Page 1

Ùîòèæíåâà áåçêîøòîâíà ãàçåòà, òåë. (067) 354-05-85, 2-44-75

34400.net ¹35 (123), 20 âåðåñíÿ 2013ð.

Þðèäè÷íèé ïàðòíåð ãàçåòè ÏÏ «Þðèäè÷íå Áþðî Äîâ³ðà», ì.Êóçíåöîâñüê, âóë. Åíåðãåòèê³â, 13, òåë. (067) 360-79-49

Ðåêëàìà äëÿ óñï³øíîãî á³çíåñó

067-411-79-94


Ñòîð. 2

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-44-75

Êàì³íü ÷åðâîíèé, ùåá³íü. Òåë. (095) 706-62-55, (097) 742-02-49.

3-ê³ì. êâàðòèðó, 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 26/1. Òåë. (067) 775-96-21. 3-ê³ì. êâàðòèðó, 2/9, Áóä³âåëüíèê³â. Òåë. (096) 359-36-32. 3-ê³ì. êâàðòèðó, 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, óòåïëåíèé áàëêîí, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, äåðåâ’ÿí³), íåäîðîãî. Òåë. (096) 803-98-80. Òåðì³íîâî! 2-ê³ì. êâàðòèðó, 5/ 5, Áóä³âåëüíèê³â, ö³íà 30 òèñ. ó.î. Òåë. (098) 880-38-96. 1-ê³ì. êâàðòèðó, 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, (á³ëÿ «Âîïàêà», êàïðåìîíò). Òåë. (097) 506-70-94. ×àñòèíó áóäèíêó 40ì.êâ, Ðàôàë³âêà, âóë.. Ïåòðîïàë³âñüêà, 45/1 (5ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ). Òåë. (067) 363-14-50. Äà÷ó 7.4ñîò., êîîïåðàòèâ «Çäîðîâ’ÿ» (2-ïîâ., áóäèíî÷îê, äåðåâà, âèíîãðàäíèê, ñâ³òëî, âñ³ çðó÷íîñò³). Òåë. (068) 622-31-53. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíî÷îê, ñâ³òëî, âîäà, áàíÿ, îãîðîäæåíà). Õîëîäèëüíèê á/â, äåøåâî. Òåë. (097) 720-55-70. Äà÷ó 6ñîò., êîîïåðàòèâ «Çäîðîâ’ÿ» (ìåòàëåâèé âàãîí÷èê, ñòàâîê, òóàëåò, áóäêà äëÿ ³íñòðóìåíò³â, êóù³, äåðåâà). Òåë. (096) 226-56-97. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 20ñîò., ñ.Ñóõîâîëÿ (äåðæ. àêò). Òåë. (068) 625-86-26. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, ñ.Çàáîëîòòÿ (ïðèâàòèçîâàíó). Òåë. (066) 840-32-64, (098) 608-21-94. Ìàéíîâèé êîìïëåêñ 250 ì.êâ., Êóçíåöîâñüê (ÑÒÎ, îô³ñ, ìèéêà, 0.14ãà, àâòîìàãàçèí, âñ³ äîêóìåíòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.14ãà) – ïðàöþþ÷èé á³çíåñ, ïðèâàòíà âëàñí³ñòü. Òåë. (067) 287-27-11. Òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè: 30ì.êâ., 22ì.êâ., ð-í ÌÏÏ «Ðèíîê» (ìîæëèâà äîâãîñòðîêîâà îðåíäà). Òåë. (050) 698-94-50, (098) 608-21-94. Øèíîìîíòàæ ó Âîëîäèìèðö³. Òåë. (096) 918-09-57. Âîðîòà ãàðàæí³: ñåêö³éí³ ç ïóëüòîì (àâòîìàòè÷í³). Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë. (098) 210-04-60. Âîðîòà ãàðàæí³: ñåêö³éí³, ð³çíèõ êîëüîð³â. Òåë. (067) 363-14-63. À/ì «ÃÀÇ 330210», âàíòàæíèé, áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (096) 996-56-09, (067) 298-89-29.

