Page 1

19.01.2012 ð. USD 7,9898

EUR 10,3403

RUB 0,2605 ¹4 (47), 03 ëþòîãî 2012ð

ÐÅÊËÀÌÀ äëÿ óñï³øíîãî á³çíåñó! 34400.net

ar & Cmusic ÏÐÎÏÎÍÓª: Îõîðîíí³ ñèñòåìè àâòîìîá³ë³â ALLIGATOR, PANTERA, JAGUAR CONVOY, SHERIFF, KGB

Àâòîìàãí³òîëè ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó PIONEER, PROLOGY, KENWOOD, ALPINE, CHALLENGER, JVC

GPS íàâ³ãàòîðè, DVD ÊÑÅÍÎÍ Ñêëîï³äéîìíèê, Öåíòðàëüí³ çàìêè

ðèíîê ϳâäåííèé, ìàãàçèí ¹ 2 (íàâïðîòè ìàãàçèíó «Ë³íîëåóì») (067) 362-34-24

ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß (03636) 2-44-75, (067) 354-05-85.


03 ëþòîãî 2012 ðîêó

1-, 3 ê³ì. êâàðòèðó. â íîâîìó áóäèíêó, ì-í. Âàðàø, 43. 5000 ãðí. - 1 ì.êâ. Ðîçñòðî÷êà îïëàòè äî 5 ðîê³â. Òåë. (050) 438-35-55. Äà÷ó 10 ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ï³äâåäåíå ñâ³òëî. Òåë. (097) 751-11-67. Äà÷ó 6 ñîò. (Íîâèíà 6). Òåë. (096) 269-73-13, (096) 269-73-04. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 13.5 ñîò., ð-í ÀÒÖ. Á³ëüÿðäíèé ñò³ë 3.10õ1.70, Òåë. (067) 362-72-19. á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (096) 977-47-51. Ìàãàçèí ¹341, 20 ϳãóëêè «Êñåëîäà», 500 ì.êâ. íà öåíòðàëüíîìã, íåäîðîãî. ìó ðèíêó ï³ä áóäüÒåë. (050) 886-58-50, ÿêèé âèä òîâàðó. (098) 590-47-96. Òåë. (097) 506-70-94. Êóðòêó «Adidas», ô³ðìîÃàðàæ³ íåäîáóäîâàí³ òà âó, ïóõîâèê, ñó÷àñíà ìîçåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ðàéîí³ äåëü, ìàéæå íîâó. òåëåâåæ³. Òåë. (098) 375-57-38. Òåë. (098) 375-57-38. Ïóõîâèê æ³íî÷³é ç õóòÀ/ì «Suzuki Grand Vitara ðîì ÷îðíîáóðêè, ð.46, äåXL-7», 2003ð.â., 2.7á, ñòàí øåâî. õîðîøèé. Òåë. (097) 967-41-93. Òåë. (067) 362-72-19. Êîçèíå ìîëîêî. À/ì «Renault Master» Òåë. (097) 751-11-67. 2005ð.â., âàíòàæíèé, íåáèòèé, íåôàðáîâàíèé. Òåë. (097) 917-80-00. À/ì «ÂÀÇ 2110» 2004ð.â., 1.6³, ÷åðâîíèé, 104 òèñ.êì., ñòàí õîðîøèé, Òåðì³íîâî! 2-ê³ì. 5300ó.î. êâàðòèðó, Áóä³âåëüÒåë. (091) 114-54-56. íèê³â. À/ì «ÃÀÇ-24 Âîëãà» Òåë. (097) 326-21-28, 84ð.â. (098) 476-69-52. Òåë. (097) 356-29-19. Àâòîçàï÷àñòèíè «Opel Òåðì³íîâî! 1-ê³ì. êâàðòèAstra» 97ð.â. ðó, Áóä³âåëüíèê³â. Òåë. (096) 320-21-58. ÁÐÓʲÂÊÓ «ÑÒÀÐÅ Òåë. (097) 897-81-98. ̲ÑÒλ (â êîëüîð³). Àâòîìîá³ë³: «ÂÀÇ», Òåë. (097) 488-62-18. «ÇÀÇ», «Âîëãà», «Ìîñ Êàì³íü, ùåá³íü, öåãëó: ÷åðâîíó, ñèë³êàòíó, ëèöþ- êâè÷» íà çàï÷àñòèíè. Òåë. (066) 106-26-53, âàëüíó; ï³ñîê. (098) 405-60-20. Òåë. (067) 956-96-45. ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÀ (÷åðâîíà, á³ëà, ëèöþ- Àâòîìîá³ë³ «ÂÀÇ» àáî âàëüíà, âîãíåòðèâêà), ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç (ìîæëèâî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîâ³äñ³âó òà ðàêóøíÿêó, òðåáóþ÷èõ ðåìîíòó). ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, Òåë. (097) 205-74-08. ÷åðâîíèé ÊÀ̲ÍÜ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ. Ìîòîöèêëè: «ÌÒ», Òåë. (097) 488-62-18. «Óðàë», «Äí³ïð» â ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó: ðâàí³ áóäü-ÿêîìó ñòàí³, (äëÿ îãîðîæ³) òà ñò³íîâ³. ìîæëèâî áåç äîêóÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñìåíò³â. òîòí³, ðåáðèñò³, áëîêè Òåë. (095) 494-51-11, ÔÁÑ, ïåðåòèíêè çàë³çîáå(098) 215-48-99. òîíí³ íîâ³ òà á/â. Òåë. (097) 488-62-18. ÑÒÀв íåðîáî÷³ ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÈ. Ñêëî: â³êîííå, â³òðèíÒåë. (097) 688-20-37. íå, â³çåðóíêîâå äçåðêàëî (ïîð³çêà, îáðîáÁðóõò âñ³õ ìåòàë³â. êà); â³òðàæ³; ôîòîäðóê, Ïîð³çêà íåãàáàðèòíî«ï³ñêîñòðóé». Ð-ê ãî áðóõòó. «Ï³âäåííèé», ¹21. Òåë. (096) 453-05-57, Òåë. (03636) 3-00-23, (096) 584-90-98. (067) 980-59-89.

