Page 1

ÅRSRAPPORT 2012 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305

mentor medier


Innhold Styrets ürsberetning Resultatregnskap for 2012 Balanse pr. 31. desember 2012 Kontantstrømoppstilling 2012 Noter til regnskapet Revisjonsberetning Organisasjon og nøkkeltall

side 4 - 12 side 13 side 14 - 16 side 17 side 18 - 31 side 32 - 33 side 34 - 35


Styrets årsberetning 2012 Mentor Medier AS

//

1. KONSERNET MENTOR MEDIER VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. Forretningsideen er å tilrettelegge for mangfold, meninger og debatt gjennom eierskap til ulike mediemerkevarer. De største avisene i konsernet er Vårt Land og Dagsavisen i Norge, og Dagen i Sverige. I tillegg utgis avisen Klar Tale og magasinet Programbladet TV-guiden. I 2012 utga Mentor Medier også Ukeavisen Ledelse, Kultmag, Mandag Morgen og Økonomisk Rapport. Disse publikasjonene ble solgt ved inngangen til 2013. Mediaconnect en sentral leverandør av systemløsninger for mediebransjen med abonnements- og løssalgsservice, samt transport- og distribusjonstilbud. Fra Norge drives datingtjenesteleverandøren Solid Love og SMS-tjenesteleverandøren Boomerang Media, fra Sverige drives forlaget Libris og IT-utviklingsselskapet Improove. Mediesalg står for TM-salg og Medieservice yter tjenester innenfor administrasjon, regnskap og IT. Mentor Medier er lokalisert i Oslo sentrum, og de fleste datterselskapene har kontorer i Grubbegata 6. Mediaconnect holder til i andre lokaler i Oslo sentrum. Swed Media, Dagen og Improove holder til i Stockholm, mens Libris er lokalisert i Örebro. Vårt Land har små lokalkontor i Bergen og Kristiansand. Fortsatt drift Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av at det er grunnlag for videre drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det har heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Omsetningen i konsernet gikk opp fra 510 millioner kroner i 2011 til 516 millioner kroner i 2012. Dette er ny omsetningsrekord for konsernet. Årsresultatet for 2012 er 6,3 millioner. Det er 13,8 millioner kroner bedre enn i 2011. Den positive utviklingen skyldes i hovedsak den store forbedringen i Dagsavisen (15,5 millioner kroner bedring i årsresultat, hvorav 8,6 millioner kroner skyldes forbedringer i driften). RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - KONSERN 2012

2011

Endring

516 206

510 453

5 753

Resultat før skatt og avskriving

12 378

8 168

4 210

Avskrivinger

Omsetning

side 4

16 209

12 780

3 429

Resultat før skatt, korrigert for avskrivinger

-3 831

-4 612

781

Årsresultat

6 320

-7 508

13 828

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


Konsernets selskaper har rapportert en resultatutvikling omtrent i henhold til forventningene de to første månedene i 2013. Bokført egenkapital har gått fra 154,6 millioner kroner ved utgangen av 2011 til 153,8 millioner kroner ved utgangen av 2012.

2. MORSELSKAPET MENTOR MEDIER AS Mentor Medier AS er morselskapet i konsernet. Konsernledelsen er ansatt i morselskapet, og morselskapet yter også tjenester til datterselskaper i form av fremleie av lokaler, administrative tjenester og management til datterselskaper. Årsresultatet for morselskapet ble et overskudd på 6,2 millioner kroner. Resultatoversikt i kroner 1000 - Morselskap 2012

2011

Endring

18 055

15 803

2 252

8 839

-5 979

14 818

913

793

120

Resultat før skatt

7 926

-6 772

14 698

Årsresultat

6 205

-5 324

11 529

Omsetning Resultat før skatt og avskriving Avskrivinger

Investering i datter er basert på kostmetoden, mens investering i tilknyttede selskaper er etter egenkapitalmetoden. Dette er en endring fra tidligere år hvor alle investeringer var etter egenkapitalmetoden. Inntekter fra datter- og tilknyttede selskap i – i kroner 1000 2012

2011

Endring

0

-3 244

3 244

Inntekt fra investering i tilknyttet selskap

2 603

2 087

516

Sum

2 603

-1 157

3 760

Inntekt fra investering i datterselskap

3. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Konsernet totalt har i 2012 et sykefravær på 5,8 %. I 2011 var sykefraværet på 5,2 %. Det har vært avholdt arbeidsmiljøundersøkelser i flere av datterselskapene i 2012. Styret er av den oppfatning at det arbeides systematisk med arbeidsmiljøet og den generelle trivselen. Selskapet har av den grunn ikke ansett det som nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området i året som gikk. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det er 166 kvinner og 187 menn ansatt i konsernet. Styret i selskapet har en kvinnerepresentasjon på 25 %. I konsernledergruppen var det i 2012 en kvinneandel på 33 %. Diskriminering Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

4. YTRE MILJØ Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 5


5. DISPONERING Utbyttepolitikken i Mentor Medier AS er basert på at verdien av konsernet skal forrentes med risikofri rente i pengemarkedet. Når størrelsen på utbyttet er fastsatt, skal det beregnes et beløp som avsettes i balansen som egenkapital med restriksjoner, et verdifond. Beløpet skal tilsvare 25 % av det som til en hver tid utbetales i utbytte. 70 % av avsetningen til verdifondet skal sikres for avisen Vårt Land. Mentor Medier AS (morselskapet) hadde i 2012 et overskudd på 6,2 millioner kroner. Med bakgrunn i den sterke egenkapitalsituasjonen og ønske om stabilt og forutsigbart utbytte betales et utbytte på 30 øre pr. aksje. Avsatt til utbytte

kroner

1 812 059

Overført fra annen egenkapital

kroner

4 393 270

Sum overføringer

kroner

6 205 329

Selskapets frie egenkapital var pr 31.12.2012 122,3 millioner kroner.

6. VIRKSOMHETEN I DATTERSELSKAPER 6.1 VÅRT LAND AS Selskapet gir ut avisen Vårt Land og nettutgaven www.vl.no, og driver nettstedet www.verdidebatt.no. Selskapet hadde også TV-produksjon (Vidvinkel) frem til 1. november 2012. Vårt Land er et heleid datterselskap i Mentor Medier. Avisen har de siste årene gjennomført en flermedial strategi som har hatt til hensikt å styrke posisjonen på nett. I 2009 ble blant annet verdidebatt.no lansert for å skape debatt og engasjement i tråd med vår visjon ”en bro mellom mennesker, tro og tanke”. Utviklingen av verdidebatt.no har fortsatt i 2012. Selskapets omsetning var i 2012 nærmere 139 millioner kroner, dette er en økning på 6 millioner kroner fra året før. Resultatoversikt i kroner 1000 - Vårt Land AS Omsetning Driftsresultat

2012

2011

Endring kr

Endring %

138 529

132 213

6 316

5%

-775

992

-1 767

-178 %

Netto finansinntekt

2 469

655

1 814

277 %

Resultat før skatt

1 694

1 647

47

3%

Resultatmargin

1,2 %

1,2 %

Årsresultat

1 489

933

556

60 %

De svake resultatene i 2012 er i hovedsak knyttet driften av TV-produksjon. TV-produksjonsvirksomheten ble 1.11.2012 overdratt til TV-Inter AS. Vårt Land forventer en vesentlig resultatbedring i 2013.