À/ì «ÂÀÇ 2105». Òåë. (067) 740-84-56. Òåðì³íîâî! À/ì «ÌÀÇ 43074-262» (5 òîíí) äâèãóí «MAN», ÊÏÏ «MAN», àâòîíîìíèé îá³ãð³âà÷, íîâà ãóìà, ÒÎ. Òåë. (067) 360-41-37, (066) 737-27-34. ÁÐÓʲÂÊÓ â³ä âèðîáíèêà. Òåë. (097) 488-62-18. Øëàêîâóã³ëëÿ, 20 ãðí/ò. Äîñòàâêà, çàâàíòàæåííÿ çà ðàõóíîê ïîêóïöÿ. Òåë. (096) 384-27-09.

Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëà (÷åðâîíà, á³ëà, âîãíåòðèâêà). Äîñòàâêà. Òåë. (097) 66-277-66. Áëîêè ôóíäàìåíòí³ ÔÁÑ-4, á/â, Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë. (067) 363-14-50. ÁËÎÊÈ Ç Â²ÄѲÂÓ 20õ20õ40, 12õ20õ40; ÁËÎÊÈ äëÿ îãîðîæ³ êîëîò³, ð³çíèõ êîëüîð³â; ÄÀØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ. Òåë. (097) 488-62-18. Êàì³íü: ÷îðíèé, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, òîðô. Äîñòàâêà. Òåë. (067) 954-20-82.

Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê. Äîñòàâêà äî 8ò. ²íø³ âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ. Òåë. (067) 585-05-13, (066) 375-26-28. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â. Äîñòàâêà 25ò. Òåë. (067) 937-93-58. Áëîêè: áóä³âåëüí³, ðâàíèé êàì³íü; áðóê³âêà; ºâðîïàðêàíè; øëÿïêè; ïîðåáðèêè; ïàðàïåòè. Âèñîêà ÿê³ñòü, äîñòàâêà. Òåë. (098) 080-00-78, (050) 378-00-78. Ïèëîìàòåð³àëè: äîøêà, áðóñ, ðåéêè òà áàãàòî ³íøîãî. Òåë. (096) 221-37-98. ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÷åðâîíèé ÊÀ̲ÍÜ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ. Òåë. (097) 488-62-18. Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ: êóõí³, ñïàëüí³, øàôèêóïå, ïðèõîæ³, â³òàëüí³. Òåë. (096) 752-84-78. Äâåð³ ìåòàëåâ³ ³ç ÌÄÔ íàêëàäêàìè. Âèá³ð êîëüîð³â, ôàêòóð, çàìê³â. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ. Òåë. (067) 363-14-63. Íîâ³ òåëåôîíè: «Nokia Q9»

(3D çâóê, TV, 2 Sim, ìåòàë, ÷îõîë) - 299ãðí; Nokia 6700 (2-sim) - 249ãðí; ñìàðòôîí «Samsung Galaxy S3 D7100» (Android 4.0, TV, 2 Sim ÷åõîë) - 699 ãðí. Òåë. (067) 363-74-61, (095) 427-53-76. Òåëåâ³çîð, ͳìå÷÷èíà (ä³àãîíàëü 68ñì). Òåë. (096) 484-66-42. ѳ÷êàðí³ á/â òà íîâ³, ç åëåêòðîäâèãóíàìè ³ áåç; áåòîíîçì³øóâà÷³, 170, 250, 320ë; ìëèíè ð³çí³; áóðÿêîð³çêè ð³çí³ â³ä 0.35êÂò äî 3êÂò (ç íåðæàâ³éêè â íàÿâíîñò³). Òåë. (096) 273-02-15. Öèñòåðíó 50ì.êóá., ìåòàëåâó, 8ò. Òåë. (067) 937-93-58. Ïðåñ ïî âèðîáíèöòâó àëþì³í³ºâèõ ðîçñóâíèõ ñèñòåì (áàëêîíí³ ðàìè, â³êíà, ³ ò.ä.). Òåë. (067) 360-88-28. Öóêîð, áîðîøíî: â/ñ, 1 ñîðò, 2 ñîðò; ñ³ëü õàð÷îâó, ñ³ëü-ëèçóí, êîìá³êîðìè, âèñ³âêè, çåðíî, äîáðèâî - îïòîì ³ âðîçäð³á. Äîñòàâêà. Òåë. (097) 66-277-66. Æèâà ðèáà: êîðîï, êàðàñü – îïòîì, äð³áíèì îïòîì. Òåë. (096) 221-37-98. Êîçó ìîëî÷íî¿ ïîðîäè. Òåë. (067) 363-68-08, (067) 362-56-42, (067) 362-56-41. Êîðîâó «ïîãóëÿíó» òðåò³ì òåëÿì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (068) 645-96-81.

