Page 1

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN / MINGGU BULAN

TEMA / UNIT

TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA

JANUARI 2013

Unit 1: Saya dan Keluarga

Nilai: MINGGU 1

Kasih sayang

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam 3.2.4 ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Hormat-menghormati

02.1.2013

Baik hati

04.1.2013

Kerajinan Hemah tinggi

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

2.3.2

Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

2.2.2

Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

1.4.1

Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN JANUARI 2013

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak BAHAGIA laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis Unit 2: Riang Ria di Taman larangan dengan betul.

2.2.1

Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.5

Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan 2.2.1 dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup merujuk manusia dengan betul mengikut konteks.

Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

TEMA 1: KELUARGA

Tema Air

MINGGU 2

Nilai: Hemah tinggi

07.1.2013

Hormat-menghormati

11.1.2013

Bertanggungjawab Kasih sayang Baik hati Kerajinan

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.6

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

TEMA 1: KELUARGA

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan

BAHAGIA

respons dengan betul secara lisan terhadap

JANUARI 2013

Unit 3: Gambar Keluarga Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Nilai:

3 14.1.2013 18.1.2013

kemas.

pelbagai soalan bercapah. 3.2.6

MINGGU

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk

hidup

manusia

dengan

betul

mengikut konteks.

Kasih sayang Bertanggungjawab Kerajinan

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan

Kerjasama

daripada pelbagai bahan bacaan dengan

respons

Hormat-menghormati

sebutan yang betul.

berdasarkan

Baik hati

secara

lisan

pesanan

dan

gerak

mengikut

laku urutan

dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 2: Hidup Harmoni

4.1.2

Memahami

perkataan dalam lirik lagu

melalui nyanyian dan gerak laku JANUARI

Unit 4: Marilah Rasa

3.4.1

secara

Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih

didik hibur.

suku kata, diftong dan vokal berganding

2013

dengan tepat. Nilai: Hormat-menghormati

MINGGU 4 21.1.2013 25.1.2013

1.3.3

Mendengar, memahami

Kerjasama

respons

secara

Hemah tinggi

berdasarkan

Kerajinan

dengan betul.

lisan

pesanan

dan memberikan dan

gerak

mengikut

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

laku

majmuk berdasarkan bahan grafik dengan

urutan

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan

betul.

1.2.6

Mendengar,

memahami

dan

menyebut

dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul

frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk

dan kemas.

dengan betul dan tepat.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas

sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan

dan intonasi yang betul tentang sesuatu

berjeda.

perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 2: Hidup Harmoni

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat mengenal

JAN-FEB

Unit 5: Kraf Tangan Kita

2013

pasti

idea

utama

dan

untuk idea

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal.

sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

Nilai: Kerjasama

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat

MINGGU

Kerajinan

frasa yang betul dalam situasi tidak formal

yang mengandungi dua atau tiga suku kata,

5

Toleransi

secara bertatasusila.

diftong,

28.1.2013 01.2.2013

vokal

berganding,

digraf

dan

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan

intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu

dua atau lebih suku kata, diftong,

vokal

perkara melalui lakonan secara didik hibur.

berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN FEBRUARI 2013

Tema 2: Hidup Harmoni

6 04.1.2013 08.1.2013

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat

kata panggilan dengan tepat bagi keluarga

yang betul menggunakan perkataan, diksi,

Unit 6: Skim Rondaan

bukan kalangan keluarga asas dalam situasi

frasa

Sukarela

tidak formal secara bertatasusila.

kesantunan berbahasa.

Nilai: MINGGU

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada 1.6.1

Kerjasama

bahan

multimedia

untuk

menyatakan

Hormat-menghormati

maklumat mengikut urutan dengan betul.

dan

ayat

dengan

menegaskan

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Bertanggungjawab 3.3.2

Membina

dan

menulis

ayat

yang

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata nama

mengandungi perkataan dua atau lebih suku

khas hidup merujuk manusia dengan betul

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

mengikut konteks.

konsonan bergabung dengan betul.