6.2 DAGSAVISEN AS Mentor Medier overtok med virkning fra 1.1.2012 ytterligere 25 % av selskapet, og eier nå totalt 91 %. Stiftelsen Dagsavisen eier de resterende 9 %. Selskapet gir ut avisen Dagsavisen og har nettutgaven dagsavisen.no og nyemeninger.no Selskapets totale omsetning ble i 2012 143 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i 2011. Dette tilsvarer en økning i inntektene på 6 millioner kroner. 2012 viser et resultat før skatt på 4,3 millioner kroner, det er en bedring på hele 8,6 millioner kroner fra 2011. Forbedringen skyldes i hovedsak økte inntekter og resultatet av et høyt kostnadsfokus. I 2012 ble utsatt skattefordel på 6,9 millioner kroner

side 6

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


aktivert, dette gjør at årsresultatet totalt er 15,5 millioner kroner bedre enn årsresultatet i 2011. Når det gjelder forskningseller utviklingstiltak, har Dagsavisen i 2010 fått godkjent et skattefunnprosjekt knyttet til digital utvikling. Debattportalen nyemeninger.no ble lansert høsten 2010, utviklingen fortsatte i 2011 og 2012. Dette kommer i tillegg til den løpende produktutvikling som finner sted av det redaksjonelle produktet. Resultatoversikt i kroner 1000 - Dagsavisen As Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt

2012

2011

Endring kr

Endring %

143 015

137 060

5 955

4%

4 147

-4 459

8 606

193 %

184

221

-37

-17 %

4 330

-4 238

8 568

202 %

15 491

366 %

Resultatmargin

3,0 %

-3,1 %

Årsresultat

11 253

-4 238

Det forventes at driftsresultatet i 2013 vil være på omtrent samme nivå som driftsresultatet i 2012.

6.3 MEDIACONNECT AS Selskapets virksomhet er i hovedsak knyttet til transport og distribusjon av aviser og blader, samt utvikling og drift av opplagssystemer. Mentor Medier AS eier ved utgangen av 2012 94,9 % av aksjene i Mediaconnect AS. Selskapet har lagt ned betydelige ressurser i utvikling av Connect, som er et omfattende abonnements- og løssalgssystem. Systemet tas i bruk av stadig flere kunder i mediebransjen. Resultatoversikt i kroner 1000 – Mediaconnect AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt

2012

2011

Endring kr

Endring %

122 157

120 016

2 141

2%

7 015

8 427

-1 412

-17 %

307

375

-68

-18 %

-1 480

-17 %

-1 135

-18 %

7 322

8 802

Resultatmargin

6,0 %

7,3 %

Årsresultat

5 049

6 184

Det er forventet at resultatet for 2013 vil ligge på uendret eller noe høyere nivå enn 2012.

6.4 FORA MEDIER AS Selskapet er heleid datterselskap og hadde som hovedoppgave å gi ut Ukeavisen Ledelse, Mandag Morgen, magasinene Økonomisk Rapport og KultMag. Publikasjonene ble solgt til Medier og Ledelse AS med virkning fra 1.1.2013, og i 2013 er det ingen aktivitet i selskapet. Det ble gjort en nedskrivning på goodwill i Fora Medier på nærmere 3 millioner kroner i 2012, og det er med å forklare selskapets svake driftsresultat. Resultatoversikt i kroner 1000 - Fora Medier AS 2012

2011

Endring kr

Endring %

Omsetning

29 067

29 524

-457

-2 %

Driftsresultat

-6 050

-887

-5 163

-582 %

Netto finansinntekt

-1 045

-845

-200

-24 %

-5 363

-310 %

-4 274

-287 %

Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

-7 095

-1 732

-24,4 %

-5,9 %

-5 765

-1 491

Det er planlagt en fusjon med morselskapet i løpet av 2013.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 7


6.5 PROGRAMBLADET AS Selskapet gir ut TV-guiden Programbladet og er et heleid datterselskap. Nedgang i antall abonnenter er årsaken til nedgang i omsetningen i selskapet. Resultatoversikt i kroner 1000 - Programbladet AS 2012

2011

Endring kr

Endring %

Omsetning

18 137

20 104

-1 967

-10 %

Driftsresultat

3 047

3 380

-333

-10 %

276

334

-58

-17 %

-391

-11 %

-264

-10 %

Netto finansinntekt

3 323

3 714

Resultatmargin

Resultat før skatt

18,3 %

18,5 %

Årsresultat

2 400

2 664

Det forventes fortsatt nedgang i antall abonnenter og noe svakere lønnsomhet i 2013.

6.6 LETTLEST MEDIA AS Lettlest Media AS er et heleid datterselskap som gir ut lettlestavisen Klar Tale og nettavisen www.klartale.no. Avisen Klar Tale henvender seg til alle grupper med lese- og skrivevansker. I tillegg selger selskapet tjenester som språkvask og grafisk utforming av lettlest materiale. Klar Tale utgis på oppdrag fra Stiftelsen Klar Tale og Lettlest Media AS har i 2012 inngått ny femårsavtale for perioden 2013-2017. Resultatoversikt i kroner 1000 - Lettlest Media AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

2012

2011

Endring kr

Endring %

5 922

6 843

-921

-13 %

556

367

189

51 %

61

71

-10

-14 %

617

438

179

41 %

10,4 %

6,4 %

444

310

134

43 %

Det forventes resultat på omtrent samme nivå i 2013.

6.7 MEDIESERVICE AS Selskapet er et heleid datterselskap som startet sin virksomhet i januar 2010. Selskapet yter tjenester innen administrasjon, regnskap, lønn, kundeservice og IT. I løpet av 2012 ble kundesentervirksomheten sammenslått med kundesenteret i Mediaconnect AS. Resultatoversikt i kroner 1000 – Medieservice AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

2012

2011

Endring kr

Endring %

22 326

21 507

819

4%

-357

791

-1 148

-145 %

-10

67

-77

-115 %

-367

858

-1 225

-143 %

-1,6 %

4,0 %

-268

612

-880

-144 %

Det forventes nedgang i omsetningen i 2013, men resultat på omtrent samme nivå som i 2012.

side 8

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


6.8 MEDIESALG AS Mediesalg AS er et heleid datterselskap. Selskapets driver telefonsalg for konsernets publikasjoner og har også noen kunder utenfor konsernet. Resultatoversikt i kroner 1000 – Mediesalg AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

2012

2011

Endring kr

Endring %

16 414

7 458

9 256

129 %

256

-19

275

1 448 %

25

26

-1

-5 %

274

3 909 %

189

9 447 %

281

7

1,7 %

0,1 %

187

-2

Det forventes resultat på samme nivå i 2013.

6.9 IMPROOVE NORGE AS Selskapet er et heleid datterselskap som selger digital plattform til et annet selskap i konsernet. Resultatoversikt i kroner 1000 - Improove NORGE AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

2012

2011

Endring kr

Endring %

413

728

-315

-43 %

-214

-586

372

63 %

-74

-65

-9

-14 %

-289

-651

362

56 %

-69,9 %

-89,4 %

-208

-470

262

56 %

2011

Endring kr

Endring %

Det er planlagt en fusjon med søsterselskapet Medieservice AS i løpet av 2013.

