Page 1

winter

Magazine van het Vlietland Ziekenhuis

VLIETLAND

Slaappoli helpt snurkers

Gynaecologie op volle sterkte Kinderen met hoofdpijn

GRATIS


Inhoud 4 Vlietlandnieuws Korte berichten

12 Onderzoeken op Radiologie Snel, vakkundig en veelzijdig

6 Veel kinderen geplaagd door hoofdpijn

24 Elke klacht is een gratis advies om patiëntenzorg te verbeteren

14 Snurken is vooral een sociaal probleem

Kinderen anders behandelen dan volwassenen

De slaappoli kan oplossing bieden

18 Vakgroep Gynaecologie Op volle sterkte en met ambities

28 Wachtkamer 8 Jas aan, lekker naar buiten

31 Medische staf in het Vlietland Ziekenhuis

…. en vooral niet meer verkouden worden!

Een overzicht van alle specialisten

11 Vallen en ‘gewoon’ weer opstaan

32 Vlietland ABC

door jong en oud

Alle informatie op een rij

Colofon Winter 2011 Vlietland Magazine is een uitgave voor patiënten en bezoekers van het Vlietland Ziekenhuis en andere geïnteresseerden. Postadres (ook voor patiëntenpost): Vlietland Ziekenhuis Postbus 215 3100 AE Schiedam

Bezoekadressen Locatie Schiedam Vlietlandplein 2 Tel. (010) 8939393

Tekst Afdeling Communicatie Vlietland Ziekenhuis Tekstschrijvers.nl

Locatie Maassluis Gezondheidsgebouw De Vloot 206 Tel. (010) 5921822

Productie en eindredactie Afdeling Communicatie Vlietland Ziekenhuis

Website www.vlietland-ziekenhuis.nl

Fotografie Theo van Pelt

VLIETLAND MAGAZINE

Uitgever Business Communications Uitgevers Postbus 416, 8600 AK Sneek Tel. (0515) 429429 Het volgende Vlietland Magazine verschijnt in april 2011.

WINTER 2011

3


Nieuws Kraambeurs

Nieuwe specialisten

Elk halfjaar is er in het Vlietland Ziekenhuis een Kraambeurs, bestemd

U. (Ute) Braig, gynaecoloog

voor aanstaande ouders, ouders met

Ute Braig (35) volgde haar opleiding tot

jonge kinderen en andere belang-

gynaecoloog in Berlijn (Duitsland). Na

stellenden. Er zijn presentaties van

haar opleiding heeft ze in Duitsland als

artsen, verloskundigen en verpleeg-

gynaecoloog gewerkt. Sinds juni 2010

kundigen over zwangerschap, bevallen

woont ze in Nederland. Reden dat zij

en kinderen. Daarnaast zijn er

voor ons ziekenhuis heeft gekozen is dat

tientallen kraampjes met leuke

zij het prettig vindt om te werken in een

artikelen. De volgende Kraambeurs

dynamische vakgroep met een breed

is op zaterdag 16 april.

spectrum van het vak gynaecologie en verloskunde. Daarnaast zijn de vriendelijke werksfeer en het nieuwe moderne ziekenhuis een extra drijfveer.

Dr. M. H. (Mark) van der Gaast, gynaecoloog Mark van der Gaast (42) volgde zijn opleiding geneeskunde in Amsterdam en zijn opleiding tot gynaecoloog in Rotterdam. Tijdens zijn opleiding is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Ovarian Stimulation and the

Infomappen Patiënten Service Bureau

Endometrium: New Approaches and

In het Patiënten Service Bureau op

te leveren in samenwerking met

de begane grond bij liften C zijn de

verschillende disciplines.

Insights’. Sinds september 2010 werkt hij in het Vlietland Ziekenhuis omdat er een enthousiaste groep gynaecologen is die zeer gemotiveerd is om goede zorg

komende maanden gratis informatiemappen af te halen over: Januari

Senioren

Februari

Rugklachten

Maart

De overgang

April

Allergie

Vertrokken specialisten S.V. Sleeswijk Visser, orthopedisch chirurg Mw. dr. M. Bornebroek, neuroloog

Bloedprikken in de WijkWijzer Elke dinsdag van 9.15 tot 9.45 uur kunnen bewoners van de wijk

Verzoeknummers bij Ziekenomroep

Vlaardinger Ambacht dicht bij huis

Vrijwilligers van ZOS-radio komen iedere maandagmorgen bij de patiënten aan het

terecht om bloed te laten prikken.

bed om aanvragen voor verzoekplaten op te halen. Het verzoekplatenprogramma

Het adres van de WijkWijzer is: Van

wordt op dinsdagavond uitgezonden en er zijn veel patiënten die hun favoriete

Hogendorplaan 1411 in Vlaardingen.

plaatje aanvragen.

4 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


Roken

Uitbreiding dialyseafdeling

Het Vlietland Ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Buiten op het ziekenhuisterrein

Met het onthullen van een prachtige

is roken alleen toegestaan:

fotoprint van de Nieuwe Waterweg is

• in de rookhuisjes bij de OV-ingang

de verbouwde dialyseafdeling onlangs

• in de rookhuisjes tegenover de hoofdingang

geopend door wethouder Groene van de

• bij de ingang van de Spoedeisende Hulp

gemeente Schiedam. Deze belangrijke

Op deze plekken staan asbakken waar sigaretten kunnen worden gedoofd.

afdeling is nu uitgebreid met zeven

Met ons rookbeleid zorgen we voor frisse lucht, zowel in het ziekenhuis als bij de

behandelplaatsen, waardoor nog beter

ingangen en voor een schone stoep zonder sigarettenpeuken. Maar er is ook een

zorg geboden kan worden aan dialyse-

droge en schone rookplek voor de mensen die wel willen roken.

patiënten in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Hun aantal groeit en de

Wij vertrouwen erop dat

uitbreiding is noodzakelijk om het tekort

iedereen het belang van

aan capaciteit in de regio op te vangen.

een rookvrij ziekenhuis onderschrijft. Bij het niet naleven van de gedragsregels zult u daarop worden

Echoapparaat voor Tanzania

aangesproken. Bij weigering om het rookverbod te respecteren, is er sprake van huisvredebreuk en volgen

Het Vlietland Ziekenhuis heeft een

passende maatregelen.

echoapparaat geschonken aan Stichting Makiungu, een stichting die tijdelijke en

CT-colonografie, een patiëntvriendelijk darmonderzoek

structurele hulp biedt aan missieziekenhuizen en medische instanties in Tanzania. In Nederlandse ogen ging het om een verouderd apparaat, maar het is nog goed bruikbaar in landen met een andere levensstandaard. Met deze gift levert het ziekenhuis een bijdrage aan het goede werk van de stichting, waarin

Een darmonderzoek is vaak een onprettig vooruitzicht, maar het is de enige manier

onze oud-gynaecoloog dr. G. van der Ley

om achter de oorzaak van bepaalde darmproblemen te komen. Het Vlietland

een bestuursfunctie vervult.

Ziekenhuis hecht er veel waarde aan dat onderzoeken zo comfortabel mogelijk verlopen en is daarom steeds bezig met het verbeteren van onderzoeksmethodes. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe, patiëntvriendelijke dikke darmonderzoeksmethode CT-colonografie (CTC). Bij dit onderzoek wordt koolzuurgas in de dikke darm geblazen, waarna met röntgenstralen dwarsdoorsneden van de dikke darm worden gemaakt. De opnamen geven een drie-

OV-oplaadpunt in Nolethal

dimensionaal beeld van de darm, waardoor van buitenaf het

Binnenkort kunt u bij de balie in de

binnenste van de dikke darm goed

Nolethal, behalve uw chippas van de bank

zichtbaar is. De CT-colonografie

ook uw OV-chipkaart opwaarderen. Met

is weinig belastend voor de patiënt,

deze extra service komt het ziekenhuis

omdat het onderzoek uitwendig

tegemoet aan de wens van veel patiënten

plaatsvindt en niet pijnlijk is.

die gebruik maken van bus, tram of trein.

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

5


Vlietland

Kinderarts Bruijn

Veel kinderen geplaagd door hoofdpijn Kinderen anders behandelen dan volwassenen Hoofdpijn? Dan grijp je al snel naar een paracetamol. En als een kind hoofdpijn heeft, dan krijgt het dus ook snel een pijnstiller. ‘Zo gaat het vaak’, zegt dr. Jacques Bruijn. ‘Maar kinderen moet je anders behandelen dan volwassenen.’ De kinderarts van het Vlietland Ziekenhuis promoveerde onlangs op hoofdpijn en migraine bij kinderen. 6 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


Hoofdpijnpoli

functioneren van deze kinderen, hun

voor kinderen met migraine niet geldt.

Iedereen heeft wel eens last van hoofd-

zelfbeeld en de effecten op de overige

Zij hebben weliswaar een slechte kwaliteit

pijn. Maar dat ook heel veel kinderen

gezinsleden. Uit deze studie bleek dat de

van leven, maar dit wordt primair

geregeld hoofdpijn hebben, of zelfs

kwaliteit van leven van de onderzochte

veroorzaakt door de migraine zelf, en niet

migraine, daar staan we vaak niet bij stil.

kinderen op vrijwel alle onderzochte

omdat zij psychische klachten hebben.

