Page 1

XVII. évfolyam 1. szám

2011. január

ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HAVILAPJA

Széchenyi források

Ízelítô a tartalomból

Turisztikai újdonságok A turizmus és a vendéglátás idôszerû kérdéseirôl tartott bükfürdôi tanácskozáson a „Tourist-Net”, valamint a „Pannon Gasztronómiai Élmények” címû projektek jelenlegi állása, s közeljövôbeli fejlôdése, valamint a hazai turizmus 2011-es terve, illetve a bor- és gasztronómiai idegenforgalmat gerjesztô hatása került reflektorfénybe. A Hotel Caramell konferenciatermében lezajlott eseményen Tama István, a Magyar Turimus Zrt. regionális marketingigazgatója, Majthényi László, a Vas Megyei Önkormányzat alelnöke, és Kiss Sándor a vasi kamara fôtitkára tartott elôadást. A tájékoztatásokat követô diskurzusban pedig a projektpartne-

A Duna-stratégia kamarai arca Az EU soros elnöki tisztje januárban Magyarországhoz került. A fél esztendôn keresztül tartó vezetés alatt fókuszba kerül a gazdaság stabilitása. Sôt, a Duna-régió stratégiájának tervezetének is ezen idôszak alatt kell formába önteni. A Duna menti kamarák szövetsége az alapelvekre építve, több projektelképzelést is kidolgozott. Írásaink a 3. oldalon az Europe Direct sorozatban olvashatók. Iparfejlesztés A Nyugat-dunántúli Operatív Program öt projektje nemrégiben közel 648 millió forintos támogatást kapott. A vasi nyertesekrôl beszámoló a 4. oldalon.

» Matolcsy György az Új Széchenyi Terv bemutatásakor a programok gazdaságfejlesztô hatásairól tájékoztatta a közvéleményt A „legnagyobb magyar” nevével fémjelzett, s a vállalkozások fejlesztésére hivatott konstrukció-sorozatok történetében az idén januártól jelentôs változások következtek be. Az ország gazdaságának fellendítését szolgáló hét, úgynevezett kitörési pontra építve megjelentek az Új Széchenyi Terv programjai. Középpontjukban a foglalkoztatás dinamikus bôvítésének, a pénzügyi stabilitás fenntartásának szándékával, to-

Opel siker A gyár szentgotthárdi vállalatánál egy évtized telt el balesetmentesen. A szinte egyedülálló eredmény hátterében a munkavédelem prioritását valóra váltó tudatos tevékenységsorozat fedezhetô fel. E stratégia részletei a 8. oldalon.

Bôvült a jármûpark A Vasi Volán Zrt. 230 jármûves flottájában 58 Credo típusú, magyar gyártmányú autóbusz lelhetô fel. Az egykor világhírû hazai jármûgyártás hagyományait folytatni kívánó gyôri Kravtex Kft. és az 1856-os alapítással büszkélkedô mosonmagyaróvári Kühne Zrt. közös márkái hazai fejlesztésûek, s 85 százalékban magyar elôállítású termékek. E családból érkezett januárban Szombathelyre az a hét, Credo BN 12 típusú új, környezetbarát autóbusz, amelyeket a tavalyi ugyancsak hétdarabos megrendelés révén már megismert a város lakossága. Papp László úgy véli, hogy az árérték aránynak és a fizetôképes

keresletnek egyaránt megfelelnek ezen alacsonypadlós, modern jármûvek. A Vasi Volán Zrt. vezérigazgatója elégedett a konstrukciókkal, s a gyártó céggel fennálló közel 11 esztendôs kapcsolat révén, Credo márkaszerviz is mûködik a szombathelyi telephelyen. A jármûpark fejlesztési folyamatának részeként az év végétôl újabb hét Credo járja majd a vasi megyeszékhely utcáit. Így huszonegyre bôvül a Vasi Volán azon, saját forrásokból vásárolt autóbuszainak száma, amelyre ígéretet tett a város önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodásban. Az avatásról szóló írásunk a 8. oldalon.

vábbá a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtéséért, s Magyarország versenyképességének javításáért. A most napvilágot látott tervcsomag megôrizte elôdje arcvonásait, azaz nyitott tervezésen és vállalkozói együttmûködésen alapul. Egyes fejezeteire várhatóan márciustól lehet majd pályázni. Addig is megismertetésére a kormány szakértôi országjárást szervez, mely február közepén érkezik Szombathelyre és Sárvárra.

Ugyancsak az év elsô hónapjához fûzôdik a Széchenyi Kártya Program negyedik pillére. A már korábban beharangozott önerô kiegészítô hitel mellé rendelve, a támogatást megelôzô hitel ugyancsak a pályázati források könnyebb elérhetôségét, s az elnyert beruházások finanszírozásának gördülékenységét biztosítja. A 4. oldalon található összeállításunkban a részletek is feltárulnak.

rek fejtették ki véleményüket az aktuális helyzetrôl. Beszámoló az 5–6. oldalakon.

Uniós házavató Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája, valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete új, közös székházának földszintjén hozta létre az „Európa Pont” közösségi terét. A kétnapos nyitófesztiválon az ünnepi mûsorok özönében a látogatók ízelítôt kaphattak arról is, hogy a hétköznapokban milyen

szolgáltatásokkal várja a Millenáris Parkban székelô épület az érdeklôdôket. A közvetlen párbeszéd e fórumán minden unióval kapcsolatos információ beszerezhetô. A találkozóhelyen a tájékoztató központ mellett könyvtár is fogadja a lakosságot és a vállalkozókat. Részletek a 3. oldalon.

Kamarai évnyitó A Nyugat-dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak Szövetsége hagyományos évnyitó rendezvényét az idén Gyôrben tartja. A január 26-ai eseményen kerül sor a Nyugat-dunántúli Regionális Minôségi Díj átadására is. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában a házigazda, Mihalicz Antal soros elnök köszönti majd a három megyébôl érkezô vendégeket. A program részeként az AUDI jelenérôl és jövôjérôl Lôre Péter a cég kommunikációs igazgatója nyújt tájékoztatást. A gazdaság és a régió szolgálatában álló egyetemfejlesztési lépésekrôl dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora számol majd be. Debütál a legújabb TOP 100 kiadvány, hiszen Varga Lászlóné, a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adóigazgatóságának fôigazgatója ezen összeállítás tükrében ismerteti majd a régió gazdaságának helyzetét. Az elôadásokat követô ünnepségen Csiszár István a Nyugat-dunántúli Regionális Minôségi Díj Koordinációs Bizottságának vezetôje a 2010es pályázat történéseit eleveníti fel, majd a szövetség kamaráinak elnökei átnyújtják a nyerteseknek a díjakat. Az esemény zárásaként Mihalicz Antal átadja a soros elnöki tisztet Mazzag Ferencnek, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.

A kamarai üzleti információbázist megtekintve közel negyvenezer tagvállalkozás adatai lelhetôk fel, méghozzá többféle keresési módszer alkalmazására széles körû tájékozódás lehetôségével. Keresse a www.uzletahalon. hu címet, illetve tekintse meg a www.vmkik.hu portált!

Ismét Baumesse

» A vásár kamarai standján vasi vállalkozók is bemutathatták termékeiket

Az Oberwarti Építôipari Vásár törzskiállítóinak sorában tartják nyilván a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, mely szervezet standján vasi vállalkozások is bemutatkozhatnak. A határszomszéd gazdasági önkormányzat emellett a szakkiállítás kísérôrendezvényeinek állandó partnereként is szerepel, hiszen a vásárszervezô céggel és a Burgenlandi Gazdasági Kamarával karöltve, minden évben osztrák–magyar szakmai fórumot szervez. Fôként az energiahatékonyság, a megújuló források és az innovatív technológiák területeit körbejárva. Az idén januárban a Regionetaktív projekt égisze alatt nyílt alkalom az energiatudatos építészeti megoldások elemzésére, s az ágazat határon átívelô lehetôségeinek feltárására. Riportunk a 7. oldalon enged betekintést a vásár világába.

Széchenyi Kártya 2 – KEDVEZÔBB FELTÉTELEKKEL Kedvezô kamatozású, rugalmas, szabad felhasználású hitellehetôség mikro-, kis- és középvállalkozások részére • Már minden, a konstrukcióban résztvevô banknál igényelhetô • 1+1 éves a hitelkeret • a konstrukció fô kártyája 2 éves • nincs negyedéves tôketörlesztési kötelezettség • 10 millió forint feletti Széchenyi Kártya igényléséhez elegendô két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA: Pergel Bea (VMKIK székháza: Szombathely, Honvéd tér 2., tel.: 94/506-640) • Sándor Péter (Sárvár, Batthyány u. 47., tel.: 06 30/617-4814)


2.

2011. JANUÁR

Veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok gyûjtése A KIÉGETT IZZÓK ÉS FÉNYCSÖVEK SZELEKTÍV ELHELYEZÉSE IS BIZTOSÍTOTT MÁR Fél évtizeddel ezelôtt kezdte meg mûködését az ElectroCoord Magyarország Nonprofit Kft., mégis temérdek veszélyes hulladék kerül a kommunális tárolókba. A budapesti központú szervezet koordinálja a csatlakozott vállalkozások elektromos és elektronikai berendezéseinek hulladékként való kezelését. Tehát a WEEE irányelvek magyarországi bevezetésével kapcsolatos gyûjtési, ártalmatlanítási és hasznosítási kötelezettségek ellátását. Az elhasznált energiatakarékos izzók, fénycsövek és lámpák gyûjtését 2005. óta kormányrendelet szabályozza. A lakosságtól, az intézményektôl, a vállalkozásoktól, valamint a csarnokok, raktárhelyiségek, üzletközpontok üzemeltetôitôl egyaránt be kell gyûjteni az e fajta fényforrásokat.

Az Electro-Coord partnerei ezért gyûjtôedényeket helyeznek ki folyamatosan az ilyen termékeket árusító üzletekbe, az érintett gazdálkodó szervezetekhez, az intézményekhez, az önkormányzatokhoz, illetve a hulladékudvarokba. Sôt, felvették a kapcsolatot a világítástechnikai berendezések szerelését, ellenôrzését végzô vállalkozókkal, továbbá a villanyszerelôkkel is. A fogyasztóknak csupán figyelniük kell e gyûjtôkre, ahol ingyen megszabadulhatnak a kiégett izzóktól, fénycsövektôl. A begyûjtött hulladékot a nonprofit társaság elszállítja és hasznosítja. A környezet és az egészség védelme ugyanis közös érdek. Másfelôl a begyûjtött mennyiség 92 százalékát eddig sikerült újrafelhasználni. E készletek gyarapítása viszont gazdasági érdek.

Üzleti ajánlatok Az ENSZ Menekültügyi Fôbiztosság (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR) január 6-án hirdette meg azon nemzetközi közbeszerzési pályázatát, amelynek keretében megadott terméktípusokra keres beszállítókat. A 2+1 évre szóló keret-megállapodások célja, hogy az alábbi termékekkel ellássa a szervezetet: a) megerôsített mûanyag vízhatlan ponyva ívekben („Reinforced Plastic Tarpaulins in Sheets”) b) megerôsített mûanyag vízhatlan ponyva tekercsben (“Reinforced Plastic Tarpaulins in Rolls”) c) moszkitóháló („Mosquito Nets”) d) közepes hôtartó képességû szintetikus takaró („Medium Thermal Synthetic Blankets”) e) magas hôtartó képességû szintetikus takaró („High Thermal Synthetic Blankets”) f) ruha egészségügyi betétek számára („Cloth for Sanitary Napkins”) g) szintetikus hálószônyeg („Synthetic Sleeping Mats”) h) nagy teherbírású mûanyag vödör, 10 literes („Heavy Duty Plastic Bucket – 10 liter capacity”) i) nagy teherbírású mûanyag vödör, 15 literes („Heavy Duty Plastic Bucket – 15 liter capacity”) j) vízhordásra alkalmas mûanyag kanna, 10 literes („SemiCollapsible Jerry Can – 10 liter capacity”) k) családok elhelyezésére alkalmas sátrak (“Family Tents”) (Az egyes termékekrôl fényképpel ellátott bôvebb információ olvasható a UNHCR honlapján is). A pályázat dokumentációja elérhetô a UNHCR honlapján a www.unhcr.org/supply linken (jobboldalt a „Invitations to Bid” gombon keresztül). A pályázat határideje: 2011. június 18.

EXPORT Ukrajnába: Kijevi cég beszállítót keres szépségszalon, fodrászati és

egészségügyi berendezéseket gyártó magyarországi vállalatok körében. Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +38-044/599-33-27, 592-68-53, mobil: +38067/232-39-47, tel./fax: +38044/461-97-04, e-mail: lena@b-s.kiev.ua, http://www.b-s.kiev.ua/ Vezérigazgató: Jelena Anatoljevna SAFIGULLINA Kijevi cég együttmûködési partnert keres csapszerelvény (elzáró és szabályozó) és csatornaelfedés (aknafedél) gyártó M.o. vállalkozások körében. A cég 2008-tól foglalkozik élelmiszeripari vállalatok (több, mint 100 vállalat) rozsdamentes záró-szerelvényekkel való ellátásával, azok teljes mûszaki felszerelésével. Beszállítója, többek között az olyan nagyvállalatoknak, mint az „Obolony”, „Roshen”, „Konti” stb. Elvállalná magyar nagyvállalatok ukrajnai érdekképviseletét (jelenleg a „Niob”, a „Genebre”, az „AWH” stb. berendezések beszállítója Ukrajnában). Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +38044/360-48-82, +38-050/54373-85, tel./fax: +38-044/48132-33, e-mail: sa@progressteel. com.ua Kereskedelmi igazgató: Szergej Nyikolájevics ALEKSZEJENKO

BEFEKTETÉS Ukrajnában: Az „UkrSzibBank” újabb befektetési lehetôségeket kínál. Elérhetôsége: „UKRSIBBANK BNP Paribas Group”, 2/12. Andreevskaya Str., apt.227, Kyiv, 04070, Ukrajna, tel.: +38-044/537-50-49, fax: +38-044/230-48-75, int. 79224, e-mail: Ildar.Kantieiev@ukrsibbank.com Kapcsolattartó személy: Ildar KANTEJEV

Kijevi székhelyû vállalatcsoport, ipari park, vagy ipari termelés létrehozásához kínál kapacitást, amely a „CserkassziHimVolokno” vegyipari vállalat (Cserkasszi megyeközpont) területén van.