6.10 BOOMERANG MEDIA AS Selskapet er et heleid datterselskap. Forretningsområdet er å tilby SMS-tjenester. Resultatoversikt i kroner 1000 - Boomerang MEDIA AS 2012 Omsetning

399

418

-19

-5 %

Driftsresultat

268

232

36

16 %

19

20

-1

-7 %

287

252

35

14 %

71,9 %

60,3 %

206

181

25

14 %

Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

Det forventes resultat på samme nivå i 2013.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 9


6.11 CROSSEVENT AS Selskapet er et eventselskap. Det var lite virksomhet i selskapet i 2012. Resultatoversikt i kroner 1000 - Crossevent AS 2012

2011

Endring kr

Omsetning

143

1 399

-1 256

Driftsresultat

-10

-22

12

53 %

-9

-8

-1

-18 %

10

34 %

Netto finansinntekt Resultat før skatt

Endring %

-20

-30

-13,9 %

-2,1 %

-15

-22

7

33 %

2012

2011

Endring kr

Endring %

Omsetning

281

750

-469

-63 %

Driftsresultat

-457

-258

-199

-77 %

Resultatmargin Årsresultat

Det er planlagt en fusjon med morselskapet i løpet av 2013.

6.12 SOLID LOVE AB Selskapet driver en dating-tjeneste på nett, solidlove.com Resultatoversikt i NOK 1000 - Solid Love AB

Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

2

1

1

48 %

-455

-257

-198

-77 %

-161,9 %

-34,3 %

-455

-257

-198

-77 %

Nettsidene har i løpet av 2012/2013 blitt relansert og det forventes en bedring i resultatene i 2013.

6.13 SWED MEDIA AB Selskapet er lokalisert i Stockholm og eier virksomhetene Tidnings AB Nya Dagen (som utgir avisen Dagen), Libris AB (forlag i Örebro) og Improove AB (IT-selskap). Det har vært en nedgang i omsetning på rundt 3 millioner kroner fra 2011 til 2012. Resultatoversikt i NOK 1000 - Swed Media AB Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt

2011

Endring kr

Endring %

79 414

82 424

-3 010

-4 %

-4 117

-5 383

1 266

24 %

-415

275

-690

-251 %

576

11 %

4 408

87 %

Resultat før skatt

-4 532

-5 108

Resultatmargin

-5,7 %

-6,2 %

-632

-5 039

Årsresultat

Det forventes en bedring i resultatene i 2013.

side 10

2012

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


6.14 IKON MEDIA AS Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2012 Resultatoversikt i kroner 1000 - Ikon Media AS 2012

2011

Endring kr

Endring %

Omsetning

0

0

0

Driftsresultat

0

-71

71

Netto finansinntekt

-1

0

-1

Resultat før skatt

-1

-71

70

99 %

0,0 %

0,0 %

-1

-71

70

99 %

Endring %

Resultatmargin Årsresultat

100 %

Det er planlagt en fusjon med morselskapet i løpet av 2013.

7. VIRKSOMHETEN I TILKNYTTEDE SELSKAPER Resultatutvikling i kroner 1000 - tilknyttede selskaper Eierandel

2012

2011

Endring kr

Sulaposten AS

39,4 %

71

0

71

Universum AS

49,9 %

2 623

2 646

-23

-1 %

Strek Media AS

27,5 %

0

-88

88

Mudi AS

25,0 %

0

-468

468

100 %

Korsets seier publikasjoner AS

20,0 %

-91

-3

-88

-2 933 %

Mentor Medier har i 2012 økt sin eierandel i Universum fra 35 % til 49,9 %.

8. FRAMTIDSUTSIKTER FOR MENTOR MEDIER Det forventes som det fremgår av punkt 6 en bedring av totalresultatet i 2013 sammenlignet med 2012. Forbedring er spesielt ventet i Vårt Land og Swed Media. I tillegg vil salget av virksomheten i Fora Medier forbedre resultatet i 2013 sammenlignet med 2012. Det er alltid en viss usikkerhet knyttet til fremtidige forhold, men resultatene så langt i 2013 bekrefter den forventede utviklingen. Konsernet jobber aktivt med utvikling på det digitale området. Flere av kosernets selskaper (Mediaconnect AS, Vårt Land AS, Dagsavisen AS og Fora Medier AS) mottok i 2012 midler fra Skattefunn. Konsernet arbeider aktivt for å opprettholde et stort mediemangfold med tydelige meninger og ulike ideologiske ståsted. Dette arbeidet fortsetter i 2013.

9. RISIKOFAKTORER Markedsrisiko Lesevaner og mediemarkedet er i endring, og tradisjonelt papiropplag er fallende både for bransjen og for de største virksomhetene i Mentor Medier. Gjennom ulike prosjekt fokuseres det nå på forsknings- eller utviklingstiltak i virksomhetene Dagsavisen AS og Vårt Land AS. Mentor Medier legger stor vekt på å følge med på den digitale utviklingen i bransjen. Dette skjer både internt i virksomhetene, og på konsernnivå, blant annet gjennom vår MedieLab. Risiko rammebetingelser Mentor Medier mottar pressestøtte og en betydelig del av inntektsgrunnlaget er basert på denne støtten. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har utarbeidet felles mediepolitisk ståsted som bransjen har stilt seg bak. Her ansees pressestøtten som et virkemiddel som har fungert etter hensikten, og som man ønsker å videreføre.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 11


Styrets årsberetning 2012 Mentor Medier AS

//

Kredittrisiko Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav og selskapet har ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mentor Medier AS. Likviditetsrisiko Konsernet vurderer likviditeten i selskapet som god.

10. KONTANTSTRØM Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var på - 3,2 millioner kroner. Konsernets likviditetsbeholdning var 42,9 millioner kroner pr 31.12.2012. Selskapets evne til egenfinansiering er god. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr 31.12.2012 143,5 millioner kroner. Konsernets finansielle stilling er god. 51,8 millioner kroner av den kortsiktige gjelden er innbetalt abonnementsforskudd. Oslo, 12.april 2013 I styret for Mentor Medier AS

Håkon Jahr styrets leder

side 12

Kristin Aase styrets nestleder

Helen Bjørnøy

John Egil Bergem

Johannes Morken ansattes representant

Jonas Brække ansattes representant

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

Johannes Sjøflot

Tomas Brunegård

Helge Simonnes adm. dir.


