓ‰Ûχ‚¯Ë ·˚ÎË, ‡ Ô‡Â̸ ÔÓÚÓÏ ÔÓ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË Ì‡ÒÚ‡‰‡ÎÒfl. í‡Í ˜ÚÓ Ì ̇‰Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚÓÏ ·ÂÌÍÛ ËÏfl ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ÍÓfl·‡ÎË. éÒÓ·ÂÌÌÓ, ÂÒÎË Ù‡ÏËÎËfl ڇ͇fl, ˜ÚÓ ÌË Ó‰ËÌ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í Ì ‚˚‰ÂÊËÚ. ëÎÓχÂÚÒfl ‚ ‰‚Ûı ÏÂÒÚ‡ı. Ä êÛÒ·Ì, Ú‡Í ˝ÚÓ Ê ê‡ÒÒÂÎ ÔÓ-̇¯ÂÏÛ, ÜÂ̸ÍÛ ‰‡ÊÂ Ë ÏÂÌflÚ¸ Ì ̇‰Ó, û‰ÊËÌ ÓÌ Ë Ú‡Í û‰ÊËÌ. Ä ÅÓfl - ˝ÚÓ Ê ‚˚ÎËÚ˚È Å‡È‡Ì! í‡Í Â˘Â Ì‡¯Ë ‰‡ÎÂÍË Ô‰ÍË ‰Â·ÎË, ÍÓ„‰‡ ‚ ÄÏÂËÍÛ Ô‡ÓıÓ‰ÓÏ Ô·‚‡ÎË. å˚ ÚÂÔÂ¸ ÚÛÚ, Ë ‚ÒÂ Û Ì‡Ò ·Û‰ÂÚ, Í‡Í ÚÛÚ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ Ì ÔË‚˚͇ڸ ̇Ï, Û ÍÓ„Ó Ô‰ÍË ÓÚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚·ÒÚË Ï‡ÒÍËÓ‚‡ÎËÒ¸. à ‚ÏÂÒÚÓ Ô‡Úˇı‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‰Â‰Û¯ÍË û‰˚-ãÂÈ·‡ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ̇ Ò‚ÂÚ ‰‚‡ ÍÛÁÂ̇: û‡ Ë ã‚‡. û‡ ÔÓÚÓÏ ÒڇΠÏÓËÏ Ô‡ÔÓÈ. û‰Û-ãÂÈ·‡ fl Û‚‡Ê‡˛, ÌÓ Ô‡Ô‡ ÏÓÈ Ó͇Á‡ÎÒfl ÏÌ ·ÎËÊÂ. ëÓ Ò‚ÓËÏ «ÌÂ̇ÒÚÓfl˘ËÏ», Ó·ÂÁ‡ÌÌ˚Ï ÔÓ‰ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ ÛıÓ ËÏÂÌÂÏ. ч Ë Ô‰ÍË ·˚ÎË ·˚ Ò‡ÏË Ì ÔÓÚË‚. ç‡‰Ó ÊËÚ¸ Ú‡Ï, „‰Â Ê˂¯¸. Ä Ú‡Ï, „‰Â Ê˂¯¸, ‰Û„Ë ÔÓfl‰ÍË, flÁ˚Í Ë ·Û·ÎËÍ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ˉ˯ÒÍÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ «·ÂÈ„Âλ... ë‚ÓÂ„Ó Ï·‰¯Â„Ó Ò˚̇ fl ̇Á‚‡Î ûÓÈ. äÓ„‰‡ ÛÒÒÍË ÔÂÂÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú, ‡ Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË, ˜ÂÒÚÌÓ Óڂ˜‡˛ ÔÓ ·ÛÍ‚‡Ï: yu-r-i. é·˚˜ÌÓ ÔÓÌËχ˛Ú Ò‡ÁÛ: «Ä‡-‡». çÓ Ô‡Î¸ˆÂÏ Û ‚ËÒ͇ ÌËÍÚÓ Ì ÍÛÚËÚ, ÒÚÂÒÌfl˛ÚÒfl? Ä Ó‰Ì‡Ê‰˚ ̇ Òڇ̉‡ÚÌ˚È ‚ÓÔÓÒ ¯ËÎ fl ÔÓ¯ÛÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË, ÏÓÎ, ÁÓ‚ÛÚ Ò˚̇ Å˝Ì‰ÓÌ. åÓÈ Ï‡ÎÓÁ̇ÍÓÏ˚È ‰‡Ê Ì ÏÓ„ÌÛÎ: - ïÓӯ ËÏfl ̇¯ÂÎ!

ë Åéãúçéâ ÉéãéÇõ...

Хорошее имя ̇ÍÓÏ˚È Ó‰ËÎ Ò˚̇. àÌÚÂÂÒÛ˛Ò¸, Í‡Í Ì‡Á‚‡ÎË? ÑÊÂÈÏÒ, ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ô‡Ô˚, Ó·˙flÒÌflÂÚ Á̇ÍÓÏ˚È. Ç˚, ̇‚ÂÌÓÂ, ‚ ÍÛÒÂ? ì ÌÂÍÓÚÓ˚ı Á̇ÍÓÏ˚ı ÔËÌflÚÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ۯ‰¯Ëı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. ïÓÚfl Ô‡Ô‡ Û ÏÓÂ„Ó Á̇ÍÓÏÓ„Ó Ì ·˚Î ÚfiÁÍÓÈ ÌË ÒÂÍÂÚÌÓÏÛ ‡„ÂÌÚÛ Öfi ÇÂ΢ÂÒÚ‚‡, ÌË ÒÚ‡‚¯ÂÏÛ „ÂÓÂÏ ÔÂÒÌË Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏÛ ÏÓÂÔ·‚‡ÚÂβ Ò Ô˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ. «çÓ ‚‰¸ ÑÊÂÈÏÒ - ˝ÚÓ üÍÓ‚», ‡ÒÔÛÚ˚‚‡ÂÚ ÏÓË ÒÓÏÌÂÌËfl Á̇ÍÓÏ˚È. «çÛ ‰‡», - Òӄ·¯‡˛Ò¸ fl Ë ‚ÒÔÓÏË̇˛ ¯ÓÚ·̉ÒÍÓ„Ó ÍÓÓÎfl, ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ-ÛÒÒÍË Ë ÔÓÁ‚‡ÎË üÍÓ‚ÓÏ, ‡ ‰Óχ ÓÌ ·˚Î Í‡Í ‡Á ÑÊÂÈÏÒÓÏ. àÎË ÑÊÂÍÓÏ? Ç Â„Ó Ê ˜ÂÒÚ¸ ·ËÚ‡ÌÒÍËÈ ÒÚfl„ Ó·ÓÁ‚‡ÎË «˛ÌËÓÌ ÑÊÂÍÓÏ». Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ÚÓ„‰‡ ÏÓÈ Á̇ÍÓÏ˚È Ì ̇Á‚‡Î Ò˚̇ ÑÊÂÍÓÏ? àÎË ˝ÚÓ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ? ëÓ‚ÂÚ˚ ÏÓË, ÍÓ̘ÌÓ, ÌÂÛÏÂÒÚÌ˚. çÓ ÏÓÊÂÚ ü¯ÂÈ Ì‡Á‚‡ÎË ·˚? çÓ Ì ̇Á˚‚‡˛Ú. íÓθÍÓ ÂÒÎË Ó˜Â̸ ‰Óχ. Ç‡ÒÚ‡ÂÏ ‚ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸, ÏËÏËÍËÛÂÏ Ë ÌË˜Â„Ó ‚ ˝ÚÓÏ ÔÎÓıÓ„Ó ÌÂÚ. çÛ Ì‡Á‚‡ÎË ÏÂÌfl ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÚÂı Ô‡‰Â‰Û¯ÂÍ ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ. ÇӉ ‚Ò Îӄ˘ÌÓ. ïÓÚfl, ‰Ûχ˛, ÚÓ„‰‡ Ë Ú‡Ï „‰Â ÓÌË ÊËÎË Â‚ÂÈÒÍË θ‚˚ ·˚ÎË ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ˉÓÏ. Ä ·˚ÎË ÓÌË, ÍÚÓ ãÂÈ·ÓÈ, ‡ ÍÚÓ, Í‡Í Ó͇Á‡ÎÓÒ¸, ‚ÓÓ·˘Â Ö‚ÂÎÂÏ - Ä‚ÂÎÂÏ ˜ÚÓ ÎË? çÓ ÒÂÏÂÈ̇fl Ô‡ÏflÚ¸ Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍË ԇÒÔÓÚÌ˚ ‡ÎËË Ò‰Â·ÎË Ò‚Ófi ‰ÂÎÓ, Ë ÔÓ¯ÎË Î¸‚˚. äÚÓ Â˘Â ÔË ÊËÁÌË ÛÒÔÂÎ, ‡ ÍÓ„Ó ÔÓÁÊ ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡ÎË, Á‡‰ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ, ‚ ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡ı ÔÓÚÓÏÒÚ‚‡. çÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÏÌÂ, ÓÌÓ ÊÂ Í‡Í ÒÂÏÂÈ̇fl Ô‡ÏflÚ¸, Í‡Í ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË Ú‡‰ËˆËË, Í‡Í ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ flÁ˚ÍÂ, ˜fi„Ú Ôӷ„Ë!... à ÏÌ ÔËflÚÌÓ, Ë ËÏ Ú‡Ï, ‰Ûχ˛. ÖÒÎË ÓÌË Ò·fl ‚ ˝ÚÓÏ ÔÂÂË̇˜ÂÌÌÓÏ ËÏÂÌË ÛÁ̇˛Ú. ÇÓÚ Ë ÔÓÎÛ˜‡Â¯¸Òfl Ú˚ ˜‡ÒÚ¸˛ ˜Â„Ó-ÚÓ ·Óθ¯Â„Ó, ˜ÂÏ Ú˚ Ò‡Ï, ˜Â„Ó-ÚÓ ‰ÎËÌÌÂÂ, ˜ÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ̇fl (Ú¸ÙÛ-Ú¸ÙÛ-Ú¸ÙÛ) ÊËÁ̸. à ‰ÂÚË Ú‚ÓË ÚÓÊÂ. ê‡Ì¸¯Â ËÏÂ̇ ‚ ÒÂϸflı - Ë Ì ÚÓθÍÓ ‚ ‚ÂÈÒÍËı - Ú‡ÒÓ‚‡ÎËÒ¸ Í‡Í Í‡Ú˚ ‚ Ì ӘÂ̸ ÚÓÎÒÚÓÈ ÍÓÎÓ-

á

ã‚ äêàóÖÇëäàâ.

International Educational Tour, Inc. ëÚ‡Âȯ‡fl ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì‡fl ÚÛËÒÚ˘ÂÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ô˄·¯‡ÂÚ!

“óìÑé-éáÖêé”, îãéêàÑÄ 9-19 ‡ÔÂÎfl, 15-25 ‡ÔÂÎfl, 30 ‡ÔÂÎfl-10 χfl, 8-18 ÒÂÌÚfl·fl

ÓÚ $929+ÔÂÂÎÂÚ ÇÍÎ. ÔËÚ‡ÌË - ÛÒÒÍÓ-„˜ÂÒÍËÈ ·ÛÙÂÚ. òË͇Ì˚È ÓÚÂθ, ·‡ÒÒÂÈÌ, ‰Ê‡ÍÛÁË, ÛÒÒÍÓ íÇ, ‚ıÓ‰Ì˚ ·ËÎÂÚ˚ ̇ ÓÁÂÓ

“HOT SPRINGS” òíÄí ÄêäÄçáÄë

11-20 χÚ‡, 9-19 ‡‚„ÛÒÚ‡, 10-19 ÒÂÌÚfl·fl

ãÄë ÇÖÉÄë - ÇÖãàäàâ äÄçúéç AZ ÅêÄâë äÄçúéç, ûíÄ, ÔÓÊË‚‡ÌË ‚ ˆÂÌÚ ëÚËÔ‡ - ÓÚ $659, ‚Íβ˜‡fl ÔÂÂÎÂÚ Ë ÔÓÂÁ‰ÍË Ì‡ ̸͇ÓÌ˚. 3-7 χÚ‡ íìêàëíàóÖëäàÖ åÄêòêìíõ èé ÇëÖåì åàêì ÅÂÒÔÎ.ÚÂÎ. (866) 295-7070 • Cell (513) 218-5545 ãÂÓÌˉ www.interedtour.com

äéãéêÄÑé - ÉãàçÇìÑ -ëèêàçÉ Å‡Î¸ÌÂÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ÍÛÓÚ ‚ ë͇ÎËÒÚ˚ı „Ó‡ı , ÓÚ $859+ÔÂÂÎÂÚ 29 χfl-7 ˲Ìfl, 21-30 ˲Ìfl, 20-29 ÒÂÌÚfl·fl

3

çÖÑÖãü “Ççë” ä‡Ê‰˚È „Ó‰ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ̇¯Ëı ÔÓÊËÎ˚ı ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒfl ̇ÒËÎ˲ ‰Óχ ËÎË ‚ Û˜ÂʉÂÌËflı ÒӈˇθÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ‡ Ó‰ËÌ ËÁ ‰ÂÒflÚË ÔÓÊËÎ˚ı ‡ÏÂË͇̈‚ ıÓÚ¸ ‡Á ‚ ÊËÁÌË ÔÓÒΠ65 ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÊÂÚ‚ÓÈ ‰Óχ¯ÌÂ„Ó Ì‡ÒËÎËfl.

Старикам везде у нас

почет? · ˝ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚Û˛Ú ‰‡ÌÌ˚ fl‰‡ ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ËÁÛ˜ËÎË ÊÛ̇ÎËÒÚ˚ Associated Press. íÓθÍÓ ‚ „ÓӉ 縲-âÓÍ ÓÍÓÎÓ 100 Ú˚Òfl˜ ÔÓÊËÎ˚ı ÂÊ„ӉÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË Ì‡ÒËÎËfl Û Ò·fl ‰Óχ. à ÔÓ·ÎÂχ ÚÓθÍÓ ÛÒÛ„Û·ÎflÂÚÒfl ‚ Ò‚flÁË Ò ÓÒÚÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÓÊËÎ˚ı ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ä 2030 „Ó‰Û ˜ËÒÎÓ Îˈ ÒÚ‡¯Â 65 ‚ ëòÄ Û‰‚ÓËÚÒfl ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò Ò„ӉÌfl¯ÌËÏ ‰ÌÂÏ. ÇÒ ËÁ-Á‡ 74 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ «·˝·Ë-·ÛÏÂÓ‚», Ӊ˂¯ËıÒfl ÏÂÊ‰Û 1946 Ë 1964 „Ó‰‡ÏË. Ä ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ËÍÓ‚, ÔÂ¯‡„ÌÛ‚¯Ëı 85-ÎÂÚÌËÈ Û·ÂÊ, ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÚÂÚ Â˘Â ·Óθ¯ËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË.

é

V NOVOM SVETE 55 Broad Street, 20th Floor, New York, N Y 10004

êÖÑÄäñàü: Tel: (212) 482-0303 Fax: (212) 482-0370 E-mail directory: editor@vnsnews.com (‰Îfl ÔËÒÂÏ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ) ads@vnsnews.com (Ù‡ÈÎ˚ ÂÍ·ÏÌ˚ı χÍÂÚÓ‚)

èÓ͇ Ê ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ ·¸˛Ú Ú‚ӄÛ, ÛÚ‚Âʉ‡fl, ˜ÚÓ Ô·ÎÂχ ̇ÒËÎËfl ÔÓÚË‚ ÒÚ‡ËÍÓ‚ Ì ÔËÁ̇̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ‰Îfl  ¯ÂÌËfl ÌÂÚ Ú‡ÍËı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚, ͇Í, ̇ÔËÏÂ, ‰Îfl ¯ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ˚ ̇ÒËÎËfl ÔÓÚË‚ ‰ÂÚÂÈ. èÓÏËÏÓ ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ, ÔÓ·ÎÂχ ËÏÂÂÚ Â˘Â Ë ˜ËÒÚÓ ÙË̇ÌÒÓ‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ. lj¸ ÊÂÚ‚˚ ̇ÒËÎËfl ‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ÒÚ‡ÌÛÚ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ÏË Ï‰ۘÂʉÂÌËÈ. «ÖÒÎË ‚Ò ˜ÚÓ ‰Â·ڸ - ˝ÚÓ ‚ϯ˂‡Ú¸Òfl, ÍÓ„‰‡ ÍËÁËÒ ÛÊ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ, ˝ÚÓ Ó·ÓȉÂÚÒfl „Ó‡Á‰Ó ‰ÓÓÊÂ, ˜ÂÏ Ô‚ÂÌÚË‚Ì˚ ÏÂ˚», Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÑÊÂÈ ëÓÎÓÏÓÌ, ‰ËÂÍÚÓ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ô˲ÚÓ‚ ‰Îfl ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı ÊÂÚ‚ ̇ÒËÎËfl ‚ 縲-âÓÍÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌËχÂÚ ‰Ó 15 ÌÓ‚˚ı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ‚ „Ó‰. èÓ·ÎÂχ ÛÒÛ„Û·ÎflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÍÚÓ‚ ̇ÒËÎËfl ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÌÛÚË ÒÂÏ¸Ë Ë Ì ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ÌË ‚ ͇ÍÛ˛ ÓÙˈˇθÌÛ˛ ÒÚ‡ÚËÒÚÍÛ - β‰Ë ÔÓÒÚÓ ·ÓflÚÒfl ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó Ú‡ÍËı ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëflı, ÒÚÂÒÌflflÒ¸, ÓÔ‡Ò‡flÒ¸ ·˚Ú¸ ‚˚‚‡ÌÌ˚ÏË ËÁ ÒÂÏ¸Ë ËÎË ‚ÓÓ·˘Â Ì Á̇fl, Í‡Í ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı.

Å.ãúÇéÇ.

subscribe@vnsnews.com (ÔËҸχ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË) manager@vnsnews.com („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏẨÊÂ) èéÜÄãìâëíÄ, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÙÓÏ‡Ú “RTF” (Rich Text Format) ‰Îfl ‚‡¯Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ. ——————————————— V NOVOM SVETE ISSN 1089-1420 is published weekly for $39 a year and for $22 every six months, USPS number 014-353, by NYM Publishing LLC 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004 Periodical postage paid at New York, NY and at additional mailing offices.

POSTMASTER: Send address changes to V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor, New York, NY 10004

àÌÙÓχˆË˛ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ‡‰ÂÒ‡ ‚˚Ò˚·ÈÚÂ: V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004

——————————————— Editor-in-Chief:

Lev Krichevsky; Deputy Editor-in-Chief, Art Director (Moscow):

Igor Agaphonov; General Manager:

Helen Brusilovsky; Columnists:

èÂÁˉÂÌÚ Å‡‡Í 鷇χ Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÔÓÂÍÚ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÂÙÓÏ˚, ‚ ‡Ï͇ı ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ΄‡Î¸Ì˚ ÏË„‡ÌÚ˚ ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡, ÌÓ ÔË Òӷβ‰ÂÌËË fl‰‡ ÛÒÎÓ‚ËÈ. ÒÌÓ‚‡Ì̇fl ̇ Á‰‡‚ÓÏ ÒÏ˚ÒΠÂÙÓχ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ é·‡Ï˚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ˜‡ÒÚÂÈ. èÂ‚‡fl - ÛÍÂÔÎÂÌË ̇¯Ëı „‡Ìˈ. ÇÚÓ‡fl - ÔËÌflÚË ÏÂ ÔÓÚË‚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ̇ÌËχ˛˘Ëı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ·ÂÁ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. íÂÚ¸fl - Ô˂ΘÂÌË ÌÂ΄‡ÎÓ‚ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÔÂʉ ˜ÂÏ ÓÌË ÒÏÓ„ÛÚ Á‡ÒÎÛÊËÚ¸ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó. ùÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ Ú·ӂ‡ÌËÂ Í ÌËÏ Á‡Ô·ÚËÚ¸ ̇ÎÓ„Ë Ë ¯Ú‡Ù˚, ‚˚Û˜ËÚ¸ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ Ë ÔÓÈÚË ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍË ÔÓ‚ÂÍË. óÂÚ‚ÂÚ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ҉·ڸ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓÌflÚÌÓÈ ‰Îfl ÒÂÏÂÈ, ‡·Ó˜Ëı Ë ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÈ”, - „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ. 鷇χ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‚ ã‡Ò-Ç„‡ÒÂ Ò ˜¸˛, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ˜ËÒÎËÎ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ÔÛÌÍÚ˚ ÂÙÓÏ˚. ĉÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ëòÄ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ì½ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ÏÂÓÈ ‰ÂÔÓÚ‡ˆË˛

“é

Alexander Grant; Melor Sturua;

11 миллионов

нелегалов нужны стране 11 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÌÂ΄‡Î¸Ì˚ı ÏË„‡ÌÚÓ‚, ̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ ̇ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ̇ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚. ᇉ‡˜‡ ÂÙÓÏ˚ - Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂ΄‡ÎÓ‚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÚÂÌË Ë ÒÚ‡Ú¸ ‰Ó·ÓÔÓfl‰Ó˜Ì˚ÏË ÊËÚÂÎflÏË ÒÚ‡Ì˚. èË ˝ÚÓÏ, ÓÚϘ‡ÂÚÒfl ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌ˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÓȉÛÚ ‚Ò ÔÓ‚ÂÍË, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú Á̇ÌË flÁ˚͇ Ë Á‡Ô·ÚflÚ Ì‡ÎÓ„Ë Ë Ò·Ó˚, ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ԇÒÔÓÚ‡. êÂÙÓχ Ú‡ÍÊ Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ·Ó¸·˚ Ò ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛, ÛÍÂÔÎÂÌË ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ÍÓÎ΄‡ÏË, ·Ó¸·Û Ò ÔÓ‰‰ÂÎ˚‚‡ÌËÂÏ Ô‡ÒÔÓÚÓ‚ Ë ‚ËÁ, ‰ÂÔÓÚ‡ˆË˛ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË ‡·ÓÚ˚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Òۉ·ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÏË„‡ˆËÂÈ.

êàÄ-çÓ‚ÓÒÚË.

Graphic Design:

Svetlana Slutsker; Staff Writers

Alexander Khinstein; Julia Kalinina; Alexander Minkin. —————————————— èÂÂÔ˜‡Ú͇ χÚÂˇÎÓ‚ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ëı ‚ β·ÓÈ ÙÓÏÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ëåà, ·ÂÁ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ‡Á¯ÂÌËfl ‰‡ÍˆËË Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl. ——————————————— All original layouts, published by V Novom Svete Newspaper are property of NYM Publishing LLC and cannot be reproduced, reprinted, altered without the written permission. Any infringement of above stated shall be considered as violation of Copyright Law and be prosecuted. ——————————————— NYM Publishing LLC is not responsible for the content of advertising materials published in V Novom Svete ——————————————— ᇠÒÚËθ Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ÂÍ·ÏÌ˚ı Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ ‰‡ÍˆËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì ÌÂÒÂÚ ———————————————


www.vnovomsvete.com

4

NON-STOP

éÅêÄá Üàáçà

ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‚ÁÓÒÎ˚ı ‡ÏÂ79 Ë͇̈‚ Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ Ï‡ÌÂ˚ Ë ˝ÚËÍÂÚ ÒÂ‰Ë ÊËÚÂÎÂÈ

ãõëõâ ÑéïéÑ ÏÂË͇̈˚ - Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ Ä Ì‡Ó‰. ÅẨÓÌ óËÍÓÚÒÍË ËÁ ÚÂı‡ÒÒÍÓ„Ó éÒÚË̇ Ì ÚÓθÍÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î Ò‚ÓË ÏÓÁ„Ë, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÚ‚ÓËÚ¸ ‚ ÊËÁ̸ ÓË„Ë̇θÌÛ˛ ˉ², ÓÌ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î Ë Ò‚Ó˛ „ÓÎÓ‚Û. ç‡ ‚·-Ò‡ÈÚ óËÍÓÚÒÍË Ô‰ÎÓÊËÎ ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ Ë ÙËÏ‡Ï ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÂÍ·Ï˚ ̇ Ò‚ÓÂÈ Î˚ÒÓÈ „ÓÎÓ‚Â. ᇠ320 ‰ÓηÓ‚ ÓÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ÍÓχ̉‡ Î˚Ò˚ı β‰ÂÈ, ·Û‰ÛÚ ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÛÎˈ‡Ï ‚ Ú˜ÂÌË 6 ˜‡ÒÓ‚, ˜ÚÓ·˚ Ô˂Θ¸ ‚ÌËχÌË ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ ÔÛ·ÎËÍË. èÓÒÍÓθÍÛ ‚ éÒÚËÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÏÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ, ‚Íβ˜‡fl ÏÛÁ˚͇θÌ˚ ÙÂÒÚË‚‡ÎË Ë ‡‚ÚÓÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËfl «îÓÏÛ· -1», Á‰ÂÒ¸ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ·Óθ¯‡fl ÚÓÎÔ‡, Ë óËÍÓÚÒÍË Ì‡‰ÂÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ëı β‰ÂÈ Á‡ËÌÚÂÂÒÛÂÚ ÓË„Ë̇θ̇fl ÂÍ·χ. éÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ˉ² «ÛÌË͇θÌÓÈ». çÓ‚‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ӷ¢‡ÂÚ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÔË·˚ÎË Ó·˘ÂÒÚ‚Û ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ÍÓÊÌ˚Ï Á‡·Ó΂‡ÌËÂÏ ‡ÎÓÔˆËfl ‡‡ڇ, ‚˚Á˚‚‡˛˘Â„Ó ‚˚Ô‡‰ÂÌË ‚ÓÎÓÒ. ùÚËÏ Á‡·Ó΂‡ÌËÂÏ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÔËÏÂÌÓ ÔflÚ¸ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‡ÏÂË͇̈‚.

BR

ÅéãÖáçú àãà ÑÖçúÉà ‡¯Îfl˛˘ËÂ Ë ˜Ëı‡˛˘Ë β‰Ë ̇ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı - ÌÂ‰ä ͇fl ͇ÚË̇ ‚ ̇¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. Ç Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ˝ÚÓ ‚˚Á‚‡ÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Û Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ëı ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ı Ì Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÓÔ·˜ÂÌÌ˚ ‰ÌË ·ÓÎÂÁÌË. í‡ÍËı ‚ ÒÚ‡Ì ÚÂÚ¸, ËÎË 40 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ç ËÏÂfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ ‡·ÓÚÛ, ÓÌË ıÓ‰flÚ Ì‡ ÌÂÂ, Ô˘ËÌflfl Û˘Â· Ò‚ÓÂÏÛ Á‰ÓÓ‚¸˛ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìflfl ·ÓÎÂÁÌË ÒÂ‰Ë ÍÓÎ΄. ùÚ‡ ÔÓ·ÎÂχ Ì ÌÓ‚‡fl, ÌÓ ÓÒÓ·Ó ÔÓfl‚Ë‚¯‡flÒfl ‚ ˝ÚÓÚ „ËÔÔÓÁÌ˚È ÒÂÁÓÌ. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, Ó̇ Ì ¯‡ÂÚÒfl ‰Ó΄Ó ‚ÂÏfl. íÓθÍÓ ˜ÂÚ˚ ÏÂÒÚ‡ ‚ ëòÄ ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ, ëË˝ÚÚÎ, LJ¯ËÌ„ÚÓÌ Ë ¯Ú‡Ú äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ÚÂ·Û˛Ú ÓÚ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÈ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓÈ ÓÔ·Ú˚ ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ÔÓ ·ÓÎÂÁÌË ‰ÌÂÈ. Ç åËÎÛÓÍË ËÁ·Ë‡ÚÂÎË Ó‰Ó·ËÎË Ú‡ÍÛ˛ ÏÂÛ, ÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ¯Ú‡Ú‡ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡ÎË ÂÂ. Ç îË·‰ÂθÙËË Â ‚‚ÂÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ô‰ÔËflÚËÈ, Ëϲ˘Ëı ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò „ÓÓ‰ÓÏ. Ä ‚ ÑÂÌ‚Â ÔÓÚË‚ Ú‡ÍÓÈ ÏÂ˚ ‚˚ÒÚÛÔËÎË Ò‡ÏË ËÁ·Ë‡ÚÂÎË. à, ÍÓ̘ÌÓ, ÔÓÚË‚ Ì ‚·‰Âθˆ˚ ÏÂÎÍËı Ë Ò‰ÌËı ·ËÁÌÂÒÓ‚, ÛÚ‚Âʉ‡˛˘Ëı, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡ÌÂÒÂÚ Á̇˜ËÚÂθÌ˚È ÛÓÌ Ëı ‰ÂÎÛ.

èé çÖáçÄçàû àãà éòàÅäÖ

ROSE TRAVEL

AVO

1709 Kings Highway, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11229

718-265-9797 • 718-265-9795 Fax: 718-265-9821 • E-mail: rosetravel2010@gmail.com V SE TRA www. amrosetravel.com äÄêçÄÇÄã Ç çàññÖ (î‡ÌˆËfl) Ò 14 Ù‚‡Îfl à îÖëíàÇÄãú ñàíêìëéÇõï $1200 p/p + ÔÂÂÎÂÚ SPECIAL! ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ÄÇàÄèÖêÖãÖíõ SPECIAL!

R

EL

AMERICAN O

åéëäÇÄ

Round trip $460 ‚Ò ‚Íβ˜ÂÌÓ

áàåÄ - ÇÖëçÄ 2013 ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, äË‚, é‰ÂÒÒ‡, äËÚ‡È, íÓÍËÓ, íÂθ-Ä‚Ë‚, ÅÓ΄‡Ëfl Ë ‰. ëÔÓÒËÚ¸ ‡„ÂÌÚ‡

àÁ‡Ëθ ÓÚ $1118

éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï ÑÓÏËÌË͇̇, åÂÍÒË͇, üχÈ͇, ÄÛ·‡, äÓÒÚ‡-êË͇, a Ú‡ÍÊ ã‡Ò-Ç„‡Ò, ɇ‚‡ÈË, ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ Ë ‰. ñÂÌ˚ Û ‡„ÂÌÚÓ‚

äìêéêíõ ÖÇêéèõ á‡ÂÁ‰ Ò ‡ÔÂÎfl ÔÓ ÓÍÚfl·¸

íìêõ èé ÇëÖåì åàêì

àÚ‡ÎËfl (ëÔÓÒËÚ¸ ‡„ÂÌÚ‡) àÒÔ‡ÌËfl • î‡ÌˆËfl • ÅÂÌËβÍÒ AÌ„ÎËfl • ë͇̉Ë̇‚Ëfl • è‡ËÊ åÓÓÍÍÓ • Ä„ÂÌÚË̇/Å‡ÁËÎËfl Ë ‰Û„Ë ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ!

ä‡ÎÓ‚˚ LJ˚, ÇÂÌ„Ëfl, íÛÒ͇‚ˆ, ÅÓ΄‡Ëfl ãÖÑéÇõâ îÖëíàÇÄãú ‚ åÓÌ‡ÎÂ Ë ä‚·ÂÍ 3 ‰Ìfl - $379

äêìàáõ àá çúû-âéêäÄ Feb/13

Mar/13

Apr/13

May/13 Jun/13

Jul/13

ãÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚

Aug/13

Sep/13

Norwegian CL ÓÚ $579/7Ì ÓÚ $699/8Ì ÓÚ $539/7Ì ÓÚ $519 ÓÚ $559/7 Ì ÓÚ $819/7 Ì ÓÚ $509/7Ì ÓÚ $399/7Ì Carnival CL

ÓÚ $429/8Ì ÓÚ $499/7Ì ÓÚ $679/8Ì ÓÚ $539 ÓÚ $689/8Ì ÓÚ $879/8Ì ÓÚ $479/5Ì ÓÚ $409/5Ì

Royal CCL

ÓÚ $574/7Ì ÓÚ $669/7Ì ÓÚ $1119/9Ì ÓÚ $649/7Ì ÓÚ $789/7Ì ÓÚ $909/7Ì ÓÚ $799/7Ì ÓÚ$579/7Ì

Canada

Bermuda

Princess

 $50

Special

Bermuda

ÓÚ $874/7Ì

ONBOARD CREDIT PER CABIN

ãûÅõÖ íìêõ èé ÄåÖêàäÖ

Tel: 347-576-0606

* ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚

ëòÄ éí “Ä” Ñé “W”

ëíÄçÖòú èÄèéâ - èéâÑÖòú Ç íûêúåì

ùíàäÖí ëïéÑàí çÄ çÖí ëòÄ Ë‰ÛÚ Ì‡ Û·˚θ, Ë 65 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Òӄ·ÒËÎËÒ¸, ˜ÚÓ ·ÓΠÏÓÎÓ‰˚ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ ËÏÂ˛Ú ÔÎÓıË χÌÂ˚. í‡ÍË ÂÁÛθڇÚ˚ ÔËÌÂÒ ÓÔÓÒ, Ôӂ‰ÂÌÌ˚È ‚ËÌÌÓÚÓ„Ó‚ÓÈ ÙËÏÓÈ Ecco Domani. 46 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ô‰ÔËÌËχÎÓ ·Óθ¯Â ÔÓÔ˚ÚÓÍ ‡Á‚Θ¸ „ÓÒÚÂÈ, ˜ÂÏ ÓÌË Ò‡ÏË ‰Â·˛Ú Ò„ӉÌfl, ‡ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, - ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË Ú‡ÚËÎË ·Óθ¯Â ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‚˚·Ó ÏÓ‰Ì˚ı Ù‡ÒÓÌÓ‚ Ó‰Âʉ˚ Ë Ì‡ Ô˘ÂÒÍË. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ıÓÚflÚ, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Ë χÌÂ˚ ÒÚ‡ÎË ‰Îfl ÌËı ÔËÓËÚÂÚÓÏ, Í‡Í Û Ô‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. çÓ ‚ Ôӂ҉̂ÌÓÈ ÊËÁÌË Ê·ÌËfl ‡ÏÂË͇̈‚ ·˚Ú¸ ·ÓΠÒÚËθÌ˚ÏË ˜‡ÒÚÓ Ì ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò Ëı Ôӂ‰ÂÌËÂÏ. í‡Í, 46 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÏÛʘËÌ Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ ËÎË ËÌÓ„‰‡, ÌÓ Ò ÚÛ‰ÓÏ, ‚ÒÚ‡˛Ú, ÍÓ„‰‡ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ-Á‡ ÒÚÓ·. 48 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÌËÍÓ„‰‡ ‚ ÊËÁÌË Ì ÔÓÒ˚·ÎË Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ÓÚ ÛÍË ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Á‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó, ‡ 58 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÛÍ‡¯‡˛Ú Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ ÔÂ‰ ÔËÂÏÓÏ „ÓÒÚÂÈ.

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ÌÓfl· ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ÍÓÁËÌ ‰Îfl ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ Ï‡Ç „‡ÁË̇ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Goodwill ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ ÔÓÎÓÚÌÓ, ËÁÓ·‡Ê‡˛˘Â ÒÚ‡Û˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ, Ô¸˛˘Û˛ ˜‡È. á‡ÔÓ‰ÓÁË‚, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÚ‡ËÌ̇fl ͇ÚË̇, ‡·ÓÚÌËÍË Ï‡„‡ÁË̇ Ì ÒÚ‡ÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸  ̇ ÔÓ‰‡ÊÛ, ‡ ÓÚÌÂÒÎË Í ÓˆÂÌ˘ËÍÛ. í‡Ï ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ ÍËÒÚË ËڇθflÌÒÍÓ„Ó Ê‡ÌÓ‚Ó„Ó ıÛ‰ÓÊÌË͇ ÍÓ̈‡ XIX - ̇˜‡Î‡ XX ‚Â͇ ÑÊÓ‚‡ÌÌË Å‡ÚËÒÚ‡ íÓËθfl, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ÔËÏÂÌÓ 12-18 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚. ëÓÚÛ‰ÌËÍË Goodwill Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ Ì ·Û‰ÛÚ Û‰Ë‚ÎÂÌ˚, ÂÒÎË Ì‡È‰ÛÚÒfl β‰Ë, ÍÓÚÓ˚ Ò͇ÊÛÚ, ˜ÚÓ Í‡ÚË̇ ÔË̇‰ÎÂÊËÚ ËÏ. í‡ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ·˚‚‡ÎË ‚ Ëı Ô‡ÍÚËÍÂ, ÌÓ ‰Ó͇Á‡Ú¸ ˝ÚÓ ‚fl‰ ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ùÚÓ ÛÊ Ì ÔÂ‚˚È ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ËÎË ÔÓ ÌÂÁ̇Ì˲ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ χ„‡ÁËÌ˚ Goodwill. í‡Í ‚ ëË˝ÚÚΠ̉‡‚ÌÓ ·˚Π̇ȉÂÌ ËÒÛÌÓÍ ë‡Î¸‚‡‰Ó‡ чÎË, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ‡Û͈ËÓÌ Ì‡ Ò‡ÈÚ χ„‡ÁË̇. Ä ‚ 縲-âÓÍ ‚ χ„‡ÁËÌ ÔËÌÂÒÎË Ù‡„ÏÂÌÚ „Ó¯Í‡, Ó͇Á‡‚¯Â„ÓÒfl Ë̉ÂÈÒÍËÏ ‡ÚÂÙ‡ÍÚÓÏ Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË. ë‰ÒÚ‚‡, ‚˚Û˜ÂÌÌ˚ ÓÚ ÔÓ‰‡ÊË ˝ÚËı ̇ıÓ‰ÓÍ Ì‡ ‡Û͈ËÓ̇ı Goodwill, ˉÛÚ Ì‡ ·Î‡„ÓÚÓ‚ÓËÚÂθÌ˚ ÌÛʉ˚.

ÓÚfl ˝ÚË ÒÛ‰¸Ë ̇ıÓ‰flÚÒfl ‰‡ÎÂÍÓ ‰Û„ ï ÓÚ ‰Û„‡, ÌÓ Ï˚ÒÎflÚ ÓÌË Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓ. ëÛ‰¸fl û‰ÊËÌ ï‡ËÌ„ÚÓÌ ‚ ‚ËÒÍÓÌÒËÌÒÍÓÏ òÂÎÎ-ãÂÈÍ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÛÒÎÓ‚ÌÓÏÛ Ì‡Í‡Á‡Ì˲ ÑÊÓ̇ ŇÚÎÂ‡ Á‡ ÌÂÛÔ·ÚÛ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ÔË͇Á‡Î ÂÏÛ ”Ì ËÏÂÚ¸ ·Óθ¯Â ‰ÂÚÂÈ“, ÔÓ͇ ÓÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì ‚˚Ô·ÚËÚ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸. éÌ Ú‡ÍÊ ÔË͇Á‡Î ÂÏÛ ”‚ ÔÂ‚˚ ÚË ÏËÌÛÚ˚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Î˛·ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ” ÒÓÓ·˘‡Ú¸ ÂÈ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÛ‰ËÏ Á‡ Ú‡ÍÓÈ ÌÂÔ·ÚÂÊ. Ä ‚ Ó„‡ÈÒÍÓÏ „ÓӉ ùÎËˇ ÒÛ‰¸fl ÑÊÂÈÏÒ ìÓÎÚÂ, ÔË„Ó‚ÓË‚ ”‡ÎËÏÂÌÚ˘Ë͇“ ÄÁËχ íÂÈÎÓ‡ Í 5-ÎÂÚÌÂÏÛ ÛÒÎÓ‚ÌÓÏÛ ÒÓÍÛ, Ó·flÁ‡Î Â„Ó Ì ËÏÂÚ¸ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ͇ ÓÌ Ì ‰Ó͇ÊÂÚ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÛÊ Ëϲ˘ËıÒfl ˜ÂÚ‚Â˚ı. ä‡Í Á‡fl‚ËÎ ‡‰‚ÓÍ‡Ú íÂÈÎÓ‡, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÒÛ‰¸fl Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË Á‡ÔÂÚËÎ ÂÏÛ ËÏÂÚ¸ ÒÂÍÒ ‚ Ú˜ÂÌË ÔflÚË ÎÂÚ.

éí íÖèãÄ ÑéÅêÄ çÖ ÅìÑÖí ÒÚ‡Ìˈ ÔÓ̇‰Ó·ËÎÓÒ¸ ÒÔˆË1146 ‡Î¸ÌÓÈ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË, ÒÓÒÚÓfl˘ÂÈ ËÁ 240 Û˜ÂÌ˚ı, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂڇθÌÓ ÓÔËÒ‡Ú¸, Í‡Í „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ ÔÓÚÂÔÎÂÌË ÔÓ‚ÎËflÎÓ Ì‡ Ôӂ҉̂ÌÛ˛ ÊËÁ̸ ‡ÏÂË͇̈‚, Ë ˜ÚÓ ÓÌÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ ‰Îfl ‡Á΢Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ ÒÚ‡Ì˚, ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÒÂÍÚÓÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ·Û‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ. Ä‚ÚÓ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ·ÓΠÒÚ‡ ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÊËÁÌË ÓÚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÔÎÂÌËfl ËÎË ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó, Á‡Ú‡„Ë‚‡˛˘Ëı Á‰ÓÓ‚¸Â ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÒÓÒÚÓflÌË ‚Ó‰Ì˚ı Á‡Ô‡ÒÓ‚, ÒÂθÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡, Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ˝ÌÂ„ÂÚËÍË Ë ÏÌÓ„Ó„Ó ‰Û„Ó„Ó. é ı‡‡ÍÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ‰ÓÍ·‰Â 198 ‡Á ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl ÒÎÓ‚Ó ”Û„ÓÁ‡“ Ë 120 ‡Á ÒÎÓ‚Ó ”‡Á˚‚‡Ú¸“. Ç ‰ÓÍ·‰Â, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÌË˜Â„Ó Ì „Ó‚ÓËÚÒfl Ó ÚÓÏ, Í‡Í Á‡˘ËÚËÚ¸Òfl ÓÚ ˝ÚËı Û„ÓÁ.

åàããàÄêÑçõÖ ìÅõíäà ‡ÌÁ‡Ò, äÓÎÓ‡‰Ó, éÍ·ıÓχ Ë íÂı‡Ò ‚ ä ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚˚‡ÒÚËÎË ÚÂÚ¸ ÛÓʇfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Ô¯ÂÌˈ˚. àÏÂÌÌÓ ˝ÚË ˜ÂÚ˚ ¯Ú‡Ú‡ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÏ ÓÚ˜ÂÚ åËÌÒÂθıÓÁ‡ ëòÄ Ó ·Â‰ÒÚ‚Ëflı ·˚ÎË Ì‡Á‚‡Ì˚ Ëϲ˘ËÏË Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË Á‡Èχ ÔÓ‰ ÌËÁÍË ÔÓˆÂÌÚ˚ ‚ Ò‚flÁË Ò ÚflÊÂÎÓÈ Á‡ÒÛıÓÈ, ̇ËıÛ‰¯ÂÈ Á‡ ÔÓÒΉÌË ÔÓ΂Â͇. ÇÒÂ„Ó Ê ‚ ÒÔËÒÍ åËÌÒÂθıÓÁ‡ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÁÓÌ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ·Â‰ÒÚ‚Ëfl ˜ËÒÎflÚÒfl 597 „‡ÙÒÚ‚ ‚ 14 ¯Ú‡Ú‡ı. ùÚÓ Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ ‚ ÌËı Á‡ÒÛı‡ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, ‚ Ú˜ÂÌË ‚ÓÒ¸ÏË Ì‰Âθ. ÅÓΠÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ˝ÚËı „‡ÙÒÚ‚, 351, ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ”Ô¯ÂÌ˘ÌÓÏ ÔÓflÒ“, ÚflÌÛ˘ÂÏÒfl ˜ÂÂÁ ÇÂÎËÍË ꇂÌËÌ˚ ÓÚ íÂı‡Ò‡ ‰Ó ë‚ÂÌÓÈ Ñ‡ÍÓÚ˚. è‰ÔÓ·„‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Á‡ Û·˚ÚÍË ÙÂÏÂ˚ ˝ÚËı ¯Ú‡ÚÓ‚ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ ‚ ‡ÁÏÂ ÓÍÓÎÓ 11 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ÓηÓ‚.

ÄáàÄíõ ìóàãàëú ãìóòÖ ËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ëòÄ ÓÔÛ·ÎËå ÍÓ‚‡ÎÓ Ëϲ˘ËÂÒfl Û ÌÂ„Ó ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ¯ÍÓθÌËÍÓ‚, Á‡ÍÓ̘˂¯Ëı ÔÓÎÌ˚È ÍÛÒ Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ Ò‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ Ë ÔÓÎۘ˂¯Ëı ‰ËÔÎÓÏ Ó Ò‰ÌÂÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË. í‡ÍËı ‚ 2009 - 2010 ۘ·ÌÓÏ „Ó‰Û (ÔÓÒΉÌË ÒÓ·‡ÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl) Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ 78,2 ÔÓˆÂÌÚ‡, Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ Á‡ ÔÓÒΉÌË 40 ÎÂÚ. ùÚÓÚ ÓÒÚ ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ·˚Î Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ÛÒÔÂı‡ÏË ¯ÍÓθÌËÍÓ‚-·ÚËÌÓÒ, ˜ËÒÎÓ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÏÂÊ‰Û 2006 Ë 2010 „Ó‰‡ÏË ‚˚ÓÒÎÓ Ì‡ 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ãÛ˜¯ËÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ Û Û˜ÂÌËÍÓ‚ ‡ÁˇÚÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl (93,5%), Á‡ ÍÓÚÓ˚ÏË Ë‰ÛÚ ·ÂÎ˚ ¯ÍÓθÌËÍË (83%) Ë Î‡ÚËÌÓÒ (71,4%). ëÂ‰Ë ˜ÂÌ˚ı ¯ÍÓÎÛ Á‡ÍÓ̘ËÎË ÚÓθÍÓ ‰‚ ÚÂÚË Û˜‡˘ËıÒfl (66.1%).

ÅãÄÉéíÇéêàíÖãúçÄü ÅàíÇÄ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Û˜‡ÒÚ5834 ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÒÌÂÊÌÓÈ ·ËÚ‚Â ‚ ëË˝ÚÚÎÂ, ÔÓ‰ÓÎʇ‚¯ÂÈÒfl ÔÓÎÚÓ˚ ÏËÌÛÚ˚, ·ÓÒ‡fl ‰Û„ ‚ ‰Û„‡ ÒÌÂÊ͇ÏË. èÓÒÍÓθÍÛ ‚ „ÓӉ ‚ ˝ÚÓÚ ‰Â̸ ·˚ÎÓ ÔÎÓıÓ ÒÓ ÒÌ„ÓÏ, ‰Îfl Ôӂ‰ÂÌËfl ·ËÚ‚˚ ̇ 30 „ÛÁÓ‚Ë͇ı Â„Ó Á‡‚ÂÁÎË Ò ·ÎËʇȯËı „Ó. ì ÏÂÓÔËflÚËfl, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚÌ˚Ï ÊËÚÂÎÂÏ çËÎÓÏ ÅÂÍ‚ËÒÚÓÏ Ò ÚÓ‚‡ˢ‡ÏË, ·˚ÎÓ ‰‚ ˆÂÎË. èÂ‚‡fl - ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθ̇fl, ÒÓ·‡Ú¸ ‰Â̸„Ë ‰Îfl ÍÎÛ·Ó‚ χθ˜ËÍÓ‚ Ë ‰Â‚Ó˜ÂÍ ‚ „‡ÙÒÚ‚Â äËÌ„. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Î˛‰Ë, Ê·‚¯Ë ”ÔÓ‚Ó‚‡Ú¸“, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÍÛÔËÚ¸ ·ËÎÂÚ˚ ̇ Ô‡‚Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ ·ËÚ‚Â. ÇÚÓ‡fl - ÒÔÓÚ˂̇fl, ÔÓ·ËÚ¸ ÏËÓ‚ÓÈ ÂÍÓ‰, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ Ò‡ÊÂÌËË ‚ ûÊÌÓÈ äÓ ‚ 2010 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ̇ ÔÓΠ‚˚¯ÎË 5387 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. é·Â ˆÂÎË ·˚ÎË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

5

üáõä ñàîê

äéêéíäé é ÇÄÜçéå

22

ÅÖÑçõï Ç äéçÉêÖëëÖ çÖí ÒÂ̇ÚÓ‡ Ë ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂ̇, 94 ‚ÔÂ‚˚ ËÁ·‡ÌÌ˚ ‚ 113 äÓÌ„ÂÒÒ ëòÄ, ËÏÂ˛Ú Ó‰ÌÛ Ó·˘Û˛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸: Ëı Ò‰Ì ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ‚ ÍÓ̈ 2011 „Ó‰‡ ÓˆÂÌË‚‡ÎÓÒ¸ ‚ 1,07 ÏËÎÎËÓ̇ ‰ÓηÓ‚. ùÚË ‰‡ÌÌ˚ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ËÁ ”ñÂÌÚ‡ Á‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ“ ÔÓÎÛ˜ËÎË ËÁ ΢Ì˚ı ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı ÙÓÏ, ÍÓÚÓ˚ Á‡ÔÓÎÌflÎË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ ÔÂ‰ ‚˚·Ó‡ÏË. åÂÊ‰Û ÚÂÏ, ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ò‰ÌÂÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ‚ 66 740 ‰ÓηÓ‚. ÇÓÚ ÚÛÚ, ÔÓ ÏÌÂÌ˲ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ñÂÌÚ‡, Ë ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ‡ ÒÏÓ„ÛÚ ÎË ÌÓ‚˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔÓÌËχڸ ”ÙË̇ÌÒÓ‚Û˛ ·Óθ“ Ò‚ÓËı ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ëı? çÓ‚˚ ÒÂ̇ÚÓ˚ Ë ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ˚ ‚ÎËÎËÒ¸ ‚ Á̇ÍÓÏÛ˛ Ò‰Û: ‚Ò 535 ˜ÎÂÌÓ‚ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ËÏÂ˛Ú Ò‰Ì ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ÓˆÂÌË‚‡ÂÏÓ ÔËÏÂÌÓ ‚ 966 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚, Ô˘ÂÏ Û ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ Ëı ÓÌÓ Ô‚˚¯‡ÂÚ ÏËÎÎËÓÌ ‰ÓηÓ‚. ëÂ‰Ë ÌÓ‚˚ı Ò‡Ï˚È ·Ó„‡Ú˚È - ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ-‰ÂÏÓÍ‡Ú ÓÚ å˝ËÎẨ‡ ÑÊÓÌ ÑÂÎÂÈÌË, Ëϲ˘ËÈ 139 ÏËÎÎËÓÌÓ‚, ‡ Ò‡Ï˚È ·Â‰Ì˚È - ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍËÈ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈ Ñ˝‚ˉ LJ·‰‡Ó, ̇·‡‚¯ËÈ Í‰ËÚÓ‚ ̇ 15,6 ÏËÎÎËÓ̇ Ë Ì ‡ÒÔ·ÚË‚¯ËÈÒfl ÔÓ ÌËÏ.

çÖ çÄÑé çàóÖÉé åÖçüíú ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ¯ÂÌË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëòÄ ÔÓ ‰ÂÎÛ êÓÛ ÔÓÚË‚ ì˝È‰‡ ΄‡ÎËÁÓ‚‡ÎÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡·ÓÚÓ‚, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ‚ ÔÂ‚˚ ÚË ÏÂÒflˆ‡ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË. ëÓˆËÓÎÓ„Ë ËÁ ñÂÌÚ‡ è¸˛ ¯ËÎË ‚˚flÒÌËÚ¸, Í‡Í ‚ ̇¯Ë ‰ÌË ‡ÏÂË͇̈˚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ˝ÚÓÏÛ ¯ÂÌ˲, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ ÔÓÚË‚ ‡·ÓÚÓ‚ ̇·Ë‡ÂÚ ÒËÎÛ, Ë ÏÌÓ„Ë ¯Ú‡Ú˚ ÔËÌflÎË Á‡ÍÓÌ˚, ÛÂÁ‡‚¯Ë Ô‡‚Ó ÊÂÌ˘ËÌ Ò‡ÏËÏ ¯‡Ú¸ ˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ. êÂÁÛθڇÚ˚ ÓÔÓÒ‡ ÔÓÎÛÚÓ‡ Ú˚Òfl˜ ÊËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÒÚ‡¯Â 18 ÎÂÚ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ 63 ÔÓˆÂÌÚ‡ Ëı ÔÓ·„‡˛Ú, ˜ÚÓ ¯ÂÌË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‚Â„ÌÛÚÓ, Í‡Í ˝ÚÓ„Ó ıÓÚflÚ 29 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. èÓ͇Á‡ÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌË ӘÂ̸ χÎÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ÓÔÓÒ‡ÏË, Ôӂ‰ÂÌÌ˚ÏË ‚ 1992 Ë 2003 „Ó‰‡ı. ëÂȘ‡Ò ·ÓΠ‰Û„Ëı „ÛÔÔ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ¯ÂÌË ÔÓÍÓÎÂÌË ·˝·Ë-·ÛÏÂÓ‚ (69%) Ë ÏÓÎÓ‰Âʸ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÓÚ 18 ‰Ó 30 ÎÂÚ (68%). éÔÓÒ Ú‡ÍÊ ̇¯ÂÎ, ˜ÚÓ ‚ÔÂ‚˚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÏÂË͇̈‚ (53%) ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË ‡·ÓÚ˚ Ì ÒÚÓθ ‚‡ÊÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲, ̇ÔËÏÂ, Ò Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï ‰Ó΄ÓÏ ËÎË ÍÓÌÚÓÎÂÏ Á‡ ÓÛÊËÂÏ.

40

íêÄÉÖÑàü éÅéêÄóàÇÄÖíëü îÄêëéå Ë·‰ÂθÙËÈÒ͇fl ÔflÚËÍ·ÒÒÌˈ‡ åÂÎÓ‰Ë Ç‡ÎÂÌÚËÌ, Ôˉfl ‚ ¯ÍÓÎÛ, î ӷ̇ÛÊË· ‚ Ò‚ÓÂÏ ˛ÍÁ‡Í ÔËÒÚÓÎÂÚ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÂÁ‡Î ËÁ ·Ûχ„Ë Â ‰Â‰Û¯Í‡. é̇ ıÓÚ· ‚˚·ÓÒËÚ¸ ̇ıÓ‰ÍÛ, ÌÓ Â ӉÌÓÍ·ÒÒÌËÍ Á‡ÏÂÚËÎ ”ÓÛÊË“ Ë ÚÛÚ Ê ÒÓÓ·˘ËÎ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓ‡fl Ó·˚Ò͇· ‰Â‚Ó˜ÍÛ Ë Ò‰Â·· ÂÈ ‚˚„Ó‚Ó. Ä Ò 5-ÎÂÚÌÂÈ ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ ËÁ ÔÂÌÒË肇ÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ å‡ÛÌÚ-ä‡ÏÂÎ Ó·Ó¯ÎËÒ¸ ıÛÊÂ. éÊˉ‡fl Ò ‰Û„ËÏË ‰ÂÚ¸ÏË ¯ÍÓθÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÓÚ‚ÂÁÚË Ëı ‰ÓÏÓÈ ÔÓÒΠ‰Ìfl, Ôӂ‰ÂÌÌÓ„Ó ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û, Ó̇ Ò͇Á‡Î‡ ‰Û„ÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÂ, ˜ÚÓ Á‡ÒÚÂÎËÚ Â ËÁ Ë„ۯ˜ÌÓ„Ó ÓÁÓ‚Ó„Ó ÔËÒÚÓÎÂÚ‡, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÛÒ͇˛Ú Ï˚θÌ˚ ÔÛÁ˚Ë, ‡ ÔÓÚÓÏ Û·¸ÂÚ Ò·fl. ùÚÓ ‰Ó¯ÎÓ ‰Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ËÁ ¯ÍÓθÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ÍÓÚÓ˚ ÓÚÒÚ‡ÌËÎË ‰Â‚Ó˜ÍÛ ÓÚ ÔÓÒ¢ÂÌËfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ̇ ‰ÂÒflÚ¸ ‰ÌÂÈ, ̇Á‚‡‚  ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌË ”ÚÂÓËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ Û„ÓÁÓÈ“. è‡‚‰‡, ÔÓÚÓÏ Ì‡Í‡Á‡ÌË ÒÌËÁËÎË ‰Ó ‰‚Ûı ‰ÌÂÈ. ä‡Í ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, Û ‰Â‚Ó˜ÍË ‚ ÚÓÚ ‰Â̸ ‰‡Ê Ì ·˚ÎÓ Ò ÒÓ·ÓÈ ˝ÚÓ„Ó Ë„ۯ˜ÌÓ„Ó ÔËÒÚÓÎÂÚË͇, ‡ ̇ÒÚÓfl˘Â ÓÛÊË Ó̇ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‰Âʇ· ‚ Û͇ı. èÓ Ê‡ÎÓ·Â Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚‰ÂÚÒfl ‡ÒÒΉӂ‡ÌËÂ.

ÒÚÓθÍËı ¯Ú‡Ú‡ı ÛÓ‚Â̸ Ç ·ÂÁ‡·ÓÚˈ˚ ÒÌËÁËÎÒfl ‚ ‰Â͇· 2012 „Ó‰‡, ‚ 16 ¯Ú‡Ú‡ı ÓÌ ‚˚ÓÒ Ë ‚ 12 Ì ËÁÏÂÌËÎÒfl.

0,2%

‡ÒÚÓθÍÓ, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åËÌç ÚÛ‰‡ ëòÄ, ‚˚ÓÒÎË ˆÂÌ˚ ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl ‚ ‰Â͇· 2012 „Ó‰‡, ‡ ˆÂÌ˚ ̇ ·ÂÌÁËÌ ÛÔ‡ÎË Ì‡ 2,3%. Ç ˆÂÎÓÏ ‚ 2012 „Ó‰Û ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍË ˆÂÌ˚ ‚˚ÓÒÎË Ì‡ 1,7%, ˜ÚÓ Ì‡ 1,3% ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ 2011 „Ó‰Û.

30 ãÖí

‡ÍÓ‚, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÄÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Ë„Ó‚ÓÈ ‡ÒÒӈˇˆËË, Ò‰ÌËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‡ÏÂË͇̈‚ β·ËÚÂÎÂÈ ‚ˉÂÓË„, ‡ Ò‰ÌËÈ Ë„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡Ê ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 12 ÎÂÚ.

í

59%

ãûÅÄü åÖãéóú ëÉéÑàãÄëú ‡Ë É‡ÒÔÂ ËÁ ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍÓ„Ó ê‰㠉ËÌ„‡ ‚ Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÎÂÚ Ì ÏÓ„ Á‡Ô·ÚËÚ¸ ̇ÎÓ„ ̇ ̉‚ËÊËÏÓÒÚ¸. çÓ ÒÂȘ‡Ò ÓÌ Ò‰Â·Π˝ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÂÚÂÈ, ‚ÌÛÍÓ‚, ÒÓÒ‰ÂÈ Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı β‰ÂÈ, Ô‰ÎÓÊË‚¯Ëı Ò‚Ó˛ ÔÓÏÓ˘¸. éÌË ‰‡‚‡ÎË ã‡Ë ‰Â̸„Ë Ó‰ÌÓ‰ÓηÓ‚˚ÏË ÍÛÔ˛‡ÏË Ë ÏÂÎÓ˜¸˛. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÌ Ì‡·‡Î ‚Ò˛ ÒÛÏÏÛ ‰Ó΄‡ ‚... 14 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó É‡ÒÔÂ ÛÎÓÊËÎ ‚Ò ‰Â̸„Ë ‚ χ¯ËÌÛ Ë ÓÚ‚ÂÁ Ëı ‚ ÓÙËÒ Ò·Ó˘Ë͇ ̇ÎÓ„Ó‚. í‡Ï Ëı Ò˜ËÚ‡ÎË ˆÂÎ˚È ‰Â̸, ÌÓ ‚ÁflÎË Ë ‚˚˜ÂÍÌÛÎË ã‡Ë ËÁ ÒÔËÒ͇ ‰ÓÎÊÌËÍÓ‚.

ÇëÖÉé éÑàç ÑéããÄê ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍÓÈ ã‡„ÛÌÂ-ÇÛ‰Ò Ç ÌËÍ‡Í Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‡Ú¸ ÍÓÌ‰Ó ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 500 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÙÛÚÓ‚, ıÓÚfl ıÓÁflËÌ ÔÓÒËÚ Á‡ Ì„Ó... Ó‰ËÌ ‰Óη Ë ‰‡Ê Ô‰·„‡ÂÚ Á‡Ô·ÚËÚ¸ 1 500 ‰ÓηÓ‚ Á‡ ÔÓÍ‡ÒÍÛ Ë ÌÓ‚˚È ÍÓ‚Â. çÓ Ê·˛˘Ëı ÔÓ͇ Ì ̇ıÓ‰ËÚÒfl. Ä ‚Ò ‰ÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓÌ‰Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÒÂÎÂÌËË ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚, ÍÛ‰‡ ÔÛÒ͇˛Ú ÚÓθÍÓ Î˛‰ÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ Ì ÏÓÎÓÊ 55 ÎÂÚ, Ë ÏÂÒÚ̇fl ‡ÒÒӈˇˆË˛ ‚·‰ÂθˆÂ‚ ‰ÓÏÓ‚ Ú·ÛÂÚ Ô·ÚËÚ¸ ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë... 1 718 ‰ÓηÓ‚.

ÅêÄóçé-èéóíéÇõâ äéÑ ‡ÍË ÚÓθÍÓ Ô˘ËÌ˚ Ì ̇ıÓ‰flÚ Î˛‰Ë, ÒÓ·Ë‡˛˘ËÂÒfl ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ä ·‡Í, ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‰‡Ú˚ Ò‚‡‰¸·˚. 31-ÎÂÚÌflfl óÂË ÅÂÌÌÂÚÚ Ë 45-ÎÂÚÌËÈ ëÚË‚ÂÌ ÑÂÎÓÌ„ ËÁ χÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÍÓ„Ó ùÈÏÒ·ÂË ¯ËÎË ÔÓÊÂÌËÚ¸Òfl 9 flÌ‚‡fl 2013 „Ó‰‡, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ‰‡Ú‡, 01/9/13, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ... ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÏÛ ÍÓ‰Û Ëı „ÓÓ‰‡ - 01913. ëΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ÓÌË ‚Ò„‰‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ÍÓ„‰‡ Á‡Íβ˜ËÎË Ò‚ÓÈ ·‡˜Ì˚È ÒÓ˛Á.

ÁÓÒÎ˚ı ‡ÏÂË͇̈‚ Á‡fl‚ËÇ ÎË, ˜ÚÓ ÓÌË ‚ 2012 „Ó‰Û ÒÏÓÚÂÎË ÔÓ àÌÚÂÌÂÚÛ Ï‰ˈËÌ-

ÉÄêÖãàä Çé ïåÖãû

ÒÍÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛, ‡ 26% àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÍÓÏ ÚÓ„Ó ˜ËÚ‡ÎË ËÎË ËÁÛ˜‡ÎË ˜ÂÈ-ÚÓ Â˘Â ÓÔ˚Ú ‚ ωˈËÌÒÍËı ‚ÓÔÓÒ‡ı.

ÒÒËÒÚÂÌÚ͇ 57-ÎÂÚÌÂ„Ó ‰‡ÌÚËÒÚ‡ êÓ·ÂÚ‡ Ä É‡ÂÎË͇ ÔÓÁ‚ÓÌË· ‚ ÔÓÎËˆË˛ ËÁ Â„Ó ÓÙËÒ‡ ‚ ãË̉ÂÌıÂÒÚÂ, ¯Ú‡Ú 縲-âÓÍ, Ë

4600

ëçàÜÄÖíëü, çé åÖÑãÖççé

Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ Â ¯ÂÙ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚ Ó¯Ë·ÍË ‚ ‡·ÓÚÂ Ë Ô¸ÂÚ ‚Ó‰ÍÛ ËÁ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ·ÛÚ˚ÎÍË. ”éÌ Ò‰Â·ΠÛÍÓÎ ÌÓ‚Ó͇Ë̇ ‚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÏÂÒÚÓ ‚Ó ÚÛ, ‡ ÔÓÚÓÏ Ì‡˜‡Î ËÒ͇ڸ ‰ÛÔÎÓ ÒÔ‡‚‡, ıÓÚfl ÓÌÓ ·˚ÎÓ Ò΂‡“, - Á‡fl‚Ë· Ó̇ ÔÓÎˈÂÈÒÍËÏ. чÌÚËÒÚ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‚˚ÔËÎ ÌÂÒÍÓθÍÓ ·ÛÚ˚ÎÓÍ ÔË‚‡ Á‡ ·̘ÂÏ, ÌÓ ÔÓÚÓÏ ÒÓÁ̇ÎÒfl, ˜ÚÓ ÔË‚‡ Û ÌÂ„Ó Ì ·˚ÎÓ, Ë ÓÌ ˆÂÎ˚È ‰Â̸ Ô¸ÂÚ... ‚Ó‰ÍÛ.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ àÓÒËÙ òÖâçÅãÄí.

ÏÂÚÌÓÒÚ¸ ÓÚ ‡ÍÓ‚˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÒÌËʇڸÒfl, ıÓÚfl Ë ‚ÂҸχ ÌËÁÍËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË. ùÚÛ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ÔËÌÂÒÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ‡ÍÓ‚Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓ ÂÊ„ӉÌÓ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÚÓ„Ë. ëÂȘ‡Ò „·‚̇fl ÔÓ·ÎÂχ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, Í‡Í Û‰Âʇڸ ÚÂÏÔ˚ ÒÌËÊÂÌËfl ̇ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. èÓ·ÎÂχ ÚÂÏ ·ÓΠ‡ÍÚۇθ̇ ̇ ÙÓÌ ӷ˘Â„Ó ÒÚ‡ÂÌËfl ̇ÒÂÎÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ Í ÚÓÏÛ Ê ̇‡˘Ë‚‡ÂÚ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚È ‚ÂÒ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È Ù‡ÍÚÓ ËÒ͇ ‡ÍÓ‚˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. Ç ˆÂÎÓÏ ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ ÓÚ ‡Í‡ ̇˜‡Î‡ ωÎÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯‡Ú¸Òfl ‚ 1990- „Ó‰˚, Ë ÏÂÊ‰Û 2000 Ë 2009 „Ó‰ÓÏ Ó̇ ÂÊ„ӉÌÓ Ô‡‰‡Î‡ ̇ 1,8 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÒÂ‰Ë ÏÛʘËÌ Ë Ì‡ 1,4 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÒÂ‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ. ëÌËÊÂÌË ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ Ò˜ÂÚ ÎÛ˜¯Â„Ó Î˜ÂÌËfl Ë ·ÓΠ‡ÌÌÂ„Ó Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‡ÍÓ‚˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ Î„ÍËı, ÔflÏÓÈ Í˯ÍË, „Û‰Ë Ë ÔÓÒÚ‡Ú˚. çÓ ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÓÚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ˉӂ ‡Í‡ - Ô˜ÂÌË, ÔÓ‰ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ Ë ÒÂ‰Ë ÏÛʘËÌ Ï·ÌÓÏ˚ ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ Ì ÚÓθÍÓ Ì ÒÌËÁË·Ҹ, ÌÓ ‰‡Ê ‚ÓÁÓÒ·. ì ‰ÂÚÂÈ Ó·˘ËÈ ÛÓ‚Â̸ ÒÏÂÚÌÓÒÚË ÓÚ ‡ÍÓ‚˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 1,8 ÔÓˆÂÌÚ‡ ‚ „Ó‰, ÌÓ ˜ËÒÎÓ ÌÓ‚˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÂÊ„ӉÌÓ ‡ÒÚÂÚ Ì‡ 0,5 ÔÓˆÂÌÚ‡. à ÔÓ͇ ÌÂÚ ÓÚ‚ÂÚ‡ - ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ.

èéãçõâ ÇèÖêÖÑ!

ÓÎÓ‰˚ı ‡ÏÂË͇̈‚ ‚ ‚ÓÁå ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û 10 Ë 24 „Ó‰‡ÏË ÂÊ„ӉÌÓ ÍÓ̘‡˛Ú ÊËÁ̸ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ÓÏ, fl‚Îfl˛˘ËÏÒfl ÚÂÚ¸ÂÈ ‚Â‰Û˘ÂÈ Ô˘ËÌÓÈ ÒÏÂÚË ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ëòÄ.

29,3 åãç ‚Ë‡Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ÔÓ¯ÎË ˜ÂÄ ÂÁ ·ÓÒÚÓÌÒÍËÈ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È ‡˝ÓÔÓÚ ãÓ„‡Ì ‚ 2012 „Ó‰Û. ùÚÓ ÌÓ‚˚È ÂÍÓ‰ ‡˝ÓÔÓÚ‡, ÔÓ˜ÚË Ì‡ ÔÓÎÏËÎÎËÓ̇ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ·˚ÎÓ ‚ 2011 „Ó‰Û.


www.vnovomsvete.com

6

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ÌÓÈ ‰ÓÓ„Â, ÍÓÚÓ‡fl Ò‚flÊÂÚ ÉÛÁ˲ Ò íÛˆËÂÈ Ë Ò Ö‚ÓÔÓÈ... ùÚ‡ ‰ÓÓ„‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÛÊ „ÓÚÓ‚‡, ÌÓ Í‡Í ÌÂÍÓÚÓ˚ ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ÔÂÂÍ˚ÎË Ì‡Ï ‰ÓÓ„Û ‚ ë‡ÏÚ‰Ëfl, Ú‡Í ÒÂȘ‡Ò ‚˚ÔÛÒÚËÎË ÚÂı, ÍÚÓ ÔÂÂÍÓÂÚ Ì‡Ï ‰ÓÓ„Û ‚ Äı‡Î͇·ÍË”, - ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ åËı‡ËΠ뇇͇¯‚ËÎË.

ùïé ëéûáÄ ГРУЗИЯ

УКРАИНА

Ç ‰Â̸, ÍÓ„‰‡ è‡·ÏÂÌÚÒ͇fl ‡Ò҇ϷÎÂfl ëÓ‚ÂÚ‡ Ö‚ÓÔ˚ ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ ‰ÓÍ·‰ «é „ÛχÌËÚ‡Ì˚ı ÔÓÒΉÒÚ‚Ëflı ‚ÓÈÌ˚ ÉÛÁËË Ë êÓÒÒËË 2008 „Ó‰‡», Ç·‰ËÏË èÛÚËÌ ‚ÒÚÂÚËÎÒfl ‚ çÓ‚Ó-鄇Â‚Ó Ò ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ÎˉÂÓÏ „ÛÁËÌ, ä‡ÚÓÎËÍÓÒÓÏ àÎËÂÈ II. ËÁËÚ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‚Û˜ÂÌËfl è‡ÚˇıÛ „ÛχÌËÚ‡ÌÓÈ ÔÂÏËË Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ·˚Î ÔÓÎËÚËÁËÓ‚‡Ì: ͇̇ÌÛÌ ÔÓÂÁ‰ÍË àÎ˲ II ̇ÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î åËı‡ËΠ뇇͇¯‚ËÎË. çÓ ÔË‚ÂÚ èÛÚËÌÛ ä‡ÚÓÎËÍÓÒ ÔÂ‰‡Î ÓÚ Â„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÔÔÓÌÂÌÚ‡. èÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl ‚ËÁËÚ‡ ä‡ÚÓÎËÍÓÒ‡è‡Úˇı‡ àÎËË II ÒÚ‡ÎÓ ÔËÒÛʉÂÌË ÂÏÛ ÔÂÏËË îÓ̉‡ ‰ËÌÒÚ‚‡ Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ı ̇Ó‰Ó‚ «á‡ ÓÒÓ·˚ Á‡ÒÎÛ„Ë ‚ ‰ÂΠÛÍÂÔÎÂÌËfl ·‡ÚÒÍËı ÛÁ ÏÂÊ‰Û Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ÏË Ì‡Ó‰‡ÏË Ë ˆÂÍ‚flÏË». èË ˝ÚÓÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ Á̇˜ÂÌË ÔÓÂÁ‰Í ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏÓ„Ó ‚ ÉÛÁËË ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Îˈ‡ Ôˉ‡Î ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ò‡Ï ë‡‡Í‡¯‚ËÎË. äÓÚÓ˚È ‚Ó ‚ÂÏfl ̉‡‚ÌÂ„Ó Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl àÎËÂÈ II 80 ‰Ìfl ÓʉÂÌËfl Ë 35-ÎÂÚËfl Ô‡Úˇ¯ÂÒÚ‚‡ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ åÓÒÍ‚Û ä‡ÚÓÎËÍÓÒ «‰‡ÒÚ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ Ë ·Û‰ÂÚ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÒflÍËÏ ÔÓÔ˚ÚÍ‡Ï ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ÉÛÁËË Ì‡Á‡‰, ̇ Ó·ËÚÛ êÓÒÒËË». è‡Úˇı Ë ‰‡Î ÓÚ‚ÂÚ - ÚÓθÍÓ, ‚ˉËÏÓ, Ì ڇÍÓÈ, ÍÓÚÓ˚È ıÓÚÂÎ ·˚ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÔÂÁˉÂÌÚ ÉÛÁËË. ÇÓ ‚ÂÏfl ·ÂÒ‰˚ ‚ çÓ‚Ó-鄇Â‚Ó ÓÌ ÔÂ‰‡Î èÛÚËÌÛ «·Óθ¯ÓÈ ÔË‚ÂÚ» ÓÚ

Ç

«ë‚Ó·Ó‰˚» ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎË, ˜ÚÓ Ì˚̯Ì ¯ÂÌË ÒÂθÒÓ‚ÂÚ‡ Ó·flÊÂÚ ÏÂÒÚÌ˚ ‚·ÒÚË Ë ÒÚ‡ÊÂÈ ÔÓfl‰Í‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ ‡„ËÓ‚‡Ú¸ ̇ Ó·‡˘ÂÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‡ „·‚Û Ò· «Ì ·˚Ú¸ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï Í Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï Ò‚flÚ˚ÌflÏ». Ç „Ó‰˚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡ ÇËÍÚÓ‡ û˘ÂÌÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË éìç-ìèÄ ÓÙˈˇθÌÓ Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ̇ ìÍ‡ËÌ ·Óˆ‡ÏË Á‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸.

КАЗАХСТАН

Патриарх Грузии C

äéçÖñ äÄãúüçôàäéÇ

передал Путину привет

от оппонента Саакашвили à‚‡Ì˯‚ËÎË “‰Â·ÂÚ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ̇·‰ËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò êÓÒÒËÂÈ” «Ì‡¯Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ‡». íÓ ÂÒÚ¸ ÅˉÁËÌ˚ à‚‡Ì˯‚ËÎË, ÍÓÚÓ˚È fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔÔÓÌÂÌÚÓÏ ë‡‡Í‡¯‚ËÎË. «éÌ ‰Â·ÂÚ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ̇·‰ËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò êÓÒÒËÂÈ», - Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î à‚‡Ì˯‚ËÎË ä‡ÚÓÎËÍÓÒ. à ‰Ó·‡‚ËÎ: «ü ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ Ú ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË, ·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚ Ë Ï˚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ·Û‰ÂÏ ·‡Ú¸flÏË». ç‡ÔÓÏÌ˛, ‚ ÉÛÁËË ÔÓ¯ÎË ‡ÍˆËË ÔÓÚÂÒÚ‡ Ò Ú·ӂ‡ÌËÂÏ ÓÚÒÚ‡‚ÍË ë‡‡Í‡¯‚ËÎË, ÙÓχθÌ˚È ÒÓÍ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ËÒÚÂÍ, ÌÓ ÓÌ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Á‡ÌËχڸ ˝ÚÓÚ ÔÓÒÚ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÔÂÁˉÂÌÚÒÍË ‚˚·Ó˚ ‚ ÉÛÁËË ·Û‰ÛÚ ÚÓθÍÓ ‚ ÓÍÚfl·Â.

èÓÒΠÒÓ·˚ÚËÈ ‡‚„ÛÒÚ‡ 2008 „Ó‰‡ ‚ÒÚÂ˜Ë „ÛÁËÌÒÍÓ„Ó è‡Úˇı‡ Ò åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ ÔË‚ÂÎË Í ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÒÚ‡Ì‡ÏË Ì‡ ÛÓ‚Ì ˆÂÍ‚ÂÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ „ÛÁËÌÒÍË ÔÓÎËÚÓÎÓ„Ë ÔÓ·„‡˛Ú, ˜ÚÓ àÎËfl II ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÏÓÊÂÚ Ò·ÎËÊÂÌ˲ ‰‚Ûı ̇Ó‰Ó‚. èÓıÓÊÂ, Ú‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ë èÛÚËÌ, ÍÓÚÓ˚È Ôӷ·„Ó‰‡ËÎ ä‡ÚÓÎËÍÓÒ‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÓÚ «‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ò„ӉÌfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl, ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û ÌÂÔÓÒÚ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ‰Â·ÂÚ ‚Ò ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl ‰ÛıÓ‚Ì˚ı Ë ÍÛθÚÛÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÏÂÊ‰Û Ì‡¯ËÏË Ì‡Ó‰‡ÏË». Ç çÓ‚Ó-鄇Â‚Ó àÎËfl II ÔËÂı‡Î ‚ÏÂÒÚÂ Ò è‡ÚˇıÓÏ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ Ë ÇÒÂfl êÛÒË äËËÎÎÓÏ. ê‡Ì äËËÎÎ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ô‡Úˇı‡Ú ÔÓ‰˚ÒÍË‚‡ÂÚ ÍÎËË͇, ÍÓÚÓ˚È ·˚ Á‡ÌËχÎÒfl ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ Ô‡ÒÚ‚ÓÈ ‚ í·ËÎËÒË.

ëÄÄäÄòÇàãà: êéëëàü èõíÄÖíëü ëÑÖãÄíú Éêìáàû çÖáçÄóàíÖãúçéâ èÖòäéâ ÂÁˉÂÌÚ ÉÛÁËË åËı‡ËΠ뇇͇¯‚ËÎË Á‡fl‚ÎflÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÚÓÓÌÌËÍÓÏ ÓÚÍ˚ÚËfl ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ò Ä·ı‡ÁËÂÈ, ÌÓ Ò Ó‰ÌËÏ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ - Ô‡‡ÎÎÂθÌÓÈ ‰ÂÓÍÍÛÔ‡ˆËË Ä·ı‡ÁËË. “ÖÒÎË ‰ÂÓÍÍÛÔ‡ˆËË Ì ÔÓËÁÓȉÂÚ, ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÚÓ ÚÓθÍÓ ÛÁ‡ÍÓÌËÚ Ì‡ıÓʉÂÌË êÓÒÒËË Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ä·ı‡ÁËË. ÇÓÁÌËÍÌÂÚ ‚ÓÔÓÒ, „‰Â ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓÎÊÂÌ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸ „ÛÁËÌÒÍËÈ ÔÓ„‡Ì˘ÌËÍ - ̇ „‡Ìˈ ÉÛÁËË Ë Ä·ı‡ÁËË ËÎË Ì‡ „‡ÌËˆÂ Ò êÓÒÒËÂÈ? à ÔÓ͇ ̇ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Ì ·Û‰ÂÚ ÓÚ‚ÂÚ‡, ˝Ú‡ ‰ÓÓ„‡ Ì ÒÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ‰Îfl ÉÛÁËË ÔÛÚÂÏ ‚ Ö‚ÓÔÛ. ùÚÓ ·Û‰ÂÚ Ô·ˆ‰‡Ï êÓÒÒËË ‰Îfl ÔÓÍÓÂÌËfl 䇂͇Á‡, ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‚ÎËflÌËfl ̇ ÄÏÂÌ˲ Ë ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì Ë ‚˚ıÓ‰‡ ̇ à‡Ì”, - Á‡fl‚ËΠ뇇͇¯‚ËÎË. èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, êÓÒÒËfl Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ҉·ڸ ÉÛÁ˲ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓÈ Ô¯ÍÓÈ ‚ Ó˜Â̸ ÚflÊÂÎÓÈ ‰Îfl ÉÛÁËË, ÌÓ Ó˜Â̸ ÔÓÒÚÓÈ Ë ÔÓÌflÚÌÓÈ ‰Îfl êÓÒÒËË ‰Â¯Â‚ÓÈ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍÓÈ Ë„Â. “èÓ˜ÂÏÛ ÉÛÁ˲ ‰Â·˛Ú ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓÈ Ô¯ÍÓÈ, ÍÓ„‰‡ ÉÛÁËfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ·Óθ¯ËÏ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍËÏ Ô‡ÚÌÂÓÏ ·Î‡„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÓÈ ÊÂÎÂÁ-

è

16 ‰Â͇·fl 2012 „Ó‰‡ ìÍ‡Ë̇ ‚ÒÚÛÔË· ‚ «ÍÎÛ·» ÒÚ‡Ì, ‚‚‰¯Ëı Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÍÛÂÌË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, ‚Íβ˜‡fl ÔÓÏ¢ÂÌËfl ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚, ͇ÙÂ Ë ·‡Ó‚. ä‡Í Ê ÓÚ‡„ËÓ‚‡ÎË Ì‡ ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚Ó ÚÂ, ÍÚÓ Ì‰‡‚ÌÓ ‰ÛÊÌÓ Á‡ ÌËı ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Î? óÛ‰‡ Ì ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ Í‡Í ÌË ‚ ˜ÂÏ Ì ·˚‚‡ÎÓ ÍÛflÚ ‚ ÒÚÂ̇ı ÇÂıÓ‚ÌÓÈ ‡‰˚, Ì‚ÁË‡fl ̇ ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡ÌË «ÏÂÒÚ ‰Îfl ÍÛÂÌËfl» ‚ «ÍÓÏ̇Ú˚ ‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡» Ò ‚˚‚¯˂‡ÌËÂÏ Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÈ Á‡ÍÓÌÓÏ «Ì‡„Îfl‰ÌÓÈ ‡„ËÚ‡ˆËË». êÂÒÚÓ‡ÚÓ˚ ·ÓΠÓÒÏÓÚËÚÂθÌ˚. ëÓ ÒÚÓÎÓ‚ ËÒ˜ÂÁÎË ÔÂÔÂθÌˈ˚. ÖÒÎË ÍÎËÂÌÚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Á‡ÍÛËÚ - ÓÙˈˇÌÚ Ó·flÁ‡Ì ҉·ڸ Á‡Ï˜‡ÌËÂ Ë ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó Ì‡Û¯ËÚÂΠ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓÛ Ë Óı‡ÌÂ. Ä ÂÒÎË ÍÎËÂÌÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÍÛËÚ¸, ‚ ͇Ù ӷflÁ‡Ì˚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÏËÎËˆË˛ ‰Îfl ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓÚÓÍÓ· Ó Ì‡Û¯ÂÌËË. Ç˚Á‚‡Ú¸ ÏËÎËˆË˛ ÏÓÊÂÚ Ë ÔÓÒÂÚËÚÂθ ͇ÙÂ, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ‚ Á‡Î ‰˚ÏËÚ. òÚ‡Ù ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÔËÒ‡Ú¸ ‚ ‡ÁÏÂ 175 „Ë‚ÂÌ (ÓÍÓÎÓ $20). èÓ‚ÚÓÌÓ ̇Û¯ÂÌË ‚ Ú˜ÂÌË ͇ÎẨ‡ÌÓ„Ó „Ó‰‡ - Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡Ô·ÚËÚ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ·Óθ¯Â. íÓθÍÓ Á‡ ÔÂ‚˚È ÏÂÒflˆ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÌÓ‚Ó„Ó Á‡ÍÓ̇ ÍË‚Ò͇fl ÏËÎˈËfl Á‡‡ÍÚËÓ‚‡Î‡ Ò‚˚¯Â ÔÓÎÛÚÓ‡ Ú˚Òfl˜ ̇Û¯ÂÌËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÙËÁÎˈ. ê„ÛÎflÌ˚ Âȉ˚ ÔÓ Á·˜Ì˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï ÒÓ‚Â¯‡˛Ú Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚. éÌË Ò˄̇ÎËÁËÛ˛Ú ‚ äË‚ Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË Ó·ıÓ‰Ì˚ı ÔÛÚÂÈ ‰Îfl Ô‰ÔËÌËχÚÂÎÂÈ. èÓÒΠ23 ˜‡ÒÓ‚ ÔÂÒÓ̇Πӷ˘ÂÔËÚ‡ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÚÓθÍÓ ‰Â·ÂÚ ‚ˉ, ·Û‰ÚÓ Ì‰ӂÓÎÂÌ Ì‡Î˘ËÂÏ ‚ Á‡Î‡ı ÍÛfl˘Ëı. ë‡Ï˚ Ô‡„χÚ˘Ì˚ ËÁ ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚ Ô˯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û: ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‚ Á‡‚‰ÂÌËË Ì‡fl‰‡ ÏËÎˈËË Ì‡ÒÚÓθÍÓ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθ̇, ˜ÚÓ ÔӢ ·Û‰ÂÚ Á‡Ô·ÚËÚ¸ ¯Ú‡Ù, ÌÂÊÂÎË ÔÓ‰ÓÎʇڸ ÓÚÔÛ„Ë‚‡Ú¸ ̇Ó‰ ÓÚ ËÁβ·ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ ‚˜ÂÌÂ-ÌÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡. äÒÚ‡ÚË, ËÁ-Á‡ ÌÓ‚Ó„Ó Á‡ÍÓ̇ ·ÂÁ ‡·ÓÚ˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÓÍÓÎÓ Ú˚Òfl˜Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÄÒÒӈˇˆËË ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ ìÍ‡ËÌ˚, ÌÂ Û ‰ÂÎ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ͇θflÌ˘ËÍË, ÍÓÚÓ˚ı Ô˂Θ¸ ‚ Á‡‚‰ÂÌË ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ·˚ÎÓ ÒÚÓθ Ê ıÎÓÔÓÚÌÓ, Í‡Í Ë ıÓÓ¯Â„Ó ÔÓ‚‡‡…

ÅÄçÑÖêéÇëäàâ îãÄÉ èêàêÄÇçüãà ä ÉéëìÑÄêëíÇÖççéåì ÒÂΠÅ˚ÒÚˆ à‚‡ÌÓ-î‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ìÍ‡ËÌ˚ ̇ ̇ˆËÓ̇θÌ˚ Ô‡Á‰ÌËÍË fl‰ÓÏ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ù·„ÓÏ ·Û‰ÛÚ ‚˚‚¯˂‡Ú¸ Í‡ÒÌÓ-˜ÂÌ˚È Ù·„ é„‡ÌËÁ‡ˆËË ÛÍ‡ËÌÒÍËı ̇ˆËÓ̇ÎËÒÚÓ‚ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÔÓ‚Òڇ̘ÂÒÍÓÈ ‡ÏËË (éìç-ìèÄ). ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ¯ÂÌË ‰ËÌӄ·ÒÌÓ ÔËÌflÎ Å˚ÒÚˆÍËÈ ÒÂθÒÓ‚ÂÚ. ë ËÌˈˇÚË‚ÓÈ ÛÁ‡ÍÓÌËÚ¸ ‚˚‚¯˂‡ÌË Ù·„‡ éìç-ìèÄ ÔÓ Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï ‚˚ÒÚÛÔËÎË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÏÂÒÚÌÓÈ fl˜ÂÈÍË Ì‡ˆËÓ̇ÎËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË «ë‚Ó·Ó‰‡». è‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË

Ç

çÄáÇÄçõ èêàóàçõ äêìòÖçàü ëÄåéãÖíÄ ë èéÉêÄçàóçàäÄåà ÂÌÂ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ä‡Á‡ıÒڇ̇ ̇Á‚‡Î‡ Ô˘ËÌ˚ ÍÛ¯ÂÌËfl Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÔÓ„‡Ì˘ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ «ÄÌ-72», ÍÓÚÓ˚È ‡Á·ËÎÒfl 25 ‰Â͇·fl. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÓÙˈˇθÌÓ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ çÛ‰‡ÛÎÂÚ‡ ëÛË̉ËÍÓ‚‡, ÒΉÒÚ‚Ë Ô˯ÎÓ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ Í ‡‚‡ËË ÔË‚ÂÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ Ù‡ÍÚÓÓ‚. èÂ‚˚È - ÌÂÔÓ·‰ÍË ‚ ·ÓÚÓ‚ÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË (‚˚ıÓ‰ ËÁ ÒÚÓfl ‡‚ÚÓÔËÎÓÚ‡, Ò·ÓË ‚ ‡·ÓÚ ÔË·ÓÓ‚ ËÁÏÂÂÌËfl ‚˚ÒÓÚ˚). ÇÚÓÓÈ Ó¯Ë·ÍË ÍÓχ̉Ë‡ ˝ÍËԇʇ. ֢ ӉÌËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ, Ô˂‰¯ËÏ Í ‡‚‡ËË, ÒÚ‡ÎË ÒÎÓÊÌ˚ ÔÓ„Ó‰Ì˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl: ÒÌ„ Ò ‰ÓʉÂÏ, ÚÛχÌ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÔËÎÓÚÓ‚, ËÁ ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ ÔËÎÓÚÓ‚ ÒΉÛÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ıӉ ÔÓÎÂÚ‡ ËÏÂÎÓ ÏÂÒÚÓ Ó·Î‰ÂÌÂÌË ҇ÏÓÎÂÚ‡. ä‡Í ‡ÒÒ͇Á‡Î ëÛË̉ËÍÓ‚, ÒÒ˚·flÒ¸ ̇ ÂÁÛθڇÚ˚ ÒΉÒÚ‚Ëfl, ‚ÁÎÂÚ «ÄÌ-72», ‚˚ÎÂÚ‚¯Â„Ó ËÁ ÄÒÚ‡Ì˚ ‚ ò˚ÏÍÂÌÚ 25 ‰Â͇·fl ‚ 16.52 ÔÓ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ¯ÂÎ ‚ ¯Ú‡ÚÌÓÏ ÂÊËÏÂ. ìÊ ÔÓÒΠ‚ÁÎÂÚ‡ ÓÚ͇Á‡Î ‡‚ÚÓÔËÎÓÚ, ÓÚ͇Á‡Î Ú‡ÍÊ ‡‰ËÓ‚˚ÒÓÚÓÏÂÚ. äÓχ̉Ë ˝ÍËԇʇ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ÔÓÎÂÚ ‚ Û˜ÌÓÏ ÂÊËÏÂ, Ӊ̇ÍÓ Á‡ÚÂÏ ÔÂ‰‡Î ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÔÓÏÓ˘ÌËÍÛ (˜ÚÓ Á‡Ô¢ÂÌÓ ÔË ÔÂ‚ÓÁÍ ԇÒÒ‡ÊËÓ‚). Ç 18.31 Ò‡ÏÓÎÂÚ ÔÓ¯ÂΠ̇ ÔÓÒ‡‰ÍÛ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓÈ ‚ˉËÏÓÒÚË. èÓ ÛÚ‚ÂʉÂÌ˲ ÒΉӂ‡ÚÂÎÂÈ, ÍÓχ̉Ë ˝ÍËԇʇ «Ì ‚˚ÔÓÎÌËÎ Û͇Á‡ÌËfl ‰ËÒÔÂÚ˜Â‡ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Ì‡ ·‡ÓÏÂÚ˘ÂÒÍÓÏ ‚˚ÒÓÚÓÏÂÚ ‰‡‚ÎÂÌËfl ‡˝ÓÔÓÚ‡ ò˚ÏÍÂÌÚ‡». Ç ÂÁÛθڇÚÂ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡, ‚ ÔÓ͇Á‡ÌËflı ‚˚ÒÓÚÓÏÂÚ‡ ÔË ÒÌËÊÂÌËË ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ ËÒ͇ÊÂÌËfl ‰Ó 385 ÏÂÚÓ‚. ç‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË 21 ÍËÎÓÏÂÚ‡ ÓÚ ÔÛÌÍÚ‡ ̇Á̇˜ÂÌËfl «ÄÌ-72» ÒÚÓÎÍÌÛÎÒfl ÒÓ ÒÍÎÓÌÓÏ Ë ‡Á·ËÎÒfl. ê‡Ì ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÎÂÚÓÏ 2012 „Ó‰‡ ˝ÚÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ ÔÓ¯ÂΠ̇ ìÍ‡ËÌ ͇ÔËڇθÌÓ-‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂθÌ˚È ÂÏÓÌÚ. ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒ͇fl ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ̇ÏÂÂ̇ ‚˚flÒÌËÚ¸, ÌÂÒÂÚ ÎË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ Á‡‚Ó‰, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÎÒfl «ÄÌ-72», Á‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Ô˂‰¯ËÂ Í ‡‚‡ËË. èË ˝ÚÓÏ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ÔÓ͇ ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‚ËÌ Á‡‚Ó‰‡ «ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ». èË ÍÛ¯ÂÌËË «ÄÌ-72» ÔÓ„Ë·ÎË ‚ÒÂ, ÍÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ̇ ·ÓÚÛ. ÜÂÚ‚‡ÏË ‡‚‡ËË ÒÚ‡ÎË ÒÂϸ ˜ÎÂÌÓ‚ ˝ÍËԇʇ, 19 ÔÓ„‡Ì˘ÌËÍÓ‚ (‚Íβ˜‡fl ËÒÔÓÎÌfl‚¯Â„Ó Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ÔÓ„‡Ì˘ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ íÛ„‡Ì·Â͇ ëڇϷÂÍÓ‚‡), ‡ Ú‡ÍÊ ÒÛÔÛ„‡ ̇˜‡Î¸ÌË͇ èë ë‡ÛΠëڇϷÂÍÓ‚‡, ÎÂÚ‚¯‡fl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÛÊÂÏ. Ç Ò‚flÁË Ò ÔÓËÁӯ‰¯ËÏ ·˚ÎÓ ‚ÓÁ·ÛʉÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓ Òڇڸ «ç‡Û¯ÂÌË Ô‡‚ËÎ ÔÓÎÂÚÓ‚ ËÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ÌËÏ».

É


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

КЫРГЫЗСТАН

БЕЛАРУСЬ

åàãàñàü äêõòìÖí èêéëíàíìíéä?

ãìäÄòÖçäé çÄáÇÄãà êÄçàåõå à çÖÜçõå ‰Ò‰‡ÚÂθ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË (ÇÂıÌÂÈ Ô‡Î‡Ú˚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡) Ä̇ÚÓÎËÈ êÛ·ËÌÓ‚ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl Ò‚ÓËÏ ÏÌÂÌËÂÏ Ó Î˘Ì˚ı ͇˜ÂÒÚ‚‡ı ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ ãÛ͇¯ÂÌÍÓ. éÌ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ‚ÌÂ¯Ì˛˛ ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸, „·‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ fl‚ÎflÂÚÒfl «ÌÂÊÌ˚Ï Ë ‡ÌËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ». «ùÚÓ ÛÌË͇θÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ËÌÚÂÂÒ‡Ï Ë „ÎÛ·ÓÍÓ ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓÏÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ ÍÓ ÏÌÓ„ËÏ ÒÚÓÓÌ‡Ï ÊËÁÌË, - Á‡fl‚ËÎ êÛ·ËÌÓ‚ Ó ãÛ͇¯ÂÌÍÓ. - éÌ Û‚ÎÂ͇ÎÒfl ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ. Ä ˝ÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÌËχÂÚ Í‡ÒÓÚÛ... á‡ÌËχÎÒfl ÏÛÁ˚ÍÓÈ - Ì ÚÓθÍÓ Ë„‡Î ̇ ·‡flÌÂ, ÌÓ Ë ÔÂÎ, ‚˚ÒÚÛÔ‡Î... èÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÛÚË ÓÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÊÌ˚È Ë ‡ÌËÏ˚È, ‰Ó·˚È». è‡·ÏÂÌÚ‡ËÈ Ô‰ÔÓÎÓÊËÎ, ˜ÚÓ ‚̯Ìflfl ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ˝ÚÓ «Ú‡Í‡fl Á‡˘ËÚ̇fl ‡͈Ëfl». ÉÓ‚Ófl Ó ÔÂÁˉÂÌÚÂ, „·‚‡ ëÓ‚ÂÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË Ú‡ÍÊ ÓÚÏÂÚËÎ Â„Ó ‚˚‰‡˛˘ËÈÒfl ÛÏ Ë ‡˜ËÚÂθÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. «ç‡¯ ÔÂÁˉÂÌÚ „ÓÓÈ ÒÚÓËÚ Á‡ ͇ʉ˚È ÏÂÚ ÁÂÏÎË Ë Í‡Ê‰Ó Ô‰ÔËflÚË - ˜ÚÓ·˚ ͇Í-ÌË·Û‰¸ Ì ÓÚÔÛÒÚËÚ¸», - Á‡fl‚ËÎ ÓÌ.

è ·‚‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ä˚„˚ÁÒڇ̇ ܇ÌÚÓÓ ë‡Ú˚·‡Î‰Ë‚, ÔËÌËχfl Û˜‡ÒÚË ‚ „Ó‰Ó‚ÓÈ ÍÓÎ΄ËË åÇÑ, ‡ÒÍËÚËÍÓ‚‡Î ‡·ÓÚÛ ‚‰ÓÏÒÚ‚‡ Ë Ó·‚ËÌËÎ ÏËÎˈËÓÌÂÓ‚ ‚ ÍÓÛÔˆËË. ë‡Ú˚·‡Î‰Ë‚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎˈËË «Í˚¯Û˛Ú» ÔÓÒÚËÚÛÚÓÍ Ë ÛÒÚ‡Ë‚‡˛Ú «ÒÛ··ÓÚÌËÍË» (Ô˂ΘÂÌË ÔÓÒÚËÚÛÚÓÍ ‰Îfl ·ÂÒÔ·ÚÌÓ„Ó Ó͇Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÏËÎˈËË). «ç‡Ó‰ ˝ÚÓ Á̇ÂÚ, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÚ ‰Ó‚ÂËfl Í ÏËÎˈËË», ÓÚÏÂÚËÎ ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ. É·‚‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ Ú‡ÍÊ ӷ‡ÚËÎ ‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÓÙˈÂ˚ åÇÑ fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚·‰Âθˆ‡ÏË Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ë Í‡ÙÂ. èÓ Â„Ó ÏÌÂÌ˲, ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ëı ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ëÎÛÊ·Â ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. í‡ÍÊ ë‡Ú˚·‡Î‰Ë‚ ÛÔÂÍÌÛÎ ÏËÎËˆË˛ ‚ ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ·Ó¸·Â Ò Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÂÒÚÛÔÌ˚ÏË „ÛÔÔËӂ͇ÏË. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ „ÛÎflÌÓ Û‚Â΢˂‡˛Ú ÙË̇ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. É·‚‡ åÇÑ ò‡ÏËθ ÄÚ‡ı‡ÌÓ‚, Óڂ˜‡fl ̇ ÔÂÚÂÌÁËË, ÔËÁ̇Î, ˜ÚÓ ‚ ÏËÎˈËË ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ÁÎÓÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, «ÌÂÍÓÚÓ˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË éÇÑ ÚÂÓËÁËÓ‚‡ÎË „‡Ê‰‡ÌÒÍËı β‰ÂÈ, ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎË ËÏ Ì‡ÍÓÚËÍË, ÊÂÌ˘ËÌ Î„ÍÓ„Ó Ôӂ‰ÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚˚ÏÓ„‡ÎË ·Óθ¯Ë ‰Â̸„Ë». é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ ˝ÚËÏ Ù‡ÍÚ‡Ï, Í‡Í Á‡fl‚ËÎ ÏËÌËÒÚ, ‚ÓÁ·ÛʉÂÌ˚ Û„ÓÎÓ‚Ì˚ ‰Â·. Ç˚ÒÚÛÔ‡fl ̇ ÍÓÎ΄ËË, „·‚‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ÒÓÓ·˘ËÎ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ Ì‡ ÏËÌËÒÚ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ʇÎÓ·˚ ÓÚ ÓÙˈÂÓ‚ åÇÑ. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÄÚ‡ı‡ÌÓ‚ Ì ·Û‰ÂÚ Û‚ÓÎÂÌ, ‡ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ̇ Ò‚ÓÂÏ ÔÓÒÚÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì Á‡‚Â¯ËÚ ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌË åÇÑ. äÓ̈ÂÔˆËfl ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ä˚„˚ÁÒڇ̇ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ̇ 2013-2017 „Ó‰˚. É·‚‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÂÙÓÏ˚ ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂÒÚË ·˚ÒÚÂÂ.

É

УЗБЕКИСТАН

ÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌË͇ ÔÂÁˉÂÌÚ «‚ÓÁÎÓÊËΠ̇ åÇÑ ìÁ·ÂÍËÒڇ̇». ä‡Í ÓÚϘ‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÒÚ̇fl ÒÎÛÊ·‡, ‚·ÒÚË ìÁ·ÂÍËÒڇ̇, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÙˈˇθÌÓ Ì ‡„ËÛ˛Ú Ì‡ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó „Ë·ÂÎË ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Á‡ Û·ÂÊÓÏ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ç‡ÊÓÚ», ̇ Á‡‡·ÓÚ͇ı Á‡ „‡ÌˈÂÈ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÓÚ ÚÂı ‰Ó ÔflÚË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ „‡Ê‰‡Ì ìÁ·ÂÍËÒڇ̇. Ä Ëı ‰ÂÌÂÊÌ˚ ÔÂ‚Ӊ˚ ̇ Ó‰ËÌÛ, ÔÓ ÓˆÂÌÍ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÚË͇ ËÁ 퇯ÍÂÌÚ‡ ŇıÓχ Ä·‰Û炇, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰Ó 35 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÇÇè ÒÚ‡Ì˚. «Ç·ÒÚflÏ ‚˚„Ӊ̇ ‡ÏËfl „‡ÒÚ‡·‡ÈÚÂÓ‚, - ÔÓ·„‡ÂÚ ÓÌ, - ÓÌË ÔËÌÓÒflÚ ÊË‚˚ ‰Â̸„Ë, ÒÌËʇ˛Ú ÒӈˇθÌÛ˛ ̇„ÛÁÍÛ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ‚˚Íβ˜ÂÌ˚ ËÁ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡, Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÂÚẨӂ‡Ú¸ ̇ ÔÓÒÓ·Ëfl ÔÓ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆÂ Ë ÔÂÌÒËË».

ÂÁˉÂÌÚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̇ àÒÎ‡Ï ä‡ËÏÓ‚ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î „Ë·Âθ 13 flÌ‚‡fl ‚ åÓÒÍ‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌË͇, ÍÓÚÓ˚È ‡·ÓڇΠ‰‚ÓÌËÍÓÏ. É·‚‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‚˚‡ÁËΠ̉ӂÓθÒÚ‚Ó ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯ËÈ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Á‡ „‡ÌˈÂÈ Ì‡ Á‡‡·ÓÚ͇ı. é· Û·ËÈÒÚ‚Â ÔÂÁˉÂÌÚ ‚ÒÔÓÏÌËΠ̇ Á‡Ò‰‡ÌËË Í‡·ËÌÂÚ‡ ÏËÌËÒÚÓ‚. «á‡˜ÂÏ ÓÌ ÚÛ‰‡ ÔÓÂı‡Î? ‚ÓÁÏÛÚËÎÒfl ä‡ËÏÓ‚. - óÚÓ, ˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì ÏÓ„ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰Óχ ÒÚÓθÍÓ, ÒÍÓθÍÓ ‰‚ÓÌËÍÓÏ ‚ åÓÒÍ‚Â? èÓÁÓ ̇ˆËË, ÂÒÎË Ì‡¯Ë β‰Ë ÏÓ„ÛÚ ÚÓθÍÓ ‰‚ÓÌË͇ÏË ‡·ÓÚ‡Ú¸». éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ „Ë·Âθ ÒÓ-

è

éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï:

- ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ - ä‡ÌÍÛÌ, ÄÛ·‡, Ň„‡Ï˚ - åÂÍÒË͇ Ë ‰. äêìàáõ éîéêåãÖçàÖ Çàá ‚ êÓÒÒ˲ Ë ‰. ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ åÄòàçõ Ç êÖçí

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Ç ñÖçì ÇäãûóÖçõ: äÄêãéÇõ — ÓÚÂθ - 13 ÌÓ˜ÂÈ, ΘÂÌËÂ, ÇÄêõ 2-‡ÁÓ‚Ó ÔËÚ‡ÌËÂ. ÓÚ $920

— í‡ÌÒÙÂ ‡˝ÓÔÓÚ-ÓÚÂθ-‡˝ÓÔÓÚ ñÂ̇ ̇ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ ‰‚ÛıÏÂÒÚÌÓÏ ÌÓÏÂÂ

ÏflÌÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È ÄÛÚ˛Ì ä‡‡ÔÂÚflÌ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÒڇΠ·Û‡ÚÓÏ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ÔÂÏËË, ÚÂÔÂ¸ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÓÚ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÓÚ ÌÂÂ. ë‚ÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ ÓÌ Ó·˙flÒÌËÎ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÔËҸϠÌ˚̯ÌÂÏÛ ÔÂÁˉÂÌÚÛ ÄÏÂÌËË ëÂÊÛ ë‡„ÒflÌÛ. é·‡˘‡flÒ¸ Í ÔÂÁˉÂÌÚÛ, ä‡‡ÔÂÚflÌ Ì„‡ÚË‚ÌÓ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ÄÏÂÌËË, Á‡fl‚Ë‚, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì ÒÎÓÊË·Ҹ «ÍËÏË̇θÌÓÓÎË„‡ı˘ÂÒ͇fl ÒËÒÚÂχ». ÇÎËflÌË ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, Ò͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ë Ì‡ ̇ۘÌÓÈ ÒÙÂÂ. «á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÊ ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛Ú ÍÓÛÔˆËfl, ÔÓÍÓ‚ËÚÂθÒÚ‚Ó, ÁÎÓÛÔÓÚ·ÎÂÌË ·˛‰ÊÂÚÌ˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ë „ÛÔÔÓ‚˚ ÔÓ‰ıÓ‰˚», - Ô˯ÂÚ Û˜ÂÌ˚È. éÌ ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚·ÒÚË Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓÓ˘fl˛Ú «ÛÚ˜ÍÛ ÏÓÁ„Ó‚», ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÒÓÏÌËÚÂθÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Û˜ÂÌ˚ ÒÚÂÔÂÌË, ‡ ‡Í‡‰ÂÏ˘ÂÒÍË Á‚‡ÌËfl ÔËÒÛʉ‡˛ÚÒfl «ÔÛÚÂÏ fl‚Ì˚ı ÔÓ‰ÎÓ„Ó‚». Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı, Í‡Í Ô˯ÂÚ ä‡‡ÔÂÚflÌ, Á‚‡ÌË ·Û‡ڇ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ÔÂÏËË Í‡ÊÂÚÒfl ÂÏÛ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï. ì˜ÂÌ˚È ÔÓӷ¢‡Î ‚Â-

Ruze . . . .$91 Prezident .$96 Thermal .$107

***

Esplanade $65 Military . .$73 Krivan . . .$74

ТОЛЬКО У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ

íìêõ ë êìëëäàå ÉàÑéå: óÂıËfl, Ä‚ÒÚËfl, àÁ‡Ëθ, ÉÂχÌËfl, àÚ‡ÎËfl Ééëíàçàñõ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ

ïàåàä ÇÖêçìã èêÖáàÑÖçíì èêÖåàû

****

ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ëÄçÄíéêàà

èéëíÄçéÇäÄ ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì ̇ ÍÓÌÒÛθÒÍËÈ Û˜ÂÚ

АРМЕНИЯ

Ä

äÄêàåéÇÄ éÉéêóàãé ìÅàâëíÇé ÑÇéêçàäÄ

7

åéëäÇÄ . . . . . . .$480 ë-èÖíÖêÅìêÉ . . . .$660 èêÄÉÄ . . . . . . . . .$885 äàÖÇ . . . . . . . . .$842 éÑÖëëÄ . . . . . . .$744 äàòàçÖÇ . . . . . .$842 íÅàãàëà . . . . . . .$830 ÖêÖÇÄç . . . . . . . .$774 íÖãú-ÄÇàÇ . . . .$1013

V.I.P. SERVICE

ç‡ÎÓ„Ë ‚Íβ˜ÂÌ˚

ÌÛÚ¸ ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó Ë Ï‰‡Î¸, ‡ Ú‡ÍÊ ҇ÏÓ ‰ÂÌÂÊÌÓ ‚ÓÁ̇„‡Ê‰ÂÌËÂ. ÄÛÚ˛Ì ä‡‡ÔÂÚflÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÚ‡¯ËÏ Ì‡Û˜Ì˚Ï ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ ç‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ó„‡Ì˘ÂÒÍÓÈ Ë Ù‡χˆÂ‚Ú˘ÂÒÍÓÈ ıËÏËË, ÍÓÚÓ˚È ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÔË ç‡ˆËÓ̇θÌÓÈ Ä͇‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ÂÒÔÛ·ÎËÍË. èÂÏËfl ÂÏÛ ·˚· ÔËÒÛʉÂ̇ ‚ 2007 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Á‡ÌËχΠÔ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ ë‡„Òfl̇, êÓ·ÂÚ äÓ˜‡flÌ.

МОЛДОВА

èêÖëíìèçéëíú ÇõêéëãÄ Ç ÑÇÄ êÄáÄ ‡ ÔÓÒΉÌË 5 ÎÂÚ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ‚ åÓΉӂ ‚˚ÓÒ· ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡ 50%. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åÇÑ ÂÒÔÛ·ÎËÍË, ‚ 2012 „Ó‰Û Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ ÓÍÓÎÓ 35 Ú˚Òfl˜ Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÈ, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‚ 2008 Ëı ·˚ÎÓ ÓÍÓÎÓ 23 Ú˚Òfl˜.

á

ä‡Í ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ ÓÙˈˇθ̇fl ÒÚ‡ÚËÒÚË͇, Û‚Â΢ËÎÓÒ¸ ˜ËÒÎÓ ıÛÎË„‡ÌÒÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÒÎÛ˜‡Ë هθÒËÙË͇ˆËË ‰ÂÌÂÊÌ˚ı Á̇ÍÓ‚, ÔËÏÂÌÂÌËfl ÒıÂÏ ÛıÓ‰‡ ÓÚ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËfl Ë ÛÔ·Ú˚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı Ò·ÓÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊ ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰ÌÓ„Ó ÔÓ‚ÓÁ‡ ÚÓ‚‡Ó‚ ˜ÂÂÁ „‡ÌˈÛ. ë 2008 „Ó‰‡ ÔÓ˜ÚË ‚ 7 ‡Á ˜‡˘Â ÒÚ‡ÎË ÔÓ‰‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‰ÂÌÂÊÌ˚ ÍÛÔ˛˚. ÖÒÎË 5 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ·˚ÎÓ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ ÏÂÌ 200 ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚, ÚÓ Í 2012 ˝Ú‡ ˆËÙ‡ Û‚Â΢Ë·Ҹ ̇ Ú˚Òfl˜Û. èÓ˜ÚË ‚ 4 ‡Á‡ Û‚Â΢ËÎÓÒ¸ Ë ˜ËÒÎÓ Í‡χÌÌ˚ı Í‡Ê. åÓ¯ÂÌÌ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÊËÚÂÎË ÒÚ‡Ì˚ ÒÚ‡ÎË Á‡ÌËχڸÒfl ÔÓ˜ÚË ‚ 2 ‡Á‡ ˜‡˘Â. óËÒÎÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚ı Í‡Ê ‚ÓÁÓÒÎÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 70%, ‡ Û„ÓÌÓ‚ - ̇ 50. èÓ ÏÌÂÌ˲ „·‚˚ åÇÑ ÑÓË̇ ꘇ̇, «ÍËÏËÌÓ„ÂÌ̇fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ ÒÚ‡Ì ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÒÎÓÊÌÓÈ, ÌÓ ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÈ». ÇÌÛ¯ËÚÂθÌ˚È ÓÒÚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÓÌ Ó·˙flÒÌflÂÚ ÌÓ‚˚ÏË Òڇ̉‡Ú‡ÏË ‡·ÓÚ˚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡. éÌ ‡ÒÒ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‡Ì¸¯Â ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÒÍ˚‚‡Î‡Ò¸, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÚÂÔÂ¸ Ëı ÒÚ‡ÎË ·Óθ¯Â „ËÒÚËÓ‚‡Ú¸. «ÖÒÚ¸ Ë ÓÚ˜ÂÚ ÔÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflÏ, Ó ÍÓÚÓ˚ı ‡Ì ̠‰ÓÍ·‰˚‚‡ÎÓÒ¸, Ë ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÌËÏ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ Ì‰‡‚ÌÓ», - ÓÚÏÂÚËÎ ÏËÌËÒÚ.

ãÖóÖç çÄ äìê àÖ éêíÄï: óÖïàü

ÄÇàÄÅàãÖíõ Çé ÇëÖ ëíêÄçõ åàêÄ. éíÑõï. äìêéêíõ. äêìàáõ íìêõ èé ÖÇêéèÖ, Äáàà à ûÜçéâ ÄåÖêàäÖ ë êìëëäàå ÉàÑéå: àëèÄçàü àÒÔ‡ÌËfl 10-11 ‰ÌÂÈ $959-995 àÏÔÂ‡ÚÓÒÍËÈ å‡‰ˉ, 8 ‰ÌÂÈ $885 àÒÔ‡ÌËfl-å‡ÓÍÍÓ, 15 ‰ÌÂÈ $1475 ë‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒ͇fl Ò͇Á͇, 8 ‰ÌÂÈ (ŇÒÂÎÓ̇, äÓÒÚ‡-Å‡‚Ó, çˈˆ‡, ä‡ÌÌ˚, åÓÌÚÂ-ä‡ÎÓ, ë‡Ì-êÂÏÓ) $689 èÓÚÛ„‡ÎËfl-àÒÔ‡ÌËfl, 11 ‰ÌÂÈ $985 àÒÔ‡ÌËfl-èÓÚÛ„‡ÎËfl, 15 ‰ÌÂÈ $1195

àíÄãàü éÚ åË·̇ ‰Ó êËχ, 8 ‰ÌÂÈ éÚ êËχ ‰Ó ç‡ÔÓÎfl, 8 ‰ÌÂÈ éÚ êËχ ‰Ó ÇÂ̈ËË, 8 ‰ÌÂÈ

$1139 $929 $845

ÇÖçÉêàü-ëãéÇÄäàüóÖïàü-ÄÇëíêàü 13 ‰ÌÂÈ/12 ÌÓ˜ÂÈ $1,250 12 ‰ÌÂÈ/11 ÌÓ˜ÂÈ $1,180

1-866-667-8247

àáêÄàãú 阇Ó‚‡ÌË àÁ‡ËÎfl, 7 ÌÓ˜ÂÈ/8 ‰ÌÂÈ . . . .$770 èÎ˛Ò àÓ‰‡ÌËfl Ë ùÈ·Ú, 4 ÌÓ˜Ë/5 ‰ÌÂÈ . .$650 àÁ‡Ëθ + àÓ‰‡ÌËfl 10 ÌÓ˜ÂÈ/11‰ÌÂÈ . .$1820 ÜÂϘÛÊË̇ àÁ‡ËÎfl, 10 ÌÓ˜ÂÈ/11 ‰ÌÂÈ $1,660 ÇÂÒ¸ àÁ‡Ëθ, 7 ÌÓ˜ÂÈ/8 ‰ÌÂÈ . . . . . . . .$1,090 èÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÂ Í ˜ÂÚ˚ÂÏ ÏÓflÏ (çÂÚ‡ÌËfl, àÂÛÒ‡ÎËÏ, ùÈ·Ú, íÂθ-Ä‚Ë‚, ɇÎËÎÂfl, åÂÚ‚Ó ÏÓÂ, üÙÙÓ, í‚ÂËfl, èÂÚ‡) 9 ÌÓ˜ÂÈ/10 ‰ÌÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1,358

ûÜçÄü ÄåÖêàäÄ Å‡ÁËÎËfl-Ä„ÂÌÚË̇ (íÛ “íË Ê·ÌËfl) 10 ‰ÌÂÈ/9 ÌÓ˜ÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2,010 Å‡ÁËÎËfl-Ä„ÂÌÚË̇-óËÎË (íÛ “·‡ÚÒÍË ÒÚ‡Ì˚”) 12 ‰Ì./11 ÌÓ˜ÂÈ $2,998 *Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÛ‡ ‚ıÓ‰flÚ ‚ÌÛÚÂÌÌË ÔÂÂÎÂÚ˚ ̇ 1 ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ÓÚÂÎË 4+ äÄêàÅëäàÖ éëíêéÇÄ: ÄÛ·‡, üχȇ, ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Ë ‰. èìíÖòÖëíÇàü èé ÄåÖêàäÖ

www.tairtravel.com Tel. (718) 376-0300 • Fax. (718) 376-9022 • 2610 East 18th Street, Off#2, Brooklyn, NY 11235 á‚ÓÌËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ

¤

(ä‡ÎÓ‚˚ Ç ‡˚, üıËÏÓ‚, å‡ ˇÌÒÍË ㇠ÁÌË) ÅìÑÄèÖòí ÉÖêåÄçàü àíÄãàü

íéãúäé ì çÄë ÉÛÔÔÓ‚ÓÈ ÚÛ ‚ ûÊÌÛ˛ ÄÙËÍÛ Ò ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏ „ˉÓÏ Ò 22 ÌÓfl·fl ÔÓ 2 ‰Â͇·fl. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÛ‡ $2470 (‰‚ÛıÏÂÒÚÌÓ ‡ÁÏ¢ÂÌËÂ) ·ÂÁ ÔÂÂÎÂÚ‡. Ç˚ÎÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ.

äêìàáõ èé ÇëÖå çÄèêÄÇãÖçàüå


www.vnovomsvete.com

8

ÜÂÌ˘ËÌÛ ‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒË·ı ëòÄ Ì‡Á˚‚‡˛Ú «ëÓΉ‡Ú ÑÊÂÈÌ» («G.I. Jane») Ò 1997 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ̇ ˝Í‡Ì˚ ‚˚¯ÂÎ Ó‰ÌÓËÏÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï êˉÎË ëÍÓÚÚ‡ Ò ÑÂÏË åÛ ‚ ÓÎË ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡ ÑÊÓ‰‡Ì (ÑÊÂÈ) é’çËÎ. ç‡ Â ÔËÏÂ ÒÂ̇ÚÓ ãËÎË‡Ì Ñ ï˝È‚ÂÌ, ÍÓÚÓÛ˛ Ò˚„‡Î‡ ùÌÌ Å‡ÌÍÓÙÚ, ıÓÚ· ‰Ó͇Á‡Ú¸ ÍÓÎ΄‡Ï-Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎflÏ, ˜ÚÓ «ÍÓÚËÍË» ÏÓÒÍÓ„Ó ÒÔˆ̇Á‡ ËÁ ÊÂÌ˘ËÌ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒfl Ì ıÛÊÂ, ˜ÂÏ ËÁ ÏÛʘËÌ. ç‡ ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ é’çËÎ ‚˚·Ó ÒÂ̇ÚÓ¯Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ú‡ ·˚· ÒÂÍÒ‡ÔËθÌ ‰Û„Ëı ͇̉ˉ‡ÚÓÍ, Ë ‚ ËÚÓ„Â «ëÓΉ‡Ú ÑÊÂÈÌ» ÛÚÂ· ÌÓÒ ÏÛʘË̇Ï. ÛÊÌÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ÓÚ‰‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓ ˝Í‡ÌÌÓÏÛ Ó·ÎËÍÛ åÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ô‰ÒÚ‡ÂÚ ÚÓ ÔÎÓÒÍÓ-, ÚÓ ÔÓÎÌÓ„Û‰ÓÈ, ÚÓ ÏÛÒÍÛÎËÒÚÓÈ, Í‡Í ˜ÎÂÌ ÊÂÌÒÍÓÈ ÓÎËÏÔËÈÒÍÓÈ Ò·ÓÌÓÈ ·˚‚¯ÂÈ ÉÑê, ‡ ÚÓ Ô˚¯ÌÓÚÂÎÓÈ, Í‡Í Ì‡ÚÛ˘Ëˆ‡ êÂÌÛ‡‡. Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÔÓ˝ÁËË ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ÛÒÂ‰ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÎË ÇÂÓÌË͇ íÛ¯ÌÓ‚‡ Ë ûÎËfl ÑÛÌË̇, ̇ÔËÒ‡‚¯‡fl ‚Ó Ò·‚Û ·‡Ú‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂÏËÌËÁχ: «å˚ Ò‡ÏË ÔËÊÓÌ͇ÏË ÒÎ˚ÎË ÍÓ„‰‡-ÚÓ, ‡ ‚ÂÏfl Ô˯ÎÓ - ÛıÓ‰ËÎË ‚ ÒÓΉ‡Ú˚!». Ç ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı ÙÂÏËÌËÁ‡ˆËfl ÒËÎ˚ ‰‡‚ÌÓ Ë‰ÂÚ ‡‚‡Ì„‡‰ÓÏ Ôӷ‰ÓÌÓÒÌÓÈ ·Ó¸·˚ ÊÂÌ˘ËÌ Á‡ ‡‚Ì˚ Ô‡‚‡, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌË ÛÊ ӷӄ̇ÎË ÏÛʘËÌ. Ç ·Ó¸·Â Á‡ Ô‡‚‡ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇fl ÊÂÌ˘Ë̇ Á‡„̇· Ò·fl ‚ Á‡ÍÓΉӂ‡ÌÌ˚È Â˛ Ê ÍÛ„. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ̇¯‡ Ô‡Ù˛ÏÂÌÓ-Ù‡χˆÂ‚Ú˘ÂÒ͇fl Ë „‡Î‡ÌÚÂÂÈÌÓ-ÚÂÍÒÚËθ̇fl Ë̉ÛÒÚËË Á‡ÍÓ·˜Ë‚‡˛Ú ÏËÎΡ‰˚ ‰ÓηÓ‚ ̇ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Â·˛Ú ÊÂÌ˘ËÌÛ Ô‰ÂθÌÓ Ê·ÌÌÓÈ ‰Îfl ÏÛʘËÌ˚, Ó·flʇfl  ‚ ·Âθ VictÓria’s Secret Ë Ûχ˘‡fl ·Î‡„Ó‚ÓÌËflÏË Gucci by Gucci. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÉÓÎÎË‚Û‰ Ë ÚÂ΂ˉÂÌË Á‡‚‡ÎËÎË ÁËÚÂθÌˈ Òӷ·Á̇ÏË ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ÏË ÍÓÒÚÓÎÓϯ‡ÏË Ë ÍËÎÎÂ¯‡ÏË. Ç ÒÂËflı ÔÓ «‡„ÂÌÚ‡ 007» ·ËÚ‡ÌÒÍÛ˛ ‡Á‚‰ÍÛ ‚ÓÁ„·‚Ë-

ç

óÂÚ˚ÂıÁ‚ÂÁ‰Ì˚È „ÂÌÂ‡Î ùÌÌ Ñ‡Ì‚Û‰Ë

êÄäìêë

-

Солдат Джеин идет на воину îÂÏËÌËÁ‡ˆËfl ÒËÎ˚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‡ÏËË Î‡ ÊÂÌ˘Ë̇, ‡ ÊÂÌ˘Ë̇Ï-‡„ÂÌÚ‡Ï îÅê Ë ñêì ÌÂÒÚ¸ ˜ËÒ·. ìχ íÛÏ‡Ì Ë ë‡Ì‰‡ ÅÛÎÎÓÍ, Ä̉ÊÂÎË̇ ÑÊÓÎÎË Ë Ñ˛ Å˝ËÏÓ, ÑÂÏË åÛ Ë êÂÌ êÛÒÒÓ - ‰͇fl ÍËÌÓÁ‚ÂÁ‰‡, ̇ ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÎËÎËÒ¸, Í‡Í Ì‡ ˝Ú‡ÎÓÌ ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Ì Ò˚„‡Î‡ ÏÛÒÍÛÎËÒÚÓ ÊÂÌÓ˜Û‰Ë˘Â. Ñ‚ËÁ ÙÂÏËÌËÒÚÓÍ «ÇÔÂ‰, Í Ú‡ÍËÏ ÊÂ, Í‡Í ÏÛʘËÌ˚!» Ó·ÂÌÛÎÒfl ÔËÁ˚‚ÓÏ «ç‡Á‡‰, Í ‡Ï‡ÁÓÌ͇Ï!», ÌÓ ·ÂÁ ‡ÏÔÛÚ‡ˆËË Ó‰ÌÓÈ „Û‰Ë ‰Îfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÒÚÂθ·˚. Ç ÄÏÂËÍ ÔÂ‰ ÊÂÌ˘Ë̇ÏË ÓÚÍ˚Ú˚ ‚Ò ‚ÓÓÚ‡ ‡·ÓÚ, ÓÚ „ÓÒÒÂÍÂÚ‡ÂÈ ‰Ó ÔÓÎÓÏÓÂÍ, ‡ ‚Ó ‚Ò ÔflÚ¸ Ó‰Ó‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ Ëı Á‡ÔËÒ˚‚‡˛Ú ̇ ‡‚Ì˚ı Ô‡‚‡ı Ò ÏÛʘË̇ÏË. í‡Ï ÒÂȘ‡Ò ÒÎÛÊ‡Ú ·Óθ¯Â 200 Ú˚Òfl˜ ÊÂÌ˘ËÌ, 69 ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÒÎÛÊËÎËÒ¸ ‰Ó „ÂÌÂ‡ÎÓ‚ Ë ‡‰ÏË‡ÎÓ‚. Ñ‚Â ËÁ ÌËı, 53-ÎÂÚÌflfl ÑʇÌÂÚ ÇÓθÙÂÌ·‡„Â ‚ ÇÇë Ë 59-ÎÂÚÌflfl ùÌÌ Ñ‡Ì-

Elite

С Этим объявлением

скидка $20

TRAVEL

ÇçàåÄçàÖ! åõ èÖêÖÖïÄãà!

