Page 1

XVIII. évfolyam 1. szám

2012. február

ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HAVILAPJA

Ízelítô a tartalomból

Mérlegen a gazdaság

Fókuszban a regisztráció

» Mazzag Ferenc Horváth Vilmosnak adta át a soros elnökséget jelképezô kulcsot

Az elsô vasi találkozó

Kézmûves Remek Az MKIK e cím elnyerésére ismét pályázatot hirdetett. Nevezési tudnivalók a 2. oldalon» Újjáalakult a vasi békéltetô testület Az elôzô ciklus mandátumának lejártával a testület új tagsága megtartotta alakuló ülését. Névsor a 2. oldalon» Újabb források Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetôen újabb források érkeztek a Nyugat-Dunántúlra, és a megjelenésre váró felhívások listája és ütemezése is elkészült. Információk a 6. oldalon»

Dr. Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára és dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tette patikamérlegre az eltelt esztendô gazdaságpolitikai intézkedéseinek hatásait a Nyugat-dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének évadnyitóján. A zalaegerszegi ünnepi rendezvényen a három megyébôl összesereglett „adófize-

Magyar ízek Az Alpok-Adria turisztikai vásáron, Ljubljana városában a Magyar Napon a régió helyi termékei kelendônek bizonyultak. Részletek a 7. oldalon»

Vásári anziksz A házépítés, a hôveszteségeket felszámoló szanálás, az energiatakarékosság és a lakberendezés köré csoportosult a 22. alkalommal, Oberwart településen megrendezett építési szakvásár. A Baumesse a vasi kamara programnaptárjában is régóta szerepel, hiszen a gazdasági önkormányzat önálló standján bemutatkozási lehetôséget biztosít a vállalkozóknak. Az esemény nyitónapjára érkezô szervezett látogatócsoport a kiállítási kínálat megtekintése után részt vett a VMKIK és a Burgenlandi Gazdasági Kamara által rendezett szakmai napon. Ahol az idén a REGIONET aktív projekt égisze

alatt Ewald Samer szakértô az energiák visszanyerését garantáló lakásfelújítási módszerek titkaiba avatta be a fórum közönségét. Balogh Gabriella a Szombathelyi Mûszaki Szakközépiskola igazgatója pedig a megújuló energiák sikeres felhasználását biztosító szakemberképzésrôl tartott elôadást. Egyebek között a három szombathelyi szakközépiskolából érkezett diákcsoportok elôtt. A nyolc ország 290 kiállítójának termékeit, szolgáltatásait felvonultató seregszemlén, a kamarai stand szereplôin kívül 12 magyar vállalkozással is megismerkedhetett a közönség. Körkép a 4. oldalon»

» Burgenlandi és vasi kamarai vezetôk a vásáron

tô és munkaadó” cégvezetôit Rigó Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntötte. A házigazda Mazzag Ferenc pedig a szövetség soros elnöki posztját jelképezô míves kulcsot Horváth Miklósnak, a soproni városi kamara elnökének nyújtotta át. A tanácskozáson a magyar gazdaság idei kilátásairól az európai, konfliktusokkal terhes környezet tükrében jelentek meg prognózi-

sok. Azt sem titkolva, hogy zavaros, bizonytalanságokkal teli korunkban legfeljebb 3–4 hónapra lehet elôre látni a várható történéseket. A szaktárca képviselôje nehéz, ugyanakkor kissé könnyebb esztendôt ígért a vállalkozóknak. Hangoztatva, hogy a kemény reformok idôszaka javarészt befejezôdött, s erôteljes jogszabályi változások az idén nem várhatók. Beszámoló a 7. oldalon»

Tiltakozás A szombathelyi önkormányzat közgyûlése tavaly decemberben az építményadó mértékének jelentôs emelésérôl döntött. A sokszorosára duzzadt díjtétel a vállalkozók körében óriási tiltakozási hullámot váltott ki. A Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetségének kezdeményezésére, a kamarával egyetemben, nyolc érdekképviseleti szervezet elnöke látta el kézjegyével azt a levelet, amelyben az aláírók tagságuk nevében kifejtik az intézkedés rendkívül káros következményeit, és a vitatott rendelkezések módosítását kérve, konzultációt kezdeményeznek. Az egyeztetés során az építményadó differenciálásának visszaállítását, eltúlzott mértékének felülvizsgálatát, és egy új, igazságosabb teherviseletet biztosító adónem bevezetését szeretnék elérni a dokumentum szerzôi a tárgyalóasztal mellett. Bôvebb tájékoztatás a 7. oldalon»

A tavaly novemberben elfogadott, s az idén január elsejétôl hatályba lépett gazdasági kamarákról szóló törvény három lényeges változást tartalmaz. A gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A kötelezô regisztráció során benyújtott kérelmekhez ötezer forintos hozzájárulás befizetése vagy átutalása tartozik. Mivel a kamarai tagság önkéntes jellegû maradt, a regisztrációs költség a tagdíjból levonható. A kamarai közfeladatok ellátásán túlmenôen a gazdasági önkormányzat köteles a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítani. Így például a gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelezési tanácsadások, a pályázatfigyelés és az üzleti partnerkeresés is e körbe tartozik.

A kulturális turizmus fejlesztése kitörési pontként szolgálhat a megye gazdasági felemelkedésében. A határon átnyúló Tourist-Net projekt ausztriai rendezvényén felvetôdött a programszervezôk és a szolgáltatók párbeszédének szükségessége. A kívánság teljesült, hiszen a vasi kamara szervezésében, a Savaria Szimfonikus Zenekar kamarater-

A megyeszékhelytôl távolabb mûködô vállalkozások vezetôi a megye nyolc kistérségi központjában is eleget tehetnek regisztrációs kötelezettségeiknek, hiszen január közepétôl a vasi kamara területi képviseleteket telepített a városok polgármesteri hivatalaiba. E fogadónapokon az érdeklôdök a tanácsadási szolgáltatásokat is igénybe vehetik. A regisztráció szabályozási hátterének biztosítása érdekében a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítását a szervezet küldöttgyûlése elfogadta. A vállalatok és vállalkozások tehát a jogszabályok szerint 2012. március elsejéig kötelesek a nyilvántartásba vételi feladatokat elvégezni. Részletes információk a 3. oldalon»

mében egymásra találtak a potenciális partnerek, akik a bemutatkozáson kívül a turisztikai termékfejlesztés lehetôségeirôl is váltottak szót. A párbeszéd során kiderült, hogy a hálózatszerû együttmûködés még rengeteg tartalékot rejt magában. Kiaknázásuk pedig legtöbbször forrásokat sem igényel. Tudósítás a 8. oldalon»

A kamarai üzleti információbázist megtekintve közel negyvenezer tagvállalkozás adatai lelhetôk fel, méghozzá többféle keresési módszer alkalmazására széles körû tájékozódás lehetôségével. Keresse a www.uzletahalon. hu címet, illetve tekintse meg a www. vmkik.hu portált!

Jogszabályváltozások

»

Elôadások sora zajlott a kamara székházában

Széchenyi Kártya 2 – KEDVEZÔBB FELTÉTELEKKEL Kedvezô kamatozású, rugalmas, szabad felhasználású hitellehetôség mikro-, kis- és középvállalkozások részére • Már minden, a konstrukcióban résztvevô banknál igényelhetô • 1+1 éves a hitelkeret • a konstrukció fô kártyája 2 éves • nincs negyedéves tôketörlesztési kötelezettség • 10 millió forint feletti Széchenyi Kártya igényléséhez elegendô két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA: Pergel Bea (VMKIK székháza: Szombathely, Honvéd tér 2., tel.: 94/506-640)

A kamarai székház konferenciaterme az idén már több alkalommal zsúfolásig megtelt, amikor a különbözô törvényi változásokról tartottak a szakértôk elôadásokat. Az egyik közgazdász által „jogszabályi szônyegbombázásnak” aposztrofált folyamatban az adók és járulék, valamint a környezetvédelmi termékdíj éppúgy fôszerepet kapott, mint a szakképzés és a cafetéria, illetve az ipari és szellemi jogvédelem. A vállalkozások boldogulását a bérkompenzáció bevezetett intézménye is hátrányosan érinti. Adókedvezmény és pályázati forrás azonban igénybe vehetô. Részletek a 2., 4., 5. és 6. oldalakon»


2.

2012. FEBRUÁR

Újjáalakult a békéltetô testület A fogyasztóvédelmi törvény másfél évtizeddel ezelôtt hozta létre az alternatív vitarendezés e fórumát, melynek ismertsége és elismertsége azóta folyamatosan gyarapodik. A bírósági pereknél gyorsabb, egyszerûbb és olcsóbb panaszrendezési forma egyre népszerûbbé vált, hiszen a beadványok száma évrôl évre emelkedik. A testületek 2011. december 31-ig tartó ciklusa tavaly lezárult, ezért az idén újjáalakulásukra került sor. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Mûködô Békéltetô Testület tisztújító alakuló ülése 2012. január 5-én történt meg, s a jelenlegi ciklusban a tagok megbízatása 2014. december 31-ig tart. Az elkövetkezendô három esztendô feladatainak ellátására bizalmat kapott: Baráth Kornél Baráth Lajos Birosz Pál Tamás Bukvai Albertné Csehi József Dr. Andor Ferenc Dr. Kövér István Dr. Kövesdi Zoltán Dr. Monostori Endre Dr. Nagy Tibor Dr. Sikos Áron Miklós Dr. V. Nagy Aliz Fehér Tibor Gratzl György

Horváth János Kiss Sándor Mihácsi Gábor Németh Katalin Németh Pálné Pintér János Rábai Péter Sebestyén Balázs Szabó Imréné Tangl László Török Lászlóné Treiber Mária Várallai Károly Zalán Józsefné

Békéltetô Testület közleménye 1. Döröskei lakos magánszemély fogyasztó bejelentésére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Mûködô Békéltetô Testület fogyasztóvédelmi eljárást folytatott le Nagy Miklós 9024 Gyôr, Babits Mihály u. 28–30. szám alatti székhelyû vállalkozással szemben. A Békéltetô Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztónak az általa átvett 40.000 forintot. A vállalkozás a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján hozott határozat ajánlásának nem tett eleget, így a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztó kérte a marasztaló határozat közzétételét. 2. Szombathelyi lakos magánszemély fogyasztó bejelentésére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Mûködô Békéltetô Testület fogyasztóvédelmi eljárást folytatott le a Hoffmayer Hungary Kft. 2890 Tata, Naszályi u. 15660 hrsz. szám alatti székhelyû vállalkozással szemben. A Békéltetô Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 296.000 forintot, azaz Kettôszázkilencvenhatezer forintot, valamint ezen összegnek 2011. január 18. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori, Ptk szerinti késedelmi kamatát. A vállalkozás a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján hozott határozat ajánlásának nem tett eleget, így a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztó kérte a marasztaló határozat közzétételét.

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA az alábbi tanfolyamokra, képzésekre várja a jelentkezéseket: Tréningek, tanfolyamok • Pedagógiai ismeretek gyakorlati oktatók részére • Szakmai vizsgáztatáshoz kapcsolódó gyakorlatorientált felkészítés vizsgaelnökök és tagok részére • Tárgyalástechnika • Üzleti kommunikáció • Gépírás és iratkészítés • Számítástechnikai alapismeretek • Elektronikus ügyintézés • Tûzvédelmi szakvizsgára történô felkészítés és vizsgáztatás Mesterképzés, vizsgáztatás Mestervizsgára felkészítô tanfolyamok vagy egyéni konzultációs lehetôségek indulnak pedagógia és vállalkozási ismeretek témakörben szakképesítéstôl függetlenül, szakképesítésekhez kapcsolódóan – autószerelô; ács-állványozó; asztalos; cukrász, festô, mázoló és tapétázó; fodrász; gázvezeték- és készülékszerelô; gépi forgácsoló; karosszérialakatos; kozmetikus; kômûves; pincér, szakács; villanyszerelô; vízvezeték- és központifûtés-szerelô szakmákban.

1 napos elôadás „A fuvarjog változásai az INCOTERMS 2010 tükrében” címmel. (Témája a 2011-tôl hatályos szokványjog ismertetése, szerkezeti felépítése és változásai.) Kiemelten ajánljuk szállítmányozó vállalatok, logisztikai szolgáltatók, fuvarozók, disztribútorok, kereskedelmi képviseletek, vámügynökségek, importôrök szakemberei részére. A felkészítô tanfolyamokat és képzéseket a jelentkezôk számának függvényében indítjuk. VÁ R J U K

É R D E K L Ô D É S É T !