2-ê³ì. êâàðòèðó, 9 ïîâ. áóä. Òåë. (067) 455-23-94. Åëåêòðîäè «ÀÍλ, «ÓÎͲɻ, 3ìì, 4ìì; êðóãè: îáð³çí³, ñàíòåõí³÷í³ âåíòèëÿ , d=15 - 50. Òåë. (097) 324-97-68.

2-ê³ì. êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, Ïåðåìîãè, ìîæëèâî áåç ìåáë³â, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë. (098) 783-37-11.

20 âåðåñíÿ 2013 ðîêó 1-, 2-ê³ì.êâàðòèðó íà òðèâà- Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, êëåºííÿ øïàëåð. ëèé òåðì³í, ð-í ÇÎØ ¹1. Òåë. (096) 217-59-89, Òåë. (097) 506-70-94. (098) 818-98-88.

1-2-3-ê³ì. êâàðòèðè ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³ (²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Òåë. (067) 364-25-56. 1-ê³ì.êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà. Òåë. (097) 799-43-36. 1-ê³ì. êâàðòèðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë. (097) 324-97-68. 1-ê³ì. êâàðòèðó ïîäîáîâî. Óñ³ çðó÷íîñò³. Âèäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Òåë. (096) 400-46-25. 1-, 2-ê³ì. êâàðòèðè ïîäîáîâî. Òåë. (067) 676-14-56, (095) 751-30-18, (063) 259-10-30. 1-, 2-ê³ì. êâàðòèðè ïîäîáîâî (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Òåë. (097) 426-01-07. ʳìíàòó ïîðÿäí³é ä³â÷èí³. Òåë. (068) 052-62-87, ç 20:00. ʳìíàòó, Âàðàø, 40, 800ãðí/ ì³ñ. Òåë. (067) 188-50-21, (095) 087-04-07. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 20ì.êâ, ð-ê «Ï³âäåííèé». Òåë. (067) 937-93-58.

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ÑÍÃ, ªâðîï³, Óêðà¿í³ êîìôîðòàáåëüíèìè àâòîáóñàìè (8, 15, 20, 30, 50) ì³ñöü; òóðèñòè÷í³ ïî¿çäêè, âåñ³ëëÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ «Mercedes Sprinter», «Neoplan 116». Òåë. (096) 447-00-14. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó «Mercedes Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé), íåäîðîãî. Òåë. (068) 060-22-05. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³: «Merñedes-Bens Sprinter» (äî 4ò), «Renault Magnum» (äî 25ò). Òåë. (097) 66-277-66. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (äî 3ò, äîâæ. 4.2ì). Òåë. (067) 360-88-28. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «VW Crafter» (äîâãèé, âèñîêèé). Òåë. (067) 380-10-99. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes Sprinter» äî 1.5ò, 3.3õ1.7õ1.9.Øâèäêî,íàä³éíî.Äîñòàâêà òîâàð³â ç áóä³âåëüíèõ ñóïåðìàðêåò³â. Òåë. (096) 944-59-33. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó ì/à «Mercedes Sprinter (3.5ò, ìàêñ³-áàçà, 4ì), ìàëîãàáàðèòí³ âàíòàæí³, êîðåñïîíäåíö³ÿ ì/à «Citroen Berlingo». Òåë. (068) 323-07-54, (098) 811-53-01. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñàìè ïî Óêðà¿í³, äî Ìîñêâè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó ³ ò.ä: «Mercedes-Sprinter» (1820 ì³ñöü); «Setra» (51 ì³ñöå). ˳ö. ñ. Àà ¹587939. Òåë. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08. Óêëàäàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ ïàðêåòó; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè òà ïàðêåòó. Ïðîäàæ øâåéöàðñüêèõ ëàê³â. Øë³ôóâàííÿ áåç ïèëó. ßê³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë. (096) 102-45-56. Ðåìîíò êâàðòèð. Âñ³ âèäè ðîá³ò. Øâèäêî. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë. (097) 119-14-34.

