Page 1

>

innhold

3

Velkommen

35 Lektor-og adjunktprogrammet

Oslo - den pulserende studentbyen

39 Profesjonsstudiet i teologi

Praktisk informasjon

43 Masterprogram

5

Studentene trives

8

Studieopphold i utlandet

7

9

10 Grafisk presentasjon av studieprogram

13 Årsstudier

14 Årsstudium i Kristendom/RLE

16 Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon

44 Master i Kirkelig undervisning (kateket) 46 Master i Diakoni 48 Master i Teologi

51 Master in Religion, Society and Global Issues

52 Master i Kristendomskunnskap

19 Årsstudium i Samfunnsfag

54 Master i Klinisk sjelesorg (deltid)

21 Bachelorprogram

59 RLE/Religion og etikk (erfaringsbasert)

22 Bachelor i Teologi

24 Bachelor i Ungdom, kultur og tro

26 Bachelor i Religion, Kultur og samfunn: 28 – Kristendom/RLE 31 – Samfunnsfag

32 – Religion og samfunn

56 Praktisk teologi (erfaringsbasert)

61 PhD-program 62 Videreutdanning på deltid

64 Enkeltemner

66 Fakta om studiestedet


>

velkommen

3

mf.no

Det teologiske Menighetsfakultet kjennetegnes ved et spennende mangfold, både

menneskelig, faglig og kirkelig. Vi tilbyr en rekke studieprogram på bachelor- og

masternivå som gir kompetanse for arbeid i skole og samfunn, samt egne doktorgradsprogram for deg som vil forske videre. Hos oss kan du også utdanne deg til ungdomsarbeider, prest, kateket eller diakon i Den norske kirke, og studere med sikte på en tjeneste i andre kirker og tros-

samfunn. Vi ønsker å være i fremste rekke som akademisk institusjon - i forskning,

undervisningskvalitet og studie­m iljø.

Denne studiekatalogen er en veiviser til

våre studietilbud. Mulighetene er mange, og vil du vite mer, anbefaler jeg mf.no Jeg ønsker deg velkommen til MF!

Vidar L. Haanes Rektor


>

Studentene trives

5

Menighetsfakultetet (MF) har de siste årene deltatt i NAUTILUS-undersøkelsen som gjennomføres ved et utvalg universiteter og høgskoler. Undersøkelsen gir et overordnet nasjonalt bilde av student- enes vurderinger av forskjellige sider ved utdanningstilbudet. mf-studenten • er betydelig mer tilfreds med lærested og studiekvalitet enn gjennomsnittet

• uttrykker sterkere enn gjennomsnittet at undervisningen gir inspirasjon til faglig fordypning

• er betydelig mer tilfreds med lærerens forberedelse, formidling og engasje-

ment enn gjennomsnittet

• er langt mer positiv til det sosiale miljøet enn de øvrige studentene som er med i undersøkelsen


>

Oslo – den pulserende studentbyen 7

visitoslo.com

Studenter skal ikke bare studere. Oslo gir muligheter for en aktiv student­­tilværelse!

Ingen by har så mange teatre, kinoer,

kafeer, konserter eller turmuligheter

i umiddel­bar nærhet som hovedstaden. Ingen annen by har et så stort kulturelt mang­fold, så mye usmakt mat og så

store variasjoner bydelene imellom.

Oslo byr også på et rikt kirke- og organi-

sasjonsliv du kan engasjere deg i. Mange av studentene ved MF har funnet seg til

rette i en av Oslos større eller mindre menigheter.

Midt på Majorstuen, i det mangfoldet av tilbud som hovedstaden byr på, ligger Menighetsfakultetet.


>

>

Studieopphold i utlandet

praktisk informasjon

8

9

MF har samarbeidsavtaler om student­ utveksling med utdanningsinstitusjoner i USA, Canada, Afrika, Asia og Europa. Du får en enda bedre utdannelse og studietid

dersom du tar et studieopphold i et annet land.

erasmus-programmet

søknad om opptak

– støtte til utveksling i Europa

Alle begynnerstudier på bachelornivå krever

statens lånekasse

petansevurdering for søkere over 25 år. Det kan

– støtte til utveksling andre steder i verden

MF har god erfaring med å legge til rette for

fordypning utenlands

for at det du studerer ved en annen utdannings-

dette, og vi gjør det gjerne. Vi tar også ansvar institusjon kan integreres i ditt studieløp på

MF. Et semester i utlandet kan dermed gi deg full uttelling.

I Europa tilrettelegges studentutvekslingen i

generell studiekompetanse, eventuelt realkomvære begrenset plass på enkelte studier. For

mer informasjon om opptakskrav generelt, se

Søkerhåndboka, eller samordnaopptak.no. For

rett til støtte fra Lånekassen, se lanekassen.no

program inngår studietur som en obligatorisk

dier er 15. april (1. mars for spesielle søkergrup-

kontakt

som fås ved henvendelse til MF, eller lastes

masjon om studiene. De vil også hjelpe deg

del (Tverrkulturell kommunikasjon; Ungdom,

per). Til øvrige studier søker du på eget skjema

Studieveilederne kan hjelpe deg med infor-

ned fra mf.no

å utarbeide en utdanningsplan tilpasset din

kultur og tro). Reiselederne er våre egne lærere.

rådgiver for internasjonalisering. Har du egne

begynner i vårsemesteret sendes direkte til MF

mulig.

ideer, hjelper vår rådgiver deg så langt som

Alle studietilbud ved Menighetsfakultetet gir

samordna opptak: Søknadsfrist til begynnerstu-

MF en del av Nordplus-programmet der alle

opptak. Der ligger det link til søknadsweben.

Italia, Hellas og Midtøsten. På noen studie-

Storbritannia, Italia og Tsjekkia. I Norden er

– støtte til utveksling i Skandinavia

Du kan også søke elektronisk: Gå inn på mf.no/

søknadsfrister og søknadsskjema

Ønsker du å vite mer, kan du kontakte vår

nordplus-programmet

nettside eller fås ved henvendelse til fakultetet.

kortere studieturer til reisemål som England,

vekslingsavtaler med universiteter i Tyskland,

og etikk). Søknadsskjema kan lastes ned fra MFs

økonomisk støtte

kontaktperson

legg egne reisestipender for utenlandsopphold:

frist for Erfaringsbasert master i RLE/Religion

spesielle forhold, ta kontakt med MF.