4.2.2

Mengujarkan ayat dengan

sebutan dan,

intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu

3.3.1

Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. MINGGU 7

CUTI TAHUN BARU CINA 11 – 15 FEBRUARI 2013

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN FEBRUARI 2013

Tema 3: Sihat dan Bersih

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya

menggunakan kata ganti nama diri ketiga

Unit 7: Menu Saya

dengan betul mengikut konteks.

dengan betul dalam situasi tidak formal

Berkhasiat

secara bertatasusila.

Nilai: MINGGU 8 18.2.2013 22.2.2013

Bertanggungjawab

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang

Kesederhanaan

tersurat

dengan

tepat

Hemah tinggi

multimedia yang sesuai.

daripada

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

bahan

majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

Bertanggungjawab Baik hati 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

soalan berpandukan gambar dengan betul.

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks.

1.4.1

Bertutur

tentang

sesuatu

perkara

menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 3: Sihat dan Bersih

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara

FEBRUARI -

Unit 8: Badan Saya Sihat

MAC

dalam

situasi

tidak

formal

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

secara

bertatasusila.

2013 Nilai: Hemah tinggi MINGGU 9 25.2.2013 01.3.2013

2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan

Kerajinan

grafik yang mempunyai perkataan yang

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

Bertanggunjawab

betul.

sumber secara bertatasusila.

Toleransi 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan

majmuk berdasarkan bahan grafik dengan

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang

betul.

betul mengikut tanda baca.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan

intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu

dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul

perkara melalui lakonan secara didik hibur.

dan kemas.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN MAC

Tema 3: Sihat dan Bersih

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan

2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan

tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang

grafik yang mempunyai perkataan yang

betul menggunakan ayat majmuk.

betul.

Unit 9: Amboi, Wanginya!

2013 Nilai: MINGGU 10 04.3.2013 08.3.2013

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul bahan

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif

Bertanggungjawab

grafik serta ayat dengan betul untuk

dengan betul secara separa terkawal.

Kerajinan

menyatakan maksud.

Berterima kasih 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat

mengandungi perkataan dua atau lebih suku

yang mengandungi dua atau tiga suku kata,

kata, diftong dan vokal berganding dengan

diftong, vokal berganding, digraf dan

tepat.

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

4.1.2 Memahami perkataan dalam lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN MAC

Tema 4: Waspada Selalu Unit 10: Beginilah Caranya

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas

dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi

dan intonasi yang betul tentang sesuatu

yang betul menggunakan ayat majmuk.

perkara melalui penceritaan secara didik

2013

hibur. Nilai: Bertanggungjawab

MINGGU 11

Kerajinan

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal.

bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul.

11.3.2013 15.3.2013 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa,

mengandungi perkataan dua atau lebih suku

dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan

kata, digraf dan konsonan bergabung dengan

betul dan tepat.

tepat.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN MAC

Tema 4: Waspada Selalu

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai

tepat tentang sesuatu perkara daripada

untuk menambah ilmu pengetahuan dan

pelbagai sumber secara bertatasusila.

kosa kata serta meningkatkan kelancaran

Unit 11: Beringat Selalu

2013

bacaan. Nilai: Hormat-menghormati

MINGGU 12 18.3.2013 22.3.2013

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat untuk

Bertanggungjawab

mengenal pasti idea utama

Kerjasama

sampingan dalam bahan multimedia dengan

Hemah tinggi

tepat.

