Page 1

читайте стр. 11

WWW.VNOVOMSVETE.COM

24-30 May 2013 | ‹ 21 (951)

мария козакова: внучка двух народных артистов ссср

èË Û˜‡ÒÚËË àÑ «åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓΈ»

читайте стр. 34

Учите Английский в ZONI www.zoni.com

проклятие оклахомы

V NOVOM SVETE

PERIODICALS

50¢ NY 75¢ Other States

изнанка смерти

березовского читайте стр. 14-15

укрощение россии: колдуны на службе цру читайте стр. 8


11é ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ “ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ“ Продюсер: RAF – Русско-Американский Фонд, при содействии мэра Майкла Р. Блумберга, администрации города Нью-Йорк и газеты

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

|

WWW.RUSSIANAMERICANFOUNDATION.ORG

22 мая-30 сентября (вт.-пт. 12-20.00, сб. 10-17.00) RetroSpective: Cлава Зайцев в постоянной коллекции Музея моды FIT. (227 W 27th St., Manhattan, вход своб.)

10-12 июня (пн.-cр. 10-16.00) Маргарита Король. Выставка Spoils of War: Ode to a Refusenik Mother. (The Brownstone, 224 Е 12th St., Manhattan, вход своб.)

1-30 июня Русское искусство 19-20 вв. ABA Gallery. (7 E 17th Str., Manhattan. Только по предвар. записи 212-677-2367, www.abagallery.com)

10-14июня (пн.-пт. 10-17.00) Лора Брунетти и Caring Canvas. Выставка A Right Brain Experience. (The Brownstone, 224 E 12th St., Manhattan, вход своб.)

6 мая-30 июня (пн.-пт.10-17.00) Выставка «Время великой мечты: подарок американских художников Еврейской автономной области СССР». Совм. с Российским этнографическим музеем. CT–П. (Harriman Institute, Columbia University, 420 W 118th St., 12th Fl., Manhattan, вход своб.)

16-30 июня (пн.-пт. 9-12.00, 15-17.00 и вс. по предварит. записи) «Номад: воспоминания о будущем». Выставка Даши Намдакова, выдающегося русского скульптора, художника, ювелира. (National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)

1-16 июня (пн.-пт. 9-12.00, 15-17.00 и вс. по предвар. записи) Нахум Чакбасов: ретроспектива. Выставка выдающегося художника 20-го века (Россия-Азербайджан-США). Из частной коллекции Артура Т. Калахера. (National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)

19 июня (18.00) «Словосфера» в музыкальной оболочке. Медитативный перформанс поэта Геннадия Кацова и пианиста Вадима Неселовского. (National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)

5 июня (20.30) Российский роговой оркестр – уникальные традиции русской музыки 18-го века. Совм. с Министерством культуры Российской Федерации. (National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб., кол-во мест огранич., предвар. запись 212-687-6118х208)

23, 28 июня Ансамбль народного танца «Урал». Челябинск. 23 июня (18.30) Hudson Valley Resort, 400 Granite Rd., Kerhonkson, NY 12446, вход своб. 28 июня (19.00) LaGuardia School of Performing Arts Theater, вход своб., кол-во мест огранич., предв. запись 212-687-6118х200)

5, 6 июня Оренбургский детский хор «Новые имена» – золотая медаль конкурса хоровых исполнителей 2013г. в Сочи. Совм. с Arts Brookfield. Постоянные спонсоры Brookfield Place: American Express, Battery Park City Authority, Bank of America, and Brookfield Office Properties. 5 июня (12.30) Grace Building Plaza, 114 Ave. of the Americas, Manhattan, вход своб. 6 июня (12.30) Brookfield Place, Winter Garden, 220 Vessey St., Manhattan, вход своб. 6 июня (15, 17, 19, 21.00) 1-й ежегодный кинофестиваль New Land. (YIVO Institute for Jewish Research, 15 W 16th St., Manhattan, билеты $10, для членов YIVO $8) 9 июня (11-16.00) Together in New York. День здоровья и спорта. Выступления российского барда Тимура Шаова, детского хора «Новые имена», музыкальных и танцевальных коллективов русскоязычной общины. Традиционная еда, подарки. (Asser Levy/Seaside Park, W 5th St., Brooklyn, вход своб.)

25, 26 июня «Битва на льду» – товарищеские хоккейные матчи памяти жертв терактов. 25 июня (19.00) Сборная пожарных Нью-Йорка, Бостона и МЧС России против «Легенд хоккея» (Фетисов, Буре, Ларионов, Якушев и др.) (Aviator Sports Complex, 3159 Flatbush Ave., Brooklyn, билеты $30) 26 июня (18.00) Пожарные Нью-Йорка против пожарных МЧС России (Sky Rink Chelsea Piers, Pier 61 – 23rd Str. & Hudson River Park, Manhattan, билеты $30) 27 июня (19-21.30) Русский фестиваль в Лонг-Айленде. Выступления знаменитого танцевального ансамбля «Урал». (Harry Chapin Lakeside Theatre, Eisenhower Park, East Meadow, вход своб.) 23 июня (12-16.00) Праздник бухарско-eврейской общины Квинса. Выступления местных звезд и детских коллективов. (Bukharian Jewish Community Center, 10616 70th Ave., Queens, вход своб.)

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ И ДРУЗЬЯ

СПОНСОРЫ И ДРУЗЬЯ Worl d F

m ru

ʬʠ

of Ru s

Jew ry an si

o

ʸʹ ʩ ʩʸ ʮʥ ʹ

THE CITY OF NEW YORK

THE PROPERTIES OF SUCCESS

Dr. Daniel Igor Branovan, Specialist in Minimally Invasive Sinus Surgery. Director New York Eye and Ear Institute.

®

Ïðîãðàììà ÷àñòè÷íî ôèíàíñèðóåòñÿ èç ôîíäîâ the New York City Department of Cultural Affairs â ïàðòíåðñòâå ñ City Council è the New York City Department of Youth and Community Development

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

äéãéçäÄ êÖÑÄäíéêÄ

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

ÚÓ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ‰ÂÚÒÚ‚Â Ì ·˚Î Û‚ÂÂÌ: ÎÛ˜¯ËÈ ÒÔÓÒÓ· ÒÔflÚ‡Ú¸Òfl - ˝ÚÓ Á‡Í˚Ú¸ „·Á‡? åÓ„ - Ë Ú·fl Ì ‚ˉÌÓ! èÓÚÓÏ Ï˚ ‡ÒÚfiÏ, ‡ÒÚfiÚ Ë Ì‡¯Â Á̇ÌËÂ Ó ÏËÂ. à ‚ÓÚ ÛÊ ÌÓ‚˚È ÒÔÓÒÓ· Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÓÍÛʇ˛˘Ëı ÌÂÔËflÚÌÓÒÚÂÈ. ÇÓÚ Ú·fl ÛÊ ‰Ó„̇ÎË, ÔÓ˜ÚË ÓÒ‡ÎËÎË, ‡ Ú˚ ·˚ÒÚÓ ‚˚ÒÚ‡‚Îfl¯¸ ÛÍË Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ - Ë ‚Òfi. í˚ ‚ ‰ÓÏËÍÂ. É·‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ Ë Û·Â„‡˛˘ËÈ, Ë ‰Ó„ÓÌfl˛˘ËÈ Ú‚fi‰Ó ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸: ‰ÓÏËÍ - ˝ÚÓ Ò‚flÚÓÂ. äÚÓ ‚ ‰ÓÏËÍÂ, ÚÓ„Ó Ì ÚÓ̸. ä‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ Û ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· Ì ·˚ÎÓ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ. çÓ ‚ÁÓÒÎÂÂÏ Ë ‚Â‡ ‚ ‰ÓÏËÍ, Í‡Í Ò ·ÂÎ˚ı fl·ÎÓ̸ ‰˚Ï. çÛ ÛÊ ÂÒÎË ‚ÒÔÓÏÌËÎË Ó fl·ÎÓÌflı, ÚÓ, Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì ‚Ò ‚ÂflÚ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ Û Ô‡‚Ë· ÔÓ ‰ÓÏËÍ ÂÒÚ¸ ÒÓÍ „Ó‰ÌÓÒÚË. «ü·ÎӘ̇fl» ÍÓÏÔ‡ÌËfl Apple ËÁ Ëı ˜ËÒ·. ëÛÔÂ„Ë„‡ÌÚ Ì‡¯ÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ‚ÒÂ̇Ó‰Ì˚È Î˛·Ëψ, ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ÍÛÔÌÂȯËÈ Ì‡ÎÓ„ÓÔ·ÚÂθ˘ËÍ ‚ ̇¯Û ͇ÁÌÛ. çÛ Ú‡ÍÓÈ ÏÓÌÒÚ, ˜ÚÓ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ Ú‡Ï Û ÌÂ„Ó ÏÓÊÌÓ ÒÔflÚ‡Ú¸? ÄÌ-ÌÂÚ! ÖÒÎË ‚ÂËÚ¸ ÏÂʂ‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÂ̇ÚÒÍÓÏÛ ÍÓÏËÚÂÚÛ, ËÒ͇‚¯ÂÏÛ ˜Â‚ÓÚÓ˜ËÌÍÛ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÛÔÂÙÛÍÚÂ, Apple ÚÓθÍÓ Á‡ ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡ ÛÏÛ‰ËÎÒfl ÒÔflÚ‡Ú¸ ÓÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Í‡ÁÌ˚ - ‰‡ ÓÚ Î˛·ÓÈ Í‡ÁÌ˚ ‚ÓÓ·˘Â - 74 ÏËÎΡ‰‡. ç fl·ÎÓÍ. ÑÓηÓ‚. ÑÂ̸„Ë Á‡‡·ÓÚ‡Ì˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ËÎË ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÁ‡ Û·ÂÊÓÏ. í‡Ï ÓÌË Ë ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, ÌÓ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÚËıÓ, «‚ ‰ÓÏËÍ», Í‡Í ·˚ Ëı ÌËÍÓ„‰‡ Ë Ì ·˚ÎÓ. èÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡ ÙËÒ͇θÌ˚ ˢÂÈÍË äÓÌ„ÂÒÒ‡ ËÒ͇ÎË, Ì ӘÂ̸ Á̇fl ˜ÚÓ, Ë Ì‡¯ÎË. 燯ÎË, ̇ÔËÏÂ, ÍÓÏÔ‡Ì˲ Apple Operation International, Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‚ à·̉ËË. à ÔÓ‰·Ë‚‡‚¯Û˛ Ò‚Ó˛ ·Ûı„‡ÎÚÂ˲ ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË. èÓ Ë·̉ÒÍËÏ Á‡ÍÓÌ‡Ï Ì‡ÎÓ„Óӷ·„‡ÂÚÒfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓ ÏÂÒÚÛ, „‰Â ı‡ÌËÚ ‰Â·. èÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏ - ÔÓ ÏÂÒÚÛ „ËÒÚ‡ˆËË. ÇÒÂ Ú‡Í ÔÓÒÚÓ? ч ÛÊ ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ Ï‡ıË̇ˆËË Ò Á‡Ì‡˜ÍÓÈ ÓÚ ÊÂÌ˚. Ç ÂÁÛθڇÚ ˝ÚÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ fl·ÎÓÍÓ, Á‡‡·ÓÚ‡‚ Á‡ ˜ÂÚ˚ „Ó-

ä

3

çÖÑÖãü “Ççë”

‰‡ 30 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ÓηÓ‚, ̇ÎÓ„‡ Ò ÌËı Ì Á‡Ô·ÚËÎÓ ÌË ˆÂÌÚ‡. çËÍÓÏÛ. à ‚Òfi ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ. Ç äÓÌ„ÂÒÒ ÔÓÒΠÒÚÓθÍËı ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓËÒÍÓ‚, Í‡Í Ó·Ì‡ÛÊËÎË fl·ÎÓ˜ÌÛ˛ «‰Ó˜ÍÛ» ‚ à·̉ËË, Ú‡Í Ë ÔÓÔÂıÌÛÎËÒ¸. ùÍÓÌÓÏËÒÚ ù‰‚‡‰ äÎÂÈÌ·‡‰ ËÁ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ûÊÌÓÈ ä‡ÎËÙÓÌËË - ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÓÌ ·˚Π̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÍÓÏËÚÂÚ‡ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï - Ú‡Í Ë Ò͇Á‡Î The New York Times: «ì ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ÒÔˆˇθÌ˚È ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÈ ÚÂÏËÌ ÂÒÚ¸: Ì‚ÂÓflÚ̇fl ıÛˆÔ‡». (ÑÎfl Ê·˛¯Ëı, ıÛˆÔ‡ - ‰‡‚ÌÓ ÔËÊË‚¯ÂÂÒfl ‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ Â‚ÂÈÒÍÓ ÒÎӂ˜ÍÓ, Ó·ÓÁ̇˜‡˛˘Â Ò‰Ì ‡ËÙÏÂÚ˘ÂÒÍÓ ÏÂÊ‰Û ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡ı‡Î¸ÒÚ‚ÓÏ Ë ·ÂÒÔ‡‰ÓÌÌÓÈ Ì‡„ÎÓÒÚ¸˛). å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌË Û‚Ó‰ËÎË Á‡‡·ÓÚ‡ÌÌÓ ‚ ̇ÎÓ„Ó‚˚ ‡ÈÒÍËı ÓÙÙ¯Ó˚, ‚ÓÁÏÛ˘‡ÂÚÒfl ÒÂ̇ÚÓÏ˘˄‡Ìˆ ä‡Î ã‚ËÌ, Ú‡Í ÓÌË Â˘Â Ì‡‰Â·ÎË Ò· ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ Ì Ô·ÚËÎË Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ÓÓ·˘Â ÌË„‰Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌË„‰Â Ì ÒÓÒÚÓflÎË Ì‡ ̇ÎÓ„Ó‚ÓÏ Û˜fiÚÂ. «ü·ÎÓÍÓ» „Ó‚ÓËÚ: Ï˚ ÌË˜Â„Ó «Ú‡ÍÓ„Ó» Ì ‰Â·ÎË. ÇÒfi ÔÓ Ô‡‚Ë·Ï. å˚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ÚÓθÍÓ ‚ 2012 „Ó‰Û ‰fl‰Â ë˝ÏÛ Á‡Ô·ÚËÎË ÔÓ‰ 6 ÏËÎΡ‰Ó‚. Ä ‚Òfi ÓÒڇθÌÓÂ? í‡Í Ï˚ Ê ‚ ‰ÓÏËÍÂ! Ä ‚ ÄÏÂËÍ ̇ÎÓ„Ó‚Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó ÔÎÓıÓÂ. ì ÏÂÌfl ‚ÓÔÓÒ. ä‡Í ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ? ÑÎfl ÒÔ‡‚ÍË: ‚Òfl ÄÏÂË͇ ÛÔ·ÚË· ‚ Ù‰Â‡Î¸ÌÛ˛ ÍÛ·˚¯ÍÛ ‚ 2011 „Ó‰Û 1,1 ÚËÎÎËÓ̇ ΢ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓıÓ‰ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡. èÎ˛Ò 180 ÏËÎΡ‰Ó‚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó. ùÚÓ, ̇‚ÂÌÓÂ, ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÍÓÔÓ‡ˆËÈ Û Ì‡Ò ÔÓÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı „‡Ê‰‡Ì? Ç·ÒÚË „Ó‚ÓflÚ: ÍÓÔÓ‡ˆËË Ì‰ÓÔ·˜Ë‚‡˛Ú, Û‚Ó‰flÚ ÔË·˚ÎË ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚. ÅËÁÌÂÒ-„Ë„‡ÌÚ˚ Ô‡ËÛ˛Ú: ‡ Û ‚‡Ò Á‡ÍÓÌ˚ ‰Û‡ˆÍËÂ. ëÔÓflÚ Ú‡Í, ‚flÎÓ ÔÂ·‡ÌË‚‡˛ÚÒfl. à ‚‰Û„ ıÎÓÔ. à 74 ÏËÎΡ‰‡ ‚ ‰ÓÏËÍÂ. ì Ó‰ÌÓ„Ó “ü·ÎÓ͇”. Ä fl·ÎÓÍ-ÚÓ ‚ÓÌ Í‡Í‡fl Í͇ۘ. à ˜ÚÓ Ú‡Ï? àÎË ‚ Apple Ò‡Ï˚ ÛÏÌ˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸, ‡ ÓÒڇθÌ˚Â Ú‡Í Ò·Â? äÓÌ„ÂÒÒ, „Ó‚ÓflÚ, ÛÊ «ÉÛ„ÎÓÏ» ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒfl, «ÄχÁÓÌÓÏ», eBay Ú‡Ï Â˘fi, «ëÚ‡·‡ÍÒ» ‚ÒflÍËÈ. ÇÓ‰Â Û ÌËı ÚÓÊ ‰Â̸„Ë „ÛÎfl˛Ú Ë ‰ÓÏÓÈ Ì ÚÓÓÔflÚÒfl. å˚, „Ó‚ÓËÚ ˝ÚËÏ ‰Â̸„‡Ï ‚·ÒÚ¸, Ú‡Í ‚‡Ò ıÓÚËÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÎÓ„ÓÏ ‰Ó ËÁÌÂÏÓÊÂÌËfl Ë Ó·ÎÓÊËÏ. Ä Ï˚, „Ó‚ÓflÚ ‰Â̸„Ë-„ÛÎfiÌ˚, Á̇fl Ó· ˝ÚÓÏ, ·Û‰ÂÏ Û˜ÍË Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ - Ë ‚ ‰ÓÏËÍÂ. í‡Í ˜ÚÓ Ò «ü·ÎÓÍÓÏ», ÚÓ„Ó Ë „Îfl‰Ë, ÔÓÓı‡˛Ú, ÔÓ‡ı‡˛Ú, ‰‡ ‚Òfi Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡‚flÚ. Å˚Î Ú‡ÍÓÈ ‡ÌÂ͉ÓÚ ÔÓ ê‡ÒÍÓθÌËÍÓ‚‡ Ò Â„Ó ‡ËÙÏÂÚËÍÓÈ ÔÓ 20 ÒÚ‡Û¯ÂÍ - ۷θ. í‡Í Ë ÚÛÚ, ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸Òfl, ˜ÂÏ Á‡ Ó‰ÌËÏ fl·ÎÓÍÓÏ „ÓÌflÚ¸Òfl ÔÓ Ú‡ÂÎÓ˜ÍÂ, ÎÛ˜¯Â 20, ÌÛ ıÓÓ¯Ó, 200 Ú˚Òfl˜ Ì‡Ò Ò ‚‡ÏË ‚ ÍÓÁËÌÍÛ ÒÎÓÊËÚ¸. å˚ Ê Ú˛Í Ò ‰ÓÏËÍÓÏ ÔÓ‰Á‡·˚ÎË.

ã‚ äêàóÖÇëäàâ.

International Educational Tour, Inc. ëÚ‡Âȯ‡fl ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì‡fl ÚÛËÒÚ˘ÂÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ô˄·¯‡ÂÚ!

“óìÑé-éáÖêé”, îãéêàÑÄ 8-18 ÓÍÚfl·fl ÓÚ $949+ÔÂÂÎÂÚ

ÇÍβ˜ÂÌÓ ÔËÚ‡ÌËÂ. òË͇Ì˚È ÓÚÂθ, ·‡ÒÒÂÈÌ, ‰Ê‡ÍÛÁË, ÛÒÒÍÓ íÇ, ‚ıÓ‰Ì˚ ·ËÎÂÚ˚ ̇ ÓÁÂÓ.

Kêìàá

ÇÒÚ˜‡, ÔÓ‚Ó‰˚ ‚ ‡˝ÓÔÓÚÛ äêìàá èé ëêÖÑàáÖåçéåì åéêû î‡ÌˆËfl-àÒÔ‡ÌËfl-àÚ‡ÎËfl 19-27 ÓÍÚfl·fl ÓÚ $2399, ‚Íβ˜‡fl ÔÂÂÎÂÚ ÉêÖóÖëäàÖ äéãéêÄÑé - ÉãàçÇìÑ-ëèêàçÉ äêìàá ŇθÌÂÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ÍÛÓÚ ‚ ë͇ÎËÒÚ˚ı „Ó‡ı éëíêéÇÄ çÄ Äãüëäì , ÓÚ $859+ÔÂÂÎÂÚ íìêñàü 30 ˲Îfl - 6 ‡‚„ÛÒÚ‡ 27 ÒÂÌÚfl·fl - 5 ÓÍÚfl·fl 21-30 ˲Ìfl, 20-29 ÒÂÌÚfl·fl ÓÚ $1599, $2399, ŇÒÒÂÈÌ Ò ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. è‡Ó‚˚ Ô¢Â˚. ‚ÍÎ. ÔÂÂÎÂÚ ‚ÍÎ. ÔÂÂÎÂÚ ÇÍÎ. ‚ıÓ‰Ì˚ ·ËÎÂÚ˚, ÔÓÊË‚‡ÌËÂ, ÔËÚ‡ÌËÂ.

íìêàëíàóÖëäàÖ åÄêòêìíõ èé ÇëÖåì åàêì ÅÂÒÔÎ.ÚÂÎ. (866) 295-7070 • Cell (513) 218-5545 ãÂÓÌˉ www.interedtour.com

V NOVOM SVETE 55 Broad Street, 20th Floor, New York, N Y 10004

Знакомый Царанаева убит в перестрелке с ФБР é‰ËÌ ËÁ Á̇ÍÓÏ˚ı í‡ÏÂ·̇ ñ‡̇‚‡, ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏÓ„Ó ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ·ÓÒÚÓÌÒÍÓ„Ó ÚÂ‡ÍÚ‡, ·˚Î Û·ËÚ ‚ ÔÂÂÒÚÂÎÍÂ Ò ÒÓÚÛ‰ÌË͇ÏË îÅê, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ CBS News ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‚‰ÓÏÒÚ‚‡. ̈ˉÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ é·̉Ó, ¯Ú‡Ú îÎÓˉ‡, ‡ÌÓ ÛÚÓÏ ‚ Ò‰Û, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÚÂÎÂ͇̇Î. Å˚Î Û·ËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È Ô‰ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ ·˚Î Ò‚flÁ‡Ì ÒÓ ÒÚ‡¯ËÏ ËÁ ·‡Ú¸Â‚, ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÚÂ‡ÍÚ‡ ̇ ·ÓÒÚÓÌÒÍÓÏ Ï‡‡ÙÓÌÂ. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÒÓ ÒÎÓ‚ ÒÓÚÛ‰ÌË͇ îÅê ÒÔˆ‡„ÂÌÚ‡ Ñ˝È‚‡ äÛ‚ÂÚË‡, - ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ à·‡„ËÏ íÓ‰‡¯Â‚, ‚˚ıӉˆ ËÁ ó˜ÌË, ËÏÂÎ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í í‡ÏÂ·ÌÛ ñ‡̇‚Û. ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ íÓ‰‡¯Â‚ ·˚Î Ò‚flÁ‡Ì ÒÓ ÒÚ‡¯ËÏ «ÚÂÓËÒÚÓÏ», ÒËÎÓ‚ËÍË Ì ÍÓÏÏÂÌÚËÛ˛Ú. ê‡ÌÓ ÛÚÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË îÅê ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ ÊËÎÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, „‰Â ÔÓÊË‚‡Î íÓ‰‡¯Â‚, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÔÓÒËÚ¸ Â„Ó ‚ Ò‚flÁË Ò ·ÓÒÚÓÌÒÍÓÈ Ú‡„‰ËÂÈ, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ CBS. éÌ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚‰ÓÏÒÚ‚‡ Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÒΠÚÂ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÅÓÒÚÓÌ ÔÓ fl‰Û Ô˘ËÌ. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı,

à

êÖÑÄäñàü: Tel: (212) 482-0303 Fax: (212) 482-0370 E-mail directory: editor@vnsnews.com (‰Îfl ÔËÒÂÏ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ) ads@vnsnews.com (Ù‡ÈÎ˚ ÂÍ·ÏÌ˚ı χÍÂÚÓ‚)

ÓÌ ·˚Î Á̇ÍÓÏ˚Ï í‡ÏÂ·̇ ñ‡̇‚‡, ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ‚Ó ‚ÂÏfl ÚÂ‡ÍÚÓ‚ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ÅÓÒÚÓÌÂ, ÔÂ‰‡ÂÚ ÚÂÎÂ͇̇Î. ê‡Ì ÓÌ Ô·ÌËÓ‚‡Î ÔÓÂÁ‰ÍÛ ‚ óÂ˜Ì˛, ÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÓÚ Ì ÓÚ͇Á‡ÎÒfl. é‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ CBS News, ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÒÚÂ˜Ë íÓ‰‡¯Â‚‡ Ò ÒÓÚÛ‰ÌË͇ÏË îÅê «˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ¯ÎÓ Ì ڇͻ. ë‡ÏÓ ‚‰ÓÏÒÚ‚Ó ÌË͇ÍËı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‰Â· Ì ÔË‚Ó‰ËÚ, ‰Ó·‡‚Îflfl, ˜ÚÓ ·ÓΠÔÓ‰ӷ̇fl ËÌÙÓχˆËfl ·Û‰ÂÚ ÔÓÁÊÂ. èÓ„Ë·¯ËÈ ‚ ÔÂÂÒÚÂÎÍÂ Ò ‡„ÂÌÚÓÏ îÅê 27-ÎÂÚÌËÈ ‚˚ıӉˆ ËÁ ó˜ÌË íÓ‰‡¯Â‚, Í‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ fl‰ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ëåà ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ Â„Ó ‰ÛÁÂÈ, Á‡ÌËχÎÒfl ·ÓÍÒÓÏ. é˜Â‚ˉÌÓ, ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í ÓÌ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl Ò í‡ÏÂ·ÌÓÏ ñ‡̇‚˚Ï. èÓ ÌÂÍÓÚÓÓÈ ËÌÙÓχˆËË, ÓÌ Ú‡ÍÊ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ Á‡ÌËχÎÒfl Òϯ‡ÌÌ˚ÏË ·Ó‚˚ÏË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ÏË. îÅê ÛÊ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÎÓ Â„Ó ‡ÌÂÂ, Ë ÓÌ ÓÚˈ‡Î Ò‚Ó˛ Ò‚flÁ¸ Ò ÚÂ‡ÍÚÓÏ. ÑÛ„ Û·ËÚÓ„Ó ï‡Ò‡Ì í‡‡ÏÓ‚ Ò͇Á‡Î ÊÛ̇ÎËÒÚ‡Ï, ˜ÚÓ íÓ‰‡¯Â‚ Ë ÒÚ‡¯ËÈ ñ‡̇‚ «·˚ÎË ÔÓÒÚÓ Á̇ÍÓÏ˚ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ». èÓ ÒÎÓ‚‡Ï í‡‡ÏÓ‚‡, íÓ‰‡¯Â‚ ÒÓ·Ë‡ÎÒfl ÔÓÂı‡Ú¸ ‚ óÂ˜Ì˛, ̇ Ò‚Ó˛ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÛ˛ Ó‰ËÌÛ, Ӊ̇ÍÓ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ÓÚ ˝ÚÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÒÔˆÒÎÛÊ·. í‡‡ÏÓ‚ ‰Ó·‡‚ËÎ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ Â„Ó ‰Û„ «˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î, ˜ÚÓ Â„Ó ÒÍÓÓ Û·¸˛Ú».

subscribe@vnsnews.com (ÔËҸχ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË) manager@vnsnews.com („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏẨÊÂ) èéÜÄãìâëíÄ, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÙÓÏ‡Ú “RTF” (Rich Text Format) ‰Îfl ‚‡¯Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ. ——————————————— V NOVOM SVETE ISSN 1089-1420 is published weekly for $39 a year and for $22 every six months, USPS number 014-353, by NYM Publishing LLC 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004 Periodical postage paid at New York, NY and at additional mailing offices.

POSTMASTER: Send address changes to V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor, New York, NY 10004

àÌÙÓχˆË˛ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ‡‰ÂÒ‡ ‚˚Ò˚·ÈÚÂ: V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004

——————————————— Editor-in-Chief:

Lev Krichevsky; Deputy Editor-in-Chief,

У иностранцев на выезде будут брать отпечатки пальцев ëÂÌ‡Ú ëòÄ Ó‰Ó·ËÎ ÔÓÔ‡‚ÍË ‚ ÏË„‡ˆËÓÌÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓ˚ ӷflÁ˚‚‡˛Ú ‚ÒÂı ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚ Ò‰‡‚‡Ú¸ ÓÚÔ˜‡ÚÍË Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÔË ‚˚ÂÁ‰Â ËÁ ÒÚ‡Ì˚. ӄ·ÒÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌ˲ USA Today, ‚ Ú˜ÂÌË ‰‚Ûı ÎÂÚ ˝Ú‡ ÔÓÔ‡‚͇ ̇˜ÌÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ 10 Ò‡Ï˚ı Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı ‡˝ÓÔÓÚ‡ı ëòÄ. ùÚÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ ‡˝ÓÔÓÚ˚ ‚ ÄÚ·ÌÚÂ, LJ¯ËÌ„ÚÓÌÂ, чηÒÂ, ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒÂ, å‡È‡ÏË, 縲-âÓÍÂ, ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ, óË͇„Ó Ë ï¸˛ÒÚÓÌÂ. ֢ ˜ÂÂÁ 6 ÎÂÚ Ôӈ‰Û‡ ÒÚ‡ÌÂÚ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓÈ ‚ 30 ÍÛÔÌÂȯËı ‡˝ÓÔÓÚ‡ı ÄÏÂËÍË. ëÚÓÓÌÌËÍË ÌÓ‚Ó‚‚‰ÂÌËfl Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ÁflÚË ÓÚÔ˜‡ÚÍÓ‚ ԇθˆÂ‚ Û ‚˚ÂÁʇ˛˘Ëı ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì ‚˚fl‚ÎflÚ¸ ̇Û¯ËÚÂÎÂÈ ÏË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÂÊËχ - ̇ÔËÏÂ, ÚÛËÒÚÓ‚ Ò ÔÓ-

ë

ÒÓ˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ËÁ‡ÏË. ëӄ·ÒÌÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ‚ ıӉ ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‰‡ÌÌ˚Ï, ÓÍÓÎÓ 40% ËÁ 11 ÏÎÌ ÌÂ΄‡Î¸Ì˚ı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚, ̇ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ ëòÄ, ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÚ‡Ì ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍËı ‚ËÁ. «ÖÒÎË Ï˚ fl‚ÎflÂÏÒfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ Ì‡ˆËÂÈ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ̇¯Ë „‡Ìˈ˚. íÓ Ê ҇ÏÓ ‰Â·˛Ú Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡Ì˚», - ˆËÚËÛÂÚ USA Today ‰Ó‚Ó‰˚ ÒÂ̇ÚÓ‡ ó‡Í‡ É˝ÒÒÎË. èÓÚË‚ÌËÍË ÔÓÔ‡‚ÍË ÓÚϘ‡˛Ú, ˜ÚÓ Â ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË ‚ ÊËÁ̸ Î˯ËÚ ÏÌÓ„Ëı ÌÂ΄‡Î¸Ì˚ı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó ÔÓ‰‡Ú¸ Á‡fl‚ÎÂÌËfl ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ‚ˉ‡ ̇ ÊËÚÂθÒÚ‚Ó. äËÚËÍË ÔÓÔ‡‚ÍË Ú‡ÍÊ ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÂÍÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ‰ÓÓ„: ̇ ‚̉ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ ‡˝ÓÓÚ‡ı ÔˉÂÚÒfl ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ ‰Ó 6 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ÓηÓ‚.

«Ççë».

Art Director (Moscow):

Igor Agaphonov; General Manager:

Helen Brusilovsky; Columnists:

Alexander Grant; Melor Sturua; Graphic Design:

Svetlana Slutsker; Staff Writers

Ilya Baranikas; Julia Kalinina; Alexander Minkin. —————————————— èÂÂÔ˜‡Ú͇ χÚÂˇÎÓ‚ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ëı ‚ β·ÓÈ ÙÓÏÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ëåà, ·ÂÁ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ‡Á¯ÂÌËfl ‰‡ÍˆËË Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl. ——————————————— All original layouts, published by V Novom Svete Newspaper are property of NYM Publishing LLC and cannot be reproduced, reprinted, altered without the written permission. Any infringement of above stated shall be considered as violation of Copyright Law and be prosecuted. ——————————————— NYM Publishing LLC is not responsible for the content of advertising materials published in V Novom Svete ——————————————— ᇠÒÚËθ Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ÂÍ·ÏÌ˚ı Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ ‰‡ÍˆËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì ÌÂÒÂÚ ———————————————


www.vnovomsvete.com

4

NON-STOP

éÅêÄá Üàáçà

Ò ·Óθ¯Â ˜ËÒÎÓ ‡ÏÂË͇̈‚ ÓÚÍ‡Ç Á˚‚‡ÂÚÒfl ÓÚ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡ Ë Ò‰‡ÂÚ Ô‡ÒÔÓÚ‡ ëòÄ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì Ô·ÚËÚ¸ ̇-

·‰ÂÌË ‡ÍˆËflÏË ÒÂ‰Ë ‡ÏÂËÇ Í‡ÌˆÂ‚ ÒÂȘ‡Ò ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÂÍÓ‰ÌÓ ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. íÓθÍÓ 52 ÔÓ-

êÄÅéíÄ Öëíú, êÄÅéóàï çÖí Ì ̇·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ‚ ëòÄ ‰‡‚íÏÓ„ÛÚ‡ÍÓ„Ó ÌÓ. ëÚÓËÚÂÎË ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ì ̇ÈÚË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡·Ó˜Ëı. Ç Ò‚flÁË Ò ‡ÒÚÛ˘ÂÈ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÌÓ‚˚ı ‰Óχı ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl ÌÓ‚˚ ‡·Ó˜Ë ÏÂÒÚ‡, ‡ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ëı ÌÂÍÂÏ. çÂı‚‡Ú͇ Ó˘Û˘‡ÂÚÒfl ÔÓ˜ÚË ‚Ó ‚ÒÂı ÒÔˆˇθÌÓÒÚflı, ̇˜Ë̇fl ÓÚ ÒÚÓËÚÂθÌ˚ı χÒÚÂÓ‚ Ë ÍÓ̘‡fl χÎfl‡ÏË. 燈ËÓ̇θ̇fl ‡ÒÒӈˇˆËfl ‰ÓÏÓÒÚÓËÚÂÎÂÈ Á‡fl‚Ë·, ˜ÚÓ Â ˜ÎÂÌ˚ ʇÎÛ˛ÚÒfl ̇ ÌÂı‚‡ÚÍÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓ‚ ‡Ï, ÔÎÓÚÌËÍÓ‚, ÍÓ‚Âθ˘ËÍÓ‚, ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˜ËÍÓ‚, ¯ÚÛ͇ÚÛÓ‚. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÛÊÌ˚ ÓÔ˚ÚÌ˚ ÒÚÓËÚÂÎË ‚ ÄËÁÓÌÂ, íÂı‡ÒÂ, ä‡ÎËÙÓÌËË, äÓÎÓ‡‰Ó Ë îÎÓˉÂ, „‰Â ÒÂȘ‡Ò ·ÓΠ‚˚ÒÓ͇fl ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÌÓ‚˚ı ‰Óχı. Ä Ó͇Á‡‚¯ËÂÒfl “‚ ÌÛÊÌÓÏ ÏÂÒÚ ‚ ÌÛÊÌÓ ‚ÂÏfl” ‡·Ó˜Ë ‚˚ÒÓÍÓÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËË ÚÂ·Û˛Ú ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÛ˛ ÓÔ·ÚÛ Ëı ÚÛ‰‡, Ë Ì‡ÌËχÚÂÎË ‚˚ÌÛʉÂÌ˚ Òӄ·¯‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ, ‚ ÂÁÛθڇÚÂ, ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒfl ̇ ˆÂÌ ‰ÓÏÓ‚. çÂı‚‡Ú͇ ͇‰Ó‚ ‚ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Â ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÂÁÛθڇÚÓÏ ËÒıÓ‰‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ËÁ ÓÚ‡ÒÎË ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÎÓÔÌÛÎ ÊËÎˢÌ˚È ÔÛÁ˚¸, Ë ‰ÂÒflÚÍË Ú˚Òfl˜ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ ÔÓÚÂflÎË ‡·ÓÚÛ. åÌÓ„Ë ̇¯ÎË Ò· ‰Û„ÓÈ Ó‰ Á‡ÌflÚËÈ Ë ÛÊ Ì ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó.

ëäéêÖÖ ìåêÖòú, óÖå ÇõâÑÖòú ‰Â‡Î¸Ì˚ ڲ¸Ï˚ ‚ ëòÄ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ˚ ̇ 130 ÔÓî ˆÂÌÚÓ‚ Ëı ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÛ‰˚ Ë Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì ‡Á ÒÚ‡‚ËÎË ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡Á΢Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË. ç‡ ‰Ìflı „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ åËÌ˛ÒÚ‡ ëòÄ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ - ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ̇ ”ÔÓ˜‚ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËfl“ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÎÓıÓ. ë 2006 ÔÓ 2011 „Ó‰ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÂÊ„ӉÌÓ ‚ Ò‰ÌÂÏ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ ‚˚ÔÛÒ͇ÎÓÒ¸ ÔÓ 24 ÒÏÂÚÂθÌÓ ·ÓθÌ˚ı Á˝Í‡, ‡ 28 ÛÏË‡ÎË, ÓÊˉ‡fl, ÍÓ„‰‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ëı ·Û‰ÂÚ ÔËÌflÚÓ ¯ÂÌËÂ. Ç Ó‰ÌËı Ú˛¸Ï‡ı Á˝ÍÓ‚ ‚˚ÔÛÒ͇ÎË, ÂÒÎË ÔÓ Á‡Íβ˜ÂÌ˲ ‚‡˜ÂÈ ËÏ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÊËÚ¸ ‰Ó ÔÓÎÛ„Ó‰‡, ‚ ‰Û„Ëı - Ì ·ÓΠ„Ó‰‡. í‡ÍÓÈ ‡ÁÌÓ·ÓÈ Ú‡ÍÊ ÔË‚Ó‰ËÎ Í ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÏ ÔÓÚÂflÏ ËÁ-Á‡ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÒÓ‰ÂʇÌËfl ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ·ÓθÌ˚ı β‰ÂÈ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ëı ΘÂÌËfl. óÚÓ Ê ͇҇ÂÚÒfl ‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl ÔÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚Ï Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡Ï ÌÂωˈËÌÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, ÚÓ Á‡ 6 ÎÂÚ ‚ ÒÚ‡Ì Ì Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ Ú˛¸Ï˚ ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÓ͇ ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ Ô˘ËÌÂ.

èêàêéÑÄ àãà ãûÑà?

ROSE TRAVEL

ROZE

1709 Kings Highway, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11229 AMERICAN

TR

AVE

L

718-265-9797 • 718-265-9795 Fax: 718-265-9821 • E-mail: rosetravel2010@gmail.com www. amrosetravel.com èéãÖíõ Ç àáêÄàãú ÓÚ $990

SPECIAL! åéëäÇÄ

ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ÄÇàÄèÖêÖãÖíõ èé ÇëÖåì åàêì

Round trip $650 ‚Ò ‚Íβ˜ÂÌÓ

íìê ë Éêìèèéâ çÄ àáêÄàãú $690/7Ì

ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, äË‚, é‰ÂÒÒ‡, äËÚ‡È, íÓÍËÓ, íÂθ-Ä‚Ë‚, ÅÓ΄‡Ëfl Ë ‰. ëÔÓÒËÚ¸ ‡„ÂÌÚ‡

éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï ÑÓÏËÌË͇̇, åÂÍÒË͇, üχÈ͇, ÄÛ·‡, äÓÒÚ‡-êË͇, a Ú‡ÍÊ ã‡Ò-Ç„‡Ò, ɇ‚‡ÈË, ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ Ë ‰. ñÂÌ˚ Û ‡„ÂÌÚÓ‚

äìêéêíõ ÖÇêéèõ ä‡ÎÓ‚˚ LJ˚ $75/ÌÓ˜¸, ÇÂÌ„Ëfl, ÅÓ΄‡Ëfl, åÂÚ‚Ó ÏÓ èÂÒ˜‡Ì˚È (ëÎÓ‚‡ÍËfl) ÓÚ $89/ÌÓ˜¸, å‡ˇÌÒÍË ã‡ÁÌË $86/ÌÓ˜¸

íìêõ èé ÇëÖåì åàêì á‡ÂÁ‰ Ò ‡ÔÂÎfl ÔÓ ÓÍÚfl·¸ àÚ‡ÎËfl $1020/9Ì • àÒÔ‡ÌËfl $760/7Ì • î‡ÌˆËfl • AÌ„ÎËfl $1420/12Ì • ë͇̉Ë̇‚Ëfl • è‡ËÊ $700/7Ì. • ãÓ̉ÓÌ $830/7Ì • Ä‚ÒÚËfl-ÉÂχÌËfl $1420/8Ì • êËÏ $700 HB/7Ì • Ä„ÂÌÚË̇, Å‡ÁËÎËfl, åÓÓÍÍÓ, è‡„‡, ÇÂ̇, ÅÛ‰‡ÔÂ¯Ú - ëÔÓÒËÚ¸ ‡„ÂÌÚ‡

äêìàáõ àá çúû-âéêäÄ

ãÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚

NCL - new ship “BrÂakaway” from NYC! Jun/13

Jul/13

Aug/13 Sep/13

Okt/13

Nov/13 Dec/13

Norwegian CL ÓÚ $559/7Ì ÓÚ $819/7Ì ÓÚ $509/7Ì ÓÚ $399/7Ì ÓÚ $609/7Ì ÓÚ $649/9Ì oÚ $579/7Ì Carnival CL

ÓÚ $689/8Ì ÓÚ $879/8Ì ÓÚ $479/5Ì ÓÚ $409/5Ì ÓÚ $509/8Ì

Royal CCL

ÓÚ $789/7Ì ÓÚ $909/7Ì ÓÚ $799/7Ì ÓÚ$579/7Ì ÓÚ $584/7Ì ÓÚ $759/9Ì Ó Ú $669/7Ì

PrincessSpecial

Canada

Bermuda

oÚ $389/8 Ì

Bermuda

ÓÚ $874/7Ì ÓÚ $999/10Ì

Up to $200 ONBOARD CREDIT PER CABIN

ãûÅõÖ íìêõ èé ÄåÖêàäÖ

Tel: 347-576-0606

* ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚

ëòÄ éí “Ä” Ñé “W”

çÖ ïéíüí èãÄíàíú

ÄäñàéçÖêéÇ ëíÄãé åÖçúòÖ ˆÂÌÚ‡ ‚ÁÓÒÎ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Á‡fl‚ËÎË ‚ ÓÔÓÒ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ɽηԇ, ˜ÚÓ Û ÌËı ËÎË Û Ëı ÒÛÔÛ„Ó‚ ËϲÚÒfl Ë̉˂ˉۇθÌ˚ ËÎË Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÙÓ̉‡ı ‡ÍˆËË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌË ÓÚϘÂÌÓ Û Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ò‰ÌÂ„Ó Í·ÒÒ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡ÏÂË͇̈‚, Ëϲ˘Ëı ΢Ì˚È ‰ÓıÓ‰ ÏÂÊ‰Û 30 Ë 75 Ú˚Òfl˜‡ÏË ‰ÓηÓ‚. Ç 2008 „Ó‰Û ‚·‰Âθˆ‡ÏË ‡ÍˆËÈ fl‚ÎflÎËÒ¸ 66 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ˝ÚÓÈ Í‡Ú„ÓËË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ‡ ÒÂȘ‡Ò ÚÓθÍÓ 50. ë 2007 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÔËÍ ‚·‰ÂÌËfl ‡ÍˆËflÏË ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ÄÏÂËÍ ‰ÓÒÚË„ 65 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÓÌ Ì‡˜‡Î ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËʇڸÒfl, Ë Ò 2009 „Ó‰‡ ÓÔÛÒÚËÎÒfl ÌËÊ 60 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ëÓˆËÓÎÓ„Ë É˝Î·ԇ ÔÓ·„‡˛Ú, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ô˘ËÌ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‡ÏÂË͇̈˚ ÒÚ‡ÎË ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÏÂ̸¯Â ‰ÂÌ„ ‚ ‡ÍˆËË, fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Û ÌËı Ò‰ÒÚ‚ ̇ ÔÓÍÛÔÍÛ ˝ÚËı ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. åÌÓ„Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚ Ú‡ÍÊ ‚ËÌflÚ ÙË̇ÌÒÓ‚˚È ÍËÁËÒ, ÍÓ„‰‡ Ë̉˂ˉۇθÌ˚ ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ ÒÚ‡ÎË ÔÂÂÍ·‰˚‚‡Ú¸ ‰Â̸„Ë ËÁ ‡ÍˆËÈ ‚ Ó·ÎË„‡ˆËË. åÂÊ‰Û 2008 Ë 2012 „Ó‰‡ÏË ËÁ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÙÓ̉ӂ ‡ÍˆËÈ ·˚ÎÓ Á‡·‡ÌÓ ·ÓΠ500 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ÓηÓ‚, ‡ ‚ ÙÓ̉˚ Ó·ÎË„‡ˆËÈ ‚ÎÓÊÂÌ Ó‰ËÌ ÚËÎÎËÓÌ.

24—30 χfl 2013

ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ ÔËÓ‰Ì˚ ÒÓ·˚ÚËfl, ‡ Ì ËÁÏÂÌÂÌËfl ÍÎËχڇ ‚ ÂÁÛθڇÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Î˛‰ÂÈ, ÔË‚ÂÎË Í ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÈ Á‡ÒÛı ̇ ÇÂÎËÍËı ꇂÌË̇ı ‚ 2012 „Ó‰Û. í‡ÍÓ‚ „·‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl Û˜ÂÌ˚ı ËÁ 燈ËÓ̇θÌÓÈ ÓÍ‡Ì˘ÂÒÍÓÈ Ë ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. á‡ÒÛı‡ ÏÂÊ‰Û ÔÓ¯Î˚Ï Ï‡ÂÏ Ë ‡‚„ÛÒÚÓÏ ÒÎۘ˷Ҹ ‚ ¯ÂÒÚË ‡‚ÌËÌÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ”‚·ÊÌ˚È ‚ÓÁ‰Ûı ËÁ åÂÍÒË͇ÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ Ì ÔÓ¯ÂΠ̇ Ò‚Â ÔÓÁ‰ÌÂÈ ‚ÂÒÌÓÈ, ‡ ÎÂÚÌËı ¯ÚÓÏÓ‚ ·˚ÎÓ Ï‡ÎÓ, Ë ÓÌË ·˚ÎË ÒÍÛÔ˚ ̇ ‰Óʉ¸“. á‡ÒÛı‡ ‚ LJÈÓÏËÌ„Â, äÓÎÓ‡‰Ó, ä‡ÌÁ‡ÒÂ, ç·‡ÒÍÂ, ë‚ÂÌÓÈ Ë ûÊÌÓÈ Ñ‡ÍÓÚ‡ı ·˚· Ò‡ÏÓÈ ıÛ‰¯ÂÈ ÒÓ ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ̇·Î˛‰ÂÌËfl Á‡ ÔËÓ‰ÓÈ ‚ 1885 „Ó‰Û, Ô‚ÁÓȉfl ‰‡Ê ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ Á‡ÒÛıË ‚ ëòÄ 1934 Ë 1936 „Ó‰Ó‚. åÂÚÂÓÓÎÓ„Ë ÔÓ·„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔӉӷ̇fl Á‡ÒÛı‡ ·˚‚‡ÂÚ ‰ÍÓÈ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‡Á ‚ ‰‚ÂÒÚË ÎÂÚ, Ë, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌ˲, Ó˜Â̸ χÎÓ‚ÂÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂËÓ‰ Ò Ï‡fl ÔÓ ‡‚„ÛÒÚ 2013 „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ Ú‡ÍËÏ Ê ÒÛıËÏ, Í‡Í ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. éÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌÓ ËÒÒΉӂ‡ÌË ÛÊ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÍËÚËÍÛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ̇ۘÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, 燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚ı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, Á‡ ÓÚˈ‡ÌË ÓÎË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÔÎÂÌËfl.

ó

ÎÓ„Ë Ì‡ Á‡„‡Ì˘Ì˚ ‰ÓıÓ‰˚. Ç ÔÂ‚ÓÏ Í‚‡ڇΠ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Ú‡ÍËı ÓÚ͇ÁÌËÍÓ‚ ·˚ÎÓ ·ÓΠ670 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ̇˷Óθ¯Â ˜ËÒÎÓ ‚ β·ÓÈ Í‚‡Ú‡Î Ò 1998 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ̇ÎÓ„Ó‚Ó ‚‰ÓÏÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚ ˆËÙ˚, Ë ÔÓ˜ÚË ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË ÓÚ Ó·˘Â„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‡ÏÂË͇̈‚, Ò‰‡‚¯Ëı Ô‡ÒÔÓÚ‡ ‚ 2012 „Ó‰Û. íÓ„‰‡ Ëı ·˚ÎÓ 930 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ ÂÒÎË ÓÚ͇Á˚ ÓÚ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡ ·Û‰ÛÚ ‡ÒÚË Ú‡ÍËÏË Ê ÚÂÏÔ‡ÏË ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û, ÚÓ 2013 ËÏÂÂÚ ‚Ò ¯‡ÌÒ˚ ÔÓ·ËÚ¸ ÂÍÓ‰ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ͇Á‡ÚÂβ. éÒÌÓ‚ÌÓÈ Ô˘ËÌÓÈ Ú‡ÍÓ„Ó fl‚ÎÂÌËfl ˝ÍÒÔÂÚ˚ ̇Á˚‚‡˛Ú ‡ÒÚÛ˘Â ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌË ̇ÎÓ„Ó‚˚ÏË Ô‡‚Ë·ÏË ‚ ëòÄ, ӷ·„‡˛˘ËÏË Ì‡ÎÓ„‡ÏË Ò˜ÂÚ‡ ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ·‡Ì͇ı.

äéòÖä ÅéãúòÖ, óÖå ëéÅÄä ÏËÎÎËÓ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÒÂÏÂÈ 82,5 ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ËÏÂÎË ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı. í‡ÍÛ˛ ˆËÙÛ ÒÓÓ·˘ËÎ ÚÂÎÂ͇̇ΠCNN ‚ ÔÂ‰‡˜Â, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ç‡ˆËÓ̇θÌÓÈ Ì‰ÂΠ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı. èÓ‚Ó‰ËÏ˚ ‚ 2012 „Ó‰Û ÓÔÓÒ˚ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ·ÓΠ63 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ëı ‚·‰ÂθˆÂ‚ Ò˜ËÚ‡˛Ú Ò‚ÓËı ÒÓ·‡Í, ÍÓ¯ÂÍ Ë ‰Û„Ëı ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ˜ÎÂ̇ÏË Ò‚ÓÂÈ ÒÂϸË. èÓ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï CNN, Ô‰ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ Ì‡ ÌËı ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·Û‰ÂÚ ËÒÚ‡˜ÂÌÓ 55,53 ÏËÎΡ‰‡ ‰ÓηÓ‚. Ç 2006 „Ó‰Û ‚ ÓÔÓÒ ɽηԇ 70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ‚ÂÚË‚¯Ëı ÓÔ‰ÂÎËÎË Ò·fl “ÒÓ·‡˜ÌË͇ÏË”, ‡ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ·Óθ¯Â β·flÚ ÍÓ¯ÂÍ. é‰Ì‡ÍÓ Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËfl Ә‚ˉÌÓ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‚ 2012 „Ó‰Û ‚ ÄÏÂËÍ ÛÊ ·˚ÎÓ 74,1 ÏËÎÎËÓ̇ ‰Óχ¯ÌËı ÍÓ¯ÂÍ Ë 70 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÒÓ·‡Í.

ÄêàáéçÄ óíàí äéÇÅéÖÇ ¯Ú‡Ú‡ ÄËÁÓ̇ ÑÊÂÈÌ Å˛É˘ËÈÛ·Â̇ÚÓ Â ÔÓ‰ÔË҇· Á‡ÍÓÌ, ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛ÂÊ„ӉÌ˚È ”燈ËÓ̇θÌ˚È ‰Â̸ ÍÓ‚·Ófl”, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ”ÛÌË͇θÌÛ˛ ÍÓ‚·ÓÈÒÍÛ˛ ÍÛθÚÛÛ“ á‡Ô‡‰Ì˚ı ¯Ú‡ÚÓ‚ ÒÚ‡Ì˚. «åÌÓ„Ó ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÂÏ Ò„ӉÌfl ̇Ò·ʉ‡˛ÚÒfl ‡ËÁÓ̈˚, ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl ‚Í·‰Û ‡ËÁÓÌÒÍËı ÍÓ‚·Ó‚ Ë «Í‡Û„fiÎÒ». ùÚË ÏÛʘËÌ˚ Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‡ÁÌ˚ı ‡Ò Ë ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl «Ó‰ÌËÏ ËÁ ̇˷ÓΠÔ‡‚‰Ë‚˚ı ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ˛„Ó-Á‡Ô‡‰‡», - Á‡fl‚Ë· Å˛Â. (ÇÓÔÂÍË ‡ÒıÓÊÂÏÛ Ó·‡ÁÛ ‚ ÍËÌÓ Ë ÂÍ·ÏÂ, ·Óθ¯Â ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÍÓ‚·Ó‚ ·˚ÎË ·˚‚¯ËÏË ˜ÂÌ˚ÏË ‡·‡ÏË ËÎË ÏÂÍÒË͇̈‡ÏË.) ÑÂ̸ ÍÓ‚·Ófl ·Û‰ÂÚ ÓÚϘ‡Ú¸Òfl ͇ʉÓ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ë˛Îfl Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÍÓ ԇÏflÚÌ˚Ï, ‡ Ì ÓÙˈˇθÌ˚Ï ‚˚ıÓ‰Ì˚Ï ‰ÌÂÏ. ÄËÁÓ̇ Òڇ· ˜ÂÚ‚ÂÚ˚Ï ¯Ú‡ÚÓÏ, ÓÚϘ‡˛˘ËÏ Ú‡ÍÓÈ ‰Â̸. é̇ ÔËÒÓ‰ËÌË·Ҹ Í ç¸˛-åÂÍÒËÍÓ, LJÈÓÏËÌ„Û Ë ä‡ÎËÙÓÌËË.

56 ãÖí ëèìëíü ‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ‰¸fl Ä̉Ê· á ëÛÚÍË‚˘ ÔË„Ó‚ÓË· ÊËÚÂθÌËˆÛ ‚ËÒÍÓÌÒËÌÒÍÓ„Ó ò·ÓÈ„‡Ì‡ êÛ·Ë äÎÓÍÓ‚ Í 10 „Ó‰‡Ï Ú˛¸Ï˚. ùÚÓ Ì ÔË‚ÎÂÍÎÓ ·˚ ‚ÌËχÌËfl ëåà, ÂÒÎË ·˚ Ì ‰‚‡ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡: Û·ËȈ - 76 ÎÂÚ, ‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ 56 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. íÓ„‰‡ êÛ·Ë ·ÓÒË· Ò‚Ó˛ χÎÂ̸ÍÛ˛ ‰Ó˜ÍÛ Ì‡ ‰Ë‚‡Ì, Ú‡ Ò͇ÚË·Ҹ ̇ ÔÓÎ, Û‰‡Ë·Ҹ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ë ÛÏÂ·. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl ÒΉÒÚ‚Ë Ì ̇¯ÎÓ ‚ËÌ˚ χÚÂË, ÌÓ ÍÓ„‰‡ ‚ 2008 „Ó‰Û ‰ÂÎÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎË, Ó̇ Ì ÓÚÔË‡Î‡Ò¸, ÌÓ Ë Ì ÔËÁ̇· Ò·fl ‚ËÌÓ‚ÌÓÈ. èÓÍÛÓ, „Ó‚Ófl Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓÈ Ë ‰‡‚ÌÓÒÚË ÒÓ·˚ÚËfl, ÔÓÒËÎ ÔÓfl‚ËÚ¸ ÏËÎÓÒÂ‰ËÂ Ë ÔË„Ó‚ÓËÚ¸ êÛ·Ë Í Á‡Íβ˜ÂÌ˲ ̇ 45 ‰ÌÂÈ Ë 10-ÎÂÚÌÂÏÛ ÛÒÎÓ‚ÌÓÏÛ ÒÓÍÛ, ÌÓ ÒÛ‰¸fl ¯Ë· Ë̇˜Â, Ó·˙flÒÌË‚ ˝ÚÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl.

åàããàéçÖêòÄ èé éòàÅäÖ ‰ËÌÓ͇fl χڸ ˜ÂÚ˚Âı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ íÛ‡Ì ã é ËÁ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ‡ Ó·˚˜ÌÓ Ú‡ÚËÚ Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ÎÓÚÂÂÈÌ˚ı ·ËÎÂÚÓ‚ ÔÓ ÔflÚ¸ ‰ÓηÓ‚: ˜ÂÚ˚ ̇ ·ËÎÂÚ˚ ÎÓÚÂÂË Powerball Ë Ó‰ËÌ Ì‡ ·ËÎÂÚ Í‡ÎËÙÓÌËÈÒÍÓÈ SuperLotto Plus. çÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‡Á Ó̇ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Á‡ÒÛÌÛ· ‚ χ¯ËÌÛ Â˘Â Ó‰ËÌ - ¯ÂÒÚÓÈ ‰Óη, Ë Ï‡¯Ë̇ ‚˚‰‡Î‡ ÂÈ Â˘Â Ó‰ËÌ, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È, ·ËÎÂÚ ÎÓÚÂÂË SuperLotto Plus. Ä ÍÓ„‰‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎË Ú‡·ÎËˆÛ ‚˚Ë„˚¯ÂÈ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ “Î˯ÌËÈ” ·ËÎÂÚ ÔËÌÂÒ ã „·‚Ì˚È ‚˚Ë„˚¯ - 14 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚. ë˚ÌÓ‚¸fl, ÍÓÚÓ˚Ï Ï‡Ú¸ ÌÂωÎÂÌÌÓ ÔÓÁ‚ÓÌË·, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó Ú‡ÍÓÏ ‚ÂÁÂÌËË, ‰ÛÊÌÓ Ì ÔÓ‚ÂËÎË ÂÈ, ¯˂, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÓÁ˚„˚¯. íÂÔÂ¸ ã ıÓ˜ÂÚ ÍÛÔËÚ¸ ‰ÓÏ, ÔÓÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë Ì‡‚ÂÒÚËÚ¸ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚Ó Ç¸ÂÚ̇ÏÂ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

äéêéíäé é ÇÄÜçéå

üáõä ñàîê

èéãàíàäÄå çÖ ÇÖêüí

$113 åãêÑ

5

ÏÂË͇̈˚ ‰Ó‚Âfl˛Ú β‰flÏ ËÁ ÉÓÎÎË‚Û‰‡ Ë Ä ÒÍÂÔÚ˘ÂÒÍË ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ‚‡¯ËÌ„ÚÓÌÒÍËÏ ÔÓÎËÚË͇Ï. í‡ÍÓ‚ ËÚÓ„ ÓÔÓÒ‡ 1000 ÊËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚, Ôӂ‰ÂÌÌ˚È ‰Îfl ÊÛ̇· Readers Digest. èÂ‚˚ ÚË ÏÂÒÚ‡ ‚ ÒÔËÒÍ ÚÂı, ÍÓÏÛ ‰Ó‚Âfl˛Ú ‡ÏÂË͇̈˚, Á‡ÌflÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÍËÌÓ‡ÍÚÂ˚ íÓÏ ï˝ÌÍÒ, ë‡Ì‰‡ ÅÛÎÎÓÍ Ë ÑÂÌÁÂΠLJ¯ËÌ„ÚÓÌ. Ä ÔÂ‚˚Ï ÔÓÎËÚËÍÓÏ, ÔÓfl‚Ë‚¯ËÏÒfl ‚ ÒÔËÒÍ ̇ 24 ÏÂÒÚÂ, Ó͇Á‡ÎÒfl ·˚‚¯ËÈ ÔÂÁˉÂÌÚ ëòÄ 88-ÎÂÚÌËÈ ÑÊËÏÏË ä‡ÚÂ. çËÍÓ„Ó ·ÓΠËÁ ˝ÍÒ-ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚ ‡ÏÂË͇̈˚ Ì ‚Íβ˜ËÎË ‚ ÒÔËÒÓÍ, ‡ Ì˚̯ÌÂ„Ó ıÓÁflË̇ ÓÒÓ·Ìfl͇ ̇ èÂÌÒË肇ÌËfl-‡‚ÂÌ˛ ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ 65 ÏÂÒÚÓ. Ö„Ó Ó·Ó¯Î‡ ïËηË äÎËÌÚÓÌ (51 ÏÂÒÚÓ) Ë ‰‡Ê ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÊÂ̇ å˯Âθ (19 ÏÂÒÚÓ). ëÂ‰Ë ˛ËÒÚÓ‚ ̇˷Óθ¯ËÏ ‰Ó‚ÂËÂÏ ÔÛ·ÎËÍË ÔÓθÁÛÂÚÒfl ÑÊÛ‰ËÚ òÌÂȉÎËÌ, ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇fl “ÒÛ‰¸fl ÑÊۉ˔, ÛÓ‚Â̸ ‰Ó‚ÂËfl Í ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ·ËÎ ˝ÚÓÚ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ Û Î˛·Ó„Ó ËÁ ‰Â‚flÚÂ˚ı ˜ÎÂÌÓ‚ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëòÄ. ÜÛ̇Î, Ô‡‚‰‡, ÔËÁ̇ÎÒfl, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚË ÓÔ‡¯Ë‚‡ÂÏ˚ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‰Ó‚Âfl˛Ú “ÏÓÂÏÛ ‰ÓÍÚÓÛ” (77%), “ÏÓÂÏÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÛ” (71%) Ë “Û˜ËÚÂβ ÏÓÂ„Ó ·ÂÌ͇” (66%), ÌÓ ˝ÚË ‚‡ˇÌÚ˚ ·˚ÎË ËÒÍβ˜ÂÌ˚ ËÁ ÓÔÓÒ‡, ÛÒÚÓËÚÂÎÂÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á̇˜ËÏ˚ ÙË„Û˚.

äÄä ïéíàå, íÄä à Çéêéíàå ÔÂ‚˚ ‚ Ô‡ÍÚËÍ Ù‰Â‡Î¸Ì˚ı ‚·ÒÚÂÈ ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ „·ÒÌÓÒÚË ·˚ÎË Ò‰Â·Ì˚ Ò‡‚ÌËÚÂθÌ˚ ‡ÒˆÂÌÍË Ì‡ ωÛÒÎÛ„Ë ‚ ‡Á΢Ì˚ı ·ÓθÌˈ‡ı ÒÚ‡Ì˚ - ‡ÁÌˈ‡ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ÔÓÚflÒ‡˛˘ÂÈ. çÂÍÓÚÓ˚ ҘÂÚ‡ ÓÚ΢‡˛ÚÒfl ÓÚ ‰Û„Ëı ̇ ‰ÂÒflÚÍË Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚, ıÓÚfl ÓÌË ‚˚ÔËÒ‡Ì˚ Á‡ Ó‰ÌÛ Ë ÚÛ Ê ÛÒÎÛ„Û, ÌÂ‰ÍÓ ‰‡Ê ‚ Ô‰Â·ı Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡. ë‡ÏË Ù‰Â‡Î¸Ì˚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÓÚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl ̇Á˚‚‡˛Ú Ì‚ÂÓflÚÌ˚Ï ÚÓ, ̇ÔËÏÂ, ˜ÚÓ Á‡ÏÂ̇ ÒÛÒÚ‡‚Ó‚ ÒÚÓËÚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚ ‚ 40 ‡Á ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ ‰Û„ÓÏ. à ˝ÚÓ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó·˙flÒÌÂÌÓ ÌË ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ „ËÓ̇θÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÌË ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, ÌË ‰Û„ËÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË. Ç ÏËÌÌÂÒÓÚÒÍÓÈ Mayo Clinic ΘÂÌË Á‡ÍÛÔÓÍË ÍÓ‚flÌ˚ı ÒÓÒÛ‰Ó‚ ‚ ΄ÍÓÏ ÒÚÓËÚ 16861 ‰Óη, ‚ ̸˛-ÈÓÍÒÍÓÏ ·ÓθÌ˘ÌÓÏ ˆÂÌÚ ÉÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ - ÛÊ 29869, ‡ ‚ ωˈËÌÒÍÓÏ ˆÂÌÚ Beth Israel - 51580. äÓ„‰‡ Û ·ÓθÌÓ„Ó ÂÒÚ¸ ÒÚ‡ıӂ͇ å‰ËÍ˝, ÚÓ ÔÓ ÌÂÈ ·ÓθÌˈ‡Ï Ô·ÚflÚ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ˆÂÌÛ, ‡ ÒÚ‡ıÓ‚˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ó·˚˜ÌÓ ‰Ó„Ó‚‡Ë‚‡˛ÚÒfl Ò ÌËÏË Ó ÒÍˉÍÂ. çÓ Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï ·ÂÁ ωÒÚ‡ıÓ‚ÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ò˜ÂÚ Ò ÔÓÎÌÓÈ ˆÂÌÓÈ.

ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ä‡Á̇˜ÂÈÒÚíˆËÚ‡ÍÓ‚, ‚‡ ëòÄ, ·˚Î ‰ÍËÈ ÔÓÙË‚ ‡ÔÂΠ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÒÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÛÓ‚Ìfl ̇ÎÓ„Ó‚, Ò‡Ï˚È ·Óθ¯ÓÈ Á‡ ÔÓÒΉÌË 5 ÎÂÚ.

$242,7 åãêÑ ‡Í‡fl ÒÛÏχ ‰ÂÌ„ ·˚· ÒÓí‚ ¯Ú‡Ú‡ı ·‡Ì‡ ‚ ‚ˉ ̇ÎÓ„‡ Ò ÔÓ‰‡Ê ÒÚ‡Ì˚ ‚ 2012 ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÏ „Ó‰Û, ̇ 2,9 ÔÓˆÂÌÚ‡ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ Á‡ Ô‰˚‰Û˘ËÈ „Ó‰.

4,1 åãç

Ç

ÑÜÖâäéÅ òÄÉÄÖí ÇèÖêÖÑà ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û 14-È ‡Á ÔÓ‰fl‰ ‚ ̇¯ÂÈ Ç ÒÚ‡Ì ҇Ï˚Ï ÔÓÔÛÎflÌ˚Ï ‰Îfl ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌ˚ı χθ˜ËÍÓ‚ ·˚ÎÓ ËÏfl ÑÊÂÈÍÓ·. é· ˝ÚÓÏ Ò͇Á‡ÌÓ ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÏ ÂÊ„ӉÌÓÏ ÒÔËÒÍ ËÏÂÌ-Ù‡‚ÓËÚÓ‚, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÒÎÛÊ·˚ ÒӈˇθÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl (SSA). ëΉÓÏ Ë‰ÛÚ å˝ÈÒÓÌ, ùÈÚ‡Ì, çÓ‡, ìËθflÏ, ãˇÏ, ÑÊÂȉÂÌ, å‡ÈÍÎ, ÄÎÂÍ҇̉ Ë ÄȉÂÌ. ÇÔÂ‚˚ Á‡ 15 ÎÂÚ ËÁ ÔÂ‚ÓÈ ‰ÂÒflÚÍË ‚˚Ô‡Î Ñ˝ÌËÂÎ, ÔÂÂÏÂÒÚË‚¯ËÒ¸ ̇ 11 ÏÂÒÚÓ. ì ‰Â‚Ó˜ÂÍ ‚ÚÓÓÈ „Ó‰ ÔÓ‰fl‰ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ‰ÂÊËÚ ëÓÙËfl, ‡ Á‡ ÌÂÈ ‡ÒÔÓÎÓÊËÎËÒ¸ ùÏχ, àÁ‡·Âη, éÎË‚Ëfl, Ä‚‡, ùÏËÎË, Ä·Ë„‡ÈÎ, åˇ, å˝‰ËÒÓÌ Ë ùÎËÁ‡·ÂÚ. ä‡Í ÒΉÛÂÚ ËÁ ÒÔËÒ͇, ÒÂ‰Ë Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ ‡ÒÚÛ˘Û˛ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú Ú‡ÍË ËÏÂ̇, Í‡Í äËÌ„ Ë ‰‡Ê åÂÒÒËfl, ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ åÂȉÊÓ, Ô˚„ÌÛ‚¯ËÈ ‚‚Âı Á‡ „Ó‰ ̇ 505 ÔÓÁˈËÈ. ÇÂÓflÚÌÓ ˝ÚËÏ ËÏÂÌÂÏ - «Ï‡ÈÓ» - ̇Á˚‚‡˛Ú χÎ˚¯ÂÈ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı. èÓ ˝ÚÓÈ Ê Ô˘ËÌÂ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú ˝ÍÒÔÂÚ˚, Ì ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË Ï˚ ۂˉËÏ ‚ ÒÔËÒÍ ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ËÏÂÌ ËÏfl ÑÊÂÌÂ‡Î («„ÂÌÂ‡Î»). ëÔËÒÓÍ 1000 ËÏÂÌ ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl SSA Ò 1880 „Ó‰‡. Ç ÚÓÚ „Ó‰ Ò‡Ï˚ÏË ÔÓÔÛÎflÌ˚ÏË ·˚ÎË ÑÊÓÌ Ë å˝Ë. ëÂȘ‡Ò ÑÊÓÌ Á‡ÌËχÂÚ 28 ÏÂÒÚÓ, ‡ å˝Ë - 123. èËϘ‡ÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡Í ÌËÁÍÓ ˝ÚË ËÏÂ̇ ÌËÍÓ„‰‡ ‡Ì¸¯Â ‚ ÒÔËÒÍ Ì ÒÚÓflÎË.

ÇÖêçéëíú àá-áÄ ëíêÄïÄ ‡Í ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú ‰‡ÌÌ˚ Ù‰Â‡Î¸Ì˚ı ‚·ÒÚÂÈ, ÏÂÍÒË͇ÌÒÍË ̇ÍÓ͇ÚÂÎË Ò Ì‰‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡ÎË ÛÒËÎÂÌÌÓ Á‡Ò˚·ڸ Ò‚ÓËı ‰Ó‚ÂÂÌÌ˚ı ‡„ÂÌÚÓ‚ ËÁ åÂÍÒËÍË ÔflÏÓ ‚ „ÎÛ·¸ ÄÏÂËÍË. é‰ËÌ ÔËÏÂ: îÅê ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Í‡ÚÂθ «ã‡ î‡ÏËÎËfl» ÔÓÒ·Π҂ÓÂ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÔÓ ËÏÂÌË ïÓÒ ÉÓÌÁ‡ÎÂÒ-ᇂ‡Î‡ ‚ ËÎÎËÌÓÈÒÒÍËÈ ÑÊÓÎËÂÚ, „‰Â ÓÌ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ ÒÂÚ¸˛ ̇ÍÓ‰ËÎÂÓ‚ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÔË„ÓÓ‰ÌÓ„Ó ‰Óχ Ò 2008 „Ó‰‡ ‰Ó ‡ÂÒÚ‡ ‚ 2011 „Ó‰Û. ꇷÓÚÌËÍË Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Í‡ÚÂÎË ÔÓ·„‡˛ÚÒfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ‡„ÂÌÚ˚ ·Û‰ÛÚ ‚ÂÌÓ ÌÂÒÚË Ò‚Ó˛ ÒÎÛÊ·Û ËÁ-Á‡ ÒÚ‡ı‡ Á‡ Ò‚ÓËı ·ÎËÁÍËı, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ̇ Ó‰ËÌÂ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓÍÛÓ ‡ÈÓ̇ ÄÚ·ÌÚ˚ ÑÂÌÌË èÓÚÂ ‡ÒÒ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ô‰ÎÓÊËÎ ÔÓÈχÌÌ˚Ï ‡„ÂÌÚ‡Ï ÒÓÚÛ‰Ì˘‡Ú¸ ÒÓ ÒΉӂ‡ÚÂÎflÏË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂ̸¯Â ͇̇Á‡ÌË ‚ ÒÛ‰Â, Ó·‚ËÌflÂÏ˚ Á‡ÒÏÂflÎËÒ¸. éÌË ÔÓflÒÌËÎË, ˜ÚÓ Í‡ÚÂθÌ˚ ·ÓÒc˚ ”‚ÒÍËÔflÚflÚ Ëı ÒÂÏ¸Ë ‚ ÍËÒÎÓÚ”, ÂÒÎË ÓÌË ‚˚‰‡‰ÛÚ ıÓÚ¸ ͇ÍËÂ-ÌË·Û‰¸ ͇ÚÂθÌ˚ ÒÂÍÂÚ˚. äÓ„‰‡ ‚˚ÌÓÒËÎË ÔË„Ó‚Ó ÉÓÌÁ‡ÎÂÒÛ-ᇂ‡ÎÂ Ë ÒÛ‰¸fl ÒÔÓÒËΠ„Ó, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ Ì ÒÓÚÛ‰Ì˘‡Î ÒÓ ÒΉÒÚ‚ËÂÏ, ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚È ˜ÂÒÚÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ËÁ-Á‡ ÒÚ‡ı‡. Ç ËÚÓ„Â ÏÛʘË̇ ÔÓÎÛ˜ËÎ 40 ÎÂÚ Ú˛¸Ï˚.

ä

ÚÓθÍÓ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ 15 ë - 49 ÎÂÚ, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Å˛Ó ÔÂÂÔËÒË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ëòÄ, Ó‰ËÎË ‰ÂÚÂÈ Á‡ 12 ÏÂÒflˆÂ‚ ÏÂÊ‰Û ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌËÏ Ë Ì˚̯ÌËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ “ÑÂ̸ χÚÂË”.

$1,9 åãêÑ ÔÓÚÂË ÔÓÌÂÒÎÓ èÓ˜ÚÓíÚˇÍË ‚Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ëòÄ ‚ ÔÂ‚˚ ÏÂÒflˆ‡ 2013 „Ó‰‡, ̇ 1,3 ÏÎ‰ ‰ÓηÓ‚ ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÔÂ‚ÓÏ Í‚‡ڇΠÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡.

57%

èéãçõâ ÇèÖêÖÑ!

çÖëöÖÑéÅçõâ ÅÖäéç Ë˝ÚÚÎÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl J&D’s Foods, ë ÒÔˆˇÎËÁËÛ˛˘‡flÒfl ̇ ÔÓ‰Û͈ËË Ò Á‡Ô‡ıÓÏ ·ÂÍÓ̇, Ó·˙fl‚Ë· Ó ‚˚ÔÛÒÍ ‰‚Ûı ÌÓ‚˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ”Ì ‰Îfl ÊÂÎۉ͇“: ·ÂÍÓÌÓ-Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÍÂχ ÓÚ ëÓÎ̈‡ Ë ·ÂÍÓÌÓ-ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚Ó‚. íÓÚ, ÍÚÓ ÔÓχÊÂÚÒfl ÍÂÏÓÏ, ·Û‰ÂÚ ”Ô‡ıÌÛÚ¸, Í‡Í ˜ÚÓ-ÚÓ Ó˜Â̸ ‚ÍÛÒÌÓÂ, ˜ÚÓ „ÓÚÓ‚ËÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ˜‡ÒÓ‚“. èÂÁÂ‚‡ÚË‚˚ ‚˚„Îfl‰flÚ Í‡Í ·ÂÍÓÌ Ë ÔÓÍ˚Ú˚ ”ÛθÚ‡ÒÔˆˇθÌ˚Ï ÎÛ·Ë͇ÌÚÓÏ, Ô‡ıÌÛ˘ËÏ ·ÂÍÓÌÓÏ“. ÅÛÚ˚ÎӘ͇ Ò ÍÂÏÓÏ ËÎË ÚË Ô‡ÍÂÚË͇ ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚Ó‚ ÒÚÓflÚ $9.99.

ÇÖóçõâ èêÄáÑçàä áÄ êìãÖå ËÚÂθÌˈ‡ óË͇„Ó 58-ÎÂÚÌflfl Ü ùËÌ ÑÊÂÈÏÒ ·˚· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ ‰ÓÓÊÌÓÈ ÔÓÎˈËË Á‡ Ô‚˚¯ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË. èÓÎˈÂÈÒÍËÈ Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÌflÎ Ô˘ËÌÛ ·˚ÒÚÓÈ ÂÁ‰˚: ÓÚ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ô‡ıÎÓ ‡ÎÍÓ„ÓÎÂÏ. чχ Ì ÒÏӄ· ÔÓÈÚË ÌÂÒÍÓθÍÓ ÚÂÒÚÓ‚ ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë Ë ·˚· ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì‡. Ç Û˜‡ÒÚÍ ÔÓÎˈÂÈÒÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ÛÓ‚Â̸ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl Û ÌÂfi ‚ ÍÓ‚Ë ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ Ô‚ÓÒıÓ‰ËÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ‰Îfl ‚ÓʉÂÌËfl ÌÓÏÛ. à ÚÛÚ ‰‡Ï‡ Ôӂ‰‡Î‡ ÔÓÎˈÂÈÒÍËÏ ÒÓ‚ÒÂÏ ÛÊ Ô˜‡Î¸Û˛ ËÒÚÓ˲. é͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÒÂÒÚ¸ Á‡ Ûθ, Ó̇ ÓÚÏÂÚË· ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚Ó‰ËÚÂθÒÍËı Ô‡‚, ÍÓÚÓ˚Â Û ÌÂfi ÓÚÓ·‡ÎË „Ó‰ÓÏ ‡Ì Á‡... ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ‡ÎÍÓ„ÓθÌÓ„Ó ÓÔ¸flÌÂÌËfl. «ùÚ‡ ‰‡Ï‡ - Ӊ̇ ËÁ ÚÂı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÓ·˘Â ÌÂθÁfl ÔÛÒ͇ڸ Á‡ Ûθ» - Á‡fl‚ËΠ̇˜‡Î¸ÌËÍ ÏÂÒÚÌÓÈ ÏËÎˈËË íÓÏ Ç‡ÈÚˆÂθ.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ àÓÒËÙ òÖâçÅãÄí. ÚÓθÍÓ ÊÂÌ˘ËÌ, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ë 燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ˛ˉ˘ÂÒÍÓ„Ó ÊÂÌÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ·˚ÎÓ Ò‰Ë

ВАМ МЕШАЮТ СПАТЬ

‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ ëòÄ ‚ 2012 „Ó‰Û.

13,9% ‡ ÒÚÓθÍÓ ÒÌËÁË·Ҹ ÔÓ‰‡ç ʇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ‚ ëòÄ ‚ ÔÂ‚ÓÏ Í‚‡ڇΠ2013 „Ó‰‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÔÂ‚˚Ï Í‚‡Ú‡ÎÓÏ 2012. ùÚÓ ıÛ‰¯ËÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ Ò 1994 „Ó‰‡.

44

ù‰Û‡‰ ÄåàçéÇ, Vice President Debt and Tax Specialist

ÑéãÉà

èêéîÖëëàéçÄãúçéÖ êÖòÖçàÖ èêéÅãÖå ë áÄÑéãÜÖççéëíúû • PERSONAL LOANS • КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ • CREDIT HISTORY REPAIR

‡ ÚÂËÚÓËË ÒÚÓθÍËı ¯Ú‡ç ÚÓ‚ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ‰‡˛ÚÒfl ·ËÎÂÚ˚ ÎÓÚÂÂË Powerball. Ä··‡Ï‡, ÄÎflÒ͇, LJÈÓÏËÌ„, ɇ‚‡ÈË, åËÒÒËÒÒËÔË, 炇‰‡ Ë ûÚ‡ Ì ÔÓ‰‡˛Ú ·ËÎÂÚÓ‚ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ÎÓÚÂÂÈ.

ÅÖá éÅöüÇãÖçàü ÅÄçäêéíëíÇÄ:

ë éÅöüÇãÖçàÖå ÅÄçäêéíëíÇÄ:

• ëÌËÊÂÌË Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚÂÈ ‰Ó 80% ÔË ‰Ó„Ó‚Ó‡ı Ò ·‡Ì͇ÏË Ë Í‰ËÚÌ˚ÏË Í‡Ú‡ÏË

• ÇÒ ‚ˉ˚ ·‡ÌÍÓÚÒÚ‚ • ɇ‡ÌÚËÛÂÏ ÎÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚ Ë ÒÂ‚ËÒ

TREE OF LIFE FINANCIAL INC.

718-591-1000

• 2715 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230 • 147-17 Union Turnpike, Flushing, NY 11367


www.vnovomsvete.com

6

24—30 χfl 2013

ГРУЗИЯ

ùïé ëéûáÄ УКРАИНА

è‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ìÍ‡ËÌ˚ ÔÓ‰‰ÂʇÎÓ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‡Ê Ú‡‚χÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÛÊËfl. ÑÓÍÛÏÂÌÚ, ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ‰‰ÂʇÌÌ˚È Í‡·ËÌÂÚÓÏ ÏËÌËÒÚÓ‚, ÔÂ‰‡Ì ̇ Ó˜Â‰ÌÛ˛ ‰Ó‡·ÓÚÍÛ ‚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ.

Ñ

ÓÍÛÏÂÌÚ ·‡ÁËÛÂÚÒfl ̇ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÂ, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÇÂıÓ‚ÌÓÈ ‡‰˚ ¢ ‚ 2008 „Ó‰Û. Ö„Ó ‡‚ÚÓ˚ ÚÓ„‰‡ Ô‰·„‡ÎË ‡Á¯ËÚ¸ ÔÓ‰‡ÊÛ ÔËÒÚÓÎÂÚÓ‚, ÒÚÂÎfl˛˘Ëı ÂÁËÌÓ‚˚ÏË ÔÛÎflÏË, Îˈ‡Ï, ‰ÓÒÚË„¯ËÏ 18 ÎÂÚ. íÓÚ ÔÓÂÍÚ ·˚Î ÔËÌflÚ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ˜ÚÂÌËË, ‡ ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË ÔÂ‰‡Ì ̇ ‰Ó‡·ÓÚÍÛ ‚ åÇÑ. éÚÚÛ‰‡ ÓÌ ·˚Π̇Ô‡‚ÎÂÌ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó. ç˚̯ÌËÈ ‚‡ˇÌÚ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ Ú‡‚χÚ˘ÂÒÍÓ ÓÛÊË ÒÏÓ„ÛÚ ‚Ò „‡Ê‰‡ÌÂ, ‰ÓÒÚË„¯Ë 18 ÎÂÚ. è‡‚‰‡, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‚Ò Ê ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl ‡Á¯ÂÌË ÒÎÛÊ·˚ åÇÑ. èÓÒΉÌflfl ÏÓÊÂÚ ÓÚ͇Á‡Ú¸, ̇ÔËÏÂ, ËÁ-Á‡ ̇΢Ëfl ÒÛ‰ËÏÓÒÚË ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl „ËÒÚ‡ˆËË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÓÊË‚‡ÌËfl. èÓÚÂ·Û˛ÚÒfl Ú‡ÍʠωˈËÌÒ͇fl ÒÔ‡‚͇ Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚Ó Ó Ò‰‡˜Â ˝ÍÁ‡ÏÂ̇ ̇ Á̇ÌË χÚÂˇθÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÓÛÊËfl Ë Ô‡‚ËÎ Ó·‡˘ÂÌËfl Ò ÌËÏ. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl Ô‡‚Ó Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌË Ú‡‚χÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÛÊËfl ËÏÂ˛Ú ÚÓθÍÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ͇Ú„ÓËË „‡Ê‰‡Ì: ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, ÊÛ̇ÎËÒÚ˚, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚. ïÓÚfl Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ÛÊ ÔÓıÓ‰ËÎ ‰Ó‡·ÓÚÍÛ ‚ åÇÑ, ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‚‰ÓÏÒÚ‚‡, ÔÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËflÏ ëåà, ÒÍÂÔÚ˘ÂÒÍË ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í Ò‡ÏÓÈ Ë‰Â χÒÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‡ÊË Ú‡‚-

·Ҹ. é̇ ҇χ Ì ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡, ÌÓ ÔË Â ÔÓfl‚ÎÂÌËË ÔÓÚË‚ÌËÍË „ÂÈÔ‡‡‰‡ ÒÚ‡ÎË ‚˚ÍËÍË‚‡Ú¸ ÎÓÁÛÌ„Ë ÔÓÚË‚ ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚. Ç ÂÁÛθڇÚ ÔÓËÁӯ‰¯Ëı ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÈ Ú‡‚Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÍÓÎÓ 30 „‡Ê‰‡Ì. èÓÒÚ‡‰‡ÎË Ú‡ÍÊ ÓÍÓÎÓ 20 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚.

Ç íÅàãàëà àáÅàãà ìóÄëíçàäéÇ Ääñàà Ç áÄôàíì ëÖäëìÄãúçõï åÖçúòàçëíÇ

Правительство за массовую продажу

èêà èêàÖåÖ çÄ êÄÅéíì êÄáêÖòÄí ëäêõÇÄíú ÇéáêÄëí Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËflÏ ËÁ í·ËÎËÒË, ‚ ÏËÌÛ‚¯Û˛ ÔflÚÌËˆÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ̇ ÔÓÒÔÂÍÚ êÛÒÚ‡‚ÂÎË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓϯ‡Ú¸ Ôӂ‰ÂÌ˲ ÌÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÈ ‡ÍˆËË ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ô‡‚ ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚. Ç ÂÁÛθڇÚ ÔËÍÂÚ ÔÓÚË‚ ‡ÍˆËË ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÒÂÍÒ-ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚ Á‡‚Â¯ËÎÒfl ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËflÏË ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ ‡‚ÌÓÔ‡‚Ëfl „‚ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË „ÛÁËÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ëÓ˛Á Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ». èÓ‰‰Âʇڸ ‡ÍˆË˛ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ô‡‚ ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚ Í Ú·ËÎËÒÒÍÓÏÛ äÓ̈ÂÚÌÓÏÛ Á‡ÎÛ Ô˯ÎË ÓÍÓÎÓ 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÊÂÌ˘ËÌ˚. éÌË Ô·ÌËÓ‚‡ÎË ÔÓ‚ÂÒÚË ‡ÍˆË˛ Û Á‰‡ÌËfl Ô‡·ÏÂÌÚ‡, Ӊ̇ÍÓ Ëı ÓÔÂ‰ËÎË: ̇ ÔÎÓ˘‡‰Ë ë‚Ó·Ó‰˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÔÓÚË‚ÌËÍË ÒÂÍÒ-ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ̇ıÓ‰ËÎÒfl Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ Å‡ÒËÎ å͇·‚˯‚ËÎË, ÓÚ·˚‚¯ËÈ Á‡Íβ˜ÂÌË ËÁ-Á‡ ·Ó¸·˚ ÔÓÚË‚ ҂ˉÂÚÂÎÂÈ à„ӂ˚, Ë Â„Ó Ô‡ÒÚ‚‡, ‚ÓÓÛÊÂÌ̇fl Í‡ÔË‚ÓÈ. èÓ Ëı ÒÎÓ‚‡Ï, ‡ÒÚÂÌËÂÏ ÓÌË ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ‡ÒÔÛ„Ë‚‡Ú¸ „‚ Ë ÎÂÒ·ËflÌÓÍ. èÓÚÂÒÚÛ˛˘Ë ÔÓ‚‡ÎË Á‡˘ËÚÛ ÔÓÎˈËË Ë Ôӄ̇ÎËÒ¸ Á‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÒÂÍÒ-ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚. ëÔˆ̇ÁÛ ‰‡Ê Ô˯ÎÓÒ¸ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÒÎÂÁÓÚӘ˂˚È „‡Á ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÒÂÍÒ-ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚ ÓÚ ‡Á˙flÂÌÌ˚ı ÔËÍÂÚ˜ËÍÓ‚. îËÁ˘ÂÒÍÓ„Ó Ì‡ÒËÎËfl Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ·Âʇڸ ·Î‡„Ó‰‡fl ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ „ÂÈ-χ¯‡ Û‚ÂÁÎË ‚ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ, Ó‰ËÌ ËÁ ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‡ÍˆËË ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚, Ó͇Á‡ÎÒfl ‚ ˆÂÌÚ ÏÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜ÌÓÈ ÚÓÎÔ˚ ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚ ‡ÍˆËË. åËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ ÔÓ‰‚Â„Òfl ̇ԇ‰ÂÌ˲, Ë ‚Ó‰ËÚÂβ Î˯¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓÎˈËË Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚‚‡Ú¸Òfl ËÁ ÓÍÛÊÂÌËfl. Ç Ò‡ÏÓÏ ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚÂÍ·, Ú‡Í Í‡Í ‚ Â„Ó ÒÚÓÓÌÛ ÎÂÚÂÎË Í‡ÏÌË, ·ÛÚ˚ÎÍË Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰ ÛÍÛ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï. ìÒÔÓÍÓËÚ¸ ÒÓ·‡‚¯ËıÒfl Ì ÒÏÓ„ÎË ÌË ÏËÌËÒÚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ à‡ÍÎËÈ É‡Ë·‡¯‚ËÎË, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ΢ÌÓ ÔËÂÁʇΠÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ, ÌË ÓÏ·Û‰ÒÏÂÌ ÉÛÁËË ì˜‡ ç‡ÌÛ‡¯‚ËÎË, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ‡Á˙flÒÌËÚ¸ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡Ï „ÂÈ-Ô‡‡‰Ó‚ Ô‡‚‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚ ̇ ÒÓ·‡ÌËfl Ë Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËË. éÏ·Û‰ÒÏÂ̇ Ô˯ÎÓÒ¸ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÓÚ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì ‰ÂÒflÚÍ‡Ï ÔÓÎˈÂÈÒÍËı, ÍÓÚÓ˚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ ‚˚‚ÂÎË Â„Ó Ò ÚÂËÚÓËË. èÓ‰ «„Ófl˜Û˛ ÛÍÛ» ÔÓԇ· Ë ËÒÔÓÎÌfl˛˘‡fl Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓÒ· ëòÄ ‚ ÉÛÁËË ÅˉÊËÚ ÅËÌÍ, ÍÓÚÓ‡fl, Í‡Í ÒÓÓ·˘ËÎË „ÛÁËÌÒÍË ëåà, ÔË·˚· ̇ ÔÓÒÔÂÍÚ êÛÒÚ‡‚ÂÎË ‚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl ͇̇ÎË-

травматического оружия è χÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÛÊËfl. Ç åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â ÔÓ·„‡˛Ú, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˜ÚÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÛ˛ Ô·ÌÍÛ ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Ò 18 ‰Ó 21 ËÎË ‰‡Ê ‰Ó 23 ÎÂÚ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åÇÑ, ̇ ìÍ‡ËÌ ‚ ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË „‡Ê‰‡Ì ÛÊ ̇ıÓ‰flÚÒfl ÓÍÓÎÓ 180 Ú˚Òfl˜ ‰ËÌˈ Ú‡‚χÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÛÊËfl. èË ˝ÚÓÏ ÂÊ„ӉÌÓ Ò Â„Ó ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒfl ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÓÚÂÌ ÔÂcÚyÔÎÂÌËÈ.

äãàóäé èéÅúÖí üçìäéÇàóÄ Çé Çíéêéå íìêÖ Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, Ôӂ‰ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ GfK ìÍ‡Ë̇, ÂÒÎË ·˚ ‚ ·ÎËʇȯ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸ ‚˚·Ó˚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡, ÚÓ 16% ÛÍ‡ËÌÒÍËı „‡Ê‰‡Ì Ò‚ÓË „ÓÎÓÒ‡ ÓÚ‰‡ÎË ·˚ Á‡ ÇËÍÚÓ‡ üÌÛÍӂ˘‡ Ë 16% Á‡ „·‚Û Ô‡ÚËË «ìÑÄê» , ·ÓÍÒÂ‡ ÇËÚ‡ÎËfl ä΢ÍÓ. êÂÈÚËÌ„ ä΢ÍÓ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÔÓ͇Á‡ÚÂÎflÏË Ï‡Ú‡ ‚˚ÓÒ Ì‡ 6%, ‡

è

ÂÈÚËÌ„ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Ì ËÁÏÂÌËÎÒfl.ÖÒÎË ·˚ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÚÛ ‚˚·ÓÓ‚ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ä΢ÍÓ Ë üÌÛÍӂ˘, ÚÓ Á‡ ä΢ÍÓ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË ·˚ 38%, Á‡ üÌÛÍӂ˘‡ - 19%. í‡Í ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú ÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl, Ôӂ‰ÂÌÌÓ„Ó GfK Ukraine ‚ ‡ÔÂΠÏÂÒflˆÂ 2013 „Ó‰‡. êÂÈÚËÌ„ ä΢ÍÓ ‚˚ÓÒ ‚Ó ‚ÒÂı „ËÓ̇ı ÒÚ‡Ì˚, Ô˘ÂÏ, ÂÒÎË ‚ äËÂ‚Â Â„Ó ÔÓ‰‰ÂʇÎË ·˚ 17%, ÚÓ ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ìÍ‡ËÌ ˝ÚÓÚ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÛÊ 29%. ëӄ·ÒÌÓ ˝ÚÓÏÛ Ê ÓÔÓÒÛ, ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÚÛ „ËÔÓÚÂÚ˘ÂÒÍËı ‚˚·ÓÓ‚ Á‡ ˝ÍÒ-ÔÂϸÂ‡ ûÎ˲ íËÏÓ¯ÂÌÍÓ „ÓÚÓ‚˚ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ 9% ÛÍ‡Ë̈‚, ‡ Á‡ ÎˉÂ‡ ̇ˆËÓ̇ÎËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË «ë‚Ó·Ó‰‡» é΄‡ ífl„ÌË·Ó͇ 5%. ÑÎfl ËÁÛ˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ‡Î¸Ì˚ı ̇ÒÚÓÂÌËÈ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ìÍ‡ËÌ˚ ·˚ÎÓ ÓÔÓ¯ÂÌÓ ·ÓΠÚ˚Òfl˜Ë ÂÒÔÓ̉ÂÌÚÓ‚, Ëϲ˘Ëı Ô‡‚Ó „ÓÎÓÒ‡. ÑÓÔÛÒÚËχfl ÔÓ„¯ÌÓÒÚ¸ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ÒÓÒÚ‡‚Ë· 3%.

èêÄÇÑÄ àá-áÄ êÖòÖíäà ˚‚¯ËÈ ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ ìÍ‡ËÌ˚ ûÎËfl íËÏÓ¯ÂÌÍÓ Ì‡˜‡Î‡ ‚ÂÒÚË ‰Ì‚ÌËÍ Ì‡ Ò‡ÈÚ “ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ô‡‚‰˚”. ë‚ÓË Á‡ÔËÒÍË ËÁ Ú˛¸Ï˚ Ó̇ ¯Ë· Ó·˙‰ËÌËÚ¸ Ó·˘ËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ: “è‡‚‰‡ ËÁ-Á‡ ¯ÂÚÍË”, Ô˯ÂÚ íëç. ua. “ë‚ÓËÏË ‡ÒÒ͇Á‡ÏË fl ıÓ˜Û ‰Ó͇Á‡Ú¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Û, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ ÔÓÍÛÓÓ‚, ÏËÎˈËÓÌÂÓ‚, ÒÛ‰ÂÈ, Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ ̇¯Ëı Ô‡‚ Ë Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË. ì Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÒÚ‡fl ¯‡Í‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔËÍ˚‚‡˛Ú Ò‚ÓË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓ„Ó̇ÏË Ë ËÒÔÓθÁÛ˛Ú Ò‚Ó˛ ‚·ÒÚ¸ ‰Îfl Î˯ÂÌËfl ‚ÒÂı Ì‡Ò ÓÒÚ‡Ú͇ Ô‡‚”, - „Ó‚ÓËÚÒfl ‚Ó ‚ÒÚÛÔËÚÂθÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‰Ì‚ÌË͇ íËÏÓ¯ÂÌÍÓ. ç‡ ÒÚ‡Ìˈ ‰Ì‚ÌË͇ ÂÒÚ¸ Á‡ÔËÒË Á‡ 15 Ë 16 χfl. Ç ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â Ô‡ÚËË íËÏÓ¯ÂÌÍÓ “ŇڸÍË‚˘Ë̇” Ú‡ÍÊ ÔÓflÒÌËÎË, ˜ÚÓ Û ÓԇθÌÓ„Ó ÔÂϸÂ‡ ‚ ÏÂÒÚ‡ı Î˯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ ÌÂÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. ë‚ÓË Á‡ÔËÒÍË ‰Îfl ‰Ì‚ÌË͇ Ó̇ ·Û‰ÂÚ ÔËÒ‡Ú¸ ÓÚ ÛÍË, ‡ Á‡˘ËÚÌËÍË ·Û‰ÛÚ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ëı ‚ ëÂÚË. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 2011 „Ó‰‡ íËÏÓ¯ÂÌÍÓ ·˚· ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì‡ ‚ ıӉ Òۉ·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔÓ ‰ÂÎÛ Ó Ô‚˚¯ÂÌËË ‚·ÒÚË Ë ÒÎÛÊ·Ì˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔË Á‡Íβ˜ÂÌËË „‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò êÓÒÒËÂÈ ‰‚ÛÏfl „Ó‰‡ÏË ‡ÌÂÂ. CÛ‰ ÔË„Ó‚ÓËÎ ÂÂ Í ÒÂÏË „Ó‰‡Ï Ú˛ÂÏÌÓ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌËfl. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÚ‡Ì Ö‚ÓÒÓ˛Á‡, ëòÄ, êÓÒÒËË Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡fl‚ÎflÎË, ˜ÚÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ·˚Î ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÏÓÚË‚ËÓ‚‡Ì. Ç·ÒÚË ìÍ‡ËÌ˚ ÓÚˈ‡ÎË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÏÓÚË‚‡ˆË˛.

Å

БЕЛАРУСЬ

‡·ÏÂÌÚ Å·ÛÒË ÔËÌflÎ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ˜ÚÂÌËË ÔÓÔ‡‚ÍË ‚ íÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÓ‰ÂÍÒ, ÍÓÚÓ˚ ̇Ô‡‚ÎÂÌ˚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓÚË‚ ‰ËÒÍËÏË̇ˆËË ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ Ë ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂθÒÚ‚‡ ÔË ÔËÂÏ ̇ ‡·ÓÚÛ. é· ˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘Ë· Á‡ÏÔ‰Ò‰‡ÚÂÎfl ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÚÛ‰Û Ë ÒÓˆ‚ÓÔÓÒ‡Ï ã‡ËÒ‡ ÅÓ„‰‡Ìӂ˘. á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ‚ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÒÚ‡Ú¸˛ 14 íÛ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ («á‡Ô¢ÂÌË ‰ËÒÍËÏË̇ˆËË ‚ ÒÙÂ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ»). èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÅÓ„‰‡Ìӂ˘, Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ËÒÍβ˜‡ÂÚ „‡Ù˚ Ó ‚ÓÁ‡ÒÚÂ Ë ÏÂÒÚ ÊËÚÂθÒÚ‚‡ ÒÓËÒ͇ÚÂÎÂÈ ‚ ‡ÌÍÂÚ‡ı ÔË ÔËÂÏ ̇ ‡·ÓÚÛ. é„‡Ì˘ÂÌËfl ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ Ú‡ÍÊ ÌÂθÁfl ·Û‰ÂÚ Û͇Á˚‚‡Ú¸ ‚ Ó·˙fl‚ÎÂÌËflı Ó ‚‡Í‡ÌÒËflı. «ÖÒÎË ˝ÚË ÔÓÔ‡‚ÍË ·Û‰ÛÚ ÔËÌflÚ˚, ÚÓ „‡Ê‰‡Ì‡Ï Å·ÛÒË Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ‡Á¯‡Ú ÒÍ˚‚‡Ú¸ ÓÚ Ì‡ÌËχÚÂÎfl Ò‚ÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÔË ÔËÂÏ ̇ ‡·ÓÚÛ. ùÚÓ Ó˜Â̸ ÔÓ„ÂÒÒ˂̇fl ÌÓχ. lj¸ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓ·„‡˛˘ËÏ ÍËÚÂËÂÏ ÔË ÔËÂÏ ̇ ‡·ÓÚy ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇ÎËÁÏ, ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸, ‡ Ì ‚ÓÁ‡ÒÚ», - Ò͇Á‡Î‡ ‰ÂÔÛÚ‡Ú, ‰Ó·‡‚Ë‚, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÒÓËÒ͇ÚÂθ ÔÓÈÏÂÚ, ˜ÚÓ Â„Ó Ì ‚ÁflÎË Ì‡ ‡·ÓÚÛ ËÁ-Á‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰ ̇ ̇ÌËχÚÂÎfl.

è

ЭСТОНИЯ

“èêÖåúÖê Ç àáÉçÄçàà” ÇÖêçìãëü çÄ êéÑàçì

ÒÚ‡ÌÍË “ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ‡ ùÒÚÓÌÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ‚ ËÁ„̇ÌËË, ËÒÔÓÎÌfl˛˘Â„Ó Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ì˚”, í˚ÌËÒ‡ äËÌÚ‡ Ë Â„Ó ÒÛÔÛ„Ë å‡„‰˚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ùÒÚÓÌ˲ ËÁ ò‚ˆËË, „‰Â äËÌÚ ·˚Î ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ Á‡ıÓÓÌÂÌ. é· ˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ ͇̈ÂÎflËË Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ùÒÚÓÌËË, ÓÚÏÂÚË‚, ˜ÚÓ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÂÁ‡ıÓÓÌÂÌË ̇ Ú‡ÎÎËÌÒÍÓÏ Í·‰·Ë˘Â åÂÚ͇҇θÏËÒÚÛ ÒÓÒÚÓËÚÒfl 17 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ ‡Ï͇ı ÓÚϘ‡ÂÏÓ„Ó ‚ Ì˚̯ÌÂÏ „Ó‰Û 95ÎÂÚËfl ÔÓ‚ÓÁ„·¯ÂÌËfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ùÒÚÓÌËË. í˚ÌËÒ äËÌÚ ‚ÓÁ„·‚ÎflÎ “Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ùÒÚÓÌËË ‚ ËÁ„̇ÌËË” ‚ ò‚ˆËË Ò ‰Â͇·fl 1970 „Ó‰‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡

é


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

ÒÏÂÚË ‚ χÚ 1990 „Ó‰‡. äËÌÚ - ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂθ ÔÂ‚ÓÈ ùÒÚÓÌÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË, ‚ „Ó‰˚ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÒÓÚÛ‰Ì˘‡Î Ò ÌÂψÍËÏË ÓÍÍÛÔ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ‚ÓÈÒ͇ÏË Ë ‚ıÓ‰ËÎ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÍÓη·ÓˆËÓÌËÒÚÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ÅÂʇΠ‚ ò‚ÂˆË˛ ÓÒÂ̸˛ 1944 „Ó‰‡ ÔÓÒΠÓÚÒÚÛÔÎÂÌËfl ÌÂψÍËı ‚ÓÈÒÍ Ë Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ä‡ÒÌÓÈ ÄÏËË. ë 1957 „Ó‰‡ ‚ÓÁ„·‚ÎflÎ „‡ÁÂÚÛ ˝ÒÚÓÌÒÍËı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚ ‚ ò‚ˆËË, Ò 1975 „Ó‰‡ ·˚Î ¯‚‰ÒÍËÏ ÔÂÌÒËÓÌÂÓÏ.

ЛАТВИЯ

ÇãÄëíà áÄèêÖíàãà çÄáõÇÄíú ÑÖêÖÇçû Ç óÖëíú èìíàçÄ ‡Ú‚ËÈÒÍË ‚·ÒÚË Á‡ÔÂÚËÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÌÓ‚Ó ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍÓ ÔÓÒÂÎÂÌË ‚ ÒÂθÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË «èÛÚËÌÍÓÈ», ÒÓÓ·˘‡ÂÚ êÅä. çÓ‚˚È Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ ‡ÒÔÓÎÓÊËÎÒfl ̇ ÔÓÎÔÛÚË ÏÂÊ‰Û ûχÎÓÈ Ë êË„ÓÈ. ê‡Ì ÓÒÌÓ‚‡ÚÂθ ÌÓ‚ÓÈ ‰Â‚ÌË Á‡fl‚ÎflÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ô·ÌËÛÂÚ Ì‡Á‚‡Ú¸ ̇ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ êÓÒÒËË Ç·‰ËÏË‡ èÛÚË̇. í‡Í ÓÌ ıÓÚÂÎ ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸ ‚Í·‰ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ êî ‚ ‡Á‚ËÚË êÓÒÒËË Ë ‚ÒÂ„Ó ÏË‡. ëӄ·ÒÌÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ã‡Ú‚ËÈÒÍÓÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍË, ̇Á‚‡ÌËfl ̇ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÚ‚ÂʉÂÌ˚ Ì ÚÓθÍÓ ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÌÓ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï flÁ˚ÍÓ‚˚Ï ˆÂÌÚÓÏ. 16 χfl ÔÓÒΉÌËÈ ÓÙˈˇθÌÓ Á‡ÔÂÚËÎ Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ‡Ï ËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‰ÂÂ‚Ì˛ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ êÓÒÒËË. É·‚‡ ‚‰ÓÏÒÚ‚‡ Ä„ËÒ íËÏÛÒÍ ÔÓflÒÌËÎ ÔÂÒÒÂ, ˜ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌË ‚ ˜ÂÒÚ¸ èÛÚË̇ ÔÓÒÚÓ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÙˈˇθÌ˚Ï Î‡Ú‚ËÈÒÍËÏ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Í ÚÓÔÓÌËχÏ.

ã

‚˚‰‡‚‡Ú¸ ‚ÒÂÏ „‡Ê‰‡Ì‡Ï ÂÒÔÛ·ÎËÍË. î‡ÌˆÛÁÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Oberthur Technologies ÔÓ‰ÔË҇· Ò Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‡ÍÚ Ó· ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓÈ ÔËÂÏÍÂ-Ò‰‡˜Â ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛. ꇷÓÚ˚ ÔÓ ÒÓÁ‰‡Ì˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÂÎËÒ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ‰‚Ûı ÔÓÒΉÌËı ÎÂÚ. Ç ÂÁÛθڇÚÂ, ÛÒËÎËflÏË Ù‡ÌˆÛÁÓ‚ ‚ ìÁ·ÂÍËÒڇ̠ÔÓfl‚Ë·Ҹ ÒÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ÒËÒÚÂχ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl „ËÒÚËÓ‚‡Ú¸ „‡Ê‰‡Ì, ÔÂÒÓ̇ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ԇÒÔÓÚ‡, ‚ÂËÙˈËÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÔÓ„‡Ì˘Ì˚È ÍÓÌÚÓθ. Ç·ÒÚË ÒÚ‡Ì˚ ÓÚϘ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ù‡ÌˆÛÁÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËflÔÓ‰fl‰˜ËÍ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ‚ ÏË ӉÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ̇‰ÂÊÌ˚ı, ‡  ¯ÂÌËfl ̇˷ÓΠ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ÏË Ë Û‰Ó·Ì˚ÏË Í‡Í ‰Îfl Ô‡ÒÔÓÚËÒÚÓ‚, Ú‡Í Ë ‰Îfl „‡Ê‰‡Ì. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ̇ ÚÂËÚÓËË ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl Í‡Í Ô‡ÒÔÓÚ‡ ÒÚ‡Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡, Ú‡Í Ë ÌÓ‚˚ ·ËÓÏÂÚ˘ÂÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚. ëÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı Ô‡ÒÔÓÚÓ‚ ËÒÚÂ͇ÂÚ ‚ ÍÓ̈ 2015 „Ó‰‡. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ ÒÚ‡˚ı Ô‡ÒÔÓÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â, Í‡Í Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ, ·˚ÎË ·ÂÒÒÓ˜Ì˚ÏË ÔÓÒΠ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÌÓÒËÚÂÎÂÏ 45-ÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÌÓ‚˚ ԇÒÔÓÚ‡ ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ó·ÌÓ‚ÎflÚ¸ ͇ʉ˚ 10 ÎÂÚ.

ТУРКМЕНИСТАН

óÖåèàéçäÄ åàêÄ Ç 6 ãÖí

Ë èÂÛ Ë ‚˚Ë„‡Î‡ ‚Ò ‚ÒÚ˜Ë, ̇·‡‚ 9 Ó˜ÍÓ‚ ËÁ 9 ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı. ç‡ ÒÓÒÚflÁ‡ÌËflı ˛Ì‡fl ÚÛÍÏÂÌÒ͇fl ¯‡ıχÚËÒÚ͇ Ú‡ÍÊ ·˚· Û‰ÓÒÚÓÂ̇ Á‚‡ÌËfl ͇̉ˉ‡Ú‡ ‚ χÒÚÂ‡ ÒÔÓÚ‡ FIDE.

áÄèìôÖçÄ ëàëíÖåÄ ÅàéåÖíêàóÖëäàï èÄëèéêíéÇ ìÁ·ÂÍËÒڇ̠‚ÒÚÛÔË· ‚ ÒÚÓÈ ÒËÒÚÂχ ·ËÓÏÂÚ˘ÂÒÍËı Ô‡ÒÔÓÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÛÚ

Ç

- ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ - ä‡ÌÍÛÌ, ÄÛ·‡, Ň„‡Ï˚ - åÂÍÒË͇ Ë ‰. äêìàáõ éîéêåãÖçàÖ Çàá ‚ êÓÒÒ˲ Ë ‰. ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ

ëéãÑÄí éíäêõã éÉéçú èé ëéëãìÜàÇñÄå ÓΉ‡Ú-ÒÓ˜ÌËÍ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ çÓÂÏ·Âfl̇ („ÓÓ‰‡ ̇ Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ ÄÏÂÌËË) ‚˚ÒÚÂÎËÎ ‚ Ò‚ÓËı ÒÓÒÎÛÊË‚ˆÂ‚, Û·Ë‚ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ‡ÌË‚ ‚ÚÓÓ„Ó ‚ „ÓÎÓ‚Û. é· ˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·‡ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÂÒÔÛ·ÎËÍË. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‚‰ÓÏÒÚ‚‡, Ó„Ó̸ ËÁ Ääå ÓÚÍ˚Î ÌÂÍËÈ Ñ‡‚ˉ ‡ÚflÌ. Ç ÂÁÛθڇÚ fl‰Ó‚ÓÈ ã˛ÍÒ ëÚÂÔ‡ÌflÌ ÒÍÓ̘‡ÎÒfl ̇ ÏÂÒÚÂ, ¢ ӉËÌ ÒÓΉ‡Ú, É‡˜¸fl ë‡ÍËÒflÌ, ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÍÎËÌ˘ÂÒÍËÈ ‚ÓÂÌÌ˚È „ÓÒÔËڇθ åËÌÓ·ÓÓÌ˚. èÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ‚ÓÁ·ÛʉÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓ Òڇڸ «Û·ËÈÒÚ‚Ó». Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ Ë̈ˉÂÌÚÓÏ ÓÏ·Û‰ÒÏÂÌ ÄÏÂÌËË ä‡ÂÌ Ä̉‡ÒflÌ Ô‰ÎÓÊËÎ ÏËÌËÒÚÛ Ó·ÓÓÌ˚ ëÂÈ‡ÌÛ é„‡ÌflÌÛ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ô‡·ÏÂÌÚÛ ÓÚ˜ÂÚ Ó ÒÎÛ˜‡flı ÒÏÂÚË Ë ÌÂÛÒÚ‡‚Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ‚ ‡ÏËË. èÓ ËÌÙÓχˆËË Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍÓ‚, ‚ 2012 „Ó‰Û ‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒË·ı ÄÏÂÌËË Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ 44 ÒÏÂÚË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı, ̇ ÔflÚ¸ ÒÎÛ˜‡Â‚ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ „Ó‰ÓÏ ‡ÌÂÂ. èË ˝ÚÓÏ Î˯¸ 12 ËÁ ÌËı ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Í «·Ó‚˚Ï ÔÓÚÂflÏ». èÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂ ‰‚Ó ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı ·˚ÎË Û·ËÚ˚ ËÁ-Á‡ ÌÂÛÒÚ‡‚Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.

åÄòàçõ Ç êÖçí

ë

УЗБЕКИСТАН

ò

éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï:

АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

ÂÒÚËÎÂÚÌflfl Åfl„Ûθ ùÁËÁÓ‚‡ ËÁ įı‡·‡‰ÒÍÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ¯‡ıÏ‡Ú Òڇ· ˜ÂÏÔËÓÌÍÓÈ ÏË‡ ̇ ÔÓıӉ˂¯ÂÏ ‚ ÉˆËË óÂÏÔËÓ̇Ú ÏË‡ ÒÂ‰Ë ¯ÍÓθÌËÍÓ‚. Ç ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Â ÔËÌËχÎË Û˜‡ÒÚË ·ÓΠ‰‚Ûı ‰ÂÒflÚÍÓ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ËÁ 17 ÒÚ‡Ì ÏË‡. Åfl„Ûθ ‚˚ÒÚÛԇ· ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË ‰Ó 7 ÎÂÚ. èÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ÒÓÒÚflÁ‡ÌËÈ (ÔÓ ¯‚ÂȈ‡ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ) Ó̇ Ò˚„‡Î‡ 9 ÚÛÓ‚ Ò ÒÓÔÂÌˈ‡ÏË ËÁ ä‡Á‡ıÒڇ̇, ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, òËã‡ÌÍË, Äη‡ÌËË, êÛÏ˚ÌËË, åÓÌ„ÓÎËË

7

çÖ èêéèìëíàãà êÄÑàéÄäíàÇçõÖ ÄÇíéåéÅàãà àá üèéçàà ä˚„˚ÁÒڇ̠Á‡‰Âʇ̇ Ô‡ÚËfl flÔÓÌÒÍËı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‰ÓÁÓÈ „‡Ïχ-ËÁÎÛ˜ÂÌËÈ. ä‡Í ÒÓÓ·˘Ë· «êÓÒÒËÈÒ͇fl „‡ÁÂÚ‡», „ÛÁ ·˚Î ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ Òڇ̈ËË “Ä·ωËÌ” ‚ óÛÈÒÍÓÈ Ó·Î‡-

Ç

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Ç ñÖçì ÇäãûóÖçõ: äÄêãéÇõ — ÓÚÂθ - 13 ÌÓ˜ÂÈ, ΘÂÌËÂ, ÇÄêõ 2-‡ÁÓ‚Ó ÔËÚ‡ÌËÂ. ÓÚ $935

— í‡ÌÒÙÂ ‡˝ÓÔÓÚ-ÓÚÂθ-‡˝ÓÔÓÚ ñÂ̇ ̇ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ ‰‚ÛıÏÂÒÚÌÓÏ ÌÓÏÂÂ

****

ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ëÄçÄíéêàà

Ruze . . . .$91 Prezident $106 Thermal .$107

***

Esplanade $65 Military . .$73 Krivan . . .$83

ТОЛЬКО У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ

èéëíÄçéÇäÄ ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì ̇ ÍÓÌÒÛθÒÍËÈ Û˜ÂÚ íìêõ ë êìëëäàå ÉàÑéå: óÂıËfl, Ä‚ÒÚËfl, àÁ‡Ëθ, ÉÂχÌËfl, àÚ‡ÎËfl Ééëíàçàñõ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ

åéëäÇÄ . . . ë-èÖíÖêÅìêÉ èêÄÉÄ . . . . . äàÖÇ . . . . . éÑÖëëÄ . . . äàòàçÖÇ . . íÅàãàëà . . . ÖêÖÇÄç . . . . íÖãú-ÄÇàÇ .

V.I.P. SERVICE

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

.$608 .$618 .$839 .$631 .$621 .$896 .$917 .$853 .$880

ç‡ÎÓ„Ë ‚Íβ˜ÂÌ˚

ÒÚË. èË ÔÓ‚ÂÍ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÙÓ̉ ΄ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ô‚˚¯‡Î ‰ÓÔÛÒÚËÏÛ˛ ÌÓÏÛ ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á. ëÂȘ‡Ò ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ò Ï‡¯Ë̇ÏË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÚÂËÚÓËË Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÚÂÏË̇·. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍÓ‚, ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ÔflÚ¸ ‡‚ÚÓχ¯ËÌ. èÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÒΉӂ‡Î ËÁ üÔÓÌËË ‚ ä˚„˚ÁÒÚ‡Ì Ú‡ÌÁËÚÓÏ ˜ÂÂÁ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì. ùÚÓ Ì ÔÂ‚˚È ÒÎÛ˜‡È Á‡‚ÓÁ‡ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‰ÓÁÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË. ê‡ÌÂÂ Ó ÔÓ‰Ó·Ì˚ı „ÛÁ‡ı ËÌÙÓÏËÓ‚‡Î ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ „ÓÒÒ‡Ì˝Ôˉ̇‰ÁÓ‡, ‚ ‡‰ÂÒ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔËÎË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ÓÚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË “ë‚Â̇fl” Ó Á‡‰ÂʇÌËË ˜ÂÚ˚Âı ‡‚ÚÓχ¯ËÌ Ò ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Á‡„flÁÌÂÌËÂÏ, ÔË·˚‚¯Ëı ËÁ üÔÓÌËË. ëÔˆˇθÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÍÒÔÓÁˈËÓÌÌÓÈ ‰ÓÁ˚ „‡Ïχ-ËÁÎÛ˜ÂÌËfl ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‡‚ÚÓχ¯ËÌ Ô‚˚¯‡Î‡ ÒÂ‰Ì˛˛ ‚Â΢ËÌÛ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÓ̇ ̇ ÚÂËÚÓËË ä˚„˚ÁÒڇ̇ ÓÚ 2 ‰Ó 60 ‡Á. èÓÒΠ‡‚‡ËË Ì‡ ‡ÚÓÏÌÓÈ Òڇ̈ËË ‚ üÔÓÌËË ‚ÂÒÌÓÈ 2011 „Ó‰‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‡ÒÔÓfl‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ‚ÂflÚ¸ ‚Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË, ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÁ üÔÓÌËË, ̇ ÛÓ‚Â̸ ‡‰Ë‡ˆËË.

ТАДЖИКИСТАН

åàÉêÄçíéÇ çÄìóÄí êìëëäéåì 퇉ÊËÍËÒڇ̠ËÁ‰‡Ì ۘ·ÌËÍ «êÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‰Îfl ÚÛ‰Ó‚˚ı ÏË„‡ÌÚÓ‚». èÓÒÓ·Ë ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 20 ÛÓÍÓ‚ Ò «ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ‡Á„Ó‚ÓÌ˚ÏË ÚÂχÏË», Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË ‚ ‚ˉ ÚÂÍÒÚÓ‚ Ë ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚: Ó êÓÒÒËË, ÔËÂÁ‰ ‚ êÓÒÒ˲, Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚È Ë Ô‡ÒÔÓÚÌ˚È ÍÓÌÚÓθ, ‰ÂÌÂÊÌ˚ ÔÂ‚Ӊ˚, Ó·ÏÂÌ ‰ÂÌ„, ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë Ëı ¯ÂÌËfl Ë ‰Û„ËÂ. íË‡Ê ۘ·ÌË͇ - 4 Ú˚Òfl˜Ë ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚. éÌ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì Ë Ì‡Ô˜‡Ú‡Ì ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍ ééç Ë åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ‚ êÓÒÒËË ‡·ÓÚ‡˛Ú ‰Ó ÏËÎÎËÓ̇ „‡Ê‰‡Ì 퇉ÊËÍËÒڇ̇ (̇ÒÂÎÂÌË ҇ÏÓÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍË - 7,8 ÏËÎÎËÓ̇), ‡ Ëı Á‡‡·ÓÚÍË, ÓÚÔ‡‚ÎflÂÏ˚ ̇ Ó‰ËÌÛ, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰Ó ÚÂÚË ÇÇè ÒÚ‡Ì˚.

Ç

ãÖóÖç çÄ äìê àÖ éêíÄï: óÖïàü

ÄÇàÄÅàãÖíõ Çé ÇëÖ ëíêÄçõ åàêÄ. éíÑõï. äìêéêíõ. äêìàáõ íìêõ èé ÖÇêéèÖ, Äáàà à ûÜçéâ ÄåÖêàäÖ ë êìëëäàå ÉàÑéå: àëèÄçàü àÒÔ‡ÌËfl 10-11 ‰ÌÂÈ $959-995 àÏÔÂ‡ÚÓÒÍËÈ å‡‰ˉ, 8 ‰ÌÂÈ $885 àÒÔ‡ÌËfl-å‡ÓÍÍÓ, 15 ‰ÌÂÈ $1475 ë‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒ͇fl Ò͇Á͇, 8 ‰ÌÂÈ (ŇÒÂÎÓ̇, äÓÒÚ‡-Å‡‚Ó, çˈˆ‡, ä‡ÌÌ˚, åÓÌÚÂ-ä‡ÎÓ, ë‡Ì-êÂÏÓ) $689 èÓÚÛ„‡ÎËfl-àÒÔ‡ÌËfl, 11 ‰ÌÂÈ $985 àÒÔ‡ÌËfl-èÓÚÛ„‡ÎËfl, 15 ‰ÌÂÈ $1195

àíÄãàü éÚ åË·̇ ‰Ó êËχ, 8 ‰ÌÂÈ éÚ êËχ ‰Ó ç‡ÔÓÎfl, 8 ‰ÌÂÈ éÚ êËχ ‰Ó ÇÂ̈ËË, 8 ‰ÌÂÈ

$1139 $929 $845

ÇÖçÉêàü-ëãéÇÄäàüóÖïàü-ÄÇëíêàü 13 ‰ÌÂÈ/12 ÌÓ˜ÂÈ $1,250 12 ‰ÌÂÈ/11 ÌÓ˜ÂÈ $1,180

1-866-667-8247

àáêÄàãú 阇Ó‚‡ÌË àÁ‡ËÎfl, 7 ÌÓ˜ÂÈ/8 ‰ÌÂÈ . . . .$770 èÎ˛Ò àÓ‰‡ÌËfl Ë ùÈ·Ú, 4 ÌÓ˜Ë/5 ‰ÌÂÈ . .$650 àÁ‡Ëθ + àÓ‰‡ÌËfl 10 ÌÓ˜ÂÈ/11‰ÌÂÈ . .$1820 ÜÂϘÛÊË̇ àÁ‡ËÎfl, 10 ÌÓ˜ÂÈ/11 ‰ÌÂÈ $1,660 ÇÂÒ¸ àÁ‡Ëθ, 7 ÌÓ˜ÂÈ/8 ‰ÌÂÈ . . . . . . . .$1,090 èÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÂ Í ˜ÂÚ˚ÂÏ ÏÓflÏ (çÂÚ‡ÌËfl, àÂÛÒ‡ÎËÏ, ùÈ·Ú, íÂθ-Ä‚Ë‚, ɇÎËÎÂfl, åÂÚ‚Ó ÏÓÂ, üÙÙÓ, í‚ÂËfl, èÂÚ‡) 9 ÌÓ˜ÂÈ/10 ‰ÌÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1,358

ûÜçÄü ÄåÖêàäÄ Å‡ÁËÎËfl-Ä„ÂÌÚË̇ (íÛ “íË Ê·ÌËfl) 10 ‰ÌÂÈ/9 ÌÓ˜ÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2,010 Å‡ÁËÎËfl-Ä„ÂÌÚË̇-óËÎË (íÛ “·‡ÚÒÍË ÒÚ‡Ì˚”) 12 ‰Ì./11 ÌÓ˜ÂÈ $2,998 *Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÛ‡ ‚ıÓ‰flÚ ‚ÌÛÚÂÌÌË ÔÂÂÎÂÚ˚ ̇ 1 ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ÓÚÂÎË 4+ äÄêàÅëäàÖ éëíêéÇÄ: ÄÛ·‡, üχȇ, ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Ë ‰. èìíÖòÖëíÇàü èé ÄåÖêàäÖ

www.tairtravel.com Tel. (718) 376-0300 • Fax. (718) 376-9022 • 2610 East 18th Street, Off#2, Brooklyn, NY 11235 á‚ÓÌËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ

¤

(ä‡ÎÓ‚˚ Ç ‡˚, üıËÏÓ‚, å‡ ˇÌÒÍË ㇠ÁÌË) ÅìÑÄèÖòí ÉÖêåÄçàü àíÄãàü

íéãúäé ì çÄë ÉÛÔÔÓ‚ÓÈ ÚÛ ‚ ûÊÌÛ˛ ÄÙËÍÛ Ò ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏ „ˉÓÏ Ò 22 ÌÓfl·fl ÔÓ 2 ‰Â͇·fl. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÛ‡ $2470 (‰‚ÛıÏÂÒÚÌÓ ‡ÁÏ¢ÂÌËÂ) ·ÂÁ ÔÂÂÎÂÚ‡. Ç˚ÎÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ.