Jacques Bruijn, kinderarts én kinder-

levensgebieden veel slechter was dan

Het heeft dus geen zin om deze kinderen

neuroloog, ziet op zijn hoofdpijnpoli voor

bij gezonde kinderen. Ook het effect

maar meteen naar een psycholoog te

kinderen in het Vlietland Ziekenhuis

op de overige gezinsleden was groot,

sturen, eerst moet de migraine worden

slechts het topje van de ijsberg. ‘Migraine

bijvoorbeeld doordat uitjes vaak moesten

gediagnosticeerd én behandeld’,

komt veel voor bij kinderen’, weet de

worden afgezegd.

constateert Bruijn. Zijn studie werd

gedreven kinderarts. Vóór de puberteit

onlangs gepubliceerd in het

heeft 5 tot 6 procent van de kinderen daar

toonaangevende medische tijdschrift

last van. Tijdens de puberteit komt het

Pediatrics.

voor bij 14 procent van de meisjes en bij 6 procent van de jongens.

Pijnstillers Als kinderen klagen over hoofdpijn, krijgen ze al snel van hun ouders een pijnstiller. Maar dat kan heel verkeerd uitpakken, waarschuwt Bruijn. Hij beschrijft een patiënt van hem – een

‘Als je chronisch pijnstillers gebruikt, dan houd je de hoofdpijn juist in stand’

Richtlijn voor kinderen Het is vooral belangrijk dat kinderen niet met volwassenen worden vergeleken, benadrukt Bruijn. Daarom heeft hij ook een richtlijn geschreven voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met migraine. ‘Bij een kind uit migraine zich heel anders dan bij volwassenen.

meisje van 12 jaar – dat wekelijks veertig

De aanvallen duren korter, kinderen zijn

tot vijftig paracetamol-tabletten slikte. ‘Als

vaker misselijk en ze hebben minder last

je chronisch (al vanaf drie maanden lang

van vlekken voor de ogen of lichtflitsen

drie keer in de week of meer) pijnstillers

De kinderarts stelde ook vast dat er

gebruikt, dan houd je daarmee de

weinig onderzoek was gedaan naar

hoofdpijn juist in stand. Daar kun je

kinderen met migraine, en vooral naar de

Een van Bruijns belangrijkste

alleen maar vanaf komen als je radicaal

mogelijke behandelingen. ‘Men gaat er

aanbevelingen is dat eerst een goede

stopt. En het kost daarna vaak een jaar

vaak van uit dat wat voor volwassenen

diagnose moet worden gesteld. ‘De

om echt van de hoofdpijn af te komen.’

geldt, ook voor kinderen geldt.’ Zo

behandeling voor migraine is wezenlijk

voorafgaand aan een aanval.’

ontdekte hij dat vitamine B2 (riboflavine)

anders dan voor bijvoorbeeld spannings-

Bruijn is in september gepromoveerd op

– dat meestal goed werkt bij volwassenen

hoofdpijn. Pijnstillers kunnen migraine en

onderzoek naar kinderen met hoofdpijn

met migraine – bij kinderen met migraine

spanningshoofdpijn bij chronisch gebruik

en migraine. Een van de conclusies uit

niet beter werkt dan een foppil (placebo).

juist in stand houden en verergeren.

zijn onderzoek is dat deze kinderen an-

Het is dus belangrijk dat goed wordt

Het is beter om een kind met hoofdpijn

ders moeten worden behandeld dan vol-

gekeken naar de werking van medicijnen

in eerste instantie leefregels voor te

wassenen. ‘Het begint allemaal bij een

én naar de bijwerkingen. ‘Het middel kan

schrijven: minder tijd doorbrengen achter

goede diagnose.’

erger zijn dan de kwaal.’

televisie of beeldscherm, meer buiten

Grote impact

Psychische klachten

Op de hoofdpijnpoli zag kinderarts Bruijn

Ook het psychologisch functioneren van

hoe groot de impact van hoofdpijn was

de kinderen nam hij onder de loep. Dit

op de kinderen. Dat was voor hem de

deed hij vanuit de gedachte dat er bij

belangrijkste reden om een studie te doen

volwassenen een verband is aangetoond

naar kwaliteit van leven bij kinderen met

tussen psychische klachten en migraine.

hoofdpijn. Hiervoor legde hij de ouders

Volwassenen met migraine hebben vaak

van zeventig kinderen met hoofdpijn een

baat bij een bezoek aan de psycholoog.

vragenlijst voor. Hij stelde onder meer

Dat inzicht wordt veelal ook toegepast op

vragen over het sociaal en fysiek

kinderen. ‘Ik heb nu aangetoond dat dit

spelen en minder cola drinken. Want veel

VLIETLAND MAGAZINE

cafeïne kan ook hoofdpijn veroorzaken.’

WINTER 2011

7


Gezond bewegen

Jas aan, lekker naar buiten en vooral… niet meer verkouden worden! Brrr, wat is het koud buiten. Na een zachte herfst is de winter nu echt begonnen. We gaan weer massaal met een dikke jas met sjaal op pad. Want kou vatten is zo gebeurd. Een paar vitaminepillen – de ‘r’ zit weer in de maand – zorgt voor wat extra zekerheid. Zo komen we de winter wel door… of toch niet?!

Het is best lastig om niet ziek te worden

verkouden dan in de warm ingepakte

voldoende vitamines binnen om de

in de winter. Waar word je nou echt ziek

groep. Het bleek zelfs dat korte bloot-

weerstand op peil te houden. Als u meer

van en vooral, wat helpt wel en wat helpt

stelling aan kou goed is voor het

vitamines slikt, dan plast u die vaak

niet?

immuunsysteem, dat de verkoudheid

gewoon weer uit. Een overschot aan

buiten de deur moet houden. Natuurlijk is

sommige vitamines kan zelfs slecht voor

Een dikke jas

het wel verstandig om jezelf in te pakken

u zijn. Onbeperkt vitamines slikken is niet

Trek je jas aan, anders vat je kou! En ga

in de winter om lekker warm te blijven.

verstandig en geef toe, een appel is toch

vooral niet op de tocht zitten, dan wordt

Maar even snel het vuilnis buiten zetten,

veel lekkerder!

je zeker ziek. U hebt het vroeger vast vaak

is geen probleem.

Donkere dagen en stress

gehoord. Toch word je van kou alleen niet ziek. In een wetenschappelijke proef

Veel vitamines slikken

In de winter zijn we erg druk, met Kerst,

werden Amerikaanse soldaten de vrieskou

Voor een betere weerstand slikken veel

oud en nieuw en de start van het nieuwe

ingestuurd. De helft van hen werd warm

mensen in de herfst en winter extra

jaar. Sommige mensen hebben last van

ingepakt, de anderen hadden niet veel

vitamines. Want die zijn gezond en baat

de donkere dagen en zitten niet zo lekker

meer dan een T-shirt aan. Ze bleven

het niet, dan schaadt het niet. Toch? Het

in hun vel. Spanning en depressie hebben

klopt inderdaad dat vitamines nodig zijn

invloed op uw afweer. Het immuun-

voor een goede weerstand tegen ziektes.

systeem reageert op uw gemoeds-

U krijgt ze binnen door gevarieerd en

toestand. Het is dus eigenlijk best logisch

gezond te eten. Ondanks wat de reclames

dat u in de winter vatbaarder bent voor

vertellen, is het niet bewezen dat

een verkoudheid. Probeer ontspannen

vitaminepillen en bruistabletten goede

met de drukte om te gaan en ga eens

vervangers zijn van de vitamines die in

lekker buiten sporten. Daar knapt uw

voedsel zitten. In voedsel zitten nuttige

weerstand van op en u voelt zich gelijk

stoffen die helpen om de vitamines beter

een stuk beter.

‘Even snel het vuilnis buitenzetten, is geen probleem’

op te nemen en mineralen die je ook nodig hebt. Een appel vervang je dus niet

Binnen zitten

zomaar door een pil tijdens je ontbijt.

In de winter zitten we graag binnen met de ramen dicht en de verwarming aan.

allemaal even lang in de kou en deden

Helaas is het ook niet zo dat meer

Bacteriën en virussen hebben het

dezelfde oefeningen. In de groep met

vitamines automatisch zorgen voor meer

hierdoor erg naar hun zin en worden

T-shirt werden niet meer soldaten

weerstand. Als u gezond eet, dan krijgt u

makkelijk van mens op mens door-

8 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


gegeven. Ziektes, medicijngebruik of een

Lekker uitzieken

Sommige mensen vinden dat stomen

onevenwichtig voedingspatroon kunnen

Als de loopneus ondanks de tips toch

verlichting geeft. De werkzaamheid is

uw weerstand verminderen. U bent dan

komt, dan is die onverbiddelijk. Het enige

echter nooit bewezen. Voeg liever geen

vatbaarder om een verkoudheid over te

wat u kunt doen is goed uitzieken.

menthol, kamfer of kamille toe aan het

nemen van iemand anders. U kunt het

Gelukkig is een verkoudheid vaak

water. Dit prikkelt uw slijmvliezen. Voor

risico op besmetting verkleinen door goed

onschuldig. Het gaat meestal na een week

jonge kinderen is stomen af te raden.

uw handen te wassen en het huis goed te

vanzelf weer over. Het enige wat u in de

De stoom kan te heet zijn en producten

ventileren. Zorg ook voor voldoende

tussentijd kunt doen is wachten. Snuit uw

als menthol of kamfer kunnen bij

nachtrust en een regelmatig leven. Dit

neus zo min mogelijk. Dit prikkelt het

kinderen tot twee jaar leiden tot ernstige

is goed voor uw weerstand. Verkouden

slijmvlies en zorgt juist voor meer slijm.

benauwdheidklachten. Neem bij

mensen kunt u vragen om te hoesten

U loopt ook het risico dat besmet slijm in

langdurige koorts of benauwdheid contact

met een hand voor de mond.

de voorhoofdsholten en oren kan komen.

op met uw huisarts.