Képzési nyilvántartási szám: 18–0071–05 Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL–0738 További információ kérhetô: Baranyai Eszter szakképzési munkatárstól Elérhetôségei: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szombathely, Honvéd tér 2. E-mail: baranyai.eszter@vmkik.hu Telefon: 94/506 643, 94/506 649

FELHÍVÁS Minôségirányítási szakirányú posztgraduális továbbképzés a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Karán. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Kara ez év február közepén újra indítja Minôségirányítási rendszermenedzser szakirányú posztgraduális képzését. A képzés 3 féléves, a levelezô tagozatnak megfelelô forma, melynek végén a sikeresen záróvizsgázók Minôségirányítási rendszermenedzser megnevezésû oklevelet kapnak. A kurzusra beiratkozhatnak nem mûszaki felsôfokú végzettséggel rendelkezôk is. A képzés után érdeklôdôknek bôvebb információval a (72) 211-032-es telefonon, vagy a PTE PMMIK Építéskivitelezési és Mérnöki Menedzsment Tanszékének titkárságán (Pécs, Boszorkány u. 2. B135.) szolgálunk. E-mail: szvitacs@pmmik.pte.hu vagy hobore@pmmik.pte.hu. Internet: http://pmmik.pte.hu/hu/portal_Szakiranyu_tovabbkepzesek

Módosultak az innovációs és szellemitulajdon-védelmi törvények Az országgyûlés 2011. év végén az innovációra és a szellemi tulajdonra vonatkozó több törvényt is módosított, melyek 2012. január 1-jén léptek hatályba. A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó törvények majd mindegyikében történtek módosítások – így a szerzôi jogi törvényben, valamint az iparjogvédelmi oltalmi formákról szóló törvényekben. Egyik változtatás a Magyarországon hatályosítani kívánt európai szabadalmak esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) benyújtandó fordítások körét szabályozza, a másik módosítás pedig azt biztosítja, hogy a szabadalmas az európai szabadalom igénypontjain kívüli szövegének magyar nyelvû fordítását a hatályosítási szakaszon túl is bármikor benyújthassa. A bíróságok felesleges ügyterhét csökkenti a szabadalmi és a formatervezési törvény azon módosítása, amely lehetôvé teszi, hogy a szabadalmi és a formatervezési mintaoltalmi ügyekben a feltalálói, illetve szerzôségi minôség vagy részarány módosítására ne legyen szükség külön peres eljárást indítani, hanem a szerzôségi arányra vonatkozó bejegyzés módosítását

valamennyi érdekelt fél egybehangzó nyilatkozatának becsatolásával lehet majd kérni. A szerzôi jogi törvény módosítása a közös jogkezelô szervezetek mûködését és gazdálkodását érinti. A módosítás mind a jogosultak, mind a felhasználók érdekét szolgálja, és a közös jogkezelés fejlesztéséhez járul hozzá. Ennek érdekében az új szabályozás korlátok közé szorítja a jogosultaknak járó jogdíjakból történô levonásokat, a jelenleginél szigorúbb nyilvántartásba vételi szabályokat ír elô a közös jogkezelést végzô szervezetek számára. Az egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelet módosítja az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjaira vonatkozó 19/2005. (IV. 12.) GKM rendeletet, mely alapján emelkednek a szabadalmi (átmeneti szabadalmi oltalmi, kiegészítô oltalmi) fenntartási díjak, és a szabadalmi bejelentési és más eljárási díjak. Bizonyára sokkal több vasi vállalkozást érinthet a szabadalmi és innovációs törvény azon módosítása, mely az SZTNH-nak a kutatás-fejlesztési tevékenységek minô-

sítésére vonatkozó hatáskört biztosít. Ennek alapján a vállalkozások önkéntes alapon a Hivatalhoz fordulhatnak annak érdekében, hogy kérjék annak megállapítását, hogy a tervezett projektjük kutatás-fejlesztési tevékenységnek minôsül-e, és ha igen, akkor a vállalkozás társasági és osztalékadó, illetve iparûzési adó kedvezményt érvényesíthet. A Hivatal a beadott dokumentumok alapján minôsít, és errôl jogerôs határozatot ad ki, melyet más hatóságnak el kell fogadni, így az adóhatóság elôtt is felhasználható igazolásra. Ennek hiányában elszámolt kedvezmény esetén az adóhatóság – ellenôrzési eljárásai során – szakértôként keresheti meg a Hivatalt kutatás-fejlesztési kérdésekben. 2012-ben ugyan már nincs lehetôség az innovációs járulék csökkentésére, de a társasági és osztalékadó, valamint az iparûzési adó esetében ez a jogcím továbbra is fennmarad. A helyi iparûzési adó alapja, 2010. január 1-je óta csökkenthetô a saját tevékenység körében végzett K+F tevékenység közvetlen költségével.

Az SZTNH által végzett K+F minôsítés a fentieken kívül felhasználható lesz a K+F pályázatok esetén is. Ez átláthatóbbá, ellenôrizhetôbbé és végsô soron hatékonyabbá teheti a közpénzek kihelyezését azáltal, hogy a kedvezményezettek e forrásokat valóban a megfelelô célra költik el.A szabályozott minôsítési eljárás célja, hogy jogbiztonságot teremtsen a K+F adókedvezmények, és a közpénzek igénybevétele tekintetében. Az elôzetes minôsítési eljárásért a kérelmezô vállalkozásnak 83 ezer forint, igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A kutatás-fejlesztési tevékenység minôsítése iránti kérelem elektronikus úton az SZTNH által erre a célra rendszeresített elektronikus ûrlap használatával küldhetô be. Személyes, illetve postai úton történô benyújtás esetén a „Minôsítési eljárás iránti kérelem” c. ûrlap használható. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közeljövôben egy módszertani útmutató kiadását tervezi, mely eligazításul szolgál majd a K+F tevékenység megítéléséhez. Részletes információk a Hivatal honlapján érhetôk el. www.sztnh.gov.hu Csiszár István innovációs szakértô»

Rendezvénynaptár Február 22.

Tájékoztató az Új Széchenyi Terv szervezetfejlesztés-képzés és vállalati stratégiai megfinanszírozása mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres mûködéséért pályázatról Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szombathely

Február 28.

THERMO Block építési rendszer bemutatása Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szombathely

Március 7.

Csoportos villamos energia beszerzés Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szombathely

Március 25.

Fodrászverseny Oladi Általános Mûvelôdési Központ, Szombathely

Március 26.

Turizmus konferencia

Találmányi Vásár A III. Nyugat-duná.ntúli Regionális Innovációs Kiállítás és Vásár címû rendezvénynek április 13-án a gyôri Széchenyi István Egyetem ad majd otthont. Az intézmény Tudásmenedzsment Központja, valamint az UNIVERSITAS – Gyôr Nonprofit Kft. a régió három megyéjének területén székhellyel rendelkezô, s kutatást-fejlesztést folytató vállalkozások, innovátorok egyéni feltalálók, kutatók, oktatók és diákok jelentkezését várja. Méghozzá ingyenes részvételt biztosítva számukra. Az innovációs kiállításon, az elmúlt három évben kifejlesztett termékek, szolgáltatások és jelentôs fejlesztési eredmények sorakozhatnak fel, – partnerkeresés és üzletszerzés célzatával. A találmányi vásáron pedig olyan szabadalmazott vagy eljárás alatt álló magyar találmányok kapnak helyet, amelyek hasznosítása 2012 áprilisáig megkezdôdött. Bemutatkozni prototípussal, termékkel, mûködô eljárással, illetve szolgáltatással lehet. Jelentkezési határidô: 2012. március 20. A kitöltendô lapok a www.univgyor.hu weboldalról tölthetôk le. Bôvebb információk a 70/3300439 számon Tahin Jánostól kérhetôk.

Magyar Kézmûves Remek E cím elnyerésére immár tízedik alkalommal írt ki pályázatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, április 13-ai benyújtási határidôvel. A kézmûves szakmák értékeit és mestereit a közvélemény elôtt is elismertetô versengés során bemutatandó minôségi termékek hozzájárulnak a vállalkozási kultúra elmélyítéséhez, illetve a piaci szereplôk helyzetének javításához. A szabályok szerint egy pályázó maximum kettô pályamûvet nyújthat be, s pályázatonként egy termék vagy az összetartozó tárgyak együttesének tekinthetô termékcsalád szerepelhet. Technológiai eljárásokkal viszont nem lehet indulni a megmérettetésen. A pályázható termékek körét és az egyéb feltételeket a felhívás tartalmazza, amelyet az adatlappal egyetemben a www.mkik.hu honlapról lehet letölteni. A négyoldalas adatlaphoz csatolni kell az alkotás rövid, legfeljebb egyoldalas leírását. Az elismerô kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerint kitöltött adatlapot. Továbbá a nevezési díj bruttó összegének befizetését igazoló postai csekk vagy bankszámlakivonat másolatát. A nevezés kamarai tagoknak 5.000 Ft + áfa, a szervezeten kívüli más pályázóknak 10.000 Ft + áfa. A teljes dokumentumot egy példányban kell elküldeni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti címére. Az eredményhirdetésre várhatóan április 26-án a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban kerül sor, ahol a remekekbôl idôszaki kiállítás nyílik majd.

Tisztelt Vállalkozó! Amennyiben lapunkban hirdetni, PR-cikket vagy egyéb információt kíván megjelentetni Mezei Péter várja hívását. Telefon: 94/445-754, 06 20/9337-137 E-mail: vasiglossa@netkabel.net

IMPRESSZUM KIADÓ:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9700 Szombathely Honvéd tér 2. FELELÔS KIADÓ:

Kovács Vince SZERKESZTI: a VMKIK Szerkesztôbizottsága A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE:

Kiss Sándor TAGJAI:

Bukvai Albertné, Cseri József, Fekete Lajos, Kalmár Attila ÚJSÁGÍRÓ:

Bódizs Mária SZERKESZTÔSÉG: 9700 Szombathely Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356 Fax: 94/316-936 E-mail: vmkik@vmkik.hu, www.vmkik.hu A VMKIK tagjai körében ingyenesen terjesztve ISSN: 2061-4489


4. 3.

2012. FEBRUÁR

FÓKUSZBAN A KAMARAI REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció online is

Módosult a kamara alapszabálya A kamarai törvény módosítása a gazdálkodó szervezetek kötelezô nyilvántartásba vételét, regisztrációs hozzájárulás fizetését, és térítésmentes szolgáltatások nyújtását írta elô. Az új jogszabályok szellemében szükségessé vált a gazdasági önkormányzatok alapszabályainak módosítása A szabályozási háttér biztosítása végett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. január 23-ai rendkívüli küldöttgyûlésén elfogadta az új tervezetet. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának átdolgozását az eseti munkabizottság végezte el. Az elnökség elé terjesztett dokumentumot a grémium apró módosítással jóváhagyta, majd az új alapszabályt a január 31-ei küldöttgyûlés véglegesítette. Az MKIK Alapszabályának módosításában a vasi küldöttek is részt vállaltak, s e szabályozáshoz igazodva a területi kamarák is megalkották saját változatukat. A VMKIK esetében a szerkesztô bizottságban a négy tagozati elnök, Kiss Sándor fôtitkár és V. Nagy Alíz jogtanácsos látta el e feladatot. Figyelembe véve a kamarai törvény tartalmát, valamint az MKIK átalakított Alapszabályának passzusait. Lényeges változás a II. fejezetben, a szolgáltatási kör meghatározása. A kötelezôen nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások között szerepel a gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási és jogi tanácsadások sora, valamint az üzleti partnerkeresés, a pályázatfigyelés. A meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken való részvétel. A gazdasági önkormányzat hírleveleinek elérése elektronikus vagy nyomtatott formában. A Széchenyi Kártya Program termékeinek ügyintézése. A Kamarai Tag- és Kedvezménykártya. Továbbá a kamarai portálon jelszóval

elérhetô információk, szolgáltatások igénybevétele is díjmentes. Változtak még a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásáról szóló rendelkezések. A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetek a bejegyzést, egyéni vállalkozók a bejelentést követô öt napon belül kötelesek a székhely szerint illetékes területi kamaránál nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A 2012. január elsején már mûködött gazdálkodó szervezetek hatvan napon belül, azaz március elsejéig kötelesek a regisztrációra. Kivéve a tevékenységüket szüneteltetô egyéni vállalkozókat, akiknek mûködésüket folytatva ugyancsak öt napon belül kell kötelezettségüknek eleget tenni. Amennyiben a gazdasági egység nem a székhely szerinti kamara tagja, nyilvántartásba vételét a székhely szerinti kamaránál kell kérnie. A kötelezôen nyújtandó térítésmentes szolgáltatások igénybevételére a székhely szerinti, a tagok a tagságnak megfelelô

Új oktatóközpont AZ OPEL BÁZISA MÉRFÖLDKÔ AZ ISKOLA ÉLETÉBEN Kiemelt Miniszteri Dicséretben részesült az Opel Szentgotthárd Kft. az oktatásban és a kutatásban kifejtett példaadó tevékenységéért. Az egyetemekkel közösen végzett fejlesztéseken kívül a gyár immár két évtizede szoros kapcsolatban áll a helyi III. Béla Szakképzô Iskolával. A kölcsönösen gyümölcsözô együttmûködés február elején új fordulatot vett, hiszen modern oktatóközpontban készülhetnek majd szakmájuk fortélyainak elsajátítására a fiatalok.

kamaránál jogosultak. A kötelezettség nem érinti a mezôgazdasági munkát fô tevékenységként végzô gazdálkodókat és a mezôgazdasági termelôket. Az alapszabály pénzügyi forrásokról szóló V. fejezetében a közfeladatok ellátásával és a mûködéssel kapcsolatos költségek felsorolásába bekerült a kamarai hozzájárulás évi ötezer forintos tétele. Ezen összeget nem szükséges megfizetni, ha a cég év közben megszûnik. A 86/C paragrafus szerint a kamarai hozzájárulást a szervezet e célra fenntartott alszámlájára átutalással vagy az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell megfizetni. Kamarai tagok esetében az ötezer forint a tagdíjszámlán feltüntetett összegbôl levonásra kerül. Természetesen e változások nyomán módosult a Tagdíjfizetési Szabályzat is. A VMKIK Alapszabályába beépült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé fizetendô tíz százalékos kötelezettség szabályozása, amely a dokumentumban foglaltak szerint történhet. Az ülésen felvetôdött még, hogy a küldöttek és az elnökségi tagok alapszabályban rögzített arányának súlyozását az idei választásokig érdemes felülvizsgálni. A testület tagjai indítványozták, hogy a regisztráció kivételes alkalmat biztosít a vállalkozókkal történô személyes találkozásokra, amelyeket a kamarai élet megismertetésére, s a szolgáltatások népszerûsítésére használják fel a szervezet munkatársai.

