Page 1

XVII. évfolyam 3. szám

2011. május

ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HAVILAPJA

Fórum az átalakuló szakképzésrôl

Ízelítô a tartalomból REGIONET Kôszegen A határszéli városban május 28-án rendezik meg a kistérségi napot, ahol a REGIONETaktív projekt helyi gazdasági platformjának tagjai interaktív programokkal várják, elsôsorban a fiatalokat. Bôvebben a 2. oldalon. A vasi sztár A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, az országos mezônyben a Celldömölkön tanuló Rába Mátyás géplakatos kategóriában második helyezést ért el. Az eredmény hátterérôl az 5. oldalon.

Véleményezés Szombathely szakképzô intézményeinek átalakítására vonatkozó városi önkormányzati tervezetérôl a közéleti és gazdasági szereplôknek sok irányban eltérô az álláspontjuk. A jelenlegi szerkezet összevonásokkal és feladat átcsoportosításokkal történô megváltoztatása több kér-

dést vetett fel. A vasi kamara elnöksége mellett mûködô oktatási munkabizottság tagjai is véleményezték a rendelkezésükre bocsátott anyagot, s javaslatot tettek arról, hogy mely lépések vezetnének a hosszú távú megtakarítások irányába. Részletek a 4. oldalon.

A Fogyasztók Világnapján Napjainkban a hatósági ellenôrzések során legmagasabb kifogásolási aránnyal bíró két terület, az elektronikus kereskedelem és az árubemutatókkal egybekötött termékértékesítési tevékenység került a vasi megemlékezô ünnepség középpontjába. Dr. Kriesch Attila, az Európai Fogyasztói Központ magyarországi

A békéltetésrôl A vasi kamara mellett mûködô békéltetô testület tavalyi tevékenységét a feladatok számának, illetve az ügyek bonyolultságának növekedése jellemezte. Dr. Kövesdi Zoltán elnök értékelésérôl a 6. oldalon tájékoztatjuk az olvasókat.

»

Hitelkörkép A Széchenyi Kártya pilléreinek forgalmazási tapasztalatairól a konstrukciókat a megyében értékesítô pénzintézeteket kérdeztük. Válaszok a 7. oldalon.

Európa Napi mérlegelés Robert Schuman francia külügyminiszter 61 esztendôvel ezelôtt felolvasott nyilatkozata óta eltelt idôszak legjelentôsebb eseményeit idézte fel a vasi ünnepi megemlékezés, ahol a megyei önkormányzat részérôl Majthényi László alelnök, Szombathely képviseletében Molnár Miklós alpolgármester, valamint a vasi kamaraelnök, Kovács Vince méltatta az Európai Unió értékeit. Kiemelve az integráció jelentôségét és az

Határtalan innováció

A napjainkban átalakuló szakképzés jövôjérôl tanácskoztak a résztvevôk

A kereskedelmi és iparkamara duális szakképzésben betöltött új szerepérôl tanácskoztak a régió gazdasági és települési önkormányzatainak, illetve oktatási intézményeinek képviselôi Szombathelyen. A Nyugat-dunántúli Regionális Szakképzési Fórumon a jelenleg is zajló változások országos és helyi vetületeirôl egyaránt szó esett. A kormányzati és kamarai törekvések gyakor-

összefogás erejét. A megyeszékhely Fô terén, az Europe Direct Vas Megyei Információs Irodájának sátrában és információs standján tudnivalók sokasága fogadta a látogatókat. Emellett vidám vetélkedôk, kvízek, totók, interaktív játékok révén értékes nyereményekhez lehetett jutni. Miközben a gyermekek az Ugrálóvárban élvezték az Európa Nap programjait. Bôvebb tájékoztatás a 3. oldalon.

» A kamara elnöke az unió versenyképességének megôrzésérôl beszélt

lati megvalósításának koncepcióját, a problémák és a feladatok tükrében Bihall Tamás az MKIK alelnöke, valamint Szabó Bálint a program tanácsadó koordinátora tárta a hallgatóság elé. Kiemelve a szakmai követelményrendszer átalakításának, továbbá a gyakorlati képzés idejének és színvonalának növelését. A Nyugat-dunántúli Regionális és Képzési Bizottság beiskolázási dön-

Hotelstars Union Lukács Attila, a Magyar Szállodaszövetség szakmai titkára tart elôadást június elsején délelôtt 10 órai kezdettel a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházának konferenciatermében. A Hotelstars Szállodai Minôsítô Rendszer bevezetésérôl már számos hír megjelent, ám a részletekrôl még kevés az információ a szakmai közélet szereplôinek körében. A Hotelstars Union egyik alapító tagja a Magyar Szállodaszövetség, ezért a vasi vállalkozók e fórumon elsô kézbôl kaphatnak tájékoztatást a rendszerrôl. Az egy esztendei elôkészítô periódust követôen megkezdett hazai mûködtetés mikéntje érdeklôdésre tarthat számot. Az elôadó ismerteti majd az elôzményeket, az alapítás céljait, a minôsítéstôl várt eredményeket, s a követelmények sorát. Lukács Attila emellett a minôsítés menetének részleteibe is beavatja majd a hallgatóságot. E terület iránt érdeklôdôk is felkészülhetnek a rendezvényre, a www.hotelstars.hu honlap tartalmának tanulmányozásával, hogy az összejövetelen konkrét kérdéseket tehessenek fel a szövetség szakmai titkárának.

igazgatója, valamint dr. BaloghCsapár Tímea a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársa a vállalkozásokat és a lakosságot védô jogszabályok, s az ellenôrzések szempontjaira világítva, sok hasznos „zsebre menô” információkhoz juttatta az érdeklôdôket. Az írás a 6. oldalon található.

téseinek tapasztalatait dr. Kapiller Sarolta, a megyei önkormányzat mûvelôdési és sport titkárságának vezetôje osztotta meg a fórum résztvevôivel. A szombathelyi helyzetrôl pedig Fodor István középiskolai koordinátor adott helyzetelemzô tájékoztatást, – felvonultatva a kitörési lehetôségeket is. Tudósítás az 5. oldalon.

A Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében osztrák és magyar szakemberek vitatták meg a „Határtalan turizmusban” rejlô együttmûködési lehetôségeket, innovációs stratégiákat. A Tourist-Net konferenciát Sárvár polgármestere, Kondora István, valamint az MKIK Turisztikai Kollégiumának elnöke, Horváth Vilmos is köszöntötte. A határon átívelô pár-

beszédben a projekt eltelt két esztendejének tapasztalatai, jövôbeli tennivalói éppúgy górcsô alá kerültek, mint a közös kedvezményadási rendszer elônyei, illetve az osztrák utazási szokások, tendenciák. A rendezvény közönsége a 90 éves Burgenland, és a Lisztemlékév ünnepi eseményeit is megismerhette. Beszámoló a 4. oldalon.

Piacnyitási szabályozás Ausztria és Németország munkaerôpiacának megnyílása a közérdeklôdés középpontjába került, hiszen a kamara konferenciaterme zsúfolásig megtelt vállalkozókkal, akik dr. Domján Éva oszt-

»

rák európai ügyvéd elôadását hallgatva értesültek a legfrissebb törvényi változásokról. A szolgáltatási szabadság elôtti sorompó felemelkedésével új rendelkezések szabályozzák a külföldiek

Az elôadáson az új osztrák jogszabályokról is szó esett

Széchenyi Kártya 2 – KEDVEZÔBB FELTÉTELEKKEL Kedvezô kamatozású, rugalmas, szabad felhasználású hitellehetôség mikro-, kis- és középvállalkozások részére • Már minden, a konstrukcióban résztvevô banknál igényelhetô • 1+1 éves a hitelkeret • a konstrukció fô kártyája 2 éves • nincs negyedéves tôketörlesztési kötelezettség • 10 millió forint feletti Széchenyi Kártya igényléséhez elegendô két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA: Pergel Bea (VMKIK székháza: Szombathely, Honvéd tér 2., tel.: 94/506-640)

munkavállalását, vállalkozását. Különös tekintettel a munkabérekre, a kollektív szerzôdésekre, illetve az adó- és járulékfizetési kötelezettségekre. További információk a 3. oldalon.


2.

2011. MÁJUS

Szabadság és önkéntesség A májusban szabaddá vált munkaerôpiaci mozgásokról, valamint a munkavállalás motorjának tartott önkéntességrôl három napon keresztül tanácskoztak a tizenhetedik Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia résztvevôi. Az elsô napon az ausztriai Stadtschlaining, azaz Városszalónak településen az ausztriai munkavállalás állt a megbeszélés fókuszában. A középsô napon a szombathelyi, Hotel Claudius konferenciaterme adott otthont a rendezvénynek, ahol az önkéntes munka szerepét járták körül a szakemberek. A zárónapon pedig a magyar résztvevôk ismét Ausztriába rándultak át, hogy mûködô projekteket tanulmányozzanak. Az osztrák csoport viszont az oszkói Hegypásztor kör tevékenységérôl kapott életképet. Bár még mindig májust írunk, a konferencián az eltelt bô három hét tapasztalatairól vontak le következtetéseket az elôadók és felszólalók, amikor a munkaerô-korlátozás megszûntét követô esélyeket és kihívásokat vitatták meg, valamint a „Határok nélküli munkaerôpiac” mottójú foglalkoztatáspolitikai kerekasztal-beszélgetés során is. Ahogy azt korábban is prognosztizálták a szakemberek, aki Ausztriában kívánt dolgozni, már régen megtalálta a munkavállalási lehetôségeket. Az osztrák munkaerôpiaci nyitás nem járt rohammal – szögezték le a vendéglátók, Roland Hanak munkaügyi minisztériumi osztályvezetô és Helene Sengsbratl, a

burgenlandi munkaügyi szervezet vezetôje. Meglátásaikhoz Jáczku Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium fôosztályvezetôje is csatlakozott. Kiemelve, hogy közel 25 ezer magyar állampolgár vállalt munkát Ausztriában. E szám azonban az országban dolgozó külföldieknek a hat százalékát sem éri el. A korlátozás megszûnése utáni helyzetre már hét esztendeje készültek a határ két oldalán – jelentette ki a konferencián Rimányiné Somogyi Szilvia. A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a szomszédoknál a hiányszakmák listája szinte azonos. S mindenütt a minôségi munka iránt fokozódik az igény. Harangozó Bertalan kormánymegbízott pedig az e jelenség, valamint a jövedelemkülönbségek kapcsán várható elvándorlást tartja aggodalmasnak. Különösképpen az egészségügy területén. Az önkéntes munka problémáit és trendjeit már a vasi megyeszékhelyen tették górcsô alá a partnerek. A helyzetjelentésekbôl kidomborodott, hogy e foglalkozási mód a munka világába nyújt belépôjegyet. Az elméleti fejtegetéseket a gyakorlati tapasztalatok követték. Az osztrák oldalon a Caritas Burgenland idôsek Lakó- és Ápolási Központjába, valamint bölcsôdéjébe látogattak el a szakemberek. Továbbá tájékozódtak a fiatalok számára rendezett Jótékonysági futófesztivál eseményeirôl. A Hegypásztor kör közösségi és teleháza, illetve az erdei iskola várta a Vasi Hegyháton a vendégeket, akik az önkéntesek bevonásának módszereirôl is szereztek információkat.

Munkavállalás az EU tagországaiban Az Európai Unióban 2006. decemberében elfogadott szolgáltatási irányelv végrehajtását minden uniós tagállamnak maradéktalanul teljesítenie kell. A szolgáltatási irányelv célja, hogy megkönnyítse a szolgáltatásokat nyújtó, illetve azokat igénybe vevô vállalkozások életét az EU-ban, elhárítva az adminisztratív és jogi akadályokat. Az irányelv megkönnyíti a vállalkozások alapítását, illetve a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzultációs lehetôséget biztosít a vállalkozások részére a másik EU tagállamban történô vállalkozási tevékenység indításának, folytatásának feltételeirôl. Az érdeklôdôket minden hét csütörtökén 13.00 órától várja a kamara szakértôje a Szombathely, Honvéd tér 2. szám alatti székházban. Telefon: 94/506-640 A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB Burgenland) magyar és német nyelvû jogi tanácsadást kínál a Nyugat - Magyarország területén dolgozó magyar és osztrák munkavállalók, továbbá a Burgenland területén dolgozó magyar munkavállalók számára. Kizárólag munkavállalóknak nyújtunk segítséget munka-, szociális-, adójogi, valamint munkavállalással kapcsolatos kérdésekben. Nyugat- Magyarországon, Szombathelyen, Gyôrben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Sopronban és Sárváron; Ausztriában pedig Eisenstadtban, Oberwartban, Oberpullendorfban, Neusiedlerben és Güssingben van ingyenes tanácsadás. A tanácsadás idôpontjait megtalálja a www.igr.hu vagy www.igr.at honlapon, vagy érdeklôdjön a 94/340-656 –os telefonszámon! A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által mûködtetett EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) tanácsadó és információs hálózati pont célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerô-áramlás elôsegítése. Ennek megfelelôen feladatai közé tartozik a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalók számára nyújtandó tanácsadás az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhetô munkalehetôségekrôl, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeirôl, továbbá segítséget ad a szervezet munkáltatók részére a külföldi munkaerô-toborzáshoz. A munkavállalók a szolgáltatást Szombathelyen, a Hunyadi út 45. szám alatti kirendeltségen vehetik igénybe. Telefon: 94/514-570

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA az alábbi tanfolyamokra, képzésekre várja a jelentkezéseket: Tréningek, tanfolyamok Konfliktusok kezelése 20 óra Tárgyalástechnika 20 óra Vezetôi hatékonyság növelése 20 óra Üzleti kommunikáció 20 óra Gépírás és iratkészítés 50 óra Számítástechnikai alapismeretek 50 óra Mesterképzés, vizsgáztatás Általános rész-mestervizsgára történô felkészítés és vizsgáztatás Szakképesítésekhez kapcsolódó mestervizsgára történô felkészítés és vizsgáztatás 1 napos elôadás „A fuvarjog változásai az INCOTERMS 2010 tükrében” címmel. (Témája a 2011-tôl hatályos szokványjog ismertetése, szerkezeti felépítése és változásai.) Kiemelten ajánljuk szállítmányozó vállalatok, logisztikai szolgáltatók, fuvarozók, disztribútorok, kereskedelmi képviseletek, vámügynökségek, importôrök szakemberei részére. 1 napos szakmai vizsgáztatáshoz kapcsolódó gyakorlatorientált felkészítés vizsgaelnökök és tagok részére 1 napos Elektronikus-ügyintézés képzés vállalkozók, vizsgaelnökök, tagok és magánszemélyek részére

A felkészítô tanfolyamokat és képzéseket a jelentkezôk számának függvényében indítjuk. Várjuk érdeklôdését! Képzési nyilvántartási szám: 18 – 0071 – 05 Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL – 0738 További információ kérhetô: Baranyai Eszter szakképzési munkatárstól Elérhetôségei: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szombathely, Honvéd tér 2. E-mail: baranyai.eszter@vmkik.hu Telefon: 94/506 643, 94/506 649

Rendezvénynaptár Május 25.