U kunt beter uw neus ophalen.

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

9


advertenties

Marjan Langkruis Haarverzorgings-service is al meer dan 25 jaar een landelijk erkende leverancier van haarwerken. Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten van pruiken, toupet en haarwerken op maat. Altijd hebben wij actuele modellen op voorraad, dus korte levertijd in de juiste kleur en maat.

Haarwerken van echt haar gemaakt in ons atelier Een ruime collectie sjaals, kapjes en zwemkapjes Salon in het Sint Franciscus Gasthuis 010 461 65 50 Salon in het Erasmus M.C. 010 703 38 55 Nu ook een Haarwerkstudio gevestigd te Vlaardingen! U kunt ons bellen voor een afspraak 010 226 33 89 (indien niet bereikbaar) 06 54 96 23 06 zie www.marjanlangkruis.nl of mail naar mar10jan@hotmail.com

Uw administratie naar Uw verzekering verzorgen wij voor U. Wij komen, indien gewenst, bij u thuis, ziekenhuis of andere zorginstelling zonder extra kosten.

GecertiďŹ ceerd lid van de N.V.H.O.


Vlietland

Vallen en ‘gewoon’ weer opstaan voor jong en oud Als mensen ouder worden, stijgt de kans op vallen. Ongeveer 30% van de 65+ers valt jaarlijks minimaal één keer. Dat kan nare gevolgen hebben en daarom is het belangrijk om valongevallen zoveel mogelijk te vermijden. Niet alleen ouderen, maar ook kinderen vallen vaak. Dat gebeurt in huis en bij het buitenspelen. Vallen hoort bij jong zijn en blijft gelukkig meestal zonder letsel. Uit onderzoek blijkt nu dat vallen ook bij kinderen steeds meer nare gevolgen heeft. Wat is daaraan te doen?

Volens de stichting Consument en

terecht. Bij de valtraining wordt geleerd

valtrainingen. Daar wordt gewerkt aan

Veiligheid belanden jaarlijks

hoe je je lichaam bij een val inschakelt

verbetering van het evenwicht, het

39.000 kinderen tussen de acht en twaalf

en dus niet automatisch op je armen

opvangen van een val en er worden

jaar na een val in het ziekenhuis. Dat is

valt. Die vaardigheid kan kinderen op

vaardigheden aangeleerd om vallen te

bijna een verdubbeling vergeleken met

een speelse manier worden aangeleerd.

voorkomen. Informeer bij uw gemeente naar de cursussen in de buurt.

zes jaar geleden. Vaak gaat het bij de val om een gebroken pols, maar een

Losse vloerkleedjes

beekbreuk, hersenschudding of een

Een val bij ouderen kan meerdere

hoofdwond komen ook voor.

oorzaken hebben. Deze kunnen liggen bij de persoon zelf of bij gevaren in de

Vallen in gymles

omgeving. Denk daarbij thuis aan losse

Reden voor deze toename wordt

vloerkleedjes of traptreden waar van alles

gevonden in het feit dat kinderen dikker

op ligt. Buiten zijn er scheve stoeptegels,

zijn dan vroeger, waardoor zij minder

natte bladeren of winterse gladheid, die

goed hun eigen val kunnen breken.

een lelijke val kunnen veroorzaken.

Kinderen spelen minder buiten en

Oudere mensen verliezen hun reactie-

worden daardoor steeds minder

snelheid, zien de diepte minder en

‘motorisch vaardig’. Daarom krijgen

hebben minder spierkracht. Daarnaast

kinderen op tientallen basisscholen in

kan het gebruik van bepaalde medicijnen

het land sinds kort ‘valtraining’ tijdens

ook veel invloed hebben op het risico

de gymles. Kinderen leren om te vallen

van vallen. En, als je vaker valt, word

van verschillende hoogtes en uit

je onzeker en ga je krampachtiger

verschillende posities. Bij vallen handel

bewegen. En daardoor val je nog

je in reflex en door het automatisch

gemakkelijker. Er zijn tegenwoordig voor

strekken van je arm, kom je op je pols

ouderen speciale Valpreventie- en

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

11


Vlietland

Onderzoeken op Radiologie Snel, vakkundig en veelzijdig Tientallen jaren geleden werd op de VU in Amsterdam het darmstelsel van een poelslak in beeld gebracht met behulp van rรถntgenstraling. De slak was op de afdeling Radiologie gevoed met een papje van slablaadjes, barium en water, en de rรถntgenstralen brachten het inwendige van de slak perfect in beeld. Door het drinken van barium wordt de weg die voedsel aflegt, goed zichtbaar voor de camera. Als gevolg van nieuwe onderzoekstechnieken neemt tegenwoordig het gebruik van barium drastisch af.

Voor al het beeldvormend onderzoek

een foto van een gebroken of gekneusde

Ziekenhuis heeft daarvoor alle ultra-

naar het inwendige van de mens bent

arm of knie, voor een onderzoek aan

moderne apparatuur in huis (zie kader).

u bij de afdeling Radiologie op het juiste

buik of hoofd of voor een meting van

adres. Dat kan zijn voor het maken van

de dichtheid van de botten. Het Vlietland

12 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


Wilhelm Conrad Röntgen Vroeger noemde men de afdeling

Ultramoderne apparatuur op Radiologie

Radiologie de Röntgenafdeling. Die

Er zijn meer dan 15 onderzoekskamers:

naam kwam van Wilhelm Conrad

• Ruimten waar skeletfoto’s worden gemaakt.

Röntgen, natuurkundige aan de

• Kamers voor doorlichting, zoals voor maag/darm onderzoeken, lokaal inspuiten

universiteit van Würzburg die in 1895 ontdekker was van een nieuw soort straling: Röntgen. In de meer dan honderd jaar dat deze straling bekend is en in de medische wetenschap wordt toegepast, heeft de techniek niet stilgestaan. Er is steeds meer kennis

van medicijnen in gewrichten en bloedvatonderzoeken. • Kamer met CT scanner die via doorsneden gedetailleerde 3D-beelden maakt van het lichaam en/of het hoofd. • 2 Ruimten met MRI scanner die via een zeer sterk magneetveld opnamen maakt van bijvoorbeeld gewrichten, ruggewervelkanaal, hersenen etc. • 2 mammografiekamers, waar beelden van de borsten worden gemaakt en puncties kunnen worden uitgevoerd.

gekomen over de vele mogelijkheden van

• 2 echokamers waar de radioloog met behulp van geluidsgolven onderzoek verricht.

elektromagnetische straling. Overigens

• Kamer met dexa-scan, die de botdichtheid in de wervels en de heupen meet om

is het niet zo dat alleen de medische wetenschap gebruik maakt van röntgen-

om botontkalking in een vroeg stadium te kunnen aantonen. • 2 Kamers met gammacamera voor nucleair onderzoek. Door inspuiten van (licht) radioactief materiaal kunnen afwijkingen in het lichaam worden opgespoord.

‘Je ruikt, voelt en ziet ze niet, maar ze zijn er wel’

mogelijk is. Alle straling die een mens in

meer dan 110.000 verrichtingen plaats.

zijn leven krijgt, vormen een optelsom.

Met al deze onderzoeken wordt het

Dat geldt ook voor het fotootje van de

lichaam gedetailleerd in beeld gebracht,

onderkaak bij de tandarts. Daarom

waardoor ziekteprocessen tijdig kunnen

zijn röntgenlaboranten, die dagelijks

worden opgespoord.

tientallen onderzoeken doen, goed stralen. Ook in musea bijvoorbeeld

beschermd en dragen zo nodig een

CT-Colonografie

loden schort en handschoenen.