äêìàáõ èé ÇëÖå çÄèêÄÇãÖçàüå


www.vnovomsvete.com

8

àÉêõ èÄíêàéíéÇ Ç 1961 „Ó‰Û ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÛ äÓÌ„Ó ÔË·˚· ÒÓ‚ÂÚÒ͇fl ‰ËÔÎÓχÚ˘ÂÒ͇fl ÏËÒÒËfl. ùÚ‡ ‡ÙË͇ÌÒ͇fl ÒÚ‡Ì‡ ·˚· ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ʇÍËı ÙÓÌÚÓ‚ «ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚». à ÏÂÒÚÌ˚È ÂÁˉÂÌÚ ñêì ã‡Ë Ñ‚ÎËÌ Ò‡ÁÛ Ì‡˜‡Î ËÒ͇ڸ ÒÔÓÒÓ· Î˯ËÚ¸ ‚ÎËflÌËfl ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‰ËÔÎÓχÚÓ‚. à ‚ÓÚ Ì‡ ͇ÍÓÏ ÒÔÓÒÓ·Â, Òӄ·ÒÌÓ ÏÂÏÛ‡‡Ï Ñ‚ÎË̇, ÓÌ ‚ ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl. ÏÂË͇̈˚ ̇ÌflÎË ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‚ äÓÌ„Ó ÍÓΉÛ̇. à ÚÓÚ Ì‡ÎÓÊËÎ ÒÚ‡¯ÌÓ Á‡ÍÎflÚË ̇ Á‰‡ÌË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‰ËÔÎÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏËÒÒËË Ë ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÚÛ‰‡ ‚ÓȉÂÚ. Ä ˜ÚÓ·˚ ‚Ò ÊËÚÂÎË ÒÚÓÎˈ˚ äÓÌ„Ó Ó· ˝ÚÓÏ Á̇ÎË, ÍÓΉÛÌ ÌÂÒÍÓθÍÓ ˜‡ÒÓ‚ ڇ̈‚‡Î ÔÂ‰ Á‰‡ÌËÂÏ Ò ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ Ù·„ÓÏ ËÚۇθÌ˚ ڇ̈˚. ë„ӉÌfl ËÏfl ã‡Ë Ñ‚ÎË̇ Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÍÛ„‡ı åÓÒÍ‚˚ Ë Ç‡¯ËÌ„ÚÓ̇. é‰Ì‡ÍÓ ÛÒÚÓÂÌ̇fl ËÏ ÌÂÍÓ„‰‡ ÓÒÚÓÛÏ̇fl ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl ‰Ë‚ÂÒËfl ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÒËÏ‚ÓÎÓÏ Ì˚̯ÌÂ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÍÛÒ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í êÓÒÒËË. èËÌflÚË äÓÌ„ÂÒÒÓÏ ëòÄ ÔÓÒÚ‡‚Ë‚¯Â„Ó ÚÓ˜ÍÛ ‚ «ÔÂ„ÛÁÍ» ÄÍÚ‡ 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó ÏÌÓ„Ë ‚ÓÒÔËÌflÎË Í‡Í ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó ËÒÚËÌÌÓÒÚË Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‰‚Ûı ‚ÂÒËÈ. ÇÂÒËfl ÔÂ‚‡fl. ÄÏÂË͇ „ÓÚÓ‚‡ ÔÓÈÚË Ì‡ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÊÂÚ‚˚ ‡‰Ë Òӷβ‰ÂÌËfl Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ êÓÒÒËË. ÇÂÒËfl ‚ÚÓ‡fl. Å˚‚¯ËÈ ·ÓÒÒ ëÂ„Âfl 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó ìËθflÏ Å‡Û‰Â — „ÂÌËÈ ÎÓ··ËÁχ. Ç ‡θÌÓÒÚË Ì‚ÂÌÓ ÌË ÚÓ ÌË ‰Û„ÓÂ. ꘸ ˉÂÚ Ó ÒÏÂÒË Ô‰‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ Ë ÚÂÁ‚Ó„Ó, ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó Ë ·ÂÁʇÎÓÒÚÌÓ„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ ‚ÂÏÂÌ “ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚“, Ò„ӉÌfl ‚ ÓÙˈˇθÌÓÏ Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ÛÊ Ì Í˘‡Ú «Í‡‡Ûλ ÔË ‚ˉ ÛÒÒÍÓ„Ó. çÓ ‚ÓÚ ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û, ÚÓ Á‰ÂÒ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÒÏÂÚË Ô‰‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ Â˘Â Ó˜Â̸ Ë Ó˜Â̸ ‡ÌÓ. Ç ıӉ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Ô‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ åËÚÚ êÓÏÌË Ì‡Á‚‡Î êÓÒÒ˲ «„ÂÓÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ‚‡„ÓÏ ëòÄ ÌÓÏÂ Ó‰ËÌ». ë ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl β·Ó„Ó ÌÂÔ‰‚ÁflÚÓ„Ó ‚̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ú‡ÍÓ ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌË — ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚È ·‰. íÂÓÂÚ˘ÂÒÍË êÓÒÒËfl ÏÓÊÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ fl‰ÂÌÛ˛ ‡Ú‡ÍÛ Ì‡ ëòÄ — ÛÌ˘ÚÓÊËÚ¸ Ë ÄÏÂËÍÛ, Ë Ò‡ÏÛ Ò·fl. çÓ ËÒÍβ˜ËÚ ˝ÚÓÚ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚‡ˇÌÚ. à ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl: ‰‡Ê ÔË ‚ÒÂÏ Ê·ÌËË Ë ÔË Í‡ÈÌÂÏ Ì‡ÔflÊÂÌËË ÒËÎ êÓÒÒËfl ‚  ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ‚ˉ Ì ÒÔÓÒӷ̇ Ô˘ËÌËÚ¸ ëòÄ ÒÍÓθÍÓÌË·Û‰¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚‰. èÓ˜ÂÏÛ Ê Ô‰‡ÒÒÛ‰ÍË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ˝ÎËÚ˚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ «ÊË‚ÛÚ Ë ÔÓ·Âʉ‡˛Ú»? ç ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜Â‰¸ ‚ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ. ç˚̯ÌË ÓÒÒËÈÒÍË ‚·ÒÚË Ô·ÚflÚ ÔÓ Ò˜ÂÚ‡Ï Ò‚ÓËı Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ — ÚÂı ÔÓÒΉÌËı ˆ‡ÂÈ ËÁ ‰Ë̇ÒÚËË êÓχÌÓ‚˚ı Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËı „ÂÌÒÂÍÓ‚. ê‡ÒÒ͇Á Ó ÚÓÏ, Í‡Í êÓÒÒËfl Ô‚‡ÚË·Ҹ ‚ «Ò‡ÏÓ β·ËÏÓ ÔÛ„‡ÎÓ» ‚ ëòÄ, ÒÚÓËÚ Ì‡˜Ë̇ڸ Ò 1863 „Ó‰‡. ÉÓ‰‡, ÍÓ„‰‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl ˝ÎËÚ‡ ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÚÓ‚‡Î‡ ‚Ò ÒÓÏÌÂÌËfl ‚ ÔÓθÁÛ êÓÒÒËË. Ç flÌ‚‡ ‚ ÔË̇‰ÎÂʇ˘ÂÈ ÚÓ„‰‡

Ä

‡Á‚ËÚÓÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ ë‚Â ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡ ‚ ÒÙÂ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË. èÓ˝ÚÓÏÛ Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓÈ ·Ëڇ̈‡Ï ͇Á‡Î‡Ò¸ Ôӷ‰‡ ‡„‡ÌÓ„Ó û„‡. è‡‚‰‡, ̇‰Ó ÓÚ‰‡Ú¸ ‡Ì„΢‡Ì‡Ï ‰ÓÎÊÌÓÂ. чÊÂ Ò‚Ó˛ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‡·ÒÚ‚‡ ÓÌË ÒÛÏÂÎË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡Í ‚˚ÒÓÍÓÏÓ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛. ä‡Í ̇ÔËÒ‡Î, ̇ÔËÏÂ, Ó„‡Ì ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ËÒÚ·Î˯ÏÂÌÚ‡ — „‡ÁÂÚ‡ «í‡ÈÏÒ»: ˛Ê‡Ì «‰Ó·ÎÂÒÚÌÓ ÓÚÒڇ˂‡ÎË Ò‚ÓË Ò‚Ó·Ó‰˚ ÔÂ‰ ÎˈÓÏ Û·Î˛‰Ó˜ÌÓÈ Ì‡ˆËË „‡·ËÚÂÎÂÈ Ë Û„ÌÂÚ‡ÚÂÎÂÈ». Ç 1865 „Ó‰Û ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ë‚Â, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ôӷ‰ËÎ û„. 鷢ˠ„ÂÓÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ËÌÚÂÂÒ˚ êÓÒÒËË Ë ÄÏÂËÍË Ì‡˜‡ÎË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ ËÌÂˆËË ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÒÚ‡Ì‡ÏË Â˘Â ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ ‚ ˆÂÎÓÏ ÒÓı‡Ìfl·Ҹ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‚Á‡ËÏÌÓÈ ÒËÏÔ‡ÚËË. óÚÓ ÓÚ‡‚ËÎÓ ˝ÚÛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ Ë Á‡ÏÂÌËÎÓ ÔÎ˛Ò Ì‡ ÏËÌÛÒ? Ç 1891 „Ó‰Û ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ ÑÊÓ‰Ê äÂÌÌ‡Ì ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ‚ 縲âÓÍ ÍÌË„Û «ëË·Ë¸

24—30 χfl 2013

ä ÍÓÌˆÛ ïIX ‚Â͇ ‚ êÓÒÒËË ÔÓÊË‚‡ÎÓ ÓÍÓÎÓ ÔflÚË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‚‚. àÁ ÌËı Î˯¸ ÓÍÓÎÓ 200 Ú˚Òfl˜ Ò‡Ï˚ı ÔË‚Ë΄ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÏÂÎË Ô‡‚‡ ÊËÚ¸ ‚Ì «˜ÂÚ˚ ÓÒ‰ÎÓÒÚË» — ÏÂÒÚ˜ÂÍ, „‰Â Ì ·˚ÎÓ ‡·ÓÚ˚, ÌÓ Á‡ÚÓ ·˚· Í‡ÈÌflfl ÒÍÛ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÌˢÂÚ‡. èÓˆÂÌÚ̇fl ÌÓχ ‚‚ ÒÂ‰Ë Û˜ÂÌËÍÓ‚ ÏÛÊÒÍËı „ËÏ̇ÁËÈ Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚ åÓÒÍ‚˚ Ë ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡ ·˚· ÓÙˈˇθÌÓ Ó„‡Ì˘Â̇ ˆËÙÓÈ ‚ 3%. èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÏËÌËÒÚ‡ ˜ËÒÎÓ Â‚‚ ÒÂ‰Ë ‚‡˜ÂÈ Ë ÙÂθ‰¯ÂÓ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ 5%. ì͇ÁÓÏ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ II ‚ÂflÏ ·˚ÎÓ Á‡Ô¢ÂÌÓ ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ ÁÂÏÂθÌ˚ ۘ‡ÒÚÍË. èË çËÍÓ· II ‚ÂflÏ Á‡ÔÂÚËÎË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‚˚·Ó‡ı ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ֢ ÒÚ‡¯Ì ·˚ÎË ÏÂ˚, Ì ÔÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚ ÓÙˈˇθÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Â. ã˛·Ó „ÓÏÍÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓ·˚ÚË ‚˚Á˚‚‡ÎÓ ‚ÓÎÌÛ Â‚ÂÈÒÍËı ÔÓ„ÓÏÓ‚ Ò Ï‡ÒÒÓ‚˚ÏË Û·ËÈÒÚ‚‡ÏË. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ıӉ ÔÓ„ÓÏÓ‚ ‚ ÓÍÚfl· 1905 „Ó‰‡ ·˚ÎË Û·ËÚ˚ ÓÍÓÎÓ ˜ÂÚ˚Âı Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡ ‰ÂÒflÚ¸ Ú˚Òfl˜ — ‡ÌÂÌÓ. ê˚·‡ ˢÂÚ, „‰Â „ÎÛ·ÊÂ, ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ — „‰Â ÎÛ˜¯Â. ÇÓÎ̇ ‚ÂÈÒÍÓÈ ˝ÏË„‡ˆËË ËÁ êÓÒÒËË ıÎ˚ÌÛ· ‚ ëòÄ. ä 1914 „Ó‰Û ˜ËÒÎÓ Ú‡ÍËı ÌÓ‚˚ı ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÊËÚÂÎÂÈ Ô‚˚ÒËÎÓ ÔÓÎÚÓ‡ ÏËÎÎËÓ̇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÄÏÂË͇ — Í‡Í Ë Î˛·‡fl ÍÛÔ̇fl Á‡Ô‡‰Ì‡fl ‰Âʇ‚‡ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË — Ì ·˚· ҂ӷӉ̇ ÓÚ ‡ÌÚËÒÂÏËÚËÁχ. çÓ Ú‡Ï

Укрощение России óÂ„Ó ÄÏÂË͇ ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠıÓ˜ÂÚ ÓÚ äÂÏÎfl

ÛÒÒÍËÏ ˆ‡flÏ èÓθ¯Â ̇˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ. ÄÌ„ÎËfl Ë î‡ÌˆËfl ·˚ÒÚÓ Ó·˙fl‚ËÎË Ó Ò‚ÓÂÏ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËË ÔÓ‚Òڇ̈‡Ï Ë ÔÓÔÓÒËÎË ÄÏÂËÍÛ ÔÓ‰‰Âʇڸ Ëı ÔÓÁËˆË˛. Ç ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë „Ó‰˚ χÎÓ ÍÓ„‰‡ ÓÚ͇Á˚‚‡‚¯ËÈÒfl ÔÓ‰‰Âʇڸ ‚˚ÒÚÛÔË‚¯Ëı ÔÓÚË‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‚·ÒÚË «·ÓˆÓ‚ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û» LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ‰ÍÓ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÓÒËÚ¸ ‰‚‡Ê‰˚. çÓ ‚ ÚÓÚ „Ó‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ëòÄ ìËθflÏ ë¸˛‡‰ Á‡fl‚ËÎ: «óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl êÓÒÒËË, ÚÓ ÚÛÚ ‰ÂÎÓ flÒÌÓÂ. é̇ ÔÓθÁÛÂÚÒfl ̇¯ÂÈ ‰ÛÊ·ÓÈ ‚ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËË Î˛·ÓÈ ‰Û„ÓÈ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ‰Âʇ‚ ÔÓ ÚÓÈ ÔÓÒÚÓÈ Ô˘ËÌÂ, ˜ÚÓ ‚Ò„‰‡ Ê·· Ì‡Ï ‰Ó·‡». Ç ˜ÂÏ Ô˘Ë̇ Ú‡ÍÓÈ ÌÂÔË‚˚˜ÌÓÈ ÒÂÌÚËÏÂÌڇθÌÓÒÚË? èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÛÏÂ¯Â„Ó ‚ 1978 „Ó‰Û ‚ ëòÄ ·ÎËÒÚ‡ÚÂθÌÓ„Ó ıÓÌËÍÂ‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ-‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÄÎÂÍ҇̉‡ í‡҇ˉÁ — ‚ ̇΢ËË Ó·˘Ëı ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ë Ó·˘Ëı ‚‡„Ó‚. èӷ‰˂ ‚ 1856 „Ó‰Û êÓÒÒ˲ ‚ ä˚ÏÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ, ÄÌ„ÎËfl Ë î‡ÌˆËfl Ì ÒÍ˚‚‡ÎË Ò‚ÓÂ„Ó Ê·ÌËfl ¢ ·Óθ¯Â ÔÓÚÂÔ‡Ú¸ «ÛÒÒÍÓ„Ó Ï‰‚‰fl». Ä̇Îӄ˘Ì˚ Ô·Ì˚ Û è‡Ëʇ Ë ãÓ̉Ó̇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ëòÄ. äÓ„‰‡ ‚ 1861 „Ó‰Û ‚ ÄÏÂËÍ ̇˜‡Î‡Ò¸ É‡Ê‰‡ÌÒ͇fl ‚ÓÈ̇, «‰ÛÁ¸fl Ò‚Ó·Ó‰˚ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏË» ÄÌ„ÎËfl Ë î‡ÌˆËfl ·ÂÁ ÍÓη‡ÌËÈ ÔÓ‰‰ÂʇÎË ‡·Ó‚·‰Âθ˜ÂÒÍËÈ û„. àÏÔÂ‡ÚÓ î‡ÌˆËË ç‡ÔÓÎÂÓÌ III ʇʉ‡Î ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ÚËÛÏÙ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‰͇ Ë ÚÂÁÍË. Ç Ô·Ì˚ „·‚˚ î‡ÌˆËË ‚ıÓ‰ËÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌË ËÏÔÂËË ‚ ë‚ÂÌÓÈ ÄÏÂËÍÂ. ä‡Í Ӊ̇ʉ˚ ÔËÁ̇ÎÒfl ç‡ÔÓÎÂÓÌ III, ÓÌ ıÓÚÂÎ Á‡ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ¯Ú‡Ú˚ îÎÓˉÛ, ãÛËÁˇÌÛ Ë ÔÓ·ÂÂʸ åÂÍÒË͇ÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡. ãÓ̉ÓÌ ‚ˉÂÎ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ

Ë ÒÒ˚Î͇». ùÙÙÂÍÚ ÓÚ ‰ÂڇθÌÓ„Ó ‡ÒÒ͇Á‡ Ó ÊÂÒÚÍÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ͇̇Á‡ÌËfl ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚ ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÏÔÂËË ·˚Î ÒËθÌÂÂ, ˜ÂÏ ‚Á˚‚ Ú˚Òfl˜Ë ·ÓÏ·. Ç Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â ÒÎÓ‚Ó «ˆ‡¸» ÒÚ‡ÎÓ ‚ ÄÏÂËÍ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÓÏ „flÁÌÓ„Ó Û„‡ÚÂθÒÚ‚‡. èÓfl‰ÍË ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı Ú˛¸Ï‡ı ·˚ÎË ÌÂ̇ÏÌÓ„Ó ·ÓΠ„ÛχÌÌ˚ÏË, ˜ÂÏ ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı. à ÂÒÎË ‚˚‡Ê‡Ú¸Òfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ, ÚÓ ÛÏ·fl ÔˇÓ‚Ò͇fl ͇ÏÔ‡ÌËfl ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÔÂÒÒ Ïӄ· ·˚ ÒÏfl„˜ËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚ ÓÚ ‡Áӷ·˜ÂÌËÈ äÂÌ̇̇. çÓ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ҂ÓÂ„Ó ËÌˈˇÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÓ„Ó èÂÚ‡ ÅÓÚÍË̇ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÓÒ·ÌÌËÍ ‚ ëòÄ ÍÌflÁ¸ ÉÂÓ„ËÈ ä‡ÌÚ‡ÍÛÁÂÌ ‚ „Ì‚ ̇ÔËÒ‡Î: «óÚÓ ˝ÚÓ Ò ‚‡ÏË? Ç˚ Ò Ûχ ÒÓ¯ÎË? çÂÚ, Ï˚, ÛÒÒÍËÂ, ¢ Ì ‰Ó¯ÎË ‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ̇¯Û ÒÚ‡ÌÛ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡ı ÊÛ̇ÎÓ‚ ËÎË ‚ ıӉ ÎÂ͈ËÓÌÌ˚ı ÔÓÂÁ‰ÓÍ». éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ÛÎËˆÂ Î˛·Ó„Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ β·Ó„Ó „‡Ê‰‡ÌË̇ β·ÓÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË. à Ò ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸˛ ‚ 80% ÓÌ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‚‡Ï Ôӂ‰‡ÂÚ, Í‡Í ÚflÊÂÎÓ ÊË‚ÂÚÒfl Â„Ó ˝ÚÌÓÒÛ ‚ êî Ó·‡Áˆ‡ 2013 „Ó‰‡. ÑÓÔÛÒÚËÏ, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ˝ÚËı ÔÂÚÂÌÁËÈ ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ÒÔ‡‚‰ÎË‚‡. çÓ ‰‡Ê ÂÒÎË ˝ÚÓ Ë Ú‡Í, ˜¸ ˉÂÚ Ó ÒÍ˚ÚÓÈ ‰ËÒÍËÏË̇ˆËË. éÙˈˇθÌÓ ‚Ò „‡Ê‰‡Ì êî, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË Ë ‚ÂÓËÒÔӂ‰‡ÌËfl, ӷ·‰‡˛Ú ‡·ÒÓβÚÌÓ ‡‚Ì˚ÏË Ô‡‚‡ÏË. Ä ‚ÓÚ ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÏÔÂËË ‰ËÒÍËÏË̇ˆËfl ÔÓ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÏÛ ÔËÁ̇ÍÛ Ì ÔÓÒÚÓ Ì ÒÍ˚‚‡Î‡Ò¸. é̇ ̇ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ‚˚Ôfl˜Ë‚‡Î‡Ò¸ Ë ·˚· Ô‰ÏÂÚÓÏ „Ó‰ÓÒÚË. ÇÒÔÓÏË̇ڸ Ó· ˝ÚÓÏ ·ÓθÌÓ Ë ÌÂÔËflÚÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ ËÁ ÔÂÒÌË ÒÎÓ‚‡ Ì ‚˚ÍË̯¸.

̉‡‚ÌËÏ ·ÂÒÔ‡‚Ì˚Ï ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚Ï ÛÒÒÍÓ„Ó ˆ‡fl Ò‡ÁÛ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ ‚Ò „‡Ê‰‡ÌÒÍË Ô‡‚‡, ‚Íβ˜‡fl ËÁ·Ë‡ÚÂθÌÓÂ. àÏÔÂ‡ÚÓÒÍË ‚·ÒÚË ÒÚ‡Ì˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Û͇ÏË ÒÓÁ‰‡ÎË ‚ ÄÏÂËÍ ÏÓ˘ÌÓ ‡ÌÚËÓÒÒËÈÒÍÓ ÎÓ··Ë. ìÊ ‚ 1911 „Ó‰Û ‚ ÁÌ‡Í ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÚË‚ ÔÓÎËÚËÍË ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ çËÍÓ·fl II äÓÌ„ÂÒÒ ëòÄ ‡ÁÓ‚‡Î ÓÒÒËÈÒÍÓ-‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚˚È ‰Ó„Ó‚Ó. ê‚ÓβˆËfl 1917 „Ó‰‡ Ë ıÓÎӉ̇fl ‚ÓÈ̇ ¢ ·Óθ¯Â ÛıÛ‰¯ËÎË Ó·‡Á êÓÒÒËË ‚ ÄÏÂËÍÂ. Ç „·Á‡ı ÌÂÒÍÓθÍËı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ‡ÏÂË͇̈‚ ÛÒÒÍËÂ Ò ÔÓÎÌ˚Ï ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ·˚ÎË ‚‡„ÓÏ ÌÓÏÂ Ó‰ËÌ. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ êÓÒÒËÈÒÍÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ ÄÏÂËÍ ÒÏÓÚflÚ ˜ÂÂÁ ÔËÁÏÛ ÒÚ‡˚ı Ô‰‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚ Ë ‚ ÌÓ‚ÓÈ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÈ ˝ÔÓıÂ? íÓθÍÓ ÎË ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ËÌÂˆËË ‰ÂÎÓ? è‰‚ËÊÛ ÓÚ‚ÂÚ: ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ÔÛÚËÌÒÍÓÈ êÓÒÒËË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl χÒÒÓ‚Ó ̇Û¯ÂÌË Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇. ÑÓÔÛÒÚËÏ, ˜ÚÓ Ú‡Í. çÓ Í‡Í ·˚Ú¸ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı, ÍÓÚÓ˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl ·ÎËÁÍËÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ëòÄ — ̇ÔËÏÂ, ‚ äËڇ ËÎË ‚ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË, — ̇Û¯ÂÌË Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÌÓÒËÚ ÌÂÒ‡‚ÌÂÌÌÓ ·ÓΠχÒÒÓ‚˚È Ë ‚ÒÂÓ·˙ÂÏβ˘ËÈ ı‡‡ÍÚÂ? çÓ ‚ÓÚ ÒÎ˚¯‡ÎË ÎË ‚˚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ äÓÌ„ÂÒÒ ëòÄ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ÔËÌflÎ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÄÍÚ‡ 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË ËÎË Í äËÚ‡˛, ÍÓÚÓ˚È ‚ ÂÈÚËÌ„Â ‚ÒÂı ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ Á‡˘ËÚ Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚Ò„‰‡ Á‡ÌËχÂÚ Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı ÏÂÒÚ? Ç˚ Ì ÏÓ„ÎË Ó· ˝ÚÓÏ ÒÎ˚¯‡Ú¸. í‡ÍËı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚ı ‡ÍÚÓ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ äÓÌ„ÂÒÒ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÌËχÎ. à Ì ̇‰Ó „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ Í Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÒÚ‡Ì êÓÒÒËË ÄÏÂË͇

Ô‰˙fl‚ÎflÂÚ Ó‰ËÌ Ì‡·Ó Ú·ӂ‡ÌËÈ, ‡ Í ‡ÁˇÚÒÍËÏ ‰Âʇ‚‡Ï — ‰Û„ÓÈ. ÇÒ „Ó‡Á‰Ó ÔÓ˘Â Ë ˆËÌ˘ÌÂÂ. ë‡Û‰Ó‚Ò͇fl Ä‡‚Ëfl — ˝ÚÓ Íβ˜ Í ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ëòÄ. óÚÓ ÔÓËÁÓȉÂÚ, ÂÒÎË Ò‡Û‰Ó‚ˆÂ‚ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÁÓÁÎËÚ¸, ‡ÏÂË͇̈˚ ÛÁ̇ÎË Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ „Ó¸ÍÓÏ ÓÔ˚Ú ‚ 1973 „Ó‰Û. Ä‡·˚ Ó·˙fl‚ËÎË á‡Ô‡‰Û ÌÂÙÚflÌÓÈ ·ÓÈÍÓÚ. à ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı Á‡Ô‡‚͇ı ËÒ˜ÂÁ ·ÂÌÁËÌ. èËÌËχڸ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó Ò‡Ì͈ËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË «Ì‡Û¯‡˛˘Â„Ó Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇» äËÚ‡fl — ˝ÚÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ¢ ·ÓΠÓÔ‡ÒÌÓ Á‡ÌflÚËÂ. ùÍÓÌÓÏËÍË ëòÄ Ë äçê ÔÂÂÔÎÂÚÂÌ˚ ÏËÎÎËÓ̇ÏË ÌËÚÂÈ. ÖÒÎË ‡ÒÒÛʉ‡Ú¸ ‚ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ÚÂÏË̇ı, ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓÌflÚ¸, „‰Â ÍÓ̘‡ÂÚÒfl äËÚ‡È Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ÄÏÂË͇, Ë Ì‡Ó·ÓÓÚ. Ä ‚ÓÚ ÛÓ‚Â̸ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÏÂÊ‰Û ëòÄ Ë êÓÒÒËÂÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 30 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ÓηÓ‚ (ÏÂÊ‰Û ÄÏÂËÍÓÈ Ë äËÚ‡ÂÏ — Ò‚˚¯Â 400 ÏËÎΡ‰Ó‚). åÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍ êÓÒÒËfl Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂ̇. ü‰ÂÌÓ„Ó Û‰‡‡ Ò ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‡ÏÂË͇̈‡Ï ÔÓ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ‚˚¯Â Ô˘ËÌ‡Ï ÚÓÊ ÛÊ ÌÂ˜Â„Ó ·ÓflÚ¸Òfl. ÇÓÚ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl: ̇ êÓÒÒËË ÏÓÊÌÓ ·ÂÁ·ÓflÁÌÂÌÌÓ ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸Òfl, ÒÎÓ‚ÌÓ Ì‡ ·ÓÍÒÂÒÍÓÈ „Û¯Â. Ç Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍËı ÚÂÏË̇ı ˝ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ‚ÓÚ ÛÊ ÏÌÓ„Ë „Ó‰˚ ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ‡Á˚„˚‚‡ÂÚÒfl Ӊ̇ Ë Ú‡ Ê ÏËÁ‡ÌÒˆÂ̇. ëÏÂÌfl˛˘Ë ‰Û„ ‰Û„‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ·¸˛Ú Ò·fl ‚ „Û‰¸ Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡fl‚Îfl˛Ú: Ï˚ Á‡ Ô‡„χÚ˘ÂÒÍÓÂ Ë ˜ÂÒÚÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í êÓÒÒËË! å˚ ÒÂȘ‡Ò ‚Ò ËÒÔ‡‚ËÏ! å˚ ÒÂȘ‡Ò ÓÚÏÂÌËÏ ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡‚¯Û˛ ‡ı‡Ë˜ÌÓÈ ÔÓÔ‡‚ÍÛ ÑÊÂÍÒÓ̇—Ç˝ÌË͇! å˚ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÏ ÔËÌflÚËfl ÄÍÚ‡ 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó! Ä ÌÂÙÓχθ̇fl ÍÓ‡ÎˈËfl ËÁ «flÒÚ·ӂ» “ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚“ Ë ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ËÏ Ì‡ ˝ÚÓ Óڂ˜‡ÂÚ: ‡ Ï˚ — Á‡ ‚˚ÒÓÍË ÏÓ‡Î¸Ì˚ ÔË̈ËÔ˚! èÛÒÚ¸ ÛÒÒÍË Ì˚ÌÛÚ Ì‡ ‰ÌÓ ÏÓÒÍÓÂ Ë ÔËÌÂÒÛÚ Ì‡Ï ÓÚÚÛ‰‡ Ò‡ÏË Ì Á̇ÂÏ ˜Â„Ó! èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÛÏ˚‚‡ÂÚ ÛÍË Ë Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ‰Ó΄‡ ‡ÔÓÚÛÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Û: Ï˚ ˜ÂÒÚÌÓ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸! çÓ Ì‡Ï Ì ‰‡ÎË! ùÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‰ËÔÎÓχÚËË ‚ Â„Ó Ò‡ÏÓÏ ˆËÌ˘ÌÓÏ, ÌÓ — ‰‡‚‡ÈÚ ˝ÚÓ ÔËÁ̇ÂÏ — Â˘Â Ë Ó˜Â̸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏ ‚ˉÂ. èË ÏËÌËχθÌÓÈ Ú‡Ú ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı Ë ËÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‰ÓÒÚË„‡˛ÚÒfl ‚ÔÓÎÌ ÓÒflÁ‡ÂÏ˚ ÂÁÛθڇÚ˚. Ä ‚Ò ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‡ÏÂË͇̈˚ Ô‡‚ËθÌÓ Ì‡˘ÛÔ‡ÎË ÛflÁ‚ËÏÓ ÏÂÒÚÓ «Ô‡ÚÌÂ‡». ìflÁ‚ËÏÓ ÏÂÒÚÓ êÓÒÒËË — ‚ÌÛÚËÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÒÓÒÚÓflÌË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇. à Ì ÒÚÓËÚ Ú¯ËÚ¸ Ò·fl ÔÂÍ‡ÒÌÓ‰Û¯Ì˚ÏË ËÎβÁËflÏË: ÏÓÎ, ÛȉÂÚ «ÁÎÓÈ èÛÚËÌ» — Ë ‚Ò ‚ êÓÒÒËË Ì‡ ˝ÚËı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı ‚Óί·Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ì‡Î‡‰ËÚÒfl. ÇÓί·ÒÚ‚‡ Ì ·˚‚‡ÂÚ. êÓÒÒËÈÒ͇fl ÛflÁ‚ËÏÓÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ Ô·Ì ÌÓÒËÚ — Ë Â˘Â Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ Ô‡Û-ÚÓÈÍÛ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ ·Û‰ÂÚ ÌÓÒËÚ¸ — ‡·ÒÓβÚÌÓ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. äÚÓ ·˚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÌË Á‡ÌËχΠÔÓÒÚ èÂÁˉÂÌÚ‡ êî — èÛÚËÌ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ó˜Â‰ÌÓÈ ËÌ͇̇ˆËË, 燂‡Î¸Ì˚È, äÛ‰ËÌ, Ç·‰ËÏË ê˚ÊÍÓ‚, ‰ÛıÓ‚Ì˚È ‰‚ÓÈÌËÍ ‡Í‡‰ÂÏË͇ ë‡ı‡Ó‚‡… — ‚Ò„‰‡ ÔË Ê·ÌËË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÍÓÔ‡Ú¸ χÚÂˇΠ‰Îfl ÌÓ‚ÓÈ, «ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌÌÓÈ» ‰‡ÍˆËË ÄÍÚ‡ 凄ÌËÚÒÍÓ„Ó. äÓÓ˜Â, ·‡‚Ó, ıËÚÓÛÏÌ˚ flÌÍË! í‡ÎÂÈ‡Ì˚ ̇ ÒÂÈ ‡Á ËÁ ‚‡Ò ÔÓÎÛ˜ËÎËÒ¸ Ó˜Â̸ ‰‡Ê ۉ‡˜ÎË‚˚Â! ÇÔÓ˜ÂÏ, ˜ÂÏÛ Ï˚ ۉ˂ÎflÂÏÒfl? ä‡Í ÛÊ ·˚ÎÓ Ò͇Á‡ÌÓ ‚˚¯Â, ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Ì‡Á‡‰ ÛÒÒÍËı «ÛÍÓ˘‡ÎË» Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ó˜Â̸ ÔÓıÓÊËı ÏÂÚÓ‰ËÍ.

åËı‡ËÎ êéëíéÇëäàâ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

9

www.glavs.com; info@glavs.com 8003365727 2122903300 1-718-615-1010 ВНИМАНИЕ!!! ФИРМЕННЫЕ ТУРЫ

НАША МИССИЯ SUPPORT ISREAEL 12дн. – 6 октября, 3 ноября.................. от $1349+перелет Тель – Авив – Яффо – Иерусалим – Мертвое море – Тверия – Голанские высоты, Цфат – Кейсария–Хайфа – Акко – Эйлат

ВЕЛИКИЙ КИТАЙ – ТУР ЛЮКС 12дн. – 15 сент, 13 окт.................................от $1139+перелет Пекин – Великая стена – Сиянь (Терракотовая Армия) – Ханчжоу – Сучжой – Шанхай

СКАНДИНАВСКАЯ САГА 12дн. – 31 июля. .................................... $3450 вкл. перелет Копенгаген – Берген – круиз по Согнефьорду – Осло – Стокгольм

ТУР-КРУИЗ: СОКРОВИЩА ЭМИРОВ И СУЛТАНОВ 10дн. – 23 янв, 6 фев 2014 .................. oт $1550+перелет Дубаи – Мускат – Хасаб – Абу-Даби – Дубаи

ТУР-КРУИЗ: АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ПАРК ФИОРДОВ 15дн. – 4 декабря................................... от $2360+перелет Сидней – Мельбурн – Милфорд Саунд – Даубтфул Саунд – Даски Саунд – Данидин – Крайстчерч – Веллингтон

АВТОРСКИЕ ТУРЫ ИРИНЫ ГАЗАРЯН ЛОНДОН – ПАРИЖ – 11дн. – 28 авг ........................ $2900 ЮГ ФРАНЦИИ – ШВЕЙЦАРИЯ – 12дн. – 16 сент ...... $3100 CКАНДИНАВИЯ – 12дн. – 31 июля............................ $3450 ИТАЛИЯ – 12дн. – 5октября ...................................... $3100 цены включают перелет из NY

КАРЛОВЫ ВАРЫ Thermal ........... от $103 Royal Regent .... от $138 Krivan ............. от $86 Ambiente ......... от $132 Military ............ от $82 Venus. ............. от $123 Toska. ............. от $81 Iessenius ......... от $89 Вкл проживание DBL, 3-раз. питание и лечение

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ ФЕЕРВЕРКИ И ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ В САДАХ ДЮПОНОВ ....$98 25 мая, 3, 20 июля, 17, 31 авг, 14 сент. НЬЮ-ЙОРК – СТОЛИЦА МИРА – ежедневно. ...................$75 НЬЮ-ЙОРК С ПОСЕЩЕНИЕ СТАТУИ СВОБОДЫ .............$89 понедельник, среда "НОЕВ КОВЧЕГ" – 1 июня .................................................$145 театральное представление ТАЙНЫ СТАРИННОЙ КРЕПОСТИ – 20 июля .....................$125 В ГОСТЯХ У ЭМИШЕЙ – по воскр .....................................$95 ШОКОЛАДНЫЙ МИР ХЕРШИ – по воскр ..........................$95 ФИЛАДЕЛЬФИЯ И САДЫ ДЮПОНОВ ..............................$95 вторник, суббота, воскресенье ВАШИНГТОН – понед, среда, субб..... ................................$188 БОСТОН, ПЛИМУТ, КЕМБРИДЖ – четв, субб................... $198 НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД – понед, среда, субб...................$210 ВСЯ ВИРДЖИНИЯ – 3 дня.......... .....................................$385 25 мая, 14, 28 июня, 4 июля ШТАТ ВЕРМОНТ – 3 дня............. .....................................$385 25 мая, 8, 22 июня, 4, 26 июля, 10, 31 авг. ПАЛЬЧИКОВЫЕ ОЗЕРА – 3дня........................................$385 25 мая, 21 июня ШТАТ МЭЙН И ПАРК АКАДИЯ – 3 дня.............................$385 25 мая, 22 июня, 4,27 июля ЧИКАГО – 6дн.. .................................................................$690 25 мая, 22 июня, 4, 23 июля, 13 авг КАЛИФОРНИЯ – НЕВАДА – АРИЗОНА – ЮТА – 10 дн..........$1300** 21 июня, 26 июля,30авг, 27 сент, 1ноября СОЛТ ЛЕЙК СИТИ – НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЙЕЛЛОУСТОУН 5 дн. – 31 мая, 9 авг, 13 сент..............................................$900** ПАНОРАМА КАНАДЫ+ОТТАВА – 5дней...........................$590 23, 25 мая, 12, 22 июня, 3, 27 июля. ФРАНЦ/АНГЛ. КАНАДА – 3 дня – по субб ........................$375 НОВЫЙ ОРЛЕАН – 5 дн...................................................$690** 28 мая, 2 июля,10 сент, 8 окт.

АВИАКОМПАНИИ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ на: Aэросвит, Аэрофлот, ELAL, Трансаэро

см. www.glavs.com

3171 Coney Island Brooklyn, NY 11235; 55 West 39 Str, Suite 808, NY, NY 10018

èéÑ äéÇêéå

Ç Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ – Ó˜Â‰̇fl ‡Á·Ó͇. ê‡Á·Ë‡˛ÚÒfl ̇ ˝ÚÓÚ ‡Á ÒÓ ëÎÛÊ·ÓÈ Ù‰Â‡Î¸Ì˚ı χ¯‡ÎÓ‚ – ˝ÚÓ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌÓ ‚‰ÓÏÒÚ‚Ó ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÚÛÍÚÛÛ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ˛ÒÚˈËË Ë Á‡ÌËχÂÚÒfl, ÒÂ‰Ë ÔӘ„Ó, Ù‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ҂ˉÂÚÂÎÂÈ. èÓ„‡Ïχ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ҂ˉÂÚÂÎÂÈ, ˜¸fl ÊËÁ̸ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓÒΠ‰‡˜Ë ËÏË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ; ëÎÛÊ·‡ χ¯‡ÎÓ‚ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÏ ÌÓ‚˚ Î˘Ì˚ ‰‡ÌÌ˚Â, ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂθÒÚ‚‡ Ë Ú.‰. ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ åËÌ˛ÒÚ‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ‰ÓÍ·‰ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÓ‚ÂÍË ˝ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ fl‰ ӯ˷ÓÍ Ë ÔÓÒ˜ÂÚÓ‚. Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸, ̇ÔËÏÂ, ˜ÚÓ ëÎÛÊ·‡ χ¯‡ÎÓ‚ ̇ ͇ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÚÂfl· ËÁ ‚Ë‰Û ‰‚Ûı ·˚‚¯Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Óı‡Ì˚ ҂ˉÂÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ «Ë‰ÂÌÚËÙˈËÓ‚‡Ì˚ Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ËÎË ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏ˚ ÚÂÓËÒÚ˚». íÂÔÂ¸ ëÎÛÊ·‡ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ÚÓ˜ÌÓ, ‡ ‰Û„ÓÈ – ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔÓÊË‚‡˛Ú Á‡ Ô‰Â·ÏË ëòÄ. ᇠÔ‰ÂÎ˚ ëòÄ ÓÌË ÔÓÔ‡ÎË, ÏËÌÛfl ÍÓÌÚÓθ flÍÓ·˚ ‚Ò‚ˉfl˘Â„Ó «ÅÓθ¯Ó„Ó ·‡Ú‡», ÔÓÒÍÓθÍÛ Ëı ÌÂ

É

ÚÂÓËÒÚ‡ÏË (Óı‡ÌflÂÏ˚ÏË ‚ ‡Ï͇ı Ù‰Â‡Î¸ÌÓÈ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚), ‡ Á‡ÚÂÏ ÒÌÓ‚‡ «‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓÈ», ‚ÌÓ‚¸ ÒÚ‡‚ ÔÓÒÚÓ ÚÂÓËÒÚ‡ÏË. (åÓÊÂÚ, ·˚‚¯Ëı ÚÂÓËÒÚÓ‚ ÚÓÊ Ì ·˚‚‡ÂÚ?) Ç ‰ÓÍ·‰Â „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ ÏËÌ˛ÒÚ‡ „Ó‚ÓËÚÒfl, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÚÂflÌÌ˚ı ËÁ ‚Ë‰Û ÚÂÓËÒÚÓ‚ «ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂÔÓÎÌ˚Ï Ë ÏÓÊÂÚ ÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸Òfl». åÌÓ„Óӷ¢‡˛˘Â Á‚Û˜ËÚ Ë Ú‡Í‡fl Ù‡Á‡, ˜ÚÓ «åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó [˛ÒÚˈËË] ÚÓ˜ÌÓ Ì Á̇ÂÚ, ÒÍÓθÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ËÎË ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏ˚ı ÚÂÓËÒÚÓ‚ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ» ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ Á‡˘ËÚ˚ ҂ˉÂÚÂÎÂÈ. ꇂÌÓ Í‡Í Ë ÛÔÓÏË̇ÌË ‚ ‰ÓÍ·‰Â ‰Û„Ëı «Á̇˜ËÚÂθÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, ͇҇˛˘ËıÒfl

Террористы скрылись

по программе защиты свидетелеИ Ö˘Â Ó‰ËÌ ÔÓÍÓÎ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎÂÈ Ë ÒÔˆÒÎÛÊ· ·˚ÎÓ ÌË ‚ ÒÔËÒÍ Îˈ, Á‡Ô¢ÂÌÌ˚ı Í ÔÓÎÂÚ‡Ï, ÌË ‚ Ù‰Â‡Î¸ÌÓÈ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı, ÍÓÚÓ‡fl ÔËÚ‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÒÔËÒÓÍ ËÏÂ̇ÏË ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÚÂÓËÁÏÂ. Ç ÍÓÚÓ˚È ‡Á ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl Ӊ̇ Ë Ú‡ Ê ËÒÚÓËfl – Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ó‰ËÌ Ô‡Îˆ Ù‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÛÍË Ì Á̇ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Â·ÂÚ ‰Û„ÓÈ. ëÎÛÊ·‡ χ¯‡ÎÓ‚ Ì ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î‡ ÌË åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ëòÄ, ‚ ÍÓÚÓÓ ‚ıÓ‰flÚ ÔÓ„‡Ì˘ÌÓ-Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓθ Ë ËÏÏË„‡ˆËÓÌ-

̇fl ÒÎÛÊ·‡, ÌË ‰‡Ê îÅê. ëÎÓ‚Ó «‰‡Ê» fl ÛÔÓÚ·ËÎ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ë ëÎÛÊ·‡ χ¯‡ÎÓ‚, Ë î‰Â‡Î¸ÌÓ ·˛Ó ‡ÒÒΉӂ‡ÌËÈ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó Ê åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ – ˛ÒÚˈËË. ÑÂÎÓ, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, Ì ӄ‡Ì˘˂‡ÂÚÒfl ‰‚ÛÏfl «·ÂÁ ‚ÂÒÚË ÔÓÔ‡‚¯ËÏË» ÚÂÓËÒÚ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â, ̇ÒÍÓθÍÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÒÛ‰ËÚ¸ ˝ÁÓÔÓ‚˚ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË ÏËÌ˛ÒÚÓ‚ÒÍËı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÒÔÂ‚‡ ·˚ÎË ÔÓÒÚÓ ÚÂÓËÒÚ‡ÏË, ÔÓÚÓÏ ÒÚ‡ÎË ·˚‚¯ËÏË

̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË». åËÌ˛ÒÚ ÒÓ˜ÌÓ ¯ËÎ ÔÓ‰Ô‡‚ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÔÓ¯‡ÚÌÛ‚¯ËÈÒfl ËÏË‰Ê Ë ÔÓ‚ÂÎ ·ËÙËÌ„ ‰Îfl ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚, ̇ ÍÓÚÓÓÏ Á‡‚ÂËÎ ‚ ÔËÌflÚËË ÏÂ Ë ËÒÔ‡‚ÎÂÌËË ÒËÚÛ‡ˆËË – ÛÊÂ, ‡ Ì ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. çÓ ‚ ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl ·˚ÎÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ÔÓÒ˜ÂÚÓ‚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡ÁÌ˚ı ÒËÎÓ‚˚ı ‚‰ÓÏÒÚ‚, ˜ÚÓ·˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÓÏÂÌڇθÌÓ ÛÒÔÓÍÓË·Ҹ, ÛÒÎ˚¯‡‚ ·Î‡„ÓÒÚÌ˚ Á‡-

‚ÂÂÌËfl. (ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ «ñ‡̇‚-Ò‡„Û»). à ÛÊ ÏÂ̸¯Â ‚ÒÂı ÒÍÎÓÌÌ˚ ÛÒÔÓÍÓËÚ¸Òfl ÍËÚËÍË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË é·‡Ï˚ ËÁ ˜ËÒ· Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‚. è‰Ò‰‡ÚÂθ ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ˛ˉ˘ÂÒÍËÏ ‰ÂÎ‡Ï è‡Î‡Ú˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ëòÄ ÅÓ· ÉÛ‰Î˝Ú Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÍ˚ÎÓÒ¸ ‚ ÂÁÛθڇÚ ÔÓ‚ÂÍË, Ôӂ‰ÂÌÌÓÈ ‚ åËÌ˛ÒÚÂ, «„Û·ÓÈ ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸˛, ÔÓ‰‚Â„‡˛˘ÂÈ ËÒÍÛ ÊËÁÌË ‡ÏÂË͇̈‚». éÌ ıÓ˜ÂÚ ÔÓ‚ÂÒÚË ÒÎÛ¯‡ÌËfl ‚ Ò‚ÓÂÏ ÍÓÏËÚÂÚ ̇ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ. àÒÚÓËfl Ò «ÔÓÚÂflÌÌ˚ÏË ÚÂÓËÒÚ‡ÏË» ÔÓÔÓÎÌË· ÍÓÔËÎÍÛ Ò͇̉‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ӉËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ Ò˚ÔβÚÒfl ̇ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ‚ ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl. ùÚÓ Ë Ò͇̉‡Î Ò Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Ï ‚‰ÓÏÒÚ‚ÓÏ, ‚˚·ÓÓ˜ÌÓ ˜ËÌË‚¯ËÏ ÔÂÔÓÌ˚ ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‡ÌÚËÓ·‡ÏÓ‚ÒÍÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË; Ë Ò͇̉‡Î Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Associated Press Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌ˚ ‰Â· ñ‡̇‚˚ı; Ë ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚È «ÅÂÌ„‡ÁË„ÂÈÚ», ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÚÓÓ„Ó – ÔÓ‰ÓÁÂÌËfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ÒÓÁ̇ÚÂθÌÓ ‚‚Ó‰ËÚ ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌË ‡ÏÂË͇̈‚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ãË‚ËË, ÒÚÓË‚¯Ëı ÊËÁÌË ÔÓÒÎÛ ëòÄ. Ç ÄÏÂËÍ ˝ÚÓ Ì‡Á˚‚‡˛Ú «ÔÓÍÎflÚËÂÏ ‚ÚÓÓ„Ó ÒÓ͇» – ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓ„Ó. ì äÎËÌÚÓ̇ ·˚Î «åÓÌË͇„ÂÈÚ», Û êÂÈ„‡Ì‡ – Ò͇̉‡Î «à‡Ì-ÍÓÌÚ‡Ò», Û ùÈÁÂÌı‡Û˝‡ – Ò·ËÚ˚È Ì‡‰ ëëëê Ò‡ÏÓÎÂÚ-¯ÔËÓÌ Ò ÎÂÚ˜ËÍÓÏ è‡Û˝ÒÓÏ... ä‡Ê‰ÓÏÛ ÔÓ·„‡ÂÚÒfl Ò‚ÓÂ. èÓıÓÊÂ, 鷇ϠÏÓÊÂÚ «Ó·ÎÓÏËÚ¸Òfl» ‰‡Ê ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‰Û„ËÏ.

àθfl ÅÄêÄçàäÄë.


www.vnovomsvete.com

10

ëäÄçÑÄã á‡ Ò‚Ó˛ 167-ÎÂÚÌ˛˛ ËÒÚÓ˲ ÍÛÔÌÂȯ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ëòÄ Associated Press (AP) ÌËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎÓ Ú‡ÍÓ„Ó ·ÂÒˆÂÂÏÓÌÌÓ„Ó ‚ÚÓÊÂÌËfl ‚ Ò‚ÓË ‚ÌÛÚÂÌÌË ‰Â· ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Ò‡ÏÓ ËÌÙÓχ„ÂÌÚÒÚ‚Ó, «åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ˛ÒÚˈËË Ú‡ÈÌÓ Á‡ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Á‡ÔËÒË ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÔÂ„ӂÓÓ‚ Á‡ ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡, ÍÓÚÓ˚ ‚ÂÎË ÂÔÓÚÂ˚ Ë ‰‡ÍÚÓ˚ Associated Press. É·‚Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÌÓ‚ÓÒÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ (AP ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Ì‡ Ô‡flı ëåà, ÔÓθÁÛ˛˘ËÂÒfl ÛÒÎÛ„‡ÏË ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡. – à.Å.) ̇Á‚‡Î ˝ÚÓ «Ï‡ÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ë ·ÂÒÔˆ‰ÂÌÚÌ˚Ï ‚ϯ‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ» ‚ ÚÓ, Í‡Í ÌÓ‚ÓÒÚÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰Ó·˚‚‡˛Ú Ò‚ÓË ÌÓ‚ÓÒÚË». Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Ә‚ˉÌÓ, ˜¸ ˉÂÚ (ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ÌÂÚ) Ó· ËÌÙÓχˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ AP ÓÚ ÔÓÊ·‚¯Â„Ó ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‡ÌÓÌËÏÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ ñêì. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ËÒÚÓ˜ÌËÍ ·˚Î Ì ‚ Ò‡ÏÓÏ ¯ÔËÓÌÒÍÓÏ ‚‰ÓÏÒÚ‚Â, ‡ „‰ÂÚÓ fl‰ÓÏ - Í ÔËÏÂÛ, ‚ ìÔ‡‚ÎÂÌËË ·Ó¸·˚ Ò ÚÂÓËÁÏÓÏ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ËÎË ‚ ÓÙËÒ ‰ËÂÍÚÓ‡ 燈ËÓ̇θÌÓÈ ‡Á‚‰ÍË. àÌÙÓχˆËfl, ÔÂ‰‡Ì̇fl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓÏÛ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û „Ó‰ ̇Á‡‰, ͇҇·Ҹ ÚÂÓËÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Á‡„Ó‚Ó‡, ‡ÒÍ˚ÚÓ„Ó Ë ÔÂÒ˜ÂÌÌÓ„Ó ñêì ‚ ÂÁÛθڇÚ ÓÔÂ‡ˆËË, Ôӂ‰ÂÌÌÓÈ ‚ âÂÏÂÌÂ. Ç Ï‡ÚÂˇÎ ̇ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ, ÍÓÚÓÛ˛ AP

ä

Боится ли власть прессы? åËÌ˛ÒÚ ëòÄ ËÁ˙flÎ Á‡ÔËÒË ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ Associated Press ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÓ 7 χfl 2012 „Ó‰‡, „Ó‚ÓËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ «Äθ-ä‡Ë‰‡» „ÓÚÓ‚Ë·Ҹ ‚ÁÓ‚‡Ú¸ ·ÓÏ·Û Ì‡ ·ÓÚÛ ‡‚ˇ·ÈÌÂ‡, ÎÂÚfl˘Â„Ó ‚ ÄÏÂËÍÛ. ÅÓÏ·‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚· ‚ÁÓ‚‡Ú¸Òfl 2 χfl 2012 „., ‚ ÔÂ‚Û˛ „Ó‰Ó‚˘ËÌÛ Û·ËÈÒÚ‚‡ ‡ÏÂË͇̈‡ÏË ·ËÌ ã‡‰Â̇, ÌÓ ‚ ËÚÓ„Â Ó̇ ÔÓԇ· ‚ ÛÍË ‰‚ÓÈÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡, ‡·ÓÚ‡‚¯Â„Ó Ì‡ ñêì. àÌÙÓχˆËfl Ó· ˝ÚÓÈ ÒÂÍÂÚÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ñêì Ò‡ÁÛ Òڇ· ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ AP ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÂÒÎÓ‚ÛÚÓÏÛ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ, ÌÓ ËÌÙÓχ„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ Ì ‚˚ÔÛÒ͇ÎÓ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË - Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓÒËÎÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ëòÄ, ÒÒ˚·flÒ¸

̇ Û„ÓÁÛ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. èÓ ÔÓ¯ÂÒÚ‚ËË ÌÂÒÍÓθÍËı ‰ÌÂÈ, Í‡Í ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ Äê, ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Û„ÓÁ˚ ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ·Óθ¯Â ÌÂÚ, ÌÓ ÔÓÔÓÒËÎË Â˘Â Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl ÔˉÂʇڸ ÒÚ‡Ú¸˛ - ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ò‡ÏÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó Ì ҉·ÂÚ ÓÙˈˇθÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ̇ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ. ùÚÛ ÔÓÒ¸·Û Äê ÓÚ͇Á‡ÎÓÒ¸ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸, Ë Ï‡ÚÂˇΠ‚˚¯ÂΠ̇ ÌÓ‚ÓÒÚÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ, ÓÚÍÛ‰‡ ÔÓԇΠ‚Ó ‚Ò ÏËÓ‚˚ ëåà. ĉÏËÌËÒÚ‡ˆËfl é·‡Ï˚ Î˯¸ ÔÓÒÚÙ‡ÍÚÛÏ Û‚Â‰ÓÏË· ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Äê Ó· ËÁ˙flÚËË Á‡ÔËÒÂÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı

24—30 χfl 2013

‡Á„Ó‚ÓÓ‚. Ç ÔËҸϠåËÌ˛ÒÚ‡ ÌË˜Â„Ó Ì Ò͇Á‡ÌÓ Ó ˆÂÎË ˝ÚÓ„Ó ËÁ˙flÚËfl - Äê Ò‡ÏÓ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎÓ, ˜ÚÓ Í ˜ÂÏÛ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂÚÛ‰ÌÓ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ËÁ˙flÚ˚ ‰‡ÌÌ˚Â Ó Á‚ÓÌ͇ı ͇҇ÎËÒ¸, ÔÓÏËÏÓ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÌÓÏÂÓ‚ Äê, ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÌÓÏÂÓ‚ ÔflÚË ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚, ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı ̇‰ ËÒÚÓËÂÈ Ó Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌÌÓÏ Á‡„Ó‚Ó «Äθ-ä‡Ë‰˚». É·‚‡ ñêì ÑÊÓÌ ÅÂÌ̇Ì, ‰‡‚‡fl ÔÓ͇Á‡ÌËfl ëÂ̇ÚÛ ëòÄ ‚ Ù‚‡Î ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ (ÓÌ ·˚Î Ô˂‰ÂÌ Í ÔËÒfl„ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‰ËÂÍÚÓ‡ ñêì 8 χÚ‡ Ò.„.), ̇Á‚‡Î ÛÚ˜ÍÛ ËÌÙÓχˆËË Ó· ‡Î¸-͇ˉӂÒÍÓÏ Á‡„Ó‚Ó «ÌÂÒ‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ë ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ‡ÒÍ˚ÚËÂÏ ÒÂÍÂÚÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı». éÌ ÓÒÓ·Ó ‚˚‰ÂÎËÎ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏ ÒÔˆÒÎÛÊ·‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÂÂı‚‡ÚËÚ¸ Ò‡ÏÓ‰ÂθÌÓ ‚Á˚‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓ ‰Îfl ÚÂ‡ÍÚ‡, Ë ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ Â„Ó ‡Ì‡ÎËÁÛ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÅÂÌ̇̇, ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡ÎÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓÓ·˘ËÚ¸, ˜ÚÓ «Á‡„Ó‚Ó «Äθ-ä‡Ë‰˚» ÌËÍÓ„‰‡ Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÎ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ̇Ó‰‡ ÄÏÂËÍË». ùÚÛ ˝ÁÓÔÓ‚Û ÙÓÏÛÎÛ ÏÓÊÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ, ÂÒÎË ·˚ Ì ·˚ÎÓ ÛÚ˜ÍË, ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ë Ì ÒÓÓ·˘‡Ú¸. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı Á‡Ô‡‰Ì˚ı ÒÚ‡Ì, ëòÄ Ì „‡‡ÌÚËÛ˛Ú Ì‡ ÛÓ‚Ì Ù‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÒÓı‡ÌÂÌË ڇÈÌ˚ ÊÛ̇ÎËÒÚÒÍËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚. î‰Â‡Î¸ÌÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó Ì ÔËÁ̇fiÚ Á‡ ÔÂÒÒÓÈ Ú‡ÍÓ„Ó Ô‡‚‡. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ ÓÌÓ ‰ÍÓ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl «Û‰Û¯ËÚ¸» ÔÂÒÒÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‰‡‚ËÚ¸ ËÁ Ì ËÒÚÓ˜ÌËÍ: ̇ÔËÏÂ, ΢ÌÓÒÚ¸ Á‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡ îÅê å‡͇ îÂÎÚ‡ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÓÌ ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ çËÍÒÓ̇ ‚ 1974 „Ó‰Û Òڇ· ËÁ‚ÂÒÚ̇ Î˯¸ ‚ 2005 „Ó‰Û. Ç 1972 „Ó‰Û ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰

êÄäìêë èÓÏÌËÚÂ, Á̇ÏÂÌËÚÛ˛ ÒÍÛθÔÚÛÛ «ÅÛÎ˚ÊÌËÍ - ÓÛÊË ÔÓÎÂÚ‡ˇڇ»? ëÍÛθÔÚÛ‡ ËÁÓ·‡Ê‡ÂÚ ‡·Ó˜Â„Ó, ÔÓ‰ÌËχ˛˘Â„Ó Ò ÁÂÏÎË ·ÛÎ˚ÊÌËÍ. ì ‡·Ó˜Ëı ̇˜‡Î‡ ïï ‚Â͇ ËÌÓ„Ó ÓÛÊËfl Ì ·˚ÎÓ. ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÒÓΉ‡Ú ̇˜‡Î‡ XXI ‚Â͇ ‚ÓÓÛÊÂÌ ‰Ó ÁÛ·Ó‚. ùÍËÔËӂ͇ Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÊË-‡È Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Ò‰ÌÂÏ ‚ 100 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚. éÌ ÔÓ˜ÚË ˜ÚÓ ‡‚ÚÓÌÓÏ̇fl ·Ó‚‡fl ‰ËÌˈ‡. çÓ ËÌÓ„‰‡ Â„Ó ÓÛÊËÂÏ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì ÔÛÎÂÏÂÚ-‡‚ÚÓχÚ, ‡ Ò‡Ï˚È Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ·ÛÎ˚ÊÌËÍ ‚ÔÓÎÌ ÔÓÎÂÚ‡ÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl. í‡Í ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‰‡‚ÌÓ Ò Ó‰ÌËÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏ ÒÓΉ‡ÚÓÏ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ. (àÏfl ÒÓΉ‡Ú‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ‰ÂÊËÚ ‚ Ú‡ÈÌÂ. èÓ˜ÂÏÛ? é·˙flÒÌ˛ ÌËÊÂ.) ä‡Í-ÚÓ ‡ÌÓÌËÏÌ˚È ÒÓΉ‡Ú, ‡ÒÍ‚‡ÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ „ÓÓ‰Ó‚ Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇, ÔÂÂıÓ‰fl ÔÎÓ˘‡‰¸, ۂˉÂÎ Ó„ÓÏÌ˚È, ‚Ó ‚Ò˛ ÒÚÂÌÛ, ÔÓÚÂÚ ‡Ù„‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ï‡Ïˉ‡ ä‡Á‡fl, ÛÍ‡¯‡˛˘ËÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÍ‚Â. ç‰ÓÎ„Ó ‰Ûχfl, ÒÓΉ‡Ú ÔÓ‰ÌflÎ Ò ÁÂÏÎË „Î˚·Û Ë Á‡ÔÛÒÚËÎ ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÂÁˉÂÌÚ‡. ä‡ÏÂ̸, ·Ó¯ÂÌÌ˚È ‚ ä‡Á‡fl, ÔÓԇΠËÍÓ¯ÂÚÓÏ ‚ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÓΉ‡Ú‡, Ô‡‚‰‡, ‚ ÔÂÂÌÓÒÌÓÏ ÒÏ˚ÒΠÒÎÓ‚‡. ëÓΉ‡Ú‡ Á‡ÏÂÚËÎË ÏÂÒÚÌ˚ ÊËÚÂÎË Ë ‰ÓÌÂÒÎË Ó Â„Ó ÔÓÒÚÛÔÍ ‡Ù„‡ÌÒÍËÏ ‚·ÒÚflÏ Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏÛ ‚ÓÂÌÌÓÏÛ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û. ì ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË Ú‡·ÂÎË Ó Ì‡Û¯ÂÌËË ‰ÊˇÈ. ò‚˚flÌË ͇ÏÌÂÈ ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ä‡Á‡fl Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÏÂ̸¯ËÏ ÔÓ-

Ä

БУЛЫЖНИК -

ОРУЖИЕ АМЕРИКАНСКОГО СОЛДАТА 燯ËÏ ‚ÓÂÌÌ˚Ï Ì‡‰ÓÂÎ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì? ÒÚÛÔÍÓÏ, ˜ÂÏ ÒÔ‡‚ÎÂÌË χÎÓÈ ÌÛʉ˚ ̇‰ ÚÛÔ‡ÏË Û·ËÚ˚ı Ú‡ÎË·Ó‚ ËÎË ÒÊË„‡ÌË äÓ‡Ì‡ ‚ Ó„ÌÂ. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ·ÓÒ‡ÌË ͇ÏÌÂÈ ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ËÒÍÓÈ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó Ë̈ˉÂÌÚ‡, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁ„ÓÂÚ¸Òfl Ô·Ïfl ÍÓÌÙÎËÍÚ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ‚ÓÂÌÌ˚ ‚·ÒÚË ¯ËÎË ÌÂωÎÂÌÌÓ Á‡„‡ÒËÚ¸ ËÒÍÛ, ˜‚‡ÚÛ˛ Ô·ÏÂÌÂÏ. òÚ‡· ÍÓ‡ÎˈËÓÌÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ çÄíé ÒÓÓ·˘ËÎ Ó ÔÓÁÓÌÓÏ ‰ÂflÌËË ÒÓΉ‡Ú‡, «·ÓÒË‚¯Â„Ó Í‡ÏÂ̸ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ô·͇ڻ. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ¯Ú‡ÙË‚¯Â„ÓÒfl ÒÓΉ‡Ú‡ ÒÓ˜ÌÓ ÓÚÓÁ‚‡ÎË ËÁ ÔÓ‚Ë̈ËË äÛ̇, „‰Â ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚È Ë̈ˉÂÌÚ, Ë Ì‡Á̇˜ËÎË ÒΉÒÚ‚ËÂ. Ç ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Â˘Â ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÓÒÚ‡-

ÂÚÒfl ÎË ÒÓΉ‡Ú-‡ÌÓÌËÏ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠ËÎË Â„Ó ÛÊ ÓÚÙÛÚ·ÓÎËÎË ‚ òÚ‡Ú˚. (ëÍÓ ‚Ò„Ó, ÔÓÒΉÌÂÂ.) Ç Á‡fl‚ÎÂÌËË ¯Ú‡·‡ ‚ÓÈÒÍ çÄíé „Ó‚ÓËÚÒfl: «å˚ ÒÂȘ‡Ò ‡·ÓÚ‡ÂÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‡Ù„‡ÌÒÍËÏË ÓÙˈˇθÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË Ì‡‰ Ó·˙flÒÌÂÌËÂÏ ˝ÚÓ„Ó Ë̈ˉÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÒÎۘ˂¯ÂÂÒfl ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂ Ì ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ˆÂÌÌÓÒÚË, Á‡ ÍÓÚÓ˚ Ò‡Ê‡˛ÚÒfl ÍÓ‡ÎˈËÓÌÌ˚ ‚ÓÈÒ͇». Ç Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ „Û·Â̇ÚÓ ÔÓ‚Ë̈ËË äÛ̇ ë‡Ë‰ î‡ÁÎÛη LJıˉË, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÂ‚ÓÏÛ ‰ÓÌÂÒÎË Ó· ÓÒÍ‚ÂÌÂÌËË ÎË͇ ä‡Á‡fl, Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‡ÌÓÌËÏÌ˚È ÒÓΉ‡Ú ̇ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ÒÚÓÎËˆÂ Â„Ó ÔÓ‚Ë̈ËË «‰Îfl Ó·Û˜ÂÌËfl ÓÙˈÂÓ‚ ‡Ù„‡ÌÒÍÓÈ ÔÓÎˈËË». çË˜Â„Ó Ò· «Ô‰‡„Ó„»! à ıÓÚfl ˝ÚÓ ÓÒÓ·Ó„Ó Á̇˜ÂÌËfl ÌÂ

ËÏÂÂÚ, „Û·Â̇ÚÓ Ôӂ‰‡Î, ˜ÚÓ ÒÓΉ‡ÚÛ Ì ·˚ÎÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ËÏÂÚ¸ ÒËθÌ˚ ÛÍË ÏÂÚ‡ÚÂÎfl Ë ÁÓÍËÈ „·Á Ò̇ÈÔÂ‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ÔÓÚÂÚ ä‡Á‡fl. ê‡ÁÏÂ ÔÓÚÂÚ‡ 9 ÙÛÚÓ‚ ̇ 15, Ú‡Í ˜ÚÓ ÔÓχıÌÛÚ¸Òfl ÚÛ‰ÌÓ‚‡ÚÓ, ‰‡ Ë ÒÍ‚ÂËÍ Ï‡ÎÓ‚‡Ú. èÓÚÂÚ ‚˚‚ÂÒËÎË ‚ ıӉ ‡Ù„‡ÌÒÍËı ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ·‡Ú‡ÎËÈ 2009 „Ó‰‡. èÓ‰ ÌËÏ Ì‡‰ÔËÒ¸ ̇ flÁ˚Í ÔÛ¯ÚÛ: «ï‡Ïˉ ä‡Á‡È - ÔÂÁˉÂÌÚ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇». èÓ-‚ˉËÏÓÏÛ, ‚ ˝ÚÓÏ Ô˘Ë̇ ‰ÂÚ‡ÎËÁ‡ˆËË, ÏÓÎ, ‰‡Ê ÂÒÎË ÔÓ‚ËÌË‚¯ËÈÒfl ÒÓΉ‡Ú Ì Á̇ΠÔÛ¯ÚÛ, ÓÌ Ì ÏÓ„ Ì ÓÔÓÁ̇ڸ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ, ËÁÓ·‡ÊÂÌÌÓÏ Ì‡ ÔÓÚÂÚÂ, ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇. çÓ ÚÛÚ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó. äÓ„‰‡ ÏÂÒÚÌ˚ ÊËÚÂÎË ‰ÓÌÂÒÎË „Û·Â̇ÚÓÛ Ç‡ıË‰Ë Ó· ÓÒÍ‚ÂÌÂÌËË ÔÓÚÂÚ‡, ÓÌ ÔÓ‚ÂÎÂÎ ÏÂÒÚÌ˚Ï ıÓÁfl‚‡Ï ·‚ÓÍ Ë ÔÓÎˈÂÈÒÍËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÎÂÊÍÛ Á‡ ÒÓΉ‡Ú‡ÏË çÄíé, ·ÓÒ‡˛˘ËÏË

ëòÄ, ‡ÒÒχÚË‚‡fl ·ÓΠÏÂÎÍÓ ‰ÂÎÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡, ‚˚ÌÂÒ ¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÔÂÒÒ˚ ÌÂÚ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ ̇ ÒÓı‡ÌÂÌË ڇÈÌ˚, ‡ÒÍ˚ÚËfl ÍÓÚÓÓÈ Ú·ÛÂÚ ÒÛ‰. çÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ‚˚ÒÓÍÛ˛ Ô·ÌÍÛ ‰Îfl ÔËÌÛʉÂÌËfl ÔÂÒÒ˚ Í ‡ÒÍ˚Ú˲ Ò‚ÓËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ - ˝ÚÓ Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ΄ÍÓ Ë ÔÓÒÚÓ. ëΉÛfl ˝ÚÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ˛ÒÚˈËË ëòÄ ÔÓÔËÒ‡ÎÓ ÊÂÒÚÍË Ô‡‚Ë· Ë ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË, Òӄ·ÒÌÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ËÁ˙flÚË ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÔÂ„ӂÓ‡ı ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚, Ëı ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÂÂÔËÒÍÂ Ë Ú.Ô. é‰Â ̇ Ú‡ÍÓ ËÁ˙flÚË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ËÁ‰‡Ì Ì ‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ Ò‰Â·Ì˚ ‚Ò «‡ÁÛÏÌ˚ ÔÓÔ˚ÚÍË» ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ú·ÛÂÏÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ËÁ ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚. (è‡‚‰‡, ÔÓ͇ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ͇ÍË ËÏÂÌÌÓ ÔÓÔ˚ÚÍË ·˚ÎË Ò‰Â·Ì˚ ̇ ˝ÚÓÚ ‡Á, ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í åËÌ˛ÒÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ËÁ˙flÚ¸ Á‡ÔËÒË ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÔÂ„ӂÓÓ‚ AP). ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ‚·ÒÚ¸ ‚ ëòÄ ÌÓÏË̇θÌÓ ËÏÂÂÚ ÔÂ‚ÂÒ Ì‡‰ ÔÂÒÒÓÈ. çÓ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ËÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Á‡ıÓ˜ÂÚ ÔÓÚËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÒÓ ëåà, ‡ ÛÊ Ì‡‰‡‚ËÚ¸ ̇ ÔÂÒÒÛ ‚ ÄÏÂËÍ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÌËÍÚÓ Ì Ô˚Ú‡ÂÚÒfl. Ç 2005 „Ó‰Û ÔÂÁˉÂÌÚ ÅۯϷ‰¯ËÈ Ô˚Ú‡ÎÒfl Û„Ó‚ÓËÚ¸ New York Times Ì ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ËÒÚÓ˲ Ó ÌÂÒ‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÛ‰ÓÏ ÔÓÒÎۯ͠‡ÏÂË͇ÌÒÍËı „‡Ê‰‡Ì, ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó „‡ÁÂÚ˚ ÓÚ͇Á‡ÎÓÒ¸ ÔÓÈÚË ÂÏÛ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û Ë Ì‡Ô˜‡Ú‡ÎÓ ÒÚ‡Ú¸˛. à - Ì˘„Ó... Ä ˜ÂÏ Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl ËÒÚÓËfl Ò AP - ÔÓÒÏÓÚËÏ. ÇÓÁÏÓÊÌ˚ ‚‡ˇÌÚ˚.

àθfl ÅÄêÄçàäÄë.

͇ÏÌË ‚ ÔÓÚÂÚ Ëı ÔÂÁˉÂÌÚ‡. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ê ‰Â̸ ÓÌË Û‚Ë‰ÂÎË ÚÓ„Ó Ê ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÓΉ‡Ú‡, ‚ÌÓ‚¸ ·ÓÒ‡˛˘Â„Ó Í‡ÏÌË ‚ ä‡Á‡fl. èÓÒΠÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó Ò‚flÚÓÚ‡ÚÒÚ‚‡ ‚˚¯Â‰¯ËÈ ËÁ Ò·fl „Û·Â̇ÚÓ ÔÓʇÎÓ‚‡ÎÒfl ÒÓ˛ÁÌË͇Ï-ÓÍÍÛÔ‡ÌÚ‡Ï. «ü ÔÓÔÓÒËÎ ÏÓÂ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ„Û Ì‡ÈÚË ˝ÚÓ„Ó ÒÓΉ‡Ú‡, ÔË‚ÂÒÚË Â„Ó Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ë ÛÁ̇ڸ Û Ì„Ó, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ Ú‡Í ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ», - Ò͇Á‡Î „Û·Â̇ÚÓ LJıˉË. é‰Ì‡ÍÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ‚ÓÂÌÌ˚ ‚·ÒÚË ¯ËÎË Ì ËÒÍÓ‚‡Ú¸ ÊËÁ̸˛ ÒÓΉ‡Ú‡ Ë Ì ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÚÂθÌ˚È ¯‡ıÒÂÈ-‚‡ıÒÂÈ ÔÓ‰ ÔÓÚÂÚÓÏ ä‡Á‡fl. à ‚ÓÚ ÔÓ¯Ú‡ÙË‚¯ËÈÒfl ÒÓΉ‡Ú ËÒ˜ÂÁ, Í‡Í ‚ ‚Ó‰Û Í‡ÌÛÎ. ëÍÓ ‚Ò„Ó, Ô˯ÂÚ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇fl Ô˜‡Ú¸, Â„Ó ÓÚ·ÛÍÒËÓ‚‡ÎË ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ „Âı‡. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ÛÚ‡ËÎÓ ˝ÚÓ ÓÚ Ò‚ÓËı ‰ÊˇÈ? åÓÎ, ‰Ó„‡‰Í‡ Ú‡ÍÓ‚‡: ÂÒÎË ÒÓΉ‡Ú˚ ÛÁ̇˛Ú, ˜ÚÓ Á‡ Íˉ‡ÌË ͇ÏÌÂÈ ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ä‡Á‡fl ‚ËÌÓ‚Ì˚ı ÓÚÔ‡‚Îfl˛Ú ‰ÓÏÓÈ, ÚÓ, ÌÂÓ‚ÂÌ ˜‡Ò, Ë ‚Ò ÔÓÚÂÚ˚, Ô·͇Ú˚, ÏÓÁ‡ËÍË, ÒÍÛθÔÚÛ˚ Ë ·˛ÒÚ˚ ‡Ù„‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡, ‡ ÔË Û‰Ó·ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ë Â„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÒÚÓ Á‡·ÓÒ‡˛Ú ͇ÏÌflÏË, ãÛ˜¯Â ¯‚˚flÚ¸ ·ÛÎ˚ÊÌËÍË ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ä‡Á‡fl, ˜ÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÛβ, Á‡˘Ë˘‡fl „Ó. ù‚‡ÍÛ‡ˆËfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇ Á‡ÈÏÂÚ Â˘Â Ì ÏÂÌ „Ó‰‡, ‰‡ Ë ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÏÌÓ„Ë ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ‚ ÄÙ„‡Ì ̇ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl. Ä ÚÛÚ Ôflχfl, ÒÍÓ‡fl Ë Ë̉˂ˉۇθ̇fl ˝‚‡ÍÛ‡ˆËfl. í‡Í ˜ÚÓ ·ÛÎ˚ÊÌËÍ Ì ÚÓθÍÓ ÓÛÊË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÒÓΉ‡Ú ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ, ÌÓ Ë Ò‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‰ÓÏÓÈ.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı Í‡Í ‡Á ̇ ÒÎÛ˜‡È ÒÚËıËÈÌ˚ı ·Â‰ÒÚ‚ËÈ (ÍÓÚÓ˚ Ì ‰ÍÓÒÚ¸ ‚ ¯Ú‡ÚÂ) - ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË Ë ÚÂ, ÍÚÓ ÒÔflÚ‡ÎÒfl Ú‡Ï. çÂ˜Â„Ó Ë „Ó‚ÓËÚ¸ Ó· Ó·˚˜Ì˚ı Á‰‡ÌËflı - ̇ÔËÏÂ, Ó Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓΠ„ÓÓ‰‡, „‰Â ‚ ÏÓÏÂÌÚ Û‡„‡Ì‡ ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ 75 ‰ÂÚÂÈ. ቇÌË ӷÛ¯ËÎÓÒ¸, Ë ‚Ò - Ë ‰ÂÚË, Ë Û˜ËÚÂÎfl - Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ÔÓ„·ÂÌ˚ ÔÓ‰ Ó·ÎÓÏ͇ÏË. «ùÚÓ Ì‡ÔÓÏË̇ÎÓ „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ Ò ÌÓÊÓÏ ¯ËËÌÓÈ ‚ ‰‚ ÏËÎË, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ¯ÂÎÒfl ÔÓ „ÓÓ‰Û», - Ú‡Í ÓÔË҇ΠÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ÒÚËıËË ‚ˈÂ-„Û·Â̇ÚÓ ¯Ú‡Ú‡ íÓÏ ã˝Ï·. ëÍÓθÍÓ Â˘Â Î˛‰ÂÈ Ô‰ÒÚÓËÚ ‰ÓÒÚ‡‚‡Ú¸ ËÁ-ÔÓ‰ Ó·ÎÓÏÍÓ‚, ÌËÍÓÏÛ Ì ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. é‰ËÌ ËÁ Ә‚ˉˆÂ‚

‡ÒÒ͇Á‡Î ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓÏÛ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û Associated Press Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÛ„‡˛˘ËÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È Á‚ÓÌÓÍ ÓÚ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÚÂË: «èÓÏÓ„Ë ÏÌÂ, fl Ì ÏÓ„Û ‰˚¯‡Ú¸! åÓÈ ‰ÓÏ Ó͇Á‡ÎÒfl ̇ ÏÌÂ!» éÌ ÔÓÒÔ¯ËÎ ÚÛ‰‡, „‰Â ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÛÊ ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡ÎË ÊÂÌ˘ËÌÛ ËÁÔÓ‰ ÛËÌ Â ‰Óχ - ÒÂȘ‡Ò Ó̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ·ÓθÌËˆÂ Ò ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË Û¯Ë·‡ÏË. ç‡ ÎË͂ˉ‡ˆË˛ ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ ÚÓ̇‰Ó ·Ó¯ÂÌ˚ ÔÓÎˈËfl, ÔÓʇÌ˚Â, ̇ˆËÓ̇θÌ˚ „‚‡‰ÂȈ˚. ëÓÒ‰ÌËÈ íÂı‡Ò ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚ éÍ·ıÓÏÛ ˝ÎËÚÌÛ˛ ÒÔ‡Ò‡ÚÂθÌÛ˛ ·Ë„‡‰Û ËÁ 80 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚ ÒÔˆˇθÌÓ Ó·Û˜ÂÌ˚ ÔÓËÒÍ‡Ï ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÓÓ‰ÒÍËı ‡ÁÛ¯ÂÌËÈ. Ä ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ “ä‡ÒÌ˚È äÂÒÚ” ÔËÒ·Π25 χ¯ËÌ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ëÔ‡Ò‡ÚÂÎflÏ ‚ ÙÓÏ ‡ÁÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚ ÔÓÏÓ„‡˛Ú Ó„ÓÏÌÓ ˜ËÒÎÓ ‰Ó·Ó‚ÓθˆÂ‚. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ê·˛˘Ëı ÔÓÏÓ˜¸ ·˚ÎÓ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ‚ÂÎËÍÓ, ˜ÚÓ ‚·ÒÚË ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ ÔÓÔÓÒËÎË ‚ÌÓ‚¸ ÔË·˚‚‡˛˘Ëı ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎÂÈ-˝ÌÚÛÁˇÒÚÓ‚ ‰ÂʇڸÒfl ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÏÂÒÚ‡ Ú‡„‰ËË, ˜ÚÓ·˚ ̠ϯ‡Ú¸ ‡·ÓÚ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇ÎÓ‚. éÍ·ıÓÏÒÍËÈ åÛ, ̇˷ÓΠ‰Û„Ëı ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÓÚ ÒÚËıËË, ÛÊ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÊÂÚ‚ÓÈ ÒÏÂÚÓÌÓÒÌÓÈ ÒÚËıËË. 3 χfl 1999 „Ó‰‡ ÚÓ̇‰Ó ‚˚Ò¯ÂÈ ÔflÚÓÈ Í‡Ú„ÓËË ÔÓÌÂÒÒfl ̇‰ ˝ÚËÏ ‡ÈÓÌÓÏ, ÚÓ„‰‡ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË åÛ Ë ÅˉÊäËÍ. Ç ÚÓÚ ‡Á ‚ÂÚÂ ‰ÓÒÚË„ ÂÍÓ‰ÌÓÈ ‰Îfl ÚÓ̇‰Ó ÒÍÓÓÒÚË ‚ 302 ÏËÎË ‚ ˜‡Ò. íÓ̇‰Ó ÔÂÓ‰ÓÎÂÎ ‡ÒÒÚÓflÌË ‚ 38 ÏËθ, ‡Áۯ˂ Ú˚Òfl˜Ë ‰ÓÏÓ‚ Ë Î˯˂ ÊËÁÌË 41 ˜ÂÎÓ‚Â͇. ì˘Â· ÓÚ ÚÓ̇‰Ó ̇‰ åÛÓÏ ˜ÂÚ˚̇‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÏËÎΡ‰ ‰ÓηÓ‚, ˜ÚÓ Ò‰Â·ÎÓ Â„Ó ÚÂÚ¸ËÏ Ò‡Ï˚Ï ‡ÁÛ¯ËÚÂθÌ˚Ï ÚÓ̇‰Ó ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ËÒÚÓËË. à ¢ ‡Á åÛ ÔÓÔ‡‰‡Î ‚ Ò‚Ó‰ÍË ÔËÓ‰Ì˚ı ͇ڇÍÎËÁÏÓ‚, ÍÓ„‰‡ 8 χfl 2003 „Ó‰‡ ÚÓ̇‰Ó, ÓˆÂÌÂÌÌ˚È ‚

‰fl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ Ë Á‡ÔÂ‚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‰‚Â¸, ‚Á‰˚ı‡Ú¸ Ò Ó·Î„˜ÂÌËÂÏ Â˘Â ÌÂθÁfl. èÓÒΉÌ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ë ‚ éÍ·ıÓÏ ‚ Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡Á ÔÓ͇Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÚÓ̇‰Ó ÏÓÊÂÚ ÒÓÚ‚ÓËÚ¸ ‰‡ÊÂ Ò ÍÂÔÍËÏË ‰ÓχÏË. èÓÚÓÏÛ ËÒ͇ڸ ‚‡Ï ÌÛÊÌÓ Ì ÔÓÒÚÓ Á‰‡ÌËÂ, ÌÓ Á‰‡ÌËÂ Ò ÔÓ‰‚‡ÎÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚˚ Ë ÒÏÓÊÂÚ ÔÂÂʉ‡Ú¸ ÌÂÔÓ„Ó‰Û. çÓ ˜ÚÓ Ê ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸ ‚ ‰ÓÏÂ, „‰Â ÌÂÚ ÔÓ‰‚‡ÎÓ‚ ËÎË ‚ÓÈÚË ‚ ÌËı ‚˚ Ì ÏÓÊÂÚÂ? Ç Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÒÔflÚ‡Ú¸Òfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÌÂÚ ÓÍÓÌ (ËÎË ÓÌË Ó˜Â̸ χÎ˚) Ë ÍÓÚÓÓ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ‚̯ÌËı ÒÚÂÌ. àÌÓ„‰‡, ÌÓ Ì ‚Ò„‰‡, Ú‡ÍËÏ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Óڂ˜‡ÂÚ ‚‡Ì̇fl ÍÓÏ̇ڇ. èflÚ‡Ú¸Òfl ÒΉÛÂÚ ‚ Û„ÎÛ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, ÎÂʇ ËÎË Òˉfl, ̇ÍÎÓÌË‚ „ÓÎÓ‚Û. ãÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ·Û‰ÂÚ Á‡·‡Ú¸Òfl ÔÓ‰ ͇ÍÓÈ-ÎË·Ó ÚflÊÂÎ˚È Ô‰ÏÂÚ, Í ÔËÏÂÛ, ÔÂ‚ÂÌÛÚÛ˛

‚‚Âı ÌÓ„‡ÏË ‚‡ÌÌÛ. ÖÒÎË ÊËÁ̸ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ, Ì ÒÚÓËÚ Ê‡ÎÂÚ¸ ÂÏÓÌÚ‡. ᇷ‡Ë͇‰ËÓ‚‡Ú¸Òfl ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ χÚ‡ÒÓ‚, Ó‰ÂflÎ Ë ÔÓ‰Û¯ÂÍ. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ÌÂÔÓ„Ó‰‡ Ì ‚˚·Ë‡ÂÚ ÏÓÏÂÌÚ‡, ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ̇‰Ó ÏÓÊÂÚ Á‡ÒÚ‡Ú¸ ‚‡Ò ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÁ‡ „ÓÓ‰ÓÏ ËÎË ‚ ˜ËÒÚÓÏ ÔÓÎÂ. ùÚÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÓÊ̇fl ÒËÚÛ‡ˆËfl, Ӊ̇ÍÓ Ë Á‰ÂÒ¸ Ì ÒΉÛÂÚ Ò‰‡‚‡Ú¸Òfl. ÖÒÎË ‚˚ ‰ÂÚ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ, ‚‡Ï ÎÛ˜¯Â ÔËÚÓÏÓÁËÚ¸ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl. Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ҇ÏÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÏÂÒÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÚÓ̇‰Ó, ‡ ӷӄ̇ڸ ÒÚËı˲ ‚˚ ‰‡Ê ÔË ·Óθ¯ÓÏ Ê·ÌËË Ì ÒÏÓÊÂÚÂ. ÖÒÎË ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÌÂÚ ÌË͇ÍËı Á‰‡ÌËÈ, ÔÓˢËÚ ͇ÍÓÈÎË·Ó Ó‚, ˜ÚÓ·˚ ÒÔflÚ‡Ú¸Òfl ‚ ÌÂÏ. ïÓÓ¯Ó ·˚ ̇ÈÚË Ú‡ÍÊ β·ÓÈ ÚflÊÂÎ˚È Ô‰ÏÂÚ, ÍÓÚÓ˚È, Û‚Â΢˂ ‚‡¯ ‚ÂÒ, Ì ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÚflÌÛÚ¸ ‚‡Ò ‚ÂÚÛ.

ëÖÉé Ñçü ëÚËıËfl ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÔÓ‚ÂflÚ¸ ̇ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ë‰ÌËÈ á‡Ô‡‰. ÇÒΉ Á‡ ÚÓ̇‰Ó, Ó·ۯ˂¯ËÏËÒfl ‚ ÏËÌÛ‚¯Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚ ̇ ä‡ÌÁ‡Ò Ë ÄÈÓ‚Û, ¯Ú‡Ú éÍ·ıÓχ ·˚Î ‡Ú‡ÍÓ‚‡Ì ÒÏÂÚÌÓÌÓÒÌ˚Ï Û‡„‡ÌÓÏ. Ì Ì‡˜‡ÎÒfl ‚ ÚË ˜‡Ò‡ ‰Ìfl ÔÓ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÔÓ̉ÂθÌËÍ, 20 χfl. ᇠÚÓ ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ ÒÚËıËfl ·Û¯Â‚‡Î‡, ÔÓ„Ë·ÎË, ÔÓ ÔÓÒΉÌËÏ ÛÚÓ˜ÌÂÌÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, 24 ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ9 ‰ÂÚÂÈ. ê‡Ì ̇Á˚‚‡ÎËÒ¸ ˆËÙ˚ ‰Ó 100 ÔÓ„Ë·¯Ëı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ20 ‰ÂÚÂÈ. Ç·ÒÚË ‰ÓÔÛÒ͇˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÔÂ‚˚ ˜‡Ò˚ ÏÓ„ÎË ÔÓÒ˜ËÚ‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„Ë·¯Ëı ÔÓ ÌÂÒÍÓθÍÛ ‡Á. é‰Ì‡ÍÓ ÏÂÒÚÌ˚ ‚·ÒÚË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl ÔÓ ÏÂ Ôӂ‰ÂÌËfl ‡·ÓÚ ÔÓ ‡Ò˜ËÒÚÍ Á‡‚‡ÎÓ‚. ìÊ ‚ ÔÂ‚˚ ˜‡Ò˚ ÒÔ‡Ò‡ÚÂθÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË Ì ÏÂÌ ÒÚ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚ÎË ÒÔ‡ÒÂÌ˚ ÊË‚˚ÏË ËÁ-ÔÓ‰ ÛËÌ. éÍÓÎÓ 240 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‚ „ÓÒÔËÚ‡Îflı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ60 ‰ÂÚÂÈ. ê‡ÁÛ¯ËÚÂθÌÓÈ ÒËÎ˚ Û‡„‡Ì ÂÏÛ ÔËÒ‚ÓËÎË ˜ÂÚ‚ÂÚÛ˛ ͇Ú„Ó˲ ÔÓ ÔflÚË·‡ÎθÌÓÈ ¯Í‡Î - Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÒÚÂ Ò Îˈ‡ ÁÂÏÎË ÏÌÓ„Ë ͂‡Ú‡Î˚ „ÓÓ‰‡ åÛ (̇ÒÂÎÂÌË ÓÍÓÎÓ 56 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ) ‚ ¯Ú‡Ú éÍ·ıÓχ. Ç ˝ÚÓÏ ˛ÊÌÓÏ ÔË„ÓӉ éÍ·ıÓχÒËÚË, Í‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÚÂÎÂ͇̇ΠCNN ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ÏÂÒÚÌ˚ ‚·ÒÚË, ‡ÁÛ¯ÂÌ˚ ‰ÂÒflÚÍË ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ë ‰‚ ¯ÍÓÎ˚. èÂÁˉÂÌÚ ëòÄ Å‡‡Í 鷇χ Ó·˙fl‚ËÎ ‚ ¯Ú‡Ú ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‡ÒÔÓfl‰ËÎÒfl Ó͇Á‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ Ï‡ÚÂˇθÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ËÁ

é

Ураган унЕс жизни

десятков людеИ ÉÓÓ‰ åÛ ‚ ÚÂÚËÈ ‡Á Ò 1999 „Ó‰‡ ÒڇΠÊÂÚ‚ÓÈ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ÒÚËıËË

Ò‰ÒÚ‚ Ù‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡. «ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÔ‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‡ÁÛ¯ÂÌËÈ, ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÒËλ, - ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ÒËÚÛ‡ˆË˛ ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ ÓÚ éÍ·ıÓÏ˚ íÓÏ äÓÛÎ. ì‡„‡Ì Ô˯ÂÎ ‚ åÛ ËÁ ‰Û„Ó„Ó „ÓӉ͇ ¯Ú‡Ú‡ éÍ·ıÓχ - 縲-ä‡ÒÚ·, Ӊ̇ÍÓ Ú‡Ï ÒÚËıËfl ÔÓ‡·Óڇ· ÍÛ‰‡ Ò··ÂÂ: ‚Ëı¸ Î˯¸ ‡Áӄ̇ÎÒfl, ̇Ô‡‚ÎflflÒ¸ ̇ Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ. ä ÏÓÏÂÌÚÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl «ˆÂÎË» - åÛ‡ Û‡„‡Ì ÛÊ «‡ÒÚflÌÛÎÒfl» ̇ ÚË Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÍËÎÓÏÂÚ‡ ‚ ¯ËËÌÛ Ë ‰ÓÒÚË„ ÒÍÓÓÒÚË 320 ÍÏ/˜. ùÚÓ„Ó ı‚‡ÚËÎÓ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÚflÌÛÚ¸ ‚ ‚ÓÓÌÍÛ ˆÂÎ˚È „ÓÓ‰. ç ‚˚‰ÂʇÎÓ ‰‡Ê ӉÌÓ ËÁ ÒÔˆˇθÌÓ ÛÍÂÔÎÂÌÌ˚ı Û·ÂÊˢ,

äÄä ìÅÖêÖóúëü éí íéêçÄÑé Ó̇‰Ó - ˝ÚÓ Ó˜Â̸ ÒËθÌ˚È ‚‡˘‡˛˘ËÈÒfl ‚Ëı¸ Ò ‡ÁÏÂ‡ÏË ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË ÏÂÌ 50 ÍÏ Ë ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË ÏÂÌ 10 ÍÏ, ӷ·‰‡˛˘ËÈ Û‡„‡ÌÌ˚ÏË ÒÍÓÓÒÚflÏË ‚ÂÚ‡ ·ÓΠ33 Ï/Ò. îÓχ ÒÏÂ˜ÂÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌÓÈ - ÍÓÎÓÌ̇, ÍÓÌÛÒ, ·Ó͇Î, ·Ó˜Í‡, ·Ë˜ÂÔӉӷ̇fl ‚Â‚͇, ÔÂÒÓ˜Ì˚ ˜‡Ò˚, Ó„‡ «‰¸fl‚Ó·» Ë Ú.Ô., ÌÓ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÒÏÂ˜Ë ËÏÂ˛Ú ÙÓÏÛ ‚‡˘‡˛˘Â„ÓÒfl ıÓ·ÓÚ‡, ÚÛ·˚ ËÎË ‚ÓÓÌÍË, Ò‚ËÒ‡˛˘ÂÈ ËÁ χÚÂËÌÒÍÓ„Ó Ó·Î‡Í‡. è‡Î¸Ï‡ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ÔÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û ÚÓ̇‰Ó ÔË̇‰ÎÂÊËÚ ëòÄ: Á‰ÂÒ¸ ÓÌË ·˚‚‡˛Ú ÔËÏÂÌÓ ‚ ˜ÂÚ˚ ‡Á‡ ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‚ Ö‚ÓÔ - ÔÓfl‰Í‡ 1 200 ÂÊ„ӉÌÓ - ËÁ-Á‡ ÛÌË͇θÌÓÈ „ÂÓ„‡ÙËË Ë ÚÓÔÓ„‡ÙËË ë‚ÂÓ-ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡.

í

èÂʉ ‚Ò„Ó, Ò‡Ï˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï ‚ β·ÓÈ ÍËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓı‡ÌÂÌË ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ëfl. è‡ÌË͇ ÏÓÊÂÚ Î˯¸ ÛıÛ‰¯ËÚ¸ ‚‡¯Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. íÓθÍÓ ÒڇθÌ˚ ÌÂ‚˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÔÓÏÓ˜¸ Ì‡Ï ÚÂÁ‚Ó Ï˚ÒÎËÚ¸ Ë Ì‡ÈÚË Ò‡Ï˚È Ô‡‚ËθÌ˚È Ë Û‰Ó·Ì˚È ÒÔÓÒÓ· ÒÔ‡ÒÚËÒ¸ Ë ÒÔ‡ÒÚË Ò‚ÓËı ·ÎËÁÍËı. çÂÒÏÓÚfl ̇ ·Óθ¯Ó ËÒÍÛ¯ÂÌËÂ, ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ̇ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â Ò ‚ÓÒıˢÂÌÌ˚Ï ‚˚‡ÊÂÌËÂÏ Îˈ‡ Ë ‚Íβ˜ÂÌÌÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÏÂÓÈ ‚ Û͇ı ıÓÓ¯ÂÈ Ë‰ÂÂÈ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚‡¯Ë ͇‰˚ Ë ‰Ó·Û‰ÛÚ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸, Ӊ̇ÍÓ ·Û‰ÂÚ ÎË ˝ÚÓ ‚‡Ï ‚‡ÊÌÓ ÔÓÒΠÒÏÂÚË? èÓÚÓÏÛ ËÒÍÓ‚‡Ú¸ Ì ÒÚÓËÚ. ãÛ˜¯ËÏ ‚˚ıÓ‰ÓÏ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓËÒÍË ÔÓÏ¢ÂÌËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÏÓÊÌÓ Û·Â˜¸Òfl ÓÚ ÚÓ̇‰Ó. é‰Ì‡ÍÓ, Á‡È-

Пусть белых полосок в Вашей жизни станет больше! TRAVEL Философия отдыха ÇÒ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ‚ˉ˚ ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ÏËÌËχθÌ˚Ï ˆÂ̇Ï! ❖ èÎflÊË ÏË‡ (ÓÒÚÓ‚‡ Ë ÔÓ·ÂÂʸfl) ❖ ÉÓÓ‰‡ Ë ÒÚ‡Ì˚ (ÚÛ˚) ❖ äÛËÁ˚, Θ·Ì˚ ÍÛÓÚ˚

11

❖ ë‡Ï˚ ‰Â¯Â‚˚ ˆÂÌ˚ ̇ ‡‚ˇ·ËÎÂÚ˚ Ë ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ ÔÂ‚ÓÁÍË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. ❖ íÛËÒÚ˘ÂÒÍË ‚ËÁ˚.

Сделайте первый шаг навстречу своему отпуску:

1-212-655-4437 • 1-845-371-3770 www.zebratravelusa.com E-mail: info@zebratravelusa.com

˜ÂÚ˚ ·‡Î·, ‡ÁÛ¯ËÎ ËÎË ÔÓ‚‰ËÎ ·Óθ¯Ó ˜ËÒÎÓ ‰ÓÏÓ‚. Ç ÚÓÚ ‡Á, Ô‡‚‰‡, Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ·ÂÁ ÊÂÚ‚. Ä Ò‡Ï˚Ï ÒÏÂÚÓÌÓÒÌ˚Ï ‚ ËÒÚÓËË ëòÄ ÒڇΠÚÓ̇‰Ó 18 χÚ‡ 1925 „Ó‰‡, Ôӯ‰¯ËÈÒfl ÔÓ ÚÂËÚÓËË ÚÂı ¯Ú‡ÚÓ‚ - åËÒÒÛË, àÎÎËÌÓÈÒ‡ Ë à̉ˇÌ˚. íÓ„‰‡ ÓÚ ÒÚËıËË ÔÓ„Ë·ÎË 695 Ë ·˚ÎË ‡ÌÂÌ˚ 2027 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ëӄ·ÒÌÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ, ÔË‚Ó‰ËÏÓÈ ç‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ ÍÎËχÚ˘ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı, ̇˷Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÚÓ̇‰Ó ‚ ÒÚ‡Ì ÔËıÓ‰ËÚÒfl ̇ íÂı‡Ò. èÂ‚ÓÓ˜Â‰ÌÓÈ Ô˘ËÌÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ·Óθ¯‡fl ÚÂËÚÓËfl ¯Ú‡Ú‡. ÇÚÓÓÂ Ë ÚÂڸ ÏÂÒÚ‡ Á‡ÌËχ˛Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ä‡ÌÁ‡Ò Ë éÍ·ıÓχ. Ç „ÓÓ‰‡ı ¯Ú‡ÚÓ‚, ̇˷ÓΠ˜‡ÒÚÓ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÚÓ̇‰Ó, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ·ÓΠÒÚÓ„Ë ÌÓÏ˚ ÔÓ˜ÌÓÒÚË Á‰‡ÌËÈ, ‡ Ò‡ÏË ‰Óχ ˜‡ÒÚÓ Ò̇·ÊÂÌ˚ ÔÓÚË‚ÓÚÓ̇‰Ó‚˚ÏË Û·ÂÊˢ‡ÏË. é ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ ÔË·ÎËÊÂÌËË ÚÓ̇‰Ó, ÍÓÏ Ò‰ÒÚ‚ χÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓχˆËË, ÊËÚÂÎÂÈ ˝ÚËı „ÓÓ‰Ó‚ Ú‡ÍÊ ÓÔӂ¢‡˛Ú ÒÔˆˇθÌ˚ ÒËÂÌ˚. í‡Í‡fl ÒËÂ̇ ÔÓÁ‚Û˜‡Î‡ ‚ éÍ·ıÓÏÂ Ë ‚ ÔÓ̉ÂθÌËÍ. çÓ 16 ÏËÌÛÚ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓ¯ÎË ÏÂÊ‰Û ÔÂ‚˚Ï ÓÔӂ¢ÂÌËÂÏ Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÒÏÂ˜‡, ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ÒÎ˯ÍÓÏ Ï‡ÎÓ. «å˚ ÛÊ ÔÂÂÊË‚‡ÎË ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Ì¸¯Â, ÔÂÂÊË‚ÂÏ Ë ÒÂȘ‡Ò», - „Ó‚ÓËÚ Ï˝ åÛ‡ ÉÎÂÌÌ ã¸˛ËÒ. Ç 1999 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ „ÓÓ‰ÓÍ ÔÂÂÊËÎ Û‰‡ ÒÏÂÚÓÌÓÒÌÓÈ ÒÚËıËË, ã¸˛ËÒ ÚÓÊ ·˚Î Ï˝ÓÏ. èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÓÌ Ì‡ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î Ò ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ é·‡ÏÓÈ Ë „·‚ÓÈ Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËflÏ (FEMA) ä˝È„ÓÏ î¸˛„ÂÈÚÓÏ. «éÌË Ô‰ÎÓÊËÎË Ì‡Ï Î˛·Û˛ ÔÓÏÓ˘¸, ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, Ë ‰Ûχ˛, fl ÔÓÈχ˛ Ëı ̇ ÒÎÓ‚Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ì‡Ï Á‰ÂÒ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl ÔÓÒÚÓ ‚Ò».

ч¸fl íûäéÇÄ. ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ó·Â„‡Ú¸ „ÓÎÓ‚Û ÓÚ Û‰‡Ó‚ ÎÂÚ‡˛˘Ëı Ô‰ÏÂÚÓ‚. Ç ÎÂÒÛ ÔflÚ‡Ú¸Òfl Ì ÒÚÓËÚ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰Â‚¸fl Ì ‚˚‰ÂÊË‚‡˛Ú Ú‡ÍÓ„Ó ÏÓ˘ÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡, Ë ¯‡ÌÒ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl Ì‚‰ËÏ˚Ï Ì ‚ÂÎËÍ. ÖÒÎË fl‰ÓÏ ÏÓÒÚ, ÔflÚ‡Ú¸Òfl ÔÓ‰ ÌËÏ Ú‡ÍÊ Ì ÒΉÛÂÚ, ÓÌ ÏÓÊÂÚ Î˯¸ ÛÒËÎËÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÚÓ̇‰Ó ̇ ‚‡Ò. ì˜ËÚ˚‚‡ÈÚ ڇÍÊÂ, ˜ÚÓ Î˛·˚ ‚Ó‰ÓÂÏ˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ì·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÏÂÒÚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚËıËË. ç ÔÓÍˉ‡ÈÚ ҂ÓÂ„Ó Û·ÂÊˢ‡, ÔÓ͇ ‚˚ Ì ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂÔÓ„Ó‰‡ Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ, ÎÛ˜¯Â ÔÓ‚ÂÒÚË Ô‡Û Î˯ÌËı ˜‡ÒÓ‚ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ, ˜ÂÏ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸, ËÒÍÛfl ÊËÁ̸˛. Ç˚ıÓ‰fl ËÁ Û·ÂÊˢ‡, ‰Â·ÈÚ ˝ÚÓ Í‡ÈÌ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ Ú‡‚Ï, Ë Û˜ËÚ˚‚‡ÈÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÛÚ˜ÍË „‡Á‡ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÎËÌËÈ ˝ÎÂÍÚÓÔÂ‰‡˜.

çÄë êÖäéåÖçÑìûí Ñêìáúüå • ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ÓÙÓÏÎÂÌ˲ êéëëàâëäàï èÖçëàâ ‰Îfl „‡Ê‰‡Ì êî ‚ ëòÄ ‚Ó ‚ÒÂı ¯Ú‡Ú‡ı. • ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ̇ Ó·ÏÂÌ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌË áÄÉêÄçèÄëèéêíéÇ Ñãü ÉêÄÜÑÄç êî Ò Î˛·˚Ï ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰Îfl ÌÂ΄‡ÎÓ‚. • ÒÔ‡‚ÍË Ó Ì‡ıÓʉÂÌËË ‚ ÊË‚˚ı, ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË Î˛·ÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË, ÄÔÓÒÚËÎË, ÔÂ‚Ӊ˚. Консультации и дополнительная информация на родном языке по телефону

718-880-0881 Компания “RUSSIAN SOLUTIONS CONSULTING”

e-mail: moscowdream2012@gmail.com


www.vnovomsvete.com

12

ñ

·fl ÔÓÎÓÒ‡ ÂÊẨÂθÌË͇ ÔÓÒ‚fl˘Â̇ ‡ÍÚۇθÌÓÈ ÚÂÏ ËÏÏË„‡ˆËË ‚ ëòÄ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ ÔÓÒΉÌËı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ÅÓÒÚÓÌÂ, ÌÓ Á‡ ·ÓÒÍËÏ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ Î„ÍÓÒÚ¸ Ï˚ÒÎË ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌ̇fl. ä‡Í ·˚ÎÓ ·˚ ıÓÓ¯Ó, ÂÒÎË ·˚. çÓ Â˘Â ÎÛ˜¯Â ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ Ë ÒÓ‚ÂÒÚË. ïÓ‰ ‡ÒÒÛʉÂÌËÈ ‡‚ÚÓ‡ Ò‚Ó‰ËÚÒfl Í Ì‡·ÓÛ ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍËı ¯Ú‡ÏÔÓ‚. ÄÏÂË͇ – ÒÚ‡Ì‡ ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚, ̇ ÚÓÏ ÒÚÓfl· Ë ÒÚÓflÚ¸ ·Û‰ÂÚ. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì, ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ Ô·‚ËθÌ˚È ÍÓÚÂÎ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ËÒÔ‡‚ÌÓ. óÂÂÁ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ-‰‚‡ flÔÓ̈˚, ÍËڇȈ˚, ÛÒÒÍËÂ, ‡‡·˚, Ë̉ÛÒ˚ ÛÒÔ¯ÌÓ ‡ÒÒËÏËÎËÛ˛ÚÒfl Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÌ˚ÏË ‡ÏÂË͇̈‡ÏË. è‡‚‰‡, ËÌÚÂÂÒÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÚÓ„‰‡ ‚Ó ‚ÒÂı ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı ‰Ó ÒËı ÔÓ ÂÒÚ¸ χÎÂ̸ÍË äËÚ‡Ë, üÔÓÌËË, äÓÂË, àÚ‡ÎËË, ÉÂχÌËË, åÂÍÒËÍË, äÛ·˚ Ë «ê‡¯Ë»? èÓ˜ÂÏÛ ÔÓÎÓ‚Ë̇ 縲âÓ͇, îÎÓˉ˚, ÄËÁÓÌ˚ Ë ä‡ÎËÙÓÌËË Ì „Ó‚ÓËÚ ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË? êËÚÓ˘ÂÒÍËÈ ‚ÓÔÓÒ «ÍÓÏÛ ÌÛÊ̇ ‚ ÄÏÂËÍ ‰˚fl‚‡fl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl?» ‡‚ÚÓ ÒÚ‡‚ËÚ ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓ·ÎÂχÏË ËÏÏË„‡ˆËË Ë ÚÂÓËÒÚ‡ÏË-‚˚ıÓ‰ˆ‡ÏË ËÁ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. à ÒÌÓ‚‡ ÔËıÓ‰ËÚ Í ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û. ч, ÚÂÓËÒÚ˚ ËÁ ˜ËÒ· ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ÂÒÚ¸. å‡ÈÓ çˉ‡Î ï‡Ò‡Ì, ¯ÂÈı éχ Ä·‰Âθ ê‡ıχÌ, ·‡Ú¸fl ñ‡̇‚˚. ч, ‚Ò ÓÌË ÏÛÒÛθχÌÂ. çÓ ˝ÚÓ, ÓÚÌ˛‰¸ Ì Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ ‚Ò ÏÛÒÛθχÌÂ-ÚÂÓËÒÚ˚. Ç Î˛·ÓÈ ÒÂϸ Ì ·ÂÁ ÛÓ‰‡. ë‚ÓËı ‡‰Ë͇ÎÓ‚ ‚ ÄÏÂËÍ χÎÓ? íËÏÓÚË å‡Í‚ÂÈ, íÂË çËÍÓÎÒ, í‰ 䇘ËÌÒÍË. óÛÚ¸ ÎË Ì ͇ʉ˚È ‰Â̸ ‚ ÒÚ‡Ì χÒÒÓ‚˚ ۷ËÈÒÚ‚‡. ÖÒÎË Á‡‚Ë̘˂‡Ú¸ „‡ÈÍË ËÏÏË„‡ÌÚ‡Ï, ̇‰Ó Á‡‚Ë̘˂‡Ú¸ Ë Ò‚ÓËÏ. íÓθÍÓ ÍÓÏÛ ˝ÚÓ Ì‡‰Ó? ë ÔÓÁˈËË ‡‚ÚÓ‡, îÂÏˉ‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÈ. ëÚÓÔÓˆÂÌÚÌÓ Òӄ·ÒÂÌ. ë Ó‰ÌËÏ «ÌÓ». Ä·ÒÛ‰ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ÚÂÓËÒÚÛ ‹1 ‰‡˛Ú „ËÌ͇ÚÛ Ë ‚ˉ ̇ ÊËÚÂθÒÚ‚Ó, ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó Ì ·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚË Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl, ‡ ˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ˝Í‚ËÎË·ËÒÚËÍË Ë ·˛ÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ ÌÂ‡Á·ÂËıË. äÓ„‰‡ ΂‡fl Û͇ Ì ‚‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰Â·ÂÚ Ô‡‚‡fl. ÇÓÔÂÍË ‰ÛıÛ Á‡ÍÓ̇ Ë Á‰‡‚ÓÏÛ ÒÏ˚ÒÎÛ. íÓ Ê ҇ÏÓÂ Ò ÒÂϸÂÈ ñ‡̇‚˚ı. ñ‡̇‚˚ ̇ Á‡ÏÂÚ͇ı ÒÔˆÒÎÛÊ· ‰‚Ûı

èéãÖåàäÄ ü Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÓÚÌÓ¯ÛÒ¸ Í ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚Ï ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡Ï, ˝ۉˈËË, „ÎÛ·ËÌÂ, ‰Ó͇Á‡ÚÂθÌÓÒÚË, ‡Í‡‰ÂÏ˘ÂÒÍÓÈ ‚Á‚¯ÂÌÌÓÒÚË ÔÛ·ÎË͇ˆËÈ ÏÓÂ„Ó ÍÓÎÎÂ„Ë àÎ¸Ë Å‡‡ÌË͇҇, ÌÓ ‰‡ÊÂ Û ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ Ú‡ÍÓ„Ó Í·ÒÒ‡ ·˚‚‡˛Ú ‰ÓÒ‡‰Ì˚ ҷÓË. àÏÂÌÌÓ Í‡Í Ú‚Ó˜ÂÒÍÛ˛ ÌÂÛ‰‡˜Û fl ‡ÒˆÂÌË‚‡˛ ÒÚ‡Ú¸˛ ÍÓÎÎÂ„Ë «äÓÏÛ ÌÛÊ̇ «‰˚fl‚‡fl» ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl?» (“Ççë”, ‹ 19, 10-16 χfl 2013).

3 ÓÍÚfl·fl 1965 „Ó‰‡ ÔÂÁˉÂÌÚ ëòÄ ãË̉ÓÌ ÑÊÓÌÒÓÌ ÔÓ‰ÔË҇Πá‡ÍÓÌ Ó· ËÏÏË„‡ˆËË Ë „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Â, ÒÚÓfl ÔÓ‰ ÒÂ̸˛ ëÚ‡ÚÛË ë‚Ó·Ó‰˚.

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ

ИЛИ ЗДРАВЫИ СМЫСЛ? ֢ ‡Á Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ê ·˚Ú¸ Ò ËÏÏË„‡ˆËÂÈ

ÒÚ‡Ì, ÌÓ ·ÂÒÔÂÔflÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÂÁ‰flÚ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. é‰ËÌ ËÁ ·‡Ú¸Â‚ ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÚÂ‡ÍÚ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ „‡Ê-

‰‡ÌÒÚ‚Ó ëòÄ. èÓÎÛ˜ËÎ ·˚ Ë ‚ÚÓÓÈ, ‰‡ Ì ÛÒÔÂÎ, ̇ ÚÓÏ Ò‚ÂÚÂ. ü ‰‡ÎÂÍ ÓÚ Ï˚ÒÎË, ˜ÚÓ àθfl Ň‡ÌËÍ‡Ò ÒËÏÔ‡-

24—30 χfl 2013

ÚËÁËÛÂÚ ÑÊÓı‡Û ñ‡̇‚Û, Ӊ̇ÍÓ ÛÔÓ‚‡ÂÚ, Í ˛ÌÓÏÛ ÚÂÓËÒÚÛ Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌÂ̇ «ÓÒÓ·‡fl», ͇‡ÚÂθ̇fl ÏÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl. ëÔÓÒËÚ¸ ·˚ ÂÏÛ Ó· ˝ÚÓÏ ·ÎËÁÍËı ÔÓ„Ë·¯Ëı Ë ‡ÌÂÌ˚ı ‚ ÅÓÒÚÓÌÂ. á‡ÚÓ ‡‚ÚÓ Ò fl‚Ì˚Ï ÓÒÛʉÂÌËÂÏ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í «Ë‰ÂÓÎӄ˘ÂÒÍËÏ» ÔÓÔ˚ÚÍ‡Ï ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ÒÎÓÌ «ÌÂÊ·ÚÂθÌÓÈ» ËÏÏË„‡ˆËË. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Í Ô‰ÎÓÊÂÌ˲ ÏÓÂ„Ó ÁÂÏÎfl͇ ê˝Ì‰‡ èÓ·, ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÒÂ̇ÚÓ‡ ëòÄ ÓÚ äÂÌÚÛÍÍË – ÛÊÂÒÚÓ˜ËÚ¸ ÍÓÌÚÓθ ̇‰ ‚˙ÂÁ‰ÓÏ Î˛‰ÂÈ ËÁ «ÒÚ‡Ì ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ËÒ͇». ü ‰‡ÎÂÍÓ Ì ÒÚÓÓÌÌËÍ ê˝Ì‰‡ èÓ·, ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ Ô‰ÎÓÊÂÌËË ‚ËÊÛ ‡ˆËÓ̇θÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰. ç‡‰Ó Á‡˚Ú¸ „ÓÎÓ‚Û ‚ ÔÂÒÓÍ, ˜ÚÓ·˚ Ì ‚ˉÂÚ¸ Ë Ì Á̇ڸ Ú‡ÍËı ÒÚ‡Ì Ë „ËÓÌÓ‚. àÎË ÍÓÎ΄‡ Ì ‚ˉÂÎ ÂÁÛθڇÚ˚ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚË ‚ çÓ‚„ËË Ë Ñ‡ÌËË, „‰Â ÓÌ ‡·ÓÚ‡Î? ü ·˚Î ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÚ‡Ì Ö‚ÓÔ˚, Ë Á̇˛, Í‡Í ˝Ú‡ ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸ ‚˚„Îfl‰ËÚ. Ç˚ıÓ‰ˆ‡Ï ËÁ ÄÙËÍË Ë ÄÁËË Ì‡‚ËÚÒfl ÊËÚ¸ ‚ Ö‚ÓÔÂ, ÌÓ Ì Ì‡‚ËÚÒfl ·˚Ú¸ ‚ÓÔÂȈ‡ÏË. í‡ Ê ͇ÚË̇ Û Ì‡Ò ‚ ÄÏÂËÍÂ. à, ̇ÍÓ̈, ‡‚ÚÓ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Û‚ÂÂÌ – ‡·ÒÓβÚÌÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÏÂË͇̈‚ ÔÓÚË‚ ͇ÍËı-ÎË·Ó ÊÂÒÚÍËı ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì˘ÂÌËÈ. ïÓÚfl ÂÁÛθڇÚ˚ ÓÔÓÒÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl Ì ÒÚÓθ ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌ˚. èÂʉ ˜ÂÏ ÔÂÂÈÚË Í ıÓÌÓÎÓ„ËË ‚ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍ ëòÄ, Ì·Óθ¯Ó ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl – Ӊ̇ ËÁ ÙÓÏ ‚·ÒÚË. Ä Ì‡Á̇˜ÂÌË β·ÓÈ ‚·ÒÚË – Á‡˘ËÚ‡ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ‰‡ÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ ̇ ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂËÚÓËË ‚ ‡Ï͇ı ÔËÌflÚ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚. ÑÂÏÓÍ‡ÚËfl ·ÂÁ ‚·ÒÚË Ë ÂÒÚ¸ Ú‡ ‰˚fl‚‡fl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl, Ó ÍÓÚÓÓÈ ÛÔÓÏË̇ÂÚ ÍÓÎ΄‡. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏËÙ, ˜ÚÓ ÄÏÂË͇ ËÒÔÓÍÓÌ ‚ÂÍÓ‚ ·˚· ÓÚÍ˚Ú‡ ‰Îfl ‚ÒÂı Ê·˛˘Ëı. ëÂΠ̇ Ô‡ÓıÓ‰, ÔÂÂÔÎ˚Î Ó͇Ì, ÒÓ¯ÂΠ̇ ·Â„ Ë Ú˚ ‡ÏÂË͇̈. ä‡Í ·˚, Ì ڇÍ. àÒÚÓËfl ËÏÏË„‡ˆËË ‚ ÄÏÂËÍÛ – ËÒÚÓËfl ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı Ó„‡Ì˘ÂÌËÈ Ë ÔÓÒ··ÎÂÌËÈ. ä‡Ê‰˚È ‡Á ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ËÒÚÓ˘ÂÒÍËı, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı Ë ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ ÊËÁÌË ÒÚ‡Ì˚. É·‚̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ – ·Óθ¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÓÌË ·˚ÎË ‰ËÒÍËÏË̇ˆËÓÌÌ˚ÏË. ÅÛ‰¸ ÚÓ ‡Ò‡, ̇ˆËÓ̇θÌÓÒÚ¸, „ÂÓ„‡ÙËfl ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‚Á„Îfl‰˚. ÇÔÎÓÚ¸ ‰Ó ̉‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌË ÓÚ‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ·ÂÎ˚Ï Â‚ÓÔÂȈ‡Ï, Ë ÚÓ Ì ‚ÒÂÏ. Ü·ÌÌ˚ ËÏÏË„‡ÌÚ˚ – ËÁ ë‚ÂÌÓÈ Ë á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚. àÁ ûÊÌÓÈ Ë ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ, Í‡Í ·˚ ‚ÓÔÂȈ˚ ‚ÚÓÓ„Ó ÒÓÚ‡. é‰ËÌ ËÁ ˉÂÓÎÓ„Ó‚ ÄÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‚ÓβˆËË íÓÏ‡Ò èÂÈÌ ÔË҇Π– «á‡Ô‡‰Ì‡fl Ö‚ÓÔ‡ – Ô‡Ó‰ËÚÂθÌˈ‡ ÄÏÂËÍË». à ·˚Î Ô‡‚. Ç 1780 „Ó‰Û ÚË ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ‡ÏÂË͇̈‚ ËÏÂÎË ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ ËÎË Ë·̉ÒÍÓ ÔÓËÒıÓʉÂÌËÂ. éÒڇθÌ˚ – Ò͇̉Ë̇‚˚, „Óη̉ˆ˚, Ù‡ÌˆÛÁ˚. äÒÚ‡ÚË, ÄÏÂË͇ ÔÓ·‡Ë‚‡Î‡Ò¸ ÌÂψ‚. é‰ËÌ ËÁ ÓÚˆÓ‚ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ëòÄ ÅẨʇÏËÌ î‡ÌÍÎËÌ ÓÔ‡Ò‡ÎÒfl, ˜ÂÂÒ˜Û ·Óθ¯‡fl ÌÂψ͇fl ËÏÏË„‡ˆËfl ÏÓÊÂÚ Ô‡„Û·ÌÓ Ò͇Á‡Ú¸Òfl ̇ ‡Ì„ÎÓ-Ë·̉ÒÍÓÈ ÍÛθÚÛ ÒÚ‡Ì˚. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ·˚ÎË ÔÓÎÏËÎÎËÓ̇ ‡ÙË͇ÌÒÍËı ‡·Ó‚, ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚ ÔÓÌ‚ÓÎÂ. èÓÁ‰ÌÂȯËÏË ‡ÁÓ‚˚ÏË ËÒÍβ˜ÂÌËflÏË ËÁ Ô‡‚Ë· ÒÚ‡ÎË ‡Á¯ÂÌËfl ̇ ‚˙ÂÁ‰ ‚ ÄÏÂËÍÛ ÌÂψ‚ (‚Ó ‚ÂÏfl É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÒÓΉ‡Ú), ‚‚ (ÔÓÒΠÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓ„ÓÏÓ‚), ÍËڇȈ‚ (̇ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ÊÂÎÂÁÌ˚ı ‰ÓÓ„). àÚ‡Í, ËÏÏË„‡ˆËÓÌ̇fl ıÓÌÓÎÓ„Ëfl. – 1639 „Ó‰. äÓÎÓÌˇθÌ˚ ‚·ÒÚË Á‡Ô¢‡˛Ú ‚˙ÂÁ‰ ‚ ÄÏÂËÍÛ ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡Ï Ë ÌˢËÏ.

– 1784 „. äÓÌ„ÂÒÒ ëòÄ ‰‡ÂÚ ÔÂÁˉÂÌÚÛ Ô‡‚Ó Ì‡ ‰ÂÔÓÚ‡ˆË˛ ËÁ ÒÚ‡Ì˚ ÓÔ‡ÒÌ˚ı Ë ÌÂÎÓflθÌ˚ı ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚. – 1808 „. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚‚ÓÁ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ‡·Ó‚. – 1875 „. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ β‰flÏ Ò ÍËÏË̇θÌ˚Ï ÔÓ¯Î˚Ï Ë ÔÓÒÚËÚÛÚ͇Ï. – 1882 „. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ÍËڇȈ‡Ï, Í‡Í Á‡˘ËÚ‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ˚Ì͇ ÓÚ ‰Â¯Â‚ÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚. á‡ÔÂÚ ÓÚÏÂÌÂÌ Î˯¸ ‚ 1943 „Ó‰Û. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ÍÓÌ 1882 „Ó‰‡ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Î Òڇ̉‡Ú˚ «Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ËÏÏË„‡ˆËË. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ β‰flÏ ·ÂÁ ÒÔˆˇθÌÓÒÚË, ÚÛÌÂfl‰ˆ‡Ï, ‰Û¯Â‚ÌÓ·ÓθÌ˚Ï Ë ËÌ‚‡Îˉ‡Ï. – ÑÓÔÓÎÌÂÌË 1891 „Ó‰‡. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ·ÓθÌ˚Ï ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁÓÏ, ÒËÙËÎËÒÓÏ, Ú‡ıÓÏÓÈ Ë ÏÌÓ„ÓÊÂ̈‡Ï. ì˜ÂʉÂÌË ÍÓÌÒÛθÒÍËı ÔÓ¯ÎËÌ Ë Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ„Ó Ï‰ÓÒÏÓÚ‡. – 燘‡ÎÓ XX ‚Â͇. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ˝ÔËÎÂÔÚË͇Ï, ÔÓÔÓ¯‡È͇Ï, ‡Ì‡ıËÒÚ‡Ï. – 1917 „. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ‚˚ıÓ‰ˆ‡Ï ËÁ ûÊÌÓÈ, ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÄÁËË Ë ÅÎËÊÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓ͇. – 1924 „. á‡ÍÓÌ ÑÊÓÌÒ‡-êˉ‡ ‚ÔÂ‚˚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ Í‚ÓÚ˚ ‰Îfl ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÒÚ‡Ì. ä‡Í Ë ‡Ì¸¯Â, Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌË ւÓÔÂ. èÓÎÌ˚È Á‡ÔÂÚ Ì‡ ËÏÏË„‡ˆË˛ ËÁ ÒÚ‡Ì ÄÁËË Ë ÄÙËÍË. ë ˆÂθ˛ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍËı ˉÂÈ ‡Á¯Â̇ ‰ÂÔÓÚ‡ˆËfl ÒӈˇÎËÒÚÓ‚ Ë ‡Ì‡ıËÒÚÓ‚. – 1934 „. îËÎËÔÔËÌ˚ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ëòÄ. ÄÏÂË͇ ‚‚Ó‰ËÚ ‰Îfl îËÎËÔÔËÌ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÛ˛ Í‚ÓÚÛ – Ì ·ÓΠ50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ „Ó‰. – 1942 „. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚È Û͇Á ‹ 9066 î. êÛÁ‚Âθڇ Ó Ì‡ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÌÚÂÌËÓ‚‡ÌËË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı flÔÓ̈‚ ‚ «ÇÓÂÌÌ˚ ˆÂÌÚ˚ ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl». àÁ 120 Ú˚Òfl˜ «ÔÂÂÏ¢ÂÌÌ˚ı Îˈ» 62% ·˚ÎË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ëòÄ. Ç 1944 „Ó‰Û ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ëòÄ ÔËÁ̇ΠÔ‡‚ÓÏÂÌÓÒÚ¸ ‡ÍˆËË. ñËÚ‡Ú‡. «é„‡Ì˘ÂÌË „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ô‡‚ ‡ÒÓ‚ÓÈ ËÎË Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔÓ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË». Ä̇Îӄ˘̇fl ÒÛ‰¸·‡ Ïӄ· ÓÊˉ‡Ú¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÌÂψ‚, ÌÓ Ëı ·˚ÎÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó – ‰ÂÒflÚÍË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. – 1950 „. á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚. äÒÚ‡ÚË, Â„Ó Â˘Â ÌËÍÚÓ Ì ÓÚÏÂÌflÎ. – 1952 „. ÇÎËflÌË ‚ÂÏÂÌ Ï‡Í͇ÚËÁχ. äÓÌ„ÂÒÒ ÔËÌËχÂÚ Á‡ÍÓÌ «é ̇ˆËÓ̇θÌÓÒÚË Ë ËÏÏË„‡ˆËË». ìÔÓ˘ÂÌË Ôӈ‰Û˚ ‚˚Ò˚ÎÍË ËÁ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ Ë‰ÂÓÎӄ˘ÂÒÍËÏ ÏÓÚË‚‡Ï. – 1965 „. ÉÓ‰ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂÂÎÓχ. ëÎÓÏ ÒÚ‡ÓÈ Ï‡¯ËÌ˚. á‡ÍÓÌ ï‡Ú‡-ëÂÎÎÂ‡ (á‡ÍÓÌ Ó· ËÏÏË„‡ˆËË Ë „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Â) – ÔÓ·Ó˜Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÎË·Â‡Î¸ÌÓÈ ‚ÓβˆËË ‚ ÄÏÂËÍÂ Ë Ôӷ‰˚ ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚË. äÓÌ„ÂÒÒ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ¯Î˛Á˚ ‰Îfl Ì‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ë Ì·ÂÎÓÈ ËÏÏË„‡ˆËË ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡. – 1990 „. èËÌflÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ «˝ÚÌ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËfl». àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÔÂÙÂÂ̈ËË ‰Îfl ÒÚ‡Ì íÂÚ¸Â„Ó ÏË‡. Ö ÂÁÛθڇÚ˚ ̇ÎˈÓ. Ç XXI ‚ÂÍ ÔÓ͇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌÓ Á‡Ú˯¸Â, ıÓÚfl ËÏÏË„‡ˆËÓÌ̇fl ÂÙÓχ Ì ÒıÓ‰ËÚ Ò ÔÓ‚ÂÒÚÍË ‰Ìfl. ç ÏÌÂ, ËÏÏË„‡ÌÚÛ, Ô‰·„‡Ú¸ ¯ÂÌËfl. ïÓÚfl Û ÏÂÌfl, ÍÓ̘ÌÓ, ÂÒÚ¸ ˜‡ÒÚ̇fl ÚӘ͇ ÁÂÌËfl. ç ÒÓ‚Ô‡‰‡˛˘‡fl Ò ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌ˚ÏË Ë‰ÂflÏË ÏÓÂ„Ó ÍÓÎ΄Ë. ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, Ì ÌÛÊÌÓ ËÁÓ·ÂÚ‡Ú¸ ‚ÂÎÓÒËÔ‰, ‡ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ‰‚Ûı‚ÂÍÓ‚ÓÏÛ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓÏÛ ÓÔ˚ÚÛ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. í‡Ï Ì ‚Ò ˉ‡θÌÓ, ÌÓ ÂÒÚ¸ ˜ÂÏÛ ÔÓÛ˜ËÚ¸Òfl. óËÚ‡ÈÚ ‚˚¯Â.

