Page 1

XVIII. évfolyam 1. szám

2012. április

ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HAVILAPJA

A szakmák vasi sztárjai

Ízelítô a tartalomból

Vállalkozói fórumok A kötelezô kamarai regisztráció bevezetésével párhuzamosan a gazdasági önkormányzatok térítésmentes szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal segítik a vállalkozások kiegyensúlyozott mûködését. A vasi kamara székházában rendszeres idôközönként lehet igénybe venni az adó-, a pályázati-, és a jogi tanácsadásokat, valamint a békéltetô

Új innovációs pályázatok Öt konstrukciót hirdetett meg a NFÜ, melyek keretösszege 13,4 milliárd forint. Tájékoztató a 2. oldalon. Egészségturizmus A határ menti osztrák–magyar térségek kínálatáról festett látképet a TOURISTNET konferencia. Bôvebben a 4. oldalon.

testületi fogadóórákat. Az idén a VMKIK a gazdasági egységek székhelyének közelében, a kistérségi központokban is elindította tanácsadási rendszerét. A fórumok helyszíneirôl és idôpontjairól az érdeklôdôk a 2. oldalon tájékozódhatnak. A regisztrációs helyzetképrôl pedig az 5. oldalon található beszámoló.

Optimális helyszín

Szépségipari tanulók a mezônyben A 6. Szombathelyi Fodrász, Kozmetikus Tanulóversenyen, a házigazda OMK Teleki Blanka Középiskolájának és Szakiskolájának diákjai rangos helyezéseket szereztek. A látványos rendezvényrôl és eredményeirôl a 7. oldalon olvashatnak.

Már, mint Ausztria, ahol kedvezô feltételek várják a cégalapító külföldi vállalkozásokat. A kamarai tájékoztatón az osztrák vállalkozási formákról és alapítási kritériu-

Kézmûves forgatag

» Az országos verseny élmezônyében sok vasi fiatal végzett Az V. Szakma Sztár Fesztiválon, a hagyományokhoz méltó, rangos helyezéseket szereztek a vasi diákok. Az idei verseny döntôjébe a megyébôl 14 szakmunkástanulónak sikerült bejutnia, s a megmérettetésekben öt, dobogós eredmény született. A férfiszabó, a ruházati eladó, a központifûtés- és csôhálózat-szerelô, valamint a gépgyártás-technológiai technikus

Nemzetközi asztalosverseny A szentgotthárdi III. Béla Szakképzô Iskola tanmûhelyében rendezett megmérettetés eseményeirôl a 7. oldalon számolunk be.

Küldöttek a gazdálkodásról A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavalyi gazdálkodásának, valamint idei költségvetésének értékelése került az áprilisi küldöttgyûlés fókuszába. A tanácskozáson a gazdasági önkormányzat 2011. esztendei tevékenységének eredményeit, s a jövôben megoldandó feladatokat ugyancsak áttekintette a grémium, hiszen az elvégzett munka és a gazdálkodás szorosan összefügg egymással. A küldöttek meghallgatták az ellenôrzô bizottsági, valamint a könyvvizsgálói jelentéseket, amelyek stabil, takarékos és

ésszerû jelzôkkel jellemezték a tavalyi munkát. A kötelezô kamarai regisztráció helyzetérôl, illetve további menetérôl szintén tájékozódtak a küldöttek, akik a törvénymódosítás nyomán szükségessé vált idei költségvetés módosítását jóváhagyták. Az összejövetelen a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület elmúlt évi ténykedésérôl, s a békéltetés folyamatának jellegzetességeirôl szóló beszámolót is elfogadta a küldöttgyûlés. Részletek az 5. oldalon.

» A kamara eredményesen zárta az évet

szakmákban sikerült a fiataloknak az élmezônybe törni. A Hungexpo Vásárközpontban a versenyzôkön kívül több mint hatszáz általános-, illetve szakképzô iskolai tanuló is eljutott. A tizenhárom autóbusz a megye teljes területét átölelôen szállította a fiatalokat a látványos és információkban gazdag eseményre, ahol 38 szakma fogásait kísér-

mairól éppúgy szó esett, mint a piaci és jogszabályi környezetrôl, a telephelyek létesítésének feltételeirôl, valamint az adózási rendszerrôl. Részletek a 3. oldalon.

hette a közönség figyelemmel. Továbbá válogathatott a kísérôprogramok közül, és tájékozódhatott a pályaorientációs pavilonokban is. „A jó szakma felér egy diplomával” – szlogen szellemében rendezett esemény vasi gyôzteseit a kamara vezetôi a május 2-án tartandó ünnepségen köszöntik majd. Összeállítás a 6. oldalon.

Európa Nap A vasi kamarával együttmûködve a szombathelyi Europe Direct Információs Irodája minden évben szakmai programok kíséretében szervezi meg az Európa Nap ünnepségét. Az idén is, május 8-án a város Fô terén a felnôtteket az EU sátor információs standja, a gyerekeket a játszóház fogja csábítani az európai közösség tevékenységének megismerésére. Az egész napos rendezvény vidám vetélkedôkkel, kvízzel, totókkal, interaktív szórakoztató elemekkel fogadja a járókelôket és az iskolásokat, akik értékes nyereményekhez juthatnak. Miközben az unióbeli viszonyok minden szegmensérôl kérdezhetik az iroda munkatársát. Nem ünneprontásként, hanem a tényfeltárás és a hiteles tájékoztatás jegyében várja az érdeklôdôket az a fórum, ahol az európai válság elemzése mellett a testvérvárosi kapcsolatok uniós együttmûködésben betöltött szerepérôl folytatnak párbeszédet a szakértôk. Kiemelve az integráció erejét és az összefogás nélkülözhetetlenségét.

A kamarai üzleti információbázist megtekintve közel negyvenezer tagvállalkozás adatai lelhetôk fel, méghozzá többféle keresési módszer alkalmazására széles körû tájékozódás lehetôségével. Keresse a www.uzletahalon. hu címet, illetve tekintse meg a www. vmkik.hu portált!

Kézmûves, natúr- és biotermékekkel is fogadta a látogatókat a Vasi Múzeumfaluban a 16. Szent György napi vásár. A korhû környezetben, a hagyományôrzô programok kíséretében vonultatták fel míves portékáikat a kézmûvesek. A kétnapos kavalkád tradicionális eseményei mellett,

az idén elsô alkalommal mutatkozott be az erdei ízkavalkád. A Pannon Gasztronómiai Élmények projekt részeként felvonultatott, újonnan kifejlesztett termékek a programba kapcsolódott éttermek választékában is fellelhetôk, azok számára is, akiket a zord idô távol tartott a rendezvénytôl.

Kereszttûzben az építményadó

»

Kovács Vince, Cseri József és Molnár Miklós a fórumon

Széchenyi Kártya 2 – KEDVEZÔBB FELTÉTELEKKEL Kedvezô kamatozású, rugalmas, szabad felhasználású hitellehetôség mikro-, kis- és középvállalkozások részére • Már minden, a konstrukcióban résztvevô banknál igényelhetô • 1+1 éves a hitelkeret • a konstrukció fô kártyája 2 éves • nincs negyedéves tôketörlesztési kötelezettség • 10 millió forint feletti Széchenyi Kártya igényléséhez elegendô két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA: Pergel Bea (VMKIK székháza: Szombathely, Honvéd tér 2., tel.: 94/506-640)

Elôzetes egyeztetések és hatástanulmány készítése nélkül Szombathelyen bevezetett nagymérvû építményadó emelés ellen levélben tiltakozott nyolc gazdasági érdekképviseleti szervezet. A vállalkozások mûködôképességét veszélyeztetô önkormányzati határozat tiltakozási hullámot indított el. A helyzet rendezését segítendôen egy újfajta párbeszédet kezdeményezett a vasi kamara elnöksége. Indítványozva, hogy a város vezetôivel és az érintett vállalkozókkal párbeszédet folytatva, gazdasági fórumon vitassák meg a problémákat, s találjanak kompromisszumos megoldásokat. A kamara javaslata a drasztikus adóemelés második félévi felülvizsgálatára vonatkozott. Tudósítás a 3. oldalon.


2.

2012. ÁPRILIS

Európai Uniós hírcsokor Miként lelhetünk aranyra a szemétdombon? Az Európai Unió egyes tagállamai erôforrásként hasznosítják a hulladékot. A legjobban teljesítô országokban az újrafeldolgozás aránya eléri a 70 százalékot. Másutt a hulladékok több mint háromnegyede lerakókba kerül. Hogyan érték el a legsikeresebbek, hogy egy probléma értékké váljon? A tapasztalatok szerint, különbözô gazdasági eszközök kombinálásával. A hulladéklerakás és -égetés megadóztatásából, a gyártói felelôsségvállalási programokból, valamint a „szennyezô fizet” elvébôl összetevôdô variációk hozták a legtöbb eredményt a hulladék áramlásának fenntarthatóbb pályára terelésében. E gazdasági eszközöket tehát érdemes lenne minden tagállamban, szélesebb körben bevezetni. Kampány a szakmai gyakorlatok fellendítésére Az Európai Bizottság nemrégiben elindította a „We mean business” mottójú, a gyakornok elhelyezkedését ösztönözô kampányát a vállalatok körében. A kezdeményezés a fiatalok készségeinek javítását, és munkához jutásuk könynyebbé tételét tûzte zászlajára. A szakmai gyakorlat révén a pályakezdôk zökkenômentesen kerülhetnek az oktatásból és szakképzésbôl elsô, megfelelô munkahelyükre, de a kapcsolat a vállalatok számára is elônyös lehet, hiszen potenciális munkatársakra lelhetnek. A bizottság emiatt összesen 280 000 gyakornoki helyhez nyújt majd pénzügyi támogatást a Leonardo da Vinci és az Erasmus program keretében, a szakképzés diákjai, illetve a felsôoktatás hallgatói számára. Gazdasági növekedést teremt a nemek közötti egyenlôség A gazdasági válság megoldásában alapvetô szerep juthat a férfiak és a nôk közötti egyenlôség jövôbeni hatékonyabb biztosításának. A nemek közötti egyenlôségrôl szóló legfrissebb európai bizottsági éves jelentés áttekintette, hogy

miként szûkült tavaly a nôk és a férfiak közötti szakadék a foglalkoztatás, a gazdaság és az általános társadalmi helyzet szegmenseiben. Ugyanakkor a vállalkozások nôi felsôvezetôinek számában és a nemek közötti bérkülönbségek csökkenésében tapasztalható fejlôdés. Mértéke azonban nem kielégítô. Mivel az unió 2020-ig a felnôtt lakosság 75%-os átlagos foglalkoztatására törekszik, jelentôsebb lépéseket kell tennie. Így például a tagállamokban jóval több nô munkavállalását kell ösztönözni. A gazdasági döntéshozatali pozíciókat betöltô nôk és férfiak kiegyensúlyozottabb aránya lehetôséget teremt Európa versenyképességének fokozására – tartják a bizottság tagjai. Tanulmányok sora támasztja alá ugyanis, hogy érdemes a két nem arányosabb képviseletére ügyelni, hiszen azon vállalatok, amelyek vezetôtestületében jelentôsebb arányban kapnak helyet a szebbik nem képviselôi, eredményesebbnek bizonyultak a hagyományos felépítésû cégeknél. Teret nyer a vállalkozói készségek fejlesztése Az Európai Bizottság közzétett jelentése szerint az európai ország többsége, egyre komolyabb mértékben támogatja a vállalkozói készségek fejlesztését. Dánia, Észtország, Litvánia, Hollandia, Svédország, Norvégia, Wales és Belgium flamand része egyedi stratégiákat indított elômozdítására. Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Finnország, Görögország, Magyarország, Izland, Liechtenstein, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Törökország pedig beépítette nemzeti stratégiájába az élethosszig tartó tanulást. Az európai országok fele napjainkban is oktatási reformot hajt végre, inspirálva a vállalkozói készségek szélesebb körû kibontakozását.

Jó higiéniai gyakorlatok Hosszas elôkészítô munka után az idén látott napvilágot az „Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához” címû kiadvány. A 286 oldal terjedelmû szakkönyv a kamara székházában roadshow jellegû rendezvényen mutatkozott be a vállalkozások képviselôi elôtt. A vasi kamara, a Kereskedôk és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete, a Vas megyei Vendéglátósok Szövetsége, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, továbbá Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal együttmûködésével szervezett rendezvényen elhangzott, hogy az elkészült és nyilvánossá vált GHP sok elônyt hordoz. Kapcsolatot teremt az uniós, illetve a tavaly hatályba lépett hazai szabályozás, valamint a kötelezettségek gyakorlati alkalmazása között.

Egységes alapelvekre és gyakorlati tapasztalatokra épített javaslatokat tartalmaz. Közérthetôen, életszerû példákkal segíti az érintetteket a jogszabály elôírásainak betartásában. Hasznos olvasmány, hiszen abban is eligazít, hogy a vendéglátóhelyek létesítésekor mely követelményekkel kell számolni, vagy az alapanyagok beszerzése és tárolása miként történjen. Valóban utat mutat az élelmiszerek szállítási, hûtési, csomagolási és jelölési szabályai között. Tartalmazza a dolgozók képzésének formáit, de például a kártevôk elleni védekezés részleteibe is beavatja a vendéglátós és a közétkeztetést végzô szakembereket. A Zoltai Anna vezetésével szerkesztett kiadvány a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága Vendéglátás és Étkezésfelügyeleti Osztályának honlapjáról letölthetô.