MF arrangerer også med jevne mellomrom

rammen av Erasmus-programmet. Vi har ut-

de nordiske fakulteter samarbeider. Det er i til-

Søknadsfrist til masterstudiet er 1. juni (egen

t: 22 59 05 74/ 22 59 05 00 e: international@mf.no

lokalt opptak: Alle søknader til studier som

(lokalt opptak) med søknadsfrist 1. desember.

studiesituasjon. t: 22 59 05 00

e: studieresepsjonen@mf.no


>

Grafisk presentasjon av studieprogram (fulltid)

phd ma klinisk sjelesorg yrkespraksis

ma praktisk teologi yrkespraksis

profesjonsstudiet i teologi cand. theol. høyere grad ma diakoni

ma religion, society and global issues

ma kristendomskunnskap

lektorog adjunkt

ma kateket

ma teologi

14-16 13 12 11 10 9

ppu

ppu

8 7

ba ungdom, kultur og tro ba religion, kultur og samfunn: – kristendom/rle – samfunnsfag – religion og samfunn

ba teologi

cand. theol. lavere grad

6 5 4 3

årsstudium interkulturell kommunikasjon forkunnskap helse/sosial/ped

årsstudium samfunnsfag

årsstudium kristendom/rle

2 1

phd (ikke inkl. i oversikten) profesjonsstudiet master lektor- og adjunkt bachelor årsstudium


Årsstudier Det teologiske Menighetsfakultet tilbyr tre årsstudier som kan inngå i en bachelorgrad: • Årsstudium i Kristendom/RLE

• Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon • Årsstudium i Samfunnsfag


> årsstudium

kristendom/rle

14

mf.no/arsstudium

Årsstudiet i Kristendom/RLE gir grunn- • Hva er forskjellen mellom de ulike leggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen. Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant

kirkesamfunnene?

• Hva tror muslimer, hinduer, buddhister, jøder?

• Hva er de viktigste ikke-religiøse livssynene i samfunnet vårt?

for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn.

• Hva er RLE-fagets sentrale målsetninger,

bachelorprogram og teologistudiet. Studenter

opptak direkte på disse.

fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Stu-

Det inngår i MFs lektor-/adjunktprogram, flere som ønsker seg inn på disse programmene, søker

K/RLE-emnene på årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn:

• Hva er religion? • Hva er etikk?

• Kan tro læres?

• Hva slags bok er Bibelen?

• Hvordan analysere bibeltekster?

• Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?

• Hva lærer kristendommen om Gud,

verden og mennesket?

og hvordan kan disse oppnås?

Studenter som ikke har Examen Philosophicum denter som har Examen Philosophicum fra før,

velger i stedet et fordypningsemne. Det er mulig

å starte årsstudiet både i august og i januar. Oppstart i august gir den beste faglige progresjonen.


> årsstudium

interkulturell kommunikasjon 16

mf.no/arsstudium

Årsstudiet i Interkulturell kommunika-

relevante arbeidssteder

>

thomas østby (22)

sjon fokuserer på forholdet mellom ulike • skole kulturer og hvordan man kan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer.

Med økende bevegelse av mennesker, teknologi

og kulturytringer mellom ulike kulturer er innsikt i interkulturell kommunikasjon av sentral

betydning. Vår tid preges av utfordringer som er globale i sin karakter. Det gjelder ikke minst

med tanke på menneskerettigheter, demokrati

og livssyn. Arbeid med interkulturell komunikasjon blir viktig som grunnlag for faglig virksomhet på stadig flere områder.

dypere innsikt i det kulturelle mangfoldet Studiet er relevant for alle som ønsker en dypere

forståelse av det kulturelle mangfoldet vi lever i, og hvorfor samfunnet er blitt slik det er. Det er særlig aktuelt for deg som vil arbeide sammen

med mennesker med annen kulturell bakgrunn

enn din egen, enten i Norge eller i et annet land.

• helse/sosial eller annen offentlig tjenesteyting

• næringslivet

• frivillige organisasjoner

• internasjonalt arbeid som bistand, misjon eller næringsliv

studietur til kina og hong kong/malaysia Studiet inkluderer en obligatorisk studietur

på fire uker. Reisemålet er Kina og enten Hong

Kong eller Malaysia. Pris: ca. 28.000,- (det gis reisestøtte fra Lånekassen). studieløp

Studiet kan inngå i en bachelorgrad i Kultur og samfunnsfag.

studium: Tidligere student, Interkulturell kommunikasjon

kommer fra: Larvik hvorfor ville du studere på mf? - Studentmiljøet virket fint, men det var nok studiet som trakk meg hit.

hvorfor valgte du dette studiet? - Jeg tenkte at dette ville bli et godt grunnlag for videre studier. I tillegg er jeg oppvokst i utlandet, og har alltid interessert meg for andre kulturer.


> årsstudium

samfunnsfag

19

mf.no/arsstudium

Med kunnskap om religion og kultur

Hensikten med dette studiet er å presentere

kan vi forstå hvordan et samfunn funge- aktuell kunnskap om samfunn og samfunnsrer og hvilke verdier det bygger på. Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi,

samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Fra ulike faglige ståsteder analyserer samfunns-

fagene aktuelle utviklingstrekk i samfunnet. De viser hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, migrasjon og politikk på-

virker hjemlige forhold og er med på å forme våre liv.

utvikling, slik vi finner den i de ulike samfunnsfagene. I studieemnene og undervisningen

legges det vekt på å få vise hvordan allmenne

utviklingstrekk påvirker religiøse, kulturelle og

verdimessige sider ved samfunnet. I dette studiet vil du lære mer om:

• Samfunnsfaglig teori og metode • Det flerkulturelle Norge • Ungdomskultur

• Velferdsstat og medborgerskap • Internasjonal politikk

Studiet kan inngå i bachelorgraden Religion,

Samfunnsfagene tufter sine innsikter på faglige/ kultur og samfunn, som har tre ulike studieretteoretiske utgangspunkt som belyses gjennom empirisk forskning. Religiøsitet, tilhørighet

og verdisyn både påvirker og påvirkes av verden rundt oss.

ninger. Du kan også bygge videre med mastergraden Religion, Society and Global Issues.

Som en del av en lærerutdanning gir studiet undervisningskompetanse i samfunnsfag i skolen.

Du kan også søke deg jobb innen kirke, organisasjonsliv og offentlig forvaltning.


Bachelor Et bachelorstudium er et treårig program som fører fram til graden bachelor. Du kan bygge på denne graden til master og videre til doktorgrad. menighetsfakultetet tilbyr følgende bachelorprogram • Bachelor i Teologi

• Bachelor i Ungdom, kultur og tro

• Bachelor i Religion, kultur og samfunn:

– Kristendom/RLE – Samfunnsfag

– Religion og samfunn


> bachelor

teologi

22

mf.no/bachelor

Ønsker du å fordype deg i teologi og

MF tilbyr emner innen:

kristendom? Da kan du ta en bachelor i teologi, som også kan bygges videre til master i teologi. Gjennom en bachelor i teologi kan du enten

fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller

spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder.