Mentor Medier AS //

Resultatregnskap 2012 Morselskap og konsern

Morselskap

Konsern

(alle tall i hele tusen) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter

NOTE

2012

2011

2012

2011

2

9 929

8 602

402 231

404 878

7 917

6 785

235

0

208

417

113 741

105 575

18 055

15 803

516 206

510 453

Leieinntekter Annen driftsinntekt

2

Sum driftsinntekt Produksjon og distribusjonskostnad

0

0

208 163

205 750

4,5

11 277

10 735

204 693

202 085

6

913

793

16 209

12 780

Annen driftskostnad

12 452

10 665

95 504

98 428

Sum driftskostnad

24 642

22 193

524 570

519 043

-6 588

-6 389

-8 364

-8 590

Lønnskostnad Avskrivinger

Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Andel resultat fra investering i datterselskap

7

0

-3 244

0

0

Andel resultat fra investering i tilknyttet selskap

8

2 603

2 087

2 603

2 087

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

950

773

0

0

Renteinntekt

704

324

2 165

2 205

12 525

837

1 697

2 108

0

-21

888

-1 284

Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler

9

Nedskriving av andre finansielle anleggsmidler

-925

0

-925

0

Rentekostnad til foretak i samme konsern

-392

-543

0

0

Rentekostnad

-947

-523

-1 517

-797

-4

-73

-377

-340

Annen finanskostnad Netto finansinntekt

14 513

-383

4 533

3 978

Resultat før skattekostnad

7 926

-6 772

-3 831

-4 612

1 721

-1 448

-10 151

2 896

6 205

-5 324

6 320

-7 508

Skattekostnad ÅRSRESULTAT

13

Minoritetsandel årsresultat (underskudd (-)/overskudd)

1 301

-1 027

Majoritetsandel årsresultat (underskudd (-)/overskudd)

5 020

-6 481

Sum

6 320

-7 508

OVERFØRINGER: Avsatt til utbytte

1 812

1 230

Overført til/fra annen egenkapital

4 393

-6 555

Sum

6 205

-5 324

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 13


Balanse pr. 31.12.12 EIENDELER

Morselskap

Konsern

NOTE

2012

2011

2012

2011

Forskning og utvikling

6

0

0

2 773

3 040

Andre immaterielle eiendeler

6

273

0

16 672

16 131

(alle tall i hele tusen) ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler

Merkenavn

6

0

0

50 113

50 113

Utsatt skattefordel

13

504

2 225

23 292

13 160

Goodwill

6

0

0

28 585

40 776

777

2 225

121 435

123 221

2 665

3 503

8 618

10 075

2 665

3 503

8 618

10 075

7

131 455

116 590

0

0

10, 12

3 000

12 961

0

0

Investeringer i tilknyttet selskap

8

8 864

2 309

8 864

2 309

Investeringer i aksjer

9

8 886

8 966

9 225

9 318

Pensjonspremiefond

5

1 291

1 494

14 158

10 474

10

7 591

2 691

10 212

5 319

Sum finansielle anleggsmidler

161 088

145 011

42 460

27 419

SUM ANLEGGSMIDLER

164 530

150 740

172 514

160 714

18

0

0

5 668

5 547

Kundefordringer

12

3 590

15 669

30 931

24 824

Andre fordringer

12

35 221

14 339

23 545

25 564

38 811

30 008

54 476

50 389

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar og annet driftsløsøre

6

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern

Andre langsiktige fordringer

OMLØPSMIDLER Varer Fordringer

Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer

9

0

0

6 879

6 130

Markedsbaserte obligasjoner

9

0

0

8 078

7 532

Andre finansielle investeringer

9

0

0

6 794

6 597

0

0

21 751

20 259

5 661

10 880

42 929

59 802

44 472

40 889

124 824

135 998

209 002

191 629

297 338

296 712

Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

side 14

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

3


Balanse pr. 31.12.12 EGENKAPITAL OG GJELD

Morselskap

Konsern

NOTE

2012

2011

2012

2011

17

1 571

1 571

1 571

1 571

-63

-33

-63

-33

Annen innskutt egenkapital

28 271

28 271

28 271

28 271

Overkursfond

13 149

13 149

13 149

13 149

Sum innskutt egenkapital

42 927

42 957

42 927

42 957

107 951

109 654

111 364

103 769

-3 965

-2 105

-3 965

0

103 986

107 549

107 398

103 769

3 467

7 828

(alle tall i hele tusen) EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( 6.282.440 aksjer à kr. 0,25 ) Egne aksjer (242.243 aksjer à kr. 0,25 )

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Egne aksjer Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser

14

SUM EGENKAPITAL

14

146 913

150 506

153 792

154 554

Andre avsetninger for forpliktelser

0

0

0

154

Sum avsetninger for forpliktelser

0

0

0

154

9 720

12 984

0

130

9 720

12 984

0

130

GJELD Avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld

11, 12

Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

15

0

18 712

833

0

Leverandørgjeld

12

2 048

696

24 532

23 259

Betalbar skatt

13

0

0

3

13

3

1 406

1 729

13 711

13 366

1 812

1 230

2 276

1 919

0

0

51 798

51 226

47 103

5 771

50 393

52 091

Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Abonnementsforskudd Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

52 370

28 138

143 546

141 874

62 090

41 122

143 546

142 158

209 002

191 629

297 338

296 712

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 15


Mentor Medier AS // Balanse pr. 31.12.12 Morselskap og konsern

Oslo, 12.april 2013

Håkon Jahr styrets leder

side 16

Kristin Aase styrets nestleder

Helen Bjørnøy

John Egil Bergem

Johannes Morken ansattes representant

Jonas Brække ansattes representant

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

Johannes Sjøflot

Tomas Brunegård

Helge Simonnes adm. dir.


Mentor Medier AS //

Kontantstrømoppstilling 2012 Morselskap og konsern

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Morselskap

(alle tall i hele tusen)

2012

2011

2012

2011

7 926

-6 772

-3 831

-3 900

Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt

Konsern

0

0

0

-206

913

793

16 209

12 068

-2 603

1 156

-2 603

-2 087

0

0

-121

955

Endring i kundefordringer

12 079

-5 221

-6 107

2 434

Endring i leverandørgjeld

1 352

-1 409

1 273

-4 800

0

0

-1 077

1 263

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-8 379

5 701

-6 919

-6 381

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

11 288

-5 752

-3 175

-655

0

0

0

0

Avskrivninger/nedskrivinger Inntekt ved bruk av egenkapitalmetoden Endring i varelager

Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og imm.eiendeler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og imm.eiendeler

-1 304

-956

-6 151

-6 314

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak

0

0

0

0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

-8 098

-8 351

-4 580

0

Innbetalinger ved salg av andre investeringer

0

0

0

0

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

-244

0

-849

-5 266

Tap/gevinst ved salg av aksjer

0

0

0

0

Endring langsiktige fordringer

-3 000

1 144

0

107

2 524

13 532

2 524

2 524

-10 122

5 369

-9 056

-8 949

0

0

0

0

-3 264

-2 524

0

0

0

9 504

-833

0

-1 891

-1 745

-1 891

-1 745

0

0

0

697

Utbetaling av utbytte

-1 230

-2 503

-1 919

-3 373

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-6 385

2 732

-4 643

-4 421

Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Salg/kjøp egne aksjer Innbetaling av egenkapital

Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd 1.1. Beholdning av kontanter og bankinnskudd 31.12.

