Page 1


Naujas etapas Pradėjus savo karjeros kelią universitete, kasdieniai iššūkiai priklausys nuo dviejų pagrindinių būsenų: optimizmo ir pesimizmo. Ir jie iškart gali tiesiogiai paveikti viso gyvenimo tikslus. Sakoma, kad pesimistai – gerai informuoti optimistai. Universiteto žinios šias sąvokas pakels į kitą informavimo lygį, kuris ugdo kritinį mąstymą. Šis, kartu su išsilavinimu įgyjamas, įrankis pravers tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime, gelbės nuo informacinės detoksikacijos. Kritinis mąstymas, analizuojant aplinką, nacionalines ir globalias problemas, skatins gilintis, tyrinėti bei atrasti savus atsakymus ir sprendimus. Prireiks nemažai darbo ir pastangų, kad nauji atradimai neliktų tik socialinio diskurso su kambario draugu bendrabutyje ar kolegomis tarp paskaitų dalimi. Kovojant su pirmykščiu instinktu – tinginyste, – teks išbandyti ir asmeninę valią. Dar sakoma, kad vadovautis pirmykščiais instinktais labiau linkę pesimistai, o optimistai vadovaujasi protu. Idealu, kai atsargumas ir entuziazmas sudaro pusiausvyrą – toks žmogus geba vertinti dabartį ir drąsiai planuoja ateitį. Tuomet pesimizmas padeda išlikti, o optimizmas – tobulėti. Kritiškai įvertintą ir optimistinę savo, valstybės bei pasaulio ateitį gali pradėti kurti jau šiandien. Kad nebūtų sunku vienam mokytis, pažinti save ir judėti pirmyn, Vytauto Didžiojo universitetas yra pasiruošęs Tau suteikti visas profesines ir laisvalaikio galimybes, atvirą ir motyvuojančią studijų aplinką, o svarbiausia – žmones. Dėstytojai ir kolegos jau pasirengę dalytis žiniomis bei idėjomis, su kuriais rytojų keisti galima pradėti jau vakar. Visada Tavo – VDU.


To do sąrašas Per sutarčių pasirašymą (liepos 25–27 d.):

Rugsėjo mėnesį:

Atlik anglų kalbos diagnostinį testą.

Dalyvauk apgyvendinimo bendrabučiuose

savaites

patvirtink fakultete, kad atvykai studijuoti.

Užsiregistruok į pirmakursių stovyklą

Kreipkis dėl paskolos ir lengvatų, jeigu Tau jų reikia.

Dalyvauk

visoje

įvadinėje

savaitėje

Atlik

diagnostinį

kompiuterinio

raštingumo testą (jei studijuosi Vilniuje – rugpjūčio 28 d., jei studijuosi Kaune – rugpjūčio 29 d.). Atlik diagnostinį anglų kalbos testą, jeigu jo nelaikei sutarčių pasirašymo metu (jei studijuosi Vilniuje – rugpjūčio 28 d., jei studijuosi Kaune – rugpjūčio 29 d.). •

studijų

Sumokėk už studijas.

(rugpjūčio 28–31 d.).

dvi

Per Įvadinę savaitę (rugpjūčio 28–31 d.):

pirmąsias

konkurse, jeigu Tau reikia bendrabučio. „Subalansuotas fuksas“.

Per

Susidaryk tvarkaraštį ir užsiregistruok į studijų dalykus (rugpjūčio 31 d.).

Užsisakyk studento pažymėjimą.

Kreipkis dėl stipendijos, jeigu ji Tau priklauso.


Anglų kalbos diagnostinis testas Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir

Diagnostinio

vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję

tvarkaraštis (2017 m.)

studijuoti

Pagrindinis

Universitete

anglų

kalbą

nuo

anglų

bendrasis

kalbos

testo

priėmimas,

pirmas

aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4

etapas – liepos 25–27 dienomis:

semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos

liepos 25 d. (antradienis)

9:30–17:30 val.

C1 lygį; studentai, pradėję studijuoti anglų

liepos 26 d. (trečiadienis)

9:30–17:30 val.

kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės

liepos 27 d. (ketvirtadienis)

9:30–17:30 val.

anglų kalbos B2 lygį per 4 semestrus. Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai,

Studentai, studijų sutarčių pasirašymo metu

kuriems skiriama ne mažiau kaip 12 ECTS ir ne

nelaikę anglų kalbos diagnostinio testo, tai

daugiau kaip 24 ECTS.

padaryti turi per įvadinę studijų savaitę, iš anksto

užsiregistravę

internetu

adresu

Pasirašant studijų sutartis nustatoma, kokiu

vdu.lt/kalbostestas. Įstojusiems studijuoti

lygiu studentas turi mokytis anglų kalbos. Jeigu

Vilniuje testas vyks rugpjūčio 28 d., 11–12 val.

sutartis pasirašoma atvykus į Universitetą,

Vilniuje, T. Ševčenkos g. 31, kompiuterių klasėje.

studentas laiko kalbos lygio nustatymo testą. Jei pasirašoma elektroninė sutartis, anglų

Įstojusiems

kalbos lygio nustatymo testas laikomas įvadinės

rugpjūčio 29 d. Kaune, VDU Užsienio kalbų

savaitės

institute, K. Donelaičio g. 52, 314, 608 ir 622

metu,

anksto

užsiregistravus

internetu. Šio testo rezultatas sumuojamas

studijuoti

Kaune

testas

vyks

auditorijose, nuo 8 iki 17 val.

su valstybinio (arba mokyklinio) egzamino rezultatu. Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti per pagrindinio priėmimo pirmo etapo studijų sutarčių pasirašymą V. Putvinskio g. 23, Romo Sakadolskio medijų laboratorijoje (109 aud.) ir 413 auditorijoje pagal pateiktą tvarkaraštį.

Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.


UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia: •

Turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus). Šiems studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, tačiau jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS.

Į Anglų filologijos studijų programas priimtiems studentams – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programų reikalavimus.

Studen­tai, už valstybinį anglų kalbos egzaminą gavę 90 ir daugiau procentų įvertinimą, laiko VDU UKI parengtą anglų kalbos C1 lygį atitinkantį testą. 80 ir daugiau procentų iš šio testo surinkusiems studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, taigi jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS.

Užsienio kalbų institutas K. Donelaičio g. 52-603 Tel.: +370 619 22 399 ir +370 373 27 845.


Kompiuterinio raštingumo testas VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų

Kompiuterinio

pirmakursiai

nelaikyti:

turi

laikyti

kompiuterinio

raštingumo testą pagal bendrojo išsilavinimo

1.

testo

gali

Įstojusieji į Informatikos sistemų ar Multimedijos ir interneto technologijų

standarto reikalavimus. Jo neišlaikę studentai privalo pirmame arba antrame semestre studijuoti Kompiuterinio raštingumo dalyką

raštingumo

studijų programas. 2.

Turintys

ECDL

pažymėjimus.

iš B grupės pasirenkamųjų dalykų. Ateidamas

Pažymėjimo kopijas būtina pristatyti

laikyti testo, nepamiršk asmens tapatybės

testavimo komisijai rugpjūčio 29 d.

dokumento.

arba atsiųsti el. paštu dek@if.vdu.lt iki rugsėjo 30 d., laiške nurodžius fakultetą

Išlaikiusieji kompiuterinio raštingumo testą atleidžiami nuo B grupės dalyko „Kompiuterinis

ir studijų programą. 3.

raštingumas“.

Išlaikę

valstybinį

informacinių

technologijų egzaminą. Atestato kopiją reikia pristatyti į rugpjūčio 29 d. vyksiantį

Kompiuterinio raštingumo testo rezultatai

testą arba galima iš anksto atnešti į

skelbiami

VDU Informatikos fakulteto dekanatą

rugpjūčio

30

d.

Universiteto

interneto svetainėje vdu.lt.

(Vileikos g. 8, 409 kab.). Dokumentus galima pristatyti ir vėliau, taip pat galima

Studijuoti dentams

Vilniuje testas

vyks

įstojusiems rugpjūčio

28

stu-

juos atsiųsti el. paštu dek@if.vdu.lt,

d.

laiške nurodžius fakultetą ir studijų

11–12 val., T. Ševčenkos g. 31, kompiuterių klasėje.

programą. 4.

Įstojusiems į Vytauto Didžiojo universitetą antrą kartą ir jau išlaikiusiems šį

Studijuoti Kaune įstojusiems studentams

testą, reikia užpildyti prašymą dėl kom-

testas vyks rugpjūčio 29 d. 9–13 val.,

piuterinio raštingumo testo įskaitymo

S.

salėje.

VDU Informatikos fakulteto dekanate

Patikslinti laikai bus skelbiami interneto

(Vileikos g. 8, 409 kab.) arba VDU Studen-

svetainėje vdu.lt.

tų centre (S. Daukanto g. 27, 206 kab.).

Daukanto

g.

28,

Didžiojoje

5.

Norintys

klausyti

B

grupės

Kompiuterinis raštingumas.

dalyką


Apie studijas @VDU Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų

mokyklų

išsiskiria

jei studentas pasirinks dalykus ir studijuos

plačiomis

gretutines ar individualiąsias studijas,

universitetinėmis studijomis, kurias baigus

semestro studijų dalykų apimtis negali būti

ne tik suteikiamas kvalifikacinis bakalauro

didesnė nei 42 kreditai;

laipsnis, bet kartu išugdomas savarankiškai bei

per pirmus 4 semestrus studentai privalo

kūrybiškai mąstyti gebantis, naujovėms imlus

išklausyti A grupės studijų sričių dalykus

absolventas, aktyvus pilietinės visuomenės

(ne mažiau kaip 16 kreditų) ir užsienio

narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą

kalbas (ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau

gyvenimą.

kaip 24 kreditų) bei B grupės studijų

Dėl šios priežasties Universitete mokomasi

dalykus.

ne tik specialybės, bet ir bendrųjų dalykų, kurie suteikia galimybę mokytis ir rinktis

REGISTRACIJA Į DALYKUS PRIVALOMA

patiems įdomius, naudingus dalykus, nebūtinai

VISIEMS PIRMAKURSIAMS

susijusius su pasirinkta studijų programa.

Per

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų dalykai

rugpjūčio 31 d. (trečiadienį) nuo 8.30

Vytauto Didžiojo universitete skirstomi į studijų

val.

krypties dalykus ir artes liberales bendruosius

(V. Putvinskio g. 23, Kaunas, 1 aukšte) VDU

studijų dalykus.

studentų atstovai ir darbuotojai padės pirmojo

pirmakursių ryto

Leonido

įvadinę Donskio

savaitę, bibliotekoje

kurso studentams užsiregistruoti į studijų Studentai, vadovaudamiesi studijų tvarkaraščiu,

dalykus (daugiau informacijos apie registraciją

konkrečiomis

– Įvado į studijas VDU metu).

reguliamino

studijų

programomis

reikalavimais,

patys

ir

susidaro

individualius studijų planus:

Registracija į studijų krypties ir artes liberales

studentai turi pasirinkti ir studijuoti

bendruosius studijų dalykus vyks elektroniniu

dalykus,

būdu, prisijungus prie VDU Studentų savitarnos

kurių

apimtis

kreditais

per

semestrą būtų ne mažesnė kaip 24 ir ne

portalo studentas.vdu.lt.

didesnė kaip 36, o bendra vienų studijų

Dėstytojai negali įrašyti arba išbraukti iš dalykų

metų kreditų apimtis – 60;

registracijos sąrašų.