HATÁRIDÔ

március 1.

Az Országgy_lés 2011. november 21-ei törvénymódosító csomagjában fogadta el a kötelezô regisztrációról és kamarai hozzájárulási fizetési kötelezettségrôl szóló jogszabályt, amely január elsejével lépett hatályba. A vasi kamara március elsejéig közel 21 ezer vállalkozás nyilvántartásba vételének számol. A regisztrációt kezdeményezôk köre viszont február közepéig alig haladta meg a kétezret, tehát az elkövetkezendô két hétben a bejelentkezôk rohamára kell felkészülni. Összeállításunkban a módosult kamarai törvénybôl fakadó tennivalókat foglaltuk egy csokorba. – Az új szabályozás milyen lényeges elemeket tartalmaz? – Az idén életbe lépett rendelkezések szerint a gazdálkodóknak kamarai nyilvántartásba vételüket kell kezdeményezni. A kamarai közfeladatok ellátásához évente ötezer forint kamarai hozzájárulást kell fizetniük, mely összeg a tagdíjból levonható. A gazdasági önkormányzat pedig köteles a regisztráltak számára a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítani. A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad. A törvénymódosítás hatálya viszont nem terjed ki az agrárkamarákra, a mezôgazdaságban tevékenykedô vállalkozásokra, termelôkre. – Miként teljesíthetô a kötelezettség? – A kötelezetteknek hatvan nap áll rendelkezésre a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vétel kezdeményezésére. A kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltése és cégszerû aláírása után postai úton vagy személyesen lehet az ügyfélszolgálathoz a dokumentumokat eljuttatni. Február közepétôl pedig a VMKIK honlapján már az online regisztráció is üzemel. Az adatlap kötelezôen és önkéntesen kitöltendô részekbôl áll. A regisztrációs szám kiadását viszont nem befolyásolja, ha a vállalkozó az önkéntesnek minôsített sorok kérdéseire nem válaszol. Fontos azonban tudni, hogy a közölt adatok valóságtartalmáért az adatlapot aláíró személyek felelôsek., ezért érdemes elolvasni a honlapokon elérhetô kitöltési útmutatót. A vasi kamara, szolgáltató irodájának és megyei területi képviseleteinek elérhetôségei és ügyfélszolgálati idô-

pontjai az alábbi táblázatban fellelhetôk. A kérelmezô nyilvántartásba vételérôl a kamara elektronikus értesítést küld. A hozzájárulás befizetésérôl – A kamarai hozzájárulás összegét hogyan kell befizetni? – A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az ötezer forintos díj jóváírását követôen teljesülnek. Az összegeket a kamara e célra elkülönített bankszámlájá-

helyen kívül, a vasi térségekben is létesültek területi képviseletek, ahol a vállalkozók kötelezettségeiket telephelyükhöz közel tudják teljesíteni. E helyeken, a regisztráción túlmenôen a z érdeklôdôk alapvetô információkhoz juthatnak, s betekintést nyerhetnek a törvény által elôírt, térítésmentes kamarai szolgáltatások, tanácsadások körébe is. A gazdasági önkormányzat fontosnak tartja, hogy a különbözô kommunikációs csatornákon keresztül a gazdasági szereplôk minél hatékonyabban jussanak információkhoz, s a regisztrációs folyamat közben felvetôdô kérdéseikre mielôbb választ kaphassanak. E pontos és gyors tájékoztatást szolgálja az elkészült kommunikációs terv. – Milyen elônyökkel jár a kamarai regisztrációs térkép?

ra történô átutalással vagy az ügyfélszolgálati irodában, készpénzes fizetéssel lehet eljuttatni. A befizetésrôl számla nem készül, mert a banki-, illetve pénztár bizonylatok alapján elszámolható. – Az új regisztrációs feladatok ellátására milyen lépések váltak szükségessé? – A kamara az egész évet felölelô intézkedési tervet készített. A Szolgáltató iroda átszervezése és munkatársakkal való bôvítése megtörtént. Az új kollégák végzik a személyes ügyfélfogadást és tájékoztatást, az adatlapok befogadást, felülvizsgálatát és rögzítését. A települési önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodások alapján a megyeszék-

– A készülô adatbázis a másfajta, s egymástól lényegesen eltérô nyilvántartások helyett, a valósághoz legközelebbi állapotokat rögzíti. Tudvalévôvé válik az országban és a megyékben a mûködô vállalkozások száma. A regisztráció során feltáruló tevékenységbeli és gazdálkodási paraméterek javítják az üzleti forgalom biztonságát, hiszen várhatóan június elsejétôl a nyilvántartások az Interneten, szabadon elérhetôk. Remélhetôleg e kimutatástömeg, a körbetartozások terhét is enyhíteni tudja majd. S nem utolsósorban a regisztrációs adatok a vállalkozók, a kutatók és a kormány számára egyaránt hasznos információkat képesek nyújtani.

Regisztrációs területi képviseletek A 2012. JANUÁR ELSEJÉN HATÁLYBA LÉPETT KAMARAI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA HÁROM LÉNYEGES VÁLTOZÁST TARTALMAZ:

A nemrégiben aláírt együttmûködési megállapodásban a gyár és az iskola képviselôin kívül a Vasi TISZK is csatlakozott a szakember utánpótlás megteremtésének feladataihoz. Az Opel területén létrehozandó oktatási központ használatáról szóló dokumentumot Solt Tamás gyárigazgató, Joó László pénzügyi igazgató, valamint Bedics Sándor, az iskola vezetôje látta el kézjegyével. Az ünnepségen elhangzott, hogy a Rába parti leányvállalat társadalmi szerepvállalása során szakmai anyagok kidolgozásával és eszköztámogatásokkal is segíti az oktatási intézmény színvonalas munkáját A gyár irányítója azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kooperáció a korábbi sikerekre épít, egy magasabb szint elérése érdekében, s e lépés mindkét fél elônyére válik. Például a potenciális Opel munkatársak tudásának elmélyítésével. Jelentôs mérföldkônek minôsítette Bedics Sándor a megállapodást, hiszen a tanulók folyamatosan a gyár szakembereinek közelében ténykednek, s észrevétlenül veszik át az a munkakultúrát, melyet néhány év múltán kollégaként kell alkalmazniuk. A majdan birtokba veendô oktatóhelyiségben az Opel dolgozók elméleti és gyakorlati képzésein túlmenôen, az iskola diákjai kihelyezett tanórákon bôvítik ismereteiket, olykor vendégelôadók bevonásával is. A termek kialakítását a gyár, az oktatóeszközöket az Opel Szentgotthárd Kft., valamint a szakközépiskola és a Vasi TISZK együttesen fogja biztosítani. A tervek szerint a második félévben e bázis programozási,hidraulikai és pneumatikai, illetve egyéb modern karbantartási és gyártástechnológiai képzéseknek ugyancsak otthont ad. Nem véletlenül részesült tehát Kiemelt Miniszteri Dicséretben Vas megye egyik legjelentôsebb vállalata. A Réthelyi Miklós által aláírt oklevelet Dr. Haragh László, a szentgotthárdi önkormányzat erôforrások és külkapcsolatok bizottságának elnöke továbbította a gyár kollektívája felé.

– A gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. – A kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból). – A kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. – A regisztrált vállalkozások részéré térítésmentes alapszolgáltatásként biztosítja a kamara a gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelezési kérdésekben a tanácsadást, a pályázatfigyelést, az üzleti partnerkeresést. Ahogy a regisztrációs kötelezettség teljesítésére is lehetôséget biztosít a kamara a megye nagyobb városaiban, úgy ezen szolgáltatások igénybe vételét is lehetôvé teszi késôbb ezeken a helyszíneken. – A nyilvántartásba vétel történhet elektronikusan a kamara honlapján megtalálható és kinyomtatható adatlap kitöltésével, valamint személyesen a kamara ügyfélszolgálati helyein.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálatának elérhetôsége és nyitva tartása: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Iroda 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. • Nyitva: hétfô–csütörtök 08.00–16.00, péntek: 08.00–13.00 TERÜLETI KÉPVISELETEK VAS MEGYÉBEN 2012. JANUÁR 16-TÓL: Körmend (Polgármesteri Hivatal, fszt. Okmányiroda mellett) • Körmend, Szabadság tér 7. • hétfônként 09–12.00 Szentgotthárd (Polgármesteri Hivatal, fszt.) • Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. • hétfônként 13.00–16.00 Kôszeg (Polgármesteri Hivatal) • Kôszeg, Jurisics tér 8.) • keddenként 10.00–12.00 Csepreg (Polgármesteri Hivatal, fszt.) • Csepreg, Széchenyi tér 27. • keddenként 13.00–15.00 Celldömölk (Polgármesteri Hivatal, fszt. 12. szoba) • Celldömölk, Városháza tér 1. • szerdánként 09.00–12.00 Sárvár (Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda) • Sárvár, Várkerület 2–3. • szerdánkén 13.00–16.00 Szombathely (Okmányiroda) • Szombathely, Bejczy I. u. 1–3. • csütörtökönként 08.00–12.00, 13.00–15.30


4.

2012. FEBRUÁR

REGIONET AKTÍV

Vállalkozói est Kôszegen Az osztrák–magyar határon átívelô gazdasági hálózat építésére hivatott REGIONET aktív projekt négy nyugat-dunántúli és tíz ausztriai kistérségben segíti a partnerek egymásra találását, s együttmûködésük kibontakoztatását. A helyi üzleti kapcsolatok szélesítését is felvállaló kezdeményezés céljainak valóra váltásában a Kôszegi Kistérség Vállalkozói Platformja élen jár. A januári régiós vállalkozói esten Kiss Péter, a szervezet képviselôje elevenítette fel az eltelt három esztendô nevezetes eseményeit, majd a párbeszéd során a csepregi Nádasdy Tamás Szakközépiskola és az UNIRIV Kft. összefogásának köszönhetôen elindult gépészeti szerszámkészítô szak jelentôségérôl is szó esett. A fehér asztal mellett ülô piaci szereplôket és meghívott vendégeket köszöntô Huber László polgármester szerint a projekt beváltotta a hozzá fûzött remé-

nyeket, s élénkítette a környék vállalkozásainak üzleti esélyeit. A kistérségi társulás elnöke a szomszédok kölcsönös tapasztalatcsere látogatásait, a tanulmányutakat, és a workshop jellegû rendezvényeket a határszéli övezet gazdaságát népszerûsítô vonásuk miatt is rendkívül hasznosnak ítélte. Az eredményeket felsorakoztató Kiss Péter például azt is elmondta, hogy a platform, az ötszáz térségi vállalkozás közül kettôszáznak nyújtott kedvezô lehetôségeket. A konzorciumi szervezôdés révén ugyanis a Jurisics-vár felújításában a helyi és a környékbeli gazdasági egységek alvállalkozóként vettek részt. Az ünneplô közösség elôtt Szônye József, a Kôszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestületének elnöke, egyebek mellett, a székházuk felújításában jeleskedô Kiss Péter, Szárnyas János és Harsányi Zsolt áldozatos munkájáért mondott köszönetet. Ugyanolyan örömmel számolt be a találkozó résztvevôinek a szakképzés terén elért sikerekrôl Dorner Kornél iskolaigazgató és Pócza Zsolt ügyvezetô. Közép-Európa egyetlen

szegecsgyára, az Uniriv Kft., ötszázmillió forintos beruházással bôvíti a cég telephelyét. A három ütemben megvalósuló, nagy ívû fejlesztés elsô részében készült el az oktatóbázis, ahol a gépi forgácsolás, a marás, a köszörülés, a hegesztés, s a fémmegmunkálás gyakorlati ismereteit sajátítják el a diákok. E gyakorlati képzôhelyen oktatott fiatalok – akiknek java része a cégnél találhat majd megélhetési lehetôséget – az elméleti tudnivalókat a Nádasdy Tamás Szakközépiskola tavaly szeptemberben indított szakán szerzik meg. A vállalkozók számára nyújtandó lehetôségek felsorolásának folytatásaként Kiss Sándor, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára a gazdasági önkormányzat idei rendezvényeirôl, térítésmentes tanácsadási rendszerérôl, valamint a kötelezô kamarai regisztrációból fakadó feladatokról adott tájékoztatást. A kistérség helyzetérôl felvázolt információs kép jó alapot adott a kötetlen eszmecseréknek, s a partneri kapcsolatok további kibontakoztatásának, a kôszegi üzleti partin.