Een voorbeeld van de vooruitgang en veranderingen in de diagnostiek is het

worden oude schilderijen met elektromagnetische stralen onderzocht op

Tijdig opsporen

darmonderzoek met de naam CT-

kwaliteit en voorgeschiedenis. Zelfs bij

Gebruikte men op Radiologie eerst alleen

Colonografie, dat recent op de afdeling

het onderzoek naar de echtheid van een

röntgenstralen voor het onderzoek naar

Radiologie is geintroduceerd. Bij deze

Perzisch tapijt worden soms röntgen-

het inwendige van de mens, in het laatste

onderzoeksmethode wordt koolzuurgas

stralen ingezet.

deel van de vorige eeuw zijn daar de

in de dikke darm geblazen, waarna

onderzoeken met geluidsgolven (echo-

de CT-scanner met röntgenstralen

Optelsom van straling

grafie) en met een zeer sterk magneet-

fotografische dwarsdoorsneden van de

Elektromagnetische stralen; je ziet, ruikt

veld (MRI) bijgekomen. Ook worden er

dikke darm maakt. Deze beelden worden

en voelt ze niet, maar ze zijn er wel.

geneeskundige onderzoeken gedaan met

in 3D gereconstrueerd, waardoor de

Inmiddels weten we dat het belangrijk is

behulp van (licht) radioactieve stoffen.

binnenkant van de darmen perfect in

dat de dosis straling die een patiënt voor

Per jaar vinden er op de afdeling

beeld komt.

een bepaald onderzoek krijgt, zo klein

Radiologie van het Vlietland Ziekenhuis

Snel aan de beurt! Sinds enige tijd kent de afdeling Radiologie ook een avondopenstelling op wisselende dagen. Hierdoor is de wachttijd enorm teruggebracht en kunt u vaak binnen een paar dagen terecht voor het noodzakelijke onderzoek. Al het beeldmateriaal dat op Radiologie wordt gemaakt, zetten we niet meer op film, maar wordt gedigitaliseerd. Dat betekent dat de specialist de beelden op zijn computer kan bekijken als u bij hem op spreekuur komt. Alle informatie is direct op de goede plek beschikbaar.

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

13


Vlietland

KNO-arts Elias toont een bitje

Snurken is vooral een sociaal probleem De slaappoli kan oplossing bieden Eén op de vijf mannen snurkt, en één op de tien vrouwen. Maar de meesten gaan niet naar de dokter met hun ‘ongemakje’. Toch moet snurken serieus worden genomen, want er kan sprake zijn van slaapapneu. Het goede nieuws is dat er veel aan te doen is. Steeds meer mensen vinden de weg naar de slaappoli van het Vlietland Ziekenhuis.

KNO-arts Maud Elias ziet per week tussen

dat wordt gesproken van slaapapneu,

te weinig zuurstof krijgt en dat de patiënt

de twintig en vijfentwintig patiënten met

of wel OSAS (Obstructive Sleep Apnea

onvoldoende nachtrust krijgt. ‘Die

slaap- en/of snurkklachten. Ongeveer de

Syndrome). Dat betekent dat de patiënt

mensen zijn alleen maar moe, moe, moe.’

helft ondervindt vooral ongemak van het

vele keren per uur even stopt met

snurken. De andere helft snurkt zo zwaar,

ademhalen. Het gevolg is dat het lichaam

14 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


17 Ademstops per uur

de patiënt naar de longarts. Maar een

Bitje

Zo ook Marco Heinsbroek (39) uit

slaaptest kan ook uitwijzen dat de slaap-

Ook Heinsbroek kreeg een bitje

Rozenburg. Sinds hij is geholpen op de

problemen worden veroorzaakt door

aangemeten nadat hij in het Vlietland

slaappoli van het Vlietland Ziekenhuis,

neurologische aandoeningen,

Ziekenhuis een slaaptest had ondergaan.

voelt hij zich een stuk beter. ‘Ik had

bijvoorbeeld restless legs. In dat geval

‘Die test was prima geregeld. Je komt

’s nachts gemiddeld zeventien keer per

slaapt de patiënt slecht door een

’s avonds aan, krijgt een kastje op je borst

uur een ademstop. Daardoor was ik vaak

vervelend gevoel in zijn benen. Dan komt

en een plakkertje op je vinger, en dan ga

moe en ongeconcentreerd. Van mijn

de neuroloog in beeld.

je gewoon slapen. De volgende ochtend

autoritten was ik soms hele stukken kwijt.

krijg je zelfs een ontbijtje op bed!’ Het

Overgewicht

bitje kreeg hij aangemeten door een

Tegen snurken kan de patiënt zelf al heel

gespecialiseerd bedrijf. En nu slaapt hij er

Relatieproblemen

veel doen, zegt Elias. Veel ‘snurkers’

elke nacht mee. ‘Daar voel je eigenlijk

Elias: ‘Snurken is vooral een sociaal

hebben last van overgewicht, afvallen zou

niets van. Ik slaap nu een stuk beter. En

probleem. Veel mensen schamen zich

dus al kunnen helpen. Verder kan stoppen

mijn vriendin ook.’

ervoor. Soms leidt zwaar snurken zelfs tot

met roken en drinken het snurken

relatieproblemen. Gelukkig is er nu meer

verminderen. Helpt dat allemaal niet, dan

Masker

aandacht voor gekomen. Steeds meer

moet de oplossing worden gezocht in een

Patiënten met zware slaapapneu zitten

mensen vinden de weg naar onze slaap-

ingreep. Elias: ‘Er is best veel mogelijk

vaak hun hele leven vast aan een

poli. Onze doelstelling is om patiënten

en de verzekeraar vergoedt alle

behandeling. Heb je meer dan dertig

binnen tien dagen te onderzoeken om

behandelingen tegen slaapapneu.’

ademstops per uur, dan kom je in aan-

En mijn vriendin sliep al met oordopjes.’

merking voor een masker. Aan dat masker

ze vervolgens binnen tien dagen een behandelplan te kunnen voorleggen.’

Zo kan met een kleine operatie het

is een CPAP-apparaat (Continuous

De KNO-arts benadrukt ook het gevaar

gehemelte strakker worden gemaakt,

Positive Airway Pressure) verbonden, dat

van slaapapneu. ‘Mensen die daar last

waardoor er geen trilling meer ontstaat

een permanente luchtstroom in je neus

van hebben, zijn vaak oververmoeid,

in de mondholte. Een andere mogelijk-

of mond blaast. Daardoor blijft de patiënt

ongeconcentreerd en geïrriteerd. Ze

heid is het laten aanmeten van een bitje.

ademhalen en snurkt hij niet of

vallen op de gekste momenten in slaap.

Dat bitje zorgt ervoor dat de kaak in een

nauwelijks. Elias: ‘Dat is nogal wat. Maar

Als ze ’s ochtends opstaan, zijn ze al

andere positie wordt gezet, waardoor de

de meeste mensen voelen zich als

moe.’ Slaapapneu kan uiteindelijk leiden

luchtstroom vrije doorgang heeft. De

herboren als ze eenmaal met zo’n

tot hart- en vaatziekten. Of een burn-out.

patiënt moet wel altijd met het bitje in

masker op slapen. Dan is de keuze gauw

‘En dan moet je nog maar niet eens

slapen. Het goede nieuws is dat het bij

gemaakt.’

denken aan wat er kan gebeuren als je in

80 tot 90 procent van de mensen helpt.

slaap valt achter het stuur van je auto.’

Slaapteam Wie met slaapproblemen binnenkomt bij de slaappoli, moet eerst een vragenlijst invullen. De OSAS-verpleegkundige van het Vlietland Ziekenhuis, Mirjam Hogendijk, bepaalt vervolgens bij welke arts de patiënt terechtkomt: de KNO-arts, de longarts of de neuroloog. De KNO-artsen behandelen vooral de snurkgevallen en licht tot matig ernstige vormen van OSAS. Als er aanwijzingen zijn voor slaapapneu, wordt meestal een slaaptest gedaan in het ziekenhuis. Als daaruit blijkt dat er sprake van zware slaapapneu (veel ademstops), dan gaat

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

15


- advertorial -


- advertorial -


Vlietland

Vakgroep Gynaecologie op volle sterkte en met ambities Veel vrouwen krijgen op een bepaald punt in hun leven te maken met gynaecologie. Om heel uiteenlopende redenen: je komt voor de begeleiding van een zwangerschap en wandelt het ziekenhuis weer uit met een kind op je arm. Andere keren gaat het om een operatie als er bijvoorbeeld sprake is van kanker. ‘Ons vak is heel divers’, zegt Karolien Blanckaert, vakgroepvoorzitter Gynaecologie van het Vlietland Ziekenhuis.

‘Gynaecologie is de specialisatie in de

heeft met patiënten. ‘Wij staan dicht bij

Onlangs heeft het ziekenhuis besloten om

geneeskunde die zich bezighoudt met

onze patiënten. Wat dat betreft ben je

geen vruchtbaarheidsbehandelingen meer

organen en ziekten die specifiek zijn

beter af in een streekziekenhuis. Ik volg

aan te bieden. We leggen onze prioriteit

voor de vrouw.’ Zo staat het vakgebied

sommige vrouwen al tot en met hun

elders. Dat betekent niet dat wij mensen

beschreven in de encyclopedie. En

vierde kind.’

meteen afwijzen als ze hier komen met

aangezien de helft van de bevolking

een vruchtbaarheidsprobleem. Het eerste

uit vrouwen bestaat, zijn er ook veel

onderzoek doen we zelf.’ Heeft iemand

gynaecologen nodig. Het Vlietland Ziekenhuis heeft er zeven in dienst: vier vrouwen en drie mannen. De laatste aanwinsten zijn Mark van der Gaast en Ute Braig, die beiden afgelopen najaar zijn begonnen.

