Šeimų ir nelygybių tyrimas

Page 1

Marė Baublytė Aušra Maslauskaitė

Pagrindiniai tyrimo duomenys


VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Marė Baublytė Aušra Maslauskaitė

Pagrindiniai tyrimo duomenys

Kaunas, 2021


Leidinys apsvarstytas ir rekomenduotas leidybai Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros posėdyje 2021 m. vasario 18 d. (protokolo Nr. Nr. 2021/02/18).

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą, kuris bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

ISBN 978-609-467-473-0 (internetinis) https://doi.org/10.7220/9786094674730

© Marė Baublytė, 2021 © Aušra Maslauskaitė, 2021


TURINYS Įvadas .................................................................................................................... 6 Kasdienybė, interesai, pomėgiai............................................................................. 8 A1. Kiek Jūs esate patenkintas (-a) kiekviena iš žemiau išvardytų gyvenimo sričių?...................... 8 A2a. Kiek maždaug valandų Jūs skiriate kiekvienai iš žemiau pateiktų veiklų darbo dienomis? .. 10 A2b. Kiek maždaug valandų Jūs skiriate kiekvienai iš žemiau pateiktų veiklų savaitgaliais? ....... 12 A4. Ar dažnai laisvalaikiu Jūs užsiimate šiais dalykais? ................................................................. 14 A5. Kiek maždaug knygų Jūs perskaitėte per praėjusius 12 mėnesių? ......................................... 20 A6. Kiek maždaug knygų yra Jūsų namuose? ................................................................................ 20 A7. Ar per pastaruosius 12 mėnesių Jūs atostogavote su šeimos nariais ar vienas (-a)? ............ 21

Socialinė padėtis .................................................................................................. 22 B1a. Kuriam sluoksniui Jūs priskirtumėte save? ........................................................................... 22 B1b. Kuriam sluoksniui Jūs priskirtumėte Jums artimiausius draugus ar žmones, su kuriais dažniausiai bendraujate? ..................................................................................................... 22 B2. Kuriam sluoksniui Jūs norėtumėte priklausyti? ...................................................................... 23 B3. Kiek tikėtina, kad Jūs pasieksite šią padėtį (kurią nurodėte atsakydami į B2 klausimą)? ........................................................................................................................ 23 B4. Jūsų nuomone, kuriam sluoksniui, tapę suaugusiais, priklausys Jūsų vaikai? ........................ 24 B6. Palyginkite savo ir savo tėvų materialinę, finansinę padėtį iki Jums sukako 15 metų. Ar tėvai gyveno geriau, ar blogiau už Jus? ........................................................................................... 24 B7. Ar, lyginant su Jūsų tėvų karta, Lietuvoje žmonėms iš skurdžių šeimų lengviau, ar sunkiau ko nors pasiekti gyvenime? ................................................................................... 25

Tarpgeneraciniai santykiai ................................................................................... 26 E11. Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate su žemiau išvardytais teiginiais apie tėvų ir vaikų santykius? ................................................................................................................. 26 E12. Žemiau išvardyta keletas teiginių apie vaikų ir tėvų santykius po skyrybų. Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate su šiais teiginiais? .............................................................. 29

Religingumas ....................................................................................................... 33 F1. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs einate į bažnyčią / maldos namus, ar ne, kaip Jūs save apibūdintumėte? ............................................................................................... 33 F2. Ar Jūs kada nors meldžiatės? Jei taip, kaip dažnai? ................................................................ 33 F3. Ar Jūs išpažįstate kurį nors tikėjimą? Jei taip, kurį tikėjimą Jūs išpažįstate? .......................... 34 F4. Ar dažnai per pastaruosius 12 mėnesių Jūs dalyvavote mišiose ar kitose išpažįstamos religijos apeigose? ................................................................................................................... 34 F6. Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate su šiais teiginiais? ................................................................. 35

3


Vyrų ir moterų vaidmenys.................................................................................... 36 F7. Kam tai labiau būdinga ar daugiau tinka – vyrams, moteris ar tai nepriklauso nuo lyties?............. 36 F8. Teiginiai apie moteris, vyrus ir šeimą. Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate su šiais teiginiais? .... 38 F9. Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate su šiais teiginiais apie moterų ir vyrų vaidmenis? ............... 44

Namų ūkio darbų pasidalijimas ............................................................................ 48 P19. Kas dažniau atlieka tokius darbus Jūsų namų ūkyje? ........................................................... 48 P21. Kas dažniausiai priima sprendimus? ..................................................................................... 52 P22. Kaip Jūs manote, ar teisingai Jūs ir Jūsų sutuoktinis (-ė) / partneris (-ė) dalijatės namų ūkio darbus ir kiek laiko kiekvienas skiriate apmokamam darbui? ............................ 55 P23. Kaip Jūs su sutuoktiniu (-e) / partneriu (-e) tvarkote namų ūkio pajamas? ......................... 56 P24. Kaip Jūs su sutuoktiniu (-e) / partneriu (-e) tvarkote mėnesio išlaidas, kurios skirtos bendroms reikmėms? ........................................................................................................... 57 P25. Ar Jūs ar Jūsų sutuoktinis (-ė) / partneris (-ė) šiuo metu gauna daugiau pajamų? ............ 57

