Page 1

Ùîòèæíåâà áåçêîøòîâíà ãàçåòà, òåë. (067) 354-05-85, 2-44-75

34400.net ¹17 (107), 17 òðàâíÿ 2013ð.

Þðèäè÷íèé ïàðòíåð ãàçåòè ÏÏ «Þðèäè÷íå Áþðî Äîâ³ðà», ì.Êóçíåöîâñüê, âóë. Åíåðãåòèê³â, 13, òåë. (067) 360-79-49

Ðåêëàìà äëÿ óñï³øíîãî á³çíåñó

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

òêàíèíí³, çàõèñí³ (067) 363-14-63, (067) 363-14-13, (098) 210-04-60


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-44-75

 4-ê³ì. êâàðòèðó, 5-ïîâ. áóä., ñìò. Âîëîäèìèðåöü, 20òèñ.ó.î. Òåë. (098) 855-55-23. 2-ê³ì. êâàðòèðó, 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 11; äà÷íó ä³ëÿíêó 6 ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ïðèâàòèçîâàíó, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä, ñâåðäëîâèíà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (098) 880-38-96. 1-ê³ì. êâàðòèðó, 9/9, Åíåðãåòèê³â. Òåë. (096) 990-39-36. 1-ê³ì. êâàðòèðó, 4/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (067) 144-74-41. 1-ê³ì. êâàðòèðó, 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18 (á³ëÿ «Âîïàêà», êàïðåìîíò). Òåë. (068) 015-36-34. Áóäèíîê, ñ.Ãóòà, Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í (0.8ãà, õë³â, «äðîâ³òíÿ», êîëîäÿçü, ñàäîê, âèíîãðàäíèê, âëàñíèé ñòàâî÷îê), 8000ó.î. Òåë. (068) 008-09-29, (097) 964-45-34. Áóäèíîê, ñ. Ïðèëóöüêå (á³ëÿ Ëóöüêà, 15 õâ. äî öåíòðà ì³ñòà, 21ñîò.), ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (097) 977-14-44. Äîáðîòíèé áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (ïåðîâå îïàëåííÿ, óñ³ ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè, 14.75ñîò., ïðèâàòèçîâàíó. Òåë. (067) 837-58-27, (097) 138-58-41. ×àñòèíó áóäèíêó 40ì.êâ, Ðàôàë³âêà (á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 5ñîò., äåðæ. àêò, âîäà). Òåë. (067) 363-14-50. Äà÷ó 6ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé öåãëÿíèé, êîëîäÿçü, ÷îðíîçåì, ïëîäîâ³ äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíó, ìîæëèâå ï³äâåäåííÿ ñâ³òëà). Òåë. (096) 810-65-53. Òåðì³íîâî! Äà÷ó 0.06ãà. Òåë. (068) 029-92-16. Äà÷ó 10ñîò. (áóäèíî÷îê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñòàâîê, äåðåâà, êóù³, âèíîãðàä, ñâ³òëî), 6òèñ.ó.î. Òåë. (096) 311-96-65. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò). Òåë. (096) 814-65-48. Ìàéíîâèé êîìïëåêñ 250 ì.êâ., Êóçíåöîâñüê (ÑÒÎ, îô³ñ, ìèéêà, 0.14ãà, àâòîìàãàçèí, âñ³ äîêóìåíòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.14ãà) – ïðàöþþ÷èé á³çíåñ, ïðèâàòíà âëàñí³ñòü. Òåë. (067) 287-27-11. Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ Ðàôàë³âêà: 600ì.êâ (ç ðàìïîþ), ÑÒÎ 1900ì.êâ. Òåë. (063) 324-34-50. Ìàãàçèí 40ì.êâ., ð-ê «Ï³âäåííèé». Òåë. (097) 012-22-93. Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí 38.5ì.êâ. (çðó÷íå ïðîõ³äíå, ïðî¿çíå ì³ñöå, ð-í áóäìàòåð³àë³â á³ëÿ ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî» òà «Ó Ìàºâñüêîãî». Òåë. (097) 262-07-50. Ìàãàçèí ç äîêóìåíòàìè, òîðã³âåëüíà ïëîùà 26ì.êâ, á³ëÿ ð-ê «Öåíòðàëüíîãî». Òåë. (098) 804-92-03. Ìàãàçèí 12ì.êâ., íà òåðèòî𳿠àâòîâîêçàëó. Òåë. (068) 827-70-55. Ìàãàçèí 25ì.êâ, ð-ê «Ï³âäåííèé. Òåë. (050) 689-14-00. Ìàãàçèí 20ì.êâ, ó öåíòðàëüíîìó ðÿäó ïðè âõîä³ â³ä ìàëîñ³ìåéîê. Òåë. (097) 853-50-45. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 10ì.êâ., ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Òåë. (050) 673-71-69. Ãàðàæ 6õ5.1, ð-í «Îêîëèö³», 6900ó.î., òîðã. Òåë. (097) 600-18-13. Âîðîòà ãàðàæí³: ñåêö³éí³ ç ïóëüòîì (àâòîìàòè÷í³). Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. (098) 210-04-60. Âîðîòà ãàðàæí³: ñåêö³éí³, ð³çíèõ êîëüîð³â. Òåë. (067) 363-14-63.