Regionális Konzorciumi Tanács ülés – VMKIK

Május 27.

MKIK Kisvállalkozási és Közteherviselési Kollégiumának ülése – Budapest

Május 31.

MKIK Küldöttgyûlés – Budapest

Június 1.

Tájékoztató fórum a Hotelstars Szállodai Minôsítô Rendszerrôl – VMKIK

Június 4–5.

Répce expo – Répcelak

Répcelaki Fesztivál A hagyományokhoz híven az idén június elején is várja a térségbelieket és a vendégeket a Répcelaki Fesztivál, amely 3-án Szôllôssy Endre szobrászmûvész tárlatának megnyitásával kezdôdik. A kiállítást Salamon Nándor mûvészettörténész ajánlja a közönség figyelmébe. A Fô tér felújításának átadó ünnepségére este hat órakor kerül sor, majd a Sárvári Koncert Fúvószenekar térzenéje emeli a hangulatot, amely késôbb „Fô téri vigadalomba” csap át, zenekarok fellépésével. A beruházás felavatásán kívül, a háromnapos programban a gazdasági szféra aktuális elôadással képviselteti magát. A térségbeli vállalkozók szombaton, a Polgármesteri Hivatalban az Új Széchenyi Terv programjaival, pályázati

REGIONETaktív a kistérségi napon Kôszeg belvárosának színes forgatagában a mesterségek felvonultatását mindig élénk érdeklôdés fogadja. A helyi vállalkozói platform szervezésében lebonyolított események remekül illeszkednek a kistérségi kavalkádba. Az idén a május 28-ai programsorozat zárásaként a környékbeli vállalkozások interaktív bemutatkozására kerül sor a városközpontban, ahol a fiatalok három órán keresztül közvetlenül ismerkedhetnek meg a szakmák fogásaival. Az elmúlt esztendôben lehengerlô hatást gyakorolt az ifjúságra a Kôszeg és Vidéke Gazdasági Platform által összeállított kínálat. A zord idôjárással, az esôvel és a széllel mit sem törôdve álltak sorban a munkagépekre várva, hogy az úthenger, a teherautó, a markológép és a traktor vezetôfülkéjébe ülve tehessenek egy kört a téren. A cégek munkatársai nem csak felügyelték a manôvereket, hanem a házépítés különbözô szakmáinak mozzanataiba is beavatták a gyerekeket. A kíváncsiskodók szinte megrohamozták az iparos sátrakat, hogy bebocsátást nyerjenek. A folyton nyüzsgô aprónép azután fatuskóba, lécekbe szeget verhetett, kipróbálhatta a tetôfedés fortélyait. A kovácstûz lángja körül a vasformálást sajátíthatta el, de az üvegezés és a gravírozás mesterségébe is bepil-

lanthatott. S ahogy a kicsiknél szokás, ki nem fogytak azokból a kérdésekbôl, melyeknek köszön-

vel már szervezik az ovisok és az iskolások idei „munkaprogramját”. Nem véletlenül, mert a projekt fô célkitûzései között szerepel, hogy a fiatalokkal a mesterségeket megismertesse és megszerettesse. Elsô lépésként izgalmas, játékos módon átadva az információkat. Az V. Kistérségi Nap mindehhez remek terepül szolgál. A Kôszegi Kistérség Munkaszervezete és a REGIONETaktív program által közösen szervezett rendezvényt a város polgármestere Huber István, valamint Elek Antal fogja megnyitni. A Hotel Írottkô parkolójában tartandó fôzôverseny és kóstolás, a Vándorkupáért zajló sportvetélkedô, a Hétmérföldes Színház mesejátéka, valamint a ci-

irányvonalaival és adottságaival ismerkedhetnek meg. Kiss Sándor a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára a forráshoz jutás új lehetôségeit veszi majd górcsô alá, gyakorlati tudnivalókkal is ellátva hallgatóságát. A fórum jellegû összejövetelen a Széchenyi Kártya Program pilléreivel kapcsolatos kérdések feltételére is alkalom nyílik. Eközben megkezdôdik a XI. Laki Kalinkó fesztivál, a szokásos fergeteges mûsorokkal, játszóházzal és népi kismesterség bemutatókkal. A zárónapon fôzôverseny, gyermekeknek szóló színpadi elôadások, illetve Máthé Péter emlékmûsor, valamint neves mûvészek musical show produkciója szórakoztatja a nagyérdemû városi közönséget.

Tisztelt Vállalkozó! Amennyiben lapunkban hirdetni, PR-cikket vagy egyéb információt kíván megjelentetni Mezei Péter várja hívását. Telefon: 94/445-754, 06 20/9337-137 E-mail: vasiglossa@netkabel.net

IMPRESSZUM KIADÓ:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9700 Szombathely Honvéd tér 2. FELELÔS KIADÓ:

Kovács Vince SZERKESZTI: a VMKIK Szerkesztôbizottsága A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE:

Kiss Sándor TAGJAI:

Bukvai Albertné, Cseri József, Fekete Lajos, Kalmár Attila ÚJSÁGÍRÓ:

Bódizs Mária SZERKESZTÔSÉG: 9700 Szombathely Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356 Fax: 94/316-936 E-mail: vmkik@vmkik.hu, www.vmkik.hu

» A tavalyi látványos siker hetôen az „iparos jelöltek” elôtt kirajzolódott a különbözô szakmák gyakorlásának képe. Hasonló látványosságra számíthat a közönség a május végi szombaton, hiszen a platform tagjai Kiss Péter és Szárnyas János vezetésé-

vil egyesületek, s az iskolák mûvészeti csoportjainak fellépései, továbbá a Kistérség Csillaga verseny felhôtlen kikapcsolódást ígér. Ahogy a kézmûves foglalkozások, a vásárfiák közti válogatás, s a helyi ízek kóstolgatása is.

A VMKIK tagjai körében ingyenesen terjesztve ISSN: 2061-4489


4. 3.

2011. MÁJUS

E U ROPE DI RE CT

Széles egységet jelképez a 61 éves európai integráció A kontinens számos pontján, így Szombathelyen is megemlékeztek az 1950. május 9-ei nevezetes eseményrôl, a Schuman-nyilatkozat közhírré tételérôl. Az akkori francia külügyminiszter e napon történelmet írt és hagyományt alapított, hiszen a szén- és acéltermelés egyesítésére tett kezdeményezés az Európai Unió létrejöttének magjává, majd a közösség ünnepnapjává vált. Az Europe Direct Információs Iroda, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve az idén, a megyeszékhely Fô terén felállított Európa Sátorban, és az információs standok környékén egész napos, látványos programokkal invitálta a járókelôket uniós ismereteik bôvítésére. Az Európa Nap rendezvénye helyi szinten is az összefogást jelképezte, hiszen az együttmûködô partnerek sorában a megye, illetve a város önkormányzatain kívül a kormányhivatal munkaügyi központjának EURES T-Pannónia szervezete, a regionális fejlesztési ügynökség, valamint a januárban megalakult Vas Megyei Önkéntes Centrum segítette az esemény sikeres lebonyolítását. A városközpont jó választásnak bizonyult, hiszen a családokat, az óvodásokat és az iskolai osztályokat a sátor mellett elhelyezett Ugrá-

» Kicsiket és nagyokat egyaránt vonzottak a programok lóvár és játszóház vonzotta. Amíg a gyermekek önfeledten szórakoztak, a felnôttek az EU mûködésérôl szóló általános tudnivalókba elmerülve, olyan aktuális lehetôségek részléteirôl is tájékozódhattak, mint az ausztriai és németországi munkavállalás, illetve vállalkozásindítás. Továbbá a külföldi tanulási formák, képzési-, továbbképzési csatornák,

s az uniós pályázatok. A személyes beszélgetések révén megszerzett értesüléseket kiegészítendôen, rengeteg kiadvány szolgálta tartalmuk otthoni áttanulmányozását. Mindemellett szó esett társadalmi szintû feladatokról, így a klímaváltozás hatásainak csökkentésérôl, az ökológiai sokszínûségrôl, valamint az önkéntesség jelentôségérôl.

A hasznos információk alkalmi tárházában a vidám vetélkedôk, a kvízek, a totók, az interaktív játékok által megszerezhetô értékes nyeremények is felkeltették a kicsik és nagyok érdeklôdését. A kora délutáni hivatalos megnyitó ceremónián a Savaria Szimfonikus Zenekar fafúvós kvintettjének dallamai vonzották a helyszínre a járókelôket. Majthényi László, a megyei közgyûlés alelnöke köszöntôjében a 61 esztendô jelentôsebb történéseit felidézve, arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben napjainkban az Európai Uniónak a világgazdaságban erôs kihívókkal kell versenyre kelnie, e folyamatban a nemzeti és az egyéni érdekeknek nem szabad sérülnie. Szombathely alpolgármestere Molnár Miklós szerint a manapság oly sokat emlegetett együttmûködésre ad példát az Európát átszelô közösség. S nem csupán a kontinensen, hanem a településeken belül is olyan széles egység szükségeltetik a felemelkedéshez, a nehézségek leküzdéséhez, amelyet az Európai Unió jelképez. Kovács Vince kamaraelnök pedig úgy véli, a világméretû versenyben az innovatív töltésû, újszerû gondolkodás hozhat csak eredményeket. A megfelelô üzleti környezet biztosításában a létszámában 99 százalékot képviselô kisés középvállalkozásoknak komolyabb támogatást szükséges kapnia ahhoz, hogy az EU elôbbre juthasson.

G A Z DA S Á G I H Í R C S O K O R A „Bölcsôtôl a bölcsôig” mottóval rendeztek konferenciát Gyôrben az élvonalbeli környezeti- és ipari technológiákat alkalmazó hazai és külföldi cégek „jó gyakorlatainak bemutatására. A C2CN, azaz a Cradle to Cradle Network konferencia az 1970-es években Walter R. Statre által alkotott modell gyakorlati átültetésének példáit vette számba, hiszen azóta több világcég, köztük a Ford és a Nike is megvalósította az alapeszmét. E koncepció szerint a természetben zajló folyamatokból kikerülô bármiféle anyag egy másik folyamat nélkülözhetetlen alapanyagaként hasznosul, majd visszatér a kezdôpontba. A körfolyamatot elôtérbe helyezô szemléletmód elsôsorban az ipar, az építészet, valamint a gazdasági és stratégiai tervezés területein hódít. Sôt, e felfogásmód az Európa Bizottság által készített anyagoknak is meghatározó elemévé vált. A tíz partner, köztük a regionális fejlesztési ügynökség által megvalósuló program összköltsége 2,5 millió euró. S a tavaly januárban kezdett projekt az idén decemberben fog befejezôdni. További információk a www.wetpa.hu honlapon találhatók. *** Csepreg városközpontja az önkormányzat által elnyert 411 millió forintos támogatásnak köszönhetôen még a nyár végéig megújul. A rekonstrukciós munkálatok április közepén kezdôdtek a vízelvezetô rendszer korszerûsítésével. A városháza földszintjén okmányiroda és más hivatali helyiségek létesülnek. Az iskola homlokzata új köntösbe öltözik, s ezen épületben kapnak helyet a szolgáltató cégek irodái is.

A Széchenyi köztôl a Promenád sétány végéig tartó szakasz revitalizációja kedvezô idôjárási körülmények közepette csak néhány hónapot vesz igénybe, így ôszre a kistérségi központ Fô tere a városi ranghoz illô formát nyer. *** A megyeszékhelyen hamarosan megkezdôdik a Csaba úti felüljáró építése. A GYSEV által 2009-ben indított Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal uniós támogatással megvalósuló 48,6 milliárdos beruházásának részeként, a létesítmény 2,5 milliárd forintba kerül. A közúti mûtárgy hét pillérre támaszkodva, 155 méter hosszban ível majd át a vasútvonal felett. S a tervek szerint 21 hónap múlva elkészülhet. *** Az ismeretlen táj? – címû nyertes projekt részeként a Kámoni Arborétum bejáratánál Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ létesül. A munkálatok fedezeteként a helyi önkormányzat 35 milliós önerejét a 192,5 millió forintnyi pályázati támogatás egészíti ki. A többfunkciós, több mint 800 négyzetméter alapterületû építményben a látogatók kulturált fogadásának biztosításán kívül kiállítások és konferenciák rendezésére is alakítanak ki helyiségeket. Remélve az ökoturizmus fellendülését. *** A környezetkímélô beruházás költségeinek közel 78 százalékát pályázati forrásból fedezi Sitke település önkormányzata. A 288 millió forint támogatás mellett a beruházás megvalósulásához a lakók is hozzájárulnak.

A szolgáltatási szabadság új szabályai

» Cégérváltás

A május elseje jelentôs fordulópontokat rejt magában, hiszen 2004-ben az Európai Unióhoz történt csatlakozás idôpontjaként szolgált, az idén pedig a munkaerôpiaci nyitás kötôdik e naphoz. Az ausztriai és a németországi sorompó felnyílásával kapcsolatban a gazdasági szakemberek várakozásai mindkét oldalon színes képet mutattak. Minden esetre a szomszédos állam a külföldiek beözönlését új szabályozások bevezetésével igyekszik korlátozni. Változtak a munkajogi, s a kollektív szerzôdésekre vonatkozó elôírások. A bérezés rendszere, illetve az adó- és járulékfizetési kötelezettségek. Dr. Domján Éva osztrák európai ügyvéd a vasi kamara székházában emellett a cégalapítás uniós jogszabályi hátterérôl, valamint a határon átnyúló szolgáltatás feltételeirôl is tájékoztatta a zsúfolásig megtelt konferenciaterem hallgatóságát.

A határszéli városban mûködô motor- és sebességváltó gyár, a General Motors Powertrain Magyarország Kft. eddigi cégére, május közepétôl Opel Szentgotthárd Kft. elnevezésre változott. A vállalatvezetés közleménye szerint egyrészt az Opel márkanév megítélésének és elismertségének magyarországi erôsítése végett történt a cégtábla módosulás. Ugyanakkor a magyar gyár tevékenysége nagymértékben hozzájárul az Opel jármû-termékpalettjának sikeréhez, mely folyamatot a megújult név is tükrözni kívánja. Szentgotthárd szerepe a következô években erôteljesen felértékelôdik, hiszen a jelenlegi gyártókapacitás mellett 500 millió euró beruházással egy teljesen új motorgyár épül, amelyben már 2012 végén elindul a termelés. A beruházás nyolcszáz munkahelyet fog létrehozni. „A vállalat idén ünnepli magyarországi jelenlétének huszadik évfordulóját. Az eltelt esztendôk alatt hatmillió darabot meghaladó erôforrás került az Opel autó összeszerelô üzemeibe, illetve több százezer megmunkált alkatrész és egyéb termék a General Motors egyéb szervezeteihez a világ minden részére. Az új elnevezés munkatársaink és a piac számára is egyértelmûen jelzi, hogy a nálunk zajló motorgyártás és az Opel jármûvek értékesítése milyen szorosan összekapcsolódik. A most épülô szentgotthárdi motorgyár beindulásával pedig, egyre több Opel jármûben dobog majd magyar szív.” – mondotta Solt Tamás igazgató. A cégérváltás a vállalat tulajdonosi szerkezetét nem érinti.