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TOVÁBBKÉPZÉSEI, TANFOLYAMAI Tréningek, tréning jellegû tanfolyamok Konfliktusok kezelése (min 8 fô) Tárgyalástechnika (min 8 fô) Vezetôi hatékonyság növelése (min 6 fô) Üzleti kommunikáció (min 8 fô)

20 óra 20 óra 20 óra 20 óra

Tûzvédelmi tanfolyam és szakvizsga

Rendezvénynaptár Február 1.

„A szakképzési hozzájárulás elszámolása, a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változásai” c. konzultációval egybekötött szakmai fórum

Február 1.

Országos titkári értekezlet – Budapest

Február 7.

VMKIK elnökségi ülés

• Hegesztôk és az építôipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzôk körébe tartozó foglalkozási ágak gyakorlói • Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely idôpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségû tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségû ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzôk • Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzôk, továbbá azon propán-bután gázüzemû targoncák kezelôi, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzôk • Üzemanyagtöltô-állomások üzemviteli dolgozói • Tûzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzôk, valamint A munkát közvetlenül irányító vezetô(k) (munkáltató) részére Idôpontja: 2011. február Vállalkozás és az internet Számítógépes alapismeretek Internet és vállalkozás

30 óra 30 óra

Mesterképzés, vizsgáztatás

Üzleti est Kôszegen A Kôszegi- és a Csepregi Kistérségek Regionet-aktív Gazdasági Platformjai január 29-én, a kôszegi Irottkô Hotelben ünnepi üzleti estet tartanak. Az eseményen a projektpartner önkormányzatok, vállalkozások és szervezetek képviselôi vesznek részt, – a határon átnyúlóan. A találkozón a

projekt tavalyi eseményein kívül az idei feladatokról is esik majd szó. Három vállalkozó pedig saját üzleti szemszögébôl mutatja be azokat az eredményeket, melyek a Regionet program révén születtek meg. A tanácskozást fehér aszal melletti, kötetlen diskurzus követi majd.

Békéltetô Testület közleménye

Általános rész-mestervizsgára felkészítô tanfolyam Szakképesítéstôl független 2011. február Várjuk jelentkezéseiket! A felkészítô tanfolyamokat és vizsgákat a jelentkezôk számának függvényében indítjuk. További információ: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szombathely, Honvéd tér 2. Telefon: 94/506 644, 94/506 643, 94/506 642; 94/506 640 www.vmkik.hu. Képzési nyilvántartási szám: 18 – 0071 – 05 Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL – 0738 E-mail cím: vmkik@vmkik.hu A 2006-ban bejegyzett, több, mint 90 cégbôl álló holding Ukrajna különbözô régiójában van érdekeltsége. Prioritást élvezô mûködési ágazatok: villamos-energetika, vendéglátás (szállodai vállalkozás), agráripar, ingatlan és banki szektor. Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +38044/490-98-16, 495-23-76, mobil: +38-067/412-07-91, e-mail: pashchenko@vsei.kiev.ua Értékesítési osztályvezetô: Andrej Nyikolájevics SZILÁKOV

IMPORT Ukrajnából: Növényi eredetû „Nutrimed” étrend-kiegészítô készítményeket elôállító vállalat piacbôvítéshez, termékei európai bevezetéséhez és terítéséhez keres üzleti partnert. Érdekelt a megrendelô receptje szerinti, ill. „private label” feltételeivel történô termelésben. Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +38044/454-01-01, 454-01-07, mobil: +38-050/443-17-61, tel./fax: +38-044/454-01-09, e-mail: director@nutrimed.ua mto1@nutrimed.ua info@nutrimed.ua www.nutrimed.ua Vezérigazgató: Szergej Ivánovics GULIJ Menedzser: Alekszej BITYÁK

Kárpátalja bányaipari vállalkozás DAF ukrán határparitáson saját kitermelésû barnaszenet _-3 (lignit) és bentonit agyagot kínál. Mennyiség: max. 5000 tonna/hó, max. 60 ezer tonna/év. Ára minôség függvényében: 36,00–40,00 EUR. A termékek minôsége megfelel az EU követelményeinek. Felhasználási terület: szénüzemû erômûvek, kohászat, öntészet, élelmiszer-, építôipar stb. ágazatok. Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +38-

050/664-13-21,+38-098/51303-96, +38-093/63-71-817, email: idealt@mail.ru Elnök: Viktor Andrejevics LAGA Kapcsolattartó személy: Nyikoláj MOROZYUK Donyecki székhelyû kutató-intézet új kompozíciós építôanyagok gyártására alkalmas és hulladékhasznosító berendezéseket kínál. Elérhetôsége: Ukrajna, tel./fax: +38-062/381-92-88, mobil: +38-050/860-52-41, e-mail: mkm@technobusiness.com.ua , velec7@gmail.com , www.techno-business.com.ua Vezérigazgató: Viktor Ivánovics ZÁBÁJRÁCSNIJ

Nyugat-Ukrajna egyik legnagyobb szállítmányozási cége piacbôvítésben, új üzleti partnerkapcsolatok létesítésében érdekelt. Bôvebb információ a cég honlapján található. Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +38032/255-01-61, mobil: +38097/711-28-11, fax: +38032/255-01-64, e-mail: info@ict.lviv.ua, www.ict.lviv.ua Kapcsolattartó személy: V. Ryptyk Manager: Kenyz Jan

Kijevi cég teljeskörû szolgáltatásokat kínál rendezvények, üzletember-találkozók, partnertárgyalások, szállás, transzfer stb. szervezése terén. Elérhetôsége: „NEW LOGIC CONFERENCE”, Ukrajna, tel.: +38044/206-33-22, +38-097/43444-69, e-mail: lysenko@newlogic.ua Kapcsolattartó személy: Jána LISZENKO

Szombathelyi lakos magánszemély fogyasztó bejelentésére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Mûködô Békéltetô Testület fogyasztóvédelmi eljárást folytatott le a GeneraliProvidencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. szám alatti székhelyû vállalkozással szemben. A Békéltetô Testület megállapította, hogy a vállalkozás biztosítási kötelezettsége fennáll a fogyasztó balatonvilágosi nyaralóját 2009. évben ért betöréses lopás vonatkozásában. A Békéltetô Testület felhívta a vállalkozást, hogy 15 napon belül folytassa le a kárrendezési eljárást. A vállalkozás a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján hozott határozat ajánlásának nem tett eleget, így a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztó kérte a marasztaló határozat közzétételét. Kijevi cég az ukrán piacban érdekelt vállalkozók részére PR-szolgáltatásokat nyújt, az alábbiak szerint: • PR-kampány új cégek és termékmárkák bevezetése, terítése vonatkozásában; • szolgáltatások, termékek és szolgáltatások fogyasztókkal való megismertetését illetôen; • kiállítások, prezentációk, bemutatók, press-launch szervezése és lebonyolítása; • internet PR-kampány megszervezése és lebonyolítása; • honlapok létrehozása és népszerûsítése; • klub-rendezvények, koncertek, bemutatók stb. szervezése; • PR-marketing stratégia kidolgozása stb. Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +38044/353-79-10,+38-050/41066-09, +38-050/358-07-86, e-mail: service@kontur2001.kiev.ua, kontur2001@list.ru, http://www.kontur2001.kiev.ua/ Tulajdonosok és cégvezetôk: Eduárd BARANSZKIJ és Jelena BUTIVSCSENKO

Ternopol megyei közigazgatás, a régió vállalkozásainak piacrasegítése, export tevékenysége ösztönzése céljából, angol, ukrán és orosz nyelvû cégkatalógust adott ki „Kupuj Ternopilyszyke”. A katalógus on-line változata a www.gue.te.gov.ua honlapról ingyenesen letölthetô. Elérhetôsége: Ukrajna, tel.: +380352/520-865, 520-788, fax: +38-0352/251-959, e-mail: office@ftrade.gov.te.ua, oda@te.gov.ua, www.oda.te.gov.ua, www.gue.te.gov.ua Vezetôhelyettes: A. A. FLISSZÁK Ü.i.: GURALY

Tisztelt Vállalkozó! Amennyiben lapunkban hirdetni, PR-cikket vagy egyéb információt kíván megjelentetni Mezei Péter várja hívását. Telefon: 94/445-754, 06 20/9337-137 E-mail: vasiglossa@netkabel.net

IMPRESSZUM KIADÓ:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9700 Szombathely Honvéd tér 2. FELELÔS KIADÓ:

Kovács Vince SZERKESZTI: a VMKIK Szerkesztôbizottsága A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE:

Kiss Sándor TAGJAI:

Bukvai Albertné, Cseri József, Fekete Lajos, Kalmár Attila ÚJSÁGÍRÓ:

Bódizs Mária SZERKESZTÔSÉG: 9700 Szombathely Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356 Fax: 94/316-936 E-mail: vmkik@vmkik.hu, www.vmkik.hu A VMKIK tagjai körében ingyenesen terjesztve ISSN: 2061-4489


4. 3.

2011. JANUÁR

E U ROPE DI RE CT

Telt házas kezdés A polgárok, és az Európai Unió intézményei közötti kapocs szerepét szeretné betölteni a január 8-án átadott Európa Pont, mely információs központként, könyvtárként, s találkozóhelyként egyaránt funkcionál. A kétnapos nyitórendezvény minden esetre beváltotta a hozzá fûzött reményeket, hiszen több ezer érdeklôdô sereglett a Millenárison helyet kapott épületbe. A telt házas programok kilenc helyszínen, a kisgyermekektôl a nagyszülôkig, minden korosztálybelit vártak. A fôváros új kulturális központja az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének jóvoltából jött létre. Egy héttel azután, hogy hazánk átvette az Európai Unió soros elnöki tisztjét.

A nagyszabású nyitórendezvényekre a fellépô sztárvendégek is vonzották a közönséget. Akik az elôadásokat felkeresve, például az uniós munkavállalással, illetve tanulással kapcsolatos szabályokról szerezhettek elsô kézbôl, friss információkat. Szó esett még a környezetvédelem jelentôségérôl, a klímaváltozás veszélyeirôl, s a közösség elsôrendû teendôirôl. A fiatalok angol és francia nyelvû játékokban, valamint tánc- és drámapedagógiai foglalkozásokon vehettek részt. Bábelôadások és gyermekkoncertek szórakoztatták a kicsinyeket. A felnôttek számára a kiállítások, a filmvetítések, a vásárok biztosították a tartalmas idôtöltést. Az Európa Pont közösségi terének küldetése szerint az uniós intézmények, valamint a lakosság és a vállalkozások képviselôi között intenzív párbeszédnek kell létrejönnie. A tájékoztatási iroda és a képviselet új, közös székházá-

Európa megújulása a gazdasági stabilitásban rejlik A MAGYAR UNIÓS ELNÖKSÉG SZOROSABB EGYÜTTMUKÖDÉSRE SARKALLJA A SZEREPLÔKET

nak földszintjén elhelyezkedô pont a jövôben, elsôsorban széleskörûen tájékoztat, s részletes válaszokat ad a helyiségekbe betérôk konkrét kérdéseire. Ám az „Európa Pont a tiéd” logo alatt kiemelt jelentôséggel bírnak majd a kulturális események. A programok részét képezik még a viták, fórumok, filmvetítések, elôadások, nyílt napok, kiállítások és kisebb koncertek. Különösen az elkövetkezendô fél esztendôben hárul sok feladat e szolgálat munkatársaira, hiszen a magyar soros elnökség történéseirôl gyors, hiteles és pontos információkkal kell ellátnia az országot.

