Page 1

VELETUCET 144 MEDOVÝCH RECEPTÙ Tomáš Pøecechtìl

Vladimír Glaser

Pøímo e ø a l e è od v


VELETUCET MEDOVÝCH RECEPTÙ Tomáš Pøecechtìl

Vladimír Glaser

Pøímo laøe od vèe

Oba vèelaøíme a oba rádi jíme, pijeme i ochutnáváme. A protože máme pilné vèely máme i dost medu. Tak je celkem logické, že jsme oba (pùvodnì nezávisle na sobì) hledali a vymýšleli co vše lze s medem vaøit. A svými recepty nás zásobovali i naši kamarádi. Do této kuchaøky jsme vybrali ty nejzajímavìjší recepty, do kterých se používá med jako podstatná surovina. Nenajdete tu tedy recepty na slaná jídla. Tam se med používá také, ale vìtšinou pouze v nepatrném množství. Všechny vyobrazené pokrmy jsme uvaøili a poctivì snìdli!


Vèelaøství je jedním z nejstarších oborù lidské èinnosti. Nejstarší památky na vèelaøení jsou staré 12 tisíc let. V Èechách je doloženo vèelaøení v døevìných úlech - klátech již z 9. století. Kláty jsou duté stromy nebo jejich èásti, kde si vèely samy vybudují svoje obydlí. Pokud chce vèelaø èást jejich medu, musí nìkteré plástve vytrhnout a vylisovat. Obdobnì je tomu i u košnic, což jsou proutìné nebo slamìné koše obvykle otoèené dnem vzhùru. Postupem doby pøišli lidé na to, že je možné vytvoøit tzv. rozebíratelná díla. Tedy úly, z nichž mùžete vyjímat a zase vkládat jednotlivé plásty. Výhodou tohoto hospodaøení je, že vèelaø nemusí pøi medobraní nièit èást vèelí stavby, poškozovat pøi tom larvy a ohrožovat vèely v úlu. Takto rozebíratelný úl je ideální i pro kontrolu zdravotního stavu vèelstev. Nìkteré kláty byly pøestavìny a i když vypadají jako pouhé stromy s dutinou, mají uvnitø závìsný systém na rámky. Tak jsou upraveny i bohatì vyøezávané kláty v muzeu v Hostinném, malebném podkrkonošském mìsteèku. Nejnovìjší úly jsou tvoøeny jednotlivými nástavky - “bednami”. Celý úl se tak dá rozebrat na mnoho malých èástí a opìt poskládat podle potøeb vèelaøe i vèel. O vèelaøení se dozvíte více pøi návštìvì nìkterého z muzeí nebo se mùžete podívat do proskleného vèelína v Oøechu, kde v bezpeèí za dvojitým sklem uvidíte nejen vèely, ale i vèelaøe pøi práci. K získávání medu z plástù slouží medomet. Je to èeský vynález z 19. století a využívá odstøedivou sílu.

Historický úl - klát z muzea v Hostinném v Podkrokonoší je vyøezaný z lípy a vèelaøùm sloužil nìkolik staletí. Zobrazuje patrona vèelaøù Sv. Ambrože.

Souèasný nástavkový typ úlu je velmi praktický A hospodaøení v nìm je šetrné ke vèelám. Jen není tak zdobený ...

5

VÈELAØSTVÍ


NEJSTARŠÍ VÈELAØSKÝ SPOLEK V PRAZE Vèelaøi v Èechách nebyli až do druhé poloviny 19. století organizováni. Jedním ze známých pražských vèelaøù byl i „J.V.Rott, majitel obchodu železáøstvím“. Ve druhé polovinì 19. století, kdy se v Èechách rozvíjela spolková èinnost hasièù, domobrany, baráèníkù, sokolù a jiných sportovcù, nezùstali stranou ani vèelaøi. První vèelaøský spolek byl založen v Chrudimi v roce 1864. První vèelaøský spolek na území dnešní Prahy byl zaregistrován do Zemského ústøedního vèelaøského spolku Království Èeského v roce 1899. Bylo to v Hluboèepích, spolek se stal „okresním pro Smíchovský okres“ a pozdìji se pøestìhoval do Øeporyj, kde sídlí dodnes. O jeho založení se nejvíce zasloužil Josef Václav Øíha, hluboèepský starosta a velkostatkáø, Josef Panenka, zøízenec Buštìhradské dráhy a Jan Lenz, faktor Jeho Jasnosti knížete A.J. Schwarzenberga. V zápise o založení v Èeském vèelaøi z roku 1899, èíslo 12 se píše: Vèelaøský spolek pro okres Smíchovských v Hluboèepích poøádal dne 17. záøí èlenskou schùzi spojenou s pøednáškou v Besedním hostinci v Hluboèepích. Schùzi zahájil pøedseda spolku p. J. V. Øíha. statkáø v Hluboèepích, o 3. hod. odpol. za hojného úèastenství pp. vèelaøù a obecenstva z okolních obcí. Po projednání vìcí spolkových pøedstavil p. pøedseda p. V. Šmidlíka, uèitele na m욝anských školách v Èern. Kostelci, jenž na naši prosbu k Zemskému ústø. spolku nás navštívil a kterýž ihned s pøednáškou zapoèal. Promluvil o dìjinách vèel a probrav všelijaká data zaèal mluvit o tomatì:“ Hleïme si vèelaøení“; vysvìtliv velmi struènì užiteènost vèel pøi hospodaøení a zahradnictví, pøešel k èasovému „ O zazimování vèel“ pro vèelaøe pokroèilejší. Tato velice zajímavá pøednáška byla od pøítomných s velkým zájmem sledována a po ukonèení této skoro 2 hodiny trvající byl p. pøednášející odmìnìn pochvalou a potleskem. Pan pøednášející zmínil se též o práci v úle a pøislíbil, že do pøíští pøednášky vezme svùj školní úl. Dále promluvil zde pøítomný vzácný host p. Vojtìch Novotný, pokladník Zemského ústøedního vèelaøského spolku, o pomùckách vèelaøských i mimo jiné doporuèil „Èeského vèelaøe“, èasopis Zemského ústøedního spolku. Pøimlouvaje se za hojné odebírání èasopisu toho, konèí srdeèným „na zdar“ našemu spolku, což bylo nadšenì opìtováno. Po tomto prohlásil p. pøedseda schùzi za ukonèenou. Spolek touto pøednáškou získal 11 nových èlenù. Tìšíme se opìt na tak milé sejití se budoucí rok. (Josef Panenka, jednatel)

Vèelaøi se úèastnili aktivnì spoleèných výstav s dalšími chovateli. Tato výstava probìhla v Øeporyjích na poèátku 20. století ve statku u Pokorných.

6

V lednu 1905 se ve zprávì ze schùze m.j. píše: Po ukonèení výborové schùze bavili jsme se, rokujíce stále jen o svých vèelaøských zkušenostech. Pobavil jsem se tak dobøe, že jsem žádal, by mi bylo vždy sdìleno, kdy se opìt výborová schùze konati bude, bych se jí jako host súèastniti mohl. J.P. Na Zlíchovì


NEJSTARŠÍ VÈELAØSKÝ SPOLEK V PRAZE Spolek pak míval cca 4 schùze roènì, na kterých se èlenové i neèlenové seznamovali s novinkami ve vèelaøství a pøedávali si vzájemnì zkušenosti. Úèastnili se výstav v Praze a Kolèi u Slaného (a byli oceòováni medailemi) a kurzù.. V roce 1902 zakoupili do spolku „medomet, strojek na lití mezistìnek a pøístroj na èištìní vosku. Dále pak zakoupili pro obec Butovice jedny vèely krajinky s úlem, které byly svìøeny p.øídícímu uèiteli Karlu Vítkovi s umístìním ve školní zahradì v Butovicích “. Poèty èlenù bohužel nevíme. V prùbìhu let se však mìnily pøedevším tím, jak se zakládaly v okolí další vèelaøské spolky èasto iniciované tím øeporyjským (napø. pražský nebo zbraslavský). V roce 1921 se stal Smíchov souèástí Prahy, Øeporyje se rychle rozvíjely a díky vèelaøskému nadšenci panu Františku Markovi, drážnímu zøízenci, se zaèal spolek více scházet v Øeporyjích v hostinci „U Jirasù“ (dnešní Hotel U Koruny), až se sem v roce 1923 pøestìhoval natrvalo a v roce 1924 se i pøejmenoval: „Na mimoø. val. hromadì vèelaøského spolku dne 23. bøezna usneseno jednohlasnì zmìniti dosavadní název spolku: sídlo v Hluboèepích v název: sídlo Øeporyje. Zpráva o zøízení vèelaøské vyuèovací stanice vzata na vìdomí. Poène s demostraè. pøednáškami na vèelínì pøítele Františka Marka v Øeporyjích, v nedìli odpoledne 25. kvìtna, vždy každou nedìli za pøíznivého poèasí. K vypracování programu zvoleni pø. vèelaø prof. Jaroslav Havlùj, okres. zvìrolékaø Frant. Sýkora, dùst. pán Hach a Frant. Marek. Byla èilá poptávka po semenech medonosných rostlin, zvláštì po hubamu“..... .. Po vyèerpání programu navštívili úèastníci schùze vèelín pø.Marka, který na svém novém zdokonaleném americkém ležanu velice názornì a prakticky pøedvedl jarní pøehlídku vèelstva .. I vládky úlu - královny. Vše se dálo za plné snùšky a znaèné úèasti dospìlých i dìtí s klidem, bez katovské výzbroje kuklami, kuøáky a pod. støedovìkými uèidly. Vèelky pøi všem byly klidné jak beránci, ani jediné žihadlo nepadlo! Má to pìknì pø. Marek sorganisováno. Výsledek: Zaèneme hospodaøit podle jeho vzoru. Pøíští schùze s rozhovorem v nedìli 27. kvìtna o 14. hoï. Ve Slivenci u Želinù”. Mladí vèelaøi z kroužku Josefa Matìjky se chlubí plnými plásty medu.

Vèelín na školní zahradì.

Poèet èlenù se ve dvacátých a tøicátých letech pohyboval mezi dvaceti až tøiceti vèelaøi. V rámci spolku si zøídili i vèelaøskou školu a poøádali kurzy a pøednášky. Jak pro své zkušené èleny, tak i pro nezkušené a zaèínající vèelaøe. Na pøelomu 50. a 60. let 20. století pøidal k bìžným èinnostem spolku (schùze, výstavy, kurzy, pøedávání zkušeností,..) pan uèitel Josef Matìjka vèelaøský kroužek v místní základní škole. Dìti uèil vèelaøení a na „medových hostinách“ ochutnávali vše, co jim vèely za jejich píli pøinesly. V roce 2013 sdružovala Základní Organizace Èeského svazu v Praze Øeporyjích 38 vèelaøù nejen ze Øeporyj, ale také z Oøecha, Stodùlek, Øep, Velké Ohrady, Tøebonic, Slivence, Holynì, Zadní Kopaniny a Zmrzlíka. Vèelaøi se starali dohromady o 269 vèelstev.

7


MED Med je nejznámìjší zcela pøírodní vèelí produkt. Vèely sbírají nektar z kvìtù a z nìj vytváøí kvìtový a luèní med. Nebo pøináší sladké šávy medovice a potom je med oznaèován jako medovicový nebo lesní. Zralý med ukládají do plástù. Med je dùležitým zdrojem energie, minerálních látek a vitamínù. Energii poskytuje fruktoza a glukóza, tedy jednoduché cukry, které lidské tìlo snadno a bez problémù zpracovává. Na rozdíl od cukru øepného nebo tøtinového, který si nejprve musí tìlo na glukózu a fruktózu rozštìpit. K tomu potøebuje mimo jiné i fluor a vápník a ten je pak tøeba tìlu dodávat v jiné formì. Tyto prvky potom chybí pøi vývoji zubù (zejména u dìtí) a i proto se zuby pøi konzumaci vìtšího množství cukru kazí. Naopak med minerální látky tìlu dodává. Med, na rozdíl od øepného nebo tøtinového cukru, nepotøebuje pro svoje zpracování žádné chemické látky. Med obsahuje i pylová zrna. A je-li místní, mùže pøispívat i ke snížení alergií, protože pùsobí jako homeopatikum. To ale neznamená, že byste nemohli obèas ochutnávat i exotické medy. Med je antibakteriální. Lze ho tedy používat i k léèení jako mírné pøírodní antibiotikum. Tøeba pøi nachlazení, kašli, mùže se pøikládat i na rány a popáleniny a doèasnì i na bolavé zuby. Med krystalizuje. Je to jeho pøirozená vlastnost a je to i známka jeho kvality. Takový med se èasto vzhledovì nelíbí a hùøe se zpracovává. I tady je jednoduchá pomoc. Med ohøejte ve vodní lázni nebo v tepelné komoøe (ne v mikrovlnce) na teplotu maximálnì 45°C a on se postupnì rozehøeje do pùvodního stavu. Med mùže být jednodruhový (z kvìtu jedné rostliny napø. lipový, sluneènicový) a nebo vícedruhový (smíšený). Jednodruhový více voní a chutná po pùvodních kvìtech. Smíšený Med v kuchyni zase obsahuje vìtší spektrum minerálních látek, vitamínù a pylù. Kolik medu tedy máme dennì sníst? Kolik ho tìlo bez problémù pøijme. Ale nezapomínejte, Med mùže v naprosté vìtšinì potravin že med je velkým zdrojem energie a pokud nebudete na druhou stranu energii vydávat, bude nahradit øepný nebo tøtinový cukr. Je vám pùsobit jiné problémy. tøeba poèítat s tím, že je ho tøeba pro stejnou „sladkost“ vložit do potraviny zhruba o 25% více. Dále je tøeba poèítat s tím, že med je „tekutìjší“. Jsou tedy potraviny, do kterých se nehodí. Med sice pùsobí jako konzervant, ale v podstatì pøedevším sám na sebe. Med na sebe rád váže vodu ze vzduchu a pachy z ostatních potravin. Nelze jím nakládat ovoce a vytváøet tak jednoduše ovocno - medové kompoty. Aby kompot vydržel musí se vždy zahøát alespoò na 70°C. Med se také pøíliš nemá rád se škrobem. Což mùže být problém napøíklad u pudingu. Med by se také nemìl zahøívat nad cca 45°C. Pøi vyšších teplotách ztrácí èást ze svých drahocenných látek. Na tuto teplotu dávejte pozor i pøi jeho „rozpouštìní“ po krystalizaci. Med uchovávejte v uzavøené nádobì. Otevøený by na sebe vázal vlhkost z Jedny vèely a tøi rùzné snùšky bìhem jara a léta. Každé stáèení pøináší jiný med. okolí a po èase by zaèal kvasit. Dobøe mu nedìlá ani svìtlo a pøíznivý je pro med i chlad.

