Page 1

01.11.2011 ð. USD 7,985

EUR 10,5601

RUB 0,2733 ¹11 (54), 23 áåðåçíÿ 2012ð.

ÍÀÉÅÔÅÊÒÈÂͲØÀ ÐÅÊËÀÌÀ! 34400.net

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Ç íàìè ëåãêî! ²ÇÈÒÊÈ, ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊÈ ÁÓÊËÅÒÈ, ÔËÀªÐÈ, ÏËÀÊÀÒÈ, ÄÈÑÊÎÍÒͲ ÊÀÐÒÊÈ

ÄÐÓÊ ÍÀ: á³ëü

øå

Ö³íè íàéíèæ÷³ â ðåã³îí³!

200

âèä ³â!

ORACAL, ÁÀÍÅÐÀÕ, ÏÅÐÔÎÐÎÂÀÍ²É Ï˲ÂÖ²

Iíäèâiäóàëüíèé êîìï’þòåðíèé äèçàéí Òåë. (03636) 2-44-75, (067) 354-05-85

ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÷/á ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß ÀÇ, À4, À5, À6 ³ ò. ä

ÏÎÑËÓÃÈ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÁÓÄÜ-ßÊί ÐÅÊËÀÌί ÊÎÐÅÑÏÎÍÄÅÍÖ²¯

(03636) 2-44-75, (067) 354-05-85

(03636) 2-44-75, (067) 354-05-85


23 áåðåçíÿ 2012 ðîêó

 1-, 3 ê³ì. êâàðòèðó. â íîâîìó áóäèíêó, ì-í. Âàðàø, 43. 5000 ãðí. - 1 ì.êâ. Ðîçñòðî÷êà îïëàòè äî 5 ðîê³â. Òåë. (050) 438-35-55. Áóäèíîê â ñ. Ïîëèö³ (Âåðåòåíî, 1.15 ãà çåìë³), âñå ïðèâàòèçîâàíå. Òåë. (03636) 3-61-24 (097) 469-95-39. Áóäèíîê æèòëîâèé (100% ãîòîâíîñò³, êîìóí³êàö³¿, äîêóìåíòè), 70 òèñ.ó.î, ðîçãëÿíó âàð³àíòè îáì³íó. Òåë. (097) 526-66-76. Äà÷ó 6 ñîò. (Íîâèíà 6). Òåë. (096) 269-73-13, (096) 269-73-04. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äà÷íèé ìàñèâ «Âåòåðàí-2». Òåë. (096) 861-16-48. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 13.5 ñîò., ð-í ÀÒÖ. Òåë. (067) 362-72-19. Ìàãàçèí ¹341, 20 ì.êâ. íà öåíòðàëüíîìó ðèíêó ï³ä áóäüÿêèé âèä òîâàðó. Òåë. (097) 506-70-94.

 Ãàðàæ³ íåäîáóäîâàí³ òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ðàéîí³ òåëåâåæ³. Òåë. (098) 375-57-38. À/ì «ÃÀÇ-52», íà õîäó. Òåë. (098) 205-77-97. Óñ³ à/ì «Chevrolet» 2011ð.â: «Aveo», «Lacetti», «Cruze» çà 50% âàðòîñò³. Ìîæëèâèé ðîçðàõóíîê ÷àñòèíàìè. Òåë. (098) 706-50-40, (050) 637-38-25.

 À/ì «VW Jetta» 89ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (096) 753-31-85. À/ì «ÂÀÇ 21099» 2001ð.â., 1.5³, çåëåíèé «ìåòàë³ê», ö/ç, äèñêè, ôàðêîï, òîíîâàíèé, ñòàí â³äì³ííèé. Òåë. (096) 914-30-01. À/ì «ÂÀÇ 21061» 94ð.â., 1.5, áåæåâèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (097) 898-81-76. Òåðì³íîâî! Àâòîãóìó íà «Ò150», êîìïëåêò, 4 øò. (ãóìà, êàìåðà, äèñê), ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (098) 476-69-81.