Flere emner gir deg også mulighet til å studere teo-

logi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner (teologi innenfor en luthersk, katolsk, pentekostal, metodistisk eller salvasjonistisk tradisjon).

• Det gamle testamente • Det nye testamente

>

• Systematisk teologi

studium: Bachelor i Teologi

øystein birkeland (23)

• Kirkehistorie

• Praktisk teologi

kommer fra: Oslo

• Misjonsvitenskap

hvorfor ville du studere på mf?

• Religionspedagogikk • Religionsvitenskap

Med en bachelor i teologi er veien videre ganske

>

eller du kan gå over til profesjonsstudiet. Du

> varighet

åpen. Du kan selvsagt ta en master i teologi,

fakta

er da på vei mot målet, dersom det skulle vise

3 år/ 180 studiepoeng

graden i teologi har et omfang på 180 studi-

15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.

160 studiepoeng teologi eller Kristendom/RLE

> opptakskrav

seg å være presteyrket du sikter mot. Bachelorepoeng og er normert til 3 år. Graden består av

> søknadsfrist

og 20 studiepoeng Ex.phil./ Ex.fac. Graden skal

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

grunnspråk.

> veien videre

inneholde praktisk teologi og minst ett teologisk

Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap og teologi.

- Mye på grunn av det sosiale livet her, og på grunn av utviklingen det gjør med meg som kristen.

hvorfor valgte du dette studiet? - Jeg ønsket å gå dypere inn på det jeg tror på og utvikle min kompetanse innenfor kristent arbeid.


> bachelor

>

fakta

UNGDOM, KULTUR og tro

> varighet 3 år/ 180 studiepoeng

> søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samordna Opptak.

24

mf.no/bachelor

Studiet utruster til tjeneste som ung-

Å være ungdomsleder i menighetsarbeid krever

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

• Ledelse og medarbeiderskap

> veien videre

> opptakskrav

domsleder i kirke og organisasjonsliv. Utdannelsen gir også faglig kompetanse til å være ungdomsleder i andre sammenhenger, som kulturarbeider i en kommune eller miljøarbeider på ungdomsinstitusjoner. I hele studiet legges det vekt på å utvikle ung-

domslederens faglige identitet og selvforståelse.

Dette gjøres i et kontinuerlig arbeid mellom teori og praksis, hvor studenten lærer å reflektere

variert kompetanse. Det undervises derfor i:

• Menighetspedagogikk • Gudstjenesteliv • Sjelesorg

• Ungdomsdiakoni

• Bibelfag og livstolkning

• Religions- og livssynskunnskap • Kulturanalyse

• Kirkekunnskap studieretninger

rundt egen praksis.

• Ungdomsledelse

Praksisdelen er en sentral og integrert del av stu-

• Teologi

diet som går gjennom fire semestre. Studentene

• Menighetspedagogikk

veien videre

ning. Det forventes at studentene tar aktivt del i

studier i kristendomskunnskap, diakoni, kirke-

team med andre studenter, og det blir gitt veiled-

Bachelorstudiet gir grunnlag for videre master-

de oppgavene de blir tildelt på praksisstedet.

lig undervisning og teologistudiet.

>

josva dammann kvisdal (23) studium: UKT kommer fra: Oslo

blir utplassert i en menighet, fortrinnsvis i et

Bachelorstudiet gir grunnlag for videre masterstudier i kristendomskunnskap, diakoni, kirkelig undervisning, Religion and Global Issues og teologistudiet. Studiet kvalifiserer for arbeid som ungdomsarbeider i kirke og samfunn.

• Frivillighet

hvorfor valgte du dette studiet? – Fordi det er et spennende tema og arbeidsfelt med en god faglig bredde. Bacheloren er også veldig fleksibel med tanke på videre studier. Jeg er engasjert i å møte mennesker der de er. Studiets praksis bidrar til min utvikling på dette området.


> bachelor

presentasjon av graden religion, KULTUR OG SAMFUNN 26

mf.no/bachelor

Religion er en viktig del av identiteten

Både religion og samfunn påvirker hverandre,

til mange mennesker, og i Norge har kristendommen hatt en særstilling. Ved å studere kristendom, religion og livssyn kan du fordype deg i en rekke viktige problemstillinger som har med menneskets liv i verden å gjøre. Samfunnsfagene utforsker hvordan mennesker

og ved å studere begge deler får du økt innsikt i

begge. Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. Samtidig formes også

religion av samfunnet rundt seg, og samfunns- fagene tilbyr perspektiver på religion som

utdyper forståelsen av religiøsitet, tradisjoner

og verdisyn. Studiet gir grunnlag for jobb i skole, kirke og samfunn for øvrig.

preges av ulike samfunn og hvordan samfunn

Dersom du ønsker å fokusere mer på enten

aktuell kunnskap om hvordan samfunnet er

nenten, kan du velge studieretning Kristendom/

endrer seg. Ved å studere samfunnsfag får du bygd opp og utvikler seg.

religionskomponenten eller samfunnskompoRLE eller studieretning Samfunnfag. Du kan også kombinere disse to i studieretningen Religion og samfunn.

Det er mulig å få tilpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

E: skole@mf.no


> bachelor i religion, kultur og samfunn

studieretning KRISTENDOM/RLE

28

mf.no/bachelor

De obligatoriske emnene i graden

studieløp

gir en innføring i religion og livssyn, med særlig vekt på kristendommen. Studentene har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet. Ved MF tilbys aktuelle valgemner innen følgende fagområder: • Kristendom/RLE

• Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium) • Interkulturell kommunikasjon (enkelt- emner eller årsstudium)

• Teologi

• Pedagogikk

• Religion og estetikk

I graden inngår minst 80 studiepoeng Kristen-

dom/RLE. Av disse er 50 stp obligatoriske emner på grunnivå og 20 stp valgfrie emner på fordypningsnivå. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp).

De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt

valgte emner. Merk at for studenter som ønsker

å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til

studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

>

fakta > varighet 3 år/ 180 studiepoeng

> søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samorda Opptak.

> opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

> veien videre Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier på masternivå.


> bachelor i religion, kultur og samfunn

studieretning SAMFUNNSFAG

31

mf.no/bachelor

> varighet

Graden gir en innføring i samfunns-

studieløp

3 år/ 180 studiepoeng

vitenskapelig teori og metode, det

>

fakta

> søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samorda Opptak.

> opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

flerkulturelle Norge, ungdomskultur, velferdsstatog medborgerskap, samt internasjonal politikk.

Studentene har stor valgmulighet når det

> veien videre

gjelder øvrige emner som kan inngå i studie-

Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier på masternivå.