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA az alábbi tanfolyamokra, képzésekre várja a jelentkezéseket: Tréningek, tanfolyamok • Konfliktusok kezelése • Tárgyalástechnika • Vezetôi hatékonyság növelése • Üzleti kommunikáció • Gépírás és iratkészítés • Számítástechnikai alapismeretek • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam (OKJ-s képzés)

20 óra 20 óra 20 óra 20 óra 50 óra 50 óra 50 óra

Mesterképzés, vizsgáztatás Általános rész-mestervizsgára történô felkészítés és vizsgáztatás (pedagógiai és vállalkozási ismeretek) Szakképesítésekhez kapcsolódó mestervizsgára történô felkészítés és vizsgáztatás 1 napos elôadás „A fuvarjog változásai az INCOTERMS 2010 tükrében” címmel. (Témája a 2011-tôl hatályos szokványjog ismertetése, szerkezeti felépítése és változásai.) Kiemelten ajánljuk szállítmányozó vállalatok, logisztikai szolgáltatók, fuvarozók, disztribútorok, kereskedelmi képviseletek, vámügynökségek, importôrök szakemberei részére. 1 napos szakmai vizsgáztatáshoz kapcsolódó gyakorlatorientált felkészítés vizsgaelnökök és tagok részére 1 napos Elektronikus-ügyintézés képzés vállalkozók, vizsgaelnökök, tagok és magánszemélyek részére A felkészítô tanfolyamokat és képzéseket a jelentkezôk számának függvényében indítjuk. Várjuk érdeklôdését! Képzési nyilvántartási szám: 18 – 0071 – 05 Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL – 0738 További információ kérhetô: Baranyai Eszter szakképzési munkatárstól Elérhetôségei: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szombathely, Honvéd tér 2. E-mail: baranyai.eszter@vmkik.hu Telefon: 94/506 643, 94/506 649

Rendezvénynaptár Április 27. Gasztronómiai sajtótúra – Ôriszentpéter, Szentgotthárd, Muravidék Május 2. Az országos szakmai versenyeken eredményesen szereplô tanulók és felkészítôik köszöntése – Szombathely, VMKIK Május 3. Turisztikai desztináció menedzsmentek felépítése Magyarországon és Ausztriában szeminárium, valamint Marketing eszközök az osztrák turizmus területén workshop – Szombathely, Tóvendéglô Május 8. Európa Nap – Szombathely, Fô tér Május 16. Befektetôi konferencia – Répcelak Május 22–25. Török Kamarai delegáció látogatása Május 31. Vállalkozói EU támogatások sikeres felhasználása a tagállamokban konferencia – Rijeka

Kistérségi vállalkozói fórumok Adótanácsadások 2012. I. félév Idôpont Témakörök 2012.05.14. 2012.05.15. 2012.05.16. 2012.05.22. 2012.06.05. Adózás rendje 2012.06.11. 2012.06.12. 2012.06.13. 2012.06.19.

Helyszínek Körmend, Szentgotthárd Kôszeg, Csepreg Celldömölk, Sárvár Szombathely Szombathely Körmend, Szentgotthárd Celldömölk, Sárvár Kôszeg, Csepreg Szombathely

Iseumi Szabadtéri Játékok A fennállásának félévszázados évfordulóját idén ünneplô Savaria Szimfonikus Zenekar hatalmas ívû tervekkel állt elô. A Mozart: Varázsfuvola operájának tavalyi elôadásának sikere után nyáron az Iseumi Szabadtéri Játékokkal örvendezteti meg közönségét és a turistákat. A Turandot, a Figaro házassága és az Evita remekmûvek több alkalommal kerülnek színre augusztusban. Méghozzá parádés szereposztásban. Rost Andrea, Bretz Gábor, Szegedi Csaba, Lukács Gyöngyi, Rubens Pelizzari, Alexandru Agache,

Bazsinka Zsuzsanna, Koós Réka, Miller Zoltán és Egyházi Géza lesz a megyeszékhely vendége. Puccini operáját Vidnyánszky Attila viszi színre, s Medveczky Ádám vezényletével hallhatja a közönség. Mozart operájának rendezôje Káel Csaba, dirigense pedig Vashegyi György lesz. Az Andrew Lloyd Webbermusicalt Gajdos József állítja színpadra, Rácz Márton karmesterrel együtt. Az elôadásokon a jubiláló Savaria Szimfonikus Zenekar is fellép.

Felhívás 2012. május 2-tôl minden csütörtökön 8.00–12.00 óráig Iparjogvédelmi és innovációs tanácsadásra kerül sor a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában.

Szombathely visszavár 2012-ben is! Dr. Puskás Tivadar polgármester közleményben invitálja azokat az érdeklôdôket a 2012-ben ismét megrendezendô szakmai fórumra, ahol a cégek jövôbeli munkatársakat szeretnének toborozni. A régió gazdasági fellendülésének elôsegítése végett a megyeszékhely öt legjelentôsebb vállalkozása, a BPW, a

Új innovációs pályázatok ELSÔ KÖRBEN KÖZEL 14 MILLIÁRD FORINT ÁLL RENDELKEZÉSRE Az Új Széchenyi Terv részeként hirdette meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelôje azt az öt konstrukciót, amelyek 13,4 milliárd forintot biztosíthatnak a pályázóknak. A piacorientált kutatási – fejlesztési tevékenységek támogatása csak a közép-magyarországi régióban kínál lehetôségeket. Az ország más területei e kiírásból kimaradtak. A másik négy felhívás is meghatározott, speciális köröket érint. Április közepétôl lehet pályázni az „EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása” – címû programra, amely egymilliárdos keretösszegével a kis- és

középvállalkozások ösztönzését kívánja szolgálni. A többi három konstrukció pályázatainak benyújtására május másodikától lesz lehetôség. A „K+F+I ernyôprojektek az innovációs járulék fizetésére kötelezett vállalkozások projektjeinek támogatása” – tartalmú konstrukció hatmilliárd forintot tartogat tarsolyában. Az „Ösztönzés az FP7 keretprojekthez és egyéb közös EU-s kezdeményezésekhez való magyar részvétel támogatása” – elnevezésû felhívás az uniós kutatásfinanszírozási programokhoz benyújtott projektek elôkészítését és szerzôdéskötését támogatja, 200 millió forintos állományával. Az „Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar

részvétel támogatására tárgyú pályázathoz” – mottó alatt a magyar részvételû, FP7-be benyújtott projektek maximális intenzitásig történô kiegészítô támogatását célozza meg. Ugyancsak 200 millió forintos keretösszegig. Az NFÜ közleménye szerint a pályázatok értékelésénél az Új Széchenyi Tervben megjelölt fô ágazatok, a mobilitás és jármûgyártás, a logisztika, az egészségipar, az infokommunikáció, az energetika és környezetvédelem kiemelt figyelemben részesül majd. A pályázati rendszer új vonásaiként a feltételek egyszerûsödtek, az adminisztrációs terhek pedig csökkentek. Az innovációs pályázatok további részletei a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a MAG Zrt. honlapjain tanulmányozhatók.

Delphi, az EPCOS, a JABIL és az LuK cégérû gazdasági egységek a következô esztendôkben közel 2500 munkatársat kívánnak foglalkoztatni. Közöttük mérnököket és mûszaki felsôoktatásban végzett szakembereket. Az április 28-ai rendezvény szervezôi a Városháza nagytermében várják a fiatalokat.

IMPRESSZUM KIADÓ:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9700 Szombathely Honvéd tér 2. FELELÔS KIADÓ:

Kovács Vince SZERKESZTI: a VMKIK Szerkesztôbizottsága A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE:

Kiss Sándor TAGJAI:

Bukvai Albertné, Cseri József, Fekete Lajos, Kalmár Attila ÚJSÁGÍRÓ:

Bódizs Mária SZERKESZTÔSÉG: 9700 Szombathely Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356 Fax: 94/316-936 E-mail: vmkik@vmkik.hu, www.vmkik.hu A VMKIK tagjai körében ingyenesen terjesztve ISSN: 2061-4489


4. 3.

2012. ÁPRILIS

FÓKUSZBAN A KAMARAI REGISZTRÁCIÓ

Kereszttûzben az építményadó Vállalkozások ÚJFAJTA PÁRBESZÉD SZÜKSÉGES A VÁROS ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTT A szombathelyi önkormányzat elôzetes egyeztetések, illetve hatástanulmány nélkül az idén januártól drasztikus mértékben emelte meg az építményadó mértékét. A példátlan döntéssel szemben markáns bírálat bontakozott ki az érintettek részérôl, s hét szakmai érdekképviseleti szervezet, valamint a vasi kamara vezetôi a polgármesterhez és a település közgyûléséhez eljuttatott levélben tiltakoztak a rendelet ellen, – kérve az adótétel mérséklését. A VMKIK Elnöksége pedig konzultációs fórumot hívott össze a vállalkozások mûködôképességét ellehetetlenítô helyzet rendezése végett. A kamara vezetôi és a megjelent vállalkozók érvekkel felvértezve érkeztek az újfajtának ígérkezô párbeszédre. Az önkormányzat képviseletében Molnár Miklós alpolgármester vázolta fel a helyi adóteher növelésének hátterét. A közgyûlés részérôl dr. Ipkovich György, Németh Kálmán, Gyebrovszky János és Balassa Péter vett részt és szólalt fel a tanácskozáson. Az esemény házigazdája, Kovács Vince az egybegyûlteket köszöntve foglalta össze az építményadó 40–70 százalékos emelése nyomán kibontakozandó súlyos következményeket. A kamaraelnök szerint Szombathely önkormányzatának bevételnövelô kényszerintézkedései során a helyi adóbevételeket produkáló vállalkozások mûködôképességének veszélyeztetése nem lehet cél. Az óriási pluszterhek befagyaszják a fejlesztéseket, s elriasztják a várostól a befektetôi csoportokat. Sôt, a letelepedett cégek körében is távozási folyamat indulhat el. Elgondolkodtató, hogy a mostani szabályozás éppen a magas hozzáadott értékeket termelô, s a legjelentôsebb létszámot foglalkoztató cégeket sarcolja meg. Azon társaságokat, amelyek a fejlesztésekben élen jártak, és kapacitásaikat bôvítették. A spekulációs céllal vásárolt földterületek tulajdonosai viszont mentesülnek e tehertôl. A VMKIK elnöke, a tiltakozó levelet aláíró szervezetek vezetôinek nevében is azt indítványozta,

hogy sok helyi vállalkozás „koporsójába utolsó szeget ütô” építményadó, jelentôs csökkentésével egyidejûleg a telekadó hozza be a város költségvetésébe a hiányzó összegeket. Hangoztatván, hogy az érdekképviseletek nem egy új adó bevezetését indítványozzák, hanem az igazságosabb és egyenletesebb teherviselés szellemében, a horribilis mérték leszállításának lehetôségére világítanak rá. Kovács Vince kérte, hogy a szombathelyi önkormányzat vizsgálja felül tavaly decemberi döntését, s az reális érveket átgondolva fontolja meg a szükséges változtatásokat. Az év második félévében az építményadót függessze fel, s a mértéket illetôen jusson kompromisszumra az érintetteket tömörítô szervezetekkel. Cseri József pedig azt hangsúlyozta az összejövetelen, hogy elérkezett az idô az önkormányzat és a vállalkozók közötti újfajta párbeszédre. A közös gondolkodás ugyanis mindkét fél számára csak

Majd kifejtette, hogy évközben új adónemet szabad bevezetni, de a meglévôk módosítására a törvény nem ad lehetôséget. A gazdasági szféra szereplôi által kifogásolt önkormányzati rendelet védelmében pedig feltárta a város, elôzô ciklusból örökölt pénzügyi gondjait, melyek hatására kényszerült a vezetés adóemelésre. Hangoztatva, hogy egy település fizetésképtelensége mindenki számára csak károkkal járna. Elkerü-

elônyöket hordoz. Elmúlt az idô, amikor elôzetes hatástanulmányok nélkül, a vállalkozók érveinek meghallgatása nélkül lehet a gazdasági életet nagymértékben befolyásoló döntéseket hozni helyi szinten. A fórumot levezetô kereskedelmi tagozati elnök kijelentette, hogy a rendezvény nem a számonkérés, hanem a nehézségekre való figyelemfelhívás céljával jött létre. A vállalkozók vállára halmozottan rakodó terhelések ugyanis az ingerküszöb határán mozognak. Molnár Miklós alpolgármester mondandója elején leszögezte, hogy akár a másik oldalon, a vállalkozók között is ülhetne, így problémáikat közelrôl ismeri.