-5 219

2 349

-16 874

-14 025

10 880

8 532

59 802

73 828

5 661

10 880

42 929

59 802

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 17


Mentor Medier AS //

Noter til årsregnskapet for 2012 Morselskap og konsern

NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Mentor Medier AS og selskaper som Mentor Medier AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Se note 7 for oversikt over de selskapene som inkluderes i konsernregnskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merverdi som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen(normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

side 18

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Offentlige tilskudd Selskapet følger god regnskapsskikk, NRS nr 4, m.h.t. bokføring av offentlige tilskudd, dvs. at tilskuddene bokføres til reduksjon av de regnskapsposter de vedrører. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Aksjer i tilknyttet selskap Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 19


Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i selskaper hvor vi ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektføres som annen finansinntekt. Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjoner Ved regnskapsføring av ytelsesbasert pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som anses opptjent på balansedagen. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Ved regnskapsføring av innskuddsbasert pensjon er betalt premie lagt til grunn. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Endring av sammenligningstall selskapsregnskapet - Konsernkonto En konsernkontoordning innebærer at konsernet har en felles bankkonto for plassering av kortsiktig likviditet. Alle datterselskaper har egne bankkonti under hovedkontoen (detaljkonti). Formelt sett har derfor ikke datterselskapene en kontantbeholdning, men en fordring/gjeld mot morselskapet Mentor Medier AS. Mentor Medier AS har klassifisert innestående på konsernkonto som bank samt fordring/gjeld mot de enkelte datterselskapene. Sammenligningstallene i balansen er omarbeidet. Endring av sammenligningstall konsern – Merverdier Konsernet har korrigert oppkjøpsanalysene for oppkjøpet av Swed Media AB og Dagsavisen AS, dette har medført justeringer på posten merkenavn, goodwill, avskrivinger , minoritetsandel samt egenkapital i 2011 og 2012. Endring av regnskapsprinsipp. Selskapet har endret prinsipp for regnskapsføring av datterselskapet fra egenkapitalmetode til kostmetode. Effekten av prinsippendringen på TNOK 5 983 er ført mot annen egenkapital.

side 20

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


NOTE 2. DRIFTSINNTEKTER PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE OG GEOGRAFISK OMRÅDE - KONSERN 2012

2011

Norge

436 511

427 280

Sverige

79 695

83 173

516 206

510 453

(alle tall i hele tusen)

Sum

Konsernets salgsinntekter består først og fremst av abonnementsinntekter, løssalgsinntekter, annonseinntekter og inntekter fra distribusjon. Andre driftsinntekter fordeler seg som følger: 2012

2011

96 583

94 503

4 110

1 633

Andre inntekter

13 047

9 439

Sum

113 741

105 575

(alle tall i hele tusen) Produksjonstilskudd/offentlige tilskudd og andre tilskudd Leieinntekter

NOTE 3. BUNDNE MIDLER I bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med TNOK 483 for morselskapet og TNOK 5 612 for konsernet. Beløpet var tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk ved regnskapsårets utløp.

NOTE 4. LØNN LØNNSKOSTNADER

Morselskap

(alle tall i hele tusen)

2012

2011

2012

2011

Lønninger

8 507

9 962

174 673

173 136

Folketrygdavgift

1 558

1 453

22 268

21 490

Pensjonspremie kollektiv pensjonsforsikring

970

288

7 313

5 756

Andre ytelser

242

172

440

1 703

0

-1 140

0

0

11 277

10 735

204 694

202 085

8

7

319

337

Kjøp og salg innad i konsernet Sum Gjennomsnittlig antall årsverk YTELSER TIL LEDENDE PERSONER / GODTGJØRELSER (alle tall i hele tusen) Lønn

Konsern

Morselskap

Konsern

Adm. dir.

Styret

Adm. dir.

Styret

1 808

357

1 808

357

Pensjonskostnad

715

715

Annen godtgjørelse

46

46

Administrerende direktør lønnes i morselskapet Mentor Medier AS. Under gitte forutsetninger har administrerende direktør rett på etterlønn i 18 måneder. Administrerende direktør har et lån i Mentor Medier på omlag 2,6 millioner kroner pr. 31.12.2012. Lånet er sikret med pant i fast eiendom. Lånet forrentes med normalrentesats vedtatt av Finansdepartementet. Administrerende direktør har rett til å selge inntil 25 000 aksjer tilbake til selskapet til markedspris, dog ikke til en pris per aksje som gir en selskapsverdi som er lavere enn 90 % av bokført egenkapital.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 21


REVISOR

Morselskap

Konsern

Kostnadsført honorar (alle tall i hele tusen og ekskl. mva) Revisjonshonorar

65

668

Bistand utarbeidelse årsregnskap og ligningspapirer

80

122

Attestasjonstjenester og annen konsulentbistand Sum

35

192

180

982

NOTE 5. PENSJONSKOSTNADER Selskapet og flere av konsernets datterselskaper er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene. Konsernet har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Retten til definerte fremtidige ytelser for er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Dette er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Konsernet omfattes også av AFP-ordningen. Konsernet har en pensjonsordning som pr. 31.12.2012 er overfinansiert. I henhold til god regnskapsskikk er avsetningen klassifisert som finansielle driftsmidler.

Morselskap

Konsern

2012

2011

2012

2011

Årets pensjonsopptjening

562

886

3 257

10 169

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

184

(alle tall i hele tusen)

Avkastning på pensjonsmidler

-3 059

-4 464

Resultatført avvik pga estimatendringer mm

70

551

51

Administrasjonskostnader

70

541

Periodisert arbeidsgiveravgift før evt avvik PBO/midler

71

368

Sum pensjonskostnad

-242

2 409 -598

715

288

4 066

5 756

Beregnede pensjonsforpl.

4 093

3 353

57 440

44 694

Pensjonsmidler

-2 778

-3 023

-41 939

-41 515

1 315

330

15 501

3 179

Netto pensjonsforpliktelser Arb.g.avg på netto forpliktelse

185

46

2 152

448

Utsatt forpliktelse ved (tap)/gevinst

-2 791

-1 870

-31 810

-14 100

Netto pensjonsforpliktelser

-1 291

-1 494

-14 158

-10 474

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente

4,20 %

Forventet lønnsregulering

3,50 %

Forventet G-regulering

3,25 %

Forventet pensjonsøkning Forventet avkastning på fondsmidler

3,25 % 4,00 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

side 22

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


NOTE 6. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER - KONSERN (alle tall i hele tusen) Anskaffelseskost 1.1.12

Goodwill - spesifisert pr. virksomhetskjøp i konsern Mediaconnect AS

Fora Medier AS

Swed Media AB

Solid Love AB

Dagsavisen AS

Totalt

2 604

6 763

72 016

41 663

17 063

3 923

Tilgang

1 156

0

0

0

-5 167

-4 011

Avgang

0

0

0

248

0

248

42 819

17 063

3 923

2 356

1 596

67 757

0

2 815

0

600

0

3 415

Akk. avskrivninger 31.12.12

18 140

14 248

523

1 249

1 596

35 756

Bokført verdi pr 31.12.12

24 679

0

3 400

507

0

28 585

15 år

15år

15 år

5 år

15 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

2 441

1 012

262

557

243

4 515

0

2 815

0

600

0

3 415

Anskaffelseskost 31.12.12 Akk. nedskrivninger 31.12.12

Økonomisk levetid Avskrivningsplan Årets avskrivninger Årets nedskriving

Begrunnelsen for at goodwill avskrives over mer enn fem år er at dette gjelder oppkjøp av selskaper med merkenavn som anses å ha en langsiktig verdi. Merkenavn knytter seg til oppkjøpet av Dagsavisen AS og Swed Media AB. Fora Medier AS – Konsernet har solgt alle publikasjonene 1 jan 2013 og resterende goodwill er i selskapsregnskapet Fora Medier AS er nedskrevet til 0,Solid Love AB - Anskaffelseskost er korrigert med TNOK 248 grunnet endring kjøpesum ved oppgjør i 2012. Tatt som avgang. Swed Media AB - Ny goodwill post knyttet til korreksjon av opprinnelig oppkjøpsanalyse. Sammenligningstallene for 2011 er korrigert tilsvarende. Dagsavisen AS - Ny goodwill post knyttet til korreksjon av opprinnelig oppkjøpsanalyse. Sammenligningstallene for 2011 er korrigert tilsvarende. Økning av eierandelen fra 66 % til 91 % 1 jan 2012 medfører en negativ goodwill på 5,2 millioner kroner. Goodwillpostene er nettet og hele effekten på TNOK 243 er tatt i 2012.

