Page 1

уигммс%<и(И

ЗОВНіиіНЄЛЛ НЕ ЗАЛЕ ЖНЕ / ОЦ'НЮОАНМЯ т у

,ЦЕНТР

: сцнсашхя

ПРОБНЕ

ТЕСТУВАННЯ

ТЕСТ ІЗ ФІЗИКИ Час виконання - 180 хвилин Tcct г вчиїку Л

»36 HMJKvpjpiH.x форм Ві.тоонді ил іімлніа Ви чзое пеямгікги

ІИСір>К1ІІЯ ІИ010 роби 1 И п іссюпомч ІОНІ IIІІ 1Іраанла ниюнанш U X U I I L Ш І И Ч С Н І ікрсл іапдииіямм кпжііоі »юьоі форм. 2. Вмлоиілактс тільки після тою. «к Ви укіжно прочитали и іроіумілн пал*нк« 1.

Л. У p i l i необхідності ШІКОриСТОНуЙК «К 'КрИСТКу ВІДЬМІ від тексту міси* а ХОШІГГІ.

4. Намаїайтсчя вмюмагм всі ммаит 5 - У паланнях ЗІ 36 І короткою В І Д І Ю М А І М числові ро>р*хуики доцільно иійснюкпи u остаточно*» формуло*? рош'вшік* члачі » vitasukіму tin.Uti, XKitto ііроміжіо числом ротрікумкн шм.наниі. окруттіснкв дс«шх псличмн. п » ітрм молить до отриманій огр>т лс»юго остаточного рс>)льтату 6 . КІ<(4ІСІ>ЙССС« ТАБЛИЦЕЮ префіксів ДО олнкши S! і тв&пмкю ІКД-ІСІІЬ трюомомсірігаоа функцій jjmxhx купи, носкими на останнії сторінці іоаигта. Інсір>кіііи ИНУЮ ішніпигіїїіи {нанки пинопі кн A 1. До илиік.і Л птокуйте лише правильні, мі Вашу думку, відповіді. 2. Вілногілі шокуйте чітко, иілко і ВИМОГАМИ інструкції до кожної форми UBOLXK

Неправильно

ПОІКІЧСІН.

підчищені відповіді it иихку

л вважатимуться

ІІОМІПКОЮ 4.

Яки>о Ви поліахили ВІДПОВІДЬ до «о Г рої ос І. и ыялань І - лО неправильно, можете Я|СМ[ММГІН П. ікиллкчидти попередню повитку та ПОСТЗДМВВІК І«'Лу. хк похзино >и іраїку: А Б В Г *

X

5. ЯкІУО Ви Ш І К С Д Л И ылловмь до котрогось 11 UMlKb З 1 -U< неправильно, можете випрапитм Сі, іатесавптм иоміГі варіант відповіді у спеціально виведетюму u.-cul бланка Л 6. Ваш рсіультат І А К - Ж Л І И И С ВІД іатильної кількості ігровнлиіих відповідей, шінсанкх у бланку Л. Оіилііочнвшись ) інструкціями. I X J X N I P I C якість друку ХЧІІИІЛ та кількість егоріиок. їх МІГ бути 20, Іконачіс номер Вашого мшота у відповідному мк«і <1л«нка Л так: T

M

2

J

*

Ь Ь

Т

В

l I I 1 I 1

»

10 II

Ї Ї 1J И

І І П Х С Г Р

Ь а ж к ч о Вам

\ЇПІІ>!

tC Український центр оцшюп.иш» нкості оскіти

Зошит

5


Завдання 1 - 2 6 мають чотири варіанти відповіді.серед яких лише один правильний. Виборіть правильний, на Вашу думку, варіант підиовіді, полиаттс його s бланку Л . І Н Д І Ю А інструкцій Ю. Не робіть інших ночнлчок у бланку /1. тому що комп'ютерна програм» реєструватиме їх н к помилки! Б у д і т е о с о А л и і о Ш Х І І І , и н ч і н ш л и 6.xанх Д ! !!<• «югіртуйі* Н.ІЙ(ИІ{І>ІН(І renin Jif.tj.ivrn) HI*II(U*іикштіформою uniat) іиприіі^їі

І.

Кскялатор метро піднімвсться зі шпичкістю 2.5 м/с. Ми може людина, яки знаходиться ип им)му, перекупати і» етапі спокою і» системі відліку, пов'язаній із Зечлею? А може, якщо рухм-гьск ізо ескаллтору т и м із швидкістю 2,5 м/с підносно ескалатора Б може. якщо рухаю г м я « о ескалатору вгору оі швидкістю 2.5 м/с відносно ескалаторл В може, якщо стоїть нл ескалаторі Г но може an будь-яких умоп

2.