Prisijungimo

vardas

ir

slaptažodis

kalbos yra mokamos ir nemokamos;

pirmakursiams bus suteikti prieš registraciją

nemokamų

kalbų

į

Rektoriaus

įsakymu.

dalykus.

dokumento.

Neužmirškite

atsinešti

Registracijos

eilė

asmens

sąrašas

tvirtinamas

Registruodamiesi

sudaroma

į mokamų kalbų dalykus, studentai turi

pagal konkursinį stojimo į VDU balą. Sekite

pateikti pažymą apie turimus nemokamus

informaciją tinklalapyje vdu.lt.

kalbų kreditus arba sumokėti nustatytą

Studentai, užsiregistravę į C grupės privalomų

mokestį

ir

registracijos pabaigos;

pasirenkamų

dalykų

paskaitas,

privalo

registruotis ir į jų seminarus, laboratorinius

studentai,

(2

BSI

6

užsiregistravę

kreditus) į

iki

mokamos

darbus, pasirinkę konkrečią grupę. Bendra

užsienio kalbos dalyką, bet nesumokėję

dalyko apimtis kreditais nurodyta prie dalyko

už studijas arba nepateikę pažymos apie

paskaitos (paskaita + laboratoriniai darbai;

turimus laisvus kreditus kalbų studijoms,

seminarai ar kt.).

po pirmojo semestro mėnesio braukiami iš dalyko studijų, išskaičiavus išnaudotą

Informacija studentams dėl užsienio kalbų: •

studijų I ir II kursų studentai, pradėję

Galutinė dalykų registracija, išsibraukiant iš

studijuoti Universitete anglų kalbą nuo

nenorimų studijuoti dalykų ir įsirašant į dalykų

aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti

paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, kur

akademinės anglų kalbos C1 lygį;

dar yra laisvų vietų, bus tikslinama nuo rugsėjo

nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų

1 d. iki rugsėjo 17 d. per Studentų savitarnos

studijų

portalą.

studentai,

pradėję

studijuoti

anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį; •

studijų mokestį.

nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų

iš užsienio kalbų pogrupio studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditus kalbų mokymuisi;


Artes liberales bendrieji universitetinių studijų dalykai (A ir B grupės dalykai) Artes liberales bendrieji universitetinių studijų dalykai skirstomi į 2 grupes: •

A grupę – pagrindinių studijų sričių ir užsienio kalbų dalykai;

B grupę – alternatyvieji laisvai pasirenkami kitų, nei studento studijuojama, studijų krypčių dalykai.

Per pirmus dvejus studijų metus studentas turi pasirinkti nurodytą dalykų skaičių iš kiekvienos grupės. A grupės dalykai A grupės dalykus sudaro keturių studijų sričių ir vienas užsienio kalbų pogrupiai. Studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių (ne mažiau kaip 16 kreditų), nesirinkdamas savo studijuojamos studijų programos studijų krypties dalyko. A grupės studijų dalykus studentas turi išklausyti per pirmus dvejus studijų metus. 2017 m. rudens semestre studentams siūlomų A grupės dalykų sąrašas: Fizinių, biomedicinos ir technologijų

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (anglų

mokslai

kalba)

Aplinkotyra (lietuvių ir (arba) anglų kalbomis)

Lietuvos istorija (anglų kalba)

Astronomija

Religijotyra (mišrus nuotolinis)

Biologija

Retorika

Biotechnologija

Skaitmeninė humanitarika

Informacinės visuomenės technologijos (mišrus nuotolinis)

Menai

Neuromokslai

Architektūra Dailė

Humanitariniai mokslai

Fotografija

Bioetika (lietuvių ir (arba) anglų kalbomis)

Kinas

Civilizacijos istorija

Medijų menas (lietuvių ir (arba) anglų kalbomis)

Daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas

Teatras (mišrus nuotolinis)

Filosofija


Socialiniai mokslai

Socialinė gerovė (mišrus nuotolinis)

Edukologija

Sociologija ir antropologija (anglų kalba)

Ekonomika (lietuvių ir (arba) anglų kalbomis)

Teisė

Medijų studijos (anglų kalba)

Vadyba

Politikos mokslai

Verslininkystė

Psichologija (mišrus nuotolinis) Užsienio kalbų pogrupis Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditus: •

studentai, Universitete pradėję studijuoti anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;

studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;

studentai, pradėję studijuoti Universitete ir turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, privalo studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų. Likusius laisvus kreditus gali panaudoti pasirinkę aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus.


Artes liberales bendrieji universitetinių studijų dalykai (A ir B grupės dalykai) B grupės dalykai B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Jei studentas neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo, nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino, nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo, privalomai turi studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai). Jei programoje numatyta arba studentas pats pasirenka studijuoti kitos krypties gretutines (įskaitant ir pedagogo kvalifikacijai įgyti pedagogikos gretutines) ar individualiąsias Academia cum laude studijas, B grupei skirti kreditai naudojami pasirenkamoms studijoms. 2017 m. rudens semestre studentams siūlomų B grupės dalykų sąrašas: Socialiniai mokslai Sociokultūrinė antropologija Pozityvioji psichologija (anglų kalba) Asmeniniai finansai Žmogaus teisės ir socialinis darbas Globali politika (anglų kalba) Rusijos vidaus ir užsienio politika (Consultations in English) Viešasis sektorius ir viešoji politika Žmogaus socialinė raida Filosofijos istorija kaip filosofinė problema Religija ir politika (anglų kalba) Tarptautinė ekonomika (anglų kalba) Gerovės ekonomika

Humanitariniai mokslai Europa

ir

pasaulis

Naujaisiais

laikais

(Consultations in English) Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas Šiuolaikinės

kalbotyros

pagrindai

(mišrus

nuotolinis) Šventojo Rašto hermeneutika Menai Šokio ir judesio menas (Individual Lectures) Šiuolaikinio meno kalba Muzikos industrija Scenos kalbos kultūra Fiziniai, biomedicinos ir technologijos mokslai Bendroji ekologija (anglų kalba) Technologijos inovacijos ir verslumas Multimedija ir animacija


Gretutinės studijos

Vytauto Didžiojo universiteto studentai, be

Studentai, norintys studijuoti pagal gretutinę

savo specialybės studijų (pavyzdžiui, Viešosios

studijų programą, turi pateikti prašymą savo

komunikacijos), gali pasirinkti ir kitos pirmosios

fakulteto dekanui ir užsiregistruoti į studijų

pakopos

programos

dalykus bendrąja VDU tvarka. Pradėti studijuoti

(pavyzdžiui, Informatikos) gretutines studijas

(bakalauro)

gretutinę studijų programą studentai gali iškart

bei jų metu papildomai studijuoti kitos studijų

įstoję į VDU – nuo pirmo semestro. (Kiekvieną

programos specialybės dalykus. Galima rinktis

semestrą galima studijuoti ne daugiau kaip

iš 38 gretutinių studijų programų arba įgyti

du gretutinės studijų programos dalykus,

pedagogo

atitinkamai viršijant kreditų skaičių.) Pasirinkę

kvalifikaciją.

studijų

Gretutinių

studijų

programos pateiktos vdu.lt/gretutines.

gretutinę specialybę, studentai įgyja platesnį išsilavinimą, išplečia savo galimybes įsidarbinti. Be to, gretutinės studijos atveria kelią ir į tos pačios krypties magistrantūrą – nebereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų. Su

studijų

tvarką

reglamentuojančiais

dokumentais pirmakursiams rekomenduojame susipažinti Universiteto interneto puslapyje vdu.lt/dokumentai.


Academia cum laude

Vytauto Didžiojo universiteto Academia cum

Studentai gali rinktis dalykus artes liberales

laude įkurta 2016 m. kovo mėnesį ir veiklą

(lot. – „laisvieji menai“) principu ir visų

sėkmingai pradėjo tų metų rudenį. Tai – unikali

studijų metu individualiai dirbti su pasirinktu

individualių studijų sistema, parengta mokantis

kuratoriumi (tutoriumi) – aukščiausio lygio

iš geriausių pavyzdžių. Ji sujungia dviejų

mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku,

prestižinių pasaulio universitetų – britiškojo

didžiausiu autoritetu ir savo srities ekspertu ne

Kembridžo ir amerikietiškojo Harvardo –

tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

studijų

modelių

patirtis.

Tarpdisciplininių

studijų galimybė leidžia suburti įvairių sričių

Diplomas Cum Laude (lot. – „su pagyrimu“)

profesionalus ir gauti geriausią humanitarinių

teikiamas

bei tiksliųjų mokslų sinergiją. Akademija taip

studentams,

pat siekia sukurti sąlygas studentams išbandyti

aukštais balais. Būtent tokiems motyvuotiems

įvairius akademinius bei kultūrinius derinius,

jaunuoliams,

pradėti mąstyti plačiai ir tarpdalykiškai. Čia

daugiau, ir skirtos naujosios studijos.

daugelyje

pasaulio

baigusiems visuomet

universitetų

studijas

siekiantiems

mokomasi to, kas kartais lieka už studijų programos ribų: studentai turi galimybę užsiimti

Academia cum laude

bendra veikla su kuratoriumi, dalyvauti aukšto

K. Donelaičio g. 52-214

lygio diskusijose bei renginiuose su tarptautinį

Tel. +370 37 327972

pripažinimą pelniusiais žmonėmis.

El. paštas academiacumlaude@vdu.lt Facebook: Academia cum laude

ypač žinoti


Užsienio kalbų institutas (UKI) Mokėti užsienio kalbą – neatsiejama nuo uni-

Studentams

versitetinio išsilavinimo. Gerai mokant kalbą,

bendrosios, akademinės ir specialybės anglų

atsiveria bet kurios durys. Užsienio kalbų gausa

kalbos. Studentai, pradėję Universitete mokytis

Vytauto Didžiojo universitete padeda įgyven-

anglų kalbos nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi

dinti pamatinius artes liberales principus bei

pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;

suteikia visiems Universiteto studentams, ne-

pradėję anglų kalbos mokytis nuo A1 lygio,

priklausomai nuo studijų programos, ypatingą

turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.

galimybę pasirinkti, kiek ir kokių kalbų mokytis

Įstojusieji, kurie pradėjo studijuoti Universitete

iš siūlomų 30 modernių ir klasikinių kalbų:

jau įgiję akademinės anglų kalbos C1 lygį, tęsia

anglų

naujosios graikų

anglų kalbos mokymąsi pasirinkę aukštesnio

arabų

naujosios hebrajų

lygio specialybės anglų kalbos studijų dalykus

danų

NT graikų

arba mokosi kitų užsienio kalbų.

estų

norvegų

ispanų

portugalų

Iš viso kalbų mokymuisi VDU skiria 24 kreditus

italų

prancūzų

(ECTS): iš jų 12 ECTS privaloma panaudoti kalbų

japonų

rusų

mokymuisi, o dar 12 ECTS galima panaudoti

jidiš

senosios graikų

toliau tęsiant jau turimos kalbos kompetencijų

katalonų

senosios islandų

tobulinimą arba renkantis kitas kalbas.

kinų

senosios hebrajų

kirgizų

serbų

Užsienio kalbų mokomasi intensyviai – keturis

korėjiečių

suomių

kartus per savaitę auditorijose bei kartą per

latvių

švedų

savaitę virtualioje aplinkoje ar kompiuterizuoto

lenkų

turkų

kalbų mokymosi klasėje. Užsienio kalbų institute

lietuvių gestų

vokiečių

(UKI) dirba daugiakalbis ir daugiakultūris

lotynų

suteikta

galimybė

mokytis

dėstytojų kolektyvas, dešimčiai iš jų dėstomoji kalba yra gimtoji.