lése tehát alapvetô érdek, ezért a közgyûlés vita nélkül szavazta meg az indítványt. Németh Kálmán súlyos hibának ítélte a vállalkozókkal történô egyeztetések elmaradását, ugyanakkor bejelentette, hogy a szocialista frakció is megszavazta a kényszerintézkedést. Ugyanakkor az építményadóból befolyó 350 milliós többletbevétel nem képes megoldani a pénzügyi helyzetet. Az egykori alpolgármester megítélése szerint a kiszámíthatatlanság mélyülése miatt, fájdalmas esztendôk elé néz Szombathely. A tanácskozáson Kuglicz Attila élhetôbb város, és vállalkozóbarát helyi politika megteremtését szorgalmazta. Elmondta, hogy évtize-

des problémák maradtak megoldatlanul, melyet a parkolási rendszer, a beruházások elmaradása, a terület besorolások hiányosságai tetéznek. Fekete Lajos a párbeszéd során kardinális feladatként említette meg a befektetôk hatékonyabb menedzselését. Dr. Ipkovich György úgy fogalmazott, hogy az adóbevételeket a vállalkozások „hízlalása vagy szaporítása”, illetve letelepedésre ösztönzése révén lehet fokozni. Az európai országok befektetôi számára azonban Szombathely elveszítette vonzerejét. Ha a porpáci reptér felépülne, s a város által vásárolt 600 hektáros terület ipari parkként mûködne, fordulna a kocka. A Vasi Vendéglôsök Klubjának képviselôi arra hívták fel a figyelmet, hogy Szombathelyen az építményadóra sok egyéb apró teher rakódik rá. Koledics János pedig egyebek között azt hangsúlyozta, hogy ha manapság valamelyik cég beruház, az építményadó miatt rövid idôn belül, kényszerûen megvásárolhatja saját tulajdonát. Magyar Miklós a feketegazdaság felszámolásában százszor annyi bevételt lát, mint a tisztességes vállalkozókat sújtó terhek növelésében. A fórumon panaszként hangzott el, hogy bár a vállalkozások a város kasszájába adóznak, az önkormányzat a beruházások megvalósításakor, illetve szolgáltatások vásárlásánál elfeledkezik e tényrôl, s nem segíti boldogulásukban a helyi gazdaság szereplôit. A fórum végén a párbeszéd folytatásában, s az építményadó sorsának májusi önkormányzati közgyûlésen történô rendezésében állapodtak meg a felek egymással.

Szomszédolás a REGIONET zászlaja alatt A REGIONET aktív projekt kôszegi kistérségi platformja különös figyelemmel fordul a szakmai utánpótlást biztosító diákság szakmaszeretetének erôsítésére. E törekvés jegyében kelt útra a vállalkozók és cégeik berkeiben gyakorlati képzésben részesülô diákok csapata, hogy az osztrák szakképzés jel-

legzetességeivel közeli ismeretséget kössenek. A tapasztalatszerzô látogatás elsô állomásán Krumbach településen a KFZ Lukerbauer autószalonjában és szerelôcentrumában, majd a Tischlerei Geyer asztalosüzemében térképezték fel a munkahelyi iparos oktatást. Az osztrák duális rendszer

struktúrájába pedig KR Johann Ostermann kormánytanácsos, az Alsó-ausztriai Gazdasági Kamara részérôl engedte betekinteni a fiatalokat. Akik érzékelhették, hogy az osztrák szisztéma a vállalkozók és a diákok számára egyaránt kedvezô. A magasabb pénzügyi juttatásokon felül a szakmunkástanulók társadalmi megbecsülése is irigylésre méltó. A szakmai élményekkel teli program végén a szakemberjelöltek a Kletter kalandparkban vigadhattak. A másik márciusi vizit a térségi vállalkozók és polgármesterek körében zajlott. A kétnapos esemény során az energiaházaktól kezdôdôen a házi sajtüzemen keresztül a csokoládé manufaktúráig széles skálán mozgott a helyi termékek piacfejlesztésének tanulmányozása Joglland vidékein. A Tanno Produkte rendszer egymásba fonódó láncolatában a fenyôfa alapanyag sajátságos hasznosítási formáit felölelve bontakozott ki az energiaházak, natúr

bútorok, virágkompozíciók, kozmetikumok, a gyógynövényféleségek és egyéb szolgáltatások átfogó, helyi termék rendszere. Biohofkaserei Krogger sajtkészítô gazdaság, valamint a Felber Schokoladen manufaktúra is termelésében elsôsorban helybeli alapanyagokat használ fel. Ahogy a Joglland utalvány is népszerû a vásárlásoknál. Az „Erôk országa” több ezer négyzetméternyi kiállítótere az attrakcióteremtés zseniális példája. St. Jakob kis települése a világ erôinek képzeletgazdag, látványos felvonultatásával évente harmincezer látogatót vonz, s az egykori istállóból kialakított kulturális intézmény szomszédságában szolgáltatások sora épült ki. Étterembôl is három fogadja a betérô turistákat.

alapítása Ausztriában A szomszédos ország gazdasága a vállalkozási lehetôségek optimális helyszínének számít – derült ki a REGIONET aktív projekt tájékoztató rendezvényén, a kamara székházában. A jelentôs számú érdeklôdô elôtt szakértôk világították meg az ausztriai cégalapítás, s mûködtetés piaci és jogszabályi ismereteit, az osztrák adózási és vállalkozási szabályokat, a telephely létesítésének feltételeit, a partnerkeresés célszerû formáit, valamint a határon átnyúló együttmûködések támogatási forrásait. Az Európa szívében fekvô Ausztria vonzó regionális székhely, hiszen a kontinensbeli piacokhoz ideális hozzáférést biztosít. Hosszú távú üzleti potenciált biztosít, hogy 340 multinacionális cég központja telepedett le az országban, ahol 14 ezer diplomata dolgozik. Ügynökségek, nemzetközi szervezetek sokaságát lehet fellelni. Bécs pedig konferenciavárosként éli mindennapjait – ajánlotta

az osztrák piaci hátteret a magyar vállalkozók figyelmébe Mag. Peter Löschl. Az Austrian Business Agency képviselôje azt is elárulta, hogy bár „szomszédunk” turizmusból él, gazdaságának szerkezete magas fokon iparosodott, s komoly innovációs erôvel bír. A szabadalmak és a fejlesztések száma messze meghaladja Európa átlagát. A klaszterek és az egyetemekkel kapcsolatot tartó 21 kompetenciaközpont a fejlôdés generálóiként mûködnek. Ausztria vállalkozóbarát környezetében a nyereséget az állam mérsékelten adóztatja. Ugyanakkor makulátlan az ország infrastruktúrája, stabil jogrendszere, továbbá a betegbiztosítás rendszere és a szociális biztonság stabil helyzetet garantál. A bérek magasak, de a humán tôke kiváló képzettségû. A duális képzés eredményei, valamint a rengeteg kutatómunkát végzô szakfôiskolák tudásbázisa büszkeséggel tölti el az osztrákokat, akik magas életminôségre jutottak. Akinek az ausztriai lehetôségek megnyerték tetszését, és saját társaság alapításán töri a fejét, érdemes az elsô kontakt- címet, az ABA-Invest in Ausztria társaságot felkeresni. Az ingyenes segítségnyújtással szolgáló Osztrák Állami Befektetési Ügynökség a bolygó 29 pontján rendelkezik irodával, így például Tokióban és NewYorkban is. A magyarországi képviseletvezetô, Berényi Ferenc a

szombathelyi összejövetelen elmondta, hogy tanácsaikkal támogatják, hogy a cégek megvethessék lábukat Ausztriában, de a napi problémák megoldásában is lehet az Osztrák Köztársaság tulajdonában lévô szervezetre számítani. Székhely és ingatlanok keresésében, az üzemalapítás és mûködtetés folyamatában, a munkaés adójogban való eligazodásban, s partnerkeresésben. Az ABA 1982 évi megalapítása óta 6,247 milliárd euró befektetést hozott Ausztriába, mely közel 44 ezer munkahelyben is megtestesült. Tavaly 183 külföldi vállalat letelepedésénél töltött be tanácsadó szerepet. A munkatársak méltán örülnek annak, hogy a világ 181 befektetésösztönzô társaságának listáján az elsô helyre került. A tôkevonzó tanácsadásban a REGIONET rendezvény résztvevôi is részesülhettek, hiszen Mag. Lonyai László, a GARANTIE Wirtschaftstreuhandgesselschaft m.b. H vezetôje, Mike Roland adószakértô, valamint dr. Gállfy Tibor ügyvéd az osztrák adó- és vállalkozási jog jellemzôit tette

górcsô alá. Ismertetve a cégalapítás formáit, a telephelyek létesítésének szabályait, a vállalatalapítási tudnivalókat, az adózás kötelezettségeit, s a kiküldetések helyes lebonyolítását. Kitérve a magyar vállalkozók ausztriai megbízásainak teljesítési rendjére is. Bár a szabad munkaerô-áramlás lényeges áttörést hozott a lehetôségek kiaknázásában, a feltételek más területeken való szigoródásával számolni kell. A bér és szociális dömping ellen életbe léptetett csomagot mind a munkavállalók, mint a vállalkozások szempontjából célszerû áttanulmányozni. Különösen a minimálbér, a szabadságigény, a munkaidô feljegyzések, a bérpapírok, s a ZKO3 nyomtatvány szempontjából. Amennyiben egy cég hosszabb távon szeretne Ausztriában tevékenykedni, bölcsebb osztrák cégalapítást választania – hangzott el a gyakorlati tapasztalatokon alapuló javaslat. A szabályokban elbúvó apró hibalehetôségek miatt pedig szinte nélkülözhetetlen tanácsadó megbízása, hiszen általa súlyos bírságok kerülhetôk el. Másfelôl az egyes vállalkozási formák között lényeges adózási különbségek léteznek, amelyek következményeit elôre kell számba venni. A fórumon szó esett az iparûzési, illetve a mûködési engedélyek megszerzésének feltételeirôl, valamint a cégvásárlás elônyeirôl és buktatóiról. A határon átívelô vállalkozási együttmûködés kibontakoztatása végett pedig a tanácskozáson osztrák cégek vezetôi számoltak be a követésre érdemes példákról.


4.

2012. ÁPRILIS

KAMARAI KRÓNIKA

Szent György-napi forgatag Egészségturisztikai látkép a határ mentén ELSÔ ÍZBEN MUTATKOZOTT BE AZ „ERDEI ÍZKAVALKÁD”

Az immár négy esztendôs Tourist-Net projekt történetére visszatekintve a „Határtalan turizmus” mottó helytállónak bizonyult. Az osztrák és a magyar partnerek egyebek között információs és workshop rendezvényeken, kölcsönös látogatásokon, valamint kulturális kapcsolatépítéssel, interaktív, közös kiadványokkal, illetve programcsomagok sokasága révén fejlesztették a határtérségek idegenforgalmát – összegezte az eseményeket Kiss Sándor projektmenedzser a Bükfürdôn megrendezett konferencián. Josef Sagmeister a Burgenlandi Gazdasági Kamara turisztikai szakosztályának munkatársa a határtérségek évszázados hagyományait emelte ki köszöntôjében. Megemlítve, hogy Tarcsafürdô és Bükfürdô a terápiás kezelések terén már az 1980-as évek óta tapasztalatokat cserél egymással. A tanácskozáson dr. Németh István a Magyar Fürdôszövetség társelnöke az egészségturizmus magyarországi helyzetét elemezte, majd a „szomszédok” legnevezetesebb fürdôfejlesztései kerültek reflektorfénybe. A Kárpátokkal övezett medence, irigylésre méltóan tûnik ki az ENSZ által készített termálvízforrás térképen. Magyarország területének hetven százalékán található e természeti kincs, amely a gazdaság számára is hatalmas kitörési lehetôségeket tartogat – mutatott rá a kiaknázatlan értékekre a szakmai szövetség egyik irányítója, aki egyben a Büki Gyógyfürdô vezérigazgatója.