Hazánk történelemkönyvébe nevezetes dátumként vonul be a 2011. esztendô, hiszen elsô hat hónapjában Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztjét. E megbízatást Orbán Viktor január 6-án, ünnepélyes külsôségek közepette, a Parlament kupolacsarnokában vette át, a tisztet 2010. második félévében betöltött Belgium ügyvezetô kormányfôjétôl, Yves Leterne úrtól. Másnap pedig együttes ülést tartott az Európai Bizottság és a magyar kormány. Így hivatalosan is megkezdte munkáját a magyar uniós elnökség. A tanácskozó felek egyeztették az EU végrehajtó testülete és az elnökség legjelentôsebb közös tennivalóinak listáját, illetve e munkasor menetrendjét José Manuel Barroso a megbeszéléseket követôen, elégedetten nyugtázta, hogy Magyarország jól felkészült e feladat teljesítésére. Különösen a gazdaság lendületbe hozására vonatkozó terveivel. Az elnökségre készülôdés során kiterjedt konzultációs sorozat zajlott tagállami miniszterelnöki szinten is. A megbeszélésekbôl leszûrhetôvé vált, hogy mindenki erôs Európát szeretne, ezért a soros magyar elnökség gondot for-

Várhatóan nyárig elkészül a Duna-stratégia tervezete Az unió állam- és kormányfôi az Európai Bizottságot két esztendeje kérték fel a Duna-régiós stratégia részleteinek kimunkálására. Az ütemezés szerint e tervezet júniusban kerül az Európa Tanács elé. A soros magyar uniós elnökségnek köszönhetôen hazánkra hárul az a feladat, hogy e stratégiát megismertesse a tagállamokkal, illetôleg az érdekek összehangolásának is 2011 elsô félévében kell megtörténnie. Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos úgy nyilatkozott, hogy a stratégia elfogadását követôen, Magyarország azonnal elindítja az elsô projektet. E makrorégió nyolc, uniós tagállamot, s hat közösségen kívüli országot foglal magában. A német, osztrák, cseh, magyar, szlovák, szlovén, román és bolgár blokkon kívül a horvát, a szerb, a bosznia-hercegovinai, a montenegrói, az ukrajnai és a moldovai nemzetek alkotják az együttmûködôk körét, közel 115 millió embert összefogva. A program remélhetôleg hatékonyabbá teszi a közúti, a vasúti és a vízi közlekedést, az alternatív energiaforrások használatát, továbbá hozzájárul a gazdaság, a kutatás és az oktatás dinamikusabb fejlôdéséhez. A négy pillérre épített cselekvési terv elsôként a Duna-, s a többi régió összekapcsolására törekszik. Fokozza a környezet védelmét. Jólétet próbál teremteni. S szeretné megerôsíteni a Duna folyó ál-

tal összekapcsolt területegységet. Külön pénzforrások és intézménylétrehozás nélkül, s a bürokrácia mellôzésével. A Duna-stratégia tehát felvállalta a közép-kelet-európai együttmûködés új alapokra helyezését. Miután a régió országai együtt keresik a válaszokat a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokra. Az unió második transznacionális, makrorégiós területfejlesztési stratégiájáról lévén szó, a teljesítés nem lesz könnyû feladat. A Duna Menti Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége az egységes piac fejlôdését, valamint a határon átnyúló társadalmi-gazdasági érdekek megvalósulását éppoly fontos elemnek értékeli, mint a duális szakképzési programot, s a vállalkozók versenyképességének növelését. Megjegyezve, hogy az EU és a NyugatBalkán általános kohéziójának elôsegítésére is jövôbe mutató tennivaló sorozat. A szervezet fôtitkára, Kiss Ervin, aki egyben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára is, tanulmányban fejtette ki a gazdasági önkormányzatok álláspontját. Napjainkban e válsággal sújtott térség számára perspektívákat adhat, ha gyökeresen újragondolja e területi egységben rejlô lehetôségeket és kihívásokat. A belsô határoktól mentes környezetben a beruházásösztönzô és kereskedelemfejlesztô programokat a közösségen kívüli országok bevonásával érdemes megvalósítani. A kamarai szövetség e célok valóra váltásának az élére állhat, s érdekérvényesítô súlya révén sikeresen lobbizhat Brüsszelben a fej-

lesztési források elosztásakor, a közösségi szabályozások megalkotásakor, s az infrastrukturális beruházások kijelölésekor. A szerzô szerint a Duna medencében a kohéziós, a szomszédsági és a fejlesztési politikák játsszák majd a fôszerepet. Sôt, e térségek gazdasági kohéziója fenntartható fejlôdéssel ajándékozhatja meg a következô generációkat. A Duna menti kamarai szövetség a gondolatok tettekre váltása érdekében több projektet is kidolgozott. Elsôként, a vállalkozások versenyképessé tétele végett, a szabályozási és adminisztratív korlátok felmérésére, a terhek csökkentésére, valamint átfogó információs adatbázis és tudástár elkészítésére lenne szükség. Továbbfejlesztendô a „Szegedi Folyamat”. Az EU és a NyugatBalkán kohézióját a makrorégió politikusai, államigazgatási szakemberei, vállalkozói és önkormányzati képviselôi számára összeállítandó oktatások, képzések is segíthetnék. Mindeközben a környezettudatos gondolkodás elterjesztése elôtt ugyancsak feltárulhatnának a lehetôségek. Érdemes volna létrehozni a Duna-régiós kulturális turisztikai klasztert, – az összehangolt élményturisztikai fejlesztések és az idegenforgalmi promóciók megalkotása érdekében. Egy másik ötlet a hajóépítô klaszter létrehozására vonatkozik, hiszen általa az eltûnt és hiányzó kapacitás újratermelôdhetne. A szakképzési rendszerek összehangolását ugyancsak fókuszba kívánja állítani a kamarai szövet-

ség, ezért e területen is klaszter megalakítását javasolja. Az egységes rendszer kialakulása után valamennyi országban elfogadhatnák a bizonyítványokat, diplomákat. Így megvalósulhatna a szakember átjárhatóság. E sorból nem maradhat ki a megújuló energiaforrások gyártó és kereskedôi kapacitásainak kiépítése, s a zöld energia elterjesztésére vonatkozó projektterv sem. Az „Élhetô Dunáért” program a folyó víztisztaságának megôrzését, a biodiverzitás visszaállítását, a természet szépségeinek megóvását, valamint az árvíz- és katasztrófavédelem megoldását tûzte zászlajára. Egységes adatbázis és tudástár kialakítása a Duna régiós kamarai szövetség vállalkozásai számára – mottójú elképzelés a cégek makrorégiós terjeszkedését szorgalmazza, hiszen e dokumentumok a több határon átívelô üzleti kapcsolatok felvételéhez nyithatnak távlatokat. Kiss Ervin megítélése szerint a balti együttmûködés példájára, a Duna-régió kivívhatná magának az uniós döntéshozók figyelmét, és elismerését. S akkor a közösség 2014-ben induló új költségvetési periódusában már közös, európai fejlesztési térségként jelenhetne meg.

dít az Európa 2020 stratégia sikeres megvalósulására. A tavaly elfogadott, és a következô tíz évre szóló, átfogó gazdasági növekedési, foglalkoztatási, illetve innovációs program egybevág a magyar elképzelésekkel, mely szerint Európa gazdasága erôsítendô. Orbán Viktor emellett az eurót is szeretné megvédeni és erôsíteni. Az EU gazdasági stabilitásának eléréséhez azonban erôteljes koordináció szükségeltetik. Az uniós ügyekért felelôs államtitkár úgy nyilatkozott, hogy napjainkban a közösség nincs megfelelô állapotban. A válság nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a tagállamok szorosabb együttmûködésén, s a nemzeti gazdaságpolitikák egyeztetésén túlmenôen az euró pártfogolásra szorul. Ugyanakkor a gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést ösztönzô „2020-as” stratégia intenzív beindítása sem nélkülözhetô. Központi szerep hárul a Duna-régió stratégiájára. Gyôri Erika kiemelte továbbá az unióbôvítést és a roma kisebbség integrációját is, mely területek szintén az elnökség napirendjén szerepelnek. Ami a földrajzi területeket illeti, a soros elnökség rendezvényeinek java része a fôvároson kívül zajlik majd. Az Európai Bizottság és a magyar kormány találkozói, a csúcs- és külügyminiszteri értekezletek, a miniszteri tanácsülések, és az egyéb összejövetelek

száma várhatóan megközelíti a kettôszázötvenet. Az eseményekre pedig cirka 40 ezer külföldi érkezik majd. A gödöllôi, egykori királyi kastély lovardája és barokk istállója 900 millió forintból újult meg, s vált alkalmassá a neves vendégsereg fogadására. Az eszmecserék szüneteiben pedig kulturális és sportesemények biztosítják a felüdítô kikapcsolódást. Színházi kamaradarabok, rövid koncertek, lovasbemutatók, konfliskörutak teszik teljessé az ottlétet. Minden esetre a következô hónapokban Európa Gödöllôre veti „vigyázó szemeit”. A fôprogramok mellett a szakértôi találkozóknak, illetve a miniszteri szintû párbeszédeknek Budapest palotái, s más reprezentatív épületei, valamint Balatonfüred, Debrecen, Eger, Pápa, Siófok, Visegrád, és Szarvas városok középületei adnak otthont. E láncolat kiváló lehetôségeket kínál a tájegységi értékek kontinentális szintû bemutatásának. „Csodát nem tud tenni a magyar elnökség, de képes lehet megdörzsölni a palackot, amelybôl ismét elôbújhat a szellem, amelyet úgy hívnak, Európa megújulása” – mondotta a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozva, hogy Európának ismét fel kell mutatnia azon értékeit, képességeit és erényeit, amelyek a kontinenst évszázadokon át sikeressé tették.

Színházavató Az elôzô kormányzati ciklusban juttatott, közel kétmilliárd forintnyi állami támogatásnak köszönhetôen készülhetett a város és a Weöres Sándor Színház a január 22-ei avató ünnepségre, ahol neves személyiségek is kifejezték az alkotás iránti tiszteletüket. A felújított, átalakított és bôvített épület alkalmi fényfestése pedig azt hirdette a közönségnek, hogy nemcsak Szombathely, hanem az ország életében is jelentôs esemény egy kôszínház megnyitása. Dr. Puskás Tivadar a megyeszékhely régmúltját felidézve számolt be arról, hogy az ókorban a Kálvária domb környékén tapsolhatott a korabeli publikum a színházi társulat produkcióinak. Késôbb vándorkomédiások járták a környéket, s az 1787. évi elsô írásos feljegyzés szerint a mai Pannónia étterem helyén állt Szarvas fogadóban mûködött állandó teátrum. A polgárosodás elindult fo-

Forrás és fotó: Mészáros Zsolt

lyamatának jeleként, a 19. század második felében divatossá vált a városoknak kôszínházat létesíteni. Egy füstbe ment szombathelyi terv a jelenlegi enyészetnek indult Savaria Szálló helyére álmodta meg az európai léptékû, pompás épületet. A Weöres Sándor Szín-

házban nyílt kiállítás földszintjén látható tervdokumentáció részletek errôl híven tanúskodnak. Több generációt átölelô idônek kellett eltelnie ahhoz, hogy Szombathely végre színházat avasson. A település önkormányzata elsô ízben, 1991-ben hozott határozatot egy színház létrehozásáról. Több sikertelen kísérlet után 2007. áprilisában kapott Jordán Tamás megbízást a koncepció kidolgozására. Még ezen év végén a kormány egymilliárd forintot biztosított az építési munkálatok elôkészítésére, majd további 850 millió forint érkezett az állami kasszából. Az eredeti Március 15e téri ötlet azonban kudarcba fulladt, 30 millió forint tervezési költséget felégetve maga mögött. A megvalósítás hatvanmilliárdos költségvetésének finanszírozása is irreálisnak bizonyult, ezért az egykori HEMO átalakítása jelölte ki a járható utat. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán ez a verzió nettó 1,4 milliárd forintot nyert. Az épület déli szárnyát felújították, a nyugati oldalt bôvítették, s az észak-keleti sarok elbontása utáni szabaddá vált helyen új szárny épült. Miközben belsô munkálatok, illetve infrastrukturális fejlesztések formálták a megjelenést. A mostani városvezetés, az elôdök érdemeit elismerve arra törekedik, hogy az önkormányzat költségvetésében legyen méltó helye a színház üzemeltetésének. Jordán Tamás pedig a bérletek számának emelkedésében bízik. A jelenlegi közel ötezer darab, a megszépült helyszín jóvoltából akár nyolcezerre is duzzadhat.


4.

2011. JANUÁR

Négy lábon áll már a Széchenyi Útjára indult az Új Széchenyi Terv Kártya Program A talpra állás, a megújulás és a felemelkedés fejlesztéspolitikai programjaként meghirdetett Új Széchenyi Terv pályázatainak tervezete már elérhetô. A kormány január 14-én bejelentette, hogy a hét program révén 93 felhívás szolgálja majd a célok megvalósulását. Az uniós támogatások és a hazai források összege mintegy kétezer milliárd forintot tesz ki. Jelenleg azonban csak öt olyan pályázat indult el, amely a forráskihelyezések lehetôségét nyitja meg. Várhatóan márciustól pedig minden körben megkezdôdhet a pályázatok befogadása. A fejlesztéspolitika rendszerét megújító, tíz évre szóló gazdasági stratégia elôször a kitörési pontokat, majd a hozzájuk kapcsolódó programokat határozta meg, A Gyógyító Magyarország – Egészségipari Programját, a Zöldgazdaság-fejlesztési-, az Otthonteremtési-, a Vállalkozásfejlesztési-, a Tudomány – Innováció-, a Foglalkoztatási-, és a Közlekedésfejlesztési címmel ellátott Programokat. Méghozzá olyan keretet alkotva, amelyet a gazdaság szereplôi töltenek meg valós tartalommal. Az elôkészítés során, a kormány által tavaly július végén bemutatott vitairat, novemberig tartó konzultáció-sorozatban méretetett meg, s a konstruktív javaslatok beépültek a nemrégiben nyilvánosságra hozott változatba. Az Új Széchenyi Terv nem titkolt szándéka a foglalkoztatás dinamikus növelése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, vagyis Magyarország versenyképességének javítása. A tervet bemutató rendezvényen Orbán Viktor Magyarország ésszerû újjászervezésérôl beszélt, mely tendencia a kiadások csökkentését és a bevételek növekedését hozhatja magával. Mivel a munkára képes embereknek hazánkban csupán az 55 százaléka dolgozik, a kormány a munkanélkülieknek járó juttatásrendszer átalakításával szeretne ezen arányon javítani. Különben oda a versenyképesség. Másfelôl a most kezdôdött évtizedben az egymillió munkahely létrehozása is megköveteli a hathatós és gyors intézkedéseket, a gazdaság mielôbbi élénkítését. A folyamat gyorsítása érdekében a korábbi 24 jogszabály helyett, egyetlen kormányrendelet szabályozza a pályáztatási rendet, mely egyszerûbbé, átláthatóbbá és hatékonyabbá válik. Miközben az új rendszerbe korrupció elleni, jogbiztonságot szolgáló garanciák épülnek be. Rövidül a bírálati idô, egyszerûsödik az eljárásrend, lecsökken a kifizetések idôtartama, és technikai változtatások kedveznek a kis- és középvállalkozók pályázati pénzekhez jutásának. A hét kitörési pont sokfajta iparágat integrál, esélyt nyújtva az európai és a globális piacokon való versenyképes vállalkozói megjelenésnek. Megalkotói úgy látják, – az Új Széchenyi Terv egy platform, széles alap, amelyhez a vállalkozások, gazdasági szervezetek és az önkormányzatok csatlakozhatnak. Továbbá egy széles keret, hiszen az ötletektôl, a fejlesztési terveken keresztül, a beruházások elkészültéig mindent magában