Universitete veikia kalbų ir kultūrų klubai, kuriuose galima tobulinti kalbinius gebėjimus neformalioje aplinkoje bei geriau pažinti kitų šalių kultūrą. Plėtojamas tandeminis kalbų mokymas(is), kai skirtingų kalbų atstovai poroje

moko

vienas

kitą

savo

gimtosios

kalbos, bendradarbiaudami bei tobulindami tarpkultūrines kompetencijas. Registracija

į

užsienio

kalbų

dalykus

rugpjūčio 31 d. Užsienio kalbų institutas K. Donelaičio g. 52-603 Tel. +370 37 327845 El. paštas: Anglų kalbos skyrius – jurgita.serniute@vdu.lt Kalbų ir kultūrų skyrius – gintare.gmalinauskiene@vdu.lt


Tarptautinė patirtis Tarptautinės studijos ir praktika – tai puiki

Erasmus+ studijos už ES ribų – nuo

galimybė studentams įgyti specialybės žinių

2015 m. Erasmus+ programa siūlo studijų

ir gebėjimų, kartu pagerinti užsienio kalbos

mobilumo galimybes studentams, norintiems

įgūdžius, susipažinti su skirtingomis kultūromis

pasisemti tarptautinės patirties už ES ribų.

bei įvairių šalių patirtimi studijuojant konkrečias

Studijų metu studentams mokama 650 eurų per

disciplinas.

mėnesį stipendija bei skiriama išmoka kelionės išlaidoms apmokėti (nuo 180 iki 1 100 eurų).

Pagal mainų programas dalinių studijų galima išvykti į 430 universitetų iš 62 pasaulio šalių.

VDU dvišalių mainų studijos – tai galimybė

Kasmet dalinių studijų ir praktikos į užsienį

studentams išvykti vieną arba du semestrus

išvyksta daugiau nei 400 VDU studentų.

trunkančių dalinių studijų už Europos ribų

Praktiką galima atlikti viso pasaulio įmonėse ir

ir studijuoti net 42-ių šalių (Pietų ir Šiaurės

organizacijose.

Amerikos, Artimųjų Rytų, Vidurio, Rytų ir

Kasmet į VDU dalinių, laipsnį suteikiančių

Pietryčių Azijos) universitetuose. Studentai gali

studijų ar praktikos atvyksta daugiau nei 700

gauti 250–500 eurų per mėnesį VDU mobilumo

užsienio studentų.

stipendiją. VDU dvišalių mainų studijoms atrinkti

studentai

gali

būti

nominuojami

Tarptautinių studijų galimybės

prestižinėms užsienio šalių vyriausybių

Erasmus+ studijos ES šalyse – tai galimybė

stipendijoms

kiekvienos pakopos VDU studentams įgyti

Kinijos, Gruzijos).

(Japonijos,

Pietų

Korėjos,

tarptautinės studijų patirties išvykus studijų, trunkančių

iki

12

mėnesių,

į

partnerius

Praktika svetur

universitetus 28-ose ES šalyse, taip pat į

Erasmus+ studentų praktika – tai puiki

Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Turkiją ir

galimybė VDU studentams pritaikyti teorines

Makedoniją. Studijų metu studentams mokama

žinias praktikoje ir išvykti 2–4 mėnesius trun-

300–500 eurų per mėnesį stipendija. Socialiai

kančios praktikos į užsienio įmonę ar organi-

remtini studentai turi galimybę gauti papildomą

zaciją, esančią vienoje iš Europos Sąjungos ša-

200 eurų per mėnesį stipendiją Erasmus+

lių, taip pat Turkijoje, Islandijoje, Norvegijoje,

mainų laikotarpiui.

Lichtenšteine bei Makedonijoje. Praktikos metu studentams skiriama 500–700 eurų per mėnesį stipendija.


Erasmus+ absolventų praktika – tai nauja

technikos ir Klaipėdos) ir Lietuvos pramonininkų

galimybė studijas baigusiems VDU studentams

konfederaciją. Ši iniciatyva suteikia galimybę

pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius bei susipažinti

VDU

su užsienio darbo rinka, jos keliamais reikalavi-

pasaulyje žinomose organizacijose, pavyzdžiui,

mais. Baigę studijas, absolventai per metus turi

Jungtinių Tautų Organizacijoje (UN), Šiaurės

galimybę išvykti praktikos, trunkančios 2–4 mė-

Atlanto Sutarties Organizacijoje (NATO) ir pan.

studentams

atlikti

praktiką

visame

nesius, į užsienio įmonę ar organizaciją, esančią vienoje iš Europos Sąjungos šalių, taip pat Tur-

VDU Mentorių programa – tai iniciatyva,

kijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine

kuria siekiama skatinti tarpkultūriškumą ir sa-

bei Makedonijoje. Praktikos metu absolventams

vanorystę, vadovaujantis principu „studentai

mokama 500–700 eurų per mėnesį stipendija.

padeda studentams“. VDU mentoriai stengiasi visapusiškai padėti į VDU studijų ar praktikos

Praktika su VDU mobilumo stipendija –

atvykusiems užsienio studentams – taip tobu-

tai galimybė studentams atlikti praktiką arba

lina užsienio kalbų žinias bei įgyja tarptautinės

stažuotę visame pasaulyje (išskyrus ES šalis).

patirties net neišvykę į užsienį.

Praktikos trukmė – 1–3 mėnesiai. Praktikos metu studentams skiriama 350–600 eurų per

ESN VMU (Erasmus Student Network at

mėnesį stipendija.

Vytautas Magnus University) – tai vienos didžiausių tarpdisciplininių studentų asociacijų

Praktika lituanistinio švietimo moky-

Europoje padalinys. Tokie padaliniai veikia

klose, lietuvių bendruomenėse ir litua-

daugiau nei 530-yje aukštojo mokslo institucijų

nistikos centruose užsienio šalyse – tai

40-yje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Or-

galimybė VDU studentams atlikti 2–6 mėnesius

ganizacijos nariai padeda užsienio studentams

trunkančią praktiką užsienio šalių lituanistinio

lengviau adaptuotis naujoje socialinėje, kultūri-

švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir

nėje aplinkoje, organizuoja pažintines keliones

lituanistikos centruose visame pasaulyje. Stu-

ir ekskursijas, įvairius kultūrinius ir socialinius

dentams skiriama 500–700 eurų per mėnesį sti-

renginius.

pendija bei išmoka kelionės išlaidoms apmokėti Tarptautinių ryšių departamentas

(nuo 180 iki 1 100 eurų).

V. Putvinskio g. 23, 207-214 Patirties

partnerių

iniciatyva,

vienijanti

iniciatyva penkis

tai

didžiausius

Lietuvos universitetus (Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos,

Vilniaus,

Vilniaus

Gedimino

Tel. +370 37 327987 El. paštas international@vdu.lt Facebook: VMU International


Finansai

Mokestis už studijas (įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas) Studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų programų vietas, pusę semestro studijų programos kainos turi sumokėti iki rugsėjo 10 d., o likusią dalį – iki lapkričio 10 d. Mokestį už studijas galima sumokėti internetu arba banke: AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT04 7044 0600 0284 8625; AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT89 4010 0425 0278 5505; AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT79 7300 0101 3113 5650. Dėmesio! Mokėdamas už studijas, nurodyk savo vardą, pavardę, studijų programą, fakultetą ir mokėjimo paskirtį – nuolatinių studijų mokestis.


1 semestro trukmės studijų kaina

Menų fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Menų istorija, kritika ir medijos............ 634 Eur

Kūrybinės industrijos............................. 634 Eur Ekonomika.............................................. 634 Eur

Naujųjų medijų menas....................1 623,50 Eur

Verslo finansai........................................ 634 Eur

Vaidyba............................................1 623,50 Eur

Europos ekonomika ir finansai.............. 634 Eur

Mados dizainas................................1 623,50 Eur

Marketingo vadyba................................. 634 Eur

Muzikos produkcija............................. 2 649 Eur

Verslo administravimas.......................... 634 Eur Muzikos akademija Gamtos mokslų fakultetas

Atlikimo menas (8 specializacijos: akordeonas,

Aplinkotyra ir ekologija.........................1 121 Eur

dainavimas, džiazas, fortepijonas, styginiai ins-

Biologija ir genetika...............................1 121 Eur

trumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumen-

Biochemija.............................................1 121 Eur

tai, choro dirigavimas)........................ 2 649 Eur

Biotechnologija......................................1 121 Eur

Muzikos pedagogika..............................1 121 Eur

Neurotechnologijos...............................1 121 Eur Polikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Humanitarinių mokslų fakultetas

Politikos moksla..................................... 634 Eur

Anglų filologija.......................................1 121 Eur

Viešasis administravimas....................... 634 Eur

Vokiečių kalba ir komunikacija.............1 121 Eur

Viešoji komunikacija.............................. 634 Eur

Istorija..................................................... 634 Eur

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos.. 634 Eur

Italistika ir romanų kalbos....................1 121 Eur

Pasaulio politika ir ekonomika............... 634 Eur

Lietuvių filologija ir leidyba...................1 121 Eur

Filosofija ir politinė kritika..................... 634 Eur

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra......1 121 Eur Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos.......1 121 Eur

Socialinių mokslų fakultetas

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos..1 121 Eur

Karjeros valdymas.................................1 121 Eur Psichologija............................................1 121 Eur

Informatikos fakultetas

Socialinis darbas..................................... 634 Eur

Matematika ir jos taikymas.....................774 Eur

Sociologija ir antropologija.................... 634 Eur

Multimedijos ir interneto technologijos..1 121 Eur

Socialinė politika.................................... 634 Eur

Informatikos sistemos...........................1 121 Eur

Visuomenė, kultūra ir komunikacija...... 634 Eur

Katalikų teologijos fakultetas

Teisės fakultetas

Katalikų teologija.................................... 634 Eur

Teisė........................................................ 634 Eur

Religijos pedagogika..............................1 121 Eur

Teisė ir finansai....................................... 634 Eur


Finansai

Kaip sumokėti už studijas? Paskolos Valstybinis valstybės

Kaip sutaupyti? Mokesčių lengvatos

studijų

fondas

administruoja

Vytauto Didžiojo universitetas kiekvieno studijų

remiamų

paskolų

suteikimą

semestro pradžioje konkurso būdu studentams

ir

išmokėjimą studentams. Valstybės remiama

gali suteikti šių rūšių lengvatas:

paskola – paskola su valstybės garantija, kuri

mokesčio už studijas lengvatą;

studijuojančiajam teikiama iš kredito įstaigų

apgyvendinimo

bendrabutyje

mokesčio

lėšų ir skiriama šiais atvejais:

lengvatą gyvenantiems Vytauto Didžiojo

studijų mokesčiui sumokėti;

universiteto bendrabučiuose Kaune.

gyvenimo išlaidoms;

dalinėms studijoms pagal tarptautines

Daugiau informacijos apie VDU teikiamas

sutartis apmokėti.

mokesčių lengvatas rasi vdu.lt/parama.