ÇËÍÚÓ êéÑàéçéÇ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

ÊÀËÈÔÎÐÍÈß ÍÅÂÀÄÀ-ÀÐÈÇÎÍÀ-ÞÒÀ ФИРМЕННЫЙ ТУР! 1 0 Д Н Е Й 4 Ш ТАТА ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, ÍÅÂÀÄÀ, ÞÒÀ, ÀÐÈÇÎÍÀ КАНЬОН,

ЗАЙОН КАНЬОН,

ЛАС ВЕГАС,

БРАЙС

ГРАНД

КАНЬОН, САН ДИЕГО, ЛОС АНДЖЕЛЕС, САН ФРАН

ЦИСКО ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН 10 дней 25мая 7,15,21,29июн 4,12,20,26июл 3,9,17,24,30авг 6,13,21,28сен 5,12,26окт 2,9,23,28ноя..............

$1560

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ - ÃÐÀÍÄÊÀÍÜÎÍ - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ 7 дней ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН 25мая 7,15,21,29июн 4,12,20,26июл 3,9,17,24,30авг 6,13,21,28сен 5,12,26окт 2,9,23,28ноя ................ $1380 ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ ПЕРЕЛЕТ 6 дней 22,29мая 11,19.25июн 3,8,16,24,30июл 7,13,21,28авг 3,10,17,25сент 2,9,23,30окт 6,13,27ноя ..............

$1330

ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ

5 дней 2 дня экскурсии включены 22,29мая 11,19.25июн 3,8,16,24,30июл 7,13,21,28авг 3,10,17,25сент 2,9,23,30окт 6,13,27ноя 2,18,25*,29*дек......................................... $390+пер ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ 5 дней ПЕРЕЛЕТ 25мая 7,15,21,29июн 4,12,20,26июл 3,9,17,24,30авг 6,13,21,28сен 5,12,26окт 2,9,23,28ноя.............. $1020

ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ È ÄÎÐÎÃÈ ÞÃÀ НОВОЕ! ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ АВИА 5 дн Французский квартал, старинные плантации, Трамвай("желание", круиз по топям, круиз по Миссисипи 28мая 18июн 2июл 20авг 10сент 8окт 5,26ноя 31дек............... $690+пер

ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ, ÀÒËÀÍÒÀ è ÄÎÐÎÃÈ ÞÃÀ-ÃÐÀÍÄÒÓÐ 10 дн АВТОБУС Атланта, Дымчатые Горы, Ашвилл, Дворец Вандербильтов 25мая 15,29июн 17авг 7сен 2,23ноя 28дек ......................................................

ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ, ÀÒËÀÍÒÀ è ÄÎÐÎÃÈ ÞÃÀ АВИА

Атланта,

Дымчатые

Горы,

Ашвилл,

$1350 9 дн

Дворец

Вандербильтов 26мая 16,30июн 18авг 8сент 3,24ноя 29дек.........................................

$1240+пер

ÒÓÐÛ 4-6 ÄÍÅÉ ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß 4 дн 25мая 1,13,22июн 4,13,25июл 8,17,30авг 12,21сен 11,26окт 9,28ноя 14,26*дек .. $460 ×ÈÊÀÃÎ - ÂÅËÈÊÈÅ ÎÇÅÐÀ 6 дн АВТОБУС Кливленд, Милуоки, Детройт, озера Эри, Мичиган 25мая 8,22июн 4,13,23июл 3,13,30авг 6,17,28сен 12,22окт 9,28ноя 7,25дек .................................................. $690

ÒÅÍÍÅÑÈ, ÊÀÌÁÅÐËÅÍÄÑÊÎÅ ÓÙÅËÜÅ è ÌÀÌÎÍÒÎÂÛ ÏÅÙÅÐÛ, ÎÃÀÉÎ, ÊÅÍÒÓÊÊÈ 6 дн Аппалачи и Аллеганские горы, самые протяженные пещеры мира и подземная цивилизация, история виски (c дегустацией) 25мая 18июн 4июл 10авг 15сен 5окт....................

ÂÀØÈÍÃÒÎÍ è ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß

$765

6 дн 25,30мая

1,13,20,22июн 4,11,13,25июл 8,15,17авг 12,19,21сен 9,11.24,26окт ......................................................

ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß

$695

4 дн 25мая 22июн 4июл 3авг 5,26сен

5окт 28ноя ..........................................................

$475

NEW TOURS

• 23 ÃÎÄÀ Â ÁÈÇÍÅÑÅ! • У НАС РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ, ПРИЗНАННЫЕ ГИДЫ • САМОЕ КРУПНОЕ АГЕНТСТВО В США ПО ЭКСКУРСИЯМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

320 BRIGHTON BEACH AVE, BROOKLYN, NY 11235 97 18 QUEENS BLVD, REGO PARK, NY 11374 W W W . NEWTOURS.US E MAIL: NEWTOURSUSA@YAHOO.COM • (718) 934-7644 • (718) 997-8687

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

ÊÅÉÏ-ÊÎÄ 4,6,8,9 дней Экскурсии и отдых. Круиз( наблюдение китов, круиз по гавани, Провинстаун, СУББ. и ЧЕТВ. с 8 июня $490($595($780($830 ÊÅÉÏ-ÊÎÄ 3 дня 25мая 31авг 5окт $390 ÇÎËÎÒÛÅ ÏËßÆÈ ÂÈÐÄÆÈÍÈß-ÁÈ× 7 дн гостиница на океане 5 ночей 25мая 1,13,22июн 4,13,25июл 8,17,30авг 12,21сент 11,26окт $890

ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ

6 дн

25мая

ÇÎËÎÒÎÉ ÄÂÎÐÅÖ, "ÄÎÌ ÍÀ ÂÎÄÎÏÀÄÅ", посещение «Золотого храма» 25мая 14,28июн 5,19июл ........ $375 ÊÐÀÑÎÒÛ ÂÅÐÌÎÍÒÀ È ÁÅÐÊØÈÐÛ 25мая 8,22июн 4,13,26июл 10,31авг 7,20сен 12,26окт ................ $385 "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ØÂÅÉÖÀÐÈß” ËÅÉÊ-ÏËÅÑÈÄ озера Плесид, Шамплейн и Джордж 11,25мая 7,29июн $375 ÃÎÐÍÀß ÂÈÐÄÆÈÍÈß Природный мост, пещеры Люррей 25мая 14,29июн 5,20июл 2,7,31авг 13,28сен ...... $369 ÊÅÉÏ-ÌÝÉ - ÂÈÊÒÎÐÈÀÍÑÊÀß ÝÏÎÕÀ Экскурсии и отдых 31мая 8,28июн 13июл 24авг 21сен 19окт .. $375 ÂÈÐÄÆÈÍÈß ÊÎËÎÍÈÀËÜÍÀß Ричмонд, Норфолк, «Бушгарденс»**, Вирджиния(Бич 1,21июн 12июл .... $369 ÁÅËÛÅ ÃÎÐÛ, ÍÜÞ-ÃÝÌÏØÈÐ Замок в облаках 25мая 15июн 5,27июл 10,23,31авг 20сен 12окт ............ $385 ÏÀËÜ×ÈÊÎÂÛÅ ÎÇÅÐÀ Старинные города и усадьбы. Круиз по озеру. Музей, ущелье 25мая 1,21июн ...... $372 ØÒÀÒ ÌÝÉÍ, ÏÀÐÊ ÀÊÀÄÈß Прибрежные города, парк Акадия и гора Кадиллак, круиз* 25мая 7,22июн $385 ÊÓÏÅÐÑÒÀÓÍ 3 дн 25мая 15июн ........................ $369

4,13,20,27июл 3,10,17,24,31авг 7,14,21,28сен ......

ÊÀÍÀÄÀ

-

ÁÎËÜØÎÉ

$680

ÒÓÐ

5 дн 5,12,26июн 3,10,17,27,31июл 2,7,14,21,29авг 6,11,18,28сен .. $590 ÊÀÍÀÄÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÀß 3 дн 25,28мая 4,7,14,25июн 2,7,15,23,29июл 5,12,19,26авг 2,9,16,20,30сен .. $375 ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 3 дн 25мая 8,15,26июн 3,6,17,27,31июл 3,10,14,24,31авг 7,11,18,28сен ..

$375

4,20июл 10,31авг 12сен. ......................................

$565

ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß, ÎÒÒÀÂÀ 4 дн 25мая 1,4,11,22,29июн 4,12,20,26июл 2,9,16,23,30авг .. $490 ÃÎÐÍÛÉ ÊÓÐÎÐÒ Â ÊÂÅÁÅÊÅ 4 дн 25мая 15июн ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 8 дн 31мая 7,14,21,28июн 3,12,19,26июл 2,9,16,23,30авг 6,13,20,27сен 4,18,28окт 8,22ноя..................................................... $940+пер.

ÈÇÐÀÈËÜ

ÂÑÅ ËÓ×ØÅÅ Â ÈÇÐÀÈËÅ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЛУЧШИЕ ГИДЫ! Вылет каждую неделю, се экскурсии, переезды, гостиницы, трансферы,

ГРУППОВЫЕ ЦЕНЫ 9 дней / 7 ночей полный тур............. $850+перелет 12 дней / 10 ночей с отдыхом в Эйлате $1190+перелет

ßÏÎÍÈß ßÏÎÍÈß

9дн/7нч Токио ( Киото ( Никко (Фудзияма, отели 4****………………... .......................... от $2595+пер

ÒÎÊÈÎ

-

ÔÓÄÇÈßÌÀ

8дн/6нч гостиницы 3***……………………..…………………….. ...... от $1950+пер

ÀËÀß ÎÑÅÍÜ Â ßÏÎÍÈÈ 11дн/9ноч

от $3100+пер

ÊÓÐÎÐÒÛ, ÎÒÄÛÕ ÊÓÐÎÐÒÛ ÂÅÍÃÐÈÈ питание, лечение от $45/ночь ÊÀÐËÎÂÛ ÂÀÐÛ питание, лечение от $38/ночь ÑÎËÎÒÂÈÍ, ÓÊÐÀÈÍÀ ................ от $32/ночь

W W W . NEWTOURS.US

ÂÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ по СУББ. АВТОБУС по ВОСКР. ПЕРЕЛЕТ

ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! 9 дн АВТОБУС $749, 7 дн АВИА $549*+перелет 3 ночи на океане в МайамиБич

ÌÀÉÀÌÈ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ: ÒÓÐ-ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ Гостиница, прямой выход на океан, пляж, бассейн... 9 дн АВТОБУС 6 ночей на океане в Майами(Бич $879 7 дн АВИА 6 ночей на океане в Майами(Бич $569*+пер. 9 дн АВИА 8 ночей на океане в Майами(Бич $699*+пер.

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ 8 дн МАЙАМИ отель на океане $345 с человека* 15 дн МАЙАМИ отель на океане $625 с человека* 1 месяц МАЙАМИ отель на океане $800 с человека*

ÔËÎÐÈÄÀ - ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß 9 дн АВТОБУС................................ СКИДКА! $599 7/5 дн АВИА........... $399*/$325*+перелет+трансфер

ÔËÎÐÈÄÀ è ÊÀÐÈÁÛ, ÁÀÃÀÌÛ Программа тура на выбор + круиз

ÔËÎÐÈÄÀ: ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ

ÄÂÓÕÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ

АВТОБУС ( 9 дней ( 7,14,21*,24*,25*,28*дек 2014г: 1*,4*,7,11,18,25янв АВТОБУС ( 12 дней ( 24* дек АВИА ( 7/9 дней ( 8,15,22*25*,26*,29*дек 2014г: 2*,5*,8,12,19,26янв АВИА ( 10 дней ( 25* дек

ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 2 дня

ПОНЕД., СРЕД, ЧЕТВ., СУББ. $188 С музеем Хиллвуд каждая последняя суббота $198 ÁÎÑÒÎÍ 2 дня ЧЕТВЕРГИ И СУББОТЫ .......... $198 ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ-ÑØÀ 2 дня ПОНЕД, СРЕДЫ, СУББОТЫ (без документов) ................ $210 ÄÎËÈÍÀ ÃÓÄÇÎÍÀ, ÎÇÅÐÎ ÄÆÎÐÄÆ Парк скульптур, 25мая 22июн 4,20июл 3,31авг 7,21сен .............. $229 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÄÅËÀÂÅÐÀ È ÊÅÉÏ-ÌÝÉ 25мая 29июн 5,27июл 10,31авг 14сен 12окт ............................ $238 ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÁÅÐÊØÈÐÛ Стокбридж, Танглвуд, Ленокс. Мир Рокуэлла 1июн 6июл 10авг 1,28сен 12окт .... $246 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß "По реке на мулах" 8июн 5июл 17авг 21сен 12окт ...................................... $229 ÂÅÍÅÖÈß Â ÍÎÂÎÉ ÀÍÃËÈÈ 25мая 8июн 13июл 10,24авг 7,21,28сен 5,12окт ................................ $239 ÏÎ ÇÅÌËÅ ÌÎÃÈÊÀÍ ЛАНЧ 15июн 13июл 24авг $249 KÅÉÏ-ÀÍÍ, ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß Массачусетс и Нью Хэмпшир 1июн 5,20июл 31авг 7,28сен 13окт ...... $235

ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ

1,8,15,22,29июн

ÔËÎÐÈÄÀ

ÒÐÅÕÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÒÓÐÛ ÂÑß ÊÀÍÀÄÀ

13

ÁÐÀÇÈËÈß, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ

11 дней Рио(де(Жанейро, Буэнос(Айрес, водопады Игуасу 24,31мая 7,14,21июн 28июн ............................................................ $2210+пер ÁÐÀÇÈËÈß, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ, ×ÈËÈ 13 дней 24,31мая 7,14,21,28июн................................................ $2970+пер НОВОЕ! ÎÒÊÐÛÒÈÅ ×ÈËÈ 10 дней Сантьяго, пустыня Атакама ( Остров Пасхи еженедельно ...... от $2533+пер НОВОЕ! ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÂÅÍÅÑÓÝËÀ 10 дней Каракас ( Лос Льянос(остров Маргарита еженедельно от $1488+пер ×ÈËÈ-ÎÑÒÐΠÏÀÑÕÈ 7 дней .................. от $1130+пер ÏÅÐÓÀÍÑÊÀß ÌÎÇÀÈÊÀ 8 дней 23мая 6,27апр 25мая 8,22июн 6,20июл 10,24авг .......................... $1830+пер ÏÅÐÓ 12 дней .......................................... $2120+пер ÏÅÐÓ-ÁÎËÈÂÈß 12 дней 24мая 7,21*июн 5,19июл 9,23авг ........................................................ от $3210+пер ÏÅÐÓ-ÈÑÒÈÍÍÛÉ ÄÓÕ ÑÒÐÀÍÛ ÈÍÊΠ12 дней 24мая 7,21июн 5,19июл 9,23авг 6,20сен 4,18окт 1,29ноя........................................................ от $2385+пер ÏÅÐÓ è ÝÊÂÀÄÎÐ 13 дней 25мая 8,22июн 6.20июл 10,24авг 7,21сен ........................................ от $3955+пер ÏÅÐÓ-ÎÑÒÐΠÏÀÑÕÈ 13 дней 25мая 8,22июн 6.20июл 10,24авг ...................................................... от $2725+пер ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ ( природная жемчужина 9 дней питание*, выезд ежедневно ...................... от $1535+пер ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ ( парки и вулканы 8 дней экскурсии и отдых, питание .................................. от $1380+перелет

ÌÅÊÑÈÊÀ ÌÅÊÑÈÊÀ - ÃÎÐÎÄÀ ÁÎÃÎÂ 9 дн 7,17июн $1330+пер ÌÅÊÑÈÊÀ - ÏßÒÜ ÊÓËÜÒÓÐ 10 дн 27мая 5июн $1480+пер ÌÅÊÑÈÊÀ - ÌÈÍÈÞÊÀÒÀÍ 7 дн .................. $865+пер ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÑÓÏÅÐÒÓÐ ÏÎ ÊËÀÑÑÓ "ËÞÊÑ"

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÈÒÀÉ 12 дн 6 городов: Пекин, Шанхай, Сучжоу, Укси, Ханчжоу, Ханкин (древняя столица) 6июн 5сент 10,31окт 3 РАЗ. ПИТАНИЕ, ГОСТИНИЦЫ КЛАССА "ЛЮКС" SPECIAL! от $1995, вкл. перелет из Нью(Йорка А ТАКЖЕ: Еженедельно 712 дн от $600+пер

ÀËßÑÊÀ

ÀËßÑÊÀ - ÏÎ ÇÅÌËÅ È ÏÎ ÂÎÄÅ

КРУИЗ и ТУР 14дн ТУР И КРУИЗ Анкоридж, экскурсии во всех портах, парк ДЕНАЛИ, Сиэттл, Ванкувер, Виктория 18июн 9,30июл 13,27авг 3,10сен и др. даты по ЗАПРОСУ $2680*+перелет

ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ ñ ÊÐÓÈÇÎÌ ÀËßÑÊÀ - ÊÀËÈÔÎÐÍÈß 24 дн ТУР И КРУИЗ ВКЛЮЧЕНЫ 7,29июн 20июл 3,17,24,30авг .................................... ОТ $3990*+перелет ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ ÊÀËÈÔÎÐÍÈß - ÀËßÑÊÀ - ÄÅÍÀËÈ 11 дн БЕЗ ВИЗЫ В КАНАДУ! ТУРЫ И КРУИЗ ВКЛЮЧЕНЫ 21июн 12июл .................................. от $1750*+перелет

ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÀËßÑÊÀ - "ïî çåìëå è ïî 5,12,19сент âîäå" 13июн 4,25июл 8,22авг 19 дн

от $3490+перелет,

21 дн.... от $3690+перелет

ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ 13июн 4,25июл 8,22авг 5,12,19сен (Туры могут быть проведены и в другие дни, ПО ЗАПРОСУ)

ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ

9 дн Британская Колумбия, Альберта, Банф, Джаспер, Ванкувер, Виктория, озеро Луиза ПЕРЕЛЕТ .... $1990

ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÑÈÝÒË 11 дн 9дн. тур + Сиэтл с ПЕРЕЛЕТОМ $2140 ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ È ÊÐÓÈÇ ÍÀ ÀËßÑÊÓ 16 дн Ванкувер, Виктория, Британская Колумбия, Альберта...................... $1750+перелет+круиз

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÑØÀ

ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ, ÃÐÀÍÄ ÒÅÒÎÍ è ÃÎÐÀ ÐÀØÌÎÐ 8 дн АВИА 29июн 31авг $1390+перелет

ÊÎËÎÐÀÄÎ - ÃÎÐß×ÈÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ

ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÒÓÐÛ

11 дн/9 дн ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ 4июл ................................................ от $1990

ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÑÈÝÒË 11 дн 9дн. тур + Сиэтл с ПЕРЕЛЕТОМ $2140 10 дн ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, ÍÅÂÀÄÀ, ÞÒÀ, ÀÐÈÇÎÍÀ

29июн 4июл .................................................... $1560 9/8/6/4 дн ÊÅÉÏ-ÊÎÄ СУББ. и ЧЕТВ. .......... от $490 9/7 дн ÔËÎÐÈÄÀ - ÂÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ АВТОБУС/АВИА СУББ., ВОСКР............................... $749/$549*+перелет 9/7/5 дн ÔËÎÐÈÄÀ - ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß АВТОБУС/АВИА СУББ., ВОСКР. $325*+перелет/$399+перелет/$599” 9/7 дн ÔËÎÐÈÄÀ:ÌÀÉÀÌÈ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ АВТОБУС/АВИА СУББ., ВОСКР. $569*+перелет/$699+перелет/$879” 8 дн ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 28июн 3июл $940+пер 7 дн ÇÎËÎÒÛÅ ÏËßÆÈ ÂÈÐÄÆÈÍÈß-ÁÈ× ОТДЫХ 4июл ............................................................ $890 6 дн ×ÈÊÀÃÎ - ÂÅËÈÊÈÅ ÎÇÅÐÀ 4июл .......... $690 6 дн ÒÅÍÍÅÑÈ, ÊÀÌÁÅÐËÅÍÄÑÊÎÅ ÓÙÅËÜÅ è ÌÀÌÎÍÒÎÂÛ ÏÅÙÅÐÛ 4июл ................................ $765 6 дн ÂÀØÈÍÃÒÎÍ è ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß 4июл .. $695 6 дн ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ 4июл ....................... $680 5 дн ÊÀÍÀÄÀ - ÁÎËÜØÎÉ ÒÓÐ 3июл .............. $590 $690+пер 5 дн ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ 2июл.................... 4 дн ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß 4июл ............................ $460 4 дн ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß 4июл .............................. $475 4 дн ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß, ÎÒÒÀÂÀ 4июл.... $490 4 дн ÃÎÐÍÛÉ ÊÓÐÎÐÒ Â ÊÂÅÁÅÊÅ 4июл .......... $565 3 дн ÊÀÍÀÄÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÀß 2,7июл ................ $375 3 дн ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 3,6июл .............. $375 3 дн ÇÎËÎÒÎÉ ÄÂÎÐÅÖ 5июл .......................... $375 3 дн ÊÐÀÑÎÒÛ ÂÅÐÌÎÍÒÀ È ÁÅÐÊØÈÐÛ 4июл .. $385 3 дн "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ØÂÅÉÖÀÐÈß” 4июл ...... $375 3 дн ÃÎÐÍÀß ÂÈÐÄÆÈÍÈß 5июл ...................... $369 3 дн ÁÅËÛÅ ÃÎÐÛ, ÍÜÞ-ÃÝÌÏØÈÐ 5июл ...... $385 3 дн ÏÀËÜ×ÈÊÎÂÛÅ ÎÇÅÐÀ 6июл ...................... $372 3 дн ØÒÀÒ ÌÝÉÍ, ÏÀÐÊ ÀÊÀÄÈß 4июл ................ $385 $188 2 дн ÂÀØÈÍÃÒÎÍ ПОН., СРЕД, ЧЕТВ., СУББ. 2 дн ÁÎÑÒÎÍ ЧЕТВЕРГИ И СУББОТЫ .......... $198 2 дн ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ-ÑØÀ ПОН, СРЕДЫ, СУББОТЫ (без документов) .............................. $210 2 дн ÄÎËÈÍÀ ÃÓÄÇÎÍÀ, ÎÇÅÐÎ ÄÆÎÐÄÆ 4июл $229 2 дн ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÄÅËÀÂÅÐÀ, ÊÅÉÏ-ÌÝÉ 5июл $238 2 дн ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÁÅÐÊØÈÐÛ 6июл ................ $246 2 дн ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß 5июл ...... $229 2 дн KÅÉÏ-ÀÍÍ, ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß 5июл ............ $235 1 дн ÔÅÉÅÐÂÅÐÊÈ, ÔÎÍÒÀÍÛ, ÌÓÇÛÊÀ  ÑÀÄÀÕ ÄÞÏÎÍΠ3июл ........................ $98 ÄÞÏÎÍΠВТ., 1 дн ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß è ÑÀÄÛ ВОСК. (ПЯТН.*) ................................................ $95 1 дн ÂÀØÈÍÃÒÎÍ по ПЯТНИЦАМ .................... от $125 1 дн ÑÒÐÀÍÀ ÝÌÈØÅÉ-ËÀÍÊÀÑÒÅÐ СУБ. и СРЕД. $95 $95 1 дн ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÕÅÐØÈ ЧЕТВ, ВОСК. .... 1 дн ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ ÐÛÖÀÐÅÉ ОБЕД, ТУРНИР 7июл $98 $89 1 дн "ÇÎËÎÒÎÉ ÁÅÐÅÃ" - ËÎÍÃ-ÀÉËÅÍÄ 7июл $99 1 дн ÄÂÎÐÖÛ ÍÜÞÏÎÐÒÀ 6июл ....................

ÎÄÍÎÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ ТОЛЬКО 6 РАЗ В ГОДУ!

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊÈ È ÔÎÍÒÀÍÛ, ÌÓÇÛÊÀ Â ÑÀÄÀÕ ÄÞÏÎÍÎÂ 1 день 25мая, 3,20июл17,31авг14сен $98 2 дня тур Фейерверки и Делавер ................

ВТОРНИКАМ, а также даты по запросу от $280+пер ÑÒÐÀÍÀ ÝÌÈØÅÉ - ËÀÍÊÀÑÒÅÐ Усадьба эмишей май( октябрь СУББ. и СРЕДЫ .................................... $95 ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÌÈÐ ÕÅÐØÈ 30мая, июнь(октябрь ( ЧЕТВ, ВОСК. ...................................................... $92 Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ, íà ÒÓÐÍÈÐ ÐÛÖÀÐÅÉ обед, турнир 26мая 9,23,30июн 7,14,28июл .......... $98 ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ "ÍÅÌÓÐÑ" - ÄÂÎÐÅÖ è ÑÀÄÛ 26мая 15июн 20июл 17авг 1сент 5окт 21ноя ........ $95 "ÇÎËÎÒÎÉ ÁÅÐÅÃ" - ËÎÍÃ-ÀÉËÅÍÄ: ÄÂÎÐÖÛ 26мая 9,22,29июн 7,21июл 3,17авг .............................. .$89 ÄÂÎÐÖÛ ÍÜÞÏÎÐÒÀ Посещение 2(х дворцов 27мая 8,23июн 6,13,27июл 10,24авг ............................ $99 ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÎÂ ÃÓÄÇÎÍÀ 1июн 13,28июл 10,18авг $99

ÏÀÐÊ ÑÊÓËÜÏÒÓÐ: "ÎÆÈÂØÈÅ ÊÀÐÒÈÍÛ" È ÄÂÎÐÅÖ Ñ ÈÇÐÀÇÖÀÌÈ 27мая 2,23июн 20июл 25авг .. $92 ÑÀÔÀÐÈ È ÏÀÐÊ GREAT ADVENTURE по субботам и воскресеньям,

ÃÀÂÀÉÈ

9 дней от $900+перелет

Ñ ÊÐÓÈÇÎÌ ÏÎ ÎÑÒÐÎÂÀÌ êðóãëûé ãîä 11 дней

ЭКСКУРСИИ + 7 дней КРУИЗ от $1400*+перелет

ÍÎÂÛÅ ÒÓÐÛ • ÌÍÎÃÎËÈÊÀß ÌÜßÍÌÀ (ÁÈÐÌÀ) • ÊÎÐÅß • ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ ÁÅÍÃÀËÜÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ • ÈÍÄÈß "ÐÎÌÀÍ Ñ ÃÎÐÀÌÈ" • ÈÍÄÈß - "ÄÅÍÜ Ñ ÐÅÐÈÕÎÌ" • ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÍÅÏÀË • ÂÜÅÒÍÀÌ ËÀÎÑ - ÊÀÌÁÎÄÆÀ • ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ ÂÜÅÒÍÀÌ • ÌÀËÀÉÇÈß - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ ÒÀÌÀÍ ÍÅÃÀÐÀ • ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ØÐÈ-ËÀÍÊÈ • ÃÅÐÌÀÍÈß: ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÏÀÌßÒÈ • ÁÅÐËÈÍÃÀÌÁÓÐà • ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÉ ÊÎÂÅÐ • ÀÐÌÅÍÈß - ÊÀÐÀÁÀÕ - ÃÐÓÇÈß • ÀÐÌÅÍÈß

ОСТАНОВКИ: БРУКЛИН, КВИНС, МАНХЭТТЕН, СТАТЕН АЙЛЕНД, НЬЮ ДЖЕРСИ

а также по запросу ................

$99

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ

9 дн АВИА экскурсии, лыжи*. Цена от $1650+перелет

ÎÑÒÐÎÂÀ È ÃÎÐÎÄÀ

$239

ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß è ÑÀÄÛ ÄÞÏÎÍÎÂ ВТ., ВОСК. $95 ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 1 дн по ПЯТНИЦАМ .................... от $125 ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ - ÑØÀ АВИА 1 дн по

ÏÎËÍÀß ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß Ñ ËÀÍ×ÅÌ ЕЖЕДНЕВНО: Даунтаун, Уолл Стрит, "Граунд ( Зеро", Бродвeй, Гарлем, ООН, Рокфеллер(центр, Линкольн(центр, Центральный парк, панорама мостов .................... $79

ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍ-ÌÓÇÅÈ È ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÂÅ×ÅÐÍÈÉ по ПЯТНИЦАМ .................................................... ÃÀÐËÅÌ è ÃÎÑÏÅË по ВОСКРЕСЕНЬЯМ… ........

$110 $80

ÁÅËÛÅ ÍÎ×È: ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈß ÁÀËÒÈÊÀ È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà 12 дней 4 июля 2013 года Тур и круиз на корабле класса "люкс" Royal Caribbean "Vision of the Seas", 2 свободных дня в Санкт Петербурге Тур включает: экскурсии в каждом городе, круиз, 2 ночи в Копенгагене и одну ночь в Стокгольме, внутренние перелеты. Цена от $2400+перелет

ÂÑß ÅÂÐÎÏÀ •

W W W . NEWTOURS.US


www.vnovomsvete.com

14

èéëãÖëãéÇàÖ

ÄÎÂÍ҇̉ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ, ÅÓËÒ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ, Äıω á‡Í‡Â‚, ûËÈ îÂθ¯ÚËÌÒÍËÈ (Ò΂‡ ̇Ô‡‚Ó).

ᇠÔӯ‰¯Ë „Ó‰˚ Ó· ÓԇθÌÓÏ ÓÎË„‡ı ·˚ÎÓ Ò͇Á‡ÌÓ ÌÂχÎÓ: ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ÒÓÚÌË ËÌÚÂ‚¸˛ Ò ÌËÏ, ÒÌflÚ˚ ÙËθÏ˚, ̇ÔËÒ‡Ì˚ ÍÌË„Ë. çÓ Â˘Â ·Óθ¯Â ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Á‡ ͇‰ÓÏ. Ä ÛÊ ÒÏÂÚ¸ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓӉ˷ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ÔÓˆË˛ ÒÎÛıÓ‚ Ë ‰ÓÏ˚ÒÎÓ‚. ÎËÁÍË ÅÓËÒ‡ Ä·‡Ïӂ˘‡ ÔÓ ÒÂÈ ‰Â̸ ‰ÂÊ‡Ú „ÎÛıÛ˛ Ó·ÓÓÌÛ — ͇Ú„Ó˘ÂÒÍË ÓÚ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚ Î˛·Ó„Ó Ó·˘ÂÌËfl Ò ÔÂÒÒÓÈ. ÑÛÁ¸fl Ë Á̇ÍÓÏ˚ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ÚÓÊ ‰‡˛Ú ËÌÙÓχˆË˛ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ‰ÓÁËÓ‚‡ÌÌÓ, ‚˚‚Âfl˛Ú ͇ʉÓ ÒÎÓ‚Ó. àÌÚÂ‚¸˛ Ò ûËÂÏ îÂθ¯ÚËÌÒÍËÏ Ï˚ ÔËÒ‡ÎË ÓÍÓÎÓ ÏÂÒflˆ‡. ë‡Ï ûËÈ ÛÊ ·Óθ¯Â 30 ÎÂÚ ÊË‚ÂÚ ‚ ÅÓÒÚÓÌÂ, fl‚ÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓÓÏ Ò͇̉‡Î¸Ì˚ı ÍÌË„ Ó êÓÒÒËË. ë ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÏ Â„Ó Ò‚Â· ÒÛ‰¸·‡ ÓÍÓÎÓ 15 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. íÓ„‰‡ ÓÌ Á‡‰ÛχΠ̇ÔËÒ‡Ú¸ ·ËÓ„‡Ù˲ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÏËÎÎËÓÌÂ‡. ç ÒÎÓÊËÎÓÒ¸. á‡ÚÓ ÓÌË ÒÚ‡ÎË ‰ÛÁ¸flÏË. — ûËÈ, Í‡Í ‚˚ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ÅÓËÒÓÏ Ä·‡Ïӂ˘ÂÏ? — ãÂÚÓÏ 1998 „Ó‰‡ Ì‡Ò ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎ ãÂÓÌˉ LJθ‰Ï‡Ì, ·ÎËÁÍËÈ ‰Û„ ÄÎÂÍ҇̉‡ ÇÓÎÓ¯Ë̇ Ë ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ fl ÔÓÒÚÓ ÔÓÔÓÒËÎ ãÂÓÌˉ‡ ‰‡Ú¸ ÏÌ ÌÓÏÂ Ù‡ÍÒ‡ ÓÙËÒ‡ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ fl ÒÏÓ„ ÔÓÒ·ڸ ÂÏÛ ÔËÒ¸ÏÓ. ü ıÓÚÂÎ Ô‰ÎÓÊËÚ¸ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓÏÛ ÒÚ‡Ú¸ Â„Ó ·ËÓ„‡ÙÓÏ Ò ÛÒÎÓ‚ËÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ‡Á¯ËÚ ÏÌ ‚ÓÈÚË ‚ Â„Ó ÓÍÛÊÂÌËÂ. ãÂÓÌˉ ÌÂıÓÚfl ‰‡Î, Ô‡‚‰‡, ÓÒÚ‡ÎÒfl Ì ‚ ‚ÓÒÚÓ„ ÓÚ ÏÓÂÈ ËÌˈˇÚË‚˚. Ç „ÎÛ·ËÌ ‰Û¯Ë ÓÌ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÏÓ هÍÒËÏËθÌÓ ÔÓÒ·ÌË ÒÂÍÂÚ‡¸ ÅÓËÒ‡, àË̇ èÓÊˉ‡Â‚‡, ‚˚ÍËÌÂÚ ‚ ÔÓÏÓÈÍÛ. çÓ àË̇ ÉÂÌ̇‰Ë‚̇ Ù‡ÍÒ Ì ‚˚ÍËÌÛ·. ÅÓËÒ Ä·‡Ïӂ˘ ÔÂÂÁ‚ÓÌËÎ Ë Ì‡Á̇˜ËÎ ÏÌ ‚ÒÚÂ˜Û ‚ 縲-âÓÍÂ. — èÓÏÌËÚ ÔÂ‚Ó ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ Ó ÌÂÏ? — å˚ Ò ãÂÓÌˉÓÏ ÔËÂı‡ÎË ‚ 縲-âÓÍ. ç‡ ‚ÒÚÂ˜Û ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ fl‚ËÎÒfl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÊÂÌÓÈ ãÂÌÓÈ. lj¸ ˝ÚÓ ÚÓθÍÓ Ì‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÅÓËÒ Ì ·˚Î Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ì ·‡ÍÓÏ Ò ãÂÌÓÈ. çÓ ‚Ò ˝ÚË „Ó‰˚ Ó· ˝ÚÓÏ ÌËÍÚÓ Ì Á̇Î. ãÂ̇ ‚ÓÒÔËÌËχ·Ҹ ‚ÒÂÏË Í‡Í ÚÂÚ¸fl ÒÛÔÛ„‡ ÅÓËÒ‡. å˚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸. ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ó·˘‡ÎÒfl Ò ãÂÓÌˉÓÏ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï Ì ‚ˉÂÎÒfl ͇ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl. ü ÒÚÓflÎ fl‰ÓÏ, Á‡ÌflÎ ÔÓÁËˆË˛ ̇·Î˛‰‡ÚÂÎfl. á‡ÚÂÏ ÅÓËÒ Ô˄·ÒËÎ Ì‡Ò Ì‡ ÛÊËÌ ‚ flÔÓÌÒÍËÈ ÂÒÚÓ‡Ì «Nobu». ᇠÛÊËÌÓÏ Ò Ì‡ÏË Ó͇Á‡ÎÒfl ¢ ӉËÌ ÌÂÁ̇ÍÓÏ˚È ÏÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ — Ç·‰ËÏË ÇÓÓÌÓ‚. ÅÓËÒ Á‡ ‚ÂÒ¸ ÛÊËÌ Ì Á‡‰‡Î ÏÌ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡. Ç Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, fl ÚÓÊ ÏÓΘ‡Î. ç‡ÍÓ̈, ãÂÓÌˉ ¯ËÎ ÔÂÂı‚‡ÚËÚ¸ ËÌˈˇÚË‚Û Ë Ò͇Á‡Î:

Å

Изнанка смерти

Березовского ÅÓËÒ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ Ò ÊÂÌÓÈ ÖÎÂÌÓÈ

ÇÁ„Îfl‰ ̇ ÓÎË„‡ı‡ ‰ÎËÌÓ˛ ‚ 15 ÎÂÚ — èÓÒÎÛ¯‡È, fl ıÓ˜Û ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸ Ú·fl Ò îÂθ¯ÚËÌÒÍËÏ. û‡ Ó˜Â̸ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ... ÅÓËÒ Â„Ó Ïfl„ÍÓ, ‰‡ÊÂ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ, ÔÂ·ËÎ: — ч Ï˚ ÛÊ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎËÒ¸. ç‡Á‚‡Ú¸ ˝ÚÓ Á̇ÍÓÏÒÚ‚ÓÏ ·˚ÎÓ ÒÎÓÊÌÓ. — ç‡ ÚÓÏ Ë ‡ÒÔÓ˘‡ÎËÒ¸? — èÓÒΠÂÒÚÓ‡Ì‡ Ï˚ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‚ „ÓÒÚËÌˈÛ. í‡Ï ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó Ê‰‡Î ıÛ‰ÓÊÌËÍ ùÌÒÚ çÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ò ÊÂÌÓÈ. ÖÏÛ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ¯ËÚ¸ ÙË̇ÌÒÓ‚˚È ‚ÓÔÓÒ, ˜ÚÓ-ÚÓ Ì‡Ò˜ÂÚ ‚˚‰ÂÎÂÌËfl ÍÛÔÌÓÈ ÒÛÏÏ˚ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ô‡ÏflÚÌË͇ ‚ ˆÂÌÚ åÓÒÍ‚˚. è˘ÂÏ ˝ÚË ‰Â̸„Ë Ó·Â˘‡Î ÂÏÛ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ãÛÊÍÓ‚, ÌÓ Ì ‰‡‚‡Î, Ë ÚÂÔÂ¸ çÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ô˚Ú‡ÎÒfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÒÛÏÏ˚ Û ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó. ü ·˚Î ‚Á·Â¯ÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÓË ¯‡ÌÒ˚ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl Ò ÅÓËÒÓÏ Ú‡˛Ú ̇ „·Á‡ı. ÇÓ ‚ÚÓÓÏ ˜‡ÒÛ ÌÓ˜Ë çÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ì‡ÍÓ̈-ÚÓ Á‡ÍÓ̘ËÎ ÒÓ Ò‚ÓËÏ Á‡ÌÛ‰ÒÚ‚ÓÏ, Ë ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ Ó·ÂÌÛÎÒfl ÍÓ ÏÌÂ. ç‡ ˜ÚÓ fl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸

äêìàáõ íìêõ Çàáõ ç‡¯Ë ·ËÎÂÚ˚ ‰Â¯Â‚ΠÓÒڇθÌ˚ı. ç ‚ÂËÚÂ? èÓÁ‚ÓÌËÚÂ Ë ÔÓ‚Â¸ÚÂ.

Á‡‚Ú‡. ë‡ÏÓÎÂÚ Û ÅÓËÒ‡ ·˚Π̇ϘÂÌ Ì‡ 9 ÛÚ‡. å˚ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ‰Ó Â„Ó ÓÚÎÂÚ‡ Ë ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸ ̇ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ. ü ‚ ˝ÚÓÚ Á‚ÓÌÓÍ Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ‚ÂËÎ. çÓ ÅÓËÒ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚ 7 ÛÚ‡ Ë ÔÓÔÓÒËÎ ÔËÂı‡Ú¸ ‚ „ÓÒÚËÌˈÛ, Á‡Ó‰ÌÓ Ë ÔÓÁ‡‚Ú‡Í‡Ú¸. ç‡ ˝ÚÓÚ ‡Á Ï˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÎË. ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ, ÌÓ Í ÚÂÏ ÏÓÂ„Ó Ù‡ÍÒ‡ — Í ·ËÓ„‡ÙËË ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó — Ï˚ ·Óθ¯Â Ì ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ÌËÍÓ„‰‡. å˚ ÔÓÒÚÓ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÂÌÚfl· fl ÔËÎÂ˜Û ‚ åÓÒÍ‚Û. — Ç˚ „ÓÒÚËÎË ‚ Â„Ó ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Í‚‡ÚËÂ? — ë ÒÂÌÚfl·fl 1998-„Ó ÔÓ 2005 „Ó‰ Ï˚ Ó·˘‡ÎËÒ¸ ÔÎÓÚÌÓ, ıÓÚfl ‰‡Ê ‚ ÔÂËÓ‰˚ χÍÒËχθÌÓ ·ÎËÁÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË ·˚· Ó„ÓÏ̇fl ‰ËÒڇ̈Ëfl. å˚ ·˚ÎË Ì‡ «Ú˚», fl ÛÊ ӷ‡˘‡ÎÒfl Í ÌÂÏÛ «ÅÓËÒ», ÌÓ ÔËÈÚË Í ÌÂÏÛ ·ÂÁ Òӄ·ÒÓ‚‡ÌËfl ‰Ìfl Ë ‚ÂÏÂÌË ‚ÒÚÂ˜Ë fl Ì ÏÓ„. ÑÓχ ‚ åÓÒÍ‚Â fl ·˚Î Û ÌÂ„Ó Ô‡Û ‡Á. ä‡ÊÂÚÒfl, ˝ÚÓ ·˚· ·˚‚¯‡fl Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌ̇fl ‰‡˜‡ ÉÓ·‡˜Â‚‡. ç‡ Â„Ó ‚Ëηı ‚ çˈˆÂ Ë ÔÓ‰ ãÓ̉ÓÌÓÏ fl „ÓÒÚËÎ ÍÛ‰‡ ˜‡˘Â. — Ç åÓÒÍ‚Â ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ‚ÂÎ ·Ó„ÂÏÌ˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË? — ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ÒԇΠӘÂ̸ χÎÓ, χÍÒËÏÛÏ ˜‡Ò‡ ˜ÂÚ˚ ‚ ÒÛÚÍË. éÌ Î˛·ËÎ ÂÒÚÓ‡Ì˚, ÍÎÛ·˚, ÚÛÒÓ‚ÍË, ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Ë Ú‡Ú˚. äÓ„‰‡ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ Á‡‡·ÓڇΠÏÌÓ„Ó ‰ÂÌ„ Ë ÒÚ‡ÎÓ ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚Ò ˝ÚË ÒÛÏÏ˚ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ ÛÊ ÌÂθÁfl, ÓÌ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î ‰Îfl Ò·fl: Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰Â̸„Ë ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl Ëı Ú‡ÚËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÊËÚ¸ χÍÒËχθÌÓ ‰ÓÓ„Ó, ıÓÚfl Ë ÔË Ú‡ÍÓÏ ÔÓ‰ıӉ ‚Ò Ëϲ˘ËÂÒfl ‰Â̸„Ë ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ ̇ Ò·fl ·˚ÎÓ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ÓÌ ˝ÚÓ ÔÓÌËχÎ. — éÌ ÛÏÂÎ ‡ÒÔÓflʇڸÒfl ‰Â̸„‡ÏË?

24—30 χfl 2013

— éÌ Ì ÛÏÂÎ ‡ÒÔÓflʇڸÒfl ‰Â̸„‡ÏË Ë Ú‡ÚËÎ Ëı ·ÂÁ‰ÛÏÌÓ. ÇÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ò„‰‡ ÚÓÎÔËÎÓÒ¸ ۉ˂ËÚÂθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓıÓ‰Ëψ‚ Ë ‡‚‡ÌÚ˛ËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ Î„ÍÓ ‚˚Úfl„Ë‚‡ÎË Ì‡ Ò‚ÓË ·ÂÁÛÏÌ˚ ÔÓÂÍÚ˚ ‰ÂÒflÚÍË Ú˚Òfl˜, ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜, ‡ ÚÓ Ë ÏËÎÎËÓÌ˚ ‰ÓηÓ‚. ÑÎfl ÅÓËÒ‡ ˝ÚÓ ·˚ÎË Ë„Û¯ÍË, Á‡ ÍÓÚÓ˚ ÓÌ ı‚‡Ú‡ÎÒfl, Í‡Í Í‡ÔËÁÌ˚È ·ÂÌÓÍ. à ˜ÂÏ ‰ÓÓÊ ·˚· Ë„ۯ͇, ÚÂÏ ·Óθ¯Â Ó̇ Â„Ó ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡. ѯ‚˚ ˄Û¯ÍË ·˚ÎË ÂÏÛ ÌÂËÌÚÂÂÒÌ˚. é‰Ì‡Ê‰˚, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‰Â·ΠÌÂÍÛ˛ «ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛» ÔÓÍÛÔÍÛ Á‡ 500 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚, fl Ì ‚˚‰ÂÊ‡Î Ë ‚ÁÏÓÎËÎÒfl: «ÅÓËÒ, ‰‡È ÏÌ 15 ÏËÌÛÚ, fl ÒÓ·¸˛ ˆÂÌÛ ‰Ó 200 Ú˚Òfl˜. ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ËÌÙÓχˆËfl, fl Á̇˛, ˜ÚÓ ÓÌË „ÓÚÓ‚˚ ÔÓ‰‡Ú¸Òfl Ë Á‡ 200». ÅÓËÒ ÓÚ‚ÂÚËÎ ÏÌ ̇ ˝ÚÓ „ÂÌˇθÌÓÈ Ù‡ÁÓÈ, ÔÓÒΠ˜Â„Ó fl ·Óθ¯Â ÌËÍÓ„‰‡ ÛÊ Ì ‚ϯ˂‡ÎÒfl ‚ Â„Ó ‰Â·: «ç ˝ÍÓÌÓϸ ÏÌ ÏÓË ‰Â̸„Ë». èË ˝ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ fl ÔÓ‚‡‰ËÎÒfl ÎÂÚ‡Ú¸ Á‡ Â„Ó Ò˜ÂÚ ˜ÂÂÁ ÓÍÂ‡Ì ‚ ·ËÁÌÂÒ-Í·ÒÒÂ, ÓÌ Í‡Í-ÚÓ ÒÔÓÒËÎ: «í˚ ‚ ͇ÍÓÏ Í·ÒÒ ÎÂڇ¯¸?» ü ÓÚ‚ÂÚËÎ. «ç-‰‡, ˝ÚÓ Ì‡‰Ó Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Ú¸... ùÚÓ Ì‡‰Ó Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Ú¸...» — ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ÔÓ‚ÚÓËÎ ÓÌ, ÍÓÒflÒ¸ ̇ ÏÂÌfl. — üıÚ˚, Ò‡ÏÓÎÂÚ˚, ‚ËÎÎ˚ — ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ÌÛʉ‡ÎÒfl ‚ Ú‡ÍËı ÓÒÍÓ¯Ì˚ı ‚¢‡ı ËÎË ÔÓÍÛԇΠËı, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó·flÁ˚‚‡Î ÒÚ‡ÚÛÒ? — ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÌ Î˛·ËÎ Ò‡ÏÓÎÂÚ. ë‡ÏÓÎÂÚ ÒÎÛÊËΠˉ‡θÌ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl ·˚ÒÚÓ„Ó ÔÂ‰‚ËÊÂÌËfl. ÖÒÎË ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÎÂÚ‡Ú¸ ̇ ‡ÍÂÚÂ, ÓÌ ÎÂڇΠ·˚ ̇ ‡ÍÂÚÂ. ÇÓÚ flıÚ‡ ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ·˚· fl‚ÌÓ ÔÓ ÒÚ‡ÚÛÒÛ. à ÍÓ„‰‡ Ò ‰Â̸„‡ÏË ÒÚ‡ÎÓ ÔÎÓıÓ, ÔÂ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓ‰‡Î, ˝ÚÓ flıÚÛ. ÇËÎÎ˚ Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË ÔÓ‰ çˈˆÂÈ, ÔÓ‰ ãÓ̉ÓÌÓÏ — ÓÒÍÓ¯Ì˚Â, ÔÓÒÚÓÌ˚Â, Ò ·Óθ¯ÓÈ ÚÂËÚÓËÂÈ. äÓ„‰‡ Ï˚ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ÔÓ‰ÎÂÚ‡ÎË Í çˈˆÂ ̇ Â„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚÂ, ÓÌ ÒÔÓÒËÎ: «ïӘ¯¸, fl ÚÂ·Â Ò‚Ó˛ ‚ËÎÎÛ Ò ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÔÓ͇ÊÛ? Çˉ˯¸ Ò‡ÏÛ˛ ·Óθ¯Û˛ ˜ÂÂÔ˘ÌÛ˛ Í˚¯Û? ÇÓÚ ˝ÚÓ ÏÓfl ‚Ëη». ÅÓËÒÛ ‚‡ÊÌÓ ·˚ÎÓ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ‚Ëη ·˚· Ò‡ÏÓÈ ·Óθ¯ÓÈ, Ò‡ÏÓÈ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÈ... Ç „ÓÒÚËÌˈ‡ı ÓÌ ‚Ò„‰‡ ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÎÒfl ‚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ÌÓÏÂ‡ı. Ç ÂÒÚÓ‡Ì Á‡Í‡Á˚‚‡Î ÍÓÌÍÂÚÌÓ ‚ËÌÓ, ÌÓ ËÌÓ„‰‡ „Ó‚ÓËÎ: «èËÌÂÒËÚ ÏÌ ҇ÏÓ ıÓӯ ‚ËÌÓ», ˜ÚÓ Ì‡ ÂÒÚÓ‡ÌÌÓÏ flÁ˚Í ÓÁ̇˜‡ÎÓ — «Ò‡ÏÓ ‰ÓÓ„Ó». — ä‡Í ÓÚ‰˚ı‡Î ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ? — éÌ ÓÚ‰˚ı‡Î, ÍÓ„‰‡ ÛÊË̇Π‚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ı; ÓÚ‰˚ı‡Î Ò ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ‰Â‚ۯ͇ÏË, ÓÚ‰˚ı‡Î, ÍÓ„‰‡ ÎÂÚÂÎ ÍÛ‰‡-ÚÓ, ÍÓ„‰‡ ‰ÛÏ‡Î Ë ÔËÒ‡Î. ãÂʇ˘ËÏ Ì‡ ÔÎflÊ fl ÅÓËÒ‡ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‚ˉÂÎ. — éÌ Á‡ÌËχÎÒfl ÒÔÓÚÓÏ? àÎË ÅÓËÒ Ä·‡Ïӂ˘ Ë ÒÔÓÚ — ‚Â˘Ë ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Â? — éÌ Ô·‚‡Î. éÌ Ë„‡Î ‚ ÚÂÌÌËÒ — Ì ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ ıÓÓ¯Ó. Ç „ÓθÙ, Û‚ÂÂÌ, ÅÓËÒ Ì ˄‡Î. ÑÛχ˛, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‚ˉ ÒÔÓÚ‡ Ì ‰Ë̇Ï˘Ì˚È. ïÓ··Ë Û ÌÂ„Ó ÚÓÊ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚ÎÓ. ïÓ··Ë Ú·ÛÂÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓÒÚË. — ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ Î˛·ËÎ ‚˚ÔËÚ¸? ä‡ÍË ̇ÔËÚÍË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Î? Ç Ó‰ÌÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ÓÌ Ò͇Á‡Î: «èËÚ¸ fl ·ÓÒËÎ „Ó‰ ̇Á‡‰... èÓÌflÎ, ˜ÚÓ Á‰ÓÓ‚¸Â Ì ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ». — ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ÔËÎ. çÓ ÚÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÛÚÓ˜ÌÂÌËfl. äÓ„‰‡ fl ÎÂÚ‡Î Ò ÌËÏ ÔÓ ëçÉ, ÚÓ Ò ÛÚ‡ ‰Ó ‚˜Â‡ Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË Á‡Ô·ÌËÓ‚‡Ì˚ ‚ÒÚ˜Ë. ᇘ‡ÒÚÛ˛ ˝ÚË ‚ÒÚÂ˜Ë ÛÊÂ Ò ÛÚ‡ ̇˜Ë̇ÎËÒ¸ ÒÓ ÒÔËÚÌÓ„Ó. ü Ì ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔËÎË ÏÌÓ„Ó, ÌÓ Ì‡ ̇Í˚ÚÓÏ ÛÚÂÌÌÂÏ ÒÚÓΠÔËÌËχ˛˘ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‚Ò„‰‡ ÒÚÓflÎ ÍÓ̸flÍ. çÓ, Í‡Í ÚÓθÍÓ Ó͇Á˚‚‡ÎÒfl Á‡ „‡ÌˈÂÈ, ÔËÎ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ Í‡ÒÌÓ ‚ËÌÓ. ã˛·ËÏ˚Ï ·˚ÎÓ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ «ò‡ÚÓ ã‡ÚÛ». ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó Ì‡ÔËÚ͇ — ÓÚ 300 ‰Ó 600 ‰ÓηÓ‚ Á‡ ·ÛÚ˚ÎÍÛ. ëÂȘ‡Ò ˝ÚË ‚Ë̇ ÔÓ‰ÓÓʇÎË, Ë «ò‡ÚÓ ã‡ÚÛ» ÒÚÓËÚ ÔÓ‰ Ú˚Òfl-

˜Û. èË ˝ÚÓÏ Å‡‰Ë è‡Ú‡͇ˆË¯‚ËÎË ˜‡ÒÚÓ Ò̇·Ê‡Î ÅÓËÒ‡ „ÛÁËÌÒÍËÏË ‚Ë̇ÏË. — Ç˚ıÓ‰ËÚ, ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ·˚Î Ì ̇ÒÚÓθÍÓ ÔËıÓÚÎË‚˚Ï ‚ ‡ÎÍÓ„ÓÎÂ? - ÅÓËÒ Ô‰ÔÓ˜ËڇΠ‰ÓÓ„Ë ‚Ë̇. çÓ, ÍÓ„‰‡ Ì ·˚ÎÓ ‰ÓÓ„Ëı Ë ıÓÓ¯Ëı, ÔËÎ ˜ÚÓ Ô‰·„‡ÎË. å˚ ˜‡ÒÚÓ ÒˉÂÎË Ò ÌËÏ ‚ ·‡‡ı, „‰Â ÔÓ‰‡‚‡ÎË ÔÓÒÚÓ ‚ËÌÓ ÔÓ 5—20 ‰ÓηÓ‚ Á‡ ·ÛÚ˚ÎÍÛ. èËÎË ·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ, ÅÓËÒ Ì ÏÓ˘ËÎÒfl. çÓ ‚ ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ÓÌ ‚ÓÓ·˘Â Ì ÔËÎ. ä‡Í-ÚÓ fl ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸? éÌ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ç‡‰ÓÂÎÓ». çÓ Ô˘ËÌ˚ ·˚ÎË, ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ωˈËÌÒÍËÂ. — ÉÓ‚ÓflÚ, ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÒΉËÎ Á‡ Ò‚ÓËÏ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ‡Á ‚ „Ó‰ ‚˚ÂÁʇΠΘËÚ¸Òfl ‚ àÁ‡Ëθ? — ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÒΉËÎ Á‡ Ò‚ÓËÏ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ. è˚Ú‡ÎÒfl Ô‡‚ËθÌÓ ÔËÚ‡Ú¸Òfl, ÂÒÚ¸ Á‰ÓÓ‚Û˛ ÔˢÛ. àÌÓ„‰‡ ÓÌ Ò‡‰ËÎÒfl ̇ ͇ÍËÂ-ÚÓ ‰ËÂÚ˚, ıÓÚfl ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚Î ÚÓÎÒÚ˚Ï ËÎË ÛÔËÚ‡ÌÌ˚Ï. èËÌËÏ‡Î Ò ÛÚ‡ ̇·Ó ͇ÍËı-ÚÓ Ú‡·ÎÂÚÓÍ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚. ÑÎfl Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÓÌ ‚Ò„‰‡ Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó ‚˚„Îfl‰ÂÎ Ë ·˚Î ˝ÌÂ„˘Ì˚Ï, ÊË‚˚Ï, ·˚ÒÚÓ ‰‚Ë„‡ÎÒfl. éÌ ÒΉËÎ Á‡ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ, ‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË Â„Ó ÏÂËÎ, ‰‡Ê ‚ ÓÙËÒÂ. Ç Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ̇ Á‰ÓÓ‚¸Â ÓÌ Ì ʇÎÓ‚‡ÎÒfl. ᇠ҂ÓËÏ ‚̯ÌËÏ ‚ˉÓÏ ÓÌ ÚÓÊ ÒΉËÎ. ä‡Í-ÚÓ Ï˚ ‚ÚÓÂÏ — fl, ÅÓfl Ë Â„Ó ÒÛÔÛ„‡ ãÂ̇ — ÒˉÂÎË ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ. çÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ÅÓËÒ ‚ÒÍÓ˜ËÎ Ò ÏÂÒÚ‡: «ü Á̇˛, ˜ÚÓ fl ÒÂȘ‡Ò ıÓ˜Û Ò‰Â·ڸ. ü ıÓ˜Û Ò‰Â·ڸ Ò· Ô‰ËͲ». èÓÔÓ˘‡ÎÒfl Ë ÔÓÂı‡Î ‰Â·ڸ Ô‰ËͲ. — è‡‚‰‡, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl Ò ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÏ Ú‚ÓËÎÓÒ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Ì·‰ÌÓÂ? ç‡ÎËˆÓ ·˚ÎË ‚Ò ÔËÁ̇ÍË ÚflÊÂÎÓÈ Á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÈÒfl ‰ÂÔÂÒÒËË. — ÅÓËÒ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ·˚Î Ó„Ó˜ÂÌ, Û‰Û˜ÂÌ, ‡ÒÒÚÓÂÌ Ë ‰‡Ê ÔÓ‰‡‚ÎÂÌ ÔÓË„˚¯ÂÏ ‚ ÎÓ̉ÓÌÒÍÓÏ ÒÛ‰Â. ü Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ Â„Ó ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ‡ÒÒÚÓË· Ì ÙË̇ÌÒÓ‚‡fl ÒÚÓÓ̇ ÔÓË„˚¯‡, ‡ ÏÓ‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl. Ç ÒÛ‰Â Â„Ó Ì‡Á‚‡ÎË Ó·Ï‡Ì˘ËÍÓÏ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÌÂθÁfl ‰Ó‚ÂflÚ¸. Ç ÄÌ„ÎËË ‚ ÚÂı ÍÛ„‡ı, ÍÛ‰‡ ·˚Î ‚ıÓÊ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ, Ú‡ÍÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ‰Â·ÎÓ Â„Ó, ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, «ÌÂÛÍÓÔÓʇÚÌ˚Ï» ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ̇Á‚‡Ú¸ ‰ÂÔÂÒÒËÂÈ. à ÚÂÏ Ì ÏÂÌ fl Ì ÏÓ„Û Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ Ì‡ÎÓÊËΠ̇ Ò·fl ÛÍË. ÅÓËÒ ·˚Î ·Óˆ, ÓÔÚËÏËÒÚ, β·ËÎ ÊËÁ̸. — ÅÓËÒ Ä·‡Ïӂ˘ ·˚Î ‡Á‡ÚÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ? ä‡ÁËÌÓ, ÔÓÍÂ β·ËÎ? — ÅÓËÒ ·˚Î Ó˜Â̸ ‡Á‡ÚÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÌÓ ‚ ‰Û„ÓÏ Ô·ÌÂ. ä‡ÁËÌÓ Ë Í‡Ú˚ Â„Ó Ì ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË. éÌ Î˛·ËÎ ‚˚Ë„˚‚‡Ú¸ ‚ ‚‡ÊÌ˚ı ‰Îfl ÌÂ„Ó ‰Â·ı. ä‡Í-ÚÓ ÓÌ Ë„‡Î Ò ãÛÊÍÓ‚˚Ï Ì‡ ·Ëθfl‰Â. ÇÓÓ·˘Â, ÅÓËÒ Ì‡ ·Ëθfl‰Â Ë„‡Î Ì ӘÂ̸ ıÓÓ¯Ó. çÓ ãÛÊÍÓ‚, ‚ˉËÏÓ, Ë„‡Î ¢ ıÛÊÂ, ÂÒÎË ÅÓËÒ Ì‡˜‡Î Û ÌÂ„Ó ‚˚Ë„˚‚‡Ú¸. òÂΠ̇˜‡Î¸Ì˚È ÔÂËÓ‰ ̇·ÊË‚‡ÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ãÛÊÍÓ‚˚Ï, Ë ÅÓËÒÛ ‚‡ÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÛÊËÚ¸Òfl Ò ûËÂÏ åËı‡ÈÎӂ˘ÂÏ. ҉Ë, ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ ÔË ˝ÚÓÈ Ô‡ÚËË, ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÅÓËÒÛ Ë ¯ÂÔÌÛÎ: «èÓË„‡È». Ä ÅÓËÒ ‚ÁflÎ Ë ‚˚Ë„‡Î. ç ÒÏÓ„ ÔÓË„‡Ú¸. è‡ÚËfl ˝Ú‡ ӷӯ·Ҹ ÅÓËÒÛ Ó˜Â̸ ‰ÓÓ„Ó, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Â„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ãÛÊÍÓ‚˚Ï ‡ÒÒÚÓËÎËÒ¸. èÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, Ú‡Í ÛÚ‚Âʉ‡Î ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ. í‡Í ˜ÚÓ ‡Á‡Ú ‚˚Ë„˚¯‡ ·˚Î ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÏÓÚË‚ÓÏ ‚ ÊËÁÌË ÅÓËÒ‡. — åÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ ıÓ‰ËÎÓ Ì‡ ÚÂÏÛ Î˛·‚ÂÓ·ËθÌÓÒÚË ÅÓËÒ‡ Ä·‡Ïӂ˘‡. — ü ‚Â˛ ‚ β·Ó‚¸. à ‚Â˛ ‚ β·Ó‚¸ ÅÓËÒ‡ Í ÊÂÌ˘Ë̇Ï. ÇÂ˛ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ Â„Ó Î˛·Ó‚¸ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ËÁÏÂflÚ¸ ÛÓ‚ÌÂÏ Â„Ó ‚ÌÓÒÚË. èË


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

˝ÚÓÏ fl ÚÓ˜ÌÓ Á̇˛, ˜ÚÓ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı ‰Îfl ÌÂ„Ó ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Î˯¸ ÔÓ„ÓÌÂÈ Á‡ Ó˘Û˘ÂÌËflÏË ËÎË Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚Ï ÒÔÓÚÓÏ, ‡Á‡ÚÓÏ, ÔÓÌËχÌËÂÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ÓÚ Á‰ÂÒ¸ ÓÌ ÛÊ ÚÓ˜ÌÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ β·˚ ‰Â̸„Ë — ̇ Ò‡ÏÛ ‰Â‚Û¯ÍÛ Ë Ì‡ ÔÓ‰‡ÍË ÂÈ. í‡Í ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Π¢ ӉËÌ ÒÔÓÒÓ· ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ «Ì‡ Ò·fl» ‰Â̸„Ë. Ä ‚ÓÚ ‚ β·Ó‚¸ ˝ÚËı ÏÓÎÓ‰˚ı ÊÂÌ˘ËÌ Í ÅÓËÒÛ fl Ì ‚Â˛. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, fl Ì ÛÚ‚Âʉ‡˛, ˜ÚÓ Ô‡‚ ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ. ä‡Ò‡‚ˆÂÏ ÅÓËÒ‡ Ì ̇Áӂ¯¸. éÌ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ·˚Î Ó·‡flÚÂθÌ˚Ï, ÍÓ„‰‡ ıÓÚÂÎ. à Â„Ó ‰Â̸„Ë fl‚ÎflÎËÒ¸ Û‰Ó·Ì˚Ï Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl ÛÒËÎÂÌËfl ˝ÚÓ„Ó Ó·‡flÌËfl. çÓ, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, Û Ì‡Ò ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ·˚ Ò Î˘ÌÓÈ ÊËÁ̸˛ ÅÓËÒ‡, ÂÒÎË ·˚ ÓÌ Ì ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ÙË̇ÌÒÓ‚˚È ÂÒÛÒ ‰Îfl Á‡‚·‰ÂÌËfl ̇ ÌÓ˜¸, ‰Â̸ ËÎË ‰Óθ¯Â ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ‰Â‚Û¯ÍÓÈ. Ä ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ‰‡Ï, ÍÛÚfl˘ËıÒfl ‚ÓÍÛ„ ÅÓËÒ‡, fl ‚ÓÓ·˘Â ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‚ˉÂÎ. — èÓÒΠÒÏÂÚË ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ÌÂ͇fl Ö͇ÚÂË̇ 뇷ËÓ‚‡ ÔËÁ̇·Ҹ ‚ Ò‚ÓËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò ÓÎË„‡ıÓÏ. Ç Ò‚ÓÂÏ ËÌÚÂ‚¸˛ Ó̇ Ôӂ‰‡Î‡, ˜ÚÓ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ, ÍÓ„‰‡ ÔË҇ΠÔËÒ¸ÏÓ èÛÚËÌÛ, ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎÒfl ËÏÂÌÌÓ Ò ÔÓÒΉÌÂÈ ÊÂÌÓÈ ÖÎÂÌÓÈ ÉÓ·ÛÌÓ‚ÓÈ. ä‡Í ÒÍ·‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Û ÅÓËÒ‡ Ä·‡Ïӂ˘‡ Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ? — Ç Î˘ÌÓÈ ÊËÁÌË ÅÓËÒ ·˚Î ÒÎÓÊÌ˚Ï, fl ·˚ ‰‡Ê Ò͇Á‡Î, Ì‚˚ÌÓÒËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ë ÌË͇ÍË ‰Â̸„Ë Ì ÏÓ„ÎË ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ú¸ ÏÛ˜ÂÌËÈ ÊÂÌ˘ËÌ, ÍÓÚÓ˚ ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ fl‰ÓÏ Ò ÌËÏ. ü ÌËÍÓÏÛ Ì ÔÓÊÂ·Π·˚ Û˜‡ÒÚË ÊÂÌ˚ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó. åËÎÎËÓÌ˚ ÅÓËÒ‡ Ì ÏÓ„ÎË ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ú¸ ÛÌËÁËÚÂθÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÓÒÚ‡‚ÎflÎ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ÒÔ‡Ú¸, Ò ÍÂÏ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ËÒÍÂÌÌ ҘËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÊÂ̇ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ÂÏÛ ËÁÏÂÌflÚ¸. à ÂÒÎË ‚ ̇˜‡-

ã˘Ì˚È Ò‡ÏÓÎÂÚ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó. ûËÈ îÂθ¯ÚËÌÒÍËÈ — ÒÔ‡‚‡. ΠÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË ãÂ̇, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔËڇ· ËÎβÁËË, ˜ÚÓ ÒÏÓÊÂÚ ÔÂÂÎÓÏËÚ¸ ˝ÚÛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÚÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÚ‡ÎÓ flÒÌÓ: ÅÓËÒ ÌÂËÁΘËÏ. ãÂ̇ — ÏÛ‰‡fl, Ú‡ÍÚ˘̇fl Ë ‰ÂÎË͇Ú̇fl ÊÂÌ˘Ë̇. åÌ ͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇ ·˚· ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÅÓËÒ ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎÒfl. ë ÍÂÏ ÅÓËÒ ÚÓ˜ÌÓ Ì ÏÓ„ Ó·ÒÛʉ‡Ú¸ Ò‚ÓË ‰Â·, Ú‡Í ˝ÚÓ Ò ‰ÛÁ¸flÏË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ò˜ËڇΠÒ·fl ‚˚¯Â ËÌÚÂÎÎÂÍÚÓÏ Ë ÔÓÌËχÌËÂÏ ÒËÚÛ‡ˆËË.Ä ãÂ̇ Ó˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ Ó͇Á˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı Ô‡‚‡. ÜÂÌÒ͇fl ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Ë ËÌÚÛˈËfl  ̠ÔÓ‰‚Ó‰ËÎË. ç‡ÔËÏÂ, ÔÓÒΠË̇ۄÛ‡ˆËË èÛÚË̇ ‚ 2000 „Ó‰Û ÅÓËÒ Ò͇Á‡Î ãÂÌÂ: — ÇÒÂ, Ôӷ‰ËÎË, ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ ÔÓÂı‡Ú¸ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ ̇ ÓÒÚÓ‚‡. ãÂ̇ ÒÔÓÒË·: — 燉Ó΄Ó? — 燉Ó΄Ó. ç‡ ÏÂÒflˆ, ̇ ‰‚‡. å˚ Ê Ôӷ‰ËÎË! — ä‡Í Ê Ï˚ Û‰ÂÏ? Ä ÚÛÚ ÍÚÓ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl? — ä‡Í ÍÚÓ? íÛÚ ÊÂ Û ÏÂÌfl ÏÓË ‰ÛÁ¸fl: 뇯‡ ÇÓÎÓ¯ËÌ, êÓχ Ä·‡-

Ïӂ˘. ùÚÓ Ê ÏÓË ‰ÛÁ¸fl, ÓÌË ÛÊ ÚÓ˜ÌÓ Á‡ ̇¯ËÏË ËÌÚÂÂÒ‡ÏË ÔÓÒΉflÚ. — Ä-‡-‡, fl ‚Ò ÔÓÌfl·, — ÓÚ‚ÂÚË· ãÂ̇. — ëÓ·Ë‡ÂÏ ˜ÂÏÓ‰‡Ì˚. ìÂÁʇÂÏ Ì‡‰Ó΄Ó. éÚ‰˚ı‡Ú¸. 燂Ò„‰‡. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÂÒÎË Ú˚ Ò˜Ëڇ¯¸, ˜ÚÓ Ú‚ÓË ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ êÓÒÒËË ·Û‰ÛÚ ÓÚÒڇ˂‡Ú¸ 뇯‡ Ò êÓÏÓÈ, ÚÓ Î˘ÌÓ ÏÌ ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ ˝ÚÛ ÒÚ‡ÌÛ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ÛÊ Ì ÒÏÓÊÂÏ. í‡Í Ë Ó͇Á‡ÎÓÒ¸. Ä ‚‰¸ ˝ÚÓ ·˚ÎË ÔÂ‚˚ ‰ÌË ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡ èÛÚË̇, ÍÓ„‰‡ Â˘Â ë‡¯‡ Ò êÓÏÓÈ Ì ÔÓÌËχÎË, ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ÒÚ‡ÌÂÚ Ëı Á‡ÍÎflÚ˚Ï ‚‡„ÓÏ. ãÂ̇ ˝ÚÓ ÔÓÌfl· ‚ ÔÂ‚˚ ‰ÌË ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡ èÛÚË̇. — ê‡Á ÛÊ Á‡ÚÓÌÛÎË ÚÂÏÛ ÔËҸχ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó èÛÚËÌÛ — ÏÓ„ÎÓ ÓÌÓ ·˚Ú¸? — ëÓÏÌÂÌËÈ ÌÂÚ, ÔËÒ¸ÏÓ ·˚ÎÓ, ÌÓ fl ·˚ Ì ÒڇΠۉÂÎflÚ¸ ÂÏÛ ·Óθ¯Ó ‚ÌËχÌËÂ. Ç˚¯ÂÛÔÓÏflÌÛÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ, ÔÓıÓÊÂ, ·˚ÎÓ ÔÓÒΉÌËÏ ÔËÒ¸ÏÓÏ

15

ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó èÛÚËÌÛ, ÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ÔÂ‚˚Ï. ÅÓËÒ Î˛·ËΠ̇ÔËÒ‡Ú¸ ÔËÒ¸ÏÓ «ÇÓÎӉ», «Ç·‰ËÏËÛ Ç·‰ËÏËӂ˘ۻ ËÎË «èÂÁˉÂÌÚÛ èÛÚËÌÛ», ˜ÚÓ·˚ Ó Ò· ̇ÔÓÏÌËÚ¸. Ç ÔÓÒΉÌÂÏ ÔËҸϠ·˚Î Ó‰ËÌ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ÔÛÌÍÚ: Ó· ‡ÏÌËÒÚËË Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ ÏÌËÏ˚ ËÎË ‡θÌ˚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ë Ó Ô‡‚ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‚ êÓÒÒ˲. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ¯‡ÌÒÓ‚ ̇ Ú‡ÍÛ˛ ‡ÏÌËÒÚ˲ Û ÅÓËÒ‡ Ì ·˚ÎÓ, Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒΠÓÌ Ì˘ÂÏ Ì ËÒÍÓ‚‡Î. èÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ˆËÌËÁÏ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó Ì Á̇Π„‡Ìˈ. — ì ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ‰ÛÁÂÈ? — ì ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ Ï‡ÎÓ ‰ÛÁÂÈ — χÍÒËÏÛÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔflÚ¸. èË ‚ÒÂı Â„Ó ‰Â̸„‡ı ÓÌ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ÔÓ‡ÁËÚÂθÌÓ Ó‰ËÌÓÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ç ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ë ÛÏÂ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â. Ç àÁ‡ËÎÂ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‚ˉÂÎËÒ¸ ‚ ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á, fl‰ÓÏ Ò ÌËÏ ·˚ÎË ÚÓθÍÓ ‚Ó‰ËÚÂθ, Óı‡ÌÌËÍ Ë Ó˜Â‰̇fl ‰Â‚ۯ͇, Ì ÒËθÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎfl˛˘‡fl. çÓ ˝ÚÓ ·˚Î ÛÊ Ì ÚÓÚ ÅÓËÒ, ÍÓÚÓÓ„Ó fl ÁÌ‡Î Ë ‚ˉÂÎ ‡Ì¸¯Â. ã˛‰Ë Í ÌÂÏÛ ÚflÌÛÎËÒ¸ ËÁ-Á‡ ‰ÂÌ„, ‰Îfl ¯ÂÌËfl Ò‚ÓËı ‚ÓÔÓÒÓ‚, ‰Îfl Ó·ÒÛʉÂÌËfl Ò‚ÓËı ÔÓÂÍÚÓ‚. ë ͇ÍÓ„Ó-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ÛÊ Ì ‚ÓÒÔËÌËχÎÒfl ÌËÍÂÏ Ë̇˜Â, Í‡Í «ÓÎË„‡ı», ÚÓ ÂÒÚ¸ ·Ó„‡Ú˚È ·ËÁÌÂÒÏÂÌ ÔË ‚·ÒÚË. à ‰‡Ê ÒÚ‡˚Â Â„Ó ‰ÛÁ¸fl ËÏÂÎË Ô‡‚Ó Ì‡ ‰ÛÊ·Û Ó‚ÌÓ Ì‡ÒÚÓθÍÓ, ̇ÒÍÓθÍÓ ÅÓËÒ ˝ÚÓ ËÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÎ — ̇ÔËÏÂ, ˜‡Ò-‰Û„ÓÈ ‚ „Ó‰. — ä‡Í‡fl ˜ÂÚ‡ ı‡‡ÍÚÂ‡ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚‡Ò ۉ˂Îfl·? — ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓÏ ÏÂÌfl ۉ˂Îfl· Â„Ó Ì„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓÒ·ڸ ‚ÒÂ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÒÔÓÍÓÈÌÛ˛ ÊËÁ̸. ç‡ Â„Ó ÏÂÒÚ β·ÓÈ ÌÓχθÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡‚ÌÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ë Ò‰Â·Π·˚. éÒÚ‡‚ËÎ Ò· ÎÓ̉ÓÌÒÍËÈ ÓÒÓ·Ìfl˜ÓÍ, ̇˜‡Î ÍÓÎÎÂ͈ËÓÌËÓ‚‡Ú¸ ͇ÚËÌ˚, ÎÂڇΠ‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÍÛ‰‡ ÚÓθÍÓ ÏÓÊ-

ÌÓ... çÓ Û ÅÓËÒ‡ Ì ·˚ÎÓ ÚÓÏÓÁÓ‚. éÌ ‚Ò ‚ÂÏfl ÍÛ‰‡-ÚÓ ÌÂÒÒfl. éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Â„Ó ·˚ÎÓ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ — ÌË ÊÂ̇Ï, ÌË ‰ÂÚflÏ, ÌË ‰ÛÁ¸flÏ. — éÌ ·˚Î ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ì‡ ͇ÍËÂÚÓ ¯ÓÍËÛ˛˘Ë ÔÓÒÚÛÔÍË? — éÌ ‚Ò„‰‡ Ò·fl ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Î. å‡ÍÒËÏÛÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓ„ Ò· ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸, — Í˘‡Ú¸ Ë Ï‡ÚÂËÚ¸Òfl. çÓ, ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ Ì‡¯Ëı ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÁ‚ÓÎflÎ Ò· ÔÓ‰Ó·ÌÓ Í‡ÈÌ ‰ÍÓ. á‰ÂÒ¸ ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ˜ÎÂÌÓÏ-ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚÓÏ Ä͇‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. Ç˚¯Â ÌÂ„Ó ‚ ̇ۘÌÓÈ ËÂ‡ıËË ÚÓθÍÓ ‡Í‡‰ÂÏËÍË. — ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ÔËÁ̇‚‡Î Ò‚ÓË Ó¯Ë·ÍË ‚ Ó·˚˜ÌÓÈ ÊËÁÌË? ÖÒÎË ·˚Î Ì Ô‡‚, ÏÓ„ ËÁ‚ËÌËÚ¸Òfl? — ÖÒÎË ·˚ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ËÁ‚ËÌflÎÒfl Á‡ ҉·ÌÌ˚ ËÏ Ó¯Ë·ÍË, ÓÌ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ ÔÓÚ‡ÚËÎ ·˚ ̇ ËÁ‚ËÌÂÌËfl. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó¯Ë·ÓÍ ÓÌ ‰Â·Π·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ÂÌ˚ı ıÓ‰Ó‚. Ç ËÒÚÓËË Ì‡¯Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÓÌ ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡Î Ì Ô‡‚, ËÌÓ„‰‡ ‰‡Ê ËÁ‚ËÌflÎÒfl. çÓ Ó·˚˜ÌÓ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓÁÊ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ó¯Ë·Í‡ ·˚· ÒÓ‚Â¯Â̇, Ú‡Í ˜ÚÓ Â„Ó ËÁ‚ËÌÂÌËfl Ë ÔËÁ̇ÌËfl ÌÓÒËÎË ‡Í‡‰ÂÏ˘ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ. — ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î, Í‡Í ÂÏÛ ÊËÎÓÒ¸ ‚ ãÓ̉ÓÌ ‚ ÔÂ‚Ó ‚ÂÏfl? ä‡Í ÔÓıӉ˷ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËfl ‚ ˜ÛÊÓÈ ÒÚ‡ÌÂ? — ÅÓËÒÛ ·˚ÎÓ ‚Ò ‡‚ÌÓ, „‰Â ÊËÚ¸, ÂÒÎË ÂÒÚ¸ Ò‡ÏÓÎÂÚ ‰Îfl ‰‚ËÊÂÌËfl Ë Á‡·ËÚÓ ‚ÒÚ˜‡ÏË Ë ËÌÚÂ‚¸˛ ‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ. LJÊÌÓ ·˚ÎÓ Ë Ì‡Î˘Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ, ÍÓÚÓ˚ı Û ÌÂ„Ó ‚Ò„‰‡ ·˚ÎÓ ‚ ËÁ·˚ÚÍÂ. Ä ·Û‰ÂÚ ÎË ˝ÚÓ è‡ËÊ, 縲-âÓÍ ËÎË ãÓ̉ÓÌ, ÂÏÛ ·˚ÎÓ ‚Ò ‡‚ÌÓ. (èÓ‰ÓÎÊÂÌË ÒΉÛÂÚ)

àË̇ ÅéÅêéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

16

ÇãÄëíú ÉÓ‰ ÔÓ¯fiÎ Ò ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, Í‡Í î‡ÌÒÛ‡ éη̉ ‚˚Ë„‡Î Û çËÍÓÎfl ë‡ÍÓÁË Òı‚‡ÚÍÛ Ì‡ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ‚˚·Ó‡ı ‚Ó î‡ÌˆËË. ÇÓ ÏÌÓ„ÓÏ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ù‡ÌˆÛÁ˚ ÛÒÚ‡ÎË ÓÚ «„ËÔÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó» (Í‡Í ÓÌË Ò‡ÏË „Ó‚ÓflÚ) ë‡ÍÓÁË, Ë ÔÓÚÓÏÛ Ô‰ÔÓ˜ÎË ÂÏÛ «ÌÓχθÌÓ„Ó» éη̉‡. ä‡ÍËÏË Ê ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË Á‡ÔÓÏÌËÎÒfl ¯ËÓÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË „Ó‰ Ô‡‚ÎÂÌËfl «ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡».

êÓ‰ËÚÂθ A Ë Ó‰ËÚÂθ B ‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ËÁ ‚ÒÂı ÂÙÓÏ éη̉‡ ÔËÌflÚË Á‡ÍÓ̇ Ó „ÂÈ-·‡Í‡ı ÔÓ ÔÓËÁ‚‰fiÌÌÓÏÛ ˝ÙÙÂÍÚÛ Ò‡‚ÌËÏÓ ‡Á‚ ˜ÚÓ Ò Â„Ó Ê ˉÂÂÈ Ó «Ì‡Îӄ ̇ ÓÒÍÓ¯¸», Ó ÍÓÚÓÓÏ ˜¸ ÔÓȉfiÚ ÔÓÁ‰ÌÂÂ. åÌÓ„Ë ÔÓÚË‚ÌËÍË „ÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÒÚÓ‚ ‚Ó î‡ÌˆËË — ‰‡Ê ÚÂ, ÍÚÓ „ÓÎÓÒÓ‚‡Î Á‡ éη̉‡, - ‰Ó ÍÓ̈‡ Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÂÁˉÂÌÚ ‰Ó‚fiÎ Ò‚Ófi ӷ¢‡ÌË ‰Ó Îӄ˘ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl, ‚‰¸ ÒÂȘ‡Ò ‰ÂÎÓ Î˯¸ Á‡ Â„Ó ÔÓ‰ÔËÒ¸˛. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠ‚˚·ÓÓ‚ Ë Ôӷ‰˚ ̇ ÌËı î‡ÌÒÛ‡ éη̉‡ ‚ÂÒÌÓÈ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Òڇ· ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ËÌÙÓχˆËfl Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡. ê‡θÌ˚ ӘÂÚ‡ÌËfl Á‡ÍÓÌ Ó ‡‚ÌÓÔ‡‚ËË „‚ ÒڇΠӷÂÚ‡Ú¸ ÛÊÂ Í ÓÒÂÌË — ÚÓ„‰‡ Ê „·‚‡ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó Í‡·ÏË̇ ܇Ì-å‡Í ùÓ ÔÓӷ¢‡Î ÔËÌflÚ¸ Â„Ó Ì ÔÓÁ‰Ì 2013 „Ó‰‡. ç‡ ÛÎˈ˚ Ò ÔÓÚÂÒÚ‡ÏË „ÛÎflÌÓ ÒÚ‡ÎË ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Í‡Í ÔÓÚË‚ÌËÍË, Ú‡Í Ë ÒÚÓÓÌÌËÍË Ó‰ÌÓÔÓÎÓ„Ó ‡‚ÌÓÔ‡‚Ëfl ‚ ·‡ÍÂ. Ç flÌ‚‡ çËÊÌflfl ԇ·ڇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ î‡ÌˆËË - 燈ËÓ̇θ̇fl ‡Ò҇ϷÎÂfl – ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ „ÓÏÓÒÂÍÒۇθÌ˚ ԇ˚ ÏÓ„ÎË ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Á‡ÍÓÌÌ˚È ·‡Í. «á‡» ÔËÌflÚË ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë Á‡ÍÓ̇ ‚˚Ò͇Á‡ÎÓÒ¸ 249 Ô‡·ÏÂÌÚ‡Ë‚. èÓÚË‚ 97 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. (ä ÒÎÓ‚Û, „‡Ê‰‡ÌÒÍË ÒÓ˛Á˚ Ó‰ÌÓÔÓÎ˚ı Ô‡ ‚Ó î‡ÌˆËË ‡Á¯ÂÌ˚ Â˘Â Ò 1999 „Ó‰‡. çÓ ÚÓθÍÓ Á‡ÍÓÌÌ˚È ·‡Í „‡‡ÌÚËÛÂÚ Ô‡‡Ï Ó‰Ë̇ÍÓ‚˚ Ó‰ËÚÂθÒÍË Ô‡‚‡ Ë ‡‚Ì˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ÒΉӂ‡ÌËfl ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡). èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ë ‰Û„Ë ÔÛÌÍÚ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˜¸ ˉfiÚ Ó Ô‡‚ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎflÚ¸ ‰ÂÚÂÈ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ, ‚Ó ‚ÒÂÏ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ ÍÓ‰ÂÍÒ ÒÎÓ‚‡ «Ï‡Ú¸» Ë ÓÚˆ» ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌ˚ ̇ «Ó‰ËÚÂθ Ä» Ë «Ó‰ËÚÂθ Å». èÓÁ‰Ì Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ·˚Î ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì ëÂ̇ÚÓÏ — ÇÂıÌÂÈ Ô‡Î‡ÚÓÈ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ — Ë ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ Ì‡ ˜ÚÂÌË ¢fi ‡Á. Ç ËÚÓ„Â Ô‡·ÏÂÌÚ Ò ‡ÁÌˈÂÈ ·ÓΠ˜ÂÏ ‚ ÒÚÓ „ÓÎÓÒÓ‚ (331 - «Á‡», 225 - «ÔÓÚË‚») ‚˚Ò͇Á‡ÎÒfl ‚ ÔÓθÁÛ ÔËÌflÚËfl Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡. íÂÔÂ¸ ‰ÂÎÓ Á‡ éη̉ÓÏ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Î˯¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜ÌÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ.

‚ÓÒÔËÌflÚ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË Ù‡ÌˆÛÁ‡ÏË. í‡Í, ÑÂÔ‡‰¸Â Ó·˙fl‚ËÎ Ó ÔÓ‰‡Ê ҂ÓÂ„Ó ‰Óχ ‚Ó î‡ÌˆËË Ë ÔÂÂÂÁ‰Â ‚ ÅÂθ„˲. èÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ ùÓ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, ̇Á‚‡Î ÔÓÒÚÛÔÓÍ ‡ÍÚfi‡ «Ê‡ÎÍËÏ». íÓÚ Á‡ ÒÎÓ‚ÓÏ ‚ ͇Ï‡Ì Ì ÔÓÎÂÁ Ë ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ÓÚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡ ‚Ó‚ÒÂ, ÔÓÎۘ˂ ‚ÒÍÓ ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ô‡ÒÔÓÚ. èÓÁ‰Ì ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ÎÓ„, ÒÚ‡‚¯ËÈ fl·ÎÓÍÓÏ ‡Á‰Ó‡ ÏÂÊ‰Û ÑÂÔ‡‰¸Â Ë î‡ÌˆËÂÈ, ·Û‰ÂÚ ‚ˉÓËÁÏÂÌfiÌ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂÁˉÂÌÚ‡ éη̉‡, ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‚ÁËχڸÒfl ÌÂ Ò ÙËÁ˘ÂÒÍËı Îˈ, ‡ Î˯¸ Ò ÓÔ‰ÂÎfiÌÌ˚ı ÍÛÔÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. «Ç‰¸

«ü Ò˜ËÚ‡˛ ÂÁÓÌÌ˚Ï ‡Ò¯ËÂÌË ̇ ‰‚‡ „Ó‰‡ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ͇ ‰Îfl î‡ÌˆËË ‰Ó 2015 „Ó‰‡.- Á‡fl‚ËÎ Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎfl Ö‚ÓÍÓÏËÒÒËË éÎÎË êÂÌ. - Ö‚ÓÍÓÏËÒÒËfl Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰ÂÙˈËÚ ·˛‰ÊÂÚ‡ î‡ÌˆËË ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 3,9% ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Ë 4,2% ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ». ä‡Í ÔÓ·„‡˛Ú ‚ Å˛ÒÒÂÎÂ, Í 2015 „Ó‰Û î‡ÌˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‰ÂÙˈËÚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‰Ó 3%. é‰Ó·ËÎ ¯ÂÌË ւÓÍÓÏËÒÒËË Ë „·‚‡ ÙË̇ÌÒÓ‚Ó„Ó ‚‰ÓÏÒÚ‚‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÏÓ˘ÌÂȯËı ˝ÍÓÌÓÏËÍ Ö‚ÓÔ˚ – ÉÂχÌËË - ÇÓθل‡Ì„ òÓÈ·ÎÂ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÓÌ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ

ПервыИ год î‡ÌÒÛ‡ éη̉ Ò ÔÓ‰Û„ÓÈ Ç‡ÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ

ç

“ç‡ÎÓ„ ̇ ÓÒÍÓ¯¸” ǂ‰ÂÌËÂ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ̇ ÓÒÍÓ¯¸, ËÌÙÓχˆËfl Ó ÔËÌflÚËË ÍÓÚÓÓ„Ó «ÒÚÓË·» î‡ÌˆËË ÜÂ‡‡ ÑÂÔ‡‰¸Â — ̇ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ‰Â̸ Ì ҇χfl ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθ̇fl ËÌˈˇÚË‚‡ éη̉‡ Ë Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ܇Ì-å‡͇ ùÓ. àÁ̇˜‡Î¸ÌÓ ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ·˚Ï Ì‡ÎÓ„ÓÏ ‚ 75% ·Û‰ÛÚ Ó·Î‡„‡Ú¸Òfl Îˈ‡, ˜ÂÈ „Ó‰Ó‚ÓÈ ‰ÓıÓ‰ Ô‚˚¯‡ÂÚ 1 ÏËÎÎËÓÌ Â‚Ó. ùÚ‡ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ·˚· ÌÂÓ‰ÌÓÁ̇˜ÌÓ

президента óÂÏ Á‡ÔÓÏÌËÎËÒ¸ ÔÂ‚˚ 12 ÏÂÒflˆÂ‚ î‡ÌÒÛ‡ éη̉‡

ÚÓθÍÓ Ú‡Ï ÏÓ„ÛÚ ‚˚Ô·˜Ë‚‡Ú¸Òfl ÒÛÏÏ˚ ‚ ÏËÎÎËÓÌ Â‚Ó, – ÓÚÏÂÚËÎ ÔÂÁˉÂÌÚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË. - É·‚Ì˚Ï ‡ÍˆËÓÌÂ‡Ï ‡ÒÒ͇ÊÛÚ ÔÓ ˝ÚË Á‡Ô·Ú˚. ÖÒÎË ‚˚Ô·Ú˚ Ô‚˚¯‡˛Ú Ó‰ËÌ ÏËÎÎËÓÌ Â‚Ó, ÍÓÏÔ‡ÌËfl ·Û‰ÂÚ Ô·ÚËÚ¸ ‰Ó 75%». ë‡ÁÛ Ê ‚ÓÁÌËÍ ‚ÓÔÓÒ — ˜ÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË Ú‡ÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÒÚÓ ÔÂÂȉÛÚ Ì‡ ‚˚Ô·Ú˚ ÒÛÏÏ, ÍÓÚÓ˚ Î˯¸ ÙÓχθÌÓ «Ì ‰ÓÚfl„Ë‚‡˛Ú» ‰Ó ӷ·„‡ÂÏÓ„Ó Ì‡ÎÓ„ÓÏ ÏËÎÎËÓ̇, ÌÓ ÔÓ ÒÛÚË, ‡‚Ì˚ ÂÏÛ (ÌË ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂθ, ÌË ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ÓÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl Á‡Ô·Ú˚ Ò ÏËÎÎËÓ̇ ̇ 999999 ‚Ó ‡ÁÌˈ˚ Ì ӢÛÚflÚ) èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ‚ ‡ÔÂΠÙ‡ÌˆÛÁÒÍÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó Á‡fl‚ËÎÓ, ˜ÚÓ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ˚, ̇ÔËÏÂ, ‚Òfi Ê ·Û‰ÛÚ Ó·Î‡„‡Ú¸Òfl 75-ÔÓˆÂÌÚÌ˚Ï Ì‡ÎÓ„ÓÏ Ì‡ Ò‚Âı‰ÓıÓ‰˚. íÂÔÂ¸ ÂÒÚ¸ ÓÔ‡ÒÂÌËfl, ˜ÚÓ Ì‡ÎÓ„ ‚˚ÌÛ‰ËÚ ÏÌÓ„Ëı Á‚ÂÁ‰Ì˚ı Ë„ÓÍÓ‚ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÒÚ‡ÌÛ.

Ñ‚‡ „Ó‰‡ ̇ ÒÓÍ‡˘ÂÌË ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ‰ÂÙˈËÚ‡ à ‚Òfi Ê ÊfiÒÚ͇fl ̇ÎÓ„Ó‚‡fl ËÚÓË͇ éη̉‡ Ë ùÓ ‰‡Î‡ Ò‚ÓË ÔÎÓ‰˚. ä‡Í Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓ„ÌÓÁ ւÓÍÓÏËÒÒËË, Í ÍÓÌˆÛ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ÇÇè Ö‚ÓÁÓÌ˚ ÛÔ‡‰fiÚ ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ì‡ 0,4%. èË ˝ÚÓÏ ‚ ˜ËÒÎÓ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı ÒÚ‡Ì, ÔÓÏËÏÓ ÛÊ ÔË‚˚˜ÌÓÈ ÉˆËË Ë àÒÔ‡ÌËË, ÔÓԇ· Ë î‡ÌˆËfl. é‰Ì‡ÍÓ ÂÈ ¯ËÎË ‰‡Ú¸ ‚ÂÏfl ̇ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË ‰ÂÙˈËÚ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡.

ÓÚÓÁ‚‡ÎÒfl Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı, Ô‰ÔËÌËχÂÏ˚ı ‚·ÒÚflÏË î‡ÌˆËË ‰Îfl ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ‰ÂÙˈËÚ‡. «Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛıÛ‰¯ÂÌËfl Ó·˘ÂÈ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ¯ÂÌËÂ, - Á‡fl‚ËÎ „·‚‡ ÌÂψÍÓ„Ó åËÌÙË̇. ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÙËÒ͇θÌÓÈ ÍÓÌÒÓÎˉ‡ˆËË Ë ÓÚÒÓ˜ËÚ¸ ‰Â‰Î‡ÈÌ ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌ˲ ˆÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÓ͇Á‡ÚÂÎfl ÔÓ ‰ÂÙˈËÚÛ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÌËÊ 3% ÇÇè fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚Ï». éÔÚËÏËÁÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ î‡ÌˆËË Ò‚flÁ‡Ì Ò Ì‰‡‚ÌËÏ ÔÓÂÍÚÓÏ ·˛‰ÊÂÚ‡ ̇ ·ÎËʇȯË „Ó‰˚, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ‚ è‡ËÊÂ. éÌ ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·fl ÒÓÍ‡˘ÂÌË fl‰‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ÍÛÔÂ Ò Û‚Â΢ÂÌËÂÏ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ò·ÓÓ‚.

åË„‡ÌÚ‡Ï ÔˉfiÚÒfl Á‡ÚflÌÛÚ¸ ÔÓflÒ‡ åÂ˚ ˝ÍÓÌÓÏËË, „Ófl˜Ó ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÏ˚ Å˛ÒÒÂÎÂÏ, ÍÓÒÌÛÎËÒ¸ Ë ÏË„‡ÌÚÓ‚, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚Ó î‡ÌˆËË. Ç ‰Â͇· ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚˚Ô·Ú˚ ËÏ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·Û‰ÛÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌ˚ ̇ 83%. äÓÏ ÚÓ„Ó, ·Û‰ÛÚ ÒÌËÊÂÌ˚ ‡ÁÏÂ˚ ‚˚ÔÎ‡Ú ÚÂÏ ÔËÂÁÊËÏ, ÍÚÓ „ÓÚÓ‚ ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‰ÓÏÓÈ. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ‚ 2012 „Ó‰Û ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂχ ‚Òڇ· ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒÚÓ ‚ Ò‚flÁË Ò Ï‡ÒÒÓ‚˚Ï «ËÁ„̇ÌËÂÏ» ËÁ î‡ÌˆËË ÛÏ˚ÌÒÍËı ˆ˚„‡Ì. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÏËÌËÒÚ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÂÒÔÛ·ÎËÍË å‡ÌÛ˝Îfl LJθ҇, ‚˚Ô·Ú˚ ÏË„‡ÌÚ‡Ï ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÂÁ‡Ì˚ ¢fi Ò 1 χÚ‡ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡.

24—30 χfl 2013

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl β‰ÂÈ, Òӄ·ÒÌ˚ı ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ̇ Ó‰ËÌÛ, ÚÓ ‰ÂÚflÏ ·Û‰ÛÚ ‚˚‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ 30 ‚Ó, ‡ ‚ÁÓÒÎ˚Ï — ÔÓ 50 ‚Ó. ê‡Ì ˝ÚË ‚˚Ô·Ú˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË 100 Ë 300 ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ Á‡ ÔÂÂÎfiÚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ·Û‰ÂÚ Ô·ÚËÚ¸ Ù‡ÌˆÛÁÒ͇fl ÒÚÓÓ̇. «è‰˚‰Û˘‡fl ÔÓ„‡Ïχ ÔÓÏÓ˘Ë Ì Ò‡·Óڇ·. èÓ˝ÚÓÏÛ Ù‡ÌˆÛÁÒÍË ‚·ÒÚË ·Û‰ÛÚ Âfi ÔÂÂÒχÚË‚‡Ú¸», - ÓÚÏÂÚËÎ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ. èÓ ÏÌÂÌ˲ fl‰‡ ÔÓÎËÚËÍÓ‚ Ë ÔÓÒÚ˚ı Ù‡ÌˆÛÁÓ‚ ÏË„‡ÌÚ˚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ì ÓÒÓ·Ó ÒÚÂÏËÎËÒ¸ ̇ÈÚË ‡·ÓÚÛ, ‚‰¸ «ÒˉÂÚ¸ ̇ ÔÓÒÓ·ËË» ‰Îfl ÌËı ·˚ÎÓ ‚ÂҸχ ‚˚„Ó‰ÌÓ — Â„Ó ‡ÁÏÂ ÏÓ„ ‰ÓÒÚË„‡Ú¸ 2000 ‚Ó. ç˚̯ÌË Ê ÔÂÂÏÂÌ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Á̇˜ËÚÂθÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡ Ë, Í‡Í ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÏÌÓ„Ë Ù‡ÌˆÛÁ˚, ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÓÚÚÓÍÛ ÔËÂÁÊËı ËÁ ÒÚ‡Ì˚.

ä‡Ú‡ÒÚÓÙ˘ÂÒÍӠ̉ӂÂË ÄÌÚËÂÍÓ‰ éη̉‡ ̇ ÔÓÒÚÛ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË ÓÔÓÒ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl, Ôӂ‰fiÌÌ˚ ‚ ̇˜‡Î ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡. ä‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÂÊẨÂθÌËÍ Le Figaro Magazine, Ì˚̯ÌÂÏÛ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏÛ ÎˉÂÛ ‰Ó‚Âfl˛Ú Î˯¸ 30% „‡Ê‰‡Ì – ˝ÚÓ Ì‡ËıÛ‰¯ËÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ‰Îfl ÔÂÁˉÂÌÚ‡ î‡ÌˆËË Á‡ ÔÓÒΉÌË 30 ÎÂÚ. ç‡fl‰Û Ò ÂÈÚËÌ„ÓÏ éη̉‡ Ô‡‰‡ÂÚ Ë ÛÓ‚Â̸ ‰Ó‚ÂËfl Í „·‚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡. èËϘ‡ÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ÓÒÌӂ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ̇ÒÂÎÂÌËfl, ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛˘‡fl ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌË ‚ ÌÓ‚˚ı Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ‚·ÒÚflı, – ˝ÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÚÂı ‰‚ËÊÂÌËÈ Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı Ú˜ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ éη̇ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎË. éÒÌÓ‚Ì˚ Ô˘ËÌ˚ Í‡ı‡ ̇‰Âʉ ̇ ÔÂÂÏÌË͇ ë‡ÍÓÁË – ˝ÚÓ ÌËÁÍË Á‡Ô·Ú˚ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ, ÓÚϘ‡ÂÚ ÂÊẨÂθÌËÍ. èÓÒΉÌ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ԇ‰ÂÌË ÂÈÚËÌ„‡ „·‚˚ î‡ÌˆËË – Ò‡ÁÛ Ì‡ 5% - ̇·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl Ù‡ÌˆÛÁ‡ÏË ÓÔÂ‡ˆËË ‚ å‡ÎË.

éÔÂ‡ˆËfl ‚ å‡ÎË çÂÒÏÓÚfl ̇ Ò‚ÓÈ ËÏË‰Ê «ÌÓχθÌÓ„Ó» ÔÂÁˉÂÌÚ‡ — ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò «„ËÔÂ‡ÍÚË‚Ì˚Ï» ë‡ÍÓÁË — ‚Ó ‚̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÙÂ éη̉ ÔÓfl‚ËÎ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. Ç flÌ‚‡Â, ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔËÁ˚‚ Ó ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚ ‚·ÒÚÂÈ å‡ÎË, ÔÓ Û͇Á‡Ì˲ éη̉‡ ‚ ‡ÙË͇ÌÒÍÓÈ ÒÚ‡Ì ·˚· ̇˜‡Ú‡ ‚ÓÂÌ̇fl ÓÔÂ‡ˆËfl. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ò‚Â̇fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÎË ·˚· Á‡ı‚‡˜Â̇ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ÏË „ÛÔÔËӂ͇ÏË, ˜‡ÒÚ¸ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÚÛ‡„‡ÏË ‡ÈÓÌÓ‚, ‡ ˜‡ÒÚ¸ — Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò «Äθ-ä‡Ë‰ÓÈ». èÓ̇˜‡ÎÛ ÚÛ‡„ÒÍË ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ˚, Ó·˙fl‚Ë‚¯ËÂ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË Ì‡ Ò‚Â å‡ÎË Ò‡ÏÓÔÓ‚ÓÁ„·¯ÂÌÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÄÁ‡‚‡‰ (ÓÌÓ Ì ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÌË͇ÍÓ„Ó ÔËÁ̇ÌËfl Á‡ Û·ÂÊÓÏ), Ë ËÒ·ÏËÒÚ˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË Í‡Í ÒÓ˛ÁÌËÍË, Ӊ̇ÍÓ ‰Ó‚ÓθÌÓ ·˚ÒÚÓ ˝ÚÓÚ ‡Î¸flÌÒ ‡ÒÔ‡ÎÒfl. Ç ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ˚ı ËÒ·ÏËÒÚ‡ÏË ‡ÈÓ̇ı ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Á‡ÍÓÌ˚ ¯‡ˇڇ, ·˚Î ‡ÁÛ¯ÂÌ fl‰ ‰‚ÌËı Ò‚flÚ˚̸ ‚ íËÏ·ÛÍÚÛ, Ò˜ËÚ‡˛˘ËıÒfl Ô‡ÏflÚÌË͇ÏË ÍÛθÚÛ˚. ç‡ Á‡Ò‰‡ÌËË ëÓ‚·ÂÁ‡ ééç, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÏ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ, ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ î‡ÌˆËË ÜÂ‡ ÄÓ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ¯ÂÌË ‚‚ÂÒÚË ‚ÓÈÒ͇ ‚ å‡ÎË ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ «‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Ô‡‚ÓÏ Ë ìÒÚ‡‚ÓÏ ééç». èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó ÔÓÒÚÔ‰‡, ‚Ò ˜ÎÂÌ˚ ëÓ‚·ÂÁ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠêÓÒÒËfl, ÔËÁ̇ÎË, ˜ÚÓ î‡ÌˆËfl «‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‰Ûı ÂÁÓβˆËË» 2085. è‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ êî ÔË ééç ÇËÚ‡ÎËÈ óÛÍËÌ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ˝ÚÛ ËÌÙÓχˆË˛ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ è‡ËÊ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î åÓÒÍ‚Û Ó Ì‡˜‡ÎÂ

‚ÓÂÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ å‡ÎË. Ç Ò‡ÏÓÈ Ê î‡ÌˆËË ·˚ÎË ÛÒËÎÂÌ˚ ÏÂ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ Ò‚flÁË Ò Û„ÓÁ‡ÏË ·Ó‚ËÍÓ‚ «Û‰‡ËÚ¸ ‚ Ò‡ÏÓ ÒÂ‰ˆÂ ÒÚ‡Ì˚». Ç Ì‡˜‡Î χÚ‡ éη̉ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ «ÙË̇θ̇fl Ù‡Á‡ (‚ÓÂÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË) ·Û‰ÂÚ ‰ÎËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË Ï‡Ú‡, ‡ Ò ‡ÔÂÎfl ˜ËÒÎÓ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı ‚ å‡ÎË ·Û‰ÂÚ ÛÏÂ̸¯‡Ú¸Òfl». í‡ÍÊ ÓÌ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ „ËÓÌ «ÚÂÓËÒÚ˘ÂÒÍË ÎˉÂ˚ ·˚ÎË ÛÌ˘ÚÓÊÂÌ˚».

çÓ‚‡fl èÂ‚‡fl ÎÂ‰Ë ‚ ÚË ‡Á‡ ‰Â¯Â‚ΠÔÓ¯ÎÓÈ É‡Ê‰‡ÌÒ͇fl ÊÂ̇ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ LJÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ ÛÒÔ· ÒÌËÒ͇ڸ Á‡ Ò‚ÓÈ ÍÛÚÓÈ Ì‡‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÂÔÛÚ‡ˆË˛ ‚Ó î‡ÌˆËË. à ÂÒÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ β‰ÂÈ Ó·‰ÂÎfiÌÌ˚ı Ì ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Âfi ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÈ (Ó̇, ̇ÔËÏÂ, ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡ÌËχÂÚÒfl ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÂÁ‰ÓÏÌ˚Ï), ÚÓ ‚Òfl˜ÂÒÍÓ„Ó Ó‰‡ ÓÒÚÓÒÎÓ‚‡Ï Ë ÒÔÎÂÚÌËÍ‡Ï Ó̇ Îfi„ÍÓÈ ÊËÁÌË Ì ӷ¢‡ÂÚ. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ËÒÚÓ˲ Ò ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚÓÏ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó ‡‰ËÓ RTL è¸ÂÓÏ ë‡Î¸‚¸flÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È Î˯ËÎÒfl ‡·ÓÚ˚, ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓ¯ÛÚË‚ Ó íËÂ‚ÂÈÎÂ ‚ Ò‚ÓfiÏ ÏËÍÓ·ÎÓ„Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ Ï‡Â. ëÔÛÒÚfl ÔÓ΄Ӊ‡ ÚË Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ÊÛ̇· ·˚ÎË Ó¯Ú‡ÙÓ‚‡Ì˚ Á‡ ÔÛ·ÎË͇ˆË˛ ÙÓÚÓ„‡ÙËË íËÂ‚ÂÈÎÂ ‚ ÍÛԇθÌËÍ ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÚÔÛÒ͇, ÍÓÚÓ˚È Ó̇ ÔӂӉ˷ Ò ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ éη̉ÓÏ ‚ ÂÁˉÂ̈ËË Ì‡ ÓÒÚÓ‚Â ‚ ë‰ËÁÂÏÌÓÏ ÏÓÂ. Ç ÌÓfl· èÂ‚‡fl ÎÂ‰Ë î‡ÌˆËË ÔÓÚ·ӂ‡Î‡ 85 Ú˚Òfl˜ ‚Ó ÓÚ ‡‚ÚÓÓ‚  Ò͇̉‡Î¸ÌÓÈ ·ËÓ„‡ÙËË. è‰ÏÂÚÓÏ Òۉ·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡ Òڇ· ÍÌË„‡ «îÓ̉fi¯‡», ‡‚ÚÓ˚ ÍÓÚÓÓÈ ÊË‚ÓÔËÒ‡ÎË Î˛·Ó‚Ì˚ ۂΘÂÌËfl íËÂ‚ÂÈÎÂ. èË ˝ÚÓÏ ÔË̈ËÔˇθ̇fl èÂ‚‡fl ÎÂ‰Ë Ì ÒÍÎÓÌ̇ Í ÓÒÍÓ¯Ë. ä‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚È ÔÓڇΠLe Point.fr.. Ù‡ÌˆÛÁÒ͇fl ͇Á̇ Ú‡ÚËÚ ÔÓ˜ÚË ‚ ÚË ‡Á‡ ÏÂ̸¯Â ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÒÛÔÛ„Ë î‡ÌÒÛ‡ éη̉‡, ˜ÂÏ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ÊÂÌ˚ çËÍÓÎfl ë‡ÍÓÁË ‚ flÌ‚‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÂÒÛÒ‡, Ó‰ËÌ ËÁ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÓÚ ÍÛÔÌÂȯÂÈ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁˈËÓÌÌÓÈ Ô‡ÚËË “ëÓ˛Á Á‡ ̇Ó‰ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË” ÉËÈÓÏ ã‡Ë‚Â ÔÓ‰‡Î ÓÙˈˇθÌ˚È Á‡ÔÓÒ ‚ å‡ÚË̸ÓÌ - ÂÁˉÂÌˆË˛ ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ‡ ÒÚ‡Ì˚ ܇Ì-å‡͇ ùÓ - Ò ˆÂθ˛ ÛÁ̇ڸ, ‚Ó ÒÍÓθÍÓ Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ͇ÁÌ ÔÂÒÓ̇ΠLJÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ. éÚ‚ÂÚ ËÁ å‡ÚË̸Ó̇ ·˚Î ÓÁ‚Û˜ÂÌ Ì‡ ‡‰ËÓ “Ö‚ÓÔ‡-1” Ë ÔÓˆËÚËÓ‚‡Ì ̇ Ò‡ÈÚ 燈ËÓ̇θÌÓÈ ÄÒ҇ϷÎÂË. ëӄ·ÒÌÓ ÂÏÛ, ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË Ç‡ÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔflÚÂÓ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ - ‰‚‡ ÒÓÚÛ‰ÌË͇, ‡·ÓÚ‡˛˘Ë ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ, Ë ÚÓÂ, ÔÓ‰˜ËÌfl˛˘ËıÒfl ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÁˉÂÌÚÛ ÒÚ‡Ì˚. 鷢ˠÁ‡Ú‡Ú˚ ̇ Ëı Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ Ô·ÚÛ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 19742 ‚Ó ‚ ÏÂÒflˆ. äÓÏ ˝ÚÓ„Ó, ·˚ÎÓ Ôӂ‰ÂÌÓ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÂÏ, ‚Ó ÒÍÓθÍÓ Ó·ıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ Í‡ÁÌ ÒÓ‰ÂʇÌË Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌˈ˚ íËÂ‚ÂÈÎÂ ·˚‚¯ÂÈ èÂ‚ÓÈ ÎÂ‰Ë ÒÚ‡Ì˚ ä‡Î˚ ÅÛÌË. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ å‡ÚË̸Ó̇, ‚ flÌ‚‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Û ÅÛÌË ·˚ÎÓ 8 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ÏÂÒfl˜ÌÓ ʇÎÓ‚‡Ì¸Â ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎÓ ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ·ÓΠ36 Ú˚Òfl˜ ‚Ó. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇ “ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚” Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÎË ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡Ìˠ΢ÌÓ„Ó Ò‡ÈÚ‡ ÅÛÌË, ˜ÚÓ ÒÚÓËÎÓ Â˘fi ÔÓ˜ÚË 26 Ú˚Òfl˜ ‚Ó. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‡ÒıÓ‰˚ ̇ ÒÛÔÛ„Û çËÍÓÎfl ë‡ÍÓÁË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ·ÓΠ60 Ú˚Òfl˜ ‚Ó ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ. ì íËÂ‚ÂÈÎÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÈÚ‡ ÌÂÚ - Î˯¸ ÒÚ‡Ìˈ‡ ̇ ÓÙˈˇθÌÓÏ ÔÓڇΠÖÎËÒÂÈÒÍÓ„Ó ‰‚Óˆ‡.

êÂÌ‡Ú ÄÅÑìããàç.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

Принц Уильям будет присутствовать при

Ç åàêÖ

Насколько опасны очередные военные испытания КНДР? äçÑê Á‡ ÚË ‰Ìfl ËÒÔ˚ڇ· ÔflÚ¸ ‡ÍÂÚ Ï‡ÎÓÈ ‰‡Î¸ÌÓÒÚË, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ˛ÊÌÓÍÓÂÈÒÍÓ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚. á‡fl‰˚, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË Á‡ÔÛ˘ÂÌ˚ Ò ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl äÓÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡, ÛÔ‡ÎË ‚ üÔÓÌÒÍÓ ÏÓÂ. ‡ÍË ËÏÂÌÌÓ ‡ÍÂÚ˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎË Ò‚ÂÓÍÓÂȈ˚, ÚÓ˜ÌÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ӊ̇ÍÓ, Í‡Í ÓÚϘ‡ÂÚ The New York Times, ‚ Ëı Á‡ÔÛÒÍ ÂÒÚ¸, ÒÍÓÂÂ, ÔβÒ˚, ˜ÂÏ ÏËÌÛÒ˚. é˜Â‰Ì˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ̇Û¯ËÎË ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÛ˛ Ú˯ËÌÛ, ˆ‡Ë‚¯Û˛ Ò ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, Í‡Í Ò‚ÂÓÍÓÂȈ˚ „ÓÁËÎËÒ¸ ̇ÌÂÒÚË Û‰‡˚ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡Ï - ûÊÌÓÈ äÓÂÂ Ë ëòÄ. çÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl ̇ÔflÊÂÌÌÓÒÚ¸ Ò‚ÂÓÍÓÂÈÒÍÓÈ ËÚÓËÍË ¯Î‡ ̇ ÒÔ‡‰, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ˝ÍÒÔÂÚ˚ Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú Ò Ì‰‡‚ÌËÏË ÚflÊÂÎ˚ÏË Ò‡Ì͈ËflÏË ééç ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÚ‡Ì˚, Ӊ̇ÍÓ ‚ ÒÛ··ÓÚÛ ë‚Â̇fl äÓÂfl ÒÌÓ‚‡ ‰‡Î‡ Ó Ò· Á̇ڸ. ä‡Í ÒÓÓ·˘‡˛Ú ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ˛ÊÌÓÍÓÂÈÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚‰ÓÏÒÚ‚‡, ̇ ˝ÚÓÚ ‡Á èıÂ̸flÌ ÏÓ„ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂθÌ˚ ‡ÍÂÚ˚ ÌÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË ËÎË ‡ÍÂÚ˚ KN-02 Í·ÒÒ‡ «ÁÂÏÎfl-ÁÂÏÎfl» (‡Ì‡ÎÓ„ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‡ÍÂÚ SS-21), ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔËÏÂÌÓ 120 ÍÏ. á‡fl‰˚, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚ ‚ ÒÛ··ÓÚÛ ë‚ÂÌÓÈ äÓÂÂÈ, ÒÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓ‡ÁËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÓÒÚÓ‚, Í‡Í ÉÛ‡Ï,

ä

ê‡ÒÒΉӂ‡ÌË ÒÏÂÚË ÓÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÓÌËÂÏ ·˚‚¯Â„Ó ÓÙˈÂ‡ îëÅ ÄÎÂÍ҇̉‡ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ ·ÎËÁÍÓ Í ÍÓηÔÒÛ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í åàÑ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ‚˚Ë„‡Î ·ËÚ‚Û Á‡ ÒÓı‡ÌÂÌË ‚‡ÊÌ˚ı ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚ ‚ ÒÂÍÂÚÂ, Ú‡Í The Daily Telegraph ÍÓÏÏÂÌÚËÛÂÚ Á‡fl‚ÎÂÌË ÍÓÓÌÂ‡, ‚ÓÁ„·‚Îfl˛˘Â„Ó ‡ÒÒΉӂ‡ÌË ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ „Ë·ÂÎË ‚ 2006 „. ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ. ÓÓÌÂ Ò˝ êÓ·ÂÚ éÛ˝Ì Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚ ‡Ï͇ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl ÓÌ Ì ÏÓÊÂÚ ÔËÌËχڸ ̇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌË ÌË͇ÍËı ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Í Â„Ó ÒÏÂÚË Ô˘‡ÒÚ̇ êÓÒÒËfl. í‡ÍÊ ÍÓÓÌÂ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Ì ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ ÛÚ‚ÂʉÂÌËfl, ˜ÚÓ ·ËÚ‡ÌÒÍË ‚·ÒÚË ÏÓ„ÎË Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ „Ë·Âθ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ. ê‡Ì „·‚‡ ‚̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚‰ÓÏÒÚ‚‡ ëÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó äÓÓ΂ÒÚ‚‡ ìËθflÏ ïÂÈ„ ÔÓ‰‡Î ÍÓÓÌÂ-

ä

17

рождении наследника

„‰Â ‡ÒÔÓ·„‡˛ÚÒfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ‚ÓÈÒ͇, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ The New York Times, ÒÒ˚·flÒ¸ ̇ Ò‚ÓËı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚. í‡ÍÊ ËÁ‰‡ÌË ÓÚϘ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ Á‡ÔÛÒÍ ‡ÍÂÚ ÂÒÚ¸ Ë Ò‚Ófl ÔÓÎÓÊËÚÂθ̇fl ÒÚÓÓ̇. àÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ÎˉÂÛ äçÑê äËÏ óÂÌ õÌÛ Ò ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌ˚Ï ËÒÍÓÏ Ë Ò ÏËÌËχθÌÓÈ Û„ÓÁÓÈ ‰Îfl ÓÒڇθÌÓ„Ó ÏË‡ ‰Ó͇Á‡Ú¸ Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡Ó‰Û, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓÒΠ҂ÓËı Û„ÓÁ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡Ï èıÂ̸fl̇. é‰Ì‡ÍÓ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÂÒÚ¸ ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ äçÑê ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡Ò¯ËflÚ¸ Ò‚Ó˛ ‡ÍÂÚÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ˜ÚÓ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÌÂÒÂÚ ‚ Ò· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. åÂ̸¯Â ̉ÂÎË Ì‡Á‡‰ èÂÌÚ‡„ÓÌ Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÎ äÓÌ„ÂÒÒÛ ëòÄ Ò‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ „Ó‚ÓËÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ̇ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl èıÂ̸flÌ ËÏÂÂÚ 200 ÏÓ·ËθÌ˚ı ÔÛÒÍÓ‚˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, èÂÌÚ‡„ÓÌ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ, ˜ÚÓ 100 ËÁ ÌËı Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‡ÍÂÚ «ë͇‰» ·ÎËÊÌÂ„Ó ‡‰ËÛÒ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, 50 - ‰Îfl ‡ÍÂÚ «çÓ‰ÓÌ» Ò‰ÌÂ„Ó ‡‰ËÛÒ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë 50 - ‰Îfl ‡ÍÂÚ «åÛÒÛ‰‡Ì» ·Óθ¯ÓÈ ‰‡Î¸ÌÓÒÚË. ûÊ̇fl äÓÂfl ÛÊ ÓÒۉ˷ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò‚ÓÂ„Ó Ò‚ÂÌÓ„Ó ÒÓÒ‰‡. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ ÒËÎ˚ ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‡ÁÏÂÒÚËÎË ÏÌÓ„ÓÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ‡ÍÂÚÌ˚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ «ëÔ‡ÈÍ» ̇ ÓÒÚÓ‚‡ı è˝ÌÌfiÌ‰Ó Ë ›ÌÔıfỉÓ, fl‰ÓÏ Ò „‡ÌˈÂÈ Ò äçÑê. í‡ÍË ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚, ÔÓ ËÌÙÓχˆËË ˛ÊÌÓÍÓÂÈÒÍÓ„Ó åËÌÓ·ÓÓÌ˚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÔÓ‡Ê‡Ú¸ Í‡Í ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ ÛÍÂÔÎÂÌËfl, Ú‡Í Ë ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl ˆÂÎË. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‡ÍÂÚ˚ «ëÔ‡ÈÍ» ËÏÂ˛Ú ‡‰ËÛÒ ÔÓ‡ÊÂÌËfl ‚ 20 ÍÏ.