 À/ì «Mercedes Vito 108D», 99ð.â., 270òèñ.êì, 9200ó.î. Òåë. (097) 699-91-38, (093) 023-22-36. À/ì «Ford Connect T230» 2005ð.â., âèñîêèé, äîâãèé, ñèí³é, êîíäèö³îíåð, ö/ç, ABS, ñèä³ííÿ òðàíñôîðì åð, ñòàí õîðîøèé, 9700ó.î. Òåë. (096) 127-47-51. À/ì «ÂÀÇ 2110» 55òèñ.êì, ñ³ðèé «ìåòàë³ê», ñòàí â³äì³ííèé. Òåë. (068) 323-34-33. À/ì «ÂÀÇ 2107» 87ð.â., ÷åðâîíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (096) 608-70-34. À/ì «ÂÀÇ 2101», 1.3, ÷åðâîíèé, 95òèñ.êì, 1200ó.î. Òåë. (096) 135-38-13. À/ì «ÂÀÇ 2106» 89ð.â., ñòàí õîðîøèé, ñòàðòîâà 15òèñ.ãðí. Òåë. (067) 139-28-29. À/ì «ËóÀÇ Âîëèíÿíêà», 91ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (096) 608-70-34.

 Ïî íàéíèæ÷èì ö³íàì íîâ³ øèíè: 175/70/13 – â³ä 300ãðí, 225/70/15Ñ – â³ä 750ãðí. Óñ³ì ê볺íòàì çíèæêà íà øèíîìîíòàæ, àðãîí, ðèõòîâêó äèñê³â. Òåë. (097) 821-11-14. Äâèãóí ÈÆ-Ï-3; êàðáþðàòîð «ÂÀÇ», Ðîñ³ÿ, íîâèé; øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà»; â³ç; áîðîíè. Òåë.(096) 463-45-69. ÁÐÓʲÂÊÓ â³ä âèðîáíèêà. Òåë. (097) 488-62-18. Øëàêîâóã³ëëÿ, 20 ãðí/ò. Äîñòàâêà, çàâàíòàæåííÿ çà ðàõóíîê ïîêóïöÿ. Òåë. (096) 384-27-09.

 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëà (÷åðâîíà, á³ëà, âîãíåòðèâêà). Äîñòàâêà. Òåë. (097) 66-277-66. Øèôåð 21øò., á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà; â³êíà äåðåâ’ÿí³ 95õ110 (ó ñåëî), 4øò.; äðàíêó, äåøåâî. Òåë. (068) 758-74-27. ÁËÎÊÈ Ç Â²ÄѲÂÓ 20õ20õ40, 12õ20õ40; ÁËÎÊÈ äëÿ îãîðîæ³ êîëîò³, ð³çíèõ êîëüîð³â; ÄÀØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ. Òåë. (097) 488-62-18. Êàì³íü: ÷îðíèé, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, òîðô. Äîñòàâêà. Òåë. (067) 954-20-82.