 À/ì ïðè÷³ï «ÏÔ-01 Ôåðìåð», ñ³ðèé, ö³íà äîãîâ³ðíà; øàôó 4-äâåðíó, Ðóìóí³ÿ, ïîë³ðîâàíó (øóõëÿäè çíèçó). Òåë. (03636) 2-16-74, (066) 492-57-47. Øëàêîâóã³ëëÿ, 20 ãðí/ò. Äîñòàâêà, çàâàíòàæåííÿ çà ðàõóíîê ïîêóïöÿ. Òåë. (096) 384-27-09.

 Êàì³íü, ùåá³íü, öåãëó: ÷åðâîíó, ñèë³êàòíó, ëèöþâàëüíó; ï³ñîê. Òåë. (067) 956-96-45. ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÀ (÷åðâîíà, á³ëà, ëèöþâàëüíà, âîãíåòðèâêà), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÷åðâîíèé ÊÀ̲ÍÜ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ. Òåë. (097) 488-62-18. Ùåá³íü ãðàí³òíèé, 5-20, 20-40, 4070, 70-250. Äîñòàâêà â³ä 5ò. Òåë. (067) 508-83-78, (067) 106-06-13. ÁÐÓʲÂÊÓ «ÑÒÀЊ̲ÑÒλ (â êîëüîð³). Òåë. (097) 488-62-18. Êàì³íü: ÷åðâîíèé, ÷îðíèé, ùåá³íü, âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ 10» ò. ó çðó÷íèé äëÿ âàñ ÷àñ. Òåë. (067) 954-20-82. Êàì³íü, ùåá³íü, öåãëó: ÷åðâîíó, ñèë³êàòíó, ëèöþâàëüíó; ï³ñîê. Òåë. (067) 956-96-45. ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó: ðâàí³ (äëÿ îãîðîæ³) òà ñò³íîâ³. ÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòí³, ðåáðèñò³, áëîêè ÔÁÑ, ïåðåòèíêè çàë³çîáåòîíí³ íîâ³ òà á/â. Òåë. (097) 488-62-18. ÁËÎÊÈ ÐÀÊÓØÍßÊ. Êðèì. Òåë. (097) 899-54-65. Ñêëî: â³êîííå, â³òðèííå, â³çåðóíêîâå äçåðêàëî (ïîð³çêà, îáðîáêà); â³òðàæ³; ôîòîäðóê, «ï³ñêîñòðóé». Ð-ê «Ï³âäåííèé», ¹21. Òåë. (03636) 3-00-23, (067) 980-59-89. Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³; ñò³ëüíèö³; ìåáëåâó ôóðí³òóðó; ðîçñóâí³ ñèñòåìè. Ð-ê «Ï³âäåííèé», ¹52. Òåë. (067) 392-52-87.

 Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex Young», ñòàí õîðîøèé, á/â 10 ì³ñ., íåäîðîãî Òåë. (096) 120-99-78. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñèíüî-ñ³ðó, ñòàí õîðîøèé, 1000ãðí. Òåë. (03636) 3-27-34, (098) 929-76-89. Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-êîë³ñíèé. Òåë. (03636) 2-38-85, (098) 229-30-68.