Ismét módosul a termékdíj törvény A tavaly nyáron kihirdetett környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény január elsejétôl hatályos paragrafusainak végrehajtási utasítása december 29-én jelent meg, nem sok idôt hagyva a rendelkezések alkalmazásának áttekintésére, ám a kötelezettek számára e csomag tartalmának tanulmányozása után sincs megállás, hiszen a már benyújtott módosító javaslatok alapján újabb változások várhatók. Sztruhár Imre tanácsadó a kamara székházában az idei gyakorlati alkalmazás útvesztôiben segített eligazodni a nagyszámú érdeklôdônek. Az új szabályozás révén a termékdíj bevételek emelkednek, illetve megszûnt a koordináló szervezeti rendszer és létrejött az állami kezelôi feladatokat ellátó szervezet, az OHÜ. Megszûnt a mentesség intézménye. Új elemként pedig megjelent az egyéni hulladékkezelés lehetôsége. A legjelentôsebb módosulás a díjköteles termékkörök meghatározásában következett be. Amíg egyes gazdálkodók kikerülnek a kötelezettek körébôl, addig mások a fizetés alanyaivá válnak. Így a termék elsô belföldi forgalomba hozója és az elsô saját célú felhasználó. Bérgyártás esetén a bérgyártató. Belföldi elôállítású kenôolaj után az elsô forgalomba hozó elsô vevôje. A díjköteles termékek körébe az akkumulátorok, a csomagolószerek és kereskedelmi csomagoló-

szerek, az egyéb kôolajtermékek, az elektromos és elektronikai berendezések, a gumiabroncsok, valamint a reklámhordozó papírok tartoznak. Akár más termék részeként vagy összetevôjeként is. A rendelet továbbá elôírja a Csomagolási Katalógus kódszámok (CSK-kódok) használatát a nyilvántartásokban, a számlazáradékokban, az átvállalási szerzôdésekben, a nyilatkozatokban, a bejelentésekben és a bevallásokban. Fontos tudni, hogy a csomagolószer felhasználója visszaigényelheti a termékdíjat, ha külföldre vitt csomagolást állít elô, vagy végfelhasználóként azt nem csomagolásra használja. Érdemes figyelmet fordítani a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer definiálására, s célszerû átböngészni a díjtételek táblázatait is, hiszen az elektronikai berendezések, az akkumulátorok, a gumiabroncsok, az egyéb kôolajtermékek és a reklámhordozó papírok tekintetében az értékek megváltoztak. A reklámhordozó papír esetében a kötelezett személye átalakult, ugyanakkor a fogalom pontosítása is a törvénybe került. E körbe pedig most az idôszaki lap egyes lapszámai, a röplapok, az egyéb szöveges kiadványok, a térképek, valamint a grafikát, rajzot és fotót tartalmazó kiadványok soroltattak be. Még akkor is, ha más kiadvány mellékletét képezve jelennek meg. A nyomdák képviselôi a rendezvényen kötelezetté válásukat nehezményezték, s a teljesítés gyakorlati megvalósulását illetôen

rengeteg kérdést fogalmaztak meg. Ami az év végi készletet illeti, az elôadó hangsúlyozta, hogy csomagolószer és reklámhordozó területeken kötelezettség keletkezik a 2012. január elsejét megelôzô beszerzésekre, illetve ezen idôpont utáni értékesítésekre vagy felhasználásokra. A levonás a készletbe vétel idôpontjában fizetett termékdíj számlán, esetleg átvállalási igazolással lehet. Sztruhár Imre a konzultáción arra is kitért, hogy a vállalkozásoknak az eddigi hasznosítási díjkötelezettséget általában két és félszeresével kell megszorozniuk ahhoz, hogy az idei értéket kalkulálni tudják. A multinacionális cégek beszállítói pedig figyeljenek a korábbi szerzôdéseik és az új paragrafusok viszonyára, mert akár a teljes árrésük is elveszhet. A szabályozás nyomán például a papírtáskák versenyképesebbé válnak mûanyag társaikkal szemben. A saját célú felhasználás során óriási az adminisztrációs teher, s adóhiány esetén a bírság 100–300 százalékra rúghat. A csomagolószerek stratégiájának felállítása ugyancsak nehézségeket okoz, hiszen a papírbeszerzés idôpontjában már ismerni kellene a felhasználási célt. S emellett megválaszolhatatlan kérdések sora vetôdik fel a tervezés során. „Sok oldalon vérzik e zöld köntösbe öltöztetett adó rendszere” – summázta a törvényi szabályozást a szakértô. Kijelentésének tényszerûségét a fórumon, a vállalkozók által feltett konkrét kérdések zápora is bizonyította.

További információk a www.green-tax.hu, a www.vam.gov.hu, s a www.termekdijinfo.hu címeken találhatók. A törvény végrehajtási utasítása a www.net.jogtar.hu lapokról térítésmentesen letölthetô.

Hogyan elôzhetôk meg az energiaveszteségek? Kár, hogy a vikingeknek még nem lehetett házépítô vásáruk, mert bemutatnivalójuk ma is lenne – gondolat állt a 22. Oberwarti Baumesse plakátjának hátterében, hiszen az akkori rönkházak a mostani passzív energiarendszerû épületek elôhírnökei. A napjainkban újdonságként ható energiatakarékos technológiákat, lakberendezési és kertépítési ötleteket, s biztonságtechnikai megoldásokat felvonultató szakvásáron nyolc ország 290 kiállítója kapott helyet. A négynapos rendezvény népszerûségét bizonyítja, hogy 35 jelentkezô számára már nem jutott hely. A standok között 12 magyar cég közel 180 négyzetméternyi területen mutatta be kínálatát. A tradícióknak megfelelôen a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara standján több cég is megjelenhetett. Ugyancsak hagyományként, a vásár nyitónapján szakmai fórumra gyûltek össze a gazdasági szereplôk és a diákok. Ezúttal is a megújuló energiák gyakorlati hasznosítása állt a tanácskozás fókuszába. A REGIONET aktív projekt szervezésében az osztrák Ewald Samer szakértô az építés vagy felújítás során feltárulkozó takarékos, illetve energiavisszanyerô módszerekre hívta fel az érdeklôdôk figyelmét. Balogh Gabriella, a Szombathelyi Mûszaki Szakközépiskola igazgatója az energiatudatos szakemberek képzésének módszereit tette górcsô alá. A Güssing településen mûködô Technológia Központtal karöltve véghezvitt fejlesztés részeként a régi „Puskásban” szolár labor létesült, miközben a tanárok külföldi továbbképzéseken vettek részt. A tananyag átvételét követôen pilot kurzus és két konferencia is zajlott A 2009-ben folytatódott projekt révén hôszivattyú és

más oktató berendezések kerültek az iskolába, ahol a tananyag, illetve az oktatói tanfolyamok rendszere tovább bôvült, Sôt, a profilba vágó szakmák alapjaira építve elindult a felnôttképzés is, melynek befejezésekor a sikeres vizsgázók, a védett emblémával bíró „Solarteur” címû, egész Európában elismert képesítéshez jutnak. A szakemberek tudására mindenütt szükség lehet, hiszen Ewald Samer számításai szerint a szerkezetileg energiapazarló épületek többletfûtési költsége, három évtized alatt eléri a ház bekerülési árát. E megdöbbentô kijelentés igazolásaként, az energiatudatos építési szakértôi címmel rendelkezô cégvezetô, 38 esztendei gyakorlati tapasztalataira támaszkodva fejtette ki érveit. A takarékosság érdekében teendô lépések elôtt azonban az épületek alapozása, falszerkezetei, födémje, kéménye, tetôszerkezete, valamint nyílászáró rendszerei olyan átvizsgálásra szorulnak, melynek eredményeként az elillanó hô útjai feltérképezhetôk. Ha a szél ugyanis átsüvít az építményen, magával viszi a meleget is. E hézagos felületek szi-

solt módszer. „A természet a legjobb tanítómester” – hangoztatta a szakértô, aki a jegesmedvék és a madarak túlélését biztosító hôtakarékos viselkedést hozta fel példaként. A Nap, Földünk fô energiaforrása pedig teljes mértékben fedezheti a ház energiaköltségeit, – beleértve az áramtermelést is. Léteznek viszont kombinált megoldások, illetve olyan kiegészítô fû-

kínáló standokat. A kamara és a REGIONET aktív projekt kiállítóhelyén például a szombathelyi Falcon-Bau Bt., és a Máglya Kft., valamint a kôszegi Vasi Lux Kft., s az 5th Gear Kft., a becsehelyi Grunpark, továbbá a büki Sardonix-Invest Kft., illetve a Vállalkozók Bükért Egyesület mutatkozhatott be a közönség elôtt. A vásári megjelenés eredményessége

Kistérségi konferencia getelésével azonban a külsô tér fûtésének költségei visszanyerhetôk. Másfelôl az olaj, a gáz, a fa és a szén fûtôanyagok ideális kiválasztásával is elkerülhetôek a veszteségek. Az energiatudatos szemlélet Ausztriában évente általában kétezer, 30 esztendô leforgása alatt több mint másfél millió euró

megtakarítást jelent. Tehát a szakszerûtlenség miatt az egész ház értéke elveszik. Így a meglévô lakások esetén a hôszigetelésekkel, illetve ablak-, ajtócserékkel övezett renoválás a kézenfekvô megoldás. Új építéseknél pedig a fûtés nélküli, és csôrendszeren keresztül szellôztetett passzívház a java-

A kôszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Díszterme ad otthont a „Nyugat-dunántúli Kistérségi Szakmai Konferencia” nevû rendezvénynek, ahol a foglalkoztatást érintô jogszabályok legutóbbi módosításának alkalmazásáról dr. Selmeciné dr. Csordás Mária munkajogász tart elôadást. Az önkormányzati törvény változásaiba pedig dr. Vass György minisztériumi szakmai fôtanácsos enged majd betekintést. A február 26-ai eseményen szó esik még dr. V. Nagy Alíz ügyvéd tolmácsolásában az idei adó-és járulék szabályokról, majd a határon átnyúló vállalkozásokhoz szükséges tudnivalókról. Barát Kornél tanácsadó pedig az ausztriai cégalapítás menetét és ismérveit osztja meg a hallgatósággal, akik az aktuális pályázati lehetôségekrôl is tájékozódhatnak, illetve egyéni konzultációt folytathatnak a szakemberekkel.

tôelemek, mint a pellet vagy a fa. S nem utolsósorban megtakarítható a fûtôhelyiség és berendezés, a tûzelôtároló, a szúnyogháló, s a szagelszívó berendezés. A kamara szervezésében a vásárra érkezett vállalkozói csoport, illetve a három szakiskola diákcsapatai nemcsak elméleti ismeretekben gazdagodtak, hanem végigjárták az ugyancsak újdonságokat

abban is lemérhetô, hogy a korábban törzstagnak számított Vörös János mester az idén már önálló standon kínálta kovácsoltvas portékáit a megrendelôknek.


4. 5.

2012. FEBRUÁR

Szakképzés az új szabályozás tükrében TERÍTÉKEN A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS A törvényi változásokhoz kapcsolódó feladatokról, valamint a szakképzési hozzájárulás elszámolásának, felhasználásának és bevallásának 2011. évi és idei szabályairól, illetve a tanulószerzôdéshez kötôdô pénzügyi szolgáltatásokról kaptak az érdeklôdôk elsô kézbôl származó információkat a kamara székházában megtartott, konzultációval egybekötött szakmai napon. A szakképzésrôl, a szakképzési hozzájárulásról, valamint a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvények átalakítása nyomán, tanév közben szükséges a tanulószerzôdéseket módosítani. E feladat ellátása közben három fontos határidôt kell figyelembe venni. A január végéig felülvizsgált dokumentumok módosítását a gazdálkodó szervezeteknek február 29ig kezdeményezik, és az új szerzôdéseket március 31-ig, négy példányban juttatják el a vasi kamarához – sorolta a tennivalókat Polgár Zsuzsanna szakképzési vezetô. Aki azt is elmondta, hogy a gazdasági önkormányzat napjainkban 1372 tanulószerzôdést gondoz, – háromszáz gazdálkodó egység 363 telephelyét érintôen. A VMKIK tíz munkanapon belül tekinti át a beérkezett szerzôdéseket, majd nyilvántartásba véve, öt napon belül kiküldi a képzôhelyekre. Az egyéb praktikus tanácsokat tartalmazó tájékoztatást követôen Pósa Józsefné vette át a szót, s így a 2011. évi szakképzési hozzájárulás került terítékre. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnôttképzési Igazgatójának osztályvezetôje e

terület bonyolultságát hangsúlyozva mondta el, hogy a jogszerû elszámolást és felhasználást öt törvény és három rendelet szabályozza. Az idén például alapként a szociális hozzájárulási adó másfél százaléka szolgál. A tavalyi kötelezettség terhére pedig 11 fajta tételt lehetett figyelembe venni. A tanulóknak nyújtott különféle juttatásokon, s az oktatók díjazásán, illetve a tanmûhelyi eszközök biztosításán kívül például a minimálbér 20 százalékát kitevô anyagköltséget, amely hiányszakmák esetében megduplázódhatott. S e körbe tartozott az intézmények fejlesztési támogatása is. A gyakorlati képzésbôl kimaradt kötelezettek a társadalombiztosítási járulék másfél százalékának negyven százalékát a NAV számlájára fizetik be, s a fennmaradó hatvan százalékot pedig fejlesztési megállapodásra vagy saját munkavállalók képzésére fordíthatják. A költségelszámolások feltételeként az NSZFI felé történô bejelentés határoztatott meg. Elhangzott továbbá, hogy az éves bevallást 2012. február 25-ig a NMH Szakképzési hozzájárulási osztályának 1439 Budapest, Pf. 629 címére kell eljuttatni. Tanulóés hallgatói szerzôdésekhez a 60 napnál nem régebbi kamarai tanúsítvány, a visszaigénylésnél pedig a köztartozásokról szóló nyilatkozat csatolandó. Az idén a Munkaerôpiaci Alap képzési részének felhasználásában 440 000 forint/fô/év normatíva kerül bevezetésre elszámolható költségként, szakmacsoportonkénti differenciálás meghatározásával. Megszûnt a TISZK szervezetek és a felsôoktatási in-

tézmények számára közvetlenül átadható fejlesztési támogatás. Emelkedik az MPA képzési alaprészének bevétele, amely pályázatok révén nyerhetô el. Ám a szakképzô intézmények részére egy új támogatási forma nyílt meg, az iskolai tanmûhelyi gyakorlati képzésre. Méghozzá normatív módszerrel és négy kategóriába soroltatva. A tanulószerzôdésekhez emellett feltételekhez kötött foglalkoztatási kedvezmények is társulnak. Így amennyiben a cég a tanulót a szakmai vizsgát követôen munkaviszonyban alkalmazza, egy esztendôn keresztül a minimálbér összegének felét kitevô, havi támogatásban részesül. Sôt a friss szakképesítéssel rendelkezô, de