на круиз и packages

2575 East 14 Str , (corner Ave Z), Unit C-2, Brooklyn, NY 11235 Имеется филиал в Staten Island

(718) 616-0700

Тел. (800) 332-5856 для жителей других штатов • Fax (718) 616-1401 Авиабилеты в любую точку мира по антикризисным ценам

Европа , АЗиЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА

éÒÓ·˚ ˆÂÌ˚ ‚ êÓÒÒ˲, ìÍ‡ËÌÛ, Å·ÛÒ¸

íìêõ ë êìëëäàåà à ÄçÉãéüáõóçõåà ÉàÑÄåà çÄ ãûÅéÖ äéãàóÖëíÇé ÑçÖâ

Круизы ä‡Ê‰Û˛ ̉Âβ ËÁ 縲-âÓ͇ - ÑÖòÖÇé ëäàÑäà Ñãü ãûÑÖâ éí 55 ãÖí äÛËÁ˚ ‚ Ö‚ÓÔÛ Ë ä‡Ë·˚ Royal Carribbean, Norwegian, Carnival, Princess, Costa, Celebrity

Отдых на островах

Вы устали - пора отдыхать! ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇, åÂÍÒË͇, ÄÛ·‡, ÑʇχÈ͇ Ë ‰Û„Ë ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡

Весь мир у ваших ног!

Увидеть мир и понять, что нужно путешествовать ãÓ̉ÓÌ, è‡ËÊ, àÒÔ‡ÌËfl, àÚ‡ÎËfl, ÉˆËfl, ëÚ‡Ì˚ ÅÂÌËβÍÒ. àáêÄàãú - ÚÛ˚ ̇ β·Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‰ÌÂÈ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡

ЛЕЧЕБНЫЕ КУРОРТЫ ä‡ÎÓ‚˚ LJ˚, ÇÂÌ„Ëfl, àÚ‡ÎËfl

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ и КАНАДЕ ã‡Ò-Ç„‡Ò, îÎÓˉ‡

ì‚ˉÂÎË ˆÂÌ˚ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ, Ì ÚÓÓÔËÚÂÒ¸ Ô·ÚËÚ¸, ÔÓÁ‚ÓÌËÚ ̇Ï, Ë Ï˚ ÔÓ·¸ÂÏ Î˛·˚ ˆÂÌ˚

Оформляем визы, туристические паспорта, страховки, принимаем кредитные карты

‚Û‰Ë ‚ ‡ÏËË, ÔÓÎÛ˜ËÎË Ì‡ ÔÓ„ÓÌ˚ ÔÓ ˜ÂÚ˚ „ÂÌÂ‡Î¸ÒÍË Á‚ÂÁ‰˚, ıÓÚfl ÓÒڇθÌ˚ı «˜ÂÚ˚ÂıÁ‚ÂÁ‰Ì˚ı» „ÂÌÂ‡ÎÓ‚ 36, Ë ‚Ò ÏÛʘËÌ˚. èÂ‚ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ ‚ˈÂ-‡‰ÏË‡ÎÓÏ Ò ÚÂÏfl Á‚ÂÁ‰‡ÏË Ì‰‡‚ÌÓ Òڇ· 52-ÎÂÚÌflfl ‡ÙÓ‡ÏÂË͇Ì͇ å˯Âθ ÑʇÌËÌ ïÓ‚‡‰, ÍÓÚÓ‡fl ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ·˚· ÍÓχ̉ËÓÏ ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ‰Ó͇ «ê‡¯ÏÓ». Ç 1994 „Ó‰Û ÉÂ̯ڇ·, ÍÓÚÓ˚È ‚ ëòÄ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl é·˙‰ËÌÂÌÌ˚Ï ÍÓÏËÚÂÚÓÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ¯Ú‡·Ó‚, ÂÍÓÏẨӂ‡Î ‰Âʇڸ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ÒÚÓÓÌ ÓÚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, Ë ˝ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ ‚˚ÔÓÎÌflÎÓÒ¸, ÌÓ Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ËÒÍβ˜ÂÌËflÏË. Ç ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÔÂıÓÚÛ ÊÂÌ˘ËÌ Ì ·ÂÛÚ, ÌÓ ÛÊ Á‡˜ËÒÎfl˛Ú ‚ ÓÛ‰ËÈÌ˚ ‡Ò˜ÂÚ˚, ‚ ˝ÍËÔ‡ÊË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ Ë ÍÓ‡·ÎÂÈ, ıÓÚfl ÔÓ͇ Ì ÔÛÒ͇˛Ú ̇ ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ ÎÓ‰ÍË. ë˚Ì ÏÓÂ„Ó Ì¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó ‰Û„‡ Á‡ÔËÒ‡ÎÒfl ̇ ÙÎÓÚ Ë ÒÎÛÊËÎ ÔÓ ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ ˝ÒÏË̈Â, „‰Â ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl, ‡ Á‡ÚÂÏ ÒÓ˜ÂÚ‡ÎÒfl ·‡ÍÓÏ Ò «G.I. Jane», ÍÓÚÓ‡fl ·˚· ÍÓχ̉ËÓÏ ÓÛ‰Ëfl. ëÂȘ‡Ò Ó̇ ÒÛıÓÔÛÚ̇fl ‰ÓÏÓıÓÁflÈ͇ Ë Ï‡Ú¸ ÚÓËı ‰ÂÚÂÈ, ‡ ÓÌ ÒÎÛ¯‡ÚÂθ ‡Í‡‰ÂÏËË Çåë ‚ ÄÌ̇ÔÓÎËÒÂ. ç ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌË Ò··˚ ̇ ÔÂ‰ÓÍ, ‡ ÔÓ ‰Û„ËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï, ÊÂÌ˘ËÌ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚Û˛ Ì ÔÓÒ˚·˛Ú, ıÓÚfl 2,7% Ë ˜‡ÒÚÂÈ Ì‡ ÔÂ‰ӂÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÊÂÌ˘ËÌ˚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Ú‡Ï 5,4% ÓÙˈÂ˚. çÂÒÏÓÚfl ̇ Á‡ÔÂÚ, ‚ ‰‚Ûı ÔÓÒΉÌËı ‚ÓÈ̇ı ÊÂÌ˘ËÌ˚ ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ ̇ ÎËÌËË Ó„Ìfl, Ë ÒÂ‰Ë ÔÓ˜ÚË 3500 ̇¯Ëı ‚ÓÂÌÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË Û·ËÚ˚ ‚ à‡ÍÂ, ÔÓ„Ë·ÎË 67 ÊÂÌ˘ËÌ, ‡ ÒÂ‰Ë 1700 Û·ËÚ˚ı ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠Ëı ·˚ÎÓ 33. ëΉÛÂÚ, ÍÓ̘ÌÓ, Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ «ÎËÌËfl Ó„Ìfl» ‚ ˝ÚËı ÒÚ‡Ì‡ı Ì ÓÁ̇˜‡Î‡ ÎËÌ˲ ÙÓÌÚ‡, Ë Ì‡¯Ë «ÒÓΉ‡Ú˚ ÑÊÂÈÌ» ÔÓ‰˚‚‡ÎËÒ¸ ̇ ‰ÓÓÊÌ˚ı ÏË̇ı, ÔÓ„Ë·‡ÎË ÓÚ ‡ÍÂÚ Ë ÔÓÔ‡‰‡ÎË ‚ Á‡Ò‡‰˚. éÌË ·˚ÎË ÒËθÌ˚ÏË, ÌÓ Ëı ÒÏÂÚ¸, ‡ÌÂÌË ËÎË ÔÎÂÌ Ì‡ ÔÓΠ·Ófl ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Á˚‚‡ÎË ÓÒÓ·Ó ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Í‡Í Í Ò··ÓÏÛ ÔÓÎÛ. Ç Ú˚ÎÛ «ÒÓΉ‡Ú˚ ÑÊÂÈÌ» ËÒÔ‡‚ÌÓ ÚflÌÛÎË ÎflÏÍÛ, ÌÓ ÒÚÓËÎÓ ÒÂʇÌÚÛ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÓΉ‡ÚÂÒÒÛ ‰Â·ڸ ÓÚ-

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ÊËχÌËfl Ë ÔÓ͇Á‡Ú¸, Í‡Í ˝ÚÓ ‰Â·ÂÚÒfl, Ó̇ ʇÎÓ‚‡Î‡Ò¸ ̇ ÒÂÍÒۇθÌÓ ‰ÓÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚Ó. àÌÓ„‰‡ Ú‡ÍËÏ ÒÂʇÌÚÓÏ Ó͇Á˚‚‡Î‡Ò¸ ÊÂÌ˘Ë̇, ‡ ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂÏ ÏÛʘË̇. äÓÏÔÓÏËÒÒÓÏ ÏÓ„ÎÓ ÒÚ‡Ú¸ ‡Á¯ÂÌË ÒÎÛÊËÚ¸ ÓÚÍ˚Ú˚Ï „ÂflÏ Ë ÎÂÒ·ËflÌ͇Ï, ÌÓ Ë ˝ÚÓ Ì ÔËÌÂÒÎÓ ·Î‡„ÓÌ‡‚Ëfl ‚ ͇Á‡Ï˚ Ë ÓÍÓÔ˚. Ç 2007 „Ó‰Û „‡ÁÂÚ‡ New York Times ÒÓÓ·˘Ë·, ˜ÚÓ 15% ÊÂÌ˘ËÌ, Ì ‚Ó‚‡‚¯Ëı, ‡ ÒÎÛÊË‚¯Ëı ‚ à‡ÍÂ Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ, Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÎËÌËÍË åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ò Ê‡ÎÓ·‡ÏË Ì‡ «ÒÂÍÒۇθÌ˚ Ú‡‚Ï˚». Ç 2001 „Ó‰Û ÊÛ̇ΠNewsweek ‰ÓÎÓÊËÎ, ˜ÚÓ ‚ ̇¯Ëı ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒË·ı ÊÂÌ˘ËÌ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ ̇ÒËÎ˲ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÓÒÎÛÊË‚ˆÂ‚-ÏÛʘËÌ, ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÔÓ„Ë·¯Ëı ̇ ‚ÓÈÌÂ. à ÚÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ‡ÏÂË͇ÌÓÍ ÚflÌÛÎÓ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚Û˛ ÔÓ ÔËÏÂÛ ‡ÏËÈ ÉÂχÌËË, Ä‚ÒÚ‡ÎËË Ë ä‡Ì‡‰˚, „‰Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚Ó˛˛Ú ̇‡‚ÌÂ Ò ÏÛʘË̇ÏË. Ç ÌÓfl· ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ˜ÂÚ˚ «ÒÓΉ‡Ú‡ ÑÊÂÈÌ» ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍ ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ·Ó¸·˚ Á‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍË ҂ӷӉ˚ (American Civil Liberties Union ËÎË ACLU) ÔË„ÓÁËÎË ÔÓ‰‡Ú¸ ̇ èÂÌÚ‡„ÓÌ ‚ ÒÛ‰, ÔÓÚÂÒÚÛfl ÔÓÚË‚ Á‡ÔÂÚ‡ ̇ Û˜‡ÒÚË ‚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı. ä‡Í ÔÓflÒÌflÎË ‡‰‚Ó͇Ú˚ ACLU, ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘ËÂ-ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‰Ó͇Á‡ÎË, ̇ ˜ÚÓ ÓÌË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‚ à‡ÍÂ Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ, „‰Â ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡‚¯Â ÔÓÌflÚË «ÔÂ‰ÌËÈ Í‡È». ç ‰Ó‚Ó‰fl ‰ÂÎÓ ‰Ó ÒÛ‰‡, èÂÌÚ‡„ÓÌ ÓÚÍ˚Î ‰Îfl «ÒÓΉ‡Ú ÑÊÂÈÌ» 14 Ú˚Ò. ÌÓ‚˚ı ÏÂÒÚ ÒÎÛÊ·˚, ÌÓ Ì‡ ÙÓÌÚ Ëı Ì ÔÛÒÚËÎ. ä Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍ‡Ï ÔËÒÓ‰ËÌË·Ҹ ΂‡fl ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒ͇fl ÔÓÙÂÒÒÛ‡, Ë å„‡Ì å‡ÍÍÂÌÁË ËÁ ëˉÌÂÈÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ̇ÔË҇· ‚ ÊÛ̇ΠForeign Affairs, ˜ÚÓ èÂÌÚ‡„ÓÌ «ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ‚Í·‰ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ‚ÓÈÌ˚ ‚ à‡ÍÂ Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ, ÔËÁ̇‚, ˜ÚÓ ‚ÂÏÂ̇ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ Í‡Í ‚ ‚‰ÂÌËË ‚ÓÈÌ˚, Ú‡Í Ë ‚ ÓÎË ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒË·ı». 24 flÌ‚‡fl èÂÌÚ‡„ÓÌ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ˝ÚÓ ÛÒÚ‡ÏË ÛıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ ãÂÓ̇ è‡ÌÂÚÚ˚, ÍÓÚÓ˚È Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÓÚÌ˚Ì ̇ ÔÂ‰ÌËÈ Í‡È Ú‡Ú‡ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓÔ‡‰‡Ú¸ β·ÓÈ Ó·Û˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‚Ófl͇ ‚Ì Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓ· Ë ÔÓ˜Ëı ÓËÂÌÚ‡ˆËÈ. «é‰ÌËÏ ËÁ ÏÓËı ÔËÓËÚÂÚÓ‚ ̇ ÔÓÒÚÛ ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚, - Ò͇Á‡Î è‡ÌÂÚÚ‡, ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡ ‚ÓÁ„·‚Îfl‚¯ËÈ ñêì, - ·˚ÎÓ Û·‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·Óθ¯Â ·‡¸ÂÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ڇ·ÌÚÎË‚˚Â Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ β‰Ë ÏÓ„ÎË ÒÎÛÊËÚ¸ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÙÓχı. ÜÂÌ˘ËÌ˚ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ ÔÓfl‚Îfl˛Ú Ò·fl ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÂÎÂ… Ë ÒÚ‡ÎË ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ̇¯ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ÂÒÚË ‚ÓÂÌÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl». ç‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË ‚ èÂÌÚ‡„ÓÌ fl‰ÓÏ Ò è‡ÌÂÚÚÓÈ ÒÚÓflÎ „·‚‡ ÉÂ̯ڇ·‡ „ÂÌÂ‡Î å‡ÚËÌ Ñ˝ÏÔÒË, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÊ Ì ÓÔÎÓ¯‡Î ÔÂ‰ ÊÂÌ˘Ë̇ÏË, Ò͇Á‡‚, ˜ÚÓ Ëı Û˜‡ÒÚË ‚ ‚ÓÈÌ ̇‡‚ÌÂ Ò ÏÛʘË̇ÏË «ÔÓ‚˚ÒËÚ ÍÛθÚÛÛ ‡ÏËË, ‚ ˜ÂÏ ÓÌ Û·Â‰ËÎÒfl Á‡ „Ó‰˚ ÒÎÛÊ·˚, Á‡Ï˜‡fl, Í‡Í Ò ÔËıÓ‰ÓÏ ÊÂÌ˘ËÌ ‡ÒÚÂÚ ˝Ú‡ ÍÛθÚÛ‡, ‰ËÒˆËÔÎË̇ Ë ÙËÁ˘ÂÒ͇fl ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı». è‡‚‰‡, ̇˜‡Î¸ÌËÍ ÉÂ̯ڇ·‡ ҉·ΠÛÔÓ Ì ̇ ı‡·ÓÒÚ¸ ÊÂÌ˘ËÌ, ‡ ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ «Û Ì‡Ò ·˚· ÔÓÒÚÓflÌ̇fl ÔÓ·ÎÂχ Ò ÒÂÍÒۇθÌ˚Ï ‰ÓÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ, ÒÂÍÒۇθÌ˚Ï Ì‡ÒËÎËÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ë ‚ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË ‰ÂÎËÎËÒ¸ ̇ ‡ÁÌ˚ Í·ÒÒ˚, ‡ ˜ÂÏ ·Óθ¯Â Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í Î˛‰flÏ Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó, ÚÂÏ ·Óθ¯Â ÓÌË ·Û‰ÛÚ Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl ‰Û„ Í ‰Û„Û». ê¯ÂÌË èÂÌÚ‡„Ó̇ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÌÓ‚˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl 230 Ú˚Ò. «ÒÓΉ‡Ú ÑÊÂÈÌ», ÍÓÚÓ˚ı ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÛÚ ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸ ‚ ·ÓÈ, ÌÓ Ì ̇ Û·ÓÈ. Ç ¯ÂÌËË ÓÚϘÂÌÓ, ˜ÚÓ ÊÂÌÒÍÓ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ÒÔˆ̇Á‡ Ì ӷflÁ‡ÚÂθÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸Òfl ·Óθ¯ÂÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ·˚Ú¸ Û·ËÚ˚ÏË, ‡ÌÂÌ˚ÏË

ËÎË ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ÔÎÂÌ, ˜ÂÏ ‚ Ó·˚˜Ì˚ı ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚflı, Ú‡Í Í‡Í ÒÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ‚ÓÈ̇ ‰‡‚ÌÓ ‚‰ÂÚÒfl Ì ‚ ÓÍÓÔ‡ı. íÂÏ, ÍÚÓ ¯ËÚ ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ «ÍÓÏχ̉ÓÒ» - ÏÓÒÍËı «ÍÓÚË͇ı» SEAL ËÎË ‡ÏÂÈÒÍËı «ÂÈ̉ÊÂ‡ı», ÔˉÂÚÒfl ÔÓÈÚË ÒÔˆÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ. ÑÓ flÌ‚‡fl 2016 „Ó‰‡ èÂÌÚ‡„ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂ˜Â̸ ·Ó‚˚ı Á‡‰‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ‚Ò Ê Ì ·Û‰ÛÚ ÔÓÛ˜‡Ú¸. ÇÓÂÌÌ˚È Ó·ÓÁ‚‡ÚÂθ, ÔËÒ‡ÚÂθ Ë ·˚‚¯ËÈ ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ‡ÏÂÈÒÍÓÈ ‡Á‚‰ÍË ê‡Î¸Ù èËÚÂÒ Ì ҘËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ÔËıÓ‰ÓÏ ÊÂÌ˘ËÌ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚Û˛ ̇¯‡ ‚ÓÂÌ̇fl ÏÓ˘¸ ÓÒ··ÂÂÚ. éÌ Òӄ·ÒÂÌ Ò è‡ÌÂÚÚÓÈ, ˜ÚÓ Ô‡‚‰Â, ÚÓ ·Ë¯¸ ‡θÌÓÒÚË, ÌÛÊÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ „·Á‡, Ë «ÚÂÏ ËÁ ̇Ò, ÍÚÓ Ô˜ÂÚÒfl Ó ‚ÓÂÌÌ˚ı Ë Ëı ·ÓÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÌÛÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ Ì˚Ú¸Â Ë Ì‡˜‡Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ·Ó‚˚ ˜‡ÒÚË Ì‡Á̇˜‡ÎË Í‡Í ÔÓÎÓÊÂÌÓ». èÂʉ ‚Ò„Ó, ̇ÔË҇ΠèËÚÂÒ ‚ „‡ÁÂÚ New York Post, ÌÂθÁfl ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Í «ÒÓΉ‡Ú‡Ï ÑÊÂÈÌ» Ô‰˙fl‚ÎflÎËÒ¸ Á‡ÌËÊÂÌÌ˚ Ú·ӂ‡ÌËfl. ÄÏÛÌˈËfl ·ÓȈ‡ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠‚ÂÒËÚ 120 ÙÛÌÚÓ‚, Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ÔˉÂÚÒfl Ú‡˘ËÚ¸ ̇ Ò· Ó‚ÌÓ ÒÚÓθÍÓ ÊÂ, ÒÍÓθÍÓ ÏÛʘË̇Ï. «Ç˚ ıÓÚÂÎË ‡‚ÌÓÔ‡‚Ëfl, Ú‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚ». îËÁ˘ÂÒÍÛ˛ ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚ¸ èËÚÂÒ, ÔÓÒÎÛÊË‚¯ËÈ ‚ ‡ÏËË 22 „Ó‰‡, ÒÚ‡‚ËÚ Ì‡ ÔÂ‚Ó ÏÂÒÚÓ Ë Ô˯ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË ̇Á‡‰ ˝ÚË Ú·ӂ‡ÌËfl ËÁ ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚË ·˚ÎË Á‡ÌËÊÂÌ˚, ‚ ÂÁÛθڇÚ ˜Â„Ó «ÒÂȘ‡Ò Û Ì‡Ò Ò‡Ï‡fl ÔÛı·fl, ҇χfl ÛÔËÚ‡Ì̇fl ‡ÏËfl ÒÓ ‚ÂÏÂÌ ‘ëÂʇÌÚ‡ ÅËÎÍÓ’» - ÍÓωËÈÌÓ„Ó ÚÂÎÂÒÂˇ· 1950-ı „Ó‰Ó‚. èÂ‰ӂ‡fl Ì ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚË, Ô‰ÛÔÂʉ‡ÂÚ ê‡Î¸Ù èËÚÂÒ, Ë ÂÒÎË «ÒÓΉ‡Ú ÑÊÂÈÌ» ‰Ó͇ÊÂÚ, ˜ÚÓ Ó̇ ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÚË Ì‡ Ò· ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌÓ, ÔÎ˛Ò ÓÔÓÌÛ˛ ÔÎËÚÛ ÏËÌÓÏÂÚ‡, Ú‡Í ‚ ‰Ó·˚È ˜‡Ò! á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË-‰ÂÏÓÍ‡Ú˚ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í ¯ÂÌ˲ èÂÌÚ‡„Ó̇ Ò ÍÛ‰‡ ·Óθ¯ËÏ ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ. ëÂ̇ÚÓ äËÒÚÂÌ ÑÊËÎÎË·‡Ì‰ ̇Á‚‡Î‡ Â„Ó «„Ó‰˚Ï ‰Îfl ̇¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ‰ÌÂÏ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ¯‡„ÓÏ Í ÓÙˈˇθÌÓÏÛ ÔËÁ̇Ì˲ ı‡·˚ı ÊÂÌ˘ËÌ, ÍÓÚÓ˚ ÛÊ Ò‡Ê‡˛ÚÒfl Ë ÛÏË‡˛Ú Á‡ ̇¯Û ÒÚ‡ÌÛ ÔΘÓÏ Í ÔÎÂ˜Û Ò Ëı ·‡Ú¸flÏË ÔÓ ÓÛÊ˲ ̇ ÔÂ‰ÌÂÏ Í‡Â». ä‡Î ã‚ËÌ, „·‚‡ ÒÂ̇ÚÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÒË·Ï, Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ¯ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ «ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ‡θÌÓÒÚ¸ ·Ó‚˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ XXI ‚Â͇». á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÓχÎÍË‚‡ÎË, ÌÓ ÒÂ̇ÚÓ ÑÊÓÌ å‡ÍÍÂÈÌ, ·˚‚¯ËÈ ·Ó‚ÓÈ ÎÂÚ˜ËÍ, „ÂÓÈ Ç¸ÂÚ̇ÏÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÒÚ‡¯ËÈ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈ ‚ ÍÓÏËÚÂÚ ã‚Ë̇, ‚˚Ò͇Á‡ÎÒfl ‚ ÔÓθÁÛ «ÒÓΉ‡Ú ÑÊÂÈÌ», ÌÓ Ò ÚÓÈ Ê ӄӂÓÍÓÈ, ˜ÚÓ ê‡Î¸Ù èËÚÂÒ. «èË ‚‚‰ÂÌËË ÌÓ‚Ó„Ó Ô‡‚Ë·, - Ò͇Á‡Î å‡ÍÍÂÈÌ, - Ò‡ÏÓ ‚‡ÊÌÓ ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl ÚÂı ‚˚ÒÓÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ҉·ÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı Ò‡ÏÓÈ ÛÒÚ‡¯‡˛˘ÂÈ Ë ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏÓÈ ·Ó‚ÓÈ ÒËÎÓÈ ‚ ÏËÂ, Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÙËÁ˘ÂÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚ ‰Îfl ̇¯Ëı ˝ÎËÚÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÒÔˆˇθÌÓ„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËfl». ëÎÛÊËÚ¸ ‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒË·ı ëòÄ - ‰ÂÎÓ ÒÛ„Û·Ó ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓÂ, ‡ ‚ ÒÔˆ̇Á, - ÓÔflÚ¸ Ê ÔÓ ‰Ó·ÓÈ ‚ÓÎÂ, - ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÚÂ, ÍÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ. èË Ì˚̯ÌÂÈ ÙÂÏËÌËÁ‡ˆËË ÒËÎ˚ ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÌÓ ÓÊˉ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ò ÛÒÔÂıÓÏ ÔÓȉÛÚ ÒÔˆÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Ë ÔÓÚflÌÛÚ Ì‡ Ò· ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌÓ, ÔÎ˛Ò ÔÎËÚÛ ‰Îfl ÏËÌÓÏÂÚ‡, ‡ ÔÓ‚Âı Ì ÛÒÚ‡‚¯Â„Ó ÏÛʘËÌÛ. ÇÂ‡ ‚ Ëı ÒËÎÛ ‚Ì ÒÓÏÌÂÌËÈ, ‡ ÓÔ‡ÒÂÌË ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl Ó·flÊÂÚ ÒÔˆ̇ÁÓ‚ˆÂ‚ ÊÏÛËÚ¸Òfl ÔË ‚ˉ ͇ÏÛÙÎflʇ ÓÚ VictÓria’s Secret, ıÓÚfl ‰‚‡ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‚ÂÒÚË Í‡Í «ëÂÍÂÚ èӷ‰˚». ëËÏ Ôӷ‰˯Ë.

ÄÎÂÍ҇̉ ÉêÄçí.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ëÖÉé Ñçü ëÓ‚Ô‡‰ÂÌË ÓÌÓ Ë ÂÒÚ¸ ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ. à ÚÂÏ Ì ÏÂÌ ÓÌÓ ËÌÓ„‰‡ ÒËθÌÂÂ Ë Û·Â‰ËÚÂθÌ β·˚ı ‡„ÛÏÂÌÚÓ‚, Ù‡ÍÚÓ‚, ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË. Ç ÔÓ¯ÎÛ˛ ÔflÚÌˈÛ, 25 flÌ‚‡fl, ‚ ˜ÂÚ˚Âı „ÓÓ‰‡ı - åÓÒÍ‚Â, ãÓ̉ÓÌÂ, ÄÚ·ÌÚÂ Ë Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ÔÓËÁÓ¯ÎË ÒÓ·˚ÚËfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ ӉÌÓÈ ˆÂÔÓ˜ÍÓÈ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í ÒÂÍÒ-ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚‡Ï. ‡˜ÌÂÏ Ò åÓÒÍ‚˚. Ç á·Úӄ·‚ÓÈ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÑÛχ ÔËÌfl· ‚ ÔÂ‚ÓÏ ˜ÚÂÌËË Á‡ÍÓÌ Ó Á‡Ô¢ÂÌËË ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ „ÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÁχ ÒÂ‰Ë Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı. á‡ÍÓÌ ·˚Î ÔËÌflÚ 388 „ÓÎÓÒ‡ÏË ÔÓÚË‚ Ó‰ÌÓ„Ó, ‰‡ Ë ÚÓÚ, Í‡Í ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸ ÔÓÁÊÂ, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡Ê‡Î «Ì ÚÛ» ÍÌÓÔÍÛ. Ç ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl ÑÛχ Ô˜ÂÚ Á‡ÍÓÌ˚ Í‡Í ·ÎËÌ˚, Ë ‚Ò ÓÌË ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚Â, ‰‡Ê ‡͈ËÓÌÌ˚Â, Ô‡ıÌÛÚ ˆÂÍÓ‚Ì˚Ï ÂÎÂÂÏ Ë Ì‰ÓËÒÔ˜ÂÌÌ˚Â. á‡ÍÓÌ, ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌÌ˚È 25 flÌ‚‡fl, Ì ËÒÍβ˜ÂÌËÂ. éÌ ‡ÒÔÎ˚‚˜‡Ú, Ì ‚ ·‰‡ı Ò Ï‰ˈËÌÓÈ Ë ‡Ì‡ÚÓÏËÂÈ, Ò‚‡ÎË‚‡ÂÚ ‚ Ó‰ÌÛ ÍÛ˜Û „ÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÁÏ, Ô‰ÓÙËÎ˲, ‡Á‚‡Ú. Ä ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡? åÓÊÌÓ ÎË ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÓ‚‡Ú¸, Ò͇ÊÂÏ, ÏÛÊÒÍÓÈ ËÎË ÊÂÌÒÍËÈ ÔÓÎ? à ˜ÚÓ ÔӉ·ڸ, ÂÒÎË Ú˚ ÓÚ ÔËÓ‰˚ Ú‡ÌÒÒÂÍÒÛ‡ÎÂÌ? lj¸ Ú˚ ‚Òfi ‡‚ÌÓ „‡Ê‰‡ÌËÌ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚, Ë Ì‡ Ú·fl ‚ ‡‚ÌÓÈ ÏÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl˛ÚÒfl ‚Ò Ô‡‚‡, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚ äÓÌÒÚËÚÛˆËË. ã˛·Ó Ëı Û˘ÂÏÎÂÌË ÔÂÒÚÛÔÌÓ. Ç ÚÓÚ Ê ‰Â̸ ‚ ãÓ̉ÓÌ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó Ñ˝‚ˉ‡ ä˝ÏÂÓ̇, ÔÓ¯Û Û˜ÂÒÚ¸ - ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓÂ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎÓ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ Ó Î„‡ÎËÁ‡ˆËË Ó‰ÌÓÔÓÎ˚ı ·‡ÍÓ‚. éÌ Ì‡˜ÌÂÚ Ò‚Ó ÔÓıÓʉÂÌË ‚ è‡·ÏÂÌÚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÏÂÒflˆÂ Ë, Í‡Í ÓÊˉ‡ÂÚÒfl, ÒÚ‡ÌÂÚ Á‡ÍÓÌÓÏ ‚ ÒÂ‰ËÌ ÎÂÚ‡. (ÄÌ„ÎËÈÒÍË ԇ·ÏÂÌÚ‡ËË ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ Ò‚ÓËı ÛÒÒÍËı ÍÓÎ΄-ÚÓÓÔ˚„ ωÎÂÌÌÓ ÔÓÒÔ¯‡˛Ú, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó‚ Ì ̇ÎÓχڸ.) åËÌËÒÚ ÍÛθÚÛ˚, Á‡ÏÂÚ¸Ú ÍÛθÚÛ˚, å‡Ëfl åËÎÎÂ, ÍÓÏÏÂÌÚËÛfl ·ËÎθ, ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ·: «å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ·‡Í ˝ÚÓ ıÓӯ ‰ÂÎÓ, Ë Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·Óθ¯Â Ô‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ ·‡Í». É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ԇÚÌÂÒÚ‚Ó ‚ ÄÌ„ÎËË ‡Á¯ÂÌÓ Â˘Â Ò 2004 „Ó‰‡. ë ÔËÌflÚËÂÏ ·ËÎÎfl ÓÌÓ Ô‚‡ÚËÚÒfl ‚ ·‡Í ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚˚ÚÂ͇˛˘ËÏË ËÁ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ó‚˚ÏË Ë ÙË̇ÌÒÓ‚˚ÏË ÔÓÒΉÒÚ‚ËflÏË. ì ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ËϲÚÒfl ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ‚ÓÁ‡ÊÂÌËfl, Ó‰-

ГеИ, славяне, и -

геИ-американцы!

ç

äÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ òÓÌ è‡ÚËÍ å˝ÎÓÌË (ÒÔ‡‚‡) ÔËÌËχÂÚ ÔËÒfl„Û

ÇÓÈ̇ ‚ÓÍÛ„ ÒÂÍÒ-ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚ ÔÓ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ ÄÚ·ÌÚËÍË Ì‡ÍÓ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ ·‡ÍÓÏ „‚ Ë ÎÂÒ·ËflÌÓÍ Ô‡ÒÚÓ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌ˲, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓÁˈËË Ò‚ÓËı ËÂ‡ıÓ‚, ‚Íβ˜‡fl ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ‡ äÂÌÚÂ·ÂËÈÒÍÓ„Ó - „·‚Û ˆÂÍ‚Ë. íÂÔÂ¸ ÔÂÂÌÂÒÂÏÒfl ‚ ÄÚ·ÌÚÛ, ÒÚÓÎËˆÛ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ¯Ú‡Ú‡ ÑÊÓ‰ÊËfl, ¯Ú‡Ú‡ ˛ÊÌÓ„Ó, ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓ„Ó, ‚‡Ì„Â΢ÂÒÍÓ„Ó. 25 flÌ‚‡fl ‚ ÄÚ·ÌÚ ÒÓÒÚÓfl·Ҹ ÂÊ„Ӊ̇fl ÍÓÌÙÂÂ̈Ëfl 燈ËÓ̇θÌÓÈ é„‡ÌËÁ‡ˆËË „‚ Ë ÎÂÒ·ËflÌÓÍ ëòÄ. é̇ ·˚· ̇˷ÓΠÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÈ. Ç ÌÂÈ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚË 3300 ‰Â΄‡ÚÓ‚. èÂÁˉÂÌÚ Å‡‡Í 鷇χ Ó·‡ÚËÎÒfl Í Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÌÙÂÂ̈ËË Ò ÔÓÒ·ÌËÂÏ, ÍÓÚÓÓ ·˚ÎÓ ‚ÒÚ˜ÂÌÓ ·ÛÌ˚ÏË ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ‡ÏË Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÒÍÎˈ‡ÌËflÏË. ç‡ ÍÓÌÙÂÂ̈ËË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â „ÓÒÚÂÈ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË „ÂË ËÁ äËÚ‡fl Ë í‡È‚‡Ìfl. éÚÂθ «ïËÎÚÓÌ», „‰Â Á‡Ò‰‡Î‡ ÍÓÌÙÂÂ̈Ëfl, ÒÔˆˇθÌÓ ‰Îfl Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÚÛ‡ÎÂÚ˚ÛÌËÒÂÍÒ. Ç ÔÓÒ·ÌËË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸: «ë„ӉÌfl ‚˚ ‚ÓÁ„·‚ÎflÂÚ ‰‚ËÊÂÌË ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÍÓ ‚ÒÂÏ ·Û‰ÛÚ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Ò ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ. LJ¯‡ ‡·ÓÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÚÛ‰ÌÓÈ, ‚‡¯ ÔÛÚ¸ - ‰Ó΄ËÏ, ÌÓ fl ·ÓΠ˜ÂÏ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ Û‚ÂÂÌ ‚

ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÓÒÚË„ÌÂÏ ÎÛ˜¯Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó, ÂÒÎË ‡ÏÂË͇̈˚ Ú‡ÍËÂ Í‡Í ‚˚ ·Û‰ÛÚ ·ÓÓÚ¸Òfl Á‡ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¸, Ë ‚Ò Ï˚ ·Û‰ÂÏ ¯‡„‡Ú¸ ‚ ÌÓ„Û». ç‡ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ÌÂÒÍÓθÍËÏË ‰ÌflÏË ‡Ì¸¯Â ‚ Ò‚ÓÂÏ Ë̇ۄÛ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÔÓÒ·ÌËË é·‡Ï‡ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‡ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó «Ì‡¯Ëı ·‡Ú¸Â‚ Ë ÒÂÒÚÂ-„‚». ֢ ÌË ‚ Ó‰ÌÓÏ Ë̇ۄÛ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÔÓÒ·ÌËË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚ Ì ÔÓËÁÌÓÒËÎËÒ¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚ ÒÎÓ‚‡. ü ıÓÓ¯Ó ÔÓÏÌ˛, Í‡Í Á‡Óʉ‡ÎÓÒ¸ ‰‚ËÊÂÌË „‚ Á‡ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ ÍÓ̈ 60-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl - Ëı ÔÂ‚˚È ÒÎÂÚ ‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ Ô‡Í 縲-âÓ͇. èÓÏÌ˛ ÔÓÊËÎÓ„Ó Ô·˜Û˘Â„Ó ÏÛʘËÌÛ. «èÓ˜ÂÏÛ ‚˚ Ô·˜ÂÚÂ?» - ÒÔÓÒËÎ fl „Ó, ‰Ûχfl, ˜ÚÓ ÓÌ Ô˯ÂÎ ‚ ÛÊ‡Ò ÓÚ ˝ÚÓÈ Ç‡Î¸ÔÛ„Ë‚ÓÈ ÌÓ˜Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ Â„Ó ÓÚ‚ÂÚ Ó¯‡‡¯ËÎ ÏÂÌfl: «ä‡Í ÏÌ Ì Ô·͇ڸ, - Ò͇Á‡Î ÒÚ‡ËÍ. - ü ÌËÍÓ„‰‡ Ì ̇‰ÂflÎÒfl, ˜ÚÓ ‰ÓÊË‚Û ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ‰Ìfl…» à, ̇ÍÓ̈, LJ¯ËÌ„ÚÓÌ. ëÔËÍÂ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ ÔË‚ÂÎ Í ÔËÒfl„ ÌÓ‚Ó„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂ̇ ÓÚ ¯Ú‡Ú‡ 縲-âÓÍ òÓ̇ è‡ÚË͇ å˝ÎÓÌË. éÌ ÔÓÍÎflÎÒfl ̇ ÅË·ÎËË, ÍÓÚÓÛ˛ ‰ÂÊ‡Î Â„Ó „ÂÈ-Ô‡ÚÌÂ. ç‡ ˆÂÂÏÓÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰‚ ۉӘÂÂÌÌ˚ ԇÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍË. Ç ÌÓ‚ÓÏ 113

9

äÓÌ„ÂÒÒ ëòÄ ÒÂϸ, ‚Íβ˜‡fl åÂÎÓÌË, „‚ - 6 ‚ è‡Î‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ë Ó‰Ì‡ ‚ ëÂ̇ÚÂ. ã˛·ÓÔ˚Ú̇ ËÒÚÓËfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËı - å‡͇ í‡Í‡ÌÓ. Ç Ì‡˜‡Î 1990 „Ó‰Ó‚ ÓÌ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÔÓ·ËÚ¸Òfl ‚ äÓÌ„ÂÒÒ, ÌÓ ÔÓÚÂÔÂÎ ÒÓÍÛ¯ËÚÂθÌÓ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ. «ùÚÓ Ú· Ì ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ!» Ô‰ÛÔÂʉ‡ÎË Ú‡ÌÒÔ‡‡ÌÚ˚, ÒÓ‚ÒÂÏ Í‡Í ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ: «åÓÒÍ‚‡ Ì ëÓ‰ÓÏ!» (ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÒÚÓÎˈÂÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı „‚. å.ë.) óÂÂÁ 18 ÎÂÚ í‡Í‡ÌÓ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‚ äÓÌ„ÂÒÒ Ò ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ËÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ˜ÚË ‚ 20 ÔÛÌÍÚÓ‚. «ä‡ÍË ÔÂÂÏÂÌ˚! - ‚ÓÒÍÎˈ‡ÂÚ „ÂÈÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ. - ëÂȘ‡Ò ‰‡Ê χ˜Ó ÒÚÓËÚÂθÌ˚ ‡·Ó˜Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËÛ˛ÚÒfl ÒÓ ÏÌÓÈ ‚ Á‡˘ËÚÌ˚ı ¯ÎÂχı!» çÂÒÍÓθÍÓ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ Ì‡Á‡‰ ÒÎÓ‚‡ «„ÂÈ» Ë «äÓÌ„ÂÒÒ» ·˚ÎË Í‡Í Î‰ Ë Ô·Ïfl. èÂ‚˚È „ÂÈ-ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ, «‚˚¯Â‰¯ËÈ ËÁ ÍÓÏÓ‰‡», ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔËÁ̇‚¯ËÈ Ò‚Ó˛ ÒÂÍÒۇθÌÛ˛ ÓËÂÌÚ‡ˆË˛, É˝Ë ëÚ‡‰‰Ò Ò‰Â·Π˝ÚÓ ‚˚ÌÛʉÂÌÌÓ, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÍ˚·Ҹ Â„Ó Ò‚flÁ¸ Ò 17-ÎÂÚÌËÏ Ô‡ÍÚË͇ÌÚÓÏ-Ô‡ÊÂÏ è‡Î‡Ú˚. ëÂȘ‡Ò ËÁ 535 ˜ÎÂÌÓ‚ Ó·ÂËı è‡Î‡Ú 7 „ÂË. (Ç ëÂ̇Ú ‚ÔÂ‚˚ ÔÓfl‚Ë·Ҹ ÎÂÒ·ËflÌ͇ í˝ÏÏË ÅÓΉÛËÌ ÓÚ ¯Ú‡Ú‡ ÇËÒÍÓÌÒËÌ.) 7 „‚ - ˝ÚÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ·Óθ¯Â Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ‚ÒÂı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ. èËϘ‡ÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ‚Ò ÓÌË ‰ÂÏÓÍ‡Ú˚. éÌË ÛÊ ÒÓÁ‰‡ÎË Ò‚ÓÈ ÍÓÍÛÒ („ÛÔÔÛ), Ë Ëı ‚ÎËflÌË ÛÊ Ò͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇ ÔÓ‰‚ËÊÂÌË ‚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÓ‚ Ó· Ó‰ÌÓÔÓÎ˚ı ·‡Í‡ı. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı ÓÌË ÛÊ ÔËÌflÚ˚. ä‡Í „Ó‚ÓflÚ „ÂË - ˜ÎÂÌ˚ äÓÌ„ÂÒÒ‡, «Ï˚ ÔÓ͇Á‡ÎË ÒÚ‡Ì „ÂÈÒÚ‚Ó Ò ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËÏ ÎˈÓÏ». é„‡ÌËÁÓ‚‡Ì îÓ̉ èӷ‰˚, Á‡‰‡˜‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏÛ ËÁ·‡Ì˲ „‚ ‚ äÓÌ„ÂÒÒ˚ ÒÚ‡Ì˚ Ë ¯Ú‡ÚÓ‚. (Ç ÔÓÒΉÌËı Ëı ÏÌÓ„Ó ·Óθ¯Â.) é‰ËÌ ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ îÓ̉‡ - ÑÂÌÌËÒ Ñ‡ÈÒÓÌ Ô‰Ò͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı ‚˚·Ó‡ı ‚ äÓÌ„ÂÒÒ ëòÄ ‚ 2014 „Ó‰Û ˜ËÒÎÓ „‚-ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌÓ‚ Û‚Â΢ËÚÒfl ̇ ÚË-˜ÂÚ˚ ˜ÂÎÓ‚Â͇. ÇÒfi ‚˚¯ÂÒ͇Á‡ÌÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ „ÂË ‚ ÄÏÂËÍ ËÎË ‚ ÄÌ„ÎËË Í‡Ú‡˛ÚÒfl Í‡Í Ò˚ ‚ χÒÎÂ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ä‡ÏÔ‡ÌËfl Á‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍË Ô‡‚‡», ËÁ 435 ˜ÎÂÌÓ‚ è‡Î‡Ú˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Î˯¸ 184 fl‚Îfl˛ÚÒfl «ÒÓÎˉÌ˚ÏË» ÒÚÓÓÌÌË͇ÏË ‰‚ËÊÂÌËfl „‚ Á‡ ‡‚ÌÓÔ‡‚ËÂ. ëÂÌ‡Ú ‚ ˝ÚÓÏ Ô·Ì ÔÓ‰ÂÎÂÌ ÔÓÓ‚ÌÛ: 42 ÒÂ̇ÚÓ‡ Á‡ Ô‡‚‡ „‚ Ë ÒÚÓθÍÓ Ê ÔÓÚË‚, ÓÒڇθÌ˚ Ì ËÏÂ˛Ú ˜ÂÚÍÓÈ ÔÓÁˈËË ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ. ᇠÒÚÂ̇ÏË ä‡ÔËÚÓÎËfl „ÂË ‚Òfi ¢ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒfl ‰ËÒÍËÏË̇ˆËË ÔË ÔËÂÏ ̇ ‡·ÓÚÛ. èÓÚË‚ ÌËı ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÔÓ˜ÚË ‚Ò ÂÎË„ËÓÁÌ˚ ‰ÂÌÓÏË̇ˆËË, ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËË, Ú‡ÍË Ô‡‚˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡Í

“ÄÏÂË͇ÌÒ͇fl ‡ÒÒӈˇˆËfl ÒÂÏÂÈ” Ë “燈ËÓ̇θ̇fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ·‡Í‡”. àı ÛÔÓ Å‡È‡Ì î˯Â, Ó·ÓÁ‚‡ÚÂθ ïËÒÚˇÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‡‰ËÓ, Á‡fl‚ÎflÂÚ: «ÉÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÒÚ˚ Ì ËÏÂ˛Ú ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ Á‡ÌËχڸÒfl „ÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÁÏÓÏ!» ä‡Í Ô˯ÂÚ „‡ÁÂÚ‡ «ç¸˛âÓÍ Ú‡ÈÏÒ», «ÔÓ‰Ó·Ì˚ Á‡fl‚ÎÂÌËfl ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ıÓÚfl ̇ˆËÓ̇θ̇fl ÚӘ͇ ÁÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ „‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚Òfi ·ÓΠÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ, ÍÛθÚÛ̇fl ‚ÓÈ̇ ÔÓÚË‚ ÌËı ‚Òfi ¢ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl». Ç êÓÒÒËË ˝Ú‡ ‚ÓÈ̇ ÌÂÍÛθÚÛ̇fl ËÎË ‚ÌÂÍÛθÚÛ̇fl. è‡ÍÚ˘ÂÒÍË „ÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÁÏ ÔË‡‚ÌË‚‡ÂÚÒfl Í ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË, ıÓÚfl ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ 剂‰‚ ÔˉÂÊË‚‡ÂÚÒfl ËÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl. åÂÌfl ‚Ò„‰‡ ۉ˂ÎflÎ ÒÚ‡ı ‚ÂÎËÍÓÈ ‡ÍÂÚÌÓ-fl‰ÂÌÓÈ ‰Âʇ‚˚ ÔÂ‰ ‚ÂÚflÌ˚ÏË ÏÂθÌˈ‡ÏË. ë̇˜‡Î‡ ËÏË ·˚Î ‰Ê‡Á, Á‡ÚÂÏ ÓÍ-Ì-ÓÎÎ, Á‡ÚÂÏ Ú‚ËÒÚ. ÅÓÓÎËÒ¸ Ò ÛÁÍËÏË ·˛Í‡ÏË Ë ‰ÎËÌÌ˚ÏË ‚ÓÎÓÒ‡ÏË, ¯ËÓÍËÏË Ôˉʇ͇ÏË Ë ÚÓÌÍËÏË „‡ÎÒÚÛ͇ÏË. ëÚËÎfl„Ë ÔË‡‚ÌË‚‡ÎËÒ¸ ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ Í ¯ÔËÓ̇Ï. ÅÓÚËÌÍË Ì‡ ÚÓÎÒÚÓÈ ÔÓ‰Ó¯‚ ÔÂÒΉӂ‡ÎËÒ¸. á‡Ô¢‡ÎÓÒ¸ ÒÎÛ¯‡Ú¸ «‚‡ÊÂÒÍË „ÓÎÓÒ‡» Ë ÍÛÚËÚ¸ ‰ËÒÍË Ë Ô·ÒÚËÌÍË Ò ÔÂÒÌflÏË «ÅËÚÎÁ». ä‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÍÒÂÓÍÒ˚, Ëı ÚÛÚ Ê Á‡ÔÂÎË Ì‡ Á‡ÏÓÍ. ïÓÓ¯Ó Â˘Â, ˜ÚÓ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÓ‚ÂÚ Ì ˜ÂÒ‡ÎÒfl Í‡Í Ì˚̯Ìflfl ÑÛχ, Ì ÔËÌËχΠÁ‡ÍÓÌÓ‚, Ó·˙fl‚Îfl‚¯Ëı ‚Ì Á‡ÍÓ̇ ‚Òfi ‚˚¯ÂÔÂ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ. à ‚ ͇ʉÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÂÎË͇fl ÒÛÔÂ‰Âʇ‚‡, ӷ·‰‡˛˘‡fl ‚Ó‰ÓÓ‰ÌÓÈ ·ÓÏ·ÓÈ, Ò‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ë‡ı‡Ó‚˚Ï, ÚÂÔ· ÔÓ‡ÊÂÌËÂ. à ‚ÓÚ ëÓ˛Á ‡ÒÔ‡ÎÒfl, ‡ ‰Ê‡Á ÓÒÚ‡ÎÒfl. éÒÚ‡ÎËÒ¸ ÓÍ-Ì-ÓÎÎ Ë Ú‚ËÒÚ. åÓ‰‡ Û‡‚Ìfl· ÒÚËÎfl„ Ò Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓÎÓ‰Âʸ˛, «ÅËÚÎÁ» ÛÒÚ‡ÂÎË, «‚‡ÊÂÒÍË „ÓÎÓÒ‡» ÒÚ‡ÎÓ ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸. Å‡ÍË Ò ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡ÏË ÒÚ‡ÎË ‚ ÔÓfl‰Í ‚¢ÂÈ… ë͇ÊË, ÍÚÓ Ú‚ÓÈ ‰Û„, Ë fl Ò͇ÊÛ, ÍÚÓ Ú˚. èÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í ÒÂÍÒۇθÌ˚Ï ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚‡Ï ΄ÍÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ Ë ÒÚÂÔÂ̸ Â„Ó ÍÛθÚÛÌÓÒÚË, Ë ÒÚÂÔÂ̸ Â„Ó ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚË, Ë ÒÚÂÔÂ̸ Â„Ó ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓÒÚË. èÓ ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ ÚÂÏ ÔÓÁˈËflÏ Ò„ӉÌfl¯Ìflfl êÓÒÒËfl ıÓχÂÚ Ì‡ Ó·Â ÌÓ„Ë. à Á‰ÂÒ¸, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË Ô˜‡Î¸ÌÓ, ÑÛχ, ˜ÚÓ Ò ÌÂÈ ‰ÍÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ‚ÔÓÎÌ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÏÌÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚‡. èÛÚ¸ ÓÚ ‡‚ÚÓËÚ‡ËÁχ Í ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ÎÂÊËÚ ˜ÂÂÁ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓÎÂ, ÛÒÂflÌÌÓ ÏË̇ÏË ÒÚ‡˚ı Ú‡‰ËˆËÈ Ë ÌÓ‚˚ı Ô‰‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚. á‡ÍÓÌ, ÔËÌflÚ˚È ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÑÛÏÓÈ 25 ‰Â͇·fl, ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒڂ ¢ Ì ‰ÓÒÚ˄· ÚÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÔÓ˜‚Û ‰Îfl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË. äÓ̘ÌÓ, åÓÒÍ‚‡ Ì à‡Ì, ÌÓ ‚fl‰ ÎË ˝ÚÓ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl Ò‡ÏÓ‚ÓÒı‚‡ÎÂÌËfl.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.

ВАМ МЕШАЮТ СПАТЬ

White Pearl Travel Telephone (718) 605-1600 Fax (718) 605-4306 Toll free number out of NYC (866) 999-0599 Staten Island N.Y. 10309

äìêéêíõ:

SPECIALS ÓÚ $650 for 8 days

ÄÛ·‡, Ä͇ÔÛθÍÓ, ä‡ÌÍÛÌ, ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔ., ɇ‚‡ÈË 3-14 days — äêìàáõ: from $359 Carnival, Celebrity, Princess, Royal Caribbean, Norwegian

íìêõ èé ÖÇêéèÖ: Ò ‡Ì„ÎÓ- Ë ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏË „ˉ‡ÏË — ÓÚ $479

ëèÖñàÄãúçõÖ íìêõ: Discover Europe, Japan and Asia Exotic tours to S.America & Africa

SALE!!! ÄÇàÄÅàãÖíõ SALE!!! åÓÒÍ‚‡, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, äË‚, é‰ÂÒÒ‡, êË„‡, ŇÍÛ, åËÌÒÍ, ÅÂÎËÌ, è‡ËÊ, íÂθ-Ä‚Ë‚ Cruises Vacation etc. www.AAPearl.com

Free $1,000,000 E&O Insurance Las Vegas Packages, California, Orlando, Miami, Key West — ÓÚ $219

ÄÇíéÅìëçõÖ ùäëäìêëàà èé ÄåÖêàäÖ Резервируем Гостиницы и машины

ù‰Û‡‰ ÄåàçéÇ, Vice President Debt and Tax Specialist

èêéîÖëëàéçÄãúçéÖ êÖòÖçàÖ èêéÅãÖå ë áÄÑéãÜÖççéëíúû

• КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ • PERSONAL LOANS • CREDIT HISTORY REPAIR ÅÖá éÅöüÇãÖçàü ÅÄçäêéíëíÇÄ:

ë éÅöüÇãÖçàÖå ÅÄçäêéíëíÇÄ:

• ëÌËÊÂÌË Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚÂÈ ‰Ó 80% • ÇÒ ‚ˉ˚ ·‡ÌÍÓÚÒÚ‚ ÔË ‰Ó„Ó‚Ó‡ı Ò ·‡Ì͇ÏË • ɇ‡ÌÚËÛÂÏ ÎÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚ Ë Í‰ËÚÌ˚ÏË Í‡Ú‡ÏË Ë ÒÂ‚ËÒ TREE OF LIFE FINANCIAL INC.

Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230 718-591-1000 •• 2715 147-17 Union Turnpike, Flushing, NY 11367


www.vnovomsvete.com

10

çÛ Î‡‰ÌÓ, ÓÌË Ì‡ ÌÓʇı Ò ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ - ˝ÚÓ ËÏ ÔÓ ˜ËÌÛ: ‰‚‡ ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËı ÒÎÓ̇ ÔÓÚË‚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú‡-ÓÒ·. çÓ ÓÌË Ë ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ì ‚ ·‰‡ı - ÒÔËÍÂ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ Ë ÎˉÂ ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓ„Ó ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ‚ è‡Î‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ùËÍ ä‡ÌÚÓ, ıÓÚfl Ó·‡-‰‚‡ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ë ‚ÓÁ„·‚Îfl˛Ú ÓÔÔÓÁËˆË˛ ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ‚·ÒÚË ‚ çËÊÌÂÈ Ô‡Î‡Ú äÓÌ„ÂÒÒ‡. ä‡Í ‡Á Ò ëÂ̇ÚÓÏ Û Å‡‡Í‡ é·‡Ï˚ ÌÓχÎÂÍ - Ú‡Ï ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ ‚ ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚Â. ‡ÚÓ Ëı ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ‚ ˝ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ è‡Î‡Ú (ÌË͇ÍËı Ú‡ÍËı ‡ÒÒӈˇˆËÈ Ò ˜ÂıÓ‚ÒÍÓÈ Ô‡Î‡ÚÓÈ ÔÓ‰ ÌÓÏÂÓÏ 6, ıÓÚfl ·Â‰Î‡Ï ‚ ÒÚÓ΢ÌÓÈ è‡Î‡Ú ¢ ÚÓÚ!) - Í‡Í ÒΉÒÚ‚ËÂ, ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌË ‰‚Ûı ‚ÂÚ‚ÂÈ ‚·ÒÚË. èÓ Î˛·ÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ. Ä ÓÚÒ˛‰‡ ÛÊ ‚ÔÓÎÌ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚ ‡Á„Ó‚Ó˚ ÔÓ «dysfunctional» LJ¯ËÌ„ÚÓÌ. ç‡Ë·ÓΠ̇„Îfl‰ÌÓ ˝ÚÓ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ‚ ÍÓÌÚÓ‚ÂÁ‡ı ÔÓ ·˛‰ÊÂÚÛ ÔÂ‰ ÙËÒ͇θÌ˚Ï «ÍÎËÙÓÏ», ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó·˚‚ÓÏ - Ë Òı‚‡Ú͇ ¢ Ì ÍÓ̘Â̇, ‡ ÚÓθÍÓ ÓÚÎÓÊÂ̇ ̇ Ô‡Û-ÚÓÈÍÛ ÏÂÒflˆÂ‚: ·Û‰Û˘Â ‚Ò„‰‡ ‚ÔÂ‰Ë. è‡Î‡Ú‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÂËÁ·Ë‡ÂÚÒfl ͇ʉ˚ ‰‚‡ „Ó‰‡ (‚ ÓÚ΢ˠÓÚ ëÂ̇ڇ, ÍÓÚÓ˚È ‚ ÚÓÚ Ê ÒÓÍ ÔÂÂËÁ·Ë‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ Ì‡ ÚÂÚ¸), Ë - ‰ÂÎÓ Ó·˚˜ÌÓÂ Ë ÛÚËÌÌÓ - ͇̉ˉ‡ÚÛ‡ ÒÔËÍÂ‡ ÑÊÓ̇ ÅÂÈÌÂ‡ ·˚· ÙÓχθÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ̇ ̇ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ, ÌÓ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌË ÔÓ¯ÎÓ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ Ë ÌÂÙÓχθÌÓ: ‚ÓÒÂÏ̇‰ˆ‡Ú¸ Â„Ó Ó‰ÌÓÔ‡ÚËȈ‚ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË ÔÓÚË‚. Ç ÔÓÚË‚Ó‚ÂÒ ÂÏÛ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ ùË͇ ä‡ÌÚÓ‡, ÍÓÚÓ˚È Ò‚Ó˛ ͇̉ˉ‡ÚÛÛ Ì ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÎ, Ì Ê·fl ‚ÌÓÒËÚ¸ ‡ÒÍÓÎ ‚ Ô‡Ú˲, ıÓÚfl ‡ÒÍÓÎ ˝ÚÓÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰ÒÔÛ‰ÌÓ, ̇·Ë‡ÂÚ ÒËÎÛ Ë ‚Ò ˜‡˘Â ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. ÉÓ‚Ófl „Û·Ó, ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ (Ë ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ) ÛÏÂÂÌÌ˚ı ËÒÚ·Î˯ÏÂÌÚÌ˚ı ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‚, „ÓÚÓ‚˚ı Í ÍÓÏÔÓÏËÒÒ‡Ï Ò ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ-‰ÂÏÓÍ‡ÚÓÏ, ‡ ùËÍ ä‡ÌÚÓ, ̇ӷÓÓÚ, ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÈ Ï·‰ÓÚÛÓÍ, Ô‡‚ è‡Ô˚ êËÏÒÍÓ„Ó, ·Óθ¯ËÈ ÓflÎËÒÚ, ˜ÂÏ ÍÓÓθ. èÓ-̇¯ÂÏÛ, Ô‡-

á

OU R A

ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ (Ò΂‡) Ë ùËÍ ä‡ÌÚÓ

ÇãÄëíú

ДВА СЛОНА КАК

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ vs. ùËÍ ä‡ÌÚÓ ‚˚È ÛÍÎÓÌËÒÚ, ̇ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰Â·˛Ú ÒÚ‡‚ÍÛ Ò‡Ï˚ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚Â, ÛÔÂÚ˚Â Ë Ó„ÓÎÚÂÎ˚ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚. èÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍË, ˝ÚÓ grass-root democracy, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌËÁÓ‚‡fl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl. ë ÑÊÓÌÓÏ ÅÂÈÌÂÓÏ Â˘Â ÏÓÊÌÓ ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl - Ò ·Óθ¯ËÏ ÒÍËÔÓÏ, ÓÌ „ÓÚÓ‚ ˉÚË Ì‡ ÛÒÚÛÔÍË ÔÂÁˉÂÌÚÛ, ÌÓ ùËÍ ä‡ÌÚÓ ÒÓÚÓ‚‡Ë˘Ë ÚÓÔ‰ËÛ˛Ú ˜ÛÚ¸ ÎË Ì β·Ó Òӄ·¯ÂÌË - Ň‡Í 鷇χ ÌËÍÓ„Ó Ú‡Í Ì ·ÓËÚÒfl ËÁ Ò‚ÓËı ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÒÛÔÓÒÚ‡ÚÓ‚, Í‡Í Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸ ˉÂÓÎÓ„ËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ùË͇ ä‡ÌÚÓ‡. Ö„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú «çÂÏÂÁˉÓÈ ÔÂÁˉÂÌÚ‡» - ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ ÎÂÍÒËÍÓÌ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÚÂÏËÌ ÔÓ ËÏÂÌË „˜ÂÒÍÓÈ ·Ó„ËÌË ÏÂÒÚË - Ë ‚ÓÁÏÂÁ‰Ëfl. èÂÂËÁ·‡ÌÌ˚È ÒÔËÍÂÓÏ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ ‡ÒÚÓ„‡ÎÒfl Ë ‰‡Ê ‡ÁÌ˛ÌËÎÒfl, ÌÓ ÓÌ ÔÓ ÊËÁÌË Ô·ÍÒË‚ Ë ˜‡ÒÚÓ ÔÛÒ͇ÂÚ ÒÎÂÁÛ, ·˚Î ·˚ ÔÓ‚Ó‰ Ë ‰‡Ê ·ÂÁ ÓÌÓ„Ó - Ì ‚ ÛÍÓ Ë Ì ‚ ÔÓı‚‡ÎÛ ÂÏÛ Ò͇Á‡ÌÓ. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ ÒÎÂÁÓÚÓ˜Ë‚Ó„Ó ÅÂÈÌÂ‡, ùËÍ ä‡ÌÚÓ, ̇ӷÓÓÚ, - ÒÛıӄ·Á, ̇ÒÍÓθÍÓ ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚. «à ̇ ˜ÂÎÂ Â„Ó ‚˚ÒÓÍÓÏ Ì ÓÚ‡ÁËÎÓÒ¸ Ì˘„ӻ - ÌÂ Â„Ó ÎË ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û Ì‡¯ ÔÓ˝Ú? äÒÚ‡ÚË, ·Û‰Û˜Ë ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË Ë‰ÂÈÌÓ ÌÂÚÂÔËÏ - ËÎË ÔË̈ËÔˇÎÂÌ? Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓÈ ÍÓÎÓÍÓθ-

ND TRAVE L

INTERNATIONAL COMPLETE SERVICE

19 ÎÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ

ÄÇàÄÅàãÖíõ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÌËÁÍËÏ ˆÂ̇Ï. éíÑõï: ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡, åÂÍÒË͇, ɇ‚‡ÈË, ã‡Ò-Ç„‡Ò. íìêõ ÔÓ Ö‚ÓÔÂ Ò ‡Ì„ÎÓË ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏ „ˉÓÏ. êÖáÖêÇàêìÖå „ÓÒÚËÌˈ˚, èêéäÄí χ¯ËÌ. äêìàáõ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ. Çàáõ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ. ëÓ˜Ì˚ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ԇÒÔÓÚ‡.

èÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ÍÎËÂÌÚÛ. МЫ НЕ ДАЕМ ДЕТСКИЕ ЦЕНЫ НА ВЗРОСЛЫЕ БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ “ОТ...” á‚ÓÌËÚÂ, ÔËıÓ‰ËÚÂ. å˚ ʉÂÏ Ç‡Ò! 115 Brightwater Ct #1G, Brooklyn, NY 11235

(212) 575-2555 • (718) 368-2555 • aroundtravel@mail.ru íÂÎÂÙÓÌ Á‡ Ô‰Â·ÏË NY (800)-455-4606

ÌË, Ò ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ Ó ÌÂÏ ÒÛ‰ËÏ - ‚ ‰Óχ¯ÌÂÈ ÊËÁÌË ùËÍ ä‡ÌÚÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚ ÔflÏÓ-Ú‡ÍË ÔÓ‡ÁËÚÂθÌÛ˛ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸: Í ÔËÏÂÛ, Â„Ó ÊÂ̇ Ñˇ̇ Í‡Í ·˚· Á‡ÔËÒÌÓÈ ÎË·Â‡ÎÍÓÈ-‰ÂÏÓÍ‡ÚÍÓÈ, ÍÓ„‰‡ ¯Î‡ Á‡ ÌÂ„Ó Á‡ÏÛÊ 23 „Ó‰‡ ̇Á‡‰, Ú‡Í Â˛ Ë ÓÒڇ·Ҹ, ÛÒÔ‚ Ó‰ËÚ¸ ÏÛÊÛ ÚÓËı ‰ÂÚÂÈ. Ç ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÂÏÛ, Ó̇ Á‡ Ô‡‚Ó ÊÂÌ˘ËÌ Ì‡ ‡·ÓÚ, ‡ „ÓÎÛ·˚ı Ë ÓÁÓ‚˚ı - ̇ Ó‰ÌÓÔÓÎ˚ ·‡ÍË. à ÌË͇ÍËı, ‰Ûχ˛, ÒÂÏÂÈÌ˚ı ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ Ë ÒÔÓÓ‚ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÚÂÏ˚. çÂ Û‰Ë‚Î˛Ò¸, ÂÒÎË ÊÂ̇ „·‚ÌÓ„Ó ‚‡„‡ Ň‡Í‡ é·‡Ï˚ ‚ è‡Î‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ „ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡ ̇ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ‚˚·Ó‡ı Á‡ Ň‡Í‡ é·‡ÏÛ. Ä ˜ÚÓ? ë‚Ó·Ó‰‡! Ä Í‡Í ‚‰ÂÚ Ò·fl ̇ ‰Óχ¯ÌÂÏ ÙÓÌÚ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ? àÎË ÓÌË Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ Ñ·ÓÓÈ Ë‰ÂÈÌ˚ Á‡Â‰ËÌ˘ËÍË? óÂ„Ó Ì Á̇˛, ÚÓ„Ó Ì Á̇˛, ‡ ‚‡Ú¸ Ì ıÓ˜Û. Ñ‚Â ˝ÚËı ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËı ¯Ë¯ÍË ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ̇ β‰flı ÔflÏÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ Ëı ˉÂÓÎӄ˘ÂÒÍÓÏÛ ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚÛ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚ˉÌÓ Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÒΠ̉‡‚ÌÂÈ Ë̇ۄÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ Ň‡Í 鷇χ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡Î ÔÂ‚˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚ ÌÓ‚ÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÂÂËÁ·‡ÌÌÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ‚ ÓÍÛÊÂÌËË „·‚Ì˚ı ‚‡¯ËÌ„ÚÓÌÒÍËı ÎˉÂÓ‚, Ë ùËÍ ä‡ÌÚÓ ‚ÂÊÎË‚Ó ÛÎ˚·‡ÎÒfl, Í‡Í Ë ÔÓÎÓÊÂÌÓ ‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ÔÓ ÔÓÚÓÍÓÎÛ, Á‡ÚÓ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ ·˚Î Ï‡˜Ì ÚÛ˜Ë. ֢ ıÛÊ ̇ ÔÓÒÚË̇ۄÛ‡ˆËÓÌÌÓÏ Î‡Ì˜Â, „‰Â Â„Ó ÛÒ‡‰ËÎË fl‰ÓÏ Ò èÂ‚ÓÈ ÎÂ‰Ë Ë ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ÏËÍÓÙÓÌ˚, Ô‡‚‰‡, ÓÚÍβ˜ÂÌ˚, ÌÓ ·˚ÎÓ ‚ˉÌÓ, Í‡Í ÅÂÈÌÂ ˜ÚÓ-ÚÓ Ò͇Á‡Î, ‡ å˯Âθ ÔÓ‚ÂÌÛ·Ҹ Í ÌÂÏÛ Ë ËÒÔÂÔÂÎflÂÚ Â„Ó ‚Á„Îfl‰ÓÏ. ÇÓθÌÓ ÔÂ‚ÓÊÛ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó: «Michelle Obama rolls eyes at John Boehner». àÎË ÎÛ˜¯Â - «„Ì‚ÌÓ Á˚͇ÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó „·Á‡ÏË»? èÛÒÚ¸ ‰‡ÍÚÓ ËÎË ˜ËÚ‡ÚÂθ ÏÂÌfl ÔÓÔ‡‚ËÚ. àÌÂÚ ‚ÁÓ‚‡ÎÒfl ÓÚ ˝ÚÓÈ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓÈ ÏËÏ˘ÂÒÍÓÈ ÏËÁ‡ÌÒˆÂÌ˚. Ö ۘ‡ÒÚÌËÍË ÔÓχÎÍË‚‡˛Ú, ‰‡Ê ÔÓÌ˚ÎË‚˚ ÊÛ̇ÎËÒÚ˚ ÌË ‰Ó ˜Â„Ó Ì ‰ÓÍÓÔ‡ÎËÒ¸. ч Ë Á‡˜ÂÏ ÒÎÓ‚‡, ÍÓ„‰‡ Ú‡Í ‚˚‡ÁËÚÂθÌ˚ ÊÂÒÚ˚, ÏËÏË͇, ‚Á„Îfl‰˚? ç Ú·ÛÂÏ Ê Ï˚ ÓÚ Ú‡ÌˆÓÓ‚ ‚ ·‡ÎÂÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË Â˘Â Ë „Ó‚ÓËÎË, Ó·˙flÒÌflfl, ˜ÚÓ ÓÌË Ú‡ÌˆÛ˛Ú. ä‡Í Ë ‚ Ô‰˚‰Û˘Ëı ÚÂÍÒÚ‡ı ˝ÚÓ„Ó ÔÓÚÂÚÌÓ„Ó ÒÂˇ·, ÍÓ„‰‡ fl ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î ÔÓ ‚·ÒÚ¸ Ô‰Âʇ˘Ëı ÒÛÔÛ„Ó‚ 鷇χ, ‚ˈÂ-ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ŇȉÂ̇ Ë ÌÓÏËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ „ÓÒÒÂÍÂÚ‡Ë ÑÊÓ̇ äÂË, ‚ „·‚Ì˚ ͇Á̇˜ÂË ÑÊÂ͇ ã¸˛ Ë ‚ ÏËÌËÒÚ˚ Ó·ÓÓÌ˚ ó‡Í‡ ïÂȄ·, ÒÂȘ‡Ò, ÍÓ„‰‡ fl ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë Ë ‰Îfl ‡‚ÌÓ‚ÂÒ‡ ÔË¯Û ÔÓ ÙÓ̉Û, ÏÂÌfl ÒÌÓ-

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

‚‡ ÚflÌÂÚ ‚ ÔÒËıÓÎӄ˲. íÂÏ ·ÓΠ‚ ˝ÚÓÏ Ò‰‚ÓÂÌÌÓÏ ÔÓÚÂÚ Ó̇ ڇ͇fl ÍÓÌÚ‡ÒÚ̇fl! ä‡Í Ò͇Á‡Î ̇¯ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ: éÌË ÒÓ¯ÎËÒ¸. ÇÓ‰‡ Ë Í‡ÏÂ̸, ëÚËıË Ë ÔÓÁ‡, Ή Ë Ô·ÏÂ̸ ç ÒÚÓθ ‡Á΢Ì˚ ÏÂÊ ÒÓ·ÓÈ. Ä ÍÚÓ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ Ë ùËÍ ä‡ÌÚÓ ÒÓ¯ÎËÒ¸? àı ҂· ÒÛ‰¸·‡, Á‡ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒÓ‡ÚÌËÍË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl, ÔÓıÓÊÂ, ˉÂÈÌ˚ÏË ÒÓÔÂÌË͇ÏË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ˜ÂÏ ÍÓ̘Ë·Ҹ ‰ÛÊ·‡ éÌ„Ë̇ Ë ãÂÌÒÍÓ„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ÚÓÊ Ì·ÂÁ˚Á‚ÂÒÚÌÓ. ì ä‡ÌÚÓ‡ Ò ÅÂÈÌÂÓÏ ‰Ó Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓÈ ‰Û˝ÎË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì ‰ÓȉÂÚ, ÌÓ Ë‰ÂÈÌ˚È ÔÓ‰ËÌÓÍ ÌÂËÁ·ÂÊÂÌ. ֢ ԇÛ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ùË͇ ä‡ÌÚÓ‡ ̇Á˚‚‡ÎË ‚ÓÒıÓ‰fl˘ÂÈ Á‚ÂÁ‰ÓÈ êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËË. ëÂȘ‡Ò Á‚ÂÁ‰‡ ÛÊ ‚Áӯ· Ë ÔËÚfl„Ë‚‡ÂÚ Í Ò· ·ÓΠÏÂÎÍË ÒÓÁ‚ÂÁ‰Ëfl ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ ̇‰Â˛ÚÒfl Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ˛ÊÌÛ˛ ı‡ËÁÏÛ ùË͇ ä‡ÌÚÓ‡ (ÓÌ ËÁ ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ê˘ÏÓ̉‡, „‰Â ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‰ÂÈÒÚ‚Ë «ìÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚ÂÚÓÏ»), ÌÓ Ë Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Á‡flÊÂÌÌ˚È ·Â¯ÂÌÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ, ‚Ò„‰‡ ‚ ‰‚ËÊÂÌËË, Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ ÌÓ‚˚ı ˉÂÈ ‚ „ÓÎÓ‚Â, ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ë ÏÓÎÓʇ‚˚È ÍÓ¯ÂÌ˚È «ÒÎÓÌ» ÔÂÂÁ‡fl‰ËÚ Ò‚¯Ë ·‡Ú‡ÂÈÍË Ë ‚ÓθÂÚ ÌÓ‚Û˛ ÍÓ‚¸ ‚ Ó‰flı΂¯Û˛ Ô‡Ú˲. äÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ ËÁ ä‡ÎËÙÓÌËË ä‚ËÌ å‡Í͇ÚË Ò˜ËÚ‡ÂÚ ä‡ÌÚÓ‡ ‡·ÓÚfl„ÓÈ, ͇ÍÓ‚˚ı Ò‚ÂÚ Ì ‚ˉ˚‚‡Î, Ë Í·ÒÒÌ˚Ï ÍÓχ̉Ì˚Ï Ë„ÓÍÓÏ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ flÍÛ˛ Ë̉˂ˉۇθÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó. ä‡ÌÚÓ‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÈ ÏÓÎÓ‰ÌflÍ, Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡fl Â„Ó ‡„ÂÒÒË‚Ì˚È ÒÚËθ ÒÔÓÍÓÈÌÓÏÛ, ÛÒÚÓfl‚¯ÂÏÛÒfl ÔÓ‰ıÓ‰Û ÑÊÓ̇ ÅÂÈÌÂ‡, Ӊ̇ÍÓ ä‡ÌÚÓ ‚ ÒÔ‡ÈÍÂ Ë Ò ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓ„Ó ËÒÚ·Î˯ÏÂÌÚ‡, ‚Íβ˜‡fl, Í ÔËÏÂÛ, ·˚‚¯Â„Ó „Û·Â̇ÚÓ‡ îÎÓˉ˚ ÑÊ·‡ ÅÛ¯‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ò·fl ·Óθ¯ËÏ Ù˝ÌÓÏ ä‡ÌÚÓ‡, ÌÓ ÍÎflÌÂÚÒfl, ˜ÚÓ ıÓÚ¸ ÓÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ì‡‰ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÏË ÔÓ·ÎÂχÏË, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ӷÒÛʉ‡˛Ú «ÔÓÎËÚËÍÛ ÔÓÎËÚËÍË». íÓ ÂÒÚ¸ Ì ÔÓÎËÚË͇ÌÒÚ‚Û˛Ú. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ÛÊ ‚ÓÁÌË͇˛Ú Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ˜ÚÓ ·Û¯Â‚Ò͇fl ‰Ë̇ÒÚËfl ¢ Ì ËÒÒflÍ·: ÍÚÓ Á̇ÂÚ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ä‡ÌÚÓ Ë ÅÛ¯ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ‚˚·Ó‡ı ‚ Ô‡Â. äÚÓ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÍÓ„Ó? äËÚËÍË ä‡ÌÚÓ‡ Û„Îfl‰˚‚‡˛Ú ‚ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ Ì‡ˆËÒÒËÁÏ: ıÓÚ¸ ÓÌ ‰‡‚ÌÓ ÛÊ Á‡‚Ó‚‡Î ÂÔÛÚ‡ˆË˛ ÒÚ‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËı ˉÂÈ, ÌÓ Ô‡ÚËÈÌ˚ ·ÓÌÁ˚ ‚ ÒÓÏÌÂÌËflı ‰Â·ÂÚ ÓÌ ˝ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ Ô‡ÚËË ËÎË ˜ÚÓ·˚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂÈ Î˘ÌÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË? ùËÍ ä‡ÌÚÓ Ì ÔÓıÓÊ Ì‡ ‰Û„Ëı Ò‚ÓËı Ó‰ÌÓÔ‡ÚËȈ‚ - ·Â·fl ‚ÓÓ̇ ̇ ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÏ éÎËÏÔÂ. Ç ÚÓÏ ˜ËÒΠ‚‚Ë‰Û Â„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl Ë ‚ÂÓËÒÔӂ‰‡ÌËfl. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÂÒÎË Â‚‚ ÒÂ‰Ë ‚ˉÌ˚ı ÔÓÎËÚËÍÓ‚-‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ ÛÈχ, ÚÓ ÌÛÊÂÌ ÑËÓ„ÂÌ Ò Â„Ó ÙÓ̇ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ˚Ò͇ڸ Ëı ÒÂ‰Ë ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËı “‚ËÔÓ‚”. Ç è‡Î‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ùËÍ ä‡ÌÚÓ - ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÂÒÔÛ·ÎË͇̈-‚ÂÈ, ÌÓ «‰ÓÒÎÛÊËÎÒfl» ‚˚¯Â ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı ÒÓÔÎÂÏÂÌÌËÍÓ‚, ·ÂÁ ‡ÁÌˈ˚ ͇ÍÓÈ ÓÌË Ô‡ÚËÈÌÓÈ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË. é‰ËÌ ËÁ Â„Ó Ú‡ÏÓ¯ÌËı ÍÓÎ΄ Ò͇Á‡Î ͇Í-ÚÓ, ˜ÚÓ ä‡ÌÚÓ ·Û‰ÂÚ «the first Jewish Republican something: the first Jewish Republican speaker, the first Jewish Republican vice president or the first Jewish Republican president». èÂ‚Ӊ Ú·ÛÂÚÒfl? «èËÌÂÒÂÌÌ˚È ‚ÂÚÓÏ» ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰ÌÓ„Ó ê˘ÏÓ̉‡, „‰Â Â„Ó Â‰ËÌÓ‚ÂˆÂ‚ ÏÂ̸¯Â Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÌÚ‡, ‡ „ÓÎÓÒÛÂÚ Á‡ ÌÂ„Ó ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ùËÍ ä‡ÌÚÓ Ì ÒÍ˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓËı „ËÔÂ‡Ï·ËˆËÈ, ÌÓ ÚÂÏÌËÚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ Ò‚ÓËı Ô·ÌÓ‚. íÓ˜ÌÂÂ, Ú‡ËÚ Ëı ÔÓ Ò·fl. çËÍÚÓ Ó ÌËı Ì Á̇ÂÚ, ‡ ÂÒÎË ÍÚÓ ËÁ ·ÎËʇȯËı ‰Û-

ÁÂÈ Ë Á̇ÂÚ, ÚÓ ÔÓχÎÍË‚‡˛Ú: ̇ ÚÓ Ë ‰ÛÁ¸fl. äÚÓ Ì ÏÂÚËÚ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚, Ú‡Í ˝ÚÓ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ, ıÓÚfl Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ‡ ̉‡‚Ìflfl ԇ̄Ë˘ÂÒ͇fl ÒÚ‡Ú¸fl ‚ «ç¸˛-âÓÍ Ú‡ÈÏÒ» ·˚· ÓÁ‡„·‚ÎÂ̇ «Boehner, American Hero». ÅÂÈÌÂ Ë ä‡ÌÚÓ ÔÓÎÌ˚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË. åÂÊ‰Û ÌËÏË Ì ÚÓθÍÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ̇fl ‡ÁÌˈ‡ - 14 ÎÂÚ: 63 - 49, ä‡ÌÚÓ ‰‚ÛÏfl „Ó‰‡ÏË Ï·‰¯Â é·‡Ï˚, ‰‡ ¢ ‚˚„Îfl‰ËÚ ÏÓÎÓÊ ҂ÓËı ÎÂÚ. åÂÊ‰Û ÌËÏË Â˘Â Ë ÔÓÍÓÎÂ̘ÂÒÍÓ ‡Á΢ËÂ: Ì ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÎË Í ä‡ÌÚÓÛ ÚflÌÂÚÒfl ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒ͇fl «ÏÓÎÓ‰¸»? ч Ë ı‡‡ÍÚÂ‡ÏË, ËÎË, Í‡Í Á‰ÂÒ¸ „Ó‚ÓflÚ, ÒÚËÎflÏË ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍË ‚ÓʇÍË - ÔÓÎflÌ˚ ÚËÔ˚. ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ - ÒË·‡ËÚ, „‰ÓÌËÒÚ, β·ËÚ ·˚‚‡Ú¸ ‚ ıÓÓ¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ë ‰ÓÓ„Ëı ÂÒÚÓ‡Ì‡ı (Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ËڇθflÌÒÍËÂ), ‡ÏËÍÓ¯ÓÌÒÚ‚ÛÂÚ Ò ‰ÛÁ¸flÏË, Û‚ÎÂ͇ÂÚÒfl Ë„ÓÈ ‚ „ÓθÙ. è‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò· ä‡ÌÚÓ‡, Ë„‡˛˘ËÏ ‚ „Óθ٠- ‚Ò ‡‚ÌÓ ˜ÚÓ Î‡Áfl˘ËÏ, Í‡Í Ï‡Ú˚¯Í‡, ÔÓ ‰Â‚¸flÏ. éÌ - ÚÛ‰Ó„ÓÎËÍ, ÓıÓÚÌËÍ ‰Ó ˜ÚÂÌËfl Ë Â˘Â ·Óθ¯ËÈ - ‰Ó Á̇ÌËÈ. «Çfl‰ ÎË ÓÌË ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ÔÓ‰ÛÚ ‚ ÓÚÔÛÒÍ ‚ÏÂÒÚ», - ÔÓÒÏÂË‚‡˛ÚÒfl ÒÚ‡ÓÊËÎ˚-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚. ÖÒÎË ÍÚÓ ËÁ ÏÓËı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ¯ËÚ, ˜ÚÓ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ - ‡ËÒÚÓÍ‡Ú ÓÚ ÓʉÂÌËfl, ÚÓ Ô‡Î¸ˆÂÏ ‚ Ì·Ó. ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó ̇ӷÓÓÚ! óÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‡ÔÓÒÚÓÎÓÏ è‡‚ÎÓÏ ÔÓ ‰ÓÓ„Â ‚ чχÒÍ ÔÓÏÌËÚÂ? çË͇ÍËÏ ‡ÔÓÒÚÓÎÓÏ, Ô‡‚‰‡, ÓÌ Â˘Â Ì ·˚Î, ‰‡ Ë Á‚‡ÎÒfl ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ: 뇂ÎÓÏ. à Í ÚÓ„‰‡¯ÌËÏ ‡ÌÌËÏ ıËÒÚË‡Ì‡Ï ë‡‚Î ÓÚÌÓÒËÎÒfl ÔÓ ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ù‡ËÒÂÈÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË ÂÁÍÓ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ Ë ‰‡Ê ۘ‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ Ëı ÔÂÒΉӂ‡ÌËË. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÔÛÚË ‚ чχÒÍ ÂÏÛ fl‚ËÎÒfl àËÒÛÒ Ë Ó·‡ÚËÎ ‚ ÌÓ‚Û˛ ‚ÂÛ. í‡Í Ù‡ËÒÂÈ ë‡‚Î ÒڇΠ‡ÔÓÒÚÓÎÓÏ è‡‚ÎÓÏ. ëıÓʇfl ËÒÚÓËfl - ÔÛÒÚ¸ Ë Ì ӉËÌ Í Ó‰ÌÓÏÛ - ÔÓËÁӯ· Ë Ò Ì‡¯ËÏ ÒÔËÍÂÓÏ ÑÊÓÌÓÏ ÅÂÈÌÂÓÏ, Ô‰ÍË ÍÓÚÓÓ„Ó - ͇ÚÓÎËÍË - ·˚ÎË ‚ÌÓÒÚÌ˚ÏË ‰ÂÏÓÍ‡Ú‡ÏË. ç‡ ˜ÚÓ ·˚ÎË ‚Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl. ÅÂÈÌÂ Ó‰ËÎÒfl ‚ ñË̈ËÌ̇ÚË, ¯Ú‡Ú 鄇ÈÓ, ‚ ·Â‰ÌÓÈ ÒÂϸ ÌÂψÍÓ-Ë·̉ÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl - ̇ÒÚÓθÍÓ ·Â‰ÌÓÈ, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË Ë Ëı ‰‚Â̇‰ˆ‡Ú¸ (!) ‰ÂÚÂÈ ÊËÎË ‚ ‰‚ÛÒԇθÌÓÈ Í‚‡ÚËÂ Ò Ó‰ÌËÏ ÚÛ‡ÎÂÚÓÏ. íÓ, ˜ÚÓ ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó Ò‚ÓÂÏ ‰ÂÚÒÚ‚Â, ÏÓÊÌÓ ÔÂ‚ÂÒÚË ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ„Ó‚ÓÍÓÈ «‚ ÚÂÒÌÓÚÂ, ‰‡ Ì ‚ ӷˉ». ÇÚÓÓÈ ÔÓ ÒÚ‡¯ËÌÒÚ‚Û ËÁ ‰ÂÚÂÈ, ÓÌ Ì‡˜‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ‚ÓÒ¸ÏË ÎÂÚ ‚ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ·‡Â, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÏ Â˘Â Â„Ó ‰Â‰Û¯ÍÓÈ Á‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ ‰Ó ̇˜‡Î‡ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ÑÊÓÌ ÅÂÈÌÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÊË‚ÂÚ ‚ 鄇ÈÓ, ÔÓ ÒÓÒ‰ÒÚ‚Û, ‚ ÌÂÒÍÓθÍËı ÏËÎflı ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡, ÒÓ Ò‚ÓËÏË ·‡Ú¸flÏË Ë ÒÂÒÚ‡ÏË, ‰‚Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚Â. ë‡Ï ÓÌ ÔÂ‚˚Ï ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÓÍÓ̘ËÎ ÍÓÎÎÂ‰Ê (‚ ÚÓÏ Ê ñË̈ËÌ̇ÚË), ‚͇Î˚‚‡fl ÒÂϸ ÎÂÚ ÔÓ‰fl‰ Ë ÒÏÂÌflfl Ó‰ÌÛ ‡·ÓÚÛ Á‡ ‰Û„ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ Á‡Ô·ÚËÚ¸ Á‡ Ò‚Ó ӷۘÂÌËÂ. ç ÚÓθÍÓ ÒÂÏÂÈ̇fl Ú‡‰ËˆËfl, ÌÓ Ë ‚Òfl Â„Ó ‡ÌÌflfl ·ËÓ„‡ÙËfl ÒÍÎÓÌflÎË ÑÊÓ̇ ÅÂÈÌÂ‡ Í ÑÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË, ÌÓ ÓÌ - Ì Á̇˛, ÍÓ„‰‡ ̇ÒÚÛÔËÎÓ ÔÓÁÂÌËÂ Ë ÍÚÓ fl‚ËÎÒfl ÂÏÛ Ì‡ ÔÛÚË ËÁ ñË̈ËÌ̇ÚË ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ - ÒڇΠÂÒÔÛ·ÎË͇̈ÂÏ, Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı Á‡fl‰Î˚ı Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌ˚ı. í‡Í ˜ÚÓ ÒÚËθ Ë ÛÍ·‰ Â„Ó Ì˚̯ÌÂÈ ÊËÁÌË ÔflÏÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÂÌ Û·Ó„ÓÏÛ ‰ÂÚÒÚ‚Û, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ ‚˚·ËÎÒfl, Í‡Í ËÁ „flÁË ‚ ÍÌflÁË. ïÓÚ¸ Ë ‚ÂÎËÍ Òӷ·ÁÌ, ÌÓ ‚ÓÁ‰ÂÊÛÒ¸ ÓÚ ÔÒËıӇ̇ÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËfl Í‡Í Ì‡ˆËÒÒËÁχ ùË͇ ä‡ÌÚÓ‡, Ú‡Í Ë ÒË·‡ËÚÒÚ‚‡ ÑÊÓ̇ ÅÂÈÌÂ‡. à ·ÂÁ ÚÓ„Ó, ‰Ûχ˛, flÒÌ˚ ı‡‡ÍÚÂ˚ ‰‚Ûı ˝ÚËı ‚ÓʉÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ‚‰ÛÚ ‚ ̇ÒÚÛÔÎÂÌË ̇ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÛ˛ ‡Ú¸.

Ç·‰ËÏË ëéãéÇúÖÇ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

Ç áÖêäÄãÖ ë̇˜‡Î‡ Ó ‰‚Ûı ÔËҸχı. ç‡ ‰Ìflı ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔËÒ¸ÏÓ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓ 125746 ÊËÚÂÎflÏË ¯Ú‡Ú‡ íÂı‡Ò. ùÚÓ ·˚· ÔÂÚˈËfl Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ó· ÓÚ‰ÂÎÂÌËË íÂı‡Ò‡ ÓÚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚. éÚ‚ÂÚ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ ÒÓÒÚÓflÎ ËÁ 476 ÒÎÓ‚. çÓ fl, ˜ÚÓ·˚ Ì ÏÓÓ˜ËÚ¸ „ÓÎÓ‚Û ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ, ÔÓˆËÚËÛ˛ ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓ ÒÎÓ‚Ó «ÌÂÚ».

Ñ

‚ËÊÂÌË Á‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË íÂı‡Ò‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÛÊ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ. éÌÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒΠËÁ·‡ÌËfl é·‡Ï˚ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ Ë Â„Ó ÔÂÂËÁ·‡ÌËfl ̇ ˝ÚÓÚ ÔÓÒÚ. å‡Ò· ‚ Ó„Ó̸ ÔÓ‰ÎËÎÓ Ë ¯ÂÌË 鷇Ï˚ ÔËÌflÚ¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÛÊÂÒÚÓ˜‡˛˘Â ÍÓÌÚÓθ Á‡ ÓÛÊËÂÏ. «éÚ‰ÂÎÂ̈˚» ËÏÂ˛Ú Ò‚Ó˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛. ç‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ó̇ íÂı‡ÒÒÍÓ ̇ˆËÓ̇ÎËÒÚ˘ÂÒÍÓ ‰‚ËÊÂÌË (íçÑ). íçÑ ÔÓθÁÛÂÚÒfl ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ÒÂ‰Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚ı ˜ÎÂÌÓ‚ KÓÌ„ÂÒÒ‡ ¯Ú‡Ú‡. äÓ„‰‡ ̇ ÔÓ¯ÎÓÈ Ì‰ÂΠäÓÌ„ÂÒÒ Ì‡˜‡Î Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ, Â„Ó ÒÔËÍÂ ÑÊÓ ëÚ‡ÛÒ Á‡fl‚ËÎ: «ç‡¯‡ ˝ÍÓÌÓÏË͇ ̇ÒÚÓθÍÓ ÒËθ̇ Ë ÏÌÓ„Ó„‡Ì̇, ˜ÚÓ ÂÒÎË ·˚ íÂı‡Ò ·˚Î ÓÚ‰ÂθÌ˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, ÓÌ ·˚Î ·˚ 14 ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ ‚ ÏË». ÇˈÂ-„Û·Â̇ÚÓ ¯Ú‡Ú‡ ‚ ÚÓÚ Ê ‰Â̸ ÔËÌflÎ „·‚Û íçÑ ÑÊÂÙÙ‡ ë‡‰Ë„Ë Ë ËÏÂÎ Ò ÌËÏ ˜‡ÒÓ‚Û˛ ·ÂÒÂ‰Û ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ¯‡ÌÒÓ‚ ¯Ú‡Ú‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÏËÏÓ íÂı‡Ò‡ Ó· ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ÔÓÏ˚¯Îfl˛Ú ãÛËÁˇ̇ Ë Ä··‡Ï‡ Ë Â˘Â ÔflÚ¸ ¯Ú‡ÚÓ‚. ÇÒ ÓÌË ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÂ Ë ‚Ó ‚ÒÂı ˝ÚËı ¯Ú‡Ú‡ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÎÂÌ ÍÛÎ¸Ú Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl. íÂÔÂ¸ Ó ‚ÚÓÓÏ ÔËÒ¸ÏÂ. éÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ „Û·Â̇ÚÓÓÏ-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈ÂÏ íÂı‡Ò‡ èÂË, ÍÓÚÓ˚È ‚ 2012 „Ó‰Û ÔÂÚẨӂ‡Î ̇ ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚Ó, ÊËÚÂÎflÏ ¯Ú‡Ú‡ 縲âÓÍ. äÓÌ„ÂÒÒ ˝ÚÓ„Ó ¯Ú‡Ú‡ ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÔËÌflÎ Á‡ÍÓÌ ÔÓ ÍÓÌÚÓβ Á‡ ÓÛÊËÂÏ. í‡Í ‚ÓÚ „Û·Â̇ÚÓ èÂË ÔËÁ‚‡Î «‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ̸˛-ÈÓ͈‚» ÔÂÂÒÂÎflÚ¸Òfl ‚ íÂı‡Ò Ë Ó·Â˘‡Î ËÏ ÔÓÎÌÛ˛ Ò‚Ó·Ó‰Û «ÓıÓÚËÚ¸Òfl Ë ÒÚÂÎflÚ¸ ‚ ˆÂθ». é· ËÌ˚ı «Ò‚Ó·Ó‰‡ı» èÂË, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÛÏÓΘ‡Î. Ä ÚÂÔÂ¸ Í ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚¯ÂÏÛ ÏÂÌfl ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ó· ˝ÚËı ‰‚Ûı ÔËҸχı. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ, 22 flÌ‚‡fl, ‚ ͇ÏÔÛÒ çÓÚ ï‡ËÒ ÍÓÎΉʇ «é‰ËÌÓ͇fl Á‚ÂÁ‰‡» («Lone Star») ‚ ï¸˛ÒÚÓÌ ÔÓ‰Ìfl·Ҹ ÒÚÂθ·‡. ëÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÔÓÎÂÁÎË ÔÓ‰ ÒÚÓÎ˚ Ë ÒÚ‡ÎË ÒÔ‡Ò‡Ú¸Òfl ·Â„ÒÚ‚ÓÏ. Ç ÔÂÂÒÚÂÎÍ ·˚ÎË ‡ÌÂÌ˚ ÚË ˜ÂÎÓ‚Â͇. ÄÂÒÚÓ‚‡Ì˚ ‰‚ÓÂ. ì Ó‰ÌÓÈ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÌˈ˚ ÔÂÂÒÚÂÎÍË ÒÎÛ˜ËÎÒfl ËÌÙ‡ÍÚ. ëÂȘ‡Ò ÔÓÎˈËfl ‡Á·Ë‡ÂÚÒfl ‚ ˝ÚÓÏ Ë̈ˉÂÌÚÂ. äÓÎÎÂ‰Ê ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡Í˚Ú, Û˜‡˘ËÂÒfl ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ì˚. «é‰ËÌÓ͇fl Á‚ÂÁ‰‡» ËÏÂÂÚ ‰ÂÒflÚ¸ Ú˚Òfl˜ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. éÌ ÍÛÔÌÂȯ ۘ·ÌÓ Á‡‚‰ÂÌË ‚ ‡ÈÓÌÂ ï¸˛ÒÚÓ̇. èÓÎˈËfl ÔÓ˜ÂÒ˚‚‡ÂÚ ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓËÒ͇ı Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÚÂÎfl‚¯Ëı. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ҂ˉÂÚÂÎÂÈ, ‰ÂÎÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÏÂÊ‰Û ‡Í‡‰ÂÏ˘ÂÒÍËÏ Á‰‡ÌËÂÏ Ë ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ. ã˛‰Ë ÔÓ‚Á‰ÓËÎË, Ó·ÏÂÌflÎËÒ¸ Û„‡ÚÂθÒÚ‚‡ÏË, ‡ Á‡ÚÂÏ Òı‚‡ÚËÎËÒ¸ Á‡ ÔËÒÚÓÎÂÚ˚. çÛ, ˜ËÒÚÓ ÔÓ-ÚÂı‡ÒÒÍË. èÂÂÒÚÂÎ͇ «ÔÓ-ÚÂı‡ÒÒÍË» ËÏ· ÏÂÒÚÓ ÒÔÛÒÚfl ÏÂÒflˆ Ò Ì·Óθ¯ËÏ ÔÓÒΠÚ‡„‰ËË ‚ „ÓӉ͠縲ڇÛÌ, „‰Â χ̸flÍ Á‡ÒÚÂÎËÎ 20 ÔÂ‚ÓÍ·ÒÒÌËÍÓ‚ Ë Ëı 6 Û˜ËÚÂÎÂÈ. ë ÚÂı ÔÓ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı ÔÓËÁÓ¯ÎË Â˘Â ÌÂÒÍÓθÍÓ ÍÓ‚‡‚˚ı ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ. Ç Äθ·ÛÍÂÍÂ, ¯Ú‡Ú 縲åÂÍÒËÍÓ, ÔflÚ̇‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ ÔÓ‰ÓÒ-

Техасская

трагикомедия Ç “òÚ‡Ú é‰ËÌÓÍÓÈ á‚ÂÁ‰˚” ÓÔflÚ¸ ÒÚÂÎflÎË ‚ ÍÓÎΉʠÚÓÍ Á‡ÒÚÂÎËÎ ÓÚˆ‡, χڸ, ·‡Ú‡ 9 ÎÂÚ Ë ÒÂÒÚÂ 5 Ë 2 ÎÂÚ. éÚˆ Û·ËȈ˚ ·˚Î Ô‡ÒÚÓÓÏ Ò‡ÏÓÈ ·Óθ¯ÓÈ ‚ „ÓӉ ˆÂÍ‚Ë. ì·ËÈÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ÔÓÎÛ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÏ ÛʸÂÏ ÚÓ„Ó Ê ÚËÔ‡, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚÂÎflΠχ̸flÍ ËÁ 縲ڇÛ̇. èÓÎˈËfl ÔÓ͇ ˜ÚÓ ÔÓχÎÍË‚‡ÂÚ. èÓÎË·Ҹ ÍÓ‚¸ Ë ‚ Ä‚ÓÂ, ¯Ú‡Ú äÓÎÓ‡‰Ó, ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ Ä‚ÓÂ, „‰Â ‚ ˲Π‚ ÍËÌÓÚ‡Ú ·˚ÎË Û·ËÚ˚ 12 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë 58 ‡ÌÂÌ˚. ì·ËȈ‡ Á‡ÒÚÂÎËÎ ÚÂı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. éÌ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl Ò‰‡Ú¸Òfl, Ë ·˚Î Û·ËÚ ÔÓÎˈÂÈÒÍËÏË, ÍÓ„‰‡ ̇ Ï„ÌÓ‚ÂÌË ÔÓfl‚ËÎÒfl ‚ ÔÓÂÏ ÓÍ̇ ‚ÚÓÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡ ‰Óχ, „‰Â ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ë̈ˉÂÌÚ. äÒÚ‡ÚË ÍËÌÓÚ‡Ú, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ï‡ÒÒÓ‚Ó ۷ËÈÒÚ‚Ó ‚ ˲ΠÏÂÒflˆÂ, ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍ˚ÎÒfl 17 flÌ‚‡fl. ĉÏËÌËÒÚ‡ÚÓ ÍËÌÓÚ‡Ú‡ Ì ̇¯ÂÎ ÌË˜Â„Ó ÎÛ˜¯Â„Ó, Í‡Í ÔÓÒ·ڸ Ô˄·ÒËÚÂθÌ˚ ·ËÎÂÚ˚ ̇ ÓÚÍ˚ÚË Ó‰Ì˚Ï Ë ·ÎËÁÍËÏ ÔÓ„Ë·¯Ëı Ë ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı. ùÚÓÚ «·Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ÊÂÒÚ» ‚˚Á‚‡Î ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌË ‚ÒÂ„Ó „ÓÓ‰‡. Ä ‚ÓÚ Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠÚ‡„‰ËË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ÍËÌÓÚ‡Ú‡ ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸ ‚˚‡ÁËÚ¸ ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÒÎۘ˂¯Â„ÓÒfl. èÓÒΠÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ô˄·ÒËÚÂθÌ˚ı ·ËÎÂÚÓ‚ Ó‰Ì˚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎË ‚ ÔÂÒÒ ÓÚÍ˚ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ. Ç ÌÂÏ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, „Ó‚ÓËÎÓÒ¸: «èÓ„Ë·¯Ë ·Óθ¯Â ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·Û‰ÛÚ Ò Ì‡ÏË. äËÌÓ·ËÎÂÚ˚ ÓÚ ÚÂı Ò‡Ï˚ı β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ Ì ۉÓÒÚÓËÎË Ì‡Ò Ò‚ÓËÏ ‚ÌËχÌËÂÏ, ‚ÓÒÔËÌËχ˛ÚÒfl ̇ÏË Í‡Í ÓÒÍÓ·ËÚÂθ̇fl ÔÓ˘Â˜Ë̇». à, ̇ÍÓ̈, Â˘Â Ó‰Ì‡ ËÒÚÓËfl — ÔÓÛ˜ËÚÂθ̇fl Ë ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÒËÏ‚Ó΢ÂÒ͇fl. ÜËÚÂθ „ÓÓ‰‡ ä˝ÌÂÒ‚ËÎÎfl ‚ ÑÊÓ‰ÊËË, ÌÂÍÚÓ äÂÈÚ ê˝ÚÎËÙÙ ·˚Î ÔÓϯ‡Ì ̇ ÓÛÊËË. чÊ ̇ Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÍ‡ÒÓ‚‡ÎÒfl ÒÚËÍÂ, ÔÓ‚ÓÁ„·¯‡‚¯ËÈ: «ü β·Î˛ ÓÛÊËÂ Ë ÍÓÙ». ç Á̇˛ Í‡Í ÍÓÙÂ, ÌÓ Î˛·Ó‚¸ Í ÓÛÊ˲ Ó͇Á‡ÎÒfl ‰Îfl ÌÂ„Ó ÓÍÓ‚ÓÈ. ùÚ‡ ‚β·ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚Ó ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÒÚÂÎflÂÚ, ҉·· äÂÈÚ‡ Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚ¸˛ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. éÌ Ï‡ÒÚÂËÎ ‚ˉÂÓ Ó ÚflÊÂÎ˚ı Ë ˝ÍÁÓÚ˘ÂÒÍËı ‚ˉ‡ı ÓÛÊËfl Ë Ó ‚Á˚‚˜‡Ú͇ı. à ‚ÓÚ Ì‡ ÔÓ¯ÎÓÈ Ì‰ÂΠÔÓÎˈËfl ̇¯Î‡ ê˝ÚÎËÙÙ‡ Á‡ÒÚÂÎÂÌÌ˚Ï ‚ Ò‚ÓÂÏ ÓÙËÒÂ. íÛÔ Û·ËÚÓ„Ó ÎÂʇΠ‚ ÓÍÛÊÂÌËË ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÚ‚ÓÎÓ‚. çÓ ÌË Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı Ì Ó͇Á‡ÎÒfl ÓÛ‰ËÂÏ ÒÏÂÚË. àÁ ˝ÚÓ„Ó ÒΉÒÚ‚Ë Á‡Íβ˜ËÎÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ ÏÂÒÚÓ Ì ҇ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó, ‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó. èÓÎˈËfl ‚‰ÂÚ ‰ÓÁ̇ÌËÂ, ÌÓ ËÏÂÌË ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏÓ„Ó Ì ÒÓÓ·˘‡ÂÚ. ìÁ̇‚ Ó ÒÏÂÚË Ò‚ÓÂ„Ó ÍÛÏË‡, ‰Û„Ë β·ËÚÂÎË ÓÛÊËfl ÔÓÒ˚·˛Ú Ò‚ÓË ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓ Facebook Ë Twitter. Ç ÌËı ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl ۉ˂ÎÂÌË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ Ï‡ÒÚÂ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Â· Ì ÒÏÓ„

Á‡˘ËÚËÚ¸ Ò·fl. «èÓ-‚ˉËÏÓÏÛ, ÓÌ ÔÓԇΠ‚ Á‡Ò‡‰Û», — „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒ·ÌËflı. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÚÂıÏËÌÛÚÌ˚ı ‚ˉÂÓ äÂÈÚ‡ Â„Ó ÍÓ¯ ä‡ÈÎ ‚Á˚‚‡ÂÚ „ÛÁÓ‚ËÍË Ë ÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ï˯ÂÌË ÙÓÚÓ„‡ÙËflÏË Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó ÔÓÔ-Ô‚ˆ‡ ÑʇÒÚË̇ ÅË·Â‡. ê˝ÚÎËÙ٠̉‡‚ÌÓ ÔÂ·‡ÎÒfl ËÁ ¯Ú‡Ú‡ äÂÌÚÛÍÍË ‚ ä˝ÌÂÒ‚ËÎθ, ‚ ‚ÓÒ¸ÏˉÂÒflÚË ÏËÎflı ÓÚ ÒÚÓÎˈ˚ ¯Ú‡Ú‡ ÑÊÓ‰ÊËfl ÄÚ·ÌÚ˚. ÜÂÌÛ Ë ‰‚Ûı ‰ÂÚÂÈ ÓÌ ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ äÂÌÚÛÍÍË. ä˝ÌÂÒ‚ËÎθ „Ó‰Ó ‚Â΢‡ÂÚ Ò·fl „ÓÓ‰ÓÏ, ıÓÚfl ‚ ÌÂÏ ‚ÒÂ„Ó 540 ÊËÚÂÎÂÈ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÍÛ„ ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏ˚ı Ì ڇÍ-ÚÓ ÛÊ Ë ¯ËÓÍ. äÂÈÚ ‰ÂÎ‡Î Ë ˜ËÌËÎ ÓÛÊËÂ Ë ËÏÂΠ̇ ˝ÚÓ ÎˈÂÌÁ˲ ÓÚ Å˛Ó ÔÓ ‡ÎÍÓ„Óβ, Ú‡·‡ÍÛ, Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓÏÛ ÓÛÊ˲ Ë ‚Á˚‚˜‡ÚÍÂ. òÂËÙ ÏÂÒÚÌÓ„Ó „‡ÙÒÚ‚‡ ëÚË‚ î‡ÌÍÎËÌ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ, ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË, Û·ËȈ‡ ·˚Î ıÓÓ¯Ó Á̇ÍÓÏ ÊÂÚ‚Â, ‡Á Ú‡ Ì Ô˷„· Í Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌÂ. í‡Í‡fl ‚ÓÚ ËÒÚÓËfl. Ç˚ ʉÂÚ ÏÓ‡ÎË? Ö Ì ·Û‰ÂÚ. á‡ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÛÊË — 300 ÏÎÌ. ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ̇ 315 ÏÎÌ. ‡ÏÂË͇̈‚. í‡Í‡fl ‚ÓÚ ÏÓ‡Î¸. ç ÛÒÔÂÎ fl ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒË ÔÓ‰ ˝ÚËÏ Ï‡ÚÂˇÎÓÏ, Í‡Í Ô˯· ¢fi Ӊ̇ ÛʇÒ̇fl ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ËÁ Ë„ÓÌÓÈ ÒÚÓÎˈ˚ ëòÄ ã‡Ò-Ç„‡Ò‡. óÂÈÚÓ „ÓÎÓÒ ‚˚Á‚‡Î ÔÓÎËˆË˛ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ, ÍÓÚÓ˚È ÓÌ ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Î ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. äÓ„‰‡ ÔÓÎˈËfl ÔËÂı‡Î‡ ̇ ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‰ÓÏ, „‰Â ÓÌÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, ·˚Î Ó·˙flÚ Ô·ÏÂÌÂÏ. èÂ‰ ‰ÓÏÓÏ ÒÚÓflÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ÔËÒÚÓÎÂÚÓÏ ‚ Û͇ı. èÓÎˈÂÈÒÍË ÔÓÚ·ӂ‡ÎË Û ÌÂ„Ó ·ÓÒËÚ¸ ÓÛÊË ̇ ÁÂÏβ Ë Ò‰‡Ú¸Òfl. óÂÎÓ‚ÂÍ Ì ÔÓ‚ËÌÓ‚‡ÎÒfl, ÓÌ ·ÓÒËÎÒfl ‚ „Ófl˘ËÈ ‰ÓÏ Ë ËÒ˜ÂÁ. äÓ„‰‡ ÔÓʇÌ˚ ÔÓÚÛ¯ËÎË Ó„Ó̸, ÔÓÎˈÂÈÒÍË ӷ̇ÛÊËÎË ‚ ‰ÓÏ ÚË ÚÛÔ‡: ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È Û„ÓʇΠËÏ ÓÛÊËÂÏ, Â„Ó ÊÂÌ˚ Ë ÔflÚËÎÂÚÌÂ„Ó ·ÂÌ͇. ÇÒÍÓ ‚˚flÒÌË·Ҹ ΢ÌÓÒÚ¸ ÏÛʘËÌ˚. àÏ Ó͇Á‡ÎÒfl ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ ÔÓÎˈËË ï‡ÌÒ ìÓÎÚÂÒ. ëӄ·ÒÌÓ ç‡ˆËÓ̇θÌÓÏÛ ËÒÒΉӂ‡Ì˲ Ó ÔÓÎˈÂÈÒÍËı Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡ı, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÓÍÓ̘ËÎË Ò ÒÓ·ÓÈ 126 ÔÓÎˈÂÈÒÍËı. Ç 2009 „Ó‰Û — 143, ‡ 2008 „Ó‰Û — 141. Ç ‰ÓÍ·‰Â 燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ËÒÒΉӂ‡ÌËfl Ï˚ ˜ËÚ‡ÂÏ: «çÂÒÏÓÚfl ÌË Ì‡ ͇ÍË ÛÒËÎËfl Ù‡ÍÚ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ù‡ÍÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡ ÒÂ‰Ë ÔÓÎˈÂÈÒÍËı ̇ÏÌÓ„Ó Ô‚ÓÒıÓ‰flÚ ˜ËÒÎÓ ÔÓÎˈÂÈÒÍËı, Û·ËÚ˚ı ÔÂÒÚÛÔÌË͇ÏË». í‡Í‡fl ‚ÓÚ ËÒÚÓËfl. í‡Í‡fl ‚ÓÚ ÏÓ‡Î¸.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.

11

Америку просят составить

“список Долматова” ÅÓΠ35 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ÒÂ‰ËÌÛ ‰Ìfl Ò‰˚) ÔÓ‰‰ÂʇÎË ÔÂÚËˆË˛ ̇ Ò‡ÈÚ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ Ò ÔËÁ˚‚ÓÏ Í ÍÓÌ„ÂÒÒÛ ëòÄ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ “ÒÔËÒÓÍ ÑÓÎχÚÓ‚‡” Ò ËÏÂ̇ÏË „Óη̉ÒÍËı ÔÓÎËÚËÍÓ‚, ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÍÓÚÓ˚ı flÍÓ·˚ ‰Ó‚ÂÎË ‰Ó Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÓÔÔÓÁˈËÓÌÂ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ ÑÓÎχÚÓ‚‡ (̇ ÒÚ.18 ˜ËÚ‡ÈÚ ‚ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂ Ççë ËÌÚÂ‚¸˛ Ò Â„Ó Ï‡ÚÂ¸˛).

Ñ

ÓÍÛÏÂÌÚ ‰‡ÚËÓ‚‡Ì 24 flÌ‚‡fl. Ä‚ÚÓ˚ ÔËÁ˚‚‡˛Ú ÍÓÌ„ÂÒÒ “ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ “‡ÍÚ ÄÎÂÍ҇̉‡ ÑÓÎχÚÓ‚‡”, ÍÓÚÓ˚È ‚Íβ˜‡Î ·˚ “ÒÔËÒÓÍ ÑÓÎχÚÓ‚‡”, ˜ÚÓ·˚ ͇̇Á‡Ú¸ ‚ÒÂı Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ „Óη̉ÒÍËı ‚·ÒÚÂÈ, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ ÒÏÂÚ¸ ÑÓÎχÚÓ‚‡”.

ÑÎfl ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl ÔÂÚˈËË Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ 100 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Ú˜ÂÌË 30 ‰ÌÂÈ. ùÚ‡ Ô·Ì͇ ·˚· ÔÓ‰ÌflÚ‡ ‚ ÒÂ‰ËÌ flÌ‚‡fl ‚ Ò‚flÁË Ò ÓÒÚÓÏ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ÒÚ‡Ìˈ˚, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÁÏ¢‡˛ÚÒfl ÔÂÚˈËË. Ç ÌÓfl·Â-‰Â͇· ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθÒ͇fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÓÒ· ‚‰‚ÓÂ. íÓθÍÓ Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ̇ ÒÚ‡Ìˈ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌÓ 2,4 ÏËÎÎËÓ̇ ÌÓ‚˚ı ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ 73 Ú˚Òfl˜Ë ÔÂÚˈËÈ Ë Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ì˚ 4,9 ÏËÎÎËÓ̇ ÔÓ‰ÔËÒÂÈ.

ÇÂıÌflfl ԇ·ڇ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ëòÄ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ, 29 flÌ‚‡fl, ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ËÏ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚ÓÏ „ÓÎÓÒÓ‚ Ó‰Ó·Ë· ͇̉ˉ‡ÚÛÛ ÑÊÓ̇ äÂË Ì‡ ÔÓÒÚ „·‚˚ ÉÓÒ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡. äÂË ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰Ó·ÂÌË 94 ÒÂ̇ÚÓÓ‚, ÔÓÚË‚ ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ÔÓ‰‡ÌÓ ÚË „ÓÎÓÒ‡.

Джон Керри в шаге от должности госсекретаря Ó ÒÎÓ‚‡Ï ÓÙˈˇθÌÓ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl „ÓÒ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÇËÍÚÓËË çÛ·̉, äÂË ÛÊ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ì‰Âθ ‡ÍÚË‚ÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚÒfl Í ÌÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ, ‚ ˜ÂÏ ÂÏÛ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ì˚̯ÌËÈ „ÓÒÒÂÍÂÚ‡¸ ïËηË äÎËÌÚÓÌ. Ç̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÍÛÒ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÒÏÂÌÛ „ÓÒÒÂÍÂÚ‡fl, Ә‚ˉÌÓ, ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÔÂÊÌËÏ. èÓÁˈËfl äÂË ÔÓ à‡ÌÛ, ëËËË Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÛ ‚Ò„‰‡ ·˚· ·ÎËÁ͇ ÔÓÁˈËË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË, Ú‡Í ˜ÚÓ ÔË̈ËÔˇθÌ˚ı ÔÓ‚ÓÓÚÓ‚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˲ ʉ‡Ú¸ Ì ÔËıÓ‰ËÚÒfl. äÂË ‚ÌÂÒ ‚‡ÊÌ˚È ‚Í·‰ ‚ “ÔÂÂÁ‡„ÛÁÍÛ” ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò êÓÒ-

è

ÒËÂÈ. éÌ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌ˚ı Ë flÍËı ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ëçÇ-3, ıÓÚfl äÂË ÌÂθÁfl ̇Á‚‡Ú¸ “ÔÓÓÒÒËÈÒÍË” ̇ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓÎËÚËÍÓÏ. í‡Í, ‡‰Ë ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓÔ‡‚ÍË ÑÊÂÍÒÓ̇-Ç˝ÌË͇ ÓÌ ÔÓ‰‰ÂʇΠÁ‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ Ó “ÒÔËÒÍ 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó”. á‡ÚÂÏ äÂË ÔÓ‰‰ÂʇΠÂÁÓβˆË˛ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Í ÓÒÒËÈÒÍËÏ ‚·ÒÚflÏ ÓÚÔÛÒÚËÚ¸ ‚ ëòÄ ÒËÓÚ, ̇¯Â‰¯Ëı ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÒËÎÛ “Á‡ÍÓ̇ ÑËÏ˚ üÍӂ΂‡”, Á‡Ô¢‡˛˘Â„Ó ‡ÏÂË͇̈‡Ï ÛÒ˚ÌÓ‚ÎflÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍËı ‰ÂÚÂÈ.

êàÄ-çÓ‚ÓÒÚË.