Az Europe Direct és a REGIONETaktív projekteknek köszönhetôen megvalósult rendezvényen az elôadó azt sem rejtette véka alá, hogy az Ausztriában, 2011. március 31-én elfogadott bérdömping törvény szerint, májustól a különbözô ágazatok kollektív szerzôdéseiben foglalt minimálbért kötelezô mindenütt alkalmazni. E rendelkezéssel az osztrák kormány a munkaerômozgás általi bérfeszültségeket kívánta elkerülni. A paragrafusok betartását fokozottabban ellenôrzik a hatóságok, – szigorú büntetéseket kiróva. Ugyanakkor a közös piac létrehozása érdekében,

» Dr. Domján Éva az EU számára a személyek, a szolgáltatások, a tôke és az áruk szabad áramlásának biztosítása változatlanul központi célként jelenik meg. A négy szabadságjog garantálásának korlátozását a hetedik esztendôn túlmenôen, szándékai ellenére, Ausztriának nem sikerült meghosszabbítania – jelentette ki az ügyvéd. A munkaerô szabad áramlását az EK szerzôdés 39. cikkelye határozza meg. Eszerint az állam területén az állásokra szabadon lehet pályázni, s tevékenységek is végezhetôk a fogadó országban, melynek befejezését követôen a tartózkodás ugyancsak engedélyezett. Másfelôl a határokon átnyúlóan sem korlátozható az átmeneti gazdasági szolgáltatás, s telephely létrehozása feltételként nem köthetô ki. Továbbá nem tiltható bizonyos szolgáltatások elvégzése, illetve néhány kivétellel, minden szakképzettséget felülvizsgálat nélkül el kell fogadni. Bár a munkavállalási engedély eltöröltetett,

a külföldi munkavállalókat adminisztrációs kötelezettségek terhelik. A KIAB3 nyomtatvány kitöltését követôen a pénzügyminisztériumnak szükséges elküldeni. Méghozzá a munka megkezdése elôtt egy héttel. Tartalma az osztrák megbízó, valamint a munkavállaló adataira, illetve a foglalkoztatás helyére, idôtartamára és bérezésére terjed ki. A társadalombiztosítási bejelentkezés ugyancsak elkerülhetetlen. Az építôipari ágazatban pedig egyedi szabály, hogy a fôvállalkozó e kasszába a megbízási díj húsz százalékát köteles befizetni, a megszûnés és a csôd miatt meg nem fizetett járulékok folytán. Ausztriában munkatörvénykönyv nem létezik, ám rengeteg a betartandó jogszabály. Például a munkaszerzôdésekre és módosításaira, valamint az alkalmazottakra, a munkaidôre, a szabadságkiadásra, az anyasági ellátásra és a munkabérre vonatkozóan. Az ágazati bérminimumok a kollektív szerzôdésekbe rögzülnek, melynek hatálya kötelezô. Az egyenlô versenyfeltételek biztosítása érdekében e dokumentumok egységesítik a munkafeltételeket. Így a bérezés mellett a járulékokat, a munkaidôt, a felmondási határidôt, a 13. és 14. havi fizetéseket. A szabályozás minden dolgozóra, a szakszervezeten kívüli munkavállalókra is érvényesek. Egyedül a háztartási alkalmazottaknak nincs kollektív szerzôdésük. A munkavállalás fogalma viszont egy hierarchiába való illeszkedést és a munkavégzési kötelmet foglalja magában, tehát Ausztriában nem képzelhetô el a vállalkozóként történô foglalkoztatás. A munkaadó bruttó jövedelemmel jelenti be dolgozóit, s felel a közterhek megtérítéséért.

A munkaadói járulék a bér 4,5 százaléka, végkielégítés esetén pedig 1,53%. A munkavállalói jövedelemadó a megfelelô kulcs szerint számolandó. S az egyéb járulékok mértéke, tartományonként eltérôen, maximum egy százalék. A társadalombiztosítás részére a munkaadó alkalmazottak után 21,85 százalékot, a dolgozó után 22,35 százalékot fizet. A munkavállalót viszont 17,95 vagy 18,85 százalék tb terheli. A szomszédos államban az ágazati minimálbéreket a gazdasági kamara tartja nyilván, s ezen adatok nyilvánosak, lekérhetôk. A vállalkozókra az iparûzési szabályok vonatkoznak. A nyolcvan szabályozott szakma képesítéseit a tevékenység megkezdése elôtt a Gazdasági Minisztériumhoz szükséges bejelenteni, és vállalkozói igazolványt is kell igényelni. A nem szabályozott szakmák esetén efféle kötelezettség nem létezik. Az úgynevezett bérdömping törvény alapján a kiküldött munkavállaló esetében a minimálbér, a munkaidô és a szabadság meghatározott mértékû.

Munkaerô-kölcsönzés esetében az iratokat a foglalkoztatónál szükséges tartani, vagyis a kölcsönbeadóknak e dokumentumokat a cégeknek át kell adni. Domján Éva a hatósági ellenôrzések szigorú voltára is felhívta a magyar vállalkozók figyelmét. Elmondta, hogy a hatósági eljárások akadályozása 500 – 5 000 euró büntetést von maga után. A minimálbér szabályainak megszegése miatt, három munkavállalónál 1 000 – 10 000 euró róható ki. E felett 2 000 – 20 000 euró között mozog a bírság. S a szolgáltatástól történô eltiltás idôtartama egy esztendô. Fontos tudni, hogy amikor a hatóság a feleket meghallgatja, a nyelvi nehézségek miatti félreértések elkerülése végett, a külföldieknek jogukban áll hivatásos tolmácsot kérni. Az osztrák európai ügyvédet, elôadását követôen konkrét kérdések zápora fogadta. A fórum sikere pedig arra ösztönzi a vasi kamarát, hogy a jövôben is hasonló események segítsék a vállalkozókat a szabad osztrák piac régi és új szabályai közti eligazodásban.

Opel Szentgotthárd Kft.


4.

2011. MÁJUS

A javaslatok hosszú távra tekintenek A szombathelyi oktatási intézmények átalakításának szándékát már tavaly is több gazdasági fórumon, cégvezetôkkel történt találkozón felvetették a városi önkormányzat vezetôi. A strukturális változtatások tervezete az idén már konkrét formát öltött, melynek tartalmát a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége mellett mûködô Oktatási Munkabizottság tagjai véleményezték, s a testület elé tárták. A májusi rendkívüli elnökségi ülésen az is elhangzott, hogy a politikát nélkülözve foglal állást a grémium. A tanácskozás résztvevôi elfogadták a Bukvai Albertné vezetésével tevékenykedô munkabizottság javaslatait. A dokumentum pedig azóta eljutott Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A VMKIK Elnökségének határozata a hosszú távú költségmegtakarítás elvét helyezi elôtérbe. Leszögezve, hogy a Városháza által a kamarának eljuttatott szakértôi anyag sem mélységében, sem szerkezetében nem hordoz magában nagymérvû elôrelépést. Így az

» Bukvai Albertné intézményeket fenntartó önkormányzat vizsgálja meg az elôrehozott szakképzés mielôbbi bevezetésének lehetôségét a 2011/ 2012-es tanévre vonatkozóan, mert a folyamat komoly megtakarítást eredményezhetne a középfokú oktatási rendszerben. A gimnáziumi osztályok csökkentésének módja ugyancsak vizsgálatra várna, hogy ne csak az átszervezés kifutó rendszerében jelenjen meg ezen osztályszámok csökkenése. A kamarai javaslat arra is kitér, hogy már a következô tanévtôl meg kell határozni és következe-

tesen ellenôrizni szükséges a tanulmányi eredményeken alapuló beiskolázási rendszert. Kiemelten fontos tennivaló a továbbtanulni szándékozókat a szakképzés irányába terelni. A tervezet vitája során az elnökségi ülésen egyebek között az is elhangzott még, hogy a költségcsökkentéssel párhuzamosan a szakmai munka színvonalának fenntarthatóságát is biztosítani szükséges az intézményekben. S figyelembe veendô, hogy a duális képzés elindulása nyomán, 3–4 esztendô múlva kevesebb lesz az osztályok száma. Felvetôdött a kérdés, hogy az összevonásokról szóló döntések meghozatala elôtt készült-e hatástanulmány? Továbbá milyen alapon választtatik ki a székhelyiskola? A kamara a céges ösztöndíjrendszer elterjesztésére törekszik. A szakképzési rendszer átformálásának részleteit pedig folyamatosan figyelemmel kíséri, és segítséget nyújt a gazdaság igényeivel harmonizáló struktúra kialakításában. A kamara az elôrehozott szakképzést szorgalmazza a megyeszékhely képzési rendszerében is.

Sikerült felkelteni a mérnökjelöltek érdeklôdését „Szombathely visszavár” – mottóval már három alkalommal szervezett találkozót a települési önkormányzat, hogy a vállalkozások, valamint a szülök, illetve a közép-, vagy felsôfokon tanuló diákok párbeszéde elindulhasson. Amikor a város vezetôi céglátogató útjuk során a helyi nagyvállalatok irányítóit felkeresték, kiderült, hogy az elkövetkezendô három évben két és félezer olyan munkahely létesül, amelyeket mérnökökkel, illetve kvalifikált szakmunkásokkal kell betölteni. A mûszaki értelmiség pedig eddig nem részesítette elônyben szülôhelyét. Ahogy Molnár Miklós elôadásából kiderült, elsôsorban a lehetôségek és az információk hiánya miatt. A megyeszékhely alpolgármestere a REKORD Foglalkoztatási Fórum legutóbbi összejövetelén mutatta be a „Szombathely visszavár” programot, s beszélt az eltelt hónapok tapasztalatairól. A korábbi állapot változását a cégek beruházási kedvének élénkülése hozta magával. A jelentôs projektek nyomán álláshelyek sokasága vár majd betöltésre, – ám elsôsorban mûszaki végzettségû szakemberekkel. A foglalkoztatás bôvülése elôtt kitárulnak a gyárkapuk. Sôt, a jövôben a befektetési döntéseknél súlyosan esik majd latba, hogy a fejlesztésekhez rendelkezésre áll-e a térségben elegendô számú mûszaki értelmiség, és szakembergárda? E problémákat pedig helyben kell megoldani – szögezte le Molnár Miklós. Aki saját pályakezdésére visszagondolva indítványozta a cégek és a diákok találkozásainak megszervezését. A Styl ruhaipari vállalat egykori igazgatója, a szaktekintélynek számító Horváth László hatására, hívó szavára akkoriban többen tértek vissza az egyetemekrôl szülôvárosukba.

» Molnár Miklós a kezdeményezés eddigi eredményeit ismertette Manapság is elôször a célokat szükséges meghatározni. Mégpedig a gazdaság fejlesztésének elsôdlegességét. S be kell látni, hogy értelmiség nélkül zsugorodásra lesz ítélve a város. Amennyiben viszont a kibontakozás útjára tér a település, a helyi adóbevétel többletek évente akár egymilliárd forintra is rúghatnak, megteremtve a kulturális és egyéb fejlôdés alapjait – érvelt az alpolgármester. Kedvezô folyamat, hogy Szombathely öt legjelentôsebb vállalata – a BPW-Hungária Kft., a Delphi Hungary Kft., az EPCOS Kft., a Jabil Circuit Magyarország Kft., s az LuK Savaria Kft. – összefogott, és cégprofiljával, termékeivel, fejlesztéseivel, s jövôbeli álláslehetôségeivel megismerteti a szülôket és a potenciális munkatársakat. Az összejövetelek azonban túlmutatnak az állásbörze jellegen. E találkozási pontokon az érdeklôdôk a cégajánlatok részletein kívül értesülhetnek az önkormányzati törekvésekrôl, s a helyi életminôség perspektíváiról is. Molnár Miklós elégedetten nyugtázta, hogy a vállalkozások és a végzôs diákok között megindult a kapcsolatfelvétel, a címek cserélôdtek, s némely diák már a nyári gyakorlatát is a kiválasztott cégnél szeretné tölteni. Bár az önkormányzat jelenlegi pénzügyi lehetôségei szûkösek, a város e lépéseivel anyagi javakat tud generálni. A partnerek összeismertetése mellett, például a lakásrendelet átalakításával, a Szombathelyre visszatérô mûszaki végzettségû

fiatalok gyors letelepedését fogja biztosítani. Az alpolgármester elképzelhetônek tartja, hogy néhány szakképzô iskolában céges finanszírozású osztályok induljanak. Majd azt is kijelentette, hogy a Városháza nyitott mindenfajta együttmûködés felé. A Gyôrrel történô versenyfutás viszont értelmetlen folyamat. A szombathelyi gazdasági élet fejlesztésére érdemes csak koncentrálni. A középiskolai rendszer átalakítása, a pályaorientáció újjászervezése, a foglalkoztatási szint emelése mind e célt szolgálják. A tervek szerint a cégekhez kihelyezendô szülôi értekezletek, illetôleg a vállalkozások által az iskolákban tartandó felvilágosító órák, továbbá az ösztöndíjak bevezetése sokat lendíthet a folyamat sikerén. A „Szombathely visszavár” rendezvényei meglepôen eredményesnek nyilváníthatók. Amíg az elsô alkalommal félszázan jelentek meg, addig a legutóbbi esemény már 150 érdeklôdôt vonzott. Amikor Molnár Miklós a helyszínrôl távozó mérnökjelölteket megszólította, kiderült, hogy örömmel fogadták a lehetôségek e tárházát. Elmondták, hogy a mostani tapasztalat nélkül nem is gondolták volna, hogy szülôvárosukban is léteznek elvárásaiknak megfelelô munkahelyek. A pozitív élmények folytatásra ösztönzik az önkormányzat és a cégek kialakult szövetségét. Lapunk pedig a történéseket figyelemmel kísérve, folyamatosan hírt fog adni a fejleményekrôl.