Визначте, чи можнп застосовувати поняття «матеріалі.!!» точка» для доглідженНЯ РУХУ ВСДМСДЯ те бджоли. А можна застосовувати лише стогоько ведмедя В можна ;цістосову влтн лише спхюяно бджоли В можна застосовувати і ло ведмедя, і до бджоли залежно лід умов задачі Г не .можна застосовувати стосовно ведмедя та бджоли, тому що це живі істоти

3.

Тіло рухаються «адовж криволінійної траєкторії, що складається з двох дуг (див. рисунок). Модулі, швидкості тіла не змінюється. Як співвідносяться модулі його доцентрового ирискороїшя в точках А. В. С?

А а

•І.

\ ~

Б "

°С

ал

~ "я

В <

°С

ас <08

Г

Нл рисунку аобрлжено графік залежності коордішптн х матеріальної точки, що рухасться ріоноприскорсно аздопж осі Ох, від часу І. Визначте ходуль прискорення даної точки, И К І І І О в момент початку відліку часу модуль її тпидкості дорівнював З м/с.

А 2 м/с1

ас

<аА

-

ав

<

х. я 20

0 -10

Б

В

Г

4 м/с*

12 м/с1

2-І м/с*

12

«

А


'>.

і 1.1 рисунку лображеж» траєкторію руху ті.пі, кинутого а лежкої висоти зі швидкістю Г>„ під кутом до горизонту. Я кою цифрою позначено Н Л І І р М М ІМІїу.ІкСу ЦІ-ОІЧ> ТІ.1Я І« ТОЧЦ.І Л ?

Л 1

і;

В

г

2

3

і

б.

Дифузія підбуклг.тлся ИПІІШЙІІДШС да інших однпкопнх у мои ніж А розчином мідного купоросу ти подою. В парами ефіру ти пойітрях. В ЗОЛОТОЮ ТА срібЯОЮ ПЛАСТИНАМИ. Г ІІОДОК) та спиртом.

7.

У 6:і_:олі знаходиться ги:», кількість рочошши якого доріші юс 2 мол».. Визначте наближено кі.и.кіст». молекул газу. н:о З Н А Х О Д И Т Ь С Я я Оплот. Вважайте, що стлля Адогадро дорівиюс 0- 10:'J холь

3-

8.

в

Б

Л 0-

10 : '

10г1

12-10м

Г ЧА-10"

На рисунку зображено графік залежності о6'<му V ідеального газу від температури Т. Визнлчт*. яка Д І Л Я Н К А графіка МІЛСІОМІЛЛС ізохорному нагріїиіінх» глзу, яки;» млеп газу стиля.

-

І

-

А

Б

В

г

1 ->2

2 -> 3

3-М

1 -» 1

12


9.

Д о дня склянки приклеїли герметичну кульку, заповнену гедісм. Після нього склянку кулькою заполнили сипом (див. рисунок І). Ни рисунку 2 зображено ту ж гаму склянку після того, як сніг розтанув. п рода, що утворилася, л е т о нагрІлАся. Вимірювання темп«р*турн проводилися ПІСЛЯ ВСТОНОВЛСМИЯ тмілової pi ІШОВШ І! у склянці. Використовуючи покази термометрі», іш.ииічте, у скільки разів збільшилася середня квддрАгнчня швидкість молекул гелію у кульці.

p«s-. 1

рис. 2

А

К

В

Г

у 1.2 раза

у 1 .•М раза

у 1.9-1 риза

у 3.78 |>а;ы

10. НшріІІЛЮГЬ три Т І Л Л ОДІТІЇ к о itot млел. Нп рисунку зображено графіки залежності температури 7* для цих трьох тіл (1. 2, 3) кіл члеу і. В ш ш п и , що кожному з тіл щосекунди передавалася один it та сямй кількість теплоти, укажіть співвідношення між питомими тенлос.мкостнми С,, Cj. с 3 цих тіл.