»

»

Franz Perner, Kiss Sándor és Josef Sagmeister az elôadáson

sek turisztikai felkészültségének fehér foltjai. Németh István szerint az adottságokat a szakemberek felkészültsége nem képes követni, ezért még kialakításra vár az üzleti elvárások szerinti képzés. Hátráltatja a kibontakozást a magán és az állami szféra közötti bizalmatlanság. A turisztikai törvény megszületésére évek óta vár a szakma, mely berkeiben az innovációs támogatások területén is lemaradás tapasztalható. A Nyugat-Dunántúlon elsôsorban a termékek pozícióinak javítására kell sok energiát fordítani, hogy a tartózkodási idô hosszabbodjon, a szezonalitás csökkenjen, a vendégek fajlagos pénzköltése fokozódjon. Emellett a minôség emelésérôl és az élômunka lehetôségeinek kihasználásáról sem szabad az ágazat szereplôinek megfeledkezniük. A kereslet élénkítésével, a termékfejlesztésekkel, nemzetközi megjelenésekkel, s innovációval pedig a szolgáltatási piacot szükséges jobb helyzetbe hozni. Ahol a magyarországi specialitások önálló arculatot öltve sikerre számíthatnak. Komoly feladatok hárulnak az önkormányzatokra is. A települések irányító testületei akkor len-

Dr. Németh István a Magyarországi Fürdôszövetség elnökének tájékoztató elôadása a magyarországi gyógyfürdôk helyzetérô

A termálvíz, a természetes ásványvíz, a gyógyvíz, az ívó kúrák vize, továbbá a szénsavas, a hidrogén karbonátos, a kloridos, a szulfátos, a kénes, a jódos, a bróntartalmú, a radonos, a fluoridos vizek gazdagsága olyan bázis, amelyre az ország fejlôdése ráépíthetô. NyugatDunántúl kiváló földrajzi adottságait tetézendôen, a kínálat folyton erôsödik, hiszen bôvítések és korszerûsítések sora zajlik a fürdôkben és a környékükön mûködô szállodákban. Hazánk leglátogatottabb városainak mezônyében foglal helyet Bük, Hévíz, Sopron, Sárvár és Zalakaros. E régió természeti adottságai, szálláshely kapacitása, vendégszám statisztikája erôsségként vehetô számba. Ám a kidolgozatlan és koordinálatlan vonzerôk, a lassan csordogáló információs csatornák, a közlekedési infrastruktúra elmaradottsága éppúgy gyengíti az ágazat versenyképességét, mint a regionális hovatartozási szemlélet hiánya, a települé-

díthetik fel a helyi idegenforgalmat, ha komplex fejlesztésekben képesek gondolkodni. Beleértve a szálláshelyek kialakítását vagy bôvítését, a szabadidô tartalmas eltöltésérôl gondoskodást, valamint a piacbarát környezet megteremtését. E törekvések valóra váltásában a kistérségi együttmûködések, illetve a TDM szervezetek jelentôs segítségeket nyújthatnak. Németh István úgy véli, a gyógyvíz kincs a hungarikumok zászlóshajójává válhat, a magyarországi különleges kínálat pedig domináns helyzetbe kerülhet Európa piacán. S hogy e piac milyen színpompásan virágzik az osztrák– magyar határ mentén is, azt a konferencia elôadói képsorokkal bôségesen illusztrált prezentációikkal jelenítették meg a szakmai közönség elôtt.

Burgenland egészségturizmusának jellemzôit Dietmar Lindau, a Bad Tatzmannsdorf fürdôigazgatója elevenítette fel. A nyolc érintett település napi látogató száma dinamikusan növekedett. A vendégek háromnegyed része Ausztriából, s fôként Bécs környékérôl érkezik. Az egészségturizmus és a wellness viszonylatában csupán nyolc százalék a külföldiek aránya. A tartomány turizmusát északon a száz esztendôs Fertô tó hagyományai ölelik át. Közép-Burgenland a „Napfény országa”, délen viszont az „Élménytérség” helyezkedik el. A szakember lelkesen és büszkén mesélt e fürdôhálózat minden láncszemének történetérôl, specialitásairól, látogatottságáról és fejlesztéseirôl. Egyebek között az 1621-ben létrehozott Bad Tatzmanndorfról, ahol napjainkban a település 1300 lakosa a turizmusból él. Az Eszterházy család által alapított Sauerbrunn paradicsomáról, a rehabilitációra szakosodott Rust vonzásáról, a nemzeti parkkal is rendelkezô St. Martin Therme & Lodge világáról és a legújabb létesítményrôl, a Loipersdorf Jennersdorf Terme különlegességeirôl. Vancsura Miklós a Sárvári Gyógyfürdô Kft. ügyvezetôje örömmel számolhatott be azokról a hatalmas ívû beruházás-sorozatokról, amelyek a városi önkormányzat nagyvonalúságának, valamint uniós forrásoknak köszönhetôen varázsolják el a fürdôzôket. Az idén júniusban például négyhektáros kalandpark nyitja meg kapuit. A Szigetköz gyöngyszemeként emlegetett Lipót Termál- és Élményfürdô vezetôje, Pannonhalmi Petra a „Természetben egészségesen” – mottójú, egyedi vonásokkal rendelkezô létesítmény fejlôdésébe engedett betekintést. A Kis-Balaton fôvárosába, Zalakarosra pedig Jámbor Tímea a település kommunikációs és marketing vezetôje, valamint Katus Attila, a város egészség nagykövete kalauzolta a konferencia résztvevôt. A képzeletbeli utazáson a népszerû fürdô jellemzôin kívül az aerobic bajnok életmódváltó programjai is feltárultak. Az információkban bôvelkedô eseményen a magyarországi turisztikai kártyarendszerek is szóba kerültek. A Chrome Kft. képviseletében Szabolcs Zoltán ismertette a konstrukcióikat. Közülük a Bükfürdô Card és a Sárvárfürdô Card nemrégiben bevezetett változatait is. Az osztrák és a magyar vendégeket búcsúzás elôtt a Pannon Helyi Termék Klaszter termelôinek egy csoportja házias ízkülönlegességekkel bûvölte el.

Az idôjárás az idén nem fogadta kegyeibe a Szent György napi vásározókat. Bár a szombati munkanap délutánján már megindult a látogatók áramlása a Vasi Múzeumfaluba, a vasárnap délutáni esôáradat véget vetett a vigalomnak. Pedig a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által immár 16. alkalommal megrendezett látványosság a kézmûiparosok valamint a családi kistermelôk portékáinak színejavát vonultatta fel, s a kínálat a natúr- és biotermékekkel is kiegészült. Sôt, a Pannon Gasztronómiai Élmények projektnek köszönhetôen, elsô alkalommal az „Erdei ízkavalkád” is helyet kapott a választékban.

Az erdôk világát idézô, s a programba bekapcsolódott éttermek étlapjain megjelent ínyencségek népszerûségét a vásár közönsége is tesztelhette. A termékcsomag fejlesztés gyöngyszemeinek gasztronómiai utaztatásában a Pannónia Étterem, a pásztor Csárda, a

kácsmester fiával Hegyi Máté Zsomborral együtt szorgoskodott a múzeumfalusi vendégek kiszolgálásában. A medvehagymás tejföllel leöntött dödöllének nincs párja – jelentette ki egy idôsebb úr, majd hozzáfûzte: – gyerekkoromban ezen az ízen nôttem fel, de manapság már csak a vásárokon élvezhetem az egykori ízt. Az ôrimagyarosdi Ôrség Vendégház és Étterem ugyan állandóan szolgál ezen ôsi étekkel, de e népi eledel szabad levegôn, a kézmûvesség és a táj egységében válik utolérhetetlenné. A családi vállal-

Mediterrano Étterem és Pizzéria, a Hotel Claudius, az Ôrség Vendégház és Étterem, valamint a lukácsházi Biotájház vállalt szerepet. Ezen menü sorokban a helyi alapanyagok felhasználásával késztett,

kozás gyakran jár vásárokra, s ilyenkor 50 kilogramm alapanyag összegyúrásából formálódik a közkedvelt tészta. Elôállítása viszont Máté testi ereje és szakmai tudása nélkül számukra elképzel-

hagyományôrzô, tájjellegû ételek is sikert arattak. Például a vasi dödölle, medvehagymás tejföllel, az erdei gombás szarvas ragu, a fácán erôleves fürjtojással, a vasi paprikás rösztivel, a hajdina málé, s a vargányakrém leves. „Telitalálatnak tartom a Pannon Gasztronómiai Élmények projekt létrehozását. Az eddigi kalandozásokból szakmailag sokat lehetett tanulni. A szlovén-magyar határtérséget feltérképezve nem csupán e terület konyhamûvészetbôl kaphattunk hasznosítható ismereteket, de a mesterszakácsok és pincészetek ismertetôi régi-új világot tártak fel. Az egykori receptek termékfejlesztésre ösztönözték a program részeseit. A helyi termelôktôl beszerzett alapanyagokból összeállított tájjellegû ételsorok izgalmas újdonságokat varázsolhatnak az étlapokra” – mondotta Hegyi Vilmos, aki sza-

hetetlen. Az ifjú szakács mozdulataiban, tekintetében, elkötelezettségrôl árulkodó szavaiban szakmaszeretet tükrözôdik, – garantálva a gasztronómiai élmények továbbörökíthetôségét. A Pannon Gasztronómiai Élmények projekt partnerszervezete a Pannon Helyi termék Nonprofit Kft. tíz, egységes megjelenésû standdal hívta fel magára a látogatók figyelmét. Portékáik pedig színes kínálatukkal ugyancsak vonzották a vásárlókat. A kôszegszerdahelyi kerámiák, a fertôhomoki zöld dió befôttek és lekvárok, a kávási bio csírák, a zalaháshágyi méhészeti termékek, a zalaszentlászlói

csuhéból fonott figurák, a gelsei fatálak, a szombathelyi kézmûves és ajándéktárgyak, a nagytilaji sajtok, valamint az albertkázmérpusztai kézmûves csokoládék reprezentálták a helyi jellegzetességeket. A vásári „dinom-dánomban az árusok is jól kitettek magukért. Az ôrségi pálinka, a kemencés lángos,a házi rétesek, a langalló, a kecskesajt, illetve a hatalmas darabokban elôállított sajtínyenségek éppúgy vonzották a sokadalmat, mint a lekvárok, a mézeskalács, a kolbász király birodalma, a juhtúrós lepény, a kemencében aszalt szilva, a frissen grillezett fahéjas, avagy a pálinkában párolt aszalt gyümölcsök, a mézfajták és a borféleségek sora. A Budapestrôl származó exkluzív édességek szemet gyönyörködtetô kirakata ugyancsak kóstolásra csábította az arra sétálókat. Különösen a szarvasgombával és tokaji aszúval töltött formák, a fekete erdô golyó, vagy az erdei gyümölcs desszertek, amelyek cukor és liszt nélkül, kizárólag aszalt gyümölcsökbôl és olajos magvakból készültek. A Pécs közeli Romonya savanyúságkollekciója nemcsak szépséges köntösbe öltözött, hanem aki a kínáló tálból megízlelt egy-két falatot, érzékelhette, hogy a standon „szem, s száj ingere” található. A Gölöncsér házaspár büszke arra, hogy kézkezû munkájuk alkotását látványosnak és ízletesnek tartják a látogatók. Elsô ízben, az ismertebbé válás reményével jöttek Szombathelyen, s olyan unikumokat is magukkal hoztak, mint a bor-, vagy a pitypang zselé. A Szent György napi forgatagban az esztergomi gyapjúfeldolgozással foglalkozó házaspárt a törzsközönség már kedves ismerôsként üdvözölheti, hiszen Németh László természetes alapanyagú portékáival 2006-ban nyerte el a kamara Céhkorsóját. Az idén a régi kollekció mellett a mosható pelenkanadrággal keltették fel a vásárlók figyelmét. A kötött gyapjú csecsemôruha öntisztító, izzadásmentes, a baba bôrének krémezését szükségtelenné teszi, s textil vagy eldobható betétekkel használva ideális viselet. Debrecenbôl könyvárus Tradícióôrzô ruhaköltemények, míves bôráruféleségek gazdagították a kézmûves ünnep kiállítóinak tárházát. A standok cégérei bizonyították, hogy messzi földön híres e vásár. Sepsiszentgyörgyrôl hímzett, horgolt terítôkkel, Székelyudvarhelyrôl Bocskai kabátokkal, kalapokkal, s a magyar népi viselet múltidézô ruhakölteményeivel keltek útra, de a gasztronómia élvezôi a sepsiszéki kürtôs kalácsot is megkóstolhatták.


4. 5.

2012. ÁPRILIS

KAMARAI FÓRUM

A kamarai regisztráció folytatódik TÖBB EZREN HIÁNYOZNAK Vas megyében, kamarai regisztrációs kötelezettségének közel 14 ezer vállalkozás tett eleget. Holott a hatósági adatok szerint 20-21 ezer gazdasági egység jelentkezése várható. Bár a törvény által elôírt határidô március elsejével lejárt, a hiányosság pótlása még elvégezhetô. Az április eleji nyilvántartások szerint tehát megyeszerte az érintettek 69 százaléka regisztráltatta vállalkozását. Közülük a térségi központok ügyfélszolgálatait 1747 fô kereste fel. Az elektronikus formát pedig 6100 cég választotta. A regisztráltak 80 százaléka tett eleget a kamarai hozzájárulási fizetési kötelezettségének. Az adatok rögzítését követôen a kamara munkatársai kiküldik a

regisztrációs számokat és az igazolásokat. Továbbá kiszûrik a kitöltött adatlapok hibáit. Párosítják a regisztráció és a hozzájárulás fizetés tételeit. Páratlanság esetén felhívják az ügyfelek figyelmét a pótlásokra. A VMKIK a cégnyilvántartás, valamint az egyéni vállalkozói adatbázis birtokában saját regisztrációs nyilvántartását összeveti a hatósági dokumentumokkal. Az ütköztetés által fény derül a nyilvántartásba vételüket nem kezdeményezett gazdálkodó szervezetek kilétére. Kötelezôen nyújtandó szolgáltatásokat is biztosít a regisztráltak számára a vasi gazdasági önkormányzat. Így a kamara székházában elérhetô adó-, pályázati- fogadóórákon kívül a kistérségi központokban rendezendô fórumok révén kerül közelebb a VMKIK a vállalkozásokhoz.