dan idea

3.2.4

Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.5.1

Mencatat

maklumat

membanding

beza

yang

betul

maklumat

dan

daripada

pelbagai sumber.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

CUTI SEKOLAH 23 – 31 MAC 2013

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 4: Waspada Selalu

APRIL

Unit 12: Melintas dengan

2013

Selamat

Nilai: MINGGU 13 01.4.2013 05.1.2013

1.6.2

Bertanggungjawab Toleransi Hormat-menghormati Hemah tinggi Kasih sayang

Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.5.2

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Mencatat maklumat yang betul dan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan menghubungkaitkan maklumat daripada multimedia yang sesuai. pelbagai sumber.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan perkara serta menggunakan bahasa badan berjeda. dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 5: Hidup Bersatu Padu

APRIL 2013

Unit 13: Cantiknya Kolam Kami

MINGGU 14 08.1.2013 12.1.2013

Nilai: Hormat-menghormati Kerajinan

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

Kepercayaan kepada Tuhan Toleransi

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

Hemah tinggi Bertanggungjawab

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan daripada pelbagai bahan bacaan dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu sebutan yang betul. perkara melalui lakonan secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

UJIAN PENULISAN KALI PERTAMA

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 5: Hidup Bersatu 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan Padu

APRIL 2013

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan

frasa yang betul dalam situasi tidak formal

dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul

secara bertatasusila.

dan kemas.

Unit 14: Majlis Hari Lahir Datuk 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,

MINGGU 15 15.4.2013 19.4.2013

Nilai:

1.4.1

Bertutur

tentang

sesuatu

perkara

sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan

menggunakan frasa yang betul

dalam

berjeda.

situasi tidak formal secara bertatasusila.

Berterima kasih Kasih sayang Kerajinan

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat

Hemah tinggi

berbentuk

puisi

dengan

Hormat-menghormati

kesantunan berbahasa.

menegaskan

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2.1 Memahami

dan menggunakan

imbuhan

awalan dan imbuhan akhiran dengan betul

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.

dalam pelbagai situasi.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 5: Hidup Bersatu 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, Padu

APRIL 2013

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan

dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan

grafik serta ayat dengan betul untuk

betul dan tepat.

menyatakan maksud.

Unit 15: Jamuan di Rumah Aiman 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal.

MINGGU 16 22.4.2013 26.4.2013

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan

Nilai:

kosa kata serta meningkatkan kelancaran

Hormat-menghormati

bacaan.

Hemah tinggi Kerjasama Toleransi Kasih sayang

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

betul mengikut tanda baca.

sumber secara bertatasusila.

4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

MINGGU 17

PKBS KALI KE-2 29 APRIL – 03 MEI 2013

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 6: Budaya Malaysia

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan

respons yang sesuai secara lisan atau gerak MEI

Unit 16: Seronoknya

laku terhadap arahan berdasarkan ayat

2013

Bermain Yoyo Cina

perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis

kemas.

larangan dengan betul. Nilai: MINGGU 18 06.5.2013 10.5.2013

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk

Hormat-menghormati

mengenal

pasti

idea

utama

dan

Kasih sayang

sampingan dalam bahan multimedia dengan

Kerajinan

tepat.

idea

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan

5.3.1

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

2.3.1

Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,

bukan naratif secara separa terkawal dengan

sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan

betul.

berjeda.

Memahami

dan

dasar

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam

menggunakan pola ayat FN +FN, FN + FK,

ayat yang mengandungi dua atau tiga suku

FN + FA, FN +

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

pelbagai situasi.

membina

ayat

FS dengan betul dalam

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 6: Budaya Malaysia

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan

respons dengan betul secara lisan terhadap MEI

Unit 17: Segak dan Bergaya

soalan berpandukan gambar dengan betul.

pelbagai soalan bercapah.

2013 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang

MINGGU 19 13.5.2013 17.5.2013

Nilai:

tersurat

dengan

tepat

Kepercayaan kepada tuhan

multimedia yang sesuai.

daripada

bahan

1.4.2

Berbual

tentang

sesuatu

perkara

menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas

Hormat-menghormati

dalam

situasi

Rasional

bertatasusila.

tidak

formal

secara

3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

4.1.2 Memahami perkataan dalam lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 6: Budaya Malaysia

1.3.3 Mendengar, memahami respons

MEI

Unit 18: Bunyi Kompang

2013

secara

lisan

dan memberikan dan

gerak

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,

laku

sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan

berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan

berjeda.

betul. Nilai: Bertanggungjawab

MINGGU

2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan

5.3.1

Memahami

dan

membina

ayat

dasar

Hormat-menghormati

grafik yang mempunyai perkataan yang

menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK,

20

Kerjasama

betul.