 Êóõíþ, Ïîëüùà, ñâ³òëî-æîâòó, ñòàí õîðîøèé, øàôè: 3, 2-äâåðí³, òåìí³. Òåë. (03636) 3-61-37, (066) 492-57-47. Äèâàí, ñòàí õîðîøèé, äåøåâî. Òåë. (098) 281-87-37. ˳æêî 2-ñïàëüíå. Òåë. (097) 149-93-12. ˳æêî ó ñåëî 1.25õ1.92, 200 ãðí; øâåéíó ìàøèíêó, á/â. Òåë. (03636) 3-65-31, (067) 178-15-35. Ñò³íêó; ì’ÿêó ÷àñòèíó; ñòîëèê-ñâ³òèëüíèê; â³êíà äåðåâ’ÿí³, äâåð³; âàííó ÷àâóííó; óìèâàëüíèê ç í³æêîþ «òþëüïàí»; òåëåâ³çîð «Ðóíäóê», âåëèêèé. Òåë. (03636) 3-59-98, (098) 979-28-04. Òåëåâ³çîð «Sony». Òåë. (098) 375-57-38. Êóðòêó øê³ðÿíó, òåìíî-êîðè÷íåâó, ð.42, íîâó, íåíîøåíó. Òåë. (097) 961-17-77. Ïðåñ ïî âèðîáíèöòâó àëþì³í³ºâèõ ðîçñóâíèõ ñèñòåì (áàëêîí³ ðàìè, â³êíà, ³ ò.ä.) Òåë. (067) 360-88-28. Áåíçîïèëó «Shtil-280», íåäîðîãî. Òåë. (03636) 2-34-66, ç 18:00. ³òðèíè ï³ä áóäü-ÿêèé âèä òîâàðó. Òåë. (096) 202-46-36, Òàíÿ. Êë³òêó äëÿ øèíøèëè òà ³í., á/â. Òåë. (067) 686-33-48. Ñâèíþ, êàáàíà, 80-120 êã. Òåë. (096) 316-21-26. Ì’ÿñî ïå÷åíå, êîï÷åíå – ó áóäü äåíü òà íà ñâÿòà (þâ³ëå¿, âåñ³ëëÿ òà ³í.). Âëàñíå âèðîáíèöòâî (íà äðîâàõ). Ð-ê «Ï³âí³÷íèé, 41. Òåë. (098) 760-06-00.

 Íàòÿæí³ ñòåë³ (Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé), ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â Òåë. (096) 448-58-10, (099) 664-17-44. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â; óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Òåë. (03636) 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18. Äâåð³ áðîíüîâàí³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Âèãîòîâëåííÿ, çàì³ðè, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ – áåçêîøòîâí³. Òåë. (03632) 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90. ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³. ²ÊÍÀ ѲÒÊÈ ïðîòèìîñê³òí³. ÂÎÐÎÒÀ ÑÅÊÖ²ÉͲ. ³ä âèðîáíèêà. Çíèæêà äî 20% Òåë. (03636) 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42. Ïðàííÿ: êèëèì³â (êîâðîë³í), ì’ÿêèõ ìåáë³â, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â, îô³ñíèõ ñò³ëüö³â, àâòîìîá³ëüíèõ êð³ñåë). Òåë. (097) 607-14-84. Ôàðáóâàííÿ àâòîìîá³ë³â; çâàðþâàëüí³ ðîáîòè; àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà. Òåë. (097) 220-36-93.

 Ìåä: ç ãðå÷êè, ç àêàö³¿ – ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. (097) 268-15-39. Íàòóðàëüíèé áäæîëèíèé ìåä ç³ ñâ ïàñ³êè. ϳä çàìîâëåííÿ, ãóðò. ðîçäð³á. Òåë. (050) 582-58-31, Àíäð³é.

 Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Òåë. (096) 570-52-42. Ïåðåìîòêà äâèãóí³â òà ïîáóòîâèõ íàñîñ³â. Òåë. (03634) 2-31-16, (099) 754-79-55.

 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåë. (096) 874-06-33. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Êóçíåöîâñüêó, ï³ä çàáóäîâó. Òåë. (03636) 2-19-25, 8:00-12:00.

 Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèíîê - àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Òåë. (03636) 2-11-38, (097) 830-64-95.

 Àâòîìîá³ë³: «ÂÀÇ», «ÇÀÇ», «Âîëãà», «Ìîñêâè÷» íà çàï÷àñòèíè. Òåë. (095) 494-51-11, (098) 215-48-99. Ìîòîöèêëè: «ÌÒ», «Óðàë», «Äí³ïð» â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Òåë. (066) 106-26-53, (098) 405-60-20. Áðóõò âñ³õ ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõòó. Òåë. (096) 453-05-57, (096) 584-90-98. ÑÒÀв íåðîáî÷³ ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÈ. Òåë. (097) 688-20-37. Êîëÿñêó äëÿ ä³â÷èíêè. Òåë. (098) 269-08-08.