Adó 2012 AZ IDÉN IS HOSSZÚRA NYÚLIK A VÁLTOZÁSI LISTA A kamara rendezvénynaptárában immár több mint egy évtizede elôkelô helyet foglalnak el az adóváltozásokról tájékoztató fórumok. A mindig telt házas eseményekre kezdetben évente csupán egy alkalommal került sor. Az utóbbi esztendôkben viszont egyre gyakrabban látogatnak el a Honvéd téri székházba az adóhatóság vezetô szakemberei, hogy az újabb és újabb tudnivalókról beszámoljanak. Nem lesz ez másként 2012-ben sem, hiszen az elôadók elôrejelzése szerint a január elsejétôl hatályos csomagot várhatóan még több módosítási ciklus követi majd, az adózás rendjét, valamint a személyi jövedelemadó, az áfa, a társasági adó, illetve a járulékok, az EHO és a START kártya területeit illetôen. Az érdeklôdôk számára térítésmentesen nyújtott információk most is hosszú sorban követték egymást az egész napos rendezvényen. A Magyar Közlöny 140. számában, 182 oldal terjedelemben megjelent változtatások közül az adózás rendjérôl szóló rész 43 oldalt tesz ki – szögezte le dr. Dénes Barbara jogász. E körben a bírságmértékek szélesedésére és emelkedésére különös figyelmet érdemes fordítani a vállalkozóknak. Emellett módosulnak a képviseleti szabályok, a bejelentés és nyilvántartás feladatai, az adó megállapítási és beszedési elôírások, továbbá az adófizetési, és ellenôrzési módok. Új jogintézményként lép a rendszerbe az adóregisztrációs eljárás, melyet a törvényalkotók a csalárd cégalapítások kiszûrése végett vezettek be. Az adószám kiadása elôtti tüzetes vizsgálatot követôen, meghatározott esetekben megtagadható az adószám kiadása, s a cégbíróság sem jegyzi be a szûrôn fennmaradt jogalanyt. Hasonló célokat szolgál a fokozott adóhatósági felügyelet, amely révén a kockázatosnak tartott adózók számára többletkötelezettségek teljesítését írhatja elô a hatóság. Szankcióként pedig az adószám felfüggesztésére vagy törlésére számíthatnak a gazdasági egységek.

Bizonytalan adójogi helyzetben, a téves adójogi értelmezés bejelentése az adóbírság kiszabása alól mentesít, ám az adóhiány megfizetendô. A jogszerûtlen bejelentés viszont mulasztási bírságot von maga után. Adófizetésnél ügyelni kell a kiutalási határidôk változására. S jó tudni, hogy a bankszámla nyitására kötelezettek a POS terminált és az EFER rendszert csak meghatározott feltételekkel használhatják. Újdonság továbbá, hogy a túlfizetések visszaigényléséhez való jog elévül, de adózói kérelemre is átvezethetôk e tételek. Az ellenôrzési határidôk szerkezete ugyancsak megújult. Az idén a próbavásárlásokat a helyszínen nem szükséges felfedni, amennyiben jogsértés nem történik. Figyelem! Az adók módjára behajtható köztartozásokra nem engedélyezhetô fizetési könnyítés, ahogy a csoportos adóalany részére sem. Az adóbírság 75 százalékról 200 százalékra emelkedik, a bevétel eltitkolásával, valamint bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggô esetekben. Ugyanakkor megszûnt a minôsített adózók húsz százalékos bírságolási lehetôsége. Célszerû figyelemmel kísérni a mulasztási bírságok alakulását is.

••• A 2 424 ezer forint összevont jövedelem alatt nem kell 27 százalékos kiegészítést alkalmazni, de az adójóváírás töröltetett. A minimálbér 93 000, a garantált bérminimum 108 000 forintban állapíttatott meg – ismertette az szja változásait Kusztor Gábor osztályvezetô. Aki beszélt a munkabérek értékének megôrzését biztosító bérkompenzáció bevezetésérôl, az adóelôleg és a családi kedvezmény változásairól, valamint a meghatározott, illetve béren kívüli juttatások adózásáról. Kiemelve ez utóbbi kedvezôbb voltát. Az elôadó ismertette a Széchenyi Pihenô Kártya és az Erzsébet utalvány használatával, illetôleg a végtörlesztés munkáltatói kölcsönével kapcsolatos szabályokat. Elhangzott még, hogy ingó és ingatlan értékesítés során, ha gazdasági tevékenység keretében, üzletszerû, tartós vagy rendszeres jelleggel történik a tranzakció, a bevétel önálló tevékenységbôl származó jövedelemnek minôsül. Ingó ügyletnél viszont csak a 600 ezer forint feletti bevétel esetében alkalmazandó az elôírás. Fémhulladék értékesítésénél a bevétel 25 százaléka a jövedelem, s az adót a kifizetô vonja le és vallja be. A változások sorában szerepel a termôföldbôl átminôsített ingatlan értékesítésének elôírása, az átminôsített ingatlant tulajdonló társaság részesedésének átruházása, a veszteség elszámolása, a lakás bérbeadás, a csoportos személyszállítás, az szja elkülönítés, az átalányadózás örökösként folytatása, valamint a magánszemélyektôl levont szja szabályozása. ••• Az alapelvek változásának következtében a tb. járulék helyébe a

másutt tovább nem foglalkoztatott fiatalnak a vállalkozás munkát biztosít, a minimálbér 25 százalékát kapja meg. Bizonytalansági tényezô, hogy a 2012. évi alapnorma következô esztendôkre érvényes mértékét a költségvetési törvény fogja meghatározni. Holott a tanulószerzôdések mindig az elôzô szeptemberben köttetnek meg. Kedvezôtlenül hat a gyakorlati képzésen kívüli összes kötelezettségcsökkentô tétel megszûnése is. A NAV felé benyújtandó bevallások határideje pedig a tárgyhónapot követô hónap 12. A decemberi rész viszont a február 25-ig megküldendô éves bevallásban szerepeltetendô. A gyakorlati képzôk a szakmacsoportonkénti támogaszociális hozzájárulási adó lépett – tudták meg a rendezvény résztvevôi Horváth Judit tájékoztatási ügyintézôtôl. Aki az értelmezô rendelkezések között a vezetô tisztségviselô jogállása, a saját jogú nyugdíjas, a külföldi megbízási jogviszony és munkaviszony módosulásaira világított rá. Kifejtette, hogy a biztosított által 10% nyugdíjjárulék, és 8,5% egészségbiztosítási és munkaerôpiaci járulék fizetendô be. A korkedvezmény biztosítási járulék pedig 13%. A járulékalap egyebek között a végkielégítéssel, a szabadságmegváltással és a jubileumi jutalommal szélesedett. A nyugdíjjárulék felsô határa az idén évi 7 942 200 forint, azaz napi 21 700 forint. A járulék szempontjából megszûnt a segítô családtag és a kezdô egyéni vállalkozó fogalma. Az ellátások fedezeténél új számlaszámok használandók. A szakember a rendezvényen ismertette a társas és egyéni, illetve evás vállalkozókra vonatkozó fizetési kötelezettségeket, majd ismertette az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény módosulását. A jövô december 31ig változatlan feltételekkel mûködô START kártyák rendszerébe új elemként lép be a START BÓNUSZ. A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását pedig a Rehabilitációs kártya segíti, hiszen amíg a munkáltató letétben tartja, addig mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetése alól. Ezen adónem megállapításának különös szabályairól szintén szó esett a fórumon. ••• Köztudott, hogy január elsejétôl az áfa 25-rôl 27 százalékra emelkedett. Süle Imre tájékoztatási ügyintézô emellett górcsô alá tette a fizetendô adóval és számlázással kapcsolatban, valamint a levonási jogot és az Art. áfa bevallást érintôen bekövetkezett változásokat. Az átmeneti rendelkezések közül az áfa mérték módosulás és az elszámolási idôszak összefüggéseit taglalta. Továbbá kiemelte,

tást a havi bevallásokban érvényesíthetik, azaz az 1212 jelû nyomtatvány és a 17-es kiutalási kérelem révén. A visszaigénylési lehetôség azonban kizárólag tanulószerzôdés esetén áll fenn. Ami a pénzbeli juttatásokat illeti, értéke az SZVR szerinti elméleti és gyakorlati képzési idôk arányától függ. Kifizetése pedig banki átutalással történhet. Mivel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség a NAV felé számolandó el, Kusztor Gábor a Vas megyei

adóigazgatóság ügyfélszolgálati osztályvezetôje a teljesítés jogi és gyakorlati oldalát is megvilágította a résztvevôk elôtt. Elmondta még, hogy egyéni kérdések esetén a 06-40-42-42-42 tájékoztatási vonalon, illetve az Ügyintézési Contact Center (ÜCC) 06-4020-21-22 számán részletes információk szerezhetôk. Ahogy a tanulószerzôdések pénzügyi vetületérôl az OTP Bank fiókjaiban szerezhetnek értesüléseket a tanulók és a képzôhelyek képviselôi.

hogy a pénztárgépek, taxaméterek februári átállítási határidejéig kötelezô a kézi nyugta vagy a számlatömb használata. Az új és változó fogalmak listáján a közhatalmi tevékenység, a mezôgazdasági tevékenységet meghatározó részben folytató adóalany, az építési telkek számbavétele sorozat jellegû értékesítésnél, valamint a székhely, lakóhely, állandó telephely, szokásos tartózkodási hely fogalmai szerepelnek. A módosítások is terjedelmesek. Így érintik a külfölditôl igénybevett szolgáltatás esetén az elôleg utáni adófizetési kötelezettséget., s az áfa törvény hatályán kívül teljesült ügyletek számlázását, illetve a tárgyi eszközök figyelési idôszakát, s az adóraktározási eljárást. A levonási tilalom megszûnt a személygépkocsinál, motorkerékpárnál, jachtnál és egyéb vízi jármûveknél. Az adó alapjának utólagos csökkenéseinek további értékeinél nincs önellenôrzés. A következô idôszakra átvihetô követelés, göngyölítés elévül. A számlaadó beleegyezése nélkül nem bocsátható ki elektronikus számla, – a jogszabályi elôírások kivételével. Módosul a láncügyletek közbensô vevôjének jogállása. Bizonyos esetekben az összesítô nyilatkozat elkészítése negyedévrôl

havi gyakoriságúvá változik. Ahogy az áfa bevallás gyakorítása is. A bizonytalan adójogi helyzet pedig nem alkalmazható az áfa, az innovációs járulék szokásos piaci árának megállapításakor. S adókedvezmény igénybevételének sem lehet alapja. Fogalommódosulások sora lelhetô fel az idei társasági adó szabályozásában. A bejelentett részesedés, a kedvezményezet átalakulás vagy részesedéscsere, az adomány, a bejelentett immateriális jószág, az osztalék, a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés, s a K+F megállapodás, valamint a termôföldbôl átminôsített ingatlan és ezen ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság értelmezése új alakot öltött. Az új adóelôleg szabályokról történt tájékoztatásokon kívül az elôadó beszámolt az adóalapot csökkentô, illetve növelô tételekrôl és az ez évi veszteségelhatárolásról. Elmondta még, hogy például a fejlesztési adókedvezmény jogosultság megállapítása a kormány határkörébe soroltatott. A fórum hallgatósága a rázúduló információözönben sok egyéni kérdést fogalmazott meg, s a távozni készülô elôadók köré gyûrût fonva igyekezett minél pontosabb válaszokat kapni felvetéseire.


6.