ëӄ·ÒÌÓ Ú‡‰ËˆËflÏ, ÓÚˆÛ ·Û‰Û˘Â„Ó Ì‡ÒΉÌË͇ ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÒÚÓ· ÔÓ·„‡ÂÚÒfl ‰ÓÊˉ‡Ú¸Òfl ËÁ‚ÂÒÚËfl Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓÏ ËÒıӉ Ó‰Ó‚ ‚ äÂÌÒËÌ„ÚÓÌÒÍÓÏ ‰‚ÓˆÂ. ‰Ì‡ÍÓ ÔË̈ ìËθflÏ Ë Â„Ó ÒÛÔÛ„‡ äÂÈÚ åˉ‰ÎÚÓÌ ¯ËÎË Ì‡Û¯ËÚ¸ ‰‡ÌÌÓ Ô‡‚ËÎÓ: ·Û‰Û˘ËÈ ÓÚˆ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ΢ÌÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔË Ó‰‡ı. éÊˉ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ·fiÌÓÍ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÛʉÂÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ·Û‰Û˘ËÏ Ì‡ÒΉÌËÍÓÏ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÓÌ˚, ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ Ò‚ÂÚ ‚ ÒÂ‰ËÌ ˲Îfl Ô‰ÔÓ·„‡ÂÏÓÈ ‰‡ÚÓÈ Ó‰Ó‚ ̇Á˚‚‡˛Ú 13 ˲Îfl. è·ÌËÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ Óʇڸ „ÂˆÓ„ËÌfl äÂÈÚ ·Û‰ÂÚ ‚ ÎÓ̉ÓÌÒÍÓÏ ˜‡ÒÚÌÓÏ „ÓÒÔËڇΠë‚flÚÓÈ å‡ËË ‚ 臉‰ËÌ„ÚÓÌÂ, „‰Â ² ·Û‰ÛÚ

é

Ç í„Â‡Ì ˜ÂÂÁ Ôӂ¯ÂÌË ·˚ÎË Í‡ÁÌÂÌ˚ ‰‚‡ Ë‡Ìˆ‡, ÓÒÛʉÂÌÌ˚ı Á‡ Ò·Ó Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ÒÂÍÂÚÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÒÔˆÒÎÛÊ·‡Ï ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. ‡Í ÔÂ‰‡ÂÚ Agence FrancePresse ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ÏÂÒÚÌÛ˛ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ, Ó‰ËÌ ËÁ ‚ËÌÓ‚Ì˚ı ·˚Î Û΢ÂÌ ‚ ÔÂ‰‡˜Â ÒÂÍÂÚÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı àÁ‡Ëβ, ‡ ‰Û„ÓÈ - ëòÄ. èË„Ó‚Ó, ‚˚ÌÂÒÂÌÌ˚È ‚ÓβˆËÓÌÌ˚Ï ÒÛ‰ÓÏ à‡Ì‡, Ô˂‰ÂÌ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌË ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ÛÚÓÏ, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÔÂÒÒ‡. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚, Ë‡Ìˆ˚, ÍÓÚÓ˚ı ÔË„Ó‚ÓËÎË Í Ôӂ¯ÂÌ˲, - åÓı‡Ïω ïÂȉ‡Ë Ë äÛÓ¯ Äıχ‰Ë. é·‡ ÔËÁ̇Ì˚ ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË ‚ Ò·Ó ÒÂÍÂÚÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó ÂÒÔÛ·-

ä

Расследование смерти Литвиненко может быть закрыто

Û ÔÓ¯ÂÌË Ì ӷ̇Ó‰Ó‚‡Ú¸ ÒÂÍÂÚÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ˝ÚËÏ ‰ÂÎÓÏ, - ̇ ÓÒÌÓ‚Â «ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒ‡ı» (public interest immunity). ä‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÅË-ÅË-ëË, ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÍÓÓÌÂ‡ Ò͇Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ô‰ÔÓ˜ÂÎ ·˚ ‚ÓÓ·˘Â Ì ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚, ˜ÂÏ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ Ëı ‚ ÌÂÔÓÎÌÓÏ ‚ˉÂ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÎÓÊÌ˚Ï ‚˚‚Ó‰‡Ï. äÓÓÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ ‡ÒÒΉӂ‡ÌËË Á‡ Á‡Í˚Ú˚ÏË ‰‚Â¸ÏË. ÅËÚ‡ÌÒÍÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ÒÓ-

Ò·ÎÓÒ¸ ̇ ËÌÚÂÂÒ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‚ÂÒÚË ËÁ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË. ç‡ ·ÓΠ‡ÌÌËı Á‡Ò‰‡ÌËflı ÍÓÓÌÂÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡ ÔÓ‰ Ô‰Ò‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ éÛ˝Ì‡ ·˚ÎË ‚˚ÒÎÛ¯‡Ì˚ ‰Ó‚Ó‰˚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚‡, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Ë Ô˘‡ÒÚÌÓÒÚ¸ êÓÒÒËË Í ÒÏÂÚË ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ, Ë ˜ÚÓ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ ·˚Î Ô·ÚÌ˚Ï ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ‡Á‚‰ÒÎÛÊ·˚ MI6. ëÂȘ‡Ò éÛ˝Ì Á‡fl‚ËÎ,

Á‡ÌËχڸÒfl ÍÓÓ΂ÒÍË ‡ÍÛ¯Â˚ ÄÎ‡Ì î‡ÚËÌ„ Ë å‡ÍÛÒ ëÂÚ˜ÂÎÎ. Ä ÔË̈ ìËθflÏ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ ÏÂ ҂ÓËı ÒËÎ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒÛÔÛ„Û ‚Ó ‚ÂÏfl ˝ÚÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËfl - ÓÌ ·Û‰ÂÚ Ò ÌÂÈ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë fl‰ÓÏ ÓÚˆ‡ ‚ ÔÂ‚˚ τÌÓ‚ÂÌËfl ÊËÁÌË Ï·‰Â̈‡ ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. Ö˘Â Ó‰Ì‡ Ú‡‰ËˆËfl ÍÓÓ΂ÒÍÓÈ Ù‡ÏËÎËË, ͇҇˛˘‡flÒfl ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÒÂÏ¸Ë Ë ·‡Í‡, Ú·ÛÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó ÓʉÂÌËfl ·fiÌ͇ ÌËÍÓÏÛ Ì ·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Â„Ó ÔÓÎ. é‰Ì‡ÍÓ Ë ÚÛÚ äÂÈÚ Ò ìËθflÏÓÏ Ë‰ÛÚ ÔÓÚË‚ Ô‡‚ËÎ: ÓÌË ÛÊ ÛÒÔÂÎË ‰‡Ú¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Û ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ Ê‰ÛÚ Ï‡Î¸˜Ë͇ - ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ·˚· ÍÛÔÎÂ̇ ÍÓÎflÒ͇ „ÓÎÛ·Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡. Ä ÔË̈ ɇË, ‰fl‰fl ·Û‰Û˘Â„Ó Ï‡Î˚¯‡, ÔÓ·ÓÎÚ‡ÎÒfl ‰ÛÁ¸flÏ Ó Ò‚ÓÂÈ ‡‰ÓÒÚË ‚ Ò‚flÁË Ò ·Û‰Û˘ËÏ ÓʉÂÌËÂÏ ÔÎÂÏflÌÌË͇. è‡‚‰Ë‚˚ ÎË ˝ÚË ÒÎÛıË - ÔÓ͇ÊÂÚ

‚ÂÏfl; ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ÌÂÒÍÓθÍËÏË ÏÂÒflˆ‡ÏË ‡Ì äÂÈÚ, ̇ÔÓÚË‚, ‰‡Î‡ ëåà ÔÓ‚Ó‰ ‰Ûχڸ, ˜ÚÓ Ê‰fiÚ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. äÓ„‰‡ Ӊ̇ ËÁ ÔÓÍÎÓÌÌˈ ÔÓ‰‡Ë· ÂÈ ·Óθ¯Ó„Ó Ôβ¯Â‚Ó„Ó Ï‰‚ÂÊÓÌ͇, „ÂˆÓ„ËÌfl ÓÚ‚ÂÚË·: «ëÔ‡ÒË·Ó, fl ÔÓ‰‡˛ ˝ÚÛ Ë„Û¯ÍÛ Ò‚ÓÂÈ ‰...», - ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÂÁÍÓ Ó·Ó‚‡Î‡ Ò‚Ó˛ ˜¸ ̇ ÔÓÎÛÒÎÓ‚Â. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÛÊ ÒÓ‚ÒÂÏ ÒÍÓÓ „‡‰‡Ú¸ Ì ÔˉfiÚÒfl. í‡ÍÊÂ, Í‡Í ÒÓÓ·˘‡˛Ú ëåà, äÂÈÚ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÔÂ‰‡‚‡Ú¸ Á‡·ÓÚÛ Ó Ï‡Î˚¯Â ÍÓÓ΂ÒÍÓÈ ÌflÌÂ, ‡ ·Û‰ÂÚ ‡ÒÚËÚ¸ Â„Ó Ò‡Ï‡.

В Иране повесили “шпионов Моссада и ЦРУ” ÎËÍÂ Ë ÔÂ‰‡˜Â ˝ÚÓÈ ËÌÙÓχˆËË ËÁ‡ËθÒÍÓÏÛ åÓÒÒ‡‰Û Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏÛ ñêì. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ïÂȉ‡Ë ÛÒÔÂÎ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ åÓÒÒ‡‰‡ ‰Â̸„Ë Á‡ ¯ÔËÓÌÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸. èÓ‰Ó·ÌÓÂ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Í‚‡ÎËÙˈËÛÂÚÒfl Ë‡ÌÒÍËÏË Á‡ÍÓ̇ÏË Í‡Í ÓÒÓ·Ó ÚflÊÍÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ. èÓ‰Ó·Ì˚ ͇ÁÌË - Ì ‰ÍÓÒÚ¸ ‰Îfl àÒ·ÏÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË à‡Ì.

ê‡ÌÂÂ, ‚ 2012 „Ó‰Û ‚ÓβˆËÓÌÌ˚È ÒÛ‰ à‡Ì‡ ‚˚ÌÂÒ ÒÏÂÚÌ˚È ÔË„Ó‚Ó ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÛ Ë‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl ÄÏËÛ åËÁ‡Ë ïÂÍχÚË. íÓ„‰‡ Â„Ó Ó·‚ËÌËÎË ‚ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Â Ò «‚‡Ê‰Â·Ì˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ», ÔÓÒÓ·Ì˘ÂÒÚ‚Â ñêì, ÔÓÔ˚Ú͇ı Ó·‚ËÌËÚ¸ à‡Ì ‚ Ô˘‡ÒÚÌÓÒÚË Í ÚÂÓËÁÏÛ. è‡‚‰‡, ‰ÂÎÓ ÛÒÛ„Û·ËÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ïÂÍχÚË ‰Ó΄Ó ‚ÂÏfl ÊËÎ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı.

˜ÚÓ Â„Ó ‚˚‚Ó‰˚ ·˚ÎË Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚ÏË Ë ˜ÚÓ ÓÌ „ÓÚÓ‚ ‚˚ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÔÓÒ¸·˚ Ó ÒÏÂÌ ÙÓχڇ ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl. ê‡Ì ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÒÎÛ¯‡ÌËfl ‚ ‡Ï͇ı ‰ÓÁ̇ÌËfl Ó ÒÏÂÚË ‚ ãÓ̉ÓÌ ÄÎÂÍ҇̉‡ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚flÚÒfl 11 ˲Ìfl. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï éÛ˝Ì‡, ÓÌ Ì ÏÓÊÂÚ ·ÓΠ„‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ «ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó„Ó Ë ·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓ„Ó» ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl ÒÏÂÚË ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ. èÓ‰ «ËÏÏÛÌËÚÂÚ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒ‡ı» ÔÓ‰Ô‡‰‡˛Ú Ì ÚÓθÍÓ Ï‡ÚÂˇÎ˚ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ Ô˘‡ÒÚÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Í „Ë·ÂÎË ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ, ÌÓ Ë Ï‡ÚÂˇÎ˚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·ËÚ‡ÌÒÍÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó Á̇ÎÓ ËÎË Ô‰ÔÓ·„‡ÎÓ Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ÊËÁÌË ÄÎÂÍ҇̉‡ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ. ljӂ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ å‡Ë̇ Á‡fl‚Ë·, ˜ÚÓ Ó̇ „ÎÛ·ÓÍÓ Û‰Ë‚ÎÂ̇ ¯ÂÌËÂÏ ÍÓÓÌÂ‡, ‚ÓÁ„·‚Îfl˛˘Â„Ó ‡ÒÒΉӂ‡ÌË ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ „Ë·ÂÎË Â ÏÛʇ ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË, Ì ÔËÌËχڸ ̇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌË ÌË͇ÍËı ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Í Â„Ó ÒÏÂÚË Ô˘‡ÒÚÌÓ ÓÒÒËÈÒÍÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. Ç Á‡fl‚ÎÂÌËË å‡ËÌ˚ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ, ÍÓÚÓÓ ˆËÚËÛÂÚ ÅË-ÅË-ëË, „Ó‚ÓËÚÒfl, ˜ÚÓ “ ÚÂÔÂ¸ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‚˚flÒÌËÚ¸ Ô‡‚‰Û ·Û‰ÂÚ ÔË͇Á ÏËÌËÒ-

Ú‡ ˛ÒÚˈËË Ó Ôӂ‰ÂÌËË ÔÓÎÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÒÂÍÂÚÌ˚ ҂‰ÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸Òfl ̇ Á‡Í˚Ú˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËflı. å˚ ·Û‰ÂÏ Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ‰‡‚ÎÂÌË ̇ ÍÓÓÌÂ‡ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÌÂωÎÂÌÌÓ Ú·ӂ‡Î ÒÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Ú‡ÍÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡ ‰Îfl ‚˚flÒÌÂÌËfl Ô‡‚‰˚ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ÓÚ ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë ‚ ‡Ï͇ı ‰ÓÁ̇ÌËfl, Ë Ò„ӉÌfl Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í ÍÓÓÌÂÛ Ò ÔËÒ¸ÏÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ú·ÛÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ‚ Ú˜ÂÌË ÔflÚË ‰ÌÂÈ Ô‰ÎÓÊËÎ ÏËÌËÒÚÛ ˛ÒÚˈËË Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓˆÂÒÒ ÓÚÍ˚ÚËfl ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡”. ä‡Í Ô˯ÂÚ The Daily Telegraph, Ì˚̯ÌË ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ‰ÔËÚ˚‚‡˛Ú ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ, ˜ÚÓ ·ËÚ‡ÌÒÍÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ÒÚ‡‡ÂÚÒfl Á‡˘ËÚËÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÓÚ ÍÓÌÙÛÁ‡. ê‡Ì ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û, ̇ÔÓÏË̇ÂÚ ËÁ‰‡ÌËÂ, ‡‰‚ÓÍ‡Ú ÅÂÌ ùÏÏÂÒÓÌ, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÈ ËÌÚÂÂÒ˚ å‡ËÌ˚ ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ, Ó·‚ËÌËÎ ÏËÌËÒÚÓ‚ ‚ Ò„Ó‚ÓÓÂ Ò êÓÒÒËÂÈ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ·ÓΠÁ‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ÔË·˚θÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ò‰ÂÎ͇ı.

Ä̉ÂÈ üòãÄÇëäàâ, ч¸fl íûäéÇÄ, à„Ó¸ ëìÅÅéíàç.


www.vnovomsvete.com

18

24—30 χfl 2013

êÖèãàäÄ èÛÒÚ¸ ˜ËÚ‡ÚÂθ Ì ÔÓ‰ÛχÂÚ, ˜ÚÓ fl Ô˚Ú‡˛Ò¸ ‚ӂΘ¸ Â„Ó ‚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍË ‰Â·Ë Ë ‚ÒÚ‡‚Îfl˛ ‚ ‡ÍÚۇθÌ˚È, „Ófl˜ËÈ Ò˛ÊÂÚ Ì‡ ÁÎÓ·Û ‰Ìfl ÒÔ‡‚ÍÛ ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó, ÏÂÒÚÓ ÍÓÚÓÓÈ ‚ ÒÌÓÒÍ ÏÂÎÍËÏ ¯ËÙÚÓÏ. ç هÍÚ! Ä Ì‡˜‡Ú¸ ÏÌ ÔˉÂÚÒfl Ò î·¯ËÌ„‡, ä‚ËÌÒ, „‰Â fl ÒÂȘ‡Ò ÊË‚Û, ‡ ÍÓ„‰‡-ÚÓ, ÌÛ Ò ÔÓ΂Â͇ ̇Á‡‰, ÔÓÊË‚‡ÎË „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ëڇθfl̈˚ Ë Â‚ÂË. à ÍÓ„‰‡ ‚ ˝ÚÓÈ ˝ÚÌ˘ÂÒÍË Òϯ‡ÌÌÓÈ Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÒÍÓÈ ‚‡Ú‡„ ‰ÓıÓ‰ËÎÓ ‰Ó ‡Á·ÓÓÍ, χ͇ÓÌÌËÍË, ÍÛÚ˚ ԇˆ‡Ì˚, Í˘‡ÎË ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È Î‡„Â¸: «á‡ÚÍÌË Ò‚Ó˛ „·‡ÌÛ˛ Ô‡ÒÚ¸, ÂÒÎË Ì ıӘ¯¸, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ҉·ÎË ËÁ Ú·fl ‡·‡ÊÛ! ÑÓ Ú·fl ‰Ó¯ÎÓ, ‚ÂÈÒÍËÈ ·ÓÈ - ‡-·‡-ÊÛ!» ‚ÂÈÒÍÓÏÛ ·Ó˛, ÍÓÚÓ˚È ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ ˝ÚÛ ËÒÚÓ˲, ·˚ÎÓ ÚÓ„‰‡ 9 ÎÂÚ, ÒÎÓ‚Ó holocaust ÔËÒ‡ÎÓÒ¸ Â˘Â Ò Ï‡ÎÂ̸ÍÓÈ ·ÛÍ‚˚, ÌËÍÚÓ Ì Á̇ΠÚÓÎÍÓÏ Ë ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚflı, ˜ÚÓ ‰Â·ÎË - Ë Ò‰Â·ÎË - ÌÂψ˚ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ Â‚ÂÈÒÚ‚ÓÏ, ÏÛÁÂË ïÓÎÓÍÓÒÚ‡ Ë ÒÔËηÂ„Ó‚ÒÍËÈ «ëÔËÒÓÍ òË̉ÎÂ‡» Ò «èˇÌËÒÚÓÏ» êÓχ̇ èÓ·ÌÒÍË ·˚ÎË Â˘Â ‚ÔÂ‰Ë, ÌÓ ‡·‡ÊÛ ËÁ ‚ÂÈÒÍÓÈ ÍÓÊË ·˚Î ÛÊ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡Ê‰ÓÏÛ ·Ó˛ - ˝ÚÓ Ë ·˚Î ÚÓÚ ıÓÎÓÍÓÒÚ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚È Â‚ÂÈÒÍË ‰ÂÚË Á̇ÎË Ò˚Áχ·. ֢ ӉËÌ Ò͇˜ÓÍ Ì‡Á‡‰ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË: ÔÓÒ΂ÓÂÌÌ˚È ÒÛ‰ ̇‰ ùθÁÓÈ äÓı, ˜¸Â ËÏfl ÒÚ‡ÎÓ Ì‡ˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl  ËÁÛ‚ÂÒÚ‚Û Ë Á‚ÂÒÚ‚‡Ï ‚ ÅÛıÂÌ‚‡Î¸‰Â, ‡ ¢ Â ̇Á˚‚‡ÎË «·ÛıÂÌ‚‡Î¸‰ÒÍÓÈ ÒÛ˜ÍÓÈ» Ë «Ù‡Û ‡·‡ÊÛ»: ÔÓ ‡ÒÒ͇Á‡Ï Ә‚ˉˆÂ‚, ÔÓ Â ÔË͇ÁÛ Ì‡ „Û‰¸ Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÌÓÒË·Ҹ Ú‡ÚÛËӂ͇ ËÁ ̇ˆËÒÚÒÍËı ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ Ë ˝Ï·ÎÂÏ, ÔÓÚÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÛÏÂ˘‚ÎflÎË, ‡ ËÁ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ÍÓÊË ùθÁ‡ äÓı ‰Â·· ‡·‡ÊÛ. àÎË ÒÛÏÓ˜ÍÛ, ÔÂ˜‡ÚÍË Ë ÚÓ̘‡È¯Â ÌËÊÌ ·Âθfi. чÊ ÍÓÎ΄‡Ï, ̇‚¢‡‚¯ËÏ Î‡„ÂÌÛ˛ ̇‰ÒÏÓÚ˘ËˆÛ ùθÁÛ äÓı Ë ‚ˉ‚¯ËÏ Ì‡ÚflÌÛÚ˚È Ì‡ Ô·ÙÓÌ ÍÛ-

Ö

Shame On You,

УЛЬЯНА КОХ!

ÒÓÍ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÊË, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ͇Í-ÚÓ Ì ÔÓ Ò·Â. çÛ, ˝ÚÓ ˜ÚÓ! ĉÓθ٠ùÈıχÌ, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÌËχÎÒfl ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌ˚Ï ¯ÂÌËÂÏ Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡, ÚÓÚ Ë ‚Ó‚Ò „ÓıÌÛÎÒfl ‚ Ó·ÏÓÓÍ Ë ÚË ‰Ìfl Ì ‚ÒÚ‡‚‡Î Ò ÔÓÒÚÂÎË, ÍÓ„‰‡ ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ËÌÒÔÂ͈ËÓÌÌ˚ı ̇ÂÁ‰Ó‚ ‚ ·„Â¸ ÒÏÂÚË Û ÌÂ„Ó ÔÓ‰ ÌÓ„‡ÏË Á‡¯Â‚ÂÎË·Ҹ ÁÂÏÎfl ÓÚ Ì‰ӷËÚ˚ı Ë Á‡ÊË‚Ó ÔÓ„·ÂÌÌ˚ı «˛‰Â». Ä ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÚ Ì‰‡‚ÌÓ ‚ Ñ˛ÒÒÂθ‰ÓÙ Á‡ÔÂÚËÎË ÛθÚ‡ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ç‡„ÌÂ‡, „‰Â ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÔÂÂÌÂÒÂÌÓ ‚ ̇ˆËÒÚÒÍÛ˛ ÉÂχÌ˲ Ë ‚Íβ˜‡ÂÚ ÔÓ͇Á „‡ÁÓ‚˚ı ͇ÏÂ - ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò··ÓÌÂ‚Ì˚ ÌÂψ˚ Ô‡‰‡˛Ú ‚ Ó·ÏÓÓÍ Ë ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‚˚Á˚‚‡Ú¸ Í Ú‡ÚÛ Ï‡¯ËÌ˚ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë (Ó· ˝ÚÓÏ «Ççë» ÔË҇· ‚ ‹20). ä‡ÍË ÓÌË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÚ‡ÎË ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Â, ˝ÚË ÌÂψ˚. åÓfl ÚӘ͇ ÁÂÌËfl Ô‰ÂθÌÓ ÔÓÒÚ‡: ÂÒÎË Î˛‰flÏ Ô˯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸ ˝ÚÓÚ Ï‡Í‡·, ÚÓ Ï˚ ÏÓ‡Î¸ÌÓ Ó·flÁ‡Ì˚ Â„Ó ÎˈÂÁÂÚ¸. í‡Í ‚ÓÚ, ‚ÓÁ‚‡˘‡flÒ¸ Í ˝ÚÓÈ “̇ˆËÒÚÒÍÓÈ Ò͔ۘ, Ó̇ ‚ÓÓ·˘Â Ì ·˚· ˜Ûʉ‡ ˝ÍÒÚ‡‚‡„‡ÌÁÂ: ÛÒÚÓË· ‚ ÅÛıÂÌ‚‡Î¸‰Â ÁÓÓÔ‡Í Ë ÓÚ‰‡‚‡Î‡ ÛÁÌËÍÓ‚ ̇ ‡ÒÚÂÁ‡ÌË ‰‚ÛÏ „Ëχ·ÈÒÍËÏ Ï‰‚‰ˈ‡Ï. àÎË Ì‡Ú‡‚Îfl· Ò‚ËÂÔÛ˛ Ó‚˜‡ÍÛ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ. é‰Ì‡Ê‰˚ ÂÈ ÔË„ÎflÌÛÎÒfl ˛Ì˚È Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚È ˜Âı - Ó̇ ÔË͇Á‡Î‡ ÓÚÍÓÏËÚ¸ „Ó, Ó‰ÂÚ¸ ‚Ó Ù‡Í Ë ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÈ ‚ ÒÔ‡Î¸Ì˛, ‡ ҇χ ‚˚¯Î‡ Í ÌÂÏÛ ‚ ÓÁÓ‚ÓÏ ÔÂ̸˛‡Â Ò ·Ó͇ÎÓÏ ¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ„Ó. äÓ„‰‡

Elite

С Этим объявлением

скидка $20

TRAVEL

ÇçàåÄçàÖ! åõ èÖêÖÖïÄãà!

на круиз и packages

2575 East 14 Str , (corner Ave Z), Unit C-2, Brooklyn, NY 11235 Имеется филиал в Staten Island

(718) 616-0700

Тел. (800) 332-5856 для жителей других штатов • Fax (718) 616-1401 Авиабилеты в любую точку мира по антикризисным ценам

Европа , АЗиЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА

éÒÓ·˚ ˆÂÌ˚ ‚ êÓÒÒ˲, ìÍ‡ËÌÛ, Å·ÛÒ¸

íìêõ ë êìëëäàåà à ÄçÉãéüáõóçõåà ÉàÑÄåà çÄ ãûÅéÖ äéãàóÖëíÇé ÑçÖâ

Круизы ä‡Ê‰Û˛ ̉Âβ ËÁ 縲-âÓ͇ - ÑÖòÖÇé ëäàÑäà Ñãü ãûÑÖâ éí 55 ãÖí äÛËÁ˚ ‚ Ö‚ÓÔÛ Ë ä‡Ë·˚ Royal Carribbean, Norwegian, Carnival, Princess, Costa, Celebrity

Отдых на островах

Вы устали - пора отдыхать! ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇, åÂÍÒË͇, ÄÛ·‡, ÑʇχÈ͇ Ë ‰Û„Ë ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡

Весь мир у ваших ног!

Увидеть мир и понять, что нужно путешествовать ãÓ̉ÓÌ, è‡ËÊ, àÒÔ‡ÌËfl, àÚ‡ÎËfl, ÉˆËfl, ëÚ‡Ì˚ ÅÂÌËβÍÒ. àáêÄàãú - ÚÛ˚ ̇ β·Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‰ÌÂÈ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡

ЛЕЧЕБНЫЕ КУРОРТЫ ä‡ÎÓ‚˚ LJ˚, ÇÂÌ„Ëfl, àÚ‡ÎËfl

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ и КАНАДЕ ã‡Ò-Ç„‡Ò, îÎÓˉ‡

ì‚ˉÂÎË ˆÂÌ˚ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ, Ì ÚÓÓÔËÚÂÒ¸ Ô·ÚËÚ¸, ÔÓÁ‚ÓÌËÚ ̇Ï, Ë Ï˚ ÔÓ·¸ÂÏ Î˛·˚ ˆÂÌ˚

Оформляем визы, туристические паспорта, страховки, принимаем кредитные карты

Ê ÚÓÚ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl  ÛÂÒÚÂÒÚ‚ËÚ¸, ÔË͇Á‡Î‡ Â„Ó ‡ÒÒÚÂÎflÚ¸, ‡ ËÁ Ú· ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ÒÂ‰ˆÂ Ò Á‡ÒÚfl‚¯ÂÈ ‚ ÌÂÏ ÔÛÎÂÈ, Á‡ÒÔËÚÓ‚‡Ú¸, ‡ ͇ÔÒÛÎÛ ÔÓÒÚ‡‚Ë· ̇ ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓÎËÍ Ë ÔË Ò‚ÂÚ ڇÚÛËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‡·‡ÊÛ‡, „Îfl‰fl ̇ ͇ÔÒÛÎÛ Ò ÏfiÚ‚˚Ï ÒÂ‰ˆÂÏ, ùθÁ‡ ÒÓ˜ËÌfl· ÓχÌÚ˘ÂÒÍË ÒÚËıË. ÇÒ ˝ÚË ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË fl ËÁ‚ÎÂ͇˛ ËÁ ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó ÂÊẨÂθÌË͇ «ç¸˛-âÓÍ», ÍÓÚÓ˚È Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‚˚¯ÂÎ Ò ¯ËÙÚÓ‚ÓÈ Ó·ÎÓÊÍÓÈ - ·ÂÎ˚ÏË ·ÛÍ‚‡ÏË ÔÓ ˜ÂÌÓÏÛ ÙÓÌÛ, Ë ˝Ú‡ Ó·ÎÓÊ͇ ‰Îfl ˜ÚÂÌËfl, ‡ Ì ‰Îfl ‡Á„Îfl‰˚‚‡ÌËfl ÔÓ˜Ë˘Â Î˛·ÓÈ Í‡ÚËÌÍË ÒÓ Á̇ÏÂÌËÚ˚Ï ‡ÍÚÂÓÏ ËÎË Á‡‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÈ ‰Â‚‡ıÓÈ - ÌÓ„Ë ÓÚ Û¯ÂÈ! ÅÛÍ‚˚ ÍÛÔÌ˚Â, ˜ËÚ‡˛ÚÒfl ËÁ‰‡ÎÂ͇: «àÁ ˜Â„Ó ˝ÚÓÚ ‡·‡ÊÛ?» - ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂθ Û „Ó·ÓÍÓÔ‡ÚÂÎfl Ë ÏÂÒÚÌÓÈ Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚË ‚ çÓ‚ÓÏ é·ÌÂ. è‡Â̸ ÔÓ‰‡‚‡Î ‚¢Ë, ̇ȉÂÌÌ˚ ÒÂ‰Ë Ó·ÎÓÏÍÓ‚ «ä‡ÚËÌ˚», Û‡„‡Ì‡, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔÓÌÂÒÒfl ̇‰ „ÓÓ‰ÓÏ. - àÁ ÍÓÊË Â‚‚, - ÔÓÒΉӂ‡Î ÓÚ‚ÂÚ. - óÚÓ? - ÉËÚÎÂ χÒÚÂËÎ ÍÓÂ-˜ÚÓ ËÁ ‚ÂÈÒÍÓÈ ÍÓÊË. ùÚÓ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚ. ïÓÚËÚÂ? 35 ‰ÓηÓ‚. à ‰‡ÎÂÂ, ‚ÌÛÚË ÊÛ̇·, ¯ÂÎ 10-ÒÚ‡Ì˘Ì˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚-ÛʇÒÚËÍ å‡͇ ÑÊÂÍÓ·ÒÓ̇, ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó Ï‡Î¸˜Ë͇ ËÁ î·¯ËÌ„‡, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒ‰ÒÍËÈ Ó‰ÌÓÎÂÚ͇ „ÓÁËÎÒfl ҉·ڸ ‡·‡ÊÛ. ÇÓÚ ‡‚ÚÓ Ë ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl ̇ ÏÂÒÚÓ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ‚˚‰‡Î Ò‚ÓÈ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚È ‡·‡ÊÛÌ˚È Ï‡ÚÂˇÎ, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó «‚ÓÎÓÒ˚ ‚ÒÚ‡˛Ú ‰˚·ÓÏ», Ò͇Á‡Î ·˚ fl, ÂÒÎË ·˚ Ì ·ÓflÎÒfl Ú˛ËÁÏÓ‚. éÚ ùθÁ˚ äÓı - Í ìθflÌ ëÍÓȷ‰Â, ÏÓÏÂÌڇθÌÓÈ „ÂÓËÌ ·Î‡„Ó‰‡fl  Òڇڸ ‚ «äÓÏÒÓÏÓθÒÍÓÈ Ô‡‚‰Â». Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ‚ Ï„ÌÓ‚ÂÌË Ó͇ ìθfl̇ Òڇ· ËÁ‚ÂÒÚ̇ Ò̇˜‡Î‡ ̇ ‚Ò˛ êÓÒÒ˲, ‡ ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÚ, ÍÓ„‰‡ Ò͇̉‡Î ‚ÍÛ„ Ì ÔÂÂıÎÂÒÚÌÛÎÒfl ˜ÂÂÁ „‡Ìˈ˚ β·ÂÁÌÓ„Ó ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡, - ̇ ‚ÂÒ¸ ÏË. Å·„Ó‰‡fl Ó‰ÌÓÈ ÚÓθÍÓ Ù‡ÁÂ, Á‡ÚÓ Í‡ÍÓÈ! ä˚·ڇfl, ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌ̇fl, ÓÚ˜‡flÌÌÓ ·ÂÒ¯‡·‡¯Ì‡fl Ù‡Á‡: «èÓÓ˛ ʇί¸, ˜ÚÓ ËÁ Ô‰ÍÓ‚ Ò„ӉÌfl¯ÌËı ÎË·Â‡ÎÓ‚ ̇ˆËÒÚ˚ Ì ̇‰Â·ÎË ‡·‡ÊÛÓ‚». í˚Òfl˜‡ ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ó˛ÚÒfl ‚ ÏÓÂÈ „ÓÎÓ‚Â. Ä Í‡Í Ì‡Ò˜ÂÚ «ÎË·Â‡ÒÚÓ‚» Ì‚ÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl, ÚËÔ‡ ÚÓ„Ó Ê ÒÛ‰ËÏÓ„Ó ‚ äËÓ‚Â ÌÂÁ̇ÏÓ Á‡ ˜ÚÓ ÄÎÂÍÒÂfl 燂‡Î¸ÌÓ„Ó? àı ˜ÚÓ, ÚÓÊ ̇ ‡·‡ÊÛ˚ Ë Ì‡ Ï˚ÎÓ? Ä Í‡Í Ì‡Ò˜ÂÚ Ì ÎË·Â‡ÎÓ‚, ‡ ‚ÒflÍËı Ú‡Ï ‡·‡Ïӂ˘ÂÈ, ‚ÂÍÒÂθ·Â„Ó‚, ÓÚÂÌ·Â„Ó‚ Ë ÔÓ˜Ëı Ôˉ‚ÓÌ˚ı Ë Ô˷·ÚÌÂÌÌ˚ı ‚‚ Ë ÔÓÎÛÍÓ‚ÓÍ, Í ÍÓÚÓ˚Ï ·Î‡„Ó‚ÓÎËÚ Ë ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı Á‡‚ËÒËÚ ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ì‡ˆÎˉÂ? Ä ÓÌ, ÍÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ÌÓ ÚÓθÍÓ Ì ‡ÌÚËÒÂÏËÚ. ì ÚÓ„Ó Ê ÇÂÍÒÂθ·Â„‡, Ò‡ÏÓ„Ó ·Ó„‡ÚÓ„Ó, ÂÒÎË Ì ӯ˷‡˛Ò¸, ÓÒÒËflÌË̇, ‚Ò Ó‰ÒÚ-

‚ÂÌÌËÍË ÔÓ ÓÚˆÛ ·˚ÎË ËÒÚ·ÎÂÌ˚ ÌÂψ‡ÏË ËÏÂÌÌÓ, Í‡Í Â‚ÂË, Ë Ì ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÔÓ¯ÎË Ì‡ ‡·‡ÊÛ˚, ÍÚÓ Á̇ÂÚ? Ä Í‡Í ·˚Ú¸ Ò ˝ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ ÛÒÒÍÓÈ Ì‡ˆËÓ̇Î-¯Ó‚ËÌÒÚÍÓÈ Ù‡¯ËÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÓÁÎË‚‡ Ò Ú‡ÍÓÈ ÒÓÏÌËÚÂθÌÓÈ Ë fl‚ÌÓ ÌÂÛÒÒÍÓÈ Ù‡ÏËÎËÂÈ «ëÍÓȷ‰‡»? ÉÎflÊÛ Ì‡  ÙËÁ˲ Ë „‡‰‡˛: Ú˚, ˜ÚÓ, ìθfl̇ ëÍÓȷ‰‡, ÔÓ·„‡Â¯¸, ˜ÚÓ Ú‚Ófl ÍÓʇ Ì ÔӉӯ· ·˚ ‰Îfl ‡·‡ÊÛ‡? äÓʇ, Á̇¯¸ ÎË, ‡Á΢‡ÂÚÒfl ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û, ‡ Ì ÔÓ ˝ÚÌÓÒÛ? ä‡Í Û Ú·fl Ò ÍÓÊÂÈ, ìθfl̇, ‚Ò ‚ ÔÓfl‰ÍÂ? ÅÂÁ Ô˚˘ËÍÓ‚ ËÎË Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Ú‡Ï Ô‡¯Ë? ÖÒÎË Ì ‰Îfl ‡·‡ÊÛ‡, ÚÓ, ̇ Í‡ÈÌflÍ, ÒÓȉÂÚ ‰Îfl ÒÛÏÓ˜ÍË ËÎË ÔÓ‰ ÔÂ˜‡ÚÍË. éÈ, ·Â‰‡ Ò ÚÓ·ÓÈ, ëÍÓȷ‰‡! ç ÔÓ‡ ÎË Ú· ÒÏÂÌËÚ¸ Ù‡ÏËÎ˲ ËÎË ‚ÁflÚ¸ ÔÒ‚‰ÓÌËÏ - Ò͇ÊÂÏ, ìθfl̇ äÓı? Ä ˜ÚÓ ‚ÔÓÎÌÂ. à Ú· ÎÂÒÚÌÓ, ÍÓÎË Ú‡ ·ÛıÂÌ‚‡Î¸‰Ò͇fl Ò͇ۘ - Ú‚ÓÈ Ë‰Â‡Î. èÂ‚Ó ÛÔÓÏË̇ÌË ‡·‡ÊÛÓ‚ ËÁ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÊË - Á‡ 18 ‰ÌÂÈ ‰Ó ÍÓ̈‡ ‚ÓÈÌ˚, ÌÓ ÒÔÛÒÚfl 9 ‰ÌÂÈ ÔÓÒΠÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl ÅÛıÂÌ‚‡Î¸‰‡ - ‚ ·˛ÎÎÂÚÂÌ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‡ÏËË «á‚ÂÁ‰˚ Ë ÔÓÎÓÒ˚». äÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ͇ ÄÌÌ ëÚËÌ„Â ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ ‚ˉ· ˝ÚË ‡·‡ÊÛ˚ ËÁ ˜ÂÎӂ˜¸ÂÈ ÍÓÊË - ‰‚‡ ÙÛÚ‡ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ, 18 ‰˛ÈÏÓ‚ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ. êfl‰ÓÏ, ËÁ ÚÓ„Ó Ê χÚÂˇ·, - ÍÌËÊÌ˚ ÔÂÂÔÎÂÚ˚, ÍÌËÊÌ˚ Á‡Í·‰ÍË ËÁ ÚÓ„Ó Ê χÚÂˇ·. à Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ Ò Ó̇ÏÂÌÚÓÏ ËÁ ̇ˆËÒÚÒÍËı ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ Ë ˝Ï·ÎÂÏ. ÇÓÚ ÚÛÚ Ë ‚ÒÔÎ˚‚‡ÂÚ ËÏfl Ú‚ÓÂÈ, ìθfl̇, „ÂÓËÌË - ·ÛıÂÌ‚‡Î¸‰ÒÍÓÈ «ÛÍÓ‰ÂθÌˈ˚» ùθÁ˚ äÓı. 燘‡Î¸Ì‡fl ˉÂfl å‡͇ ÑÊÂÍÓ·ÒÓ̇ - ÔÓÒ·ڸ ‡·‡ÊÛ ÔËflÚÂβ ‚ åÛÁÂÈ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË, ÍÛÔÌÓÏÛ ÒÔˆˇÎËÒÚÛ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÏÛ ÓÚ΢ËÚ¸ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÊÛ ÓÚ ÍÓÊË ‰Û„Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı - Ì ۂÂ̘‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂıÓÏ: ÚÓÚ Ì‡ÓÚÂÁ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÂ. è‰ÎÓ„ Ë Ô˘Ë̇: ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔÓ„Ë·ÎË ‚ ÍÓ̈·„Âflı, Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ Ô‰·„‡ÂÚÒfl, ÂÏÛ Ì ÔÓ ‰Û¯Â. íÓ„‰‡ ‡‚ÚÓ Ó·‡ÚËÎÒfl Í ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏÛ ‚ ÏÓ„‡ı ÔÓÎˈÂÈÒÍÓÏÛ ‰ÂÚÂÍÚË‚Û, ÔÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂθÒÚ‚Û Ô‰ÒÚ‡‚¸Ú Ò·Â! - ͇ÌÚÓÛ, Í ÚÓÏÛ Ê ËÒÔÓÎÌËÚÂβ 䇉‰Ë¯‡, ‚ÂÈÒÍÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ̇‰ ÏÂڂˆ‡ÏË. íÓ ÂÒÚ¸ Ò ÏÂÚ‚˚ÏË ÂÏÛ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ë Í‡Í Ò˚˘ËÍÛ Ë Í‡Í Ô·͇θ˘ËÍÛ. «11 ÒÂÌÚfl·fl ÛÌ˘ÚÓÊËÎÓ Ó·˚˜Ì˚È ·‡¸Â ÏÂÊ‰Û ÊË‚˚ÏË Ë ÏÂÚ‚˚ÏË. ùÚËÏË ‚Á˚‚‡ÏË Î˛‰Ë ·˚ÎË ÔÛθ‚ÂËÁËÓ‚‡Ì˚, Ô‚‡˘ÂÌ˚ ‚ Ô˚θ, ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ÚÂÔÂ¸ ‰˚¯ËÏ» - Ë Ò‡ÁÛ Ê Òӄ·ÒËÎÒfl ‚ÁflÚ¸Òfl Á‡ Ô‰ÎÓÊÂÌÌÓ ‰ÂÎÓ. «ùÚÓ Ò‡Ï˚È Ô˜‡Î¸Ì˚È ‰Â̸ ‚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË», - Ò͇Á‡Î ÓÌ ÔÓÒΠڢ‡ÚÂθÌÓ„Ó ÓÒÏÓÚ‡ ÌÓ‚ÓÓ·ÌÒÍÓ„Ó ‡·‡ÊÛ‡. - «í˚ Û‚ÂÂÌ?» ùÚÓ ·˚Î Î˯ÌËÈ ‚ÓÔÓÒ. ä‡ÌÚÓ-ÔÓÎˈÂÈÒÍËÈ ‚ÁflÎ ÌÓÊÌˈ˚, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÂÁ‡Ú¸ Ô‡Û ÔÓÎÓÒÓÍ ÓÚ ‡·‡ÊÛ‡ Ë Ò‰Â-

·ڸ Ñçä. «ç ‚ÓÁ‡Ê‡Â¯¸?» à ıÓÚfl ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á̇ÌËË ÏÌÓ„Ó Ô˜‡ÎË, å‡Í ÑÊÂÍÓ·ÒÓÌ Òӄ·ÒËÎÒfl. ᇷ‡‚ ‡·‡ÊÛ, ÓÌ ÒÂÎ ‚ ÏÂÚÓ Ë ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl Í Ò· ‚ ÅÛÍÎËÌ, ‡ ÔÓ ÔÛÚË ÒÏÓÚÂΠ̇ ‡ÁÌÓ¯ÂÒÚÌ˚ı ·ÛÍÎËÌÒÍËı ‚‚ - ÓÚ ˝ÍÁÓÚ˘ÂÒÍËı ı‡Òˉӂ ‰Ó ·‡ÈÚÓÌÒÍËı ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌËÍÓ‚. çËÍÓ„Ó ËÁ ÌËı Ì ·˚ÎÓ ·˚ ̇ Ò‚ÂÚ - Í‡Í Ë Â„Ó Ò‡ÏÓ„Ó - ‚˚Ë„‡È ÉËÚÎÂ ‚ÓÈÌÛ. åË ·ÂÁ ‚‚ - Ì ÒÍÛ˜ÌÓ‚‡ÚÓ? ÄÌÚËÒÂÏËÚËÁÏ ·˚Î ·˚ ·˚ ‚ β·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â - ‰Îfl Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ÌËfl ‚ÂË Ì ÔÓÁ‡ÂÁ. ÇÓÚ ÔÓÒ΂ÓÂÌ̇fl èÓθ¯‡ ËÎË Ì˚̯Ìflfl ÇÂÌ„Ëfl, ̇ÔËÏÂ. ÇÓÔÓÒÓ‚ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÓÚ‚ÂÚÓ‚, ıÓÚfl ‡‚ÚÓ ÒÓ Ò‚ÓËÏ „ÛÁÓÏ ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÉÂχÌ˲, ˜ÚÓ·˚ ‡Á„‡‰‡Ú¸ Ú‡ÈÌÛ ‡·‡ÊÛ‡. éÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ËÏÂ̇ Ňı‡, òÓÔÂÌ„‡Û˝‡, òËÎÎÂ‡, çˈ¯Â, LJ„ÌÂ‡ Ë ‰Û„Ëı ‚ÂÎËÍËı ÌÂψ‚, ıÓÚfl Û ÏÌÓ„Ëı ËÁ ÌËı ΄ÍÓ Ì‡ÈÚË ‡ÌÚËÒÂÏËÚÒÍË ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌËfl, ‡ Û Ç‡„ÌÂ‡ - βÚ˚Â, ‚Ó‚Â̸ Ò „ËÚÎÂÓ‚ÒÍËÏË. Ä ˝ÚÓÚ Ï‡Í‡·˘ÂÒÍËÈ ‰ÂÚÂÍÚË‚ Ò ˝ÍÒÍÛÒ‡ÏË ‚ ËÒÚÓ˲ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Ì‡Ï ‚ÒÂÏ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂÏ: Í‡Í Ï‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ¯ÎÓ Ò ·ÛıÂÌ‚‡Î¸‰ÒÍËı ̇·‡ÚÓ‚, Í‡Í ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ Ê·ÂÚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ¢ ‡Á ïÓÎÓÍÓÒÚ. ÅÂÁ‰Ì‡ ·ÂÁ‰ÌÛ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ. éÚÏÂÚ‡˛ Á‡ ÌÂ̇‰Ó·ÌÓÒÚ¸˛ ÚÂÏÛ ÒÔÓ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚È Ú˚ ‚ÍÎËÌË·Ҹ, ìθfl̇ äÓı, - ˝ÚÓ Û‚ÂÎÓ ·˚ ÏÂÌfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÓÚ ·ÂÒÔˆ‰ÂÌÚÌÓ„Ó, ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-͇̇ÁÛÂÏÓ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌËfl. ã˘ÌÓ fl - ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÓÏÓ‰Ì˚È Ë ‚ÓÒÔËÚ‡Ì Ì‡ ÒÚ‡ËÌÌÓÏ ÔË̈ËÔÂ, ˜ÚÓ ÒÔÓflÚ Ò ÏÌÂÌËflÏË, ‡ ÌÂ Ò Î˘ÌÓÒÚflÏË, ‡ ÔÓÚÓÏÛ Ì ÔÂÂıÓÊÛ Ì‡ Ú‚Ó˛ ΢ÌÓÒÚ¸, ìθfl̇ äÓı, ıÓÚfl ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Í ÙËÁËÓ„ÌÓÏ˘ÂÒÍËÏ ÒÛʉÂÌËflÏ Ë ÏÓ„ ·˚ ÔÓÍÓÔ‡Ú¸Òfl ‚ Ú‚ÓÂÏ ‰ÓÒÚÓÒ·‚ÌÓÏ curuiculum vitae. Ä Á‡˜ÂÏ, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ‚Òfl ‚˚‡ÁË·Ҹ ‚ Ó‰ÌÓÈ ˝ÚÓÈ Í˚·ÚÓÈ Ù‡ÁÂ? èÛÒÚ¸ ÔÓÚÓÏ Ú‚ÓË ‰‡ÍÚÓ˚ Ë ÔÓ‰ÏÂÌËÎË Â ̇ ÒÚ˚‰ÎË‚˚È ˝‚ÙÂÏËÁÏ, ‡ ҇χ Ú˚ ÔÓÔÓÒË· ÔÓ˘ÂÌËfl Á‡ ‡·‡ÊÛ˚ Ë Ó·˙fl‚Ë·, ˜ÚÓ ‚ Ú‚ÓÂÈ ¯ÍÓΠ(Ú‡Í Ú˚ Â˘Â Ë ÔÂÔÓ‰‡Â¯¸, ÉÓÒÔÓ‰Ë!) ‰ÂÚË Ú‡ÌˆÛ˛Ú «ï‡‚Û-̇„ËÎÛ», Ú· ÛÊ Ì ÓÚχÁ‡Ú¸Òfl Á‡ Ò͇Á‡ÌÌÓÂ. ë‡Ï‡ Á̇¯¸, ÒÎÓ‚Ó - Ì ‚ÓÓ·ÂÈ: ‚˚ÎÂÚËÚ - Ì ÔÓÈχ¯¸. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ‚ ̇¯ ËÌÚÂÌÂÚÌ˚È ‚ÂÍ - ÓÌÓ ÛÊ „ÛÎflÂÚ ÔÓ ÇÒÂÏËÌÓÈ Ô‡ÛÚËÌ ̇ ‡ÁÌ˚ı flÁ˚͇ı. ÑÛ̇fl Ò·‚‡? èÓ‰ÎÂˆÛ ‚ÒÂ Í ÎˈÛ? ÖÈ ÔÎ˛È ‚ „·Á‡ - ‚Ò ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ·Óʸfl ÓÒ‡? ë‡Ï‡ Á̇¯¸, ìθfl̇ äÓı, ‚ ̇¯ ‚ÂÍ Ì„‡ÚË‚ÌÓ ԇ·ÎËÒËÚË ‚ ·Óθ¯ÂÈ ˆÂÌÂ, ˜ÂÏ ÔÓÎÓÊËÚÂθ̇fl Ò·‚‡. ч Ë ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ Û Ú·fl, ÒÛ‰fl ÔÓ ˜‡Ú‡Ï, - ıÓÚ¸ ÓÚ·‡‚ÎflÈ! ÇÒfl ˝Ú‡ Ù‡¯ËÒÚ‚Û˛˘‡fl ¯‚‡Î¸ Ó·˙‰ËÌË·Ҹ ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÍÛ„ Ú·fl, ‰Îfl ÌËı Ú˚ ̇ˆËÓ̇θ̇fl „ÂÓËÌfl, ܇Ì̇ ‰’ÄÍ Ë áÓfl äÓÒÏÓ‰ÂϸflÌÒ͇fl ‚ Ó‰ÌÓÏ ÎˈÂ, ıÓÚfl ËÌ˚ ÛθÚ‡Ô‡ÚËÓÚ˚ ÛÊ ÓÒÛʉ‡˛Ú Ú·fl Á‡ Ú‚Ó ‚˚ÌÛʉÂÌÌÓ͇¸ÂÌÓ ËÁ‚ËÌÂÌËÂ. ä‡¸Â ڂÓÂÈ - ÏÌÂ Ú‡Í Í‡ÊÂÚÒfl - ͇ÔÛÚ, ÔÓÚÓÏÛ Í‡Í ‡·‡ÊÛÌÓ ڂÓ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ìθfl̇ äÓı, ˉÂÚ ‚ ‡ÁÂÁ Ò ÓÙˈˇθÌÓÈ ÎËÌËÂÈ Ë ÍÓÏÔÓÏÂÚËÛÂÚ ‚·ÒÚ¸. óÛÚÓÍ Ú˚, ìθfl̇, ÔÂÂÒÚ‡‡Î‡Ò¸. Ä ÏÌÂÌËÂ Ó ÚÂ·Â Û ÏÂÌfl Ó‰ÌÓÁ̇˜ÌÓÂ, ‚ Ó‰ÌÓ Ó·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÒÎÓ‚Ó, ÌÓ ÎÛ˜¯Â ÔÓÏÓΘÛ, ‰‡·˚ Ì ÒÏÛ˘‡Ú¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl Û„‡˜ÂÈ ÎÂÍÒËÍÓÈ. ÑÓ„‡‰‡Î‡Ò¸? ç ӷÂÒÒÛ‰¸, ‰ÓÓ„Û¯‡, ÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ Ì ıÓ˜ÂÚÒfl ÏÌÂ, ˜ÚÓ·˚ Ú˚ ËÁ ÏÂÌfl ҉·· ‡·‡ÊÛ. Ä Ò‡Ï fl Ì ‡·‡ÊÛÌ˚ı ‰ÂΠχÒÚÂ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ‰‡Ê ËÁ Ú·fl Ì ÒڇΠ·˚ ‰Â·ڸ ‡·‡ÊÛ. óÂÎÓ‚ÂÍ fl ÌÂÁÎÓ·ÎË‚˚È Ë Ì ÏÒÚËÚÂθÌ˚È, ÌÓ ÂÒÎË ·˚ Ú· Á‡ Ú‚Ó ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÒÍÓ Á‡fl‚ÎÂÌË - ÒÎÓ‚‡ÏË Ú‚ÓÂ„Ó Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ÎˉÂ‡ - ‚ÎÂÔËÎË ·˚ ‰‚Û¯ÍÛ, Ì Á‡Ô·͇Π·˚. çÓ ÔÂ‰‡˜Ë ÔÂÂÒ˚·ڸ ÓÚÒ˛‰‡ ˜ÂÂÁ Ó͇Ì, ÏÓÊÂÚ, Ë ·Û‰Û. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÎÂ‰Û˛ Á‡‚ÂÚÛ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌË͇: à ÏËÎÓÒÚ¸ Í Ô‡‰¯ËÏ ÔËÁ˚‚‡Î. Ä Ú˚, ìθfl̇ äÓı - Ô‡‰¯‡fl.

Ç·‰ËÏË ëéãéÇúÖÇ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

ëÇéÅéÑçÄü íÖåÄ Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ ‚ÂÏfl ÛÎˈ˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı „ÓÓ‰Ó‚ β·ËÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ËÏÂ̇ÏË ‰ÂflÚÂÎÂÈ Ï‡ÍÒËÁχ-ÎÂÌËÌËÁχ; ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, „Ó‚ÓflÚ, ·˚ÎÓ Ë Ú‡ÍÓ ̇Á‚‡ÌËÂ: äÓÏÏÛÌËÒÚ˘ÂÒÍËÈ ÚÛÔËÍ. ‡Í Ê Ú‡„ËÍÓÏ˘ÂÒÍË ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÒËÚÛ‡ˆËfl Ò «ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ‡„ÂÌÚ‡ÏË» ‚ êÓÒÒËË — Ó̇ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡¯Î‡ ‚ ÚÛÔËÍ. ç ̇Ϙ‡ÂÚÒfl ÌË͇ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÓÏËÒÒ‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ô‡‚ÎflÂÏ˚ÏË ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ Ë ‰Û„Ëı ÔÓ‚Âfl˛˘Ëı Ó„‡ÌÓ‚ Ë çäé. ä‡Í ˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÎË ÍÓÏÔÓÏËÒÒ? Ç 90- „Ó‰˚ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚Â Ë ‰Û„Ë çäé ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎËÒ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, Û ÌËı ·˚ÎË ÌÓχθÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË. é‰Ì‡ÍÓ ·˛‰ÊÂÚ ‚ ÒÚ‡Ì ·˚Î ‚ ÍËÚ˘ÂÒÍÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ‰ÂÌ„ Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ Ì ÚÓ ˜ÚÓ Ì‡ çäé — Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ Ì‡ Û˜ËÚÂÎÂÈ, ‚‡˜ÂÈ Ë Ú.‰. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚·ÒÚË ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÏÓÚÂÎË Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ çäé, ‡ Ú‡ÍÊ ̇Û͇ Ë ÍÛθÚÛ‡ ÙË̇ÌÒËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ÏË Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË ÙÓ̉‡ÏË. Ç 2000- „Ó‰˚ èÂÁˉÂÌÚÓÏ êÓÒÒËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ç·‰ËÏË èÛÚËÌ. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Â„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓ Â„Ó ËÌˈˇÚ˂ ̇˜Ë̇˛ÚÒfl ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ ÔÓÚË‚ ÌÂËÁÏÂÌflÂÏÓÈ ˜‡ÒÚË äÓÌÒÚËÚÛˆËË, Á‡˘Ë˘‡˛˘ÂÈ Ô‡‚‡ ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì Ë Ì‡Ӊӂ·ÒÚËÂ. éÚÏÂÌfl˛ÚÒfl ÔflÏ˚ ‚˚·Ó˚ „Û·Â̇ÚÓÓ‚, ÛÌ˘ÚÓʇ˛ÚÒfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ ëåà, ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‰ÂÒflÚÍË ÔÓÎËÚÁ‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı, Û‚Â΢˂‡˛ÚÒfl ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËÈ Ë Ô‡·ÏÂÌÚÒÍËÈ ÒÓÍË. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÓÌ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl Ò ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ë ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. èˉfl ̇ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËÈ ÔÓÒÚ ‚ ÚÂÚËÈ ‡Á, ÓÌ ¯ËÎ (ÂÏÛ ÛÊ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì‡‰ÓÂÎÓ ˝ÚÓ) ͇Ú„Ó˘ÂÒÍË ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÓ˜ÍÛ Ì‡ ˝ÚËı ‚˜ÌÓ Ï¯‡˛˘Ëı ÂÏÛ çäé. éÌ ‚˚flÒÌflÂÚ, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍË çäé, Ë ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚Â, ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ̇ 90 ÙË̇ÌÒËÛ˛ÚÒfl ËÁ-Á‡ Û·Âʇ Ë ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ̇ 10 — ËÁ êÓÒÒËË. éÌ Á‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚ Ò‚ÓËı ÒÓ‚ÂÚÌËÍÓ‚: «Ä Í‡Í Û ÌËı Ú‡Ï, Á‡ ·Û„ÓÏ?» ÖÏÛ ‰‡˛Ú ÒÔ‡‚ÍÛ, ˜ÚÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡Û·ÂÊÌ˚ çäé ÙË̇ÌÒËÛ˛ÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚. çÓ Á‡·˚‚‡˛Ú Ò͇Á‡Ú¸, ‰‡ ÂÏÛ ˝ÚÓ ÓÒÓ·Ó Ë Ì ̇‰Ó, ˜ÚÓ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌÓÒÚË ‚ ˝ÚËı ÒÚ‡Ì‡ı ÒÓÁ‰‡‚‡Î‡Ò¸ ‰ÂÒflÚ͇ÏË, ‡ ËÌÓ„‰‡ Ë ÒÓÚÌflÏË ÎÂÚ, ÔÓ ÏÂ ÒÓÁ‚‡ÌËfl ‚ ˝ÚËı ÒÚ‡Ì‡ı ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍËı ÂÊËÏÓ‚. Ä ÍÓ„‰‡ Û ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ ‰Â̸„Ë, ·˚· ҉·̇ ÔÂ‚‡fl ÔÓÔ˚Ú͇ Á̇˜ËÚÂθÌ˚ı ˜‡ÒÚÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓ „‡Ê‰‡Ì-

í

Тупик

êÓÒÒËÈÒ͇fl ‚·ÒÚ¸ ÔÛ„‡ÂÚ „‡Ê‰‡Ì Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌË͇ÏË

ÒÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó. ùÚ‡ ÔÓÔ˚Ú͇ ·˚· ÔÂÒ˜Â̇ Ò ÔÓÒ‡‰ÍÓÈ åËı‡Ë· ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÓÒÒËÈÒÍË ·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚ ÛÊ Ì ËÒÍÓ‚‡ÎË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï çäé. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ Ë ‰Û„ÓÂ: Á‡Û·ÂÊÌ˚ çäé, ÙË̇ÌÒËÛ˛˘ËÂÒfl ËÁ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ·ÂÁ Ó„‡Ì˘ÂÌËÈ, Ì ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒfl ÌË͇ÍËÏ ËÁÎ˯ÌËÏ ÔÓ‚ÂÍ‡Ï Ë ‰ËÒÍËÏË̇ˆËË. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ӄ‡Ì˘ÂÌË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ëòÄ ‰Îfl ÌÂÔ‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÓÙˈˇθÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ ÔÓÛ˜ÂÌ˲ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÒÚ‡Ì. ùÚÓÚ Á‡ÍÓÌ ·˚Î ËÁ‰‡Ì ‚ 1938 „Ó‰Û ‰Îfl ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÎÓ··ËÓ‚‡Ì˲ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ̇ˆËÒÚÒÍÓÈ ÉÂχÌËË Ë äÓÏËÌÚÂ̇ (Á‡ÍÓÌ FARA). ä‡Í ‡ÒÒÛʉ‡ÂÚ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÔÂÁˉÂÌÚ êî? îÓÍÛÒËÛÂÚÒfl ̇ Ó‰ÌÓÏ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔËÏÂ ëòÄ (‚ Ö‚ÓÔ ÌË˜Â„Ó Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂÚ), ̇ Á‡ÍÓÌ FARA, ÍÓÚÓ˚È ÒÂȘ‡Ò ÔÓ˜ÚË ÛÊ Ì ÔËÏÂÌflÂÚÒfl. í‡ÍÊ ÛÔË‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ Á‡ „‡ÌˈÂÈ ÓÒÒËÈÒÍËÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ‰Îfl ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ ÔÛÚËÌÒÍÓ„Ó ÂÊËχ — Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ä̉‡ÌË͇ åË„‡Ìfl̇ Ë ÇÂÓÌËÍË ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚ÓÈ ‚ ëòÄ, ‡ Ú‡ÍÊ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ç‡Ú‡Î¸Ë ç‡Ó˜ÌˈÍÓÈ

‚Ó î‡ÌˆËË — ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎË ÌÂÍÓÚÓ˚ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ÔË „ËÒÚ‡ˆËË, ‡ ‚ ëòÄ ‰‡Ê ÔÓ‚ÂflÎËÒ¸ ñêì. ÇÁfl‚ ˝ÚË ‰‚‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ, ÉÓÒ‰Ûχ ÔÓÒÎÛ¯ÌÓ ÒÓ˜ËÌflÂÚ Á‡ÍÓÌ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÂ‚ÂÒÚË ‚Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ çäé ‚ ÌÂ΄‡Î¸Ì˚È ÒÚ‡ÚÛÒ, Ë ÚÂÔÂ¸ ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ çäé, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ ‚ êÓÒÒËË ÓÒÒËfl̇ÏË, ‰ÓÎÊÌ˚ ÍÎÂËÚ¸ ̇ Ò·fl ÛÌËÁËÚÂθÌÓ ÍÎÂÈÏÓ «ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ‡„ÂÌÚ». Ä Î˛·‡fl ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸, ̇Ô‡‚ÎÂÌ̇fl ̇ Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇, Ó·˙fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ. óÚÓ Ú‡ÍÓ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚ̇fl ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸? è‡‚ÓÁ‡˘ËÚ̇fl ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ ·‡ÁËÛÂÚÒfl ̇ ÚÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‡ÍÒËÓχı. èÂ‚‡fl — ÔÓ‰Á‡˘ËÚÌ˚Ï fl‚ÎflÂÚÒfl Ì ÚÓÚ, ÍÚÓ ÍÓÌÙÎËÍÚÛÂÚ Ò ‰Û„ËÏ „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ, ‡ ÚÓÚ, ÍÓ„Ó Ó·Ë‰Â· ͇͇fl-ÎË·Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÒÚÛÍÚÛ‡ ËÎË ˜ËÌÓ‚ÌËÍ. ÇÚÓ‡fl — Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚ̇fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Ó·˙flÒÌflÂÚ „‡Ê‰‡ÌËÌÛ Â„Ó Ô‡‚‡ Ë ÚÓ, Í‡Í ÓÌ ÏÓÊÂÚ Ëı Á‡˘ËÚËÚ¸. íÂÚ¸fl, Ë Ò‡Ï‡fl „·‚̇fl ‡ÍÒËÓχ — Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚ̇fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı „‡Ê‰‡ÌË̇ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ó„‡Ì˚ Ë ÔÓ·Ûʉ‡ÂÚ Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ˝ÚÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌË̇, ÚÓ ÂÒÚ¸ Á‡ÌËχÂÚÒfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÎÓ··ËÓ‚‡ÌËÂÏ ËÌÚÂÂÒÓ‚ „‡Ê‰‡ÌË̇. äÓ„‰‡ ̇Û¯‡˛Ú-

Telephone (718) 605-1600 Fax (718) 605-4306 Toll free number out of NYC (866) 999-0599 Staten Island N.Y. 10309

SPECIALS ÓÚ $650 for 8 days

ÄÛ·‡, Ä͇ÔÛθÍÓ, ä‡ÌÍÛÌ, ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔ., ɇ‚‡ÈË

äêìàáõ:

Òfl Ô‡‚‡ ˆÂÎÓÈ „ÛÔÔ˚ ËÎË Í‡Ú„ÓËË „‡Ê‰‡Ì (ÏË„‡ÌÚÓ‚, Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı, ÓÔÔÓÁˈËÓÌÌ˚ı ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚ Ë Ú.‰.), Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍË Ó·‡˘‡˛ÚÒfl ‚ „ÓÒÒÚÛÍÚÛ˚ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓÎËÚËÍË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˝ÚËı „ÛÔÔ. éÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‚ Á‡ÍÓÌ «Ó· ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‡„ÂÌÚ‡ı» Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ «ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸», ÂÒÎË Ó̇ «Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë Ôӂ‰ÂÌËË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ‡ÍˆËÈ ‚ ˆÂÎflı ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÔËÌflÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË ¯ÂÌËÈ, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı ̇ ËÁÏÂÌÂÌË ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈ ËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl ‚ Û͇Á‡ÌÌ˚ı ˆÂÎflı». éÚÒ˛‰‡ ÒΉÛÂÚ, ˜ÚÓ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ β·ÓÈ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ˝ÚËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ. Ä Á̇˜ËÚ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ, ÔÓÎÛ˜‡fl ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ „‡ÌÚ˚, çäé ‰ÓÎÊ̇ „ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl «ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ». ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì ·Û‰ÛÚ „ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í «ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ ‡„ÂÌÚ˚». è˘ËÌ˚ ÔÓflÒÌ˛ ̇ ÔËÏÂ ̇¯Â„Ó

“иностранных агентов”

White Pearl Travel äìêéêíõ:

19

3-14 days — from $359

Carnival, Celebrity, Princess, Royal Caribbean, Norwegian

íìêõ èé ÖÇêéèÖ: Ò ‡Ì„ÎÓ- Ë ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏË „ˉ‡ÏË — ÓÚ $479

ëèÖñàÄãúçõÖ íìêõ: Discover Europe, Japan and Asia Exotic tours to S.America & Africa

SALE!!! ÄÇàÄÅàãÖíõ SALE!!! åÓÒÍ‚‡, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, äË‚, é‰ÂÒÒ‡, êË„‡, ŇÍÛ, åËÌÒÍ, ÅÂÎËÌ, è‡ËÊ, íÂθ-Ä‚Ë‚ Cruises Vacation etc. www.AAPearl.com

Free $1,000,000 E&O Insurance Las Vegas Packages, California, Orlando, Miami, Key West — ÓÚ $219

ÄÇíéÅìëçõÖ ùäëäìêëàà èé ÄåÖêàäÖ Резервируем Гостиницы и машины

‰‚ËÊÂÌËfl «á‡ Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇». é˜Â‚ˉÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ó·˚˜ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÓÌflÚË «ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ‡„ÂÌÚ» ÌÂÒÂÚ Ì„‡ÚË‚ÌÛ˛ ÍÓÌÌÓÚ‡ˆË˛. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÒÒËÈÒÍË „‡Ê‰‡ÌÂ, ÍÓÚÓ˚Ï Ú·ÛÂÚÒfl ÔÓÏÓ˘¸ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍÓ‚, ·Û‰ÛÚ ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. ֢ ·Óθ¯Â Á̇˜ÂÌË ËÏÂÂÚ ‰Û„ÓÈ ‡„ÛÏÂÌÚ. éÒÌӂ̇fl ‡·ÓÚ‡ ̇¯Â„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÎÓ··ËÓ‚‡ÌËË ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, Ó·‡ÚË‚¯Â„ÓÒfl Í Ì‡Ï. åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË Ó·‡˘ÂÌËflÏË ‚ „ÓÒÓ„‡Ì˚ Ï˚ ÔÓ·Ûʉ‡ÂÏ Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı „‡Ê‰‡Ì. à Í Ì‡Ï „ÓÒÓ„‡Ì˚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl ‚ÔÓÎÌ ÎÓflθÌÓ — ‚Ó‚ÂÏfl Óڂ˜‡˛Ú Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ˉÛÚ Ì‡‚ÒÚ˜Û. çÓ ÂÒÎË Ì‡ ·Î‡ÌÍ ̇¯ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ: «Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ì˚ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡», ̇ȉÂÚÒfl ÎË ıÓÚ¸ Ó‰ËÌ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ Ò Ì‡ÏË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸? ä ÚÓÏÛ Ê ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò˜ËÚ‡˛Ú Ò·fl ÔÓ‰ÓÎʇÚÂÎflÏË ‰Â· ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‰ËÒÒˉÂÌÚÓ‚-Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍÓ‚. åÌÓ„Ë ËÁ ÌËı Á‡ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌË ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ú‡ÍÊ ·˚ÎË Ì‡Á‚‡Ì˚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ‡„ÂÌÚ‡ÏË, ÌÓ

͇Ú„Ó˘ÂÒÍË Ì ÔËÁ̇‚‡ÎË ˝ÚÓ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ô·ÚËÎË Á‡ ˝ÚÓ ÊËÁ̸˛. á̇˜ËÚ, Ï˚ Ô‰‡‰ËÏ Ëı? á‡„ËÒÚËÓ‚‡‚¯ËÒ¸ Í‡Í «ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ‡„ÂÌÚ», fl ̇Û¯Û Ú ‰Ó„Ó‚ÓÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â Û ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ÙÓ̉‡ÏË. ÑÎfl ÚÂı, ÍÚÓ ÔÎÓıÓ Á̇ÂÚ ÒÛÚ¸ ˝ÚËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÍÓÓÚÍÓ ‡ÒÒ͇ÊÛ Ôӈ‰ÛÛ. é„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ÒÔˆˇÎËÁËÛ˛˘‡flÒfl ‚ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÒÙÂÂ, ̇ÔËÏÂ, ÙÓ̉ «Ç Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı», Ô˯ÂÚ Á‡fl‚ÍÛ Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ, ˝Ú‡ Á‡fl‚͇ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ, Ë, ÂÒÎË ÙÓ̉ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸, Û͇Á‡Ì̇fl ‚ Á‡fl‚ÍÂ, ̇ Ì ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ‰Â̸„Ë. èË ˝ÚÓÏ ÌËÍÓ„‰‡ „‡ÌÚÓ‰‡ÚÂθ Ì ÒÚ‡‚ËÚ ÌË͇ÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl Ô‰ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÌ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ‡·ÓÚ (Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡), ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘‡fl ÔÓÂÍÚ, Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ (Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡ — Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡„ÂÌÚÓÏ). à, ̇ÍÓ̈, Ò‡ÏÓ „·‚ÌÓÂ: Ï˚ Á̇ÂÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÌË͇ÍË Ì ‡„ÂÌÚ˚. åÓÊÂÏ ÎË Ï˚ ΄‡Ú¸ ‚ÒÂÏ Ë Ò‡ÏËÏ Ò·Â? Ç˚ıÓ‰, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÚÓθÍÓ Ó‰ËÌ. éÚÏÂ̇ ˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÓ̇, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÚË‚Ó˜ËÚ äÓÌÒÚËÚÛˆËË êî, ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡Ï, ‚ÁflÚ˚Ï Ì‡ Ò·fl êÓÒÒËÂÈ ÔË ‚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ èÄëÖ, Ë, ̇ÍÓ̈, Á‰‡‚ÓÏÛ ÒÏ˚ÒÎÛ. ç‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ÛÊ ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ Ë ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÓ Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ êî, Ë ëÓ‚ÂÚ ÔÓ Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔË èÂÁˉÂÌÚ êî. ÖÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚË ‚Ò Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‰Â̸„Ë ‚ êÓÒÒËË, ̇‰Ó Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ú‡ÍË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ëÓÁ‰‡Ú¸ ÙÓ̉ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, Ò͇Á‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒÛ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÚÛ‰‡ ‚Í·‰˚‚‡Ú¸Òfl. ëΉÛÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ̇·Î˛‰‡ÚÂθÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ, ÍÛ‰‡ ‚Ó¯ÎË ·˚ β‰Ë, Ëϲ˘Ë ÏÓ‡Î¸Ì˚È ‡‚ÚÓËÚÂÚ ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, Ë ˝ÚÓÚ ÒÓ‚ÂÚ ÒΉËÎ ·˚, ˜ÚÓ·˚ ‚Ò ‰Â̸„Ë Ì ÔÂÂıÓ‰ËÎË ‚ ÉéçÉé („ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì̇fl Ì„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl). ëÂȘ‡Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛, Á‡˘Ë˘‡˛˘Û˛ Ô‡‚‡ ·ÓθÌ˚ı Ó˜Â̸ ÚflÊÂÎ˚Ï ‰ÍËÏ Á‡·Ó΂‡ÌËÂÏ ÏÛÍÓ‚Ë҈ˉÓÁÓÏ, Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú „ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â «ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡» Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ, Òӄ·ÒÌÓ ìÒÚ‡‚Û, «Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˆÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ ËÌ‚‡Îˉӂ-·ÓθÌ˚ı ÏÛÍÓ‚Ë҈ˉÓÁÓÏ ‚ Ó„‡Ì‡ı ‚·ÒÚË».

ê.S.

ã‚ èéçéåÄêÖÇ. àÒÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È ‰ËÂÍÚÓ Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl «á‡ Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇».

ROMANTIK TOUR

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией

Çëü èéêíìÉÄãàü ë éíÑõïéå 12 ‰Ì, 21 ˲Ìfl . . . . . . . . . . . . . .$1820+ ✈ üèéçàü áÄÉÄÑéóçÄü à èêÖäêÄëçÄü 9 ‰Ì, 3 ÓÍÚfl·fl . . . . . . . . . . . . . . .$2090+ ✈ ÇÖãàäéãÖèçÄü ëäÄçÑàçÄÇàü 14 ‰Ì, 27 ˲Ìfl . . . . . . . . . . . .ÓÚ $2250+ ✈ èé ÖÇêéèÖ Ç êàíåÖ ÇÄãúëÄ óÂıËfl-Ä‚ÒÚËfl-ëÎÓ‚‡ÍËfl-ÇÂÌ„Ëfl 11 ‰Ì, 2 ӷ‰‡ 16 χfl, 8 ‡‚„ÛÒÚ‡, 2 ÒÂÌÚfl·fl . .ÓÚ $1250+ ✈ àíÄãàü: óìÑÖëçõÖ åÉçéÇÖçàü! 11 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡ 18 ÒÂÌÚ. (Ò ÓÚ‰˚ıÓÏ Ì‡ ĉˇÚËÍÂ) . . . . . .ÓÚ $1600+ ✈

ûÜçÄü ÄåÖêàäÄ: óàãà-ìêìÉÇÄâ-ÄêÉÖçíàçÄ-ãÖÑçàä ÄåÄãàü-îéãäãÖçÑëäàÖ éëíêéÇÄ 17 ‰ÌÂÈ 1 Ù‚‡Îfl 2014 „. $2,900+ÔÂÂÎÂÚ

Çëü àëèÄçàü - LUXURY TOUR 10 ‰Ì. 5 ӷ‰ӂ 20 χfl, 13 ÒÂÌÚfl·. $1600+ ✈ àëèÄçàü ë éíÑõïéå çÄ äéëíÄ-ÅêÄÇÄ 9-12 ‰Ì. 3 ӷ‰‡ 22 χfl, 15 ÒÂÌÚfl·. $1250+ ✈ àëèÄçàü-ûÉ îêÄçñàà 13 ‰Ì. 15 ÒÂÌÚ$1880+ ✈ òÇÖâñÄêàü-ëÖÇÖê àíÄãàà-ûÉ îêÄçñàà 13 ‰ÌÂÈ, 4 ӷ‰‡, 15 ÒÂÌÚfl·fl .ÓÚ $1850+ ✈ èÄêàÜ-ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 12 ‰ÌÂÈ, 5 ӷ‰ӂ 16 ÒÂÌÚfl·fl . . . . $1850+ ✈ ÇÖëú èÄêàÜ 8 ‰ÌÂÈ 16 ÒÂÌÚfl·fl ÓÚ $1150+ ✈ ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 9 ‰Ì, 18 ÒÂÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . .$1380+ ✈

íìê-äêìàáõ

ÄçÉãàü - îêÄçñàü àëèÄçàü 13 ‰ÌÂÈ 23 ÓÍÚfl·fl ÓÚ $1,949+ÔÂÂÎÂÚ

33 Birch St, Westwood, MA 02090 ТЕЛ. 781-320-0102 www.OKNOVEVROPU.com


www.vnovomsvete.com

20

24—30 χfl 2013

ëÖåúü

ì Á̇ÍÓÏ˚ı ‚ ÒÂϸ ‚ÓÁÌËÍ ÒÔÓ. ë˚Ì ÑÊÂÈÍÓ· Û˜ËÚÒfl ‚Ó ‚ÚÓÓÏ Í·ÒÒÂ. 片‚ÌÓ ÓÌ Í‡Ú„Ó˘ÂÒÍË ÔÓÚ·ӂ‡Î: «åÌ ÌÛÊÂÌ ‡ÈÙÓÌ». êÓ‰ËÚÂÎË ‚ÓÁ‡ÁËÎË, ˜ÚÓ ÓÌË Ë Ò‡ÏË Ì ÔÓÍÛÔ‡˛Ú Ò· ˝ÚÓÚ ÛθÚ‡ÔÓÔÛÎflÌ˚È, ÌÓ ‚ÂҸχ ̉¯‚˚È ÚÂÎÂÙÓÌ. ç‡ ˜ÚÓ ·ÂÌÓÍ ‡ÁÛÏÌÓ ‚ÓÁ‡ÁËÎ: «ì ‚ÒÂı ‚ Í·ÒÒ ÂÒÚ¸, ‡ Û ÏÂÌfl ÌÂÚ». êÓ‰ËÚÂÎË, ÍÓ̘ÌÓ, ÔÓÁ‚ÓÎËÎË Ò· ÛÒÓÏÌËÚ¸Òfl: «í‡Í ÛÊ ÔflÏÓ Û ‚ÒÂı»! çÓ Ò‡ÏË ÔËÁ‡‰ÛχÎËÒ¸: ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ‡ÈÙÓÌ˚ ÂÒÚ¸ ÌÂ Û Í‡Ê‰Ó„Ó, ÌÓ, ˜ÚÓ Ô‡‚‰‡ ÚÓ Ô‡‚‰‡, ÒÂȘ‡Ò Û ‰ÂÚÂÈ ÏÓ·ËθÌËÍË ÒÔÎÓ¯¸ Ë fl‰ÓÏ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ï‡ÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. à ıÓÚfl ‚ ¯ÍÓΠËÏË ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Á‡Ô¢ÂÌÓ, ÌÓ ‰ÂÚË ‚Ò ‡‚ÌÓ ÌÓÒflÚ Ëı Ò ÒÓ·ÓÈ. ÓÚ Ë ‚ÒڇΠ‚ÓÔÓÒ, ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ÔÓ‡ ÍÛÔËÚ¸ ·ÂÌÍÛ, ÌÛ ÔÛÒÚ¸ Ì ‡ÈÙÓÌ, ÌÓ ıÓÚfl ·˚ Ó·˚˜Ì˚È, ̉ÓÓ„ÓÈ ÒÓÚÓ‚˚È? ä‡Í β‰Ë ‡ÁÛÏÌ˚Â, ÏÓË Á̇ÍÓÏ˚ ¯ËÎË ËÒÒΉӂ‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ „ÎÛ·ÓÍÓ: ‡ ‚ ͇ÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ ·ÂÌÍÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ÔÓÎÂÁÌÓ Ó·Á‡‚ÂÒÚËÒ¸ ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ? Ö‰‚‡ ÎË ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‰‡ÒÚ Ó‰ÌÓÁ̇˜Ì˚È ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ. é·˚˜ÌÓ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ Óڂ˜‡˛Ú Ú‡Í: ‰ÂÚË ‚ÁÓÒÎÂ˛Ú ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ, Ë ÛÓ‚Â̸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Û ÌËı ‡ÁÌ˚È. í‡Í ˜ÚÓ ËÒıÓ‰ËÚ ËÁ Ë̉˂ˉۇθÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ò‚ÓÂ„Ó ·ÂÌ͇. ч, Ò„ӉÌfl Ì ‰ÍÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ Û ‚ÚÓÓÍ·ÒÒÌËÍÓ‚ ËÎË ÚÂÚ¸ÂÍ·ÒÒÌËÍÓ‚ ÂÒÚ¸ ÒχÚÙÓÌ. à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ̇·Î˛‰‡ÂÚÒfl ÚẨÂ̈Ëfl, ÍÓ„‰‡ Ó‰ËÚÂÎË, ÒΉÛfl ÏÓ‰Â, ·ÂÁÓÔÓÚÌÓ Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛Ú Ò‚ÓËı ˜‡‰ ÌÓ‚ÂȯËÏË Ë ‚ÂҸχ ̉¯‚˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ò‚flÁË. è‰Â· ÌÂÚ: ÍÓÏÔ‡ÌËfl Siemens ‚˚ÔÛÒÚË· ̇ ˚ÌÓÍ ÏÓ·ËθÌËÍË ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÚË „Ó‰‡. éÌË Ò̇·ÊÂÌ˚ ÍÛÔÌ˚ÏË, flÍËÏË ÍÌÓÔ͇ÏË. 片‚ÌÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Verizon Wireless ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Ò‡ÈÚÓÏ ‰Îfl Ó‰ËÚÂÎÂÈ Parenting.com ÔӂӉ˷ ÓÔÓÒ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ˛Ì˚ı ‚·‰ÂθˆÂ‚ «ÏÓ·ËθÌËÍÓ‚». Ç ˝ÚÓÈ ‡ÍˆËË ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚË 519 ÒÂÏÂÈ. ë‡ÏÓÈ ÓÒ̇˘ÂÌÌÓÈ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ‚ÓÁ‡ÒÚ̇fl „ÛÔÔ‡ ÓÚ 13 ‰Ó 15 ÎÂÚ. èÓ˜ÚË 40% ‰ÂÚÂÈ ‚ ˝ÚÓÈ Í‡Ú„ÓËË Ó·Î‡‰‡ÎË ÏÓ·ËθÌ˚ÏË ÚÂÎÂÙÓ̇ÏË. 32,1% Ô˯ÎÓÒ¸ ̇ ‰ÂÚÂÈ ÓÚ 10 ‰Ó 12 ÎÂÚ. à Î˯¸ 9,9% ÓÚϘÂÌÓ ÒÂ‰Ë Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë ‰Â‚Ó˜ÂÍ ÓÚ 7 ‰Ó 9, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ˛ÌÓ„Ó ÑÊÂÈÍÓ·‡‚ÚÓÓÍ·ÒÒÌË͇. ëӄ·ÒÌÓ ‰ÓÍ·‰Û 燈ËÓ̇θÌÓÈ ÎË„Ë ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËÂÈ ËÁÛ˜ÂÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl, ‚ 2012 „Ó‰Û ¯ÂÒÚ¸ ËÁ ‰ÂÒflÚË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó·ÂÒÔ˜ËÎË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÓÚ 8 ‰Ó 12 ÏÓ·ËθÌ˚ÏË ÚÂÎÂÙÓ̇ÏË. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı Û‚Âfl˛Ú, ˜ÚÓ ÍÓη‡ÎËÒ¸, ÔÂʉ ˜ÂÏ Ò‰Â·ڸ ˝ÚÓ. éÌË ˜ËÚ‡ÎË ÒÚ‡Ú¸Ë, ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË Ò ‰Û„ËÏË Ó‰ËÚÂÎflÏË, Ò‡‚ÌË‚‡ÎË ÛÒÎÛ„Ë ‡ÁÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. à ‚ ÂÁÛθڇÚ Ô˯ÎË Í ‚ÔÓÎÌ ÓÒÓÁ̇ÌÌÓÏÛ

Ç

Зачемм

я т е Д мобильник?

¯ÂÌ˲, ۷‰˂¯ËÒ¸ ‚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ı ˝ÚÓ„Ó ‚ˉ‡ Ò‚flÁË. Ç ˜ÂÏ ËÏÂÌÌÓ ÒÓÒÚÓflÚ ˝ÚË ÔÂÏÛ˘ÂÒÚ‚‡? Ñۯ‚ÌÓ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ. ÑÎfl ·Óθ¯ËÒÚ‚‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ «ÏÓ·ËθÌËÍ» ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ·˚ÒÚÓ Ò‚flÁ‡Ú¸Òfl Ò ·ÂÌÍÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ì ‰Óχ, Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Ò ÌËÏ ËÎË Ò ÌÂÈ ‚Ò ‚ ÔÓfl‰ÍÂ. åÌÓ„Ë ËÁ ‰ÂÚÂÈ «Ô‰ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡», ÍÓ„Ó ‚ ÄÏÂËÍ ÓÚÌÓÒflÚ Í Í‡Ú„ÓËË tween, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÚ 8 ‰Ó 12, ‰Ó·Ë‡˛ÚÒfl ‰Ó ¯ÍÓÎ˚ ̇ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ. ó‡ÒÚÓ ÓÌË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ˉÚË ÓÚ ‰Óχ ‰Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ Ò‡ÏË, ·ÂÁ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. äÓ„‰‡ ·flÚ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÒÚ‡¯Â, Û ÌËı ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚Ò ·Óθ¯Â ‰ÂÎ ‚Ì ‰Óχ. êÓ‰ËÚÂÎflÏ „Ó‡Á‰Ó ÒÔÓÍÓÈÌÂÂ, ÍÓ„‰‡ ÓÌË Á̇˛Ú, „‰Â ̇ıÓ‰flÚÒfl Ëı ‰ÂÚË, Ë ˜ÚÓ ÓÌË ‰Ó·‡ÎËÒ¸ ‰Ó ÏÂÒÚ‡ ̇Á̇˜ÂÌËfl ·ÂÁ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ. í‡ÍÊ ‚Ò„‰‡ ÏÓÊÌÓ, ÂÒÎË ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸, ÒÓÓ·˘ËÚ¸, ˜ÚÓ Ô·Ì˚ ÔÓÏÂÌflÎËÒ¸, ̇Á̇˜ËÚ¸ ÌÓ‚Ó ÏÂÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜Ë Ë Ú. ‰. ìÚ¯ÂÌË ‰Îfl ·ÂÌ͇. êÓ‰ËÚÂÎË ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú Ò·fl ̇ÏÌÓ„Ó ÎÛ˜¯Â, ÍÓ„‰‡ ‚ β·Û˛ ÏËÌÛÚÛ ÏÓ„ÛÚ Ò‚flÁ‡Ú¸Òfl Ò ‰ÂÚ¸ÏË. çÓ Ë ‰ÂÚflÏ ÚÓÊ ÒÔÓÍÓÈÌÂÂ. LJ¯Ë tween, Í‡Í ˝ÚÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ Ëı ‚ÓÁ‡ÒÚÛ, ÒÚÂÏflÚÒfl ‡ÒÔ‡‚ËÚ¸ Í˚θfl Ë ÔÛÒÚËÚ¸Òfl ‚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌ˚È ÔÓÎÂÚ. çÓ ·Û‰¸Ú ۂÂÂÌ˚, ËÌÓ„‰‡ ËÏ ÒÚ‡¯ÌÓ‚‡ÚÓ ·ÂÁ ÔË‚˚˜ÌÓÈ ÓÔÂÍË ÒÚ‡¯Ëı, Ë ÓÌË ‡‰˚, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË, ıÓÚ¸ Ë Ì fl‰ÓÏ, ÌÓ ‚ Ô‰Â·ı ‰ÓÒfl„‡ÂÏÓÒÚË. ëÚÓËÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÍÌÓÔÓÍ - Ë Ï‡Ï‡ ËÎË Ô‡Ô‡ ÔˉÛÚ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸. äÓ„‰‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ ë‡¯‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ò‚ÓÈ ÔÂÒÓ̇θÌ˚È ÏÓ·ËθÌËÍ, ÓÌ ·˚Π̇ Ò‰¸ÏÓÏ Ì·Â. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ıÓÚÂÎ ıÓ‰ËÚ¸ ̇ ÚÂÌËÓ‚ÍÛ Ò‡Ï, ·ÂÁ χÏ˚, ‰Âʇ˘ÂÈ Â„Ó Á‡ ÛÍÛ, Ë ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ Ò ÌÂÈ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ë ‰‡Ê ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ÔÓ ÔÛÚË ‰ÓÏÓÈ. éÌ Ú‡ÍÊ ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÂÚ Ì‡·‡Ú¸  ÌÓÏÂ ÔÓÒΠ¯ÍÓÎ˚ Ë ÔÓÔÓÒËÚ¸ ‡Á¯ÂÌËfl ÔË‚ÂÒÚË Ò ÒÓ·ÓÈ ÔËflÚÂÎfl. ч χÎÓ ÎË ‰Û„Ëı ÒÎÛ˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ ÌÛÊÌÓ ÒÓ˜ÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ËÎË ÒÔÓÒËÚ¸? ëÔÓÒÓ· Ó·˘‡Ú¸Òfl Ò ‰ÛÁ¸flÏË. ëÂÎÎÙÓÌ Û‰Ó·ÂÌ ‰Îfl ‡Á„Ó‚Ó‡, ÌÓ „Ó‡Á‰Ó ˜‡˘Â ‰ÂÚflÏ Ì‡‚ËÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‰Îfl Ó·ÏÂ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚˚ÏË ÒÓÓ·˘ÂÌËflÏË. «å˚ ÔËÓ·ÂÎË Ì‡¯ÂÏÛ Ò˚ÌÛ ÏÓ·ËθÌËÍ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ËÁ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, - ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ í‡Ï‡‡, χڸ ÚÓËı ‰ÂÚÂÈ ËÁ ä‚ËÌÒ‡. - çÓ ‰Îfl ÌÂ„Ó Ú‡ÍÊ ӘÂ̸ ‚‡ÊÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ «Ì‡ „·Ì ‚ÓÎÌ˚», ‚ ÒÚÓθ ÔË‚˚˜ÌÓÏ ‰Îfl Â„Ó Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚ ÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Ë ÓÌ ÏÓÊÂÚ Ó·˘‡Ú¸Òfl Ò ÚÓ‚‡ˢ‡ÏË, Û˜ËÚ¸Òfl Ë Ë„‡Ú¸». Ç ÓÚ΢ˠÓÚ ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, Ì˚̯ÌË χθ˜ËÍË Ë ‰Â‚Ó˜ÍË Ì ·Û‰ÛÚ ı‚‡Ú‡Ú¸Òfl Á‡ ÚÛ·ÍÛ ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇, ˜ÚÓ·˚ ÛÁ̇ڸ, ˜ÚÓ Á‡‰‡ÎË ÔÓ Ï‡ÚÂχÚËÍÂ. éÌË ÎÛ˜¯Â ÔÓ¯Î˛Ú ÍÓÏÛ-ÚÓ ËÁ Ó‰ÌÓÍ·ÒÒÌËÍÓ‚ «ÚÂÍÒÚÓ‚ÍÛ». à Ó‰ËÚÂÎflÏ ‚Ó‚Ò ÌÂ

‚ÓÁ·‡ÌflÂÚÒfl ‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‚ÂËÚ¸, Ò ÍÂÏ Ó·ÏÂÌË‚‡ÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËflÏË ·ÂÌÓÍ. ùÚÓ ‚ÔÓÎÌ ÛÏÂÒÚÌÓ ‡‰Ë Â„Ó Ê ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Û˜ËÚ˚‚‡fl, Í‡Í ˜‡ÒÚÓ ÌÂÒÏ˚¯ÎÂÌ˚ χθ˜ËÍË Ë ‰Â‚Ó˜ÍË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ‰Ó·˚˜ÂÈ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ò ÔÂÒÚÛÔÌ˚ÏË Ì‡ÏÂÂÌËflÏË. çÓ, ÍÓ̘ÌÓ, Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂÍÛ ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ, Ì ÔË‚ÎÂ͇fl ‚ÌËχÌËfl. ç‡ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ ÏÓ·ËθÌËÍ ÌÓ˜¸˛ Á‡flʇÂÚÒfl Ë Â„Ó Ï‡ÎÂ̸ÍËÈ ‚·‰ÂΈ ÒÔËÚ. èËÛ˜‡ÂÚ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. äÓ„‰‡ ‚˚ ‰‡ÂÚ ‚ ÛÍË ·ÂÌÍÛ ÏÓ·ËθÌËÍ, ÌÂÚ ÌË͇ÍÓÈ „‡‡ÌÚËË, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ ‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. Ä ÏÓÊÂÚ Ì ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ÓÓ·˘Â. çÂ‰ÍÓ ‰ÂÚË ÔÓ Á‡·˚‚˜Ë‚ÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ „‰Â-ÚÓ ËÎË Ó·ÓÌËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ, ‰Ó‚Âflfl Ò˚ÌÛ ËÎË ‰Ó˜ÂË ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚÓËÚ ‰ÂÌ„ Ë ÔÓÓÈ Ì ڇÍËı ÛÊ Ï‡ÎÂ̸ÍËı, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ˝ÚËÏ ÒÎÛ˜‡ÂÏ Ë Ô‰ÛÔ‰ËÚ¸: «ùÚ‡ ¯ÚÛ͇ ‰Ó‚ÓθÌÓ ‰ÓÓ„‡fl. èÓÒÚ‡‡ÈÒfl ÓÚÌÂÒÚËÒ¸ Í ÌÂÈ ·ÂÂÊÌÓ. ç ÔÓÚÂflÈ Ë Ì ÔÓÎÓχȻ. è‡Ï·, χڸ ÚËÌÂȉÊÂ‡ Ë ‰‚Ûı tween, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ: «åÓÈ ÒÚ‡¯ËÈ Ò·‚ËÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‡Á·Ë‚‡ÂÚ Ë ÚÂflÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ˚. çÓ fl Ì ıÓ˜Û Ú‡ÚËÚ¸ ‰Â̸„Ë Ì‡ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ. ç‡Í‡Á‡ÌË Á‡ ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸? èÓθÁÛÈÒfl ÒÚ‡˚Ï ·‡·Û¯ÍËÌ˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ - Ò ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ë ·ÂÁ Ó·˚˜ÌÓÈ Í·‚ˇÚÛ˚, Ú‡Í ˜ÚÓ Ò SMS ÔÓÍÓ̘ÂÌÓ». ìÍÂÔÎflÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÒÂϸÂÈ. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰Îfl ‚‡Ò Ó͇Á‡Ú¸Òfl ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚Ï. çÓ ÏÓ·ËθÌËÍ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ó·˘ÂÌ˲ ·ÂÌ͇ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË͇ÏË, ‰‡Ê ‰‡Î¸ÌËÏË. ãËÁ‡, χڸ ˜ÂÚ‚Â˚ı ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‡‰Ó‚‡Î‡Ò¸, ÍÓ„‰‡ ÔÓÎۘ˷ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ Û·Â‰ËÚ¸Òfl. «åÓÈ Ò˚Ì ËÏÂÂÚ ÌÓÏÂ‡ ÚÂÚË, ‰fl‰ÂÈ Ë ·‡·Û¯ÍË, - ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó̇. - íÂÔÂ¸ ‚Ò ÓÌË ˜‡ÒÚÓ Ò ÌËÏ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú Ë Ì‡ÔÓÏË̇˛Ú, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÂÏÛ ÌÛÊÌÓ ˜ÚÓÚÓ, ÔÛÒÚ¸ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl, Ì ÒÚÂÒÌflflÒ¸. ч ˜ÚÓ Ú‡Ï! èÓÒÚÓ ÔÓÊ·ÌË ÓÚ ·‡·Û¯ÍË ıÓÓ¯Ó Ò˚„‡Ú¸ ‚ Ô‰ÒÚÓfl˘ÂÏ Ï‡Ú˜Â ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ fl‚ÌÓ ÂÏÛ Ó˜Â̸ ÔËflÚÌÓ». ùÍÓÌÓÏËÚ ‰Â̸„Ë. ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÏ ÏÓ·ËθÌËÍÓ‚ ˜‡ÒÚÓ ÓÚÔ‡‰‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁ¸˛. åÌÓ„Ë ÒÂȘ‡Ò ÓÚ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚. Ç ÂÁÛθڇÚ - fl‚̇fl ˝ÍÓÌÓÏËfl. åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ә‚ˉÌ˚. çÓ ÂÒÚ¸ Ë ÏËÌÛÒ˚. ÇÓÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı ÓÔ‡ÒÂÌËÈ: ê·ÂÌÓÍ ·Û‰ÂÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓËÚ¸, Ë ˝ÚÓ ‚˚θÂÚÒfl ‚ ÍÓÔ˜ÍÛ. ùÚÓ ‚ÂÌÓ, ıÓÚfl ÂÒÚ¸ Ë «ÔÓÚË‚Ófl‰Ë». ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ «ê‡Á¯ÂÌÌ˚ ÌÓÏÂ‡». ǂ‰ËÚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Î˯¸ Ú ÌÓÏÂ‡, ͇ÍË ҘËÚ‡ÂÚ ÌÛÊÌ˚ÏË. éÒڇθÌ˚ ·Û‰ÛÚ Ì‰ÓÒÚÛÔÌ˚. ç‡ÍÓ̈, ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÓÚÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ô‰·„‡˛Ú Ô·Ì˚ Ò ÌÂÓ„‡Ì˘ÂÌÌ˚Ï ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ Á‚ÓÌÍÓ‚ Ë ÚÂÍÒÚÓ‚˚ı ÒÓÓ·-

˘ÂÌËÈ ÔÓ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ Ú‡ËÙÛ. ÖÒÎË Û ‚‡Ò ËÎË ‚‡¯Â„Ó ·ÂÌ͇ ÌÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó Ô·̇, ÔÓËÌÚÂÂÒÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË, Í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÎËÏËÚËÓ‚‡ÌÌ˚È Ô·Ì. åÓ·ËθÌËÍ ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ ·ÂÌ͇ ÓÚ ‰Â·. ч, ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÚÂÎÂÙÓ̇ÏË Á‡Ô¢‡˛Ú ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ¯ÍÓθÌ˚ı ÒÚÂ̇ı. åÓÊÌÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÍÛÔËÚ¸ ÏÓ‰Âθ ÔÓÔÓ˘Â, ÌÓ ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚, ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂθÁfl ·˚ÎÓ ·˚ Ë„‡Ú¸ ‚ Ë„˚, ‚˚ ̇ ˚ÌÍ ÛÊ Ì ̇ȉfiÚÂ. ä ˝ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Ï, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ÔÓÏÓ˜¸ ·ÂÌÍÛ Ô‡‚ËθÌÓ Ô·ÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl, Ì‚ÁË‡fl ̇ ‡ÈÙÓÌ˚ Ë ÔӘˠ«ÔÂÎÂÒÚË ÊËÁÌË». åÓ·ËθÌËÍ ÏÓÊÂÚ Ô˂Θ¸ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌË͇ Ë ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl ̇ԇ‰ÂÌËfl. Ç Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ڇ͇fl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. Ç˚ıÓ‰ - Ì ÌÓÒËÚ¸ ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ ‚ˉÛ, ÒÔflÚ‡Ú¸ ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸ ÔÓ„ÎÛ·ÊÂ. ç‡‰Ó ÔËÛ˜ËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‰‡‚‡Ú¸ ÏÓ·ËθÌËÍ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÏ, ‰‡Ê ÂÒÎË «‰fl‰Ë» Ë «ÚÂÚË» ÔˉÛχ˛Ú ͇ÍÛ˛ÌË·Û‰¸ ʇÎÓÒÚÎË‚Û˛ ËÒÚÓ˲. èËÛ˜ËÚ ·ÂÌ͇ Í Ï˚ÒÎË, ˜ÚÓ Ò‚ÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ÛÍË ÌÂÁ̇ÍÓÏ˚ı β‰ÂÈ ÓÌ Ì ‰‡ÂÚ ÌËÍÓ„‰‡. íӘ͇. èÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÓ·ËθÌ˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ ‚‰ÌÓ ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‡ÁÌ˚Ï Á‡·Ó΂‡ÌËflÏ. é· ˝ÚÓÏ ÔÓÓÈ „Ó‚ÓflÚ Ë Ô˯ÛÚ. çÓ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚ı ̇ۘÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ͇ ÌÂÚ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÂÍÓÏẨ‡ˆËË - ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÏÓ·ËθÌËÍÓÏ Ì ·Óθ¯Â 30 ÏËÌÛÚ ‚ ÒÛÚÍË. çÓ ‚ ‡θÌÓÈ ÊËÁÌË Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ËÏ ÒΉÛÂÚ. «êÓ‰ËÚÂÎË ‡Á¯‡˛Ú ‰ÂÚflÏ ‚Ò ·Óθ¯Â Ë ·Óθ¯Â ‚Ó ‚Ò ·ÓΠ‡ÌÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ», - Í Ú‡ÍÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û Ô˯ÂÎ ÍÎËÌ˘ÂÒÍËÈ ÔÒËıÓÎÓ„ ‰ÓÍÚÓ å‡ÈÍÎ éÁËÚ. àÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û Ì ·‡ÎÓ‚ÒÚ‚Ó ‚ÓÓ·˘Â, Ì ‡ÒÔÛ˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ôӂ‰ÂÌËË, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡ÁÌÓ„Ó Ó‰‡ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍËÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË. Ç˚‚Ó‰ ‰ÓÍÚÓ‡ éÁËÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì ̇ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ. íÂ, ÍÓÏÛ ÒÂȘ‡Ò Á‡ 20, ÔÓÎÛ˜‡ÎË «ÏÓ·ËθÌËÍË», ÍÓ„‰‡ ̇˜Ë̇ÎË ‚Ó‰ËÚ¸ χ¯ËÌÛ ËÎË ÔÓÒÚÛÔËÎË ‚ ÍÓÎΉÊ. êËÁ‡ ÑÓ„ÂÚË, ‡‚ÚÓ ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ Ì‡ Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍË ÚÂÏ˚, χڸ ‰‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Â Ò˚Ì, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÂȘ‡Ò 21 „Ó‰, ÒڇΠӷ·‰‡ÚÂÎÂÏ ÒÂÎÎÙÓ̇ ‚ ‚ÓÒ¸ÏÓÏ Í·ÒÒÂ, ‡ 18-ÎÂÚÌflfl ‰Ó˜¸, ÍÓ„‰‡ Ôӯ· ‚ ¯ÂÒÚÓÈ. Ç ¯ÍÓÎÂ, „‰Â Û˜ËÎËÒ¸  ‰ÂÚË, ÒÂȘ‡Ò Í ¯ÂÒÚÓÏÛ Í·ÒÒÛ ÔÓ˜ÚË ‚Ò ۘÂÌËÍË ÔÓ„ÓÎÓ‚ÌÓ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌ˚ ÏÓ·ËθÌÓÈ Ò‚flÁ¸˛. å‡ÈÍÎ éÁËÚ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ˝ÚÓ fl‚ÎÂÌË «ÒӈˇθÌÓÈ ‡ÍÒÂÎÂ‡ˆËÂÈ». éÌ Ì ҘËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚Ò„‰‡ ıÓÓ¯Ó: «åÌÓ„Ë ‰ÂÚË Â˘Â Ì ‰ÓÓÒÎË ‰Ó ˝ÚÓÈ ÔË‚Ë΄ËË». ÑÂÎÓ Ì ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇ı Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚ı. èÒËıÓÎÓ„ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ, ÂÒÎË ·flÚ‡ Ò Ï‡Î˚ı ÎÂÚ Ì Á̇˛Ú ÌË ‚ ˜ÂÏ ÓÚ͇Á‡, Ò „Ó‰‡ÏË ˝ÚÓ ÚÓθÍÓ ÛÒËÎË‚‡ÂÚ Ëı ‡ÔÔÂÚËÚ, Ë ÓÌË, Ì ҘË-

Ú‡flÒ¸ ÌË Ò ˜ÂÏ, ÚÂ·Û˛Ú ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚Ò ÌÓ‚˚ı Ë ÌÓ‚˚ı ÌÓ‚ËÌÓÍ ÔÓ ÏÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ú ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ̇ ˚ÌÍÂ. ÑÂÚË Ó˜Â̸ ·˚ÒÚÓ ÔË‚˚͇˛Ú Í Ï˚ÒÎË, ˜ÚÓ ‚Ò ˝ÚÓ ËÏ ÔÓÎÓÊÂÌÓ, Ë ‚ÓÁÏÛ˘‡˛ÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ó‰ËÚÂÎË Ì ıÓÚflÚ ËÎË Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓ ÙË̇ÌÒÓ‚˚Ï Ô˘ËÌ‡Ï ÔËÓ·ÂÒÚË Ó˜Â‰ÌÛ˛ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÛ˛ «Ë„Û¯ÍÛ». ïÛÊ ÚÓ„Ó, ÒÚ‡‚ ‚ÁÓÒÎ˚ÏË, ÓÌË ˜‡ÒÚÓ Ì ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÓ‡ÁÏÂflÚ¸ Ò‚ÓË Ê·ÌËfl Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË. é·Ó ‚ÒÂÏ ˝ÚÓÏ éÁËÚ Ô˯ÂÚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÍÌË„Â Ò ‚ÂҸχ Í‡ÒÌÓ˜˂˚Ï Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ «èÓÍÓÎÂÌË ÚÂÍÒÚËÛ˛˘Ëı: ä‡Í ‚˚‡ÒÚËÚ¸ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌÌÓ„Ó Í ÊËÁÌË ·ÂÌ͇ ‚ ‚ÂÍ «‚˚̸ ‰‡ ÔÓÎÓʸ.» («Generation Text: Raising Well-Adjusted Kids in an Age of Instant Everything».) óÚÓ Ê ‰Â·ڸ? èÓÍÛÔ‡Ú¸ ‰ÂÚflÏ ÌÓ‚ÂȯË ÒχÚÙÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚ ӷÌÓ‚Îfl˛ÚÒfl Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û˛ÚÒfl ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ͇ʉ˚ ÔÓ΄Ӊ‡? ç‡Í·‰ÌÓ, ‰‡ Ë ˜‡ÒÚÓ Ì ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ıÓÓ¯ÂÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡Ì˲. ç ÔÓÍÛÔ‡Ú¸? çÓ Ï‡Î¸˜ËÍË Ë ‰Â‚Ó˜ÍË, Î˯ÂÌÌ˚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Û ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ Ó‰ÌÓÍ·ÒÒÌËÍÓ‚, ̇˜Ë̇˛Ú ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl ËÁ„ÓflÏË. ÑÓÍÚÓ éÁËÚ ÔËÁ̇ÂÚ, ˜ÚÓ «Òӈˇθ̇fl χ„Ë̇ÎËÁ‡ˆËfl» ‚ ¯ÍÓΠËÒÚÓ˜ÌËÍ ÌÂχÎ˚ı ÒÚ‡‰‡ÌËÈ: «ÖÒÎË ‚˚ Ì ӷÂÒÔ˜ËÚ ҂ÓÂ„Ó 15-ÎÂÚÌÂ„Ó Ò˚̇ ËÎË ‰Ó˜¸ Ô·ÌÓÏ, ‚Íβ˜‡˛˘ËÏ ÚÂÍÒÚËÓ‚‡ÌËÂ, ‚‡¯Ë ˜‡‰‡ ‚˚Ô‡‰‡˛Ú ËÁ ÔË‚˚˜ÌÓ„Ó ÍÛ„‡ Ó·˘ÂÌËfl, Ì ËÏÂfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÌÓχθÌÓ Ó·˘‡Ú¸Òfl Ò ‰ÛÁ¸flÏË Ë ÒÚÓËÚ¸ ͇ÍËÂÚÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ Ô·Ì˚». ä‡Í ÔÓ˜ÚË Î˛·Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ÒÂÎÎÙÓÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë ·Î‡„ÓÏ, Ë ÁÎÓÏ. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, ‚ ˜¸Ë ÛÍË ÓÌ ÔÓÔ‡‰ÂÚ Ë Ì‡ÒÍÓθÍÓ ‡ÁÛÏÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl. ùÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Ò‚flÁË, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Â ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎflÏË, ‰ÂÚ¸ÏË Ë Ëı Ò‚ÂÒÚÌË͇ÏË. çÓ ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÓÌ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‰Îfl ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚‡, ӷχ̇ Ë ‡ÁÌ˚ı ‰Û„Ëı ÌÂÔËflÚÌ˚ı ‚¢ÂÈ. à ÂÒÎË ÛÊ Ï˚, Ó‰ËÚÂÎË, ÓÚÍ˚‚‡ÂÏ Ò‚ÓËÏ ˜‡‰‡Ï ‰‚ÂË ‚ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÈ ÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ÂÎË Ò·fl Ú‡Ï ÔÓ‰Ó·‡˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. äÓ„‰‡ ‚˚ ‚ÔÂ‚˚ ‰‡ÂÚ Ò˚ÌÛ Ë ‰Ó˜ÂË ÒÓÚÓ‚˚È, χÎÓ Ò͇Á‡Ú¸: «ç‡, ÔÓθÁÛÈÒfl ̇ Á‰ÓÓ‚¸Â». íÛÚ ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂÒÚË ÌÂÍÓÚÓÛ˛ Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ. èÓ„Ó‚ÓËÚÂ Ó Ô‡‚Ë·ı Ë Ó„‡Ì˘ÂÌËflı. é·˙flÒÌËÚÂ, ͇͇fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔËıÓ‰ËÚ Ò Ó·Î‡‰‡ÌËÂÏ ˝ÚËÏ Û‰Ó·Ì˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ, Ë ˜ÚÓ ÔÓÒΉÛÂÚ, ÂÒÎË ·ÂÌÓÍ Â„Ó ÔÓÚÂflÂÚ ËÎË ÔÓÎÓχÂÚ. Ä Ò‡ÏÓ „·‚ÌÓÂ, ‚ÌÛ¯ËÚ Ï˚Òθ, ˜ÚÓ ËÏÂÚ¸ ÏÓ·ËθÌËÍ ˝ÚÓ Ì Ô‡‚Ó, ‡ ÔË‚Ë΄Ëfl. çÛ ‡ ‚ ͇ÍÓÏ Ê ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ ÛÏÂÒÚÌÓ Ò̇·‰ËÚ¸ ·ÂÌ͇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÓ·ËθÌËÍÓÏ? óÚÓ·˚ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ˝ÚÓ, ÓÚ‚ÂÚ¸Ú ҇ÏË Ò· ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‚ÓÔÓÒ˚: •ÖÒÚ¸ ÎË Û ÏÓÂ„Ó ·ÂÌ͇ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË? •åÓÊÌÓ ÎË Ò˜ËÚ‡Ú¸ Â„Ó ÁÂÎ˚Ï? •ìÏÂÂÚ ÎË ÓÌ ÒΉӂ‡Ú¸ Ô‡‚Ë·Ï, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË Ò ‰Û„ËÏË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË ÒËÒÚÂχÏË - ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË, àÌÚÂÌÂÚÓÏ, ‚ˉÂÓË„‡ÏË? •ç‡ÒÍÓθÍÓ ÓÌ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Í ÔËÌflÚ˲ ¯ÂÌËÈ ÒӈˇθÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡? •Ç ͇ÍÓÈ ÏÂ ÓÌ Á‡‚ËÒËÏ ÓÚ ‚ÎËflÌËfl Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚? ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÚÂÏ ‚˚ ̇ȉÂÚ ̇ Ò‡ÈÚ‡ı: www.gottabemobile.com www.idebate.org www.parenting.com www.pediatrics.about.com

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

®

21

ɧɟɩɨɪɬɶɫɜɨɣɞɟɧɶ ȁȅǶǮǻDZǹǶǷǿǸǶǷ

Ȼɚɡɨɜɵɣɫɪɟɞɧɢɣɢɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɣɭɪɨɜɧɢɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɷɤɡɚɦɟɧɚɦ72()/L%7ɢ&DPEULGJH(62/ ɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɰɟɧɬɪɫɞɚɱɢɷɤɡɚɦɟɧɨɜ72()/L%7ɢ &DPEULGJH(62/ ɲɤɨɥɚɆɚɧɯɟɬɬɟɧɚ

ɒɤɨɥɚɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɟɢɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɁɚɤɨɧɨɦ

zoni.com info@zoni.com

zoni.com/blog/studentlife

MANHATTAN

FLUSHING

JACKSON HEIGHTS

WEST NEW YORK, NJ

22 W. 34th Street

37-14 Main Street

78-14 Roosevelt Avenue

5619 Bergenline Avenue

(212) 736-9000

(718) 886-5858

(718) 565-0900

(201) 392-0900

5945 Strickland Ave., Brooklyn, NY 11234 | 718.251.6200 www.millbasindaycamp.com

ЛЕТО, ПОЛНОЕ ВЕСЕЛЬЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ! Развозка из Бруклина, Квинса и Лонг-Айленда. ãÖíéå çÄÑé ÇÖëÖãàíúëü! èêéÇéÑàíú ë Ñêìáúüåà ÇêÖåü! óíéÅõ Ç èÄåüíà éëíÄãàëú ùíà ÉéÑõ çÄÇëÖÉÑÄ! ÇëÖ ùíé Çõ çÄâÑÖíÖ Ç MBDC!

ДНИ ОТКРЫТЫХ ОТКРЫТЫХ ДНИ ДВЕРЕЙ: ДВЕРЕЙ: Суб. 19 мая, 10 am1- июня 2 pm Суб.

10 am9 -июня, 2 pm Суб. 10 am - 2 pm

Суб. 8 июня Суб. 16 июня

10 pm 10am am -- 22pm

PK-9th Grade ÔÓ„‡Ïχ ÓÚ 4 ‰Ó 9 ̉Âθ 3, 4 Ë 5 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ. Ä‚ÚÓ·ÛÒ̇fl ‡Á‚ÓÁ͇ ‰Ó ‰Óχ. èÓ‰ÎÂÌÌ˚È ‰Â̸ (‰Ó/ÔÓÒΠ̇˜‡Î‡). äÓ̉ˈËÓÌÂ. ëËÒÚÂχ ‚ˉÂÓ̇·Î˛‰ÂÌËfl.

MBDC - потому, что вы любите ваших детей! На территории лагеря: Открытый бассейн (3 горки) Танцевальная студия Баскетбольные площадки Поле для мини-гольфа Кинотеатр Компьютерный центр Jungle Gym Волейбол Комната для видеоигр Клуб поварят Арт-студия Караоке Гимнастика Дневные походы и с ночевкой

Олимпийские игры Карнавал Маскарад Гандбольные площадки Black Tie Tie Gala Gala Black Футбол Футбол Private Locker Locker Room Room Private Дизайн ювелирных ювелирных изделий изделий Дизайн Драматический театр Драматический театр Карате Карате Бинго Бинго Дизайн одежды Дизайн одежды Новинка 2012 года: Claymation Claymation Studio Studio 3D 3D Movie Movie Theatre Theatre Video Game Design Lab

ÇÍβ˜‡ÂÚ: ‚Ò ˝ÍÒÍÛÒËË, ÙÛÚ·ÓÎÍÛ, ˛ÍÁ‡Í, ·ÛÚ˚ÎÍÛ ‰Îfl ‚Ó‰˚, ÒÛÏÓ˜ÍÛ ‰Îfl ·̘‡.


www.vnovomsvete.com

22

áÑéêéÇúÖ èÓθÁ˚ ÓÚ ÏÌÓ„Ëı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÔÓ‰‡˛˘ËıÒfl ‚ χ„‡ÁË̇ı, Ò͇ÊÂÏ ÔflÏÓ, ÌÂÏÌÓ„Ó. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡Ê ÂÒÎË ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl ‚Ó ‚ÒÂÏ (‚ÏÂÒÚÓ ˜ËÔÒÓ‚ ÂÒÚ¸ ҇·ÚÌ˚ ÎËÒÚ¸fl, ‡ ‚ÏÂÒÚÓ „‡ÁËÓ‚ÍË ÔËÚ¸ Ò‚ÂÊ‚˚ʇÚ˚ ÒÓÍË), ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ Ë ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‚fl‰ ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. Ç ˝ÚÓÏ ‚‡˜Ë-‰ËÂÚÓÎÓ„Ë Û‚ÂÂÌ˚ ̇ ‚Ò ÒÚÓ. í‡Í ˜ÚÓ Ê ‰Â·ڸ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓÎÌËÚ¸ ‰ÂÙˈËÚ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ‚¢ÂÒÚ‚?

УниверсальныИ

обед

à

ä‡Í ‚ÓÒÔÓÎÌËÚ¸ ‰ÂÙˈËÚ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ‚¢ÂÒÚ‚ ‚ ÔËÚ‡ÌËË Ì‡ 10%. Ä ‚ÓÚ Ôˢ‚‡fl ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸ ‡ˆËÓ̇ ÓÒڇ·Ҹ ÔÂÊÌÂÈ, ‡ ÚÓ Ë ‚˚ÓÒ·. — ç‡Ï ͇ڇÒÚÓÙ˘ÂÒÍË Ì ı‚‡Ú‡ÂÚ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ·ÂÎ͇, Ôˢ‚˚ı ‚ÓÎÓÍÓÌ, ÔÓÎËÌÂ̇Ò˚˘ÂÌÌ˚ı ÊËÌ˚ı ÍËÒÎÓÚ Í·ÒÒ‡ ÓÏ„‡-3, ‡ÒÚËÚÂθÌ˚ı ÒÚÂÓÎÓ‚ Ë ·ËÓÙ·‚‡ÌÓˉӂ, ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ ë, D, „ÛÔÔ˚ Ç, ÈÓ‰‡, ͇θˆËfl, ÒÂÎÂ̇, ÊÂÎÂÁ‡, ˆËÌ͇. ÑÂÙˈËÚ ÏËÍÓ- Ë Ï‡ÍÓÌÛÚËÂÌÚÓ‚ Û˜ÂÌ˚ ̇Á˚‚‡˛Ú «ÒÍ˚Ú˚Ï „ÓÎÓ‰‡ÌËÂÏ». èË ˝ÚÓÏ ÊË‚ÓÚÌ˚ ÊË˚ Ë Î„ÍÓÛÒ‚ÓflÂÏ˚ ۄ΂Ӊ˚ ̇¯Ë β‰Ë ÛÔÓÚ·Îfl˛Ú ‚ ËÁ·˚ÚÍÂ, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ‚‡˜-‰ËÂÚÓÎÓ„ ÖÎÂ̇ çËÍËÚË̇. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ÌÓÏ ‚ÁÓÒÎ˚È ÏÛʘË̇ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ 90 Ï„ ‚ËÚ‡ÏË̇ ë ‚ ÒÛÚÍË, ‚ÁÓÒ·fl ÊÂÌ˘Ë̇ 75 Ï„. (äÛËθ˘ËÍ‡Ï ÌÛÊÌ˚ ¯ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ 35 Ï„ ‚ ÒÛÚÍË!) ëÓ-

ÇçàåÄçàÖ! ÉÓfl˘Ë ÔÛÚ‚ÍË

ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Ë åÂÍÒË͇

www.tanyastravel.4mydeals.com

Быстро! надежно! профессионально!

ÄÇàÄÅàãÖíõ ÔÓ ÒϯÌ˚Ï ˆÂ̇Ï

äêìàáõ SPECIAL Удача и успех улыбнутся $ ùäéçéåúíÖ! $ всем, кто AIR + HOTEL + CAR путешествует AIR+CRUISE (SHORE TOUR ‚Íβ˜fiÌ) с нами! SPECIAL!

$50 cash back ̇ “‚Òfi ‚Íβ˜ÂÌÓ” Ô‡ÍÂÚ˚

„ÓÚ‡ÌË, Ú‡ıÂË, ÊÂÎۉ͇, ÔÓ‰ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚. «åÓÊÌÓ ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ͇θˆËÈ Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ D ËÁ ÔˢË? å‡ÎÓ‚ÂÓflÚÌÓ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ÒÎË‚Ó˜ÌÓÏ Ï‡ÒΠËÎË fl˘ÌÓÏ ÊÂÎÚÍ ÏÓÊÌÓ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ÒΉ˚ ˝ÚËı ‚¢ÂÒÚ‚. ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ËÏË ·Ó„‡Ú‡ Í‡Ò̇fl ˚·‡, ÌÓ Ë Ó̇ Ì ‰Â·ÂÚ ÔÓ„Ó‰˚», — Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‰ËÂÚÓÎÓ„ çËÍËÚË̇. ëÂ¸ÂÁ̇fl ÒËÚÛ‡ˆËfl Ë Ò ‰ÂÙˈËÚÓÏ ÙÓÎË‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ ( ̉ÓÒÚ‡ÚÓÍ Û ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓÓÍË ‡Á‚ËÚËfl Û ÔÎÓ‰‡). ç ÒΉÛÂÚ Ò·fl ËÁÎ˯Ì ÔÛ„‡Ú¸, ÌÓ Ì‡‰Ó Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Í ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ‡ÎËÏÂÌÚ‡ÌÓÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï Á‡·Ó΂‡ÌËflÏ ÓÚÌÓÒflÚ ËÌÙ‡ÍÚ˚, ËÌÒÛθÚ˚, ‡Í, ‰Ë‡·ÂÚ.

Ä ÏÌ - ‰Ó·‡‚ÍË!