8


Na zaèátek jsme dali pár nejjednodušších návodù, které jsme ani do celkového poètu receptù (144) nezapoèítávali. -

TO NEJJEDNODUŠŠÍ

Lízejte med jen tak (ale vše s mírou med je velmi kalorický…!). Sladíte èaj nebo kávu? Pak zkuste nahradit cukr medem. Ale aby neztratil svoje hodnoty, dejte ho do hrnku až tìsnì pøed pitím, tedy do relativnì chladnìjšího nápoje. Použijte med místo sirupu do vody a mùžete pøidat i citrón, v létì podávejte chlazené. Smíchejte si oøechy s medem. Jakékoli vaše oblíbené oøechy. Mandle a vlašské pak mùžete pøed tím zkusit ještì opražit. Namažte si na chleba s máslem med místo marmelády nebo „èokoládového krému“ tak, jak to dìlávaly naše babièky. Smíchejte slivovici a med 1:1, nechte cca ¼ roku odležet. Nápoj mùžete pít jak horký, tak studený. Medovinu se nemusíte bát ohøát, vyprchá vám trochu alkoholu, ale stojí to za to. Pøidat mùžete plátek citrónu.

9


PERNÍKY A PERNÍÈKY

Výroba perníkù a perníèkù je pøi vaøení s medem královskou a s nejvìtší pravdìpodobností i nejstarší disciplínou. Med k perníku prostì neodmyslitelnì patøí. Jen je škoda, že u vìtšiny receptù projde med vysokou teplotou.

Perník s polevou specialita vèelaøovy ženy 1/2 kg mouky prášek do perníku 9 lžic oleje 1 lžíce kakaa 1 vejce 250g rozehøátého medu vlažná voda 4 lžíce medoviny Na polevu: 60g medu 1 lžíce vody 1 lžíce kakaa 40g másla - vše v kastrùlku rozehøejeme bìhem peèení perníku. Postup: - Ze všech surovin kromì vody vymícháme tìsto, vodu pøidáváme podle potøeby, aby tìsto bylo právì tak øídké, aby šlo nalít do vymaštìného a moukou vysypaného pekáèku. - Peèeme na støední teplotu v troubì asi 1/2 - 3/4 hodiny. - Horký perník potøeme polevou, která se vsákne a perník je lesklý. - Do perníku nadìláme dírky cca po 10 cm. Do nich nakapeme medovinu, která se do perníku Vsákne a dodá vùni.

Nalévaný perník 100g medu 300g mouèkového cukru 4 vejce 60 dkg hladké mouky 1 lžièka jedlé sody po 1 lžíci mletého anýzu, høebíèku, skoøice a badyánu 125 ml mléka 100g krystalového cukru 125 ml vody

10

Postup: - Krystalový cukr a 125 ml vody svaøíme dohnìda a spoleènì s dalšími surovinami promícháme v tìsto. - Smìs nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a zvolna upeèeme.


PERNÍKY A PERNÍÈKY

Babièèiny perníèky 500g medu 700 ml mléka 250g žitné mouky 250g hladké mouky 3 žloutky 250g másla 1 lžíce amonia nebo prášku do peèiva po 1 lžièce mletého badyánu, høebíèku 1/4 lžièky kardamonu strouhanou citrónovou a pomeranèovou kùru Postup: - Do rozehøátého medu pøidáme mléko a obì mouky. - Do vychladlé hmoty, kterou jsme vyklopili na vál, vmícháme žloutky, rozehøáté máslo, koøení a amonium a dobøe propracujeme. - Z vyváleného plátu vykrajujeme oválné tvary a na vymazaném A vysypaném plechu peèeme pøi støední teplotì. Vychladlé Zdobíme èokoládovou polevou.

Øecké medové perníèky 120g medu 240g hladké mouky 30g mouèkového cukru 1 šálek oleje

1/2 kypøícího prášku do perníku 1 pomeranè 2 lžièky sekaných oøechù

Postup: - Smícháme v míse mouku s práškem do peèiva. - V jiné nádobì nahøejeme med a spojíme s cukrem. - V oleji rozšleháme nastrouhanou kùru a šávu z jednoho pomeranèe. - Medovou smìs smícháme s olejovou smìsí, vlijeme do mouky a vypracujeme v tìsto. - Na vymazaný plech vykrajujeme lžièkou tìsto a tvoøíme koláèky, které posypeme sekanými oøechy. - Peèeme ve støednì vyhøáté troubì dozlatova. - Upeèené namoèíme na 2 minuty do sirupu a necháme oschnout. - Sirup: svaøíme 1-2 šálky medu a 1/2 šálku vody.

Medový chlebíèek 100g medu 250g mouèkového cukru 3 vejce 450g hladké mouky po 1 lžíci mletého anýzu, høebíèku a skoøice rozinky hrubì nasekané oøechy 2 lžíce mléka 1/2 lžièky prášku do peèiva nastrouhaná citrónová kùra kandované ovoce Postup: - Med, cukr, vejce, citrónovou kùru a šávu ušleháme do pìny, pøidáme nasekané kandované ovoce, oøechy, hrozinky, prášek do peèiva a nakonec mouku. - Ze zpracovaného tìsta udìláme váleèky na celou délku plechu, lehce je potøeme tukem a peèeme na vymazaném plechu pomalu v mírnì vyhøáté troubì. - Ještì teplé krájíme šikmo na øezy.

11


Perník s kandovaným ovocem

PERNÍKY A PERNÍÈKY Perník 500g hladké pšenièné nebo žitné mouky 250g mouèkového cukru 100g medu 2 vejce

1 lžièka rumu 1 lžièka jedlé sody 2 lžièky mletého koøení (høebíèek, fenykl, anýz) nebo 1 kypøící prášek do perníku

Postup: - Na válu vypracujeme z mouky, cukru, jedlé sody, koøení, medu a jednoho vejce hladké tìsto. - Peèeme v horké troubì. - Po upeèení hned potíráme rozšlehaným vejcem s rumem.

560g hladké mouky 300g mouèkového cukru 200g horkého medu 4 žloutky 2 lžíce kakaa 1 hrst oøechù 1 hrst rozinek 2 lžièky jedlé sody 2 lžièky mletého koøení (skoøice, høebíèek, nové koøení) sníh ze 4 bílkù citrónová kùra trochu kandovaného ovoce Postup: - Rozmícháme sníh se žloutky a cukrem. Pøidáme citrónovou kùru, koøení, kakao, oøechy, hrozinky, kandované ovoce a med, vše promícháme a pøidáme mouku se sodou. - Tìsto rozetøeme na pekáè a dáme do nevyhøáté trouby, kterou zapneme na mírnìjší stupeò - Do perníku nadìláme dírky cca po 10 cm. Do nich nakapeme medovinu, která se do perníku vsákne a dodá vùni.

Domácí perník 200g medu 200g mouèkového cukru 650g hladké mouky 125 ml mléka 1 vejce

1 žloutek po 1 lžièce mleté skoøice,anýzu a høebíèku, nastrouhané citrónové kùry 1 lžíce prášku do peèiva

Postup: - Suroviny zpracujeme na hustší tìsto, které rozválíme a na vymazaném a vysypaném plechu zvolna peèeme. - Vychladlý perník polijeme rumovou polevou a posypeme strouhanými oøechy.

12


PERNÍKY A PERNÍÈKY Anglické perníèky Perníèky s èokoládou

500g medu 120g másla 500g hladké mouky šáva z 1 citrónu 1/2 lžièky jedlé sody 1/2 lžièky muškátového kvìtu

500g hladké mouky 4-5 lžic medu 4 vejce 280g mouèkového cukru 140g neloupaných strouhaných mandlí 100g èokolády strouhaná citrónová kùra pomeranèová kandovaná kùra 1 lžièka jedlé sody

Postup: - Rozpustíme med a máslo, pøidáme šávu z citrónu, muškátový kvìt a mouku a zadìláme tìsto, které rozválíme asi na 1 cm silný plát. - Vykrájené ètvereèky a obdélníèky klademe na máslem silnì vymazaný plech a zvolna upeèeme - Pro lepší vzhled mùžeme pøed peèením potøít kousky rozšlehaným vejcem a posypat mletými oøechy.

Postup: - Do utøených vajec s cukrem pøidáme ve vodní lázni rozpuštìnou èokoládu, ostatní pøísady a nakonec mouku. - Smìs dobøe promícháme a nalijeme na Vymazaný a vysypaný plech. - Zvolna peèeme a ještì horké krájíme na kostky, zdobíme žloutkovou polevou a kouskem oøechu.

Medové perníèky hned k jídlu Tìsto: 650 g hladké mouky 250 g mouèkového cukru 2 lžièky sody

Na potøení tìsta: 1 ks žloutku Poleva: 1 bílek 170 g mouèkového cukru pár kapek citrónové šávy

2 lžièky perníkového koøení 50 g másla 150 g medu (cca 5 lžic) 7 lžic mléka 4 ks žloutkù

Postup: - Do mísy dáme mouku, cukr, sodu, a perníkové koøení. Vše promícháme, pøidáme máslo, žloutky, med a mléko a vypracujeme tìsto. - Nemusíme ho dávat do lednice odležet, mùžeme ho hned vyválet na asi 5mm silný plát a vykrajovat tvary. - Peèeme na 170 °C asi 10 minut. Upeèené perníèky hned potøeme žloutkem. - Zdobíme bílkovou polevou.

13


PERNÍKY A PERNÍÈKY Starý vídeòský perník 500g mouèkového cukru 500g medu 8 vajec 500 g hladké mouky 1 lžièka mletého anýzu 20 dkg neloupaných sekaných mandlí 1 lžíce skoøice oplatky 1/4 lžièky kardamomu

Èokoládové perníèky 600g hladké mouky 100g mouèkového cukru 200g medu 2 vejce 2 lžíce kakaa kypøicí prášek do perníku Postup: - Utøeme cukr, vejce a med, pøidáme kakao, kypøicí prášek a mouku. - Z tìsta vykrajujeme perníèky a ve vyhøáté troubì je upeèeme. - Po vychladnutí je potahujeme èokoládovou polevou a zdobíme proužky z citrónové polevy, pùlkou loupané mandle.

Postup: - Cukr, med,vejce ušleháme do pìny, pøisypeme mouku, nakrájené mandle a koøení. - Smìs dobøe promícháme, naneseme na dílky nakrájené z oplatek, dáme na plech a peèeme ve støednì vyhøáté troubì.

Staroèeský perník do formy 350 g hladké mouky 100 g medu 50 g másla 50 g cukru 1 lžíce perníkového koøení 1 vejce citrónová kùra 1 lžièka octa Postup: - Ze všech ingrediencí vypracujte vláèné tìsto. - Nechte odležet 1 den v lednici, pak vtlaèujte do forem. Perník opatrnì vyndejte a klaïte na peèící papír. Peète v rozehøáté troubì. - Mùžete potøít rozšlehaným vejcem, povrch perníku se bude lesknout.