 2-ê³ì. êâàðòèðó, 1/9, Âàðàø, ì/ñ íà 3-ê³ì. êâàðòèðó àáî ïðîäàì. Òåë. (03636) 2-60-03, (067) 367-75-01.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «LT-46» (áóäà ñóö³ëüíîìåòàëåâà, 22 ì. êóá., äî 3,5 ò.) Òåë. (067) 377-39-98. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (2-10 ò). Òåë. (067) 360-88-28. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó , îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ à/ì «Mercedes». Âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 4 ò, òåíò, êóçîâ 5 ì. Òåë. (096) 256-53-82. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Òåë. (067) 262-56-42. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (äî 8ò, 45ì.êóá.). Òåë. (067) 672-28-22. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿ áóñîì «VW T4» (8 ì³ñöü). Òåë. (03636) 3-59-98, (098) 979-28-04. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñàìè ïî Óêðà¿í³, äî Ìîñêâè, ÑàíêòÏåòåðáóðãó ³ ò.ä: «Mercedes-Sprinter» (18-20 ì³ñöü); «Setra» (51 ì³ñöå). ˳ö. ñ. Àà ¹587939. Òåë. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08.

 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ì. Êóçíåöîâñüê. Ãàðàíò³ÿ, ïðîäàæ, íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é. Òåë. (097) 944-65-96. ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ WINDOWS, êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³. Íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Êîíñóëüòàö³¿. Òåë. (097) 873-15-96, Ñàøà. Windows. Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ ÏÊ, íîóòáóê³â; óñóíåííÿ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; âñòàíîâëåííÿ ð³çíèõ ïðîãðàì. Òåë. (067) 167-77-39, Ñåðã³é. Øâèäêà êîìï’þòåðíà äîïîìîãà: âñòàíîâëåííÿ ÎÑ Windows, íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàì, ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; ðîçáëîêóâàííÿ ÎÑ Windows. Òåë. (097) 884-13-13, Ðóñëàí. ³äåî-, ôîòî ïîñëóãè; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä. Òåë. (097) 953-15-84. Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, Äí³ íàðîäæåííÿ, þâ³ëå¿, âå÷³ðêè òîùî. Ïîñëóãè òàìàäè. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Òåë. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94. Êîíòðîëüí³, êóðñîâ³ ðîáîòè ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â â òîìó ÷èñë³ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè, ³íôîðìàòèêè, ïðîãðàìóâàííÿ. Òåë. (067) 954-95-09, (03636) 3-88-65. Ãåìîñêàíóâàííÿ – ä³àãíîñòèêà ñêëàäó æèâî¿ êðàïë³ êðîâ³. Êîíñóëüòàö³ÿ ç³ ñïåö³àë³ñòîì. ijòÿì äî 7ð., çíèæêà 50%. Òåë. (098) 260-70-39, (050) 760-91-70. Ó Âàñ íèçüêèé ãåìîãëîá³í? Òåëåôîíóéòå, ï³äñêàæó ÿê ïîâèñèòè. Òåë. (098) 443-64-87. ijàãíîñòèêà «Îáåðîí» - âèçíà÷èòü ñòàí óñ³õ âíóòð³øí³õ îðãàí³â òà ñèñòåì. ijòÿì äî 7ð. çíèæêà 50%. Òåë. (098) 260-70-39, (050) 760-91-70. ³çüìåìî ï³ä îï³êó äîìàøí³õ òâàðèí – ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë. (098) 984-89-04, (098) 750-45-93, Ëüîøà, ijàíà. Êóñî÷åê Åâðîïû â Àôðèêå – Òóíèñ, Åãèïåò. Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «Òâîé Ìèð», Ñòðîèòåëåé, 2, îô. ¹ 148. Òåë. (067) 362-22-78, Ñâåòëàíà.