• Kristendom/RLE (enkeltemner eller års-

programmet. Ved MF tilbys valgemner innen: studium)

• Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium) • Interkulturell kommunikasjon (enkelt- emner eller årsstudium)

• Teologi

• Pedagogikk

• Religion og estetikk

I graden inngår minst 80 studiepoeng sam-

funnsfag. Av disse er 60 stp obligatoriske emner på grunnivå og 20 stp valgfrie emner. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp).

De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt

valgte emner. Merk at for studenter som ønsker

å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til

studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.


> bachelor i religion, kultur og samfunn

studieretning religion og samfunn

>

fakta > varighet

32

mf.no/bachelor

Studieretningen kombinerer studier i

studieløp

Kristendom/RLE og samfunnsfag. Både Graden består av 80 studiepoeng Kristendom/ religion og samfunn påvirker hverandre, og ved å studere begge deler får du økt innsikt i begge.

RLE og 20 studiepoeng Ex.phil/Ex.fac, og 80

> opptakskrav

at for studenter som ønsker å gå over på Lektor-

> veien videre

stå hvordan et samfunn fungerer og hvilke ver-

ningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med

Med kunnskap om religion og kultur kan vi for-

stilles det spesielle krav til studier på fordyp-

dier det bygger på. Samtidig formes også religion

studieveileder om dette.

ståelsen av religiøsitet, tradisjoner og verdisyn.

15. april Søknad gjennom Samorda Opptak.

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

bestemte krav til fordypning i 80-gruppen. Merk og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad,

tilbyr perspektiver på religion som utdyper for-

> søknadsfrist

studiepoeng samfunnsfag. I hvert fag stilles det

av samfunnet rundt seg, og samfunnsfagene

3 år/ 180 studiepoeng

Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier på masternivå.


LEKTOR- OG ADJUNKTPROGRAMMET


> lektor/adjunkt

LEKTOR- OG ADJUNKTPROGRAMMET

36

mf.no/skole

Lektor- og adjunktprogrammet ved MF

studieløp

er en faglærerutdanning med vekt på RLE/Religion og etikk og Samfunnsfag. Ettårig praktisk-pedagogiske utdanning er en integrert del av studieløpet. Utdanningen er

fire-/femårig og gir undervisningskompetanse

på grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn

De to grunnleggende elementene i utdanning er årsstudier i Kristendom/RLE og Samfunnsfag, i tillegg til Ex.phil. Til sammen utgjør disse grunnstudiene fire semester. Årsstudiene

suppleres av to semesters fordypning i RLE/

Religion og etikk. I sjuende og åttende semester gis den praktisk-pedagogiske utdanningen.

og i videregående utdanning. Målet for Lektor-

adjunktkompetanse: Kandidater som ønsker

tene faglig tyngde i undervisningsfagene RLE/

etter åtte semestre (fire år).

og adjunktutdanningen er både å gi kandida-

Religion og etikk og samfunnsfag og å utruste kandidatene med profesjonskunnskap og

adjunktkompetanse avslutter utdanningen

lektorkompetanse: Kandidater som ønsker

pedagogisk kompetanse.

lektorkompetanse, supplerer med masterutdan-

komponenter

I masteren inngår fordypningsemner, metode

Lektor- og adjunktutdanningen gir grunnleggende og spesialisert kompetanse i følgende fag/emner:

• RLE/Religion og etikk, og Samfunnsfag

• Spesialisert kunnskap om forholdet mellom religion, skole og samfunn

• Profesjonskunnskap for læreryrket

• Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med praksis fra skoler i Oslo og omegn

ning i ytterligere to semestre (totalt ti semestre). og avhandling.

praktisk-pedagogisk utdanning: Den praktisk-

pedagogiske utdanningen gis i samarbeid med

Høgskolen i Østfold med MF/Oslo som undervisningssted. Kandidater som tas opp til Lektor- og adjunktutdanningen, er garantert plass i den praktisk-pedagogiske utdanningen.

>

fakta > opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

jobbmuligheter Lektor- og adjunktprogrammets utdanner lærere til norsk skole. Kandidatene fra utdanningen er også aktuelle for andre yrker og funksjoner i skolesektoren og i samfunnet for øvrig.


profesjonsstudiet i teologi


> profesjonsstudiet

>

linn sæbø (25)

teologi

studium: Cand.theol

kommer fra: Kristiansand

40

hvorfor ville du studere på mf?

Har du lyst til å bli prest? Vil du forme framtidens kirke? Studieprogrammet kvalifiserer til prestetjeneste i

Den norske kirke, og for videre studier. Profesjons-

studiet gir bred innføring i de teologiske disipliner. Praktisk-teologiske og profesjonsrelaterte perspek-

tiver vektlegges.

studiets mål er å • gi deg et faglig grunnlag for prestetjeneste

• gi deg hjelp til å se sammenhengen mellom tro, fag og person i ditt eget liv

• hjelpe deg til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis

• stimulere til en integrert teologisk helhetsforståelse

• hjelpe deg til å utvikle kunnskaper, ferdig-

heter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger

• gi deg en faglig basis for videre studier innen de teologiske disipliner

• stimulere til en etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen

studieløp Graden cand.theol. har et omfang på 360

studiepoeng og er normert til 6 år/ 12 semestre.

Studiet inneholder først og fremst:

• bibelfag, kirkehistorie, systematisk teologi mv.

• praktisk- teologiske emner

• et selvstendig vitenskapelig arbeid

• Ex.phil, Ex.fac, bibelhebraisk og ny- testamentlig gresk språk

Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet.

ønsker du å vite mer? Bestill «En liten bok om prestekall» (gratis!) der du kan lese mer om hvordan andre har funnet veien til prestetjeneste.Send bestillingen til info@mf.no.

- Jeg valgte å begynne på MF fordi jeg ville bli prest. Jeg hadde hørt mye bra om både undervisningen og miljøet her, så for meg var det aldri noen tvil om hvor jeg skulle studere. Jeg følte at det var på MF jeg kunne få best utrustning til å gå ut i yrke som prest. Både kunnskapsmessig og på det personlige plan. Studiet har absolutt levd opp til forventningene. God, spennende og utfordrende undervisning, og ikke minst, veldig godt miljø.

>

fakta > varighet 6 år/ 360 studiepoeng

> praksis Integrert i 4 av 12 semestre.

> søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samorda Opptak.

> opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

> veien videre Den vanligste veien videre er å bli prest i Den norske kirke. Studiet kvalifiserer også for videre forskning (PhD) eller andre jobber i kirken, skolen eller samfunnet.

> innpassing Relevante studier fra andre studiesteder kan innpasses i teologistudiet etter søknad. For mer informasjon, ta kontakt med MF v/studieveileder.