FN + FA, FN + FS dengan betul dalam

20.5.2013 24.5.2013

Keberanian

pelbagai situasi.

3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar

dua atau lebih suku kata, diftong, vokal

dengan tepat, sebutan yang jelas dan

berganding, digraf dan konsonan bergabung

intonasi yang betul menggunakan ayat

dengan cara yang betul dan tulisan yang

majmuk.

kemas.

CUTI SEKOLAH 25 MEI – 09 JUN 2013

BULAN

Tema 7: Tanah Airku

3.5.2

Mencatat

maklumat

yang

betul

dan

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

menghubungkaitkan

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang JUN

Unit 19: Perwiraku

tepat

2013

tentang

sesuatu

perkara

pelbagai sumber secara bertatasusila.

Hormat-menghormati 1 10.6.2013 14.6.2013

daripada

pelbagai sumber.

daripada

Nilai: MINGGU

maklumat

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan

untuk menambah ilmu pengetahuan dan

kemas.

Kasih sayang

kosa kata serta meningkatkan kelancaran

Keberanian

bacaan.

Bertanggungjawab Berterima kasih 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik

serta

ayat

dengan

betul

betul.

untuk

menyatakan maksud.

2.3.2 5.2.1 Memahami

dan menggunakan

Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang

imbuhan

betul mengikut tanda baca.

awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

HARI PENETAPAN TARGET 2 BULAN

Tema 7: Tanah Airku

1.7.1

Berbincang dan mengemukakan pendapat

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan

maklumat

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

JUN

Unit 20: Gunakanlah

2013

Barangan Kita

2 17.62013 21.6.2013

yang betul menggunakan perkataan, diksi,

sumber secara bertatasusila.

frasa

dan

ayat

dengan

menegaskan

kesantunan berbahasa. 2.6.1

MINGGU

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai

Nilai:

untuk menambah ilmu pengetahuan dan

Bertanggungjawab

kosa kata serta meningkatkan kelancaran

Kasih sayang

bacaan.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

Kesederhanaan Berterima kasih

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam

dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul

ayat yang mengandungi dua atau tiga suku

dan kemas.

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

4.1.1

Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat

nyanyian secara didik hibur.

dengan

tepat

daripada

tentang

pelbagai

menggunakan

ayat

sesuatu sumber

yang

perkara dengan

mengandungi

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

BULAN

Tema 7: Tanah Airku

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar

3.5.1

Mencatat

maklumat

yang

betul

dan

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

JUN

Unit 21: Lambang Negara

dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi

membanding

beza

yang betul menggunakan ayat majmuk.

pelbagai sumber.

maklumat

daripada

2013 2.6.1

MINGGU 3

Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai

Nilai:

untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa

Kasih sayang

kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.

Hemah tinggi Bertanggungjawab

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa

24.6.2013 28.6.2013

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang

dengan cara yang betul dan kemas.

tersurat

dengan

tepat

daripada

bahan

multimedia yang sesuai.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan,

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan

intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu

tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang

perkara serta menggunakan bahasa badan

betul menggunakan ayat majmuk.

yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.2

BULAN

Tema 8: Bumi Bertuah

Memahami dan membina ayat penyata

2.3.1

Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,

dengan menggunakan tanda baca yang betul

sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan

mengikut konteks.

berjeda.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

JULAI 2013

Unit 22: Anggur di

frasa yang betul dalam situasi tidak formal

bahan

secara bertatasusila.

maklumat mengikut urutan dengan betul.