Российская Виза $ 215 все сборы включены Авиабилеты в Россию и за ее пределы

www. RussVisa.com

(800) 790-8960


www.vnovomsvete.com

12

ëÇÖíëäÄü ïêéçàäÄ

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ? ùÚÓÚ ÎˈÂÏÂÌ˚È ¯Ú‡Ú äÂÌÚÛÍÍË é‰ÌÓ ËÁ ÔËflÚÌ˚ı ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ Í ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ Ë̇ۄÛ‡ˆËË Ô‡Á‰Ì˘Ì˚ ·‡Î˚ ‚ ÒÚÓÎˈ ÒÚ‡Ì˚. ë‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÌÂÙÓχθÌÓ ӷ˘ÂÌË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Ò Ì‡Ó‰ÓÏ. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚ËÌÓ‚ÌËÍ ÚÓÊÂÒÚ‚‡ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Ò‚ËÚÓÈ ÔËÂÁʇÂÚ Ì‡ ·‡Î χÍÒËÏÛÏ Ì‡ ˜‡Ò. èÂÁˉÂÌÚ ‚ ÒÏÓÍËÌ„Â, èÂ‚‡fl ÎÂ‰Ë - ‚ ˜ÂÏ ÅÓ„ ÔÓÒ·Î. É·‚ÌÓÂ, ÓÚ ÍÛÚ˛. é·flÁ‡ÚÂθÌ˚È Ú‡Ìˆ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ˜ÂÚ˚, Á‡ÚÂÏ Ó‰ËÌ Ú‡Ìˆ ÔÓÓÁ̸. ë «ÔÓ‰Ò‡‰Ì˚ÏË ÛÚ͇ÏË». Ó˜ÂÏÛ-ÚÓ ÒÛÔÛ„‡Ï ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚ ‰ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÔÓıÓÊË ̇ ËÒÚÛ͇ÌÓ‚ Ô‡ÚÌÂ˚ ‚ ÏÛ̉Ë‡ı. çÛ, ‚ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ÔÓÌflÚÌÓ, ËÒÔÓÍÓÌ ‚ÂÍÓ‚ ‰‡Ï˚, ‰‡Ê ÊÂÌ˚ ÏÓ̇ıÓ‚ Ë ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚, ·˚ÎË ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ Í ‚ÓÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ. ä˘‡ÎË ÊÂÌ˘ËÌ˚ «Û‡!»… êÛÍÓÔÓʇÚËfl, “cheese” ‚ ͇ÏÂ˚ ÂÔÓÚÂÓ‚, ·Ó͇Π¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ„Ó, ÎËÏÛÁËÌ˚, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ·‡Î. ç‡ ÒÍÓθÍÓ ÒËÎ ı‚‡ÚËÚ. àÎË, ÒÍÓθÍÓ Á‡fl‚ÎÂÌÓ ÔÓ ÔÓÚÓÍÓÎÛ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰‚‡ ‚ˉ‡ Ë̇ۄÛ‡ˆËÓÌÌ˚ı ·‡ÎÓ‚. éÙˈˇθÌ˚ - „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, Ë ÌÂÓÙˈˇθÌ˚ ˜‡ÒÚÌ˚Â. éÙˈˇθÌ˚ı ̇ Ë̇ۄÛ‡ˆËË-2013 ·˚ÎÓ ‰‚‡. ÅÓθ¯ÓÈ ·‡Î ̇ 30.000 „ÓÒÚÂÈ ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÒÍÓÏ ‰ÂÎÓ‚ÓÏ ˆÂÌÚÂ. å‡Î˚È - ·‡Î É·‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó ‰Îfl ÒÂÏÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı. çÂÓÙˈˇθÌ˚ı - ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚. èÓ ı‡ÓÚ˘Ì˚Ï ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ, ‰ÂÎÓ‚˚Ï, ‚ÍÛÒÓ‚˚Ï Ë „ÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍËÏ ÍËÚÂËflÏ. òÂÙ-ÔÓ‚‡˚ ÄÏÂËÍË. áÂÏÎfl˜ÂÒÚ‚Ó ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚ Ò üχÈÍË. ÉÂË-ÔÓÎËÚËÍË. åÛÒÛθχÌ - ÒÚÓÓÌÌËÍË ÑÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË. ÑÂÎÓ‚‡fl ÄÏÂË͇. áÂÏÎfl˜ÂÒÚ‚‡ ¯Ú‡ÚÓ‚ ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÂ. èÓÒΉÌËı ÌÂ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰Ûχڸ. óÚÓ-ÚÓ ÔflÚ¸ ËÎË ¯ÂÒÚ¸. é‰ÌÓ ËÁ ÌËı ÓÚ ¯Ú‡Ú‡ äÂÌÚÛÍÍË. éÒÚ‡ÌÓ‚Î˛Ò¸ ̇ ÍÂÌÚÛÍÍËÈÒÍÓÏ ÚÓÊÂÒÚ‚Â ÔÓ‰Ó·Ì ÔÓ ‰‚ÛÏ Ô˘Ë̇Ï. èÂ‚‡fl ͇Í-ÌË͇Í, ‰Îfl ÏÂÌfl Ò‚ÓË Î˛‰Ë. ÇÚÓ‡fl - “Kentucky Society of Washington D.C.” ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ Ó‚ÌÓ ÒÚÓ ÎÂÚ. é‰ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÂȯËı ÁÂÏÎfl˜ÂÒÚ‚ ÒÚ‡Ì˚. óÂÒÚÌÓ „Ó‚Ófl, ‡Ì¸¯Â fl ÌË˜Â„Ó Ì ÒÎ˚¯‡Î Ó· ˝ÚÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ëÛ‰fl ÔÓ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ·‡Î‡, ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ӊ χÒÓÌÒÍÓ„Ó Ó‰Â̇ ‰Îfl ËÁ·‡ÌÌ˚ı. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÔÓÎÌ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓÂ. óÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ˜ÎÂÌÓÏ «Ó‰Â̇», ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓÒÚÛ˛ ‡ÌÍÂÚÛ Ë Á‡Ô·ÚËÚ¸ ‚ÒÚÛÔËÚÂθÌ˚È ‚ÁÌÓÒ ‚ ‡ÁÏÂ 30 ‰ÓηÓ‚. чθ¯Â ÏÓÊÌÓ ÌË˜Â„Ó Ì ‰Â·ڸ, ÌÓ Ú·fl ·Û‰ÛÚ ËÒÔ‡‚ÌÓ Ô˄·¯‡Ú¸ ̇ ÏÂÓÔËflÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÌÛÚË ¯Ú‡Ú‡ Ë ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÂ. ãÂ͈ËË, ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÒËθÌ˚ÏË ÏË‡ Ò„Ó, ·‡Î˚ ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ÑÂ·Ë, Ë̇ۄÛ‡ˆËÓÌÌ˚È ·‡Î „Û·Â̇ÚÓ‡ äÂÌÚÛÍÍË, ÂÊ„ӉÌ˚ ӷ‰˚ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ô‡-

è

Úˇı‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î‡ XIX ‚Â͇, ÒÂ̇ÚÓ‡ ÓÚ äÂÌÚÛÍÍË, ÉÂÌË äÎÂfl. è‡‚‰‡, ‚Ò Á‡ Ò‚ÓÈ Ò˜ÂÚ. ÖÒÎË ‚˚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÎË ÍÓÎΉʇ Ë ÒÍÎÓÌÌ˚ Í ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË, ÔÓ ÂÍÓÏẨ‡ˆËË ˜ÎÂÌÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÂÍÓÏẨӂ‡Ú¸ ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÎÂÚÌÂÈ ÒÚËÔẨËË ËÏÂÌË É. äÎÂfl ‰Îfl ÔÓıÓʉÂÌËfl Ô‡ÍÚËÍË ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÂ. èÓ‰ Í˚¯ÂÈ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚ÂÚ‚ÂÈ ‚·ÒÚË - ‚ ä‡ÔËÚÓÎËË, ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ËÎË ÇÂıÓ‚ÌÓÏ ÒÛ‰Â. ê‡ÁÏÂ ÒÚËÔẨËË - 4.000 ‰ÓηÓ‚. åÓÎÓ‰˚ β‰Ë, Ì ÛÔÛÒÚËÚ ¯‡ÌÒ. çÓ „·‚̇fl Á‡‰‡˜‡ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ β·˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË Ì‡ÔÓÏË̇ڸ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÛ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì ÂÒÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ¯Ú‡Ú äÂÌÚÛÍÍË. 燂ÂÌÓÂ, Ì ·ÂÁ ÚÂÙÓ‚Ó„Ó ËÌÚÂÂÒ‡, ÌÓ ˝ÚÓ Ì ‡Ù˯ËÛÂÚÒfl. çÂÓÙˈˇθÌ˚ ·‡Î˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Á‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ ‰Ó Ë̇ۄÛ‡ˆËË, ËÎË ‰ÌflÏË ÔÓÁÊÂ. ç ‚‡ÊÌÓ, „·‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸. éÚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ Í‡Ê‰Ó„Ó ·‡Î‡ ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Ô˄·¯ÂÌË ‰Îfl ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ˜ÂÚ˚. Ä ‚‰Û„ ÔÓ‚ÂÁÂÚ? çÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì ÔÓ‚ÂÁÎÓ ÌËÍÓÏÛ. Ç ˆÂÎflı ˝ÍÓÌÓÏËË ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ò‰ÒÚ‚, 鷇χ ÔÓÒÂÚËÎ ‰‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ ÔÓÚÓÍÓÎÛ ·‡Î‡ ÔÎ˛Ò ‰ÂÚÒÍËÈ ÍÓ̈ÂÚ. ÇÒÂ. çÓ ‰‡Ê ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë „·‚Ì˚ı Îˈ, ÍÂÌÚÛÍÍËÈÒÍËÈ ·‡Î ‚ ‚‡¯ËÌ„ÚÓÌÒÍÓÏ ÓÚÂΠ“Marriott Wardman Park” ÔÓ¯ÂÎ Ò ‡ÁχıÓÏ. ë‚˚¯Â Ú˚Òfl˜Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. ëÏÓÍËÌ„Ë, ÛÏÓÔÓÏ‡˜ËÚÂθÌ˚ ̇fl‰˚, Ô‡‡‰ ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. ÇËÒÍË-·Û·ÓÌ Ì‡ ·Â„‡ı èÓÚÓχ͇ ÂÍÓÈ. óÚÓ ÌÂۉ˂ËÚÂθÌÓ. É·‚Ì˚ ÒÔÓÌÒÓ˚ ·‡Î‡ - ‚ÒÂÏËÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ËÒÍË ËÁ äÂÌÚÛÍÍË. ÑÎfl ËÒÚËÌÌ˚ı ˆÂÌËÚÂÎÂÈ ·Û·Ó̇ Ëı ËÏÂ̇ Á‚Û˜‡Ú Í‡Í ‰Ë‚̇fl ÏÛÁ˚͇. “Four Roses”, “Heaven Hill”, “Jim Beam”, “Wild Turkey”, “Woodford Reserve”, “Maker’s Mark”. åÂÌ˛ ÛÊË̇ ÓÚ ù‰‚‡‰‡ ãË ËÁ ÎÛËÒ‚ËÎÎÒÍÓ„Ó ÂÒÚÓ‡Ì‡ «å‡„ÌÓÎËfl», Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ¯ÂÙ-ÔÓ‚‡Ó‚ ÒÚ‡Ì˚, Û˜‡ÒÚÌË͇ ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó ÍÛÎË̇ÌÓ„Ó ÚÂίÓÛ «ÜÂÎÂÁÌ˚È ¯ÂÙ ÄÏÂËÍË». Ň, ‚ÓÍÛ„ Á̇ÍÓÏ˚ ‚Ò Îˈ‡! ÇÂ‰Û˘Ë ·‡Î‡ îËÎËÒ ÑÊÓ‰Ê ·˚‚¯‡fl «åËÒÒ ÄÏÂË͇» Ë èÂ‚‡fl

ÎÂ‰Ë äÂÌÚÛÍÍË,  ‰Ó˜¸ è‡Ï· Å‡ÛÌ - ÂÔÓÚÂ ABC News. 燯 «Ë·̉ˆ» åÛı‡Ïχ‰ ÄÎË. Ç ‰Â‚˘ÂÒÚ‚Â, ä‡ÒÒËÛÒ äÎÂÈ. ÇÂ΢‡È¯ËÈ ÒÔÓÚÒÏÂÌ ÄÏÂËÍË Ì‡ ‚Ò ‚ÂÏÂ̇. è‡‚‰‡, ÚËÚÛÎ «ÇÂ΢‡È¯Â„Ó» ÓÌ ‚ÁflÎ Ò· ҇Ï, ÌÓ ÄÏÂË͇ ÓıÓÚÌÓ ˝ÚÛ ‚ÂÒ˲ ÔÓ‰ı‚‡ÚË·. ÑÎfl Ó‰ÌËı ÓÌ ÇÂ΢‡È¯ËÈ, ‰Îfl ‰Û„Ëı - „ÂÓÈ ËÌ„‡, ÌÓ ‚ ÊËÁÌË ÚÛÒ, ‰ÂÁÂÚË Ë ÒÍÛÔÂ‰flÈ. ç‡ ÔÓÒÚÓÈÍÛ ñÂÌÚ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ËÏÂÌË ‚ ãÛËÒ‚ËÎΠÄÎË Ì ‰‡Î ÌË ˆÂÌÚ‡. í‡Í ÏÓÊÂÚ, ÓÌ ÒÍÛÔÓ‚‡Ú˚È ¯ÓÚ·̉ˆ, ‡ Ì Û·‡ı‡-Ô‡Â̸ Ë·̉ˆ? çÓ ‰ÓÚÓ¯Ì˚ ËÒÚÓËÍË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‰ÓÍÓÔ‡ÎËÒ¸ ‰Ó Ë·̉ÒÍËı ÍÓÌÂÈ ˜ÂÌÓ„Ó ÄÎË. çÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Â„Ó ‰‡Ê ҂ÓÁËÎË Ì‡ «ËÒÚÓ˘ÂÒÍÛ˛ Ó‰ËÌÛ». Çfl‰ ÎË «ÌÓ‚˚È Ë·̉ˆ» ÔÓÌËχÎ, ÍÛ‰‡ ÓÌ ÔÓÔ‡Î. ì ÄÎË ‰‡‚Ìflfl ·ÓÎÂÁ̸ è‡ÍËÌÒÓ̇, ÎˈÓ-χÒ͇, ÌÓ „ÎÛ·ÓÍÓ ·ÓθÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì ÔË̇‰ÎÂÊËÚ Ò‡ÏÓÏÛ Ò·Â. éÌ ÒËÏ‚ÓÎ, ÚÓÚÂÏ, ËÍÓ̇ äÂÌÚÛÍÍË. ᇠËÌ‚‡ÎˉÌÓÈ ÍÓÎflÒÍÓÈ ÄÎË, ‚Òfl ‚ ÍÓÌÓÔۯ͇ı, Â„Ó ˜ÂÚ‚ÂÚ‡fl ÊÂ̇ ãÓÌÌË. Ç ˆÂÌÚ ‚ÌËχÌËfl Â˘Â Ó‰Ì‡ ÙË„Û‡ - ‡ÍÚËÒ‡ Ë Í‡ÌÚË-Ô‚ˈ‡ ù¯ÎË Ñʇ‰‰. ü ‚Ò ‚ÂÏfl ÔÛÚ‡˛, ÍÚÓ ËÁ ÚÂı Ô‚ˈ - χڸ? ù¯ÎË, ç‡ÓÏË ËÎË Ç‡ÈÌÓ̇? ç‡ Óθ χÚÂË ·Óθ¯Â ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Úۘ̇fl LJÈÌÓ̇, ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÓ̇ ÒÚ‡¯‡fl ‰Ó˜¸ Ò‡ÏÓÈ ÏÓÎÓʇ‚ÓÈ ËÁ ÚÓˈ˚ 67-ÎÂÚÌÂÈ ç‡ÓÏË. í‡ÍÓÈ ‚ÓÚ ÍÓÒÒ‚Ó‰. çÓ, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, ̇ ·‡ÎÛ ‚ÒÂ„Ó Ó‰Ì‡ Ñʇ‰‰. èÓ͇ ÓÙˈˇθÌÓ ù¯ÎË Ì ·ÓÒË· ÔÂ˜‡ÚÍÛ ÌÂÔÓÚÓÔÎflÂÏÓÏÛ «ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓÏÛ» ÒÂ̇ÚÓÛ ÓÚ äÂÌÚÛÍÍË åËÚ˜Û å‡ÍÍÓÌÂÎÎÛ, ÌÓ, ÔÓıÓÊÂ, ‡ÍÚËÒ‡ ¯Ë· «ÒÌflÚ¸ ¯ÍÛÛ» Ò Ò‡·ÎÂÁÛ·Ó„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÚË„‡ ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚·Ó‡ı. «äÂÌÚÛÍÍËÈÒÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ» Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ò·fl ·ÂÒÔ‡ÚËÈÌ˚Ï, ÌÓ Ì‡ Ò„ӉÌfl¯ÌÂÏ ·‡ÎÛ fl‚Ì˚È ÔÂ‚ÂÒ ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚. ÇÓ „·‚Â Ò „Û·Â̇ÚÓÓÏ ¯Ú‡Ú‡ ëÚË‚ÓÏ Å¯ËÓÏ. óÂÏ Á‡ÔÓÏË̇ÂÚÒfl ůË, ˉ‡θÌ˚Ï ÔÓ·ÓÓÏ Ì‡ ‡·ÒÓβÚÌÓ Ò‰ÓÈ ¯Â‚ÂβÂ. Ç ÓÒڇθÌÓÏ, ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔËflÚÌ˚È ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı. Ö„Ó Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË Á‡ÔÓÏË̇ÎËÒ¸ ÂÒÎË Ì ‰Â·ÏË, ÚÓ ıÓÚfl ·˚ Ò͇̉‡Î‡ÏË. ì ëÚË‚‡, Ú˯¸ Ë „·‰¸. Ä ‚ÓÚ Ë ÏÓÈ ‰ÓÎÊÌËÍ! ù΄‡ÌÚÌ˚È ‚ˈÂ-„Û·Â̇ÚÓ ¯Ú‡Ú‡ äÂÌÚÛÍÍË ÑÊÂË Ä·‡ÏÒÓÌ Ò Ó˜‡Ó‚‡ÚÂθÌÓÈ ÒÛÔÛ„ÓÈ å‡‰ÎÂÌ ‚ ÍÂÏÓ‚ÓÏ Ô·ڸÂ. ä‡ÒË‚‡fl Ô‡‡! íÂÔÂ¸ Ó ‰Ó΄Â. çÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ fl ·‡Î ËÌÚÂ‚¸˛ Û Ä·‡ÏÒÓ̇ ‚ ·˚ÚÌÓÒÚ¸ Â„Ó Ï˝ÓÏ ãÛËÒ‚Ëη. ç‡ ÏÓÈ ÔÓ‚Ó͇ÚÓÒÍËÈ ‚ÓÔÓÒ, Ä·‡ÏÒÓÌ ·ÓÊËÎÒfl Ó· ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ‡Ï·ËˆËÈ. ç‡ ‚ÒflÍËÈ ÒÎÛ˜‡È, fl ‚˚ÔÓÒËÎ Û ÌÂ„Ó Ó·Â˘‡ÌË ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ËÌÚÂ‚¸˛ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ „Û·Â̇ÚÓÓÏ äÂÌÚÛÍÍË ËÎË ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ÒÚ‡Ì˚. ܉‡Ú¸ ÏÌ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ì‰Ó΄Ó. èÓ‚ÚÓfl˛, ÔÂÁˉÂÌÚ é·‡Ï‡ Ì ÔËÂı‡Î ̇ ÍÂÌÚÛÍÍËÈÒÍËÈ ·‡Î. à Ô‡‚ËθÌÓ Ò‰Â·Î. ä‡ÍÓÈ Û‚‡Ê‡˛˘ËÈ Ò·fl ÔÓÎËÚËÍ ÔÓ‰ÂÚ Í Î˛‰flÏ, „ÓÎÓÒÓ‚‡‚¯ËÏ ÔÓÚË‚ Ì„Ó? Ç ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË äÂÌÚÛÍÍË ÎˈÂÏÂÌ˚È ¯Ú‡Ú. ÉÛ·Â̇ÚÓÓ‚ Ë Ï˝Ó‚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚, ̇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÔÓ‚˚¯Â - ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‚. ç‡ ÔÓÒΉÌËı ‚˚·Ó‡ı ‰ÂÏÓÍ‡Ú 鷇χ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ äÂÌÚÛÍÍË ‡Á„ÓÏÌ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú - 60,5% ÔÓÚË‚. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÔÂÁˉÂÌÚ ‰‡‚ÌÓ Ì Á‡„Îfl‰˚‚‡ÂÚ ‚ ̇¯ ¯Ú‡Ú. à ‰‡Ê ̇ ÍÂÌÚÛÍÍËÈÒÍË ·‡Î˚ Ò ‰‡ÏÓ‚˚Ï ·Û·ÓÌÓÏ. èÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï „‡ÁÂÚ˚ «Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ÔÓÒÚ» ̇¯Ë Ë̇ۄÛ‡ˆËÓÌÌ˚ ·‡Î˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÚÓÎÂÚËË ÚËʉ˚ ÔËÁ̇‚‡ÎËÒ¸ ÎÛ˜¯ËÏË. çÓ ÔÂÁˉÂÌÚ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÂÌ Í ‚ËÒÍË. åÓÊÂÚ ‚ ˝ÚÓÏ Ô˘Ë̇ Â„Ó ÌÂÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ‚ äÂÌÚÛÍÍË?

ÇËÍÚÓ êéÑàéçéÇ.

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

çÄ ëÄåéå ÑÖãÖ

СТАРЫИ

ЕВРЕИ СУПЕРМЕН É·‚ÌÓÏÛ ÒÛÔÂ„ÂÓ˛ 75 ÎÂÚ 27 flÌ‚‡fl ‚ 縲-âÓÍ ‚ ñÂÌÚ ‚ÂÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË Ôӯ· Ó‰ÌӉ̂̇fl(!) ‚˚ÒÚ‡‚͇, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ̇fl 75-ÎÂÚ˲ ÒÓ ‰Ìfl ÓʉÂÌËfl Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı „ÂÓfl ÍÓÏËÍÒÓ‚, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÏËÙÓÎӄ˲ ÄÏÂË͇Ì˚. ç‡Á‚‡ÌË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‚ óÂÎÒË „·ÒËÚ: «ëÛÔÂÏÂÌÛ 75 ÎÂÚ: è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË ҇ÏÓ„Ó ÒÚÓÈÍÓ„Ó „ÂÓfl ÄÏÂËÍË». ˚ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÒËÚ¸: ‡ ÔÓ˜ÂÏÛ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË 75-ÎÂÚËfl „ÂÓfl ‡ÏÂË͇ÌËÁχ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ‚ ñÂÌÚ ‚ÂÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË? ÇÓÔÓÒ ˝ÚÓÚ ıÓÚfl Ë ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ÌÓ Ó·Ì‡Ê‡ÂÚ ÌÂÁ̇ÌË ÒÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó. éÚ‚ÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó Ó‰ÌÓÁ̇˜ÌÓ „·ÒËÚ — Ú‡ÍË ‰‡, ëÛÔÂÏÂÌ Â‚ÂÈ! 燘ÌÂÏ Ò ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ ëÛÔÂÏÂ̇. àÏË ·˚ÎË ÑÊÓÌ òÛÒÚÂ Ë ÑÊÂË ëË„Âθ, Ë ÚÓÚ, Ë ‰Û„ÓÈ ‰ÂÚË Â‚ÂÈÒÍËı ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚ ËÁ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚. äÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡˜‡ÎË ‡·ÓÚÛ Ì‡‰ Ó·‡ÁÓÏ ëÛÔÂÏÂ̇, ÓÌË ‚ÁflÎË Á‡ ÓÒÌÓ‚Û ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó „ÂÓfl ë‡ÏÒÓ̇ Ë… Ò‡ÏËı Ò·fl. ÇÓÚ ˜ÚÓ Ô˯ÂÚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ã˝Ë í‡È, ‡‚ÚÓ ÍÌË„Ë «ëÛÔÂÏÂÌ: ‚ËÚ‡˛˘‡fl ‚ ӷ·͇ı ËÒÚÓËfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó „ÂÓfl». (äÒÚ‡ÚË, í‡È ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò ÎÂ͈ËÂÈ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ). é͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, òÛÒÚÂ, ÍÓÚÓ˚È ‚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ ‰Û˝Ú ·˚Î ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ, ËÒÛfl ëÛÔÂÏÂ̇ ËÎË Â„Ó ÁÂÏÌÓ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË — ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ ä·͇ äÂÌÚ‡, ÒÏÓÚÂΠ̇ Ò·fl ‚ ÁÂ͇ÎÓ Ë Ôˉ‡‚‡Î „ÂÓ˛ Ú ËÎË ËÌ˚ ˜ÂÚ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ËÛ‰ÂÈÒÍÓ„Ó Îˈ‡. ëË„Âθ, ‡‚ÚÓ ÚÂÍÒÚÓ‚, Û‚ÂflÎ ‚ÒÂı, ˜ÚÓ ÓÌ ‚˚ÎËÚ˚È ä·Í äÂÌÚ, ‡ ÂÒÎË ‰ÓÎ„Ó ‚ÒχÚË‚‡Ú¸Òfl ‚ Ì„Ó, ÚÓ ‰‡ÊÂ Ë ëÛÔÂÏÂÌ. Ç ÍÌË„Â í‡fl Ï˚ ˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ë òÛÒÚÂ, Ë ëË„Âθ ̇ÏÂÂÌÌÓ ıÓÚÂÎË ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÒıÓ‰ÒÚ‚‡ ÒÓ «ÒڇθÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ» («Man of Steel»): «éÌË ‚Í‡ÔÎË‚‡ÎË ÏÂÎÍË ̇ÏÂÍË Ì‡ ‚ÂÈÒÍÛ˛ Ó‰ÓÒÎÓ‚ÌÛ˛ ëÛÔÂÏÂ̇», — Ô˯ÂÚ í‡È. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ëÛÔÂÏÂÌ ÔËÎÂÚÂΠ̇ ̇¯Û „¯ÌÛ˛ ÁÂÏβ ‚ ‡ÍÂÚÌÓÏ ÍÓ‡·Î ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌ˚Ï. á‰ÂÒ¸ ΄ÍÓ ÏÓÊÌÓ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ Ô‡‡ÎÎÂÎË Ò ·Ë·ÎÂÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËÂÈ åÓËÒÂfl, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÊ ·Û‰Û˜Ë Ï‡Î˛ÚÍÓÈ, ·˚Î ÔÓ‰·Ó¯ÂÌ ‰Ó˜ÂË Â„ËÔÂÚÒÍÓ„Ó Ù‡‡Ó̇ ‚ Ô‡ÔËÛÒÌÓÈ ÍÓÁËÌÂ. (ê‡ÍÂÚÓÔ·‚‡ÌËfl ÚÓ„‰‡ ¢ Ì ·˚ÎÓ.) ç‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍÓÈ Ô·ÌÂÚ äËÔÚÓÌ, ÓÚÍÛ‰‡ ÔË·˚Î ·˝·Ë-ëÛÔÂÏÂÌ, Ó‰ËÚÂÎË Ì‡Á‚‡ÎË Â„Ó ä‡Î-ùÎ, ˜ÚÓ Ó˜Â̸ ̇ÔÓÏË̇ÂÚ ÒÎÓ‚‡ «ÉÓÎÓÒ ÅÓ„‡» ̇ Ë‚ËÚÂ. à, ̇ÍÓ̈, Ò‡ÏÓ ‚Ô˜‡ÚÎfl˛˘Â ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌË ‚ÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl ëÛÔÂÏÂ̇. åÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡ «ëڇθÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ» ÚÓθÍÓ Ì‡˜Ë̇Π‡ÒÔ‡‚ÎflÚ¸ Ò‚ÓË Í˚θfl ̇‰ ÄÏÂËÍÓÈ,

Ç

ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÚÓθÍÓ-ÚÓθÍÓ ‚Á‚ËÎÒfl ‚  ̷Ó, Òϯ‡‚¯ËÒ¸ ‚ ÔÚˈ‡ÏË Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ÏË, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Â˘Â ‰ÍÓ ÔÓ„Îfl‰˚‚‡Î ̇ ÁÂÏÎflÌ Ò ÂÍ·ÏÌ˚ı ˘ËÚÓ‚ Ë ÍÓÓ·ÓÍ Ò Î‡Ì˜ÂÏ, Â„Ó Í‡Í-ÚÓ ‚ÒÚÂÚËΠ̇ ÛÎˈ ÑÊÓÌ òÛÒÚÂ. Å˚ÎÓ ˝ÚÓ ‚ 1945 „Ó‰Û. åÓÎÓ‰ÓÈ Ô‡Â̸, ¯Â‰¯ËÈ ÔÓ ÛÎˈÂ, ·˚Î Í‡Í ‰‚ ͇ÔÎË ‚Ó‰˚ ÔÓıÓÊ Ì‡ Â„Ó ëÛÔÂÏÂ̇. èÓ‡ÊÂÌÌ˚È ÒÚÓθ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÒıÓ‰ÒÚ‚ÓÏ, ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ Ô‡Ìfl Ë ÒÔÓÒËΠ„Ó, ÍÚÓ ÓÌ. è‡Â̸ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÁÓ‚ÛÚ Â„Ó ëÚ˝ÌÎË Ç‡ÈÒ Ë ˜ÚÓ ÓÌ Â‚ÂÈ. òÛÒÚÂ ÔÓÔÓÒËΠLJÈÒ‡ ÔÓÔÓÁËÓ‚‡Ú¸ ÂÏÛ, Ë ÚÓÚ Òӄ·ÒËÎÒfl. ïÛ‰ÓÊÌËÍ Ì‡·Ó҇ΠÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓÚÂÚÌ˚ı Á‡ËÒÓ‚ÓÍ Ò‚ÓÂÈ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÈ Ì‡ÚÛ˚. ùÚË ËÒÛÌÍË ÔÓÎÂʇÎË ÔÓ˜ÚË 70 ÎÂÚ, ̉ÓÒÚÛÔÌ˚ ÁËÚÂβ. àı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ̇ Ôӯ‰¯ÂÈ ‚ 縲âÓÍ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ. ü ËÏÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ëı ¢ ‰Ó ÓÚÍ˚ÚËfl ‚ÂÌË҇ʇ. ëıÓ‰ÒÚ‚Ó ëÚ˝ÌÎË Ç‡ÈÒ‡ ÒÓ Ò͇ÁÓ˜Ì˚Ï ëÛÔÂÏÂÌÓÏ ÔÓÒÚÓ ÔÓÚflÒ‡˛˘ÂÂ, ̇ Ó‰ÌÓ ÎˈÓ, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Í‚‡‰‡Ú̇fl «‚Ó΂‡fl» ˜ÂβÒÚ¸. чÊ Ô˘ÂÒ͇ Ú‡ ÊÂ! ü Ò‚flÁ‡ÎÒfl ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ Ò ‡θÌ˚Ï, ‚Ó ÔÎÓÚË Ë ÍÓ‚Ë Ò˚ÌÓÏ ëÛÔÂÏÂ̇ Ñ˝‚ˉÓÏ Ç‡ÈÒÓÏ. éÌ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ Â„Ó ÓÚˆ ‰Ó‚ÓθÌÓ-Ú‡ÍË ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ ÓÚÌÂÒÒfl Í ‚ÒÚÂ˜Â Ò òÛÒÚÂÓÏ, ‡ Â„Ó Ì‡·ÓÒÍË Ò˜ËڇΠ«Á‡·‡‚Ì˚ÏË», ÌÓ Ì ·ÓÎÂÂ. ÇÓ ‚ÂÏfl «ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÈ» ‚ÒÚÂ˜Ë Ç‡ÈÒÛ-ÓÚˆÛ ·˚ÎÓ 24 „Ó‰‡. ÇÒÚ˜‡ ÒÓÒÚÓfl·Ҹ ‚ ‰‡˜ÌÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÉËÌ-å˝Ì¯ÌÒ ‚ ĉËÓ̉‡ÍÒÍËı „Ó‡ı ̇ Ò‚Â ¯Ú‡Ú‡ 縲-âÓÍ. á‡ÌËχÎÒfl LJÈÒ-ÓÚˆ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ÒÛÔÂÏÂÌÓ‚ÒÍËÏË ‰Â·ÏË-ÔÓ‰‚Ë„‡ÏË. ë̇˜‡Î‡ ÓÌ ÒÎÛÊËÎ ·Ûı„‡ÎÚÂÓÏ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚ ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ï·ÂθÌÓÈ ÙËÏÂ. ìÏÂ ˝ÚÓÚ ÁÂÏÌÓÈ ëÛÔÂÏÂÌ ‚ 1978 „Ó‰Û. ljӂ‡ Â„Ó ÔÓ‚ÂÒË· ̇·ÓÒÍË òÛÒÚÂ‡ ̇ ÒÚÂÌÛ ‚ „ÓÒÚËÌÓÈ Ëı ‰Óχ. á‡ÚÂÏ Ëı Û·‡ÎË. «ç‡¯‡ ÒÂϸfl ÓÚ΢‡Î‡Ò¸ ÒÍÓÏÌÓÒÚ¸˛», — ÔÓflÒÌflÂÚ Ò˚Ì ëÛÔÂÏÂ̇. íÂÔÂ¸ ‚‡Ï, ̇‰Â˛Ò¸, ÔÓÌflÚÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ 75-ÎÂÚË ëÛÔÂÏÂ̇ ÒÔ‡‚Îfl˛Ú ‚ ̸˛-ÈÓÍÒÍÓÏ «ñÂÌÚ ‚ÂÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË»?

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

NEW TOURS

ÊÀËÈÔÎÐÍÈß ÍÅÂÀÄÀ-ÀÐÈÇÎÍÀ-ÞÒÀ ФИРМЕННЫЙ ТУР! 1 0 Д Н Е Й 4 Ш ТАТА ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, ÍÅÂÀÄÀ, ÞÒÀ, ÀÐÈÇÎÍÀ

10 дней БРАЙС КАНЬОН, ЗАЙОН КАНЬОН, ЛАС ВЕГАС, ГРАНД КАНЬОН, САН ДИЕГО, ЛОС АНДЖЕЛЕС, 9,16фев САН ФРАНЦИСКО ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН 2,16,23,29мар 6,12,20,27апр 1,4,11,18,25мая .. $1560

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ - ÃÐÀÍÄÊÀÍÜÎÍ - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ 7 дней ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН

9,16фев 2,16,23,29мар 6,12,20,27апр 1,4,11,18мая $1380 ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ ПЕРЕЛЕТ 6 дней 13,20фев 6,20,27мар 2,10,16,24апр 1,5,815,22мая $1330 ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ 5 дней 2 дня экскурсии 13,20фев 6,20,27мар 2,10,16,24апр 1,5,815,22,29мая 11,19,25июн $390+пер ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ 5 дней ПЕРЕЛЕТ 9,16фев 2,16,23,29мар 6,12,20,27апр 1,4,11,18мая $1020

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÖÂÅÒÎÂ 2,4,5,8,9,10 марта 1 день $99 Филадельфия

экскурсия и выставка "BRILLIANT" ТЕМА НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ

ÔËÎÐÈÄÀ

ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÐÍÀÂÀËÛ è ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÊÂÅÁÅÊÅ

ÂÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ по СУББ. АВТОБУС по ВОСКР. ПЕРЕЛЕТ

Ñ

ËÀÍ×ÅÌ:

Даунтаун, Уолл Стрит, "Граунд # Зеро", Бродвeй, Гарлем, ООН, Рокфеллер#центр, Линкольн#центр, Центральный парк, панорама мостов ВТ., ЧТ., ПЯТН., СУБ, ВОС. $79

ÏÎËÍÛÉ ÒÓÐ ñ ÊÐÓÈÇÎÌ Ê ÑÒÀÒÓÅ ÑÂÎÁÎÄÛ экскурсия, круиз включен по ПОНЕД. и СРЕДАМ $79

ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍ-ÌÓÇÅÈ È ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÂÅ×ÅÐÍÈÉ íà÷àëî â 6 âå÷åðà по ПЯТНИЦАМ ................ $110 ÃÀÐËÅÌ è ÃÎÑÏÅË по ВОСКРЕСЕНЬЯМ… ........ $80

ÒÓÐÛ 4-6 ÄÍÅÉ

ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß 4 дн 16,28фев 9,23мар 6,18,27апр 4,16,25мая 1,13,22июн 4,13,25июл 8,17,30авг .. $460 ×ÈÊÀÃÎ - ÂÅËÈÊÈÅ ÎÇÅÐÀ 6 дн АВТОБУС 16фев 9,26мар 13,30апр 4,14,25мая 8,22июн $690 ÒÅÍÍÅÑÈ, ÊÀÌÁÅÐËÅÍÄÑÊÎÅ ÓÙÅËÜÅ è ÌÀÌÎÍÒÎÂÛ ÏÅÙÅÐÛ, ÎÃÀÉÎ, ÊÅÍÒÓÊÊÈ 6 дн Аппалачи и

Аллеганские горы, самые протяженные пещеры мира и подземная цивилизация, история виски (c дегустацией) 30апр 25мая 18июн 4июл 10авг 15сен 5окт.......... $765 ÂÀØÈÍÃÒÎÍ è ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß 6 дн 14,16,26,28фев 7,9,21,23мар 4,6,18,25,27апр 2,4,16,23,25,30мая $695 ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß 4 дн 25мая 22июн 4июл 3авг $475

ÒÐÅÕÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ

ÇÎËÎÒÎÉ ÄÂÎÐÅÖ, "ÄÎÌ ÍÀ ÂÎÄÎÏÀÄÅ", посещение «Золотого храма», экскурсия по Питтсбургу, университет Карнеги 8,29мар 12апр 3,25мая 14,28июн 5,19июл $375 ÊÐÀÑÎÒÛ ÂÅÐÌÎÍÒÀ È ÁÅÐÊØÈÐÛ музей Кларк, озеро Шамплейн#круиз, музей Рокуэлла, ущелье духов, Берлингтон 16фев 23мар 13,27апр 4,25мая ........ $385 "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ØÂÅÉÖÀÐÈß” ËÅÉÊ-ÏËÅÑÈÄ озера Плесид, Шамплейн и Джордж 22фев 23мар 13апр $375 ÃÎÐÍÀß ÂÈÐÄÆÈÍÈß Природный мост, пещеры Люррей 2,16мар 6,20апр 3,17,25мая 14,29июн 5,20июл .. $369 ÊÅÉÏ-ÌÝÉ - ÂÈÊÒÎÐÈÀÍÑÊÀß ÝÏÎÕÀ Экскурсии и отдых 19апр 31мая 8,28июн 13июл .................... $375 ÂÈÐÄÆÈÍÈß ÊÎËÎÍÈÀËÜÍÀß Ричмонд, Норфолк, «Бушгарденс»**, Вирджиния#Бич 15мар 5апр 18мая $369 ÁÅËÛÅ ÃÎÐÛ, ÍÜÞ-ÃÝÌÏØÈÐ Замок в облаках 27апр 25мая 15июн 5,27июл ........................................ $385 ÏÀËÜ×ÈÊÎÂÛÅ ÎÇÅÐÀ Старинные города и усадьбы. Круиз по озеру. Музей, ущелье 20апр 4,25мая 1,21июн $372 ØÒÀÒ ÌÝÉÍ, ÏÀÐÊ ÀÊÀÄÈß Прибрежные города, парк Акадия и гора Кадиллак, круиз* 30мар 26апр 10,25мая $385 ÊÓÏÅÐÑÒÀÓÍ 3 дн Подземная река и пещеры, Куперстаун православный монастырь 29мар 6апр 25мая 15июн $369

ÃÀÂÀÉÈ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÎÃÍÅÉ

Â

ÌÎÍÐÅÀËÅ

3 дн Квебек#Сити, Монреаль#фестиваль огней 23фев .................................................................. $375

ÇÈÌÍÈÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÎÃÍÅÉ

Â

ÌÎÍÐÅÀËÅ

Квебек#Сити, Монреаль#фестиваль огней, Оттава 4 дн 2мар .................................................................... $490

ÁÎËÜØÎÉ ÒÓÐ Â ÄÍÈ ÇÈÌÍÅÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÎÃÍÅÉ Â ÌÎÍÐÅÀËÅ 5 дн Квебек#Сити, Монреаль#фестиваль огней, Торонто,Ниагара 23фев ............................

$590

ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ Â ÄÍÈ ÇÈÌÍÅÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÎÃÍÅÉ Â ÌÎÍÐÅÀËÅ 6 дн Квебек#Сити, Монреаль# фестиваль огней, Оттава, Торонто, Ниагара 2мар

ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ

6 дн 16фев 2,23мар 6,20,30апр

7,18,25мая 1,8,15,22,29июн 4,13,20,27июл ....... $680 ÊÀÍÀÄÀ - ÁÎËÜØÎÉ ÒÓÐ 5 дн 9,23фев 8,16,27мар 13,24апр 1,10,15,23мая 5,12,26июн .................... $560 ÊÀÍÀÄÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÀß 3 дн 19фев 5,26мар 9,23апр 3,10,21,28мая 4,7,14,25июн 2,7,15,23,29июл .... $375 ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 3 дн 9,16,23фев 8,16,27мар 13,24апр 1,10,15,23мая 8,15,26июн .................... $375 ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß, ÎÒÒÀÂÀ 4 дн 16фев 2,23мар 6,20,30апр 7,18,25мая 1,4,11,22,29июн 4,12июл $490 ÃÎÐÍÛÉ ÊÓÐÎÐÒ Â ÊÂÅÁÅÊÅ 4 дн 16фев 28мар 4,25мая 15июн 4,20июл 10,31авг. .................................... $565 ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 8 дн 15фев 1,22мар 5,19,29апр 6,17,24,31мая............................. $940+пер

ÄÂÓÕÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ

ÂÀØÈÍÃÒÎÍ

2 дня ПОНЕД., СРЕД, ЧЕТВ., СУББ. полный тур, музеи, вечерний тур, проч. .............. $188 С музеем Хиллвуд каждая последняя суббота $198 ÁÎÑÒÎÍ 2 дня ЧЕТВЕРГИ И СУББОТЫ .......... $198 ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ-ÑØÀ 2 дня ПОНЕД, СРЕДЫ, СУББОТЫ (без документов) ................ $210 ÄÎËÈÍÀ ÃÓÄÇÎÍÀ, ÎÇÅÐÎ ÄÆÎÐÄÆ Парк скульптур, Адирондак#американская "Швейцария", коллекция Хайда, минеральные источники Саратоги, музей, Олбани 30мар 13апр 25мая 22июн 4,20июл 3,31авг 7,21сен 5окт $229 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÄÅËÀÂÅÐÀ È ÊÅÉÏ-ÌÝÉ Курортные города, отдых. Круиз в Кейп#Мэй 23мар 20апр 25мая 29июн 5,27июл 10,31авг 14сен 12окт ................ $238 ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÁÅÐÊØÈÐÛ Великолепные городки Новой Англии: Стокбридж, Танглвуд, Ленокс. Мир Рокуэлла 6апр 11мая 1июн 6июл 10авг 1,28сент 12окт 9,28ноя.. $246 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß "По реке на мулах", уникальные пещеры, красивейший водопад 16мар 27апр 18мая 8июн 5июл 17авг 21сен .......................... $229 ÏÎ ÇÅÌËÅ ÌÎÃÈÊÀÍ Бизоны и статуи с острова Пасхи, Дом с миллиардной начинкой ЛАНЧ 23мар 27апр 18мая 15июн 13июл 24авг ............................................ $249 KÅÉÏ-ÀÍÍ, ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß Массачусетс и Нью Хэмпшир, замок Хаммонда 4мая 1июн 5,20июл 31авг 7,28сент 13окт 28ноя ........................................ $235

ТОЛЬКО 6 РАЗ В ГОДУ!

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊÈ È ÔÎÍÒÀÍÛ, ÌÓÇÛÊÀ Â ÑÀÄÀÕ ÄÞÏÎÍÎÂ 1 день 25мая, 3,20июл17,31авг14сен $98 2 дня тур Фейерверки и Делавер ................

9 дней от $900+перелет

Ñ ÊÐÓÈÇÎÌ ÏÎ ÎÑÒÐÎÂÀÌ êðóãëûé ãîä 11 дней ЭКСКУРСИИ + 7 дней КРУИЗ от $1400*+перелет

$239

ÎÄÍÎÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß è ÑÀÄÛ ÄÞÏÎÍÎÂ ВТ, ВОС. $95 ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 1 дн по ПЯТНИЦАМ .................... от $125 ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ - ÑØÀ АВИА 1 дн по

ÏÀÐÊ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÛ: "ÎÆÈÂØÈÅ ÊÀÐÒÈÍÛ" È $92 ÄÂÎÐÅÖ Ñ ÈÇÐÀÇÖÀÌÈ ................................

ÌÅÊÑÈÊÀ ÌÅÊÑÈÊÀ-ÃÎÐÎÄÀ ÁÎÃÎÂ 9 дн 25фев 4мар $1330+пер ÌÅÊÑÈÊÀ-ÏßÒÜ ÊÓËÜÒÓÐ 10 дн 11фев 4мар $1480+пер ÌÅÊÑÈÊÀ-ÌÈÍÈÞÊÀÒÀÍ 7 дн 7,21фев 3,18мар $865+ пер

ÀÂÑÒÐÀËÈß

НОВИНКА! ÀÂÑÒÐÀËÈß

Гостиница, прямой выход на океан, пляж, бассейн... 9 дн АВТОБУС 6 ночей на океане в Майами#Бич $879 7 дн АВИА 6 ночей на океане в Майами#Бич $569*+пер. 9 дн АВИА 8 ночей на океане в Майами#Бич $699*+пер.

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ 8 дн МАЙАМИ отель на океане $345 с человека* 15 дн МАЙАМИ отель на океане $625 с человека* 1 месяц МАЙАМИ отель на океане $800 с человека*

ÔËÎÐÈÄÀ - ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß 9 дн АВТОБУС................................ СКИДКА! $599 7/5 дн АВИА........... $399*/$325*+перелет+трансфер

ÔËÎÐÈÄÀ è ÊÀÐÈÁÛ, ÁÀÃÀÌÛ

11дн/10нч Мельбурн, Сидней, Золотой Берег и Большой Барьерный риф (Кернс) еженедельно .......................... от $2656+пер

Программа тура на выбор + круиз

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÑØÀ НОВИНКА!

ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ è ÃÐÀÍÄ ÒÅÒÎÍ - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ 8 дн АВИА 2013 г.: 3мая 29июн 31авг $1390+перелет

ÊÎËÎÐÀÄÎ - ÃÎÐß×ÈÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ 9 дн АВИА экскурсии, лыжи*. Цена от $1650+перелет

ÀËßÑÊÀ

ÀËßÑÊÀ - ÏÎ ÇÅÌËÅ È ÏÎ ÂÎÄÅ

КРУИЗ и ТУР 14дн ПЕРЕЛЕТ, ТУР И КРУИЗ Анкоридж, экскурсии во всех портах, парк ДЕНАЛИ, Сиэттл, Ванкувер, Виктория 28мая 18июн 2,9,16,23,30июл 6,13,16,27авг 3,10,17сен $2680*+перелет

ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ ñ ÊÐÓÈÇÎÌ ÀËßÑÊÀ - ÊÀËÈÔÎÐÍÈß 24 дн ПЕРЕЛЕТ, ТУР И КРУИЗ 18мая 7,21,29ИЮН 12,20,27ИЮЛ 3,10АВГ 17,24,30АВГ 6СЕН ОТ $3990*+перелет ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ ÊÀËÈÔÎÐÍÈß-ÀËßÑÊÀ-ÄÅÍÀËÈ 11 дн БЕЗ ВИЗЫ В КАНАДУ! ПЕРЕЛЕТ И ТУР ВКЛЮЧЕНЫ 21июн 4,12,26июл 9,30авг............................ от $1750*+перелет

ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ 23мая 13,27июн 4,11,18,25июл 1,8,15,22,29авг 5,12,19сен

ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ

9 дн Британская Колумбия, Альберта, Банф, Джаспер, Ванкувер, Виктория, Ледовые поля, Озеро Луиза ПЕРЕЛЕТ.......................................................... $1990

ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÑÈÝÒË 11 дн 9дн. тур + Сиэтл с ПЕРЕЛЕТОМ $2140 ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ È ÊÐÓÈÇ ÍÀ ÀËßÑÊÓ 16 дн Ванкувер, Виктория, Британская Колумбия, Альберта...................... $1750+перелет+круиз

ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÀËßÑÊÀ - "ïî çåìëå è ïî âîäå" от $3490+перелет,

21 дн

от $2350+пер

ÈÑËÀÍÄÈß - ÃÐÅÍËÀÍÄÈß

9 дн Рейкьявик # Голубая Лагуна # "Золотое Кольцо" # Гренландия (Кулусук)# Сафари#вулкан Гекла и Южное побережье от $3050+пер

ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÈÌÏÅÐÈÈ 14 дн 1,22мая от $1350+пер ÑÒÎËÈÖÛ ÈÌÏÅÐÈÈ 13 дн 1,22мая 12июн от $1270+пер ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÅÂÐÎÏÛ 12 дн Дрезден, Вена, Прага, Будапешт, Карловы Вары

от $1190+пер

ÂÅÍÀ - ÁÓÄÀÏÅØÒ 9 дн/7 ноч по СУББ. от $1450+пер ÀÂÑÒÐÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß 10 дн 4* отели 8 дн 16фев 2,16,30мар 13,20,28апр 19,25мая 8,22июн 13,20июл от $1350+пер

ÌÀÉÀÌÈ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ: ÒÓÐ-ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ

19 дн

ледники ............................................

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ØÂÅÉÖÀÐÈÅÉ

9 дн АВТОБУС $749, 7 дн АВИА $549*+перелет 3 ночи на океане в МайамиБич

$680

ВТОРНИКАМ, а также даты по запросу .......... от $450 ÑÒÐÀÍÀ ÝÌÈØÅÉ - ËÀÍÊÀÑÒÅÐ Усадьба эмишей $95 ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÕÅÐØÈ ................................. $95 Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ, ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ ÐÛÖÀÐÅÉ ОБЕД $98 ÄÂÎÐÖÛ ÍÜÞÏÎÐÒÀ Посещение двух дворцов $99 ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÎÂ ÃÓÄÇÎÍÀ Имения Рузвельтов, академия ВЕСТ#ПОЙНТ* .................................... $99 ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ “ÍÅÌÓÐÑ” .......................... $95

ÎÑÒÐÎÂÀ È ÃÎÐÎÄÀ

W W W . NEWTOURS.US

$590

ÂÑß ÅÂÐÎÏÀ

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈß: ×ÅÒÛÐÅ ÑÒÎËÈÖÛ, ÁÅÐÃÅÍ, ÔËÎÌ, ÔÈÎÐÄÛ 11 дн ............................ от $1450+перелет ÈÑËÀÍÄÈß ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß 9 дн .. $3390+перелет ÌÀÃÈß ÈÑËÀÍÄÈÈ 8 дн гейзеры, вулканы,

7,21фев 21мар 4апр .......................... от $1390+перелет

ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

ÊÀÍÀÄÀ ÁÎËÜØÎÉ ÒÓÐ Â ÄÍÈ ÇÈÌÍÅÃÎ ÊÀÐÍÀÂÀËÀ Â ÊÂÅÁÅÊÅ 5 дн Квебек#Сити, Монреаль,

ÇÈÌÍÈÉ

Дворец Вандербильтов 9фев 23мар 27апр 25мая $1350 ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ, ÀÒËÀÍÒÀ è ÄÎÐÎÃÈ ÞÃÀ 9 дн АВИА Атланта, Дымчатые Горы, Ашвилл, Дворец Вандербильтов 10фев 24мар 28апр 26мая $1240+пер

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ

3 дн Квебек#Сити, Монреаль, ЛЕДОВЫЙ ОТЕЛЬ 9,16фев .................. $375 ÇÈÌÍÈÉ ÊÀÐÍÀÂÀË Â ÊÂÅÁÅÊÅ 4 дн Квебек#Сити, Монреаль, ЛЕДОВЫЙ ОТЕЛЬ 16фев .................... $490

6 дн Квебек#Сити, Монреаль, ЛЕДОВЫЙ ОТЕЛЬ, Торонто, Ниагара 16фев ...................................... $680

ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ, ÀÒËÀÍÒÀ è ÄÎÐÎÃÈ ÞÃÀ-ÃÐÀÍÄÒÓÐ 10 дн АВТОБУС Атланта, Дымчатые Горы, Ашвилл,

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

ÂÑß ÊÀÍÀÄÀ

ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ Â ÄÍÈ ÇÈÌÍÅÃÎ ÊÀÐÍÀÂÀËÀ

НОВОЕ! ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ АВИА 5 дн Французский квартал, старинные плантации, Трамвай#"желание", круиз по топям, круиз по Миссисипи 12фев 26мар 30апр 28мая 18июн 2июл 20авг 10сент 8окт 5,26ноя 31дек $690+пер

ÎÁÇÎÐÍÀß

320 BRIGHTON BEACH AVE, BROOKLYN, NY 11235 W W W . NEWTOURS.US E MAIL: NEWTOURSUSA@YAHOO.COM • (718) 934-7644 • (718) 997-8687 • 24 HR: (212) 629-1898 • 1-800-975-7195

ЛЕДОВЫЙ ОТЕЛЬ,Торонто, Ниагара 9фев ..........

ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ È ÄÎÐÎÃÈ ÞÃÀ

ÏÎËÍÀß

• 23 ÃÎÄÀ Â ÁÈÇÍÅÑÅ! • У НАС РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ, ПРИЗНАННЫЕ ГИДЫ • САМОЕ КРУПНОЕ АГЕНТСТВО В США ПО ЭКСКУРСИЯМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ÇÈÌÍÈÉ ÊÀÐÍÀÂÀË Â ÊÂÅÁÅÊÅ

РАЗ В ГОДУ!

13

от $3690+перелет

ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ

ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß 9 дн 22фев 8,22мар 5,12,19,26апр 3,10,17,24,31мая 7,14,21,28июн $1450+пер ÀÂÑÒÐÈß 12 дн

ОСТАНОВКИ: БРУКЛИН, КВИНС, МАНХЭТТЕН, СТАТЕН АЙЛЕНД, НЬЮ ДЖЕРСИ

ØÂÅÉÖÀÐÈß

-

ËÈÕÒÅÍØÒÅÉÍ $1640+перелет

ØÂÅÉÖÀÐÈß: ÑÅÊÐÅÒÛ ÀËÜÏÈÉÑÊÈÕ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÅÉ 11 дн ............................ $2350+перелет ØÂÅÉÖÀÐÈß: ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÇÅÐ 11 дн

............................................

$2050+перелет

ÃÅÐÌÀÍÈß 12 дн 25мар 29апр 27мая от $1475+перелет ÃÅÐÌÀÍÈß 15 дн 22мар 26апр 24мая от $1675+перелет ÇÀÏÀÄÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈß 16мар 20апр 18мая 15июн 13июл 3,24авг 11 дн от $1405+перелет, 14 дн от $1605+перелет

ÁÅÍÈËÞÊÑ 9 дн .......................... $1190+перелет ÁÀÂÀÐÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß 9 дн ............ $1150+перелет ÒÓÐÖÈß 10 дн 2 раз. питание 9,23фев 2,16,30мар 6,13,20,27апр 4,11,25мая..................

от $800+перелет

ÒÓÐÖÈß с ОТДЫХОМ 12 дн .......... от $1100+перелет ÃÐÅÖÈß 9 дн 2 раз. питание, еженед. от $860+перел ÑÅÂÅÐ ÈÑÏÀÍÈÈ È ÃÀËÈÑÈß 15 дн 22мар 12,26апр 3,24мая 7,21июн 19июл 23авг 6,20сент $1500+перелет

ÈÑÏÀÍÈß-ÊËÀÑÑÈÊÀ

9 дн ПЯТНИЦЫ 2 разовое питание, трансферы ........................ $875+перелет

ÈÑÏÀÍÈß 13 дн с ОТДЫХОМ ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÈÑÏÀÍÈÈ 9 дн

...... от $1390+перелет ПЯТНИЦЫ трансферы, 2разовое питание ........................ $875+перелет

ÈÑÏÀÍÈß-ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ 11 дн ПО СРЕДАМ 2 разовое питание $1150+пер, 15 дн с ОТДЫХОМ от $1580+пер ÈÑÏÀÍÈß è ÏÎÐÒÓÃÀËÈß16 дн Мадрид, Куэнку, Лиссабон, Барселона 15,29мар 12,26апр 10,24мая $1500+перелет ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 9 дн ПО ПЯТНИЦАМ .. $1190+перелет ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÓÈÊÝÍÄ 6 дн МАДРИД или БАРСЕЛОНА еженедельно…............ .................... от $790+перелет

ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ÐÈÂÜÅÐÀ 9 дн Барселона # Канны # Ницца # Сан#Ремо # Монако # Коста # Брава от $875+перелет ÈÒÀËÈß - ñåâåð è þã 9/12 дн СУББОТЫ от $990+пер ÈÒÀËÈß - òåðìàëüíûå êóðîðòû 9 дн от $690*+перелет

ÈÒÀËÈß - ÐÈÌ СУББОТЫ 9 дн/12 дн от $850/$1230+пер ÈÒÀËÈß: SORRENTO & BARI 9 дн .... $875*+перелет ÌÀËÜÒÀ Ñ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅÌ ÑÈÖÈËÈÈ! 9 дн от $890+пер ËÎÍÄÎÍ - ÏÀÐÈÆ 10 дн ПО ЧЕТВ. от $1500+перелет ËÎÍÄÎÍ - ÏÀÐÈÆ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ 13 дн ПО ЧЕТВЕРГАМ .................. $1950+перелет ÀÍÃËÈß - ØÎÒËÀÍÄÈß - ÓÝËÜÑ - ÈÐËÀÍÄÈß

15 дн .............................................. от $2350+пер ÀÍÃËÈß - ØÎÒËÀÍÄÈß - ÓÝËÜÑ 12 дн $1350+перелет ËÎÍÄÎÍ - ÝÄÈÍÁÓÐÃ 10 дней Эдинбург # Лондон # Виндзорский замок # Тауэр ............ $1150+перелет

ËÎÍÄÎÍ 9 дней ПО ПЯТНИЦАМ .... от $950+перелет ÏÀÐÈÆ - ÏÀÐÈÆ… 9 дн/7 ноч ПО СУББ. $980+перелет ÏÀÐÈÆ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ 12 дней Париж 7ноч + Ницца 3 ночи по СУББОТАМ $1690+перелет

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ

9 дней НИЦЦА, КАННЫ, МОНТЕ#КАРЛО .......................... от $1200+перелет

ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÍÀß ÔÐÀÍÖÈß 9 дн

.. от $1495+перелет

ÈÇÐÀÈËÜ

ÂÑÅ ËÓ×ØÅÅ Â ÈÇÐÀÈËÅ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЛУЧШИЕ ГИДЫ! Вылет каждую неделю, все экскурсии, переезды, гостиницы, трансферы, ГРУППОВЫЕ ЦЕНЫ 9 дней / 7 ночей полный тур............. $850+перелет 12 дней / 10 ночей с отдыхом в Эйлате $1190+перелет

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÑÓÏÅÐÒÓÐ ÏÎ ÊËÀÑÑÓ "ËÞÊÑ"

ÁÐÀÇÈËÈß, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ

11 дней Рио#де#Жанейро, Буэнос#Айрес, водопады Игуасу 15,22фев 1,8,15,29мар 5,12,19,26апр 3,10,17,24,31мая 7,14,21,28июн $2210+пер ÁÐÀÇÈËÈß, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ, ×ÈËÈ 13 дней Рио#де# Жанейро, Буэнос#Айрес, водопады Игуасу, Сантьяго#де# Чили, Вальпараисо 15,22фев 1,8,15,22,29мар 5,12,19,26апр 3,10,17,24,31мая 7,14,21,28июн $2970+пер НОВОЕ! ÎÒÊÐÛÒÈÅ ×ÈËÈ 10 дней Сантьяго , пустыня Атакама # Остров Пасхи еженедельно ...... от $2533+пер НОВОЕ! ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÂÅÍÅÑÓÝËÀ 10 дней Каракас # Лос Льянос#остров Маргарита еженедельно от $1488+пер ×ÈËÈ-ÎÑÒÐΠÏÀÑÕÈ 7 дней .................. от $1130+пер ÏÅÐÓÀÍÑÊÀß ÌÎÇÀÈÊÀ 8 дней 9,23фев 9,23мая 6,27апр 25мая 8,22июн 6,20июл 10,24авг ................ $1830+пер ÏÅÐÓ 12 дней .......................................... $2120+пер ÏÅÐÓ-ÁÎËÈÂÈß 12 дней 8,22фев 8,22мар 5,26апр 24мая 7,21*июн 5,19июл 9,23авг .......................... от $3210+пер ÏÅÐÓ-ÈÑÒÈÍÍÛÉ ÄÓÕ ÑÒÐÀÍÛ ÈÍÊΠ12 дней 8,22фев 8,22мар 5,26апр 24мая 7,21июн .. от $2385+пер ÏÅÐÓ è ÝÊÂÀÄÎÐ 13 дней 9,23фев 9,23мар 6,27апр 25мая 8,22июн 6.20июл 10,24авг 7,21сен .. от $3955+пер ÏÅÐÓ-ÎÑÒÐΠÏÀÑÕÈ 13 дней 9,23фев 9,23мар 6,27апр 25мая 8,22июн 6.20июл 10,24авг................ от $2725+пер ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ # природная жемчужина 9 дней питание*, выезд ежедневно ...................... от $1535+пер ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ # парки и вулканы 8 дней экскурсии и отдых, питание .................................. от $1380+перелет

-

27фев 22мар 29*апр 1*,18мая

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÈÒÀÉ 12 дн 6 городов: Пекин, Шанхай, Сучжоу, Укси, Ханчжоу, Ханкин (древняя столица) 21мар 11,25апр 16мая 6июн 5сент 10,31окт 3 РАЗ. ПИТАНИЕ, ГОСТИНИЦЫ КЛАССА "ЛЮКС" SPECIAL! от $1995, вкл. перелет из Нью#Йорка А ТАКЖЕ: Еженедельно 712 дн от $600+пер

ßÏÎÍÈß

ËÅÏÅÑÒÊÈ ÑÀÊÓÐÛ 11 дн Токио # Камакура # Йокагама # Никко # Фудзияма # Киото # Нара # Осака 30мар 4апр отели 3*...... от $2700+пер, отели 4* ...... от $3000+пер

ßÏÎÍÈß

9 дн/7нч Токио # Киото # Никко # Фудзияма, отели 4* 21фев 23,30мар 4апр .............. от $2595+пер

ÒÎÊÈÎ - ÔÓÄÇÈßÌÀ 8дн/6нч Ансамбль Самурайских Домов, Спуск в Пещеру Фудзиямы, 3 ОБЕДА, шоу Робота#Гуманоида, термальные источники, переодевание в Кимоно, гадание в Синтоистском Храме гостиницы 3* 21фев 23мар ................ от $1950+пер

ÊÐÀÑÊÈ ßÏÎÍÑÊÎÉ ÂÅÑÍÛ 8дн/6нч

Токио # Никко # Фудзияма, отели 4*; 28мар 4апр.......... от $1950+пер

W W W . NEWTOURS.US


www.vnovomsvete.com

14

ëÇéÅéÑçÄü íÖåÄ ÇÒÚÂ˜Ë Ò ˝ÚËÏË Î˛‰¸ÏË Ì‚ÓθÌÓ Ì‡‚Ó‰flÚ Ì‡ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ó Ô‰‡ÌÌÓÈ ‡Ì‡ÙÂÏ ‚„ÂÌËÍÂ: ‚ÓÚ ·˚ Ô˄·ÒËÚ¸ Ëı ‚ êÓÒÒ˲, ˜ÚÓ·˚ Ò Ëı ÔÓÏÓ˘¸˛ ӷ·„ÓÓ‰ËÚ¸ „ÂÌÓÙÓ̉, ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚È ‚ÓÈ̇ÏË, ÂÔÂÒÒËflÏË, χÒÒÓ‚ÓÈ ˝ÏË„‡ˆËÂÈ ÎÛ˜¯ÂÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ˆËË, ÔÓ‚‡Î¸Ì˚Ï Ô¸flÌÒÚ‚ÓÏ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ! ˛‰Ë ËÁ ÌÂÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓÈ ‰Ë‡ÒÔÓ˚ ‰Û„ËÂ, ˜ÂÏ Ï˚ - ÚÂ, ÍÚÓ Ó‰ËÎÒfl Ë ‚˚ÓÒ ‚ ëëëê ËÎË ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍËı, ˝ÍÒ-ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÂÒÔÛ·ÎË͇ı. ë‚ÓËı Ï˚ ‚Ò„‰‡ ÓÔÓÁ̇ÂÏ Í‡Í Ò‚ÓËı, ˝ÚËı - ÔÓ˜ÚË ÌËÍÓ„‰‡. éÌË ‚‰ÛÚ Ò·fl Í‡Í Ó·˚˜Ì˚ Á‡Ô‡‰Ì˚ β‰Ë - Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ, ‡ÒÍÓ‚‡ÌÌÓ, ÌÓ Ì ‚˚Á˚‚‡˛˘Â. çÂÚ Ì‡ ÌËı Ô˜‡ÚË «Òӂ͇», ÌÂÚ Ì‡ÒÚÓÓÊÂÌÌÓÈ Á‡Ú‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË, „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡„ÂÒÒ˲.

БЕЗ СОВКА В ГОЛОВЕ ë‚flÚÓ-íÓˈÍËÈ ÏÓ̇ÒÚ˚¸ ‚ ̸˛-ÈÓÍÒÍÓÏ ÑÊÓ‰‡Ì‚ËÎÎÂ. îÓÚÓ: Nich.Williams

ã

ÑÛ„‡fl êÓÒÒËfl éÌË ÔÓıÓÊË Ì‡ Ì‡Ò ‡Á‚ ˜ÚÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ „Ó‚ÓflÚ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. ч Ë ÚÓ - ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓÂ. àÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ ÌËı ÒÚ‡ÓÏÓ‰Ì˚ ‚˚‡ÊÂÌËfl: «ÒÔ‡ÒË ÉÓÒÔӉ˻ (‚ÏÂÒÚÓ «ÒÔ‡ÒË·Ó»), «Ì‡ ‰Ó·Ó Á‰ÓÓ‚¸Â» (‚ÏÂÒÚÓ «ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡»), «‰Ó·ÓÈ ‰ÓÓ„Ë» (‚ÏÂÒÚÓ «Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó ÔÛÚË»), «Á‰‡‚Ëfl Ê·˛» («‚ÏÂÒÚÓ Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚ») Ë Ú.Ô., - ÌÓ ˝ÚÓ Ì ÂÊÂÚ ÒÎÛı. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‚ êÓÒÒËË, Ò Û‰‡ÂÌËflÏË ÚËÔ‡ «ÓÒÛʉÂÌÌ˚È» Ò Û‰‡ÂÌËÂÏ Ì‡ «Û» Ë ‚˚‡ÊÂÌËflÏË ÚËÔ‡ «ÓÚÚflÌÂÏÒfl ÔÓ ÔÓÎÌÓÈ», ‰‚‡ ÎË ÎÛ˜¯Â. êÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‚ êÓÒÒËË ‰Ó Ô‰Â· Á‡ÒÓÂÌ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‡ Ëı, «˝ÏË„‡ÌÚÒÍËÈ» - ˝ÚÓ ˜ËÒÚ˚È ÛÒÒÍËÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ËÌÓflÁ˚˜Ì˚ ÒÎÓ‚‡ ÔÓÒÚÓ Ú‡Í, «Ò ÔÓÌÚÓÏ», Ì ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl. Ç íÓÎÒÚÓ‚ÒÍÓÏ ÙÓ̉Â, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ „ÓӉ͠ǽÎÎË-äÓÚÚÂ‰Ê (¯Ú‡Ú 縲-âÓÍ), fl ·ÂÒ‰ӂ‡Î ̉‡‚ÌÓ Ò ˜ÂÚ˚¸Ïfl β‰¸ÏË, ‚Ò ÓÌË „Ó‚ÓËÎË Ì‡ ÚÓÏ Ê ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ „Ó‚Ó˛ fl (ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰‡Ê ÎÛ˜¯Â). çÓ, ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ ÏÂÌfl, ÌË Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÊËÎ ‚ êÓÒÒËË. ëÂ„ÂÈ çËÍÓ·‚˘ Ó‰ËÎÒfl ‚Ó î‡ÌˆËË, ‚ ÄÏÂËÍ ÊË‚ÂÚ Ò 50-ı. ë‚ÂÚ·̇ ÇËÍÚÓӂ̇ ‚˚ÓÒ· ‚ ÉÂχÌËË, Ò 50-ı „Ó‰Ó‚ ÊË‚ÂÚ ‚ ÄÏÂËÍÂ. ã˛·Ó‚¸ ãÛÍËÌ˘̇ Ӊ˷Ҹ ̇ ÇÓÎ˚ÌË, Ò 1949 „Ó‰‡ ‚ ëòÄ. ã‡ËÒ‡ èÂÚӂ̇ Ó‰ÓÏ ËÁ ï‡·Ë̇, ÚÓÊ ÊË‚ÂÚ ‚ ÄÏÂËÍ ·Óθ¯Â ÔÓÎÛ‚Â͇. ëÚ‡‡fl ˝ÏË„‡ˆËfl - fl‚ÎÂÌË ÓÒÓ·ÓÂ. àÁ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚ ÔÓÍÓÎÂÌË ÓÌË ÔÂ‰‡˛Ú Á̇ÌË ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚͇, ÍÛθÚÛ˚ Ë ËÒÚÓËË êÓÒÒËË, ÓÒÌÓ‚ Ô‡‚ÓÒ·‚ÌÓÈ ÂÎË„ËË. ùÚË Î˛‰Ë ÏÓ„ÎË ·˚ ÍÓÂ-˜ÂÏÛ Ì‡Û˜ËÚ¸ ÚÂı, ÍÚÓ ÊË‚ÂÚ ‚ êÓÒÒËË, ‚ Ô·Ì ÒÓı‡ÌÂÌËfl ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉËfl - ‚‰¸ ‚ êÓÒÒËË

êÓÒÒËË ÌÛÊÌ˚ ÛÏÌ˚Â Ë ˜ÂÒÚÌ˚ ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË, ‡ Ì ÑÂÔ‡‰¸Â Ò ˝ÚËÏ ‰ÂÎÓ Ó·ÒÚÓËÚ Ì ҇Ï˚Ï ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ. (ü ÔË¯Û ÚÓθÍÓ Ó ÛÒÒÍÓÈ ˝ÏË„‡ˆËË, ÔÓÒÍÓθÍÛ Á̇ÍÓÏ Ò Ì², ÌÓ Ò‚Ófl, Ó˜Â̸ ‰ÓÒÚÓÈ̇fl, ‰Ë‡ÒÔÓ‡ ÂÒÚ¸ Ë Û ÛÍ‡Ë̈‚, ‡ÏflÌ, „ÛÁËÌ Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı ̇Ó‰Ó‚ ·˚‚¯Â„Ó ëëëê). åÓ„ÎË ·˚ ÓÌË ÔÓÏÓ˜¸ êÓÒÒËË Ë ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰‚ËÊÂÌËÈ, ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ - Ë̇˜Â „Ó‚Ófl, ‚ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Â „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. éÌË ÒÛÏÂÎË ˝ÚÓ Ò‰Â·ڸ ̇ ˜ÛÊ·ËÌÂ, ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë ˜ÛÊÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, - ‚ êÓÒÒËË ˝ÚÓ ÚÂÏ ·ÓΠ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ̇‰Ó ÚÓθÍÓ ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÌÂ„˲ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

àÒÚÓËfl ·ÂÁ «Í‡ÒÌÓ„Ó ÛÍÎÓ̇» íÓÎÒÚÓ‚ÒÍËÈ ÙÓ̉ - ıÓÓ¯ËÈ ÔËÏÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Î˛‰ÂÈ ÛÒÒÍÓÈ ÍÛθÚÛ˚. îÓ̉ ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì ‚ 1939 „Ó‰Û ÄÎÂÍ҇̉ÓÈ ã¸‚Ó‚ÌÓÈ íÓÎÒÚÓÈ, ‰Ó˜Â¸˛ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl, Ò ˆÂθ˛ ÔÓÏÓ˘Ë ÛÒÒÍËÏ ˝ÏË„‡ÌÚ‡Ï. ëÂ‰Ë Û˜‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÒÔÓÌÒÓÓ‚ ·˚ÎË ëÂ„ÂÈ ê‡ıχÌËÌÓ‚, à„Ó¸ ëËÍÓÒÍËÈ; ÔÂ‚˚Ï ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï Ô‰Ò‰‡ÚÂÎÂÏ îÓ̉‡ ·˚Î ÔÂÁˉÂÌÚ ëòÄ ÉÂ·ÂÚ ÉÛ‚Â. îÓ̉ Ó͇Á˚‚‡Î ÔÓÏÓ˘¸ ÒËÓÚ‡Ï, ·ÂÊÂ̈‡Ï, ÔÂÂÏ¢ÂÌÌ˚Ï Îˈ‡Ï, ÔÂ·ÂʘËÍ‡Ï Ë Ì‚ÓÁ‚‡˘Â̈‡Ï ËÁ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡, ÙË̇ÌÒËÓ‚‡Î Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç 1941 „Ó‰Û ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÔÓÌÒÓ ‰‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ îÓÌ‰Û ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ÙÂÏÛ (70 ‡ÍÓ‚ ÁÂÏÎË) ‚ 30 ÏËÎflı Í Ò‚ÂÛ ÓÚ ç¸˛-âÓ͇. í‡Ï ÒÂȘ‡Ò ̇ıÓ‰flÚÒfl ÊËÎ˚ ‰Óχ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ˆÂÍÓ‚¸, ¯ÍÓ·, ‰ÓÏ ‰Îfl ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı. 片ÎÂÍÓ ÓÚ íÓÎÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙÓ̉‡ - ¢ ӉËÌ ÛÒÒÍËÈ ÔÓÒÂÎÓÍ, ‰ÓÏӂ·‰Âθ˜ÂÒÍÓ ÚÓ‚‡ˢÂÒÚ‚Ó ÔË

Irina Travel Bureau

Лучшие цены сезона в Россию, Украину, Беларусь Замечательные туры Отдых на жемчужинах по всему миру Карибских островов Круизы Визы Лечебные курорты Страховки в Европе К вашим услугам Ирина

Тел. 1-347-541-5094

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

E-mail: iragonza@aol.com

ÍÛθÚÛÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂθÒÍÓÏ Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â «éÚ‡‰‡», ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÏ, ÓÔflÚ¸ ÊÂ, Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÌÂÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ, «·ÂÎÓÈ» ˝ÏË„‡ˆËË. Ç Â„Ó ÍÛθÚÛÌÓÏ ˆÂÌÚ ÔÓıÓ‰flÚ ÍÓ̈ÂÚ˚, ‚˚ÒÚ‡‚ÍË, Ô‡Á‰Ì˘Ì˚ ÏÂÓÔËflÚËfl. ֢ ӉËÌ, Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌ˚È «ÛÒÒÍËÈ Ó·˙ÂÍÚ» ‚ ÚÂı Ê ÏÂÒÚ‡ı ¯Ú‡Ú‡ 縲-âÓÍ: çӂӉ˂‚Ó. ùÚÓ ˆÂÎ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ: Ô‡‚ÓÒ·‚̇fl ˆÂÍÓ‚¸, ÊÂÌÒÍËÈ ÏÓ̇ÒÚ˚¸, ÒÚ‡˜ÂÒÍËÈ ‰ÓÏ, ÔÓÒÚÓflÎ˚È ‰‚Ó, Í·‰·Ë˘Â. èÓ Ì‡‰„Ó·ËflÏ çӂӉ˂‚ÒÍÓ„Ó Í·‰·Ë˘‡ ÏÓÊÌÓ ËÁÛ˜‡Ú¸ ËÒÚÓ˲ êÓÒÒËË: ÔÓÛ˜ËÍ ÎÂÈ·-„‚‡‰ËË Ö„Ó àÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÇÂ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÓÎ͇... í۷ˆÍËÂ... ÇÓÎÍÓÌÒÍËÂ... ç‡˚¯ÍËÌ˚... ɇ„‡ËÌ˚... ÇÂÎË͇fl ÍÌfl„ËÌfl ÇÂ‡ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌӂ̇... äÌflÁ¸ ÉÂÓ„ËÈ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌӂ˘... é·ÂÎËÒÍ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È „ÂÌÂ‡ÎÛ Ç·ÒÓ‚Û Ë ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚Ó‚‡Î ‚ fl‰‡ı êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂθÌÓÈ ‡ÏËË...í‡Ï Ê ÔÓıÓÓÌÂ̇ ÄÎÂÍ҇̉‡ 㸂ӂ̇ íÓÎÒÚ‡fl: ‚ èÂ‚Û˛ ÏËÓ‚Û˛ Ó̇ ÔÓÎۘ˷ ÚË ÉÂÓ„Ë‚ÒÍËı ÍÂÒÚ‡, ·˚· Û‰ÓÒÚÓÂ̇ Á‚‡ÌËfl ÔÓÎÍÓ‚ÌË͇, ÔÓÚÓÏ Òˉ· ‚ ·Óθ¯Â‚ËÒÚÒÍÓÈ Ú˛¸ÏÂ, Á‡ÚÂÏ ·˚· ı‡ÌËÚÂÎÂÏ ÏÛÁÂfl ‚ üÒÌÓÈ èÓÎflÌ Ë, ̇ÍÓ̈, ‚ 1929 „Ó‰Û ÔÓÍËÌÛ· êÓÒÒ˲. ùÚÓ - ÓÒÒËÈÒ͇fl ËÒÚÓËfl, ÌÓ Ì ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ êÓÒÒËÈÒ͇fl àÏÔÂËfl, ÚÓÚ‡ÎËÚ‡Ì˚È ÂÊËÏ ëëëê Ë ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ „Ë·ˉ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ó‰ÌÓ ÌÂ‡Á˚‚ÌÓ ˆÂÎÓÂ. èÓÌflÚ¸ Ë ÔËÌflÚ¸ Ú‡ÍÛ˛ ‚ÂÒ˲ ËÒÚÓËË Î˛‰flÏ ËÁ ÌÂÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ˝ÏË„‡ˆËË ÚÛ‰ÌÓ. ÇÔÓ˜ÂÏ, Ì ÚÓθÍÓ ËÏ...

ÅËÚ‚‡ Á‡ ‰Û¯Ë àı, Ӊ̇ÍÓ, Ì ӘÂ̸-ÚÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú - ̇˜Ë̇fl Ò 20-ı - 30-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚Â͇ ÒÓ‡ÚÌËÍË Ë Ì‡ÒΉÌËÍË «ÊÂÎÂÁÌÓ„Ó îÂÎËÍÒ‡» ‡ÍÚË‚ÌÓ (Ë ˜‡ÒÚÓ ÛÒÔ¯ÌÓ) Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓÌÚÓθ ̇‰ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓÈ ‰Ë‡ÒÔÓÓÈ, Û‰ÂÎflfl ÓÒÓ·Ó ‚ÌËχÌË Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. ñÂÍÓ‚Ì˚È ÔËıÓ‰ íÓÎÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙÓ̉‡ ‰‚‡Ê‰˚ Ì Á‡ıÓÚÂÎ - „Ó‚Ófl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ - «ÎÓÊËÚ¸Òfl ÔÓ‰ åÓÒÍ‚Û». Ç 1970 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ‡Ì ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÛ˛ è‡‚ÓÒ·‚ÌÛ˛ ˆÂÍÓ‚¸ ÄÏÂËÍË (èñÄ) Ô‚‡ÚËÎË ‚ ‡‚ÚÓÍÂهθÌÛ˛, ÔËıÓ‰ ‚˚¯ÂÎ ËÁ èñÄ Ë ÔÂ¯ÂÎ ‚ êÛÒÒÍÛ˛ Ô‡‚ÓÒ·‚ÌÛ˛ ˆÂÍÓ‚¸ Á‡ „‡ÌˈÂÈ (êèñá). Ç 2007 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ·Óθ¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ êèñá ÒÎËÎË Ò åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ Ô‡Úˇı‡ÚÓÏ, ÔËıÓ‰ ÓÒÚ‡ÎÒfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï Ë ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÌÂÔËÒÓ‰ËÌË‚¯Û˛Òfl

˜‡ÒÚ¸ êèñá. Ä ‚ÓÚ ‚ çӂӉ˂‚Ó, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ‚ ÑÊÓ‰‡Ì‚ËÎΠ(ÚÓÚ Ê ¯Ú‡Ú 縲âÓÍ), „‰Â ̇ıÓ‰flÚÒfl ÏÛÊÒÍÓÈ ÏÓ̇ÒÚ˚¸ Ë ‰Ûıӂ̇fl ÒÂÏË̇Ëfl êèñá, ÚÂÔÂ¸ ÔÓÏË̇˛Ú «ÇÂÎËÍÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰Ë̇ Ë ÓÚˆ‡ ̇¯Â„Ó äËËη, ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó è‡Úˇı‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ÇÒÂfl êÛÒË» Ë ‚ÓÁÌÓÒflÚ ÏÓÎËÚ‚˚ Á‡ «·Ó„Óı‡ÌËÏÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ êÓÒÒËÈÒÍÛ˛». Ç ÌÂÔËÒÓ‰ËÌË‚¯ËıÒfl ˆÂÍÓ‚Ì˚ı ÔËıÓ‰‡ı êèñá ÏÓÎflÚÒfl Á‡ «ÒÚ‡Ê‰Û˘Û˛ ÒÚ‡ÌÛ êÓÒÒËÈÒÍÛ˛» Ë Ì ÔÓÏË̇˛Ú Ô‡Úˇı‡ äËËη - ÓÌ ËÏ Ì „ÓÒÔÓ‰ËÌ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ì ÔÓ͇flÎÒfl ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓ¯ÎÓÏ (Í‡Í ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ ÊË‚Û˘ËÈ ‚ ëòÄ ·˚‚¯ËÈ ˜ÂÍËÒÚ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËÈ ‚ Òڇڸ «òÔËÓÌÒ͇fl ˆÂÍÓ‚¸», äËËÎÎ ÔÓıÓ‰ËÎ ‚ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ҂Ӊ͇ı Í‡Í «‡„ÂÌÚ åËı‡ÈÎÓ‚»). ÅÂÁ ÔÓ͇flÌËfl êèñ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó·˙‰ËÌÂÌËfl Ò Ì², Ò˜ËÚ‡˛Ú ÒÚÓÈÍË «Á‡Û·ÂÊÌËÍË». ...äÓ„‰‡-ÚÓ, ‚ Ì‰Ó΄ӂ˜ÌÛ˛ ˝ÔÓıÛ „Ó·‡˜Â‚ÒÍÓÈ „·ÒÌÓÒÚË, ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Í‡Í ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á Û͇ÏË ËÂ‡ıÓ‚ êèñ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡Î Á‡Û·ÂÊÌÛ˛ ˆÂÍÓ‚¸. Ç Ï‡ÚÂˇ·ı Ô‡·ÏÂÌÚÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË Ò‚fl˘ÂÌÌË͇ Éη‡ üÍÛÌË̇ Ë ã¸‚‡ èÓÌÓχ‚‡ (ÚÓ„‰‡, ‚ 1990 „Ó‰Û, ÓÌË ·˚ÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ êëîëê) Ô˂Ӊ˷Ҹ, ÒÂ‰Ë ÔӘ„Ó, ڇ͇fl ˆËÚ‡Ú‡: «àÁ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ äÉÅ ëëëê, î. 5, oÔ. 14, ‹529, ‰. Ä-63. 1970 „Ó‰, ‡‚„ÛÒÚ Î. 270. Ç ëòÄ ‚˚Âı‡Î ‡„ÂÌÚ «ë‚flÚÓÒ·‚» (‚ Òڇڸ ä. èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓ„Ó «òÔËÓÌÒ͇fl ˆÂÍÓ‚¸» Û͇Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ - ÏËÚÓÔÓÎËÚ çËÍÓ‰ËÏ (êÓÚÓ‚). - à.Å.) Ò Á‡‰‡ÌËÂÏ ËÁÛ˜ÂÌËfl ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ÌÛÚË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÒ·‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë (èñÄ. - à.Å.) ‚ Ò‚flÁË Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÂÈ ‡‚ÚÓÍÂÙ‡ÎËË Ë Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ä‡ÎÓ‚‡ˆÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë (êèñá. - à.Å.), ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ÏÂÓÔËflÚËfl ÔÓ Â ÍÓÏÔÓÏÂÚ‡ˆËË Í‡Í ‡ÌÚËÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡». ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ‡·ÓÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÓÍÓ̘Ë·Ҹ Ì˘ÂÏ, ‡ ÍÓÏËÒÒËfl ëËÌÓ‰‡ êèñ ‚ÓÓ·˘Â Ì ÔËÒÚÛÔË· Í ‡·ÓÚÂ.

íÂ, ÍÓ„Ó Ì ÔÓÁ‚‡ÎË ‚ êÓÒÒ˲ ÑÛχ˛, ˜ÚÓ êÓÒÒËË ÔÓ¯ÎÓ ·˚ ̇ ÔÓθÁÛ, ÂÒÎË ·˚  Ô‡‚ËÚÂÎË ÏÂ̸¯Â ̇‰Û‚‡ÎË ˘ÂÍË (ÏÓÎ, Ò‡ÏË Ò ÛÒ‡ÏË) Ë Ô˄·¯‡ÎË ÊËÚ¸ Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ êÓÒÒËË ÌÓÒËÚÂÎÂÈ Á̇ÌËÈ Ë ÍÛθÚÛ˚ ËÁ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ‰Ë‡ÒÔÓ˚. (Ç ÚÓÏ ˜ËÒΠ- Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ „ÓÒ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, ˜ÚÓ Á‡Ô¢ÂÌÓ Ì˚̯Ì˚Ï ÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ). åÂÌ „Ó‰˚ χÎ˚ ̇ˆËË - ÄÏÂÌËfl, ãËÚ‚‡, ã‡Ú‚Ëfl Ë ‰Û„Ë - ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ÔÓÚÂ̈ˇΠ҂ÓÂÈ ˝ÏË„‡ˆËË „Ó‡Á‰Ó ÎÛ˜¯Â. Ç êÓÒÒËË, Í ÔËÏÂÛ, ÏÓ„ÎË ·˚, ̇‚ÂÌÓÂ, ̇ÈÚË ÔËÏÂÌÂÌË ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, Í‡Í çËÍÓÎ‡È ëÂ„‚˘ óÂÚÍÓ‚. ë‡Ï ÓÌ, ÔÓÚÓÏÓÍ ‰‚ÓflÌÒÍËı Ù‡ÏËÎËÈ óÂÚÍÓ‚˚ı, êÓ‰ÁflÌÍÓ Ë í۷ˆÍËı, ‚˚ÓÒ¯ËÈ ‚Ó î‡ÌˆËË, ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ëÓ·ÓÌÌ˚, Ò 70ı „Ó‰Ó‚ ÊË‚Û˘ËÈ ‚ ÄÏÂËÍÂ, Í ˝ÚÓÏÛ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒÚÂÏËÎÒfl. éÌ ıÓÚÂÎ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‰Û„Ó„Ó: ˜ÚÓ·˚ Ó‰Ó‚Ó ËÏÂÌËÂ Â„Ó ÒÂϸË, ̇ıÓ‰fl˘ÂÂÒfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. åflÒÌˈ͇fl, ‰. 7, ÒÎÛÊËÎÓ ÏÓÒ͂˘‡Ï, ‡ Ì Á‡ı‚‡ÚË‚¯ËÏ Â„Ó ·ËÁÌÂÒÏÂ̇Ï. éÒÓ·ÌflÍ ·˚Î ÔÓ‰‡ÂÌ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ô‰ÍÓ‚ óÂÚÍÓ‚‡ „ÓÓ‰Û åÓÒÍ‚Â ‚ 1871 „Ó‰Û ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÍÌËÊÌ˚Ï ÒÓ·‡ÌËÂÏ - ˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‚ÓÈ ·ÂÒÔ·ÚÌÓÈ ÔÛ·Î˘ÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ åÓÒÍ‚˚. Ç 1938 „Ó‰Û Ì‡ ·‡Á ˜ÂÚÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÍÌËÊÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËfl ·˚· ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÔÛ·Î˘̇fl ËÒÚÓ˘ÂÒ͇fl ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ (ÉèàÅ). Ç 1996 „Ó‰Û, ‚ „Ó‰ 125-ÎÂÚËfl ÒÓ ‰Ìfl ÔÂ‰‡˜Ë ˜ÂÚÍÓ‚ÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ‚

‰‡ åÓÒÍ‚Â, çËÍÓÎ‡È óÂÚÍÓ‚ ‚˚ÒÚÛÔËΠ̇ Á‡Ò‰‡ÌËË ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êî Ë ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓÏÓ˘Ë. é‰Ì‡ÍÓ ‚ 2000 „Ó‰Û ‰ÓÏ óÂÚÍÓ‚‡ ·˚Î Ò‰‡Ì ‚ ‡ÂÌ‰Û Ì‡ 49 ÎÂÚ ÌÂÍÓÂÏÛ ééé «Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍÓ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó». ÇÒfi, ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ÚÓθÍÓ Ì ·Ë·ÎËÓÚÂ͇… ÇÓÚ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚È «ÒÓ‚ÓÍ». Ç ÏÂÌ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ Ô·Ì ÓÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ú‡Í. èÓÏÌ˛, ·˚Î ‚ ·ÎËÊÌÂÏ ç¸˛-ÑÊÂÒË, ̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÏÓÒÚ‡ ÑÊÓ‰Ê‡ LJ¯ËÌ„ÚÓ̇, ‚ÍÛÒÌ˚È Ë ‰Â¯Â‚˚È ‡ÏflÌÒÍËÈ ÂÒÚÓ‡Ì. à Û„Ó‡Á‰ËÎÓ ÊÂ Â„Ó ıÓÁflË̇, ÎË‚‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÏflÌË̇, ‚ÁflÚ¸ Í Ò· ‚ ÍÓÏԇ̸ÓÌ˚ ÔËÂı‡‚¯Â„Ó ËÁ ˝ÍÒ-ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏÂÌËË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË͇. êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ Ï‡ÎÓ ‡·ÓÚ‡Î Ë ÏÌÓ„Ó ‡ÒÒÛʉ‡Î; ÓÌ ‚ÂÎ ÔÓÒÚ‡ÌÌ˚ ‡Á„Ó‚Ó˚ Ò ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏË, ÔÓ‰Ò‡ÊË‚‡ÎÒfl Ë ‚˚ÔË‚‡Î Ò ÌËÏË (˜Â„Ó ‚ ÄÏÂËÍ Ì ‰Â·ÂÚ ÌËÍÚÓ ËÁ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Â„Ó ÔÂÒÓ̇·). äÓÓ˜Â, ÂÒÚÓ‡Ì ÔÓ„ÓÂÎ, Â„Ó ıÓÁflËÌ ‡ÒÒÓËÎÒfl Ò ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ Ë ÓÚÍ˚Î ·ÂÁ ÌÂ„Ó ÌÓ‚Û˛ ÚÓ˜ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÔÓÎÌ ÛÒÔ¯ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ ÒÂÈ ‰Â̸.

èÓ„‡Ïχ + ÔÓÔËÒ͇ = ÑÂÔ‡‰¸Â íÛÚ Ë Ò͇ÁÍ ÍÓ̈ - ÔÓ ÌËı Ë ÔÓ Ì‡Ò. ïËÚ˚ ÍËڇȈ˚ ÓÒÏ˚ÒÎËÎË ˝ÚÛ Ò͇ÁÓ˜ÍÛ Ë ÒÚ‡ÎË ‚ ӷ΄˜ÂÌÌÓÏ ÔÓfl‰Í Ô˄·¯‡Ú¸ ËÁ-Á‡ Û·Âʇ ı‡ÛˆflÓ - Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍËڇȈ‚ - ¢ ÎÂÚ Úˉˆ‡Ú¸ ̇Á‡‰. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ ÓÒÒËflÌ (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÙˈËÓÁ‡), ÍÓÚÓ˚ ‚ˉflÚ ‚ ˝ÏË„‡ÌÚ‡ı ÌÂÍË ËÌÓÓ‰Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÍËڇȈ˚ ‚ÓÒÔËÌËχ˛Ú ÊË‚Û˘Ëı Á‡ Û·ÂÊÓÏ ÒÓÔÎÂÏÂÌÌËÍÓ‚ Í‡Í Ò‚ÓËı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì, ‚ÓÎÂÈ ÒÛ‰¸·˚ ̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚‰‡ÎË ÓÚ Ó‰ËÌ˚. ÇÓÁ‚‡˘ÂÌË ÍËڇȈ‡ ̇ Ó‰ËÌÛ, ‰‡Ê ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, ˝ÚÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ‚ÓÒÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Ò ÒÂϸÂÈ. è‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡ äçê - Ì ÔÓ·ÎÂχ. Ç ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í Ò‚ÓËÏ, ÊË‚Û˘ËÏ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, - Í‡Í Í Ò‚ÓËÏ, ‡ Ì ˜ÛÊËÏ, - ÍÓÂÚÒfl Ӊ̇ ËÁ Ô˘ËÌ ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ˜Û‰‡. Ä Â˘Â, ÍÓ̘ÌÓ, ‚‡ÊÌÛ˛ Óθ Ë„‡˛Ú ӷ΄˜ÂÌÌ˚ Ôӈ‰Û˚ „ËÒÚ‡ˆËË Ô‰ÔËflÚËÈ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó Í‡ÔËڇ·, θ„ÓÚÌ˚È Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È ÂÊËÏ ‰Îfl ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ËÁ ˜ËÒ· ıÛ‡ˆflÓ, ÓÒÓ·˚ „‡‡ÌÚËË ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË Ëı ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ. ïÛ‡ˆflÓ ‚ÂÁÛÚ ‚ ÒÚ‡ÌÛ Ô‰ÍÓ‚ Ì ÚÓθÍÓ ‰Â̸„Ë, ÌÓ Ë ÛÏÂÌË ‚ÂÒÚË ·ËÁÌÂÒ, Á̇ÌËfl ‚ ‡Á΢Ì˚ı ӷ·ÒÚflı... Ç êÓÒÒËË ÚÓÊ ÉÓÒ‰Ûχ ̇ ‰Ìflı ÔËÌfl· ÔÓÔ‡‚ÍË Í Á‡ÍÓÌÛ «é „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Â êî» Ë Í Á‡ÍÓÌÛ «é Ô‡‚Ó‚ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì ‚ êî», ͇҇˛˘ËÂÒfl ÛÔÓ˘ÂÌËfl ÔËÂχ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó. çÓ, ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, ˜¸ ˉÂÚ ÌÂ Ó Î˛·˚ı Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌË͇ı (Á‡ıÓÚÂÎ ÔËÂı‡Î), ‡ Ó· Û˜‡ÒÚÌË͇ı „ÓÒÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ ÔÂÂÒÂÎÂÌ˲ ‚ êî. à ‚Ó‚ÚÓ˚ı, ˝ÚË Î˛‰Ë, ÔÂÂÒÂÎË‚¯ËÒ¸ ‚ êÓÒÒ˲, ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÊË‚‡Ú¸ ̇ ÚÂËÚÓËË ÚÓ„Ó „ËÓ̇, ‚ ÍÓÚÓ˚È ÓÌË ÔËÂı‡ÎË, - ÚÓθÍÓ Ú‡Ï ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ „ËÒÚ‡ˆË˛ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂθÒÚ‚‡. åÓÊÂÚ Ò· Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÚÓÏ͇ ÍÌflÊÂÒÍÓ„Ó Ó‰‡, ÍÓÚÓ˚È Á‡ıÓ˜ÂÚ ÊËÚ¸, Í‡Í ÍÂÔÓÒÚÌÓÈ ÍÂÒÚ¸flÌËÌ - Ò ÔË‚flÁÍÓÈ Í ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂθÒÚ‚‡? à ˜ÚÓ ÂÒÎË ÓÌ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ÊËÚ¸ Ì ‚ ÚÂı ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı êî, ÍÓÚÓ˚ ۘ‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ „ÓÒÔÓ„‡ÏÏÂ, ‡ ‚ ͇ÍÓÏ-ÚÓ ‰Û„ÓÏ „ËÓÌÂ? á‡ÚÓ ‚ ÒËθÌÓ ÛÒÍÓÂÌÌÓÏ ÔÓfl‰Í - Á‡ ‰‚‡ ‰Ìfl - èÛÚËÌ Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÎ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó êî ÑÂÔ‡‰¸Â, Ë ÊËÚ¸ ÓÌ ·Û‰ÂÚ Ú‡Ï, „‰Â Á‡ıÓ˜ÂÚ (ıÓÚfl Á‡ıÓ˜ÂÚ ‚fl‰ ÎË). ç‡ Ó˜ÂÂ‰Ë - ¢ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÎÂÚ‡˛˘ËÈ Ì‡ ¯‡‡ı ˜Û‰‡Í ËÁ î‡ÌˆËË. Ç êÓÒÒËË Ò‚ÓËı ‡ÏÓ‡Î¸Ì˚ı ˆËÌËÍÓ‚ Ë ˜Û‰‡ÍÓ‚ ‚ÒÂı χÒÚÂÈ - ıÓÚ¸ ÔÛ‰ ÔÛ‰Ë. àÎË ÒÚ‡Ì‡ ڇ͇fl, ˜ÚÓ ‰Û„Ë Ì ÚÂ·Û˛ÚÒfl?

àθfl ÅÄêÄçàäÄë.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

SOSÖÑà éÒÚ‡‚‡flÒ¸ Û ‚·ÒÚË ‚ÓÚ ÛÊ ÔÓ˜ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚Â͇, àÒÎ‡Ï ä‡ËÏÓ‚ ‰‡‚ÌÓ ÔÂÂÊËÎ Ò‚ÓÈ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËÈ Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÔËÍ. Ç ‰Â̸ Â„Ó 75ÎÂÚËfl Ì ÔÓÈϯ¸: ÚÓ ÎË ÓÌ ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÊÂÒÚÓ˜‡È¯ËÈ ‰ËÍÚ‡ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË, ÚÓ ÎË ·ÛÚ‡ÙÓÒ͇fl Ë ·ÂÒÔÓÎÂÁ̇fl ÔÂÒÓ̇, ÓÚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ ÒÚ‡Ì ÌË˜Â„Ó ÛÊ Ì Á‡‚ËÒËÚ. óÎÂÌ äèëë Ò 1964 „Ó‰‡ Ë ÔÂ‚˚È ÔÂÁˉÂÌÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó ìÁ·ÂÍËÒڇ̇ Í‡Í ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl ÙË„Û‡ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÒÓÚÍ‡Ì ËÁ ÔÓÚË‚Ó˜ËÈ, ‡ ˝ÔÓı‡ Â„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ‚ ËÒÚÓËË ‡ÁˇÚÒÍÓÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍË Í‡Í ‚ÂÏfl Ò‡Ï˚ı ‡‰ÛÊÌ˚ı ̇‰Âʉ Ë Ò‡Ï˚ı „Ó¸ÍËı ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÈ. „ӉÌfl ä‡ËÏÓ‚ - Ò‡Ï˚È ÒÚ‡˚È ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ëçÉ Ë Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı ÓÒÚ‡‚¯ËıÒfl ̇ ‚˚Ò¯ÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚÛ ÂÎËÍÚÓ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ˝ÔÓıË. ç‡fl‰Û Ò ÎˉÂÓÏ ä‡Á‡ıÒڇ̇ ç‡Á‡·‡Â‚˚Ï ÓÌ Ô‡‚ËÚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ Ò 1989 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ·˚Î ËÁ·‡Ì ÔÂ‚˚Ï ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ ÛÁ·ÂÍÒÍÓ„Ó ñä. ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î Í‡ÚÛÓÈ åËı‡Ë· ÉÓ·‡˜Â‚‡. çÓ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠ‡ÒÔ‡‰‡ ëÓ˛Á‡ ‚˜Â‡¯ÌËÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ ä‡ËÏÓ‚ ÔÓÌflÎ: ˜ÚÓ·˚ Û‰ÂʇڸÒfl ̇‚ÂıÛ, „Ó·‡˜Â‚ÒÍÛ˛ „·ÒÌÓÒÚ¸ ̇‰Ó ÔÓÒÍÓ Á‡ÚÍÌÛÚ¸, ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‡Á„ÛÎË‚‡˛˘Ëı ÔÓ ÔÎÓ˘‡‰flÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÓÔÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÛÌ˘ÚÓÊËÚ¸. àÚÓ„: ÎˉÂÓ‚ ÓÔÔÓÁˈËË ‚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̠ÌÂÚ ÛÊ ÎÂÚ ÔflÚ̇‰ˆ‡Ú¸ - ‚Ò ÓÌË ÎË·Ó ‚ Ú˛¸ÏÂ, ÎË·Ó ‚ ËÁ„̇ÌËË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚¢‡Ú¸ Ò ÚÂνÍ‡ÌÓ‚ ä‡ËÏÓ‚ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ „Ó·‡˜Â‚ÒÍÓÏ ‰Ûı - ÏÌÓ„Ó Ë ‚ÂÎÂ˜˂Ó; ÔÓ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˲, Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë Ò‚Ó·Ó‰Û ÒÎÓ‚‡ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ. à ˜ÂÏ ·Óθ¯Â ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı Ë ‰Ó·˚ı ÒÎÓ‚ ÓÌ „Ó‚ÓËÚ, ÚÂÏ Úۉ̠‚ ÒÚ‡Ì ‰˚¯‡Ú¸. ֢ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔÂÁˉÂÌÚ Î˘ÌÓ ËÌˈËËÓ‚‡Î ÔËÌflÚË ÒÔˆˇθÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ Ó Ò‚Ó·Ó‰Â ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË. ä‡ÍË ÔÎÓ‰˚? ìÁ·ÂÍÒ͇fl ˆÂÌÁÛ‡ ÚÓڇθ̇, ‚ ÒÚ‡Ì ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó ëåà, ÒÓÚÌË ÌÓ‚ÓÒÚÌ˚ı Ò‡ÈÚÓ‚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚, ‰ÂÒflÚÍË ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ ‚˚ÌÛʉÂÌ˚ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÒÚ‡ÌÛ, ‡ ÚÂ, ÍÚÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ¯ËÓÍÓ ÓÚÍ˚‚‡Î ÓÚ, ÒˉflÚ ‚ Ú˛¸Ï ËÎË ÔÒËıΘ·Ìˈ‡ı. äÓ̘ÌÓ, ‰‡ÎÂÍÓ Ì ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓÂÌÓ ËÎË ‡ÁÛ¯ÂÌÓ Ò„ӉÌfl ‚ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡ÌÂ, ҉·ÌÓ Û͇ÏË ä‡ËÏÓ‚‡. çÓ ‚Òfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚Ò ‡‚ÌÓ ÎÂÊËÚ Ì‡ ÌÂÏ. lj¸ ˝ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÓÌ - Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó èÛÚË̇ ‚˚ÒÚÓËÎ Ò‚Ó˛ «‚ÂÚË͇θ ‚·ÒÚË», ‡ ÔÓ ÒÛÚË - ÏÓ‰Âθ ÔÓËÁ‚Ó· ̇‰ ̇ÒÂÎÂÌËÂÏ Ë Ï‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡ÌËfl Á‡ÍÓ̇ÏË. ä‡Í β·ÓÈ Â‰ËÌÓ΢Ì˚È Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ, ä‡ËÏÓ‚ Á‡ÒÚÂÌ˜Ë‚Ó Ì‡Ò·ʉ‡ÂÚÒfl Ò‚ÓÂÈ ÛÌË͇θÌÓÒÚ¸˛. éÔ‡Ò‡flÒ¸ Ò‡‚ÌÂÌËÈ Ò íÛÍÏÂÌ·‡¯Ë Ë Ó·‚ËÌÂÌËÈ ‚ ÍÛθڠ΢ÌÓÒÚË, ÓÌ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓÒËÎ ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ Ë ‡·ÓÎÂÔÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ÛÒÂ‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Â„Ó ‚ÓÒı‚‡ÎÂÌËË. êÂÁÛθڇÚ: ‚Ò ÛÒÔÂıË ‚ ÒÚ‡Ì ‚Ò ‡‚ÌÓ ‰ÓÒÚË„‡˛ÚÒfl Î˯¸ «ÔÓ‰ ˜ÛÚÍËÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ

ë

Агония Ислама

èÂÁˉÂÌÚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̇ Á‡„̇Π‚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ ÚÛÔËÍ Ò·fl Ë Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ ë‰Ìflfl Á‡Ô·ڇ ‚ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡ÌÂ, ÔÓ ÓÙˈˇθÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ $340. èÓ ÌÂÓÙˈˇθÌ˚Ï - ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó Á‡ÔÎ‡Ú Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ $200. á‡ÚÓ ÔÂÌÒËË «‰ÓÒÚË„‡˛Ú» $70. 䂇ÚÔ·ڇ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 15-20% ÓÚ Ò‰ÌÂÈ Á‡Ô·Ú˚. èÓÂÁ‰ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚ ÒÚÓËÚ ÔÓfl‰Í‡ 25-30 ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚, ıη - 20 ˆÂÌÚÓ‚. ë‰Ìflfl ÛÁ·ÂÍÒ͇fl ÒÂϸfl ÏÓÊÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ò· ÂÒÚ¸ ÏflÒÓ ‡Á ‚ ̉Âβ. èÓ ÓÙˈˇθÌÓÈ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ, ‚ 2011 „Ó‰Û ‚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̠ÔÓÊË‚‡ÎË 28 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. àÁ ÌËı ÓÍÓÎÓ 5 ÏÎÌ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ̇ Á‡‡·ÓÚ͇ı Á‡ Ô‰Â·ÏË ÒÚ‡Ì˚. Ç 2012 „Ó‰Û ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı ÒÓÒÚ‡‚Ë· 621,7 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Human Rights Watch, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎËÚÁ‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̠Ô‚˚¯‡ÂÚ 2000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ÔÂÁˉÂÌÚ‡», ‡ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Ë ‡ÍÚۇθÌÓÒÚ¸ Â„Ó ËÁ˜ÂÌËÈ Ó·ËθÌÓ ËÁÎË‚‡˛ÚÒfl Ò „‡ÁÂÚÌ˚ı ÔÓÎÓÒ. ä‡ËÏÓ‚ - ÔÓÊËÁÌÂÌÌ˚È ÔÂÁˉÂÌÚ Ë Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ „·‚‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡, ‡ Â„Ó Ï‡ËÓÌÂÚÓ˜Ì˚È Ô‡·ÏÂÌÚ ÔËÌËχÂÚ ÚÓθÍÓ Ú ¯ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ ÎˉÂ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ‰Ô˯ÂÚ Ò ·Óθ¯ËÏ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ. çÓ, Í ÒÓʇÎÂÌ˲ (ËÎË Í Ò˜‡ÒÚ¸˛) ‰Îfl ÛÁ·ÂÍÓ‚, ‚·ÒÚ¸ ä‡ËÏÓ‚‡ Ú‡Í Ê ‡·ÒÓβÚ̇, Í‡Í Ë... Ì˘ÚÓÊ̇. ÇÒ „Ó‰˚, ̇˜Ë̇fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Ó·ÂÚÂÌËfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, àÒÎ‡Ï ä‡ËÏÓ‚ flÓÒÚÌÓ Ô΂‡ÎÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ ëëëê Ë ÒÚ‡ÒÚÌÓ ÔËÁ˚‚‡Î ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÌÂ̇‚ËÒÚÌÓ„Ó «ÍÓÎÓÌˇθÌÓ„Ó» ÔÓ¯ÎÓ„Ó. çÓ «Òӂ͇» ‚ Â„Ó ËÚÓËÍÂ Ë Ï‡ÌÂ Ô‡‚ÎÂÌËfl ÏÌÓ„Ó ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ Û èÛÚË̇ Ò ç‡Á‡·‡Â‚˚Ï ‚ÏÂÒÚ ‚ÁflÚ˚ı. ë Ò‡Ï˚ı ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl ä‡ËÏÓ‚ ‡ÚÓ‚‡Î Á‡ ÒÍÓÂȯËÈ ÔÂÂıÓ‰ ÒÚ‡Ì˚ Í ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ÍÓÚÓ˚È ‰Ó ÒËı ÔÓ Ú‡Í Ë Ì ÒÓÒÚÓflÎÒfl: ÓÌ - ·˚‚¯ËÈ Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÉÓÒÔ·̇ ÂÒÔÛ·ÎËÍË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì Ò„ӉÌfl ‰ËÌÒÚ‚ÂÌ̇fl ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒ͇fl ÒÚ‡Ì‡, „‰Â ËÌÓÒÚ‡ÌÌÛ˛ ‚‡Î˛ÚÛ ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ÚÓθÍÓ Ì‡ ˜ÂÌÓÏ ˚ÌÍÂ, ‡ ÛÓÊ‡È ıÎÓÔ͇ Ò ÙÂÏÂÒÍËı ÔÓÎÂÈ ÔÓ‰ ÔËÒÏÓÚÓÏ ÔÓÎˈËË ÒÓ·Ë‡˛Ú ‰ÂÚË, ‚‡˜Ë Ë Û˜ËÚÂÎfl. «åÂÊ̇ˆËÓ̇θÌÓ Òӄ·ÒË», Í ÍÓÚÓÓÏÛ ‚Á˚‚‡Î ä‡ËÏÓ‚, Ó·Â-

ÌÛÎÓÒ¸ χÒÒÓ‚˚Ï ÓÚ˙ÂÁ‰ÓÏ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ı, ·ÂÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÚ‡ÎË Ù‡·ËÍË Ë Á‡‚Ó‰˚, ÔÂÂÒڇ· Ú˜¸ ‚Ó‰‡ ËÁ Í‡Ì‡ Ë ‚‚Ë̘˂‡Ú¸Òfl ·ÏÔÓ˜ÍË. ä‡ËÏÓ‚‡ ˜‡ÒÚÓ ı‚‡ÎflÚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ flÍÓ·˚ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÎ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Í‡Í ‚ 퇉ÊËÍËÒÚ‡ÌÂ. çÓ ‚ ̉‡ÎÂÍÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ·Î‡„Ó‰‡fl ËÏÂÌÌÓ Â„Ó ÒÚ‡‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‡ „ÓÁËÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÎÂÏ ·ËÚ‚˚ ÔÓÒÚ‡¯ÌÂÂ, ˜ÂÏ ëËËfl. lj¸ ÔÓ͇ Ó‰ÌË ÍÓÔflÚ ÌÂ̇‚ËÒÚ¸ Í ÂÊËÏÛ, ‰Û„Ë ÒÎÛÊ‡Ú ÂÏÛ Á‡ ıÓÓ¯Û˛ Ô·ÚÛ Ë, Í‡Í ÒÚÓÓÌÌËÍË ÄÒ‡‰‡, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ˜Â„Ó Ì ҉‡‰ÛÚÒfl ·ÂÁ ·Ófl. «ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·Û‰ÂÚ ÌË ÓÚ ÍÓ„Ó Á‡‚ËÒÂÚ¸» - Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ó‰ÌÓ ËÁ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ä‡ËÏÓ‚‡, ‚Íβ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ¯ÍÓÎ Ë ‚ÛÁÓ‚. à ˝ÚÓ „Ó‚ÓËÚ „ÂÓÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ Ùβ„Â, „ÓÚÓ‚˚È Î„ÍÓ ÔÓ‰‡Ú¸Òfl ÚÓÏÛ, ÍÚÓ Á‡˘ËÚËÚ Â„Ó Î˘ÌÛ˛ ‚·ÒÚ¸ Ë Ó·ÂÒÔ˜ËÚ «ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸». èflÏÓÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Â„Ó «ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË» - Ó·Ìˢ‡‚¯‡fl ÒÚ‡Ì‡, Ì ÒÔÓÒӷ̇fl ÔÓÍÓÏËÚ¸ Ò·fl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ Ë ‚˚ÌÛʉÂÌ̇fl Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ·ÂÒÔ‡‚Ì˚È ÏË„‡ÌÚÒÍËÈ ıη ‚ êÓÒÒËË. óÂÏ «ÒÚ‡·ËθÌ» ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì, ÚÂÏ ÓÒÚÂÂ Â„Ó ÒÒÓ˚ Ò ÒÓÒ‰flÏË ÔÓ ë‰ÌÂÈ ÄÁËË, ‡ ̇ „‡Ìˈ‡ı Ò äË„ËÁËÂÈ Ë í‡‰ÊËÍËÒÚ‡ÌÓÏ Ò„ӉÌfl Ë ‚Ó‚Ò ÒÚÂÎfl˛Ú, ·ÂÛÚ Á‡ÎÓÊÌËÍÓ‚. ä‡ËÏÓ‚‡ Ò˜ËÚ‡˛Ú ·ÓˆÓÏ Ò «Û„ÓÁÓÈ ÚÂÓËÁχ» Ë «ËÒ·Ï-

15

ÒÍÓ„Ó ˝ÍÒÚÂÏËÁχ». ùÚÓ Ô‡‚‰‡: ËÒ·ÏËÒÚÓÏ Ë ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÓÏ ‚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̠҄ӉÌfl ̇Á˚‚‡˛Ú β·Ó„Ó ÌÂÒ„Ó‚Ó˜Ë‚Ó„Ó Ò ‚·ÒÚflÏË ÏÛÒÛθχÌË̇. í˛¸Ï‡ «Ü‡ÒÎ˚Í», Ô‰̇Á̇˜ÂÌ̇fl ‰Îfl «ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı» Ë «ÂÎË„ËÓÁÌËÍÓ‚», ‡Á‰ÂÎflÂÚ Ò·‚Û éÒ‚Â̈Ëχ Ò Ó‰ÌÓÈ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡ÁÌˈÂÈ: Á‰ÂÒ¸ ÔÓʇ˜Â. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚ ÒÚ‡ı‡ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Á‡ ¯ÂÚÍÛ Ú˚Òfl˜Ë ÛÁ·ÂÍÒÍËı «ÚÂÓËÒÚÓ‚»-·ÂÊÂ̈‚ ÛÒÚÂÏËÎËÒ¸ ‚ Ö‚ÓÔÛ, „‰Â ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ·Óθ¯Â ÌËÍÓÏÛ Ì ۄÓʇ˛Ú. èÂÁˉÂÌÚ‡ ìÁ·ÂÍËÒڇ̇ ÁÓ‚ÛÚ àÒ·ÏÓÏ, ÌÓ ËÒ·Ï, ÍÓÏ ÔÓ‰ÍÓÌÚÓθÌÓ„Ó ‚·ÒÚË, ‚ ÒÚ‡Ì Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‚ÓÁÏÓÊÂÌ. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁˈËË Á‡·ËÚ˚È Ë ÌÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡Ó‰ ÂÒÎË Ë ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔÓ‰ÌflÚ¸Òfl ̇ ·ÛÌÚ, ÚÓ ÚÓθÍÓ ÔÓ‰ ÁÂÎÂÌ˚Ï Á̇ÏÂÌÂÏ. óÚÓ·˚ ‡ÒÔÓÁ̇ڸ Ô·Ì˚ ä‡ËÏÓ‚‡, ̇‰Ó ÔÂ‚ӉËÚ¸ Â„Ó Â˜Ë Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó ̇ӷÓÓÚ. äÓ„‰‡ ÔÂÁˉÂÌÚ Ó·˙fl‚ÎflÂÚ ÌÓ‚˚È „Ó‰ ÉÓ‰ÓÏ ÔÓÊËÎ˚ı β‰ÂÈ, Û ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚ ÓÚÌËχ˛Ú ÔÂÌÒËË Ë ËÌ‚‡ÎˉÌÓÒÚ¸. ç‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÉÓ‰ ÏÓÎÓ‰ÂÊË - ÍÓÔË ·Óθ¯Â ‰ÂÌ„ ̇ Ô·ÚÌ˚È ‚ÛÁ. ç‡ÒÚÛÔË‚¯ËÈ, 2013-È Û ÌËı, ͇ÊÂÚÒfl, ÒڇΠÉÓ‰ÓÏ ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚Ëfl Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËfl. ùÚÓ Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ Á‡ Û·ÂÊ ÓÚÔ‡‚flÚÒfl ¢ ·Óθ¯Â „‡ÒÚ‡·‡ÈÚÂÓ‚, Ë Ú‡Í ÛÊ ÔÓÔÓÎÌfl˛˘Ëı ·˛‰ÊÂÚ ÒÚ‡Ì˚ ̇ ÔÓÎÏËÎΡ‰‡ ‰ÓηÓ‚ ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ. ä‡ËÏÓ‚Û ‚Ò ‚ÂÏfl ÌÛÊÌ˚ ‰Â̸„Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ÛÁ·ÂÍÒÍËÈ ÔÂÁˉÂÌÚ ËÁ‰‡ÂÚ ‚Ò ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚ Û͇Á˚ Ó Î¸„ÓÚ‡ı ‰Îfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó Í‡ÔËڇ·. 燂ÂÌÓÂ, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ‚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̠Íˉ‡˛Ú. ëÚÓËÚ ËÏ ‚ÎÓÊËÚ¸ ͇ÍËÂ-ÚÓ Ò‰ÒÚ‚‡ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔË·˚θ, Ëı ‰ÓıÓ‰˚ ÔÓ‰ β·˚Ï ·Î‡„ӂˉÌ˚Ï Ô‰ÎÓ„ÓÏ ÔÂ‰‡˛ÚÒfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û. í‡Í ÛÊ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏË, ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏË, ÓÒÒËÈÒÍËÏË Ë Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍËÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË. ä‡ËÏÓ‚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ «ÒÎ˚‚ÂÚ ÚÓÌÍËÏ ‡ÁˇÚÒÍËÏ ÔÓÎËÚËÍÓÏ», ÌÓ Ì ‚ ÍÛÒ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ú‚ÓËÚÒfl ̇ ÛÎˈ‡ı Â„Ó ÒÚ‡Ì˚, ‚ ÏÓÁ„‡ı Â„Ó „·ÏÛÌ˚ı ‰Ó˜ÂÂÈ, ‚ ͇χ̇ı ‚ÓÓ‚‡Ú˚ı ‚‡ÒÒ‡ÎÓ‚ Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ı ‰Â„‡‰ËÛ˛˘Â„Ó Ôη҇. àÌÍÓ„ÌËÚÓ ·Ó‰ËÚ¸ ÔÓ ÌÓ˜Ì˚Ï ÔÂÂÛÎÍ‡Ï Ë ÔÓ‰ÒÎۯ˂‡Ú¸ ̇ ·‡Á‡‡ı ÔÓ‰Ó·ÌÓ Á̇ÏÂÌËÚÓÏÛ ‡‡·ÒÍÓÏÛ ı‡ÎËÙÛ ÓÌ Ì ÔË‚˚Í, ‡ ÛÒÎÛÊÎË‚˚ ËÌÙÓ-

χÚÓ˚ ‰‡‚ÌÓ ‰ÓÌÓÒflÚ ‰Ó ‰‚Óˆ‡ Î˯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔËflÚÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸. ëÚ‡²˘ËÈ Ú‡¯ÍÂÌÚÒÍËÈ ı‡Ì Ú‡Í Ê ‰‡ÎÂÍ ÓÚ ‡θÌÓÒÚË, Í‡Í ÔÓÁ‰ÌËÈ ÅÂÊÌ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ ËÒÚÓËfl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‰‚ÓÌË͇, ÊË‚Û˘Â„Ó ‚ ÏÛÒÓÓÒ·ÓÌËÍÂ, ÒÚ‡¯ÌÓ Û‰Ë‚Ë· „Ó: «èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓÚ ÛÁ·ÂÍ Ì ÒÏÓ„ ̇ÈÚË ‡·ÓÚÛ Ì‡ Ó‰ËÌÂ?». Ç Ì‡˜‡ÎÂ Ë ÒÂ‰ËÌ ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı Á‡ ä‡ËÏÓ‚‡ ‚ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡ÌÂ, ̇‚ÂÌÓÂ, ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó. äÓ̘ÌÓ, ·ÂÁ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÂÒÛÒ‡ Ì ӷıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÌËÍÓ„‰‡, ÌÓ ‰ÂÎÓ Ò‰Â·ÎË Ó˜Â‚Ë‰Ì‡fl ı‡ËÁχ ÎˉÂ‡ Ë Ó·Â˘‡ÌË ÒÍÓ˚ı ÔÂÂÏÂÌ. äÓ„‰‡ ä‡ËÏÓ‚ ÔÓ¯ÂΠ̇ ÚÂÚËÈ ÒÓÍ, ‚Ò ÛÊ ‰‡‚ÌÓ ÔÓÌflÎË, ˜ÚÓ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl «„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ò ‚ÂÎËÍËÏ ·Û‰Û˘ËÏ» Ë Ò ÌË͘ÂÏÌ˚Ï Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ, Ӊ̇ÍÓ ÔÓÏÓΘ‡ÎË Ë ÔÓ„ÎÓÚËÎË. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ Ì ÒÎ˯ÍÓÏ Ì‡‰ÂÊÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl Û‰ÂʇÌËfl ‚·ÒÚË ‚ ˝ÔÓıÛ àÌÚÂÌÂÚ‡ Ë ÓÚÍ˚Ú˚ı „‡Ìˈ. ê‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ÏÓ̇ı ̇˜Ë̇ÂÚ Û·Ë‚‡Ú¸ ̉ӂÓθÌ˚ı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì. ã˘ÌÓ ÔË͇Á‡‚ ‡ÒÒÚÂÎflÚ¸ ÒÓÚÌË Î˛‰ÂÈ ‚ 2005 „Ó‰Û, àÒÎ‡Ï ä‡ËÏÓ‚, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÔÓ‰ÎËÎ Ò‚ÓÈ ÒÓÍ, ÌÓ Ë ÔÓ‰ÔË҇ΠÒ· ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌ˚È ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ ÔË„Ó‚Ó. éÔË‡flÒ¸ Ò̇˜‡Î‡ ̇ β·Ó‚¸ ¯ËÓÍËı ̇Ó‰Ì˚ı χÒÒ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ Ë Ì‡ÒËÎËÂ, ·˚‚¯ËÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ ä‡ËÏÓ‚ ÔÂ˜ÂÍÌÛÎ ‰‡Ê ÌÂÔË„Îfl‰Ì˚ ÛÒÔÂıË ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚Â͇, ‚ÂÌÛ‚ Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ ‚ ̇˜‡ÎÓ ‰Â‚flÚ̇‰ˆ‡ÚÓ„Ó. íÂ, ÍÚÓ ÔËÒڇθÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Î Á‡ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡ÌÓÏ, ÚÂÔÂ¸ ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËχ˛Ú, ÍÛ‰‡ ÏÓÊÂÚ Á‡‚ÂÒÚË ÔÓ̇˜‡ÎÛ ·ÂÁӷˉ̇fl χÒÒÓ‚‡fl β·Ó‚¸ Í «‚ÒÂ̇Ó‰ÌÓÏÛ ÎˉÂÛ». ëÛ‰¸·‡ ä‡ËÏÓ‚‡ Ë ÒÛ‰¸·‡ ìÁ·ÂÍËÒڇ̇ - Ô˜‡Î¸Ì˚È ÔËÏÂ ‰Îfl ‚ÒÂı, ÍÚÓ Ú‚Â‰ËÚ Ó «ÒÛ‚ÂÂÌÌÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË», Ó «ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl». èÓÒΉÌË „Ó‰˚ ‡‚ÚÓËÚÂÚ ä‡ËÏÓ‚‡ ‰ÂÊËÚÒfl ÚÓθÍÓ Ì‡ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË Ë Ì‡ ÍÓ‚Ë, ‡ ͇ʉ˚È Ó˜Â‰ÌÓÈ Â„Ó ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl „ÓÁËÚ „Ë·Âθ˛ Â„Ó ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ó˜Â̸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÊ Ì ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡¯Ì - Â„Ó Á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Ô‡‚ÎÂÌË ËÎË „fl‰Û˘ËÈ ÛıÓ‰.

чÌËËÎ äàëãéÇ, „·‚Ì˚È ‰‡ÍÚÓ Ò‡ÈÚ‡ îÂ„‡Ì‡.êÛ

çÖ ìóàíëü àãà çÖ ìãìóòÄÖíëü ÄçÉãàâëäàâ? çÖ åéÜÖíÖ àáÅÄÇàíúëü éí ÄäñÖçíÄ?

Åãàñ-äìêëõ ÄçÉãàâëäéÉé üáõäÄ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û åËı‡Ë· òÂÒÚÓ‚‡ ËÁ äÌË„Ë êÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂcÒ‡

éóçõÖ à áÄéóçõÖ • ë‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚·‰ÂÌË flÁ˚ÍÓÏ Á‡ 2- 5 ÏÂÒflˆÂ‚ • àÁ·‡‚ÎÂÌË ÓÚ ‡ÍˆÂÌÚ‡ ‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚Í • é·Û˜ÂÌË ˜ÚÂÌ˲ Ë ÔËÒ¸ÏÛ (Ì ̇Ôfl„‡fl ÏÓÁ„) • Å˚ÒÚ˚È Ì‡·Ó ÒÎÓ‚‡ÌÓ„Ó Á‡Ô‡Ò‡ (·ÂÁ ÁÛ·ÂÊÍË) ÑêìÉàï åÖíéÑéÇ, ÉÄêÄçíàêìûôàï êÖáìãúíÄí – çÖí

www.shestov.ru

èÓÁ‚ÓÌËÚÂ:

1 (917) 208-7434 1 (888) 259-7401


www.vnovomsvete.com

16

èêüåÄü êÖóú èÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÑÏËÚËÈ èÂÒÍÓ‚, ÍÓÚÓÓ„Ó ËÌÓ„‰‡ ̇Á˚‚‡˛Ú “„ÓÎÓÒÓÏ èÛÚË̇”, ‰‡Î ·Óθ¯Ó ËÌÚÂ‚¸˛ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏÛ ËÁ‰‡Ì˲, ‡ÒÒ͇Á‡‚ Ó ÒÛ‰¸·Â “ÔÂÂÁ‡„ÛÁÍË”, “ÒÔËÒÍ 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó” Ë Ó ÚÓÏ, ̇ ͇ÍÓÈ Ú‡Ìˆ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓıÓÊË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl êîëòÄ.