 Êàì³íü, ùåá³íü áóäü-ÿêèõ ôðàêö³é. Äåøåâî. Ïîñò³éíèì ê볺íòàì çíèæêè. Òåë. (067) 918-17-46. Ôàñàäí³ øòóêàòóðêè ( ìîçà¿êà, áàðàíåê, êîðî¿ä). Ôàðáè äëÿ çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Êëåé äëÿ ïëèòêè, êåðàìîãðàí³òó, ìàðìóðó, êàì³í³â, òåïëî³çîëÿö³¿. Øòóêàòóðêè, øïàêë³âêè, ð³çíîìàí³òí³ ñòÿæêè äëÿ ï³äëîãè òà áàãàòî ³íøîãî. Äîñòóïí³ ö³íè. Âèñîêà ÿê³ñòü. Øóêàºìî äèëåð³â. ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì «ªÂÐÎ-ÇÀղĻïðåäñòàâíèê â Óêðà¿í³ áóä³âåëüíèõ ñóì³øåé «CEKOL» (Ïîëüùà) òà â гâíåíñüê³é îáëàñò³ «SILTEK» (Óêðà¿íà). Ãóðò: ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô³ñ 3. Òåë. (050)339-45-30, (067)256-37-86, ôàêñ (0362)63-63-83, åmail: evro-zahid@ukr.net. Êàì³íü ÷åðâîíèé, ùåá³íü. Òåë. (095) 706-62-55, (097) 742-02-49. ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÷åðâîíèé ÊÀ̲ÍÜ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ. Òåë. (097) 488-62-18. Ðóøíèêè ìàõðîâ³ (áàíÿ, ñàóíà, ëèöå, êóõíÿ); äèòÿ÷³ íàáîðè ðóøíèê³â; ïîäàðóíêîâ³ íàáîðè; ïîñò³ëüíà á³ëèçíà; ñêàòåðò³ - Òóðå÷÷èíà. Ìàãàçèí «Òåêñòèëü» , ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ¹42 (íàïðîòè ìàãàçèíó «Øêîëÿðèê, ð-í Åíåðãåòèê³â, 11). Òåë. (098) 514-99-65.

 Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ: êóõí³, ñïàëüí³, øàôè-êóïå, ïðèõîæ³, â³òàëüí³. Òåë. (096) 752-84-78. Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³; ñò³ëüíèö³; ìåáëåâó ôóðí³òóðó; ðîçñóâí³ ñèñòåìè. Ð-ê «Ï³âäåííèé», ¹52. Òåë. (067) 392-52-87. Ñêëî: â³êîííå, â³òðèííå, â³çåðóíêîâå äçåðêàëî (ïîð³çêà, îáðîáêà); â³òðàæ³; ôîòîäðóê, «ï³ñêîñòðóé». Ð-ê «Ï³âäåííèé», ¹21. Òåë. (03636) 3-79-96, (067) 980-59-89.

 Äâåð³ ìåòàëåâ³ ³ç ÌÄÔ íàêëàäêàìè. Âèá³ð êîëüîð³â, ôàêòóð, çàìê³â. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ. Òåë. (067) 363-14-63. Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, ïðÿìèé; òåëåâ³çîð «Samsung», 54ñì. Òåë. (067) 996-97-40. Ñò³íêó, á/â, ñòàí õîðîøèé. Òåë. (097) 763-35-83. Òåðì³íîâî! 2-ñïàëüíå ë³æêî; âàííó àêðèëîâó, êóòîâó; êîâðîë³í: ñèí³é, ñ³ðèé – äåøåâî. Òåë. (096) 361-76-29. Ìîñê³òí³ ñ³òêè çà 1 äåíü. Òåë. (069) 518-81-98. Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè., ñòàí ãàðíèé. Ãàðàíò³ÿ. Äîñòàâêà. Òåë. (098) 780-41-01. Õîëîäèëüíèê «Dolaris 280» ñòàí õîðîøèé, á/â, 500ãðí; øàôó êíèæêîâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (050) 842-70-09, (096) 252-53-14 Ìîá. òåëåôîíè: Samsung i9300 Galaxy S3 (TV, Wi-Fi, ñåíñîð, 4.0) 400ãðí; Nokia Q9 (TV, 2-sim, êíîïî÷íèé), 330ãðí. Òåë. (095) 427-53-76, (067) 363-74-61.