foglalhat. S nem utolsósorban egy szövetség, az állam és a vállalkozói szektor között, az üzleti környezet jobbítása és a gazdaságpolitikai célok valóra váltása érdekében. A részleteket illetôen, az egészségipar pályázatai, Pest megye kivételével az egész országban elérhetôk lesznek. Remélve, hogy a rehabilitációs eljárások jóvoltából érezhetôen javul majd az egészségügyi szolgáltatások színvonala. A felsôoktatási intézmények számára a tudomány és innováció a pedagógusképzést, a módszertani adaptációt és a tanagyagfejlesztéseket hozza majd helyzetbe, hogy a hallgatók európai szintû tudáshoz juthassanak. A közlekedésfejlesztésben is Pest megyét kivéve, országszerte logisztikai központok létesítésére, szolgáltatásfejlesztésre, valamint a 4-es és 5-ös számjegyû országos mellékutak felújítására és korszerûsítésére, illetôleg kerékpárforgalmi hálózatok bôvítésére nyílik lehetôség. A kormány a gazdaság dinamizálását a klaszterek támogatásával kívánja elérni. Ezen organikusan fejlôdô hálózatok rugalmasan és tudatosan képesek alkalmazkodni a piaci környezet változásaihoz. Formájuk is szerteágazó, a kis- és középvállalkozói együttmûködéstôl kezdve, az egyetemek és nagyvállalatok kooperációján keresztül, a szakmai szervezôdésekig színes a paletta. Ugyanakkor agrár, mûszaki, gyógyászati és természettudományi területeken mûködô vállalkozások is pályázhatnak, meglévô, piacképes termékeik, szolgáltatásaik vagy technológiáik fejlesztése végett. S a tudásalapú, fejlôdôképes gazdaság kibontakoztatásáért. Az Új Széchenyi Terv megismertetésére a programok gazdái országjárásra indulnak. Bemutatva az elsô körben elérhetô 14 pályázatot, amelyek összértéke több mint 570 milliárd forint. A maradék 79 felhívásra március elsejétôl lehet benyújtani a pályamûveket. Az elôadásokon az is elhangzik majd, hogy az egészségipar több mint 30 milliárd forintot kap. A zöldgazdaság 120,5 milliárdot, a tudomány és innováció 72,5 milliárdot, a vállalkozásfejlesztés 173 milliárdot, míg a közlekedés 641 milliárd forintot. A sorozat február közepén jut majd el Vas megyébe. A road show két helyszínen, Szombathelyen a kamara székházában, valamint Sárvár városában ismerteti meg a terv pályázatainak részleteivel az érdeklôdôket. A Vállalkozásfejlesztési Program pályázatai • Kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése • Komplex vállalati technológia fejlesztés a kis- és középvállalkozások számára • Mikrovállalkozások fejlesztése • Technológia és foglalkoztatás • Munkahelyi képzések támogatása • Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára • Vállalati együttmûködések és klaszterek támogatása, mind a hét régióban

Az Új Széchenyi Terv-rôl részletesebb információk találhatók a Nemzetgazdasági Minisztérium, www.nfgm.gov.hu, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, www.khem.gov.hu honlapján.

AZ EGYMÁSRA ÉPÍTKEZÔ KONSTRUKCIÓK EGYSZERRE IS IGÉNYBE VEHETÔK A Széchenyi Kártya 2002. évi debütálása óta közel 140 ezer vállalkozás fennmaradását, fejlôdését segítették az idôközben folyton kedvezôbbé váló konstrukciók. A kihelyezett hitelek értéke tavaly elérte a 826 milliárd forintot. Az elmúlt nyár közepétôl újabb három hitelformával bôvült a kör. Augusztusban megjelent a forgóeszközhitel, szeptemberben a beruházási hitel, most januárban pedig az uniós forrásokhoz jutást könnyítô önerô kiegészítô hitel. A statisztikák szerint évente húszezer vállalkozás igényelt folyószámlahitelt. Dr. Parragh László szerint a napjainkban már négy lábon álló Széchenyi Kártya Programnak köszönhetôen, az elkövetkezendô években megduplázódhat a kihelyezett hitelállomány. S e folyamat, kedvezôen hat majd a foglalkoztatottak számának növekedésére. Fél esztendô alatt, országosan 300 forgóeszközhitel regisztrációja, s csaknem 200 millió forint kihelyezése történt meg. Az igénylôk általában taktikai készletbeszerzésre, vagy áru- és szolgáltatásfinanszírozásra, illetve projektekhez használják e forrásokat. Amíg a folyószámlahitelt a mikroés kisvállalkozások kedvelik, addig a forgóeszközhitel ügyfélköre jellemzôen a középvállalkozások közül kerül ki. A középtávú elképzelések megvalósításához viszont a beruházási hitel az ideális forma, amely maximum 50 millió forintot biztosít tíz esztendei futamidôvel. S akár az ingatlanvásárlások lebonyolítását is segítheti. Sôt, egy vállalkozás több projektjéhez használható. Ugyanakkor összevonható más hitelekkel, a meglévôk mellé felvehetô, s birtokában újabbak is igényelhetôk. Újdonság még, hogy a

bankok a beruházás tárgyát elfogadhatják jelzálognak. A beruházási hitel nemcsak új ingatlan és gép vásárlását teszi lehetôvé, hanem a használtakra is kiterjed. Az idén januárban elstartolt Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel a gazdasági szereplôk akut problémájára, az önerô hiányára nyújt gyógyírt, hiszen korábban e probléma miatt nem tudtak a kisvállalkozások részt venni az uniós pályázatokon. Így elestek a fejlesztési forrásoktól. Most viszont a kis-és középvállalkozások könnyebben megszerezhetik a pályázatok megvalósításához szükséges támogatást, illetve a saját forráson felüli részt képesek lesznek biztosítani. Tehát az önerô kiegészítésen kívül, a sikeres pályázatok beruházásaihoz szükséges pénzt is garantálja a hitel, mindaddig, amíg az unió bürokratikus útvesztôin továbbjutva, megérkezik az elnyert támogatás. E konstrukció azonban kizárólag a KA-VOSZ honlapján közzétett kódszámú pályázatok önrészének kiegészítésére szolgálhat. A beruházás-, s projektelképzeléseknek összhangban kell állnia a mindenkori kijelölt pályázatok céljaival. További speciális elôírása, hogy a Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelôzô Hitel összege együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot. S a hitelbôl megkezdett projekt csak akkor finanszírozható, ha a kapcsolódó pályázat nem tiltja. Az önerô kiegészítô hitel kizárólag forintban adható, minimum 500 ezer, maximum 50 millió értékben. A kereten belül 100 ezer forintonként emelhetô az igényelhetô összeg. A kérelmezônek a projekt tervezett költségéhez viszonyítva minimum 25 százaléknyi saját forrással kell rendelkeznie. Kivéve, ha a pályázati kiírás errôl másként rendelkezik. A hitel futamideje 12 és 120 hónap között mozoghat. A rendel-

kezésre tartási idô pedig legfeljebb 18 hónap lehet. Ahogy a türelmi idô is, amely azonban 24 hónapra meghosszabbítható. A Széchenyi Támogatást Megelôzô Hitel ugyancsak a KA-VOSZ honlapján közzétett pályázatokon elnyert támogatásokra vonatkozhat, s elôfinanszírozásra szolgálhat. Igénylése kizárólag elnyert támogatásokhoz kapcsolódhat. A projektnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplô minimum saját forrás elôírásainak, de a hitelnek magának külön saját forrás elôírása nincs. Ez esetben a futamidô 12 hónaptól 60 hónapig terjed, a rendelkezésre tartási idô pedig maximum másfél év. A Széchenyi Kártya Program új elemei tehát egymásra épülve, rugalmasan alkalmazkodnak az igényekhez, s általuk egy vállalkozás akár százmillió forint támogatott hitelhez is juthat. A hazai kis- és középvállalkozók közül ugyanis kevesen rendelkeznek a beruházások teljes finanszírozásához szükséges tartalékokkal. E konstrukciók igénylésének alapfeltétele viszont, hogy a vállalkozások hitelkérelmüket a regisztráló irodákban, így például a vasi kamara székházában, benyújtsák,

ahol segítséget kapnak az adatok kitöltéséhez és a dokumentumok beszerzéséhez. Az elôminôsítés fôként a támogatások igénybevételéhez szükséges feltételek ellenôrzését jelenti, majd a befogadott hitelkérelmek az ügyfél által kiválasztott azon bankhoz kerül, amely a konstrukció finanszírozásában részt vesz. A pénzintézeti pozitív bírálatot követôen, az adott bank köti meg az ügyféllel a hitelszerzôdést, majd megnyitja a hitelkeretet. Jó tudni, hogy a kártyaprogram lapjai nem csupán egymásra építve használhatók, de egy idôben, egyszerre is igénybe vehetôk. A gazdaság szereplôi ezáltal különbözô finanszírozási gondjaikra a legmegfelelôbb konstrukciókhoz tudnak nyúlni. Természetesen a vállalkozási környezet kedvezôbbé tételéhez a Széchenyi Kártya Program, illetve az Új Széchenyi Terv önmagában nem elegendô. A szektor élénkítése mellett például a fizetési fegyelem javítása, az uniós és állami források kifizetésének gyorsítása, az adófizetés ésszerûsítése, a körbetartozások felszámolása, s a gazdasági folyamatok átláthatóbbé tétele is sürgetô tennivaló.

Régiós fejlesztési támogatások VAS MEGYÉBEN AZ EPCOS ÉS A WEWALKA CÉGÉREK ALATT INDULNAK FEJLESZTÉSEK A Nyugat-dunántúli Operatív Program két pályázati kiírásának értékelésekor 2010-ben öt projekt nyert támogatási forrásokat, közel 648 millió forintot. Az idén ipartelepítésre újabb három cég kapott 586 millió forintot. A képzési és foglalkoztatási együttmûködések fejlesztésére pedig két vállalkozás 62 millió forintot költhet pályázati pénzekbôl. A nyolc beruházás összesen 4,3 milliárd forintot emészt majd fel, amelybôl a támogatások értéke eléri az 1,3 milliárd forintot. E fejlesztések révén közel háromezer munkahely megmaradhat, illetve 358 létesülhet. Ami a területi eloszlást illeti, Gyôr-Moson-Sopron megyében, illetve Vas megyében 2–2 projekt megvalósítása kezdôdhet el. Zala megyében egy mérnöki iroda számára biztosított a gyakorlati képzések lebonyolítása. A Siemens Matsushita GmbH tulajdonában lévô, s a TDK-EPC Csoporthoz tartozó EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. a szombathelyi Claudius Ipari Parkban történô fejlesztések megvalósítása érdekében igényelt pályáza-

ti forrásokat, mivel a passzív elektronikai alkatrészek gyártáshoz kétszintes üzemcsarnokot, valamint irodákat kíván építeni. A kapacitásbôvítô beruházás részeként, a high-tec technológiához nélkülözhetetlen speciális rendszerek költöznek majd a 3757 négyzetméter alapterületû létesítménybe. E fejlesztések közel 869 millió forint felhasználásával jönnek létre. A várhatóan 2011 decemberében befejezôdô munkálatokhoz a cég 260,6 millió forintos támogatást nyert el. A projektnek köszönhetôen a cég 1304 munkahelyet tud megtartani, továbbá 135 állással bôvíti létszámbázisát. Az EPCOS helyzete stabil, hiszen a vasi megyeszékhelyen mûködô üzemekben elôállított alkatrészek a háztartási elektronikai eszközöktôl, az autóktól és a telekommunikációs eszközöktôl kezdve, a mobil híradástechnika szegmensein keresztül, a mérés- és szabályozáselektronikáig, rengeteg területen felhasználhatók.

osztrák cégcsoport magyarországi leányvállalata a Kemenesalja fôvárosában, 2003-ban alakult meg, majd a következô esztendôben hatmillió eurót fordított zöldmezôs beruházásra. A péksüteményeket és cukrászati termékeket elôállító üzemben a legkorszerûbb élelmiszergyártási technológia révén készülnek a kiváló minôségû finomságok, amelyek hazánkban meghódították a piacot. Az értékesítés emelkedése pedig újabb fejlesztésre ösztönözte a céget. A nyertes projekt tartalmazza a jelenlegi 3900 négyzetméteres csarnok bôvítését. Az új korszerû gyártócsarnok 4470 négyzetmétert foglal magában. Így a hasznos üzemi terület 8980 négyzetméterre növekedik. E beruházáshoz pedig 317 munkahely fennmaradása, és 35 létesítése kötôdik. A közel 646 millió forintos fejlesztés megvalósulásához közel 194 millióval járult hozzá a regionális operatív program. A celldömölki beruházás is elkészül az év végéig. • • •

• • • A vasi vállalkozások mezônyében a celldömölki WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. is sikeresen pályázott. Az

Az Ipartelepítés címszó alatt a Gyôr közelében székelô FIEGL ABDA Kft. is szerepel. A német tulajdonú jármûgyártó cég 441 millió forintos csarnokbôvítésé-

hez, a régiós pályázat által 132 millió forinthoz jutott. Vállalva, hogy száz munkahelyet megtart, és 21 újat létrehoz. A regionális hálózatteremtés kiemelt feladatára, az ugyancsak gyôri PENTATRADE Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyert 32 millió forintot. A 40,1 milliós projekt a helyi egyetemi képzés innovatívvá tételét, tananyagfejlesztését konzorciumban valósítja meg, 2012 márciusáig. A zalaegerszegi Mould Tech Mérnöki Iroda Kft. pedig a Nyugat-magyarországi Egyetemmel, a Pannon Mechatronikai Klaszterrel és a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal karöltve, e szervezetek együttmûködését kívánja erôsíteni. A programok 2012 ôszéig történô kidolgozása 37,5 millió forintba kerül, melynek közel 80 százalékát a projekttámogatás fedezi. • • • Az Új Széchenyi Terv részeként már megjelentek az újabb régiós pályázati lehetôségek, melyek a www.ujszechenyiterv@gov honlapon, a pályázati kézikönyv címszó alatt megtalálhatók. A pályamûvek beadására azonban még a tavaszig várni kell.