Л КІ 1500

і. гол А с , < c t < tf,

Б

В Єі<<а<с,

<л < t j <

>

г

с г < с , < с,

11. Зл якої пологості повітря людини легше « н а н о с и т ь нисоку температуру повітря і чому? А за низької вологості, тому що при цьому більш іитексмино відбувається шіппровувдння рідини з поверхні ТІЛП Л Ю Д И Н І ! Ь зіі низько» вологості, тому що при цьому менш Інтенсивно аідСушмться ви і:л|юну вяння рідини з поверхні титл Л Ю Д И Н І : В зя високої ПОЛОГОСТІ, тому що при цігому більш інтенсивно відбувається ииіілрокунлннк рідини л поверхні тілл людини Г за високої пологості, -тому що при цьому менш інтенсивно відбувд«.тм:я ниплровувпннк рідини з поверхні тілл людини

12. Шерсть заряджається позитивно внаслідок тертя ебонітової палички об неї. Це пояснюсться тим. що А електрони переходять з палички н-л шерсть. В нротоин переходять з палички кл шерсть. В електрони переходять із шерсті на паличку. Г протони переходять із шерсті кл паличку. 12


ІЗ. Продовжтс речення тпк, щоб утворилося правильне твердження: яулонікської взаємодії двох нерухомих точкових заряджених тіл ...». Л прямо п(к>іи>іні1йна відстані між ними Б обернено пропорційна відстіші між ними В прямо проісорціііна квадрату відстані між ними •Г обернено ІІ|ЮІІІ>РЦІП|<Н квлд|кггу підстепі між ними

«Сила

1-і. Три концентричні рівномірно заряджені сфери, радіуси яких дорівнюхигь 10. 20, 30 см, несуть поряд + q. 0 і 2 ? відповідно. У кожній а них і: по одному малому отвору, при чому отиори знаходяться на одній прямій, що проходить че|>ез центр сфср тотку О. Уздовж цісї прямої з точки А . що знаходиться на відстпні 10 см від центра сфери, летить електрон, який її рол і гас крізь усі отвори й осідпс па стінці нточні /{(лив. рисунок). Визначте <у сантиметрах) суму довжин відрізків, на яких ЗМІНЮЄТЬСЯ швидкість електрона, ПОКИ ПІП Леї 141,

під точки Л

ДО ТОЧКИ

В.

А

Б

В

Г

Юсм

20 см

30 см

10 см

15. Проводячи дослідження, у першому випадку в заряджений 1 відключений від батарейки плоский повітряний конденсатор поміщають слюдяну пластинку так. що вона за й мас весь простір між пластинами конденсатора. У другому випадку розсовують пластини конденсатора. при цьому простір між пихи залишається заповненим повітрям. Діелектрична проянкяіс-ть слюди вшестеро більша, ніж діелектрична проникність повітря. Напруженість ноли » просторі між пластинами А Б •В Г

в обох випадках не змінюється. u обох випадках збільшується. у першому випадку змсншустьсл, у другому збільшується. у першому випадку зменшується, у другому - не зміню* ться.

1 Б. Електрон вилітає з точки, потенціал якої дорівнюс €00 В, із швидкістю і • 10° м /є у напрямку силових ліній електричного поля. Визначте потенціал точки, у якій електрон зупиниться. Вважайте, що маса електрона становить 9 і 10 ~ *1 кг: елементарний заряд дорівнює 1.6 • 10 "!® Кл. і

I

А

Б

В

Г

150 В

450 В

555 В

645 В

12


17. Визначте напругу ил кінцях лобрлжекої нл рисунку ділянки електричною Х О Л * , як'.цо йкпсрхегр показус значення сиди струму 0.2 А : /?, - 6 Ом. Л, - 5 Ом. Ка - 20Ом. А

Б

В

Г

СВ

10 В

20 В

18. Укажіть, до яких топок у схемі електричного коли, зо&]мженій ни рисунку, можна підключити вольтметр для того, щоб ««міряти напругу на джерелі струму.

А

Б

ЛіС

П\С.

А ч

!'! V с.

в

г Ді Е

DiE

19, Електричне коло склпддст^ся з джерела струму, електрорушійна сила якого доріанюс 10.01 В. ключа К, конденсатора ємністю 0,1 мнФ, котушки індуктивністю 0.2 Гн і резистора опором 1 кОм (див. рисунок). Яка кількість теплоти виділиться на резисторі після розмиканнк ключи, якщо внутрішній онір джерела дорівпюс 1 Ом? Котушку лімжлйтг ідеально». аеяектро* магнітним випромінюванням знехтуйте. А

Б

в

ЗО мкДж

15 мкДж

7.5 х к Д » :

К Г., Г

jS

І н

Г 3 мкДж

20. Клектрон, що алітпс її однорідно магнітне ноле зі швидкістю, напрям якоі паралельний вектору магнітної Індукції. рухатимстдея по А прямій. Б колу. В спіралі. Г гич н тон і й лінії.