 Ñò³íêó, òåìíó, 2 ë³æêà ïîëóòîðíèõ; ñò³ë êóõîííèé, òàáóðåòêè, 4øò.; ì’ÿêó ÷àñèìíó (äèâàí + 2 êð³ñëà). Òåë. (066) 995-22-89. Òóìáî÷êó ï³ä òåëåâ³çîð. Òåë. (03636) 2-30-79, (096) 770-35-95. Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³; ñò³ëüö³; ìåáëåâó ôóðí³òóðó; ðîçñóâí³ ñèñòåìè. Ð-ê «Ï³âäåííèé», ¹52. Òåë. (067) 392-52-87.

 Âîçèê ñ³ðî-áëàêèòíèé, óòîïëåíèé, â³ä 6 ì³ñ. Òåë. (097) 967-41-93. ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ÷îðíå, íåäîðîãî. Òåë. (096) 970-23-33. Êîìï’þòåð á/â: ìîí³òîð, ñèñòåìíèé áëîê, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, êîâðèê. Òåë. (03636) 3-25-08, (067) 494-37-67. Ìîí³òîð LCD «Dell 2007 FP», 20”. Òåë. (098) 926-77-88.

Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ç ÷îðíî-á³ëèì òà êîëüîðîâèì åêðàíîì; ãóìîâèé êîâáèê; äðèëü. Òåë. (067) 980-03-56.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «LT46» (áóäà ñóö³ëüíîìåòàëåâà, 22 ì. êóá., äî 3,5 ò.). Òåë. (067) 377-39-98. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (2-10 ò). Òåë. (067) 360-88-28. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó , îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ à/ì «Mercedes». Âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 4 ò, òåíò, êóçîâ 5 ì. Òåë. (096) 256-53-82. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñàìè ïî Óêðà¿í³, äî Ìîñêâè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó ³ ò.ä: «MercedesSprinter» (18-20 ì³ñöü); «Setra» (51 ì³ñöå). ˳ö. ñ. Àà ¹587939. Òåë. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08. Ðåìîíò êâàðòèð. Âèêîíóºìî âñ³ âèäè ðîá³ò. Òåë. (067) 839-63-08, (096) 654-02-49. Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë. (096) 217-59-89, (098) 818-98-88.