Valstybinis studijų fondas

VDU Studentų centras (Studentų reikalų

A. Goštauto g. 12-407, Vilnius

departamentas)

Tel. +370 5 2639152

S. Daukanto g. 27-206, Kaunas

Konsultacijų tel. +370 5 2000844

Tel. +370 37 751175

El. paštas fondas@vsf.lt

El. paštas studentas@vdu.lt

Interneto puslapis vsf.lt


Kaip

atgauti

pinigus,

sumokėtus

Valstybinis studijų fondas

studijas? Kompensacijos

A. Goštauto g. 12-407, Vilnius

Už studijas sumokėta kaina gali būti

Tel. +370 5 2639152

kompensuojama

Konsultacijų tel. +370 5 2000844

valstybės

lėšomis

pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų

El. paštas fondas@vsf.lt

studentams, kurie visą studijų laikotarpį

Interneto puslapis vsf.lt

ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose Lietuvos Respublikos

VDU Studijų departamentas

Vyriausybės nustatyta tvarka per Valstybinį

S. Daukanto g. 27, Kaunas

studijų

Tel. +370 37 323599

fondą

pagal

studijų

rezultatus,

atsižvelgiant į Universiteto sudarytą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą mokestį, sąrašą. Už studijas sumokėta kainos dalis (ne didesnė kaip 50 proc.) valstybės lėšomis kompensuojama privalomąją

asmenims,

pradinę

karo

nuolatinę tarnybą

atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems po 2011 m. rugsėjo 1 d. arba pradėjusiems iki 2015 m. balandžio 21 d.

El. paštas studijos@vdu.lt


Finansai

Kaip gauti pinigų? Stipendijos

2.

Mobilumo stipendijas, kurios skiriamos

Pirmakursiams, kurių konkursinis stojamasis

studentams,

balas yra 9,5 ir didesnis (įstojusiems į valstybės

studijų, praktikų, stažuočių ar kitais

finansuojamą ar nefinansuojamą vietą), visą

studijų

rudens semestrą kas mėnesį bus paskirta

mokslo ar kitas institucijas pagal dvišalio

ir išmokėta 2 BSI (Lietuvos Respublikos

bendradarbiavimo

Vyriausybės nustatyta tvarka paskirtų bazinių

mainų

socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio

Universitetas.

skatinamoji stipendija, pervedama į studento asmeninę

banko

sąskaitą

ir

3.

išvykstantiems

tikslais

į

programas,

užsienio sutartis kuriose

dalinių aukštojo ar

kitas

dalyvauja

Vienkartines stipendijas, kurios skiriamos

išmokama

už aktyvią veiklą Universitete arba siekiant

laikotarpiu nuo einamojo mėnesio 25 iki 31

padėti susidūrus su socialiniais sunkumais.

dienos.

Jos skirstomos į: •

Universiteto vardo garbės stipendijas,

Jei Tau bus paskirta stipendija ar kitokia

skiriamas

finansinė išmoka, tuomet rugsėjo mėnesio

pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje,

antrojoje pusėje su Tavimi per turimą VDU

kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje

Pašto sistemos el. pašto dėžutę (prisijungimo duomenis gausi registruodamasis į studijų

studentams,

ypač

veiklose reprezentuojant Universitetą; •

vienkartines socialines stipendijas, kurios

dalykus) susisieks atsakingas VDU darbuotojas

gali būti skiriamos netekus vieno iš

ir paprašys nurodyti banko sąskaitos duomenis,

tėvų; įvykus nelaimei; pasikeitus šeimos

kad Universitetas galėtų paskirtas lėšas pervesti

socialinei padėčiai ar patekus į sunkią

į Tavo asmeninę banko sąskaitą.

materialinę padėtį; •

vienkartines

skatinamąsias

stipendijas,

Studentai iš Universiteto stipendijų fondo vienu

kurios gali būti skiriamos už aktyvų

metu turi teisę gauti kelių rūšių stipendijas:

dalyvavimą mokslinėje, meninėje, sporto ir

1.

(ar) studentiškoje visuomeninėje veiklose.

Skatinamąsias skiriamos

stipendijas,

geriausiems

kurios

studentams,

4.

Kitas stipendijas, skiriamas Universiteto ar

studijuojantiems valstybės finansuojamose

mecenatų iš privataus ar nevyriausybinio

ar nefinansuojamose vietose, atsižvelgiant

sektoriaus, taip pat valstybės nustatyta

į paskutinio semestro studijų rezultatus;

tvarka.


Atsižvelgdama į asmens socialinį statusą,

VDU Studentų centras (Studentų reikalų

valstybė per Valstybinį studijų fondą skiria

departamentas)

socialines

S. Daukanto g. 27-206, Kaunas

stipendijas

(123,50

Eur

per

mėnesį) studentams, atitinkantiems bent vieną

Tel. +370 37 751175

iš šių kriterijų:

El. paštas studentas@vdu.lt

iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni studentai turi teisę gauti arba

Valstybinis studijų fondas

gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos

A. Goštauto g. 12-407, Vilnius

Respublikos piniginės socialinės paramos

Tel. +370 5 2639152

nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

El. paštas fondas@vsf.lt

teisės

Interneto puslapis vsf.lt

aktų

nustatyta

tvarka

turintys

nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; •

ne vyresniems kaip 25 metų ir iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka turintiems nustatytą globą (rūpybą) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos apie stipendijų ir kitų finansinių išmokų skyrimą rasi vdu.lt/parama.


Centralizuotas studentų aptarnavimas Vytauto

Didžiojo

universitete

studentams

sudarytos sąlygos patiems patogiai susirasti dominančią

informaciją,

atlikti

vienus

rasti

ar

kitus veiksmus, susijusius su studijomis, o jei

skiltyje

„Aktualūs

studentui

dokumentai“

svarbius

Universiteto

dokumentus; •

atlikti

savarankiškus

veiksmus

kyla klausimų – pasiklausti. Todėl įstojęs į

Universitetu

Universitetą būtinai:

tvarkyti (studentas.vdu.lt).

susijusioms

su

paslaugoms

Domėkis teminėje svetainės vdu.lt rubrikoje

VDU Studentų centras – vieta, kurioje

vdu.lt/studentams

visi

apie įvairius studentų

Universiteto

studentai

centralizuotai

reikalus;

aptarnaujami,

Klausk VDU Studentų centre, jei iškyla

siunčiami į kitus Universiteto (ir ne tik)

įvairių studentiškų klausimų;

padalinius, atsižvelgiant į konkretaus asmens

Atlik studentų savitarnos portale studentas.

poreikius ar jam kylančius klausimus.

konsultuojami,

prireikus

vdu.lt įvairius veiksmus, susijusius su Tavo veikla universitete.

VDU Studentų centre studentai gali: •

vdu.lt/studentams – teminė svetainės vdu.lt rubrika – vienas portalas, skirtas visiems VDU

tikėtis

pagalbos

orientuojantis

Universitete; •

gauti atsakymus į klausimus, susijusius su

studentų reikalams, kuriame galima:

Lietuvos studento pažymėjimu (LSP) arba

Tarptautiniu studento pažymėjimu (ISIC);

sužinoti aktualią informaciją, skirtą tik VDU studentams;

surasti

informaciją

• apie

sužinoti

VDU

studentų

registracijos

Universiteto

numerį bei gauti prisijungimo prie VDU

studentams teikiamas paslaugas: studijas,

Pašto sistemos slaptažodį (ši informacija

stipendijas ir kitą finansinę paramą,

pirmakursiams suteikiama tik nuo rugsėjo

apgyvendinimą bendrabučiuose, meninę ar sportinę veiklas, karjerą, verslumą, veikiančias mentorystę,

organizacijas, psichologinę

savanorystę, pagalbą,

tarptautinių mainų bei studijų galimybes ir pan.;

1 d.); •

užsisakyti ir atsiimti įvairias Universiteto išduodamas pažymas lietuvių ir anglų kalbomis;


sužinoti

apie

paskolas,

stipendijas, • •

bendrabučius,

mokesčių

lengvatas,

studentas.vdu.lt universiteto

studentų

Vytauto

Didžiojo

savitarnos

portalas,

kompensacijas ir pan.;

kuriame studentai gali savarankiškai atlikti

gauti pirminę konsultaciją apie Erasmus+

šiuos veiksmus:

programos bei dvišalių mainų galimybes;

registruotis į pasirinktus studijų dalykus;

pasikonsultuoti klausimais, susijusiais su

išskyrus pirmo kurso studentus, kurie

studijų procesu;

registruojami į studijų dalykus per įvadinę

atsiskaityti su Universitetu;

savaitę;

sumokėti mokesčius Universitetui banko

kortele.

registruotis į sporto ir (ar) meninės veiklos užsiėmimus;

dalyvauti „VDU savanoriai“ programoje;

peržiūrėti savo studijų rezultatus;

departamentas)

atlikti apklausas;

S. Daukanto g. 27-206, Kaunas

stebėti savo mokėjimus;

Tel. +370 37 751175

užsisakyti pažymas;

El. paštas studentas@vdu.lt

apsigyventi bendrabutyje;

Facebook: VDU Studentams

rasti asmeninę informaciją apie studijas.

Studentų

centras

(Studentų

reikalų

Prie

studentas.vdu.lt

naudodamasis

per

studentas

įvadinę

jungiasi

savaitę

VDU

studentams suteiktais duomenimis: •

VDU studento registracijos numeriu;

prisijungimo prie VDU Pašto sistemos slaptažodžiu.


Bendrabučiai Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studentus

(liepos

apsigyventi

bendrabučiuose

(rugpjūčio 2–3 d.), užpildžius el. formos

Kaune, kuriuose sudarytos patogios sąlygos

paraišką vdu.lt/bendrabuciai2017 nuo

gyventi, mokytis ir ilsėtis:

š. m. liepos 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 7 d.

trijuose

VDU

VDU bendrabutyje Nr. 1, Taikos pr. 119 (pritaikytame fizinę negalią turintiems

24–27

d.)

ir

II

etapą

17 val; •

papildomo

priėmimo

metu

(rugpjū-

asmenims);

čio 22–23 d.), užpildžius el. formos

VDU bendrabutyje Nr. 2, Vytauto pr. 71

paraišką vdu.lt/bendrabuciai2017 nuo

(pritaikytame fizinę negalią turintiems

š. m. rugpjūčio 21 d. 8 val. iki rugpjū-

asmenims);

čio 23 d. 17 val.

VDU bendrabutyje Nr. 3, Taikos pr. 123. Pildant el. formos paraišką vdu.lt/bendrabuci-

Gyvenamosios vietos pirmo kurso studentams

ai2017 gyvenamajai vietai bendrabutyje gauti,

skiriamos

būtina pateikti dokumentus, pagrindžiančius

konkurso

tvarka,

pirmumas

suteikiamas: •

elektroninėje paraiškoje nurodytą informaciją.

studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta

Konkurso gyvenamajai vietai VDU bendrabutyje

globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas

gauti, vyksiančio per pagrindinio priėmimo

vienintelis iš tėvų) yra mirę;

I ir II etapus, rezultatai bus paskelbti š. m.

studentams su negalia;

rugpjūčio

studentams iš šeimų, kurios augina 3 ir

rugpjūčio 24 d. VDU interneto svetainėje vdu.lt

daugiau vaikų, jeigu jie yra ne vyresni kaip

bei asmeniškai užpildytoje el. formos paraiškoje

14

d.,

papildomo

priėmimo

25 metų amžiaus;

vdu.lt/bendrabuciai2017 nurodytais el. pašto

studentams iš socialiai remtinų šeimų;

adresais.

studentams, kurių vienas iš tėvų yra miręs;

studentams

gyvenamąją

vietą

šeimų, toliau

deklaravusių

Į paskirtas gyvenamąsias vietas bendrabutyje

nuo

Kauno

bus galima įsikelti nuo š. m. rugpjūčio 25 d. 8 val.

miesto savivaldybės ribų. Kauno miesto

iki rugpjūčio 31 d.; neįsikėlus nurodytu laiku,

savivaldybės

paskirtos gyvenamosios vietos bus anuliuotos.

gyventojams

gyvenamoji

vieta konkurso būdu nesuteikiama.