Szoros kamarai együttmûködés a területfejlesztésben A Vas Megyei közgyûlés április 25-ei ülésén napirendre tûzte a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének tüzetes megismerését, valamint a területfejlesztésrôl és területrendezésrôl szóló, hatályos törvény szerinti együttmûködés lehetôségeinek feltérképezését. Kiss Sándor, a gazdasági önkormányzat fôtitkára elôadásában a gazdaságfejlesztés és a területrendezés közös feladataira is rávilágított. A közgyûlési tájékoztatást megelôzô héten a Megyeháza területi tervezési és területfejlesztési bizottsága, ugyancsak Kiss Sándor beszámolóját alapul véve tanácskozott a kooperációs csatornák feltárásáról, és a területfejlesztés koordinálásáról. A történeti áttekintésben a kereskedelmi és iparkamarák, mint köztestületek 1994 évi megalakításától kezdôdôen, a kézmûves kamarák beolvadását és az önkéntes tagság bevezetését eredményezô ezredfordulós eseményeken keresztül, a gazdasági szervezetek kötelezô kamarai regisztrációjának idei feladataiig feltárult a szervezet múltja és jelene. Az érdekérvényesítô és szolgáltató VMKIK tevékenységében a hitelesség, a határozott gazdaságpolitikai szerepvállalás, illetve a vállalkozások versenyképességének növelése domborodik ki, - élvezve a vállalkozók bizalmát.

A közgyûlés tagjai értesültek a kamara stratégiai céljairól is, melyek az érdekérvényesítésben, a gazdasági tevékenységek infrastrukturális fejlôdésének elômozdításában éppúgy megtestesülnek, mint az átfogó gazdaságfejlesztési-, stratégiai döntések elôkészítésében történô részvételben, illetve az uniós tagságból eredô szakmaspecifikus tájékoztatásban és képzésekben, továbbá a gazdaságfejlesztési- és szervezési feladatokban. E struktúrában a kamarai rendszer köztestületi jellegének kibontakoztatása is meghatározó jelentôségû. Kiss Sándor az összejövetelen részletesen elemezte a kooperáció szempontjából alapvetô fontosságú, szóban forgó 1996. évi XXI. törvény nyomán jelentkezô gazdaságfejlesztési közös feladatokat, majd a kötelezô kamarai regisztrációról nyújtott felvilágosítást, s beszélt a középvállalati szféra megerôsítésének jelentôségérôl. A kamarai önkormányzat képviseli a gazdaságot a közigazgatási szerveknél, részt vesz a helyi döntések elôkészítésében, opponálja a gazdaság számára elônytelen terveket, projekteket kezdeményez, s erôteljes térségi lobbi erôt képvisel. Amennyiben többszereplôssé válik a területfejlesztés és a gazdaságszervezés folyamata, célirányosabb és szervezettebb lehet a gazdaságirányítás decentralizált folyamata. Az újfajta együttmûködés tehát mindkét fél érdekeit szolgálja.

Tíz éves a Széchenyi Kártya A Széchenyi Kártya Program hitelkihelyezése elérte az ezermilliárd forintot. Egy évtizede indult a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott konstrukció, amely fennállása óta a gazdaság szereplôinek igényeit mind tökéletesebben kielégítve, családdá nôtte ki magát. S a hiteltermékek forgalmazásába egyre több pénzintézet kapcsolódott be. Ünnepelnivaló tehát akad bôven. Az országjáró rendezvény szombathelyi állomásán, május 24-én a KA-VOSZ Zrt., valamint a kamara és a VOSZ megyei szervezeteinek, illetve az érintett pénzintézeteknek a vezetôi nyilvános rendezvényre várják a vállalkozókat. Ahol nemcsak a kártya története elevenedik fel, hanem a napjainkbeli eredményekrôl és jövôbeni tervekrôl is szó esik majd.

Stabil, takarékos gazdálkodás A vasi kamara tavalyi tevékenységének, valamint gazdálkodásának áttekintését és értékelését követôen az idei költségvetés regisztráció nyomán szükségessé vált módosítását is elfogadták a küldöttek áprilisi gyûlésükön. A megvitatott dokumentumok az eseményt megelôzô elnökségi ülés jóváhagyásával került a grémium elé. A tanácskozáson az is kiderült, hogy a VMKIK stabil gazdálkodása a takarékosság szellemében, s óvatos optimizmus jegyében zajlott. A kötelezô regisztráció idei bevezetésével pedig változott a kamara szolgáltatási arculata, illetve költségvetésének szerkezete. A gazdasági önkormányzat elmúlt évbeli tevékenységét a stratégiai célkitûzések teljesülése uralta. A változások függvényében, a szolgáltatási bevételek terén jelentkezett csökkenés a kötelezôvé vált térítésmentes rendezvényeknek tudható be. A szakképzés közjogi feladatainak ellátása plusz bevételeket indukálhat. Így a szûkös esztendôben a vártnál kedvezôbben alakultak a költségvetési számok. Az ellenôrzô bizottság megítélése szerint a felesleges pénzköltést mellôzte a szervezet, a gazdálkodás minden szegmensét a takarékosság és az ésszerûség jellemezte. E trend által 5,7 millió forint mérleg szerinti ered-

képesség megtartásához szükséges hazai és uniós támogatások, illetve kedvezményes hitelkonstrukciók elérését információk nyújtásával segítette a szervezet. Ahogy a Széchenyi Kártya Program elemeinek kedvezô konstrukciói is rendelkezésre állnak a kamarai hálózatban. A VMKIK tevékenységének kiemelkedô területe a szakképzés, azaz a közjogi és szolgáltatási feladatok ellátása. Kovács Vince elnök a küldöttek elôtt ismertette az elmúlt esztendô legjelentôsebb eseményeit is. •••

ményre tett szert a szervezet, miközben pénztartalékai is bôvültek, s a pályázati projektekbe visszafordítódtak. A könyvvizsgálói jelentés ugyancsak megbízhatónak minôsítette a kamara 2011. évi gazdálkodását. Amíg az idén jelentôsen bôvültek a térítésmentesen igénybe vehetô szolgáltatások, illetve közjogi feladatok körei, addig a regisztrációs kamarai hozzájárulás sok kérdôjelet felvetô, óvatos optimizmusra ad okot a 2012. esztendei gazdálkodásban. Ugyanakkor e struktúrában a tagdíjbevételek stagnálása is tetten érhetô. Bár a fizetési morál 95 százalékos, a felhalmozódott kintlévôségek értéke megközelíti a kétmillió forintot. Megfontolt, realitáson alapuló, visszafogott lépések sorozata

azonban olyan helyzetet teremthet, amelyben a kamarai székház földszinti részének megvásárlása saját forrásból megvalósulhat. Az irodai helyiségek, valamint az infrastrukturális háttér bôvítését a regisztrációs feladatok ellátása teszi nélkülözhetetlenné, hogy az elvárásoknak megfelelô színvonalon vehessék igénybe a gazdasági élet szereplôi a szolgáltatásokat. ••• A kamara munkájában eddig is komoly súlyt fektetett a vállalkozások szükségleteinek teljesítésére, ám a lehetôségeknek az ország és a megye gazdasági helyzete gátat szabott. A válság pedig még mindig érezteti hatását, így a vállalkozások többsége a felszámolás elkerüléséért, a túlélésért küzd. A küldöttgyûlés elé terjesztett tevékenységértékelésben szerepelt az egyes döntéshozó fórumokon való gazdasági önkormányzati jelenlét szélesítésére törekvés, a szakhatóságokkal történô intenzívebb együttmûködés. A helyi gazdaság fejlôdése érdekében elkészíttetett szakértôi tanulmányok a települési önkormányzatoknak a szakági koncepciók kialakításában nyújtanak alapot. A túlszabályozott és gyakran változó jogszabályi környezetben nehéz eligazodni, ezért a kamara szakmai napok, felvilágosító rendezvények, tanácsadások sorával várja az érdeklôdôket. A verseny-

Az elnökségi párbeszéd során pedig egyebek között elhangzott, hogy a szombathelyi építményadóról rendezett egyeztetô fórum egyik tanulsága, hogy a megyeszékhely vezetésének a közel nyolcezer helybeli vállalkozót a jövôben partnerként, s nem csak adóalanyként érdemes kezelnie. Brumbauer József pedig a pályázati támogatásokból szervezendô országos konferenciák anomáliájára hívta fel a figyelmet. Elfogadhatatlan tendencia, hogy e rendezvényeket a célközönség például napi 168 ezer forint befizetése mellett vehetné igénybe, ugyanis a horribilis ár éppen az érintetteket tartja távol az információszerzéstôl. A rendkívül nagymérvû építményadó emelés rendezése céljából összehívott fórum tapasztalatai a küldöttek eszmecseréjén is felvetôdtek. Többen az érintettek jelentôs részének távolmaradását, s a megjelentek aktívabb véleménynyilvánítását hiányolták. Ugyanakkor az önkormányzat képviselôinek a kamara javaslataira adott válaszát sem tartották kielégítônek. Kuglicz Attila hevesen bírálta a város irányításának elmúlt évtizedeit is. Szorgalmazva az érdekérvényesítés hatékonyabb térnyerését, amely folyamat elindulása a kamarai tagság számbeli gyarapodását, valamint összefogásuk erôsítését igényelné. Sok más felszólaló is egyetértett abban, hogy a megújulást hozó változások érdekében további egyeztetô tárgyalások szükségesek.

Javul a vállalkozók együttmûködési készsége A BONYOLULTABB ÜGYEK TÉRHÓDÍTÁSA JELLEMZI A BÉKÉLTETÔ TESTÜLET TEVÉKENYSÉGÉT A fogyasztási termékekkel kapcsolatos, hagyományos jogviták az elmúlt esztendôben a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület tevékenységének közel ötven százalékát tették ki. A minôségi átalakulás évek óta tartó tendenciájának jegyében egyre jelentôsebb arányban jelennek meg a bonyolultabb jogi megítélést, komolyabb bizonyítást igénylô panaszok – derült ki a testület küldöttgyûlés elôtti beszámolójából. A cipôk, a bútorok, a mobiltelefonok sorában a biztosítások, az utazások is helyet foglaltak, majd a békéltetési eljárások kiterjedtek a gépjármû- és épületszavatosságok miatti nézeteltérések tisztázására, továbbá a pénzintézetekkel összefüggô kifogások kezelésére. Amió-

ta megalakult a különálló Pénzügyi Békéltetô Testület, a vasi ügyszám grafikonja relatív visszaesést, illetve stagnálást mutat. Ami a pénzintézeteket illeti, a testület mûködésében idôrôl idôre problémaként veti fel a fejét hajthatatlanságuk, hiszen a banktitokra hivatkozva, az ügyfél jegyzôkönyvben rögzített felmentése esetén sem hajlandók adatokat szolgáltatni a viták rendezéséhez. Új percsoportként vonult a palettára a parkolási társaságok intézkedéseivel szembeni panaszáradat. Megoldásukat viszont hátráltatja az önkormányzatok által elôírt mûködési normák helyileg jelentôsen eltérô szabályozása. A vasi testület emellett a termékbemutatókon minta alapján történô értékesítések visszásságai ellen is fokozottabb hatósági fellépést és jogszabály szigorítást javasol. A távollévôk között kötött jogügyletek vitái ugyanis egyre szaporodnak.

A tapasztalatok szerint a vasi Békéltetô Testület eljárásainak egy része a felek tárgyaláson kívüli megegyezése miatt szûnik meg, de elôfordul, hogy a fogyasztó áll el kérelmétôl, avagy a bepanaszolt gazdálkodó szervezet elérhetetlenné válik, illetve felszámolás alá kerül. Ritkán a panaszos passzív magatartása idézi elô az ügy lezárását. Tavaly a testülethez eljuttatott 185 ügy közül a kérelmek 26,8 százaléka mutatkozott megalapozatlannak, továbbá 4,9 százalékuk egyezséggel, 30,3% ajánlással és 1,1% kötelezéssel végzôdött. Egyéb okokból pedig 46,9 százalékuk szûnt meg. Az úgynevezett kötelezést továbbra is elenyészô számú gazdálkodó szervezet választja. Vas megyében általános alávetéses nyilatkozatot még egyetlen gazdasági egység sem tett. Ugyanakkor a vállalkozások együttmûködési készsége javul. Gyakran már a fogyasztói kére-

lemre adott válaszlevél révén, tárgyaláson kívüli egyezség születik. Amíg 2010-ben a vállalkozások 14,4 százaléka nem volt hajlandó együttmûködni a békéltetôkkel, tavaly ezen arány 9,7 százalékra csökkent. A testület által meghozott kötelezô döntéseinek végrehajthatósága tekintetében azonban nem ilyen rózsás a helyzet, mivel a panasztevôk az eredménytelenséget érzékelvén olykor passzívakká válnak, ezért a határozatok súlyának növelését, a szankciók körének bôvítését kellene a békéltetés rendszerébe építeni. A vasi Békéltetô Testület jelenleg 29 fôvel látja el feladatait. Közülük tízen rendszeresen, heti gyakorisággal tevékenykednek az eljáró tanácsokban, s átlagosan kilencven napos ügyintézési határidôkkel dolgoznak, – a magasan kvalifikált szakértôi testületi tagokkal együtt.