4. 5.

2011. JANUÁR

FÓKU S Z BAN A TU RI Z M U S

Projektpartnerek egymás közt Az egyik partner, a bükfürdôi Hotel Caramell adott otthont a „Tourist-Net”, valamint a „Pannon Gasztronómiai Élmények” elnevezésû, osztrák–magyar, illetve szlovén–magyar, határon átnyúló projektek rendezvényének. A találkozón Tama István régiós marketingigazgató a Magyar Turizmus Zrt. idei terveirôl és kiemelt programjáról nyújtott tájékoztatást. Majthényi László a Vas Megyei Önkormányzat alelnöke a bor- és gasztronómia turizmusban rejlô lehetôségeket tárta fel a szakmabeliek elôtt. Kiss Sándor kamarai fôtitkár pedig a két projekt állásáról és eredményeirôl számolt be a „Turizmus és vendéglátás idôszerû kérdéseirôl” tartott fórumon.

A szakmai eszmecsere közönsége örömmel fogadta a „Turizmus határok nélkül” címû új kiadványt, valamint e közös turisztikai programokhoz kapcsolódó csomagajánlatok, látványos és megjelenésében is az európai trendeket tükrözô prospektusait. Az összeállítás már megjárta Bécs vásárát is, s a következô fél esztendôben a hazai és külhoni idegenforgalmi kiállításokon ugyancsak meg fog jelenni.

„Új vizeken” a hazai turizmus TÖKéletes ízek A KONFERENCIATURIZMUS ÉLÉNKÍTÉSÉT IS TERVEZI A SZAKMA A válság hatásaként a belföldi, illetve a szomszédos országokba tartó utazások felértékelôdtek. A turisták jelentôs része a rövidebb földrajzi távolságokat részesíti elônyben. E tendencia kiteljesedését az olyan határokon átívelô projektek is felerôsítik, mint például a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gesztori közremûködésével megvalósuló turizmusfejlesztési programok. A kedvezô konstrukciójú, s elôre tervezhetô csomagajánlatok ugyanis felkeltették a családok érdeklôdését. Az osztrák–magyar, illetve szlovén– magyar partneri kooperációk emellett, az egyébként gyér forgalmú, szezonon kívüli idôszakokra is vonzó lehetôségeket kínálnak. E bázison nyugszik a Nyugat-dunántúli régió kiváló eredménye – jelentette ki a Magyar Turizmus Zrt. regionális marketingigazgatója Bükfürdôn, a turizmus és vendéglátás helyzetét elemzô szakmai fórumon, ahol a Tourist-Net, valamint a „Pannon Gasztronómiai Élmények” címû projektek is reflektorfénybe kerültek. Az Egészségturizmus Évét jó pozíciókkal kezdte az ország nyugati turisztikai régiója, hiszen a kilencszereplôs hazai mezônyben, a statisztikák szerint, tavaly a legsikeresebbnek bizonyult. Így a Magyar Turizmus Zrt. 2011 évre meghirdetett „Új vizeken” mottójú programja nem csupán kedvezô pozícióban köszöntött e térségre, hanem a megszerzett elôny fokozásának ígéretével is. Az országos program mostani irányvonala ugyanis éppen az eddigi fellendülését indukáló gyógy- és termálkincs felé mutat. A földalatti termálvagyon további hasznosítása az év kiemelt feladatának számít – nyugtázta a történéseket Tama István.

A Tourist-Net projekt partnereinek találkozóján a szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az „új vizek” szlogen az ágazatban végbe menô szemléletváltásra ugyancsak utal. A magyar turisztikai marketingtervezésben átalakul a döntéshozatali szempontrendszer, valamint a régiók, külképviseletek szerepe. A világos keretek meghatározásával párhuzamosan a források szintén átrendezôdnek. Az elképzelések szerint az új, eredményközpontú struktúra költséghatékonyabban és koncentráltabban fog mûködni. A magyar turizmus üzleti céljainak nevesítésekor a program a külföldi vendégéjszakák számának 3,4 százalékos, illetve a bel-

földiek 2,7 százalékos emelkedésével számol. Miközben a konferenciaturizmus forgalmának ötszázalékos növekedését is célul tûzte ki. Továbbá a stratégia komoly hangsúlyt fektet a márkaépítésre. Az elôadó arról is beszámolt, hogy Európa-szerte az egészségtudatos élet- és szemléletmód hódít. E trend a gyógy idegenforgalommal egyenrangúvá tette a természetes terápiák alkalmazását, s a medical turizmust. Tapasztalhatóvá vált, hogy az emberek egyre nagyobb felelôsséget éreznek egészségük megôrzése iránt, ezért nyaralásuk alatt keresik a preventív vagy állapotjavító ajánlatokat és szolgáltatásokat. Ugyanakkor az is látható, hogy a keresletnél erôteljesebben növekszik a kínálat. S e versenyhelyzetben egyre nehezebb a kiválasztott célcsoportokat megnyerni. Tama István hangsúlyozta, – a korábbiakkal ellentétben, a 2011 esztendôre egyetlen országos marketingterv készült, amely minden régióra és külképviseletre érvényes. A tematikus évek kampányai helyett, napjainkban a külföldi márkakommunikáció emelkedik ki a rendszerbôl. Magyarországot, mint turisztikai márkát szeretné a szakma felépíteni. Méghozzá a felszín alatti vizekre alapozva, s az egészségtudatosság

Évszázados receptúrák A bor- és gasztronómiai kultúra értékeinek megmentésében jeleskedô Majthényi László nevéhez, társszerzôként könyvek sorozata kötôdik. A vasi tájak történelmének e szempontok szerinti feltérképezése temérdek, szinte a feledés homályába süllyedt kulináris értéket hozott vissza a köztudatba. A Vas Megye Közgyûlés alelnökének írásaiban a história, a mûvészetek, a néprajz és a hagyományok tükrében jelennek meg az évszázadok már-már veszni látszó gyöngyszemei, – a tájjellegû ételek és a térségek ôshonos borai. A „Pannon Gasztronómiai Élmények” projekt partnerei élvezettel hallgatták a beszámolót, amely az Ôrségtôl a Somlyó hegyig kalandozva, több helységben is képzeletbeli kitérôt tett. Miközben megszívlelendô tanácsokkal látta el a helyi termékek felhasználásának népszerûsítését, illetve a régi receptek összegyûjtését is zászlajára tûzô program megvalósítóit. A táplálkozási kultúrában 250 esz-

tendôre visszanyúló barangolás bebizonyította, hogy ezen étkeknek és nedûknek, felújítva, ma is helye lehet a vendéglôk és éttermek étlapjain. Sôt, a hagyományôrzés, valamint a termelôk piacra jutásának segítése érdekében, a közétkeztetésben ugyancsak komoly szerepet kaphatnak. E tendencia egyben minôségjavítás és a versenyképesség növelés eszközeként szolgál. A multinacionális cégek üzleteiben vásárolt lekvárok helyett a környékbeli családoktól beszerzett lekvár meghódítja a vendégeket. A helyi sajátosságokat felvonultató asztal mellé szívesen visszatérnek a tu-

risták. Egy-egy szálloda éves megrendelése pedig néhány család megélhetését biztosíthatja. Majthényi László meggyôzôdéssel vallja, hogy a fejlôdés titka, a tájételek és borok kínálatának szélesítésében rejlik. Különösen, ha a világmezôny elsô öt helyén jegyzett magyar vadállomány is felkerül az ajánlati listára. A vendéglátó egységeknek érdemes helyi termék polcokkal kedveskedni a betérôknek, ahol a térség gasztronómiai jellegzetességei sorakoznak fel. Sôt, a helyi specialitások értékesítésének minden olyan lehetséges pontját célszerû feltérképezni, ahol a turisták meg-

kötôanyagát alkalmazva. Visszaszorulnak viszont a vásár- és kiállításokon való megjelenések, a tanulmányutak és a szakmai rendezvények. Értékesítési körutak pedig csak a kiemelt térségek felé indulnak. A Magyar Turizmus Zrt. a piacokat három részre osztotta fel. Legnépesebb az úgynevezett „B2C” kategória. E mezônybe Ausztria, a Benelux államok, Csehország, a délszláv államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Svájc és Szlovákia tartozik. A „B2B” sorában az Egyesült Államok, Észak-Európa, Izrael, Japán, Kína, Oroszország, Spanyolország és Ukrajna kapott helyett. A „Feltörekvô piacok” címke alá az Arab-öböl térsége, DélAmerika és Ázsia soroltatott be. Ami a belföldet illeti, még mindig a rövidebb idôtartamú, azaz a sok utazással járó, ám kevés vendégéjszakát takaró nyaralások a jellemzôek. Így e szegmensben elkerülhetetlen az újrapozícionálás, illetve a stratégiai és taktikai kommunikáció fellendítése. A pénzügyi források ezért 65 százalékban a lakossági marketing kommunikációra irányulnak. A szakmai értékesítés ösztönzésére 25% jut majd a keretbôl. Tíz százalék pedig a konferenciaturizmus élénkítését fogja szolgálni. fordulnak. Ahogy a tájételek és borok étlapokra vitele szintén szélesítendô. A népi ünnepek gazdag tárháza pedig e bemutatásokra remek alkalmat nyújt. Például a balázsolás, a farsang, a búcsúk, a bálok, a fôzôversenyek, a karnevál, a torkos csütörtök, illetve a Szent György vagy Szent Márton-napi vigasságok, valamint a húsvét és a karácsony. A kulcsszó e tekintetben is az együttmûködés. A borászat, a helyi termelés, a turisztika, a gyümölcs utak és más programok összehangolt szervezése sokat lendíthet a térségek idegenforgalmi prosperitásán. Az elôadó viszont azt is hangsúlyozta, hogy a helyben termelt áruk és a szolgáltatások helyi értékesítésének adóés bürokráciamentesnek kellene lennie.

A tökös finomságok alcímet viselô új turisztikai termék is része azon sorozatnak, amely a Pannon Gasztronómiai Élmények logo alatt nemrégiben megjelent. A szlovén–magyar határon átívelô projekt az elôkészítô munkálatokat követôen a kézzel fogható eredmények stádiumába jutott. A termékfejlesztés révén létrejövô tizenegy program magában foglalja e desztináció területérôl mindazt, ami egyedi, különleges és „szem-szájnak ingere”. A helyi termelôkre és termékekre, illetve a gasztronómiai kultúra hagyományaira alapozó projekt, finisébe érkezett. A határ két oldalán tevékenykedô partnerek ugyanis közösen állították össze az aktív vonzerô leltárt, majd szakmai egyeztetések során kibontakozott a fejleszteni kívánt turisztikai csomagok köre. A gazdag gasztronómiai kínálatban elôkelô helyet kaptak azok a receptúrák, amelyeket már a feledés homálya veszélyeztetett. Magyar oldalon a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. és a Zalai Borút Egyesület vett részt a munkában. A szomszédból pedig a Muraszombati Területi Kézmûves Kamara, a Muravidéki Finomságok Promóciója és Védelme Egyesület, illetve a Moravske Toplice településen székelô Turisztikai Információs Központ csatlakozott a határtérség vendéglátóhelyeinek fejlesztését felvállaló programhoz. Az együttmûködés révén a régió vállalkozóinak munkakapcsolatai bôvülnek. A régmúltbeli étkek felkutatásával, a mikrotérségi sajátosságok és különlegességek közkinccsé tételével, valamint a bevált gyakorlatok cseréjével a helyi kínálat, minôségjavító és versenyképesség növelô módon gazdagodik majd. A projekt elsô szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy a tradíciók újraélesztése és a jövedelemszerzô képesség fokozódása kéz a kézben jár együtt. A „TÖKéletes ízek-tökös finomságok” mellett a „Gomba-jó utakon” és az „Édes élvezetek a szlovén–magyar határ mentén” címet viselô új termékek sikerre számíthatnak a turisztikai piacon. Ahogy a „Halat, vadat, s mi jó falat”, s az „Ízes utazás történelmi korokon át” csomagok iránt is élénk lehet a kereslet. A „Gyümölcsök”, a „Vidék ízei”, a „Mé-

zes-mázas”, a „Tejút” elnevezésû ínyencségek körét pedig a „Gasztronómia az egészség jegyében” és a „Péter Páltól szüretig” ajánlatok teszik teljessé. Jelentôs promóciós elemnek számít az egységes megjelenésû, helyi termékeket bemutató állványrendszer használata a vendéglôk és az éttermek látványos szegleteiben. A közeljövôben tehát egyebek között, a csomagok köré szervezendô tematikus napok és hetek szolgálják az ágazat határszéli, tavaszi-nyári felvirágoztatását. Az eredmények színvonala azonban az érintett vendéglôsök aktivitásának mértékén is múlik. A projektpartnerek ezért szeretnék, hogy a szakmabeliek elkötelezettek lennének saját megújulásuk iránt, s így kínálatukba beépítenék a helyi termékeket, továbbá részt vennének a Témanapok, Témahetek programjaiban. Használnák a projekt által megformált

» A projektpartnerek ôsszel az Ôrségbe is ellátogattak

arculati elemeket. A széles ívû kooperáció részeként, a vállalkozások irányítói lehetôvé tennék a különbözô mesterségek képviselôinek, hogy a számukra speciálisan összeállított tájékoztatókat, képzéseket látogathatnák. Az ágazatok és szektorok közötti hálózatszerû együttmûködés erôsödésével, illetve az új termékeknek köszönhetôen, a vendéglátás és a turizmus hosszú távú összekapcsolásával a projekt fenntartható fejlôdése is garantálható – hallhatták a program szereplôi, a „Pannon Gasztronómiai Élmények” idôszerû feladatainak elemzésekor Kiss Sándortól, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkárától.


6.