͇ÌÒÍÓÏÛ ËÁ‰‡Ì˲ National Interest èÂÒÍÓ‚. “ÑÂÎÓ å‡„ÌËÚÒÍÓ„Ó ·˚ÎÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÎËÚËÁËÓ‚‡ÌÓ Ë Ó͇Á‡Ì̇fl ÂÏÛ (Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÛ) ÔÓ‰‰ÂÊ͇, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÛ˛ ÊÂÒÚÍÛ˛ ‚ÂÒ˲ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ‰‰ÂʇΠÔÂÁˉÂÌÚ é·‡Ï‡, ÚÓ˜ÌÓ Ì ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏÛ ‡Á‚ËÚ˲ ̇¯Ëı ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ‚Á‡ËÏÌÓÏÛ ÔÓÌËχÌ˲ Ë ‰Ó‚Â˲”, — Ò͇Á‡Î èÂÒÍÓ‚. èÂÒÍÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔËÌflÚËÂ

‚ÂÚ. óÚÓ ÚÂÔÂ¸ Ò͇Á‡Ú¸? åÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl ÔÓfl‚ÎflÂÚ ÌÛÎÂ‚Û˛ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í Á‡ÍÓ̇Ï, ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï “‡ÍÚÛ å‡„ÌËÚÒÍÓ„Ó”. ç‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÎËÚËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ‰Îfl ‚ϯ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌË ‰Â·, ̇„ÌÂÚ‡Ú¸ Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ‚ ‡θÌÓÒÚË ÒÚ‡ıË. ì Ì‡Ò ÌÛ΂‡fl ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í Ú‡ÍËÏ ‚¢‡Ï”, — ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ èÂÒÍÓ‚.

“Голос Путина” OTправил перезагрузку на пенсию èÂÒÍÓ‚ ‡ÒÒ͇Á‡Î ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ڇ̈˚

Ì ̇ÏÂÂ̇ ÚÂÔÂÚ¸ Á‡ÍÓÌ˚, ÔÓ‰Ó·Ì˚ “‡ÍÚÛ å‡„ÌËÚÒÍÓ„Ó”, Á‡fl‚ËÎ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ‡ÏÂË-

êî

“‡ÍÚ‡ 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó” ÒÚ‡ÎÓ “ÚË„„ÂÓÏ” ‰Îfl ÉÓÒ‰ÛÏ˚, ÓÚ‚ÂÚÌÛ˛ ËÌˈˇÚË‚Û ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ‰‰ÂʇΠÇ·‰ËÏË èÛÚËÌ. “äÓ̘ÌÓ ÊÂ, ˝ÚÓ ÓÚ-

ëäÄçÑÄã ä‡Í ‡ÒÔÛÚ‡Ú¸ Á‡¯Â‰¯Û˛ ‚ ÚÛÔËÍ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ò ÅË·ÎËÓÚÂÍÓÈ òÌÂÂÒÓ̇ (Åò), ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ÍÓÚÓÓÈ ‚ ̸˛-ÈÓÍÒÍÛ˛ Ó·˘ËÌÛ Î˛·‡‚˘ÒÍË ı‡Òˉ˚ ‰Ó·Ë‚‡˛ÚÒfl Ò 80-ı „Ó‰Ó‚? ÇÓÔÓÒ Ó˜Â̸ ÚÓÌÍËÈ, ‚ÓÚ Ú‡Í Ò Ì‡ÎÂÚÛ Â„Ó Ì ¯ËÚ¸. íÂÏ ·ÓΠÍÓ„‰‡ ‚‡¯ËÌ„ÚÓÌÒÍËÈ Ù‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl êÓÈÒ ã‡Ï·ÂÚ Î˯¸ ÓÒÎÓÊÌËÎ ‰ÂÎÓ, «‚˚ÔËÒ‡‚» êÓÒÒËË ¯Ú‡Ù ‚ 50 000 ‰ÓηÓ‚ Âʉ̂ÌÓ, ÔÓÍÛ‰‡, ÏÓÎ, ÍÌË„Ë Ë ÛÍÓÔËÒË Ì Ó͇ÊÛÚÒfl ‚ Û͇ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ï‡·‡‰»... Ì˛‡ÌÒ‡ı ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÓÈ ËÒÚÓËË ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ÒÔˆÔ‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ èÂÁˉÂÌÚ‡ êî ÔÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏÛ ÍÛθÚÛÌÓÏÛ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Û åËı‡ËÎ ò‚˚‰ÍÓÈ. — åËı‡ËÎ ÖÙËÏӂ˘, ÏÓÊÌÓ ÎË, ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌ˲, ̇ÈÚË ÍÓÏÔÓÏËÒÒ? — ë͇ÊÛ Ò‡ÁÛ: ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡ êÓÒÒËfl ÌË͇ÍËı ÍÓÏÔÓÏËÒÒÓ‚ ËÒ͇ڸ Ì ·Û‰ÂÚ. ü Á‡ÌËχ˛Ò¸ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ Ò 1993 „Ó‰‡, Ë ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ‚ ‡Ï͇ı ÍÓÏËÒÒËË óÂÌÓÏ˚‰ËÌ—ÉÓ Ï˚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÔˆˇθÌ˚È ÔÓÚÓÍÓÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ êî ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ‰ÓÒÚÛÔ Í ˝ÚËÏ ÍÌË„‡Ï ‰Îfl ‚ÒÂı ‚ÂÛ˛˘Ëı — ÓÒÒËÈÒÍËı ÎË, ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı: ÒÛ-

é

èÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl ıÓ˜ÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ò ëòÄ ÚÂÒÌ˚ ԇÚÌÂÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, Ӊ̇ÍÓ Ê‰ÂÚ ÓÚ Ç‡¯ËÌ„ÚÓ̇ ÓÚ-

·˚ (Ì ̇Û¯‡fl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡!) ÓÚÍ˚Ú¸ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ Â‚ÂÈÒÍÓÏ Ó·˘ËÌÌÓÏ ˆÂÌÚ ÙËΡΠêÉÅ, ÔÂ‚ÂÁÚË ÍÌË„Ë ÚÛ‰‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÛ˛˘Ë ‚ÂË ÔÓθÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ËÏË ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓÎËÚ‚. å˚ Ê ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚÒڇ˂‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚ Ò‚ÓËı „‡Ê‰‡Ì, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÓÒÒËÈÒÍËı ı‡Òˉӂ! í‡Í ˜ÚÓ ‚‡ˇÌÚ˚ ÂÒÚ¸. çÓ! ç ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡, ¯ÂÌË ÍÓÚÓÓ„Ó, ÔÓ‚ÚÓ˛Ò¸, Á‡„̇ÎÓ ˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ‚ ¢ ·Óθ¯ËÈ ÚÛÔËÍ, ˜ÂÏ ÍÓ„‰‡ ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ. à‰ÚË ÔÓ ÔÛÚË, ÍÓÚÓ˚È Ô‰·„‡ÂÚÒfl ı‡ÒˉÒÍÓÈ Ó·˘ËÌÓÈ ËÁ ÅÛÍÎË̇, ̇ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ·ÂÁÛÏËÂ. — ä‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í Ô‰-

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

‚ÂÚÌ˚ı ¯‡„Ó‚ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. “ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ıÓ‰ ̇¯Ëı ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ ¯‡„Ë Ç‡¯ËÌ„ÚÓ̇ Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡ÒˆÂÌÂÌ˚ åÓÒÍ‚ÓÈ Í‡Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ‰ÛıÛ “ÔÂÂÁ‡„ÛÁÍË”. å˚ Ó˜Â̸ ÒÓʇÎÂÂÏ ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ, Ú‡Í Í‡Í Ì‡‰ÂÂÏÒfl ̇ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÌË ‡·Ó˜Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ë ÚÂÒÌÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ Ò ëòÄ, ÙÓÏËÓ‚‡ÌË ‚Á‡ËÏÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, „ËÓ̇θÌÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ‡ Ú‡ÍÊ ¯ÂÌË ‚ÒÂı Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ˝ÚËÏ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‰ËÔÎÓχÚ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏËÌ˚ÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË… çÓ ‰Îfl Ú‡Ì„Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ ÌÛÊÌ˚ ‰‚Ó”, — ÓÚÏÂÚËÎ èÂÒÍÓ‚. “ü Ëϲ ‚ ‚Ë‰Û ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì ÏÓÊÂÏ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ë Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ Ò Ì‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, Ï˚ ÒÚ‡ÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË ÌÂÍÓÚÓ˚ı ¯‡„Ó‚, ÍÓÚÓ˚ Ì ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í “ÔÂÂÁ‡„ÛÁ͇”, — ‰Ó·‡‚ËÎ ÔÂÒÒÒÂÍÂÚ‡¸. éÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓˆÂÒÒ “ÔÂÂÁ‡„ÛÁÍË” ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÂÒÍÓ̘Ì˚Ï Ë, ÂÒÎË ÓÌ ‰ÎËÚÒfl Ú‡Í ‰Ó΄Ó, “Á̇˜ËÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰Û„Ó Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓ‰ÓÎʇڸÒfl”. èË ˝ÚÓÏ èÂÒÍÓ‚ Òӄ·ÒËÎÒfl Ò ÏÌÂÌËÂÏ ËÁ‰‡ÌËfl, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ ÒÎÓ‚Ó “ÔÂÂÁ‡„ÛÁ͇” ÌÂÒÍÓθÍÓ ÛÒÚ‡ÂÎÓ. “åËÌËÒÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂΠ㇂Ó‚ Ò͇Á‡Î ·˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ó˜Â̸ ÔÓÔÛÎfl̇fl ˉÂfl ‚ åÓÒÍ‚Â (ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂÏËÌ “ÔÂÂÁ‡„ÛÁ͇”), ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÂÒÍÓ̘Ì˚Ï”, — ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸. èÂÒÍÓ‚ Ú‡ÍÊ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÔÓÎËÚË͇ êÓÒÒËË Ì ÏÓ-

ÊÂÚ ·˚Ú¸ Ô‰ÏÂÚÓÏ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÔÂ„ӂÓÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò ëòÄ “ã˛·ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl, ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‚Ò„‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl Ô‰ÏÂÚÓÏ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍËı ‚·ÒÚÂÈ, ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡, ‰Îfl ‚ÒÂı ÚÂı, ÍÚÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ. å˚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÓÒÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÓÒÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË”, — Ò͇Á‡Î èÂÒÍÓ‚. “ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÚÂ, ÍÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ˜ÎÂ̇ÏË ÓÔÔÓÁˈËË. çÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÌËı ‰Ó‚ÓθÌÓ ÔÓÔÛÎflÌ˚, ‰Û„Ë ‚ÓÓ·˘Â Ì ÔÓÔÛÎflÌ˚. çÓ, ‚ ÍÓ̘ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, ‰Ë‡ÎÓ„ ÏÂÊ‰Û ÓÒÒËÈÒÍËÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÔÔÓÁˈËÂÈ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û åÓÒÍ‚ÓÈ Ë Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÓÏ, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ô‰ÏÂÚÓÏ (‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı) ÔÂ„ӂÓÓ‚”, — ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÓÌ, Óڂ˜‡fl ̇ ÒÎÓ‚‡ ËÌÚÂ‚¸˛Â‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ëòÄ ÏÌÓ„Ë ӷÂÒÔÓÍÓÂÌ˚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ÍÎËχÚÓÏ ‚ êî. “éÚÍÓ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Ófl, ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó, Ó ÍÓÚÓÓÏ ‚˚ ÛÔÓÏflÌÛÎË, Ï˚ Ì ÏÓÊÂÏ ÔËÌËχڸ ‚ ‡Ò˜ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚ÌÛÚÂÌÌË ‰Â·, ̇¯‡ ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÔÓÎËÚË͇. å˚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒ͇fl ÒÚ‡Ì‡, ‡Á‰ÂÎfl˛˘‡fl ˆÂÌÌÓÒÚË ÒÓ ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ, ÌÓ Ï˚ ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ ¯‡Ú¸ ‚Ò ̇¯Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚ ËÏ, ·ÂÁ ‚ϯ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ËÁ-Á‡ Û·Âʇ”, — ‰Ó·‡‚ËÎ èÂÒÍÓ‚.

‚ÓÓÚ: ı‡ÒˉÒÍË ‡‚‚ËÌ˚ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ Ò‡ÏË ÔÓ Ò· ‡ËÚÂÚÌ˚ ÍÌË„Ë ËÁ Åò ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ‚ ·‚͇ı àÂÛÒ‡ÎËχ Ë ç¸˛-âÓ͇ ÔÓ 100—200 ‰ÓηÓ‚, Ì ‚ ÌËı ˆÂÌÌÓÒÚ¸... — Ç ÍÓÎÎÂ͈ËË òÌÂÂÒÓ̇ ËÌÍÛ̇·ÛÎ (ÍÌË„, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ‚ ‰ËÌ˘Ì˚ı ˝ÍÁÂÏÔÎfl‡ı) Ó˜Â̸ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÓÒÌÓ‚‡ ÒÓ·‡ÌËfl — ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÚË‡Ê̇fl, Ëϲ˘‡fl ÒÍÓ ÂÎË„ËÓÁÌÓ Á̇˜ÂÌË ËÏÂÌÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÂÒÚ¸ ÔÓÏÂÚ˚ · òÌÂÂÒÓ̇. Ä ‚ ÔË̈ËÔ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó‚ÌÓ Ú‡ÍÛ˛ Ê ÍÓÎÎÂÍˆË˛ ÔÓÒÚÓ. çÓ ÔÓÏÂÚ˚ ‰Â·˛Ú  ·ÂÒˆÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚ÂÛ˛˘Ëı ‚‚. çÓ Ï˚ ÓÚ‚ÎÂÍÎËÒ¸. ü ̇Òڇ˂‡˛, ˜ÚÓ

ч, Ï˚ ̇˜Ë̇fl Ò 90-ı „Ó‰Ó‚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎË ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï Ó·˘ËÌ‡Ï (Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚Ï, ÏÛÒÛθχ̇Ï, ‚ÂflÏ) Ëı ˆÂÌÌÓÒÚË... — í‡Í Ë ‚ ˜ÂÏ ‡ÁÌˈ‡ Ò ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ òÌÂÂÒÓ̇? — ü Ó·˙flÒÌ˛. êÉÅ, ·˚‚¯‡fl ãÂÌËÌ͇, — ˝ÚÓ ÓÒÓ·Ó ˆÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÍÚ ËÒÚÓËË Ë ÍÛθÚÛ˚,  ÍÓÎÎÂ͈Ëfl ̉ÂÎËχ. à ÂÒÎË Ï˚  Á‡ÚÓÌÂÏ, ÚÓ ‚ÁÓ‚ÂÏ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó Ó˜Â̸ ıÛÔÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ‚‰¸ ̇‰Ó ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÏÛÁÂË êÓÒÒËË ı‡ÌflÚ Û Ò·fl ‚¢Ë, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡Í ËÎË Ë̇˜Â ·˚ÎË Ì‡ˆËÓ̇ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ 100 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. èÓÌËχÂÚÂ? à ÂÒÎË ‚Á˚‚ Ò ÍÓÎÎÂ͈ËÂÈ òÌÂÂÒÓ̇ ÔÓËÁÓȉÂÚ, χÎÓ ÌËÍÓÏÛ Ì ÔÓ͇ÊÂÚÒfl. — Ä ˜ÚÓ, ˝ÚÓ„Ó Ì ÔÓÌËχÎË ‚ 1991 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ Ç˚Ò¯ËÈ ‡·ËÚ‡ÊÌ˚È ÒÛ‰ êëîëê ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÔÂ‰‡Ú¸ Åò ı‡Òˉ‡Ï? — çÛ, ËÁ‚ËÌËÚÂ, ÚÓ„‰‡ Ï˚ ÊËÎË ‚ Ô‡‚Ó‚ÓÏ ‚‡ÍÛÛÏÂ, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθ̇fl ·‡Á‡ ·˚· Ó˜Â̸ ÏÛÚ̇fl. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚Î ÔËÌflÚ Á‡ÍÓÌ Ó· ÓÒÓ·Ó ˆÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı (ÍÛ‰‡ ‚Ó¯ÎË ùÏËÚ‡Ê, íÂÚ¸flÍӂ͇, êÛÒÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ, êÉÅ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ). ç ·Û‰¸ ˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÓ̇, ‡ÒÚ‡˘ËÎË ·˚ ‚Òfi! óÚÓ Ò ‡ıË‚‡ÏË ÚÓ„‰‡ Ú‚ÓËÎÓÒ¸? ìʇÒ. Ä Ú‡Í ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË: ÍÓÎÎÂ͈ËË ÌÂ-‰ÂÎË-Ï˚, Ë ÚӘ͇. àÁ˙flÚ¸ ÌË˜Â„Ó ÌÂθÁfl. ùÚÓ ·˚Î ‡ÍÚ ÒÔ‡ÒÂÌËfl. Ç˚ ÔÓÈÏËÚÂ, ÛÊ fl-ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ Ì ‚‡„ ı‡Òˉӂ, fl ΢ÌÓ Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ‚ÂÛ˛˘ËÏ Ì‡‰Ó ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ËÏ ÔË̇‰ÎÂʇÎÓ. çÓ Ì ‚ Û˘Â· ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ Ë Ú‡Í ÌË„ËÎËÒÚ˘Ì˚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ÌÂÏÛ. ᇷۉÂÏ Ó Á‡ÍÓÌ — ̇ÒÚÛÔËÚ ı‡ÓÒ.

КНИЖНОЕ ОБОСТРЕНИЕ åËı‡ËÎ ò‚˚‰ÍÓÈ: “ÑÂ̇ˆËÓ̇ÎËÁ‡ˆËË ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ÌÂθÁfl!” ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ñÂÌÚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ êÉÅ Á‡Î ËÛ‰‡ËÍË ÒÓ ÒÔˆˇθÌÓÈ ÏÓÎÂθÌÓÈ ÍÓÏ̇ÚÓÈ — ‚˚ ÚÛ‰‡ ÔÓȉËÚÂ, ËÒÒΉӂ‡ÚÂθ ËÏÂÂÚ Í ÍÌË„‡Ï ‰ÓÒÚÛÔ. çÓ fl Ì Ò͇Á‡Î ·˚, ˜ÚÓ Í ÌËÏ Ó˜Â‰¸. — Ä ·˚ÎË ‰Ó Ó·ÓÒÚÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‰Û„Ë ‚‡ˇÌÚ˚? — ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ‰‡. lj¸ ı‡Òˉӂ ‚ ÏË ÏÌÓ„Ó. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÂÒÚ¸ ı‡ÒˉÒÍË ӷ˘ËÌ˚ Ë ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË. ç‡ÔËÏÂ, Û˜‰ËÚÂθ ˆÂÌÚ‡ ‚ å‡¸ËÌÓÈ êӢ (ÔË Ú‡ÏÓ¯ÌÂÈ ÒË̇„Ó„Â) ÔˉÂÊË‚‡ÂÚÒfl ı‡ÒˉÒÍÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚ ËÛ‰‡ËÁÏÂ. à ‚ ÔË̈ËÔ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÂÚẨӂ‡Ú¸ ̇ ‚·‰ÂÌË ˝ÚËÏË ÍÌË„‡ÏË. à ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ

ÎÓÊÂÌ˲ ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ˛ËÒÚÓ‚ ÔÂÂÌÂÒÚË ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó ‚ÓÔÓÒ‡ ÔÓ Åò ‚ ÚÂÚÂÈÒÍËÈ ÒÛ‰ ‚ ɇ‡„Â? — çÛ ‡ ÔÓ˜ÂÏÛ Òۉ·Ì˚ ¯ÂÌËfl Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÌËχڸÒfl ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ËÎË „‡‡„ÒÍËı ÒÛ‰‡ı? ç‡ Í‡ÍÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË? á‰ÂÒ¸ ÌË͇ÍÓÈ ÎÓ„ËÍË. ùÚÓ Ì‡Û¯ÂÌË ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ ÒÚ‡Ì˚. ä ‚‡Ï ÔËıÓ‰flÚ ‰ÓÏÓÈ Í‡ÍËÂ-ÚÓ Î˛‰Ë, „Ó‚ÓflÚ: «å˚ ·Û‰ÂÏ ‡Á·Ë‡Ú¸Òfl ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û: ÚÛÚ ÏÓfl ·‡·Û¯Í‡ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÔÓ‰‡Ë· ‚‡¯ÂÈ ·‡·Û¯Í ÓÁÂÚÍÛ». à Í‡Í ‚˚ ÓÚ‡„ËÛÂÚÂ? — ÇÓÚ Ú‡ÍÓÈ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÔÓ-

˜¸ ˉÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó ‰Û„ÓÏ: ÌÛÊÌÓ ˜ÂÚÍÓ ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl ̇¯Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡. èÓ˜ÂÏÛ? äÓÎÎÂ͈Ëfl ÔÓԇ· ‚ êÉÅ ‚ ÂÁÛθڇÚ ‡ÍÚÓ‚ ̇ˆËÓ̇ÎËÁ‡ˆËË 1918 „Ó‰‡. Ä ˜ÚÓ „Ó‚ÓflÚ ı‡Òˉ˚? «ùÚË ÍÌË„Ë Ì‡¯Ë, ÓÚ‰‡ÈÚ Ëı ̇ϻ. èËÏÂÌÓ ÚÓ Ê ҇ÏÓ „Ó‚ÓflÚ ÔÓÚÓÏÍË ‚·‰ÂθˆÂ‚ Ù‡·ËÍË ÔˇÌËÌÓ «ÅÂÍÍÂ». íÓ Ê ҇ÏÓ „Ó‚ÓflÚ ûÒÛÔÓ‚˚: «Ñ‚Óˆ ̇¯, ÓÚ‰‡ÈÚ ̇ϻ. íÓ ÂÒÚ¸ ̇ ˝ÚÓÏ ˛ˉ˘ÂÒÍÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‰Îfl êÓÒÒËË Ôˆ‰ÂÌÚ ‰Â̇ˆËÓ̇ÎËÁ‡ˆËË Ó˜Â̸ ÓÔ‡ÒÌÓ: Ï˚ Á‡Ú‡„Ë‚‡ÂÏ ÚflÊÂÎÂÈ¯Û˛ ÔÓ·ÎÂχÚËÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÓÚÁÓ‚ÂÚÒfl ÔÓÚÓÏ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ Í‡Í.

à‚‡Ì çÖáÄåüíçõâ.

üÌ ëåàêçàñäàâ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

Ç åàêÖ

Берлускони назвал Муссолини неплохим парнем çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÒÔˆˇθÌÓ ÎË ‚˚·‡Î ëËθ‚ËÓ ÅÂÎÛÒÍÓÌË ˝ÚÓÚ ‰Â̸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓı‚‡ÎËÚ¸ ‰ËÍÚ‡ÚÓ‡-Ù‡¯ËÒÚ‡, ËÎË ÔÓÒÚÓ Ú‡Í ‚˚¯ÎÓ - ‚ β·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Â„Ó ÒÎÓ‚‡ ‚˚Á‚‡ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ Ò͇̉‡Î. ˚ÒÚÛÔ‡fl ̇ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÏË·ÌÒÍËı ÏÂÓÔËflÚËÈ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏÛ ‰Ì˛ Ô‡ÏflÚË ÊÂÚ‚ ïÓÎÓÍÓÒÚ‡, ˝ÍÒ-ÔÂϸÂ àÚ‡ÎËË Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‡ÒÓ‚˚ Á‡ÍÓÌ˚, ‚ÓÁÌËͯË ‚ Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ àÚ‡ÎËË ‚ ÍÓ̈ 1930-ı „Ó‰Ó‚, ·˚ÎË Ò‡-

Ç

ÏÓÈ ·Óθ¯ÓÈ Ó¯Ë·ÍÓÈ åÛÒÒÓÎËÌË. Ç ‰Û„Ëı Ê ӷ·ÒÚflı ÔÓÎËÚËÍ Ò‰Â·ΠÌÂχÎÓ ÌÛÊÌÓ„Ó Ë ÔÓÎÂÁÌÓ„Ó. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÅÂÎÛÒÍÓÌË Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ àÚ‡ÎËfl Ì ÌÂÒfiÚ Ú‡ÍÓÈ Ê ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ïÓÎÓÍÓÒÚ, Í‡Í ÉÂχÌËfl. éÌ Ì‡Á‚‡Î Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ Î˯¸ «ÒÓÛ˜‡ÒÚÌˈÂÈ» Ë ÔÓÒÚ‡‡ÎÒfl Ó·˙flÒÌËÚ¸ Ô˘ËÌ˚, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚¯Ë ӷ˙‰ËÌËÚ¸Òfl Ò íÂÚ¸ËÏ ÂÈıÓÏ: “üÒÌÓ, ˜ÚÓ ÚÓ„‰‡¯Ì Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó, ÓÔ‡Ò‡flÒ¸ ÔÓÎÌÓÈ Ôӷ‰˚ ÌÂψÍÓÈ ‰Âʇ‚˚, Ô‰ÔÓ˜ÎÓ ÒÚ‡Ú¸ ÒÓ˛ÁÌËÍÓÏ ÉÂχÌËË, ÌÂÊÂÎË ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ¸ ÂÈ. Ç ‡Ï͇ı ˝ÚÓ„Ó ‡Î¸flÌÒ‡ Ì‡Ï ·˚ÎË Ì‡‚flÁ‡Ì˚ ·Ó¸·‡ Ë ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ‚‚». ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ‚ ‡Ï͇ı ˝ÚÓ„Ó «Ì‡‚flÁ˚‚‡ÌËfl» ËÁ àÚ‡ÎËË ·˚ÎÓ ‰ÂÔÓÚËÓ‚‡ÌÓ ·ÓΠ7000 ‚‚. èÓ˜ÚË ‚Ò ÓÌË ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË ·˚ÎË Û·ËÚ˚. ä‡Í Á‡fl‚ËÎ Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ëÓ˛Á‡ ËڇθflÌÒÍËı ‚ÂÈÒÍËı Ó·˘ËÌ êÂÌˆÓ É‡ÚÚÂ̸fl, ÒÎÓ‚‡ ÅÂÎÛÒÍÓÌË Ì ËÏÂ˛Ú ÔÓ‰ ÒÓ·ÓÈ ÓÒÌÓ‚˚. éÌ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‰Îfl ÏË·ÌÒÍÓÈ „‡ÁÂÚ˚ “Corriere della sera”: - ÅÂÎÛÒÍÓÌË ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı Ù‡ÍÚ‡ı, ‡ Á‰ÂÒ¸ ˝ÚÓ ÔÓÔÓÒÚÛ ÌÂÛÏÂÒÚÌÓ. è‰ÔÓ·„‡Ú¸, ˜ÚÓ àÚ‡ÎËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ¯Ë·Ҹ ̇ ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ‚‚ Î˯¸ ËÁ-Á‡ ÒËθÌÓ„Ó ‚ÎËflÌËfl ÉÂχÌËË, „ÎÛÔÓ. ùÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ Ë ÌÂÁ̇ÌË ËÒÚÓËË, Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÚÓ‚. èÂÒΉӂ‡ÌË ‚‚ Ë ‡ÒÓ‚˚ Á‡ÍÓÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÎË ‚ àÚ‡ÎËË Â˘Â Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ‚ÓÈÌ˚ Ë ·˚ÎË ‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ‡‚ÚÓÌÓÏËË, ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÓθÍÓ Î˯¸ åÛÒÒÓÎËÌË. Ä ˝ÚÓ Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÌËı ËڇθflÌÒÍËÈ Ù‡¯ËÁÏ, ‡ Ì ÌÂψÍËÈ. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ Ò· ÔÓÌflÚË «Ù‡¯ËÁÏ», ÒÚÓ„Ó „Ó‚Ófl, ÔËÌflÚÓ ÓÚÌÓÒËÚ¸ ËÏÂÌÌÓ Í ÂÊËÏÛ åÛÒÒÓÎËÌË, ‡ ÌÂ Í Ì‡ˆËÓ̇Î-ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÉÂχÌËË. í‡Í ËÎË Ë̇˜Â, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‰ÂÎËÚÒfl ÔÓÔÓ·Ï. ÇËÌÛ Ò‚ÓÂ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡

‚ÔÓÎÌ „ÓÚÓ‚‡ ÔËÁ̇ڸ ͇̈ÎÂ ÉÂχÌËË Ǟ· åÂÍÂθ: - ÉÂχÌËfl Ë Ú‡Í ÌÂÒfiÚ «‚˜ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸» Á‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ̇ˆËÓ̇Î-ÒӈˇÎËÁχ, Á‡ ÊÂÚ‚˚ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ ïÓÎÓÍÓÒÚ, - Ô˯ÂÚ Ó̇ ̇ Ò‚ÓfiÏ Ò‡ÈÚ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. - íÂÔÂ¸ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ҉·ڸ ‚Òfi, ˜ÚÓ·˚ ËÁ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚ ÔÓÍÓÎÂÌË ÔÂ‰‡‚‡Î‡Ò¸ Ô‡ÏflÚ¸ Ó· ˝ÚËı ÒÓ·˚ÚËflı, Ó ÏÛÊÂÒÚ‚Â ˝ÚËı β‰ÂÈ, Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ ÓÚ‰ÂθÌÓÒÚË. à, ÍÓ̘ÌÓ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ҉·ڸ ‚Òfi ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÂÌË ÛʇÒÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ì‡ˆËÓ̇ÎËÁÏÓÏ Ë ‡ÌÚËÒÂÏËÚËÁÏÓÏ. ë ÌÂÈ ÒÓÎˉ‡ÂÌ Ë è‡Ô‡ êËÏÒÍËÈ ÅẨËÍÚ XVI, ÌÂψ ÔÓ ÔÓËÒıÓʉÂÌ˲. éÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÊÂÚ‚ ïÓÎÓÍÓÒÚ‡ Ú‡„‰ËÂÈ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡, ‡ Ì ÚÓθÍÓ Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. éÌ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Î˛‰ÂÈ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó· ӯ˷͇ı ÔÓ¯ÎÓ„Ó Ë ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl β·˚ı ÙÓÏ ÌÂ̇‚ËÒÚË Ë ‡ÒËÁχ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÒÎÓ‚‡ ÅÂÎÛÒÍÓÌË ‚˚Á‚‡ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ÂÁÓ̇ÌÒ Ë ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÍÛ„‡ı àÚ‡ÎËË. Ö„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‰‡Ê Ò‡‚ÌË‚‡ÎË Ò åÛÒÒÓÎËÌË, ‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ‡Ò҇ϷÎÂË ÑÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË êÓÁË ÅËÌ‰Ë Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î‡ ˝ÚË Á‡fl‚ÎÂÌËfl Í‡Í «ˆËÌ˘ÌÛ˛ ÔÓÔ˚ÚÍÛ ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓÒÚ˚‰Ì˚ ‡ÒÓ‚˚ Á‡ÍÓÌ˚ ÓÚ Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ ‰ËÍÚ‡ÚÛ˚». èÓÒΠӷۯ˂¯ÂÈÒfl ̇ ÌÂ„Ó ÍËÚËÍË «ä‡‚‡Î¸Â» ‚˚ÌÛʉÂÌ ·˚Î ÔÓÈÚË Ì‡ ÔÓÔflÚÌ˚È: «ïÓÓ¯Ó, ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ ‰ËÍÚ‡ÚÛ˚ ÒÓÏÌÂÌËÈ ·˚Ú¸ Ì ÏÓÊÂÚ, - Òӄ·ÒËÎÒfl ÓÌ. - ïÓÚfl fl ‰ÛχÎ, ˜ÚÓ ÏÓfl ÔÓÁˈËfl ·˚· Ә‚ˉ̇, Û˜ËÚ˚‚‡fl ÏÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ¯ÎÓ». äÓÏ ÚÓ„Ó, ÓÌ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó àÁ‡Ëθ ·˚ÎÓ Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‰‡‚ÌËÏ ‰Û„ÓÏ àÚ‡ÎËË, „‡‡ÌÚÓÏ Á‡˘ËÚ˚ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË Ì‡ ÅÎËÊÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ.

ч¸fl íûäéÇÄ.

Иран запустил в космос “капсулу жизни” с обезьяной Á̇˜‡Î¸ÌÓ à‡Ì Ô·ÌËÓ‚‡Î Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ «Í‡ÔÒÛÎÛ ÊËÁÌË» Ò Ó·ÂÁ¸flÌÓÈ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 2012 „Ó‰‡, Ӊ̇ÍÓ Á‡ÔÛÒÍ ·˚Î ÔÂÂÌÂÒÂÌ. ùÚÓÚ ÔÓÂÍÚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂθÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛˘ÂÈ ÔÓÎÂÚ ‚ ÍÓÒÏÓÒ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È Ô·ÌËÛÂÚÒfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚ ·ÎËʇȯË ÔflÚ¸-‚Ó-

à

Ç ˜ÂÒÚ¸ 34-ÎÂÚËfl ËÒ·ÏÒÍÓÈ ‚ÓβˆËË ‚ à‡Ì ·˚· Á‡ÔÛ˘Â̇ ‚ ÍÓÒÏÓÒ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Âχfl «Í‡ÔÒÛ· ÊËÁÌË». ç‡ ·ÓÚÛ ˝ÚÓ„Ó ÎÂÚ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇ıӉ˷Ҹ Ó·ÂÁ¸fl̇. åÂÒÚÌ˚ ëåà ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ Û‰‡ÎÒfl - ͇ÔÒÛ· Ò ÊË‚ÓÚÌ˚Ï ‚ÂÌÛ·Ҹ ̇ áÂÏβ. ÒÂϸ ÎÂÚ. è‰˚‰Û˘ËÈ Á‡ÔÛÒÍ “͇ÔÒÛÎ˚ ÊËÁÌË” ·˚Î ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ à‡ÌÓÏ ‚ ̇˜‡Î Ù‚‡Îfl 2010 „Ó‰‡. íÓ„‰‡ í„Â‡Ì ̇ ‡ÍÂÚÂ-ÌÓÒËÚÂΠÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ “ä‡-

‚Ó¯„‡-3” ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚ ÍÓÒÏÓÒ Ï˚¯ÂÈ, ˜ÂÂÔ‡ı Ë ˜Â‚ÂÈ ‰Îfl ̇ۘÌ˚ı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ.

é脇 ëÖãàÇÖêëíéÇÄ.

RCIS REALTY CORPORATION ë 1991 „Ó‰‡

ãˈÂÌÁËfl ‹ 980353304

èÓ‰‡Ê‡ ̉‚ËÊËÏÓÒÚË

‚ êÓÒÒËË—ìÍ‡ËÌ—àáêÄàãÖ

Ò ‡Ò˜ÂÚÓÏ ‚ ëòÄ/äÄçÄÑÖ

Царовский Леонид ✦ МЕНЕДЖЕР

Ç˚ÔÓÎÌflÂÏ Á‡Ó˜ÌÓ: ‚˚ÔËÒÍÛ ËÁ Í‚‡ÚË˚, ÒÌflÚËÂ Ò ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ‡Á¯ÂÌËfl Ó„‡ÌÓ‚ ÓÔÂÍË, Ò·Ó ‚ÒÂı ÒÔ‡‚ÓÍ, ÔÓ‰‡ÊÛ Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚË, ÔÂ‚Ӊ ‰ÂÌ„ (Ò ‚˚Ô·ÚÓÈ Ì‡ Ò˜ÂÚ ËÎË Ì‡Î˘Ì˚ÏË). ✦ ǂ‰ÂÌË ‚ ̇ÒΉÒÚ‚Ó. ✦ èË‚‡ÚËÁ‡ˆËfl. ✦ éÚÔ‡‚͇ ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚. ✦ ÄÔÓÒÚËθÌÓ Á‡‚ÂÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl êÓÒÒËË Ë ìÍ‡ËÌ˚. ✦ é͇Á˚‚‡ÂÏ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı.

ÇÒ ÍÓÌÒÛθڇˆËË — ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Tel.: (905) 856-4415, (416) 471-3779 Fax: (905) 656-6331 E-mail: office@rcisrealty.com

àÌÙÓχˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ә̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡: www.rcisrealty.com

17

Чехия отказала князю

ó¯ÒÍË ËÁ·Ë‡ÚÂÎË ‚ÔÂ‚˚ ‚ ÔflÏ˚ı ‚˚·Ó‡ı ËÁ·‡ÎË ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÚÛ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ì˚. èÓ·Â‰Û Ó‰ÂʇΠ˝ÍÒ-Ô‰Ò‰‡ÚÂθ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ åËÎÓ¯ áÂχÌ, ̇·‡‚ 54,8% „ÓÎÓÒÓ‚. Ö„Ó ÒÓÔÂÌËÍ, Ì˚̯ÌËÈ ÏËÌËÒÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂθ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ô‡ÚËÈ Ô‡‚fl˘ÂÈ ÍÓ‡ÎˈËË ÍÌflÁ¸ ä‡ÂÎ ò‚‡ˆÂÌ·Â„ ÔÓÎÛ˜ËÎ „ÓÎÓÒÓ‚ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 10% ÏÂ̸¯Â. ÔÂ‚ÓÏ ÚÛ áÂÏ‡Ì Ú‡ÍÊ Ôӷ‰ËÎ Ò ÏËÌËχθÌ˚Ï ÓÚ˚‚ÓÏ. т ̉ÂÎË Ì‡Á‡‰ Á‡ ÌÂ„Ó ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË 24,21%, ‡ ò‚‡ˆÂÌ·Â„ Á‡Û˜ËÎÒfl ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ 23,4% ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ. áÂÏ‡Ì ÔÓÎÛ˜ËÎ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó „ÓÎÓÒÓ‚ ÔÓ˜ÚË ‚Ó ‚ÒÂı „ËÓ̇ı óÂıËË, ÍÓÏ è‡„Ë, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡ Á‡ ò‚‡ˆÂÌ·Â„‡. åËÌËÒÚ‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ ÔÓ‰‰ÂʇÎË Ú‡ÍÊ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ˜Â¯ÒÍËı ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ. í‡Í, ä‡ÂÎ ò‚‡ˆÂÌ·Â„ ‚˚Ë„‡Î „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl, ̇ÔËÏÂ, ‚ ëÎÓ‚‡ÍËË, èÓθ¯Â, êÓÒÒËË, ëòÄ, ÉÂχÌËË Ë Ä‚ÒÚËË, „‰Â ÔÓÒΠ˝ÏË„‡ˆËË Â„Ó Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÊËÎ ‰Ó 1989-„Ó „Ó‰‡. èÂÁˉÂÌÚ Ç‡ˆÎ‡‚ ä·ÛÒ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ˘‡ÂÚÒfl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸˛ ‚ ̇˜‡Î χÚ‡, Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÂÁÛθڇÚÓÏ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl. «ü ‡‰, ˜ÚÓ ˝ÚÓ (‚˚·Ó˚) Á‡ÍÓ̘ËÎÓÒ¸ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ. ü ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ ˜Â¯ÒÍËÈ Ì‡Ó‰ Ì ‰‡Î ‚‚ÂÒÚË Ò·fl ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌË Ì‚ÂÓflÚÌÓÈ ‡ÌÚË͇ÏÔ‡ÌËÂÈ ‚ ëåà. ë ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÔÂÛ‚Â΢ÂÌËÂÏ ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡ÍÓ̈ Ô‡‚‰‡ Ë Î˛·Ó‚¸ Ôӷ‰Ë· ÎÓʸ Ë ÌÂ̇‚ËÒÚ¸», - Á‡fl‚ËÎ ä·ÛÒ, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÍ˚ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î áÂχ̇. è‰‚˚·ÓÌÛ˛ ͇ÏÔ‡Ì˲, ÍÓÚÓ‡fl Ô‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ÚÓÓÏÛ ÚÛÛ, ˜Â¯ÒÍË ëåà ̇Á˚‚‡ÎË Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı „flÁÌ˚ı ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË ÒÚ‡Ì˚. çÂψ͇fl «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ÌÂ

Ç

ÒÚÂÒÌflflÒ¸ ‚ ‚˚‡ÊÂÌËflı, Ò‡‚ÌË· Ô‰‚˚·ÓÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ óÂıËË Ò ìÍ‡ËÌÓÈ. åËÎÓ¯ áÂχÌ, ̇ÔËÏÂ, ÛÔÂ͇Π҂ÓÂ„Ó ÒÓÔÂÌË͇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÓÚ ‰Ó΄Ó ‚ÂÏfl Ì ÊËÎ ‚ óÂıËË, ˜ÚÓ ÓÚˆ Â„Ó ÊÂÌ˚ ·˚Î ˜ÎÂÌÓÏ Ì‡ˆËÒÚÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ëÄ, Ë Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‰‚ÓflÌÒÚ‚Ó - ‰Â„ÂÌÂ‡Ú˚. ò‚‡ˆÂÌ·Â„‡ ÓÌ Ú‡ÍÊ ÍËÚËÍÓ‚‡Î Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÓÚ flÍÓ·˚ ıÓ˜ÂÚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÛ‰ÂÚÒÍËı ÌÂψ‚, ÍÓÚÓ˚ı ‚ 1945 „. ‚˚„̇ÎË ËÁ óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË. Ç ‰Â̸ ‚˚·ÓÓ‚ ‚ Ò‡ÏÓÈ ˜ËÚ‡ÂÏÓÈ ˜Â¯ÒÍÓÈ „‡ÁÂÚ ‰‡Ê ÔÓfl‚Ë·Ҹ ÂÍ·χ, ÛÚ‚Âʉ‡‚¯‡fl, ·Û‰ÚÓ ò‚‡ˆÂÌ·Â„‡, ÔÓÏËÏÓ ÔÓ˜Ëı „ÂıÓ‚, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ¯ÂÙ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÛ‰ÂÚÒÍËı ÌÂψ‚. ä‡Í ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú ˜Â¯ÒÍË ÔÓÎËÚÓÎÓ„Ë, åËÎÓ¯ áÂÏ‡Ì Ôӷ‰ËÎ Ì ·Î‡„Ó‰‡fl ͇ÏÔ‡ÌËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ó˜ÂÌflÎ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÔÔÓÌÂÌÚ‡, ‡ ÒÍÓ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ò‚‡ˆÂÌ·Â„ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏËÌËÒÚÓÏ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Â, ÍÓÚÓÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸Òfl ÏËÌËχθÌ˚Ï ‰Ó‚ÂËÂÏ „‡Ê‰‡Ì (ÔÓ ÓÔÓÒÛ ‚ ‰Â͇· 2012, ˜Â¯ÒÍÓÏÛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Û ‰Ó‚ÂflÎÓ ‚ÒÂ„Ó 13% ˜ÂıÓ‚, çËÊÌÂÈ Ô‡Î‡Ú ԇ·ÏÂÌÚ‡ 10%). é‰ÌËÏ ËÁ ÎÓÁÛÌ„Ó‚ Ô‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË áÂχ̇ Í‡Í ‡Á ·˚ÎÓ «ÒÚÓÔ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Û». Ç Ò‚ÓÂÏ ÔÂ‚ÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ÔÓÒΠËÁ·‡ÌËfl ÓÌ ‰‡Ê Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚ÌÂÓ˜Â‰Ì˚ ԇ·ÏÂÌÚÒÍË ‚˚·Ó˚ ·˚ÎË ·˚ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÏ ‰Îfl ͇·ËÌÂÚ‡ Ò Ì‡ÒÚÓθÍÓ ÌËÁÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ. àÁ·‡ÌË åËÎÓ¯‡ áÂχ̇ ÂÁÍÓ Ì ÔÓ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ‚̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÓËÂÌÚ‡ˆË˛ óÂıËË. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ Ç‡ˆÎ‡‚‡ ä·ÛÒ‡, ÓÌ ÒÚÓÓÌÌËÍ Ö‚ÓÒÓ˛Á‡ Ë ÛÍÂÔÎÂÌËfl ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÒÓÒ‰ÌËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Ò èÓθ¯ÂÈ Ë ëÎÓ‚‡ÍËÂÈ. ä‡Í áÂÏ‡Ì ÛÊ Á‡fl‚ËÎ, Ò‚ÓÈ ÔÂ‚˚È ÓÙˈˇθÌ˚È ‚ËÁËÚ ÓÌ Ì‡ÌÂÒÂÚ ËÏÂÌÌÓ ‚ ëÎÓ‚‡Í˲. ó¯ÒÍË ëåà ÓÚϘ‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÓÍÛÊÂÌË áÂχ̇ ‚ıÓ‰flÚ Î˛‰Ë, Ëϲ˘Ë ҂flÁË Ò ÓÒÒËÈÒÍËÏ ·ËÁÌÂÒÓÏ, Á‡ ˜ÚÓ ÓÌ ˜‡ÒÚÓ ÔÓ‰‚Â„‡ÎÒfl ÍËÚËÍÂ. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ óÂıËfl ‚‰Û„ ÒÚ‡ÌÂÚ ·ÓΠÔÓÓÒÒËÈÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÚ͇ÊÂÚÒfl ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ˜ÎÂÌÒÚ‚‡ ‚ çÄíé. áÂÏ‡Ì ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ì ÚÓθÍÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÒÚ¸˛ Í ·ÂıÂÓ‚ÍÂ Ë ÒË„‡ÂÚ‡Ï, ÌÓ Ë Ò‚ÓËÏ ÓÒÚ˚Ï ˛ÏÓÓÏ. ç‡ÔËÏÂ, ÓÌ ÔÓӷ¢‡Î ÔÓÒÚÓËÚ¸ ̇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ è‡ÊÒÍÓ„Ó „‡‰‡ ·ÂÌÁÓÍÓÎÓÌÍÛ «ãìäÓÈ·», ÂÒÎË ÍÓÏÔ‡ÌËfl ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ·ÂÌÁËÌ Ì‡ ‰‚ ÍÓÌ˚ ‰Â¯Â‚ÎÂ, ˜ÂÏ ‰Û„ËÂ.

àÊË ûëí.

ROMANTIK TOUR

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией

Çëü èéêíìÉÄãàü 11 ‰Ì, 20 ˲Ìfl

.$1750+ ✈

üèéçàü áÄÉÄÑéóçÄü à èêÖäêÄëçÄü 9 ‰Ì, 3 ‡ÔÂÎfl, 3 ÓÍÚfl·fl . . . . . . .$2090+ ✈ ÇÖãàäéãÖèçÄü ëäÄçÑàçÄÇàü 14 ‰Ì, 27 ˲Ìfl . . . . . . . . . . . .ÓÚ $2250+ ✈ èé ÖÇêéèÖ Ç êàíåÖ ÇÄãúëÄ óÂıËfl-Ä‚ÒÚËfl-ëÎÓ‚‡ÍËfl-ÇÂÌ„Ëfl 11 ‰Ì, 2 ӷ‰‡ 16 χfl, 8 ‡‚„ÛÒÚ‡, 2 ÒÂÌÚfl·fl . .ÓÚ $1250+ ✈ àíÄãàü: óìÑÖëçõÖ åÉçéÇÖçàü! 11 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡ 18 ÒÂÌÚ. (Ò ÓÚ‰˚ıÓÏ Ì‡ ĉˇÚËÍÂ) . . . . . .ÓÚ $1600+ ✈

ûÜçÄü ÄåÖêàäÄ: óàãà-ìêìÉÇÄâ-ÄêÉÖçíàçÄ-ãÖÑçàä ÄåÄãàü-îéãäãÖçÑëäàÖ éëíêéÇÄ ÓÚ 16 ‰ÌÂÈ 12 Ù‚‡Îfl $2,400+ÔÂÂÎÂÚ

Çëü àëèÄçàü - LUXURY TOUR 10 ‰Ì. 5 ӷ‰ӂ 20 χfl, 13 ÒÂÌÚfl·. $1600+ ✈ àëèÄçàü ë éíÑõïéå çÄ äéëíÄ-ÅêÄÇÄ 9-12 ‰Ì. 3 ӷ‰‡ 22 χfl, 15 ÒÂÌÚfl·. $1250+ ✈ àëèÄçàü-ûÉ îêÄçñàà 13 ‰Ì. 15 ÒÂÌÚ$1880+ ✈ òÇÖâñÄêàü-ëÖÇÖê àíÄãàà-ûÉ îêÄçñàà 13 ‰ÌÂÈ, 4 ӷ‰‡, 15 ÒÂÌÚfl·fl .ÓÚ $1850+ ✈ èÄêàÜ-ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 12 ‰ÌÂÈ, 5 ӷ‰ӂ 16 ÒÂÌÚfl·fl . . . . $1850+ ✈ ÇÖëú èÄêàÜ 8 ‰ÌÂÈ 16 ÒÂÌÚfl·fl ÓÚ $1150+ ✈ ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 9 ‰Ì, 18 ÒÂÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . .$1380+ ✈

íìê-äêìàáõ

ÅêÄáàãàü - ìêìÉÇÄâ ÄêÉÖçíàçÄ 15 ‰ÌÂÈ 19 χÚ‡ ÓÚ $2,200+ÔÂÂÎÂÚ

33 Birch St, Westwood, MA 02090 ТЕЛ. 1-888-766-5690 www.OKNOVEVROPU.com


www.vnovomsvete.com

18

åçÖçàÖ

áÄ éäÖÄçéå Ç ‰ÂÎÂ Ó „Ë·ÂÎË ‡ÍÚË‚ËÒÚ‡ «ÑÛ„ÓÈ êÓÒÒËË» ÄÎÂÍ҇̉‡ ÑÓÎχÚÓ‚‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÓÚ‚ÂÚÓ‚. àÁÁ‡ ˜Â„Ó ÔÓÍÓ̘ËÎ ÊËÁ̸ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ÓÏ, ÍÚÓ ‚ËÌÓ‚‡Ú ‚ Â„Ó „Ë·ÂÎË, ‚Òfi ÎË Ò‰Â·ÎË ‰Îfl Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì „Óη̉ÒÍË ‚·ÒÚË? å‡Ï‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ ã˛‰ÏË· ÑÓÓÌË̇ ÓÚ‚ÂÚË· ̇ ‚ÓÔÓÒ˚ ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ‡ ̇¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚.

“Спецслужбы взяли моего сына

в оборот!” å‡Ï‡ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó ‚ ÉÓη̉ËË ÓÔÔÓÁˈËÓÌÂ‡ ‡ÒÒ͇Á‡Î‡ „‡ÁÂÚÂ Ó Ò˚Ì Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÚÂÎÓ ÄÎÂÍ҇̉‡ ÑÓÎχÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰‡ÌÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÓÎÛÚÓ‡ ̉Âθ. ÉÓη̉Ò͇fl ÒÚÓÓ̇ ‚ÓÁ¸ÏfiÚ Ì‡ Ò·fl ‚Ò ‡ÒıÓ‰˚ ÔÓ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í Ú· ÓÒÒËflÌË̇. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔÓÒÓÎ ÉÓη̉ËË ‚ êÓÒÒËË Ì‡ÌfiÒ ‚ËÁËÚ Ï‡ÚÂË ‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ äÓÓ΂Â. ÄÎÂÍ҇̉ ÑÓÎχÚÓ‚, ̇ÔÓÏÌËÏ, ÔÓÍÓ̘ËÎ Ò ÒÓ·ÓÈ 17 flÌ‚‡fl. éÌ ·˚Î ÙË„Û‡ÌÚÓÏ «·ÓÎÓÚÌÓ„Ó ‰Â·», Ò·ÂʇΠËÁ êÓÒÒËË ÔÓÒΠÏËÚËÌ„‡ 6 χfl ̇ ÅÓÎÓÚÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë ÔÓÒΉӂ‡‚¯Ëı Á‡ ÌËÏ Ó·˚ÒÍÓ‚ Ë ‡ÂÒÚÓ‚ ÓÔÔÓÁˈËÓÌÌ˚ı ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚. Ç ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏ Û·ÂÊˢ ‚ ÉÓη̉ËË ÑÓÎχÚÓ‚Û ÓÚ͇Á‡ÎË. - ã˛‰ÏË· çËÍÓ·‚̇, Ò͇ÊËÚÂ, ÍÚÓ ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ ‚ËÌÓ‚ÂÌ ‚ „Ë·ÂÎË ‚‡¯Â„Ó Ò˚̇? - ë˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ „Óη̉ÒÍËÂ Ë ÓÒÒËÈÒÍË ‚·ÒÚË. éÌ ·˚Î ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÌÓ ÌË͇ÍÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ Ì ̇Û¯‡Î. éÌ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î 31 ÒÚ‡Ú¸˛ äÓÌÒÚËÚÛˆËË, ÍÓÚÓ‡fl Ó·˙fl‚ÎflÂÚ Ò‚Ó·Ó‰Û ÏËÚËÌ„Ó‚ Ë ÒÓ·‡ÌËÈ. é‰Ì‡ÍÓ ÂÏÛ ‰‡‚ÌÓ Û„ÓʇÎË ÓÒÒËÈÒÍË ÒÔˆÒÎÛÊ·˚, ÔflÏÓ „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰·ÓÒËÚ¸, Ëı Ì ÛÒÚ‡Ë‚‡Î‡ Â„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ Ô‡ÚËË «ÑÛ„‡fl êÓÒÒËfl». ïÓÚfl ÌË˜Â„Ó Á‡Ô¢fiÌÌÓ„Ó ÓÌ Ì ‰Â·Î. èÓÒΠ6 χfl ̇˜‡ÎËÒ¸ ‡Á·ÓÍË, Á‡‰ÂʇÌËfl. à Í Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÎË... ü‚ÌÓ ıÓÚÂÎË Â„Ó ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. éÌ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÊˉ‡Ú¸Òfl Ì ÒÚ‡Î Ë ÛÂı‡Î. - Ä ‚·ÒÚË ÉÓη̉ËË ‚ËÌÓ‚Ì˚ ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ? - ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ. ü ‚ÓÁÏÛ˘Â̇ ‰Ó Ô‰Â·! ü ÓÚ‰‡Î‡ ËÏ Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚̇, ÂÒÎË Ú‡Í ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ̇ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ. éÌË Ó·flÁ‡Ì˚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸, ÍÚÓ ‰Ó‚fiÎ Â„Ó ‰Ó „Ë·ÂÎË. éÌ Ì ÒÓ·Ë‡ÎÒfl Ú‡Ï ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl, Ó˜Â̸ ÒÍÛ˜‡Î ÔÓ êÓÒÒËË, ÔÓ ‰ÓÏÛ. - é·˘‡ÎËÒ¸ ÎË Ç˚ Ò ÌËÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ‚ ÉÓη̉ËË? óÚÓ ÓÌ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î? - èÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·˘‡Î‡Ò¸. é·ÒÛÊ-

à

‰‡ÎË Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ôӂ҉̂Ì˚ ‚¢Ë. é ÚÛ‰ÌÓÒÚflı ·˚Ú‡ ÓÌ Ì β·ËÎ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÚ¸Òfl. íÓθÍÓ ÒÂȘ‡Ò fl ÛÁ̇·, ˜ÚÓ Â„Ó ÔÓÒÂÎËÎË Ò ·ÂÊÂ̈‡ÏË ËÁ ÒÚ‡Ì «ÚÂÚ¸Â„Ó ÏË‡». éÌ ·˚Î ‰ÛÊÂβ·Ì˚È, Û ÌÂ„Ó Ò‡ÁÛ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Á̇ÍÓÏ˚Â. éÒÓ·Ó ÓÚϘÛ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒΉÌË ‰ÌÂÈ 10 ÔÂ‰ „Ë·Âθ˛ ÓÌ ÒڇΠӘÂ̸ ÒÚ‡ÌÌÓ Ò·fl ‚ÂÒÚË. ü Ì Ïӄ· ‰Ó ÌÂ„Ó ÌËÍ‡Í ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òfl. Ä ÂÒÎË ˝ÚÓ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸, ÚÓ ‚˚flÒÌflÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ‚Òfi ‚ÂÏfl ÒÔËÚ. éÌ ·‡Î ÚÛ·ÍÛ Ë „Ó‚ÓËÎ: «ëÔ‡Ú¸ ıÓ˜Û», Ë Á‡Ò˚ԇΠ‰‡Ê ‚Ó ‚ÂÏfl ‡Á„Ó‚Ó‡. Ö„Ó fl‚ÌÓ Ô˘͇ÎË Í‡ÍËÏË-ÚÓ ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË. lj¸ ‚ êÓÒÒËË ÓÌ ‡·ÓڇΠ‚Â‰Û˘ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÓÏ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ éÄé «äÓÔÓ‡ˆËfl í‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ ‡ÍÂÚÌÓ ‚ÓÓÛÊÂÌË». íÂÔÂ¸ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ËÏ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ „Óη̉ÒÍË ÒÔˆÒÎÛÊ·˚. èÓÒΉÌË ‰ÌË ÓÌ ÒԇΠÔÓÒÚÓflÌÌÓ! - Ç ÒÂ‰Û Í ‚‡Ï ÔËıÓ‰ËÎ ÔÓÒÓÎ çˉÂ·̉ӂ. óÚÓ ÓÌ Ò͇Á‡Î? - ÑËÔÎÓχÚ˘ÌÓ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î. é·Â˘‡Î ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË. ü ÔÓÚ·ӂ‡Î‡, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ ÓÚÍ˚ÚÓ ‡ÒÒΉӂ‡ÌËÂ. ü ‰ÓÎÊ̇ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. ÇËÌÓ‚Ì˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ͇̇Á‡Ì˚. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÏÂÌfl ۉ˂ÎflÂÚ, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍË ‚·ÒÚË Ì ÔÓfl‚ËÎË ÌË͇ÍÓ„Ó ‚ˉËÏÓ„Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ ‰ÂÎÂ. ëÓ ÏÌÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛Ú ‚·ÒÚË ÉÓη̉ËË, ‡ ÓÒÒËÈÒÍË - ÏÓΘ‡Ú. - óÚÓ-ÚÓ Ó Ò˚Ì ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒ͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î Á‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ? - 뇯‡ ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ·˚ Ì ·˚ÎÓ ‚ êÓÒÒËË ‚ÓÓ‚ÒÚ‚‡, ÍÓÛÔˆËË. ì ÏÂÌfl ‚ „ÓÎÓ‚Â Ì ÛÍ·‰˚‚‡ÂÚÒfl: ëÂ‰˛ÍÓ‚ ıÓ‰ËÚ ÔÓ ÛÎˈÂ, LJÒË肇 ÊË‚fiÚ ‚ 13 ÍÓÏ̇ڇı (·˚‚¯ËÈ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÌ˚ êÓÒÒËË Ë ˝ÍÒ-˜ËÌÓ‚Ìˈ‡ åËÌÓ·ÓÓÌ˚, Á‡Ï¯‡ÌÌ˚ ‚ ÍÓÛÔˆËÓÌÌÓÏ Ò͇̉‡Î ‰.), ‡ ë‡¯Ë ÌÂÚ. 뇯‡ ·˚Î Ó˜Â̸ ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ˜ÂÒÚÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚Ò„‰‡ ‚ ÔÂ‚˚ı fl‰‡ı. ᇠ˝ÚÓ Ë ÔÓÒÚ‡‰‡Î.

à„Ó¸ äÄêåÄáàç.

«åÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚˚ ‚ÂÈ?» — ÒÔÓÒËÎ Û ÏÂÌfl ̉‡‚ÌÓ ÏÛʘË̇ ̇ Òڇ̈ËË ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÔÓ‰ÁÂÏÍË, ̇Á‚‡ÌÌÓÈ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÒÓ·Ë‡ÚÂÎfl ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ÛÒÒÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÁËÚÂθÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. äÓ„‰‡ fl ‰‡Î ÂÏÛ ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ, ‰Ó·‡‚Ë‚ ÔË ˝ÚÓÏ, ˜ÚÓ fl Ò·‚flÌËÌ, ÏÛʘË̇ ‰Ó‚ÓθÌÓ ÒÓÎˉÌÓÈ ‚̯ÌÓÒÚË, ÌË˜Â„Ó Ì ӷ˙flÒÌË‚, ÔÓ‚ÂÌÛÎÒfl Ë Û¯ÂÎ ËÁÛ˜‡Ú¸ ÔÓËÒıÓʉÂÌË ‰Û„Ëı Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚.

ÛÊ ͇Í-ÚÓ ÛÒ‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Ï ÍÓ ‚ÒÂÏÛ. à Í ÌÂÔÓÒÚÓÈ ÁËÏÂ, Ë Í ÌÂÔÓÒÚ˚Ï, Ïfl„ÍÓ „Ó‚Ófl, ÔÓÎËÚË͇Ï, ÌÓ Î˛ÒÚ‡ˆËË Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚ ‚Ò Ê Ì ÓÊˉ‡Î. èÓÒΉÌËÏË, ÍÚÓ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl ̇ˆËÓ̇θÌÓÒÚ¸˛ ÏÓËı Ô‰ÍÓ‚, ·˚ÎË ÒÍËÌı‰˚ ‚ „ÓÓ‰ÍÂ, „‰Â fl Ó‰ËÎÒfl. íÓ„‰‡, ÎÂÚ 10 ̇Á‡‰, Ëı ÒÏÛÚËÎË ÏÓË ‰ÎËÌÌ˚ ‚ÓÎÓÒ˚, Ë ÓÌË Î˛·ÂÁÌÓ Ô‰ÎÓÊËÎË Ò‚ÓË Ô‡ËÍχıÂÒÍË ÛÒÎÛ„Ë. èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚ Ëı ÔÓÌËχÌËË ‰ÎËÌÌ˚ ‚ÓÎÓÒ˚ ÌÓÒËÎË Â‚ÂË. ü Ì ÒڇΠۄÎÛ·ÎflÚ¸Òfl ‚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÛ˛ ‰ËÒÍÛÒÒ˲ ̇ ‰‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÛ Ë ‚˚ÍÛÚËÎÒfl ËÁ ÒËÚÛ‡ˆËË ·ÂÁ ‚‰‡ ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl... ë„ӉÌfl ÏÂÌfl ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÔÓ‡Ê‡ÂÚ, ̇ÒÍÓθÍÓ ÓÒÒËÈÒÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÔËÚ‡ÌÓ ¯Ó‚ËÌËÁÏÓÏ. çÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ ˜ÚÓ êÓÒÒËÈÒ͇fl ËÏÔÂËfl, ‡ ÔÓÒΠÌ ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á, ·˚ÎË ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌ˚ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË, Ë ËÏÂÌÌÓ ëÓ‚ÂÚÒ͇fl ÄÏËfl Ó҂ӷӉ˷ ‚ÂÈÒÍËı ÛÁÌËÍÓ‚ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Î‡„Âfl éÒ‚Â̈ËÏ. ÄÌÚËÒÂÏËÚËÁÏ Ì ˜Ûʉ ‰‡Ê ڇÍËÏ ÔËÒ‡ÚÂÎflÏ, Ì ÔÓ·Ó˛Ò¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡, Ò ÏËÓ‚˚Ï ËÏÂÌÂÏ, Í‡Í á‡ı‡ èËÎÂÔËÌ. Ö„Ó «ÔËβ‰ÌÓ ı‡‡ÍËË», Í‡Í ÓÌ Ò‡Ï Ì‡Á‚‡Î Ò‚Ó˛ ̇¯ÛÏ‚¯Û˛ ÒÚ‡Ú¸˛ «èËÒ¸ÏÓ ÚÓ‚‡Ë˘Û ëÚ‡ÎËÌÛ», — Ì ˜ÚÓ ËÌÓÂ, Í‡Í ÊÓÌ„ÎËÓ‚‡ÌË Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË Ó·‚ËÌÂÌËflÏË ‚ ‡‰ÂÒ Â‚‚. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÚÂÍÒÚ ÌÂÚ ÌË ÒÎÓ‚‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ëëëê ‡Á‚‡ÎË· ËÏÂÌÌÓ Ú‡ ˉÂÓÎÓ„Ëfl, ÍÓÚÓÓÈ èËÎÂÔËÌ ÒËÏÔ‡ÚËÁËÛÂÚ. èÓ˜ÂÏÛ? ㄘ ‚Ò ÒÔËÒ‡Ú¸ ̇ «ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚÓ‚». ч, ÍÓ̘ÌÓ, ˜ÂıË ÚÓÊ «Ò·‚flÚÒfl» ·˚ÚÓ‚˚Ï ‡ÒËÁÏÓÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ˆ˚„‡Ì‡Ï, „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ Ò‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ì˚. çÓ ‰‡Ê Ò··Ó„Ó ÔÓ‰Ó·Ëfl äÓ̉ÓÔÓ„Ë Ì ·˚ÎÓ. Ç êÓÒÒËË Ê ÌÂ̇‚ËÒÚ¸ Í «˜ÛÊËÏ» — ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ Í ·˚‚¯ËÏ Ò‚ÓËÏ, ËÁ ÓÒÍÓÎÍÓ‚ ëëëê, ËÎË Î˛‰flÏ Ò Ì ÚÓÈ ÒÂÍÒۇθÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËÂÈ, — ̇ÏÌÓ„Ó ·ÓΠ„ÎÛ·Ó͇fl Ë ÊÂÒÚÓ͇fl. è˘ÂÏ fl ̇·Î˛‰‡˛  ‰‡ÊÂ Û Ò‚ÓËı Á̇ÍÓÏ˚ı, ÍÓÚÓ˚ ҘËÚ‡˛Ú Ò·fl ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË; ÍÓÚÓ˚ «ÔÓÚË‚ èÛÚË̇ Ë ÍÓ‚‡‚Ó„Ó ÂÊËχ». àı ÔÓÒÚ˚ ‚ ÒӈˇθÌ˚ı ÒÂÚflı, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÛÒÛθχÌÒÍÓ„Ó Ô‡Á‰ÌË͇ äÛ·‡Ì-·‡È‡Ï, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÔËÒ‡ÎË Ú ÒÍËÌı‰˚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË fl ÏËÎÓ ·ÂÒ‰ӂ‡Î ‚ ˜Â¯ÒÍÓÏ ÔÓ‚Ë̈ˇθÌÓÏ „ÓÓ‰ÍÂ. ÉÓ‰ ̇Á‡‰ ͇̉ˉ‡Ú ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂϸÂÏËÌËÒÚ Ç·‰ËÏË èÛÚËÌ Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ Ì‡ á‡Ô‡‰Â ÏÛθÚËÍÛθÚÛ‡ÎËÁÏ ÔÓ‚‡ÎËÎÒfl, Á‡ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÓÒÚ˚ı ÏÂÊ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. Ç ÚÓ Ê ‚ÂÏfl Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı «ÍÛ„Î˚ı ÒÚÓ·ı», ÌÓ Ë ‚ ‡Á„Ó‚Ó‡ı Ò ÓÒÒËfl̇ÏË fl ‚Ò ˜‡˘Â ÒÎ˚¯Û, ˜ÚÓ ‚ ‡Ï͇ı êÓÒÒËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÍÓ «‚ÌÛÚÂÌÌ Á‡Û·Âʸ». ë‚ÂÌ˚È ä‡‚Í‡Á Ë Â„Ó ÊËÚÂÎË Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ë Ì ÔË̇‰ÎÂʇÎË Í ÚÓÈ ‚ÂÎËÍÓÈ ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Ë Ì‡ˆËË, «ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓÈ Ó·˘ÂÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ ÁÂÏλ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˜ÂÚÍÓ ‰ÂÎÂÌË ̇ «Ï˚» Ë «ÓÌË». «á‡ÔÂÚËÏ ˜ÂÌ˚Ï ÚÓÔÚ‡Ú¸ Ò‚ÓËÏË ÌÓ„‡ÏË êÛÒ¸-χÚÛ¯ÍÛ» — ‰Â‚ËÁ Ì ÚÓθÍÓ ‡‰Ë͇θÌÓ

ü

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

Борцы

за чистоту

белоИ ленты äÒÂÌÓÙÓ·ËÂÈ ‚ êÓÒÒËË ·ÓθÌ˚ Ë ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î˚, Ë ÎË·Â‡Î˚ ̇ÒÚÓÂÌÌ˚ı „ÓÓʇÌ, ÔÓ„ÛÎË‚‡˛˘ËıÒfl ̇ ‚Òfl˜ÂÒÍËı «êÛÒÒÍËı χ¯‡ı». ÖÏÛ ÓÚÍ˚ÚÓ ÒËÏÔ‡ÚËÁËÛ˛Ú ÏÌÓ„Ë ÓÒÒËÈÒÍË ÔÓÎËÚËÍË. ÇÏÂÒÚÓ ÔÓÔ˚ÚÓÍ ¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÏÂÊ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ «Ì‡Ó‰Ì˚ ËÁ·‡ÌÌËÍË» ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛ˛Ú ÚÂÏÛ ÒÔ‡ÒÂÌËfl ÛÒÒÍËı ÓÚ ÓÒÒËflÌ. ÖÒÎË ÌË˜Â„Ó ‰Û„Ó„Ó ‚ „ÓÎÓ‚Û Ì ÔËıÓ‰ËÚ, ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ͇Á‡˜¸Ëı Ô‡ÚÛÎÂÈ. lj¸ ÎÛ˜¯Â Ë ‚ÂÒÂΠÍÓ„Ó-ÚÓ ‚˚„ÓÌflÚ¸, ˜ÂÏ Á‡ÌflÚ¸Òfl ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ËÌÚ„‡ˆËË ‡ÁÌ˚ı ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ÒÎÓ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. òÓ‚ËÌËÁÏ, ÔflÏÓÈ ËÎË ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚È, ‚ êÓÒÒËË Ì ‚ÓÒÔËÌËχÂÚÒfl Í‡Í Ì˜ÚÓ Ò͇̉‡Î¸ÌÓÂ. á‰ÂÒ¸ fl Ò ÚÛ‰ÓÏ ÏÓ„Û Ò· Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓËÁӯ· ‚ óÂıËË ÚË „Ó‰‡ ̇Á‡‰. Ç Ï‡Ú 2010 „Ó‰‡ ‚ ÌÂÔÛ·Î˘ÌÓÈ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ÏË ÚÓ„‰‡¯ÌËÈ ÎˉÂ ÍÛÔÌÂȯÂÈ ˜Â¯ÒÍÓÈ Ô‡ÚËË åËÂÍ íÓÔÓ·ÌÂÍ Á‡ÏÂÚËÎ Ó ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ üÌ î˯Â (ÍÓÚÓ˚È ÒÂȘ‡Ò ·ÂÁÛÒÔ¯ÌÓ ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡ÎÒfl ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚), ˜ÚÓ ÚÓÚ — ‚ÂÈ. ÇÒÂ„Ó ˜ÂÂÁ ÚË Ì‰ÂÎË ÓÌ ·˚Î ‚˚ÌÛʉÂÌ ÛÈÚË ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÒÚ‡ Ë ‚ ÔÓÎËÚËÍÛ ÛÊÂ Ú‡Í Ë Ì ‚ÂÌÛÎÒfl. çÓ ·Ó„ Ò ÌËÏË, Ò ‡ÁÌ˚ÏË Ç·‰ËÏË‡ÏË ÇÓθÙӂ˘‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ Á‡Ë„˚‚‡˛Ú Ò ¯Ó‚ËÌËÁÏÓÏ ‡‰Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ‚˚„Ó‰. ÇÂÌÂÏÒfl Í ÚÂÏ, Ó ÍÓÏ fl ÛÊ ÛÔÓÏË̇Î. äÛ‰‡ ·Óθ¯Â ÏÂÌfl ۉ˂ÎflÂÚ ÍÒÂÌÓÙÓ·Ëfl ‚ Ò‰ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÌÂÒËÒÚÂÏÌÓÈ, ËÎË ÎË·Â‡Î¸ÌÓÈ, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, ÓÔÔÓÁˈËË. Ç ÏÓÂÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ̇˂ÌÓÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÒÚÓÓÌÌËÍË ÎË·Â‡Î¸Ì˚ı ˉÂÈ — ˝ÚÓ Ì ÚÓθÍÓ Î˛‰Ë, „ÓÚÓ‚˚ ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ ÔËÒÚ„ÌÛÚ¸ Í Ó‰Âʉ ·ÂÎÛ˛ ÎÂÌÚÓ˜ÍÛ Ë Ì‡ËÒÓ‚‡Ú¸ ÓÒÚÓÛÏÌ˚È Ô·͇ÚËÍ, ‡ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ˆÂÌÌÓÒÚË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‰Îfl ‚ÒÂı. ç ‰Ó ÍÓ̈‡ Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ú‡ÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰‰ÂÊ͇ ÎÓÁÛÌ„‡ «ï‚‡ÚËÚ ÍÓÏËÚ¸ 䇂͇Á!» ËÎË Ï‡¯‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ, Í‡Í ÒÂȘ‡Ò ÔËÌflÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸, ‚ÒÍˉ˚‚‡˛Ú Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ «ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡ Í ÒÓÎ̈ۻ. Ç Ö‚ÓÔ ˝ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÎÓ ·˚ ÚÓ˜ÍÛ ‚ ͇¸Â β·Ó„Ó ÔÓÎËÚË͇, ‡ ‚ êÓÒÒËË ÏÓÊÌÓ ‰‡Ê ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ Ó„‡Ì ‡ÌÚËÍÂÏ΂ÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁˈËË. äÓӘ „Ó‚Ófl, ‚ ˝ÚÓÏ Ô·Ì „ÓÒÔÓ‰ËÌÛ ç‡‚‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂÁÎÓ.

ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠ̇˂ÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÓÊˉ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒ͇fl ÎË·Â‡Î¸Ì‡fl ÓÔÔÓÁˈËfl ÔÓ‰‰ÂÊËÚ ıÓÚfl ·˚ ÔËÍÂÚÓÏ ËÎË, Ì ‰‡È ·Ó„, χ¯ÂÏ ÛÁ·ÂÍÒÍÓ„Ó ‰‚ÓÌË͇ ŇıÓχ ïÛoÏÓ‚‡, ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚÍË ÚÂÚËÓ‚‡ÎË ÔÓ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÏÛ ÔËÁ̇ÍÛ, ‡ ÚÂÔÂ¸ ÒÛ‰flÚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÒÏÂÎ ÓÚ ÌËı ÓÚ·Ë‚‡Ú¸Òfl. éÌ Ê Ì ҂ÓÈ, Ë ÚÂχ Á‡˘ËÚ˚ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÏË„‡ÌÚÓ‚ (ÍÓÚÓ˚ ËÁ-Á‡ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ‚ êÓÒÒËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÌÂ‰ÍÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ ‡·ÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı) ÌÂÔË‚ÎÂ͇ÚÂθ̇ ‚ „·Á‡ı ÏËÎÎËÓÌÓ‚. çÓ ÏÂÌfl ÔÓ‡ÁËÎÓ, ÒÍÓθ ÌÂÔËÌÛʉÂÌÌÓ ÒÚÓÓÌÌËÍË ÎË·Â‡Î¸Ì˚ı ‚Á„Îfl‰Ó‚ ÔÛ·Î˘ÌÓ ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ÍÒÂÌÓÙÓ·ÒÍÛ˛ ÎÂÍÒËÍÛ. ùÚÓ Ì‡„Îfl‰ÌÓ ÔÓ͇Á‡Î ̉‡‚ÌËÈ ÒÎÛ˜‡È Ò Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂÏ Û΢Ì˚ı ıÛÎË„‡ÌÓ‚ ̇ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ ÉË„ÓËfl ê‚ÁË̇. íÓÚ ‚ ÒӈˇθÌÓÈ ÒÂÚË Ì‡Á‚‡Î ̇ԇ‰‡‚¯Ëı «ı‡˜‡ÏË». ëÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë ̇‰Ó Ò͇Á‡Ú¸: ê‚ÁËÌ ÔÓ˜ÚË Ò‡ÁÛ Á‡ Ò‚Ó ÌÂÍÓÂÍÚÌÓ ‚˚‡ÊÂÌË ËÁ‚ËÌËÎÒfl: ÏÓÎ, ‚Ó ‚ÒÂÏ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ ˝ÏÓˆËË. á‡ÚÓ ÌÂχÎÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÚÓ‚‡ˢÂÈ Ò ·ÂÎÓÈ ÎÂÌÚÓ˜ÍÓÈ ‰Ó ÔÓÒΉ̄Ó, ‰‡Ê ÔÓÒΠÔÛ·Î˘Ì˚ı ËÁ‚ËÌÂÌËÈ, ÓÚÒڇ˂‡ÎË Â„Ó Ô‡‚Ó Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚ Ú‡Í, Í‡Í ÓÌ Ëı ̇Á‚‡Î. ч, ÍÓ̘ÌÓ, β‰Ë ÂÒÚ¸ β‰Ë. à ˝ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È Ì ÔË‚ÂÎ Í Í‡ıÛ ·ÂÎÓÎÂÌÚÓ˜ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ. çÓ ÏÓÊÌÓ ÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Ò·fl ÎË·Â‡ÎÓÏ, ÂÒÎË ‰Îfl Ú·fl ‚Ò ÔÂÒÚÛÔÌËÍË, ËÎË Â˘Â ıÛÊÂ, ÔÓÒÚÓ Í‡‚͇Áˆ˚, — «ı‡˜Ë»? ä‡Í ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ÒÂ‰Ë ÎË·Â‡Î¸Ì˚ı ÓÔÔÓÁˈËÓÌÂÓ‚ ÌÂχÎÓ Î˛‰ÂÈ, ÍÛ‰‡ ·ÓΠ·ÎËÁÍËı Í ÏÂÚ‡ÚÂÎflÏ ÒÌÂÊÍÓ‚ ‚ «‡·Ó‚», ˜ÂÏ Í Î˛‰flÏ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÌËχ˛Ú, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌÛÊÌÓ ÒÚÓËÚ¸ ·ÂÁ ÍÒÂÌÓÙÓ·ÒÍËı ÒÚÂÂÓÚËÔÓ‚. ÇÓ ‚ÒÂÏ ÏË ËÏÂÌÌÓ ÎË·Â‡Î˚ ·ÓΠÓÚÍ˚Ú˚ ‚ Ô·Ì ÏÛθÚËÍÛθÚÛÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ë ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÔÓÚË‚ ‡ÒËÁχ Ë ÍÒÂÌÓÙÓ·ËË, ˜ÚÓ·˚ ˜‡ÒÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ‚‰Û„ Ì Òڇ· ˜ÛÊÓÈ. çÓ ˝ÚÓ ‚ Ô·Ì˚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁˈËË, ÔÓ-‚ˉËÏÓÏÛ, Ì ‚ıÓ‰ËÚ. Ä ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ «å‡¯Â Ò‚Ó·Ó‰˚» ÏÂÌfl ÚÓÊ ÒÔÓÒflÚ Ó Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÏ ÔÓËÒıÓʉÂÌËË? à fl ·Û‰Û ‰Ó͇Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ó‰ËÎÒfl ‚ ˜Â¯ÒÍËı ëÛ‰ÂÚ‡ı Ë ‰ÓÒÚÓËÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ fl‰‡ı ·ÓˆÓ‚ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û.

àÊË ûëí.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ÇéâçÄ î‡ÌˆÛÁ˚ ̇Á‚‡ÎË Ò‚Ó˛ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ ‚ å‡ÎË «ëÂ‚‡Î» ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‡ÙË͇ÌÒÍÓÈ ıˢÌÓÈ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ÍÓ¯ÍË. ëÂ‚‡Î˚ — ÓÚ΢Ì˚ ÓıÓÚÌËÍË. çÓ Ì ÔÂÒÎÂ‰Û˛Ú ‰Ó·˚˜Û, ‡ ‚˚Ô˚„Ë‚‡˛Ú ̇ Ì ËÁ Á‡Ò‡‰˚. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÒÂ‚‡Î˚ ‚Ó‰flÚÒfl ̇ ÚÂËÚÓËË å‡ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ‡ ‚ Ò‚ÂÌÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛ Ë Ô‰ÒÚÓËÚ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡Ú¸ Ù‡ÌˆÛÁ‡Ï, Ëı Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÌÂÚ. ËÚÛ‡ˆËfl ‚ å‡ÎË ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈ̇fl. àÌÚÂÂÒÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÚÛÚ Á‡‚flÁ‡ÌÓ ÌÂχÎÓ. ç‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰, ‚ 2012 „Ó‰Û Ì‡˜‡Ú‡ ‚ÓÈ̇ „‡Ê‰‡ÌÒ͇fl, Í ÍÓÚÓÓÈ Ò„ӉÌfl ÔÓ‰Íβ˜‡˛ÚÒfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ ÒËÎ˚: î‡ÌˆËfl ÔÂʉ ‚Ò„Ó, ÒÓÒ‰ÌË ‡ÙË͇ÌÒÍË ÒÚ‡Ì˚ Ë Ì‡ ‚ÚÓÓÏ Ô·Ì — ëòÄ, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl Ë ÉÂχÌËfl. èÓÔÓ·ÛÂÏ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ÍÓÏÛ Ì‡‰Ó? lj¸, ̇ÔËÏÂ, ÒÍ˚Ú˚È ‰Îfl „·Á ÍÓÌÙÎËÍÚ ‚ÓÍÛ„ å‡ÎË ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÎÓ· ‚ ÎÓ· Á‰ÂÒ¸ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ ËÌÚÂÂÒ˚ î‡ÌˆËË Ë ëòÄ. à ˝ÚÓ ÚÓθÍÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÒÚÓÓÌ Ì‡˜‡‚¯ÂÈÒfl Ú‡„‰ËË, ‚ ıӉ ÍÓÚÓÓÈ Ë Î˛‰Ë ·Û‰ÛÚ „Ë·ÌÛÚ¸, Ë ÚÂÓËÁÏ Ì‡˜ÌÂÚ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÚ¸Òfl ÔÓ „ËÓÌÛ (̉‡‚ÌËÈ Á‡ı‚‡Ú Á‡ÎÓÊÌËÍÓ‚ ‚ ÄÎÊË— flÍÓ ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂ), Ë ‚ÓÈ̇ ‚ ÔÂÒ͇ı ë‡ı‡˚ ‚ÎÂÚËÚ è‡ËÊÛ ‚ ÍÓÔ˜ÍÛ. í‡Í ˜ÚÓ ‰‡‚‡ÈÚ ‡Á·Ë‡Ú¸Òfl ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰ ÎÓ͇θÌÓÏ, ÌÓ Ëϲ˘ËÏ ‰‡ÎÂÍÓ Ë‰Û˘Ë ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ÍÓÌÙÎËÍÚÂ. 13 ÓÍÚfl·fl 2012 „Ó‰‡ ëÓ‚ÂÚ ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ééç Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ‡ÙË͇ÌÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‡Ï 45 ‰ÌÂÈ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ Ò‚ÂÌ˚ı ‡ÈÓ̇ı å‡ÎË, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ËÒ·ÏËÒÚ‡ÏË Ë ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ‡ÏË-ÚÛ‡„‡ÏË. èÓÂÍÚ ÂÁÓβˆËË Ó ‚ÓÂÌÌÓÏ ‚ϯ‡ÚÂθÒÚ‚Â ‚ å‡ÎË Ô‰ÒÚ‡‚Ë· î‡ÌˆËfl. óÚÓ Á‡ ÚÂÓËÒÚ˚ ÓÍÓÔ‡ÎËÒ¸ ‚ å‡ÎË, ·˚ÎÓ ÛÊ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ — Ò‚Â ÒÚ‡Ì˚ Á‡ı‚‡ÚËÎË ËÒ·ÏËÒÚÒÍË „ÛÔÔËÓ‚ÍË «ÄÌÒ‡ ‡‰‰ËÌ» («á‡˘ËÚÌËÍË ÂÎË„ËË») Ë «Äθä‡Ë‰‡» ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ËÒ·ÏÒÍÓ„Ó å‡„Ë·‡», ‡ Ú‡ÍÊ «Ñ‚ËÊÂÌË Á‡ ‰ËÌÒÚ‚Ó Ë ‰ÊËı‡‰ ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÄÙËÍ».ä ÚÓÏÛ Ê Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ ãË‚ËË, Á‡ÚÂflÌÌÓÈ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ î‡ÌˆËË ë‡ÍÓÁË, ·˚‚¯Ë ̇ ÒÎÛÊ·Â Û ÔÓÎÍÓ‚ÌË͇ 䇉‰‡ÙË Ï‡ÎËÈÒÍË ÚÛ‡Â„Ë ‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‰ÓÏÓÈ Ë ÔÓ‰ÌflÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ. ñÂθ — ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ò‚Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ ̇Á‚‡ÌËÂÏ ÄÁ‡‚‡Ú, ÍÓÚÓÓ ·˚ Á‡ÌflÎÓ ‰‚ ÚÂÚË Ï‡ÎËÈ-

ÒÍÓÈ ÚÂËÚÓËË. ë̇˜‡Î‡ ÚÛ‡Â„Ë Á‡Íβ˜ËÎË Ò ËÒ·ÏËÒÚ‡ÏË ÒÓ˛Á, ÌÓ ÔÓÚÓÏ ‡ÁÛ„‡ÎËÒ¸ ‰Ó Ú‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÚÓ Ì‡˜‡ÎË ‰Û„ ‰Û„‡ Û·Ë‚‡Ú¸. ÇÓÚ ˝ÚÓÚ ‡Î¸flÌÒ Ë ÒڇΠ‚ ̇˜‡Î 2012 „Ó‰‡ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ·Óθ˛, Ò ÍÓÚÓÓÈ î‡ÌˆËfl Ô˯· ‚ ëÓ‚ÂÚ ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ì Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓÈ å‡ÎË ·ÓÎÂÎË ‰Û„Ë ÏÂÒÚ‡ Ú·, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‚ Ú Ê ҇Ï˚ ‰ÌË ‚ ÒÚÓÎˈ ŇχÍÓ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚ÓÓÚ — Ë ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Ò Â„Ó ÍÓχ̉ÓÈ ÔÓÒÚÓ ‚˚„̇ÎË Ò ‡·ÓÚ˚ ÏÂÒÚÌ˚ ÒÓΉ‡Ú˚ ÔÓ‰ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ ÌÂÍÓÂ„Ó Ï·‰¯Â„Ó ÓÙˈÂ‡, ÔÓÎۘ˂¯Â„Ó, Í ÒÎÓ-

Ç ‰Â͇· ëÓ‚ÂÚ ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Â˘Â ‡Á ‚ÂÌÛÎÒfl Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ Ë ‚ ͇ÌÛÌ êÓʉÂÒÚ‚‡ ÔËÌflÎ ÌÓ‚Ó ¯ÂÌË — ÂÁÓβˆË˛ 2085. êÂÁÓβˆËfl, ÓÔflÚ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ̇fl î‡ÌˆËÂÈ, Ò‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Î‡ «Î˛·˚ ÏÂ˚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÏÓ„ÛÚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Û ‡ÙË͇ÌÒÍÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸  ҂ÂÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÓÚ ÔÓ‚Òڇ̈‚». é ÏËÓÚ‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ˜¸ ÛÊ Ì ¯Î‡… ÇÓÂÌ̇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ̇ Ò‚Â å‡ÎË ·˚· Á‡Ô·ÌËÓ‚‡Ì‡. çÓ… ̇ ÒÓÍ Ì ‡Ì ÒÂÌÚfl·fl 2013 „Ó‰‡. é·‡ÚËÏ ‚ÌËχÌË ̇ ˝ÚÛ ‰‡ÚÛ! çÓ ‚ÓÚ ‚ flÌ‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl ÌÂÓÊË-

“Дикая кошка”

ë

в пустыне ‚Û, ‚ÓÂÌÌÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌË ‚ ëòÄ. í‡Í ˜ÚÓ Û è‡Ëʇ ÔÓfl‚Ë·Ҹ ‰‡Ê „ÓÎӂ̇fl ·Óθ «‚ Í‚‡‰‡Ú»: Â„Ó ·˚‚¯‡fl ÍÓÎÓÌËfl, ‡ Ì˚Ì ÁÓ̇ ‚ÎËflÌËfl — å‡ÎË — ‚˚¯Î‡ ËÁ-ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎfl Ë ‚ ÒÚÓÎˈÂ, Ë Ì‡ ÔÂËÙÂËË. ч Â˘Â Ë ‡Á‰ÂÎË·Ҹ ̇‰‚ÓÂ… Ç ÓÍÚfl· 2012 „Ó‰‡ «‰Îfl ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl Ò‚Â‡ å‡ÎË ÓÚ ËÒ·ÏÒÍËı ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÓ‚» ëÓ‚ÂÚ ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ééç Ò‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Î ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌË ‚ ÒÚ‡Ì ‡ÙË͇ÌÒÍÓ„Ó ÏËÓÚ‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡ ÔÓ‰ ˝„ˉÓÈ ÒÚ‡Ì ùäéÇÄë (ùÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÚ‡Ì á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÄÙËÍË). ùäéÇÄë (15 „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚) ·˚Î „ÓÚÓ‚ ̇Ô‡‚ËÚ¸ ‚ å‡ÎË ÓÍÓÎÓ 3 Ú˚Òfl˜ ÒÓΉ‡Ú. Ç Á‡‰‡˜Ë ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ıÓ‰ËÚ¸ «ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‡ÏËË å‡ÎË ‚ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ÍÓÌÚÓÎfl ̇‰ Ò‚ÂÌ˚ÏË ‡ÈÓ̇ÏË ÒÚ‡Ì˚», «Á‡˘ËÚ‡ ̇ÒÂÎÂÌËfl» Ë «Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „ÛχÌËÚ‡Ì˚ı „ÛÁÓ‚». çË Ó Í‡ÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ÒËÎ ùäéÇÄë ÛÔÓÏflÌÛÚÓ Ì ·˚ÎÓ. ч Ë Ó ·ÓÏ·ÂÊ͇ı Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ‡‚ˇˆËË ÒÎÓ‚‡ Ì Ò͇Á‡ÌÓ…

19

ÒÚ‚Ó, ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÔÛÚ¸ Í ËÌÚÂ‚Â̈ËË. ÇÓÚ ˜Â„Ó Ì ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ëËËË, Á‡ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË å‡ÎË… ÇÓÚ ÔÂ‚˚ ӈÂÌÍË ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÍÓ‡ÎˈËË, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓ·Ë‡ÂÚ ÒËÎ˚ ÔÓÚË‚ ËÒ·ÏËÒÚÓ‚: — ÔËÏÂÌÓ 7300 ÒÓΉ‡Ú Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡ÏËË å‡ÎË, — ÓÍÓÎÓ 2000 ʇ̉‡ÏÓ‚, — 3300 ÒÓΉ‡Ú ùäéÇÄë, — 3000 ÒÓΉ‡Ú ÄÙË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ), — 3000 ÒÓΉ‡Ú ééç (ÔÓ͇ ‚ ÔÓÚÂ̈ˇÎÂ), — ‰Ó 2500 Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ÒÓΉ‡Ú + ‡‚ˇˆËfl. ÚËÚ ÎË? Ç ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠ÒÓ·‡ÎË ÔÓ˜ÚË 100 Ú˚Òfl˜ — Ë „‰Â ÂÁÛθڇÚ? ֢ ‡Á. ìÊ ÔÓ˜ÚË „Ó‰ ËÒ·ÏËÒÚ˚ ÍÓÌÚÓÎËÛ˛Ú Ò‚Â å‡ÎË Ë ‚‰ÛÚ ÓÚÚÛ‰‡ ‡Ú‡ÍË Ì‡ ˛ÊÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸. ÉéÑ. çÓ… èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Î˯¸ ÒÂȘ‡Ò î‡ÌˆËfl ÓÁ‡·ÓÚË·Ҹ ÔÓÏÓ˘¸˛ χÎËȈ‡Ï «‚ Ëı ·Ó¸·Â Ò ‰ÊËı‡‰ËÒÚÒÍËÏË „ÛÔÔËӂ͇ÏË». èÓÒΠÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ ·ÓÏ·ÂÊÍË è‡ËÊ ÔËÁ̇Î, ˜ÚÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ ÎÛ˜¯Â ‚ÓÓÛÊÂÌ, ˜ÂÏ Ô‰ÔÓ·„‡ÎÓÒ¸ ‚̇˜‡Î — ·Ó‚ËÍ‡Ï ‰‡Ê ۉ‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰·ËÚ¸ ‚ÂÚÓÎÂÚ. ÇÓÒÚÓÍӂ‰-‡‡·ËÒÚ ÄÎÂÍ҇̉ à„̇ÚÂÌÍÓ Á‡ÏÂÚËÎ: «èÓ·ÎÂχ — ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ˜ÛÚ¸ ÎË Ì 16 Ú˚Òfl˜ èáêä — «ëÚ·», «ëÚ·2» Ë Ú.‰. — ÔÓÔ‡ÎË ÒÓ ÒÍ·‰Ó‚ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó ÔÓÎÍÓ‚ÌË͇ 䇉‰‡ÙË. ëÍÓ ‚Ò„Ó, ÓÌË ÒÂȘ‡Ò ‚ å‡ÎË. í‡Í ˜ÚÓ Ù‡ÌˆÛÁ‡Ï Ì ۉ‡ÒÚÒfl ·ÂÁ͇̇Á‡ÌÌÓ ·ÓÏ·ËÚ¸… ç ËÒÍβ˜ÂÌ Û‰‡ ËÒ·ÏËÒÚÓ‚ ÔÓ Ù‡ÌˆÛÁ‡Ï Ë ‚ÒÂÏ ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ ÒÛÌÛÎËÒ¸ ‚ å‡ÎË. éÌË Ô‚‡ÚflÚ å‡ÎË ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̻. Ä ‚Ó ˜ÚÓ ÓÌË Ô‚‡ÚflÚ è‡ËÊ? é‰Ì‡ ËÁ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ å‡ÎË „ÛÔÔ — «Ñ‚ËÊÂÌË Á‡ ‰ËÌÒÚ‚Ó Ë ‰ÊËı‡‰ ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÄÙËÍ» — „ÓÁËÚ ÚÂ‡ÍÚ‡ÏË ‚Ó î‡ÌˆËË, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó î‡ÌÒ èÂÒÒ. çÓ éη̉ ıÓÓıÓËÚÒfl: «Ç˚ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ̇ÏÂÂÌ˚ ‰Â·ڸ Ò ÚÂÓËÒÚ‡ÏË, ÂÒÎË Ï˚ Ëı ̇ȉÂÏ? å˚ Ëı ÛÌ˘ÚÓÊËÏ. å˚ ·Û‰ÂÏ Á‡Íβ˜‡Ú¸ Ëı ‚ Ú˛¸Ï˚, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË Ì ÏÓ„ÎË Ì‡‚‰ËÚ¸ ̇¯ÂÏÛ ·Û‰Û˘ÂÏÛ». éÔÂ‡ˆËfl Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ ·Ó‚ËÍÓ‚ ̇ Ò‚Â å‡ÎË Ò ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ Ô˂· Í ÓÒÚÛ ˜ËÒ· ·ÂÊÂ̈‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ „ÛχÌËÚ‡ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ‡ÙË͇ÌÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ‚ ˆÂÎÓÏ, ÒÓÓ·˘ËÎË Ì‡ ·ËÙËÌ„Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‡Á΢Ì˚ı ‡„ÂÌÚÒÚ‚ ééç ‚ ÜÂÌ‚Â. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ééç, ‚ 2013 „Ó‰Û ‚ „ÛχÌËÚ‡ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ·Û‰ÛÚ ÌÛʉ‡Ú¸Òfl 4,2 ÏËÎÎËÓ̇ „‡Ê‰‡Ì å‡ÎË. LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ÓÙˈˇθÌÓ Ì‡˜‡Î ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË î‡ÌˆËË. ĉÏËÌËÒÚ‡ˆËfl é·‡Ï˚ Ô‰·-

ᇠ˜ÚÓ Ù‡ÌˆÛÁ˚ ‚Ó˛˛Ú ‚ å‡ÎË?

‰‡ÌÌÓ ÂÁÍÓ Ó·ÓÒÚË·Ҹ — ËÒ·ÏËÒÚ˚ ̇˜‡ÎË Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓ ̇ÒÚÛÔÎÂÌË ̇ ˛„ ÒÚ‡Ì˚. à î‡ÌˆËfl ·ÓÒË·Ҹ ‚ ·ÓÈ — 12 flÌ‚‡fl è‡ËÊ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î ëÓ‚ÂÚ ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ééç Ó Ì‡˜‡Î ҂ÓÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ å‡ÎË. î‡ÌˆÛÁÒÍË ÇÇë ̇ÌÂÒÎË Û‰‡ ÔÓ ·Ó‚Ë͇Ï-ËÒ·ÏËÒÚ‡Ï ‚ å‡ÎË, Á‡fl‚ËÎ ‚ ÚÓÚ ‰Â̸ ÏËÌËÒÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ î‡ÌˆËË ãÓ‡Ì ËÛÒ. «éڂ˜‡˛ ̇ ‚‡¯ ‚ÓÔÓÒ, ·˚· ÎË Ôӂ‰Â̇ ÓÔÂ‡ˆËfl Ò ‚ÓÁ‰Ûı‡; ÏÓÈ ÓÚ‚ÂÚ — ‰‡», — Á‡fl‚ËΠËÛÒ Ì‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË 11 flÌ‚‡fl. é·‡ÚËÚ ‚ÌËχÌËÂ, ‚ÓÈÌÛ Ì‡˜‡ÎË Â˘Â ‰Ó ÙÓχθÌÓ„Ó ‡Á¯ÂÌËfl ëÓ‚·ÂÁ‡, ÍÓÚÓÓ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ «Á‡‰ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ» 14 flÌ‚‡fl. ïÓÓ¯Ó Â„Ó, ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ Ô‡‚Ó, ÌÂÍÓÚÓ˚ ÔÓθÁÛ˛Ú… äÒÚ‡ÚË, ‚ ÂÁÓβˆËË 2085 ÂÒÚ¸ Ôflχfl ÒÒ˚Î͇ ̇ ÒÚ‡Ú¸˛ 7 ìÒÚ‡‚‡ ééç, ÍÓÚÓÛ˛ Á‡Ô‡‰ÌËÍË Ú‡Í ıÓÚÂÎË ÔÓÔËıÌÛÚ¸ ‚ β·Û˛ ÂÁÓβˆË˛ ÔÓ ëËËË, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÒÚ‡Ú¸fl 7 ‡Á¯‡ÂÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ ‚ÓÂÌÌÓ ‚ϯ‡ÚÂθ-

„‡ÂÚ è‡ËÊÛ ·ÂÒÔËÎÓÚÌ˚ ÎÂÚ‡ÚÂθÌ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú˚, «‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ ڇÌÍÂ˚» ‰Îfl Á‡Ô‡‚ÍË Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ‡‚ˇˆËË, ‡ Ú‡ÍÊ ËÌÙÓχˆË˛ ‡Á‚‰‚‰ÓÏÒÚ‚. èÓfl‚ËÎË Ê·ÌË ÔÓÏÓ˜¸ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl, ÉÂχÌËfl, чÌËfl… Ä ‚ÓÚ Ò ˝ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇˜Ë̇ÂÚÒfl Ò‡ÏÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ — ÔÓ˜ÂÏÛ ÒÚ‡Ì˚ á‡Ô‡‰‡ Ú‡Í Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ å‡ÎË. ë̇˜‡Î‡ fl‰ Á‡Ï˜‡ÌËÈ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍ ‡Á·Ë‡ÂÚÒfl Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó. Ç ÒÚ‡Ú¸Â, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ Journal Du Dimanche Ë ÓÁ‡„·‚ÎÂÌÌÓÈ «Non, la guerre ce n’est pas la France» («çÂÚ, ‚ÓÈ̇ — ˝ÚÓ Ì î‡ÌˆËfl»), ·˚‚¯ËÈ ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ î‡ÌˆËË ÑÓÏËÌËÍ ‰Â ÇËθÔÂÌ Ô˯ÂÚ: «å˚ ·Û‰ÂÏ Ò‡Ê‡Ú¸Òfl ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ Ú‚Â‰Ó„Ó Ï‡ÎËÈÒÍÓ„Ó Ô‡ÚÌÂ‡ — ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ‚ χÚ 2012 „Ó‰‡ Ë ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ‡ ‚ ‰Â͇·Â, ‡ÒÔ‡‰ ‡Á‰Ó·ÎÂÌÌÓÈ Ï‡ÎËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË, Ó·˘‡fl ̉ÂÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ å‡ÎË… í‡Í ̇ ÍÓ„Ó Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÓÔË‡Ú¸Òfl?» à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‚ÓÔÂÍË ˝ÚËÏ Á‰‡‚˚Ï ÓˆÂÌÍ‡Ï éη̉ ̇˜‡Î Ò‚Ó˛ ‚ÓÈÌÛ. èÓ˜ÂÏÛ? çÂÛÊÂÎË Â„Ó «ÁÓ‚ÛÚ Ì‡ ·ÓÈ» ÒÓÏÌËÚÂθÌ˚ ·‚˚ ë‡ÍÓÁË, ÒÚ‡‚¯Â„Ó «ÎË‚ËÈÒÍËÏ Ôӷ‰ËÚÂÎÂÏ», ÌÓ ÔÓË„‡‚¯Â„Ó ÔÓÒÚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ î‡ÌˆËË? çÂÚ. éÚ‚ÂÚ ·Û‰ÂÏ ËÒ͇ڸ ‚ ‰Û„ÓÏ ÏÂÒÚÂ… чÊ ·Â„ÎÓ Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË Ó ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ı ˝ÚÓÈ ÁÂÏÎË „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ‚ å‡ÎË ÔÓÎÌÓ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ËÒÍÓÔ‡ÂÏ˚ı. Ç ÒÚ‡Ì ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚ ÏÂÒÚÓÓʉÂÌËfl ÊÂÎÂÁÌÓÈ Û‰˚, ·ÓÍÒËÚÓ‚, Ò‚Ë̈‡, χ„‡Ìˆ‡, ÓÎÓ‚‡, ˆËÌ͇, ωË, ÎËÚËfl, ÒÂ·‡, ‡ÎχÁÓ‚. á‡Ô‡Ò˚ ÁÓÎÓÚ‡ å‡ÎË ÓˆÂÌË‚‡˛ÚÒfl Í‡Í ÚÂÚ¸Ë ÔÓ ‚Â΢ËÌ ‚ ÄÙËÍÂ. ч ¢Â, ̇ „Ó ÏÂÒÚÌ˚Ï ÊËÚÂÎflÏ, Á‰ÂÒ¸ ·Óθ¯Ë Á‡Ô‡Ò˚ Û‡ÌÓ‚ÓÈ Û‰˚. äÒÚ‡ÚË, Í‡Í ÚÓθÍÓ ‚ÓÔÓÒ — «ç Á‡ Û‡Ì ÎË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ÓÈ̇ ‚ å‡ÎË?» — ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ÔÓ‰ÌflÚ¸ ÚÂÎÂ͇̇ΠCNN, ÂÏÛ ÚÛÚ Ê ‰‡ÎË ÍÓχ̉Û: «ñ˚ˆ!», — Ë ÚÂχ Ò ˝Í‡Ì‡ ·˚· ÒÌflÚ‡, ıÓÚfl ‚ Ú·ÌÓÌÒ‡ı  Á‡fl‚ÎflÎË… Ä ‚ÓÚ Ë ÓÚ‚ÂÚ, ÔÓ˜ÂÏÛ „ÓÒÔÓ‰‡ Ò á‡Ô‡‰‡ Ì ÒÏÓ„ÎË Ê‰‡Ú¸ ‰Ó ÒÂÌÚfl·fl? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ‰Â̸ ÔÓÒÚÓfl ‰Ó·˚˜Ë Î˯‡ÂÚ Ëı ÔËÏÂÌÓ 150 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ ÁÓÎÓÚ‡ — ‡ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÔÓËÁÓÈÚË ÔË Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÏ, Í‡Í ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ, ̇ÒÚÛÔÎÂÌËË ËÒ·ÏËÒÚÓ‚ ‚ flÌ‚‡ ̇ ˛„ å‡ÎË, „‰Â Ë Ì‡ıÓ‰flÚÒfl „·‚Ì˚ ÏÂÒÚÓÓʉÂÌËfl ‰‡„ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚. çÛ, ÔË Ú‡ÍËı ÔÓÚÂflı ÚÛÚ ÛÊ Ì ‰Ó ͇ÍËı-ÚÓ ÙÓχθÌÓÒÚÂÈ ÚËÔ‡ ÂÁÓβˆËÈ ëÓ‚·ÂÁ‡ ééç. ÇÓÌ ‚ ÒÓÒ‰ÌÂÈ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-ÄÙË͇ÌÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍ (ñÄê) ͇ÍËÂÚÓ ÔÓ‚Òڇ̈˚ ÛÊ ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡ ̇ÒÚÛÔ‡˛Ú ̇ ÒÚÓÎˈÛ, Ë ÌËÍÚÓ ‚ ééç Ì ¯Â‚ÂÎËÚÒfl. áÓÎÓÚ‡ Ú‡Ï, ‚ ñÄê, ÌÂÚ…

ëÂ„ÂÈ îàãÄíéÇ.

B&B SPRINGS éÅÖëèÖóàí ÇÄå óìÑé-éíÑõï çÄ óìÑé-éáÖêÖ ÇÒÚ˜‡ÂÏ ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı: Sarasota Ë Fort Mayers. èÓÊË‚‡ÌË ‚ „ÓÒÚËÌˈÂ. ŇÒÒÂÈÌ, ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ ÛÒÒÍËı ÍÌË„. 2-ı ‡ÁÓ‚Ó ÔËÚ‡ÌË (Á‡‚Ú‡Í Ë Ó·Â‰). ÇıÓ‰ ̇ ÓÁÂÓ. Ä˝Ó·Ë͇ Ë ÈÓ„‡. Ä Ú‡ÍÊ ˝ÍÒÍÛÒËË Ë ÔÓÂÁ‰ÍË Ì‡ åÂÍÒË͇ÌÒÍËÈ Á‡ÎË‚.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ И ОТДОХНУТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ ÅÂÒÔ·ÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÑÎfl ÊËÚÂÎÂÈ ä‡Ì‡‰˚

1-866-552-5733 1 (718) 300-7301 www.bbspringsflorida.com

и Ассоциация Русскоязычного Туризма Калифорнии MEMBER PUC ‹ TCP22404P

èêÖÑãÄÉÄûí òàêéäàâ ëèÖäíê ãàñÖçáàêéÇÄççõï ìëãìÉ çÄ èêéîÖëëàéçÄãúçéâ éëçéÇÖ.

Öʉ̂Ì˚ ˝ÍÒÍÛÒËË ÔÓ Î˛·˚Ï Ï‡¯ÛÚ‡Ï ä‡ÎËÙÓÌËË Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚ ‚ ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËË ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ı „ˉӂ ÔÓ ÎÛ˜¯ËÏ ˆÂ̇Ï

ЭКСКЛЮЗИВ! КРАСОТЫ ЮГО-ЗАПАДА США îÄçíÄëíàóÖëäàâ íìê: äÄãàîéêçàü, çÖÇÄÑÄ, ÄêàáéçÄ, ûíÄ 11 ‰ÌÂÈ á‡ÂÁ‰˚: ͇ʉ˚È ÏÂÒflˆ. 18 flÌ‚., 8 Ù‚., 22 χÚ‡, 1, 17 χfl, 21 ˲Ìfl, 19 ˲Îfl, 16 ‡‚„., 13, 27 ÒÂÌÚ., 11 ÓÍÚ., 1 ÌÓfl·fl

ëÔˆˇθ̇fl ˆÂ̇ ‰Îfl ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ççë

$1049

è˄·¯‡ÂÏ Í ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Û ÚÛ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ëòÄ

7288 W. Sunset Blvd, #205, Los Angeles, CA 90046

Toll Free 1(800) 873-9007 ✫ Direct (323) 707-4273 www.goldenstartour.com


www.vnovomsvete.com

20

ëÖåúü

삇ʇÂχfl áÓfl! íÂÒÚ˚, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ‰Â·˛ÚÒfl, ÌÓ Á‡ıÓÚËÚ ÎË ‚˚ Í ÌËÏ Ô˷„ÌÛÚ¸, ˝ÚÓ ¯‡Ú¸ ‚‡Ï Ò‡ÏÓÈ. ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Á̇ÌË - ÒË·. çÓ ‚Ò„‰‡ ÎË? lj¸ ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÁÌË͇˛Ú ‚ ÊËÁÌË ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â ·˚ Ì Á̇ڸ. ãÓË ï‡ÌÚÂ, 42-ÎÂÚÌflfl Û˜ËÚÂθÌˈ‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó flÁ˚͇ ËÁ ÑÊÂÍÒÓ̇, ¯Ú‡Ú 縲-ÑÊÂÒË, ÌËÍ‡Í Ì Ïӄ· ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò Â ‰Ó˜Â¸˛ Äχ̉ÓÈ. Ñ‚Ә͇ fl‚ÌÓ ÓÚÒÚ‡‚‡Î‡ ‚ ‡Á‚ËÚËË. å˚¯ˆ˚ ·˚ÎË ‚flÎ˚Â. Ç ÔÂ‚˚È „Ó‰ ÊËÁÌË Ó̇ Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÓ‰ÌËχ· „ÓÎÓ‚Û. ç Òԯ˷ „Ó‚ÓËÚ¸. ç Ïӄ· ıÓ‰ËÚ¸, ÔÓ͇ ÂÈ Ì ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ‰‚‡ „Ó‰‡. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, χڸ ‚Ò ˝ÚÓ Ó˜Â̸ Ú‚ÓÊËÎÓ. «Ñ‡Ê ÂÒÎË Ú˚ ÔÓÌËχ¯¸, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰fl˘ÂÂ Ò ·ÂÌÍÓÏ - Ì ڂÓfl ‚Ë̇, ÌÓ ‚Ò ‡‚ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û¯¸ Ò·fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, - „Ó‚ÓËÚ ãÓË ï‡ÌÚÂ. - à ‚ÓÚ ‚ ÔÓËÒ͇ı ÓÚ‚ÂÚÓ‚ fl ¯Ë· Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓÏÛ ÚÂÒÚËÓ‚‡Ì˲». Ç ÔÂ‚˚È ‡Á Äχ̉‡ Ôӯ· ˝ÚÛ Ôӈ‰ÛÛ, ÍÓ„‰‡ ÂÈ ·˚ÎÓ ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡. ëÔˆˇÎËÒÚ˚ ËÁ Children’s Hospital of Philadelphia Ì ̇¯ÎË ÌË͇ÍËı ÓÚÍÎÓÌÂÌËÈ. çÓ Ò ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ ÔÓ‰ÓÎʇÎÓ Ú‚ÓËÚ¸Òfl ˜ÚÓ-ÚÓ Ì·‰ÌÓÂ. ì Ì ·˚ÎË ÔËÒÚÛÔ˚ Ò··ÓÒÚË. Ñ‚ËÊÂÌËfl Á‡Ï‰ÎÂÌÌ˚Â. àÌÓ„‰‡ Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ ‰‡Ê ÒËÎ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚˚ÒÏÓ͇ڸÒfl. íÂÒÚËÓ‚‡ÌË ÔÓ‚ÚÓËÎË ‚ ‰Â‚flÚËÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. éÔflÚ¸ ÓÌÓ ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓ͇Á‡ÎÓ. ÑÓÍÚÓ‡, Ӊ̇ÍÓ, ÔÓÌËχÎË, ˜ÚÓ ÏÂÚÓ‰Ë͇ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍËı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÔÓ͇ ‰‡ÎÂ͇ ÓÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡ Ë ‚Ò ‚ÂÏfl ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Äχ̉ ҉·ÎË Â˘Â Ó‰ËÌ ÚÂÒÚ. ç‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ÓÌ Ó͇Á‡ÎÒfl ÂÁÛθڇÚË‚Ì˚Ï, ıÓÚfl Ë Ì ÔËÌÂÒ Ï‡ÚÂË Ó·Î„˜ÂÌËfl. é͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Û ‰Â‚Ó˜ÍË ‚ ıÓÏÓÒÓÏ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒÂϸ „ÂÌÓ‚. ç‡ flÁ˚Í „ÂÌÂÚËÍÓ‚ ˝ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl «‰ÂΈËfl». ÅÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂË ÛÒËÎËÎÓÒ¸, ÍÓ„‰‡ ‚‡˜Ë Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ӷ̇ÛÊÂÌÌ˚ı ‰ÂΈËÈ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‰ÍÓÈ ÓÔÛıÓÎË. Äχ̉ ÒÂȘ‡Ò 14 ÎÂÚ. Ö ̇Ô‡‚ËÎË Ì‡ Ó·ÒΉӂ‡ÌËÂ Í ÓÌÍÓÎÓ„Û. «íÓθÍÓ ˝ÚÓ„Ó Â˘Â Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ, - ‚ÓÒÍÎËÍÌÛ· ãÓË ï‡ÌÚÂ. - çËÍÓ„‰‡ ‚ ÊËÁÌË fl Ì Ïӄ· Ô‰ÔÓ·„‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ». чθ¯Â - ıÛÊÂ. ÖÈ Ò‡ÏÓÈ Ì‡ÒÚÓflÚÂθÌÓ ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎË ÔÓÈÚË ÚÂÒÚ. «ü Á̇˛, ˜ÚÓ ‚˚ ·Û‰ÂÚ ӄÓ˜ÂÌ˚, - Ò͇Á‡Î ‰ÓÍÚÓ, ‰Âʇ ‚ ÛÍ Á‡Íβ˜ÂÌËÂ. - çÓ Û ‚‡Ò ڇ͇fl Ê ‰ÂΈËfl». ì ï‡ÌÚÂ ¢ ‰‚Ó ‰ÂÚÂÈ. çÂËÁ·ÂÊÌÓ Á‡Í‡‰˚‚‡Î‡Ò¸ Ï˚Òθ: ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÓÌË ÚÓÊ Ì ‚ ÔÓfl‰ÍÂ? àÒÚÓËfl ˝ÚÓÈ ÒÂÏ¸Ë Ô˂‰Â̇ ‚ Òڇڸ ÅÓÌÌË êÓ˜ÏÂÌ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‰‡‚ÌÓ ‚ ÊÛ̇Π«í‡ÈÏ». é̇

삇ʇÂχfl ‰‡ÍˆËfl! ü Ê‰Û ·ÂÌ͇. ëÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Û ÏÓÂ„Ó ÏÛʇ ‚ Ó‰Û ·˚ÎË Î˛‰Ë Ò Á‡·Ó΂‡ÌËflÏË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÂ‰‡‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Ì‡ÒΉÒÚ‚Û. ü ÒÎ˚¯‡Î‡, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍË ÚÂÒÚ˚, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ·ÂÌ͇ ÓÊˉ‡ÂÚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. óÚÓ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û? áÓfl ê.

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

-

Тест, которыИ может изменить нашу жизнь ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl «ÑËÎÂÏχ Ñçä: íÂÒÚ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ̇¯Û ÊËÁ̸». ÜÛ̇ÎËÒÚ͇ ‚ÚÓ„‡ÂÚÒfl ‚ ӷ·ÒÚ¸ Ú‡ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÏÌÓ„Ë Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú Ì Á‡‰ÛÏ˚‚‡Ú¸Òfl, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÒÎÓÊÌ˚ Ë ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚. Ä Á‡‰ÛχڸÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. àÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ÓÚ‚‡ÊÌÓ ÔÓ‰‚Ë„‡˛ÚÒfl ‚ÔÂ‰ ‚ ÔÓËÒ͇ı ÓÛÊËfl ÔÓÚË‚ Ú‡ÍËı ‚‡„Ó‚ Ó‰‡ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó, Í‡Í ‡Í, ·ÓÎÂÁÌË Äθˆ„ÂÈÏÂ‡ Ë è‡ÍËÌÒÓ̇. ìÊ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ „ÂÌÓÏ «ıÓÏÓ Ò‡ÔËÂÌÒ» - ÔÓÎ̇fl „ÂÌÂÚ˘ÂÒ͇fl ͇Ú‡ Ó„‡ÌËÁχ. ÉÂÌÂÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÔÓÁ̇ڸ ̇ ‡ÌÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË ÒËÏÔÚÓÏ˚ ÏÌÓ„Ëı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. çÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÎË „Ó‚ÓËÚ¸ ‰ÓÍÚÓ‡ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ ËÒÍÂ, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÎÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ̉ۄӂ, ÔÓÚË‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ͇ ÌÂÚ Ò‰ÒÚ‚ ΘÂÌËfl? ÑÓÎÊÌ˚ ÎË Ó‰ËÚÂÎË ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ó Ô‡ÚÓÎÓ„Ëflı, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ Û ÌËı ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ‚˚‡ÒÚÛÚ? ëÚÓËÚ ÎË ÓÏ‡˜‡Ú¸ Ëı ‰ÂÚÒÚ‚Ó? çÛÊÌÓ ÎË „Ó‚ÓËÚ¸ ËÏ Ô‡‚‰Û? àÎË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ Í‡Í ÂÒÚ¸, ‡ ‰‡Î¸¯Â ·Û‰¸ ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ? èÓ͇ ÌÂÚ ˜ÂÚÍËı ÓÚ‚ÂÚÓ‚ ÌË Ì‡ ˝ÚË, ÌË Ì‡ ÏÌÓ„Ë ‰Û„Ë ‚ÓÔÓÒ˚. üÒÌÓ ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓ: «íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÓÔÂÂʇÂÚ Ì‡Ò», - Ú‡Í ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î ˝ÚÛ Ï˚Òθ ‰ÓÍÚÓ ÑÊÂÈÏÒ ù‚‡ÌÒ, „ÂÌÂÚËÍ ËÁ ωˈËÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ë‚ÂÌÓÈ ä‡ÓÎËÌ˚. è‡‚‰‡, ˝ÚÓÚ ‡Á˚‚ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒfl. ä‡Ú‡ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó „ÂÌÓχ, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ̇fl ‚ 2003 „Ó‰Û, ӷӯ·Ҹ ‚ 2,7 ÏËÎΡ‰‡ ‰ÓηÓ‚. ë„ӉÌfl ˆÂ̇ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓ‡fl ‰‡ÂÚ ÔÓÎÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó „ÂÌÂÚËÍ Ë̉˂ˉÛÛχ, ÒÚÓËÚ ÒÂϸ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚. à Ó̇ ÒÌËʇÂÚÒfl Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ. ÉÓ‚ÓflÚ, Ì Á‡ „Ó‡ÏË ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ÚÂÒÚ ·Û‰ÂÚ Ú‡ÍËÏ Ê ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï Ë ‰Â¯Â‚˚Ï, Í‡Í ÔË·Ó˜ËÍ ‰Îfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ‚ β·ÓÈ ‡ÔÚÂÍÂ. ㇷÓ‡ÌÚ‡Ï ÌÛÊÌÓ ‰Îfl ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ÏÂ̸¯Â ˜‡ÈÌÓÈ ÎÓÊÍË

äêìàáõ íìêõ Çàáõ ç‡¯Ë ·ËÎÂÚ˚ ‰Â¯Â‚ΠÓÒڇθÌ˚ı. ç ‚ÂËÚÂ? èÓÁ‚ÓÌËÚÂ Ë ÔÓ‚Â¸ÚÂ.