Válság után új világ Az Alpok-Adria Munkaközösség Európa Fóruma „Világválság – Új világ” címmel Szombathelyen tartott konferenciát. A kétnapos összejövetelen az „Európa megújulása” mottójú elôadások sorában dr. Parragh László nemcsak kamarai vezetôként, hanem a Magyar Gazdasági és Szociális Tanács elnökeként, valamint a WCF Világkamarák Szövetsége Irányító Testületének tagjaként is kifejtette gondolatait. Az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a megyei önkormányzat és a munkaadók és gyáriparosok szövetségének helyi szervezete által rendezett esemény elsô napja látogatásokkal telt. A vendégek

elsôként a szentgotthárdi Opel gyárban tanulmányozták a válságból való kilábalás eszközeit, s a cég nagyberuházásának elindulását. Huszár Gábor polgármester és Takáts József, a Szentgotthárdi Ipari Park igazgatója a helyi gazdasági bázis megtekintését követôen a szomszédos Heiligenkreuz-i létesítményben kalauzolta a delegáció tagjait. Másnap a vasi megyeházán folytatódott a tapasztalatszerzô program. A megújulni vágyó kontinens elôtt álló feladatok taglalásán kívül a foglalkoztatás problémái kerültek terítékre. Az MKIK elnöke mellett Dr. Andrej Horvat szlovén államtitkár, Alberto Gaspparini olasz egyetemi professzor, dr. Vadász Péter a MGYOSZ társelnöke és Wolf László az OTP Bank vezér-

igazgató helyettese más-más szemszögbôl világított rá a legsürgetôbb tennivalókra. A munkaerôpiaci gondokat pedig Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc intézetigazgató, valamint Mag. Dr. Gerhard Herbst és dr. Andree Feyertag a karintiai tartományi hivatal vezetô munkatársai, illetve Rimányiné Somogyi Szilvia a vasi kormányhivatal munkaügyi központjának igazgatója vette számba. „Kifogyunk a szakmunkásokból? Elértéktelenedik a szakképzési bizonyítvány?” – vetôdtek fel a kérdések. S abban mindannyian egyetértettek, hogy az innováció, a kreativitás és a paradigmaváltás hatékony válaszok lehetnek a válságra. Az új Európában az együttmûködéseknek az eddigieknél is jelentôsebb szerep jut.

Határtalan innováció a turizmusban A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme méltó környezetet biztosított a vasi és a burgenlandi turisztikai értékek megismertetését is felvállaló Tourist-Net projekt eddigi eredményeit felsorakoztató, s közeljövôbeli feladatait számba vevô konferenciának. A partnerek, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Burgenlandi Vendégfogadók és Vendéglátók Egyesülete a térség gazdaságának fellendítése érdekében 2012 decemberéig versenyképes, határon átnyúló turisztikai hálózatot építenek ki. Az együttmûködés és az innováció jegyében megtartott összejövetelen szó esett még a közös kedvezményadási rendszerben rejlô marketinglehetôségekrôl, az osztrák beutazási szokásokról, valamint a 90 esztendôs Burgenland tartomány, illetve a Liszt-év ünnepi eseményeirôl. A középkori vár freskókkal díszített központi termében Kiss Jenô zongoramûvész, Liszt Ferenc utazó, hazafi és szerelmes arcait, három mûvének elôadásával felvillantva, ízelítôt adott a turizmusban rejlô határtalan élményekrôl. Nyugat-Pannónia és Burgenland területén nem csupán az idegenforgalmi profilú vállalkozások forgalmának élénkülését eredményezi az a „Határtalan turizmus” mottójú projekt, amely mérföldkövéhez érkezett – jelentette ki Kiss Sándor projektmenedzser, aki partnerével, Franz Perner egyesületi elnökkel együtt számolt be az indulás óta megtett lépésekrôl. A közel két és fél esztendei utat várostalálkozók, céglátogatások, információs rendezvények, work shopok, fórumok sora szegélyezi. A bevált módszerek átadását pedig interkulturális menedzsment tréning láncolata, illetve a „Pannonische Schmankerlwirte” rendszer mûködési kulisszatitkainak megismertetése szolgálta.

együttes kedvezményadási rendszer körvonalait vázolta fel elôadásában. A Tourist-Net Pass turistakártya bevezetése számtalan elônyt hordoz magában, s versenyképesebbé teheti a közös térséget. Tama István szerint lehet a kedvezôbb ajánlatokkal oly módon kommunikálni, hogy nem kell az amúgy is alacsony átlagárakat csökkenteni. A rendszer mindhárom kidolgozott verziója, mely a térségek teljes területére vonatkozóan, a Tourist-Net projekthez kapcsolódva, vagy kampányokhoz és rendezvényekhez kötve funkcionálhat, komoly fejlôdést indukálhat. Emellett az elvégzett munkát látványosan reprezentálja a TouristNet kiadványsorozat, amelyhez konkrét programcsomagok kapcsolódnak. Méghozzá a projekt által meghatározott irányelvek mentén. A „Turizmus határok nélkül” címû interaktív füzetek „A természet varázsa”, „Határtalan kalandozások”, „A test és a lélek harmóniája”, „Családi élmények”, „Kultúra és hagyomány”, „Vallási emlékek” és „Kulináris örömök” témákat felölelve jelentek meg. Programcsomagok ajánltatnak „Feldobhatjuk?”, „Páratlan élmények a Szigetközben”, „Tökéletes felüdülés Sárváron a víz gyógyító erejével”, „Sopron, Eisenstadt: kultúra és hagyomány” mottókkal. Továbbá napvilágot látott a „Liszt csomag” is. E marketingeszközök 13 hazai és nemzetközi szakvásáron éppúgy elérhetôk, mint a projekt résztvevôinek szállás-, vagy szolgáltató helyein, valamint a burgenlandi és nyugat-dunántúli turisztikai szervezetek irodáiban. Az idegenforgalom szereplôi egy felmérés alapján úgy látják, e térséget átfogó kiadványsor hiányt pótol a piacon és hozzájárulhat a kihasználtság növekedéséhez. Így várják már a folytatást, a megye és a tartomány déli területeire fókuszáló füzeteket. *** A Magyar Turizmus Zrt. regionális igazgatója ugyancsak jó hírrel örvendeztette meg a konferencia szakmai hallgatóságát, hiszen az

*** A társaság ausztriai külképviseletének vezetôje hasznos tanácsokkal érkezett Bécsbôl a sárvári konferenciára. Kovács Balázs az osztrákok utazási szokásait elemezve fejtette ki, hogy a 6,4 millió látogatóból 268 ezer fô számít vendégnek, s e csoport 742 ezer éjszakát tölt hazánkban. Háromnegyed részük a szállodákat részesíti elônyben. Fôként a wellness profilú szálláshelyeket. E vendégforgalom 90 százaléka pedig három dunántúli régió között oszlik meg. A Nyugat-Dunántúl, a Balaton és a fôváros környéke a kedvelt útirány. „Kelet-Magyarország napjainkban még csak mesebeli rejtett növekedési tartalékként vehetô számba” – hangsúlyozta a szakember. Ausztria az optimista várakozások hazája, hiszen egy felmérés szerint az ország lakóinak 72 százaléka, a válság ellenére potenciális turista. Egyharmaduk pedig az idén négy napnál hosszabb nyaralást tervez. Ám az egyénileg szervezett utak egyre népszerûbbé válnak. S az elôadó azt sem rejtette véka alá, hogy 120 ezer osztrák ingatlannal rendelkezik Magyarországon, s a magánházak nem csak a tulajdonosok, hanem a rokoni, ismerôsi kör pihenését is szolgálják. E folyamat ellenére célszerû figyelni az ausztriai turistaigényekre. Jó árérték aránnyal, szép tájakkal, szeretô gondoskodással és tisztasággal lehet ôket elcsábítani. Azt is érdemes tudni, hogy az osztrákok a meggyôzô érvekre hallgatva, racionálisan döntenek, valamint konzervatív médiafogyasztók. Utazási döntéseik java részét a nyomtatott sajtó révén hozzák meg. „Magyarország a világ C-vitaminja” – hangzik az idei, gyógyító termálvizeket népszerûsítô kampány jelmondata. A 90 esztendôs Burgenland, valamint a Liszt emlékév programárja pedig a határtalan turizmushoz páratlan terepet biztosít mindkét szomszédos országban.


4. 5.

2011. MÁJUS

Sok szemközt a szakképzésfejlesztés irányairól AZ ÚJ TANÉVBEN DEBÜTÁL A DUÁLIS RENDSZER A magyar szakképzési struktúra átalakításának napjainkban is zajló folyamatában sok szó esik a változások várható hatásairól. Különösen a kamara által, 48 szakmát érintôen készített gyakorlatorientált koncepcióról. A gazdasági önkormányzati feladatok azonban ennél jóval szélesebbek. A vasi kamara által szervezett regionális szakképzési fórumon ezért Bihall Tamás az MKIK alelnöke a kormányzati és kamarai törekvésekrôl tájékoztatta a megjelenteket, míg Szabó Bálint a Szakképzési Tanácsadó Program koordinátora az ugyancsak kidolgozott szakmai és vizsgáztatási követelmények módosításának eredményeit tárta a hallgatóság elé. A házigazda Vas megyét illetôen az RFKB döntéseinek gyakorlati tapasztalatait dr. Kapiller Sarolta az önkormányzati hivatal titkárságvezetôje elemezte. Szombathely város szemszögébôl pedig Fodor István középiskolai koordinátor számolt be az eddigi hatásokról. Az állam és a kamara között tavaly ôsszel megköttetett keretmegállapodás szerint a gazdasági önkormányzat egyebek között, 125 szakképesítés szakmai tartalomszabályozását végzi el. Így az idén januárban már elkezdôdött az elsô, 48 szakmát felölelô csokor szakmai és vizsgakövetelményeinek, illetve a központi programoknak a felülvizsgálata, továbbá fejlesztése. Az elkészített, s a kamara honlapjára feltett koncepció általános véleményezésén túlmenôen, a tervezet értékelését 660 iskola, négyezer vállalkozás, negyven szakmai szervezet, a Felnôttképzôk Szövetsége, a regisztrált szakértôk, valamint a szakmai és interaktív fórumok tagjai végezték el. Az építô jellegû észrevételek pedig bekerültek a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz eljuttatott dokumentumba. Az új rendszer szeptemberi bevezethetôsége végett, a Nemzeti Erôforrás Minisztériumban a központi tananyag és kerettanterv összeállításának munkálatai zajlanak. „Sikeres szakképzés nem képzelhetô el a gazdaság meghatározó részvétele nélkül” – jelentette ki a fórumon Bihall Tamás. A munkába

ágyazott szakképzés pedagógiai modelljének elterjedése azonban a gyakorlati képzôhelyek számának emelését, azaz a gazdasági szervezetek érdekeltségének és képzési hajlandóságának növekedését, vagyis az állam fokozottabb támogatását követeli meg. Napjainkban csupán kilencezer vállalkozás vesz részt a gyakorlati képzésben, a 20 ezres ideális létszámmal szemben. Szabó Bálint arról számolt be, hogy az új koncepció a három- » A szakképzési fórum elôadói: Kovács Vince, Bihall Tamás, Dr. Kapiller Sarolta, Szabó Bálint, Fodor István éves képzést, illetve a gyakorlati ismeretek óraszámának nagymérvû emelé- mölkön és Sárváron értékterem- fogalmazott törekvések csak akkor valósulhatnak meg, ha a dönsét helyezi elôtérbe. A három tô iskolai beruházások zajlanak. esztendôre elôírt 3552 órából a A megye önkormányzatának ve- téshozók az érdekeltséget is hozcivilizációs ismeretek csak 959 zetô munkatársa úgy látja, – az zárendelik. órát képviselnének, míg a szak- RFKB döntések hatásai az oktatá- A folyamatosan fogyó gyermekmai tanok 27 százalékát ölelné si intézmények berkeiben alig ér- szám, a normatív finanszírozás fel az elmélet, s így 73 százalék, zékelhetôek, mert a tanulói és anomáliái, az intézményi és egyéb azaz 1903 óra jutna a szakmai szülôi érdeklôdés nem közelít a források csökkenése, a pályagazdaság igényeihez. A jövô pe- orientáció jelenlegi helye mindgyakorlatra. Az elôadók európai kitekintésben dig körvonalazatlan. Célszerû len- mind nehezíti az elôrelépést. Az is kedvezônek ítélik e struktúrát, ne egy kézben tartani az iskolai LuK és a BPW vállalatok saját hiszen a duális képzésben tanulók rendszerû szakképzést, ám e lé- szakképzési mintái, a magas öszszáma Ausztriában negyven, Né- pés jogszabályi hátterének kikris- töndíjjuttatások, valamint a duális képzés bevezetésének törekvése metországban és Svájcban viszont tályosodására még várni kell. „Ha az érdekek egyeztetésekor viszont a helyes irányba mutat. 66 százalékot ér el. A hazai átalakításban a szakmai nem a tanuló lesz a fô szempont, „A gazdasági szereplôk részérôl a dokumentumok felülvizsgálatá- akkor megbénulhat a gazdaság” – várakozás, az iskolák berkeiben az nak módját az egyszerûsítés és figyelmeztetett a titkárságvezetô. új rendszertôl való félelem jellemésszerûsítés szándéka vezette, az Majd kifejtette, hogy az egységes zi napjaink viszonyait. Az átmeneáttekinthetôség érdekében. Így megyei szakképzés-irányítás meg- ti idôszak azonban nem kerülhetô szükségessé vált a modulok szá- teremtése csak a kamara együtt- ki. Sokan elfelejtették, hogy a hároméves szakképzési modell hamának szakmánként hatra törté- mûködésével valósulhat meg. nô korlátozása. A minimum óra- Fodor István tapasztalatai szerint a zánkban sokáig mûködött, majd a számok meghatározása, méghoz- szakmunka alacsony presztízse, a rendszert a nyugat-európai állazá a felnôttképzés területén is. El- megélhetési gondok és félelmek mok is átvették. S most szinte „likerülhetetlenné vált az elavult is hozzájárulnak ahhoz, hogy a cencként” érkezik vissza Matechnológiák, munkamûveletek diákok a szakmaválasztási döntést gyarországra. A kamara elvárása modernizálása. A központi prog- halogatják. A gazdaság fellendülé- szerint, az iskolák irányába nem a ramot pedig a törzsanyag jellegé- se pedig a jelenlegi munkafeltéte- létszámot, hanem a feladatot kelnek erôsítése mellett jogszabályi lek és -bérek rendszerében nem is lene finanszírozni. A szakképzési várható. Manapság még nehezen hozzájárulás bevételeinek elosztárangra kellene emelni. Az MKIK külön stratégiát dolgo- illeszkednek egymáshoz a fenn- sánál pedig jó volna, ha oda csozott ki a felnôttképzés sürgetô tartói, az iskolai, a gazdasági és a rogna vissza a forrás, ahonnan érátalakítására, melyben a minô- családi érdekek. Bár az RFKB kezett. A kamara eltökélt szándéségbiztosítás fejlesztésének és a döntései kötelezôek, az iskolák ka a minden szinten történô vizsgáztatási rendszer átformálá- nem tudnak ígérvényt adni arra, együttmûködés, hogy a szakképsának központi szerep jutott. hogy a végzett tanulók munká- zés a versenyszféra értékteremtô szegmensévé váljon” – mutatott Emellett az OKJ felülvizsgálata hoz is jutnak majd. sem maradhatott el. Az országos Az eltelt szûk két évtizedben 24 rá a jövôbeli tennivalókra Kovács irányelvek szerint a képzés kö- alkalommal módosult az OKJ. Te- Vince vasi kamaraelnök, az RFKB zéppontjába a szakmai cselekvô- mérdek pénzt emésztettek fel a társelnökeként, s az MKIK alelnöképességet kell állítani. Politikai szakképzésfejlesztések, s a TISZK keként is. és szakmai okok egyaránt közre- hálózatok, miközben e rendezetmûködtek abban, hogy Vas me- len rendszer javulását nem leheAz új szakképzési modellnek gyében nem sikerült egységes tett tetten érni – szögezte le a meköszönhetôen, szeptemberTISZK szervezetet alakítani – je- gyeszékhely középiskolai koordiben 28 szakmában elindulhat lentette ki Kapiller Sarolta. Pályá- nátora. Aki azon véleményének is a duális képzés. zati forrásokból viszont Celldö- hangot adott, hogy a szépen meg-