Vaikų priežiūra, auklėjimas, tėvystė ir motinystė ................................................. 58 V22. Kurių dalykų Jūs būtinai norite išmokyti savo vaikus, o kurie yra mažiau svarbūs? ............. 58 V27. Kaip dažnai Jūs ar Jūsų sutuoktinis (-ė) / partneris (-ė) per praėjusias 14 dienų kartu su savo vaikais (bent vienu) darėte šiuos dalykus? ..................................................... 61 V28. Kas Jūsų namuose paprastai atlieka žemiau išvardytus darbus? ..............................................64 V29. Ar Jūs patenkintas (-a) vaikų priežiūros darbų pasidalijimu tarp Jūsų ir Jūsų sutuoktinio (-ės) / partnerio (-ės)? ....................................................................................... 66 V37. Ar Jūs domitės savo vaiko / vaikų mokymosi pasiekimais? .................................................. 66 V38. Kiek vidutiniškai laiko per savaitę Jūs kalbėjote su vaiku (-ais) apie jo mokymosi žinias, pažymius, santykius su mokytojais, kaip jis mokomas, patinkančius dalykus ir pan.? ......... 67 V39. Ar per praėjusius mokslo metus Jūs, Jūsų sutuoktinis (-ė) / partneris (-ė) ar kas nors kitas iš šeimos narių dalyvavo mokyklos tėvų susirinkime? ................................................. 67 V40. Ar per praėjusius mokslo metus Jūs, Jūsų sutuoktinis (-ė) / partneris (-ė) ar kas nors kitas iš šeimos narių asmeniškai susitikote su mokytoja (-ais) aptarti tai, kaip vaikui (-ams) sekasi mokykloje? Jei taip, kieno iniciatyva vyko šie susitikimai? .................... 68 V41. Ar Jūsų vaikas (-ai) per praėjusius mokslo metus lankė papildomo ugdymo užsiėmimus, ar ne?................................................................................................................ 69 V44. Ką Jūs norėtumėte, kad Jūsų vaikas būtų padaręs (-iusi) ar darytų tuo metu, kai jam / jai bus maždaug 25 metai? ................................................................................... 70

Gimstamumas ...................................................................................................... 73 G1. Kiek iš viso vaikų Jūs norite (norėjote) turėti? ........................................................................ 73 G2. Ar Jūs ketinate ateityje susilaukti vaiko (daugiau vaikų), neskaičiuojant jau turimų arba su kuriuo esate nėščia / Jūsų partnerė yra nėščia? ........................................................ 74 G3. Kiek Jūs dar ketinate turėti vaikų (susilaukti savo vaikų arba įsivaikinti / pradėti globoti)? ................................................................................................... 75 G4. Ar Jūs ketinate susilaukti vaiko (daugiau vaikų) per artimiausius trejus metus? ................... 76

4


Sveikata ir savijauta ............................................................................................. 77 S1. Apskritai ar Jūs esate patenkintas (-a) savo gyvenimu?.......................................................... 77 S2. Pasakykite, kokia yra Jūsų sveikatos būklė? ............................................................................ 78 S7. Ar Jūs vartojate alkoholinius gėrimus? Jei taip, tai kaip dažnai? ............................................ 79

Veikla ir pajamos ................................................................................................. 80 K5. Ar Jūs esate patenkintas (-a), ar nepatenkintas (-a) šiuo Jūsų darbu ar veikla, kurią vykdote? ...................................................................................................................................80 K12. Kiek Jūs patenkintas (-a) ar nepatenkintas (-a) darbo užmokesčiu, kurį gaunate? .............. 80 K13. Ar dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jums atsitiko kiekvienas iš žemiau išvardytų dalykų? .................................................................................................................. 81 K25. Kiek Jūs jaučiatės saugus (-i) dėl savo pajamų? .................................................................... 82

Namų ūkio pajamos, būstas ................................................................................. 83 N1. Kalbant apie Jūsų namų ūkio bendras mėnesio pajamas, ar Jums jų užtenka pragyvenimui?......................................................................................................................... 83 N2. Ar Jums paprastai lieka pinigų, kuriuos galėtumėte taupyti? ................................................ 84 N3. Ar Jūs / Jūsų namų ūkis jaučiasi saugus dėl savo materialinės padėties? .............................. 84 N12. Kiek kambarių yra būste, kuriame Jūs gyvenate, neskaičiuojant virtuvės, vonios ir tualeto?.................................................................................................................. 85 N15. Ar Jūs patenkintas (-a) šiuo būstu, kuriame dabar gyvenate? ............................................. 86 N16. Kaip Jūs (Jūsų namų ūkis) įsigijote dabartinį gyvenamąjį būstą? ......................................... 87 Literatūra ............................................................................................................................ 87