14


ÈESKÉ MEDOBRANÍ V OØECHU od roku 2004 vždy poslední èervnovou nedìli pøed koncem školy Medový jarmark Vytáèení medu Ukázky vèelaøení Pøílet královny Ochutnávky medu a medoviny Hry a soutìže

WWW.CESKEMEDOBRANI.CZ


PERNÍKY A PERNÍÈKY Žloutkové perníèky 350g hladké mouky 200g medu 100g mouèkového cukru 2 žloutky 1 lžièka jedlé sody vanilkový cukr nastrouhaná citrónová kùra hrst nakrájené pomeranèové kùry

Postup: - Žloutky, cukr, a med utøeme do pìny, pøidáme jedlou sodu, kùru z citronu a pomeranèe, vanilkový cukr a nakonec mouku. - Tìsto smícháme a na vále propracujeme. - Necháme asi 3 hodiny odležet, potom vyválíme plát a vykrajujeme koleèka. - Peèeme na vymazaném plechu v troubì vyhøáté na 180°C - Vychladlé potøeme žloutkovou polevou, do které mùžeme pøidat rum.

Rumové perníèky 450g hladké mouky 150g medu 100g mouèkového cukru 50g mletých oøechù 1 vejce 1 lžièka jedlé sody po lžièce skoøice, fenyklu, anýzu a høebíèku nastrouhaná citrónová kùra Na polevu 6 lžic rumu 1 bílek 100g mouèkového cukru Postup: - Na vále zpracujeme z mouky a dalších pøísad tuhé, ale vláèné tìsto. Podle potøeby zahustíme ještì moukou. - Z vyváleného plátu vykrajujeme rùzné tvary a na plechu peèeme v troubì vyhøáté na 180°C.

16


Perník sypaný

PERNÍKY A PERNÍÈKY

125 ml mléka 300g hladké mouky 150g medu 1/2 prášku do peèiva 100g mouèkového cukru 100g sekaných oøechù 2 vejce po 1 lžièce mletého anýzu, skoøice a høebíèku Postup: - Do rozpuštìného medu pøidáme cukr, vejce a koøení a vše mícháme na mírném ohni do zhoustnutí. - Pøilijeme mléko a pøisypeme mouku s práškem do peèiva. - Povrch posypeme sekanými oøechy a peèeme na vymazaném a vysypaném plechu v mírné troubì.

Perník 300g hladké mouky 150g cukru krupice 1 prášek do perníku 2 lžíce kakaa 2 celá vejce 2 lžíce rumu citrónová kùra i šáva 1dcl oleje 2 dcl mléka 100g hrubì sekaných vlašských oøechù 70g medu Postup: - Mouku, cukr, kakao a prášek do perníku promícháme v míse, pak pøidáme vlažné mléko smíchané s medem, vejce, rum, citrónovou šávu i kùru, olej a promícháme, nakonec pøidáme vlašské oøechy. - Pekáèek s nízkým okrajem vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou a tìsto rozetøeme. V troubì pøedehøáté na 180°C peèeme Asi 45 minut.

17


BÁBOVKY A KOLÁÈE

Bábovka s medem 250 g hladké mouky 100 g másla 60 g mouèkového cukru 60 g medu 3 ks vajec citrónová kùra 1/2 prášku do peèiva 80 g mandlí 125 ml sladké smetany 1 balení vanilkového cukru Postup: - Máslo utøeme s cukrem a medem do pìny, postupnì pøidáváme žloutky, strouhanou citrónovou kùru a strouhané mandle nebo oøechy. - Støídavì pak pøimícháváme mouku smíchanou s práškem do peèiva a smetanu. - Nakonec do tìsta lehce vmícháme sníh z bílkù ušlehaný s vanilkovým cukrem. - Tìsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a peèeme v pøedehøáté troubì asi 50 minut.

Mramorová bábovka 450g hrubé mouky 200g mouèkového cukru 120g medu 120g másla 250 ml mléka

5 žloutkù 3 lžíce kakaa 1 prášek do peèiva sníh z 5 bílkù

Postup: - Utøeme máslo, žloutky, med a cukr, pøidáme mléko a ještì trochu našleháme. Do hmoty pøidáme støídavì mouku s práškem do peèiva a ušlehaný sníh. - Tøetinu tìsta oddìlíme a smícháme s kakaem. - Do dobøe vymaštìné a moukou vysypané formy nalijeme tìsto svìtlé a pak tmavé. - Peèeme v mírnìjší troubì. Upeèenou bábovku vyklopíme a posypeme vanilkovým cukrem.

18


BÁBOVKY A KOLÁÈE

Slavnostní medový koláè 500g polohrubé mouky 500g medu 200g mletých lískových oøíškù 100g loupaných celých mandlí 2 lžíce mletých mandlí ½ prášku do peèiva

1 žloutek 1 lžièka skoøice 4 vejce 1/2 lžièky mletého høebíèku lžíci rumu 1 lžíci smetany

Postup: - Med mírnì povaøíme a pøimícháme mouku. Necháme vychladnout. - V rumu rozpustíme prášek do peèiva, pøidáme oøíšky, vejce, høebíèek a skoøici a umícháme medovou hmotu. - Rozetøeme na plech, na povrch klademe mandle nebo oøechy ve vzorech podle vlastní fantazie (napø. pøání, jméno oslavence, …). - Rozmícháme žloutek se smetanou. a koláè potøeme. - Peèeme na 200°C 20 minut.

Medová bábovka 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek medu 1 hrnek mléka 1/2 hrnku oleje 2 vejce 1 vanilkový pudinkový prášek 1 prášek do peèiva 3 lžíce kakaa Postup: - Vyšleháme med s vejci a olejem. - Pøidáme mléko, mouku s práškem do peèiva a pudinkový prášek. - Promícháme. - Polovinu nalijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy, druhou polovinu si obarvíme kakaem A nalijeme na bílé tìsto. Špejlí opatrnì promícháme. - Peèeme v pøedem vyhøáté troubì na 180°C.

Kynutá bábovka s mandlemi kostka droždí 200ml vlažného mléka 1 kostièka cukru 80g medu 2 vejce sùl 500g polohrubé mouky 125g másla 50g rozinek 2 lžíce rumu 150g loupaných mandlí mouèkový cukr na pocukrování

Postup: - Z droždí, vlažného mléka, kostky cukru, medu a trošky soli necháme vzejít kvásek. - Na smìs prosejeme mouku a promícháme. - Pøidáme vloèky másla a hnìteme až budeme mít vláèné tìsto (bude dìlat bubliny, nelepí se na stìny ani na vaøeèku). Tìsto poprášíme moukou a necháme v teple, pøikryté, kynout pùl hodiny. - Rozinky pokapeme rumem, nebo je do nìj pøes noc namoèíme. - Vymažeme formu na bábovku a na dno poklademe mandlièky do každé prohlubnì jednu. - Do vykynutého tìsta vmícháme rozinky a dáme do formy, kde ještì necháme pùl hodiny kynout. - Troubu necháme pøedehøát na 180°C. Bábovku peèeme pomalu cca 50-60 minut. Po dopeèení necháme ještì 5 minut dojít v troubì. - Vyklopíme. - Pøed podáváním pocukrujeme mouèkovým cukrem.

19


KRÉMY

Polevy a krémy neodmyslitelnì patøí k dortùm, ale mùžete je použít i na jiné pochoutky.

Oøechový krém 100g mouèkového cukru 100g mletých oøechù 50g medu 1 vejce 2 žloutky

Krém do medovníku

citrónová kùra vanilkový cukr sníh ze 2 bílkù trochu strouhanky

1/4 l mléka 2 vrchovaté lžíce pudinku 150g cukru (jemný) 150g másla 80g strouhaných vlašských oøechù

Postup: - Utøeme cukr, med, vejce, žloutky - Pøidáme citrónovou kùru, vanilkový cukr a oøechy, nakonec sníh a strouhanku.

Postup: - Utøeme máslo s cukrem do pìny, pøidáme oøechy. - Postupnì vmícháme vychladlý puding z výše uvedeného množství mléka a pudinku.

Máslový krém 200g másla 150g mouèkového cukru 50g medu 1 žloutek vanilkový cukr

Máslový krém nastavovaný 250g másla 100g mouèkového cukru 50g medu 1/8 l mléka 1 žloutek 1 balíèek vanilkového cukru 1 vrchovatá lžíce hrubé mouky

Postup: Vše dobøe utøeme a na ochucení mùžeme pøidat mletou kávu, kakao, strouhané oøechy, kokos, džem nebo jinou pøísadu.

Jahodový krém 250g mìkkého tvarohu 150g jahod 4dl mléka 2 lžíce medu ½ balíèku vanilkového cukru Postup: Mixujeme nejprve tvaroh, mléko, med a cukr, pozdìji pøidáme jahody (lze použít i jiné mìkké ovoce)

20

Postup: - Mouku rozmícháme do mléka a za stálého míchání vaøíme, až kaše zhoustne. - Necháme vychladnout, po chvilce vždy zamícháme, aby se nevytvoøil škraloup. - Máslo utøeme s medem, žloutkem, cukrem a vanilkovým cukrem. - Do krému po lžièkách vmícháme studenou kaši a tøeme tak dlouho, až je hladký krém a hodnì napìnìný. Do krému mùžeme pøidat rùzné pøíchuti, rum, kakao, oøechy, mletou kávu.


KRÉMY

Portský tvarohový krém 100 g medu 400 g tvarohu 1 bal. vanilkového cukru kùra z 1 citrónu 1 vejce 1 žloutek 1 dcl portského vína 40 g hrozinek 3 piškoty

Kokosový krém 100g másla 50g medu 50g kokosové mouèky 30g mouèkového cukru vanilkový cukr

Postup: - Vše kromì vína a hrozinek dáme do mixéru a mícháme. - Postupnì pøiléváme víno. - Nalijeme do misek, ozdobíme hrozinkami a podáváme.

Postup: Ke kokosové mouèce pøidáme ostatní pøísady a umícháme do pìny.

Kávový krém do oplatek 150g másla 100g mouèkového cukru 50g medu 50g strouhaných mandlí 1 lžíce hrubé mouky 1/16 l silné èerné kávy

Skoøicový krém 200g másla 50g mouèkového cukru 2 lžièky skoøice 50g medu

Postup: - Z kávy a mouky uvaøíme kašièku a necháme ji vychladnout. - Máslo, cukr a med utøeme do pìny, pak po lžièkách pøidáme kašièku. - Nakonec vmícháme mandle.

Postup: Máslo, cukr a med utøeme do pìny a vmícháme skoøici.

21


POMAZÁNKY Jednoduchá oøíšková pomazánka 10 dkg mletých oøechù 5-6dkg medu Postup: Obì složky rozmixujte v polotuhou pastu.

Pomazánka lískooøíšková 200 g lískových oøíškù 1 sladké kondenzované mléko 200 g mléèné èokolády 6 lžic medu 2 lžíce kvalitního kakaa

Tvarohová pomazánka s ovocem

Postup: - Nejdøíve si upražíme oøechy a zbavíme je slupek (buï je za stálého míchání pražíme na suché teflonové pánvi, nebo je dáme na 15 minut rozprostøené na plechu do trouby vyhøáté na 200 °C, pozor, hlídáme je, velmi rychle se pálí) - pak je horké vsypeme do utìrky, promneme a tím je zbavíme slupek. - Èisté oøechy umixujeme (pozor, nelze použít tyèový mixer) nebo Jemnì nastrouháme. - Mezitím si v misce ve vodní lázní rozehøejeme nalámanou èokoládu, do rozehøáté pøidáme vše ostatní, dùkladnì promícháme nad mírnì se vaøící vodou. Horké vlijeme do sklenièek

200g tvarohu 1 banán 1 jablko

Postup: - Rozmaèkejte banán a smíchejte jej s jednou lžící medu. - Tvaroh, mléko a zbylý med vymíchejte dohladka. - Oloupané jablko bez jadøince nastrouhejte. - Všechno smíchejte dohromady.

Medomaková pomazánka 100g medu 100g mák Postup: Umletý mák promíchejte s tekutým (nahøátým) medem a ihned mažte na peèivo.

pár rozinek 4 lžíce medu 4 lžíce mléka

22


Medová roláda 160g hladké mouky 100g mouèkového cukru 100g medu 1 vejce

4 žloutky sníh ze 4 bílkù lžièka jedlé sody

ROLÁDY

Postup: - Utøeme žloutky, cukr a med. Lehce vmícháme støídavì sníh a mouku se sodou. - Peèeme na plechu s peèícím papírem dozlatova. Upeèenou roládu stoèíme s papírem. Po vychladnutí papír sejmeme, roládu namažeme máslovým krémem a povrch rolády pocukrujeme.

Nepeèená kávová roláda 2 lžíce rumu vanilkový cukr Vaøená èerná káva èokoládová poleva kokosová poleva

500g dìtských piškotù 100g mouèkového cukru 3 lžíce kakaa 3 lžíce medu

Postup: - Piškoty rozválíme, pøidáme cukr, kakao, vanilkový cukr, rum a med. Do smìsi pøidáme tolik èerné kávy, aby se utvoøila tvárná hmota. - Rozdìlíme na dva stejné díly a na pocukrovaném prkénku utvoøíme placky, které potøeme jakoukoliv náplní. Stoèíme do tvaru rolády a necháme ztuhnout. - Pak potøeme èokoládovou polevou a posypeme kokosovou mouèkou.