2012. FEBRUÁR

Újabb uniós források érkeztek a Nyugat-Dunántúlra A régiós operatív programnak köszönhetôen, a 2007–2013 periódusra biztosított 144 milliárd 840 millió forintból 2011 és 2013 között 38,27 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére. Az eddig meghirdetett 15 pályázati felhívás több mint 22 milliárd forintot tartogatott tarsolyában, amelybôl még három konstrukció, hétmilliárd forintos kerettel nyitva áll az indulók elôtt. Sôt, 2012 elsô félévében nyolc újabb pályázat révén 13,07 milliárd forint érhetô el – jelentette ki Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetôje, amikor Kovács Ferenc közgyûlési elnökkel együtt az Új Széchenyi Terv által nyújtott regionális fejlesztések helyzetét elemezték. Az öt prioritásból 2011 év eleje óta a regionális gazdaság-, a turizmus-, valamint a helyi és térségi közszolgáltatások, illetôleg a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztései kaptak zöld utat. Az Új Széchenyi Terv 108 pályázatával újabb, 5,4 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezett a régióba. A friss nyertesek közül 79 projekt összesen 3,7 milliárd támogatást kapott telephelyfejlesztésre. A turisztikai szolgáltatások 23 projekt jóvoltából 1,5 milliárd forintos fejlesztésekben részesülnek. A hat rekultivációs programra pedig 221 millió forint jutott. A legnépszerûbb, telephelyfejlesztési forrásból Vas megyébe 700 millió került, s a 16 cég által megvalósított beruházások értéke közel másfél millióra rúgott, – 363 munkahelyet megtartva, s 112 állást létrehozva. A turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat fejlesztô 23 újabb pályázat, a tavaly augusztusi nyertesekkel együtt 44 beruházást indukált 7,2 milliárd forint költségben, amelybôl az uniós támogatások értéke elérte a 3,2 milliárd forintot. A mostani 23 nyertes a másfél milliárd forintos támogatást felhasználva 3,6 milliárd forinttal gazdagítja a régió palettáját. Ami Vas megyét illeti, a hat pályázat Bük, Celldömölk, Sárvár és Szentgotthárd városokban, másfél milliárd forintot meghaladóan fej-

ti ki áldásos hatását, csaknem félmilliárd forintnyi uniós forrásokat élvezve. Magas támogatási arány jellemzi a rekultivációs projekteket, hiszen a 246 millió forint összértékû hat beruházáshoz 221 millió forintos támogatás tartozik. A két Gyôr-Moson-Sopron, s a három Zala megyei projekten kívül a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás csöngei felhagyott hulladéklerakójának rendbe tételét közel ötvenmillió forint uniós forrás segíti. A még megjelenésre váró, s 13.07 milliárd forintot kínáló Nyugat-dunántúli Operatív Program felhívásai közül legelôbb „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése”, illetve az „Alap- és járóbetegellátás fejlesztése” és a „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” fog megjelenni. Márciusra a „Vállalati együttmûködések és klaszterek fejlesztése”, az „Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése”, vala-

mint a „TDM szervezetek kialakítása és fejlesztése” címû kiírások várhatóak. A „Kísérleti fejlesztések” és az „Oktatásfejlesztés” konstrukciók pedig vélhetôen áprilisban kerülnek napvilágra. A telephelyfejlesztési projektek esetében viszont létezik egy várólista, hiszen a források átcsoportosítása vagy bôvítése révén, a keretbe eddig be nem kerülhetett projektek is számíthatnak kedvezô fordulatra. A regionális fejlesztési tanácsok megszûnését követôen, e típusú megyei feladatokkal is megbízott Kovács Ferenc tájékoztatójában a munkahelyteremtés elsôdlegességét hangoztatta, de kiemelten szólt a hét vasi település városközpontjának rehabilitációs munkálatairól is. A pályázati lehetôségekrôl a vállalkozók a szombathelyi Széchenyi Programiroda Kôszegi utca 24. szám alatti helyiségében, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Honvéd tér 2. szám alatti szolgáltató irodájában térítésmentesen kaphatnak információkat.

Bérkompenzáció vagy leépítés? A kormány, rendeletben szabályozta a munkabérek nettó értékének megôrzéséhez szükséges emelések 2012-ben elvárt mértékét. A Magyar Közlöny 157. számában, a rendelet mellékleteként szolgáló táblázatból az is megtudható, hogy a tavalyi havi bérösszegekhez viszonyítva milyen mérték_ a változás, az 59 601 forinttól, lépcsôzetesen, 216 805 forintot alapul véve. A skálán szereplô maximum feletti béreket nem érinti a kompenzáció. Az elvárásokba beletartozik viszont a minimálbér, illetve a garantált bérminimum elérését biztosító fizetésrendezés is. Ha a 2011. évi havi munkabér nem haladta meg az 59 600 forintot 26 % a kormányzati elvárás. Az egyéb törvényi változások nyomán amúgy is egyre nehezebb terhekkel küszködô vállalkozások felemás módon fogadták az intézkedést. A rendelet hatálya nem terjed ki a költségvetési szervekre, az egyházi fenntartású intézményekre és az egyszer_sített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalókra. A gazdasági szereplôk esetében pedig a szociális hozzájárulási adó a háromszázezer forint alatti munkabérek értékének megôrzéséhez szükséges emelést teljesítô vállalkozások számára levonható kedvezményt biztosít. Igénybevételének nem feltétele a köztartozás mentesség. A bérkompenzációs pályázatok pedig várhatóan márciusban fognak megjelenni, vissza nem térítendô támogatást nyújtva az öt százalékos béremeléshez. A statisztikák szerint ma Magyarországon közel hétszázezer embert foglalkoztatnak minimálbéren, illetve garantált bérminimummal. Az e kategóriába tartózó vállalkozások számára okozza az emelés a legkomolyabb problémát. Ám nem csupán e rétegbe tartozók élhetnek a pályázati lehetôséggel. A szaktárca államtitkárának nyilatkozata alapján azon mun-

káltatók részesülnek az elbírálásnál elônyben, ahol az összköltséghez viszonyított bérköltség magas, illetôleg alacsony a dolgozók jövedelme. Egyéni vállalkozó viszont önmaga után nem, csak alkalmazottjai esetében veheti igénybe a kompenzációs kedvezményeket, amennyiben eleget tett az elvárásoknak. Másfelôl a bruttó bérek emelésénél a családi kedvezmény nem vehetô figyelembe. A szabályok között található, hogy bércsökkentés csupán más munkakörbe áthelyezés esetén, s akkor is kizárólag részmunkaidônél, illetve egészségügyi okok miatt megengedett. A pályázatokat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal írja majd ki, s a 21 milliárd forintos keret összegeire kizárólag elektronikus úton, a megyei kormányhivatalok mun kaügyi központjaihoz eljuttatva lehet. A sikeres pályázat feltétele a 2011 évi statisztikai létszám megtartása, továbbá a teljes állomány számára a kompe4nzáció biztosítása. Az ígéretek szerint a harminc napig nyitva tartandó pá-

lyázati konstrukció egyszer_ lesz. Az elvárt béremelést ugyan nem kötelezô végrehajtani, ám ha a dolgozók kétharmad részénél nem valósul meg, a cég két évig nem indulhat közbeszerzéseken, és nem kaphat állami vagy uniós támogatást. A vállalkozók egy része méltánytalannak érzi a feltételeket, mert úgy látja,- a kormány egyrészt béremelésre kényszeríti a vállalkozókat, másrészt elôírja, hogy nem bocsáthatja el munkavállalóit. A szabályozás szövevénye miatt a cégeknek jobban megéri a leépítés, mint az állami támogatás igénybe vétele. A mikro- és kisvállalkozások olyan területein, ahol eddig sem lehetett pályázatokkal forrásokat nyerni, hiszen vagy a szakágat mellôzték a kiírásokból, vagy teljesíthetetlen feltételeket támasztottak, nem jelent fenyegetést a kizárás. Az elôírások, szankciók és ösztönzôk bonyolult rendszerében a középvállalkozások számára komoly fejtôrést okozott a bérkompenzáció cégen belüli kompenzálása. Az egyik cégnél például egy hónapi tervezgetést követôen született meg a döntés az önkéntesen adható dolgozói pluszforrások elvonásáról. Béremelést tehát kaptak a munkatársak, de az egyéni juttatásokat elveszítették. Mások arról számoltak be, hogy az öt százalékos létszámleépítés nyereségesebb, mint a bérkompenzációhoz történô csatlakozás. Fôként a következô esztendôk homályos képe miatt, hiszen 2013 utáni idôszakokra még semmiféle útmatatás sincs.

Költségtakarékos a megújult cafetéria További fejlesztések várhatók A cégek egyes munkavállalóik esetében akár havi több mint harmincezer forintot is megtakaríthatnak az új cafetéria juttatások alkalmazásával. Másfelôl az elfogadóhelyként is mûködô vállalkozások is kedvezô feltételekkel kezelhetik az új, elektronikus fizetôeszközöket. Tehát a SZÉP Kártya és az Erzsébet-utalvány a piaci szereplôk és a dolgozók számára egyaránt elônyöket hordoz – hangoztatták a Nemzetgazdasági Minisztérium és a kibocsátó bankok képviselôi a kamara székházában rendezett konferencián. A béren kívüli juttatási rendszer változása a munkáltató, a munkavállaló és a felhasználó oldaláról kedvezô folyamatokat indított el, hiszen a béreknél olcsóbb juttatási formával, százmilliárd forinttal kevesebb pénz kerül az államkasszába . A kormány e konstrukciók bevezetésével ugyanis a gazdaság, s a turizmus fejlesztése mellett a szociálpolitika erôsítését célozta meg – jelentette ki Körtvélyessy László miniszteri biztos. Aki úgy véli, a korábbinál modernebb, átláthatóbb, kényelmesebb rendszer a tavalyi „tesztfázist” követôen várhatóan 150 ezerrel növeli meg a kártyatulajdonosok számát, s az elôzô évi 50–60 milliárdos piacot túlhaladva, legalább százmilliárdot eredményez. Miközben az elfogadóhelyek száma megnégyszerezôdhet. „A jövô terméke” – mottóval ajánlották a rendezvényen megjelent vállalkozások és elfogadóhelyek képviselôinek figyelmébe a K&H Bank Zrt., az MKB Bank Zrt. és az OTP Bank Nyrt. munkatársai a Széchenyi Pihenô Kártyát, melynek három, elkülönített alszámlájára utalhatja béren kívüli juttatását a munkaadó. Szálláshely címen a jogszabályba rögzített szolgáltatásokra, több juttatótól együttesen 225 ezer forintnyi támogatás adható. A vendéglátás alszámlára érkezô maximum 150 ezer forintból melegkonyhás, illetve munkahelyi étkezés fedezhetô, meghatározott szolgáltatások igénybe vételével.

A szabadidô 75 ezer forintot befogadó alszámlája magában foglalja a rekreációra és az egészségmegôrzésre fordítandó költségeket is. Így például színházban, állatkertben, vidámparkban, hajózási társaságoknál, lovas istállókban is felhasználható. Szálláshely szolgáltatásra viszont mindhárom alszámla igénybe vehetô. A forgalomba ke-

rült SZÉP plasztikkártya birtokában tulajdonosa hozzátartozói számára társkártyát is válthat. Az egyes alszámlákra utalt támogatások maradványai azonban nem irányíthatók át máshová. A pénzt helyettesítô eszköz érvényessége pedig a kibocsátás évét követô esztendô december 31-ig tart. Új szabály továbbá, hogy az elfogadóhelyek szolgáltatási jutaléka legfeljebb másfél százalék lehet. A munkáltatók az új programhoz díjmentesen és rugalmasan csatlakozhatnak, s a kártyakibocsátó bankok honlapjain minden szükséges információt megtalálnak a szerzôdéskötésekhez. Az egy összegben átutalt juttatást a bankok osztják szét az alszámlákra.

A dolgozóknak elôször a kártyát aktiválniuk kell, s a pénzintézetek az egyenleg lekérdezés módszereit már rendelkezésre bocsátották. Ahogy az elfogadóhelyek listája is megjelent a honlapokon, melyek folyamatosan bôvülnek. A konferencián elhangzott, hogy az étkezési jegy kibocsátás januártól állami monopólium. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által forgalmazott, ötezer forint értékû Erzsébet-utalványt a bérjellegû juttatásoknál harminc százalékkal kedvezôbb feltételekkel lehet a munkavállalók részére biztosítani, de a kedvezményezettek körébe a szakmai gyakorlatukat töltô iskolai tanulók, illetve a hallgatók is beletartoznak.

A vasi megyeszékhely legjelentôsebb foglalkoztató cége, a TDK-EPC csoporthoz tartozó EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. a 940 millió forintot meghaladó telephely fejlesztéséhez az Európai Uniótól több mint 260 millió forint vissza nem térítendô támogatást nyert. A közel kétezer fônek munkát biztosító társaság a projekt révén vállalt létszámbôvítést túlteljesítette, hiszen a válság viharait átvészelve, napjainkra piaci pozícióit stabilizálta.

» Kovács Ferenc is köszöntötte a gyár vezetôit A nemrégiben átadott kétszintes, 5433 négyzetméter hasznos alapterületû csarnokban a passzív elektronikai alkatrészek gyártása zajlik. A pályázat emellett iroda átalakítási munkálatokat, valamint a „high-tech” gyártáshoz szükséges speciális rendszerek beszerzését is tartalmazta. Az 1984-ben Szombathelyre települt cég termelési profilja rendkívül széles, mivel az autóipartól kezdve, a telekommunikáción és a mobil híradástechnikán keresztül a mérés- és szabályozáselektronikáig terjed az üzleti kapcsolatrendszer, s így sokféle alkatrész hagyja el a gyártósorokat. Takács Balázs ügyvezetô igazgató az ünnepségen arról is beszámolt, hogy a 2010-ben már érzékelhetô recesszió mélypont-

járól tavaly, a harmadik negyedév végére sikerült a korábbi szintre visszajutni. Azóta a meglévô partnerek megrendeléseinek állománya növekedett, és új vevôk is megjelentek a palettán. A Szent László király utcában és a Csaba úton egyaránt bázissal rendelkezô gazdasági egység irányítója azt sem rejtette véka alá, hogy az elkövetkezendô két esztendôben az EPCOS gyártókapacitása tovább fog bôvülni. Kovács Ferenc az egykori regionális fejlesztési tanács társelnökeként, az átadási ceremónián üzletileg kiválóan felépítettnek minôsítette a cég nyertes pályázatát, amelynek további értékes vonása, hogy általa a vállalat családok ezrei számára biztosít fenntartható munkahelyet, megélhetési lehetôséget.