 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, âõ³äíèõ òà áàëêîííèõ äâåðåé. Òåë. (097) 740-00-60. Åëåêòðèê: ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òà ³íøå. Òåë. (067) 874-86-72. Åëåêòðèê: åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òîùî. Òåë. (097) 828-25-71, (096) 138-61-33. Åëåêòðèê. Çðîáëþ ïðîâîäêó ó áóäèíêó, êâàðòèð³, ãàðàæ³. Íåäîðîãî. Òåë. (096) 756-13-20. Ïðàííÿ: êèëèì³â, êîâðîë³í, ì’ÿêèõ ìåáë³â, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â, îô³ñíèõ ñò³ëüö³â, àâòîìîá³ëüíèõ êð³ñåë. Òåë. (097) 607-14-84. ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿ ; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â + ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Òåë. (03636) 2-33-14, (097) 960-15-17, (097) 265-07-21.

 Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèíîê - àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Òåë. (03636) 2-11-38, (097) 830-64-95.

 ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß Æ²ÍÊÈ äî 34ðîê³â, ÿê³ ìàþòü ä³òåé ïðèéíÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàìàõ: äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí (600010000ãðí); ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà (90000110000ãðí); äëÿ äîïîìîãè áåçïë³äíèì ïàðàì. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòóºòüñÿ! ˳ö.À¹554391 ÌÎÇ â³ä 22.07.10ð. Òåë. (097) 088-78-87, (099) 030-29-63.

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèíàâòîìàò³â, ì. Êóçíåöîâñüê. Ãàðàíò³ÿ, ïðîäàæ, íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é. Òåë. (097) 944-65-96. Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí- Ó Âîëîäèìèðåöü ïîòð³áí³ àâòîìàò³â. ßê³ñíî òà â÷àñíî. êðåäèòí³ ñïåö³àë³ñòè (21-35ð., êîìóí³êàáåëüí³, â³äïîâ³Òåë. (096) 613-74-49. äàëüí³). ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß òà ÍÀ- Òåë. (099) 281-82-00, (097) 012-32-37. ÑÒÐÎÉÊÀ WINDOWS, êîìïëåêñíà íàñòðîéêà ÂàøîÓ ñêëàä-ìàãàçèí «Áóäãî êîìï’þòåðà. Ðîçáëîêóãóðò³âíÿ» ïîòð³áí³: ìåíåäâàííÿ Windows. Âèð³øåíæåðè ç ïðîäàæó áóä³âåëüíÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â íèõ ìàòåð³àë³â, ìàðêåòîëîã ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³. Íà(ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà ëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Êîííàâ÷àòèñü). Ðåçþìå íà ñóëüòàö³¿. oleshsergey@bigmir.net. Òåë. (097) 873-15-96, Ñàøà. Òåë. (050) 375-77-77, (096) 806-68-08. Âñòàíîâëåííÿ íàñòðîéêà WINDOWS, óñóíåííÿ íåïîëàäîê, ÷èñòêà, ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Òåë. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700.

Ó àòåëüº «Â³íí³ Ïóõ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áíà øâà÷êà. Òåë. (067) 924-02-75. Îðãàí³çàö³ÿ çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè: åëåêòðèêà, ñòîëÿðà. Òåë. (066) 392-66-33.