Szakiskola – 2011 felmérés „A munkaerôpiaci szereplôk az iskolarendszerû szakképzés koordinációjában” – címû projekthez kapcsolódó kutatási program a „SZAKISKOLA_2011” kérdôíves felmérés 2011. május 9-ével zárult le. A kutatás a szakképzés beiskolázási keretszámok meghatározásához kíván segítséget nyújtani, immár negyedik éve. Tárgya: a munkaerôpiaci szereplôk szakképzett munkaerô iránti keresletének alakulása. Az adatfelvételi munkák 2011. március 1. és május 2. közötti idôszakban történtek. A vizsgálat során országosan több mint négyezer céget és háromezer – a 2009/10-es tanévben sikeres szakmunkásvizsgát tett – pályakezdôt kerestek fel a kamarák képviselôi. A Nyugat-dunántúli régióban összesen 929 db kérdôív készült

el az alábbi megosztásokkal: Gyôr-Moson-Sopron megyében 230 cég, 170 tanuló; Zala megyében 130 cég, 123 tanuló; Vas megyében 145 cég, 92 tanuló. A munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a régióban 39 mélyinterjút készítettek. A felkeresett cégeknél idén is figyelembe kellett venni a foglalkoztatottak létszám szerinti besorolását (mikro; KKV; nagy cégek), valamint az ágazati felosztásokat (mezôgazdaság, feldolgozóipar, építôipar, szolgáltatás). A végleges tanulmányok elkészítésére június hónapban kerül sor. Az eredmények alapján a Regionális Konzorciumi Tanács (RKT) javaslatot tesz a Regionális Képzési Bizottság (RFKB) számára, majd az RFKB ezt követôen hozza meg döntését a beiskolázásokra a 2012/13-as tanévre vonatko-

mukafelvétel, kutatás

»

döntés hatása, kimenete

Képzési-beiskolázási szerkezet alakításának diagramja Forrás: MKIK

zóan, a régióban oktatott szakképesítések tekintetében. A vizsgálat eredményeképpen egy pontosabb elôrejelzô szakképzési rendszer kiépítését várjuk, és ezen információk alapján kívánjuk elérni az alábbi célokat: egyrészt, hogy a cégek közvetlen

közelében megfelelô összetételû legyen a munkaerô-kínálat, másrészt, hogy a szakképzô intézményekben 2014-ben végzett pályakezdôk jó eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerôpiacon. N.Zs.

Megalakult az idei RFKB A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöki posztját 2011-ben Rimányiné Somogyi Szilvia, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának delegáltja tölti be. A társelnöki pozíciót pedig továbbra is Kovács Vince a VMKIK színeiben látja el. A májusi alakuló ülésen az irányítók mellett a testület 24 tagja is átvehette kinevezését. A kamarák, a szakmai szövetségek, a szakszervezetek, az érdekképviseletek, az önkormányzatok, a minisztériumok, és a regionális fejlesztési tanács képviselôi az összejövetelen elfogadták a szervezet ügyrendjét, illetve munkatervét, valamint tanácskoztak a költségvetés tervezetérôl. Az RFKB ez évben is, a régiós szintû szakképzésfejlesztést illetôen döntéshozói, javaslattevôi,

véleményezôi jogosítványokkal rendelkezik. Meghatározza a fô célokat, valamint a fejlesztések irányait és beiskolázási arányait, illetôleg a szakképzés szükségleteit, s a gazdaság által igényelt képesítések fajtáit. A hiányszakmák listájának elkészítése ugyancsak a bizottság hatáskörébe soroltatott. A testület dönt a képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretébôl nyújtandó támogatásokról is. Az ügyrend 28 pontba foglalja a régiós szervezet által ellátandó feladatokat. Az RFKB munkaszervezete a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, mely intézmény együttmûködik a kamara regionális koordinátorával, a Szombathelyen székelô Nagy Zsanettel. A szakmai döntéseket elôkészítô Elemzô-, Pályázati elôminôsítô-, és Egyéb eseti Munkabizottságok pedig alkalmanként külsô tagok bevonásával állítják össze javaslataikat.

A vasi sztár

»

Velencei Tibor gyakorlati oktató, Rába Mátyás tanuló, Farkas Éva szakoktató, Oszkó Attila szakoktató, egyben osztályfônök

Az immár negyedik alkalommal megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon a vasi versenyzôk mezônyébôl Rába Mátyás emelkedett ki, hiszen az országos megmérettetésben, géplakatos kategóriában a dobogó második fokára léphetett. A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola végzôs diákja Jánosházán él szüleivel, akik tanult szakmájához hasonló profilú vállalkozást mûködtetnek. Az eredmény hátterében azonban mégsem csupán a gyermekkori élmények, és a mesterség iránti elkötelezett szeretet rejtôzik, hanem az a stáb is, amely e hiányszakma rejtelmeibe bevezette, s a versengésre felkészítette a fiatal tehetséget. Sipos Tibor az iskola igazgatója örömmel számolt be arról, hogy a tanév elején pedagógustársaival együtt egy olyan munkatervet dolgoztak ki, amelyben valamely országos versenyen elérendô diáksiker is szerepelt. Reprezentálva az intézményben zajló képzések színvonalát. Az idén nyugdíjba vonuló Farkas Éva tanárnô, Mátyás elméleti felkészítô tanára a diákok között is nagy tiszteletnek örvend. Határozott egyénisége, következetes elvárásai és hatalmas tudása révén képes a fiatalok figyelmét az órákon lekötni, s az általa elvárt viselkedésre ösztönözni. Ahogy másik tanára Oszkó Attila is hozzájárult a „vasi sztár” képességeinek maximális kibontakoztatásához. Aki szerencsés csillagzat alatt született, hiszen a Kemenesalja fôvárosában tevékenykedik a KÖNIG Maschinen Sütôipari Gépgyártó Kft. Korszerûen felszerelt speciális üzemében Velencei Tibor gyakor-

lati oktató kezei alatt fejlôdött tudása. Mátyás érdekesnek és sokrétûnek találta a cégnél folyó munkát, s a számára kiosztott feladatokat. Élvezte az ott töltött napokat. Sipos Tibor pedig a gyár magas színvonalú képzési gyakorlata mellett nagyra értékeli a vállalkozás iskolának nyújtott temérdek segítségét, s a diákok érdekében történô harmonikus együttmûködést. Tanulmányi szerzôdésekben foglalt juttatások szolgálnak a jó képességû fiatalok megtartására. A társaság a versenyhez szükséges, s listán elôírt közel egy mázsa

»

Fesztiváli pillanat

súlyú munkaeszközcsomag összeállításában és Budapestre szállításában éppúgy közremûködött, mint ahogy a szakoktató mellett a cégvezetô is elkísérte Rába Mátyást a fesztiválra. A celldömölki iskola igazgatója minden tekintetben példaértékûnek tartja intézményük és a gyár kooperációját. A szakiskolai ágon végzett fiú versenyeredménye folytán mentesül a vizsgák alól és jeles osztályzat kerül bizonyítványába. A következô tanévtôl az érettségit szeretné megszerezni, majd a továbbtanulás lehetôségeit ízlelgeti. Ha mégsem sikerül mérnöki pályára kerülni, a családi vállalkozásban fogja majd szakmai tudását hasznosítani.


6.

2011. MÁJUS

Fókuszban a webáruházak Terebélyesedik a békéltetés és a termékbemutatók jogi palettája A NYOLC MUNKANAPON BELÜLI ELÁLLÁS JOGA A VÁSÁRLÓT VÉDI A fogyasztói panaszok jelentôs része manapság az internetes üzletek, valamint a termékbemutatók új kereskedelmi tevékenységéhez kötôdik. Nem véletlen, hogy a fogyasztóvédelmi egyesület, illetve a békéltetô testület megyei fórumai által, a Fogyasztók Világnapja alkalmából rendezett eseményen e két terület került a tájékoztatás középpontjába. Az Európai Fogyasztói Központ magyarországi igazgatója a szervezet tevékenységének bemutatását követôen a vállalkozók és a lakosság figyelmébe ajánlotta a www. magyarefk.hu honlapot, amely mindenki számára hasznos információkkal, tanácsokkal szolgál. E jogi ismeretek és egyéb tudnivalók pedig a tudatos fogyasztóvá válás folyamatában nélkülözhetetlenek, hiszen a tavalyi tapasztalatok szerint, a 298 ellenôrzött webáruház 89 százalékában a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal szabálytalanságot tárt fel. Sôt, a 70 utóellenôrzés során is 67 százalékra rúgott a kifogásolások aránya. Dr. Kriesch Attila azt is elmondta, hogy e vásárlási mód nem csak az egyszerûség, a gyorsaság és a kényelem elônyeivel jár, hanem kockázatokkal is. Az elektronikus kereskedelemben a távollévôk között köttetett szerzôdések sok félreértést és buktatót rejtenek magukban. A megrendelô fizikai jelenléte hiányában csak a vállalkozások által nyújtott értesülésekre támaszkodhat. Így a kiszolgáltatottabb fogyasztót e tranzakciókban a törvény fokozottabban védi. Speciális formájaként például az „elállás” joga és feltételei jogszabályban rögzültek. E paragrafusok értelmében, az internetes vásárlás esetén, a vevô nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat az üzlettôl. Kivéve, ha gyorsan romló élelmiszer, virág, illetve a rendeletben külön felsorolt egyéb cikkekrôl, vagy online árverésrôl, szobafoglalásról, koncertjegyrôl, autóbérlésrôl, repülôjegy-foglalásról lévén szó. A CD és DVD lemezeken kívül az sem jelenthet problémát, ha a megrendelô felbontotta és kipróbálta a terméket, hogy megfelelôségét ellenôrizze. Az elállási jog megmarad, s a kiszállításra felszá-

»

Dr. Balogh-Csaplár Tímea

molt költség is visszakövetelhetô. Ha viszont a fogyasztó nem rendeltetésszerûen használta az árucikket, az eladó kérhet kártérítést, melynek értékét azonban nem vonhatja le a visszatérítendô összegbôl. S használati díj sem érvényesíthetô. A személyes kapcsolatfelvétel nehézségei miatt pedig érdemes a szállítási díjtételekrôl elôzetesen érdeklôdni, hiszen megtörténhet, hogy a kedvezô vételárat summás költség kíséri. A virtuális áruház vezetôje ezen ügyletek lebonyolíthatósága okán köteles a cég honlapján nevét, címét, székhelyét, elérhetôségét és adószámát feltüntetni. Érdemes tudni, hogy az ajánlattételre tett megrendelôi válasz visszaigazolása még nem számít szerzôdéskötésnek, csak írásbeli megerôsítése jelent jogi érvényességet. *** Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés vásárlói kedvet fokozó módszereinek alkalmazása kapcsán ugyancsak sok a visszásság. Dr. Balogh-Csapár Tímea szerint a szervezett utazásokkor a vállalkozók általában nem tájékoztatják a jelentkezôket az e területen is érvényes elállási jogukról. Pedig, ha a vásárlást követô nyolc munkanapon belül az elállási nyilatkozatot a vevô postára adja, a szerzôdés semmissé válik. A NFH munkatársa arra is rávilágított, hogy a szervezô cégek négyfokozatú kapcsolatrendszere fôként a nyugdíjasokat és a szociálisan rászoruló rétegeket célozza meg.

»

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület elnöke a tavalyi esztendô feladatait értékelve, legjellemzôbb vonásként a megtárgyalt ügyek számának fokozatos növekedésén túlmenôen a panaszok jellegében bekövetkezett minôségi átalakulást említette meg. Dr. Kövesdi Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy manapság, leggyakrabban a bonyolultabb, terjedelmesebb bizonyítás felvételét igénylô esetek kerültek a vitarendezés e fóruma elé. Ugyanakkor a harminctagú testület tevékenysége jelentôsen túlmutat a tárgyalások lefolytatásán.

Dr. Kriesch Attila

A rendkívül magas kezdô árat a bemutatók során különbözô indokokkal csökkentik. Ajándékokat kínálnak az érdeklôdôknek. A kizárólag „itt és most”, s korlátozott mennyiségben kapható termékek alapjára felépített produkció, illetve a csoporthatás temérdek embert von a megtervezett hatás alá, akik meggondolatlanul költekeznek, s utólag ébrednek rá téves cselekedeteik következményeire. Márpedig a szakmai gondosság és a tisztességes kereskedelmi gyakorlat elveivel ütközik, ha a cég a fogyasztók döntéseinek torzítására törekszik, valamint alkalmazottai megtévesztô, agresszív magatartást folytatnak, – fizikai és pszichés nyomást gyakorolva a potenciális vásárlókra. Így a fogyasztóvédelmi hatóság ellenôrzi a szórólapokon meghirdetett akciók valódiságát. Az elállási jogról való tájékoztatás megtörténtét. Az út során alkalmaztak-e megtévesztô technikákat? A vállalkozó biztosított-e jótállási jegyet? A jogszabályba felsorolt tiltott termékek kínálatáról, valamint ajándékok és a vásárolt áruk biztonságáról, a szerzôdési feltételek jogszerûségérôl, illetve a nyugta- vagy számlaadási kötelezett teljesítésérôl ugyancsak információkat gyûjtenek az ellenôrök. A tapasztalatok lesújtóak, hiszen az eltelt három esztendôben 76–86% között mozgott a kifogásolási arány. A Dél-Alföldön például 1999-ben elérte a száz százalékot. E jelenségre válaszként a hatóság folyamatosan ellenôriz, s a termékbemutatók az idén is a témavizsgálatok között szerepelnek.

