Page 1

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor Roeselare 1 verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare tel. 051 20 42 48

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8800 ROESELARE 1 3/5020 P 005908

editie:

zomer 2013

SLEUTEL


st m o k e o t e d n a v s Het onderwij Onderwijzen is vandaag niet langer een zaak van werken met een handboek, krijt en een bordpasser. Betere technieken vinden ook in het onderwijs hun weg en de VMS speelt daar een pioniersrol in. Smartboards, beamers in ieder lokaal met bordboeken, iPads, vaklokalen, computerlokalen… Wij proberen zo veel mogelijk te investeren in goed uitgeruste lokalen en scheppen een kader waarin personeelsleden en leerlingen zich goed in hun vel voelen, niet toevallig een jaarthema van CVO Roeselare. Dit volwassenenonderwijs vindt eveneens onderdak in de VMS-gebouwen en zal binnen enkele jaren nog prominenter zichtbaar zijn in het straatbeeld wanneer de vroegere Rodenbachbibliotheek hun uitvalsbasis zal zijn.

Geachte lezer De laatste maanden horen we overal dat ons onderwijssysteem aan verandering en verbetering toe is. Onderwijs moet meer kansen geven aan iedereen, maar de kwaliteit mag er niet onder lijden. Daarover is iedereen het eens, zowel het onderwijsveld als ouders en leerlingen.

Naast een zo aangenaam mogelijk kader voor leerlingen en leraars, is de typische West-Vlaamse werkkracht ook een belangrijke reden van schoolsucces: hard werken, niet te veel klagen en vastberaden herbeginnen wanneer het verkeerd gaat. Dat maakt deel uit van het leerproces naar volwassenheid en ook volgend schooljaar willen we daar opnieuw samen aan werken. We wensen jullie allen ondertussen een deugddoende zomervakantie.

In de VMS zijn we ons daar – net als in de volledige scholengroep Sint-Michiel trouwens – terdege van bewust en leggen we de lat hoog. We zijn dan ook heel verheugd dat de Roeselaarse slaagcijfers voor het vervolgonderwijs aan hogescholen en universiteiten beter zijn dan het Vlaamse gemiddelde. De dagelijkse inzet van onze onderwijsmensen en van onze leerlingen, in combinatie met de onontbeerlijke steun van ouders en andere participanten, dragen bij tot dit succes.

Inhoudstafel

2

02 Voorwoord – colofon – inhoudstafel 03 Een blik in de nieuwe sporthal 04-05 Resultaten zorg-enquête bij ouders 06-07-08 De zesdejaars vliegen uit 09 Scholengroep Sint-Michiel in een nieuw kleedje 10-11 Jubileumreünie oud-leerlingen 12-13 Eerstejaars beleven fantastisch kamp in Westouter 14 CVO Roeselare koopt de Rodenbachbibliotheek 15 ‘Waltzing Mathilda’ verkent ons land 16-17 Fotofinish 18 Kangoeroewedstrijd / Sportieve VMS’ers 19 Familienieuws 20 Praktische info

Willy Phlypo Luc Vanrobaeys directie

Sleutel zomer 2013 schooltijdschrift VMS Roeselare

verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Medewerkers: Luc Demey Peter Soete Vincent Vanhoorne Johan Vanoverberghe Luc Vanrobaeys Foto’s: Stefaan Beel Ignace Dumortier Jan Vanhecke Chris Vermeersch Druk: Verduyn Rumbeke


In de vorige editie van Sleutel toonden we hoe de nieuwe sporthal van de VMS er langs de buitenkant zal uitzien, dit keer nemen we een kijkje binnenin. De nieuwe sporthal zal in de loop van het schooljaar 2015-2016 in gebruik worden genomen.

Directeur Luc Vanrobaeys: “Als je op het plannetje hierboven kijkt, kom je de sporthal binnen in de rechterbovenhoek. Links bevinden zich een EHBO-lokaal en een ruimte voor de zaalwachter, rechts is er een lift naar de eerste verdieping. In de gang vind je ook twee kleedkamers met douches, sanitair dat ook toegankelijk is voor mensen met een beperking, een lokaal voor de nutsleidingen en een grote bergruimte voor het sportmateriaal. Het sportterrein zelf kan voor diverse sporten gebruikt worden en kan in drie sportvelden worden ingedeeld. Zo is er ruimte voor drie volleybalvelden, drie basketbalvelden, badminton en minivoetbal. Daarnaast wordt ook een volleybal- en basketveld horizontaal uitgetekend, zodat bij wedstrijden de supporters op de tribunes de match optimaal kunnen bekijken. De tribunes kunnen een 140-tal mensen herber-

BASKETBAL KLEIN

al th r o p s e w ieu n e d Een blik in

gen. Op de eerste verdieping biedt de open gang zicht op de sportvelden. Daar voorzien we ook een leraars- of scheidsrechterslokaal met spreekruimte, vier kleedkamers met douches en sanitair. Op het einde van de gang vind je een polyvalente zaal met kitchenette die eveneens uitzicht geeft op de sportvelden.”