17 òðàâíÿ 2013 ðîêó

 Âåñ³ëüíó ñóêíþ. Òåë. (096) 619-37-87. Êîëÿñêó «Tako Laret» 2 â 1, æîâòó ç çåëåíèì, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà; äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ «Ôð³ñî» (â³ä íàðîäæåííÿ). Òåë. (098) 717-74-94, (067) 138-46-47. ³çîê-òðîñòèíêó «Geoby», äèòÿ÷èé, ÷åðâîíèé, ñòàí â³äì³ííèé. Òåë. (098) 889-38-75. Âîçèê ë³òí³é äëÿ ä³â÷èíêè; ãîéäàëêó äèòÿ÷ó, ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ. Òåë. (098) 479-51-87. Ïðåñ ïî âèðîáíèöòâó àëþì³í³ºâèõ ðîçñóâíèõ ñèñòåì (áàëêîíí³ ðàìè, â³êíà, ³ ò.ä.). Òåë. (067) 360-88-28. Ïðàöþþ÷èé øèíîìîíòàæ ó çàë³çíîìó êîíòåéíåð³. Òåë. (096) 918-09-57. Âîçà äëÿ ìàëîãàáàðèòíî¿ òåõí³êè àáî êîíåé. Òåë. (068) 723-92-68. Öóêîð, áîðîøíî: â/ñ, 1 ñîðò, 2 ñîðò; ñ³ëü õàð÷îâó, ñ³ëü-ëèçóí, êîìá³êîðìè, âèñ³âêè, çåðíî, äîáðèâî îïòîì ³ âðîçäð³á. Äîñòàâêà. Òåë. (097) 66-277-66. Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs Monarch», «Jacobs Mellicano» - ç ͳìå÷÷èíè, 100 ãð/22-25 ãðí, ìîæëèâî îïòîì. ²êðó ÷åðâîíó (Ãîðáóøà, Êåòà, Íåðêà). Øîêîëàä ç ͳìå÷÷èíè, á³ëüøå 80 âèä³â. Ïðîäóêòè äëÿ ä³àáåòèê³â. Îëèâêîâà îë³ÿ 1ë â³ä 70ãðí. Ëàçàíüÿ. Ìàðöèïàíè. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Ìàãàçèí «ªâðîñìàê», ð-ê «Öåíòðàëüíèé», 339. Òåë. (098)126-76-21. Ñâèíþ 120êã, ãîäîâàíó äîìàøí³ìè õàð÷àìè. Òåë. (096) 486-87-38. Êîðîâó ìîëîäó (äðóãèì òåëÿì). Òåë. (068) 645-96-81. Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ³íäè÷àò-áðîéëåð³â Á²Ã-6 – âàæêèé øèðîêîãðóäèé ³íäèê ç ìàñîþ ò³ëà 20-22êã çà 5ì³ñ. âèðîùóâàííÿ. Òåë. (03634) 5-35-24, (097) 381-93-76.

 Äèâàí, á/â, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Òåë. (096) 650-86-03. Ñòàð³ àêóìóëÿòîðè. Òåë. (097) 688-20-37. Åëåêòðîäè «ÀÍλ, «ÓÎͲɻ, 3ìì, 4ìì; êðóãè: îáð³çí³, ñàíòåõí³÷í³ âåíòèëÿ , d=15 - 50. Òåë. (097) 324-97-68. ÂÐÕ, áè÷êè, êîí³, òåëÿòà. Øê³ðè. Ïîñò³éíî. Òåë. (03636) 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-67.

 3-ê³ì. êâàðòèðó 58ì.êâ, Áóä³âåëüíèê³â, 28/1 íà 1+äîïëàòà, 1-3ïîâ. Òåë. (067) 581-59-68.

 2-ê³ì. êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, Ïåðåìîãè, ìîæëèâî áåç ìåáë³â, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë. (098) 783-37-11. 1-ê³ì. êâàðòèðó àáî ê³ìíàòó íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë. (096) 158-73-99.