ÍÓ‚Ë ËÒÔ˚ÚÛÂÏÓ„Ó. äÓ‚¸ Á‡ÚÂÏ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ıËÏ˘ÂÒÍË Ú‡Í, ˜ÚÓ ÍÎÂÚÍË ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl Ë Ï‡ÚÂˇΠÑçä ‚ÌÛÚË ÌËı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡. é·‡Áˆ˚ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÒÎÓÊÌÂȯË χ¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ˚ «ÔÓ˜ËÚ˚‚‡˛Ú» Í‡Ê‰Û˛ ËÁ 3 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ËÌˈ ËÌÙÓχˆËË, ËÏÂÌÛÂÏ˚ı «·‡ÁÓ‚˚ÏË Ô‡‡ÏË». éÌË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ «Ë̉˂ˉۇθÌ˚È ‡ÎÙ‡‚ËÚ» ‚‡¯Â„Ó Ó„‡ÌËÁχ. á‡ÚÂÏ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ò͇ÌËÛ˛Ú ‚Ò ˝ÚÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ò͇ÌËÓ‚‡ÎË ·˚ ӯ˷ÍË ‚ Ô‡‚ÓÔËÒ‡ÌËË. çÂÍÓÚÓ˚ «Ó¯Ë·ÍË» ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ·ÓÎÂÁÌË, ‰Û„Ë Ì Ô˘ËÌflÚ ‚‰‡. ÇÒ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸Òfl ÌÂËÏÓ‚ÂÌÓ ÒÎÓÊÌ˚Ï. é‰Ì‡ÍÓ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌË ‰ÓÒÚË„ÎÓ ÛÊ ڇÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÍÓ„‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Ì ‚ ··Ó‡ÚÓÌ˚ı, ‡ ‚ ‰Óχ¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëflı. í‡ÍËÂ, ̇ÔËÏÂ, ÍÓÏÔ‡ÌËË, Í‡Í 23and Me, Ô‰·„‡˛Ú ÔÓÚ·ËÚÂβ ‡Ì‡ÎËÁ Ñçä ‰Óχ, ·ÂÁ ‚‡˜‡. ë 2006 „Ó‰‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í ˝Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ·˚· ÓÒÌÓ‚‡Ì‡,  ÛÒÎÛ„‡ÏË ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡ÎËÒ¸ 180 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ñÂ̇ Á‡ ËÌÙÓχˆË˛ Ò ÚÂı ÔÓ Ûԇ· Ò 999 ‰ÓηÓ‚ (ÔÓ 14 ÔÓÁˈËflÏ) ‰Ó 99 (ÚÂÔÂ¸ ÛÊ ÔÓ 200 ÔÓÁˈËflÏ). à‰Âfl Ú‡ÍÓ‚‡: ÍÚÓ Ô‰ÛÔÂʉÂÌ, ÚÓÚ ‚ÓÓÛÊÂÌ. íÓ ÂÒÚ¸, ÂÒÎË ‚˚ ÛÁ̇ÎË, ˜ÚÓ Û ·ÂÌ͇ ÂÒÚ¸ ͇ÍËÂ-ÚÓ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÚÓ ÏÓÊÌÓ Á‡‡Ì ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚. ç‡ÔËÏÂ, Û Ò˚̇ ̇ȉÂÌ „ÂÌ ÔÓ‰ ̇Á‚‡ÌËÂÏ ÄÓÖ4, Û͇Á˚‚‡˛˘ËÈ Ì‡ ‚˚ÒÓÍËÈ ËÒÍ ·ÓÎÂÁÌË Äθˆ„ÂÈÏÂ‡. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó ÌÛÊÌÓ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÓÚ Ú‡ÍËı Ë„, Í‡Í ÙÛÚ·ÓÎ ËÎË ıÓÍÍÂÈ, ÔÓÒÍÓθÍÛ, Í‡Í ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú ËÒÒΉӂ‡ÌËfl, Ú‡‚Ï˚ „ÓÎÓ‚˚ ˜‚‡Ú˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÚflÊÂÎ˚ÏË ÔÓÒΉÒÚ‚ËflÏË ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ Ò ÄÓÖ4. É·‚‡ 23and Me ÄÌ̇ ÇÓÈÊËÚÒÍË „Ó‚ÓËÚ: «ü Û·ÂʉÂ̇, ˜ÚÓ ‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ÔˉÂÚ ‚ÂÏfl „ÂÌÓÚËÔËÓ‚‡Ú¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ·ÂÌ͇ ÔË ÓʉÂÌËË». åÛÊ ˝ÚÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚, ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÏÌÓ„ËÏ ëÂ„ÂÈ ÅËÌ, ÒÓÛ˜‰ËÚÂθ ÍÓÏÔ‡ÌËË Google, ËÏÂÂÚ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÏÛÚ‡ˆË˛, ÍÓÚÓ‡fl ̇ 80% Û‚Â΢˂‡ÂÚ ËÒÍ ·ÓÎÂÁÌË è‡ÍËÌÒÓ̇. Ñ‚Ó ‰ÂÚÂÈ ˝ÚÓÈ Ô‡˚ ÚÓÊ ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡Ì˚. Ň·Û¯Í‡ ÇÓÈÊËÚÒÍË ÒÚ‡‰‡Î‡ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï „·ÁÌ˚Ï Ì‰ۄÓÏ - χÍÛÎÓ‰ËÒÚÓÙËÂÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÄÌ̇ ÔËÓ·· ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÎÂÏflÌÌËÍÓ‚ Ë ÔÎÂÏflÌÌˈ Ó˜ÍË ÔÓÚË‚ ÒÓÎ̈‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ÖÒÎË ·˚  ‰ÂÚË ·˚ÎË Ô‰‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Í ‰Ë‡·ÂÚÛ, ÇÓÈÊËÚÒÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë· ·˚ ‰Îfl ÌËı ÓÒÓ·˚È ÂÊËÏ ÔËÚ‡ÌËfl. «ü ıÓ˜Û Ò‰Â·ڸ ‚Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ ËÁ·‡‚ËÚ¸ ÏÓËı ·flÚ ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÈ», - „Ó‚ÓËÚ Ó̇. èÓ‰‡‚Îfl˛˘Â ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂÂÈ ‡Á‰ÂÎfl˛Ú ˝ÚÓ

Ê·ÌËÂ. çÓ ‚Ò ÎË ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔËÌflÚ¸ Ô‡‚‰Û Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflı ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl Ëı ‰ÂÚÂÈ Ë ÊËÚ¸ Ò ˝ÚËÏ? ëÛÔÛ„Ë à˝Ì ä‡ÌÚˆ Ë ç˝ÌÒË ëÔËÌÌÂ ËÁ Children’s Hospital of Philadelphia ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒÔˆˇθÌ˚È „‡ÌÚ - ÔÓ˜ÚË 9 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚ ̇ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl, ˆÂθ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÌflÚ¸, ‰Ó ͇ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Ô‡ˆËÂÌÚ˚ Ë Ó‰ËÚÂÎË ıÓÚflÚ Á̇ڸ Ó· Û„ÓÁ‡ı, ÍÓÚÓ˚ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ „ÂÌÂÚ˘ÂÒ͇fl ËÌÙÓχˆËfl. èÓ˜ÚË ‚Ò Ó‰ËÚÂÎË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ËÏÂÎË ‰ÂÎÓ ˝ÚË ‰ÓÍÚÓ‡, ̇Òڇ˂‡ÎË, ˜ÚÓ ıÓÚflÚ Á̇ڸ ‚ÒÂ, ‰‡Ê ÂÒÎË Ò„ӉÌfl ·ÓÎÂÁ̸ ÌÂËÁΘËχ. é‰Ì‡ÍÓ ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ ÔÓ Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ˝ÚËÍÂ, ‰ËÂÍÚÓ‡ ··Ó‡ÚÓËÈ, „ÂÌÂÚËÍË, ‰ÂÚÒÍË ‚‡˜Ë ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ ÔˉÂÊË‚‡˛ÚÒfl ËÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl. éÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒΉÛÂÚ ÔÓÒ‚fl˘‡Ú¸ Î˯¸ ‚ Ú ÌÂÔËflÚÌÓÒÚË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ò„ӉÌfl ωˈË̇ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl. Ä Ó· ÓÒڇθÌÓÏ ÛχΘ˂‡Ú¸ . Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ··Ó‡ÚÓ˲ ç˝ÌÒË ëÔËÌÌÂ ÔÓÒÚÛÔË· χÎ˚¯Í‡ Ò ÌÂÔÓÌflÚÌÓÈ ·ÓÎÂÁ̸˛. èÓ ıÓ‰Û ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Û ·ÂÌ͇ ‚ „Â̇ı ÂÒÚ¸ ÏÛÚ‡ˆËfl, Ô‰Ò͇Á˚‚‡˛˘‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl Í 40 „Ó‰‡Ï ‰ÂÏÂ̈ËË - Ò··ÓÛÏËfl. ÇÒÔ˚ıÌÛ· ÓÒÚ‡fl ‰ËÒÍÛÒÒËfl: „Ó‚ÓËÚ¸ ÎË Ï‡ÚÂË? çÛÊÌÓ ÎË ÂÈ Á̇ڸ ÒÂȘ‡Ò, ˜ÚÓ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ Û ‰Ó˜ÍË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‡ÁÓ‚¸ÂÚÒfl Ì‚ÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ Ì‰ۄ, ÒÓÔÓ‚Óʉ‡˛˘ËÈÒfl Ú‡ÍËÏË Ï‡ÎÓÔËflÚÌ˚ÏË fl‚ÎÂÌËflÏË, Í‡Í ‰ÂÁÓËÂÌÚ‡ˆËfl, ÓÒ··ÎÂÌË ÁÂÌËfl, ̉ÂʇÌË ÏÓ˜Ë. lj¸ Ò‰ÒÚ‚ ÔÓÚË‚ ·ÓÎÂÁÌË Ò„ӉÌfl ÌÂÚ, ‡ ‡ÁÓ‚¸ÂÚÒfl ÎË ËÎË Ì ‡ÁÓ‚¸ÂÚÒfl - ˝ÚÓ Â˘Â ‚ÓÔÓÒ. «à Ï˚ Ô˯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ χÚÂË Ì ̇‰Ó, - „Ó‚ÓËÚ ÔÓÙÂÒÒÓ „ÂÌÂÚËÍË ç˝ÌÒË ëÔËÌÌÂ. - lj¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓ·„‡˛˘Ëı ÔË̈ËÔÓ‚ ωˈËÌ˚ - Ì ̇‚‰˻. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚Ò„‰‡ ‰ÓÎÊÌ˚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òfl ÍÓÌÍÂÚÌ˚ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ÚÛ Ê ··Ó‡ÚÓ˲ ÔÓÒÚÛÔË· ‰‚ÛıÎÂÚÌflfl ‰Â‚Ә͇ Ò ·ÓÎÂÁ̸˛ ÔÓ˜ÂÍ. Ç ıӉ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl ÓÔ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ Û Ì ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ËÒÍ ‡Í‡ ÔflÏÓÈ Í˯ÍË. Ä Û ‰ÂÚÂÈ ÔÓÎËÔ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ÛÊÂ Í 7 „Ó‰‡Ï. í‡Í ˜ÚÓ Û„ÓÁ‡ ÌÓÒË· ÓÚÌ˛‰¸ Ì ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ. à ¯ËÎË, ˜ÚÓ ÒÍ˚‚‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ·Û‰ÂÚ Ì½Ú˘ÌÓ. «å˚ ÔÓÒÚÛÔËÎË Ô‡‚ËθÌÓ, - Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‰ÓÍÚÓ ëÔËÌÌÂ. ë‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ̇·Î˛‰ÂÌË ÏÓÊÂÚ Ò˚„‡Ú¸ ‚‡ÊÌÛ˛ Óθ». ä‡Í ‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ó‰ËÚÂÎflÏ Ì‡ Ô‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ Ò·˚Ú¸Òfl, ‡ ÏÓ„ÛÚ Ë Ì ҷ˚Ú¸Òfl? lj¸ ÒÚ‡‚͇ ‚˚ÒÓ͇ - Á‰ÓÓ‚¸Â Ë ·Û‰Û˘Â ·ÂÌ͇. ç ÏÂÌ ÓÒÚ‡ ‰ËÎÂÏχ,

ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ̇ Ò‡Ï˚ı ‡ÌÌËı ÒÚ‡‰Ëflı ‡Á‚ËÚËfl - ¢ ‚ ‰ÓÓ‰Ó‚ÓÈ ÔÂËÓ‰. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‰‚ „ÛÔÔ˚ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎÂÈ Ó·˙fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÓ ÍÎÂÚ͇Ï, ‚ÁflÚ˚Ï ËÁ ÍÓ‚Ë Ï‡ÚÂË, ͇ÚËÌÛ Ñçä Á‡Ó‰˚¯‡. íÂÔÂ¸, Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ, ӷ̇ÛÊËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Û ÌÂÓʉÂÌÌÓ„Ó ·ÂÌ͇ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ËÒÍ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. óÚÓ ‰Â·ڸ χÚÂË? èÂ˚‚‡Ú¸ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸? íÓÏ å˛ÂÈ ËÁ âÂθÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Ì Òӄ·ÒÂÌ. «éÚ΢ÌÓ, Ï˚ ËÏÂÂÏ „ÂÌÓÏ Á‡Ó‰˚¯‡. çÓ Í‡ÍÓ„Ó ˜ÂÚ‡ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÒΉÛÂÚ? - ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ ‚ÓÒÍÎˈ‡ÂÚ ÓÌ. - ÉÓ‡Á‰Ó ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ ÏÌÓ„Ë β‰Ë ‰Ûχ˛Ú. ÇÂÓflÚÌÓÒÚ¸ - ˝ÚÓ Â˘Â Ì „‡‡ÌÚËfl». Ç Ï‰ˈËÌÒÍÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â ‡ÒÚÂÚ Û·ÂʉÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ͇ÍËÂ-ÚÓ Ó·˘Ë Ô‡‚Ë· ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚. ëÓÚÛ‰ÌËÍË ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÎΉʇ ‡ÍÛ¯ÂÓ‚ Ë „ËÌÂÍÓÎÓ„Ó‚ ̇Òڇ˂‡˛Ú, ˜ÚÓ, ıÓÚfl ÔÂÒÓÌËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl ͇Ú‡ „ÂÌÓ‚ ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl ÔÓÎÂÁÌÓÈ, ·Óθ¯Û˛ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ Ì ÔÓ͇ ‰Â·ڸ Ì ÒÚÓËÚ. ÄÏÂË͇ÌÒ͇fl Ä͇‰ÂÏËfl Ô‰ˇÚËË ‚˚ÒÚÛÔË· ÔÓÚË‚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ - Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÚÂı ÒÎÛ˜‡‚, ÍÓ„‰‡ ˜¸ ˉÂÚ Ó ·ÓÎÂÁÌflı, ÍÓÚÓ˚ ̇ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ‰Â̸ ÔÓ‰‰‡˛ÚÒfl ΘÂÌ˲. èÓÎÓÊÂÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‰ÓÍÚÓ‡, ÍÓ„‰‡ ¯‡˛Ú - „Ó‚ÓËÚ¸ ËÎË Ì „Ó‚ÓËÚ¸ χÚÂË, ÛÒÎÓÊÌflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Û͇ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, Ë ÚÓ, ˜ÚÓ Ò„ӉÌfl Ì ÔÓ‰‰‡ÂÚÒfl ‡Ò¯ËÙÓ‚ÍÂ, ÏÓÊÂÚ ÒÔ‡ÒÚË ÊËÁ̸ ‚ 2025 „Ó‰Û. çÓ ‚ÂÌÂÏÒfl Í ËÒÚÓËË, Ò ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ̇˜‡ÎË ˝ÚÓÚ ‡ÒÒ͇Á. ä‡Í ÛÊ ÛÔÓÏË̇ÎÓÒ¸, Û ãÓË ï‡ÌÚÂ, ÍÓÏ Äχ̉˚, ¢ ‰‚Ó ‰ÂÚÂÈ - 4-ÎÂÚÌËÈ ê‡È‡Ì Ë Ò‡Ï‡fl Ï·‰¯‡fl ä˝ÈÎËÌ, ÍÓÚÓÓÈ ‰‚‡ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ „Ó‰‡. ì ‰Â‚Ó˜ÍË ÚÓÊ ̇·Î˛‰‡ÂÚÒfl ÓÒÚ‡‚‡ÌË ‚ ‡Á‚ËÚËË. å‡Î¸˜ËÍ Ê ‚˚„Îfl‰ËÚ Á‰ÓÓ‚˚Ï. åÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò·Â, ˜ÂÂÁ ͇ÍÓÈ ‡‰ Ôӯ· ˝Ú‡ ÊÂÌ˘Ë̇, ‡ÁÏ˚¯Îfl˛˘‡fl Ó ·Û‰Û˘ÂÏ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ. «ü ÔÓÎË· ÏÌÓ„Ó ÒÎÂÁ Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í ÛÁ̇· Ó· ˝ÚËı ËÒ˜ÂÁÌÛ‚¯Ëı „Â̇ı, - ÔËÁ̇·Ҹ Ó̇ ÊÛ̇ÎËÒÚÍ ÅÓÌÌË êÓ˜ÏÂÌ. - ü β·Î˛ ‚ÒÂı ÏÓËı ‰ÂÚÂÈ Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó, ÌÓ Ì ÏÓ„Û ÔËÏËËÚ¸Òfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÌË Ó‰Ì‡ ËÁ ÏÓËı ‰Ó˜ÂÂÈ Ì ÒÏÓÊÂÚ ‚Ó‰ËÚ¸ χ¯ËÌÛ, ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê Ë ‚˚ÈÚË Á‡ÏÛÊ. ë‡ÏÓ ÚflÊÂÎÓ ‰Îfl ÏÂÌfl - ‰Ûχڸ Ó Ò˚ÌÂ. Ç ˝ÚÓÏ ·ÂÌÍ ‚Ò ÏÓË Ì‡‰Âʉ˚ Ë Ï˜Ú˚, Ë ÚÂÔÂ¸ Û ÌÂ„Ó ÚÓÊ ÏÓÊÂÚ Ì Ó͇Á‡Ú¸Òfl ͇ÍËı-ÚÓ ÌÛÊÌ˚ı „ÂÌÓ‚» . ë Á‡ÏË‡ÌËÂÏ ÒÂ‰ˆ‡ Ó̇ ʉ‡Î‡ ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÚÂÒÚ‡ ê‡È‡Ì‡. äÓ„‰‡ Ô˯ÂÎ ÓÚ‚ÂÚ, ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Û˛˘ËÈ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ‚ÒÂ Ò „Â̇ÏË ‚ ÔÓfl‰ÍÂ, χڸ „ÓÚÓ‚‡ ·˚· ‡Á˚‰‡Ú¸Òfl. «ü ˜Û‚ÒÚ‚Û˛, ˜ÚÓ ÒÌÓ‚‡ ÏÓ„Û ‰˚¯‡Ú¸», „Ó‚ÓËÚ Ó̇ ÒÂȘ‡Ò Ò Ó·Î„˜ÂÌËÂÏ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌË ‰Ó˜ÂÂÈ ÔËÌÂÒÎÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÔÓθÁÛ. íÂÔÂ¸ Ëı „ÛÎflÌÓ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú ‚‡˜‡Ï Ë ÒΉflÚ Á‡ ‰Ë̇ÏËÍÓÈ ‡Á‚ËÚËfl. é‰Ì‡ÍÓ ãÓË ï‡ÌÚÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ‚ÂҸχ Òϯ‡ÌÌ˚ ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ‚ÒÂı ˝ÚËı ÌÓ‚‡ˆËÈ. «ÖÒÎË ·˚ ‚Ò ÚÓ ÏÓËı ‰ÂÚÂÈ ·˚ÎË Á‰ÓÓ‚˚, Ë Û ÌËı Ì ·˚ÎÓ ·˚ ÌË͇ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ, fl Ì Á̇˛, ıÓÚ· ÎË ·˚ fl ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ Ó· ˝ÚËı ÒÂÏË ÔÓÔ‡‚¯Ëı „Â̇ı, - „Ó‚ÓËÚ Ó̇. - ùÚ‡ ËÌÙÓχˆËfl ‰‡‚ËÚ ÏÂÌfl. àÌÓ„‰‡ ΄˜Â Ì Á̇ڸ». ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Û Í‡Ê‰Ó„Ó Ó‰ËÚÂÎfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ò‚ÓË ÏÌÂÌËfl ̇ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ. ç‡ÔÓÏÌËÏ ÚÓθÍÓ, ˜ÚÓ Ò„ӉÌfl Û˜ÂÌ˚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ËÒÒΉӂ‡Ú¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÍÓÎÓ 21 Ú˚Òfl˜Ë „ÂÌÓ‚ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ÏÛÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ Û‚Â΢˂‡Ú¸ ËÒÍ Í‡ÍËı-ÚÓ Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. ÉÂÌÂÚ˘ÂÒÍËÈ ÚÂÒÚ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ·ÓΠ˜ÂÏ 2500 ωˈËÌÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı 500 ÔÓ‰‰‡˛ÚÒfl ΘÂÌ˲ ÛÊ Ò„ӉÌfl.

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

21

It’s time for a magical journey! Valentine’s Day Specials for 451 USD

New York

Take your beloved one and fly from New York to Istanbul, with Valentine’s Day Specials for 451 USD. Ticketing period: February 8th, 2013 - February 17th, 2013 Traveling period: February 8th, 2013 - February 17th, 2013

Fare rules: Round trip fares including taxes and carrier surcharges. Additonal 40 USD applies if ticket is purchased at Turkish Airlines city ticket office or call center. Travel must commence by February 17th, 2013. Additional terms and conditions apply. Fares are not guaranteed until ticketed, and are subject to availability and change without notice. turkishairlines.com

Istanbul


www.vnovomsvete.com

22

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

íìê-äãìÅ àÁ‡Ëθ - ˝ÚÓ Ì ÚÓθÍÓ Ò‚flÚ˚ ÏÂÒÚ‡ àÂÛÒ‡ÎËχ, ɇÎËÎÂË Ë åÂÚ‚Ó„Ó ÏÓfl. Ç àÁ‡ËÎÂ, ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, „‰Â ÏËÎÎËÓÌ ÊËÚÂÎÂÈ „Ó‚ÓflÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË, ÏÓÊÌÓ ÓÚ΢ÌÓ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ Ë ‡Á‚Θ¸Òfl Ë ·ÂÁ ÔÓÒ¢ÂÌËfl Á̇ÍÓ‚˚ı ‰ÓÒÚÓÔËϘ‡ÚÂθÌÓÒÚÂÈ. ì ‚ÓÔÂȈ‚ Ë ‡ÏÂË͇̈‚ Ó˜Â̸ ÔÓÔÛÎflÌ˚ ËÁ‡ËθÒÍË ÍÛÓÚ˚ Ë ÒÔ‡. ã˛·ËÚÂÎË ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÚÛËÁχ ÔËÂÁʇ˛Ú Ò˛‰‡ ‡‰Ë ÛÌË͇θÌ˚ı ˝ÍÒÍÛÒËÈ ÔÓ ÔÛÒÚ˚Ì ç„‚. åÌÓ„ËÏ ËÌÚÂÂÒÌ˚ ÍÛÎË̇Ì˚ ÚÛ˚. çӘ̇fl ÊËÁ̸ íÂθ-Ä‚Ë‚‡ ÔË‚ÎÂ͇ÂÚ Ò˛‰‡ ÏÓÎÓ‰Âʸ ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓ̈ӂ Ò‚ÂÚ‡. Á‡Ëθ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ Ë ËÌÚÂÂÒÂÌ ‚ÒÂÏ: ÏÓÎÓ‰ÓÊÂ̇Ï, ÒÂϸflÏ Ò ‰ÂÚ¸ÏË, Ó‰ËÌӘ͇Ï, ÏÓÎÓ‰˚Ï Ë ÔÓÒÚ‡¯Â, ‚ÂflÏ, ıËÒÚˇ̇Ï, ÏÛÒÛθχ̇υ íÛËÒÚ˘ÂÒÍËÈ ·ÛÏ ÔÓÒΉÌËı ÎÂÚ (‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ˝ÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÓÚÏÂÌÓÈ ‚ËÁÓ‚Ó„Ó ÂÊËχ Ò êÓÒÒËÂÈ) ÔÂ‚ÂÌÛÎ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÏÓÌÓÔÓÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È Á‰ÂÒ¸ ˚ÌÓÍ ÚÛËÁχ. ë„ӉÌfl ͇ʉ˚È ÏÓÊÂÚ ÒÔ·ÌËÓ‚‡Ú¸ ÓÚ‰˚ı ‚ àÁ‡ËΠ҇ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ Ë ÔËÂı‡Ú¸ Ò˛‰‡, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, “‰Ë͇ÂÏ”. èÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡Ì ҉‡˛ÚÒfl Í‚‡ÚË˚ ‚ ‡ÂÌ‰Û Ì‡ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ. ëÛÔÂχÍÂÚ˚ ÓÚÍ˚Ú˚ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË. èÓfl‚ËÎÓÒ¸ Ì‚ÂÓflÚÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì·Óθ¯Ëı ÓÚÂθ˜ËÍÓ‚. èË ˝ÚÓÏ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl Ë ÌÓ‚˚ ÔflÚËÁ‚ÂÁ‰Ó˜Ì˚ ÓÚÂÎË (‚ 2013 „Ó‰Û ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏ ÓÚÍÓÂÚÒfl “ìÓΉÓÙ-ÄÒÚÓËfl”, ‚ íÂθ-Ä‚Ë‚Â “Royal Beach 5+”). Ç Ó·˘ÂÏ, àÁ‡Ëθ - ̇ β·ÓÈ ‚ÍÛÒ Ë ·˛‰ÊÂÚ. é˜Â̸ ÔÓÔÛÎflÂÌ Û ÚÛËÒÚÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË Ë ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ı ‡ÏÂË͇̈‚ ùÈ·Ú. Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ÏÌÓ„Ë ÓÚÂÎË ‰ÂÊ‡Ú ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚È ÔÂÒÓ̇Î. èflÏÓ ‚ „ÓÒÚËÌˈ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ„ÛÎÍË ÔÓ ÔÛÚ˚-

à

Израиль

a la carte

Ì ç„‚: ̇ ‰ÊËÔ‡ı, ̇ ‚Â·Î˛‰‡ı, Ô¯ÍÓÏ. ë ÔÎflʇ ÏÓÊÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ÔÓÌ˚flÚ¸ Ò ‡Í‚‡Î‡Ì„ÓÏ ËÎË ‚ χÒÍÂ, ÔÓÔ·‚‡Ú¸ Ò ‰ÂθÙË̇ÏË, ÔÓÎÂÚ‡Ú¸ ̇ Ô‡‡¯˛Ú ËÎË ÔÓ͇ÚËÚ¸Òfl ̇ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÈ ÎÓ‰ÍÂ. èÓ‰·Ë‡Ú¸ ÓÚÂθ ‚ ùÈ·Ú ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÏ ‡Ì„ÎÓflÁ˚˜ÌÓÏ Ò‡ÈÚ Eilatehotels.org.il. èÓÏËÏÓ ÓÚÂÎÂÈ Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ÙÂÒÚË‚‡Îflı, ÂÒÚÓ‡Ì‡ı, ·‡‡ı Ë ˝ÍÒÍÛÒËflı ËÁ ˝ÚÓ„Ó Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ„Ó ÍÛÓÚÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡. ë„ӉÌfl Ó˜Â̸ ÔÓÔÛÎflÂÌ Ï‰ˈËÌÒÍËÈ ÚÛËÁÏ ‚ àÁ‡Ëθ. 㘷Ì˚ ‚Ó‰˚ Ë „flÁÂΘ·Ìˈ˚ åÂÚ‚Ó„Ó ÏÓfl ÔÓÏÓ„‡˛Ú ·ÓθÌ˚Ï ÔÒÓˇÁÓÏ Ë Ò‡ı‡Ì˚Ï ‰Ë‡·ÂÚÓÏ. ÅÎËÁÎÂʇ˘Ë ‰ÓÒÚÓÔËϘ‡ÚÂθÌÓÒÚË - ·ÓÚ‡Ì˘ÂÒÍËÈ Ò‡‰-Ó‡ÁËÒ ùÈÌ-ÉÂ‰Ë Ë ÍÂÔÓÒÚ¸ å‡ÒÒ‡‰‡ Ò „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊËÚÂθÌ˚ÏË

‚ˉ‡ÏË ÔÛÒÚ˚ÌË Ë åÂÚ‚Ó„Ó ÏÓfl ÓÚ‚ÎÂÍÛÚ ‚‡Ò ÓÚ Ï˚ÒÎÂÈ Ó Ì‰ۄ‡ı. èÓ‰Ó·‡Ú¸ Θ·ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÓÚÂθ ËÎË ˝ÍÒÍÛÒ˲ ̇ åÂÚ‚Ó ÏÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ı ËÁ‡ËθÒÍËı Ò‡ÈÚ‡ı, Ú‡ÍËı Í‡Í Flying-carpet.ru. íÂθ-Ä‚Ë‚ÒÍË ÓÚÂÎË - ‰ÓÓ„ËÂ. äÓÌÍÛÂÌˆË˛ ËÏ Ò„ӉÌfl ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÓÚÂÎË-·ÛÚËÍË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í ÓÚÂθ «Å‡ÛÌ», ÓÚÂθ «Ñfl„Ë΂», ÓÚÂθ «ù‰ÂÌ ï‡ÛÁ» ËÎË ıÓÒÚÂÎË. çÓ ÂÒÎË ‚˚ ‰ÂÚ ‚ àÁ‡Ëθ ‚ÒÂÈ ÒÂϸÂÈ, ·˚‚‡ÂÚ Û‰Ó·Ì ÒÌflÚ¸ Í‚‡ÚËÛ. è˘ÂÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ ÓÌË, Í‡Í ÓÚÂÎË - ÔÓ ÔÓÒΉÌÂÏÛ ÒÎÓ‚Û ‰ËÁ‡È̇. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ò‡ÈÚÓ‚-·ÓÍÂÓ‚ ̇ ÛÒÒÍÓÏ Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚͇ı. çÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÌËı ‰‡˛Ú ÒÒ˚ÎÍÛ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ

WWW.GOISRAEL.COM Лучшие отели Израиля: ‚ íÂθ-Ä‚Ë‚Â: “Ñ‡Ì íÂθ-Ä‚Ë‚”, “êÓflÎ Å˘”, “ïËÎÚÓÌ”, “àÌÚÂ äÓÌÚËÌÂÌڇΔ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ: “ìÓΉÓÙ-ÄÒÚÓËfl”, “å‡ÏËη”, “äËÌ„ ч‚ˉ”, “àÌ·‡Î¸” ̇ åÂÚ‚ÓÏ ÏÓÂ: “Le Meridien Dead Sea” ‚ ùÈ·ÚÂ: “Royal Beach”, “Hilton Queen of Sheba”, “Herods Palace”, “Le Meridien”, “Dan Eilat”

Аренда квартир: www.Kakdoma.co.il http://arenda.israelhome.ru www.tellavista.com www.atisrael.com www.vacationhomerentals.com

Аренда отелей: www.israelhotels.org.il www.Eilatehotels.org.il

Tripadvisor ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ Ò ÓÚÁ˚‚‡ÏË ÚÛËÒÚÓ‚. ÇÂÏfl - ‰Â̸„Ë. ë„ӉÌfl àÌÚÂÌÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÔ·ÌËÓ‚‡Ú¸ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÂ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, ÓÚ Ä

Недорогие отели в Тель-Авиве éÚÂθ “Å‡ÛÌ” www.browntlv.com “ù‰ÂÌ ï‡ÛÁ” www.edenhousetlv.com éÚÂθ “Ñfl„Ë΂” www.diaghilev.co.il “ÄflÍÓÌ 48” www.hayarkon48.com ïÓÒÚÂθ ‚ ëÚ‡ÓÏ üÙÙÓ www.telavivhostel.com

‰Ó ü. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Á‡‡Ì ̠ÚÓθÍÓ ‡‚ˇÍÓÏÔ‡Ì˲ Ë ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ÌӘ΄‡, ÌÓ Ë ÂÒÚÓ‡Ì, „ˉ‡ ËÎË ÚÛ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó. åÓ‰ÌÓ ‚˚‡ÊÂÌË “ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËfl χ¯ÛÚ‡” ÔÓ ÒËÎ‡Ï Ò„ӉÌfl ͇ʉÓÏÛ. 片‚ÌÓ ‚ àÁ‡ËΠÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò‡ÈÚÓ‚ ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, „‰Â ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚Á„ÎflÌÛÚ¸ ̇ ÏÂÌ˛ Ë ËÌÚÂ¸Â ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ Ë ·‡Ó‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚·ÎËÁË ÓÚÂÎfl, ‰ÓÒÚÓÔËϘ‡ÚÂθÌÓÒÚË, ÍÛÔËÚ¸ ·ËÎÂÚ˚ ̇ ÍÓ̈ÂÚ, ‚˚·‡Ú¸ ˝ÍÒÍÛÒËË Ò ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ÏË „ˉ‡ÏË. äÒÚ‡ÚË, ‚ àÁ‡Ëθ „‡ÒÚÓÎÂ˚ ËÁ êÓÒÒËË ÔËÂÁʇ˛Ú Ó˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ. í‡Ú‡Î¸Ì˚ ‡ÙË¯Ë ÔÓ˜ÚË ‚Ò„‰‡ Á‡ÔÓÎÌÂÌ˚ flÍËÏË ÍÓ̈ÂÚ‡ÏË Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎflÏË. ç‡ÔËÏÂ, Ò 24 ˲Ìfl ÔÓ 6 ˲Îfl ‚ Á̇ÏÂÌËÚÓÏ Ú‡Ú “ɇ·Ëχ” ËÁ‡ËθÒ͇fl ÓÔÂ‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ “Ö‚„ÂÌËÈ éÌ„ËÌ” Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÒÓÎËÒÚÓ‚, ıÓ‡ Ë ÓÍÂÒÚ‡ ÅÓθ¯Ó„Ó Ú‡Ú‡. ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ̇ Ò‡ÈÚ www.Israelopera.co.il/eng. 片‚ÌÓ ‚ 縲-âÓÍ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÚÛËÁχ àÁ‡ËÎfl Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÎÓ ÒÚ‡ÌÛ Ì‡ ÂÊ„ӉÌÓÏ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍÓÏ ¯ÓÛ ÔÓ‰ ˝„ˉÓÈ New York Times. 2013 „Ó‰ ˛·ËÎÂÈÌ˚È. ä 65ÎÂÚ˲ àÁ‡ËÎfl „ÓÚÓ‚ËÚÒfl ÏÌÓ„Ó ÛÌË͇θÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚. èÓÒΉÌË ÚË „Ó‰‡ ÔÓÚÓÍ ÚÛËÒÚÓ‚ ‚ àÁ‡Ëθ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÒ Ë ‚ 2012 „Ó‰Û ‰ÓÒÚË„ ÂÍÓ‰ÌÓÈ ÓÚÏÂÚÍË - 3,5 ÏËÎÎËÓ̇ ÚÛËÒÚÓ‚. ç‡È‰Ë àÁ‡Ëθ ‚ Ò·Â. www.goisrael.com.

Рестораны, театральные кассы, ночная жизнь, уникальные экскурсии: www.infoplus.co.il www.Strana.co.il www.Israel-opera.co.il/eng www.anyroad.com www.guidedtoursisrael.com/ www.flying-carpet.ru www.travis.co.il


1—7 Ù‚‡Îfl 2013

www.vnovomsvete.com

23

В ЛЮБОМ ДРУГОМ МЕСТЕ ЭТО БЫЛА БЫ КОМНАТА С ВИДОМ. Но это пустыня Масады, Мертвое море и крупнейший геологический кратер в мире. "Как будто перемещаешься назад во времени", - говорит Кэтлин Макнамара, стоя на балконе гостиничного номера с видом на кратер Рамона, возраст которого 200 миллионов лет. Это одно из самых ярких впечатлений ее первого путешествия в Израиль. Вместе со своим другом Артуром они видели неожиданные оазисы, пустыню в цвету и древнюю "дорогу пряностей", по которой шли караваны в Средиземноморье. Это лишь некоторые из чудес Израиля, места, где ожившая история помогает понять, кто мы и откуда.

goisrael.com В каждом из нас есть частица Израиля. Откройте Израиль в себе.

Посетите нас на

Facebook/goisrael

www.goisrael.com


www.vnovomsvete.com

24

ëèÖñàÄãúçõâ êÖèéêíÄÜ

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ÅÓ‚ËÍË ËÌ„Û¯ÒÍÓÈ ÚÂÓËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ „ÛÔÔËÓ‚ÍË

ùÚ‡ ËÒÚÓËfl Ïӄ· ·˚ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸Òfl ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ. äÛ‰‡ ·ÓΠԘ‡Î¸ÌÓ. ç‡ÔËÏÂ, Ò‡ÏÓÔÓ‰˚‚ÓÏ ‚ÓÁΠÏËÎˈÂÈÒÍÓ„Ó äèè ËÎË Â˘Â Ï‡Ò¯Ú‡·Ì — ‚Á˚‚ÓÏ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÏÂÚÓ. çÓ ÔÓ‰ çÓ‚˚È „Ó‰ ˜Û‰ÂÒ‡ ÒÎÛ˜‡˛ÚÒfl — Ë ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ·Âʇڸ. çÂÒÓÒÚÓfl‚¯‡flÒfl ÒÏÂÚÌˈ‡ Ä̇ÒÚ‡ÒËfl ÄÎÂÍÒ‚‡ Ò Ò˚ÌÓÏ

Боевики уходят

на гражданку Ñ

‚flÚ̇‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌflfl ÊËÚÂθÌˈ‡ àÌ„Û¯ÂÚËË ÛÒÒ͇fl ‰Â‚ۯ͇ Ä̇ÒÚ‡ÒËfl ÄÎÂÍÒ‚‡ ‚ÒÚÂÚË· 2013-È ‰Óχ ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë — χÏ˚, ÚÂÚË Ë ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓ„Ó Ò˚̇. ç‡ÒÚfl ·˚· ÔÓ΂ÓÈ ÊÂÌÓÈ ·ÓȈ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ËÌ„Û¯ÒÍËı «‰Ê‡Ï‡‡ÚÓ‚» íËÏÛ‡ ï‡flÛË. é̇ Ò‰‡Î‡Ò¸ ‚·ÒÚflÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Â˘Â Úˉˆ‡Ú¸˛ ·Ó‚Ë͇ÏË ‚ ıӉ ‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ ÒÔˆˇθÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ·˚‚¯Ëı ˜ÎÂÌÓ‚ çÇî Í ÏËÌÓÈ ÊËÁÌË... ëÂϸfl ÄÎÂÍÒ‚˚ı ÒÂȘ‡Ò ÊË‚ÂÚ ‚ Ì·Óθ¯ÓÏ ËÌ„Û¯ÒÍÓÏ „ÓӉ͠ä‡‡·Û·Í. 䂇ÚË‡ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ‰ÓÏÂ, ̇ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ, ‰‚ÛıÍÓÏ̇Ú̇fl, ÔÓÒÚÓ̇fl. 벉‡ ÓÌË ÔÂÂÒÂÎËÎËÒ¸ ËÁ ÒÚ‡Ìˈ˚ é‰ÊÓÌËÍˉÁ‚Ò͇fl, „‰Â ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ ‚ÂÏfl ·˚ÎÓ Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ÛÒÒÍËı. àı ˜‡ÒÚÌ˚È ‰ÓÏ ÔÓ¯ÂÎ ÔÓ‰ ÒÌÓÒ Í‡Í ‚ÂÚıÓ ÊËθÂ, ‚Á‡ÏÂÌ ‚·ÒÚË ‚˚‰ÂÎËÎË ˝ÚÛ Í‚‡ÚËÛ. Ç ÔËıÓÊÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËfl, „‰Â ç‡ÒÚfl ¢ ¯ÍÓθÌˈ‡ — ‚ ÏÓ‰ÌÓÏ ÔÎ‡Ú¸Â Ë Ò ‡ÒÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÎÓÒ‡ÏË. «ÄÈ, — χ¯ÂÚ Ó̇ ÛÍÓÈ, — ‚Ò ˝ÚÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ... ÅÓθ¯Â Ú‡Í ıÓ‰ËÚ¸ Ì ·Û‰Û, ‡Á‚ ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ‰Óχ, Ë ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÌËÍÚÓ Ì ‚ˉËÚ. íÂÔÂ¸ ÚÓθÍÓ ÏÛÒÛθχÌÒÍÓ Ô·ڸ». ç‡ÒÚfl ‚ÒÚÂÚË· ÏÂÌfl ‚ ‰ÎËÌÌÓÏ Ó‰ÂflÌËË, ‚ÓÎÓÒ˚ Û·‡Ì˚ ÔÓ‰ Ô·ÚÓÍ, ̇ Û͇ı χÎ˚¯. Ç Á‡Î Í‡ÒÛÂÚÒfl ̇flÊÂÌ̇fl ÂÎ͇, ‚Òfl ‚ Ó„Ìflı Ë „ËÎfl̉‡ı. — ç‡ÒÚfl Ì ·˚· ÔÓÚË‚? è‡‚Ó‚ÂÌ˚ ÏÛÒÛθχÌ Ê Ì Ô‡Á‰ÌÛ˛Ú çÓ‚˚È „Ó‰... — ÒÔ‡¯Ë‚‡˛ Û Ï‡Ï˚ ÂÂ, ÄÌÊÂÎ˚. — ч ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË ÒÚÓ ‡Á ̇ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ, fl ‚˚ÓÒ· ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ ‚ÂÏfl, Ï˚ ‚Ò„‰‡ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË çÓ‚˚È „Ó‰, ‰Îfl ̇¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ˝Ú‡ ÂÎ͇, щ åÓÓÁ, ÓÎË‚¸Â Ë Ï‡Ì‰‡ËÌ˚ — ÒËÏ‚ÓÎ˚ Ô‡Á‰ÌË͇... à fl Ò͇Á‡Î‡: ·Û‰ÂÏ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸. å‡Ï‡ ç‡ÒÚË ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ χ„‡ÁËÌÂ, ÍÛÚËÚÒfl, Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ. ÉÓ‚ÓËÚ, ÔÓÒΉÌË ҷÂÂÊÂÌËfl ÔÓÚ‡ÚË· χÎÂ̸ÍÓÏÛ ‚ÌÛÍÛ Ì‡ Ó‰ÂʉÛ. ä‡Í Ì ÛÒΉË· Á‡ ‰Ó˜ÍÓÈ, Ì Á̇ÂÚ, „Ó‚ÓËÚ, „Ó‰‡ ‰‚‡ ̇Á‡‰ ç‡ÒÚfl ̇˜‡Î‡ Ó·˘‡Ú¸Òfl Ò Ó‰ÌÓÒÂθ˜‡ÌËÌÓÏ íËÏÛÓÏ ï‡flÛË. éÌ ‚Ò„‰‡ ·˚Î ÒÚ‡ÌÌ˚Ï, Ë ÔÓ ÌÂ„Ó ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡ÎË, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î Í‡ÈÌ ÂÎË„ËÓÁÂÌ. çÓ ÄÌÊ· Ì Ïӄ· Ë ÔÓ‰Ûχڸ, ˜ÚÓ Â ‰ËÌÒÚ‚ÂÌ̇fl ‰Ó˜¸-Í‡Ò‡‚ˈ‡ ÔÓÏÂÌflÂÚ Û˛Ú Ó‰ÌÓ„Ó ‰Óχ ̇ ·ÎË̉‡Ê ‚ ÎÂÒÛ. é‰Ì‡Ê‰˚ ÎÂÚÓÏ ÔÓÁ‡ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Ó̇ Ô˯· Ë Ò͇Á‡Î‡ χÚÂË, ˜ÚÓ ÔËÌfl· ËÒ·Ï, ‚Áfl· ÌÓ‚Ó ËÏfl — ùÎË̇, Ôӯ· Ó·fl‰ «ÌËÍflı», ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚˚¯Î‡ Á‡ÏÛÊ ÔÓ

ËÒ·ÏÒÍÓÏÛ Ó·˚˜‡˛, Ë ‚ÒÍÓ ÔÓԇ·. èÓÁÊ ÄÌÊÂΠÔÂ‰‡ÎË, ˜ÚÓ Â ‰Ó˜¸ ÚÂÔÂ¸, Í‡Í ‚Òfl͇fl ÏÛÒÛθχÌÒ͇fl ÊÂ̇, ‰ÓÎÊ̇ ÒΉӂ‡Ú¸ Á‡ ÏÛÊÂÏ, ‡ ÏÛÊ ¯ËÎ ‚ÒÚ‡Ú¸ ̇ ÔÛÚ¸ ‰ÊËı‡‰‡... òÓÍ, ÒÂ‰ˆÂ, ‚‡ÎÂ¸flÌ͇. — å‡Ï‡ ‚Ó˜ËÚ Ì‡ ÏÂÌfl ‰Ó ÒËı ÔÓ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ fl Ӊ‚‡˛Ò¸ ÔÓÏÛÒÛθχÌÒÍË, — „Ó‚ÓËÚ ÏÌ ç‡ÒÚfl. — çÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÌË˜Â„Ó Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂÚ. ÑÎfl ÏÂÌfl ÒÂȘ‡Ò ÚÓθÍÓ Ó‰Ì‡ ˆÂθ — ‚˚‡ÒÚËÚ¸ Ò˚̇, ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó Ì‡ ÌÓ„Ë. ã˛·Î˛ Â„Ó ·ÂÁÛÏÌÓ, — ç‡ÒÚfl ‰Â·ÂÚ Ô‡ÛÁÛ. — ùÚÓ ÏÓfl Ô‡ÏflÚ¸ Ó ÏÛÊÂ. ê·ÂÌÓÍ — ˝ÚÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. — íÓ ÂÒÚ¸ Ú˚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Î˛·Ë¯¸ Û·ËÚÓ„Ó ÏÛʇ? — ч. çÓ ˝ÚÓ Ì Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ fl ˜ÚÓ-ÚÓ Ò ÒÓ·ÓÈ Ò‰Â·˛ ËÎË ÔÓÈ‰Û ÏÒÚËÚ¸. ùÚÓ ÏÓfl ÊËÁ̸, ˝ÚÓ ÏÓË ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl, ÏÓ ÔÓ¯ÎÓÂ Ë ÏÓ ̇ÒÚÓfl˘Â — ‚ÓÚ ÓÌ, ÏÓÈ Ï‡Î˚¯... èÓ͇ ç‡ÒÚfl ‰Â·ÂÚ ÏÓÎÓ˜ÌÛ˛ ÒÏÂÒ¸ ·ÂÌÍÛ (Ò‚Ó ÏÓÎÓÍÓ Û Ì ÓÚ ÒÚÂÒÒ‡ ÔÓÔ‡ÎÓ), ‰ÂÊÛ Ì‡ Û͇ı ·ÂÌ͇, ÍÓÚÓÓ„Ó Ó̇ Ӊ˷, ·Û‰Û˜Ë ‚ Ù‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÁ˚ÒÍÂ. ü, ‚ˉËÏÓ, ÔÓÌ‡‚Ë·Ҹ ÚÂÔÎÂ̸ÍÓÏÛ ÍÛÚÂÌ˚¯Û ÔÓ ËÏÂÌË Ä·‰ÛÎ-å‡ÎËÍ Ò Ó„ÓÏÌ˚ÏË „·Á‡ÏË-Ôۄӂ͇ÏË, ÓÌ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÊËχÂÚ ÍÛ·˜Í‡ÏË ÏÓ˛ ÍÓÙÚÛ Ë ˜ÚÓ-ÚÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ÏÌ ̇ „Û‰Ì˘ÍÓ‚ÓÏ flÁ˚ÍÂ. Ö„Ó ‰ÍË ‚ÓÎÓÒËÍË Ô‡ıÌÛÚ ÏÓÎÓÍÓÏ, Ë Ó‰Ì˘ÓÍ Â˘Â Ì Á‡ÚflÌÛÎÒfl — ÔÛθÒËÛÂÚ. ç‡ÒÚfl ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ „·‚ÌÓ — ÓÙÓÏËÚ¸ ·ÂÌÍÛ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚Ó Ó ÓʉÂÌËË, ‚‰¸ ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ Ò‚ÂÚ ÓÌ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚ ·‡Ì‰ÔÓ‰ÔÓθÂ. Ç·ÒÚË àÌ„Û¯ÂÚËË ÒÂȘ‡Ò ˜ÂÂÁ ÒÛ‰ ¯‡˛Ú ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ. Ä Â˘Â Ä·‰ÛÎ-å‡ÎËÍÛ ÌÛÊÌÓ Ò‰Â·ڸ ‚Ò ÔË‚Ë‚ÍË, ‚‰¸ ÓÌ Ó‰ËÎÒfl Ì ‚ Ó‰‰ÓÏÂ... — ç‡ÒÚfl, fl ‚ÓÚ ‚Ò„‰‡ ‰Ûχ· Ë Ì Ïӄ· Ò· Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, Í‡Í Î˛‰Ë ÛıÓ‰flÚ ÊËÚ¸ ‚ ÎÂÒ? — çÛ Í‡Í-͇Í? ë̇˜‡Î‡ ‰¯¸, ÔÓÚÓÏ Ë‰Â¯¸ Ô¯ÍÓÏ. — ëÍÓθÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ıÓ‰ËÎÓ ‚ ‚‡¯ ÓÚfl‰? — éÍÓÎÓ Úˉˆ‡ÚË. ëÓÒÚ‡‚ ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ÏÂÌflÎÒfl. Ö˘Â Ó‰Ì‡ ‰Â‚ۯ͇ Ò Ì‡ÏË Ú‡Ï ‚ ÎÂÒÛ ·˚·. å˚ Ò ÏÛÊÂÏ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÓÚ‰ÂθÌÓ ÓÚ ‚ÒÂı, ‚ ÒÚÓÓÌÂ. ÜËÎË ‚ ԇ·Ú͇ı, ÔflÏÓ ÔÓ‰ ÓÚÍ˚Ú˚Ï Ì·ÓÏ. çÓ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, Ò ÏËÎ˚Ï ‡È Ë ‚ ¯‡Î‡¯Â. ü ÂÏÛ ÒÚË‡Î‡, „ÓÚÓ‚Ë·. é‰ÌÓÏÛ. à ˝ÚÓ ‚Ò ÌÂÔ‡‚‰‡, ÍÓ„‰‡ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Û ·Ó‚ËÍÓ‚ ÊÂÌ˚ Ó·˘ËÂ. ü ·˚· ÚÓθÍÓ Ò ÌËÏ. íflÊÂÎÓ ·˚ÎÓ, ÍÓ̘ÌÓ... äÓ„‰‡ ÔÓıÓÎÓ‰‡ÎÓ, ÔÓÁ‰ÌÂÈ

ÜÛ̇ÎËÒÚ Ì‡‚ÂÒÚË· ‚ àÌ„Û¯ÂÚËË ÌÂÒÓÒÚÓfl‚¯ËıÒfl ÚÂÓËÒÚÓ‚ ÓÒÂ̸˛ Ï˚ ÔÂ·‡ÎËÒ¸ ‚ ·ÎË̉‡ÊË, Ú‡Ï ÛÊ ·˚ÎÓ ÚÂÔÎÓ, ·˚· Ô˜͇, ÌÓ Á‡ÚÓ Ú‡Í‡fl ÚÂÒÌÓÚ‡ — Í‡Í ÒÂÎ, Ú‡Í Ë Òˉ˯¸... — Ä ˜ÂÏ ÓÌË Á‡ÌËχ˛ÚÒfl? ÖÒÚ¸ ÎË Û ÌËı ÓÛÊËÂ? — éÌË ÛıÓ‰flÚ Ë ÔËıÓ‰flÚ, ÍÛ‰‡ Ë Á‡˜ÂÏ — Ì „Ó‚ÓflÚ. éÛÊË ÂÒÚ¸, ÍÓ̘ÌÓ, ÌÓ fl ‚ ˝ÚÓÏ ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÌËχ˛... — èÓ˜ÂÏÛ Ú˚ Û˜ËÚ¸Òfl Ì Ôӯ·? — ä‡Í-ÚÓ Ì ÒÎÓÊËÎÓÒ¸. Ñ‚flÚ¸ Í·ÒÒÓ‚ Á‡ÍÓ̘Ë·, ıÓÚ· ÔÓÚÓÏ Ô‡ËÍχıÂÒÍË ÍÛÒ˚ ÔÓÈÚË, ÌÓ Ì ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸. Ä ÔÓÚÓÏ ‚ÓÚ Á‡ÏÛÊ ‚˚¯Î‡. èÓ͇ Ò ÏÛÊÂÏ ‚ ÎÂÒÛ ·˚·, ̇ۘË·Ҹ ÌÂÏÌÓ„Ó ˜ËÚ‡Ú¸ äÓ‡Ì ÔÓ‡‡·ÒÍË. ç‡ÒÚfl ¯Ë· ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í Â ÏÛʇ ‡ÒÒÚÂÎflÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÔˆÓÔÂ‡ˆËË. ÉÓ‚ÓËÚ, ÔÓÌfl·, ˜ÚÓ ·Óθ¯Â ÌËÍÓÏÛ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ·ÂÌÍÓÏ Òڇ· Ì ÌÛÊ̇. à ‚ÓÓ·˘Â — ‚ÂÒ¸ ÏË ‚ÓÍÛ„ ËÁÏÂÌËÎÒfl Ò ÓʉÂÌËÂÏ Ä·‰ÛÎ-å‡ÎË͇. ÇÒÂ„Ó ‚ ÚÂÓËÒÚ͇ı ç‡ÒÚfl ÔÓ·˚· ÓÍÓÎÓ „Ó‰‡. ÇÂÌÛ·Ҹ «ËÁ ÎÂÒÛ», Ë ÓÌË Ò Ï‡ÚÂ¸˛ ÔÓÒΠÁ‚ÓÌ͇ ̇ÔflÏÛ˛ „·‚ àÌ„Û¯ÂÚËË ûÌÛÒ-ÅÂÍÛ Ö‚ÍÛÓ‚Û ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏ ËÌÒڇ̈ËflÏ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ·˚‚¯Ëı ·Ó‚ËÍÓ‚ Í ÏËÌÓÈ ÊËÁÌË. èÓÒÍÓθÍÛ ç‡ÒÚfl Ì ÒÓ‚Â¯Ë· ÌË͇ÍËı ÚflÊÍËı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë Î˯¸ Ó·‚ËÌfl·Ҹ ÔÓ Òڇڸ «ÔÓÒÓ·Ì˘ÂÒÚ‚Ó ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÙÓÏËÓ‚‡ÌËflÏ», ÌË͇ÍÓ„Ó ÒÓ͇ Ó̇ Ì ÔÓÎۘ˷, „Ó‚ÓËÚ, ̇ ‰ÓÔÓÒ‡ı ÒÓÚÛ‰ÌËÍË îëÅ ‚ÂÎË Ò·fl Ò ÌÂÈ ‚ÂÊÎË‚Ó, ‡ ‚·ÒÚË ÔÓ¯ÎË Ì‡‚ÒÚÂ˜Û Ë ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÒÂȘ‡Ò ç‡ÒÚÂ Ò ·ÂÌÍÓÏ ‚ÂÌÛÚ¸ ‚Ò ̇ ÍÛ„Ë Ò‚Ófl. àÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ¯Î‡ ÒÔˆÓÔÂ‡ˆËfl Ë ÒËÎÓ‚ËÍË ‡ÒÒÚÂÎË‚‡ÎË Ï‡¯ËÌÛ, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÒÚÂÎË‚‡ÎÒfl ç‡ÒÚËÌ ÏÛÊ íËÏÛ ï‡flÛË Ë ‰‚ÓÂ Â„Ó ÒÔÓ‰‚ËÊÌËÍÓ‚, Ò‡Ï ‚Ó‰ËÚÂθ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ÊËÚÂθ ëÛÌÊÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ á‡Û·ÂÍ îÂÁ‡ÛÎË Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ χ„‡ÁËÌÂ. Ä‚ÚÓχÚÌ˚ ӘÂÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÒÎ˚¯‡Î ‚ÓÁΠÔË·‚͇ Ë ÚÛÚ Ê ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ‚ÎflÔ‡ÎÒfl ‚ Ó˜Â̸ ÌÂÔËflÚÌÛ˛ ËÒÚÓ˲. ÇÓ ‚ÂÏfl ÒÛχÚÓıË Ë ÌÂ‡Á·ÂËıË ÂÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÍ˚Ú¸Òfl, Ë ÓÌ ÔÓ‰‡ÎÒfl ‚ ·Â„‡ — ÛÂı‡Î ̇ ‡‚ÚÓ·ÛÒ ‚ ÒÓÒÂ‰Ì˛˛ 䇷‡‰ËÌÓ-ŇÎ͇˲ Ë ÒÌflÎ Í‚‡ÚËÛ ‚ ç‡Î¸˜ËÍÂ. í‡Ï ÒË-

‰ÂÎ Ú˯ ‚Ó‰˚, ÌËÊ Ú‡‚˚ ‰‚ Ì‰ÂÎË, ÔÓ͇ Ì ÛÁ̇Î, ÔÓ ÒÎÛı‡Ï, ˜ÚÓ Â„Ó Ó·˙fl‚ËÎË ‚ Ù‰Â‡Î¸Ì˚È ÓÁ˚ÒÍ. Ç ËÚÓ„Â ÔÓÒΠÏÂÒflˆ‡ ÒÍËÚ‡ÌËÈ á‡Û·ÂÍ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ Ú‡Í ‰ÂÎÓ Ì ÔÓȉÂÚ, ÌÛÊÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl. ÇÏÂÒÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÓÚˆÓÏ ëÛÎÚ‡ÌÓÏ ÓÌË ÔÓÁ‚ÓÌËÎË Ì‡ ΢Ì˚È ÌÓÏÂ ÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇ „·‚˚ àÌ„Û¯ÂÚËË, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. èÓ„Ó‚ÓË‚ Ò Ö‚ÍÛÓ‚˚Ï, ÓÌË Ò‚flÁ‡ÎËÒ¸ Ò ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ·Ó‚ËÍÓ‚ Í ÏËÌÓÈ ÊËÁÌË Ë ÔÓ¯ÎË Ò̇˜‡Î‡ Í Û˜‡ÒÚÍÓ‚ÓÏÛ, Á‡ÚÂÏ ‚ îëÅ, ‡ Á‡ÚÂÏ Í „·‚ àÌ„Û¯ÂÚËË Ì‡ ·ÂÒ‰Û. ä‡Í Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò Ä̇ÒÚ‡ÒËÂÈ ÄÎÂÍÒ‚ÓÈ, á‡Û·ÂÍ Ì ÛÒÔÂΠ̇ڂÓËÚ¸ ÌË˜Â„Ó ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó — Ë ÌË͇ÍÓ„Ó ‡θÌÓ„Ó ÒÓ͇ ÓÌ Ì ÔÓÎÛ˜ËÎ. çÓ ÔÓÒΠ«Ò‰‡˜Ë» ‚ÓÁÌËÍ· ‰Û„‡fl ÔÓ·ÎÂχ — ·Ó‚ËÍË Ì‡˜‡ÎË ÔÂÒΉӂ‡Ú¸ ÒÂϸ˛ îÂÁ‡ÛÎË. — ùÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÚflÊ·fl ÒËÚÛ‡ˆËfl, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓԇ· ̇¯‡ ÒÂϸfl, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ëÛÎÚ‡Ì îÂÁ‡ÛÎË, Û˜ËÚÂθ ËÒÚÓËË, ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ åÉì. — å˚ ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ÒÚ‡ÎË Á‡Ï˜‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓ Ì‡¯ÂÈ ÛÎˈ ÍÛÊ‡Ú ÒÚ‡ÌÌ˚ χ¯ËÌ˚ Ò ÚÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÒÚÂÍ·ÏË Ë ·ÂÁ ÌÓÏÂÓ‚. è‡Û ‡Á Í Ì‡Ï ‰‡Ê ÔËıÓ‰ËÎË ·ÓÓ‰‡Ú˚ β‰Ë Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, „‰Â ÏÓÈ Ò˚Ì, Û„ÓʇÎË. è˯ÎÓÒ¸ á‡Û·Â͇ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ̇ ‚ÂÏfl ËÁ ÂÒÔÛ·ÎËÍË, ÔÓ͇ ‚Ò Ì ÛÚflÒÂÚÒfl. ÇÒÍÓÂ, ̇‰Â˛Ò¸, ÓÌ ‚ÂÌÂÚÒfl. ë˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Ò‡Ï Ì‰ÓÒÏÓÚÂÎ Á‡ Ò˚ÌÓÏ, ‚‰¸ ÔÓ˜ÚË ÔÓ΄Ӊ‡ ΘËÎÒfl — ÏÌ ‰Â·ÎË ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ ‚ åÓÒÍ‚Â, ÔÓÚÓÏ ÔÂËÓ‰ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË... íÂ, ÍÚÓ ÓÙÓÏÎflÂÚ ‰Ó·Ó‚ÓθÌÛ˛ fl‚ÍÛ Ò ÔÓ‚ËÌÌÓÈ, ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ‰Ô‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË — Ë Ú‡ÍËÏ Î˛‰flÏ ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ ÔÓÎÓÊÂ̇ Óı‡Ì‡ ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. éÚ åÇÑ àÌ„Û¯ÂÚËË ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Í ÒÂϸ îÂÁ‡ÛÎË ·˚ÎË ÔËÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÔÓÎˈËË. ÅÓ‚ËÍË Á‡Ï‡ÌË‚‡˛Ú ‚ Ò‚ÓË fl‰˚ ‡ÁÌ˚ÏË ÔÛÚflÏË — ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó·Ï‡ÌÌ˚ÏË. ëÂȘ‡Ò Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ˉÂÓÎӄ˘ÂÒÍËı ·ÓȈӂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÓÌflÚÌÓ, Á‡ ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ Ò‡Ê‡Ú¸Òfl, ‡‰Ë ˜Â„Ó ÌÛÊÌÓ ÏÂÁÌÛÚ¸ ‚ ÎÂÒ‡ı Ë ‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ·˚Ú¸ ‡ÒÒÚÂÎflÌÌ˚Ï ‚ ıӉ ӘÂ‰ÌÓÈ ÒÔˆÓÔÂ‡ˆËË. ᇠÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÌËÍÚÓ Ì ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ, ÔÓ-

ÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‰‡Ê ‚ „·Á‡ı Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ì„‡ÏÓÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ˝Ú‡ ˉÂfl Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ: ËÒÔӂ‰ӂ‡Ú¸ ËÒ·Ï, ÏÓÎËÚ¸Òfl Ë ÊËÚ¸ Í‡Í Ô‡‚Ó‚ÂÌ˚È ÌËÍÚÓ Ì Á‡Ô¢‡ÂÚ, ̇ӷÓÓÚ — ˝ÚÓ ÔÓÓ˘flÂÚÒfl ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. éÚˆ ‰Û„Ó„Ó ÌÂÒÓÒÚÓfl‚¯Â„ÓÒfl ·Ó‚Ë͇ ÄÏËı‡Ì‡ ü̉Ë‚‡ 凄Óω „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Â„Ó Ò˚̇ Ú‡ÍÊ ӷχÌÓÏ Á‡Ï‡ÌËÎË ‚ ·‡Ì‰ÔÓ‰ÔÓθÂ. è‡Û ‡Á ‰Û„ ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓ‰‚ÂÁÚË, Á‡ÚÂÏ ÓÚ‚ÂÁÚË ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ̇ Ú‡ÒÒÛ Ë ‚˚ÍËÌÛÚ¸ Ëı ‚ÓÁΠÎÂÒÓÔÓÎÓÒ˚... èÓÚÓÏ ÒÚ‡ÎË ¯‡ÌÚ‡ÊËÓ‚‡Ú¸ Ë Ì‡‚‡ÎË, ˜ÚÓ Í å‡„ÓÏÂ‰Û ‚ ‰ÓÏ Ô˯ÎË Ù‰Â‡Î˚, ÔÓ‚Ó‰flÚ Ó·˚ÒÍ Ë ‡ÂÒÚ˚, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓ‚flÁ‡Ì Ò ÚÂÓËÒÚ‡ÏË Ë ÚÂÔÂ¸ Â„Ó ‡ÂÒÚÛ˛Ú Ë Á‡ÏÛ˜‡˛Ú ‚ Ú˛¸ÏÂ. ÄÏËı‡Ì Û·ÂʇÎ. ëÔÛÒÚfl Ô‡Û Ì‰Âθ Ó‰ÛχÎÒfl Ë ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ÓÚˆÛ. íÓ„‰‡-ÚÓ Ë ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Â„Ó Ó·Ï‡ÌÛÎË. èÓÒÍÓθÍÛ ÓÚˆ Ì Á̇Î, ÍÛ‰‡ ‰ÂÎÒfl Ò˚Ì, ˜ÂÂÁ ÚË ‰Ìfl ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÔÓÔ‡ÊË Ì‡ÔË҇ΠÁ‡fl‚ÎÂÌË ‚ ÔÓÎËˆË˛. äÓ„‰‡ ÓÌ ‚ÂÌÛÎÒfl «ËÁ ÎÂÒÛ», Ô˯ÎÓÒ¸ ˉÚË Í Û˜‡ÒÚÍÓ‚ÓÏÛ Ë ‰‡Î¸¯Â ÔÓ ‚ÒÂÏ ËÌÒڇ̈ËflÏ. — ч, ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ÏÓfl ‚Ë̇ — ‡·ÓÚ‡˛ ÌÂÙÚflÌËÍÓÏ ‚‡ıÚÓ‚˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚ ëË·ËË. ìÂÁʇΠ˜‡ÒÚÓ Ë Ì‡‰Ó΄Ó, ‚Ò ‰Îfl ÒÂÏ¸Ë ‰Â·Î, ÒÚ‡‡ÎÒfl ‰‡Ú¸ ‰ÂÚflÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË — Û Ì‡Ò Ëı ÔflÚÂÓ. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ò˚Ì Ó‰ÛχÎÒfl, ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚Ò Ì ˄Û¯ÍË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ó˜Â̸ Ô·˜Â‚ÌÓ ÍÓ̘ËÚ¸Òfl Ë Ò͇ÊÂÚÒfl Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ÌÂÏ, ÌÓ Ë Ì‡ ‚ÒÂÈ ÒÂϸÂ. ëÚ‡¯ËÈ ·‡Ú Û ÌÂ„Ó ‚ÓÓ·˘Â ‚ ÔÓÎˈËË ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÓÙˈÂ ÛÊÂ. ÄÏËı‡Ì ÔÓÌflÎ, Í‡Í ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ ‚ÒÂı ̇Ò! äÓ„‰‡ ÓÌ ‚ÂÌÛÎÒfl, Û ÏÂÌfl ·˚Î Ò ÌËÏ ‰Ó΄ËÈ ‡Á„Ó‚Ó, fl ‚Ò Ô˚Ú‡ÎÒfl ÔÓÌflÚ¸, Í‡Í ÓÌ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ Ú‡Í Ó·Ï‡ÌÛÚ¸ Ò·fl. éÌ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Ú‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ Ì ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Ò·fl ÌÛÊÌ˚Ï, Ì ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡, ‡ ‚‰¸ Û ÄÏËı‡Ì‡ ÂÒÚ¸ ‚˚ү ˛ˉ˘ÂÒÍÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÌÓ ÛÒÚÓËÚ¸Òfl ̇ ‡·ÓÚÛ ÌËÍ‡Í Ì ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸... äÓÏËÒÒËfl ÔÓ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ·Ó‚ËÍÓ‚ Í ÏËÌÓÈ ÊËÁÌË ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ àÌ„Û¯ÂÚËË ‚ÚÓÓÈ „Ó‰, ˉ² „·‚‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË ûÌÛÒ-ÅÂÍ Ö‚ÍÛÓ‚ ÔÓÁ‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ч„ÂÒÚ‡ÌÂ. çÓ ‚ 2012 „Ó‰Û ÂÁÛθڇÚ˚ ‡·ÓÚ˚ ËÌ„Û¯ÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÓÁ‡‰Ë ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ‰Û„Ëı ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ — ‚ÒÂ„Ó ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓ ‚˚¯ÂÎ ËÁ fl‰Ó‚ ·‡Ì‰ÔÓ‰ÔÓθfl Ë ÒÎÓÊËÎ ÓÛÊË 31 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÚÛÚ Ò˜ËÚ‡˛Ú ·Óθ¯ËÏ ÛÒÔÂıÓÏ, ‚‰¸ ˝ÚÓ Ì ÚÓθÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌ̇fl ÊËÁ̸ Ò‡ÏÓ„Ó Ó·‡ÚË‚¯Â„ÓÒfl, ÌÓ Ë ÒÔ‡ÒÂÌÌ˚ ÊËÁÌË ‰Û„Ëı, ÌË ‚ ˜ÂÏ Ì ÔÓ‚ËÌÌ˚ı β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÚÂÓ‡. — å˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ‰ÓÒÚË„ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÂÈ, — „Ó‚ÓËÚ ÏÌ ûÌÛÒ-ÅÂÍ Ö‚ÍÛÓ‚. — à ‚ ̇ÒÚÛÔË‚¯ÂÏ „Ó‰Û ÔÓ‰ÓÎÊËÏ ‡·ÓÚÛ. ç‡‰Ó ÔÓÌËχڸ, ˜ÚÓ ÔÓ˘ÂÌË — ˝ÚÓ Ì Ò··ÓÒÚ¸, ‡ ̇ӷÓÓÚ — ÒË·. à ÚÂÏ, ÍÚÓ Ó·Ï‡ÌÓÏ ·˚Î ‚ӂΘÂÌ ‚ ·‡Ì‰ÔÓ‰ÔÓθÂ, ÚÂÏ, ÍÚÓ Ì ̇ڂÓËÎ ÌË˜Â„Ó ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó, ËÏ ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Ë ÒÌÓ‚‡ ÒÚ‡Ú¸ ÌÓχθÌ˚ÏË ˜ÎÂ̇ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. — ÑÎfl ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ ‚˚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎË ÌÓÏÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÓ·ËθÌÓ„Ó, Ì ÓÔ‡ÒÌÓ ·˚ÎÓ? Ç‡Ï ÔÓ ‰ÂÎÛ Á‚ÓÌflÚ? — Å˚‚‡ÂÚ, Á‚ÓÌflÚ ÊËÚÂÎË Ë ÔÓ ‰Û„ËÏ, ÏËÌ˚Ï ·˚ÚÓ‚˚Ï ÔÓ·ÎÂχÏ, ÌÓ fl ÚÓθÍÓ ‡‰ ˝ÚÓÏÛ. Ç·ÒÚ¸ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÓÚÍ˚ÚÓÈ Ë ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ. à fl ÌËÍÓ„‰‡ Ì ӷ¢‡˛ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÏÓ„Û Ò‰Â·ڸ. í‡Í ˜ÚÓ Ò ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÂÈ ·˚‚¯Ëı ÚÂÓËÒÚÓ‚ Ï˚ ‚˚ÔÓÎÌËÎË ‚Ò ӷ¢‡ÌËfl. lj¸ ÂÒÎË ıÓÚ¸ ‡Á Ì ËÒÔÓÎÌ˯¸ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡, ÚÓ ˝ÚÓ ÚÛÚ Ê ÒÚ‡ÌÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÒÂÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍ — Ë Î˛‰Ë ÔÂÂÒÚ‡ÌÛÚ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl. Ä ˝ÚÓ„Ó ÌÂθÁfl ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸.

àË̇ äìäëÖçäéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ÑÖãé çÖÑÖãà ë‡ÏÓ „ÓÏÍÓ ‰ÂÎÓ Ì‡˜‡Î‡ 2000 „Ó‰Ó‚ ‚ ìÍ‡ËÌ - «‰ÂÎÓ ÉÓÌ„‡‰Á» - ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Á‡‚Â¯ÂÌÌ˚Ï. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ è˜ÂÒÍËÈ ÒÛ‰ äË‚‡ ‚˚ÌÓÒËÎ ÔË„Ó‚Ó «ÍÓ‚‡‚ÓÏÛ „ÂÌÂ‡ÎÛ» èÛ͇˜Û, Á‡‰Û¯Ë‚¯ÂÏÛ 17 ÒÂÌÚfl·fl 2000 „Ó‰‡ ÓÔÔÓÁˈËÓÌÌÓ„Ó ÊÛ̇ÎËÒÚ‡. Ç Á‡Î Á‡Ò‰‡ÌËÈ è˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡ äË‚‡ ·˚ÎÓ Ì ÔÓ·ËÚ¸Òfl. ÒÌÓ‚‡ÚÂÎfl Ë „·‚ÌÓ„Ó ‰‡ÍÚÓ‡ àÌÚÂÌÂÚ-ËÁ‰‡ÌËfl «ìÍ‡ËÌÒ͇fl Ô‡‚‰‡» Ó·ÓÓÚÌË ‚ ÔÓ„Ó̇ı ÔÓıËÚËÎË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ‚ 22.25 16 ÒÂÌÚfl·fl Û ‰Óχ, „‰Â ÔÓÊË‚‡Î‡ ÄÎfi̇ èËÚÛ·, Ì˚Ì „·‚‰ «ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ô‡‚‰˚». åÂÒÚÓÔ·˚‚‡ÌË ÊÂÚ‚˚ „ÓÎÓ‚ÓÂÁ‡Ï ·˚ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ‰ÎËÚÂθÌÓÈ ÒÎÂÊÍ Á‡ ÔÂÂÏ¢ÂÌËflÏË ÉÂÓ„Ëfl ÔÓ äËÂ‚Û Ë Ó·Î‡ÒÚË. éÚÒÎÂÊË‚‡ÎËÒ¸ Ë Â„Ó ‡‚ÚÓÒÍË χÚÂˇÎ˚, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÓ‰Âʇ‚¯Ë ÍËÚËÍÛ ‚ ‡‰ÂÒ ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ãÂÓÌˉ‡ äÛ˜Ï˚ Ë Â„Ó ÓÍÛÊÂÌËfl. äÒÚ‡ÚË, ‚ ıӉ Òۉ·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ÄÎÂÍÒÂÈ èÛ͇˜ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ ÁÎÓ‰ÂflÌËÂ…Á‡·ÓÚÓÈ Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Âʇ‚˚: ÉÓÌ„‡‰ÁÂ-‰Â „ÓÚÓ‚ËÎ, ÌË ÏÌÓ„Ó ÌË Ï‡ÎÓ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÂ‚ÓÓÚ Ò ˆÂθ˛ ÒÏÂÌ˚ ‚·ÒÚË… … äÓ„‰‡ ÉÂÓ„ËÈ, ‚˚ȉfl ËÁ ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ ‰Óχ Ò‚ÓÂÈ ÒÓ‡ÚÌˈ˚, ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Î, Í ÌÂÏÛ ÔӉ͇ÚË· ËÌÓχ͇. ç ۘÛfl‚ ÔÓ‰‚Óı, ÊÛ̇ÎËÒÚ ÛÒÂÎÒfl ̇ ÔÂ‰Ì ÒˉÂ̸Â. ÇÒÍÓ ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ¢ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ò‡ÎÓÌ ‚ÒÍÓ˜ËÎË ÍÂÔÍË ÏÛʘËÌ˚ ‚ ¯Ú‡ÚÒÍÓÏ. óÚÓ

é

25

-

УбиИце Гонгадзе вынесли приговор èÓÎÍÓ‚ÌËÍ èÛ͇˜ Á‡‰Û¯ËÎ ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ “‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Âʇ‚˚”, ÒÛ‰ ÔË„Ó‚ÓËÎ Â„Ó Í ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓÏÛ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÔÓÚÓÏ, ÓÚ‡ÊÂÌÓ ‚ ÚÂÍÒÚ ÔË„Ó‚Ó‡ è˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡: «…17 ÒÂÌÚfl·fl 2000 „Ó‰‡ ÔËÏÂÌÓ ‚ ÔÓÎÌÓ˜¸, ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÎÂÒÛ ‚ äË‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎˈËË èÓÚ‡ÒÓ‚, èÓÔӂ˘, äÓÒÚÂÌÍÓ, ‰ÂÈÒÚ‚Ûfl ËÁ ΢ÌÓÈ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË Ë Í‡¸ÂÌ˚ı ÔÓ·ÛʉÂÌËÈ, Ì Ê·fl ÛÒÎÓÊÌflÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë Ê·fl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÔÓ ÒÎÛÊ·Â, ‚ÒÚÛÔËÎË Ò èÛ͇˜ÂÏ Ë ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‚ ÔÂÒÚÛÔÌ˚È Ò„Ó‚Ó ‰Îfl ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl ÓÎÂÈ ÔÓ Û·ËÈÒÚ‚Û ÉÓÌ„‡‰ÁÂ. ê‡ÎËÁÛfl ÛÏ˚ÒÂÎ, ... èÓÔӂ˘ ÔÓ Û͇Á‡Ì˲ èÛ͇˜‡ ̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÏÂÒÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚˚ÍÓԇΠÎÓÔ‡ÚÓÈ flÏÛ, ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ¯ËËÌÓÈ 70 ÒÏ Ë „ÎÛ·ËÌÓÈ ÏÂÚ. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó èÛ͇˜, èÓÚ‡ÒÓ‚ Ë äÓÒÚÂÌÍÓ ÓÚÌÂÒÎË Ò‚flÁ‡ÌÌÓ„Ó ÉÓÌ„‡‰ÁÂ Í ‚˚ÍÓÔ‡ÌÌÓÈ flÏÂ Ë ÛÎÓÊËÎË ÎˈÓÏ ‚ÌËÁ. ÉÓÌ„‡‰ÁÂ, ÔÓÌËχfl ÔÂÒÚÛÔÌ˚ ̇ÏÂÂÌËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ò·fl, ̇˜‡Î ÔÓÒËÚ¸ Ì ۷˂‡Ú¸ „Ó. çÂÒÏÓÚfl ̇ ˝ÚÓ, èÛ͇˜ Á‡ÔËıÌÛÎ ‚ ÓÚ ÉÓÌ„‡‰Á ÌÓÒÓ‚ÓÈ Ô·ÚÓÍ Ë Ì‡˜‡Î Û͇ÏË Ò‰‡‚ÎË‚‡Ú¸ Â„Ó „ÓÎÓ Ë ¯Â˛...èÓÚ‡ÒÓ‚ Ë äÓÒÚÂÌÍÓ ‰ÂʇÎË ÉÓÌ„‡‰Á Á‡ ÌÓ„Ë ‰Ó Ò‡ÏÓÈ ÒÏÂÚË»,

- ÔÓflÒÌËÎË Ì‡ ÒÛ‰Â. ì‰ÓÒÚÓ‚ÂË‚¯ËÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÏÂÚ‚, èÛ͇˜, èÓÚ‡ÒÓ‚ Ë äÓÒÚÂÌÍÓ Ò·ÓÒËÎË Â„Ó ÚÂÎÓ ‚ flÏÛ. á‡ÚÂÏ ‚ÁflÎË ËÁ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ͇ÌËÒÚÛ Ò ·ÂÌÁËÌÓÏ, Ó·ÎËÎË ÚÂÎÓ Ë ÔÓ‰ÓÊ„ÎË. èÓÁÊÂ Í ÏÂÒÚÛ Á‡ıÓÓÌÂÌËfl ¢ ‡Á ̇‚‰‡ÎÒfl èÛ͇˜. éÌ ‚˚ÍÓԇΠÚÂÎÓ Ë ÓÚ‚ÂÁ ‚ ÎÂÒÌ˘ÂÒÚ‚Ó í‡‡˘‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ äË‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÓÔÓ‡ ÓÚ˜ÎÂÌËÎ „ÓÎÓ‚Û Ë Á‡ÍÓԇΠÓÚ‰ÂθÌÓ. …ìÒËÎËflÏË ‚‰Ó‚˚ ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ åËÓÒ·‚˚ ÉÓÌ„‡‰ÁÂ Ë Âfi ÍÓÎ΄ Í ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌ˲ ÉÂÓ„Ëfl Û‰‡ÎÓÒ¸ Ô˂Θ¸ ‚ÌËχÌË ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. èÓ‰ Âfi ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ìÍ‡ËÌ˚ ÔËÒÚÛÔË· Í ‡ÒÒΉӂ‡Ì˲ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ ÂÁÓ̇ÌÒÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl. ëÔÛÒÚfl ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl „·‚‡ Éè ë‚flÚÓÒ·‚ èËÒÍÛÌ Á‡fl‚ËÎ Ó Ô˘‡ÒÚÌÓÒÚË Í ÔÓıˢÂÌ˲ Ë „Ë·ÂÎË ÉÓÌ„‡‰Á „·‚˚ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÍËÏË̇θÌÓ„Ó ÔÓËÒ͇ åÇÑ ìÍ‡ËÌ˚ „ÂÌÂ‡Î‡ ÄÎÂÍÒÂfl èÛ͇˜‡. èÓ Ú·ӂ‡Ì˲ ÉÂÌÔÓÍÛÓ‡ èÛ͇˜‡ ‰‡Ê Á‡‰ÂʇÎË. ëÓ·˚ÚËfl, Ӊ̇ÍÓ, ÔÓ¯ÎË ‚ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. ÉÂÌÂ‡Î-

Û·ËȈ‡ Ò ËÁ‚ËÌÂÌËflÏË ·˚Î ÓÚÔÛ˘ÂÌ ËÁ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÁÓÎflÚÓ‡, ‡ ë‚flÚÓÒ·‚ èËÒÍÛÌ Î˯ËÎÒfl ‰ÓÎÊÌÓÒÚË. éÙˈÂ˚ Ê «ÏËÎˈÂÈÒÍÓÈ Ì‡ÛÊÍË» - èÓÚ‡ÒÓ‚, äÓÒÚÂÌÍÓ Ë èÓÔӂ˘ - Í‡Í ÌË ‚ ˜ÂÏ Ì ·˚‚‡ÎÓ ÔÓ‰ÓÎʇÎË ÒÎÛÊËÚ¸ êÓ‰ËÌ ‚ fl‰‡ı åÇÑ… ê‡ÒÒΉӂ‡ÌË ÊÛÚÍÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÚË‚ ÒÓÚÛ‰ÌË͇ ëåà ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÔÓÒΠ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl èËÒÍÛ̇ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÉÂÌÔÓÍÛÓ‡ ‚ ÍÓ̈ 2004 „Ó‰‡. ìÊÂ Í ‚ÂÒÌ ë‚flÚÓÒ·‚ åËı‡ÈÎӂ˘ ‡ÒÔÓ·„‡Î ÔÓÎÌÓÈ Í‡ÚËÌÓÈ Û·ËÈÒÚ‚‡ ÉÓÌ„‡‰ÁÂ Ë ÔÂÂÔflÚ˚‚‡ÌËfl Â„Ó Ú·. ì‚˚, ̇ Á̇ÏÂÌËÚÓÈ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË ‚ Éè èËÒÍÛÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÓÍÓ‚Û˛ ӯ˷ÍÛ. éÌ Ó·˙fl‚ËÎ Ó ‚˚Áӂ ̇ ‰ÓÔÓÒ Í ÒΉӂ‡ÚÂÎflÏ ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ·˚‚¯Â„Ó ÏËÌËÒÚ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ûËfl ä‡‚˜ÂÌÍÓ; ÚÓÚ-‰Â ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÎÒfl ‚ ÓÚ‰‡ÌËË ÔË͇Á‡ èÛ͇˜Û Ó «Á‡˜ËÒÚÍ» ÉÓÌ„‡‰ÁÂ. ç‡ ‰ÓÔÓÒ ûËÈ îfi‰Óӂ˘ Ì ÔË·˚Î. èÓ ‚ÂҸχ Û‚‡ÊËÚÂθÌÓÈ Ô˘ËÌÂ. Ö„Ó Û·ËÎË. àÁÓ·‡ÁË‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ Í‡Í «Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó», ‰‚ÛÏfl ‚˚ÒÚ·ÏË ÔÓ‰fl‰, ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó ÔËÒÚÓÎÂÚ‡.

15 χÚ‡ 2008 „Ó‰‡ ÄÔÂÎÎflˆËÓÌÌ˚È ÒÛ‰ äË‚‡ ÔËÁ̇Π‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË ‚ Û·ËÈÒÚ‚Â É. ÉÓÌ„‡‰Á ÚÂı ·˚‚¯Ëı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ‚̯ÌÂ„Ó Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl åÇÑ ìÍ‡ËÌ˚ - LJÎÂËfl äÓÒÚÂÌÍÓ, çËÍÓ·fl èÓÚ‡ÒÓ‚‡ Ë ÄÎÂÍ҇̉‡ èÓÔӂ˘‡ - Ë Ì‡Á̇˜ËÎ ËÏ Ì‡Í‡Á‡ÌË ‚ ‚ˉ Î˯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ÓÚ 12 ‰Ó 13 ÎÂÚ. çÛ ‡ èÛ͇˜ Ò 2005 „Ó‰‡ ̇ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ·Â„‡ı. 21 ˲Îfl 2009 „Ó‰‡ ‚ ÒÂΠåÓÎÓ˜ÍË óÛ‰ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ ÜËÚÓÏËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·Â„Î˚È „ÂÌÂ‡Î, ‚Ò ˝ÚÓ ‚ÂÏfl χÒÍËÓ‚‡‚¯ËÈÒfl ÔÓ‰ ÌÓ‚Ófl‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÙÂÏÂ‡, ‚ ÂÁÛθڇÚ ˜ÂÍËÒÚÒÍÓÈ ÒÔˆÓÔÂ‡ˆËË ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì Ë ÔÂ‚ÂÁÂÌ ‚ äË‚. ë ‡ÔÂÎfl 2011 „Ó‰‡ ÔÓ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ‰Â̸ è˜ÂÒÍËÈ ÒÛ‰ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÒÚÓÎˈ˚ ÒÎÛ¯‡Î ‰ÂÎÓ ÔÓ Ó·‚ËÌÂÌ˲ ÄÎÂÍÒÂfl èÛ͇˜‡ ‚ Á‡Í˚ÚÓÏ ÂÊËÏÂ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒÛ‰ ÔËÁ̇ΠèÛ͇˜‡ ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï ‚ Û·ËÈÒÚ‚Â ÉÓÌ„‡‰ÁÂ Ë ÔË„Ó‚ÓËÎ Â„Ó Í ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓÏÛ Á‡Íβ˜ÂÌ˲. ê‡Ì èÛ͇˜ ÔËÁ̇ÎÒfl ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÏ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË. ëÛ‰ Ú‡ÍÊ Î˯ËÎ èÛ͇˜‡ Á‚‡ÌËfl „ÂÌÂ‡Î‡ Ë ÍÓÌÙËÒÍÓ‚‡Î ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. èË„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ӷʇÎÓ‚‡Ì ‚ Ú˜ÂÌË 15 ‰ÌÂÈ. ëÛ‰ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔË„Ó‚Ó Û͇Á‡Î, ˜ÚÓ èÛ͇˜ ÒÓ‚Â¯ËÎ Û·ËÈÒÚ‚Ó ÉÓÌ„‡‰Á ÔÓ Û͇Á‡Ì˲ ˝ÍÒÏËÌËÒÚ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ûËfl ä‡‚˜ÂÌÍÓ, Ê·fl ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸Òfl ÔÓ Í‡¸ÂÌÓÈ ÎÂÒÚÌˈÂ. ᇢËÚ‡ åËÓÒ·‚˚ ÉÓÌ„‡‰ÁÂ, ‚‰Ó‚˚ ÊÛ̇ÎËÒÚ‡, ÛÊ ӷ˙fl‚Ë·, ˜ÚÓ Ó·Ê‡ÎÛÂÚ ÔË„Ó‚Ó. “ü ·Û‰Û ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‡ÔÂÎÎflˆË˛, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‚ ÔË„Ó‚Ó ÒÛ‰‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‡Í‡ÁÌÓÈ ı‡‡ÍÚÂ Û·ËÈÒÚ‚‡”,- Á‡fl‚Ë· ‡‰‚ÓÍ‡Ú ‚‰Ó‚˚ LJÎÂÌÚË̇ íÂ΢ÂÌÍÓ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ‡‰‚Ó͇ڇ, ÒÛ‰ Ú‡Í Ë Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ÍÚÓ Ê ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠfl‚ÎflÎÒfl Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ.

é΄ ÅÄáÄä.

ëàãÄ Ççìíêà çÄë

ä‡Ê‰˚È ÔÓÌËχÂÚ, ˜ÚÓ Á‰ÓÓ‚¸Â — ˝ÚÓ ·ÂÒˆÂÌÌÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó,ÍÓÚÓÓ ÌÛÊÌÓ ·Â˜¸, Í‡Í ÁÂÌËˆÛ Ó͇. äÓ„‰‡ ‚ÒÚ˜‡Â¯¸ ‡‰ÓÒÚÌ˚ı Ë ÒËθÌ˚ı ‰ÛıÓÏ Î˛‰ÂÈ, Úfl̯¸Òfl Ì‚ÓθÌÓ Í Ëı ÓÔÚËÏËÁÏÛ, Á‡flʇ¯¸Òfl, ÒÚ‡‡Â¯¸Òfl ̇ÈÚË ‰Îfl Ò·fl ÚÛ ÒÓÎÓÏËÌÍÛ, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ Òı‚‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÍËÚ˘ÂÒÍË ÏÓÏÂÌÚ˚ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ·Û¸, ‚Ó‰Ó‚ÓÓÚÓ‚ Ë Ì‚Á„Ó‰. ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Ò˜‡ÒÚÎË‚ ÚÓÚ ÛÚÓÔ‡˛˘ËÈ, ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡ÏÂÚflÚ Ë ÒÔ‡ÒÛÚ. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸ Ó ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ ‰ÓÓ„Û Í ÖÎÂÌ éÎÓ‚ÓÈ — Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„Û Ò ˝ÍÒÚ‡Ó‰Ë̇Ì˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË, ÔÓfl‚ÎÂÌÌ˚ÏË Â˘Â ‚ 80- „Ó‰˚ ‚ ÒÚÂ̇ı Ä͇‰ÂÏËË ç‡ÛÍ ëëëê, χÒÚÂÛ î˝Ì„ òÛÈ, ˆÂÎËÚÂθÌˈÂ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ÚË·ÂÚÒÍËÏ Ñ‡Î‡È ã‡ÏÓÈ.

ÎÂ̇ éÎÓ‚‡ ‚·‰ÂÂÚ ÛÌË͇θÌ˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ Î˜ÂÌËfl ÌÂÈÓÏÂÌڇθÌ˚Ï ÂÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂÏ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡. ÅÓΠ25 ÎÂÚ Ò Â ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÒÔ¯ÌÓ ËÒˆÂÎfl˛ÚÒfl ÓÚ ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ú˚Òfl˜Ë Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚. ä ˜ËÒÎÛ ˝ÚËı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÓÚÌÓÒflÚÒfl ̇Û¯ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ ÒÂ‰ˆ‡, Ô˜ÂÌË, ÔÓ˜ÂÍ, ‰Ë‡·ÂÚ, ÒÍÎÂÓÁ, ËÏÔÓÚÂ̈Ëfl, ·ÂÒÔÎÓ‰ËÂ, ÔÓÒÚ‡ÚËÚ, ˝ÔËÎÂÔÒËfl, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ˘ËÚӂˉÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚, ‡ÎÎÂ„Ëfl, ‡ÚËÚ, flÁ‚‡ ÊÂÎۉ͇, ‰ÂÔÂÒÒËfl, ·ÂÒÒÓÌÌˈ‡, Î˯ÌËÈ ‚ÂÒ Ë ÏÌÓ„Ë ‰Û„ËÂ. Å·„Ó‰‡fl ÚÂÎÂÙÓÌÛ, àÌÚÂÌÂÚÛ Ë DVD  ˆÂÎËÚÂθ̇fl ÒË· Ò‡ÌÒÓ‚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ·ÂÁ„‡Ì˘̇. ÖÎÂ̇ ‡Á‡·Óڇ· DVD «å‡„ÌËÚ ÛÒÔÂı‡», ÔËÚfl„Ë‚‡˛˘ËÈ Û‰‡˜Û ‚ ‰Â·ı Ë Î˘ÌÓÈ ÊËÁÌË. Ö ÒÂËfl DVD Ë ‡Û‰ËÓ͇ÒÒÂÚ Ò ÍÛÒÓÏ Î˜·Ì˚ı Ò‡ÌÒÓ‚, Á‡flÊÂÌÌ˚ı Ë̉˂ˉۇθÌÓ, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÌÓχÎËÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡‚ËθÌ˚È ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËÈ ·‡Î‡ÌÒ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â. åÂÚÓ‰ ÌÂÈÓÏÂÌڇθÌÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Ì ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÚflÊÂÎÓ ·ÓθÌ˚ı β‰ÂÈ. éÌ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÛÎÛ˜¯ÂÌ˲ Ô‡ÏflÚË, Ó·ÓÒÚÂÌ˲ ËÌÚÛˈËË, ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÒÍ˚Ú˚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Í ËÁÛ˜ÂÌ˲ ÌÓ‚˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ Á̇ÌËÈ, ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚. éÚÍ˚‚‡ÂÚ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍË ͇̇Î˚. Ä ˝ÚÓ —‰ÓÒÚËÊÂÌË ÛÒÔÂı‡ ‚ ۘ·Â, ‚ ͇¸ÂÂ, ‚ ÊËÁÌË.

Е

ÇÓÚ ‰‚‡ ÓÚÁ˚‚‡  ÍÎËÂÌÚÓ‚: ÔÓÒ·ÌÌ˚È «é̇ ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÄÌ„ÂÎ, ̇¯‡ ‰Ó˜¸ ‚Ï˚ Ú‡ È Ó‚Ó Ó‰ Π҂˚¯Â. èÓÒ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò‡ÌÌ Ïӄ· ıÓ‰ËÚ¸. èÓȉfl ÍË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ˜ÂÒ ÒÓ‚, ·ÂÌÓÍ Ô‡ÍÚË ‰Îfl ÌÓχθÌÓÚË ÌÓÒ ÒÓ· ÒÔÓ Â ÌÌ˚ ÛÚ‡˜Â ¯ÍÓÎÛ, Ô‡‚‰‡ ‚ ËÚ ïÓ‰ ÌË. ÊËÁ „Ó Ó·‡Á‡ Û‚ÂÂÌ˚, Ë çÓ Ú. ‚‡Â Ï˚ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ÔËı‡ Ú» ȉ ˝ÚÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓ à„Ó¸ òíÖâçÅÖêÉ, àÁ‡Ëθ.

«åÓfl ÊËÁ̸ ÔÓÒÚÓ ÔÂ‚ÂÌÛ·Ҹ ÔÓÒΠ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ˝ÚËÏ ˆÂÎËÚÂÎÂÏ. ÑÓ΄Ë „Ó‰˚ ÒÚ‡‰‡Î‡ ‡ÒÚÏÓÈ. çË ‰ÓÍÚÓ‡, ÌË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ì ÔÓÏÓ„‡ÎË. ü Ó·‡ÚË·Ҹ Í ÖÎÂÌÂ. èÂ‚˚È Ò‡ÌÒ Ó̇ Ôӂ· ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. ü ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ò·fl Ò‡ÁÛ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÎÛ˜¯Â, ÔÓ‚ÂË·, ÔËÓ·· ÒÔˆˇθÌÓ Á‡flÊÂÌÌ˚È DVD, ‡ ÛÊ ˜ÂÂÁ ÏÂÒflˆ Á‡·˚· ÔÓ ‚ÒflÍË ËÌ„‡ÎflÚÓ˚, ÓÚ ‡ÒÚÏ˚ Ë ÒΉ‡ Ì ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. èÓÒÚÓ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË͇!»

é脇 ÅÖêÖÜçéÇÄ, ë‡Ì-ÑË„Ó.

ÑÎfl Á‡Í‡Á‡ DVD ÌÛÊÌÓ ‚˚Ò·ڸ Money Order Ë ÙÓÚÓ ‰Îfl ΢ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË, ÍÓÚÓÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌÓ Ò DVD,

ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 5122 Lindley Ave, Encino, CA 91316 Общая информация по гастрoлям: (917) 609-7005

(818) 943.9398 • www.ElenaOrlova.com


www.vnovomsvete.com

26

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

äÄãÖçÑÄêú “Ççë”

ê‡Á„‡ «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇» ‚ ÄÏÂËÍÂ: ÍÓÌÙËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚È ‡ÎÍÓ„Óθ ‚˚ÎË‚‡˛Ú ‚ ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ.

àÒÚÓËfl «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇» ‚ ÄÏÂËÍÂ, ͇Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı, ÒÎÛÊËÚ Û·Â‰ËÚÂθÌÓÈ ËÎβÒÚ‡ˆËÂÈ Í ÔÓ„Ó‚ÓÍÂ: «ÉÓÌË ÔËÓ‰Û ‚ ‰‚Â¸, Ó̇ ‚ÎÂÚËÚ ‚ ÓÍÌÓ». èÓÔ˚ÚÍË Ì‡ÎÓÊËÚ¸ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÒÔËÚÌ˚ ̇ÔËÚÍË Ô‰ÔËÌËχÎËÒ¸ ‚ ÄÏÂËÍ ¢ ‚ 20- „Ó‰˚ XIX ‚Â͇. òÚ‡Ú å˝ÈÌ ÔÓ Ô‡‚Û ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl «ÍÓÎ˚·Âθ˛» ‰‚ËÊÂÌËfl Á‡ ÚÂÁ‚ÓÒÚ¸. á‰ÂÒ¸ ‚ 1829 „Ó‰Û ÏÂÒÚÌ˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ÔËÌflÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ô‡‚‰‡, Ëϲ˘ËÈ ÒÍÓ ÌÂÓ·flÁ‡ÚÂθÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ: ͇ʉÓÏÛ „‡ÙÒÚ‚Û Ô‰·„‡ÎÓÒ¸ ¯‡Ú¸ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌ˲, ͇ÍÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl - «ÒÛıÓÈ» ËÎË «ÏÓÍÓÈ», Òӄ·ÒÌÓ ÔËÌflÚÓÈ ÚÓ„‰‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË.

Гони природу в дверь... 29 flÌ‚‡fl 1919 „Ó‰‡ ÔËÌflÚ‡ 18 èÓÔ‡‚͇ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË ëòÄ, ÔÓÎÓÊË‚¯‡fl ̇˜‡ÎÓ “ÒÛıÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ”. é̇ ‚ÒÚÛÔË· ‚ ÒËÎÛ Ó‚ÌÓ „Ó‰ ÒÔÛÒÚfl Â‚˚È ÓÙˈˇθÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ‚ÒÂ¸ÂÁ Ô‰ÛÒχÚË‚‡‚¯ËÈ Ó„‡Ì˘ËÚÂθÌ˚ ÏÂ˚, ·˚Î ÔËÌflÚ ‚ å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒ ‚ 1838 „Ó‰Û. éÌ ÔÓÎÛ˜ËΠ̇Á‚‡ÌË «á‡ÍÓÌ ÔflÚ̇‰ˆ‡ÚË „‡ÎÎÓÌÓ‚». èÓ˜ÂÏÛ? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚ˆ‡Ï ÒÔËÚÌ˚Ï Á‡Ô¢‡ÎÓÒ¸ ÓÚÔÛÒ͇ڸ «‚ Ó‰ÌË ÛÍË» ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ 15 „‡ÎÎÓÌÓ‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ 57 ÎËÚÓ‚. í‡ÍËÏ ‰Ó‚ÓθÌÓ ÌÂÛÍβÊËÏ Ë Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ÒÔ‡‚‰ÎË‚˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÓÚÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ÓÚ ‚˚ÔË‚ÍË Î˯¸ ÚÂ, ÍÚÓ ·˚Î ÒÚÂÒÌÂÌ ‚ Ò‰ÒÚ‚‡ı. Ä ·Ó„‡Ú˚ ÏÓ„ÎË ÔË Ê·ÌËË ÒÍÓθÍÓ

è

MELOZIDE

Treatment for Hemorrhoids

Û„Ó‰ÌÓ ÔÓ„ÎÓ˘‡Ú¸ ‚ËÒÍË, Ì ‚ÒÚÛÔ‡fl ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ. Ä‚ÚÓÓ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ˝ÚÓ Ì ÒÏÛ˘‡ÎÓ, ÔÓÒÍÓθÍÛ, ÔÓ ‚ÒÂÓ·˘ÂÏÛ Û·ÂʉÂÌ˲, ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ «ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÁÏËfl» ËÏÂÌÌÓ ÌËÁ¯Ë Í·ÒÒ˚, „ÓÓ‰Ò͇fl ·Â‰ÌÓÚ‡. Ç ˝ÚÓÏ, ̇‰Ó ÔËÁ̇ڸ, ·˚· ·Óθ¯‡fl ‰ÓÎfl ËÒÚËÌ˚. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚ ¯Ú‡Ú å˝ÈÌ, ‚ˉËÏÓ, Ì ۉӂÎÂÚ‚ÓË‚¯ËÒ¸ ÔÂÊÌËÏË ‡ÒÔÎ˚‚˜‡Ú˚ÏË Ë ÒÎ˯ÍÓÏ ÎË·Â‡Î¸Ì˚ÏË ÂÍÓÏẨ‡ˆËflÏË, ‚ 1851 „Ó‰Û Ó·˙fl‚ËÎË Ó ¯ËÚÂθÌÓÏ Á‡ÔÂÚ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‡ÊÛ ÍÂÔÍËı «ÒÔËÚÌ˚ı ËÎË ÓÔ¸flÌfl˛˘Ëı

Êàê èçáàâèòüñÿ îò ãåìîððîÿ?

"ü ÒÚ‡‰‡Î‡ „ÂÏÓÓÂÏ ‰‡‚ÌÓ. çË͇ÍË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë ‰‡Ê ÛÒÒÍËÂ Ò‚Â˜Ë Ì ÔÓÏÓ„‡ÎË. Å˚ÎÓ Ú‡ÍÓ ÒËθÌÓ ӷÓÒÚÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚‡˜ ÒÚ‡‚ËÎ ‚ÓÔÓÒ Ó· ÓÔÂ‡ˆËË. ü ÍÛÔË· "Melozide" Ë ËÁ·‡‚Ë·Ҹ ÓÚ ·ÓÎÂÈ Ë ¯Ë¯ÂÍ. ë‡‚ÌË· ÒÓÒÚ‡‚ "Melozide" Ë ‰Û„Ëı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Ë ÔÓÌfl·, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ˜Û‰Ó-ÎÂ͇ÒÚ‚Ó. Ä ˜Û‰ÂÒ-ÚÓ Ë ÌÂÚ. èÓÒÚÓ ‚ "Melozide" Ó·˙‰ËÌÂÌÓ ÒËθÌÂȯ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌË ̇Ó‰ÌÓÈ Ï‰ˈËÌ˚ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË - ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ̇ÚÛ‡Î¸Ì˚ Ú‡‚˚ Ë ÍÓÌË ÒÓ˜ÂÚ‡˛ÚÒfl Ò ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË. çÂωÎÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú ·Óθ, ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂ, ÛÏÂ̸¯‡˛Ú ÓÔÛıÓÎË Ë ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌË ‚ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. êËÚ‡ Ä." "Melozide" ‚ Ú˜ÂÌË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ÔË Î˜ÂÌËË ·ÓθÌ˚ı ‚ Ö‚ÓÔÂ. Ç ‡‚„ÛÒÚ 2007 „Ó‰‡ ÔÂÔ‡‡Ú ÔÓÒÚÛÔËΠ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÎÂ͇ÒÚ‚ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ·˚Î Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ì FDA (Food and Drug Administration).

$26,90

Ïëþñ äîñòàâêà $2,95 Ïðè çàêàçå äâóõ è áîëåå íàáîðîâ äîñòàâêà áåñïëàòíî

Âûïèøèòå ÷åê èëè ìàíè-îðäåð íà èìÿ “Melozide” è îòïðàâüòå ïî àäðåñó: MELOZIDE P.O. Box 11442 Norfolk, VA 23517  çàêàçå óêàæèòå Âàø àäðåñ è òåëåôîí.

Ïðèíèìàåì çàêàçû ïî êðåäèòíûì êàðòàì è áåñïëàòíîìó òåëåôîíó:

1-877-624-1284 èëè íà website: www.melozide.com

ÊˉÍÓÒÚÂÈ» (ËÒÍβ˜ÂÌË ‰Â·ÎÓÒ¸ ‰Îfl ωˈËÌÒÍËı ËÎË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ÌÛʉ). èË ˝ÚÓÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‡„ÂÌÚ‡Ï ‡Á¯‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ó·˚ÒÍË Ë ËÁ˚χڸ Á‡Ô¢ÂÌÌ˚ ̇ÔËÚÍË. óÚÓ ÔÓ̇˜‡ÎÛ Ë ‰Â·ÎÓÒ¸ Ò ·Óθ¯ËÏ ‚ÂÌËÂÏ. í‡Í ‚ÔÂ‚˚ ‚ ÄÏÂËÍ «ÒÛıÓÈ Á‡ÍÓÌ» Ôӷ‰ËÎ ‚ Ô‰Â·ı «Ó‰ÌÓ„Ó, ÓÚ‰ÂθÌÓ ‚ÁflÚÓ„Ó» ¯Ú‡Ú‡. ÇÒÍÓÂ Â„Ó ÔËÏÂÛ ÔÓÒΉӂ‡ÎË ‰Û„ËÂ, Ë Í 1855 „Ó‰Û ã„ËÒ·ÚÛ˚ 13 ËÁ 31 ¯Ú‡Ú‡ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È «á‡ÍÓÌ å˝È̇». èÓ˜ÂÏÛ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ú‡Í ‡Á˚„‡ÎËÒ¸ ‡ÌÚˇÎÍÓ„ÓθÌ˚ ÒÚ‡ÒÚË? ÑÎfl ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ·˚ÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl. íÓ„‰‡ ‚ ëòÄ ‚ Ò‰ÌÂÏ Í‡Ê‰˚È ÊËÚÂθ ‚˚ÔË‚‡Î ‚ „Ó‰ ÒÂϸ „‡ÎÎÓÌÓ‚ (27 ÎËÚÓ‚) ‡ÎÍÓ„ÓÎfl. à ÏÌÓ„Ë ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÎˉÂ˚ ·˚ÎË ÒÍÎÓÌÌ˚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ Ô¸flÌÒÚ‚Ó Í‡Í Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ ÔÓÍÎflÚËÂ. Ä‚‡‡Ï ãËÌÍÓθÌ, ̇ÔËÏÂ, ‚ÓÁÏÛ˘‡ÎÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ «Ô¸˛Ú ‚ÒÂ, Ë ÌËÍÚÓ ˝ÚÓ„Ó Ì ÓÚˈ‡ÂÚ», Ë ÚÓÌÓÏ ÔÓÓ͇ ӷ΢‡Î ÁÎÓ, ÍÓÚÓÓ ÔÓ‡ÁËÎÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó «Í‡Í „ËÔÂÚÒÍËÈ ÄÌ„ÂÎ ëÏÂÚË, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ͇‡Ú¸, ÂÒÎË Ì ÔÂ‚Â̈‡, ÚÓ ÎÛ˜¯Â„Ó ËÁ Ò˚ÌÓ‚ ‚ ͇ʉÓÈ ÒÂϸ». àÏÂÎ ÎË «á‡ÍÓÌ å˝È̇» ÛÒÔÂı? ç‡ ÔÂ‚˚ı ÔÓ‡ı ‰‡, ËÏÂÎ. èÓÚ·ÎÂÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ̇ ‰Û¯Û ̇ÒÂÎÂÌËfl, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ÛÏÂ̸¯ËÎÓÒ¸ ·ÓΠ˜ÂÏ ‚ ÚË ‡Á‡ - ‰Ó ‰‚Ûı „‡ÎÎÓÌÓ‚, Ë ˝ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÍÓ ‚Ò ¯Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌË·Ҹ ÏÓ΂‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÌÓÒÚÌ˚ ÒÎÛÊËÚÂÎË Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÔÂ„˷‡˛Ú Ô‡ÎÍÛ ÔË Ó·˚Ò͇ı Ë ÁÎÓÛÔÓÚ·Îfl˛Ú ‚·ÒÚ¸˛. èÓÒ˚Ô‡ÎËÒ¸ ʇÎÓ·˚. ä ÚÓÏÛ Ê ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ, Ô‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ, ÓÚ‚ÎÂÍ ‚ÌËχÌË ÓÚ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚. é͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰Â· ÔÓ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ

‚ËÒÍË. à ‚ Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÎÂÚ ¯Ú‡Ú˚, ÔÓÒΉӂ‡‚¯Ë ÔËÏÂÛ å˝È̇, Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ ËÁÏÂÌËÎË, ÓÚÏÂÌËÎË ËÎË ÔÓÒÚÓ Ì‡˜‡ÎË Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ˚, „ÛÎËÓ‚‡‚¯Ë ÔÓÚ·ÎÂÌË ÒÔËÚÌÓ„Ó. ç‡Û¯ËÚÂÎÂÈ Ì‡Í‡Á˚‚‡ÎË ‚ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı. ä 1863 „Ó‰Û å˝ÈÌ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ¯Ú‡ÚÓÏ, Ì ÓÚ͇Á‡‚¯ËÏÒfl ÓÚ Á‡ÔÂÚ‡. Ä ÔÓÒΠÉ‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ̇ÒÂÎÂÌË ·˚ÒÚÓ ‚˚ÓÒÎÓ, Ë ÒÚ‡Ì‡ Ò ·Óθ¯ËÏ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ Ô‰‡‚‡Î‡Ò¸ „¯Ì˚Ï ‡‰ÓÒÚflÏ ÊËÁÌË. ê‡ÒÔÎÓ‰ËÎÓÒ¸ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ò‡ÎÛÌÓ‚, Í 1870 „Ó‰Û Ëı ·˚ÎÓ ·ÓΠ˜ÂÏ 100 Ú˚Òfl˜ - Ó‰ËÌ Ì‡ ͇ʉ˚ 400 ÊËÚÂÎÂÈ. è˘ÂÏ ‚ ˝ÚËı Ò‡ÎÛ̇ı Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ÔË‚‡ÎËÒ¸, ÌÓ Ë Ë„‡ÎË ‚ ͇Ú˚, Òԇ˂‡ÎË Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı, Ò‚Ó‰Ì˘‡ÎË Ë ‰‡ÎËÒ¸. ç‡ ˝ÚÓÏ ÙÓÌ ÚÂÁ‚ÓÒÚ¸, ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Âχfl ‚ ÔË͇ÁÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ, ‚ÌÓ‚¸ ̇˜‡Î‡ ӂ·‰Â‚‡Ú¸ χÒÒ‡ÏË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ̇ˆËfl ÓÚÌ˛‰¸ Ì ·˚· ‰Ë̇ ‚ ÔÓ˚‚ Ô‰‡Ú¸ ‚ÓÁÎËflÌËfl ‡Ì‡ÙÂÏÂ. ë͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ Ô‡ÚËÈÌ˚Â, ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ë ˝ÚÌ˘ÂÒÍË ‡Á΢Ëfl. êÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔˉÂÊË‚‡ÎËÒ¸ «ÒÛıÓÈ» ÓËÂÌÚ‡ˆËË. ÑÂÏÓÍ‡Ú˚ ‡ÒÍÓÎÓÎËÒ¸: ÙÂÏÂ˚ ‚ ˛ÊÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı, ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚, ÒÍÎÓÌflÎËÒ¸ ‚ ÔÓθÁÛ Á‡ÔÂÚ‡. Ä „ÓÓʇÌ Ë̉ÛÒÚˇθÌÓ„Ó ë‚Â‡ ·˚ÎË ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË‚. äÂÒÚÓ‚˚È ÔÓıÓ‰ ÔÓÚË‚ «ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÁÏËfl» ‡Á‚ÂÌÛÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ·ÂÎ˚ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚ - ÔÓÚÓÏÍË ÔÂ‚˚ı ÔÓÒÂÎÂ̈‚. ùÏË„‡ÌÚ˚ ·ÓΠÔÓÁ‰ÌÂÈ ‚ÓÎÌ˚ ÔˉÂÊË‚‡ÎËÒ¸ ËÌ˚ı Ó·˚˜‡Â‚. çÂψ˚ Ë ÔÓÎflÍË ÔË‚˚ÍÎË ÔËÚ¸ ÔË‚Ó, Ë·̉ˆ˚ - ‚ËÒÍË Ë ÔË‚Ó. àڇθfl̈˚, „ÂÍË Ë Â‚ÂË Î˛·ËÎË ‚ËÌÓ. à ÓÌË ÌËÍ‡Í Ì ÏÓ„ÎË ‚ÁflÚ¸ ‚ ÚÓÎÍ, ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏ Á‡Ô¢ÂÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ëı Ô‰ÍË ‰Â·ÎË ‚ Ú˜ÂÌË ÒÚÓÎÂÚËÈ.

Ç 1869 „Ó‰Û ‚ óË͇„Ó ·˚· ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ è‡ÚËfl «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇», Ì ËÏ‚¯‡fl, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ‡θÌÓÈ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚. Ç 70- „Ó‰˚ ‡Á‚ÂÌÛ·Ҹ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Âχfl «ÊÂÌÒ͇fl ‚ÓÈ̇», ÍÓ„‰‡ ‡Á„Ì‚‡ÌÌ˚ ‡ÍÚË‚ËÒÚÍË ‚ÌÓ‚¸ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó “ëÓ˛Á‡ ıËÒÚˇÌÒÍËı ÊÂÌ˘ËÌ Á‡ ‚ÓÁ‰ÂʇÌË” ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ Ò‡ÎÛÌ˚. ë̇˜‡Î‡ ÓÌË Ó„‡Ì˘˂‡ÎËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓ ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡ÎË ÓÚÚÛ‰‡ Á‡Òˉ‚¯ËıÒfl Ë ÛÒÔ‚¯Ëı ̇·‡Ú¸Òfl ÏÛÊÂÈ. èÓÚÓÏ ÒÚ‡ÎË ÍÛ¯ËÚ¸ ÚÓÔÓË͇ÏË ÒÚÓÈÍË Ë ·ÛÚ˚ÎÍË Ò «ÏÂÁÍËÏ ÁÂθÂÏ». Ç 90- „Ó‰˚ ̇·‡Î‡ ÒËÎÛ “ÄÌÚËÒ‡ÎÛÌ̇fl ãË„‡”, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì̇fl Ò‚fl˘ÂÌÌË͇ÏË, Û˜ËÚÂÎflÏË Ë ·ËÁÌÂÒÏÂ̇ÏË. à, ̇ÍÓ̈, ‡ÔÓÙÂÓÁÓÏ ·Ó¸·˚ Á‡ ÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ ÒڇΠÁ̇ÏÂÌËÚ˚È «ÒÛıÓÈ Á‡ÍÓÌ», ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÔËÌflÚ ‚ 1919 „Ó‰Û Ë ÒڇΠ18 èÓÔ‡‚ÍÓÈ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË. èÂÁˉÂÌÚ ÉÂ·ÂÚ ÉÛ‚Â ̇Á‚‡Î Â„Ó «‚ÂÎËÍËÏ ÒӈˇθÌ˚Ï Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓÏ». Ç Ú˜ÂÌË ÔÓ˜ÚË 14 ÎÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ú‡ÌÒÔÓÚËӂ͇ Ë ÔÓ‰‡Ê‡ ÒÔËÚÌ˚ı ̇ÔËÚÍÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ . çÓ Í‡ÍËÏË ·˚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ÏË ÔÓ·ÛʉÂÌËflÏË ÌË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ ËÌˈˇÚÓ˚, ˉÂfl Ó͇Á‡Î‡Ò¸ Ì ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ. ÅÓΠÚÓ„Ó, Ô‡„Û·ÌÓÈ ‰Îfl ÒÚ‡Ì˚. ÅÛÚ΄ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ÔË·˚θÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ Ë ‚Á‡ÒÚËÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‚ˉ‡ÌÌ˚ı ‰ÓÒÂΠχүڇ·‡ı. àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ ÒÎÓ‚Ó «Ï‡ÙËfl» ‚Ó¯ÎÓ ‚ Ôӂ҉̉̂Ì˚È ÎÂÍÒËÍÓÌ ‡ÏÂË͇̈‚. óË͇„ÒÍË „‡Ì„ÒÚÂ˚ ÄÎ ä‡ÔÓÌÂ Ë ÑÊÓÌÌË íÓËÓ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÎË Ë ÔÓ‚ÂËÎË ‚ ‰ÂΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ „‡Ì„ÒÚÂÒÍË ÒÚÛÍÚÛ˚. ëÔÓÒÓ·Ì˚ ӉËÌÓ˜ÍË ÚÓÊ Ì ÚÂflÎË ‚ÂÏÂÌË ‰‡ÓÏ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ñË̈ËÌ̇ÚË, ¯Ú‡Ú 鄇ÈÓ, ÌÂÍÚÓ ÑÊÓ‰Ê êËÏÛÒ, ·˚‚¯ËÈ ‡‰‚Ó͇Ú, Ô‚‡ÚË‚¯ËÈÒfl ‚ ·ÛÚ΄Â‡, ÍÛÔËÎ ‰Â‚flÚ¸ ÔÂ„ÓÌÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë ÒÍÓÎÓÚËÎ ÒÓÒÚÓflÌË ‚ 40 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚, ÔÂʉ ˜ÂÏ Â„Ó ÔÓÈχÎË. Ç ÑÊÂÍÒÓÌ‚ËÎÎÂ, ‚Ó îÎÓˉÂ, ͇ÔËÚ‡Ì ÅËÎÎ å‡ÍÍÓÈ ÚÓÊ ÒڇΠÏËÎÎËÓÌÂÓÏ, ÓÌ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflΠ̇ ¯ıÛÌ ÒÔËÚÌÓÂ Ò Å‡„‡ÏÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ ‚ 縲-âÓÍ, ·Ó҇ΠflÍÓ¸ ‚ ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰‡ı, ‚ ÚÂı ÏËÎflı ÓÚ ·Â„‡, Ë ÔÓ‰‡‚‡Î ‡ÎÍÓ„Óθ ‚ ÓÁÌËˆÛ ·ÛÚ΄Â‡Ï, ÔË·˚‚‡‚¯ËÏ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÌ˚ı ͇ÚÂ‡ı. ëÓˆËÓÎÓ„Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÄÏÂË͇ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓÊË̇ÂÚ ÔÎÓ‰˚ ÔӘ˂¯Â„Ó ‚ ·ÓÁ «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇» ˆˉ˂˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË Ë ÍÓÛÔˆËË ‚Ó ‚·ÒÚÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ‡ı. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, Û ÔÓÎËÚËÍÓ‚ ı‚‡ÚËÎÓ Ûχ Ë ÏÛÊÂÒÚ‚‡ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ӯ˷ÍÛ, Ë 18 èÓÔ‡‚͇ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË ·˚· ÓÚÏÂÌÂ̇ ‚ 1933 „Ó‰Û 21 èÓÔ‡‚ÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÂÌÛ· ÒÔËÚÌ˚Ï Ì‡ÔËÚÍ‡Ï Á‡ÍÓÌÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÒ. àÚ‡Í, «ÒÛıÓÈ Á‡ÍÓÌ» ÔÓ‚‡ÎËÎÒfl. à Ì ÚÓθÍÓ ‚ ÄÏÂËÍÂ. á‡ÍÓ̘ËÎËÒ¸ ÌÂÛ‰‡˜ÂÈ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ Ò Á‡ÔÂÚ‡ÏË ‚ àÒ·̉ËË, ò‚ˆËË Ë îËÌÎfl̉ËË. Ç ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ëÓ˛ÁÂ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ 80- „Ó‰˚, ̇Ô΂‡‚ ̇ ÏËÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú, ‡Á‚ÂÌÛÎË ·ÛÌÛ˛ ‡ÌÚˇÎÍÓ„ÓθÌÛ˛ ͇ÏÔ‡Ì˲, ÒÓÔÓ‚Óʉ‡‚¯Û˛Òfl ÓÒÚÓÏ ˆÂÌ Ì‡ ‚Ó‰ÍÛ, Ó„‡Ì˘ÂÌËflÏË ÔÓ‰‡ÊË, ‡ÌÂ͉ÓÚ‡ÏË Ë ÓÚ‡‚ÎÂÌËflÏË ÓÚ ÒÛÓ„‡ÚÓ‚. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú «ÌÛ΂ÓÈ», ËÎË ÒÍÓ «ÏËÌÛÒÓ‚˚È». ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ΄ÍÓ ·˚Ú¸ ÛÏÌ˚Ï Á‡‰ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ, Ë ÌÂۉ˂ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÚ·ӂ‡ÎËÒ¸ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl, ÔÂʉ ˜ÂÏ Ó·Ì‡ÛÊË·Ҹ ·ÂÒÔÎÓ‰ÌÓÒÚ¸ ̇҇ʉÂÌËfl ÚÂÁ‚ÓÒÚË «Ò‚ÂıÛ», ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÏÂ‡ÏË. ùÚÓ„Ó Ì Á̇ÎË Ë ÌËÍ‡Í Ì ÏÓ„ÎË Á̇ڸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË, ÍÓ„‰‡ ‚ flÌ‚‡ 1919 „Ó‰‡ ÚÓÎÍÌÛÎË ÒÚ‡ÌÛ Ì‡ ‰ÓÓ„Û, ÍÓÚÓ‡fl ‚· ‚ ÚÛÔËÍ.

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

èêéàëòÖëíÇàü

Певец не вернется на сцену?

Ç Å‡ÁËÎËË Ì‡ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠ·˚Î ÚÂı‰Ì‚Ì˚È Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚È Ú‡Û ÔÓ ÔÓ„Ë·¯ËÏ ‚ ÂÁÛθڇÚ ÔÓʇ‡ ‚ ÍÎÛ·Â Kiss ‚ „ÓӉ ë‡ÌÚ‡-å‡Ëfl. Ç ¯Ú‡ÚÂ, „‰Â ÔÓËÁӯ· Ú‡„‰Ëfl, Ú‡Û ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ̉Âβ, ‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ „ÓӉ - ÏÂÒflˆ. àÁÁ‡ ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó ·Â‰ÒÚ‚Ëfl ·‡ÁËθˆ˚ ÔËÌflÎË ¯ÂÌË ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl ‰‡Ê ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ‡Á‚ΘÂÌËfl - ÙÛÚ·Ó·. ÚÏÂÌÂÌ˚ Ô‡Á‰ÌÂÒÚ‚‡ ‚ ˜ÂÒÚ¸ 500 ‰ÌÂÈ, ÓÒÚ‡˛˘ËıÒfl ‰Ó óÂÏÔËÓ̇ڇ ÏË‡. ÇÒfl ÒÚ‡Ì‡ „Ó˛ÂÚ Ó ÔÓ„Ë·¯Ëı, ‡ ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÌÓ‚˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÒÎۘ˂¯Â„ÓÒfl. èÓʇ ‚ ÍÎÛ·Â Kiss ̇˜‡ÎÒfl ÓÍÓÎÓ ÚÂı ˜‡ÒÓ‚ ‚ ÌÓ˜¸ Ò ÒÛ··ÓÚ˚ ̇ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸Â. äÎÛ· ·˚Î ·ËÚÍÓÏ Ì‡·ËÚ - ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‚˜ÂËÌÍË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‡„ÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛθÚÂÚ‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚˚ÒÚÛԇ· ÔÓÔÛÎfl̇fl ÏÂÒÚ̇fl ÓÍ-„ÛÔÔ‡ Gurizada Fandangueira. àÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ò‚ÓËÏË ‚ËÁۇθÌ˚ÏË ÒÔˆ˝ÙÙÂÍÚ‡ÏË Ë ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÔËÓÚÂıÌËÍË ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‚˚ÒÚÛԇΠ‚ ˝ÚÓÏ Á‡‚‰ÂÌËË ÔËÏÂÌÓ ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ. ç‡ ‚ÓÒÍÂÒÌÓÏ ÍÓ̈ÂÚ ÏÛÁ˚͇ÌÚ˚ ËÒÔÓÎÌflÎË ÔÂÒÌË ËÁ Ëı ÔÓÒΉÌÂ„Ó ‡Î¸·Óχ “O som que povo gosta” (“á‚ÛÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡‚ËÚÒfl β‰flÏ”). à ̇ ÒÂÈ ‡Á ÔÂÒÌË ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÎËÒ¸ ÔËÓÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ÙÓÍÛÒ‡ÏË. àÏÂÌÌÓ ÓÌË Ë ÒÚ‡ÎË Ô˘ËÌÓÈ Ú‡„‰ËË: ËÁ-Á‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚ - Ú. Ì. «ÒÂ·flÌÓ„Ó ‰Óʉfl» - Á‡„ÓÂÎÓÒ¸ Á‚ÛÍÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓ ÔÓÍ˚ÚË ÔÓÚÓÎ͇, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓ‚‡ÎËÎ fl‰Ó‚ËÚ˚È ‰˚Ï. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ҂ˉÂÚÂÎÂÈ, ‚Ó͇ÎËÒÚ „ÛÔÔ˚ Ô˚Ú‡ÎÒfl ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ó„ÌÂÚÛ¯ËÚÂÎÂÏ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËÂ, Ӊ̇ÍÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË Ì Ò‡·ÓÚ‡ÎÓ. àÁ ÍÎÛ·‡, „‰Â ·˚· ‚ÒÂ„Ó Ó‰Ì‡ ‰‚Â¸, ‚˚·‡Ú¸Òfl Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì ‚ÒÂÏ. èÓ ÔÓÒΉÌËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï ·‡ÁËθÒÍËı ëåà, ÔÓ„Ë·ÎË 232 ˜ÂÎÓ‚Â͇ (ËÁ ÌËı - 120 ÏÛʘËÌ Ë 113 ÊÂÌ˘ËÌ). ÇÒ ˝ÚË Î˛‰Ë - ÏÓÎÓ‰fiʸ ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ê‡ÌÂÌ˚ÏË ˜ËÒÎflÚÒfl 130 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. àÁ‚ÂÒÚÌ˚ ̇ ÒÂÈ ‰Â̸ ÂÁÛθڇÚ˚ ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl ÒÓÓ·˘‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÎˈËfl ÌÂÔÂÍÎÓÌ̇: «ÇË̇ ÎÂÊËÚ Ì‡ ÚÂı, ÍÚÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ÔËÓÚÂıÌ˘ÂÒÍË Ò‰ÒÚ‚‡, - „Ó‚ÓËÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ë‡Ì‰Ó åÂÈÌÂÒ. - ùÚËÏ ÏÛÁ˚͇Ì-

é

27

ëÚ‡ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ó ÒÓÒÚÓflÌËË Á‰ÓÓ‚¸fl ÔÓÔ‡‚¯Â„Ó ‚ ÍÛÔÌÓ Ñíè ‚ òÚ‡Ú‡ı ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÏÛÁ˚͇ÌÚ‡ ÄÎÂÍÒÂfl ÇÓ·¸Â‚‡.