‘We doen veel zelf en staan dicht bij de patiënt’

een fertiliteitsbehandeling nodig, zoals intra-uteriene inseminatie (geselecteerde zaadcellen worden direct in de baarmoeder ingebracht) of ivf (eicel wordt buiten het lichaam bevrucht), dan verwijzen we door naar een ander ziekenhuis. ‘Er zijn voldoende gespecialiseerde

Steeds dezelfde arts

ziekenhuizen in de regio.’

‘Die man-vrouwverdeling is soms nuttig omdat veel van onze patiënten van

Behalve verloskunde, heeft het Vlietland

allochtone afkomst zijn’, zegt Karolien

Ziekenhuis ook de specialismen

Veel te doen aan incontinentie

Blanckaert, die aan het hoofd staat van de

urogynaecologie (verzakkingen, urine-

De vakgroep wil het komende jaar grote

vakgroep. ‘Als patiënten vragen om een

verlies) en gynaecologische oncologie

stappen maken. Allereerst moet er

vrouwelijke dokter, dan kunnen wij dat

(kanker aan geslachtsorganen).

meer aandacht komen voor de bekken-

toezeggen.’ Het Vlietland Ziekenhuis kan

Blanckaert: ‘Vrouwen komen voor hun

bodempoli, waar vrouwen komen

zorgen dat iedereen (meestal) dezelfde

zwangerschap op de afdeling verloskunde,

met incontinentieklachten en/of een

arts krijgt, omdat het geen opleidings-

maar we adviseren ook bij anticonceptie

verzakking. ‘Veel vrouwen hebben

ziekenhuis is, verklaart Blanckaert. In

en behandelen onder andere baar-

incontinentieproblemen. De meesten

zulke ziekenhuizen heb je vaak te maken

moederverzakkingen, cyclusstoornissen

denken ‘dat hoort erbij’ en weten niet dat

met artsen in opleiding die steeds op

en bloedverlies na de overgang.’ Hoewel

er vaak iets aan te doen is. We krijgen

andere afdelingen werken. Volgens de

iedere gynaecoloog van de vakgroep

steeds meer vrouwen op ons spreekuur,

vakgroepvoorzitter is het belangrijk dat

allround is, heeft iedereen een eigen extra

maar dat is nog maar het topje van de

een gynaecoloog een vertrouwensband

aandachtsgebied.

ijsberg.’ Het begint met een intake met

18 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


Gynaecoloog Blanckaert

een gespecialiseerde verpleegkundige,

Meer kijkoperaties

poliklinisch (hysteroscopie). De patiënt is

Astrid Donkersloot. Zij maakt de

Een derde ambitie is om te beginnen

erbij gebaat als ze sneller kan worden

afspraken bij de gynaecoloog en de

met laparoscopisch (geassisteerde)

geholpen.’

uroloog. Nadat beiden de patiënt hebben

hysterectomie. Dat wil zeggen dat de

gezien wordt een behandelplan gemaakt.

baarmoeder wordt verwijderd met een

Leuk vak

Blanckaert: ‘Wij kunnen hier alles in één

kijkoperatie in plaats van via de schede of

Blanckaert, die sinds 2002 aan het

keer organiseren. De poli heeft een echte

een snee in de buik. ‘Dat is voor vrouwen

Vlietland Ziekenhuis is verbonden, noemt

spilfunctie.’

veel minder belastend, hoewel niet

gynaecologie een leuk vak. Je kan heel

iedereen hiervoor in aanmerking komt.

veel zelf, van echo’s maken tot opereren.

Vulvapoli

Dit streven ligt ook in de lijn van onze

Het is echter ook een zwaar vak. ‘Het is

Verder bestaat de wens om een

vierde doelstelling’, zegt Blanckaert:

natuurlijk mooi om een zwangerschap te

vulvapoli op te zetten. ‘We hebben al een

‘Meer operaties poliklinisch doen.’

begeleiden. Het nadeel is dat iemand op

speciaal spreekuur – dat doet Annemarie

alle momenten van de dag kan bevallen.

Huijssoon – waar vrouwen terechtkunnen

De polikliniek heeft al een operatiekamer

Ook in de weekenden en op feestdagen.

met bijvoorbeeld een chronische irritatie

voor kleine ingrepen. ‘We doen al alle

Maar een zwangerschap die tot een goed

van de vulva. Zo’n aandoening hoort óók

lisexcisies van de baarmoedermond

einde komt, geeft zó veel voldoening, dat

thuis bij de dermatoloog. Voor de patiënt

(verwijderen van een stukje van de

dit veel goed maakt!’

is het prettiger als die twee specialismen

baarmoedermond bij afwijkende cellen)

samenwerken in één poli. Dan kunnen

onder lokale verdoving’, vertelt de

gynaecoloog en dermatoloog samen de

gedreven gynaecoloog. ‘Ook kijkoperaties

patiënt onderzoeken en bespreken.’

in de baarmoeder doen we steeds vaker

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

19


advertenties


advertenties

Uw gebit verdient de zorg van de tandprotheticus • Basisvergoeding alle zorgverzekeraars • kunstgebit ook op implantaten • reparaties

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJKEN Vlaardingen-Holy J. Hengstz Reigerlaan 36 Winkelcentrum-Holy tel. (010) 475 22 78 www.kunstgebitten.tv

Schiedam R. Veringmeier Hof van Spaland 45 tel. (010) 471 13 20 www.klikgebitschiedam.nl


advertenties

Voor meer informatie kunt u bellen met

010-2480070

Komt bij u langs in de Rijnmond

Ook kunt u gebruik maken

Korte Hoogstraat 6A

van de fax

3131 BK Vlaardingen

010-2480037

E-mail: info@hoortoestellen-vangent.nl

TAXI 4 435 43 4

VLAARDINGSE TAXICENTRALE BV

NETTENBOETSTERSTRAAT 3, VLAARDINGEN


Vlietland

Hanneke Berger (l) en Karin Pegtel

Elke klacht is een gratis advies om de patiëntenzorg te verbeteren Goede kwaliteit van zorg, vriendelijke bejegening, duidelijke afspraken. Allemaal zaken waar u als patiënt bij ons recht op hebt. We doen ons best en proberen het goed te doen. Maar…. toch komt het nog wel eens voor dat u niet zo tevreden bent als wij wel zouden willen. Wat kunt u dan doen? 24 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


Achteraf komen de vragen

vertellen wat er gebeurd is. ‘We vragen

Direct iemand aanspreken

‘Aan de basis van bijna iedere klacht ligt

door’, aldus Hanneke Berger. ‘Wat vond u

‘Ondanks deze mogelijkheden blijft het

de communicatie’, aldus Hanneke Berger

het ergste, wat wilt u dat wij ermee doen,

het allerbeste om direct na het incident of

en Karin Pegtel, de twee klachten-

wij proberen tot de kern te komen’, legt

het gevoel van ongenoegen betrokkene te

functionarissen van het ziekenhuis.

Karin Pegtel uit. Een patiënt mag zelf

vertellen dat u niet tevreden bent en hoe u

Er wordt teveel gezegd, of te weinig, of de

kiezen wat er met zijn klacht gebeurt.

zich daarover voelt’, concludeert Karin

informatie is onduidelijk. Bedenk wel dat

Zo kun je een klacht bijvoorbeeld alleen

Pegtel. ‘Dan heeft de hulpverlener ook

een mens onder spanning maar 10% van

melden om te voorkomen dat het in de

direct de kans om te reageren en in een

de gegeven informatie kan opnemen, en

toekomst vaker gebeurt. Deze mensen

zo’n gesprek kunnen problemen vaak heel

dat is dus niet veel. Als je angstig en

krijgen geen terugkoppeling over de

snel worden opgelost’.

afhankelijk bent, is er geen sprake van een

vervolgacties, maar door hun melding

Voor u en voor de hulpverlener is dat wel

gelijkwaardige relatie tussen een patiënt

krijgt het ziekenhuis wel inzicht in wat er

zo prettig.

en een hulpverlener. Je denkt als patiënt

speelt.

als snel ‘het ziekenhuis weet wat goed over je heen komen. Dan komen achteraf

Oog in oog met hulpverlener

Klachtencommissie

de vragen, onduidelijkheden en soms ook

Na het eerste gesprek met de klachten-

U kunt ook kiezen voor behandeling

het ongenoegen.

functionaris, kan deze een gesprek met

van uw klacht door de klachten-

de aangeklaagde tot stand brengen. Bij dit

commissie, die bestaat uit mensen

gesprek kan, als de patiënt dat wil, een

van binnen en buiten het ziekenhuis.

klachtenfunctionaris aanwezig zijn. De

De commissie onderzoekt de

ervaring leert dat een gesprek het beste

gebeurtenissen die tot de klacht

werkt. Reacties op papier pakken toch

hebben geleid. Het onderzoek vindt

vaak anders uit dan wanneer je oog-in-

plaats op basis van hoor en

oog met elkaar zit.

wederhoor. De klachtencommissie

voor me is’, en je laat alles gemakkelijk

‘We vragen door, wij proberen tot de kern te komen’

doet uiterlijk na vier maanden een Een andere mogelijkheid is dat de

uitspraak over de gegrondheid van

aangeklaagde zelf telefonisch of per

uw klacht. Deze uitspraak wordt

e-mail contact met de patiënt opneemt

gestuurd aan u, aan degene(n) tegen

De klachtenfunctionarissen ontvangen

met het doel om de klacht aan te horen

wie de klacht gericht was en aan de

klachten over bijvoorbeeld het uitlopen

en te bespreken hoe dit kan worden

Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

van spreekuren, onduidelijkheid over

voorkomen. Bij een dergelijke

gemaakte afspraken, over onvriendelijke

persoonlijke behandeling van uw klacht,

Uiterlijk een maand na de uitspraak

bejegening. Ook over de informatie

zal de klachtenfunctionaris na enige tijd

ontvangt u van de Raad van Bestuur

bij ontslag van een patiënt of over

nog eens contact met u opnemen om

een reactie op de uitspraak.

het gebruik van medicatie komen

van u te horen of een en ander tot

klachten binnen. ‘Maar gelukkig krijgen

tevredenheid is verlopen.

we ook complimenten van tevreden patiënten’, haast Hanneke Berger zich

Vertrouwelijk

te zeggen.