Sport promoten “Als school willen we sport bij jongeren promoten. Dat in combinatie met het feit dat er in Roeselare een grote nood is aan sportinfrastructuur, zorgt ervoor dat we onze accommodatie na de schooluren ook ter beschikking willen stellen voor de jeugd”, vult directeur Willy Phlypo aan. “De prefabgebouwen op de nieuwe speelplaats blijven nog één schooljaar staan. Daarna ruimen ze plaats voor de nieuwe sporthal die in het schooljaar 2015-2016 klaar moet zijn.” Vincent Vanhoorne

3


n e g r o z E D VAN Resultate n Ouders van onze eerstejaars kregen in het begin van het derde trimester de kans om een zorgenquête in te vullen. Vrijwel alle ouders vulden de enquête in. De enquête kadert in de GOK-zelfevaluatie van onze tweede GOK-cyclus die vorig schooljaar startte. Zoals decretaal voorzien, voeren we daarom dit schooljaar een zelfevaluatie uit. Niet alleen ouders, maar ook leerlingen, leerkrachten, directie en CLB werden bevraagd over enkele initiatieven die kaderen in het GOK- en zorgbeleid. De vragen die de ouders voorgeschoteld kregen, hadden betrekking op een aantal initiatieven die in het kader van ons zorgbeleid de voorbije jaren geïntroduceerd werden.

Taken- en toetsenkalender De taken- en toetenkalender staat sedert begin september online en wordt ook via de nieuwsbrief verspreid. Uit de reacties blijkt dat 60 % van de ouders samen met hun kinderen de planning van taken en toetsen opvolgt. Dat gebeurt hoofdzakelijk via de agenda (50 %) en in mindere mate via de nieuwsbrief en de website van de school. Een grote meerderheid vindt de taken- en toetsenkalender een

iPa d ha nd ig hu lpm idd el bij ex am en s

4

vorm van dysVoor leerlingen die aan een zware dit schooljaar lexie lijden, stelt onze school sinds de examens. enkele iPads ter beschikking tijdens ereld van de De iPad leunt dicht aan bij de leefw schroom geder jongeren en wordt dan ook zon en langere bruikt. Dankzij een speciale app kunn n. De appliteksten met de iPad worden ingeleze lingen met een catie leest de tekst voor die de leer grote voorHet koptelefoon kunnen beluisteren. tekst op hun deel is dat deze leerlingen de lees e applicatie eigen tempo kunnen verwerken. Dez en gebruikt. wordt voor de verschillende taalvakk ken van de stuk e De gebruikers kunnen bepaald e ICT-mensen tekst ook opnieuw beluisteren. Onz licaties om ons zoeken steeds naar de beste app . zorgbeleid te ondersteunen

noodzakelijk planningsinstrument. Ouders appreciëren het dat er inspanningen geleverd worden om de werkdruk te spreiden door te streven naar maximum één toets per dag. 2 toetsen per dag moet ook kunnen, mits de leerstof beperkt is. De meeste eerstejaars worden door de taken- en toetsenkalender ondersteund bij hun planning. Die brengt echter niet voor alle leerlingen soelaas: 5 % blijft moeite ondervinden met plannen.

Rapportcommentaar 85 % van onze ouders vindt de commentaar op de rapporten voldoende. Sommige ouders geven aan dat het belangrijk is hun kind ook positief te bevestigen. Een ouder vermeldt dat hij ook graag zou hebben dat leerkrachten bij het geven van commentaar ook oog zouden hebben voor de totale ontwikkeling van het kind. De meeste ouders (95 %) zijn tevreden over de commentaren op de rapporten, maar slechts 70 % van de ouders vindt dat er tips gegeven worden om de werk- of studiehouding van hun kind te verbeteren.


s r e d u o ij b te ĂŞ u nq Aa np as sin g sch oo lag en da 14 krijgt niet De schoolagenda editie 2013-20 ook binnenin alleen een nieuwe kaft, maar is delijker te vrien ruiks gerestyled om die nog geb leerkrachen maken voor leerlingen, ouders ewijzigd, ten. Het globale concept blijft ong en we de maar met enkele kleine ingrepen mak r. agenda een beetje efficiĂŤnte nt van de De drie kolommen op de rechterka duceerd, weekbladzijden worden tot twee gere opgaven de om omt zodat er meer ruimte vrijk het novoor van toetsen te noteren. De ruimte voor comteren van resultaten van toetsen en ), verdwijnt municatie (die nogal krap was maand zijn de Om van de weekbladzijden. voor het zien er nu twee extra bladzijden voor municatie noteren van resultaten en voor com telijk en met leerkracht - ouders. Heel overzich . meer ruimte dan voorheen

Talenkalender

Leren leren-posters Averbode

De talenkalender, die alle leerlingen eind vorig jaar kregen, heeft in 95 % van de woon- of studeerkamers zijn plaatsje gevonden. De meeste ouders lezen de taaltips via de nieuwsbrief, de rest via de kalender. 80 % vindt de taaltips leerrijk en bruikbaar.