42

master Et masterstudium er et toårig fulltidsstudium. Studiet bygger på faglig fordypning i bachelorgraden. menighetsfakultetet tilbyr følgende masterprogram • Master i Kirkelig undervisning (kateket) • Master i Diakoni • Master i Teologi

• Master in Religion,Society and Global Issues • Master i Kristendomskunnskap • Master i Klinisk sjelesorg

• Erfaringsbasert master i Praktisk teologi

• Erfaringsbasert master i RLE/Religion og etikk (deltid) Søknad sendes direkte til lærestedet.


> master

kirkelig undervisning (kateket)

44

mf.no/master

Å gi barn og unge kristendomskunnskap

For arbeid i skolen er det en fordel at studentene

Bachelorstudiet omfatter kristendomskunnskap/

RLE i bachelorgraden. MF tilbyr årsstudium i

livsstil og praktisk teologiske fag som forkyn-

studieløpet

gjennom fortellinger, opplevelse, ritualer tar et annet skolefag ved siden av Kristendom /

og lek er en viktig oppgave for kateketen. Trosopplæring bidrar til å bygge menigheter. Kateketen er menighetens undervisningsleder. Trosopplæringsreformen i

samfunnsfag, men aktuelle fag er både norsk,

nelse og gudstjenesteliv, ungdomsdiakoni og

matematikk, språkfag og praktisk-estetiske fag.

sjelesorg med praksis. >

fakta kateketen har ansvar for å

Den norske kirke har skapt stort behov for • ivareta menighetens undervisning av barn, kvalifiserte kateketer. unge og voksne

• tilrettelegge kirkens arbeid for livslang læring

femårig program som inkluderer praktisk

• drive ledertrening

Masterstudiet i kirkelig undervisning er et

teologi, ex. phil, oppvekst, ungdomskultur og

innen den kristne tro

> varighet 5 år / 300 studiepoeng

Masterstudiet omfatter teologisk fordypning,

pedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning i både kirke og skole og praktisk-teologiske fag

> søknadsfrist

som menighetspedagogikk, kirkebygget og

Samordnet opptak 15. april (5-årig) 1. juni (2 1/2 -årig)

og masteravhandling inngår. Avhandlingen gir

teologi og ledelse i kirken. Forskningsmetode

studentene en reell mulighet til å fordype seg i et

• koordinere samarbeidet med skolen, ulike

> opptakskrav

interesseområde.

kirke og skole.

• bidra til å skape gode arenaer i menigheten for

5-årig: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studenter med bachelorgrad fra andre studieste-

Det femårige programmet som kvalifiserer for

kultur og tro studieretning menighetspedago-

profilen på sin egen stilling, og dette gir en god

pedagogisk utdanning (PPU) og kandidatene

oppnår en dobbeltkvalifisering for arbeid i både

kateketyrket integrerer bachelor i Ungdom,

gikk og masterpåbygging i kirkelig undervisning med PPU. Kandidatene som avslutter

etter tre år med nevnte bachelor, er kvalifiserte menighetspedagoger.

organisasjoner og kommunale etater trosmessig og menneskelig vekst

De fleste kateketer er med på å bestemme fleksibilitet.

der og studenter med lærerutdanning eller 4-årig Masterstudiet: Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/RLE og minimum snittkarakter C, kan søke opptak på masterstudiet inkludert PPU med varighet 2 1/2 år/ 150 studiepoeng. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2 år.

kateketutdanning kan søke opptak direkte til

masterstudiet. Kravet for opptak er minimum

80 studiepoeng kristendomskunnskap/RLE og

minimum snittkarakter C. Studenter uten pedagogikk i bachelorgraden får et 2 ½-årig masterstudium som inkluderer PPU.


> master

>

fakta

diakoni

> varighet 2 år/ 120 studiepoeng

> søknadsfrist 46

1. juni

mf.no/master

> opptakskrav

Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? Vil du vite mer om hvordan

Grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde, minimum 180 studiepoeng. Likeverdige kvalifikasjoner fra MF eller andre utdanningsinstitusjoner kan vurderes. Bachelor i UKT kvalifiserer til opptak.

læring i praksis Studiet er praksisorientert. Praksisfeltet er dermed avgjørende for valg av teoretiske perspek-

tiver. Studiet er samtidig samarbeidsorientert

og tverrfaglig. Deler av undervisningen foregår

derfor i samarbeid med preste- og kateketutdan-

kirken kan bidra til å fremme rettferdig- ningen. het og ta vare på skaperverket? Masterstudiet i diakoni har som formål å gi inn-

sikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni. Dette søkes oppnådd gjennom undervisning i blant annet følgende emner:

jobbmuligheter Masterstudiet dekker utdanningskravene for

>

Det kvalifiserer samtidig for diakonal tjeneste

studium: Master i Diakoni

diakontjeneste innenfor Den norske kirke.

innenfor bistandsarbeid, misjon og institusjons-

virksomhet. Studiet kvalifiserer dessuten for videre studier på PhD-nivå.

• diakoniens historie og teologi

grunnlag og studieløp

• sjelesorg

grad innen helse-/sosialfag eller et pedagogisk

• bibeltolkning og diakoni

Masterstudiet i diakoni bygger på en bachelor-

• ledelse

fagområde på minimum 180 studiepoeng.

• institusjonsdiakoni, menighetsdiakoni og internasjonal diakoni

Studiet er samtidig et tilbud til allerede ut-

dannede diakoner som ønsker seg videre fordypning i faget. Tidligere utdanning kan innpasses

etter søknad. Studieprogrammet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen Diakonova.

einar eidsaa edland (26)

kommer fra: Stavanger hvorfor valgte du dette studiet? - Jeg ville studere diakoni fordi jeg under sosionomutdanningen savnet vektlegging av den religiøse og livssynsmessige dimensjonen ved menneskelivet, noe som hadde vært mer eller mindre fraværende i utdanningen. Jeg anså diakoniutdanningen som en naturlig vei videre for å få økt kompetanse på området. Samtidig anså jeg det som en ideell mulighet for min egen personlige og trosmessige utvikling. Jeg valgte MF fordi jeg tidligere har studert her og var da veldig fornøyd både med det sosiale og det faglige tilbudet.