 1-ê³ì. êâàðòèðó ïîäîáîâî. Óñ³ çðó÷íîñò³. Âèäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Òåë. (096) 400-46-25. 1-ê³ì.êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà. Òåë. (097) 799-43-36. 1-, 2-ê³ì. êâàðòèðè ïîäîáîâî. Òåë. (067) 676-14-56, (095) 751-30-18, (063) 259-10-30. 1-ê³ì. êâàðòèðó ïîäîáîâî. Òåë. (068) 758-74-27. 1-ê³ì. êâàðòèðó íà 1 ì³ñ. Òåë. (068) 758-74-27.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «LT-46» (áóäà ñóö³ëüíîìåòàëåâà, 22 ì. êóá., äî 3,5 ò.). Òåë. (067) 377-39-98. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé), íåäîðîãî. Òåë. (068) 060-22-05.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ áóñîì «LT». Òåë. (096) 065-84-86, (097) 821-11-14. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³: «Merñedes-Bens Sprinter» (äî 4ò), «Renault Magnum» (äî 25ò). Òåë. (097) 66-277-66. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (äî 3ò, äîâæ. 4.2ì). Òåë. (067) 360-88-28. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «VW Crafter» (äîâãèé, âèñîêèé). Òåë. (067) 380-10-99. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³ «Mercedes Sprinter» (âèñîêà, ñåðåäíÿ áàçà, 6 ì³ñöü). Òåë. (068) 622-31-77, Ñàøà. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó à/ì «ÃÀÇåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé). Òåë. (067) 646-86-86, (098) 831-91-03. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes Sprinter» äî 1.5ò, 3.3õ1.7õ1.9. Òåë. (096) 944-59-33. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ÑÍÄ, Ðîñ³¿. Òåë. (067) 262-56-42. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñàìè ïî Óêðà¿í³, äî Ìîñêâè, ÑàíêòÏåòåðáóðãó ³ ò.ä: «Mercedes-Sprinter» (18-20 ì³ñöü); «Setra» (51 ì³ñöå). ˳ö. ñ. Àà ¹587939. Òåë. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08. Ïåðåâåçåííÿ êàòàôàëêîì. Òåë. (096) 414-51-08, (067)) 380-20-42. Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³. Ãàðàíò³ÿ 12ð. Òåë. (097) 688-20-38, (095) 893-58-15. Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë. (096) 217-59-89, (098) 818-98-88. Ðåìîíò êâàðòèð. Âñ³ âèäè ðîá³ò. Øâèäêî. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë. (097) 119-14-34. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ôàðáóâàííÿ, êëåºíí³ øïàëåð. Òåë. (068) 624-93-72, (098) 830-55-83. Óêëàäàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ ïàðêåòó; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè òà ïàðêåòó. Ïðîäàæ øâåéöàðñüêèõ ëàê³â. Òåë. (096) 102-45-56. Åëåêòðèê: ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òà ³íøå. Òåë. (067) 874-86-72. Åëåêòðèêà, øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðêà, ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, âàãîíêà, ñòÿæêà, ëàì³íàò, óñòàíîâêà äâåðåé òà ³íø³ ðîáîòè. Òåë. (067) 388-33-19, (068) 424-37-28. ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â + ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Òåë. (03636) 2-13-14, (097) 960-15-17, (097) 265-07-21. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà ë³÷èëüíèê³â, åëåêòðî-ãàçîçâàðþâàëüí³ ïîñëóãè, ìîíòàæ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ; êàíàë³çàö³ÿ; ì³äü, ìåòàë, ïîë³ïðîï³ëåí; òåïëà ï³äëîãà; ìîíòàæ åëåêòðî-òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â. Âè¿çä, êîíñóëüòàö³ÿ. Òåë. (067) 794-33-45, (096) 221-37-98. ßê³ñíà ïåðåòÿæêà òà ðåìîíò ì’ÿêèõ ÷àñòèí, ìàòðàö³â; çàì³íà ïðóæèí. Òåë. (096) 518-81-98. Ïåðåòÿæêà ñòàðèõ ì’ÿêèõ ÷àñòèí, ñò³ëüö³â, ìàòðàö³â. Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. Íåäîðîãî. Øâèäêî. Ãàðàíò³ÿ. Òåë. (096) 186-05-60, (095) 340-54-90. Íàòÿæí³ ñòåë³ (Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé), ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. Íàëèâí³ ï³äëîãè: ìàòîâèé, ãëÿíåöü, 3D. Ñìò. Âîëîäèìèðåöü. Òåë. (096) 448-58-10, (099) 664-17-44. Ïîðîëîí 1-10 ñì; ó ðîçäð³á òà ãóðòîì, ïîð³çêà.Ìåáëåâ³ òêàíèíè, øê³ðîçàì³ííèêè íà ïðîäàæ. Òåë. (096) 518-81-98.