De helft van de ouders heeft nog niets vernomen over de leren leren-posters via hun kinderen, maar ongeveer eenzelfde aantal heeft wel alle info hierover in de nieuwsbrieven gelezen. 88 % van de ouders die de info in de nieuwsbrief las, vindt de tips i.v.m. leren leren bruikbaar, maar slechts de helft van hen heeft de tips ook toegepast bij het helpen met hun kind. De lage scores zijn waarschijnlijk te wijten aan de late start van deze actie. Griet Wyffels en Luc Demey

5

Blijf als eerste op de hoogte van al het VMS-nieuws: volg ons op Twitter via @VMSRoeselare


en uit g ie l v s r a a j e d es z De

6 EconomieModerne Talen t Ina Bauwens (medical managemen iassistant), Simon Carton (commun catiewetenschappen), Elias Degryse (onderwijs of bedrijfsmanagement), Emiel Duhayon (?), July Gryspeerdt (toegepaste taalkunde Engels of Frans en Russisch), Christophe Hernandez Y Cano (business manage & y tanc ment), Jolien Hoorne (accoun fiscaliteit), Brent Huyghe (kinesithe rapie), Louis-Philippe Lefere (bedrijfs), management en entrepreneurship e hali Nat ng), rketi (ma e Virginie Leup k), wer k pelij hap Pauwelyn (maatsc Jonas Plancke (handelswetenschapapen), Jasper Vandendriessche (lich gsre melijke opvoeding en bewegin creatie), Gauthier Vandorpe (TEW of handelswetenschappen), Diego Varrewaere (lager onderwijs of bete drijfsmanagement), Robbe Verstrae o Wyb hine (geschiedenis), Delp (marketing & salesmanagement), Marieke D’hoop (bestuurskunde).

6 Economie-Wiskunde Rune Declercq (industrieel ingenieur), Anouk De Meester (bestuurskunde), BjĂśrn Derudder (piloot of new media en communit cation technology), Paulien De Sme man Hey (lager onderwijs), Thomas (verpleegkunde), Guillaume Vandermersch (TEW of handelswetenschappen). 6


6 Moderne TalenWiskunde Aisha Adepoju (audiovisuele kunsten), Piet Allegaert (kinesitherapie), Lotte De Keer (ergotherapie), Karim D’heedene (kinesitherapie), Céline D’hulster (?), Stien Gevaert (diergeneeskunde), Emile Goethals (maatschappelijke veiligheid & bedrijfsmanagement), Kyara Messelis (tolk RussischEngels of spoedverpleegkunde), Anneleen Raes (interieurvormgeving of toegepaste taalkunde Engels/ pSpaans), Michiel Verlinde (ontwer en productietechnologie), Céleste Wybaillie (ergotherapie), Dietske Verhalleman (farmacie).

6 Humane Wetenschappen a Bo Bouckaert (lager onderwijs), Niels Bruwier (radio/tv documentaire), Jens Demeulenaere (rechten), Laurien Dupon (orthopedagogie), Lisa Galle (communicatiemanagement, rechten of handelswetenschappen),

Lisa Houthoofd e (communicatiemanagement), Joyc f ratie inist Ostyn (juridisch adm he medewerker), Louise Vandenberg id Sigr (communicatiemanagement), gie Vanhaecke (toegepaste psycholo of leraar Engels-geschiedenis), Ella Verstichele (theaterkostumering), Jef nt Wallican (communicatiemanageme of productie- en ontwikkelingstechnologie).

7


6 Humane Wetenschappen b Elise Bauwens (?), Marieke Bulcke (rechten of psychologie), Justine Cappelle (audiovisuele kunsten), Jan Debaes (sociaal werk), Leonie Deceuninck (sociaal werk), Melissa Declercq (orthopedagogie), Tom Demeestere (jeugdcriminaliteit), Bart Demeulemeester (psychologie), Nele er Depoorter (kleuteronderwijs), Amb iaal (soc r illeu Deta e Detailleur (?), Biek ), werk), Willem Flipts (psychologie s), rwij nde Hanke Mallezie (kleutero ime Saar Marichal (sociaal werk), Max ch Moeyaert-Dejonckheere-Vermeers n (business management), Jessie Soe (AFS(sociaal werk), Amber Van Acker , jaar), Isis Vandelannote (sociologie) ijs), erw ond er (lag ke Lore Van Moerker jonge Ine Verhaest (psychologie van het s), rwij nde tero kind), Eline Verhelst (kleu eth Liesb , Axelle Verkempinck (acteren) Vuylsteke (sociaal werk).