Soms willen patiënten hun melding alleen anoniem doen, of willen er pas iets mee

Kopje koffie

als de behandeling bij de arts is

Voor het uiten van uw ontevredenheid

beëindigd. Ook die keuze kunt u maken.

kunt u terecht bij een van de twee

Patienten hoeven zich overigens geen

klachtenfunctionarissen. U kunt ze vinden

zorgen te maken dat er over een

bij het Patiënten Service Bureau (in de

ingediende klacht iets wordt opgenomen

gang bij de C-liften). Een klachten-

in het patiëntendossier; dat mag namelijk

functionaris bemiddelt tussen u en de

niet.

hulpverlener. In een eerste gesprek, dat begint met een kopje koffie, kunt u

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

25


advertenties

Vlaardingen Holy 06 - 22 184 089 Vlaardingen Centrum 06 - 12 844 042 Schiedam / Mathenesse 06 - 53 675 595


advertenties

Het enige erkende voetspecialisme Onze praktijk kenmerkt zich door hoge kwalitatieve zorg, service en werkt met de modernste technieken om onderzoeken te doen en zolen te vervaardigen. Het (podotherapeutisch-) onderzoek bestaat uit: Inspectie, Dynamisch Voetanalyse, Voetscan en Drukmeting, Functie Onderzoek en Pijnpalpatie. Indien nodig wordt het onderzoek uitgebreid om kniestand, bekken- en lage rug te inspecteren. Tevens is ons praktijk ook gespecialiseerd in het onderzoeken, screenen en behandelen van de diabetische en reumatische (wonden) voeten.

Onze behandelingen • Het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het steun- en bewegingsapparaat (voet, enkel, knie, heup en lage rug), door middel van orthopedische steunzolen of podotherapeutische correctiezolen. • Uitvoeren van voetscreeningen bij diabetici en reumatische patiënten. • Wondbehandelingen en instrumentele behandeling bij diabetici. • Het uitwendig bestrijden van afwijkingen aan teenstand en nagelaandoeningen dmv ortheses. • Tijdelijke vilttherapie om pijnlijke plekken of wondjes direct te ontlasten en/of te beschermen. • Tijdelijke voet- en/of onderbeen taping om acute voet- en enkelpijn te verminderen. • Voetmanueeltherapie • Het geven van adviezen over confectieschoeisel, sportschoenen, sportzolen, kinderschoenen en kindervoeten, oefeningen, voetverzorgingen en diabetesvoeten. Behandeling op afspraak en werkzaam op verschillende huisartsenpraktijken in Schiedam tel: 010-273 11 73 (uitsluitend op afspraak) of tel: 0900-3456 543 (lokaal tarief ) www.vural.nl info@vural.nl (Wet BIG, Staatsblad 523, 1997,artikel 34 AMVB)

24-uurs apotheek Poldervaart in het Vlietland Ziekenhuis U kunt zowel uw recepten afkomstig van uw huisarts als specialist bij apotheek Poldervaart aanbieden. Doordat apotheek Poldervaart een elektronische koppeling heeft met de overige apotheken in de regio, zal de eigen “huis-apotheek” altijd op de hoogte zijn van geneesmiddelen, die in apotheek Poldervaart zijn afgeleverd. Zo kan er gecontroleerd worden of de geneesmiddelen verstrekt door apotheek Poldervaart samen kunnen met de overige geneesmiddelen.

Poldervaart Vlietlandplein 2

Kunt u zelf niet naar de apotheek komen? Geen punt, wij bezorgen uw geneesmiddelen graag!

3118 JH Schiedam Telefoon (010) 893 82 10 Telefax (010) 893 82 59 apotheekpoldervaart@ezorg.nl


Wachtkamer Sudoku Mail de cijfers bij A, B en C uiterlijk 1 maart 2011 naar U kunt ook een kaartje sturen naar: Vlietland Ziekenhuis, afdeling Communicatie, Postbus 215,

2

A

communicatie@ssvz.nl en win een Sparta-prijs.

7

6

8

3100 AE Schiedam. Vergeet niet uw telefoonnummer

2

te vermelden.

5

5

9 6

De prijswinnaar van de herfst-Sudoku is

de heer Jan van der Meer uit Vlaardingen.

6

9

B

7

De heer Van der Meer

2

5

houdt van voetbal, maar is vooral fan van Feyenoord. Toch is hij erg blij met zijn prijs, een Sparta-shirt.

6

5

8 9

4

5

2

4

7

Van harte gefeliciteerd!

1

9

9

Prijswinnaar

7

1

9 3

2

7

C

Boekentips Het complete schaatsboek voor jong en oud

Huub Snoep

Kennismaking met schaatsen, leren schaatsen, trainingsrichtlijnen, schaatstochten en schaatswedstrijden, schaatsmateriaal en schaatskleding, blessures, preventie, veiligheid en verkeersregels op het ijs kortom: alles over schaatsen! 288 pagina’s (Tirion Uitgevers), € 29,95

Het puberende brein

Eveline Crone

Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn zij het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? De adolescentie is een unieke periode waarin de hersenen zich nog volop ontwikkelen. Eveline Crone legt op basis van recente inzichten uit waar de emotionele stormen vandaan komen, waarom de mening van vrienden opeens veel belangrijker wordt dan die van ouders, en wat we van adolescenten kunnen verwachten op school. Het puberende brein is interessant voor iedereen die kinderen in de adolescenten leeftijd heeft of zich nog goed kan herinneren hoe het was om adolescent te zijn. 179 pagina’s (Bert Bakker), € 17,95

Jamie in 30 minuten

Jamie Olivier

We hebben allemaal wel 30 minuten om na een dag hard werken een kant-en-klaarmaaltijd uit het schap te trekken. Jamie is al die excuses zat en laat zien dat iedereen binnen 30 minuten een fantastische, complete en verse maaltijd op tafel kan zetten met een paar handige trucjes en een goede organisatie. De 50 verschillende menu’s zijn superlekker, gevarieerd en met seizoensproducten bereid. De recepten zijn zodanig geschreven dat je elke minuut optimaal benut. 312 pagina’s (Kosmos Uitgevers), € 29,95. 28 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


Welke weg moet de takel wagen volgen om bij de haak te komen?

Boekentips (vervolg) Fatale liefde

Carry Slee

De vriendinnen Liz en Amber zitten in hun laatste jaar op de modeacademie en zijn van plan samen een bedrijfje te beginnen. De erfenis van Ambers tante brengt hun droom dichterbij en Amber ontmoet eindelijk weer eens een leuke jongen, in de kroeg. Maar is hij wel zo aardig? Dit is het begin van een routineus, in zapvaart geschreven, spannend verhaal met veel dialoog dat lekker wegleest. Leeftijd 15+, 277 pagina’s (FMB Uitgevers), ₏ 16,95.

Tentoonstellingen Mes en Vork, Historisch Museum Het Schielandshuis, Rotterdam van 26 oktober 2010 - 15 mei 2011 Schuif aan bij Mes & Vork, een heerlijke tentoonstelling over tafelen. Op het menu staan historische serviezen, tafelzilver en drinkgerei, maar ook hedendaags design, IKEA servies en wegwerpbestek worden smakelijk gepresenteerd. Schilderijen, recepten en gedragsregels vormen de slagroom op de taart. Alle gangen samen bieden een smakelijk inzicht in onze tafelmanieren.

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

29


Wachtkamer Pioniersprijs voor callcenter Eri Bastiaanse, teamleider van het callcenter, heeft de Pioniersprijs gewonnen voor Contact Center Manager voor de manager die een voortrekkersrol

De dag van:

heeft vervuld. De patienten ervaren in het

In deze rubriek kunt u kennis maken met een medewerker van het Vlietland

ziekenhuis een gastvrij, klantgericht en

Ziekenhuis. Wij stellen Aad de Groot (46) aan u voor.