 Ïðàííÿ: êèëèì³â, êîâðîë³í, ì’ÿêèõ ìåáë³â, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â, îô³ñíèõ ñò³ëüö³â, àâòîìîá³ëüíèõ êð³ñåë). Òåë. (097) 607-14-84. Æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³, äåðåâ’ÿí³. Ðîëåòè: çàõèñí³, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³; ìîñê³òí³ ñ³òêè. Âîðîòà ãàðàæí³ (ñåêö³éí³). Çàì³ð, âñòàíîâëåííÿ. Òåë. (067) 363-14-63. ²ÊÍÀ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. ÆÀËÞDz «Õ³ò» äëÿ ñêëîïàêåò³â. ÐÎËÅÒÈ: «Äåíü-í³÷» òêàíèíí³; ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Âîðîòà ñåêö³éí³. Òåë. (067) 764-42-02, (093) 903-66-42. Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé âõ³äíèõ, ì³æê³ìíàòíèõ, ìåòàëî ïëàñòèêîâèõ â³êîí, æàëþçåé, ðîëåò³â ³ ò.ä. Òåë. (067) 363-14-63. Ðåìîíò òà ðåãóëþâàííÿ ôóðí³òóðè âñ³õ âèðîáíèê³â. Òåë. (098) 419-60-90. Íàéá³ëüøèé äîñâ³ä ðîáîòè ç â³êíàìè – â³äðåãóëþºìî â³êíà áóäü-ÿêèõ âèðîáíèê³â. Òåë. (067) 360-88-28. Ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ³éíå âñòàíîâëåííÿ òà ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. Òåë. (097) 664-88-89. Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèíîê - àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Òåë. (03636) 2-11-38, (097) 830-64-95. Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ì. Êóçíåöîâñüê. Ãàðàíò³ÿ, ïðîäàæ, íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é. Òåë. (097) 944-65-96. ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß òà ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ WINDOWS, êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Ðîçáëîêóâàííÿ Windows. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³. Íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Êîíñóëüòàö³¿. Òåë. (097) 873-15-96, Ñàøà. Âñòàíîâëåííÿ íàñòðîéêà WINDOWS, óñóíåííÿ íåïîëàäîê, ÷èñòêà, ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Òåë. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700. ³çèòêè, êàëåíäàðèêè, ôëàºðà òà áàãàòî ³íøîãî. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë. (067) 354-05-85. Øèðîêîôîðìàòíèé äðóê íà ïåðôîðîâàí³é ïë³âö³, Oracal, áàíåðàõ, íàêëåéêè. Òåë. (067) 354-05-85. Äèçàéí âåñ³ëüíîãî çàëó òà ñöåíè; îôîðìëåííÿ àâòî, âè¿çíà öåðåìîí³ÿ; Ïðè çàìîâëåí³ îôîðìëåííÿ àâòî áåçêîøòîâíî. Òåë. (096) 715-87-22. Ôðàíöóçüêà ìîâà: ïåðåêëàä òåêñò³â, äîêóìåíò³â; ð³øåííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü (øêîëà, ³íñòèòóò). Òåë. (095) 427-53-76, (067) 363-74-61.

 Çàðåºñòðóéñÿ ó òðàâí³ òà îòðèìàé òóàëåòíó âîäó «AVON» â ïîäàðóíîê òà 30% çíèæêè. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Îô³ñ çíàõîäèòüñÿ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Êîîðäèíàòîð Àíÿ. Òåë. (067) 813-15-13. Çàðåºñòðóéñÿ áåçêîøòîâíî â «Oriflame» äî 1-ãî ÷åðâíÿ òà îòðèìàé òóàëåòíó âîäó ó ïîäàðóíîê. Òåë. (098) 803-57-90. Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ «Â», «Ñ» (íàÿâí³ñòü Øåíãåíñüêî¿ â³çè, ìîæëèâî ðàçîâ³ ïî¿çäêè). Òåë. (050) 871-49-89. Ìîæëèâ³ñòü íåçàëåæíîãî á³çíåñó ³í³ö³àòèâíèì ëþäÿì. Ðîáîòà ó â³ëüíèé ÷àñ àáî ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë. (097) 358-72-65. Ðîáîòà ó îô³ñ³ (â³ëüíèé ãðàô³ê). Òåë. (068) 518-38-84. Òåðì³íîâî!  ñóïåðìàðêåò «Íàø Êðàé» íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áåí îáâàëþâàëüíèê ì’ÿñà (ðîçðîáíèê òóø ñâèí³ òà ïòèö³). Íàâ÷àííÿ ïðîâîäèìî çà ðàõóíîê ô³ðìè. Ìîæëèâå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³äà. Òåë. (03636) 2-22-96, (03636) 3-18-88, (067)36-38-444.

 Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò (ìåòàëî ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Òåë. (098) 514-99-65. Ó «Grand Áàçàð» ïîòð³áåí ïðîäàâåöü (æ³íêà, áàæàíèé ä/ð). Òåë. (050) 440-21-17. Ó òîðã³âåëüíó ïàëàòêó ïðîäàâåöü. Òåë. (097) 506-70-94. Ïîòð³áí³ âî䳿: ç âëàñíèì àâòî, «ïèð³æîê»; êàòåãî𳿠«À», «Â» (áåç àâòî). Òåë. (098) 760-06-00. Íà ô³ðìó ïî äåðåâîîáðîáö³ ÿêà çíàõîäèòüñÿ â ñ.˳ñîâå Ìàíåâèöüêîãî ð-íó ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè: ñòîëÿðè, ïèëîðàìíèêè, ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï 1800-3000ãðí/ì³ñ). Òåë. (096) 778-20-46, (093) 763-25-52. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Òåë. (068) 015-47-96. Ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, êóõàð. Òåë. (097) 920-07-69, 13:00-19:00. Ðîáîòà ó Êèºâ³ â³ä ïðÿìîãî ïðàöåäàâöÿ. Äëÿ ïðèáèðàííÿ â ñóïåðìàðêåòàõ òà òîðãîâèõ öåíòðàõ ì³ñòà Êèºâà çàïðîøóºìî ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³êîì â³ä 18 äî 50 ðîê³â. Ðîáîòà ïîçì³ííà - çì³íè äåíí³, í³÷í³. Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 2400 äî 3500 ãðí. íà ì³ñÿöü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Áåçêîøòîâíî íàäàºòüñÿ ñïåöîäÿã. Äîêëàäíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (097) 413-82-82. Ðîáîòà â Ïîëüù³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Âåëèêèé âèá³ð âàêàíñ³é. Òåë. (097) 802-43-81, (098) 770-19-23.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ!!! Ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Ïðèíåñ³òü (àáî çàáåðåìî). Îá’ºìí³ ðå÷³ ñ³ì’¿ áóäóòü çàáèðàòè îñîáèñòî. Ì. Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿ ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè ðå÷àìè, òåëåôîíóéòå. (097)599-18-87,Àíàòîë³é,18:00-19:00.

 Õòî çíàéøîâ ãàìàíåöü ç ïîñâ³ä÷åííÿì âîä³ÿ, òåõïàñïîðòîì, ïàñïîðòîì íà ³ì’ÿ Áåðåæíîãî ïîâåðí³òü áóäü-ëàñêà çà âèíàãîðîäó. Òåë. (067) 426-38-74.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ïîë³ññÿ Á³çíåñ ²íôî». Òèðàæ 16000. Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü ÓÑÈÊ Ð.Ì., ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ Р¹565/118-Ð â³ä 27.01.2011ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, ì. Êóçíåöîâñüê, âóë. Åíåðãåòèê³â, 13, (03636) 244-75, (067) 354-05-85, ð/ð 26001060482606 ó ÊÁ «Ïðèâàòáàíê, ÌÔÎ 333391, ªÄÐÏÎÓ 2989120067. Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â, ðåêëàìè, ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ãàçåòà âèõîäèòü ó ï’ÿòíèöþ, îáñÿã – 1 äðóêîâàíèé àðêóø, òèðàæ 16000, ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. ³ääðóêîâàíî âèäàâíèöòâîì «A-ïð³íò», ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Òåêñòèëüíà, 28, (0352) 52-27-37, ìîá (067) 350 17 94, a-print.com.ua


17 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÿ ïåðåõîäæó äîðîãó ... - ßê òè äóìàºø, Ìàøêà éîãî ç àð쳿 äî÷åêàºòüñÿ? - Íàâðÿä ÷è. Âîíà éîãî ç ðîáîòè-òî íå çàâæäè ÷åêàëà. Îõ, âæå íàø³ äîðîãè ... ñ³â çà êåðìî ... ³ ... ïîñêàêàâ ... ×èì á³ëüøå ìî¿õ äðóç³â îòðèìàëè ïðàâà, òèì àêóðàòí³øå

Ìàøêà, à äàâàé ìè ç òîáîþ â ñ³ì'þ ïîãðàºìî? - À ÿê? - Ñïî÷àòêó ïåðåñïèìî, à ïîò³ì õàðàêòåðàìè íå ç³éäåìîñÿ.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-44-75

3


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-44-75

17 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Polissya 17  
Polissya 17