Íàäàííÿ êîìï’þòåðíèõ ïîñëóã: âñòàíîâëåííÿ, ÎÑ Windows, íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàì, ë³êóâàííÿ â³ä Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿ â³ðóñ³â, ðîçáëîêóâàííÿ ÎÑ ìîâè, íåäîðîãî. Windows. Òåë. (097) 884-13-13, Ðóñëàí. Òåë. (097) 873-42-05. Ïåðåìîòêà äâèãóí³â òà ïîáóòîâèõ íàñîñ³â. Íàòÿæí³ ñòåë³: ìàòîâ³, Òåë. (03634) 2-31-16, ãëÿíöåâ³. (099) 754-79-55. Òåë. (068) 568-44-91, Êâàðòèðó ïîäîáîâî. (050) 280-64-03. Ðåìîíò åëåêòðîïÒåë. (098) 869-58-27. ëèò âñ³õ ìàðîê. Ïðîʳîñê «Ïðåñà», ðàéîí çó ÆÀËÞDz: âåðòèôåñ³éíî áåç âèõ³äïèíêè «Ãðèáêè», 1600 ãðí/ êàëüí³, ãîðèçîííèõ. òàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàì³ñ. Òåë. (097) 864-90-22. íèíí³, áàìáóêîâ³, Òåë. (098) 375-57-38. äæóòîâ³, çàõèñí³. Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìà²ÊÍÀ ѲÒÊÈ ïðîòèøèí-àâòîìàò³â, ì. Êóçíåìîñê³òí³. ÂÎÐÎÒÀ öîâñüê. Ãàðàíò³ÿ, ïðîäàæ, ÑÅÊÖ²ÉͲ. ³ä âèðîáíàäàííÿ êîíñóëüòàö³é. íèêà. Çíèæêà äî 20% Òåë. (03636) 3-83-30, Òåë. (097) 944-65-96. Çàðåºñòðóéñÿ äî (067) 764-42-02, 28 ëþòîãî òà îòðè(093) 903-66-42. Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ìàé çíèæêó 40% íà ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàâñþ ïðîäóêö³þ êîì Äâåð³ áðîíüîâàí³, îçøèíîê - àâòîìàò³â ïàí³¿ «AVON». Ðåºñòäîáëåí³ äåðåâîì. Âèãî- áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàö³ÿ áåçêîøòîâíà. òîâëåííÿ, çàì³ðè, äîñòàâðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíÎô³ñ çíàõîäèòüñÿ êà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ – ò³éíå îáñëóãîâóâàíáåçêîøòîâí³. íàä áàðîì «Ãàëàêòèíÿ; çàïðàâêà à/ì êîíÒåë. (03632) 43-41-90, êà». Êîîðäèíàòîð äèö³îíåð³â. (097) 377-70-53, Àíÿ. Òåë. (03636) 2-11-38, (094) 966-41-90. Òåë. (067) 813-15-13. (097) 830-64-95. Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³. ßê³ñíå, øâèäêå âñòàíîâëåííÿ. Äîñòóïí³ ö³íè. Ãàðàíò³ÿ 10 ðîê³â. Òåë. (097) 802-43-81, (097) 682-67-84.

Ó Âàñ ÇÀÁÐÓÄÍÈÂÑß ÊÈËÈÌ? Òîä³ ìè ¿äåìî äî Âàñ. Ö³íà 915 ãðí. ì. êâ., òåðì³í âèêîíàííÿ 2-3 äîáè. Òåë. (067) 582-65-75.

Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, Äí³ íàðîäæåííÿ, þâ³ëå¿, âå÷³ðêè òîùî. Ïîñëóãè òàìàäè. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Òåë. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94. Ïðàííÿ: êèëèì³â (êîâðîë³í), ì’ÿêèõ ìåáë³â, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â, Ó ªâðîïó íà 8 áåîô³ñíèõ ñò³ëüö³â. ðåçíÿ – â³ä 80 ºâðî. Òåë. (097) 607-14-84. Ƴíêàì ó ïîäàðóíîê øàìïàíñüêå. Òóðèñ Ó ÑÒÀ Í Î ÂË Å Í Í ß , òè÷íà àãåíö³ÿ «Òâ³é Í À Ñ Ò Ð Î É Ê À Ñâ³ò», ì-í Áóä³âåëüWINDOWS, êîìïëåêñíèê³â, 2, îô³ñ ¹148. íà íàñòðîéêà Âàøîãî ˳ö. À ¹349619 â³ä êîìï’þòåðà. Âèð³28.09.2007ð. øåííÿ òà óñóíåííÿ Òåë. (03636) 2-62-32, êîíôë³êò³â ³ íåïîëà(096) 361-76-29. äîê ó ñèñòåì³. Íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Êîìï’þòåðíà ä³àãíîñòèêà: Êîíñóëüòàö³¿. ïîêàæå ñòàí âñ³õ âíóòð³øí³õ Òåë. (097) 873-15-96, îðãàí³â. Çàïèñ çà Ñàøà. òåë. (098) 523-18-32.

Ïðîïîíóþ ðîáîòó ïðåäñòàâíèêîì, êîîðäèíàòîðîì «AVON». Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà, çá³ëüøåíî çíèæêè, ãàðí³ ïîäàðóíêè. Êîîðäèíàòîð Òåòÿíà. Òåë. (067) 363-07-69. Åêñêëþçèâíà íàòóðàëüíà êîñìåòèêà ïðåì³ÿì êëàñó. Òåë. (03636) 2-42-40, (098) 281-87-72. Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ àêòèâíèõ æ³íîê. Òåë. (098) 443-64-87. Øóêàþ ëþäåé â íàëàãîäæåíèé á³çíåñ. Çàïèñ çà òåë. (098) 523-18-32. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Òåë. (067) 788-78-49. Ó àòåëüº ïîòð³áí³ øâà÷êè. Òåë. (03636) 3-17-98, (067) 738-30-13.

 Ó ìàãàçèí æ³íêà ïðîäàâåöü ç ä/ð (ïðîäîâîëü÷³ òîââàðè, ç âè¿çäîì íà ðèíîê). Òåë. (067) 360-88-28.

Ó Ìîñêâó òà ìîñêîâñüêó îáëàñòü ëþäè äëÿ âèêîíàííÿ: âñ³õ âèä³â öåãëÿíî¿ êëàäêè òà äëÿ âíóòð³øí³õ ðîá³ò (ìàëÿðà, øòóêàòóðè). Òåë. +7 (906) 053-34-92. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ç ïðîäàæó ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é ó ìàãàçèí, ñìò. Ðàôàë³âêà (êîìóí³êàáåëüí³ñòü, äîñâ³ä ðîáîòè, ïóíêòóàëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë. (067) 360-88-28. Ó öåõ ïî âèãîòîâëåííþ ìåáë³â ïðàö³âíèêè (ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé). Òåë. (097) 519-75-21.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ!!! Ïðîñèìî äîïîìîãòè äëÿ 3-õ ñ³ìåé ñ. Îçåðî, 2-õ ñ. Îçåðö³, 2-õ ñìò. Âîëîäèìèðåöü òà 1-î¿ ì. Êóçíåöîâñüê. Áóäüÿê³ ðå÷³. Ïðèíåñ³òü (àáî çàáåðåìî) ð-ê «Öåíòðàëüíèé» ìàãàçèíè ¹ 152,159,184 «Äìèòðóê ³ Êî» Òåë. (097) 445-35-18.


