Page 1

Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na bestemming van het resultaat) 31 december 2010 €

31 december 2009 €

115.688.863 36.480.232 152.169.095

142.190.081 42.791.967 184.982.048

1.333.064 3.934.803 30.754.884 20.053.406 5.366.505 61.442.661 213.611.756

1.247.523 2.321.678 42.068.494 5.496.937 7.928 51.142.560 236.124.608

121.965 14.403.091 13.162 14.538.218

121.965 9.556.068 13.162 9.691.195

2.798.627

2.179.894

Langlopende schulden

154.232.735

171.340.733

Kortlopende schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

42.042.176 213.611.756

52.912.786 236.124.608

31 december 2010 € 90.506.149 38.878.492 9.628.268 9.151.105

31 december 2009 € 84.063.022 35.479.125 13.039.992 4.381.179

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal Voorzieningen

Het officiële jaarverslag is in te zien via www.jaarverslagenzorg.nl

Geconsolideerde resultatenrekening over 2010

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten DBC opbrengsten B-segment Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten RESULTAAT

73.816.157 11.649.328 49.747.575

148.164.013

135.213.059 12.950.954 -7.721.899 5.229.055

74.025.118 12.116.347 44.533.738

136.963.318

130.675.203 6.288.116 -8.284.865 -1.996.750

financieele insert  

inlegvel corporate brochure