ßê³ñíèé íàá³ð òà äðóê áóäü- Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ, ÿêîãî òåêñòó. Äîïîìîãà â íà- îïëàòà äîãîâ³ðíà. ïèñàííÿ êîíòðîëüíèõ, êóðñî- Òåë. (068) 226-41-15. ßê³ñíà ïåðåòÿæêà òà ðå- âèõ, äèïëîìíèõ ðîá³ò. Êîðîòê³  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöüìîíò ì’ÿêèõ ÷àñòèí, ìàò- ñòðîêè, ãàðàíò³ÿ. êîíñóëüòàíò ( äîñâ³ä ðîáîðàö³â; çàì³íà ïðóæèí. Òåë. (097) 303-05-71, òè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Òåë. (096) 518-81-98. (099) 917-17-65. Òåë. (097) 412-26-62, (093) 547-77-93. Ïåðåòÿæêà ñòàðèõ ì’ÿêèõ ³çèòêè, êàëåíäàðèêè, ÷àñòèí, ñò³ëüö³â, ìàòðàö³â. Âè- ôëàºðà òà áàãàòî ³íøîãî. Ó òîðã³âåëüíó ïàëàòêó ïðîãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâ- Øâèäêî, ÿê³ñíî. äàâåöü. ëåííÿ. Íåäîðîãî. Øâèäêî. Òåë. (067) 354-05-85. Òåë. (097) 506-70-94. Ãàðàíò³ÿ. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü (æ³íêà Òåë. (096) 186-05-60, (095) 340-54-90.  Øèðîêîôîðìàòíèé â³ä 30ð.). äðóê íà ïåðôîðîâàí³é Òåë. (098) 787-40-01. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü. Íàòÿæí³ ñòåë³ (Ôðàíïë³âö³, Oracal, áàíåðàõ, Òåë. (098) 300-96-53. ö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé), íàêëåéêè. ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. ÍàÒåë. (067) 354-05-85. Ïîòð³áí³ â³äïîâ³äàëüí³: ëèâí³ ï³äëîãè: ìàòîâèé, áàðìåí, êóõàð, áàæàíî ç ãëÿíåöü, 3D. ñìò. ÂîëîäèÍåïåòóùèé òàìàäà-âåäó- Ðàôàë³âêè àáî íàâêîìèðåöü. ÷èé ïðîñë³äêóº çà òèì, ùîá ëèøí³õ ñ³ë. Òåë. (096) 448-58-10, Âàøå ñâÿòî çàê³í÷èëîñü íå Òåë. (096) 298-96-96, (099) 664-17-44. òàê, ÿê çàâæäè. (067) 298-89-29. Òåë. (097) 954-39-78.  Ïîðîëîí 1-10 ñì; ó Îôîðìëåííÿ óðî÷èñòèõ ðîçäð³á òà ãóðòîì, ïîð³çêà. ïîä³é: âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òåìàÌåáëåâ³ òêàíèíè, øê³ðî- òè÷íèõ ñâÿò. Äåêîð âåñ³ëüíèõ àâòî. çàì³ííèêè íà ïðîäàæ. Òåë. (096) 715-87-22. Òåë. (096) 518-81-98. Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ!!! Ïîäàðóíîê ³ç öóêåðîê ó Ïðîñèìî äîïîìîãè âèãëÿä³ áóêåò³â êâ³ò³â, àâñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, Æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³, òîìîá³ë³â, ëÿëüîê… - äëÿ áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Ïðèâåðòèêàëüí³, äåðåâ’ÿí³. âåñ³ëü, Äí³â íàðîäæåíü, íåñ³òü (àáî çàáåðåìî). Ðîëåòè: çàõèñí³, òêàíèíí³, äèòÿ÷èõ âå÷³ðîê òà äëÿ Îá’ºìí³ ðå÷³ ñ³ì’¿ áóäóòü áàìáóêîâ³; ìîñê³òí³ ñ³òêè. çàêîõàíèõ íà áóäü-ÿêèé çàáèðàòè îñîáèñòî. Ì. Âîðîòà ãàðàæí³ (ñåêö³éí³). ñìàê òà áþäæåò. Ðó÷íà Êóçíåöîâñüê, ð-ê «ÖåíòÇàì³ð, âñòàíîâëåííÿ. ðîáîòà. Çàìîâëåííÿ. ðàëüíèé» ìàãàçèíè Òåë. (067) 363-14-63. Òåë. (098) 190-83-96, Àíÿ. «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿ ÿê³ ïîòðå²ÊÍÀ ìåòàëîïëàñòèÞðèäè÷íà ô³ðìà «Êîìáóþòü äîïîìîãè ðå÷àìè, êîâ³. ÆÀËÞDz «Õ³ò» äëÿ òåëåôîíóéòå. ñêëîïàêåò³â. ÐÎËÅÒÈ: ïðîì³ñ-Ïðàâî» íàäຠ(097) 599-18-87, Àíàòîë³é, «Äåíü-í³÷» òêàíèíí³; ïðîïðàâîâó äîïîìîãó: êîí18:00-19:00. òèìîñê³òí³ ñ³òêè. Âîðîòà ñóëüòàö³¿ â áóäü-ÿêèõ ãàñåêö³éí³. ëóçÿõ ïðàâà; ñêëàäàííÿ Òåë. (067) 764-42-02, ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã äî Ïðîâîäèòüñÿ íàá³ð ä³òåé òà (093) 903-66-42. ñóäó; ïðåäñòàâíèöòâî; äîðîñëèõ ó ñåêö³þ âåëèêîãî ðåºñòðàö³ÿ þðèäè÷íèõ òåí³ñó. îñ³á òà ³í. ì. Êóçíåöîâñüê, Òåë. (093) 873-78-76. Íàéá³ëüøèé äîñâ³ä ðîì-í Áóä³âåëüíèê³â, 32/1, Ñïåö³àë³ñò íóòðèö³îëîã ïðîâîäèòü íàá³ð áàæàþ÷èõ áîòè ç â³êíàìè – â³äðåãóîô³ñ 77. ïðîñëóõàòè êóðñ ïî çäîðîâ’þ ëþºìî â³êíà áóäü-ÿêèõ Òåë. (03636) 2-42-66, òà ïðàâèëüíîìó õàð÷óâàííþ âèðîáíèê³â. (098) 075-76-22. òà îòðèìàòè ñâ³é ðåçóëüòàò ïî Òåë. (067) 360-88-28. çäîðîâ’þ. Òåë. (098) 998-52-95. Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè íà  Ñóïóòíèêîâå òåëåáàïðèâàòèçàö³þ êâàðòèðè ì-í ÷åííÿ. Ïðîôåñ³éíå âñòàÁóä³âåëüíèê³â, 4/1, êâ. ¹1 íà íîâëåííÿ òà ãàðàíò³ÿ Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ (ìàþ ä/ ³ì’ÿ Ìóçè÷ó Î.Ð ââàæàòè íåÿêîñò³. ð ç ä³òüìè). ä³éñíèìè. Òåë. (097) 664-88-89. Òåë. (068) 052-62-87 ³ääàì â õîðîø³ ðóêè Àäâîêàòñüêå áþðî îãîëî- ñ³ðåíüêèõ ê³øå÷îê (3ì³ñ.). Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìà- øóº êîíêóðñ íà ïîñàäó ïî- Òåë. (03636) 2-48-52, (097) 836-66-08. øèí-àâòîìàò³â. Âèêëèê ì³÷íèêà àäâîêàòà (þðèäè÷íà áåçêîøòîâíèé. Ïðîäàæ â/î, áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Ðå- ³ääàì â äîáð³ ðóêè ñìóãàçþìå âèñèëàòè íà ñòèõ êîøåíÿò (1.5ì³ñ., ïðèçàï÷àñòèí. wiwat51@yandex.ru. â÷åí³ äî òóàëåòó). Òåë. (050) 767-70-04. Òåë. (067) 360-60-42 Òåë. (096) 127-90-81.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ïîë³ññÿ Á³çíåñ ²íôî». Òèðàæ 16000. Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü ÓÑÈÊ Ð.Ì., ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ Р¹565/118-Ð â³ä 27.01.2011ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, ì. Êóçíåöîâñüê, âóë. Åíåðãåòèê³â, 13, (03636) 244-75, (067) 354-05-85, ð/ð 26001060482606 ó ÊÁ «Ïðèâàòáàíê, ÌÔÎ 333391, ªÄÐÏÎÓ 2989120067. Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â, ðåêëàìè, ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ãàçåòà âèõîäèòü ó ï’ÿòíèöþ, îáñÿã – 1 äðóêîâàíèé àðêóø, òèðàæ 16000, ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. ³ääðóêîâàíî âèäàâíèöòâîì «A-ïð³íò», ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Òåêñòèëüíà, 28, (0352) 52-27-37, ìîá (067) 350 17 94, a-print.com.ua


