Page 1

Nár azová 20% SLEVA

Sl evapl at í ,obj ednát el imi ni mál ně kar t on (6ks)ví na,zt ohood každého mi ni mál něpo3ks. Uvedenécenyj sou j i žpo20% sl evě. Obj ednávatl zedoneděl e12. 8.do20: 00 Cenyj sou pl at nét aképouzedot ohot odat a.

Vi nař s t v íSALZLSe e wi nke l hofs enac ház ívI l l mi t z ,vs r dc iSe e wi nke lv ne j v ý c hodně j š íobl as t ir akous ké hoBur ge nl andu.Je j i c hv i ni c es enac ház ínane j l e pš í c hpůdác hvokol íI l l mi t zvokol íNár odní hopar kuNe us i e dl e rSe e–Se e wi nke l .Ne z amě ni t e l nýodpoč i ne kaš í ř kat ě c ht omí s t j s ouv y j ádř e nyvpl y nul os t ij e j i c hv í n.Exi s t uj epouz ej e di nýc í l :př i né s t maxi mál níkv al i t ukpr odukc iv ý bor né hov í na.Pr ov i nař s t v íSALZLne ní v ý r obav í napov i nnos t í ,al epoc i t e m napl ně ní .Pr odukc it v oř íz e70% č e r v e néodr ůdy ,zni c hžne j důl e ž i t ě j š íč ás tt v oř íZwe i ge l t r e be ,j e nžj et y pi c kouodr ůdouvr e gi onu.Nas e z namuč e r v e ný c hv í ndál enaj de meFr ankov ku,Cabe r ne tSauv i gnon,Me r l otaSy r ah.Ur č i t ěne s mí meopome nout v ý bor náCuv é ePannot e r r aaGr andCuv é e ,j e žs epoč í t aj íj akoj e dnaz ne j l e pš í c hs mě s ívRakous ku. 30% v i ni ct v oř íbí l éodr ůdyj akoChar donnay ,Ry z l i nkv l aš s ký ,Rul ands kébí l é ,Ve l t l í ns kéz e l e néat akéSäml i ng88. Ne mě l iby c hom z apome noutaninade z e r t nív í na,j e nžj s out y pi c kápr oSe e wi nke l ,av es v ě t ě maj íj i žs v oj ir e put ac i .Kv al i t aj e j i c hv í nr os t evj e j i c hv i ni c í c h.Vi nař s t v í mábl í z kýv z t ahkpř í r odě ,t r adi c iaz t ot ož nuj es est e r r oi r . Pr oudr ž e ní v y s okékv al i t ys epr ov ádív ý bě rhr oz nův ev i ni c í c hpř is ní ž e nés kl i z ni , apouz ez dr av éaz r al épl odyj s ouz pr ac ov áv ány .Pl něaut omat i c ké , poč í t ač e mř í z e nét e c hnol ogi ev es kl e pěz aj i š ť uj eč i s t éaopat r néz ac ház e ní .Vnaš e ms kl e pe nísbar r i ques udyz r aj ev í nomi ni mál ně20 mě s í c ůvs ude c hzdubov é hodř e v a.Kombi nac et r adi c eamode r nídoby dáv ápr odukt y ,j e ždáv aj ípot ě š e níar ados tz ež i v ot a.

GrünerVel t l i ner“ 1 1

W ei ßburgunder“ 1 1

Al k:1 3, 5%;Cukr :3g/ l ;Ky s e l i ny :6g/ l

Al k:1 3, 5%;Cukr :4, 4g/ l ;Ky s e l i ny :5, 5g/ l

Zl at ož l ut ábar v as ez e l e ný mi odl e s ky .Vůněj ev e l miov oc ná,j ahody ,mal i ny ,hr oz nov é v í no,s l adkéov oc e ,z r al áj abl kaac i t r us y .Napat ř ez e l e né j abl ko,hr uš ky ,angr e š t ,f í ky , amandar i nky .Har moni c ké v í nospř í j e mnouky s e l i nkou, t y pi c kýaos v ě ž uj í c ív l aš s ký r y z l i nk. Vhodnýkpř e dkr mům, s al át ům,l e hký mj í dl ům a c hř e s t u.