ÄÎËÏÂÌÚ‡ÌÓ, LJÚÒÓÌ! Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÂÙˈËÚ ÈÓ‰‡ ÔË‚Ó‰ËÚ Í Á‡·Ó΂‡ÌËflÏ ˘ËÚӂˉÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚. ÑÂÙˈËÚ ÊÂÎÂÁ‡ — Í ‡ÌÂÏËË, ‰ÂÙˈËÚ Í‡Î¸ˆËfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ô˘ËÌÓÈ ÔÂÂÎÓÏÓ‚. àÁ-Á‡ ̉ÓÒÚ‡Ú͇ ‚ËÚ‡ÏË̇ D ̇˜Ë̇ÂÚÒfl ‡ıËÚ, ‡ ÌÂı‚‡Ú͇ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ Ä Ë ë Ô‡„Û·Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ËÏÏÛÌËÚÂÚ. èË ‰ÂÙˈËÚ βÚÂË̇, ÎËÍÓÔË̇, ‡ÌÚËÓÍÒˉ‡ÌÚÓ‚ ̇˜Ë̇ÂÚ Ô‡‰‡Ú¸ ÁÂÌËÂ, ·˚ÒÚ ÒÚ‡ÂÂÚ ÍÓʇ. í‡Í ̇Á˚‚‡ÂÏ˚ ‡ÎËÏÂÌÚ‡ÌÓÁ‡‚ËÒËÏ˚ Á‡·Ó΂‡ÌËfl (ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ ‰ÂÙˈËÚÓÏ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔËÚ‡ÚÂθÌ˚ı ‚¢ÂÒÚ‚ — ÙËÚÓÌÛÚËÂÌÚÓ‚) ‚ ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ÒÚ‡ÎË Ò‡Ï˚Ï Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ·Ë˜ÓÏ. ç‡ÔËÏÂ ‚ êÓÒÒËË, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‰ËÂÍÚÓ‡ çàà ÔËÚ‡ÌËfl êÄåç, ‡Í‡‰ÂÏË͇ ÇËÍÚÓ‡ íÛÚÂθfl̇, ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÚÛÍÚÛ Á‡·Ó΂‡ÂÏÓÒÚË ÓÒÒËflÌ ‡ÎËÏÂÌÚ‡ÌÓÁ‡‚ËÒËÏ˚ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 30–50%. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÚflÊÂÎÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒΠÔËıÓ‰ËÚÒfl ‰ÂÚflÏ: ‚‡˜Ë ‰‡Ê ̇˜‡ÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÌÓ‚ÓÏ «ÒË̉ÓÏ Ï„‡ÔÓÎËÒ‡», ÍÓÚÓ˚È ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ ̇Û¯ÂÌËË Ó·ÏÂ̇ ‚¢ÂÒÚ‚ Ë ÒÌËÊÂÌËË ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡. á‰ÓÓ‚˚ÏË ‰ÂÚ¸ÏË Ò„ӉÌfl Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ 18–20% ÓʉÂÌÌ˚ı, ‡ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓfl‚Ë‚¯Â„ÓÒfl ̇ Ò‚ÂÚ Ï·‰Â̈‡ ‚˚fl‚Îfl˛Ú „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍË ̇Û¯ÂÌËfl. Ç ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ‡ÌÂÏËfl (χÎÓÍÓ‚ËÂ) Òڇ· ‚ÂҸχ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Ï Á‡·Ó΂‡ÌËÂÏ ·Û‰Û˘Ëı Ï‡Ï ‚ ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı. çÂۉ˂ËÚÂθÌÓ: Ò ‰ÂÙˈËÚÓÏ ÊÂÎÂÁ‡ Ò„ӉÌfl ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl ͇ʉ˚È ÚÂÚËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÏËÂ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï íÛÚÂθfl̇, Á‡ ÔÓÒΉÌË 30–40 ÎÂÚ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ͇ÎÓËflı Û Ì‡Ò ÛÏÂ̸¯Ë·Ҹ ̇ 1200–1500 Í͇Î. èË ˝ÚÓÏ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ı Ë ‚ËÚ‡ÏË̇ı Ì ËÁÏÂÌË·Ҹ ËÎË Û‚Â΢Ë·Ҹ

24—30 χfl 2013

ÇËÁ˚, Ô‡ÒÔÓÚ‡ èÂÌÒËÓÌÂ‡Ï ave - ëäàÑäà Ha sadfe ance ãÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚ ni ip! r ̇ “ÇÒ ‚Íβ˜ÂÌÓ” t

TANYA’S VACATION TRAVEL (917) 292-1381 E-mail: tanyastravel@msn.com

éÚÍ˚Ú˚ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ

„·ÒÌÓ Ì‰‡‚ÌËÏ ËÒÒΉӂ‡ÌËflÏ, Ò‰Ì ÔÓÚ·ÎÂÌË ‚ËÚ‡ÏË̇ ë ‚ ëòÄ Î„ÍÓ ÔÂÂÍ˚‚‡ÂÚ ÌÓÏÛ – 177 Ï„ ‰Îfl ‡ÏÂË͇̈‚ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÓÚ 12 ‰Ó 74 ÎÂÚ. èË ˝ÚÓÏ 14 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÏÛʘËÌ Ë 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÊÂÌ˘ËÌ ÌÓÏ˚ ˝ÚÓ„Ó ‚ËÚ‡ÏË̇ Ì ‰Ó·Ë‡˛Ú, Ô˘ÂÏ Ì‡Ë·Óθ¯ËÈ ‰ÂÙˈËÚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl Û ÏÛʘËÌ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ 2564 „Ó‰‡, „Ó‚ÓËÚ äËÏ·ÂÎË ÅÓÛ¯‡Ï, ‚‡˜-‰ËÂÚÓÎÓ„ ËÁ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ êÓ‰ÄÈÎẨ‡. Ä ‚ÓÚ ‡ÏÂË͇̈˚ ·ÚËÌÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl ËÏÂ˛Ú Ì‡ËÏÂ̸¯ËÈ ËÒÍ ‰ÂÙˈËÚ‡ ‚ËÚ‡ÏË̇ ë, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚ ÒËÎÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÏÂÍÒË͇ÌÒÍÓÈ Ë Î‡ÚËÌÒÍÓÈ ‰ËÂÚ˚, ·Ó„‡ÚÓÈ ˝ÚËÏ ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ. ÑÎfl ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl Á‰ÓÓ‚¸fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ 1,5 Ï„ ‚ËÚ‡ÏË̇ Ç1 ‚ ÒÛÚÍË. å˚ «Ò˙‰‡ÂÏ» ‚ Ò‰ÌÂÏ 1 Ï„. (á‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‰ÂÙˈËÚ ‚ËÚ‡ÏË̇ B1 ˜‡ÒÚÓ Ò‚flÁ‡Ì Ò ‡ÎÍÓ„ÓθÌÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸˛ – ÓÚ 30 ‰Ó 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍÓ‚ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÌÂı‚‡ÚÍË ˝ÚÓ„Ó ‚ËÚ‡ÏË̇). ç‡ÍÓ̈, ‚ÏÂÒÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı 1,8 Ï„ ‚ËÚ‡ÏË̇ Ç2 Ì‡Ï ‰ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Î˯¸ 1,13 Ï„. èËÏÂÌÓ Ú‡Í‡fl Ê Ô·˜Â‚̇fl ÒËÚÛ‡ˆËfl Ë Ò ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. Ç Ò‰ÌÂÏ ÊËÚÂθ ̇¯Â„Ó Ï„‡ÔÓÎËÒ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ Ì ·ÓΠ2/3 ÒÛÚÓ˜ÌÓÈ ÌÓÏ˚ ͇θˆËfl Ë ÊÂÎÂÁ‡. íÂÏ, ÍÚÓ ÔÓθÁÛÂÚÒfl ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ÒÓθ˛, ÂÍÓÏẨӂ‡Ì‡ ÈÓ‰ËÓ‚‡Ì̇fl ÒÓθ, ÍÓÚÓ‡fl ΄ÍÓ ‚ÓÒÔÓÎÌflÂÚ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ Ó„‡ÌËÁχ ‚ ÈÓ‰Â. éÚ ‰ÂÙˈËÚ‡ ‚ËÚ‡ÏË̇ D Ë Í‡Î¸ˆËfl ‚ ÏË ÒÚ‡‰‡ÂÚ 1 ÏËÎΡ‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÑÎfl ÚÂı ÏÂÒÚ, „‰Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÓÎ̘Ì˚ı ‰ÌÂÈ ‚ „Ó‰Û Ì‚ÂÎËÍÓ, ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂχ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚۇθ̇. (Ç èËÚÚÒ·Û„ ‚ „Ó‰Û 59 ÒÓÎ̘Ì˚ı ‰ÌÂÈ, ‚ ÏËÒÒÛËÈÒÍÓÏ ëÂÌÚ-ãÛËÒ 101, ‡ ‚ÓÚ ‚ îËÌËÍÒ ÛÊ 211 – ‰Â·ÈÚ ‚˚‚Ó‰˚). ÑÓ͇Á‡ÌÓ: ‰ÂÙˈËÚ ‚ËÚ‡ÏË̇ D ÏÓÊÂÚ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ Í ‡Á‚ËÚ˲ ‡Í‡

àÁ‚ÂÒÚÌ˚È ˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Á‰ÓÓ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl ‰ÓÍÚÓ Ñ˛Í ÑÊÓÌÒÓÌ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, Ôӂ‰ÂÌÌ˚ı ‚ 30 ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡, ‚˚fl‚ËÎ ÔflÏÛ˛ Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ë ÓÒÚÓÏ ıÓÌ˘ÂÒÍËı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. í‡Í, ‚ ÄÏÂË͠ωËÍË ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛ˛Ú ÌÂÛÍÎÓÌÌ˚È ÓÒÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÏÂÚÂÈ ÓÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ‡Í‡ Ë Ô. Ò 1910 „Ó‰‡ — Ú.Â. Ò Ì‡˜‡Î‡ ˝ÔÓıË Ë̉ÛÒÚˇÎËÁ‡ˆËË. Ç üÔÓÌËË ‰Ó ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ „·‚ÌÓÈ Ô˘ËÌÓÈ ÒÏÂÚË ·˚Î ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁ. çÓ Ò Ì‡˜‡ÎÓÏ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰˚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ıËÏË͇ÚÓ‚, ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚÓ‚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Í‡ÒËÚÂÎÂÈ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ô˘ËÌÓÈ ÒÏÂÚË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‡Í. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÂÒÚˈˉӂ, „Â·ËˆË‰Ó‚, ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍËı Û‰Ó·ÂÌËÈ, ‡ÌÚË·ËÓÚËÍÓ‚, „ÓÏÓÌÓ‚ ÓÒÚ‡ Ë Ú.‰. ÔË‚ÂÎÓ Í ÒÌËÊÂÌ˲ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ÏËÌÂ‡ÎÓ‚, ÏËÍÓÌÛÍÎËÂÌÚÓ‚. ÑÎfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ‚ÍÛÒÓ‚˚ı ͇˜ÂÒÚ‚ Ë Û‚Â΢ÂÌËfl ÒÓÍÓ‚ ı‡ÌÂÌËfl ÒÚ‡ÎË ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ÔËÏÂÌflÚ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó·‡‚ÍË. ÇÏÂÒÚÓ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò˚¸fl ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍË ÒÛÓ„‡Ú˚ ËÎË ‰Â¯Â‚˚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë... ä‡Í ÓÚϘ‡ÂÚ ‡Í‡‰ÂÏËÍ íÛÚÂθflÌ, Ò ÔˢÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â Ì‡Ï ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ‡ ˝ÚÓ ÓÍÓÎÓ 200 ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ. è˘ÂÏ ·Óθ¯Â ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ËÁ ÌËı ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚Â. ÖÒÎË Ï˚ Ëı Ì ÔÓÎÛ˜ËÏ ËÁ‚ÌÂ, ‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸Òfl Û Ì‡Ò ÓÌË Ì ÏÓ„ÛÚ. àı ̉ÓÔÓÎÛ˜ÂÌË ‰Îfl Ì‡Ò ÓÔ‡ÒÌÓ. ÑÎËÚÂθÌÓ ̇Û¯ÂÌË ˝ÚËı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ·ÓÎÂÁÌË. é˜Â̸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ë ‰ÎËÚÂθÌÓ — Í ÒÏÂÚË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÂÒ·‰ÍÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‚ ˝ÚÓÏ Ô·Ì ӷËÚ‡ÚÂÎflÏ ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Çéá, ÊËÚÂÎË Ï„‡ÔÓÎËÒÓ‚ ÊË‚ÛÚ Ì‡ 4 „Ó‰‡ ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ ÚÂ, ÍÚÓ ÔÓÊË‚‡ÂÚ Á‡ „ÓÓ‰ÓÏ. ë„ӉÌfl ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ̇Ò, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔËÚ‡˛ÚÒfl. à ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl Á‰ÓÓ‚˚ÏË ‚ ÒËÒÚÂÏ ̇¯Â„Ó Ù‡ÒÚÙÛ‰‡, ÌÛÊÌÓ Ô‰ÔËÌËχڸ ÛÒËÎËfl. ä‡Í ‚ÓÒÔÓÎÌËÚ¸ ̉ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı Ó„‡ÌËÁÏÛ ‚¢ÂÒÚ‚? ùÍÒÔÂÚ˚ ÓÚϘ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚fl‰ ÎË ÏÓÊÌÓ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ «Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎÂÈ Ôˢ˻ — ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ Ë ÙËÚÓÌÛÚËÂÌÚÓ‚. ÇÓ ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ‰‡Ê ÙÓÏËÛ˛ÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ ̇ ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ̇ÒÂÎÂÌËfl. ç‡ÔËÏÂ, ÔÓ ÈÓ‰ËÓ‚‡Ì˲ ÒÓÎË, ÔÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÏÛ Ó·Ó„‡˘ÂÌ˲ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‡Á΢Ì˚ÏË ‚ËÚ‡ÏË̇ÏË Ë ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË.

ãÛ˜¯‡fl ˚·‡ - ˝ÚÓ ˚·‡ äÓ̘ÌÓ, ÌË͇ÍË ·ËÓÎӄ˘ÂÒ͡ÍÚË‚Ì˚ ‰Ó·‡‚ÍË (ÅÄÑ) Ë ‚ËÚ‡ÏËÌÌ˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ Ì ÔÓÏÓ„ÛÚ ÚÂÏ, ÍÚÓ Ì‡˜Ë̇ÂÚ ‰Â̸ Ò ˜ËÔÒÓ‚ Ë „‡ÁËÓ‚ÍË. ÇÓÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÓ‚ÂÚÓ‚ ÔÓ Ô‡‚ËθÌÓÏÛ ÔËÚ‡Ì˲, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‰ËÂÚÓÎÓ„‡ÏË. LJ¯ ‡ˆËÓÌ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Ï: ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂ-

Ó·ıÓ‰ËÏ˚È Ì‡·Ó ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ë ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı ‚¢ÂÒÚ‚ ÏÓÊÌÓ ÚÓθÍÓ ËÁ ‰ÎËÌÌÓ„Ó ÒÔËÒ͇ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÒÚÛÔÌ˚: Ó‚Ó˘Ë, ÙÛÍÚ˚, ÏflÒÓ, ˚·‡, ÓÂıË, ÏÓÎÓ˜Ì˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ·Ó·Ó‚˚Â, ıη, χ͇ÓÌ˚ ËÁ Ú‚Â‰˚ı ÒÓÚÓ‚ Ô¯ÂÌˈ˚, fl„Ó‰˚ Ë ÁÂÎÂ̸. àÁ·Â„‡ÈÚ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl ÔÓÎÛÙ‡·Ë͇ÚÓ‚, ÍÓη‡Ò, Ò‡‰ÂÎÂÍ Ë ÔÓ˜Ëı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. Ö¯¸Ú ˜‡˘Â, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ Á‡‚Ú‡Í‡ÈÚ ÔÎÓÚÌÓ, ӷ‰‡ÈÚ ÛÏÂÂÌÌÓ, ‡ ÛÊË̇ÈÚ ÒÍÛ‰ÌÓ. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÂÂÍÛÒÓ‚ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ҂ÂÊË ӂӢË, ÙÛÍÚ˚ Ë ÍËÒÎÓÏÓÎÓ˜Ì˚ ̇ÔËÚÍË. ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË ·ÂÎÍÓ‚, ÊËÓ‚ Ë Û„Î‚Ӊӂ Á‡ ‰Â̸ ‰ÓÎÊÌÓ ÔËÏÂÌÓ ‡‚ÌflÚ¸Òfl 1:1:4. éÒÌÓ‚ÌÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÌÂ„ËË — ۄ΂Ӊ˚, ÔË Ëı ̉ÓÒÚ‡ÚÍ ÚÂÎÓ Ì‡˜Ë̇ÂÚ ˜ÂÔ‡Ú¸ ˝ÌÂ„˲ ËÁ ·ÂÎÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ‚ Ï˚¯ˆ‡ı, Î˯‡fl Ó„‡ÌËÁÏ ÒÚÓËÚÂθÌÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ· ‰Îfl ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚ı „ÓÏÓÌÓ‚ Ë ‡ÌÚËÚÂÎ. ì„΂Ӊ˚ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÁ Ó‚Ó˘ÂÈ, ˆÂθÌÓÁÂÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, χ͇ÓÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ Ú‚Â‰˚ı ÒÓÚÓ‚ Ô¯ÂÌˈ˚ Ë ÍÛÔ. Ä ‚ÓÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ò‡ı‡‡ ̇‰Ó Ó„‡Ì˘ËÚ¸ (Ì ·Óθ¯Â 10 ˜‡ÈÌ˚ı ÎÓÊÂÍ ‚ ‰Â̸). èË ÌÂı‚‡ÚÍ ·ÂÎÍÓ‚ ÒÌËʇÂÚÒfl ËÏÏÛÌËÚÂÚ, ̇Û¯‡˛ÚÒfl „ÓÏÓ̇θÌ˚È ·‡Î‡ÌÒ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Ú͇ÌÂÈ Ó„‡ÌËÁχ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏflÒÓ Ë ˚·Û ÂÒÚ¸ ̇‰Ó Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ. éÚ ÊËÓ‚ ÓÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÚÓÊ ÌÂθÁfl (Ëı ̉ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚‰ÂÚ Í Ì‡Û¯ÂÌ˲ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ‚ÌÓÈ Ë ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ) — ÌÓ Ëı ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì‡‰Ó ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸. Ç‰ÌÓ„Ó ÊË‡ ÏÌÓ„Ó ‚ ÍÓη‡Ò‡ı, Ò·‰ÓÒÚflı, χÈÓÌÂÁÂ, Ò˚‡ı. èÓÎÂÁÌ˚È ÏÓÊÌÓ ˜ÂÔ‡Ú¸ ËÁ ˚·˚ (Ó̇ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ 3 ‡Á‡ ‚ ̉Âβ), ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‡ÒÚËÚÂθÌÓ„Ó Ï‡Ò·. ÜË‚ÓÚÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ÓÚ Ó·˘Â„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÊËÓ‚, ÓÒڇθÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡ÒÚËÚÂθÌ˚ÏË. é‚Ó˘Ë Ë ÙÛÍÚ˚ ÎÛ˜¯Â ÂÒÚ¸ Ò˚˚ÏË ËÎË ÏËÌËχθÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ÏË ÚÂÏ˘ÂÒÍË. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ËË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ‰Îfl Ó„‡ÌËÁχ, Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. ÖÒÎË ‚˚ ˆÂÎ˚È ‰Â̸ ÒˉËÚ ‚ ÓÙËÒÂ, ÚÓ Ú‡ÚËÚ ÓÍÓÎÓ 1600 Í͇Π— ˝ÚÓ Ó˜Â̸ ÌËÁ͇fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. èË Âʉ̂Ì˚ı Á‡ÌflÚËflı ÙËÚÌÂÒÓÏ ‚ ‰Â̸ Ú‡ÚËÚÒfl ‰Ó 2500 Í͇Π— ˝ÚÓ Ò‰Ìflfl ̇„ÛÁ͇. íflÊÂÎ˚È ÙËÁ˘ÂÒÍËÈ ÚÛ‰ ÓÚÌËχÂÚ 4000 Ë ·ÓΠÍ͇Π‚ ‰Â̸. èÓ˝ÚÓÏÛ Í‡ÎÓËÈÌÓÒÚ¸ ‡ˆËÓ̇ ̇‰Ó ÔÓ‰·Ë‡Ú¸, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÓÔ‰ÂÎË‚, ÒÍÓθÍÓ ˝ÌÂ„ËË ‚˚ Ú‡ÚËÚÂ. Ä „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‰Óχ ÔÓÎÂÁÌ – Ë ‚˚„Ó‰ÌÂÂ, - ˜ÂÏ „ÛÎflÌÓ ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ÔÓÎÛÙ‡·Ë͇Ú˚. àÁÏÂÌÂÌË Ôˢ‚˚ı ÔË‚˚˜ÂÍ ·Î‡„ÓÔËflÚÌÓ Ò͇ÊÂÚÒfl ̇ Á‰ÓÓ‚¸Â, ‚̯ÌÂÏ ‚Ë‰Â Ë Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËË. чÊ ËÁ ÔÓÒÚ˚ı, ̉ÓÓ„Ëı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÔÚËχθÌ˚È ‡ˆËÓÌ. ÑËÂÚÓÎÓ„Ë Ô‰·„‡˛Ú ÒÔˆˇθÌ˚ ‰ËÂÚ˚, ‚‰‚Ó ÒÌËʇ˛˘Ë ËÒÍ ‡Á‚ËÚËfl Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌËfl. ä ÔËÏÂÛ, ËÒÍ ÍÓÓ̇ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË ÒÂ‰ˆ‡ ‰Îfl β‰ÂÈ, Òӷ≇˛˘Ëı Á‡Ô‡‰ÌÛ˛ ‰ËÂÚÛ (Í‡ÒÌÓ ÊËÌÓ ÏflÒÓ, ÒÎË‚Ó˜ÌÓ χÒÎÓ, ÊËÌ˚ ÏÓÎÓ˜Ì˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ‡ÙËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ ÁÂÌÓ‚˚Â), Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ̇ 33%. ì ÚÂı ÊÂ, ÍÚÓ ÔˉÂÊË‚‡ÂÚÒfl Ò‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒÍÓÈ ‰ËÂÚ˚ (ÓÎË‚ÍÓ‚Ó χÒÎÓ, Ó‚Ó˘Ë, ·Ó·Ó‚˚Â, ÙÛÍÚ˚, ÓÂıË, ˆÂθÌÓÁÂÌÓ‚˚Â, ÈÓ„ÛÚ, ˚·‡, ÏÓÂÔÓ‰ÛÍÚ˚), ËÒÍ ÍÓÓ̇ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË ÒÂ‰ˆ‡ ÒÌËʇÂÚÒfl ̇ 37%. Ç˚ÒÓÍÓ ÒÓ‰ÂʇÌË ÊËÓ‚ ‚ ‡ˆËÓÌ ÏÓÎÓ‰˚ı β‰ÂÈ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÏÛ ÛÓ‚Ì˛ ‡Á‚ËÚËfl Û ÌËı ‡ÍÓ‚˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ‚ ·ÓΠÔÓÊËÎÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. Ä ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÚ·ÎÂÌË ÒÓÎË Ò˜ËÚ‡˛Ú „·‚ÌÓÈ Ô˘ËÌÓÈ ÂÁÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ Á‡·Ó΂‡ÂÏÓÒÚË ‡ÍÓÏ Ô‰ÒÚ‡ÚÂθÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ ‚ üÔÓÌËË.

Ö͇ÚÂË̇ èàóìÉàçÄ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

23

ë‡Î‡Ú ËÁ ‡‚Ó͇‰Ó Ò Í‚ÂÚ͇ÏË

ÖÑàå ÑéåÄ ë Çõëéñäéâ

ãÛÍÓ‚˚È ÒÛÔ Ì‡ Òˉ 8–10 ÎÛÍӂˈ, 1/2 ·‡ÚÓ̇ ·ÂÎÓ„Ó ıη‡, 80 „ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡Ò·, 50 „ „˛ÈÂ‡, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚ÂÚÓ˜ÂÍ ÔÂÚÛ¯ÍË, 500 ÏÎ fl·ÎÓ˜ÌÓ„Ó Òˉ‡, 30–40 ÏÎ ·ẨË, 10–15 ÏÎ ÛÍÒÛÒ‡ ËÁ ıÂÂÒ‡. ÑÎfl Á‡Ô‡‚ÍË: 30 „ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡Ò·, 300 ÏÎ ÌÂÒÓÎÂÌÓ„Ó ÍÛËÌÓ„Ó ·ÛθÓ̇, 250 ÏÎ fl·ÎÓ˜ÌÓ„Ó Òˉ‡, 4–5 ‚ÂÚÓ˜ÂÍ ÒÛıÓ„Ó ÓÁχË̇, 4–5 ‚ÂÚÓ˜ÂÍ ÒÛıÓ„Ó ÚËϸfl̇, 4–5 ‚ÂÚÓ˜ÂÍ ÒÛıÓ„Ó Ï‡ÈÓ‡Ì‡, 1 ÒÚ. ÎÓÊ͇ ÏÛÍË, ˘ÂÔÓÚ͇ Ò‚ÂÊÂÏÓÎÓÚÓ„Ó ˜ÂÌÓ„Ó ÔÂˆ‡, ˘ÂÔÓÚ͇ ÏÓÒÍÓÈ ÒÓÎË. ÛÍ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ë Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÔÓÎÛÍÓθˆ‡ÏË. Ç ÚflÊÂÎÓÈ Í‡ÒÚ˛Î ‡ÁÓ„ÂÚ¸ 50 „ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡Ò·, ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ÎÛÍ Ë ÚÓÏËÚ¸ ̇ ωÎÂÌÌÓÏ Ó„ÌÂ, ÔÓ͇ ÓÌ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ Ïfl„ÍËÏ Ë ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï. èË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Á‡Ô‡‚ÍÛ: ‚ ‰Û„ÓÈ Í‡ÒÚ˛ÎÂ Ò ÚÓÎÒÚ˚Ï ‰ÌÓÏ ‡ÁÓ„ÂÚ¸ 30 „ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡Ò·, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÏÛÍÛ Ë, ÔÓϯË-

ã

‚‡fl, ӷʇËÚ¸  ‰Ó ÁÓÎÓÚËÒÚÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. ÇÎËÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó „Ófl˜Â„Ó ÍÛËÌÓ„Ó ·ÛθÓ̇, ‚˚ϯ˂‡fl ‚Â̘ËÍÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì ·˚ÎÓ ÍÓÏÓ˜ÍÓ‚, Á‡ÚÂÏ ‚ÎËÚ¸ ¢ ÌÂÏÌÓ„Ó ·ÛθÓ̇ Ë Òˉ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚ÂÚÓ˜ÍË Ï‡ÈÓ‡Ì‡, ÓÁχË̇ Ë ÚËϸfl̇, ÔÂÂϯ‡Ú¸. ÇÎËÚ¸ ¢ ÔÓˆË˛ ·ÛθÓ̇, ÔÓÒÓÎËÚ¸, ÔÓÔÂ˜ËÚ¸ Ë ‰Ó‚ÂÒÚË Ï‡ÒÒÛ ‰Ó ÍËÔÂÌËfl. ÉÓÚÓ‚Û˛ Á‡Ô‡‚ÍÛ Ôӈ‰ËÚ¸ ˜ÂÂÁ ÒËÚÓ. Ç Í‡ÒÚ˛Î˛ Ò ÎÛÍÓÏ ‚ÎËÚ¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl Òˉ Ë Á‡Ô‡‚ÍÛ, ÔÂÂϯ‡Ú¸, ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ Ó„Ó̸ Ë ‚‡ËÚ¸ 15–20 ÏËÌÛÚ. É˛ÈÂ ̇ÚÂÂÚ¸ ̇ ÍÛÔÌÓÈ ÚÂÍÂ. ïη ̇ÂÁ‡Ú¸, ͇ʉ˚È ÍÛÒÓÍ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ̇χÁ‡Ú¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒfl ÒÎË‚Ó˜Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ, ‚˚ÎÓÊËÚ¸ χÒÎÓÏ ‚‚Âı ‚ ‚˚ÒÚÂÎÂÌÌ˚È ÙÓθ„ÓÈ ÔÓÚË‚Â̸ Ë ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ Ò˚ÓÏ. éÚÔ‡‚ËÚ¸ ıη ̇ 2–3 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓ‰ ‡ÁÓ„ÂÚ˚È „Ëθ. ê‡ÁÎËÚ¸ ÒÛÔ ÔÓ Ú‡ÂÎ͇Ï, ‚ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓˆË˛ ‚ÎËÚ¸ 1 ˜. ÎÓÊÍÛ ·ẨË, ÌÂÒÍÓθÍÓ Í‡ÔÂθ ÛÍÒÛÒ‡ ËÁ ıÂÂÒ‡, Ò‚ÂıÛ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ „ÂÌÍË Ò Ò˚ÓÏ. èÂÚÛ¯ÍÛ ÏÂÎÍÓ ÔÓÛ·ËÚ¸ Ë ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ ÒÛÔ.

è‡˝Î¸fl Ò ÍÓÎËÍÓÏ 1 Úۯ͇ ÍÓÎË͇, 1 1/2 Òڇ͇̇ ·ÛÓ„Ó ËÒ‡, 2 ÁÂÎÂÌ˚ı Ò·‰ÍËı ÔÂˆ‡, 1 ÍÛÔ̇fl ÎÛÍӂˈ‡, 100 „ ÚÓÌÍÓ Ì‡ÂÁ‡ÌÌÓ„Ó ·ÂÍÓ̇, 150 ÏÎ ·ÂÎÓ„Ó ‚Ë̇, 1 ÒÚ. ÎÓÊ͇ ÓÎË‚ÍÓ‚Ó„Ó Ï‡Ò·, 1 ˜. ÎÓÊ͇ Ò „ÓÍÓÈ ÚÓχÚÌÓÈ Ô‡ÒÚ˚, 1 ˜. ÎÓÊ͇ ¯‡Ù‡Ì‡, 3–4 fl„Ó‰˚ ÏÓÊÊ‚ÂθÌË͇, 3 ·‚Ó‚˚ı ÎËÒÚ‡, 3 „‚ÓÁ‰ËÍË, ˘ÂÔÓÚ͇ ÍÓÔ˜ÂÌÓÈ Ô‡ÔËÍË, 1/2 ˜. ÎÓÊÍË ÏÓÒÍÓÈ ÒÓÎË. ÛıÓ‚ÍÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ‡ÁÓ„ÂÚ¸ ‰Ó 220 „‡‰ÛÒÓ‚. íÛ¯ÍÛ ÍÓÎË͇ ‚˚Ï˚Ú¸, Ó·ÒÛ¯ËÚ¸ Ë ‡ÁÂÁ‡Ú¸ ̇ ÍÛÒÍË (ÂÒÎË ÂÒÚ¸ ÔÂ-

Ñ

˜Â̸ — ÒÓı‡ÌËÚ¸). á‡ÎËÚ¸ ÏflÒÓ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÍ˚ÚÓ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ „‚ÓÁ‰ËÍÛ, ÏÓÊÊ‚ÂθÌËÍ, 1 ·‚Ó‚˚È ÎËÒÚ, ÔÓÒÓÎËÚ¸ Ë ‚‡ËÚ¸ 35 ÏËÌÛÚ. ë·‰ÍËÈ ÔÂˆ Á‡‚ÂÌÛÚ¸ ‚ ÙÓθ„Û, ÛÎÓÊËÚ¸ ‚ Ì·Óθ¯Û˛ ÙÓÏÛ Ë ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ‡ÁÓ„ÂÚÛ˛ ‰ÛıÓ‚ÍÛ Ì‡ 15 ÏËÌÛÚ, Á‡ÚÂÏ ‡ÒÍ˚Ú¸ ÙÓθ„Û Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÙÓÏÛ Ì‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ ÔÓ‰ „Ëθ. èÓÏÂÒÚËÚ¸ Á‡Ô˜ÂÌÌ˚È ÔÂˆ ‚ Ô‡ÍÂÚ Ë ÔÎÓÚÌÓ Á‡Í˚Ú¸ „Ó. Ç „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÚflÊÂÎÓÈ ÒÍÓ‚ÓӉ ‡ÁÓ„ÂÚ¸ ÓÎË‚ÍÓ‚Ó χÒÎÓ Ë Ó·Ê‡ËÚ¸ ·ÂÍÓÌ ‰Ó ÁÓÎÓÚËÒÚÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. ãÛÍ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸, ÏÂÎÍÓ ÔÓÛ·ËÚ¸ Ë ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Í ·ÂÍÓÌÛ, ‚Ò ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë Ó·Ê‡ËÚ¸ ÎÛÍ ‰Ó ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË. åflÒÓ ÍÓÎË͇ ‚˚ÌÛÚ¸ ËÁ ·ÛθÓ̇, ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ÓÚ ÍÓÒÚÂÈ Ë Ì‡ÂÁ‡Ú¸ Ì·Óθ¯ËÏË ÍÛÒӘ͇ÏË. ò‡Ù‡Ì Á‡ÎËÚ¸ Ì·Óθ¯ËÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ·ÛθÓ̇ Ë ‰‡Ú¸ ̇ÒÚÓflÚ¸Òfl. Ç˚ÎÓÊËÚ¸ ÍÛÒÓ˜ÍË ÍÓÎË͇ Í ÎÛÍÛ Ò ·ÂÍÓÌÓÏ, Û‚Â΢ËÚ¸ Ó„Ó̸, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Ô˜Â̸ ÍÓÎË͇, ÚÓχÚÌÛ˛ Ô‡ÒÚÛ, ÍÓÔ˜ÂÌÛ˛ Ô‡ÔËÍÛ, ‚ÎËÚ¸ ¯‡Ù‡Ì Ò ·ÛθÓÌÓÏ, ÔÂÂϯ‡Ú¸, Á‡ÚÂÏ ‚Ò˚Ô‡Ú¸ ËÒ Ë ÔÓÒÓÎËÚ¸. ÇÎËÚ¸ ‚ËÌÓ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ·‚Ó‚˚ ÎËÒÚ¸fl, ¢ ‡Á ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë Á‡ÎËÚ¸ ‚Ò „Ófl˜ËÏ ·ÛθÓÌÓÏ. ìÏÂ̸¯ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ, ̇Í˚Ú¸ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û Í˚¯ÍÓÈ Ë „ÓÚÓ‚ËÚ¸ 20 ÏËÌÛÚ. ë ÔÓÔÓÚ‚¯Â„Ó ÔÂˆ‡ ÒÌflÚ¸ ÍÓÊˈÛ, ÏflÍÓÚ¸ ÔÓÏÓÍÌÛÚ¸ ·ÛχÊÌ˚Ï ÔÓÎÓÚÂ̈ÂÏ, ̇ÂÁ‡Ú¸ Ì·Óθ¯ËÏË ÍÛÒӘ͇ÏË Ë ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚ Ô‡˝Î¸˛. ÑÂʇڸ ‚Ò ̇ Ó„Ì ¢ ÏËÌÛÚ 5, ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ËÒ‡.

1 ‡‚Ó͇‰Ó, 1 Ó„Ûˆ, 16 – 20 Í‚ÂÚÓÍ, 2 ÒÚ.Î. ÒÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÛÒ‡, 1 ÒÚ.Î. ÓÎË‚ÍÓ‚Ó„Ó Ï‡Ò·, 1 ÒÚ.Î. ÎËÏÓÌÌÓ„Ó ÒÓ͇, ÔÂˆ Ò‚ÂÊÂÏÓÎÓÚ˚È, ÔÂˆ Í‡ÒÌ˚È ‰Îfl ÛÍ‡¯ÂÌËfl, 1 ÔÓÏˉÓ

˚Ï˚Ú¸ ‡‚Ó͇‰Ó, Ó·ÒÛ¯ËÚ¸, ‡ÁÂÁ‡Ú¸ ̇ÔÓÔÓÎ‡Ï Ë ‚˚ÌÛÚ¸ ÍÓÒÚÓ˜ÍÛ. ãÓÊÍÓÈ ‚˚ÒÍÓ·ÎËÚ¸ ÏflÍÓÚ¸ ‡‚Ó͇‰Ó, ÓÒÚ‡‚Ë‚ ÒÚÂÌÓ˜ÍË ÚÓ΢ËÌÓÈ Ì ÏÂÌ 5 ÏÏ. åflÍÓÚ¸ ‡‚Ó͇‰Ó ‡ÒÚÓÎÓ˜¸ ‚ Ô˛Â Ë ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Í ÌÂÏÛ ÒÓ‚˚È ÒÓÛÒ, ÓÎË‚ÍÓ‚Ó χÒÎÓ Ë ÎËÏÓÌÌ˚È ÒÓÍ. é„Ûˆ Ë ÔÓÏˉÓ ÔÓÂÁ‡Ú¸ Ó˜Â̸ ÏÂÎÍËÏË ÍÛÒӘ͇ÏË. ä‚ÂÚÍË Ó˜ËÒÚËÚ¸. ëÓ‰ËÌËÚ¸ ‚Ò ËÌ„‰ËÂÌÚ˚, ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ‚ ËÏÔÓ‚ËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ÏËÒÓ˜ÍË ËÁ ‡‚Ó͇‰Ó. ë‚ÂıÛ ÛÍ‡ÒËÚ¸ Í‚ÂÚ͇ÏË Ë ÏÂÎÍÓ Ì‡Û·ÎÂÌÌ˚Ï Í‡ÒÌ˚Ï ÔÂˆÂÏ.

Ç

åÛÒÒ “Ñ‚‡ ¯ÓÍÓ·‰‡” 200 „ ˜ÂÌÓ„Ó ¯ÓÍÓ·‰‡, 80 „ ·ÂÎÓ„Ó ¯ÓÍÓ·‰‡, 3 flȈ‡, 2 „ÓÒÚË ¯ÓÍÓ·‰Ì˚ı ¯‡ËÍÓ‚ ËÁ „ÓÚÓ‚˚ı ·˚ÒÚ˚ı Á‡‚Ú‡ÍÓ‚, 250 ÏÎ ÏÓÎÓ͇, 150 ÏÎ ÒÎË‚ÓÍ (35%), 1 ÒÚ. ÎÓÊ͇ Ò‡ı‡ÌÓÈ ÔÛ‰˚, 1/2 ˜. ÎÓÊÍË ‚‡ÌËθÌÓ„Ó ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡. ÓÎÓÍÓ ‚ÎËÚ¸ ‚ Ì·Óθ¯Û˛ ͇ÒÚ˛Î˛ Ë ÔÓ„‚‡Ú¸ ‰Ó ÔÂ‚˚ı ÔÛÁ˚¸ÍÓ‚. ÅÂÎÍË ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ÓÚ ÊÂÎÚÍÓ‚. ÜÂÎÚÍË Ò Ò‡-

å

ı‡ÌÓÈ ÔÛ‰ÓÈ ‚Á·ËÚ¸ ÏËÍÒÂÓÏ ‚ Ò‚ÂÚÎÛ˛ χÒÒÛ. çÂÔÂ˚‚ÌÓ ÔÂÂϯ˂‡fl, ÚÓÌÍÓÈ ÒÚÛÈÍÓÈ ‚ÎËÚ¸ Í ÊÂÎÚÍ‡Ï „Ófl˜Â ÏÓÎÓÍÓ, Á‡ÚÂÏ ‚ÂÌÛÚ¸ ‚Ò ‚ ͇ÒÚ˛Î˛ Ë, ÔÓϯ˂‡fl, ÔÓ„‚‡Ú¸ ̇ Ì·Óθ¯ÓÏ Ó„ÌÂ, ÔÓ͇ ÍÂÏ Ì Á‡„ÛÒÚÂÂÚ. ëÌflÚ¸ Ò Ó„Ìfl, ‚ÎËÚ¸ ‚‡ÌËθÌ˚È ˝ÍÒÚ‡ÍÚ, ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë ÓÚÎÓÊËÚ¸ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÍÂχ ‚ ‰Û„Û˛ ÔÓÒÛ‰Û. ÅÂÎ˚È ¯ÓÍÓ·‰ ÔÓÎÓχڸ ÍÛÒӘ͇ÏË, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÏÓÎÓ˜ÌÓ„Ó ÍÂχ Ë ÔÂÂϯ˂‡Ú¸ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó ‡ÒÚ‚ÓÂÌËfl ¯ÓÍÓ·‰‡. óÂÌ˚È ¯ÓÍÓ·‰ ‡ÒÚÓÔËÚ¸ ̇ ‚Ó‰flÌÓÈ ·‡ÌÂ. èÓÎÓ‚ËÌÛ ˜ÂÌÓ„Ó ‡ÒÚÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ¯ÓÍÓ·‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚ ‰Û„Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÏÓÎÓ˜ÌÓ„Ó ÍÂχ, ÔÂÂϯ‡Ú¸ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÒÚÛ‰ËÚ¸. ê‡ÒÒÚÂÎËÚ¸ ̇ ‡·Ó˜ÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ·Ûχ„Û ‰Îfl ‚˚Ô˜ÍË, ‚˚ÎËÚ¸ ̇ ÒÂ‰ËÌÛ ˜‡ÒÚ¸ ‡ÒÚÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÌÓ„Ó ¯ÓÍÓ·‰‡, ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ̇ ÌÂ„Ó ¯ÓÍÓ·‰Ì˚ ¯‡ËÍË Ë Á‡ÎËÚ¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒfl ˜ÂÌ˚Ï ¯ÓÍÓ·‰ÓÏ. ç‡Í˚Ú¸ Í‡flÏË ·Ûχ„Ë, ÔÓÒÚÛ˜‡Ú¸ Ò‚ÂıÛ ÚÓÎÍÛ¯ÍÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂÏÌÓ„Ó ‡Á‰Ó·ËÚ¸ ¯‡ËÍË, Ë ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ¯ÓÍÓ·‰ÌÛ˛ χÒÒÛ Ì‡ 5 ÏËÌÛÚ ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ. ëÎË‚ÍË ‚Á·ËÚ¸ ÏËÍÒÂÓÏ ‚ ÔÎÓÚÌÛ˛ χÒÒÛ, ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÔÓÔÓ·Ï, Ó‰ÌÛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ϯ‡Ú¸ ‚ ÍÂÏ Ò ˜ÂÌ˚Ï ¯ÓÍÓ·‰ÓÏ, ‚ÚÓÛ˛ — ‚ ÍÂÏ Ò ·ÂÎ˚Ï ¯ÓÍÓ·‰ÓÏ. ÅÂÎÍË ‚Á·ËÚ¸ ‚ Ô˚¯ÌÛ˛ χÒÒÛ, ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ‚ϯ‡Ú¸ ‚ ÍÂÏ Ò ˜ÂÌ˚Ï ¯ÓÍÓ·‰ÓÏ, ÔÓÎÓ‚ËÌÛ — ‚ ÍÂÏ Ò ·ÂÎ˚Ï ¯ÓÍÓ·‰ÓÏ. éı·ʉÂÌÌÛ˛ ¯ÓÍÓ·‰ÌÛ˛ χÒÒÛ Ò ¯‡Ë͇ÏË ÔÓÂÁ‡Ú¸ Ì·Óθ¯ËÏË ÔÓÎÓÒ͇ÏË, 4 ÔÓÎÓÒÍË Ò‰Â·ڸ ÌÂÏÌÓ„Ó ¯Ë ‰Û„Ëı. Ç ÔÓÁ‡˜Ì˚ ·Ó͇Î˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÂÚË͇θÌÓ ¯ËÓÍË ¯ÓÍÓ·‰Ì˚ ÔÓÎÓÒÍË — ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ‚ ·Ó͇Î, ‚ÎËÚ¸ ‚ ͇ʉ˚È Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÌÂÏÌÓ„Û ·ÂÎÓ„Ó ÏÛÒÒ‡, Á‡ÚÂÏ ÔÓÌÂÏÌÓ„Û ˜ÂÌÓ„Ó. éÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ¯ÓÍÓ·‰Ì˚ ÔÓÎÓÒÍË ‚ÓÚÍÌÛÚ¸ ‚ ·Ó͇Î˚ ËÎË ‡ÒÍÓ¯ËÚ¸ Ë ÔËÒ˚Ô‡Ú¸ ÏÛÒÒ. éÚÔ‡‚ËÚ¸ ÏÛÒÒ ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ Ì‡ 2–3 ˜‡Ò‡.

ÇÒfl ̇¯‡ ÊËÁ̸ —

К

икра

Качество икры производства компании Awers обеспечивается тем, что для ее производства отбирается рыба, добываемая в чистых ледяных водах Аляски. Прямо там же, без задержки, она и перерабатывается.

SALE! SALE! SALE!

Красная икра, изготовленная по традиционной российской технологии, является экологически чистым и кошерным продуктом.

Sale ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ÉÓÒÛ‰‡‚ Á‡Í‡Á” 907 „ $39.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “èÓ‰‡Ә̇fl” 500 „ $31.50

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “Red Pearl” 454 „ $25.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “äÂÏÎfi‚Ò͇fl” 300 „ $18.00

Вы можете приобрести различные виды икры позвонив нам по телефону:

www.red-caviar.com или

www.caviar2u.com

AWERS

признак хорошего вкуса

KAK áÄäÄ áÄíú :

или посетив наc в Интернете:

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ñ‡Ò͇fl” 200 „ $11.90

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ä‡ÔËÚ‡ÌÒ͇fl” 180 „ $10.15

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠100 „ $6.90

óÂ̇fl ËÍ‡ 100 „ $42.00

Sale

Sale

$43.00

$25.00

$2.50

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠100 „ $70.00

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠56 „ $40.00

Sale

1-888-297-9196

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÏÂÚ‡Î. ·‡ÌӘ͠Russian Style 200 „ $8.90

$19.00

ÜËÚÂÎË ·Óθ¯Ó„Ó ë˽ڷ ÏÓ„ÛÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ËÍÛ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û Ì‡Ò ‚ χ„‡ÁËÌ ÔÓ ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ. èË ÓÔ·Ú ÔÓ ÔÓ˜Ú ÓÚÔ‡‚¸Ú money order, ËÏfl, ‡‰ÂÒ Ë ÚÂÎ. ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: Awers, Inc. 12832 NE 14th Place, Bellevue, WA 98005

å‡ÒÎÓ ËÍÓÌÓ 200 „ $3.00

Минимальная покупка — 12 баночек любого наименования. Отправка осуществляется почтой в пенопластовом ящике со льдом. Стоимость отправки первых 12 баночек — $21. Стоимость отправки каждой дополнительной баночки после первых 12 — $1.


www.vnovomsvete.com

24

ОТЕЛЬ “PINE”

Ò 1980 „Ó‰‡

êìëëäàâ äìêéêí Ç äÄíëäàãúëäàï ÉéêÄï

• äÓÔÛÒ‡, ÛÚÓÔ‡˛˘Ë ‚ ÚÂÌË ÓÒÍÓ¯Ì˚ı ÒÓÒÂÌ • äÓÏÙÓÚ‡·ÂθÌ˚ 1- Ë 2-ÍÓÏ̇ÚÌ˚ ÌÓÏÂ‡ Ò ÍÓ̉ˈËÓÌÂ‡ÏË, ÚÂ΂ËÁÓ‡ÏË Ë ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ÏË • Ñ‚‡ ÍÛԇθÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÓÚÍ˚Ú˚È Ë Á‡Í˚Ú˚È ä‡Ê‰˚È Ò Ô‡ËÎÍÓÈ, ‰Ê‡ÍÛÁË Ë Ô·‚‡ÚÂθÌ˚Ï ·‡ÒÒÂÈÌÓÏ • ëÔÓÚ˂̇fl Ë ‰ÂÚÒ͇fl ÔÎÓ˘‡‰ÍË • íÂÌÌËÒÌ˚È ÍÓÚ, ÚÂ̇ÊÂ˚ • ÅËθfl‰, ̇ÒÚÓθÌ˚È ÚÂÌÌËÒ • ÑËÒÍÓ, ÍËÌÓÁ‡Î • êÛÒÒÍÓ ÚÂ΂ˉÂÌË • ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ‰Óχ¯Ìflfl ÍÛıÌfl • ãÂÒ - „Ë·˚, fl„Ó‰˚ • éÁÂ‡ - ˚·‡Î͇, ÔÎflÊ, ÎÓ‰ÍË, ͇ڇχ‡Ì˚, ÒÍÛÚÂ˚ • ãÓ¯‡‰Ë, ÔÓÌË • ä‡ÁËÌÓ

24—30 χfl 2013

New York Philharmonic Alan Gilbert Music Director

ãàáÄ ÅÄíàÄòÇàãà àëèéãçüÖí èêéäéîúÖÇÄ “Потрясающе талантлива... Легкая, искрящаяся манера исполнения госпожи Батиашвили передает магию музыки во всей ее полноте”. -- Нью-Йорк таймс

Цена - от $350 Á‡ 7 ‰ÌÂÈ, 6 ÌÓ˜ÂÈ

от $55 в день

(‚ÍÎ. 3-‡ÁÓ‚Ó ÔËÚ‡ÌËÂ) + ̇ÎÓ„ Доставка по желанию

ПЕНСИОНЕРЫ!

12 дней - $550 22 июня - 2 июля 19 августа - 30 августа

Hotel “Pine” P.O.Box 19 White Lake, NY 12786

www.russianresort.net 1(845) 583-4895 ÅÂÒÔ·ÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ:

1(888) 583-5830

Алан Гилберт, дирижер Лиза Батиашвили, скрипка Состав солистов в “Узнике”: Джералд Финли, бас-баритон Патриция Расетт, сопрано Питер Хоаре, тенор Вильям Фергюсон, тенор Сидней Аутлоу, баритон Хор Коллегиального собора Джеймс Багвелл, художественный руководитель ПРОКОФЬЕВ “Концерт для скрипки № 1” ДАЛЛАПИККОЛА “Узник” Четверг, 6 июня, 7:30 pm; Вторник, 11 июня, 7:30 pm Суббота, 8 июня, 8:00 pm Лекция за час до начала концерта. $7

ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ: ÒÍˉ͇ ‰Ó 40%! èË Á‡Í‡Á Û͇ÊËÚ ÍÓ‰ LISA

212-875-5656

nyphil.org/prokofiev

or visit the Avery Fisher Hall Box Office These concerts are sponsored by Yoko Nagae Ceschina. This performance is made possible through the Helen Huntington Hull Fund. Major support is provided by The Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation. Programs of the New York Philharmonic are supported, in part, by public funds from the New York City Department of Cultural Affairs in partnership with the City Council, the New York State Council on the Arts, and the National Endowment for the Arts. Classical 105.9 FM WQXR is the Radio Station of the New York Philharmonic. Photo by Mat Hennek. © 2013 New York Philharmonic.

Metropolitan Opera House Box Office Broadway at 64th Street; Sun Noon-6 pm, Mon – Sat 10 am-8 pm

Call 212.362.6000

Don Quixote НАЧИНАЯ С ПЯТНИЦЫ! 24 - 30 мая

s

abt.org

Наталья Осипова Москва, Россия Суббота, 25 мая 8 pm Вторник, 28 мая 7:30 pm

Иван Васильев Владивосток, Россия Суббота, 25 мая 8 pm Вторник, 28 мая 7:30 pm

Полина Семионова Москва, Россия Понедельник, 27 мая 7:30 pm

Вероника Парт Санкт-Петербург, Россия Среда, 29 мая 2 pm

Хореография Мариуса Петипа и Александра Горского

Даниил Симкин Новосибирск, Россия Четверг, 30 мая 7:30 pm

Балет

Polina Semionova. Photo by Gene Schiavone. Casts and prices subject to change. No refunds or exchanges.

по мотивам романа Сервантеса. Сказка о любви и рыцарстве. Калейдоскоп ярких номеров: от бравурного танца тореадора Эспады до пестрого табора цыган. Истинный хореографический фейерверк!

Денис Матвиенко Днепропетровск, Украина Среда, 29 мая 7:30 pm


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

“Ççë”- Äêí “çÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ Á‡ „‡Î‡? ɉ ԇ‰Â-‰Â?!”— ‚ÓÁÏÛ˘‡ÎÒfl ‚ ‡ÌÚ‡ÍÚ ÌÂÍËÈ „‡Ê‰‡ÌËÌ. ÑÛχ˛, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î Ì ӉËÌÓÍ.

Ñ

Û„Ë (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë fl) ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸: ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ä‚Ë̇ å‡ÍÍÂÌÁË ‚Ìfl· ʇÎÓ·‡Ï ÚÂı, ÍÚÓ ÛÒڇΠÓÚ Ó‰ÌËı Ë ÚÂı Ê ԇ-‰Â-‰Â, Á‡ÔÓÎÌfl˛˘Ëı ËÁ „Ó‰‡ ‚ „Ó‰ ·‡ÎÂÚÌ˚ „‡Î‡‚˜Â‡, Ë ¯Ë· Ó„‡Ì˘ËÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ ‰‚ÛÏfl – ËÁ «äÓÒ‡‡» (Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ äÒËÓχ˚ ê‡ÈÂÒ, Á‡ÏÂÌË‚¯ÂÈ ‡ÒÚflÌÛ‚¯Û˛ Ò‚flÁÍË ç‡Ú‡Î¸˛ éÒËÔÓ‚Û, Ë à‚‡Ì‡ LJÒË肇) Ë ËÁ «ëÔfl˘ÂÈ Í‡Ò‡‚ˈ˚» (Ò „·‚Ì˚Ï ÔË̈ÂÏ ÄÅí Ñ˝‚ˉÓÏ ïÓÎηÂ„ÓÏ Ë ÍÓÂflÌÍÓÈ ïË ëËÓ, ̉‡‚ÌÓ ‚ÓÁ‚‰ÂÌÌÓÈ ‚ ÒÚ‡ÚÛÒ ÔËÏ˚). é·‡ ˝ÚË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl, Ô˘ÂÏ «äÓÒ‡» ‚ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ·Û‰ÛÚ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ‚ Ú˜ÂÌË ÒÂÁÓ̇. É·‚Ì˚È ÔË̈ËÔ ‚ÒÂı „‡Î‡ ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó Å‡ÎÂÚÌÓ„Ó í‡Ú‡ — ÔÓÂÍ·ÏËÓ‚‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÛ·ÎË͇ ۂˉËÚ Ì‡ ÒˆÂÌ “åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ-ÓÔÂ‡“ ‚ Ú˜ÂÌË ‚ÓÒ¸ÏË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ̉Âθ, – ·˚Î ÒÓı‡ÌÂÌ. ÇÓÚ ÚÓθÍÓ ‚ÏÂÒÚÓ «ˆËÚËÓ‚‡ÌËfl» ËÁ Á̇ÍÓÏ˚ı ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ (‡ ‚ ÒÂÁÓÌ ·Û‰ÛÚ Ë «ã·‰ËÌÓ ÓÁÂÓ», Ë «êÓÏÂÓ Ë ÑÊÛθÂÚÚ‡», Ë «ÑÓÌ-äËıÓÚ») ÔÓ„‡Ïχ ҉·· ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ ÌÓ‚ËÌ͇ı, ÔÛÒÚ¸ ÔÓÓÈ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂθÌ˚ı. ÇÓÚ, Ò͇ÊÂÏ, «éÌ„ËÌ» ÑÊÓ̇ ä‡ÌÍÓ (1965 „.). ëÔÂÍÚ‡Íθ ‚ÂÌÛÎÒfl ÔÓÒΠ‰ÓÎ„Ó„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ‚ ÄÅí ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÒÂÁÓÌÂ, ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓȉÂÚ ÒÌÓ‚‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ‚ ÄÅí Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ë‰Â‡Î¸Ì˚ı í‡Ú¸flÌ – ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË àË̇ Ñ‚ÓÓ‚ÂÌÍÓ Ë Ñˇ̇ Ç˯Ì‚‡. ëÓ ÒˆÂÌ˚ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ·‡Î‡ Ò ÔÓÎÓÌÂÁÓÏ Ë ‰Û˝ÚÓÏ í‡Ú¸flÌ˚ (Ñˇ̇ Ç˯Ì‚‡) Ë ÉÂÏË̇ (ÑÊÂÈÏÒ ì‡ÈÚ҇ȉ) Ë Ì‡˜‡ÎÒfl „‡Î‡-‚˜Â. èÓ˝Ú˘̇fl ıÓÂÓ„‡ÙËfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ô‚ۘ‡fl Ë ‚˚‡ÁËÚÂθ̇fl ‚ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË Ç˯Ì‚ÓÈ, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ÒÓÔÓ‚Óʉ‡Î‡Ò¸ Ì ӘÂ̸ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓÈ, Ïfl„ÍÓ „Ó‚Ófl, ÏÛÁ˚ÍÓÈ. ä‡Í Ë ‚Ò ÓÒڇθÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠÓ̇ ̇ÔË҇̇ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÏ, ÌÓ Ì ‰Îfl ÓÔÂ˚ «Ö‚„ÂÌËÈ éÌ„ËÌ». é̇ ‚ÁflÚ‡ ËÁ ‰Û„Ëı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡, ‡ Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË Ë Ì ӘÂ̸ Û‰‡˜Ì˚ ÓÔÛÒ˚. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‰Û„ËÏ ˝ÔËÁÓ‰‡Ï ‚ ˝ÚÓÏ ·‡ÎÂÚ ÔÓ‚ÂÁÎÓ ·Óθ¯Â, ‚ ˜ÂÏ ÏÓ„ÎË Û·Â‰ËÚ¸Òfl ÚÂ, ÍÚÓ ÔÓ·˚‚‡Î ̇ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎflı ÔÂ‚ÓÈ Ì‰ÂÎË ÒÂÁÓ̇. ᇠ«éÌ„ËÌ˚Ï» ÔÓÒΉӂ‡Î «äÓÚÂÊ» — ‚ÂҸχ ÒÍۘ̇fl ÍÓÏÔËÎflˆËfl Í·ÒÒ˘ÂÒÍËı Ô‡, ҉·Ì̇fl ê‡ÈÏÓ̉ÓÏ ã˛ÍÂÌÒÓÏ Ì‡ ÏÛÁ˚ÍÛ

ä‡Ê‰˚È „Ó‰ ‚ ̇˜‡Î χfl ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Í˚¯‡ ÏÛÁÂfl “åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ“, Ô˘ÂÏ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl Ì ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇Ó‰ β·Ó‚‡ÎÒfl ÓÚÍ˚‚‡˛˘ËÏÒfl Ò Ì ‚ˉÓÏ Ì‡ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È Ô‡Í Ë Ì·ÓÒÍ·˚ ÏˉڇÛ̇. ÓÚ ÛÊ ÔÓÎÚÓ‡ ‰ÂÒflÚ͇ ÎÂÚ, Í‡Í Í˚¯‡ „ÛÎflÌÓ Ô‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ¢ ӉËÌ Á‡Î ÏÛÁÂfl, ÌÓ Î˯¸ Ò ‰‚ÛÏfl ÒÚÂ̇ÏË. íÛÚ ‡ÒÔÓ·„‡˛ÚÒfl ËÌÒÚ‡ÎÎflˆËË ËÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÒÍÛθÔÚÛ. Ç ‡ÁÌ˚ „Ó‰˚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÔÓÎÁ‡ÎË ÔÓ ·‡Ï·ÛÍÓ‚˚Ï Á‡ÓÒÎflÏ, Á‡·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ ÓÚÎË‚‡˛˘Û˛ ÁÂ͇·ÏË Í‡·ËÌÛ, ÔÓıÓÊÛ˛ ̇ ͇ÔÒÛÎÛ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓ‡·Îfl, ÛÎ˚·‡ÎËÒ¸ ·ÎÂÒÚfl˘ËÏ ¯‡‡Ï ÑÊÂÙÙ‡ äÛÌÒ‡ ËÎË ÔÓ‡Ê‡ÎËÒ¸ ÒÛÓ‚ÓÈ ÚflÊÂÒÚË ÏÂÚ‡Î΢ÂÒ-

Ç

25

“РусскиИ” сезон

‚ АБТ Ñˇ̇ Ç˯Ì‚‡ Ë ÑÊÂÈÏÒ ì‡ÈÚ҇ȉ ‚ ·‡ÎÂÚ “éÌ„ËÌ”. îÓÚÓ: Marty Sohl

«òÂÒÚ‚Ëfl» ËÁ «å·‰˚» êËÏÒÍÓ„ÓäÓÒ‡ÍÓ‚‡ ‰Îfl Û˜ÂÌËÍÓ‚ òÍÓÎ˚ ËÏ. ܇ÍÎËÌ äÂÌ̉Ë-é̇ÒÒËÒ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ëÚÛ‰ËË ÄÅí (Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÒÚ‡ÊÂÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚). ÅΉÌÓ-„ÓÎÛ·˚ ÚÛÌËÍË Ú‡ÌˆÓ‚˘Ëˆ ̇ ÙÓÌ „ÓÎÛ·Ó„Ó Á‡‰ÌË͇ ÍÎÓÌËÎË ‚ ÒÓÌ, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÛ·ÎËÍÛ ‚˚‚ÂÎ à‚‡Ì Ç‡ÒËθ‚ „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô˚Ê͇ÏË Ë ÔËÛ˝Ú‡ÏË ‚ Ô‡-‰Â-‰Â ËÁ «äÓÒ‡‡». éÚÒÛÚÒÚ‚Ë fl‰ÓÏ Ò ÌËÏ ç‡Ú‡Î¸Ë éÒËÔÓ‚ÓÈ, Ô‡‚‰‡, ÔÓÛ·‡‚ËÎÓ Ó„Ìfl. çÓ Á‡ÏÂÌË‚¯‡fl  χÎÂ̸͇fl Ë ÔÓ‰‚ËÊ̇fl äÒËÓχ‡ êÂÈÂÒ, ÍÓÚÓÛ˛ Ò˜ËÚ‡˛Ú ÎÛ˜¯ÂÈ ÒÛ·ÂÚÍÓÈ ÚÛÔÔ˚, ÔÓÒÚ‡‡Î‡Ò¸ Ì ÛÒÚÛÔËÚ¸ Ô‡ÚÌÂÛ ‚ ‚ËÚÛÓÁÌÓÒÚË. ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ˜‡ÒÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÄÅí ÔÓ͇Á‡Î ¢ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ì·Óθ¯Ëı ÌÓÏÂÓ‚: ÒˆÂÌÛ ÓıÓÚ˚ ËÁ Ó˜‡Ó‚‡ÚÂθÌÓ„Ó ÌÂÓÍ·ÒÒ˘ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÎÂÚ‡ įÚÓ̇ «ëËθ‚Ëfl» (Ò ÒÓÎËÒÚÍÓÈ ÑÊËÎË‡Ì åÂÙË), ÛÊ ÛÔÓÏflÌÛÚÓ ÙË̇θÌÓ ԇ-‰Â-‰Â ËÁ «ëÔfl˘ÂÈ» (Ë ïÓÎηÂ„, Ë ëËÓ Ú‡ÌˆÂ‚‡ÎË ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ, ÌÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ÓÒÚÓÓÊÌÓ) Ë Ó˜Â‰ÌÛ˛ ÔÓÔ˚ÚÍÛ ÔÂϸÂ‡ ÚÛÔÔ˚ å‡ÒÂÎÓ ÉÓÏÂÁ‡ ÒÚ‡Ú¸ ıÓÂÓ„‡ÙÓÏ. èÓÔ˚Ú͇ ̇Á˚‚‡Î‡Ò¸ «ÄÔÓÙÂÓÁ» Ë ·˚· ÒÓÁ‰‡Ì‡ ̇ ÏÛÁ˚ÍÛ Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó “Ä΄ÂÚÚÓ“ ËÁ “뉸ÏÓÈ ÒËÏÙÓÌËË“ ÅÂÚıÓ‚Â̇. ÇÂÓflÚÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ç‡„ÌÂ ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ̇Á‚‡Î 뉸ÏÛ˛ ÒËÏÙÓÌ˲ «ÄÔÓÙÂÓÁÓÏ Ú‡Ìˆ‡», ÉÓÏÂÁ ̇Á‚‡Î Ò‚ÓÈ ÌÓÏÂ «ÄÔÓÙÂÓÁÓÏ». èÓʇÎÛÈ, Ë Ì‡Á‚‡ÌËÂ, Ë Ò‡Ï Ù‡ÍÚ Ó·‡˘ÂÌËfl Í ˝ÚÓÈ ÏÛÁ˚ÍÂ, ‡ Ú‡ÍÊ ¯ÂÌË ‚Íβ˜ËÚ¸ ÌÓÏÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ·Óθ¯ÓÈ Ë Ì ÓÔ‡‚‰‡‚¯ÂÈ Ò·fl ÒÏÂÎÓÒÚ¸˛. ÉÓÏÂÁ ÔÓ͇ Ì ӷ-

·‰‡ÂÚ ÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ıÓÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ, ÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÚÓËÚ¸ ÍÛÔÌÛ˛ ıÓÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÛ˛ ÙÓÏÛ. ÑÊÛÎË äÂÌÚ Ë êÓ·ÂÚ ÅÓÎΠ˜ÂÒÚÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÎË ‰Ó‚ÓθÌÓ ı‡ÓÚ˘ÂÒÍËÈ Ì‡·Ó ‰‚ËÊÂÌËÈ, ËÌÓ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡‚¯Ëı, ‡ ËÌÓ„‰‡ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ÒÓ‚Ô‡‰‡‚¯Ëı Ò ÚÓÌÓÏ ‚ÂÎËÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË. çÓ ‚Ò ˝ÚË ÌÓÏÂ‡ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ‚ÒÚÛÔËÚÂθÌ˚ÏË Í ‰‚ÛÏ ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌ˚Ï ·‡ÎÂÚ‡Ï, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ‚ ÙËÌ‡Î Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ‰‚Ûı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ‚˜Â‡. Ç ÍÓ̈ ÔÂ‚Ó„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ËÒÔÓÎÌfl·Ҹ «Ñ‚flÚ‡fl ÒËÏÙÓÌËfl» òÓÒÚ‡Íӂ˘‡, ÍÓÚÓ‡fl ÒÚ‡ÌÂÚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˜‡ÒÚÂÈ «òÓÒÚ‡Íӂ˘-ÚËÎÓ„ËË»– „·‚ÌÓÈ ÔÂϸÂ˚ ÒÂÁÓ̇, ̇ϘÂÌÌÓÈ Ì‡ 31 χfl. ëÔÂÍÚ‡Íθ ÔÓȉÂÚ Â˘Â ÚË ‰Ìfl — 1 ˲Ìfl (‰ÌÂÏ Ë ‚˜ÂÓÏ), ‡ Ú‡ÍÊ ‚˜ÂÓÏ 2 Ë 3 ˲Ìfl. ü ‚ˉ· «Ñ‚flÚÛ˛ ÒËÏÙÓÌ˲» ¢ ÓÒÂ̸˛ — ·‡ÎÂÚ ÏÌ ӘÂ̸ ÔÓÌ‡‚ËÎÒfl, ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÚÂÏ, Í‡Í ÚÓÌÍÓ ıÓÂÓ„‡Ù ÒÎ˚¯ËÚ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÏÛÁ˚ÍÛ òÓÒÚ‡Íӂ˘‡. ç ÔÓÒÚÓ Â ËÚÏ˚, ÌÓ Â ÒÎÓÊÌ˚È ˝ÏÓˆËÓ̇θÌ˚È ÏË Ë Â ÒӈˇθÌÓ-ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ ÍÓÌÚÂÍÒÚ, Ë Í‡Í ÏÛ‰Ó, ·ÂÁ ̇ÊËχ, ·ÂÁ ÓÔËÒ‡ÚÂθÌÓÒÚË Ë ÔflÏÓÎËÌÂÈÌÓÒÚË ÛÏÂÂÚ ‚Ò ˝ÚÓ ÔÂ‰‡Ú¸. Ä Â˘Â ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ ‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ·‡ÎÂÚ ‚ÒÂ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË – ÓÚ ÒÓÎËÒÚÓ‚ (ÉÓÏÂÁ, èÓÎË̇ ëÂÏËÓÌÓ‚‡ Ë ïÂÏ‡Ì äÓÌÂıÓ) ‰Ó ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓ‰Â·‡ÎÂÚ‡, Ô‡ÚËË ÍÓÚÓÓ„Ó Ú‡Í ËÌÚÂÂÒÌ˚ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚, ˜ÚÓ Ë ÍÓ‰Â·‡ÎÂÚÓÏ Ëı Ì ̇Áӂ¯¸. «Ñ‚flÚ‡fl ÒËÏÙÓÌËfl» ÔÓ Ò‚ÓÂÈ

Кровь

̇

крыше ïÛ‰ÓÊÌËÍ àÏ‡Ì äÛÂÈ¯Ë Á‡ ‡·ÓÚÓÈ Ì‡ Í˚¯Â ÏÛÁÂfl “åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ” ÍËı ‡·ÒÚ‡ÍˆËÈ Ñ˝‚ˉ‡ ëÏËÚ‡... çÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÌË͇ÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚, ÍÓÏ ‡Á‚ ÒÚẨ‡, ÚÓ„Û-

˛˘Â„Ó Ò̉¸˛ Ë Ì‡ÔËÚ͇ÏË, ‚˚ ̇ ÏÛÁÂÈÌÓÈ Í˚¯Â Ì ۂˉËÚÂ. ÇÒfl ËÌÒÚ‡ÎÎflˆËfl – ̇ ÔÓÎÛ. ùÚÓ ‡·Ó-

̇Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚË Ë Á‡‚Â¯ÂÌÌÓÒÚË ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Í‡Í Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ·‡ÎÂÚÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ. çÓ ê‡ÚχÌÒÍËÈ, ÍÓÚÓ˚È ÒÎÛ¯‡ÂÚ Ë Î˛·ËÚ òÓÒÚ‡Íӂ˘‡ Â˘Â Ò ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚˚ı ÎÂÚ Ë ÛÊ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ fl‰ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ Ì‡ Â„Ó ÏÛÁ˚ÍÛ («ÅÓÎÚ», «ë‚ÂÚÎ˚È Û˜ÂÈ», äÓ̈ÂÚ DSCH), Á‡Ï‡ıÌÛÎÒfl ̇ ·Óθ¯ÂÂ. éÌ ¯ËÎ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠÒ‡ÁÛ ÚË ÒËÏÙÓÌËË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡: “èÂ‚Û˛“, “Ñ‚flÚÛ˛“ Ë “ä‡ÏÂÌÛ˛“, ÒÓÁ‰‡ÌÌÛ˛ ̇ ÓÒÌÓ‚Â ÇÓÒ¸ÏÓ„Ó Í‚‡ÚÂÚ‡ (ÚÛÚ ê‡ÚχÌÒÍËÈ Ì ÔÂ‚ÓÔÓıӉˆ: ÑÊÓÌ çÓÈχÈÂ ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl «ÓÚıÓÂÓ„‡ÙËÓ‚‡Î» ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ‚Ò ÒËÏÙÓÌËË Ò‚ÓÂ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ÉÛÒÚ‡‚‡ å‡ÎÂ‡). éÍÓÎÓ ÏÂÒflˆ‡ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰, Ӊ̇ÍÓ, ÄÅí ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ «íËÎÓ„Ëfl òÓÒÚ‡Íӂ˘‡» ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÂÚ ‚Íβ˜‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÓ “èÂ‚ÓÈ ÒËÏÙÓÌËË“ ̇ÔËÒ‡ÌÌ˚È ˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊ èÂ‚˚È ÍÓ̈ÂÚ ‰Îfl ÙÓÚÂÔˇÌÓ, ÚÛ·˚ Ë ÒÚÛÌÌ˚ı. ê¯ÂÌË ê‡ÚχÌÒÍÓ„Ó ÔÓÌflÚÌÓ: “èÂ‚‡fl ÒËÏÙÓÌËfl“ ‰ÎËÌÌÂÂ Ë ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌ èÂ‚Ó„Ó ÍÓ̈ÂÚ‡, ‰‡ Ë ÔÓ ÒÚËÎËÒÚËÍ ÏÛÁ˚͇ ÍÓ̈ÂÚ‡, ÒÓ˜ÂÚ‡˛˘‡fl Ú‡„ËÁÏ Ò ˛ÏÓÓÏ, ËÁ‰Â‚ÍÓÈ Ì‡‰ ·‡Ì‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÓÁÓÒÚ‚ÓÏ, ÍÛ‰‡ ·ÎËÊ Ë̉˂ˉۇθÌÓÒÚË ıÓÂÓ„‡Ù‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ ‡‚ÌÓÈ ÏÂ ıÓÓ¯ ‚ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËË ‚ÒÂı ˝ÚËı ͇˜ÂÒÚ‚ Ë ˝ÏÓˆËÈ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÔÓÒÏÓÚËÏ, ͇ÍËÏ Ó͇ÊÂÚÒfl «ÍÓ̘Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ» — Ò ÍÓÒÚ˛Ï‡ÏË äÂÒÒÓ ÑÂÍÍÂ‡, Ò‚ÂÚÓÏ ÑÊÂÌÌËÙÂ ãËÔÚÓÌ Ë ÒˆÂÌÓ„‡ÙËÂÈ ÉÂÓ„Ëfl ñ˚ÔË̇. ÇÂÌÂÏÒfl Í „‡Î‡-‚˜ÂÛ. ÑÎfl Â„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ·˚· ‚˚·‡Ì‡ ¢Â

Ú‡, Á‡Í‡Á‡Ì̇fl ÏÛÁÂÂÏ 42-ÎÂÚÌÂÏÛ Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍÓÏÛ ıÛ‰ÓÊÌËÍÛ àÏ‡ÌÛ äÛÂȯË, ¯ËÓÍÓ ÔËÁ̇ÌÌÓÏÛ ‚ Ö‚ÓÔÂ Ë ÄÏÂËÍÂ. íÓθÍÓ ÔË„ÓÚÓ‚¸ÚÂÒ¸: ÍÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚ȉÂÚ ËÁ ÎËÙÚ‡, ÚÓ ‚‡Ï ÔÓ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÔÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Í˚¯Ë ‡Á·˚Á„‡Ì‡ ÍÓ‚¸ ËÎË Í‡ÒÌÓ ‚ËÌÓ. èË„Îfl‰Â‚¯ËÒ¸, ‚˚ ۂˉËÚÂ, ˜ÚÓ ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÍÓ‚‡‚Ó-Í‡ÒÌ˚ı ÔflÚÂÌ ÔÓ„Îfl‰˚‚‡˛Ú ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚ ÎÂÔÂÒÚÍË Ë ÎËÒÚ¸fl ˝ÍÁÓÚ˘ÂÒÍËı ‡ÒÚÂÌËÈ. óÚÓ ·˚ ˝ÚÓ Á̇˜ËÎÓ? äÛÂÈ¯Ë ‰‡‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ χÌÂ χÒÚÂÓ‚-ÏËÌˇڲËÒÚÓ‚ ˝ÔÓıË ÇÂÎËÍËı åÓ„ÓÎÓ‚ (XVI-XIX ‚‚). çÓ ‚ ÊÂÒÚÍËı ‡Ï͇ı ÒÚ‡ËÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ì‡¯ÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÁÓ·‡Ê‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÊËÁ̸, Ò„ӉÌfl¯ÌËı β‰ÂÈ. Ç Â„Ó Ï‡ÎÂ̸ÍËı, Ú˘‡ÚÂθÌÓ ‚˚ÔËÒ‡ÌÌ˚ı, ‰ÂÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÂÈÁ‡Ê‡ı ÊË‚ÛÚ Ó‰ÂÚ˚ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û ÔÂÒÓ̇ÊË Ë ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ÚÒfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÂ.

Ӊ̇ ÔÂϸÂ‡ Ë ÚÓÊ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ – “ëËÏÙÓÌËfl ‚ ÑÓ“ ̇ ÏÛÁ˚ÍÛ ÜÓʇ ÅËÁÂ, Ó‰ËÌ ËÁ ¯Â‰Â‚Ó‚ Ň·̘Ë̇, ÔÓÒΠ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÈÒfl ̇ ÒˆÂÌÛ ÄÅí. ü ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ‚ˉ· ˝ÚÓÚ Ê ·‡ÎÂÚ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÚÛÔÔ˚ “å‡ËËÌÒÍÓ„Ó“. ë‡‚ÌÂÌË Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ Ì ‚ ÔÓθÁÛ ÄÅí – ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÔÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ͇Á‡Î‡Ò¸ ÒÎ˯ÍÓÏ Ï‰ÎÂÌÌÓÈ Ë ÚflÊÂÎÓ‚ÂÒÌÓÈ. ç‡ ÒÓÎËÒÚÍÛ – è‡ÎÓÏÛ ïÂÂÛ – ÏÓÏÂÌÚ‡ÏË ÔÓÒÚÓ ·ÓθÌÓ ·˚ÎÓ ÒÏÓÚÂÚ¸, ͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Í‡Ê‰Ó ‰‚ËÊÂÌË ‰‡ÂÚÒfl ÂÈ Ò ÚÛ‰ÓÏ. ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ˜‡ÒÚË ‰ÂÎÓ Á‡ÏÂÚÌÓ ÔÓÔ‡‚Ë· ÒÓÎËÒÚ͇ – ÇÂÓÌË͇ è‡Ú, ‡ ‚ ÚÂÚ¸ÂÈ – ‚ÂÒÂÎ˚Â Ë Î„ÍË àÁ‡·Âη ÅÓÈÎÒÚÓÌ Ë Ñ‡ÌËËÎ ëËÏÍËÌ. óÂÚ‚ÂÚ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÒËÏÙÓÌËË Á‡ÏÂÚÌÓ ÛÎÛ˜¯Ë· Ó·˘Â ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ. ä ÚÓÏÛ Ê Ì ·Û‰ÂÏ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÄÅí ÚÓθÍÓ Ì‡˜Ë̇ÂÚ ÒÂÁÓÌ Ë ÏÌÓ„Ë ڇ̈ӂ˘ËÍË Â˘Â Ì ‚Ó¯ÎË ‚ ÌÛÊÌÛ˛ ÙÓÏÛ. èÓ˜ÂÏÛ Ê fl ̇Á‚‡Î‡ ÒÂÁÓÌ «ÛÒÒÍËÏ»? ç ÚÓθÍÓ ËÁ-Á‡ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÛÒÒÍËı ڇ̈ӂ˘ËÍÓ‚ (˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÛÊ ӷ˚‰ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÎÓÏ, Í‡Í Ë Ó·ËÎË ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓÈ ÔÛ·ÎËÍË ‚ Á‡ÎÂ), Ë Ì ÚÓθÍÓ ËÁ-Á‡ ÔÓ˘‡Î¸ÌÓ„Ó ‚˜Â‡ àËÌ˚ Ñ‚ÓÓ‚ÂÌÍÓ ËÎË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ê‡ÚχÌÒÍÓ„Ó/òÓÒÚ‡Íӂ˘‡. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÏÛ «éÌ„ËÌÛ» ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‰Ó·‡‚ËÎÒfl ¢ ӉËÌ ·‡ÎÂÚ XX ‚Â͇, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ÔÓ ÔÓÔÛÎflÌÓÏÛ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ˲ ÛÒÒÍÓÈ Í·ÒÒËÍË: «åÂÒflˆ ‚ ‰Â‚Ì» ÔÓ Ô¸ÂÒ íÛ„ÂÌ‚‡ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í î‰ÂË͇ įÚÓ̇. àÁ ÔflÚˇÍÚÌÓÈ Ô¸ÂÒ˚ įÚÓÌ Ò‰Â·Π40-ÏËÌÛÚÌ˚È ·‡ÎÂÚ, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡Î Â„Ó ÔÓÒΉÌËÏ. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Ä¯ÚÓÌ ÔÓ̇˜‡ÎÛ ÒÓ·Ë‡ÎÒfl ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚ÓÈ «ÛÒÒÍËÈ» ·‡ÎÂÚ Ì‡ ÏÛÁ˚ÍÛ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó (Í‡Í Ë ä‡ÌÍÓ ÌÂÒÍÓθÍËÏË „Ó‰‡ÏË ‡Ì¸¯Â), ÌÓ Â„Ó ÓÚ„Ó‚ÓËÎ àÒ‡Èfl ÅÂÎËÌ, Ô‰ÎÓÊË‚ òÓÔÂ̇. ëÂÁÓÌ ÔÓ‰ÎËÚÒfl ÔÓ 6 ˲Îfl. ÅËÎÂÚ˚ Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ ͇ÒÒ‡ı “åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ-ÓÔÂ‡“ ËÎË Ì‡ àÌÚÂÌÂÚÂ: www.abt.org. Ä ÚÂÏ, ÍÚÓ Î˛·ËÚ Ò‚ÂÚÒÍÛ˛ ıÓÌËÍÛ Ë ÏÓ‰Û, ÒÓÓ·˘‡˛, ˜ÚÓ ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ÏÌÓ„Ë ‰‡Ï˚ ˘Â„ÓÎflÎË ‚ ÓÚÍ˚Ú˚ı ·‡Î¸Ì˚ı Ô·ڸflı, „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ˜ÂÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, Ò ÍÛÊ‚‡ÏË Ë Ó·Ó͇ÏË, ÌÓ ‚ÒÂı Á‡ÚÏËÎ ÌÂÍËÈ „ÓÒÔÓ‰ËÌ ‚ Ò‚Â͇˛˘ÂÏ ÌÂÏ˚ÒÎËÏ˚Ï Ó·ËÎËÂÏ ·ËÒÂ‡ Ë ·ÎÂÒÚÓÍ ÔˉʇÍÂ. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚÂÈ, ÚÓ fl Á‡ÏÂÚË· ìÏÛ íÛÏ‡Ì ‚ ·ÂÎÓÏ, äËÒÚËÌ Å‡‡ÌÒÍË ‚ ˜ÂÌÓÏ, ‡ êÓχ̇ Ä·‡Ïӂ˘‡ ‚ ÒÂÓÏ Ë Ò ‰‚ÛÏfl ÒÚÓθ Ê ÒÍÓÏÌÓ„Ó ‚ˉ‡ Óı‡ÌÌË͇ÏË. Ä·‡Ïӂ˘, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, Ó͇Á‡ÎÒfl ‚ „ÓӉ ‚ Ò‚flÁË Ò Ó˜Â‰Ì˚ÏË Ï‡ÈÒÍËÏË ‡Û͈ËÓ̇ÏË Ì‡ «ëÓÚ·ËÒ» Ë «äËÒÚËÒ», „‰Â ÓÌ – ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂθ.

ë̇˜‡Î‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ‰Â·Π˝ÚÓ ÚÓθÍÓ Ì‡ ·Ûχ„Â. Ç ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ÓÌ Ì‡˜‡Î ÔÂÂÌÓÒËÚ¸ Ò‚ÓË Í‡ÚËÌ˚ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ ÓÍÛÊÂÌËÂ, ‡ÒÔÎÂÒÍË‚‡fl Ë ‡Á·˚Á„Ë‚‡fl ÔÓ ·Óθ¯ËÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflÏ ‡ÍËÎÓ‚Û˛ Í‡ÒÍÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, ‡·ÓÚ‡fl ÍËÒÚ¸˛ ÏËÌˇڲËÒÚ‡, Ô‚‡˘‡ÂÚ ‚ ÎËÒÚ¸fl Ë ˆ‚ÂÚ˚, Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚ˜‡˛˘ËÂÒfl ‚ ÒÚ‡ÓÈ ÏËÌˇڲÂ. ëÂȘ‡Ò ˝ÚÓÚ «Ò‡‰» ÓÌ ‚ÓÒÒÓÁ‰‡Î ̇ Í˚¯Â ÏÛÁÂfl. çÓ Ò‡‰ Á‡·˚Á„‡Ì ÍÓ‚¸˛, Ë ˝ÚÓ Ì‡ÔÓÏË̇ÌËÂ Ó Ò„ӉÌfl¯ÌÂÈ ‡θÌÓÒÚË Ì ÚÓθÍÓ è‡ÍËÒڇ̇, ÌÓ Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. ïÛ‰ÓÊÌËÍ Ì‡˜‡Î ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Í‡ÒÌ˚È ‡ÍËÎËÍ ÚË „Ó‰‡ ̇Á‡‰, ÔÓÒΠÒÏÂÚÂθÌ˚ı ‚Á˚‚Ó‚ ‚ ã‡ıÓÂ. ëÂȘ‡Ò Ò‚ÓÈ ‰Ë‡ÎÓ„ ÏÂÊ‰Û ÊËÁ̸˛ Ë ÒÏÂÚ¸˛ ÓÌ Ô‰·„‡ÂÚ ç¸˛-âÓÍÛ.

å‡Èfl èêàñäÖê.


www.vnovomsvete.com äÄãÖçÑÄêú “Ççë”

«åÌ ÌÛÊ̇ ·˚· ‚˚Ô˂͇, ÏÌ ÌÛÊ̇ ·˚· ıÓÓ¯‡fl ÒÚ‡ıӂ͇», - „Ó‚ÓËÚ îËÎËÔ å‡ÎÓÛ, ˜‡ÒÚÌ˚È Ò˚˘ËÍ ËÁ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ‡, „·‚Ì˚È „ÂÓÈ ‰ÂÚÂÍÚË‚Ó‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl ÒÂ‰ËÌ˚ XX ‚. ê˝ÈÏÓ̉‡ ó‡Ì‰ÎÂ‡. é ÒÚ‡ıÓ‚Í ÚÛÚ „Ó‚ÓËÚÒfl Í‡Í Ó ˜ÂÏ-ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó·˚‰ÂÌÌÓÏ - ‚Ӊ Á‡ÍÛÒÍË.

Ñ

ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ, ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌË ̇ÒÚÓθÍÓ ÔÓ˜ÌÓ ‚Ó¯ÎÓ ‚ ̇¯ ·˚Ú, ˜ÚÓ Ë ¯‡„Û Ì ÒÚÛÔ˯¸ ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓÎËÒÓ‚ ̇ ‚Ò ÒÎÛ˜‡Ë ÊËÁÌË. Ç ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı ·ÓΠ¯ÂÒÚË Ú˚Òfl˜ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Á‡ÌflÚ˚ ˝ÚËÏ ·ËÁÌÂÒÓÏ. ëÛÏχ ÔÂ‚˘Ì˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚ Ô‚˚¯‡ÂÚ 400 ÏËÎΡ‰Ó‚ ‰ÓηÓ‚ ‚ „Ó‰. åÓÊÌÓ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í ÒÚ‡ıÓ‚˚Ï ÙËÏ‡Ï Ò Ì‰ӂÂËÂÏ Ë ‰‡Ê ÔÓ‰ÓÁËÚÂθÌÓÒÚ¸˛, ÌÓ ÌËÍÛ‰‡ Ì ‰ÂÚ¸Òfl ÓÚ ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ Ëı ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚ ËÒÍ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚ ̇¯ÂÏ ÌÂ̇‰ÂÊÌÓÏ Ë ÓÔ‡ÒÌÓÏ ÏËÂ. èÓÏÌËÚ ÔÓ„Ó‚ÓÍÛ: «á̇ڸ ·˚, „‰Â ÛÔ‡‰Â¯¸, ÒÓÎÓÏÍÛ ·˚ ÔÓ‰ÒÚÂÎËλ? ëÚ‡ıÓ‚‡ÌË ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ ·˚ÎÓ ÔËÁ‚‡ÌÓ Ò˚„‡Ú¸ Óθ Ú‡ÍÓÈ «ÒÓÎÓÏÍË», ÒÏfl„˜‡˛˘ÂÈ Û‰‡˚ ÒÛ‰¸·˚. ÉÓ‚ÓflÚ, ‚ÔÂ‚˚ ÍÓ̈ÂÔˆËfl ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÙË̇ÌÒÓ‚Ó„Ó ËÒ͇ ¢ ‚ ‰‚ÌÓÒÚË Ô˯· ‚ „ÓÎÓ‚Û ÍËÚ‡ÈÒÍËÏ ÍÛÔˆ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ ÔÂ‚ÓÁËÎË Ò‚ÓË ÚÓ‚‡˚ ÔÓ ÂÍ ü̈Á˚. óÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ Û˘Â· ÓÚ ·Û¸, ÔË‡ÚÓ‚ Ë ÔÓ˜Ëı Ô‚‡ÚÌÓÒÚÂÈ ÙÓÚÛÌ˚, ÚÓ„Ó‚ˆ˚ ‰Ó„Ó‚‡Ë‚‡ÎËÒ¸ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÙÎÓÚÓÏ ÒÓÓ·˘‡ Ë ‡ÒÔ‰ÂÎflÚ¸ „ÛÁ˚ χÎ˚ÏË Ô‡ÚËflÏË ‚ ‡ÁÌ˚ı ͇‡‚‡Ì‡ı: ÂÒÎË Á‡ÚÓÌÂÚ ËÎË ·Û‰ÂÚ ‡Á„‡·ÎÂÌÓ Ó‰ÌÓ ÒÛ‰ÌÓ, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ¯‡ÌÒ, ˜ÚÓ ‰Û„Ë ‰ÓÔÎ˚‚ÛÚ ˆÂÎ˚ÏË Ë Ì‚‰ËÏ˚ÏË. èÓËÒÍË ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÒıÂÏ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ÂÎËÒ¸ ÔÓ‚Ò˛‰Û. ֢ ‚ Ñ‚ÌÂÏ Ç‡‚ËÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î Á‡ÍÓÌ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÍÛÔˆ‡ „‡·ËÎË, „ÓÓʇÌ ӷflÁ‡Ì˚ ·˚ÎË ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‚ÓÁÏÂÒÚËÚ¸ Û·˚ÚÍË. ç‡ „˜ÂÒÍÓÏ êÓ‰ÓÒ ÚÓ„Ó‚ˆ˚ ·‡ÎË ‰Â̸„Ë ‚ ‰Ó΄ ‰Îfl ÓÔ·Ú˚ ÏÓÒÍËı ÔÂ‚ÓÁÓÍ. ÖÒÎË Ô·‚‡ÌË Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ, Á‡ËÏÓ‰‡‚ˆ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚ ·‡˚¯Â: ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡Î ‚Ò˛ ÒÛÏÏÛ ‰Ó΄‡ ÔÎ˛Ò ıÓӯˠÔÓˆÂÌÚ˚. çÓ ÂÒÎË ÍÓ‡·Î¸ ÚÓÌÛÎ, ‚Ò ‰ÓÎ„Ë ÒÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸. Ç ˝ÔÓıÛ ‡ÌÌÂ„Ó ıËÒÚˇÌÒÚ‚‡ ËÏÒÍˠ΄ËÓÌÂ˚ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ÙÓ̉ ̇ ÔÓıÓÓÌ˚: ÓÌË ÓÚ˜ËÒÎflÎË ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ, Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â „Ë·ÂÎË Í‡Ê‰ÓÏÛ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ô˚¯ÌÓ ÔÓ„·ÂÌËÂ. èÓÒÍÓθÍÛ Î„ËÓÌ˚ ·˚ÎË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË, ‚ÁÌÓÒ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÎÒfl Ì·Óθ¯ÓÈ, Ë ‚ÒÂÏ ·˚ÎÓ Û‰Ó·ÌÓ - Ë ÊË‚˚Ï, Ë ÏÂÚ‚˚Ï. èӂˉËÏÓÏÛ, ˝ÚÓ ·˚Î ÔÂ‚˚È ‚ ËÒÚÓËË «Ó·˘‡Í». ëÚ‡ıÓ‚‡ÌË ‚ ÙÓÏÂ, ·ÓΠËÎË ÏÂÌ ·ÎËÁÍÓÈ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ˉËÏ Ò„ӉÌfl, ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ‚ ïVII ‚ÂÍ ‚ ãÓ̉ÓÌÂ. ꘸ ˉÂÚ Ó Á̇ÏÂÌËÚÓÏ «ãÎÓȉ». èÓ̇˜‡ÎÛ ‚Ò ‚˚„Îfl‰ÂÎÓ ·ÓΠ˜ÂÏ ÒÍÓÏÌÓ. ã˯¸ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÔÓÁÊ ÔÓfl‚ËÎÒfl ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È „Ë„‡ÌÚ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÚ‡ıÛÂÚÒfl ‚Ò - ̇˜Ë̇fl ÓÚ ıÓÓ¯Â̸ÍÓÈ ÌÓÊÍË ÍËÌÓÁ‚ÂÁ‰˚ Ë ÍÓ̘‡fl Á‡ÔÛÒ͇ÏË ÍÓÒÏ˘ÂÒÍËı ‡ÍÂÚ. Ä Ó‰Ó̇˜‡Î¸ÌËÍ ÍÓÏÔ‡ÌËË ù‰‚‡‰ ãÎÓȉ ‰‡Ê Ì ÒÓÁ‰‡‚‡Î ͇ÍÛ˛-ÚÓ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ, ÔÓÒÚÓ ÍÓÙÂÈÌfl, ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ ‚·‰ÂÎ, Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ‚ ÌÛÊÌÓÏ ÏÂÒÚ - ÔÓ ÒÓÒ‰ÒÚ-

ÅẨʇÏËÌ î‡ÌÍÎËÌ ‚ ‚ˉ ÔÓʇÌË͇. ë ÔÓÚÂÚ‡ 1850 „Ó‰‡ ‡·ÓÚ˚ ıÛ‰ÓÊÌË͇ ó.ê‡ÈÚ‡

24—30 χfl 2013

“Ççë”-àçíÖêçÖí

26

Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ëòÄ (NSA) ‚˚ÎÓÊËÎÓ ‚ ÓÚÍ˚Ú˚È ‰ÓÒÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ ‰Îfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÎÛÊ·ÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒfl ÏÌÓ„Ë ÒÂÍÂÚ˚ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ„Ó ÔÓËÒ͇ ËÌÙÓχˆËË ‚ ëÂÚË.

Бенджамнкилнин, Фра

ÚË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ ÙÓχڇı Ù‡ÈÎÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Microsoft, ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÌÂÈ, ‚ÓÓ·˘Â „Ó‚Ófl, ·˚Ú¸ Ì ‰ÓÎÊÌÓ. çÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ó͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ¯ËÂ, ˜ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸Òfl. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡ÔÓÒ ‚ «Éۄλ ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË «filetype:xls site:za confidential» ‚˚‰‡ÒÚ ‚‡Ï ÒÔËÒÓÍ ÒÂÍÂÚÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ËÁ ûÊÌÓÈ ÄÙËÍË, ‡ Á‡ÔÓÒ «filetype:xls site:ru login» ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚‡Ï ÓÚÒΉËÚ¸ Ú‡·Îˈ˚ Ò ÛÒÒÍËÏË Ô‡ÓÎflÏË Ò‡Ï˚ı ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ı Ò‡ÈÚÓ‚. Ä Ì‡ÔËÏÂ, Á‡ÔÓÒ «intitle: “index of” site:kr password» ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚‰‡Ú¸ ‚‡Ï ÒÔËÒÍË ˛ÊÌÓÍÓÂÈÒÍËı

òÚ‡·-Í‚‡ÚË‡ Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡ ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ „ÓӉ îÓÚ-åˉ, ¯Ú‡Ú å˝ËÎẨ

страховоИ агент 22 χfl 1716 „Ó‰‡‚ îË·‰ÂθÙËË ·˚Î ÔÓ‰‡Ì ÔÂ‚˚È ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÒ ‚Û Ò ÎÓ̉ÓÌÒÍËÏË ‰Ó͇ÏË. à ÔÓÒÂÚËÚÂÎË - Òۉӂ·‰Âθˆ˚, Ì„ӈˇÌÚ˚, ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ - ÒÓ˜ÂÚ‡ÎË ÔËflÚÌÓÂ Ò ÔÓÎÂÁÌ˚Ï: ÔÓÚfl„Ë‚‡fl Ë̉ËÈÒÍËÈ ÍÓÙÂ Ë ÔÓÔ˚ıË‚‡fl Ú۷͇ÏË, ̇·ËÚ˚ÏË Ï‡ÌËθÒÍËÏ Ú‡·‡ÍÓÏ, Á‡Íβ˜‡ÎË Ò‰ÂÎÍË, ËÁ‚ÎÂ͇fl ÔÓÓÈ ‚˚„Ó‰Û ËÁ ͇ÔËÁÓ‚ ÏÓÒÍÓÈ ÒÚËıËË. ÄÌ„Î˘‡Ì Ê ·˚ÎË ÔËÓÌÂ‡ÏË Ë ‚ ‰Û„ÓÏ ‚ˉ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl - ÓÚ Û˘Â·‡, Ô˘ËÌÂÌÌÓ„Ó Ó„ÌÂÏ. èÂ‚‡fl ڇ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ·˚· ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ ãÓ̉ÓÌ ‚ 1667 „Ó‰Û, „Ó‰ ÒÔÛÒÚfl ÔÓÒΠËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓʇ‡, ÍÓÚÓ˚È ÛÌ˘ÚÓÊËÎ ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÚÓ˚ Ú˚Òfl˜Ë Á‰‡ÌËÈ Ë Î˯ËÎ ÍÓ‚‡ ÓÍÓÎÓ 200 Ú˚Òfl˜ „ÓÓʇÌ. Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ ·Ëڇ̈˚ Ú‡ÍÊ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÏÓÌÓÔÓÎ˲ ‚ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÏ ‰ÂÎÂ. í‡Í ˜ÚÓ ÔÂ‚˚ ÔÓÎËÒ˚ ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ ‚ ̇˜‡Î ïVIII ‚Â͇ ‚˚‰‡‚‡ÎË ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ ‰‚Ûı ÎÓ̉ÓÌÒÍËı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ - London Assurance Ë Royal Exchange. ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ò‡Ï˚È ÔÂ‚˚È ÔÓÎËÒ ·˚Î ‚˚ÔËÒ‡Ì ‚ îË·‰ÂθÙËË 22 χfl 1716 „Ó‰‡. äÓÎÓÌËÒÚ‡Ï ‚ÂÒÚË Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‰Â· ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂ ·˚ÎÓ Ì ÔÓ‰ ÒËÎÛ: Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ ÌË ‰ÂÌ„, ÌË Á̇ÌËÈ. ä ÔËÏÂÛ, «ÏÂÒÚÌÓ» ÚÓ‚‡ˢÂÒÚ‚Ó ÔÓ ‚Á‡ËÏÌÓÏÛ ÒÚ‡ıÓ‚‡Ì˲ ÓÚ Ó„Ìfl, ‚ÓÁÌËͯ ‚ 1735 „Ó‰Û ‚ ó‡θÒÚÓÌÂ, ûÊ̇fl ä‡ÓÎË̇, ‚ÒÍÓ ӷ‡ÌÍÓÚËÎÓÒ¸ ÔÓÒΠÒËθÌÓ„Ó ÔÓʇ‡. èÂ‚Ó ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÛÒÔ¯ÌÓ Ô‰ÔËflÚË ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ‚ 1752 „Ó‰Û ÅẨʇÏËÌ î‡ÌÍÎËÌ. ç‡ÒÚÓθÍÓ ÛÒÔ¯ÌÓÂ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰Â̸. ì «ÓÚˆ‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË» ·˚· Û‚ÂÂÌ̇fl ı‚‡Ú͇. ᇠ˜ÚÓ ·˚ ÓÌ ÌË ·‡ÎÒfl, ‚˚ıÓ‰ËÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂθÌÓ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓ, ·Û‰¸ ÚÓ äÓÌÒÚËÚÛˆËfl ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚ ËÎË ÒÚ‡ıÓ‚Ó ÚÓ‚‡ˢÂÒÚ‚Ó. Ö„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËfl ̇Á˚‚‡Î‡Ò¸ ÚÓ„‰‡ «îË·‰ÂθÙËÈÒÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡flı ‰Îfl ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl ÓÚ ÔÓÚÂ¸ ‰ÓÏÓ‚ ÔË ÔÓʇ‡ı» («The Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire»). èÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓ‰‡‚‡Î‡ ÔÓÎËÒ˚ ÒÓÍÓÏ Ì‡ ÒÂϸ ÎÂÚ Ì‡ ‚ÂҸχ ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı: ÂÒÎË Á‡ ÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓÎËÒ‡ ‚˚ Ì ÔÓ„ÓÂÎË, ‚Ò ÛÔ·˜ÂÌÌ˚ ‰Â̸„Ë ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ÓÁ‚‡˘‡Î‡. ìÒÎÓ‚Ëfl ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl Ò ÚÂı ÔÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ËÁÏÂÌËÎËÒ¸, ÌÓ

˝Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÂÚ Ë ÔÓÌ˚Ì ÔÓ‰ ˜ÛÚ¸ ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÏ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÏ - The Philadelphia Contributionship. é̇ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÒÚ‡ıÛÂÚ ‰ÓÏӂ·‰ÂθˆÂ‚ ‚ èÂÌÒË肇ÌËË, Ñ·‚˝Â Ë ç¸˛-ÑÊÂÒË. í‡Í ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÓÔ‡‰ÂÚÒfl ‚‡Ï Ú‡ÍÓ ̇Á‚‡ÌËÂ, ÓÚÌÂÒËÚÂÒ¸ Ò ÔÓ˜ÚÂÌËÂÏ - ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‰ÂÚË˘Â Ò‡ÏÓ„Ó î‡ÌÍÎË̇! í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˝ÚÓÚ ‡ÁÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ Û˜ÂÌ˚È, ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂθ, ÔÓÎËÚËÍ, ‰ËÔÎÓÏ‡Ú Ó͇Á‡ÎÒfl Ó‰Ó̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ÄÏÂËÍÂ. ä‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‰Û„Ëı ‚‡ÊÌ˚ı ̇˜Ë̇ÌËÈ: Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÔÂ‚Û˛ ‚ ÒÚ‡Ì ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ, Û˜‰ËÎ ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó, ÒÓ·Ë‡Î ‰Â̸„Ë ‚ ÔÓθÁÛ ÔÂ‚Ó„Ó „ÓÒÔËÚ‡Îfl. é‰Ì‡ÍÓ ÔË ‚ÒÂÏ Ò‚ÓÂÏ Ô˚ÎÍÓÏ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËË ÓÌ Â‰‚‡ ÎË ÏÓ„ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò·Â, ˜ÚÓ ËÁ Â„Ó ÙË·‰ÂθÙËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÔÓʇÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ˢÂÒÚ‚‡ Á‡ ͇ÍËÂ-ÌË·Û‰¸ ‰‚‡ ÒÚÓÎÂÚËfl ‚˚‡ÒÚÂÚ „Ë„‡ÌÚÒ͇fl ÒËÒÚÂχ, ÍÓÚÓÛ˛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ˆÂ·fl ‡ÏËfl ‚‡˜ÂÈ, ˛ËÒÚÓ‚, ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı ÍÓÌÒÛθڇÌÚÓ‚, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚, χÚÂχÚËÍÓ‚, ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÚÂoËÂÈ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ. ë„ӉÌfl ÂÒÔÛ·ÎË͇, ‰Îfl ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌË͇ÏË ÔË҇ΠÑÂÍ·‡ˆË˛ çÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, Òڇ· ÒÚ‡ÌÓÈ ÚÓڇθÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl - ÒÚ‡ıÛÂÚÒfl ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ÒÂ. ê‡Î¸Ù çÂȉÂ - ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚È, ÌÓ Ï‡ÎÓÛÒÔ¯Ì˚È Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‚ ÄÏÂËÍ Á‡˘ËÚÌËÍ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ - Ì ӷӯÂÎ ‚ÌËχÌËÂÏ Ë ÒÚ‡ıÓ‚Ó ‰ÂÎÓ. Ç ÒÓ‡‚ÚÓÒÚ‚Â Ò ì˝ÒÎË ëÏËÚÓÏ ÓÌ Ì‡ÔË҇ΠÍÌË„Û «Ç˚Ë„˚‚‡fl ‚ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ Ë„» - ˝Ú‡ÍÛ˛ «·Ë·Î˲» ‰Îfl ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. ч, ·ÂÒÒÔÓÌÓ, ˝ÚÓ Ë„‡, ÔÓÓʉÂÌ̇fl ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ËÒÍ ÓÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÂÈ Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚÂÈ, ÌÓ Ë Ò‡Ï‡ ÔÓ Ò· ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÒÍÓ‚‡Ì̇fl. Ç˚Ë„˚¯ Ì „‡‡ÌÚËÛÂÚÒfl. é‰Ì‡ÍÓ, Ì ۘ‡ÒÚ‚Ûfl ‚ ÌÂÈ, ÏÓÊÌÓ Ó͇Á‡Ú¸Òfl ‚ ¢ ·Óθ¯ÂÏ ÔÓË„˚¯Â. í‡ÍÓÈ ÛÊ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl Ô‡‡‰ÓÍÒ, Ë ÓÌ „‡‡ÌÚËÛÂÚ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÏÛ ·ËÁÌÂÒÛ ·ÂÒÒÏÂÚËÂ.

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.

ВиртуозныИ поиск

в интернете ÖÏÛ Ì‡Û˜‡Ú ̇¯Ë ÒÔˆÒÎÛÊ·˚

‡ıÓ‰flÒ¸ ÔÓ‰ ˛ËÒ‰Ë͈ËÂÈ ÄÍÚ‡ Ó ë‚ӷӉ ËÌÙÓχˆËË, Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ·˚ÎÓ ‚˚ÌÛʉÂÌÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓËÒ͇ ÔÓ‰ ̇Á‚‡ÌËÂÏ «ê‡ÒÔÛÚ˚‚‡fl è‡ÛÚËÌÛ: êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ËÒÒΉӂ‡Ì˲ àÌÚÂÌÂÚ‡» (Untangling the Web: A Guide to Internet Research), ÍÓÚÓÓ ÚÂÔÂ¸ ‚˚ÎÓÊÂÌÓ ‰Îfl ‚ÒÂı Ê·˛˘Ëı ‚ ÙÓχÚ pdf ̇ Ò‡ÈÚ ĄÂÌÚÒÚ‚‡ www.nsa.gov. èÛ·ÎË͇ˆËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Òڇ· ÂÁÛθڇÚÓÏ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË MuckRock, ÍÓÚÓ‡fl ·ÓÂÚÒfl Á‡ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÛ˛ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı „ÓÒÒÚÛÍÚÛ. ä‡Í Ë ÒΉӂ‡ÎÓ ÓÊˉ‡Ú¸, Û˜ËÚ˚‚‡fl Âfi ËÒÚÓ˜ÌËÍË, ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎÌÓ Ì‚ÂÓflÚÌ˚ı ÒÓÍӂˢ. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, Ó·˙fiÏ ÍÌË„Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì ÏÂÌ ̂ÂÓflÚÌ˚ 643 ÒÚ‡Ìˈ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ ÌÂχÎÓ ÛÒËÎËÈ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ·ËÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ÌÂfi. çÓ Ó‰Ì‡ Âfi ˜‡ÒÚ¸, ÓÁ‡„·‚ÎÂÌ̇fl «Google ï‡ÍËÌ„» Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ Âfi ÓÚ‰ÂθÌÓ. ä‡Í Ô˯ÂÚ Ò‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂθ ÍÌË„Ë: «çË˜Â„Ó ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ fl ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ‚‡Ï ‡ÒÒ͇Á‡Ú¸, Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ΄‡Î¸Ì˚Ï, Ë ÌË͇ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·fl ̇‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í ˜ÛÊËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, …‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÛ·Î˘ÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÔÓËÒÍÓ‚˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ‰Îfl ̇ıÓʉÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌfl͇ Ì Ô·ÌËÓ‚‡Î‡Ò¸ Í Ó„Î‡ÒÍ». á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ! í‡Í ͇ÍË Ê ÒÓ‚ÂÚ˚ ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ Ì‡Ï Ô‰ÎÓÊËÚ¸? î‡ÍÚ˘ÂÒÍË, ˝ÚÓ Ó˜Â̸ Îӄ˘Ì˚Â Ë ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ÛχÌÌ˚ ÒÚÓÍË ÔÓËÒÍÓ‚˚ı Á‡ÔÓÒÓ‚, ÌÓ ÓÌË Ì‚ÂÓflÚÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚. èÓ ·Óθ¯ÂÈ ˜‡ÒÚË, ‰Îfl Ò‚ÓËı ÔËÏÂÓ‚ ‡‚ÚÓ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ÒÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ ÔÓËÒÍÛ ‡Á·ÓÒ‡ÌÌ˚ı ÔÓ ëÂ-

ç

‰ËÂÍÚÓËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÌËÍÚÓ Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì Ô·ÌËÓ‚‡Î ‡ÒÍ˚‚‡Ú¸ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. Ä‚ÚÓ˚ Û͇Á˚‚‡˛Ú ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰‡Ê Ì ‡Ì„ÎÓ„Ó‚Ófl˘Ë ÒÚ‡Ì˚ ÒÍÎÓÌÌ˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂÏËÌ˚ ‚Ӊ «login», «userID» Ë «password» ‚ Ò‚ÓËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı. ä‡Ê‡ ‰‡ÌÌ˚ı ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ, ÍÓÚÓ˚ ‰Û„Ë ıÓÚflÚ ÒÍ˚Ú¸ ÓÚ ‚‡¯Ëı „·Á, ÔÓ‰˜‡Ò ÏÓÊÂÚ Ë Ì ·˚Ú¸ ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï Á‡ÌflÚËÂÏ, ÌÓ Á‡ÚÓ Ó̇ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‚ Ò· ‰Û„Ë ËÒÍË, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÒΉÛÂÚ Á̇ڸ, Ô˯ÛÚ ‡‚ÚÓ˚. äËÚ˘ÂÒÍË ‚‡ÊÌ˚Ï fl‚ÎflÂÚÒfl Ô‡‚ËÎÓ Ì ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÌË͇ÍËı Ù‡ÈÎÓ‚ ‚ ÙÓχڇı ÍÓÏÔ‡ÌËË «å‡ÈÍÓÒÓÙÚ» ÔflÏÓ ‚ ÓÍÌ ‚‡¯Â„Ó àÌÚÂÌÂÚ-·ÓÛÁÂ‡. ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ‡‚ÚÓ˚ Ô‰·„‡˛Ú ÚÂıÌËÍÛ, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÒΉÛÂÚ ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl ÔÓ àÌÚÂÌÂÚ-ÒÒ˚ÎÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl – ÔÓÒÍÓθÍÓ ËÌÒÚÛ͈Ëfl ‰‡Ì‡ ‚ ÙÓχÚ «Í‡ÚËÌÍË» pdf – ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ‚˚ÎÓÊÂÌ̇fl Ä„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl ËÌÒÚÛ͈Ëfl, ÂÒÎË ÔËÒÏÓÚÂÚ¸Òfl ‚ÌËχÚÂθÌÓ, «Ì ÔÂ‚ÓÈ Ò‚ÂÊÂÒÚË», Ó̇ ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á Ó·ÌÓ‚Îfl·Ҹ ‡Ê ‚ 2007 „Ó‰Û. é‰Ì‡ÍÓ ÂÒÚ¸ ̇‰Âʉ‡, ˜ÚÓ, ‡Á ‰ÓÓÊ͇ ÛÊ ÔÓÚÓÂ̇, ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë ̇‡·ÓÚÍË ·ÓˆÓ‚ Á‡ àÌÚÂÌÂÚ-·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÚÓÊ ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚ‡ÌÛÚ ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ¯ËÓÍÓÈ ÔÛ·ÎËÍË, ÔÛÒÚ¸ Ë Ò ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚ ÍÌË„Â ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ¢fi ‚ÂÎËÍÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ÚÂıÌËÍ – ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÂÒÎË ‚‡Ï ËÌÚÂÂÒÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓ‡Á·Ë‡Ú¸Òfl, ҉·ÈÚ Ò· ڇÍÓ ӉÓÎÊÂÌËÂ. åÓÊÂÚ ‚‡Ï ˝ÚÓ ÔˉÂÚÒfl ÔÓ ‚ÍÛÒÛ Ë ‚˚ ÒÏÓÊÂÚ ̇ۘËÚ¸Òfl ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl àÌÚÂÌÂÚÓÏ Í‡Í Ò‡Ï˚È Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡„ÂÌÚ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

ÄÎÂÍÒÂÈ ÑåàíêàÖÇ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

ìíêÄíÄ ëÎ˯ÍÓÏ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌ˚Ï. ëÎ˯ÍÓÏ ‡‰Ë͇θÌ˚È, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÔÓÌflÚÌ˚Ï. ëÎ˯ÍÓÏ ·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ˚È, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÚËÚÛÎÓ‚‡ÌÌ˚Ï. ëÎ˯ÍÓÏ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚È, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ Ò·‚˚. éÌ ÒÌflÎ 14 ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì ÔÓıÓÊËı ‰Û„ ̇ ‰Û„‡ ÙËθÏÓ‚. Ç ÔÓ¯ÎÛ˛ ÒÛ··ÓÚÛ Â„Ó Ì ÒÚ‡ÎÓ. ÄÎÂÍÒ² Ň··‡ÌÓ‚Û ·˚ÎÓ ‚ÒÂ„Ó 54. Ë ÔÓ˜ÚË ÓÙˈˇθÌÓÏ ÒÚ‡ÚÛÒ ÍÛθÚÓ‚Ó„Ó ÂÊËÒÒÂ‡ ÙËθÏÓ„‡ÙËfl Ň··‡ÌÓ‚‡ Ë ÔË ÊËÁÌË ÔÓ˜ÚË ÒÔÎÓ¯¸ ÒÓÒÚÓfl· ËÁ ·ÂÎ˚ı ÔflÚÂÌ. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - Á‡Ú‡Ò͇ÌÌ˚ ‰Ó ‰˚ ̇ ‰Óχ¯ÌËı ‚ˉÂÓ͇ÒÒÂÚ‡ı Ë ‚ ÚÂνÙË‡ı «Å‡Ú¸fl» Ë «ÇÓÈ̇». ë ‰Û„ÓÈ - ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÌ˚È ·ÓÈÍÓÚ ‚ÒÂÏ ‡‚‡Ì„‡‰Ì˚Ï Í‡ÚË̇Ï. àÒÍβ˜ÂÌË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÚÓθÍÓ «ÉÛÁ 200». ч Ë ÚÓ, ÒÛ‰fl ÔÓ Ò·Ó‡Ï, Â„Ó Ó·ÒÛʉ‡ÎÓ-ÓÒÛʉ‡ÎÓ ÍÛ‰‡ ·Óθ¯Â β‰ÂÈ, ˜ÂÏ ÔÓÒÏÓÚÂÎÓ. Ň··‡ÌÓ‚ β·ËÎ ÔÓ‚ÚÓflÚ¸, ˜ÚÓ ÂÊËÒÒÂ ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ÒÌËχÂÚ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ Ê ÙËθÏ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒΠÓÌ Ë Ô‡‚‰‡ ÌË ‡ÁÛ (Ò ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ Ì‡ ÒÚËθ Ë Ê‡Ì, ÍÓÚÓ˚ ͇ʉ˚È ‡Á ÓÌ ‰Îfl Ò·fl ËÁÓ·ÂڇΠÁ‡ÌÓ‚Ó) Ì ËÁÏÂÌËÎ „ÂÓ˛ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‚Ó„Ó ÙËθχ «ë˜‡ÒÚÎË‚˚ ‰ÌË». ëÍÂÒÚË‚ ÅÂÍÍÂÚ‡ Ë ·ÂÁβ‰Ì˚È èÂÚÂ·Û„ (¢ ӉËÌ ÔËÂÏ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡), Ň··‡ÌÓ‚ ‚˚‚ÂÎ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÏ ëÛıÓÛÍÓ‚Â „ÂÓfl Ì ÔÓÒÚÓ Ó‰ËÌÓÍÓ„Ó, ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌÌÓ„Ó. éÚ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÓÚ ÊÂÒÚÓÍÓ„Ó ÛÓ‰ÎË‚Ó„Ó ÏË‡, ÌÓ ‚‡˘‡˛˘Â„ÓÒfl ÔÓ Â„Ó Ê Ó·ËÚ‡Ï, ıÓ‰fl˘Â„Ó ÔÓ Â„Ó Ú‡Ï‚‡ÈÌ˚Ï ÔÛÚflÏ. ùÚÓÚ „ÂÓÈ ÏÓ„ Á‡·ËÌÚÓ‚‡Ú¸ „ÓÎÓ‚Û, ÒÔflÚ‡‚ ÔÓ‰ ¯ÎflÔÓÈ ÓÚ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ò‚Ó ÚÂÏfl, ‡ ÏÓ„ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ˝ÚÛ „ÓÎÓ‚Û ÔÛβ ‚ ÒËÌÂχÚÓ„‡ÙÂ. çÓ ‚˚ΘËÚ¸ ˝ÚÛ „ÓÎÓ‚Û, ËÁ·‡‚ËÚ¸ ÓÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ·ÓÎË ‚ÌÛÚË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒΠ̠«Å‡Ú», ‡ ÒÌflÚ˚È Ò‡ÁÛ Á‡ ÌËÏ (Ë ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ·Î‡„Ó‰‡fl Â„Ó ÛÒÔÂıÛ) «èÓ ÛÓ‰Ó‚ Ë Î˛‰ÂÈ» Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl ÌÂÔ‚ÁÓȉÂÌÌÓÈ ‚Â¯ËÌÓÈ ‚ ÙËθÏÓ„‡ÙËË Å‡Î‡·‡ÌÓ‚‡. èÓÒÚÓÈ ‰Ó „ÂÌˇθÌÓÒÚË. ùÒÚÂÚÒÍËÈ ‰Ó ·ÂÁÛÔ˜ÌÓÒÚË. ëÚ‡¯Ì˚È ‰Ó ·ÂÁ̇‰ÂÊÌÓÒÚË. ÇÂÒ¸ ÒÎÓ-

è

“Тогда я понял,

как я умру” ëÍÓ̘‡ÎÒfl ÄÎÂÍÒÂÈ Å‡Î‡·‡ÌÓ‚

ÊÂÌÌ˚È ËÁ ÔÓÒÚÂȯËı Ô‡‡‰ÓÍÒÓ‚ (Ò‡Ï˚È ÔÓÒÚÓÈ ËÁ ÌËı ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÓ‰˚ - Í‡Í ‡Á β‰Ë, ‡ Ò‡Ï˚ ˜ÂÎӂ˜Ì˚ ËÁ ÌËı - ÛÓ‰˚). ä‡Ê‰˚È Ú‡ÍÓÈ Ô‡‡‰ÓÍÒ ˆÂÔÎflÂÚÒfl Á‡ Ô‰˚‰Û˘ËÈ, ÓÚÔ‡‚Îflfl ÁËÚÂÎfl ‚ ÌÂÔ‰Ò͇ÁÛÂÏÓ Ô·‚‡ÌË ̇ ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÈ Î¸‰ËÌÂ, Í‡Í „ÂÓfl ëÂ„Âfl å‡ÍӂˆÍÓ„Ó ‚ ÙË̇ÎÂ. Ç˚¯Â‰¯ËÈ ÒΉÓÏ «Å‡Ú-2» Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò‡Ï˚È ÔÓÔÛÎflÌ˚È Ë Ò‡Ï˚È ÙÓχθÌ˚È ÙËÎ¸Ï Å‡Î‡·‡ÌÓ‚‡. ëÌflÚ˚È Ò ‚ËÚÛÓÁÌÓÈ Î„ÍÓÒÚ¸˛, ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÌÂıËÚ˚ ÎÂ͇· ·ÎÓÍ·‡ÒÚÂ‡, ÓÌ ‰Ó·ËÎÒfl, ̇ÍÓ̈, ËÒÍÓÏÓ„Ó ÔËÁ̇ÌËfl Ò‚ÓËı ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ, ̇‚Ò„‰‡ Á‡ÔËÒ‡‚ Ëı ‚ „ÂÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË. Ç ÔÓÏÂÊÛÚÍ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl «Å‡Ú¸flÏË» Ň··‡ÌÓ‚, ÛÊ ÔÓÔÛÎflÌ˚È ÂÊËÒÒÂ, Ó͇Á‡ÎÒfl ‚ ÒÚÛ‰ËË ÔÂ‰‡˜Ë «ÇÁ„Îfl‰», „‰Â ̇ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‡·ÓڇΠëÂ„ÂÈ ÅÓ‰Ó‚. ê‡Á„Ó‚Ó ‚ ÒÚÛ‰ËË ‚ÂÎ ÄÎÂÍ҇̉ ã˛·ËÏÓ‚. ꘸ ˉÂÚ ‚Ӊ ·˚ ÌË Ó ˜ÂÏ. çÂÏÌÓ„Ó Ó ‰ÂÚÒÚ‚Â. çÂÏÌÓ„Ó Ó Á̇ÍÓÏÒÚ‚Â Ò Çfl˜ÂÒ·‚ÓÏ ÅÛÚÛÒÓ‚˚Ï (ÓÌ ÒˉËÚ Í‡Í ‡Á ̇ÔÓÚË‚ ÅÓ‰Ó‚‡). çÂÏÌÓ„Ó Ó ÌÂÔËflÁÌË Å‡Î‡·‡ÌÓ‚‡ Í ‡ÏÂË͇̈‡Ï. çÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚‡ÊÌÓ ÂÒÚ¸ ‚ Ò‡ÏÓÏ ‚Á„Îfl‰Â. Ç Ï‡ÌÂ ‰ÂʇڸÒfl. Ň··‡ÌÓ‚ Á‰ÂÒ¸ Ì ÔÓÒÚÓ ÂÊËÒÒÂ, ‡ Ò‚Âı˜ÂÎÓ‚ÂÍ. íËÚ‡Ì, ‚ ˜¸Ëı Û͇ı ÌÂÓ·˙flÚ̇fl ÒË·. ùÚÓ Ì ҇ÏÓÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, Ì ҇ÏÓβ·Ó‚‡ÌËÂ, Ì ÔÂÁÂÌËÂ, Ì ÛÔÓÂÌË Ò·‚ÓÈ. ùÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‡·ÒÓβÚÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÒÚË - Í‡Í Î˘ÌÓÒÚË Ë Í‡Í ıÛ‰ÓÊÌË͇. ëÏÓÚfl ˝ÚÛ Á‡ÔËÒ¸, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ Ó˘Û˘ÂÌËfl, ˜ÚÓ «Å‡Ú» ‰Îfl ˝ÚËı ‰‚ÓËı ·˚Î Ò‡Ï˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÛÚË. чÊ Ì ‡ÒÒ‚ÂÚÓÏ - ÚÛÒÍÎÓÈ Á‡ÂÈ. å˚ ÏÓ„ÎË Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÍËÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó Ì‡Í‡Î‡, Í‡Í ÊÂÎÓ ÇÂÁÛ‚Ëfl, ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË Î‰ÌËÍ äÓÎ͇. Å‡ÚÒÍÛ˛ ÏÓ„ËÎÛ. íÓÌÌ˚ „flÁË Ë Î¸‰‡, ÍÓÚÓ˚Ï Ì „ÓÁËÚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ.

О БАЛАБАНОВЕ ГОВОРЯТ...

ëÂ„ÂÈ òéãéïéÇ, ÍËÌÓÍËÚËÍ, ËÒÔÓÎÌËÚÂθ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÓÎÂÈ ‚ ͇ÚËÌ «ü ÚÓÊ ıÓ˜Û»: - åÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Π̇¯ ÛÒÒÍËÈ ÑÊÂÈÏÒ ÑËÌ, ÒÓ˜ÂÚ‡‚¯ËÈ ‚ Ò· ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, Í‡ÒÓÚÛ Ë ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ¸. - ÅÓ‰Ó‚ ·˚Î ÔË̈ÂÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó Å‡Î‡·‡ÌÓ‚ ÒÌËχΠ‚ ÓÎË ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó Á‡ÒÚÛÔÌË͇ ËÁ Ò͇ÁÍË. íÓ, ˜ÚÓ Ò ÌËÏ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ‰Îfl ÏÂÌfl ÔÓÎ̇fl ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚ¸, ıÓÚfl ˜Â„Ó ÚÓθÍÓ Ì „Ó‚ÓËÎË Ó ÌÂÏ: ÏÓÎ, Û ÌÂ„Ó ‡Í, „ÂÔ‡ÚËÚ, ‚Ò ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ. Ä ÓÌ ÛÏÂ ÓÚ ÔËÒÚÛÔ‡ ÒÂ‰Â˜ÌÓ„Ó, ‚ ҇̇ÚÓËË, „‰Â Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Î ‡·ÓÚÛ Ì‡‰ ÌÓ‚˚Ï ÒˆÂ̇ËÂÏ. ü ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ Â„Ó ÔÓÒÚÓ Á‡·‡ÎË ÓÚÒ˛‰‡. ÇˉËÏÓ, ÚÓÚ, ÍÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ Ì·ÂÒÌÓÈ Í‡ÌˆÂÎflËÂÈ, „‰Â Ô‡‚flÚ Ì‚‰ÓÏ˚Â Ì‡Ï Á‡ÍÓÌ˚, ‡ÒÔÓfl‰ËÎÒfl Ó· ˝ÚÓÏ.

ê‡ËÒ‡ îéåàçÄ, ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ ÙËθÏÓ‚ ÄÎÂÍÒÂfl Ň··‡ÌÓ‚‡: - éÌ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‚ Ò·Â. ÜËÎ ÒÍÓÏÌÓ, Ó„Ó˜‡ÎÒfl, ÍÓ„‰‡ Â„Ó ÍÛ‰‡ÚÓ Ì Ô˄·¯‡ÎË, ‡‰Ó‚‡ÎÒfl, ÂÒÎË ÍÛ‰‡-ÚÓ ·‡ÎË, Ë Ó·˚˜ÌÓ „Ó‚ÓËÎ:

27

«ü, ̇‚ÂÌÓÂ, Ò˙ÂÁÊÛ, ÔÓÒÏÓÚ˛ ÏË». ÄÎÂÍÒÂÈ ‚˚·‡Î ÚÛ‰Ì˚È ÔÛÚ¸. ç Á̇˛, Ò ˜ÂÏ ·˚Î Ò‚flÁ‡Ì Ú‡ÍÓÈ Â„Ó Ó·‡Á ÊËÁÌË. Ç ÌÂÏ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎÒfl ͇ÍÓÈ-ÚÓ Ì‡‰ÎÓÏ. ä‡Í ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ÓÌ ‚ˉÂÎ Ë ÒÎ˚¯‡Î ÚÓ, ˜ÚÓ ‰Û„ËÏ Î˛‰flÏ ‚ ÒÛÂڠ̉ÓÒÚÛÔÌÓ. èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÒÎ˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ Å‡Î‡·‡ÌÓ‚ Ì β·ËÚ Î˛‰ÂÈ. ч, ÓÌ ÒÌËχΠÔÓ ÛÓ‰Ó‚, ÌÓ Ë ÔÓ Î˛‰ÂÈ. àı ÓÌ Î˛·ËÎ Ë Ê‡ÎÂÎ. ÄÎÂÍÒÂÈ ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÌËχΠÔÓ ‰Â̸„Ë, ÌËÍÓ„‰‡ ËÏË Ì ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ͇ÍËÂ-ÚÓ Â„Ó ÔËÒÚ‡ÒÚËfl ·˚ÎË Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ·Óθ˛. ç‡ ‚ÓÔÓÒ: «ã¯‡, Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‰Â̸„Ë?» - ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸: «Ä Á‡˜ÂÏ?» 燉fl LJÒË肇 - ÛÌË͇θ̇fl Â„Ó ÊÂ̇ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. é̇ ‚Ò „ÂÓ˘ÂÒÍË ÌÂÒ· ̇ Ò·Â, Ó˜Â̸ ãÂ¯Û Î˛·Ë· Ë ˆÂÌË·. çËÍÓ„‰‡ Ì ‚˚ıӉ˷ ËÁ Ò·fl, ˜ÚÓ ·˚ ÌË ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ. ì ÄÎÂÍÒÂfl - ÔÂÍ‡ÒÌ˚ ‰ÂÚË, ÔÓÌËχ‚¯ËÂ, ͇ÍÓÈ Ú‡Î‡ÌÚ Ëı ÓÚˆ. ùÚÓ ÚÓÊ ·Óθ¯‡fl ‰ÍÓÒÚ¸.