6 Wetenschappen-Wiskunde

8

appen), Bieke Bekaert (biomedische wetensch nieur), Natasja Lubrecht Clar ysse (industrieel inge etenschappen), Cool (geneeskunde of revalidatiew triz De La Torre Fien De Backer (geneeskunde), Bea Deltour ne Justi r), nieu Barajas (industrieel inge eersseman Dem l Pave , (geneeskunde of psychologie) sitherapie), (kine t med (industrieel ingenieur), Ellen Des Donck ie Low r), Elise De Smet (industrieel ingenieu (biouet Locq (revalidatiewetenschappen), Joshua ndserla ar Ned ingenieur), Mauve Schoutteten (lera ey (geneeskunde), Engels), Ellen Seys (?), Eline Valla r of industrieel Elias Vandelannootte (bio-ingenieu rnalistiek), Lotte (jou che buss ingenieur), Wout Vanden ), Marie ogie biol Vandewalle (leraar NederlandsGansbeke Van as Vandewalle (geneeskunde), Thom (biohe Velg (biomedische wetenschappen), Sam ), Arne Willaert ingenieur), Piet Verheye (architectuur (?).


dje lee k w ieu n in iel ich M tin Scholengroep S

De scholengroep Sint-Michiel waartoe ook de VMS behoort, lanceerde dit schooljaar een nieuw logo en een nieuwe baseline. “Onze scholengroep bestaat uit tien sterke scholen maar we willen ons ook uitdrukkelijk als een sterke groep profileren.” Voorzitter Paul Dejonghe, algemeen directeur Herman Vansteenkiste en coördinerend directeur Damienne Cottens geven duiding bij de nieuwe huisstijl: “Het oude logo van de scholengroep Sint- Michiel dateert van 2001. In die twaalf jaar is de scholengroep geëvolueerd van tien individuele scholen naar een groep die samenwerking hoog in het vaandel draagt. Het nieuwe logo en de bijhorende baseline ‘School van je leven’ werden op dinsdag 5 maart 2013 officieel gelanceerd. Uit de vorm van het logo kan je enerzijds afleiden dat de scholengroep Sint-Michiel zich in het centrum van de provincie bevindt en anderzijds dat de leerlingen vanuit alle windstreken naar Roeselare komen. De scholengroep heeft een uitgebreid studieaanbod dat inspeelt op de behoeften van een brede groep leerlingen. Omdat we onze katholieke identiteit willen accentueren blijven we de naam Sint-Michiel behouden. Het nieuwe logo straalt kracht uit en is een merkstempel. Sint-Michiel bestaat uit tien sterke merken die elk hun eigen karakter en hun eigen ziel hebben én behouden. Tien sterke merken, maar we willen ons tegelijkertijd uitdrukkelijk als sterke groep blijven profileren.”

Meer info over de scholengroep: www.sint-michiel.be

School van je leven “Binnen de scholengroep Sint-Michiel vindt elke leerling de school van zijn leven. Naast kennis worden uiteraard ook sociale vaardigheden (de school van het leven) bijgebracht. Je leert er de vaardigheden om met dagelijkse situaties om te gaan. Je leert er wat vriendschap is, en vreugde en ontgoocheling en engagement... Wat je leert binnen de scholengroep Sint-Michiel zal je verdere leven helpen bepalen. Je wordt er opgeleid tot een sterke persoonlijkheid. Je legt er degelijke fundamenten voor de toekomst.”

Vijf kleuren “De vijf kleuren kunnen, afhankelijk van de activiteit, door elke school willekeurig door elkaar gebruikt worden. Zo kan een school een andere kleur kiezen voor de uitnodiging voor de open dag, de aankondiging van een infodag, de cover van de schoolbrochure en de schoolagenda… Dit wijst op de flexibiliteit en de samenwerking binnen de scholengroep Sint-Michiel. Met het nieuwe logo en bijhorende baseline willen we de buitenwereld tonen dat we een moderne en een dynamische groep zijn, waar elk personeelslid van Sint-Michiel het beste voor heeft met alle kinderen die ons toevertrouwd worden. Eén scholengroep Sint-Michiel, tien keer school van je leven.”