(alle tall i hele tusen) Anskaffelseskost 1.1.12 Tilgang

FOU

Andre imm. eiendeler

Merkenavn

4 659

42 109

50 112

150

1 051

0

Goodwill

Driftsløsøre

Totalt

72 016

34 426

203 322

-4 011

1 313

-1 497

0

0

0

-248

-963

-1 211

4 808

43 161

50 112

67 757

34 775

200 613

0

405

0

3 415

0

3 820

Akk. avskrivninger 31.12.12

2 035

26 083

0

35 757

26 157

90 030

Bokført verdi pr 31.12.12

2 773

16 673

50 112

28 585

8 618

106 763

Økonomisk levetid

10 år

3-10 år

Ubegrenset

15 år

3-10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Årets avskrivninger

416

4 824

0

4 272

2 877

12 389

Årets nedskrivinger

0

405

0

3 415

0

3 820

Avgang Anskaffelseskost 31.12.12 Akk. nedskrivninger 31.12.12

Avskrivningsplan

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 23


(alle tall i hele tusen)

Påkostning leide lokaler

Driftsløsøre

Immatriell programvare

Sum

3 696

1640

0

5336

Tilgang

0

0

348

348

Avgang

0

0

0

0

3 696

1 640

348

5 684

Avskrivninger og nedskrivinger 1.1.12

901

932

0

1 833

Årets avskrivninger

376

462

75

913

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.12

1 277

1 394

75

2 746

Bokført verdi pr. 31.12.12

2 419

246

273

2 938

Økonomisk levetid

10 år

5 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 1.1.12

Anskaffelseskost 31.12.12

Avgang i året

Avskrivningsplan

NOTE 7. DATTERSELSKAP - MORSELSKAP FIRMA

side 24

Konsolidert

Forretningskontor

Boomerang Media AS

Ja

Oslo

100 %

Crossevent AS

Ja

Oslo

100 %

Dagsavisen AS

Ja

Oslo

91,01 %

Fora Medier AS

Ja

Oslo

100 %

Ikon Media AS

Ja

Oslo

100 %

Improove Norge AS

Ja

Oslo

100 %

Lettlest Media AS

Ja

Oslo

100 %

Mediaconnect AS

Ja

Oslo

94,96 %

Mediesalg AS

Ja

Oslo

100 %

Medieservice AS

Ja

Oslo

100 %

Programbladet AS

Ja

Oslo

100 %

Solid Love AB

Ja

Stockholm

100 %

Swed Media AB

Ja

Stockholm

100 %

Vårt Land AS

Ja

Oslo

100 %

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

Eierandel


NOTE 8. EIERANDELER I TILKNYTTET SELSKAP – MORSELSKAP OG KONSERN FIRMA

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Sulaposten AS

Langevåg

39,4 %

39,4 %

Universum AS

Oslo

49,9 %

49,9 %

Strek Media AS

Oslo

27,5 %

27,5 %

Mudi AS

Nesodden

25,0 %

25,0 %

Oslo

20,0 %

20,0 %

Korsets Seier Publikasjoner AS

Selskapene er ikke ferdig revidert for 2012 og andel av årets resultat er innarbeidet med foreløpig resultat i regnskapet til Mentor Medier AS og konsernet for 2012.

Selskap Forretningskontor

Universum AS

Mudi AS

Strek Media AS

Sulaposten AS

Korsets Seier Publikasjoner AS

Sum

Oslo

Nesodden

Oslo

Langevåg

Oslo

Eierandel

49,9 %

25,0 %

27,5 %

39,4 %

20,0 %

Stemmeandel

49,9 %

25,0 %

27,5 %

39,4 %

20,0 %

2 750

2 945

525

227

60

866

835

250

130

60

Inngående balanse

1 316

353

-117

666

91

2 309

Inntektsført resultat

2 623

0

71

-91

2 603

Andre endringer i løpet av året(utbytte/konsernbidrag,ect)

3 960

-198

117

74

0

3 952

Utgående balanse

7 898

155

0

811

0

8 864

0

0

0

0

0

0

5 715

0

0

0

0

5 715

-41

0

0

0

0

-41

5 674

0

0

0

0

5 674

Anskaffelseskost på ansk.tidspunktet Balanseført EK på ansk.tidspunktet

Balanseført verdi merverdi Inngående balanse Tilgang merverdier Årets avskrivning av merverdier Balanseført verdi merverdi pr. 31.12.

Betinget vederlag Universum AS Mentor Medier AS har i 2012 økt andelen i Universum AS fra 35 % til 49,9 %. Anskaffelseskost består av vederlag og kjøpsutgifter samt betinget vederlag målt til virkelig verdi. Oppgjørsmodellen knyttet til det betinget vederlag tar utgangspunkt i EBITDA (resultat før finansposter og avskrivinger) for årene 2012 – 2015. Det betingete vederlaget er estimert til 2,8 millioner kroner og satt opp som forpliktelse i balansen.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 25


NOTE 9. AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK, OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER ANLEGGSMIDLER (alle tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

Ansk.

Bokført

Ansk.

Bokført

kost

verdi

kost

verdi

Investering i aksjer SAM Distribusjon AS

0

0

10

10

Avisenes Nyhetsbyrå AS

0

0

64

64

Norsk Telegrambyrå AS

0

0

94

94

Lokalavissamkjøringa Landet Rundet AS

0

0

1

1

Investeringer via Swed Media AB

0

0

171

171

Verdibanken ASA

9 211

8 886

9 211

8 886

Sum investering i aksjer

9 211

8 886

9 551

9 225

OMLØPSMIDLER

Ansk. kost

Bokført verdi

Markedsverdi

verdiendring

Resultatført

Ansk. kost

Bokført verdi

Markedsverdi

verdiendring

Resultatført

(alle tall i hele tusen) Markedsbaserte aksjer Aksjefond forvaltet av Carnegie

0

0

0

0

4 664

5 784

5 784

552

DnB NOR ASA

0

0

0

0

595

1 088

1 088

190

Verdibanken

0

0

0

0

9

8

8

-1

Sum markedsbaserte aksjer

0

0

0

0

5 268

6 879

6 879

741

Obligasjoner forvaltet av Carnegie

0

0

0

0

7 783

8 078

8 078

133

Sum markedsbaserte obligasjoner

0

0

0

0

7 783

8 078

8 078

133

Pengemarkedsinstrumenter i Carnegie

0

0

0

0

6 783

6 794

6 794

14

Sum andre finansielle instrumenter

0

0

0

0

6 783

6 794

6 794

14

Markedsbaserte obligasjoner

Andre finansielle instrumenter

NOTE 10. FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ET ÅR

side 26

Morselskap

(alle tall i hele tusen)