4 01.7.2013 05.7.2013

untuk

menyatakan

Malaysia 3.3.2 Membina

MINGGU

multimedia

dan

menulis

ayat

yang

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat

mengandungi perkataan dua atau lebih suku

yang mengandungi dua atau tiga suku kata,

Nilai:

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

diftong,

Kerajinan

konsonan bergabung dengan betul.

konsonan bergabung dengan sebutan yang

Hemah tinggi

vokal

berganding,

digraf

dan

betul.

Hormat-menghormati Bertanggungjawab

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan dan

betul menggunakan ayat majmuk.

intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

yang mengandungi dua atau tiga suku kata,

PERTANDINGAN PENULISAN DALAM BAHASA MELAYU

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat

5.3.1

Memahami

dan

membina

ayat

dasar

diftong,

vokal

berganding,

digraf

dan

menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK,

konsonan bergabung dengan sebutan yang

FN + FA, FN + FS dengan betul dalam

betul.

pelbagai situasi. BULAN

Tema 8: Bumi Bertuah

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

dengan JULAI

Unit 23: Penternakan Itik

2013

daripada

tepat

tentang

sesuatu

pelbagai

menggunakan

ayat

sumber yang

perkara dengan

mengandungi

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta Nilai:

5 08.7.2013 12.7.2013

Bertanggungjawab Kasih sayang Kerajinan Hemah tinggi

3.3.2 Membina

dan

menulis

ayat

yang

mengandungi perkataan dua atau lebih suku

tepat secara bertatasusila.

Kerajinan MINGGU

dengan betul secara separa terkawal.

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat

konsonan bergabung dengan betul.

yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,

vokal

berganding,

digraf

dan

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan

tanda

baca

yang

betul mengikut tanda baca.

betul

mengikut konteks.

BULAN

Tema 8: Bumi Bertuah

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi JULAI

Unit 24: Enaknya Teh

kemas.

yang betul menggunakan ayat majmuk.

2013 Nilai:

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat idea

utama

dan

3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang

Kasih sayang

mengenal

idea

mengandungi perkataan dua atau lebih suku

Bertanggungjawab

sampingan dalam bahan multimedia dengan

kata, diftong dan vokal berganding dengan

6

Kerajinan

tepat.

tepat.

15.7.2013 19.7.2013

Kerjasama

MINGGU

pasti

untuk

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang

majmuk berdasarkan bahan grafik dengan

tersurat

betul.

multimedia yang sesuai.

4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

dengan

tepat

daripada

bahan

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

BULAN

Tema 9: Hargai Alam

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

JULAI

Unit 25: Udara Bersih

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

bahan

sumber secara bertatasusila.

dalam bentuk grafik dan bukan grafik

2013

untuk

memindahkan

maklumat

dengan betul. Nilai: Kasih sayang

MINGGU 7 22.7.2013 26.3.2013

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan

Bertanggungjawab

sebutan yang jelas, intonasi yang betul

intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu

Kerjasama

danberjeda.

perkara serta menggunakan bahasa badan

Kasih sayang

dengan kreatif melalui lakonan secara didik

Hormat-menghormati

hibur. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan

kata, diftong dan vokal berganding dengan

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang

tepat.

betul mengikut tanda baca.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa,

diri dengan betul mengikut konteks.

dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

PKBS KALI KE-3 & PERCUBAAN UPSR

MINGGU

29 JULAI – 02 OGOS 2013

8

BULAN

Tema 9: Hargai Alam

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat

3.5.2

Mencatat

maklumat

yang

betul

dan

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

dengan OGOS

Unit 26: Taman Negara

tepat

daripada

2013

tentang

pelbagai

menggunakan

ayat

sesuatu sumber

yang

menghubungkaitkan

perkara

maklumat

daripada

pelbagai sumber.

dengan

mengandungi

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta Nilai: MINGGU 9 05.8.2013 09.8.2013

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan

tepat secara bertatasusila.