9


ele m a z r e v n e z a l b S Oud-leerlingen VM De Oud-leerlingenbond van de VMS organiseerde op zaterdag 8 juni voor de tiende keer een jubileumreßnie. De oud-leerlingen van de uitgangsjaren die eindigen op een 3 of een 8 waren dit keer de eregasten van dit feestelijke samenzijn. Meer dan 120 oudleerlingen en hun partner waren op de afspraak. Tijdens een rondleiding in de schoolgebouwen kon iedereen vaststellen hoe sterk de VMS is uitgebreid in de voorbije jaren. Leraar Frederik Lievens testte de oud-leerlingen in een van de wetenschapslabo’s op hun kennis chemie. Na de rondleiding kon iedereen bij een hapje en een drankje herinneringen ophalen aan de schooltijd. Oudleerlingen van verschillende generaties en heel wat oud-leerkrachten maakten er een gezellig gebeuren van.

10

waren massaal op de afspraak. Ook de jongste jubilarissen (2008)


ie n 端 e r m ileu b u j s n melen tijde

r de VMS terugkeerden, Oud-leerlingen die na 25 jaar naa klinken op een geslaagde re端nie.

onze schoolpoort achter De jubilarissen die 50 jaar geleden zich dicht trokken.

11


a t n a f n ee n e v ele b 120 eerstejaars

Voor het vijftiende jaar op rij trokken de eerstejaars van de VMS op kamp. In het prachtige Westouter beleefden 120 leerlingen en een twintigtal begeleiders een fantastische driedaagse. We sprokkelden enkele reacties bij de deelnemers.

“Uitleven met je vrienden”

12

“Tevreden met het vendel”

“Onze vendelleider ‘Eerwaarde’ was gewoon ‘awesome’! Aan tafel was het altijd heel gezellig. De dagtocht vond ik super omdat die ook in bossen ging met af en toe een beetje modder. Ik had echt het gevoel dat we op scoutskamp waren. De Beste Vrienden-fuif was zalig met de vele optredens. Ook de groepsdansen deed ik graag omdat je je dan kon uitleven samen met je vrienden en vriendinnen. Ons vendel won het kamp en de prijs die we kregen was perfect. Wie wil er nu geen snoepjes!”

“De speurtocht was zalig, zeker niet te lang en bovendien hadden we mooi weer. Het was leuk dat we ook de kampdansjes van de vorige jaren aanleerden, zodat we ze op vrijdag ook op school kunnen meedansen. Ik was heel tevreden met ons vendel, iedereen kwam supergoed overeen. Wij waren Amerika en dat is juist mijn lievelingsland! Het eten was superlekker, ik heb ook voor de eerste keer mijn korstjes opgegeten.”

(Jorre Decaluwe, 1Ab)

(Amber Degryse, 1Af)


uter o West in p m a k astisch

“Sjaaltje is mooie herinnering”

“Chapeau voor de koks”

“De kampplaats was heel leuk omdat we er veel spelletjes konden doen. Ik vond het fijn dat we een kampsjaaltje kregen, zo hebben we nu een mooie herinnering aan het kamp. Tijdens de speurtocht heb ik me geamuseerd want we liepen een heel eindje met een ander vendel mee. De kip met rijst vond ik heel lekker, net als de desserts. De slaaptijd was perfect: niet te laat en niet te vroeg in bed.”

“De barbecue was echt de max, de kookploeg heeft het drie dagen super gedaan, chapeau voor hen! De Vlaamse kermis met de vele spelletjes vond ik het leukste van het kamp. Op de laatste kampdag konden we uit verschillende activiteiten kiezen en er was echt veel keuze. Ik ben met ‘de maarschalk’ mee geweest naar het bos. Ook tijdens het kampdansje heb ik me altijd geamuseerd. Mijn gsm heb ik eigenlijk niet gemist omdat het echt een super kamp was.”

(Marie Sierens, 1Ae)

(Simon Verlinde, 1Ad)

13

Meer foto’s van het VMS-kamp in Westouter vind je op onze Facebookpagina


k thee o li ib b ch a b n e d o R t CVO Roeselare koop

CVO Roeselare heeft de site van de Albrecht Rodenbachbibliotheek gekocht en de VMS zal een nieuwe sporthal voor haar leerlingen bouwen. De omgeving van de Blekerijstraat zal binnen enkele jaren anders ingevuld zijn, maar de buurt zou daar niet veel hinder mogen van ondervinden.

Waarom zocht CVO uitdrukkelijk een nieuwe locatie ?

Directeur Bart Vandenbroucke: “Dat was noodzakelijk en wel voor meer dan één reden. Wanneer we als CVO enkele jaren geleden het stedelijk volwassenenonderwijs overnamen, konden we de gebouwen in de Kokelarestraat nog vijf jaar gebruiken. Dat contract loopt af in september 2016 en tegen dan moeten we een oplossing hebben voor alle opleidingen die daar plaatsvinden. Bovendien willen we ook onze cursisten die Nederlands leren, beter bedienen. Nu zijn voor die cursisten vier lokalen voorzien, maar we hebben er zeker tien nodig.”