5


ĮVADAS

Šiame leidinyje pristatomi sociologinės apklausos „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ empiriniai rezultatai: pateikiami bendrieji pagrindinių tyrimo indikatorių pasiskirstymai pagal demografines ir sociali nes-ekonomines charakteristikas. Leidinio tikslas – tyrimo metu gautų duomenų sklaida, nes lentelėse pateikti rezultatai gali būti nesunkiai skaitomi ir neturint statistinės analizės įgūdžių ar negebant naudotis specialiomis duomenų analizės programomis. „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ yra sudėtinė projekto „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“ (www.kartosirseimos.lt) dalis. Projektas įgyvendintas laimėjus konkursinį Lietuvos mokslo tarybos finansavimą pagal 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Jį vykdė Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centro mokslininkai. Projektas įgyvendintas 2018–2021 m. Projektu siekiama atskleisti šeiminio gyvenimo trajektorijas ir jų ypatumus skirtingose socialinėse klasėse; socialinių, kultūrinių, materialinių išteklių perdavimą šeimoje; šeimų vaidmenį kuriant ir palaikant socialines-ekonomines nelygybes. Projekto tyrimai sutelkti į 1970–1984 metų gimimo kohortas, t. y. tuos, kurie renkant duomenis buvo sulaukę 35–49 metų. Tai – natūralaus socialinio eksperimento karta, kuri aktyvųjį šeiminio gyvenimo etapą gyveno esmingai kintančios visuomenės sąlygomis. Jie pradėjo naują Lietuvos šeimos epochą, kuri iki šiol menkai pažinta pirmiausia dėl tikslių, išsamių, šiuolaikinius standartus atitinkančių duomenų stokos. Projektu ieškoma atsakymų į klausimus, kaip susiklostė šios kartos šeiminis gyvenimas Lietuvoje. Kada ir kaip jie kūrė pirmąsias partnerystes, santuokas, skyrėsi ir vėl pradėjo partnerystes? Kada ir kokiose šeimose susilaukė vaikų? Kaip jų šeiminio gyvenimo kelias priklauso nuo socialinės klasės? Kaip ši karta investuoja į vaikus? Kokia yra jų tėvystė ir motinystė? Kaip šeima dalyvauja socialinio mobilumo procesuose? Kiek nutolę šeimų, stovinčių ant skirtingų socialinių laiptelių, gyvenimo pasirinkimai ir galimybės? Kokios viešosios politikos priemonės galėtų prisidėti prie šeimų gerovės? Atsakymų į šiuos klausimus buvo ieškoma įgyvendinant du empirinius tyrimus: reprezentatyvią tiriamos kartos apklausą ir gyvenimo istorijų tyrimą. Būtent apklausos „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ rezultatus ir pristatome šiame leidinyje. „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ susideda iš dešimties teminių modulių, tad jo pagrindu sukauptas duomenų rinkinys išsiskiria ypač turtinga informacija. Duomenų rinkinį sudaro per 800 indikatorių. Apklausos teminiai moduliai yra: gyvenimo stilius, socialinis mobilumas, tėvų šeima vaikystėje, tarpgeneraciniai santykiai, vertybinės orientacijos, asmeninė gerovė, materialinė gerovė, šeiminiai santykiai (partnerystės ir tėvų bei vaikų), šeimos ir gimstamumo kalendoriai, respondento / partnerio veikla, socialinė-demografinė informacija. Šeimos ir gimstamumo kalendoriai susaisto šį tyrimą su Lietuvoje anksčiau įgyvendintais „Kartų ir lyčių tyrimu“ (Stankūnienė, 2009; Baublytė, Stankūnienė, 2008), „Šeimos ir gimstamumo tyrimu“ (Stankūnienė, 1997). Visiems jiems būdingas kalendoriškai tikslus šeimos ir gimstamumo įvykių (visų partnerysčių ir visų gimimų) fiksavimas, reikšmingos su jais susijusios socialinės-demografinės informacijos rinkimas, skirtinga apimtimi kauptas kiekviename iš minėtų tyrimų. Tokio pobūdžio informacija suteikia galimybę atlikti tikslią šeimos ir gimstamumo procesų socialinę-demografinę analizę. „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ praplečia anksčiau kauptus duomenų rinkinius, nes fiksuoja informaciją apie kohortas, kurios per ankstesnius tyrimus dar nebuvo užbaigusios savo aktyvaus