3

03 ëþòîãî 2012 ðîêó

Òîðãîâà ìàðêà «ÃÀÐÀÍÒ» íàéêðàù³ âèðîáíèêè ÓÊÐÀ¯ÍÈ òà Á²ËÎÐÓѲ ÁËÎÊÈ ÃÀÇÎÑÈ˲ÊÀÒͲ Ì-600 (ì. Ëþáàíü) Á³ëîðóñü, ÁËÎÊÈ ÃÀÇÎÑÈ˲ÊÀÒͲ «Ñòîóíëàéò» (ì. Áðîâàðè), ÖÅÌÅÍÒ Ì-500 (ì. Çäîëáóí³â), ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÃËÀ ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÊÀ, ÖÅÃËÀ ËÈÖÞÂÀËÜÍÀ, ØÈÔÅÐ (ì. Êè¿â), ̲ÍÂÀÒÀ «Ðåâåðáåð³»

ѲÒËÎÂÅ ÒÀ ÇÂÓÊÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÌÎËÎIJÆÍÈÉ ÎÄßÃ

ÁÀËÜÍÅ ÂÇÓÒÒß

Òåë.: 0503755753, 0503754905,0673645352, ôàêñ (03655) 3-23-93, 2-25-24, ì. Ñàðíè, âóë. Ïðèâîêçàëüíà,5.

äî òðàêòîð³â ð³çíèõ ìàðîê âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â êîìáàéí³â ï³ä çàìîâëåííÿ ï³äøèïíèêè, ðåìåí³ àêóìóëÿòîðè, ìàñòèëà, ô³ëüòðà òà áàãàòî ³íøîãî...

çóïèíÿþòü: - Ïðåä'ÿâ³òü âàøå ïîñâ³ä÷åííÿ. ijä, ï³äí³ìàþ÷è õâ³ñò êîíÿ: - Ïîäèâ³òüñÿ ó áàðäà÷êó …

Ãëàìóðíà "÷³êñà" ïðè¿õàëà ó ñåëî äî áàáóñ³: - Êóäè ó âàñ òóò âíî÷³ ìîæíà ñõîäèòè? - Ó â³äðî..... Äâ³ áëîíäèíêè: -ó òåáå ÿêèé ç³ð? -ì³íóñ ï'ÿòü. -õîëîäíî, íàïåâíî.. Ãîëîâíå â æ³íö³ íå ãðóäè, à î÷³!! Ïîâ³ðòå, æ³íêà áåç î÷åé âèãëÿäຠíàáàãàòî ñòðàøí³øå 13-ð³÷íà Êàòÿ, ïðèéøîâøè äîäîìó ³ ïîáà÷èâøè ìàìó ó ñâî¿é øê³ëüí³é ôîðì³, çðîçóì³ëà, ùî ñüîãîäí³ âîíà çíîâó íî÷óâàòèìå ó áàáóñ³  òðîëåéáóñ³ äâ³ ä³â÷èíêè 15-16 ðîê³â ñèäÿòü, ðîçìîâëÿþòü. Íà çóïèíö³ çàõîäèòü õëîï÷èíà, ñòຠïîðó÷ ³ êàæå, ïîñì³õàþ÷èñü: - Î, ÿê³ ä³â÷àòà ñèìïàòè÷í³. ijâ÷àòà í³ÿêîâ³þ÷è: - Òà ïðÿì âæå ñèìïàòè÷í³… Õëîïåöü: - Íó ëàäíî, æàðòóþ, æàðòóþ… Ñòîÿòü íà ïîñòó äâà ÄÀ²øíèêà, í³êîãî íåìà, ³ ðàïòîì áà÷àòü – â³ç çàïðÿæåíèé ¿äå. Âèð³øèëè ïðèêîëüíóòèñÿ,

ñìò. Âîëîäèìèðåöü âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 23 ïðèì³ùåííÿ ÏðÀÒ Âîëîäèìèðåöüêà ÏÌÊ ¹173

Õâîðèé íà îïåðàö³éíîìó ñòîë³ äî õ³ðóðãà: — Ñêàæ³òü, ë³êàðþ, ÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ çìîæó ãðàòè íà ñêðèïö³?.. — Òà çàñïîêîéòåñÿ! Çìîæåòå, çìîæåòå. — Äèâíî! À äî îïåðàö³¿ íå âì³â.