Door de aankoop van de Rodenbachbibliotheek kan CVO meer centraliseren?

14

“CVO Roeselare telt nu vijf hoofdvestigingsplaatsen in het Roeselaarse en bedient 5.500 cursisten: campus VTI waar de opleidingen techniek plaatsvinden, campus Kokelarestraat waar de voedingsgerelateerde en modegerichte opleidingen worden gegeven, campus ROC in de Bruggesteenweg waar onder andere de heftruckopleidingen worden gegeven, campus NT2 in de Leenstraat waar anderstaligen Nederlands leren en campus VMS in de ArmeKlarenstraat voor de talen- en informaticaopleidingen. Met de aankoop van de Albrecht Rodenbachbibliotheek zullen we het aantal hoofdvestigingsplaatsen kunnen verminderen tot drie locaties: campus VTI, campus ROC en campus VMS.”

CVO-voorzitter Chris Compernolle en CVO-directeur Bart Vandenbroucke samen met deken Renaat Desmedt, die de Albrecht Rodenbachbibliotheek aan CVO verkocht.

We spreken over een site met een aanzienlijke oppervlakte ?

“De totale grondoppervlakte bedraagt 2.500 vierkante meter en bestaat uit het openbare gedeelte van de bibliotheek, het kloosterpand met binnentuin dat ernaast ligt maar ook de garages en de tuin achter die garages. De site strekt zich uit tot het schoolgebouw van de VMS in de Blekerijstraat. De plaats waar de mediatheek van de bibliotheek nu is, hoort daar niet bij. Dat is een pand dat de bib huurt van een particulier.”

Is er al meer geweten over de concrete invulling van de nieuwe site ?

“Eerst en vooral voorzien we dat de directie en alle administratie daar terecht kunnen, maar we zullen daar ook keukens voor de voedingsgerelateerde opleidingen plaatsen net als lokalen waar de mode-opleidingen zullen worden gegeven. Als alles goed verloopt, zou alles tegen september 2016 klaar moeten zijn.”

Dit is voor jullie ook een uiterst belangrijk, maatschappelijk project ?

CVO-voorzitter Chris Compernolle: “Zeker, want wij vinden het als leercentrum heel belangrijk dat op deze site alle lessen Nederlands voor anderstaligen plaatsvinden. Wij willen de toestroom van allochtonen immers zo goed en intens mogelijk begeleiden. En we zijn ook zeer verheugd dat de dekenij zich zo bereid toonde mee te stappen in dit verhaal.” Peter Soete


nd a l s n o t n e k r e v ’ a d il ‘Waltzing Mat

‘Waltzing Matilda’ is een bekend Australisch volksliedje. De titel betekent eigenlijk ‘met de plunjezak op pad gaan’ en dat is precies wat Matilda Hamilton uit het Australische Sydney doet. Sinds januari volgt ze les in de VMS en ook voor haar klasgenoten is haar verblijf in onze school een verrijking. “Na het behalen van mijn diploma in Australië, wilde ik graag een jaar naar het buitenland”, vertelt Matilda. “Met die uitwisseling wilde ik nieuwe uitdagingen aangaan en zowel mezelf beter leren kennen als nieuwe vriendschappen smeden. Ik was al enkele keren in Europa geweest maar wou niet voor een evidente bestemming als Frankrijk of Italië kiezen. Het werd uiteindelijk België. Veel meer dan chocolade en Tomorrowland kende ik nog niet van jullie land toen ik hier aankwam. Je moet weten dat ik een echte ‘choc-aholic’ ben”, lacht Matilda.

Filosofie

“De eerste maanden op school zijn heel goed meegevallen. Het onderwijssysteem is hier toch helemaal anders dan bij ons. We krijgen de keuze uit een aantal onderwerpen en krijgen daar dan les over. Je hoeft ook niet jaar na jaar te slagen, op het einde je diploma behalen is voldoende. Ik denk wel dat de Belgen intelligenter zijn. Je wordt hier op school veel meer uitgedaagd, je krijgt heel wat meer vakken aangeboden en de opvoeding gaat hier veel breder. In Australië krijgen we bijna geen talen terwijl dat hier wel een belangrijk deel van het lessenpakket is. Mijn lievelingsvak hier is cultuurwetenschappen en dan vooral het onderdeel filosofie.”