> master

En mastergrad med fokus på katolsk teologi kan

teologi med pentekostal profil. Det legges her

tergrad i teologi, eller du kan følge et femårig

giske emner. For opptak kreves det C i gjennom-

enten tas i rammen av en ordinær 2-årig mas-

teologi

løp som er spesialdesignet for å gi akademisk

utdannelse til kommende prester i Den katolske 48

mf.no/master

Master i Teologi er et toårig studium

Mastergradsstudiet i teologi vil stimulere til

som fokuserer på ulike teologiske fag. Gjennom Master i Teologi kan du enten fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder.

faglig helhetsforståelse, å utvikle evnen til

også innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske

distkirkens teologiske seminar. Metodistkirken

Programmet er utviklet i samarbeid med Meto-

problemstillinger, og erfaring med å gjennom-

har med sitt utgangspunkt i Den anglikanske

En mastergrad i teologi kan komponeres for-

(teologi som har vokst frem innenfor en

fordypning den enkelte student har. Ta kontakt

luthersk, katolsk, pentekostal, metodistisk

eller salvasjonistisk tradisjon). MF tilbyr

emner innen:

også opp til et årsstudium i filosofi. metodistisk teologi

kan gjennomføres på engelsk.

holdsvis fritt etter de ønsker for bredde eller

med studieveileder for å drøfte sammensetningen av ditt program.

• Det gamle testamente

katolsk teologi

• Kirkehistorie

Den katolske kirke er en verdensomspennende

kirke, røtter både i den felles oldkirkelige teo-

logiske tradisjon, i reformasjonens tolkning av

denne og i vekkelseskristendommens pietistiske retning. Metodistkirken har alltid levd i spen-

ningen mellom det å være kirke og det å være en bevegelse, men har i hele sin historie lagt vekt

på den personlige gudsrelasjon og det praktiske kristne liv. Studiet gir en inngående forståelse av metodismens historie og teologi. Studiet

imøtekommer de krav Metodistkirken stiller for

• Det nye testamente

Ønsker du en faglig fordypning i katolsk tro?

• Systematisk teologi

kirke med en rik åndelig og teologisk tradisjon

pentekostal teologi

Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon

klassisk kristen tro er i sterk vekst verden over.

• Praktisk teologi

• Misjonsvitenskap

• Religionspedagogikk • Religionsvitenskap • Religionspsykologi

ordinasjon til eldste/akademiske prest.

som står overfor mange utfordringer i vår tid.

Karismatisk orientert spiritualitet med basis i

i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflek-

MF gjenspeiler denne utviklingen ved å tilby en-

tere over kristendommens rolle i vår verden, både lokalt og globalt.

emner i pentekostal teologi på lavere nivå.

studiet i teologi (3+2 år) legger dette programmet

og skriftlig framstilling av fagstoffet. Studiet gir

føre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studiet

snittskarakter, samt 20 studiepoeng knyttet til

til Roma. I tillegg til bachelor- og mastergrads-

selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid

Flere emner gir deg også mulighet til å studere

teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner

kirke. Dette løpet legger opp til ett års utveksling

opp til to pentekostale emner og to praktiskteolo-

keltemner i pentekostal historie, spiritualitet og dogmatikk. I tillegg til at noen av disse emnene

inngår som elementer i en bachelorgrad, er det utviklet et eget program for en mastergrad i

>

fakta > varighet 2 år/ 120 studiepoeng. Programmet starter opp hvert høstsemester (Merk at noen program er designet som 3+2 år – dvs forutsetter en spesiell sammensetning av bachelorgraden)

> søknadsfrist 1. juni

> opptakskrav Bachelor i teologi med minimum ett språk (gresk/hebraisk). Minimum snittkarakter C (evt. 2,7) på fordypningsenheten.


> master

>

RELIGION, SOCIETY AND GLOBAL ISSUES

elin maria haugland (24) studium: Religion, society an global issues

51

mf.no/master

This Master’s program aims at provi-

job opportunities

kommer fra: Kristiansand

hvorfor ville du studere på mf? - Jeg ønsker å lære mer om rollen religion spiller i verdenssamfunnet, og forstå utfordringene som oppstår i møtet mellom religioner og kulturer.

ding insights into various relationships between religion and society in an increasingly global and multicultural world. The study program is based on courses in social

sciences and religious studies. An essential part

of the program is to give insight into the different ways by which religion is shaped by various local

and regional social conditions. The program

aims at developing the knowledge acquired at the >

facts > duration 2 years (120 ECTS)

bachelor’s level, in order to give a more profound

understanding of the relationship between

religion and society in a global perspective. This includes courses in:

> application deadline

• ethics

June 1 (for Norwegian nationals, see www.mf.no/English)

• intercultural communication

> admissions Bachelor of Arts (or a similar bachelor degree containg religion/ theology and social studies). Minimum average grade: C.

• sociology of religion

• human rights, conflict and reconciliation

The program provides opportunities to specialize according to the students’ own interests.

This program aims at providing education for

positions within research and education, as well as within Norwegian and international insti-

tutions and organizations, where knowledge of

religion in an international and global perspec-

tive is required. It is also relevant for positions of leadership within the public and private sector.

The Master’s degree qualifies for further studies on the PhD level.

The Master’s program is a two-year academic course of study, 120 ects, including a thesis of 60 ects.


> master

KRISTENDOMSKUNNSKAP

52

mf.no/master

Masterstudiet i Kristendomskunnskap

Mastergraden gir fagkompetanse til å undervise

er et studium hvor kristendommen studeres i dialog med andre humanistiske fag, med særlig vekt på idémessige, kontekstuelle og kulturhistoriske perspektiver.

i videregående skoler, folkehøgskoler, bibelskoler og på høyskole- og universitetsnivå. Den gir

fakta

religiøse tema som etterspørres i kirke-, kultur-

2 år/ 120 studiepoeng. Programmet starter opp hvert høstsemester

studiet en grunnleggende innsikt i kristne og og samfunnsliv.

Metodisk arbeider studentene historisk og idé-

Graden har et omfang på 120 studiepoeng og er

lig, empirisk og samfunnsvitenskapelig.

et selvstendig arbeid. Denne mastergraden byg-

I tillegg til en fordypning i kristendommen gir studiet også grundig kjennskap til vitenskapsteoretiske problemstillinger og en høy grad av

normert til 2 års studier/4 semestre, inkludert ger på en grad med et omfang på minst 180 sp,

eller tilsvarende. Dessuten skal utdanningen på lavere grads nivå ha en fordypning på minst 80

studiepoeng i Kristendom/RLE eller teologi.

metodisk bevissthet og refleksjon. Valgfriheten

Normalt bør de resterende 80 studiepoengene

innen en rekke områder, i særlig grad relatert til

samfunnsvitenskaplige fag.

i programmet gir mulighet for faglig fordypning arbeidet med masteroppgaven.