4. 7.

2012. FEBRUÁR

Helyi termékek a Magyar Napon

Patikamérlegen a gazdaság DRASZTIKUS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK AZ IDÉN MÁR NEM VÁRHATÓK

Több ezer látogató ismerkedhetett az Alpok-Adria Turisztikai Vásáron a nyugat-dunántúli kistermelôk tájegységekre jellemzô ízeivel. Ljubljana neves eseményén a Pannon Gasztronómiai Élmények magyar–szlovén projekt is megjelent, s a házigazda TIC Moravske Toplice projektpartner önálló standján a helyi termékeket elôállítók kínálhatták finomságaikat a Magyar Napon.

Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár a szaktárca érveit, dr. Parragh László a kamarai véleményeket tette mérlegre a Nyugat-dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének zalaegerszegi évadnyitó rendezvényén, ahol a soros elnöki feladatokat jelképezô míves kulcsot a házigazda Mazzag Ferenc, Horváth Vilmosnak a soproni városi kamara elnökének adta át. A mérlegelés az idén kisebb eltéréseket mutatott, mint az elôzô években, hiszen az MKIK elnöke elôadásában a gazdaságpolitika több lépésével, például a tavaly elindított strukturális változásokkal is egyetértett, sôt, a reformok végigvitelére buzdította a kormányt. A Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai felelôsét a megnyitót megelôzôen a három megye üzletemberei minduntalan arról faggatták, hogy miként alakul majd a 2012-es esztendô? „Zavaros korban élünk, ezért nehéz, de kicsit könnyebb idôszakra számíthatunk. A máig megoldatlan európai válság óriási bizonytalanságot takar, s vélhetôen a második félévtôl indulhat csak el egy lassú növekedés. Ugyanakkor a rengeteg konfliktussal járó hazai rendszerátalakítások tavaly megtörténtek, tehát újabb mély, drasztikus jogszabályi változásoktól nem kell a gazdaság szereplôinek tartaniuk. A kemény reformokat követôen, napjainkra csupán a tömegközlekedés és az önkormányzatok átalakítása maradt hátra” – válaszolta, mielôtt a kormány elôtt álló kihívásokról tájékoztatta a régió cégvezetôit és vállalkozóit. A proaktív, gyors reagálás kívánalmát teljesítette a kabinet, hiszen 2011-ben 350 törvényt szavazott meg a parlament. A lendületes munka olyan hibákkal is járhat, melyek uniós szabályszegési eljárásokat vonnak maguk után. Stratégiai szempontból a stabilitás és a növekedés egyidejû megvalósítását, az államháztartás és a gazdaság követelményeinek egyensúlyba hozását említette legkeményebb feladatként az államtitkár, aki azt is kifejtette, hogy egyedül a

Az Alpok-Adria régió legjelentôsebb turisztikai seregszemléjén utazásszervezôk és -közvetítôk, szálláshely szolgáltatók, valamint az aktív kikapcsolódási formákat kínáló vállalkozások várták az érdeklôdôket. Magyarország egy 18 négyzetméter alapterületû nemzeti standdal képviseltette magát, bemutatva idegenforgalmi arculatának jellegzetes vonásait. A január végi esemény közönségsikeréhez a kísérô rendezvények sora járult hozzá. Nemzetközi séf-, il-

ról készült, az érintett térségeket is bemutató szlovén nyelvû kiadvány, továbbá a helyi termelôkre és vendéglátókra fókuszáló térkép megnyerte a közönség tetszését, s így remek marketingeszköznek bizonyult. A vásár Magyar Napján a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Helyi Termék Nonprofit Kft. szervezésében a magyar ízvilágot felfedeztetô kóstolók hódítottak. Simon Gézáné Becsvölgyérôl gyümölcsízekkel

letve díszétkezésekhez illô terítési versenyek, helyi termék vásár, yacht kiállítás szemet gyönyörködtetô látványossága is vonzotta a látogatókat. S természetesen a Pannon Gasztronómiai Élmények csapata sem maradhatott ki a sorból. A projekt által létrehozott turisztikai termékek piacra viteléhez kiváló alkalomnak bizonyult a vásári kavalkád, amelyben az idén tavasszal megrendezendô témanapok népszerûsítésére ugyancsak alkalom nyílott. A tapasztalatok arról árulkodtak, hogy a vasi kamara gondozásában, a határon átnyúló gasztronómiai programok-

csalogatta a nézelôdôket. Az Alsónemesapátiból érkezett Németh Zsolt a magyar tökmagolajjal kelt versenyre a szlovén termelôkkel a látogatók elismeréséért. A szalafôi Bartha Pál dióolajjal kedveskedett a standok között kalandozóknak. A jáki Rácz majorból származó sajt, valamint füstölt húsáru is csemegének számított. Akárcsak a vasvári Fukszberger Gyula ízesített mézekbôl összeállított ízkompozíciója. E termékek nem csupán reprezentálták a határszomszéd térségek gasztronómiai élményeit, hanem a kiállítók örömére a külhoni vásár kelendô portékái közé soroltattak.

» Dr. Parragh László a magyar gazdaság idei kilátásait elemezte az ünnepségen költségvetési kiadások csökkentése nem vezethet eredményre. A december közepén létrejött banki egyezségnek viszont hatalmas jelentôséget tulajdonít, mert a válság terheinek és kockázatainak megosztása a lakosság, az állam és a vállalkozások között tiszta helyzetet teremt. Elmondta még, hogy a bankadó jövôre felezôdik, 2014-ben pedig az európai átlag fele alatt fog maradni. „A reformok véghez viteléhez idô szükségeltetik” – jelentette ki, amikor a 2010-es megörökölt „brutális” helyzetrôl beszélt. A szokatlan gazdaságpolitikai intézkedések céljaként pedig az idônyerést nevezte meg. Az adósságfék alkotmányba rögzítése, a korai nyugdíjaztatás eltörlése, a foglalkoztatás átalakítása beváltotta a hozzá fûzött reményeket. A szaktárca képviselôje azt viszont elismerte, hogy az adminisztrációs terhek csökkentésérôl szóló kormányprogram lassan válik valóra, mert sok területet érint. A vállalkozások likviditási problémáin pedig az uniós források gazdaság felé történô átcsoportosítá-

sával próbál segíteni az állam. Az eljárásrend bürokratikus jellege miatt viszont még alig látszanak az eredmények. A MFB 450 milliárd forintnyi feltôkésítésével azonban kedvezô kamatozású források nyíltak meg a gazdasági szereplôk elôtt. Ahogy az idén a kutatás-fejlesztés, és az innováció is zöld utat kap, 75 milliárd forintnyi összegben. Parragh László is úgy véli, a nagy rendszerek tavaly megkezdett átalakítása konszolidálja az elosztó területeket, és ezáltal elindulhat a gazdasági növekedés. Ugyanakkor a világgazdaság, az euró zóna, az állami költségvetési válságok, valamint a rendszerváltás óta húzódó strukturális gondok, továbbá a gazdasági és iparszerkezeti, a térségbeli, illetve a társadalmi feszültségek felhalmozódása érzékelhetô a magyar viszonyokon. Tetézve a rendkívül magas, versenyképtelen energiaárakkal, illetôleg az elavult érdekegyeztetés folyamataival. Az MKIK elnöke a legsürgetôbb feladatok között a finanszírozás, a kereskedelemfejlesztés, a felnôttképzés, a kutatás-fejlesz-

tés és innováció, az uniós forrásátcsoportosítás, valamint a szívós bürokrácia problémáinak megoldását említette. Kifejtve, hogy a jövedelemszivattyúk szûkítésére vagy elzárására is szükség lenne. A minimálbér és a közterhek emelése pedig tompítja a foglalkoztatás bôvülését. Káros a recesszió, amely okán az üzletemberek 3-4 hónapnál elôbbre nem tervezhetnek. A települési önkormányzatok adóbeszedési jogosítványainak szélesítése pedig ugyancsak többletterheket jelent a vállalkozásoknak. „Stratégia, részletes program, akcióterv, menetrend, végrehajtás, ellenôrzés, értékelés és elemzés részekbôl összetevôdô komplex programokra volna szükség” – szögezte le a kamara elsô embere, aki elôadásában a kamarai törvény helyzetét is feltárta az ünneplô közönség elôtt. A soros régiós elnöki tisztet átvevô Horváth Vilmos pedig a régi mottót idézve mondta el 2012 évre szóló kívánságát. „Dinamikus gazdaságot, befolyásos, egységes nemzeti kamarát!”

Kereszttûzben az építményadó A bevételek idei, nagymérvû emelkedése, a jövô feléléséhez vezet. A vállalkozások mûködôképességének ellehetetlenítése ugyanis rendkívül káros folyamatokat indíthat el Szombathely gazdasági és közéletében – szögeztél le a megye gazdasági érdekképviseleti szervezeteinek elnökei dr. Puskás Tivadar polgármesterhez, valamint a város közgyûléséhez intézett, konzultációt kezdeményezô levelükben, amelyet a vasi kamara vezetôje is ellátott kézjegyével. A tavaly decemberben megalkotott, helyi adókról szóló új rendelet építményekre vonatkozó része drasztikus változásával vállalkozói közfelháborodást váltott ki, hiszen a korábbi mértékekhez képest 4070 százalékos mértékû az emelkedés. Mivel e súlyos döntés meghozatala elôtt a testületek a szakmai egyeztetéseket elmulasztották, a Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetségének kezdeményezésére nyolc szervezet fogott össze a 38/2011 (XII. 19) szá-

mú önkormányzati rendelet tartalmának megváltoztatásáért. Az elnökök módosítást kezdeményezô csoportja megérti ugyan Szombathely városának bevételnövelô kényszerintézkedéseit, ám úgy vélik, a helyi adóbevételeket produkáló vállalkozások ellehetetlenítése nem lehet megfelelô eszköz. Az óriási pluszterhek a gazdasági szereplôk mûködôképességét veszélyeztetik, befagyasztják a fejlesztéseket, s nem utolsósorban a cégek távozásának folyamatát indíthatják el. Miközben befektetôi csoportokat riasztanak el a tervezett letelepedéstôl. Az építményadó mértéke legfôképpen azon vállalkozásokat sújtja, amelyek az ipar, a kereskedelem, a vendéglátás és a szolgáltatások területein hozzáadott értékeket teremtenek, fejlesztenek, foglalkoztatják a lakosságot és bôvítik tevékenységüket. A dokumentum aláírói a jövô felélése helyett az adóterhelést igazságosabban megosztó módszerek bevezetését tanácsolják a város vezetésének. Például a település közigazgatási területén spekulációs szándékkal megvásárolt beépítetlen ingatlanok tulajdonosai sem veszik ki

részüket a helyi közteherviselésbôl. Pedig a telekadó a vállalkozások közötti terhelés eloszlását eredményezhetné. A gazdasági élet mûködtetôi nehezményezik továbbá, hogy megszûnt az építményadó értékének, a létesítményekben különbözô célokat szolgáló helyiségek szerinti szétválasztása. Elgondolkodtató tény, hogy a mostani szabályozás szerinti, alapterület arányosan növekvô sávos mértékek éppen Szombathely legjelentôsebb foglalkoztató cégeit sarcolják meg a legmagasabb adókkal. A méltánytalan rendeleti szabályozás ellen fellépô társaság arra is ráirányította az önkormányzati döntéshozók figyelmét, hogy a megyeszékhely vállalkozásai a válság idején is komoly erôfeszítéseket tettek mûködôképességük fenntartása, s munkatársaik megtartása vagy növelése érdekében. Jó néhányan a recesszió közepette fejlesztettek vagy bôvítették tevékenységeiket. S mindannyian, minden tôlük telhetô intézkedést megtettek a befogadó város felé irányuló kötelezettségeik teljesítése végett. Társadalmi szerepvállalásaik pedig a sport, a kultúra és a

közösségi élet támogatásában nyilvánultak meg. Az egyeztetés kezdeményezôi szeretnék elérni, hogy évközi módosítás révén

visszaálljon az építményadó differenciálása, megtörténjen mértékének felülvizsgálata, s a közgyûlés fontolja meg az új adónem beve-

zetését. A nyolc szervezet elnöke érvekkel felvértezve várja a szombathelyi önkormányzat vezetôinek konzultációra invitáló válaszát.

A TILTAKOZÓ LEVELET KÉZJEGYÉVEL ELLÁTTA: Szabó László a Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetségének elnöke Dr. Kondor János a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke Kovács Vince a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Szônye József a VOSZ Vas Megyei Szervezetének elnöke Kleinmann Sándor az ÁFÉSZEK Vas Megyei Egyesületének elnöke Máthé György a Szombathelyi Ipartestület elnöke Kovács Ferencné a Vas Megyei Kereskedôk és Vendéglátók Érdekvédelmi Szervezetének elnöke Schmalzel Antal a Mezôgazdasági Termelôk Vas Megyei Szövetségének elnöke


8.