A Fogyasztóvédelmi Egyesület helyi szervezetével közösen, a szombathelyi önkormányzat által biztosított helyiségben hetente fogadóórákat tartanak, ahol a betérôk tanácsokat kapnak panaszaik orvoslásához. A hagyományosnak tekinthetô, fogyasztási termékekkel kapcsolatos jogviták, például a lábbelik, a bútorok, a mobiltelefonok, gépjármûvek hibái ellen emelt kifogások változatlanul, minden eszten-

dôben komoly számban jelennek meg. Az utóbbi fél évtizedben viszont az épületszavatossághoz, a biztosításokhoz és az utazásokhoz kötôdô ügyek éppúgy elszaporodtak, mint a közszolgáltatói szerzôdések anomáliái, s új színként kerültek fel a békéltetés palettájára. Az áram- és gázszolgáltatás, valamint a távfûtés számlázása körüli félreértések és bonyodalmak az ügyfelek komoly részét tereli a jogi út felé. Tavaly feltûnôen sokan próbálták a gazdasági és hitelezési válság okán megemelkedett törlesztô részlet gondjukat a békéltetô testület berkeiben rendezni. A pénzintézetekkel történô elszámolási vitákat sajnos csekély eredmény kísérte. Az eljárások megszûnésének okai is különbözôk. Néha a felek tárgyaláson kívül megegyeznek egymással, s a fogyasztó eláll kérelmétôl. Gyakorta elérhetetlenné válik a bepanaszolt gazdálkodó szervezet, mert felszámoláson esett át, így csak bíróságon rendezhetô a visszásság. Azaz az eljárás békéltetô testületi folytatásától eredmény nem várható. Ritkábban pedig a fogyasztó passzív magatartása tesz pontot az ügy végére. Elôfordul, hogy a kellô jogi háttérrel nem bíró vállalkozások a „kö-

Békéltetô Testület közleménye 1. Szombathelyi lakos magánszemély fogyasztó bejelentésére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület fogyasztóvédelmi eljárást folytatott le a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. szám alatti székhelyû vállalkozással szemben. A Békéltetô Testület megállapította, hogy a vállalkozás biztosítási kötelezettsége fennáll a fogyasztó balatonvilágosi nyaralóját 2009. évben ért betöréses lopás vonatkozásában. A Békéltetô Testület felhívta a vállalkozást, hogy 15 napon belül folytassa le a kárrendezési eljárást. A vállalkozás a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján hozott határozat ajánlásának nem tett eleget, így a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztó kérte a marasztaló határozat közzétételét. 2. Szombathelyi lakos magánszemély fogyasztó bejelentésére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület fogyasztóvédelmi eljárást folytatott le a Némkó Kft. 9700 Szombathely, Óperint u. 10. szám alatti vállalkozás elleni fogyasztóvédelmi ügyében. A Békéltetô Testület felhívja a vállalkozást, hogy 2010. december 4. napjáig cserélje ki a készüléket 1 db Whirpool ARC6680IX-es típusú hûtôszekrényre a fogyasztó lakásán.

Amennyiben 2010. december 4. határidôig a vállalkozás nem cseréli ki a készüléket, úgy a fogyasztó részére köteles további 3 napon belül megtéríteni a készülék 95.000, azaz kilencvenötezer forintos vételárát, valamint annak 2009. november 30. napjától járó, a Ptk. szerinti késedelmi kamatait. A vállalkozás a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján hozott határozat ajánlásának nem tett eleget, így a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztó kérte a marasztaló határozat közzétételét. 3. Szombathelyi lakos magánszemély fogyasztó bejelentésére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület fogyasztóvédelmi eljárást folytatott le a Machala Kft. 9023 Gyôr, Mester u. 1. szám alatti vállalkozás elleni fogyasztóvédelmi ügyében. A Békéltetô Testület kötelezi a vállalkozást, hogy 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 149 000 Ft, azaz egyszáz-negyvenkilencezer forintot. A 149 000 Ft megfizetését követôen 3 napon belül köteles a fogyasztó a vállalkozás részére a terméket visszaszolgáltatni. A vállalkozás a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján hozott határozat ajánlásának nem tett eleget, így a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztó kérte a marasztaló határozat közzétételét.

„Helyet adunk támogatóinknak” AZ ISEUMBAN ISMÉT LEHET VARÁZSFUVOLA ELÔADÁS Sikeres évadról adhatott számot a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. Mérei Tamás a folyton szûkülô költségvetés ellenére a hangversenyek számának emelkedésérôl, valamint a saját bevételek gyarapodásáról tájékoztatta a közvéleményt. A nyári bôséges programok mellett újdonság, hogy jövôre a Filharmonia Budapest Nonprofit társasággal közösen szervezik a szombathelyiek mindhárom bérlet elôadásait. S a mûsorstruktúrában a jótékonyság is kiemelt szerepet kap. Az elmúlt évadbeli 92 hangverseny, a korábbi 87, illetve 52 koncerthez képest komoly teljesítmény. A bérletesek száma pedig 25 százalékkal nôtt.

A hagyományos Szimfónia Bérleten kívül a Bartók Terem közönsége szeretettel fogadta a Kamarazene Bérlet és az Opera Bérlet lehetôségeit is. A nagy érdeklôdésre tekintettel ugyanis a kamaraterembôl a koncertteremben kellett az elôadásokat megtartani. *** Ami a 2011–12-es szezont illeti, a Szimfónia Bérlet révén a zenerajongók találkozhatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar, s a Gyôri Filharmonikus Zenekar mûvészeivel. A vendégkarmesterek között a Kossuth-díjas Medveczky Ádám és az orosz Alexander Rudin számít majd unikumnak. A Kamarazene Bérletben, szeptemberben a házigazda zenekar

kamaraversenyének gyôztesei adnak hangversenyt. Októberben Wiedermann Bernadett ária és dalestjére kerül sor. Novemberben a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny gyôztesének Liszt estje örvendezteti meg a közönséget. Jövôre pedig Vásáry Tamás, Rolla János és a Capella Savaria neve fémjelzi a hangversenyek színvonalát. Az október 29-én induló Opera Bérlet elsô elôadásán Rossini: A sevillai borbély mûve kerül színre. S ugyancsak Vásáry Tamás vezényli majd decemberben Puccini: Tosca címû népszerû operáját. A 2012-es esztendô márciusa a Mozart-rajongóknak fog páratlan élményt nyújtani, a Szöktetés a szerájból darabbal. Áprilisban Verdi: Traviata remekével fog zárulni az évad.

telezést”, vagyis a sajtóban történô közzétételt választják. Kövesdi Zoltán ezért megfontolásra érdemesnek tartja a jövôben a kötelezô jellegû határozatok körének jogszabályi bôvítését. Például az eljárásban való közremûködés elutasítását, és egyéb mulasztásokat célszerû volna szankcionálni. A fogyasztóknak ugyanis legalább tíz százaléka az ajánlás önkéntes teljesítésének elmaradását visszajelzi. Az arány nem biztos, hogy teljes, hiszen mások vélhetôen nem fordulnak újra panaszukkal a testülethez. Ugyanakkor a kérelmek közel harminc százaléka alaptalannak bizonyul. Fôként a fogyasztók tájékozatlansága, illetve „csodavárása” folytán. Az eljárás írásbeli lefolytatására rendkívül kis számban nyílik lehetôség, mivel az ügyfelek általában a szóbeli tárgyalást részesítik elônyben. A mûködést régóta hátráltatja, hogy a pénzintézetek a banktitokra hivatkozva, az ügyfél jegyzôkönyvben foglalt kérésére sem hajlandók adatokat átadni a békéltetés fórumának. Kövesdi Zoltán úgy véli, a testület jogi személyiségének hiányát mielôbb fel kell oldani, hogy függetlensége teljes körûen garantálható lehessen.

**** Az „Értjük mi ezt?” – kérdés hátterében a professzor dr. Cholnoky Péter által összeállítandó mûsor rejtôzik. A gyermekgyógyász orvos az elôadásukat követôen meghívott vendégeivel beszélget a hallottakról. Nemrégiben Pitti Katalin ária és dalestje a Markusovszky Kórház Traumatológiai Osztály Alapítványa javára hangzott el. Stankovszky Endre pedig a Paragvári utcai Általános Iskola javára adott koncertet. „Szombathelyiek a Szombathelyiekért” címû jótékonysági gálaesten, június 3-án a Bartók Teremben, többségében helyi elôadómûvészek fogtak össze az OMSZ Nyugat-dunántúli Regionális Mentôszervezet segítése érdekében. A Mozart, Puccini, Ver-

di, Bizet operáiból, valamint Offenbach, Lehár, Strauss és Kálmán Imre operettjeibôl összeállított mûsorban a zenekart Gál Tamás vezényli. Liszt: Krisztus oratóriumát július másodikán a Savaria Szimfonikus Zenekar játssza majd. A hónap tizedikéjétôl nyolc napon keresztül a Bartók Szeminárium teszi mozgalmassá Szombathely nyári zenei életét. *** A tervek szerint a zenekar a Savaria Történelmi Karnevál Alapítvánnyal közösen szeretné évtizedek után ismét színre vinni az Iseumban Mozart Varázsfuvoláját. A premierre augusztusban 19-én kerülne sor, majd még két elôadásnak lenne színtere a város régi-új létesítmé-

nye. A zsinagógaudvarban pedig a Kultúrkapu Egyesület Vida Gábor vezetésével szervez, fôként amatôr zenekarok fellépésével programokat. Havonta pedig a képzômûvészeti vásárokhoz hasonló Mûvészbörze egyéb eseményekkel is tarkított vásárán telik meg a helyszín közönséggel. A Savaria Szimfonikus Zenekar a 60 éves Balázs Fecóval a sitkei rockfesztiválon, majd a Papp László Sportarénában ugyancsak fellép. *** Mérei Tamás a „Helyet adunk támogatóinknak” – címû, szeptemberben induló kezdeményezésrôl is tájékoztatta a közönséget. Három esztendôre ötvenezer forintért lehet a kedvenc széket „birtokolni”, amelyen tábla jelzi majd a tulajdonos kilétét. A támogatói kör tagjai a jegyárakból húszszázaléknyi kedvezményt kapnak. S évente egy alkalommal a székvásárlók állítják össze az elôadás mûsorát.


4. 7.

2011. MÁJUS

Vasi banki körutazás a Széchenyi Kártya Program hitelezési helyzetérôl Az idén januártól négy pilléren támaszkodik a Széchenyi Kártya Program. A stabilitást a közel tízesztendôs, ám változatlanul népszerû folyószámlahitel mellett tavaly, a második félévben megalapozott forgóeszköz-, majd beruházási hitel biztosította. Az önerô kiegészítô-, és a támogatást megelôzô hitelekkel pedig még elérhetôbbé váltak a kis-és középvállalkozások fejlesztési esélyei. Körkérdésünkkel a program forgalmazásában részt vállaló megyei pénzintézeteket eddigi „kártyás” tapasztalataikról, illetve a legkeresettebb egyéb hitel lehetôségekrôl kérdeztük. Az OTB Bank Nyrt. az elsô Széchenyi Kártya megjelenése óta aktívan részt vesz a folyamatosan fejlôdô konstrukciók forgalmazásában. Így az elmúlt esztendôkben, az országos igénylések 31 százaléka e pénzintézet felé irányult, ezért napjainkra több mint 47 ezerre emelkedett kártyatulajdonosaik száma. Sôt, a bank a Széchenyi Kártya Program továbbfejlesztésében is részt vállalt, s hatékony egyeztetéseket folytat a vállalkozói érdekképviseleti szervezetekkel.

Az OTP emellett zászlóvivôje a hitelcélhoz igazodó strukturált finanszírozásnak. Bár a tapasztalatok alapján a vállalkozói ügyfelek általában az általuk jól ismert, gyorsan igénybe vehetô, rövid lejáratú folyószámlakeretet igénylik – átmeneti likviditás-finanszírozási céljaik mellett eszközbeszerzésekhez, fejlesztéseikhez is igénybe venni – a bank munkatársai figyelmükbe ajánlják a Széchenyi Kártya másik három pillérét is, a gazdálkodási célokhoz éppen igazodó alternatívákat. A forgóeszköz, illetve a beruházási hitelek, valamint az önerô kiegészítésre vagy támogatás megelôlegezésére szolgáló konstrukciók kölcsönös tanulási folyamat révén válnak keresettekké. A megbeszélések során a bank a gazdasági szereplôk helyzetérôl kap képet, a vállalkozók pedig a hiteltípus ajánlatok révén választhatják ki a legmegfelelôbbet. A Széchenyi Kártya Program pilléreivel való ismerkedés és megbarátkozás hosszabb folyamatot feltételez. Az irány viszont helyes, hiszen a korszerû vállalkozói gondolkodás részévé válik az a közgazdasági igazság, hogy a szeretett folyószámlahitelt, meghatározott cél esetén, érdemes kiegészíteni, felváltani a strukturált finanszírozás szerinti változattal.