燉Âʉ‡ ÇÄëàãúÖÇÄ, ÊÂ̇ ÄÎÂÍÒÂfl Ň··‡ÌÓ‚‡ (Á‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ‰Ó Â„Ó ÒÏÂÚË):

ᇠ‰‚‡ „Ó‰‡ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó, 21 ÌÓfl·fl 2000-„Ó, ‚ ‡‚ÚÓ͇ڇÒÚÓÙ ÔÓ„Ë·ÌÂÚ íÛȇ‡ ë‚ËÌÓ·Ó‚‡, Ë„‡‚¯‡fl „·‚ÌÛ˛ Óθ ‚ ÙËθÏ «êÂ͇», ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÒÚ‡Ú¸ ÌÓ‚ÓÈ ‚Â¯ËÌÓÈ ‚ ͇¸Â ÂÊËÒÒÂ‡. Ä Â˘Â ˜ÂÂÁ ‚ÓÒÂϸ ÎÂÚ, 8 flÌ‚‡fl 2010 „Ó‰‡, ‚ ‰Â‚Ì ÔÓ‰ èÂÚÂ·Û„ÓÏ ÒÍÓ̘‡ÂÚÒfl ÄÎÂÍÒÂÈ èÓÎÛflÌ, Ò˚„‡‚¯ËÈ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÁÎÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ò͇̉‡Î¸ÌÓÏ Ë ÌÂÛ‰Ó·ÌÓÏ ÙËθÏ Ň··‡ÌÓ‚‡ «ÉÛÁ 200». çÓ ÚÓ„‰‡, Òˉfl ‚ ÒÚÛ‰ËË ÔÂ‰‡˜Ë «ÇÁ„Îfl‰», Ň··‡ÌÓ‚ ¢ Ì Á̇Π(‡ ÏÓÊÂÚ, Ì Ôˉ‡‚‡Î ˝ÚÓÏÛ Á̇˜ÂÌËfl), ˜ÚÓ ·ÂÁ‰Ì‡, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ Ú‡Í Î˛·ËÚ ‚„Îfl‰˚‚‡Ú¸Òfl, ÛÊ ̇˜‡Î‡ ‚„Îfl‰˚‚‡Ú¸Òfl ‚ Ì„Ó. á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚È ÌÂÓ·‡ÚËÏ˚È ÔÓˆÂÒÒ Ò‡ÏÓ‡ÁÛ¯ÂÌËfl ̇‚Ò„‰‡ ÓÚ‚ÂÌÛΠŇ··‡ÌÓ‚‡ ÓÚ ‰Â͇‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÂÚÓ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ·ÂÁÛÚ¯ÌÓÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡fl, ÔÓ ÌÂÏÛ, ̉‡ÎÂÍÓ Û¯Î‡ ÓÚ ·‡ÚÒÍËı ‡Á·ÓÓÍ ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı. éÌ ÏÓ„ ÎÓχڸ ÍÓω˲, Í‡Í ‚ «ÜÏÛ͇ı», ÌÂ۷‰ËÚÂθÌÓ ‰Â·ڸ ‚ˉ, ˜ÚÓ «åÌ Ì ·ÓθÌÓ», Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡·˚Ú¸Òfl «åÓÙËÂÏ» (ÙËθÏ, ÒÌflÚ˚È Å‡Î‡·‡ÌÓ‚˚Ï ÔÓ Ë‰ÂÂ Ë ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ó ÅÓ‰Ó‚Â). çÓ ·ÂÁ‰Ì‡ Ì ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸ ÛıÓ‰ËÚ¸, ‡Á‡ÒÚ‡flÒ¸ ‰Ó ‡ÁÏÂÓ‚ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ˆËÌÍÓ‚Ó„Ó „Ó·‡, ÔÓÚflÊÌÓ„Ó ‚ÓÔÎfl Ûʇ҇ ̇ ÙÓÌ ÁÎӂ¢Ëı Á‡‚Ó‰ÒÍËı ÔÂÈÁ‡ÊÂÈ Ë ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓ„Ó ¯Îfl„Â‡ ûËfl ãÓÁ˚. à ÓÔflÚ¸: ̇˂˚Ò¯ÂÈ ÚÓ˜ÍÓÈ Ò‡ÏÓÒÓÊÊÂÌËfl ÒڇΠÌ «ÉÛÁ 200», ÏÓÎÓÚÓÏ ‡Á·Ë‚¯ËÈ ÔÛ·ÎËÍÛ Ì‡ ‰‚‡ ÌÂÔËÏËËÏ˚ı ·„Âfl, ‡ ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl ÔÓ˜ÚË ÌÂÁ‡Ï˜ÂÌÌ˚Ï «äӘ„‡» - ÔÓÁ‡˜Ì˚È Ë „Ó¸ÍËÈ, Í‡Í ·ÛÚ˚Î͇ ‚Ó‰ÍË. «ü ÚÓÊ ıÓ˜Û» - ÙËÎ¸Ï Ú‡ÍÓÈ Ê ÔÓÒÚÓÚ˚, ÌÓ ÛÊ ÒÓ‚ÒÂÏ Ó ‰Û„ÓÏ. îËθÏ-ÔÓ˘‡ÌËÂ. ê‡ÒÔ‡‚Ë‚¯ËÒ¸ ÒÓ ‚ÒÂÏË ‰ÂÏÓ̇ÏË ‚ÓÍÛ„, Ň··‡ÌÓ‚ ¯ËÎ ÔÓÔÓ˘‡Ú¸Òfl Ò ÒÓ·ÓÈ. êÂÊËÒÒÂ Í ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ ÛÊ ·˚Î ÒËθÌÓ ·ÓÎÂÌ. èÓ‰˛ÒÂ ëÂ„ÂÈ ëÂθflÌÓ‚ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ ‰Ó ÚÓ„Ó, ͇Í

- ч Í‡Í Â„Ó Û‰Âʇڸ - fl ‰‡ÊÂ Â„Ó Á‡ÔË‡˛, ‰Â̸„Ë Ôfl˜Û, Ú‡Í ÓÌ ‚˚ıÓ‰ËÚ Í‡Í-ÚÓ, Á‡ıÓ‰ËÚ ‚ χ„‡ÁËÌ, ‚˚ıÓ‰ËÚ Ò ·ÛÚ˚ÎÍÓÈ. ç‡ ÛÎˈ ̇ÎË‚‡˛Ú - Ì ÓÚ͇ÊÂÚÒfl ÌËÍÓ„‰‡. ÑÛÁ¸fl - ‡ ˜ÚÓ ‰ÛÁ¸fl? á‚ÓÌËÚ, ÓÌË ÔËÌÓÒflÚ, ÓÌ Ú‡Í ÛÏÂÂÚ ÔÓÒËÚ¸... ü „Ó‚Ó˛ ËÏ: ÌÛ ‚ÓÚ ÂÒÎË ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÚÒfl, Í‡Í ‚˚ ·Û‰ÂÚ Ò·fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸? èˉÂÚÂ, ‚ÓÍÛ„ „Ó·‡ ‚ÒÚ‡ÌÂÚÂ Ë ‚Á‰˚ı‡Ú¸ ·Û‰ÂÚÂ, Ò͇ÊÂÚÂ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÒËÎ?.. å‰ˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë· Ô˘ËÌÛ ÒÏÂÚË ÂÊËÒÒÂ‡ ÄÎÂÍÒÂfl Ň··‡ÌÓ‚‡, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ “àÌÚÂÙ‡ÍÒ”. “ëӄ·ÒÌÓ Ï‰ˈËÌÒÍÓÏÛ Á‡Íβ˜ÂÌ˲, Ô˘Ë̇ ÒÏÂÚË - ÓÒÚ‡fl ÒÂ‰Â˜Ì‡fl ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸. Ç ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl ÓÌ ÔÎÓıÓ Ò·fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î, ÌÓ ÛÏÂ ËÏÂÌÌÓ ÓÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ„Ó ÔËÒÚÛÔ‡. çË͇ÍÓ ÒÂ‰ˆÂ Ì ‚˚‰ÂÊËÚ Ú‡ÍËı ÏÓ˘Ì˚ı ̇„ÛÁÓÍ, ÓÌ Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓڇΔ, - ‡ÒÒ͇Á‡ÎË ‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â “ãÂÌÙËθχ”. Ň··‡ÌÓ‚ ·˚Î ÔÓıÓÓÌÂÌ Ì‡ ëÏÓÎÂÌÒÍÓÏ Í·‰·Ë˘Â ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ, 21 χfl. éÚÔ‚‡ÌË ÔÓ¯ÎÓ ‚ äÌflÁ¸Ç·‰ËÏËÒÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ. É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ô‡ÌËıˉ˚ Ì Ô‚ÓÓ‰ËÎÓÒ¸.

P.S.

ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í Ì‡ÔËÒ‡Ì˲ ÒˆÂ̇Ëfl, Ň··‡ÌÓ‚ ÛÒÎ˚¯‡Î ÓÚ ‚‡˜ÂÈ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÊËÚ¸ ÔÓ΄Ӊ‡. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÓÌ Ì ÚÓθÍÓ ÒÌflÎ ÙËθÏ, ÔÓÒÎÛ¯‡Î ‚ Ò‚ÓÈ ‡‰ÂÒ ÔflÚËÏËÌÛÚÌÛ˛ Ó‚‡ˆË˛ ‚ „·‚ÌÓÏ Á‡Î ‚ ÇÂ̈ËË (ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÙÂÒÚË‚‡Îfl ҉·ÎÓ ËÒÍβ˜ÂÌË ‰Îfl Ň··‡ÌÓ‚‡, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Â„Ó Ì ‚ „·‚ÌÓÏ, ‡ ‚ Ô‡‡ÎÎÂθÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒ «ÉÓËÁÓÌÚ˚»), ÌÓ ‰‡Ê ̇˜‡Î ÔËÒ‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ÒˆÂ̇ËÈ. «ü ÚÓÊ ıÓ˜Û» - ‚ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ÌÂıËÚÓ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. ÉÂÓË Ò̇˜‡Î‡ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ ÔÓÂÁ‰ÍÛ Í ÍÓÎÓÍÓθÌ 똇ÒÚ¸fl, ÔÓÚÓÏ ‰ÓÎ„Ó Â‰ÛÚ, ‡ ‰Ó·‡‚¯ËÒ¸ ‰Ó ÌÂÂ, ÛÏË‡˛Ú. àÁ ÊËÁÌË ‚ ÒÏÂÚ¸ „ÂÓË ÔÂÂıÓ‰flÚ Ú‡Í Ê ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ Ë ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ, Í‡Í ÙËÎ¸Ï ËÁ ÎÂÚ‡ ‚ ÁËÏÛ, - ÔÓÒÚÓ ÔÓÂı‡‚ ÔÓ‰ ¯Î‡„·‡ÛÏÓÏ. ä ÚÓÈ ÔÛ„‡˛˘ÂÈ Î„ÍÓÒÚË, ÍÓÚÓÓÈ Å‡Î‡·‡ÌÓ‚ ‰ÓÒÚË„ ‚ «äӘ„‡», ‰Ó·‡‚ËÎÓÒ¸ Ó·‡flÌË ÔË·ÎËʇ˛˘Â„ÓÒfl ÄÔÓ͇ÎËÔÒËÒ‡. à ÓÔflÚ¸ Ô‡‡‰ÓÍÒ. ÖÒÎË ÂÊËÒÒÂ ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂÈ ·Ó„‡ÚÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ·ËÓ„‡ÙËË ÓÔËÒ˚‚‡Î ÊËÁ̸ ˜ÂÂÁ ·Óθ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËfl, ÚÓ ÒÏÂÚ¸ Û ÌÂ„Ó ‚˚¯Î‡ ÌÂÔË΢ÌÓ ‚ÂÒÂÎÓÈ. Ç˚ȉfl ‚ ÙË̇Π̇ ˝Í‡Ì, ÓÌ ÒÔÂ‚‡ ·Û‰ÚÓ ËÁ‚ËÌflÂÚÒfl ÔÂ‰ ÁËÚÂÎflÏË Á‡ ÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÚÛÔÓ‚, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ Ò‚ÓËı ÙËθχı, ÚÂÏ Ì ÏÂÌ ̉ÓÛÏ‚‡fl, ˜ÚÓ ÓÌ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÎÓıÓ„Ó Ò‰Â·Î. Ä ÔÓÚÓÏ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ÍÓÓÚÍÛ˛ ËÒÚÓ˲:

- èÓÒΠ‰Â‚flÚÓ„Ó Í·ÒÒ‡ fl ÔÓÂı‡Î ‚ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆË˛, ‡·Ó˜Û˛. èÓ ÓÁÂ‡Ï óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. èÓ·˚ Θ·ÌÓÈ „flÁË ·‡ÎË. ü „· Ú‡Ï, Ë ‚ „ÎÛıÓÏ-„ÎÛıÓÏ ÎÂÒÛ Ï˚ ̇¯ÎË ÏÂÚ‚Ó ÓÁÂÓ. éÌÓ ˜ÂÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, Ú‡Ï ˜Û‰Ó‚Ë˘Ì‡fl ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËfl ÒÓÎË. à fl Á‡¯ÂÎ Ë ·˚ÒÚÓ ‚˚¯ÂÎ. Ä ·˚ÎÓ ÚÂÔÎÓ, Ë Û ÏÂÌfl ÌÓ„Ë Ì‡ÔÓÚË‚ ˜ÂÌÓ„Ó ÓÁÂ‡ ‚ ·ÂÎ˚ı ·ÓÚËÌ͇ı. íÓ„‰‡ fl ÔÓÌflÎ, Í‡Í fl ÛÏÛ… äÓ„‰‡-ÚÓ ëÂ„ÂÈ ÅÓ‰Ó‚, Í‡Í Ï‡ÏÓÌÚ, ‚ÏÂÁ ‚ θ‰ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‰Îfl ÔÓÚÓÏÍÓ‚ ÔËÏÂÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ, ÍÓÏ Ì„Ó, Ì ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Ì‡ ˝ÚÛ Óθ ÎÛ˜¯Â. ç ÔÓ ÚÓÏÛ, Í‡Í ÓÌ ÊËÎ, - ÔÓ ÚÓÏÛ, Í‡Í Ï˚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ Ò Â„Ó, ÔˉÛχÌÌÓÈ. ã‰ÌËÍ ÊÂ, ̇ӷÓÓÚ, Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl „·‚Ì˚Ï ÒËÏ‚ÓÎÓÏ - ÒÚ‡Ì˚ ·ÂÁ „ÂÓfl, ·ÂÁ ÒÚÂÏÎÂÌËÈ, ·ÂÁ ÏÓ‡ÎË, ·ÂÁ ÔÓÓ͇ - ‰‡ Ë ·ÂÁ ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡. èÓ‰ ˝ÚÓÈ Ê θ‰ËÌÓÈ ÚÓ„‰‡, ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÔÓıÓÓÌËÎ Ò·fl Ë Å‡Î‡·‡ÌÓ‚. óÂÎÓ‚ÂÍ ÔflÏÓıÓ‰fl˘ËÈ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÔË ÊËÁÌË ‚˚ÌÛÎË ı·ÂÚ. èÓ˜ÚË ÓÚÓ‚‡‚¯ËÈÒfl ÓÚ ÁÂÏÎË ÔËÁ‡Í, ÒÓ ÒÎÓχÌÌÓÈ ÛÍÓÈ Òˉfl˘ËÈ Ì‡ ÒÌÂ„Û Û ÍÓÎÓÍÓθÌË ë˜‡ÒÚ¸fl Ë, „Îfl‰fl ̇ Ì·Ó, ÔË„Ó‚‡Ë‚‡˛˘ËÈ: «ü ÚÓÊ ıÓ˜Û». ìÒÔÓÍÓÈÚÂÒ¸, ÄÎÂÍÒÂÈ éÍÚfl·ËÌӂ˘: ‚‡Ò - ÚÓ˜ÌÓ Á‡·ÂÛÚ. éÒڇθÌ˚ı - Ì ۂÂÂÌ.

çËÍËÚ‡ äÄêñÖÇ.

çÖ ìóàíëü àãà çÖ ìãìóòÄÖíëü ÄçÉãàâëäàâ? çÖ åéÜÖíÖ àáÅÄÇàíúëü éí ÄäñÖçíÄ?

Åãàñ-äìêëõ ÄçÉãàâëäéÉé üáõäÄ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û åËı‡Ë· òÂÒÚÓ‚‡ ËÁ äÌË„Ë êÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂcÒ‡

éóçõÖ à áÄéóçõÖ • ë‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚·‰ÂÌË flÁ˚ÍÓÏ Á‡ 2- 5 ÏÂÒflˆÂ‚ • àÁ·‡‚ÎÂÌË ÓÚ ‡ÍˆÂÌÚ‡ ‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚Í • é·Û˜ÂÌË ˜ÚÂÌ˲ Ë ÔËÒ¸ÏÛ (Ì ̇Ôfl„‡fl ÏÓÁ„) • Å˚ÒÚ˚È Ì‡·Ó ÒÎÓ‚‡ÌÓ„Ó Á‡Ô‡Ò‡ (·ÂÁ ÁÛ·ÂÊÍË) ÑêìÉàï åÖíéÑéÇ, ÉÄêÄçíàêìûôàï êÖáìãúíÄí – çÖí

www.shestov.ru

èÓÁ‚ÓÌËÚÂ:

1 (917) 208-7434 1 (888) 259-7401


www.vnovomsvete.com

28

24—30 χfl 2013

ÄÎÂÍ҇̉ É‡‰ÒÍËÈ Ë Ï‡Ï‡ ÑËÌ˚ ɇËÔÓ‚ÓÈ ÄθÙËfl̇ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË Ôӷ‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÎÛÙË̇·. îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

äéçäìêë «è‰Ò͇ÁÛÂχfl ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚ¸» ÒÎۘ˷Ҹ ‚ ÌÓ˜¸ ̇ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ‚ å‡Î¸Ïfi ̇ ÍÓÌÍÛÒ ÔÂÒÌË «Ö‚ӂˉÂÌËÂ-2013». Â Ò ÂÍÓ‰Ì˚ÏË (Û ¯‚‰ÍË ãÓËÌ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ·˚ÎÓ 372), ÌÓ Û‚ÂÂÌÌ˚Ï 281 ·‡ÎÎÓÏ Ôӷ‰Ë· ‰‡Ú˜‡Ì͇ ùÏÏÂÎË ‰Â îÓÂÒÚ, Ì ·ÂÁ ÚÛ‰‡ ÔÂÂÔ·͇‚ «íÓθÍÓ ÒÎÂÁ‡ÏË» (Only Teardrops) ̇ÔÓËÒÚÓ„Ó ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ìˆ‡ î‡ˉ‡ å‡Ïχ‰Ó‚‡, ÓÚÒÚ‡‚¯Â„Ó Ì‡ 47 ·‡ÎÎÓ‚ (234). чΠÔÓ ‡ÌÊËÛ ‚˚ÒÚÓËÎËÒ¸ ìÍ‡Ë̇ ÒÓ á·ÚÓÈ é„Ì‚˘ (214 ·‡ÎÎÓ‚), çÓ‚„Ëfl Ò å‡„‡ÂÚ ÅÂ„Â (191 ·‡ÎÎ) Ë êÓÒÒËfl Ò ÑËÌÓÈ É‡ËÔÓ‚ÓÈ (174 ·‡Î·). ç˚̯ÌË ÔÓ„ÌÓÁ˚ ̇·Î˛‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ·ÛÍÏÂÍÂÓ‚ ÓÔ‡‚‰‡ÎËÒ¸ Ò ÔÓ˜ÚË Î‡·Ó‡ÚÓÌÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ Ì ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ù‡‚ÓËÚ‡, ÌÓ Ë ‚ÒÂÈ ÔÂ‚ÓÈ ÔflÚÂÍË, ͇̉ˉ‡Ú˚ ÍÓÚÓÓÈ Î˯¸ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓ ÏÂÌflÎËÒ¸ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÏÂÒÚ‡ÏË. à ıÓÚfl „ÛÔÔ‡ ÎˉÂÓ‚ ·˚· Ә‚ˉÌÓÈ ‚ ÒËÎÛ Ì‚˚‡ÁËÚÂθÌÓÈ «˚ıÎÓÒÚË» ‚ÒÂÈ ÓÒڇθÌÓÈ ÔÓ˛˘Â-ÔÎfl¯Û˘ÂÈ Ï‡ÒÒ˚ ÍÓÌÍÛÒ‡ÌÚÓ‚, ‚ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÔӉӷ̇fl Ô‰Ò͇ÁÛÂÏÓÒÚ¸ ̇˜‡Î‡ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ̇Ó˜ËÚ˚Ï ÁÓÏ·ËÓ‚‡ÌËÂÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ‰Â̸ ÙË̇· ÔÓ ÍÛÎÛ‡‡Ï ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓÔÓÎÁÎË Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Ë «ÒÚ‡¯ËÎÍË» Ë ÒÎÛıË, Ó‰ÌË ÌÂÎÂÔÂÈ ‰Û„Ëı. åÓÎ, Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÒÂ Ú‡Í Ô‰Ò͇ÁÛÂÏÓ Ë „·‰ÍÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ «Ì‡‰Ó ʉ‡Ú¸ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚÂÈ». ç‡ÔËÏÂ, ¯ÂÔÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓ Û„Î‡Ï, - Ôӷ‰˚ ÉÛÁËË, ‰Û˝Ú‡ çÓ‰Ë Ë ëÓÙË Ò ÔÂÒÌÂÈ Waterfall. åÓÎ, ÌÂÒÔÓÒÚ‡ ‡‚ÚÓ ÔÂÒÌË - ¯‚‰ íÓÏ‡Ò ÉÛÒÚ‡ÙÒÓÌ, ÒÓ˜ËÌËÚÂθ Ôӷ‰ÌÓÈ Euphoria ‰Îfl ãÓËÌ. çÓ ‰‡Ê ‡‚ÚÓ‡ «ùÈÙÓËË» ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ, ‚ˉËÏÓ, ÔÓÒ¢‡ÂÚ Ì ‚Ò„‰‡, ‡ ‚flÎÓÈ ÍÓÔËË ‰Û˝ÚÌÓÈ ËÒÚÓËË ùη Ë çËÍÍË ËÁ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, Ôӷ‰˂¯Ëı ̇ «Ö‚ÓÒÓÌ„Â-2011» ‚ Ñ˛ÒÒÂθ‰ÓÙÂ, Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÈÚË ‚ ÚÛ Ê ‚Ó‰Û, ‰‡ÊÂ Ò ÔÓıÓÊËÏ «Ó„ÌÂÌÌÓ-ÁÓÎÓÚ˚Ï ‰ÓʉÂÏ» 15- ÏÂÒÚÓ Ò 50 ·‡Î·ÏË. «çÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚË» Ì ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, Ë ˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ „·‚ÌÓÈ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ÙË̇θÌÓ„Ó ‰Ìfl «Ö‚ӂˉÂÌËfl». Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ, Ô‡‚‰‡, ÔÓ͇ ¯Î‡ ˜‡ÒÓ‚‡fl Ôӈ‰Û‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 39 ÒÚ‡Ì‡ÏË-Û˜‡ÒÚÌˈ‡ÏË ÍÓÌÍÛÒ‡ Ò‚ÓËı ÓˆÂÌÓÍ, ÁËÚÂÎflÏ Ì‡ ‡ÂÌÂ Ë ÊÛ̇ÎËÒÚ‡Ï ‚ ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚ ÔÓ͇Á‡ÎÓÒ¸,

ç

День сурка на

” и и н е д и “Евров

ç‡ÒÚÓfl˘Â ¯ÓÛ ËÎË Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ ÍÓÎıÓÁ “ä‡Ò̇fl ·ÏÔ‡”?

˜ÚÓ «Ö‚ӂˉÂÌË» ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ŇÍÛ. «ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ ÅË·̻ î‡ˉ å‡Ïχ‰Ó‚ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ÁÓÓÏ Ë ‡ÚÎÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ÙË„ÛÓÈ, Ò «Ô·ÍÒË‚ÓÈ» „˜ÂÒÍÓÈ ·‡Î·‰ÓÈ Hold Me Ë ËÁfl˘ÌÓÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÂÊËÒÒÂ‡ îÓ͇҇ Ö‚‡Ì„ÂÎËÌÓÒ‡ («‰Â·‚¯Â„Ó» Ë ÅË·̇, Ë ÄÌË ãÓ‡Í, Ë ÑËÏÛ äÓΉÛ̇, Ë ë‡ÍËÒ‡ êÛ‚‡Ò‡, Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı ̇ «Ö‚ӂˉÂÌËË») ÂÁÍÓ ‚Ó‚‡ÎÒfl ÒÔÂ‚‡ ‚ „ÛÔÔÛ ÎˉÂÓ‚ ‚ ̇˜‡Î ÍÓÌÍÛÒ‡, Á‡ÚÂÏ ‚ÓÁ„·‚ËÎ ÒÔËÒÓÍ Ù‡Ì‡ÚÒÍËı ÒËÏÔ‡ÚËÈ ÔÓÒΠÔÓÎÛÙË̇·, Ë ÚÂÔÂ¸ ·˚ÒÚÓ ¯ÂÎ ‚ „ÓÛ ‚ Ú‡·Îˈ ÙË̇ÎËÒÚÓ‚. ç ‚ ÒË·ı ÛÒÚÓflÚ¸ ÔÓ‰ ̇ÔÓÓÏ «˜ÂÌÓÓÍÓ„Ó Ó·ÓθÒÚËÚÂÎfl», Ò‚ÓË 8-10-12 ‚˚Ò¯Ëı ·‡ÎÎÓ‚ ·ÓÒ‡ÎË Í Â„Ó ÌÓ„‡Ï ÅÓ΄‡Ëfl, ÅÂθ„Ëfl, å‡Î¸Ú‡, î‡ÌˆËfl, óÂÌÓ„ÓËfl, ÉÛÁËfl, äËÔ, ãËÚ‚‡, ÉˆËfl, åÓΉӂ‡, ÇÂÌ„Ëfl, êÛÏ˚ÌËfl Ë Ú.‰. ç ÛÒÚÓfl· Ë êÓÒÒËfl. ç‡Í‡ÌÛÌ ÙË̇·, Í ÚÓÏÛ ÊÂ, ·˚Î Ó·˙fl‚ÎÂÌ ‚Â‰ËÍÚ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÈ ÔÂÏËË å‡ÒÂÎfl ÅÂÁ‡ÌÒÓ̇, ‚Û˜‡ÂÏÓÈ ‚ ‡Ï͇ı «Ö‚ӂˉÂÌËfl» ˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË. èÓ ÏÌÂÌ˲ ÚÂÎÂÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡, ÎÛ˜¯ËÏ ‡ÚËÒÚÓÏ ·˚Π̇Á‚‡Ì ËÏÂÌÌÓ î‡ˉ.

“RCIS Realty Corporation” • ë 1998 „Ó‰‡

éîéêåãÖçàÖ êéëëàâëäàï èÖçëàâ • íÓθÍÓ ‰Îfl Ëϲ˘Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÓÒÒËÈÒÍËÈ Á‡„‡ÌÔ‡ÒÔÓÚ • ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÂÌÒËË – ÓÚ $800

ÇéáåéÜçé: • ÅÂÁ ÔÓÂÁ‰ÓÍ ‚ ÓÒÒËÈÒÍË ÍÓÌÒÛθÒÚ‚‡ • èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË • ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ ‰ÂÌ„ ‚ êÓÒÒËË ËÎË ‚ ëòÄ/ä‡Ì‡‰Â • ë ÓÔ·ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚ ËÁ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔÂÌÒËË 55 Tumbleweed Court, Woodbridge, ON, L4L 8Y6, Canada íÂÎ. (905) 856-4415 (ÓÙËÒ.) • (416) 471-3779 (ÏÓ·) www.rcis-pension.com • rcispension@gmail.com

çÓ Ó·‡flÌË ‰‡Ú˜‡ÌÍË Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ‚Ò Ê ÍÂÔ˜Â. Ä ÒÚ‡ÓÊËÎ˚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ËÒÔ˚Ú‡ÎË ÙÓÏÂÌÌ˚È «‰Â̸ ÒÛ͇», Ô‡ÏflÚÛfl, Í‡Í ‚ 2000 „Ó‰Û «Ö‚ӂˉÂÌË» ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í Ê ÔÂÂÂı‡ÎÓ ËÁ ò‚ˆËË ‚ чÌ˲ ÔÓÒΠÔӷ‰˚ Å‡Ú¸Â‚ éθÒÂÌ. çÓ, ÂÒÎË äÓÔÂÌ„‡„ÂÌ ÓÚ ëÚÓÍ„Óθχ ‚ ˜‡Ò ÎÂÚ‡, ÚÓ å‡Î¸Ïfi ÔÓ˜ÚË ÔË„ÓÓ‰ ‰‡ÚÒÍÓÈ ÒÚÓÎˈ˚ - 10 ÏËÌÛÚ ÔÓ ÏÓÒÚÛ ˜ÂÂÁ ÔÓÎË‚ ùÎÂÒÛÌ. åÌÓ„Ë ÒÚ‡ÎË ¯ÛÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÚÂÔÂ¸ ÌËÍÛ‰‡ Ë Ì ÛÂÁʇڸ ÓÚÒ˛‰‡. íËÛÏÙ‡ÚÓ¯‡ ùÏÏÂÎË ‰Â îÓÂÒÚ ÔÓfl‚Ë·Ҹ ÔÂ‰ ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ÏË, ۉ˂ÎÂÌÌÓ ıÎÓÔ‡fl ÂÒÌˈ‡ÏË Ò‚ÓËı ÔÓ-‰ÂÚÒÍË Ì‡Ë‚Ì˚ı „·Á. «óÂÒÚÌÓ „Ó‚Ófl, fl Ì ÓÊˉ‡Î‡ Ôӷ‰˚», - ÚÓ ÎË ‚ÒÂ¸ÂÁ, ÚÓ ÎË ‚ ¯ÛÚÍÛ Ó„Óӯ˷ ‚ÒÂı ‰‡Ú˜‡Ì͇, ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ Í ÍÓÚÓÓÈ Û ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ ‚Ò ˝ÚË ‰‚ Ì‰ÂÎË, ˜ÚÓ ¯ÂÎ ÍÓÌÍÛÒ, ͇҇ÎÒfl ËÏÂÂÌÓ Â ÎˉÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÔÓÒ‡ı Ë ÔÓ„ÌÓÁ‡ı ·ÛÍÏÂÍÂÓ‚. à ÔÓ‰ÓÎÊË·: «ü ‰‡Ê Ì ÔÓÌfl· ÒÔÂ‚‡, ˜ÚÓ Á̇˜‡Ú ˝ÚË ˆËÙ˚, ‡ ‚Ò ‚ÓÍÛ„ ÛÊ Ô˚„‡ÎË, Ò͇͇ÎË, ‡ÁχıË‚‡ÎË ‰‡ÚÒÍËÏË Ù·„‡ÏË. ü ˜ÚÓ - Ôӷ‰Ë·?» Ç Ú‡ÍÓÏ Ê ӷ‡Á ·ÎÓ̉ËÌÍË Ó̇ Ó‰ÌÓÒÎÓÊÌÓ Ë ·ÂÁ ÓÒÓ·˚ı ËÁ˛ÏËÌÓÍ Óڂ˜‡Î‡ ̇ ÓÒڇθÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚. ë͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ó˜Â̸ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ Ôӷ‰ËÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ‚ ò‚ˆËË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Â ÓÚˆ ÓÚÒ˛‰‡, ÌÓ ÓÌ, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ̉‡‚ÌÓ ÛÏÂ Ë Ì ÏÓÊÂÚ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ò ÌÂÈ ˝ÚÓÈ ‡‰ÓÒÚË. èËÁ «ïÛÒڇθÌ˚È ÏËÍÓÙÓÌ» Ó̇ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÔÓÎÓ˜ÍÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ̉‡‚ÌÓ - ÒÎÓ‚ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ - ÔË·Ë· ‚ Ò‚ÓÂÈ Í‚‡ÚËÂ. Ä Í‚‡ÚË‡ - ÔflÏÓ Ì‡ÔÓÚË‚ ‡ÂÌ˚ ‚ äÓÔÂÌ„‡„ÂÌÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û Ì‡ «Ö‚ӂˉÂÌË» ·Û‰ÂÚ ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ‰Óχ Ô¯ÍÓÏ. Ñ‚ËÁ Ì˚̯ÌÂ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ We Are One Ò˜ËÚ‡ÂÚ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚Ï, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÏÛÁ˚͇ Ó·˙‰ËÌflÂÚ ‚Ò˛ Ö‚ÓÔÛ. Ç Ó·˘ÂÏ, ·˚· ÏË·, ÔÎÓÒ͇ Ë ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚ̇. ëÓ‚ÒÂÏ Ì ãÓËÌ, ãÂ̇ å‡ÈÂ ã‡Ì‰ÛÚ ËÎË ë‡¯‡ ê˚·‡Í… *** «å˚ - ÓÚ΢ÌËÍË! ùÚÓ Á‰ÓÓ‚Ó!» ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û Ò‚Ó˛ «ÔflÚÂÍÛ» (ÔflÚÓ ÏÂÒÚÓ), ·Ó‰Ó ‰ÂÍ·ÏËÓ‚‡Î‡ ÑË̇ ɇËÔÓ‚‡ ÔÓÒΠӄ·¯ÂÌËfl ÂÁÛθڇÚÓ‚ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl ̇ «Ö‚ӂˉÂÌËË». ÇÒ„‰‡ Ò‰ÂʇÌ̇fl ‚ Ò‚ÓËı ˝ÏÓˆËflı Ë ‚̯ÌËı ÔÓfl‚ÎÂÌËflı, Ó̇ ·˚· ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ˝ÏÓˆËÓ̇θ̇, ıÓÚfl, ÍÓ̘ÌÓ, ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ, ÔÓ-„‡ËÔÓ‚ÒÍË. - ÖÒÚ¸ ‡ÒıÓÊ ÍÎ˯Â: ̇ «Ö‚ӂˉÂÌËË» Ì ÚÓ ˜ÚÓ ÔflÚÓ„Ó, ‡ Ë ‚ÚÓÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÌÂÚ… - ü ·˚ Ú‡Í Ì Ò͇Á‡Î‡. «Ö‚ӂˉÂÌË» ÒÚ‡ÎÓ Ó„ÓÏÌÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‰Îfl ÏÂÌfl, ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ Â˘Â ·ÓΠ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. - ç ·˚ÎÓ Ó·Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì Ò˚Ô‡ÎËÒ¸ ÔÓ 12 ·‡ÎÎÓ‚ ÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡Ì˚? í˚ ÊÂ Ú‡Í ıÓÓ¯Ó Ô·! - Çfl‰ ÎË ÔÓÒ˚Ô‡ÎÓÒ¸ ·˚ ÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ 12 ·‡ÎÎÓ‚. ü ΢ÌÓ ·˚-

· ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ì‰ÓÛÏÂÌËË, ‡ÁÏ˚¯Îflfl, Í‡Í Î˛‰Ë ·Û‰ÛÚ „ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ fl Ì ÒÎ˚¯‡Î‡ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl, ÍÓÚÓ˚È ÒÔÂÎ ·˚ ÔÎÓıÓ Ì‡ ÙË̇ÎÂ. - çÂÛÊÂÎË?! - Ä·ÒÓβÚÌÓ ËÒÍÂÌÌÂ! - Ä Ú‚ÓÈ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ ÄÎÂÍ҇̉ É‡‰ÒÍËÈ ÔflÏÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl. - çÛ, ÒÍÓθÍÓ Î˛‰ÂÈ, ÒÚÓθÍÓ Ë ÏÌÂÌËÈ. - ê‡Á Ú˚ Ú‡Í ‰Ó‚Óθ̇, ÚÓ Â˘Â ‡Á ÒÔÓ¯Û: Ì ÒÓ·Ë‡Â¯¸Òfl ÎË ÔÓÈÚË ÔÓ ÒÚÓÔ‡Ï ÅË·̇ Ë ÒÌÓ‚‡ ËÒÔ˚Ú‡Ú¸ Ò·fl ̇ «Ö‚ӂˉÂÌËË»? - ÇÓÚ ÚÂÔÂ¸ fl ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ ‰‡. Ç˚ ·˚ÎË Ô‡‚˚ - Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˝ÚÓ Ó˜Â̸ Á‡Úfl„Ë‚‡ÂÚ. ü ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ˝ÚÓ. ᇠ‰‚ Ì‰ÂÎË Òڇ· ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl Á‰ÂÒ¸ Ú‡Í ÍÓÏÙÓÚÌÓ! ç‡ ÂÔÂÚˈËË ÔËıӉ˯¸, ‡ Ú‡Ï Í‡Í ‰Óχ ÛÊ ‚ÒÂı ÛÁ̇¯¸, ‚ÒÂı Á̇¯¸, Ú·fl ‚Ò Á̇˛Ú, Ú‡Í ÔËflÚÌÓ. à ÒÂȘ‡Ò ‚Ò Á‡ÍÓ̘ËÎÓÒ¸ Ú‡Í ÂÁÍÓ, ‡ fl ‰‡Ê Ì ÒÓ ‚ÒÂÏË ÛÒÔ· ÔÓÔÓ˘‡Ú¸Òfl. чÊ ʇÎÍÓ ÛÂÁʇڸ. èÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË, Ò ÍÂÏ Ú‡Í ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ÛÊËÎËÒ¸ Ë Ò‡·ÓÚ‡ÎËÒ¸, fl ÛÊ Ì ‚ÒÚ˜ÛÒ¸, ‡ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌ˚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ï‡ÎÓ‚ÂÓflÚÌ˚. ùÚÓ ‚Ò„‰‡ Ú‡Í: Ô·ÌËÛ¯¸, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÏ ‚ˉÂÚ¸Òfl, ‚ÒÚ˜‡Ú¸Òfl, ÒÓ·Ë‡Ú¸Òfl. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, Ì ‚Ò„‰‡ ˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl. çÓ ·Û‰Û ̇‰ÂflÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ò‚flÁ¸ Ò ‰Û„ËÏË Û˜‡ÒÚÌË͇ÏË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË fl ÛÒÔ· ÔÓ‰ÛÊËÚ¸Òfl… *** «óËÒÚ˚È ¯ÓÍ» ËÒÔ˚ڇΠÓÚ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ Ô‚ˈ˚ ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ÔÂÒÂÌÌÓÏÛ ÍÓÌÍÛÒÛ «ÉÓÎÓÒ» ÄÎÂÍ҇̉ É‡‰ÒÍËÈ, ÍÓÚÓ˚È ÒÔˆˇθÌÓ ÔËÂı‡Î ‚ å‡Î¸Ïfi ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ Ë Í‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Á‰ÂÒ¸ Ò Â„Ó ·˚‚¯ÂÈ ÔÓ‰ÓÔ˜ÌÓÈ, ıÓÚfl ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ Ë ·˚Î Í‡ÈÌ ÒÍÂÔÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚÓÂÌ Í ˝ÚÓÏÛ «ÍÓÌÍÛÒÛ ‰Îfl ‰ÓÏÓıÓÁflÂÍ, Ì Ëϲ˘ÂÏÛ Í ÏÛÁ˚Í ÌË͇ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl». Ö„Ó ÏÌÂÌË ÚÂÔÂ¸ Ì ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸, ‡ ¢ ·Óθ¯Â ÛÍÂÔËÎÓÒ¸. - ç‡ ˝ÚÓÏ «Ö‚ӂˉÂÌËË» ·˚ÎÓ ÚÓθÍÓ ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚ ÔÂÎË, ÑË̇ Ë ÅÓÌÌË í‡ÈÎÂ, ÍÓÚÓ‡fl, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ, ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ ‚˚‰‡ÂÚ Á‚ÛÍ, Û Ì ˉ‡θ̇fl ˜ËÒÚÓÚ‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl, Ó̇ ‚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÙÓÏÂ. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl Ô‚ˈ‡! à ÑË̇ Ô· ıÓÓ¯Ó. éÒڇθÌ˚ ‰Â·ÎË ‚Ò ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ÌÓ Ì ÔÂÎË, - Ó‡ÎË, Ôˢ‡ÎË, ‚Â¢‡ÎË, Í˘‡ÎË, ڇ̈‚‡ÎË, Û͇ÏË ‡ÁχıË‚‡ÎË. çÓ ÂÒÎË ˝ÚÓ Ì ÔÂÒÂÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ, ÚÓ„‰‡ ÌÂ˜Â„Ó ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òfl. òÓÛ? ч ͇ÍË ˝ÚÓ ¯ÓÛ? òÓÛ ÂÒÚ¸ Û èËÌÒ‡, Û å‡‰ÓÌÌ˚, ·˚ÎË Û «èËÌÍ îÎÓȉ» Ë å‡ÈÍ· ÑÊÂÍÒÓ̇. Ä ˝ÚÓ ‚Ò - ÍÓÎıÓÁ «ä‡Ò̇fl ·ÏÔ‡». çÛ, ÙÓ̇ËÍË „ÓflÚ. óÚÓ ‰‡Î¸¯Â? Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÌ˲ ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÏÓ„‡ÎÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ„Ó ÔÂÌËfl Ì ·˚ÎÓ.

- í‡Í ÔflÚÓ ÏÂÒÚÓ, ̇ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰, ˝ÚÓ ıÓÓ¯Ó ËÎË ÔÎÓıÓ? - Ç ÍÓÌÚÂÍÒÚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÑË̇ ‰Ó·Ë·Ҹ, ÔÓʇÎÛÈ, χÍÒËÏÛÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. í‡Í ÊÂ, Í‡Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó·˙flÒÌËÏÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ôӷ‰Ë· ‰‡Ú˜‡Ì͇, ıÓÚfl Ë Ô· ‰Â¸ÏÓ‚Ó. ÖÈ «‰Â·ÎË» ÔÓ·Â‰Û Í‡ÚËÌÍÓÈ, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ, Ô‡‚ËθÌ˚Ï ÔÓÁˈËÓÌËÓ‚‡ÌËÂÏ. éÔflÚ¸ Ê ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì ÏÛÁ˚͇θÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ, ‡ ÍÓÌÍÛÒ ÒËÏÔ‡ÚËÈ, ÍÓÚÓ˚ ̇‰Ó ÛÏÂÚ¸ Ô‡‚ËθÌÓ Á‡‚Ó‚˚‚‡Ú¸. ֢ ÂÒÚ¸ Ù‡ÍÚÓ ÒӈˇθÌÓ-ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‚ÒÂı ‰ÓÒÚ‡ÎÓ, Ë ÔÓ Ì˚̯ÌËÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ·˚ÎÓ ‚ˉÌÓ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÛÊ ̇˜‡ÎË ÓÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl. Ç ÒÚ‡Ì‡ı, „‰Â ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ‚ÍÛÒ Í ıÓÓ¯ÂÈ ÏÛÁ˚ÍÂ Ë Ô‡‚ËθÌ˚Ï Ô‚ˆ‡Ï, ÑË̇, ̇ÔËÏÂ, ÔÓÎۘ˷ ‚˚ÒÓÍË ·‡ÎÎ˚ - ‚ à·̉ËË, ‚ ÄÌ„ÎËË (ÔÓ 10 ·‡ÎÎÓ‚ - ê‰.). àÎË Ú‡Ï Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ËÚ Ì‡ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ… ç Á̇˛. à ÚÛÚ Ê Ú· ìÍ‡Ë̇, ÔÓ˛˘‡fl ÒÚ‡Ì‡. çÓ ÂÒÎË ‚˚ ÔÓ˛˘‡fl ÒÚ‡Ì‡ Ë ‚˚ıÓ‰ËÚ ‡ÚËÒÚ͇, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÂÚ, ÚÓ Í‡Í ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÂÈ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌËÁÍËÈ ·‡ÎÎ? (4 - ê‰.) - 뇯‡, Ú‡Í ˜ÚÓ Ê ‰Â·ڸ? - ч Ì ÂÁ‰ËÚ¸ ̇ ˝ÚÓ ÙË„Ó‚Ó «Ö‚ӂˉÂÌË»! äÓÏÛ Ë Á‡˜ÂÏ ÓÌÓ Ò‰‡ÎÓÒ¸? ç‡ ˝ÚÓÈ ÓÔÚËÏËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÌÓÚÂ Ì‡Ï ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ Ô˯ÎÓÒ¸ ÔÂ‚‡Ú¸Òfl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ åÓÒÍ‚˚ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ îËÎËÔÔ äËÍÓÓ‚ Ë Ï˚ ÔÓÎÌÓ˜Ë ÔÓ·ÓÎÚ‡ÎË Ò ÌËÏ Ó ÚẨ‡ı «Ö‚ӂˉÂÌËfl» Ë ·Óθ¯Ëı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Ô·̇ı ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ, ÍÓÚÓÓÂ, Í‡Í ÌË ÍÛÚË, ÌÓ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Ï Ò ˝ÚËÏ «ÌÂ̇‚ËÒÚÌ˚Ï» ÍÓÌÍÛÒÓÏ «‰Îfl ‰ÓÏÓıÓÁflÂÍ»…

ÄÚÛ ÉÄëèÄêüç, å‡Î¸Ïfi, ò‚ˆËfl. Ç·ÒÚË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ Á‡fl‚Îfl˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÙË̇Π«Ö‚ӂˉÂÌËfl» Û ÑËÌ˚ ɇËÔÓ‚ÓÈ «ÛÍ‡ÎË» 10 ·‡ÎÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÂÈ ÓÚ‰‡ÎË ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ. èÓÒÓÎ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚ êî, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÍÓÏÔÓÁËÚÓ èÓ·‰ Å˛Î¸·˛Î¸Ó„Î˚ ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ «ÇÂÒÚÌËÍÛ ä‡‚Í‡Á‡», ˜ÚÓ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ÓÚ‰‡Î êÓÒÒËË 10 ·‡ÎÎÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ˝ÚË „ÓÎÓÒ‡ ÍÛ‰‡-ÚÓ ÔÓÔ‡ÎË. ùÚÛ ËÌÙÓχˆË˛ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ Ë ‰ËÂÍÚÓ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÑʇÏËθ ÉÛÎË‚: “ëӄ·ÒÌÓ ‰‡ÌÌ˚Ï, ÍÓÚÓÓ 鷢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ íÇ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÓÚ Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚ı ÏÓ·ËθÌ˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ÓÒÒËÈÒ͇fl ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌˈ‡ ÑË̇ ɇËÔÓ‚‡ ÔÓÎۘ˷ ‚ÚÓÓ ÏÂÒÚÓ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÒÏÒ-„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl, ˜ÚÓ ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‚˚ÒÓÍËÈ ËÚÓ„Ó‚˚È ·‡ÎÎ ‚ ̇ˆËÓ̇θÌÓÏ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚ ÔÓθÁÛ êÓÒÒËË. éÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÂ Ê˛Ë Ú‡ÍÊ ÔÓÒÚ‡‚ËÎÓ êÓÒÒËË ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ, Ò͇Á‡Î ÓÌ. - Ç˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÂ¸fiÁÌÛ˛ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÔË ÙË̇θÌÓÏ ÔÓ‰Ò˜fiÚ „ÓÎÓÒÓ‚ ÓÚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ êÓÒÒËË Ì ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ·‡Î·. “. «ç‡ÈÚË» ÔÓÔ‡‚¯Ë ·‡ÎÎ˚ Ò‚ÓÂÏÛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Û ÔÓÛ˜ËÎ ÔÂÁˉÂÌÚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ àθı‡Ï ÄÎË‚: «ç‡¯ Û‚‡Ê‡ÂÏ˚È ÔÂÁˉÂÌÚ àθı‡Ï ÉÂȉ‡ӂ˘ ÄÎË‚ ‰‡Î Û͇Á‡ÌË ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ò ˝ÚËÏ ‚ÓÔÓÒÓÏ, Ë ÒÂȘ‡Ò ‚˚flÒÌflÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘‡fl ͇ÚË̇: ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì „ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ êÓÒÒ˲, Ë ÂÒÚ¸ ÓÔ‰ÂÎfiÌÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó „ÓÎÓÒÓ‚, ÌÓ ‰ÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ò ˝ÚË „ÓÎÓÒ‡ ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÉÂχÌËË, Ë ÛÊ ÓÚÚÛ‰‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl˛ÚÒfl, Ú‡Í Ò͇Á‡Ú¸, Í‡Í ÙË̇θÌ˚È ÂÁÛθڇڔ, - ÒÓÓ·˘ËÎ ÔÓÒÓÎ.

é脇 ëÖãàÇÖêëíéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

åìáõäÄ

ê˝È å‡ÌÁ‡ÂÍ (‚ Ә͇ı) Ò Û˜‡ÒÚÌË͇ÏË The Doors, 1966

Ç ÍÎËÌËÍ „ÓÓ‰‡ êÓÁÂÌı‡ÈÏ, ˜ÚÓ ‚ ÉÂχÌËË, Û¯fiÎ ËÁ ÊËÁÌË Ó‰ËÌ ËÁ ÍÛθÚÓ‚˚ı ÏÛÁ˚͇ÌÚÓ‚ XX ‚Â͇ - ê˝È å‡ÌÁ‡ÂÍ, Í·‚˯ÌËÍ Ë ÒÓ‡‚ÚÓ ÔÂÒÂÌ Î„Ẩ‡Ì˚ı The Doors. ÖÏÛ ·˚ÎÓ 74 „Ó‰‡. ÓʉfiÌÌ˚È ê˝ÈÏÓ̉ Ñ˝Ì˽Πå‡ÌÁ‡ÂÍ-Ï·‰¯ËÈ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÛʉÂÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ÒÓ·ÓÈ ÔÎÂfl‰Û ̇˷ÓΠ‚ÎËflÚÂθÌ˚ı ÏÛÁ˚͇ÌÚÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ Ò‚ÂÚ ‚ ÒÂϸ ÔÓθÒÍËı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚, ÔÓÊË‚‡‚¯ÂÈ ‚ óË͇„Ó, ‚ Ù‚‡Î 1939 „Ó‰‡. ë ‡ÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ χÎÂ̸ÍÓ„Ó ê˝fl Ó·Û˜‡ÎË Ë„ ̇ ÙÓÚÂÔˇÌÓ, - Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓ ÏÛÁ˚͇θÌÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌË ‰‡ÎÓ ÂÏÛ ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË Ó„ÓÏÌÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÂ‰ ÒÓÌÏÓÏ ÏÛÁ˚͇ÌÚÓ‚-β·ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÁ‚ÓÎflfl ÒÓ˜ËÌflÚ¸ ·ÎÂÒÚfl˘ËÂ Ë ÓË„Ë̇θÌ˚ ԇÚËË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ϘÚÓ˛ ê˝fl ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ ·˚Î... ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ. é‰Ì‡ÍÓ ÚÂÌÂ ‚˚‰‚ËÌÛÎ ÛθÚËχÚÛÏ - ÎË·Ó Ë„‡Ú¸ ‚ Á‡˘ËÚÂ, ÎË·Ó ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÍÓχ̉Û. ê˝È, Ê·‚¯ËÈ ·˚Ú¸ ̇ԇ‰‡˛˘ËÏ, ‚˚·‡Î ‚ÚÓÓÈ ‚‡ˇÌÚ. ÇÔÓÒΉÒÚ‚ËË ÏÛÁ˚͇ÌÚ ÔËÁ̇‚‡ÎÒfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î Ó‰ËÌ ËÁ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÔÓfl‚ÎÂÌ˲ The Doors. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚‡ÊÌÂȯËÏ ÒÓ·˚ÚËÂÏ ÒÚ‡ÎÓ Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÑÊËÏÓÏ åÓËÒÓÌÓÏ ‚ 1965 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÓÌË Ó·‡ Û˜ËÎËÒ¸

Умер

ì

клавишник группы

ê˝È å‡ÌÁ‡ÂÍ, ̇ 42 „Ó‰‡ ÔÂÂÊË‚ ÑÊËχ åÓËÒÓ̇

The Doors

̇ ÍËÌÂχÚÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ä‡ÎËÙÓÌËÈÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ê˝È ·˚Î ‚ÓӉۯ‚ÎfiÌ ÒÚËı‡ÏË åÓËÒÓ̇ Ë Í ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ ÛÊ ËÏÂÎ ÓÔ˚Ú Ë„˚ ‚ „ÛÔÔÂ. ï‡ËÁχÚ˘Ì˚È Ë ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚È åÓËÒÓÌ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, ·˚Î Ì ÔÓ˜¸ ÔËÏÂËÚ¸ ̇ Ò·fl Óθ ÙÓÌÚÏÂ̇ ÓÍ-„ÛÔÔ˚ - Ë ‚ ˝ÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÌ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÒÚ‡fiÚÒfl ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı Ó·‡ÁˆÓÏ.

è‡‡ åÓËÒÓÌ-å‡ÌÁ‡ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚Ë· ÚÓÚ Ë‰Â‡Î¸Ì˚È Ú‡Ì‰ÂÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ÏÓ„ÎË ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸Òfl ÌÂÏÌÓ„Ë „ÛÔÔ˚ ‚ ÏËÂ. Ç ÌÂÍÓÚÓÓÏ Ó‰Â Í ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËflÏ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÒÓ˛Á ÉËÎÏÓ‡ Ë ìÓÚÂÒ‡ ËÁ Pink Floyd, ÇÂÎÂ̇ Ë ãÎÓȉ‡ ËÁ Television, “·ËÚÎÓ‚» å‡Í͇ÚÌË Ë ãÂÌÌÓ̇. The Doors, ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ ÏÌÓ„Ëı, Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ¯ÂÒÚ¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ı ÒÚÛ‰ËÈÌ˚ı Ô·ÒÚËÌÓÍ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÔÂÂÊË‚ ÒÔ‡‰ ËÌÚÂÂÒ‡ Í ÌËÏ ÔÓÒΠÏÌÓ„ËÏË Ì ӈÂÌfiÌÌÓ„Ó ‡Î¸·Óχ The Soft Parade Ë ‚ÒÚÂÚË‚ 1970- ÛÒÔ¯ÌÂȯËÏË ‡Î¸·ÓχÏË Morrison Hotel Ë L.A. Woman. à ÌËÍÚÓ Ì Á̇ÂÚ, ̇ÒÍÓθÍÓ ‚˚ÒÓÍÛ˛ Ô·ÌÍÛ

29

ÓÌË ·˚ ‚ÁflÎË, ÂÒÎË ·˚ Ì ‚ÌÂÁ‡Ô̇fl Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÔ·ÍË‚‡Âχfl Ú˚Òfl˜‡ÏË ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ „ÛÔÔ˚ ÒÏÂÚ¸ åÓËÒÓ̇... ëÓÒÚ‡‚ The Doors, ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌ˚È „ËÚ‡ËÒÚÓÏ êÓ··Ë äË„ÂÓÏ Ë ·‡‡·‡Ì˘ËÍÓÏ ÑÊÓÌÓÏ ÑÂÌÒÏÓÓÏ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌÂÓ·˚˜ÂÌ ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË - ‚ „ÛÔÔ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ·‡Ò-„ËÚ‡‡. ŇÒÓ‚Û˛ Ô‡Ú˲ ̇ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÏ ÔˇÌËÌÓ ËÒÔÓÎÌflÎ å‡ÌÁ‡ÂÍ. çÓ „Ó‡Á‰Ó ËÌÚÂÂÒÌ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰Û„ÓÈ ÛÍÓÈ ÓÌ ‚ ˝ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ‚fiÎ ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ Ô‡Ú˲ ̇ ˝ÎÂÍÚÓÓ„‡ÌÂ, Ôˉ‡‚¯ÂÏ The Doors ÚÓÚ Ò‡ÏÓ·˚ÚÌ˚È Á‚ÛÍ, ÍÓÚÓ˚È ÏÌÓ„Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÒÍÓÔËÓ‚‡Ú¸, ÌÓ ·ÂÁÛÒÔ¯ÌÓ. çÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ Ë ÑÂÌÒÏÓ Ë äË„Â ‚ÌÓÒËÎË Ò‚ÓÈ ‚Í·‰ ‚ ‡Á‚ËÚË „ÛÔÔ˚ (Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ӊ̇ ËÁ ÔÓÔÛÎflÌÂȯËı ÔÂÒÂÌ „ÛÔÔ˚ «Light My Fire”, ̇ÔËÏÂ, ÒÓ˜ËÌÂ̇ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÏÂÌÌÓ „ËÚ‡ËÒÚÓÏ), ‚ÌËχÌËÂ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ·˚ÎÓ ÔËÍÓ‚‡ÌÓ Í å‡ÌÁ‡ÂÍÛ Ë åÓËÒÓÌÛ, Ô‚ÓÒıÓ‰ÌÓ ‰ÓÔÓÎÌfl‚¯ËÏ ‰Û„ ‰Û„‡. ç‡ ÙÓÌ ·ÂÒÌÛ˛˘Â„ÓÒfl ‚Ó͇ÎËÒÚ‡, ÚÓ ÛıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ Ò·fl, ÚÓ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÛ·ÎËÍ ÚÓ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ‚ ¯Ú‡Ì‡ı, ÒÍÓÏÌÓ„Ó ‚ˉ‡ å‡ÌÁ‡ÂÍ ‚ Ә͇ı, ÌËÍ‡Í Ì Óڂ˜‡‚¯Ëı Ó·‡ÁÛ ÓÍ-ÏÛÁ˚͇ÌÚ‡, ‚˚„Îfl‰ÂÎ Ó˜Â̸ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓ. á‚ÛÍ Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓÓ„‡Ì‡ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË ÚÂÍÒÚ‡ÏË åÓËÒÓ̇ ‚˚‚ÂÎ The Doors Á‡ ‡ÏÍË fl‚ÎÂÌËfl, ÔÓÎۘ˂¯Â„Ó ÔÓÁ‰Ì ̇Á‚‡ÌË ÔÓÚÓ-Ô‡Ì͇. Ç ËÚÓ„Â ÒÂ‰Ë ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ „ÛÔÔ˚ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Í‡Í Ó„ÓÎÚÂÎ˚ ·ÛÌÚ‡Ë, ‚ 1977 ıӉ˂¯Ë ̇ ÍÓ̈ÂÚ˚ The Clash, The Damned Ë Sex Pistols, Ú‡Í Ë Î˛·ËÚÂÎË ÏÛÁ˚ÍË ·ÓΠ«‚ÁÓÒÎÓÈ»

(ÒÚ‡‚¯Â„Ó Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË «Í·ÒÒ˘ÂÒÍËÏ» Ó͇ ‚ ‚ˉ Led Zeppelin, ̇ÔËÏÂ), ÔÓÍÎÓÌÌËÍË ‡‚‡Ì„‡‰‡ Ë ÏÌÓ„Ë ‰Û„ËÂ. èÓÒΠÒÏÂÚË åÓËÒÓ̇ ÚÓ ÓÒÚ‡‚¯ËıÒfl “‰ÓÁÓ‚» Á‡ÔËÒ‡ÎË Â˘fi 2 ‡Î¸·Óχ. éÚÒÛÚÒÚ‚Ë ̇ ˝ÚËı Á‡ÔËÒflı ÍÛθÚÓ‚Ó„Ó ‚Ó͇ÎËÒÚ‡ „Û·ËÚÂθÌÓ Ò͇Á‡ÎÓÒ¸ ̇ ÔÓ‰‡Ê‡ı, Ӊ̇ÍÓ å‡ÌÁ‡ÂÍ ‚Ó‚Ò Ì ·ÓÒËÎ ÏÛÁ˚ÍÛ, Í‡Í Ë Ò‡ÏÓ ‰ÂÎÓ The Doors, ÔËÌËχfl Û˜‡ÒÚË ‚ ‡Á΢Ì˚ı ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı. Ç Ì‡˜‡Î 1980-ı ê˝È ÔÓ‰˛ÒËÓ‚‡Î ÎÓÒ-‡Ì‰ÊÂÎÂÒcÍÛ˛ Ô‡ÌÍ-„ÛÔÔÛ X. èÓÁ‰Ì å‡ÌÁ‡ÂÍ Ë äË„Â Ó·˙‰ËÌËÎËÒ¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ò Ô˄·¯fiÌÌ˚ÏË ‚Ó͇ÎËÒÚ‡ÏË ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ÔÂÒÌË The Doors - ÔÓ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚Ï ÔËÁ̇ÌËflÏ Í·‚˯ÌË͇, ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ ÏÌÓ„Ëı Â„Ó ÍÓÎ΄ ÔÓ ˆÂıÛ, ÓÌ Ì ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË ÓÚ ÒÚ‡˚ı ÔÂÒÂÌ Ë Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò˚„‡Ú¸ Ëı. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ Ë ÔÓÁ‡ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û å‡ÌÁ‡ÂÍ Ò äË„ÂÓÏ Ë ‚Ó͇ÎËÒÚÓÏ Ñ˝È‚ÓÏ ÅÓÍÓÏ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË ÍÓ̈ÂÚÌ˚ ÚÛ˚, ‚ ıӉ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÂÚ˘‡ÎË ‰‡Ê ‰‡ÎÂÍÛ˛ åÓÒÍ‚Û... ê˝È å‡ÌÁ‡ÂÍ ÒÍÓ̘‡ÎÒfl ÓÚ ‡Í‡ ÊÂΘÌÓ„Ó ÔÓÚÓ͇. Ç ÔÓÒΉÌË ÏËÌÛÚ˚, ÒÓÓ·˘‡ÂÚÒfl ‚ ÓÙˈˇθÌÓÏ Á‡fl‚ÎÂÌËË ‰Îfl ÔÂÒÒ˚, Ò ÌËÏ Ì‡ıӉ˷Ҹ Â„Ó ÊÂ̇ ÑÓÓÚË. ë‚ˉÂÚÂÎÂÏ Ì‡ Ëı Ò‚‡‰¸·Â ‚ ‰Â͇· 1967 „Ó‰‡ ‚ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ ·˚Î åÓËÒÓÌ. à ˝ÚÓ ÚÓÊ „Ó‚ÓËÚ Ó ÙË„Û å‡ÌÁ‡Â͇: ê˝È Ë ÑÓÓÚË ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚ ‰Ó ÔÓÒΉÌÂ„Ó ‰Ìfl ÏÛÁ˚͇ÌÚ‡. çÂÏÌÓ„Ë ÒÂ‰Ë ÓÍ-ÏÛÁ˚͇ÌÚÓ‚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸ Ú‡ÍËÏ ÒÛÔÛÊÂÒÍËÏ ‰Ó΄ÓÎÂÚËÂÏ...

êÂÌ‡Ú ÄÅÑìããàç.

åéëÇàÑÖéîàãúå ПОДАРОК!

èË Î˛·ÓÈ ÔÓÍÛÔÍe ùÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÍÌË„Ë ËÎË è·̯ÂÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ 5000 β·ËÏ˚ı ÍÌË„ + ÄÛ‰ËÓÍÛÒ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó flÁ˚͇ 30 ÛÓÍÓ‚ - 15 ˜‡ÒÓ‚ + 200 ÔÂÒÂÌ

ùÎÂÍÚÓÌ̇fl ÍÌË„‡ Angel V Ò ·Óθ¯ËÏ 7-‰˛ÈÏÓ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÌ˚Ï ˝Í‡ÌÓÏ ‚ÒÂ„Ó Á‡ $130 $109

НОВИНКА

ÇéáåéÜçéëíà: • óËÚ‡Ú¸ ÍÌË„Ë • ëÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ Ë ‡Û‰ËÓÍÌË„Ë • ëÏÓÚÂÚ¸ ÙËθÏ˚ • ï‡ÌËÚ¸ Ë ÒÏÓÚÂÚ¸ ÙÓÚÓ„‡ÙËË • ÑÓ 5 ˜‡ÒÓ‚ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ flÁ˚ÍË: ÛÒÒÍËÈ, ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ. ɇ‡ÌÚËfl 9 ÏÂÒflˆÂ‚

îÄçíÄëíàóÖëäÄü êÄëèêéÑÄÜÄ ïàí èêéÑÄÜ!!! ÑÂÚÒÍËÈ ÄÈÔ‡‰ Ô·̯ÂÚ

çéÇàçäÄ!

+

• Touchscreen ˝Í‡Ì • êÛÒÒÍÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ Ë ‡Ì„ÎÓ-ÛÒÒÍËÈ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍË

$150 $130

çéÇàçäÄ!

+

• åÂÌ˛ ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚Í • ë ‚˚ıÓ‰ÓÏ ‚ àÌÚÂÌÂÚ, ë͇ÈÔ • êÛÒÒÍÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ Ë ‡Ì„ÎÓ-ÛÒÒÍËÈ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍË • èÂ‚Ӊ Ò „‡ÁÂÚ Ë ÛÍÓÔËÒÌ˚ı ÚÂÍÒÚÓ‚

$190 $150

O„ÓÏÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ Í‡ÒË‚˚ı ‰ÂÚÒÍËı ÍÌË„ ÓÚ $1.49

ùÎÂÍÚÓÌ̇fl ÍÌË„‡ 6 Ë̘ÂÈ - $200 $149 • ë‡Ï˚È ˜ÂÚÍËÈ ÚÂÍÒÚÓ‚˚È ˝Í‡Ì Ò ‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÏ ÍÓÌÚ‡ÒÚÓÏ, ˝Í‡ÌÓÏ Ò ˝ÙÙÂÍÚÓÏ ·Ûχ„Ë • ÄÌÚË·ÎËÍÓ‚˚È ˝Í‡Ì E-Ink® ÔÓ‰Ó·ÂÌ ·Ûχ„Â Ë Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÔÓÎÌÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚˚ ˜ËÚ‡ÂÚ ÍÌË„Û • ë‚ÂıÚÓÌÍÓÂ Ë Î„ÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÒÂ„Ó 164 „‡Ïχ - ΄ÍÓ ÛÏÂÒÚËÚÒfl ‚ ͇χÌÂ

è·̯ÂÚÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Angel V + + + +

êÖÜàåõ:

ÇÒÂ Í‡Í Û Ï‡Ï˚ Ë Ô‡Ô˚. ÖÒÎË ‚‡¯ χÎ˚¯ Ú‡Í Ë ÌÓÓ‚ËÚ ÓÚÓ·‡Ú¸ ËÎË Á‡ÎÂÁÚ¸ ‚ ‚‡¯ iPad, ÚÓ ‚ÓÚ ÓÌ, ‚‡¯ ÒÔ‡ÒËÚÂθ Ë ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËfl. ÑÂÚË Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚˚„Îfl‰ËÚ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Û Ï‡Ï˚ Ë Ô‡Ô˚, ‡ Á‡‰‡ÌËfl Ë Ë„˚ ÚÛÚ Â˘Â ËÌÚÂÂÒÌÂÂ. äÓÏÔ¸˛ÚÂ ÒÂÌÒÓÌÓ„Ó ÚËÔ‡. ë ˝ÚËÏ Ó·Û˜‡˛˘ËÏ Ô·̯ÂÚÓÏ ‚‡¯ χÎ˚¯ ÒÏÓÊÂÚ ÓÒ‚ÓËÚ¸ ‡Á˚ Ò˜ÂÚ‡ Ë ˜ÚÂÌËfl. ÅÂÁ ÚÛ‰‡ ̇ۘËÚÒfl Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ë ˜ËÚ‡Ú¸. é·Û˜ÂÌË ‚ ÔÓˆÂÒÒ ˄˚ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ÏÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ. å‡Î˚¯Û ·Û‰ÂÚ Û‰Ó·ÌÓ ‰Âʇڸ Â„Ó ‚ ͇ۘı, ‡ Ó‰ËÚÂÎË ÒÏÓ„ÛÚ ·‡Ú¸ Â„Ó Ò ÒÓ·ÓÈ Ì‡ ÔÓ„ÛÎÍÛ Ë ‚ ‰ÓÓ„Û. 1. ì˜ËÏ ˆËÙ˚. 2. ì˜ËÏ ‡ÎÙ‡‚ËÚ. 3. èÓËÁÌÓÒËÏ ÒÎÓ‚‡ ÔÓ ·ÛÍ‚‡Ï. 4. à„‡ “ɉ ·ÛÍ‚‡?”. 5. à„‡ “ɉ ˆËÙ‡?”. 6. åÛÁ˚͇θ̇fl Ô‡ÛÁ‡ (̇·Ó ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ‰ÂÚÒÍËı ÔÂÒÂÌÓÍ). ÇÓÁ‡ÒÚ: ÓÚ 3-ı ÎÂÚ. $37 $23

ÄÌ„ÎÓ-ÛÒÒÍËÈ Ë ÛÒÒÍÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ Ò „ÓÎÓÒÓÏ ùÎÂÍÚÓÌ̇fl ÍÌË„‡ - E-book reader ÅÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ àÌÚÂÌÂÚ - Wi - Fi ë͇ÈÔ - ÅÂÒÔ·Ú̇fl ‚ˉÂÓÒ‚flÁ¸ ÒÓ ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ ê‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡: 7 Ë̘ÂÈ - $190 ‚ ÂÊËÏ ‡θÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ê‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡: 9,2 Ë̘ÂÈ - $250 + 70 ͇̇ÎÓ‚ ÛÒÒÍÓ„Ó íV-ÅÂÒÔ·ÚÌÓ çéÇàçäÄ! äÓÏÔ¸˛ÚÂ 7” Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ Á‚ÓÌ͇ ê‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡: 9,7 Ë̘ÂÈ - $300 $350 $199 ê‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡: 10 Ë̘eÈ - $270

Ä̉ÂÒÂÌ, ŇÚÓ, Å‡Ú¸fl ÉËÏÏ, ãË̉„ÂÌ, å‡¯‡Í, åËı‡ÎÍÓ‚, çÓÒÓ‚, éÒÚÂ, èÛ¯ÍËÌ, èÂÓ, ëÛÚ‚, íÓÎÒÚÓÈ, óÛÍÓ‚ÒÍËÈ, ìÒÔÂÌÒÍËÈ Ë ‰Û„ËÂ. ãÛ˜¯Ë êÛÒÒÍËÂ Ë á‡Û·ÂÊÌ˚ Ò͇ÁÍË Ë ÒÚËıË. ÄÁ·Û͇, ÅÛÍ‚‡¸ Ë ‰Û„Ë ӷۘ‡˛˘Ë ÍÌËÊÍË. Ç ·Óθ¯ÓÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ åÛθÚÙËθÏ˚, é·Û˜‡˛˘Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ÑÂÚÒÍË ÔÂÒÂÌÍË ÔÓ Ó˜Â̸ ÌËÁÍËÏ ˆÂ̇Ï! ÉÄêÄçíàü: ÑÖíàòäà ÅìÑìí ëóÄëíãàÇõ!

èÓ‡‰ÛÈÚ ҂ÓÂ„Ó Ï‡Î˚¯‡ ÌÓ‚˚ÏË Ò͇Á͇ÏË!!! ÅÓθ¯ÓÈ ‚˚·Ó ÉÓ‚Ófl˘Ëı ÍÌË„ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÓÚ $7.77 $149 $199 $250 $250

ÉÓ‚Ófl˘Ë ÍÌË„Ë ÒÓÁ‰‡Ì˚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÂȯËı ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍËı ‡Á‡·ÓÚÓÍ Ë Ò‡Ï˚ı ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚ı ÏÂÚÓ‰ËÍ ‡ÌÌÂ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ·ÂÌ͇. ÄÁ·Û͇ Ë ‰Û„Ë ӷۘ‡˛˘Ë ÍÌË„Ë åÛÁ˚͇θÌ˚ • ë͇ÁÍË • ëÚËıË èéÑÄêàíÖ ÑÖíüå êÄÑéëíú!

燯 ‡‰ÂÒ:

íÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îfl ÒÔ‡‚ÓÍ Ë Á‡Í‡ÁÓ‚

Ç˚Ò˚·ÂÏ ‚Ó ‚Ò „ÓÓ‰‡ ÄÏÂËÍË

421 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.Y. 11235

(347) 374-6650, (347) 673-8548

www.aura-store.com


www.vnovomsvete.com

30

“Ççë”-óàíÄãúçü ëÍÓθÍÓ fl Ó ÌÂÏ Ì‡ÔËÒ‡Î! ë ‰˛ÊËÌÛ ÔÓÚÂÚÌ˚ı ˝ÒÒÂ Ë ÍËÚ˘ÂÒÍËı ÒÚ‡ÚÂÈ, ˛·ËÎÂÈÌ˚È ‡‰ÂÒ Í Â„Ó ÔflÚˉÂÒflÚËÎÂÚ˲, ‰‚‡ ‰ÓÍÛÓχ̇ – Ó‰ËÌ ÔËÊËÁÌÂÌÌ˚È «íË Â‚Âfl», ‡ ‰Û„ÓÈ ÔÓÒÏÂÚÌ˚È «Post mortem»: Ì ÔÓ‡ ÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl? Ó˜ÂÏÛ ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÌ ‚ ÏÓËı ÒÌӂˉÂÌËflı, ‡ ̇fl‚Û ‚ ÏÓÂÏ ÏÓÁ„Û Á‚Û˜‡Ú Â„Ó ÒÚËıË ‚ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË – ̇‡ÒÔ‚, ˜ËÚ‡ÚË‚ÓÏ, ·ÓÏÓ˜‡, ͇Ú‡‚fl, Ò ÔÓÔÛÒ͇ÏË ÒÎÓ‚ Ë ÒÚÓÍ, ‡Ò͇˜Ë‚‡flÒ¸ Ë ÔÓÚÂfl. íÓ ÎË ¯‡Ï‡Ì, ÚÓ ÎË Í‡ÌÚÓ, fl Á̇˛? çÂÛÏÓΘÌ˚È „ÓÎÓÒ. Ä ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÚ ‡Î˜ÂÚ ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÏÓ„ËÎ˚ ̇ ÓÒÚÓ‚Â ÏÂÚ‚˚ı ‚ ë‡Ì-åËÍÂÎÂ, ÔÓ·ÓχÚ˚‚‡fl Ò‚ÓÈ Ì‡Í‡Á, ˜ÚÓ·˚ fl ÒÌÓ‚‡ ÔËÒ‡Î Ó ÌÂÏ. àÎË ˝ÚÓ «Ë„‡ ÎÓÊÌÓ„Ó ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËfl», Í‡Í ‚˚‡ÁËÎÒfl Ӊ̇ʉ˚ è·ÚÓÌ. à ·˚Î ÌÂÔ‡‚: ͇ÍÓ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌË Ì ÎÓÊÌÓÂ? ç‡ ÚÓ ÓÌÓ Ë ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÔÓÎÌflÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡θÌÓÒÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ıÓÚfl ·˚, ˜ÚÓ Ì ‰ÓÚfl„Ë‚‡ÂÚ ‰Ó ̇¯Ëı Ù‡ÌÚ‡ÁËÈ. ɉ ÍÓ̘‡ÂÚÒfl Â‡Î Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl Ù˝ÌÚÂÁË? Ç ÏÓËı ÒÌӂˉÂÌËflı ÏÌ fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ ÏÓËı ÔÓÍÓÈÌ˚ı ÍÓÚÓ‚ (ÒˇÏˆ-¯ËÁËÍ), Ô‡Ô‡ Ò Ï‡ÏÓÈ Ë ÅÓ‰ÒÍËÈ, ‚ ÍÓÚÓÓ„Ó fl ·˚Î ‚β·ÎÂÌ, Í‡Í ‚ ÊÂÌ˘ËÌÛ. ÇÓÚ, ̇ÍÓ̈, fl Ë ÔÓÒÂÍ: β·Ó‚¸ Ì ÔÓıÓ‰ËÚ ÒÓ ÒÏÂÚ¸˛ β·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ËÎË ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. åÓÈ ‡Á„Ó‚Ó Ò ÌËÏ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl, Í‡Í Â„Ó ‡Á„Ó‚Ó Ò ç·ÓÊËÚÂÎÂÏ, ıÓÚ¸ Ò‡Ï ÓÌ Ì ÅÓ„, ÌÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ÅÓ„‡, ‡ ÇËÍÚÓ ɲ„Ó, ÚÓÚ Ë ‚Ó‚Ò ҘËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÔÓ˝Ú Ú‚ÓËÚ Ì‡‡‚ÌÂ Ò ÅÓ„ÓÏ. äÚÓ Á̇ÂÚ. ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÎË ÒÏÂÚ¸ Ô‰ÂÎ˚ Ó·˘ÂÌ˲ ÊË‚Ó„Ó Ò ÔÓÍÓÈÌËÍÓÏ? àÎË Ô‡‚ LJ¯ β·ËÏ˚È ÔÓ˝Ú, éÒfl, ÍÓÚÓÓ„Ó Ç˚ Ì ÚÓθÍÓ ÒÚ‡‚ËÎË ‚˚¯Â èÛ¯ÍË̇, ÌÓ Ë ·Óθ¯Â β·ËÎË: çÓ Ì ̇ȉÂÚ ÓÚÁ˚‚‡ ÚÓÚ „·„ÓÎ, óÚÓ ÒÚ‡ÒÚÌÓ ÁÂÏÌÓ ÔÂ¯ÂÎ. èÓ˜ÂÏÛ Ì ̇ȉÂÚ? Ä ÂÒÎË ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸? ç ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ê fl ÒÎ˚¯Û ‚Ó ÒÌÂ Ë Ì‡fl‚Û Ç‡¯ ͇Ú‡‚˚È „ÓÎÓÒ. èËÌËχ˛ Á‡Í‡Á ÓÚ ÔÓÍÓÈÌË͇ Ò ÚÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡, ËÁ ÏÓ„ËÎ˚. Ä ÔÓ·ËÚ¸Òfl Í Ç‡Ï, àÓÒËÙ ÅÓ‰ÒÍËÈ, ÏÓÊÌÓ ÚÓθÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ LJ¯ÂÈ ÔÓ˝ÁËË, ̇ ÒÚËıÓ‚ÓÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ LJ¯ÂÏ flÁ˚ÍÂ. ÇÓÚ fl Ë ‚ÓÁ¸ÏÛ Ó‰ÌÓ Ç‡¯Â ¯ÂÒÚËÒÚÓÙÌÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ, ÒÓ˜ËÌÂÌÌÓ LJÏË Ì‡ ÒÎÛ˜‡È ‚ ÍÓ̈ Ù‚‡Îfl 1972-„Ó, Á‡ ÚË ÏÂÒflˆ‡ ‰Ó ˝ÏË„‡ˆËË, Ë ÔÓÏÂ˘Û Â„Ó ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ Ì‡¯Â„Ó Ò Ç‡ÏË ÔËÚÂÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ë̇˜‡Î‡ ÔÓ‚ËÌ˛Ò¸: ËÁ-Á‡ ÏÂÌfl ÒÚ‡‰‡˛Ú ‰‚‡ Í·ÒÒË͇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚: ÅÓ‰ÒÍËÈ Ë Ñӂ·ÚÓ‚. ë Ó·ÓËÏË fl ·˚Î ·ÎËÁÓÍ, ÌÓ Ò Ó‰ÌËÏ ·Óθ¯Â ÔÓ èËÚÂÛ, ‡ Ò ‰Û„ËÏ ·Óθ¯Â ‚ 縲-âÓÍÂ, ıÓÚfl ËÏÂÌÌÓ fl ‰Â·Π‚ÒÚÛÔËÚÂθÌÓ ÒÎÓ‚Ó Í Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÓθÌÓÏÛ ‚˜ÂÛ Ñӂ·ÚÓ‚‡ ‚ ÑÓÏ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ÇÓËÌÓ‚‡, Á‡ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ˛·ËÎÂÈÌ˚È ‡‰ÂÒ Ì‡ 50-ÎÂÚË ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó, ÍÓÚÓ˚È Ì‡˜Ë̇ÎÒfl Ò ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚ «çÓ‚Ó„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡», ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó Ù·„χ̇ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓÈ ÔÂÒÒ˚ ‚ ˝ÏË„‡ˆËË. í‡Í ‚ÓÚ, fl ·ÂÁ‚ËÌÌÓ ‚ËÌÓ‚‡Ú, ˜ÚÓ ‰‚‡ ÓÚ΢Ì˚ı ÚÂÍÒÚ‡ ˝ÚËı Í·ÒÒËÍÓ‚ Ì Ô˜‡Ú‡˛ÚÒfl ‚ Ëı ÍÌË„‡ı, ̇ ÌËı ̇ÎÓÊÂÌÓ Ú‡·Û, ÓÌË Ì‡ıÓ-

‰flÚÒfl ÔÓ‰ Á‡ÔÂÚÓÏ, ıÓÚfl Ò‡Ï fl, ‚ÓÒÔÓÎÌflfl ÔÓ·ÂÎ, ÔÛ·ÎËÍÛ˛ Ëı ‚ Ò‚ÓËı ÍÌË„‡ı Ë ‚ ÔÂËÓ‰ËÍÂ. ÇÓÚ, Í ÔËÏÂÛ, ‡ÒÍ˚‚‡˛ ‚ÌÛ¯ËÚÂθÌ˚È 400-ÒÚ‡Ì˘Ì˚È ÚÓÏ ëÂ„Âfl Ñӂ·ÚÓ‚‡ «ê˜¸ ·ÂÁ ÔÓ‚Ó‰‡... ËÎË äÓÎÓÌÍË ‰‡ÍÚÓ‡», ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó fl ÔËÌËχΠÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ ۘ‡ÒÚËÂ: ÂÁ‰ËÎ Ò ãÂÌÓÈ Ñӂ·ÚÓ‚ÓÈ ‚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÍÓÔËÓ-

è

ÚÂÎfl ÒÓ·‡Ú¸ Â„Ó ‚ÏÂÒÚÂ, ÓÔÛÒÚË‚ ÏÓË ÍÓÏÏÂÌÚ˚. ëÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ̇˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ ¯ÛÚÎË‚ÓÏ ÚÓÌÂ, ÂÏÛ ÌÛÊÂÌ ‡Á·Â„, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚ˘¸ Á‡Ó·Î‡˜Ì˚ı ‚˚ÒÓÚ Ì‡ÒÚÓfl˘Â ÔÓ˝ÁËË: èÓÁ‚ÓθÚÂ, äÎÂÔËÍÓ‚‡ ãÂ̇, è‰ LJÏË ÔÂÍÎÓÌËÚ¸ ÍÓÎÂ̇. èÓÁ‚ÓθÚ ÔÂÍÎÓÌËÚ¸ Ëı ÒÌÓ‚‡ è‰ LJÏË, ëÓÎÓ‚¸Â‚ Ë ÇÓ‚‡. åÓfl ıÏÂθ̇fl „ÓÎÓ‚‡ ‚‡Ï ıÓ˜ÂÚ ÚÓÏ Ò͇Á‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡. ÇÒ Ì ڇÍ! «äÓÎÂÌÓÔÂÍÎÓÌÂÌË», ÔÓÌflÚÌÓ, ËÏÂÂÚ ÚÓθÍÓ ËÌÓÒ͇Á‡ÚÂθÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ, Ë ÌË͇ÍÓÈ ıÏÂθÌÓÈ „ÓÎÓ‚˚ Ì ·˚ÎÓ – ÅÓ‰ÒÍËÈ ÔË҇Π҂ÓË ÒÚËıË Ì‡ ÚÂÁ‚Û˛ „ÓÎÓ‚Û. éÌ ·˚Î ÓıÓ˜ ‰Ó ‚Ó‰fl˚, ÌÓ Î˘ÌÓ fl Ô¸flÌ˚Ï Â„Ó ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‚ˉÂÎ. á‡ÚÓ ÓÌ ÏÂÌfl – ‰‡, ÔÛÒÚ¸ Ë Ó‰Ì‡Ê‰˚. Ä Ì‡ÔËÎÒfl fl ̇ ͇ÍÓÏ-ÚÓ ˛·ËΠÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÊÛ̇· «Ä‚Ó‡», „‰Â ãÂ̇ äÎÂÔËÍÓ‚‡ ‡·Óڇ· ‰‡ÍÚÓÓÏ, ‡ fl ·˚Î ‡‚ÚÓÓÏ. èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ Û ÚÂÁ‚Ó„Ó Ì‡ ÛÏÂ, ÚÓ Û Ô¸fl-

24—30 χfl 2013

‚ÓÁ‚‡ÚËÚÒfl ÔÓÒÏÂÚÌÓ ‚ êÓÒÒ˲. äÓÓ˜Â, ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ÔÓÎÌÓ˜¸ Ï˚ ‚‚‡ÎËÎËÒ¸ ‚ Â„Ó ·ÂÎÓ„Û, éÒfl ÓÒÚ‡‚ËÎ ÏÂÌfl ̇ ‰Ë‚‡Ì ‚ Ô‰·‡ÌÌ˘ÍÂ, Ô‰ÛÒÏÓÚËÚÂθÌÓ ‚ۘ˂ ÏÌ ڇÁËÍ, ‚ ÍÓÚÓ˚È fl ‚ˆÂÔËÎÒfl, Ò ÌËÏ Á‡ÒÌÛÎ Ë Ò ÌËÏ ÔÓÒÌÛÎÒfl ̇ÛÚÓ, ‡ Ó ÌÓ˜ÌÓÈ ‚ÒÚ˜ ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó, äÛ¯ÌÂ‡ Ë äÎÂÔËÍÓ‚ÓÈ Á̇˛ ÚÓθÍÓ Ò Â ÒÎÓ‚. ÇÁfl‚ ‡Á„ÓÌ ÔÂ‚ÓÈ ¯ÛÚÎË‚ÓÈ ÒÚÓÙÓÈ, ÅÓ‰ÒÍËÈ ‚˚‰‡ÂÚ Ó˜Â̸ ÒËθÌÛ˛ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛: î‚‡Î¸ ‰Ó‚ÓθÌÓ ÒÍ‚ÂÌ˚È ÏÂÒflˆ. ÜÂÒÚÓÍÓÒÚ¸ Û ÌÂ„Ó ‚ ÎˈÂ. çÓ ÚÂÏ ÔËflÚÌ Á‡ÏÂÚËÚ¸: ‚˚ Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ Â„Ó ÍÓ̈Â. ᇠ˝ÚÓ Ì‡ Ù‚‡Î¸ Ï˚, ‚ Ó·˘ÂÏ, „Îfl‰ËÏ Ò ÔËflÚÌÓÒÚ¸˛, Ì ÓÔ˘ÂÏ. íÂÔÂ¸ ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓ ÔÓflÒÌÂÌËÂ. å˚ Ò ãÂÌÓÈ äÎÂÔËÍÓ‚ÓÈ Ó‰ËÎËÒ¸ Ò ‡ÁÌˈÂÈ ‚ ÔflÚ¸ ‰ÌÂÈ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ÒÔ‡‚ÎflÎË Ó‰ËÌ ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl ̇ ‰‚ÓËı, „‰Â-ÚÓ ÏÂÊ‰Û 20

ВОКРУГ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ ç‡ ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó: 73

‚‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÌÚÓÛ Ì‡ ä‚ËÌÒ-·Û肇Â, ˜ÚÓ·˚ Ò͇ÌËÓ‚‡Ú¸ ëÂÂÊËÌ˚ ÒÚ‡Ú¸Ë ËÁ «çÓ‚Ó„Ó ÄÏÂË͇̈‡», ÍÓÂ„Ó ÓÌ ·˚Î „·‚‰ÓÏ Ë ÏÂÌfl ‚ ÌÂÏ Ô˜‡Ú‡Î. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÏÓ˛ Á‡˘ËÚÛ Ò ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ «ÇÓ, ÒÛ‰¸fl, ԇ·˜...» - ¯Â‰Â‚ ‚ Â„Ó ÊÛ̇ÎËÒÚÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ: Ì ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓ ÏÂÌfl, ‡ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ, „Ó‚Ó˛ ˝ÚÓ Í‡Í ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÍËÚËÍ. à ‚ÓÚ ÔÓÎÛ˜‡˛ ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ ÓÚ ãÂÌ˚ Ñӂ·ÚÓ‚ÓÈ ˝ÚÛ ÍÌË„Û Ò ÏËÎ˚Ï ‡‚ÚÓ„‡ÙÓÏ, „‰Â ÒÓ·‡Ì˚ ‚Ò – ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ ‚Ò - Â„Ó ÔÛ·ÎË͇ˆËË, ‡ ÎÛ˜¯ÂÈ Â„Ó ÒÚ‡Ú¸Ë Ì ̇ıÓÊÛ. á‚ÓÌ˛ ‚‰Ó‚ – Ó̇ ÚÓÊ ‚Òfl Ó·˚Ò͇·Ҹ Ë, Í Ò‚ÓÂÏÛ ÌÂÒ͇Á‡ÌÌÓÏÛ Û‰Ë‚ÎÂÌ˲, ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë Ì ̇¯Î‡. åÓÊÌÓ Ì β·ËÚ¸ ëÓÎÓ‚¸Â‚‡, ÌÓ Ì ̇ÒÚÓθÍÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, ˜ÚÓ·˚ ˆÂÌÁÛËÓ‚‡Ú¸ Ñӂ·ÚÓ‚‡. çÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í Í·ÒÒËÍÛ. ä‡Í Ë Í ÅÓ‰ÒÍÓÏÛ, ‡ ÓÌ Ì ÔÓÒÚÓ Í·ÒÒËÍ, ‡ ·Óθ¯ÓÈ ÛÒÒÍËÈ ÔÓ˝Ú, Ó‰ËÌ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ„Ó ÚËÓ, Ò‡ÁÛ Ê ‚ÒΉ Á‡ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡ÏÓÏ Ë è‡ÒÚÂ̇ÍÓÏ: ‚ Â„Ó ÔÓÎÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ ÌÂÚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ÓÌ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒ Ì‡Ï Ò ãÂÌÓÈ äÎÂÔËÍÓ‚ÓÈ Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl, ıÓÚ¸ ÓÌÓ Ë ÛÔÓÏflÌÛÚÓ „‰Â-ÚÓ Ú‡Ï ‚ ÔËϘ‡ÌËflı ÏÂÎÍËÏ ¯ËÙÚÓÏ. ç Á‡ Ò·fl ӷˉÌÓ – ˝ÚÓ ‚ÂÎËÍÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÛÊ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÛÏÂÚ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÍÓÁÌË ÚÛÔÓ‰ӂ, ÍÓÚÓ˚ ‰ÂÎflÚ Â„Ó Ò·‚Û Ò· ‚ ͇Ï‡Ì – Á‡ „ÂÌËfl ӷˉÌÓ! á‡Ï‡Î˜Ë‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË – Ì ÚÓθÍÓ ÒÚ˚‰ Ë Ò‡Ï, ÌÓ Ë ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË ÔÂ‰ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ˝ÁËÂÈ. ÉÓÚÓ‚fl ‚ 90-ÓÏ „Ó‰Û ÔÂ‚Ó ̸˛ÈÓÍÒÍÓ ËÁ‰‡ÌË «íÂı ‚‚», fl ÒÔÓÒËÎ éÒ˛ ‡Á¯ÂÌË ̇ ÔÛ·ÎË͇ˆË˛ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ï ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËfl Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ ÓÚ‚ÂÚ: “LJÎflÈÚ”. Ç “íÂı ‚Âflı” fl ‡ÁÓ‚‡Î ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÔÓÔÓÎ‡Ï - ÚË ÔÂ‚˚ ÒÚÓÙ˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ˝ÔË„‡ÙÓÏ Í „·‚ “íË ÔÓ˝Ú‡” Ë ÚË ÔÓÒΉÌË ÔË‚ÂÎ ‚ ÚÂÍÒÚÂ. åÓÊÂÚ, ˝ÚÓ Ë ÌÂıÓÓ¯Ó ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ‡‚ÚÓÛ, ÌÓ ÏÌ ̇‰Ó ·˚ÎÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ˜ËÚ‡ÚÂβ, ˜ÚÓ Í ˜ÂÏÛ Ë ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ˝ÚÓÚ Á‡Á‰‡‚Ì˚È «ÒÚ˯ÓÍ» (Ú‡Í Ç˚ Ò‡ÏË Ì‡Á˚‚‡ÎË Î˛·Ó LJ¯Â ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ) ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ ‚ÂÏÂÌË. ëÂȘ‡Ò fl ҉·˛ ¢ ıÛÊ – ‡Á‰Âβ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÔÓÒÚÓÙÌÓ, ÌÓ, ÔÓ˜Úfl ˝ÚÓ ˝ÒÒÂ, ‚ ‚ÓΠ˜ËÚ‡-

ÌÓ„Ó Ì‡ flÁ˚ÍÂ, Ë fl ÔÓÚ·ӂ‡Î ÓÚ ÏÓÂÈ ÊÂÌ˚ Ë ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó ÏÓÂ„Ó ‰Û„‡ ë‡¯Ë äÛ¯ÌÂ‡ ‚ÂÒÚË ÏÂÌfl Í ÅÓ‰ÒÍÓÏÛ. Å˚ÎÓ ÛÊ Á‡ÔÓÎÌÓ˜¸, ‰‡ÍˆËfl «Ä‚Ó˚» ̇ıӉ˷Ҹ ̇ ãËÚÂÈÌÓÏ, ̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÅÓθ¯Ó„Ó ‰Óχ ‚ Ó‰ÌÛ ÒÚÓÓÌÛ, ‡ ‚ ‰Û„Û˛ - ‚ ÔflÚË ÏËÌÛÚ‡ı ıÓ‰¸·˚ ÓÚ ‰Óχ åÛÛÁË Ì‡ Û„ÎÛ ãËÚÂÈÌÓ„Ó Ë èÂÒÚÂÎfl, „‰Â ‚ ·Óθ¯ÓÈ ÍÓÏÏÛ̇ÎÍÂ Û ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó ·˚· Ò‚Ófl «·ÂÎÓ„‡» - ‡Á‰ÂÎÂÌ̇fl ÔÓÔÓÎ‡Ï ¯Í‡Ù‡ÏË ÍÓÏ̇ڇ, „‰Â fl ·˚‚‡Î ˜‡ÒÚÓ, ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á ‚ÏÂÒÚÂ Ò ãÂÌÓÈ, Á‡ ‰‚‡ ‰Ìfl ‰Ó Â„Ó ÓÚ‚‡Î‡ Á‡ ÍÓ‰ÓÌ. éÌ ÚÓ„‰‡ ·˚Î ‚ ‡·ÒÓβÚÌÓÏ ‡Á‰˚Á„Â, ÍÓ„‰‡ ̇ ÎÂÒÚÌˈ Ï˚ ÔÓ˘‡ÎËÒ¸ ̇‚Ò„‰‡ (Ú‡Í ÚÓ„‰‡ ͇Á‡ÎÓÒ¸), ãÂ̇ Ó·Ìfl· Â„Ó Ë ÔÓˆÂÎÓ‚‡Î‡, éÒfl Á‡Ô·͇Î. ÇÔÂ‚˚Â Ë ‚ ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á ‚ˉÂÎ fl ˝ÚÓ„Ó ‚˜ÌÓ ÛÒϯÎË‚Ó„Ó, ËÓÌ˘ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ô·˜Û˘ËÏ. óÚÓ ÒÍ˚‚‡ÎÓÒ¸ Á‡ ˝ÚËÏË Ç‡¯ËÏË ÛıÏ˚Î͇ÏË? Ñۯ‚̇fl ‡ÌËÏÓÒÚ¸? Ä Ç‡Ï ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÓÚ ÊËÁÌË – ÌÂÚ, ÓÚ ÒÛ‰¸·˚: ÓÚ ÔÒËıÛ¯ÍË Ë Ú˛¸Ï˚ ‰Ó – ˜ÚÓ Ç˚ ÔÂÂÊË‚‡ÎË Ì‡ÏÌÓ„Ó ÒËθÌ - ËÁÏÂÌ˚ β·ËÏÓÈ (‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ!) ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë Ô‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ ·ÎËÁÍÓ„Ó ‰Û„‡. Ä ãÂ̇ ‚Ò„‰‡ ‚‰ÂÚ Ò·fl ·ÓΠ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡Ï, ˜ÂÏ fl: ÔÓ ÊËÁÌË Ó̇ – ÏÓÈ Û˜ËÚÂθ, ıÓÚfl ÏÌ ‰Ó Ì ‰‡ÎÂÍÓ. ü ÔÓÒΉӂ‡Î  ÔËÏÂÛ Ë Ó·ÌflÎ ‰Û„‡, ˜ÏÓÍÌÛÎ Â„Ó ‚ Ì·ËÚÛ˛ ˘ÂÍÛ. ëÌÓ‚‡ Ï˚ ۂˉÂÎËÒ¸ ÚÓθÍÓ ˜ÂÂÁ ÔflÚ¸ ÎÂÚ ‚ χÌı˝ÚÚÂÌÒÍÓÏ ÓÚÂΠ«ã˛ˆÂÌ» ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ ÔÓÒΠ̇¯Â„Ó ÔËÂÁ‰‡. çÓ ˝ÚÓ, Á‡·Â„‡fl ‚ÔÂ‰, ‡ ÚÓ„‰‡ ãÂ̇ Ë ë‡¯‡ Ì ·ÂÁ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl, ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ‚ÌflÎË ÏÓÂÈ Ô¸flÌÓÈ ÔÓÒ¸·Â – ãÂ̇, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, Í‡Í Ë fl, ·˚· ‚β·ÎÂ̇ ‚ ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó, ‡ äÛ¯ÌÂ, «Ôˉ‚ÓÌ˚È Â‚ÂÈ», ÍÓÚÓÓ„Ó ‚Ó‚Ò˛ Ô˜‡Ú‡ÎË Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÌÂÔ˜‡ÚÌÓÏÛ «„ÓÓ‰ÒÍÓÏÛ ÒÛχү‰¯ÂÏÛ» - ÔÓÚÓÏÛ Í‡Í ËÌÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÔÂÌË͇ (ıÓÚfl ͇ÍÓÂ Ú‡Ï ÒÓÔÂÌ˘ÂÒÚ‚Ó!) Û ÌÂ„Ó Ì ·˚ÎÓ, Á‡ÚÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó, Ì ·ÂÁ ÁÎÓ‡‰ÒÚ‚‡, Í „ÓÂÏ˚˜ÌÓÈ ÒÛ‰¸·Â ê˚ÊÂ„Ó – ·˚ÎÓ. ç‡Ë‚ÌflÍ, 뇯‡ Ï˚ÒÎËÎ ‚ ÛÁÍËı Ô‰Â·ı «ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÎ˚ı „ÓÎÓ‚ÓÍ» Ë ‰‡Ê Ì ÔÓ‰ÓÁ‚‡Î, ˜ÚÓ ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó Ê‰ÂÚ ÏËÓ‚‡fl Ò·‚‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÚÓÏ ËÍÓ¯ÂÚÓÏ

Ë 25 Ù‚‡Îfl, ˜ÚÓ·˚ Á‚‡Ì˚È ‚˜Â Ô˯ÂÎÒfl ̇ ÒÛ··ÓÚÛ, Ò ˜ÂÏ Ë Ò‚flÁ‡Ì‡ ÚÂÚ¸fl ÒÚÓÙ‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ï ÅÓ‰ÒÍËÏ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËfl: ç‡ Ò‚ÂÚ fl‚Ë‚¯ËÒ¸ Ò ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ ‚ ÔflÚ¸ ‰ÌÂÈ, ÇÂÌÂÛ ‚ÂÒÂÎfl, ÚÓÚ ËÌÚÂ‚‡Î ÔÓ‰ ÔÓÍ˚‚‡ÎÓÏ ‚˚ ÒÓÍ‡ÚËÎË ‰Ó ÌÛÎfl. èÓÍÛ‰‡ ‰ÂÚË Ó „·„ÓÎÂ, ‚˚ ‰ÛχÎË Ó ·‡Í ‚ ¯ÍÓÎÂ. çË Ó Í‡ÍÓÏ ·‡Í ÌËÍÚÓ ËÁ ̇Ò, ÍÓ̘ÌÓ, ‚ ¯ÍÓÎÂ Ë Ì ÔÓÏ˚¯ÎflÎ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, β·Ó‚¸ ·˚· Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÈ, ÌÓ fl ÛÚ¯‡Î Ò·fl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ Ó„ÓÏÌÓÈ Î˛·‚Ë, Í‡Í ÏÓfl, ‚ÔÓÎÌ ı‚‡ÚËÚ Ì‡ ‰‚ÓËı, Ë, ‚ÓÓ·˘Â, Ó‰ËÌ Î˛·ËÚ, ‡ ‰Û„ÓÈ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò·fl β·ËÚ¸, Ó‰ËÌ ˆÂÎÛÂÚ, ‡ ‰Û„ÓÈ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˘ÂÍÛ, ‡ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ „ËÒÚ – Û ÄËÒÚÓÚÂÎfl - ‚β·ÎÂÌÌ˚È ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÂÈ Î˛·ËÏÓÈ. í‡Í-ÚÓ! çÂÍÓÚÓ˚ ·Ó‰ÒÍӂ‰˚-ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓ˚ Ë ‚Ó‚Ò ÔÓ·„‡ÎË Ò‡ÏÓ ÒÎÓ‚Ó «·‡Í» ‚ ˝ÚÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚ ˝‚ÙÂÏËÁÏÓÏ, Ë Ó‰ÌË ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË Ì‡ Â„Ó ÏÂÒÚÓ «ÒÂÍÒ», ‡ ËÌ˚Â, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÚÂÍÒÚÓÎӄ˘ÂÒÍË-‡ÎÎËÚÂ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰‚Ûı ˝ÚËı ÁÎÓÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÚÓ˜ÂÍ ÒÓ ‚ÒflÍËÏË «Î» Ë «ÎË» „·„ÓÎÂ, ‰ÛχÎË, ¯ÍÓΠ– Ë ‚˚‰‡˛Ú ÎÂÍÒ˘ÂÒÍË ÌÂÔËÒÚÓÈÌ˚È ‚‡ˇÌÚ: èÓÍÛ‰‡ ‰ÂÚË Ó „·„ÓÎÂ, ‚˚ ‰ÛχÎË Ó .... ‚ ¯ÍÓÎÂ. Ä ˜ÚÓ Ç˚ Ò͇ÊÂÚÂ, ‰ÓÓ„ÓÈ ÏÓÈ ÔÓÍÓÈÌËÍ? ÅÓ‰ÒÍËÈ fl‚ÎflÎÒfl Í Ì‡Ï Ì‡ ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl ‚Ò„‰‡ Ò ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ Ë ‚Ò„‰‡ ·ÂÁ ÔÓ‰‡͇, ̇ ÍÓÚÓ˚È Û ÌÂ„Ó Ì ·˚ÎÓ ‰ÂÌ„. èÓ‰‡ÍÓÏ ·˚Î ÓÌ Ò‡Ï. çÂ Ò‡Ï ÔÓ Ò·Â, ıÓÚfl Ï˚ Ò ãÂÌÓÈ ÔËÚ‡ÎË Í ÌÂÏÛ ÌÂÊÌ˚ ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â Ë ÒÓθÌ˚Â, ‡ ÍÓÓÌÌÓÂ Â„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ò ˜ÚÂÌËÂÏ ÌÓ‚˚ı ÒÚËıÓ‚ - Ó·˚˜ÌÓ ÔÓ‰ ÍÓ̈ ‚˜ÂËÌÍË, Á‡ ÔÓÎÌÓ˜¸. ç‡ ÛÎˈ ÏÂÁÎË ÚÓÔÚÛÌ˚, ͇„˝·˝¯Ì‡fl Ò‚ËÚ‡ ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó, Ë éÒfl ͇Í-ÚÓ Ô‰ÎÓÊËÎ Ô˄·ÒËÚ¸ Ëı ‚ ‰ÓÏ ËÎË, ̇ ıÛ‰ÓÈ ÍÓ̈, ‚˚ÌÂÒÚË ËÏ ÔÓ ˜‡Í „Ó˛˜Â„Ó. é‰Ì‡Ê‰˚ éÒfl ÒÔÂÎ ÒÓΉ‡ÚÒÍÛ˛ ÔÂÒÂÌÍÛ ÔÓ ãËÎË å‡ÎÂÌ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÂ‚ӉÂ, ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌËÛfl Ò· ÔÓÒÚÛÍË‚‡ÌËÂÏ Î‡‰ÓÌË ÔÓ ÒÚÓÎÛ ˝ÚÓ ·˚Î ÚËÛÏ٠̇ ÔÂËÙÂËË. ä‡Í Ë Â„Ó ËÒÛÌÍË – ˉ‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ‡‚ÚÓÔÓÚÂÚ˚ Ë ¯‡ÊË Ì‡ ÔËflÚÂ-

ÎÂÈ Ë Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl. ëıÓ‰ÒÚ‚Ó Òı‚‡Ú˚‚‡Î ‚ÂÌÓ, ÌÓ ÌÓÒ Ò΄͇ ÔÂÛ‚Â΢˂‡Î. èÓÚÓÏÛ ëÂÂʇ Ñӂ·ÚÓ‚, ÔË ‚ÒÂÏ Ò‚ÓÂÏ ÔËÂÚÂÚÂ Í ÅÓ‰ÒÍÓÏÛ, ÔÂÂËÒÓ‚‡Î Ò· ÌÓÒ Ì‡ Â„Ó ÎËÒÒ‡·ÓÌÒÍÓÏ ËÒÛÌÍÂ. Ç “íÂı ‚Âflı”, ÍÓÚÓ˚ı fl ÒÓ˜ËÌËÎ ÔÓ Ò‚ÂÊËÏ ÒΉ‡Ï ÓÒÂ̸˛ 75-„Ó ‚ åÓÒÍ‚Â, fl ÓÔË҇Π˝ÚË Ì‡¯Ë ÔËÚÂÒÍË ‰ÌË ÓʉÂÌËfl Ë ‰Û„Ë ‚ÒÚÂ˜Ë Û Ì‡Ò ‰Óχ. Ç ÚÓÏ ˜ËÒΠÚÛÌË ÔÓ˝ÚÓ‚ – Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ, äÛ¯ÌÂ, ÅÓ‰ÒÍËÈ, ÍÓÚÓ˚È éÒfl ΄ÍÓ ‚˚Ë„‡Î Ë ÚÓÊÂÒÚ‚Ó‚‡Î, ıÓÚfl ÌËÍÚÓ Ì ÒÓÏÌ‚‡ÎÒfl ‚ Â„Ó Ôӷ‰ – ÏÂÌ ‚ÒÂ„Ó ÓÌ Ò‡Ï. äÛ¯ÌÂ‡ Ò Â„Ó ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ ÓÌ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ Ì‰Óβ·ÎË‚‡Î, Ë Â„Ó Ô‰ÒÏÂÚÌ˚È ÒÚ˯ÓÍ Ó ÌÂÏ ‰ÍËÈ ‚ÁÎÂÚ ‚ Â„Ó ÔÓÁ‰ÌÂÈ ÔÓ˝ÁËË: «íÂÔÂ¸ ‚ Ú‚ÓËı „·Á‡ı ‡Ï·‡ÌÓ„Ó ÍÓÚ‡, ı‡ÌË‚¯Â„Ó ÁÂÌÓ ÓÚ ÔÓ˜Ë Ë ÛÓ̇, ˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ô˜‡Î¸, ‰Âχ‚¯‡fl ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Á‡ ÏÌÓÈ „̇·Ҹ ÒÂÍË‡ Ù‡‡Ó̇» Ë ÔÓ˜. á‡ÚÓ, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ, ̇ ÚÓÏ Ò‡ÏÓÏ ÚÛÌË ÔÓ˝ÚÓ‚ Û Ì‡Ò ‰Óχ ÓÌ ÂÒÎË Ì ·Î‡„Ó‚ÓÎËÎ, ÚÓ ‰ÛÊ·‡ÌËÎ Ò ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ „ÓÒÚÂÏ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚‚Ë‰Û Â„Ó ‚ÒÂÒÓ˛ÁÌÓÈ Ò·‚˚, ÌÓ, ÔÂÂÂı‡‚ ‚ ÄÏÂËÍÛ, ‚Òfl˜ÂÒÍË Â„Ó ÚÂÚËÓ‚‡Î Ë ‰‡Ê ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌÓ ‚˚¯ÂÎ ËÁ Á‰Â¯ÌÂÈ Ä͇‰ÂÏËË ËÒÍÛÒÒÚ‚, ÍÓ„‰‡ ‚ Ì ÔËÌflÎË Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ Ì‡ Ô‡‚‡ı ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ˜ÎÂ̇. éÚÒ˚·˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl Í ÏÓËÏ ÍÌË„‡Ï-‡ÔÓÍËÙ‡Ï Ó ÅÓ‰ÒÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ËÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ Ó͇̇. Ä Ò‡Ï ‚ÓÁ‚‡˘ÛÒ¸ Í Â„Ó ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌ˲: äÛ‰‡ Ú ‰ÌË ‰Â‚‡ÎËÒ¸ Ì˚Ì ÌËÍÚÓ Ì ‚‰‡ÂÚ - ÚËÂ Û ‚‡Ò Ò‡ÏËı Ëı ÌÂÚ ‚ ÔÓÏËÌÂ Ë Û ‰ÛÁÂÈ ‚ ͇ÎẨ‡Â. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ‰Îfl ãÂÌ˚ Ë ÇÓÎÓ‰Ë ÔËflÚÌÓ - Ì ‚‰ËÚ ÔËÓ‰Â. é˜Â̸ β·ÂÁ̇fl ‡‰ÂÒ‡Ú‡Ï ÒÚÓÙ‡, Òӄ·ÒËÚÂÒ¸! ç‡ ÚÂı ̇¯Ëı ÎÂÌËÌ„‡‰ÒÍËı ‰Ìflı ÓʉÂÌËflı ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ‡ÁÌ˚ ÔËÍÓÎ˚ – ‚ÓÚ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı. ëÚÓËÚ ÔÂ‰ ÏÓËÏË „·Á‡ÏË, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ì ÒÚÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ‡ ‚˜Â‡: Ô‡ÏflÚ¸ ËÌÓ„‰‡ ‚˚‰ÂÎ˚‚‡ÂÚ ÒÓ ÏÌÓÈ Â˘Â Ú ÍÛθ·ËÚ˚! èÓÏÌ˛, Í‡Í éÒfl ÓÚÚÓÎÍÌÛÎ ‰Û„Ëı ÔÂÚẨÂÌÚÓ‚ (‚Íβ˜‡fl ÏÛʇ) Ë, ‚Á„ÓÏÓÁ‰Ë‚ ̇ ÛÍË, Á‡‰˚ı‡flÒ¸, ÔÓÔÂ Ô¸flÌÂ̸ÍÛ˛ ãÂÌÛ ÔÓ ÍÛÚÓÈ ÎÂÒÚÌËˆÂ Í Ì‡Ï Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ˝Ú‡Ê, ÔÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Ï˚ ÔË‚Ó‰ËÎË Â ‚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ Ù‚‡Î¸ÒÍÓÏ ÒÌ„Û. ùÚÓ ÔË Â„Ó-ÚÓ ·ÓθÌÓÏ ÒÂ‰ˆÂ! àÌÓ„‰‡ ÒÓ‚ÂÚÛ˛ ãÂÌ ÒÓ˜ËÌËÚ¸ ÏÂÏÛ‡ Ó ÅÓ‰ÒÍÓÏ ÔÓ‰ ·ÓÒÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «éÌ ÌÓÒËÎ ÏÂÌfl ̇ Û͇ı», ıÓÚfl ·˚ÎÓ ˝ÚÓ, ̇ÒÍÓθÍÓ ÏÛÊÛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ÒÂ„Ó Ó‰ËÌ ‡Á. ç ӷӯÎÓÒ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÚËıÂ Ë ·ÂÁ ÔÓ‰ÍÓ·, ÌÓ Î˘ÌÓ fl Ì ‚ ӷˉÂ: éÌË, ÍÓ̘ÌÓ, Ì‡Ò ÏÓÎÓÊÂ Ë ‰‡Ê ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ „ÎÛÔÂÈ. Ä ‚ÓÓ·˘Â ÓÌË ÔÓıÓÊË Ì‡ ‰‚Ûı ÒÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı „ÓÎÛ·ÂÈ, ˜ÚÓ üÒÚ·‡ ÔÓÁ‚‡ÎË ‚ „ÓÒÚË, Ë üÒÚ· ÔÓÁ‡·˚Î Ó ÁÎÓÒÚË. ç·ÂÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓ ‚ Á‡Á‰‡‚ÌÓÏ ÒÚËı Ò‡‚ÌÂÌË Ò·fl Ò flÒÚ·ÓÏ ÅÓ‰ÒÍËÈ ‚ÒÍÓ ‡ÁÓ‚¸ÂÚ ‚ ‰ÎËÌÌ˚È, 120 ÒÚÓÍ, ÒÚËıÓ‚ÓÈ Ò˛ÊÂÚ: ̇ÔËÒ‡ÌÌÓ ÛÊ ‚ äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË “éÒÂÌÌËÈ ÍËÍ flÒÚ·‡”, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌ Ó˜Â̸ „Ó‰ËÎÒfl. ë‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ, «flÒÚ·» ·˚Î ‡‚ÚÓÒÍËÏ, ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍËÏ ÔÂÒÓ̇ÊÂÏ. à, ̇ÍÓ̈, ÔÓÒΉÌflfl Ó·‡Î‰ÂÌ̇fl ÒÚÓÙ‡, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚‚Ó‰ËÚ ˝ÚÓÚ ÒÚËı ‚ ‡Áfl‰ ‚˚Ò¯Ëı ÔÓ˝Ú˘ÂÒÍËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ àÓÒËÙ‡ ÅÓ‰ÒÍÓ„Ó: ä ÚÂÎ‡Ï ÊÂÒÚÓÍÓÂ Ë ‰Û¯‡Ï, ÌÓ ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌÓÂ Í ÒÎÓ‚‡Ï, ‰‡ ·Û‰ÂÚ ÇÂÏfl „·‚Ì˚Ï ÍÛ¯ÂÏ, ‰ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÍÓÚÓ˚È ‚‡Ï. à ÔÛÒÚ¸ ÚÂÍÛÚ ÉÓÒÔÓ‰ÌË ÎÂÚ‡ ÔÓ‰ ̇¯Â “ÏÌÓ„‡fl ‚‡Ï ÎÂÚ‡!!!” Ä ÚÂÔÂ¸ ÔÛÒÚ¸ ˜ËÚ‡ÚÂθ ÒÓ·ÂÂÚ ˝ÚÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ‚Ó‰ËÌÓ Ë ÔÓ˜ÚÂÚ ˆÂÎËÍÓÏ, ÏËÌÛfl ÏÓË ÍÓÏÏÂÌÚ˚. çÛ, ͇Í? ÇÂÎËÍËÈ ÒÚËı!