6


šeimos kūrimo etapo. Visi kartu minėti trys duomenų rinkiniai apima 1930–1984 m. gimimo kohortų partnerystės ir vaikų susilaukimo socialines-demografines istorijas. Apklausai sukurtas standartizuotas klausimynas, jame naudotos skalės išsamiai pristatytos leidinyje „Šeimų ir nelygybių tyrimas. Skalių vadovas“ (Maslauskaitė et al., 2021). Klausimyno teminiai moduliai, indikatoriai įtraukti atsižvelgiant į teorinius-konceptualiuosius „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ pagrindus. Klausimyno dalykinės, kalbinės ir techninės redakcijos darbuose projekto vykdytojai sulaukė vertingos UAB „Baltijos tyrimai“ atstovo Romo Mačiūno pagalbos. Prieš pradedant pagrindinius lauko darbus klausimynas buvo testuojamas pilotinės apklausos metu. Po pilotinės apklausos patvirtintas galutinis klausimyno variantas. Apklausos imtis – 3 000 respondentų, gimusių 1970–1984 m. Apklausos lauko darbus atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Apklausa atlikta vykdant nacionalinę reprezentatyvią gimusių 1970–1984 m. Lietuvos gyventojų atranką. Tyrime naudota atsitiktinė proporcinga gyvenvietės dydžiui imtis. Respondentai tyrimui buvo atrenkami naudojant maršrutinę atranką. Apklausiamas vienas respondentas iš namų ūkio, o jei namų ūkyje yra keli tinkamo amžiaus gyventojai, apklausai respondentas buvo atrenkamas pagal gimtadienio taisyklę. Siekiant apklausti atrinktą respondentą, per apklausą naudota 3 vizitų taisyklė. Tyrimo imtis formuota kaip nacionalinė reprezentatyvi tikimybinė proporcinga dydžiui imtis (PPS) tikslinėje grupėje. Imčiai formuoti naudota Statistikos departamento informacija apie Lietuvos gyventojų sudėtį (pagal lytį, amžių, apskritis ir gyvenvietės dydį). Imčiai formuoti naudoti stratifikacijos rodikliai – apskritis (10 stratų), gyvenvietės dydis apskrityje (3 stratos). Lauko darbai vyko 2019 m. pradžioje (sausio–vasario mėn.). Apklausta PAPI asmeninio interviu būdu. Apklausos lauko darbuose dalyvavo 100 apklausėjų, viename imties taške vienas klausėjas atliko po 8–12 interviu. Iš 3 922 kontaktų (neskaitant tų aplankytų namų ūkių, kuriuose nėra reikiamos tikslinės grupės gyventojų) apklausti 3 005 respondentai. Atsakomumo rodiklis (response rate) – 69,97 proc. Sukauptų anketų kokybė buvo tikrinama atliekant keletą procedūrų. Pirmiausia vizualiai lauko darbų vadovų, vėliau kodavimo ir suvedimo etapuose. Gautas duomenų rinkinys dar kartą tikrintas įvertinant atsakymų loginius ryšius, pastebėtos klaidos dar kartą tikrintos pagal informaciją klausimynuose. Kadangi klausimyne buvo atvirų klausimų, skirtų nustatyti individo, jo partnerio (-ės), tėvo ir motinos profesines pozicijas, jie buvo koduojami remiantis ISCO -08 (Lietuvos profesijų klasifikatorius, 2012). Pristatomos standartinės lentelės pateikia dalies tyrimo indikatorių pasiskirstymus pagal šiuos požymius: lytį, asmens pajamas (pajamų kvartilinės grupės), išsilavinimą. Atsižvelgiant į indikatorių ypatumus, kai kuriais atvejais įtraukti ir kiti požymiai.

7


8

7,9

III kv. (700<paj_r<=950)

7,5 8,0

Vaikai Neturi nepilnamečių vaikų

Turi nepilnamečių vaikų

7,8

Respondentų partnerystės statusas Susituokę (-usios) 7,6

6,8

Prof. be vidurinio ir žemesnis

Neturi partnerio (-ės)

7,5

Vidurinis, prof. su viduriniu

7,9

7,9

Kolegija, technikumas

Kohabituoja

8,1

Respondentų išsilavinimas Universitetinis

8,2

7,7

IV kv. (paj_r>950)

7,2

II kv. (550<paj_r<=700)

7,7

7,9

Respondentų pajamų kvartiliai I kv. (paj_r<=550)

Moterys

Respondentų lytis Vyrai

Vidurkis

N

1588

1403

1029

326

1636

216

1030

840

896

743

657

802

785

1773

1218

Sveikata

7,9

7,7

7,7

7,9

7,9

7,1

7,7

7,9

8,1

8,2

7,9

7,7

7,5

7,7

7,9

Vidurkis

1587

1409

1032

328

1636

217

1033

841

896

743

657

805

787

1775

1221

N

Miego kokybe

7,5

7,3

7,2

7,4

7,6

6,5

7,0

7,6

8,0

8,1

7,6

7,3

6,7

7,4

7,5

Vidurkis

Darbu

1437

1275

915

300

1497

154

921

778

852

714

622

744

628

1575

1137

N

6,9

6,7

6,5

6,7

7,1

5,5

6,3

7,1

7,5

7,7

7,1

6,7

5,8

6,8

6,9

Vidurkis

1575

1402

1024

326

1627

212

1030

836

892

739

656

801

777

1761

1216

N

Namų ūkio pajamomis

(balais, vertinimo skalė: 0 – visiškai nepatenkintas (-a), 10 – visiškai patenkintas (-a), N – respondentų skaičius)

A1. Kiek jūs esate patenkintas (-a) kiekviena iš žemiau išvardytų gyvenimo sričių?