> varighet

> søknadsfrist studieløp

historisk, hermeneutisk og litteraturvitenskape-

>

også mulighet for videre forskning. Dessuten gir

være hentet fra andre humanistiske eller

1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema. Studenter kan innpasses i programmet i vårsemesteret

> opptakskrav Bachelor med 80 studiepoeng Kristendom/RLE, der minimum 20 sp er på fordypningsnivå. Minimum snittkarakter C (evt. 2,7) på fordypningsenheten

> veien videre Studiet gir fagkompetanse i grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, bibelskole og på høyskole- og universitetsnivå. Studiet gir også mulighet for videre forskning eller arbeid i organisasjons- og samfunnsliv.


> master

KLINISK SJELESORG (deltid)

>

fakta > varighet 54

mf.no/master

Studiet gir kompetanse for stillinger

studieprogrammet

som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. Studieprogrammet vil balansere klinisk og

teoretisk læring gjennom veiledet praksis, faglig refleksjon, oppgaveskriving og valgfrie fordypningstema som sentrale elementer. Studiet er

spesielt egnet for prester og diakoner, men kan også være relevant for andre yrkesgrupper i kirke og samfunn.

Pastoralklinisk utdannelse (PKU) utgjør en sentral del av studiet med tre obligatoriske emner.

I graden står erfaringsbasert og prosessorientert

læring sentralt. Det stilles særskilte opptakskrav og krav om motivasjon til å arbeide med egne

læringsbehov, samt villighet til å utforske egen sjelesorgpraksis. Vi vektlegger et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig formasjon.

Studieprogrammet har en hovedstamme bestå-

ende av tre PKU-emner à 20 studiepoeng. Hver av disse inneholder 400 timer veiledet læring. Emnene utlyses oftest som heltidsstudium på 11-12

uker, av og til som deltidsstudium over 6-9 måneder. Undervisning med læringspraksis er lagt til

institusjoner som MF har samarbeidsavtale med. Det forutsettes en faglig progresjon og utvikling

fra kurs til kurs i henhold til emnebeskrivelsene. I tillegg tas et fellesemne (10 studiepoeng) i for-

bindelse med studiet. Videre inneholder studiet valgfrie fordypningsemner på til sammen 20

studiepoeng og et selvstendig arbeid på minst 30

studiepoeng (masteravhandling), inklusive kurs i vitenskapsteori- og metode.

Pastoralklinisk utdannelse i Norge ivaretar inter-

nasjonale kontakter og forpliktelser. Emnene i

graden svarer til den høyeste internasjonale

standard, både i omfang, innhold og struktur.

Det samme gjelder krav til veilederes kompetanse,

Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids og deltids studieperioder.

og kvalitetskrav som stilles til praksisinstitusjo-

> søknadsfrist

praksis-institusjoner som er godkjent av Preste-

> opptakskrav

nene. MF har inngått avtaler med veiledere og

foreningens Fagråd for sjelesorg. kontakt e: evu@mf.no

Kontakt MF

For opptak til studieprogrammet kreves fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert/ klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. Dette siste er et særskilt krav som gjelder for PKU-emnene, og dermed hele graden, siden disse emnene er obligatoriske i studieprogrammet. For endelig opptak på programmet må man bestå det første PKU-emnet med anbefaling til videre studier.


> erfaringsbasert master

praktisk teologi

56

mf.no/master

I enhver profesjon lærer man ved å være

samarbeidspartnere

i praksis. Likevel har du kanskje oppdaget et behov for mer faglig påfyll i ditt presteyrke? Studiet gir prester en styrket kompetanse til å

utøve teologi i praksis. Studiet gjør kandidatene i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, der utfordringer fra praktisk

prestetjeneste bearbeides ved hjelp av metodiske

arbeidsmåter.

Studiet er et samarbeid mellom Det teologiske

Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved

fakta

som faglig samarbeidspartner. Den norske kirkes

Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Studenten kan selv bestemme studieprogresjonen.

praktisk teologiske seminar (UiO) deltar også

presteforening er en hovedsamarbeidspartner

som bidrar med kompetanse og praksisrelevant

erfaring når det gjelder utvikling og gjennomfø-

ring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet

inn i studiet, og alle emner i programmet er orientert mot praksis eller prøves ut i praksis. Med

utgangspunkt i kompetanse tilegnet i grunnstudiet, samt dine yrkeserfaringer, gir studiet per-

spektiver og kompetanse til å forstå prestetjenes-

ten på nye måter. Faget kombinerer et overordnet

perspektiv på teologi der alle sider ved prestens

hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny

kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.

> varighet

kandidaten har tatt flest studiepoeng ved. Tid-

> søknadsfrist

innpasses i graden.

> opptakskrav

ligere videreutdanning (SPP-moduler) vil kunne

programmet er praksisorientert Det forutsetter praksiserfaring som bringes med

>

Universitetet i Oslo, og Misjonshøgskolen. Det

kontakt e: evu@mf.no

Kontakt MF.

For å bli tatt opp til erfaringsbasert master i praktisk teologi må man være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende, og ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis.


> erfaringsbasert master

>

RLE/RELIGION OG ETIKK (deltid)

fakta > varighet 3 år / 90 studiepoeng.

> søknadsfrist 1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema

> opptakskrav Yrkes- eller profesjonsutdanning på minimum 180 studiepoeng (bachelor) med fordypning på minimum 60 studiepoeng Kristendomskunnskap/ RLE eller tilsvarende og 2 år relevant yrkeserfaring

> veien videre Målet med studieprogrammet er å gi en dypere og mer helhetlig forståelse av religions- og livssynsfaget i møte med kultur og samfunn, og å dyktiggjøre til yrkesutøvelse i skole, kirke samfunn

59

mf.no/master

Vil du utvikle deg som lærer?

studieløp

De overordnende målene for studiet er å gi fordy-

undervisning på lørdager. Fagemnene utgjør 60

pet innsikt på sentrale områder innen ulike fag-

og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole:

• religionsvitenskap

Studiet er et deltidsstudium over tre år med

studiepoeng og tas normalt over to år. Deret-

ter kommer avhandlingen (30 stp), som skrives

under veiledning av faglærer. Studiet kan kombineres med jobb.

• etikk og filosofi

undervisning og eksamen

• identitet og pluralisme

emne (10 studiepoeng) har 3-4 lørdagssamlinger.

• Bibelen og kristen livstolkning

Undervisningen skjer på lørdager. Hvert fag-

• pedagogikk

Eksamen tas etter hvert emne, enten som skole-

Gjennom studiet vil studenten arbeide med pedagogiske og didaktiske utfordringer og stimulere til en fagdidaktisk helhetsforståelse. Selv om

studiet primært er rettet mot RLE-faget i grunnskolen og Religion og etikk i den videregående

skolen, har det overføringsverdi til fagdidaktiske problemstillinger og utfordringer i andre fag i skoleverket – og til arbeid i kirken.

eksamen eller hjemmeksamen.