21. Плоски замкнута рамка з одного пятка проводу, що охоплює прямокутник площею 0.01 м г . лежить но горизонтальній площин» в однорідному вертикаль ному магнітному йолі з індукцією І Т л . Який заряд протече по рамці, якщо її обернути наьколо однієї зі сторін на 180"? Опір рачки доріпнюс 0.1 Ом. г "1 В А Б Г ОКл

0.2 Кл

0.8 Кл

0,1 Кл

22. Залежність координати пружинного маятника, що адійсихи: колияаиия («алонж осі Одг. віл часу мас вигляд xit) - Акіті{-^.тГ - ^.т). Визначте кінетичну енергію маятника, якщо п момент часу f - 2 с потенціальнії енергія пружини .горіння* ЮмДж. А

В

В

Г

0 ыДж

10 м Дж

20 мДж

30 мДж

23. На аркуші паперу накреслили 200 паралельних ліній ляктокшки по 0.3 мм з проміжками між ними по 0,7 мм. Аркуш сфотографували та надрукували на прозорій плівці його зображення, зменшене п 60 разі я. Визначте період отриманої' дифракційної ґратки. А

Б

В

Г

6 мкм

8 мкм

14 мкм

20 мкм

24. Який оптичний пристрій може бути використаний для одержання зменшеного дійсного зображення предмета? А плоске дзеркало Б

{ Ю Д О І Ю В Й Л Ь Н Й .'ІІНЗЛ

В Г

перископ збиральна лінза

25. Визначте іхботу виходу електрона я деякого « с т а л у , якщо черномій границі ііютоефектя для цього металу відповідає довжина хвилі електромагнітного випромінювання 600 нм. Стала Планка доріпнюс 6.62 • 1 0 ' Д ж -с, швидкість світла у вакуумі становить 3 • 10' м/с. Б

А 2.21-10

"Дж

3,31-10

в 14

Дж

6.62-10

Г '"Дж

9,93-10

111

Дж

26. Електронна оболонка о нейтральному атомі Фтору " F містить А

Б

В

Г

2S електронік

19 електроні п

10 електронів

9 електроліті

12


У завданнях 27-30 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, нибсріть одна правильніш, на Вашу думку, виріант. позначений б>-квою. Поставте позначки в таблицях відпопілей до завдань у бланку Л на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (Сук«їй). Усі інші війн Нашого запису в бланку А комп'ютерна програма ресструватиме як помилки!

27. Тіло, рухаючись рівномірно по колу радіуса Я. за час f перемістилося з точки 1 у точку 2 (див. рисунок). Установіть відповідність між характеристиками руху тіла та математичними пирл.іами для їх обчислення.

1 2 3 4

модуаьііе|м>мііценіія шлях швидкість кутова швидкість

А Б

7 --ft

В

f хК

Г

Д

-rf

А В Н Г Д 1 2 3 4

28. Установіть відповідність між видом поля ти характеристиками роботи, яку виконує це йоле над електрично заряджено» частинкою, що рухається в ньому. 1 2 3 •І

вихрове електричне поле електростатичне поле гравітаційне поле магнітне поле

А Б

К А Б В Г Д

Г

робота завжди дорівнює нулю величина роботи залежить під заряду, від положення початкової та кінцевої точок руху частники і не залежить від форми траєкторії її' руху величнім роботи залежить І від маси частинки, І віл форми траєкторії И руху величина роботи залежить від Маси, від положення початкової та кінцевої точок руху Ч А С Т И Н К И і не залежить від форми трпскторНГі руху величина роботи залежить від форми траєкторії руху зарядженої частинки і ке залежить від її «аси

Д

12


29. Поперечна хвиля поширюється вздовж натягнутого шнура (див. рисунок). Установіть відповідність між характеристиками руху то-чок КІІ шнурі та точками, позначеними на шнурі буквами. Нипрлл

1 2 3 4

ПІШІҐ^УЛМ

А В В Г

швидкість напрямлена вниз, прискорення - угору швидкість і прискорення напрямлені вгору швидкість і прискорення напрямлені вниз швидкість напрямлена вгору, прискорений - униз

Д

хлиМ

точка точка точка точка точка

А В /ї Г Д

Л Г» В Г Д

іГТ 2

3 4

-

__

30. Установіть відповідність між процесом і фізичним явищем. 1

2 3 4

поширення світла в тумані світіння ліхтаря проходження світла через вузький отвір ношиїхмікя світла у світловоді

А В В Г

д

розсіювання світла иипроміїїКіздшни світла повне відбивпиня світла дифракція світла поляризація світла

1

2

3 4

Розв'яжіть заклання 31-30. Числові розрахунки доцільно здійснювати за остаточною формулою розв'язаний задачі в загальному вигляді, Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку А.