KASDIENYBĖ, INTERESAI, POMĖGIAI

6,7

6,6

6,4

6,6

6,8

5,3

6,1

6,8

7,4

7,7

7,0

6,5

5,5

6,5

6,9

Vidurkis

1570

1405

1028

323

1624

215

1028

835

890

737

655

802

777

1757

1218

N

Asmeninėmis pajamomis

7,7

7,5

7,3

7,4

7,8

6,5

7,3

7,8

8,0

8,1

7,8

7,5

7,1

7,7

7,5

Vidurkis

1586

1399

1025

326

1634

217

1027

839

893

740

657

802

782

1770

1215

N

Gyvenamuoju būstu


9 7,1 6,2

Vidurinis, prof. su viduriniu

Prof. be vidurinio ir žemesnis

7,4 7,3

Kohabituoja

Neturi partnerio (-ės) 7,4 7,5

Neturi nepilnamečių vaikų

Turi nepilnamečių vaikų

Vaikai

7,6

Susituokę (-usios)

Respondentų partnerystės statusas

7,6

8,2

IV kv. (paj_r>950)

Kolegija, technikumas

7,6

III kv. (700<paj_r<=950)

8,1

7,4

II kv. (550<paj_r<=700)

Respondentų išsilavinimas Universitetinis

6,8

7,4

7,6

Vidurkis

N

1575

1383

1012

326

1620

214

1013

829

893

741

656

793

764

1755

1203

Laisvalaikiu

Respondentų pajamų kvartiliai I kv. (paj_r<=550)

Moterys

Respondentų lytis Vyrai

A1 lentelės tęsinys

7,8

6,8

5,8

7,5

8,1

5,9

7,0

7,6

7,9

8,0

7,4

7,3

6,7

7,4

7,2

Vidurkis

1567

1245

865

325

1622

206

973

784

842

692

623

753

740

1686

1126

N

Šeiminiu gyvenimu

8,0

7,0

7,1

8,0

7,9

7,2

7,7

7,4

8,3

8,0

7,7

7,9

7,5

7,9

7,6

Vidurkis

740

168

175

101

632

73

265

268

297

228

213

241

223

552

356

N

Vaikų priežiūros paslaugomis

8,2

7,5

7,7

8,1

8,2

7,4

8,0

8,1

8,3

8,3

8,1

8,2

7,8

8,2

7,9

Vidurkis

1293

273

318

159

1089

97

529

460

475

375

352

431

405

1011

555

N

Vaikų mokykla

8,2

7,8

7,8

8,1

8,3

7,3

8,0

8,2

8,5

8,4

8,2

8,2

7,9

8,2

8,1

Vidurkis

1319

367

361

173

1152

103

578

483

517

406

380

462

435

1085

601

N

Vaikų mokymosi pasiekimais


10

508

508

502

Vaikai Neturi nepilnamečių vaikų

Turi nepilnamečių vaikų

503

Respondentų partnerystės statusas Susituokę (-usios)

Neturi partnerio (-ės)

503

Prof. be vidurinio ir žemesnis

506

516

Vidurinis, prof. su viduriniu

Kohabituoja

500

516

IV kv. (paj_r>950)

Kolegija, technikumas

511

III kv. (700<paj_r<=950)

498

504

II kv. (550<paj_r<=700)

Respondentų išsilavinimas Universitetinis

486

497

515

Respondentų pajamų kvartiliai I kv. (paj_r<=550)

Moterys

Respondentų lytis Vyrai

Vidurkis (minutės)

Darbui

1392

1244

876

289

1471

140

885

767

838

703

611

729

589

1516

1120

N

47

45

45

47

46

49

47

45

47

49

47

45

42

43

50

Vidurkis (minutės)

1361

1207

848

283

1437

132

865

746

820

684

596

714

571

1475

1093

N

Kelionei į darbą (į abi puses)

97

75

75

89

92

96

89

86

81

67

78

88

107

105

51

Vidurkis (minutės)

1441

1296

959

292

1486

177

938

785

830

653

611

733

736

1767

970

N

Namų ūkio darbams (skalbimas, maisto gaminimas, valymas)

64

54

55

62

62

61

58

61

59

56

58

59

65

65

51

Vidurkis (minutės)

1545

1356

989

319

1593

198

996

822

878

724

646

779

748

1755

1146

N

Buities darbams (apsipirkimas, apsilankymai įstaigose ir pan.)