Bertanggungjawab

respons yang sesuai secara lisan atau gerak

Hormat-menghormati

laku terhadap arahan berdasarkan ayat

Kasih sayang

perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan

larangan dengan betul.

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada

3.5.1

Mencatat

maklumat

membanding

beza

yang

betul

maklumat

dan

pelbagai sumber secara bertatasusila.

daripada

pelbagai sumber. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi

dan kemas.

yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

CUTI SEKOLAH 07 – 18 OGOS 2013 30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 9: Hargai Alam

OGOS

Unit 27: Hari Tanpa Beg

2013

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Plastik

Nilai: MINGGU

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat mengenal pasti idea utama dan idea yang betul menggunakan perkataan, diksi, sampingan dalam bahan multimedia dengan frasa dan ayat dengan menegaskan tepat. kesantunan berbahasa.

Bertanggungjawab

10

Kasih sayang

19.8.2013 23.8.2013

Hemah tinggi Kerjasama Kesederhanaan

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul dan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menghubungkaitkan maklumat daripada dengan tepat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber. daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui tepat secara bertatasusila. nyanyian secara didik hibur.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. BULAN

Tema 10: Dunia Sains

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

3.5.1

Mencatat

maklumat

membanding

beza

yang

betul

maklumat

dan

daripada

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

OGOS

Unit 28: Ciptaan Sains

pelbagai sumber.

sumber secara bertatasusila.

2013 Nilai: Bertanggungjawab MINGGU 11 26.8.2013 30.8.2013

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan

Hemah tinggi

multimedia

untuk

1.3.3

respons

menyatakan

lisan

pesanan

dan memberikan dan

gerak

mengikut

laku urutan

dengan betul.

Kasih sayang Berterima kasih Keberanian

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa

dan

ayat

dengan

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul

menegaskan

dalam pelbagai situasi.

kesantunan berbahasa.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya

2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan yang

dengan betul mengikut konteks.

BULAN

secara

berdasarkan

maklumat mengikut urutan dengan betul.

Hormat-menghormati

Mendengar, memahami

Tema 10: Dunia Sains

betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat

tentang

sesuatu

perkara

daripada

3.5.2

Mencatat

maklumat

yang

betul

dan

menghubungkaitkan maklumat daripada

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

SEPTEMBER Unit 29: Wah, Lajunya!

pelbagai sumber.

pelbagai sumber secara bertatasusila.

2013 Nilai: Bertanggungjawab MINGGU 12

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam

Berterima kasih

bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul.

Kerajinan

3.3.2 Membina

dan

menulis

ayat

yang

mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

02.9.2013 06.9.2013 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk

puisi

dengan

menegaskan

kesantunan berbahasa.

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

MINGGU

PEPERIKSAAN UPSR

13

BULAN

09 – 13 SEPTEMBER 2013 Tema 10: Dunia Sains

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan

tepat

tentang

sesuatu

perkara

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan

maklumat

yang betul menggunakan perkataan, diksi,

30


PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

SEPTEMBER Unit 30: Sains dan Hidupan 2012

daripada

pelbagai

menggunakan

ayat

sumber yang

dengan

mengandungi

frasa

dan

ayat

dengan

menegaskan

kesantunan berbahasa.

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta Nilai:

tepat secara bertatasusila.

Bertanggungjawab MINGGU

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan

Kasih sayang

14

Keberanian

16.9.2013 20.9.2013

Kerjasama Bertanggungjawab Kerajinan

tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

Hormat-menghormati Hemah tinggi Berterima kasih

betul menggunakan ayat majmuk.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam

situasi

tidak

formal

secara

bertatasusila.

30

Rancangan Tahunan BM Tahun 2  
Rancangan Tahunan BM Tahun 2  

Rancangan Tahunan BM Tahun 2

Advertisement