Ç·‰ËÏË ëéãéÇúÖÇ.


www.vnovomsvete.com

Â‰Ë ÌËı: “ÇÂÌÂ‡ ‚ ÏÂı‡ı” êÓîÖëíàÇÄãú χ̇ èÓ·ÌÒÍË, “ᇠ͇̉ÂÎfl·‡ÏË” ëÚË‚Â̇ ëÓ‰Â·Â„‡, “Ç˚ÊË‚ÛÚ ÚÓθÍÓ Î˛·Ó‚ÌËÍË” ÑÊËχ ÑʇÏÛ¯‡, “ÇÌÛÚË ãθ˛Ë̇ Ñ˝‚ËÒ‡” ·‡Ú¸Â‚ äÓ˝ÌÓ‚, “ç·‡Ò͇” ÄÎÂÍ҇̉‡ èÂÈ̇, “ëÓÎÓÏÂÌÌ˚È ˘ËÚ” í‡ÍÂ¯Ë åËËÍ˝, “ÇÒÂ„Ó ÒÂÏ̇‰ˆ‡Ú¸” î‡ÌÒÛ‡ éÁÓ̇, “á‡ÏÓÍ ‚ àÚ‡ÎËË” LJÎÂËË ÅÛÌË-í‰ÂÒÍË, “àÏÏË„‡ÌÚ” ÑÊÂÈÏÒ‡ ÉÂfl, “Ä·ÒÓβÚ̇fl Í‡Ò‡‚ˈ‡” è‡ÓÎÓ ëÓÂÌÚËÌÓ, “èÓ¯ÎÓ” ÄÒ„‡‡ î‡ı‡‰Ë. ç‡ ÏËÌÛ‚¯ÂÈ Ì‰ÂΠ‚ ä‡Ì̇ı ÔÓ¯ÂÎ «Â‚ÂÈÒÍËÈ ‰Â̸». Ç ÍÓÌÍÛÒ ÔÓ͇Á‡ÎË Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÓÊˉ‡ÂÏ˚ı ÌÓÏÂÓ‚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ - ÌÓ‚˚È ÙËÎ¸Ï ·‡Ú¸Â‚ äÓ˝ÌÓ‚ «ÇÌÛÚË ãθ˛Ë̇ Ñ˝‚ËÒ‡». é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò Ô˚¯ÌÓÈ ÔÂϸÂÓÈ äÓ˝ÌÓ‚ ‚ í‡Ú ã˛Ï¸Â, ̇ ÍÓÚÓÛ˛ Ô˯ÎË, ͇ÊÂÚÒfl, ‚Ò Á‚ÂÁ‰˚, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ ä‡Ì̇ı, ‚ ÒÓÒ‰ÌÂÏ Á‡Î ÑÂÄÎÂÍÒ Ñ’ÑʇÏÛÒ. ·˛ÒÒË ÒÓÒÚÓflÎÒfl ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÒ Î˘ÌÓÈ Í‡Á ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌÓÈ ÎÂÌÚ˚ îÓÚÓ «èÓÒΉÒÚ‡Ìˈ˚ Facebook Ìflfl ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¸». çÓ‚‡fl ‚˝Ô˘̇fl ‰ÓÍÛÏÂÌڇθ̇fl ‰‡Ï‡ 87-ÎÂÚÌÓ„Ó äÎÓ‰‡ ã‡ÌˆÏ‡Ì‡ (‡‚ÚÓ‡ ÙËθχ «òÓ‡»), ÌÂÒÔ¯ÌÓ, Á‡ ÚË ˜‡Ò‡ ÒÓÓÍ ÏËÌÛÚ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛˘‡fl Ó Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚˚ÊË‚¯ÂÏ ÔÓÒΠÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ «Â‚ÂÈÒÍÓÏ ÒÚ‡ÂȯËÌ» íÂÂÁËÂ̯ڇ‰Ú‡ - Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó Ó·‡ÁˆÓ‚Ó„Ó „ÂÚÚÓ ‚ óÂıËË, «ÔÓ‰‡ÂÌÌÓ„Ó ÉËÚÎÂÓÏ Â‚ÂflÏ». èÂϸÂÛ «èÓÒΉÌÂÈ ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË» ÔÓÒÂÚËÎË Ë ÓÙˈˇθÌ˚ Îˈ‡: ÏËÌËÒÚ ÍÛθÚÛ˚ î‡ÌˆËË éÂÎË îË- É·‚ÌÓ ÍËÌÓÒÓ·˚ÚË „Ó‰‡ - îÂÒÚË‚‡Î¸ ‚ ä‡Ì̇ı - ‚ ˝ÚÓÏ ÎËÔÔÂÚÚË Ë èÂ‚‡fl ÎÂ‰Ë ÒÚ‡Ì˚ - LJ- „Ó‰Û ÔÓıÓ‰ËÚ Ò 15 ÔÓ 27 χfl. ܲË ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÎÂË íËÂ‚ÂÈÎÂ. 䇉˚ Ò ÅÂ̸flÏËÌÓÏ åÛÏÂθ¯- Ò‡, ÍÓÚÓÓ ‚ÓÁ„·‚ËÎ ëÚË‚ÂÌ ëÔËηÂ„, ‚˚·Ë‡ÂÚ ÎÛ˜ÚÂÈÌÓÏ - Ú‡Í ÁÓ‚ÛÚ ˝ÚÓ„Ó ·˚‚¯Â„Ó ¯Ëı ËÁ ÎÛ˜¯Ëı, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌ˲, ËÁ 20 ÙËθÏÓ‚. ˜ÎÂ̇ «˛‰ÂÌ‡Ú‡» - äÎÓ‰ ã‡ÌˆÏ‡Ì ÒÌflÎ ‚ êËÏ ¢ ‚ 1975 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡‚˚, ÔË„Ó‚‡Ë‚‡fl: «ÖÒÚ¸ Ú‡ÍË ÓÏ: «ç ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ êËÏ ÌÛʉ‡ÂÚÒfl ‚ ‡·ÓڇΠ̇‰ „·‚Ì˚Ï ÙËθÏÓÏ ‚ Ò‚Ó- ‚¢Ë, ‰‚ËÊÂÌË ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ Ì ‚ ÏÓÂÏ ÔËÁ̇ÌËË Â„Ó Í‡ÒÓÚ˚». чθÂÈ Í‡¸Â - ÎÂÌÚÓÈ «òÓ‡». ç‡ÔÓÏ- ÒË·ı ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸». àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓ ¯Â ÒÓÒÚÓflÎÒfl ‰Ó΄ËÈ, Ó·ÒÚÓflÚÂθÌ˚È Ì˛, ˜ÚÓ Ú‡ ͇ÚË̇ ˉÂÚ 8 ˜‡ÒÓ‚ 20 „ÂÚÚÓ Ì‡ˆËÒÚ˚ Á‡‚ÎÂ͇ÎË Ò‚ÓËı ‡Á„Ó‚Ó. ÇÓÒÔÓÏË̇ÌËfl ÅÂ̸flÏË̇ ÏËÌÛÚ, ‚ ÌÂÈ ·˚‚¯Ë ̇ˆËÒÚ˚ Ë ÛÁÌË- ÊÂÚ‚, ӷ¢‡fl ÛÒÚÓËÚ¸ ËÏ Ì‡ÒÚÓfl- Ó Â„Ó ·Ó¸·Â Ò Ä‰ÓθÙÓÏ ùÈıχÌÓÏ ÍË ÍÓ̈·„ÂÂÈ ÓÚ ÔÂ‚Ó„Ó Îˈ‡ ‡Ò- ˘ËÈ ‡È ‰Îfl ‚‚ - ÒӈˇθÌÛ˛ Ë - ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÉËÚÎÂÓÏ Ò͇Á˚‚‡˛Ú ËÒÚÓ˲ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÛ˛ ÂÁÂ‚‡ˆË˛ Ò‡- ‰Îfl «ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ„Ó ¯ÂÌËfl ‚ÂÈ˜Û‰Ó‚Ë˘Ì˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓ- Ï˚ı ڇ·ÌÚÎË‚˚ı, Ò‡Ï˚ı ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı ÒÍÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡» - ÔÂ·˂‡ÂÚÒfl ËÒÚÓ„Ó ‚Â͇. ꇷÓÚ‡ ̇‰ ÙËθÏÓÏ Á‡ÚflÌÛ- ËÁ ÌËı. ÑÎfl ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ˘ÂÒÍËÏË Ù‡ÍÚ‡ÏË, ÙÓÚÓ„‡ÙËflÏË, ·Ҹ ̇ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ, Ë ‰‡Ê ‚ ÙË̇θ- ÒÂÏÂÈ ·˚ÎÓ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ ÓÚ‰ÂθÌÓ Á‡ËÒӂ͇ÏË ÊËÚÂÎÂÈ „ÂÚÚÓ Ë ÒÓ‚ÂÌ˚È ÏÓÌÚ‡Ê Ì ÏÓ„ÎË ‚ÓÈÚË ‚Ò هÍ- ÊËÎ¸Â Ë ‡·Ó˜Â ÏÂÒÚÓ. çÓ Í‡Í ÚÓθ- ÏÂÌÌ˚ÏË Ô·̇ÏË íÂÂÁË̇. íËıÓ„Ó, Ú˚, ̇ȉÂÌÌ˚ ã‡ÌˆÏ‡ÌÓÏ. ä‡Í ÔË- ÍÓ ·˚ÎË ÓÚÒÌflÚ˚ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÔÓ˜ÚË ·ÂÁβ‰ÌÓ„Ó „ÓӉ͇, ‚ ˜¸Ëı Á̇ÂÚÒfl 87-ÎÂÚÌËÈ Í·ÒÒËÍ ‰ÓÍÛÏÂÌ- ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍË ÙËθÏ˚, ‚ ÍÓÚÓ- ÒÓÎ̘Ì˚ı ÛÎӘ͇ı Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓڇθÌÓ„Ó ÍËÌÓ, ‡ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ - Ó‰ËÌ ËÁ ˚ı Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ ‚ÂË Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ ‰ÓÁËÚ¸ ÛʇÒÌÓ ÔÓ¯ÎÓÂ. Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl Ë ÔË̇˛Ú ÙÛÚ·ÓθÌ˚È Ïfl˜ ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌ*** ÔËflÚÂθ ܇Ì-èÓÎfl ë‡Ú‡, ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂÏ ‰‚ÓÂ, ̇˜‡ÎËÒ¸ ‚Ò Ú Ê ÓÚÇ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ·‡Ú¸fl ÑÊÓ˝Î Ë ÓÌ ÛÒÎ˚¯‡Î ‚ 1975 „Ó‰Û Ì‡ ·‡ÎÍÓÌ Ô‡‚ÍË ‚ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËÓÌÌ˚ ·„Âfl, àÚ‡Ì äÓ˝Ì˚ ‚ ÒÓÒ‰ÌÂÏ Á‡Î ‰‡ËÎË ËÏÒÍÓÈ Í‚‡ÚË˚ «Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó ÒÚ‡- ‡ Ò˜ÂÚ Û·ËÚ˚ı ÔÂ‚‡ÎËÎ Á‡ ÒÚÓ Ú˚- ÔÛ·ÎËÍ ˜ËÒÚÛ˛ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë Ì‡Ò·ʉÂÂȯËÌ˚», Ì ÓÚÔÛÒ͇ÎÓ Â„Ó ‰Ó΄Ë Òfl˜. ê‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸ ̇ˆËÒÚ˚ Ë ÔÓ˜ÚË ÌËÂ. «ÇÌÛÚË ãθ˛Ë̇ Ñ˝‚ËÒ‡» - ‡Ò„Ó‰˚. «ü Ì ÏÓ„ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ fl ÒÓ ‚ÒÂÏË «Â‚ÂÈÒÍËÏË ÒÚ‡ÂȯË̇- Ò͇Á Ó ÙÓÎÍ-ÏÛÁ˚͇ÌÚÂ, ÍÓÚÓ˚È Ô˚Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÌÓÒËÚÂ- ÏË», ÒÎÛÊË‚¯ËÏË Á‰ÂÒ¸ ÏÂÒÚÌ˚Ï Ú‡ÂÚÒfl ÔÓÒ·‚ËÚ¸Òfl ‚ 縲-âÓÍ ÎÂÏ ˝ÚËı ÛÌË͇θÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚», - „Ó‚Ó- Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ. ä‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ÌËı 1961 „Ó‰‡, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl ‚ ‡Ï͇ı ÙÂÒÚËËÚ ã‡ÌˆÏ‡Ì ‚Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËË. ‚‡Îfl Gerde’s Folk City. íÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó, ÔÛÒÚËÎË ÔÛβ ‚ Á‡Ú˚ÎÓÍ. îËÎ¸Ï Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl Ò ÊÂÎÂÁÌÓä‡Ê‰ÓÏÛ, ÍÓÏ ÅÂ̸flÏË̇ åÛ- „‰Â ‚ÔÂ‚˚ ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ ÔÛ·ÎËÍ 20‰ÓÓÊÌÓÈ Ô·ÚÙÓÏ˚ íÂÂÁË̇ - ÏÂθ¯ÚÂÈ̇. Ö„Ó ÔÓfl‚ÎÂÌË ̇ ˝Í‡- ÎÂÚÌËÈ ÅÓ· ÑË·Ì, ÓÒÚÓÛÏÌ˚È ÔËÚ‡Í ÚÂÔÂ¸ ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl „ÓÓ‰, ‚ ÍÓ- Ì Ô‰‚‡flÂÚ ‰Ó΄ËÈ Ó·˘ËÈ ÔÎ‡Ì ‚ÂÚ ÍÓÚÓÓÏÛ äÓ˝Ì˚ ÔÂ‰‡‰ÛÚ ·ÎËÚÓÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ êËχ - „ÓÓ‰‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ‚ÒÚÂ- ÊÂ Í ÙË̇ÎÛ. ‚ÓÈÌ˚ ·˚ÎÓ ‡Á·ËÚÓ «Ó·‡ÁˆÓ‚Ó ÚËÎ Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÓÒÚ¸. ç‡ ‡ÁÏËÌÓ˜Ì˚È É·‚ÌÛ˛ Ô‡Ú˲, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ „ÂÚÚÓ». ã‡ÌˆÏ‡Ì ÔÓ‚ÓʇÂÚ ‚Á„Îfl- ‚ÓÔÓÒ ã‡ÌˆÏ‡Ì‡ Ó Í‡ÒÓڠǘÌÓ„Ó ãθ˛Ë̇ Ñ˝‚ËÒ‡, ËÒÔÓÎÌflÂÚ éÒ͇ ‰ÓÏ ÛıÓ‰fl˘Ë ӉËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ ÒÓ- „ÓÓ‰‡, ÒÚ‡ÂȯË̇ Óڂ˜‡ÂÚ Ò ˛ÏÓ- ÄÈÁÂÍ («ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÎÊË», «êÓ·ËÌ

ë

31

䇉 ËÁ ÙËθχ «èÓÒΉÌflfl ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¸»

24—30 χfl 2013

Ç ä‡Ì̇ı ÔÓ͇Á‡ÎË ÌÓ‚˚ ÙËθÏ˚ äÎÓ‰‡ ã‡ÌˆÏ‡Ì‡ Ë ·‡Ú¸Â‚ äÓ˝ÌÓ‚

-

Последнии из “фашистского рая” ÉÛ‰», «ù‚ÓβˆË˛ ÅÓ̇»). ç‡ ·˝Í-‚Ó͇Π- ÑʇÒÚËÌ íËÏ·ÂÎÂÈÍ Ë ä˝Ë å‡ÎÎË„‡Ì. ä‡Í ‡ÒÒ͇Á‡Î Ï·‰¯ËÈ ËÁ ·‡Ú¸Â‚, àÚ‡Ì, ˉÂfl ÙËθχ ‚˚ÓÒ· ËÁ Ó‰ÌÓÈ ÒˆÂÌ˚: - Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÑÊӽΠ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ: «Ä ˜ÚÓ ÂÒÎË Ú‡Í? îÓÎÍ-ÏÛÁ˚͇ÌÚ ÚÓθÍÓ Á‡ÍÓ̘ËÎ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ, ÂÏÛ ÔÂ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡ ÛÎËˆÂ Â„Ó Ê‰ÂÚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓÍÎÓÌÌËÍ. éÌ ‚˚ıÓ‰ËÚ, ‡ ÚÓÚ ÌË Ò ÚÓ„Ó ÌË Ò ÒÂ„Ó Ì‡·Ë‚‡ÂÚ ÂÏÛ ÏÓ‰Û? ч‚‡È ÔÓ‰ÛχÂÏ Ó· ˝ÚÓÈ ÒˆÂÌÂ. èÓ˜ÂÏÛ Í‡Ê‰˚È ıÓ˜ÂÚ Û‰‡ËÚ¸ ÙÓÎÍ-Ô‚ˆ‡?» ÇÓÚ Ú‡Í, ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡flÒ¸ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ˝ÔËÁÓ‰‡, Ï˚ Ë Ì‡ÔËÒ‡ÎË ÒˆÂ̇ËÈ. îËÎ¸Ï - ̇¯‡ ÔÓÔ˚Ú͇ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ˝ÔËÁÓ‰. é·˙flÒÌÂÌË ‚ ÙËθÏ ÂÒÎË Ë ‰‡ÌÓ, ÚÓ ‚ÂҸχ ÛÒÎÓ‚ÌÓÂ. èÓÎۘ˂ ÓÚ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰Ó·ÓÊ·ÚÂÎfl ÍÛÚÛ˛ ‚Á·Û˜ÍÛ, ãθ˛ËÌ Ë Ô‡‚‰‡ ̇˜Ë̇ÂÚ ¯Â‚ÂÎËÚ¸Òfl, ÓÚÔ‡‚ÎflflÒ¸ Á‡ Ò·‚ÓÈ ËÁ 縲-âÓ͇ ‚ óË͇„Ó Ë Ó·‡ÚÌÓ. ç ‰ÓÒÚË„ÌÛ‚ ÛÒÔÂı‡, ÓÒÚ‡‚¯ËÒ¸ Í ÍÓÌˆÛ ÙËθχ Ó‚ÌÓ Ò ÚÂÏ, Ò ˜ÂÏ Ë Ì‡˜Ë̇Î, Ñ˝‚ËÒ ÚÂÏ Ì ÏÂÌ ÔÓıÓ‰ËÚ ·Óθ¯Ó ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ‚ÌÛÚË Ò·fl. í‡Ï, „‰Â-ÚÓ „ÎÛ·ÓÍÓ, ̉ÓÒÚÛÔÌ˚ ÌË ÂÏÛ, ÌË Â„Ó „ËÚ‡Â, ÔÓÍÓflÚÒfl ‚ÒÂ Â„Ó ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl Ë ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËfl, ·ÓθÌ˚ ‡ÒÒÚ‡‚‡ÌËfl Ë ÓÔ‡ÒÌ˚ ‚ÒÚ˜Ë. á‡ıÓ‰fl ̇ ÓÔ‡ÒÌÛ˛ ÚÂËÚÓ˲ ÒÂÌÚËÏÂÌڇθÌÓÈ ÏÂÎÓ‰‡Ï˚ (‰‡ Â˘Â Ë ÔÓ‰ Ú‡ÍÛ˛ ÒÔˆËÙ˘ÂÒÍÛ˛ ÏÛ-

Á˚ÍÛ, Í‡Í ÙÓÎÍ), ÂÊËÒÒÂ˚ ÌË Ì‡ ÒÂÍÛÌ‰Û Ì ÓÚÔÛÒ͇˛Ú ÁËÚÂÎfl ‰Ó Ò‡Ï˚ı ÚËÚÓ‚. èÓ ÒÛÚË, ÓÚ Í·ÒÒ˘ÂÒÍËı äÓ˝ÌÓ‚ Á‰ÂÒ¸ ÚÓθÍÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·flÁ‡ÚÂθÌ˚È Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Ò˛ÊÂÚ‡, ÌÓ ‚‡ÊÌ˚È ‰Îfl ‡ÚÏÓÒÙÂ˚ ˝ÔËÁÓ‰ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl Ñ˝‚ËÒ‡ ‡‚ÚÓÒÚÓÔÓÏ. èÂ‚ÓÈ Ì‡ Ú‡ÒÒ ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl χ¯Ë̇ ÒÚ‡ÓÈ ‰Ê‡ÁÓ‚ÓÈ Á‚ÂÁ‰˚ (β·ËÏ˚È ‡ÍÚÂ äÓ˝ÌÓ‚ ÑÊÓÌ ÉۉχÌ) Ë Â„Ó ÏÓΘ‡ÎË‚Ó„Ó ÔÓÏÓ˘ÌË͇. ùÚÓÚ ·ÂÁ‡ÁÏÂÌ˚È ÒÚ‡ËÍ, ÓÔË‡˛˘ËÈÒfl ̇ ‰‚‡ ÍÓÒÚ˚Îfl Ë Á‡Ò˚Ô‡˛˘ËÈ ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ÚÓÓ„Ó ÒÎÓ‚‡, ÚÂÏ Ì ÏÂÌ ÔÓ‰ÓÎ„Û ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‚ÂÏfl ̇ Á‡Ô‡‚͇ı ‚ ÚÛ‡ÎÂÚ‡ı, ˜ÚÓ·˚ ÔË‚ÂÒÚË Ò·fl ‚ ÔÓfl‰ÓÍ - Ú‡Í, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌÓ ÏÛÁ˚͇θÌ˚Ï Á‚ÂÁ‰‡Ï. ë˛‡ÎËÒÚ˘̇fl, „ÓÚÂÒÍ̇fl Ô‡‡ ‚˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ú‡Í Ê ÌÂÓ·˚˜ÌÓ Ë ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ, Í‡Í Ë ÔÓÍˉ‡ÂÚ Â„Ó, ÓÒÚ‡‚Îflfl Ñ˝‚ËÒ‡ Ë ÁËÚÂÎÂÈ ‚ ÔËflÚÌÓÏ Ì‰ÓÛÏÂÌËË - ˜ÚÓ Ê ˝ÚÓ ·˚ÎÓ? éÒڇθÌÓ ‚ÂÏfl ãθ˛ËÌ ÚÓθÍÓ Ë ‰Â·ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÂÚ Ò‚ÓË ÌËÍÓÏÛ Ì ÌÛÊÌ˚ ÔÂÒÌË. èÂÔË‡ÂÚÒfl Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ (å‡ÎÎË„‡Ì) ÎÛ˜¯Â„Ó ‰Û„‡ (íËÏ·ÂÎÂÈÍ). (Ç ÏËÌÛÚÛ ÒÒÓ˚ ÓÌ Û Ì ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ: «í‡Í, ̇ ˜ÂÏ Ï˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸?» é̇ Óڂ˜‡ÂÚ: «í˚ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ Ò˜Ëڇ¯¸ ÏÂÌfl ͇¸ÂËÒÚÍÓÈ, ‡ fl „Ó‚ÓË·, ˜ÚÓ Ú˚ ÎÛÁÂ»). à Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ۄ̇ڸÒfl Á‡ ÌÂÔÓÒÎÛ¯Ì˚Ï ˚ÊËÏ ÍÓÚÓÏ - ÌÂÔÛÚ‚˚Ï ‰Óχ¯ÌËÏ ÊË‚ÓÚÌ˚Ï Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‰ÛÁÂÈ ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó ãθ˛Ë̇, ÔÛÒÚË‚¯Â„Ó Â„Ó Ì‡ ÌӘ΄. ëÎÓ‚ÌÓ ËÁ‰Â‚‡flÒ¸ ̇‰ ÔÛ·ÎËÍÓÈ, ÑÊӽΠäÓ˝Ì ‚ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÌÂ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ‡·ÓÚÛ ı‚ÓÒÚ‡ÚÓ„Ó ‡ÍÚÂ‡ ÔËÏÂÌÓ Ú‡Í: - ì ÙËθχ Ë Ú‡Í Ì ·˚ÎÓ ÌË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó Ò˛ÊÂÚ‡, ÌË ËÌÚË„Ë, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ô˯ÎÓÒ¸ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÍÓÚ‡. Ç ËÚÓ„Â ‚ÂÒ¸ ÙËÎ¸Ï ÍÛÚËÚÒfl ‚ÓÍÛ„ Ì„Ó! ÇÔÓ˜ÂÏ, ÓÚ·ÓÒË‚ ‚Ò ÔÂÒÂÌÍË Ë ˚ÊËı ÍÓÚËÍÓ‚ (Ò͇ÊÂÏ ÔÓ ÒÂÍÂÚÛ, ‚ ÙËθÏ Ëı ·Û‰ÂÚ ˆÂÎ˚ı ‰‚‡), ÌÓ‚˚ äÓ˝Ì˚ - ÎË˘̇fl, ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ÌÂÊ̇fl Ò͇Á͇ Ó Á‡ÒÚ˚‚¯ÂÏ ‚ÂÏÂÌË. ä‡Í ¯ËÓ͇fl Â͇ ‚ ÒÔÓÍÓÈÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û - ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚Ó‰‡ Á‡ÒÚ˚·, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í Ó̇ Ò‚ÓËÏ Ú˜ÂÌËÂÏ ÌÂÒÂÚ „ÂÓfl ‚Ò ‰‡Î¸¯Â Ë ‰‡Î¸¯Â. äÓθˆÂ‚‡fl ÍÓÏÔÓÁˈËfl, ‚Ò ڇÍÓÈ Ê ÚÓ˜Ì˚È, ÌÓ ÛÊ Ì ڇÍÓÈ ·ÂÁʇÎÓÒÚÌ˚È ˛ÏÓ, ·ÂÒÔӉӷ̇fl Ë„‡ ‡ÍÚÂÓ‚ (‰‡ Ë ÍÓÚËÍÓ‚ ÚÓÊÂ) - ˝ÚÓÚ ÒÍÓÏÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÔÓ Á‡ÔÛÚ‡‚¯ËıÒfl ‚ Ò· ̸˛-ÈÓ͈‚ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‡ÌÌÂ„Ó ÇÛ‰Ë ÄÎÎÂ̇. íÓθÍÓ Ò‰Â·ÌÌ˚È Ì‡ ‚˚ÒÓ˜‡È¯ÂÏ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë Ó‰ÌËÏË ËÁ Ò‡Ï˚ı ÛÏÌ˚ı Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı ÂÊËÒÒÂÓ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó ÍËÌÓ. é‰ÌÓ ÚÓθÍÓ ˝ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ‚ˉËÏÛ˛ ÔÓÒÚÓÚÛ Ë ÓÚ͇Á ÓÚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚ Ò ÙÓÏÓÈ Ë ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ, ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‰Â·ÂÚ «ÇÌÛÚË ãθ˛Ë̇ Ñ˝‚ËÒ‡» ÔÓ͇ Ò‡Ï˚Ï ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Ï ÙËθÏÓÏ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ.

çËÍËÚ‡ äÄêñÖÇ.

RCIS REALTY CORPORATION ë 1991 „Ó‰‡

ãˈÂÌÁËfl ‹ 980353304

èÓ‰‡Ê‡ ̉‚ËÊËÏÓÒÚË

‚ êÓÒÒËË—ìÍ‡ËÌ—àáêÄàãÖ

Ò ‡Ò˜ÂÚÓÏ ‚ ëòÄ/äÄçÄÑÖ

Царовский Леонид ✦ МЕНЕДЖЕР

Ç˚ÔÓÎÌflÂÏ Á‡Ó˜ÌÓ: ‚˚ÔËÒÍÛ ËÁ Í‚‡ÚË˚, ÒÌflÚËÂ Ò ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ‡Á¯ÂÌËfl Ó„‡ÌÓ‚ ÓÔÂÍË, Ò·Ó ‚ÒÂı ÒÔ‡‚ÓÍ, ÔÓ‰‡ÊÛ Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚË, ÔÂ‚Ӊ ‰ÂÌ„ (Ò ‚˚Ô·ÚÓÈ Ì‡ Ò˜ÂÚ ËÎË Ì‡Î˘Ì˚ÏË). ✦ ǂ‰ÂÌË ‚ ̇ÒΉÒÚ‚Ó. ✦ èË‚‡ÚËÁ‡ˆËfl. ✦ éÚÔ‡‚͇ ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚. ✦ ÄÔÓÒÚËθÌÓ Á‡‚ÂÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl êÓÒÒËË Ë ìÍ‡ËÌ˚. ✦ é͇Á˚‚‡ÂÏ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı.

ÇÒ ÍÓÌÒÛθڇˆËË — ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Tel.: (905) 856-4415, (416) 471-3779 Fax: (905) 656-6331 E-mail: office@rcisrealty.com

àÌÙÓχˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ә̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡: www.rcisrealty.com

и Ассоциация Русскоязычного Туризма Калифорнии MEMBER PUC ‹ TCP22404P

èêÖÑãÄÉÄûí òàêéäàâ ëèÖäíê ãàñÖçáàêéÇÄççõï ìëãìÉ çÄ èêéîÖëëàéçÄãúçéâ éëçéÇÖ.

Öʉ̂Ì˚ ˝ÍÒÍÛÒËË ÔÓ Î˛·˚Ï Ï‡¯ÛÚ‡Ï ä‡ÎËÙÓÌËË Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚ ‚ ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËË ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ı „ˉӂ ÔÓ ÎÛ˜¯ËÏ ˆÂ̇Ï

ЭКСКЛЮЗИВ! КРАСОТЫ ЮГО-ЗАПАДА США îÄçíÄëíàóÖëäàâ íìê: äÄãàîéêçàü, çÖÇÄÑÄ, ÄêàáéçÄ, ûíÄ 11 ‰ÌÂÈ. á‡ÂÁ‰˚: ͇ʉ˚È ÏÂÒflˆ. 1, 17 χfl, 21 ˲Ìfl, 19 ˲Îfl, 16 ‡‚„., 13, 27 ÒÂÌÚ., 11 ÓÍÚ., 1 ÌÓfl·fl

ëÔˆˇθ̇fl ˆÂ̇ ‰Îfl ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ççë

$1199

è˄·¯‡ÂÏ Í ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Û ÚÛ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ëòÄ

7288 W. Sunset Blvd, #205, Los Angeles, CA 90046

Toll Free 1(800) 873-9007 ✫ Direct (323) 707-4273 www.goldenstartour.com


www.vnovomsvete.com

32

ëèéêí ÖÒÎË ·˚ ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÁ ÙÛÚ·ÓθÌ˚ı ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ ‚ ÌÓfl· ÚÂÔÂ¸ ÛÊ ‰‡ÎÂÍÓ„Ó 1986 „Ó‰‡ ̇˜‡Î ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚È ÚÂÌÂ Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡ “å‡Ì˜ÂÒÚÂ û̇ÈÚ‰” ÄÎÂÍÒ îÂ„˛ÒÓÌ ÔÓ‰ÂÊËÚÒfl ̇ Ò‚ÓÂÏ ÔÓÒÚÛ 27 ÎÂÚ Ë ÛȉÂÚ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ÒÚ‡ÚÛÒ 13Í‡ÚÌÓ„Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ ÄÌ„ÎËË Ò ‰‚ÛÏfl Í۷͇ÏË ãË„Ë ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ Ë Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ Â˘Â ‰Û„Ëı ÚÓÙ‚ (‚ÒÂ„Ó 28), ‚fl‰ ÎË Ì‡¯ÎÓÒ¸ ·˚ ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ‚ÓÒÔËÌflÎË ·˚ ˝ÚÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ‚ÒÂ¸ÂÁ Ë ·ÂÁ ̇ÒϯÂÍ. ÚÓ Ë Ò„ӉÌfl ‚ÓÒÔËÌËχÂÚÒfl Ò ÚÛ‰ÓÏ, Ì ÔÓÏ¢‡flÒ¸ ‚ „ÓÎÓ‚Â ËÁ-Á‡ ‡ÁÏÂÓ‚ Ë Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÂȘ‡Ò ‚Ò ÔÓÒÚÓ Ì‡Á˚‚‡˛Ú «c˝ ÄÎÂÍÒ».

ù

í˚ ÔÓÏÌ˯¸, Í‡Í ‚Ò ̇˜Ë̇ÎÓÒ¸? Ä Ì‡˜Ë̇ÎÓÒ¸ ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó Ò˝‡ Ì ‚ÒÂ Ú‡Í ıÓÓ¯Ó Ë flÍÓ - ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÁÓÌÓ‚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ¯ÓÚ·̉ÒÍËı ÍÎÛ·‡ı ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ë„Ó͇, ÔÓÚÓÏ Ë„‡˛˘Â„Ó ÚÂÌÂ‡ Ë ÚÂÌÂ‡. Ä ÔÓÚÓÏ ‚ 1978 „Ó‰Û ÔÂÁˉÂÌÚ ÍÎÛ·‡ “ëÂÌÚ-åËÂÌ”, ÌÂÍÚÓ ÇËÎÎË íÓ‰‰ ‚ÁflÎ ‰‡ Ë Û‚ÓÎËÎ îÂ„˛ÒÓ̇ Ò Í‡Ú„Ó˘ÌÓÈ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍÓÈ “Ì „Ó‰ÂÌ Í ÚÂÌÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË”. ëÂȘ‡Ò ÒÎÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, Í‡Í ·˚ ÒÎÓÊË·Ҹ ÒÛ‰¸·‡ ·Û‰Û˘Â„Ó Ò˝‡, ÌÓ Í Ò˜‡ÒÚ¸˛ ‰Îfl ‚ÒÂı β·ËÚÂÎÂÈ ÙÛÚ·Ó·, îÂ„Ë Ô˲ÚËÎ ÍÎÛ· “Ä·Â‰ËÌ” ËÁ Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓ„Ó ¯ÓÚ·̉ÒÍÓ„Ó „ÓӉ͇ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÏÂÌ 200 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. äÎÛ· ÒÚ‡ËÌÌ˚È, Á̇ÏÂÌËÚ˚È, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ 1903 „Ó‰Û, Ӊ̇ÍÓ ÓÒÓ·˚ÏË ÛÒÔÂı‡ÏË ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸Òfl fl‚ÌÓ Ì ÏÓ„ - ‚ÒÂ„Ó Ó‰ËÌ ˜ÂÏÔËÓÌÒÍËÈ ÚËÚÛÎ Ë ‰‚‡ Í۷͇ ÒÚ‡Ì˚ Á‡ 75 ÎÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl. èËıÓ‰ Ê îÂ„˛ÒÓ̇ ÔÓ‚ÂÌÛÎ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ̇ 180 „‡‰ÛÒÓ‚ - ÛÊ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ë„ÓÍË ı‚‡ÒÚ‡ÎËÒ¸ ÒÂ·flÌ˚ÏË Ï‰‡ÎflÏË, ‡ ¢ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ îÂ„˛ÒÓÌ ÔË‚fiÎ “Ä·Â‰ËÌ” Í ÚËÚÛÎÛ ˜ÂÏÔËÓ̇ òÓÚ·̉ËË. Ç 1983 „Ó‰Û Ï‡ÎÓ ÍÓÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‚ Ö‚ÓÔ ¯ÓÚ·̉ˆ˚ ‚˚Ë„‡ÎË äÛ·ÓÍ ÍÛ·ÍÓ‚, ‚˚·Ë‚ ÔÓ ÔÛÚË ‚ÂÎËÍËı: Ï˛ÌıÂÌÒÍÛ˛ “Ň‚‡˲” Ë Ï‡‰ˉÒÍËÈ “ê‡Δ. Ç ÚÓÏ Ê ÒÂÁÓÌ “Ä·Â‰ËÌ” ÔË‚ÂÁ ‰ÓÏÓÈ Ë ëÛÔÂÍÛ·ÓÍ ìÖîÄ, Ôӷ‰˂ ÌÂψÍËÈ “ɇϷÛ„”. ÇÒÂ„Ó Ê Á‡ ‚ÓÒÂϸ ÒÂÁÓÌÓ‚ ‚ “Ä·Â‰ËÌ” Ò˝ ÄÎÂÍÒ ÚËʉ˚ ‰Â·ΠÍÎÛ· ÎÛ˜¯ËÏ ‚ òÓÚ·̉ËË ÔÎ˛Ò ‰Ó·‡‚ËÎ Í ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÚ˚ Ôӷ‰˚ ‚ ̇ˆËÓ̇θÌÓÏ ÍÛ·ÍÂ Ë ÔÓ·Â‰Û ‚ äÛ·Í ãË„Ë. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÛıÓ‰‡ îÂ„Ë ËÁ ¯ÓÚ·̉ÒÍÓ„Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ ÚËÚÛÎ Ôӷ‰ËÚÂÎfl ‚ÓÚ ÛÊ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÒÂϸ ÎÂÚ ‡Á˚„˚‚‡˛Ú ÚÓθÍÓ ÍÓχ̉˚ ËÁ É·Á„Ó - “ëÂÎÚËÍ” Ë “êÂÈ̉ÊÂÒ”, Ë ÌÂÚ ÌË͇ÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ·„‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔË ÊËÁÌË Ò˝‡ ÄÎÂÍÒ‡ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÁÏÂÌËÚÒfl. èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍË ÛÒÔÂıË Ò‰Â·ÎË îÂ„˛ÒÓ̇ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÏÓ‰Ì˚ı ÚÂÌÂÓ‚ ÅËÚ‡ÌËË, Â„Ó ‚ÌËχÌËfl ̇ÔÂ·ÓÈ ‰Ó·Ë‚‡ÎËÒ¸ ÎÓ̉ÓÌÒÍË “ÄÒÂ̇Δ Ë “íÓÚÚÂÌı˝Ï”, ˘Â‰˚ÏË Ô‰ÎÓÊÂÌËflÏË ‡Á·‡Ò˚‚‡ÎËÒ¸ ÁÂÏÎflÍË ËÁ “êÂÈÌ-

‰ÊÂÒ”. çÓ ‚ ËÚÓ„Â, ÍÓ ‚ÒÂÓ·˘ÂÏÛ Û‰Ë‚ÎÂÌ˲, ¯ÓÚ·̉ˆ Ò‰Â·Π‚˚·Ó ‚ ÔÓθÁÛ “å‡Ì˜ÂÒÚÂ û̇ÈÚ‰”, Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı Á̇ÏÂÌËÚ˚ı ÍÓχ̉ ÄÌ„ÎËË, ÍÓÚÓ‡fl Ò 1967 „Ó‰‡ Ì Ïӄ· ÒÚ‡Ú¸ ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ÒÚ‡Ì˚.

óÂÂÁ ÚÂÌËË... íÂÔÂ¸ 8 ÌÓfl·fl ‚ å‡Ì˜ÂÒÚÂ - ‰Â̸ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ô‡Á‰ÌË͇. lj¸ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰Â̸ ‚ 1986 „Ó‰Û ÒÓÒÚÓflÎÒfl ‰Â·˛Ú îÂ„˛ÒÓ̇ ‚ ÓÎË Ì‡ÒÚ‡‚ÌË͇ “û̇ÈÚ‰”. Ñ·˛Ú Ó͇Á‡ÎÒfl ÌÂÛ‰‡˜Ì˚Ï: χÌÍÛÌˇ̈˚ ÔÓË„‡ÎË - 0:2 ÒÓÔÂÌËÍ‡Ï ËÁ “éÍÒÙÓ‰ û̇ÈÚ‰”. “èÎÓıÓ ̇˜‡ÎÓ, ÌÓ ˝ÚÓ ÌË˜Â„Ó Ì Á̇˜ËÚ”, ÓÚ‡„ËÓ‚‡ÎË ·ÓÎÂθ˘ËÍË Ë, ÛÒ‚¯ËÒ¸ ÔÓÛ‰Ó·ÌÂÂ, Á‡ÏÂÎË ‚ Ô‰‚ÍÛ¯ÂÌËË Ôӷ‰. é‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‚˚ ÚË „Ó‰‡ Ô‡‚ÎÂÌËfl îÂ„˛ÒÓ-

͇҇ÂÏÓÈ ÙË„ÛÓÈ ‚ “û̇ÈÚ‰” Ë Ì‡˜‡Î ÒÚÓËÚ¸ ÍÓÏ‡Ì‰Û ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˲ Ë ÔÓÌËχÌ˲.

... ä Á‚ÂÁ‰‡Ï Å·„Ó ˝ÚÛ ÍÓÏ‡Ì‰Û ·˚ÎÓ ËÁ ÍÓ„Ó ÒÚÓËÚ¸. îÂ„Ë Ì ·ÓflÎÒfl ‚˚ÔÛÒ͇ڸ ̇ ÔÓΠÏÓÎÓ‰Âʸ, Ë ÌÓ‚Ó ÏÓÎÓ‰Ó ÔÓÍÓÎÂÌË ËÁ χÌÍÛÌˇÌÒÍÓÈ ÙÛÚ·ÓθÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚‡ÎÓ Ì‡ Ò· ÊËÎ˚ Ë Ï‡ÈÍË, ˜ÚÓ·˚ ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ ‰Ó‚ÂË ÚÂÌÂ‡. Ñ˝‚ˉ ÅÂÍı˝Ï, èÓÎ ëÍÓÛÎÁ, ê‡È‡Ì ÉË„„Á, ·‡Ú¸fl ç‚ËÎÎ˚ ÔÎ˛Ò Ô˯‰¯Ë ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Û ËÁ ‰Û„Ëı ÍÎÛ·Ó‚ êÓÈ äËÌ, èËÚÂ òÏÂÈıÂθ Ë ùËÍ ä‡ÌÚÓ̇ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÍÓÒÚflÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡˜‡Î ‚˚Ë„˚‚‡Ú¸ ‚Ò ÙÛÚ·ÓθÌ˚ ÚËÚÛÎ˚ ÄÌ„ÎËË Ë Ó ÍÓÚÓÓÏ ÚÂÔÂ¸ Ò·„‡˛Ú ΄Ẩ˚. Ç ÍÎÛ·Â ÒÎÓÊË·Ҹ ÛÌË͇θ̇fl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ - ÄÎÂÍÒ ·˚Î ‰Îfl

24—30 χfl 2013

Ò‡Ï˚ı Á‡ÔÓÏË̇˛˘ËıÒfl ÙË̇ÎÓ‚ Ó·˚„‡Î Ï˛ÌıÂÌÒÍÛ˛ “Ň‚‡˲” 2:1 Ë ‚˚Ë„‡Î ãË„Û ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ - ÓÒÚ‡fiÚÒfl, ̇‚ÂÌÓÂ, ‚˚Ò¯ËÏ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ îÂ„˛ÒÓ̇-ÚÂÌÂ‡. ïÓÚfl, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË Ô‡‡‰ÓÍ҇θÌÓ, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ‰ÂÒflÚÎÂÚËË Û ÌÂ„Ó ·Û‰ÛÚ ÍÓχ̉˚, ÔÓ ÒËΠÔ‚ÓÒıÓ‰fl˘Ë ÚÓÚ ÁÓÎÓÚÓÈ “å‡Ì˜ÂÒÚÂ-99”. çÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ Ôӷ‰‡ ̇‰ “Ň‚‡ËÂÈ” Ó·ÂÒԘ˷ “û̇ÈÚ‰” ÏËÎÎËÓÌ˚ ÌÓ‚˚ı ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ Ë Ò‰Â·· Â„Ó ·˝Ì‰ÓÏ ÏËÓ‚Ó„Ó ÛÓ‚Ìfl. àÏÂÌÌÓ Ó̇ ÔÓÁ‚ÓÎË· îÂ„˛ÒÓÌÛ Â˘fi ‚ ·Óθ¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓfl‚ËÚ¸ Ò·fl Ì ÚÓθÍÓ ÚÂÌÂÓÏ, ÌÓ Ë ÏẨÊÂÓÏ, ‰Ó͇Á‡‚¯ËÏ Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓËı ÒÚ‡Ú„ËÈ Ë ÏÂÚÓ‰ËÍ. ÇÓÒıˢÂÌ̇fl Â„Ó ÛÒÔÂı‡ÏË ÎÂÚÓÏ 1999 „Ó‰‡ ÅËÚ‡ÌËfl ̇„‡Ê‰‡ÂÚ ÄÎÂÍÒ‡ îÂ„˛ÒÓ̇ ÚËÚÛÎÓÏ Ò˝‡, Ë ÊËÁ̸ ͇ÊÂÚÒfl ‚ÌÓ‚¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

ÇÂÎËÍËÈ „Óˆ

óÂÚ‚ÂÚ ‚Â͇ Ò˝‡ ÄÎÂÍÒ‡ ̇ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ·ÂÒÚÓÙÂÈÌ˚ÏË, Ë Í 1990 „Ó‰Û ÔÓÔÓÎÁÎË ÒÎÛıË Ó Â„Ó ÒÍÓÓÈ ÓÚ-ÒÚ‡‚ÍÂ. ë˝ ÅÓ··Ë ó‡θÚÓÌ, ˜ÎÂÌ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ “åû” ÚÂı ‚ÂÏÂÌ Ë Î„Ẩ‡ “åû” ‚ÒÂı ‚ÂÏÂÌ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ¸ÂÁ ‚ÓÔÓÒ Ó· Û‚ÓθÌÂÌËË ¯ÓÚ·̉ˆ‡ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‡ÒÒχÚË‚‡ÎÒfl. “ᇠÔ‰Â·ÏË ÔÓÎfl îÂ„˛ÒÓÌ ÛÊ ËÏÂÎ ·Óθ¯ÓÈ ÛÒÔÂı. Ä Û ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·˚ÎÓ Ô‰˜Û‚ÒÚ‚ËÂ, ˜ÚÓ ÛÒÔÂıË ÒÍÓÓ ÔˉÛÚ», - ̉‡‚ÌÓ Ôӂ‰‡Î ó‡θÚÓÌ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ “The Telegraph”. è‰˜Û‚ÒÚ‚Ë ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÅÓ··Ë Â„Ó Ì ӷχÌÛÎÓ: Ô‡Û ÏÂÒflˆÂ‚ ÒÔÛÒÚfl “åû” ‚ ÙË̇Πä۷͇ ÄÌ„ÎËË Ó·˚„‡Î “äËÒڇΠè˝Î‡Ò” Ë ÄÎÂÍÒ îÂ„˛ÒÓÌ Á‡‚Ó‚‡Î Ò‚ÓÈ ÔÂ‚˚È ÚÓÙÂÈ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ. 뉂ËÌÛ‚¯ËÒ¸ Ò ÏÂÚ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË, ‰ÂÎÓ ‚˚Ë„˚¯‡ ÚÓÙ‚ “û̇ÈÚ‰” ÔË îÂ„˛ÒÓÌ ·˚ÒÚÓ Ì‡·‡ÎÓ Á‡‚ˉÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸, ÍÓÚÓÛ˛ Ì ҷ‡Ò˚‚‡ÂÚ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰Â̸. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ „Ó‰ ÔÓÒΠÚËÛÏÙ‡ ‚ äÛ·Í ÄÌ„ÎËË, χÌÍÛÌˇ̈˚, Ó·˚„‡‚ “ŇÒÂÎÓÌÛ” - 2:1, Á‡‚Ó‚‡ÎË äÛ·ÓÍ Ó·Î‡‰‡ÚÂÎÂÈ ÍÛ·ÍÓ‚ Ë ÒÚ‡ÎË ÔÂ‚ÓÈ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ÍÓχ̉ÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚Ë„‡Î‡ ‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÍÛ·ÓÍ ÔÓÒΠ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËË ‚ÒÂı ‡Ì„ÎËÈÒÍËı ÍÎÛ·Ó‚ ËÁ-Á‡ Ú‡„‰ËË 1985 „Ó‰‡ ‚ Å˛ÒÒÂΠ̇ ÒÚ‡‰ËÓÌ “ùÈÁÂθ”. á‡ÚÂÏ ÔÓÒΉӂ‡Î‡ Ôӷ‰‡ ‚ äÛ·Í ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ãË„Ë, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÓÁ̇˜ÂÌÌÓ ‰ÂÎÓ ‰Ó·‡ÎÓÒ¸ Ë ‰Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ. Ç ÒÂÁÓÌ 1992-93 “åû” ‚˚Ë„‡Î ÔÂ‚˚È ‚ ËÒÚÓËË ÓÁ˚„˚¯ ÔÂϸÂ-ÎË„Ë (Ë ‚ÔÂ‚˚ Á‡ 26 ÎÂÚ ÒڇΠ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ÄÌ„ÎËË), ‡ „Ó‰ ÒÔÛÒÚfl - ‚ÚÓÓÈ. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó îÂ„˛ÒÓÌ ÒڇΠÌÂÔË-

ÙÛÚ·ÓÎËÒÚÓ‚ Í‡Í Ó‰ÌÓÈ ÓÚˆ, Ë ÌËÍÚÓ Ë Ì ۉ˂ËÎÒfl, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÌÌÓ îÂ„˛ÒÓÌ ÔÂÒÓ̇θÌÓ ÔËÂı‡Î ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡Ú¸ ËÁ ÔÓÎˈËË êÓfl äË̇, ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‡ ̇ԇ‰ÂÌË ̇ ÊÂÌ˘ËÌÛ ‚ χ̘ÂÒÚÂÒÍÓÏ ·‡Â. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ÊËÚ¸ ‚ÒÂ Ú‡Í ·Û‰ÛÚ ‰ÓÎ„Ó Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó, Ôӷ‰˚ Ò˚Ô‡ÎËÒ¸ Ӊ̇ Á‡ ‰Û„ÓÈ, Ӊ̇ÍÓ ‚ 1998 „Ó‰Û Í Â„Ó ÚÂÌÂÒÍËÏ ÏÂÚÓ‰‡Ï ‚ÓÁÌËÍÎË ‚ÓÔÓÒ˚. ä ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ ‚ ÎÓ̉ÓÌÒÍÓÏ “ÄÒÂ̇Δ ‡·ÓڇΠÙ‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÒÔˆˇÎËÒÚ ÄÒÂÌ ÇÂÌ„Â, ÍÓÚÓ˚È ÛÊ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ Ò‚ÓÂÏ ÒÂÁÓÌ ÓÚÓ·‡Î Û “û̇ÈÚ‰” ÚËÚÛÎ ˜ÂÏÔËÓ̇. à „Îfl‰fl ̇ ËÁfl˘ÌÓ„Ó, ÍÓÏÏÛÌË͇·ÂθÌÓ„Ó, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÛÎ˚·‡˛˘Â„ÓÒfl Ë „Ó‚Ófl˘Â„Ó Ì‡ ¯ÂÒÚË(!) flÁ˚͇ı ÇÂÌ„Â‡, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰Û˜Ë χ„ËÒÚÓÏ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ̇ÛÍ ÔË‚ËÎ “ÄÒÂ̇ÎÛ” ÏÓ‰Ì˚È ÍÓÌÚËÌÂÌڇθÌ˚È ÒÚËθ, Ë ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ Ë ‰‡Ê ÏÌÓ„Ë ه̇Ú˚ “åû” ÒÚ‡ÎË ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÂÏfl îÂ„˛ÒÓ̇ ÔÓ¯ÎÓ. óÚÓ ˝ÚÓÚ ¯ÓÚ·̉ÒÍËÈ Ï‰‚‰¸ ÛÊ ÒÎ˯ÍÓÏ Á‡ÒˉÂÎÒfl ‚ ̇¯ÂÈ Ï‡ÌÍÛÌˇÌÒÍÓÈ ·ÂÎÓ„Â, Ë ˜ÚÓ “å‡Ì˜ÂÒÚÂÛ” ÌÛÊÂÌ ÌÓ‚˚È ÚÂÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔË‚ÌÂÒÂÚ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Û Ò‚ÂÊÂÒÚ¸ Ë Ì‡Û˜ËÚ Â ˄‡Ú¸ flÍÓ, ÏÓ‰ÌÓ Ë Í‡ÒË‚Ó. ֢ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔÂÚÂÌÁËÈ ‚ÏÂÌflÎÓÒ¸ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ “û̇ÈÚ‰” Á‡ ‚Ò ˝ÚË ÙÂ„˛ÒÓÌÒÍË „Ó‰˚ Ú‡Í Ë Ì ÒÏÓ„ ÚÓÎÍÓÏ ÌË˜Â„Ó ÔÓ͇Á‡Ú¸ ‚ ãË„Â ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚, ‚˚ÎÂÚ‡fl ÓÚÚÛ‰‡ ÓÚ ÍÓχ̉ ÛÓ‚Ìfl ÚÛˆÍÓ„Ó “ɇ·ڇ҇‡fl”. à ÚÛÚ îÂ„˛ÒÓÌ ÔÓ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‰Ûı ‚ÂÏÂÌË ÓÌ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ Ë ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÒflÍËı ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚ Ë “‰Ó·ÓÊ·ÚÂÎÂÈ”. ïÂÚ-ÚËÍ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÚ‚ÓË· ÍÓχ̉‡ ÛÊ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ 1999 „Ó‰Û: Ôӷ‰˚ ‚ ˜ÂÏÔËÓ̇ÚÂ Ë äÛ·Í ÄÌ„ÎËË, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍËÈ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÚËÛÏÙ “å‡Ì˜ÂÒÚÂ û̇ÈÚ‰” ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ

„ÓÚÓ‚˚ ·˚ÎË ‡ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡ ̇ ˜‡ÒÚË, ÌÓ ÔÓÒΠχژÂÈ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Á‡‰ÂÊË‚‡ÎËÒ¸ Ë ‡ÒÔË‚‡ÎË ·ÛÚ˚ÎÓ˜ÍÛ ‚Ë̇. åÓÛË̸˛ ‰Ó͇Á‡Î Ò‚ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÒ, ‚˚Ë„‡Î ‰‚‡ ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ‰fl‰, ÓÒÚ‡‚Îflfl Á‡ ÒÔËÌÓÈ “åû”, Ë ‚ ÄÌ„ÎËË ‚ Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡Á Á‡„Ó‚ÓËÎË Ó “ÔÓıÓÓ̇ı” ÚÂÌÂ‡ Ò˝‡ ÄÎÂÍÒ‡ îÂ„˛ÒÓ̇. ëÔˆˇÎËÒÚ˚ ‚ ÍÓÚÓ˚È ÛÊ ‡Á Ó·˙fl‚ËÎË îÂ„˛ÒÓ̇ ÛÒÚ‡‚¯ËÏ Ë ÌÂÏÓ‰Ì˚Ï. ä‡Í Á‡ÍÓ̘ËÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ, ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÒÂÏ Î˛·ËÚÂÎflÏ ÙÛÚ·Ó· - îÂ„˛ÒÓÌ ‚ 2008 „Ó‰Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÍÓ˜ÍË Ì‡ ÔÓΠÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı “ãÛÊÌËÍÓ‚” Ë ¯Ú‡Ì„Ë ‚ÓÓÚ ‚˚Ë„‡Î Ò‚Ó˛ ‚ÚÓÛ˛ ãË„Û ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚, Ó·˚„‡‚ ‚ ÙË̇ΠÔÓ ÔÂ̇θÚË “óÂÎÒË”, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÛÊÂ, Ô‡‚‰‡, ·ÂÁ åÓÛË̸˛, ÛÂı‡‚¯Â„Ó Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ àÚ‡Î˲. Ä ÛÒÚ‡‚¯ËÈ Ë ÌÂÏÓ‰Ì˚È Ò˝ ÄÎÂÍÒ ÔÓ‰ÓÎʇΠ¯Ú‡ÏÔÓ‚‡Ú¸ Ôӷ‰˚, ‚˚Ë„‡‚ Ò “ä‡ÒÌ˚ÏË ‰¸fl‚Ó·ÏË” ˜ÂÚ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ ÄÌ„ÎËË ËÁ ¯ÂÒÚË, ‚Íβ˜‡fl Ò‡Ï˚È Ò‚ÂÊËÈ, Ì˚̯ÌËÈ. èÎ˛Ò ‰Ó·‡‚ËÎ Í ˝ÚÓÏÛ äÛ·ÓÍ ÄÌ„ÎËË, ‰‚‡ ä۷͇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ãË„Ë Ë ÚË ëÛÔÂÍ۷͇ ÒÚ‡Ì˚. èÓ‡ÊÂÌËfl ÌËÍÚÓ Ì β·ËÚ ‚ÒÔÓÏË̇ڸ, ÌÓ Í‡Í ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ, ‚ 2009 Ë 2011 „Ó‰‡ı îÂ„˛ÒÓÌ ‚˚‚Ó‰ËÎ “åû” ‚ ÙË̇ΠãË„Ë ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚, „‰Â Ó·‡ ‡Á‡ ÍÓχ̉‡ ÛÒÚÛԇ· ̇ıӉ˂¯ÂÈÒfl ÚÓ„‰‡ ‚ ÔÓÚflÒ‡˛˘ÂÈ ÙÓÏ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ “ŇÒÂÎÓÌ”.

à ˜ÚÓ ‰‡Î¸¯Â? ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒΠڇÍÓÈ ˜Â‰˚ Ôӷ‰ ÏÓÊÌÓ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÛıÓ‰ËÚ¸ ̇ ÔÓÍÓÈ, ˜ÚÓ Ò˝ ÄÎÂÍÒ ˜ÛÚ¸ ·˚ Ë Ì ҉Â·Π‚ 2001 „Ó‰˚ - ‚ ÍÓχ̉ ÔÓËÒıӉ˷ ÒÏÂ̇ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, Á‰ÓÓ‚¸Â ̇˜‡ÎÓ ÔÓ¯‡ÎË‚‡Ú¸ ‰‡ Ë ÊÂ̇ ıÓÚ· ·Óθ¯Â„Ó ‚ÌËχÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓ‡ÁÏ˚ÒÎË‚ ̇ ‰ÓÒÛ„Â, îÂ„Ë ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÒÎÓ‚‡ ‚ ÙÛÚ·ÓΠ¢fi Ì Ò͇Á‡Î, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÍÓχ̉‡ ¯Î‡ ̇ 11 ÏÂÒÚ ‚ ˜ÂÏÔËÓ̇ÚÂ, ‡ ÛıÓ‰ËÚ¸ ‚ ‡Ì„ ÔÓË„‡‚¯Â„Ó ÔÓÒΠ‚ÒÂı Ôӷ‰ Ò˝Û ÄÎÂÍÒÛ fl‚ÌÓ Ì ıÓÚÂÎÓÒ¸. íÓÚ ÒÂÁÓÌ “û̇ÈÚ‰” Á‡ÍÓ̘ËΠ̇ ÚÂÚ¸ÂÏ ÏÂÒÚÂ, ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÓÔflÚ¸ ‚˚Ë„‡Î. ìÊ ÚÓ„‰‡ ÌËÍÚÓ ‚ ÄÌ„ÎËË Ì ÒÓÏÌ‚‡ÎÒfl, ˜ÚÓ ¯ÓÚ·̉ˆ - Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı Û‰‡˜ÎË‚˚ı ÚÂÌÂÓ‚ ‚ ËÒÚÓËË ÙÛÚ·Ó·, ÌÓ Ú‡ÍÊ ‚Ò ÔÓÌËχÎË, ˜ÚÓ Â„Ó Û‰‡˜‡ - ÓÒÓ·Ó„Ó Ó‰‡. Ç ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ò‡Ï Ò΄͇ ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÎÒfl ‚ Ò‚ÓÂÏ ÚÂÌÂÒÍÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË Ë ‡Á‚ËÚËË, ÒÛ‰¸·‡ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‰ÌÓÒË· ÂÏÛ Ì‡ ·Î˛‰Â˜ÍÂ Ò „ÓÎÛ·ÓÈ Í‡fiÏÓ˜ÍÓÈ Ò‚ÂÊÂ„Ó Ë „ÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡. Ç ÍÓ̈ 90-ı Ú‡ÍËÏ ÒڇΠÙ‡ÌˆÛÁ ÄÒÂÌ ÇÂÌ„Â, Ë Ëı ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ Ò îÂ„˛ÒÓÌÓÏ ÔÓ‰ÌflÎÓ ‚ÂÒ¸ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÙÛÚ·ÓΠ̇ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚Â̸. Ç ÒÂ‰ËÌ Ê 2000-ı ‚ ÄÌ„Î˲ ÔËÂı‡Î ÔÓÚÛ„‡Îˆ ÜÓÁ åÓÛË̸˛, ¢fi Ó‰ËÌ Ï‡ÒÚÂ ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‰Ó ̇˜‡Î‡ χژ‡. îÂ„Ë, Í‡Í ÌËÍÚÓ ‰Û„ÓÈ, ÛÏÂÎ ‚˚‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚ ËÁ Ò·fl, Á‡ÒÚ‡‚Îflfl Ëı ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ӯ˷ÍË, ÌÓ ‚ Îˈ åÓÛË̸˛ ÓÌ Ó·fiÎ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÌË͇. àı ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ ÔÂÂÔ‡ÎÍË ÔÂÂÔ˜‡Ú˚‚‡ÎË „‡ÁÂÚ˚, ̇ β‰flı ÓÌË

îÂ„˛ÒÓÌ ÛÏÂÎ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ë„ÓÍÓ‚ ‚ ‰Û„Ëı ÍÎÛ·‡ı, Ë ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÏÓÎÓ‰Âʸ. ç‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ÓÌ ·˚Î ÊfiÒÚÍËÏ, ÏÌÓ„Ë ˄ÓÍË ÔÓÍˉ‡ÎË ÍÎÛ· Ò Ó·Ë‰ÓÈ ‚ ÒÂ‰ˆÂ ̇ Ò‚ÓÂ„Ó ÚÂÌÂ‡. çÓ ¯ÓÚ·̉ˆ ‚Ò„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚ÂÂÌ Ó‰ÌÓÏÛ ÔË̈ËÔÛ: ÌË Ó‰ËÌ Ë„ÓÍ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ ÍÎÛ·. à„ÓÍË Ë ÚÂÌÂ˚ ÛıÓ‰flÚ Ë ÔËıÓ‰flÚ, ‡ ÍÎÛ· Ë Â„Ó ÂÔÛÚ‡ˆËfl ÓÒÚ‡˛ÚÒfl. Ç ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÓÌ Ì ‡Á ÔÓÚÓÏ ÔÛ·Î˘ÌÓ ÔËÁ̇‚‡Î Ò‚ÓË Ó¯Ë·ÍË, „Ó‚Ófl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ Ë„ÓÍÓ‚ ·˚Î ÓÚ˜ËÒÎÂÌ ËÏ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ. ÅËÓ„‡Ù˚ ¢fi ‰ÓÎ„Ó ·Û‰ÛÚ „‡‰‡Ú¸, ‚ ˜fiÏ Ê ÒÂÍÂÚ ÔÓÚflÒ‡˛˘Â„Ó ‰Ó΄ÓÎÂÚËfl ÄÎÂÍÒ‡ îÂ„˛ÒÓ̇, Í‡Í ÂÏÛ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ 30 Ò Î˯ÌËÏ ÎÂÚ Ò·‡Ò˚‚‡Ú¸ ÒÚ‡Û˛ ÍÓÊÛ Ë Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ Ó·Á‡‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌÓ‚ÓÈ. çÓ ‰ÛχÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ ̇ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ Ú‡Í ÌË Û ÍÓ„Ó Ë Ì ̇ȉÂÚÒfl. 燂ÂÌÓÂ, ÍÛ‰‡ ÔӢ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ë ÓÚÍÛ‰‡ ÓÌ ÔÓfl‚ËÎÒfl, Ë Òӄ·ÒËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÒÎÛıË Ë ‡ÒÒ͇Á˚ Ó ·ÂÒÒÏÂÚËË ¯ÓÚ·̉ÒÍËı „ÓˆÂ‚ ̇‚ÂÌfl͇ ËÏÂ˛Ú ÔÓ‰ ÒÓ·ÓÈ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÔÓ˜‚Û. èÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, flÒÌÓ, ˜ÚÓ Ò˝ ÄÎÂÍÒ îÂ„˛ÒÓÌ - ËÁ ÍÓ„ÓÚ˚ ÚÂı Ò‡Ï˚ı ‚ÂÎËÍËı Ë Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ÉÓˆÂ‚, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÒÎÓÊÂÌÓ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó Î„Ẩ. à ÛıÓ‰ËÚ ÓÌ ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ Â„Ó ‚ÂÏfl, ÍÓÚÓÓ ÓÌ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ „Ó‡Á‰Ó ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂı ̇ Ò‚ÂÚÂ. é·˙fl‚Îflfl Ó Ò‚ÓÂÏ ÛıӉ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË Ì˚̯ÌÂ„Ó ÒÂÁÓ̇, îÂ„˛ÒÓÌ Ò͇Á‡Î: “ÑÛχ˛, ˜ÚÓ Ô˯ÎÓ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Â ‚ÂÏfl. çÛÊÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ‚ÔÂfi‰. ü ·Û‰Û ‡‰ ÒÚ‡Ú¸ ‰ËÂÍÚÓÓÏ Ë ÔÓÒÎÓÏ “å‡Ì˜ÂÒÚÂ û̇ÈÚ‰”. ü ·Î‡„Ó‰‡˛ ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚. èÓ‰‰ÂÊ͇, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÏÌ Ó͇Á˚‚‡ÎË Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ, ·˚· ‚ÓÒıËÚËÚÂθ̇. ùÚÓ ·Óθ¯‡fl ˜ÂÒÚ¸ - ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÍÎÛ·ÓÏ, Ë fl ̇‚Ò„‰‡ ÒÓı‡Ì˛ ‚ Ô‡ÏflÚË ˝ÚÓ ‚ÂÏfl. ü ‰ÓÎÊÂÌ Ú‡ÍÊ ÓÚ‰‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓ ҂ÓÂÈ ÒÂϸÂ. åÓfl ÊÂ̇ ä˝ÚË Ò˚„‡Î‡ Íβ˜Â‚Û˛ Óθ ‚ ÏÓÂÈ Í‡¸Â”.

Ç·‰ËÏË ÉìêÇàó.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

• Ç çéÇéå ëÇÖíÖ • CLASSIFIED •

33

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÂÍ·Ï˚ Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎ. (212) 482-0303

РАБОТА • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ • АВТОМОБИЛИ • УСЛУГИ • ТОРЖЕСТВА • РАЗНОЕ ÇëÖ ÜÖãÄûôàÖ åéÉìí ÅÖëèãÄíçé áÄäÄáÄíú äçàÉà à çéÇõâ áÄÇÖí Ò ÔËϘ‡ÌËflÏË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒfl ıËÒÚˇÌÒ͇fl ÊËÁ̸, ïËÒÚÓÒ Ë ñÂÍÓ‚¸ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÅÓÊ¸Â„Ó ‚˜ÌÓ„Ó Ô·̇. á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:

(916) 583-8302

êÖäãÄåÄ “Ç çéÇéå ëÇÖíÖ”

çÖ ìèìëíà òÄçë! áÇéçà íÂÎ. (212) 482-0303 Fax (212) 482-0370

äãéèõ èêÖÑëíÄÇãüÖå!

ëêÖÑëíÇé éí äãéèéÇ! íÖèÖêú ë ÇêÖÑàíÖãüåà åéÜçé Åéêéíúëü ëÄåéëíéüíÖãúçé èÓ‰‡ÂÏ Ì‡Ï‡Ú‡ÒÌËÍË, ÒÔ˝È ‰Îfl ˜ÂÏÓ‰‡ÌÓ‚ Ë ‰ÓÓÊÌ˚ı ÒÛÏÓÍ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ó ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ÍÎÓÔ‡ÏË! á‡Í‡Á˚ ÔËÌËχ˛ÚÒfl ÔÓ ‚ÒÂÈ ÄÏÂËÍÂ. Ç˚ÂÁ‰ ̇ ‰ÓÏ ÔÓ ç¸˛-âÓÍÛ Ë ç¸˛-ÑÊÂÒË ç‡ ÒÂ‚ËÒ 10% OFF Ò ˝ÚËÏ Ó·˙fl‚ÎÂÌËÂÏ

á‚ÓÌËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ: TOLL FREE (646)

НЕДВИЖИМОСТЬ èÓÏÓ„Û Ò ‡ẨÓÈ, ÔÓ‰‡ÊÂÈ Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚË ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, ÓÙÓÏÎfl˛ ‰Ó„Ó‚Ó‡, ÔÓ‚Âfl˛ Í‚‡ÚËÓÒ˙ÂÏ˘ËÍÓ‚, ÒÎÂÊÛ Á‡ ÓÔ·ÚÓÈ ÍÓÏÏÛ̇θÌ˚ı Ò˜ÂÚÓ‚. Ä Ú‡ÍÊ ÒÓÚÛ‰Ì˘‡˛ Ò ‰ÓÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËflÏË Ë „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ. ã˛‰ÏË· íÂÎ. 7(960) 260-6636 (êÓÒÒËfl) ËÎË 1(310) 926-2300 (ëòÄ) äÛÔβ Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â Ò Ô‰ÓÔ·ÚÓÈ ‚ β·ÓÈ ÙÓÏ ‚ ëòÄ. (415) 724-9906

778-9595

FUN TR A VEL ÄÇàÄÅàãÖíõ •å‡ÈaÏË-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $388 •Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $348 •óË͇„Ó-åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) . . . . . . .ÓÚ $388 •ç¸˛-âÓÍ-åÓÒÍ‚‡, äË‚ (rt)ÓÚ $348 •ç¸˛-âÓÍ-íÂθ-Ä‚Ë‚ (rt) . . . .$620 éíÑõï Ç ÖÇêéèÖ èÄêàÜ ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . .ÓÚ $499 ãéçÑéç ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . .ÓÚ $438 àáêÄàãú ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . .ÓÚ $580 Ä Ú‡ÍÊ éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï, ÍÛËÁ˚ ̇ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ı Ë ÚÛ˚ ÔÓ ÄÏÂËÍÂ

2225 65 Str, Brooklyn, NY 11204. Tel. (718) 234-2511 • Fax. (718) 234-2609

- äÓ„Ó „ÓÚÓ‚ËÚ ‚‡¯‡ ¯ÍÓ·? - íÂÒÚÂÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl - Software QA Specialist/Software Tester. í‡ÍÓÈ ÒÔˆˇÎËÒÚ ÔÓ‚ÂflÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚ı Í ÔÓ‰ÛÍÚÛ Ú·ӂ‡ÌËÈ Ë ‡θÌÓ ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË. - ÉÓ‚ÓflÚ, ˝Ú‡ ÔÓÙÂÒÒËfl Ì Ú·ÛÂÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËË, Âfi ÏÓÊÌÓ ‚˚Û˜ËÚ¸ ‰Óχ, ÔÓ˜ËÚ‡‚ ÍÌËÊÍÛ... - ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰‚‡ ÏËÙ‡. èÂ‚˚È, ˜ÚÓ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌË - ˝ÚÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓÎÛÏÂı‡Ì˘ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ, Ì ÚÂ·Û˛˘ËÈ Á̇ÌËÈ. íÂÒÚÂ - ˝ÚÓ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ “ÍÎË͇θ¯ËÍ”, „ÓÌfl˛˘ËÈ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÔÓ͇ Ó̇ Ì “Á‡‚‡ÎËÚÒfl”. ÇÚÓÓÈ. íÂÒÚËÓ‚‡ÌË - ˝ÚÓ ÒÎÓÊÌÂȯËÈ ÔÓˆÂÒÒ, Ò‡‚ÌËÏ˚È ÔÓ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËË Ò ‡·ÓÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÓ„‰‡ ‰ÂÎÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl, ÚÂ·Û˛˘ËÈ ÓÒÓ·Ó„Ó ÒÍ·‰‡ Ûχ Ë, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, Computer Science Degree. è‡‚‰‡ Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‡ÁÌ˚ ‚ˉ˚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl, ÚÂ·Û˛˘Ë ‡ÁÌÓÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËË. Ç˚ÔÛÒÍÌËÍ Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓÒΠ6-ÏÂÒfl˜ÌÓ„Ó ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ Ë 3 ÏÂÒflˆÂ‚ Ô‡ÍÚËÍË ÔÂÚẨÛÂÚ Ì‡ ÔÓÁËˆË˛, ËÏÂÌÛÂÏÛ˛ Junior or Intermediate Software Tester. éÌ Á‡ÌËχÂÚÒfl ÔÓÒÚ˚ÏË ‚ˉ‡ÏË ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl. èÓ ÏÂ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ÓÔ˚Ú‡ Ë Á̇ÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂÚẨÛÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ, ÚÂ·Û˛˘Û˛ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍÓÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËË. é‰ÌÓ ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸ Ú‚Â‰Ó: ÌÂθÁfl ÒÚ‡Ú¸ ÒÔˆˇ-

ÎËÒÚÓÏ ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓ˜ËÚ‡‚ ÍÌËÊÍÛ. - Ç ˜fiÏ Ô˘Ë̇ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ˝ÚÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË ÒÂ‰Ë ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘Ëı ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚? - Ç ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ·˚ÒÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚˚ÒÓÍÓÓÔ·˜Ë‚‡ÂÏÛ˛, Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ˙˛ ÓÒÚ‡. á‡Ô·Ú˚ Û ÚÂÒÚÂÓ‚ - ÓÚ 50 ÚÓ 120 Ú˚Ò. „Ó‰Ó‚˚ı, ÔÓÙÂÒÒËfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÔËÒÍ ̇˷ÓΠ‚ÓÒÚ·ӂ‡ÌÌ˚ı - ÒÔÓÒ Ì‡ Ú‡ÍËı ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚ ‡ÒÚÂÚ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ 10-15% ‚ „Ó‰. Ç ëòÄ ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì‡fl ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÂÒÚÂ‡ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÚ 3000 ‰Ó 4000 ÔÓÁˈËÈ. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘Ëı ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚ ËÏÂ˛Ú ‚˚ү ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ë Ó‚Î‡‰ÂÌË ÔÓÙÂÒÒËÂÈ ÚÂÒÚÂ‡ ‚ÔÓÎÌ ËÏ ÔÓ ÒË·Ï. ç‡ ˚ÌÍ ÚÛ‰‡ ‰ÓÏËÌËÛ˛Ú ÚÂÒÚÂ˚ - ‚˚ıÓ‰ˆ˚ ËÁ ëëëê/ëçÉ Ë à̉ËË, ˝ÚÓ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ‚˚ÒÓÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ˝ÚËı ÒÚ‡Ì‡ı, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ӷ·ÒÚË ÚÓ˜Ì˚ı Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ̇ÛÍ. - Ä ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ - „ÛχÌËÚ‡ËÈ, ͇ÍÓ‚˚ Â„Ó ¯‡ÌÒ˚ ӂ·‰ÂÚ¸ ˝ÚÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÂÈ? - ü ‡·ÓÚ‡˛ ‚ IT Ë̉ÛÒÚËË ·ÓΠ14 ÎÂÚ Ë ‚ËÊÛ ÚÂÒÚÂÓ‚, Á‡ÌËχ‚¯ËıÒfl ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ, ÔÒËıÓÎÓ„ËÂÈ, ·ËÁÌÂÒÓÏ... ëÂ‰Ë ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ̇¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÚÂÒÚÂ‡ÏË, ÂÒÚ¸ ·˚‚¯Ë ‚‡˜Ë, ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ Ó‰Âʉ˚, ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚, Û˜ËÚÂÎfl, ‡‚ÚÓÏÂı‡ÌËÍË, ·‡ÌÍÓ‚ÒÍË ÒÎÛʇ˘ËÂ... - çÛÊÌ˚ ÎË Ê·˛˘ÂÏÛ Û ‚‡Ò Û˜ËÚ¸Òfl Á̇ÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó Ë Ú.‰?.. - çÛÊÌÓ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ÏË Á̇ÌËflÏË Ì‡ ÛÓ‚Ì ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒËθÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl (Windows Operation System, MS Office, Internet). ç ÌÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸ Computer Science Degree, ÌÓ Û͇Á‡ÌÌ˚È ÏËÌËÏÛÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ-

çÂÁ̇ÍÓχfl ÏÌÓ„ËÏ Ë ÔÂÍ‡Ò̇fl ÒÚ‡Ì‡ Ò ·Ó„‡ÚÓÈ ËÒÚÓËÂÈ Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓÈ ÔËÓ‰ÓÈ ÎÂÊËÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó Ì Ò‚Â ÓÚ ‚‡Ò, „‰Â ·˚ Ì ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÄÏÂËÍÂ.

óÄëíçõâ ÉàÑ ÔÓ͇ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Ò˛ ä‡Ì‡‰Û ÓÚ ä‚·Â͇ ‰Ó LJÌÍÛ‚Â‡ à̉˂ˉۇθÌ˚Â Ë „ÛÔÔÓ‚˚ ÚÛ˚ Ä Ú‡ÍÊ ÚÛ˚ “ÔÓ‰ Á‡Í‡Á”, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ ÒÔˆˇθÌÓ ‰Îfl ‚‡Ò èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ó ÚÛ‡ı ̇ Ò‡ÈÚÂ

www.puteshestvie.ca (647) 498-4833

Ë ÔÓ ÚÂÎ.

‡Î¸Ì˚ Á‡Í‡Á˚. Ç˚Ò˚·ÂÏ ‚Ó ‚Ò ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË. (718) 996-3752 86 Quentin Rd. Brooklyn, NY 11223

äÛÔβ Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â. ëӘ̇fl ÓˆÂÌ͇ Ë ÔÓ‰‡Ê‡ Í‚‡ÚË. èÓÏÓ˘¸ ‚ ÔÂ‚Ӊ Ò‰ÒÚ‚ ‚ ëòÄ. á‚ÓÌËÚ Ò„ӉÌfl. (212) 577-2270 ext. 221. info@broadwayrealty. com 11

‡-condo. èÓÒΠ‚ÓÂÏÓÌÚ‡, ·Óθ¯‡fl ÍÛıÌfl Ë ÚÂ‡Ò‡. ŇÒÒÂÈÌ, Â͇, ÎÂÒ. (718) 224-5174, (917) 975-2993

РАБОТА

ОТДЫХ

äÛÔβ 1-ÍÓÏ̇ÚÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â. 片ÎÂÍÓ ÓÚ ÏÂÚÓ, ‚ ‰ÓÏÂ Ò ÎËÙÚÓÏ, Ò ·‡ÎÍÓÌÓÏ. ùÚ‡ÊË – Ì Í‡ÈÌËÂ, ‚ ÔË΢ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. ÇÓÁÏÓÊÂÌ ‡Ò˜ÂÚ ‚ ëòÄ/ä‡Ì‡‰Â. íÂÎ (416) 917-9314 raika@mail.ru

èêàÅõãúçõâ ÅàáçÖë àá ÑéåÄ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÏËÌËχθÌÓ Á̇ÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë Skype. é·Û˜ÂÌË ·ÂÒÔ·ÚÌÓ. (386) 597-7006 19

Florida-Miami! Ç Hotel-Condo Marco Polo ÔflÏÓ Ì‡ Ó͇ÌÂ, ÒÚÛ‰Ëfl Ò ÍÛıÌÂÈ, ·‡ÎÍÓÌÓÏ Ì‡ Ó͇Ì, plazma TV. 뉇ÂÚ ıÓÁflËÌ, ÔÓ̉ÂθÌÓ Ë Ì‡ β·ÓÈ ÒÓÍ. ïÓÓ¯‡fl ˆÂ̇. é‰Ì‡ Í‚‡ÚË‡ Ò ‚ˉÓÏ Ì‡ Ó͇Ì, ‰Û„‡fl Ò ‚ˉÓÏ Ì‡ ͇̇Î. á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚÂ! (347) 866-4333, (917) 815-6016 www.smartmiamirenter.com

Ç ä‡ÚÒÍËθÒÍËı „Ó‡ı ÔÓ‰‡ÂÚÒfl/Ò‰‡ÂÚÒfl ·Óθ¯‡fl 3bdr. Í‚‡ÚË-

ЗДОРОВЬЕ I and R Company. 㘷Ì˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ËÁ êÓÒÒËË, Ö‚ÓÔ˚ Ë ÄÏÂËÍË. èËÌËχÂÏ Ë̉˂ˉÛ-

Заработок до 120 тысяч в год? Реально!

ᇄÓÎÓ‚ÓÍ Á‚Û˜ËÚ Í‡Í ÂÍ·ÏÌ˚È ÔËÁ˚‚. çÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò Hitek Computer School, Í‡Í Û‚ÂflÂÚ Â ‰ËÂÍÚÓ é΄ ÇÂÚÎË·, ˜¸ ˉÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ Ó ‡θÌ˚ı ‰Â̸„‡ı.

çÛ, Ë Ì ̇‰ÓÂÎ ‚‡Ï ˝ÚÓÚ ã‡Ò-Ç„‡Ò?

Ó·ıÓ‰ËÏ. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó, ÚÓ Â„Ó Á̇ÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì ·Óθ¯Â Ë Ì ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ ‚ β·ÓÈ ‰Û„ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË. ç ÌÛÊÌÓ Ò‰‡‚‡Ú¸ TOEFIL ˝ÍÁ‡ÏÂÌ ÔË ÔËÂÏ ̇ ‡·ÓÚÛ, ÌÓ ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÁ˙flÒÌflÚ¸Òfl Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚‡Ò ÔÓÌflÎË, Ë, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, ÔÓÌËχڸ ‚‡¯Ëı ÍÓÎ΄ ÔÓ ‡·ÓÚÂ… - ÖÒÚ¸ ÎË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ? - ëÔˆËÙË͇ ‡·ÓÚ˚ ÚÂÒÚÂ‡ Ú‡ÍÓ‚‡, ˜ÚÓ ÔËÒÛ˘Ë ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ‡ÒÒÛ‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸, ‚Á‚¯ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÔËÌflÚËË ¯ÂÌËÈ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸ Í ÛÚËÌÌÓÈ, ÔÓ‚ÚÓfl˛˘ÂÈÒfl ‡·ÓÚ (‡ Âfi ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ ‡·ÓÚ ÚÂÒÚÂ‡) - ÒÍÓ fl‚Îfl˛ÚÒfl ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ, ‡ ̠̉ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ. à ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÌËχ˛Ú ˝ÚÓ ÔË ÔËfiÏ ̇ ‡·ÓÚÛ. éÒÌӂ̇fl χÒÒ‡ ̇¯Ëı ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ - β‰Ë ÓÚ 30 ‰Ó 50 ÎÂÚ. éÌË ‚Ò ̇ıÓ‰flÚ ‡·ÓÚÛ ·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ. - LJ¯‡ ¯ÍÓ· Ó·Û˜‡ÂÚ ˝ÚÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË ÓÌ-·ÈÌ? - ÇÒ ·Óθ¯Â ۘ·Ì˚ı Á‡‚‰ÂÌËÈ ‚ ëòÄ Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û˜ËÚ¸Òfl ÓÌ-·ÈÌ. ç‡ Ò„ӉÌfl 20% ‡ÏÂË͇̈‚ Û˜‡ÚÒfl ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ. ùÚÓÚ ‚ˉ Ó·Û˜ÂÌËfl ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ Û‰Ó·ÂÌ - Ú˚ Ò‡Ï ‚˚·Ë‡Â¯¸, ‚ ͇ÍË ‰ÌË Ë ‚ÂÏfl Ú· ۘËÚ¸Òfl, ˝ÍÓÌÓÏ˯¸ ‰Â̸„Ë Ë ‚ÂÏfl ̇ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú· Ì ̇‰Ó ÌËÍÛ‰‡ Âı‡Ú¸, Ú˚ ÏÓʯ¸ Û˜ËÚ¸Òfl ËÁ β·ÓÈ ÚÓ˜ÍË ÏË‡, „‰Â ÂÒÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í àÌÚÂÌÂÚÛ. - Ä Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·Û˜ÂÌËfl Ì ÒÚ‡‰‡ÂÚ? - ÖÒÚ¸ ÒËÒÚÂχ ÚÂÒÚÓ‚ Ë Á‡‰‡ÌËÈ ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl ̇ ÛÒ‚ÓÂÌË χÚÂˇ·. íÂıÌÓÎÓ„Ëfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÓÌ-·ÈÌ Ôӯ· Á‡ ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ „Óχ‰Ì˚È ÔÛÚ¸. 燯‡ ¯ÍÓ· ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÔË Ó·Û˜ÂÌËË ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ì ÔÓ-

ÒÚÓ ˜ËÚ‡Ú¸ ÎÂ͈ËË, ÌÓ Ë ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ëı ÓÌ-·ÈÌ, ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ Ë ÚÛÚ Ê ‚ˉÂÚ¸ ‚‡¯Ë ·‡ÎÎ˚ Á‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ, Ó·˘‡Ú¸Òfl ÓÌ-·ÈÌ Ò ËÌÒÚÛÍÚÓÓÏ Ë ‰Û„ËÏË ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË. ÖÒÎË online ÒÚÛ‰ÂÌÚ Ì ۉӂÎÂÚ‚ÓÂÌ, ÚÓ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ̉Âθ ÍÛÒ‡ ËÎË ÔÂ‚˚ı 4 ÛÓÍÓ‚ Ï˚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÏ 100% of Tuition Fee ·ÂÁ ‚ÓÔÓÒÓ‚. - èÓ˜ÂÏÛ ÔÓÚÂ̈ˇθÌ˚È ÒÚÛ‰ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔËÈÚË ËÏÂÌÌÓ Í ‚‡Ï? - ü ·˚ ‚˚‰ÂÎËÎ ÚË Ì‡¯Ëı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡. 1. è‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í Ó·Û˜ÂÌ˲. å˚ ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÒÔˆˇθÌÓ ӷۘ‡˛˘Â software, ÒÓ‰Âʇ˘Â ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ó¯Ë·ÓÍ. ëÚÛ‰ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ÈÚË Ó¯Ë·ÍË Ë Á‡fl‚ËÚ¸ Ó ÌËı - Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ‡θÌÓÈ ‡·ÓÚÂ. äÛÒ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ ÔÓÈÚË ˜ÂÂÁ ‚Ò ˝Ú‡Ô˚ ‡θÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÚÂÒÚÂ‡, ÔËÓ·ÂÒÚË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Á̇ÌËfl Ë Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ò·Â. 2.

èÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl ÍÛÒ‡ Ï˚ ̇Ô‡‚ÎflÂÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ̇ Ô‡ÍÚËÍÛ. Hitek School ÒÓÚÛ‰Ì˘‡ÂÚ Ò 5 ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÏË Software. è‡ÍÚË͇ ‰ÎËÚÒfl ÓÚ 1 ‰Ó 4 ÏÂÒflˆÂ‚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÓÔ˚Ú, ÓÚ‡ÁËÚ¸ Â„Ó ‚ ÂÁ˛ÏÂ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÂÍÓÏẨ‡ˆË˛, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Û˛ ÓÔ˚Ú. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ô‡ÍÚË͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÂÁ ÓÔ·Ú˚ ËÎË Á‡ $10$15 ‚ ˜‡Ò. çÂ‰ÍÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ Û Ò·fl ̇ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â. 3. Hitek Computer School - Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ ۘ·ÌÓ Á‡‚‰ÂÌËÂ, ‡·ÓÚ‡˛˘Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô‡‚Ë·ÏË PCTIA (Private Career Training Institutions Agency) of BC. ùÚÓ „‡‡ÌÚËÛÂÚ ‚˚ÒÓÍÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ó·Û˜ÂÌËfl Ë Óı‡ÌÛ Ô‡‚ ̇¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚. 삇ʇÂÏ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË! ä‡Í ‡Á ÒÂȘ‡Ò Hitek Computer School ̇·Ë‡ÂÚ ÌÓ‚˚ı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ÏÓÊÌÓ ÔÓ ÚÂÎ. 1-800-6040254 (toll free). Ç·҇ÈÚ - www.hitekschool.com.

àË̇ èêéïéêéÇÄ.

Çõëéäàâ ëèêéë ÑÄÜÖ Çé ÇêÖåü äêàáàëÄ á‡‡·ÓÚÍË ÓÚ $25-$65 ‚ ˜‡Ò

Online course FREE TRIAL


www.vnovomsvete.com ÇÁχıÌÛ‚ ÔÓ‰ÓÎÓÏ ˆ‚ÂÚ‡ÒÚÓÈ ˆ˚„‡ÌÒÍÓÈ ˛·ÍË, Ó̇ ‚Ó‚‡Î‡Ò¸ ̇ ÚÂνÍ‡Ì˚ ‚ ÓÎË ïËÚ‡Ì˚ ‚ ‰Ó΄ÓË„‡˛˘ÂÏ ÒÂˇÎ «ä‡ÏÂÎËÚ‡». à ÔÓ˜ÚË Ò‡ÁÛ Ê Òڇ· β·ËÏˈÂÈ ‚ÒÂı ÁËÚÂÎÂÈ ˝ÚÓÈ ÚÂÎÂÒ‡„Ë.

‡ÎÓ ÍÚÓ Á̇Î, ˜ÚÓ å‡Ëfl äÓÁ‡ÍÓ‚‡ ̇ ÏÓÏÂÌÚ Ò˙ÂÏÓÍ ·˚· ¢ ¯ÍÓθÌˈÂÈ. çÓ ‚Ò Úfl„ÓÚ˚ ‡ÍÚÂÒÍÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË ËÒÔ˚ڇ· ÒÔÓÎ̇: ÂÈ Ô˯ÎÓÒ¸ ÍÛÔ‡Ú¸Òfl ‚ ΉflÌÓÈ ‚Ó‰Â, ÒÌËχڸÒfl Ò Ó˜Â̸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÛÚÍË Ì‡ÔÓÎÂÚ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ·Û‰Û˘ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË (‡ Ó̇ ÛÊ ÚÓ„‰‡ ‚ÓÁ̇ÏÂË·Ҹ ÒÚ‡Ú¸ ‡ÍÚËÒÓÈ) ÔÛ„‡ÎÓ Â ‚Ó‚Ò Ì ˝ÚÓ...Ö χχ – ‡ÍÚËÒ‡ ÄÎÂ̇ üÍӂ΂‡. щ ÔÓ ÓÚˆÓ‚ÒÍÓÈ ÎËÌËË – åËı‡ËÎ äÓÁ‡ÍÓ‚. èÓ Ï‡ÚÂËÌÒÍÓÈ – ûËÈ üÍӂ΂. à ‚Ò ÚÓ – ̇Ó‰Ì˚ ‡ÚËÒÚ˚. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÓÚÔ‡‚ÎflflÒ¸ ÔÓ ÒÚÓÔ‡Ï Ò‚ÓËı Á̇ÏÂÌËÚ˚ı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, 凯‡ Ó˜Â̸ ÔÂÂÊË‚‡Î‡, ˜ÚÓ ÂÈ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔˉÂÚÒfl ‰Ó͇Á˚‚‡Ú¸:  ÛÒÔÂıË – ÚÓθÍÓ Â Á‡ÒÎÛ„‡. çÓ Ó̇ ‰‡Ê Ì ÔÓ‰ÓÁ‚‡Î‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔËÏÂÚ Ú‡ÍË χүڇ·˚. Ç Â ÙËθÏÓ„‡ÙËË ÛÊ ·Óθ¯Â ‰ÂÒflÚË Í‡ÚËÌ, ÁËÚÂÎË Î˛·flÚ ÂÂ Ë Á̇˛Ú, ÌÓ Ó̇ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÒÎ˚¯ËÚ Á‡ Ò‚ÓÂÈ ÒÔËÌÓÈ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó Ó̇ ‰Ó·Ë·Ҹ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ·Î‡„Ó‰‡fl Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ò‚flÁflÏ… ëÓ Ò‚ÓËÏ ÓÚˆÓÏ, äËËÎÎÓÏ äÓÁ‡ÍÓ‚˚Ï, 凯‡ Ì ӷ˘‡Î‡Ò¸ ‰Ó ˜ÂÚ˚̇‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ. êÓ‰ËÚÂÎË ‰Â‚Ó˜ÍË ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸, ÍÓ„‰‡ Ó̇ ·˚· ÒÓ‚ÒÂÏ ÍÓ¯ÍÓÈ. «àÁ ÏÛʘËÌ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ Î˛·ËÚ ·˚ÚÓ‚˚ ÔÓ·ÎÂÏ˚. 凯 ·˚ÎÓ ˜ÂÚ˚ ÏÂÒflˆ‡, ÍÓ„‰‡ fl ÔÓ„ÛÁË· ‚Â˘Ë ‚ ‰ÂÚÒÍÛ˛ ÍÓÎflÒÍÛ, ‚Áfl· χÎ˚¯ÍÛ Ì‡ ÛÍË Ë Û¯Î‡. ü ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì ʇÎÛ˛Ò¸. ùÚÓ ·˚Î ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ˝Ú‡Ô ‚ ÊËÁÌË, ‰Ó‚ÓθÌÓ ÚflÊÂÎ˚È, ÌÓ ÓÌ Á‡ÍÓ̘ËÎÒfl», – ‚ÒÔÓÏË̇· ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ÄÎÂ̇ üÍӂ΂‡, χχ 凯Ë. ÖÒÎË Ó‰ËÌ ‰Â‰Û¯Í‡, ûËÈ üÍӂ΂, ÔËÌËχΠÔÓÒÚÓflÌÌÓ ۘ‡ÒÚË ‚ ÊËÁÌË ‚ÌÛ˜ÍË, ÚÓ ÒÓ ‚ÚÓ˚Ï ‰Â‰Û¯ÍÓÈ, åËı‡ËÎÓÏ äÓÁ‡ÍÓ‚˚Ï, Ó̇ ÔÓÁ̇ÍÓÏË·Ҹ Î˯¸ ‚ 2007 „Ó‰Û. èËÏÂÌÓ ÚÓ„‰‡ Ê ÔÓËÁӯ· Ë ÒÛ‰¸·ÓÌÓÒ̇fl ‚ÒÚ˜‡ å‡¯Ë Ò ÓÚˆÓÏ. éÌË ÒÌËχÎËÒ¸ ̇ ÒÓÒ‰ÌËı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı: ˛Ì‡fl ‡ÍÚËÒ‡ ÔÓÎۘ˷ Óθ ‚ ÚÂÎÂÙËθÏ «ë‚Ófl ÍÓχ̉‡», ‡ äËËÎÎ äÓÁ‡ÍÓ‚ – ‚ ÒÂˇÎ «ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó». ë̇˜‡Î‡ ÓÌË ÔÓÒÚÓ Á‰ÓÓ‚‡ÎËÒ¸,

å

OU R A

Мария Козакова:

ÇëíêÖóÄ Ñãü ÇÄë

34

“ë ÓÚˆÓÏ fl Ì ӷ˘‡Î‡Ò¸ ‰Ó ˜ÂÚ˚̇‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ”

ÔÓÚÓÏ ÒÚ‡ÎË Ó·˘‡Ú¸Òfl, ‡ ÔÓÚÓÏ äÓÁ‡ÍÓ‚ Ô‰ÎÓÊËÎ: «èÓÒÚË ÏÂÌfl, Ë ‰‡‚‡È Á‡·Û‰ÂÏ ‚Ò ÔÎÓıÓ». ä‡Í ÔËÁ̇ÂÚÒfl 凯‡, ÒÂȘ‡Ò ÓÌË Ò ÓÚˆÓÏ ÒÚ‡ÎË ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ·ÎËÁÍËÏË Ë Ó‰Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË. Ä Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚ Ó˜Â̸ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÂÈ ‚ ‡·ÓÚÂ. äÒÚ‡ÚË, ‚ ÒÂˇÎ «ä‡ÏÂÎËÚ‡», ÍÓÚÓ˚È ÔËÌÂÒ å‡ËË ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸, äÓÁ‡ÍÓ‚˚ ÒÌËχÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ: äËËÎÎ ÔÓÎÛ˜ËÎ ˝ÔËÁӉ˘ÂÒÍÛ˛ Óθ ÓÚˆ‡ ïËÚ‡Ì˚. - ᇘ‡ÒÚÛ˛ ‰ÂÚË ‡ÍÚÂÓ‚ ÓÚ˜‡flÌÌÓ ÒÓÔÓÚË‚Îfl˛ÚÒfl, ·ÛÌÚÛ˛Ú, Ì Ê·fl ÔÓ‰ÓÎʇڸ Ú‚Ó˜ÂÒÍÛ˛ ‰Ë̇ÒÚ˲. Ä ‚ ËÚÓ„Â ‚Ò ‡‚ÌÓ Ó͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ̇ ÒˆÂÌ˘ÂÒÍËı ÔÓ‰ÏÓÒÚ͇ı. íÓθÍÓ Ì „Ó‚ÓË, ˜ÚÓ Ë Ú˚ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â Ì ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl ‡ÍÚËÒÓÈ, ÔÓÒÚÓ Ú‡Í ÔÓÚÓÏ ÒÎÓÊËÎËÒ¸ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡… - çÓ fl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ Ì ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸ ˉÚË ‚ ˝ÚÛ ÔÓÙÂÒÒ˲! ïÓÚfl, ̇‚ÂÌÓÂ, Ú‡Í: „‰Â-ÚÓ „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ÌÛÚË fl ‰Ûχ· Ó ÌÂÈ, ÌÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ ˝ÚË Ï˚ÒÎË ‚ Ò· Ô˚ڇ·Ҹ Û·ËÚ¸. чÊ ÒÍÓ ËÁ ÔË̈ËÔ‡. äÓ„‰‡ ÏÌ ·‡·Û¯Í‡ „Ó‚ÓË·: «çÛ, Ú˚ ‚Ò ‡‚ÌÓ ÔÓȉ¯¸ ‚ ‡ÚËÒÚÍË» – fl ÚÛÚ Ê ‚ÒÚ‡‚‡Î‡ «‚ ÒÚÓÈÍÛ»: «çÂÚ, ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÌËÍÓ„‰‡ ̇ Ò‚ÂÚÂ!» ì ÏÂÌfl ‚ ‰ÂÚ-

ND TRAVE L

INTERNATIONAL COMPLETE SERVICE

19 ÎÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ

ÄÇàÄÅàãÖíõ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÌËÁÍËÏ ˆÂ̇Ï. éíÑõï: ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡, åÂÍÒË͇, ɇ‚‡ÈË, ã‡Ò-Ç„‡Ò. íìêõ ÔÓ Ö‚ÓÔÂ Ò ‡Ì„ÎÓË ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏ „ˉÓÏ. êÖáÖêÇàêìÖå „ÓÒÚËÌˈ˚, èêéäÄí χ¯ËÌ. äêìàáõ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ. Çàáõ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ. ëÓ˜Ì˚ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ԇÒÔÓÚ‡.

èÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ÍÎËÂÌÚÛ. МЫ НЕ ДАЕМ ДЕТСКИЕ ЦЕНЫ НА ВЗРОСЛЫЕ БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ “ОТ...” á‚ÓÌËÚÂ, ÔËıÓ‰ËÚÂ. å˚ ʉÂÏ Ç‡Ò! 115 Brightwater Ct #1G, Brooklyn, NY 11235

(212) 575-2555 • (718) 368-2555 • aroundtravel@mail.ru íÂÎÂÙÓÌ Á‡ Ô‰Â·ÏË NY (800)-455-4606

ÒÚ‚Â ·˚ÎÓ ‰ËÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚. ü Ò˜Ëڇ·, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ÌÂÚ ÌË͇ÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ, ˜ÚÓ fl ÒÚ‡¯Ì‡fl, ‰‡ Ë ÔÓÒÚÓ ·Ófl·Ҹ. äÓ„‰‡ χχ ‚˚ıӉ˷ ̇ ÒˆÂÌÛ, fl Ì ÔÓÌËχ·, Í‡Í Ó̇ ¢ ÊË‚‡, ÍÓ„‰‡ ̇ Ì ÒÏÓÚflÚ Ú˚Òfl˜‡ ‰‚ÂÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ÁËÚÂθÌÓ„Ó Á‡Î‡. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë „Ó‚ÓË· ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ ‡ÍÚËÒÓÈ ·˚Ú¸ Ì ıÓ˜Û. Ä ÍÓ„‰‡ ÛÊ ̇˜‡Î‡ ÒÌËχڸÒfl, ÚÓ ÔÓÌfl·, ˜ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ-ÚÓ ‰ÂΠıÓ˜Û! - Ä ÍÂÏ Ú˚ ¢ ıÓÚ· ÒÚ‡Ú¸? - éÈ, ‚‡ˇÌÚÓ‚ ÍÛ˜‡. ü ıÓÚ· ·˚Ú¸ Ë ˛ËÒÚÓÏ, Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂÓÏ, Ë ‚‡˜ÓÏ, Ë ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ. ëÓ‚ÒÂÏ Ï‡ÎÂ̸ÍÓÈ Ï˜ڇ· Ó ÔÓÙÂÒÒËË ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎfl. êÛ·Ë͇ «é˜ÛÏÂÎ˚ Û˜ÍË» ‚ Ó‰ÌÓÈ ÚÂÎÂÔÂ‰‡˜Â – ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‰Îfl ÏÂÌfl! ü β·Ë· ÔˉÛÏ˚‚‡Ú¸, ‰Â·ڸ ͇ÍËÂ-ÚÓ ÔÓ‰ÂÎÍË ËÁ ÔÓ‰Û˜Ì˚ı Ò‰ÒÚ‚. - çÓ ÚÂÏ Ì ÏÂÌ ÒÌËχڸÒfl Ú˚ ̇˜‡Î‡ ‡ÌÓ… - Ç ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡. ùÚÓ ·˚Î ÙËÎ¸Ï «àÒÍÛ¯ÂÌË ÑË͇ ÅÓ„‡‰‡». ëÌËχΠÏÓÈ ÓÚ˜ËÏ, äËËÎÎ åÓÁ„‡Î‚ÒÍËÈ, χχ Ë„‡Î‡ „·‚ÌÛ˛ Óθ. ü ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠ̠ӘÂ̸ ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ‚Ò ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ. çÓ ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓfl ÎÛ˜¯‡fl ‡·ÓÚ‡. í‡Ï fl Ë ‡ÁÌÓÓ·‡Á̇fl, Ë Ó„‡Ì˘̇fl, Ë ËÌÚÂÂÒ̇fl. ÇˉËÏÓ, ‚ ÒËÎÛ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. ꇷÓڇ· ̇ ÔÓ‰ÒÓÁ̇ÌËË. èÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ fl Òڇ· ÔÓÌËχڸ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Á‡ ÔÓÙÂÒÒËfl, ÎÂÚ ‚ ˜ÂÚ˚̇‰ˆ‡Ú¸ (ÒÂȘ‡Ò å‡ËË ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ - ê‰.) ü ÚÓ„‰‡ ÒÌËχ·Ҹ ‚ ÒÂˇÎ «ë‚Ófl ÍÓχ̉‡» – ‚ÓÒÂϸ ÏÂÒflˆÂ‚, ͇ʉ˚È ‰Â̸, ‚Ò ÒÂ¸ÂÁÌÓ. çÛ ‡ ÔÓÚÓÏ ·˚· «ä‡ÏÂÎËÚ‡», ÍÓ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡ÎË Ë Ò˙ÂÏÍË, Ë ‚˚ÔÛÒÍÌ˚Â, Ë ‚ÒÚÛÔËÚÂθÌ˚ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ ‚ Ú‡Ú‡Î¸Ì˚È. ÇÓÚ ÚÓ„‰‡ fl Ô‰ÂθÌÓ ˜ÂÚÍÓ ÓÒÓÁ̇· ‚Ò ÏËÌÛÒ˚ ÔÓÙÂÒÒËË: ‚ ÎÂÚÌÂÈ Ó‰Âʉ ÎÂʇڸ ̇ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ÁÂÏÎÂ, ÒÌËχڸÒfl Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. à ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÏÌ ÒÚ‡ÎÓ flÒÌÓ: ‰Û„Ó„Ó ÔÛÚË fl Ò· Ì Ê·˛. - ë͇ÊË, ‡ ‚ ͇ÍÓÈ ÏÓÏÂÌÚ Ú˚ ÔÓÌfl·, ˜ÚÓ Ú‚Ófl ÒÂϸfl Ì ڇ͇fl, Í‡Í Û ‚ÒÂı, ˜ÚÓ Ú˚, ËÁ‚ËÌË Á‡ Ô‡ÙÓÒ, ÔÓ‰ÓÎʇÚÂθ ‚ÂÎËÍÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‰Ë̇ÒÚËË? - çÛ, fl ͇Í-ÚÓ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ˝ÚÓ ÔÓÌËχ·. äÓ̘ÌÓ, Û ÏÂÌfl ‚ „ÓÎÓ‚Â Ì ‚Ò„‰‡ «ÒÓ‚Ï¢‡ÎÓÒ¸», ÍÓ„‰‡ fl ‚ˉ· ÔÓ ÚÂ΂ËÁÓÛ Ï‡ÏÛ ËÎË ‰Â‰Û¯ÍÛ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ï‡Ï‡ ËÎË ‰Â‰Û¯Í‡. çÓ fl Ò Ò‡ÏÓ„Ó ÌÂÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ò Ï‡ÏÓÈ ‚ ÙÓÚÓÒÂÒÒËflı, ‰‡‚‡Î‡ ËÌÚÂ‚¸˛. ÇÒ„‰‡ ·˚ÎË ‡ÒÒÔÓÒ˚ ÔÓ ÏÓËı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ – Ë ‚ ¯ÍÓÎÂ, Ë ÔÓÁÊ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ.

24—30 χfl 2013

- í‚Ófl χχ „Ó‚ÓË·, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ú· هÏËÎËfl Ó˜Â̸ ϯ‡ÂÚ… - ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÂÈ ÚÓÊ Ó̇ ϯ‡Î‡, ÔÓÒÚÓ ‚ ÏÂ̸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û Ì ÚÓθÍÓ Ô‡Ô‡ ‡ÍÚÂ, ‡ Û ÏÂÌfl – Ë Ï‡Ï‡, Ë Ô‡Ô‡, Ë ‰‚‡ ‰Â‰Û¯ÍË. è‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ, ͇ÍÓ‚Ó ÏÌÂ? ü ÚÓθÍÓ ÔÓÒÚÛÔË· ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ, ¢ Ì ÛÒÔ· ÌË˜Â„Ó Ò‰Â·ڸ, ‡ ÛÊ „Ó‚ÓËÎË: «èÓÌflÚÌÓ, ·Î‡Ú̇fl». ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ˝ÚÓ ‰‡‚ËÚ. çÓ ÒÂȘ‡Ò fl ÛÊ ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ ‚Ò ‡‚ÌÓ Ì‡ ÒˆÂÌÛ ‚˚ıÓÊÛ fl, ÁËÚÂθ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÏÂÌfl, ˜ÂÂÁ ͇ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl ÓÌ ÛÊ Ì ‰ÛχÂÚ, ˜¸fl fl ‰Ó˜Í‡ ËÎË ‚Ì͇ۘ. í‡Í ÊÂ Ë Ò ÍËÌÓ: fl ÒÔÓÍÓÈÌÓ Á‡ÌËχ˛Ò¸ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÎÓÏ Ë Ì ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ Ú‡Ï Ò͇ÊÛÚ ËÎË Ì Ò͇ÊÛÚ. ä ÚÓÏÛ Ê ‚ ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl fl ÌÂ‰ÍÓ ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛Ò¸ Ò ÒËÚÛ‡ˆËflÏË, ÍÓ„‰‡ ÏÂÌfl ‚ÓÓ·˘Â Ì ‡ÒÒÓˆËËÛ˛Ú Ò ÏÓËÏË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË͇ÏË. ÇÓÚ Âı‡Î‡ ͇Í-ÚÓ ‚ ÏÂÚÓ, ÍÓ ÏÌ ÔӉӯ· ·‡·Û¯Í‡, ̇˜‡Î‡ ÏÂÌfl ÚÓ„‡Ú¸: «ùÚÓ Ú˚! ç‡ÒÚÓfl˘‡fl! Ä fl Ú·fl, ‚Ì͇ۘ, ÒÏÓÚ· ‚ «ä‡ÏÂÎËÚ». - ùÚÓÚ ÒÂˇΠÏÌÓ„Ó Á̇˜ËÚ ‰Îfl Ú·fl? - äÓ̘ÌÓ. lj¸ ˝ÚÓ ÏÓfl ÔÂ‚‡fl ·Óθ¯‡fl ‡·ÓÚ‡. èÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡ Ò˙ÂÏÓÍ – „Óχ‰Ì˚È ÓÔ˚Ú. - ü ÒÎ˚¯‡Î‡, ˜ÚÓ Ú‚ÓÈ ‰Â‰Û¯Í‡ ûËÈ üÍӂ΂, ‚ÒÂÏË Î˛·ËÏ˚È àÔÔÓÎËÚ ËÁ «àÓÌËË ÒÛ‰¸·˚…», ÔÓÏÓ„‡Î Ú·Â, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÒÌËχ·Ҹ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÂˇÎÂ, – ‚Ó‰Â Í‡Í ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÓ·ÓÈ «ÔÓıÓ‰ËÎÒfl» ÔÓ ÓÎË… - çÂÚ, Ì ÔÓÏÓ„‡Î. çÓ ÓÌ Ó˜Â̸ ÏÂÌfl ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î. ÉÓ‚ÓËÎ, ˜ÚÓ fl ÏÓÎӉˆ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ‚Ò Ì‡‚ËÚÒfl. åÌ ‚‡ÊÌ˚ Â„Ó ÒÎÓ‚‡. lj¸ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ ÏÂÌfl ‰Ó ÒËı ÔÓ ˝ÚËÏ ÒÂˇÎÓÏ ÔÓÔÂ͇˛Ú. Ä ‚ ÔÂ‚Ó ‚ÂÏfl Ú‡Í ‚ÓÓ·˘Â ·˚Î ÛʇÒ. ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ fl ‚˚ıӉ˷ ̇ ÒˆÂÌÛ, ÏÌ „Ó‚ÓËÎË: «çÛ, ˝ÚÓ ä‡ÏÂÎËÚ‡ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚». ü ‚Ô‡‰‡Î‡ ‚ ÓÚ˜‡flÌËÂ: ÌÛ ÔË ˜ÂÏ Á‰ÂÒ¸ ˝ÚÓÚ ÒÂˇÎ? çÓ Ò‡ÏÓ ÍӯχÌÓÂ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂ‚Û˛ ̉Âβ ÏÓÂÈ Û˜Â·˚ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ ‚˚¯ÂÎ ÊÛ̇ΠÒÓ ÏÌÓÈ Ì‡ Ó·ÎÓÊÍÂ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È Í‡Í ‡Á «ä‡ÏÂÎËÚ». à Ô‰‡„Ó„Ë, Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ˝ÚÓ Û‚Ë‰ÂÎË. à ÏÌ ·˚ÎÓ ‰ËÍÓ ÒÚ˚‰ÌÓ Ë ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ fl ¢ Ì˘ÂÏÛ Ì ̇ۘË·Ҹ, ‡ ÛÊ ̇ Ó·ÎÓÊÍÂ. çÓ ÚÂÏ Ì ÏÂÌ «ä‡ÏÂÎËÚ» fl ·Î‡„Ó‰‡̇. ä‡Í Ë ‰Û„ËÏ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚Ï ÙËθχÏ, ÍÓÚÓ˚ ‰‡ÎË ÏÌ ÒÚ‡Ú ‚ ÔÓÙÂÒÒËË. - à„‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ï‡ÏÓÈ ‚ Ú‡Ú Ú· ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚? - ч fl Ϙڇ˛ Ó· ˝ÚÓÏ! ÑÎfl ÏÂÌfl Ú‡Ú ÒÚÓflÎ Ë ÒÚÓËÚ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ. ü ÒÂȘ‡Ò Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ÍÛÒ ‚ ôÛÍËÌÒÍÓÏ Û˜ËÎË˘Â Ë Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÂÌfl ÔËÏÛÚ ‚ ͇ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ ÒÚÓ΢ÌÛ˛ ÚÛÔÔÛ. äÓ̘ÌÓ, fl Ó˜Â̸ ıÓÚ· ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ í‡Ú Ò‡ÚË˚. чÊ Ì ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ú‡Ï Ë„‡ÂÚ ÏÓfl χχ. èÓÒÚÓ ÏÌ Ì‡‚ËÚÒfl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ÍÓÚÓ‡fl Ú‡Ï ˆ‡ËÚ, fl Á̇˛ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Í‡Ê‰˚È Á‡ÍÛÚÓÍ. í‡Ï ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÚ‡ÓÂ, ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ Ú‡Ú‡Î¸ÌÓÂ. çÛ Ë Í ÚÓÏÛ Ê ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ í‡Ú‡ Ò‡ÚË˚ – ÄÎÂÍ҇̉ Ä̇ÚÓθ‚˘ òË‚Ë̉Ú, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡‚ËÎ Ò Ì‡ÏË ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ «ÇӉ‚Ëθ». - î‡ÏËÎËfl, Í‡Í Ï˚ ‚˚flÒÌËÎË, Ú· Ï¯‡Î‡. Ä Ï˚ÒÎË ‚ÁflÚ¸ ÔÒ‚‰ÓÌËÏ Û Ú·fl ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‚ÓÁÌË͇ÎÓ? - Ä fl Ë ÏÂÌfl· Ӊ̇ʉ˚ Ù‡ÏËÎ˲ – ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÚÛԇ· ‚ ôÛÍËÌÒÍÓ ۘËÎˢÂ. ü ÚÓ„‰‡ Â˘Â Û˜Ë·Ҹ ‚ ‰ÂÒflÚÓÏ Í·ÒÒÂ. à Ôӯ· ̇ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ ‚ Ú‡Ú‡Î¸Ì˚Â, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Ò·fl, ÔÓÌflÚ¸: ÏÓ„Û ÎË fl, Ëϲ ÎË Ô‡‚Ó. ɉÂ-ÚÓ Ôӯ·, „‰Â-ÚÓ ÔÓ‚‡ÎË·Ҹ, „‰Â-ÚÓ ‰‡Ê ‰Ó ÚÂÚ¸Â„Ó ÚÛ‡ ‰Ó·‡Î‡Ò¸. ÇÓÚ ÚÓ„‰‡ fl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î‡ ‰Û„Û˛ Ù‡ÏËÎ˲. çÛ ‡ ÛÊ ˜ÂÂÁ „Ó‰, ÔÓÒΠӉËÌ̇‰ˆ‡ÚÓ„Ó Í·ÒÒ‡, ‚ ÚÓ Ê ôÛÍËÌÒÍÓ ۘËÎˢ ÔÓÒÚÛԇ· ÔÓ‰ Ò‚ÓËÏ ËÏÂÌÂÏ. à ÍÓ̘ÌÓ, ÚÓ„‰‡ ‚Ò Ô‰‡„Ó„Ë Á̇ÎË, ÍÚÓ fl. - àÌÚÂÂÒÌÓ: ˜ÚÓ Á‡ Ù‡ÏËÎ˲ Ú˚ Ò· ‚˚·‡Î‡ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á?

- ãËÒˈ˚̇. ùÚÓ ÔÂ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ÏÌ Ô˯ÎÓ ‚ „ÓÎÓ‚Û. ü ÚÓ„‰‡ ‚ÒÚ˜‡Î‡Ò¸ Ò ÏÓÎÓ‰˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ò Ú‡ÍÓÈ Ù‡ÏËÎËÂÈ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ¯Ë· Ú‡Í Ì‡Á‚‡Ú¸Òfl. - àÏÂÌËÚ˚ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ì Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔÓÏÓ˜¸ – ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ Ò‚ÓËÏ Á̇ÍÓÏ˚Ï, Á‡ÏÓ΂ËÚ¸ ÒÎӂ˜ÍÓ? - äÓ̘ÌÓ, ÔÓÏÓ„‡ÎË. èÓ„‡ÏÏÛ fl ˜Ëڇ· åËı‡Î åËı‡Î˚˜Û äÓÁ‡ÍÓ‚Û, ‰Â‰Û¯Í ÔÓÍÓÈÌÓÏÛ. å‡Ï‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÏÂÌfl ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î‡. á‚ÓÌË· Á̇ÍÓÏ˚Ï Ô‰‡„Ó„‡Ï, ÓÌË ‚‰¸ ‚Ò ‰Û„ ‰Û„‡ Á̇˛Ú. çÓ ‚Ó‚Ò Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔÓÒËÚ¸ – «‚ÓÁ¸ÏËÚ ÏÓ˛ ‰Ó˜¸», Ó̇ ÔÓÒÚÓ ÛÁ̇‚‡Î‡, ÒÔ‡¯Ë‚‡Î‡, ˜ÚÓ Ë Í‡Í. à Ô‡Ô‡ ‚Ò ‚ÂÏfl Á‚ÓÌËΠχÏÂ. ÉÓÚÓ‚ËÎ ÏÂÌfl Í ÔÓÒÚÛÔÎÂÌ˲ χÏËÌ ‰Û„ Ë Ô‡ÚÌÂ ÔÓ í‡ÚÛ Ò‡ÚË˚ ûËÈ ÅÓËÒӂ˘ LJÒËθ‚. í‡Í ˜ÚÓ ‚Ò Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ë Á̇ÍÓÏ˚ ÔÓÏÓ„‡ÎË. çÓ fl ÒÚ‡‡Î‡Ò¸ ÔÓ Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ҇χ: ‚˚Í·‰˚‚‡Î‡Ò¸ Ó˜Â̸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ, Û ÏÂÌfl ·˚ÎÓ Ò‡ÏÓ ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ·‡ÎÎÓ‚ ‚ ÒÛÏÏÂ. åÌ ıÓÚÂÎÓÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ò͇Á‡Î ÔÓ ÏÂÌfl – «·Î‡Ú̇fl». ïÓÚfl, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ò͇Á‡ÎË. - ëÂȘ‡Ò, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÛÊ ˜Â„Ó-ÚÓ ‰Ó·Ë·Ҹ, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ‰‡˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚? - ч! çÓ ‰Îfl ÏÂÌfl Ò‡ÏÓ ÒÚ‡¯ÌÓÂ, ÍÓ„‰‡ χχ ÔËıÓ‰ËÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ÏÂÌfl. ïÓÚfl Ú‡Í, Í‡Í ÏÂÌfl ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î‡ Ó̇, Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î ÌËÍÚÓ Ë ÌËÍÓ„‰‡… ü ‚Ò„‰‡ ÔËÒÎۯ˂‡˛Ò¸ Í ÒÓ‚ÂÚ‡Ï Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. éÌË ‚ÂÎËÍËÂ, ÏÌÓ„Ó„Ó ‰ÓÒÚË„ÎË ‚ ÔÓÙÂÒÒËË. - Ä ÓÌË Ó·˚˜ÌÓ Ú·fl ı‚‡ÎflÚ ËÎË ÏÓ„ÛÚ Ë ÔÓÍËÚËÍÓ‚‡Ú¸? - èÓ̇˜‡ÎÛ ‚ÒÂ, ÍÓ̘ÌÓ, „Ó‚ÓËÎË ÚÓθÍÓ ıÓӯ – ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎË. Ä ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÚ‡ÎË ‰Â·ڸ Á‡Ï˜‡ÌËfl: ˜ÚÓ ·˚ÎÓ Ì ڇÍ, ̇‰ ˜ÂÏ Ì‡‰Ó ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸. ÇÒ ÔÓ ‰ÂÎÛ. ü ÒÚ‡‡˛Ò¸ ËÒÔ‡‚ÎflÚ¸Òfl. - ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‰Â‚Ó˜ÍË Ó·˚˜ÌÓ ÔÓıÓÊË Ì‡ Ô‡Ô. ä‡Í Ú· ͇ÊÂÚÒfl, ˜Â„Ó ‚ Ú· ·Óθ¯Â? - çÂÍÓÚÓ˚ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ fl ÚӘ̇fl ÍÓÔËfl χÏ˚ ‚ ÏÓÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. ÑÛ„Ë ۂÂfl˛Ú, ˜ÚÓ ‚Áfl· ÏÌÓ„Ó ÓÚ Ô‡Ô˚. íÂÚ¸Ë Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ fl ‚Áfl· ÔÓ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ Ë ÓÚ Ï‡Ï˚, Ë ÓÚ Ô‡Ô˚. åÌ ҇ÏÓÈ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ fl ·Óθ¯Â ÔÓıÓʇ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡ χÏÛ. èÓÒÍÓθÍÛ Ó̇ ÏÂÌfl ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î‡, ÚÓ fl χÏË̇ ‰Ó˜Í‡. - Ä Í‡Í Ó̇ Ú·fl ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î‡? - ïÓÓ¯Ó. åÌ ÌËÍÓ„‰‡ ÌË˜Â„Ó Ì Á‡Ô¢‡ÎË. çÓ Ë fl Ì ÒÚÂÏË·Ҹ ÌË Í Í‡ÍËÏ ‡ÁÛ¯ÂÌËflÏ, Ì ÒÚ‡‚Ë· ÛθÚËχÚÛÏÓ‚: «äÛÔËÚ ÚÓ, ÍÛÔËÚ ˝ÚÓ». í‡Í ˜ÚÓ ‚Ò ·˚ÎÓ ÒÔÓÍÓÈÌÓ. - í˚ ·˚· Á‡ÍÛÎËÒÌ˚Ï ·ÂÌÍÓÏ? - äÓ̘ÌÓ. ü ‚ Ú‡ÚÂ Û Ï‡Ï˚ ÔӂӉ˷ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÓ„‰‡ χÎÂ̸͇fl ·˚·: Òˉ· Ë ËÁ-Á‡ ÍÛÎËÒ ÒÏÓÚ· ‚Ò ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË. - íÓ ÂÒÚ¸ Ú˚ ·˚· Ú‡ÍÓÈ ÔÓÍ·‰ËÒÚÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ, Ì ÒÓÁ‰‡˛˘ÂÈ ÌË͇ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ? - ч, fl ·˚· Ó˜Â̸ ÔÓÒÎÛ¯ÌÓÈ! ü Ë ÒÂȘ‡Ò, ˜ÚÓ ·˚ ÌË Ò‰Â··, ‚Ò„‰‡ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛ Ó· ˝ÚÓÏ Ï‡ÏÂ. é̇ Û ÏÂÌfl ҇χfl ÎÛ˜¯‡fl. å˚ Ò ÌÂÈ ‚Ò„‰‡ Ó·˘‡ÎËÒ¸ Ë Ó·˘‡ÂÏÒfl Í‡Í ÔÓ‰Û„Ë. - Ä Í‡Í ÒÍ·‰˚‚‡˛ÚÒfl Ú‚ÓË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Ô‡ÔÓÈ, ‡ÍÚÂÓÏ äËËÎÎÓÏ äÓÁ‡ÍÓ‚˚Ï? lj¸ Ú‚ÓË Ó‰ËÚÂÎË ‡Á‚ÂÎËÒ¸, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ·˚· ¢ „Û‰Ì˚Ï Ï·‰Â̈ÂÏ… - ü Ò Ô‡ÔÓÈ Ì‡˜‡Î‡ Ó·˘‡Ú¸Òfl ÎÂÚ ‚ ˜ÂÚ˚̇‰ˆ‡Ú¸, ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Í‡Í-ÚÓ Ì ÒÍ·‰˚‚‡ÎÓÒ¸. ü ÚÓ„‰‡ ̇˜‡Î‡ ÒÌËχڸÒfl ‚ «ë‚ÓÂÈ ÍÓχ̉», ‡ ÓÌ ‡·ÓڇΠ‚ ÒÓÒ‰ÌÂÏ Ô‡‚ËθÓÌÂ. à Ï˚ Ò ÌËÏ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÚ‡ÎË Ò·ÎËʇڸÒfl. åÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò Û Ì‡Ò Ó˜Â̸ ıÓÓ¯ËÂ, ‰Ó‚ÂËÚÂθÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. ÇÓ ‚ÂÏfl ÏÓÂ„Ó ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ «ôÛÍÛ» ÓÌ ÔÂÂÊË‚‡Î Á‡ ÏÂÌfl Ë Ó˜Â̸ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î. à Ò„ӉÌfl ÚÓÊ ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÏÓË ÔÓ͇Á˚. í‡Í ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÚÂÒÌ˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ.

é脇 ëÄèêõäàçÄ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

èé ùíì ëíéêéçì ùäêÄçÄ

çÓ‚˚ ÙËθÏ˚ 24 - 30 χfl 3 Geezers!

2013. ëòÄ. äÓωËfl. êÂÊËÒÒÂ˚ - íÓ‰‰ îËÎÎËÔÒ, ä˝È„ å‡ÁËÌ, ÑÊÓÌ ãÛ͇Ò. Ç ÓÎflı: Å˝‰ÎË äÛÔÂ, ù‰ ïÂÎÏÒ, á‡Í ɇÎËÙˇ̇ÍËÒ, ÑʇÒÚËÌ Å‡Ú‡. ‡ÊÂÚÒfl, Ô‡ÌË ÓÒÚÂÔÂÌËÎËÒ¸, Ë ‚Ò ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ÌÓ ÍÓ„‰‡ ·flÚ‡ ÓÔflÚ¸ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ, ÚÓ ·ÛÌÓ ‚ÂÒÂθÂ, Û‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl Ë ÔËÍβ˜ÂÌËfl ʉÛÚ Ì‡¯Ëı „ÂÓ‚ Á‡ ͇ʉ˚Ï Û„ÎÓÏ.

ÂÚËÈ ÙËÎ¸Ï ËÁ ÒÂËË «èÂíSunset.” ‰...»: “Before Sunrise” Ë “Before Ç ˝ÚÓÈ Í‡ÚËÌ Ï˚ ‚ÒÚ˜‡-

The Hangover Part III

ÑÓ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÎÌÓ˜Ë ÔÂ‰ ÁËÚÂÎflÏË ‡Á‚ÂÌÂÚÒfl ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒ͇fl ËÒÚÓËfl...

Epic

A Green Story

à

2013. ëòÄ. åÛθÚËÔÎË͇ˆËfl. êÂÊËÒÒÂ˚ - ÑÊÂË Ñ˝‚ËÒ, ãÓË îÓÚÂ. Ò ‡ÒÚÂÌËfl ÍÓÓ΂ÒÚ‚‡ ‚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÏ Ò‡‰Û ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÁÎÓÈ Ô‡Û˜ËıË, ÍÓÚÓ‡fl ¯Ë· ÛÌ˘ÚÓÊËÚ¸ Ò‡‰ Ë Ô‚‡ÚËÚ¸ Â„Ó ‚ ÍÛ˜Û „flÁË. é·ÂÒÒËÎÂÌÌ˚ ÊËÚÂÎË Íӯ˜ÌÓ„Ó ÍÓÓ΂ÒÚ‚‡ ËÁ ÔÓÒΉÌËı ÒËÎ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ Ì‡Ô‡ÒÚË, ÌÓ ¯‡ÌÒÓ‚ Ôӷ‰ËÚ¸ χÎÓ. ëÔ‡ÒÚË Ëı ÏÓÊÂÚ Î˯¸ ˜Û‰Ó. Ç Ì‡¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â - ‚ ÍÓıÓÚÌÓÏ ÍÓÓ΂ÒÚ‚Â ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl χθ˜ËÍ ùÔËÍ, ÍÓÚÓ˚È ·ÓÒ‡ÂÚÒfl ‚ ·ÓÈ...

Ç 2012. ëòÄ. Ñ‡Ï‡. êÂÊËcÒÂ - Nick Agiashvili. Ç ÓÎflı: ù‰ é’êÓÒÒ, òÂÌÌÓÌ ùÎËÁ‡·ÂÒ, Ä̇·Âη ëÍËÓ‡. ÂÓÈ ÙËθχ ÔÓÍËÌÛÎ ÉÂˆË˛ 50 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. Ç òÚ‡Ú‡ı ÓÌ ÔÂÛÒÔÂÎ Ë ÒÓÁ‰‡Î ·Óθ¯Û˛ ÙËÏÛ, ÚÓ„Û˛˘Û˛ ÏÓ˛˘ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ò Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ËÌ„‰ËÂÌÚ‡ÏË. ì „ÂÓfl ӷ̇ÛÊË‚‡˛Ú ‡Í, ÓÌ Ô‰‡ÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËflÏ Ë ¯‡ÂÚ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ Ó‰ÌÛ Ò‰ÂÎÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ó·ÂÒÔ˜ËÚ ·Û‰Û˘ÂÂ Â„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË.

É

Before Midnight 2013. ëòÄ. ÑÂÚÂÍÚË‚. êÂÊËÒÒÂ - ê˘‡‰ ãËÌÍÎÂÈÚÂ. Ç ÓÎflı: àÚ‡Ì ïÓÛÍ, ܲÎË ÑÂθÔË.

Penguins 2012. ëòÄ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. êÂÊËÒÒÂ - Ñ˝‚ˉ ÄÚÚÂÌ·ÓÓ.

ÂÏ ëÂÎËÌÛ Ë ÑÊÂÒÒ‡, ÍÓÚÓ˚ ÊË‚ÛÚ ‚ ÉˆËË, ‚ ÔÓÂÁ‰Â, Ë‰Û˘ËÏ ‚ ÇÂÌÛ.

ä 2013. ëòÄ. äÓωËfl. êÂÊËÒÒÂ - å˯Âθ òÛχıÂ. Ç ÓÎflı: ÅÂÍËÌ åÂÈÂ, Å˝ÁËÎ ïÓÙÙχÌ, ÑÊ.ä. ëËÏÏÓÌÒ, ä‚ËÌ èÓηÍ. ÒÚÓËfl Ó ‰‚Ûı ÓÚÒÚ‡‚Ì˚ı ÓÙˈÂ‡ı ‚ÂÏÂÌ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ÇËÎÎË å‡ÍÍË Ë ÇËÍ î‡·ËÁËÓ ÓÚÔ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ‰‡ÎÂÍËÈ ÔÛÚ¸ Ò ˆÂθ˛ ̇ÈÚË ÊÂÌ˘ËÌÛ, ÍÓÚÓ‡fl 60 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‡Á·Ë· ÇËÎÎË ÒÂ‰ˆÂ. ë ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË „ÂÓÈ ÌË ‡ÁÛ Ì ‚ˉÂÎ Ò‚Ó˛ β·Ó‚¸ ÄÎÂÌ é͇ηı. çÓ ‚Ò ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÇËÎÎË ÔÓÏÌËÎ ÔÓ ÄÎÂÌ Ë ı‡ÌËÎ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÂ‰ˆÂ ÚÂÔÎ˚ ˜Û‚ÒÚ‚‡. íÂÔÂ¸ Ô˯ÎÓ ‚ÂÏfl ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ëı ̇ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ¢ ‡Á. èÓ ÔÛÚË ‚ å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒ ‰‡‚ÌË ‰ÛÁ¸fl ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ò Ï‡ÒÒÓÈ ÔËÍβ˜ÂÌËÈ.

35

Fast & Furious 6 2013. ëòÄ. ÅÓ‚ËÍ. êÂÊËÒÒÂ - ÑʇÒÚËÌ ãËÌ. Ç ÓÎflı: ÇËÌ ÑËÁÂθ, èÓÎ ìÓÍÂ, ÑÛ˝ÈÌ ÑÊÓÌÒÓÌ, å˯Âθ êÓ‰Ë„ÂÒ. ÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ÑÓÏËÌËÍ Ë Å‡È‡Ì ÔÓ·˚‚‡ÎË ‚ êËÓ, „‰Â Ó„‡·ËÎË ‚Ó‡ ‚ Á‡ÍÓÌÂ, ‡Á„ÓÏËÎË Â„Ó ËÏÔÂ˲ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË 100 ÏËÎÎËÓÌÓ‚

è

‰ÓηÓ‚, ÓÌË Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ‚ ‡ÁÌ˚ı ˜‡ÒÚflı Ò‚ÂÚ‡. ç‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‰ÓÏÓÈ Ë Ê‡Ê‰‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ô‚‡˘‡ÂÚ Ëı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ‚Ó ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÂ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ Ó„‡Ì˚ ӷ̇ÛÊË‚‡˛Ú ‚ ‰‚Â̇‰ˆ‡ÚË ÒÚ‡Ì‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÒÏÂÚÂθÌÓ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ̇ÂÏÌËÍÓ‚-‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÂÓËÒÚÓ‚ ‚ÂÌÛÚ¸ ÍÓÏ‡Ì‰Û ÑÓÏËÌË͇ ‚ ãÓ̉ÓÌ, ÓÚÛÒÚË‚ ËÏ ‚Ò „ÂıË ÔÂ‰ ÎˈÓÏ Á‡ÍÓ̇. ÇÓÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÎË „ÂÓË ¯‡ÌÒÓÏ Ì‡˜‡Ú¸ ‚ÒÂ Ò ˜ËÒÚÓ„Ó ÎËÒÚ‡?

Fill the Void 2012. àÁ‡Ëθ. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - ê‡Ï‡ ÅÛ¯ÚÂÈÌ. Ç ÓÎflı: ĉ‡Ò üÓÌ Ë ‰. ËÁ ÇÂ̈ˇÌÒÍÓ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îfl Á‡ ÎÛ˜¯Û˛ ÊÂÌÒÍÛ˛ Óθ. ë˛ÊÂÚ ÙËθχ ÓÒÌÓ‚‡Ì ̇ ‡θÌÓÈ ËÒÚÓËË. û̇fl ‰Â‚ۯ͇ ϘڇÂÚ Ó Ò‚‡‰¸·Â Ò ÏÓÎÓ‰˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÂÈ ÔÓ ÒÂ‰ˆÛ. çÓ ÔË Ó‰‡ı ÛÏË‡ÂÚ ÒÚ‡¯‡fl ÒÂÒÚ‡ ‰Â‚Û¯ÍË, Ë Ï‡Ú¸ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ·ÓflÒ¸ ÔÓÚÂflÚ¸ ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓ„Ó ‚ÌÛ͇, ÔÓÒËÚ Â ‚˚ÈÚË Á‡ÏÛÊ Á‡ ‚‰Ó‚ˆ‡…

ÒÚÓËfl ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó ÔÛÚ¯Âà ÒÚ‚ËË ÔËÌ„‚Ë̇, ÍÓÚÓ˚È ‚ÂÌÛÎÒfl ÚÛ‰‡, „‰Â Ó‰ËÎÒfl Ë ‚˚ÓÒ.

We Steal Secrets: The Story of WikiLeak 2013. ëòÄ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. êÂÊËÒÒÂ - ÄÎÂÍÒ ÉË·ÌË.

è

ËÎ¸Ï ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó Ï‡ÌËÔÛî ÎflˆËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÌÂÌËÂÏ ‚ ̇¯Ë ‰ÌË. Ç ÓÒÌӂ ͇ÚËÌ˚ - ËÒÚÓËfl ÑÊÛΡ̇ ÄÒÒ‡Ìʇ, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎfl Ò‡ÈÚ‡ WikiLeak, Ë Å‰ÎË å‡ÌÌËÌ„‡, ӷ̇Ó‰Ó‚‡‚¯Â„Ó ‚ CÂÚË Ú˚Òfl˜Ë ÒÂÍÂÚÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.

ç‡Ú‡¯‡ òÄêõåéÇÄ.


www.vnovomsvete.com

36

ÜÂÌfl Ò ·‡·Û¯ÍÓÈ ã˛‰ÏËÎÓÈ èÂÚÓ‚ÌÓÈ

èéÇéêéí ëìÑúÅõ é‰ËÌ̇‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ fl Ô˯· ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÓÏ, ۂˉ· ÜÂÌ˛ Ë ÏÓË ‚ÌÛÚÂÌÌË ˜‡Ò˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸. ä‡Í ‚ ‰ÂÚÂÍÚË‚‡ı: ÍÓÏËÒÒ‡ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ˜‡Ò˚ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ÔÓÌËχÂÚ, ˜ÚÓ Â„Ó Û·ËÎË ‚ ÔflÚ¸-Úˉˆ‡Ú¸. ÂÌfl Ӊ˷Ҹ 28 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1996 „Ó‰‡. ÅÂÁ ÛÍ. Ö Ó‰ËÚÂÎË Ì ̇¯ÎË ‚ Ò· ÒËÎ Á‡·‡Ú¸ ·ÂÌ͇ ËÁ Ó‰‰Óχ Ë ÌËÍÚÓ ËÏ Ì ÒÛ‰¸fl. ÜÂÌ˛ ‚ÁflÎË ·‡·Û¯Í‡ Ò ‰Â‰Û¯ÍÓÈ. éÙÓÏËÎË ÓÔÂÍÛ Ë ÒÚ‡ÎË ÊËÚ¸ ̇ ‰Û„ÓÈ Ô·ÌÂÚÂ. ê‡Ì¸¯Â ÓÌË ·˚ÎË Í‡Í ‚ÒÂ, ‡ ÚÂÔÂ¸ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ β‰¸ÏË, ̇ ÍÓÚÓ˚ı ‚Ò ӷÓ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸. Ň·Û¯ÍÂ, ã˛‰ÏËΠèÂÚÓ‚Ì òËÍËÌÓÈ, ·˚ÎÓ ÚÓ„‰‡ ‚ÒÂ„Ó 45 ÎÂÚ, Ó̇ Ë Ò‡Ï‡ ¢ Ïӄ· ÒÚ‡Ú¸ χÚÂ¸˛. Ö˛ Ë Òڇ·: ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì˚È ·ÂÌÓÍ Ò ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ ÊËÁÌË fl‰ÓÏ ‚ˉÂÎ ÂÂ. à ‰Â‰‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ ÚÛ ÔÓÛ ·˚Î 41 „Ó‰. í‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ Ô‡ÏflÚË: ÔÓÒÂ‰Ë ÍÓÏ̇Ú˚ ÒÚÓËÚ ‰ËÚfl ‚ ÔÂÒÚÂ̸ÍÓÏ ÔÎ‡Ú¸ËˆÂ Ò ÔÛÒÚ˚ÏË Û͇‚‡ÏË, ‡ fl‰ÓÏ ÏÛʘË̇ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÌÂÂ Ë „·Á ÓÚÓ‚‡Ú¸ Ì ÏÓÊÂÚ. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ̇ ÌÓ„Ë Ú‡ÍÓ„Ó ·ÂÌ͇, ÌÛÊÌ˚ Ì ‰Â̸„Ë Ë Ì ‰‚Óˆ – ÌÛÊÌÓ ‚ÒˆÂÎÓ ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ò·fl, Ë ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡Á‡‰ ‰ÓÓ„Ë ÌÂÚ. ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ Ô˯· ‚ Ó‰‰ÓÏ Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ‰Â̸. ÇÂÌÛ·Ҹ ‰ÓÏÓÈ Ë Ò͇Á‡Î‡ ÏÛÊÛ Ë ‰Ó˜ÂË (ÜÂÌËÌÓÈ ÚÂÚÂ): fl ·ÂÌ͇ Ì ÓÒÚ‡‚β. í˚, íÓÎfl, ÏÓʯ¸ ÛÈÚË Ë Ì‡ÈÚË Ò· ‰Û„Û˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ. Ä ÂÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Ó̇ ÊË· Á‰ÂÒ¸, fl ÛÈ‰Û ËÁ ‰Óχ Ë ·Û‰Û fl‰ÓÏ Ò ÌÂÈ, „‰Â ÔˉÂÚÒfl, ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏ ËÎË ‚ ËÌÚÂ̇ÚÂ… à ÏÛÊ ÓÚ‚ÂÚËÎ: Ú˚ ˜ÚÓ, Ò Ûχ Òӯ·? äÓ̘ÌÓ, ‚ÓÁ¸ÏÂÏ. ü Ì ‚Â˛ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ·‡ÍË ÒÓ‚Â¯‡˛ÚÒfl ̇ Ì·ÂÒ‡ı. çÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò „‰Â-ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ÚÓ‡fl ÔÓÎÓ‚Ë̇, ‰Îfl ÏÂÌfl ËÒÚË̇ ‚ ÔÓÒΉÌÂÈ ËÌÒڇ̈ËË. èÓÒÚÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó Ú‡Í Ò‚Ó˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Ë Ì ̇ıÓ‰ËÚ. Ä ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ ̇¯Î‡. à ˝Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇, ÒËÏÔ‡Ú˘Ì˚È 18-ÎÂÚÌËÈ íÓÎfl òËÍËÌ, ÊËÎ ‚ ÚÓÏ Ê ҇ÏÓÏ Ó·˘ÂÊËÚËË Ì‡ çÓ‚ÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓÈ ÛÎˈ ‚ åÓÒÍ‚Â. é·‡ Û˜ËÎËÒ¸ ̇ Í‡ÌÓ‚˘ËÍÓ‚ ÔÓڇθÌ˚ı Í‡ÌÓ‚, ÔÓÚÓÏ Ë ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ˝ÚËı „Óχ‰Ë̇ı ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÔÓÚÛ. ç‡ ÒÚ‡˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËflı ÓÌ – ‚˚ÒÓÍËÈ, ÛÎ˚·˜Ë‚˚È, Í‡Í Ò͇Á‡Î‡ ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ «Í‡Ò‡‚ˆ Ê ·˚Î, ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì ÓÚÓ‚¯¸Òfl». à fl‰ÓÏ Ó̇: ÒÂ¸ÂÁ̇fl ·‡˚¯Ìfl Ò flÏӘ͇ÏË Ì‡ ˘Â͇ı.