A2a. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip atrodo Jūsų tipiška diena. Pasakykite, kiek maždaug valandų Jūs skiriate kiekvienai iš žemiau pateiktų veiklų darbo dienomis? (N – respondentų skaičius)

169

105

150

167

163

196

141

137

194

144

140

153

205

192

102

Vidurkis (minutės)

1474

206

302

162

1216

92

537

515

532

400

404

453

421

1099

581

N

Vaikų priežiūrai, auklėjimui


11 126

118 86

Vaikai Neturi nepilnamečių vaikų

Turi nepilnamečių vaikų

86

Respondentų partnerystės statusas Susituokę (-usios)

Neturi partnerio (-ės)

141

Prof. be vidurinio ir žemesnis

125

129

Vidurinis, prof. su viduriniu

Kohabituoja

94

71

IV kv. (paj_r>950)

Kolegija, technikumas

65

III kv. (700<paj_r<=950)

77

105

II kv. (550<paj_r<=700)

Respondentų išsilavinimas Universitetinis

144

107

94

Vidurkis (minutės)

144

165

95

36

178

15

100

108

85

63

64

79

103

213

96

N

Globai ir pagalbai turintiems negalią, pagyvenusiems asmenims

Respondentų pajamų kvartiliai I kv. (paj_r<=550)

Moterys

Respondentų lytis Vyrai

A2a lentelės tęsinys

63

70

83

68

57

72

70

65

66

62

68

65

83

69

60

Vidurkis (minutės)

160

154

97

37

180

5

34

83

192

132

53

85

44

221

93

N

Mokymuisi (kalbų mokymasis, profesiniai kursai, studijos)

49

48

48

58

47

69

51

51

36

45

46

50

53

44

52

Vidurkis (minutės)

979

919

651

214

1033

149

721

534

491

489

409

506

493

808

1090

N

Smulkiems remonto darbams namuose, automobilio remontui, aplinkos darbams

62

85

90

80

61

106

73

66

72

73

68

71

80

69

78

Vidurkis (minutės)

1523

1349

973

316

1583

193

985

812

873

719

638

767

744

1698

1174

N

Laisvalaikiui ir pomėgiams

92

116

113

111

96

155

114

98

81

87

96

103

124

97

113

Vidurkis (minutės)

1509

1330

960

306

1573

215

1006

799

811

668

630

760

777

1690

1149

N

Televizoriaus žiūrėjimui


12 75

69 61

Vaikai Neturi nepilnamečių vaikų

Turi nepilnamečių vaikų

59

Respondentų partnerystės statusas Susituokę (-usios)

Neturi partnerio (-ės)

110

Prof. be vidurinio ir žemesnis

65

82

Vidurinis, prof. su viduriniu

Kohabituoja

55

68

IV kv. (paj_r>950)

Kolegija, technikumas

54

III kv. (700<paj_r<=950)

49

64

II kv. (550<paj_r<=700)

Respondentų išsilavinimas Universitetinis

74

61

71

Respondentų pajamų kvartiliai I kv. (paj_r<=550)

Moterys

Respondentų lytis Vyrai

Vidurkis (minutės)

Darbui

1392

1242

875

289

1470

139

885

766

838

703

611

729

587

1514

1120

N

6

6

7

5

6

9

7

6

4

5

5

7

7

5

7

Vidurkis (minutės)

1361

1207

848

283

1437

132

865

746

820

684

596

714

571

1475

1093

N

Kelionei į darbą (į abi puses)

153

129

127

146

150

133

139

145

143

127

135

145

157

168

95

Vidurkis (minutės)

1439

1296

958

292

1485

176

938

785

829

652

611

733

735

1765

970

N

Namų ūkio darbams (skalbimas, maisto gaminimas, valymas)

99

91

87

96

101

78

94

97

100

101

103

94

87

101

88

Vidurkis (minutės)

1543

1356

988

319

1592

197

996

822

877

723

646

779

747

1753

1146

N

Buities darbams (apsipirkimas, apsilankymai įstaigose ir pan.)

A2b. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip atrodo Jūsų tipiška diena. Pasakykite, kiek maždaug valandų Jūs skiriate kiekvienai iš žemiau pateiktų veiklų savaitgaliais? (N – respondentų skaičius)

295

177

304

346

266

521

237

224

331

306

239

257

318

302

239

Vidurkis (minutės)

1474

206

302

162

1216

92

537

515

532

400

404

453

421

1099

581

N

Vaikų priežiūrai, auklėjimui


13 299

172 218

Vaikai Neturi nepilnamečių vaikų

Turi nepilnamečių vaikų

140

Respondentų partnerystės statusas Susituokę (-usios)

Neturi partnerio(-ės)

821

Prof. be vidurinio ir žemesnis

184

172

Vidurinis, prof. su viduriniu

Kohabituoja

183

115

IV kv. (paj_r>950)

Kolegija, technikumas

159

III kv. (700<paj_r<=950)

124

165

II kv. (550<paj_r<=700)

Respondentų išsilavinimas Universitetinis

285

213

150

Vidurkis (minutės)