2010. Deze prijs is een onderscheiding

efficiënt contact. Eri Bastiaanse levert daar met de wijze waarop ze samen met

Wat doe je voor werk in het ziekenhuis?

de collega’s haar afdeling organiseert,

Ik werk sinds maart 2010 als lid van de Raad van Bestuur. Ik ben verantwoordelijk

een belangrijke bijdrage aan.

voor alles wat er bij ons gebeurt op het gebied van zorg. Vanaf het moment dat een patiënt bij ons binnenkomt tot het moment dat hij of zij het ziekenhuis weer verlaat. Het mooie aan werken in het ziekenhuis is dat je direct ziet voor wie je je

Gretha Hofstra, grondlegster ziekenverpleging

werk doet. Hier zie je patiënten op de poliklinieken, patiënten in bed, mensen die

In het onlangs verschenen Historisch

de gevolgen van het Haagse bezuinigingsbeleid en hoe we met minder geld toch de

jaarboek Vlaardingen 2010 staat een

kwaliteit van zorg op een hoog niveau kunnen houden. Vervolgens heb ik overleg

artikel over Gretha Hofstra (1858-1937).

met een kliniekmanager, waarbij ik vaak eerst de medewerkers aan het bed spreek

Onder de titel ‘Uitnemend verpleegster,

en daarna met het hoofd van de afdeling de managementzaken doorspreek.

slecht diakones, beschrijven de auteurs

Tijdens de lunch in het personeelsrestaurant, met mijn maandagfavoriete ‘broodje

Ellen Boonstra-de Jong en Anne Jongstra

bal’, heb ik informeel contact met anderen. Dan is er even tijd voor een niet-zakelijk

hun zorgvuldige speurtocht naar het

gesprek, bijvoorbeeld over het feit dat het de laatste tijd helaas niet zo goed gaat

leven van de eigenzinnige Gretha Hofstra

met mijn favoriete voetbalclub.

en haar betekenis voor Vlaardingen.

’s Middags is er overleg met de Clientenraad, waar het nieuwe klachtenreglement

De auteurs schreven in 2004 ook het

en de toegangstijden op de agenda staan. Rond etenstijd is er vaak een afspraak

boek Ziekenhuis stroomopwaarts, een eeuw

gepland met een aantal specialisten over hun toekomstplannen met de vakgroep.

gezondheidszorg aan de Waterweg.

Soms heb ik dan ’s avonds afspraken bijvoorbeeld met de huisartsen uit de regio,

in de hal afspraken maken of bloed komen prikken. Hoe ziet je dag eruit? Aan het begin van een willekeurige dag neem ik eerst met mijn secretaresse Marjolein de agenda door. Vervolgens heb ik overleg met mijn collega-bestuurder, die verantwoordelijk is voor beheer en financiën. Dan bespreken we bijvoorbeeld

waar we nieuwe plannen bespreken rondom de zorg voor de patiënt, zoals voor de aanpak van diabetes en COPD.

Kinderen krijgen voorrang

Wat vind je het leukste aan je werk? Dat is de afwisseling in taken en de diversiteit in contacten, zowel met mensen op de werkvloer, van het management als met onze medisch specialisten. Daar haal ik veel inspiratie uit. Het leukste daarbij is natuurlijk als je ziet dat we resultaten boeken, en gelukkig gebeurt dat regelmatig.

Bloedprikken is voor kinderen best spannend. Daarom is er elke woensdag

Wat zou je doen als je dit werk niet deed?

van 13.00 - 17.00 uur speciale kinder-

Het liefst zou ik een profvoetballer zijn geworden, of, nu dat niet is gelukt, trainer

prikpoli bij de Bloedafname. Kinderen

van een voetbalelftal. En, als ik nog even verder dagdroom, zie ik mezelf ook nog

krijgen voorrang bij het bloedprikken en

wel als de drummer van U2. Maar dat zijn slechts dagdromen, mijn werk bevalt

een speciale behandeling, inclusief

me prima!

dapperheiddiploma en een ballon.

30 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


De medische staf van het Vlietland Ziekenhuis Allergoloog

Geriaters

Kinderartsen

K.Y. Tan

Mw. M.M. Bisschop

Mw. E.S. van Boeckel

Oogartsen

Dr. J.W.M. Krulder

J.K.J. Bruijn

Mw. E.A. Hüpscher

Mw. C.K. Mannesse

G.L. den Exter

Mw. A.M. Lohmann

Mw. E.E.A. Hentzen-Alders

Mw.dr. J. Slooff-Kool

Apothekers Mw. M. Bogaards Mw. T. Dijkstra

Gynaecologen

Mw. S. Kenter

C.J.G. van Tilburg

Dr. H.S. Lau

K. Avezaat

Mw. N.J. Langendoen

Mw. dr. W. Zuidervaart

Mw. C.D. Linssen-Schuurmans

Mw. M. Baaij

J.M. Pijning

Mw. K.E.A. Blanckaert

Mw. C.A.M. van Wijk

Orthopedisch chirurgen

Anesthesisten

Mw. U.C. Braig

M.P. van den Aardweg

Dr. M.H. van der Gaast

Klinisch chemici

R.J. de Raadt

Mw. A. van Dorp van Vliet

Mw. A.M.G. Huijssoon

Dr. H. Ceelie

Dr. M.E. Sewnath

Dr. M. Fennema

R.J.H. Oostendorp

Mw. dr. ir. R. Sanders

K.H. Kho

Intensivisten

Klinisch fysicus

R.A. de Blécourt

Mw. R.M. Sandulescu

Mw. M.Th. de Bruin

Dr. ir. M. Pillay

Dr. E.J.C.M.P. Lommen

H.C.M. van der Velde

Mw. M. Gan-Mol

Longartsen

Psychiater

Cardiologen

Internisten

J.J.B.J. Bouvy

Mw. H.D.G. Tyssen

R. van der Heijden

Mw. dr. I.I.L. Berk-Planken

Mw. F. El Ghani

Dr. M.M.J.M. van der Linden

Dr. J.J. Braun

J.A. de Goeij

Radiologen

L.K. Soei

Dr. R. Groenendijk

W.L. Kraak

W.M.L.L.G. Deserno

H.A.M. Spierenburg

B.W.M. van ’t Hoff

Mw. M. Sunamura

Mw. D.L. Oosterom

Medisch psychologen

R.D. Poot

Mw. S.D.A. Valk

Mw. D.T. den Ouden

P. de Gier

G.M. Stenger

H.A. Werner

J.B. Ruit

Mw. dr. M.W. Zoeteweij

E.H. de Vries

G.A.J. Zwiers

Mw. M. Santoe

R.C.H. Folmer

Plastisch chirurgen

R.E.M. Feringa

F. Hulsebosch

M. van der Wal

Mw. Y.L. Soei

Arts-Microbiologen

Chirurgen

J.K. Soekhoe

B.G. Moffie

Mw. F.H. Beverdam

Mw. M.A.M. Verhoeven

P.L.C. Petit

Mw. dr. L.M.C. van Dortmont

Mw. dr. J.A.M. Wijbenga

R.Th.J. Kortekaas

Mw. W. Yuen

Neurologen

H.E. Lont

R.N.M. Zeijen

Mw. J.F.H.M. Claes

B.R. de Witte

Reumatologen A.H. Gerards Dr. P.A.H.M. van der Lubbe

J.J.M. Driesen

Revalidatie-artsen

H.J. Rath

Kaakchirurgen

C.J. Gijsbers

Mw. S.M. Angulo

G.B. Schmidt

E.C.A. van der Mooren

Mw. A.M.G. Sas

B. Drentje

E.R. Snijder

Dr. P. de Roos

J.C.B. Verhey

Mw. J.D. Oster

Keel-, neus- en oorartsen

Neurochirurg

Dermatologen

R.M. Bonnet

R. Walchenbach

Mw. M.S. den Boer

J.J. Dool

Mw. J.M. Boot

Mw. M.M. Elias

Nucleair geneeskundige

Mw. H.E. Wilkens

Mw. W.M. Huijing

G.E.R. Engberts

Mw. B. Abdul Fatah

J. Willemsen

Mw. dr. I. Mares-Engelberts

Mw. E. Spakman

N.M.R. Soesman

Urologen D.L. Liem

Dr. A.H. van der Willigen

Verpleeghuisartsen Geestelijke verzorger

R.D. Dutrieux

A.H. van Erp

R. de Winkel

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

31


Vlietland

A B C

Afspraak afzeggen

de beveiliging in. De beveiliging kan u een

ingang. Binnenkort is er bij de balie in de

Als een afspraak op de polikliniek of de

officiële waarschuwing (gele kaart) of

Nolethal een opwaardeerpunt voor de

Radiologie/Functieafdeling onverhoopt

mogelijk zelfs een toegangsontzegging

OV-chipkaart.

niet door kan gaan, dan willen we dat

(rode kaart) uitreiken. Ieder agressie-

graag zo snel mogelijk weten. Op die tijd

incident melden we bij de politie.