2012

2011

Lån til ansatte

2 591

2 691

3 134

3 245

Depositum

5 000

0

7 078

2 074

Andre langsiktige fordringer

3 000

12 961

0

0

Sum

10 591

15 652

10 212

5 319

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

Konsern 2012

2011


NOTE 11. LANGSIKTIG GJELD MED FORFALL SENERE ENN FEM ÅR

Morselskap

Konsern

2012

2011

2012

2011

Totalt pantelån

0

0

0

0

Herav gjeld som forfaller senere enn fem år

0

0

0

0

NOTE 12. MELLOMVÆRENDE OG TRANSASKJONER MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG TILKNYTTET SELSKAP

Morselskap

(alle tall i hele tusen) Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Sum

Kundefordringer

Andre fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer

2012

2011

2012

2011

2012

2012

3 512

15 633

0

23 969

0

0

0

0

62

37

0

2 524

213

102

3 232

2 524

3 575

15 670

0

26 494

213

102

3 232

2 524

Øvrig langsiktig gjeld Foretak i samme konsern

2011

2011

Leverandørgjeld Øvrig langsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

3 000

12 984

333

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

43

3 000

12 984

333

167

0

0

43

43

Tilknyttet selskap Sum

Konsern

Transaksjon/transaksjonsgruppe Regnskap, IT, kantine etc Renter/Annonsekostnader

Tilhører resultatlinje

Motpart

2012

2011

Andre kostnader/Lønn

Medieservice

866

827

Finans/Andre kostnader

Vårt Land

381

484

1 247

1 311

Sum Kostnader Transaksjon/transaksjonsgruppe

Tilhører resultatlinje

Motpart

2012

2011

Management/husleie

Salgsinntekt/Leieinntekt

Medieservice

-1 334

-1 351

Konsernavgift/finans

Salgsinntekt /Finans

Swed Media

-686

-744

Management/husleie/konsernavg

Salgsinntekt/Leieinntekt

Vårt Land

-7 084

-6 768

Management/husleie

Salgsinntekt/Leieinntekt

Programbladet

-397

-655

Salgsinnt./Leieinnt./Finans

Fora Medier

-3 112

-2 737

Finans/Leieinntekter

Mediesalg

-540

-352

Management/husleie

Salgsinntekt/Leieinntekt

Lettlest Media

Management/husleie/konsernavg

Salgsinntekt/Leieinntekt

Dagsavisen

Salgsinntekt

Mediaconnect

Managem/husl./konsernavg/finans Renter/husleie

Management Sum Inntekter

-737

-450

-4 523

-2 743

-129

-129

-18 542

-15 928

Alle selskap er datterselskap. Selskapet har også uvesentlige inntekter og kostnader mot noen av de andre datterselskapene.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 27


NOTE 13. SKATT Morselskap 2 012

(alle tall i hele tusen)

Konsern

2 011

2 012

2 011

Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat

0

0

0

13

Endring utsatt skattefordel

5 002

2 195

-10 151

2 883

Skatt på mottatt konsernbidrag

-3 281

-3 642

0

0

1 721

-1 448

-10 151

2 896

Resultat før skattekostnad

-7 926

-6 772

Permanente forskjeller

13 498

1 170

404

170

Grunnlag betalbar skatt

5 168

-5 432

Mottatt konsernbidrag

11 716

13 008

0

-7 460

Årets skattegrunnlag

6 549

116

Ubenyttet godtgjørelse

-6 549

-116

0

0

Betalbar skatt på årets resultat

0

0

0

13

Reduksjon betalbar skatt pga SkatteFunn ordningen

0

0

0

0

Betalbar skatt i balansen

0

0

0

13

Skattekostnad på ordinært resultat

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Endring midlertidige forskjeller

Frembørbart skattemessig underskudd

Betalbar skatt herav (28 %) Årets betalbare skatt i balansen fremkommer slik:

SPESIFIKASJON AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT

Morselskap

Konsern

31.12.12

31.12.11

Endring

31.12.12

31.12.11

Endring

-1 048

-817

231

14

-9 088

-9 102

0

0

0

258

-259

-516

-33

-41

-8

-33

562

595

Pensjonsforpliktelse

1 291

1 494

203

14 158

10 474

-3 684

Utbytte/Avsetninger

97

76

-21

2 490

-173

-2 663

307

712

404

16 886

1 516

-15 370

0

0

0

-146 204

-118 598

27 606

-2 109

-8 657

-6 549

-2 109

-8 659

-6 550

Midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Fordringer Gevinst og tapskonto

Midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Ubenyttet godtgjørelse Inngår ikke i utsatt skattefordel Grunnlag beregning utsatt skattefordel

side 28

-1 872 -1 802

-7 946

-6 144

-133 299

-125 741

5 686

Sum utsatt skattefordel (28 %)

-504

-2 225

-1 720

-37 324

-35 207

2 116

Balanseført utsatt skattefordel

-504

-2 225

-1 720

-23 292

-13 160

10 131

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


Konsernet har korrigert oppkjøpsanalysen knyttet til oppkjøpet av Dagsavisen AS og Swed Media AB, dette har medført at konsern har fått en utsatt skatt på TNOK 14 032. Denne posten er inkludert i 2011 og 2012 tallene. Utsatt skatt er nettet mot utsatt skattefordel. Usatt skattefordel 28 % er benyttet for å beregne utsatt skattefordel på norske skatteposisjoner og 22 % på svenske skatteposisjoner.

NOTE 14. EGENKAPITAL

(alle tall i hele tusen) Morselskapet Egenkapital 31.12.2011

Aksje-kapital

Egne aksjer

1 571

Overkurs-fond

Annen innskutt EK

13 149

28 271

107 549

150 506

-33

Annen EK

Sum

Endring i datterselskap m.m

0

0

0

0

-5 938

-5 938

Andre endringer

0

0

0

0

-158

-158

Årets endring i egne aksjer

0

-30

0

0

-1 861

-1 891

Avsatt til utbytte

0

0

0

0

-1 812

-1 812

Årsresultat Egenkapital 31.12.12

0

0

0

0

6 205

6 205

1 571

-63

13 149

28 271

103 986

146 913

Utbyttepolitikken i Mentor Medier AS er basert på at verdien av konsernet skal forrentes med risikofri rente i pengemarkedet. Når størrelsen på utbyttet er fastsatt, skal det beregnes et beløp som avsettes i balansen som egenkapital med restriksjoner, et verdifond. Beløpet skal tilsvare 25 % av det som til en hver tid utbetales i utbytte. 70 % av avsetningen til verdifondet skal sikres for avisen Vårt Land. Pr 31.12.2012 har Mentor Medier AS 3.686 avsatt i verdifonden. Dette beløpet er ikke inkludert i fri egenkapital. Selskapet har endret prinsipp for regnskapsføring av datterselskapet fra egenkapitalmetode til kostmetode. Effekten av prinsippendringen på 5 983 er ført mot annen egenkapital.

(alle tall i hele tusen) Konsernet

Aksje-kapital

Egne aksjer

Egenkapital 31.12.2011 før korr.

1 571

-33

13 149

28 271

Korreksjon tidligere års feil

0

0

0

0

1 571

-33

13 149

0

0

0

Egenkapital 31.12.2011 Andre endringer

Overkursfond

Annen innskutt EK

Annen EK

Minoritetsinteresser

Sum

105 295

-1 008

147 244

-1 526

8 836

7 310

28 271

103 769

7 828

154 554

0

2 746

-5 661

-2 915

Årets endring i egne aksjer

0

-30

0

0

-1 861

0

-1 891

Avsatt til utbytte

0

0

0

0

-2 276

0

-2 276

Årsresultat

0

0

0

0

5 020

1 301

6 320

1 571

-63

13 149

28 271

107 398

3 467

153 792

Egenkapital 31.12.12

Årsrapport 2011 • Mentor Medier AS

side 29


NOTE 15. KONSERNKONTO – MORSELSKAP Konsernet har etablert konsernkontoordning hvor Mentor Medier AS ihht avtalen er innehaver, mens øvrige konsernselskap er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne ethvert trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og Mentor Medier AS. Per 31.12.2012 hadde Mentor Medier AS en gjeld på TNOK 32.473 og således et mellomværende med sine datterselskaper.