Kokosová roláda s medem 5 vajec 150g cukru krupice 100g polohrubé mouky 1 lžíce oleje

Krém: 250g másla 5 lžic tekutého medu 2 lžíce rumu 100g strouhaného kokosu kokos na obalení

Postup: - Celá vejce s cukrem ušleháme do husté pìny, vaøeèkou vmícháme mouku a olej. - Tìsto rozetøeme na plech vyložený peèícím papírem a peèeme 8 minut pøi 200°C. - Horký plát vyklopíme na utìrku. Papír, na kterém jsme pekli, sloupneme a srolujeme i s utìrkou. - Necháme vychladnout, pak rozmotáme a potøeme krémem a znovu srolujeme. - Krém: máslo s medem vyšleháme do pìny a vaøeèkou vmícháme kokos a rum.

23


DORTY A MEDOVNÍKY

Dorty jsou symbolem oslavy. Jednomu druhu z nich se díky medu a speciální technologii dokonce øíká „medovník“.

Datlový dort 2 hrnky strouhanky 1 lžièka prášku do peèiva 2 hrnky medu 1 hrnek vlašských oøechù 1/2 hrnku mouky 4 vejce 2 hrnky krájených datlí 1 vanilkový cukr šlehaèka

Medový dort 150g hrubé mouky 100g mouèkového cukru 100g medu 1 lžíce studené vody 4 žloutky sníh ze 4 bílkù jedlá soda (na špièku nože)

Postup: - Našleháme žloutky a postupnì pøidáváme med. - Do smìsi pøidáváme pøedem promíchané suché pøísady, oøechy, datle a nakonec lehce vmícháme sníh z bílkù. Rozprostøeme ve vymazané a moukou vysypané formì. - Peèeme asi 30 minut, dokud koláè pøi stlaèení ve støedu nezaène pružit. - Podáváme horký zdobený šlehaèkou.

Postup: - Med, cukr a žloutky tøeme do pìny a pøidáme vodu. Do smìsi vpracujeme støídavì mouku se sodou a sníh. - Peèeme v mírnìjší troubì. - Vychladlý dort plníme krémem. - Ozdobíme šlehaèkou a strouhanou èokoládou

Medový jemný dort 100g medu 4 žloutky 4 bílky 100g mouèkového cukru 150g hrubé mouky 2 lžíce vody 1/2 lžièky jedlé sody Postup: - Žloutky, med a cukr utøeme do pìny, pomalu pøidáváme studenou vodu a nakonec mouku se sodou støídavì s tuhým snìhem ušlehaným ze 4 bílkù. - Zlehka zamícháme, vlijeme do vymazané a vysypané dortové formy a upeèeme v mírnì vyhøáté troubì. - Vychladlý dort rozkrojíme a naplníme libovolnou náplní. Povrch potøeme èokoládovou polevou.

24


DORTY A MEDOVNÍKY Makový dort s ovocem 100g mouèkového cukru 140g mletého máku 140g strouhaných oøíškù 40g medu 30g strouhané èokolády 1 lžíce hrubé mouky 6 žloutkù sníh ze 6 bílkù šáva a kùra z ½ citronu 1 lžièka mletého koøení (skoøice, høebíèek)

Dortík

Postup: - Cukr, žloutky a med utøeme do pìny. Pøidáme strouhanou èokoládu, citrónovou kùru a šávu, mák, oøíšky a koøení. Vmícháme sníh a mouku. - Peèeme v mírnì vyhøáté troubì. - Studený dort rozkrojíme a potøeme zavaøeninou. - Povrch dortu polijeme citrónovou polevou, poklademe èerstvým ovocem nebo kompotem a zalijeme pudinkem, uvaøeným ve šávì z kompotu.

70 g polohrubé mouky 1 lžíce mletých mandlí nebo oøechù 3 ks vajec 120 g medu (cca 6 lžic) 120 g mouèkového cukru 1 lžièka skoøice (nebo perníkového koøení) 1 ks citronu vlašské oøechy nebo mandle na ozdobu tuk a mouka na vymazání formy Postup: - Žloutky utøete s 20g mouèkového cukru do pìny. - Z bílkù ušlehejte tuhý sníh. - Med rozehøejte ve vodní lázni a vlažný pøidejte do snìhu, zvolna zamíchejte. Pak pøidejte žloutkovou pìnu, mleté mandle nebo oøechy, mouku, skoøici, pùl lžièky citrónové kùry a ještì promíchejte. - Tìsto vlijte do máslem vymazané a moukou vysypané dortové formy, vložte do vyhøáté trouby a peète asi na 180 stupòù zhruba 30 minut. - Polevu si pøipravte 100g mouèkového cukru a dvou lžic citrónové šávy, utøete do hladka. - Po vychladnutí dort polijte polevou a ozdobte pùlkami oøechù nebo mandlí.

25


DORTY A MEDOVNÍKY Oplatkový dort

Jednoduchá patnáctka - dort libovolného tvaru 15 dkg najemno nadrcených oøechù 15 dkg medu Sušenky 15 dkg másla Postup: - Z medu, másla a oøechù vytvoøíme hmotu, kterou postupnì mažeme na sušenky a skládáme do libovolného tvaru. - Koneèný tvar podle vaší fantazie zabalte do alobalu a nechte jeden den uležet.

Medovník 1 Tìsto: 5 lžic medu 3 ks vajec 300 g mouèkového cukru 1 lžièka jedlé sody 390 g hladké mouky

Krém: 200 g másla 260 g sladké kondenzované mléko Posyp 1 hrst vlašských oøechù 1 lžièka kakaa 1 lžièka cukru

200g másla 150g medu 150g rozemletých lískových oøíškù, 5dkg strouhané èokolády vanilkový cukr dortové oplatky Postup: - Utøeme máslo, med a pøidáme ostatní pøísady. - Postupnì pokládáme na sebe smìsí pomazané dortové oplatky. Vrchní necháme suchou. - Dort zatížíme a necháme uležet. - Poléváme èokoládovou polevou a zdobíme loupanými mandlemi.

Postup: - Smícháme ingredience na tìsto a natøeme stìrkou na peèicí papíry na 2 plechy. Peèeme 8 - 10 minut na 180 °C. - Necháme vychladnout a opatrnì stáhneme papír. - Upeèené tìsto rozkrojíme na poloviny a všechny 4 díly potøeme krémem, který pøipravíme tak, že vyšleháme 200 g másla a pøidáme 260 g kondenzovaného mléka. - Složíme na sebe, povrch posypeme smìsí z mletých oøechù, kakaa a mletého cukru.

Medovník 2 600g hladké mouky 200g mouèkového cukru 70g másla 3 vejce

250g tekutého medu 1 lžièka tluèeného anýzu 1 prášek do peèiva

Postup: - Vypracujeme hladké tìsto, které dobøe prohnìteme a v mikrotenovém sáèku necháme odležet do druhého dne. Do tìsta mùžeme pøidat i jiné perníkové koøení, oøíšky nebo kakao. - Na pomouèeném vále tence vyválíme, vykrajujeme rùzné tvary a na plechu vyloženém peèícím papírem upeèeme ve støednì vyhøáté troubì.

26


VÈELÍN OØECH

PROSKLENÝ VÈELÍN, KDE MَETE SLEDOVAT VÈELY I VÈELAØE BEZ NEBEZPEÈÍ ŽIHADLA!

EXKURZE A PROGRAMY PRO ŠKOLY, SKUPINY A VEØEJNOST V KVÌTNU A ÈERVNU

MED A DALŠÍ PRODUKTY I V DÁRKOVÝCH BALENÍCH

PRODEJ MEDU PO CELÝ ROK DANA A VLADIMÍR GLASEROVI KOPANINSKÁ 189, 252 25 OØECH TEL. 257960466, 602614170

WWW.VCELINORECH.CZ


SUŠENKY Jemné èajové peèivo 100g tekutého medu 140g másla 100g mouèkového cukru 2 žloutky

1 lžíce rumu nastrouhaná citrónová kùra 1/2 sáèku prášku do peèiva 500g hladké mouky

Postup: - Máslo, cukr, med a žloutky umícháme do pìny, pøidáme pomalu 2 lžíce vody, citrónovou kùru, prášek do peèiva a nakonec mouku. - Zpracované tìsto vyválíme na prst silný plát, nakrájíme tyèinky, které klademe na plech a upeèeme rychle v horké troubì do rùžova. - Studené máèíme do poloviny V èokoládové polevì.

Drobné peèivo k èaji 350g hladké mouky 100g medu 200g másla 60g mouèkového cukru 2 žloutky

z 1/3 citronu nastrouhanou kùru 1 lžièka kypøícího prášku do peèiva Na zdobení: Mandle, oøechy, kandované ovoce

Postup: - Do mouky vpracujeme ostatní pøísady, propracujeme a necháme cca 2 hodiny odležet. - Vyválíme asi 4mm silné pláty a vykrajujeme rùzné tvary. - Pøed peèením namažeme rozšlehaným vejcem a rùznì zdobíme mandlemi, oøechy, kandovaným ovocem.

Medové peèivo 500g hladké mouky 1 dcl vody 250g medu 1/8 másla 1 vejce 1 lžièka jedlé sody 1 lžièka koøení (mletá skoøice, høebíèky, celý anýz a fenykl) 100g pùlek vlašských oøechù na ozdobu Postup: - Mouku pøesijeme a asi 100g dáme stranou. - Ve vodì svaøíme med a horký roztok nalijeme na zbytek mouky a vaøeèkou promícháme. Pøidáme máslo a znovu dobøe promícháme. - Po vychladnutí pøidáme zbytek surovin tak, aby vzniklo øídké tìsto. - Necháme ho 2-3 dny odležet. - Lžièkou tvoøíme kopeèky na vymaštìném plechu a ozdobíme pùlkou oøechu. Peèeme ve støednì vyhøáté troubì.

28


SUŠENKY

Podkarpatské sušenky 350g medu 250g sádla 80g cukru špetka soli hladká mouka sklenice vody 1 lžièka sody

Smetanové sušenky 350g medu 250g smetany (mùže být kysaná) hladká mouka sklenice vody 1 lžièka sody Postup: - Rozmícháme med ve smetanì, pøidáme sklenici studené vody a tolik mouky, aby vzniklo vláèné tìsto. - Vyválíme placku a vykrajujeme koleèka. - Koleèka peèeme na vymazaném plechu pøi støední teplotì.

29

Postup: - Rozehøáté sádlo a cukr utøeme, vmícháme med, sklenici studené vody a tolik mouky, aby vzniklo tuhé tìsto. - Vyválíme placku a vykrajujeme koleèka. - Koleèka peèeme na vymazaném Plechu pøi støední teplotì.


VÁNOÈNÍ CUKROVÍ

Vánoce jsou zcela zvláštní období, které se vyznaèuje zcela speciálními recepty, které vìtšinou používáme pouze jednou za rok. I zde má med svoje místo. A to nejen ve „vèelích úlech“ (vosí úly jsou nesmysl…).

Medové rohlíèky

Oøechová koleèka

250g hladké mouky 80g strouhaných vlašských oøechù 120g tuku 100g medu špetka jedlé sody trochu mléka

300g hrubé mouky 100g másla 140g medu 80g strouhaných oøechù

Postup: - Zmìklý tuk utøeme s medem, pøidáme nastrouhané oøechy a prosetou mouku s jedlou sodou. Podle potøeby pøidáme trochu mléka. - Vypracujeme vláèné tìsto, které rozdìlíme na dílky a vytvarujeme rohlíèky. - V pøedehøáté troubì je zvolna upeèeme, rohlíèky nesmí zhnìdnout. - Ještì teplé je obalíme ve smìsi mouèkového a vanilkového cukru nebo je ozdobnì pokropíme èokoládovou polevou.

1 vejce 2 žloutky 1 lžíce rumu 1/2 lžièky jedlé sody šáva a kùra z citronu

Postup: - Umícháme do pìny máslo, med, vejce a žloutky, pøidáme citrónovou kùru a šávu, rum, jedlou sodu, oøechy a nakonec mouku. - Tìsto propracujeme a vyválíme na sílu 4mm, vykrajujeme Koleèka. - Peèeme ve støednì vyhøáté troubì. - Po vychladnutí poléváme èokoládovou polevou a zdobíme pùlkou oøechu.

Medová máslová koleèka 500g horkého medu 450g másla 500g hladké mouky 2 lžíce jedlé sody 30g loupaných jemnì nakrájených mandlí strouhaná citrónová kùra Postup: - V horkém medu rozpustíme máslo, pøidáme mouku a zadìláme Tìsto, které necháme 2-3 dny odležet. - Do dobøe propracovaného tìsta pøisypeme jedlou sodu, mandle a citrónovou kùru, opìt dobøe promísíme a rozválíme na plát. - Vykrojená koleèka peèeme na plechu vyloženém peèicím papírem ve støednì vyhøáté troubì - Po vychladnutí zdobíme peèivo èokoládovou nebo citrónovou polevou.