2011. JANUÁR

FÓKU S Z BAN A TU RI Z M U S

A konkurencia korlátjától a versenyképes partnerségig TÍZ PROGRAMCSOMAG SZOLGÁLJA A HATÁRTALAN TURIZMUST Hosszú, nehézségekkel övezett út vezet át e két állapot között, amíg a partnerek megérkeznek az elsô mérföldkôhöz. A TOURIST-NET projekt azonban most eljutott abba a stádiumba, amikor az elsô kézzel fogható eredmények megjelentek. A bükfürdôi összejövetelen Kiss Sándor projektmenedzser e szakaszról beszámolva kifejtette, hogy az eltelt másfél esztendôben olyan együttmûködés bontakozott ki, amely a határ két oldalán egymást kiegészítve és erôsítve, a harmadik piacokon is versenyképes, közös termékeket hoz létre. A korlátok feltérképezésétôl, majd leküzdésétôl kezdôdôen, a kooperáció irányainak együttes meghatározásán keresztül, a komoly üzleti potenciállal bíró partnerségig rögös, de egyenes út vezet. Ám a konkurenciától való félelem fékezi a folyamatok kiteljesedését, ezért elsôként a két szomszédos ország vállalkozói körének érdekeit szükséges közös nevezôre hozni. A helyzet pontos felmérése, egymás meggyôzése és a közös tennivalók egyeztetése azonban biztos alapot nyújthat a fejlesztések véghezviteléhez. A vasi kamara fôtitkára elôadásában hangsúlyozta, – a határon átívelô hálózati rendszer kibonta-

koztatása szemléletváltást követel. Sôt, az elmaradott kistérségek felzárkóztatásának elôsegítésén túlmenôen a termékfejlesztésekhez, az innovatív készség fokozása is nélkülözhetetlen. Megéri azonban e lépéseket közösen megtenni, hiszen a projekt komplex feladatainak teljesítésével, mindkét oldalon jelentôsen emelkedhet majd a turisták száma, miközben munkahelyek is létesülnek. A „Határtalan turizmus NyugatPannóniában és Burgenlandban” címû projektben induló lépéseként a Burgenlandi Vendégfogadók és Vendéglátók Egyesülete a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve, e két földrajzi térség hasonló turisztikai kínálatára építve, megalkotta az egymást kiegészítô szolgáltatások listáját. Miközben a partnerségi tudatformálásra ugyancsak gondot fordított, hiszen az egyetértési hajlandóság és a kooperációs készség még manapság is javításra szorul. A fô cél, a versenyképes turizmusrégió ugyanis megkívánja a korlátok mielôbbi felszámolását, s a konstruktív partnerség formáinak kialakítását. Az együttes munkának azután az innovatív kínálat

Kovács Vince elnök és Kiss Sándor fôtitkár Dr. Horváth Endrével, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelôs államtitkárával a jelenleg is zajló projektek helyzetérôl, illetve az idei pályázati lehetôségekrôl tárgyalt. A Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatójával, Horváth Gergellyel szót váltva pedig az új országos stratégia céljai, megvalósítási alternatívái, illetve a Nyugat-dunántúli régió, s benne a határon átívelô kamarai projektek eredményei kerültek fókuszba. A két szomszédos ország további turisztikai kooperációjának esélyeirôl pedig a VMKIK irányítói Kovács Balázzsal, a Magyar Turizmus Zrt. bécsi képviseletvezetôjével egyeztették álláspontjaikat.

A megbeszéléseken felvetôdött az idegenforgalmi szakképzés jelenlegi állapota, s e terület fejlesztésének fôbb irányvonala. A tanácskozás végén Kiss Sándor bemutatta a Tourist-Net projekt friss kiadványait, amelyek elnyerték a turisztikai vezetôk tetszését. Dr. Horváth Endre e sorozat folytatására biztatta a projektgazdákat, így a vasi kamarát. Majd ígéretet tett arra, hogy tárgyalópartnerei kérésére, a Savaria Történelmi Karnevál állami támogatásának lehetôségeit megvizsgálja. A bécsi vásár tehát kitûnô alkalmat teremtett arra, hogy a Tourist-Net invitatív kiadványa és programcsomagjai szakmai körökben népszerûvé váljon. S a külhoni tapasztalatok tükrében

A Nyugat-Pannon régió és Burgenland természeti csodáinak, gyógyvizeinek és emberi alkotásainak, épített környezetének összekapcsolása olyan közös turisztikai csomagajánlatokat produkált, amelyek az európai piacon versenyképesnek mutatkoznak. A Tourist-Net projektnek köszönhetôen, nemrégiben a „Turizmus határok nélkül” kiadvány, valamint a hozzá kötôdô csomagajánlatok láttak napvilágot.

Turizmus határok nélkül

létrehozásával egyidejûleg, új piacok és célcsoportok, megnyerésére kell fókuszálnia. A programcsomagok értékesítése pedig a határmenti régió turizmusának fellendülését hozhatja magával. A közös ajánlatok tíz szegmensben fogalmazódtak meg. A kerékpározás, a túrázás, a lovaglás, a kultúra, a gasztronómia- és borturizmus mellett a kastélyok és várak, a natúrparkok, a Fertô tó kapott a projektben kiemelt szerepet, de a fürdôturizmus formái, illetve a speciálisnak számító ajánlatok szintén továbbfejlesztésre érdemesek.

Tavaly elkészült a helyzetelemzô tanulmány, illetve a potenciálanalízis, mely dokumentumokra építve a vállalkozásokat összefogó, határon átnyúló kínálati csomagok jelentek meg. A piaci szereplôk kérdôíves igényfelmérésén kívül információs rendezvények, céglátogatások, konferenciák, tanácsadások segítették a haladást. Kiss Sándor a projekt idei tervei között említette meg az interkulturális tanfolyamok, képzések, illetve partneri találkozók szervezését, valamint a közös kiadványok és kínálati csomagok további megjelentetését. A 2012 decemberéig futó programok komplett és átfogó, közös kínálatokat nyújtva járják majd be Nyugat-Pannónia és Burgenland tájait. S jutnak el a szakvásárokra, valamint harmadik piacokra.

Bécsi pillanatképek Közép-Európa legjelentôsebb turisztikai vásárán, a 70 ország 800 kiállítója vonultatta fel ajánlatait. A közel százezer látogatót vonzó Ferien–Messe kiemelt vendége, Magyarország 140 négyzetméteres, impozáns standdal, a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében mutatkozott be a népes közönség és a szakmabeliek elôtt. A 26 hazai turisztikai szolgáltató között a TouristNet projekt partnerei is helyet foglaltak, s a „Turizmus határok nélkül” címû kiadványt, a hozzá kapcsolódó programcsomag ajánlatokkal együtt ismertették meg az óriási seregszemle résztvevôivel. A bécsi eseményen arra is alkalom adódott, hogy a vasi kamara vezetôi a szakma állami irányítóival párbeszédet folytassanak.

A legfrissebb közös ajánlatok

készüljenek a partnerek a márciusi budapesti Utazás 2011 vásáron való megjelenésre. A büki TDM iroda, a mosonmagyaróvári Tourinform, a sárvári Spirit és Vital-Med Hotelek bizakodva tekintenek a jövôbe, hiszen az osztrák fôvárosban hamar szétkapkodták a Tourist-Net prospektusokat. Sôt, az információs pulton is gyakorta kellett pótolni a fogyatkozó készleteket. A projekt elsô körében a NyugatDunántúl és Burgenland északi területeinek közös ajánlatai öltöttek testet. A folytatás a régió és a tartomány déli részeit célozza meg. Az újabb csomagok várhatóan tavasszal kerülnek piacra. A Ferien–Messe európai kínálatát feltérképezve kiderült, hogy a

Tourist-Net kiadványai szerkezetükben, formai megjelenésükben és tartalmukban egyaránt innovatívak és a világtrendekkel összhangot tartanak. Ráirányítva a figyelmet a helyi vonzerôkre, és feltárva, hogy miért érdemes pont e térségeket úti célként választani. Ami a további terjesztést illeti, a tervek alapján Brno, Pozsony, Ljubljana, Berlin turisztikai kiállításaira ugyancsak eljutnak ezen ajánlatok. Hazai vizeken pedig Budapest, Miskolc, Debrecen, Pécs, Veszprém és Szombathely vásárai következnek sorra, még az elsô félévben. Ám a kiadványok a szállodákban, illetve Tourinform és TDM szervezetek irodáiban is fellelhetôk.

A festôi képekkel illusztrált és térképpel ellátott kiadvány lapozgatása közben egy különleges világ tárul az olvasó elé. A határmenti térségben a „Természet varázsa” fejezet a Fertô tó, illetve a környezô települések, valamint a Kôszegi-hegység, az Írottkô Natúrpark, a Vas-hegy, továbbá Eisenberg és Deutsch Schützen bebarangolására csábítja az utazót. A „Határtalan kalandozások” fejezet pedig e tájakon, illetve a Soproni-hegységben és a Szigetközben gyalog- vagy kerékpártúrákra, sínkerekezésre, lovaglásra, evezésre, golfozásra invitál. „A test és a lélek harmóniája” címszó alatt az osztrák és a magyar gyógy-, wellness-, s termálfürdôk gazdag kínálata elevenedik meg. Nyugalmat és békét sugározva. A „Családi élmények” már mozgalmasabb világba repítenek, ahol a természetjárás és az aktív fürdôzés szépségei mellett az öko-, valamint kalandparkok, s a bobozás játékai ígérnek felhôtlen kikapcsolódást. Kastély- és várjárásra invitál a „Kultúra és hagyomány” elnevezésû programáradat, mely révén a Fertôrákosi barlangszínház is felfedezhetô. Szemet gyönyörködtetô és lélekemelô feltöltôdésben lehet részük azoknak a turistáknak, akik a „Vallási emlékek” elnevezésû rész templomait felkeresik. S a kiadvány végén a „Kulináris örömök” gasztronómiai utazásra csábítják a borospincék iránt is érdeklôdô vendégeket.

Feldobhatjuk? Fürdôváros az Alpok alján, azaz Bükfürdô hat programcsomagja a térségek nevezetességeinek bevonásával teszi tartalmasabbá a fürdôzést. Különbözô alternatívákat kínálva. A hat napra szóló, „Együtt a család” a golfozást, a kirándulásokat kapcsolja egybe a gyógyfürdôi élményekkel. A „Kultúra és fürdôzés” cím magáért beszél. A „Könnyed fürdôzés” határon átnyúló jellegû. Az „Ismerkedés a golffal”, valamint „A golf szerelmeseinek” programok úgyszintén, gasztronómiai eseményekkel megspékelve. A „Családi hétvége” pedig az élményfürdôzés, a kalandjátékok és a kerékpározás ötvözetét kínálja.

A víz gyógyító erejével Tökéletes felüdülés Sárváron – szlogen szellemében összeállított csomagajánlatok a város szívében éppúgy kínálnak pihenést, mint a regenerálódás, illetôleg a frissítô kikapcsolódás jegyében. A Hotel Spirit pedig kényeztetô napokkal kíván kedveskedni vendégeinek. Az elôbbi programokkal a Hotel Bassiana, a Vital Med és a Park Inn szállodák várják az érdeklôdôket. Természetesen e csomagok is határon átívelnek, s egy-egy vendégkör igényeit szolgálják ki.

Páratlan élmények a Szigetközben E tájegységen a „Tavaszi zsongás” a természeti kincsek felfedezését a fürdôzéssel és a kiállítások megtekintésével kombinálja. A „Csobbanás” viszont a termál- és élményfürdôi alapra a kerékpározás és hajózás örömeit építi, eljutva az „ezer sziget” világába is. Még intenzívebb testmozgást kíván a „Szigetközi vizek színes kalandjai”, miközben a táj épített környezetének szépségeivel is megismerteti a turistákat.

Sopron, Eisenstadt E történelmi városokat a kultúra és a hagyomány kapcsolja össze. Az ajánlatok a családokat „Mesés kalandokkal”, valamint „Csuda csomaggal” vonzzák. A Pannónia Med Hotel és a Hotel Sopron jóvoltából. Ez utóbbi szálloda még a „Mesenyár, családi vakáció” összeállításával is kilépett a piacra. A Hotel Wollner a „Kultúra és kikapcsolódás Sopronban”, a Hotel Burgenland pedig a „Határok nélküli különleges ajánlat Eisenstadtban” csomagokkal rukkolt elô. E prospektusban kapott helyet a „Könnyed nyári színházi élmény: A csárdáskirálynô” is. A Tourist-Net projekt égisze alatt.


4. 7.