Jei studentas neketina gyventi paskirtoje vietoje,

Prašymai dalyvauti konkurse gyvenamajai vietai

privalo kuo skubiau informuoti Studentų

bendrabučiuose gauti priimami el. būdu:

centrą (Studentų reikalų departamentas)

per

pagrindinio

priėmimo

I

etapą

jos atsisakantis.


Daugiau informacijos apie apgyvendinimą VDU

bendrabučiuose Kaune rasi adresu vdu.lt/

dėl LEU bendrabučio gyvenamosios

apgyvendinimas.

vietos skyrimo; •

Daugiau

informacijos

apie

apgyvendinimo

sąlygas VDU bendrabučiuose suteiks: •

bendrabučio

Nr.

1

(Taikos

užpildyti el. formos paraišką vdu.lt/ bendrabuciai2017 bei pateikiant joje užpildytos standartinės formos prašymo

pr.

119)

administracija, tel. +370 37 353964; •

užpildyti standartinės formos prašymą

ir užstato apmokėjimo kvito kopijų el. versijas.

bendrabučio Nr. 2 (Vytauto pr. 71) administracija, tel. +370 37 223639;

Užpildžius

bendrabučio Nr. 3 (Taikos pr. 123)

bendrabuciai2017 ir pateikus reikalaujamus

administracija, tel. +370 37 352457.

dokumentus, procedūrą,

Studentų,

studijuosiančių

Vilniuje,

apgyvendinimas

el.

formos

paraišką

informaciją susijusią

su

apie

vdu.lt/ tolesnę

apgyvendinimu,

suteiks LEU atstovai, individualiai susisiekę su apgyvendinimo prašiusiais studentais.

Studentai, studijuosiantys Vytauto Didžiojo universitete Vilniuje, bus apgyvendinti viename

Daugiau informacijos apie apgyvendinimo sąlygas

iš Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)

ir procedūras Lietuvos edukologijos universiteto

bendrabučių, esančių Studentų g. 41, 45, 47

bendrabučiuose Vilniuje rasi leu.lt internetins

arba A. Vivulskio g. 36, Vilniuje. Gyvenamoji

svetainės skiltyje Informacija studentams.

vieta LEU bendrabutyje bus suteikta visiems jos prašantiems studentams.

LEU infrastruktūros direkcijos bendrabučių skyrius

Studentai, norintys apsigyventi viename iš

Vedėja Dalia Visockienė

LEU bendrabučių Vilniuje, per pagrindinio

Tel. +370 5 2790026

priėmimo I arba II etapus pasirašę studijų

El. paštas dalia.visockiene@leu.lt

sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu nuo

Bendrabučių kontaktai

š. m. liepos 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 7 d. 17 val., bei papildomo priėmimo metu – nuo š. m.

VDU Studentų centras (Studentų reikalų

rugpjūčio 21 d. 8 val. iki rugpjūčio 23 d. 17 val.,

departamentas)

turi:

S. Daukanto g. 27-206

sumokėti LEU nustatytą 30 Eur dydžio

Tel. +370 37 751175

užstatą;

El. paštas studentas@vdu.lt


Neįgaliesiems draugiškas universitetas Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės

Fizinė studijų aplinka

nariu. Tokia filosofija savo kasdienėje veikloje

Daugelis Universiteto pastatų ir patalpų yra

nuo 1992 m. vadovaujasi Vytauto Didžiojo

visiškai arba iš dalies pritaikyti studentams

universitetas. Todėl nuolat siekiame atsižvelgti

su negalia. Išsamesnė informacija apie VDU

į individualius studentų poreikius, sudaryti

pastatų pritaikomumą ir prieigą pateikta čia:

vienodas

vdu.lt/lt/kontaktai/vdu-zemelapis

beslenksciu.lt/objektu-kategorija/

sąlygas

visiems

studijuojantiems

asmenims. 2015 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga suteikė

Vytauto

Didžiojo

svietimo-istaigos

universitetui

sertifikatą, kuriuo patvirtino, jog Universiteto

Neįgalūs studentai judėjimui ir susisiekimui

infrastruktūra yra prieinama, o aptarnavimas

Kauno

– palankus asmenims su negalia. Taigi ir patys

universiteto rūmų užtikrinti gali naudotis:

neįgalieji dar kartą pripažino Vytauto Didžiojo

universiteto,

kaip

neįgaliesiems

draugiško

universiteto, statusą.

mieste

ir

tarp

Vytauto

Didžiojo

Kauno viešojo transporto paslaugomis: kaunas.lt/kvt

Socialinio

taksi

Kaune

paslaugomis:

socialinistaksi.lt Studijos Dauguma studijų programų yra lanksčios,

Neįgalieji

gali būti pritaikytos prie neįgalaus asmens

bendrabučiuose Nr. 1 (Taikos pr. 119) ir

poreikių, tokiu būdu vyksta nuotolinės studijos,

Nr. 2 (Vytauto pr. 71), kurie yra visiškai

taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos

pritaikyti

ir pan. Universitetas taip pat sudaro sąlygas

studentams; prireikus juose kartu gali gyventi ir

studentams su negalia naudotis jiems skirtomis

lydintysis asmuo.

mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais.

gali

judėjimo

apsigyventi

negalią

VDU

turintiems


K. Donelaičio g. 52 esančių VDU rūmų

poreikiams

pirmajame aukšte įrengtas studentų poilsio

valstybinės socialinio draudimo bazės

kambarys, kuriame neįgalieji gali naudotis

pensijos dydžio ir mokama kas mėnesį,

jiems pritaikytais kilnojamaisiais kompiuterio

ir (ar) 3,2 BSI dydžio tikslinė išmoka už

stalais, masažo bei ergonominėmis kėdėmis,

kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš

kompiuterizuota darbo vieta, kurioje įdiegta

dalies kompensuoti;

JAWS 14 for Windows programinė įranga.

tenkinti,

esanti

50

proc.

iš Valstybinio studijų fondo skiriama

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos

tikslinė išmoka, teikiama įgyvendinant

padaliniuose,

„Studijų

išsidėsčiusiuose

įvairiuose

prieinamumo

didinimas“

Universiteto rūmuose, galima rasti erdvių

projektą, socialinė stipendija ir (ar)

su įrengtomis specialiomis darbo vietomis

valstybės remiama paskola studijų

neįgaliems studentams.

mokesčiui sumokėti, kuriomis remiantis neįgalus studentas gali būti atleistas nuo

Finansinė parama

paskolos grąžinimo.

Kiekvieno studijų semestro pradžioje, per dvi pirmąsias savaites, studentai su negalia gali

Daugiau informacijos apie VDU, kaip

kreiptis į VDU Studentų centrą (Studentų

neįgaliesiems

draugišką

reikalų departamentas) ir jiems gali būti

rasi

vdu.lt/negalia,

suteikta:

specialiame susitikime, organizuojamame per

Įvadą į studijas VDU 2017.

Universiteto finansinė parama – stu-

adresu

universitetą, taip

pat

dijų ir (ar) apgyvendinimo bendrabu•

tyje mokesčio lengvata;

Studentų

iš Neįgaliųjų reikalų departamento

departamentas)

prie Socialinės apsaugos ir darbo

S. Daukanto g. 27-210, Kaunas

ministerijos

Tel. +370 37 327977

skiriama

finansinė

pagalba: tikslinė išmoka specialiesiems

centras

(Studentų

El. paštas studentas@vdu.lt

reikalų


Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – vienintelis Lietuvos oficialus dokumentas, įrodantis studento statusą, kurio prireiks: •

įėjimo į studijų dalykų tarpinį studijų atsiskaitymą ir egzaminą kontrolei;

įėjimo į bendrabutį kontrolei;

naudojantis Universiteto bibliotekos paslaugomis;

norint tarpmiestiniu viešuoju transportu važiuoti 50 proc. pigiau, o miesto viešuoju transportu – net iki 80 proc. pigiau;

dalyvauti nuolaidų programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogomis bei įvairiomis paslaugomis visoje Lietuvoje (nuolaidų sąrašą rasi tinklalapyje lsp.lt).

LSP kaina priklauso nuo studijų pakopos: •

Pirmos pakopos (bakalauro) studijų studentams – 12 Eur;

Vientisųjų studijų studentams – 16 Eur;

Pakartotinai išduotas tų pačių studijų LSP (pakeistas nauju) studentams – 4,50 Eur.

Norint įsigyti LSP, reikia užpildyti registracijos formą lsp.lt/register bei apmokėti mokestį už LSP. LSP pagaminamas per 1–2 savaites nuo užsakymo pateikimo ir nuotraukos tinkamumo LSP gamybai patvirtinimo. VDU Studentų centras (Studentų reikalų departamentas) S. Daukanto g. 27-206, Kaunas Tel. +370 37 751175 El. paštas studentas@vdu.lt Interneto puslapis lsp.lt


VDU Pašto sistema Bendravimui

ir

informacijos

sklaidai

Universitete naudojama pašto sistema. Sistemos naudotojui

sukuriama

elektroninio

pašto

dėžutė, kuria studentas naudojasi bendrauti su dėstytojais, kitais studentais, į ją siunčiama įvairi aktuali informacija apie studijas, mainų galimybes ir kt. Prie pašto sistemos prisijungiama: •

per

interneto

naršyklę,

įvedus

webmail.vdu.lt adresą; •

per

kliento

įsidiegti

į

programą, asmeninį

kurią

galima

kompiuterį

tinklalapio office.com; •

per mobiliesiems įrenginiams skirtą programėlę Microsoft Outlook.

Prisijungimai

prie

pašto

sistemos

pirmakursiams suteikiami per įvadinę savaitę, rugpjūčio 31 d., registruojantis į studijų dalykus. Naujas pamiršus

pašto senąjį,

sistemos

slaptažodis,

suteikiamas

centre, S. Daukanto g. 27-206.

Studentų


Moodle Universitete studijų medžiaga skelbiama VDU Nuotolinių studijų aplinkoje (VDU Moodle). Tai – vieta, kur rasi visą studijų medžiagą bei kitą aktualią informaciją. Kaip prisijungti 1.

Prisijunk prie aplinkos adresu moodle.vdu.lt;

2.

Prisijungimui naudok VDU Pašto sistemos naudotojo vardą ir slaptažodį;

3.

Prisijungęs turi matyti savo studijų dalykus (tai reiškia, kad esi prie jų priskirtas);

4.

Jei turi klausimų, naudokis paramos sistema studyonline.lt.

Registracija į dalykus VDU Moodle aplinkoje prie studijų dalykų studentai priregistruojami pagal fakultetų pateiktą informaciją arba prisiregistruoja patys su dalyko dėstytojo pateiktu įsirašymo raktu. Kreipkis į Inovatyvių studijų institutą, kai: •

neprisijungi prie VDU Moodle aplinkos;

neprisijungi prie Tau reikalingų studijų dalykų;

neatidaro studijų medžiagos;

neveikia vaizdo medžiaga;

negali išsiregistruoti iš studijų dalyko;

kitais techniniais klausimais.

Kreipkis į dalyko dėstytoją, kai: •

nerandi dalyko studijų medžiagos;

nežinai atsiskaitymų datų;

nerandi užduočių ir atsiskaitymų įvertinimų;

nežinai, kur pateikti (įkelti į VDU Moodle aplinką) atsiskaitymus.