6.

2012. ÁPRILIS

KAMARAI KRÓNIKA

„A jó szakma felér egy diplomával”!

Az V. Szakma Sztár Fesztiválon 14 vasi diák képviselte megyénket Az összesítések alapján az alábbi kiemelkedô versenyeredmények születtek:

FIATALOK ORSZÁGOS VERSENYE Vas megyei diákok is részt vettek az áprilisi V. Szakma Sztár Fesztiválon, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntôjén Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, a szakképzési rendszer modernizálásának egyik célja a gyakorlatorientált szakképzés megvalósítása, a komplex szakmai vizsgáztatás kidolgozása egy új szakmarendszer kereteiben. A versenyek célkitûzése a gyakorlatigényes, „fizikai" szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerûsítése révén. Ezen törekvést támasztja alá a rendezvény szlogenje is, miszerint: „A jó szakma felér egy diplomával.” A rendezvény folytatásaként dr. Cséfalvy Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkárának szavai rávilágítottak, hogy a gazdasági válságot leginkább azok az országok (lásd Németország, Ausztria) vészelték át az elmúlt években, akik felismerték, hogy a siker a magas szintû szakmai tudás által támogatott értékteremtésben keresendô, ezáltal növelhetô leginkább versenyképességünk. Ennek megvalósítása érdekében támogatja a kormány többek közt a duális képzés megvalósítását. Hangsúlyozta, hogy „Sztár az, aki a piaci többlettudását mindig tudja hozni”, egyszóval törekedjünk arra, hogy alkossunk valamit, hogy legyünk valakik. Ezen törekvés kiváló helyszíne az a rendezvény, ahol számos szakma legkiválóbb tanulói mérik össze rátermettségüket, szakmai felkészültségüket. Stílusosan „Sztárvendégként” lépett színpadra Feke Pál, Junior Príma- és Artisjus-díjas színmûvész, a Madách Színház állandó színésze, akinek elôadásában a Honfoglalás c.

film betétdalát, a Kell még egy szó címû dalt hallhatta a több száz fôs közönség. Az elôzô évek sikersztorijaiból is kaphattunk ízelítôt, a 2009-ben SZKTV gyôztes cukrász Tapaszti Nikolett beszámolt eddigi sikereirôl, világversenyeken szerzett tapasztalatairól. Szabó Zsolt festô, dekoratôrtôl pedig megtudhattuk, miként boldogul napjainkban a vállalkozók világában, egy londoni világversenyen 13. helyezést elért szakember, aki szakmája kiválósága. A megmérettetésen résztvevô diákok, és a verseny tisztaságáért felelôs zsûri esküvel erôsítette meg, hogy a fair-play szellemében legjobb tudásuknak megfelelôen vesznek részt a versenyen, amit a korábbi gyôztes Szabó Zsolt gongütése nyitott meg hivatalosan. A háromnapos rendezvényt elôre kiadott program szerint bonyolították le, ám a feladatok egyes részleteit csak a helyszínen ismerték meg a versenyzôk. Voltak olyan versenyszámok, melyek – a helyszín sajátossága miatt – már korábban lezajlottak, így a gépgyártás-technológusok, szerkezetlakatosok, hegesztôk kész munkáit lehetett csupán megtekinteni, míg a többi szakmában, a „munkavégzés” közben serénykedô diákokat látva kaphatott kedvet egy-egy szakmához a rendezvényre látogató több ezer pályaválasztás elôtt álló általános iskolás fiatal. A festôk falat gletteltek, tapétáztak, a cukrászok dobostortát készítettek, pincérek terítettek, a fodrászok hajat festettek, divatfrizurát készítettek. A 38 szakmában zajló verseny eredményét – hogy ki jogosult a versenyen mutatott teljesítménye alapján a szakmunkásvizsga alóli mentességre és ki képviselheti hazánkat a 2012-es belgiumi EuroSkills és 2013-as lipcsei WordSkills versenyen – pénteken ismerhette meg többek közt az a 14 diák, aki képviselte megyénket ezen a rangos megmérettetésen. »Horváth Zsanett

I. helyezést ért el Farkas Barbara a férfiszabó szakmában (Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája), felkészítô tanára Némethné Varga Ibolya; Osztrosits Katalin a ruházati eladó szakmában (Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzô Iskola és Kollégium), felkészítô tanára Jánny Vincéné – iskolai, Németh Gyöngyi – BORIKO Ker. és Szolg. Kft.

» Az ország legjobb férfiszabói: Farkas Barbara (1. hely), Horváth Krisztina (3.hely) és felkészítô tanáruk Némethné Varga Ibolya

II. helyezést ért el Szelinger Kornél Ferenc a gépgyártástechnológiai technikus szakmában (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája), iskolai felkészítôi a mûszaki munkaközösség tagjai, kiemelten Major László; Szabó Attila központifûtés- és csôhálózat-szerelô szakmában (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium), iskolai felkészítô tanárai: Horváth György és Vida Ferenc. III. helyezést ért el Horváth Krisztina a férfiszabó szakmában (Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája), felkészítô tanára Némethné Varga Ibolya.

» Osztrosits Katalin (ruházati eladó) és tanára, Jánny Vincéné

IV. helyezett: Tóth Tamara – férfiszabó (Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája), felkészítô tanára Némethné Varga Ibolya. V. helyezett: Horváth Zoltán – központifûtés- és csôhálózatszerelô (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium), iskolai felkészítô tanárai: Horváth György és Vida Ferenc, gyakorlati képzôje Jakab Balázs egyéni vállalkozó.

a dobogó legfelsô fokán

» A második helyezett központifûtés- és csôhálózat-szerelô – Szabó Attila,

VI. helyezett: Horváth Szilvia – élelmiszer- és vegyiáru-eladó (Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola), iskolai felkészítôi: László Katalin és Kopasz Éva, gyakorlati oktatója: Sipôcz Károlyné – Co-op Vasvár Ker. és Szolg. Szöv.; Kölkedi Ádám – gépgyártástechnológiai technikus (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája), iskolai felkészítôi a mûszaki munkaközösség tagjai, kiemelten Major László; Tóth Emil Miklós – központifûtés- és csôhálózat-szerelô (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium), iskolai felkészítô tanárai: Horváth György és Vida Ferenc. VIII. helyezett: Foki Ádám Kristóf – gépgyártástechnológiai technikus (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája), iskolai felkészítôi a mûszaki munkaközösség tagjai, kiemelten Major László.

tanára – Horváth György

X. helyezett: Séfer Sándor – gépi forgácsoló (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium), iskolai felkészítô tanárai: Bódi Béla, Kereszti László, Kovács József, Szanyi Gábor.

»

Szelinger Kornél Ferenc gépgyártástechnológiai technikus 2. helyezett és felkészítô tanára Major László

XI. helyezett: Pásti Dóra – fodrász (Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája), iskolai felkészítôje Benkô-Németh Vanda, gyakorlati képzôje Korponay Boglárka (ÁBL Szolg. Bt.); Tóth András gépgyártástechnológiai technikus (Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája), iskolai felkészítôi a mûszaki munkaközösség tagjai, kiemelten Major László.

Nehezen kezelhetô szabályozás HÚSZEZERTÔL KÉT ÉS FÉLMILLIÓ FORINTIG TERJED A BÍRSÁG A dohányzási tilalom bevezetése már január óta borzolja a kedélyeket, hiszen a rendelkezés betartása a vendéglátóhelyeken sem egyszerû, hiszen a vendégek különbözô módon fogadhatják a korlátozást. Mindenesetre a türelmi idô lejártát követô napon, az ország 1150 helyszínén ellenôrizve, a 42 észlelt szabálytalanság több mint egymillió forintnyi büntetést vont maga után. A vasi kamara a vállalkozók idôben történô felvilágosítása érdekében még március közepén fórumot szervezett, ahol dr. Gyánó Gabriella a Szombathelyi-Csepregi-Kôszegi Kistérség Népegészségügyi Intézetének tisztifôorvosa számolt be a szabályozás részleteirôl, valamint az egészségvédelmi bírság tételeirôl. Az elôadó a nemdohányzók védelmérôl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény, dohánytermékek fogyasztására és a kapcsolódó szankciók alkalma-

zására vonatkozó rendelkezéseit közérthetôen tálalta az érdeklôdôk számára. A teljes dohányzási tilalom alá esô intézményeken, területeken kívül léteznek olyan légterek, ahol csak kijelölt helyeken megengedett a dohányzás. Kijelölés nélkül pedig csupán a dohánytermékek kereskedelmi bemutatója céljából tartott rendezvényen, továbbá a szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterû szobájában lehet. Feltéve, ha más rendelkezés vagy tûzvédelmi elôírás egyébként nem tiltja. A tulajdonosnak vagy a fenntartónak azonban jogában áll a teljes tilalom bevezetése. Például a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetôje a létesítményt nemdohányzóvá nyilváníthatja. Ilyen esetekben dohányzóhelyet nyílt légtérben sem kell kijelölni. A bírságolás alanyának szempontjából rendkívül fontos a dohányzási tilalom jelölésének módja. Az elôírások szerint a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, he-

lyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmû jel alkalmazásával szembetûnô módon kell megjelölni. Tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblákkal, illetve piktogramokkal. Gondot okozhat a „szembetûnô, a „jól látható” és az „egyértelmû” szavak jelentéstartalmának megfejtése, ám a követelményeknek megfelelô feliratok és jelzések a www.antsz.hu honlapról letölthetôek. Majd megfelelô méretben kinyomtatva a Nemdohányzók védelmérôl szóló jogszabálynak megfelelnek. Amennyiben az adott hely vagy helyiség viszonyaihoz igazodóan helyezik el e jelzéseket – tanácsolta Gyánó Gabriella. Aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a bejárattól számított ötméteres távolságon kívül is csak úgy jelölhetô ki a dohányzóhely, ha az a szolgáltatást igénybe vevôk szokásos vagy szükségszerû útvonalától elkülönül. A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított ötméteres távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha a lé-

tesítmény területén a nyílt légterû dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított ötméteres távolságon kívül nem állnak fenn. A zárt légterû dohányzóhely kijelölésénél a megfelelô légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy mûszaki berendezésekkel úgy kell biztosítani, hogy a dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. A szabályozás szerint a dohányzás haladéktalan befejezésére kell a jogsértôt felkérni. Eredménytelenség esetén pedig távozásra felszólítani. S ha e lépés is sikertelen, eljárás lefolytatását szükséges kezdeményezni. Ha mindennek a vendéglátó tulajdonosa, üzemeltetôje bizonyíthatóan eleget tett az egészségvédelmi bírság kiszabása alól mentesül. S hogy e rendelkezéscsomag mennyi bizonytalanságot tartalmaz, azt a türelmi idô lejárta utáni országos razzia is tükrözi, hiszen a feltárt szabálytalanságok felét szórakozóhelyeken, vendéglátóipari egységekben tapasztalták az ellenôrök. A vasi fórumon részt vett vállalkozók a jogszabály értelmezésének néhány bizonytalan pontjára kérdéseikkel még márciusban rá-

világítottak. A különbözô alaprajzi elrendezésû egységekben a jelölések szabályos elhelyezése rengeteg apró problémát vet fel. Miként lehet egyértelmûen bizonyítani, hogy a jogsértô felszólítása megtörtént. A vendégek „zaklatása” üzleti veszteséggel párosulhat. A dohányzóhely-kijelölés milyen közterület használati következményekkel jár? A bejáratnál elhelyezett matrica elegendô-e, vagy a mellékhelyiségekben is alkalmazandó? Amennyiben a vendéglátóhely dolgozói dohányoznak, egy szabályzat aláíratásával a vétô munkatársra hárul-e a büntetés kifizetésének kötelezettsége? A vendéglôsök szerint a felszólításokkal is csínján kell bánni, hiszen az agresszívabb vendégek tettlegességgel válaszolhatnak a kérésre. Más esetekben pedig a békés

eljárás kezdeményezés elriaszthatja a többi vendéget is. A bírságok mértéke is okot ad az aggodalomra. A természetes személyeket 20 és 50 ezer forint közötti összegekkel lehet sújtani. A törvény betartásáért felelôs egyénekkel szemben 100-tól 250 ezer forintig terjedhet a szankció. Intézmény, szervezet, üzemeltetô vagy gazdasági társaság felé kiszabható bírság pedig egytôl két és félmillió forint tartományban mozog.


4. 7.