2011. JANUÁR

A vásár népszerûsége töretlen Megfejthetetlen a Baumesse sikere, hiszen amíg a kontinensen egyre kevesebb figyelem fordul még a szakvásárok felé is, addig Oberwart építôipari kiállításán ötven jelentkezônek nem jutott hely. S a közönség sem unt még rá a látványosságra, hiszen a standokon az energiatudatos és takarékos ötletektôl kezdve, a lakberendezési újdonságokon keresztül a kertépítésig sok hasznos és szemet gyönyörködtetô termék, szolgáltatás sorakozik fel. Önmagáért beszél, hogy a kiállítók 81 százaléka minden évben visszatér a régió legjelentôsebb építôipari seregszemléjére. Az idei 290 kiállító egyharmad része az energiahatékonysággal összefüggô „portékát” hozott a vásárra. A helyszûke miatt kiszorult félszáz vállalkozás pedig csak látogatóként térképezhette fel 2011 határszéli régiós kínálatát. A gazdasági tárlat ugyan már kinôtte kereteit, de mivel bérleményben kap helyet, a csarnokok nem bôvíthetôk. A meglévô alapterületen kell a legpraktikusabban berendezni a szakkiállítást. Markus Tuider azt is elmondta, hogy a szervezôk évrôl évre igyekeznek széles teret adni a házzal és környezetével kapcsolatos minden területnek. Errôl a 21. Oberwarti Építôipari Vásár szlo-

genje is árulkodik. „Bármi is lehet álmai otthona…velünk megtervezheti”. Éppen ebben rejlik a négynapos rendezvény eredményessége. Új házak építése, régiek korszerû felújítása, a kertépítészeti munkák, valamint a nap- vagy szélenergia, a földhô, a biomassza hasznosításával egy térben jól megférnek a konyha, a nappali, a fürdôszoba modern és praktikus berendezési tárgyai, bútorai. A vásárigazgató szerint a közönség nagyra értékeli, hogy Oberwartban újdonságokkal, s mindenekelôtt professzionális ötletekkel és megoldásokkal találkozik. „Számunkra nem az a fontos, hogy a látogatók konkrét vásárlási céllal érkezzenek, hanem szeretnénk, ha a kiállításra, mintegy olyan innovációs lehetôségre tekintenének, amely minden problémára megfelelô megoldást nyújt” – jelentette ki a Burgenland Messe Betriebsges m.b.H & Co. KG vezetôje. A mostani eseményen a hathatós energiatermelésre, az energiákkal való takarékoskodásra, az épületek 21. századi színvonalú felújítására éppúgy hangsúly helyezôdött, mint a különbözô fûtési eljárásokra, illetve a ház körüli biztonságra. Az idén is különleges látnivalónak számítottak a passzív-, vagy többletenergiájú otthonok, amelyek tavalyhoz képest is új köntösben jelentkeztek. S „Nálunk a jövô már mindennapi valóság” – szlogennel mutatkoztak be

Megnyílt a vasi kormányhivatal

»

Burgenlandi és vasi kamarai vezetôk a VMKIK standja elôtt

az érdeklôdôk elôtt. Méghozzá többségükben interaktív módon, az építészet legújabb sztenderjeit közszemlére téve. Érdekes figura jelent meg a kiállítást népszerûsítô plakátokon, szórólapokon. Markus Tuider kifejtette, hogy a Baumesse hófehér szôrû, felnôtt korú jegesmedvéjének a bôre üreges és koromfekete. A természetben már évszázadokkal ezelôtt fel lehetett fedezni az izolációt, a szigetelés életvédô hatását. Másfelôl az emberiség felelôsséggel tartozik a Földgolyóért, az utódoknak hátrahagyandó örökségért. Szerencsére Ausztriában a környezetkímélô, energiatudatos építkezési eljárásoknak nagy a keletje. Kiss Sándor fôtitkár is egyetért eme eszmefuttatással, ezért a vasi kamara, a vállalkozókat a kamarai

standon való bemutatkozási lehetôség biztosításával, a szakemberek, s diákok seregét pedig a vásárra utaztatással próbálja az új trendek felé fordítani. E célt szolgálják a szakmai kísérôrendezvények is, ahol a határ két oldalán élô építôiparosok helyzetének kölcsönös feltérképezésére, valamint a legújabb technológiák ismertetésére is sor kerül. • • • A kamarai standon a szombathelyi Party Sátor nevû vállalkozás, valamint a szentgotthárdi Vörös János lakatosmester, továbbá az ikervári Horváth Tamás asztalosmester mutatkozott be a közönségnek. A Baumesse egyébként nemcsak egész Ausztria területérôl vonzza a látogatókat, hanem a Nyugat-Pannon térségbôl is.

Túllépve az elmúlt évek nehézségein A határszomszédos országok vásárainak megnyitó rendezvényén mindig képviselteti magát a politikai hatalom. Rangot adva a szakkiállításoknak, s a megjelenô médián keresztül felhívva a lakosság és a szakemberek figyelmét a gazdasági látványosság jelentôségére. A szlovéniai Celjében a miniszterelnök, minden esztendôben szakminisztereivel együtt vesz részt a nyitóünnepségen. A 21. Oberwarti Építôipari Vásáron pedig a közélet és gazdaság prominens személyiségeinek körében jelent meg Hans Niessl tartományfônök, aki egyebek között azon reményének is hangot adott, hogy a válságterhes korszak véget ért, s 2011-et a fejlôdés

éveként lehet majd értékelni. „Bízom benne, hogy képesek leszünk túllépni az eltelt esztendôk nehézségein, s megindul Burgenland fejlôdése” – mondotta. Majd a kiállítók seregének gratulálva, kiemelte, hogy az osztrák és a magyar termékeket, szolgáltatásokat a közönség kedvezôen fogadja, s a kapott információk is hozzájárulnak a közös térség gazdasági elôrelépéséhez. Késôbb pedig kifejtette, hogy az építôipari kiállítás egyrészt modellt adhat az ágazat törekvéseihez. Másfelôl a négy nap alatt megkötött üzletek befolyásolni fogják a szektor helyzetét, s a kisebb beruházások is fellendülést eredményeznek. A politikus köszöntôjében azt is kiemelte, hogy szeretné, ha a passzívházak és az alternatív fûté-

si technikák meghonosodnának a tartományban, mert e trend nemcsak a környezet védelméhez járul hozzá, hanem a polgárok életszínvonalának emelkedéséhez is. Napjainkban ugyan még kevesen alkalmazzák ezen építkezési mó-

dokat, de ha minél gyakrabban beszél róla a közvélemény, egyre több család próbálja majd ki azokat az alternatívákat, amelyek az ország fejlôdését is szolgálják. Hans Niessl a ceremónia után kíséretével végigjárta a vásárt. Hosszasan idôzött a standoknál, részletesen megismerve a kínálatot, hiszen beszédbe elegyedett a kiállítókkal. A délelôtt tíz órakor kezdôdött megnyitót követôen, máris elindult a vásár feltérképezésére, s a vasi kamara délután kettôkor kezdôdô REGIONET-aktív projekt rendezvényére tartó vállalkozók, a vásár konferenciaterme körül még találkozhattak vele. Élénk párbeszédet folytatott Markus Tuider vásárigazgatóval. Burgenland elsô emberét láthatóan mélyrehatóan érdekelte a gazdaság e szeletének mai állapota.

A takarékosság jegyében Az energiatudatos építészeti megoldásokról, az energia hatékony felújítás ismérveirôl, valamint a lakáson belüli optimális villamos energiafelhasználásról szereztek információkat Oberwartban azok a burgenlandi és vasi vállalkozók, akik a Regionetaktív projekt programjának részeként a vásár szakmai rendezvényén részt vettek. Óriási kihívás elôtt áll az építôipar, hiszen akár új, akár felújított házakról lévén szó, az energiával való takarékoskodás elsôrendû feladat – szögezte le KommR Maria Epple építészmérnök. Majd kifejtette, hogy a folyamatot az építôanyagok elôállításától kezdôdôen, a szállításokon keresztül a beépítés utáni üzemeltetésig, teljességében kell vizsgálni, hiszen a gyártás és a fuvarozás is energiafaló tevékenység. Fontos mérlegelési szempontnak számít, hogy hová kerüljön egy adott ház, és a kivitelezésnél mi-

»

A szakmai nap szervezôi és elôadói a sikeres rendezvény után

lyen technológiák alkalmazandók, s azokhoz milyen mértékû állami támogatást lehet elnyerni. Burgenlandban a hatékonyságot tekintve, négyféle típus létezik a piacon. Az alacsony energiafelhasználású épületek, valamint a passzív-, a nap-, és az energiaházak. A tartományban jelenleg 550 ezer családi ház hôszigetelé-

G A Z DA S Á G I H Í R C S O K O R

sét kell megoldani. Puklerné Kovács Erika elôadásában pedig a hôkamerás vizsgálatokból leszûrt tanulságok domborodtak ki. A „röntgenfelvételeken” ugyanis jól látszanak a szakszerûtlen kivitelezés hibazónái. Például az építôk, a függôleges hézagokat nem töltötték ki habarccsal. A nyílászáró szerkezetek feletti részeken,

az áthidalóknál és koszorúknál, illetve a sarkoknál, továbbá a tetôtérbeépítésnél hôhidak alakultak ki. Kényes szakasz a lábazatok feletti sáv. S e részeken hatalmas a házak hôvesztesége. A drága fûtési energia a szabadba vándorol. Így a felújítási munkálatoknál a csomóponti problémák mindenképp megoldandók. Az épületenergetikai szakértô építészmérnök e hôszigetelési és épületgépészeti technikákat ismertette is a hallgatósággal. A megjelentek élénk érdeklôdéssel figyelték Nagypál Tibor elôadását is. A villamos energia felhasználásának háztartási optimalizálása egyre égetôbb feladat. Tehát a fogyasztó berendezések vásárlásakor a takarékos és jó hatásfokú üzemelés legyen az elsôrendû szempont. Célszerû az üzemelés idejét a csúcsidôszak elkerülésével ütemezni. Az optimális állapot eléréséhez az épület szerkezeteit, a hôszigeteléseket, a gépészeti berendezéseket és a fogyasztási szokásokat együttesen érdemes górcsô alá tenni.

Szombathelyen a Hunyadi út 45. szám alatti épület második emeletén várja a lakosságot és a vállalkozókat az a kormányablak, amely révén a jövôben 29 ügyfajta intézése lesz egy helyütt biztosítva. Harangozó Bertalan a Vas Megyei Kormányhivatal vezetôje a megnyitó ünnepségen is hangsúlyozta, hogy a mostani állapot csupán kezdete annak a folyamatnak, mely révén 2013 végéig teljes kapacitással mûködhet az egyablakos rendszer. Tehát akkor majd az összes állami hatósági ügy intézésére sor kerülhet a kormányablaknál. Felállt a NAV Az év elsô napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megyei igazgatóságai látják el a megszûnt APEH feladatait. A korábbi Vám- és Pénzügyôrség régiós funkciói ugyancsak a NAV kebelébe kerültek, a megyei vám- és pénzügyôri igazgatósághoz. Dr. Fekete Attila pénzügyôr ezredes látja el a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyôri Fôigazgatóság fôigazgatói tennivalóit. A hivatal vasi igazgatójává pedig Palotás József pénzügyôr ezredest nevezték ki. Fókuszban a HACCP Az élelmiszerek forgalomba hozatalához szükséges HACCP szabályozás osztrák és magyar követelményeinek összehasonlítására vállalkozott a Tourist-Net határon átnyúló turisztikai projekt. A január 26-án az ausztriai Bad Tatzmannsdorf településen, a Thermen – und Vitahotelben kerül sor a tapasztalatcsere rendezvényre, melyet követôen a két szomszédos ország résztvevôi a „Spiegel Pralinen” manufaktúrát, hotelt és éttermet tekintik meg. Elismerések A Magyar Kultúra Napjának elôestéjén megtartott szombathelyi ünnepségen ez évben is jutalmazták a kultúra és az oktatás területén kiemelkedô tevékenységet felmutató szakembereket. S közülük mindig akad a gazdasági élethez közelálló személyiség. A rangos városi eseményen az idén az „Arany Katedra” díjat Papp Ferencné, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzô Iskola tanára vehette át. A kultúra támogatásáért díjat pedig Ávár Tibor gyertyaöntô mester érdemelte ki. Kutatás- és innováció finanszírozás Az Európai Bizottság január 24én intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy a legjobb kutatók és a leginnovatívabb vállalkozások, különösen pedig a kisés középvállalkozások számára vonzóbbá és egyszerûbbé tegye az Európai Unió jelenleg futó hetedik kutatási keretprogramjában való részvételt. A Bizottság által 2010 áprilisában közzétett egyszerûsítési terven alapuló intézkedések azonnal hatályba léptek. Az adminisztratív egyszerûsítések a kutatók és a vállalkozók javát szolgálják. Sürgetô az újrahasznosítás Az Európai Unió elindult az „újrahasznosító társadalommá válás” útján, ám sok területen sürgetô még az elôrelépés. Az Európai Bizottság január közepén jelentést tett közzé a tagálla-

moknak a hulladékképzôdés megakadályozása és a hulladékok újrahasznosítása terén felmutatott teljesítményérôl. A jelentés szerint bizonyos tagállamok jelentôs erôfeszítéseket tettek, de még mindig messze elmaradnak az „újrahasznosító társadalom” hosszú távú céljának elérésérôl. Jó volna valóra váltani, hogy a tagállamok ne csak megelôzzék a hulladékképzôdést, hanem erôforrásként is felhasználják. Megújul Körmend közlekedése Nyugat-dunántúli Operatív Program „Belterületi utak támogatása” címû pályázati kiírásra benyújtott, és a Dr. Batthyány-Strattmann László és Bajcsy-Zsilinszky utcák közlekedésbiztonsági fejlesztésérôl, valamint a körforgalmi csomópont építésérôl szóló projekt támogatási szerzôdésének ünnepélyes aláírására január 11-én került sor a rába parti város polgármesteri hivatalának nagytermében. A dokumentumot Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetô igazgatója és Bebes István, Körmend Város Polgármestere látta el kézjegyével. Koordinált válságkezelés Megkezdôdött az uniós gazdasági kormányzás, s az Európa Bizottság éves prioritásokat határozott meg a közösség növekedése érdekében. Tehát Európa átfogó tervet dolgozott ki ahhoz, hogy reagálhasson a válságra és felgyorsíthassa saját gazdasági növekedését. Most erôfeszítéseit koordinált módon és a prioritások szem elôtt tartásával kell koncentrálnia. Az Európa Bizottság e dokumentumot tárta a nyilvánosság elé. Az éves növekedési felmérés világosan felvázolja azt az irányt, amerre Európának a következô évben kell haladnia. Tíz sürgôs fellépést sorol fel, amelyek a makrogazdasági stabilitásra és a költségvetési konszolidációra, a strukturális reformokra és a növekedést segítô intézkedésekre fókuszálnak. Az éves növekedési felméréssel indul az elsô „európai szemeszter”, amely megváltoztatja a kormányok gazdasági és költségvetési politikaalakításhoz használt módszereit. Ha megállapodás születik errôl az Európai Tanácsban, a tagállamok szakpolitikáikban és nemzeti költségvetéseikben egyaránt tükrözôdnek majd ezen ajánlások. Így az EU történetében elsô alkalommal fognak a tagállamok a bizottsággal együtt tárgyalni a makrogazdasági stabilitásról és a strukturális reformokról, valamint közösen hoznak átfogó növekedésélénkítô intézkedéseket. Elektromos mobilitás A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség az elektromos közlekedési régió kialakításának elkötelezett híve. Így három olyan projektet is elindított, amely különbözô irányokban ugyan, de mind a zéro kibocsátású közlekedés elterjedését ösztönzô. A REZIPE program a szén-dioxid, a nitrogén-oxid és a szálló por koncentráció csökkentését tûzte zászlajára. S az idén tavasszal Gyôrben egy hordozható elektromos töltôállomást alakít ki. Az FP7 ELMO projekt, koncepció kidolgozásával kutatja a fenntartható közlekedés alternatíváit. Az ELEGION projekt pedig szlovén-magyar relációban, a határon átnyúló e-régió kialakítását szorgalmazza. Továbbá mindkét oldalon 15–15 töltôállomás létrehozását tervezi.