Parkeren U kunt betaald parkeren op de grote

kunnen we dan weer een andere patiënt

Inloopspreekuren van patiëntenverenigingen

parkeerterreinen met 700 parkeerplaatsen

Als u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak annuleert, brengen we geen

In het Vlietland Ziekenhuis worden

een parkeerticket, waarmee u na afloop

kosten in rekening.

maandelijks door een aantal patiënten-

van uw bezoek aan het ziekenhuis kunt

Telefoonnummers voor afzeggen:

verenigingen inloopspreekuren voor

afrekenen bij de betaalautomaten (in de

Polikliniek Schiedam: 010-8930000

patiënten gehouden. Voor meer

centrale hal en bij de abri op de parkeer-

Polikliniek Maassluis: 010-5921822

informatie kunt u contact opnemen met

plaats). Het parkeertarief bedraagt € 1,-

het PSB, tel. 010-8939393.

per uur, maximaal € 4,- per dag. Als u het

van dienst zijn.

aan de Sportlaan. Bij de slagboom krijgt u

parkeerterrein binnen 20 minuten verlaat

Legitimatie

hoeft u geen parkeergeld te betalen.

In verband met de wetgeving inzake identificatieplicht kan het voorkomen dat u zich moet legitimeren. Uw identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiënten-

Bezoektijden

bestand en ter voorkoming van misbruik

De bezoektijd op de verpleegafdelingen is

van het patiëntenbestand en ter

dagelijks tussen 15.30 en 19.30 uur. In het

voorkoming van misbruik van het

weekend en op erkende feestdagen ook

ziekenhuisdossier en de geldende

De beide ingangen van het ziekenhuis zijn

tussen 13.30 en 14.15 uur. Op de Intensive

verzekeringsgegevens. Wij verzoeken

goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Care, de Kraamafdeling en de kinder-

u daarom bij ieder bezoek aan het zieken-

en mensen die slecht ter been zijn. Er zijn

afdeling gelden afwijkende bezoektijden.

huis uw legitimatie (paspoort, rijbewijs

bij de hoofdingang tien parkeerplaatsen

Als u een verpleegkundige wilt spreken

of identificatiepas) en uw verzekerings-

voor invaliden en twee voor dialyse-

kan dit dagelijks tussen 15.30 en

papieren bij u te hebben.

patiënten.

16.00 uur. Wilt u een afspraak maken of

Een onverzekerde patiënt moet in

Voor het brengen en halen van patiënten

telefonische informatie over een patiënt:

principe de rekening zelf betalen!

en bezoekers kunt u met de auto het ziekenhuisterrein oprijden tot vóór de

de verpleegkundige van de afdeling kan u vertellen op welke tijdstippen u het beste

Openbaar vervoer

hoofdingang. Daarna dient u de auto

kunt bellen.

Het ziekenhuis in Schiedam is goed

binnen tien minuten te parkeren op het

bereikbaar met het openbaar vervoer. De

bezoekersterrein. Bij overtreding brengen

Goed gedrag

haltes van bus, tram en trein zijn minder

wij een boetetarief in rekening.

Patiënten, bezoekers en medewerkers

dan 300 meter verwijderd van de open-

moeten zich veilig voelen. Binnen het

baar vervoer-ingang.

landelijke project Veilige Zorg hebben wij

Bus:

samen met gemeenten, politie en het OM onze gedragsregels vastgesteld, zoals: 1. Respectvol omgaan met elkaar 2. Geen verbaal en fysiek geweld en geen overlast veroorzaken 3. Geen bedreiging en geen wapens

lijn 51 en 57, halte Station

Patiënten Service Bureau (PSB)

Nieuwland, Schiedam

Het Vlietland Ziekenhuis vindt goede

Tram: lijn 21 en 23, halte Station Nieuwland, Schiedam Trein: Station Schiedam Nieuwland

voorlichting belangrijk. Onze medewerkers en specialisten informeren u over ziekten en aandoeningen, onderzoeken

op de lijn Hoek van Holland-

en behandelingen en over de zorg die wij

Rotterdam.

bieden. Voor aanvullende informatie kunt

4. Geen gebruik van alcohol en drugs

De openbaar vervoer-ingang is geopend

u terecht bij de medewerkers van het PSB.

5. Geen diefstal en vernieling

van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot

Zij geven informatie over gezondheid en

De overtreder van deze regels wordt

20.30 uur. Op zaterdag en zondag van

ziekte in het algemeen, over de faciliteiten

aangesproken door een medewerker van

8.00 tot 20.30 uur. Buiten deze tijden

binnen het Vlietland Ziekenhuis,

ons ziekenhuis en zo nodig schakelen wij

kunt u gebruik maken van de hoofd-

aanvraagformulieren voor afschriften

32 WINTER 2011

VLIETLAND MAGAZINE


van patiëntendossiers, adressen van

Taxi

patiënten. Oók uw

patiëntenverenigingen, folders en

Als u een (rolstoel)taxi nodig heeft voor

toestel in de stand-by

brochures en de klachtenregeling.

het vervoer naar huis, kunt u de

stand laten staan,

U vindt het PSB op de begane grond in de

receptionist in de Centrale Hal vragen om

is dan verboden.

gang bij de C-lift

het taxibedrijf te bellen.

In verband met de privacy is filmen, foto’s

Openingstijden: Maandag tot en met

Voor (rolstoel)taxi’s van Connexxion kunt

maken en opnemen van geluid met een

vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

u in de gang bij de openbaar vervoer-

mobiele telefoon zonder toestemming

ingang bij het Connexxion taxipoint met

verboden.

Roken

uw pasje een taxi aanvragen.

In een openbaar gebouw als het Vlietland

Als u om medische redenen gebruik moet

Verblijf in het buitenland

Ziekenhuis en het gehele ziekenhuis-

maken van een taxi worden de daaraan

Indien u minder dan een jaar geleden

terrein geldt een rookverbod. Slechts op

verbonden kosten vergoed. Hiervoor

in een buitenlands ziekenhuis bent

twee (buiten)locaties bij de ingangen van

hebt u wel een vervoersbewijs nodig,

behandeld, wilt u dit dan melden bij uw

het ziekenhuis is een ruimte waar gerookt

dat verkrijgbaar is via de huisarts of

behandelaar/onderzoeker.

mag worden.

behandelend specialist. In de meeste gevallen wordt een eigen bijdrage

Winkel

gevraagd. Deze taxi’s arriveren bij de

In de Centrale Hal vindt u een Albron

openbaar vervoer-ingang. U kunt wachten

Food & Shop. U kunt daar terecht

in de Centrale Hal waar de

voor bloemen, fruit, frisdranken,

chauffeurs zich melden.

versnaperingen, toiletartikelen, kranten, tijdschriften, wenskaarten, postzegels,

Telefoon

telefoonkaarten, schrijfgerei en cadeau-

Rolstoelen

Mobiel bellen is toegestaan in het Vliet-

artikelen. In de winkel kunt u ook terecht

Bij de ingang van de Spoedeisende Hulp

land Ziekenhuis, maar niet overal.

om iets te drinken of te eten.

(SEH) en in de hal bij de hoofdingang

Ruimtes waar niet mag worden gebeld,

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van

en de openbaar vervoer-ingang staan

zijn aangegeven met een bord of sticker.

8.00 tot 20.00 uur. In het weekeinde en

rolstoelen. Indien nodig kunt u daar

Daar kan het gebruik van een mobiele

op feestdagen van 11.45 tot 20.00 uur.

gebruik van maken; u heeft wel een

telefoon de apparatuur storen, wat kan

muntje nodig.

leiden tot gevaarlijke situaties voor onze

Uw mening is belangrijk Website

Alle medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te geven. Als u tevreden bent over de geboden service van het ziekenhuis, dan horen wij dat graag van u. Helaas gaat het niet altijd zoals verwacht en kunnen er klachten ontstaan. Heeft u een klacht over een ziekenhuismedewerker of over de gang van zaken in het ziekenhuis, laat het ons dan weten! Door ons op de hoogte te stellen van uw klacht kunnen wij proberen het ongenoegen weg te nemen, onze zorg te verbeteren en in de toekomst soortgelijke klachten te voorkomen. Voor meer informatie over de klachtenregeling van het

Bezoekt u voor meer nieuws en informatie ook eens onze website:

Vlietland Ziekenhuis kunt u terecht

www.vlietland-ziekenhuis.nl

bij het PSB.

VLIETLAND MAGAZINE

WINTER 2011

33


advertenties

De gediplomeerde audicien voor al uw (ge)hoorproblemen en oplossingen Indien gewenst komen wij bij u thuis maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

‘s-Gravelandsweg 804 3119 NG Schiedam tel.: 010 - 273 32 58 www.abc-hoortechniek.nl


Werken aan de beste zorg Een leuke baan in het nieuwe Vlietland Ziekenhuis. Het nieuwste en modernste ziekenhuis in de regio biedt volop kansen op een uitstekende baan in een dynamische (zorg) omgeving. Het Vlietland Ziekenhuis is op zoek naar enthousiaste mensen die willen werken in een ziekenhuis waar kwaliteit, klantgerichtheid, professionaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.

Wij hebben regelmatig vacatures voor de volgende functies: • (gespecialiseerd) verpleegkundige • (leerling) operatie-assistent • (leerling) anesthesie-assistent Uw sollicitatie kunt u mailen naar sollicitatie@ssvz.nl Voor meer informatie over deze en andere functies kunt u kijken op: www.vlietland-ziekenhuis.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vlietlandplein 2 • 3118 JH Schiedam

Vlietland Magazine winter 2011  

Vlietland Magazine winter 2011

Vlietland Magazine winter 2011  

Vlietland Magazine winter 2011

Advertisement