2012. ÁPRILIS

Leendô hajszobrászok és Szakmavizit sminkmesterek a diákmezônyben

A BEVÁLT VASI GYAKORLATOKAT TÉRKÉPEZIK FEL A PROJEKTPARTNEREK

A verseny fô szervezôje, Nagy János fodrászmester elégedett a fiatalok produkciójával, s örömmel nyugtázta, hogy a színvonalas mezônyben a helybeli diákok megállták a helyüket, s a rangos helyezések jelentôs részét megszerezték. A szakmunkásvizsga anyagából összetevôdött feladatok révén pedig minden benevezett fiatal

nyertesnek tekinthetô, hiszen a nagy napra való felkészülésben óriási a szerepe az elôzetes versengésnek. A rendezvény szakmai pódiumbeszélgetésének résztvevôi is azt hangsúlyozták az ifjak elôtt, hogy valóban a gyakorlat teszi a mestert. A REGIONET aktív projekt támogatásával létrehozott program a tanulókat szembesítette a siker titkaival. „Szerelemmel kell élni a szakmát, odaadással, szorgalommal, áldozatkészen. A tisztelet kivívásáért manapság is meg kell küzdeni. A lépéstartást a versenyek biztosítják a trendek,, a formák, a stílusok, a színek, a letisztult formák világával. E körben a megjelenés fontosabb a helyezéseknél. A felkészülésre fordított idô és energia ugyanis megtérül, s a felhalmozott tu-

A LEGSIKERESEBBEK Elsô helyezést értek el Elsôéves, nôi kategóriában versenyzôk: Vízhullám babafejen Bíró Anikó Ganz-Munkácsy SZKI Marcell vízhullám Soproni Krisztina OMK Teleki Blanka SZKI Szalontechnika Bíró Anikó Ganz-Munkácsy SZKI Összetett versenyben Bíró Anikó Ganz-Munkácsy SZKI Elsôéves, férfi kategóriában versenyzôk: Divatfrizura szárítás Soproni Krisztina OMK Teleki Blanka SZKI Másodéves, nôi kategóriában versenyzôk: Vízhullám frizura Görcs Krisztina OMK Teleki Blanka SZKI Nyitott haj fésülése Asbóth Nóra OMK Teleki Blanka SZKI Alkalmi konty fésülése Novák Veronika Ganz-Munkácsy SZKI Összetett versenyben Asbóth Nóra OMK Teleki Blanka SZKI

Harmadéves, férfi kategóriában versenyzôk: Divatfrizura vágás, szárítás Szabó Anita Ganz-Munkácsy SZKI Klasszikus frizura szárítása Régvári Dániel OMK T. Blanka SZKI Összetett versenyben Kiss-Adrienn Ivett OMK Teleki Blanka SZKI A kozmetikusok versenyében: Alkalmi smink Gábor Viktória Fantázia smink Kanizsai Cintia Összetett versenyben Balassa Zita

OMK Teleki Blanka SZKI Asbóth Sándor TKSZK OMK Teleki Blanka SZKI

A megmérettetés legeredményesebb versenyzôje címet Bíró Anikó vehette át. A Nagy János fodrászmester által alapított legfiatalabb versenyzô díját a zalaegerszegi Bíró Erika kapta meg. A teljes helyezési lista a www.vmkik.hu honlapon olvasható. dást senki sem veheti el a tanulóktól” – hangzott el tanácsként. A párbeszéd során Abonyi Emília és Kovács Attila fodrászmesterek és Molnár Mária kozmetikusmester külhoni verseny- és munkatapasztalatait osztotta meg a közönséggel. Kovács Vince kamaraelnök a kétkezû szakmák gazdasági szerepére irányította a figyelmet. Dr. V. Nagy Alíz pedig a vállalkozások és szolgáltatások külföldi letelepedésérôl a jogász szemével festett képet. Az eredményhirdetéskor a nyertesek nem csupán saját teljesítményeiknek, hanem a szponzorok által felajánlott ajándékcsomagoknak is örülhettek. Így a keszthelyi Asbóth Sándor TSZKI, a zalaegerszegi Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály SZKI, a veszprémi LIA Óvoda és Szakközépis-

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítványa a felnövekvô nemzedék megnyerése érdekében a régió iskoláiban egyre stabilabban veti meg lábát. Nemrégiben a Savaria Szakképzô Iskolában eljutott az együttmûködési megállapodás aláírásának stádiumába. A környezetvédelmi nevelés és az ismeretterjesztés hatékonyan megvalósítására elsôsorban a rendhagyó tanórák szolgálnak, ahol a szakemberek a tisztább technológiák elterjesztésének eszközeit, a környezeti fejlôdés felgyorsításának feladatait éppúgy diák közelbe vi-

szik, mint a legoptimálisabb megoldásokat, s a legcélravezetôbb technológiákat. A fiatalok szembesülnek majd a Föld fenntarthatóságának kihívásaival, a szelektív hulladékgyûjtés jelentôségével, valamint a komposztálás, a szennyvízkezelés, a környezeti kármentesítés és a rekultiváció Vas megyei helyzetével. Sôt, a kooperáció révén a diákok az oktatandó módszereket a gyakorlatban is megszemlélhetik. Az iskola tanulói segítô közremûködést vállaltak az alapítvány szakmai rendezvényein, fórumain. A kapcsolatfelvétel elsô eredményeként pedig az oktatási létesítmény területén, április közepétôl már szelektíven gyûjtik a hulladékokat.

látnivalókat. Másnap a szálloda konferenciatermében a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetôje a megyei pályaorientáció felépítésérôl, illetve a pályaválasztási tanácsadások struktúrájáról tájékoztatja a projektpartnereket. A program a város III. Béla Szakképzô Iskolájában folytatódik majd. A szombathelyi Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakközépiskolájának és Szakiskolájának végzôs diákjai saját munkáikból tartanak divatbemutatót. Majd a házigazda iskola vendéglátás szakmacsoportjának tanulói, ételek készí-

Másodéves, férfi kategóriában versenyzôk: Divatfrizura vágás, szárítás Sütô Dávid Asbóth Sándor TKSZK Klasszikus frizura szárítás Szabó Renáta OMK Teleki Blanka SZKI Összetett versenyben Szabó Renáta OMK T. Blanka SZKI Harmadéves, nôi kategóriában versenyzôk: Nyitott haj fésülése Járó Kis Olivér OMK Teleki Blanka SZKI Divatfrizura hajvágással Szabó Renáta OMK Teleki Blanka SZKI Alkalmi konty fésülése Kálmán Ivett OMK Teleki Blanka SZKI Összetett versenyben Szabó Renáta OMK Teleki Blanka SZKI

Becsengetett a környezetvédelem

A Right Profession – Megfelelô szakmát a fejlôdésért mottójú szlovén–magyar projekt programárja a februári Szakmák Színháza produkció bemutatása után, április 24.-én két napra visszatér Szentgotthárdra. A tapasztalatcserét, valamint a bevált gyakorlatokkal való ismerkedést zászlajára tûzô esemény a Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Program 2007–2013 részeként látja el kölcsönös segítô információkkal az együttmûködô feleket.

kola és az OMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának szakemberjelöltjei. A vendéglátó intézmény diákjai remekeltek a mezônyben, és a dobogós helyezések közül huszonkilencet szereztek meg. Köszönhetôen felkészítô tanáraik színvonalas munkájának. A fodrászok versenyszámai közül Nagy János és Kovács Attila tanítványai közül hét-hét diák remekelt az elsô három helyen. Abonyi Emília tanulói hat, Németh Gáboré pedig két érmes helyezést tudhatnak magukénak. A kozmetikusok megmérettetéseiben Némethné Nagy Juditnak, Nyári Gabriellának és Varga Ákosnénak ugyancsak két-két tanulója jutott a dobogóra. A különbözô kategóriák élére pedig összesen tizenöt „telekis” került.

Fotó: Czika László

Immár hatodik alkalommal adott otthont az OMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája a Szombathelyi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus Tanulóversenynek, ahol 22 számban, négy oktatási intézménybôl 32 fodrász- és 22 kozmetikusjelölt mérettetett meg. Sokan több kategóriában is indultak.

»

A vendégek a hármashatárszéli gyárba is ellátogatnak

A szakmai barangolás Körmenden, a Rázsó Imre Szakközépiskolában és Szakiskolában indul, ahol az intézményt bejárva a vendégek a tanmûhelyeket is megtekintik, és elôadást hallgatnak meg az iskolában oktatott szakmacsoportokról. A Rába-parti város egyik legjelentôsebb üzemét, az ADA Hungária Kft. csarnokait ugyancsak felkeresi a küldöttség. Különösképpen a gyárban folyó villanyszerelô és kárpitos tanuló képzésrôl tájékozódva. Az elsô nap késô délutánja már a határszéli településen találja majd a tanulmányút résztvevôit. Szentgotthárdon a Gotth’ Art Hotel és a Thermal Park kínál tartalmas

tésével adnak számot eddig megszerzett tudásukról. S e helyütt sem maradhat el az intézmény körbejárása, s fôként a tanmûhelyek felszereltségének, s oktatási színvonalának megismerése. Az Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. szentgotthárdi üzeme ugyancsak sok érdekességet ígér, ám a céglátogatás unikuma az a rendkívüli fejlettségrôl tanúskodó kapcsolatrendszer lesz, amelyet az iskola és a gyár kialakított. A projektpartnerek a legjobb gyakorlat feltárásából hasznosítható ötleteket vihetnek magukkal haza a határszélrôl.

Helyi sikerek a Nemzetközi Asztalos Versenyen A szentgotthárdi szakképzés megindulásának 120. évfordulóját nívós versennyel ünnepelte a város és a III. Béla Szakképzô Iskola. A VASI TISZK által szervezett nemzetközi megmérettetést a vasi kamara is támogatta. A hagyományteremtô céllal, elsô alkalommal megrendezett eseményre osztrák és szlovén diákok is beneveztek. A hármas határ városának oktatási intézményében összegyûlt asztalos, bútorasztalos és faipari szakmunkás versenyzôk elé magas lécet állítottak a verseny rendezôi. Az egyik kategóriában az erdei fenyô alapanyagból fûszertartók formálódtak, a tanulók kézügyessége és felkészültsége szerint. A másik versenyszámban lucfenyô

és bükkfa darabok várták a szorgos és ügyes kezeket, hogy megmunkálásuk által kottatartók bontakozzanak ki. Az ifjú mesterjelöltek mûveit pedig rangos szakmai zsûri értékelte. Szakértôként Babanecz Csaba a World Skills – Euroskills részérôl vizsgálta a darabok készítési technikáját és a végeredményt. A testületben helyet kapott Csonka Imre Iván, a Faipar címû lap fôszerkesztôje. A vasi színeket pedig PaisHorváth Péter famûves-bútorkészítô mester, faipari mérnök képviselte, aki az országos kamara Kézmûves Remek pályázatán is díjat nyert. A fûszertartó készítôk mezônyében egy absam-i osztrák fiatal, a Tiroler Fashberufsshule für Holztechnik tanulója, Simon Reichegger remekelt elsô helyezésével. A második helyet pedig Polgár Péter, a szombat-

helyi Hefele Me4nyhért Építô- és Faipari Szakképzô Iskola diákja szerezte meg. A dobogó harmadik fokára soproni versenyzô került. Pölcz András, a Handler Nándor Szakképzô Iskola tanítványa. A kottatartó alkotói közül legsikeresebbnek a vendéglátó oktatási intézmény, a III. Béla Szakképzô Iskola növendéke bizonyult. Szalay István méltán szerezte meg az elsô helyet. Az élmezônyben második helyre szintén Absam település iskoláját képviselô fiatal, Pius Trostberger került. Mögötte pedig vasi diák, Tihanyi Péter a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskolából végzett. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elismerését, a „Legjobb magyar versenyzô” díját Polgár Zsuzsanna szakképzési vezetô Szalay Istvánnak nyújtotta át.

Az osztrák versenyzôk eredményessége sem a véletlen mûve, hiszen Absam intézménye a nemzetközi versengésben komoly hagyományokkal bír, emellett a faipari iskola és a szentgotthárdi szakképzô között évtizedes határon átívelô kapcsolat virágzik, – az oktatás színvonalának emelését produkálva.A helybeliek szerint április 21-ei szombaton több mint egy verseny részesei lehettek a diákok, hiszen szembesülhettek a vállalati elvárásokkal. Találkozhattak a cégek és a szakmai érdekképviseleti szervezetek vezetôivel, valamint a szakma jeles képviselôivel. A három ország fiataljai közelrôl ismerkedhettek meg a Festool és a H-Didakt márkájú faipari gépekkel, majd városnézésen gyûjtöttek további élményeket Szentgotthárdról.


8.

2012. ÁPRILIS

A MÁV piactér erôsíti és szélesíti beszállítói hálózatát

Az EUvonal ismét szolgáltat

A ROADSHOW A POTENCIÁLIS PARTNEREKKEL KEZDEMÉNYEZENDÔ PÁRBESZÉDET SZOLGÁLJA

A Külügyminisztérium, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája fogott össze, hogy egy projekt segítségével az idén januártól újra indulhasson az EUvonal információszolgáltatási rendszere.