144

165

95

36

178

15

100

108

85

63

64

79

103

213

96

N

Globai ir pagalbai turintiems negalią, pagyvenusiems asmenims

Respondentų pajamų kvartiliai I kv. (paj_r<=550)

Moterys

Respondentų lytis Vyrai

A2b lentelės tęsinys

60

73

73

75

61

54

44

80

64

65

81

61

63

66

68

Vidurkis (minutės)

160

154

97

37

180

5

34

83

192

132

53

85

44

221

93

N

Mokymuisi (kalbų mokymasis, profesiniai kursai, studijos)

101

99

92

108

104

112

102

102

91

103

101

100

96

91

107

Vidurkis (minutės)

977

919

650

213

1033

148

720

534

491

489

409

506

491

807

1089

N

Smulkiems remonto darbams namuose, automobilio remontui, aplinkos darbams

159

192

189

204

160

183

166

174

182

185

179

174

161

164

189

Vidurkis (minutės)

1520

1349

972

315

1582

191

985

812

872

718

638

767

742

1696

1173

N

Laisvalaikiui ir pomėgiams

161

190

187

187

165

232

187

168

149

155

172

177

192

167

186

Vidurkis (minutės)

1506

1330

959

305

1572

213

1006

799

810

667

630

760

775

1688

1148

N

Televizoriaus žiūrėjimui


A4. Prašome pasakyti, ar dažnai laisvalaikiu Jūs užsiimate šiais dalykais? Bent kartą į mėnesį

Bent kartą per pusmetį

Rečiau

Niekada

Proc.

Respondentų lytis

Respondentų skaičius N

29,6 21,9

Einu į kiną, sporto varžybas, populiarios muzikos koncertus 26,5 28,2 15,7 1217 30,7 32,3 15,0 1769

5,9 10,7

Lankausi teatre, klasikinės muzikos koncertuose, operoje 15,6 34,4 44,1 1218 26,5 37,8 24,9 1771

Vyrai Moterys

39,0 23,4

8,9 6,7

Užsiimu sportu (klube, individualiai) 11,6 40,6 1218 15,0 55,0 1772

Vyrai Moterys

2,6 5,5

10,1 19,6

Lankausi muziejuose, meno galerijose 38,7 48,7 1212 44,3 30,6 1769

3,5 5,3

Užsiimu menine veikla (groju, šoku, dainuoju ir kt.) 8,6 82,9 1216 12,5 71,0 1776

Vyrai Moterys Vyrai Moterys

Vyrai Moterys

5,1 11,2

Vyrai Moterys

85,2 84,1

Susitinku su draugais, pažįstamais, giminėmis savo ar jų namuose 8,8 4,2 1,9 1221 11,7 3,4 0,8 1776

Vyrai Moterys

4,5 7,0

Užsiimu savanoriška veikla (organizacijose, parapijose) 4,4 9,3 81,9 1210 7,0 14,2 71,8 1763

Vyrai Moterys

30,3 28,5

22,9 25,7

Vakarieniauju kavinėse, restoranuose 25,5 21,3 1212 27,9 18,0 1757

14,6 15,2

Skaitau knygas 1211 1761

Vyrai Moterys Vyrai Moterys

16,9 50,5 9,2 14,9

7,7 10,6

14

27,9 16,0

40,5 18,3

Lankau paskaitas, kalbų kursus, užsiimu savišvieta 14,6 68,4 1213 18,0 56,4 1740


A4 lentelės tęsinys Bent kartą į mėnesį

Bent kartą per pusmetį Proc.

Respondentų pajamų kvartiliai

Rečiau

Niekada

Respondentų skaičius N

I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950)

10,2 19,5 30,1 41,9

Einu į kiną, sporto varžybas, populiarios muzikos koncertus 25,2 34,7 29,8 781 29,5 35,4 15,5 799 30,9 30,4 8,7 658 30,9 21,5 5,6 744

I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950)

3,6 8,1 9,6 14,3

Lankausi teatre, klasikinės muzikos koncertuose, operoje 14,2 35,4 46,9 783 19,1 38,6 34,2 803 22,6 39,8 28,1 659 33,1 32,4 20,2 741

12,1 23,4 36,3 49,5

5,1 7,5 7,4 10,4

Užsiimu sportu (klube, individualiai) 13,4 69,4 785 13,0 56,1 802 14,7 41,5 658 13,5 26,6 741 Lankausi muziejuose, meno galerijose 36,5 53,1 781 41,8 40,4 800 45,4 32,7 658 45,1 23,8 738

I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950) I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950)

2,3 3,9 3,3 7,7

8,1 14,0 18,5 23,3

I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950)

7,5 8,9 6,4 11,8

3,2 3,5 4,9 6,6

I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950) I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950)

Užsiimu menine veikla (groju, šoku, dainuoju ir kt.) 8,6 80,7 783 10,0 77,7 802 12,7 76,0 655 12,7 68,8 738

83,1 86,2 86,3 82,6

Susitinku su draugais, pažįstamais, giminėmis savo ar jų namuose 9,5 4,6 2,8 786 9,4 3,6 0,7 806 10,8 2,3 0,6 658 12,2 4,3 0,8 743

6,8 4,7 4,9 7,4

Užsiimu savanoriška veikla (organizacijose, parapijose) 4,1 11,0 78,0 779 4,7 11,7 78,8 802 6,3 12,0 76,8 656 8,9 14,2 69,5 732

15


A4 lentelės tęsinys Bent kartą į mėnesį

Bent kartą per pusmetį

I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950) I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950)

Niekada

Proc.