Jas ná,s l ámov ěž l ut ábar v a. Nanos ebí l ékv ě t y ,mi ne r ál ní t óny ,č e r v e néj abl ko,z r al é hr uš ky ,mal i ny ,j ahody ,f í ky , br os kv e ,c i t r us y ,napat ř e koř e ni t é ,pi kant ní ,l e hkákopř i v a,me dame l oub.Ví nov hodnékj í dl u.

Zl at av ábar v as ez e l e ný miodl e s ky .Nanos ebí l ékv ě t y y ,he ř máne k,z r al ýbanán,oř e c h. Na pat ř ekr é mov é ,hr uš ky ,mi ne r ál ní ,br os kv e ,angr e š t ,pe c kov i ny ,l i č iaj i né .Kr ás néRul ands kébí l é ,kt e r épř e s v ě dč ís v oj í j e dnoduc hos t íae l e ganc í .

Chardonnay“ 1 1

Chardonnay Sel ect i on“ 1 1

Chardonnay New St yl e“ 09

W el schri esl i ng“ 1 1

Al k:1 3%;Cukr :2, 8g/ l ;Ky s e l i ny :5, 5g/ l

Al k:1 3, 5%;Cukr :2, 9g/ l ;Ky s e l i ny :6g/ l

Sl ámov ěž l ut ábar v as ez e l e ný miodl e s ky ,nanos ec i t r us y , br os kv e ,me r uňky ,l i pov ýkv ě t , č e r nýr y bí z ,l i č i ,i nt e nz i v ní . Je mnábanánov ác huť ,mi ne r al i t a,napat ř eopě tbr os ke v , kv ě t i ny ,kopř i v a,pě knáky s e l i nka.Kr é mov é ,š i r okéae l e gant níChar donnay ! Vhodnék moř s ký m is l adkov odní m r y bám,l e hkémas oadr ůbe ž i .

Chardonnay Reserve“ 08

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 , 5g/ l ;Ky s e l i ny :5, 5g/ l

Jas něž l ut ás l ámov ábar v a, kv ě t i nov áv ůně ,he ř máne k, f í k,oř e c h,kar ame l ,č okol ádov ýbanán,pr až e nákáv ov á z r na,mar c i pán.Napat ř ev e l mimi ne r ál ní ,kr é mov é ,s v ě ž í , s l adkéov oc e ,s l ani na,káv a, kr ás něv y v áž e náky s e l os t . Si l név í nopr omi l ov ní ky Char donnay .

Al k:1 3, 5%;Cukr :3g/ l ;Ky s e l i ny :6, 1 g/ l

Al k:1 3, 5%;Cukr :6, 1 g/ l ;Ky s e l i ny :4, 7g/ l

Ov oc náv ůně ,oř e c hy ,t y pi c ké bur gunds képoz námky ,he ř máne k,mandl e ,banán,kopř i v a,pe c kov i ny ,l é koř i c e ,pome r anč ov ákůr a.Napat ř e s me t anov é ,z nov uz r al ébanány ,mal i ny ,e xot i c kédot y ky , gr ape f r ui t ,pě knámi ne r al i t a, ov oc néae l e gant nív í no,kt e r é v y bí z íkdal š í munapi t í .

Zl at ož l ut é ,v ůněe xot i c ké hoov oc e ,br os kv í ,aananas u.Je mně kouř ov éar oma,napat ř epl néa kr é mov é ,ov oc néami ne r ál ní . Vc hut ipakmás l ov é ,v ani l kov é , t akékar ame lsv e l midl ouhý m z áv ě r e m.Zr ál o1 2mě s í c ůvmal ý c hdubov ý c hs ude c h.Vhodné kbí l é mumas uadr ůbe ž i ,moř s ký mr y bám ias i j s kékuc hy ni .