 Óæå â ïðîäàæå: Áîëãàðèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, Òóðöèÿ, Èòàëèÿ, OAE. Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «Òâîé Ìèð», Ñòðîèòåëåé, 2, îô. ¹ 148. Òåë. (096) 778-80-46, Àííà. Ãðåö³ÿ ïî ö³í³ Òóðå÷÷èíè. Ðàí³øå êóïóºø – äåøåâøå ïëàòèø. Òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ «Òâ³é Ñâ³ò», Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. ¹148. Òåë. (096) (361) 76-29.

 2-, 3-ê³ì. êâàðòèðó, ð-í ÇÎØ ¹1, ñ³ì’ÿ ç 3-õ ÷îëîâ³ê (äèòèí³ 13ð.). Òåë. (096) 202-46-36, Òàíÿ, (097) 148-86-87, Îëåêñ³é.

 1-ê³ì.êâàðòèðó àáî ê³ìíàòó, ïîäîáîâî. Òåë. (067) 676-14-56, (095) 751-30-18. ʳìíàòó ï³ä îô³ñ, Âîëîäèìèðåöü (öåíòð, ºâðîðåìîíò, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîîïàëåííÿ, äðóê, êñåðîêîﳿ, òåë./ôàêñ, ²íòåðíåò òà ³í. Òåë. (096) 726-45-66, (099) 443-35-55. Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í õë³áîçàâîäó. Òåë. (03636) 2-39-78, (096) 790-05-60. ʳîñê «Ïðåñà», ðàéîí çóïèíêè «Ãðèáêè», 1600 ãðí/ì³ñ. Òåë. (098) 375-57-38.

 Çàðåºñòðóéñÿ â áåðåçí³ òà îòðèìàé òóàëåòíó âîäó «AVON» ó ïîäàðóíîê. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Îô³ñ çíàõîäèòüñÿ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Êîîðäèíàòîð Àíÿ. Òåë. (067) 813-15-13. ϳäðîá³òîê äî ñòèïåí䳿, çàðïëàòè òà ïåíñ³¿ àáî îñíîâíèé äîõ³ä ç õîðîøîþ ïåðñïåêòèâîþ. Òåë. (067) 926-63-19. Ðîáîòà áåç ïîíåä³ëê³â, íà÷àëüíèê³â òà áóäèëüíèê³â. Òåë. (098) 443-64-87. Îñíîâíèé òà äîäàòêîâèé äîõ³ä (îðãàí³çàòîðñüêà, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå). Òåë. (096) 484-66-48, Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (æ³íêà äî 35ð., äîñâ³ä ðîáîòè, ñàí³òàðíà êíèæêà). Òåë. (097) 953-74-70. Ïîòð³áåí âîä³é êàòåãî𳿠«Ñ» (ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³». (067) 360-88-28. Ïðîïîíóþ ï³äðîá³òîê: ïðàííÿ, ïðàñóâàííÿ, îäÿãó. Òåë. (097) 873-42-05. Ïîòð³áí³ ð³çíîðîáî÷³ (áóä³âåëüíà ñôåðà, äî 35ð.). Òåë. (096) 221-37-98. ³çüìó íà ðîáîòó þðèñòà (íàÿâí³ñòü þðèäè÷íî¿ îñâ³òè, äîñêîíàëå çíàííÿ ÏÊ). Òåë. (096) 726-45-66, (099) 443-35-55. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é (äîñâ³ä ðîáîòè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü). Òåë. (098) 514-99-65. Ïîòð³áåí ïðàö³âíèê (ïðîäàæ ìåòàëî ïëàñòèêîâèõ â³êîí, äîñâ³ä ðîáîòè, çíàííÿ ÏÊ îáîâ’ÿçêîâå). Òåë. (067) 360-88-28. Íà ïîñò «Ä³àãíîñòèêà åëåêòðîííèõ ñèñòåì àâòîìîá³ë³â» ïîòð³áåí àâòîåëåêòðèê-ä³àãíîñòèê. Òåë. (067) 363-62-54. Ïîòð³áåí åëåêòðîçâàðþâàëüíèê (äîñâ³ä ðîáîòè åëåêòðîçâàðþâàííÿ ïîëóàâòîìàòîì). Òåë. (096) 221-37-98.