20 âåðåñíÿ 2013 ðîêó

- Ïðèêèíü, ñòîþ ÿ â÷îðà â øêîë³, à ÿêèéñü ëîõ ñèãàðåòó âèéíÿâ ³ êóðèòü. Óÿâëÿºø? ² öå â øêîë³…  ìåíå ëåäü ïèâî ç ðóê íå âèïàëî…

Ìàëåíüêèé Âîâî÷êà ïðîñèòü ñòàðøîãî áðàòà: - Ïîïðîñè â ìàìè ãðîøåé íà “ñí³êåðñ”! - Ïîïðîñè ñàì…Ìàìà íå ò³ëüêè ìîÿ, àëå ³ òâîÿ… - Òàê-òî âîíî òàê, àëå òè ç íåþ äîâøå çíàéîìèé! ×îëîâ³ê ïåðåîäÿãàºòüñÿ. Äðóæèíà äèâèòüñÿ íà íüîãî ³ ïèòàº: - Ëþáèé, à õòî òîá³ òàê ñïèíó ðîçäðÿïàâ? ×îëîâ³ê ÷åðâîí³º â³ä çáåíòåæåííÿ: - Óÿâëÿºø, â÷îðà éøîâ ïî âóëèö³, ³ ðàïòîì ç áàëêîíà ìåí³ íà ñïèíó çâàëèëàñü ê³øêà … . Íåâæå íå â³ðèø? - Çâè÷àéíî â³ðþ. Òàì ãóáíîþ ïîìàäîþ òàê ³ íàïèñàíî: “Öå ÿ, òâîÿ êèöüêà!” Âîðîæêà. - ß áà÷ó, òè ñêîðî âèéäåø çàì³æ. - Àëå ì³é Âàíüêà íå õî÷å. - ß ÿñíî áà÷ó äâ³ ïîëîñêè. Êóäè â³í ä³íåòüñÿ!

Ƴíêà çà êåðìîì – ùî ç³ðêà â íåá³: òè ¿¿ áà÷èø, à âîíà òåáå í³. Âåðòàºòüñÿ Âîâî÷êà äóæå ï³çíî âíî÷³ äîäîìó. Íà ïîðîç³ éîãî çóñòð³÷ຠáàòüêî. - Íó ùî, çíîâó øëÿâñÿ ïî ä³âêàõ, ïèâ, êóðèâ… - Òàòî, çàçäð³ñòü – ïîãàíå ïî÷óòòÿ. Ìàìà êóïèëà ä³â÷èíö³ ïëàòòÿ. ijâ÷èíêà ïðèõîäèòü äî áàáóñ³: - Óãàäàé, ÿêîãî êîëüîðó ïëàòòÿ, êîë³ð íà áóêâó “”? - Âèøíåâèé? - ͳ, â êë³òèíêó! Áàáóñÿ: — Õòî ðîçáèâ òàð³ëêó? — Ìàìà. Àëå âèíóâàòèé òàòî. ³í ïðèñ³â, êîëè òàð³ëêà ëåò³ëà â éîãî ãîëîâó. Ìóæèê ïðèõîäèòü äî óðîëîãà, ä³ñòຠñâîº äîáðî, ³ ìîâ÷èòü. Äîêòîð: - Áîëèòü? - ͳ. - Çàíàäòî ìàëåíüêèé? - ͳ. - Êðèâèé? - ͳ - À ùî òîä³? - Ïðàâäà æ ãàðíåíüêèé?

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-44-75

3


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-44-75

20 âåðåñíÿ 2013 ðîêó

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

òêàíèíí³, çàõèñí³ (067) 363-14-63, (067) 363-14-13, (098) 210-04-60

Polissya 35 (34400.net)