30


Fíková nepeèená koleèka

VÁNOÈNÍ CUKROVÍ

100g medu 240g nakrájených fíkù 200g mletých oøíškù 150g perníkových drobeèkù 4 lžíce rumu nastrouhaná citrónová kùra Postup: - Zbylé perníèky nebo jejich odkrojky nastrouháme, pøidáme krájené fíky, mleté oøíšky, med a rum a zpracujeme v tìsto. - Rozválíme asi 5 mm silný plát, vykrájíme koleèka a dáme je do chladu odpoèinout. - Druhý den polijeme èokoládovou nebo rumovou polevou a ozdobíme oøíškem.

Kokosové pracny 250g hladké mouky 210g másla 70g mouèkového cukru 50g medu 100g mletého kokosu citrónová kùra vanilkový cukr Postup: - Máslo, med a cukr dobøe utøeme, pøidáme kokos, vanilkový cukr, citrónovou kùru. - Nakonec vpracujeme mouku. - Tìsto naplníme do formièek a peèeme. - Teplé pracny obalíme ve vanilkovém cukru

Košíèky 400g hladké mouky 180g mouèkového cukru 100g másla 100g medu 1 vejce 1 žloutek

1 lžíce kakaa citrónová kùra náplò z drobeèkù tøešòový kompot loupané mandle

Postup: - Mouku a cukr prosejeme na vál, vpracujeme máslo, med, vejce, žloutek, kakao a citrónovou kùru. - Tìsto necháme odpoèinout. - Naplníme do formy na košíèky, peèeme v mírnìjší troubì. - Necháme vychladnout, plníme náplní z drobeèkù, ozdobíme zavaøenou tøešní a loupanými mandlemi.

31


VÁNOÈNÍ CUKROVÍ

Pracny

150g medu 150g mouèkového cukru 4 bílky 100g strouhaného kokosu 50g strouhané housky

240g hladké mouky 100g mouèkového cukru 200g másla 100g mletých oøíškù 60g medu 2 žloutky 2 lžíce kakaa ½ lžièky mletého høebíèku

Postup: - Bílky ušleháme ve vodní lázni a postupnì pøidáváme med a cukr. Mícháme do zhoustnutí, potom sundáme z ohnì a ještì chvíli šleháme, dokud smìs trochu neprochladne. - Pøimícháme opatrnì kokos a strouhanou housku a na peèícím papíøe tvoøíme malé hromádky, které peèeme ve mírnì pøedehøáté troubì.

Postup: - Máslo, med, cukr a žloutky dobøe utøeme. - Pøidáme kakao, oøíšky a høebíèek. - Nakonec vpracujeme mouku. - Plníme formy na pracny a peèeme v mírné troubì. - Teplé obalujeme ve vanilkovém cukru

Medové kokosky

Medová koleèka 1 lžíce mléka 2 žloutky 150g medu 250g hladké mouky 100g cukr mouèka špetka jedlé sody krém na plnìní èokoláda na vaøení

Rumové kulièky 150g nastrouhané èokolády 150g mletých oøíškù 150g hrozinek 50g mouèkového cukru 50g medu 2dl rumu vanilkový cukr dìtské piškoty drcené Strouhaný kokos na obalení

Postup: - Ze surovin vypracujeme tìsto, které Necháme aspoò 1hod. odpoèinout. - Vyválíme tenký plát, vykrájíme koleèka a peèeme v horké troubì asi 10min. - Po vychladnutí plníme krémem a polijeme èokoládou.

Postup: - Pøísady smícháme dohromady a tvoøíme kulièky. - Obalujeme v kokosu smíchaném s cukrem a necháme ztuhnout.

32


VÁNOÈNÍ CUKROVÍ Perníkové koule na stromek 25dkg medu na špièku nože skoøici høebíèek 1 vejce nastrouhaná kùra z 1 citronu ½ kávové lžièky sody ½ kávové lžièky prášku do peèiva hladké mouky dle potøeby

Medové cukroví

Postup: - Med, koøení, citronovou kùru, vejce, sodu, prášek do peèiva a mouku vypracujeme v tužší tìsto. - Utvoøíme malé kulièky, v mouce zlehka obalíme, vtlaèíme do oøechových formièek. - Vyklepneme na pomaštìný a moukou vysypaný plech a v prudší troubì do zlatova upeèeme. - Upeèené tvary spojíme náplní. - Pøipravíme cukerném roztok a rozstrouhané oøechy. - Slepené tvary omoèíme v cukerný roztoku a obalíme v oøíškách. - Ke kulièce povìsíme poutko na zavìšení.

Tìsto: 120 g másla 120 g medu (cca 6 lžic) 140 g mouèkového cukru 2 ks vajec 2 lžièky sody 500 g hladké mouky Krém: 250 g másla 250 g mouèkového cukru Postup: - Z tìsta upeète koleèka - Nechte odležet - Krém utøete máslo a mouèkový cukr - Spojujte k sobì 3 koleèka krémem - Obalte mletými oøíšky

Medové rohlíèky 400g hladké mouky 150g medu 150g másla 1 vanilkový cukr 1/4 lžièky jedlé sody 3 žloutky Postup: - Umícháme máslo, tekutý med, žloutky a vanilkový cukr a nakonec pøimícháme mouku a jedlou sodou. - Tìsto necháme asi hodinu odpoèinout v chladu a potom strojkem na maso s nástavcem vytlaèujeme proužky, které na vymazaném Plechu stáèíme do tvaru rohlíèkù. Peèeme v mírné troubì. - Vychladlé spojujeme po dvou marmeládou a konce namáèíme v èokoládì.

33


VÁNOÈNÍ CUKROVÍ Marcipánky 2 Marcipánky 1 1 vejce 1 žloutek 1 lžíce kakaa 1 lžièka jedlé sody citronová kùra

500g hladké mouky 100g mouèkového cukru 100g másla 150g medu 1 1/2 lžièky mletého koøení (fenykl, anýz, skoøice)

Postup: - Utøeme med, cukr, máslo, vejce a žloutek. Pøidáme kakao, jedlou sodu a mouku. - Tìsto propracujeme a rozválíme. - Vykrajujeme rùzné tvary. - Po upeèení teplé natøeme rozšlehaným vejcem.

500g hladké mouky 150g krystalového cukru 250g medu 1/8 l vody 1 celé vejce 2 lžièky jedlé sody 2 lžièky mletého koøení (skoøice, høebíèek, anýz) Postup: - Mouku, koøení a jedlou sodu dáme do mísy. - Svaøíme cukr, med a vodu. Horký roztok nalijeme do mouky a vypracujeme tìsto. - Do vychladlého tìsta pøidáme vejce a propracujeme. - Necháme nìkolik hodin odpoèinout. - Vykrajujeme rùzné tvary a peèeme v horké troubì. - Po upeèení potíráme rozšlehaným vejcem.

Rolované oválky 120g medu 70g cukru 2 lžíce oleje 200g hladké mouky 1 vrchovatá lžièka prášku do peèiva lžièka perníkového koøení

náplò: 300 g marcipánové hmoty (med, voda, cukr mouèka, sušené mléko, strouhané mandle)

Postup: - Med, cukr a olej rozpustíme ve vodní lázni, necháme vychladnout, do hmoty vmícháme mouku, koøení a kypøící prášek a vytvoøíme pevnìjší tìsto. - Necháme hodinu odpoèinout v lednièce. - Z marcipánu vyválíme váleèky na prst tlusté, z tìsta obdélníèky dlouhé jako váleèek a široké tak, aby šel váleèek zabalit dovnitø. - Nakrájíme našikmo. - Peèeme 20 minut v troubì pøedehøáté na 180°C. - Cukroví je pøipraveno ke konzumaci cca po 14 dnech.

34


VÁNOÈNÍ CUKROVÍ Snìhové kulièky Medové zázvorky

1 hrnek másla nebo tuku, 1 vanilkový cukr 2 hrnky hladké mouky 1/4 hrnku medu 1/2 lžièky soli 3/4 hrnku mletých oøechù

200g teplého medu 600g hladké mouky 100g mouèkového cukru 50g rozpuštìného tuku 30g mletého zázvoru 1 žloutek 1 vrchovatá lžièka jedlé sody

Postup: - Našleháme spolu med a máslo, pøidáváme postupnì mouku, vanilku a oøechy. - Tvoøíme kulièky, peèeme pøi 180 °C 10-12 minut. - Ještì za horka obalíme v mouèkovém cukru.

Postup: - Na vále zpracujeme všechny suroviny na tìsto, z kterého vyválíme plát a vykrajujeme zázvorky. - Klademe je na vymazaný a vysypaný plech, potøeme tence bílkovou polevou a v mírné troubì upeèeme.

Linecké koláèky 1/4 kg hladké mouky 100g medu šáva a kùra z 1/2 citronu 1 vejce žloutky na špièku nože prášku do peèiva 100g másla nebo oleje Postup: - Vejce, med a prášek do peèiva utøeme, vmícháme olej, šávu a kùru z citronu a tolik hladké mouky aby vzniklo tužší tìsto. - Necháme ho odpoèinout a vykrajujeme koleèka, v polovinì z nich vypíchneme otvor. - Peèeme v mírné troubì asi pùl hodiny. - Po vychladnutí slepujeme marmeládou.

35


MED A OVOCE Medové švestky ve vlastní šávì 1 kg švestek 300g tekutého medu 1 litr slivovice Postup: - Švestky nìkolikrát propícháme vidlièkou a potom je naskládáme do èisté sklenìné nádoby. - Med smícháme se slivovicí a nalijeme na švestky. - Sklenici dobøe uzavøeme a minimálnì 4 týdny necháme odpoèívat na chladném a tmavém místì.

Jableèná kaše s medem 600g jablek 50g medu citrónová šáva Postup: - Omytá jablka pøekrojte, odstraòte jádøinec, nakrájejte na kousky, vložte do kastrolu, trochu podlijte a duste do mìkka. - Propasírujte, promíchejte s tekutým medem a dochute citrónovou šávou.

Cimes 400g mrkve 400g jablek 200g hrozinek 150g medu 120g másla 1 lžièka skoøice Postup: - Mrkev nakrájejte na kostièky, poduste ji na másle, pøidejte pokrájená a oloupaná jablka bez jádøincù, hrozinky a zalijte troškou vroucí vody a duste domìkka. - Nakonec polijte nebo pokapejte medem a posypte skoøicí.

36


MED A OVOCE

Babièèiny hrušky 8 menších hrušek 4 lžíce medu ¼ l bílého pøírodního vína kousek citronové kùry ½ balíèku vanilkového pudinku ¼ l kávové smetany 1 lžíce cukru 1 žloutek meruòkový džem 1 balíèek èokoládové polevy 30g mandlí

Ovoce v medu zavaøenina recept pro domácí pekárnu 1 kg èerstvých borùvek 500 g medu 1 lžièka kyseliny citrónové želírovací cukr 2 lžíce tøtinového cukru

Postup: - Oloupané hrušky rozpulte a zalijte vínem. Pøidejte med, dolijte vodu, aby byly hrušky ponoøené, vhoïte citronovou kùru a povaøte domìkka. - Hrušky nechte okapat. - Pøipravte ze smetany, cukru a žloutku krém - Z hrušek vykrojte jadøince a do vzniklých jamek dejte meruòkový džem. Naplnìnou stranou je položte na talíø, pøelijte pudinkem a nechte ztuhnout. - Poté pøelijte zmìklou èokoládovou polevou a posypte mandlemi.

Postup: - Do nádoby dáme borùvky (nebo mùže být i jiné ovoce), èást mùžeme i rozmixovat. - Pøidáme med, kyselinu citrónovou a želírovací cukr smíchaný s tøtinovým cukrem. - Zapneme program na “marmeláda/zavaøenina”. - Po ukonèení dáme zavaøeninu do pøipravených sklenièek a otoèíme dnem vzhùru. Po cca 10 min. otoèíme zpìt.

Rebarbora v medu 1 kg rebarbory 250g cukru krystal 400g medu 900ml vody Postup: - Rebarboru oèistíme, nakrájíme na kousky. Dáme do vhodné nádoby, posypeme cukrem a necháme pøes noc odstát. - Svaøíme 400g medu v 900 ml vody, musíme sbírat pìnu z povrchu, až je med èistý a takøka prùsvitný. Pøidáme odstátou šávu z rebarbory a asi 2 minuty povaøíme. Nyní vložíme rebarboru a povaøíme do zmìknutí. - Mùže se i sterilovat cca 20 min. - Po uvaøení vkládáme do sklenice se šávou s medem.

Borùvky v medu

37


MED A OVOCE Medové švestky 1kg švestek 3 lžíce medu 1 lžièka citronové šávy 1 lžíce másla 2 lžíce rumu 1 lžièka mleté skoøice šlehaèka dle potøeby trochu kakaového prášku Postup: - Pùlky vypeckovaných švestek rozložte na pekáè, pokapejte máslem, rumem, citronovou šávou a medem, posypejte skoøicí a dejte do mírnì teplé trouby asi na 30minut péct. - Peèené švestky v pohárech ozdobte šlehaèkou a kakaem.