 Óâàãà! 24 áåðåçíÿ î 18:00 ó ïðèì³ùåíí³ Ðàôàë³âñüêî¿ àâòî øêîëè â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ åë³òíèõ ïàðôóì³â «FM group». Çàïðîøóºìî âñ³õ áàæàþ÷èõ. Âõ³ä â³ëüíèé. Òåë. (067) 738-30-13, (098) 905-32-18, (03636) 3-17-98. Çíàéäåíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí. Òåë. (098) 403-17-82.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ïîë³ññÿ Á³çíåñ ²íôî». Òèðàæ 17500. Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü ÓÑÈÊ Ð.Ì., ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ Р¹565/118-Ð â³ä 27.01.2011ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, ì. Êóçíåöîâñüê, âóë. Åíåðãåòèê³â, 13, (03636) 244-75, (067) 354-05-85, ð/ð 26001060482606 ó ÊÁ «Ïðèâàòáàíê, ÌÔÎ 333391, ªÄÐÏÎÓ 2989120067. Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â, ðåêëàìè, ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ãàçåòà âèõîäèòü ó ï’ÿòíèöþ, îáñÿã – 1 äðóêîâàíèé àðêóø, òèðàæ 17500, ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Íàäðóêîâàíî â Òåðíîï³ëüñüê³é ãàçåòí³é äðóêàðí³ .A-Print, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Òåêñòèëüíà, 28


3

23 áåðåçíÿ 2012 ðîêó ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ, ÎÍÄÓ˲Í, ÊÀÒÅÏÀË, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞײ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ, ÂÎÄÎÑÒ²×Ͳ ÑÈÑÒÅÌÈ

SHTIL ìàãàçèí ˲ÄÅÐ ì. Êóçíåöîâñüê, (á³ëÿ êàôå «Äèêàíüêà»)

Òåë. (067) 360-68-69 (050) 665-00-00 (03636) 3-75-82

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÄÅÐÅÂ’ßÍÈÕ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÁÀÍÜ, ÁÅѲÄÎÊ ÒÀ ²ÍØÈÕ ÌÀËÈÕ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÈÕ ÔÎÐÌ ²Ç ÊÀ × ÎÖÈ˲ÍÄÐÎÂÀÍÎÃÎ ÐÎ Ò ÁÐÓÑÓ ÎÑ

Ð

òåë. (096) 621-93-88

Òîðãîâà ìàðêà «ÃÀÐÀÍÒ» íàéêðàù³ âèðîáíèêè ÓÊÐÀ¯ÍÈ òà Á²ËÎÐÓѲ ÁËÎÊÈ ÃÀÇÎÑÈ˲ÊÀÒͲ Ì-600 (ì. Ëþáàíü) Á³ëîðóñü, ÁËÎÊÈ ÃÀÇÎÑÈ˲ÊÀÒͲ «Ñòîóíëàéò» (ì. Áðîâàðè), ÖÅÌÅÍÒ Ì-500 (ì. Çäîëáóí³â), ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÃËÀ ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÊÀ, ÖÅÃËÀ ËÈÖÞÂÀËÜÍÀ, ØÈÔÅÐ (ì. Êè¿â), ̲ÍÂÀÒÀ «Ðåâåðáåð³»

Òåë.: 0503755753, 0503754905,0673645352, ôàêñ (03655) 3-23-93, 2-25-24, ì. Ñàðíè, âóë. Ïðèâîêçàëüíà,5.


4

ð. USD 7,9717

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

òêàíèíí³, çàõèñí³ (067) 363-14-63, (03636) 2-22-66

23 áåðåçíÿ 2012 ðîêó

Polissja Bisnes Info 11 (34400.net)  

Polissja Bisnes Info 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you