RoséCuvée“ 1 1

Säml i ngSpät l ese“ 1 1

Al k:1 3%;Cukr :4, 8g/ l ;Ky s e l i ny :6, 1 g/ l

Al k:1 1 , 3%;Cukr :57g/ l ;Ky s e l i ny :6, 1 g/ l

Cuv é ezodr ůdZW,ME,CSa Sy r ah.Jas nár ůž ov ábar v a,v nos eov oc né ,j ahoda,t ř e š ně , me r uňky ,f í ky ,z r al áhr uš ka, j abl ko.Napat ř ekr é mov é ,z e l e néj abl ko,pome r anč ,s v ě ž í ky s e l i nky ,v í nov hodnépr o t e pl édny !Vhodnékes maž e ný mj í dl ům ape č e né mu kuř e t i .

Oj e di ně l áodr ůdaSäml i ng88, ne bol iSc he ur e bezr akous ké ho Bur ge nl andu.I de ál nív í nopr o t e pl édny .Zl at ož l ut ábar v a, v e l miov oc név ev ůni ,gumov í me dv í c i ,br os ke v ,me r uňkaa he ř máne k.Vc hut ipakč e r ný r y bí z ,ananas ,mango,č e r v e né j abl í č koč if í ky .El e gant nív í no, v hodnékde z e r t ům ač i ns ké kuc hy ni .


( 0, 375l )

Beerenausl ese“ 1 0-Alk:12%;Cukr:122,9g/l;Kyseliny:7,1g/l

Nanos eov oc né ,me r uňky ,mango,f í ky ,me l ouny ,hr oz nov ý c ukr ,he ř máne k.Napat ř eov oc nás l adkos t ,l i pov ýkv ě t ,me r uňky ,br os kv e ,me d,z r al ébanány .Ve l i c emi ne r ál ní ,har moni c ké ,pe r f e kt něs ehodíkj í dl ům.Vhodnékmouč ní kům sni ž š í m obs ahe mc ukr uakj e mný ms ý r ům.

Gol denFi nese“ 07Alk:7,5%;Cukr:347,8g/l;Kyseliny:8,2g/l

Nanos ebe z i nky ,z e l e nýč aj ,z r al éhr uš ky ,br os kv e ,š v e s t ky . Napat ř es uš e néf í ky ,z nov uz e l e nýč aj ,j as néi nt e nz i v níov oc e , r ov nov áž né ,v e l kás l adkáhus t ot a.Ve l kés l adkév í no!

Bl auf ränki sch“ 1 1

Neusi edl erseeDAC“ 1 1

Al k:1 3%;Cukr :1 , 3g/ l ;Ky s e l i ny :5, 5g/ l

Al k:1 3%;Cukr :1 g/ l ;Ky s e l i ny :4, 8g/ l

1 00% Fr ankov ka. Bar v at mav ěč e r v e náspur pur ov ý miods t í ny .Vnos eov oc né ,os t r už i ny ,s uš e néš v e s t ky , hr oz nov ýc ukr ,r um,t ř e š ňov ý kompot .Napat ř epakme r uňky ,r y bí z ,t ř e š ně ,mar me l áda, s uš e néov oc e ,r um,z e mi t é t óny ,č okol áda,koř e ní ,š ť av nat át ř í s l ov i nka. Vhodnék bí l é mumas u( t e l e c í ,v e př ov é ) .

1 00% Zwe i ge l t ,v ůněš v e s t e k, t ř e š ní ,mar c i pánu,os t r už i na f i al e k.Napat ř ehodněov oc né , t ř e š ňov ýl i ké r ,č aj ,č e r v e ný r y bí z ,by l i nky ,l é koř i c e ,pl né t ě l o,s ame t ov é . Ty pi c kýZwe i ge l t !

