Page 1

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

(430) 3 ëèïíÿ 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

26

тираж 15500

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН


2

26 (430), 3 ëèïíÿ 2012 ð.

327

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Åñô³ëü

 4-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 29. Ò. 098-12886-06.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â, 37. Ò. 068571-37-10.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 44 (îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. 096-974-41-09, 097770-87-54.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067395-07-16.  3-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 9-ïîâ. áóä. Ò. 093-917-54-97.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 12Ã. Ò. 0(3636) 2-16-12, 097-873-18-64.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè. Ò. 096-96450-66.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 18. Ò. 096-36769-52.  2-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2. Ò. 067-362-75-75.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 26À. Ò. 0(3636) 3-77-70, 097-920-32-02.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097998-75-13.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1. Ò. 067-383-25-54.  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 15/2, áåç ðåìîíòó. Ò. 098-950-01-31.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò.

0(3636) 2-36-47, 097-820-13-02.

 2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097793-70-39, 096-977-60-77.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà, ðåìîíò, òóàëåò, âàííà, áîéëåð. Ò. 096-913-45-11.  2-ê³ì.êâ., Ëóöüê, àáî îáì³íÿþ íà 3-ê³ì., Êóçíåöîâñüê. Ò. 067-753-01-97.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 32Â. Ò. 0(3636) 2-24-45, 096-970-23-31.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 15. Ò. 098465-23-60, ç 17:00.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 11, 20òèñ.ó.î. Ò. 067-582-45-62.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/4. Ò. 067-363-72-21.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî ïîì³íÿþ íà 2-ê³ì. Ò. 098-516-75-30.  Êîòåäæ, Êóçíåöîâñüê, âóë. Ïàðêîâà (350ì2), ìîæëèâî ÷àñòêîâî â êðåäèò. Ò. 097-080-62-62, 098-897-51-51.  Áóäèíîê, гâíå (190ì2, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 5.5ñîò. çåìë³, ð-í áàñåéíó). Ò. 0(362) 24-47-64.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (ñàðàé, ãàðàæ, êîëîíêà, ãîðîä 0.23ãà). Ò. 096-23775-89, 098-123-46-54.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-40-41, 096974-40-40.  Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (49ì2, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.25ãà, äåðæ. àêò). Ò. 0(3634) 6-43-48, 096-320-89-74.  Áóäèíîê, Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð, íåäîáóäîâàíèé, óñ³ äîêóìåíòè). Ò. 067-362-49-13.  Áóäèíîê, Ñîá³ùèö³, íîâèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Ò. 067-259-14-21.  Áóäèíîê, Ñîïà÷³â. Ò. 097-198-57-44.  Õàòó, ²âàí÷³ (0.2ãà, ñàäîê, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â). Ò. 096-770-35-49, 098-783-37-80.  Äà÷ó, 13ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, ñòàâîê, êðèíèöÿ). Ò. 0(3636) 3-6121, 063-825-28-76.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíî÷îê, ñàðàé÷èê, òåïëèöÿ, êîëîäÿçü,20 äåðåâ), ïðèâàòèçîâàíó, 3òèñ.ó.î. Ò. 097-235-35-92.  Äà÷ó, 8ñîò., ð-í «Íîâèíà-5» (äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, êîëîäÿçü, äåðåâà, êóù³). Ò. 067-171-75-45.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, íåäîðîãî. Ò. 098-99277-63.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-920-83-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 096-643-98-66.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 067-360-30-75.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.2ãà, Ìóëü÷èö³ (ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, êîëîäÿçü, åëåêòðîåíåðã³ÿ), ïîðó÷ øêîëà, ÑÁÊ, çóïèíêà. Ò. 097-142-68-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.17ãà, Çàáîëîòòÿ (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-898-07-93, 096-817-73-47.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.17ãà, Çàáîëîòòÿ. Ò. 097-960-15-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.15ãà, Çàáîëîòòÿ; 2 äà÷í³ ä³ëÿíêè ïî 0.06ãà, ð-í çàë. ñòàíö³¿. Ò. 097-979-73-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ, äåðæ. àêò. Ò. 067-362-72-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ð-í ÀÒÖ, áåç äîêóìåíò³â. Ò. 097-080-62-62, 098-897-51-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-474-57-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 098695-50-18.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., â ìåæàõ ì³ñòà, äåðæ. àêò, òîðã. Ò. 067-760-82-51.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 7ñîò., Ðàôàë³âêà, äëÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ò. 097-080-62-62, 098-897-51-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 4.61ñîò., 17êì. â³ä Ñåâàñòîïîëÿ (Êà÷èíñüêå øîñå, äà÷íå ñåëèùå), ä³ëÿíêà ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ (ñâ³òëî, âîäà), 400ì. â³ä ìîðÿ, ïðèâàòíà âëàñí³ñòü, äåðæ. àêò. Ò. 096-571-32-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, 9õ4, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097-793-30-54.  Ãàðàæ, 2-ïîâ., ð-í «Îêîëèö³» (85ì2, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 4.5õ6 çã³äíî àêòó íà çåìëþ). Ò. 098-328-87-15.  Ãàðàæ, 6õ4, á³ëÿ ð-êó «Öåíòðàëüíèé» (íàâïðîòè ìàã. «Ó Ìàºâñüêîãî»), âîðîòà 2.5ì, âåëèêèé ï³äâàë. Ò. 096-361-76-19.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ï³äâåäåíà âîäà, 380Â). Ò. 096-487-02-01.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (âîðîòà 2.5õ2.5, çà¿çä, ñâ³òëî), 29òèñ.ãðí. Ò. 067-351-05-66.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 097-756-26-76.  Ãàðàæ, 100% ãîòîâíîñò³, á³ëÿ õë³áîçàâîäó. Ò. 067-319-32-14.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í òåëåâåæ³, 8òèñ.ãðí. Ò. 097-617-03-30.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, 6õ6, ð-í òåëåâåæ³ (âèâåäåíèé ï³äâàë, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ). Ò. 067-363-62-46.  Ïðèì³ùåííÿ 50ì2, 56ì2. Ò. 067-36275-75.  Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 74ì2, Ïåðåìîãè, 5 (óñ³ äîêóìåíòè, ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ). Ò. 096-506-85-71.

 Öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó, ïîëóòîðíó, îäèíàðíó, á/â. Äîñòàâêà. Ò. 098-203-27-08.  Áëîêè ç â³äñ³âó ïðåñîâàí³; ïëèòêó òðîòóàðíó; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü», êóòîâ³ (â êîëüîð³); äàøêè; áðóê³âêó; ïîðåáðèêè; ºâðîïàðêàíè. Äîñòàâêà. Ò. 096-22656-68.  Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ ç â³äñ³âó; äîøêó îáð³çíó, íåîáð³çíó; áðóñ. Äîñòàâêà. Ò 096773-33-62, 096-715-76-74.  Áëîêè-ðàêóøíÿê, ÿê³ñí³, íåäîðîãî. Ò. 096-334-30-88.  ÁËÎÊÈ-ÐÀÊÓØÍßÊ, ÊÐÈÌ. Ò. 097899-54-65.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3-8ò.); öåãëà, á/â, îäèíàðíà, ñèë³êàòíà, ÷åðâîíà. Äîñòàâêà Ò. 098203-27-08.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-581-91-65.

 Ìàãàçèí 56ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé», íåäî Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. ðîãî. Ò. 063-255-23-77.  2 òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, ð-ê «Öåíò- Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2 2 067-139-55-83. ðàëüíèé», ïðîìçîíà – 50ì , 18ì . Ò. 097080-62-62, 098-897-51-51.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  Âàãîí÷èê, 8õ2.8, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ0(3636) 3-43-16 ç 18:00, 067-377-39-85. òàâêà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-19099-16.  À/ì «Volkswagen Caddy maxi» 2008ð.â., 1.9tdi, á³ëèé, 70òèñ.êì,  Êàì³íü (áàçàëüò); ùåá³íü áóäü-ÿêî¿ 15300ó.î. Ò. 050-447-59-91. ôðàêö³¿. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ  À/ì «Chery Tiggo» 2008ð.â., 2.0³, ÷îð- Âàñ ÷àñ. Ò. 067-918-17-46. íèé (êîíäèö³îíåð, òîíóâàííÿ). Ò. 097-190 Êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, òîðô, öåã98-85. ëó. Äîñòàâêà. Ò. 096-225-34-62.  À/ì «Daewoo Lanos» 2008ð.â., 1.4³, ÷îðíèé, 19òèñ.êì (DVD, MP3, ñèãíàë³çàö³ÿ, òîíîâàíà), ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-791-10-53.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2008ð.â., ö³íà äîãîï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñâ³ðíà. Ò. 067-954-93-29, 097-825-72-18. òàâêà. Ò. 067-458-09-05.  À/ì «ÂÀÇ-2121 Íèâà» 2007ð.â., «òåìíà âèøíÿ», 20òèñ.êì. Ò. 096-445-83-27.  À/ì «Ñëàâóòà» 2004ð.â., ñòàí õîðî Êàì³íü ÷åðâîíèé, ÷îðíèé; ùåá³íü øèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99. óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô.  À/ì «Daewoo Lanos» 2003ð.â., 1.5, çåÒ. 067-954-20-82. ëåíèé, 55òèñ.êì. Ò. 0(3636) 3-65-61, 067890-34-31.  À/ì «ÃÀÇåëü-Ñîáîëü» 2003ð.â., âàí Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, òàæî-ïàñàæèðñüêèé. Ò. 067-589-30-84. á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì.  À/ì «Volkswagen-Ò4» 2000ð.â., ñòàí õîÒ. 067-956-96-45, 097-870-85-99. ðîøèé. Ò. 0(3636) 2-16-38, 096-976-51-75.  À/ì «Volkswagen-Ò4» 2000ð.â., 2.5, á³ëèé, êîðîòêà áàçà, ABS, ARB. Ò. 096 Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; 919-12-79. ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñ À/ì «Audi-80 Â4» 94ð.â., 2.0ì³, çåëåòàâêà (10-15ò). Ò. 098-771-85-26, íèé, ñòàí ³äåàëüíèé, âêëàäàíü íå ïîòðå067-339-05-39. áóº. Ò. 096-770-35-20.  À/ì «ÃÀÇÅËÜ-3302» 98ð.â., áîðòîâèé,  Ô³ðìà «Áðàìóñ» ïðîïîíóº ãàðàæí³ âî20òèñ.ãðí. Ò. 097-979-73-52.  À/ì «ÂÀÇ-21093» 93ð.â. Ò. 067-775- ðîòà: ñåêö³éí³, â³ä’¿çí³, â³äêàòí³, ðîçïàøí³. Ò. 067-477-09-78, 050-438-62-13. 28-19.  À/ì «ÂÀÇ-2109» 90ð.â., 1.3ê, 5ÊÏÏ,  Ìåáë³ ç 3-ê³ì.êâ, á/â. Ò. 097-320-03-83.  Ñò³íêó «Ñìèãà», ñòàí õîðîøèé. Ò. 097á³ëèé, òîðã. Ò. 096-752-84-62.  À/ì «Mazda-626» 88ð.â., 1.6, 3-äâåð- 516-01-81. íèé ñåäàí; äâèãóí 2.0 ç ÊÏÏ; ë³õòàð³ ïå-  Ñò³íêó-ã³ðêó; ì’ÿêó ÷àñòèíó. Ò. 067-71917-34. ðåäí³, çàäí³. Ò. 096-769-76-88.  À/ì «ÂÀÇ-2111» 78ð.â., ñòàí ðîáî-  Ñò³íêó «Ñàëüâ³ÿ», 4.5ì; äèâàí; êèëèìè, 3õ4, 2õ3. Ò. 097-898-54-22. ÷èé. Ò. 096-621-09-78.  Òåðì³íîâî! Ì/ö «²Æ-Ï-3». Ò. 097-193-  Ñïàëüíþ, ñâ³òëó, áåç ë³æêà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-705-77-95. 76-94.  Ì/ö «Óðàë» àáî ïîì³íÿþ íà ñêóòåð  Êóõíþ, á/â, 300ãðí. Ò. 0(3636) 3-1187, 097-359-77-30. (100ñì3). Ò. 096-372-89-70.  Ì/ö «Ì³íñüê»,ñòàí õîðîøèé, 6500ãðí.,  Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè, ñâ³òëó; øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè, ðå÷îâó, òîðã. Ò. 097-892-64-28.  Êîìáàéí «Volvo-800», çåðíîçáèðàëü- òåìíî-êîðè÷íåâó, ñòàí õîðîøèé; òóìáî÷êó ïðèë³æêîâó. Ò. 098-566-53-62. íèé. Ò. 096-125-36-98, 096-125-36-97.  Ñ/ã òåõí³êó: êîñàðêè, ãðàáàëêè, ïëóãè,  Øàôó äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó. Ò. 0(3636) êàðòîïëåêîïà÷êè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè 2-16-57, 067-362-36-77.  Äèâàí ðîçêëàäíèé, ìàéæå íîâèé. Ò. 096òà ³í. Ò. 097-894-42-95.  Òðàêòîð «ÞÌÇ-6», ñòàí õîðîøèé, 787-61-88.  ˳æêî äâîñïàëüíå; ìàòðàö. Ò. 096-45220òèñ.ãðí. Ò. 098-797-28-13. 77-38.  ˳æêî ç ìàòðàöîì + 2 òóìáî÷êè, ôàá Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ðè÷íå. Ò. 067-364-02-11. ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.  ˳æêî äèòÿ÷å «Ñîíÿ» ç øóõëÿäêîþ òà êîë³ùàòêàìè, ìàòðàö, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 0(3636) 2-10-28, 097-799-00-64.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); êðîê ˳æêî äèòÿ÷å, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067âè; áàëêè. Áóäü-ÿê³ çàìîâëåííÿ. Ò. 360-09-28. 096-221-22-29.  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà  Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðå- äîãîâ³ðíà. Ò. 096-298-92-62. âà. Ò. 097-645-44-98.  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, ñèí³é; ë³æêî äèòÿ Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, öåìåíò, âàïíî, ÷å. Ò. 097-799-43-36. öåãëó, çåðíî, êîìá³êîðì. Äîñòàâêà. Ò. 097-  Áàðíó ñò³éêó, äåðåâ’ÿíó, á/â. Ò. 067662-77-66. 589-30-84.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîø-  Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð «CenterRack», êè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ïîëüùà, á/â, ñòàí â³äì³ííèé, 400ãðí. Ò. Ò. 098-775-55-03, 097-380-03-09. 096-361-76-19.

 ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ñòàí õîðîøèé, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-937-45-26.  ϳàí³íî «Á³ëîðóñü», ïîë³ðîâàíå, òåìíî-êîðè÷íåâå; ñò³ë; æóðíàëüíèé ñòîëèê; ñò³íêó; äèâàí; äèâàí ç êð³ñëàìè. Ò. 096656-71-47.  2 ìàòðàöè îäíîñïàëüí³, íîâ³ (â óïàêîâö³), ÑØÀ. Ò. 0(3636) 2-45-95, 093-204-06-90.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñ³ðî-ñàëàòîâó, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096950-69-21.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Anmar», ñ³ðîðîæåâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-595-24-05.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Zipp-Adbor», óêîìïëåêòîâàíó. Ò. 097-782-98-67.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Delfi», ñèíþ, 1300ãðí. Ò. 067-896-76-19.  Òåðì³íîâî! Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð «4ÒÅÑ», ͳìå÷÷èíà, ñ³ðî-ãîëóáó, ñòàí â³äì³ííèé, 1300ãðí. Ò. 096-73428-00.  Õîäóíêè äèòÿ÷³ «Geoby», ìóçè÷í³, íîâ³, 250ãðí. Ò. 096-760-38-29.  Äèòÿ÷èé ìîòîöèêë íà àêóìóëÿòîð³, áîðäîâèé, 500ãðí. Ò. 097-961-33-84.  Õîëîäèëüíèê; ïðàëüíó ìàøèíó «Zanussi», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-656-71-47.  Õîëîäèëüíèê «Nord»; øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëüñüê», á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096750-20-00.  Õîëîäèëüíèê «Nord», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-787-61-88.  Åëåêòðîïëèòó «Ñ³÷», á/â. Ò. 067-39076-03.  Áåíçîãåíåðàòîð òóðèñòè÷íèé, 1.5êÂò, ²òàë³ÿ. Ò. 0(3636) 2-16-57, 067-362-36-77.  Êîìï’þòåð CPU E2200 (2.4ÃÃö), DDR2 1Ãá, HDD 250Ãá (WD). Radeon HD 4350, ìîí³òîð Acer P191W. Ò. 0(3636) 2-4301, 096-950-68-79, 093-036-44-01, 093641-65-58.  Êîìï’þòåð; ÷/á ïðèíòåð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-658-68-11.  Íîóòáóê «Toshiba» 15.4", 2 ÿäðà, AMD, DDR 2Gb, HDD 160Gb, Radeon HD2600, DVD-RW, Wi-Fi, êîëîíêè, 1800ãðí. Ò. 0(3636) 3-79-35, 095-427-53-76, 098557-01-06.  Ìîá.òåëåôîíè: «Sony Ericsson A2000» (ñåíñîð, TV, 2sim, Wi-Fi), 570ãðí, «Iphon 4G» (ñåíñîð, TV, 2sim), 450ãðí. Ò. 0(3636) 3-79-35, 095-427-53-76, 098557-01-06.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 1000ãðí. Ò. 097-75235-59.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.42-44 (ðóêàâè÷êè, áîëåðî, ïðèêðàñè äëÿ çà÷³ñêè). Ò. 096-943-21-82.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, íîâó, 800ãðí., àáî çäàì íàïðîêàò. Ò. 097-61703-84.  Íàäóâíèé ÷îâåí «Energy Plus E215DT» (ñëàíü, äâà ñèä³ííÿ, íàâ³ñíèé òðàíåöü), íîâèé, 1500ãðí. Ò. 097-952-74-70.  Ãàðàæí³ âîðîòà, äâåð³, ð³çí³ ðîçì³ðè. Ò. 097-321-76-51, 099-902-19-51.  Áî÷êó ìåòàëåâó, êðóãëó, 2.5ì3, á/â. Ò. 097-793-30-54.  Ëèñò ìåòàëåâèé, 2.5ìì., á/â. Ò. 098996-79-23, 093-627-50-78.  Ãàíòåëþ, 7êã, 100ãðí. Ò. 095-37085-54, 067-362-97-29.  Êîðîâó, Ñîïà÷³â. Ò. 098-281-84-54.  Êîáèëó, 10ð. Ò. 097-543-56-37.  Êîáèëó, 14ð.; òåëè÷êó, 9ì³ñ. Ò. 096-11815-06, 097-825-51-19.  Ëîøà, 1.3ð. (õëîï÷èê). Ò. 096-770-3549, 098-929-76-90.  Êàáàíà, 100-120êã. Ò. 098-911-07-17.  Ñâèíþ, 90-100êã. Ò. 098-041-09-75.