Išsamią informaciją, kaip naudotis VDU Moodle, rasi naudotojo vadove studyonline.lt/ studentams/moodle Inovatyvių studijų instituto pagalbą gali gauti: •

užpildęs anketą studyonline.lt/pagalba

el. paštu nuotolines@vdu.lt

36


VDU Studentų atstovybė (VDU SA) Vytauto

Didžiojo

universiteto

Studentų

atstovybė – tai vieta, kur žodžiai virsta darbais. Tapk mūsų Universiteto studentų balsu! Tobulinkime aukštąjį mokslą kartu ir užtikrinkime, kad studentiški metai būtų geriausi kiekvienam! VDU SA komitetai: •

Marketingo ir reklamos komitetas

Projektų ir tarptautinių ryšių komitetas

Akademinių reikalų komitetas

Kultūros komitetas

Socialinių reikalų komitetas

Ryšių su visuomene komitetas

Žmogiškųjų išteklių komitetas

Laikraštukas „Studis“

VDU Studentų atstovybė S. Daukanto g. 27, 201 ir 202 kab. El. paštas infovdusa@gmail.com Facebook: VDU Studentų atstovybė Interneto puslapis vdusa.lt

38


VDU SA renginiai Netradicinių paskaitų ciklas „Aš, alus ir

VDU Kalėdų vakaras

dėstytojas“

Kasmet, artėjant gražiausioms metų šventėms,

Drąsios diskusijų temos, mėgstami dėstytojai ir

VDU bendruomenė susiburia į jaukų ir šiltą

alaus bokalas – trys neatsiejami tikro studento

vakarą, kuriame džiaugiasi gyvai atliekama

atributai! VDU SA visus šiuos dalykus sujungia

muzika, saldaus pyrago gabalėliu ir kalėdinės

į vieną išskirtinį viešųjų paskaitų ciklą, per kurį

arbatos aromatu.

neformalioje aplinkoje visai VDU bendruomenei paskaitas skaito žymūs Lietuvos žmonės bei

„V2“

mylimiausi VDU dėstytojai.

Pavasariui pabudus, ateina puikus metas padėkoti ir pagirti geriausius mūsų bendruomenės

VDU susipažinimo vakaras

narius. Kiekvieną kovo mėnesį apdovanojimų

VDU pirmakursiams, nedrąsiai žengiantiems

vakaro „V2“ metu pagerbiami geriausi VDU dės-

pirmuosius žingsnius ne tik Universitete, bet

tytojai, organizacijos, pasižymėję asmenys ir ko-

ir Kaune, skiriamas šis susipažinimo vakaras.

lektyvai. Renginio metu pasirodo VDU talentai,

Jo metu Universiteto naujakuriai turi galimybę

o po ceremonijos bendruomenei dovanojamas

susipažinti ir linksmai pašėlti skambant garsių

žinomo atlikėjo koncertas.

Lietuvos atlikėjų muzikai. „Pavasario festivalis“ (PF) Projektas „Apšvietimas“

Tai

„Apšvietimas“ – tai ne tik akademinis išban-

organizuojamas renginys, dovanojantis kelių

dymas visiems Lietuvos studentams, bet ir

dienų fiestą visam Kauno miestui. Žinomų

konferencija. Organizuojamo projekto tikslas –

žmonių paskaitos, socialinės akcijos, sporto

paskatinti jaunus žmones pradėti aktyviau do-

varžybos ir, be abejo, grandiozinis festivalio

mėtis švietimo sistemos subtilybėmis, skatinti

uždarymo koncertas! Ir visa tai nemokamai!

didžiausias

Studentų

atstovybės

atkreipti dėmesį į jiems aktualias ir juos tiesiogiai liečiančias sritis.

39


„Subalansuotas fuksas 2017“ Naujas

naujas

Šiais metais stovykla vyks vieną rugsėjo savait-

universitetas. Šiuo metu Jūs, pirmakursiai,

miestas,

galį – 9-10 dienomis. Dalyvių skaičius ribotas,

pradedate

naują

nauji

draugai,

kuriuo

todėl į stovyklą pateks tik labiausiai motyvuoti,

klajosite arba žengsite užtikrintai artimiausius

gyvenimo

etapą,

draugiškiausi ir linksmiausi VDU pirmakursiai.

ketverius metus. Ar būtų smagu keliauti

Pasistengti visus sužavėti – tikrai bus dėl ko!

vienam šiuo nauju keliu? Turbūt drąsiau eiti

Stovyklos dalyvio anketą galima užpildyti jau

ne vienam, o su ištikimu palydovu, patikimu

nuo liepos 25 d., pasirašius elektroninę sutartį

kelrodžiu, kuris parodytų tinkamą kelią bent jau

su Universitetu arba VDU Studentų atstovybės

Universiteto koridoriuose. Nori gauti išlikimo

stende (daugiau informacijos vdusa.lt). Anke-

Universitete žemėlapį, naujų draugų sąrašą ir

tos bus priimamos iki rugpjūčio 18 dienos. Su

pačius geriausius prisiminimus? Siūlome tau

atrinktais dalyviais bus susisiekta asmeniškai

šauniausią pasiūlymą – pirmakursių stovyklą

anketoje nurodytu telefono numeriu.

„Subalansuotas fuksas 2017!“ Pabrėžiame, kad stovykla – ne krikštynos. „Subalansuotas fuksas“ – tai tradicinė VDU

VDU Studentų atstovybė neorganizuoja jokių

pirmakursiams skirta ir Vytauto Didžiojo

pašaipių ar košmariškų iššūkių, tiesiog pažada

universiteto Studentų atstovybės organizuojama

linksmiausią

stovykla. Linksmiausias visų studijų metų

kompanija!

savaitgalį

su

geriausia

VDU

savaitgalis, suteikiantis išskirtinę galimybę susipažinti su Universitetu, leidžiantis suprasti,

Puslapis internete: v d u s a . l t / r e n g i n i a i /

kas yra tikrasis studentiškas judėjimas, ir

subalansuotas-fuxas

padedantis užmegzti pažintis su vyresniaisiais

Facebook: VDU Studentų atstovybė

studentais

bei

kolegomis

pirmakursiais.

Pirmakursiai dalyvauja įvairiose estafetėse, žaidimuose, simuliacijose, mokosi, bendrauja ir pramogauja.

40


Organizacijos

VDU akademiniai ir studentų klubai kviečia pirmakursius prisijungti prie bendraminčių ir užsiimant mėgstama veikla ne tik prasmingai leisti laisvalaikį, bet ir ugdyti save kaip asmenybę, plėsti akiratį. Universiteto klubai vienija

skirtingus

interesus

bei

poreikius

turinčius studentus, dėstytojus, administracijos atstovus, kiekvienam bendruomenės nariui suteikia erdvę vaisingai diskutuoti, keistis idėjomis bei nuomonėmis, išreikšti save ir tobulėti. Universitete veikia daugiau nei 40 įvairių organizacijų, nuolat ieškančių naujų narių. Tad ieškok sau tinkamos organizacijos, o jei nerandi Tave dominančio klubo – suburk savo! Visą VDU veikiančių organizacijų ir klubų sąrašą, taip pat sąlygas sukurti naują organizaciją, rasi Universiteto interneto svetainėje vdu.lt/ organizacijos, o daugiau sužinoti galėsi per Įvadą į studijas VDU 2017. Karjeros

centras

(Studentų

reikalų

departamentas) S. Daukanto g. 27-301, Kaunas Tel. +370 37 327983 El. paštas karjera@vdu.lt Interneto puslapis karjera.vdu.lt

41


Savanorystė universitete

„VDU savanoriai“ – tai Universiteto vykdoma

Daugiau apie programą „VDU savanoriai“

programa,

kurioje

rasi vdu.lt/savanoryste, savanorio anketą

dalį

laisvo

savo

skirti

savanoriškai

dalyvaujantys nuo

studijų

veiklai

studentai laiko

Universitete

gali

gali užpildyti studentų savitarnos portale

ar

studentas.vdu.lt, o su pačia programa ir joje

Universitetui. Tapęs VDU savanorių komandos

dalyvaujančiais savanoriais susipažinti per

dalimi, gali ne tik įgyti naujų bei vertingų žinių,

Įvadą į studijas VDU 2017.

gebėjimų ir įgūdžių, praverčiančių tolesnėje asmeninėje karjeroje, bet ir praktiškai išbandyti

Karjeros

save naujose veiklose, dalyvauti mokymuose,

departamentas)

centras

(Studentų

seminaruose ir pan.

S. Daukanto g. 27-301, Kaunas Tel. +370 37 327983

Dalyvaujantiems programoje „VDU savanoriai“

El. paštas karjera@vdu.lt

siūlome:

Interneto puslapis karjera.vdu.lt

galimybę derinti studijas su savanoriška veikla;

motyvuojančią skatinimo sistemą;

savanoriškai veiklai vykdyti reikalingų priemonių;

galimybę susipažinti su Universitetu ir jo padalinių vykdomomis veiklomis bei jas įgyvendinti, galimybę gauti pažymėjimą, įrodantį, kad vykdant savanorišką veiklą

42

buvo įgytos konkrečios kompetencijos.

reikalų


Pirmakursių mentorystė

Vytauto

Didžiojo

pirmakursių

universitetas

mentorių

vykdo

Mentoriai yra pasirengę padėti atsakyti į

kuri

įvairius klausimus apie apgyvendinimą, studijų

principu

procesą, Universiteto suteikiamas socialines,

„studentai – studentams“. Programa kuriama

tarptautines galimybes, laisvalaikio praleidimą

remiantis

akademinėje aplinkoje bei kitus dalykus, taip

organizuojama

patirtimi

didžiausių ir

programą,

vadovaujantis

skirta

pasaulio visiems

universitetų pirmo

kurso

pat padėti susiorientuoti akademiniame mieste.

studentams, norintiems greičiau integruotis į Universiteto bendruomenės akademines ir

Ieškok savo mentoriaus vdu.lt/mentoryste ir

socialines veiklas.

gauk atsakymus į iškilusius klausimus.

Pirmakursių mentoriai – draugiški ir aktyvūs

Karjeros

įvairių fakultetų vyresnio nei pirmo bakalauro

departamentas)

kurso studentai, jau turintys studentiškos

S. Daukanto g. 27-301, Kaunas

patirties, gebantys įkvėpti ir padrąsinti naujokus,

Tel. +370 37 327983

padedantys

El. paštas karjera@vdu.lt

susiorientuoti

Universitete

ir

už jo ribų bei taip iš arčiau susipažinti su

centras

(Studentų

reikalų

Interneto puslapis karjera.vdu.lt

universitetine aplinka ir akademiniu miestu bei (iš)gyvenimu jame!

43


Verslo praktikų centras Verslo praktikų centras, puoselėdamas vertę

asmeninio tobulėjimo programos;

kuriančių jaunų žmonių ir verslo bendruomenių

įvairių verslo, kultūros, pramogų srities

partnerystę,

suteikia

studentams

galimybę

įgyti verslumo įgūdžių nepriklausomai nuo to,

specialistų paskaitų, ekspertų konsultacijų; •

kokią specialybę jie studijuoja. Dalyvaudami centro veikloje, studentai užmezga kontaktus su

neformalių, bendrauti skatinančių Timeout renginių.

Sėkmingai baigę „Verslumo akademiją“

didžiausių Lietuvos įmonių atstovais, sprendžia

studentai

realias verslo problemas, geriau pažįsta save bei

patvirtinančius mokymų metu įgytas ar

patobulina komandinio darbo įgūdžius.

patobulintas kompetencijas.