Ü

24—30 χfl 2013

ÔˉÛχ·. ÖÈ Ì‡‚ËÚÒfl ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸ Ó ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëflı, ‰‡ Ë ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl ÚÓÊ Ì‡‚flÚÒfl. ëÂϸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÚÂÎÂÊÛ̇ÎËÒÚ ÑÏËÚËÈ ä˚ÎÓ‚ ÓÚ‚ÂÁ ÜÂÌ˛ Ò ·‡·Û¯ÍÓÈ ‚ àÁ‡Ëθ. äÓ„‰‡ Ô˯ÎË Í ÉÓ·Û ÉÓÒÔÓ‰Ì˛, ÜÂÌfl ‰ÓÚÓÌÛ·Ҹ ‰Ó ÌÂ„Ó ÌÓ„ÓÈ. ëÏÓÚËÚÂθ ҉·ΠÂÈ Á‡Ï˜‡ÌËÂ, ‡ ÔÓÚÓÏ ËÁ‚ËÌËÎÒfl. íË ‡Á‡ ‚ ̉Âβ ÓÌË Ò ·‡·Û¯ÍÓÈ ÂÁ‰flÚ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂθÌ˚ ÍÛÒ˚ ‚ àÌflÁ. ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÜÂÌfl ÌË ‡ÁÛ Ì ÔËÂı‡Î‡ Ì ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ, Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔËıÓ‰ËÚ ‚ ¯ÍÓÎÛ, Ì ‚˚ۘ˂ ÛÓÍ. ì Ì ÔÓÒÚÓ ÌÂÚ ÒÎÓ‚‡ «ÔÓÚÓÏ», Ó̇ ‚Ò Á‡‰‡ÌËfl ‰Â·ÂÚ ‚ ÚÓÚ Ê ‰Â̸. *** ü ÒÔÓÒË·, Í‡Í Î˛‰Ë ‡„ËÛ˛Ú Ì‡ ÜÂÌ˛. ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ ÓÚ‚ÂÚË·, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚, ‰‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ, ÔÓıӉ˂¯‡fl ÏËÏÓ ÒÚ‡Ûı‡ ÒÔÓÒË·, ÔÓ˜ÂÏÛ Û ·ÂÌ͇ ÌÂÚ ÛÍ – Ë ‚ÒÂ.

Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ÔÂ‚‰ÂÏ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í ‚˚ÔËÒÍÛ ËÁ ËÒÚÓËË ·ÓÎÂÁÌË Ë ÓÚÔ‡‚ËÏ ‚ ‡ÁÌ˚ ÒÚ‡Ì˚. *** Ç 2002 „Ó‰Û òËÍËÌ˚ ÓÚ˜‡flÌÌÓ ÌÛʉ‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë. ÇÒfl ·Óθ¯‡fl ÒÂϸfl: ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ Ò ÏÛÊÂÏ, Ëı Ò˚Ì, ‰Ó˜¸ Ò ÏÛÊÂÏ Ë Ò˚ÌÓÏ, Ë ÜÂÌfl ·˚ÎË ÔÓÔËÒ‡Ì˚ ‚ χÎÂ̸ÍÓÈ ‰‚ÛıÍÓÏ̇ÚÌÓÈ Í‚‡ÚËÂ. èÓ ÜÂÌ˛ ̇ÔËÒ‡ÎË ‚ ëåà Ë ÔÂ‚˚È ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÓ Ô‡‚‡Ï ·ÂÌ͇ ÄÎÂÍÒÂÈ ÉÓÎÓ‚‡Ì¸ ‰Ó·ËÎÒfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ˜ÂÂÁ ÚË ÏÂÒflˆ‡ ÒÂϸfl ÔÓÎۘ˷ Ó‰Â ̇ ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ‰ÓÏÂ. ëÂȘ‡Ò ¯‡ÂÚÒfl ÜÂÌË̇ ÒÛ‰¸·‡. ÑÎfl Ì ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÎËÌ„‚ËÒÚ˘ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ – ‚ÓÔÓÒ Ì ͇¸Â˚, ‡ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. ü ÒÔÓÒË· ã˛‰ÏËÎÛ èÂÚÓ‚ÌÛ, ͇͇fl ÌÛÊ̇ ÔÓÏÓ˘¸. é̇ ÓÚ‚ÂÚË·:

Девочка, родившаяся без рук, ÜÂÌfl Òڇ· уверенно встает на ноги ÓÚ΢ÌˈÂÈ ‚ ¯ÍÓÎÂ Ë ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ éÌË ÔÓÊËÎË ‚ÏÂÒÚ 37 ÎÂÚ Ë ÌË ‡ÁÛ Ì ÔÓÒÒÓËÎËÒ¸. íÓ ÂÒÚ¸ Ó̇-ÚÓ Í˘‡Î‡, ÒÂ‰Ë·Ҹ – ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó Ì ·˚‚‡ÂÚ – ÌÓ ÔÓÛ„‡Ú¸Òfl Ò ÏÛÊÂÏ Ú‡Í Ë Ì ÒÏӄ·. éÌ ‚Ò ÔÂ‚ӉËÎ ‚ ¯ÛÚÍÛ. Ä Ì Í˘‡Î ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ò˜ËÚ‡Î: Ì ÏÛÊÒÍÓ ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ. ç‡ Í‡Ì ÔÓ‡·ÓڇΠ35 ÎÂÚ, ‰Ó ËÌÙ‡ÍÚ‡.ìÏÂÎ ‚ÒÂ. äÓ„‰‡ ‚˚¯ÂΠ̇ ÔÂÌÒ˲, ÔÓÒΠ¯ÍÓÎ˚ ‚ÒÚ˜‡Î ÊÂÌÛ Ë ‚ÌÛ˜ÍÛ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚ÏË Ó·Â‰‡ÏË Ë Á‡ÚÂÈÎË‚ÓÈ ‚˚Ô˜ÍÓÈ. ÅÛÎÓ˜ÍË Ò ˜ÂÒÌÓÍÓÏ, ‚‡ÚÛ¯ÍË, ÔËÓÊÍË Ò ˜ÂÏ ıӘ¯¸, ·ÂÎfl¯Ë, ˜Â·ÛÂÍË – ‚Ò ÛÏÂÎ. ùÚÓ ÓÌ Û Ï‡ÚÂË ‚˚Û˜ËÎÒfl, Û ÄÎÂÍ҇̉˚ ÑÏËÚË‚Ì˚ òËÍËÌÓÈ, Ù‡·˘ÌÓÈ ‡·ÓÚÌˈ˚ ËÁ ä‡ÒËÏÓ‚‡. ë  ÔÓÊÂÎÚ‚¯ÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÒÏÓÚËÚ Ú‡ÍÓÈ ÒÓÎ̘Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÚÓ ıÓÚ¸ Í ·ÓθÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ÔËÍ·‰˚‚‡È, ˜ÚÓ· Á‡ÊËÎÓ. à ͇ʉ˚È „Ó‰ ‚ ‰Â̸ Ò‚‡‰¸·˚ ÔËÌÓÒËÎ ‰ÓÏÓÈ ÚÓÚ, ˆ‚ÂÚ˚ Ë ¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓÂ. Ç 2011 „Ó‰Û Ä̇ÚÓÎËÈ Ä̉ÂÂ-

‚˘ Á‡ 8 ÏÂÒflˆÂ‚ Ò„ÓÂÎ ÓÚ ‡Í‡. ÜÂÌfl Ò͇Á‡Î‡: « ÓÌË Ò ·‡·Û¯ÍÓÈ ·˚ÎË Ò‡ÏÓÈ ÎÛ˜¯ÂÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ô‡ÓÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ. à ‰Â‰ ‚Ò„‰‡ ·˚Î fl‰ÓÏ.éÌ ÏÌ ‚Ò ‡Á¯‡Î, ËÒÓ‚‡Î ÒÓ ÏÌÓÈ. çÓ ‚‰¸ Í‡Í ‡ÒÒ͇ʯ¸?» ùÚÓ ÚÓ˜ÌÓ. èÓÒÚÓ Ä̇ÚÓÎËÈ Ä̉‚˘ òËÍËÌ, ÔÓ͇ ÊÂ̇ ÍÓÏË·, ÍÛԇ· Ë ‚Ӊ˷ ÜÂÌ˛ ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Ë ‚ ¯ÍÓÎÛ, ‰ÂʇΠ̇‰ ÌËÏË Ì·Ó. à ÛÊ ÚÂÔÂ¸ Ì ÔÓÈϯ¸, ÓÚ͇Á‡ÎËÒ¸ ÓÌË ÓÚ Ò·fl ËÎË Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÌÓ ÚÓθÍÓ Î˛·‚Ë ËÏ ı‚‡ÚËÎÓ Ì ÚÓθÍÓ ‰Û„ ̇ ‰Û„‡, ÌÓ Ë Ì‡ ÜÂÌ˛. èÓ˝ÚÓÏÛ ÜÂÌfl Ú‚Â‰Ó ‚ÂËÚ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ÒÏÓÊÂÚ Ó·ÌflÚ¸ ·‡·Û¯ÍÛ. *** ÜÂÌfl Û˜ËÚÒfl ‚ 11 Í·ÒÒÂ. Ç ‰Ì‚ÌËÍ – Ó‰ÌË ÔflÚÂÍË. ÅÛÍ‚‡Î¸ÌÓ: ÌË͇ÍËı ‰Û„Ëı ÓˆÂÌÓÍ Ú‡Ï ÌÂÚ. ÑÌ‚ÌËÍ Á‡ÔÓÎÌÂÌ Í‡ÎÎË„‡Ù˘ÂÒÍËÏ ÔÓ˜ÂÍÓÏ. ì ÏÂÌfl ‚ ÒÓÁ̇ÌËË ˝Ú‡ ͇ÚË̇ Ú‡Í Ë Ì ÛÎÓÊË·Ҹ, ‚‰¸ Ô˯ÂÚ ÜÂÌfl ÌÓ„ÓÈ. à Ì ÚÓθÍÓ Ô˯ÂÚ – Ó̇ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ËÒÛÂÚ Ë Û Ì ·˚ÎË ÔÂÒÓ̇θÌ˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË. àÁ ÔÓÒΉÌËı ËÒÛÌÍÓ‚ ÜÂÌfl ÔÓ͇Á‡Î‡ ÏÌ ÒÓ·Ó è‡ËÊÒÍÓÈ ÅÓ„ÓχÚÂË. é̇ Â„Ó Ì ‚ˉ·, ÔÓθÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ, Ó·˙flÒÌË· Ó̇, ÒÓ·Ó ̇ËÒÓ‚‡Ì ÔÓıÓÊÂ, ‡ Ú Á‰‡ÌËfl, ˜ÚÓ fl‰ÓÏ, Ó̇

B&B SPRINGS éÅÖëèÖóàí ÇÄå óìÑé-éíÑõï çÄ óìÑé-éáÖêÖ ÇÒÚ˜‡ÂÏ ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı: Sarasota Ë Fort Mayers. èÓÊË‚‡ÌË ‚ „ÓÒÚËÌˈÂ. ŇÒÒÂÈÌ, ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ ÛÒÒÍËı ÍÌË„. 2-ı ‡ÁÓ‚Ó ÔËÚ‡ÌË (Á‡‚Ú‡Í Ë Ó·Â‰). ÇıÓ‰ ̇ ÓÁÂÓ. Ä˝Ó·Ë͇ Ë ÈÓ„‡. Ä Ú‡ÍÊ ˝ÍÒÍÛÒËË Ë ÔÓÂÁ‰ÍË Ì‡ åÂÍÒË͇ÌÒÍËÈ Á‡ÎË‚.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ И ОТДОХНУТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ ÅÂÒÔ·ÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÑÎfl ÊËÚÂÎÂÈ ä‡Ì‡‰˚

1-866-552-5733 1 (718) 300-7301 www.bbspringsflorida.com

äÓ„‰‡ ÜÂÌ ·˚ÎÓ ÚË „Ó‰‡, Ó̇ Á‡‰‡Î‡ ·‡·Û¯Í ÚÓÚ Ê ‚ÓÔÓÒ, Ë ·‡·Û¯Í‡ ÓÚ‚ÂÚË·, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ Â ÒÓÁ‰‡Î ·Ó„. ì Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÌÂÚ ÌÓ„, Û ‰Û„Ó„Ó– ÁÂÌËfl. ÅÓθ¯Â ÜÂÌfl Ó· ˝ÚÓÏ Ì ÒÔ‡¯Ë‚‡Î‡. 燂ÂÌÓÂ, Û Ì ÂÒÚ¸ ·ÓΠ‚‡ÊÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚. é̇ ̇‰ÂÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ Û Ì ÔÓfl‚flÚÒfl ÛÍË. lj¸ ̇ۘËÎËÒ¸ Ê β‰Ë ‰Â·ڸ ÒÂ‰ˆÂ. ì òËÍËÌ˚ı ̇ ‡ÌÚÂÒÓÎË Ô˚ÎËÚÒfl ÚË Ô‡˚ ÔÓÚÂÁÓ‚, ҉·ÌÌ˚ı ‚ êÓÒÒËË. ÜÂÌfl ̇ÓÚÂÁ ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸ Ëı ÌÓÒËÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ˜Û‰Ó‚ˢÌÓ ÚflÊÂÎ˚Â. ùÚ‡ «·ÓÌfl» ÍÂÔËÚÒfl ̇ ÔÓflÒÂ, Ó˜Â̸ ÒÚÂÒÌflÂÚ ‰‚ËÊÂÌËfl Ë ‰Â·ÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÓıÓÊËÏ Ì‡ ÜÂÎÂÁÌÓ„Ó ÑÓ‚ÓÒÂ͇. à „Î‡‚ÌÓ – Ú‡ÍËÏË «Û͇ÏË» ÌË˜Â„Ó ÌÂθÁfl ‰Â·ڸ. ʼn‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û Ì ÂÒÚ¸ Î˯¸ ÔÓÎÓ‚Ë̇ Ô‡‚ÓÈ Íβ˜Ëˆ˚, ‡ ΂ÓÈ ÌÂÚ ‚ÓÓ·˘Â. ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ÔÎÂ˜Â‚Ó„Ó ÔÓflÒ‡ ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ·ËÓÔÓÚÂÁÓ‚. çÓ ˝ÚÓ ÔÓ͇ ÚÓθÍÓ ‡Á„Ó‚Ó˚. ì ã˛‰ÏËÎ˚ èÂÚÓ‚Ì˚ Ë ÜÂÌË ÒÂȘ‡Ò ÌÂÚ ÌË ÏËÌÛÚ˚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ñÂθ – ÛÒÔ¯ÌÓ Ò‰‡Ú¸ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ Ë ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ. Ä fl ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Ì ÒÓÏÌ‚‡˛Ò¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍË ÔÓÚÂÁ˚ ‰Â·˛Ú, ÌÛÊÌÓ ÚÓθÍÓ ÛÁ̇ڸ, „‰Â. èÓÒÎÂ

Û Ì‡Ò ‚Ò ıÓÓ¯Ó. èÓ͇ ÒÔ‡‚ÎflÂÏÒfl Ò‡ÏË. ùÚÓ Í‡Í ÊÂ? ê·ÂÌÓÍ ·ÂÁ ÛÍ, ·‡·Û¯Í Ò‰¸ÏÓÈ ‰ÂÒflÚÓÍ, ÊË‚ÛÚ Ì‡ ‰‚ ÔÂÌÒËË – Ë ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÒflÚ? éÚ ÛÌ˚ÌËfl Ë ÔÓÎÌÓÈ ÔÓ„Ë·ÂÎË ÂÒÚ¸ ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó: Ì ‰Âʇڸ ̇ β‰ÂÈ Á· Ë Ì Á‡‚ˉӂ‡Ú¸. ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ Ò͇Á‡Î‡: « ç β·Î˛ Û„‡Ú¸Òfl Ë Î˛‰ÂÈ Ì‡ ÁÎÓ·Û Á‡‚Ó‰ËÚ¸. áÎÓ ‡Á˙‰‡ÂÚ. ì ÏÂÌfl ‚Ò ıÓÓ¯Ó. åÌ ÌÂÍÓ„‰‡ ʇÎÓ‚‡Ú¸Òfl. ÜË‚ÂÏ Ë ‡‰ÛÂÏÒfl ÊËÁÌË». íÓθÍÓ Ú‡Í Ë ÏÓÊÌÓ ‚˚ÒÚÓflÚ¸. íÓθÍÓ Ú‡Í ÏÓÊÌÓ ‚ÁÎÂÚÂÚ¸. ãÂÚÓÏ, ÂÒÎË ‚Ò ·Û‰ÂÚ ıÓÓ¯Ó Ë ÜÂÌfl ÔÓÒÚÛÔËÚ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ, ÓÌË Ï˜ڇ˛Ú ҉·ڸ ÂÏÓÌÚ. Ä Â˘Â ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÜÂÌfl Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‚˚ȉÂÚ Á‡ÏÛÊ Ë ÒÚ‡ÌÂÚ Ï‡ÏÓÈ. í‡Í Ë Ò͇Á‡Î‡: « ü ÚÓ˜ÌÓ Á̇˛». *** 燯ÎÓÒ¸ ÌÂχÎÓ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ã˛‰ÏËΠèÂÚÓ‚ÌÂ Ë ÜÂÌÂ. ÅÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë ÓÌË Ì ÒÔ‡‚flÚÒfl. çÓ ÚÓθÍÓ ã˛‰ÏË· èÂÚӂ̇ ‰‡Ê Ì ‰Ó„‡‰˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÌË Ò ÜÂÌÂÈ ÚÓÊ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‰Û„ËÏ. éÌË Ì ҉‡˛ÚÒfl. à „Îfl‰fl ̇ ÌËı, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒÚ˚‰ÌÓ Ì˚Ú¸ Ë Á‡‚ˉӂ‡Ú¸.

é脇 ÅéÉìëãÄÇëäÄü. îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

АВИАБИЛЕТЫ, ТУРЫ, КРУИЗЫ, ВИЗЫ 350 Fifth Ave.,#1417 989 Avenue of Americas, 21st Floor, New York, NY 10018 New York, NY 10118

T R AV E L

• 縲-âÓÍ - åÓÒÍ‚‡ - ëÚ.èÂÚÂ·Û„ - 縲-âÓÍ • 縲-âÓÍ - äË‚ - 縲-âÓÍ • 縲-âÓÍ - íÂθ-Ä‚Ë‚ - 縲-âÓÍ ‚ Ó·‡ ÍÓ̈‡

Çàáõ

ëêéóçõÖ à éÅõäçéÇÖççõÖ (212) 239-8000 (Äη) (718) 743-1119


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

òìíäà - Ç ëíéêéçì - àÚ‡Í, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚˚ ıÓÚËÚ ÒÚ‡Ú¸ ÏÓËÏ ÁflÚÂÏ? - óÂÒÚÌÓ „Ó‚Ófl, ÌÂÚ, χ‰‡Ï, ÌÓ fl Ì ‚ËÊÛ ‰Û„Ó„Ó ÔÛÚË ÊÂÌËÚ¸Òfl ̇ ‚‡¯ÂÈ ‰Ó˜ÂË. ä‡Ê‰‡fl ÂÎË„Ëfl Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÓθÍÓ Ó̇ ӷ·‰‡ÂÚ ‡‚ÚÓÒÍËÏË Ô‡‚‡ÏË, ‡ Û ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı - ÔË‡ÚÒ͇fl ÔÓ‰Û͈Ëfl. — ÇÓ‰ÍÛ ·Û‰Â¯¸? — çÂÚ. ëÏÓÚËÚ ‚ ÍËÌÓÚ‡Ú‡ı ÌÓ‚˚È ·ÎÓÍ·‡ÒÚÂ «ÜÂÎÂÁÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ»! - Ä Ô‡‚‰Û „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ä‡Ï˜‡Ú͠ω‚Â‰Ë ÔflÏÓ ÔÓ ‰ÓÓ„‡Ï ıÓ‰flÚ? - çÂÚ, ‚ÛÚ. çÂÚ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍ ‰ÓÓ„. ìÚÓÏ fl, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ, ‚˚Íβ˜ËÎ Á‡Á‚ÂÌ‚¯ËÈ ·Û‰ËθÌËÍ Ë Ì‡ ÒÂÍÛ̉ӘÍÛ Á‡Í˚Î „·Á‡. ü Ú‡Í Î˛·Î˛ ËÒÍÓ‚‡Ú¸... — åÛÊËÍË, ÏÂÌfl ‚ ‡Ï˲ Á‡·Ë‡˛Ú. — ä‡Í Ê ڇÍ, Û Ú·fl Ê ˝ÌÛÂÁ, ÔÎÓÒÍÓÒÚÓÔËÂ? — Ä ÏÌ Ò͇Á‡ÎË: «á‡ ÌÂψ‚ ·Û‰Â¯¸». ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ÏÓfi ÒÂ‰ˆÂ ÛÊ Á‡ÌflÚÓ - ÓÌÓ „ÓÌflÂÚ ÍÓ‚¸ ÔÓ Ó„‡ÌËÁÏÛ. Ç ˝ÎËÚÌ˚ı ¯ÍÓ·ı åÓÒÍ‚˚ Ë èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl ‚ÌÓ‚¸ ‚‚ÂÎË ÓÁ„Ë:

ÚÂÔÂ¸ ‰ÂÚË ÓÎË„‡ıÓ‚ ÏÓ„ÛÚ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚˚ÔÓÓÚ¸ ÔÓ‚ËÌË‚¯Â„ÓÒfl Û˜ËÚÂÎfl.

 èÓÒÏÓÚ‚ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó„‡ÌÓ‚ ‰Îfl Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË, fl ̇˜‡Î ÔÓÌËχڸ, ˜ÚÓ Ëϲ ‰Ó‚ÓθÌÓ-Ú‡ÍË ·Ó„‡Ú˚È Ë ˆÂÌÌ˚È ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÏË... ì˜ËÚÂθÌˈ‡ ̇ ÛÓÍ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ: - ÑÂÚË, ‡ÒÒ͇ÊËÚÂ, ÍÂÏ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚‡¯Ë Ô‡Ô˚. èÂÚ˜͇: - ì ÏÂÌfl Ô‡Ô‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ·‡ÌÍÂ, Û ÌÂ„Ó Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌ˚ı Á̇ÍÓÏ˚ı, ‰‡Ê èÂÁˉÂÌÚ êÓÒÒËË! LJÒfl: - Ä Û ÏÂÌfl Ô‡Ô‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÒÚÓËÚÂθÌÓÈ ÙËÏÂ, ÓÌ ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡Î ÏÌÓ„Ó Í‡ÒË‚˚ı Á‰‡ÌËÈ. ÇӂӘ͇: - Ä Û ÏÂÌfl Ô‡Ô‡ ڇ̈ÛÂÚ ÒÚËÔÚËÁ ‚ „ÂÈ-ÍÎÛ·Â! ì˜ËÚÂθÌˈ‡, ÒÏÛÚË‚¯ËÒ¸, ÔÂÍ‡ÚË· ÓÔÓÒ, ‡ ̇ ÔÂÂÏÂÌ Óڂ· ÇÓ‚Ó˜ÍÛ ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ë ÚËıÓ̸ÍÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ: - ÇӂӘ͇, Û Ú·fl Ô‡‚‰‡ ÓÚˆ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ú‡Ï, „‰Â Ú˚ Ò͇Á‡Î? - å‡¸Ë‚‡Ì̇, ÌÛ Ì ÏÓ„ Ê fl ÔÂ‰ ‚ÒÂÏ Í·ÒÒÓÏ ÔËÁ̇ڸÒfl, ˜ÚÓ ÏÓÈ Ô‡Ô‡ - ÚÂÌÂ Ò·ÓÌÓÈ êÓÒÒËË ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ! ÜÂ̇ Ì ¯Ë·Ҹ ·Û‰ËÚ¸ Ô¸flÌÓ„Ó ÏÛʇ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ë ÒÚ‡ÎÓ Ô˘ËÌÓÈ Ñíè.

áÇÖáÑçÄü èÄãàíêÄ ОВЕН ˚ ÒÏÓÊÂÚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ‚Ò Ô„‡‰˚ ̇ ÔÛÚË Í Ì‡Ï˜ÂÌÌÓÈ ˆÂÎË. ç ËÒÍβ˜ÂÌ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚È ÔÓ‚ÓÓÚ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ‚‡¯Û ÔÓθÁÛ. ÇÂÓflÚÌÓ, ÌÓ‚Ó Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó ‡Ò¯ËËÚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË, Ó·Ó„‡ÚËÚ ‚‡Ò ˉÂflÏË Ë ÓÚÍÓÂÚ ÔÂ‰ ‚‡ÏË ÌÓ‚˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. É·‚ÌÓ — Ô‡‚ËθÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚ ҂ÓË ÒËÎ˚ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÓÈ Ë ‰ÓÏÓÏ.

В

ТЕЛЕЦ Ë̇ÌÒÓ‚Ó ÔÓÎÓÊÂÌË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì ËÁÏÂÌËÚÒfl. ÇÂÓflÚÌ˚ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÌÓ «Î„ÍË» ‰Â̸„Ë ·Û‰ÛÚ ÛıÓ‰ËÚ¸ Ú‡Í Ê Î„ÍÓ, Í‡Í Ë Ô˯ÎË. íÂθˆ˚ ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ̇ ÛÒÔÂı ‚ β·Ó‚Ì˚ı ‰Â·ı. ɉ ·˚ ÓÌË ÌË ÔÓfl‚ËÎËÒ¸, ËÏ ·Û‰ÛÚ ‡‰˚. ç‰ÂÎfl ÔËÌÂÒÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ˝ÚÓ„Ó Á͇̇ χÒÒÛ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÈ Ë ÔËflÚÌ˚ı Ò˛ÔËÁÓ‚.

Ф

БЛИЗНЕЦЫ Â‚‡fl ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̉ÂÎË Ì··„ÓÔËflÚ̇ — ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ˲ ‚‡¯Ëı Ê·ÌËÈ Ë Á‡Ï˚ÒÎÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÓÒ‡‰Ì˚ ÏÂÎÓ˜Ë Ë Ì‰Ó‡ÁÛÏÂÌËfl. ç ËÒÍβ˜ÂÌ˚ ‡ÁÌӄ·ÒËfl Ë ÒÒÓ˚ Ò ·ÎËÁÍËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-

П

ÍÓÏ — Ò͇ÊÛÚÒfl ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸ Ë ÔÂÂ̇ÔflÊÂÌËÂ. LJ¯Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ Á‡ÈÚË ‚ ÚÛÔËÍ. ëÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ̉ÂÎË Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÚẨÂ̈ËË ÔÓȉÛÚ Ì‡ ÒÔ‡‰.

РАК ‚ÂÁ‰˚ ӷ¢‡˛Ú ‚‡Ï ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÎ, ̇ÍÓÔË‚¯ËıÒfl Á‡ ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl. Ö˘Â Ò‚ÂÚË· ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËχÌËÂ

З

 — ë͇ÊË, Í‡Í ·Û‰ÂÚ ÔÓ-ÛÍ‡ËÌÒÍË ÒËÌıÓÙ‡ÁÓÚÓÌ? — òÓ? — ÅÓÊÂ, ͇ÍÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È, ·ÍÓÌ˘Ì˚È flÁ˚Í! çÓ‚ÓÒÚË. Å˚‚¯ËÈ ÊÓÌ„ÎÂ ‰‚‡ Ì ‰Ó‚ÂÎ ‰Ó ËÌÙ‡ÍÚ‡ ÒÓ·ÛÚ˚θÌËÍÓ‚. ÇÒÚ˜‡˛Ú¸Òfl ‰‚ÓÂ. é‰ËÌ Ê‡ÎÛÂÚÒfl: - çÛ ÒÓ‚ÒÂÏ Ú¢‡ ‰ÓÒڇ·! ÇÚÓÓÈ: - Ä Ú˚ ·˚ ÂÈ Í‡ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ Ô‡ÍÓÒÚ¸ Û˜ËÌËÎ. - ч ÛÊÂ! чΠ̇  ÚÂÎÂÙÓÌ Ó·˙fl‚ÎÂÌË ‚ „‡ÁÂÚÂ: "é͇Á˚‚‡˛ ÒÂÍÒ-ÛÒÎÛ„Ë. ѯ‚Ó!" - çÛ Ë Í‡Í?! - é͇Á˚‚‡ÂÚ. - ÇÓÚ ‚‡Ï Ú‡·ÎÂÚÍË. - ü Ëı ÔËÚ¸ Ì ·Û‰Û! - èÓ˜ÂÏÛ? - ì ÏÂÌfl ÓÚ ‚‡¯Ëı Ú‡·ÎÂÚÓÍ ·ÓθÌ˘Ì˚È ·˚ÒÚÓ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl! - ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ „ÂÌˇθÌ˚È Ô·Ì: ‰‡‚‡ÈÚ ‚ÏÂÒÚ ÓÚÍÓÂÏ ˛‚ÂÎËÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ „‰Â-ÌË·Û‰¸ ̇ èflÚÓÈ ‡‚ÂÌ˛. - çÂÚ, ‰‡‚‡ÈÚ ÎÛ˜¯Â Ú‡Í: ‚˚ ·Û‰ÂÚ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸, ‡ fl ÔÓÒÚÓ˛ ̇ ¯ÛıÂÂ... ÑÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ ̇ ÔÓ„ÛÎÍ ‚ ÎÂÒÛ. ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌˈ‡: - ÑÂÚË, ÂÒÎË ÍÛ¯‡ÂÏ fl„Ó‰ÍË, ÚÓ

Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Ô·ÌÓ‚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚‡Ï Ô‰ÒÚÓËÚ ‚˚·Ó ÏÂÊ‰Û Î˛·Ó‚Ì˚ÏË ÔËÍβ˜ÂÌËflÏË Ë ‰Óχ¯ÌËÏË Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚflÏË. èÓfl‚ËÚ ·Î‡„Ó‡ÁÛÏËÂ.

ДЕВА  ÚÓÓÔËÚÂÒ¸ Òӄ·¯‡Ú¸Òfl, ÂÒÎË ‰ÛÁ¸fl Ô‰ÎÓÊ‡Ú ‚‡Ï Û˜‡ÒÚË ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ÔÓÂÍÚÂ. Ç‡Ï ÔˉÂÚÒfl ÓÚÒڇ˂‡Ú¸ Ò‚ÓË ‚Á„Îfl‰˚, Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ËÌÚÂÂÒ˚. çÂθÁfl ÔÓÁ‚ÓÎflÚ¸ ÍÓÏÛ-

Н

37

Ò˚‚‡ÂÏ ÔÓ ‰‚Â... é‰ÌÛ Â¯¸ÚÂ, ‡ ‚ÚÓÛ˛ - ‰Îfl Òۉω˝ÍÒÔÂÚËÁ˚... ç˘ÚÓ Ú‡Í Ì ‡Á‰‡Ê‡ÂÚ, Í‡Í ÂÒÎË ÚÓÚ, ÍÓ„Ó ‚˚ ÔÂ·ËÎË, ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸. è‡Ô‡ ä‡ÎÓ Ë ÅÛ‡ÚËÌÓ: - ë˚ÌÓÍ, Ú˚ Ê ıÓÚÂÎ Á‚Â˛¯ÍÛ Ì‡ ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl, Ú˚ ˜ÚÓ, Ì ‡‰ ÔÓ‰‡ÍÛ? - çÓ fl Ê ıÓÚÂÎ ÍÓÚÂÌ͇ ËÎË ˘ÂÌ͇... - çÛ, Ì ‚Ò ‰ÂÚË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ËÏÂÌÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎË! - ч, ÌÓ ˝ÚÓÚ ·Ó·Â ͇Í-ÚÓ ÒÚ‡ÌÌÓ Ì‡ ÏÂÌfl ÒÏÓÚËÚ. ÇÒÂÏ ıÓ˜ÂÚÒfl ıÓÓ¯Ó ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ÂÏfl... çÓ ‚ÂÏfl Ì Ôӂ‰¯¸!

ÔËÍ. éÚ ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸, ‡ÒÒÚ‡ÌÂÚÂÒ¸ ‚˚ ËÎË ÔÂÂÊË‚ÂÚ ˝ÚË ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚ÏÂÒÚÂ.

СКОРПИОН ËÁÌÂÌÌ ‡ fl ˝ÌÂ„Ëfl ÓÒ··Â‚‡ÂÚ. ç ÌÛÊÌÓ ÔÂÂ̇Ôfl„‡Ú¸Òfl. éÚÎÓÊËÚ ‚ËÁËÚ˚, ‚‡ÊÌ˚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ì‡ ·ÓΠÔÓÁ‰ÌËÈ ÔÂËÓ‰ — ÒÂȘ‡Ò ‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸ Ì ‚ Ò‡ÏÓÈ ÎÛ˜¯ÂÈ ÙÓÏÂ. èÓÒ‚flÚËÚ Ò·fl ÒÂϸÂ, Ú‡ÍÊ ÔÓÎÂÁÌÓ Û‰ËÌÂÌË ̇ ÔËÓ‰Â. ÅÓθ¯Â ÓÚ‰˚ı‡È-

Ж

LJ¯ „ÓÓÒÍÓÔ Ì‡ ÚÂÍÛ˘Û˛ ̉Âβ ÎË·Ó Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ̇ ‚‡Ò ‰‡‚ÎÂÌËÂ. ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ·˚Ú¸ χÍÒËχθÌÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï. à ÔÓÏÌËÚÂ, ÚÓθÍÓ Ë̉˂ˉۇθ̇fl ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÔËÌÂÒÚË ÛÒÔÂı.

ВЕСЫ ЛЕВ ÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ËÁ·ÂÊ ‡ Ú ¸ ÒÚÂÏÎÂÌËfl „·‚ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ͇ʉÓÏ, ‰‡Ê ҇ÏÓÏ ÏÂÎÍÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ. ëΉÛÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸ ·Óθ¯Â ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓÒÚË, Ú‡ÍÚ‡ Ë ÚÂÔËÏÓÒÚË. ç‰ÂÎfl Û‰‡˜Ì‡ ‰Îfl ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl

П

Â‚‡fl ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̉ÂÎË ·Î‡„ÓÔËflÚ̇ ‰Îfl ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ë ‚ÒÚ˜. ÖÒÎË ‚˚ Ó·‰ÛÏ˚‚‡ÂÚ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÔÓÂÍÚ, Á‡Û˜ËÚÂÒ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ‚ÎËflÚÂθÌ˚ı ÓÒÓ·. ÇÚÓ‡fl ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÔËÌÂÒÂÚ ÏÌÓ„Ó Ú‚ӄ Ë ‚ÓÎÌÂÌËÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ·ÎËÁÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. LJ¯Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ Á‡ÈÚË ‚ ÚÛ-

П

 - ÄÎÎÓ! ùÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı? - ч. ì ‚‡Ò ÔÓ·ÎÂÏ˚? - ч! ì ÏÓÂ„Ó ‰Óχ ̇ ‰Â‚ ÒˉËÚ ÔӘڇθÓÌ Ë ÓÒÍÓ·ÎflÂÚ ÏÓ˛ ÒÓ·‡ÍÛ ÔÓÒΉÌËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË! óÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì Á̇ÂÚ, Í‡Í ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁ̸˛, ÔÓÒΠ·ÛÚ˚ÎÍË ‚Ó‰ÍË ÛÊ Á̇ÂÚ, Í‡Í ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ÒÚ‡ÌÓÈ.

ГАЛЕРЕЯ МЕРИНОВА

ЖЕЛАЕМ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ... ̇ ÒÓÒÚÓflÌË ·˛‰ÊÂÚ‡. Ç‡Ï ÔˉÂÚÒfl ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ‡ÒıÓ‰˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ÔÂÂ‰Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ χÚÂˇθÌ˚ Á‡Ú‡Ú˚, Ú‡Í ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â Í ÌËÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl Á‡‡ÌÂÂ.

 ì ͇ʉÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÂÒÚ¸ Ò‚Ófl ÔÂÎÂÒÚ¸. Ç Ö‚ÓÔ ıÓÓ¯Ó ÊËÚ¸, ‚ ÄÏÂËÍ - ‰Â·ڸ ͇¸ÂÛ, ÔÓ ÄÙËÍ ıÓÓ¯Ó ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ‡ ÔÓ êÓÒÒËË - ÚÓÒÍÓ‚‡Ú¸.

ÚÂ. èË Ó·˘ÂÌËË Ò ‰ÂÚ¸ÏË ‰ÂÊËÚ Ò·fl Ò ÌËÏË Ì‡ ‡‚Ì˚ı.

СТРЕЛЕЦ ÓÍÓ‚ËÚÂθÒÚ‚Ó åÂÍÛËfl ÏÓÊÂÚ ÔËÌÂÒÚË ÛÒÔÂı ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÈ ÒÙÂÂ. ÅÛ‰¸Ú ÚÂÔÂÎË‚˚, Ì ‰‡‚‡ÈÚ ‚ÓÎË ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ˝ÏÓˆËflÏ. éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸, Ó·˘ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂÏ ‚‡¯ËÏ Ì‡˜Ë̇ÌËflÏ. ç ÓÚ͇Á˚‚‡ÂÚÂÒ¸ ÓÚ ÒÓ‚ÂÚ‡ ÎË·Ó ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÂÌÓ„Ó ‰Û„‡ ËÎË Ô‡ÚÌÂ‡.

П

КОЗЕРОГ ÔÓÎÌ ‚ÂÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂΠÔÂ‰ ‚‡ÏË ÓÚÍÓ˛ÚÒfl ÌÓ‚˚ ËÒÚÓ˜ÌËÍË Á‡‡·ÓÚ͇ ËÎË ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÏÂÌËÚ¸ ÒÙÂÛ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. Ç˚ ÒÏÓÊÂÚ ̇ÈÚË ‚˚ıÓ‰ ËÁ β·ÓÈ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. ç ÔËÌËχÈÚ ‚Ó ‚ÌËχÌË ÒÓ‚ÂÚ˚ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ë ‰ÛÁÂÈ — ‚Ò ¯‡ÈÚ ҇ÏË.

В

ВОДОЛЕЙ ‚ÂÁ‰˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú Ô‡‚ËθÌÓ ‡ÒÔ·ÌËÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó ‚ÂÏfl. ÖÒÎË Ì ÔÓÚÂflÂÚ ¯ËÏÓÒÚË Ë ·ÎÂÒÌÂÚ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ı‚‡ÚÍÓÈ, ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÓÚ΢Ì˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚. èÓÏÌËÚÂ: Û‰‡˜‡ β·ËÚ ÒÏÂÎ˚ı. é‰Ì‡ÍÓ Ë ËÒÍÓ‚‡Ú¸ ÌÛÊÌÓ Ò ÛÏÓÏ, Ì ·ÓÒ‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÓÏÛÚ Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì ӈÂÌË‚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë Ì ÒÓÒÚ‡‚Ë‚ ÔÎ‡Ì ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.

З

РЫБЫ Ò ‚ÓÍÛ„ ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔÓÎÌÂÌÓ Î˛·Ó‚¸˛ Ë ‡‰ÓÒÚ¸˛. Ç˚ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÌ˚ ̇‰Âʉ Ë Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ Á‡‚Ú‡¯ÌÂÏ ‰ÌÂ. Ç‡Ò ˆÂÎËÍÓÏ ÔÓ„ÎÓÚËÚ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ, Ë ÏË ‰Îfl ‚‡Ò ÔÓ͇ÊÂÚÒfl ˆ‚ÂÚÌ˚Ï Í‡ÎÂȉÓÒÍÓÔÓÏ. ç‰ÂÎfl ӷ¢‡ÂÚ Ï‡ÒÒÛ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÈ, ‡Á‚ΘÂÌËÈ Ë ÔËflÚÌ˚ı ËÁ‚ÂÒÚËÈ. äÓÁÌË ÁÎ˚ı Ë Ê‡‰Ì˚ı Á‡‚ËÒÚÌËÍÓ‚ ‚‡Ï ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì „ÓÁflÚ.

В


www.vnovomsvete.com

38

24—30 χfl 2013

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА èêéÉêÄååA TEãEäÄçÄãA RTVi

êÄä: çÄâíà à ìçàóíéÜàíú!

27 åÄü - 2 àûçü

ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

УСПЕШНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ “ОНКОШАТТЛ”

В БОРЬБЕ С РАКОМ

äãàçàóÖëäàâ èêàåÖê: Ô‡ˆËÂÌÚ è., 53 „Ó‰‡. Ñˇ„ÌÓÁ: ‡Í Ó·Ó‰Ó˜ÌÓÈ Í˯ÍË. éÔÛıÓθ ·˚· Û‰‡ÎÂ̇ ıËÛ„˘ÂÒÍË. óÂÂÁ 6 ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓÒΠÓÔÂ‡ˆËË ·˚Πӷ̇ÛÊÂÌ ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á ‚ Ô˜ÂÌË ‡ÁÏÂÓÏ 13ı15 ÏÏ. ïËÏËÓÚÂ‡ÔËfl Ì ‰‡Î‡ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ„Ó ÂÁÛθڇڇ. èÓÒΠ‰‚Ûı ÏÂÒflˆÂ‚ ÔËÂχ ͇ÔÒÛÎ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË «ÓÌÍÓ¯‡ÚÚλ, Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ ÔÓÎÌÓ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á‡. ÚÓ - Ó‰ËÌ ËÁ ÂÁÛθڇÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ıӉ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÂÔ‡‡Ú‡, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË «ÓÌÍÓ¯‡ÚÚλ. èËÎÓÚÌ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ·˚ÎË Ôӂ‰ÂÌ˚ ̇ ·ÓθÌ˚ı Ò ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ Ô˜Â̸ ‡ÍÓÏ ÚÓÎÒÚÓ„Ó Í˯˜ÌË͇, Ì ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï Í ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË. ì 50% ·ÓθÌ˚ı ·˚Î ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚È ˝ÙÙÂÍÚ, Ô˘ÂÏ Û ÌÂÍÓÚÓ˚ı ·ÓθÌ˚ı ·˚ÎÓ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ ÔÓÎÌÓ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁÓ‚. ùÚË ÂÁÛθڇÚ˚ ·˚ÎË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ̇ ÒËÏÔÓÁËÛÏ ÄÒÒӈˇˆËË äÎËÌ˘ÂÒÍËı éÌÍÓÎÓ„Ó‚ (ASCO, Chicago) Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚.

ù

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä, 27 åÄü 08.00 08:30 09.00 10:00 11:00 11:08 12:00 01:00 03:00 04:00 04:30 05:00 05:15 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 01:00 03:00 04:00 06:00 06:30 07:00 07:30

“åìãúíîàãúåõ” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” “ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü áÄôàíÄ 2” îËÎ¸Ï 3 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “èÄìíàçÄ 6” îËÎ¸Ï 3 “ëéÅëíÇÖççÄü íÖçú” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” “ÇéãäéÑÄÇ” “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 3 “ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü áÄôàíÄ 2” îËÎ¸Ï 3 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 3 “ÇéãäéÑÄÇ” “ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü áÄôàíÄ 2” îËÎ¸Ï 3 “äêÄëçÄü ëíêÖãÄ” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “åìãúíîàãúåõ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

Çíéêçàä, 28 åÄü ëÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ÓÌÍÓÎÓ„Ëfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÔÂÂÎÓÏÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ. ÇÒÂÏË ÔËÁ̇ÌÓ, ˜ÚÓ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË Ì ÔË‚ÂÎÓ Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÒÔÂı‡Ï ‚ ΘÂÌËË ‡Í‡. í‡Í, ÔÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó éÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó é·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÏË ÂÊ„ӉÌÓ „ËÒÚËÛÂÚÒfl ÓÍÓÎÓ 10,9 ÏËÎÎËÓ̇ ÌÓ‚˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ‡Í‡ Ë 6,7 ÏËÎÎËÓ̇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ„Ë·‡˛Ú ÓÚ ‡Í‡. èÓ˝ÚÓÏÛ Ì ۉ˂ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜Ì˚È ÔÓËÒÍ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl Ë Ì‡ ÒÏÂÌÛ ÚÓÍÒ˘Ì˚Ï Ë Ï‡ÎÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ıËÏËÓÔÂÔ‡‡Ú‡Ï-ˆËÚÓÒÚ‡ÚËÍ‡Ï ÔËıÓ‰ËÚ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌË ڇ„ÂÚÌ˚ı (ˆÂ΂˚ı) ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚. éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ˝ÚËı ÍÓÏÔÓÁˈËÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‡‰ÂÒÌÓ ‡Ú‡ÍÓ‚‡Ú¸ ‡ÍÓ‚Û˛ ÍÎÂÚÍÛ Ë ‚˚Á˚‚‡Ú¸ Âfi „Ë·Âθ, Ì ÔËÌÓÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚‰‡ Á‰ÓÓ‚˚Ï Ú͇ÌflÏ. íÂıÌÓÎÓ„Ëfl «ÓÌÍÓ¯‡ÚÚλ, ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl ͇̇‰ÒÍËÏË Û˜ÂÌ˚ÏË, - flÍÓ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË ˉÂË ˆÂÎÂ̇Ô‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÓÔÛıÓθ. èÂÔ‡‡Ú˚, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ ‚ ‡Ï͇ı ˝ÚÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍË, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ˝Ï·ËÓ̇θÌÓ„Ó ·ÂÎ͇ Ò ‚¢ÂÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ „Ë·Âθ ‡ÍÓ‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ (˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl «‡ÔÓÔÚÓÁ»). ùÏ·ËÓ̇θÌ˚È ·ÂÎÓÍ, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚È ËÁ Ò‚ËÌ˚ı ˝Ï·ËÓÌÓ‚, ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‡‰ÂÒÌÓÈ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë̉ÛÍÚÓ‡ ‡ÔÓÔÚÓÁ‡ ‚ ‡ÍÓ‚˚ ÍÎÂÚÍË. ÅÂÎÓÍ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÓÔÓÁ̇ڸ ‡ÍÓ‚˚ ÍÎÂÚÍË ÔÓ ÒÔˆˇθÌ˚Ï ˆÂÔÚÓ‡Ï Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó Ë̉ÛÍÚÓ‡ ‡ÔÓÔÚÓÁ‡. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÍÎÂÚÍË ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÔÛıÓÎÂÈ ËÏÂ˛Ú ˆÂÔÚÓ˚ Í ˝Ï·ËÓ̇θÌ˚Ï ·ÂÎÍ‡Ï Ë, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ Í ‰ÂÈÒڂ˲ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚. ç‡ÔËÏÂ, 87-95% ÍÎÂÚÓÍ ËÏÂ˛Ú ÔÓ‰Ó·Ì˚ ˆÂÔÚÓ˚ ÔË ‡Í fl˘ÌËÍÓ‚, ‡ÍÂ

ÊÂÎۉ͇, ‡Í Î„ÍËı, ‡Í ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ Ë ÔË ‡Í ÔÓÒÚ‡Ú˚, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÁ̇˜ÌÓ Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ «ÓÌÍÓ¯‡ÚÚλ-ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ÚÂ‡ÔËË ÔË ‰‡ÌÌ˚ı ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ı. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë̉ÛÍÚÓ‡ ‡ÔÓÔÚÓÁ‡ (Ò‡ÏÓÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl ‡ÍÓ‚ÓÈ ÍÎÂÚÍË) ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ÔËÓ‰Ì˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ Ò ˝Ï·ËÓ̇θÌ˚Ï ·ÂÎÍÓÏ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔË ÏËÌËχθÌÓÈ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËË, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡ÊÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÂÔ‡‡Ú‡. èÂ‰ ÍÎËÌ˘ÂÒÍËÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÂÔ‡‡Ú ·˚Î ËÒÒΉӂ‡Ì ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ ̇ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚Ï ·˚ÎË ÔË‚ËÚ˚ ÓÔÛıÓÎË. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ó͇Á‡ÎÒfl ÔÓ‡ÁËÚÂθÌ˚Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ̇ÚÛ‡Î¸ÌÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓ ÊË‚ÓÚÌ˚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË Âʉ̂ÌÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔˢÂÈ, ÔÓ‰‡‚ËÎÓ ÓÒÚ ÓÔÛıÓÎË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÍÓÌÚÓÎÂÏ Ì‡ 85% Ë Û‚Â΢ËÎÓ ÒÂ‰Ì˛˛ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ‚ ÔÓÎÚÓ‡ ‡Á‡. Ç ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ ̇ ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ú‡ÍÊ ·˚ÎÓ ÔÓ͇Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ·˚ÒÚÓ, ˜ÚÓ ı‡‡ÍÚÂÌÓ ‰Îfl Ë̉ÛÍÚÓÓ‚ ‡ÔÓÔÚÓÁ‡, Ë ÏÓÊÂÚ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ Í ÒÓÍ‡˘ÂÌ˲ ‡ÁÏÂÓ‚ ÓÔÛıÓÎÂÈ Ë ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁÓ‚ ‚ Ú˜ÂÌË 2-4 ̉Âθ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˉÂfl “ÓÌÍÓ¯‡ÚÚ·” - ˝ÚÓ ÍÓÏ·Ë̇ˆËfl ‰‚Ûı ‡Á΢Ì˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÒÛÏÏ ‰‡˛Ú ˉ‡θÌ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‰Îfl Û·ËÈÒÚ‚‡ ‡ÍÓ‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ, ÒÓ˜ÂÚ‡˛˘ËÈ ‚ Ò·Â, ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, Ò‰ÒÚ‚Ó ÔflÏÓÈ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë, ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÒÏÂÚÓÌÓÒÌ˚È Á‡fl‰, ÛÌ˘ÚÓʇ˛˘ËÈ ÓÔÛıÓθ. LJÊÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‰‡Ì̇fl „ÛÔÔ‡ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ıËÏËÓÚÂ‡ÔËÂÈ Ë Ò ‰Û„ËÏË ‚ˉ‡ÏË ÔÓÚË‚ÓÓÔÛıÓÎÂ‚Ó„Ó Î˜ÂÌËfl, ÔÓÒÍÓθÍÛ Á‡‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚ÓÈ, ÓÚ΢Ì˚È ÓÚ ÌËı ÏÂı‡ÌËÁÏ ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl ‡ÍÓ‚ÓÈ ÍÎÂÚÍË.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (416) 661-7890 www.angioworld.com

08:00 “åìãúíîàãúåõ” 08:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 09:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 10:00 “ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü áÄôàíÄ 2” îËÎ¸Ï 3 11:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 11:08 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 12:00 “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 3 01:00 “äêÄëçÄü ëíêÖãÄ” 03:00 “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” 04:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:00 “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” 05:15 “ÇéëèàíÄçàÖ ÜÖëíéäéëíà ì ÜÖçôàç à ëéÅÄä.” 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” 08:00 èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 3 09:00 “ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü áÄôàíÄ 2” îËÎ¸Ï 2 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 12:00 èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 3 01:00 “ÇéëèàíÄçàÖ ÜÖëíéäéëíà ì ÜÖçôàç à ëéÅÄä.” 03:00 “ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü áÄôàíÄ 2” îËÎ¸Ï 3 04:00 “ÄãÖäëÄçÑê åÄãÖçúäàâ” 06:00 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 06:30 “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” 07:00 “åìãúíîàãúåõ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”

ëêÖÑÄ, 29 åÄü 08:00 “åìãúíîàãúåõ” 08:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 09:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ”,”éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 10:00 “ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü áÄôàíÄ 2” îËÎ¸Ï 3 11:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 11:08 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 12:00 èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 3 01:00 “ÄãÖäëÄçÑê åÄãÖçúäàâ” 03:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 04:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:00 “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” 05:15 “ü ÇÄå ÅéãúòÖ çÖ ÇÖêû” 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”

Feel Forever 21

POWER KHAN Original from South Korea Чек или money-order отправляйте по адресу:

çÖèêÖÇáéâÑÖççÄü åìÜëäÄü ëàãÄ à ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ èéíÖçñàà 10 баночек (100 таблеток) $110 + пересылка $10

2908 Willow Dr., Ocean, NJ 07712 на имя Olga Litovska

732.720.9223

éÙˈˇθÌ˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Haetter (South Korea) ‚ ëòÄ 08:00 “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 4 09:00 “áéãéíéâ íÖã›çéä” 1 ÒÂËfl 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 12:00 “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 4 01:00 “ü ÇÄå ÅéãúòÖ çÖ ÇÖêû” 03:00 “áéãéíéâ íÖã›çéä” 1 ÒÂËfl 04:00 “êÄáéêÇÄççõâ äêìÉ” 06:00 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 06:30 “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” 07:00 “åìãúíîàãúåõ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”

óÖíÇÖêÉ, 30 åÄü 08:00 “åìãúíîàãúåõ” 08:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 09.00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ”, «éëéÅéÖ åçÖçàÖ» 10:00 “áéãéíéâ íÖã›çéä” 1 ÒÂËfl 11:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 11:08 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 12:00 “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 4 01:00 “êÄáéêÇÄççõâ äêìÉ” 03:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 04:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:00 “ü éëíÄûëú” 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” 08:00 “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 4 09:00 “áéãéíéâ íÖã›çéä” 2 ÒÂËfl 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 12:00 “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 4 01:00 “ü éëíÄûëú” 03:00 “áéãéíéâ íÖã›çéä” 2 ÒÂËfl 04:00 “áéêäÄ ÇÖçÖêÄ” 06:00 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 06:30 “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” 07:00 “åìãúíîàãúåõ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”

èüíçàñÄ, 31 åÄü 08:00 “åìãúíîàãúåõ” 08:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” 09.00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ”, «éëéÅéÖ åçÖçàÖ» 10:00 “áéãéíéâ íÖã›çéä” 2 ÒÂËfl 11:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 11:08 “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 12:00 “èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 4 01:00 “áéêäÄ ÇÖçÖêÄ” 03:00 “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” 04:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:00 “èÖëçü ÉéÑÄ. ãìóòÖÖ” 05:15 “óÖãéÇÖä, äéíéêõâ åéãóÄã” 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” 08:00 “èÄìíàçÄ 6” îËÎ¸Ï 4 09:00 “áéãéíéâ íÖã›çéä” 3 ÒÂËfl 10:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” 11:00 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:30 “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ”

12:00 01:00 03:00 04:00 06:00 06:30 07:00

“èÄìíàçÄ-6” îËÎ¸Ï 4 “óÖãéÇÖä, äéíéêõâ åéãóÄã” “áéãéíéâ íÖã›çéä” 3 ÒÂËfl “ìçàäìå” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “åìãúíîàãúåõ”

08.00 09:20 10:15 10:30 11.00 11:30 12.00 12:30 01.00 02:45 03.00 04.00 05.30 06.00

“èêàåàíÖ íÖãÖÉêÄååì Ç ÑéãÉ” “åìãúíîàãúåõ” “ùãàíçõâ äÇÄêíÄã” “Äêí-çÄÇàÉÄíéê” «ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá» “ÜàÇéÖ ëãéÇé” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, “åÖÉÄèéãàë” “ùïé çÖÑÖãà” “ÅìãúÇÄêçõâ èÖêÖèã›í” “ùãàíçõâ äÇÄêíÄã” «ëíêÄçÄ à ãûÑà» “åÄíú à åÄóÖïÄ” “ùïé çÖÑÖãà” “ÇÖãàäàâ éÅåÄç.åìáÖâ ÇéÖççõï çÄÉêÄÑ” “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” “ÅìãúÇÄêçõâ èÖêÖèã›í” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “ÇÖãàäàâ éÅåÄç.àáåÖçàíú èéã èé èêàäÄáì êÄáÇÖÑäà” “åÄíú à åÄóÖïÄ” “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” “ëíÄêõâ çÄÖáÑçàä” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “åìãúíîàãúåõ”

ëìÅÅéíÄ, 1 àûçü

07.00 07:30 08:00 09.00 11:00 11:30 12:00 01:00 03:00 04:00 06:00 06:30 07:00

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 2 àûçü 08.00 09:15 09:45 10.00 10.30 11.00 12.00 12:30 01:00 02:45 03:00 04.00 05.30 06.00 07:00 07:30 08.00 09.00 11:00 11:30 12:00 01:00 03:00 04:00 06.00 06:30 07.00 07.30

“äéêéãú éãÖçú” “åìãúíîàãúåõ” “ùãàíçõâ äÇÄêíÄã” “ÄåÖêàäÄçëäàâ ãàäÅÖá” “ùïé çÖÑÖãà” «Ç çúû-âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå» “ëÖâóÄë Ç åàêÖ”, “åÖÉÄèéãàë” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “áÄâå›åëü ãûÅéÇúû” “ùãàíçõâ äÇÄêíÄã” “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” “íêà èãûë ÑÇÄ” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “ÇÖãàäàâ éÅåÄç.àáåÖçàíú èéã èé èêàäÄáì êÄáÇÖÑäà” “ùïé çÖÑÖãà” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “Ç çúû-âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå” “áÄâå›åëü ãûÅéÇúû” “êìëëäàâ ÄäñÖçí” “Äêí-çÄÇàÉÄíéê” “ÇÖãàäàâ éÅåÄç. ëéáÑÄíú íìçÉìëëäàâ åÖíÖéêàí” “íêà èãûë ÑÇÄ” “ëíêÄçÄ à ãûÑà” “ÄãÖäëÄçÑê çÖÇëäàâ” “ÉéêéÑëäàÖ ãÖÉÖçÑõ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” «åìãúíîàãúåõ» «åÖëíé ÇëíêÖóà»


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

27 åÄü - 2 àûçü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA íÖãÖäãìÅ äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 27 åÄü, èéçÖÑÖãúçàä 6:00 7:05 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:04 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

«ÑìÅêÄÇäÄ» “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “êéÅàç ÉìÑ” 49 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ìêÄ! ì çÄë äÄçàäìãõ!” “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ.” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. «ÑìÅêÄÇäÄ» “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” “êéÅàç ÉìÑ”.49 ÒÂËfl “ìêÄ! ì çÄë äÄçàäìãõ!” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ.” “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” “èêÖÑÄíÖãú” 8 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”. 8 ÒÂËfl “èÖèÖã îÖçàäëÄ” 10 ÒÂËfl “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” “èêÖÑÄíÖãú” 8 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”. 8 ÒÂËfl “èÖèÖã îÖçàäëÄ” 10 ÒÂËfl

28 åÄü, Çíéêçàä 6:00

“åÄêàü, åàêÄÅÖãÄ Ç íêÄçáàëíéêàà” 7:10 ”çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 8:00 “êéÅàç ÉìÑ”. 50 ÒÂËfl. 9:00 “íàåìê à ÖÉé äéåÄçÑÄ” 1 Ò 10:30 “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. 11:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” 1:10 ”çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ”

2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

“êéÅàç ÉìÑ”. 50 ÒÂËfl. “íàåìê à ÖÉé äéåÄçÑÄ” 1 Ò “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” “èêÖÑÄíÖãú” 9 ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”. 9 ÒÂËfl 11:00 “èÖèÖã îÖçàäëÄ” 11 ÒÂËfl 12:00 “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” 1:00 “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” 2:00 “èêÖÑÄíÖãú” 9 ÒÂËfl 3:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 4:00 “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”. 9 ÒÂËfl 5:00 “èÖèÖã îÖçàäëÄ” 11 ÒÂËfl

29 åÄü, ëêÖÑÄ 6:00 7:15 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:15 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00

“à Çéí èêàòÖã ÅìåÅé...” “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” “êéÅàç ÉìÑ”. 51 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “íàåìê à ÖÉé äéåÄçÑÄ” 2 Ò “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ“ ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “à Çéí èêàòÖã ÅìåÅé...” “çÄò ÑêìÉ èàòàóàíÄâ” “êéÅàç ÉìÑ”. 51 ÒÂËfl “íàåìê à ÖÉé äéåÄçÑÄ” 2 Ò “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” “èêÖÑÄíÖãú” 10 ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”. 10 ÒÂËfl “èÖèÖã îÖçàäëÄ” 12 ÒÂËfl “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!”

2:00 3:00 4:00 5:00

“èêÖÑÄíÖãú” 10 ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “”ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”. 10 ÒÂËfl “èÖèÖã îÖçàäëÄ” 12 ÒÂËfl

30 åÄü, óÖíÇÖêÉ 6:00 7:10 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:10 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“èéãóÄëÄ çÄ óìÑÖëÄ” “ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “êéÅàç ÉìÑ”. 52 ÒÂËfl “äéãúñÄ ÄãúåÄçáéêÄ” “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “èéãóÄëÄ çÄ óìÑÖëÄ” “ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” “êéÅàç ÉìÑ”. 52 ÒÂËfl “äéãúñÄ ÄãúåÄçáéêÄ” “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” “èêÖÑÄíÖãú” 11 ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3” 11 ÒÂËfl “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 1 Ò “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” “èêÖÑÄíÖãú” 11 ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3” 11 ÒÂËfl “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 1 Ò

31 åÄü, èüíçàñÄ 7:10

”ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” “ëäÄáäÄ é áéãéíéå èÖíìòäÖ” 8:00 “èéëãÖÑçàâ àá åéÉàäÄç”. 9:00 “åéêéáäé” 10:30 “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà” 11:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ”

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

27 åÄü - 2 àûçü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

“èÖêÇõâ äÄçÄã. ÇëÖåàêçÄü ëÖíú”̇ ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä, 27 åÄü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.25 15.20 15.45 16.35 17.20 18.00 19.10 20.00 21.00 21.30 23.25 0.00 1.00 2.15 3.10 4.15

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “íÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ” “èÓ͇ ¢ Ì ÔÓÁ‰ÌÓ” “ü ÔÓ‰‡˛ ̇ ‡Á‚Ó‰” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “Å˚‚¯‡fl ÊÂ̇”. “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” “èÓÁÌÂ” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “íÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ” “Å˚‚¯‡fl ÊÂ̇”.

6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.20 15.15 15.45 16.35 17.20 18.00 19.05 20.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “íÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ”. “èÓ͇ ¢ Ì ÔÓÁ‰ÌÓ” “ü ÔÓ‰‡˛ ̇ ‡Á‚Ó‰” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ”

Çíéêçàä, 28 åÄü

21.00 21.30 23.25 0.00 1.00 2.15 3.10 4.15

“ÇÂÏfl” “Å˚‚¯‡fl ÊÂ̇” “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” “ç‡ ÌÓ˜¸ „Îfl‰fl” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “íÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ” “Å˚‚¯‡fl ÊÂ̇”.

ëêÖÑÄ, 29 åÄü 6.25 íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” 10.00 çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) 10.45 “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” 11.10 “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” 12.05 “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” 13.00 “ÇÂÏfl” 13.25 “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” 14.20 “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” 115.15 “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” 15.45 “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” 16.35 “íÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ” 17.20 “èÓ͇ ¢ Ì ÔÓÁ‰ÌÓ” 18.00 “ü ÔÓ‰‡˛ ̇ ‡Á‚Ó‰” 19.05 “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” 20.00 “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” 21.00 “ÇÂÏfl” 21.30 èÂϸÂ‡. “èÓˆÂÒÒ” 23.25 “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” 0.00 “ë‚Ó·Ó‰‡ Ë ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¸” 1.00 “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” 2.15 “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” 3.10 “íÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ”. 4.15 èÂϸÂ‡. “èÓˆÂÒÒ”

óÖíÇÖêÉ, 30 åÄü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ”

14.20 15.15 15.45 16.35 17.20 18.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.25 0.00 1.00 2.15 3.10 4.15

“ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “ã˛·Ó‚¸ ·ÂÁ Ô‡‚ËΔ. 1 ÒÂËfl “èÓ͇ ¢ Ì ÔÓÁ‰ÌÓ” “ü ÔÓ‰‡˛ ̇ ‡Á‚Ó‰” “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl” “èÓˆÂÒÒ” “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” “èÓÎËÚË͇ “ “ч‚‡È ÔÓÊÂÌËÏÒfl!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ã˛·Ó‚¸ ·ÂÁ Ô‡‚ËΔ. 1 ÒÂËfl “èÓˆÂÒÒ”.

èüíçàñÄ, 31 åÄü 6.25 10.00 10.45 11.10 12.05 13.00 13.30 14.25 15.15 15.45 16.35 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.15 0.05 3.10 4.15 5.35

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “ÜËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÇÂÏfl” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÇÂÏfl ӷ‰‡Ú¸!” “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸Ëˆ‡!” “ã˛·Ó‚¸ ·ÂÁ Ô‡‚ËΔ. 2 ÒÂËfl “èÓ͇ ¢ Ì ÔÓÁ‰ÌÓ” “Ü‰Ë ÏÂÌfl” óÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “ÇÂÏfl” “Ñ‚Â Á‚ÂÁ‰˚” “ǘÂÌËÈ ì„‡ÌÚ” á‡Í˚Ú˚È ÔÓ͇Á. “ÅÓËÒ ÉÓ‰ÛÌÓ‚” “ã˛·Ó‚¸ ·ÂÁ Ô‡‚ËΔ 2-fl ÒÂËfl “ã˛·Ó‚¸˛ Á‡ β·Ó‚¸” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ”

6.30

“ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË”

ëìÅÅéíÄ, 1 àûçü

39

1:10

”ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” “ëäÄáäÄ é áéãéíéå èÖíìòäÖ” 2:00 “èéëãÖÑçàâ àá åéÉàäÄç”. 3:00 “åéêéáäé” 4:30 “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà” 5:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” 6:00 “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” 7:00 “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” 8:00 “èêÖÑÄíÖãú” 12 ÒÂËfl 9:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 10:00 “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”. 12 ÒÂËfl 11:00 “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 2 Ò 12:00 “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” 1:00 “åÄåéóäÄ, ü äàããÖêÄ ãûÅãû!” 2:00 “èêÖÑÄíÖãú” 12 ÒÂËfl 3:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 4:00 “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-3”.12 ÒÂËfl 5:00 “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 2 Ò

1 àûçü, ëìÅÅéíÄ 6:00 7:25

“àÇÄç ÑÄ åÄêúü” “ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” åÛθÚÙËθÏ. 8:00 “èéëãÖÑçàâ àá åéÉàäÄç”. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 9:00 “óíé Åõ íõ ÇõÅêÄã?” 10:30 “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. 11:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 12:00 “àÇÄç ÑÄ åÄêúü” 1:15 “ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” 2:00 “èéëãÖÑçàâ àá åéÉàäÄç”. 3:00 “óíé Åõ íõ ÇõÅêÄã?” 4:30 “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà”. 5:00 “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 6:00 “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” 7:00 “ñÇÖí èãÄåÖçà” 1-fl ÒÂËfl 8:00 “íÖãéïêÄçàíÖãú-4”.

MELOZIDE

Treatment for Hemorrhoids

9:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 10:00 “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-4” îËÎ¸Ï 1 11:00 “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 3 Ò 12:00 “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” 1:00 “ñÇÖí èãÄåÖçà” 1-fl ÒÂËfl 2:00 “íÖãéïêÄçàíÖãú-4”. 3:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 4:00 “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-4”. îËÎ¸Ï 1 5:00 “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 3 Ò

2 àûçü , ÇéëäêÖëÖçúÖ 6:00 7:25 8:00 9:00 10:30 11:00 12:00 1:25 2:00 3:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

“äéÉÑÄ ü ëíÄçì ÇÖãàäÄçéå” “ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” “èéëãÖÑçàâ àá åéÉàäÄç”. “èêÄáÑçàä çéÇéÉéÑçÖâ Öãäà” “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà” “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “äéÉÑÄ ü ëíÄçì ÇÖãàäÄçéå” “ëÄåõâ åÄãÖçúäàâ Éçéå” “èéëãÖÑçàâ àá åéÉàäÄç”. “èêÄáÑçàä çéÇéÉéÑçÖâ Öãäà” “îÄêïÄí - èêàçñ èÖêëàà” “ìêéäà íÖíìòäà ëéÇõ ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “ñÇÖí èãÄåÖçà” 2-fl ÒÂËfl “íÖãéïêÄçàíÖãú-4”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-4”. îËÎ¸Ï 1 “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 4 ÒÂ “êÖÅüíÄ àá çÄòÖÉé ÉéêéÑÄ” “ñÇÖí èãÄåÖçà” 2-fl ÒÂËfl “íÖãéïêÄçàíÖãú-4”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ÄÉÖçí çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà-4”. îËÎ¸Ï 1 “êìëëäéÖ ãÖäÄêëíÇé” 4 ÒÂ

Êàê èçáàâèòüñÿ îò ãåìîððîÿ?

"ü ÒÚ‡‰‡Î‡ „ÂÏÓÓÂÏ ‰‡‚ÌÓ. çË͇ÍË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë ‰‡Ê ÛÒÒÍËÂ Ò‚Â˜Ë Ì ÔÓÏÓ„‡ÎË. Å˚ÎÓ Ú‡ÍÓ ÒËθÌÓ ӷÓÒÚÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚‡˜ ÒÚ‡‚ËÎ ‚ÓÔÓÒ Ó· ÓÔÂ‡ˆËË. ü ÍÛÔË· "Melozide" Ë ËÁ·‡‚Ë·Ҹ ÓÚ ·ÓÎÂÈ Ë ¯Ë¯ÂÍ. ë‡‚ÌË· ÒÓÒÚ‡‚ "Melozide" Ë ‰Û„Ëı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Ë ÔÓÌfl·, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ˜Û‰Ó-ÎÂ͇ÒÚ‚Ó. Ä ˜Û‰ÂÒ-ÚÓ Ë ÌÂÚ. èÓÒÚÓ ‚ "Melozide" Ó·˙‰ËÌÂÌÓ ÒËθÌÂȯ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌË ̇Ó‰ÌÓÈ Ï‰ˈËÌ˚ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË - ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ̇ÚÛ‡Î¸Ì˚ Ú‡‚˚ Ë ÍÓÌË ÒÓ˜ÂÚ‡˛ÚÒfl Ò ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË. çÂωÎÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú ·Óθ, ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂ, ÛÏÂ̸¯‡˛Ú ÓÔÛıÓÎË Ë ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌË ‚ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. êËÚ‡ Ä." "Melozide" ‚ Ú˜ÂÌË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ÔË Î˜ÂÌËË ·ÓθÌ˚ı ‚ Ö‚ÓÔÂ. Ç ‡‚„ÛÒÚ 2007 „Ó‰‡ ÔÂÔ‡‡Ú ÔÓÒÚÛÔËΠ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÎÂ͇ÒÚ‚ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ·˚Î Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ì FDA (Food and Drug Administration).

$26,90

Ïëþñ äîñòàâêà $2,95 Ïðè çàêàçå äâóõ è áîëåå íàáîðîâ äîñòàâêà áåñïëàòíî

Âûïèøèòå ÷åê èëè ìàíè-îðäåð íà èìÿ “Melozide” è îòïðàâüòå ïî àäðåñó: MELOZIDE P.O. Box 11442 Norfolk, VA 23517  çàêàçå óêàæèòå Âàø àäðåñ è òåëåôîí.

Ïðèíèìàåì çàêàçû ïî êðåäèòíûì êàðòàì è áåñïëàòíîìó òåëåôîíó:

1-877-624-1284 èëè íà website: www.melozide.com 7.15 8.10 9.20 10.15 10.40 11.15 11.35 12.05 13.00 13.20 14.05 15.55 16.15 18.30 19.15 21.00 21.20 23.00 23.55 0.50 2.45 4.40 5.20

îËÎ¸Ï “ÑÓʉ˔ “ë β·ËÏ˚ÏË Ì ‡ÒÒÚ‡‚‡ÈÚÂÒ¸” “à„‡È, „‡ÏÓ̸ β·Ëχfl!” “ëϯ‡ËÍË. çÓ‚˚ ÔËÍβ˜ÂÌËfl” “ìÏÌˈ˚ Ë ÛÏÌËÍË” “ëÎÓ‚Ó Ô‡ÒÚ˚fl” “ëχ͔ “ÄÎÂÍ҇̉ Ä·‰ÛÎÓ‚. ë ÚÓ·ÓÈ Ë ·ÂÁ Ú·fl...” “ÇÂÏfl” “à‰Â‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ” “èÓÒΉÌflfl ‚ÒÚ˜‡” “Ö‡Î‡¯” “é·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ˜Û‰Ó” èÂϸÂ‡. “Ç˚‰ÛÏ˘ËÍ” “åÂÊ‰Û ìÊÂ Ë ÇÒ„‰‡”. ǘÂ Í 60-ÎÂÚ˲ ÄÎÂÍ҇̉‡ Ä·‰ÛÎÓ‚‡ “ÇÂÏfl” “ë„ӉÌfl ‚˜ÂÓÏ” “óÚÓ? ɉÂ? äÓ„‰‡?” “ÑéÅêé 5541” “ÇÂÏfl Ê·ÌËÈ” “äÓÎ΄˔ “ëÚ˛‡‰ÂÒÒ‡” “Ü‰Ë ÏÂÌfl”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 2 àûçü 6.25 7.15 8.35 10.00 10.25 10.35 11.30 11.45 12.30 13.00 14.00 14.50 15.45 16.00 16.50 18.15 19.10 21.00 22.00 23.30 1.10 2.50 4.45

îËÎ¸Ï “óÂÚ‚ÂÚ˚È Ô‡Ô‡” îËÎ¸Ï “ë‚ÂÒÚÌˈ˚” “èÓÂÍÚ “Äθه” “ÄÏÂÈÒÍËÈ Ï‡„‡ÁËÌ” “ëϯ‡ËÍË. èàç-ÍÓ‰” “á‰ÓÓ‚¸Â” “çÂÔÛÚ‚˚ Á‡ÏÂÚÍË” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “î‡ÁẨ‡” ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl” ë‰‡ Ó·ËÚ‡ÌËfl. “èÓÒΉÌflfl ‚ÒÚ˜‡” “Ö‡Î‡¯” “ÉÂÓ„ËÈ ÅÛÍÓ‚. àÓÌ˘Ì˚È ÑÓÌ äËıÓÚ” “Ñ‚ÓÂ Ë Ó‰Ì‡” “ÄÎËÏÂÌÚ˚: ÅÓ„‡Ú˚ ÚÓÊ Ô·ÚflÚ” “é‰ËÌ ‚ Ó‰ËÌ!” ãÛ˜¯Â ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl”. “é‰ËÌ ‚ Ó‰ËÌ!” ãÛ˜¯Â “Ö„Â¸” “ÑÓ·flÍË” îËÎ¸Ï “ÅÂÁÓÚˆÓ‚˘Ë̇” “äÓ„‰‡ Ë„‡ÂÚ Í·‚ÂÒËÌ”


www.vnovomsvete.com

40

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

3 - 9 àûçü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTN äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä 3 àûçü 6:00 6:30

11:10 11:35 12:30 1:00 1:45 2:45 3:40 4:30

åàê ëÖÉéÑçü éí «Ä» Ñé «ü»: çÖí èêÖÑÖãÄ ëéÇÖêòÖçëíÇì ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ áÄ ëíéãéå ë ÅÖêíéå Çìãîéå äéçíÄäí åéÑçõâ èêàÉéÇéê ëìÇéêéÇ. Äãúèàâëäàâ èéïéÑ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà Ç Åéâ àÑìí éÑçà ëíÄêàäà ÑàÄãéÉ çéÇéëíà ìäêÄàçõ ÅõÇòÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÇÖëíà êÖíêéëèÖäíàÇÄ äìåàêõ ùäêÄçÄ èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠêõÜÄü Ñ‡Ï‡ åàê ëÖÉéÑçü íêÖëí, äéíéêõâ ãéèçìã èéêéëüóúü ùíàäÄ ùçñàäãéèÖÑàü éíëíÖÉçàíÖ êÖåçà àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠêõÜÄü Ñ‡Ï‡ îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30

åàê ëÖÉéÑçü ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí äéçíÄäí íêÖëí, äéíéêõâ ãéèçìã.

7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 12:15 1:30 2:00 3:00 3:30 4:05 5:08 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00

Çíéêçàä 4 àûçü

èéêéëüóúü ùíàäÄ 12:40 àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí 1:00 êÖíêéëèÖäíàÇÄ ÇëíêÖóà ë àçíÖêÖëçõåà ãûÑúåà 1:30 çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà 2:00 èéíéåéä óàçÉàëïÄçÄ àãà äíé Çõ, Ñéäíéê ÅÄÑåÄÖÇ? 3:00 ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê 3:30 çéÇéëíà ìäêÄàçõ 4:05 ÅõÇòÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ 5:08 ÇÖëíà 6:00 éí «Ä» Ñé «ü»: çÖí èêÖÑÖãÄ ëéÇÖêòÖçëíÇì 6:30 áÑéêéÇõÖ çéÉà çÄ Çëû Üàáçú! 7:00 èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠ8:00 êõÜÄü Ñ‡Ï‡ 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 10:00 íêÖëí, äéíéêõâ ãéèçìã äéêàÑéêõ ÇãÄëíà 11:15 ùçñàäãéèÖÑàü 11:35 éíëíÖÉçàíÖ êÖåçà 12:30 àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí 1:00 ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ 1:45 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ 2:45 èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠ3:40 êõÜÄü Ñ‡Ï‡ 4:30 îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

ëêÖÑÄ 5 àûçü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30

åàê ëÖÉéÑçü ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí äéçíÄäí íêÖëí, äéíéêõâ ãéèçìã äéêàÑéêõ ÇãÄëíà 12:45 àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí 1:00 áÄ ëíéãéå ë ÅÖêíéå Çìãîéå 1:30 çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà 2:00 èéãÖíõ Ç äàçé à çÄüÇì

3:00 3:30 4:05 5:08 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ ÅõÇòÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÇÖëíà ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé-ÄçÉã. èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠêõÜÄü Ñ‡Ï‡ åàê ëÖÉéÑçü íêÖëí, äéíéêõâ ãéèçìã ëìèêìÜÖëíÇé, äÄä íéóçÄü çÄìäÄ 11:35 éíëíÖÉçàíÖ êÖåçà 12:30 àáêÄàãú èãûë.. äéçíÄäí 1:00 ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ 1:45 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ 2:45 èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠ3:40 êõÜÄü Ñ‡Ï‡ 4:30 îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

óÖíÇÖêÉ 6 àûçü 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30

åàê ëÖÉéÑçü ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí éëéÅéÖ åçÖçàÖ íêÖëí, äéíéêõâ ãéèçìã ëìèêìÜÖëíÇé, äÄä íéóçÄü çÄìäÄ 12:40 àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí 1:00 ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé-ÄçÉã. 1:30 çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà 2:00 äéíéÇëäàâ 3:00 áÑéêéÇõÖ çéÉà çÄ Çëû Üàáçú! 3:30 çéÇéëíà ìäêÄàçõ 4:05 ÅõÇòÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ 5:08 ÇÖëíà 6:00 ÑÖêÖÇé Üàáçà 7:00 èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠ8:00 êõÜÄü Ñ‡Ï‡ 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 10:00 Üìãàäà äÓωËfl

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

3 - 9 àûçü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “êíê èãÄçÖíÄ” äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä, 3 àûçü 5:00 9:00 10:30 11:05 12:00 12:25 13:15 14:00 14:30 14:50 15:35 15:40 16:25 17:10 17:25 17:50 18:30 19:15 20:00 20:20 20:35 22:10 23:00 23:20 0:10 0:55 1:40 2:15 3:25 3:40 4:10

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. “àÒ͇ÚÂÎË” “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” ÇÖëíà.ru “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà-ëèéêí. “ÇÖëíà +”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÂÏÂÈÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíà-åéëäÇÄ. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” íÂÎÂÒÂˇÎ. “Ñ‚˜‡Ú‡”. “êÓÒÒËfl ÏÓÎÓ‰‡fl”. 6-fl ÒÂËfl. “ÇÒfl êÓÒÒËfl” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ..

Çíéêçàä, 4 àûçü 5:00 “ìÚÓ êÓÒÒËË”. 9:00 íÂÎÂÒÂˇÎ. 10:30 “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ.

11:05 12:00 12:25 13:15 14:00 14:30 14:50 15:35 15:55 16:40 17:25 17:35 17:50 18:30 19:15 20:00 20:35 22:10 23:00 23:20 0:15 0:55 1:40 3:00 3:40 4:10

“é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” ÇÖëíà.ru “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà-ëèéêí. “ÇÖëíà +”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÂÏÂÈÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇΠíÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. “ëÔˆˇθÌ˚È ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ”. “凄Ëfl ÍËÌÓ” íÂÎÂÒÂˇÎ. “êÓÒÒËfl ÏÓÎÓ‰‡fl” 7-fl ÒÂËfl. “èflÏÓÈ ˝ÙË” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

ëêÖÑÄ, 5 àûçü 5:00 9:00 10:30 11:05 12:00 12:25 13:15 14:00 14:30 14:50

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ” ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “凄Ëfl ÍËÌÓ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl”

15:35 ÇÖëíà.ru 15:55 “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. 16:40 “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. 17:25 ÇÖëíà-ëèéêí. 17:35 “ÇÖëíà +”. 17:50 íÂÎÂÒÂˇÎ. 18:30 “ëÂÏÂÈÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” 19:15 “èflÏÓÈ ˝ÙË”. 20:00 ÇÖëíà. 20:35 íÂÎÂÒÂˇÎ. 22:10 íÂÎÂÒÂˇÎ. 23:00 ÇÖëíà. 23:20 “ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...” 0:10 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 0:55 íÂÎÂÒÂˇÎ. 1:40 “êÓÒÒËfl ÏÓÎÓ‰‡fl”. 8-fl ÒÂËfl. 3:00 “èflÏÓÈ ˝ÙË” 3:40 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 4:10 “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

óÖíÇÖêÉ, 6 àûçü 5:00 9:00 10:30 11:05 11:40 12:00 12:25 13:15 14:00 14:30 14:50 15:35 15:55 16:40 17:25 17:35

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. åÖëíçéÖ ÇêÖåü. ÇÖëíàåéëäÇÄ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇΠ“ë‡ÚË. çÂÒÍۘ̇fl Í·ÒÒË͇...” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ÑÂÎÓ ï. ëΉÒÚ‚Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl” ÇÖëíà.ru “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà-ëèéêí. “ÇÖëíà +”.

24—30 χfl 2013

11:35 12:30 1:00 1:45 2:45 3:30 4:30

éíëíÖÉçàíÖ êÖåçà àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èêàáêÄä ùãÖçõ êõÜÄü Ñ‡Ï‡ îÖÖêàü èìíÖòÖëíÇàâ

6:00 7:00 8:00 9:00 10:05 10:30 11:30 1:00 1:30 2:00 3:00 3:30 4:05 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 11:35 12:30 1:00 1:45 2:45 3:40 4:30

åàê ëÖÉéÑçü ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí äéçíÄäí Üìãàäà äÓωËfl ÑÖêÖÇé Üàáçà çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ÄÇÄçíûêàëíõ ÉêÄÜÑÄçëäéâ Çéâçõ ÉãÄÇÄ áÄ ÉãÄÇéâ çéÇéëíà ìäêÄàçõ ÅõÇòÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ ÇÖëíà ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ èìíÖÇéÑçÄü áÇÖáÑÄ èêàáêÄä ùãÖçõ êõÜÄü Ñ‡Ï‡ åàê ëÖÉéÑçü íéí ëÄåõâ äÄèãÄç íÓÍ - ¯ÓÛ éÅõäçéÇÖççõâ äéçñÖêí èêÄÇÑÄ ëäêõÇÄÖí ãéÜú àáêÄàãú èãûë... äéçíÄäí ÅãìÑçõÖ ÑÖíà ëÂÏÂÈ̇fl Ò‡„‡ ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ èêàáêÄä ùãÖçõ êõÜÄü Ñ‡Ï‡ îéêåìãÄ ãûÅÇà

6:00 6:55 8:00 9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 1:00 1:35

åàê ëÖÉéÑçü ëÄå ü - Çüíëäàâ ìêéÜÖçÖñ ÖÇêéçúûë íéí ëÄåõâ äÄèãÄç íÓÍ - ¯ÓÛ éÅõäçéÇÖççõâ äéçñÖêí èìíÖÇéÑçÄü áÇÖáÑÄ òäéãÄ ÑéäíéêÄ äéåÄêéÇëäéÉé Äãúèàçàëí Ñ‡Ï‡ ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ ãìóòàÖ ÄçÖäÑéíõ

17:50 18:30 19:15 20:00 20:35 22:10 23:00 23:20 0:45 1:35 3:00 3:40 4:10

íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÂÏÂÈÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà. “èÓ‰ËÌÓÍ” íÂÎÂÒÂˇÎ. “êÓÒÒËfl ÏÓÎÓ‰‡fl”. 9-fl ÒÂËfl “èflÏÓÈ ˝ÙË” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

5:00 9:00 10:30 11:05 12:00 12:25 13:15 14:00 14:30 14:50 16:05 16:50

“ìÚÓ êÓÒÒËË”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ”. íÓÍ-¯ÓÛ. “é Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ”. íÓÍ-¯ÓÛ. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “è‡‚Ó Ì‡ ‚ÒÚ˜۔. “ÖÙÓÒË̸fl. í‡ÂÊ̇fl β·Ó‚¸”. “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. ÇÖëíà-ëèéêí. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ëÂÏÂÈÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÇÖëíà. äÓ̈ÂÚ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Å·fl ÒÚÛ‰Ëfl” “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “åÓfl Ô·ÌÂÚ‡” “èflÏÓÈ ˝ÙË”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “í‡ÈÌ˚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚ˈ”. íÂÎÂÒÂˇÎ.

èüíçàñÄ 7 àûçü

ëìÅÅéíÄ 8 àûçü

èüíçàñÄ, 7 àûçü

17:35 17:45 18:30 19:15 20:00 20:20 21:55 23:30 0:15 1:05 2:40 3:00 3:40 4:10

ëìÅÅéíÄ, 8 àûçü 5:00 6:00 6:25

äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà. äÓ̈ÂÚ. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ.

2:00 3:00 4:05 5:00 5:30 6:00

èéêíêÖí ÑéäíéêÄ ÉÄòÖ ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì ÅõÇòÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ çéÇéëíà ìäêÄàçõ äéçíÄäí àáêÄàãú èãûë... ÄçÖäÑéí ë ÑéëíÄÇäéâ çÄ Ñéå 7:00 èêàáêÄä ùãÖçõ 8:00 êõÜÄü Ñ‡Ï‡ 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 9:35 ñÄêëäÄü éïéíÄ 11:40 èêÄÇÑÄ ëäêõÇÄÖí ãéÜú 12:35 òäéãÄ ÑéäíéêÄ äéåÄêéÇëäéÉé 1:00 ëÄå ü - Çüíëäàâ ìêéÜÖçÖñ 1:55 àáêÄàãú èãûë... ÄçÖäÑéí ë ÑéëíÄÇäéâ çÄ Ñéå 2:55 èêàáêÄä ùãÖçõ CÂˇΠ3:50 êõÜÄü Ñ‡Ï‡ 4:40 éêÖã à êÖòäÄ

ÇéëäêÖëÖçúÖ 9 àûçü 6:00 6:30 6:55 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 1:00 1:30 2:00 3:00 4:15 5:05 6:00 7:00 8:00 9:00 9:30 10:30 11:00 11:35 12:45 1:45 2:45 3:40 4:30 5:00

åàê ëÖÉéÑçü ãìóòàÖ ÄçÖäÑéíõ ëÄå ü - Çüíëäàâ ìêéÜÖçÖñ ÖÇêéçúûë éí «Ä» Ñé «ü»: çÖí èêÖÑÖãÄ ëéÇÖêòÖçëíÇì éëíéêéÜçé, åéÑÖêç! áÄ ëíéãéå ë ÅÖêíéå Çìãîéå ñÄêëäÄü éïéíÄ óíé çéÇÖçúäéÉé? ãÖ ïÄàå èéëãÖÑçàâ ÉÖíåÄç ÇÖëíà çÖÑÖãà ÅõÇòÄü åÂÎÓ‰‡Ï‡ àáêÄàãú èãûë... çéëíÄãúÉàü èêÖëë äãìÅ èêàáêÄä ùãÖçõ êõÜÄü Ñ‡Ï‡ åàê ëÖÉéÑçü åéÑçõâ èêàÉéÇéê äìåàêõ ùäêÄçÄ éëíéêéÜçé, åéÑÖêç! èêÄÇÑÄ ëäêõÇÄÖí ãéÜú ëÄå ü - Çüíëäàâ ìêéÜÖçÖñ èêÖëë äãìÅ èêàáêÄä ùãÖçõ êõÜÄü Ñ‡Ï‡ óíé çéÇÖçúäéÉé? íéí ëÄåõâ äÄèãÄç íÓÍ - ¯ÓÛ

6:55 7:25 8:10 8:50 9:15 9:40 10:25 12:00 12:45 13:15 14:45 15:30 16:10 16:50 18:25 20:00 20:40 22:10 23:45 0:35 2:00 3:25

“ëÛ··ÓÚÌËÍ”. “àÒ͇ÚÂÎË”. “óÂÌ˚ ‰˚˚. ÅÂÎ˚ ÔflÚ̇”. “è·ÌÂÚ‡ ÒÓ·‡Í”. “ÉÓÓ‰ÓÍ”. чȉÊÂÒÚ ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì. “óÂÒÚÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸” “Ä·ÒÓβÚÌ˚È ÒÎÛı” íÂÎÂÒÂˇÎ. äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà Ç ëìÅÅéíì. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ãËÌËfl ÊËÁÌË” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. äÓ̈ÂÚ.

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 9 àûçü 5:00 6:00 6:25 6:55 8:25 9:05 9:30 10:00 10:25 12:00 13:30 13:45 15:15 16:00 16:50 18:25 20:00 21:20 22:50 0:20 1:55 3:25

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ë‡Ï Ò· ÂÊËÒÒÂ”. “ëÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡ èÂÚÓÒfl̇”. “ìÚÂÌÌflfl ÔÓ˜Ú‡”. “Ç ÏË ÊË‚ÓÚÌ˚ı”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà çÖÑÖãà. “ÇÒfl êÓÒÒËfl”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “Ç·ÒÚ¸ Ù‡ÍÚ‡”. “êÓχÌÚË͇ ÓχÌÒ‡” íÂÎÂÒÂˇÎ. äÓ̈ÂÚ. ÇÖëíà çÖÑÖãà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÇÓÒÍÂÒÌ˚È ‚˜Â Ò Ç·‰ËÏËÓÏ ëÓÎÓ‚¸Â‚˚Ï”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. äÓ̈ÂÚ.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

27 åÄü - 2 àûçü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “NTV ÄåÖêàäÄ” Cablevision - 254 • RCN - 116 • Time Warner - 523 • Comcast - 596 • Dish Network - 740

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä 27 åÄü 06:00 08:30 09:00 09:20 10:10 11:00 11:25 12:15 01:00 01:45 02:35 03:25 04:10 05:10 06:10 07:00 07:20 07:40 08:30 09:00 10:45 12:40 01:00 01:30 02:20 03:10 05:00

«çíÇ ìíêéå» «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «ëÖÉéÑçü» «ãìóòàâ ÉéêéÑ áÖåãà» «ÇëÖ ÇäãûóÖçé» 66-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «íÄàçëíÇÖççÄü êéëëàü» «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 9-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ. ÇéáÇêÄôÖçàÖ» 25-fl Ë 26-fl Ò. «èÄìíàçÄ-6» 9-fl Ë 10-fl Ò. «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 9-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» áçÄäà ëìÑúÅõ» 13-fl Ë 14-fl Ò. «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

Çíéêçàä 28 åÄü 06:00 08:25 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:25 12:10 01:40 02:35 04:10 05:10 06:10 07:00 07:20 07:40 08:30 09:00 10:45 12:40 01:00

«çíÇ ìíêéå» «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» «ëÖÉéÑçü» «ÖÑàå ÑéåÄ» «ÅàáçÖë-äãìÅ»» «ÇëÖ ÇäãûóÖçé» 67-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ. ÇéáÇêÄôÖçàÖ» 25-fl Ë 26-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èÄìíàçÄ-6» 9-fl Ë 10-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 10-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ. ÇéáÇêÄôÖçàÖ» 27-fl Ë 28-fl Ò. «èÄìíàçÄ-6» 11-fl Ë 12-fl Ò. «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ»

01:30 02:20 03:10 05:00

«áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 10-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «áçÄäà ëìÑúÅõ» 15 Ë 16fl Ò. «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

06:00 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:25 12:10

«çíÇ ìíêéå» «óìÑé íÖïçàäà» «ëÖÉéÑçü» «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ÇëÖ ÇäãûóÖçé» 68-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ. ÇéáÇêÄôÖçàÖ» 27-fl Ë 28-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èÄìíàçÄ-6» 11-fl Ë 12-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå». «ëÖÉéÑçü» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 11-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ. ÇéáÇêÄôÖçàÖ» 29-fl Ë 30-fl Ò. «èÄìíàçÄ-6» 13-fl Ë 14-fl Ò. «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 11-fl Ò. «Ñé ëìÑÄ» «áçÄäà ëìÑúÅõ» 17 Ë 18 Ò. «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

ëêÖÑÄ 29 åÄü

01:40 02:35 04:10 05:10 06:10 07:00 07:20 07:40 08:30 09:00 10:45 12:40 01:00 01:30 02:20 03:10 05:00

óÖíÇÖêÉ 30 åÄü 06:00 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:25 12:10 01:40 02:35 04:10 04:30 05:10 06:10 07:00 07:20 07:40

«çíÇ ìíêéå» «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» «ëÖÉéÑçü» «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ÇëÖ ÇäãûóÖçé» 69-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ. ÇéáÇêÄôÖçàÖ» 29-fl Ë 30-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èÄìíàçÄ-6» 13-fl Ë 14-fl Ò. «ÅàáçÖë-äãìÅ.ECTACO «àï çêÄÇõ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «ÅàáçÖë-äãìÅ. RAConsulting» «áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 12-fl Ò.

01:40 02:35 04:10 05:10 06:10 07:00 07:20 07:40 08:30 09:00 09:30 11:10 11:50 12:40 01:00 01:30 02:00 03:05 04:40 05:00

«çíÇ ìíêéå» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «ëÖÉéÑçü» «áéãéíÄü èõãú» «ÅàáçÖë-äãìÅ.RAConsulting» «ÇëÖ ÇäãûóÖçé» 70-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» «Ñé ëìÑÄ» «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ.Ç éáÇêÄôÖçàÖ» 31-fl Ë 32-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èÄìíàçÄ-6» 15-fl Ë 16-fl Ò. «ëìÑ èêàëüÜçõï» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ» «ÉéÇéêàå à èéäÄáõÇÄÖå» «ëÖÉéÑçü» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «ÄÑÇéäÄí-2» 37-fl Ë 38-fl Ò. «òäéãÄ áãéëãéÇàü» «éóçÄü ëíÄÇäÄ» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» «Ñé ëìÑÄ» «áçÄäà ëìÑúÅõ-2» 1-fl Ë 2-fl Ò. «óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ» «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

ëìÅÅéíÄ 1 àûçü 06:00 06:20 07:10 08:00 08:20 08:30 09:10 09:30 10:00 10:30 11:00 11:20

«ëÖÉéÑçü» «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» «éóçÄü ëíÄÇäÄ» «ëÖÉéÑçü» «ÑÖíëäéÖ ìíêé çÄ çíÇ» «òäéãÄ áãéëãéÇàü» «ÅàáçÖë-äãìÅ» «ëåéíê» «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» «èéÖÑÖå,èéÖÑàå!» «ëÖÉéÑçü» «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ»

____

‹ ‰Óχ, ÛÎˈ‡

___

䂇ÚË‡

____

___

11:50 «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» 12:20 «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» 12:50 «ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ-2» 01:40 «çÄòà Ò ã¸‚ÓÏ çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» 02:20 «ëÇéü àÉêÄ» 03:00 «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä» 03:50 «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë» 04:45 «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» 05:20 «èêÖÑóìÇëíÇàÖ» 5-fl Ë 6-fl Ò. 07:00 «ëÖÉéÑçü» 07:15 «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» 08:10 «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» 09:00 «ãìó ëÇÖíÄ» 09:30 «êÖÄäñàü ÇÄëëÖêåÄçÄ» 10:00 «êéáõëäçàä» 1-fl Ë 2-fl Ò. 11:40 «åìáõäÄãúçõâ êàçÉ çíÇ» 01:00 «ëåéíê» 01:30 «åÖÑàñàçëäàÖ íÄâçõ» 02:00 «èéÖÑÖå,èéÖÑàå!» 02:30 «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» 03:00 «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» 03:30 «ÉéíéÇàå ë ÄãÖäëÖÖå áàåàçõå» 04:00 «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» 04:50 «ãìó ëÇÖíÄ» 05:25 «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú»

ÇéëäêÖëÖçúÖ 2 àûçü 06:00 «ëÖÉéÑçü» 06:15 «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä» 07:05 «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë»

6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉Âθ) — ‚Ò„Ó-̇‚ÒÂ„Ó $22

08:15 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 01:00 01:50 02:35 03:15 03:50 04:45 05:20 07:00 08:00 08:40 09:35 10:20 12:00 12:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:20 03:50 04:30 05:25

«çÄòà Ò ã¸‚ÓÏ çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» «ëäÄáäà ÅÄÜÖçéÇÄ» «ÄäÄÑÖåàü äêÄëéíõ» èÂϸÂ‡. «ùäëäãûáàÇ» «óìÑé íÖïçàäà» «ëÖÉéÑçü. àíéÉéÇÄü èêéÉê. ë ä.èéáÑçüäéÇõå» «ÖÑàå ÑéåÄ» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ-2» «íÄàçëíÇÖççÄü êéëëàü» «ëÇéü àÉêÄ» «àï çêÄÇõ» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «áéãéíÄü èõãú» «èêÖÑóìÇëíÇàÖ» 7-fl Ë 8-fl Ò. «ëÖÉéÑçü.àíéÉéÇÄü èêéÉê. ë ä.èéáÑçüäéÇõå» «óàëíéëÖêÑÖóçéÖ èêàáçÄçàÖ» «ñÖçíêÄãúçéÖ íÖãÖÇàÑÖçàÖ» «ÜÖãÖáçõÖ ãÖÑà» «êéáõëäçàä» 3-fl Ë 4-fl Ò. «óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ» «óìÑé íÖïçàäà» «ëèÄëÄíÖãà» «ÄäÄÑÖåàü äêÄëéíõ» «ÖÑàå ÑéåÄ» «íÄàçëíÇÖççÄü êéëëàü» «èÖêÇÄü èÖêÖÑÄóÄ» «àï çêÄÇõ» «ÑÄóçõâ éíÇÖí» «áéãéíÄü èõãú»

ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Á‡ Ô‰Â·ÏË ëòÄ: ä‡Ì‡‰‡:

6 ÏÂÒ. — $55 (US) 12 ÏÂÒ. — $110 (US) éÒڇθÌÓÈ ÏË: 6 ÏÂÒ. — $125 (US) 12 ÏÂÒ. — $260 (US)

ÑÎfl Ê·˛˘Ëı ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ “Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” 1-Ï Í·ÒÒÓÏ ‚ ÍÓÌ‚ÂÚÂ: ÑÎfl ÊËÚÂÎÂÈ ¯Ú‡ÚÓ‚ 縲-âÓÍ, ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ç¸˛-ÑÊÂÒË, äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $130 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $66

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $104 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $54

áaÔÓÎÌËÚ ÔË·„‡ÂÏ˚È ÍÛÔÓÌ (ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË), ‚˚Ô˯ËÚ χÌË-Ó‰Â ËÎË ˜ÂÍ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒÛÏÏÛ Ì‡ ËÏfl NYM Publishing LLC Ë ÓÚÔ‡‚¸Ú ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

òÚ‡Ú

íÂÎÂÙÓÌ

E-mail

____

V Novom Svete, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY 10004

__ ̇ ÒÛÏÏÛ $

èË·„‡˛ ˜ÂÍ (χÌË-Ó‰Â) ‹ óËÒÎÓ

éíäêõíàÖ äéêèéêÄñàâ ÑÎfl Çé ÇëÖï òíÄíÄï ÄåÖêàäà ‡„ÂÌÚÓ‚ ÒÔˆˇθÌ˚ Tel/Fax: (718) 765-1614 • www.alpha-idl.com 265 80 Street Brooklyn, NY 11209 ˆÂÌ˚!

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $39

̇ 12 ÏÂÒflˆÂ‚

àÏfl

Zip Code

Money order to Alpha

ìÒÎÓ‚Ëfl ÔÓ‰ÔËÒÍË Ó˜Â̸ ÔÓÒÚ˚:

èÓ¯Û ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ

___

àÏfl, Ù‡ÏËÎËfl. ĉÂÒ, ÚÂÎÂÙÓÌ. чڇ ÓʉÂÌËfl. ëÚ‡Ì‡ ÓʉÂÌËfl èÓÎ (M) (F). ñ‚ÂÚ „·Á êÓÒÚ èÓ‰ÔËÒ¸ äÓÔËfl Ô‡‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ 10. îÓÚÓ„‡ÙËfl (Ô‡ÒÔÓÚÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡)

“Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ Ì‡ ‰ÓÏ.

̇ „‡ÁÂÚÛ «Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ»

ÉÓÓ‰

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

èüíçàñÄ 31 åÄü 06:00 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:25 12:10

Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË

̇ 6 ÏÂÒflˆÂ‚

åÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ ‚Ó‰ËÚÂθÒÍË Ô‡‚‡ - $50 ì‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌˠ΢ÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÒÂı ¯Ú‡ÚÓ‚ - $40 á‡ÏÂÌËÚÂθ Social Security - $120 ÇëÖ áÄ éÑàç ÑÖçú ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ ÔÓ˜Ú Á‡ÔÓÎÌËÚ ‡ÌÍÂÚÛ

08:30 «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» 09:00 «ìóàíÖãú Ç áÄäéçÖ. ÇéáÇêÄôÖçàÖ» 31-fl Ë 32-fl Ò. 10:45 «èÄìíàçÄ-6» 15-fl Ë 16-fl Ò. 12:40 «ÅàáçÖë-äãìÅ.RAConsulting» 01:00 «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» 01:30 «áÄôàíÄ äêÄëàçÄ-3» 12-fl Ò. 02:20 «Ñé ëìÑÄ» 03:10 «áçÄäà ëìÑúÅõ» 19 Ë 20 Ò. 05:00 «èêéäìêéêëäÄü èêéÇÖêäÄ»

äìèéç èÓ¯Û ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÏÂÌfl

41

èÓ‰ÔËÒ¸

___

éÙÓÏÎflÂÏ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (212) 482-0303 èêàçàåÄÖå ÇëÖ ÇàÑõ äêÖÑàíçõï äÄêí

ÑéêéÉàÖ èéÑèàëóàäà! å˚ Ó˜Â̸ ÔÓÒËÏ ‚‡Ò Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ÔӉ΂‡Ú¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ „‡ÁÂÚÛ "Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚÂ", ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÂÂ˚‚‡ ‚  ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, Á‡ ‰‚ Ì‰ÂÎË ‰Ó ËÒÚ˜ÂÌËfl ÒÓ͇ ÔÓ‰ÔËÒÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÁÏÂÌÂÌËfl LJ¯Â„Ó ‡‰ÂÒ‡ (‰‡Ê ÌÓÏÂ‡ Í‚‡ÚË˚), ÔÓÒËÏ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ÔÓ˜ÚÛ, ÌÓ Ë Ì‡Ï, ‚ „‡ÁÂÚÛ. íÂÎ. (212) 0482-0303 Fax: (212) 482-0370 , Ö-mail: subscribe@vnsnews.com


www.vnovomsvete.com

42

24—30 χfl 2013

ëìèÖêäêéëëÇéêÑ

VIRA Tours Inc.

ÄÇàÄÅàãÖíõ, äêìàáõ, ÇëÖ ÇàÑõ èìíÖòÖëíÇàâ, VACATION PACKAGES, Çàáõ

èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 2. ä·ÒÒ˘ÂÒ͇fl ÓÔÂÂÚÚ‡, ҉·‚¯‡fl Í˚·Ú˚ÏË ÒÎÓ‚‡ «ÅÂÁ ÊÂÌ˘ËÌ ÊËÚ¸ ÌÂθÁfl ̇ Ò‚ÂÚ». 5. ãËÌËfl, Ó„‡Ì˘˂‡˛˘‡fl Ô‰ÏÂÚ Ë ‰‡˛˘‡fl Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó Â„Ó ÙÓÏÂ. 10. ïË˘Ì‡fl Íӯ͇ ‚ ÎÂÒ‡ı ÄÏÂËÍË. 15. é·˘‡„‡, „‰Â ÏÌÓ„Ó ı˛Í‡˛Ú. 18. á‚ÂÁ‰‡ ÉÓÎÎË‚Û‰‡ ËÁ ·˚‚¯Ëı ·ÓÍÒÂÓ‚. 19. á‡ÍÎË̇ÌË ÓÚ ·ÓÎÂÁÌË. 20. ä‡ÎËÍ Ì‡ ·‰ÓÌË ÉÛÎÎË‚Â‡. 21. óÚÓ ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ Í‡Ê‰‡fl ËÁ Á‚ÂÁ‰ ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ Ù·„Â? 22. ü„Ó‰‡, ‚ ̇Á‚‡ÌËË ÍÓÚÓÓÈ ÒÔflÚ‡ÎÓÒ¸ ËÏfl ‰Â‚Ó˜ÍË. 24. Ç·‰ËÒ·‚ Ñ‚ÓʈÍËÈ ‚ ˝Í‡ÌËÁ‡ˆËË Óχ̇ ܲÎfl ÇÂ̇. 25. üχ, ‚˚˚Ú‡fl ·ÓȈ‡ÏË ‚ ˆÂÎflı Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚. 26. í‡ÔÂÁ‡, ÔÓÒΠÍÓÚÓÓÈ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û ÚËıËÈ ˜‡Ò ÒΉÛÂÚ. 27. é‰ÌÓ ËÁ ̇Á‚‡ÌËÈ ÓÚfl‰Ó‚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı Ô‡ÚËÁ‡Ì ‚Ó ‚Â-Caribbean, Mexico, Europe, Exotics ùÍÓÌÓÏ˘ÌÓ, ̇‰ÂÊÌÓ, Û‰Ó·ÌÓ • ëäàÑäà ‚ÒÂÏ ÒÚ‡¯Â 50. • êÖçéÇÄñàà, èêéÑãÖçàÖ çÄñàéçÄãúçõï èÄëèéêíéÇ 1(347) 702-9965, 1(347) 702-7124

ebleyman@yahoo.com

Ïfl ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. 28. ç„Ӊ̇fl ‚¢¸ (ÔÓ Ç.Ñ‡Î˛). 29. ÉÓÌӘ̇fl ÎӉ͇ ‰Îfl ‡Í‡‰ÂÏ˘ÂÒÍÓÈ „·ÎË. 31. «ã˛·Ë ·ÎËÊÌ„Ó, ÌÓ Ì ‰‡‚‡ÈÒfl ÂÏÛ ‚ ...!» (äÓÁ¸Ï‡ èÛÚÍÓ‚). 34. ïÓÎÎ, „‰Â ÓÊˉ‡˛Ú ÚÂÚ¸Â„Ó Á‚ÓÌ͇. 36. àÏÔÂËfl ŇÚ˚fl Ì ÔÓÒÚ‡fl, ‡ «áÓÎÓÚ‡fl». 37. åËÌˇڲ̇fl ÎÓ¯‡‰Í‡, ͇ڇ˛˘‡fl ‰ÂÚÂÈ ‚ Ô‡ÍÂ. 38. äÚÓ Ò͇Á‡Î Ù‡ÁÛ: «çË ‰Ìfl ·ÂÁ ÒÚÓ˜ÍË»? 40. èÓÎÛÒ„ÌË‚¯ËÈ ÔÂ̸. 41. íˉˆ‡Ú¸ ‰ÌÂÈ Ì‡ ÒÍÎÓÌ ÓÒÂÌË. 45. üÍËÈ ÓËÂÌÚË ‰Îfl ÚÛËÒÚ‡, Ë˘Û˘Â„Ó ‚˚ıÓ‰ ËÁ Ô¢Â˚. 47. ÑÓθ͇ ˜ÂÒÌÓ͇. 48. àÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÎË͂ˉËÛ˛˘ËÈ ‡·ÓÚÛ ÏÓÎÓÚ͇. 49. ç‡Ï‡Ú˚‚‡ÌË ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ̇ ÍÓÎÂÒ‡. 51. ä‡Ò͇ ‰Îfl ÓÍÓÌÌ˚ı ‡Ï. 52. åÂʉÓÛÒӷ̇fl ‚‡Ê‰‡. 55. ì „ÛÁËÌ: ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ӷ‡˘ÂÌË ÏÛʘËÌ˚ Í ÏÛÊ-

˜ËÌÂ. 56. äÛÓÚ ‰Îfl ·flÚÌË Ì‡ óÂÌÓÏ ÏÓÂ. 57. 臉ÍËÈ Ì‡ Ô‡‰‡Î¸ ıˢÌËÍ. 58. ç‡ÒÂÍÓÏÓÂ, ‰Ó҇ʉ‡˛˘Â ÎÂÚÓÏ ·ÛÂÌ͇Ï. 60. àÏfl „·‚˚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÒÍËÔ˘Ì˚ı χÒÚÂÓ‚ ÄχÚË. 64. ÑÂÎË͇ÚÂÒ Ò ÍίÌflÏË. 69. äÛÔÌÂȯËÈ Ë̉ÂÈÒÍËÈ Ì‡Ó‰ åÂÍÒËÍË. 71. ëÓ„‚‡˛˘ËÈ ÍÂÔÍËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ. 72. äËÚ‡ÈÒ͇fl Í‡ÔË‚‡, ˜¸Â ‚ÓÎÓÍÌÓ Ë‰ÂÚ Ì‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ‚˚Ò¯Â„Ó ÒÓÚ‡ ·Ûχ„Ë. 73. óÚÓ Á‡Ê„ÎË ÎËÒ˘ÍË ‚ «èÛÚ‡Ìˈ» äÓÌÂfl óÛÍÓ‚ÒÍÓ„Ó? 75. å˯͇ ̇ ˝‚͇ÎËÔÚÂ. 76. è‡ËÊÒ͇fl Âʉ̂̇fl ‚˜ÂÌflfl „‡ÁÂÚ‡. 78. äÌflÁ¸, ˜ÚÓ ÔËÌflÎ ÒÏÂÚ¸ «ÓÚ ÍÓÌfl Ò‚Ó„ӻ. 79. ëÚÓ„ËÈ Á‡ÔÂÚ ÔÂ‚Ó·˚ÚÌÓ„Ó ‚Óʉfl. 81. íÓÌËÁËÛ˛˘ËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ ‚ ÚÛÍÂ. 82. äÓ̘ËÍ ÍÂÒÚˆ‡ Û ÔÚˈ. 83. åÛÁ˚͇θ̇fl «‚ËÁËÚ͇» ûËfl ãÓÁ˚. 85. ä‡ÍÓÈ ÏÂÚ‡ÎΠӷ·‰‡ÂÚ ·‡ÍÚÂˈˉÌ˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË? 89. å‡ÚÓÒÍËÌ: «ìÒ˚, ... Ë ı‚ÓÒÚ — ‚ÓÚ ÏÓË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚!» 90. ŇÈ͇, ÍÓÚÓÛ˛ «Ú‡‚flÚ» ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ÂÒÂθ˜‡ÍÓ‚. 91. àڇθflÌÒÍËÈ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ. ÑÓ͇Á‡ÌÓ: ÓÌ Ì Ô˚Ú‡ÎÒfl ÓÚ‡‚ËÚ¸ åÓˆ‡Ú‡ fl‰ÓÏ. 92. «äÓβ˜Í‡» ̇ ı‚ÓÒÚ ÒÍÓÔËÓ̇. 93. ÅÓθ¯ÓÈ Ó„ÓÊÌ˚È Ï¯ÓÍ. 94. ë·‰ÍËÈ ÙË̇ΠÚ‡ÔÂÁ˚. 95.

Å¯¸ ‚ ·‡Î‡ÌÒÂ, ÔÓ·ËÚ‡fl ·Â„Î˚Ï Í‡ÒÒËÓÏ. 96. éÔÚË͇, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ éÌ„ËÌ Ó·ÓÁ‚‡Î ‰‡Ï. èÓ ‚ÂÚË͇ÎË: 1. ë‡Ï‡fl ‚˚ÒÓ͇fl ÚӘ͇ ÍÓ‡·Îfl. 2. éÔÚ˘ÂÒÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò‚ÂÚ‡. 3. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÔÓÒ¢ÂÌË Ú‡Ú‡ ÒÚÓËÎÓ ÓÍÓ‚˚Ï. 4. àÁ‚˜Ì˚ ÒÓÔÂÌË͇ ÚÓË. 6. èÓfl‰ÓÍ ‚ ÒΉӂ‡ÌËË. 7. î‡ÌˆÛÁÒÍÓ Í‡ÒÌÓ ‚ËÌÓ. 8. ç‡ Â ͇ÔÓÚ ˜ÂÚ˚ ÍÓθˆ‡. 9. êÂÎË„Ëfl, Ì ʇÎÛ˛˘‡fl ‚ËÌÓ. 11. äÓÏ ÌËı ÔÓÎÂÚ‡ˇÚÛ ·Óθ¯Â ÚÂflÚ¸ ̘„Ó. 12. ïËÒÚˇÌÒÍÓ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ Ò Ô˘‡˘ÂÌËÂÏ. 13. êÓ·ÓÚ-«Ó·ÓÓÚÂ̸». 14. óÂÎÓ‚ÂÍ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó Ó‰Ì‡ ÌÓ„‡ ÍÓÓ˜Â. 16. çÂ‡ÁÎۘ̇fl ÒÔÛÚÌˈ‡ ‡‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë ·‡ÚÒÚ‚‡. 17. á‚ÛÍÓ‚‡fl Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËfl «ÄÌÚËÎÓÔ˚ ÉÌÛ». 23. Ñ‚ËÊÂÌË Û͇ÏË, Í˚θflÏË. 29. «ÄÏÂË͇ÌÒ͇fl ‚ÓÌ˛˜Í‡» ̇ flÁ˚Í ÁÓÓÎÓ„Ó‚. 30. ëÍÓÔÎÂÌË ÎÂÚ‡˛˘Ëı ̇ÒÂÍÓÏ˚ı. 31. èÓÒÚÂθ, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ˜Ë˛Ú ‚ ·ÓÁÂ. 32. ë‡Ï‡fl ÍÛÔ̇fl Ë̉ËÈÒ͇fl ÍÓ·‡. 33. êˉ, ÌÓ Ì ÔËÒ‡ÚÂθ. 35. èÓÂÁ‰Í‡ Ò ˆÂθ˛ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ „ÛÁ. 39. ä‡ÈÌflfl ÒÚÂÔÂ̸ ۉ˂ÎÂÌËfl. 42. è‰‡‚¯ËÈ

Ò‚ÓËı ‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚. 43. êÂÁÍÓ ԇ‰ÂÌË ÍÓ‚flÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl. 44. «ëÚÓÈ» ËÁ Úˉˆ‡ÚË ÚÂı ·ÛÍ‚. 46. ÇÂÏfl ÔÓ·ÛʉÂÌËfl ÔËÓ‰˚ ÓÚ ÁËÏÌÂÈ ÒÔfl˜ÍË. 50. ç‡‚ÒÚ‚ÂÌ̇fl ͇Ú„ÓËfl, ÌÂÁ̇ÍÓχfl Ňχβ. 53. ÉÓÁÓ‚ÓÈ Á‡˘ËÚÌËÍ Ì‡ Í˚¯Â. 54. çÓχ Ò̇fl‰Ó‚ ‰Îfl ÓÛ‰Ëfl. 55. åÁ‰‡ Á‡ Ì‚ÂÒÚÛ. 59. Üˆ Û ‰‚ÌËı ÍÂθÚÓ‚. 61. èÓ˜ÚËÚÂθÌÓ ÔËÒ‰‡ÌË ÙÂÈÎËÌ˚. 62. é‰ÌÓ ËÁ Í·ÒÒ˘ÂÒÍËı ËÁ˜ÂÌËÈ Ï·‰Â̈‡. 63. «ê‡Ú¸» íËÏÛ‡ ‚ ÔÓ‚ÂÒÚË Ä͇‰Ëfl ɇȉ‡‡. 65. Ñ‚ÌÂËÏÒÍËÈ ‚·‰˚͇ ÏÂÚ‚˚ı. 66. ìÊËÌ ‰Îfl ËÁ·‡ÌÌ˚ı. 67. äÓÏÓ‚‡fl ÍÛθÚÛ‡. 68. ç‡ÔËθÌËÍ ‰Îfl ‡·ÓÚ ˛‚ÂÎËÌÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚË. 69. èÓ‰ÁÂÏÌÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó ÏÂÚ‚˚ı. 70. í˚Òfl˜‡ ÏËÎΡ‰Ó‚. 74. Ç ·ËÚ‚Â Á‡ ͇ÍÓÈ „ÓÓ‰ ÔÓÒ·‚Ë·Ҹ ܇Ì̇ ‰`ÄÍ? 77. àڇθflÌÒÍËÈ ÍÎÛ·, „‰Â Ë„‡Î å‡‡‰Ó̇. 80. á‰ÂÒ¸ ÂÍ ÔËıÓ‰ËÚ ÍÓ̈. 81. íÂÚÂ‚-҇ψ Ò Ô͇ۘÏË ı‚ÓÒÚÓ‚˚ı ÔÂ¸Â‚. 84. «Ä¯ËÌ» ÒËÚˆ‡ ‚ χ„‡ÁËÌ ̇¯Ëı ‰ÌÂÈ. 86. ä‡ÍÓÈ Ï‡ÍË ·˚ÎË ÔÂ‚˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍË ڇÍÒË ‚ åÓÒÍ‚Â? 87. èÓˆËfl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË. 88. èÓ‰ÒÚËÎ͇ ‰Îfl ‚‰ÌÓÈ ÒÓ·‡ÍË.

éíÇÖíõ çÄ äêéëëÇéêÑ, éèìÅãàäéÇÄççõâ Ç èêéòãéå çéåÖêÖ èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 2. è‡ÒÒ‡Ê. 5. ìıÓ‚ÂÚ͇. 10. ê‡Áχı. 15. ë‡ÎÓ. 18. êÓÏ·. 19. ä‡ÌÓËÒÚ. 20. àÏÔÛθÒ. 21. ëÂ‚. 22. à‰ÂÓÎÓ„. 24. áÓ·. 25. éÚˆ. 26. Ǹ˛Ì. 27. ÄÛ‡. 28. ɇÎÓ. 29. «ãÂÓÌ». 31. äÛÏË. 34. Å·‰. 36. ëÛÏÓ. 37. ó˘Ë. 38. é˜ÂÂÚ. 40. èˇÌËÌÓ. 41. å‡ÌÂ‡. 45. é˜ÍË. 47. òÔËθ. 48. á·ÚÓ. 49. ãËχ. 51. ÑÂÚˢÂ. 52. òÌÛÓÍ. 55. 邈‡. 56. è‡‰Ó. 57. «êÓ̉ӻ. 58. ç‡‚. 60. òβÔflÍ. 64. ïÎflÒÚËÍ. 69.

èÓÎÓχ. 71. ì̇. 72. á·Û. 73. чÈÏ. 75. ÅÛÂfl. 76. ç‡ÒÚ. 78. Ö‰ÓÍ. 79. ì‰Û. 81. íÓÒ‡. 82. êflÒ‡. 83. «íۇ̻. 85. äÂÌ„ÛÛ. 89. íÂθ. 90. àÌˈˇÎ. 91. èÓÂı‡ÎË. 92. çËÊÂ. 93. ã‡Ô‡. 94. êʇÌËÂ. 95. àÌÚÂÎÎÂÍÚ. 96. í‡‡Ì¸. èÓ ‚ÂÚË͇ÎË: 1. 凘ÂÚÂ. 2. èÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ. 3. ëÂÍÂÚÂ. 4. ÄÌË. 6. ïËÚËÌ. 7. ǘÂ. 8. êÓÎÎ. 9. äÌË„‡. 11. ÄÎÎÂ. 12. å‡Ò͇ÓÌ. 13. ïËÁÓ·ÂËÎÎ. 14. ëÏÓÎ͇. 16. «ìËθflÏÒ». 17. ÖÔ‡-

ıËfl. 23. é·ÏÂÌ. 29. ãÛ˜ÍÓ. 30. éÒÚ. 31. äÒË. 32. ê‡Ì. 33. êËÏ. 35. ÑӘ͇. 39. Ö‚Ô‡ÚÓËfl. 42. Ä‚ÚÓÓ‰ÂÓ. 43. èÎÓ˘‡‰¸. 44. äÎËÌÚÓÌ. 46. óÂıÓ‚. 50. å‡Ò͇. 53. è‡·ÏÂÌÚÂ. 54. á̇ÏÂ̇ÚÂθ. 55. é¯‡‰. 59. LJÎÂÚ. 61. èۄӂˈ‡. 62. äÛ. 63. Ä̇ıËfl. 65. ãÛ·. 66. ëÚÛ„. 67. àÏfl. 68. ëÂÍÒÚÂÚ. 69. èÛ‰. 70. ãÓÒflÚË̇. 74. ÄÌÛ·ËÒ. 77. ëÂθÔÓ. 80. ìÍÎÓÌ. 81. íÛÔËÍ. 84. ëËÚË. 86. çÓÌÂ. 87. ì‡Î. 88. ï‡Ì‡.


www.vnovomsvete.com

24—30 χfl 2013

“ÇÑéïçéÇãüûôÖ!

èêÖÇéëïéÑçé!

43

åéêÖ ÇèÖóÄíãÖçàâ!” -THE NEW YORK TIMES

íÓÎ ¸ÍÓ 4 Ì Â‰ÂÎ Ë!

Ö ÑàçëíÇÖççõâ

ÅàãÖíõ éí

$20

ñàêä Ç äÄåÖêçéâ éÅëíÄçéÇäÖ. ÇëÖÉé 16 êüÑéÇ ÇéäêìÉ ÄêÖçõ

C 19 åÄü Ñé 16 àûçü Ç CUNNINGHAM PARK IN FRESH MEADOWS, QUEENS, NY BIGAPPLECIRCUS.ORG àãà (888) 541-3750, áÄäÄáõ Ñãü Éêìèè (800) 922-3772

#BigAppleCircus


VNS_Issue 21_2013  

Russian-american newspaper

VNS_Issue 21_2013  

Russian-american newspaper

Advertisement