Trockenbeerenausl ese“ 1 0 Al k:1 1 , 2%;Cukr :1 74, 8g/ l ;Ky s e l i ny :8, 8g/ l

Či s t ěov oc náv ůně ,br os kv e ,mango,me r uňkyaangr e š t ,me d,j abl kaahr uš ky .Napat ř ev e l miv y r ov nanéakul at é ,z by t kov ýc ukr j ev e midobř es t av ě ný ,v y v áž e nýsky s e l i nami ,napat ř eopě tbr os kv e ,me l oun,me r uňky ,f í ky ,muč e nky .Ve l mie l e gant nís l adké v í no,t e kut éz l at ozI l l mi t z !

Cl assi cCuvée“ 1 0

Al k:1 3, 5%;Cukr :4, 4g/ l ;Ky s e l i ny :5g/ l

Cuv é ezodr ůdZwe i ge l t ,Me r l ot aCabe r ne tSauv i gnon.Nanos e r y bí z ,t ř e š ně ,š v e s t ky ,s koř i c e , č e r nýč aj ,t abák.Napat ř et y pi c két ř e š ňov ét ónypř i pomí naj í c í l i ké r ,ov oc e ,os t r už i ny ,č e r né ol i v y ,č e r v e néz e l í ,š ť av nat ét ř í s l ov i ny ,mát a,v ani l ka.Ví nov hodnékpokr mům.

GrandeCuvée“ 1 0

CabernetSauvi gnon“ 09

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 , 3g/ l ;Ky s e l i ny :5, 1 g/ l

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 g/ l ;Ky s e l i ny :5, 3g/ l

1 4mě s í c ůz r ál ovmal ý c hdubov ý c hs ude c h.Vnos eov oc né , t ř e š ně ,př i pomí naj í c ít ř e š ňov ý l i ké r ,j ahoda,č okol áda,kůž e , r um,pi kant níakouř ov é .Na pat ř et ř e š e ň,mar me l áda,r um, mát ape pr ná,hoř káč okol áda, č e r nýč aj ,l e hkáv ani l ka,l e hké kv ě t i ny ,dř e v o,š ť av nat ét ř í s l ov i ny . Vhodnékt e l e c í mj át r ů,k bí l é mumas uat mav ý m omáč kám.

Zr ál o1 4mě s í c ůvmal ý c hdubov ý c hs ude c h.Ov oc náv ůně r y bí z u,os t r už i n,mal i n,t ř e š ní ar umu.Napat ř ehus t éov oc e , bor ův ky ,t ř e š ně ,č okol áda,r y bí z ,kůž e ,č okol áda,kv ě t i nov é náz naky ,v ani l ka,kar ame l , š ť av nat éaos t r ét ani ny .Kompl e xněuni v e r z ál nív í no.Sól o ne bokj í dl ům.Vhodnékt mav ý m omáč kám ahov ě z í mu mas u.

Tmav ěč e r v e név í nosf i al ov ý mi odl e s ky .Nanos er y bí z ,os t r už i ny ,l é koř i c e ,kůž e ,kv ě t i ny .Na pat ř eopě tr y bí z ,hoř káč okol áda,mar me l áda,l é koř i c e ,č e r v e népapr i ky ,v i š ně ,r oz mar ý n, káv ov áz r na.Dál et y pi c két ani nyCabe r ne t usmi ne r ál ní mi poz námkami ,hus t év í nosdl ouhoudoc hut í .Vhodnékhov ě z í mumas uakdi v okéz v ě ř i .