31. До нижнього кінця легкої пружини підвішені зв'язані пеппгомои) ниткою важки: верхній масою m, - 0,6 кг і нижній масо» т 3 - 0.3 кг (див. рисунок). Нитку, що з'єднує ІВАІХІ ULF FLAKATRA >ІІЛ*Л*1 Т)|>Ч«ІАІІ*<\ ІІАОКЧІ «І П1ІЛІ<<МА^> II 111 пажки, перепалюють. Визначте модуль прискорення (у м/сг), з яким почне рухатися верхній важок. Вважайте, що/? - 10м/с г .

'

І

"- .

Я '

ЛІ;

Відповідь

12


32.

П О Ч А Т К О В А Ш В И Д К І С Т Ь снаряду, випущеного з т р и л ГИ вертикально агору, дорівнює 40 м/с. У точці максимального підйому снаряд розірвався на ДВА осколки, маси яких відносяться як 1:5. Осколок меншої маси полетів горизонтально зі швидкістю 20 м/с. Нп якій відстані (у метрах) від точки пострілу впаде осколок більшої маси? Вважайте поверхню Землі плоскою та горизонтальною: j,' ~ 10 м/с* . Опором повітря знехтуйте.

Відповідь

33. Ідеальний одноатомний газ знаходиться в посудині з твердими стінками об'ємом 0,5 м\ Унаслідок нагрівання його тиск лбільшився на б ' 1 0 і Па. На скільки збільшилася внутрішня енергія газу'/ Відповідь запишіть у кілоджоулях.

Відповідь

34. У коливальному контурі, що складається з конденсатора, котушки індуктивністю 0,0! Ги і ключа, після замикання ключа виникають електромагнітні коливання, причому максимальна сила струму в котушці становить З Л . Визначте максимальне значення енергії електричного поля » конденсаторі у процесі коливань. Коливання вважайте незгвслючими. Відповідь запишіть у міліджоулях.

Відповідь

35. Камертон мас частоту коливань 510 Гц. Скільки довжин хвиль укладаться на відстані, яку звук, створений камертоном, пройде зи 4 с?

Відповідь

36. Джерело радіоактивного випромінювання містить « 0 0 мг ізотопу Варію ' " В в , період иіврозподу якого дорівнює 10.5 року. Визначте проміжок часу, через який масл ізотопу Варію. що не розпався, складатиме 200 мг. Відповідь запишіть у роках.

Відповідь

12


У гэо <-»:vb»> w

СЧ' 'омі 11» м м «і ос* v

«ОИГ4 П С М І Т * move? l U v o r » m x n tar У ш і

> *

S •

r I

I •» II 'J I ) и

я

X

^ ь МО». •»<—».« мгку MrvMt* N X M T I ' л « " < І М Ч •» m w * 1-Ю V M M W )•• >J I <цугам ««к, * ^ f v • W W » VM>( n > i i y i w > >wt Jrt^ W f . V » ! M UP<e* l « W W v 4 c « H »•» e»»Sflr>» M WW ! J>

'

> МП

О " Х Д І Д — І Ч І II a

* -

5 УМГіГ

*•' /0Л./2.5 5

~

~

^

1-Х It P

А (. tt Г їх* 2 X

А Ь ft Г *ГТ X " « X

к 4

»

: _ X

» : х t

"

и

X

t J s 4

H

1*

X

17

X

1» * H

Г

1 :

x

»

і

t {, У .5

« -? 0 J4

Г J> г 0 /

м • 1.

X

н

X

м

X

А И Г І «X J X > X * X

»

X X

>дг» х

)1

J4

зг

»

«

А і в f X

X

w^w.

4V> ххч

»

X

* и г : х

ї > X 4

X

• •*»»«« 4 v > u

** »

і

' X

»

А і ЙГ 1» X 11 » X

X

x

і

X

»

X х

* И Г І X X X

•/ Й Щ 1 Ч І И Х ЛКГЧфі*»!/**. го о>*»

«

х

» tt X '

X

Л Ы* Г -л v и >• • : • .л t4 X •-» X

и

Пробне тестування ЗНО 2012. Фізика  
Пробне тестування ЗНО 2012. Фізика  

У релізі наявні завдання пробного зовнішнього незалежного оцінювання та відповіді до них. Також містяться критерії оцінювання результатів.

Advertisement