4. 8.

2011. JANUÁR

CÉ GVI LÁG

A balesetmentesség stratégiája

Újabb magyar autóbuszok Szombathely utcáin A vasi megyeszékhely közösségi autóbusz közlekedését bonyolító Vasi Volán Zrt. a település önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerzôdés szerint 2011. év végéig 21 új, modern szállítóeszközt állít forgalomba. Az elsô hét, Credo márkájú városi buszokat az idén januárban újabb hét konstrukció követte. A helyi tömegközlekedési fejlesztések jelentôségét növeli, hogy e jármûveket gyártó magyar tulajdonú vállalat, 85 százalékban hazai termékeket használ fel.

»

Az európai környezetvédelmi elôírások azonban Euro5 kategóriájú motorok beépítését kívánják meg. Így a 12 méter hosszúságú, 2,5 m széles és három méter magas, alacsonypadlós, háromajtós Credo BN 12 típusú, szóló autóbusz Iveco típusú 5880 köbcentiméteres, 264 lóerôs olasz gyártmányú diesel meghajtómûvel rendelkezik. A 165 tonna össztömegû,106 utas szállítására alkalmas környezetbarát jármû nyomatékváltója Allison típusú, hatfokozatú, automatikus, retarderrel ellátott rendszer. A gyôri központú Kravtex Kft. ügyvezetô igazgatója, dr. Krankovics István, az Éhen Gyula téren felsorakozott buszokat január 7én, jelképesen, egy kulcs átadásával bocsátotta a Vasi Volán Zrt. vezérigazgatójának rendelkezésére.

Papp László az ünnepségen felidézte a 2008. évi történéseket, amikor a város közgyûlése által kiírt pályázaton, a hét vállalkozás alkotta mezônyben, társaságuknak sikerült elnyernie a nyolc esztendôre szóló, menetrend szerinti autóbuszos szolgáltatást. A cégvezetô azt is hangsúlyozta, hogy ezáltal több mint száz kollégának sikerült hosszabb távra munkát biztosítani. A bizalom kötelez, ezért a Vasi Volán szeretne hozzájárulni az élhetô város megteremtéséhez. Dr. Puskás Tivadar örömmel számolt be arról, hogy év végéig a huszonegyedik Credot is birtokba veheti az utazóközönség. A jármûpark korszerûsítésén túlmenôen a helyi közlekedés színvonalát az is jellemzi, hogy milyen útvonalon, s idôvallumban jutnak

A VMKIK tanácsadásai

Papp László

■ Kiss Sándor fôtitkár • 94/506-645 kiss.sandor@vmkik.hu nemzetközi kapcsolatok, kereskedelemfejlesztés, PR ■ Szabó Tímea szolgáltatási vezetô • 94/506-641 szabo.timea@vmkik.hu kamarai szolgáltatások, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, okmányhitelesítés ■ Takács Tamás kereskedelem-fejlesztési vezetô 94/506-651 takacs.tamas@vmkik.hu rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, EU információk, Europe Direct iroda ■ Csiszár István gazdaságfejlesztési vezetô 94/506-648 csiszar.istvan@vmkik.hu innováció, mûszaki fejlesztés, pályázati tanácsadás, iparjogvédelem, minôségügy, településfejlesztés ■ Pergel Beatrix szolgáltatási elôadó • 94/506-640 pergel.bea@vmkik.hu általános tájékoztatás, kamarai

» Dr. Krankovics István el az emberek munkahelyeikre, otthonaikba. S, ha e tekintetben ugyancsak sikerül fejlôdést elérni, a családok számára vonzóbbá válik a tömegközlekedés, és autózás helyett e formát válasszák majd utazásaikkor. „Határozottan törekedtünk arra, hogy a Kravtex Kft. által gyártott jármûvek minél jelentôsebb hányadban, magyar beszállítói hálózat termékeinek összeépítésével jöjjenek létre. Így munkahelyek százai kötôdnek e márkához. A külföldi versenytársaknál jóval kedvezôbb áron kínált, ám hasonló paraméterekkel bíró autóbuszaink a magyar városok közlekedésfejlesztését szolgálják, hiszen elérhetô áron szerezhetôk be. S akkor még nem beszéltünk azokról a közterhekrôl, amelyeket cégünk a központi költségve-

tés számára juttat – folytatta az esemény jelentôségének méltatását Krankovics István. Aki azt is elmondta, hogy a forráshiánnyal küszködô önkormányzatok viszont nem is gondolhatnak autóbuszok vásárlására, ezért a vállalkozás e szegmensében csak a hazai gazdaság fellendülése után számíthat a társaság a kapacitás teljes kihasználására. A kizárólag a Vasi Volán Zrt. saját forrásaiból vásárolt, immár 14 autóbusz gyártója neves múlttal rendelkezik. A korábban az Ikarus és Rába márkájú motorok és futómûvek exportjával, majd felújításával foglalkozó Kravtex Kft., az 1856-os alapítású Kühne Mezôgazdasági Gépgyártó Rt. társaságával együtt, 1999-ben cseh gyártási licenc alapján, Mosonmagyaróváron és Gyôrben kezdte el a Credo márkájú autóbuszok gyártását. Az áttörést a 2004. évi pályázati siker hozta el, amikor a Volán számára 65 elôvárosi autóbusz szállítására kapott a cég megrendelést. Azóta Gyôrben új üzemcsarnok, diagnosztikai sor és irodaépület létesült. Mosonmagyaróváron a Kühne 11 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot épített, majd a partnerek 2009-tôl már saját, magyar fejlesztésû, új típusú nagyszériás jármûvekkel jelentek meg a piacon. Tavaly látott napvilágot a Credo Citadell 19 extra kapacitású legújabb fejlesztés. Az egykor világhírû hazai jármûgyártás méltó utódaként.

Téma:

Idôpont:

Tanácsadó:

Helyszín:

Jogi tanácsadás

szerda 8–12

Dr. Kövesdi Zoltán jogi megbízott

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Békéltetô Testület ügyfélfogadása

szerda 8–12

Dr. Kövesdi Zoltán jogi megbízott

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Pályázati tanácsadás

szerda 8–12

Csiszár István gazdaságfejlesztési vezetô

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Iparjogvédelmi tanácsadás

hétfô 8–10 csütörtök 14–16

Csiszár István projektmenedzser

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

Szakképzési tanácsadás

kedd 13–16

Héger István szakképzési vezetô

VMKIK székháza I. em. tárgyaló

szolgáltatások, okmányhitelesítés, Széchenyi Kártya ügyintézés ■ Bakucz Krisztina szolgáltatási elôadó •#94/506-640 bakucz.kriszti@vmkik.hu rendezvények, titkárság Széchenyi Kártya ügyintézés ■ Héger István szakképzési vezetô •#94/506-643 heger.istvan@vmkik.hu tanfolyamok, mestervizsgák, gyakorlati képzôhelyek minôsítése, ellenôrzése ■ Zsankó Ildikó szakképzési tanácsadó 94/506-642 zsanko.ildiko@vmkik.hu tanulószerzôdések felügyelete, gyakorlati képzôhelyek minôsítése, ellenôrzése, vizsgabizottsági elnökök és tagok delegálása ■ Nagy Zsanett szakképzési tanácsadó 94/506-644 nagy.zsanett@vmkik.hu tanulószerzôdések felügyelete, gyakorlati képzôhelyek minôsítése, ellenôrzése

■ Némethné Szuklits Eszter szakképzési tanácsadó 94/506-644 szuklits.eszter@vmkik.hu tanulószerzôdések felügyelete, gyakorlati képzôhelyek ellenôrzése, minôsítése ■ Vargáné Krug Ágnes szakképzési tanácsadó 94/506 642 Fax: 94/316 936 vargane.agnes@vmkik.hu ■ Magyarné Patek Tímea szakképzési adminisztrátor 94/506-649 •#magyarne@vmkik.hu ■ Németh Róbert gazdasági vezetô • 94/506-646 nemeth.robert@vmkik.hu kamarai tagsági ügyek, tagdíjak, céginformációs szolgáltatás, WEB-oldal, technikai eszközök bérbeadása ■ Cserôsné Bazsó Klaudia pénzügyi elôadó 94/506-647 bazso.klaudia@vmkik.hu pénzügy ■ Szakály Andrea pénzügyi elôadó 94/506-647

A KAMARA ELÉRHETÔSÉGEI: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356, 94/506-640 Fax: 94/316-936 Központi e-mail: vmkik@vmkik.hu • Honlap: http://www.vmkik.hu

Az Opel szentgotthárdi gyárának közössége az idén januárban ismét ünnepelhet, hiszen immár tíz esztendeje, hogy a termelés balesetmentesen zajlik az üzemekben. Az évtizedes jubileum munkaórában számolva, meghaladta a 13 milliót. E konszernszinten is példaadó eredmény hátterében tudatos tevékenység rejlik. A General Motors Powertrain – Magyarország Kft. stratégiájának élén régóta a munkavédelem áll. S e terület folyamatos fejlesztésére szakmai bizottságok sora jött létre. A munkahelyi biztonság azonban a leányvállalat berkeiben nem csupán program, hanem az egymással szorosan összefüggô folyamatok összessége, amely láncolat minden irányítási szinten megjelenik. Légrádi Edit szóvivôtôl azt is megtudtuk, hogy a cég üzleti tervében kezdetektôl fogva szerepelt a munka- és egészségvédelem. A kilencvenes évek közepén bekövetkezett szemléletváltás azonban elsô rendû prioritássá emelte a munkatársak életének és egész-

hogy figyelnie kell környezetére, a veszélyhelyzetek felismerésére és elhárítására. Így a vállalat összes munkavállalója, s a vezetés minden szintje felelôsséggel tartozik a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok megoldásáért. Az ideális ember – gép – környezet viszony kialakításáért és fenntartásáért. A Munkavédelmi Áttekintô Bizottság, a Munkavédelmi Pillér, a Közlekedésbiztonsági Munkacsoport, s a munkavédelmi megbízotti hálózat pedig szervezetileg koordinálja e tevékenységeket. Az emberi és a fizikai tényezôk meghatározásánál a potenciális veszélyforrások megszüntetése, illetve legminimálisabb mértékûre csökkentése az alap. A rendszeres munkavédelmi bejárásokon pedig a helyi elôírások, és folyamatok vezetôi ellenôrzésére kerül sor. Az esetleges hiányosságok ily módon történô feltérképezését, ismét a tettek követik. A megelôzésre és a helyzetjavításra újabb intézkedések születnek, amíg ki nem bontakozik az ideálishoz közelítô állapot. A munkatársakról való gondoskodás hatékony és minôségi munkához, majd elégedett vásárlókhoz és egyre jobb üzleti eredményekhez vezet.

ségének védelmét. „Mindenkit hazavárnak!” – érvelés azóta is a fô jelszó. Az új vezérelv megfogalmazása szerint pedig: „Minden baleset elkerülhetô.” Az 1994. esztendei Elnöki közgyûlés a Munkavédelmi Nyilatkozatban egyebek között rögzítette: „Nem kötünk kompromisszumot az emberi egészség rovására semmiben sem, amit teszünk. Úgy vezetjük a General Motors csapatát, hogy biztosítsa minden csapattagja számára egészségének védelmét”. Az írásban foglalt szellemiség azután a megvalósulás stádiumaiba lépett. A társaság arra is gondot fordított, hogy az egyes dolgozókban tudatosodjon az elvárás célja. S mindenki megértse,

Nem véletlen tehát, hogy a napjainkban 640 fôt foglalkoztató szentgotthárdi gyárban utoljára 2001. január 12-én történt munkanapkieséssel járó baleset. Azóta, az idei jubileumi ünnepségig 2531 munkanap telt el, közel négymillió motor és 240 ezer sebességváltó gyártásával. A balesetmentes munkaórák száma pontosan 13 425 358. További kedvezô hír, hogy az Opel európai vezetése tavaly szeptemberben arról döntött, hogy a Rába-parti városban újabb motorprojektet indít el. A tervezett beruházás 2015-ig közel ötszázmillió euró befektetéssel, és nyolcszáz munkahely létesítésével jár együtt.

Innovációs és találmányi kiállítás A II. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár április 15-én, Gyôrben nyitja meg kapuit. A Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja és az UNIVERSITAS-Gyôr Nonprofit Kft. a régió három megyéjébôl kutatás-fejlesztést folytató vállalkozások, innovátorok, egyéni feltalálók, kutatók, oktatók, s diákok jelentkezését egyaránt várja. Az egyetem aulájában az ingyenes bemutatkozási lehetôség plakáttal vagy kiállító standon elhelyezhetô prototípussal, termékkel, mûködô eljárással vagy szolgáltatással biztosított. Az Innovációs Kiállításon az elmúlt három évben, különösképpen a Baross Gábor Programból, az INNO Csekk, illetve NKTH forrásból megvalósított eredmények felvonultatására kerülhet sor. A Találmányi Vásáron olyan szabadalmaztatott vagy eljárás alatt álló magyar találmányok szerepelhetnek, melyek hasznosítása 2011. áprilisig elkezdôdött. A tárlatokra március 11-ig lehet jelentkezni a 06 70/3300 439 telefonszámon, illetve a tahini@sze.hu e-mail címen. A jelentkezési lap a www.univgyor.hu honlapról letölthetô.

Vasi Gazdasag - 2010. januar  

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havilapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you