Naar Sidney

“Voor ons is het een verrijking dat er een buitenlandse student in de klas zit”, vertelt klasgenoot Steven Devolder. “Matilda kreeg eerst een trimester lang een taalbad Nederlands. In de lessen helpen we haar soms om bepaalde woorden te vertalen en omgekeerd kunnen we bij haar terecht voor ons Engels.” Laura Veranneman: “We zien Matilda ook vaak in onze vrije tijd. Ze vertelde al heel wat over hoe het er in Australië aan toe gaat. Enkele leerlingen van onze klas hebben al zin gekregen om eens naar Sidney te gaan. Het is natuurlijk een verre en dure reis, maar het lijkt ons een leuke bestemming. Het moet toch fantastisch zijn om na schooltijd gewoon naar het strand te kunnen gaan.”

Lucky girl

Matilda merkt heel wat verschillen tussen Sidney en Roeselare. “Ik ben het gewoon om in een grootstad te leven met heel wat wolkenkrabbers. Hier vind je eerder een ‘farmlife’. Hele oude gebouwen zoals in Brugge, kennen wij in Australië niet. Ik was ook verrast dat je hier moet betalen om naar het toilet te gaan. Ook het sociale leven is helemaal anders. Dat situeert zich voornamelijk in het weekend terwijl jullie ook op vrijdagavond een stapje in de wereld zetten. Ik blijf nog in België tot januari, al sluit ik niet uit dat ik mijn hogere studies aan de universiteit van Gent zal volgen. Ik besef het, I’m a lucky girl!”

Vincent Vanhoorne

15


FOTOFINISH

Durbuy

Ro ok vri je kla sse n

enweekend naar Durbuy. Een De derdejaars trokken op avontur daagse in goede banen. tiental leerkrachten leidde de drie

tweede jaar namen deel aan De leerlingen van het eerste en het Hun inspanningen werden bede wedstrijd ‘rookvrije klassen’. loond met een geschenk.

Contactmoment

Inl eef da g

-leerlingen die aan de hogeTijdens het schoolfeest deelden oud ervaringen met onze zesdeschool of universiteit studeren, hun jaars.

Broederlijk Delen

voor16 De VMS organiseerde tijdens de Vasten een sobermaal ten op ,18 978 € rde leve dele van Broederlijk Delen. De actie . nda ega rd-O voor projecten in Noo

enschappen ervoeren hoe het De leerlingen van 6 Humane Wet n tijdens een inleefdag in het is om met een beperking te leve Dominiek Savio Instituut in Gits.

We dst rijd en

de Vlaamse Wiskunde OlympiLeerlingen die goed scoorden in ran werden door de directie ade of de wedstrijd voor Frans Olyf beloond met een boekenbon.


Avonturentrophy

ophy voor de leerlingen van Bloso organiseerde een avonturentr met enkele teams naar De de derde graad. Ook de VMS trok Gavers in Harelbeke.

Brussel

niseerden voor het eerst een Leerkrachten van het vijfde jaar orga Ze gingen onder meer in het tweedaagse schoolreis naar Brussel. Koning Boudewijnstadion langs.

Milieubewust

kader de lessen WetenschapDe tweedejaars bezochten in het drijf Vanheede in Rumbeke. pelijk Werk het afvalverwerkingsbe

Meer foto’s vind je op de schoolwebsite www.vmsroeselare.be

Oo ste nd e

schoolreis naar Oostende. Ze De vierdejaars trokken voor hun kiezen zoals krabbenvissen of konden uit een aantal activiteiten een stadsspeurtocht.

Ba rce lon a

sieker op de agenda van de De trip naar Barcelona is een klas zonnetje werden de highlights zesdejaars. Onder een stralend ocht. van de Catalaanse hoofdstad bez

Lee rlin ge nra ad

het derde trimester voor heel De leerlingenraad zorgde ook in e vrolijke vrijdagen werden17 wat animatie op de speelplaats. Dez door de leerlingen gesmaakt.


l a a n io t a n r te in n e r o Sportieve VMS’ers sc

Directeur Willy Phlypo overhandigde enkele sportieve leerlingen een boekenbon naar aanleiding van de prestaties die zij in diverse sporttakken neerzetten. Atletiekman Alexander Doom (4EC4) wist zich te kwalificeren voor het European Youth Olympic Festival dat van 14 tot 19 juli in Utrecht loopt. Alexander zal er deelnemen aan de 400 meter en de 4 x 100 meter. Alexander dankt zijn kwalificatie aan het feit dat hij onder de Belgische limiet van 49’73’’ bleef. Laure Pieters (2MWd) wist zich te plaatsen voor het WK karate in Duitsland. Laure maakt deel uit van de nationale selectietraining. Piet Allegaert (6MTWe) won

het provinciaal kampioenschap wielrennen op de weg bij de junioren in Ruddervoorde en won brons tijdens het Belgisch kampioenschap in Tervuren. Piet hoopt nu op een selectie voor het EK en het WK die later op het jaar gereden worden. Karim D’heedene (6MTWe) werd met de nationale ploeg tweede op het Europees kampioenschap petanque. De ploeg van Karim pakte het zilver in de finale tegen een superieur Frankrijk. Karim werd geselecteerd voor het EK na een aantal nationale trainingen. Samen met twee andere Vlamingen en vijf Walen vormde hij het Belgische team.