Az OTP üzletpolitikájában a hitelkonstrukciók vállalkozásokhoz vitele kiemelt szerepet tölt be. Fontosnak tartja, hogy a válságidôszakot követôen fejleszteni szándékozó, dinamikus kisvállalkozások, sajátosságaikhoz illeszkedô, széles palettájú szolgáltatások közül választhassanak. A banki termékek teljes körû tárházában az OTP Lendület Plusz és az OTP Forgóeszközhitelek az átmeneti likviditási problémák megoldásában, illetve a készletfinanszírozás megvalósításában nyújtanak segítséget. A színvonalas ügyfélkiszolgálás érdekében pedig a közelmúltban új, speciális kiszolgálási modellt vezetett be a hitelintézet. Igény esetén a bank kapcsolattartója a mikro- és kisvállalkozások székhelyén vagy telephelyén keresi fel a potenciális ügyfeleket. A pénzforgalmi és finanszírozási tapasztalatok birtokában lévô munkatársak a hazai mûködési feltételek tükrében, valamint az adott cég terveit és lehetôségeit feltérképezve, naprakész információkkal szolgálhatnak. *** A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet berkeiben a hagyományos Széchenyi Kártya népszerû-

sége töretlen. Mind az igénybe vevôk köre, mind pedig a rendelkezésre tartott hitelkeret folyamatosan bôvül. Tavaly például 23 százalékot ért el e növekedés. A tapasztalatok szerint a konstrukció jelentôsen hozzájárult a vállalkozások fizetôképességének fenntartásához, a likviditás biztosításához, a versenyhelyzet megôrzéséhez. A Széchenyi Hitelprogram új elemei a közeljövôben lesznek elérhetôk a pénzintézetnél. Hamarosan e sorba lép be az Agrár Széchenyi Kártya, amellyel párhuzamosan kínáltatik a kizárólag a takarékszövetkezeteknél forgalmazott Gazdahitel-Gazdakártya. Répcelak térségében ugyancsak az agrárágazat szereplôi, azaz az ôstermelôk, az egyéni vállalkozók és a családi gazdaságok számára nyújtanak finanszírozási lehetôségeket a különféle támogatás – megelôlegezô kölcsönök. Emellett valamennyi ágazat vállalkozói hozzájuthatnak a személyre szabott, kedvezményeket biztosító beruházási és forgóeszköz hitelekhez. *** A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet fiókhálózatában a Széchenyi Kártya konstrukciói közül a folyószámlahitel a legked-

veltebb, de elôfordul forgóeszközhitel igénylés is. Közvetítô partnerként a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségével a pénzintézet kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol, s az általuk „elôszûrt” ügyfelek általában a problémamentes partnerek körébe tartoznak. A takarékszövetkezet pénzügyi közvetítôként részt vesz az Új Széchenyi Hitel programokban is, így a gazdasági tevékenység elindításához, beruházáshoz, forgóeszközbeszerzéshez kapcsolódóan a támogatott kamatozású „Mikrohitel” program is elérhetô kirendeltségeiken, a kis-és középvállalkozói szektor számára, ötven millió forint összeghatárig. Az ideális pénzügyi megoldás biztosítása végett, a termékek között egyedi, testreszabott, vállalkozásokat segítô hitelkonstrukciók fogadják a fiókokba betérôket. *** A folyószámlahitel az új pillérek megjelenését követôen sem vesztett népszerûségébôl a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet ügyfeleinek körében. A Széchenyi Kártya Program elemei iránti érdeklôdés a fióküzletekben február közepétôl kezdett élénkülni. A

beledi székhelyû pénzintézet Vas megyében Szombathelyen és Celldömölkön jelenik meg szolgáltatási ajánlataival, amelyben a Széchenyi Kártya ötven százalékos részesedéssel szerepel. A partnerek palettája széles, hiszen a mezôgazdaságtól kezdôdôen, az építôiparon keresztül a kereskedelemig a vállalkozások profilja sok területet átölel. Így a Gazda Kártya, illetve a hamarosan bevezetendô Agrár Széchenyi Kártya, továbbá az Új Magyarország Fejlesztési Terv MFB által finanszírozott konstrukciói vélhetôen átrendezik majd a hitelfelvételi struktúrát. *** Az idén áprilisban kezdte forgalmazni a Széchenyi Kártya Program konstrukcióit az UniCredit Bank Hungary Zrt., s a vállalkozói érdeklôdés sem maradt el. A teljessé vált hitelkínálatban az ügyfelek kiválaszthatják a saját céljaik számára a legmegfelelôbb változatot. Mivel az elmúlt esztendôkben a hitelfelvételi kedv az országban erôsen megfogyatkozott, a napjainkban érzékelhetô, fokozódó érdeklôdés jó jelnek számít, hiszen a hitelezések emelkedésének trendjét prognosztizálja.

Európában is egyedülálló Változások elôtt VÉGRE FORRÁSOKHOZ JUTHATNAK A KEZDÔ MIKROVÁLLALKOZÁSOK Erôs vállalkozói réteg nélkül Magyarországnak nem lehet esélye a válságból történô kilábalásra – hangzott el az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitelét bemutató gazdasági fórumon, ahol a kamara, a VOSZ és a KA-VOSZ vezetô munkatársain kívül három országgyûlési képviselô is felszólalt. Kovács Ferenc a megyei közgyûléselnöke, dr. Puskás Tivadar Szombathely polgármestere és Básthy Tamás. A konstrukció valóban egyedülálló, hiszen kezdô mikrovállalkozások is igénybe vehetik az akár négymillió forint vissza nem térítendô támogatással párosuló új terméket. A KA-VOSZ Zrt. leányvállalata, a nemrégiben alapított KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. május hatodikán indította legújabb konstrukciójának forgalmazását, mely Európában is példa nélkülinek számít. Tízszázaléknyi önerô is elegendô ugyanis ahhoz, hogy a vállalkozás, fejlesztési, illetve bôvítési elképzeléseit, 1–8 millió forint kedvezô kamatozású hitel felvételével megvalósíthassa. Sôt, a maximum tíz éves futamidejû beruházási mikrohitelhez társul, 1-4 millió forint vissza nem térítendô támogatás. A tôkeszegénység és a hitelképtelenség felszámolása végett létrehozott

speciális termék a szektor legkisebb szereplôit kívánja helyzetbe hozni. Az új gépek, eszközök beszerzésére, illetve ingatlan vásárlásra és felújításra, továbbá infrastruktúra vagy információs technológiai fejlesztésekre egyaránt felhasználható hitelfajtához egyszerûsített pályázati eljárással, egyablakos rendszerben lehet hozzájutni. A támogatott hitel 120 hónapos futamidôvel, maximum kilenc százalékos kamattal és kizárólag a vissza nem térítendô támogatással együtt vehetô igénybe. A kezdô vállalkozások ingatlanfedezet mellett, a mûködôk pedig akár a beruházás tárgyának fedezetként történô bevonásával szerezhetik meg a Kombinált Mikrohitelt. Igénylésre a maximum kilenc fôt foglalkoztató vállalkozások jogosultak, amennyiben éves nettó árbevételük nem haladja meg a 200 millió forintot. Továbbá nem halmoztak fel köztartozást. Kedvezményként könyvelhetô el az is, hogy kamatot csak a ténylegesen felhasznált összegek után kell fizetni. A Megyeházán tartott tájékoztató rendezvényen Martini Ferenc, a KA-VOSZ képviseletében a hitel és a vissza nem térítendô támogatás kombinált struktúrájának elônyeit számba véve azt is elmondta, hogy általa érdemes a sikergyanús ötletekre vállalkozást alakítani. A konstrukció egyetlen hátránya az

utófinanszírozásos szisztéma, amely a beruházás közben saját forrást azért igényel. A Kombinált Mikrohitel bevezetését Szônye József is üdvözölte, a VOSZ megyei elnöke azonban felszólalásában a kis-és középvállalkozások boldogulását hátráltató tendenciák bírálatának ugyancsak hangot adott. A VOSZ ügyvezetô igazgatója, Perlusz László pedig a szervezet országos feladataiba engedett betekintést. A vasi kamara fôtitkára Kiss Sándor a Széchenyi Kártya 2002. óta bejárt fejlôdési ívét ismertetve elmondta, hogy megfelelô mentôövet nyújtott a vállalkozóknak. Bár ha fél évtizeddel korábban vezették volna be e pénzügyi terméket, jelentôsebb fejlôdésnek lehetnénk ma tanúi. A siker azonban így is vitathatatlan, hiszen Vas megyében a közel négy és félezer kártyatulajdonos 14 milliárd forintnyi hitellel gazdálkodhatott. A kis- és középvállalkozások napjainkban komoly kihívás elôtt állnak, mivel tartalékaik kimerültek, s fejlesztési esélyeiket kell latolgatniuk. A bölcs döntés viszont biztonságos, kiszámítható külsô hátteret igényel. S nem kevésbé kreativitást és innovatív készséget. A Kombinált Mikrohitel e célt, valamint a jövôbeli stabil munkahelyteremtéseket szolgálja.

Orbán-napi vigadalom A VI. Orbán-napi Hegyi Vigadalom és Térségi Borverseny május 29-én fergeteges programokkal várja az ünnepelni vágyókat. Az Oszkói Szôlôhegy Hegypásztor Pincéinél délelôtt tíz órakor a „Fagondnok” családok találkoznak egymással. A tavaly elültetett száz ôshonos gyümölcsfa táblaavató ceremóniája különös látványosságnak ígérkezik. Minden facsemetét a család egyik gyermekének nevére keresz-

telnek. S a kihelyezendô táblácskákon a fajtamegnevezésen kívül a gyermekek neve és születési éve szerepel. Ugyancsak tíz órakor indul majd a Jeli-túra, a Vasvári Természetjáró Egyesület szervezésében, az arborétum tavaszi színeinek felfedezésére. A tábori mise 11 órakor kezdôdik. A kiemelt eseményeken kívül egész nap programok kavalkádja zajlik. Borudvar várja a vendégeket, akik

gasztronómiai kalandozásra is indulhatnak a helyi termékek jegyében. A Gombás-pincében a táplálkozási szokások gyökeres megváltoztatásának szükségességérôl szóló elôadást lehet meghallgatni. Kirakodóvásár, kézmûves foglalkozások, Önkéntes Road – show, szabadidôs programok, valamint 8 tételbôl álló színházi produkciók gondoskodnak a május végi Orbánnapi felhôtlen kikapcsolódásról.

a vendéglátás A VASIAK KLUBJÁBAN A VÁRHATÓ HATÁSOKAT ELEMEZTÉK A vendéglátók háza táján is változások sora formálja a versenyképességet. A Hotelstars Union, új szállodai besorolási rendszerrôl, illetve a szerencsejátékkal foglalkozó vállalkozások adójának várható nagymérvû emelésérôl, valamint a közeljövôben bevezetendô Széchenyi Pihenô Kártya kedvezôtlennek tûnô elemeirôl tanácskozott májusban a Vas Megyei Vendéglôsök Klubja. A Magyar Tenger Vendéglôben tartott összejövetelre meghívást kapott Kiss Sándor a vasi kamara fôtitkára és Takács Tamás kereskedelemfejlesztési vezetô is, hogy a Széchenyi Kártya Programban rejlô kedvezô lehetôségekrôl tájékoztassák a vendéglátás szakembereit. A szállodai minôsítô csillagok manapság már nem tükrözik pontosan a szolgáltatások színvonalát, s földrészenként, sôt, országonként is eltérô a melléjük rendelt igényszint. Az államok egy részében kötelezô, másutt önkéntes e minôsítési mód alkalmazása. Így az Európai Unió Szálloda és Vendéglátó Szövetségének az ernyôszervezete, a HOTREC kezdetben a szállodai csillagozás minôségének egymáshoz igazításába fogott, majd 2000-ben megalapította a Hotelstars Union rendszert. E kategorizálási szisztéma ugyan Magyarországon sem válik kötelezôvé, ám a több százezer forintra rúgó minôsítési eljárást nem vállaló szállodák versenypozíciója romlani fog, hiszen a régi csillagokat az idén júliustól már nem használhatják. A találkozón Kiss Sándor indítványozta, hogy a klub szakmai csatornáin keresztül javasolja a szállodák osztályba sorolásának egy

évvel történô elhalasztását. S e törekvésükben a kamara támogatására is számíthatnak a vasiak. Nem kisebb aggodalommal kísérik a szakmabeliek figyelemmel, a szerencsejátékkal foglalkozó vállalkozók körében tervezett adóemelést. Megítélésük szerint e lépés 60 ezer ember megélhetését érintheti. S amíg az alkoholfogyasztók a lakosság nyolc százalékát teszik ki, a szerencsejáték függôk 50 ezres hada 0,5 százalékot képvisel. Tehát a kívánt célt nem tölti be, viszont a vendéglátó üzletek jelentôs részét életképtelenné teheti. Az érdekképviselet kijelentése szerint a nyerôgépes szakma még tíz százalékos adóemelést sem bír ki. Így tiltakozásukban az adóemelés miatt, a munkanélküliség növekedését, az állami bevételek csökkenését, s a fekete üzemeltetések elterjedését prognosztizálják. A vasi párbeszédben emellett a szerzôi jogvédô hivatal eljárásainak felülvizsgálatát szorgalmazzák. Sôt, úgy látják, hogy a modulrendszerû oktatási rendszer hatásai ugyancsak értékelésre várnak.

Az Üdülési csekket felváltó Széchenyi Pihenô Kártya megjelenése sem okoz osztatlan örömöt szakmai berkekben. Az SZJA törvény béren kívüli juttatások fejezetében szereplô konstrukció, évi háromszázezer forintig kedvezményes adózású. A SZÉP Kártya nevet viselô elektronikus utalványkártya a forgalomban lévô egészségbiztosítási kártyához hasonló lesz, s kiegészítéseként a közeli hozzátartozóknak társkártya igényelhetô. A szaktárca a belföldi turizmus élénkülését várja e kártyától, amely belföldön, a szálláshelyszolgáltatással együttesen vehetô majd igénybe. A szakértôk abban bíznak, hogy a SZÉP, szép eredményeket hoz majd, azaz 3–5 éves viszonylatban a belföldi turizmus 35 százalékos növekedésével járhat. A vendéglátósok azonban úgy gondolják, hogy a pihenô kártya részletszabályozásában olyan elôírásokat kellene beépíteni, amelyek meggátolnák üzleti veszteségüket. A szálláshely-szolgáltatással egybekötött használat ugyanis csak egy kör érdekét szolgálja. A kívülállók viszont elveszíthetik törzsvendégeiket, s pihenés idején az eddigieknél kevesebben térnek majd be a helyekre. A klubösszejövetelen Kiss Sándor arról is tájékoztatta a tagságot, hogy Magyarországon új turizmusfejlesztési stratégia készül, s a turizmus törvény megalkotásának folyamata elindult. A kamarai fôtitkár megítélése szerint a vendéglátás területe külön törvényi szabályozást igényelne. A legfontosabb azonban, hogy a szakmai összefogás jelentôsebb méreteket öltsön, minden szinten, hogy egymás segítésén túlmenôen, érdekeiket is hathatósabban védhessék a vendéglátó profilú vállalkozások.


8.

2011. MÁJUS

EU kiadványajánló Az Európai Unió Magyarországon

Az Európai Parlament történelmének 50 éve

Hivatalos képviseletek, tájékoztató- és tanácsadó szolgálatok

Magyarország 2004 májusától az Európai Unió tagja, és 2011 januárjától hat hónapon át látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét. Ebben az igen intenzív idôszakban fokozott érdeklôdés mutatkozik mind az európai uniós kérdések, mind a magyar elnökség iránt. Kiadványunk röviden bemutatja az Európai Unió magyarországi hivatalos képviseleteit, valamint tájékoztató- és tanácsadó szolgálatait. Valamennyi szolgálat személyre szabott támogatást nyújt saját szakterületén, többek között arra is választ adva, miként találjunk az Unióban munkát vagy üzlettársat, illetve hogyan vehetünk részt pályázatokon.

Ezen évforduló alkalmából az Európai Parlament történetérôl szóló képeket gyûjtöttük e kötetbe, annak tudatában, hogy nem lehet mindig minden fontos eseményt fényképen rögzíteni. Ezek a képek mégis nagyon egyértelmûen szemléltetik az Európai parlament szerepet az Európai Unión belül és a nemzetközi szinten egyaránt. A fényképalbum bemutatja a parlament munkamódszerét és a legfontosabb eredményeit.