 3-, 4-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 097924-60-38.  2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ð-í ÀÇÑ «Æóðàâëèíà». Ò. 067-362-75-75.  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 097-205-74-08.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 098-469-20-99.  Áî÷êè ç-ï³ä ìàñëà, 200ë.; áî÷êè 2-3ì2, äðîâà. Ò. 097-671-99-35.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7 íà 2+1, 2+äîï., àáî ïðîäàì, ðîçãëÿíó ³í. âàð³àíòè. Ò. 0(3636) 3-68-41, 067-377-39-97.  4-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. 098-608-58-43.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1-ê³ì. Ò. 0(3636) 2-28-85, 068-146-86-05.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï., 1-3 ïîâ. Ò. 097-338-62-94.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè íà 3-ê³ì., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 096-778-71-17.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó,  1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â íà 2-ê³ì. àáî Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter ïðîäàì. Ò. 096-920-76-36, 096-920-76-37. maxi» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 9/2 ç ðå097-753-99-72, 097-187-12-38. ìîíòîì íà 2-ê³ì. ó 9-ïîâ.áóä. àáî 3-ê³ì. ó 5-ïîâ.áóä. Ò. 097-890-31-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó. Âèâ³ç  1-, 2-ê³ì.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³- ñì³òòÿ, áóäìàòåð³àë³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. âåëüíèê³â, Åíåðãåòèê³â. Ò. 096-738-56-17. Ò. 097-311-57-97.  1-, 2-ê³ì.êâ., ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðèñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-848- ÷åïîì (10-20ò.). Ò. 097-289-53-85. 60-92, 096-442-42-93.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³  Ïðèì³ùåííÿ, 50-100ì2, áàæàíî ð-ê à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); «Öåíòðàëüíèé» àáî öåíòð ì³ñòà. Ò. 097- â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 393-97-14. 067-368-51-05.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü). Ò. 0(3636) 3-63-03,  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêó- 782-81-31. ìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñåëåííÿ òà  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêó- âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, äî 6ò. Ò. ìåíòè íà ïðîæèâàííÿ.). Ò. 096-400-46-25. 067-274-02-09.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 067-  ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ (äî 1ò., áóñ 477-09-78. âàíòàæíèé). Êóçíåöîâñüê-Ëóöüê-Òåðíîï³ëü 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷- Ëóöüê-Êóçíåöîâñüê. Ò. 067-364-02-11. íîñò³, äîêóìåíòè. Ò. 096-791-46-16.  Äîñòàâêà ï³ñêó, êàì³ííÿ, ùåáåíþ, â³äñ³âó  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷- à/ì «ÊÀÌÀÇ», ìîæëèâî ç ïðè÷åïîì. Ò. íîñò³. Ò. 067-364-25-56. 0(3636) 2-13-16, 097-727-87-61.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåìîãè, âñ³ çðó÷-  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàíîñò³. Ò. 098-784-23-44. ðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07-47, 097-604-95-79.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî àáî íà 1-2 ì³ñ. Ò.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà 097-510-70-78. ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â;  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442-37-68, óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 093-082-11-62. 067-125-56-92.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096752-21-61.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò; ðåìîíò êâàð 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-443-55-98. òèð. Ò. 097-864-90-22.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî.Ò. 097-381-81-54.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³ 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-641-11-19, çîëÿö³ÿ; ñòÿæêà. Ò. 096-570-52-42. 097-324-97-68.  Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðîðóáåðîé 1-ê³ì.êâ., öåíòð ì³ñòà, ïîäîáîâî. Ò. 097- äîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãà799-43-36. ðàíò³ÿ. Ò. 0(3636) 2-61-92, 097-960-47-73.  1-ê³ì.êâ., ð-í àâòîâîêçàëó; ê³ìíàòó, Âà-  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì; îáðàø - ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14-56, 095- øèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ. ßê³ñíî. Ò. 096751-30-18. 808-55-66.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 050-  Ïîêð³âåëüí³, çâàðþâàëüí³, áåòîíóâàëüí³, 435-17-63. ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; óêëàäàííÿ áðóê³â 1-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó. Ò. 067-938-06-62. êè, ïëèòêè òà ³í. Ò. 096-187-02-80.  1-ê³ì.êâ. Ò. 098-628-17-03.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîí,  ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Ò. 097-623- àðêè, â³äêîñè, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, ïë³íòóñè, 35-13. âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 096-199-26-71.  ˳æêî-ì³ñöå â ãóðòîæèòêó (äëÿ ÷îëîâ³-  Âèãîòîâëåííÿ êàðêàñíèõ áóäèíê³â, äà÷, êà), Êè¿â, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ò. 067-911- áàíü, äâåðåé, â³êîí ï³ä ñêëîïàêåò. Ò. 06784-11, 066-145-20-23, 063-819-67-25. 591-35-32.  Òîðãîâ³ ïðèì³ùåííÿ ó Âîëîäèìèðö³, Ðà-  Âñòàíîâëåííÿ ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé; â³äêîôàë³âö³. Ò. 067-362-62-20. ñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó. Ò. 097-075-27-05.  Ãàðàæ «ñòîÿíêà», ð-í Þâ³ëåéíîãî, ìîæ-  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàëèâî ïîäîáîâî. Ò. 098-465-61-70. ì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò.  Ãàðàæ 6õ4.2, ð-í «Îêîëèö³» àáî ïðî- 0(362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966äàì, ³í. âàð³àíòè. Ò. 097-601-57-73. 41-90.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàë Ïðèì³ùåííÿ ó öåíòð³ Êóçíåöîâñüêîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîêà. Ò. 067-360-03-48. ôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Ò. 097-69208-57.  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ  Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³; ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067- ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 0(3636) 2-47-11, 097600-93-88. 324-97-68.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à « Mercedes-  Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; âàãîíêà; áëîê-õàóñ; Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. ñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; óñòà0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374- íîâêà â³êîí, äâåðåé. Ò. 096-574-39-63. 97-94.  Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ïëèòêà; ñòÿæ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ êà; ëàì³íàò; âñ³ ³í. ðîáîòè. Ò. 0(3636) 2ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). 21-74, 097-637-94-37. Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ôàðáóâàííÿ; íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, øïàëåðè; â³äêîñè; ìîçà¿êà; «êîðî¿ä». Ò. 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 097-921- 0(3636) 2-47-82, 098-630-48-66. 86-86, 097-885-41-55.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïà Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ëåð. Ò. 0(3636) 2-31-29, 098-791-27-40. Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàé-  ßê³ñíà óêëàäêà ëàì³íàòó; âñòàíîâëåííÿ âèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëü- äâåðåé. Íåäîðîãî. Ò. 097-179-64-58. íèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-  Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò: øïàêëþâàííÿ 46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ñòåë³, ñò³í, â³äêîñ³â; ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âè- øïàëåð. Ò. 067-362-72-52. ñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Íàòÿæí³ ñòåë³ âèñîêî¿ ÿêîñò³,  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à áåç øâ³â, íà òêàíèíí³é îñíîâ³. Êîì«Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéï’þòåðíèé äèçàéí ³íòåð’ºð³â. Ò. äîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 067-377-41-10. 097-664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ íàòÿæí³ ñòåë³ â³ä ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì.  Ôðàíöóçüê³ 2 Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097- 100ãðí./ì , øâèäêî, íàä³éíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 095-244-26-97, 095-244-26-97. 756-27-00.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