Траур дыма и пламени Ú‡Ï ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ô‰˙fl‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‚ÓÁ„Ó‡ÌË ·˚ÎÓ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡ÌÓ Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË». é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ͇ Ì ÒÓÓ·˘‡ÂÚÒfl, ‰ÓÔÓ¯ÂÌ˚ ÎË ÛÊ ˜ÎÂÌ˚ ÏÛÁ˚͇θÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔË ÔÓʇ ÔÓ„Ë· Ëı ‡ÍÍÓ‰ÂÓÌËÒÚ Ñ‡ÌËÎÓ Ü‡Í, ÔÓÚÂfl‚¯ËÈ ÒÓÁ̇ÌËÂ, ÔÓ͇ Â„Ó ÍÓÎÎÂ„Ë ‚‡ÎËÒ¸ Í ‚˚ıÓ‰Û. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÒΉÒÚ‚Ë Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÂÁ ‚ÌËχÌËfl Ë Ò‡Ï ÍÎÛ·. ïÓÚfl ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ÍÎÛ·‡ ‚ ÎËˆÂ Â„Ó ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó ÄÏ‡Ì‰Ó çÂÚÓ Á‡fl‚Ë· Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ÒΉÒڂ˲ Ë ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ, ‰ÂÎÓ ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÌÛÚ¸Òfl ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‚ Ëı ÔÓθÁÛ: ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓʇÌÓÈ ÎˈÂÌÁËË ÍÎÛ·‡ Kiss ËÒÚfiÍ ‚ ‡‚„ÛÒÚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡, Ë ÔÓʇ̇fl Óı‡Ì‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Ô‰ÛÔÂʉ‡Î‡ Ëı Ó ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÌÓÏ‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. èÓ ÏÌÂÌ˲ ‚‡˜ÂÈ, Ô˘ËÌÓÈ ÒÏÂÚË ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ β‰ÂÈ ÒڇΠÌ ӄÓ̸ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÈ, ‡ fl‰Ó‚ËÚ˚È ‰˚Ï - ÔÓ˜ÚË ‚Ò ÓÌË ÒÍÓ̘‡ÎËÒ¸ ‚ ÂÁÛθڇÚ ۉۯ¸fl, Î˯¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ Ú· ·˚ÎË Ó·„Ó‚¯ËÏË. “àÁÁ‡ ÚÓÍÒ˘Ì˚ı Ô‡Ó‚ β‰Ë ÚÂfl˛Ú ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl Ë Ì ÏÓ„ÛÚ Ì‡ÈÚË ‚˚ıÓ‰, - Ó·˙flÒÌfl˛Ú ÒÔˆˇÎËÒÚ˚. - èÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂ ÔÓÎÒÓÚÌË ÚÂÎ ·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚ ‚ ‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÏ̇ÚÂ. ÇˉËÏÓ, Á‡‰˚ı‡˛˘ËÂÒfl β‰Ë ÔÂÂÔÛÚ‡ÎË ‰‚Â¸ ‚‡ÌÌÓÈ Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ”. Ö˘Â Ó‰Ì‡ Ô˘Ë̇ ‚ÓÁÌËͯÂÈ ‰‡‚ÍË - ÔÓ„‡Ò¯ËÈ ‚ ÂÁÛθڇÚ ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl Ò‚ÂÚ Ë ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Óı‡ÌÌËÍË, ÔÓ̇˜‡ÎÛ Ì ÔÓÌfl‚¯ËÂ, ‚ ˜ÂÏ ‰ÂÎÓ, ‚ ÔÂ‚˚ ÏËÌÛÚ˚ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ β‰ÂÈ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â: ËÏ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ú ÔÓÒÚÓ ıÓÚflÚ ÛÈÚË, Ì ‡ÒÔ·ÚË‚¯ËÒ¸. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔËÂı‡‚¯Ë ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË Û‚Ë‰ÂÎË „ÓÛ ÚÂÎ ÔflÏÓ

á‡ÊË‚Îfl˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÅÄãúáÄå

‚ ‰‚Âflı - ÍÚÓ-ÚÓ Á‡‰ÓıÌÛÎÒfl, ÍÓ„ÓÚÓ ÔÓÔÓÒÚÛ Á‡ÚÓÔÚ‡ÎË. - ÇÌÛÚË ·˚ÎÓ ÛʇÒÌÓ, - ˆËÚËÛÂÚ Äê ÔÓÎˈÂÈÒÍÓ„Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ ë‡Ì‰Ó åÂÈÌÂÒ‡, - ‚Ó‰Â Í‡Í ‚ ÙËθχı ÔÓ ïÓÎÓÍÓÒÚ, Ú· ·˚ÎË Ò‚‡ÎÂÌ˚ Ó‰ÌÓ Ì‡ ‰Û„ÓÂ. ç‡Ï Ô˯ÎÓÒ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂÎÂÊÍË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ Ëı. òÂÒÚ¸ ˜‡ÒÓ‚ Û¯ÎÓ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÌÂÒÚË Ú· ̇ÛÊÛ... “í· ·˚ÎË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ÒÔÓÚË‚Ì˚È ˆÂÌÚ, „‰Â ÔÓıÓ‰ËÚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÓÔÓÁ̇ÌËÂ, ˆËÚËÛÂÚ AP „ÓÓ‰ÒÍË ‚·ÒÚË. íÛ‰‡ ÏÓ„ÛÚ ÔËıÓ‰ËÚ¸ ˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏÂÈ ÔÓ„Ë·¯Ëı, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Î˘ÌÓÒÚÂÈ». ùÚÓ Á‰‡ÌË ÔÓÒÂÚË· ÔÂÁˉÂÌÚ Å‡ÁËÎËË ÑËÎχ êÛÒÒÂÙÙ, ÒÓ˜ÌÓ ÔËÎÂÚ‚¯‡fl ‚ „ÓÓ‰. àÁ-Á‡ Ú‡„‰ËË ÎˉÂÛ ÒÚ‡Ì˚ Ô˯ÎÓÒ¸ ÓÚÏÂÌËÚ¸ fl‰ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ‚ÒÚ˜, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ‚‡Ú¸ Ò‚Ó ۘ‡ÒÚË ‚ Ò‡ÏÏËÚ Öëã‡ÚËÌÒ͇fl ÄÏÂË͇. «ëÂȘ‡Ò, ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, fl ÌÛÊ̇ ·‡ÁËθÒÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Û. ü ÔÓÔÓÒË· ‚ÒÂı ÏËÌËÒÚÓ‚ Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ‚Ó ‚ÒÂÏ, ‚ ˜ÂÏ ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ», - Ó·˙flÒÌË· Ó̇ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ÔÂÒÒ˚. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ¯Ú‡Ú êËÛ-É‡Ì‰Ë-‰ÛëÛÎ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl „ÓÓ‰ ë‡ÌÚ‡-å‡Ëfl, ËÏÂÂÚ ÓÒÓ·Ó Á̇˜ÂÌË ‰Îfl ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Å‡ÁËÎËË ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ ‚ 1980-ı „Ó‰‡ı ÑËÎχ êÛÒÒÂÙ٠̇˜Ë̇· Ò‚Ó˛ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ͇¸ÂÛ. èÓʇ ‚ ÍÎÛ·Â Kiss ÔËÁ̇˛Ú ÍÛÔÌÂȯËÏ ‚ Å‡ÁËÎËË Á‡ ÔÓÒΉÌË ÔÓ΂Â͇. è‰˚‰Û˘‡fl Ú‡„‰Ëfl Ú‡ÍÓ„Ó Ê χүڇ·‡ ÔÓËÁӯ· ‚ 1961 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÔË ÔÓʇ ‚ ˆËÍ „ÓÓ‰‡ çËÚÂÓÈ ÔÓ„Ë·ÎË ·ÓΠ500 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ч¸fl íûäéÇÄ.

Ó‰ËÚÂÎË ÇÓÓ·¸fi‚‡ ÓÙÓÏÎfl˛Ú ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ‚ËÁ˚. ë‡ÏË ÓÌË ÒÂȘ‡Ò ÊË‚ÛÚ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, ÔÂÂÂı‡‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ̇Á‡‰ ËÁ íÛÎ˚», - ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Â íÛθÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË êëç. Ç Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, ÔÓ‰˛ÒÂ ä‡ÚÂË̇ ÙÓÌ É˜ÏÂÌ-LJθ‰ÂÍ ÒÓÓ·˘Ë·, ˜ÚÓ Ô‚ˆ ÔÓÚÂflÎ Ô‡ÏflÚ¸, Û ÌÂ„Ó Ì‡Û¯Â̇ ˜¸. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÓÌ ÌËÍÓ„‰‡ ·Óθ¯Â Ì ‚ÂÌÂÚÒfl ̇ ÒˆÂÌÛ. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ‚ ˆÂÎÓÏ ÒÓÒÚÓflÌË ÇÓÓ·¸Â‚‡ ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸, Â„Ó ‚˚ÔËÒ‡ÎË ËÁ ‡ÌËχˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl. èÓ ÔÓÒΉÌËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, ÇÓÓ·¸Â‚‡ ÔÓÏÂÒÚËÎË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË Ì‚ÓÎÓ„ËË, „‰Â ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÍÛÒ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl. çÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ˝ÚÓ„Ó É˜ÏÂÌLJθ‰ÂÍ ÔÓÎÂÚ· ‚ äËÚ‡È, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl Ó ÍÛÒ ˄ÎÓÛ͇Î˚‚‡ÌËfl ‰Îfl ‡ÚËÒÚ‡, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ êàÄ çÓ‚ÓÒÚË. “ìÁ̇· ÌÓ‚ÓÒÚË Ó ÇÓÓ·¸Â‚Â. ÖÒÚ¸ ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl, ÔÓ‰˛ÒÂ

«ê

òÂÒÚ¸ ˜ÎÂÌÓ‚ ˝ÍËԇʇ ˚·ÓÎӂˆÍÓ„Ó Òۉ̇ «ò‡ÌÒ-101», ÔÓÚÂÔ‚¯Â„Ó ÍÛ¯ÂÌË ‚ üÔÓÌÒÍÓÏ ÏÓÂ, ̇ȉÂÌ˚ ÏÂÚ‚˚ÏË. ëÂ‰Ë ÔÓ„Ë·¯Ëı ‰‚Ó ÓÒÒËflÌ Ë ˜ÂÚ˚ „‡Ê‰‡ÌË̇ à̉ÓÌÂÁËË. · ˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ «àÌÚÂÙ‡ÍÒ» ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ èËÏÓÒÍÛ˛ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÛ˛ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ. 27 flÌ‚‡fl ‚ üÔÓÌÒÍÓÏ ÏÓ ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÍÓÎÓ 59 ÍÏ ÓÚ ÔÓ·ÂÂʸfl íÂÌÂÈÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ èËÏÓÒÍÓ„Ó Í‡fl ÔÂ‚ÂÌÛÎÓÒ¸ Ë ˜‡ÒÚ˘ÌÓ Á‡ÚÓÌÛÎÓ ˚·ÓÎӂˆÍÓ ÒÛ‰ÌÓ “ò‡ÌÒ-101” (ÔÓÚ ÔËÔËÒÍË - ç‡ıӉ͇, Òۉӂ·‰ÂΈ - áÄé “ê˚·ÓÎӂˆÍËÈ ÍÓÎıÓÁ “ÇÓÒÚÓÍ-1”). ç‡ ·ÓÚÛ Òۉ̇ ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ 30 ˜ÎÂÌÓ‚ ˝ÍËԇʇ, ËÁ ÌËı 19 - „‡Ê‰‡Ì êÓÒÒËË, 11- „‡Ê‰‡Ì à̉ÓÌÂÁËË. ëÔÛÒÚfl 20 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÒÛıÓ„ÛÁ «Ä̇ÚÓÎËÈ íÓ˜ËÌÓ‚» ÔÓ-

é

• 100% çÄíìêÄãúçÄü éëçéÇÄ ÅÄãúáÄåÄ, fl‚Îfl˛˘‡flÒfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÚ‡ÚÂθÌ˚Ï Ï‡ÚÂˇÎÓÏ ‰Îfl ÍÎÂÚÓÍ ÍÓÊË (χÒÎÓ ÔÓ‰ÒÓÎ̘ÌË͇, ˝ÙËÌÓ χÒÎÓ Î‡‚‡Ì‰˚, Ô˜ÂÎËÌ˚È ‚ÓÒÍ...)

• ìëèéäÄàÇÄÖí çéûôàÖ Åéãà ‚ Ï˚¯ˆ‡ı Ë ÒÛÒÚ‡‚‡ı ‚ÂıÌËı Ë ÌËÊÌËı ÍÓ̘ÌÓÒÚÂÈ, Ï˚¯ˆ‡ı ÒÔËÌ˚.

燯 ‡‰ÂÒ: 9607 NE 87th Ave. Vancouver, WA 98662

(360) 606-0635 www.uniqueswark.com ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ, Ç·‰ËÏË äβ‚

é脇 åÄêÄçÑà.

Найдены тела погибших моряков с “Шанса-101”

• ùîîÖäíàÇÖç Ñãü ãÖóÖçàü: Ó·ÏÓÓÊÂÌËÈ, Ú¢ËÌ Ì‡ ÔflÚ͇ı Ë Û͇ı, ÔÓÎÂÊÌÂÈ, ÙÛÛÌÍÛÎÓ‚, Ú¢ËÌ Ë ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÈ ÒÓÒÍÓ‚ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ·ÍÚ‡ˆËË, ‡Á‰‡ÊÂÌËÈ ÍÓÊË ÓÚ ‰‡ÈÔÂÒÓ‚, ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÏÓÁÓÎÂÈ, ‡Ò˜ÂÒÓ‚ ÓÚ ÛÍÛÒÓ‚ ̇ÒÂÍÓÏ˚ı...

The Best Healing Technologies LLC.

ÛÊ ‚ äËÚ‡Â, ‰Ó„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl Ò ÎÛ˜¯ËÏË ÒÔˆ‡ÏË ÔÓ Ë„ÎÓÛ͇Î˚‚‡Ì˲. ÇÒ ·Û‰ÂÚ ıÓÓ¯Ó!”, - ̇ÔË҇· ‚ Ò‚ÓÂÏ ÏËÍÓ·ÎÓ„Â ‚ Twitter ÙÓÚÓıÛ‰ÓÊÌËÍ Ö͇ÚÂË̇ êÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒ͇fl. Ñíè ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ÌÓ˜¸ ̇ 23 flÌ‚‡fl. ÇÓÓ·¸Â‚, ͇̇ÌÛÌ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡‚¯ËÈ Ò‚Ó 25-ÎÂÚËÂ, ‚ ãÓÒÄ̉ÊÂÎÂÒ Âı‡Î ̇ ÒÚÛ‰Ë˛ ‚ ͇·ËÓÎÂÚÂ. ç‡ ·Óθ¯ÓÈ ÒÍÓÓÒÚË ‚ ÌÂ„Ó ‚ÂÁ‡ÎÒfl ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ, ‰‚Ë„‡‚¯ËÈÒfl ÔÓ ‚ÒÚ˜ÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ. 肈 ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì ‚ ‡ÌËχˆËÓÌÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ò ˜ÂÂÔÌÓÏÓÁ„Ó‚ÓÈ Ú‡‚ÏÓÈ. Ç Ò·fl ÇÓÓ·¸Â‚ Ô˯ÂÎ ÚÓθÍÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸.

• çÖáÄåÖçàå Ñãü ãÖóÖçàü éÜéÉéÇ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÒÓÎ̘Ì˚ı. ŇθÁ‡Ï Ó·ÂÒÔ˜ËÚ ·˚ÒÚÓ ӷÂÁ·ÓÎË‚‡ÌË ÓÊÓ„Ó‚ÓÈ ‡Ì˚, ‡·ÒÓβÚÌÓ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚ ÔÂ‚flÁÍË Ë ÔÓÎÌÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÍÓÊÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡, ·ÂÁ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Û·ˆ‡. • ëèÄëàíÖãúçéÖ ëêÖÑëíÇé Ñãü ëíêÄÑÄûôàï éí ÉÖåéêêéü!! çÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ ÒÌËχÂÚ ·Ó΂˚Â Ó˘Û˘ÂÌËfl, ÁÛ‰ Ë ÊÊÂÌËÂ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÔÓÚË‚Ó‚ÓÒÔ‡ÎËÚÂθÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ. ëÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ·˚ÒÚÓÏÛ Á‡ÊË‚ÎÂÌ˲ ‡Ì Ë Ú¢ËÌ ‚ ÂÍڇθÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

‰Ó·‡Î ÒÔ‡Ò‡ÚÂθÌ˚È ÔÎÓÚ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ‚˚ÊË‚¯Ëı, ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ Ì‡ ÔÎÓÚ Á‡„ÛÁËÎÓÒ¸ 18 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÓÚ ÔÂÂÓı·ʉÂÌËfl ÛÏÂÎË 8 ÏÓflÍÓ‚. í· ÔÓ„Ë·¯Ëı ·˚ÎË ÒÔÛ˘ÂÌ˚ Á‡ ·ÓÚ ÔÎÓÚ‡. ֢ ÔflÚÂÓ ÏÓflÍÓ‚ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÊË‚˚ÏË ‚ ÔÓ̉ÂθÌËÍ Ì‡ ‰Û„ÓÏ ÔÎÓÚÛ. Ç˚ÊË‚¯Ë Ô˘ËÌÓÈ Á‡ÚÓÔÎÂÌËfl Òۉ̇ ̇Á˚‚‡˛Ú Û‰‡ ‚ÓÎÌÓÈ Ó ÒÛ‰ÌÓ ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ï‡Ì‚‡. чθÌ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚ ëä êÓÒÒËË ‚ÓÁ·Û‰ËÎÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ÒÎۘ˂¯Â„ÓÒfl. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚ÂÒËÈ ÒΉÒÚ‚Ë ‡ÒÒχÚË‚‡ÂÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÛ˛ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ Òۉ̇ Ë Ì‡Û¯ÂÌËfl Ô‡‚ËÎ ÏÓÒÍÓ„Ó ÒÛ‰ÓıÓ‰ÒÚ‚‡, ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ ˝ÍËÔ‡ÊÂÏ. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, èËÏÓÒ͇fl Ú‡ÌÒÔÓÚ̇fl ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ̇˜‡Î‡ ÔÓ‚ÂÍÛ, ‚ ıӉ ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÂÚ ÔӇ̇ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ Á‡ÍÓÌÌÓÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰‡ Òۉ̇ ‚ ÏÓÂ.

Ö͇ÚÂË̇ äàêàããéÇÄ.

Всю свою жизнь я на малоподвижной сидячей работе. Как следствие этого - ГЕМОРРОЙ. За долгие годы лечения уже перепробовал много чего разного, но мало что толком помогало. Последние два года пользуюсь только этим бальзамом и очень им доволен. Он - лучший! Выбор за Вами, друзья! Виктор А, 65 лет, Лос-Анджелес, СА

Наша семья пользуется этим средством давно, и все мы очень довольны. Зимой спасает от трещин и сухой кожи на руках. Летом — лучшее средство при солнечных ожогах. Надежда, Seattle


www.vnovomsvete.com

28

Три оперных театра

“Ççë”-Äêí

ÑÓ ˝ÚÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË fl Ôӂ· ‚ ÅÂÎËÌ ‚ÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓθÍÓ ˜‡ÒÓ‚, ÔÓÂÁ‰ÓÏ, ÔÓȉfl ÓÚ ÌÓ‚Ó„Ó ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‚ÓÍÁ‡Î‡ ‰Ó êÂÈıÒÚ‡„‡ Ë ÔÓ‰Ìfl‚¯ËÒ¸ ÔÓ ìÌÚÂ-‰ÂÌ-ãË̉ÂÌ ‰Ó “åÛÁÂÈÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡”, ÓÚÍÛ‰‡ ‚Á„ÎflÌÛ· ËÁ‰‡ÎÂ͇ ̇ Ú‡Ú, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÔÂ‚˚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ̇ ·˚· «íÂı„Ó¯Ó‚‡fl ÓÔÂ‡» Ë „‰Â ‰Ó ÒËı ÔÓ Ë„‡ÂÚ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ÅÂıÚÓÏ «ÅÂÎËÌÂ ‡Ì҇Ϸθ». ֢ ÔÓ͇ÚË·Ҹ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÔÓ äÛÙ˛ÒÚ‡‰‡Ï - Ë ‚ÒÂ... Ì˚̯ÌÂÈ ÔÓÂÁ‰Í ‰Îfl ÔÓ„ÛÎÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ˜ÚË Ì ·˚ÎÓ, ‰‡ Ë ÁËÏÌflfl ÔÓ„Ó‰‡ Ì ӘÂ̸ ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡. á‡ÚÓ ÛÒÔ· fl ̇ ۉ˂ÎÂÌË ÏÌÓ„Ó - ‚ÓÔÂÍË Ì‚ÂÓflÚÌÓÈ ‡Á·ÓÒ‡ÌÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó „Ë„‡ÌÚÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ͇ ÌËÍ‡Í Ì «ÛÍ·‰˚‚‡ÂÚÒfl» ‰Îfl ÏÂÌfl ‚ ̘ÚÓ ˆÂθÌÓÂ. ÇËÌÓ‚‡Ú‡, ÍÓ̘ÌÓ, ËÒÚÓËfl: ‚ÓÂÌÌ˚ ‡ÁÛ¯ÂÌËfl, ‡Á‰ÂÎ ÅÂÎË̇ Ë ÉÂχÌËË, Ë ëÚÂ̇, Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ÍÓÚÓÓÈ ÒÚÓflÚ Ì‡ èÓÚÒ‰‡ÏÂÔ·ڈ, ̇ÔÓÏË̇fl Ó ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ ÓÚÓ‰‚Ë„‡˛˘ÂÏÒfl ÔÓ¯ÎÓÏ. ë‡Ï‡ èÓÚÒ‰‡ÏÂ-Ô·ڈ - ·˚‚¯ËÈ ÔÛÒÚ˚¸, Ì˚Ì Á‡ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È „ÓÒÚËÌˈ‡ÏË, ÓÙËÒÌ˚ÏË ·‡¯ÌflÏË Ë ÚÓ„Ó‚˚ÏË ˆÂÌÚ‡ÏË - ÒËÏ‚ÓÎ Ó·˙‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ÅÂÎË̇. á‡ÒÚÓÈ͇ ¯Î‡ ‚ 90-Â Ë 2000- „Ó‰˚, ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Â˘Â ÌÂχÎÓ ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚ı Í‡ÌÓ‚, Ë ‚ÂÒ¸ ‡ÈÓÌ Ò Â„Ó ÒÚÂÍÎflÌÌ˚ÏË ·‡¯ÌflÏË, Ò‚ÂÚfl˘ËÏÒfl ÍÛÔÓÎÓÏ ëÓÌË-ˆÂÌÚ‡, ·ÂÚÓÌÌ˚ÏË «ÂÔÎË͇ÏË» Á‰‡ÌËÈ ‡Ú-‰ÂÍÓ Ë „Ë„‡ÌÚÒÍËÏË ‚ıÓ‰‡ÏË ‚ ÏÂÚÓ Í‡ÊÂÚÒfl Ì ÒÎ˯ÍÓÏ Û˛ÚÌ˚Ï.

и пять мадонн Рафаэля

Ç

íÛËÒÚ˚ Á‰ÂÒ¸ Ì ıÓ‰flÚ çÓ fl‰ÓÏ - Í·ÒÚÂ ÔÓ‰ÎËÌÌ˚ı ·ÂÎËÌÒÍËı ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, „Ó‰ÓÒÚ¸ ÌÂψÍÓÈ ÍÛθÚÛ˚ Ë... ¢ ӉËÌ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‡Á‰Â·. ü „Ó‚Ó˛ Ó ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı ‚ ̇˜‡Î 60-ı „Ó‰Ó‚ Á‰‡ÌËflı ÅÂÎËÌÒÍÓÈ ÙË·ÏÓÌËË Ë ä‡ÏÂÌÓ„Ó Á‡Î‡, “ä‡ÚËÌÌÓÈ „‡ÎÂÂË” (Gem‰ldegalerie) Ë “çÓ‚ÓÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ „‡ÎÂÂË” (Neue Nationalgalerie). èÓÒΠ‚ÓÈÌ˚ ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ áÓÌ ÅÂÎË̇ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ò ÍÛθÚÛÌ˚ ‰ÓÒÚÓÔËϘ‡ÚÂθÌÓÒÚË „ÓÓ‰‡, ‚Íβ˜‡fl “åÛÁÂÈÌ˚È ÓÒÚÓ‚”, “òÚ‡‡ÚÒ ÓÔÂ” Ë “äÓÏ˯ ÓÔÂ”. äÓÎÎÂ͈Ëfl Gem‰ldegalerie, ‚˚ÓÒ¯‡fl ËÁ ÒÓ·‡ÌËfl îˉËı‡ ÇÂÎËÍÓ„Ó Ë ÔÂ‰ ‚ÓÈÌÓÈ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚¯‡fl Ó‰ÌÓ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ÏË ÒÓ·‡ÌËÈ ÒÚ‡˚ı χÒÚÂÓ‚, ÚÓÊ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ áÓÌÂ Ë ·˚· ÔÓ‰ÂÎÂ̇ ̇‰‚Ó (Û‚˚, ÏÌÓ„Ó ÔÓ„Ë·ÎÓ ‚ Ó„Ì ‚ÓÈÌ˚) ÏÂÊ‰Û á‡Ô‡‰ÓÏ Ë ÇÓÒÚÓÍÓÏ, Ô˘ÂÏ «‚ÓÒÚӘ̇fl» ˜‡ÒÚ¸ ‚˚ÒÚ‡‚Îfl·Ҹ ̇ “åÛÁÂÈÌÓÏ

î‡„ÏÂÌÚ ËÁ ÓÔÂ˚ «êËÂ̈˻ ̇ ÒˆÂÌ ·ÂÎËÌÒÍÓÈ Deutsche Oper

ÇÔ˜‡ÚÎÂÌËfl ËÁ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ÅÂÎË̇ ÓÒÚӂ”, ‚ “ÅÓ‰Â-ÏÛÁ”, ÍÓÚÓ˚È ·˚Π Ô‰‚ÓÂÌÌ˚Ï ‰ÓÏÓÏ, ‡ Á‡Ô‡‰ÌÛ˛ ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚Ó ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ. ÇÓÁ‚‰ÂÌË ÅÂÎËÌÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚ ‚˚ÌÛ‰ËÎÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÅÂÎËÌ ÌÓ‚˚È ˆÂÌÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ Kulturforum. äÓÏÔÎÂÍÒ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ·˚Î ‚˚ÒÚÓÂÌ ‚ Ú˜ÂÌË 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ë ‚Íβ˜‡ÂÚ, ÒÂ‰Ë ÔӘ„Ó, ÔÓÒΉÌËÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ Î„Ẩ‡ÌÓ„Ó åËÒ‡ ‚‡Ì ‰Â êÓÂ Ë ‚ÚÓÓÈ ‚ Â„Ó ·ËÓ„‡ÙËË ÏÛÁÂÈ - Neue Nationalgalerie (ÔÂ‚˚È - ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÛÁÂÈ ‚ ï¸˛ÒÚÓÌÂ). é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚Â΢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ë Î„ÍÓ Á‰‡ÌË “çÓ‚ÓÈ „‡ÎÂÂË” ÒÓ‰ÂÊËÚ Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ ÒÍÓÏÌÛ˛ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÍÓÎÎÂÍˆË˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ Ì ÔÓÒÂÚËÚ¸ „Ó, ÂÒÎË ·ËÎÂÚ (‚ÒÂ„Ó 8 ‚Ó!) ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ë ‚ Gem‰ldegalerie? ÇÓÚ Ó̇-ÚÓ, Ò ‚ÓÒÒÓ‰ËÌÂÌÌÓÈ, ̇ÍÓ̈, ÍÓÎÎÂ͈ËÂÈ, ÍÓÚÓÛ˛ ‡ÁÏÂÒÚËÎË ‚ ÒÔˆˇθÌÓ ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÏ Á‰‡ÌËË, Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó„ÓÏÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸. íÛËÒÚÒÍË ÚÓÎÔ˚, ‚ÓӉۯ‚ÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «åÛÁÂÈÌ˚È ÓÒÚÓ‚» Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Ò‡ÁÛ (Ë ‚ÒÂ„Ó Á‡ 14 ‚Ó) ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÔflÚ¸ ÏÛÁ‚ ÓÒÚÓ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÔÓÒ·‚ÎÂÌÌ˚È “èÂ„‡ÏÓÌ”, ‰ÍÓ ‰Ó·Ë‡˛ÚÒfl ‰Ó Kulturforum. ч Ë ÂÒÎË ‰Ó·Ë‡˛ÚÒfl, ÚÓ Ì Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ËÒÚËÌÌÓ„Ó Î˛·ËÚÂÎfl ÊË‚ÓÔËÒË: Á‰‡ÌË „‡ÎÂÂË, ıÓÚ¸ Ë ÒÍÛ˜ÌÓ ÔÓ ‚ˉÛ, Á‡ÚÓ ‚ÂҸχ ÔÓÒÚÓÌÓ. ü ·˚· ‚ ÏÛÁ ‚ ÒÛ··ÓÚÛ, Ë ÓÌ ÔÓ͇Á‡ÎÒfl ÏÌ ÔÓÎÛÔÛÒÚ˚Ï. àÏÂÈÚ ‚ ‚ˉÛ: ÂÒÎË ‚ ͇ÍÓÏ-ÌË·Û‰¸ ËÁ ·ÂÎËÌÒÍËı ÏÛÁ‚ ÔÓıÓ‰ËÚ ÒÔˆˇθÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì̇fl ‚˚ÒÚ‡‚͇, ÚÓ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‚ıÓ‰‡ ‚ ÏÛÁÂÈ ‚˚‡ÒÚ‡ÂÚ Ì‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ Â‚Ó (‰‡Ê ÂÒÎË ‚˚ ̇ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ Ë‰ÚË Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸).

ÇçàåÄçàÖ! ÉÓfl˘Ë ÔÛÚ‚ÍË

ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Ë åÂÍÒË͇

www.tanyastravel.4mydeals.com

Быстро! надежно! профессионально!

ÄÇàÄÅàãÖíõ ÔÓ ÒϯÌ˚Ï ˆÂ̇Ï

äêìàáõ SPECIAL Удача и успех улыбнутся $ ùäéçéåúíÖ! $ всем, кто AIR + HOTEL + CAR путешествует AIR+CRUISE (SHORE TOUR ‚Íβ˜fiÌ) с нами! SPECIAL!

$50 cash back ̇ “‚Òfi ‚Íβ˜ÂÌÓ” Ô‡ÍÂÚ˚

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ÇËÁ˚, Ô‡ÒÔÓÚ‡ èÂÌÒËÓÌÂ‡Ï e Hasvafe - ëäàÑäà a d an

ãÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚ nicie r p! ̇ “ÇÒ ‚Íβ˜ÂÌÓ” t

TANYA’S VACATION TRAVEL (917) 292-1381 E-mail: tanyastravel@msn.com

éÚÍ˚Ú˚ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ

èÓ ÔÓ̉ÂθÌË͇Ï, ÍÓ„‰‡ ̇ «åÛÁÂÈÌÓÏ ÓÒÚӂ» ÓÚÍ˚Ú˚ ÚÓθÍÓ ‰‚‡ ÏÛÁÂfl - ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ «Ó·˘Â„Ó ·ËÎÂÚ‡» Ì ÒÌËʇÂÚÒfl (‚ÔÓ˜ÂÏ, fl Ì ÒÓ‚ÂÚÛ˛ «‚ÚËÒÍË‚‡Ú¸» ‚ Ó‰ËÌ ‰Â̸ ·Óθ¯Â ‰‚Ûı, χÍÒËÏÛÏ - ÚÂı ÏÛÁ‚). á‡ÚÓ ‚ ͇ʉÓÏ ÏÛÁ ÏÓÊÌÓ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡Û‰ËӄˉÓÏ - ̇ ÌÂψÍÓÏ ËÎË ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ. 燉ÔËÒË ÚÓÊ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˛‰Û ‰‚ÛflÁ˚˜Ì˚Â. à ÚÓ, Ë ‰Û„Ó ÒÓ‰ÂÊËÚ ·ÂÁ‰ÌÛ ËÌÙÓχˆËË. ÖÒÚ¸ Ë ‰Û„Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ Ò‚ÓË ‡ÒıÓ‰˚ - ̇ÔËÏÂ, ÚÂı‰Ì‚Ì˚È ÏÛÁÂÈÌ˚È ·ËÎÂÚ Á‡ 20 ‚Ó. Ç Gem‰ldegalerie ΄ÍÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl. Ç Â ˆÂÌÚ - ¯ËÓ͇fl, ‰ÎËÌ̇fl Ë ÔÛÒÚ˚Ì̇fl ÍÓÎÓÌ̇‰‡ ÒÓ Ò͇ϸflÏË ‚‰Óθ ÒÚÂÌ - ‡ıËÚÂÍÚÓ˚ ̇Á‚‡ÎË Â «Á‡ÎÓÏ ‰Îfl ωËÚ‡ˆËÈ». éÚÒ˛‰‡ ̇Ô‡‚Ó ÔÓȉ¯¸ - Ò‚ÂÓ‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ ÊË‚ÓÔËÒ¸ Ò XIII ÔÓ XVIII ‚‚. ̇ȉ¯¸ (ÉÓθ·ÂÈÌ, ä‡Ì‡ı, Ñ˛Â, ‚‡Ì ‰Â ÇÂȉÂÌ, ÅÂÈ„Âθ, ‚‡Ì ÑÂÈÍ...). ç‡ÎÂ‚Ó ÔÓȉ¯¸ - ˛Ê‡ÌÂ: ÓÚ ÑÊÓÚÚÓ Ë ‡ÌÓÌËÏÓ‚ XV ‚Â͇ ‰Ó ÉË·̉‡ÈÓ, ÅÓÚÚ˘ÂÎÎË, ê‡Ù‡˝Îfl (ÔflÚ¸ ‡ÁÌ˚ı «å‡‰ÓÌÌ»), íˈˇ̇, ä‡‡‚‡‰ÊÓ, èÛÒÒÂ̇, ò‡‰Â̇...). óÚÓ ÌË ÔÓÎÓÚÌÓ - ¯Â‰Â‚. ÇÒ - ÔÓ ıÓÌÓÎÓ„ËË, Ò ÍÛθÏË̇ˆËÂÈ - ‚ ÍÓ̈Â: Á‡ÎÓÏ êÂÏ·‡Ì‰Ú‡, ‰‚ÛÏfl ÇÂÏÂÂ‡ÏË, ‰ÍÓÈ „ÛÔÔÓÈ ‡Ì„΢‡Ì XVIII ‚Â͇... à ÔÓÚÓÓÔËÚÂÒ¸: ‚ÓÁÌËÍ ÔÎ‡Ì ÓÚ‰‡Ú¸ ‚Ò ÔÓÏ¢ÂÌË “çÓ‚ÓÈ „‡ÎÂ” Ë ÔÓ‰‡ÂÌÌÓÈ ÂÈ Ì‰‡‚ÌÓ ÍÓÎÎÂ͈ËË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ 20-„Ó ‚Â͇, ‡ ÒÚ‡˚ı χÒÚÂÓ‚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ÂÌÛÚ¸ ̇ “åÛÁÂÈÌ˚È ÓÒÚÓ‚”. èÓÒÍÓθÍÛ ‰ÂÌ„ ̇ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl Û ÅÂÎË̇ ÒÂȘ‡Ò ÌÂÚ, ÚÓ ÌÂÚ Ë ÔÓÂÍÚ‡, Ú‡Í ˜ÚÓ Ë‰Âfl ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÔÓÚÂÒÚ˚, ÌÓ ÔÓÏÓ„ÛÚ ÎË ÓÌË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ «ÒÚ‡ËÍÓ‚» ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡ ‰ÍÓÒÚ¸ Û‰Ó·ÌÓÏ Á‰‡ÌËË, ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ.

LJ„ÌÂ Ë ÔÓÎÂÚ‡ËË ÖÒÎË ‚˚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ÅÂÎËÌ, ÍÓ„‰‡ Ú‡Ï Ë‰ÛÚ ÍÓ̈ÂÚ˚ ÅÂÎËÌÒÍÓ„Ó ÙË·ÏÓÌ˘ÂÒÍÓ„Ó, Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ Á‡Ô‡ÒËÚÂÒ¸ ·ËÎÂÚ‡ÏË ıÓÚ¸ ̇ Ó‰ËÌ: ÔÓÍ˚ÚÓ ÁÓÎÓÚËÒÚÓÈ ÔÎËÚÍÓÈ Ô˘ۉÎË‚Ó ‚̯ÌÂ Ë ‚ÌÛÚÂÌÌ (Á‡·ÎÛ‰ËÚ¸Òfl ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÒÚÓ) ÔÓÏ¢ÂÌË ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ É‡ÌÒ‡ ò‡Û̇ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı Û‰Ó·Ì˚ı Ë ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ÍÓ̈ÂÚÌ˚ı Á‡ÎÓ‚ ‚ ÏËÂ, Ë ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÍÂÒÚ ÅÂÎËÌÒÍÓÈ ÙË·ÏÓÌËË ‚ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Á‡Î - ÌË Ò ˜ÂÏ Ì Ò‡‚ÌËÏÓ ̇Ò·ʉÂÌËÂ. èÓ‚Â¸ÚÂ, ‰‡Ê ‚ ä‡Ì„Ë-ıÓÎÎ, „‰Â ·ÂÎË̈˚ Ë„‡˛Ú ͇ʉ˚È ÒÂÁÓÌ, ÓÌË Á‚Û˜‡Ú Ì ڇÍ. ç‡ ÒÂÈ ‡Á fl ÒÎ˚¯‡Î‡ Ëı Ò Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚Ï, ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏ ÔˇÌËÒÚÓÏ å˛ÂÂÏ èÂ‡ÈÂÈ, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÒÓÎËÒÚÓÏ Ë ‰ËËÊÂÓÏ ‚ 27-Ï ÍÓ̈ÂÚ åÓˆ‡Ú‡, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ‰ËË-

ê‡Ù‡˝Î¸. «å‡‰ÓÌ̇ íÂ‡ÌÛÓ‚‡» ËÁ ÒÓ·‡ÌËfl ÅÂÎËÌÒÍÓÈ Í‡ÚËÌÌÓÈ „‡ÎÂÂË ÊËÓ‚‡Î ÅÓθ¯ËÏ ÙÓÚÂÔˇÌÌ˚Ï ‰Û˝ÚÓÏ òÛ·ÂÚ‡ ‚ ÔÂÂÎÓÊÂÌËË âÓÁÂÙ‡ âÓ‡ıËχ ‰Îfl ÒËÏÙÓÌ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÍÂÒÚ‡. åÌ ÔÓÒÚÓ ÌÂ Ò ˜ÂÏ Ò‡‚ÌËÚ¸ ˝ÚÛ „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ì˛‡ÌÒÓ‚, ˝ÚÛ ‚˚‡ÁËÚÂθÌÛ˛ Ë ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂÔÂÚÂ̈ËÓÁÌÛ˛, ‚Ò„‰‡ «„Ó‚Ófl˘Û˛», ̇ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ÒÏ˚ÒÎÓÏ ËÌÚÓ̇ˆË˛, Ó·ËÎË ˝ÏÓˆËÓ̇θÌ˚ı „‡‰‡ˆËÈ, Í‡ÒÓÚÛ Ë ‚˚Ó‚ÌÂÌÌÓÒÚ¸ ·‡Î‡ÌÒ‡, ÚÂÔÎÓ ÚÓ̇, ‰ËÌÒÚ‚Ó... à åÓˆ‡Ú ·˚Î Û ÌËı ÓÒÓ·ÂÌÌ˚È - ÒÓ˜ÂÚ‡ÌË ˄Ë‚ÓÒÚË Ë ÌÓÒڇθ„ËË, Ë òÛ·ÂÚ - ÔÓÎÌ˚È ‚ÂÌÒÍÓÈ ÓÊË‚ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÌÂËÒÚ·ËÏÓÈ Ô˜‡ÎË. ä‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÛÓ‚Â̸ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÚÂÔÂ¸ ·Óθ¯Â ÌË„‰Â Ë Ì ÛÒÎ˚¯Ë¯¸, Ë, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ô‡‚ËθÌ˚ ÍËÚÂËË, β·ËÚÂÎË ÏÛÁ˚ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÒÎ˚¯‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÓÍÂÒÚ ‚ ˝ÚÓÏ Á‡ÎÂ. ùÚÓ - Í‡Í «ÓÚ‰ÂÎ ÏÂ Ë ‚ÂÒÓ‚». ቇÌË Deutsche Oper, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ Â˘Â ‚ 1912 „Ó‰Û Í‡Í ÓÔÂÌ˚È Ú‡Ú ò‡ÎÓÚÚÂÌ·Û„‡ (‚ ÚÓ ‚ÂÏfl - Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ„Ó Ë ÒÓÒÚÓflÚÂθÌÓ„Ó ÔÛÒÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡, ‡ Ì˚Ì - Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‡ÈÓÌÓ‚ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÅÂÎË̇), ·˚ÎÓ Â˘Â ‚ 1943 „Ó‰Û ‡ÁÛ¯ÂÌÓ ·ÓÏ·ÂÊÍÓÈ ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚, Ë ‚ Ì˚̯ÌÂÏ Ò‚ÓÂÏ ‚ˉ ÔÓÒ΂ÓÂÌÌÓ„Ó ÏÓ‰ÂÌËÒÚÒÍÓ„Ó «ÒÛÓ‚Ó„Ó ÒÚËÎfl» fl‚ËÎÓÒ¸ ÏËÛ ‚ 1961 „Ó‰Û. í‡Ú ÒڇΠÁ‡Ô‡‰ÌÓÈ ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚ÓÈ “òÚ‡‡ÚÒ ÓÔÂ”, Ӊ̇ÍÓ ÔÓÒΠӷ˙‰ËÌÂÌËfl ÏÌÓ„Ë (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Â, ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌÓÏ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ) ÒÚ‡ÎË Ú·ӂ‡Ú¸  Á‡Í˚ÚËfl - ÏÓÎ, ‰Îfl ÚÂıÏËÎÎËÓÌÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ÚË ÓÔÂÌ˚ı ÚÛÔÔ˚ ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó. á‡Í˚‚‡Ú¸ Ú‡Ú Ì ÒÚ‡ÎË, ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÎË Â‰ËÌ˚È ç‡ˆËÓ̇θÌ˚È ·‡ÎÂÚ (ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÁ„·‚ÎflÂÚ ‚ÓÚ ÛÊ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ç·‰ËÏË å‡Î‡ıÓ‚), ÔÓ˜ÚË ‚Ò ҂ÓË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË ‰‡˛˘ËÈ Ì‡ ÒˆÂÌ Deutsche Oper. àÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÒˆÂÌ fl Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï Ì‡Ò·ʉÂÌËÂÏ ÔÓÒÏÓÚ· ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÓÔÂ˚ LJ„ÌÂ‡ «êËÂ̈Ë. èÓÒΉÌËÈ ÚË·ÛÌ». ç‡ÔËÒ‡Ì̇fl ‚ 1842 „Ó‰Û, Ó̇ ·˚· ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÚÂÚ¸ÂÈ ÓÔÂÓÈ Ç‡„ÌÂ‡, ÌÓ ÔÂ‚ÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛ Á‡ÏÂÚËÎË - Ì ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë ÑʇÍÓÏÓ åÂÈÂ·Â‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ç‡„ÌÂ ‚ÒÍÓ ·Û‰ÂÚ ‚Òfl˜ÂÒÍË ÔÓÌÓÒËÚ¸ ̇fl‰Û Ò åẨÂθÒÓÌÓÏ, Í‡Í Û„ÓÁÛ ÌÂψÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍÂ. çÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÚÓÏ. Ä ÔÓ͇ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‡‚ÚÓ ˜ÂÒÚÌÓ ÔÂÂÌËχΠ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ åÂÈÂ·ÂÓÏ ÏÓ‰Âθ ÅÓθ¯ÓÈ ÓÔÂ˚, ÍÓÚÓ‡fl ÔËÌÂÒ· ÚÓÏÛ Ú‡ÍÓÈ ÛÒÔÂı: ÔflÚ¸ ‡ÍÚÓ‚ Ò ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌ˚ÏË ıÓÓ‚˚ÏË ÙË̇·ÏË Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ¯ÂÒÚ‚ËflÏË, ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl ËÌÚË„‡ ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó, «Ò‰Ó·ÂÌ̇fl» β·Ó‚¸˛, ·‡ÎÂÚ̇fl ÒˆÂ̇ ‰Îfl ‡Á‚ΘÂÌËfl ÔÛ·ÎËÍË Ë ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ. LJ„ÌÂ Ë ‚ è‡ËÊ ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò åÂÈÂ·ÂÓÏ Ë ÔÓ͇Á‡Ú¸ ÂÏÛ Ò‚Ó ڂÓÂÌËÂ. åÂÈÂ·Â ÚÂÔÎÓ ÔËÌflÎ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÍÓÏÔÓ-

ÁËÚÓ‡, ‰‡Î ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÓ‚ÂÚÓ‚ Ë ÂÍÓÏẨӂ‡Î ÓÔÂÛ Í ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. çÓ Ì ‚ è‡ËÊÂ, Í‡Í Ì‡‰ÂflÎÒfl LJ„ÌÂ, ‡ ‚ ÑÂÁ‰ÂÌÂ. óÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÎÓıÓ. ë‡ÍÒÓÌÒÍËÈ ‰‚Ó Ì ÔÓÒÍÛÔËÎÒfl, Ë ÒÔÂÍÚ‡Íθ ÔËÌÂÒ Ç‡„ÌÂÛ ‰Ó΄Óʉ‡ÌÌÛ˛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸. ÑÓ΄Ó ‚ÂÏfl «êËÂ̈˻ ·˚Î Ò‡Ï˚Ï ËÒÔÓÎÌflÂÏ˚Ï Â„Ó ÓÔÛÒÓÏ. ÇÔÓ˜ÂÏ, Ò‡Ï Ç‡„ÌÂ ÔÓÁÊ ҘÂΠ ÌÂÛ‰‡˜ÂÈ - Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÓÔÂÌÓÈ ÂÙÓÏ˚. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÏÛÁ˚Í ÓÔÂ˚, ÔË ‚ÒÂı Ô‡‡ÎÎÂÎflı Ò åÂÈÂ·ÂÓÏ Ë ÏÓ‰Ì˚ÏË ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ëڇθfl̈‡ÏË, ÛÊ ÒÎ˚¯ÂÌ ÔÓ‰ÎËÌÌ˚È Ç‡„ÌÂ, ̇˜Ë̇fl ÛÊÂ Ò Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, ÔÓÎÌÓÈ Ï‡˜Ì˚ı ‡Á‰ÛÏËÈ Ë Ô‰˜Û‚ÒÚ‚ËÈ Û‚ÂÚ˛˚ Ò Â „·‚ÌÓÈ ÚÂÏÓÈ, - Ô‚ۘÂÈ, ÒÎÓ‚ÌÓ ‡Òˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÈ Ì‡ ̇¯Ëı „·Á‡ı, ÔÓÎÌÓÈ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÓÏÎÂÌËfl, ‚ÓÔÓÒ‡, ‚ÓÒÚÓ„‡ Ë Ô˜‡ÎË, Ë Ò ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓ-ÚÛÏهθÌ˚ÏË Ï‡¯Â‚˚ÏË ˝ÔËÁÓ‰‡ÏË. ÉÂÓÈ ÓÔÂ˚ - äÓ· ‰Ë êËÂ̈Ë, ̇Ó‰Ì˚È ÚË·ÛÌ, ·ÓÓ‚¯ËÈÒfl ÔÓÚË‚ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËË, ÔÓ‰ÌflÚ˚È Í ‚Â¯ËÌ ‚·ÒÚË Ë ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË, ÌÓ ‚ ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ ÓÚ‚Â„ÌÛÚ˚È ÒÚÓθ Ô‰‡ÌÌ˚Ï ÂÏÛ Ì‰‡‚ÌÓ Ì‡Ó‰ÓÏ. LJ„ÌÂ ˉÂÌÚËÙˈËÓ‚‡Î Ò·fl Ò êËÂ̈Ë: „ÂÓÈ, ·Óˆ ÒÓ «ÒÚ‡ÚÛÒ Í‚Ó», „ÓÚÓ‚˚È ÔÂÂÒÚÛÔËÚ¸ β·Û˛ ˜ÂÚÛ ‡‰Ë Ôӷ‰˚. ʼn‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò·fl ˉÂÌÚËÙˈËÓ‚‡Î Ò êËÂÌˆË Ë ÉËÚÎÂ, ÒÎ˚¯‡‚¯ËÈ ÓÔÂÛ ‚ 1906 ËÎË 1907 „Ó‰Û ‚ ãËÌˆÂ Ë ÒÒ˚·‚¯ËÈÒfl ̇ ÚÓÚ ÒÔÂÍÚ‡Íθ Í‡Í ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒËÎ˚ Ë ·Û‰Û˘Ëı ÛÒÚÂÏÎÂÌËÈ. ùÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒڇΠÔ˘ËÌÓÈ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÒΠ‚ÓÈÌ˚ ÓÔÂ‡ ̇‰ÓÎ„Ó ËÒ˜ÂÁ· ËÁ ÂÔÂÚÛ‡‡. ÑÓ Ì‰‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË. íÂÔÂ¸  ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚ ÍÓ̈ÂÚÌÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË. Ä ‚ 2010 „Ó‰Û Í ÌÂÈ Ó·‡ÚË·Ҹ ·ÂÎËÌÒ͇fl «ÑÓȘ éÔÂ», Ô˘ÂÏ ÂÊËÒÒÂ îËÎËÔÔ òÚÓθˆÎ¸ Ì ÚÓθÍÓ ÒÓÁ‰‡Î ÒÔÂÍÚ‡Íθ Ò ÛÏÌÓÈ Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌÌÓÈ ÍÓ̈ÂÔˆËÂÈ, ÔÂÂÌÂÒfl ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚Ó ‚ÂÏÂ̇ Ù‡¯ËÁχ, ÌÓ Ë ÒÓÍ‡ÚËÎ ÓÔÂÛ Ò ÔÓ˜ÚË ¯ÂÒÚË ‰Ó ‰‚Ûı Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ˜‡ÒÓ‚. å‡ÒÒË‚Ì˚È Í‡·ËÌÂÚ Ò „Ë„‡ÌÚÒÍËÏ ÓÍÌÓÏ-˝Í‡ÌÓÏ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ Ô‰ÒÚ‡ÂÚ Ô‡ÌÓ‡Ï‡ Á‡ÒÌÂÊÂÌÌ˚ı ÄÎ¸Ô (Û‚ÂÚ˛‡), Ó·‡Á „ÓÓ‰‡ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ËÒÚÒÍË-ÙÛÚÛËÒÚ˘ÂÒÍËı ‡ÍÛÒ‡ı ̇ÔÓÎÁ‡˛˘Ëı ‰Û„ ̇ ‰Û„‡ Á‰‡ÌËÈ, ÔÂÒÚ‡fl, ÌÓ ·Â‰Ì‡fl ÚÓÎÔ‡, ÔÂÒÓ̇ÊË ÍÓÚÓÓÈ ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÓ¯ÎË Ò Í‡ÚËÌ ÉÓˆ‡ ËÎË ÑËÍÒ‡, Ë «ÔÓÎÂÚ‡ËÈ» êËÂÌˆË ‚ ÍÂÔÍÂ Ë ÍÓ˘Ì‚ÓÈ ÍÓʇÌÍ (ÔÂ‚Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ), ÔÂÂӉ‚‡ÌË ÔÓÒΠÔӷ‰˚ êËÂÌˆË Ë ÔÓ‰ Á‚ÛÍË Ï‡¯‡ - Ôη҇ ‚ ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ÛÌËÙÓÏ˚ Ë - ÒÌÓ‚‡ „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ ÍËÌÓ˝Í‡Ì Ò ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ë‰Û˘ÂÈ Ì‡ ÌÂÏ ˜ÂÌÓ-·ÂÎÓÈ ıÓÌËÍÓÈ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ êËÂÌˆË - ÛÊ Ì ‚ ÔÓÚÂÚÓÈ ÍÓʇÌÍÂ, ‡ ‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ, „ÂÌÂ‡Î¸ÒÍÓÈ, Ò ·‡ı‡ÚÌ˚ÏË Î‡ˆÍ‡Ì‡ÏË ¯ËÌÂÎË, Â„Ó ÒÂÒÚ‡ - àÂ̇, ÔÓıÓʇfl Á‰ÂÒ¸ ̇ Ö‚Û Å‡ÛÌ, ‰Û¯Â‡Á‰Ë‡˛˘‡fl ÒˆÂ̇ «ÔÓ˘ÂÌËfl» Á‡„Ó‚Ó˘ËÍÓ‚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË êËÂÌˆË ÔÓ Ó˜ÂÂ‰Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËÛÂÚÒfl, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Í‡Ê‰Ó„Ó Û‚Ó‰flÚ Ë - ˝ÚÓ Ï˚ ÛÊ ‚ˉËÏ Ì‡ ˝Í‡Ì - ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ‡ÒÒÚÂÎË‚‡˛Ú. Ä ‚ ÔÓÒΉÌËı ÒˆÂ̇ı - ·ÛÌÍÂ, ÔÓʇ, ‡ÌÂÌ˚Â... ÇÒ ˝ÚÓ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÎÓÊËÚÒfl ̇ ÏÛÁ˚ÍÛ Ç‡„ÌÂ‡ Ë Ò˛ÊÂÚ, ıÓÚfl ‚ ÍÓ̈ Ì ÏÓʯ¸ Óډ·ڸÒfl ÓÚ Ó˘Û˘ÂÌËfl ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË: ÛÊ ·ÓθÌÓ ıÓÓ¯‡ ÔÓÒΉÌflfl ‡Ëfl êËÂ̈Ë, Ôӯ‰¯Â„Ó Ì‡ ̇¯Ëı „·Á‡ı ÔÛÚ¸ ÓÚ ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó „ÂÓfl ‰Ó ÁÎÓ‰Âfl. èÂϸÂ‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl ÒÓÒÚÓfl·Ҹ ‚ 2010 „Ó‰Û. çÓ ËÒÔÓÎÌÂÌ ÓÌ ·˚Î Ò ÔÓ‡ÁËÚÂθÌÓÈ Ò‚ÂÊÂÒÚ¸˛, ÓÚ‰‡˜ÂÈ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÓÏ. éÍÂÒÚ ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ë.ã‡Ì„-ãÂÒÒËÌ„‡, ÏÓ˘Ì˚È ÚÂÌÓ íÓÒÚÂÌ äÂθ (êËÂ̈Ë), ÒÓÔ‡ÌÓ å‡ÌÛ˝Î‡ ìθ (àÂ̇), ÛÌË͇θ̇fl чÌ˽· ëË̉‡Ï ‚ «·˛˜ÌÓÈ» ÓÎË ‚β·ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ àÂÌÛ Ä‰ˇÌÓ, ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È ıÓ - ‚Ò ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ‰ÍÓ ‚ÒÚÂÚ˯¸ ‰‡Ê ‚ ÎÛ˜¯Ëı ÒÔÂÍÚ‡ÍÎflı “åÂÚ”.

å‡Èfl èêàñäÖê.


www.vnovomsvete.com 29

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

Тимур Шаов:

ÉÄëíêéãà «à ͇͇fl ÏÂÌfl ÏÛÁ‡ ÛÍÛÒË·, fl ̇ ‚·ÒÚ¸ ˜Â„Ó-ÚÓ „‡‚͇˛ ÓÔflÚ¸...» — ÔÂÒÌfl íËÏÛ‡ ò‡Ó‚‡ «è‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍËÈ Ï‡¯» ‰‡‚ÌÓ ·¸ÂÚ ‚Ò ÂÍÓ‰˚ ÔÓ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. èÂ˜ËÒÎflÚ¸ Â„Ó ÓÒÚÓÛÏÌ˚Â Ë ÎË˘Ì˚Â, ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ Ë Ò‡ÚË˘ÂÒÍË ıËÚ˚ ÏÓÊÌÓ ‰Ó΄Ó. ìÌË͇θÌ˚È Ú‡Î‡ÌÚ ò‡Ó‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÏÛÁ˚͇θÌ˚È ÍËÚËÍ, ‰‡Ï‡ÚÛ„ Ë ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘ËÈ Ä̉ÂÈ å‡ÍÒËÏÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‚ÓËı ÒÚ‡ÚÂÈ ÓÔ‰ÂÎËΠ͇Ú„Ó˘ÌÓ: «Ä·ÒÓβÚÌÓ „ÂÌˇθÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ». ÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ ÔÓ·ÂÒ‰ӂ‡Î‡ Ò ‡‚ÚÓÓÏ Ó Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. — ü ÔÓÒÏÓÚ· ‚‡¯ „‡ÒÚÓθÌ˚È „‡ÙËÍ ‚ ‰Â͇· — ÓÌ Í‡Í Û Ñ‰‡ åÓÓÁ‡, ÌË Ó‰ÌÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. ì β‰ÂÈ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÒÌÛÎÒfl ‚ÍÛÒ Í ‡‚ÚÓÒÍÓÈ ÔÂÒÌÂ? — ëÍÓ ‚ÚÓÓÂ. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÏÓÂÈ ‡Û‰ËÚÓËË ‚fl‰ ÎË ÔÓÍÎÓÌÌËÍË Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓÈ ‡‚ÚÓÒÍÓÈ ÔÂÒÌË. íÓ ÂÒÚ¸ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó Ò ÇËÁ·ÓÓÏ Â˘Â Á̇˛Ú, ÌÓ, Í ÔËÏÂÛ, Ó ·‡Ú¸flı åˢÛ͇ı ÏÌÓ„Ë ‰‡Ê Ì ÒÎ˚¯‡ÎË. — Ä Í‡Í ‚˚ Ò‡ÏË ÓÔ‰ÂÎflÂÚÂ Ò‚Ó˛ ‡Û‰ËÚÓ˲? — åÌ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Ì ‡Á Á‡‰‡‚‡ÎË. ë̇˜‡Î‡ fl „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ, ̇‚ÂÌÓÂ, ˝ÚÓ Î˛‰Ë Ò ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂθÌ˚Ï ˆÂÌÁÓÏ — ÚÂ, ˜ÚÓ «Ì ÔÛÚ‡˛Ú ë‡Ú‡ Ò ÒÓÚËÓÏ, ‡ Ç‡Ì ÉÓ„‡ Ò Ç‡Ì Ñ‡ÏÏÓÏ»? (ÒÚӘ͇ ËÁ ÔÂÒÌË í. ò‡Ó‚‡ «é ÔÓθÁÂ Ë ‚‰ ÒÌÓ·ËÁχ»). ïÓÚfl, Ò͇ÊÂÏ, ‚ ÔÓ‚Ë̈ËË ÔËıÓ‰ËÚ ‚Ò ·Óθ¯Â β‰ÂÈ ËÁ ÚÂı, ÍÓ„Ó ÔËÌflÚÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÒÚ˚Ï Ì‡Ó‰ÓÏ. à ‰‡ÊÂ, ÂÒÎË ÓÌË Ó ë‡Ú ÒÎ˚ıÓÏ Ì ÒÎ˚ıË‚‡ÎË, ÚÓ ÔÂÒÌ˛ «é ‚‰ ÒÌÓ·ËÁχ» ‚ÓÒÔËÌËχ˛Ú Ò Ì ÏÂ̸¯ËÏ ˝ÌÚÛÁˇÁÏÓÏ, ˜ÂÏ ÒÚÓ΢Ì˚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î˚. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠ˝ÚÓ ÔÂÒÌfl Ó ÔÓÌÚ‡ı, ‡ ˝ÚÓ ‚ÒÂÏ ÔÓÌflÚÌÓ. — LJ¯Ë ÔÓÍÎÓÌÌËÍË ‚Ò ˜‡˘Â Ò‡‚ÌË‚‡˛Ú ‚‡Ò Ò Ç˚ÒÓˆÍËÏ, ÄίÍÓ‚ÒÍËÏ, ɇ΢ÂÏ. èÓˆËÚËÛ˛, Í ÔËÏÂÛ: «äÓ„‰‡ ò‡Ó‚ ÒÔÂÎ Ò„ӉÌfl, Í‡Í Í ‡ÏÂË͇̈ÛÛÒÓÙËÎÛ, ÛÒÚÓË‚¯ÂÏÛ ‚ åÓÒÍ‚Â ÙÓ̉ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌ˲ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ‰Û¯Ë, Ô˯ÎË «ÚÂ, ˜ÚÓ Ò ˜ËÒÚ˚ÏË Û͇ÏË Ë Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ» Ë Ò͇Á‡ÎË: «ÑÊÓÌÌË, „ÓÛ ıÓÛÏ», — fl ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡: ‚ÓÚ ÓÌÓ, ‚ÂÌÛÎÓÒ¸ ‚ÂÏfl ɇ΢‡. çË-

ä

“ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ПОПАЛ В СОВСЕМ ЧУЖУЮ СРЕДУ” ÍÚÓ ÛÊ ÌË„‰Â Ú‡ÍÓ„Ó Ò͇Á‡Ú¸ ÔÛ·Î˘ÌÓ Ì ÏÓÊÂÚ — ‡ ÓÌ ÒÓ ÒˆÂÌ˚ ÏÓÊÂÚ! èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓ˝ÚÛ ÏÓÊÌÓ ÚÓ, ˜Â„Ó ÌÂθÁfl ÊÛ̇ÎËÒÚÛ». ùÚÓ Ú‡Í? èÓ˝ÚÛ ÏÓÊÌÓ? — ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÍÓ̘ÌÓ, Ò„ӉÌfl Ë ‚ ÊÛ̇ÎËÒÚËÍÂ, Ë Ì‡ ÒˆÂÌ ÂÒÚ¸ β‰Ë, „Ó‡Á‰Ó ·ÓΠÔÛ·ÎˈËÒÚ˘ÌÓ Ë ÓÒÚÓ ‚˚Ò͇Á˚‚‡˛˘ËÂÒfl, ˜ÂÏ fl. ÑÏËÚËÈ Å˚ÍÓ‚, Í ÔËÏÂÛ, — ÏÌ ӘÂ̸ Ì‡‚ËÎÒfl Ëı ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ÔÓÂÍÚ Ò å. ÖÙÂÏÓ‚˚Ï «É‡Ê‰‡ÌËÌ ÔÓ˝Ú». Ä. åËÌÍËÌ ‚ «åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÍÓÏÒÓÏÓθˆÂ», ÇËÍÚÓ òẨÂӂ˘... ü Ê ÒÍÓ ¯ËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ‚ ÛÁÍËı ÍÛ„‡ı. — çÓ Òӄ·ÒÌ˚ ÎË ‚˚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒfl ‚ÂÏÂ̇ ɇ΢‡? äÓ„‰‡ Ï˚ ̇˜Ë̇ÂÏ ·ÓflÚ¸Òfl „Ó‚ÓËÚ¸ ‚ÒÎÛı ÚÓ, ˜ÚÓ ‰ÛχÂÏ? — ùÚÓ Ó˜Â̸ ÔÎÓı‡fl ÔËÏÂÚ‡, ÍÓ„‰‡ Û ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl Ò‡ÏÓˆÂÌÁÓ: ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂθÁfl Ë ‚ ͇ÍÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË. è˘ÂÏ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl Û ÚÂı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ („‡-

ÁÂÚ, ÚÂÎÂ͇̇ÎÓ‚, ÍÓ̈ÂÚÌ˚ı Á‡ÎÓ‚), ÍÓÚÓ˚Ï, Û‚ÂÂÌ, ÌËÍÚÓ ËÁ äÂÏÎfl Ì ÒÔÛÒ͇ÂÚ ˜ÂÌ˚ı ÒÔËÒÍÓ‚. à ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒΠ— ÁÎӷӉ̂ÌÓÒÚË ÒÎÓ‚‡, ÒÚËı‡ — ‰‡, ‚ÂÏÂ̇ ɇ΢‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒfl. ä‡Í ̉‡‚ÌÓ Ò͇Á‡Î Ü‚‡ÌˆÍËÈ, ÓÔflÚ¸ ̇ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÏÓ ‚ÂÏfl, ‚ÂÏfl Ò‡ÚËËÍÓ‚. — åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ò ˝ÚÓÈ ÁÎӷӉ̂ÌÓÒÚ¸˛ Ò‚flÁ‡Ì ÓÒÚ Ë ‚‡¯ÂÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË? — ç ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÏÓfl ÔÛ·ÎË͇ Ò„ӉÌfl ÒËθÌÓ ÔÓÎËÚËÁËÓ‚‡Ì‡. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠβ‰Ë ıÓÚflÚ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‡ÁÌ˚ ÔÂÒÌË. ì Ì‡Ò Ì‰‡‚ÌÓ ÔÓ¯ÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ ÍÓ̈ÂÚ˚ Ò ÇËÍÚÓÓÏ òẨÂӂ˘ÂÏ, „‰Â Ï˚ ÒÓÁ̇ÚÂθÌÓ ‚˚ÒÚÓËÎË ÔÓÎËÚËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÓÚÏÂÚË‚ 21 „Ó‰ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË — Í‡Í Á‡ÏÂÚËÎ ÇËÍÚÓ, «Ó˜ÍÓ Ì‡¯ÂÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË». — ü ÒÎ˚¯‡Î‡, ÏÌÓ„Ë ÍÓ̈ÂÚÌ˚ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÓÚ͇Á˚‚‡ÎË ‚ ‡Ẩ Á‡Î‡, ÛÁ̇‚, ˜ÚÓ ‚˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò òẨÂӂ˘ÂÏ? Ç èÂÚÂ·Û„Â, Í‡Í Ò͇Á‡Î ËÏÔÂÒ‡-

ËÓ, 16 ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ÓÚ͇Á‡ÎËÒ¸ ‚‡Ò ÔËÌflÚ¸. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË - ˝ÚÓ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÔÓÙÂÒÒ˲. — íẨÂ̈Ëfl ÔÓÒÚ‡fl: ˜ÂÏ ÔÓ‚Ë̈ˇθÌÂÂ, ÚÂÏ ÔÛ„ÎË‚ÂÂ. Ç åÓÒÍ‚Â Ë ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ·Óθ¯Â, Ë Î˛‰Ë ÏÂÌ Á‡‚ËÒËÏ˚. Ä èÂÚÂ·Û„, Í ÏÓÂÏÛ ·Óθ¯ÓÏÛ ÒÓʇÎÂÌ˲, Ò„ӉÌfl Á‡ÏÂÚÌÓ ÔÓ‚Ë̈ˇθÌ åÓÒÍ‚˚ — Ò‡ÏË ÔÂÚÂ·Ûʈ˚ Ò „Ó˜¸˛ ÔËÁ̇˛Ú, ˜ÚÓ ËÁ ÌËı ҉·ÎË ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌ˚È „ÓÓ‰. çÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸ ˆ‚ÂÚ Ë ÛÏ Ì‡¯ÂÈ ˝ÔÓıË ‚˚¯ÂÎ ËÁ Ò‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎˈ˚. Ä ‚ χÎÂ̸ÍËı „ÓӉ͇ı Ë ÚÓ„Ó ıÛÊÂ. äÓ„‰‡ ‰‚‡ Á‡Î‡ ‚ „ÓӉ — „Û·Â̇ÚÓ, Ï˝ ̇‰‡‚flÚ Ë Ò˙‰flÚ Ò ÔÓÚÓı‡ÏË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÍÓ„‰‡ fl ·ÂÁ òẨÂӂ˘‡, ÏÂÌfl, ‚ Ó·˘ÂÏ, Ì ÚÓ„‡˛Ú. ü - ‰Û‡˜ÓÍ, ¯ÛÚ, ˜ÚÓ Ò ÏÂÌfl ‚ÁflÚ¸. — ü ÔÓÏÌ˛ ‡ÒÒ͇Á òẨÂӂ˘‡ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÓÌ ‚˚ÒÚÛԇΠ̇ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Â ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ï˝ËË, Ë Â„Ó ‚Ò ‚ÂÏfl ÔÓÒËÎË ÔÓ‰ÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÚÂÍÒÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‡͈ËË ÔÂ‚Ó„Ó Îˈ‡. ä‡Í ‚ÓÒÔËÌËχ˛Ú ‚‡¯ ˛ÏÓ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË, ÌÓ‚˚ ̇¯Ë ͇ÔËÚ‡ÎËÒÚ˚? — é˜Â̸ β·flÚ ÏÓË ÔÂÒÌË. ëÓ ÏÌÓ„ËÏË fl Á̇ÍÓÏ. à ÔÓ ·Óθ¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ ÛÏÌ˚Â, ÚÓÌÍËÂ, ‚Ò ÔÓÌËχ˛˘Ë β‰Ë, Ò ÌÓχθÌ˚ÏË ‚Á„Îfl‰‡ÏË. èÓʇÎÛÈ, ÚÓθÍÓ Ó‰ËÌ ‡Á ÔÓԇΠÒÓ‚ÒÂÏ ‚ ˜ÛÊÛ˛ Ò‰Û. è˄·ÒËÎ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÓÎË„‡ı ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÏ ÍÓ̈ÂÚ — ÛÒÎÓ‚ÌÓ „Ó‚Ófl, ÏÂÊ‰Û ÙÓÍÛÒÌËÍÓÏ Ë Û˜ÂÌ˚Ï Ï˯ÍÓÈ. éÒÓ·ÌflÍ ‚ ˆÂÌÚ åÓÒÍ‚˚, ÁÓÎÓÚÓ-Ô‡˜‡, χχ ‰ÓÓ„‡fl. Ö‰flÚÔ¸˛Ú, ÌË˜Â„Ó Ì ÒÎÛ¯‡˛Ú. èÓÏÌ˛, ÔflÏÓ ‚Á˙ÂÎÒfl, Ë ÒÔÂÎ ËÏ ÔÓ‰ „Ófl˜ÂÂ Ó ÔÓθÁÂ Ë ‚‰ ÒÌÓ·ËÁχ: «çÛ‚ÓË¯Ë ÚËıÓ ı‡‚‡˛Ú ÓχÓ‚, χ„Ë̇Î˚ ı΢ÛÚ „Ó¸ÍÛ˛ Á‡‡ÁÛ. «å˚, ÍÓ̘ÌÓ, Íۘ á‡ÌÁË·‡‡!» ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÌÓ·ËÁÏ ÒÓ‰ÌË Ï‡‡ÁÏÛ» — à ˜ÚÓ, ÌÛ‚ÓË¯Ë ÔÂÂÒÚ‡ÎË ı‡‚‡Ú¸ ÓχÓ‚? — ч ÌÛ, ·ÓÒ¸ÚÂ, Í‡Í ÒÎÓÌÛ ‰Ó·Ë̇. ë‰Â·ÎË ‚ˉ, ˜ÚÓ Ì Á‡ÏÂÚËÎË. çÓ fl Ò‚Ó ۉӂÓθÒÚ‚Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ˝ÚÓ ËÒÍβ˜ÂÌËÂ. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ô˄·¯‡˛Ú ÚÂ, ÍÚÓ Á̇ÂÚ Ë Î˛·ËÚ ÚÓ, ˜ÚÓ fl ‰Â·˛. à Ó·˚˜ÌÓ ‚ ‰Óχ¯ÌÂÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í ‰‡Ê ҇Ï˚ Á‡ÔËÒÌ˚ ԇÚËÓÚ˚ ‚ÔÓÎÌ Ò· ÎË·Â‡Î¸Ì˚, Ì ÔÓ˜¸ Ë ÔÓ‰ÍÓÎÓ˜ÍÛ ‚ Ò‚ÓÈ ‡‰ÂÒ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸. ä‡Í ˝ÚÓ Û Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó — «ÏÂÌfl Í Ò· ÁÓ‚ÛÚ ·Óθ¯Ë β‰Ë, ˜ÚÓ· fl ËÏ ÔÂÎ «éıÓÚÛ Ì‡ ‚ÓÎÍÓ‚». — ç‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÍÓ̈ÂÚÓ‚ ‚‡Ï Ô˯· Á‡ÔËÒ͇ ÓÚ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎfl: ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ „ÎÛ·ÓÍÓ ÔÂÔ‡ËÓ‚‡ÌË ˉËÓÚËÁχ. ëӄ·ÒÌ˚ Ò Ú‡ÍÓÈ ÓˆÂÌÍÓÈ? — é ‰‡, ÚÂÏ ı‚‡Ú‡ÂÚ. ÇÂÏÂÌË Ì ı‚‡Ú‡ÂÚ, ‡ ÚÂÏ - ̇‚‡ÎÓÏ. — è˄·¯‡˛Ú ÎË ‚‡Ò ̇ íÇ? àÎË, ÏÓÊÂÚ, Ò‡ÏË Ì ˉÂÚÂ? — Å˚ÎÓ ·˚ „ÎÛÔÓ Ì ıÓ‰ËÚ¸ — ˝ÚÓ ÂÍ·χ. ç‡ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ ͇̇Î˚ Ô˄·¯‡˛Ú ‚ „ÓÏÂÓÔ‡Ú˘ÂÒÍËı

‰ÓÁ‡ı — ‚ Ó˜Â̸ ÛÚÂÌÌË ËÎË Ó˜Â̸ ÌÓ˜Ì˚ ÔÂ‰‡˜Ë. 片‚ÌÓ ‚ÓÚ Ì‡ «ÇÚÓÓÏ» ·˚Î, ‚ ÔÓ„‡ÏÏ «èÓÙË·ÍÚË͇», ‚ 2 ˜‡Ò‡ ÌÓ˜Ë. èÓÁÊ ӉËÌ ËÁ ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ ÏÌ Ò͇Á‡Î: ̇¯Â ̇˜‡Î¸ÒÚ‚Ó Ú·fl ÒÎÛ¯‡ÂÚ, ÌÓ ‚ ˝ÙË Ì ÔÛÒÚËÚ — ÌÛ Ú˚ Ê ÔÓÌËχ¯¸... Ä Í‡·ÂθÌ˚ ͇̇Î˚ Ô˄·¯‡˛Ú ÓıÓÚÌÓ. — ɉ ‚‡Ò ʇ˜Â ÔËÌËχ˛Ú — ‚ åÓÒÍ‚Â, ‚ ÒÚ‡ÌÂ, Á‡ „‡ÌˈÂÈ? ä‡ÍË ‚ÓÔÓÒ˚ Á‡‰‡˛Ú ̇ ÍÓ̈ÂÚ‡ı? — éÒÓ·ÓÈ ‡ÁÌˈ˚ fl ÌÂ Ó˘Û˘‡˛. Ç ÚÓÈ Ê ÔÓ‚Ë̈ËË ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÏÓËı ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ — ÏÂÒÚ̇fl ËÌÚÂÎÎË„Â̈Ëfl. ê‡Ì¸¯Â fl ‚ÓÓ·˘Â Ú·ӂ‡Î, ˜ÚÓ·˚ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ 2-3 fl‰‡ ÔÓ‰‡‚‡ÎË ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÌËÁÍËÏ ˆÂ̇Ï, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ‰Îfl ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚, Û˜ËÚÂÎÂÈ, ‚‡˜ÂÈ, Û˜fiÌ˚ı. è‡‡ fl‰Ó‚ ·Óθ¯Ó„Ó Û·˚Ú͇ Ì ÔËÌÂÒÂÚ, ÌÓ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ fl ·Û‰Û ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ıÓ˜ÂÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ÍÓ ÏÌ ̇ ÍÓ̈ÂÚ, ̇ ÌÂ„Ó ÔÓÔ‡‰ÂÚ. — Ä̉ÂÈ å‡Í‡‚˘ „Ó˛ÂÚ Ó ÒÛ‰¸·‡ı Ó‰ËÌ˚, ‚ÓÁÏÛ˘‡flÒ¸ ‡ÁχıÓÏ ÍÓÛÔˆËË. ûËÈ ò‚˜ÛÍ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÓÔÔÓÁËˆË˛. ëÂ„ÂÈ òÌÛÓ‚ Â„Ó ÔÓ‰ÒÚ·˚‚‡ÂÚ. ä‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í ÔÓfl‚ÎÂÌËflÏ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÔÓÁˈËË ‚‡¯Ëı ÍÓÎ΄ ÔÓ ˆÂıÛ? — äÓ„‰‡ Ó ÒÛ‰¸·‡ı Ó‰ËÌ˚ „Ó˛ÂÚ åËı‡ÎÍÓ‚ — ˝ÚÓ Ó‰ÌÓ, ‡ ÍÓ„‰‡ å‡Í‡‚˘ — ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ. à ÂÒÎË ‰ÓÒÚ‡ÎÓ ÛÊÂ Ë å‡Í‡‚˘‡ — ‡ ÓÌ Ó˜Â̸ ÛÏÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ — Á̇˜ËÚ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ‚ ̇¯ÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ˜ÚÓ-ÚÓ Ì·‰ÌÓ. Ç ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÔËҸϠèÛÚËÌÛ å‡Í‡‚˘ ËÁÎÓÊËÎ Ò‚Ó˛ ÔÓÁËˆË˛ — ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÎÓıÓ„Ó? ã˛‰Ë Â„Ó ÔËÒ¸ÏÓ ÚÓÊ ÔÓ˜ÎË, Ë ÔÂÁˉÂÌÚÛ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ‡„ËÓ‚‡Ú¸. éÌ Ë ÓÚ‡„ËÓ‚‡Î, ‰Ó‚ÓθÌÓ ‡Á‰‡ÊÂÌÌÓ. á̇˜ËÚ, Ó·‡˘ÂÌË ‰ÓÒÚË„ÎÓ ˆÂÎË. - «Ç ͇ÍÛ˛ ˝ÔÓıÛ ÌË Á‡‰‡È ÛÒÒÍÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚ÓÔÓÒ, Í‡Í ‰Â· ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ÓÌ ÓÚ‚ÂÚËÚ: ÛʇÒ-ÛÊ‡Ò ËÎË ÔÓÒÚÓ Ûʇһ. ëÛÓ‚˚È ãËÏÓÌÓ‚ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î, ˜ÚÓ ÍÓωËfl Ë Ô‡Ó‰Ëfl — ʇÌ˚ ÛÏË‡˛˘Â„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ü-ÚÓ Û‚ÂÂ̇ ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ: ÔÓ͇ ÒÏÂÂÏÒfl — ¢ ÊË‚ÂÏ. Ä ‚˚ Í‡Í ‰ÛχÂÚÂ? — ü - ÔËÓ‰Ì˚È ÓÔÚËÏËÒÚ. ᇠ‚ÓβˆËÂÈ ÒΉÛÂÚ ‡͈Ëfl, ÌÓ Á‡ ‡͈ËÂÈ — ÌÓ‚‡fl ‚ÓβˆËfl. çÂËÁ·ÂÊÌÓ. ч‚‡ÈÚÂ Ò‡Ï Ò·fl ÔÓˆËÚËÛ˛: «à ‚ÒÂ Ê fl Ú‚Â‰Ó Á‡fl‚Îfl˛: èÓÎÌÓ, ·‡Úˆ˚, ı‚‡ÚËÚ Ì˚Ú¸! óÚÓ, Ì‡Ò ÔÂ‚˚È ‡Á Íˉ‡˛Ú?. í‡Í ÛÊ‡Ú¸Òfl Ë Ì ÊËÚ¸? ᇂ‡Ë-͇, ÊËÌ͇, ˜‡˛. ч ‚‡Â̸ Ì Á‡·Û‰¸. ç‡Ò Íβ˛Ú, ‡ Ï˚ ÍÂÔ˜‡ÂÏ. ê‡Òıη‡ÂÏ Í‡Í-ÌË·Û‰¸!» à ͇͇fl ÏÛÁ‡ Â„Ó ÛÍÛÒË·?! èËıÓ‰ËÚ ̇ ÔÂϸÂÛ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓ̈ÂÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ÌÓ‚Ó„Ó ‡Î¸·Óχ «èÖêëèÖäíàÇõ» Ë ÔÓÈÏfiÚÂ. Ç Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡Á...

ÇËÍÚÓËfl ÇéãéòàçÄ.

ÉÄëíêéãúçõâ íìê íàåìêÄ òÄéÇÄ Ò ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó ‡Î¸·Óχ ÔÂÒÂÌ Ë ÌÓ‚ÓÈ ÍÓ̈ÂÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ «èÖêëèÖäíàÇõ» 1 åÄêíÄ - çúû-âéêä, «í‡Ú åËÎÎÂÌËÛÏ» (718)+ 615-1500 303-8888 615-1617 375-0257 946-5555 897-4500 - Queens àÌÚÂÌÂÚ: RussianNY.com TicketsNY.com Teatr.com RussianHotLine.com

5 åÄêíÄ – ïÄêíîéêÑ. 860- 232-3867 860- 913-3105

15 åÄêíÄ ãéë-ÄçÑÜÖãÖë. 909-480-4334 (Ò 15 ‰Ó 19 ˜‡Ò.)

23 åÄêíÄ - ÅÄãíàåéê. 443-379-03-59 410-375-4283

8 åÄêíÄ - äãàÇãÖçÑ. 216-346-9790

16 åÄêíÄ - èÄãé-Äãúíé. 650-964-6838 650-965-3923

24 åÄêíÄ – ÇÄòàçÉíéç. 301-548-9250 301- 515-9665 30 åÄêíÄ – îàãÄÑÖãúîàü. 215-969-7082

2 åÄêíÄ - îAÖâêãéç, 縲-ÑÊÂÒË. 732-238-2990

10 åÄêíÄ – óàäÄÉé. 847-498-3400

17 åÄêíÄ ëÄç-îêÄçñàëäé 650-964-6838 650-965-3923

13 åÄêíÄ åàççÖÄèéãàë. 612-987-6626

22 åÄêíÄ – åÄâÄåà. 305-531-1103 305-283-7819

3 åÄêíÄ - Åéëíéç. 781-593-1405 508-385-4935

9 åÄêíÄ – ÑÖíêéâí. 248-660-4264

31 åÄêíÄ - çúû-âéêä, «í‡Ú í‡È·Â͇» (718) 615-1500 303-8888 615-1617 946-5555 897-4500 - Queens

àÌÚÂÌÂÚ: RussianNY.com TicketsNY.com Teatr.com RussianHotLine.com «í‡Ú í‡È·Â͇”: 212. 220-1460 www.tribecapac.org èéÑêéÅçÄü àçîéêåÄñàü èé äéçñÖêíÄå: WWW.SHAOV.RU


www.vnovomsvete.com

30

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

íÖÄíê

ÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó. ë„ӉÌfl Ň˚¯ÌËÍÓ‚ „ÓÒÚÂÔËËÏÌ˚Ï ıÓÁflËÌÓÏ ÔËÌËχΠ‡ÍÚÂÓ‚ îÓÏÂÌÍÓ ‚ Ò‚ÓÂÏ ñÂÌÚ àÒÍÛÒÒÚ‚, ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ ÚÛ ÔÓÛ Â˘Â Ì ·˚ÎÓ. êÂÍ·ÏÌ˚ı Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ Ó „‡ÒÚÓÎflı ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ú‡Ú‡ ‚ „‡ÁÂÚ‡ı Ì ·˚ÎÓ: ñÂÌÚ Ň˚¯ÌËÍÓ‚‡ Ì ÌÛʉ‡ÂÚÒfl ‚ ÂÍ·Ï - ·ËÎÂÚ˚ ̇ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË ·˚ÎË ‡ÒÔÓ‰‡Ì˚ ÏÓÏÂÌڇθÌÓ. 凄˘ÂÒÍÓ «sold out» ÔÓ‰Ó„‚‡ÂÚ ËÌÚÂÂÒ ÁËÚÂÎÂÈ, ÌÓ ÔÓÏÓ˜¸ ̘ÂÏ. Ç Ì·Óθ¯ÓÏ Á‡Î ñÂÌÚ‡ Á‚Û˜‡Î‡ ‡Ì„ÎËÈÒ͇fl Ë ÛÒÒ͇fl ˜¸ ‚ ‰ÍÓÈ ‰Îfl «ÛÒÒÍËı» ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ ‰ËÒÔÓÔÓˆËË: ÛÒÒÍËı ·˚ÎÓ ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ ‡ÏÂË͇̈‚. í‡Í Ê Á‚Û˜‡Î ÒÏÂı ‚ Á‡Î - ÏÓÏÂÌڇθÌÓ - Í‡Í ‡͈Ëfl ̇ ÂÔÎËÍÛ - ÛÒÒÍËÈ, Ë Ò Á‡‰ÂÊÍÓÈ Ì‡ ÒÂÍÛ̉Û, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ˜ÂÒÚ¸ ÒÛ·ÚËÚ˚ ÔÂ‚Ӊ‡ ̇‰ ÒˆÂÌÓÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ. ëÔÂÍÚ‡Íθ ÔËÌËχÎË ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌÓ. ÖÏÛ ÛÊ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, Í‡Í Ó͇Á‡ÎÓÒ¸, ÌÓ ˜ÚÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ - ÏÓ„ÛÚ Á̇ڸ ÚÓθÍÓ ‡ÍÚÂ˚. áËÚÂβ ‚Ò ‚ ÌÓ‚ËÌÍÛ Ì‡ ·Â„‡ı ÄÚ·ÌÚËÍË. à ‰Â· ÌÂÚ ÌËÍÓÏÛ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÓÌ ·˚Î ‚ 2000 „Ó‰Û. íÓ„‰‡ Ê ÓÚ¯ÛÏ· ÔÂÒÒ‡ Ë Á‡ÏÓΘ‡Î‡. Ä ˜ÚÓ ÔËÒ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ ÒÔÂÍÚ‡Íθ ÔÂÍ‡ÒÂÌ Ë Ë‰ÂÚ 12 ÎÂÚ ÔË ÔÓÎÌÓÏ ‡Ì¯Î‡„Â? ç‡ÔÓÏË̇ڸ, ˜ÚÓ ÎËÚÂ‡ÚÛ̇fl ÓÒÌÓ‚‡ Ë ‚Ó‚Ò ·˚· ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚ XIX ‚ÂÍÂ, Ë ‚Ó‚Ò ÌÂÎÂÔÓ. à ‚Ò ÊÂ... èËÒ‡Ú¸ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‚ 縲-âÓÍÂ, „‰Â ˝ÚÓÚ ÒÔÂÍÚ‡Íθ Ë„‡˛Ú Ë ÒÏÓÚflÚ ‚ÔÂ‚˚Â. à„‡˛Ú ·ÎËÒÚ‡ÚÂθÌÓ - ΄ÍÓ, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ, ıÓÚfl ‰‚Ûı ÒÛÚÓÍ Ì ÔÓ¯ÎÓ, Í‡Í ÚÛÔÔ‡ ÔËÁÂÏÎË·Ҹ ̇ ̇¯ÂÏ ÍÓÌÚËÌÂÌÚÂ. à„‡˛Ú ‚Ì ‚ÒflÍÓ„Ó ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡. ÇÌ êÓÒÒËË ‚Ò Á‚Û˜ËÚ Â˘Â ÔÓÌÁËÚÂθÌÂÂ: ÔÓÒÂ‰Ë ç¸˛-âÓ͇ - ÔÂÍ‡Ò̇fl ÛÒÒ͇fl ˜¸. ïÓÚfl, Ú‡ÍÓÈ Ì˚̘ ÌÂÚ ÛÊÂ Ë ‚ åÓÒÍ‚Â - fl ̉‡‚ÌÓ ·˚· Ú‡Ï, ÔÓ‚Âfl·. íÂÍÒÚÛ ·ÓΠÒÚ‡ ÎÂÚ, ‡ ‚ÂÏfl Â„Ó Ì ÍÓÒÌÛÎÓÒ¸: ˜¸ Ó Î˛·‚Ë, Ë Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÌÓÈ. é Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÍÓÚÓÓÂ, ͇Á‡ÎÓÒ¸, ·˚ÎÓ... «Ú‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ú‡Í ·ÎËÁÍÓ, ÌÓ...» - ÔÓ ÒÎÓ‚Û ‰Û„Ó„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó. èÓ‡ÁËÚÂθÌÓ ÒÓ˜ËÌÂÌË ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ: ÒÓ‚ÒÂÏ ÏÓÎÓ‰ÓÈ íÓÎÒÚÓÈ, - ÍÓÚÓÓÏÛ ÌÂÚ Â˘Â Úˉˆ‡ÚË, ‰Â·ÂÚ ˝ÚÓÚ ÒÍÂÚ˜-Á‡ËÒÓ‚ÍÛ-ÍÓÌÒÔÂÍÚ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Î„ÍÓ Û„‡‰˚‚‡˛ÚÒfl Ë ÓÔÓÁ̇˛ÚÒfl ‚Ò „fl‰Û˘Ë ÔÂÒÓ̇ÊË, ÍÓÚÓ˚ ‚Â΢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ıÂÒÚÓχÚËÈÌÓÈ ˜Â‰ÓÈ ÔÓ·‰ÛÚ ÔÓ ‚ÒÂÏ ‰ÓÓ„‡Ï XX ‚Â͇. ã„͇fl „ÂÓËÌfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ‡ÍÚËÒ˚ äÒÂÌËË äÛÚÂ-

è

“ëÂÏÂÈÌÓ Ҙ‡ÒÚË” 㸂‡ íÓÎÒÚÓ„Ó ‚ ñÂÌÚ åËı‡Ë· Ň˚¯ÌËÍÓ‚‡ ‚ 縲-âÓÍÂ.

äÒÂÌËfl äÛÚÂÔÓ‚‡ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠ“ëÂÏÂÈÌÓ Ҙ‡ÒÚË”

- ä‡Í ÓÌË ÔÓÔ‡ÎË Í ‚‡Ï - Ò‡ÏË ÔÓÔÓÒËÎËÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ËÎË ‚˚ Ëı Ô˄·ÒËÎË? - ÒÔÓÒË· fl åËı‡Ë· Ň˚¯ÌËÍÓ‚‡ ̇ ̸˛-ÈÓÍÒÍÓÈ ÔÂϸÂ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl “í‡Ú‡-cÚÛ‰ËË èÂÚ‡ îÓÏÂÌÍÓ”. - çÛ ÍÓ̘ÌÓ fl Ô˄·ÒËÎ, - ÚËıÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ åËı‡ËÎ. - ч‚ÌÓ. à ÓÌ ÔËÌflÎÒfl ‚ÒÔÓÏË̇ڸ, ͇ÍÓÈ ˝ÚÓ ·˚Î „Ó‰, ÍÓ„‰‡ ̇ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏ ÙÂÒÚË‚‡Î Ú‡ÚÓ‚ ÓÌË ‚ÔÂ‚˚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ‚ ‡‚ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË - ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍËı ‡ÚËÒÚÓ‚ ‡ÁÌ˚ı Ú‡ÚÓ‚ - ‡ÍÚÂ˚ “í‡Ú‡ÒÚÛ‰ËË îÓÏÂÌÍÓ” Ë Ò‡Ï åËı‡ËΠŇ˚¯ÌËÍÓ‚, Á‡ÌflÚ˚È ‚ „·‚ÌÓÈ ÓÎË ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠ«á‡ÔÂÚÌÓ êÓʉÂÒÚ‚Ó», ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ ‰Îfl ÌÂ„Ó ÂÊËÒÒÂÓÏ êÂÁÓ É‡·ˇ‰ÁÂ.

“Хочу сидеть...” ÔÓ‚ÓÈ å‡¯‡ - ‚ ÌÂÈ ÒÍ‚ÓÁËÚ ˜ËÒÚÓÚ‡ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸-̇˂ÌÓÒÚ¸ ç‡Ú‡¯Ë êÓÒÚÓ‚ÓÈ Ë ‰ÂÁÓÒÚ¸ ËÏÂÚ¸ Ô‡‚Ó Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚·Ó ÄÌÌ˚ ä‡ÂÌËÌÓÈ... ÑÛ„-ÓÔÂÍÛÌ-ÒÓÒ‰-ÏÛÊ-ËÓÚˆ  ‰ÂÚÂÈ ëÂ„ÂÈ åËı‡ÈÎӂ˘ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Û‰Ë‚ËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË, ËÒÍÂÌÌÓÒÚË Ë ÌÂÁ‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË ÄÎÂÍÒÂfl äÓÎÛ·ÍÓ‚‡ ÌÂÒÂÚ ‚ Ò· ‚Ò ̇˜‡ÚÍË Ë ÒÚ‡Ó„Ó ÂÒÔÂÍÚ‡·ÂθÌÓ„Ó ä‡ÂÌË̇, Á‡·ÓÚfl˘Â„ÓÒfl Ó ˜ÂÒÚË ÒÂÏ¸Ë Ë ‰Ó·ÓÏ ËÏÂÌË, Ë ëÚË‚˚ é·ÎÓÌÒÍÓ„Ó, ÌÓ ·ÓΠ‚ÒÂ„Ó ÚÂÔÂÎË‚Ó„Ó ã‚Ë̇. 1 ÂÁÓÒÚ¸ èÂÚ‡ îÓÏÂÌÍÓ - ÏË Â„Ó Ô‡ÏflÚË! - ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‡·ÒÍÓ„Ó ÔËÂÚÂÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í „ÂÓflÏ Á‡Í‡ÏÂÌ‚¯Â„Ó Í·ÒÒË͇. íÓÎÒÚÓÈ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‡‚ÚÓ‡ ˝ÚÓÈ ËÌÒˆÂÌËÓ‚ÍË Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÏÓÎÓ‰˚Ï Ë ÊË‚˚Ï Ó‚ÌÓ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ÊÂ, ̇ÒÍÓθÍÓ ÏÓÎÓ‰˚ Ë ÊË‚˚ „ÂÓË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl. èÓÒΠ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ Ì·Óθ¯‡fl „ÛÔÔ‡ ‡ÍÚÂÓ‚ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÔÓÍÎÓÌ ·ÂÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÁ‰‡ÚÂÎfl - «Ò‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó ˜Û‰Ó‚ˢ‡» ÔÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌ˲ ä.äÛÚÂÔÓ‚ÓÈ, èÂÚ‡ îÓÏÂÌÍÓ, ‚ Ô‡ÛÁ ÏÂÊ‰Û ÍË͇ÏË «Å‡‚Ó!» ıÓ˜ÂÚÒfl ÍËÍÌÛÚ¸ «Ä‚ÚÓ‡!»... çÓ ‡‚ÚÓ‡ ÌÂÚ. ä‡Í ÌÂÚ Ë ÂÊËÒÒÂ‡. ÖÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰˚ ‡ÍÚÂ˚, ҉·‚¯Ë ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÌ˚È ‚˚·Ó ÓÒÚ‡Ú¸Òfl Ò‡ÏËÏ - ·ÂÁ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl - ‰‡·˚ Ì ‡ÁÛ¯ËÚ¸ ÒÎÂÔÎÂÌÌÓ ËÁ ‚ÓÁ‰Ûı‡ „ÌÂÁ‰Ó «îÓÏ˚», Í‡Í Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÓÌË å‡ÒÚÂ‡ ·ÂÁ ÚÂÌË Ù‡ÏËθflÌÓÒÚË. - çÓ ÍÚÓ-ÚÓ Ê ‰ÓÎÊÂÌ ÔËÒχÚË‚‡Ú¸ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚, ˜ÚÓ·˚ Ì ‡Á‚‡ÎË·Ҹ ÏËÁ‡ÌÒˆÂ̇?.. - ÒÔÓÒË· fl Û ÄÎÂÍÒÂfl äÓÎÛ·ÍÓ‚‡. - í‡Í Ï˚ Ú‡Í Ë ÔËÒχÚË‚‡ÂÏ ‰Û„ Á‡ ‰Û„ÓÏ, - Ò͇Á‡Î ÓÌ. - å˚ Ò‡ÁÛ ‡Á‰ÂÎËÎËÒ¸ ̇ ÚÂı, ÍÚÓ Û˜ËÎÒfl ‡ÍÚÂÒÍÓÏÛ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Û, Ë ÚÂı, ÍÚÓ Û˜ËÎÒfl ÂÊËÒÒÛÂ. à Á‡ ͇ʉ˚Ï ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÏ ÍÚÓ-ÚÓ ÒΉËÚ... ÅÂÁ ˝ÚÓ„Ó ÌË͇Í. à ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl Ò‚ÓËÏË ÒÓÏÌÂÌËflÏË Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ò˜ÂÚ: ‚ ÌÓ‚ÓÏ Ï‡ÎÂ̸ÍÓÏ Û˛ÚÌÓÏ Á‡Î Ú‡Ú‡ ñÂÌÚ‡ Ň˚¯ÌËÍÓ‚‡ ·˚ÎÓ ÒÚ‡¯ÌÓ «ÔÂÂʇڸ» - ˜ÛÚ¸ ÍÛÔÌ ҉·ڸ ÊÂÒÚ ËÎË ˜ÛÚ¸ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ „ÓÎÓÒ... - íÛ‰ÌÓ ‚ ÌÂÁ̇ÍÓÏÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â... í‡Ú ÏÌÓ„Ó ÂÁ‰ËÎ ÔÓ ÏËÛ, ‚ÓÁËÎ ˝ÚÓÚ ÒÔÂÍÚ‡Íθ. èÓÒÚÓÈ Ë ÒÚ‡¯Ì˚È ‡ÒÒ͇Á Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÊËÎË·˚ÎË ÒÓÒ‰Ë, Ë Û Ó‰ÌÓ„Ó ·˚· ‰Ó˜¸ 凯‡... ÖÈ ·˚ÎÓ Ó‰ËÌ̇‰ˆ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ ëÂ„ÂÈ åËı‡ÈÎӂ˘ ۂˉÂÎ ÂÂ. Ä ÔÓ-

Ñ

ÚÓÏ Ò‡ÁÛ ÒÂÏ̇‰ˆ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ 凯ËÌ ÓÚˆ ÛÏÂ Ë Á‡‚¢‡Î ‰Ó·ÓÏÛ ÏËÎÓÏÛ ÒÓÒÂ‰Û ÓÔÂ͇ڸ Â„Ó ‰Â‚Ó˜ÍÛ Ë ÔÓÏÂÒÚ¸Â... ëÂ„ÂÈ åËı‡ÈÎӂ˘ ÒÚ‡¯Â å‡¯Ë Ì‡ 20 ÎÂÚ. äÓ̘ÌÓ, Ó˜‡Ó‚‡Ì ÔË ‚ÚÓÓÏ Ò‚Ë‰‡ÌËË, ÌÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‡ÁÛÏÂÌ Ë ‰Ó·ÓÔÓfl‰Ó˜ÂÌ: ÓÌ ‚˚·Ë‡ÂÚ ·Âʇڸ ÓÚ Ì‡ıÎ˚ÌÛ‚¯Â„Ó ˜Û‚ÒÚ‚‡. çÓ å‡¯‡ Ì ÓÚÔÛÒÚËÚ. Ç˚ȉÂÚ Á‡ÏÛÊ Á‡ ÌÂ„Ó - ‰Ó·Ó„Ó, ÏËÎÓ„Ó, ÒÚ‡Ó„Ó Á̇ÍÓÏÓ„Ó. à ·Û‰ÂÚ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡, Í‡Í ÂÈ ÔÓ͇ÊÂÚÒfl... Ä ÓÌ Û‚ÂÁÂÚ Â ËÁ ‰Â‚ÌË Ò̇˜‡Î‡ ‚ ÒÚÓÎˈÛ, ‡ Ú‡Ï ÛÊ Ë Á‡ Û·ÂÊ, ÚÓ˜ÌÓ Á̇fl, ˜ÂÏ ˝ÚÓ ÍÓ̘ËÚÒfl... 凯‡ Á‡ÛÊËÚÒfl ‚ ‚Ëı ·‡ÎÓ‚, ÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl - ˛ÌÓÏÛ íÓÎÒÚÓÏÛ ‰Ó ä‡ÂÌËÌÓÈ Â˘Â ‰Ó‡ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÏÛ! ÉÂÓË ‚ÂÌÛÚÒfl ‚ ÔÓÏÂÒڸ ‡Á·ËÚ˚Â, ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌÌ˚Â... ë ‰ÂÚ¸ÏË, ÍÓÚÓ˚ Ó‰ËÎËÒ¸ „‰Â-ÚÓ Ú‡Ï - ÏÂÊ‰Û èÂÚÂ·Û„ÓÏ Ë Å‡‰ÂÌ-҉ÂÌÓÏ, Ò ‚ÂÌÓÈ Ë Ô‰‡ÌÌÓÈ ‰ÓÏÛ Ë ‰ÂÎÛ ÔËÒÎÛ„ÓÈ - ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·ÂÁÛÔ˜ÌÓÈ É‡ÎËÌ˚ í˛ÌËÌÓÈ. à ӷ̇ÛʇÚ, ˜ÚÓ ‚Ò ̇ ÏÂÒÚÂ: ÛÒ‡‰¸·‡, Óflθ, Ò‡ÏÓ‚‡ Ë Ù‡ÙÓÓ‚˚ ˜‡¯ÍË ‰Îfl ˜‡fl. 똇ÒÚ¸fl ‚ÓÚ ÚÓθÍÓ ÌÂÚ... Ç˚‚ÂÚËÎÓÒ¸ ÍÛ‰‡-ÚÓ... à ˝ÚÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Ҙ‡ÒÚ¸fl Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ÂÒÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔËÌflÚÓ ËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ «ÒÂÏÂÈÌÓ Ҙ‡Òڸ». éÍÒ˛ÏÓÓÌ: ʇÂÌ˚È Îfi‰... «ëÂÏÂÈÌÓ Ҙ‡Òڸ» - ˝ÚÓ ÚÓ, ˜Â„Ó ÌÂÚ Ë Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌ˲. éÚÍÛ‰‡ ÓÌ Á̇Π˝ÚÓ, ˛Ì˚È íÓÎÒÚÓÈ? ì ÍÓ„Ó ÔÓ‰ÒÏÓÚÂÎ? ч Ú‡Í ˆÂÔÍÓ... «ë˜‡Òڸ ÊËÚ¸ ‰Îfl ‰Û„Ó„Ó… ÔÓËÁÌÓÒËÚ „ÂÓÈ ‡ÒıÓÊÛ˛ ‰ÓÔÓÔÓfl‰Ó˜ÌÛ˛ Ù‡ÁÛ. à Ò‡Ï Ò·fl Ó‰Â„Ë‚‡ÂÚ: - ᇘÂÏ ‰Îfl ‰Û„Ó„Ó, ÍÓ„‰‡ Ë ‰Îfl Ò·fl Ì ıÓ˜ÂÚÒfl?..» ÇÓÔÓÒ˚, ÏÛ˜‡˛˘Ë „ÂÓ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl Ë Ô¸ÂÒ˚, ÌÂ Ú‡Í ÔÓÒÚ˚, Í‡Í ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸Òfl ̇ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰. óÚÓ ÌÛÊÌÓ ‰Îfl Ò˜‡ÒÚ¸fl? ä‡Í ÊËÚ¸, ÍÓ„‰‡ ÛıÓ‰ËÚ ÔÓÎÌÓÚ‡ ˜Û‚ÒÚ‚? «åÌ ÒÍÛ˜ÌÓ, ÒÍÛ˜ÌÓ, ‡ ÔËÚ‚ÓflÚ¸Òfl fl ÌË Á‡ ˜ÚÓ Ì ÒÚ‡ÌÛ». ‡ÌÌÂÈ ÔÓ‚ÂÒÚË ã. ç. íÓÎÒÚÓ„Ó (1859 „.) ËÒÚÓËfl β·‚Ë å‡¯Ë Ë ëÂ„Âfl åËı‡ÈÎӂ˘‡, ·ÂÒÍÓ̘̇fl ˜Â‰‡ ÔÂÂÔ‡‰Ó‚ «ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl» ‚˚„Ó‚ÓÂ̇ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÏÓÌÓÎÓ„‡ı „ÂÓËÌË. Ç ÒÔÂÍÚ‡ÍΠ҈ÂÌ˚ ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ˜‡ÂÔËÚËfl, ÏÛÁˈËÓ‚‡ÌËfl Á‡ ÓflÎÂÏ, «ÚËıÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl» ÏÂÊ‰Û ÙÓÚÂÔˇÌÓ Ë ÓÍÌÓÏ - ÒÎÓ‚ÌÓ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ ‚‡ˇˆËË, ̇ÔÓÎÌÂÌÌ˚ ҂ÂÚÓÏ, „ÛÒÚ¸˛, ̇‰ÂʉÓÈ Ë ·ÂÁ̇‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛. - ü ÛÒÚ‡Î, - „Ó‚ÓËÚ ËÒÚÂÁ‡ÌÌ˚È ÏÛÊ-ÓÚˆ-ÓÔÂÍÛÌ. - åÌ Úˉˆ‡Ú¸

Ç

¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ, ‡ fl ÌË˜Â„Ó Ì ıÓ˜Û. ïÓ˜Û ÒˉÂÚ¸... à ˝Ú‡ Ù‡Á‡, ÔË‚ÂÁÂÌ̇fl ËÁ êÓÒÒËË, ¯Ë·‡ÂÚ ‚ 縲-âÓÍ ‡ÓχÚÓÏ ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË. «ïÓ˜Û ÒˉÂÚ¸»... ëÍÓθÍÓ Ëı Ú‡Ï «ÒˉËÚ» - ÏÓÎÓ‰˚ı, ÔÓÎÌ˚ı ÒËÎ Ë ˝ÌÂ„ËË?.. ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ, ÄÎÂıË̇, íÓÎÓÍÓÌÌËÍÓ‚‡... - Ò‡ÏË ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÒÔËÒÓÍ. - óÚÓ ÔË‚ÎÂÍÎÓ ‚‡Ò ‚ ˝ÚÓÏ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ? - ÒÔÓÒË· fl åËı‡Ë· Ň˚¯ÌËÍÓ‚‡ ‚ ‡ÌÚ‡ÍÚÂ. - ü Á̇ΠèÂÚ˛ ¢ ÔÓ ãÂÌËÌ„‡‰Û. ç ·ÎËÁÍÓ, ÌÓ Á̇Î. Ä ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÏÓÚÂÎ Â„Ó ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË, ۂˉÂÎ, Í‡Í ÓÌ ÔÓ‡ÁËÚÂθÌÓ ÛÏÂÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÊÂÌ˘Ë̇ÏË. ùÚÓÚ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È ÔÒËıÓÎÓ„ËÁÏ, Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È Â„Ó ÒÔÂÍÚ‡ÍÎflÏ, ÔÓ‰ÍÛÔ‡ÂÚ. éÌË ‚‰¸ Ó˜Â̸ ÔÓÌflÚÌ˚ - Â„Ó ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË. Ö„Ó ÊÂÌ˘ËÌ˚... ۉ˂ËÚÂθÌ˚Â. ùÚÓ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ÛÏÂÂÚ ‚ÓÓ·˘Â - ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÊÂÌÒÍËÈ Ó·‡Á. èÓʇÎÛÈ, ÚÓθÍÓ è‰Ó ÄθÏÓ‰Ó‚‡ - ‚ ÍËÌÓ, - Á‡‰ÛÏ˜Ë‚Ó ÔÓ‰·Ë‡fl ÒÎÓ‚‡, ÓÚ‚ÂÚËÎ åËı‡ËΠŇ˚¯ÌËÍÓ‚. ÒÂÌËfl äÛÚÂÔÓ‚‡ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ‚Ó î‡ÌˆËË, „‰Â „‡ÒÚÓÎËÓ‚‡Î‡ ÚÛÔÔ‡ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔË·˚Ú¸ ‚ ÄÏÂËÍÛ, Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ë„‡Ú¸ ÔÂÒÓ̇ÊÂÈ íÓÎÒÚÓ„Ó ÔËıÓ‰ËÚÒfl Ì ˜‡ÒÚÓ: «éÌ (íÓÎÒÚÓÈ!) Ì ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÂÔÂÚÛ‡ ÛÒÒÍÓ„Ó Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓ„Ó Ú‡Ú‡. ê‰ÍÓ ÍÚÓ ËÁ ÂÊËÒÒfiÓ‚ ¯‡ÂÚÒfl ̇ Ú‡ÍÓÈ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ. èfiÚ îÓÏÂÌÍÓ Ó‰ÌÓ ËÁ Ú‡ÍËı ËÒÍβ˜ÂÌËÈ». Ç ˝ÚÓ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸: Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ íÓÎÒÚÓ„Ó ‚ êÓÒÒËË - ˝ÚÓ ÚÓÊ ‰ÂÁÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˚‚ Á‡ Ù·ÊÍË. çÓ èÂÚ îÓÏÂÌÍÓ ÚÓθÍÓ ÚÂÏ Ë Á‡ÌËχÎÒfl, ˜ÚÓ Ì‡Û¯‡Î „‡Ìˈ˚. ë ÓÚÓ˜ÂÒÚ‚‡ ÓÌ ÒÓ˜ÂڇΠÌÂÒÓ˜ÂÚ‡ÂÏÓÂ: Ë„‡Î ‚ ÙÛÚ·ÓÎ ‚ ¯ÍÓθÌÓÏ ‰‚ÓÂ, ‡ ‰Óχ - Ë„‡Î ̇ ÒÍËÔÍÂ. éÍÓ̘ËÎ ÉÌÂÒËÌÍÛ Ë Û˜ËÎˢ å. å. àÔÔÓÎËÚÓ‚‡-à‚‡ÌÓ‚‡ ÔÓ Í·ÒÒÛ ÒÍËÔÍË, ‡ ËÁ Ú‡Ú‡Î¸ÌÓÈ òÍÓÎ˚ÒÚÛ‰ËË åïÄí ·˚Î ÓÚ˜ËÒÎÂÌ «Á‡ ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó» ‚ 1953 „Ó‰Û. ÖÏÛ ÔÓ‚ÂÁÎÓ, ˜ÚÓ ëÚ‡ÎËÌ ÛÏÂ... îÓÏÂÌÍÓ Ó·‚ËÌflÎË ‚ «˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì··„Ó̇‰fiÊÌÓÒÚË», ‡ Ô‡ÚËÈ̇fl ÍËÚË͇ ıÓÓÏ Ì‡Á˚‚‡Î‡ «ÓÒÍ‚ÂÌËÚÂÎÂÏ Ô‡ı‡ ÛÒÒÍÓÈ Í·ÒÒËÍË». íÓθÍÓ ‚ è‰ËÌÒÚËÚÛÚÂ, „‰Â ÓÌ Û˜ËÎÒfl ̇ ÙËÎÙ‡ÍÂ, ÓÌ ÒÏÓ„ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚Ó - «Í‡ÔÛÒÚÌËÍË», ̇‰ ÍÓÚÓ˚ÏË ‡·ÓÚ‡Î Ò ûÎËÂÏ äËÏÓÏ Ë ‰Û„ËÏË ·‡‰‡ÏË, ˜ÚÓ ·˚ÎË ÚÓÊ «‚Ì ÙÓχڇ». ÉÓÏ͇fl Ò·‚‡ ̇ÒÚ˄· îÓÏÂÌÍÓ, ÍÓ„‰‡ ‚ 1966 „Ó‰Û ‚ í‡Ú ËÏ. å‡flÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ·˚Î Á‡ÔÂ-

ä

˘ÂÌ Â„Ó ÒÔÂÍÚ‡Íθ «ëÏÂÚ¸ í‡ÂÎÍË̇». èÓÒΠ50 ÔÓ͇ÁÓ‚! «çÓ‚‡fl åËÒÚÂËfl-ÅÛÙÙ» ‚ í‡Ú ãÂÌÒÓ‚ÂÚ‡ ‚ 1969 Ë ‚Ó‚Ò ·˚· Ì ‡Á¯Â̇ Í ÔÂϸÂÂ. îÓÏÂÌÍÓ Ì ‡Á ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÔÂ‚Ó„Ó Ê ÔÓÒÏÓÚ‡ ‚ í‡Ú ËÏ. ãÂÌÒÓ‚ÂÚ‡ «...ÍÓ ÏÌ ÔÓ‰Ó¯ÎË ‰‚‡ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚ı ÎÂÌËÌ„‡‰ÒÍËı ÍËÚË͇, à. à. òÌÂȉÂÏ‡Ì Ë ê. å. ÅÂ̸fl¯, Ë Ò͇Á‡ÎË: ”åÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Û ‚‡Ò ÏÌÓ„Ó ‚¢ÂÈ Ò ÒÓ·ÓÈ? ÇÓÁ¸ÏËÚ ‚Â˘Ë Ë ÛÂÁʇÈÚ“. Ç¢ÂÈ ·˚ÎÓ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÌÓ fl Ì ÔÓÒÎÛ¯‡ÎÒfl, Ë ÒÔÂÍÚ‡Íθ Ò‰‡‚‡ÎË Â˘fi ˜ÂÚ˚ ‡Á‡. èÓÚÓÏ Ô˯ÂÎ ç. è. ÄÍËÏÓ‚ Í‡Í „·‚Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ… éÌ Ò͇Á‡Î: ”ü Ì β·Î˛ å‡flÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ fl ۂˉÂÎ, - ˝ÚÓ Ì å‡flÍÓ‚ÒÍËÈ“. ë ÔÓÒΉÌÂÈ ¯ÂÒÚÓÈ Ò‰‡˜Ë ‚˚„̇ÎË ‚ÒÂı ÁËÚÂÎÂÈ, ÔÓ‚ÂflÎË, ÌÂÚ ÎË Î˛‰ÂÈ ÔÓ‰ ÍÂÒ·ÏË…» éÌ ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î ̇ ÚÂ΂ˉÂÌËË, ‚ ÔÓ‚Ë̈ˇθÌ˚ı Ú‡Ú‡ı, ‰‡ÏÍÛÊ͇ı, „‰Â ӂ·‰Â‚‡Î ÔÓÙÂÒÒËÂÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚˘Ë͇. Ñ‚‡ ÒÂÁÓ̇ ‡·ÓڇΠ‚ í·ËÎËÒÒÍÓÏ Ú‡Ú ËÏ. ÉË·Ó‰ӂ‡. èÓÚÓÏ èËÚÂ - í‡Ú äÓωËË, ÓÚÍÛ‰‡ Â„Ó Û·‡ÎË ËÁ-Á‡ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ò ÌÂ-ÏÓ̇ıÓÏ êÓχÌÓ‚˚Ï. åÓÒÍ‚‡ Òڇ· Â„Ó „ÓÓ‰ÓÏ ÚÓθÍÓ ‚ 1982 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ì‡˜‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ í‡Ú ËÏÂÌË Ç. Ç. å‡flÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ‡ Ò 1989 „Ó‰‡ - ‚ í‡Ú ËÏÂÌË Ö. Å. LJıڇ̄ӂ‡. à ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‚ Éàíàë ‚ χÒÚÂÒÍÓÈ Ä̉Âfl ÉÓ̘‡Ó‚‡. à ‚ÓÚ ÚÂÔÂ¸, ÍÓ„‰‡ ‚ÂÒÌÓÈ 2012 „Ó‰‡ êÓÒÒËfl ÓÚÏÂÚË· Â„Ó 80-ÎÂÚËÂ Ë Ç.èÛÚËÌ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜ÌÓ ‚Û˜ËÎ ÂÏÛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ̇„‡‰Û, ÊËÁ̸ Ó·Ó‚‡Î‡Ò¸... ç‡ ËÁÎÂÚ ʇÍÓ„Ó ÎÂÚ‡, ÍÓ„‰‡ èÂÚ‡ îÓÏÂÌÍÓ Ì ÒÚ‡ÎÓ, ̇˜‡Î‡Ò¸ ÌÓ‚‡fl ˝‡ Â„Ó Ú‡Ú‡ - «èÓÒΠîÓÏÂÌÍÓ». à ÔÂ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ - í‡Ú-ÒÚÛ‰Ëfl ÔÓÒΠÌÂ„Ó ÒڇΠ̇‚ÂÍË Ú‡ÚÓÏ ËÏÂÌË Â„Ó - ÓÌ Ú‡Í Ë Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÚÂÔÂ¸: «í‡Ú îÓÏÂÌÍÓ». ùÚÓ ‚ÔÂ‚˚ ‚ ËÒÚÓËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË, ÍÓ„‰‡ ËÏfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ·˝Ì‰ÓÏ, Í‡Í Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÏÂË͇̈˚. êÓ‚ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Û åËı‡Ë· Ň˚¯ÌËÍÓ‚‡ - ‚ å‡Ìı˝ÚÚÂÌ ‚˚ÓÒ Ì‡ Ó‚ÌÓÏ ÏÂÒÚ ñÂÌÚ àÒÍÛÒÒÚ‚ ËÏÂÌË Â„Ó. 똇Òڸ ÁËÚÂÎfl, ˜ÚÓ ‰‚‡ ·˝Ì‰‡ Ó·˙‰ËÌËÎËÒ¸ Ë ÔÓ‰‡ËÎË ç¸˛-âÓÍÛ Ë ÅÓÒÚÓÌÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚˜ÂÓ‚ ̇Ò˚˘ÂÌÌÓ„Ó Ú‡Ú‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌË͇. ÄÍÚÂ˚ - Û˜ÂÌËÍË Ë ÔÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚ ԇÚÌÂ˚ å‡ÒÚÂ‡ - ‚‰ÛÚ Ò‚ÓË Ô‡ÚËË ‡ÒÍÓ‚‡ÌÌÓ, ‚ÓθÌÓ, ÓÚ‰‡‚‡flÒ¸ Ú˜ÂÌ˲ Ò˛ÊÂÚ‡ Ë Ò‡ÏÓÈ ÊËÁÌË. çÓ ˜ÚÓ ÔÓ‡ÁËÚÂθÌÓ - ÓÌË ‚Ò ÏÓÎÓ‰˚, - Ó‚ÂÒÌËÍË ‡‚ÚÓ‡ - ÏÓÎÓ‰Ó„Ó íÓÎÒÚÓ„Ó! - Ë ‡Á˚‚ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË, ÍÓÚÓ˚È Ì‡‰ÎÂÊËÚ ËÏ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ Á‡ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ÒˆÂÌ˘ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, Ì‚ÂÎËÍ: ‚ÒÂ„Ó ÔflÚ¸ ÎÂÚ, Á‡ ÍÓÚÓ˚ ‚˚‚ÂÚËÚÒfl Ò˜‡ÒÚ¸Â, Ë ‚ ÒÛıÓÏ ÓÒÚ‡ÚÍ ·Û‰ÂÚ ÒÂÏÂÈ̇fl ÊËÁ̸, - ‡ Ë„‡˛Ú ÓÌË ÁÂÎ˚ı, ÛÏÛ‰ÂÌÌ˚ı β‰ÂÈ. à ˝ÚÓÚ ÔÂÂÔ‡‰ - Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ô·˚‚‡ÌË ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ¯Î˚Ï ‚ ıÓÌÓÚÓÔ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl, Ë Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ, ÓÌË ËÒÔÓÎÌfl˛Ú ̇ÒÚÓθÍÓ Û·Â‰ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ÒÔÂÍÚ‡Íθ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ·ÂÁÛÔ˜ÌÓÈ ËÎβÒÚ‡ˆËÂÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ì‚ÓÁÓ‚. ç‚ÂÓflÚÌÓ ·ÎËÁÍËı ÂÙÎÂÍÒËÛ˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÏË„‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó˘Û˘‡Â¯¸ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó, ÒÚÓËÚ ÚÓθÍÓ ÛÒÒÍÓÈ Â˜Ë Á‡Á‚Û˜‡Ú¸ ÔÓÒÂ‰Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡. Ó„‰‡ Á‡ÚËı ÛÊ ÚÓÔÓÚ Â„Ó ÎÓ¯‡‰Ë, fl Ôӯ· ÍÛ„ÓÏ Ì‡ ÚÂ‡ÒÛ Ë ÓÔflÚ¸ Òڇ· ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ Ò‡‰, Ë ‚ ÓÒËÒÚÓÏ ÚÛχÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÚÓflÎË ÌÓ˜Ì˚ Á‚ÛÍË, ‰ÓÎ„Ó Â˘Â ‚ˉ· Ë ÒÎ˚¯‡Î‡ ‚Ò ÚÓ, ˜ÚÓ ıÓÚ· ‚ˉÂÚ¸ Ë ÒÎ˚¯‡Ú¸”, - ‰‡ÌÓ ‚ ÚÂÍÒÚÂ Û ã¸‚‡ íÓÎÒÚÓ„Ó. ïÓ˜ÂÚÒfl ÍËÍÌÛÚ¸ ‚‰Ó„ÓÌÍÛ Ì·Óθ¯ÓÈ ÚÛÔÔÂ, ˜ÚÓ ‚˚ Ò„ӉÌfl ÔÓÍˉ‡ÂÚ 縲-âÓÍ, ‡ fl ¢ ‰ÓÎ„Ó ·Û‰Û ‚‡Ò ‚ˉÂÚ¸ Ë ÒÎ˚¯‡Ú¸...