Respondentų pajamų kvartiliai I kv. (paj_r<=550) II kv. (550<paj_r<=700) III kv. (700<paj_r<=950) IV kv. (paj_r>950)

Rečiau

Respondentų skaičius N

19,3 25,5 28,2 25,8

Vakarieniauju kavinėse, restoranuose 30,4 36,5 776 29,4 18,6 797 28,8 11,6 653 19,1 8,8 739

34,6 32,7 37,9 42,6

12,3 15,2 15,4 17,1

Skaitau knygas 778 797 654 739

7,4 9,9 12,6 21,0

Lankau paskaitas, kalbų kursus, užsiimu savišvieta 5,2 10,2 77,3 774 7,6 18,0 64,6 790 10,0 19,1 58,3 653 15,6 19,5 43,9 732

13,8 26,6 31,4 46,3

16

18,4 22,3 21,3 21,5

34,7 29,7 25,4 18,8


Proc.

Respondentų išsilavinimas

Respondentų skaičius

Niekada

Rečiau

Bent kartą per pusmetį

Bent kartą į mėnesį

A4 lentelės tęsinys

N

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

Einu į kiną, sporto varžybas, populiarios muzikos koncertus 40,3 36,0 19,6 4,0 896 26,8 30,3 31,1 11,7 838 13,3 26,5 38,8 21,4 1028 10,6 7,4 35,6 46,3 216

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

Lankausi teatre, klasikinės muzikos koncertuose, operoje 18,3 39,0 33,4 9,2 894 8,3 19,8 41,8 30,1 843 2,0 12,5 39,1 46,3 1028 2,8 6,0 16,1 75,1 217

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

48,4 30,1 17,5 10,6

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

9,1 4,1 1,1 ,9

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

15,7 8,8 3,5 4,1

9,6 8,4 5,6 5,0

Užsiimu sportu (klube, individualiai) 14,1 27,8 892 15,2 46,3 843 12,0 64,9 1029 13,3 71,1 218

28,3 15,5 7,6 3,2

Lankausi muziejuose, meno galerijose 49,2 13,4 893 44,6 35,9 839 38,7 52,6 1024 18,9 77,0 217

Užsiimu menine veikla (groju, šoku, dainuoju ir kt.) 7,1 12,9 64,2 889 5,6 11,3 74,3 839 1,8 8,9 85,7 1028 2,3 10,1 83,5 218

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

Susitinku su draugais, pažįstamais, giminėmis savo ar jų namuose 83,3 12,6 3,8 ,2 894 85,9 10,3 2,7 1,1 845 86,3 9,0 3,5 1,2 1032 75,1 9,2 8,8 6,9 217

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

Užsiimu savanoriška veikla (organizacijose, parapijose) 10,1 10,7 15,5 63,6 888 5,2 5,6 12,8 76,3 841 3,6 2,7 9,2 84,5 1023 2,8 2,8 10,8 83,6 213

17


42,9 31,4 19,5 10,3

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

58,5 37,5 21,7 16,2

Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

26,4 12,4 2,8 3,3

18

Respondentų skaičius

Niekada

Proc.

Respondentų išsilavinimas Universitetinis Kolegija, technikumas Vidurinis, prof. su viduriniu Prof. be vidurinio ir žemesnis

Rečiau

Bent kartą per pusmetį

Bent kartą į mėnesį

A4 lentelės tęsinys

N

28,9 23,3 24,0 14,0

Vakarieniauju kavinėse, restoranuose 22,1 6,1 890 26,8 18,5 840 31,4 25,2 1017 26,6 49,1 214

18,5 15,9 13,0 6,0

Skaitau knygas 891 838 1019 216

16,3 21,0 23,9 24,5

6,7 25,7 41,4 53,2

Lankau paskaitas, kalbų kursus, užsiimu savišvieta 18,5 23,7 31,4 882 7,6 18,2 61,9 834 4,1 11,5 81,6 1014 4,7 5,1 87,0 215


Marė Baublytė, Aušra Maslauskaitė ŠEIMOS IR NELYGYBIŲ TYRIMAS. Pagrindiniai tyrimo duomenys 2021 02 12. Užsakymo Nr. K21-004

Lietuvių kalbos redaktorė Auksė Gasperavičienė Maketuotoja Marė Baublytė

Išleido Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio g. 58, LT-44248, Kaunas www.vdu.lt | leidyba@vdu.lt