26 (430), 3 ëèïíÿ 2012 ð.

3

³òàºìî ç Äíåì îäðóæåííÿ ìîëîäó ïàðó, çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà òðàíñïîðòíîãî öåõó

ÂÅÐÕÎËßÊÀ Äìèòðà Ðîìàíîâè÷à òà ñòàðøîãî äèñïåò÷åðà

ÌÎÍßÊ Îëåíó Ìèêîëà¿âíó!

Áàæàºìî ùàñòÿ â ñ³ìåéíîìó æèòò³ òà óñï³õ³â ó ðîáîò! Ç ïîâàãîþ Âàø êîëåêòèâ.

íÿ 2 ëèï

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó ÊÐÅ̲ÍÑÜÊÓ Îëåêñàíäðó!

Ùîá Òè çàâæäè áóëà ùàñëèâà, Äîáðî ï³çíàëà ó æèòò³, ² ùîá ñì³ÿëèñÿ äî Òåáå ²ç íåáà çîð³ çîëîò³. Ùîá ãð³ëî ñîíå÷êî ëàñêàâî, Ùîá Áîã Òåáå â îï³ö³ ìàâ. ² Àíãåë, Òâ³é îõîðîíèòåëü, 3 ïëå÷à Òâîãî ùîá íå çë³òàâ. Ìè äÿêóºìî Áîãó, ùî Òè ó íàñ º. Õàé ñèëó ³ ðàä³ñòü Òî᳠³í äàº! Ç ëþáîâ’þ òà íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ìàìà, òàòî òà ñåñòðè÷êà Êàòþøêà!

íÿ 2 ëèï

³òàþ äîðîãîãî ñèíà ÔÅIJÍÓ Âàëåíòèíà Äàíèëîâè÷à!

Õàé êîæåí äåíü ÿñí³º íåáîì ÷èñòèì, Ñâ³òàíêè ñÿþòü, ñêóïàí³ â ðîñ³, Ó ñåðö³ ðàä³ñòü ðîçêâ³òà ³ñêðèñòà, ² ì𳿠õàé çáóâàþòüñÿ óñ³. Õàé ìîëîä³ñòü Òâîÿ ùå äîâãî êâ³òíå, Ùàñëèâà óñì³øêà õàé ñÿº íà âóñòàõ, ² ëèø õîðîøå, ðàä³ñíå, ïðèâ³òíå Òîá³ â æèòò³ ïåðåòèíຠøëÿõ! Ç ëþáîâ’þ ìàìà.

 Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. Ò. 096-448-58-10, 099-664-17-44.  Âñ³ âñòàíîâëþþòü, àëå í³õòî íå ðåìîíòóº. Ðåìîíò æàëþç³â òà çàõèñíèõ ðîëåò³â. Ò. 097-855-98-28.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-8741, 098-041-11-04, 098-820-47-76.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067-106-14-93.

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-884-97-89, 097153-87-47.

 ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: çàì³íà âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; ñàíòåõí³êà â ñåë³, íà äà÷³. Ò. 096-400-62-92.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ïðîôåñ³éíî. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 097-864-90-22.

 Åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 097-847-61-14.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ òà çàì³íà ïðîâîäêè â êâàðòèðàõ òà êîòåäæàõ. Ò. 097-580-00-14.  Åëåêòðèê; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè: ðåìîíò ïðîâîäêè; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òîùî. Ò. 096-855-85-36.  Åëåêòðèê: çàì³íà ñòàðî¿ ïðîâîäêè, ï³äêëþ÷åííÿ ïðèëàä³â (ðîçåòêè, âèìèêà÷³, ëþñòðè). Ò. 098-154-25-37.  Åëåêòðèê. Ò. 096-805-63-12.  Ðåìîíò àêðèëîâèõ âàíí: òð³ùèíè, ïðîëîìè. Ò. 067-364-12-52.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Çíèæêà 10%. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 211-38, 097-830-64-95.

 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, íà äîìó. Ò. 097-443-57-44.

ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÒÅËÅÔÎͲ ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòðàëüíèé»)

067-322-75-27 ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

³òàºìî ç 18-òè ð³÷÷ÿì äîðîãîãî ñèíà, îíóêà, ïëåì³ííèêà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÀ Âàñèëÿ!

 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-8508, 11:00-20:00, 067-363-43-36, 067922-61-34.  Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 096517-28-17.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. 097-94553-51.  ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü: ÿê³ñíèé ìîíòàæ, ìîíòàæ ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ò. 067-685-20-63.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà (ïðîôåñ³éíî «Sony FX7», «Canon 5d mark ii»), âåñ³ëüí³, øê³ëüí³ àëüáîìè. mediafocus.com.ua. Ò. 0(3634) 244-31, 067-426-32-88.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.fotokuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483-07-91.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ. Ïåðñîíàëüí³ ôîòîñåñ³¿, âåñ³ëëÿ, êîðïîðàòèâè òà ³íø³ óðî÷èñò³ ïî䳿. Êðåàòèâíèé ï³äõ³ä äî çéîìêè. Áîíóñ: ôîòîô³ëüì áåçêîøòîâíî! Ó íàñ äåøåâøå. Ò. 068-568-31-33.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà (âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. 097-436-83-89, 097229-42-81.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. 098-836-69-81.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é ïîâ³òðÿíèìè êóëüêàìè ç ãå볺ì. Ò. 067137-30-60, 067-149-41-46.  Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ. Ò. 098-375-53-57.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; âèð³øåííÿ ïðîáëåì; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 067-99-69-700, 097953-14-79, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.

ÃÐÎØβ ÊÐÅÄÈÒÈ

äî 15òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè!

Êðåäèòí³ êàðòêè äëÿ ï³äïðèºìö³â òà ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü

050-414-84-22 095-274-85-79

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067-362-97-31, ç 15:00.  Øâèäêà êîìï’þòåðíà äîïîìîãà! Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ó ñèñòåì³. Êîíñóëüòàö³¿. Ò. 067-977-07-68, ³êòîð.  Ìàê³ÿæ âèïóñêíèé, âåñ³ëüíèé, âå÷³ðí³é ïðîôåñ³éíîþ êîñìåòèêîþ. Ò. 067-455-86-19.  ßê³ñíå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ãåëåì. Íåäîðîãî. Ò. 097-855-44-94.  Àêö³ÿ! Çíèæêè ç 25.06.12ð. ïî 25.07.12ð. íà ãîòîâ³ âèðîáè (òþëü, øòîðè, îäÿã), 5%. Ñàëîí-àòåëüº «Fashion». Ò. 0(3636) 3-17-98, 067738-30-13.

 ѳìåéíèé êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí ïðèéìຠíà êîì³ñ³þ òà ðåàë³çóº îäÿã, âçóòòÿ, âèðîáè îñîáèñòî¿ òâîð÷îñò³, äèòÿ÷³ ðå÷³ (êîëÿñêè, ë³æå÷êà, ìàíåæ³, õîäóíêè, ³ãðàøêè). Ò. 098-673-07-52, ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16.  Îñâ³òà â Ïîëüù³ íà îñíîâ³ àòåñòàòà òà êâàë³ô³êàö³éíî¿ ñï³âáåñ³äè, áåç ÇÍÎ. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33. Ò. 0(3634) 2-60-42, 068147-05-95, 068-147-05-84.  ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð «Ðîäîëàä» íàäຠïîñëóãè ã³íåêîëîãà, óðîëîãà (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ), ëàçåðîòåðàﳿ, â³äåîêîëüïîñêîﳿ, ðàä³îõâèëüîâî¿ õ³ðóð㳿 (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî». ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Ò. 068-147-05-95.

˲ÒÎ-2012 Çàë³çíèé Ïîðò

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

Âè¿çäè: 5,10,15....07

ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè

â³ä 425 ãðí.

ªâïàòîð³ÿ, ϳùàíå, Ñóäàê - â³ä 525 ãðí. Âè¿çäè: 2,10,12,20...07 Ïðî¿çä àâòîáóñàìè ºâðîêëàñó

ì. гâíå, âóë. Øåâ÷åíêà, 9, îô.5 (“ÒÀ “Ìàð³ÿ-Ñåðâ³ñ”)

ïîñëóã

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ) 050-261-84-60 ÇÍÈÆÊÈ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».