A nemzeti vasúttársaság arra törekszik, hogy minél több kis- és középvállalkozás váljon üzleti partnerévé. A cég vezetése nemrégiben nyílt levélben fordult a hazai vállalkozások képviselôihez, észrevételeiket, javaslataikat, tapasztalataikat kérve a cégcsoport beszerzési gyakorlatáról. E rendszer új alapokra helyezése révén a MÁV Zrt. élénkíteni kívánja évi több száz nyílt, nyilvános közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárását. Az ország húsz pontján szervezett roadshow egyik állomásaként Szombathelyen, a kamara székházának konferenciaterme megtelt érdeklôdôkkel, amikor a beszállítói partnerré válás feltételeirôl, valamint a MÁV piactér jellemzôirôl tartott elôadást Werle Zoltán az állami nagyvállalat társasági szolgáltatási igazgatója, Pap Sándor a Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység igazgatója, valamint dr. Nagy Miklós a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány ügyvezetô igazgatója.

A VMKIK ügyintézô szervezete

A MÁV megújuló beszerzési politikája a vállalat mûködésének hatékonyabbá tételét szolgálja. Az új alapokra helyezett rendszer a beszerzés fejlesztésével mozgósítható tartalékokat képes

feltárni. A célok között a beszerzés folyamatainak nagyobb hatékonysága éppúgy szerepel, mint a beszerzésekben való részvétel szélesítése, illetve a potenciális partnerekkel történô kapcsolatépítés – jelentették ki a vállalat vezetô munkatársai. Az új rendszerben világossá kell tenni, hogy mely területeken tárulnak fel kiaknázatlan lehetôségek. A beszerzési folyamat változásai mely irányokban következnek be. A közös siker érdekében pedig a tapasztalatcsere elengedhetetlen. Szükségeltetik továbbá a pályázók felkészültségének javítása, hiszen a képzettebb beszállítók jobb eséllyel indulhatnak a versenyekben. A résztvevôk a tájékoztatás során azt is megtudhatták, hogy a MÁV Csoportbeszerzési rendszerének szabályozása egységes elvek mentén zajlik, melynek külsô és belsô feltételekre épülnek. Pillérekként pedig a CenterLed irányítás, a kategóriamenedzseri szisztéma és a mátrix jellegû többszintû beszerzés tartja stabilan a struktúrát. A beszállító jelöltek a fórumon megismerkedhettek az elektronikus beszerzési eljárásokkal, s a folyamat fôbb lépéseivel. Megtudhatták, hogy a beszerzés megindításához milyen alapinformációkat szükséges megadni. Továbbá milyen elônyöket hordoz a partnerségi párbeszéd, s az E-tendering milyen jellemzôkkel bír. A tudnivalók átadása kiterjedt az elektronikus árlejtés alkal-

■ Kiss Sándor fôtitkár • 94/506-640 kiss.sandor@vmkik.hu ■ Szabó Tímea szolgáltatási vezetô 94/506-640 szabo.timea@vmkik.hu kamarai szolgáltatások, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, okmányhitelesítés ■ Takács Tamás kereskedelemfejlesztési vezetô 94/506-640 takacs.tamas@vmkik.hu rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, EU információk, Europe Direct iroda ■ Katona Éva gazdaságfejlesztési vezetô 94/506-648 katona.eva@vmkik.hu innováció, mûszaki fejlesztés, pályázati tanácsadás, iparjogvédelem, minôségügy, településfejlesztés ■ Pergel Beatrix szolgáltatási elôadó 94/506-645 pergel.bea@vmkik.hu

mazásának pénzbeli megtakarítási elônyeire, illetve a Basware beszerzési Menedzsment bemutatására is. A Beszállítói Hírlevél pedig a kapcsolattartás egyik fontos eszközeként funkcionál a MÁV Zrt. berkeiben. A mamutcég részérôl támasztott fokozódó versenypiaci elvárások szerint az erôsebb versenyben jobb szolgáltatásokat és termékeket kell a felszínre hozni. Méghozzá a beszállítói kör bôvítésével és erôsítésével, valamint a magyar kis- és középvállalkozások térnyerésének biztosításával. A vállalati stratégiai irányok palettáján a folyamatok optimalizálása, a vevôelégedettség javítása, új piacok feltárása, s a további terjeszkedés jelenik meg a legélénkebb színekkel. A beszállítói folyamatok és a minôség javításával, illetve a veszteségek kiküszöbölésével a lánc fejleszthetô. A felsorakoztatott eszközök pedig a szakértôi tudásbázist, a finanszírozás fejlesztési támogatásait és az együttmûködést helyezik elôtérbe. Az Integrált Vállalkozásfejlesztési Modellben rejlô finanszírozási eszközök közül a beruházási projektek százmillió forintig történô finanszírozásában a tôkebefektetések az irányadóak. Így az eszközbeszerzés, a technológiaváltás, a korszerûsítés, a telephely-létesítés és -bôvítés, a külpiacra lépés. A kedvezményes hitelprogramban a MFB Kisvállalkozói Hitele

szerepel, akár 50 millió forint értékhatárig is. E konstrukció kedvezményes, mert forintalapú, kezelési költség mentes, alacsony a biztosítéki követelménye, a garanciadíjat az MFB Zrt. átvállalja, és akár 15 esztendôs futamidejû is lehet. Dr. Nagy Miklós azt is elmondta, hogy a helyi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások mezônyében a mikrohitel nyújtása, az inkubátorház mûködtetése, a terem bérbeadás, a tanácsadás, a mentorálás, a projektgenerálás, a pályázatírás és a projektmenedzselés sok segítséget kínál. A vállalkozások pályázati támogatásának struktúrájában a beszállítói programok, a kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása, valamint e körben a munkahelyteremtési képesség támogatása érhetô el. Emellett forrás szerezhetô a vállalati tanácsadásra is, hiszen e célra országosan 3,65 milliárd forint áll rendelkezésre. Az OTP Bank Nyrt. égisze alatt zajló régiós támogatás közvetítés pedig a Nyugat-dunántúli Operatív Program által 690 millió forintot biztosít. Az elôadó arra is ráirányította az érdeklôdôk figyelmét, hogy a versenyképesség fokozásának egyik kulcsa a vállalati együttmûködés. A közös beszerzések jelentôsebb mennyisége komoly árelônnyel jár. A hálózatosodás és a klaszter beszerzési közösség a fejlôdés irányába mutat.

általános tájékoztatás, kamarai szolgáltatások, okmányhitelesítés, Széchenyi Kártya ügyintézés

■ Vargáné Krug Ágnes szakképzési tanácsadó 94/506 642 vargane.agnes@vmkik.hu

■ Tóth Anikó szolgáltatási elôadó 94/506-640 toth.aniko@vmkik.hu titkárság, rendezvények, terembérlet

■ Popella Szilvia szakképzési tanácsadó 94/506 642 popella.szilvia@vmkik.hu

■ Pesthy Zsuzsanna regisztrációs munkatárs 30/4224-760 ■ Horváth Edit regisztrációs munkatárs 94/506-641 regisztracio@vmkik.hu ■ Nagy Péterné regisztrációs munkatárs 94/506-641 ■ Simon András informatikus 94/506 641 ■ Polgár Zsuzsanna szakképzési vezetô 94/506 643 polgar.zsuzsanna@vmkik.hu ■ Nagy Zsanett szakképzési tanácsadó 94/506-644 nagy.zsanett@vmkik.hu ■ Némethné Szuklits Eszter szakképzési tanácsadó • 94/506-644 szuklits.eszter@vmkik.hu tanulószerzôdések felügyelete, gyakorlati képzôhelyek ellenôrzése, minôsítése

A kilenc esztendeje létrehozott tájékoztatási csatorna több mint négyszázezer érdeklôdô számára nyújtott eligazítást az európai közösség ügyeiben. Honlapja pedig az uniós tartalmú kérdések megválaszolásának egyik jelentôs hazai hivatkozási pontjaként töltötte be szerepét. A rövid szünet után felélesztett szolgálat szoros kapcsolatokat kíván ápolni a hivatalos szervekkel és a civil szervezôdésekkel, hiszen a közös munka ajtókat nyit az állampolgárok fontos értesülésekkel való ellátásához. A hazai és külhoni hivatalok, szervezetek már korábban is a partnerek sorába tartoztak, így ezen összeköttetések a jövôbeli sikeres együttmûködések letéteményei. Az EUvonal honlapján például lehetôvé válik e kooperációk megerôsítése, hiszen az oldalak kiválóan alkalmasak a hírek és események teljes körének bemutatására, – akár a logók, bannerek kihelyezésével egyetemben. Naprakész információk jelennek meg a www.euvonal.hu hírportálként is funkcionáló felületein. Ingyenes szolgáltatásként lép a struktúrába az EUvonal-hírdoboz, melynek segítségével az érdeklôdôk honlapjain egy folyamatosan és automatikusan frissülô hírdobozban jelenítik meg az Európai Unióhoz kötôdô tudnivalókat. Az unióbeli eseményekrôl tudósítások kéthetenként, hírlevelekben összegyûjtve is eljuthatnak a lakosság és a vállalkozók felé. Így a közösség pályázatai, állásajánlatai, ösztöndíjai az érintettek számára elérhetôvé válnak. A partnerek

pedig a hírlevél „Ajánló” rovatában be is mutatkozhatnak. E népszerûsítés kölcsönös lehet, hiszen a gazdasági és egyéb szervezetek nem csak megjeleníthetik magukat, hanem az EUvonal szolgáltatásait tágabb, saját ismerôsi vagy ügyfélkörükben ajánlhatják. A hírek és az eseménynaptár soron kívüli eljuttatására is lehetôséget biztosít a tájékoztató szolgálat, így az EUvonal olvasói elsô kézbôl értesülhetnek a partnerek programjairól, pályázati felhívásairól. Méghozzá akár a Facebook, akár a Twitter hálózatában. A feltehetô kérdések köre is szinte határtalan. Az Európai Unió által kínált tanulási és ösztöndíj lehetôségektôl kezdôdôen, a tagállamokban történô munkavállalás vagy vállalkozás-alapítás és mûködtetés ismereteinek megszerzésén keresztül, a szociális ellátásra jogosultság formáinak feltérképezéséig széles a tudástár. Elôfordulhat, hogy a családok az utazási és biztosítási feltételekrôl szeretnének hiteles információkhoz jutni. A felteendô kérdések sorában a telefonálási tarifák éppúgy szerepelhetnek, mint a külföldön vásárolt és meghibásodott árucikkek fogyasztóvédelmi kezelése. Az EUvonal munkatársai örömmel válaszolnak arra is, hogy milyen elônyökkel jár az EU tagság. Elérhetôségeik: Honlapon: www.euvonal.hu E-mailben: info@euvonal.hu Skype: EUvonal, hétköznap 10 és 13 óra között Facebook: facebook.com/euvonal Twitter: twitter.com/euvonal Személyesen: hétköznap 10 és 18 óra között az Európa Pont, 1024 Budapest, Lövôház utca 35. szám alatti székhelyén.

■ Horváth Zsanett szakképzési tanácsadó 94/506-640 horvath.zsanett@vmkik.hu ■ Gyôrvári Péter szakképzési tanácsadó 94/506-644 gyorvari.peter@vmkik.hu ■ Baranyai Eszter szakképzési munkatárs 94/506-649 baranyai.eszter@vmkik.hu ■ Magyarné Patek Tímea szakképzési adminisztrátor 94/506-649 • magyarne@vmkik.hu

Csökkenjenek a foglalkoztatást terhelô adók! Az uniós munkanélküliség csúcspontjára és a következô hóna-

■ Molnár Tamás gazdasági vezetô 94/506-646 molnar.tamas@vmkik.hu kamarai tagsági ügyek, tagdíjak, céginformációs szolgáltatás, technikai eszközök, bérbeadása

pok aggasztó gazdasági elôrejelzésre hivatkozva az Európai Bi-

■ Cserôsné Bazsó Klaudia számviteli elôadó 94/506-647 bazso.klaudia@vmkik.hu

zások jelentôsebb mérvû támogatását bevezetve kedvezôbb

zottság konkrét intézkedéseket javasolt a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. Az indítvány szerint a probléma keresleti oldalára összpontosítva megoldásokat terjeszt elô a tagállamok számára a munkaerô-bôvítés ösztönzéséhez. A foglalkoztatást terhelô adókat csökkentve vagy az új vállalkohelyzet bontakozhat ki. Emellett számba veendôk a legnagyobb munkahelyteremtô potenciállal rendelkezô területek, így a környezetbarát gazdaság, az egészségügyi szolgáltatások rendszere,

■ Szakály Andrea pénzügyi elôadó 94/506-647 szakaly.andrea@vmkik.hu

valamint az információs és kommunikációs technológiák (ICT) hálózata. A szakpolitikai közlemény megállapítja, hogy az uniós kormányzásban kiemelt szerepet szükséges betöltenie a foglalkoztatási és

A KAMARA ELÉRHETÔSÉGEI: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356, 94/506-640 Fax: 94/316-936 Központi e-mail: vmkik@vmkik.hu • Honlap: http://www.vmkik.hu

szociális szempontoknak. A közösségi prioritások meghatározásába pedig érdemes bevonni a munkáltatók és munkavállalók képviselôit.

Vasi Gazdaság, április  

Vasi Gazdaság, április

Vasi Gazdaság, április  

Vasi Gazdaság, április

Advertisement