Syrah“ 09

Merl ot“ 09

Pannot erra “ 09

Zwei gel tReserve“ 1 0

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 , 2g/ l ;Ky s e l i ny :4, 7g/ l

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 g/ l ;Ky s e l i ny :5, 4g/ l

Al k:1 4%;Cukr :1 g/ l ;Ky s e l i ny :4, 8g/ l

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 g/ l ;Ky s e l i ny :5, 4g/ l

Nanos es i l něov oc né .Mal i ny , bor ův ky ,r y bí z ,t ř e š něis l adké ov oc e ,č e r s t v ét ónyt r áv y ,kv ě t i nov éř ady ,č okol áda,uz e né mas o,káv ov éz r no.Napat ř e ov oc né ,mal i ny ,os t r už i ny ,bor ův ky ,j e mnékoř e ní ,z áz v or , l é koř i c e ,mát a,kokos ,f i al ky , š ť av nat ét ř í s l ov i ny ,s v ě ž íky s e l os t . Vhodnékdi v okéz v ě ř i , t mav ý m omáč kám,hov ě z í mu mas une boz aj í c i .

Nanos ev e l miov oc né ,t mav é bobul e ,t ř e š ně ,l é koř i c e ,r um, uz e némas o.Napat ř et ř e š ně , os t r už i ny ,t mav áč okol áda, kokos ,pe př ,kopř i v y ,t oas t , kůž e ,opě tuz e némas o,ani mál nít óny ,š ť av nat ét ani ny , mi ne r ál ní ,pe r z i s t e nt ní ,t y pi c káodr ůdov os t .

Cuv ét v oř í :40% Zwe i ge l t ,30% Me r l ot ,25% Cabe r ne tSauv i gnon, 5% Sy r ah.Nanos eavc hut it ř e š ně ,bor ův ky ,s uš e néov oc e ,š v e s t ky ,v ani l ka,kokos ,ananas ,hř e bí č e k,z akouř e néuz e némas o, káv a,f i al ky ,mát ape pr ná,pr až e néar oma,č okol áda,e l e gat nía uz av ř e né ,dl ouhádoc huť .Ve l ké v í nosv e l ký m pot e nc i ál e m!

Sacri s“ 09

358“ 09

Zwei gl et rebeSüß“ 1 0

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 g/ l ;Ky s e l i ny :5, 7g/ l

Al k:1 3, 5%;Cukr :1 g/ l ;Ky s e l i ny :5, 6g/ l

Al k:1 1 , 5%;Cukr :49, 9g/ l ;Ky s e l i ny :4, 2g/ l

1 00% Zwe i ge l t ,Tř e š ňov ýkompot ,mal i ny ,r y bí z ,l é koř i c e adal š íkoř e ní ,t akéby l i nky , č okol áda,kouř ov épodt óny , bor ův ky ,v i š ňov ýl i ké r ,f i al ky , kůž e ,s v ě ž íky s e l os t ,s l anépodt óny ,mi ne r ál ní ,he dv ábnét ř í s l ov i ny . Ve l mie l e gant nív e l kév í no!

Cuv é ez50% Cabe r ne tSauv i gnona50% Me r l ot .Nanos e ov oc né ,č e r v e nápapr i ka,pi kant ní ,t ř e š ně ,os t r už i ny ,e ukal y pt us .Napat ř ebor ův ky ,pi kant ní ,č e r nýpe př ,l é koř i c e ,č e r néol i v y ,č e r nýr y bí z ,gr af i t , v e l mimi ne r ál ní ,č okol áda, t oas t ,kv ě t i ny ,l e v andul e ,mát a, kůž e .Ve l mie l e gat ní ,š ť av nat é t ani ny ,e xkl uz i v nív í nospř í bě he m.

Tmav ěč e r v e nábar v asf i al ov ý miods t í ny .Vev ůniov oc nýkoš , bor ův ky ,os t r už i ny ,v i š něič okol áda.Kv ě t i nov ét ónynapat ř e , hus t é ,s kor oj akos i r up.Vc hut i v ař e néov oc e ,mandl e ,me d,j ahodyit ř e š ně .Ne obv y kl és l adké č e r v e név í no,v hodnékbr us i nkov ý m omáč kám,kpal ač i nkám, ne boj akode z e r t nív í no.

Salzl 20% sleva  

Slevová nabídka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you