Pagrindinė kryptis Tai

centro –

įrankis,

verslumo

VERSLUMO paremtas

gauna

baigimo

diplomus,

ugdymo

Mokymų programos naudoja visame pasaulyje

AKADEMIJA.

gerai žinomas metodikas, tokias kaip: Lego

aktyviais

patyrimo

Serious Play, Design Thinking ir kt.

metodais, padedantis ugdyti 6 entreprenerio kompetencijas – savęs vertinimą, komandinį

Pagrindiniai partneriai: „Kaunas 2022“,

darbą,

problemų

AB „Šiaulių bankas“, UAB „LIDL Lietuva“,

sprendimą ir ryšių mezgimą, – įgalinančias

UAB „Vičiūnai“, AB „Volfas Engelman“,

sėkmingai įsidarbinti ar kurti bei įgyvendinti

UAB

savo iniciatyvas.

Lietuva“ ir daugelis kitų.

Praktinių mokymų modulis susideda iš:

Verslo praktikų centras

interaktyvaus kelių dienų mokymų ciklo

S. Daukanto g. 28-206.2

„Entreprenerio akademija“;

El. paštas info@verslopraktikos.lt

kūrybiškumą,

išvažiuojamosios

veiklumą,

grupių

formavimo

stovyklos; •

verslumo laboratorijų – iššūkių sprendimo, susitikimų su įmonių atstovais;

44

„Intermedix

Lietuva“,

AB

„Telia

Facebook: VDU Verslo praktikų centras Interneto puslapis verslopraktikos.lt


Biblioteka

Universiteto biblioteka – tai vieta, kurioje rasi

Informacijos paieškai siūloma ir VDU virtuali

palankią studijų ir mokslo informacinę aplinką,

biblioteka (vb.vdu.lt), veikianti vieno paieškos

užtikrinančią efektyvias paslaugas Universiteto

langelio principu ir leidžianti ieškoti bibliotekos

bendruomenės nariams, organizuojančią prieigą

rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse,

prie informacijos išteklių, reikalingų studijoms,

universiteto institucinėje talpykloje, universiteto

mokslui ir profesinei kvalifikacijai įgyti.

prenumeruojamose 46-iose duomenų bazėse, įvairiose pasaulio bibliotekose ir duomenų

Studentai

gali

naudotis

elektroniniais įrengtos

spausdintais

dokumentais.

kompiuterizuotos

ir

bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose.

Bibliotekoje darbo

vietos.

VDU

biblioteką

Vartotojai turi galimybę prisijungti asmeninius

bibliotekos:

kompiuterius,

Sukurtos

veikia

bevielis

individualaus

ir

internetas.

grupinio

darbo

išdavimo

/

grąžinimo

Norint surasti ar pasiskolinti reikalingą leidinį, Jame

matyti

L. Donskio (Ekonomikos ir vadybos bei

M. Romerio (Socialinių mokslų ir Teisės fakultetų), Jonavos g. 66-106;

(vdu.library.lt).

mokslų,

V. Putvinskio g. 23, I a.; •

knygų grąžinimo įrenginys, veikiantis visą parą.

reikia jungtis prie bibliotekos el. katalogo

(Humanitarinių

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetų),

sistema.

K. Donelaičio g. 52 pastate įrengtas išorinis

fakultetų

instituto), K. Donelaičio g. 52-218;

poreikiais. Bibliotekoje įdiegta savarankiško leidinių

Biržiškos

5-ios

Menų, Katalikų teologijos, Užsienio kalbų

erdvės, poilsio zonos. Specializuotos darbo vietos įrengtos lankytojams su specialiaisiais

V.

sudaro

V.

Čepinskio

(Gamtos

mokslų

ir

Informatikos fakultetų), Vileikos g. 8-605; •

Muzikos akademijos, V. Čepinskio g. 5-429.

bibliotekos

įsigyti ir saugomi / prieinami dokumentai.

Interneto puslapis biblioteka.vdu.lt

Sudarytos sąlygos užsisakyti knygas skolintis į

namus,

savarankiškai

prasitęsti

knygos

grąžinimo terminą, el. paštu gauti pranešimus apie užsakymų įvykdymą, vėlavimą grąžinti pasiskolintus leidinius ir kt.

45


Sportinė veikla

Vytauto Didžiojo universiteto Sporto centras

Kiekvienų mokslo metų pradžioje Sporto cen-

organizuoja studentų sporto, fizinio aktyvumo

tras komplektuoja pagrindinių komandinių

ir sveikatinimo veiklas, rūpinasi žinių apie

sporto šakų (krepšinio, futbolo, tinklinio) ko-

sportą ir sveikatingumą skleidimu, organizuoja

mandas, užtikrina tinkamą jų sportinę parengtį,

varžybas ir kitus sporto renginius, reprezentuoja

suteikia galimybę reprezentuoti Universitetą ir

Universitetą sportiniais laimėjimais Lietuvoje ir

dalyvauti įvairaus lygio varžybose Lietuvoje bei

užsienyje.

užsienyje. Individualių sporto šakų (lengvosios atletikos, plaukimo, dziudo, badmintono, stalo

Vytauto

studentai,

teniso, teniso, fechtavimo, šaudymo, irklavimo

užsiregistravę į sportinės veiklos užsiėmimus,

ir kt.) sportininkams sudaroma galimybė daly-

gali nemokamai sportuoti VDU Sporto centro

vauti įvairiose studentų sporto varžybose, tarpi-

treniruoklių, aerobikos ar žaidimų salėse,

ninkaujama (prireikus) renkantis sporto klubą

pasirinkę šias laisvalaikio sporto šakas:

ir trenerį. Sporto centre sportuoja ir VDU mer-

aerobika (merginos);

ginų šokėjų palaikymo grupė, kuri mokslo metų

fizinis rengimas (merginos ir vaikinai);

pradžioje pasipildo naujomis narėmis.

badmintonas (merginos ir vaikinai);

stalo tenisas (merginos ir vaikinai);

Kiekvienais metais rengiamos Rektoriaus taurės

krepšinis (merginos ir vaikinai);

krepšinio ir futbolo turnyrai, VDU sveikuolio,

tinklinis (merginos ir vaikinai);

rankų lenkimo varžybos, kiti konkursai, kuriuose

futbolas (merginos ir vaikinai).

gali dalyvauti visi Universiteto studentai.

46

Didžiojo

universiteto


Susipažinti su Sporto centro vykdoma veikla

Informacija studijuojantiems Vilniuje:

bus galima per Įvadą į studijas VDU 2017, o

Studentai,

registruotis ir lankyti pasirinktus sportinės

pasirinkti Lietuvos edukologijos universiteto

veiklos užsiėmimus – nuo mokslo metų

Sporto centro siūlomas sportines veiklas,

pradžios.

su kuriomis galės susipažinti Sporto centro

studijuojantys

Vilniuje,

gali

veiklų pristatymo metu 2017–2018 m. m. Sporto

centras

(Studentų

reikalų

rudens semestro pradžioje. Apie tai Vilniuje

departamentas)

studijuojantys

Technikos g. 18R, Kaunas

individualiai.

studentai

bus

informuoti

Tel. +370 37 457416 El. paštas sprotocentras@vdu.lt

Sporto centras (Lietuvos edukologijos

Facebook: VDU sporto centras

universitetas)

Interneto puslapis vdu.lt/sportas

Studentų g. 39, 21 kab. (Sporto įrenginių komplekse), Vilnius Tel. +370 5 2751281 El. paštas irma.braskiene@leu.lt

47


Meninė veikla Vytauto Didžiojo universiteto Menų centras

Informacija studijuojantiems Vilniuje:

vienija Universiteto meno kolektyvus ir atskiras

Studentai,

studentų kūrybines iniciatyvas, kuria sąlygas

pasirinkti Lietuvos edukologijos universiteto

šiuolaikinio vizualaus meno, judesio, teatro,

Kultūros centro siūlomas menines veiklas,

muzikos

studijuojantys

Vilniuje,

gali

garsinančioms

su kuriomis galės susipažinti Kultūros centro

Universiteto vardą įvairiuose konkursuose,

meninių veiklų pristatymo metu 2017–2018

meno

kultūros

veikloms,

Lietuvoje

m. m. rudens semestro pradžioje. Vilniuje

bei užsienyje. VDU Menų centre veikia šie

studijuojantys studentai apie tai bus informuoti

kolektyvai:

individualiai.

mugėse

ir

festivaliuose

VDU Folkloro ansamblis „Linago“;

VDU Tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“;

VDU

Akademinio

judesio

teatras

Kultūros centras (Lietuvos edukologijos /

universitetas)

laboratorija;

Studentų g. 39, 406 kab., Vilnius

VDU Capoeira grupė;

Tel. +370 5 2734244

VDU Solo latino šokių grupė;

El. paštas kultura@leu.lt

VDU Akademinis mišrus choras „Vivere

Cantus“;

Kurk, prisijunk, savanoriauk, atlik praktiką ir

VDU Kamerinis merginų choras.

siūlyk savo iniciatyvas VDU Menų centre!

Susipažinti su kolektyvais ir jų vykdoma veikla bus galima per Įvadą į studijas VDU 2017, o registruotis lankyti pasirinktus Menų centro kolektyvų užsiėmimus – per registraciją į meninės veiklos užsiėmimus. Sek informaciją vdu.lt. VDU Menų centras (Studentų reikalų departamentas) El. paštas menucentras@vdu.lt Interneto puslapis menucentras.vdu.lt

48


VDU Botanikos sodas Žalumoje paskendęs VDU botanikos sodas

Didžiausias Lietuvoje rožynas: jame –

jau daugiau kaip 90 metų kviečia studentus,

daugiau kaip 1 000 veislių, tarp kurių

kauniečius

ypač vertinamos senosios, dvarų kultūrą

ir

miesto

svečius

pasigrožėti

gausiomis augalų kolekcijomis, į didžiausią

atspindinčios

Lietuvoje oranžeriją ir rožyną, į tradicines

lankytojus vilioja atstatyta romantiškoji

šventes,

medinė pergolė.

parodas,

muges,

spektaklius

ir

koncertus.

Žydėjimo

rožės.

šventės:

Šalia

rožyno

tradicinės

augalų

žydėjimo savaitės – nuo tulpių jūros iki 1923 m. įkurtam Botanikos sodui ypatingos auros suteikia legendomis apipinto dvarininko

jurginų spalvų sprogimo. •

Ekskursijos: kelionė su kvalifikuotu gidu po

Jozefo Godlevskio Aukštosios Fredos dvaras ir

Botanikos sodo gėlynus, parką, oranžeriją

tarpukario Lietuvą menanti oranžerija. Augalų

ir turtingą istoriją.

ekspozicijos ir savito grožio brandus parkas su

Tradiciniai

renginiai:

nuo

spalvingo

įdomia tvenkinių sistema (suformuota pagal

„Augalų žavadienio“, paslaptingos „Kvapų

buvusio dvaro šeimininko inicialus – J ir G

nakties“ iki „Moliūgų šventės“ ir tropinių

raides) skleidžiasi ne tik kaip vieta moksliniams

drugelių parodos.

tyrimams, bet ir kaip unikali erdvė šiuolaikinėms edukacinėms, kultūrinėms ir bendruomenės

Nepraleiskite naujienų – tapkite mūsų draugais

veikloms.

Facebook socialiniame tinkle, prenumeruokite mūsų renginius ir viską sužinokite pirmieji!

