Page 17

Ekspertët kanë bërë analizimin e të dhënave nga fokus grupet dhe intervistat me ofruesit e shërbimeve dhe konsolidimin në një skedë të pikëzimit dhe gjetjeve nga qytetarët dhe ofruesit e shërbimeve. Pjesë thelbësore e punës ishte edhe konsultimi me dokumente/strategji dhe informacione të tjera që jepnin një ide me të qartë të fushave dhe treguesve të analizuar. Ky raport përmban gjithë informacionin, gjetjet dhe rekomandimet e dala nga procesi i VKQ, i cilat do t’i vihet në dispozicion Bashkisë. Vetë përgatitja e këtij raporti synon të bëjë institucionalizimin e këtij procesi, përmes advokimit dhe monitorimit të autoriteteve vendore.

17

Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen në Bashkinë Selenicë  
Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen në Bashkinë Selenicë  
Advertisement