Jablka v karamelu 2 hrnky medu 3/4 hrnku neslazeného kondenzovaného mléka 1 vanilkový cukr 3 lžíce másla 6 velkých jablek Postup: - Med a mléko vaøíme na pánvi dokud nezkaramelizuje, pøidáme vanilku, máslo a špetku soli. - Jablka ponoøíme do karamelu a dáme vychladit na peèicí papír.

Medové pomeranèe 4 pomeranèe 250g medu

Trochu mletých mandlí

Postup: - Na rozpálenou pánev dejte med, zalijte jej troškou vody a když zaène hnìdnout, pøidejte za stálého míchání zbytek vody, aby vznikl medový karamel. Pomeranèe na dílky rozdìlte na talíøky, pøelijte karamelem a posypte mletými mandlemi. Obdobným zpùsobem je možné pøipravit i mandarinky, grep, ananas a další tropické ovoce nebo jeho smìs.

38


SALÁTY

Ovocný salát 250g jablek 250g merunìk 100g rybízu 50g medu

Šáva z poloviny citronu 20g loupaných mletých mandlí šlehaèka

Postup: - Do salátové mísy dejte citrónovou šávu, oloupejte jablka, pokrájejte je na slabé plátky (bez jadøince) a promíchejte s citrónovou šávou. - K jablkùm pøidejte na plátky pokrájené meruòky a kulièky rybízu, zalijte rozpuštìným medem, lehce promíchejte a dejte vychladit. - Pøed podáním ozdobte šlehaèkou, posypte mandlemi a pokapejte medem.

Ovocný salát od sousedky šálek vody 1/2 lžièky mleté skoøice 5 lžic medu 2 pomeranèe 2 hrušky

2 broskve, hrušky a podobné ovoce 250g tøešní 2 lžíce citrónové šávy 2 lžíce nasekaných jader vlašských oøechù

Postup: - Do vody dejte skoøici a med, uveïte k varu, zmírnìte plamen a udìlejte sirup, nechte vychladit. - Pomeranèe rozdìlte na dílky, hrušky a broskve na plátky. - Pøipravené ovoce skládejte støídavì do mísy, prokládejte tøešnìmi, zakapávejte sirupem a citronovou šávou. - Nechte vychladit, pøed podáním posypte nasekanými oøíšky.

39


SALÁTY

Medové pomeranèe s mandlemi 5 pomeranèù 100g medu 100g mandlí 150ml šlehaèky

Mrkvový salát s jablky 400g mrkve 400g jablek pár kapek oleje šáva ze 2 citronù trochu citrónové kùry 80g medu

Postup: - Oloupané pomeranèe nakrájejte nad salátovou mísou (aby i šáva byla v míse) pøíènì na koleèka. - Koleèka prokládejte rozehøátým medem a prosypávejte nasekanými spaøenými Mandlemi. - Nakonec lehce promíchejte se šlehaèkou.

Postup: Nastrouhejte mrkev, pøidejte neoloupaná nastrouhaná jablka, zakapejte olejem, vmíchejte tekutý med, pøidejte nastrouhanou citrónovou kùru a citrónovou šávu, promíchejte.

Ovocný salát s medovo-zázvorovou zálivkou kivi žlutý meloun banán mandarinka pomeranè bobule hroznu jablko na zálivku: med teplá voda citrónová šáva trocha èerstvého zázvoru

Meruòkový salát s tøešnìmi 600g merunìk 150g tøešní 100g medu 1 lžíce citrónové šávy

Postup: - Oèištìné ovoce pokrájíme na plátky nebo rozkrájíme na menší kousky. - V teplé vodì rozpustíme med, pøidáme nastrouhaný zázvor a citrón. - Opatrnì vše promícháme a necháme uležet v lednici.

40

Postup: - Vypeckované ovoce nakrájejte na kostièky, vložte do salátové mísy, zakapejte citrónovou šávou a zalijte medem. - Lehce promíchejte a nechte vychladit.


Jableèno - pomeranèový salát 2 velká jablka 2 pomeranèe 100g medu šáva z pùlky citronu hrst nasekaných jader z vlašských oøechù 1 lžíce nasekaných rozinek Postup: - Oloupaná jablka a pomeranèe nakrájejte na drobné kousky. - V trošce vody svaøte na husto med, pøidejte citrónovou šávu, pøelijte pøipravené ovoce, vmíchejte Oøechy s rozinkami a dejte vychladit.

Pomeranèový salát 1 kg pomeranèù 100g medu 1 lžíce citrónové šávy 5 cl griotky Postup: - Med ochute nìkolika proužky tence nakrájené pomeranèové kùry. - Pomeranèe rozdìlte na dílky, každý dílek opatrnì po délce rozøíznìte ostrým nožem a odstraòte jádra. - Pomeranèe pøelijte citrónovou šávou a medem, lehce promíchejte a nechte vychladit. - Pøed podáním pokapejte griotkou.

41


Pension U Barona Prášila - prosklený vèelín na zahradì - med a další vèelí produkty - klidný okraj Prahy - kousek od Karlštejna - vlastní lanové centrum

- zahradní golf - posezení s grilem - parkování v areálu - nekuøácký pension - wifi free

Dana Glaserová, Kopaninská 189, Oøech tel. 607551744, 257960466, pension@orech.cz

WWW.ORECH.CZ

Jak Baron Prášil hlídal sultánovy vèely Jednou se Baron Prášil ocitl v tureckém zajetí. A aby jen tak nelenošil ve vìzení, dal mu sám sultán hlídat svùj roj vèel. Baron prášil vzal sultánùv úl se vèelami na louku kousek za Caøihradem na pastvu. Sám sedìl ve stínu stromu u lesa. Celý den byl naprosto klidný, louka kvetla, vèely nosily med a Baron Prášil si v klidu èetl své oblíbené knihy. Když se blížil veèer a Baron Prášil chtìl hnát vèely domù, vybìhl z lesa medvìd. Dostal chu na èerstvý med a tak si to zamíøil rovnou k úlu. Baron Prášil neváhal ani chvilku a vzal støíbrnou sekyrku - odznak sultánových vèelaøù - a hodil ji po medvìdovi. Medvìd se lekl, uhnul a utekl zpátky do lesa. Sekyrku však Baron Prášil hodil tak silnì, že letìla a letìla až se zasekla do Mìsíce. Samozøejmì tureckého. Co teï? Ale i v tu chvíli si Baron Prášil vìdìl rady. Zasadil cizokrajnou fazoli, zaléval ji a když vyrostla, vyšplhal se na Mìsíc, vzal sekyrku a honem pospíchal dolù. Mezi tím se setmìlo, vèely zaletìly do úlu. Baron Prášil vzal úl a odnesl ho sultánovi. Ten nemìl ani tušení, jaké dobrodružství pøi jejich hlídání Baron Prášil zažil. Podobných pøíbìhù Barona Prášila se mùžete v našem pensionu dozvìdìt více. Staèí jen pøijet.


Žloutkové øezy

Medové øezy s ovocem

300g hladké mouky 120g medu 1/8 kg másla 1/2 lžièky jedlé sody 2 žloutky vanilkový cukr citrónová kùra ovocná zavaøenina žloutková poleva

Tìsto: 4 vejce 150g polohrubé mouky 150ml medu 1 kypøicí prášek do perníku 3 lžíce teplé vody Ozdobení: 8dcl ovocného džusu 2 vanilkové pudinky 1 želatina v prášku 100g cukr mouèka ovoce dle možností a chuti

Postup: - Máslo, med, žloutky, vanilkový cukr a citrónovou kùru utøeme do pìny, pøidáme mouku a jedlou sodu. - Tìsto vypracujeme a rozválíme na dva stejné pruhy na plech. - Peèeme v mírnìjší troubì. - Jeden pruh ihned potøeme zavaøeninou a na nìj položíme druhý pruh, který polijeme žloutkovou polevou, nakrájíme øezy.

Piškotové øezy 100g hrubé mouky 90g mouèkového cukru 50g medu 3 žloutky 1 lžíce citrónové šávy citrónová kùra jedlá soda (na špièku nože) sníh ze 3 bílkù Postup: - Utøeme žloutky, cukr, med, citrónovou kùru a šávu. Støídavì vmícháme tuhý sníh a mouku. - Tìsto rozetøeme na vymazaný A moukou vysypaný plech a upeèeme v mírnì vyhøáté troubì. - Vychladlý plát pøekrojíme na dva díly, jeden potøeme zavaøeninou a druhým jej pøikryjeme. - Povrch polijeme citrónovou polevou.

ØEZY

Postup: - Tìsto: žloutky utøeme s medem, pøidáme teplou vodu a pøimícháme mouku smíchanou s kypøícím práškem. - Opatrnì vmícháme sníh z bílkù a tìsto nalijeme na plech s vyššími okraji (buï na peèicí papír nebo plech vymazat a vysypat). - Peèeme v pøedehøáté troubì na 170°C, asi 30min. - Na vychladlé tìsto poklademe ovoce a zalijeme želatinovo - pudinkovou smìsí. - Smìs: želatinu dáme nabobtnat do 4 lžic džusu. Zbytek džusu smícháme s cukrem a pudinkovým práškem a svaøíme jako pudink. Nakonec pøidáme nabobtnanou želatinu a krátce promícháme. Smìs je pomìrnì hustá, tìsto s ovocem poléváme pomocí nabìraèky. Tvoøí se zajímavì nerovný povrch. - Necháme alespoò hodinku uležet a vychladit. - Zdobíme ovocem, šlehaèkou...

Medové oøíškové øezy 190g rostlinného tuku 190g medu 3 vejce 190g mletých oøíškù 190g polohrubé mouky 1/2 prášku do peèiva, Ovoce Postup: - Tuk, rozehøátý med a celá vejce utøeme, pøidáme oøíšky, mouku smíchanou s práškem do peèiva, tìsto dobøe promícháme. - Dortovou formu vyložíme peèicím papírem, na dno rozetøeme polovinu tìsta, kterou poklademe libovolným ovocem, na ovoce rozetøeme druhou polovinu tìsta. - Peèeme v troubì pøi 175°C asi 35 minut. - Hotové øezy potøeme citrónovou polevou nebo pocukrujeme.

43


OSTATNÍ POKRMY Arašídy v karamelu (recept pro mikrovlnou troubu) 1/2 hrnku medu 2 lžíce másla nebo ztuženého tuku 1 lžièka mleté skoøice 4 hrnky pražených solených arašídù

Postup: - Med, tuk a skoøici promícháme. - Vložíme do mikrovlnné trouby a zapneme na plný výkon na 4 - 5 Minut až smìs zkaramelizuje. - Vmícháme arašídy, dbáme aby všechny byly obaleny karamelem. - Znovu vložíme do mikrovlnky, po tøech minutách promícháme a opìt vaøíme, další tøi minuty, resp. dokud smìs nezaène pìnit. - Rozprostøeme v tenké vrstvì na vymazaný plech èi folii. Po vychladnutí rozlámeme na malé kousky.

Medová bublanina 300g medu 250g másla 6 žloutkù 500g polohrubé mouky 1 prášek do peèiva 2,5dl mléka sníh ze 6 bílkù èerstvé ovoce podle období máslo na vymazání mouka na vysypání pekáèe špetka soli Postup: - Rozehøáté máslo utøete s medem a žloutky dohusta, pøidejte lehce osolenou mouku, prášek do peèiva, sníh z bílkù a pomocí mléka vypracujte nepøíliš tuhé tìsto. - Vymastìte pekáè, vysypte jej moukou, nalijte tìsto a bohatì je poklaïte omytým, v mouce obaleným ovocem. - V pøedehøáté troubì upeète. Jak je z obrázku patrné, recept na bublaninu je jednoduchý a zvládnou ji pøipravit (.. i sníst) i dìti! Udìlejte jim radost a nechte je také nìco upéct.A zatím si k tomu mùžete pøipravit kafe. A tøeba s medem.

44


Jahodový zmrzlinový pohár

OSTATNÍ POKRMY

1/2 l jahod citronová šáva 1 hrnek medu 2 hrnky vody sníh z 1 bílku Postup: - Jahody propasírujeme, smícháme s medem, vodou a citronovou šávou dle chuti, necháme stát nìkolik hodin. - Smìs dáme do mrazáku a jakmile zaène tuhnout, vmícháme sníh z vajeèného bílku.

Marcipánový med 500 g medu 200 g marcipánové hmoty 1 vanilkový lusk, podélnì rozøíznutý

Mražený grapefruitový koktejl 1/2 l vody 4 hrnky grapefruitového džusu 2 lžièky želatiny 2 hrnky medu trocha nasekaného kandovaného ovoce Postup: - Dvì lžíce studené vody nalijeme na želatinu a necháme zmìknout. - Pøelijeme vaøící vodou, pøidáme med a mícháme, dokud se vše nerozpustí. - Pøidáme džus. - Necháme vychladnout a dáme do mrazáku. - Zdobíme kandovaným ovocem.