Kodėl verta aplankyti? •

Didžiausia Lietuvoje oranžerija: čia auga

VDU botanikos sodas

Oginskių dvarą puošęs daugiau kaip

Ž. E. Žilibero g. 6.

120 metų amžiaus valgomasis kiaušvis,

Tel.: +370 37 390033; +370 614 10784

noksta papajos ir bananai, su istorija ir

El. paštas bs@vdu.lt

simbolika supažindina bibliniai augalai.

Interneto puslapis botanika.vdu.lt Facebook: Kauno Botanikos Sodas

50


Įvadas į studijas 2017 / studijos Kaune rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 1 d. Rugpjūčio 29 d., antradienis | kalbų ir

Sek informaciją vdu.lt/ivadas2017

žinių diena Kas yra Įvadas į studijas VDU ir kam jis

skirtas? Tradiciškai

Diagnostinis jo

Vytauto

Didžiojo

anglų

nelaikiusiems.

kalbos

testas

Pasirašęs

sutartį,

universitetas

nesuspėjai pasitikrinti anglų kalbos žinių?

pirmo kurso studentus kviečia į įvadinės

Nesijaudink ir registruokis testui Užsienio

savaitės renginius, kurie vyks mokslo metų

kalbų

pradžioje rugpjūčio 28 – rugsėjo 1 dienomis.

kalbostestas. •

instituto

tinklalapyje

vdu.lt/

Kompiuterinio raštingumo testas.

Kur ieškoti daugiau informacijos?

Nebijok! Tai – ne egzaminas, o tik Tavo

Daugiau informacijos apie universitetą ir Įvado

žinių patikrinimas. Šis visiems nuolatinių

į studijas VDU 2017 savaitę rasi įvado į studijas

studijų pirmakursiams privalomas testas

informacijos centre arba vdu.lt/ivadas2017,

leis įvertinti, ar Tau būtina studijuoti

taip pat Facebook socialiniame tinkle:

dalyką Kompiuterinis raštingumas. •

facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas.

Užsienio kalbų mugė. Norėtum laisvai bendrauti ispanų, vokiečių, prancūzų,

PR OGRA M A Rugpjūčio

italų, o gal turkų ar japonų kalbomis?

28

d.,

pirmadienis

|

Domiesi gestų kalba? 30 skirtingų kalbų –

susipažinimo diena •

Susitikimas Susipažinsi fakulteto

tiek VDU Užsienio kalbų institutas gali Tau Tavo

su

fakultete.

Universiteto

bendruomene

ir

savo

dėstytojais,

Kūrybinės praktiniai

dirbtuvės. Verslo

Tavęs

praktikų

lauks centro,

būsimais mokslo ir gyvenimo draugais.

Karjeros centro, Medijų laboratorijų ir kiti

Susitikimas su mentoriais ir VDU

užsiėmimai. Nepraleisk!

studentų

atstovybe.

Visą

Įvado

į

Susitikimas

su

specialiuosius

studijas VDU 2017 savaitę ir dar ilgiau

poreikius turinčiais studentais ir jų

studentai-mentoriai

artimaisiais.

ir

VDU

studentų

atstovybė bus pasirengę padėti ir atsakyti į klausimus, palydėti ir pagelbėti.

52

pasiūlyti!


Rugpjūčio 30 d., trečiadienis | galimybių

Rugpjūčio

diena

registracijos diena

Bibliotekos pristatymas. Darbuotojai papasakos

apie

Bibliotekos

struktūrą,

31

d.,

Registracija Susidarysi

į

ketvirtadienis studijų

savo

|

dalykus.

tvarkaraštį

ir

taisykles, teikiamas paslaugas, pagrindines

užsiregistruosi į studijų rudens semestro

paieškos priemones ir t. t.

studijų dalykus. Dalyvauti turi kiekvienas

Tavo

galimybių

Universitete

pristatymas. Ateik, klausk ir sužinok apie bendrabučius, studijų

ir

stipendijas,

mainų

pirmakursis. •

tarptautinių

galimybes,

VDU susipažinimo vakarėlis. Tavęs lauks nemokamas megakoncertas, gera

verslo

nuotaika ir daug siurprizų.

praktikas, karjeros konsultacijas ir dar •

daugiau.

Rugsėjo 1 d., penktadienis | mokslo metų

Registracijos į dalykus proceso ir

pradžios šventė

taisyklių pristatymas. Įstojai į artes

teks susidaryti tvarkaraštį :) •

Susitikimas

su

(Vilniaus g. 1).

specialiuosius

Šventiniai susitikimai fakultetuose.

poreikius turinčiais studentais ir jų

Ateik į savo fakultetą ir nerk į Rugsėjo 1-osios

artimaisiais.

šventės sūkurį!

VDU klubų, kolektyvų ir organizacijų

mugė, kurioje VDU organizacijos pristatys sporto centro ir Menų centro veiklas ir

Bendros

nuotraukos

įamžinimas

prie Vytauto Didžiojo paminklo ir eisena – prisijunk!

savo veiklą. Taip pat sužinosi apie VDU

Šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

liberales universitetą, tad nenustebk, kad

Mokslo

metų

pradžios

šventė.

studentams siūlomas galimybes.

Būtinai ateik! Tavęs laukia tradicinė VDU

Paskaitų ciklo „Aš, alus ir dėstytojas“

pirmakursių priesaika, VDU rektoriaus

atidarymas ir universiteto rektoriaus

sveikinimas ir didelis šventinis VDU

prof.

Rugsėjo 1-osios tortas!

Juozo

Augučio

paskaita

/

diskusija. Laisvo turinio paskaitų ciklas „Aš, alus ir dėstytojas“ vyksta visus metus! Tikras VDU studentas turi bent kartą jame dalyvauti!

53


Įvadas į studijas 2017 / studijos Vilniuje rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 1 d. Sek informaciją vdu.lt/ivadas2017

nesuspėjai pasitikrinti anglų kalbos žinių? Nesijaudink, testą galėsi atlikti pirmą

Kas yra Įvadas į studijas VDU ir kam jis skirtas?

įvadinės savaitės dieną. •

Tradiciškai

Vytauto

Didžiojo

Kompiuterinio raštingumo testas.

universitetas

Nebijok! Tai – ne egzaminas, o tik Tavo

pirmojo kurso studentus kviečia į įvadinės

žinių patikrinimas. Šis visiems nuolatinių

savaitės renginius, kurie vyks mokslo metų

studijų pirmakursiams privalomas testas

pradžioje rugpjūčio 28 – rugsėjo 1 dienomis.

leis įvertinti, ar Tau būtina studijuoti dalyką Kompiuterinis raštingumas.

Kur ieškoti daugiau informacijos?

Bibliotekos pristatymas. Darbuotojai

Daugiau informacijos apie universitetą ir Įvado

papasakos

į studijas VDU 2017 savaitę rasi įvado į studijas

taisykles, teikiamas paslaugas, pagrindines

informacijos centre arba vdu.lt/ivadas2017,

paieškos priemones ir t. t.

apie

Bibliotekos

struktūrą,

taip pat Facebook socialiniame tinkle: Rugpjūčio 29 d., antradienis | kalbų ir

facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas.

žinių diena PR OGRA M A Rugpjūčio

28

d.,

pirmadienis

|

atvykti į Kauną ir čia praleisti likusias

susipažinimo diena •

Susitikimas Susipažinsi fakulteto

įvadinės Tavo

su

fakultete.

Universiteto

bendruomene

ir

savo

savaitės Vytauto

dienas.

Didžiojo

naujo

universitetą,

pažinti kultūrą bei žengti visus likusius reikiamus

žingsnius

prieš

studijų

būsimais mokslo ir gyvenimo draugais.

pradžią. Nemokamai būsi apgyvendintas

Susitikimas su mentoriais. Visą Įvado

Universiteto bendrabutyje. •

Įvadinė

anglų

kalbos

paskaita.

studentai-mentoriai bus pasirengę padėti

Privalėsi dalyvauti įvadinėje anglų kalbos

ir atsakyti į klausimus, palydėti ir pagelbėti.

paskaitoje. Sužinosi, kaip nuotoliniu būdu

Diagnostinis jo

54

atrasti

dėstytojais,

į studijas VDU 2017 savaitę ir dar ilgiau

Išvykimas į Kauną. Kviesime Tave

anglų

nelaikiusiems.

kalbos

testas

mokytis anglų kalbos, kad studijuojant

Pasirašęs

sutartį,

nekiltų problemų.


Nuotolinės studijų aplinkos moodle pristatymas. Nuotolinių

Susipažinsi

studijų

su

aplinka,

Paskaitų ciklo „Aš, alus ir dėstytojas“ atidarymas ir universiteto rektoriaus

VDU

prof.

išmoksi

Juozo

Augučio

paskaita

/

ja naudotis ir atrasi visas teikiamas

diskusija. Laisvo turinio paskaitų ciklas

galimybes.

„Aš, alus ir dėstytojas“ vyksta visus metus!

Užsienio kalbų mugė. Norėtum laisvai

Tikras VDU studentas turi bent kartą jame

bendrauti ispanų, vokiečių, prancūzų,

dalyvauti!

italų, o gal turkų ar japonų kalbomis?

Domiesi gestų kalba? 30 skirtingų kalbų –

Rugpjūčio

tiek VDU Užsienio kalbų institutas gali Tau

registracijos diena

pasiūlyti!

Kūrybinės praktiniai

dirbtuvės. Verslo

Tavęs

lauks

d.,

Registracija Susidarysi

į

ketvirtadienis studijų

savo

|

dalykus.

tvarkaraštį

ir

centro,

užsiregistruosi į studijų rudens semestro

Karjeros centro, Medijų laboratorijų ir kiti

studijų dalykus. Dalyvauti turi kiekvienas

užsiėmimai. Nepraleisk!

pirmakursis.

Susitikimas

su

praktikų

31

specialiuosius

VDU susipažinimo vakarėlis. Tavęs

poreikius turinčiais studentais ir jų

lauks nemokamas megakoncertas, gera

artimaisiais

nuotaika ir daug siurprizų.

Rugpjūčio 30 d., trečiadienis | galimybių

Rugsėjo 1 d., penktadienis | mokslo metų

diena

pradžios šventė

Tavo

galimybių

Universitete

pristatymas. Ateik, klausk ir sužinok apie bendrabučius, studijų

ir

stipendijas,

mainų

ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

tarptautinių

galimybes,

verslo

(Vilniaus g. 1). •

Šventiniai susitikimai fakultetuose.

praktikas, karjeros konsultacijas ir dar

Ateik į savo fakultetą ir nerk į Rugsėjo 1-osios

daugiau.

šventės sūkurį!

Registracijos į dalykus proceso ir

taisyklių pristatymas. Įstojai į artes teks susidaryti tvarkaraštį :)

Bendros

nuotraukos

įamžinimas

prie Vytauto Didžiojo paminklo ir eisena – prisijunk!

liberales universitetą, tad nenustebk, kad •

Šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro

Mokslo

metų

pradžios

šventė.

VDU klubų, kolektyvų ir organizacijų

Būtinai ateik! Tavęs laukia tradicinė VDU

mugė, kurioje VDU organizacijos pristatys

pirmakursių priesaika, VDU rektoriaus

savo veiklą. Taip pat sužinosi apie VDU

sveikinimas ir didelis šventinis VDU

sporto centro ir Menų centro veiklas ir

Rugsėjo 1-osios tortas!

studentams siūlomas galimybes.

55


Pirmakursio atmintinė 2017  

Aktuali informacija įstojusiems į Vytauto Didžiojo universitetą 2017 metais.

Advertisement