Ö²ËÈÒÅËÜÊÀ ѲÒËÀÍÀ ßͲÂÍÀ

ÆÀËÞDz Õ²Ò äëÿ ñêëîïàêåò³â ÆÀËÞDz

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÐÎËÅÒÈ

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

ÌÎËÈÒÂÀÌÈ (çí³ìຠñòðåñ, ñòðàõ, ïîð÷ó) Á²ÎÒÎÊÀÌÈ ÇÀÑÏÎÊÎÞª ÎÐÃÀͲÇÌ (ëþäèíà îäóæóº â³ä áóäüÿêèõ õâîðîá) Áóä³âåëüíèê³â, 31/2, êâ. 38.

0(3636) 3-88-39, 067-394-82-22.

Õàé þí³ñòü é êðàñà Òâî¿ ïðîöâ³òàþòü, À äîëÿ óñï³õ áåçö³ííèé íåñå, Òåïëîì ³ ëþáîâ’þ çàæäè î÷³ ñÿþòü, É çàäóìàíå çä³éñíèòüñÿ âñå! Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ìàìà, áàáóñÿ Âàñèëèíà òà ä³äóñü Âàñèëü, ò³òêà Íàòàëêà, Ëþäìèëà òà Òåòÿíà ç ñ³ì’ÿìè.

íÿ 7 ëèï

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì ØÀÏÎÂÀËÀ Àíàòîë³ÿ ²âàíîâè÷à!

Ï’ÿòäåñÿò â³äë³òàþòü ó âèð³é ² ñïëèâàþòü, ÿê òàëà âîäà. Ìè áàæàºìî ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ, ² äóøà ùîá áóëà ìîëîäà. Íå çäîëàþòü í³ á³ëü õàé, í³ âòîìà, Ðàäîñò³ çè÷èì íà äîâã³ì ïóò³, Õàé ùàñòèòü íà ðîáîò³ ³ âäîìà, ² õàé ëàäèòüñÿ âñå ó æèòò³! Ç ëþáîâ’þ äðóæèíà, ñèí ³òàë³é, äîíüêà Íàòàëÿ, çÿòü Ïåòðî, îíóêà Íàñòÿ.

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì ØÀÏÎÂÀËÀ Àíàòîë³ÿ ²âàíîâè÷à!