45

Postup: - Med dejte do hrnce. - Marcipánovou hmotu nakrájejte na malé kousky a pøidejte k medu. - Mixujte ruèním mixerem nejdøíve na nejnižší stupeò, potom na nejvyšší asi 3 minuty. Med se musí s marcipánem dobøe spojit. - Marcipánový med naplòte do vhodné sklenice a nechte jej stát cca týden, radìji déle. - Do sklenice lze pøidat vanilkový lusk. - V marcipánovém medu ho ponechte nejménì 3 týdny, nejlépe 6 týdnù.


OSTATNÍ POKRMY Palaèinky s ovocem Tìsto: hladká mouka mléko cukr vejce trocha soli

Náplò: 2 kelímky zakysané tuhé smetany ovoce mouèkový cukr med

Postup: - Tìsto na palaèinky - mléko, hladká mouka, cukr, vejce a trocha soli. - Náplò - zakysaná smetana, trocha mouèkového cukru na oslazení a ovoce nakrájené na kousky - Palaèinky složíme do trojúhelníkù a kapsu naplníme. Polijeme medem.

Tvarohový desert s mandlemi 500g tvarohu 250 másla 250g medu 5 natvrdo uvaøených žloutkù

Postup: - Tvaroh rozmixujte s máslem, medem, žloutky a vanilkovým cukrem, pak vmíchejte nasekané hrozinky. - Vyložte cedník plátýnkem, smìs tam namaèkejte, cípy plátýnka pøehnìte, nahoru položte závaží, nechte na chladném místì do druhého dne lisovat. - Vyklopte na podávací mísu, posypte nudlièkami loupaných mandlí a podávejte jako dezert.

Posypaný nudlový koláè 250g tenkých nudlí 250g smetanového sýra 250g sýra typu Luèina 250g másla 1 èajový šálek kysané smetany 2 stejné šálky mléka 1 šálek tekutého medu 2 šálky rozdrcených sušenek 6 ušlehaných vajec 1 lžièka vanilky 1 lžièka mleté skoøice

Nudle s makovým medem a oøechy

Postup: - Nejprve uvaøte nudle, sceïte je a nechte okapat. - Utøete polovinu másla se sýry, smetanou, mlékem, vanilkou, vejci a polovinou medu. - Smìs promíchejte s nudlemi, dejte do vymazané formy. - Posypte drobìnkou a zapékejte asi hodinu

400g hrubé mouky 1 vejce sùl 40g máku 40g jader vlašských oøechù 60g medu 60g másla Postup: - Do mouky pøidejte vejce, trochu soli a vodu, vypracujte tužší tìsto, na pomouèeném vále vyválejte natenko, pokrájejte na nudle a uvaøte. - Umelte mák, pøidejte k nìmu 40g másla a med, prohøejte, promíchejte.

vanilkový cukr hrst hrozinek loupané mandle

46


OSTATNÍ POKRMY

Medový nugát 1/2 hrnku medu 1 hrnek cukru špetka soli

2 vejce 100g drcených lískových oøíškù

Smaženky

Postup: - Smícháme med, cukr, sùl a vodu a na mírném plameni pøivedeme k varu. Vaøíme bez míchání, dokud teplota nedosáhne 155°C. - Sirup nalijeme za stálého míchání na sníh z bílkù. Pøidáme oøíšky a nalijeme na vymaštìnou folii. - Po vychladnutí nakrájíme.

200g tvarohu 50g medu 2 vejce 1dl mléka 1 chlebíèková veka 1 vanilkový cukr hladká mouka strouhanka olej Postup: - Z tvarohu, medu, jednoho vejce a mléka utøete pomazánku. - Nakrájejte veku na plátky, Potøete pomazánkou, vždy dva plátky spojte a obalte v mouce, vejci a strouhance, osmažte na rozpáleném oleji. - Pøed podáním posypte vanilkovým cukrem.

Zapeèené palaèinky 300g hrubé mouky 20g mouèkového cukru 60g tuku 3 vejce 4dl mléka sùl

trochu vody 250g tvarohu 60g medu citrónová kùra tuk na vymazání

Postup: - Do mouky pøidejte vejce, trochu soli, 3 dl mléka a tolik vody, abyste vymíchali tekuté hladké tìsto. Na pánvi upeèete tenké palaèinky. - Tvaroh promíchejte s polovinou medu, jedním vejcem a trochou nastrouhané citronové kùry a namažte na palaèinky. - Stoèené palaèinky pøekrojte a dejte na vymaštìný pekáè. - Ve zbylém 1 dl mléka rozšlehejte poslední vejce a zbytek medu. - Smìsí zalijte palaèinky a nechte zapéct.

47


Domácí müsli

OSTATNÍ POKRMY

500g ovesných vloèek 100g tøtinového cukru (mùže být i normální krupice) 250g nasekaných vlašských oøechù 4 lžíce medu 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka 100g sušeného kokosu 2 èokolády na vaøení 1 balení rozinek

Lipové bonbony 12dkg medu 10dkg kostkového cukru 1 lžíce lipového èaje ½ citronu na citronovou šávu Postup: - Smìs vaøíme do zhoustnutí - Na talíøi zkusíme zda kapka smìsi tvrdne - Vylijeme na navlhèenou nebo namaštìnou desku - Ještì pøed ztuhnutím krájíme na ètvereèky

Postup: - Do vìtší mísy nasypeme všechny ingredience (kromì rozinek a èokolády) a promícháme je vidlièkou. - Nasypeme na vìtší plech, pøedehøejeme troubu na 150°C a peèeme asi hodinu a pùl. - Prùbìžnì promícháváme. Asi deset minut pøed koncem pøidáme do smìsi rozinky a nasekanou èokoládu. - Dopeèeme a necháme vychladnout.

Trubièky Domácí turecký med

300g hladké mouky 270g práškového cukru trocha sody bicarbony 2 vejce èokoláda na vaøení 80g medu Postup: - Z pøísad kromì èokolády vymícháme tìsto a necháme v chladu 3 hodiny odstát. - Vyválíme a vykrajujeme koleèka s prùmìrem asi 6 cm. - Pøi støední teplotì postupnì peèeme a teplé pøes vaøeèku stoèíme. - Konce vychladnutých trubièek namoèíme do rozpuštìné èokolády a necháme ztuhnout. - Krém (viz. kapitola krémy) nastøíkáme z boèních stran do trubièek.

180g medu 180g nasekaných oøíškù (lískových) 180g cukru 3 bílky cukráøské oplatky

48

Postup: - Med dáme rozehøát do hrnce. - Bílky s cukrem dáme do misky a misku ponoøíme do horké vody a šleháme až do zhoustnutí. Poté do bílku s cukrem za stálého míchaní pøiléváme v tenkém pramínku med. Nakonec pøidáme oøíšky. - Necháme vychladnout a smìs natíráme na oplatky, které na sebe vršíme. - Necháme vychladnout v lednici do druhého dne.


Medový krupicový nákyp 120g jemné krupice ¾ l mléka 50g másla 100g medu 4 vejce 60g rozinek 60g mandlí sùl strouhanka Postup: - Do mléka pøidejte špetku soli a máslo, dejte vaøit až zaène vøít, pøisypte krupici a uvaøte hustou kaši. - Nechte trochu vychladnout, pak do ní vmíchejte rozehøátý med, žloutky, nastrouhané mandle, nasekané rozinky a nakonec vmíchejte sníh z bílkù. - Smìs dejte do vymaštìné, strouhankou vysypané formy a asi 45 minut peète.

OSTATNÍ POKRMY Medový trhanec 500g tvarohu 1/8 l mléka 60g medu 3 žloutky vanilkový cukr

sùl sníh ze 3 bílkù máslo na vymazání ovocná šáva tekutý med

Postup: - Tvaroh zalijte mlékem, osolte špetkou soli, pøidejte med, trochu vanilkového cukru a žloutky, promíchejte a nakonec vmíchejte sníh. - Smìs nalijte do vymazaného pekáèku a upeète. - Ještì horké roztrhejte vidlièkou na podávací mísu, pokapejte medem. - Pøelijte trochou ovocné šávy.

Dezert 250g mìkkého tvarohu 60-70g medu trochu mléka 2 velké hrušky nìkolik lžièek èernorybízového džemu 1 lžièka citrónové šávy 1 lžièka medu navíc 1 hrozen vína Postup: - Tvaroh promíchejte s tekutým medem, pøidejte trošku mléka a vyšlehejte na hladký krém a rozdìlte na talíøky. - Oloupejte hrušky, rozdìlte na poloviny a odstraòte jadøince, vložte je do vody, pøidejte lžièku medu a lžièku citrónové šávy, krátce poduste a nechte okapat. - Vychladlé hrušky zamáèknìte do tvarohu dùlkem vzhùru, naplòte džemem a vše kolem obložte hroznovým vínem.

Medové máslo 20dkg èerstvého másla 30dkg medu Postup: - Máslo utøeme a za stálého míchání pøidáme med. - Když se vše øádnì spojí, uložíme smìs do nádobky a necháme v chladu. - Medové máslo vydrží dlouho, protože med máslo konzervuje.

49


OSTATNÍ POKRMY Rýžový nákyp Rýži uvaøíme v mléce, trochu osolíme, necháme vychladnout. Vmícháme 2 žloutky, vanilkový cukr, 5dkg másla, 2 lžíce medu. Formu vymažeme a vysypeme strouhankou a rozetøeme do ní asi 2/3 rýže. Do další vrstvy rozložíme libovolné èerstvé nebo kompotované ovoce, nahoru dáme opìt rýži a upeèeme. Na talíøi pokapeme medem.

300g Rýže 2 žloutky 1 vanilkový cukr 5 dkg másla 50g medu

Staroèeský hrách 250g žlutého hrachu 100g medu 1 vejce 3 lžíce medoviny

kousek citronu kousek celé skoøice trochu mleté skoøice sádlo na smažení

Postup: - Hrách namoète alespoò na 6 hodin do studené vody, pak pøidejte nìkolik plátkù citronu, kousek skoøice a uvaøte domìkka, až se vytvoøí hustá kaše. - Kaši dejte do trouby vysušit, umelte ji na masovém strojku, promíchejte s polovinou medu, vínem a vejcem, nadìlejte malé kulièky a osmažte je na rozpáleném sádle. - Horké kulièky rozdìlte na porce, pokapejte zbytkem rozpuštìného medu a posypejte skoøicí.

Rybízová pochoutka 800 g rybízu 200 g medu 80 g dìtské krupièky citrónová šáva Postup: - Dejte stranou nìkolik rybízových hroznù, ostatní zalijte troškou vroucí vody, pøidejte med a poduste. - Smìs prolisujte do kastrolu a vodou doplòte na 1 litr. Za stálého míchání vsypte krupièku a vaøte do zhoustnutí. - Dejte vychladit, pak vmíchejte šávu z citronu, vyšlehejte do pìny a rozdìlte na porce a ozdobte kulièkami rybízu.

50


OSTATNÍ POKRMY

Èerstvé ovoce v medu 150g medu 150g mìkkého ovoce nebo merunìk Postup: - Ovoce zamícháme do medu, uzavøeme neprodyšnì do sklenice a necháme cca týden pøi pokojové teplotì. Jemnì nakvašené ovoce s medem pak mùžete rovnou konzumovat. - Ovoce s medem mùžete pøed uzavøením i rozmixovat. - Pozor po otevøení sklenice je tøeba smìs rychle spotøebovat!

Sušené ovoce v medu Ovoce zbavené vody lze nakládat do medu a uchovávat ho tak na dlouhou dobu. Je tøeba, aby ovoce bylo v medu zcela ponoøeno (= cca 2/3 ovoce a 1/3 medu). Sušené ovoce lze i rozdrtit a do medu ho pøímo vmíchat. Vznikne tak velice lahodná smìs. Pozor! Pokud nebude ovoce øádnì vysušené, hrozí, že med si do sebe vodu z ovoce „natáhne“ a zaène sám kvasit.

Medový ovocný kompot Ovoce lze v medu dlouhodobì uchovávat i ve formì kompotu. Ovoce ale musí být v tomto pøípadì i s medem uvaøené a uzavøené stejnì jako klasický kompot s cukrem. Pomìr 2/3 ovoce a 1/3 medu, pøípadnì 1:1 (to pro ty, kteøí mají kompotované ovoce radìji ještì sladší). Med i ovoce musí být zahøáty min. na 80°C po dobu 15 minut.

Medové karamelky ½ kg cukru krystalu 12 ½ dkg medu 5dkg másla 1/8 l vody

51

Postup: - Smìs vaøíme tak dlouho, až se táhne a tvoøí se pøi zkoušce dlouhé nitì. - Smìs se vlije na pomaštìný plech, necháme stydnout a ne úplnì tuhé krájme na kostièky. - Do bonbonù i na mazání plechù je lépe použít pøepuštìné máslo


NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Zázvorový èaj s citrónem 1cm plátek oloupaného èerstvého zázvorového koøene 0.5 litru vaøící vody podle chuti citrón med skoøice pomeranè mandarinka høebíèek Postup: - Oloupaný zázvor nastrouháme na hrubém struhadle, dáme do sklenice a zalijeme vodou. - Necháme 15 minut vyluhovat. Poté èaj pøecedíme a dochutíme podle sebe. - Mùžeme pøidat citrónovou, mandarinkovou nebo pomeranèovou šávu, skoøici, høebíèek a dosladit medem.