> phd

PhD program

60

61

mf.no/phd

Er forskning noe for deg? Forskerutdan-

opptak

ning er en mulighet for deg som ønsker å utdanne deg videre studier etter avsluttet mastergrad. PhD-graden kvalifiserer for undervisning på

For opptak i PhD-programmet forutsettes det en

cand.theol./ mastergrad innenfor et relevant fagområde. Det kreves videre en god prosjektbeskri-

velse for en vitenskapelig avhandling og angivelse av hvordan denne kan bli ferdig med 3 årsverk,

samt en plan for finansiering av dette. Se mf.no/

høyere nivå, forskningsvirksomhet og annet

phd og feltet hvordan søke?.

innsikt og analytisk tenkning. Den organiserte

Varighet: 3 år fulltid, eventuelt 6 år med 50%

en opplæringsdel. Sistnevnte er normert til 30

prøven består av to prøveforelesninger og et

arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig

forskerutdanningen består av en avhandling og studiepoeng.

forskning. 180 studiepoeng (ects). Doktorgradsoffentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Søknadsfrist: fortløpende.

forskerskole MF er vert for Religion Values Society, som er en tverrdisiplinær forskerskole for PhD-studenter

som arbeider i feltet religion – samfunn. Forskerskolens deltakere får tilbud om kurs der frem-

stående forskere innen ulike relevante temaer deltar, og bygger nettverk mellom forskere og

forskerrekrutter. Årlig arrangeres en sommerskole på Lesbos, Hellas. kontakt e: rvs@mf.no

kontakt e: phd-koordinator@mf.no


> videreutdanning

ta et fag på deltid

62

mf.no/videreutdanning

Menighetsfakultetet tilbyr følgende

religion og estetikk (rle2610, rle2611,rle 2612)

deltidsstudier som kan kombineres med Studiet består av ulike emner som kan tas enkeltfull jobb:

vis og inngå i en bachelorgrad. Noen av emnene

er knyttet opp mot estetikken i kristendommen, andre mot estetikken i andre religioner. Studiet

skole og samfunn rle 1: Studiet gir en grunnleggende innføring

i det nye rle-faget. Studiet består av to emner,

rle1010 og rle1020, hvert på 15 studiepoeng. Det

blir lagt vekt på emner som er nye i forhold til

tar sikte på å gi kunnskap om estetiske uttrykk, særlig billedkunst og arkitektur, i rammen av

religiøs tro og praksis. Emnene undervises på

torsdager etter klokken 17. For informasjon om

opptakskrav, emnebeskrivelser og søknadsfrister,

tidligere lærerpraksis og lærerutdanning, særlig

se nettsiden.

Studiet er et deltidsstudium over to semester,

erfaringsbasert master i rle/religion og etikk

religionskunnskap, etikk og filosofi i skolen.

med undervisning på lørdager.

Det er også mulig å fortsette på en mastergrad

rle 2: Studiet er en faglig fordypning av emnene

opplysninger på side 59.

som er behandlet på rle 1. Studiet består av

to emner, rle1030 og rle1040, hvert på 15 stp.

Emnet skal gi en faglig og didaktisk fordypning og styrke kvalifikasjonene for undervisning. Studiet er et deltidsstudium over

to semester, med undervisning på lørdager.

innenfor dette fagområdet på deltid. Se nærmere

kontakt e: deltid@mf.no

kirke og kristne organisasjoner MF tilbyr videreutdanning i teologi og praktisk teologi. Kursene gis innenfor programmene Erfaringsbasert master i Praktisk teologi og

Master i Klinisk sjelesorg, men kan også tas som enkeltemner. For mastergradene, se side 43-59. kontakt e: evu@mf.no


>

enkeltemner

64

65

Ønsker du å ta et enkeltstående fag?

eksempler på fag bachelornivå

Et emne gir vanligvis 10 studiepoeng. Opptaks-

• Religion, antropologi og forståelse

krav til enkeltemner på bachelornivå er generell

studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Noen emner har krav til forkunnskap. For emner på masternivå, gjelder opptakskravet for det enkelte programmet.

Søknadsfrist er 1. juni for studiestart om høsten

og 1. desember for studiestart om våren. Søknadsskjema fås ved henvendelse til MF eller lastes ned

fra mf.no

For mer informasjon, se fullstendig presentasjon på mf.no under ”studier” og ”enkeltemner”.

• De store spørsmålene

• Jesus Kristus i kristen gudstro

• Luthersk bekjennelse, kirkens enhet og sendelse

• Religion og etikk i møte med pluraisme og sekularisering

• Islam

• Østlig religiøsitet

• Kristendom og billedkunst

• Kirkehus og kirkerom

• Estetikken i religionene

• Teologi og populærkultur

• Emner innen pentekostal teologi • Emner innen katolsk teologi

• Emner innen metodistisk teologi

• Emner innen Frelsesarmeens teologi

• Innføring i sentrale filosofiske begreper og perspektiver

• Religion og kunnskapsteori • Filosofisk antropologi


>

fakta

66

mf.no

Det teologiske Menighetsfakultet er en

studentvelferd og demokrati

vitenskapelig høyskole som ble stiftet i 1908. MF er i dag landets største teologiske utdanningsinstitusjon med 100 ansatte og over 1160 studenter på bachelor-, master- og doktorgrads- program. Menighetsfakultetets virksomhetsområder er utdanning, forskning og formidling. forskning og formidling Publisering av forskningsarbeid er en vesentlig

del av virksomheten til MF. MF har fra 2005 vært

den institusjonen blant Norges universiteter og

høyskoler som har produsert flest publiserings-

poeng pr. faglig tilsatt. MF har en viktig oppgave

i å formidle resultatene av forskningen til allmennheten.

MF har engasjerte studenter som sitter i både

lokale og sentrale studentorganer. MF-studen-

ten er sikret demokratisk representasjon i alle

styrende organer ved fakultetet og har i tillegg

representanter i landsdekkende organer. Målet

med studentdemokratiet er at studiehverdagen skal bli best mulig.

Det er god tilgang på lesesalsplasser og PCer. Det

er også egen studentcafé, treningsrom og gymsal.

Bygget er tilpasset bevegelseshemmede. MF har et eget kapell, bønnerom og to studentprester. Alle

studenter på MF er medlemmer i Studentsam-

skipnaden i Oslo. SiO tilbyr tjenester som sosio-

nom, psykolog, prest og gratis lege, treningsrom, kantiner, bibliotek og bokhandel. Studentsamskipnaden formidler også boliger.


>

notater

68

Det teologiske menighetsfakultetet  

Det teologiske menighetsfakultetet

Advertisement