7 ëèïí ÿ

Íåõàé öåé äåíü Âàì ðàäîñò³ äîáàâèòü,  Çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿, óêðà¿íñüêî¿ Âñå ïåðåæèòå çãëàäèòü ³ ç³òðå, ìîâè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ-2013. Ò. 097Çäîðîâ’ÿ çì³öíèòü, â³ä íåçãîä ïîçáàâèòü, 902-85-15. ² ùàñòÿ â ä³ì Âàø ïðèíåñå.  Êîìï’þòåðíå îáñòåæåííÿ îðãà Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè íà ë³òî Íåõàé ï³ñí³ âñ³ ìèëîçâó÷í³ í³çìó ïî êðàïë³ êðîâ³ (ãåìîñêàíóäëÿ øêîëÿð³â, íåäîðîãî. Ò. 097-804-96-07. Äëÿ Âàñ ëóíàþòü çíîâ ³ çíîâ, âàííÿ). Ò. 097-892-73-77.  ϳäãîòîâêà ä³òåé äî øêîëè (÷èòàííÿ, Õàé áóäóòü â ñåðö³ íåðîçëó÷í³ ïèñüìî, ìàòåìàòèêà, óâàãà, óÿâà, ìèñëåíÄîáðî, íàä³ÿ, â³ðà ³ ëþáîâ! íÿ, ïàì’ÿòü, àíãë³éñüêà ìîâà), ëîãîïåä. Ò.  Äâà òèïè ä³àãíîñòèêè îðãàí³çìó. Çàïèñ Ç ïîâàãîþ òà íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè çà ò. 097-614-39-00. 0(3636) 3-25-12, 098-524-96-93. êóìè Ðóñ³íè ³ Òàìàðà.  Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàíèé – äîðîñ Àäâîêàò. Âñ³ âèäè þðèäè÷íèõ ïîëèì òà ä³òÿì. Ò. 0(3636) 2-43-10, 097-  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³  Êóçíåöîâñüêîìó íàëàãîäæóâàëüíî-ìîíñëóã. Áóä³âåëüíèê³â, 2, êâ.46. Ò. 067ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïî- òàæíîìó ï³äïðèºìñòâó (ÒΠÊÍÌÏ «ÅÏÌ») 675-70-88, 063-482-93-98, Þëÿ. 174-20-31. âíèé ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53. ïîòð³áí³: åëåêòðîìîíòàæíèêè âòîðèííî¿  Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â êîìóòàö³¿, äèïëîìîâàí³ çâàðþâàëüíèêè  ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ó Ñîïà÷³â, ijáðîâó, Êóçíåöîâñüê, Âîëîäèðó÷íî¿ àðãîííî-äóãîâî¿ çâàðêè. ÇâåðòàòèÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàìèðåöü, Ðàôàë³âêó. Ò. 067-362-62-20. ñÿ ó â³ää³ë êàäð³â. Ò. 0(3636) 3-91-01. ä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà,  Ïîòð³áí³ áàðìåíè. Ò. 0(3636) 2-33-53.  Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ Êèºâà ïîòð³áí³ ïðàïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿ Ïîòð³áí³: îô³ö³àíò, îõîðîíåöü. Ò. 096- ö³âíèêè âñ³õ áóä³âåëüíèõ ïðîôåñ³é: â³ä ðîáæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095613-87-59, 067-382-29-78. ³òíèêà äî ñïåö³àë³ñòà. Æèòëî çà ðàõóíîê êîì830-60-06.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. ïàí³¿, ç/ï â³ä 5òèñ. äî 15òèñ.ãðí. Çóñòð³÷àºìî 067-382-29-78. â Êèºâ³. Ò. 096-798-96-12, 099-387-96-77,  Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ëèïí³. Îò Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà âèíîñíó ïàëàò- 0(44)-287-18-08, 063-633-46-67.  ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³. Ò. ðèìàé ÀÐÎÌÀÒ â³ä AVON. Ðåºñòêó. Ò. 067-151-49-05.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè î 067-364-53-39, 050-983-25-84, 050ðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áà Ó ìàãàçèí «Äìèòðóê ³ Ê » ïðîäàâåöü ÷àñ. Ò. 067-171-23-50. ðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-15-13, 671-75-40. êîâàíèõ âèðîá³â Ò. 096-303-72-74. ϳäðîá³òîê äî çàðïëàòè, ñòèïåí䳿, ïåíñ³¿ êîîðäèíàòîð Àíÿ.  Òåðì³íîâî! Íà êîíñåðâíèé çàâîä æ³íêè.  àáî îñíîâíèé äîõ³ä ç õîðîøîþ ïåðñïåê ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, íà äà÷³, 15õâ. Ò. 096-774-96-64. òèâîþ òà îïëàòîþ. Ò. 067-926-63-19.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäî ìîðÿ. Ò. 068-108-34-89, 068-470-09-76. äåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.  Äåê³ëüêà âèä³â çàðîá³òêó. Êàð’ºðíèé ð³ñò.  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ Ïîòð³áí³: ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó, Ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè âäîìà. Âëàñíèé á³çíåñ.  ˲ÒÍ²É Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ó ì.ªâïàòîö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³, ä³-äæå¿ (âèÇàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-865-34-76. ïåðóêàð³. Ò. 067-494-16-47. ð³ÿ, 10-15õâ. äî ìîðÿ, êîìôîðòí³ óìîìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷à Òåðì³íîâî! Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîâè ïðîæèâàííÿ. Ò. 097-140-61-70. òèñü). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð. ñëóã ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³, åíåðã³éí³  ³äïî÷èíîê íà Àçîâñüêîìó ìîð³ «Àðà-  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó ëþäè. Ò. 067-477-09-78.  Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ìåáë³â òà áàòñüêà ñòð³ëêà» (ïðî¿çä + ïðîæèâàííÿ, îô³ö³àíò. Ò. 067-382-40-59.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîíåäîðîãî, 10õâ. äî ìîðÿ), çà¿çä ç 20.07 ïî  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà» îô³ö³- ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é, ä³â÷èíà, ìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüáàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè.. Ò. 097-519-75-21. 30.07.12ð. Ò. 0(3636) 3-70-11, 067-906- àíòè. Ò. 096-744-26-31, 14:00-18:00. ÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðè Ïîòð³áí³ îðãàí³çàòîðè ³íôîðìàö³éíî¿ 76-51.  Ó êàôå-áàð «Äçâ³íî÷îê» êóõàð ç ä/ð. ä³ÿëüíîñò³. Ò. 097-333-07-71. íåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «ÖåíòðàëüÒ. 097-961-32-25. íèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í  Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. âîä³é êàò. D äëÿ  Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê  Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí» êóõàð (áàæàíî ä/ð). ðîáîòè ïî ìàðøðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53. áóäìàòåð³àë³â).  êîãî º ³íôîðìàíîâèíè áåç öåíçóðè. Ò. 0(3636) 2-19-06, ç 13:00; 067-665-64-04.  Âî䳿 êàò. Â, áåç âëàñíîãî àâòî. Ò. 067ö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-262-07-50, 688-97-04.  Ó êàôå-áàð «Òîê³î» êóõàð. Ò. 067 Íà øèíîìîíòàæ ïðàö³âíèê. Ò. 097-746-92-11. 18:00-19:00.  Âèðîáè ç ÿíòàðþ çà ³íäèâ³äóàëü799-52-88.  Ó Ïîëòàâó øòóêàòóðè. Ò. 066-330-13íèì çàìîâëåííÿì: ïåéçàæ³, ïîðòðå81, 097-064-20-61.  Âòðà÷åíèé äèïëîì áàêàëàâðà Îϲ ñ.Ê òè, ³êîíè. www.amber-gold.com.ua.  Ó êóë³íàð³þ ñ/ì «Âîïàê» êóõàð (äåííèé  Ïîòð³áí³: áóä³âåëüíèêè, ð³çíîðîáî÷³. Ò. ¹617491 íà ³ì’ÿ Ðÿáîêîíÿ Îëåêñàíäðà Ò. 067-303-26-87. ãðàô³ê, ïîâíèé ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 3-00-32. 096-226-56-68. Àíàòîë³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

0362-63-30-84, 067-129-76-76, 050-751-61-67.

ïðîâîäèòü ë³êóâàëüí³, ³íäèâ³äóàëüí³ ñåàíñè:

5 ëèïí ÿ

âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % òåë. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

ÆÀËÞDz

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ ÊÓÕͲ ²ÒÀËÜͲ ÏÅÐÅÄÏÎÊί

ÏÎÏÓÒͲ ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÌÎÑÊÂÀ-

ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃβ ÌÅÁ˲

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 098-518-01-46 050-926-70-98 +7-967-161-45-69

ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌ Ð-Í Õ˲ÁÎÇÀÂÎÄÓ

096-989-75-12 ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; ØËÀÊÎÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. 098-372-05-54

ÏÐÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲ ÌÀÒÐÀֲ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜֲ ÊÈËÈ̲ (ÊÎÂÐÎ˲Í) ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË

097-607-14-84

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹74

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


відправлення від “Берізки” Відправлення:

2-24-72

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), Бордюри, плитка т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

◆ Механічне та бактерицидне чищення пір`я ◆ Заміна старого напірника ◆ Видалення сміття, ламаного пір`я та предметів порчі ◆ Шиємо ковдри (недорого) ◆ Робимо з перин подушки ◆ З двох великих подушок декілька менших ◆ Великий вибір напірників (100% якість)

Maydan 26  
Maydan 26  

yfgdfsgjkhjkh