Vánoèní citrus punè 600 ml vody 1/2 citronu 1 pomeranè (bez 1 koleèka na ozdobu) Šáva z 1/2 grepu kousek jablka tyèinka skoøice med podle chuti 8 høebíèkù 3 kulièky nového koøení 2 sáèky šípkového èaje

Moka punè 5cl smetany ke šlehání 1 žloutek 1 lžíce tekutého medu 1-2 lžièky rozpustné kávy Postup: - Ušleháme šlehaèku ne úplnì do tuha. - Jednu lžièku rozpustné kávy zalijeme 10cl horké vody. - Ze žloutku s medem vyšleháme ve vodní lázni hustý krém. Pøimícháme kávu.

52

Postup: - Vodu s èajem, koøením, medem, grepovou šávou a kousky ovoce pøivedeme k varu. - Provaøíme asi pìt minut a podáváme ozdobené koleèkem grepu, pomeranèe a citronu.


Skoøicový èaj proti nachlazení 2 skoøice celé badyán mletý (špetka) 4 høebíèky

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

1,5 l vody med citrón

Mátový ledový èaj s citronem a medem

Postup: - Vodu pøivedeme k varu, poté pøidáme koøení a vaøíme po dobu 5 minut. Stále mícháme. - Vyndáme koøení, pøidáme citrónovou šávu a med a mùžeme podávat.

250 ml vody 2 sáèky mátového èaje 4 lžíce medu šáva ze 2 citronù + 4 koleèka na ozdobu zhruba 750 ml neslazené minerální vody led o vé ko s tky

Dìtský punè

Postup: - Pøipravíme si èaj z 2 sáèkù mátového èaje a necháme 10 minut vyluhovat. - V ještì teplém èaji rozmícháme med a necháme poøádnì vychladit. - Vychlazený èaj s medem smícháme s citrónovou šávou. - Okraje sklenic potøeme kouskem citronu a ponoøíme do cukru krupice. Do sklenic vložíme led, rozdìlíme èaj a dolijeme taktéž vychlazenou minerálkou. - Nahoru dáme øez citronu.

1 l ovocného èaje ½ jablkového nebo rybízového džusu šáva z 1 citronu nebo pomeranèe 3 lžièky medu ovoce Postup: - Uvaøte èaj, pøilijte džus a šávu z citronu a promíchejte. - Pøidejte med a ozdobte ovocem.

Vánoèní nealko citrus punè

Punè vánoèní 6 sklenic jableèného džusu 7 kouskù skoøice 1/4 lžièky muškátového oøíšku 1/4 hrnku medu 3 lžíce citrónové šávy 1 lžièka strouhané citrónové kùry 2 hrnky neslazené ananasové šávy Postup: - V pøikryté nádobì zahøíváme džus, víno a jeden kousek skoøice až témìø k varu. - Pøidáme další pøísady a ještì chvíli zahøíváme. - Scedíme do sklenic, každou sklenici zdobíme kouskem skoøice.

53

600 ml vody 1/2 citronu 1 pomeranè (bez 1 koleèka na ozdobu) šávy z 1/2 grepu kousek jablka tyèinka skoøice med podle chuti 8 høebíèkù 3 kulièky nového koøení 2 sáèky šípkového èaje Postup: - Vodu s èajem, koøením, medem, grepovou šávou a kousky ovoce pøivedeme k varu. - Provaøíme asi pìt minut a podáváme ozdobené koleèkem grepu, pomeranèe a citronu.


NÁPOJE S ALKOHOLEM Likér bezinkový

Bowle tøešòová

6 l dobøe vyzrálých kulièek bezu èerného 2 l vody 3 vanilkové cukry 150 g mleté èerné kávy 1 - 1,5 kg medu 2 l tuzemského rumu

100g medu 500g tøešní 2 lžíce rumu 0,7 l èerveného vína 1 citrón 2dcl sodovky Postup: Omyté vypeckované tøešnì dáme do sklenìné nádoby, zakapeme rumem, citronovou šávou a medem, zalijeme polovinou vína, promícháme a necháme v chladnièce alespoò hodinu odležet. Zalijeme zbytkem vína, vychlazenou sodovkou a podáváme.

Postup: Bezinky povaøíme ve vodì 15 minut; pøed koncem varu vsypeme kávu a po odstátí scedíme. Po vychladnutí doplníme vanilkový cukr, med a rum.

Punè kávový

Postup: Rozdrcené ovoce smícháme s polovinou medu necháme nìkolik dní nakvasit v nádobì bez pøístupu vzduchu Vylisujeme šávu, pøidáme rum a druhou èást medu. Jako základ mùžeme použít višnì, rybíz, ostružiny, maliny a další podobné ovoce. Je možné pøidat rùzné koøení (skoøice, vanilka apod.).

3 lžíce medu 1dcl rumu 2dcl bílého vína 0,5 l kávy Postup: Do horké kávy vmícháme ostatní ingredience a podáváme.

Ovocný likér ovoce na 1 litr šávy 1 l rumu 0,8 kg medu

Slivovice Domácí 2013 50%

0,5l mléka 2 lžíce medu pytlík èerného èaje 5 cl slivovice

Víno s medem 2 vejce 2 lžíce medu ¼ l bílého vína Postup: Víno, vejce a med mixujeme asi 1 minutu. Podáváme chlazené.

Trochu silné mléko

54

Postup: Ohøejeme mléko, poté vmícháme med. Odstavíme a nalijeme do hrneèkù. V každém hrnku vyluhojeme pytlík èerného èaje. Po vychladnutí pøilijeme slivovici.


NÁPOJE S ALKOHOLEM Vajeèný likér

Vèelí polibek - koktejl

200g medu 5 žloutkù 1 vanilkový cukr 1 kondenzované mléko slazené 125 ml mléka ¼ l rumu nebo slivovice

4cl rumu 2cl 33% smetany 2cl medu led Postup: - Do šejkru vložíme 3-4 kostky ledu, pøidáme rum, smetanu a med. - Dobøe protøepeme a nalijeme do vìtší koktejlové sklenky.

Postup: - Žloutky, vanilkový cukr a med šleháme do zhoustnutí. - Pøidáme mléko a kondenzované mléko, nakonec rum a pøecedíme.

Medový vánoèní punè 5 lžièek cukru - krupice 10 høebíèkù 1 celá skoøice 2 hvìzdièky badyánu šáva z pùlky pomeranèe 3 plátky citrónu 2 lžíce medu 600 ml èerveného vína 100 ml rumu plátky pomeranèe na ozdobu Postup: - Do kastrùlku nasypeme cukr a mícháme, dokud nezaène karamelizovat. Potom pøidáme med a mícháme na mírném plameni až se spojí. - Pøilijeme víno, rum, pomeranèovou šávu, vhodíme plátky citrónu, høebíèek, badyán a skoøici. Pøivedeme k varu a ihned odstavíme - Sklenku ozdobíme cukrem a pomeranèem. - Horký punè nalijeme a ihned podáváme.

55


MEDOVINA

Èokoláda s medovinou 1 dcl medoviny 2 dcl smetany vanilkový lusk 50g hoøké èokolády Postup: - Èokoládu nasekejte na jemno a spolu s podélnì rozøíznutým vanilkovým luskem vložte do hrnce s ohøátou smetanou. - Míchejte tak, aby se èokoláda dobøe rozpustila. - Ohøejte až k varu. - Ochlaïte medovinou, nalijte do silnostìnných sklenic nebo hrnkù a navrch ozdobte strouhanou èokoládou.

Medovinový svaøák 1 l èerveného vína 0,5 l medoviny Celou skoøici Lžièku høebíèku 4 kusy badyánu Plátky pomeranèe Postup: - Svaøíme èervené víno s koøením. - Medovinu ohøejeme. Krátce zvl᚝ (nevaøíme). - Slijeme dohromady a ozdobíme plátkem pomeranèe.

Falešná medovina 1 kg medu 1 l min. 40% alkoholu (vodka, bílý rum, slivovice,..) 1 g vanilky 1 g muškátového oøíšku 12 ks høebíèku 1 ks zázvoru pomeranèová kùra

Skotská medovina 5 cl skotské whisky 2 dcl medoviny Postup: - Smíchejte a podávejte pøi pokojové teplotì Pozor! Použijete - li irskou whiskey, nebudete mít skotskou, ale irskou medovinu. Použijete - li místo whisky vodku, je tøeba medovinu ohøát a pak mùžete vyrazit i na Sibiø.

56

Postup: - Koøení povaøte v 0,3l vody 2 hodiny. - Pøidejte med a odstavte z plotny. - Vše øádnì promíchejte a po vychladnutí odfiltrujte usazeniny a koøení. - Pøidejte alkohol a nechte min. mìsíc “uležet”. Pravá medovina vzniká zásadnì kvašením medu. Jde tedy spíš o medový likér.


Domácí melomela 1 kg medu 3 l šávy z ovoce (višní, rybízu, borùvek, malin, èerné jeøabiny, jahod, …) vinné nebo medovinové kvasinky živná sùl Postup: - Promíchejte med a šávu z ovoce - Pøisypte živnou sùl a kvasinky, uzavøete kvasnou zátkou a nechte pøi pokojové teplotì kvasit cca 3 týdny - Poté melomela dokvašuje pøi nižší teplotì (na chodbì, ve sklepì, …) i nìkolik mìsícù. - Po dokvašení (netvoøí se bublinky a neuniká ze zátky plyn) je tøeba postupnì ještì 2x melomelu „stáhnout“ (= „odèerpat“ hadièkou tak, aby se usazeniny a jiné nežádoucí èásti podaøilo oddìlit) - Melomelu nechte uležet v uzavøené lahvi tak Dlouho, kolik vydržíte.

Vèelaøùv teplý kožich 5cl slivovice (jablkovice apod.) 2dcl medoviny lžíce medu naložené ovoce Postup: - Ohøejte medovinu. - Vložte do ní kousek ovoce, med a slivovici.

Medový kir 1,5 dcl suchého šumivého vína 0,5 dcl medoviny limetka naložené ovoce Postup: - Víno a medovinu dejte do poháru. Na dno vložte 1 až 3 ks višní v rumu nebo obdobného naloženého ovoce, pøidejte plátek limetky a pár kapek limetkové šávy. Podávejte vychlazené.

MEDOVINA Domácí medovina v láhvi od okurek 1 kg medu 3 l vody vinné nebo medovinové kvasinky živná sùl Postup: - Promícháme a pøevaøíme med s vodou a stáhneme a odstraníme pìnu - Do vychladlého roztoku nasypeme živnou sùl a kvasinky, uzavøeme kvasnou zátkou a necháme pøi pokojové teplotì kvasit 2 až 3 týdny. - Poté medovina dokvašuje pøi nižší teplotì (na chodbì, ve sklepì, …) i nìkolik mìsícù. - Po dokvašení (netvoøí se bublinky a neuniká ze zátky plyn) je tøeba postupnì ještì 2x medovinu „stáhnout“ („odèerpat“ hadièkou tak, aby se usazeniny a jiné nežádoucí èásti podaøilo oddìlit). - Medovinu je možné rùznì dochutit koøením nebo chmelem v prùbìhu jejího kvašení nebo uležení - Medovinu nechte ležet v uzavøené lahvi tak dlouho, Jak dlouho to nydržíte.

57


VYBERTE SI Z NAŠÍ ŠIROKÉ NABÍDKY MEDŮ

potraviny pohodlně z domova


Obsah VÈELAØSTVÍ

5

NEJSTARŠÍ VÈELAØSKÝ SPOLEK V PRAZE

6

MED

8

TO NEJJEDNODUŠŠÍ

9

PERNÍKY A PERNÍÈKY

10

BÁBOVKY A KOLÁÈE

18

KRÉMY

20

POMAZÁNKY

22

ROLÁDY

23

DORTY A MEDOVNÍKY

24

SUŠENKY

28

VÁNOÈNÍ CUKROVÍ

30

MED A OVOCE

36

SALÁTY

39

ØEZY

43

OSTATNÍ POKRMY

44

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

52

NÁPOJE S ALKOHOLEM

54

MEDOVINA

56


VELETUCET MEDOVÝCH RECEPTÙ PØÍMO OD VÈELAØE Autoøi: Vladimír Glaser a Tomáš Pøecechtìl Fotografie: Vladimír Glaser a Tomáš Karbusický Vydáno 21.11. 2013 Vydal: Vladimír Glaser www.vcelinorech.cz Tisk: Tiskárna Tobola, Praha 6 ISBN 978-80-260-5293-7 EAN 978-80-260-5293-7


Profile for Vladimír Glaser

Kuchařka Veletucet medových receptů přímo od včelaře  

144 receptů na přípravu nápojů a jídel, kde je med jako podstatná surovina. I mlsání může být zdravé. Více na www.vcelinorech.cz.

Kuchařka Veletucet medových receptů přímo od včelaře  

144 receptů na přípravu nápojů a jídel, kde je med jako podstatná surovina. I mlsání může být zdravé. Více na www.vcelinorech.cz.

Advertisement