2012. FEBRUÁR

Egymásra találtak a turisztikai programszervezôk és szolgáltatók Amikor tavaly november végén a Tourist-Net projekt osztrák–magyar partnerei a határszéli Deutschkreutz településen, a kulturális eseményekben rejlô együttmûködési esélyek turizmusfejlesztô lehetôségeit boncolgatták, ötletként vetôdött fel a rendezvényszervezôk és az idegenforgalmi profilú szolgáltatók egy asztalhoz ültetésének gondolata. A párbeszéd ugyanis kiegyensúlyozottabbá, hatékonyabbá teheti a kooperációt és a közös piaci kínálatot. S íme, a kérés hamar teljesült, hiszen a Savaria Szimfonikus Zenekar kamaratermében már januárban terítékre kerültek a Nyugat-Dunántúl kiemelt attrakciói, illetve Vas megye nevezetes kulturális programjai. tóságának vezetôje a találkozón az elôtte szólóhoz csatlakozva hívta fel a rendezvényszervezôk figyelmét a programok korai meghirdetési idôpontjának fontosságára. Bár tudvalévô, hogy sok esetben a forrásszerzô pályázatok eredményeire várakozás okozza a piacvesztô késedelmet. A külföldi programgazdák ugyanis már az elôzô esztendô augusztusában rendelkeznek az események pontos dátumaival, s indítják a marketingmunkát. A nyugati határszéli megyékben, e tekintetben óriási a hátrány, pedig e területeket fôként a német, az osztrák, a cseh és újabban a szlovák turisták részesítik elônyben. A Tourist-Net szombathelyi információs fórumán színes tálalásban váltak láthatóvá azon „menüsorok”, amelyek élményekben gazdaggá teszik a vasi tájegységek turisztikai arculatát. S amelyeket összehangolva a szolgáltatók tevékenysége eredményesebbnek mutatkozna. A megyeszékhelyen az AGORA 2012 programtárában a tradicionális rendezvények sorába illeszkednek az olyan újdonságok, mint a Kulináris Majális. A környékbeliek és a vendégek öröm-

A VMKIK ügyintézô szervezete

A még számos tartalékkal bíró hálózatszerû mûködés kibontakoztatása nem kíván anyagi befektetéseket, ugyanakkor az új szolgáltatások bevezetése és a termékfejlesztések megvalósítása a megye gazdaságának kitörési pontjaként funkcionálhat – hangsúlyozta Kiss Sándor a vasi kamara fôtitkára. A projektmenedzser köszöntôjében arra is kitért, hogy az eddig egyedülálló kezdeményezés folytatása révén az egymás kínálatainak széles körû ismerete Pannon régió méretûvé válhat. A közös kulturális híd felépítésének jelentôségét emelte ki Tama István is, aki a statisztikai adatok sorából a Nyugat-Dunántúlon a belföldi turizmus négy százalékos csökkenésének, s a külföldi látogatószám hét százalékos növekedésének okait elemezte. Kiderült továbbá, hogy a „kiemelt kulturális rendezvény” cím újbóli elnyeréséért kiírt pályázat eredményei az Utazás 2012 Kiállítás szakmai napján kerülnek napvilágra. Az értékelésnél pedig az egyediség, a hitelesség és a márkaépítés módja szolgál fokmérôként. A Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazga-

■ Kiss Sándor fôtitkár • 94/506-640 kiss.sandor@vmkik.hu ■ Szabó Tímea szolgáltatási vezetô 94/506-640 szabo.timea@vmkik.hu kamarai szolgáltatások, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, okmányhitelesítés ■ Takács Tamás kereskedelemfejlesztési vezetô 94/506-640 takacs.tamas@vmkik.hu rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, EU információk, Europe Direct iroda ■ Katona Éva gazdaságfejlesztési vezetô 94/506-648 katona.eva@vmkik.hu innováció, mûszaki fejlesztés, pályázati tanácsadás, iparjogvédelem, minôségügy, településfejlesztés ■ Pergel Beatrix szolgáltatási elôadó 94/506-645 pergel.bea@vmkik.hu

mel fogadják egyebek között az AGORA, illetve a Quadrille Fesztiválokat. A Tánc Világnapját és a Savaria Táncversenyt. A Tér-FimZene, valamint a Savaria Nyár produkcióit, továbbá a különféle koncerteket. Mérei Tamás a találkozó színhelyének házigazdájaként, és a Savaria Történelmi Karnevál fô szervezôjeként is együttmûködési készségét hangoztatta a bemutatkozás során minden megjelent partner felé. Elmondta, hogy a félszázados jubileumára készülô, s az idén közel száz koncertet

kötve történik majd meg. A karneváli és a zenekari turisztikai csomagkínálatok viszont az események honlapjain kísérhetôk figyelemmel. A sport is az egyetemes kultúra része – jelentette ki a húsz esztendôvel ezelôtt, a Savaria Röplabda Torna üzleti alapú megszervezésére létrehozott Pannonsport Kft. ügyvezetô igazgatója. Kalmár Attila emlékeztetett az ókori olimpiák, illetve a középkori lovagi tornák emberáradatot megmozgató vonzerejére. A 21. században a tornatermi sporttechnológia területén országosan

adó Savaria Szimfonikus Zenekar bérletes elôadásainak közönségét negyedrészt osztrák zenerajongók teszik ki. Az Iseumi Szabadtéri Játékok Puccini: Turandot, Mozart: Figaro házassága, valamint A. L. Webber: Evita musical remekmûvekbôl álló ez évi repertoár beharangozása pedig a budapesti Utazás Kiállításon, a jegyértékesítések kezdetével egybe-

piacvezetô cég világ- és Európabajnokságokat, illetve nemzetközi versenyeket is szervezve, komoly hatással bír a megye turizmusára. A birkózó-, a súlyemelô, a tornász-, a kézilabda-, a kosárlabda- és a triatlon versenyek és egyéb mérkôzések 2012-ben, várhatóan közel négyezer vendégéjszakát, és 200 millió forintnyi pénzköltést vonnak maguk

általános tájékoztatás, kamarai szolgáltatások, okmányhitelesítés, Széchenyi Kártya ügyintézés

■ Vargáné Krug Ágnes szakképzési tanácsadó 94/506 642 Fax: 94/316 936 vargane.agnes@vmkik.hu

■ Tóth Anikó szolgáltatási elôadó 94/506-640 toth.aniko@vmkik.hu titkárság, rendezvények, terembérlet

■ Popella Szilvia szakképzési tanácsadó 94/506 642 popella.szilvia@vmkik.hu

■ Pesthy Zsuzsanna regisztrációs munkatárs 30/4224-760 ■ Horváth Edit regisztrációs munkatárs 94/506-641 regisztracio@vmkik.hu ■ Nagy Péterné regisztrációs munkatárs 94/506-641 ■ Simon András informatikus 94/506 641 ■ Polgár Zsuzsanna szakképzési vezetô 94/506 643 polgar.zsuzsanna@vmkik.hu ■ Nagy Zsanett szakképzési tanácsadó 94/506-644 nagy.zsanett@vmkik.hu ■ Némethné Szuklits Eszter szakképzési tanácsadó • 94/506-644 szuklits.eszter@vmkik.hu tanulószerzôdések felügyelete, gyakorlati képzôhelyek ellenôrzése, minôsítése

■ Gyôrvári Péter szakképzési tanácsadó 94/506-644 gyorvari.peter@vmkik.hu ■ Baranyai Eszter szakképzési munkatárs 94/506-649 baranyai.eszter@vmkik.hu ■ Magyarné Patek Tímea szakképzési adminisztrátor 94/506-649 magyarne@vmkik.hu ■ Németh Róbert gazdasági vezetô 94/506-646 nemeth.robert@vmkik.hu kamarai tagsági ügyek, tagdíjak, céginformációs szolgáltatás, WEB-oldal, technikai eszközök bérbeadása ■ Cserôsné Bazsó Klaudia pénzügyi elôadó 94/506-647 bazso.klaudia@vmkik.hu számvitel ■ Szakály Andrea pénzügy 94/506-647 szakaly.andrea@vmkik.hu

A KAMARA ELÉRHETÔSÉGEI: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356, 94/506-640 Fax: 94/316-936 Központi e-mail: vmkik@vmkik.hu • Honlap: http://www.vmkik.hu

után. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a 2009-es Grand Prix kapcsán a légitársaságok járatain temérdek utas láthatta a Szombathely szépségeit is felvonultató kisfilmet. Magasröptû pályát járt be fennállásának nyolc esztendeje alatt az Ôrségi Nemzetközi Tökfesztivál is. A turisztikailag frekventált térségben létrejött rendezvényturisztikai érdekközösség a helyi értékekre alapozva, tisztán pozícionált formában aratott sikert. Miközben eddigi történetét az egyediség, az eredetiség, a hitelesség, az innováció, a marketingközpontúság, valamint az értékek ôrzése, mentése és teremtése jellemezte. Hutflesz Mihály megítélése szerint, eredménymérések nélkül nem érdemes stratégiát építeni. A háromezer vendégéjszaka, a közel 14 ezerre tehetô látogatószám, s a régión kívülrôl érkezettek hatvan százalékos aránya az Ôrségben stabil alapot biztosít arra, hogy a Régiófókusz Kft. által átadott rendezési joggal és címbirtoklással Ôriszentpéter városa jól fog sáfárkodni. Bük városában elsôsorban a fürdô köré fonódnak a kulturális események. Tóth Tamás intézményvezetô a helyi TDM szervezetével közösen igyekszik a gyökereket fellelni, s ezáltal a rendezvénypalettát még vonzóbbá formálni. Az Összefogás Napja, a Bükfürdô Rally, a Büki Gyógybor Napok, a Büki Ünnepi Napok, az Aratófesztivál hagyományait kiegészítve az idén a Kondérok éjszakája, illetve a kézfogók tradícióinak felelevenítése gazdagítja az idei kínálatot. A szállóvendégek

pedig kôszegi és sárvári kirándulásokra indulhatnak, például a Vérgrófnô legendájának nyomába, vagy a Denevér túrákra. „Sárvár felett mindig kék az ég” – jelentette ki Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere. Az „Élmény és tradíció” – szlogen szellemében szervezett programok fô helyszíne a Nádasdy történelmi emlékhely. A turisták az idén is élvezhetik a Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivált, majd júliusban az országos fúvószenekeri versenyt és várfesztivált, az AZK Nyáréjfesztivált, illetve a Nádasdy Történelmi Fesztivált. Az augusztusi Nemzetközi Folklórnapokat ôsszel a jubileumi Simon-Júdás Vásár követi. A kôszegi Írottkô Natúrpark a hagyomány és mûvészet jegyében, a helyi termékek propagálására különös gondot fordít, s programjaiban intimitásra, s a lelkek megérintésére törekszik. Különösen az 1803-ban a városból indult Madarak és Fák Napjának megünneplését tartják a szervezôk nagy becsben. Pócza Zoltán pedig a megújult Jurisics-vár, s a tér évszázados tradíciókat folytató rendezvényeit ajánlotta a szakemberek figyelmébe, amikor a Szôlô Jövésnek Könyve Ünnepségsorozatról, a velemi örökségrendezvényekrôl, a 30 éves Kôszegi Várszínházról, a Félhold és Telihold Kôszegi Ostromnapokról, az Ostromhétvégérôl, a Kôszegi Ôsz eseményeirôl, a Szüreti Karneválról, s az Orsolya Napi Vásárról tájékoztatott. A bemutatkozásokat élénk párbeszéd követte, majd a találkozó az Iseum Savariense Régészeti Mûhely és Tárház létesítményében tett látogatással zárult.

Az aktív idôskorért Kontinensünk társadalma fokozatosan öregszik, hiszen lakosságának közel harminc százaléka már nyugállományba vonult. Egyre kevesebb gyermek születik, miközben a hatvan év felettiek száma évente kétmillió fôvel nô. A hosszabb várható életkor miatt jelentôs, hogy a korosabb generáció aktívan és egészségesen töltse mindennapjait, ezért a közösség 2012. esztendôt az „Aktív idôskor Európai Évének” jelölte ki. E mottó mögött hónapról hónapra számos rendezvény lelhetô fel. A februári sorból a „Száz évig élünk majd!” – címû, Tari Annamária pszichológussal folytatott beszélgetés emelkedik ki. A különbözô koncertek és filmvetítések pedig végigkísérik az éves rendezvénynaptárt. Emellett márciusban a Jogok Európájáról zajlik majd kerekasztal-beszélgetés. Áprilisban a kultúra és irodalom, s a fenntartható fejlôdés kerül a középpontba. A nyárelôn az identitás és állampolgárság, illetve a fogyasztóvédelem lesz a fôszereplô. Júniusban, az EU világban való elhelyezkedésérôl szólnak az események. Komoly érdeklôdésre tarthat számot Kovács Kati koncertje, a rasszizmus ellen rímekkel fellépô est, valamint a fenntartható építészetre figyelmet irányító „Zöld kérdések és KÉK válaszok” – címû elôadások, illetve a gyermeknapi rézfúvós kaland, vagy az Afrika Nap. A kezdeményezés sikeréhez minden bizonnyal hozzájárul majd a Szécsi Noémivel és Varró Dániellel közös irodalmi beszélgetés és felolvasás. S természetesen a második félév ugyancsak ígér majd érdekességeket. Az Europe Direct szombathelyi irodájának tervében ezen európai év, valamint az éghajlatváltozás problémája a megyeszékhelyen és Celldömölkön májusban kerül a közönség elé. Ugyanakkor uniós tanórák, tanácsadó vállalkozói fórumok, továbbá a kistérségi EU napokon a szakképzés és a kézmûvesség, a növekedés és szolidaritás, az innováció és versenyképesség, a munkavállalás, a közlekedéspolitika, az egységes piac, a fogyasztóvédelem, valamint az „Európa megújításáért” rendezendô tanácskozás foglalják keretbe a törekvéseket.

Vasi Gazdaság - 2012. február  
Vasi Gazdaság - 2012. február  

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havilapja