e d n u k is w e d in it u r o Sprong vo

18

De leerlingen van de eerste graad namen op donderdag 18 april deel aan de wiskundewedstrijd Kangoeroe, een organisatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. De leerlingen maakten 24 oefeningen in 75 minuten. De organisatoren voorzagen een mooie prijzenkast voor de deelnemers. Wiskundeleraar Filip Tanghe

Blijf op de hoogte van het VMS-nieuws via @VMSRoeselare

mocht deze prijzen in de klassen overhandigen. Directeur Willy Phlypo overhandigde de top 3 van de bollebozen een boekenbon. David Demaré (2MWb) werd eerste met 106 punten, Louis Carpentier (2MWc) tweede met 100 punten. De derde plaats was een ex-aequo voor Marlies Bulcke (2MWb) en Amber Deprez (2MWe) die allebei 96 punten behaalden. Vincent Vanhoorne


FAMILIENIEUWS Overleden • Roger

Vandekerckhove,

vader van oud-leraar Wil-

Geboren • Lysander, zoontje van oud-leraar Stan De Wever en

ly Vandekerckhove, grootvader van oud-leerlingen Kristof, Filiep, Pieter en Wouter Vandekerckhove • Robert Demeulenaere, grootvader van oud-leerling Michiel Demeulenaere en van Louis Demeulenaere (3EC4)

Sarah Traisnel • Mads, zoontje van leraar Raf Arteel en Inge Jacobsen

• Arsène De Burghgraeve, grootvader van oud-leerlingen

• Jacob, broertje van Amber Vandamme (1Af)

Koen Mittenaere, Barbara De Burghgraeve en Delfien

• Wiebe, zoontje van oud-leerling Jelle Vyncke en Liesbet

De Burghgraeve en van Michiel Zyde (5MTWe) en Hel-

Vanderghote, kleinzoon van lerares Griet Wyffels

een Zyde (3WETa) • Roger Huyghe, grootvader van oud-leerling Maarten

Proficiat aan de ouders

Dhaenens • Godelieve Vanoverbeke, moeder van E.H. Jef Herreman, bestuurder van de scholengroep Sint-Michiel • Hendrik Wybo, vader van oud-leerling Koen Wybo, grootvader van Delphine (6HW), Johanna (5HW) en oud-leerling Michael Wybo • André Geldhof, schoonvader van lerares Ann Castelein, grootvader van oud-leerlingen Lore en Roel Geldhof

Gehuwd • Leraar Jens Baekelandt stapte in het huwelijksbootje met Hanne Lepoutre • Lerares Lore Vandamme huwde met Dirk Segers • Oud-leerling Drieke Vandommele en Jasper gaven elkaar het jawoord Gelukwensen aan de jonge paren

• Cecilia Desmet, grootmoeder van Willem Flipts (6HWb) • Paula Delaere, moeder van oud-leerling Didier Huysentruyt • Tanne, nichtje van Johanna Wybo (5HW) • Gerard Declercq, grootvader van oud-leerling Sanne Declercq en van Rune Declercq (6EW) • André Winne, schoonvader van oud-leerling Cyriel Ameye, grootvader van Amelyne Ameye (3WETb) • Marie Vercruysse, overgrootmoeder van Warre Dewandel (1Aa) • E.H. Marcel Dewilde, gewezen lid van de inrichtende macht VTMS, eredeken van Staden • Fabienne Vanpeteghem, stiefmoeder van Elise Abbeel (4WETa) De hele VMS-gemeenschap biedt de families haar medeleven aan.

19


ORGANIGRAM 1ste graad

aso Moderne Wetenschappen

1ste jaar 2de jaar

2de graad

3de graad

aso Economie Moderne Talen

5de

jaar 6de jaar

aso Economie Wiskunde

aso Humane Wetenschappen

aso Wetenschappen

aso Economie

3de jaar 4de jaar

aso Moderne Talen Wiskunde

aso Moderne Talen Wetenschappen

aso Wetenschappen Wiskunde

aso Humane Wetenschappen

De VMS op het web: www.vmsroeselare.be www.facebook.com/vmsroeselare @VMSRoeselare

BELANGRIJKE DATA • Administratief verlof van

donderdag 11 juli tot en met donderdag 15 augustus

• Afhalen bestelde boeken (2des tot en met 6des): • Start nieuwe schooljaar:

vrijdag 30 augustus

maandag 2 september

20

VMS Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99 vms@vmsroeselare.be www.vmsroeselare.be www.sint-michiel.be

Vms sleutel zomer 2013  

vms roeselare