“ä

ÄÎÂÍ҇̉‡ ëÇàêàÑéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ûÅàãÖâ ÇÓÚ ÛÊ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Á‡ Ç·‰ËÏË‡ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó Óڂ˜‡ÂÚ Â„Ó Ò˚Ì çËÍËÚ‡. óÚÓ ˝ÚÓ ‰Îfl Ì„Ó: Óθ ËÎË ÛÊ ÏËÒÒËfl? à „‰Â ÚÓ„‰‡ Ò‡Ï çËÍËÚ‡ Ç·‰ËÏËӂ˘ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÍÓÓ‰Ë̇Ú, Ì ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÎË ‚ ÓÚˆÂ? Ó Í‡ÊÂÚÒfl, ÂÏÛ ˝ÚÓ ÌËÒÍÓθÍÓ Ì Ï¯‡ÂÚ, ÓÌ „ÓÚÓ‚. à ÔÓ Î˘ÌÓÂ, Ë ÔÓ ÔÓ˝Á˲, Ë ÔÓ «Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ ̇ÒΉ˻. à ‰‡Ê ÔÓ ÙËÎ¸Ï «Ç˚ÒÓˆÍËÈ. ëÔ‡ÒË·Ó, ˜ÚÓ ÊË‚ÓÈ», ‚˚Á‚‡‚¯ËÈ ÌÂÓ‰ÌÓÁ̇˜ÌÛ˛ Â‡ÍˆË˛, ÌÓ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚È ÛÒÔÂı ÔË ˝ÚÓÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰ÌË 75-ÎÂÚÌÂ„Ó ˛·ËÎÂfl, Í‡Í Ë ‚Ò ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚, Ò˚Ì ÓÚ‚ÂÚËÚ Á‡ ÓÚˆ‡. ä‡Í ‚Ò„‰‡, ˜ÂÒÚÌÓ. — ë͇ÊËÚÂ, ‚‡Ï ÚflÊÂÎÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ˝ÚÛ Óθ — Ò˚̇ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó? ïÓÚfl, ÏÓÊÂÚ, ‰Îfl ‚‡Ò ˝ÚÓ ÏËÒÒËfl? — å˚ ‚Ò ‚ ÊËÁÌË ËÒÔÓÎÌflÂÏ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ Óθ — ÒӈˇθÌÛ˛, ‚ ÒÂϸ… Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒΠÚÓ, ˜ÚÓ fl ‰Â·˛, ̇‚ÂÌÓÂ, Óθ. çÓ ˝ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ÏÂÌfl, ÏÓfl ÊËÁ̸… äÓÏ ÚÓ„Ó, fl ‰ËÂÍÚÓ ÏÛÁÂfl. Ä ÍÛ‰‡ ¢ ˉÚË, Ò͇ÊÂÏ, ÊÛ̇ÎËÒÚÛ? — çÛ, Í Ä͇‰Ë˛, ‚‡¯ÂÏÛ ·‡ÚÛ. ïÓÚfl ÓÌ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÏÓΘËÚ. — ч, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ÓÌ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ Ì ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ. ч Ë Ï‡Ï‡ ÏÓfl ÚÓÊ Ì ӘÂ̸ ÓıÓÚÌÓ Ó·˘‡ÂÚÒfl… ü ‚‡Ï Ò͇ÊÛ, ˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡ „Ó‚ÓflÚ, ·Û‰ÚÓ Ò‡Ï Ç˚ÒÓˆÍËÈ ·˚Πβ·ËÏ ‚ÒÂÏË, — ˝ÚÓ ÏËÙ. Ö„Ó Ó„ÓÏÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÍÓÎ΄, β‰ÂÈ Ò Ó˜Â̸ „ÓÏÍËÏË ËÏÂ̇ÏË ‚ÓÓ·˘Â Ì β·ËÎË. äÚÓ-ÚÓ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ Ì ‡ÍÚÂ, ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó — ˜ÚÓ Ì ÔÓ˝Ú. ÑÛ„Ë ÛÔÂ͇ÎË

éÅôàçÄ

ç

ВысоцкиИ и низкое “äÓ„‰‡ „Ó‚ÓflÚ, ·Û‰ÚÓ ÓÚˆ ·˚Πβ·ËÏ ‚ÒÂÏË, ˝ÚÓ ÏËÙ” Â„Ó ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Ô‡ÚËÓÚËÁχ. çÂÔ‡‚‰‡, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ‚ÒÂÏË Á‡ˆÂÎÓ‚‡Ì — ˜ÚÓ ÔË ÊËÁÌË, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÒÏÂÚË. — ÖÒÚ¸ ÎË Û ‚‡Ò ӷˉ‡ ̇ ÓÚˆ‡ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ Û¯ÂÎ ËÁ ÒÂϸË.

Ç ÏËÌÛ‚¯Â ‚ÓÒÍÂÒÂ̸Â, 27 flÌ‚‡fl, ‚ ̸˛-‰ÊÂÒËÈÒÍÓÏ „ÓӉ͠å‡Î¸·ÓÓ ÓÚÍ˚ÎÓÒ¸ ÌÓ‚Ó Á‰‡ÌË “ñÂÌÚ‡ Ö‚ÂÈÒÍÓÈ ÜËÁÌË”. ቇÌË ·˚ÎÓ ÍÛÔÎÂÌÓ ‰‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍ ÒÂÏ¸Ë ë‡ÈÏÓ̇ Ë ãËÌ˚ ɇ·Â, ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰Â·ÌÓ ÔÓ‰ ÌÛʉ˚ ÏÂÒÚÌÓÈ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚.

‰ÌÓ˝Ú‡ÊÌÓ ÒÂÓ Á‰‡ÌËÂ Ò ÔÓÎÓ„ÓÈ Í˚¯ÂÈ ÓÚ΢ÌÓ ‚ÔËÒ‡ÎÓÒ¸ ‚ ̸˛-‰ÊÂÒËÈÒÍËÈ ÔÂÈÁ‡Ê. ñÂÌÚ ̇˜‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸ ¢ ‰Ó Ò‚ÓÂ„Ó ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚËfl. ì ‚ıÓ‰‡ ÚË ÏÛÁ˚͇ÌÚ‡ Ë„‡ÎË ÂÔÂÚÛ‡ ÓÚ «ä‡‚͇ÁÒÍÓÈ ÔÎÂÌÌˈ˚» ‰Ó «ï‡‚‡ 燄ËÎ˚». èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡˜‡ÎË ÔÓ‰˙ÂÁʇڸ „ÓÒÚË, ÔË·˚Î Ò‡Ï „ÓÒÔÓ‰ËÌ É‡·Â Ò ÒÂϸÂÈ. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚËÏ Ì‡ ÒÚÓflÌÍ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ‰‚‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚ı ÊÂÎÚ˚ı ̸˛-ÈÓÍÒÍËı Ú‡ÍÒË, Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÂÍ·ÏÓÈ Ì‡ Í˚¯Â. í‡ÍÒË Ú‡Í Ë ÔÓÒÚÓflÎË ‰Ó ÍÓ̈‡ ‚˜Â‡. (àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ë‡ÈÏÓÌ É‡·Â Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÍÛÔÌ˚ı ‚·‰ÂθˆÂ‚ ω‡Î¸ÓÌÓ‚ ̸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó Ú‡ÍÒË). ç‡ÔÓÚË‚ Ú‡ÍÒË Ì‡ ÒÚÓflÌÍ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÎÒfl ÒÍÓÏÌ˚È «Å˝ÌÚÎË». Ç ıÓÎΠ̠ÔÓÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl ÓÚ Î˛‰ÂÈ. É·‚Ì˚È ‡ÒÔÓfl‰ËÚÂθ ‚˜Â‡ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÎˉÂ “Ö‚ÂÈÒÍÓ„Ó ñÂÌÚ‡ ÜËÁÌË” ‡‚‚ËÌ àÓÒË ä‡ÌÂθÒÍË ÒËflÎ Ë „ÓÚÓ‚ ·˚Î ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ β·ÓÈ ‚ÓÔÓÒ. «Ñ‡, fl „Ó‚Ó˛ ÔӇ̄ÎËÈÒÍË, ÔÓθÒÍË, ̇ ˉ˯, Ë‚ËÚÂ Ë ÔÓ-ÛÒÒÍË», - ̇˜‡Î ÓÌ Óڂ˜‡Ú¸ ̇ ‚ÓÔÓÒ˚ ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚÓ‚, ÓÍÛÊË‚¯Ëı „Ó. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡Ê ӘÂ̸ ıÓÓ¯ËÈ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‰Îfl ‡‚‚Ë̇ Ó͇Á‡ÎÒfl ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂÏ, ÍÓ„‰‡ ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ çíÇ ÒÔÓÒËΠ„Ó, ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ÓÌ Ò·fl «‡ÌÚÂÌÌÓÈ ÏÂÊ‰Û ÅÓ„ÓÏ Ë Ó·˘ËÌÓÈ». «ÄÌÚÂÌÌÓÈ» - ÔÂÂÒÔÓÒËÎ „ÓÒÔÓ‰ËÌ ä‡ÌÂθÒÍË. «ÄÌÚÂÌÌÓÈ», - ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ÍÓÂÒ-

é

— çÂÚ Û ÏÂÌfl ÌË͇ÍÓÈ Ó·Ë‰˚. ç‡Ó·ÓÓÚ, fl ÓÚˆÛ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â ̇ Ò‚ÂÚ ÔÓfl‚ËÎÒfl. ч, Ï˚ ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ó·˘‡ÎËÒ¸, ÓÌ ÛÏÂ, ÍÓ„‰‡ ÏÌ ·˚ÎÓ 16 ÎÂÚ, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl Â„Ó ÔÓÏÌ˛, ÓÌ ÏÓÈ ÓÚˆ. ùÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÚ Ò‡ÏËı β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ‡ÒıÓ‰flÚÒfl. åÓÊÌÓ ‰‡Ê Ì „Ó‚ÓËÚ¸: Ô‡Ô‡ Ú·fl ·ÓÒËÎ, ÓÌ ÔӉΈ, ÂÏÛ Ô΂‡Ú¸ ̇ Ú·fl, ÌÓ Ú‡Í ‰Ûχڸ, Ë ·ÂÌÓÍ ·Û‰ÂÚ ˝ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. Ä ÏÓÊÌÓ ‰Û„ ‰Û„‡ ÔÓÌflÚ¸. í‡Í Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ò ÏÓËÏË Ó‰ËÚÂÎflÏË. éÚˆ ‚ÂÎ Ò·fl ÔÓ-ÏÛÊÒÍË, ÌËÍÓ„‰‡ ÌË ÓÚ Í‡ÍËı Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚ Ì ÓÚ͇Á˚‚‡ÎÒfl. éÌ ‡Á‚ÂÎÒfl Ú‡Í, Í‡Í Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ÒÂȘ‡Ò ‡Á‚Ó‰ËÚÒfl. ë‡Ï ·˚Î ·ÂÒÍ‚‡ÚËÌ˚Ï, ÌÓ Ì‡Ï Ò ·‡ÚÓÏ Ë Ï‡ÚÂ¸˛ ¯ËÎ Í‚‡ÚËÌ˚È ‚ÓÔÓÒ. ч, ÓÌ Ì Ô·ÚËÎ ‡ÎËÏÂÌÚ˚, ÌÓ ÓÌË Ò Ï‡ÏÓÈ Ú‡Í ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸. éÌ ÔÓÏÓ„‡Î „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË ·˚ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ˜ÂÂÁ ÒÛ‰. éÌ ‚Ò„‰‡ ËÒÍÂÌÌÂ Ë Û‚‡ÊËÚÂθÌÓ ÓÚÌÓÒËÎÒfl Í Ï‡ÏÂ, Ë Ì‡Ò Î˛·ËÎ. ë Â„Ó ÛıÓ‰ÓÏ Í‡ÎËÚӘ͇ Ì Á‡Í˚·Ҹ. çÂÚ, ÓÌ Ì‡Ò Ì Á‡‚‡ÎË‚‡Î ·Î‡„Ó‰ÂflÌËflÏË, ÌÓ ‚Ò„‰‡ ÔÓÏÓ„‡Î Ë ÔÓ‰ÓÎʇΠҘËÚ‡Ú¸ Ì‡Ò Ò‚ÓËÏË ‰ÂÚ¸ÏË. ü ̉‡‚ÌÓ ‚ÒÚ˜‡ÎÒfl Ò èÂÚÓÏ, Ò˚ÌÓÏ å‡ËÌ˚, ÓÌ ÎÂÚ Ì‡ ¯ÂÒÚ¸ ÒÚ‡¯Â ÏÂÌfl. í‡Í ÓÌ ÏÌ Ò͇Á‡Î: «å˚ Ò ÇÓÎÓ‰ÂÈ ·˚ÎË Í‡Í ‰ÛÁ¸fl». íÓ ÂÒÚ¸ ÓÌË Ì ÒÚ‡ÎË Â„Ó ‰ÂÚ¸ÏË, ıÓÚfl ÓÌ Í ÌËÏ Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó ÓÚÌÓÒËÎÒfl. í‡Í ˜ÚÓ Û Ì‡Ò Ò ·‡ÚÓÏ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚ÎÓ Ó˘Û˘ÂÌËfl ÔÓÍËÌÛÚÓÒÚË. — åÌ ÚÓÊ Ì ıÓ˜ÂÚÒfl ·˚Ú¸ ÔÓ¯Î˚Ï, ‚‰¸ Ó· ˝ÚÓÏ ÏÌÓ„Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú… çÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË: ÂÒÎË ·˚ Ç·‰ËÏË ëÂÏÂÌӂ˘ Ì ÛÏÂ ‚ 80-Ï, Í‡Í ·˚ ÓÌ ‚ÓÒÔËÌflÎ, Í ÔËÏÂÛ, ÔÂÂÒÚÓÈÍÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‰Â·ΠÒÂȘ‡Ò? ì‚ˉÂÎË ·˚ Ï˚ Â„Ó Ì‡ «å‡¯Â ÔÓÚË‚ ÔÓ‰ÎÂ-

ˆÓ‚»? èÓÌflÚÌÓ, «ÂÒÎË ·˚…» Ì ·˚‚‡ÂÚ, Ë ‚ÒÂ-Ú‡ÍË… — ÇÓÓ·˘Â, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÙËÁ˘ÂÒÍË Â„Ó ÒÔ‡ÒÚË ‚ ÌÓ˜¸ Ò 24 ̇ 25 ˲Îfl ·˚·. çÓ ˝ÚÓ„Ó Ì ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ ÒÚ˜ÂÌ˲ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚. à fl Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ÚÓÚ ÍËÁËÒ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl, ÏÓ„ ·˚ ·˚Ú¸ ËÏ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌ. çÓ ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ‰‡Î¸¯Â Ò ÌËÏ ‚Ò ‡‚ÌÓ ·˚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. ëÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ÓÍÛ„ Ë ‚ÌÛÚË Â„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÏÓ„ ‰ÓÊËÚ¸ ‰Ó Ò„ӉÌfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÓÌ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÌflÚÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú Ì‡Ï ÓÒÚ‡‚ËÎ. — çÓ Á‡ÚÓ ÓÌ ÔËÒ‡Î: «èÛÒÚ¸ ‚ÔÂÂ‰Ë ·Óθ¯Ë ÔÂÂÏÂÌ˚, fl ˝ÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓβ·Î˛». — ü ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ ÓÚˆ ·˚Î ·˚ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â. à Ú‡ÍËÂ, Í‡Í ÓÌ. àı χÎÓ, ÌÓ ÓÌË ÂÒÚ¸ — β‰Ë, ÍÓÚÓ˚ ÊË‚ÛÚ Ì ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛, Ì ÚÂÏ, ˜ÚÓ Í‡ÊÂÚÒfl Ò„ӉÌfl Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌ˚Ï, ‡ Á‡‚Ú‡ ÔÓ ˝ÚÓ ÌËÍÚÓ Ì ‚ÒÔÓÏÌËÚ; ÍÓÚÓ˚ Ì˚fl˛Ú ̇ „ÎÛ·ËÌÛ Ë ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ‚Ó ‚ÂÏÂÌË ÚÓ, ˜Â„Ó Ì ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ fl Ì ‚Â˛ ‚ Â„Ó ÔÓÁËˆË˛, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓ‚Ô‡‰‡Î‡ ·˚ Ò Í‡ÍËÏË-ÚÓ Ï‡ÒÒÓ‚˚ÏË ÔÓÁˈËflÏË ÒÂȘ‡Ò. é̇ Ë ÚÓ„‰‡ ·˚· Ë̉˂ˉۇθ̇. ÇÓÚ ÒÂȘ‡Ò β‰Ë „Ó‚ÓflÚ: «å˚ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ÓÌ, ‰ÛχÎË»… ùÚÓ Ì ڇÍ. чÎÂÍÓ Ì ‚ÒÂ Ú‡Í Ê ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË, Ú‡Í Ê ÊËÎË. ÅÓθ¯Â ÚÓ„Ó, Ó„ÓÏÌÓ ˜ËÒÎÓ ·ÎËÁÍËı Ë ‰‡Î¸ÌËı Â„Ó ÔÓÒÚÓ Ì ÔËÌËχÎË. ч, ͇ÍËÂ-ÚÓ ‚Â˘Ë ‚ ÔÂÂÒÚÓÈÍÛ ÂÏÛ ·˚ÎË ·˚ ·ÎËÁÍË Ë ‡‰ÓÒÚÌ˚, ÌÓ ÓÌ „Ó‡Á‰Ó ‡Ì¸¯Â ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ·˚ ÚÓ ·ÂÁÛÏËÂ, ÍÓÚÓÓ Óı‚‡ÚËÎÓ Ì‡Ò ‚ÒÂı. Ä ‚‰¸ Ì‡Ï Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÌÛÚË Ò·fl ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÏÂÌflÚ¸, ‡ ÒÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË, ·Ó„‡Ú˚ÏË Ë ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚˚·ÓÒËÚ¸ ̇ Ò‚‡ÎÍÛ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‚¢Ë, ÍÓÚÓ˚Â

ϯ‡˛Ú Ì‡Ï Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ·Óθ¯Ë ‰Â̸„Ë, ϯ‡˛Ú ̇¯ÂÏÛ Î˘ÌÓÏÛ ÛÒÔÂıÛ. çËÍÓ„‰‡ ·˚ ÓÌ Ú‡Í Ì ҉·Î! ä‡Í ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ, ÓÚˆ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÍÛ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸. åÌÓ„Ë ҘËÚ‡˛Ú ‚ÌÛÚË Ò·fl, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ‰‡, ÓÌ ÌÛÊÂÌ, ÌÓ ÓÌ ‰‡Ê Ì ‚‚‰ÂÌ ‚ ¯ÍÓθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ… Ö„Ó Ú‡Ï ÌÂÚ! ü ÒÂȘ‡Ò Ó·‡ÚËÎÒfl ‚ Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡Á Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ó ÔËÒ‚ÓÂÌËË ËÏÂÌË Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÛÎˈ åÓÒÍ‚˚. Ç ÓÚ‚ÂÚ — ÏÓΘ‡ÌËÂ. ч, Ò͇ÊÛÚ, ÂÒÚ¸ Ô‡ÏflÚÌËÍ, ÂÒÚ¸ ÏÛÁÂÈ, ÌÓ ÓÌË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‚ÓÔÂÍË, ‡ Ì ·Î‡„Ó‰‡fl. ùÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚ¸ Â„Ó ‚ ÔÓÍÛÒÚÓ‚Ó ÎÓÊ ÔÓÒÚÓ Ì ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl. ë͇Á‡Ú¸: ÓÌ Ì‡¯ ÎË·Â‡Î… ËÎË: ÓÌ Ì‡¯ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌËÍ, — Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. éÌ Ó·‡Áˆ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË — Ú‡Í Ê ÚÓÊ ÌÂθÁfl Ò͇Á‡Ú¸ ÔÓ ÏÌÓ„ÓÊÂ̈‡. äÚÓ ÓÌ? ç‡ ˝ÚÓ fl ‚‡Ï Ò͇ÊÛ: ÓÌ — Ç˚ÒÓˆÍËÈ. à ÓÌ Ç˚ÒÓˆÍËÏ Ë ·˚Î. — ÇÒÔÓÏË̇ÂÚÒfl ÙËÎ¸Ï «íÓÚ Ò‡Ï˚È å˛Ìı„‡ÛÁÂÌ», „‰Â ‚Ò ÔÓβ·ËÎË Ë Ò·‚ËÎË ·‡Ó̇ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË, ‡ ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÓÊËÎ, ÚÓ ÒڇΠÌËÍÓÏÛ Ì ÌÛÊÂÌ. — ü Á̇˛, ÓÚˆ β·ËÎ ˝ÚÓÚ ÙËθÏ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ҘËÚ‡Î, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ Ì„Ó. ÇÓÚ ÒÏÓÚËÚÂ: Ç˚ÒÓˆÍËÈ — ‚Ӊ ·˚ Ú‡ÍÓÈ ÂÒÛÒ Ï‰ËÈÌ˚È, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÔÓ˜ÂÏÛ Ì ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ Ô‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË. çÓ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛‰Ë, ‚Áfl‚ ͇ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Â„Ó ÒÎÓ„‡Ì ËÁ ÔÂÒÌË, Ò‡ÏË Ê ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl هθ¯Ë‚Ó. äÓ„‰‡-ÚÓ ëÚ‡ÌËÒ·‚ ÉÓ‚ÓÛıËÌ Ò͇Á‡Î ÔÓ ÓÚˆ‡ ÍÓÓÚÍÓ Ë flÒÌÓ: ÓÌ ·˚Î ·˚ Ó‰ËÌ Ë ÓÌ ·˚Î ·˚ ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ. çÛ ˜ÚÓ ÚÛÚ ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸.

ÒÂϸ˛ Ë ÒÛÔÛ„Û. «ì ÏÂÌfl ÔflÚÂÓ ‰ÂÚÂÈ», - Ò͇Á‡Î ÏËÒÚÂ ɇ·Â Ë ÔÂ˜ËÒÎËÎ ‚ÒÂı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ Ë ‰Ó˜¸, ÓÚÏÂÚË‚, ˜ÚÓ Û ÚÓÈ Ó˜Â̸ ·Óθ¯Ë Á‡‰‡ÚÍË ‚ ӷ·ÒÚË Ôˇ‡. - çÓ ‚˚ Ê Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ̇ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ, - ÒÔÓÒËÎ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚. «Ç ·ÎËʇȯ ‚ÂÏfl

ç‡ ˝ÚÓÏ ÒÂÏÂÈ̇fl ÚÂχ Ì Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ. ÉÓÒÔÓ‰ËÌ É‡·Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡. ÇˉÌÓ ·˚ÎÓ, ˜ÚÓ ÔÓÊËÎÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì ÔË‚˚Í Í Í‡ÏÂ‡Ï. «å˚ Òӷ≇ÎË ‚ é‰ÂÒÒ Ô‡Á‰ÌËÍË, ÌÓ ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ fl Ò‚flÁ‡ÎÒfl Ò ÅÓ„ÓÏ ÚÓθÍÓ Á‰ÂÒ¸, ‚ ÄÏÂËÍ». èÓÚÓÏ fl ÒÔÓÒËÎ Û É‡·Â‡ÒÚ‡¯Â„Ó, ·˚· ÎË Â„Ó ÒÂϸfl ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ëÓ˛ÁÂ. «å˚ ıÓ‰ËÎË ‚ ÒË̇„Ó„Û Ì‡ ‚Ò Ô‡Á‰ÌËÍË, ÌÓ Ì ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ï˚ ·˚ÎË ÂÎË„ËÓÁÌ˚ÏË. í‡Í, ıÓ‰ËÎË ÒÍÓ ‰Îfl „‡ÎÓ˜ÍË». «Ä ÒÂȘ‡Ò ˜ÚÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸», - Ì ÓÚÒÚ‡‚‡Î fl. «ä‡Í ˜ÚÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸, - ͇Á‡ÎÓÒ¸, Â„Ó Û‰Ë‚ÎÂÌË Ì Á̇ÂÚ „‡Ìˈ. - å˚ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸, ÊËÁ̸ ËÁÏÂÌË·Ҹ. ÜËÎË ‚ é‰ÂÒÒÂ, ÚÂÔÂ¸ ‚ ÄÏÂËÍÂ. ë˚Ì ‚ÂËÚ ‚ ÅÓ„‡, ÌÛ Ë Ï˚ ÚÓÊ ÒÚ‡ÎË». Ä ãË̇ ɇ·Â Ó˜Â̸ ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î‡, ˜ÚÓ “Ö‚ÂÈÒÍËÈ ñÂÌÚ” ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ Ì ÔÓÒÚÓ Í‡Í ‰ÓÏ Ó·˘ËÌ˚. «ùÚÓ Á‰‡ÌË ‰Îfl ÛÒÒÍÓÈ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚ ÓÚ ÛÒÒÍÓÈ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚. å˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‚Ò ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ıÓÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ñÂÌÚ Á‡ÌËχÎËÒ¸ ‚Ò - ÓÚ ‰ÂÚÂÈ ‰Ó ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚, Ë ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÈÒ͇fl ÊËÁ̸ Ì ÔÂ˚‚‡Î‡Ò¸ ÌË Ì‡ ÒÂÍÛ̉ۻ. «å˚ ÍÛÔËÎË ˝ÚÓ Á‰‡ÌË ‰‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚˚ ‚ˉËÚÂ, ҉·ÎË Ò ÌÛÎfl, - ‡ÒÒ͇Á‡Î ë‡ÈÏÓÌ É‡·Â. - ü Á‡ÍÓ̘ËΠ‚ÂÈÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ‚ ÅÓÌÍÒÂ, „‰Â fl ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl Ò ÊÂÌÓÈ, Ë Ó˜Â̸ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ ÅÓ„Û Á‡ ˝ÚÛ ‚ÒÚ˜Û. èÓ˝ÚÓÏÛ fl ıÓ˜Û ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ì ÚÓθÍÓ Ó·˘ËÌÛ, ÌÓ Ë Â‚ÂÈÒÍÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌË». ÅÎËÊÂ Í ¯ÂÒÚË ‚˜Â‡ ‚ÂÒ¸ ıÓÎÎ ÌÓ‚Ó„Ó “Ö‚ÂÈÒÍÓ„Ó ñÂÌÚ‡” ·˚Î ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÎÌÂÌ. åÓÎÓ‰˚ β‰Ë ‚ „‡ÎÒÚÛ͇ı, ·‡˚¯ÌË ‚ ‚˜ÂÌËı Ô·ڸflı. åÓÎÓ‰˚ β‰Ë ‰ÂʇÎËÒ¸ Í͇ۘÏË ‚ÓÁΠ·‡‡ Ë ÒÚÓÎÓ‚, „‰Â ̇ÂÁ‡ÎË Ô‡ÒÚ‡ÏË, ‡ ‰‡Ï˚ - Û ÒÛ¯Ë‡Á‰ÂÎÓ˜ÌÓ„Ó ÒÚÓÎË͇. «àÁ-Á‡ ÍÓÎË-

˜ÂÒÚ‚‡ ÒÛÏÓÍ “ò‡ÌÂθ” fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ Ò·fl ̇ ÔÓ͇Á ÏÓ‰», - ÔÓ‰ÂÎË·Ҹ ÒÓ ÏÌÓÈ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔÓÒÂÚËÚÂθÌˈ. Ä ÔÓÚÓÏ ÒÓÒÚÓfl·Ҹ ÔÂ‰‡˜‡ ‚ ‰‡ ñÂÌÚÛ Í‡ÚËÌ˚ Û·‡ÌËÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÌË͇ ÑÓÏËÌ„Ó á‡Ô‡Ú˚ «ÑÂ‚Ó ÊËÁÌË». íÂıÏÂÚÓ‚‡fl ÓÒÔËÒ¸ ·˚· ҉·̇ ÒÔˆˇθÌÓ ‰Îfl ÌÓ‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ ë‡ÈÏÓ̇ Ë ãËÌ˚ ɇ·Â. «á‡Ô‡Ú‡ Ó˜Â̸ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ, - ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ì ·ÂÁ „Ó‰ÓÒÚË ë‡ÈÏÓÌ É‡·Â. éÌ Ó‰ÓÏ ËÁ àÒÔ‡ÌËË, ÌÓ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ Á̇ÂÚ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó Ï‡Ú¸ ‚ÂÈ͇, Ë ÔÓÒΠ̇¯Â„Ó Ò ÌËÏ Á̇ÍÓÏÒÚ‚‡ ÓÌ ÒڇΠӘÂ̸ ÒËθÌÓ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl Ò‚ÓËÏË ÍÓÌflÏË». èÂ‰ „ÓÒÚflÏË ‚˚ÒÚÛÔË· ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ-„Û·Â̇ÚÓ 縲-ÑÊÂÒË äËÏ ÉÛ‡‰‡Ì¸Ó. äÓ̘ÌÓ, Ó̇ ·˚· Ì ÓË„Ë̇θ̇ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ÒÛÔ„‡Ï ɇ·Â. é‰Ì‡ÍÓ äËÏ ÉÛ‡‰‡Ì¸Ó Ôӯ· ‰‡Î¸¯Â. àÁ‚ËÌË‚¯ËÒ¸, ˜ÚÓ Ì ÒÏÓ„ ÔËÂı‡Ú¸ Ò‡Ï „Û·Â̇ÚÓ 縲-ÑÊÂÒË, Ó̇ ÔËÁ‚‡Î‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚ ‚ Á‡Î ÔÂ‚ӉËÚ¸ Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ ‚ 縲-ÑÊÂÒË. «å˚ ‚Ò„‰‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îfl ÌÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, Ë ‰ÂÎÓ Ì ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÓÍ‡˘‡ÂÏ ‚ 縲ÑÊÂÒË Ì‡ÎÓ„Ë. å˚ ¢ Ëı ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÍ‡ÚËÎË. 縲-ÑÊÂÒË ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ò· ÊËÚ¸ Ë ÊËÚ¸ ıÓÓ¯Ó». èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ‡‚‚ËÌ ä‡ÌÂθÒÍË ‚Û˜ËÎ ÂÈ ÔÓ‰‡ÓÍ ÓÚ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚. ֢ ӉÌËÏ „ÓÒÚÂÏ ÓÚÍ˚ÚËfl “ñÂÌÚ‡ Ö‚ÂÈÒÍÓÈ ÜËÁÌË” ÒڇΠËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÒÍËÔ‡˜ îËÎËÔÔ ä‚ËÌÚ. éÌ ËÒÔÓÎÌËÎ ‰‚ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ì‡ ÒÍËÔÍ ëÚ‡‰Ë‚‡Ë, Ò͇Á‡Î ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ë‡ÈÏÓÌÛ É‡·ÂÛ, ‡ ÔÓÚÓÏ Ò˚„‡Î ı‡ÒˉÒÍË ÏÂÎÓ‰ËË. èÓÎÛ˜ËÎÒfl Á̇˜ËÏ˚È ‚˜Â Ë ‰Îfl ÒÂÏ¸Ë É‡·Â, Ë ‰Îfl · ä‡ÌÂθÒÍÓ„Ó, Ë ‰Îfl ‚ÒÂÈ Ó·˘ËÌ˚.

НовыИ евреИскиИ центр (ë΂‡ ̇Ô‡‚Ó) ãË̇ ɇ·Â, ÑË̇ ä‡ÌÂθÒÍË, ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ-„Û·Â̇ÚÓ 縲-ÑÊÂÒË äËÏ ÉÛ‡‰‡Ì¸Ó, ‡‚‚ËÌ àÓÒË ä‡ÌÂθÒÍË Ë ë‡ÈÏÓÌ É‡·Â ̇ ÓÚÍ˚ÚËË ñÂÌÚ‡.

в Нью-Джерси ÔÓ̉ÂÌÚ çíÇ. «ëÍÓÂÂ, ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ ÏÂÊ‰Û ËÒÚÓËÂÈ Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ Ë Ú‡‰ËˆËÂÈ», - ÓÚ‚ÂÚËÎ ‡‚‚ËÌ. èÓÚÓÏ Í ÊÛ̇ÎËÒÚ‡Ï ÔÓ‰‚ÂÎË „·‚ÌÓ„Ó ‚ËÌÓ‚ÌË͇ ÚÓÊÂÒÚ‚‡, ·ËÁÌÂÒÏÂ̇ Ë ÙË·ÌÚÓÔ‡, ÍÓÚÓ˚È Ë ÒÔÓÌÒËÓ‚‡Î ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ñÂÌÚ‡. Ä ë‡ÈÏÓÌ É‡·Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚Ó˛

31

ÚÓ˜ÌÓ ÌÂÚ», - ÓÚ‚ÂÚËÎ „ÓÒÔÓ‰ËÌ É‡·Â. «éÚÍÛ‰‡ ‚˚ ˜ÂÔ‡ÂÚ ҂ÓË Ë‰ÂË, - Á‡‰‡Î ‚ÓÔÓÒ ÍÚÓ-ÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ, - ÊÂ̇ ÔÓ‰Ò͇Á˚‚‡ÂÚ?». çÓ ÚÛÚ ÔÓÈχڸ ë‡ÈÏÓ̇ ɇ·Â‡ Ì ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, Ë ÓÌ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ «Ò‡Ï˚ ÎÛ˜¯Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÊÂÌflÚÒfl ‚Ò„‰‡ ̇ Ò‡Ï˚ı ÎÛ˜¯Ëı ÏÛʘË̇ı».

ÄÎÂÍ҇̉ åÖãúåÄç.

臂ÂÎ èìò.


26 flÌ‚‡fl 1788 „Ó‰‡ ‡‰ÏË‡Î äÓÓ΂ÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ÄÚÛ îËÎËÔÔ ‚˚Ò‡‰ËÎÒfl ̇ ·Â„ ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÚÂÔÂ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ „ÓÓ‰ ëˉÌÂÈ, ÔÓ‰ÌflÎ ·ËÚ‡ÌÒÍËÈ Ù·„ Ë ÓÒÌÓ‚‡Î ÔÂ‚Û˛ ·ËÚ‡ÌÒÍÛ˛ ÍÓÎÓÌ˲ ̇ ÌÓ‚ÓÏ Ï‡ÚÂËÍ - çÓ‚˚È ûÊÌ˚È ì˝Î¸Ò. íÂÔÂ¸ ˝ÚÓÚ ‰Â̸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ‰ÌÂÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ä‚ÒÚ‡ÎËË, ‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ Â˘Â Ë ÒÓ‚Ô‡ÎÓ Ò ÊÂÌÒÍËÏ ÙË̇ÎÓÏ éÚÍ˚ÚÓ„Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ Ä‚ÒÚ‡ÎËË - ÔÂ‚Ó„Ó ÚÛÌË‡ “ÅÓθ¯Ó„Ó ¯ÎÂχ” ÚÂÌÌËÒÌÓ„Ó ÒÂÁÓ̇.

ÇËÍÚÓËfl ÄÁ‡ÂÌÍÓ

ëèéêí

ëÎÓÛÌ ëÚË‚ÂÌÒ

www.vnovomsvete.com

32

АВСТРАЛИЯ И ТЕННИС

ë͇̉‡Î˚ Ë ÒÂÌÒ‡ˆËË ÔÂ‚Ó„Ó ÚÛÌË‡ “ÅÓθ¯Ó„Ó ¯ÎÂχ” ‡ ÔÓÒΉÌË ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ÚÂÌÌËÒ ËÁ ÔÓÒÚÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËfl ωÎÂÌÌÓ, ÌÓ ‚ÂÌÓ Ì‡˜‡Î Ô‚‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ÌÂÍÛ˛ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-„·ÏÛÌÛ˛ ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË˛ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ë Á‡ÍÓ̇ÏË ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡. ÉÂÓË ÚÂÌÌËÒÌ˚ı ÍÓÚÓ‚ ÒÚ‡ÎË Ó·flÁ‡ÚÂθÌ˚ÏË Á‡‚Ò„‰‡Ú‡flÏË ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÚÛÒÓ‚ÓÍ Ë „·‚Ì˚ÏË Îˈ‡ÏË „Îfl̈‚˚ı ÊÛ̇ÎÓ‚. à ‚ ÂÁÛθڇÚÂ, ÔÛ·ÎËÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ÔËÌfl· ˝ÚË ÌÓ‚˚ Ô‡‚Ë· Ë„˚, ÒÚ‡ÎÓ Ì ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌÚÂÂÒÌÓ ÔÓÒÚÓ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‚ ËÚÓ„Â ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÂÁÛθڇÚ: Ó̇ ‚ÓÁÊ··, Í‡Í „Ó‚ÓËÎË ‚ ÒÚ‡ËÌÛ, “ıη‡ Ë ÁÂÎˢ” - ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÂÌÒ‡ˆËÈ Ë Ò͇̉‡ÎÓ‚. Ç ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÊÂÌÒÍËÈ ÚÛÌË ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÌÓ ‚ÔËÒ‡ÎÒfl ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‡ÏÍË.

á

Ç˚ ıÓÚÂÎË ÒÂÌÒ‡ˆËÈ? Â‚‡fl ̇ÒÚÓfl˘‡fl ÒÂÌÒ‡ˆËfl ÔÓËÁӯ· ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇ÎÂ, „‰Â ÒÓ¯ÎËÒ¸ ‰‚ ‡ÏÂË͇ÌÍË: ‚ÂÎË͇fl Ë ÌÂÒ‡‚ÌÂÌ̇fl ëÂÂ̇ ìËθflÏÒ Ë 19-ÎÂÚÌflfl ëÎÓÛÌ ëÚË‚ÂÌÒ. àÚÓ„ χژ‡ ·˚Î ·ÓΠ˜ÂÏ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÂÌ - 15-Í‡Ú̇fl Ôӷ‰ËÚÂθÌˈ‡ ÚÛÌËÓ‚ “ÅÓθ¯Ó„Ó ¯ÎÂχ” ÔÓË„‡Î‡ Ò‚ÓÂÈ ˛ÌÓÈ ÁÂÏÎfl˜ÍÂ, ‰Îfl ÍÓÚÓÓÈ ‚˚Ò¯ËÏ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ ÛÊ ÒڇΠ‚˚ıÓ‰ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇Π˝ÚÓ„Ó ÚÛÌË‡ - 6:3, 5:7, 4:6. ÄÏÂË͇ÌÒÍË ه-

è

̇Ú˚ ‡ÍÂÚÍË Ë Ïfl˜‡ ‚ÓÚ ÛÊ ÎÂÚ 5-7 Ò „ÛÒÚ¸˛ ̇·Î˛‰‡˛Ú Á‡ ÒÓ·˚ÚËflÏË ‚ Ó‰ÌÓÏ ÚÂÌÌËÒÂ: ÌÂÚ, ÓÌË, ÍÓ̘ÌÓ, ‡‰˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï Ôӷ‰‡Ï ÒÂÒÚÂ ìËθflÏÒ, ÌÓ Ò ÔËÒÍÓ·ËÂÏ ÓÚϘ‡˛Ú, ˜ÚÓ Á‡ ÒÔËÌÓÈ ÒÂÒÚ˘ÂÍ ÛÊ ‰‡‚ÌÓ ÌÂÚ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ ÒÏÂÌ˚. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ Îˈ ͇ʉÓÈ ˛ÌÓÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÚÂÌÌËÒËÒÚÍË ÓÌË ıÓÚflÚ ‚ˉÂÚ¸ ÌÓ‚Û˛ Á‚ÂÁ‰Û ÍÓÚ‡. ç‡ ÏÂÒÚÓ ÌÓ‚ÓÈ „ÂÓËÌË ÔÓ·Ó‚‡ÎËÒ¸ ÏÌÓ„ËÂ, ÌÓ ÛˆÂÔËÚ¸Òfl ‰ÓÒÂΠ̠ۉ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌËÍÓÏÛ. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚˚ıÓ‰ ‚ ÔÓÎÛÙË̇ΠëÚË‚ÂÌÒ ·˚Î ‚ÓÒÔËÌflÚ Í‡Í ‚˚‰‡˛˘ÂÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ. èÂÒÒ‡ ÚÛÚ Ê Á‡˘ÂÎ͇· ͇ÏÂ‡ÏË Ë ‰ËÍÚÓÙÓ̇ÏË, ‡ ÂÍ·ÏÓ‰‡ÚÂÎË Á‡¯Û¯‡ÎË ÎËÒÚ‡ÏË ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. çËÍÚÓ Ë Ô‰ÔÓÎÓÊËÚ¸ Ì ÏÓ„, ˜ÚÓ ÛÊ ˜ÂÂÁ ÒÛÚÍË ëÎÓÛÌ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‚ÓθÌÓÈ Û˜‡ÒÚÌˈÂÈ ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó Á‡ ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ÚÂÌÌËÒÌÓ„Ó Ò͇̉‡Î‡ ̇ Australian Open. çÓ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Ì‡ ÍÓÚ ÒÓÒÚÓfl·Ҹ Â˘Â Ó‰Ì‡, Ì ÏÂÌ ÍÛÔ̇fl ÒÂÌÒ‡ˆËfl - ҇χfl „·ÏÛ̇fl ÚÂÌÌËÒËÒÚ͇ ÏË‡, ÌÂÒ‡‚ÌÂÌ̇fl Ë ÔÂÍ‡Ò̇fl å‡Ëfl ò‡‡ÔÓ‚‡, ÚÂÌÌËÒËÒÚ͇, ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÒΠÔÓ‡ÊÂÌËfl ëÂÂÌ˚ ìËθflÏÒ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚ Ë ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ ÔÓ˜ËÎË ÔÓ·Â‰Û Ì‡ ÚÛÌËÂ, ‚ ÔÓÎÛÙË̇Π·˚· ‚ ÔÛı Ë Ô‡ı ‡Á„ÓÏÎÂ̇ ÍËÚ‡flÌÍÓÈ ãË ç‡ 6:2, 6:2. ç‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÍËÚ‡flÌ͇ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚ̇ ‚ ÏËÓ‚ÓÏ ÚÂÌÌË-

ãÖäÄêëíÇÄ

àá êéëëàà à ÖÇêéèõ çÓ-¯Ô‡, ÌÓÓÚÓÔËÎ, ˝ÒÒÂ̈ˇÎ ÙÓÚÂ, ‡ÌÚË·ËÓÚËÍË, ‚ˇ„‡, “Ù‡χÚÂÍÒ”, ‚ËÚ‡ÏËÌ˚, ÔÂÔ‡‡Ú˚ ‰Îfl ΘÂÌËfl ÒÂ‰ˆ‡, ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÌÂ‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, Ô˜ÂÌË, ÒÛÒÚ‡‚Ó‚, ̇ÒÚÓÈÍË, χÁË, Ú‡‚˚ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„ÓÂ.

Ç éîàëÖ èêéÇéÑàíëü äéåèúûíÖêçéÖ íÖëíàêéÇÄçàÖ Ç˚Ò˚·ÂÏ ‚Ó ‚Ò ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË.

çéÇàçäÄ! èÂÔ‡‡Ú˚ ÔÓ Ó˜ËÒÚÍ Ó„‡ÌËÁχ Ë ÍÓÂ͈ËË ‚ÂÒ‡. á‚ÓÌËÚÂ!

å˚ ÔÂÂÂı‡ÎË: 2518 Ocean Ave, 9 Brooklyn NY 1122 ËÒ ÓÙ ÚÅeÈÒÏÂÌ

Your Vitality LLC (718) 645-3037 • (718) 339-6381

ÒÂ: Ó̇ ̇ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ·˚· ¯ÂÒÚÓÈ ‡ÍÂÚÍÓÈ ÏË‡, ‚ 2011 „Ó‰Û Ó̇ ÛÊ ÔÓ·Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÙË̇ΠAustralian Open, „‰Â ÛÒÚÛÔË· ‚ ÚÂı ÒÂÚ‡ı ·Âθ„ËÈÍ äËÏ äÎËÈÒÚÂÒ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÎÂÚÓÏ ÚÓ„Ó Ê „Ó‰‡ Ôӷ‰Ë· ‚ è‡ËÊ ̇ éÚÍ˚ÚÓÏ ˜ÂÏÔËÓ̇Ú î‡ÌˆËË. çÓ ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ‚Ò ˝ÚË ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl, ÚÓθÍÓ fl˚ ه̇Ú˚ ãË Ë Ì ÏÂÌ fl˚ ¯‡‡ÔÓ‚ÓÙÓ·˚ ÏÓ„ÎË Ô‰ÔÓ·„‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÎÛÙË̇ΠÁ‡‚Â¯ËÚÒfl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ - ÛÊ ÒÎ˯ÍÓÏ ıÓÓ¯‡ ·˚· 凯‡ ̇ ‚ÒÂı Ô‰˚‰Û˘Ëı ÒÚ‡‰Ëflı ÚÛÌË‡. óÚÓ Ê ÔÓËÁÓ¯ÎÓ? ì ÍËÚ‡flÌÍË Ì‡ ÍÓÚ ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ ‡·ÒÓβÚÌÓ ‚Ò - Ó̇ ÔÓ͇Á‡Î‡ Á‡Ô‰ÂθÌ˚È ÛÓ‚Â̸ Ò‚ÓÂÈ Ë„˚, ÚÓÚ Ò‡Ï˚È, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌÂÒ ÂÈ ÛÒÔÂı ‰‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ‚ è‡ËÊÂ Ë ÔÓÚË‚ ÍÓÚÓÓ„Ó Û ò‡‡ÔÓ‚ÓÈ Ì ·˚ÎÓ ÌË͇ÍËı ÔËÂÏÓ‚. 凯‡ ÒÚ‡‡Î‡Ò¸, ·Ë·Ҹ Á‡ ͇ʉ˚È Ïfl˜, ÌÓ Á‚ÂÁ‰˚ ‚ ˝ÚÓÚ ‚˜Â, Ô˘ÂÏ fl‚ÌÓ Ì ÒÚÂÒÌflflÒ¸, ‚Ó‚Ò˛ ÛÎ˚·‡ÎËÒ¸ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθÌˈ äËÚ‡fl. èÓÎۘ˂ Ò‚Ó˛ ÔÓˆË˛ Ì ӘÂ̸ ·Óθ¯Ëı ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚÓ‚ - ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ï˜ڇÎË Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÙË̇Πå‡˲ - ãË ç‡ Ë Ô‰ÔÓÎÓÊËÚ¸ Ì Ïӄ·, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÂÁ ÒÛÚÍË, ‚ ÙË̇Π‚ÂÒ¸ ÒÚ‡‰ËÓÌ Ë Â˘Â ÏËÎÎËÓÌ˚ ÚÂÎÂÁËÚÂÎÂÈ ÌÂËÒÚÓ‚Ó ·Û‰ÛÚ ·ÓÎÂÚ¸ ËÏÂÌÌÓ Á‡ ÌÂÂ.

ë͇̉‡Î Á‡Í‡Á˚‚‡ÎË? Â‚˚È ÒÂÚ ÔÓÎÛÙË̇· ·ÂÎÓÛÒ͇ ÇËÍÚÓËfl ÄÁ‡ÂÌÍÓ ‚˚Ë„‡Î‡ Û ‡ÏÂË͇ÌÍË ëÎÓÛÌ ëÚË‚ÂÌÒ ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl “Ó‰ÌÓÈ Î‚ÓÈ” - 6:1, ˜ÚÓ Ì ‚˚Á‚‡ÎÓ ÌË Û ÍÓ„Ó ÌË͇ÍÓ„Ó Û‰Ë‚ÎÂÌËfl. ëÚË‚ÂÌÒ, ‚ÔÂ‚˚ ‚ ͇¸Â ÔÓ·Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ÔÓÎÛÙË̇ΠÚÛÌË‡ “ÅÓθ¯Ó„Ó ¯ÎÂχ”, Ë Ú‡Í Ô˚„ÌÛ· ̇ÏÌÓ„Ó ‚˚¯Â Ò‚ÓÂÈ „ÓÎÓ‚˚, ‡ ÄÁ‡ÂÌÍÓ - ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰Ìflfl Ôӷ‰ËÚÂθÌˈ‡ ˝ÚÓ„Ó ÚÛÌË‡, Ӊ̇ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ÚÂÌÌËÒËÒÚÓÍ ÏË‡, ÍÓÚÓ‡fl, ÍÒÚ‡ÚË, ̇ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ˜ËÒÎË·Ҹ ÔÂ‚ÓÈ ‡ÍÂÚÍÓÈ ÏË‡. à ıÓÚfl ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÒÂÚ ëÚË‚ÂÌÒ Ó͇Á‡Î‡ ÇËÍÚÓËË ÌÂÍÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ‚ÒÂÏ ·˚ÎÓ ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ÄÁ‡ÂÌÍÓ Â ÔÂÂË„‡ÂÚ. èÛ·ÎË͇ Ó˜Â̸ ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ë ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓ ‡„ËÓ‚‡Î‡ ̇ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ Ì‡ ÍÓÚÂ, Í‡Í ‚‰Û„ ‚ ÍÓ̈ӂÍ ÒÂÚ‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl Òڇ· ÂÁÍÓ ÏÂÌflÚ¸Òfl: Û‰‡˚ ÔÂ‚ÓÈ ‡ÍÂÚÍË ÏË‡ ÔÓÚÂflÎË ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ë ÏÓ˘¸, ‡ ‡ÏÂË͇Ì͇, ̇ӷÓÓÚ, ÔË·‡‚Ë· Ë ÒÓÍ‡ÚË· Ò˜ÂÚ ‰Ó ÏËÌËÏÛχ, ÓÚ˚„‡‚ ÔË ˝ÚÓÏ Û ·ÂÎÓÛÒÍË ˆÂÎ˚ı ÔflÚ¸ (!) χژ-·ÓÎÓ‚. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÛ·ÎËÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÒÌÛ·Ҹ Ë ÍÓÚÓ‡fl Ò ‚ÓÒÚÓ„ÓÏ Ì‡˜‡Î‡ ‚ÓÒÔËÌËχڸ ÔÓËÒıÓ‰fl˘Â ̇ ÍÓÚÂ, ʉÂÚ ÔÓ‚ÚÓÂÌË ˜ÂÚ‚Â¸ÙË̇·: ‚ÓÚ ÒÂȘ‡Ò ëÚË‚ÂÌÒ, fl‚ÌÓ

è

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

̇ıÓ‰fl˘‡flÒfl ̇ ÔÓ‰˙ÂÏÂ, ‰ÓÊÏÂÚ ÔÓ‰Ò‚¯Û˛ ÒÓÔÂÌˈÛ, ‚˚Ë„‡ÂÚ ‚ÚÓÓÈ ÒÂÚ, ‡ ‚ ÚÂÚ¸ÂÏ ÒÌÓ‚‡ ÒÛÏÂÂÚ ‰Ó͇Á‡Ú¸ Ò‚Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. é‰Ì‡ÍÓ Ò‰Â·ڸ ‡ÏÂË͇ÌÍ ˝ÚÓ Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ - ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ‰Îfl ‚ÒÂı ÄÁ‡ÂÌÍÓ Ó·‡ÚË·Ҹ Í ‡·ËÚÛ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÂÈ Ï‰ˈËÌÒÍËÈ ÔÂÂ˚‚ Ë ÔÓÍËÌÛ· ÍÓÚ. éÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ·ÂÎÓÛÒ͇ ·ÓΠ‰ÂÒflÚË ÏËÌÛÚ, ˜ÚÓ Ì‡ÏÌÓ„Ó ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÍÓÚÓÓ ‡Á¯ÂÌÓ Ô‡‚Ë·ÏË, ‡ ÍÓ„‰‡ ÔÓfl‚Ë·Ҹ, ÒÚ‡ÎÓ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ Ô‡ÛÁ‡ ÔÓÁ‚ÓÎË· ÂÈ ÔË‚ÂÒÚË ‚ ÔÓfl‰ÓÍ Ì ÚÓθÍÓ Ò‚Ó Á‰ÓÓ‚¸Â, ÌÓ Ë Ò‚ÓË ÌÂ‚˚. à ̇ӷÓÓÚ, Á‡ ˝ÚÓ Ê ‚ÂÏfl Û ëÎÓÛÌ Á‡ÍÓ̘ËÎÒfl Á‡Ô‡Î ˝ÌÂ„ËË, Ë Ó̇ ÛÊ Ì ÒÏӄ· ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ̇ ÔÂÊÌËÈ ÛÓ‚Â̸. ÄÁ‡ÂÌÍÓ ·˚ÒÚÓ ‰Ó‚· ‰ÂÎÓ ‰Ó Ôӷ‰˚ - 6:1, 6:4, Ôӷ·„Ó‰‡Ë· ÔÛ·ÎËÍÛ Ë ÓÚÔ‡‚Ë·Ҹ ̇ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛, „‰Â ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ Ó Ú‡‚Ï ÓÚ‚ÂÚË·, ˜ÚÓ Ó̇ ÒËθÌÓ ÔÂÂÌÂ‚Ì˘‡Î‡. ùÚÓ Ó‰ÌÓ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ Ò͇Á‡ÌÌÓ ÒÎÓ‚Ó ‚˚Á‚‡ÎÓ ÊÛÚÍËÈ Ò͇̉‡Î ‚ ëåà. èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇fl ÔÂÒÒ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÛÊ ̇˜‡Î‡ ‰Â·ڸ ËÁ ëÎÓÛÌ ÌÓ‚Û˛ Á‚ÂÁ‰Û, ‚ˉ· ëÚË‚ÂÌÒ ‚ ÙË̇ÎÂ, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó·ۯ˷Ҹ ̇ ·ÂÎÓÛÒÍÛ ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÏÓ˘¸˛, Ó·‚ËÌflfl  ‚ ̇Û¯ÂÌËË ‚ÒÂı Ô‡‚ËÎ ÏËÓ‚Ó„Ó ÚÂÌÌËÒ‡. äÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓ ESPN Ë Ó‰ËÌ ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÄÒÒӈˇˆËË ÚÂÌÌËÒ‡ ëòÄ (USTA) è‡ÚËÍ å‡ÍËÌÓÈ ‚˚‡ÁËÎ ‚ÒÂÓ·˘Â Ì„Ӊӂ‡ÌË Ôӂ‰ÂÌËÂÏ ÄÁ‡ÂÌÍÓ: “í‡Í, ‰‡‚‡ÈÚÂ-͇ ‡Á˙flÒÌËÏ. é̇ ‡ÁÌÂ‚Ì˘‡Î‡Ò¸ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Û¯Î‡ Ò ÍÓÚ‡. ìÏÛ ÌÂÔÓÒÚËÊËÏÓ. ùÚÓ ˜ÚÓ, ¯ÛÚ͇ ڇ͇fl? ä‡Í‡flÚÓ Í‡Ë͇ÚÛ‡ ̇ ÚÂÌÌËÒ. Ç Ô‡‚Ë·ı ÚÛÌËÓ‚ “ÅÓθ¯Ó„Ó ¯ÎÂχ” ̇ÔËÒ‡ÌÓ ‚Ò ˜ÂÚÍÓ: ÔÓÒΠڇÍËı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚ ÄÁ‡ÂÌÍÓ ‰ÓÎÊ̇ ·˚· ·˚Ú¸ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡Ì‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó̇ ‚Áfl· ωˈËÌÒÍËÈ ÔÂÂ˚‚ Ì ËÁ-Á‡ ·ÓÎÂÁÌË ËÎË Ú‡‚Ï˚ ÓÔÓÌÓ-‰‚Ë„‡ÚÂθÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡”. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂ‚ÓÈ ‡ÍÂÚÍ ÏË‡ ·˚· Ó·˙fl‚ÎÂ̇ ̇ÒÚÓfl˘‡fl ‚ÓÈ̇, Ó·‚ËÌÂÌËfl ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÂÒÒ˚ Ò˚Ô‡ÎËÒ¸, Í‡Í ÔÂÒÓÍ ËÁ ‰˚fl‚Ó„Ó Ï¯͇, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ ÇËÍÚÓËfl ‚ÌÓ‚¸ Ô‰Òڇ· ÔÂ‰ ëåà Ë Ó·˙flÒÌË·, ˜ÚÓ Ê ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÔÓËÁÓ¯ÎÓ: - ë ̇˜‡Î‡ ‚ÚÓÓ„Ó ÒÂÚ‡ Û ÏÂÌfl ̇˜‡ÎËÒ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ ÒÔËÌÓÈ. à ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÚÓθÍÓ ıÛÊÂ Ë ıÛÊÂ. çÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‡Ì¸¯Â ÔÓÁ‚‡Ú¸ ÙËÁËÓÚÂ‡Ô‚ڇ - ‡ Ì ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ fl ÛÊ Ì Ïӄ· ‰˚¯‡Ú¸. í‡Í ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ fl ÒÓ‚Â¯Ë· ӯ˷ÍÛ. ì ÏÂÌfl ·˚ÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ·ÓÏ, Ë ‚‡˜Û ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó Ì‡ ÏÂÒÚÓ. í‡Í ˜ÚÓ Ô˯ÎÓÒ¸ ÛÈÚË Ò ÍÓÚ‡ - ÏÌ Ì ӘÂ̸ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ̇ ÍÓÚ ÒÌËχڸ Ô·ڸÂ. ïÓÚfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÌfl Ì ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÎË ‚ ӷχÌÂ, ˝ÚÓ, ÔÓıÓÊÂ, ÔˉÂÚÒfl ‰Â·ڸ ÔflÏÓ ÔË ‚ÒÂı. íÂÌÌËÒËÒÚ͇ ÓÚ‚ÂÚË· ̇ Á‡fl‚ÎÂÌË ÊÛ̇ÎËÒÚ‡, ˜ÚÓ Ó̇ ‰ÓÎÊ̇ ËÁ‚ËÌËÚ¸Òfl ÔÂ‰ ëÚË‚ÂÌÒ, ÍÓÚÓÓÈ Ô˯ÎÓÒ¸ 10 ÏËÌÛÚ Ê‰‡Ú¸ ÔÂ‰ „ÂÈÏÓÏ Ì‡ ÔÓ‰‡˜Â: “àÁ‚ËÌËÚ¸Òfl? чÊ Ì Á̇˛, ÌÛÊÌÓ ÎË ËÁ‚ËÌflÚ¸Òfl... ü ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ÏÌ ̇‰Ó ÔÓÒÚÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛. ü ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ Î˛‰Ë, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔÓÌflÎË ÏÓË ÒÎÓ‚‡, ‡ fl, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔÓÌfl· ‚ÓÔÓÒ. í‡Í ˜ÚÓ fl ‡‰‡, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ Û ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚Ò ӷ˙flÒÌËÚ¸. åÌ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÌÂθÁfl ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÒËÚÛ‡ˆËË ÔÓ ÌÂÒÍÓθÍËÏ ÒÎÓ‚‡Ï, Ò͇Á‡ÌÌ˚Ï ‚ Á‡Ô‡Í ‚ ÔÓÒÎÂχژ‚ÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛. íÛÚ ‚Ò ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÊÛ̇ÎËÒÚ˚ ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ Ë ÏÂÌËÂÏ ëÎÓÛÌ ëÚË‚ÂÌÒ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ÂÈ ‚ ˝ÚÓÏ Ï‡Ú˜Â: “ã˘ÌÓ fl ÌË ‡ÁÛ ‚ ÊËÁÌË Ì ·‡Î‡ ÔÂÂ˚‚, Ú‡Í ˜ÚÓ ÔÓÌflÚËfl Ì Ëϲ, ͇ÍÓ‚Ó ˝ÚÓ: ˜ÚÓ Ú· „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ‰Â·˛Ú. ü ‰‡Ê Ì Á̇˛, Í‡Í ‚˚Á‚‡Ú¸ ‚‡˜‡. ëÂ¸ÂÁÌÓ. í‡Í ˜ÚÓ fl Ì ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸, Í‡Í ·˚ fl Ò·fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. ü ÔÓË„‡Î‡ „ÂÈÏ ÔÓÒΠÔÂÂ˚‚‡, ÌÓ fl Ì ҘËÚ‡˛ ÔÂÂ˚‚ Ô˘ËÌÓÈ ˝ÚÓ„Ó. ÇË͇ ÏÌ ÔÓÒÎÂ

χژ‡ ÌË˜Â„Ó Ì Ò͇Á‡Î‡, ÌÓ Ï˚ Ò ÌÂÈ ‰ÛÊËÏ, Ú‡Í ˜ÚÓ ‰Ûχ˛, Û Ì‡Ò Â˘Â ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸. ”

Ç ÙË̇ΠÔÓ·Âʉ‡ÂÚ... ÓΠ18 000 ÁËÚÂÎÂÈ, ÒÓ·‡‚¯ËıÒfl ̇ ÙËÌ‡Î Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÎÓÌË‚ ‡ÂÌÛ ËÏÂÌË Ò‚ÓÂ„Ó Î„Ẩ‡ÌÓ„Ó ÁÂÏÎfl͇ êÓ‰‡ ãÂÈ‚Â‡, ‚ÒÚÂÚËÎË ÄÁ‡ÂÌÍÓ Î„ÍËÏ Ò‚ËÒÚÓÏ, ‡ ÍËÚ‡flÌÍÛ ãË ç‡ - ‰Ó΄ËÏË Ó‚‡ˆËflÏË. “åÌ ‚ÂÏÂ̇ÏË Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ fl Ë„‡˛ „‰Â-ÌË·Û‰¸ ‚ äËڇ”, - Ú‡Í ÓˆÂÌË· Ôӂ‰ÂÌË ÔÛ·ÎËÍË ÔÓÒΠχژ‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθÌˈ‡ èӉ̷ÂÒÌÓÈ. ÇˉÌÓ ·˚ÎÓ, ˜ÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ Ó͇Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ̇ ÄÁ‡ÂÌÍÓ Á‡ ÏËÌÛ‚¯Ë ÒÛÚÍË, Ì ÔÓ¯ÎÓ ‰Îfl ·ÂÎÓÛÒÍË ·ÂÒÒΉÌÓ, Ë ÔÂ‚Û˛ Ô‡Ú˲ ÔÓ‰ ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚È ‚ ÔÛ·ÎËÍË Ë ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓÓ‚ ͇̇· ESPN ÇËÍÚÓËfl ÛÒÚÛÔË· - 4:6. ã˛·ËÚÂÎË ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË ÚÛÚ Ê ̇ÔÓÏÌËÎË ‚ÒÂÏ ÓÒڇθÌ˚Ï, ˜ÚÓ ‚ 24 ËÁ ÔÓÒΉÌËı 25 ÊÂÌÒÍËı ÙË̇ÎÓ‚ ̇ ÚÛÌË‡ı “ÅÓθ¯Ó„Ó ¯ÎÂχ” ÚÂÌÌËÒËÒÚ͇, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚Ë„˚‚‡Î‡ ÒÚ‡ÚÓ‚˚È ÒÂÚ, Á‡ÚÂÏ ÔÓ·Âʉ‡Î‡ Ë ‚ χژÂ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Òڇ· ‚ÒÚ˜‡, ÒÓÒÚÓfl‚¯‡flÒfl ‰‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ‚ åÂθ·ÛÌÂ, ÍÓ„‰‡ ãË ç‡ ‚Áfl· ÔÂ‚Û˛ Ô‡Ú˲ Û äÎËÈÒÚÂÒ - 6:3, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓË„‡Î‡ ‰‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë - 3:6, 3:6. éÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓθÍÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÓÒÚÓÈ ‚ÓÔÓÒ: ̇ÒÚÛÔËÚ ÎË ÍËÚ‡flÌ͇ ¢ ‡Á ̇ Ú Ê ҇Ï˚ „‡·ÎË? ì‚˚, ÌÓ ‰Îfl ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ãË ç‡ ˝Ú‡ ÛÒÒ͇fl ÔÓ„Ó‚Ó͇ ¢ ‰ÓÎ„Ó ·Û‰ÂÚ ÒÌËÚ¸Òfl ‚ ÊÛÚÍËı Ò̇ı - ÄÁ‡ÂÌÍÓ ÒÛÏ· ̇Û¯ËÚ¸ ‚Ӊ ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ Ú‡‰ËˆË˛, Ë ‚˚Ë„‡‚ ‰‚‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÂÚ‡ - 6:4, 6:3, ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ‡Á ÔÓ‰fl‰ Òڇ· Ôӷ‰ËÚÂθÌˈÂÈ éÚÍ˚ÚÓ„Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ Ä‚ÒÚ‡ÎËË. ÅÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠÔӷ‰˚ “äÓÓ΂‡ ÇËÍÚÓËfl”, Í‡Í ÔÓÁ‚‡Î‡  Ӊ̇ Ëı ÏÂθ·ÛÌÒÍËı „‡ÁÂÚ, ÓÚ·ÓÒË· ‡ÍÂÚÍÛ Ë ‡Á˚‰‡Î‡Ò¸ - ‰‡ÎÓ Ó Ò· Á̇ڸ ‚Ò ÚÓ ÌÂ‚ÌÓ ̇ÔflÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ì‡ÍÓÔËÎÓÒ¸ Û Ì Á‡ ÔÓÒΉÌË ‰‚‡ ‰Ìfl. äÒÚ‡ÚË, ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ôӷ‰ÓÈ ‚ ÚÛÌË ·ÂÎÓÛÒ͇ ÒÓı‡ÌË· Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ë ÚËÚÛÎ ÔÂ‚ÓÈ ‡ÍÂÚÍË ÏË‡, ‡ ̇ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË, ÍÛ‰‡ Ó̇ Ô˯· ÛÊ ·ÂÁ ‚ˉËÏ˚ı ÒΉӂ ÒÎÂÁ ̇ ÎˈÂ, ÄÁ‡ÂÌÍÓ Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ ‚ÒÂı Á‡ ÛÓÍ, ÍÓÚÓ˚È Ó̇ ÔÓÎۘ˷: - ü Ó˜Â̸ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡. ùÚÓ ·˚Î ‰Ó΄ËÈ Ë ÒÎÓÊÌ˚È Ï‡Ú˜. ãË ç‡ Ë„‡Î‡ Ì‚ÂÓflÚÌÓ Á‰ÓÓ‚Ó - ıÓÚfl ÔÓ ıÓ‰Û ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÌÂÈ ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ÌÂÔËflÚÌ˚ ԇ‰ÂÌËfl. çÓ ˝ÚÓ ÒÔÓÚ, Ú‡ÍÓ ËÌÓ„‰‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. ü ‡‰‡, ˜ÚÓ ÒÏӄ· ˜ÂÂÁ ‚Ò ˝ÚÓ ÔÓÈÚË Ë ÏÌ ۉ‡ÎÓÒ¸ ÒÍÓ̈ÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ Ò‡ÏÓÈ Ë„Â. - èÂʉ fl ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓıӉ˷ ˜ÂÂÁ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÒΉÌË ‰‚‡ ‰Ìfl. çÓ fl ıÓ˜Û ‚ÁflÚ¸ ËÁ ˝ÚÓÈ ËÒÚÓËË ÚÓθÍÓ ÔÓÁËÚË‚Ì˚ ˝ÏÓˆËË. ÇÒ ˝ÚÓ ÛÎÛ˜¯ËÎÓ ÏÂÌfl ‚ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÏ Ô·ÌÂ, ҉·ÎÓ „Ó‡Á‰Ó ÒËθÌÂÂ. - ä‡Í ·Û‰ÂÏ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸? ìÊ Á‡ ÔÓÎÌÓ˜¸, Ú‡Í ˜ÚÓ ÛÊË̇ڸ ÔÓÁ‰ÌÓ‚‡ÚÓ. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ï˚ ÓÚÏÂÚËÎË ÏÓÈ ÛÒÔÂı Á‰ÂÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó, ÌÓ, ‰Ûχ˛, ÒÂȘ‡Ò ҉·ÂÏ ˝ÚÓ Â˘Â ÎÛ˜¯Â. ë˜ËÚ‡˛, ̇‰Ó ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÛÎÛ˜¯‡Ú¸ ‚Ò ÒÚÓÓÌ˚ ÊËÁÌË, ‡ Ì ÚÓθÍÓ ÚÂÌÌËÒÌ˚Â. ä ÚÓÏÛ Ê fl Ó·Óʇ˛ ڇ̈‚‡Ú¸, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ú‡ÌˆÂ‚ Ò„ӉÌfl ·Û‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó. éÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒΠ˝ÚÓÈ Ôӷ‰˚ ÇËÍÚÓËfl ‚ÒÚÛÔË· ‚ ‚ÂҸχ ˝ÎËÚÌ˚È Ë Á‡Í˚Ú˚È ÍÎÛ·, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰flÚ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÚ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ÚÂÌÌËÒËÒÚÍË, Ëϲ˘Ë ‚ Ò‚ÓÂÏ ‡ÍÚË‚Â ‰‚Â Ë ·Óθ¯Â Ôӷ‰ ̇ ÚÛÌË‡ı “ÅÓθ¯Ó„Ó ¯ÎÂχ”. èÓÏËÏÓ ÄÁ‡ÂÌÍÓ ‚ ÌÂÏ Á̇˜‡ÚÒfl ‡ÏÂË͇ÌÍË ëÂÂ̇ Ë ÇËÌÛÒ ìËθflÏÒ (15 Ë 7 Ôӷ‰ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ), ‡ Ú‡ÍÊ ‰‚ ÓÒÒËflÌÍË å‡Ëfl ò‡‡ÔÓ‚‡ - 4 ÚËÚÛ· Ë ë‚ÂÚ·̇ äÛÁ̈ӂ‡ - 2 Ôӷ‰˚.

Å

Ç·‰ËÏË ÉìêÇàó.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

• Ç çéÇéå ëÇÖíÖ • CLASSIFIED •

33

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÂÍ·Ï˚ Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎ. (212) 482-0303

РАБОТА • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ • АВТОМОБИЛИ • УСЛУГИ • ТОРЖЕСТВА • РАЗНОЕ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

äÛÔβ Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â Ò Ô‰ÓÔ·ÚÓÈ ‚ β·ÓÈ ÙÓÏ ‚ ëòÄ. (415) 724-9906

I and R Company. 㘷Ì˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ËÁ êÓÒÒËË, Ö‚ÓÔ˚ Ë ÄÏÂËÍË. èËÌËχÂÏ Ë̉˂ˉۇθÌ˚ Á‡Í‡Á˚. Ç˚Ò˚·ÂÏ ‚Ó ‚Ò ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË. (718) 996-3752 86 Quentin Rd. Brooklyn, NY 11223

èÓÏÓ„Û Ò ‡ẨÓÈ, ÔÓ‰‡ÊÂÈ Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚË ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, ÓÙÓÏÎfl˛ ‰Ó„Ó‚Ó‡, ÔÓ‚Âfl˛ Í‚‡ÚËÓÒ˙ÂÏ˘ËÍÓ‚, ÒÎÂÊÛ Á‡ ÓÔ·ÚÓÈ ÍÓÏÏÛ̇θÌ˚ı Ò˜ÂÚÓ‚. ã˛‰ÏË· íÂÎ. 7(960) 260-6636 (êÓÒÒËfl) ËÎË 1(310) 926-2300 (ëòÄ)

РАБОТА Ç å‡È‡ÏË Ò ÔÓÊË‚‡ÌËÂÏ ‚ ÒÂϸ˛ ËÁ 4-ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú·ÛÂÚÒfl ÓÔ˚Ú̇fl ÊÂÌ˘Ë̇ ‰Ó 60 ÎÂÚ - ı‡ÛÒÍËÔÂ (Í‚‡ÚË‡) Ë ·Â·ËÒËÚÚÂ (‰ÂÚË ‚ÁÓÒÎ˚Â). 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ. éÔ·ڇ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË. (917) 692-8657, (718) 449-1849 3-5

ÇëÖ ÜÖãÄûôàÖ åéÉìí ÅÖëèãÄíçé áÄäÄáÄíú äçàÉà à çéÇõâ áÄÇÖí Ò ÔËϘ‡ÌËflÏË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒfl ıËÒÚˇÌÒ͇fl ÊËÁ̸, ïËÒÚÓÒ Ë ñÂÍÓ‚¸ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÅÓÊ¸Â„Ó ‚˜ÌÓ„Ó Ô·̇. á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:

(916) 583-8302

ìäêÄàçÄ, ÇàççàñäÄü éÅãÄëíú, äÄáÄíàçëäàâ êÄâéç. èêéÑÄÖíëü ÑÇìïùíÄÜçõâ Ñéå çÄ ÅÖêÖÉì éáÖêÄ, 20 ÒÓÚÓÍ ÁÂÏÎË. Ç ‰ÓÏ ҂ÂÚ, „‡Á, ‚Ó‰‡. ñÂ̇ ‰Ó„Ó‚Ó̇fl. ÇÒ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. ìÍ‡Ë̇, ÒÔÓÒËÚ¸ éÍÒ‡ÌÛ 011-380-4342-227-62 (‰ÓÏ.), 011-380-974-375-101 (ÒÓÚÓ‚˚È). ëòÄ. ãËÁ‡ 1 (518) 272-3421

FOR SALE GAS STATION AND STORE IN FLORIDA - Bradenton. $139,000. (917) 518-0155 Justin

äãéèõ

ОТДЫХ

èêÖÑëíÄÇãüÖå!

Florida-Miami! Ç Hotel-Condo Marco Polo ÔflÏÓ Ì‡ Ó͇ÌÂ, ÒÚÛ‰Ëfl Ò ÍÛıÌÂÈ, ·‡ÎÍÓÌÓÏ Ì‡ Ó͇Ì, plazma TV. 뉇ÂÚ ıÓÁflËÌ, ÔÓ̉ÂθÌÓ Ë Ì‡ β·ÓÈ ÒÓÍ. ë‚Ó·Ó‰ÌÓ 30 flÌ‚‡fl -10 χÚ‡ Ë ÒÓ 2 ‡ÔÂÎfl. ïÓÓ¯‡fl ˆÂ̇. é‰Ì‡ Í‚‡ÚË‡ Ò ‚ˉÓÏ Ì‡ Ó͇Ì, ‰Û„‡fl Ò ‚ˉÓÏ Ì‡ ͇̇Î. á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚÂ! (347) 866-4333, (917) 815-6016 www.smartmiamirenter.com

ëêÖÑëíÇé éí äãéèéÇ! íÖèÖêú ë ÇêÖÑàíÖãüåà åéÜçé Åéêéíúëü ëÄåéëíéüíÖãúçé èÓ‰‡ÂÏ Ì‡Ï‡Ú‡ÒÌËÍË, ÒÔ˝È ‰Îfl ˜ÂÏÓ‰‡ÌÓ‚ Ë ‰ÓÓÊÌ˚ı ÒÛÏÓÍ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ó ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ÍÎÓÔ‡ÏË! á‡Í‡Á˚ ÔËÌËχ˛ÚÒfl ÔÓ ‚ÒÂÈ ÄÏÂËÍÂ. Ç˚ÂÁ‰ ̇ ‰ÓÏ ÔÓ ç¸˛-âÓÍÛ Ë ç¸˛-ÑÊÂÒË ç‡ ÒÂ‚ËÒ 10% OFF Ò ˝ÚËÏ Ó·˙fl‚ÎÂÌËÂÏ

á‚ÓÌËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ: TOLL FREE (646)

778-9595

ÇàíÄãàâ ïÄÇäàç ùäëíêÄëÖçë – ñÖãàíÖãú

àáÅÄÇãÖçàÖ éí ÄãäéÉéãàáåÄ, ÑÖèêÖëëàâ, ÇêÖÑçõï èêàÇõóÖä, äìêÖçàü 1 СЕАНС –

100 % ГАРАНТИЯ

åÖÑàñàçëäàÖ èêéÅãÖåõ – êÖÄãúçõâ êÖáìãúíÄí èéëãÖ éÑçéÉé ëÖÄçëÄ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‡·ÓÚ‡˛ ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú „‡‡ÌÚËÛ˛.

(718) 336-7757 é ÇàíÄãàà ÉéÇéêüí ÖÉé èÄñàÖçíõ: «...èÓ¯ÎÓ 8 ÎÂÚ, Í‡Í ÏÓÈ ÏÛÊ Ì ԸÂÚ, ‡ fl ‚Ò ÌËÍ‡Í Ì ÏÓ„Û ÔÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÚÓÏÛ Ò˜‡ÒÚ¸˛. ëÔ‡ÒË·Ó Ç‡Ï, ÇËÚ‡ÎËÈ. àÌ̇, à„Ó¸. è. (404) 408-2483» «å˚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ Ó·‡˘‡ÂÏÒfl Í ÇËÚ‡Î˲. ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ‚ÒÂ! êÛ‰ËÍ ï. (917) 757-6412 ÇËÍÚÓ Ä. (917) 407-4070» «ü Ó·‡˘‡˛Ò¸ Í ÇËÚ‡Î˲ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚ÓÚ ÛÊ 5 ÎÂÚ. çÓ fl ‚Ò ‡‚ÌÓ ‰Ûχ·, ˜ÚÓ ÏÓÈ ÏÛÊ ‡Ì¸¯Â ·ÓÒËÚ ÏÂÌfl, ˜ÂÏ ÍÛËÚ¸. Ä ‚‰¸ ·ÓÒËÎ – ·Î‡„Ó‰‡fl ÇËÚ‡Î˲. ù· Ç. (718) 743-0844» «...ü ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ ÇËÚ‡Î˲ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÏÓÂÈ ÒÂϸÂ. ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Ú‡ÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ, ÒÍÓÏÂÌ Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ˝ÚÓ ‰‡Ê ‚ Ò‚ÓÂÈ ÂÍ·ÏÂ. 뇯‡ ü. (212) 795-0108»

«èÓ¯ÎÓ 7 ÎÂÚ, Í‡Í ‚˚ ËÁ·‡‚ËÎË ÏÓÂ„Ó Ò˚̇ ÓÚ Á‡Ë͇ÌËfl. å˚ ·˚ ÛÊ Á‡·˚ÎË Ó Ç‡Ò, ÂÒÎË ·˚ Ì ÔÓ·ÎÂχ Ò ‰Ó΄ËÏ ÌÂÒ‡˘eÌËÂÏ ÏÓÂÈ ÒÎÓχÌÌÓÈ ÛÍË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÓÔflÚ¸ ¯ËÎË Í‡Í ÍÛ‰ÂÒÌËÍ. áË̇ ä. (216) 481-1452» «ü ·˚ ÛÊ Á‡·˚Î Ó ÇËÚ‡ÎËË, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÏÓ„ ÏÌ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÍÛÂÌËfl 9 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÂÒÎË ·˚ ÏÓfl ÒÂϸfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì ӷ‡˘‡Î‡Ò¸ Í ÌÂÏÛ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛. Å·„ÓÒÎo‚Ë Ç‡Ò ÅÓ„ ‚Ó ‚ÒÂı ‰Â·ı LJ¯Ëı. ÇËÍÚÓ ë. (718) 449-9697» «...Ç Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â, ̇‚ÂÌÓÂ, ÏÌÓ„Ë Á̇˛Ú Ó ÇËÚ‡ÎËË: ÍÓÏÛ-ÚÓ ÓÌ ÔÓÏÓ„ ·ÓÒËÚ¸ ÔËÚ¸, ‰Û„ÓÏÛ ÍÛËÚ¸, ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ·‡‚ËÎ ÓÚ ˆËÒÚËÚ‡ Ë ·ÓÎÂÈ ‚ ÒÔËÌÂ... éÚ ‚ÒÂı ÌËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸.” ÅÓËÒ ä. (321) 723-7283 «...ùÚÓ ·˚· ÔÓÎ̇fl ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ fl ÔÓÒΠ‡‚‡ËË Ó·Ó¯Î‡Ò¸ ·ÂÁ „ËÔÒ‡ ̇ ÌÓ„Â Ë ÓÔÂ‡ˆËË Ì‡ „·ÁÛ, Ë ‰Îfl ÏÂÌfl, Ë ‰Îfl ÏÓËı ÍÓÎ΄-‚‡˜ÂÈ, Ë ‚Ò ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË. åÂÌfl ÔÓÒÚÓ Á‡‚‡ÎËÎË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË Ó Ç‡¯ÂÏ ÚÂÎÂÙÓÌÂ... àÌ̇ Ñ. (404) 542-0144

FUN TR A VEL ÄÇàÄÅàãÖíõ •å‡ÈaÏË-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $388 •Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $348 •óË͇„Ó-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $388 •ç¸˛-âÓÍ-åÓÒÍ‚‡, äË‚ (rt)ÓÚ $348 •ç¸˛-âÓÍ-íÂθ-Ä‚Ë‚ (rt) . . . .$620 éíÑõï Ç ÖÇêéèÖ èÄêàÜ ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . .ÓÚ $499 ãéçÑéç ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . .ÓÚ $438 àáêÄàãú ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . .ÓÚ $580 Ä Ú‡ÍÊ éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï, ÍÛËÁ˚ ̇ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ı Ë ÚÛ˚ ÔÓ ÄÏÂËÍÂ

2225 65 Str, Brooklyn, NY 11204. Tel. (718) 234-2511 • Fax. (718) 234-2609 äãìÅ áÑéêéÇúÖ “åéÖ áÑéêéÇúÖ — åéü áÄÅéíÄ” íÖåÄ åÖëüñÄ: á‰ÓÓ‚¸Â Ë ÔËÚ‡ÌË ¯ÍÓθÌËÍÓ‚, ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ éáÑéêéÇàíÖãúçÄü èéíÖêü ÇÖëÄ à äéçíìêàêéÇÄçàÖ åÄÉçàíéíÖêÄèÖÇíàóÖëäÄü èêéñÖÑìêÄ ‰Îfl ÒÌflÚËfl ·ÓÎË Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËfl (‚ÓÁÏÓÊ̇ Û Ç‡Ò Ì‡ ‰ÓÏÛ). ä‡Í Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Á‰ÓÓ‚˚È ÒÓÌ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ËÌÒÛθÚÓ‚ Ë ËÌÙ‡ÍÚÓ‚. ÅÂÒÔ·ÚÌ˚ ÍÓÌÒÛθڇˆËË íÂÎ. ÍÎÛ·‡: 917.640.3516 ù‰Û‡‰

VacationSpirit.com áÄóÖå èÖêÖèãÄóàÇÄíú? ÄÇàÄÅàãÖíõ. Ééëíàçàñõ, êÖçí åÄòàç, ùäëäìêëàà, äêìàáõ Ë ‰. 2202 Ave. X, Brooklyn, NY 11235

(718) 934-4156

РЕЗЮМЕ-СЕРВИС! ВСЕ УРОВНИ Сервис и расценки вне конкуренции.

ÅÂÒÔ·Ú̇fl ÍÓÌÒÛθڇˆËfl èé íêìÑéìëíêéâëíÇì

(703) 986-3654 mycoachelena@gmail.com www.corrigocoaching.com


www.vnovomsvete.com

34

“Ň·Û¯Í‡ ÛÒÒÍÓ„Ó ÍËÌÓ”

“ü ‰Óχ ·ÂÁ ÍÓÓÌ˚ ̇ „ÓÎӂ” — Ç˚ ÒÍÓÏ̇fl? ÇÓÓ·˘Â ÏÓÊÂÚ ‡ÚËÒÚ ·˚Ú¸ ÒÍÓÏÌ˚Ï? — ü ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËχ˛ „‡Ì¸ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÓÈ Ë Î˘ÌÓÈ ÊËÁ̸˛. ü ‰Óχ ·ÂÁ ÍÓÓÌ˚ ̇ „ÓÎÓ‚Â — Ò ÒÂϸÂÈ, Ò ‰ÛÁ¸flÏË, Ò ‰ÂÚ¸ÏË. Ä ‚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË… 燂ÂÌÓÂ, fl Ú·ӂ‡ÚÂθÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ÒÓ ÏÌÓÈ ‚Ò„‰‡ ΄ÍÓ Ë ÔÓÒÚÓ. ü Ó˜Â̸ ‚ÓӉۯ‚Îfl˛Ò¸ ‡·ÓÚÓÈ, Ë ‰Îfl ÏÂÌfl ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÈ Î˛·ËÏ˚È ÔÓˆÂÒÒ, ‡ Ì ÂÁÛθڇÚ. ëÂȘ‡Ò fl ÔÓ„ÎÓ˘Â̇ ‡·ÓÚÓÈ Ì‡‰

îÓÚÓ ËÁ ΢ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ éθ„Ë ä‡·Ó

— é脇, ‚˚ ÒÍ˚‚‡ÂÚ ҂ÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ? — ü Ì ÒÍ˚‚‡˛ Â„Ó ÌËÍÓ„‰‡. — Ä ‡Á‚ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ˝ÚÓ ‰Â·ڸ? ч Ë ‚ÓÓ·˘Â, Í‡Í ÏÓÊÂÚ ÏÛʘË̇ Û ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ó Ú‡ÍÓÏ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸? ÇÓÚ ˜ÚÓ ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÏÌ Ò͇Á‡Ú¸. — ч, Ú‡ÍÚ˘ÌÓ ÏÛʘËÌ Ì ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ. çÓ fl Ì ÒÍ˚‚‡˛, Ë ÂÒÎË ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú, Óڂ˜‡˛ ˜ÚÓ ÂÒÚ¸. ü Í ˝ÚÓÏÛ Ó˜Â̸ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚÌÓ¯ÛÒ¸, ÏÂÌfl ˝ÚÓ ÌËÍ‡Í Ì ӷËʇÂÚ, Ì ‡Á‰‡Ê‡ÂÚ, Ì ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ. ü ‚ ÍÓÏÙÓÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË „Ó‰‡ÏË. — äÓ„‰‡ fl ÛÁ̇Î, ˜ÚÓ ‚‡Ï 45 ÒÚÛÍÌÂÚ, ˜ÂÒÚÌÓ „Ó‚Ófl, ۉ˂ËÎÒfl. — ÑÛχÎË, ˜ÚÓ 50? — ÅÓθ¯Â! lj¸ ÔÓ ÙËÎ¸Ï‡Ï Ï˚ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ‚‡Ò Á̇ÂÏ. «åËÎÎËÓÌ ‚ ·‡˜ÌÓÈ ÍÓÁËÌ» — ‚‰¸ ˝ÚÓ Ê 85-È „Ó‰! — åÌÓ„Ë β‰Ë ÒÚ‡¯Â ÏÂÌfl „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎËÒ¸ ̇ ÏÓËı ÙËθχı. àÏ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ‰ÂÚ¸ÏË, ‡ fl ÛÊ ÏÂθ͇· ̇ ˝Í‡ÌÂ. ÖÒÚ¸ Ú‡ÍÓ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ Û ÏÌÓ„Ëı ÁËÚÂÎÂÈ…. éÌË Ê ‚˚Ò˜ËÚ˚‚‡˛Ú: fl  ‚ˉÂÎ, ÍÓ„‰‡ ‚ ¯ÍÓÎÛ ıÓ‰ËÎ, Ó̇ ÛÊ ·˚·. çÛ ÔÓÒÚÓ ·‡·Û¯Í‡ ÛÒÒÍÓ„Ó ÍËÌÓ. — Ä ‚ ÂÁÛθڇÚ ‚˚ ÏÓÎÓ‰‡ Ë ıÓÓ¯‡ ÒÓ·ÓÈ. ч, ‰Îfl ÏÂÌfl ˝ÚÓ Ò˛ÔËÁ. — àÌÓ„‰‡ Ò ÏÛÊÂÏ Ú‡ÍË ÒϯÌ˚ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË ‚ àÌÚÂÌÂÚ ˜ËÚ‡ÂÏ. å˚ Ò äÓÎÂÈ ÛÊ ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ, ‡ Ú‡Ï ‚Ò Ô˯ÛÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ 48. — á̇˜ËÚ, ÂÏÛ 52… — …á‡ÚÓ ÏÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‚‡¸ËÛÂÚÒfl ÓÚ 35—65… àÏÂÌÌÓ Ú‡Í: ÌÂÍÓÚÓ˚ β·ËÚÂÎË ÔÓÒ˜ËÚ‡Ú¸ Ô˯ÛÚ, ˜ÚÓ ÏÌ Á‡ 60. — íÓ ÂÒÚ¸ ÓÌË ‰Ûχ˛Ú, ˜ÚÓ ‚˚ ÒÚ‡¯Â Ò‚ÓÂ„Ó ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÏÛʇ? — ùÚÓ Ì „Ó‚ÓËÚ Ó ÏÓÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ÔÓÒÚÓ fl Ó˜Â̸ ‰‡‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 30 ÎÂÚ ÏÓÂÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. ëÂ¸ÂÁ̇fl ˆËÙ‡. ü Ô˚Ú‡˛Ò¸ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ Ò‰Â·ÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÚ, ˜ÚÓ Â˘Â ıÓ˜ÂÚÒfl ҉·ڸ. èÓÌËχ˛, ˜ÚÓ Ò ˝ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇˜Ë̇ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ÊËÁ̸ Ë ÌÓ‚˚ ˆÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸. à ¢ ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÒÂȘ‡Ò Û ÏÂÌfl ÛÊ ‚Ò ‚ÔÂ‰Ë. ê‡Ì¸¯Â «Â˘Â», ‡ ÚÂÔÂ¸ — «ÛÊ». — ч Û ‚‡Ò ‚Ò ÒÔÂ‰Ë! èÓÒÚËÚ Á‡ ÔÓ¯ÎÓÒÚ¸, ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ‚ 45 ÎÂÚ ÊËÁ̸ ÚÓθÍÓ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl? — äÓ„‰‡ fl ·˚· ˛Ì‡fl ÒÓ‚ÒÂÏ, ͇Á‡ÎÓÒ¸: ÌÛ Â˘Â ÒÚÓθÍÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ‚ ÊËÁÌË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â! Ä ÒÂȘ‡Ò ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ Â˘Â ·Óθ¯Â. ÇÓÚ Ú‡ÍÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ÂÒÚ¸ ̇ÍÓÔÎÂÌË ÓÔ˚Ú‡, Á̇ÌËÈ Ò·fl, ÏË‡, Ë ˝ÚÓ ‚Ò ‰ÓÎÊÌÓ ‚˚ÔÎÂÒÌÛÚ¸Òfl ‚ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ‰Îfl ÏÂÌfl ËÌÚÂÂÒÌ˚È Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ. Ä ‚ ÊËÁÌË fl ÛÊ ‰‡‚ÌÓ ‚Ò «‚˚ÔÎÂÒÌÛ·». ì ÏÂÌfl ÚÂÔÂ¸ ‰‚Ó ‰ÂÚÂÈ — 14-ÎÂÚÌflfl ‰Ó˜¸ í‡Ú¸fl̇ Ë 6-ÏÂÒfl˜Ì˚È Ò˚Ì ÇËÍÚÓ. — íÓ ÂÒÚ¸ ‚˚ Â„Ó Ó‰ËÎË ‚ 44… çÛ, ÚÓ„‰‡ ̇ÁÎÓ ÂÍÓ‰‡Ï ÏÓÊÌÓ Óʇڸ ‰‡Î¸¯Â. — ÇÒ ÓÚ ÅÓ„‡. äÓ̘ÌÓ, „·‚ÌÓ ÒÓ·˚ÚË Ôӯ‰¯Â„Ó „Ó‰‡ ‰Îfl ÏÂÌfl — ÓʉÂÌË χÎ˚¯‡. çÛ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó — ÊË‚ÂÚ, ·ÛÎËÚ.

ÇëíêÖóÄ Ñãü ÇÄë

óÚÓ Ú‡ÍÓ é脇 䇷Ó? è‡‚ËθÌÓ, Á‡„‡‰Í‡. äÓÚÓ‡fl Ë ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‚ ͇ʉÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÂ. ä‡Í Ê ‰‡‚ÌÓ ˝ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸: «åËÎÎËÓÌ ‚ ·‡˜ÌÓÈ ÍÓÁËÌ», «É‰Â ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÌÓÙÂÎÂÚ?»… íÓ ·˚Î ‰Â·˛Ú, Ë ‰Ó‚ÓθÌÓ flÍËÈ. èÓ¯ÎÓ 30 ÎÂÚ: Ó̇ ‚ÓÒÚ·ӂ‡Ì‡ Ë ‚ ÍËÌÓ, Ë ‚ Ú‡ÚÂ, ÓÎÂÈ ÏÌÓ„Ó — Ë ‚ÒÂ Ú‡Í Ê ÏÓÎÓ‰‡. ä‡ÒË‚‡fl ÊÂÌ˘Ë̇, ıÓÓ¯‡fl ‡ÍÚËÒ‡ — ˜ÚÓ Â˘Â ÌÛÊÌÓ?

Ягодка опять é脇 äÄÅé: “åÓÈ ÏÛÊ Ò‡ÁÛ ‚Ò ÔÓ‰˜ËÌËÎ Ó‰ÌÓÈ ˆÂÎË ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ‚Ò„‰‡ ·˚ÎË ‚ÏÂÒÚ” ÌÓ‚˚Ï ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÏ (Ó ñ‚Âڇ‚ÓÈ – ‰.). àÌÓ„‰‡ ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ fl ÒÎ˯ÍÓÏ Û„ÎÛ·Ë·Ҹ ‚ «‡ÒÒΉӂ‡ÌË» ÊËÁÌË ÒÂÏ¸Ë å‡ËÌ˚ ñ‚Âڇ‚ÓÈ, ÌÓ ˝ÚÓ Ì ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ — ‚‰¸ ÒÔÂÍÚ‡Íθ ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡ ‰Ë‡ÎÓ„Â ‰Ó˜ÂË Äˇ‰Ì˚ Ò Û¯Â‰¯ÂÈ Ï‡ÚÂ¸˛. ìÊ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ˝ÚË ‰‚ ‚ÂÎËÍË ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ ÏÌÓÈ. ü ·˚· ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË, Ӊ˷ ·ÂÌ͇, ÍÓÚÓÓÏÛ ÛÊ ÔÓ˜ÚË ÔÓ΄Ӊ‡, Ë ‚Ò ‚ÂÏfl ‰Ûχ·, ˜Ëڇ·, Ì„Ӊӂ‡Î‡, ÂÔÂÚËÓ‚‡Î‡, ۘ˷, Ó·ÒÛʉ‡Î‡… — Ç‡Ï ı‚‡Ú‡ÂÚ ˝ÏÓˆËÈ ‚ ÊËÁÌË? àÎË Ú‡Ú ÌÛÊÂÌ Â˘Â Ë Í‡Í ‰ÓÔËÌ„? — ч, fl ̇ ÒˆÂÌ ‰Ó·Ë‡˛ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËfl. çÓ Â˘Â Ë Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ‚˚ÔÎÂÒÍË‚‡˛ Ò‚ÓËı ΢Ì˚ı ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ˝ÏÓˆËÈ. ü ‚ ÊËÁÌË Ó˜Â̸ Ò‰ÂʇÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓ ÏÌÓÈ ÒÎÓÊÌÓ ÔÓÒÒÓËÚ¸Òfl, Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ü Ì β·Î˛ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl Ó·ËÊÂÌÌÓÈ, ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛ ‚ Ò· ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ÛÏÂÌË ‚˚‰Âʇڸ Ô‡ÛÁÛ, ÂÒÎË Ì‡‰Ó ÔÓÒ˜ËÚ‡Ú¸ ‰Ó ‰ÂÒflÚË, Ûϲ ÔÓ˘‡Ú¸… — Ç˚ ‚Ò ‰ÂÊËÚ ‚ Ò·Â? —ÑÓ ÔÓ˚ ‰Ó ‚ÂÏÂÌË! lj¸ ̇ ÒˆÂÌ ËÎË Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Í fl ÏÓ„Û Í‡Í ËÁ Ó„‡ ËÁÓ·ËÎËfl ÓÚÔÛÒÚËÚ¸ ˝ÏÓˆËË Ë Ó·Ì‡ÊËÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚‡! ÑÎfl ‡ÚËÒÚ‡ ˝ÚÓ ÏÓ˘Ì˚È, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚·ÓÒ ‡‰Â̇ÎË̇, ÍÓÚÓ˚È Ï¯‡ÂÚ ÊËÚ¸ ‚ Ó·˚˜ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÔÓÓʉ‡ÂÚ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ, ÏÌËÚÂθÌÓÒÚ¸, ÁÎÓÒÚ¸.

“Ç Ú‡Ú fl Ë ÒÚ‡ÒÚ̇fl, Ë Òϯ̇fl, Ë Á·fl” — ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ú‡Ú‡Î¸Ì˚È ÚËÔ‡Ê? Ç˚ ı‡‡ÍÚÂ̇fl ‡ÍÚËÒ‡? — á̇ÂÚÂ, ‚ Ú‡Ú ÏÂÌfl, Ò·‚‡ ·Ó„Û, ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ, Ë ÒÚ‡‡˛ÚÒfl Ì Á‡Ï˚͇ڸ ‚ ÔˉÛχÌÌÓÏ ÍÂÏ-ÚÓ ‚ 90- „Ó‰˚ ‡ÏÔÎÛ‡ ÎË˘ÂÒÍÓÈ „ÂÓËÌË. Ç Ú‡Ú fl Ë ÒÚ‡ÒÚ̇fl, Ë Òϯ̇fl, Ë Á·fl, Ë ÓÚˈ‡ÚÂθ̇fl,

Ë ÏÛ‰‡fl… — ëÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ÚÛÔÔ‡ ÏÓÊÂÚ Ë Ò˙ÂÒÚ¸ Ì ÔÓÌ‡‚Ë‚¯Â„ÓÒfl ÂÈ ÂÊËÒÒÂ‡. Ç˚ Ì ÔÓÔ‡‰‡ÎË ‚ Ú‡ÍË ÒËÚÛ‡ˆËË, ‚ í‡Ú ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË, ̇ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ ̇˜Ë̇ÎË? — ùÚÓ ·˚Î ÛÊ í‡Ú êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÏËË: ÏÌ ÚÓθÍÓ 45 ÎÂÚ, Ì Á‡·˚‚‡ÈÚÂ. ü Ô˯· ‚ ˝ÚÓÚ Ú‡Ú ‚ 91-Ï „Ó‰Û, Ë ÓÌ ÛÊ ·˚Î ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ì. íÓ„‰‡ Ê fl ‡·Óڇ· Ë Û ÄÎÂÍÒÂfl ê˚·ÌËÍÓ‚‡, ‚ í‡Ú ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÔÂ˚. èÓÚÓÏ ÔÂ¯· ‚ í‡Ú ËÏ åÓÒÒÓ‚ÂÚ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÎÛÊÛ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰Â̸. ü Ú‡ÍÊ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ô˄·¯ÂÌÌÓÈ ‡ÚËÒÚÍË Ë„‡˛ ‰‚‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl ‚ í‡Ú ÍËÌÓ‡ÍÚÂ‡: «ÇÂÂ ÎÂ‰Ë ÇË̉ÂÏË» Ë «íÛÙهθ‰ËÌÓ ËÁ ÅÂ„‡ÏÓ». ÇÌ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÂÒÚ‡ Û ÏÂÌfl ‚Ò„‰‡ ·˚ÎË ËÌÚÂÂÒÌ˚ ÓÎË, ÂÊËÒÒÂ˚, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÏÂÌfl ‚ÂËÎË Ë ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÂË· fl! í‡Í ˜ÚÓ ÏÌ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ·ÓÓÚ¸Òfl Á‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓ‰ ÒÓÎ̈ÂÏ. — ä‡Í ‚˚ ‰ÛχÂÚÂ, ˝ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ‚‡¯ÂÈ Í‡ÒÓÚÂ? Ç˚ Ê Í‡ÒË‚‡fl ÊÂÌ˘Ë̇, Ì ·Û‰ÂÚ ÓÚˈ‡Ú¸? — ç ·Û‰Û. ü ÏÓ„Û ÔÓˆËÚËÓ‚‡Ú¸ ‚‡Ï ‚ ÓÚ‚ÂÚ ÒÚÓ˜ÍË ËÁ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËfl çËÍÓ·fl ᇷÓÎÓˆÍÓ„Ó: «...ëÓÒÛ‰ Ó̇, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÛÒÚÓÚ‡, ËÎË Ó„Ó̸, ÏÂˆ‡˛˘ËÈ ‚ ÒÓÒۉ…» ÇÓÚ fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ‚ÌÛÚË ÏÂÌfl ÊË‚ÂÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ Ó„Ó̸, ÍÓÚÓ˚È Ë ‰‡ËÚ ÏÌ Í‡ÒÓÚÛ. — çÓ ‚˚ Òӄ·ÒÌ˚ Ò Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÏ ‚˚‡ÊÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒΠ40 ÎÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡Ï Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ Ò‚Ó ÎˈÓ? — äÓ̘ÌÓ, Ï˚ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Óڂ˜‡ÂÏ Á‡ Ò·fl, Á‡ ÎËˆÓ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ fl ‚ ÓÚ‚ÂÚ Á‡ Ò‚ÓË ÏÓ˘ËÌÍË, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ëı Ì ÒÚÂÒÌfl˛Ò¸ Ë ÌÂ̇‚ËÊÛ, ÍÓ„‰‡ ‚ „Îfl̈‚˚ı ÊÛ̇·ı ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ‚˚˜Ë˘‡Ú¸ ÏÓ ÎËˆÓ ‰Ó ÌÂÛÁ̇‚‡ÂÏÓÒÚË ÙÓÚÓ¯ÓÔÓÏ. — ùÚÓ ‚˚ ÒÂȘ‡Ò Ú‡Í „Ó‚ÓËÚÂ, ‡ ÔÓÚÓÏ?

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

— çÛ ÔÓÚÓÏ Ï˚ Ò ‚‡ÏË ÔÓ„Ó‚ÓËÏ, Á‡˜ÂÏ Ê Á‡„‡‰˚‚‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ. ç‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ fl Ó˜Â̸ ÍÓÏÙÓÚÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ Ò·fl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ‚̯ÌÓÒÚ¸˛, Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓË Î˛·ËÏ˚ ÏÓ˘ËÌÍË. ÇÒÂ, ͇ÍÓÈ fl Òڇ·, Í‡Í ËÁÏÂÌË·Ҹ, — ÏÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ, fl Ê Ì ÏÓ„Û ·˚Ú¸ Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ ÊÂ. á̇ÂÚÂ, Í‡Í ñ‚Âڇ‚‡ ÔË҇·: «ÇÂÏfl ÔÓıÓ‰ËÚ, ÛıÓ‰flÚ Í‡ÒÓÚ‡, ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸. íÓθÍÓ „ÓÎÓÒ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl!»

“äÓ„‰‡ ÏÂÌfl ÁËÚÂÎË ÛÁ̇˛Ú, ‚Ò„‰‡ ÛÎ˚·‡˛ÚÒfl” — èÓÏÌËÚ ÙËÎ¸Ï «ìÒÔÂı»? í‡Ï ÔËχ Ú‡Ú‡, ÍÓÚÓÛ˛ Ë„‡ÂÚ ÄÎËÒ‡ îÂÈ̉ÎËı, ˜ÚÓ-ÚÓ ÂÁÍÓ ÓÚ‚ÂÚË· ÂÊËÒÒÂÛ, ‡ ÍÓ„‰‡ ÚÓÚ Û¯ÂÎ, ÚÛÚ Ê ÔÓÒÏÓÚ·Ҹ ‚ ÁÂ͇ÎÓ: ‡ Í‡Í Ê Ó̇ ‚˚„Îfl‰Â· ÔË ˝ÚÓÏ? ì ‚‡Ò Ì ·˚‚‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚˚ Í‡Í ·˚ ÒÏÓÚËÚ ̇ Ò·fl ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚, ‚Ò ‚ÂÏfl Ë„‡ÂÚÂ? — Ç ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË — ‡·ÒÓβÚÌÓ ÌÂÚ. åÌ ͇ÊÂÚÒfl, ÏÓÈ ÏÛÊ Ë Ì ‚ÓÒÔËÌËχÂÚ ÏÂÌfl ‰Óχ Í‡Í ‡ÍÚËÒÛ. ü ‰Óχ ‡·ÒÓβÚ̇fl ÊÂÌ˘Ë̇, ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ Á‡ÌËχ˛Ò¸, ӷ‰˚ „ÓÚӂβ... — Ä ‚‰¸ ËÌÓ„‰‡ ÌÛÊÌÓ Ò ÏÛʘËÌÓÈ Ò˚„‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ… — á̇ÂÚÂ, ÍÓ„‰‡ fl «‚Íβ˜‡˛» ‚ Ò· ‡ÚËÒÚÍÛ? í‡Í ÒÂ·Â Ë „Ó‚Ó˛: ÒÂȘ‡Ò fl ‰ÓÎÊ̇ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ Í‡Í ‡ÚËÒÚ͇ ä‡·Ó — ÍÓ„‰‡ ÏÌ ÌÛÊÌÓ ÓÚÍ˚Ú¸ ͇ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ ‰‚Â¸. íÓ„‰‡ fl ÔÓθÁÛ˛Ò¸ Ò‚ÓÂÈ ÛÁ̇‚‡ÂÏÓÒÚ¸˛. Ç 99% ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ, β‰Ë ÓÚÍÎË͇˛ÚÒfl, Ë fl ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ÏÓÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË. Ä Â˘Â… ì ‚ÒÂı ÏÓËı ÓÎÂÈ Ò‚ÂÚÎ˚È Ó·‡Á. äÓ„‰‡ ÏÂÌfl ÁËÚÂÎË ÛÁ̇˛Ú, ‚Ò„‰‡ ÛÎ˚·‡˛ÚÒfl. ùÚÓ Ó˜Â̸ ÔËflÚÌÓ. — çÛ, ‡ ‰‡Ú¸ «Á‚ÂÁ‰Û»? — Ä ˝ÚÓ Í‡Í? çÓ ÂÒÎË ÔËıÓÊÛ Ì‡ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ, ̇ÔËÏÂ, Ë ‚ËÊÛ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ‡·ÓÚÂ, ÚÓ ÏÓ„Û ÊÂÒÚÍÓ Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ̇ ÏÂÒÚÓ. — Ä ‚˚ Ò‡ÏË Ú‡Í‡fl ‰ËÒˆËÔÎËÌËÓ‚‡Ì̇fl? — ü Ó˜Â̸ ‰ËÒˆËÔÎËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÏÌ ˝ÚÓ ‰‡Ê Ï¯‡ÂÚ. ì ÏÂÌfl ·ÂÁÛÏÌ˚È ÒÚ‡ı ÍÓ„Ó-ÚÓ ÔÓ‰‚ÂÒÚË, ˜Â„Ó-ÚÓ Á‡·˚Ú¸. ùÚÛ „ËÔÂÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ fl ‚ÔËڇ· ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ò ÏÓÎÓÍÓÏ Ï‡ÚÂË. ì ÏÂÌfl Ë Ï‡Ï‡, Ë Ô‡Ô‡ Ú‡ÍËÂ. íÂÔÂÚ¸ Ì ÏÓ„Û ÓÔ‡Á‰˚‚‡Ú¸ Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ʉ‡Ú¸. — ä‡Í‡fl-ÚÓ ‚˚ ÌÂÛÒÒ͇fl. Ç˚ Ê ÒÌËχÎËÒ¸ ‚ ÉÓÎÎË‚Û‰Â? — ùÚÓ Ó˜Â̸ „ÓÏÍÓ Ò͇Á‡ÌÓ. ü ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ËÁÛ˜‡Î‡ flÁ˚Í ‚ ëòÄ, Ë„‡Î‡ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÙËθχı, ÍÓÚÓ˚ ÒÌËχÎËÒ¸ ‚ êÓÒÒËË. à ‚ÓÚ ‡ÏÂË͇̈˚ ÛÊ ̇ ‚ÚÓÛ˛ ̉Âβ Ò‚ÓÂ„Ó Ô·˚‚‡ÌËfl Á‰ÂÒ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ‡·ÒÓβÚÌÓ Ì‡¯ËÏË Î˛‰¸ÏË — Ò ÛÒÒÍËÏË Ì‡‚‡ÏË, Ò ÛÒÒÍÓÈ ÌÂÔÛÌÍÚۇθÌÓÒÚ¸˛ Ë Ò ÛÒÒÍÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ Í Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÏÛ Ì‡ÔËÚÍÛ.

“åÓÈ ÏÛÊ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‚ÓÂÌÌ˚È” — Ä Û ‚‡¯Â„Ó ÏÛʇ çËÍÓ·fl ÂÒÚ¸ ̉ÓÒÚ‡ÚÍË? çÂÛÊÂÎË ÓÌ Ú‡ÍÓÈ Ê Ô‡‚ËθÌ˚È, Í‡Í ‚˚? — éÈ, ÏÓÈ ÏÛÊ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‚ÓÂÌÌ˚È. è‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ, ͇͇fl Û ÌÂ„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌflfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl. éÌ Ì ÏÓÊÂÚ ÏËËÚ¸Òfl Ò ÏÓËÏ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ ·ÂÒÔÓfl‰ÍÓÏ ‰Óχ. — Ä„‡, ·ÂÒÔÓfl‰ÓÍ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, ÌÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ! — ч, ÂÒÎË ‚¢¸ ÎÂÊËÚ, Ó̇ Ì ÔÓÒÚÓ ·Ó¯Â̇ — Ó̇ ʉÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ˜‡Ò‡, ÚÓÈ ÏËÌÛÚ˚, ÍÓ„‰‡ ÂÈ ‚ÓÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl. ÖÒÎË ‰ËÒÍË ÎÂÊ‡Ú ‚ ͇ÍÓÏ-ÚÓ ·ÂÒÔÓfl‰ÍÂ, ÚÓ ˝ÚÓ Ó˜Â̸ ÔÓ‰ÛχÌÌ˚È ·ÂÒÔÓfl‰ÓÍ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÂÒÎË Ëı ÒÓ·‡Ú¸ ‚ ÍÛ˜ÍÛ Ë ÔÓÎÓÊËÚ¸ ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÔÓ˜ÍÓÈ ‚ fl˘ËÍ, fl Á‡ÔÛÚ‡˛Ò¸ Ë ÌË˜Â„Ó Ì ̇ȉÛ. — åÛÊ ıÓ˜ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚Ò ÎÂʇÎÓ ÔÓ ÔÓÎӘ͇Ï?

— ч! èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ò ‰Ó˜ÍÓÈ í‡ÌÂÈ, ‰‡·˚ ËÁ·Âʇڸ ËÒÔÓ˜ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËfl, ‚Ò ‰Û„ Á‡ ‰Û„ÓÏ ‡Á‚¯˂‡ÂÏ, Û·Ë‡ÂÏ. ÇÓÚ ÍÓ„‰‡ ‚Ò ̇ ÏÂÒÚÂ, äÓÎfl Ò˜‡ÒÚÎË‚ ‡·ÒÓβÚÌÓ. í‡Í χÎÓ ÓÚ ÏÂÌfl Ú·ÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ·˚Î Ò˜‡ÒÚÎË‚. — éÌ ‚‡Ò Ò ‰Ó˜Â¸˛ ‚ ÔË̈ËÔ Ì ÒÚÓËÚ: ̇ ÔÂ‚˚È-‚ÚÓÓÈ ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÈÒ¸, ‡Ú¸-‰‚‡, ̇ ÍÛıÌ˛ ¯‡„ÓÏ Ï‡¯… — çÛ, Ì ‰Ó Ú‡ÍÓÈ Ê ÒÚÂÔÂÌË. çÓ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÌ ÏÂÌfl ‰ËÒˆËÔÎËÌËÛÂÚ. ÇÓÚ Ò ÌËÏ fl ÛÊ ÚÓ˜ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÓÔ‡Á‰˚‚‡˛. Ä ÂÒÎË Û Ì‡Ò Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ Ô·Ì˚, ‚˚ıÓ‰ ‚ Ò‚ÂÚ ËÎË Â˘Â ˜ÚÓ-ÚÓ, fl ‰‡Ê ‡Ì¸¯Â ‚ÒÚ‡˛, Ú‡Í Í‡Í Á̇˛, ˜ÚÓ Ì‡ Ò·Ó˚ ÏÌ ÌÛÊÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl. äÓ„‰‡ Ê fl Ӊ̇, ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ Á‡ 5 ÏËÌÛÚ, ‡ ‚Ò ˜ÚÓ Ì ÛÒÔ· ÒÓ·‡Ú¸ ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ, ÌÂÒÛ Ò ÒÓ·ÓÈ ‚ χ¯ËÌÛ, ‚ Ò‚ÓÈ ÓÙËÒ Ì‡ ÍÓÎÂÒ‡ı… í‡Í ˜ÚÓ ‚ χ¯ËÌÂ Û ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ — ÏÂÌfl ÚÛ‰ÌÓ Á‡ÒÚ‡Ú¸ ‚‡ÒÔÎÓı! Ä ‚ ÏÓÂÏ ÂÊẨÂθÌËÍ — ÚÓ˜Ì˚È „‡ÙËÍ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ, ‚ÒÚ˜, ÔÂÂÎÂÚÓ‚ Ë Ò˙ÂÏÓÍ, ‚Ò ‡ÒÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ ÏËÌÛÚ‡Ï. óÂÏ ·˚ÒÚ ‚Ò ҉·˛, ÚÂÏ ‡Ì¸¯Â ‚ÂÌÛÒ¸ ‰ÓÏÓÈ Í Ò˚ÌÛ ÇËÍÚÓÛ. — Ç˚ Â„Ó ‚Ò„‰‡ Ú‡Í ÁÓ‚ÂÚ — ÇËÍÚÓ? — çÛ, ÇËÚÂÍ, ÇËÚ˛Ú˛Ìfl, ÇËÚ˛¯‡… àÌÓ„‰‡ ‰‡Ê ÇËÍÚÓ çËÍÓ·‚˘. ÖÏÛ ÛÊ ÔÓ΄Ӊ‡ ÒÍÓÓ ·Û‰ÂÚ. — ëÂȘ‡Ò ‚‡¯ ÏÛÊ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ. àÁ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒfl ıÓӯˠ·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚? — éÌ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È, ÌËÍÓ„Ó Ì ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ. ü Á̇˛, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë β‰Ë ¯‡˛Ú Ò ÌËÏ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ ‰Â·, ÔÓÌËχfl, ˜ÚÓ çËÍÓÎ‡È ÒÚ‡·ËθÌ˚È, ˜ÂÒÚÌ˚È Ë ÔflÏÓÎËÌÂÈÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. çË˜Â„Ó Á‡ Ô‡ÁÛıÓÈ Ì ·Û‰ÂÚ ‰Âʇڸ... Ä Â˘Â fl Ó˜Â̸ Û‚‡Ê‡˛ Â„Ó Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ò·Â. àÏÂÌÌÓ ˝ÚËÏ äÓÎfl ÏÂÌfl Ó·ÂÌÛÎ Í Ò· ÎˈÓÏ: ̇ÒÚÓθÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒËÚÛ‡ˆË˛ ̇¯ÂÈ ‚ÒÚ˜Ë, ̇ÒÚÓθÍÓ ·˚Î Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ… éÌ Ò‡ÁÛ ‚Ò ÔÓ‰˜ËÌËÎ Ó‰ÌÓÈ ˆÂÎË — ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ‚Ò„‰‡ ·˚ÎË ‚ÏÂÒÚÂ, ÒÚ‡ÎË Ó‰ÌÓÈ ÒÂϸÂÈ. éÌ ·˚Î Ú‡Í Û‚ÂÂÌ ‚ ˝ÚËı Ò‚ÓËı ÔÓÒÚÛÔ͇ı, ˜ÚÓ fl ‡·ÒÓβÚÌÓ ÔÓ‰˜ËÌË·Ҹ. — íÓ ÂÒÚ¸, ËÒÔÓθÁÛfl ÒÚÂÂÓÚËÔ, ‚˚ Á‡ ÌËÏ Í‡Í Á‡ ͇ÏÂÌÌÓÈ ÒÚÂÌÓÈ? — ч, fl Á‡ ÏÛÊÂÏ. — ì ÌÂ„Ó Ê ÂÒÚ¸ Ë Ò‚ÓË ‰ÂÚË. — ì ÌÂ„Ó ÚÓ ‰ÂÚÂÈ ÔÓÏËÏÓ Ì‡¯Â„Ó ÇËÍÚÓ‡. Ç ÏÓÂÈ ÊËÁÌË ·˚ÎË ÔÂËÓ‰˚, ÍÓ„‰‡ fl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÌÂÒ· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ò·fl Ë Ò‚Ó˛ ÒÂϸ˛, ÔÓ˝ÚÓÏÛ fl Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ÂÒÎË, Ì ‰‡È ·Ó„, ÒÎÛ˜ËÚÒfl Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÛÊÛ ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl ÏÓfl ÔÓ‰‰ÂÊ͇, Û‚ÂÂ̇, ˜ÚÓ ÓÌ ÚÓÊ ÒÏÓÊÂÚ Ì‡ ÏÂÌfl ÔÓÎÓÊËÚ¸Òfl. íÓ ÂÒÚ¸ ̇ ÏÛʇ ̇‰ÂÈÒfl, ‡ ҇χ Ì ÔÎÓ¯‡È Ë ·Û‰¸ ‚Ó ‚ÒÂÓÛÊËË — ˝ÚÓ, ‚ Ó·˘ÂÏ, Ô‡‚ËθÌÓ. — ä‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í ËÁÏÂ̇Ï? åÌÓ„Ë ҘËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÙËÁ˘ÂÒ͇fl ·ÎËÁÓÒÚ¸ Ò ‰Û„ËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ — ¢ Ì ËÁÏÂ̇, „·‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ·˚· ‰Ûıӂ̇fl? — ùÚÓ ÏÛÊÒ͇fl ÎÓ„Ë͇. Ä fl Ó˜Â̸ ‚ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ó‰ÌÓβ·. ü ÏÓÌÓ„‡Ï̇. ü ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‰ÓÔÛ˘Û „flÁË Ë Ì˜ËÒÚÓÔÎÓÚÌÓÒÚË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı. ëÛÔÛÊÂÒ͇fl ÒԇθÌfl Ë ÒÛÔÛÊÂÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ˜ËÒÚ˚. ü ‚Ò„‰‡ Ϙڇ· Ó ÒÂϸÂ, ıÓÚ· ËÏÂÚ¸ ‰ÓÏ, ˜ÚËÚ¸ ÒÂÏÂÈÌ˚ Ú‡‰ËˆËË. ë ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ ‰Îfl ÏÂÌfl ˝ÚÓ Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ. ÇÓÚ ÏÓfl ‰Ó˜Í‡ í‡Ìfl — ‰Û„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. ì ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÚẨÂ̈Ëfl ̇ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓÒÚ¸, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ Ë Ì‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ·ÂÁ Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚. éÌË ˆÂÌflÚ Ò‚Ó·Ó‰Û! ïÓÚfl ‚ 14 ÎÂÚ, ÏÓÊÂÚ, Ú‡Í Ë ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, ‡ „ÎÛ·ËÌÌÓ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌË ÔˉÂÚ ˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ. ü ̇‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ Û í‡Ì˛¯Ë ÔÂ‰ „·Á‡ÏË ·Û‰ÂÚ ÓÔ˚Ú ÊËÁÌË Ë Î˛·‚Ë Â ·‡·Û¯ÍË Ò ‰Â‰Û¯ÍÓÈ. çÛ Ë ÏÓÈ, ÍÓ̘ÌÓ.

ÄÎÂÍ҇̉ åÖãúåÄç.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

èé ùíì ëíéêéçì ùäêÄçÄ

çÓ‚˚ ÙËθÏ˚: 1-7 Ù‚‡Îfl ëËθ‚ÂÒÚ ëÚ‡ÎÎÓÌÂ, ë‡Ì„ äÂÌ„, ÑÊÂÈÒÓÌ åÓÏÓ‡, äËÒÚË‡Ì ëνÈÚÂ. Ú‡‚ ҂ˉÂÚÂÎflÏË „Ë·ÂÎË Ò‚ÓËı ̇ԇÌËÍÓ‚, ÔÓÎˈÂÈÒÍËÈ Ë Ì‡ÂÏÌ˚È Û·ËȈ‡ Ó·˙‰ËÌfl˛ÚÒfl, ˜ÚÓ·˚ ‡Á‰Â·ڸÒfl Ò Ó·˘ËÏ ‚‡„ÓÏ.

ÒÂ - éÒÚËÌ óËÍ. Ç ÓÎflı: чÌ˽θ è‡Ì‡·˝ÈÍÂ, çËÍÓθ ã‡ÎË·ÂÚ, ãË‡Ï ùÈÍÂÌ. ÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ÚËÎÎÂ Ó ‰‚Ûı ‰Â‚ۯ͇ı, ÍÓÚÓ˚ ۷˂‡˛Ú ÏÓÎÓ‰˚ı β‰ÂÈ, Ó͇Á˚‚‡˛˘ËıÒfl ̇ Ëı ÔÛÚË.

è

Å

KOCH

2012. àÁ‡Ëθ, î‡ÌˆËfl, ÉÂχÌËfl, ÅÂθ„Ëfl. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. êÂÊËÒÒÂ - ÑÓ åÓÂÈ. ‡ÚË̇ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ËÒÚÓ˲ òËÌ-·ÂÚ - ÒÎÛÊ·˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË àÁ‡ËÎfl. êÂÊËÒÒÂ ‚ÁflÎ ËÌÚÂ‚¸˛ Û ¯ÂÒÚË ·˚‚¯Ëı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ˝ÚÓÈ ÒÂÍÂÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

ä

2012. ëòÄ. íËÎÎÂ. êÂÊËÒÒÂ - î˯Â ëÚË‚ÂÌÒ. Ç ÓÎflı: Äθ 臘ËÌÓ, äËÒÚÓÙÂ ìÓÍÂÌ, ÄÎ‡Ì ÄÍËÌ, ÑÊÛΡÌ̇ å‡„ÛÎËÒ. ÒÚÓËfl ÒÚÓËÚÒfl ‚ÓÍÛ„ ‰‚Ûı ÛÊ ÌÂÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÛÁÂÈ Ò ÍËÏË̇θÌ˚Ï ÔÓ¯Î˚Ï, Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ‚˚¯ÂΠ̇ Ò‚Ó·Ó‰Û, ‡ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ Á‡‰‡ÌËÂ Â„Ó Û·ËÚ¸. ëÚÓθ ÌÂÔÓÒÚ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl Ú·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ Ó·‰ÛÏ˚‚‡ÌËÂ, Ë ‰ÛÁ¸fl ¯‡˛Ú ÔÓÍÛÓÎÂÒËÚ¸, ÔÂʉ ˜ÂÏ ÔËÏÛÚ ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ¯ÂÌËÂ. Ç Ë‰Â‡Î ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï ÏÓ„ ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ¯Â‰Â‚ÓÏ. çÓ Ì ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸...

à

Girls Against Boys

Warm Bodies 2013. ëòÄ. îËÎ¸Ï ÛʇÒÓ‚, Ù‡ÌÚ‡ÒÚË͇. êÂÊËÒÒÂ - ÑÊÓÌ‡Ú‡Ì ã‚ËÌ. Ç ÓÎflı: íÂÂÁ‡ è‡ÎÏÂ, çËÍÓÎ‡Ò ïÓÎÚ, ÑÊÓÌ å‡ÎÍӂ˘, êÓ· äÓ‰Ë. ÓÒΠÇÂÎËÍÓ„Ó ‡ÔÓ͇ÎËÔÒËÒ‡ ÁÓÏ·Ë Á‡ÔÓÎÓÌËÎË áÂÏβ. ë ͇ʉ˚Ï ‰ÌÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˘ÂÒÍË ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl. çÓ ÍÓ„‰‡ Ó‰ËÌ ËÁ ÁÓÏ·Ë ÒÔ‡Ò‡ÂÚ ‰Â-

è

2013. ëòÄ. ÅÓ‚ËÍ. êÂÊËÒÒÂ - ìÓÎÚÂ ïËÎÎ. Ç ÓÎflı:

Caesar Must Die

è‡ÓÎÓ Ë ÇËÚÚÓËÓ í‡‚Ë‡ÌË Á‡ ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï ·˚ÎË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ «áÓÎÓÚ˚Ï Ï‰‚‰ÂÏ». ”ùÚÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, „·‚Ì˚È ÔËÁ ‚ ̇¯ÂÈ ÊËÁÌË, - „Ó‚ÓflÚ ·‡Ú¸fl-ÂÊËÒÒÂ˚. - íÂÔÂ¸, ÔÓÎۘ˂ Â„Ó ‚ ÛÍË, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÔÓ‰Ûχڸ Ë, ÍÓ̘ÌÓ, ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ Â„Ó Ì‡¯ËÏ „ÂÓflÏ, ÏÌÓ„Ë ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ·˚‚‡˛Ú ÔÓÊËÁÌÂÌÌ˚ ÒÓÍË”.