NOTE 16. LEASING Avtalens varighet

Utløpsdato

Kostnadsført

3 år

1. 10. 2015

55

(alle tall i hele tusen) Biler Vårt Land Vanndispensere Medieservice

Løpende

58

Printere Medieservice

Løpende

40

Sum

153

NOTE 17. AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Mentor Medier AS pr. 31. desember 2012 består av:

Antall aksjer

Antall aksjer

Pålydende

Balanseført

6 282 440

0,25

1 570 610

Selskapet har totalt 1 857 aksjonærer. Eierstrukturen er stabil. Av total aksjebeholdning er ca 524 600 aksjer deponert i Norges Bank. Dette gjelder aksjer der aksjonær er ukjent. Aksjene ble deponert 31.12.99, og tilfaller selskapet vederlagsfritt etter 20 år.

Eierstruktur De største eksterne aksjonærene i Mentor Medier AS pr. 31. desember 2012 var: Antall aksjer

Eierandel

Mushom Invest AS

567 800

9,04 %

5,00 %

Deponiaksjer

524 600

8,35 %

5,00 %

Pingst Förvaltning AB

454 760

7,24 %

5,00 %

Stiftelsen Dagsavisen

394 110

6,27 %

5,00 %

Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon

288 860

4,60 %

4,60 %

Opplysningsvesenets Fond

227 270

3,62 %

3,62 %

Kamato AS

206 007

3,28 %

3,28 %

Redaksjonsklubben i Vårt Land

129 700

2,06 %

2,06 %

Normisjon

125 100

1,99 %

5,00 %

Evangelisk Frikyrka

side 30

Stemmeandel

113 670

1,81 %

1,81 %

Blå Kors Norge

109 400

1,74 %

1,74 %

Norsk Luthersk Misjonssamband

105 200

1,67 %

1,67 %

Det Norske Diakonhjem

96 910

1,54 %

1,54 %

Det Norske Misjonsselskap

92 870

1,48 %

1,48 %

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS


Kari Haaland Osberg

81 400

1,30 %

1,30 %

Odd Reidar Øie

74 200

1,18 %

1,18 %

Den Evangeliske Luth. Frikirke

72 400

1,15 %

1,15 %

Diakonissehusets Legater og Fonds

68 380

1,09 %

1,09 %

Stiftelsen Signo

68 180

1,09 %

1,09 %

Centralkirkens Metodistmenighet

60 000

0,96 %

0,96 %

Mersland AS

50 000

0,80 %

0,80 %

Sum > 1 % eierandel

3 910 817

62,25 %

54,36 %

Sum øvrige (inklusiv egne aksjer)

2 371 623

37,75 %

37,75 %

6 282 440

100,00 %

92,11 %

Totalt antall aksjer

Selskapet har vedtektsfestet at ingen aksjonærer kan avgi stemmer for mer enn 5 % av de totale aksjer. Vedtektene har også identifikasjonsregler som gjør at enkelte aksjonærer sees som en gruppe. Antall stemmeberettigede aksjer blir redusert tilsvarende. Aksjer eiet /kontrollert av medlemmer av styret og daglig leder pr. 31.12.12: Navn

Verv

Antall aksjer

adm. dir

206 007

Johannes Sjøflot (Invest Corporate AS - 20.000)

styremedlem

40 000

Johannes Morken

styremedlem

2 900

Helge Simonnes (Kamato AS)

NOTE 18. VARELAGER MORSELSKAP

(Alle tall i hele tusen)

2 012

KONSERN

2 011

2 012

2 011

Ferdigvarer

0

0

5 668

5 547

Sum

0

0

5 668

5 547

NOTE 19. SKATTEFUNN Vårt Land AS, Dagsavisen AS, Fora Medier AS og Mediaconnect AS har fått innvilget offentlige tilskudd i forbindelse med Skattefunn-ordningen. Tilskuddet er behandlet i h.h.t NRS 4 Offentlige tilskudd, dvs at tilskuddet er ført til reduksjon av de tilhørende kostnadsposter. Totalbeløpet på kr 1 620 257 er oppført som annen kortsiktig fordring, av dette beløpet knyttet kr. 1 235 197 seg til lønnskostnader og er ført til reduksjon i lønnskostnadene. Kr. 85 465 knytter seg seg til andre kostnader og er ført til reduksjon i andre kostnader. Kr. 299 595 er aktivert og avskrives likt med tilhørende anleggsmiddel. Tilskuddet er betinget av endelig godkjennelse fra ligningsmyndighetene. Totale FOU kostnader, vedrørende tilskuddsberettigede prosjekter som er kostnadsført i 2012, beløper seg til kr. 8 251 721.

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 31


side 32

Ă…rsrapport 2012 // Mentor Medier AS


Ă…rsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 33


Mentor Medier AS // Organisasjon og nøkkeltall

2012

Mentor Medier – konsern Publikasjoner Tro

Inspirasjon

Vårt Land (100 %)

Dagsavisen (91 %)

Swed Media (100 %)

Fora Medier (100 %)

Medieservice (100 %)

Lettlest Media (100 %)

Improove Norge (100 %)

(Klar Tale)

(IT-utvikling)

Programbladet (100 %)

Mediesalg (100 %)

(avisen Dagen, forlaget Libris)

Boomerang Media (100 %) (sms-tjenester)

Solid Love (100 %)

Ikon Media (100 %)

Crossevent (100 %)

side 34

Tjeneste

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

(TV-guiden)

Mediaconnect (94,96 %) (opplagssystemer, distribusjon, kundeservice)

(regnskap, IT)

(telefonsalg)

Swed Media (100 %)


NØKKELTALL KONSERN 2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

516 206

510 453

455 828

443 309

279 871

265 099

215 100

-8 364

-8 590

-1 748

-28 763

-5 725

894

3 411

Resultat før skatt

-3 831

-4 612

5 936

-19 443

-7 268

8 742

15 080

Årsoverskudd etter skatt

6 320

-7 508

1 079

-8 149

-6 778

5 465

12 303

Totalkapital

297 338

296 712

303 422

275 972

241 286

250 930

251 983

Egenkapital

153 792

154 554

154 369

137 213

133 398

149 911

142 561

353

370

377

327

210

199

184

OMSETNING Sum driftsinntekter RESULTAT / KAPITAL Driftsresultat

PERSONAL Antall ansatte pr 31.12

Mentor Medier AS eier og utgir blant annet:

GUIDEN PROGRAMBLADET

Årsrapport 2012 // Mentor Medier AS

side 35


mentor medier Årsrapport 2012 // Mentor medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo • Besøksadresse: Grubbegata 6 • Tlf: 22 310 310 • Faks: 22 310 305

Mentor medier aarsmelding 2012  

Mentor Medier aarsmeldin 2012

Advertisement