(096) 660-99-80, (050) 637-97-39, (03634) 2-34-10

- Ùî ðîáèø? - ß ëþáëþ, ÿ ñóìóþ, ìåí³ òàê òåáå íå âèñòà÷àº. Òè ñíèøñÿ ìåí³ ùîíî÷³, ÿ íå ìîæó áåç òåáå, à òè? - Êîâáàñó ¿ì. - Ñüîãîäí³ êóðèâ íàäòîíê³ öèãàðêè - ÿê³? ñë³ìè? ÿê íàçèâàþòüñÿ? - íàçèâàþòüñÿ "ïîñòàâèâ ïà÷êó ó çàäíþ êèøåíþ" Ñàìà âåëèêà ñòóäåíñüêà áðåõíÿ: “Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè”. Äèâíèé ÷îëîâ³êè íàðîä – ÿê ñïàòè ç³ âñ³ìà áåç ðîçáîðó – òàê í³÷îãî ñòðàøíîãî, à ÿê ÷óæó ôëåøêó â ñâ³é êîìï â³ñòàâèòè – òàê îäðàçó çàïèòóþòü: - À â³ðóñ³â íåìàº? Ñòàëî ñêó÷íî? Ïðîñòî â³äïðàâ “ß âàã³òíà” íà âèïàäêîâèé íîìåð. - Ëþáèé, ñí³äàíîê íà ñòîë³! - Òî ïîêëàäè â òàð³ëêó!

E-mail.: pbinfo@ukr.net

ÒÈÐÀÆ 17 500!

(03636) 2-44-75, (067) 354-05-85

Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â òà ðåêëàìè ³ ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³ Ðåäàêö³ÿ ìîæå íå ïîä³ëÿòè äóìêó àâòîðà. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ.

Ãàçåòà âèõîäèòü ó Ï'ßÒÍÈÖÞ. Îáñÿã – 1 äðóêîâàíèé àðêóø. Òèðàæ – 17500 Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Äèçàéí ³ âåðñòêà – ïðå-ïðåñ ãðóïà «ÏÁ²». Íàäðóêîâàíî â Òåðíîï³ëüñüê³é ãàçåòí³é äðóêàðí³ A-print, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Òåêñòèëüíà, 28


4

03 ëþòîãî 2012 ðîêó

ð. USD 7,9717

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Ç íàìè ëåãêî!

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

òêàíèíí³, äæóòîâ³, áàìáóêîâ³ ÇÍÈÆÊÀ - 10%

(096) 459-01-14 (098) 912-93-86 (03636) 2-10-35 (03636) 3-22-06

²ÇÈÒÊÈ, ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊÈ ÁÓÊËÅÒÈ, ÔËÀªÐÈ, ÏËÀÊÀÒÈ À3 ÁÓÊËÅÒÈ À4

ÄÐÓÊ ÍÀ: ORACAL, ÁÀÍÅÐÀÕ, ÏÅÐÔÎÐÎÂÀÍ²É Ï˲ÂÖ²

Iíäèâiäóàëüíèé êîìï’þòåðíèé äèçàéí Òåë. (03636) 2-44-75, (067) 354-05-85

æàëþç³, ðîëåòè, ìîñê³òí³ ñ³òêè â³äëèâè, ï³äâ³êîííÿ Áàëêîíí³ ðàìè: âèíîñ, óòåïëåííÿ Âèñîêà ÿê³ñòü çà íàéíèæ÷èìè ö³íàìè!

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß À3, À4 òà ³í. ôîðìàò³â м . К у з н е ц о в с ь к , м н Б у д і в е л ь н и к і в , 7 3 ( н а в п р о т и « Щ е д р и к 2 » ) Т е л . : ( 0 3 6 3 6 ) 2 2 2 6 6 , ( 0 6 7 ) 3 6 3 1 4 1 3

Polissa 04 (34400.net)  

Polissa 04 (34400.net)

Polissa 04 (34400.net)  

Polissa 04 (34400.net)