The Gatekeepers

As Luck Would Have It

Bullet to the Head

‚Û¯ÍÛ, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û·ËÚ¸ ÂÂ, ‚ ÏË ÔËıÓ‰flÚ ÔÂÂÏÂÌ˚ Ë Á‡ÊË„‡ÂÚÒfl ÎÛ˜ ̇‰Âʉ˚: ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÒÔ‡ÒÂÌÓ...

Stand Up Guys

ë

2011. ëòÄ, î‡ÌˆËfl, àÒÔ‡ÌËfl. äÓωËfl. êÂÊËÒÒÂ - ÄÎÂÍÒ ‰Â · à„ÎÂÒˇ. Ç ÓÎflı: ë‡Î¸Ï‡ ï‡ÈÂÍ, ë‡ÌÚ¸fl„Ó ë„Û‡, ä‡ÓÎË̇ Ň̄, ç‡˜Ó ÇË„‡ÎÓ̉Ó. ÂÁ‡·ÓÚÌ˚È PR-ÏẨÊÂ êÓ·ÂÚÓ ·ÂÁÛÒÔ¯ÌÓ Ë˘ÂÚ ‡·ÓÚÛ. çËÍÓ„Ó Ì ‚ÓÎÌÛÂÚ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓÒÚ‚Ó ÒÎÓ„‡Ì‡ Coca-Cola «é̇ ̇ÒÚÓfl˘‡fl» ÔË̇‰ÎÂÊËÚ ËÏÂÌÌÓ ÂÏÛ. ÇÒ ÏÂÌflÂÚÒfl ÔÓÒΠ‡‚‡ËË. êÓ·ÂÚÓ ˜ÛÚ¸ ÊË‚, ÌÓ ÓÌ ÛÏÛ‰flÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ PR-ÓÔ˚Ú. éÌ Ì‡ÌËχÂÚ ‡„ÂÌÚ‡, Ô·ÌËÛfl Ò Â„Ó ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓ‰‡Ú¸ ˝ÍÒÍβÁË‚Ì˚ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎ˚ ÚÂ΂ˉÂÌ˲ Ë Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÒÂ·Â Ë Ò‚ÓËÏ ·ÎËÁÍËÏ ·ÂÁ·Â‰ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ.

35

2013. ëòÄ. íËÎÎÂ. êÂÊËÒ-

2012. àÚ‡ÎËfl. èÒ‚‰Ó‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. êÂÊËÒÒÂ˚ è‡ÓÎÓ í‡‚Ë‡ÌË, ÇËÚÚÓËÓ í‡‚Ë‡ÌË. Ç ÓÎflı: äÓÁËÏÓ ê„‡, ë‡Î¸‚‡ÚÓ ëÚˇÌÓ, ÑÊÓ‚‡ÌÌË ÄÍÛË, ÄÌÚÓÌËÓ î‡Ò͇, ïÛ‡Ì Ñ‡ËÓ ÅÓÌÂÚÚË, ÇË̘ÂÌˆÓ É‡ÎÎÓ, êÓÁ‡ËÓ å‡ÈÓ‡Ì‡, î‡Ì˜ÂÒÍÓ Ñ å‡ÁË, ÑÊÂÌ̇Ó ëÓÎËÚÓ, ÇËÚÚÓËÓ è‡Âη. ‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÔÂÍÚ‡Íθ ÔÓ Ô¸ÂÒ òÂÍÒÔË‡ «ûÎËÈ ñÂÁ‡¸», Á‡Ì‡‚ÂÒ, ·ÛÌ˚ ӂ‡ˆËË. ɇÒÌÂÚ Ò‚ÂÚ, ‡ÍÚÂ˚ ÔÓÍˉ‡˛Ú ÒˆÂÌÛ Ë… ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒfl ‚ ͇ÏÂ˚ ËÏÒÍÓÈ Ú˛¸Ï˚ ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËχ «ê·˷Ëfl». ä‡ÏÂ‡ Á‡Ô˜‡Úη „‡Ì‰ËÓÁÌ˚È ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ ÔÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl ÂÊËÒÒÂÓÏ î‡·ËÓ ä‡‚‡ÎÎË Ò Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ÏË, ÏÌÓ„Ë ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ·˚‚‡˛Ú ÔÓÊËÁÌÂÌÌ˚È ÒÓÍ. ìÌË‚Â҇θÌ˚È flÁ˚Í òÂÍÒÔË‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÌÓ‚Ófl‚ÎÂÌÌ˚Ï ‡ÍÚÂ‡Ï ÔÓÌflÚ¸ Ò‚ÓË ÓÎË, ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÁ̇ڸ ‰ÛÊ·Û Ë Ô‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔËÓ‰Û ‚·ÒÚË, Ó·Ï‡Ì Ë Ì‡ÒËÎË - Ò̇˜‡Î‡ ‚ Ô¸ÂÒÂ, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË. à ıÓÚfl ÔÓ‰ÏÓÒÚÍË ˝ÚÓÈ Ô¸ÂÒ˚ - Ú˛¸Ï‡, ‚ Ò‡ÏÓÏ ÙËθÏ Ó̇ ۉ˂ËÚÂθÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ… Ç 2012 „Ó‰Û ‚ ÅÂÎËÌ ·‡Ú¸fl

á

2013. ëòÄ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. êÂÊËÒÒÂ - çËΠŇÒÍËÈ. ˚‚¯ËÈ Ï˝ ù‰ äÓ˜, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÂȘ‡Ò ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 88 ÎÂÚ, Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È ÒËÏ‚ÓΠ縲-âÓ͇. ÜÂÒÚÍËÈ, ÌÂÔËÏËËÏ˚È, ı‡ËÁχÚ˘Ì˚È Ë Ó˜‡Ó‚‡ÚÂθÌÓ ÓÒÚÓÛÏÌ˚È äÓ˜ ·˚Î „·‚ÓÈ Ì¸˛-ÈÓÍÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò 1978 ÔÓ 1989 „Ó‰, ‰ÂÒflÚËÎÂÚË ‡Á„Û· ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË, ˝ÔˉÂÏËË ëèàч, ÏÛÒÓ‡ ̇ ÛÎˈ‡ı, „‡ÙÙËÚË, ÏÛÌˈËԇθÌÓ„Ó ÍÓÛÔˆËÓÌÌÓ„Ó Ò͇̉‡Î‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ·‡ÌÍÓÚÒÚ‚‡ „ÓÓ‰‡. êÂÊËÒÒÂ çËΠŇÒÍËÈ, (‚ ̉‡‚ÌÂÏ ÔÓ¯ÎÓÏ - ÂÔÓÚÂ Wall Street Journal) ÒÓÁ‰‡Î „ÎÛ·ÓÍÓ Î˘Ì˚È Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÚÂÚ ˝ÚÓ„Ó ÒËθÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‡ÒÒ͇Á‡Î Ó Â„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ë Ó „ÓÓ‰Â, ÍÓÚÓ˚È äÓ˜ ÔÓÏÓ„ Ô‚‡ÚËÚ¸ ‚ «ÒÚÓÎËˆÛ flÔÔË».

Å

ç‡Ú‡¯‡ òÄêõåéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

36

áÇÖáÑçÄü èÄãàíêÄ

ЖЕЛАЕМ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ... LJ¯ „ÓÓÒÍÓÔ Ì‡ ÚÂÍÛ˘Û˛ ̉Âβ ОВЕН Ú‡ ̉ÂÎfl ÒÍ·‰˚‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl é‚ÌÓ‚ ‚ÂҸχ ÌÂÓ‰ÌÓÁ̇˜ÌÓ. ç‡ ÔÂ‚˚ ÔÎ‡Ì ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÈÚË ‚‡¯Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ‰ÛÁ¸flÏË. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ, ˜ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÍÂÏ-ÚÓ ËÁ ÌËı Ò·fl ËÒ˜ÂÔ‡ÎË. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ ÒÂ‰Ë̠̉ÂÎË ‚‡Ï Û‰‡ÒÚÒfl ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ Ó·˘ÂÌËÂ Ò ˝ÚËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ÖÒÎË Ê ‚˚ Ì Ê·ÂÚ ڇÍÓ„Ó ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÒÓ·˚ÚËÈ, Á‚ÂÁ‰˚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú Ì‡ ‚ÂÏfl ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò ‰ÛÁ¸flÏË, ÔÓÒ¢ÂÌËfl ‰ÛÊÂÒÍËı ‚˜ÂËÌÓÍ, ÍÎÛ·Ó‚ Ë ·‡Ó‚. í‡ÍÊ Ì ËÒÍβ˜ÂÌ˚ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ò ‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚‡¯Ëı Ô·ÌÓ‚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ËÏÂÌÌÓ ÒÂȘ‡Ò ‚˚ ÔÓÈÏÂÚÂ, ˜ÚÓ Á‡Ô·ÌËÓ‚‡ÌÌ˚ ÏÂÓÔËflÚËfl ÚÂ·Û˛Ú „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Â ‚ÂÏÂÌË Ë ÒËÎ, ˜ÂÏ ‚˚ Ô‰ÔÓ·„‡ÎË. ç‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚÓflÚ¸Òfl Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÌÓ‚˚ÏË Î˛‰¸ÏË.

Э

ТЕЛЕЦ íÂθˆÓ‚ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÛıÛ‰¯ÂÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Â. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ô‡ÚÌÂ ÔÓ ·‡ÍÛ ÒڇΠıÓÎÓ‰ÂÌ Ë ÌÂÛÒÚÛԘ˂, ̇˜‡Î ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ β·˚Ï ‚‡¯ËÏ ËÌˈˇÚË‚‡Ï. ÇÓÁ‰ÂÊËÚÂÒ¸ ÓÚ ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ ̇ ÓÒÚ˚ ÚÂÏ˚: ˝ÚÓ ‚fl‰ ÎË Ô˂‰ÂÚ Í ÓÒÚÛ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËχÌËfl, ̇ÔÓÚË‚, ÏÓÊÂÚ Â˘Â ·Óθ¯Â ËÒÔÓÚËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. çÂÊ·ÚÂθÌÓ ÔËÌËχڸ Ô˄·¯ÂÌËfl ̇ ÔÓÒ¢ÂÌË ҂‡‰Â·, ˛·Ë΂, ÒÂÏÂÈÌ˚ı ÚÓÊÂÒÚ‚. í‡ÍÊ ˝ÚÓ Ì ÎÛ˜¯Â ‚ÂÏfl ‰Îfl ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ‚‡ÊÌ˚ı Òӄ·¯ÂÌËÈ:

У

̇ÔËÏÂ, ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â. ç‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, ÛÎÛ˜¯‡ÚÒfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË.

БЛИЗНЕЦЫ ÎËÁ̈‡Ï ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÁ‚ÂÁ‰˚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú Ï‡ÍÒËÏÛÏ ‚ÌËχÌËfl Û‰ÂÎËÚ¸ Ò‚ÓÂÏÛ Á‰ÓÓ‚¸˛. ë„ӉÌfl Û ‚‡Ò ÏÓÊÂÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸Òfl ÓÒ··ÎÂÌË ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡ Ë ÙËÁ˘ÂÒ͇fl Ò··ÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl ‚ËÛÒÌ˚ı ËÌÙÂ͈ËÈ. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Á‡‡Ì ÔÓ‚ÂÒÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÔÓÙË·ÍÚ˘ÂÒÍË ÏÂ˚, ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÁ‰ÂÊËÚÂÒ¸ ÓÚ Ô·˚‚‡ÌËfl ÒÂ‰Ë ·Óθ¯Ó„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ β‰ÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ÏËÌËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ ËÒÍ Á‡·ÓÎÂÚ¸. ç‡ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠ̇ ‚‡Ò ÏÓÊÂÚ Ì‡‚‡ÎËÚ¸Òfl ÏÌÓ„Ó Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÍÓÚÓ˚ı ÒËÎ ·Û‰ÂÚ Ì ı‚‡Ú‡Ú¸. ùÚÓ Ì ÎÛ˜¯Â ‚ÂÏfl ‰Îfl ÔÓÍÛÔÍË ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ‚‡¯Ëı ·ÎËÁÍËı Ë ‚‡Ï ÔˉÂÚÒfl Û‰ÂÎËÚ¸ ‚ÂÏfl ̇ ÔÓÍÛÔÍÛ ÎÂ͇ÒÚ‚ Ë ÛıÓ‰ Á‡ ·ÓθÌ˚Ï.

Б

РАК Îfl ‚β·ÎÂÌÌ˚ı ê‡ÍÓ‚ ˝Ú‡ ̉ÂÎfl ÒÚ‡ÌÂÚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚. Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Óı·ʉÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ β·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ËÎË Ê ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ ÏÛ˜ËÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚ÌÓÒÚË. óÚÓ·˚ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl Ò ÚÛ‰ÌÓÒÚflÏË Ë ÒÓı‡ÌËÚ¸ „‡ÏÓÌ˲ ‚ ÒÓ˛ÁÂ, Ì Ó͇Á˚‚‡ÈÚ ‰‡‚ÎÂÌË ̇ ‚‡¯Û Ô‡ÒÒ˲, Ì ÔËÌÛʉ‡ÈÚÂ Ë Ì ‰ËÍÚÛÈÚ ҂ÓË

Д

Ô‡‚Ë·. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÒÙÂ ËÌÚËÏÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ: Á‰ÂÒ¸ ÒΉÛÂÚ ÔÓfl‚ËÚ¸ χÍÒËÏÛÏ ÚÂÔÂÌËfl Ë Ú‡ÍÚ‡. ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ·ÂÌÓÍ, Ì ·Û‰¸ÚÂ Ò ÌËÏ ËÁÎ˯Ì ÒÚÓ„ËÏË, ‰‡Ê ÂÒÎË ÒÚÓÎÍÌÂÚÂÒ¸ Ò ÌÂÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂÏ. èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ Ïfl„ÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ò„Ó. ç‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‚ÓÁ‰ÂÊËÚÂÒ¸ ÓÚ ÔÓÒ¢ÂÌËfl Û‚ÂÒÂÎËÚÂθÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ: ÓÌË ‚fl‰ ÎË ÔËÌÂÒÛÚ ‚‡Ï Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂ.

ЛЕВ ã¸‚Ó‚ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÏÓÊÂÚ ÒÎÓÊËÚ¸Òfl ÌÂÔÓÒÚ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ ΢ÌÓÈ ÊËÁÌË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÂÏÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÊË‚ÛÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË. ç‡ÔËÏÂ, ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ̇fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ÏÂÊ‰Û Ô‡ÒÒËÂÈ Ë ‚‡¯ËÏË Ó‰ËÚÂÎflÏË. è˘ÂÏ ‚‡Ï ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚fl‰ ÎË Û‰‡ÒÚÒfl Á‡ÌflÚ¸ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛, ‚˚ ËÒÍÛÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÚflÌÛÚ˚ÏË ‚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡. í‡ÍÊ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ËÁ‚˜Ì˚È ÍÓÌÙÎËÍÚ ÏÂÊ‰Û ÔÓÍÓÎÂÌËflÏË. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ·ÓΠÚÂÔËÏÓ Ë Ò ÔÓÌËχÌËÂÏ ÓÚÌÂÒÚËÒ¸ Í ˆÂÌÌÓÒÚflÏ, ÍÓÚÓ˚ ‚‡ÊÌ˚ ‰Îfl ‚‡¯Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ùÚÓ Ì ÎÛ˜¯Â ‚ÂÏfl ‰Îfl Ôӂ‰ÂÌËfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË: ̇ÔËÏÂ, „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ Û·ÓÍË, ÂÏÓÌÚ‡ ‚ Í‚‡ÚË ËÎË ÔÂÂÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï·ÂÎË.

У

ДЕВА ‚‡Ï ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÒΉÛÂÚ ÓÒÓ·Ó ‚ÌËχÌËÂ

Д

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

Û‰ÂÎËÚ¸ ÏÂ‡Ï ÔÓÙË·ÍÚËÍË Á‰ÓÓ‚¸fl. ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÛ‰˚ ËÎË Í‡¯Îfl. LJ¯Ë ΄ÍË ÒÂȘ‡Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÛflÁ‚ËÏ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ì ÔÓÔ‡‰‡Ú¸ ÔÓ‰ ÒÍ‚ÓÁÌflÍË Ë Ó‰Â‚‡Ú¸Òfl ÔÓ ÔÓ„Ó‰Â. Ç ˝ÚË ‰ÌË ÏÓÊÂÚ ÒÛÁËÚ¸Òfl ÍÛ„ ‚‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÌËfl Ò ÓÍÛʇ˛˘ËÏË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò ÍÂÏÚÓ ËÁ Á̇ÍÓÏ˚ı ÔÓËÁÓȉÂÚ ‡ÁÏÓ΂͇. è˘ËÌÓÈ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ë ‚‡¯Â ΢ÌÓ ÌÂÊ·ÌË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ò‚flÁÂÈ. ã˛‰Ë Ò Ëı ‡Á„Ó‚Ó‡ÏË Ë ÔÓÒ¸·‡ÏË ÏÓ„ÛÚ Ì‡˜‡Ú¸ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ. Ç ÂÁÛθڇÚ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰˜ËÒÚËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÍÌË„Â, ÓÒÚ‡‚Ë‚ ÚÓθÍÓ Ò‡Ï˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â. éÚ ÌÓ‚˚ı Á̇ÍÓÏÒÚ‚ ÒÂȘ‡Ò ÎÛ˜¯Â ‚ÓÁ‰ÂʇڸÒfl. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ Ú˜ÂÌˠ̉ÂÎË ‚‡Ï ÔˉÂÚÒfl ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Á‡ÌËχڸÒfl ÂÏÓÌÚÓÏ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ‡ Ú‡ÍÊ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÔÓÛ˜ÂÌËfl ÒÚ‡¯Ëı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚.

ВЕСЫ ÇÂÒÓ‚, ÒÓÒÚÓfl˘Ëı ‚ Ô‡Â, ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÏÓ„ÛÚ ÛıÛ‰¯ËÚ¸Òfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Ô‡ÚÌÂ‡ÏË. é‰ÌÓÈ ËÁ ‚ÂÓflÚÌ˚ı Ô˘ËÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÍÛÔÓÒÚ¸, ÌÂÊ·ÌË Ú‡ÚËÚ¸ ‰Â̸„Ë Ì‡ ÔÓ‰‡ÍË Î˛·ËÏÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. í‡ÍÊ ̇ÔflÊÂÌ̇fl ÚÂχ, ÒÔÓÒӷ̇fl ÔË‚ÂÒÚË Í ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, — ˝ÚÓ Ó·ÒÛʉÂÌË ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚, ÔË̈ËÔÓ‚ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÂÌ„ Ë ÛÓ‚Ìfl ‰ÓıÓ‰Ó‚. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ì ͇҇ڸÒfl ˝ÚËı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚ ‡Á„Ó‚ÓÂ, ÂÒÎË Ì Ê·ÂÚ ÔÓÒÒÓËÚ¸Òfl Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ì ÒÂÏÂÈÌ˚ı ÇÂÒÓ‚ ·Óθ¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÚ‡˜Â̇ ̇ ÌÛʉ˚ ·ÂÌ͇. Ç ·Û‰ÌË ‰ÌË ÎÛ˜¯Â ‚ÓÁ‰ÂʇڸÒfl ÓÚ ÔÓÒ¢ÂÌËfl Û‚ÂÒÂÎËÚÂθÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ, ÍÓ̈ÂÚÓ‚ ËÎË Ë„Ó‚˚ı ÍÎÛ·Ó‚. Ä ‚ÓÚ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰ÌË ÔÓ‰Ó·Ì˚ ÏÂÓÔËflÚËfl ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÌÓ Á‡Ô·ÌËÓ‚‡Ú¸.

У

СКОРПИОН ÌÓ„ËÏ ëÍÓÔËÓÌ‡Ï Ì‡ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÔˉÂÚÒfl ÓÚÒڇ˂‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÔÓÁËˆË˛ ÔÂ‰ ˜ÎÂ̇ÏË ÒÂϸË. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚‡¯Ë ̇ÏÂÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚ ‚ÓȉÛÚ ‚ ÔÓÚË‚Ó˜ËÂ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ·ÎËÁÍËı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ç ÒÚÓËÚ ·˚Ú¸ ËÁÎ˯Ì ÛÔflÏ˚ÏË, ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ‚ÌËχÚÂθÌ ÔËÒÎÛ¯‡Ú¸Òfl Í ÏÌÂÌ˲ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ‚‰¸ ÓÌË Ì Ê·˛Ú ‚‡Ï Á·. èË Ó·Ó˛‰ÌÓÏ Ê·ÌËË Î˛·˚ ÔÓÚË‚Ó˜Ëfl ÏÓÊÌÓ Òӄ·ÒÓ‚‡Ú¸. é‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ ËÌˈˇÚË‚‡ ‰ÓÎÊ̇ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ‚Ò Ê ÓÚ ‚‡Ò. ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠ‚˚ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ˚ ‰ÂÔÂÒÒË‚Ì˚Ï ÒÓÒÚÓflÌËflÏ. ç ÔÓ‰‰‡‚‡ÈÚÂÒ¸ ‰ÛÌÓÏÛ Ì‡ÒÚÓÂÌ˲, ˢËÚ ÔÓ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÓÔÚËÏËÁχ. ç‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‚ ÒÂϸ ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl „‡ÏÓÌËfl.

М

СТРЕЛЕЦ Ó ëÚÂθˆÓ‚ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÏÓ„ÛÚ ‰ÓÈÚË ÒÎÛıË ËÎË ÒÔÎÂÚÌË, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÚËÚ¸Òfl ̇ÒÚÓÂÌËÂ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÛÒÎ˚¯‡Ì̇fl ËÌÙÓχˆËfl ·Û‰ÂÚ Í‡Ò‡Ú¸Òfl ·ÎËÁÍËı ËÎË Ê ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚‡Ï Ò‡ÏËÏ. ùÚÓ Ì ÎÛ˜¯Â ‚ÂÏfl ‰Îfl ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚ı ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ ÒÓ Á̇ÍÓÏ˚ÏË ËÎË ÒÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ÏË ÔÓÔÛÚ˜Ë͇ÏË ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ. èÓ-

Д

ÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÏË ÚÂÒÂÌ. LJ¯Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌËfl Ó Ò‚ÓÂÈ Î˘ÌÓÈ ÊËÁÌË ÏÓ„ÛÚ Ó·ÂÌÛÚ¸Òfl ÔÓÚË‚ ‚‡Ò ÊÂ. ëÂȘ‡Ò ÒΉÛÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÏÓÚËÚÂθÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ı. èÓ ·Û‰ÌflÏ ÎÛ˜¯Â ‚ÓÁ‰ÂʇڸÒfl ÓÚ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚: ‚ ˝ÚË ‰ÌË ÂÒÚ¸ ËÒÍ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl Ò Ì˜ÂÒÚÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ‚‡Ò ӷχÌÛÚ¸ ËÎË Ì‡‚‰ËÚ¸ ‚‡¯ÂÈ ÂÔÛÚ‡ˆËË. Ä ‚ÓÚ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰Ìfl ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ Ô·ÌËÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ‚ÒÚ˜Ë, Ú‡Í Ë ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl.

КОЗЕРОГ ÓÁÂÓ„‡Ï ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÁ‚ÂÁ‰˚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÚÂÁ‚Ó ÓˆÂÌËÚ¸ Ò‚ÓË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ÖÒÎË ‚˚ ÒÚ‡‚ËÎË ÔÂ‰ ÒÓ·ÓÈ ËÁÎ˯Ì ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚ Ô·Ì˚, ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ‚‡Ï ÔˉÂÚÒfl ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl Ò ‡θÌÓÒÚ¸˛. ùÚÓ ‚ÂÏfl ‚ÌÂÒÂÌËfl ÍÓÂÍÚË‚ ‚ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË ÊËÁÌÂÌÌ˚ Ô·Ì˚. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓ ÏÓ„ÛÚ ÒÎÓÊËÚ¸Òfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ‰ÛÁ¸flÏË Ë Á̇ÍÓÏ˚ÏË. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ì Òϯ˂‡Ú¸ ‰ÛÊÂÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÙË̇ÌÒÓ‚˚ÏË: ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÍÓÌÙÎËÍÚÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËflÏ. ç‡ÔËÏÂ, Í‡ÈÌ ÌÂÊ·ÚÂθÌÓ ‰‡‚‡Ú¸ Ë ·‡Ú¸ ‰Â̸„Ë ‚Á‡ÈÏ˚. ëÂȘ‡Ò ÒÔ‡‚‰ÎË‚‡ ÔÓ„Ó‚Ó͇ «ıӘ¯¸ ÔÓÚÂflÚ¸ ‰Û„‡ — ‰‡È ‰ÂÌ„ ‚ ‰Ó΄». í‡ÍÊ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠ̠ËÒÍβ˜ÂÌ˚ χÚÂˇθÌ˚ ۷˚ÚÍË. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÛÊ ‚ ÔÓ̉ÂθÌËÍ ÓÚÎÓÊËÚ¸ ͇ÍÛ˛-ÚÓ ÒÛÏÏÛ ‰ÂÌ„ ̇ ÌÂÔ‰‚ˉÂÌÌ˚ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡.

К

ВОДОЛЕЙ ÒÌӂ̇fl ÔÓ·ÎÂχ ÇÓ‰Ó΂ ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠ·Û‰ÂÚ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ Ò·Â. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÂ‰ ‚‡ÏË ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚflÊ·fl Á‡‰‡˜‡, ‡ ‚˚ ·Û‰ÂÚ ‚ÌÛÚÂÌÌ ÒÓÏÌ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ò‚ÓËı ÒË·ı. ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÔË̈ËÔÓÏ «„·Á‡ ·ÓflÚÒfl, ‡ ÛÍË ‰Â·˛Ú». Ç̯ÌË ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ ÒÂȘ‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡ÎËÁ‡ˆËË ‚‡¯Ëı ËÌˈˇÚË‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì ÒÚÓËÚ ‡ÒÒ··ÎflÚ¸Òfl, ·Û‰¸Ú „ÓÚÓ‚˚ Í ·Ó¸·Â. ç‡Ë·ÓΠÔÓ·ÎÂÏ̇fl ÚÂχ ̉ÂÎË — ÒÎÓÊÌÓÒÚË ‚ ͇¸ÂÂ, ‚Ó ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚ÓÏ. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔËÌflÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Í‡Í ‰‡ÌÌÓÒÚ¸ Ë ËÒ͇ڸ ÔÛÚË ¯ÂÌËfl ÚÂÍÛ˘Ëı ÔÓ·ÎÂÏ.

О

РЫБЫ ˚·‡Ï ̇ ˝ÚÓÈ Ì‰  Π Ô‰ÒÚÓËÚ ÓÚÒڇ˂‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÂÔÛÚ‡ˆË˛. ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ Ú‡ÈÌÓÈ ËÎË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. Ç‡Ò ÏÓ„ÛÚ Ó·Ï‡ÌÛÚ¸, ÂÒÎË ‚˚ ÔÓ‚ÂËÚ ̇ ÒÎÓ‚Ó Ò͇Á‡ÌÌ˚Ï Ó·Â˘‡ÌËflÏ. ã˛·˚ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡Ú¸ ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌÓ, Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÓÙÓÏÎÂÌËÂÏ Ò‰ÂÎÍË. ÇÓ ‚ÂÏfl ‰‡Î¸ÌËı ÔÓÂÁ‰ÓÍ Ì ÒΉÛÂÚ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˘‡Ú¸ ÒÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ÏË ÔÓÔÛÚ˜Ë͇ÏË: ̇ÔËÏÂ, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸ ËÏ Ó Ò‚ÓÂÈ Î˘ÌÓÈ ÊËÁÌË. ÇÒ ‚‡¯Ë ÒÎÓ‚‡ ÏÓ„ÛÚ Ó·ÂÌÛÚ¸Òfl ÔÓÚË‚ ‚‡Ò Ê ҇ÏËı. í‡ÍÊ ‰ÂÊËÚÂÒ¸ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ Î˛‰ÂÈ, ÔÓıÓ‰fl˘Ëı ÒÎÛÊ·Û ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı: ‚ÒÚ˜‡ Ò ÌËÏË Ì ÒÛÎËÚ ÌË˜Â„Ó ÔËflÚÌÓ„Ó. ç‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰ÌË ÏÓÊÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ‚ ͇ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸ ÚËıÓÂ Ë Û‰ËÌÂÌÌÓ ÏÂÒÚÓ (҇̇ÚÓËÈ ËÎË ‰ÓÏ ÓÚ‰˚ı‡), „‰Â ÏÓÊÌÓ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ Ë ‡ÒÒ··ËÚ¸Òfl.

Р


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

òìíäà - Ç ëíéêéçì íÓ, ˜ÚÓ ‚‡Ï Ì ÓÚ͇Á‡Î‡ ÊÂÌ˘Ë̇, ¢ ÌË˜Â„Ó Ì Á̇˜ËÚ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ó̇ Ì ÓÚ͇Á‡Î‡ Ì ‚‡Ï, ‡ Ò·Â. éÎfl ҉·· ÛÓÍË, ÔÓÏ˚· ÔÓÒÛ‰Û, ‚˚„ÛÎfl· ÒÓ·‡ÍÛ, Û·‡Î‡ Ë„Û¯ÍË ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏ̇ÚÂ, ÌÓ Ï‡Ï‡ ‚Ò ‡‚ÌÓ Á‡ÏÂÚË·, ˜ÚÓ Ó̇ ·ÂÂÏÂÌ̇. åÛÊËÍ ‚ ÒÛÔÂχÍÂÚ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ Ô‡˜ÍÛ ÔÂθÏÂÌÂÈ Ë ·ÛÚ˚ÎÍÛ ‚Ó‰ÍË. ä‡ÒÒË¯‡: — Ç˚, ̇‚ÂÌÓÂ, ·ÓÏ·ËÎÓÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚÂ? åÛÊËÍ Ó·ËʇÂÚÒfl: — óÚÓ, ÍÛÔËÎ ·ÛÚ˚ÎÍÛ — Ë Ò‡ÁÛ ·ÓÏ·Ë·? — ч ÌÂÚ, ÔÓÒÚÓ ‚˚ Ú‡Í ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ Ò‚ÓÂÈ ÚÂÎÂÊÍÓÈ ‚Ò˛ Ó˜Â‰¸ Ó·˙Âı‡ÎË... ë‡ÏÓ ÒÎÓÊÌÓ ‚ ·ÂÁ‰Âθ ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂθÁfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl Ë ÔÂ‰ÓıÌÛÚ¸. Äı, ÏÂÌfl ‰ÓÒÚ‡ÎË ‡ÏÂË͇ÌËÁÏ˚! ä‡Í ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ "ÏÂÈ͇Ô" ‚ÏÂÒÚÓ Ì‡¯Â„Ó, ËÒÍÓÌÌÓ ÛÒÒÍÓ„Ó "χÍËflʇ"? èÓÔÓÒËÎ ‰Â‚Û¯ÍÛ ·‡Ú‡ ÔËÒ‡Ú¸ ÂÏÛ ëåë ÔÓ‰ÎËÌÌÂÂ. Å‡ÚÛ Ì‡‰Ó ·Óθ¯Â ˜ËÚ‡Ú¸. - ì ÏÂÌfl ÍÓÚ ‚Ó ‰‚Ó ÊË‚fiÚ, ͇ʉ˚È ‚˜Â ÏÂÚËÚ ÏÓ˛ χ¯ËÌÛ. ìÚÓÏ ÔËÂÁʇ˛ ̇ ‡·ÓÚÛ, Ú‡Ï ‚Ó ‰‚Ó ÚÓÊ ÍÓÚ ÊË‚fiÚ,

Ì˛ı‡ÂÚ, ‚ÓÁÏÛ˘‡ÂÚÒfl Ë ÏÂÚËÚ. ǘÂÓÏ ÔËÂÁʇ˛ ‰ÓÏÓÈ, Ë ÔÂ‚˚È ÍÓÚ Ò Û„‡ÚÂθÒÚ‚‡ÏË ÓÔflÚ¸ ÏÂÚËÚ, Ë Ú‡Í ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ÛÊ ÏÂÒflˆ. - ùÚÓ ÓÌË ‰ÛʇÚ, ÔÓ ÔÂÂÔËÒÍÂ. ùÚÓ Û ·‡Ú‡ÂÈÍË ·˚‚‡˛Ú ÔβÒ˚ Ë ÏËÌÛÒ˚, ‡ fl ˉ‡θ̇fl! åÓÎÓ‰‡fl ÊÂ̇ „Ó‚ÓËÚ ÏÛÊÛ: - åËÎ˚È, ÏÌÂ Ú‡Í ÒÍÛ˜ÌÓ! ч‚‡È ¢fi Ó‰ËÌ ÌÓÛÚ·ÛÍ Á‡‚‰fiÏ? åÓÁ„ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ì‡ 10% ÓÚ Â„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. à ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó ‰‡Ê Ì ‚Íβ˜‡˛Ú. èÓÒÌÛÎÒfl ÛÚÓÏ ‚ Ûʇ҇˛˘ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. ë‡ÁÛ ÔÓÌflΠ҄·ÁËÎË! çÓ ÔβÌÛÚ¸ ÚË ‡Á‡ ˜ÂÂÁ ΂ӠÔÎÂ˜Ó Ì ÒÏÓ„ - Ú‡ÍÓÈ ÒÛ¯ÌflÍ Ò ÔÓıÏÂθfl.

 ÇÓÔÓÒ Í Ô‚ˆÛ ëÚ‡ÒÛ åËı‡ÈÎÓ‚Û: «èÓ‰Ò͇ÊËÚÂ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ ‚‡¯Ë ÔÂÒÌË? Ä ÚÓ „‰Â ·˚ fl Ëı ÌË ‚Íβ˜ËÎ, ÏÂÌfl ÓÚÓ‚Ò˛‰Û „ÓÌflÚ». èÓ˘ÂÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÒËÚ¸ ÚÓÚ, ÍÚÓ Ì Ô‡‚, ‡ Ì ÚÓÚ, ÍÚÓ fl. é‰ÂÒÒ‡. åÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡ıÓ‰ËÚ ‚ χ„‡ÁËÌ „ÓÎÓ‚Ì˚ı Û·ÓÓ‚. ÑÓÎ„Ó ‚˚·Ë‡ÂÚ Ë Ì‡ÍÓ̈ „Ó‚ÓËÚ: - чÈÚ ÏÌ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÌ ÚÛ ÍÂÔÓ˜ÍÛ.

ëÚ‡˚È Â‚ÂÈ Á‡ ÔË·‚ÍÓÏ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ë ‰‡ÂÚ ÔÓ¯ÂÌÌ˚È ÚÓ‚‡, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÓÚ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÓÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Á‡ÌËχڸÒfl ͇ÍËÏ-ÚÓ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÎÓÏ. èÓÍÛÔ‡ÚÂθ ÔËÏÂflÂÚ ÍÂÔÍÛ, ÒÏÓÚËÚÒfl ‚ ÁÂ͇ÎÓ. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ÂÈ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÓÔflÚ¸ Í ÔË·‚ÍÛ Ë Ú‡Í ËÒÔÛ„‡ÌÌÓ „Ó‚ÓËÚ: - Ä ‰Â ÂÚÓÚ ÊÎÓ·, ¯Ó ÔÓÒËÎ Û ÏÂÌ ÍÂÔÓ˜ÍÛ? èÓÍÛÔ‡ÚÂθ: - í‡Í ˝ÚÓ Ê fl... èÓ‰‡‚ˆ: - É‡Ù, ‚ËÎËÚ˚È „‡Ù, ¯Ó· fl Ú‡Í ÊËÎ! ç‡ ‰Ìflı Ò‰‡‚‡Î ÚÂÒÚ Ì‡ ̇ÍÓÚËÍË, Ë ÓÌ Ó͇Á‡ÎÒfl ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï. íÂÔÂ¸ Ì‡Ï Ò ‰ËÎÂÓÏ ÂÒÚ¸ Ó ˜fiÏ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸. - ã˛Òfl, fl ÔÓ ÚÂ·Â Ú‡Í ÒÓÒÍÛ˜ËÎÒfl! - å˚ Ê Ò„ӉÌfl ÛÊ ‚ˉÂÎËÒ¸. - ì ÏÂÌfl ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ. ü ÏÓ„Û ÒÍÛ˜‡Ú¸ ÔÓ ÌÂÒÍÓθÍÛ ‡Á ‚ ‰Â̸. ÇÓÒÍÂÒÌÓ ÛÚÓ ‚ ÒÂϸÂ: - åËÎ˚È, fl ·˚ÒÚÂ̸ÍÓ Á‡„ÎflÌÛ ‚ àÌÚÂÌÂÚ? - Ä„‡! ÑÂÚÂÈ ÛÊËÌÓÏ fl Ò‡Ï ÔÓÍÓÏβ. éÌË ·˚ÎË Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ Ô‡ÓÈ: Ó̇ — ¯‚‡·‡, ÓÌ — ÚflÔ͇.

37

 òÂΠꇷËÌӂ˘ ÔÓ ÛÎˈÂ. 燯ÂÎ ‰Â̸„Ë. èÓÒ˜ËÚ‡Î. ç ı‚‡Ú‡ÂÚ! -ì Ù‡ÌˆÛÁ‡ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú: - Ç‡Ï ˜ÚÓ ·Óθ¯Â Ì‡‚ËÚÒfl? ÇËÌÓ ËÎË ÊÂÌ˘ËÌ˚? ç‡ ˜ÚÓ ÚÓÚ Óڂ˜‡ÂÚ: - ùÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ „Ó‰‡ ‚˚ÔÛÒ͇. åÛÊ Ô˯ÂÎ ‰ÓÏÓÈ ÛÒÚ‡‚¯ËÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÛÔÛÊÂÒÍËÈ ‰Ó΄ ÓÚ‰‡Î ‰Â̸„‡ÏË. ìʇÒ! ÇÓÍÛ„ ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ Ò‡Ï, ·ÂÁÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, Ô‡‰ÂÌË Ì‡‚Ó‚, ÏÓ‡ÎË. ëÏÓÚÂÚ¸ ÔÓÚË‚ÌÓ! Ä Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔËflÚÌÓ.

 - å‡Ï fl Ë‰Û „ÛÎflÚ¸! - ë ÍÂÏ Ú˚ ÚÛ‰‡ ˉ¯¸? Ä „‰Â ‚˚ ·Û‰ÂÚ „ÛÎflÚ¸? í˚ ÍÓ„‰‡ ‚Â̯¸Òfl ‰ÓÏÓÈ? Ä Ì‡ ˜ÂÏ Ú˚ ÚÛ‰‡ ÔÓ‰¯¸? - è‡Ô fl Ë‰Û „ÛÎflÚ¸! - ïÓÓ¯Ó. - åÛʘË̇, ÍÛÔËÚ ˜‡Ò˚! ùÚÓ ÚÓ˜Ì˚ ÍÓÔËË ¯‚ÂȈ‡ÒÍËı ˜‡ÒÓ‚!! - ÅÂÛ. ÇÓÚ ‚‡Ï ÚÓ˜Ì˚ ÍÓÔËË ÓÒÒËÈÒÍËı ‰ÂÌ„. ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ fl‰ÓÏ. í‡ÏÓÊÂÌÌËÍ èÂÚÓ‚, ÔÓÒÚÓ Á‡Í˚‚ „·Á‡, Á‡‡·ÓڇΠ25 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚.

ГАЛЕРЕЯ МЕРИНОВА

 èÓÍÛÔ‡ÚÂθ, ̉ӂÓθÌ˚È Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡‚ÓÁ‡, Ú‡Í Ë Ì ÒÏÓ„ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Â„Ó ˝ÔËÚÂÚ‡, ˜ÚÓ·˚ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓ‚‡.

ÇÒfl ̇¯‡ ÊËÁ̸ —

К

икра

Качество икры производства компании Awers обеспечивается тем, что для ее производства отбирается рыба, добываемая в чистых ледяных водах Аляски. Прямо там же, без задержки, она и перерабатывается.

SALE! SALE! SALE!

Красная икра, изготовленная по традиционной российской технологии, является экологически чистым и кошерным продуктом.

Sale ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ÉÓÒÛ‰‡‚ Á‡Í‡Á” 907 „ $39.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “èÓ‰‡Ә̇fl” 500 „ $29.50

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “Red Pearl” 454 „ $25.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “äÂÏÎfi‚Ò͇fl” 300 „ $16.50

Вы можете приобрести различные виды икры позвонив нам по телефону:

www.red-caviar.com или

www.caviar2u.com

AWERS

признак хорошего вкуса

KAK áÄäÄ áÄíú :

или посетив наc в Интернете:

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ñ‡Ò͇fl” 200 „ $11.90

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ä‡ÔËÚ‡ÌÒ͇fl” 180 „ $10.15

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠100 „ $6.60

$19.00 óÂ̇fl ËÍ‡ 100 „ $42.00

Sale

Sale

$43.00

$25.00

$2.50

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠100 „ $70.00

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠56 „ $40.00

Sale

1-888-297-9196

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÏÂÚ‡Î. ·‡ÌӘ͠Russian Style 200 „ $8.90

ÜËÚÂÎË ·Óθ¯Ó„Ó ë˽ڷ ÏÓ„ÛÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ËÍÛ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û Ì‡Ò ‚ χ„‡ÁËÌ ÔÓ ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ. èË ÓÔ·Ú ÔÓ ÔÓ˜Ú ÓÚÔ‡‚¸Ú money order, ËÏfl, ‡‰ÂÒ Ë ÚÂÎ. ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: Awers, Inc. 12832 NE 14th Place, Bellevue, WA 98005

å‡ÒÎÓ ËÍÓÌÓ 200 „ $3.00

Минимальная покупка — 12 баночек любого наименования. Отправка осуществляется почтой в пенопластовом ящике со льдом. Стоимость отправки первых 12 баночек — $21. Стоимость отправки каждой дополнительной баночки после первых 12 — $1.


www.vnovomsvete.com

38

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА èêéÉêÄååA TEãEäÄçÄãA RTVi

êÄä: çÄâíà à ìçàóíéÜàíú!

4 - 10 îÖÇêÄãü

ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

Новые возможности борьбы c раком груди, метастазированным в кости

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä, 4 îÖÇêÄãü 08:00 08.00 09.00 10.00 11:00 12:00 01:00 02:00 02:30 03:00 04:00 04:30 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

Ñˇ„ÌÓÁ «‡Í „ۉ˻ ‚ ̇ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÔË„Ó‚ÓÓÏ. èË ‡ÌÌÂÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ ÓÔÛıÓθ ÏÓÊÌÓ Û‰‡ÎËÚ¸, ‡ Ò‚Ó‚ÂÏÂÌ̇fl ıËÏËÓÚÂ‡ÔËfl Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÒÌËʇÂÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÓÔÛıÓÎË. çÓ, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ ÛÊ ̇ÒÚÓθÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÒfl, ˜ÚÓ Í ÏÓÏÂÌÚÛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ ËϲÚÒfl ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚, ÍÓÚÓ˚ ‚ÒÍÓ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ Ôӂ‰ÂÌÌӠΘÂÌËÂ. ÒÎÛ˜‡Â Ò ‡ÍÓÏ „Û‰Ë Ì‡Ë·ÓΠ„ÓÁÌÓÈ ÙÓÏÓÈ ÏÂÚ‡ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÍÓÒÚÌ˚ ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ, ÍÓÒÚË ˜ÂÂÔ‡ Ë Ú‡Á‡. ç‡ ÂÌÚ„ÂÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓÏ ÒÌËÏÍ ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚ ۘ‡ÒÚÍË ÍÓÒÚË ‚˚„Îfl‰flÚ ÎË·Ó Í‡Í ÔÛÒÚÓÚ˚, ÎË·Ó Í‡Í ÔflÚ̇ Ò ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚Ï Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁÏÂÌÂÌÌÓÈ ÍÓÒÚÌÓÈ Ú͇ÌË. à ‚ ÚÓÏ Ë ‚ ‰Û„ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÍÓÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ıÛÔÍÓÈ Ë Î„ÍÓ ÎÓχÂÚÒfl ‰‡Ê ÓÚ Ì·Óθ¯ÓÈ Ì‡„ÛÁÍË. î‡ÍÚÓ˚, ÍÓÚÓ˚ Óڂ˜‡˛Ú Á‡ ‰ÂÒÚÛÍÚË‚Ì˚ ÔÓˆÂÒÒ˚ ‚ ÍÓÒÚË, ÔÓ‰ÛˆËÛ˛ÚÒfl Ò‡ÏËÏË ‡ÍÓ‚˚ÏË ÍÎÂÚ͇ÏË. éÌË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó ËÁÛ˜ÂÌ˚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‡ÌÚËÏÂÚ‡ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‡Á΢Ì˚ı ÔÓÚË‚Ó‡ÍÓ‚˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ̇ ÍÛθÚÛ ÍÎÂÚÓÍ. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÎË “çÂÓ‚‡ÒÚ‡Ú” (ÄÖ-941) - ÔËÓ‰Ì˚È ÏÌÓ„ÓÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚È ËÌ„Ë·ËÚÓ ‡Ì„ËÓ„ÂÌÂÁ‡, - „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÍÎÂÚÓÍ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ËÏ ‰Â·ڸ ÍÓÒÚÌ˚ ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚, ·˚· ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌڇθ̇fl ÏÓ‰Âθ ÍÎÂÚÓÍ ‡Í‡ „Û‰Ë (MDA-MB-231), ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÍÓÒÚÌ˚ ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚. Å˚ÎÓ ÔÓ͇Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ “çÂÓ‚‡ÒÚ‡Ú” Ô‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ ‰Â„‡‰‡ˆË˛ ÍÓÒÚÌÓÈ Ú͇ÌË, ‚˚Á‚‡ÌÌÛ˛ ‡ÍÓ‚˚ÏË ÍÎÂÚ͇ÏË. ÅÓΠÚÓ„Ó, “çÂÓ‚‡ÒÚ‡Ú” ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡‚ÎflÚ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÙÂÏÂÌÚ‡ ÏÂÚ‡ÎÎÓÔÓÚÂË̇Á˚ (ååê9), Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÍÓ‚˚ ÍÎÂÚÍË ‡ÒÔ·‚Îfl˛Ú ÏÂÊÍÎÂÚÓ˜ÌÓ Ê·ÚËÌÓÔÓ‰Ó·ÌÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó Ë ÛıÓ‰flÚ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÔÛıÓÎË, ÒÓÁ‰‡‚‡fl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁÓ‚. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ̇ ÍÛθÚÛ ‡ÍÓ‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ ‚ ÒËÒÚÂÏ in vitro

Ç

·˚· ‰Ó͇Á‡Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ “çÂÓ‚‡ÒÚ‡Ú‡” ÔÓ‰‡‚ÎflÚ¸ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ, ÓÒÚ Ë ÓÒÚÂÓÎËÁËÒ ‡ÍÓ‚ÓÈ ÓÔÛıÓÎË MDA-MB-231. ëÎÂ‰Û˛˘ËÏ ˝Ú‡ÔÓÏ ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ·˚Î ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ Ì‡ Ï˚¯‡ı, ÍÓÚÓ˚Ï ‚‚ÂÎË ÍÛθÚÛÛ ‡ÍÓ‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ MDA-MB-231. Ç ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ͇ÍÓ„Ó-ÎË·Ó Î˜ÂÌËfl ˝ÚË ÍÎÂÚÍË ‚ÒÍÓ ӷ̇ÛÊË‚‡˛ÚÒfl ‚ ÍÓÒÚflı Ë ‡ÁÛ¯‡˛Ú ÒÚÛÍÚÛÛ ÍÓÒÚË Ì‡ 83%. é‰Ì‡ÍÓ ÍÓ„‰‡ Ú‡ÍËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Âʉ̂ÌÓ ÔÓËÎË “çÂÓ‚‡ÒÚ‡ÚÓÏ”, ωÛÎÎflÌ˚ ÍÓÒÚË ‰ۈËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÚÓθÍÓ Ì‡ 19%, ˜ÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ “çÂÓ‚‡ÒÚ‡Ú‡” ÔÓÙË·ÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÒÚÌ˚ ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚ ‚ ˝ÚÓÈ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌڇθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. äÓÏ ÚÓ„Ó, Û Ï˚¯ÂÈ, ÔÓΘÂÌÌ˚ı “çÂÓ‚‡ÒÚ‡ÚÓÏ”, ̇·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÛÏÂ̸¯ÂÌË ӷ˙Âχ ÓÔÛıÓÎË. ùÚË ÂÁÛθڇÚ˚ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‡ÌÚˇ̄ËÓ„ÂÌÌ˚È ÔÂÔ‡‡Ú “çÂÓ‚‡ÒÚ‡Ú” ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÂÌ ‰Îfl ÔÓÙË·ÍÚËÍË ÍÓÒÚÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁËÓ‚‡ÌËfl Û ÓÌÍÓ·ÓθÌ˚ı. äÎËÌ˘ÂÒÍËÈ ÔËÏÂ: Ô‡ˆËÂÌÚ͇ Å., 57ÎÂÚ, Ó·‡ÚË·Ҹ ‚ 2002 „Ó‰Û. Ñˇ„ÌÓÁ: ‡Í „Û‰Ë, ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚ ‚ ·‡, ‚ ÍÓÒÚË Ú‡Á‡ Ë ˜ÂÂÔ‡, ÒÓÒÚÓflÌË ÔÓÒΠıËÛ„˘ÂÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË Ë ÔÓÎËıËÏËÓÚÂ‡ÔËË. èÓÎÛ˜‡ÂÚ ‡ÌÚˇ̄ËÓ„ÂÌÌ˚È ÔÂÔ‡‡Ú Âʉ̂ÌÓ, ‰Ó 90 ÏÎ ‚ ‰Â̸. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ëϲ˘ËÂÒfl ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚ Ì ۂÂ΢ËÎËÒ¸ ‚ ‡ÁÏÂÂ. çÓ‚˚ı ÏÂÚ‡ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËı ÔÓ‡ÊÂÌËÈ Ì ӷ̇ÛÊÂÌÓ. ëÓÒÚÓflÌË ۉӂÎÂÚ‚ÓËÚÂθÌÓÂ.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÔÛ·ÎË͇ˆËË: Weber MH, Lee J, Orr FW. “The effect of Neovastat (AE-941) on an en experimental metastatic bone tumor model.” (PMID: 11788892 [pubMed - index for MEDLINE).

ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (416) 661-7890 www.angioworld.com

11:00 11:30 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 07:30

“ëÖâóÄë Ç åàêÖ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “îÄÇéêàí” 2 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, «éëéÅéÖ åçÖçàÖ» “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ-8” 2 ÒÂËfl “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 5 “ÉêÄçà çÖÑÖãà” “ùïé çÖÑÖãà” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “îÄÇéêàí” 3 ÒÂËfl “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ-8” 3 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 5 “èéãçõâ ÄãúÅÄñ” “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 5 “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ - 8” 3 ÒÂËfl “îÄÇéêàí” 3 ÒÂËfl “èéãçõâ ÄããúÅÄñ” “ÑÄÜÖ çÖ ÑìåÄâ – 2. íÖçú çÖáÄÇàëàåéëíà” “êÄáÅéê èéã›íÄ” “åÛθÚÙËθÏ˚” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

Çíéêçàä, 5 îÖÇêÄãü 08:00 08:08 09:00 10:00 10:08 11:00 12:00 01:00 03:00 04:00 04:30 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 07:30

“ëÖâóÄë Ç åàêÖ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “îÄÇéêàí” 3 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ - 8” 3 ÒÂËfl “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 5 “ëÖÑÄü ãÖÉÖçÑÄ” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åÛθÚÙËθÏ˚” “îÄÇéêàí” 4 ÒÂËfl “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ - 8” 4 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 “ÅÓθ¯ÓÈ ‰ÓÁÓ” “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ - 8” 4 ÒÂËfl “îÄÇéêàí” 4 ÒÂËfl “Åéãúòéâ Ñéáéê” “ÇíéêéëíÖèÖççõÖ ãûÑà” “éÅãéÜäÄ” “åÛθÚÙËθÏ˚” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

ëêÖÑÄ, 6 îÖÇêÄãü 08.00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 03:00 04:00 04:30 05:00 06:00 07:00 08:00

“éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “îÄÇéêàí” 4 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ-8” 4 ÒÂËfl “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 “ÇíéêéëíÖèÖççõÖ ãûÑà” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “îÄÇéêàí” 5 ÒÂËfl “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ-8” 5 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” , «ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà» “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6

êìëëäéÖ íÖãÖÇàÑÖçàÖ ÅÖá ÄçíÖççõ à äÄÅÖãü!

140 140

äÄçÄãéÇ

êÄÅéíÄÖå Ç 198 ëíêÄçÄï åàêÄ

ÅÂÁÛÔ˜ÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ë ˆÂÌ˚ ‚Ì ÍÓÌÍÛÂ̈ËË! Звоните для специального предложения!

347-570-8225, 718-942-4072 09:00 “èéÖïÄãà” 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 12:00 “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 01:00 “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ-8” 5 ÒÂËfl 02:00 “îÄÇéêàí” 5 ÒÂËfl 03:00 “èéÖïÄãà” 04:00 “èéÑÄêéä ëìÑúÅõ” 06:00 “Ç äêìÉÖ ëÇÖíÄ” 07:00 “åìãúíîàãúåõ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”

óÖíÇÖêÉ, 7 îÖÇêÄãü 08.00 09:00 10.00 11.00 12.00 01.00 03.00 04.00 04.30 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11:00 11:30 12.00 01.00 02.00 03.00 04.00 06.00 07.00 07.30

“éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “îÄÇéêàí” 5 ÒÂËfl «éëéÅéÖ åçÖçàÖ» “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ-8” 5 ÒÂËfl “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 “èéÑÄêéä ëìÑúÅõ” «ëÖâóÄë Ç MàêÖ» «åÖëíé ÇëíêÖóà» «åìãúíîàãúåõ» “îÄÇéêàí” 6 ÒÂËfl “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ –8” 6 ÒÂËfl «ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà», «ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà» “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 “48 åàçìí” «ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà» “åÖëíé ÇëíêÖóà” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ – 8” 6 ÒÂËfl “îÄÇéêàí” 6 ÒÂËfl «48 åàçìí» “åàããàéç Ç ÅêÄóçéâ äéêáàçÖ” «äÖâë» «åìãúíîàãúåõ» «åÖëíé ÇëíêÖóà»

èüíçàñÄ, 8 îÖÇêÄãü 08.00 09:00 10.00 11:00 12.00 01.00 03.00 04.00 04.30 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00

«éëéÅéÖ åçÖçàÖ» “îÄÇéêàí” 6 ÒÂËfl «éëéÅéÖ åçÖçàÖ» “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ – 8” 6 ÒÂËfl “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 “åàããàéç Ç ÅêÄóçéâ äéêáàçÖ” «ëÖâóÄë Ç MàêÖ» «åÖëíé ÇëíêÖóà» «åìãúíîàãúåõ» “îÄÇéêàí” 7 ÒÂËfl “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ– 8” 7 ÒÂËfl «ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà», «ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà» “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 «ëÇéàåà ÉãÄáÄåà» «ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà»,

«ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà» 11.00 «åÖëíé ÇëíêÖóà», ”ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 12.00 “åÖçí Ç áÄäéçÖ - 5” îËÎ¸Ï 6 01.00 “ÅÄçÑàíëäàâ èÖíÖêÅìêÉ– 8” 7 ÒÂËfl 02.00 “îÄÇéêàí” 7ÒÂËfl 03.00 «ëÇéàåà ÉãÄáÄåà» 04.00 “èéÑáÖåÖãúÖ ÇÖÑúå” 06.00 «Çë› íÄä» 07.00 «åìãúíîàãúåõ»

ëìÅÅéíÄ, 9 îÖÇêÄãü 08.00 “èêàäãûóÖçàü åÄãÖçúäéÉé èÄèõ” 09:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 10:00 “åìãúíîàãúåõ” 10:30 “Äêí-çÄÇàÉÄíéê” 11.00 «ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá» “êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚. à„Ó¸ ëËÍÓÒÍËÈ” 11:30 èÓ„‡Ïχ “ÜàÇéÖ ëãéÇé” 12.00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” 12:30 “ùïé çÖÑÖãà” 01.00 íÂίÓÛ “ìÑàÇà åÖçü” 03.00 «ëíêÄçÄ à ãûÑà» 04.00 “óÖê›åìòäà” 05.30 “ùïé çÖÑÖãà” 06.00 “ÇÖãàäàâ éÅåÄç. äÄä ÑÖãÄíú ÑÖçúÉà” 07.00 «àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû» 08.00 «Ç çúû-âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå» 09.00 “ãûÅéÇú ë èêàÇàãÖÉàüåà” 11:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 12:00 “ÇÖãàäàâ éÅåÄç. ìóàíÖãú à ìÅàâñÄ” 01:00 “óÖê›åìòäà” 03:00 “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” 04:00 “åéêÖ ëíìÑÖçéÖ” 06:00 “2013” 07:00 “åìãúíîàãúåõ”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 10 îÖÇêÄãü 08.00 “ÅÖá ëõçÄ çÖ èêàïéÑà!” 09.30 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 10.00 “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “êÛÒÒÍË ‡ÏÂË͇̈˚. à„Ó¸ ëËÍÓÒÍËÈ” 10.30 “ùïé çÖÑÖãà” 11.00 «Ç çúû-âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå» 12.00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” 12:30 “ãûÅéÇú ë èêàÇàãÖÉàüåà” 03.00 “äéÑ ÑéëíìèÄ” 04.00 “ÑÇÖêú ÅÖá áÄåäÄ” 05.30 “êìëëäàâ ÄäñÖçí” 06.00 “ÇÖãàäàâ éÅåÄç. ìóàíÖãú à ìÅàâñÄ” 07.00 “ÉêÄçà çÖÑÖãà” 08.00 «ÅÖá ÑìêÄäéÇ» 09.00 “ìÑàÇà åÖçü” 11:00 “êìëëäàâ ÄäñÖçí” 11:30 “Äêí-çÄÇàÉÄíéê” 12:00 “ÇÖãàäàâ éÅåÄç. åàããàéçÖêõ àá èëàïìòäà” 01:00 “ÑÇÖêú ÅÖá áÄåäÄ” 03:00 “ÉêÄçà çÖÑÖãà” 04:00 “òíêÄîçéâ ìÑÄê” 06.00 “äéÑ ÑéëíìèÄ” 07.00 «åìãúíîàãúåõ» 07.30 «åÖëíé ÇëíêÖóà»


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

4 - 10 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA íÖãÖäãìÅ äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 4 îÖÇêÄãü, èéçÖÑÖãúçàä 6:00 7:10 8:00

“ëÇàëíÄíú ÇëÖï çÄÇÖêï!” “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 9:00 “ëÄÇêÄëäÄ” 10:30 “ëìèÖêÉÖêéà”. 38 ÒÂËfl 11:00 ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” 12:00 “ëÇàëíÄíú ÇëÖï çÄÇÖêï!” 1:10 “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ”, ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 2:00 “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 3:00 “ëÄÇêÄëäÄ” 4:30 “ëìèÖêÉÖêéà”. 38ÒÂËfl 5:00 ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 6:00 “åéëäÇÄ. íêà ÇéäáÄãÄ - 5” 7:00 “ÄÉÖçí éëéÅéÉé çÄáçÄóÖçàü-3” 8:00 “Çíéêéâ ìÅéâçõâ”, îËÎ¸Ï 7 9:00 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” 10:00 “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2” 11:00 “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”. 12:00 “åéëäÇÄ. íêà ÇéäáÄãÄ - 5” 1:00 “ÄÉÖçí éëéÅéÉé çÄáçÄóÖçàü-3” 2:00 “Çíéêéâ ìÅéâçõâ”, îËÎ¸Ï 7 3:00 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” 4:00 “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2”, 5:00 “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”.

5 îÖÇêÄãü, Çíéêçàä 6:00 7:10 8:00

“êÄãúî, áÑêÄÇëíÇìâ!” “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ”, “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚.. 9:00 “Ç éÑçé èêÖäêÄëçéÖ ÑÖíëíÇé” 10:30 “ëìèÖêÉÖêéà”. 39 ÒÂËfl 11:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 12:00 “êÄãúî, áÑêÄÇëíÇìâ!” 1:10 “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ”, 2:00 “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. 3:00 “Ç éÑçé èêÖäêÄëçéÖ ÑÖíëíÇé” 4:30 “ëìèÖêÉÖêéà”. 39 ÒÂËfl

5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “åéëäÇÄ. íêà ÇéäáÄãÄ - 5” “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 1-È “Çíéêéâ ìÅéâçõâ” îËÎ¸Ï 7 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2”, “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”. “åéëäÇÄ. íêà ÇéäáÄãÄ - 5” “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 1-È “Çíéêéâ ìÅéâçõâ” îËÎ¸Ï 7 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2”, “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”.

6 îÖÇêÄãü, ëêÖÑÄ 6:00 7:15 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:15 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“ÑÇÄ Ñçü óìÑÖë” “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ” “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 1 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÑÇÄ Ñçü óìÑÖë” “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ” “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 1 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 1-fl ÒÂËfl “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 1-È “Çíéêéâ ìÅéâçõâ” îËÎ¸Ï 3 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2” “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”. “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 1-fl ÒÂËfl “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 1-È “Çíéêéâ ìÅéâçõâ” îËÎ¸Ï 3 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2” “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”.

7 îÖÇêÄãü, óÖíÇÖêÉ 6:00 7:05 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:05 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“èéëÖâÑéç” ëèÖòàí çÄ èéåéôú” “çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.1 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. “áéãéíõÖ êéÉÄ” “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 2 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “èéëÖâÑéç” ëèÖòàí çÄ èéåéôú” “çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.1 “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. “”áéãéíõÖ êéÉÄ” “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 2 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ”. “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 2-fl ÒÂËfl “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 2-È “Çíéêéâ ìÅéâçõâ” îËÎ¸Ï 3 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2” “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”. “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 2-fl ÒÂËfl “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 2-È “Çíéêéâ ìÅéâçõâ” îËÎ¸Ï 3 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2”, “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”.

6.30 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.00 15.00 15.15 15.45 16.30 17.00 17.25 18.05 19.10 20.00 21.00 21.30 23.10 23.45 0.45 1.30 2.00 2.15 3.10 4.15 6.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ïÓ˜Û Á̇ڸ” “í˚ Ì ӉËÌ” “ÑÂ¯Â‚Ó Ë ÒÂ‰ËÚÓ” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í”. “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “É‡˜”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” “ë‚Ó·Ó‰‡ Ë ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¸” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í”. “í˚ Ì ӉËÌ” çÓ‚ÓÒÚË “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “É‡˜”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

Çíéêçàä,5 îÖÇêÄãü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!”

“èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ïÓ˜Û Á̇ڸ” “í˚ Ì ӉËÌ” “ÑÂ¯Â‚Ó Ë ÒÂ‰ËÚÓ” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í”. “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “É‡˜” “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” “à„Ó¸ 䂇¯‡. ã˘̇fl ·Óθ” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í”. “í˚ Ì ӉËÌ” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “É‡˜”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

ëêÖÑÄ, 6 îÖÇêÄãü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.00 15.00 15.15 15.45 16.30 17.00 17.25 18.05 19.10 20.00 21.00 21.30

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ïÓ˜Û Á̇ڸ” “í˚ Ì ӉËÌ” “ÑÂ¯Â‚Ó Ë ÒÂ‰ËÚÓ” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í”. “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “É‡˜”

“èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 3:00 “ÇõòÖ êÄÑìÉà” 1 ÒÂËfl. 4:30 “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 3 ÒÂËfl 5:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 6:00 “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 3-fl ÒÂËfl 7:00 “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 2-È 8:00 “ìÉêé. èêéëíõÖ èÄêçà”, 9:00 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” 10:00 “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2” 11:00 “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”. 12:00 “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 3-fl ÒÂËfl 1:00 “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 2-È 2:00 “ìÉêé. èêéëíõÖ èÄêçà” 3:00 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” 4:00 “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2” 5:00 “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”.

9 îÖÇêÄãü, ëìÅÅéíÄ 6:00 7:10 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:10 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00

8 îÖÇêÄãü, èüíçàñÄ “íàÉêõ çÄ ãúÑì” “çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.2 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 8:00 “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. 9:00 “ÇõòÖ êÄÑìÉà” 1 ÒÂËfl. 10:30 “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 3 ÒÂËfl 11:0 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 12:00 “íàÉêõ çÄ ãúÑì” 1:20 “çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.2 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚.

4 - 10 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

“èÖêÇõâ äÄçÄã. ÇëÖåàêçÄü ëÖíú”̇ ëòÄ 15.15 15.45 16.30 17.00 17.35 18.05 19.05 20.00 21.00 21.30 23.20 0.00 0.45 1.30 2.15 3.10 4.15 6.00

2:00

23.20 0.00 0.50 1.30 2.15 3.10 4.15 6.00

“ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” “ë‰‡ Ó·ËÚ‡ÌËfl” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í”. “í˚ Ì ӉËÌ” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “É‡˜”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

óÖíÇÖêÉ, 7 îÖÇêÄãü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.00 15.15 15.45 16.30 17.00 17.25 18.05 19.10 20.00 21.00 21.30 23.25 0.50 1.30 2.15 3.10 4.15 6.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ïÓ˜Û Á̇ڸ” “í˚ Ì ӉËÌ” “ÑÂ¯Â‚Ó Ë ÒÂ‰ËÚÓ” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “É‡˜” “å‡ÎÂ̸ÍËÈ „Ë„‡ÌÚ ·Óθ¯Ó„Ó ÒÂÍÒ‡” “çÂ‡‚Ì˚È ·‡Í”. “í˚ Ì ӉËÌ” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “É‡˜”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

èüíçàñÄ, 8 îÖÇêÄãü 6.25 íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” 10.00 çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) 10.45 “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇”

“åÄêúü-àëäìëçàñÄ” “çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.3 “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. “ÇõòÖ êÄÑìÉà” 2 ÒÂËfl ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 4 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “åÄêúü-àëäìëçàñÄ” “çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.3 “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “ÇõòÖ êÄÑìÉà” 2 ÒÂËfl ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 4 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 4-fl ÒÂËfl “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 3-È “ìÉêé. èêéëíõÖ èÄêçà”, àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ”

10:00 “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2”, 11:00 “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”. 12:00 “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 4-fl ÒÂËfl 1:00 “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 3-È 2:00 “ìÉêé. èêéëíõÖ èÄêçà”, 3:00 àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” 4:00 “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2”, 5:00 “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”.

10 îÖÇêÄãü, ÇéëäêÖëÖçúÖ 6:00 7:25 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:25 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“ëéãéÇÖâ” “çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.4 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “èéÑÇéÑçõÖ ÅÖêÖíõ” “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 5 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “ëéãéÇÖâ” ”çÄ áÄÑçÖâ èÄêíÖ”, ‚˚Ô.4 “èàëúåÄ éí îÖãàäëÄ”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ ”èéÑÇéÑçõÖ ÅÖêÖíõ” “ÉÖêéâ àá íêìôéÅ”. 5 ÒÂËfl “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 5-fl ÒÂËfl “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 3-È “ìÉêé. èêéëíõÖ èÄêçà”, àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2”, “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”. “èéëãÖÑçÖÖ èìíÖòÖëíÇàÖ ëàçÑÅÄÑÄ”, 5-fl ÒÂËfl “ÖôÖ çÖ ÇÖóÖê” îËÎ¸Ï 3-È “ìÉêé. èêéëíõÖ èÄêçà” àá Üàáçà äÄèàíÄçÄ óÖêçüÖÇÄ” “äêàåàçÄãúçéÖ ÇàÑÖé-2” “Ééêõçõó à Çàäíéêàü”

Valentine’s Day

6:00 7:20

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА èéçÖÑÖãúçàä, 4 îÖÇêÄãü

39

äéåèÄçàü “HERBLANDIA”

АКЦИЯ!

ÇõèìëäÄÖí çÄ êõçéä çéÇõâ åÄãÄáàâëäàâ èêÖèÄêÄí

“TONGKAT ALI PLUS”

“TONGKAT ALI PLUS” ÓÚ΢‡ÂÚÒfl ÓÚ “POWER KHAN” ÄçÄãéÉàóçõâ áçÄåÖçàíéåì ‚ÔÓÎÌ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ˆÂÌÓÈ Ë ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò Ï‡ÚÓ˜Ì˚Ï ÏÓÎÓ˜ÍÓÏ èËÓ·ÂÒÚË ˝ÚË ÔÂÔ‡‡Ú˚ ¯‡ÂÚ ÌÂÍÓÚÓ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚ χ„‡ÁËÌ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Û ÊÂÌ˘ËÌ 1917 Avenue Z, Brooklyn, NY 11235 Ñé 30 åÄêíÄ 2013 ÉéÑÄ ËÎË ‚ ËÌÚÂÌÂÚ-χ„‡ÁËÌ WWW.POWERKHANPLUS.COM ÑÖâëíÇìÖí ëäàÑäÄ 20% çÄ “POWER KHAN” ÚÂÎ. 646-240-6223; 718-232-4126

“POWER KHAN”

11.10 12.05 13.00 13.30 14.00 15.00 15.15 15.45 16.35 17.05 18.10 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30

“ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ïÓ˜Û Á̇ڸ” “Ö‡Î‡¯” “Ü‰Ë ÏÂÌfl” çÓ‚ÓÒÚË “óÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “ÇÂÏfl” “ÉÓ‰ ‰Ó ïïII éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„ 2014 ‚ ëӘ˔ 23.00 “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” 23.50 “èÓÒΠ¯ÍÓÎ˚” 0.45 “êÂÔÓÚ‡Ê 2.30 “äÓÚ ‚ ϯ͔ 4.15 îËÎ¸Ï “é‰ËÌ ËÁ ̇Ҕ

ëìÅÅéíÄ, 9 îÖÇêÄãü 6.30 7.50 9.20 10.00 10.25 10.35 11.20 11.35 12.05 13.00 13.20 14.55 15.45

äÓωËfl “ùÙÙÂÍÚ êÓχ¯ÍË̇” “ê‡Á¯ËÚ ‚ÁÎÂÚ!” “à„‡È, „‡ÏÓ̸ β·Ëχfl!” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “ëϯ‡ËÍË. çÓ‚˚ ÔËÍβ˜ÂÌËfl” “ìÏÌˈ˚ Ë ÛÏÌËÍË” “ëÎÓ‚Ó Ô‡ÒÚ˚fl” “ëχ͔ “Çfl˜ÂÒ·‚ íËıÓÌÓ‚. ìÚÓÏÎÂÌÌ˚È ÒÛ‰¸·ÓÈ” “ÇÂÏfl” “ÑÂÎÓ ·˚ÎÓ ‚ èÂ̸Íӂ” “Çfl˜ÂÒ·‚ íËıÓÌÓ‚. èÓÒΉÌflfl ‚ÒÚ˜‡” “Ö‚ÓÔÂÈÒ͇fl ËÒÚÓËfl”

17.15 19.10 21.00 21.20 22.50 0.30 2.15 3.15 5.05

“ÇÒÔÓÏË̇fl Çfl˜ÂÒ·‚‡ íËıÓÌÓ‚‡” “ÑÓÊË‚ÂÏ ‰Ó ÔÓ̉ÂθÌË͇” “ÇÂÏfl” “ë„ӉÌfl ‚˜ÂÓÏ” “óÂÎÓ‚ÂÍ Ò ·Û肇‡ ä‡ÔÛˆËÌÓ‚” “󇯇 ÚÂÔÂÌËfl” “13 ÔÓÛ˜ÂÌËÈ” “Ç‡Ï ˜ÚÓ, ̇¯‡ ‚·ÒÚ¸ Ì Ì‡‚ËÚÒfl?!” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 10 îÖÇêÄãü 6.30 7.00 7.15 8.35 9.40 10.25 10.35 11.30 11.45 12.30 13.00 14.00 14.55 17.10 18.05 19.00 21.00 22.00 22.30 23.25 0.20 3.05 4.45 6.00

“ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) îËÎ¸Ï “ìÓÍË Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó” “ëڇ̈ËÓÌÌ˚È ÒÏÓÚËÚÂθ” “ÄÏÂÈÒÍËÈ Ï‡„‡ÁËÌ” “ëϯ‡ËÍË. èàç-ÍÓ‰” “á‰ÓÓ‚¸Â” “çÂÔÛÚ‚˚ Á‡ÏÂÚÍË” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “î‡ÁẨ‡” ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl” ë‰‡ Ó·ËÚ‡ÌËfl. ä 90-ÎÂÚ˲ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‡‚ˇˆËË. “ùÍËԇʔ “é‰ËÌ ¯‡ÌÒ ËÁ Ú˚Òfl˜Ë” “ã‚ ã¢ÂÌÍÓ. çË ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÍÓfl” “ÑéÒÚÓflÌË êÖÒÔÛ·ÎËÍË: ã‚ ã¢ÂÌÍÓ” ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl”. “åÛÎ¸Ú Î˘ÌÓÒÚË” “Yesterday live” “èÓÁÌÂ” “ÄÒÒ‡” “ÖÒÎË ·˚ fl ·˚Π̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ...” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË


www.vnovomsvete.com

40

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

11 - 17 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTN äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä 11 îÖÇêÄãü 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 10:40 11:30 12:15 1:30 2:05 3:00 3:30 4:10 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 11:35 12:20 12:45 1:35 2:35 3:30 4:20

åàê ëÖÉéÑçü éí «Ä» Ñé «ü»: çÖí èêÖÑÖãÄ ëéÇÖêòÖçëíÇì ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ áÄ ëíéãéå ë ÅÖêíéå Çìãîéå äéçíÄäí åéÑçõâ èêàÉéÇéê Üàáçú Ç àáêÄàãÖ à Ç ÑêìÉàï ëíêÄçÄï çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ÇÄÇàãéçëäÄü ÅÄòçü ÑàÄãéÉ çéÇéëíà ìäêÄàçõ Ç éÑçéå òÄÉÖ éí íêÖíúÖâ åàêéÇéâ ÑÓÍ. ‰‡Ï‡ ÇÖëíà êÖíêéëèÖäíàÇÄ áÑéêéÇõÖ çéÉà çÄ Çëû Üàáçú! èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ åàê ëÖÉéÑçü Ñéå çÄ èÖëäÖ åÂÎÓ‰‡Ï‡ ãìóòÖÖ àá ÉéããàÇìÑÄ íéóäÄ éíëóÖíÄ ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

Çíéêçàä 12 îÖÇêÄãü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30

åàê ëÖÉéÑçü ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàçàü áÑéêéÇúü äéçíÄäí Ñéå çÄ èÖëäÖ åÂÎÓ‰‡Ï‡

1:00 1:30 2:05 3:00 3:30 4:10 5:03 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:35 12:25 12:45 1:35 2:35 3:30 4:20

êÖíêéëèÖäíàÇÄ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ÇÄÇàãéçëäÄü ÅÄòçü ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ Ç éÑçéå òÄÉÖ éí íêÖíúÖâ åàêéÇéâ ÇÖëíà éãàÇÖê êÖÇÖãã èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ åàê ëÖÉéÑçü ÅÄçôàä èêÖáàÑÖçíÄ àãà èÄëÖóçàäà ÇëÖãÖççéâ ãìóòÖÖ àá ÉéããàÇìÑÄ çéÇõâ ÑÖçú ë Äççéâ òÄñ ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

ëêÖÑÄ 13 îÖÇêÄãü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 1:05 1:30 2:05 3:00 3:30 4:10 5:03 6:00 6:30

åàê ëÖÉéÑçü ùãàáÄ -2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ çéÇõâ ÑÖçú ë Äççéâ òÄñ äéçíÄäí ÅÄçôàä èêÖáàÑÖçíÄ àãà èÄëÖóçàäà ÇëÖãÖççéâ Çéëíéóçõâ ëàçÑêéå çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ÇÄÇàãéçëäÄü ÅÄòçü ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ éëÇÖÑéåãÖççõâ àëíéóçàä Ç åéëäÇÖ ÇÖëíà ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé-ÄçÉã. áÄ ëíéãéå ë ÅÖêíéå Çìãîéå

7:00 8:00 9:00 10:00 11:35 12:20 12:45 1:35 2:35 3:30 4:25

èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ åàê ëÖÉéÑçü áÖãÖçÄü äÄêÖíÄ ãìóòÖÖ àá ÉéããàÇìÑÄ Çéëíéóçõâ ëàçÑêéå ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

óÖíÇÖêÉ 14 îÖÇêÄãü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 1:30 2:05 3:00 3:30 4:10 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 11:35 12:25 12:45 1:45 2:35 3:30 4:20

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

åàê ëÖÉéÑçü ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÖÇêéçúûë ãûÅàåÖñ èìÅãàäà ÇêÖåü ÑÖçÖÉ éëéÅéÖ åçÖçàÖ áÖãÖçÄü äÄêÖíÄ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ÇÄÇàãéçëäÄü ÅÄòçü áÑéêéÇõÖ çéÉà çÄ Çëû Üàáçú! çéÇéëíà ìäêÄàçõ éëÇÖÑéåãÖççõâ àëíéóçàä Ç åéëäÇÖ ÇÖëíà ÑÖêÖÇé Üàáçà éí «Ä» Ñé «ü»: çÖí èêÖÑÖãÄ ëéÇÖêòÖçëíÇì èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà åàê ëÖÉéÑçü ÑÇÖ àëíéêàà é ãûÅÇà ãìóòÖÖ àá ÉéããàÇìÑÄ ÇêÖåü ÑÖçÖÉ ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ãûÅàåÖñ èìÅãàäà èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

0:40 1:30 2:49 3:10

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. “àÒ͇ÚÂÎË”. “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “å‡¸Ë̇ Ó˘‡” ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” “Ñ‚˜‡Ú‡”. “ÅÂÎ˚ ӉÂʉ˚” 5-fl ÒÂËfl “åÓfl Ô·ÌÂÚ‡”. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”.

Çíéêçàä, 12 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 9:30 10:05 11:00 11:25 12:15 13:00 13:30 13:50 14:40

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. íÂÎÂÒÂˇÎ.”å‡¸Ë̇ Ó˘‡” “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” “ÖÙÓÒË̸fl.í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”.

15:25 16:40 18:15 19:00 19:35 20:25 22:00 22:20 23:10 23:55 0:55 2:12 2:30 3:10

“àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “å‡¸Ë̇ Ó˘‡” ÇÖëíà. “ëÔˆˇθÌ˚È ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ” “凄Ëfl ÍËÌÓ” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” “ÅÂÎ˚ ӉÂʉ˚” 6-fl ÒÂËfl. “åÓfl Ô·ÌÂÚ‡”. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”.

ëêÖÑÄ, 13 îÖÇêÄãü 4:00 9:00 9:30 10:05 11:00 11:25 12:15 13:00 13:30 13:50 14:40 15:25 16:10 16:40 18:15 19:00 19:35 20:25 22:00 22:20 23:10 23:55 0:55

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “å‡¸Ë̇ Ó˘‡” “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” “凄Ëfl ÍËÌÓ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. ÇÖëíà-ëèéêí. íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “å‡¸Ë̇ Ó˘‡” ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” “ÅÂÎ˚ ‰Âʉ˚” 7-fl ÒÂËfl

6:00 7:00 8:00 9:00 11:30 2:05 3:00 3:30 4:10

åàê ëÖÉéÑçü ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÖÇêéçúûë äéåÖÑàü éòàÅéä äÓωËfl ÑÇÖ àëíéêàà é ãûÅÇà ÇÄÇàãéçëäÄü ÅÄòçü ÉãÄÇÄ áÄ ÉãÄÇéâ çéÇéëíà ìäêÄàçõ éëÇÖÑéåãÖççõâ àëíéóçàä Ç åéëäÇÖ 5:03 ÇÖëíà 6:00 ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ 6:30 èìíÖÇéÑçÄü áÇÖáÑÄ 7:00 èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê 8:00 ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 9:30 ãúÇàçÄü Ñéãü 11:35 ãìóòÖÖ àá ÉéããàÇìÑÄ 12:25 ëÑÖãÄçé Ç àáêÄàãÖ 12:50 ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ 1:45 ëÖåú ëéêéä 2:35 èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê 3:40 ÇÖçÑÖííÄ èé-êìëëäà íËÎÎÂ 4:30 Üàáçú Ç àáêÄàãÖ à Ç ÑêìÉàï ëíêÄçÄï

ëìÅÅéíÄ 16 îÖÇêÄãü 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:30

åàê ëÖÉéÑçü ãàçàü áÑéêéÇúü ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÖÇêéçúûë äÄÑäàçÄ Çëüäàâ áçÄÖí òäéãÄ ÑéäíéêÄ äéåÄêéÇëäéÉé 11:00 ãúÇàçÄü Ñéãü 1:00 ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ 1:35 êéëäéòú íÂÎÂÊÛ̇Π2:05 ÇÄÇàãéçëäÄü ÅÄòçü 3:00 ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì 4:00 éëÇÖÑéåãÖççõâ àëíéóçàä Ç åéëäÇÖ 5:00 çéÇéëíà ìäêÄàçõ 5:30 äéçíÄäí 6:00 ëÄíà. çÖëäìóçÄü äãÄëëàäÄ 7:00 èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê

2:30 3:10

“èflÏÓÈ ˝ÙË”.. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”.

óÖíÇÖêÉ, 14 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 9:30 10:05 11:00 11:25 12:15 13:00 13:50 14:40 15:25 16:10 16:40 18:15 19:00 19:35 20:25 22:00 22:20 23:45 0:45 2:03 2:30 3:10

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “å‡¸Ë̇ Ó˘‡” “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” “ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. ÇÖëíà-ëèéêí íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “å‡¸Ë̇ Ó˘‡” ÇÖëíà. “èÓ‰ËÌÓÍ” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “åÓfl Ô·ÌÂÚ‡” “èflÏÓÈ ˝ÙË”. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”.

èüíçàñÄ, 15 îÖÇêÄãü 4:00 8:00 9:30 10:05 11:00 11:25

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “å‡¸Ë̇ Ó˘‡” “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÓ̸͇. èÓ‰ÓÎÊÂÌˠ΄Ẩ˚” 12:15 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 13:00 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 13:30 çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚.

8:00 9:00 9:35 10:00 11:35 12:25

ÇÖêÅçéÖ ÇéëäêÖëÖçúÖ åàê ëÖÉéÑçü äéêéíäé é ÉãÄÇçõï åÖÉêù: äàíÄâëäÄü íÖçú ÇÖêéçàäÄ çÖ èêàÑÖí 1 ÒÂËfl òäéãÄ ÑéäíéêÄ äéåÄêéÇëäéÉé 12:50 ùãàáÄ –2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ 1:45 ëÄíà. çÖëäìóçÄü äãÄëëàäÄ 2:30 èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê 3:30 ÇÖêÅçéÖ ÇéëäêÖëÖçúÖ 4:20 îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

ÇéëäêÖëÖçúÖ 17 îÖÇêÄãü 6:00 6: 30 7:00 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 1:00 1:30 2:05 3:00 4:15 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 9:30 10:30 11:00 11:35 12:25 12:50 1:35 2:35 3:30 4:30 5:00

åàê ëÖÉéÑçü êéëäéòú ùãàáÄ -2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÖÇêéçúûë äéêéíäé é ÉãÄÇçõï àáêÄàãú èãûë...ÇéÇêÖåü éí «Ä» Ñé «ü»: çÖí èêÖÑÖãÄ ëéÇÖêòÖçëíÇì ãìóòàÖ ÄçÖäÑéíõ áÄ ëíéãéå ë ÅÖêíéå Çìãîéå åÖÉêù: äàíÄâëäÄü íÖçú óíé çéÇÖçúäéÉé? ãÖ ïÄàå ÇÄÇàãéçëäÄü ÅÄòçü ÇÖëíà çÖÑÖãà êàùãíéê àëäÄíÖãà ãûÅàåÖñ èìÅãàäà èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖêÅçéÖ ÇéëäêÖëÖçúÖ åàê ëÖÉéÑçü åéÑçõâ èêàÉéÇéê äìåàêõ ùäêÄçÄ ãìóòàÖ ÄçÖäÑéíõ ÇÖêéçàäÄ çÖ èêàÑÖí, 2 ÒÂ àáêÄàãú èãûë...ÇéÇêÖåü ùãàáÄ-2 åÂÎÓ‰‡Ï‡ àëäÄíÖãà èìçäí çÄáçÄóÖçàü: åàê ÇÖêÅçéÖ ÇéëäêÖëÖçúÖ óíé çéÇÖçúäéÉé? ãûÅàåÖñ èìÅãàäà

Feel Forever 21

POWER KHAN Original from South Korea

ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “êíê èãÄçÖíÄ” èéçÖÑÖãúçàä, 11 îÖÇêÄãü

èüíçàñÄ 15 îÖÇêÄãü

11 - 17 îÖÇêÄãü

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 4:00 8:00 9:30 10:05 11:00 11:25 12:15 13:00 13:30 13:50 14:40 15:25 16:40 18:15 19:00 19:35 20:25 22:00 22:20 23:10 23:55

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

çÖèêÖÇáéâÑÖççÄü åìÜëäÄü ëàãÄ à ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ èéíÖçñàà 10 баночек (100 таблеток) $110 + пересылка $10

Чек или money-order отправляйте по адресу:

2908 Willow Dr., Ocean, NJ 07712 на имя Olga Litovska

732.720.9223

éÙˈˇθÌ˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Haetter (South Korea) ‚ ëòÄ 13:50 14:40 15:25 16:25 16:40 18:15 19:00 19:20 20:55 22:30 23:15 0:05 2:10 2:30 3:10

“ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. “ÇÒfl êÓÒÒËfl” íÂÎÂÒÂˇÎ. “èflÏÓÈ ˝ÙË” ÇÖëíà. äÓ̈ÂÚ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Å·fl ÒÚÛ‰Ëfl” “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “åÓfl Ô·ÌÂÚ‡”. “èflÏÓÈ ˝ÙË” “àÌÒÚËÚÛÚ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”.

ëìÅÅéíÄ, 16 îÖÇêÄãü 4:00 5:00 5:25 5:55 6:25 7:10 7:50 8:15 8:40 9:25 11:00 11:45 12:15 13:00 14:30 15:10

äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà. äÓ̈ÂÚ. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. “ëÛ··ÓÚÌËÍ”. “àÒ͇ÚÂÎË” “óÂÌ˚ ‰˚˚. ÅÂÎ˚ ÔflÚ̇”. “è·ÌÂÚ‡ ÒÓ·‡Í”. “ÉÓÓ‰ÓÍ”. чȉÊÂÒÚ ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì. “óÂÒÚÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸”. “ÅËÎÂÚ ‚ ÅÓθ¯ÓÈ”

15:50 17:25 19:00 19:40 22:40 23:35 2:25

“낇Ú˚”. äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚e ÙËθÏ˚ “ãËÌËfl ÊËÁÌË”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÙËθÏ˚ äÓ̈ÂÚ.

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 17 îÖÇêÄãü 4:00 5:00 5:25 5:55 7:25 8:05 8:30 9:05 9:25 11:00 12:30 12:45 14:15 15:00 15:50 17:25 19:00 20:20 21:50 23:20 0:55 2:25

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. èÓ‰ÓÎÊÂÌË ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ë‡Ï Ò· ÂÊËÒÒÂ”. “ëÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡ èÂÚÓÒfl̇”. “ìÚÂÌÌflfl ÔÓ˜Ú‡”. “Ç ÏË ÊË‚ÓÚÌ˚ı”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà çÖÑÖãà. “ÇÒfl êÓÒÒËfl” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Ç·ÒÚ¸ Ù‡ÍÚ‡” “êÓχÌÚË͇ ÓχÌÒ‡” “낇Ú˚” äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà çÖÑÖãà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÇÓÒÍÂÒÌ˚È ‚˜Â Ò Ç·‰ËÏËÓÏ ëÓÎÓ‚¸Â‚˚Ï”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. äÓ̈ÂÚ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

41

åÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ ‚Ó‰ËÚÂθÒÍË Ô‡‚‡ - $50 ì‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌˠ΢ÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÒÂı ¯Ú‡ÚÓ‚ - $40 á‡ÏÂÌËÚÂθ Social Security - $120 ÇëÖ áÄ éÑàç ÑÖçú

4 - 10 îÖÇêÄãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “NTV ÄåÖêàäÄ” Cablevision - 254 • RCN - 116 • Time Warner - 523 • Comcast - 596 • Dish Network - 740

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä 4 îÖÇêÄãü 06:00 08:10 08:30 09:00 09:20 10:10 11:00 11:25 12:10 12:55 01:40 02:30 03:25 04:10 05:10 06:10 07:00 07:20 07:40 08:30 08:55 09:15 11:00 12:40 01:00 01:25 01:45 02:30 03:20 04:55

«çíÇ ìíêéå» «ÑÖíëäéÖ ìíêé çÄ çíÇ» «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «ëÖÉéÑçü» «ëèÖíé Ç ëëëê» «Üàáçú – èéãÖ Ñãü éïéíõ» «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «áÄäãüíõÖ ÇêÄÉà» «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «Ééêüóàâ ëçÖÉ ëíÄãàçÉêÄÑÄ» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «Ñàäàâ-3» 29-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 9-fl Ë 10-fl Ò. «ÅêàÉÄÑÄ» 1-fl Ë 2-fl Ò. «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «Ñàäàâ-3»29-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ÇêÄóÖÅçÄü íÄâçÄ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

Çíéêçàä 5 îÖÇêÄãü 06:00 08:10 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:25 12:10 01:40 02:30 04:10 05:10 06:10 07:00 07:40 08:30 08:55 09:15 11:00

«çíÇ ìíêéå» «ÑÖíëäéÖ ìíêé çÄ çíÇ» «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» «ëÖÉéÑçü» «ÖÑàå ÑéåÄ» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «Üàáçú – èéãÖ Ñãü éïéíõ» «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 9-fl Ë 10-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÅêàÉÄÑÄ» 1-fl Ë 2-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «Ñàäàâ-3» 30-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 11-fl Ë 12-fl Ò. «ÅêàÉÄÑÄ» 3-fl Ë 4-fl Ò.

01:00 01:25 01:45 02:30 03:20 04:55

«ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «Ñàäàâ-3» 30-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ÇêÄóÖÅçÄü íÄâçÄ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

06:00 08:10 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:25 12:10 01:40 02:30 04:10 05:10 06:10 07:00 07:40 08:30 08:55 09:15 11:00 12:40 01:00 01:25 01:45 02:30 03:20 05:00

«çíÇ ìíêéå» «ÑÖíëäéÖ ìíêé çÄ çíÇ» «óìÑé íÖïçàäà» «ëÖÉéÑçü» «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» «ÅàáçÖë-äãìÅ.DR.GOLDBERG» «Üàáçú – èéãÖ Ñãü éïéíõ» «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 11-fl Ë 12-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÅêàÉÄÑÄ» 3-fl Ë 4-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «Ñàäàâ-3» 31-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 13-fl Ë 14-fl Ò. «ÅêàÉÄÑÄ» 5-fl Ë 6-fl Ò. «ÅàáçÖë-äãìÅ.BLOOMING TEA» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «Ñàäàâ-3» 31-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ÇêÄóÖÅçÄü íÄâçÄ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

ëêÖÑÄ 6 îÖÇêÄãü

óÖíÇÖêÉ 7 îÖÇêÄãü 06:00 08:10 08:30 09:00 09:20 10:10 11:00 11:25 12:10 01:40 02:30 04:10 05:10 06:10 07:00 07:40

«çíÇ ìíêéå» «ÑÖíëäéÖ ìíêé çÄ çíÇ» «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» «ëÖÉéÑçü» «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» «Üàáçú – èéãÖ Ñãü éïéíõ» «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 13-fl Ë 14-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÅêàÉÄÑÄ» 5-fl Ë 6-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå». «ëÖÉéÑçü» «Ñàäàâ-3» 32-fl Ò.

08:30 08:55 09:15 11:00 01:00 01:25 01:45 02:30 03:20 05:00

«ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 15-fl Ë 16-fl Ò. «ÅêàÉÄÑÄ» 7-fl Ë 8-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «Ñàäàâ-3» 32-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «ÇêÄóÖÅçÄü íÄâçÄ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

10:10 11:00 11:25 12:10 01:40 02:30 04:10 05:10 06:10 07:00 07:20 07:40 08:30 09:00 10:50 11:35 12:30 01:00 01:30 02:10 02:30 03:20 05:00

«çíÇ ìíêéå» «ÑÖíëäéÖ ìíêé çÄ çíÇ» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «áéãéíÄü èõãú» «ÅàáçÖë-äãìÅ.åÄÉèÄêÄèëàïéãéÉ ÄãÖäëÄçÑêÄ» «Üàáçú – èéãÖ Ñãü éïéíõ» «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ÅêÄíÄçõ-3» 15-fl Ë 16-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÅêàÉÄÑÄ» 7-fl Ë 8-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «íêàÜÑõ Ñàäàâ. èéëãÖëãéÇàÖ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ÄÑÇéäÄí-2» 11-fl Ë 12-fl Ò. «òäéãÄ áãéëãéÇàü» «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» «ëèÄëÄíÖãà» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «íêàÜÑõ Ñàäàâ. èéëãÖëãéÇàÖ» «óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ» «Ñé ëìÑÄ» «ÇêÄóÖÅçÄü íÄâçÄ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

ëìÅÅéíÄ 9 îÖÇêÄãü 06:20 07:05 08:00 08:20 08:35 09:30 10:00 10:30 11:00 11:25 12:00 12:30

«òäéãÄ áãéëãéÇàü» «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» «ëÖÉéÑçü» «ÇéäêìÉ ëÇÖíÄ» «ÑÖíëäéÖ ìíêé çÄ çíÇ» «ëåéíê» «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» «èéÖÑÖå,èéÖÑàå!» «ëÖÉéÑçü» «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå

èÓ¯Û ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ

àÏfl

____

‹ ‰Óχ, ÛÎˈ‡

___

䂇ÚË‡

____

Zip Code

___

01:00 02:30 03:10 03:50 04:40 05:35 06:15 07:00 07:25

08:45 10:30 11:30 01:10 01:40 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:25

áàåàçõå» «ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ-2» «çÄòà Ò ã¸‚ÓÏ çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» «ëÇéü àÉêÄ» «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä» «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë» «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» «ÜÖçëäàâ ÇáÉãüÑ» «ëÖÉéÑçü» «ëäêàèÄó çÄ äêõòÖ5772/2012 ÇÛ˜ÂÌË ÔÂÏËË î‰Â‡ˆËË Â‚ÂÈÒÍËı Ó·˘ËÌ êÓÒÒËË. «ÇÖíÖê ëÖÇÖêçõâ» «èÖëçü Ñãü ÇÄòÖÉé ëíéãàäÄ» «óÄë ÇéãäéÇÄ. èêéÑéãÜÖçàÖ» «óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ» «éóçÄü ëíÄÇäÄ» «ëåéíê» «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» «èéÖÑÖå, èéÖÑàå!» «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú»

ÇéëäêÖëÖçúÖ 10 îÖÇêÄãü 06:00 06:15 07:05 08:00

«ëÖÉéÑçü» «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä» «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë» «ëÖÉéÑçü»

6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉Âθ) — ‚Ò„Ó-̇‚ÒÂ„Ó $22

08:15 08:45 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 01:00 02:30 03:10 03:50 04:10 04:45 05:40 06:10 07:00 08:00 08:45 09:50 10:40 11:10 11:40 01:20 01:50 02:20 02:50 03:20 03:55 04:40 05:30

«Ñàäàâ åàê» «çÄòà Ò ã¸‚ÓÏ çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» «ëäÄáäà ÅÄÜÖçéÇÄ» «èêéëíé ñàêä» «óìÑé íÖïçàäà» «ëÖÉéÑçü. àíéÉéÇÄü èêéÉê.» «ÖÑàå ÑéåÄ» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ-2» «èêàáçÄçàÖ éèÄëçéÉé óÖãéÇÖäÄ» «ëÇéü àÉêÄ» «íÖåÄ ÉêÄíÄ» «àï çêÄÇõ» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «áéãéíÄü èõãú» «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» «ëÖÉéÑçü. àíéÉéÇÄü èêéÉê.» «óàëíéëÖêÑÖóçéÖ èêàáçÄçàÖ» «ñÖçíêÄãúçéÖ íÖãÖÇàÑÖçàÖ» «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» «êÖÄäñàü ÇÄëëÖêåÄçÄ» «ãìó ëÇÖíÄ» «óÄë ÇéãäéÇÄ. èêéÑéãÜÖçàÖ» «óìÑé íÖïçàäà» «èêéëíé ñàêä» «ÖÑàå ÑéåÄ» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «àï çêÄÇõ» «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «áéãéíÄü èõãú»

ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Á‡ Ô‰Â·ÏË ëòÄ: ä‡Ì‡‰‡:

6 ÏÂÒ. — $55 (US) 12 ÏÂÒ. — $110 (US) éÒڇθÌÓÈ ÏË: 6 ÏÂÒ. — $125 (US) 12 ÏÂÒ. — $260 (US)

ÑÎfl Ê·˛˘Ëı ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ “Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” 1-Ï Í·ÒÒÓÏ ‚ ÍÓÌ‚ÂÚÂ: ÑÎfl ÊËÚÂÎÂÈ ¯Ú‡ÚÓ‚ 縲-âÓÍ, ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ç¸˛-ÑÊÂÒË, äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $130 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $66

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $104 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $54

áaÔÓÎÌËÚ ÔË·„‡ÂÏ˚È ÍÛÔÓÌ (ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË), ‚˚Ô˯ËÚ χÌË-Ó‰Â ËÎË ˜ÂÍ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒÛÏÏÛ Ì‡ ËÏfl NYM Publishing LLC Ë ÓÚÔ‡‚¸Ú ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

òÚ‡Ú

íÂÎÂÙÓÌ ____

E-mail

V Novom Svete, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY 10004

__ ̇ ÒÛÏÏÛ $

èË·„‡˛ ˜ÂÍ (χÌË-Ó‰Â) ‹ óËÒÎÓ

éíäêõíàÖ äéêèéêÄñàâ ÑÎfl Çé ÇëÖï òíÄíÄï ÄåÖêàäà ‡„ÂÌÚÓ‚ ÒÔˆˇθÌ˚ Tel/Fax: (718) 765-1614 • www.alpha-idl.com 265 80 Street Brooklyn, NY 11209 ˆÂÌ˚!

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $39

̇ 12 ÏÂÒflˆÂ‚

___

Money order to Alpha

ìÒÎÓ‚Ëfl ÔÓ‰ÔËÒÍË Ó˜Â̸ ÔÓÒÚ˚:

̇ „‡ÁÂÚÛ «Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ»

ÉÓÓ‰

àÏfl, Ù‡ÏËÎËfl. ĉÂÒ, ÚÂÎÂÙÓÌ. чڇ ÓʉÂÌËfl. ëÚ‡Ì‡ ÓʉÂÌËfl èÓÎ (M) (F). ñ‚ÂÚ „·Á êÓÒÚ èÓ‰ÔËÒ¸ äÓÔËfl Ô‡‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ 10. îÓÚÓ„‡ÙËfl (Ô‡ÒÔÓÚÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡)

“Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ Ì‡ ‰ÓÏ.

Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË

̇ 6 ÏÂÒflˆÂ‚

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

èüíçàñÄ 8 îÖÇêÄãü 06:00 08:10 08:30 09:20 09:50

äìèéç èÓ¯Û ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÏÂÌfl

ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ ÔÓ˜Ú Á‡ÔÓÎÌËÚ ‡ÌÍÂÚÛ

èÓ‰ÔËÒ¸

___

éÙÓÏÎflÂÏ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (212) 482-0303 èêàçàåÄÖå ÇëÖ ÇàÑõ äêÖÑàíçõï äÄêí

ÑéêéÉàÖ èéÑèàëóàäà! å˚ Ó˜Â̸ ÔÓÒËÏ ‚‡Ò Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ÔӉ΂‡Ú¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ „‡ÁÂÚÛ "Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚÂ", ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÂÂ˚‚‡ ‚  ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, Á‡ ‰‚ Ì‰ÂÎË ‰Ó ËÒÚ˜ÂÌËfl ÒÓ͇ ÔÓ‰ÔËÒÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÁÏÂÌÂÌËfl LJ¯Â„Ó ‡‰ÂÒ‡ (‰‡Ê ÌÓÏÂ‡ Í‚‡ÚË˚), ÔÓÒËÏ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ÔÓ˜ÚÛ, ÌÓ Ë Ì‡Ï, ‚ „‡ÁÂÚÛ. íÂÎ. (212) 0482-0303 Fax: (212) 482-0370 , Ö-mail: subscribe@vnsnews.com


www.vnovomsvete.com

42

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

ëìèÖêäêéëëÇéêÑ

VIRA Tours Inc.

ÄÇàÄÅàãÖíõ, äêìàáõ, ÇëÖ ÇàÑõ èìíÖòÖëíÇàâ, VACATION PACKAGES, Çàáõ

èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 2. ê͇ۘ ÔÎÛ„‡. 5. ùÚÓÚ ‡‚ÚÓ Óχ̇-˝ÔÓÔÂË «ë‡„‡ Ó îÓÒ‡ÈÚ‡ı» ̇Á‚‡Î Ò‚Ó˛ „ÂÓËÌ˛ «‰Û¯ÓÈ Í‡ÒÓÚ˚». 10. ã˛·ËÏ˚È ‡ÎÍÓ„Óθ Ç‡Ì ÉÓ„‡. 15. è‡ ‚ ڇ̈‡ı, ÒÓÒÚÓfl˘Â ‚ ÔËÒ‰‡ÌËË. 18. ÑËÒÌ‚ÒÍËÈ Ï˚¯ÓÌÓÍ åËÍÍË ... 19. ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ‰ËÍÚÓ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÉËÚÎÂ Ò˜ËڇΠ҂ÓËÏ Î˘Ì˚Ï ‚‡„ÓÏ. 20. èÓÎËÚËÍ, «Û·fl˘ËÈ Ò ÔΘ‡». 21. è‡‚‰Óβ·Û Ì ÚÓ‚‡ˢ. 22. ŇÌÍÓ‚Ò͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÂÌ„ ÔÓ ÔÓÛ˜ÂÌ˲ ‰Ó‚ÂËÚÂÎfl. 24. ÄÙËÌÒ͇fl „ÂÚÂ‡ ËÁ Óχ̇ à‚‡Ì‡ ÖÙÂÏÓ‚‡. 25. 옇ÒÚÓÍ Ô‡ıÓÚÌÓÈ ÁÂÏÎË, ÒÎÛÊË‚¯ËÈ Â‰ËÌˈÂÈ Ó·ÎÓÊÂÌËfl Ô‡ı‡fl, ËÏ‚¯Â„Ó Ó‰ÌÛ ÎÓ¯‡‰¸. 26. êÓ‰ÌÓÈ „ÓÓ‰ êÓ·ËÌÁÓ̇ äÛÁÓ. 27. é˜Â‰̇fl Ô˘ۉ‡ ‰Â‚ˈ˚, Û ÍÓÚÓÓÈ ÂÒÚ¸ ‚Òfi. 28. «è˯ÂÎ ÍÓ̈» ÛÒÚ‡ÏË ÏÓfl͇. 29. á‚ÛÍ ÓÚ ÍÓÎÂÒÌˈ˚ àθË-ÔÓÓ͇. 31. í‡Ú¸-fl̇ ã‡Ë̇ ‰Îfl Ä.èÛ¯ÍË̇.Caribbean, Mexico, Europe, Exotics ùÍÓÌÓÏ˘ÌÓ, ̇‰ÂÊÌÓ, Û‰Ó·ÌÓ • ëäàÑäà ‚ÒÂÏ ÒÚ‡¯Â 50. • êÖçéÇÄñàà, èêéÑãÖçàÖ çÄñàéçÄãúçõï èÄëèéêíéÇ 1(347) 702-9965, 1(347) 702-7124

ebleyman@yahoo.com

34. ÑÂÎÂÌË ̇ ÏÓÒÍÓÏ ÍÓÏÔ‡ÒÂ. 36. Ö„Ó ÔÓ‰‚ÂÎË Í˚θfl, ÒÍÎÂÂÌÌ˚ ‚ÓÒÍÓÏ. 37. êÂÒÚÓ‡Ì˜ËÍ Ò ‡ÓχÚÓÏ ÏÓÍÍÓ. 38. ÅÛ˚È ÚÛχÎËÌ. 40. ëÛÏ͇, ‚ ÍÓÚÓÓÈ flȈ‡ Ì ӘÂ̸ Û‰Ó·ÌÓ ÌÓÒËÚ¸. 41. áËÏÌflfl ÎÂÚ‡„Ëfl ω‚‰fl. 45. «èÓ‚Ò˛‰Û ÒÚ‡ÎË ÒÎ˚¯Ì˚ ...: «èÓ‡ ‰Ó·‡Ú¸Òfl ‰Ó ͇Ú˜Ë!» (å.ãÂÏÓÌÚÓ‚). 47. åÂÚ‡Î΢ÂÒÍË ‰ÛÊÍË Ì‡ Ó·Û‚Ë ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÎÓ¯‡‰¸˛. 48. ÇÒfl͇fl Á‡ÔËÒ‡Ì̇fl ˜¸. 49. èÂ‚‡fl ÒÚÓÎˈ‡ üÔÓÌËË. 51. «ëÎÓ‚‡¸» ÌÓ˜Ì˚ı ‚ˉÂÌËÈ. 52. ÅÂÁ ÌÂ„Ó Ò˚ÌËÍÓ‚ Ì ‰‡Ú¸. 55. é·Î‡ÒÚÌÓÈ ˆÂÌÚ ̇ àÚ˚¯Â. 56. éÚ‰ÂθÌÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ‚ ÍÓ̈ÂÚÂ. 57. ÄÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÔÂÁˉÂÌÚ, ÔÂ‚˚Ï ‚˙Âı‡‚¯ËÈ ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ. 58. èÂÂÏ¢ÂÌË ̇ ÍÓÎÂÒÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ. 60. ë˙‰ӷÌ˚È ÏÓÒÍÓÈ ÏÓÎβÒÍ Ò Í‡ÒË‚˚ÏË ‡ÍÓ‚Ë̇ÏË. 64. èÚˈ‡, Ó·˙ÂÍÚ ÓıÓÚ˚. 69. èÓΡÏˉ̇fl Ú̸͇, ‚˚ÔÛ-

Ò͇Âχfl ‚ üÔÓÌËË. 71. ä‡ÒÌ˚ ¯‡ËÍË Ì‡ ıÎÂ·Â Ò Ï‡ÒÎÓÏ. 72. ä‡Ú˚, Á̇˛˘Ë ÏÌÓ„Ó Ó ÒÛ‰¸·Â. 73. í‡Ìˆ, ‚ ÍÓÚÓ˚È ÔÛÒ͇˛ÚÒfl. 75. ...-êË͇ ÒÓ ÒÚÓÎˈÂÈ ë‡Ì-ïÓÒÂ. 76. «ëÓÎÓ‚ÂÈ» ËÁ ŇÍÛ èÓ·‰ Å˛Î¸-Å˛Î¸ ... 78. èÓÁ˚‚ÌÓÈ „ÓÎÓ‰Ì˚ı ˆ˚ÔÎflÚ Ë Ï˚¯‡Ú. 79. éÔÚ (ÒÚ‡.). 81. ᇢËÚÌ˚È ˆ‚ÂÚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÙÓÏ˚. 82. ä‡Ò‡ ÍÛθÚÛËÒÚ‡. 83. á‡Î, „‰Â ‚ ‡ÌÚ‡ÍÚ ‡Ì¯Î‡„. 85. ÉÓÓ‰, ̇ „Â·Â ÍÓÚÓÓ„Ó — ÊÂÌ˘Ë̇ ‚ ÍÓÍÓ¯ÌËÍÂ Ò ÔflÎÍÓÈ. 89. ëÚÓÎÂÚÌËÍ-ÎÂ͇¸. 90. èÂÚÂ·Û„Ò͇fl Î˚ÊÌˈ‡, ÚÂıÍ‡Ú̇fl ÓÎËÏÔËÈÒ͇fl ˜ÂÏÔËÓÌ͇. 91. ÇÓ, ÏÓ¯ÂÌÌËÍ, ıÛÎË„‡Ì (‡Á„.). 92. ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ Ú‡Ìˆ, ÒÚ‡‚¯ËÈ ÔÓÔÛÎflÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl «·ËÚ·ϻ. 93. êÓ„‡Ú‡fl ÒÚ‡¯ËÎ͇ ‰Îfl χÎ˚ı ·flÚ. 94. ᇂıÓÁ 2-„Ó ‰Óχ ëÚ‡ÒÓ·ÂÒ‡ ËÁ Óχ̇ «12 ÒÚÛθ‚». 95. Å‡ÒÎÂÚ˚ ‚ ‡ÒÂ̇ΠÔÓÎˈÂÈÒÍÓ„Ó. 96. êÂÈÍË ÔÓ‰ ¯ÚÛ͇ÚÛÍÛ. èÓ ‚ÂÚË͇ÎË: 1. ä‡ÍÓÈ ÔË·Ó ‰ÂÊËÚ ÌÓÒ ÔÓ ‚ÂÚÛ? 2. «ïÓÚÂÎË Í‡Í ÎÛ˜¯Â, ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Í‡Í ‚Ò„‰‡» (ÔÓÎËÚËÍ). 3. êÛÒÒÍËÈ ÔÓ˝Ú, ÍÓÚÓ˚È Á‡ Ò‡ÚË˘ÂÒÍÛ˛ ÔÓ˝ÏÛ «ë‡¯Í‡» ·˚Î ÓÚ‰‡Ì ‚ ÒÓΉ‡Ú˚. 4. ÉÓÓ‰ ‚Ó î‡ÌˆËË, ÔÓÚ ‚ ÛÒڸ ëÂÌ˚. 6. ëÚÛ‰ÂÌÚ

̇ ‰Ì‚ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚‰ÂÌËfl. 7. «äÓÎ˚·Âθ̇fl» ÍÓÎÂÒ ÔÓÂÁ‰‡. 8. éÚıÓ‰˚ Ó·‡·ÓÚÍË Î¸Ì‡. 9. àÏÔÛÎ¸Ò ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl Ò˄̇·. 11. ɇ‰ÓÒÚ¸ ̇ flÒÂθÌÓÏ ÒÎÂÌ„Â. 12. àÏfl êÓχÌÓ‚ÓÈ ËÁ ‰ÂÚÂÍÚË‚Ó‚ ч¸Ë ÑÓ̈ӂÓÈ. 13. êÛÒÒÍËÈ „ÓÓ‰ ̇ í‡Ï‡ÌË ‚ X—XII ‚‚. 14. ÄÍÚË‚Ì˚È ÓÚ‰˚ı Ò ÌӘ‚͇ÏË Û ÍÓÒÚ‡. 16. ë‡Ï˚È ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ‚˚„Ó‚Ó. 17. Ň·Ó˜Í‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÙÎÓÚÒÍÓ„Ó Á‚‡ÌËfl. 23. «ãˈӻ ÏÓÌÂÚ˚, ω‡ÎË. 29. Ñ‚Ì„˜ÂÒÍËÈ ˝Ô˘ÂÒÍËÈ ÔÓ˝Ú, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÓ ‚ÂÏÂÌ ‡ÌÚ˘ÌÓÒÚË ÔËÔËÒ˚‚‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓÒÚ‚Ó «àΡ‰˚» Ë «é‰ËÒÒÂË». 30. åÛÁ˚͇θÌ˚È «·ÂÒÚÒÂÎÎÂ». 31. èÂ‚˚È ÛÒÒÍËÈ Ô‡Úˇı. 32. ÑÂÌÂÊ̇fl ‰ËÌˈ‡ Äη‡ÌËË. 33. ç˜ËÒÚÓÈ ÒËÎÓ˛ ÒËÎÂÌ, ÔÓ‰ÛÏ‡È Ë Ò͇ÊË, ÍÚÓ ÓÌ! 35. îÛÚ·Óθ̇fl ÍÓχ̉‡ ÉÓη̉ËË. 39. òıÛ̇ ËÁ Óχ̇ «éÒÚÓ‚ ÒÓÍӂˢ» êÓ·ÂÚ‡ ëÚË‚ÂÌÒÓ̇. 42. ó‡ÒÚ¸ ÛÔflÊË, ÒÓ‰ËÌfl˛˘‡fl ‚‡ÎÂÍ (ÚÓÎÒÚÛ˛ Ô‡ÎÍÛ Û ÔÂ‰͇ ÔÓ‚ÓÁÍË) Ò ıÓÏÛÚÓÏ. 43. «ÑËÍËÈ» ˆ‚ÂÚÓÍ ‚ ̇Á‚‡ÌËË Î„Ẩ‡ÌÓ„Ó ˝ÓÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÙËθχ 90-ı „Ó‰Ó‚. 44. ÅÛ˚È ıÓÁflËÌ Ú‡È„Ë. 46. Ñ‚Ì„˜ÂÒÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ, ‰Û„ Ë Û˜ÂÌËÍ ÄËÒÚÓÚÂÎfl. 50.

éÚ „ÓÌ„‡ ‰Ó „ÓÌ„‡ ̇ ËÌ„Â. 53. ëÔËÌÚÂÒÍËÈ ÔÎÓ‰. 54. èÓÎÓÒ‡ ÎÂÒÌ˚ı ̇҇ʉÂÌËÈ, ËÒÔÓθÁÛÂχfl ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÒÂθÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÛθÚÛ. 55. àÏfl ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÍÓÏ·Ë̇ÚÓ‡ ËÁ «12 ÒÚÛθ‚». 59. ÉÓ˚ Ò åÓ̷·ÌÓÏ. 61. Ç Í‡ÍÓÈ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÒÚÓÎˈ ̇ıÓ‰flÚÒfl ÒÍÛθÔÚÛ˚ «èËÒ‡˛˘ËÈ Ï‡Î¸˜ËÍ» Ë «èËÒ‡˛˘‡fl ‰Â‚Ә͇»? 62. èËÌflÚ˚È ‚ ËÍÓÌÓÔËÒË ÔÓfl‰ÓÍ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl Ò‚flÚ˚ı. 63. èÓÒÛÎ˚ ıÓÓ¯ÂÈ ÔÓ„Ó‰˚ ÓÚ ÒËÌÓÔÚËÍÓ‚. 65. é·‡Á ˜Û‰ÓÚ‚Óˆ‡. 66. ä‡ÍÓÈ ‚Ó ËÒÍÛÂÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸Òfl ̇ ÔÓıÓ‰ÌÓÈ? 67. ä΢ — ‚ ‡Ú‡ÍÛ ıÓ‰ËÚ¸. 68. Ç˚Ò¯‡fl ÒÚÂÔÂ̸ ËÓÌËË. 69. ëÚÓËÚÂθ ÍÓ‚˜Â„‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÔ‡ÒÎÓÒ¸ ͇ʉÓÈ Ú‚‡Ë ÔÓ Ô‡Â. 70. ü¯Í‡-‡ÚËÎÎÂËÒÚ ‚ «ë‚‡‰¸·Â ‚ å‡ÎËÌÓ‚Í». 74. Ä·ÓË„ÂÌ Ç¸ÂÌÚ¸fl̇ Ë Â„Ó ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ. 77. é‰Ì‡ ËÁ ‚˚ÒÓ˜‡È¯Ëı „ÓÌ˚ı ‚Â¯ËÌ ‚ ÉËχ·flı. 80. èËӉ̇fl Ú‡ÔˆËfl ‰Îfl Ó·ÂÁ¸flÌ. 81. ôÂ͇ÒÚ˚È „˚ÁÛÌ, ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È Ó·ËÚ‡ÚÂθ ÊË‚˚ı Û„ÓÎÍÓ‚. 84. äÓÏÛ ä‡ÏÂÌ ·ÓÒË· ‚ ÎËˆÓ ‚ÂÚÍÛ ‡Í‡ˆËË? 86. «êÓÁÓ‚‡fl ‚Ó‰‡» ̇ ̇¯ÂÈ ˝ÒÚ‡‰Â. 87. ÅËÎÂÚ ·ÂÁ ‰‡Ú˚. 88. è‡ËÊÒ͇fl Âʉ̂̇fl „‡ÁÂÚ‡.

éíÇÖíõ çÄ äêéëëÇéêÑ, éèìÅãàäéÇÄççõâ Ç èêéòãéå çéåÖêÖ èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 2. ÄÏÔÛ·. 5. é·Ì‡Î˘͇. 10. íËÛÏÙ. 15. ÉÂ·. 18. àÚÓ„. 19. ëË·ËflÍ. 20. å‡Î‡ıËÚ. 21. åflÚ‡. 22. éÌÚ‡ËÓ. 24. ÉÛ‰. 25. ä·Ì. 26. òÏÓÌ. 27. äÓ‚¯. 28. ûÌ„‡. 29. 邈‡. 31. ä‡ÚÓÍ. 34. êÛ͇. 36. É‡‰. 37. ÉÓ·Ë. 38. ï‡ÎÛÔ‡. 40. äËÔÎËÌ„. 41. î·ÍÓÌ. 45. ãÛ‚. 47. î‡Â. 48. åÓÈ͇. 49. à„‡. 51. Ç˚ÊΈ. 52. ë˙ÂÏ͇. 55. Ä··‡. 56. à̉ÓÎ. 57. ÑÁÂÚ‡. 58. éÍÓÚ. 60. ç‡ÌÍËÌ. 64. ɉ‡Ì¸ÒÍ. 69. ëÓÒ‰Ë. 71.

à‡Í. 72. îÓ‡. 73. êÓÁÂ. 75. ã‡„Ó. 76. ñˆÂ. 78. êÂÔ‡. 79. èβ˘. 81. ÑËÓ‰. 82. è‡Ë. 83. ëÌ„. 85. àÌ͇ÒÒÓ. 89. éÒÚ¸. 90. ÖÔËÒÍÓÔ. 91. ÅÓÎÓ„ÓÂ. 92. 삇. 93. Ö‰ÛÌ. 94. ÑÂÒÔÓÚ. 95. Ç˚ÔÓÓÚÓÍ. 96. äÎÛ‡Ú. èÓ ‚ÂÚË͇ÎË: 1. ÅÂÎfl‚. 2. Ä·‡Í‡‰‡·‡. 3. è‡ÒÔ‡ÚÛ. 4. «ã˛·˝». 6. ÅÂÍÓÌ. 7. ÄÁÓÚ. 8. à͇. 9. äÓÏÓÍ. 11. ê˛ıË. 12. ìÒÚËÌÓ‚‡. 13. îËÒ„‡ÏÓÌËfl. 14. äÓ‚ËÍ. 16. í‡Ï‚‡È. 17. èβ‚ËÓÁ. 23. Ä‚ÚÓÎ.

29. éÍÓÎ. 30. Ä„‡. 31. ä˛Ë. 32. äÂÌ. 33. êËÙ. 35. ÄÙ˯‡. 39. è‡ËʇÌÍË. 42. ã‡ÍÓÏÒÚ‚Ó. 43. è¯ÂıÓ‰. 44. èÓ‰˙ÂÁ‰. 46. ì˘Â·. 50. ÉÛÁÓ. 53. 䇂‡ÎÂ„‡‰. 54. äÓ̉ˈËÓÌÂ. 55. ÄÏÔÂ. 59. íËÍÂ. 61. äÓÏÔÂÒÒ. 62. çËÏ. 63. ê‡ÁÎÛ͇. 65. ÑÓÎ. 66. çÓχ. 67. ëÚÓ. 68. äÓÌÓÔÎfl. 69. 뇉. 70. ëË„‡ÂÚ‡. 74. éÒÌÓ‚‡. 77. ñËÚÛÒ. 80. ôËÔˆ˚. 81. ÑÓ·Ó. 84. òËÎÓ. 86. äËÌÓ. 87. ëËÚÓ. 88. ì„ÓÎ.


www.vnovomsvete.com

1—7 Ù‚‡Îfl 2013

43

ɫɬɚɧɶɥɢɞɟɪɨɦɡɚɜɬɪɚ

ȻɈɇɍɋɉɊɂɉȿɊȿȼɈȾȿɂɁȾɊɍȽɈɃɒɄɈɅɕ Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɣɫɹɜɧɚɲɢɯɲɤɨɥɚɯ0DQKDWWDQɢɥɢ-DFNVRQ+HLJKWV

ȝȜșȡȥȖȟȘȖȒȘȡ: ɞɨ*$500

ɩɪɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ (F1)

ȘȡȝȜț

ɞɨ*$70

ɩɪɢɩɨɥɭɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ

ɋɤɢɞɤɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɭɤɚɡɚɧɧɚɹɜɵɲɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɩɟɪɟɜɨɞɟɜɹɡɵɤɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪɆɚɧɯɟɬɬɟɧɚɉɪɢɩɟɪɟɜɨɞɟɜɲɤɨɥɭ-DFNVRQ+HLJKWVɫɤɢɞɤɚɫɨɫɬɚɜɢɬ ɩɪɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ ) ɢ$50ɩɪɢɩɨɥɭɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ

ɉɪɟɞɴɹɜɢɷɬɨɬɤɭɩɨɧɜɧɚɲɢɯɲɤɨɥɚɯ0DQKDWWDQɢɥɢ-DFNVRQ+HLJKWV ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɞɨɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ ɋɤɢɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɥɭɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɜ ɲɤɨɥɚɯ =RQL 0DQKDWWDQ ɢɥɢ -DFNVRQ +HLJKWV ɩɨɫɥɟ ɨɩɥɚɬɵ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵ3UHPLXP,(3 ‡ȼɟɞɭɳɚɹɹɡɵɤɨɜɚɹɲɤɨɥɚɫ‡ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɲɬɚɬɚɇɶɸɃɨɪɤ‡ɑɥɟɧ1$)6$ ‡ɒɤɨɥɚɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɟɢɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɁɚɤɨɧɨɦ

MANHATTAN 22 W. 34th St.

(212) 736-9000

FLUSHING

JACKSON HEIGHTS

WEST NEW YORK, NJ

(718) 886-5858

(718) 565-0900

(201) 392-0900

37-14 Main St.

78-14 Roosevelt Ave.

5619 Bergenline Ave.


vns_issue5_2013  
vns_issue5_2013  

Russian-American weekly

Advertisement