Globális szereplô Az Európai Unió külkapcsolatai

Az Európai Tanács 2010-ben

Európa és ön Az EU vívmányainak áttekintése

Szeretné tudni, hogy pontosan mit tesz Önért az Európai Unió? Ha igen, ez a kiadvány válaszként rövid áttekintést nyújt az EU 2010 folyamán hozott néhány olyan kézzelfogható intézkedésérôl, amely jobbá és könnyebbé teszi az életünket. Néha olyan egyszerû, hétköznapi megoldások ezek, mint a mobiltelefongyártók meggyôzése, hogy álljanak át egy szabványos töltôtípusra. Néha olyan európai jogszabályok, amelyek új jogokkal ruházzák fel a polgárokat. Néha a kontinentális és globális erôk elleni harc annak érdekében, hogy megôrizzék az EU gazdasági egyensúlyát, és munkahelyeket hozzanak létre. Néha pedig olyan emberek reményének a visszaadása, akik Európában vagy Európán kívül természeti vagy ember által okozott katasztrófa áldozatává váltak. Az EU minden esetben egy olyan Európa megteremtésén fáradozik, amely összhangban van az alapítói azon felelôsségvállalásával, hogy „Európa népei” érdekében fognak dolgozni. Minden, amit teszünk, Európa polgáraiért tesszük. Az EU a jövôben is politikai napirendjén fogja tartani az emberek problémáit.

2010. évi éves jelentése négy kötetbôl áll: – az EBB-csoport elmúlt évi tevékenységét és jövôre vonatkozó terveit bemutató Tevékenységi jelentés; – Az EBB, az EBB-csoport (nemzetközi beszámoló készítési standardek és uniós irányelvek alapján készült) és az EBA pénzügyi kimutatásait tartalmazó Pénzügyi jelentés, a kiegészítô mellékletekkel együtt; – Az EBB által 2010-ben finanszírozott beruházásokat és végrehajtott kibocsátási ügyleteket, valamint az EBA projektjeit listaszerûen bemutató Statisztikai jelentés, a tárgyév és az elmúlt öt év adatait tartalmazó összefoglaló táblázatokkal együtt; – a társadalmi felelôsségvállalással kapcsolatos banki gyakorlatot bemutató Jelentés a társadalmi felelôsségvállalásról.

Ez a kiadvány összefoglalást arról, hogy az Európai Tanács mit végzett az intézményesülése óta eltelt egy évben. Az elsô részben Herman Van Rompuy elnök áttekinti és elemzi azokat a fô kihívásokat, amelyekkel az Európai Tanácsnak 2010-ben szembe kellett néznie, és az e tekintetében elért eredményeket. Ide tartozik például az eurózóna stabilitása megôrzésének, a tartós növekedést és a foglalkoztatást célzó új stratégia kidolgozásának, valamint annak kérdése, hogy erôsíteni kell az Európai Uniónak a világban elfoglalt pozícióját. A második rész az Európai Tanács hat ülésének hivatalos következtetéseit, továbbá az állam-, illetve kormányfôk nyilatkozatait tartalmazza.

Éves jelentés 2010

Az Európai Beruházási Bank Csoport (EBB) – amely az egész európai KKV szektor számára fontos finanszírozást biztosít –

Az Európai Uniót puszta mérete gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi vonatkozásban globális szereplôvé teszi. Megállapodások hálózatával rendelkezik a Föld legtöbb országával és régiójával. Mint a legnagyobb nemzetközi kereskedô és az euró hazája – amely a világ második valutája – az EU havonta 500 millió eurót költ segélyezési projektekre az öt kontinensen együttvéve. Az Európai Unió megalkotja közös kül- és biztonságpolitikáját, hogy tagjai közösen tudjanak fellépni a világ színpadán, a stabilitást, az együttmûködést és az egyetértést elômozdító egységes erôként. Ugyanakkor az EU fejleszti védelmi képességét, és elvállalta az elsô békefenntartó küldetéseit. A terrorizmus elleni küzdelemben is elkötelezte magát. Miközben az EU a biztonság és stabilitás építésében segédkezik széles e világban, egyúttal segít az életet az emberek számára biztonságosabbá tenni saját határain belül. Az Európai Unió különösen aktív a nemzetközi kapcsolatok emberi szempontjainak ösztönzésében, mint például a szolidaritás, az emberi jogok és a demokrácia.

Mozgásban az ifjúság Az Európai Unió kezdeményezése

Az EU célul tûzte ki, hogy 2020ra tudáson és innováción alapuló gazdaságot alakít ki. Ehhez feltétlenül szüksége van a fiatalokra. A Mozgásban az ifjúság célja, hogy az oktatási és képzési lehetôségek javítása révén megfelelôbb képzettséget és jobb munkaerô-piaci kilátásokat tegyen lehetôvé a fiatalok számára

Milyen szaktudásra lesz igény az európai munkaerôpiacon?

A 2008-as gazdasági válság és az azt követô recesszió jelentôsen növelte a munkahelyi kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságot. Az embereknek ezért jóval tájékozottabbaknak kell lenniük a jövôbeli munkaerôpiaccal kapcsolatban. A CEDEFOP 2010-ben kiadott készségigény elôrejelzése az európai munkaerô-piaci fejlemények legújabb eredményeit tartalmazza, most, hogy a világgazdaság elkezdett kilábalni a 2008-as pénzügyi válságból és az azt követô recesszióból. A CEDEFOP a készségek terén jelentkezô kínálatról és keresletrôl szóló újabb elôrejelzését 2012-ben fogja megjelentetni, de addig is kiegészítette 2010-es elôrejelzését, hogy még alaposabban megvizsgálja a recesszió legutóbbi hatását.

Új készségek és munkahelyek menetrendje

EURÓPA NAP EU TOTÓ 1. Hány csillag van az EU lobogóján? a) 12 b) 15 c) ahány tagállam 2. Melyik ország nem tagja az EU-nak? a) Norvégia b) Svédország c) Finnország 3. Ki az Európai Parlament elnöke? a) Jerzy Buzek b) Herman Van Rompuy c) Marc Jaeger 4. Ki szerezte az EU himnuszának zenéjét? a) Mozart b) Haydn c) Beethoven 5. Hol van az Európai Bíróság székhelye? a) Amszterdam b) Luxembourg c) Bécs 6. Mikor és hol alakult meg az Európai Gazdasági Közösség? a) 1951 Bonn b) 1957 Róma c) 1997 Amszterdam 7. Hogy nevezik a Magyarország külügyminisztériumának folyóiratát? a) Európa népe b) Európa Hangja c) Európai Tükör 8. Mi nem található az eurós bankjegyeken? a) híd b) kapu c) portré 9. Mekkora az Európai Unió területe? c) kb. 5 millió km2 a) kb. 3 millió km2 b) kb. 4 millió km2 10. 2004. május 1-jén hány ország csatlakozott az EU-hoz? a) 7 b) 8 c) 10 11. Az Európai Bizottság hány szakbizottságban dolgozik? a) 4 b) 5 c) 6 12. Hány tagja van most az Európai Parlamentnek? a) 785 b) 736 c) 732 12+1. Szombathelyen hol található a Europe Direct iroda? a) Városháza b) Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara c) Vas Megyei Agrárkamara A helyes megfejtést beküldôk között Európai Unióval kapcsolatos ajándéktárgyakat sorsolunk ki. A megfejtéseket 2011. június 15-ig várjuk a Europe Direct szombathelyi irodájába (9700 Szombathely, Honvéd tér 2.) vagy a szombathely@europedirect.hu email címre.

Barcelonai kezdeményezés nyerte az idei Európai Vállalkozási Díjat MAGYARORSZÁG IS A DÍJAZOTTAK KÖZÖTT

Európa hozzájárulása a teljes foglalkoztatottsághoz: a bizottság közleménye az Európai parlamentnek, a tanácsnak, az Európai gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók bizottságának Az Európai Unió kezdeményezése, az "Új készségek és munkahelyek menetrendje" az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia részét képezi. Az Európa 2020 stratégia fô célkitûzése annak biztosítása, hogy a 20-64 éves férfiak és nôk körében a foglalkoztatás arányát 2020-ig 75%ra emeljék. A stratégia további célkitûzése az iskolából kimaradók arányának 10%-ra történô csökkentése, valamint a felsôoktatásban vagy az azzal egyenértékû szakmai oktatásban résztvevô fiatalok arányának legalább 40%ra történô növelése. A menetrend tizenhárom olyan intézkedést javasol, amelyek az európai munkaerôpiac mûködésének javításához járulnak hozzá. Ezek az intézkedések a foglalkoztatási rugalmasság és biztonság növelését, a képzésekbe történô befektetések ösztönzését, a tisztességes munkafeltételek biztosítását, valamint a munkahelyteremtés elômozdítását segítik. További információ: http://bookshop.europa.eu

Antonio Tajani, a Bizottság iparés vállalkozáspolitikáért felelôs alelnöke ünnepélyes díjátadó keretében jelentette be Budapesten az immár ötödször megrendezett Európai Vállalkozási Díj nyertesének nevét. A nagydíjat a barcelonai hatóságok vállalkozási központja, az Activa érdemelte ki. A zsûri szerint az innovatív vállalkozási támogatásoknak és képzési rendszernek köszönhetôen 6214 új vállalkozás és 11800 munkahely jött létre. Magyarország, Olaszország, Hollandia, Svédország és Törökország is díjazottak

lettek a vállalkozások vezetése terén tanúsított új és kreatív, helyi igényeknek megfelelô megoldásokért. A díjak a vállalkozói kedv ösztönzéséhez fûzôdô sikeres és innovatív módszerek elismerését jelentik. Az Európai Vállalkozási Díj ünnepélyes átadójára az európai kisvállalkozói intézkedéscsomaggal foglalkozó, „A kis- és középvállalkozások mobilizálása Európa jövôje érdekében" címû budapesti konferencián került sor, melyet az Európa Bizottság, a magyar EUelnökség és a Régiók Bizottsága közösen szervezett.

Új lendület A szellemitulajdon-jogok szabályozásának megújításával az Európai Bizottság új lendületet ad a kreativitásnak és az innovációnak. A szabadalmat, a védjegyet, a formatervezési mintaoltalmat és a földrajzi jelzéseket, valamint a szerzôi jogokat vagy a szerzôi jogokhoz kapcsolódó elemeket magában foglaló szellemitulajdon-jogok évszázadok óta léteznek. S a mindennapi élet menetét sokszor észrevétlenül befolyásolják. Az elmúlt években azonban a technológiai haladás, s különösképpen az online tevékenységek növekvô jelentôsége, gyökeresen megváltoztatta a szellemitulajdon-jogok mûködési környezetét. Az európai és a nemzeti szabályok hatályos egyvelege korszerûsítésre szorul, ezért az Európai Bizottság nemrégiben fogadta el

a szellemitulajdon-jogok mûködési keretének átalakítására irányuló átfogó stratégiáját. Lehetôséget kell teremteni ugyanis a feltalálóknak, az alkotóknak, a felhasználóknak és a fogyasztóknak a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra,továbbá az új üzleti lehetôségek kiaknázására. A szabályozás megfelelô egyensúlyt teremt majd egyfelôl az alkotás és az innováció ösztönzésére, másfelôl pedig a szellemitulajdon-jog által védett árukhoz és szolgáltatásokhoz való lehetô legszélesebb körû hozzáférésre. A helyes egyensúly érzékelhetô változásokat hoz a vállalkozások számára az innovációs befektetések ösztönzésére, azaz az EU versenyképességének növeléséhez, s az egységes piacon keresztüli érvényesüléséhez.


9.

A VMKIK tanácsadásai

2011. MÁJUS

■ Kiss Sándor fôtitkár • 94/506-645 kiss.sandor@vmkik.hu nemzetközi kapcsolatok, kereskedelemfejlesztés, PR ■ Szabó Tímea szolgáltatási vezetô • 94/506-641 szabo.timea@vmkik.hu kamarai szolgáltatások, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, okmányhitelesítés ■ Takács Tamás kereskedelem-fejlesztési vezetô 94/506-651 takacs.tamas@vmkik.hu rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, EU információk, Europe Direct iroda ■ Csiszár István gazdaságfejlesztési vezetô 94/506-648 csiszar.istvan@vmkik.hu innováció, mûszaki fejlesztés, pályázati tanácsadás, iparjogvédelem, minôségügy, településfejlesztés ■ Pergel Beatrix szolgáltatási elôadó • 94/506-640 pergel.bea@vmkik.hu

Téma:

Idôpont:

Tanácsadó:

Helyszín:

Jogi tanácsadás

szerda 8–12

Dr. Kövesdi Zoltán jogi megbízott

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Békéltetô Testület ügyfélfogadása

szerda 8–12

Dr. Kövesdi Zoltán jogi megbízott

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Pályázati tanácsadás

szerda 8–12

Csiszár István gazdaságfejlesztési vezetô

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Iparjogvédelmi tanácsadás

hétfô 8–10 csütörtök 14–16

Csiszár István projektmenedzser

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Szakképzési tanácsadás

kedd 13–16

Polgár Zsuzsanna szakképzési vezetô

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

általános tájékoztatás, kamarai szolgáltatások, okmányhitelesítés, Széchenyi Kártya ügyintézés

■ Popella Szilvia szakképzési tanácsadó 94/506 642 popella.szilvia@vmkik.hu

■ Forjánné Bakucz Krisztina szolgáltatási elôadó •#94/506-640 bakucz.kriszti@vmkik.hu rendezvények, titkárság Széchenyi Kártya ügyintézés

■ Baranyai Eszter szakképzési munkatárs 94/506-649 baranyai.eszter@vmkik.hu

■ Polgár Zsuzsanna szakképzési vezetô 94/506 643 polgar.zsuzsanna@vmkik.hu ■ Nagy Zsanett regionális szakképzési koordinátor 94/506-644 nagy.zsanett@vmkik.hu ■ Némethné Szuklits Eszter szakképzési tanácsadó 94/506-644 szuklits.eszter@vmkik.hu tanulószerzôdések felügyelete, gyakorlati képzôhelyek ellenôrzése, minôsítése ■ Vargáné Krug Ágnes szakképzési tanácsadó 94/506 642 Fax: 94/316 936 vargane.agnes@vmkik.hu

■ Magyarné Patek Tímea szakképzési adminisztrátor 94/506-649 •#magyarne@vmkik.hu ■ Németh Róbert gazdasági vezetô • 94/506-646 nemeth.robert@vmkik.hu kamarai tagsági ügyek, tagdíjak, céginformációs szolgáltatás, WEB-oldal, technikai eszközök bérbeadása ■ Cserôsné Bazsó Klaudia pénzügyi elôadó 94/506-647 bazso.klaudia@vmkik.hu pénzügy ■ Szakály Andrea pénzügyi elôadó 94/506-647 szakaly.andrea@vmkik.hu

A KAMARA ELÉRHETÔSÉGEI: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356, 94/506-640 Fax: 94/316-936 Központi e-mail: vmkik@vmkik.hu • Honlap: http://www.vmkik.hu

Vasi Gazdaság - 2011. május  

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havilapja